Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
635001
  Поліщук О. "Індентифікація" посадової особи // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 45). – С. 30-31
635002
  Масенко Н. "Індивід може бути двомовним, але двомовних народів не буває". Мовознавиця й соціолінгвістка Лариса Масенко про мовну ситуацію в Україні / розмову вела Н. Коваль // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Травень (№ 5). – С. 12-18
635003
  Труш Т.В. "Індивід" і "особистість" у християнській філософській традиції // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 99-103. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
635004
  Науменко С. "Індивідуалістичний модернізм" М. Яцківа як своєрідна модель естетично-культурних пошуків в українській літературі кінця ХІХ - початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-50. – (Українознавство ; вип. 6)


  Проаналізовано особливості випрацювання естетичної специфіки українського літературного модерну в творчості Михайла Яцківа.
635005
  Петленко І.В. "Індійська філософія" С. Радхакрішнана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 27-30. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена роботі, написаній С. Радхакрішнаном, "Індійська філософія". Автор аналізує структуру роботи та принципи, за якими індійський мислитель викладає власний підхід до періодизації філософської думки Індії та розгляду вчень окремих ...
635006
  Наливайко С.С. "Індоєвропейська проблема" як вузлова проблема етнокультурної історії Східної Європи // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 58-72
635007
  Пшеничний Т. "Ініціативна група" напередодні Львівського псевдособору 1946 р. у вітчизняній історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 531-534. – ISBN 978-966-171-783-0
635008
  Грідасов В.М. Інвестування : Навчальний посібник / В.М. Грідасов, С.В. Кривченко, О.Є. Ісаєва; МОН України; Донбаська держ. машинобудівна академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 164с. – ISBN 966-8568-58-3
635009
  Щукін Б.М. Інвестування : Курс лекцій / Б.М. Щукін; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-346-9
635010
  Пересада А.А. Інвестування : Навчальний посібник / А.А. Пересада; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 250с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-656-1


  Написан відповідно до програми курсу "Інвестиційне кредитування", який викладається магістрам ділової адміністрації за спеціальностю "Управління банківськими інвестиціями"
635011
  Дука А.П. Інвестування : Навчально-методичний посібник для студ. економічних спеціальностей / А.П. Дука; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 171с. – ISBN 966-594-694-3
635012
  Гончаров А.Б. Інвестування : Навчальний посібник / А.Б. Гончаров; МОНУ; Харківский нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 228с. – ISBN 966-676-127-0
635013
  Мойсеєнко І.П. Інвестування : Навчальний посібник / І.П. Мойсеєнко. – Київ : Знання, 2006. – 490с. – ISBN 966-346-097-0
635014
   Інвестування : підручник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – Київ : Знання, 2008. – 456с. – ISBN 978-966-346-366-7
635015
  Кириченко О.А. Інвестування : підручник / О.А. Кириченко, С.А. Єрохін. – Київ : Знання, 2009. – 576 с. – (Вища освіта України). – ISBN 978-966-346-615-6
635016
  Дука А.П. Інвестування : навч. посібник для студ. екон. спец. всіх форм навчання / Дука А.П. ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – Київ : Академія праці і соціальних відносин ФПУ, 2010. – 365, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-365. – ISBN 978-966-614-068-8
635017
  Селіверстов В.В. Інвестування : підручник для студентів ВНЗ / В.В. Селіверстов. – Суми : Університетська книга, 2011. – 479, [1] с. : іл., табл. – Словник понять і термінів: с. 437-466. - Предм. покажч.: с. 467-479. – Бібліогр.: с. 434-436. – ISBN 978-966-680-536-5


  Узагальнено новітні дослідження зарубіжної та вітчизняної науки у сфері інвестування, розглянуто сучасні процеси та шляхи ефективного ведення інвестиційної діяльності, що відбуваються в цьому секторі економіки та на ринку цінних паперів
635018
  Сазонець І.Л. Інвестування : підручник для студ. вищих навч. закл. / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-307. – ISBN 978-611-01-0147-9


  Підручник є одним з перших видань, що підготовлено для вітчизняного читача і прис- вячено розгляду та аналізу інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують розширити діяльність ...
635019
  Вовк В.М. Інвестування : навч. посібник [для вищих навч. закладів] / В.М. Вовк, І.М. Паславська ; [ред. Н.Й. Плиса] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів ; Дрогобич : Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Коло, 2011. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 451-464. – ISBN 978-966-613-879-1
635020
   Інвестування : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [М.І. Крупка та ін.] ; за ред. М.І. Крупки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 375, [1] с. : табл. – На тит. арк. : Присвячено 350-річчю Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка та 20-річчю спец. "Фінанси і кредит". – Бібліогр.: с. 362-372. – ISBN 978-966-613-808-1
635021
   Інвестування : практикум / Майорова Т.В. [та ін.] ; за наук. ред. Т.В. Майорової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В, Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 577, [1]с. : іл., табл. – Додатки: с. 542-572. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-966-483-520-3
635022
   Інвестування : підручник / Омелянович Л.О. [та ін.] ; за ред. Л.О. Омеляновича. – Київ : Знання, 2012. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-278. – ISBN 978-966-346-779-5
635023
   Інвестування : підручник (модул. варіант) / [Ільчук В.П. та ін.] ; наук. ред. Ільчук В.П. ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 355, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 349-355. – ISBN 978-966-7496-49-4
635024
   Інвестування : підручник / [М.І. Крупка та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 452, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. слов.: с. 419-433. - Предм. покажч.: с. 443-448. – Бібліогр.: с. 434-442. – ISBN 978-617-10-0154-1
635025
  Осецький В.Л. Інвестування : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / В.Л. Осецький, П.П. Мазурок, О.П. Гузенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 383, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 358-362. – Бібліогр.: с. 358-362. – ISBN 978-966-439-788-6
635026
  Чайковська М.П. Інвестування : підручник для студентів ВНЗ / М.П. Чайковська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2016. – 320, [1] с. : іл., табл. – Сл. термінів: с. 267-269. – Бібліогр.: с. 270-276. – ISBN 978-617-689-155-0
635027
  Зайцева І.Ю. Інвестування : навч. посібник / І.Ю. Зайцева, М.В. Бормотова ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – 170, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 157–159. – ISBN 978-617-654-066-3
635028
  Сазонець І.Л. Інвестування : підручник для студентів ВНЗ / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова, А.Ю. Гладченко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 388, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 374-388. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-257-4
635029
  Бєліков О. Інвестування в інноваційну діяльність. Проблеми та шляхи їх вирішення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 114-119.
635030
  Грішнова О. Інвестування в людський капітал у системі чинників забезпечення гідної праці : монографія / О. Грішнова, О. Дорош, С. Шурпа ; за наук. ред. О.А. Грішнової ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 222, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-191. – ISBN 978-966-926-032-1


  У пр. №1707874 напис: Рідному економічному ф-ту. Автор. Підпис.
635031
  Гвоздик Н.М. Інвестування в людський капітал як чинник підвищення продуктивності праці // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 42-48. – ISSN 2222-0712
635032
  Степанова А.А. Інвестування в людський капітал: сучасні тенденції постіндустріального суспільства // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 292-296. – ISSN 2078-5860
635033
  Ситник О. Інвестування в нерухомість і будівництво: щодо визначення поняття // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 16-20.
635034
  Селютін А. Інвестування в об"єкти портової інфраструктури // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 14-15
635035
  Загарій В.К. Інвестування в основний капітал як основа розвитку економіки України / В.К. Загарій, В.М. Мусієнко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 6-8
635036
  Загарій В.К. Інвестування в основний капітал як основа розвитку економіки України / В.К. Загарій, В.М. Мусієнко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 2 (18). – С. 10-14
635037
  Гроот В. Інвестування в охорону здоров"я / Вім Гроот. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. – 46с. – ISBN 966-518-297-8
635038
  Паневник Т.М. Інвестування в охорону навколишнього середовища у країнах ЄС та Україні / Т.М. Паневник, Н.К. Болгарова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 6 (545) : Сучасні тенденції фінансування сфери психічного здоров"я у світі. – С. 121-127. – ISSN 2222-4459
635039
  Непомняща А. Інвестування в первинну нерухомість: переваги та ризики // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 10-11
635040
  Пріб К.А. Інвестування в розвиток відновлюваних джерел енергії // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 111-116. – (Економічні науки ; т. 6, вип. 1). – ISSN 2519-4739
635041
  Гурман О.М. Інвестування в розвиток особистості як найцінніший актив довгострокової конкурентоспроможності підприємства / О.М. Гурман, В.С. Церклевич // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 73-82. – ISSN 2309-1533
635042
  Степанова А. Інвестування в світову енергетику: основні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Висвітлено питання інвестування енергетики в розрізі регіонів світу, яке дозволило здійснити аналіз по різних видах виробництва енергії, зосередити увагу на енергозбережені та відновлювальних джерелах енергії. Доведено значущість інвестування сектору ...
635043
  Вапнярчук Н.М. Інвестування в системи освіти, підготовку та перепідготовку кадрів // Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 57-62
635044
  Гнибіденко І.Ф. Інвестування в соціально-трудовій сфері: сучасний стан та перспективи розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – C. 15-19. – ISSN 2306-6814
635045
  Красноруцький О.О. Інвестування в сферу вищої освіти в системі формування кадрового потенціалу економічного розвитку суб"єктів аграрної сфери // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 3-12. – (Економічні науки)
635046
  Степанова А.А. Інвестування в схемах і таблицях : [підручник] / А.А. Степанова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-617-7051-03-8
Ч. 1. – 2021. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин


  У пр. № 1737386 напис: Для Наукової бібліотеки ім. Михайла Максимовича від автора, к.е.н., доц. Степанової А.А.. Процвітання та примноження. Підпис. 2012 р.
635047
  Романчук А. Інвестування в українські банки шляхом конвертації боргу в капітал / А. Романчук, Ю. Нечаєв // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 20-21


  "Чи є перспективи створення та функціонування в Україні інвестиційно-інноваційних банків?".
635048
  Федулова Л.І. Інвестування в цифрову економіку: глобальні тенденції та практика України / Л.І. Федулова, Л.М. Ємельяненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 6-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6806
635049
  Краус Н.М. Інвестування венчурних малих підприємств як об"єктивна потреба інноваційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 166-174 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
635050
  Алімова С.Л. Інвестування галузі охорони здоров"я: вітчизняний та зарубіжний досвід // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 63-72. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
635051
  Дьомкіна А. Інвестування економіки України через систему комерційних банків : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 48-52 : Табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 8 назв
635052
  Паладченко Олена Федорівна Інвестування загальнодержавних пріоритетів інноваційної діяльності // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 51-59 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
635053
  Дульська І.В. Інвестування ІКТ-інновацій в національній економіці за рахунок коштів загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (701). – Бібліогр.: 9 назв
635054
  Овчаренко Т. Інвестування інноваційних проектів на промислових підприємствах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми інвестування інноваційних проектів на промислових підприємствах та шляхи їх вирішення. The article deals with the problems of investing in innovative projects on industrial enterprises and with the ways of their solution.
635055
  Бойко Л.М. Інвестування інноваційного розвитку / Л.М. Бойко, В.Я. Чевганова, С.Ю. Кулакова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 21, листопад. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
635056
  Савченко В.Ф. Інвестування інноваційного розвитку північних територій як складова економічного зростання в Україні // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 7-13. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  Вказано на необхідність інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку України як основи економічного зростання та досягнення конкурентоспроможності підприємств і економіки в цілому. Визначена і аргументована доцільність наук. та практичної ...
635057
  Волощук В.Р. Інвестування інноваційного розвитку підприємств АПК: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Волощук Віталій Ростиславович ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 32 назви
635058
  Свентух О.А. Інвестування комунального господарства з метою вирішення економіко-екологічних проблем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-58. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні варіанти залучення інвестицій у комунальне господарство і запропоновано оптимальну схему фінансування проекту переробки й утилізації сміття на прикладі М. Вінниці.
635059
  Дзюбенко О. Інвестування лісового господарства: перспективи інституціоналізації нових форм та методів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 21-23. – ISSN 1810-3944
635060
  Джусов О.А. Інвестування на міжнародному ринку акцій: аспект управління : монографія / О.А. Джусов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2013. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-303. – ISBN 978-966-551-393-3
635061
  Стеценко Т.В. Інвестування населення в облігації місцевої позики: оцінка перспектив // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 55-64
635062
  Гайдуцький І.П. Інвестування низьковуглецевої економіки = Investing in low-carbon economy : теорія, методологія, практика / Іван Гайдуцький. – Київ : Інформаційні системи, 2014. – 373, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Вих. дані, зміст. парал. рос., англ. – Бібліогр.: с. 336-373. – ISBN 987-617-7141-04-3


  У пр. № 1725080 напис: Шановному Олександру Івановичу! З великою вдячністю за всебічну підтримку та щирими побажаннями здоров"я та нових творчих нпукових звершень!
635063
  Казак О.О. Інвестування пенсійних коштів недержавних пенсійних фондів у будівництво автосполучень в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 45-47
635064
  Голян В.А. Інвестування проектів переробки відходів в умовах децентралізації: сучасний стан та пріоритети / В.А. Голян, М.В. Рудинець, В.Ф. Рошкевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 5-12. – ISSN 2306-6814
635065
  Кацан А.М. Інвестування розвитку агропромислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Кацан Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Подільск. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
635066
  Вацька М.В. Інвестування розвитку фермерських господарств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 10 (192). – С. 82-85
635067
  Щурик М.В. Інвестування сільського господарства: інвестиційні пріоритети та напрямки / М.В. Щурик, М.М. Щурик // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-55 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
635068
  Бурковська А. Інвестування сільськогосподарських підприємств Миколаївщини потребує вдосконалення / А. Бурковська, І. Бурковський // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 30-31. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
635069
  Отливанська Г.А. Інвестування телекомунікацій у розвитку ІКТ України / Г.А. Отливанська, В.М. Орлов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, лютий. – C. 5-12. – ISSN 2306-6814
635070
  Захарчин Г.М. Інвестування туристичної сфери: регіональний аспект / Г.М. Захарчин, Н.П. Соломійчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 9-13. – ISSN 0321-0499
635071
  Щербак В.В. Інвестування у відтворення трудового потенціалу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 366-368. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
635072
  Яценко В.М. Інвестування у людський капітал в умовах трансформаційної економіки: регіональний аспект / В.М. Яценко, О.П. Кошулько // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 48-54.
635073
  Галабала М. Інвестування у традиційні та альтернативні джерела енергії: плюси і мінуси // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
635074
  Ястремська О.М. Інвестування як соціальний інститут та роль PR-політики у забезпеченні інвестиційної привабливості підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – C. 29-32. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми становлення інвестиційної діяльності в Україні як соціального інституту. Представлено методичні рекомендації щодо PR-політики підприємства для забезпечення його інвестиційної привабливості.
635075
  Кусяк М.М. Інвестування як фактор еконмічного зростання регіону в умовах переходу до ринкових відносин // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 85-91. – Бібліогр.: на 14 пунктів
635076
  Дука А.П. Інвестування. Теорія та практика інвестиційної діяльності : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.П. Дука. – Київ : Каравела, 2007. – 424с. – ISBN 966-8019-66-0
635077
  Дука А.П. Інвестування. Теорія та практика інвестиційної діяльності : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.П. Дука. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2008. – 432с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-66-0
635078
  Дука А.П. Інвестування. Теорія та практика інвестиційної діяльності. : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закл.] / А.П. Дука. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2012. – 431, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-66-0
635079
  Сазонець І.Л. Інвестування: міжнародний аспект : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова; МОНУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 272с. – ISBN 966-364-394-3
635080
  Гуткевич С.О. та інш. Інвестування: пріоритети та ефективність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.20-24
635081
  Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. / Л.М. Борщ. – Київ : Знання, 2005. – 470 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-025-3
635082
  Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. / Л.М. Борщ, С.В. Герасимова ; Київський ун-т ринкових відносин ; Феодосійська фінансово-економічна академія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 685 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-263-9
635083
  Проценко А. Інвестуй з розумом. Про деякі аспекти інвестування у будівництво житла // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 24-25
635084
   Інвестуймо у туризм!. Центр Європи - найсприятливіший регіон для бізнесу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 81 : фото. – ISSN 1998-8044
635085
  Ревенко Г.О. Інволютивна алгебра, утворена напівгрупою операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглянуто структуру замкненої інволютивної підалгебри алгебри обмежених операторів у простору Гільберта, яка утворена сильно неперервною однопараметричною напівгрупою операторів. In this paper we study the structure of closed involutive ...
635086
  Попович С.В. Інволютивні алгебри, їх зображення та застосування : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Попович С.В.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17
635087
  Попович Станіслав Валерійович Інволютивні алгебри, їх зображення та застосування : Дис....канд.фізико-математ.наук: 01.01.01 / Попович Станіслав Валерійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 119л. – Бібліогр.:л.:111-119
635088
   Інгарден (Ingarden) Роман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 759. – ISBN 966-316-069-1
635089
  Кочерга С. Інгарденівська концепція конкретизації у контексті текстологічного аналізу художнього твору (на матеріалі драматургії Лесі Українки) / С. Кочерга, О. Вісич // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 204-218. – ISBN 978-617-8041-01-4
635090
  Герман С. Інге : роман : у 2 ч. / Сергій Герман ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 246, [2] с. : іл. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-617-605-005-6
635091
  Ісапчук Ю. Інгеборг Бахман та австрійська столиця: "Маліна" як віденський роман // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 32-33


  У доповіді проаналізовано роман видатної австрійської письменниці І. Бахман "Маліна" ("Malina", 1971), що належить до авторського циклу "Види смерті" ("Todesarten"). Наголошено на ролі автобіографічних компонентів тексту, які прояснюють суперечливий ...
635092
  Зимомря І. Інгеборг Бахманн та її творчість: реалізація естетичного коду // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 348-362. – ISBN 978-966-2763-27-0
635093
  Траат М. Інгер : роман / Матс Траат ;. – Київ, 1979. – 246 с.
635094
  Воробйова В.І. Інгібітори корозії металів комплексної дії на основі природних органічних сполук : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.14 / Воробйова Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2023. – 44 с. – Бібліогр.: 50 назв
635095
   Інгібіторний вплив дофамінергічних систем мозку на гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдний комплекс птахів у постнатальному онтогенезі / Л.М. Пазюк, К.Ю. Воронін, М.Е. Дзержинський, В.М. Гордієнко, О.М. Птиця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-59. – (Біологія ; Вип. 29)


  При використанні гістофізіологічного, радіо імунологічного та електронно-мікроскопічного методів дослідження здійснено комплексний аналіз реакції гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдного комплексу при введені півням (Gallus domesticus) двотижневого та ...
635096
   Інгібіювання ферментативної активності лужної фосфатази бінуклеативними піразолвмісними лігандами / Л. Пенкова, В. Павленко, О. Присяжна, І. Фрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 19-21. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Досліджена ефективність інгібіювання каталітичної активності лужної фосфатази новими 3,5-заміщеними похідними 1Н-піразолу. Виявлено, що серед чотирьох досліджуваних сполук є як обернені, так і не обернені інгібітори. Показано, що йони магнію не ...
635097
  Пилипенко Т.М. Інгібування кислотної корозії металів N-ацилметилпіридинієвими солями : автореф. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Пилипенко Т.М.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв.
635098
  Риндзак О.Т. Інгібування міграційних втрат людського потенціалу України // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (694/695), вересень - жовтень. – С. 79-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2522-9303
635099
  Ручка А. Інглгарт Рональд Франклін / А. Ручка, В. Танчер // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 331-333. – ISBN 978-966-418-286-4
635100
  Бебик В. Інглінги:скіфські королі Європи? // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 172-176


  Інглінги — древня і впливова династія країн Скандинавії, представники якої стали першими історичними королями Швеції і Норвегії
635101
  Хільчевський В.К. Інгул (- річка у Кіровоградській та Миколаївській областях) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 368-369. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
635102
   Інгульський степ : альманах : Історія - Краєзнавство - Родовід - Джерела. – Київ : Аграр Медіа Груп. – ISBN 978-617-646-351-1
Вип. 1. – 2016. – 169, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
635103
   Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів : Бадікова Н.О.
Вип. 2. – 2017. – 352 с.
635104
   Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: збірник / упоряд. В.А. Сердюк. – Львів : Ярославів Вал. – ISBN 978-617-605-047-6
Вип. 3. – 2018. – 455, [1] c.
635105
   Інгульський степ : збірник / [упоряд. В.А. Сердюк]. – Київ : Ярославів Вал. – ISBN 978-617-605-046-9
Вип. 4 : Історія - Джерела - Родовід - Спадщина. – 2019. – 500, [1] с. : іл., табл. – Геогр. покажчик: с. 485-500
635106
   Інгульський степ : збірник: історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина / упоряд. В.А. Сердюк. – Дрогобич : Посвіт. – ISBN 978-617-8003-11-1
Вип. 5. – 2020. – 492, [1] c : іл., табл.
635107
   Інгульський степ : збірник: історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина / упоряд. В.А. Сердюк. – Київ : Ярославів Вал. – ISBN 978-966-8382-66-6
Вип. 6. – 2021. – 559, [1] c. : іл., табл.
635108
   Інгульський степ : збірник: історія та історіографія, колоніяльні та геноцидні студії, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина / упоряд. В.А. Сердюк. – Київ : Ярославів Вал. – ISBN 978-966-8382-73-4
Вип. 7. – 2023. – 619, [1] c. : іл., табл.
635109
  Короденко М. Індекс відкритості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  В Міністерстві освіти і науки України презентували новий сервіс для науковців - Open Ukrainian Citation Index, створений для пошуку наукових документів та аналізу цитувань учених.
635110
  Олійник Д.І. Індекс глобальної інформаційної економіки як інструмент визначення економічної безпеки держави на основі технологічних можливостей підприємств // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 87-92. – ISSN 2306-5664
635111
  Чепелюк М.І. Індекс глобальної конкурентоспроможності як показник опірності країн світу в умовах глобальної кризи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 6-12. – ISSN 2222-4459
635112
   Індекс глобальної конкурентоспроможності: порівняння // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 4. – С. 494-513. – ISSN 1684-906Х
635113
  Бучин М. Індекс демократичних виборів в Україні // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – С. 58-64
635114
  Іжа М.М. Індекс децентралізації європейських країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 629-634. – ISSN 1563-3349
635115
  Харламова Г. Індекс екологічної безпеки України: концепція та оцінка / Г. Харламова, В. Бутьковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 92-97. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Екологічна безпека держави - це складна та багатогранна категорія, яка потребує глибокого опрацювання та вивчення. У статті узагальнені теоретичні аспекти визначення екологічної безпеки України та її складових, проаналізовані позиції України за ...
635116
  Волянська М.І. Індекс ефективності політики регулювання банківських криз в країнах Центральної та Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 171-177


  В статті визначається індекс ефективності політики регулювання банківських криз в країнах Центральної та Східної Європи, який допомагає перевірити чи заходи стримування та регулювання банківських криз, що ставлять під ризик значну частину фінансових ...
635117
  Лосєва М.В. Індекс ізольованої точки потоку на дійсних 2-вимірних напівалгебраїчних множинах / М.В. Лосєва, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-21. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Розглядаються гладкі потоки з ізольованими особливими точками на компактних напівалгебраїчних множинах у R[верхній індекс n]. для таких потоків уводиться індекс особливих точок і доведена теорема аналогічна теоремі Пуанкаре-Хопфа про суму індексів.
635118
  Пухир С.Т. Індекс інклюзивного розвитку регіону - новий підхід до оцінювання рівня соціально-економічного розвитку територій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 5 (139). – С. 20-25. – ISSN 2071-4653
635119
  Саіт-Аметов Індекс інноваційного потенціалу як інструмент розроблення і моніторингу стратегії інноваційного розвитку національної економіки / Саіт-Аметов, І.М. Стріхар // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 72-78
635120
  Шевченко К. Індекс іпотечного кредитування як інструмент здешевлення іпотечних кредитів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-16.
635121
  Космеда Т.А. Індекс комунікативної компетенції та психотип як параметри диференціації мовної особистості / Т.А. Космеда, Н.А. Карпенко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 192-195


  У статті виокремлено де"ять типів мовних особистостей на підставі їх приналежності до відповідної мовленнєвої культури, яка мотивована такими параметрами, як рівень комунікативної компетенції і характер психотипу, що залежить від загальної життєвої ...
635122
  Кваша С.М. Індекс конкурентоспроможності особистості в суспільних просторах життєдіяльності / С.М. Кваша ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБІП України, 2020. – 53, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 37-39. – ISBN 978-617-7878-15-4
635123
  Косенко О. Індекс корупції // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 травня (№ 18/19). – С. 7


  Щорічний рейтинг країн світу, що укладається організацією Transparency International з 1995 року. Країни у рейтингу впорядковані за показником рівня корупції, який базується на оцінках підприємців та аналітиків.
635124
  Свидрук І.І. Індекс креативної активності вітчизняної економічної системи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 61-69. – ISSN 2222-4459
635125
  Кризина Н. Індекс людського розвитку - інтегральний показник ефективності державної політики в галузі охорони здоров"я // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 503-509
635126
  Нагірняк М.І. Індекс людського розвитку / М.І. Нагірняк, У.І. Швед // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 56 : Економічні студії. – С. 77-81. – ISSN 1996-9872
635127
  Телешман В.І. Індекс людського розвитку України: показники та рейтинги // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 58-64. – ISSN 2308-135X
635128
  Мірошниченко О.Ю. Індекс людського розвитку: методологічні аспекти та оцінка тенденцій його змін в країнах СНД // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-79. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розрахунку індексу людського розвитку. Здійснено оцінку тенденції його змін в країнах СНД. Maine aspects of Human Development Index computing are considered. Tendencies of ist changes in Commonwealth of Independent States are ...
635129
  Переверзєва А.В. Індекс людського щастя - показник рівня реалізації людського потенціалу : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 201-207 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
635130
  Дудко О.С. Індекс оцінки конкурентноспроможності туризму в Україні // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 225. – С. 24-27. – ISSN 1562-0808
635131
  Паламарчук Л.В. Індекс Північно-Атлантичного коливання як предиктор формування сильних снігопадів на рівнинній території України / Л.В. Паламарчук, В.М. Шпиг, К.В. Гуда // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 107-114. – ISSN 2306-5680


  Представлено дослідження взаємозв"язку визначених типів макроциркуляційних процесів та регіональних синоптичних процесів, що супроводжуються сильними снігопадами на рівнинній частині території України. Період досліджень - 1990-2013 рр. Проведено ...
635132
  Шестаковський О.П. Індекс підтримки національної гомогенності: досвід адаптації шкали інтолерантності // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєв. – Київ, 2010. – № 1 (32). – С. 91-103. – ISSN 1681-116Х
635133
  Матушевич Л.М. Індекс площі листкової поверхні дубових насаджень Східного Полісся України / Л.М. Матушевич, П.І. Лакида // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 148-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1991-606X
635134
  Ситник С.А. Індекс площі листкової поверхні робінієвих деревостанів Північного Степу України / С.А. Ситник, П.І. Лакида // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 143-149 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 148-149. – ISSN 0459-1216
635135
  Соколик М.П. Індекс розвитку суспільства знань в Україні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 7-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
635136
  Ревенко А. Індекс споживчих цін: особливості складних для розуміння оновлень // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Коротка інформація, яка з"явилася на початку лютого ц.р. на сайті Держстату, що вже з січня індекс споживчих цін (ІСЦ) розраховується за оновленою методологією, спочатку не привернула особливої уваги. Повідомлялося, що зміни стосуються трьох аспектів: ...
635137
  Гребенюк Б. Індекс сприйняття корупції в Україні: роль громадськості // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 119-125. – ISSN 2664-3618
635138
  Іващенко Т.Ю. Індекс сталого людського розвитку: методика і практика дослідження // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 161-169. – ISSN 2308-6912


  Вимірювання індексу людського розвитку (ІЛР) було започатковано Програмою Розвитку ООН у 1990 році. З того часу результати обчислень ІЛР щорічно оприлюднюються у Доповідях ПРООН про людський розвиток. Проте, як зазначають експерти ПРООН, ІЛР дає ...
635139
  Кравчук І.С. Індекс стресу на ринку обігових фінансових інструментів України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 2 (675). – С. 39-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2522-9303
635140
  Чала Н. Індекс суверенності держави як індикатор прийняття державно-управлінських рішень / Н. Чала, Г. Харламова, Д. Маркішев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Світова спільнота та уряди країн постійно перебувають у пошуку дієвого мірила для країн: мірила їх успішності чи неуспішності, захищеності та вразливості, якості життя в них, відкритості тощо. Усі індекси за своєю природою є об"єктивними інтеграторами ...
635141
  Шикіна О.В. Індекс туристичної конкурентоспроможності як показник туристичного потенціалу України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 275-279. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
635142
  Голубова Г.В. Індекс фінансового стресу як індикатор фінансової стабільності України в умовах війни // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (97). – С. 4-11 : Рис., табл. – Бібліогр. : 14 назв. – ISSN 2519-1853
635143
  Вдовиченко А. Індекс фінансового стресу: оцінка і застосування в емпіричних дослідженнях в Україні / А. Вдовиченко, Г. Орос // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 2). – C. 205-224. – ISSN 1684-906Х
635144
  Москотіна Р.Ю. Індекс цинізму як показник соціально-психологічного стану суспільства // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 93-96
635145
  Воскобоєва О.В. Індекс цифровізації як основний фактор розвитку цифрових технологій / О.В. Воскобоєва, О.С. Ромащенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 56-61. – ISSN 2415-8089
635146
  Желязкова В.В. Індексальна природа знакової організації поетичного доробку Д.Д. Кременя // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 68-73
635147
  Юшко С.В. Індексація доходів громадян: аналіз української практики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 100-113. – ISSN 2305-7645
635148
  Мельник Т. Індексація доходів працівників підприємства: облік та контроль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 34-40. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти проведення індексації доходів працівників підприємства, відображення цього процесу в обліку та звітності, а також визначенні процедури контролю та відповідальність підприємства. В статье ...
635149
  Каверіна К. Індексація метеорологічної посухи / К. Каверіна, І. Костирко, Р. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 71-77. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817


  Посуха – це екстремальна кліматична подія, яка негативно впливає на фізичне середовище та системи водних ресурсів викликаючи порушення в гідрологічному циклі даного регіону. Це стохастична природна небезпека, що спричинена постійним дефіцитом опадів. ...
635150
  Костирко І. Індексація посухи / І. Костирко, Р. Олійник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 121-122. – ISSN 2306-5680
635151
   Індексація стипендій // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 2


  Щодо обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії студентам, які були зараховані на навчання до 2012 р. і отримували стипендію, розмір якої підвищено у вересні 2012 р., то відповідно до роз"яснення Міністерства соціальної ...
635152
  Бейко І.В. Індекси багатокритеріального розпізнавання, прогнозування та прийняття оптимальних рішень // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 58-59
635153
  Вдовічен А. Індекси глобальної конкурентоспроможності та диспропорційність розвитку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 270-281. – ISSN 1684-906Х
635154
  Кириченко В.В. Індекси горенштейнових матриць / В.В. Кириченко, О.В. Челенеький, М.А. Хибина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що для будь-якого натурального п>2 існує горенштейнова матриця порядку п та цілого індексу k, де 12 there exists a gorenstein n x n-matrix ...
635155
  Лозицька Н. Індекси груп сонячних плям для довгострокового прогнозування геомагнітної активності / Н. Лозицька, В. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 43-47. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  На матеріалах наземних спостережень сонячної фотосфери, а також міжнародних даних геомагнітної активності, вивчені сонячно-земні зв"язки на часових інтервалах у десятки років. Отримані докази існування синхронних вікових варіацій напруженості ...
635156
  Курило М.М. Індекси доступності критичної мінеральної сировини для "зеленої" енергетики / М.М. Курило, І.В. Віршило, С.К. Кошарна // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ п-во "Укр. геолог. компанія" ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: М.Д. Красножон, І.Д. Багрій, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С 16-20. – ISSN 1682-721Х
635157
  Зеленський О.В. Індекси матриць показників : дис. ... канд. фіз.-мат. наук.Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Зеленський О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 129 л. – Бібліогр.: л. 124-129
635158
  Зеленський О.В. Індекси матриць показників : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Зеленський О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
635159
  Цюпій С.І. Індекси напівмаксимальних кілець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджуються властивості індексів напівмаксимальних кілець. Доведено твердження про знаходження індексів напівмаксимальних кілець, матриці показників яких мають певний вигляд, та теорему існування кілець, індекси яких попадають в заданий ...
635160
  Циганівська І.М. Індекси сильно зв"язних орграфів і частково впорядковані множини : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Циганівська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 129 л. – Бібліогр.: л. 123-129
635161
  Циганівська І.М. Індекси сильно зв"язних орграфів та частково впорядковані множини : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Циганівська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
635162
  Полікевич Н.І. Індекси спотових ринків як орієнтири формування майбутніх цінових тенденцій на біржах електроенергії країн Східної Європи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 43-48. – ISSN 2222-4459
635163
  Криворучко ІВ О. Індекси суспільно-політичних перетворень на пострадянському просторі: порівняльний аналіз // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 77-81. – ISSN 1996-9872
635164
   Індекси цін виробників промислової продукції у 2008 році : (до попереднього місяця) / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 7. – ISSN 1810-3944
635165
  Циганівська І.М. Індекси частково впорядкованих множин з 5-ти елементів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті дається числовий критерій Q-еквівалентності частково впорядкованих множин з 5-ти елементів зі зв"язною діаграмою. Ключові слова: частково впорядкована множина, Q-еквівалентність, сагайдак, індекс частково впорядкованої множини. The numerical ...
635166
  Шумаєва М. Індексна модель оцінювання розвитку інформаційного суспільства України на базі ІКТ-індексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 109-117. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано індексну модель оцінювання розвитку інформаційного суспільства України на базі оглянутих методик побудови найбільш популярних ІКТ-індексів. Наведено порівняльний аналіз оцінок розвитку інформаційного суспільства країн світу за ...
635167
  Лактіонов О. Індексна оцінка якості підготовки оператора верстата з числовим програмним керуванням (ЧПК) // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – С. 139-151. – ISSN 2411-5363
635168
   Індексне страхування. Нові можливості для українського ринку агрострахування // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (70). – С. 36-37
635169
  Кулинич Р.О. Індексний аналіз адміністративних правопорушень в Україні за період 2014 - 2018 рр. // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 102-107 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
635170
  Кулинич Р.О. Індексний аналіз впливу інфляції на доходи населення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 21-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто використання індексного аналізу для оцінювання впливу інфляції на доходи населення України за 2005-2006 роки.
635171
  Кулинич Р.О. Індексний аналіз впливу чинників на формування обсягу експорту/імпорту товарів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 70-73. – Бібліогр.: 7 назв
635172
  Ковтун Н.В. Індексний аналіз інвестиційної діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 19-21. – Бібліогр.: 9 назв
635173
  Сурганова Ю. Індексний аналіз інституту президенства за змішаної форми правління в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 72-80
635174
  Шибіріна С. Індексний аналіз первинного ринку нерухомого майна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-54. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається застосування індексного методу аналізу ринку нерухомого майна. Запропоновано методику обчислення впливу структурних змін у регіональному розподілі рівня адекватності використання інвестиційних ресурсів та обсягів інвестицій у ...
635175
  Зелінська М. Індексний аналіз президентської влади за Конституцією України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 9-12
635176
  Ступницький О. Індексні інвестиційні фонди - нові фінансові інститути колективних інвестицій і біржових технологій на світовому фінансовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-30. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується один з нових і стрімко зростаючих у Європі й США інвестиційних продуктів - індексні інвестиційні фонди (далі по тексту - "ІІФ"), портфель яких орієнтований на загальновизнані фондові індекси і які випускають цінні папери, що ...
635177
  Тітова С.В. Індексно-кадастрові карти як основа створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру / С.В. Тітова, Н.О. Гаман // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 63-73


  У статті досліджені передумови створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру в Україні, розкриті принципи її роботи, цілі і основні задачі створення. Зроблений огляд законодавчих актів, які стосуються створення АС ДЗКУ та ...
635178
  Холод О. Індентифікація особливостей комунікаційних стратегій дистанційної роботи зі студентами в умовах протестних акцій. На прикладі подій у Киеві, на майдані Незалежності, в період від 29 листопада до 25 грудня 2013 року // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (16), грудень. – С. 5-12
635179
  Бешта О.С. Індентифікація параметрів електропривода в задачах енерго- і ресурсозбереження (розвиток теорії, розробка і впровадження) : Автореф...док.техн.наук:05.09.03 / Бешта О.С.;МОіНУ.НГАУ. – Дніпропетровськ, 2001. – 38с. – Бібліогр.:с.32-35
635180
  Шаповалова В.О. Індентифікація фази когерентного ринку нерухомості на базі нечіткої моделі / В.О. Шаповалова, Н.К. Максишко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 91-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
635181
  Цимбал Т.В. Індетермінованість локального виміру екзистування у філософії Ж.-П.Сартра // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 174-177. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
635182
  Ярошкевич О.Є. Індетифікація річкового басейну Тиси в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 55--61. – Бібліогр.: 15 назв
635183
  Гуцайлюк Л.О. Індефікація ризиків в обліку розрахунків з різними дебіторами в бюджетних установах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 283-288 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
635184
  Єщенко М. Індивiдуальна та групова мотивацiя у менеджменті сучасного пiдприємства / М. Єщенко, П. Флоркевич // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 1 (74). – С. 112-118. – ISSN 2409-8892
635185
  Петриченко І. Індивід та комунікація: вербалізація "себе" у носіїв японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 236-239
635186
  Клименко Г.О. Індивід та соціум у "турбулентну" модерну добу: множинність досвідів, практик і стратегій // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 62-64. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417


  Огляд Міжнародної конференції молодих дослідників "Досліджуючи минуле: людина в умовах модерну".
635187
  Бакальчук В.О. Індивід у просторі культури: аспекти театральної семіотики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається спів-творчий потенціал суб"єкта у простору культури. The article deals with creative cooperation between subjects in the sphere of culture.
635188
  Герчанівська П.Е. Індивід, суб"єкт, особистість, індивідуальність як базові концепти теоретичної культурології: нові підходи і стратегії // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 78-86. – ISSN 2225-7586
635189
  Хонін В.М. Індивіди - суверенітет розуму та міжсоціумні відносини // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
635190
  Харченко С.В. Індивідні чинники формування соціального інтелекту // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 167-171. – ISSN 1727-1584
635191
   Індивідуалізації тактики інтенсивної терапії у онкохворих після мультиорганних операцій / [М.В. Красносельский, Є.М. Крутько, С.О. Пилипенко та ін.] ; за ред. проф. Красносельського М.В. ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології та онкології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 124, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 112-124. – ISBN 978-617-7845-68-2
635192
  Бешенцева О.А. Індивідуалізація в навчанні хімії іноземних студентів на підготовчих факультетах // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 51-54. – ISSN 1562-529Х
635193
  Литвиненко Т.А. Індивідуалізація в освітньому процесі : шляхи тьютерської допомоги в приватних навчальних закладах // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 50. – С. 165-172. – ISSN 2072-1692


  В статті визначаються та розглядаються категоріальні та практичні аспекти індивідуалізації освіти з допомогою впровадження функцій інституту тьюторів в недержавних закладах освіти України.
635194
  Четверикова О.С. Індивідуалізація виконання покарання: вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 244-251.
635195
  Матвійчук В.К. Індивідуалізація відповідальності та покарання за злочини, вчинені способом особливо жорстокого поводження: пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення законодавства та практики застосування норм у зазначеному аспекті // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (65). – С. 46-56. – ISSN 2222-5374
635196
  Ляховицький М.В. Індивідуалізація іноземної мови в школі / М.В. Ляховицький, С.Ю. Ніколаєва. – К., 1978. – 120с.
635197
  Пасюк П.Г. Індивідуалізація культури в умовах нових комунікаційних джерел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 124-125. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
635198
  Червінська Л.П. Індивідуалізація матеріального стимулювання персоналу // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 84-90. – ISSN 2410-4752
635199
  Литвак С.О. Індивідуалізація мікрохірургічного етапу операції при артеріальних аневризмах дистальних відділів передньої мозкової артерії / С.О. Литвак, А.Д. Сидорак // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 74-84. – ISSN 2304-9359
635200
  Крачук Ольга Індивідуалізація навчально-виховного процесу: дидактичні завдання міжпредметного змісту (географія - ботаніка) : Наукові дослідження / Крачук Ольга, Шухова Елеонора // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 38-42 : Табл. – Бібліогр. 5 назв
635201
  Басанець В.Ф. Індивідуалізація навчання лексичного матеріалу слухачів ВВНЗ на заняттях з англійської мови / В.Ф. Басанець, Н.Д. Колотова, О.В. Хардікова // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 19-24
635202
  Симонова М.Г. Індивідуалізація навчання математики учнів гуманітарного профілю засобами елективних курсів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Симонова Марія Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
635203
  Бєлов В.О. Індивідуалізація навчання студентів-філологів засобами новітніх інформаційних технологій // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 209-218. – ISSN BIB-ID 83558
635204
  Пісоцька М.Е. Індивідуалізація навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР в аудиторній діяльності у 50-ті роки ХХ століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 343-353. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  Проаналізовано архівні матеріали, що стосуються навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР у 50-ті роки ХХ століття. Підкреслено, що в післявоєнний час діяльність вищих навчальних закладів була спрямована на ...
635205
  Лавриш Ю. Індивідуалізація навчання у транснаціональних корпораціях Канади: зарубіжний досвід і шляхи імплементації // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (183). – С. 77-83. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Метою нашого дослідження є визначення особливостей та можливостей розвитку індивідуалізації навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій у транснаціональних корпораціях Канади задля використання їхнього досвіду в ЗВО України.
635206
   Індивідуалізація навчання як ефективний метод підготовки військових фахівців / Н.Б. Сокульська, Б.І. Сокіл, Р.А. Ковальчук, В.Ф. Кмін // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 150-154. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
635207
   Індивідуалізація навчання як ключовий елемент розвитку творчої активності курсантів (студентів) у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу : Матер.наук.-практ.конф.проф.-викл. та ком.скл. – Львів, 1997. – 100с.
635208
  Костіна Л.М. Індивідуалізація навчання як розвиток пізнавальних здібностей студентів / Л.М. Костіна, Д.Г. Соломонова // Наука та освіта : збірник праць XVI Міжнар. наук. конф., 4-11 січн. 2022 р., Хайдусобосло (Угорщина) / Nat. Сouncil of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine science) [etc. ; голов. ред.: А.В. Горошко ; редкол.: А.М. Гуржій та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 70-72. – ISBN 978-966-330-403-8
635209
  Пісоцька М.Е. Індивідуалізація науково-дослідній діяльності студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР у 60-ті - 70-ті роки ХХ століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 248-258. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
635210
  Олійник В.В. Індивідуалізація освітнього процесу в системі післядипломної освіти на новому етапі розвитку української школи // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 71-85. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті розкрито низку значущих аспектів проблеми індивідуалізації підготовки педагогічних кадрів у системі ППО на етапі модернізації української школи.
635211
  Колот А. Індивідуалізація особистості та формування індивідуалізованого суспільства як феномени сучасності: наслідки та уроки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 3-10. – Бібліогр.: 24 назв.
635212
  Яготін Р.С. Індивідуалізація педагогічного контролю адаптованості студентів до фізичних навантажень : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Яготін Родіон Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
635213
  Карчевська Н.В. Індивідуалізація підготовки студентів під час практики // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 173-182. – ISSN 2227-2844


  На основі аналізу наукових праць виокремлено умови індивідуалізації підготовки студентів інженерно-педагогічної спеціальності в період педагогічної практики.
635214
  Пісоцька О. Індивідуалізація покарань у педагогічній спадщині М.І. Пирогова : О. Пісоцька // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С. 143-151. – (Педагогічні науки)
635215
  Височіна Н.Л. Індивідуалізація психологічної підготовки та її значущість на різних етапах багаторічного вдосконалення в тенісі / Н.Л. Височіна, Т.Б. Макуц // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 17-23 : рис. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1818-9172
635216
  Райковська Г.О. Індивідуалізація самостійної підготовки студентів в умовах переходу до європейської системи навчання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 282-286. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
635217
  Черних Г.А. Індивідуалізація соціальних практик як цінність сучасного соціокультурного розвитку людства в інформаційну епоху // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
635218
  Верняєв О.Ю. Індивідуалізація спеціальної підготовки гімнастів високої кваліфікації в багатоборстві : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Верняєв Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 4 назви
635219
  Барановська О. Індивідуалізація та диференціація навчання як засіб компенсації освітніх втрат учнів початкової школи // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 14-23. – ISSN 2411-1309
635220
   Індивідуалізація тренувального процесу спортсменів із урахуванням трифакторної домінанти властивостей організму як єдиної цілісної системи : Методичні рекомендації для студ. ун-тету. – Київ : Київський університет, 2002. – 37с.
635221
  Мухамєдова Е.Е. Індивідуалізація фізичних осіб в цивільно-правових відносинах // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 149-155
635222
  Єрмакова Т.С. Індивідуалізація формування культури здоров"я школярів у польських школах // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 29-33. – ISSN 1818-9172
635223
  Литвак С.О. Індивідуалізація хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.05 / Литвак Світлана Олегівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 31 назва
635224
  Чебурахін В.В. Індивідуалізація хірургічного лікування хворих з артеріальними аневризмами середньої мозкової артерії з урахуванням їх клініко-анатомічних особливостей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Чебурахін Валерій Валерійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 9 назв
635225
  Озерський І.В. Індивідуалізація шкали оцінювання здобувачів вищої освіти першого та другого рівня на семінарському занятті з юридичних дисциплін (обмін власним досвідом) // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 67-69. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8


  "Поширення юридичних знань у супільстві безпосередньо покладено на фахівців-юристів і викладачів юридичних дисциплін. І від того, наскільки якісно та правильно буде визначена методика проведення того чи іншого виду навчального заняття, настільки ...
635226
  Халапсіс О.В. Індивідуалізм: доступ дозволений // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 80


  The purpose of the article is to identified the origin and essence of Western individualism. Methods of research. I used the methodology of post-nonclassical metaphysics of history, as well as the methods of epistemological polytheism and com parative. ...
635227
  Наняк Ю.О. Індивідуалізоване мовлення як проблема перекладу (на матеріалі трагедії Й.В. Гете "Faust" та її англомовних і українських перекладів) : дис. ... канд. філол. наук (д-ра філос.) : 10.02.16 / Наняк Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 207 арк. – Додатки: арк. 205-207. – Бібліогр.: арк. 177-204
635228
  Наняк Ю.О. Індивідуалізоване мовлення як проблема перекладу (на матеріалі трагедії Й.В. Гете "Faust" та її англомовних і українських перекладів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Наняк Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
635229
  Пампуха І.В. Індивідуалізоване навчання - технології дизайну електронних навчальних програм / І.В. Пампуха, О.М. Отрішко, О.І. Кравченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 232-236


  У статті проведений аналіз та розроблено рекомендації, щодо оформлення інтерфеї навчальної електронної програми, що суттєво впливають на індивідуальність сприймання, розуміння та засвоєння навчальної інформації, з урахуванням психофізіологічних ...
635230
  Заїка Т. Індивідуалістичні мотиви в творчості Лесі Українки // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 30-34. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  Стаття присвячена аналізу філософських засад української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. Головна увага зосереджена на питанні формування нової моделі культурної ідентичності у вітчизняному літературному просторі. Вагоме місце в статті належить ...
635231
  Супрун Л.В. Індивідуално-авторська двомовність як лінгвокогнітивна проблема // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 37-43. – ISSN 0027-2833
635232
  Гузій Т.М. Індивідуальна авторська метафора Уільяма Сомерсета Моема / Т.М. Гузій, Л.М. Гречок // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 69-72. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
635233
  Курінний В.В. Індивідуальна анатомічна мінливість будови діафрагми людини : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Курінний Вячеслав Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
635234
  Редякіна О.В. Індивідуальна анатомічна мінливість взаємовідношень стовбура мозку внутрішньочерепними утвореннями у людей зрілого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Редякіна Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
635235
  Сазонова О.М. Індивідуальна анатомічна мінливість лицевого черепа у людей зрілого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Сазонова Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
635236
  Трач О.О. Індивідуальна анатомічна мінливість присередньої поверхні потиличної частки великого мозку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Трач Ольга Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
635237
  Шмаргальов А.О. Індивідуальна анатомічна мінливість розмірів, форми та положення потиличної кістки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Шмаргальов Андрій Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
635238
  Шиян Д.М. Індивідуальна анатомічна мінливість ядер мозочка людини : автореф. дис.... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Шиян Денис Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 42 с. – Бібліогр.: 43 назви
635239
  Боягіна О.Д. Індивідуальна варіативність статевого диморфізму мозолистого тіла людей у віковому аспекті : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Боягіна Ольга Дмитрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
635240
  Поліщук Я. Індивідуальна естетика Михайла Коцюбинського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 153-156


  У статті розглядається процес становлення та засади індивідуальної естетичної системи класика української літерат ури. Ця система являє собою органічний сплав національних та європейських чинників, вона відповідає модерним естетичним теоріям початку XX ...
635241
  Ксьондзик Н. Індивідуальна й національна ідентичність у соцреалізмі (1950-1960 рр.) // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 206-219. – ISBN 978-966-2410-55-6
635242
  Цепа О. Індивідуальна картина світу як ключ до пізнання образу автора в поетичній творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
635243
  Бєлова А.Д. Індивідуальна картина світу: інтерпретація і використання лінгвістичних ідей в НЛП // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 36-43. – ISBN 966-581-388-9
635244
  Ткач Д. Індивідуальна Колонка : Оповідання / Д. Ткач. – Київ : Молодь, 1962. – 24с. – (Б-чка оповідань та нарисів)
635245
  Кравчук С.М. Індивідуальна конституційна скарга в Україні (елементи праволюдинної методології інституту) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 213-217. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
635246
  Щербанюк О. Індивідуальна конституційна скарга як засіб забезпечення конституційної демократії // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 77-91. – ISSN 1026-9932
635247
  Берченко Г. Індивідуальна конституційна скарга як засіб забезпечення конституційної демократії / Г. Берченко, Є. Ткаченко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 92-113. – ISSN 1026-9932
635248
  Крахмалова К.О. Індивідуальна кримінальна відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту культурних цінностей // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 160-162.
635249
  Марута О.С. Індивідуальна модель психологічного здоров"я хворих із розладами адаптації та ефективність психологічної корекції їх емоційного стану // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 25-29 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2308-6300
635250
  Литвин В. Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти: контент-аналіз поняття, принципи побудови, форми та методи реалізації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 9 (195), вересень. – С. 93-100. – ISSN 2308-4634
635251
  Куделя В. Індивідуальна пам"ять як історичне джерело // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 13-14
635252
  Кримова М.О. Індивідуальна професійно-освітня траєкторія фахівця, як інструмент забезпечення його конкурентоспроможності на ринку праці // Економіка і організація управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця, 2016. – Вип. № 1 (21). – С. 236-242. – ISSN 2307-2318
635253
   Індивідуальна профілактика корисливих злочинів неповнолітніх: кримінально-правовий та кримінологічний аспект : монографія / О.А. Шляховський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-157. – ISBN 978-966-941-717-6
635254
  Вертипорох О. Індивідуальна психобіографія як модель творчого самоусвідомлення жінки-митця в романі "Українська Реконкіста" Ніли Зборовської // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 100-107. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
635255
  Гриценок Л.І. Індивідуальна психологічна онлайн-підтримка в умовах карантину: організація та результати волонтерського проєкту / Л.І. Гриценок, О.М. Капустюк // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 47 (50). – С. 78-95. – ISSN 2309-8287
635256
  Гриджук М.Ю. Індивідуальна радіорезистентність людини та розробка системи добору осіб для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Гриджук М.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 29 назв
635257
  Гриджук М.Ю. Індивідуальна радіорезистентність людини та розробка системи добору осіб для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Гриджук М.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 285 л. + Додатки: том 2. – Бібліогр.: л. 252-285
635258
  Мащенко С.О. Індивідуальна раціональність індивідуально-оптимальних рівноваг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 124-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються умови індивідуальної раціональності індивідуально-оптимальних рівноваг у некооперативних іграх, які задані як відношеннями переваги гравців, так і функціями їх виграшу. Ключові слова: загальна гра, рівновага за Нешем, ...
635259
  Волощук Н.І. Індивідуальна робота в студентському науковому гуртку кафедри фармакології як фактор формування професійних компетенцій / Н.І. Волощук, О.М. Денисюк // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 4 (72). – С. 257-259. – ISSN 1684-7903


  У статті висвітлена роль студентського наукового гуртка як виду самостійного навчання, що спонукає студентів, аналізувати та систематизувати наукову інформацію, проводити експериментальні дослідження, здійснювати інтерпретацію отриманих результатів та ...
635260
  Шевчук В.А. Індивідуальна робота з читачем – запорука успішної роботи бібліотекаря // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 224-229. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
635261
  Кліменко В. Індивідуальна робота студентів в умовах реформування вищої школи / В. Кліменко // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 42-46. – ISSN 1682-2366
635262
  Очеретяний В.В. Індивідуальна свідомість та адаптація особливості до критичної ситуації : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Очеретяний В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1994. – 21л.
635263
  Малкович Т.І. Індивідуальна специфіка субтитрування кінофільмів на різноманітних українських кінофестивалях // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 495-502
635264
  Мякушко С.А. Індивідуальна та групова мінливість морфофізіологічних показників у популяції рудої полівки / С.А. Мякушко, Н.В. Човгал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 128-130. – (Біологія ; вип. 36/37)


  В результаті одночасного аналізу показників індиівдуальної та групової мінливості в популяції рудої полівки встановлено відмінності стану окремих внутрішньопопуляційних груп особин, які пов"язані з реалізацією різних стратегій виживання упродовж ...
635265
  Журавльов Ю. Індивідуальна траєкторія навчання // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 22-26. – ISSN 1562-529Х


  "...Мета статті - розробити практичні підходи до проектування індивідуальної траєкторії навчання в умовах постійних змін вимог до компетенцій фахівців з боку сучасного ринку праці."
635266
  Беседовський О. Індивідуальна траєкторія навчання / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Як формувати пул вибіркових дисциплін для бакалаврів та магістрів, якою є процедура формування цієї складової і як забезпечити вибір тіндивідуальної траєкторії навчання студентів? Під час онлайн-зустрічі, яку організувало Національне агентство із ...
635267
   Індивідуальна трудова діяльність. Створення окремих видів кооперативів. – Київ, 1988. – 149с.
635268
  Горчакова Н.О. Індивідуальна чутливість організму до ліків / Н.О. Горчакова, І.Ф. Криворучко. – Київ, 1991. – 35с.
635269
  Воротіна Л.І. Індивідуальне відтворення основних фондів в контексті конкурентоспроможності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 20-24.
635270
  Владимиров В. Індивідуальне й соціальне у масово-інформаційних процесах // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.23-28


  Проблема в теорії журналістики - поєднання індивідуальності розуміння й масовості реагування
635271
  Дабіжук Т. Індивідуальне навчально-дослідне завдання як форма організаціїї самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Т. Дабіжук, О. Блажко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 37-39. – ISSN 0131-6788
635272
  Берестова І. Індивідуальне піднормативне регулювання оціночних понять у цивільному законодавстві / І. Берестова, О. Веренкіотова // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-42.
635273
  Третяк О.С. Індивідуальне психологічне консультування вчителів з проблем кризи педагогічної взаємодії // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.108-114. – (Психологічні науки)
635274
   Індивідуальний вибір запахів ефірних олій рослинного походження як ідентифікатор психофізіологічних особливостей людини / І.Г. Зима, Н.Г. Піскорська, А.О. Чернінський, С.А. Крижановський, О.О. Малаш, М.А. Голод // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 39. – С. 49-55. – (Серія "Біологічні науки")
635275
  Шевченко В.В. Індивідуальний виконавський стиль диригента-хормейстера як теоретична проблема / В.В. Шевченко, С.А. Добронравова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 455-462. – ISSN 2225-7586
635276
  Ільїн В.В. Індивідуальний вимір "ейдосу" історико-філософського концепту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
635277
  Боярський О. Індивідуальний габітус людини в умовах місцевого самоврядування: роль індивідуальної соціалізації і індивідуальної правової соціалізації у його становленні й розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 86-96. – ISSN 2219-5521
635278
  Седих К.В. Індивідуальний еротичний код у роботі з подружньою парою / К.В. Седих, Т.В. Зозуль // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 7, Т. 1. – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1249
635279
  Гритчук Г.В. Індивідуальний життєвий стиль як проблема у психологічній науці // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 45-53. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 10 (34))
635280
  Сіцінський В.С. Індивідуальний життєвий стиль як проблема у психологічній науці // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 186-191. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 10 (34))
635281
  Паславський О.Я. Індивідуальний інвестор на фінансовому ринку України : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 47-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
635282
  Дем"яненко Б. Індивідуальний композиторський стиль у партесній музиці: виявлення стійких ознак та можливості їх статистичного узагальнення // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 188-203. – ISSN 2310-0583
635283
  Гапченко О.А. Індивідуальний лексикон особистості як особливе ментальне утворення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 239-249


  У статті розглядається феномен індивідуального лексикону особистості. Аналізуються підходи до вивчення лексикону як специфічного ментального утворення , погляди вітчизняних і закордонних учених на особливості його організації й функціонування.
635284
  Мілютін С.Ю. Індивідуальний опір селян та колгоспно-партійного активу хлібозаготівельним заходам 1932-1933 років // Інгульський степ : збірник: історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина / упоряд. В.А. Сердюк. – Київ, 2021. – Вип. 6. – С. 117-124. – ISBN 978-966-8382-66-6
635285
   Індивідуальний підхід в допоміжній школі на уроках мови та арифметики. – К., 1951. – 36с.
635286
  Тріфан О.М. Індивідуальний підхід до студентів з метою максимального забезпечення потреб їх фізичного розвитку в умовах сучасної реформи вищої школи України // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 179-181. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)


  В статье рассматриваются вопросы индивидуализации обучения, диффенцированного подхода к физическому воспитанию и предлагается апробирование программы индивидуального тренировочного пульса для студентов.
635287
  Жаворонко О.І. Індивідуальний підхід до учнів у вихованні колективізму / О.І. Жаворонко. – К., 1959. – 32с.
635288
  Ременнж Я. Індивідуальний підхід О. Панасьєва до викладання у вищій школі // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 327-329. – ISBN 978-617-640-146-9
635289
  Дічек Н. Індивідуальний підхід Сухомлинського до "важких" дітей // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 7 (244). – С. 24-25
635290
  Харчеко Т.Г. Індивідуальний підхід у підготовці майбутніх учителів як чинник гуманізації педагогічної освіти у Франції // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 4 (62). – С. 11-18
635291
  Попова Н.М. Індивідуальний стиль автора з погляду лінгвокультурної концептології: лексико-семантичний аспект (на матеріалі творів Ізабель Альєнде) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – C. 194-208. – ISSN 2413-5593


  Статтю присвячено вивченню індивідуального стилю автора з погляду лінгвокультурної концептології, яка поєднує в собі лінгвокультурний та когнітивний підходи з огляду вивчення особливостей авторського способу вербалізації суспільно значущих ...
635292
  Прохорова М.В. Індивідуальний стиль діяльності з домінуванням когнітивних компонентів : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Прохорова М.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1995. – 22 с.
635293
  Полуянов О.О. Індивідуальний стиль навчальної діяльності сучасного студента: теоретико-методичний аспект / О.О. Полуянов, П.Г. Лузан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 282-288
635294
  Ткач М.С. Індивідуальний стиль навчання як основа формування артистизму у майбутніх вчителів музичного мистецтва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 188-194. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
635295
  Ткач М.С. Індивідуальний стиль навчання як основа формування артистизму у майбутніх вчителів музичного мистецтва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 188-194. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
635296
  Теслюк В.М. Індивідуальний стиль педагогічного спілкування викладача : теоретико-методичний аспект : монографія / [Теслюк В.М.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 211, [1] с. : табл. – На тит. арк. автор не зазнач. – Бібліогр.: с. 197-207. – ISBN 978-966-2174-01-4
635297
  Смущинська І.В. Індивідуальний стиль письменника та проблема семантичного перетворення слів у його мовній системі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-41. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Робиться огляд теоретичних положень, що стосуються проблеми виникнення нових художніх смислів у контексті художнього твору. Стиль розглядається в нерозривній єдності з мовною системою письменника. Нові художні смисли можуть виникати завдяки асиміляції ...
635298
  Демченко І.А. Індивідуальний стиль письменника як результат конвергенції мов (на матеріалі малої прози О. Кобилянської) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 42-46. – (Філологічні науки ; № 1)
635299
  Кухар-Онишко Індивідуальний стиль письменника: генезис, структура, типологія. / Кухар-Онишко. – Київ, 1985. – 170 с.
635300
  Томбулатова І. Індивідуальний стиль письменника: чинники та носії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 132-138. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті проаналізовано різні концепції літературознавців щодо визначення категорії "індивідуальний стиль письменника". Визначено його витоки, складники та носії. В статье проанализированы различные концепции литературоведов относительно трактования ...
635301
  Гончаренко Ю. Індивідуальний стиль як репрезентація постмодерної картини світу (на матеріалі прози Ю. Андруховича) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 85-89
635302
  Ткаченко А.О. Індивідуальний стиль: Феноменологі динаміка/статика (На матер. творчості українських поетів 60-90-х років ХХ ст.) : Автореф. дис. ... доктор філолог. наук : 10.01.06, 10.01.01 / Ткаченко А.О. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 36 с.
635303
  Ткаченко Анатолій Олександрович Індивідуальний стиль: феноменологія-типологія; Динаміка-статика (на мат. творчості укр. поетів 60-90-х років 20 ст.) : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.06, 10.01.01 / Ткаченко Анатолій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 365л. – Бібліогр.:л.355-365
635304
  Васильченко О.Б. Індивідуальний та суспільний настрої як об"єкт наукового дослідження (порівняльна характеристика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 212-220. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
635305
  Білокінь С.І. Індивідуальний терор // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 208-224. – ISBN 966-00-0025-1
635306
  Антонюк Я.М. Індивідуальний терор СБ ОУН (б) проти радянських силових органів на території Волині та Полісся (1945-1951 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 4-9. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
635307
  Косюк О.М. Індивідуальний фактор у потрактуванні масової комунікації // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 71-74


  У статті розглядається можливість введення додаткового (психоаналітичного) критерію для визначення універсальних потрактувань функціонування масової комунікації. The article considers the possibility of the introduction of additional (psychoanalytic) ...
635308
  Баган М. Індивідуальні вербальні коди спонтанної емоційної психорегуляції сучасної української молоді / М. Баган, М. Навальна, А. Істоміна // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 31, iss. 2. – С. 6-32. – ISSN 2309-1797
635309
  Кодлубовська Т.Б. Індивідуальні відмінності зміни емоційного стану дітей дошкільного віку під впливом запаху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-58. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Наведено результати досліджень впливу запаху натуральних ефірних олій на психоемоційний стан дітей дошкільного віку.
635310
   Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до виконання з теорії ймовірностей : метод. посібник з теорії ймовірностей для самостійної роботи студентів / М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [упоряд.: О.П. Макарчук]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 67, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 67
635311
  Сокол О.О. Індивідуальні заходи запобігання ухиленням від сплати аліментів на утримання дітей та коштів на утримання непрацездатних батьків // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 233-245. – ISSN 2304-4556
635312
  Васютинський В.О. Індивідуальні і колективні стратегії адаптації мешканців міських громад до життя в період воєнного конфлікту // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 43-52. – ISSN 2411-1449
635313
  Шелудько Н.М. Індивідуальні інвестори на фондовому ринку України : проблеми та перспективи / Н.М. Шелудько, С.Є. Шишков ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України. – Київ : Академперіодика, 2023. – 124, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-125. – ISBN 978-966-360-476-3
635314
  Мушинська Н.С. Індивідуальні навчально-дослідні завдання в системі професійної підготовки бакалаврів економіки // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 130-138. – (Історія та географія ; вип. 48)
635315
  Губко О.Т. Індивідуальні особливості асоціацій, обумовлені співвідношенням сигнальних систем // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 111-123. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 1)
635316
  Богданов Б В. Індивідуальні особливості латентних періодів зорової сенсомоторної реакції за різних порогів сенсорних відчуттів / Б В. Богданов, Д.С. Горлов, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-23. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено залежність латентних періодів сенсомоторних реакцій на зорові подразники у вигляді світних зображень різної площі та зв"язок з порогами чутливості зорового й соматосенсорного аналізаторів. Установлено зв"язок "градієнта сили" з деякими ...
635317
  Максименко С.Д. Індивідуальні особливості мислення дитини / Максименко С.Д. – Київ : Знання, 1977. – 48 с.
635318
  Кириленко О.А. Індивідуальні особливості мотивації професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 130-132. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми індивідуальних особливостей професійної мотивації на прикладі медичних представників - тип професій людина-людина. Показано зв"язок ефективності професійної діяльності, особливостей мотивації, рівня емоційного стресу особистості ...
635319
  Кружева Т.В. Індивідуальні особливості мотиваційних компонентів в професійному самоздійсненні вчених-дослідників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 93-99. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія ; т. 5, вип. 16). – ISSN 2072-4772
635320
   Індивідуальні особливості пам"яті старшокласників та їх взаємозв"язок із функціональною асиметрією півкуль головного мозку / М. Донских, М. Федорчук, О. Нестеренко, Н. Таначьова, С. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-10. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено індивідуальні особливості пам"яті у зв"язку з функціональною асиметрією півкуль головного мозку у школярів профільних та загальноосвітніх класів. Визначено, що для правопівкульних обстежених більшою мірою були характерні зоровий і слуховий ...
635321
  Міщенко В.С. Індивідуальні особливості психофізіологічного стану спортсменів за умови тренувальних навантажень : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Міщенко Вікторія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
635322
   Індивідуальні особливості радіаційно-індукованої геномної нестабільності у хворих на гліобластому / О.В. Земскова, О.Я. Главацький, Д.А. Курінний, О.М. Демченко, С.Р. Рушковський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 4. – С. 91-98. – ISSN 1025-6415
635323
  Бойко О.В. Індивідуальні особливості розуміння студентами усного й писемного іншомовного тексту // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 116-120. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
635324
  Горбатих В.В. Індивідуальні особливості самоставлення старшого дошкільника в структурі життєвих орієнтацій : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Горбатих Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
635325
  Щербина Ю.В. Індивідуальні особливості телеведучого як запорука рейтингового успіху розважальних програм // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 170-174


  У статті розглянуто роль і значення образу ведучого розважальних телевізійних програм різного жанру на Українському телебаченні, його індивідуальних особливостей для успішного рейтингу програми. Опрацьовано джерельну базу з проблеми дослідження та ...
635326
   Індивідуальні особливості функціональної асиметрії півкуль головного мозку старшокласників / М. Федорчук, Н. Таначьова, С. Федорчук, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 38-39. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено індивідуальні особливості функціональної асиметрії півкуль головного мозку у школярів профільних класів порівняно з учнями загальноосвітніх класів. Виявлено, що у старшокласників гуманітарних класів більш виражена функціональна асиметрія ...
635327
  Завгородня В.А. Індивідуальні особливості функціонування гемодинаміки при гіпокапнії дихання у чоловіків : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Завгородня Вікторія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
635328
  Крижанівський В. Індивідуальні особові справи міських канцелярських службовців початку XX ст. як історичне джерело // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 94-102. – ISSN 0869-3595
635329
   Індивідуальні подорожі в понад 60 країн світу! : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 14 : Іл.
635330
  Плотнікова М.В. Індивідуальні правові акти НБУ як форма державного регулювання діяльності банків // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 379-283. – ISSN 1563-3349
635331
  Савицький А.М. Індивідуальні психофізичні особливості розвитку дітей з синдромом Дауна як провідний фактор в організації індивідуалізовного навчання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 142-149. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
635332
  Панченко Віктор Михайлович Індивідуальні психофізіологічні відмінності та їх значення при професійному відборі кандидатів на військову службу в особливих умовах : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Панченко Віктор Михайлович; Військове-медичне управління Служби безпеки України. – Київ, 2003. – 145л. – Бібліогр.: л. 112 - 145
635333
  Панченко Віктор Михайлович Індивідуальні психофізіологічні відмінності та їх значення при професійному відборі кандидатів на військову службу в особливих умовах : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Панченко В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
635334
  Шамне А.В. Індивідуальні соціально-психологічні чинники адаптації студентів до умов навчання у закладах вищої освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (37). – С. 60-64
635335
   Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ - початку ХХ ст.. – К., 1987. – 309с.
635336
  Римаренко Сергій Індивідуальні та колективні права. Дилема пріоритетів // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 99-109
635337
  Белецька А.В. Індивідуальні та масові емоції у соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Предметом нової публікації автора є співвідношення і взаємозалежність, суперечності і взаємне підсилення індивідуальних емоцій під впливом джерела інформації, медіафахівця і одержувача інформаційного продукту в їх групових і масових вимірах. Мета ...
635338
  Дембіцький С. Індивідуальні та соцієтальні цінності під час війни: актуальність, структура та вплив // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; редкол.: Ю. Якименко, П. Пинзеник, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (189/190). – С. 93-102
635339
  Ващенко О.В. Індивідуальні та спільні взаємодії компонентів лікарських препаратів з модельними ліпідними мембранами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Ващенко Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 47 назв
635340
  Губар О.М. Індивідуальні творчі завдання як метод активізації студентів у вивченні курсу філософії права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.187-190. – ISBN 966-568-656-9
635341
  Грузінов А.С. Індивідуальні трудові відносини: вплив європейських стандартів на їх правове регулювання в Україні // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 126-139. – ISBN 978-966-520-178-6
635342
  Мошенська Олександра Індивідуальність // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 108 : фото
635343
  Розпутна М.В. Індивідуальність і суспільство: спроба філософського осмислення в контексті прагматизму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 169-170
635344
   Індивідуальність письменників і літературний процес. – К., 1977. – 312с.
635345
  Масловська Т.О. Індивідуальність поетики Василя Симоненка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 29-32. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
635346
  Хачатурян Г.Х. Індивідуальність стилю та особливості дискурсу Франсуа Міттерана // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 211-217


  У статті мова йде про особливості політичного дискурсу четвертого президента Франції П"ятої республіки Франсуа Міттерана. Пропонується стислий компаративний аналіз стилістичних особливостей дискурсу президента з урахуванням етапів його політичної ...
635347
  Кияшко Ю.П. Індивідуальність телевізійного журналіста як основа його соціального та професійного іміджу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 120-124. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
635348
  Почтовюк С.І. Індивідуальність як значуща характеристика особистості сучасного вчителя // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 192-194. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
635349
  Кузьміна С.Л. Індивідуальність як категорія філософії виховання у київській духовно-академічній традиції XIX ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 63-67


  У статті проаналізовано внесок київських духовно-академічних філософів ХІХ ст. (Сильвестра Гогоцького, Памфіла Юркевича, Маркелліна Олесницького) у формування вітчизняною освітянською спільнотою поняття індивідуальності та педагогічної підтримки її ...
635350
  Лоліна Н.А. Індивідуальність як тенденція сучасного дизайну // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 17-30. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
635351
  Гарасимів Т.З. Індивідуальність як філософська категорія / Т.З. Гарасимів, О.Р. Галайко // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 96-100
635352
  Вишницька Ю.В. Індивідуально-авторська реконструкція есхатологічних міфосценаріїв у художніх творах Сергія Жадана // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 147-160


  У статті досліджено індивідуально-авторську модель міфологічного сценарію кінця, реалізованого в художніх текстах Сергія Жадана ключовими міфологемами та мотивами гідроморфної, хтонічної, техногенної моделей, як-от: "Пекло", "Потойбіччя", "Вогонь" ...
635353
  Сидяченко Н.Г. Індивідуально-авторська семантика лексеми widnokrag в однойменному романі Веслава Мисливського // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 64-72. – ISSN 0027-2803
635354
  Вергеш А. Індивідуально-авторське назвотворення у сфері літературно-художньої антропонімії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 239-243. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
635355
  Коваль О.В. Індивідуально-авторське переосмислення фразеологізмів у поетичній мові "неокласиків" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 95-99. – Бібліогр.: С. 98-99 ; 10 назв. – (Філологічні науки ; № 1)
635356
  Строкаль О.М. Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідіостилю (на матеріалі поетичних творів В. Коломійця та П. Мовчана) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Строкаль О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л. 180-223. – Бібліогр.: л. 157-179
635357
  Строкаль О.М. Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідіостилю (на матеріалі поетичних творів В. Коломійця та П. Мовчана) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Строкаль О.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
635358
  Сологуб Н.М. Індивідуально-авторське словотворення Олеся Гончара // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 150-154. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
635359
  Дзера О.В. Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів як перекладознавча проблема : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дзера О.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1999. – 22 с.
635360
  Дзера Оксана Василівна Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських перекладів творів Дж.Г. Байрона) : Дис... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дзера Оксана Василівна ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1998. – 240 л. – Бібліогр.: л. 181-240
635361
  Вокальчук Г. Індивідуально-авторські адвербіальні новотвори в українській поезії ХХ століття // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 36-40. – ISSN 0320-3077
635362
  Авксентьєв Л.Г. Індивідуально-авторські видозміни у сфері фразеології / Л.Г. Авксентьєв, В.Д. Ужченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 55-63
635363
  Космеда Т. Індивідуально-авторські засоби вербалізації категорії інтимізації в поетичному дискурсі Василя Симоненка // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 5. – С. 83-93. – ISSN 2413-0923
635364
  Кобельник Л.А. Індивідуально-авторські кольороепітети в художньому ідіостилі Григора Тютюнника / Л.А. Кобельник, ЧопикЯ.М // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 20-23. – (Філологічні науки ; вип. 8)
635365
  Гаврилюк Н.В. Індивідуально-авторські назви осіб у поетичному мовленні київських неокласиків // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 236-242


  У статті розглядаються оказіональні назви осіб, типові для поетичного мовлення українських неокласиків. Індивідуально-авторські назви осіб проаналізовані в семантично-функціональному аспекті. The article is devoted to the occasional names of persons, ...
635366
  Герман В В. Індивідуально-авторські неолгізми /еказіоалізми/ в сучасній поезії : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Герман В.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1999. – 22 с.
635367
  Герман В.В. Індивідуально-авторські неологізми (оказіоналізми) в сучасній поезії : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Герман Вікторія Василівна ; Сум. держ. пед. ін-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 1998. – 224 арк. – Бібліогр.: арк.165-181
635368
  Лощинова І.С. Індивідуально-авторські неологізми в ідіостилі Віктора Коржа // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, С.П. Бибик [та ін.]. – Дніпро, 2019. – 2019. – С. 32-40. – ISSN 2313-4437
635369
  Колоїз Ж. Індивідуально-авторські неологізми в романі Василя Барки "Жовтий книязь" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 341-345
635370
  Гаврилюк Н. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному мовленні Б.-І. Антонича та І. Калинця / Н. Гаврилюк, О. Федорчук // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 16-23. – ISSN 2413-0923
635371
  Строкаль О.М. Індивідуально-авторські номінації просторових понять у поетиці Володимира Коломійця та Павла Мовчана // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 338-343


  У статті розглянуто особливості функціонування оказіональних номінацій просторових понять у поезіях Володимира Коломійця та Павла Мовчана. Досліджено характер уживання неолексем із семантикою простору в художньому тексті з метою створення яскравих ...
635372
  Сиротян Л.В. Індивідуально-авторські особливості побудови внутрішніх монологів (на матеріалі творів англійських письменниць XVIII та XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 548-554. – ISBN 966-581-481-8
635373
  Негрич Н.Д. Індивідуально-авторські перетворення фразеологічних одиниць у текстопросторі романів Джаспера Ффорде // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 250-253. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Стаття присвячена дослідженню індивідуально-авторських перетворень фразеологічних одиниць у романах британського письменника-постмодерніста Джаспера Ффорде. Опис структурно-семантичних особливостей фразеологічних одиниць та їхніх функцій займає чільне ...
635374
  Левчук І.П. Індивідуально-авторські риси літературознавчих рецензій Василя Слапчука // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 4 : Філологічні науки. – С. 75-79. – ISSN 1729-360Х
635375
  Біловус Г. Індивідуально-авторські семантичні перетворення фразеологізмів у текстах повістей Тараса Шевченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 245-252. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
635376
  Строкаль О.М. Індивідуально-авторські субстантиви у поетичних текстах Павла Мовчана // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 417-423


  У статті досліджено питання індивідуально-авторського словотворення імен никових лексем у мові поезій Павла Мовчана. Вивчено механізми деривації субстантивних похідних та проаналізовано їх функції в поетичному ідіолекті митця. In article the issue ...
635377
  Антонян Д.К. Індивідуально-авторські фразеологізми у творах Теодора Драйзера // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 43-44
635378
  Огієнко Т.Ю. Індивідуально-диференційо-ваний підхід до вивчення предмету "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" студентами факультету підготовки іноземних громадян ІФНМУ / Т.Ю. Огієнко, В.В. Засідко, Н.В. Павлюк // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 165-167
635379
  Мащенко С.О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних іграх : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Мащенко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 327 л. + Додаток: л. 301-304. – Бібліогр.: л. 305-327
635380
  Мащенко С.О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних іграх : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Мащенко С.О. ; М-во освіти і наук, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
635381
  Мащенко С.О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних опуклих іграх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 105-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядаються основні властивості індивідуально-оптимальних рівноваг та необхідні й достатні умови їх існування у некооперативних опуклих іграх. Basic properties of individual-optimum equilibriums and necessary and sufficient conditions of their ...
635382
  Мащенко С.О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в умовах нечіткої взаємодії гравців // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 89-109. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  У роботi формалiзоване поняття нечiткої iндивiдуально–оптимальної рiвноваги, в якiй кожний гравець враховує iнтереси нечiткої множини iнших гравцiв. Для цього уведене поняття об"єднання нечiткої множини чiтких вiдношень. Розробленi конструктивнi ...
635383
  Пронякін В.І. Індивідуально-особистісний вимір філософування у рецептивному полі історико-філософських реконструкцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 81-82. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
635384
  Зайцев Микола Індивідуально-особистісні визначеності людини в культурологічному вимірі // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С.20-25. – ISSN 1999-4966
635385
  Будницька Олександра Анатоліївна Індивідуально-особистісні детермінанти емоційних переживань у психотравмуючій ситуації : Дис...канд.психолог.наук:19.00.01 / Будницька Олександра Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 174л. + Додатки:л.158-174. – Бібліогр.:л.148-157
635386
  Будницька Олександра Анатоліївна Індивідуально-особистісні детермінати емоційних переживань у психотравмуючій ситуації : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Будницька О.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв.
635387
  Корнієнко Олексій Васильович Індивідуально-психологічна діагностика при розробці програм збереження здоров"я жінок : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Корнієнко Олексій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 26л.
635388
  Софіна Л.В. Індивідуально-психологічні відмінності переживання почуття провини : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Софіна Л.В.; КНУШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв
635389
  Софіна Л.В. Індивідуально-психологічні відмінності переживання почуття провини : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Софіна Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 175л. + Додатки : л.167-175. – Бібліогр. : л.155-166
635390
  Похило І.Д. Індивідуально-психологічні властивості політичного лідера як критерій ефективності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 125-133. – ISBN 966-628-197-5
635391
  Пророк Н.В. Індивідуально-психологічні властивості та прагнення до професійного самовдосконалення як внутрішні чинники професійного розвитку // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 84-91. – ISBN 978-966-189-358-9
635392
  Фомічова Віра Миколаївна Індивідуально-психологічні особливості аттракії як фактора психологічної сумісності : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Фомічова Віра Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
635393
  Фомічова Віра Миколаївна Індивідуально-психологічні особливості аттракції як фактора психологічної сумісності : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Фомічова Віра Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 152л. – Бібліогр.:л.140-152
635394
  Мур-Зак Індивідуально-психологічні особливості залежно від виду спортивної діяльності // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 199-202
635395
  Черняк Є. Індивідуально-психологічні особливості інструменталістів як умова професійного розвитку майбутнього музиканта / Є. Черняк, Л. Котова, Н. Йоркіна // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 5 (213), травень. – С. 128-133. – ISSN 2308-4634
635396
  Деак Г.Е. Індивідуально-психологічні особливості кар"єрного зростання офіцерів Збройних Сил України / Г.Е. Деак, В.М. Левченко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 35-38
635397
  Напрасна Ольга Борисівна Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик навчальної діяльності студентів : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Напрасна О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
635398
  Напрасна Ольга Борисівна Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик навчальної діяльності студентів : Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Напрасна О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 179л. – Додатки: л. 162 - 179. – Бібліогр.: л. 146 - 162
635399
  Напрасна О.Б. Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик студентів з домінуванням вербального та невербального способу переробки інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-51. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості когнітивно-стильових та психодинамічних характеристик, ціннісних та змістожиттєвих орієнтацій студентів із домінуванням вербального способу переробки інформації та студентів з домінуванням невербального способу переробки ...
635400
  Северинюк В.М. Індивідуально-психологічні особливості лідерської поведінки // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 136-145. – ISBN 978-966-8063-99-46
635401
  Волков Д. Індивідуально-психологічні особливості моторних компонентів мнемичної обробки інформації курсантами-льотчиками / Д. Волков, К. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-8. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  На відміну від багатьох інших професій діяльність льотчиків протікає в умовах досить високого ступеня ризику загинути в результаті нещасних випадків, аварій і катастроф. В історії розвитку авіації переважна кількість аварій і катастроф була пов"я ...
635402
  Волков Д.С. Індивідуально-психологічні особливості обробки інформації у студентів вищих навчальних закладів / Д.С. Волков, С.В. Ноздрін // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 32-42. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Проаналізовано сучасний стан вищої освіти в Україні. Досліджено індивідуально-психологічні особливості обробки інформації студентами вищих навчальних закладів. Визначено взаємозв"язки між особливостями обробки інформації, рівнем стресостійкості та ...
635403
  Романова Ю. Індивідуально-психологічні особливості осіб, які займаються соціальним підприємництвом / Ю. Романова, В. Лісецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 82-86. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
635404
  Мась Н.М. Індивідуально-психологічні особливості особистості викладача як детермінанти його педагогічних та предметних здібностей і професіональної успішності / Н.М. Мась, Т.В. Матвийчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Авторами викладено результати емпіричного дослідження впливу індивідуально-психологічних особливостей особистості викладача ВУЗу на його загальнопедагогічні та предметні здібності і професіональну успішність. Ключові слова: індивідуально-психологічні ...
635405
  Євсюков О. Індивідуально-психологічні особливості педагогів: вплив на мотивації інноваційної діяльності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 39-44. – ISSN 1562-529Х
635406
  Кравченко В.О. Індивідуально-психологічні особливості сприймання духовно-релігійних зображень // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 37-38
635407
  Литвиненко О.О. Індивідуально-психологічні особливості сприймання літературного тексту : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Литвиненко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
635408
  Литвиненко О.О. Індивідуально-психологічні особливості сприймання літературного тексту : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Литвиненко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 235 л. – Додатки: л. 210-235. – Бібліогр.: л. 191-209
635409
  Ткалич М.Г. Індивідуально-психологічні особливості стратегії прийняття рішень споживачами / М.Г. Ткалич, Н.Ю. Закашанська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 1 (25). – С. 109-117. – ISSN 2411-3190
635410
  Корнієнко О.В. Індивідуально-психологічні особливості структури мотивації майже здорових жінок середнього віку життя // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.182-190. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
635411
  Корнієнко О.В. Індивідуально-психологічні особливості структури мотивації практично здорових жінок середнього віку життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проведено дослідження індивідуально-психологічної структури особистості жінок середнього віку життя. Наведено результати досліджень впливу індивідуально-психологічних особливостей жінок 30 - 47 років на стан їх психосоматичного здоров"я.
635412
  Синєокий Олег Індивідуально-психологічні особливості типології гвалтівників // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 127-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
635413
  Вовканич Маргарита Дмитрівна Індивідуально-психологічні особливості юнаків з межовими нервово-психічними розладами : Дис. ... наук. ступеня канд. психологічних наук: 19.00.04 / Вовканич Маргарита Дмитрівна; Військовий гуманітарний ін-т Нац. академії оборони України. – Київ, 2000. – 187л. – Бібліогр.: л.160-181
635414
  Вовканич М.Д. Індивідуально-психологічні особливості юнаків з межовими нервово-психологічними розладами : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / Вовканич М.Д.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
635415
  Самара О.Є. Індивідуально-психологічні передумови десакралізації теми смерті в комунікативному просторі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 185-200. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
635416
  Абдряхімова Ц.Б. Індивідуально-психологічні та клініко-психопатологічні особливості пацієнтів із ревматоїдним артритом з урахуванням гендерного фактора / Ц.Б. Абдряхімова, О.О. Белов // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 61-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2308-6300
635417
  Перевязко Л.П. Індивідуально-психологічні та культурно-історичні особливості символіки сновидінь особистості : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Перевязко Лілія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
635418
  Круцюк О.В. Індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості особистості як чинники діяльності волонтера : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Круцюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 230 арк. – Додатки: арк. 213-230. – Бібліогр.: арк. 183-212
635419
  Круцюк О.В. Індивідуально-психологічні та мотиваційні особливості особистості як чинники діяльності волонтера : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Круцюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
635420
  Синєокий Олег Індивідуально-психологічні умови професійної деформації слідчого // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 138-142. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
635421
  Павлін Д.О. Індивідуально-психологічні фактори формування низького соціального статусу учнів середнього і старшого шкільного віку // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 81-89. – ISBN 978-966-8063-99-50
635422
  Караман О.Л. Індивідуально-психологічні чинники абераційної соціалізації особистості в умовах гібридної війни на сході України / О.Л. Караман, Я.І. Юрків // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 66-75. – ISSN 2227-2747
635423
  Донець С.І. Індивідуально-психологічні чинники духовного розвитку особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 22-27. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-4368
635424
  Клименко І.О. Індивідуально-психологічні чинники професійного вигорання у вчителів сільської місцевості // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С.326-328
635425
  Вашека Т.В. Індивідуально-психологічні чинники розвитку хронічної втоми у студентської молоді / Т.В. Вашека, С.В. Тукаєв // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 79-89. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
635426
  Демешко І. Індивідуально-стильова специфіка віддієслівних дериватів у мові творів М. Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 70-74
635427
  Корнієнко О.В. Індивідуально-типологічний (амбівертований) та факторний аналіз психосоматичного здоров"я студенток Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Медична психологія : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2015. – Т. 10, № 1 (37). – C. 30-35. – ISSN 2308-6300
635428
  Корнієнко О.В. Індивідуально-типологічний (інтровертований) і факторно-порівняльний аналіз психосоматичного здоров"я студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - // Медична психологія : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2015. – Т. 10, № 3 (39). – C. 18-23. – ISSN 2308-6300
635429
  Зінченко А.В. Індивідуально-типологічні вияви комунікативної толерантності особистості майбутнього вчителя // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 118-123. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті обгрунтовано індивідуально-типологічний компонент комунікативної толерантності особистості майбутнього вчителя, окреслено його емоційний і характерологічний критерії, а також визначено їхні показники.
635430
  Ткач Б. Індивідуально-типологічні властивості молоді, яка епізодично вживає алкоголь і палить // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 104-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено індивідуально-типологічні відмінності між молоддю, яка не вживає психоактивних речовин, і тією, яка епізодично вживає алкоголь і палить. Встановлено, що поєднання таких "провідних тенденцій" у структурі особистості, як агресивність, ...
635431
  Кравченко Вікторія Іванівна Індивідуально-типологічні особливості реагування людини на дію запахів ефірних олій лимону і лаванди : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кравченко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 154 л. + Додатки: л.142-154. – Бібліогр.: л.121-141
635432
  Кравченко В.І. Індивідуально-типологічні особливості реагування людини на дію запахів ефірних олій лимону і лаванди : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Вікторія Іванівна Кравченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
635433
  Шестак А.М. Індивідуація і самість у поезії Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 189-192
635434
  Суровцева І. Індигенна освіта: міжнародний досвід підготовки соціальних працівників до роботи з корінними народами // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – C. 65-71. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
635435
  Звонська Л.Л. Індикативна система часових форм давньогрецького дієслова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 33-39. – Бібліогр.: : с. 38-39; 25 поз.


  У статті розглядається система форм індикатива давньогрецької мови з точки зору її видо-часової специфіки з античних часів і до сьогодні. The article research the system of indicativ"s forms in the Old Greek Language with relation to the analysis ...
635436
   Індикативна собівартість // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4 березня (№ 40). – С. 2


  Міністерство освіти і науки запроваджує мінімальну ціну контрактного навчання для 38 із 121 спеціальності.
635437
  Ченцов В.В. Індикативна собівартість як чинник формування ринку освітніх послуг: регіональний аспект (на прикладі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування) / В.В. Ченцов, О.В. Григораш // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (541) : Проблеми експортоориєнтованого бізнесу регіонів України в умовах війни. – С. 123-129. – ISSN 2222-4459
635438
  Горбулін В.П. Індикативне оцінювання науково-технологічного розвитку України: методологічний аспект / В.П. Горбулін, С.К. Полумієнко, О.Є. Стрижак // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 5-19. – ISSN 2616-9460
635439
  Полумієнко С.К. Індикативний аналіз сталості технологічного розвитку / С.К. Полумієнко, Л.О. Рибаков // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 138-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
635440
  Раєвнєва О.В. Індикативний підхід до оцінки інтеграційних можливостей України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-43. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ключові процеси розвитку світової економіки в ХХІ століття. Розкриті масштаби трансформаційного спаду в країнах з перехідною економікою. Зроблені висновки стосовно перспектив інтеграційних процесів в Україні та запропонованошляхи ...
635441
  Шалига Т. Індикативні засоби управління операційною ефективністю системи дистанційного банківського обслуговування : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 54-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
635442
  Качинський А.Б. Індикатор могутності держави - важливий інструмент системного аналізу та стратегічного планування у сфері національної безпеки / А.Б. Качинський, Д.Р. Молоченко // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 17-25. – ISSN 1681-6048
635443
  Качинський А. Індикатор могутності провідних країн світу: характер, тенденції та прогноз / А. Качинський, Д. Молоченко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 32-35. – (Політичні науки)
635444
  Качинський А.Б. Індикатор могутності як інтегральний показник безпеки держави // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (3), квітень - червень. – С. 75-91. – ISSN 2409-8876
635445
   Індикатор напруги / В. Торба, ФроловаА, О. Хара, А. Загороднюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 грудня (№ 143/144)


  Учасники онлайн брифінгу Центру оборонних стратегій про загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
635446
  Марченко С.М. Індикатори боргової безпеки України : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 9-15 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
635447
  Дєєва Н.Е. Індикатори взаємозв"язку розвитку фінансового ринку і корпоративного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 11-14. – ISSN 2306-6806
635448
  Бех К.А. Індикатори глобальних вимірів маркетингового середовища діяльності ТНК // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 18-22. – ISSN 2409-1944
635449
  Шведа Ю. Індикатори демократизації Тату Ванханена // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 44-52.
635450
  Лемішко О.О. Індикатори державної фінансової підтримки відтворення капіталу в аграрному секторі економіки: Європейський Союз та Україна // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – C. 81-88. – ISSN 2307-9878
635451
  Крамаренко І.С. Індикатори діагностики інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 90-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
635452
  Пугачова М.В. Індикатори ділових очікувань у Спеціальному стандарті поширення даних: світовий досвід та український погляд // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 15-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв
635453
   Індикатори до системи моніторингу та оцінки стану догляду і підтримки ВІЛ-позитивних дітей та їхніх родин : підготовлено в рамках проекту ЮНІСЕФ "Вимірювання знань, підходів і приктик у сфері догляду та підтримки ВІЛ-позитивних дітей. Розробка показників і брошури для осіб, які приймають рішення" : проект. – [Б.м.] : [Фоліант], 2010. – 56 с.
635454
  Шкарупа О.В. Індикатори екологічної модернізації соціально-економічних систем в контексті зеленого зростання економіки регіону // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.] ; редкол.: Мельник Л.Г., Сотник І.М., Сабадаш В.В. [та ін.]. – Суми, 2015. – № 1 (67). – С. 9-20. – ISSN 1726-8699
635455
  Грибіненко О.М. Індикатори екологічної складової економічної безпеки країн світу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 168-176 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
635456
  Партико Т. Індикатори екологічної якості органічної речовини грунтів Верхньодністерської алювіальної рівнини / Т. Партико, З. Гамкало // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 184-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
635457
  Ходжаян А.О. Індикатори економічної безпеки держави: обгрунтування пріоритетності екзогенних детермінант / А.О. Ходжаян, І.Г. Барон // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (239). – С. 7-16. – ISSN 2522-1620
635458
  Огай М.Ю. Індикатори енергетичної бідності в Україні: визначення та статистичне оцінювання // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (93). – С. 16-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2519-1853
635459
  Аракелян Р.Ф. Індикатори ефективності інституційних засад при розгляді медіації в кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 130-137. – ISSN 2222-5374
635460
  Шведа Ю. Індикатори і стратегії демократизації Тату Ванханена // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 47-53


  Узагальнено результати сучасних наукових досліджень з проблем демократизації, визначені фактори та стратегії демократизації, охарактеризовані індикатори демократизації.
635461
  Скрипниченко М.І. Індикатори ідентифікації небезпечних дисбалансів в економіках емерджентного типу / М.І. Скрипниченко, Г.Ю. Яценко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 7-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
635462
  Конакова К. Індикатори інвестиційної привабливості національної економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (22). – С. 43-50. – ISSN 2411-5215
635463
  Харламова Г.О. Індикатори інвестиційної привабливості України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 45-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
635464
  Садівничий В. Індикатори інтенсивності медичної преси Наддніпрянської України середини XIX - початку XX ст. // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  Аналізуються спеціалізовані медичні періодичні та продовжувані видання. Упродовж 1860-1920 рр. у 9 губерніях України їх видавалося більше 180 назв. У процесі їх аналізу визначено основні індикатори інтенсивності спеціалізованої преси. Індикатори ...
635465
  Симонова О.Г. Індикатори міжнародної конкурентоспроможності регіону в контексті інтеграції України у світове господарство // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 157-159
635466
  Вороненко І.В. Індикатори моніторингу розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 28-40. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
635467
   Індикатори науки та інновацій: міжнародні стандарти та практика їх використання в Україні : колектив. монографія / [Єгоров І.Ю. та ін.] ; за ред. І.Ю. Єгорова ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. – 154, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128-133 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8068-7
635468
  Качинський А.Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень : монографія / А.Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 101, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-554-209-4
635469
  Парасій-Вергуненко Індикатори оцінки ефективності підприємств державного сектора економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (122). – С. 63-80. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
635470
  Діденко О.М. Індикатори оцінки інтенсивності регулювання банківської діяльності в країні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 216-223. – ISSN 2309-1533
635471
  Рзаєв Г.І. Індикатори оцінки трудового потенціалу за умов інтеграційних процесів відповідно до аналітичних потреб / Г.І. Рзаєв, В.В. Кушнір // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 66-70. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
635472
  Мельник Г О. Індикатори оцінювання ефективності експортної діяльності машинобудівних підприємств / Г О. Мельник, Ю.Л. І Логвиненко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 176-185
635473
  Новікова І.Е. Індикатори оцінювання інтелектуальної конкурентоспроможності університетів // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 376-383. – ISBN 978-617-620-309-4
635474
  Цимбалюк С.О. Індикатори оцінювання політики оплати праці у контексті реалізації принципів гідної праці // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 12-16. – ISSN 2306-6806
635475
  Мельникович М.П. Індикатори оцінювання соціо-екологоекономічного розвитку Карпатського регіону // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 335-354. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
635476
  Бала Р.Д. Індикатори оцінювання управління персоналом на засадах коучингу / Р.Д. Бала, М.І. Тарнавський, О.І. Бала // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 367-373. – ISSN 2222-4459
635477
  Бабич М.М. Індикатори продовольчої безпеки України у світовому вимірі // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 108-127. – ISSN 1605-7988
635478
  Корнилюк Р. Індикатори раннього попередження дефолтів у банківській системі України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 4). – С. 339-354. – ISSN 1684-906Х
635479
  Резнікова Наталя Індикатори регіональної інтеграції: методологічний аспект // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 2. – С. 45-51
635480
  Мельниченко Р. Індикатори розмивання податкової бази за допомогою трансфертного ціноутворення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 166-167
635481
  Петруня Ю.Є. Індикатори стану інвестиційно-інноваційної діяльності: методичні підходи до визначення в контексті забезпечення регуляторної діяльності / Ю.Є. Петруня, В.М. Разживін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 66-70. – ISSN 2222-4459
635482
  Загорський В.С. Індикатори стійкого розвитку еколого-економічної системи / В.С. Загорський, Є.М. Борщук // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 45-49. – ISSN 1729-7206
635483
  Артеменко В. Індикатори стійкого соціально-економічного розвитку регіонів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 90-97. – ISSN 1562-0905
635484
  Портна О.В. Індикатори сукупного фінансового потенціалу України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 320-324. – ISSN 2222-4459
635485
  Гінчук Л.І. Індикатори та критерії оцінювання якості інформації про адміністративні правопорушення, її статистичного виробництва / Л.І. Гінчук, С.В. Башкіров // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 244-255. – ISSN 2222-4459
635486
  Шевченко О. Індикатори температурних аномалій регіонального клімату / О. Шевченко, Р. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-19. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Щоб оцінити вплив, зокрема хвиль тепла, для конкретного регіону, важливо знати, як той чи інший індикатор оцінює дану подію, оскільки використання однобічних індексів викривляє кліматологічну інформацію, що у свою чергу призводить до неефективного ...
635487
  Ільченко О.М. Індикатори умови в аспекті етикетизації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 207-212. – ISBN 966-581-388-9
635488
   Індикатори фінансової безпеки держави в умовах світової глобалізації / В.О. Касьяненко, Н.А. Антонюк, А.М. Миронова, О.В. Люльов // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2019. – С. 87-92. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
635489
  Субботович Ю. Індикатори фінансової безпеки України / Ю. Субботович, О. Антропова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 144-151. – ISSN 1818-5754
635490
  Барановський О.І. Індикатори фінансової безпеки фондового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 57-81. – ISSN 2305-7645
635491
  Мазуренко В.І. Індикатори фінансової стабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-56. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття присвячена аналізу фінансової стабільності та її індикаторами. Автор характеризує основні джерела нестабільності у фінансовому секторі.
635492
  Белінська Я.В. Індикатори фінансової стабільності та інноваційний менеджмент фінансової системи / Я.В. Белінська, В.П. Биховченко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 53-68
635493
  Ховрак І.В. Індикатори формування економіки знань в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-8
635494
  Вишневська О.М. Індикатори формування економічної безпеки держави / О.М. Вишневська, О.О. Христенко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 12-22. – ISSN 2313-092X
635495
  Макаренко М.І. Індикатори цінової конвергенції України та країн Євросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 18-20
635496
  Бутова В. Індикатори якості освіти: світові тенденції та фінський досвід // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 18-20. – ISBN 978-966-2249-24-8
635497
  Шаблиста Л.М. Індикатори якості результатів науково-дослідної роботи // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 98-106 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2519-1853
635498
   Індикаторна система "2-(4-диметиламінофеніл) - 3-гідрокси-4Н-хромен-4-ОН-Zr(IV)" для визначення аніонів / О.Р. Вольхіна, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 11
635499
   Індикаторна система "Zr(IV)-Арсеназо I" для визначення ортофосфату у прісних та солоних водах / Г. Сумарокова, О. Запорожець, Л. Зінько, А. Паустовська, К. Поліщук, Ю. Прокапало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 46-50. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику непрямого спектрофотометричного визначення ортофосфату, що базується на знебарвленні у його присутності комплексу Zr(IV) з Aрсеназо І. За оптимальних умов визначення градуювальна залежність є лінійною у діапазоні концентрацій ...
635500
  Івкова Т.І. Індикаторна система для експресного твердофазно-спектро- фотометричного та візуально-тестового визначення катіонних ПАР у водних розчинах / Т.І. Івкова, К.М. Бєліков // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – С. 18-22. – ISSN 1991-0290
635501
   Індикаторна система на основі комплексу Zr(Iv) з арсеназо і для визначення оксалату / К.І. Буць, Г.С. Сумарокова, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 10
635502
  Цьось О.О. Індикаторна флора річки Турія // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 71-77. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
635503
  Буколова В.В. Індикаторний підхід в оцінюванні в економічній безпекології: проблеми застосування // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 36-42. – ISSN 2222-4459
635504
  Шестаков О.Ю. Індикаторні елементи золота у зоні криптогіпергенезу // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 46-57 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
635505
  Копаниця Б.О. Індикаторні системи для визначення нітратів у морській воді електрохімічними методами / Б.О. Копаниця, Н.І. Смик // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 27
635506
  Линник С.Л. Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонітів для визначення арсену та селену : Автореф. дис. ...канд.хімічних наук: спец.02.00.02-Аналітична хімія / Линник С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 16 назв.
635507
  Линник С.Л. Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонітів для визначення арсену та селену : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Линник С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 170л. + Додатки: л.158-170. – Бібліогр.: л.131-157
635508
   Індикаторні системи та композиційні реагенти для екоаналізу та скринінгового контролю якості фармпрепаратів і продуктів харчування : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 248 с. : 209 рис., 123 таб. – 2 додатки. – Бібліогр.: 226 дж.


  Об"єкт дослідження: Нові аналітичні форми хромофорних, люмінесцентних та хемілюмінесцентних реагентів та розроблені на їх основі сорбційно-спектроскопічні й тест-методики визначення металів, металоїдів, неметалів та ряду біологічно-активних органічних ...
635509
  Карпенко Б. Індикатриса пропускання молочного скла МС-19 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-65. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено пропускання молочного скла МС-19 та розрахована індикатриса пропускання для цього зразка. Описана гоніофотометрична установка, яку було використано для вимірювань. Для монохроматичного випромінювання на довжині xвилі 655 нм наведено ...
635510
  Макаренко О.В. Індикатриса розсіяння світла еталонним зразком / О.В. Макаренко, А.Ю. Євтушенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 339-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована теоретична модель розрахунку індикатрис розсіювання зразка виготовленого зі скла марки МС20, з наступним його використанням в якості еталону при калібруванні приладів. Ключові слова: розсіяне світло, індикатриса розсіяння, теорія ...
635511
  Трохимчук С.В. Індикаційні методи дослідження ландшафтів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 131-134. – Бібліогр.: 6 назв
635512
  Пашкова О.В. Індикація екологічного стану водних об"єктів Південно-Українського енергокомплексу за зоопланктоном // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 174-179 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
635513
  Котикова О.І. Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні / О.І. Котикова, Є.О. Огородник, Л.В. Черевко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 35-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
635514
  Котикова О.І. Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні: соціальний блок // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 26-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2313-092X
635515
   Індикація ерозійних процесів у грунтовому покриві Харківської області за магнітними даними / О. Круглов, О. Меньшов, Є. Улько, А. Кучер, П. Назарок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 36-44. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  При формуванні системи нових земельних відносин в Україні, а також в умовах євроінтеграції, сільськогосподарські землі потребують оновлення методичних підходів із ґрунтоохоронного моніторингу, які, у свою чергу, направлені на підвищення точності ...
635516
  Івановська О.П. Індикація особистісних смислів у фольклорних образах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 189-193. – ISBN 966-8188-10-1
635517
  Парсяк В. Індикація рівня корпоративної культури осередків вітчизняної вищої освіти / В. Парсяк, І. Драгомирова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. наук України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 6 (320). – С. 33-35. – ISSN 1810-3944
635518
  Кондратюк С.Я. Індикація стану навколишнього середовища України за допомогою лишайників = Indication of environment state of Ukraine with lichens / С.Я. Кондратюк; НАНУ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка, 2008. – 336с., 12л. іл. – Проект "Наукова книга" - 2007. – ISBN 978-966-00-0733-8
635519
  Поляковська О. Індикація тенденцій розвитку системи підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти України в період з 1991 р. по 2002 р. на основі аналізу нормативно-правової бази // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 371-380. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208


  Актуальність проблеми цього дослідження зумовлено високим ступенем зацікавленості органів влади в покращенні міжнародної діяльності вітчизняних закладів вищої освіти, зокрема в наданні освітніх послуг іноземним громадянам. Однак питання розробки нових ...
635520
   Індиченко Пантелеймон Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 433. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
635521
  Капелюшний В.П. Індиченко Пантелеймон Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 377. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
635522
   Індиченко Пантелеймон Дмитрович (1900-1974) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 176. – ISBN 978-966-439-754-1
635523
   Індиченко Пантелеймон Дмитрович (1900-1974) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 196. – ISBN 978-966-933-054-3
635524
  Яценко Б.П. Індіана (- штат у середньозахідній частині США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 377. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
635525
  Елліс М. Індіанець із тротуару. / М. Елліс. – К., 1986. – 168с.
635526
  Мащенко С.О. Індівідуально-оптимальні рівноваги в іграх, що задані відношенням переваги // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 162-164
635527
  Мащенко С.О. Індівідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних одноціольових іграх // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 129-129
635528
  Піхтовнікова Л.С. Індівідуально-стилістична характеристика німецької віршованої байки початку 20 ст. // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 109-111. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
635529
  Неділько С.А. Індійвмісні талієві купрати з ВТНП властивостями / С.А. Неділько, І.В. Голубєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-55. – (Хімія ; вип. 36)


  Досліджено вплив часткового заміщення індієм талію та барію на надпровідності властивості талієвої кераміки складу 2223 та 1223. Показано, що індій (ІІІ) частково заміщує талій у Ta2Ba2Ca2Cu2O10. Причомуіз збільшенням вмісту індію в фазі 2223 ...
635530
  Олейніков Н. Індійська голова / Н. Олейніков. – Х.-К., 1930. – 20с.
635531
  Пиріг Р. Індійська дипломатична місія до імператора Октавіана Августа в дзеркалі індоєвропейських контакті // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 28-34. – ISSN 2663-2675
635532
  Ігнатьєв П.М. Індійська економіка в вирі процесів глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 7-15.
635533
  Маслей М. Індійська література чи літератури: до проблеми дефініції // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 73-88. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1
635534
   Індійська філософія : посібник для студентів ВНЗ / [авт.-упоряд.: Т. Кононенко, К. Кириленко, Г. Гнатовська та ін.] ; за заг. ред. Т.П. Кононенка ; [худож.-оформлювач Д.О. Чмуж]. – Харків : Фоліо, 2019. – 142, [2] с. : іл. – Ст. частк. англ. – ISBN 978-966-03-8564-1
635535
  Богачов А. Індійська філософія й уявлення про звільнення (Мокшу) у "Манава-Дгарма-Шастрі" // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Т. 36 (№ 2 2017). – С. 117-132. – ISSN 2075-6461
635536
  Ігнатьєв П.М. Індійське народне господарство: виклики модернізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 22-28.
635537
  Гусаков В.В. Індійський вектор політики Греко-Бактрійського царства в контексті проблемних питань його загальної хронології // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 3-17. – ISSN 1682-671Х
635538
  Шеремет М.С. Індійський зошит : поезії / Микола Шеремет. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 48 с.
635539
  Чувпило О.О. Індійський Національний Конгрес і національні питання (1885 - 1947 рр.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 88-95. – ISSN 1608-0599
635540
  Чувпило О.О. Індійський національно-визвольний рух на першому етапі Другої світової війни (1939 - 1940 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 170-186. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
635541
  Бадрак В. Індійський форсаж // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 квітня (№ 13). – С. 4


  Індія зацікавлена створити разом з Україною новий багатофункціональний транспортний літак для військово-транспортної авіації та внутрішніх цивільних перевезень.
635542
  Наливайко С. Індійський чинник у дослідженні українсько-грузинсько-половецьких етнічних взаємин XII ст. // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 256-270. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1
635543
  Каспрук В. Індійський шлях: проблеми й досягнення / В. Каспрук, С. Чалий // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С. 56-59. – ISSN 1812--514Х
635544
  Філь Ю.С. Індійські "вестернізовані еліти" другої половини XIX - початку XX ст. як проблема соціальної історії // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 179-190. – ISSN 1682-671Х
635545
  Мейзерська Т. Індійські мотиви як засіб антиколоніальної риторики І.С. Нечуя-Левицького: індуська легенда "Скривджені і нескривджені" // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 332-339. – ISBN 978-966-793-136-3
635546
   Індійські народні казки. – К., 1984. – 151с.
635547
   Індійські прислів"я та приказки / упорядкування та вступ. слово Віктора Баліна ; [з хінді, бенг., пенджаб. та ін. мов пер. С.І. Наливайко ; худож. Н.С. Пшінка]. – Київ : Дніпро, 1983. – 221 с. – (Мудрість народа ; Зб. 36)
635548
   Індійські та пакистанські оповідання. – К., 1955. – 408с.
635549
  Головченко В. Індійсько-американське стратегічне партнерство : уроки для України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 14-18
635550
  Головченко В. Індійсько-американське стратегічне партнерство : уроки для України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 42-45
635551
  Кухта В. Індійсько-китайське суперництво за вплив на М"янму // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 96-98
635552
  Ігнатьєв П.М. Індійсько-пакистаньке суперництво за вплив у Афганістані // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 23-25
635553
   Індійці приїхали запросити : тур-новини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 122 : Фото
635554
  Патель Й. Індія-Україна: на шляху плідного та взаємовигідного співробітництва // "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів XXI століття : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 10 черв. 2014 р.) / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: В.К. Гура та ін.]. – Київ : Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2014. – С. 12-15
635555
  Ігнатьєва П.М. Індія - Бутан : мирне співіснування велетня та карлика в Гімалаях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 24-28
635556
  Друщенко С. Індія - країна контрастів / С. Друщенко, Н. Решетило // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Історія рідного краю
635557
  Райхель Ю. Індія - Пакистан: на межі війни? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 3
635558
  Горобець Ігор Індія - Пакистан: проблема тероризму // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 36-39
635559
   Індія - подорож на тисячу років // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1998-8044
635560
  Гаран Ф. Індія : географічний нарис / Ф. Гаран. – Харків : Радянська школа, 1931. – 95с. – (Бібліотека учня)
635561
  Солдатенко І.М. Індія в дорозі / І.М. Солдатенко. – Київ, 1970. – 128с.
635562
  Бейдик О.О. Індія в об"єднанні БРІК: туристський вимір / О.О. Бейдик, Т.В. Грешнякова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 133-138 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв.
635563
  Борділовська О. Індія в сучасному геостратегічному балансі сил // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 67-72. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Присвячено традиційній геополітичній самоідентифікації Індії та можливостям реалізації її геостратегічного потенціалу в сучасну епоху. Ідеться також про найбільш актуальні завдання та пріоритети зовнішньої політики Республіки Індія. Traditional ...
635564
  Ільїн В.В. Індія в час виникнення філософії // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 23-27. – ISBN 966-316-069-1
635565
  Лукаш О.І. Індія і країни Південної Азії у вимірі інтеграційних процесів: роль та значення SAARC // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 2 (59). – С. 38-51
635566
  Ігнатьєв П. Індія і монархії Перської затоки: взаємодоповнюваність інтересів // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 30-35
635567
  Мартинов А. Індія і Пакистан відійшли від прірви // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 10/11). – С. 4
635568
  Мартинов А. Індія і Пакистан остаточно поділили Кашмір // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 вересня (№ 35/36). – С. 4
635569
  Борділовська О.А. Індія і Пакистан: 60 років ідейного протистояння // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 57-67. – ISSN 1608-0599
635570
  Борділовська О.А. Індія і Пакистан: інтелектуальна історія розлучення / О.А. Борділовська ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2018. – 291, [1] с., [6] арк. іл. : іл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 275-290 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8778-2
635571
  Еверс Г.Г. Індія і я / Г.Г. Еверс. – Пеpеклад В. Муpського. – Львів : Hакладом Видавн. Спілки ; [Дpук. Видавн. Спілки "Діло"], 1923. – 166, [2] с. : Вінєтку pисував В. Січинський
635572
  Головченко В.І. Індія й Китай в глобалізованому світі: супротивники чи партнери? // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
635573
  Деваре Судгір Індія й Україна можуть стати більш взаємодоповнюваними : інтерв"ю / інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 231)


  Перший посол Індії в Україні Судгір Деваре дав інтерв"ю "Дню" до початку цього форуму, який відбувся 12 грудня в Бангалорі.
635574
  Ігнатьєв П.М. Індія на шляху до лідерства в Південній Азії / П.М. Ігнатьєв. – Чернівці : Книги - XXI, 2006. – 504с. – ISBN 966-8653-62-9
635575
  Ігнатьєв П.М. Індія та Бангладеш: від протиріч до співпраці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 66-76.
635576
  Ігнатьєв П.М. Індія та Китай у XXI столітті: противники чи партнери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-120. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми індійсько-китайських відносин. Особлива увага приділяється територіальному питанню, ядерним випробуванням у Південній Азії та китайсько-пакистанському союзу, що протистоїть Індії. In the article the problems of bilateral relations ...
635577
  Борділовська О.А. Індія та процеси глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 76-84.
635578
  Ігнатьєв П.М. Індія та Японія: від байдужості до стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 24-33


  Досліджено передумови формування, основні етапи та сучасний стан індійсько-японських відносин. Проаналізовано особливості співпраці сторін у політичній та економічній сферах і вплив на цей процес ядерних випробувань Індії в 1998 р. та їх наслідків.
635579
  Бейдик О.О. Індія, Республіка Індія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 378-380. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
635580
  Реутов Сергей Індія. 48 годин у Варанасі : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 130-140 : Фото
635581
   Індія. Аюрведа - "пігулки" для душі та тіла // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 118-119 : Фото
635582
  Сидоренко Віктор Індія. Гоу ту Гоа : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 62-74 : Фото
635583
  Мединська Лариса Індія. Золото трикутника : вояж-колекція / Мединська Лариса, Примак Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 58-63 : Фото
635584
  Біленко Володимир Індія. Зустріч з Індірою : історія фотографії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 30 : Фото
635585
  Тешаєва Мила Індія. Країна Радж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 72-81
635586
  Сидоренко Віктор Індія. П"ять днів вогнів, або Новій рік задовго до зими : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 20-23 : Фото
635587
  Дудкін Іван Індія. Ришикеш. Мистецтво жити щасливо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 30-33 : фото
635588
  Сидоренко Віктор Індія. Танець богів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 3/4 (153), вересень - жовтень. – С. 76-81 : фото
635589
  Будько Євген Індія. Шлях до серця // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 46-57 : фото
635590
  Дудкін Іван Індія.Танець богів і демонів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 30-32 : фото
635591
  Борділовська О.А. Індія: 60 років без Ганді // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-121. – ISSN 1608-0599
635592
  Неправська Наталія Індія: країна як Всесвіт // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 42-47 : фото. – ISSN 1998-8044
635593
   Індія: медичний туризм має сталий розвиток // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
635594
  Самойлов Юрій Індія: туристичні можливості, візові бар"єри // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
635595
  Ігнатьєв П.М. Індія: чи є у країни внутрішні ресурси для перетворення на велику державу? // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 411-423


  Розглядаються актуальні питання розвитку Індії у період проведення ринкових рефом. Проаналізовані основні підсумки лібералізації економіки, а також чинники, які визначають бідність великого відсотка населення країни. Ключові слова: велика держава, ...
635596
  Кляйн Е. Індіянин : [повість] / Едуард Кляйн ; [З нім. пер. З.П. Кундіренко]. – Київ : Молодь, 1965. – 224 с.
635597
  Генрі О. Індіянський лікар / О. Генрі. – К, 1926. – 64с.
635598
  Карпенко-Криниця Індіянські баляди = Indian ballads / Петро Карпенко-Криниця. – Нью-Йорк, 1968. – 96 с.
635599
   Індо-Європа : Етноосфера. Історіософія. Культура. – Киев
Кн. 1 : Атлантида - Україна. – 1991. – У наук.фонді видання належить до періодики
635600
   Індо-Європа. – Київ
Кн. 1 : Атлантида - Україна. – 1992. – 126с. – У наук.фонді видання належить до періодики
635601
   ІНДО - ЄВРОПА
№ 1. – 1991
635602
   ІНДО - ЄВРОПА
№ 1. – 1992
635603
   ІНДО - ЄВРОПА: Етноосфера. Історіософія. Культура = INDO - EUROPE: Ethnoosphere. Istoriosophy. Culture : науково-популярний журнал. – Київ : [б. в.]
№ 1. – 1991. – 95, [1] с.
635604
  Наливайко С.І. Індоарійські таємниці України / Степан Наливайко. – Київ : Просвіта, 2004. – 448с. – ISBN 966-7551-97-0
635605
  Наливайко Степан Індоарійські таємниці України // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 4-22
635606
  Наливайко С.І. Індоарійські таємниці України / Степан Наливайко. – Київ : Сергій Наливайко, 2009. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 441-445. – ISBN 978-966-2378-01-6
635607
  Щербаков Я.І. Індобуддійський чинник генези Юанської літературної драми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 380-396


  У статті розглядається санскритська теорія походження китайської літературної драми, факти впливу індійської санскритської драми на ґенезу юанської драми, дослідження санскритського впливу на китайську літературну драму китайськими вченими. В статье ...
635608
  Назаров Н. Індоєвропейська поетика та археологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 43-50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу співвіднести особливості поховального обряду багатьох археологічних культур, які нині асоціюються з давніми індоєвропейцями (Маріупольська, Ямна, Катакомбна, Середньостогівська, Усатівська), та поетичні кліше й міфологічні мікротексти, ...
635609
   Індоєвропейська спадщина в лексиці слов"янських, балтійських, германських і романських мов: семантичні та словотвірні зв"язки і процеси / [А.П. Непокупний, В.П. Пономаренко, Н.М. Биховець та ін.] ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 599, [5] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр.: с. 555-595. – ISBN 978-966-489-206-0
635610
  Тищенко К.М. Індоєвропейська спільність // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 380-382. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
635611
  Ричков Микола Олександрович Індоєвропейська спільність і ямна культура // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
635612
  Назаров Н.А. Індоєвропейське походження формул українського фольклору: сучасна інтерпретація спостережень О.О. Потебні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 66-71. – ISSN 0027-2833
635613
  Кульбака В.К. Індоєвропейські племена України епохи палеометалу / В.К. Кульбака, В. Качур; Маріупольський гуманітарний ін-т; Маріупольська археол. експедиція; Археолог. тов-во штату Огайо,США. – Маріуполь : Рената, 2000. – 80с. – ISBN 966-7329-30-5
635614
  Назаров Н. Індоєвропейські поетичні формули і жанри у поезії Тараса Шевченка // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 274, 2013/2014 : Спеціальний випуск на пошану визначного українського шевченкознавця д-ра філол. наук, проф. О.М. Сліпушко. – С. 20-25
635615
  Боцман А.В. Індоєвропейські та спільногерманські корені претерито-презентних дієслів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 57-68
635616
  Назаров Н. Індоєвропейські формули і жанри у поезії Тараса Шевченка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 3/4(1023/1024). – С. 222-225. – ISSN 0320 - 8370
635617
  Поліщук Індоєвропейсько-кавказьки джерела мотиву "герой у звіриній шкурі" / Поліщук, (Шадчина) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 261-274


  Стаття, присвячена мотиву "герой у звіриній шкурі", засвідченому як в індоєвропейській (хетській, давньогрецькій, іранській та ін.) традиції, так і в епосі кавказьких народів. Особлива увага приділяється міграційному образу "витязя в леопардовій або ...
635618
  Конча С.В. Індоєвропейці: пізнання доісторії : кн. присвяч. 90-річчю з дня народж. видат. археолога-теоретика, корифея індоєвропеїстики Льва Самуїловича Клейна / Сергій Конча ; Ін-т археології НАН України. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 414, [1] с. : іл., табл., портр., карти. – Бібліогр.: с. 337-373. – ISBN 978-611-01-0875-1
635619
  Бурунов О. Індокитайські ініціативи Г. Кіссінджера // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 47-56. – ISSN 2521-1706
635620
  Беззуб"як М. Індоктринація "Китайським дивом" // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 78-87
635621
  Сафін О. Індоктринація як інструмент гібридної війни Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 23-26. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються психологічні особливості дії механізму індоктринації як інструмента гібридної війни сучасної Росії проти України та власного народу. Наводяться основні соціально-психологічні індикатори деградації сучасної російської ідеології і форми її ...
635622
  Сунцова І.П. Індологічний аспект у науковій творчості академіка М.Я. Калиновича // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 91-98. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про індологічні дослідження академіка М.Я. Калиновича. Стаття написана на основі документальних матеріалів та особистих спогадів автора.
635623
  Дабло Л.Г. Індологічні дослідження Д. М. Овсянико-Куликовського // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 111-116. – ISSN 2226-3209
635624
  Папуша І.В. Індологія в творчості І.Франка. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.05 / Папуша І.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 16л.
635625
  Папуша Ігор Володимирович Індологія в творчості І.Франка: рецепцтрансформація : Дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Папуша Ігор Володимирович; Тернопільський держ. педагог. ін-тут. – Тернопіль, 1997. – 216л. – Бібліогр.:л.195-216
635626
  Галушка-Адайкін Індонезійська "реформація" за часів президентства Абдуррахмана Вахіда та Мегаваті Сукарнопутрі // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 241-244. – ISSN 2076-8982
635627
  Мазур Андрій Індонезійський щоденник : спецрепортаж / Мазур Андрій, Коваленко Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 88-96 : Фото
635628
  Горбач О. Індонезійські алотопізми в "Майстрі корабля" Ю. Яновського // Studien zu Nationalitatenfragen / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen, 1988. – Nr. 4 : In memoriam Georgii Panejko. – С. 119-122
635629
  Жеребчук С. Індонезійсько-японська мовна взаємодія в історичному контексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 34-42
635630
  Пащенко Дарина Індонезія далека і близька // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 14-16. – ISSN 1814-5078
635631
  Міловідова Олена Індонезія. 7 причин їхати на Балі // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 12 (2961). – С. 48-49 : фото
635632
  Гудзевата Марина Індонезія. Три враження з тисячі : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 92-106 : Фото
635633
  Крук Олег Індонезія. У синангів і чочогів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 98-109 : фото
635634
   Індонезія: країна мрій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
635635
  Підберезних І. Індонезія: шлях до прогресивного розвитку та демократії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 129-134. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
635636
  Головченко В. Індонезія: шлях із "третього світу" в "перший" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 40-43. – (Політичні науки)
635637
  Ільїн В.В. Індрії // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 51. – ISBN 966-316-069-1
635638
  Каніщенко Л.О. Індрустріальний розвиток і структурні зрушення в економіці соціалістичних країн / Л.О. Каніщенко. – Київ, 1976. – 48с.
635639
  Возьний К. Індуїзм і сучасна економіка // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 59-69 : табл. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 0131-775Х
635640
  Рутківська І.І. Індуїзм. Тримурті - Брахма, Шива і Вішну // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
635641
  Клюшніченко О.В. Індукована дисипативна взаємодія та колективне розсіяння у Ленгмюровому гратковому газі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Клюшніченко Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
635642
  Гаращенко В. Індукована лазерним опроміненням перебудова центрів поглинання у суспензії вуглецевих мікрочастинок в епоксидній смолі / В. Гаращенко, С. Зеленський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-32. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поведінку суспензії вуглецевих мікрочастинок в епоксидній смолі після опромінення потужним випромінюванням неодимового лазера з модуляцією добротності. Виявлено залежність кривих розгоряння індукованого лазером теплового випромінювання ...
635643
  Гонта Н. Індукована низькотемпературна міцелярна екстракція для концентрування лабільних субстратів / Н. Гонта, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-42. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто переваги та можливості міцелярної екстракції для концентрування фармпрепаратів та біологічно-активних речовин. Досліджено можливість застосування фенол-індукованого міцелярно-екстракційного концентрування лабільних субстратів з подальшим їх ...
635644
  Субін О.В. Індукована стійкість суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) проти основних фітопатогенів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 06.01.11 / Субін Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
635645
  Абрамов Ф.В. Індукований опір суспільства та заходи його попередження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 22-28. – ISSN 2222-4459
635646
   Індуковані лазерними пучками поверхневі періодичні структури / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, О.Ю. Семчук, М.О. Лющенко, Л.Ю. Куницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 282-289. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено просторовий та часовий розподіли температури на поверхні твердого тіла, які нагріваються періодичними у просторі лазерними пучками. Розроблено метод розрахунку нестаціонарних температурних полів в загальному випадку періодичних пучків, які ...
635647
  Химин Р.С. Індуковані магнітним полем хіральні фази у фрустрованих спінових ланцюжках / Р.С. Химин, О.К. Колежук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-44. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Спрогнозовано, що в присутності сильного магнітного поля у фрустрованих спінових ланцюжках можуть існувати фази з порушеною хоральною симетрією. Знайдено вигляд фазової діаграми в граничному випадку великого спіну S - [нескінченність] в околі класичної ...
635648
  Федорчук О.І. Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних пар для концентрування нестероїдних анальгетиків : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Федорчук О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190л. + Додатки л. 190. – Бібліогр.: л. 170 - 189
635649
  Федорчук О.І. Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних пар для концентрування нестероїдних анальгетиків : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Федорчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
635650
  Барабаш Т.М. Індукти міських канцелярій руського воєводства XVI–XVII ст. як джерело до просопографії міських писарів // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 20-34. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
635651
  Руденко С.В. Індуктивістська раціональність як методологічна основа реконструкції історії укроаїнської філософії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 61-66
635652
  Литвиненко І.М. Індуктивні границі інверсних симетричних напівгруп перетворень з діагональними зануреннями кратності р // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджено головні ідеали, відношення Гріна та відношення спряженості в інверсній симетричній діагональній напівгрупі, знайдено цілком ізольовані та ізольовані піднапівгрупи цієї напівгрупи.
635653
  Литвиненко І.М. Індуктивні границі напівгруп перетворень над скінченними множинами з лінійними зануреннями та діагональними зануреннями кратності p (p- просте число) : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.16 / Литвиненко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
635654
  Литвиненко Індуктивні границі напівгруп перетворень над скінченними множинами з лінійними зануреннями та діагональними зануреннями кратності р (р- просте число) : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06- алгебра і теорія чисел / Литвиненко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 120л. – Бібліогр.: л. 117-120
635655
  Басараб Р.М. Індуктивні методи попередньої обробки даних ДЗЗ (Січ-2) : автореф. ... дис. канд. техн. наук : 05.07.12 / Басараб Руслан Михайлович ; НАН України, Держ. космічне агентство України, Ін-т космічних дослідж. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
635656
  Годич О.В. Індуктивні методи та алгоритми самоорганізації моделей даних на основі карт Кохонена : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Годич О.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв.
635657
  Момот І.П. Індуктивні схеми дослідження стійкості полінома і матриці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 101-106. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Побудовано схему дослідження і встановлено новий критерій стійкості дійсного полінома. Схема застосовується до дослідження стійкості матриці.
635658
  Жук Л. Індуктивніі та дедуктивніі моделіі телевіізіійних текстіів як форми соцііальноїї комуніікацііїї // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 38-45


  В аспекті взаємозв"язку функцій, методів, рівнів і форм як основних жанроутворювальних чинників відтворення дійсності в журналістиці у цій статті вивчено доцільність і можливості індуктивного та дедуктивного способів моделювання телевізійного тексту, ...
635659
  Коломієць Ю.В. Індукуючий вплив біодобрив на продуктивність рослин томатів і формування мікробіоти ризосфери / Ю.В. Коломієць, І.П. Григорюк, Л.М. Буценко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 75-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
635660
  Єфіменко Д.В. Індукційний період окиснення рослинних олій з різним жирнокислотним складом / Д.В. Єфіменко, Т.Т. Носенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 177
635661
  Гудим В.В. Індукціювання свідомості гіпнабельних осіб через ЗМІ корисливими і сексуально-насильницькими імпульсами // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 502-507. – ISSN 1563-3349
635662
  Решетник М.Д. Індукція // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 599-600. – ISBN 966-316-069-1
635663
  Жук В.В. Індукція адаптивних реакцій у рослин злаків в умовах посухи : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Жук Владислав Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 160 л. – Бібліогр.: л. 125-160
635664
  Жук В.В. Індукція адаптивних реакцій у рослин злаків в умовах посухи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Жук Владислав Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 37 назв
635665
  Жук В.В. Індукція екзогенним пероксидом водню адаптивної відповіді рослин пшениці на високотемпературний стрес / В.В. Жук, Л.М. Бацманов, М.М. Мусієнко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4
635666
   Індукція екзогенним пероксидом водню адаптивної відповіді рослин пшениці на високотемпературний стрес / П.М. Боднар, О.Б. Динник, Г.П. Михальчишин, В Т. Берегова, Н.М. Кобиляк, Т.М. Фалалєєва, М.М. Кондро // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4


  Досліджено зміни жорсткості печінки (ЖП) на лабораторних тваринах з експериментальним ожирінням. У тварин з глютаматіндукованим ожирінням (ГІО) виявлено статистично достовірне збільшення ЖП на 63,6%, а з дієтіндукованим (ДЮ) - на 52,2% порівняно з ...
635667
  Павлов Т В. Індукція і категорія причинності / Т В. Павлов. – Київ, 1968. – 52с.
635668
  Балінський Б.І. Індукція кінцівок у амфібій / Б.І. Балінський ; УАН , Ін-т зоології та біології. – Київ : УАН, 1936. – 160 с.
635669
   Індукція стійкості проростків пшениці до дії модельованої посухи колоїдним розчином наночастинок Cu2+ і Zn2+ / В. Стороженко, Н. Свєтлова, М. Коваленко, Л. Бацманова, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 79-84. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив колоїдного розчину наночастинок Cu2+ і Zn2+ на про/антиоксидантний баланс, вміст фотосинтетичних пігментів (хлорофілів a, b і каротиноїдів), співвідношення хлорофілів та морфометричні показники (відносний вміст води в листках, площа ...
635670
  Корсун С.Г. Індукція флуоресценції хлорофілу в листках кукурудзи за умов забруднення важкими металами / С.Г. Корсун, В.В. Груша, Н.І. Довбаш // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 36-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
635671
  Перковська Галина Юріївна Індукція хворобостійкості Alliqim Cepa L. метаболітами фітопатогенних грибів : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.04 / Перковська Галина Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 17л.
635672
   Індукція церамідного шляху апоптозу в радіаційній онкології / Н.А. Мітряєва, В.П. Старенький, Н.В. Білозор [та ін.] ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків : Діса плюс, 2018. – 186, [2] с., [2] арк. реклами : іл., табл. – Бібліогр. у кінці підрозділів. – ISBN 978-617-7384-99-0
635673
   Індукція цитокінів рослинними препаратами / Н.О. Тимошок, З.М. Олевинська, Л.В. Косенко, М.Я. Співак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-43. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльне дослідження біологічної дії рослинних препаратів (саврац, рагосин, кагоцел та нетоксичных лектинів Vicia faba L), які можуть використовуватись для індукції цитокінів. It has been done the comparative investigation of biological ...
635674
  Неровецький О.І. Індустріалізація житлового будівництва на Україні / О.І. Неровецький. – Київ ; Львів : Держтехвидав України, 1948. – 63 с.
635675
  Малярчук О.М. Індустріалізація західного регіону України: проблеми подолання екологічних наслідків // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 116-122. – ISSN 2077-1800
635676
  Ємець В.Г. Індустріалізація сільського господарства зони Карпат / В.Г. Ємець. – Ужгород, 1975. – 127с.
635677
   Індустріальна економіка: теорія, фірма, регіон. – Москва : КП ОМД, 2002. – 316с. – ISBN 966-8128-04-4
635678
  Підберезних І. Індустріальна історія США (1800 - 1930 рр.) / І. Підберезних, І. Комісаров // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 24-27. – ISSN 2311-9896
635679
  Рудой П.Є. Індустріальна могутність України / П.Є. Рудой. – Київ, 1967. – 47с.
635680
  Пасінович І.І. Індустріальна політика як драйвер економічного зростання: досвід країн-членів Європейського Союзу для України / І.І. Пасінович, О.А. Сич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (91). – С. 56-64. – ISSN 1562-0905
635681
  Чугуєнко В.М. Індустріальна соціологія на службі монополій / В.М. Чугуєнко. – К, 1971. – 99с.
635682
  Ніколаєнко А. Індустріальна спеціалізація - ТМТ
635683
  Ніколаєнко А. Індустріальна спеціалізація - ТМТ // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 13, 17


  Індустріальна спеціалізація продовжує залишатися одним з основних трендів юридичного бізнесу в Україні.
635684
  Кравченко Павло Миколайович Індустріальне будівництво в Україні (друга половина 20-х-30-ті рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Кравченко П.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
635685
  Кравченко П.М. Індустріальне будівництво в Україні (друга половина 20-х -- 30-ті рр. ХХ ст.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Кравченко П.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
635686
  Кравченко Павло Миколайович Індустріальне будівництво в Україні (друга половина 20-х - 30-ті роки ХХ ст.) : Дис... канд. істор.наук: 07.00.01 / Кравченко Павло Миколайович; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1997. – 174 л. – Бібліогр.:л.160-174
635687
  Біленчук П. Індустріальне електронне суспільство 4.0: ІТ-право, ІТ-економіка, ІТ-безпека // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
635688
  Донік О. Індустріальне освоєння Донбасу у ХІХ - на початку ХХ ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 201-214
635689
  Зайцев О.Г. Індустріальне Придніпров"я / О.Г. Зайцев, Т Т. Липка Коцюбинський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 128 с.
635690
  Іванов О.Ф. Індустріальне суспільство / О. Іванов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 157. – ISBN 966-642-073-2
635691
  Пономаренко Б.І. Індустріальний розвиток і ефективність сільськогосподарського виробництва / Б.І. Пономаренко. – К., 1976. – 48с.
635692
  Бек М.А. Індустріальний розвиток і соціально-економічні зміни на селі / М.А. Бек. – Київ, 1971. – 46с.
635693
  Гутніченко В.Ю. Індустріальний туризм в Україні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 12 (190). – С. 23-30 : схема, табл. – Бібліогр.: 14 назв.
635694
   Індустріальний туризм в Україні: старт в Кривому Розі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
635695
  Пацюк В.С. Індустріальний туризм та його особливості // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 104-109. – Бібліогр.: 6 назв
635696
  Божко Л.Д. Індустріальний туризм: світовий досвід // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 30-41. – ISSN 2225-7586
635697
  Свірідова Н.Д. Індустріальний туризм: теоретичні аспекти // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 20 назв.
635698
  Дутчак С.В. Індустріальний туризм: теорія, практика, ресурси та перспективи розвитку на території Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 179-182. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
635699
   Індустріальний Харків: консервація чи шлях до розумного міста? / Л. Нємець, Н. Гусєва, А. Мазурова, Л. Ключко // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 357-377. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
635700
  Ємець В.Г. Індустріальні кроки карпатського села / В.Г. Ємець. – Ужгород, 1980. – 144с.
635701
  Пацюк В.С. Індустріальні об"єкти України як перспективні туристичні дестинації Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 90-95


  Розкривається необхідність диверсифікації туристичної пропозиції України в контексті проведення ЄВРО-2012 шляхом розвитку альтернативних туристичних видів, одним з яких є індустріальний туризм. Узагальнено досвід становлення даного туристичного ...
635702
  Боженко А.О. Індустріальні об"єкти як містоутворювальний чинник у другій половини XIX - на початку XX ст. (на прикладі Харкова) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 19-23. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 24). – ISSN 2227-6505
635703
  Штернов О.О. Індустріальні обрії п`ятирічки / О.О. Штернов. – К, 1971. – 46с.
635704
  Косенко О. Індустріальні парки - двигуни економіки // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 14 червня (№ 24). – С. 7


  "За світовим досвідом індустріальні парки є одним із дієвих організаційно-економічних інструментів прискорення соціально-економічного розвитку територій їх розташування та формування «точок регіонального зростання» за рахунок застосування системи ...
635705
  Бойко О.М. Індустріальні парки - нові точки росту інвестиційних можливостей регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 79-83
635706
  Бойко О.М. Індустріальні парки та розвиток інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Здійснено аналіз індустріальних парків в Україні та визначено фактори, що впливають на їхнє формування.
635707
  Олексюк Г.В. Індустріальні парки України: від концепції до реальності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 98-105. – ISSN 1562-0905
635708
  Чорний Р. Індустріальні парки як інструмент модернізації регіональної економіки / Р. Чорний, Г. Румянцева // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 21 назв.
635709
  Хаустова В.Є. Індустріальні парки як інструмент підтримки промислового сектора та відновлення економіки України / В.Є. Хаустова, І.О. Губарєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2022. – С. 54-61. – ISBN 978-617-7801-37-4
635710
  Дуб А.Р. Індустріальні парки як інструмент формування регіональних полюсів зростання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 79-85. – ISSN 2222-4459
635711
  Худицький В. Індустріальні парки: завдання на завтра // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 50). – С. 11


  Вже у 2017 р. на Львівщині планують запустити перші в області індустріальні парки. Додаткового поштовху цьому процесу в Україні надав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення регуляторних бар"єрів для розвитку мережі ...
635712
  Юзба В. Індустріальні парки: інструмент стимулювання економічного розвитку держави / В. Юзба, О. Самовалов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (107). – С. 37-48. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
635713
   Індустріально-колгоспна Україна. – К, 1972. – 262с.
635714
  Тютюнник Ю. Індустріоземи та їх використання в археологічному грунтознавстві / Ю. Тютюнник, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розглянуто і обґрунтовано поняття індустріозему - генетично самостійного типу ґрунту виділеного для територій з фабрично-заводською і супутньою виробничою інфраструктурною забудовою. Це специфічний вид грунтів, до яких не відносяться грунти шахт, ...
635715
  Коляда Г. Індустрія / Грицько Коляда // Штурма. – Харків : Гарт, 1923. – С. 3-18
635716
  Сосновська О.О. Індустрія 4.0: сутність і тенденції розвитку / О.О. Сосновська, В.Г. Вакофян // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 137-144. – ISSN 2222-4459
635717
  Давидова О. Індустрія гостинності у контексті проведення Євро-2012 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-48. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні підходи до визначення поняття "гостинність". З"ясовано сутність поняття "індустрія гостинності" як системи і описано її елементи. Виявлено особливості розвитку готельного та ресторанного бізнесу як основних складових індустрії ...
635718
  Пташка О. Індустрія делегування // Бізнес : партнерство заради майбутнього : колективне ділове медіа / ТОВ "Український Бізнес Хаб" ; голов. ред. В. Полевий. – Київ, 2019. – Квітень 2019 року : Аутсорсинг. – С. 10-13
635719
  Гусєва Н. Індустрія дозвілля та її значення для соціально-економічного розвитку регіону // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 55-62. – ISSN 2413-7154
635720
  Петрова І.В. Індустрія дозвілля у контексті сучасних культурних трансформацій // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 28-34. – ISSN 2226-3209
635721
  Пацюк В. Індустрія дозвілля як складова туристичної сфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-52. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються та аналізуються сутнісні ознаки індустрії дозвілля як складової туристичної сфери. Розгляда-ються варіанти проведення дозвілля, здійснюється спроба його класифікації. Доводиться необхідність розвитку даного сектору індустрії туризму. An ...
635722
  Білоус А.В. Індустрія засобів масової інформації в умовах глобалізації // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 121-125


  В статті розглядаються основні особливості функціонування інформаційної індустрії, зокрема галузева та територіальна структура, а також вплив глобалізації на розвиток ЗМІ. В статье рассматриваются основные особенности функционирования информационной ...
635723
  Ткачук В.М. Індустрія зерна / В.М. Ткачук. – К, 1986. – 48с.
635724
  Горобчук Б.Д. Індустрія культури в сучасних суспільних трансформаціях : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Горобчук Богдан Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 164 л. – Бібліогр.: л. 155-164
635725
  Горобчук Б.Д. Індустрія культури в сучасних суспільних трансформаціях : автореф. дис. ...канд. соціолог. наук : 22.00.04 / Горобчук Богдан Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
635726
  Горобчук Б.Д. Індустрія культури та соціальні трансформації в сучасних посттоталітарних країнах: український контекст // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 56-67. – ISBN 978-966-651-861-9


  Стаття присвячена дослідженню ролі і місця культуріндустрії в соціокультурному просторі та у соціальних трансформаціях сучасних посттоталітарних країн (акцент робиться на українському контексті).
635727
  Попович С. Індустрія міжнародного туризму та його розвиток за сучасних умов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 252-255. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
635728
  Окладна М. Індустрія моди як інструмент публічної дипломатії: український та світовий досвід / М. Окладна, О. Стасевська, М. Ванджурак // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (36). – С. 63-71. – ISSN 2311-4894
635729
  Куценко В.І. Індустрія народного добробуту / В.І. Куценко. – К., 1985. – 161с.
635730
  Яценко Б.П. Індустрія національного туризму: проблеми формування та сучасний стан / Б.П. Яценко, О.О. Любіцева, О.О. Бейдик // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 93-99. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
635731
   Індустрія переходить в онлайн amadeus Your texnology partner // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 16 : фото, діагр. – ISSN 1998-8044
635732
  Андрощук Г. Індустрія програмного забезпечення в Україні: стан, проблеми та пнрспективи розвитку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 9. – С. 15-21. – ISSN 1608-6422
635733
  Овсюк О.М. Індустрія сенсацій та диверсій / О.М. Овсюк. – Київ, 1977. – 79с.
635734
  Русина О.Л. Індустрія телебачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 156-158. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема полвфункціональності сучасної індустрії телебачення. The article is devoted to the problem of polyfunctionality of modern television industry.
635735
  Поліщук В. Індуський святий із семінару Перетца // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 16 квітня (№ 16). – С. 10


  О.Баранников студент історико-філологічного факультету Університету Св. Володимира був членом наукового семінару Володимира Перетца. Про цей семінар і його випускників нині написано немало, зокрема й передовсім київським ученим Михайлом Наєнком.
635736
  Філь Ю.С. Індуські вестернізовані еліти Північної Індії (1858-1921) / Юлія Філь ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2018. – 218, [1] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Покажчики: с. 210-216, - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 173-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8771-6
635737
  Вижва С.В. Індутний Вололдимир Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 391-392. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
635738
  Лакоза С.Л. Інерціальна система оцінки параметрів руху людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Лакоза Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 28 с. – Бібліогр.: 23 назви
635739
  Терованесов М.Р. Інерційний характер розвитку вищої освіти / М.Р. Терованесов, О.А. Кратт // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 3 (63). – С. 96-102. – ISSN 1683-1942


  Подано відмінні риси процесу розвитку системи вищої освіти. Визначено, що для сучасного етапу розвитку освіти характерні кризові явища. Розглянуто кризу всистемі вищої освіти, що відрізняється від кризи в економічних системах і є проявомневід’ємної ...
635740
  Лазарева А. Інерція дипломатії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 12 (384), 27.03-2.04.2015 р. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Коли Захід повторює, як мантру, сумнівне твердження, що "військового вирішення конфлікту на Донбасі не існує", роль якісної дипломатії зростає в рази. Але чи маємо ми відповідний ресурс? І як використовуємо те, що маємо?
635741
  Шумарова Н. Інеформація про роботу конференції "Текст як засіб комунікакції" / Н. Шумарова, Т. Скотнікова // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 254-263
635742
   Інжекційна спектроскопія локалізованих станів у плівках напівізолювальних сполук А2В6 : монографія / [А.С. Опанасюк та ін.] ; за заг. ред.: А.С. Опанасюка, Д.І. Курбатова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 253, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 230-253. – ISBN 978-966-657-744-6
635743
  Фірсов О.В. Інженер Б.Г. Луцькой: невідоми факти діяльності зі створення моторних транспортних засобів // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С.17-23. – ISSN 2077-9496
635744
  Світайло В. Інженер Дмитро Андрієвський: зверхність Москви над Києвом може бути усунена лише перемогою Києва над Москвою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 жовтня (№ 39/40). – С. 7, 12
635745
   Інженер людських душ. До 120-річчя від дня народження А.С. Макаренка // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2007. – № 1, 2008 р. – С. 80-89. – ISSN 0130-2043
635746
  Демченко Т. Інженер шляхів сполучення, мостобудівник Володимир Березовський (1841-1900): життя та діяльність // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 83-87. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена аналізу життя та діяльного визначного українського інженера шляхів сполучення, мостобудівника Володимира Ілліча Березовського (1841-1900). Виходець із освіченої дворянської родини колишньої Полтавської губернії, В. І. Березовський ...
635747
  Сенченко І.Ю. Інженери / Сенченко І.Ю. – Харків : ДВУ, 1925. – 28 с. – (Бібліотечка художньої літератури)
635748
  Головко А.В. Інженери : Оповідання / А.В. Головко. – Харків : ДВУ, 1926. – 50с. – (Б-ка юного піонера = Серія художньої літератури)
635749
  Головко А. Інженери / А. Головко. – Харків; Київ : ДВУ, 1929. – 38с.
635750
  Каган А.Я. Інженери : роман / А.Я. Каган, 1932. – 243с.
635751
  Шовкопляс Ю. Інженери : роман / Ю. Шовкопляс. – Вид. 2-е. – Київ, 1935. – 399 с.
635752
  Шовкопляс Ю. Інженери : роман / Ю. Шовкопляс. – Київ, 1937. – 288 с.
635753
  Шовкопляс Ю. Інженери : роман / Ю. Шовкопляс. – Київ
Ч. 2. – 1937. – 288 с.
635754
  Шовкопляс Ю. Інженери : роман / Ю. Шовкопляс. – Харків, 1948. – 378 с.
635755
  Шовкопляс Ю.Ю. Інженери : роман / Юрій Шовкопляс. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 496 с.
635756
  Шовкопляс Ю.Ю. Інженери : роман / Юрій Шовкопляс. – Київ : Дніпро, 1967. – 440 с.
635757
  Шовкопляс Ю.Ю. Інженери : роман / Ю.Ю. Шовкопляс. – Харків : Прапор, 1983. – 391 с.
635758
  Волиняк П. Інженери Євгенові Маланюкові // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 192, січень : січень. – С. 21-22


  Вечір поезії українського еміграційного поета Євгена Маланюка в Торонто за сприяння інженерів Торонтського відділення Українського Технічного Товариства. Євген Маланюк - за фахом є інженером.
635759
  Моісеєва Т. Інженери стають затребуваними. З огляду на потреби економіки цього року збільшилися обсяги прийому у виші на непопулярні раніше спеціальності // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 21 серпня (№ 151). – С. 1, 4


  Із тексту: Як і слід було очікувати, за кількістю поданих заяв протягом усієї вступної кампанії першість тримав КНУ імені Тараса Шевченка.
635760
  Алексийчук О. Інженери: про що вони думають, що знають, ким працюють // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 3 (95). – С. 23-25
635761
  Бойко Ю. Інженерія на вістрі технологій ІВМ // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 5


  У рамках дня корпорації IBM в Університеті відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між ТОВ "ІВМ Україна" та факультетом радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем. В урочистій атмосфері його підписали директор академічних програм ТОВ "ІВМ ...
635762
   Інженерія поверхні : Підручник / К.А. Ющенко, Ю.С. Борисов, В.Д. Кузнецов, В.М. Корж; К.А. Ющенко, Ю.С.Борисов, В.Д. Кузнецов, В.М. Корж; НАНУ, Ін-т електрозвар. ім. Є.О. Патона; МОНУ; Нац. техн. ун-т Укр. "Київський політехн. ін-т". – Київ : Наукова думка, 2007. – 559с. – ISBN 978-966-00-0655-3
635763
   Інженерія природокористування = Engineering of nature management : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків. – ISSN 2311-1828
№ 1 (5). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635764
   Інженерія природокористування = Engineering of nature management : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків. – ISSN 2311-1828
№ 2 (6). – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635765
   Інженерія природокористування = Engineering of nature management : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків. – ISSN 2311-1828
№ 1 (7). – 2017. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635766
   Інженерія природокористування = Engineering of nature management : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків. – ISSN 2311-1828
№ 2 (8). – 2017. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635767
   Інженерія природокористування = Engineering of nature management : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків. – ISSN 2311-1828
№ 1 (9). – 2018. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635768
   Інженерія природокористування = Engineering of nature management : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків. – ISSN 2311-1828
№ 2 (10). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635769
   Інженерія природокористування = Engineering of nature management : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків : [б. в.]. – ISSN 2311-1828
№ 1 (11). – 2019. – 137, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
635770
   Інженерія природокористування = Engineering of nature management : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків : [б. в.]. – ISSN 2311-1828
№ 2 (12). – 2019. – 145, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
635771
   Інженерія природокористування = Engineering of nature management : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І. (голов. ред.), Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків : [б. в.]. – ISSN 2311-1828
№ 3 (13). – 2019. – 127, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635772
   Інженерія природокористування = Engineering of nature management : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І. (голов. ред.), Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків : [б. в.]. – ISSN 2311-1828
№ 4 (14). – 2019. – 123, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635773
   Інженерія природокористування = Engineering of nature management : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І. (голов. ред.), Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків : [б. в.]. – ISSN 2311-1828
№ 1 (15). – 2020. – 132, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635774
   Інженерія природокористування = Engineering of nature management : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І. (голов. ред.), Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків : [б. в.]. – ISSN 2311-1828
№ 2 (16). – 2020. – 138, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635775
   Інженерія природокористування = Engineering of nature management : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І. (голов. ред.), Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків : [б. в.]. – ISSN 2311-1828
№ 3 (17). – 2020. – 141, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635776
   Інженерія природокористування = Engineering of nature management : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків : [б. в.]. – ISSN 2311-1828
№ 4 (18). – 2020. – 140, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635777
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-
№ 1 (5). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
635778
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-
№ 2 (6). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
635779
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-
№ 3 (7). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
635780
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-
№ 4 (8). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635781
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-
№ 1 (9). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
635782
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-
№ 2 (10). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635783
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
№ 3/4 (11/12). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635784
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
№ 1 (13). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635785
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
№ 2 (14). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635786
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
№ 3/4 (15/16). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635787
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
№ 1 (17). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635788
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
№ 2 (18). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635789
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
№ 3 (19). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635790
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
№ 4 (20). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635791
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
№ 1 (21). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635792
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; Ред. рада: М.О. Сидоров, П.І. Андрон, А.В. Анісімов [та ін.]. – Київ : Нац. авіац. ун-т, 2009-. – ISSN 2306-6512
№ 2 (22). – 2015. – 59 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635793
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; Ред. рада: М.О. Сидоров, П.І. Андрон, А.В. Анісімов [та ін.]. – Київ : Нац. авіац. ун-т, 2009-. – ISSN 2306-6512
№ 3 (23). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635794
   Інженерія програмного забезпечення = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; Ред. рада: М.О. Сидоров, П.І. Андрон, А.В. Анісімов [та ін.]. – Київ : Нац. авіац. ун-т, 2009-. – ISSN 2306-6512
№ 4 (24). – 2015. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635795
   Інженерія програмного забезпечення 2013 : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Асоціація "Інформ. технології України" ; [редкол.: М.О. Сидоров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 42 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
635796
  Зіньковський Ю. Інженерія: без чого не можна планувати майбутнє // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 25-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
635797
  Білятинський О.А. та інш. Інженерна геодезія : збірник задач ; навч. посіб. для студ. вузів, які навч. за спец. "Будівництво автомобільних доріг і аеродромів", "Мости і транспортні тунелі" / О.А. та інш. Білятинський; за ред. О.А. Білятинського. – Київ : Вища школа, 1992. – 191 с. – ISBN 5-11-002400-6
635798
   Інженерна геодезія : науково-технічний збірник. – Київ, 1965-
Вип. 38. – 1997
635799
   Інженерна геодезія : науково-технічний збірник. – Київ, 1965-. – ISBN 5-8238-0581-0. – ISSN 0130-6014
Вип. 39. – 1998
635800
   Інженерна геодезія : науково-технічний збірник. – Київ, 1965-. – ISSN 0130-6014
Вип. 40. – 1998
635801
   Інженерна геодезія : науково-технічний збірник. – Київ, 1965-
Вип. 41. – 1999
635802
   Інженерна геодезія : науково-технічний збірник. – Київ, 1965-
№ 42. – 2000
635803
   Інженерна геодезія : науково-технічний збірник. – Київ, 1965-
№ 43. – 2000
635804
   Інженерна геодезія : науково-технічний збірник. – Київ, 1965-. – ISSN 0130-6014
Вип. 44 : По матеріалам 1 міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку геодезичного забезпечення будівництва". – 2000
635805
   Інженерна геодезія : науково-технічний збірник. – Київ, 1965-. – ISSN 0130-6014
Вип. 45. – 2001
635806
   Інженерна геодезія : Науково-технічний збірник. – Київ, 1965-. – ISSN 0130-6014
Вип. 46 : Присвячений 10-річчю геодезичної служби України. – 2002
635807
   Інженерна геодезія : Науково-технічний збірник. – Київ, 1965-. – ISSN 0130-6014
Вип. 47. – 2002
635808
   Інженерна геодезія : Науково-технічний збірник. – Київ, 1965-. – ISSN 0130-6014
Вип. 48. – 2002
635809
   Інженерна геодезія : Науково-технічний збірник. – Київ, 1965-. – ISSN 0130-6014
Вип. 50. – 2004
635810
   Інженерна геодезія : Науково-технічний збірник. – Київ, 1965-. – ISSN 0130-6014
Вип. 51 : Присвячений 75-річчю з заснування Київського національного університету будівництва і архітектури. – 2005
635811
   Інженерна геодезія : Науково-технічний збірник. – Київ, 1965-. – ISSN 0130-6014
Вип. 52. – 2006
635812
   Інженерна геодезія : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 0130-6014
Вип. 53. – 2007. – мова резюме відповідає мові статті
635813
   Інженерна геодезія : науково-технічний збірник / Мін.осв.і науки Укр.,Київський нац ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 0130-6014
Вип. 54. – 2008. – мова резюме відповідає мові статті
635814
  Войтенко С.П. Інженерна геодезія : підручник для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.П. Войтенко. – Київ : Знання, 2009. – 560 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-620-0
635815
   Інженерна геодезія : науково-технічний збірник / Мін.осв.і науки Укр.,Київський нац ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 0130-6014
Вип. 55. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
635816
   Інженерна геодезія : підручник для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" закл. вищ. освіти України / С.П. Войтенко, Р.В. Шульц, О.М. Самойленко [та ін.] ; за ред. С.П. Войтенка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2022. – 699, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 685-697. – ISBN 978-617-7932-30-6
635817
  Черкез Є.А. Інженерна геологія в Одеському університеті: історія, події, люди / Є.А. Черкез, Т.В. Козлова // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 237-252. – ISBN 978-617-689-150-5
635818
  Сайдаковський С.З. Інженерна геологія. / С.З. Сайдаковський. – Х., 1958. – 243с.
635819
   Інженерна геофізика : підручник / С.А. Вижва, В.І. Онищук, І.І. Онищук, М.В. Рева ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 591, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 584-587. – ISBN 978-966-933-439-997-2
635820
  Хільчевський В.К. Інженерна гідрологія / В.К. Хільчевський, О.І. Лук"янець // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 393. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
635821
  Сніжко С.І. Інженерна гідрохімія : Навчальний посібник для студ. географ. спец.вищих навч.закладів / С.І. Сніжко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 105с. – ISBN 966-594-160-7
635822
   Інженерна графіка : довідник / В.М. Богданов, А.П. Верхала, Б.Д. Ковмаленко, В.С. Михайленко, В.М. Нігора, Р.А. Ткачук; Богданов В.М. [ та ін. ] ; за ред. А.П. Верхоли. – Київ : Техніка, 2001. – 268 с. – ISBN 966-575-170-0
635823
  Михайленко Всеволод Євдокимович Інженерна графіка : Підручник для сту. вищих навч. закладів освіти / Михайленко Всеволод Євдокимович, Ванін Володимир Володимирович, Ковальов Сергій Миколайович; За ред. В.Є. Михайленка. – Київ; Львів : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. – 336с. – ISBN 966-95596-1-2; 966-95596-6-9; 966-7827-04-6
635824
  Михайленко В.Є. Інженерна графіка : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов ; за ред. В.Є. Михайленка. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 272с. – ISBN 966-8019-19-9
635825
   Інженерна графіка : навч. посібник / Л.Є. Шкіца [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. інж. та комп"ютер. графіки. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 301, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 299-301. – Бібліогр.: с. 298. – ISBN 978-966-694-257-2
635826
  Райковська Г.О. Інженерна графіка : практикум : для студентів інженерно-техніч. спец. галузей знань: 13 "Механічна інженерія" і 27 "Транспорт" / Г.О. Райковська, В.Д. Головня, Л.Є. Глембоцька ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-483-9
Ч. 2. – 2017. – 115, [1] с. : іл., табл. – предм. покажч.: с. 114. – Бібліогр.: с. 115
635827
  Балабан С.М. Інженерна графіка та CAD системи : навч. посіб. для студентів техн. спеціальностей усіх форм навчання / [С.М. Балабан] ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя. – ISBN 978-966-305-122-2
Ч. 1 : Основи нарисної геометрії. – 2023. – 203, [1] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд.
635828
  Сасюк З.К. Інженерна графіка. Перерізи та розрізи деталей : навч. посібник / З.К. Сасюк, М.М. Козяр ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2021. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-327-499-7
635829
   Інженерна графіка. Тестові завдання : (укр., англ. та фр. мовами) : навч. посібник / М.М. Козяр, В.В. Крівцов, І.О. Тимощук, С.А. Приймак ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 168, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.168. – ISBN 978-966-327-442-3
635830
   Інженерна графіка: креслення, комп"ютерна графіка : Навчальний посібник, для студентів вузів / А.П. Верхола, В.М. Богданов, Б.Д. Коваленко, В.М. Нігора, Р.А. Ткачук, В.С. Михайленко; Верхола А.П., Богданов В.М., Коваленко Б.Д., Нігора В.М., Ткачук Р.А., Михайленко В.С.; За ред. А.П. Верхоли. – Київ : Каравела, 2006. – 304с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-35-0
635831
  Карпаш О.М. Інженерна діяльність в умовах сталого розвитку = Engineering activity in terms of sustainable society development : навч. посібник / О.М. Карпаш, В.С. Шейнбаум, М.О. Карпаш ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 285, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. та зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 284-285. – ISBN 978-966-694-210-7
635832
  Руденко Іван Іванович Інженерна діяльність то соціальні функції : Дис... канд. філос.наук: 09.00.03. / Руденко Іван Іванович; КУ. – Київ, 1999. – 209л. – Бібліогр.:л.192-209
635833
  Руденко І.І. Інженерна діяльність: сутність та соціальні функції : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Руденко І.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 17л.
635834
   Інженерна екологія : "Теорія і практика сталого розвитку": підручник для студентів вищих навч. закладів / В.А. Баженов, В.М. Ісаєнко, Ю.М. Саталкін, В.В. Трофімович, З.М. та ін. Романова; В.А. Баженов, В.М. Ісаєнко, Ю.М. Саталкін, В.В. Трофімович, З.М. Романова та ін.; за заг. ред. В.П. Бабака. – Київ : Національний авіаційний університет, 2006. – 492 с. – ISBN 966-598-283-4


  Викладено курс інженерної екології відповідно до сучасних вимог екологічно збалансованого виробництва, раціонального природокористування і забезпечення екологічної безпеки. Висвітлено методологію системного підходу до екологізації виробництва, ...
635835
  Галкін Б.М. Інженерна ензимологія : навч. посібник / Б.М. Галкін, В.О. Іваниця, М.Б. Галкін ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 103. – ISBN 978-617-689-246-5
635836
  Драгобецький В.В. Інженерна методика оптимізаційного розрахунку режимів плакування прокаткою / В.В. Драгобецький, О.В. Загорянський, І.І. Федорак // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 86-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
635837
  Згуровський М. Інженерна освіта в Україні : стан і перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С. 3-24. – ISSN 1682-2366
635838
  Шабанова Ю. Інженерна педагогіка в Національному гірничому університеті: світовий виклик сучасній вищій освіті // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 117-120. – ISSN 1682-2366
635839
  Каленський А.А. Інженерна підготовка майбутніх офіцерів у вищому військовому навчальному закладі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 238-242


  У статті розглянуті принципи інженерної підготовки майбутніх офіцерів у вищому] військовому навчальному закладі. В статье рассмотрены принципы инженерной подготовки будущих офицеров в высшем военном учебном заведении. The engineering training ...
635840
  Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія : Підручник / Ю.Л. Трофімов. – Киев : Либідь, 2002. – 264с. – ISBN 966-06-0235-9


  У підручнику викладаються основні поняття сучасної психології. Розглядаються особливості функціонування системи "людина- машина", психофізіологічні основи й базові характеристики діяльності оператора у ній, а також комплекс питань, пов"язаних із ...
635841
   Інженерна та комп"ютерна графіка : Підруч. для студ. вищих закл. освіти / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан; В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов та ін.; За ред. Михайленка В.Є. – Київ : Вища школа, 2000. – 342с. – ISBN 5-11-004746-4


  Розглянуто питання нарисної геометрії, інженерної графіки, обчислювальної геометрії, комп"ютерної графіки, геометричного моделювання на основі теорії параметризації.
635842
   Інженерна та комп"ютерна графіка : Підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан; За ред. В.Є.Михайленка. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Вища школа, 2001. – 350с. – ISBN 966-642-041-4


  Розглянуто питання нарисної геометрії, інженерної графіки, обчислювальної геометрії, комп"ютерної графіки, геометричного моделювання на основі теорії параметризації.
635843
  Михайленко В.Є. Інженерна та комп"ютерна графіка : Підручник для студентів вищих закладів освіти / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов; За ред. В.Є. Михайленка. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2003. – 344 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-19-9


  Висвітлюються питання графічної підготовки майбутнього спеціаліста в галузі техніки і будівництва
635844
  Сидоренко В.М. Інженерна та комп"ютерна графіка : навч. посібник / В.М. Сидоренко ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 336 с. – ISBN 966-574-941-2


  Розглянуто питання нарисної геометрії, інженерної графіки, обчислювальної геометрії, комп"ютерної графіки, геометричного моделювання на основі теорії параметризації.
635845
  Коваленко Б.Д. Інженерна та комп"ютерна графіка : навч. посібник для студентів ВНЗ / Коваленко Б.Д., Ткачук Р.А., Серпученко В.Г. ; за ред. Б.Д. Коваленка. – Київ : Каравела, 2008. – 512 с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-35-2


  Розглянуто питання нарисної геометрії, інженерної графіки, обчислювальної геометрії, комп"ютерної графіки, геометричного моделювання на основі теорії параметризації.
635846
  Михайленко В.Є. Інженерна та комп"ютерна графіка : підруч. для студентів ВНЗ / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов ; за ред. заслуж. діяча науки України, д-ра техн. наук, проф. В.Є. Михайленка. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2010. – 358, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 347-358. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-19-9
635847
  Михайленко В.Є. Інженерна та комп"ютерна графіка : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов ; [за ред. В.Є. Михайленка] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2012. – 366, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 347-367. – ISBN 978-966-8019-19-9
635848
  Михайленко В.Є. Інженерна та комп"ютерна графіка : підручник для студентів ВНЗ / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов ; за ред. В.Є. Михайленка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, НТУ України "Київ. політехн. ін-т". – 8-ме вид. – Київ : Каравела, 2018. – 366, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 347-367. – ISBN 978-966-8019-19-9
635849
   Інженерна та комп"ютерна графіка : практикум для навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища : навч. посібник / [Д.В. Бабенко, Н.А. Доценко, О.А. Горбенко, С.М. Степанов] ; за ред. Д.В. Бабенка. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 256 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 249-251. – ISBN 978-617-7149-46-9
635850
  Чемакіна О.В. Інженерний благоустрій населених міст : навч. посібник / О.В. Чемакіна, Г.М. Агєєва ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – 166, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-166. – ISBN 978-966-932-021-6
635851
   Інженерний захист території м.Луцька в контексті екологічно збалансованого розвитку територій / Фесюк Василь, Мольчак Ярослав, Мороз Ірина, Мисковець Ірина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 172-176 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
635852
  Крот О.М. Інженерний малюнок / О.М. Крот. – К, 1969. – 90с.
635853
  Красота І.В. Інженерні війська Збройних Сил України: розбудова та застосування (1992-2018 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Красота Ігор Васильович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
635854
  Назарук А.М. Інженерні заходи щодо зменшення викидів вуглекислого газу в повітря // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 21-23 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
635855
   Інженерні споруди : Підручник для студ. геолого-розвідувальних технікумів за спеціальністю 5.07.04.01 "Гідрогеологія та інженерна геологія". – Київ, 1995. – 144 с.
635856
  Шпитальов Г. Інженерні та оборонні споруди на Дніпрі періоду російсько-турецької війни 1736-1739 рр. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 11. – С. 3-16. – ISSN 2519-2523
635857
   Інженерні та освітні технології = Engineering and educational technologies : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук : КрНУ, 2013-. – ISSN 2307-9770
№ 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – 2015. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635858
   Інженерні та освітні технології = Engineering and educational technologies : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук : КрНУ, 2013-. – ISSN 2307-9770
№ 4 (12). – 2015. – 69 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635859
   Інженерні та освітні технології = Engineering and educational technologies : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук : КрНУ, 2013-. – ISSN 2307-9770
№ 1 (13). – 2016. – 31 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635860
   Інженерні та освітні технології = Engineering and educational technologies : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук : КрНУ, 2013-. – ISSN 2307-9770
№ 2 (14). – 2016. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635861
   Інженерні та освітні технології = Engineering and educational technologies : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук : КрНУ, 2013-. – ISSN 2307-9770
№ 3 (15). – 2016. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
635862
  Назаренко В.М. Інженерні формування Київського гарнізону у другій половині XVII-XVIII ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 7-10. – ISSN 2076-1554
635863
  Томашенко В. Інженерно- педагогічна освіта освіта в системі якісної підготовки кадрів для професійної освіти в Україні / В. Томашенко, О. Коваленко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.165-171
635864
  Цубенко В.Л. Інженерно-будівельний факультет в Одесі: створення і напрями наукової діяльності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 152-164. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  На основі архівних джерел у статті комплексно досліджено становлення у 1918 р. інженерно-будівельного факультету у складі Одеського політехнічного інституту та напрями його організаційно-наукової діяльності. Визначено, що у структурі ...
635865
  Лісецький Ф.М. Інженерно-географічне обгрунтування проектів контурно-меліоративного землеробства : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 10-16 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
635866
  Чорнокінь Василь Якович Інженерно-геодезичний моніторинг деформаційних процесів на екологонебезпечних територіях та інженерних спорудах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.24.01 / Чорнокінь В. Я.; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв.
635867
   Інженерно-геодезичні роботи в Україні : геодезія / П.І. Баран, К.О. Буряк, В.Я. Ковтун, А.П. Сухіна, К.Р. Третяк // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 19-26 : Мал., фото
635868
  Костяной М.Г. Інженерно-геологічна характеристика осадків Бузького лиману // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 106-112 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
635869
  Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-грунтової серії опорного розрізу Шаровичка (Подільська височина) / А. Богуцький, П. Волошин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 14-24 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
635870
  Диняк О.В. Інженерно-геологічне моделювання : навч. посібник / Диняк О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т "Ін-т геології", Каф. гідрогеології та інж. геології. – Київ : VADEX, 2020. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 169-171. – ISBN 978-966-9725-63-9
635871
  Диняк О. Інженерно-геологічне районування з метою виявлення ділянок можливого розвитку небезпечних геологічних процесів на базі ГІС та картографічного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-57. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Порушення стійкості геологічного середовища активізує розвиток небезпечних геологічних процесів. Одним з найбільш складних і поширених процесів урбанізованих територій є підтоплення ґрунтовими водами. Наведено можливість та доцільність застосування ...
635872
  Єськов Б.Г. Інженерно-геологічні властивості річкових пісків у басейні Дніпра в зв"язку з палеогеографічними умовами їх формування та тектонічними особливостями території // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 57-67 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
635873
  Демчишин М.Г. Інженерно-геологічні дослідження в системі наук про Землю НАН України / М.Г. Демчишин, Т.В. Кріль // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 58-70 : рис. – Бібліогр.: с.68-70. – ISSN 1025-6814
635874
  Корнєєнко С.В. Інженерно-геологічні особливості западинних морфоскульптур (блюдець) Північно-Західного Причорномор"я // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 130-134. – (Геологія ; Вип. 14)


  На основі результатів, одержаних при виконанні спеціальних комплексних досліджень морфоскульптур (блюдець) на території Північно-Західного Причорномор"я, наводиться докладна характеристика їх морфологічних особливостей, геоморфологічної належності, ...
635875
   Інженерно-геологічні особливості зсувного процесу на Дніпровських схилах біля Маріїнського палацу : гідрогеологія та інженерна геологія / М.М. Кризський, О.П. Негода, В.П. Ніколішин, Н.М. Кризська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-47. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Розглянуто стан вивченості проблеми стійкості Дніпровських схилів у межах міста Києва. Наведено дані про інженерно-геологічні та гідрогеологічні ділянки схилу біля Маріїнського палацу, їх особливості, показники фізико-механічних властивостей ...
635876
  Єськов Б.Г. Інженерно-геологічні райони в долині Дніпра // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 39-44 : Табл., картосхема. – Бібліогр.: 5 назв
635877
  Тройніч Н.С. Інженерно-геологічні умови ділянки будівництва залізничної дороги // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 33-35
635878
  Демчишин М.Г. Інженерно-геологічні умови долини Дніпра на ділянці Дніпровського водосховища / М.Г. Демчишин, Т.В. Кріль // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 57-68 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
635879
  Голуб В.П. Інженерно-геологічні умови житлового будівництва в межах Лівобережжя в м. Києві (на прикладі жилмасиву Троєщина) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-50. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються інженерно-геологічні умови будівництва, що існують на лівому березі Дніпра в м. Києві. Зроблено узагальнений висновок про геологію та гідрогеологію району. Наведено методику виконання інженерно-геологічних робіт, виділено ...
635880
  Сукновський В.Д. Інженерно-геологічні умови території Битківського нафтогазоконденсатного родовища / В.Д. Сукновський, Г.І. Рудько // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 98-102 : фото, схема. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
635881
  Демчишин М.Г. Інженерно-геологічні умови як фактор сучасного стану історико-архітектурних пам"яток Києва / М.Г. Демчишин, Л.В. Самойленко, І.А. Черевко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 48-54 : табл., схема. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
635882
   Інженерно-геологічні фактори збереження геологічних пам"яток України / М.Г. Демчишин, О.М. Пилипчук, Л.В. Самойленко, В.М. Єлін, В.В. Назаренко, А.В. Дубицька // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 73-77. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
635883
  Смоляга В.К. Інженерно-геолого-екологічні умови Східної України в межах прогину Великого Донбасу з погляду використання територій під будівництво / Смоляга В.К., Левінська О.В. ; [під ред.: Демчишина М.Г. та ін.]. – Харків : Майдан. – ISBN 978-966-372-464-5
Кн. 1 : Геологічна будова та геоморфологічні риси. – 2012. – 200, [2] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 185-200
635884
  Смоляга В.К. Інженерно-геолого-екологічні умови Східної України в межах прогину Великого Донбасу з погляду використання територій під будівництво : довідк.-інформ. посіб. з використ. літ. джерел, фондів, картотек та даних автоматиз. інформ.-пошукової системи інж.-геолого-екол. інформації по Слобожанщині та прилеглим територіям відповідно до патенту України на корис. модель № 63613 від 10.10.2011 / Смоляга В.К., Левінська О.В. ; [під ред.: Демчишина М.Г. та ін.]. – Харків : Майдан. – ISBN 978-966-372-486-7
Кн. 2 : Інженерно-геологічні та соціально-екологічні особливості. – 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-178
635885
  Кравчук Я.С. Інженерно-геоморфологічне картографування : навч. посібник для студ. географічних ф-тів / Я.С. Кравчук. – Львів : Світ, 1991. – 144 с. – ISBN 5-7773-0116-9
635886
  Рудько Г.І. Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського регіону України / Г.І. Рудько, Я.С. Кравчук; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 172с. – ISBN 966-7563-09-Х
635887
  Жирнов П.В. Інженерно-геоморфологічний аналіз правобережжя Канівського водосховища (на прикладі ключової ділянки "Київ - Ржищів") : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.04 / Жирнов Павло Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 212 л. – Додатки: л. 198-212. – Бібліогр.: л. 184-197
635888
  Жирнов П.В. Інженерно-геоморфологічний аналіз правобережжя Канівського водосховища (на прикладі ключової ділянки "Київ - Ржищів") : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Жирнов Павло Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
635889
  Жирнов П.В. Інженерно-геоморфологічний аналіз як ефективний метод для сільськогосподарського районування (на прикладі ділянки Трипілля - Ржищів) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 78-80
635890
  Палієнко Е.Т. Інженерно-геоморфологічні карти як відображення специфіки морфоструктури та морфоскульптури // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 106-110 : Табл.
635891
   Інженерно-геоморфологічні особливості 30-кілометрової зони Чорнобильскої АЕС : інженерні аспекти геоморфології та палеогеографії окремих регіонів України / Р.П. Купраш, М.Є. Барщевський, С.В. Жилкін, С.Г. Лісін, Г.Ф. Нестеренко // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 89-99 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
635892
  Райковська Г.О. Інженерно-графічна освіта для життєдіяльного виробництва // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 235-237. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
635893
  Коваленко Інженерно-педагогічна освіта та Болонський процес / Коваленко, В. Лобунець // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 5/6. – С. 16-22. – ISSN 1562-529Х
635894
  Курок В.П. Інженерно-педагогічна освіта як психолого-педагогічна порблема // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 115-118. – (Педагогічні науки)


  Проаналізовані різні точки зору на поняття "інженер-педагог" та" інженерно-педагогічна освіта" в разні періоди розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні.
635895
  Кизименко Л. Інженерно-педагогічна підготовка у Національному університеті "Львівська політехніка" / Л. Кизименко, Г. Козлакова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 42-45.
635896
  Вареник Володимир Володимирович Інженерно-психологічне забезпечення професійного відбору до державної пожежної охорони України : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.03 / Вареник В.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
635897
  Вареник Володимир Володимирович Інженерно-психологічне забезпечення професійного відбору до державної пожежної охорони України : Дис....канд.психолог.наук:19.00.03 / Вареник Володимир Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 210л. + Додатки:л.:175-208. – Бібліогр.:л.158-175
635898
  Довжук І.В. Інженерно-технічна інтелігенція у розвитку важкої промисловості Півдня України (друга половина XIX - початок XX ст.) : монографія / І.В. Довжук, І.В. Симоненко ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 179, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-11-0013-8
635899
  Мелещенко Р.Г. Інженерно-технічні методи попередження надзвикайних ситуацій техногенного характеру на об"єктах критичної інфраструктури за допомогою оперативного контролю стану повітряного середовища : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.02.03 ; 21 / Мелещенко Руслан Геннадійович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 44 назви
635900
  Лєвтєров О.А. Інженерно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об"єктах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.02.03 / Лєвтєров Олександр Антонович ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захистуУкраїни. – Харків, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 45 назв
635901
  Кушлакова Н. Інженерно-технічні товариства Катеринослава на початку XX століття як прояв науково-технічної консолідації інженерного співтовариства // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2016. – Вип. 22. – С. 37-42. – ISSN 2079-2999
635902
  Мирончук Ю.А. Інженерно-штурманський розрахунок польотів безпілотних літальних апаратів тактичних класів / Ю.А. Мирончук, С.П. Оверчук, А.О. Ткач // Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Настишин Ю.А., Корольов В.М., Рижов Є.В. [та ін.]. – Львів, 2023. – № 28. – С. 42-53. – ISSN 2312-4458
635903
  Богданов О.О. Інженір [інженер] Менні : фантастичний роман / А. Богданов ; переклад Г. Клименка [Г.І. Касяненко] ; за редакцією Остапа Нитки [Є.І. Касяненко]. – Київ : Всеукраїнске держвидав, 1920. – 137, [1] c.


  (настоящая фамилия - Малиновский; другие псевдонимы — Вернер, Максимов, Рядовой)
635904
  Бушуєва І. Інжиніринг банківського бізнес-процесу "планування" : теорія і практика / І. Бушуєва, Г. Лавінський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 40-47 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
635905
  Кузнецова І.О. Інжиніринг в процесі управління діяльністю підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 216-223. – ISSN 2313-4569
635906
  Миськевич Т. Інжиніринг інформаційної потреби як механізм соціалізації в сучасному суспільстві // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 119-128. – ISSN 2224-9516
635907
   Інжиніринг у ресторанному бізнесі : навч. посібник / [О.В. Кузьмін, О.В. Чемакіна, Л.М. Акімова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій, Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 485, [3] с. : портр., табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 302-311. – Бібліогр.: с. 312-316. – ISBN 978-966-289-302-1
635908
  Дудченко М.А. Інжинірингові послуги як фактор модернізації виробництва транзитивних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 157-158
635909
  Мешко Н.П. Інжинірінг в системі міжнародного науково-технічного обміну / Н.П. Мешко, В.А. Попова // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2012. – Вип. 147 : Економічніі науки. – С. 55-61. – ISSN 2224-8420
635910
  Костюк Т.Й. Ініестиційна привабливість економіки України: реалії та перспективи // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2005. – С. 48-58. – (Економіка ; Т. 1, № 1). – ISSN 1992-2558
635911
  Ритхеу Ю.С. Іній на порозі / Ю.С. Ритхеу, 1975. – 254 с.
635912
  Ритхеу Ю.С. Іній на порозі / Ю.С. Ритхеу. – Київ : Дніпро, 1975. – 232 с.
635913
  Мойсєєв Л. Іній на стогах / Л. Мойсєєв. – К., 1976. – 79с.
635914
  Локота О.П. Ініціальна абревіація як шлях створення лексичних інновацій у дипломатичній термінології турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 53-57
635915
  Кирюшко Н.В. Ініціальний шлях героя в романах фентезі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – C. 278-286


  Статтю присвячено компаративному аналізу семантики, жанрових домінант та типологічних особливостей жанру фентезі та фольклорної чарівної казки. Статья посвящена компаративному анализу семантики, жанровых доминант и типологических особенностей жанра ...
635916
  Барвіцька Г.К. Ініціальні абревіатури в українській терміносистемі обліку та аудіту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 78-82


  У статті розглядаються особливості структурних абревіатур в українській терміносистемі обліку та аудиту. Подано основні структурні моделі ініціальних абревіатур у терміносистемі обліку та аудиту, визначено частотність їх використання. В статье ...
635917
  Юхимець Г.М. Ініціальні літери на сторінках українських стародруків XVII–XVIII ст. (зібрання відбитків друкарні Києво-Печерської лаври в фондах НБУВ) / Г.М. Юхимець, І.І. Цинковська // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 118-130. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
635918
  Салюк А. Ініціатива "Львівський Лицар" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 7 (227). – С. 18-23. – ISSN 0131-2685
635919
   Ініціатива академічної доброчесності // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 26 жовтня (№ 42). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Києві презентували проект "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти", який упроваджуватиметься в українських школах і вишах. Захід відбувся в "Укрінформі" за підтримки Американських Рад з міжнародної освіти.
635920
  Кудлач В. Ініціатива бібліотек півдня - розширення доступу до пам"яток писемності та культури: ділова зустпіч в Одесі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 34-37. – ISSN 1811-377X


  6 грудня 2012 року Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького (ОННБ) гостинно приймала представників бібліотек півдня України, учасників ділової зустрічі, присвяченої проблемам збереження та розширення доступу до пам"яток писемності - ...
635921
  Іванченко М.М. Ініціатива газети / М.М. Іванченко. – Київ, 1968. – 80с.
635922
  Сергійчук В.І. Ініціатива дванадцяти ентузіастів // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 231-238. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 70-річчя заснування Української Вільної Академії Наук в еміграції.
635923
  Діденко Ю.В. Ініціатива Євросоюзу щодо відкритого доступу до наукових публікацій і доцільність її підтримки в НАН України // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 20-25. – ISBN 978-966-360-391-9 (вип. 16) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
635924
  Коваль Ю. Ініціатива не карається, або як запропонувати державі проект ДПП на власних умовах? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 9, 16-17
635925
  Бакаленко Л. Ініціатива приносить результати // Сучасні друковані мас-медіа України: до проблеми визначення типологічних характеристик / Ю. Фінклер, 2001. – С.24-25


  Друкарська база Кіровоградщини
635926
  Петрів Н. Ініціатива створення Евангельсько-баптистської Церкви у Другій Речі Посполитій // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 111-116. – ISSN 1998-4634
635927
  Ірінєєва В.І. Ініціатива створення Європейської Прокуратури: реалії та перспективи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 131-134. – ISSN 2220-1394
635928
  Портягіна В. Ініціатива студентів-відмінників : [До іспитів залишилось десять днів !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  Комсомольсько-профспілкові збори хімічного факультету обговорили питання про підготовку до зимової сесії.
635929
  Палагусинець Р.В. Ініціатива України щодо створення Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енерготранзитного простору // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 252-255. – (Економіка ; Вип. 30)
635930
   Ініціатива, діловитість, пошук: На допомогу комсомольським працівникам, активістам. – Київ, 1979. – 198с.
635931
  Гончаренко Л. Ініціатива, яка може залишити аграрну науку без цінних дослідних земель, а державу - без хліба // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 4 серпня (№ 159). – С. 3
635932
  Чубик А. Ініціативи багатостороннього характеру. Зміна клімату // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 175-178. – ISBN 978-617-7157-38-9
635933
  Шелест Г. Ініціативи багатостороннього характеру. Питання міжнародної безпеки // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 183-185. – ISBN 978-617-7157-38-9
635934
  Сербіна Ю. Ініціативи багатостороннього характеру. Права людини // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 170-174. – ISBN 978-617-7157-38-9
635935
  Гуцал С. Ініціативи багатостороннього характеру. Публічна дипломатія // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 186-189. – ISBN 978-617-7157-38-9
635936
  Сіновець П. Ініціативи багатостороннього характеру. Режим нерозповсюдження ядерної зброї // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 179-182. – ISBN 978-617-7157-38-9
635937
   Ініціативи Базельського комітету щодо подолання фінансовї кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 3-7
635938
  Алтухова Н.В. Ініціативи Європейського Союзу з підтримки інноваційних кластерів // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 3 (31). – С. 103-111. – ISSN 1681-6277
635939
  Дем"янюк Л. Ініціативи міжнародних організацій на підтримку бібліотечно-інформаційного комплексу України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (270). – С. 102-113. – ISSN 1029-7200
635940
  Губерський Л.В. Ініціативи міжнародні України // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 550-552. – ISBN 966-316-039-X
635941
  Губерський Л.В. Ініціативи міжнародні України // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 400-401. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
635942
  Полтавець С. Ініціативи президентів щодо адміністративно-територіального устрою в стратегічних комунікаціях незалежної України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 113-137. – ISSN 2224-9516
635943
  Мельничук Л.М. Ініціативи ради європи у сфері забезпечення соціального розвитку: шляхи впровадження в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 69-74. – (Серія: Державне управління ; № 2 (54)). – ISSN 1813-3401
635944
  Абрамович С.Д. Ініціативи свв. Кирила і Мефодія в контексті сакральних мов церкви // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 81-87. – ISSN 0027-2833


  У статті аналізується залучення мови слов"ян до кола сакральних мов церкви, акцентовано, що оголошення сакральними мовами гебрайської, грецької та латини було спробою захистити текст Біблії від перекручень, яких практично не можна уникнути при ...
635945
  Клочков Ініціативна перевірка прокурором додержання прав і свобод людини / Клочков, ВТ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 194-200. – ISSN 1563-3349
635946
  Абліцов В. Ініціатор пошуку позаземних світів // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 11-14. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Американський астроном і науковець Карл Саган був переконаним прихильником експансії земної цивілізації у Всесвіті.
635947
  Пасічник О.С. Ініціації за віковою ознакою як обряди переходу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 42-45
635948
  Матеюк О.А. Ініціації як форма психологічного впливу на особистість // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-54. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті знайшов своє відображення один з соціально-психологічних феноменів - ініціація. Визначено, що хоча сценарії ініціацій і є типологічно близькими один до одного, вони значно відрізняються між собою набором і значущістю елементів, тривалістю ...
635949
  Андрєва Т. Ініціаційний образ коня-помічника у пісні "Смерть козака в степу", записаній Іваном Франком, крізь призму чарівної казки // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 282-289
635950
  Трегубов Д. Ініціаційні елементи фольклорного сюжету "звідництво дівчини" / Д. Трегубов, І. Трегубова // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 57-63. – ISSN 2410-5325


  Проаналізовано весняні та весільні мотиви в межах фольклорного сюжету «звідництво дівчини». Акцентовано на типових формулах, що застосовуються у відповідних піснях. Аргументовано, що події сюжету «звідництво дівчини» мають солярну основу. Показано, що ...
635951
  Дашвар Л. Ініціація : роман / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 413, [1] с. – ISBN 978-617-12-5390-2
635952
  Маляренко В. Ініціація калюсогенезу in vitro у представників родини Cactaceae / В. Маляренко, А. Голубенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-56. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження було підібрати оптимальні живильні середовища для ініціювання калюсогенезу в представників родини Cactaceae. У роботі застосовано загальноприйняті методи біотехнології рослин. Первинні експланти кактусів культивували на живильному ...
635953
   Ініційовано нову інституцію // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 січня - 4 лютого (№ 5/6). – С. 2 : фото


  4 лютого 2015 у КНУ імені Тараса Шевченка зібралася ініціативна група з підготовки та проведення З"їзду представників вищих навчальних закладів державної форми власності для обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, до ...
635954
  Мироненко О. Ініціювання обрання запобіжних заходів у досудовому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 58-66
635955
  Заіка В. Ініціювання особистісних трансформацій людини в умовах подолання нею кризових станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті подано розгорнутий аналіз феномену ініціювання особистісних трансформацій людини в умовах подолання кризових станів. Запропоновано вивчення започаткування змін особистості з урахуванням багатовимірності прояву даного явища в психічній ...
635956
  Шевченко Ольга Володимирівна Ініціювання полімеризації вінілових мономерів ненасиченими в-дикетонатами Со(ІІ), Nі(ІІ), Сu(ІІ) : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Шевченко О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
635957
  Стародуб Ю.П. Ініціювання проектів підвищення стану безпеки територій засобами математичного моделювання повеней / Ю.П. Стародуб, А.П. Гаврись // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 96-100 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
635958
  Саєнко Г. Ініціювання та укладення угоди в кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 354-356. – ISBN 978-617-7069-14-9
635959
   Інкапсуляція/виділення лікарських препаратів з міцелярних та міцелоподібних структур гетерополімерів / А.Д. Федорець, Н.М. Пермякова, Т.Б. Желтоножська, Т.В. Берегова, Т.Г. Єжова // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 167
635960
  Кияновська М. Інкарнація / М. Кияновська. – К.Львів, 1997. – 100с.
635961
  Бурлак С.М. Інквізиція - зброя римської католицької церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
635962
  Пивовар С.Ф. Інквізиція / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 157-158. – ISBN 966-642-073-2
635963
  Кошелева Р.О. Інклюзивна дошкільна освіта: особливості та перспективи впровадження // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 60-62. – ISBN 978-617-639-211-8
635964
  Кіндзерський Ю.В. Інклюзивна індустріалізація для сталого розвитку: до засад теорії та політики формування // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (714). – С. 3-39. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 2522-9303
635965
  Островська Н.О. Інклюзивна компетентність студентів як чинник розвитку інклюзивного освітнього простору закладу вищої освіти / Н.О. Островська, І.І. Боровенська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 74-77
635966
  Осмоловська О. Інклюзивна література в контексті навчальних курсів та дослідницьких практик // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 18-20
635967
  Данкевич В.Є. Інклюзивна модель сталого розвитку земельних відносин в умовах децентралізації // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 135-141. – ISSN 2309-1533
635968
  Савельєв Ю. Інклюзивна модернізація і суперечності ціннісних змін у країнах Східної Європи у 1990 -2000-х роках // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, квітень - червень. – С. 70-97. – ISSN 1563-3713
635969
  Кухта І.М. Інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку України // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 116-118. – ISBN 978-966-698-283-7
635970
  Москалюк О.І. Інклюзивна освіта в контексті проблем, суперечностей та перспектив // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 172-174. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
635971
  Саварин Т. Інклюзивна освіта в США і Канаді: зарубіжний досвід / Т. Саварин, Г. Паласюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії" : 22 листоп. 2019 р. / "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 260-264. – ISBN 978-617-7611-61-4
635972
  Березанська І.М. Інклюзивна освіта в трактуванні вітчизняних дослідників // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 130-143. – ISSN 2415-3567


  У статті здійснено огляд публікацій вітчизняних науковців, у яких висвітлено впровадження інклюзивної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах та у вищій школі України; проведено аналіз основних нормативно-правових актів, які забезпечують ...
635973
  Глейзер Н.В. Інклюзивна освіта в Україні // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 105-106
635974
  Братишко Т.А. Інклюзивна освіта в Україні та особливості її концепції // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 67-71. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
635975
  Матвеєва Н. Інклюзивна освіта в Україні: соціально-педагогічний аспект // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 180-187. – ISSN 2409-9244
635976
  Атрощенко Н.М. Інклюзивна освіта в Україні: суперечності та перспективи // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 146-149. – ISBN 978-966-698-291-2
635977
  Левицька Л.В. Інклюзивна освіта в Україні: сучасний стан і перспективи. // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 94-97
635978
  Хренова В.В. Інклюзивна освіта в умовах нової української школи: проблеми та перспективи // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 1 (173). – С. 3-13. – ISSN 2227-2747
635979
  Бондар Т.І. Інклюзивна освіта Канади: понятійно-категорійний апарат // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 27-30. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
635980
  Потіщук О. Інклюзивна освіта як складова соціальної роботи / О. Потіщук, Т. Руденко // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 43-51. – ISSN 2618-0715


  У статті розглянуто інклюзивну освіту як один із напрямів розвитку дітей з обмеженими можливостями. Освіта є важливою ланкою розвитку суспільства. У наш час вона є доступною на державному рівні. Досліджено роль та особливості інклюзивної освіти, яка ...
635981
  Борохвіна Т.Г. Інклюзивна освіта: генезис і основні принципи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 164-169. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
635982
  Мартинчук О. Інклюзивна освіта: освітологічний контекст // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 146-150. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
635983
  Овод Ю.В. Інклюзивна освіта: особливості організації навчального процесу // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C.201-203. – ISBN 978-966-654-490-5
635984
  Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / А.А. Колупаєва. – Київ : Саммит-книга, 2009. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 240-269. – (Інклюзивна освіта). – ISBN 978-966-7889-29-6
635985
  Мартинчук О. Інклюзивна педагогіка в контексті розвитку cучасного наукового знання про освіту // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 147-151. – ISSN 2226-3012
635986
  Шамрай О.В. Інклюзивна система освіти як процес інтеграції // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 77-78. – ISBN 978-617-639-211-8
635987
  Курило Л.Ф. Інклюзивна університетська освіта в Україні: проблеми теорії і практики // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 23-27. – ISSN 0868-8117


  Дослідження психологічних особливостей, детермінант, ефективних і деструктивних механізмів та чинників процесу адаптації студентів з обмеженими можливостями до навчання у закладах вищої освіти потрібно вважати, на нашу думку, важливим і актуальним ...
635988
  Сбруєва А. Інклюзивне академічне середовище як чинник підготовки PhD // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 415-419. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
635989
  Манцуров І.Г. Інклюзивне зростання як відповідь на сучасні виклики глобалізації / І.Г. Манцуров, А.О. Сігайов, Я.В. Храпунова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (215). – С. 7-15
635990
  Базилюк А.В. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку / А.В. Базилюк, О.В. Жулин // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 19-29. – ISSN 2413-0966
635991
  Соколюк О.І. Інклюзивне навчання - рівний доступ до якісної освіти // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 27-28. – ISBN 978-617-639-211-8
635992
  Ярмошук І. Інклюзивне навчання в системі освіти // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 24-28
635993
  Дорошенко О.М. Інклюзивне навчання як психолого-педагогічна проблема // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 78-81. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
635994
  Григоряк Г. Інклюзивне навчання: грані співпраці учасників освітнього процесу / Г. Григоряк, Н. Паучек // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії" : 22 листоп. 2019 р. / "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 71-75. – ISBN 978-617-7611-61-4
635995
  Таланчук І. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики від Університету "Україна" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 235). – С. 9
635996
  Козуля В. Інклюзивне освітнє середовище: сутність та особливості // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 131-136. – ISSN 2308-4634
635997
  Палатна Д. Інклюзивне середовище: формування інтегрованого поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-23. – (Соціальна робота ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему відсутності інклюзивного середовища для людей з інвалідністю як фактора декларативного характеру інклюзивних реформ. Описано педагогічний аспект визначення понять інклюзії та інклюзивного освітнього середовища, які впливають на ...
635998
  Роговський О.М. Інклюзивне суспільство: соціально-політичні виміри // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 189-199. – ISSN 2411-7587
635999
  Кожина А.В. Інклюзивний місцевий розвиток: поняття та сутнісні характеристики // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 205-218
636000
  Манцуров І.Г. Інклюзивний розвиток як основа протидії глобальним викликам сьогодення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (683). – С. 71-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,