Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
635001
  Чадюк М. "Історія про вибір" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 31


  Видано лібрето опери "Вишиваний. Король України" Сергія Жадана.
635002
  Филипович Л. "Історія релігій в Україні": тридцятирічний ювілей круглих столів у Львові // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 269-275. – ISSN 2523-4234
635003
  Мишанич Я. "Історія русів" - джерело натхнення для українських класиків // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 27 червня (ч. 23/24)
635004
  Мишанич Я. "Історія русів" - джерело натхнення для українських класиків // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 11 липня (ч. 25/26)
635005
  Фощан Я. "Історія русів" - окремі зауваги до концепції і авторства твору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 246-249. – ISBN 978-966-439-357-4
635006
  Салтовський О.І. "Історія Русів" - пам"ятка політичної полеміки на тлі конструювання історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 213-216. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття аналізує "Історію Русів" як документ політичної полеміки. The article is dedicated to analyze of "History of Russ" as a document of political polemics.
635007
  Мишанич Я.О. "Історія русів" : історіографія, проблематика, поетика / Ярослав Мишанич ; КНУТШ. – Київ : Обереги, 1999. – 239 с. – Бібліогр.: с. 217-225. – ISBN 966-513-140-0
635008
  Юрчук О. "Історія Русів" і Т. Шевченко: прийняття і заперечення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С. 16-20. – ISSN 0130-5263


  У статті "Історія Русів" трактується як дозволена Російською імперією версія української історії, що справила вплив на багатьох письменників, серед яких особливе місце належить Т. Шевченку. Авторка доводить, що поет критично сприймав тлумачення ...
635009
  Хававчак О. "Історія русів" та "Історія карпатських русинів, церковна і світська..." Михайла Лучкая: спроба типологічного підходу // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 573-585. – ISBN 978-966-8760-98-3
635010
  Мішуков О.В. "Історія русів" у контактно-генетичних зв"язках і типологічних сходженнях : монографія / Олег Мішуков. – Київ, 1998. – 239 с. – ISBN 7763-2381-10
635011
  Горенко Л.І. "Історія Русів" у контексті української та європейської культурфілософії XVIII - першої половини XIX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 237-246
635012
  Одинець Я. "Історія Русів" у новітній історичній літературі // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 203-207. – ISBN 966-7077-60-8


  [Рецензія]: Оглоблін О.П. До питання про автора "Истории Русов". - К., 1998. - 149 с.
635013
  Хававчак О. "Історія русів" у світовому культурологічному аспекті // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 195-198. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
635014
  Семенко С. "Історія русів" у трактуванні Михайла Драгоманова // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 104-109


  Досліджується наукова розвідка М. Драгоманова, присвячена невідомому авторові "Історії русів". З"ясовано погляди М. Драгоманова на художньопубліцистичну та ідейно-проблематичну природу давньоукраїнського твору, роль "Історії русів" у політичному і ...
635015
  Бердник Олена Станіславівна "Історія русів" як метатекст : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.01 / Бердник О.С.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
635016
  Бердник Олена Станіславівна "Історія Русів" як метатекст : Дис....канд. філол. наук: 10.01.01 / Бердник Олена Станіславівна ; Донецьк. держ. ун-т. – Донецьк, 2001. – 193 л. – Бібліогр.: л. 166-193
635017
  Крижанівський В.П. "Історія Русів" як явище в розвитку української національної ідеї // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 131
635018
  Романов С. "Історія Сапфо" як художній код і біографічний ресурс у життєтворчості Лесі Українки та Л. Старицької-Черняхівської // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 242-254. – ISSN 2304-9383
635019
  Патриляк І. "Історія та історична пам"ять не завжди ідентичні" / бесіду вела Людмила Черкаська // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 5-8 : фото


  Інтерв"ю з професором кафедри новітньої історії України, деканом історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Іваном Казимировичем Патриляком щодо історичної науки та нових освітніх проектів на факультеті.
635020
  Дукас С. [Історія одного полоненого / Стратіс Дукас. – Афіни : Кедрос, 1995. – 66, [4] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0084-9
635021
   Історія Одеси / В.П. Ващенко, О.В. Гонтар, І.С. Гребцова, С.Р. Гриневецький, О.Б. та ін. Дьомін; [В.П. Ващенко, О.В. Гонтар, І.С. Гребцова та ін. ; редкол.: В.Н. Станко (голова) та ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. облдержадмін., Одес. міська рада. – Одеса : Друк, 2002. – 558, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в прим.: с. 529-558. – ISBN 966-7934-73-X


  В пр. №1698931 дарчий напис: Географам Київського національного університету ім. Т. Шевченка - викладачам і студентам, з нагоди ювілею факультету. 27.03.2003. Київ, Підпис.
635022
  Бачинська О.А. Історія Одеси й Одещини (кінець XVIII ст. - 1914 р.) : історико-краєзнавчий нарис / О.А. Бачинська, С.М. Вегерчук, Ф.О. Самойлов. – Одеса : Астропринт, 2012. – 503, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-190-639-5
635023
  Ляшко Світлана Історія Одеського (Новоросійського) університету крізь призму біографістики : [рецензія] // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-47. – Бібліогр.: с. 44-46. – ISSN 1029-7200
635024
  Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.) : позитивний досвід невдалого експерименту : до 145-річчя від дня заснування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / В.В. Левченко ; Одес. нац. морський ун-т, Каф. українознав. [та ін.]. – Одеса : ТЕС, 2010. – 427, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 394-408. – Бібліогр.: с. 413-419 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2389-16-6
635025
   Історія Одеського університету (1865-2000). – Одеса : Астропринт, 2000. – 226с. – ISBN 966-549-403-1
635026
   Історія Одеського університету за 100 років (1865-1965 рр.). – Київ, 1968. – 423с.
635027
  Шаригіна О.А. Історія Одеської залізниці (друга половина XIX - початок XX століття) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 220-228
635028
  Дорошко М.С. Історія однієї відставки (про причини відкликання з україни X. Раковського і призначення його радянським повпредом у Великобританії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 25-29.
635029
  Петрашик В. Історія однієї експозиції, або "секрети геніальності: 100 невідомих творів Івна Марчука" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 38-48. – ISSN 0130-1799
635030
  Маланчук В.Ю. Історія однієї зради / В.Ю. Маланчук. – Львів : Книжково-журнальне, 1958. – 72 с.
635031
  Сенченко І.Ю. Історія однієї кар`єри та інші оповідання / Сенченко І.Ю. – Харків : ДВУ, 1926. – 75 с.
635032
  Любченко В. Історія однієї могили // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 11/12. – С. 151-155. – ISSN 0130-1608
635033
  Материнська О. Історія однієї подорожі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 червня (№ 12). – С. 19


  Іван Петрович Мегела перекладає з німецької, угорської та чеської мов. Він є творцем чудових перекладів творів Ф. Дюренматта, О. фон Горвата, Ф. Міттерорра, Г. фон Гофмансталя, В. Гавела.
635034
  Ільницький М. Історія однієї фальсифікації // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 11-16. – ISSN 0236-1477
635035
  Гребець Катерина Історія однієї фотографії: спроба самопрезентації // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 35. – ISSN 0868-9644
635036
  Корнієнко В. Історія однієї Шевченкової легенди 1928 р.: "виявлення" Гаврилом Єрьоменком особистих речей поета у Козинці // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 179-184. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "На тлі українізації 1920-х рр. значно активізувався науковий інтерес до спадщини Тараса Шевченка, що виявилось, у тому числі, у низці наукових публікацій, присвячених як дослідженню творчості поета, так і його біографії. Цілком природним у цьому ...
635037
  Вайсбарт Й. Історія одного життя / Й. Вайсбарт. – Київ, 1929. – 188с.
635038
  Вільде І. Історія одного життя / І. Вільде. – Львів, 1946. – 30с.
635039
  Зор"ян С. Історія одного життя : роман / С. Зор"ян. – Київ, 1958. – 298 с.
635040
  Зорян С.Е. Історія одного життя / С.Е. Зорян. – К., 1969. – 387с.
635041
  Дроздовський Дмитро Історія одного життя крізь поетичні переклади : розмисли над книжкою: Тарнавський О. Поетичні переклади [Перед. М. Тарнавської]. - К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2006. - 184 с. // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 180-183. – ISSN 0320 - 8370
635042
  Терещук П. Історія одного зрадника (Ярослав Галан) / П. Терещук. – Торонто : Ліга Визволення України, 1962. – 142, [2] с. – Імен. покажч.: с. 138-141. – Бібліогр. в підряд. приміт. – (Політична бібліотека Ліги Визволення України ; ч. 22)
635043
  Ібрагімова Н. Історія одного листування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 13


  До 90-річчя вченого, філософа й керамолога Леоніда Сморжа.
635044
  Василишин О. Історія одного літературного побратимства. Борис Харчук та Іван Гнатюк // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (131). – С. 16-19


  У статті відстежено історію літературних стосунків Бориса Харчука та Івана Гнатюка, які жили і творили в умовах тоталітарної системи. Обидва письменники-земляки зосталися вірними своїй "малій батьківщині", залишивши на сторінках творів згадки про ...
635045
  Василишин О. Історія одного літературного побратимства: Борис Харчук та Іван Гнатюк // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 9 (714). – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
635046
  Салтиков-Щедрін Історія одного міста / Салтиков-Щедрін. – Київ : Дніпро, 1976. – 222с.
635047
  Салтиков-Щедрін Історія одного міста / Салтиков-Щедрін. – Київ : Дніпро, 1989. – 219с. – ISBN 5-308-00423-4
635048
  Салтиков-Щедрін Історія одного міста. / Салтиков-Щедрін. – Харків, 1930. – 196с.
635049
  Чуковська Л. Історія одного повстання / Л. Чуковська. – Одеса, 1941. – 116с.
635050
  Мікульонок І. Історія одного портрета / І. Мікульонок, О. Пугач // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 21). – С. 12


  Творчість видатного художника Бориса Кустодієва відома кожного. Та мало хто знає про подвійний портет із зображенням майбутніх Нобелівських лауретів, один з яких - Петро Капиця - походить з українських волинських дворян Стебницьких.
635051
  Грінченко Б.Д. Історія одного протесту / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1927. – 32 с.
635052
  Еркман Е. Історія одного селянина / Еркман-Шатріан. – Київ, 1927. – 807 с.
635053
  Скотт У.О. Історія одного солдата = A soldier"s story : зб. оповідань та поезій англ. та укр. мовами / Уолтер Орр Скотт. – 2-ге вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2021. – 166, [2] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – На обкл. парал. укр., англ. - Тит. арк. та текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-518-786-8
635054
  Денисюк В. Історія одного соціального конфлікту. Боротьба мешканців Каменя-Каширського з графом В. Красицьким в 1836–1837 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 60-68. – ISSN 2222-5250
635055
  Мопассан Гі де Історія одної дівчини з ферми і інші новелі / Гю де Мопасан; З француської мови переклав Осип Когут. – Львів : Наклад: В. Боберського ; З друк. Ставропиг. ін-та під зар[ядом] М. Рефця, 1912. – 93, [1] с. – (Новітня бібліотека ред. В. Боберський; Вип. 2 / ред. В. Боберський ; Вип. 2)


  Зміст: Історія одної дївчини з ферми; Берта; Парижська пригода; Шалї; На весні; Прохід
635056
  Кузнецова І.О. Історія озеленення інтер"єрів від найдавніших часів до XX століття нашої ери / І.О. Кузнецова, Н.А. Ткач // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 129-141. – ISSN 2415-8151
635057
   Історія омано-китайських культурних зв"язків / Саїд, бін Мухаммад, бін Саїд, аль-Гашімі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (1063/1064). – С. 189-191. – ISSN 0320-8370
635058
  Іванова І.Л. Історія опери. Західна Європа : XVII-XIX століття : навч. посібник / І.Л. Іванова, Г.В. Куколь, М.Р. Черкашина ; за ред. Марини Черкашиної ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Заповіт, 1998. – 383, [1] с. – Бібліогр. в кінці параграфів. – (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні"). – ISBN 966-7272-18-4
635059
  Щербань А.Л. Історія Опішного XVII - XVIII століть // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 240-247. – ISBN 978-966-452-035-2
635060
   Історія оподаткування : [навч. посібник] / Ф.О. Ярошенко, П.В. Мельник, В.Л. Андрущенко, В.М. Мельник; Ярошенко Ф.О. [та ін.] ; Нац. акад. держ. податкової служби України. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 242 с. – Бібліогр.: с. 183-187. – ISBN 966-337-005-X
635061
  Патриляк І. Історія опору в українській "панджшерській ущелині" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 73-75. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817
635062
  Соловйов Б.В. Історія органів адміністративної юстиції Франції // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 406-410. – ISBN 978-617-7293-17-9
635063
  Шевченко А.Є. Історія органів внутрішніх справ України на транспорті : [монографія в 3-х кн.] / Шевченко Анатолій Євгенійович ; М-во внутрішніх справ України ; Донецький юрид. ін-т МВС України. – Донецьк : ВД "Кальміус". – ISBN 978-966-8388-61-3
Кн. 1 : Правові основи діяльності органів внутрішніх справ УРСР на транспорті у першій половині XX ст. – 2011. – 663, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 477-553
635064
  Аністратенко А. Історія організації навчального процесу в середній та вищій школі: дистанційна і змішана форми навчання / А. Аністратенко, Т. Аністратенко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 99-103. – ISSN 2311-9896


  Основною метою дослідження є визначення основного прологу зміни, що полягає в тому, що віддалена форма організації освітнього процесу була обумовлена - не тільки контекстом цивілізаційних змін, а також проаналізувати незалежні чинники розвитку освіти і ...
635065
  Лом"є Ш. Історія ордену єзуїтів // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 11/12 (1043/1044). – С. 221-228. – ISSN 0320 - 8370
635066
  Лошков Ю.І. Історія оркестрового диригентського виконавства України в першоджерелах та публікаціях // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 170-180. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
635067
  Сірополко Степан Історія освіти в Україні / Сірополко Степан; Український вільний університет. – Київ : Наукова думка, 2001. – 912 с. – ISBN 966-00-0684-5
635068
  Сірополко С. Історія освіти в Україні / Спепан Сірополко ; підготував Ю. Вільчинський. – 2-е вид. – Львів : Афіша, 2001. – 664 с. – ISBN 966-7760-94-4
635069
  Казьмирчук Г. Історія освіти в Україні // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 50-60. – ISBN 978-617-7107-52-0
635070
  Журба О.І. Історія освіти в українській історіографії другої половини XVIII століття // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 54-63. – ISSN 2218-0567
635071
  Лазурко Л.М. Історія освіти та шкільництва на сторінках часопису "Історичний квартальник" у міжвоєнне двадцятиліття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 3-10. – (Серія "Історичні науки")
635072
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VI Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, 27 травня 2011 р. / Нац. акад. аграрних наук України ; Державна наукова сільськогосподарська б-ка ; [редкол. : В.А. Вергунов (гол.), С.Д. Коваленко, Х.М. Піпан та ін.]. – Київ : [ДНСГН НААН], 2011. – 270 с. – На тит. арк. : До 80-річчя заснування НААН та 10-річчя діяльності Центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН. – ISBN 547-916-8301-14-1
635073
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ
Ч. 1. – 2012. – 291, [1] с. – До 90-річчя від дня створення Держ. наук. с.-г. б-ки НААН та 75-річчя з дня заснування Панфил. дослід. станції ННЦ "Ін-ту землеробства НААН". – Бібліогр. в кінці ст.
635074
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Камінський В.Ф. (голова), Ткачов О.І., Піпан Х.М. та ін.]. – Київ
Ч. 2. – 2012. – 216 с. : іл., табл. – До 90-річчя від дня створення Держ. наук. с.-г. б-ки НААН та 75-річчя з дня заснування Панфил. дослід. станції ННЦ "Ін-ту землеробства НААН". – Бібліогр. в кінці ст.
635075
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [уклад. частини: В.А. Вергунов, Н.Б. Щебетюк, А.С. Білоцерківська ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ
Ч. 3. – 2012. – 72, [1] с., включ. обкл. : іл. – До 90-річчя від дня створення Держ. наук. с.-г. б-ки НААН та 75-річчя з дня заснування Панфил. дослід. станції ННЦ "Ін-ту землеробства НААН"
635076
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 393, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 372-384. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвяч.: 85-річчю Нац. акад. аграр. наук України, віковим ювілеям появи Панфильської дослідної станції ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Дослід. станції лікар. рослин Ін-ту агроекології і природокористування НААН, 150-річчю від дня народж. С.Л. ...
635077
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; уклад.: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко, Л.М. Татарчук та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД
Ч. 2. – 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвяч.: 85-річчю Нац. акад. аграр. наук України, віковим ювілеям появи Панфильської дослідної станції ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Дослід. станції лікар. рослин Ін-ту агроекології і природокористування НААН, 150-річчю від дня народж. С.Л. ...
635078
   Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – 677, [1] с. : іл., портр., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.


  Збірник укладено за матеріалами доповідей та тез, заявлених на XIV Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та спеціалістів, присвячену ювілейним датам від дня народження видатних учених у галузі аграрних наук - основоположників ...
635079
   Історія освіти. Значення історії освіти для модернізації освітньої галузі / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]
635080
   Історія освіти. Значення історії освіти для модернізації освітньої галузі / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 115-124. – ISBN 978-966-2748-97-0
635081
   Історія освітянських бібліотек України : Науковий збірник. – Київ : Вирій, 2006. – 404с. – ISBN 966-7295-16-8
635082
  Андреєв І.А. Історія освоєння дніпровських круч у Києві. Хрещатий парк // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 44-48. – ISSN 2518-7104
635083
  Диккенс Ч. Історія особистих пригод, переживань і спостережень Давіда Копперфельда / Ч. Диккенс. – Київ, 1937. – 895 с.
635084
   Історія Острога // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (6). – С. 64-69
635085
  Любовець О.М. Історія ОУН і УПА: конфлікт регіональних моделей пам"яті // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 47-58. – ISBN 978-966-8809-92-7
635086
   Історія охорони державної таємниці в Україні : монографія / О.В. Ботвінкін, В.М. Шлапаченко, В.П. Ворожко, А.С. Пашков; Національна академія Служби безпеки України; Ін-т захисту інформації з обмеженим доступом. – Київ : Науково-видавничий відділ Національної академії СБ України, 2008. – 155с.
635087
  Коваль М.В. Історія пам"ятає! / М.В. Коваль. – Київ, 1965. – 113с.
635088
  Матула П. Історія пам"ятника митрополитові Василеві Липківському = The metropolitan Vasyl Lypkivsky monument / Петро Матула. – Вашінгтон : [Б. в.], 2009. – 204 с. : фотоіл. – Шанувальникам спадщини Митроплита Василя Липківського, ОДУМ-ові, членам Комітету Пам"ятника та жертводавцям присвячую
635089
  Підмогильний В.П. Історія пані Ївги / В.П. Підмогильний. – Київ : Веселка, 1991. – 170 с.
635090
   Історія партійно-радянської преси України : Підручник для студ. ф-тів журналістики ун-тів. – Київ : Вища школа, 1989. – 359с.
635091
  Карлов Є. Історія Парфянського царства у пам"ятках нумізматики. Династія аркашидів // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-15. – ISSN 1811-542X
635092
  Мединський Є.М. Історія педагогіки / Є.М. Мединський. – Київ
ч.1. – 1939. – 366 с.
635093
  Даденков М.Ф. Історія педагогіки / М.Ф. Даденков. – Київ, 1947. – 328с.
635094
  Константинов М.О. Історія педагогіки / М.О. Константинов. – Київ, 1958. – 448с.
635095
   Історія педагогіки. – Київ : Вища школа, 1973. – 447с.
635096
  Левківський М.В. Історія педагогіки : Навчальний посібник / М.В. Левківський, О.М. Микитюк; За ред. М.В. Левківського. – Харків : ОВС, 2002. – 240с. – ISBN 966-7858-25-1


  Матеріали посібника ілюструються структурно-логічни-ми схемами, побудованими за принципами, розробленими А.А. Сбруєвою та М.Ю. Рисіною.Адресується студентам педвузів, викладачам, а також учням педучилищ і студентам педколеджів.
635097
  Левківський М.В. Історія педагогіки : [підручник] / М.В. Левківський; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с. – ISBN 966-8253-76-0
635098
  Левківський М.В. Історія педагогіки : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Левківський; МОіНУ. – 2-ге вид., доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 376с. – ISBN 966-364-265-3
635099
  Левківський М.В. Історія педагогіки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Левківський. – 3-тє вид., перер. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 190с. – ISBN 978-966-364-554-4
635100
  Левківський М.В. Історія педагогіки : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Левківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 188, [2] с. : табл. – Додатки: с. 185-188. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-364-554-4
635101
  Москаленко А.М. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник / А.М. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-15 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-785-5
635102
  Мединський Е.М. Історія педагогіки у зв"язку з економічним розвитком суспільства. / Е.М. Мединський. – Х, 1929. – 279с.
635103
  Мединский Е.Н. Історія педагогіки у звязку з економічним розвитком суспільства / Е.Н. Мединский. – Х
1. – 1928. – 230с.
635104
   Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя. Соціально-педагогічна : Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського державного педагогічного університету. – Кам"янець-Подільський : Абетка-Нова. – ISBN 966-7988-87-2
  Вип. 3, т. 1. – 2002
635105
  Сбруєва А.А. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. посібник / А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна, Н.Г. Осьмук ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Мрія, 2015. – 248, [1] с. : іл., табл. – Алф.-імен. покажч. : с. 241-248. – Бібліогр. : с. 228-240. – ISBN 978-966-473-171-0
635106
  Мельничук О.С. Історія педагогіки України : Навч. посібн. / О.С. Мельничук. – Кіровоград : КДПУ ім. В.К. Винниченка, 1998. – 169 с. – ISBN 9-66-950790-1
635107
  Артемова Л.В. Історія педагогіки України : Підручник для студ. вищих педагогічних навч. закладів / Л.В. Артемова. – Київ : Либідь, 2006. – 424с. – ISBN 966-06-0429-7


  Висвітлено історію національної освіти, розвиток виховання педагогічної думки з давніх часів до сьогодення.
635108
  Джаман Т.В. Історія педагогіки України : навч. посібник / Джаман Т.В. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 286, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-237-6
635109
  Радул О. Історія педагогіки України 10-17 століть: персоналії : Навчальне видання / Ольга Радул. – Київ : Основи, 2005. – 238с. – ISBN 966-500-239-1
635110
  Ваховський Л.Ц. Історія педагогіки як інтелектуальна історія // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; голов.ред. Жучок А.В. ; редкол.: Бабич В.І., Брей М., Ваховський Л.Ц. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 2 (171). – C. 69-76. – ISSN 2227-2747
635111
  Гупан Н.М. Історія педагогіки: питання кризи і розвитку // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 110-115. – ISSN 2411-1317
635112
  Колоскова О.К. Історія педіатричної науки на теренах Буковини / О.К. Колоскова, Л.О. Безруков, Т.М. Білоус // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 241-245. – ISSN 1684-7903


  "...На основі архівних документів та історичних публікацій досліджена й викладена історія становлення та розвиток педіатричної науки на теренах Буковини, і зокрема, кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного ...
635113
  Першиц А.І. Історія первісного суспільства : підручник / А.І. Першиц, О.Л. Монгайт, В.П. Алексєєв. – Київ : Вища школа, 1980. – 223 с.
635114
  Станко В.Н. Історія первісного суспільства : підручник / В.Н. Станко, М.І. Гладких, С.П. Сегеда. – Київ : Либідь, 1999. – 240 с. – ISBN 966-06-0017-8
635115
  Карлов Є. Історія Пергамського царства в пам"ятках нумізматики // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 1811-542X
635116
  Магурчак А.М. Історія передачі Андрієм Жуком архівно-бібліотечних матеріалів до науково-архівних установ (1920–1950 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 220-231. – ISSN 0320-9466
635117
  Маленька Т.Ф. Історія перекладів "Гулістану" Сааді у Франції: від епохи класицизму до доби модернізму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 31-34


  У статті розглядається історія перекладів творчості перського класика ХІІІ ст. Сааді Шіразі у Франції у різні стильові епохи: в добу класицизму, Просвітництва, романтизму, модернізму. Здійснюється аналіз найвагоміших перекладів "Гулістану" французькою ...
635118
  Забула І.П. Історія перекладів Святого Письма французькою мовою (XIII-XIX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Подано короткий огляд історії перекладів Святого Письма французькою мовою, здійснених у ХІІІ-ХІХ ст., та деякі класифікації цих перекладів. The article describes history of translations of Bible to French language made in the ХІІІ-ХІХ centuries and ...
635119
  Безсмертна Я.Л. Історія перекладу "Божественної комедії" Данте українською мовою (від І. Франка до Є. Дроб"язка) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – C. 73-81


  У статті висвітлено значення творчості Данте та його "Божественної комедії" для української літератури. Простежено історію перекладу "Божественної комедії" українською мовою та використано приклади перекладів В. Самійленка, І. Франка, В. Барки, П. ...
635120
  Кощій Ю.П. Історія перекладу іспанських драматичних текстів українською (від золотого віку до наших днів) / Ю.П. Кощій, І.І. Нічаєнко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 318-323. – ISSN 2520-6397


  У хронологічному порядку розглядається ситуація у сфері перекладу іспанських драматичних текстів українською. Визначаються й аналізу- ються слабкі сторони, опрацювання яких сприятиме подальшому розвит- ку та популяризації іспаністики в Україні. В ...
635121
  Кальниченко О.А. Історія перекладу та думок про переклад у середньовічній Англії (давньоанглійський період) / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 193-210. – ISBN 978-966-8558-97-4


  "За початок середньовічної перекладної англійської літератури ми, слідом за Р. Еллісом (Ellis, 2000: 39), вважаємо місію первохрестителя Англії Августина Кентерберійського, який прибув до Кенту за дорученням папи Григорія Великого з метою навернення до ...
635122
  Кальниченко О.А. Історія перекладу та думок про переклад у стародавні часи : навч. посібник для студ. 5 курсу ф-ту інозем. мов освіт.-кваліфікаційного рівня "Магістр/спеціаліст" ден. форми навчання / О.А. Кальниченко ; М-во освіти и інауки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 183, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-285-012-3
635123
  Кальниченко О.А. Історія перекладу та думок про переклад у Стародавньому Римі ( 3 ст. до н.е. - 5 ст. н.е.) / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 540-566
635124
  Кальниченко О.А. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Народна українська академія; О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін. – Харків : НУА. – ISBN 966-8558-47-2; 966-8558-48-0 (ч.1)
Ч. 1 : Загальні питання. Стародавні часи. – 2005. – 132 с.
635125
  Кальниченко О.А. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.А. Кальниченко [та ін.] ; Нар. укр. акад. – Харків : Видавництво НУА. – ISBN 978-966-8558-83-6
Ч. 2 : Пізня античність. Перекладачі - творці писемностей. – 2015. – 159, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд.
635126
  Кальниченко О.А. Історія перекладу та перекладацької думки в Англії (ранній середньоанглійський переклад) / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 210-218. – ISBN 978-966-8558-97-4


  "При розгляді перекладу в історичному розрізі відразу стає помітно наскільки наші теперішні уявлення про переклад відрізняються від тих, що існували раніше, зокрема в епоху Середньовіччя. Дуже показовою в цьому плані є середньоанглійська перекладацька ...
635127
  Кальниченко О.А. Історія перекладу та перекладацької думки в Англії XIV ст. / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 308-326. – ISBN 978-966-8558-97-4


  "Об’єктом дослідження цієї статті є розвиток середньоанглійського перекладу та думок про переклад в Англії протягом XIV ст. Середньоанглійський період займає чотири століття: між нормандським завоюванням 1066 р. та друкарськими пресами Кекстона (1485 ...
635128
  Огуй О.Д. Історія перекладу та перекладознавства в період становлення незалежності України (1991-2010 рр): нова спроба викладу в посібнику з історії перекладу / О.Д. Огуй, О.Я. Івасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 284-288. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
635129
  Кальниченко О.А. Історія перекладу: предмет, завдання та сучасний стан / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 83-103. – ISBN 978-966-8558-97-4
635130
  Мацегора К. Історія переплітає долі Героїв Крут із сучасністю // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 20). – С. 2


  У день шанування пам"яті оборонців УНР Президент Петро Порошенко присвоїв почесне найменування Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації ім"я Героїв Крут.
635131
  Мамбетова Б. Історія переселення і розміщення українського населення на території Киргизстану // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
635132
  Мамбетова Б.А. Історія переселення і розміщення українського населення на території Киргизстану // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 84-97. – ISBN 9967-05-037-3
635133
  Янко М. Історія переселення родини Завійських // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 220-223. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
635134
  Лиман С.І. Історія першого Болгарського царства в працях та навчальних курсах дослідників України (XIX - початок XX ст.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 34-44
635135
  Яценко Б. Історія першого видання "Слова о полку Ігоревім" / Борис Яценко; Дослідна фундація ім. О. Ольжича в США. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2006. – 320с. – ISBN 966-7601-42-0
635136
  Єрмак В. Історія першодруків і видань ранніх поезій у прозі Василя Стефаника // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 54-59. – ISSN 2307-2261
635137
  Бондар А.В. Історія Першої Білоцерківської гімназії в особах / Анатолій Бондар, Борис Смуток. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2012. – 127, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 123-127. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-604-011-8
635138
  Грабовецький В. Історія Печеніжина / Володимир Грабовецький. – Коломия : Світ
Ч.28 : Світ. – 1993. – 128с.
635139
   Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. поcібник і хрестоматія : у 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства ; [авт.-уклад.]: В.І. Лубський, Є.А. Харьковщенко, Т.Г. Горбаченко, М.В. Лубська. – Київ : Центр учбової літератури. – ISBN 978-611-01-0593-4
Т. 1. – 2014. – 447, [1] с. – До 180-річчя Київського університету. До 55-річчя кафедри релігієзнавства. – Бібліогр.: с. 8-9
635140
   Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. поcібник і хрестоматія : у 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства ; [авт.-уклад.] : В.І. Лубський, Є.А. Харьковщенко, Т.Г. Горбаченко, М.В. Лубська. – Київ : Центр учбової літератури. – ISBN 978-611-01-0594-1
Т. 2. – 2014. – 335, [1] с. – До 180-річчя Київського університету. До 55-річчя кафедри релігієзнавства
635141
  Запорожець Л.М. Історія питання про диференціацію ознак мови і мовлення / Л.М. Запорожець, І.Р. Корольов // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 110-113. – ISBN 978-966-439-983-5
635142
   Історія південних і західних слов"ян. – Київ : Радянська школа, 1959. – 557, [2] с.
635143
   Історія південних і західних слов"ян : Підручник для студентів іст. фак. ун-тів. – Київ : Київський університет, 1966. – 423с.
635144
   Історія південних і західних слов"ян : Підруч. для іст. фак. вузів. – Київ : Вища школа, 1987. – 446 с.
635145
   Історія південних і західних слов"ян: (Підручник для держ. ун-тів).. – К., 1959. – 560с.
635146
  Лаврів П.І. Історія Південно-Східної України / П.І. Лаврів. – Львів, 1992. – 152с.
635147
  Лаврів П.І. Історія Південно-Східної України / Петро Лаврів. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 1996. – 204, [3] с. : табл., карти. – Бібліогр.: с. 190-204. – ISBN 966-7060-05-5
635148
  Острянко А. Історія Північного Лівобережжя на сторінках "Записок Ніжинського інституту народної освіти" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 106-110


  Про М.П. Василенка. - С. 107. Про Й.Ю. Гермайзе. - С. 108.
635149
  Якубова Т. Історія Північного Причорномор"я в історико-культурних фондах Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 146-149. – ISBN 978-966-439-357-4
635150
  Аркас Микола Історія Північної Черноморщини / Аркас Микола. – Торонто : Гомін України
Т. 1 : Від найдавніших часів до початків формування Київської держави. – 1969. – 349с.
635151
  Гірна Н. Історія під забороною: на прикладі наукової спадщинни Івана Кревецького // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 296-298. – ISBN 978-617-7196-23-4
635152
  Олексенко В.М. Історія підготовки спеціалістів у Харківському технологічному інституті // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 3-12.
635153
  Бородін Є.І. Історія підготовки та прийняття Закону СРСР "Про загальні засади державної молодіжної політики в СРСР" (1989-1991) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 16-22
635154
  Харишин М.В. Історія підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату / М.В. Харишин. – Київ : Вентурі, 1995. – 176с. – ISBN 5770780622
635155
  Орел А. Історія підсистеми консонантизму протослов"янського діалекту праіндоєвропейської мови (лінгвоісторіографічний аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 15-21. – ISSN 2411-6548
635156
  Сушко О. Історія плекає інтелект учителя. Історичний факультет // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 - 9 серпня (№ 34). – С. 5


  До 80-річчя Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
635157
  Панченко Є. Історія плекання лідерів: початки скаутського руху у США (початок XX ст. - 20-і рр. XX ст.) // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 36-42
635158
  Отрощенко В.В. Історія племен зрубної спільності : Автореф. дис... доктора історичних наук: 07.00.04. / Отрощенко В.В.; НАНУ; Ін-тут археології. – Київ, 2002. – 33 с. – Бібліогр.: 22 назв.
635159
  Степовик Д. Історія побудови та внутрішнього оздоблення Володимирського кафедрального патріаршого собору у місті Києві // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 145-161


  До 120-річчя завершення внутрішніх розписів.
635160
  Вістовик О. Історія повертається // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 29 квітня (№ 17). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  Політичні вбивства. Від Ребета, Бандери - до Скрипаля.
635161
   Історія повітроплавання та цивільної авіації України : бібліогр. покажч. / [уклад.: М.Ф. Семенова, В.Ю. Вахнован, О.П. Шкурко] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Київ : НАУ, 2015. – 182, [2] с. – Імен. покажч.: с. 176-182
635162
  Сахновський О.Є. Історія повсякденності як напрям історичних досліджень в Росії: становлення і перспективи розвитку // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 100-115
635163
   Історія повторюється [НАН України] // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 129-136. – ISSN 0374-3896
635164
  Яцків Я.С. Історія повторюється...на новому етапі розвитку суспільної думки, але зі старими проблемами // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 5-9. – ISBN 978-966-360-246-2 (вип. 9) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Реформування науково-технічної галузі в Україні.
635165
  Кралюк П. Історія повторюється? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3-4 червня (№ 96/97). – С. 10-11


  Заяви з боку представників УПЦ МП щодо готовності об"єднання не варто сприймати всерйоз.
635166
  Хоменський П. Історія Подолу від найдавніших часів до сьогодення на прикладі однієї вулиці // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (6). – С. 142-153
635167
  Грабовецький В.В. Історія Покутської землі XVII-XVIII ст. в літописі та ілюстраціях : до 600-річчя першої письмової згадки / Володимир Грабовецький ; [упоряд. Ю. Крайчук] ; Управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації ; Івано-Франк. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., допов. – Івано-Франківськ
Т. 3. – 2011. – 304 с. : іл.
635168
  Грабовецький В.В. Історія Покутської Хмельниччини 1648-1655 рр. в літописі та ілюстраціях : до 600-річчя першої письмової згадки / Володимир Грабовецький ; [упоряд. Ю. Крайчук] ; Управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації ; Івано-Франк. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. – 2-е вид., допов. – Івано-Франківськ
Т. 2. – 2011. – 240 с. : іл.
635169
  Безродний Є.Ф. Історія політичних вчень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Безродний Є.Ф., Уткін О.І. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2006. – 424, [6] с. – Бібліогр.: с. 416-424. – ISBN 966-370-030-0
635170
  Шульженко Ф.Н. Історія політичних і правових вчень : Підручник / Ф.Н. Шульженко, Т.Г. Андрусяк. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 304 с. – ISBN 966-7302-51-2
635171
  Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : Навчальний посібник / Ф.П. Шульженко, Т.Г. Андрусяк. – 2-е вид-ня, стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 304 с. – ISBN 966-7784-66-5
635172
  Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : Навчальний посібник / Ф.П. Шульженко, Т.Г. Андрусяк. – 3-є вид-ня, стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 304 с. – ISBN 966-667-059-3
635173
  Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : підручник / Ф.П. Шульженко; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 463 с. – ISBN 966-667-143-3
635174
  Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень : Навчальний посібник / Є.М. Орач. – Київ : Атіка, 2005. – 560с. – ISBN 966-326-086-6
635175
  Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : підручник / Ф.П. Шульженко; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 464 с. – ISBN 966-667-143-3
635176
  Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : підручник / Ф.П. Шульженко ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 464 с. – ISBN 966-667-143-3
635177
  Марчук В.П. Історія політичних і правових вчень : навчальний посібник / В.П. Марчук, Г.В. Марчук ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 480 с. – ISBN 978-966-608-840-9
635178
  Цюрупа М.В. Історія політичних і правових вчень : курс лекцій : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / М.В. Цюрупа, В.С. Ясинська. – Київ : Кондор, 2014. – 269, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – (Юридична книга). – ISBN 978-966-2781-86-1
635179
  Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень : навч. посібник / Т.Г. Андрусяк ; МОНУ, ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 220 с. – ISBN 966-613-091-2
635180
   Історія політичних та правових вчень (матеріали для вивчення). – Київ : Б.и. – 162с. – (Матеріали для студентів)
635181
  Галайчук Богдан Історія політичного устрою Східної Европи = Historia de la organizacion politica de Europa Oriental / Галайчук Богдан; Укр. катол. унів. ім. св.Климента Папи. – Рим : Укр. катол. унів., 1972. – 213с. – (Праці філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. унів. ім. св. Климента Папи ; Т.7)
635182
  Себайн Джордж Історія політичної думки / Себайн Джордж, Торсон Томас; Пер. з англ. – Київ : Основи, 1997. – 838с. – ISBN 966-500-110-8
635183
   Історія політичної думки / [С.Ф. Орлов та ін.] ; за заг. ред. Хоми Н.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 999, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 5-7. - Імен. покажч.: с. 982-997. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-285-7
635184
  Кирилюк Ф.М. Історія політології : Підручник для вищих навч. закладів / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Знання України, 2001. – 535с. – ISBN 966-7999-00-9
635185
  Кирилюк Федір Історія політології : Підручник для вищих навч. закладів / Кирилюк Федір. – Київ : Знання України. – ISBN 966-7999-00-9
Кн. 1. – 2002. – 535с.
635186
  Кирилюк Ф.М. Історія політології як наука // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 74-81
635187
  Делія О.В. Історія Полтавської єпархії: історіографічний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 15-22. – ISSN 2077-1800
635188
  Крот В. Історія Полтавщини у творчій спадщині Михайла Грушевського / В. Крот, О. Матета // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 103-109. – ISSN 1998-4634
635189
  Дьяконов М.О. Історія полярних подорожей / М.О. Дьяконов. – Київ : Молодий більшовик, 1938. – 398 с.
635190
  Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів / Пер. з польської Є. Петренка; Микола Сивіцький. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7601-49-8(Т.1)
Т.1. – 2005. – 344с.
635191
  Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів / Пер. з польської Є. Петренка; Микола Сивіцький. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7601-56-0(Т.2)
Т.2. – 2005. – 360с.
635192
  Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів / Дослідна фундація ім. О. Ольжича в США; Пер. з польської Є. Петренка; Микола Сивіцький. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7601-62-5(Т.3)
Т.3. – 2005. – 432с.
635193
  Грибовська О. Історія польської літератури / О. Грибовська, В. Моторний. – Львів, 1965. – 57с.
635194
  Зашкільняк Леонід Історія Польщі : Від найдавніших часів до наших днів / Зашкільняк Леонід, Крикун Микола; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка; Ін-тут історичних досліджень. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 752 с. – ISBN 966-613-168-4
635195
  Дильонгова Г. Історія Польщі 1795-1990 = Historia Polski 1795-1990 / Ганна Дильонгова; пер. з польської М. Кірсенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 239с. – ISBN 978-966-518-412-6
635196
  Черниш Т.О. Історія Польщі за Вєхом (про мову і стиль Ст. Вєхецького) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 64-67
635197
  Темірова Н.Р. Історія поміщиків України II половини XIX - початку XX ст. в сучасній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 79-80. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюються історіографічні аспекти діяльності поміщиків в Україні впродовж другої половини XIX - початку XX ст.
635198
  Клековін О. Історія помпи // Український театр : Науково-популярний ж-л з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 13-16. – ISSN 0207-7159


  Античний театр
635199
  Ременяка О. Історія порятунку ікони Богородиці Холмської у XIX - XX століттях // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12/13. – С. 229-250. – ISSN 1992-5557
635200
  Люта Т. Історія посвят престолів Києво-Софійського собору // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (546), травень - червень. – С. 108-132. – ISSN 0130-5247
635201
   Історія поселень Броварського краю : від стародавніх часів і до сьогодення. – Бровари : Водограй, 2003. – 640 с. : іл. – Сер. засн. 20 червня 2003 р. – Бібліогр.: с. 62-63. – (Броварська минувшина ; кн. 3). – ISBN 966-95086-3-0
635202
  Орлова Т.В. Історія пострадянських країн : підручник / Т.В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2014. – 502, [1] с. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 483-502. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0090-2
635203
   Історія поступу Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді : до 80-річчя заснування / [М.Ю. Косило, Г.М. Маловічко, С.Г. Шпарик та ін.] ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2021. – 388 с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф. імен. покажчик: с. 361-387. – ISBN 978-966-286-182-2
635204
  Зражевець Є.Є. Історія походження венчурних інвестицій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1068. – С. 118-123. – (Економічна ; вип. 86). – ISSN 2311-2379
635205
  Осмоловська О. Історія походження етруського народу / О. Осмоловська, Н. Бурич // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 5 (129). – С. 42-47
635206
  Жила В.Г. Історія походження корейських фразеологізмів // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 183-193
635207
  Калюга К. Історія походження криміналістичного поняття особи злочинця // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 249-253. – ISSN 2307-8049
635208
  Косачевич В. Історія походження роду Косачевичів / В. Косачевич, М. Косачевич // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6, травень - червень. – С. 24-26
635209
  Гриценко С.П. Історія походження та функціонування в українській мові назв одягу ( кожух, каптан, жупан, свита, плащ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 278-293


  Лексика на позначення верхнього одягу у писемних пам"ятках є дуже давньою, що зумовлює розгалуження її семантичної структури; більшість лексем на сучасному етапі збережено в літературній мові та діалектах. Лексика, обозначающая верхнюю одежду, в ...
635210
  Бочковська В.Г. Історія Почаївського монастиря у візитаціях XVIII - першої чверті XIX ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 22-35. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
635211
  Лю Цін Історія початку : Роман / Лю Цін; Пер. з кит.І.Чирко. – Київ : Дніпро, 1988. – 511с. – ISBN 5-308-00178-2
635212
  Лю Цін Історія початку / Лю Цін. – К., 1988. – 510с.
635213
  Коваленко О.Ю. Історія поширення християнства на корейському півострові. Феномен корейських мучеників // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 30-31
635214
  Ляшко В.М. Історія права на власне зображення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 315-321. – ISSN 1563-3349
635215
  Музика І.В. Історія права як суспільний процес: класичні і сучасні підходи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 9-19.
635216
  Щербина О.М. Історія правового регулювання використання природних ресурсів України та Канади: порівняльний аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 130-136
635217
  Совгиря О.В. Історія правового регулювання статусу парламентської опозиції в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 19-26.
635218
  Постригань Т. Історія правового регулювання створення та діяльності технопарків в Україні на базі вищих навчальних закладів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 62-68. – ISSN 2308-0361
635219
  Мусієнко Б. Історія правового регулювання трудової юстиції в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 18-21
635220
  Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / Бойко І.Й. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 903, [1] с. – Покажч.: с. 899-900. – Бібліогр.: с. 867-898 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0084-1
635221
  Ластовський В. Історія православної церкви в Україні наприкінці 17-у 18-му ст.: історіографічні аспекти : Монографія / КНУТШ; Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Валерій Ластовський. – Київ : Логос, 2006. – 278с. – ISBN 966-581-746-9
635222
  Михно М.К. Історія практичного застосування методів економічної кібернетики та еволюція розвитку її методології в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Економічні науки
635223
  Коновал О. Історія прапора та гимну радянської України // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 494, квітень : квітень. – С. 33
635224
  Лоєк Є. Історія прекрасної бітинки = Dzieje pieknej bitynki : Оповідь про життя Софії Вітт- Потоцької (1760-1822) / Єжи Лоєк. – Київ : Юніверс, 2005. – 448с. – (Життєписи). – ISBN 966-8118-26-Х
635225
   Історія Премії імені Тараса Шевченка Київського університету в документах // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 7-10. – ISBN 978-966-439-757-2
635226
  Шаповал Л.І. Історія приватного підприємництва Нвддніпрянщини періоду непу в сучасній українській історіографії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 168-174. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
635227
  Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: Східна традиція / Є.О. Харитонов. – Одеса : Юридична література, 2000. – 258, [2] с. – Бібліогр.: с. 240-248 та наприкінці розд. – ISBN 966-7694-05-4


  У прим. № 1693145 напис: Шановному Олександру Миколайовичу Бірюкову з повагою і побажанням успіхів. 1.7.2000 р. Підпис
635228
  Покотило Ольга Історія прийняття Конституції України 1996 р. та суть політичної реформи // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 54-64
635229
  Плєшакова Я. Історія Прилуччини в науковій спадщині Олексія Антоновича Савона // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 609-612. – ISBN 978-966-171-795-3
635230
  Машкевич С. Історія приміських трамвайних ліній Києва. I. Святошинський трамвай // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 35-44. – ISSN 2222-5250
635231
  Машкевич С. Історія приміських трамвайних ліній Києва. II. Кадетська (артилерійна) лінія // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 15-27. – ISSN 2222-5250
635232
  Задорожна С.М. Історія принципів міжнародного приватного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 212-219. – ISSN 0201-7245
635233
  Задорожна С.М. Історія принципу автономії волі в міжнародному приватному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 59-63. – (Правознавство ; Вип. 365)
635234
  Пилипчук О.Я. Історія природознавства і техніки та формування сучасної наукової картини світу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-44. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядається проблема інтеграції окремих галузей знань у цілісну систему, формування програми історії знань як самостійної науки, виховання молодих фахівців на високих зразках української культури, вивчення українознавства, як основи національної ...
635235
  Даннеман Ф. Історія природознавства. / Ф. Даннеман. – Харків-Одеса, 1930. – 412с.
635236
  Дроздовський Д. Історія пристрасті й любові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 21 грудня (№ 47/48). – С. 13


  Марі де Жордан " Коханка Лобстерів. Пригодницько-еротичний роман."
635237
  Кожем"яка О.Л. Історія прізвиськ видатних людей Середньовіччя // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 19/20 (407/408). – С. 30-35
635238
  Дубровик-Рохова Історія про "заморожений" час // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 10


  Або "робітниче" підгрунтя протестів у Білорусі.
635239
  Третяк Наталія Історія про "мобільного" Байду // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
635240
  Соловей Е. Історія про двох поетів // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 705-712. – ISSN 0363-5570
635241
  Чадюк М. Історія про мрії, випробування і пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 23


  Київські адреси "Розстріляного Відродження" (Підмогильного, Плужника і Косинки).
635242
  Вавренюк С.А. Історія проведення реформи вищої освіти в Європі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 80-84. – ISSN 2306-6814
635243
  Клочков В.Г. Історія прокуратури Украни / В.Г. Клочков. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Правник, 2004. – 248 с., [1] арк. портр. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 233-245. - Працівникам органів прокуратури присвячується. – Бібліогр. в підрядк. прим.
635244
  Козачук О.С. Історія прокурорської діяльності у воєнній сфері // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 53-58. – ISSN 2220-1394
635245
  Білецьки В. Історія промислового видобутку нафти і газу в Україні: XX століття / В. Білецьки, Г. Гайко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 35-62. – ISSN 1728-9572
635246
  Пахолко С. Історія пропам"ятної таблиці та фалеристичних пам"ятках III Краєвого здвигу у Львові в 1934 р. / С. Пахолко, А. Сова // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (75). – С. 26-28. – ISSN 1811-542X
635247
  Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні : курс лекцій / В.І. Любащенко; МФ "Відролження". – Львів : Просвіта, 1995. – 350 с. – ISBN 5-7707-0617-1
635248
  Геніш О.В. Історія протестантизму на Дубенщині : (поширення ідей Реформації в Дубно) / Геніш Олександр ; Наук.-іст. від. R500 м. Дубно. – Рівне : Дятлик М., 2017. – 237, [1] с. : іл., портр., табл. – На обкл. також: До 500-річчя Реформації. – Бібліогр.: с. 231-237 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-515-256-0
635249
  Шумило В. Історія профспілкового руху в Словаччині в 90-х роках XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 27-38
635250
  Чекаленко Л. Історія процесу перепідпорядкування Кримської області України // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 9-11


  Конкретні історичні події щодо перепідпорядкування Криму УРСР.
635251
  Корольчук М.С. Історія психолoгії : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.С.Корольчук, П.П.Криворучко. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 248 с. – ISBN 966-521-262-1


  Розглянуто основні поняття історії психології, проблеми предмета дисципліни у його динаміці розвитку, основні періоди розвитку психологічного знання
635252
  Роменець В.А. Історія психології : навчальний посібник / В.А. Роменець. – Київ, 1978. – 439с.
635253
  Жуков С.М. Історія психології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Жуков, Т.В. Жукова; МОНУ; Донецьк. ін-т ринку та соціальної політики. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-025-1
635254
  Роменець В.А. Історія психології : Стародавній світ. Середні віки. Епоха Відродження : Навч. посіб. / В.А. Роменець. – Київ : Либідь, 2005. – 916с. : іл. – ISBN 966-06-0383-5


  Розглянуто методологічні основи і ранні періоди становлення психології: міфологічний, що виражає первісний народний світогляд, Стародавнього світу, що охоплює психологічні вчення Китаю, Індії, Сходу, Греції, Риму.
635255
  Роменець В.А. Історія психології : 17 століття. Епоха Просвітництва : Навч. посіб. / В.А. Роменець. – Київ : Либідь, 2006. – 1000с. – ISBN 966-06-0423-8


  Розглянуто методологічні основи і ранні періоди становлення психології: міфологічний, що виражає первісний народний світогляд, Стародавнього світу, що охоплює психологічні вчення Китаю, Індії, Сходу, Греції, Риму.
635256
  Корольчук М.С. Історія психології : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 247, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та тем. – ISBN 978-966-521-262-1


  Розглянуто основні поняття історії психології, проблеми предмета дисципліни у його динаміці розвитку, основні періоди розвитку психологічного знання
635257
  Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття : Hавч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец.: "Психологія", "Соціологія", "Філософія" / В.А. Роменець ; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Вища школа, 1995. – 614 с. – (Трансформація гуманіторної освіти в Україні). – ISBN 5-11-004634-4
635258
  Роменець В.А. Історія психології XVII століття / В.А. Роменець. – Київ : Вища школа, 1990. – 364 с.
635259
  Роменець В.А. Історія психології XX століття : Hавч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти, що навчаються за спец. "Психологія" / В.А. Роменець, І.П. Маноха; За ред. Киричука О.В., Роменця В.А. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 1998. – 992с. – ISBN 966-06-0116-6
635260
  Роменець В.А. Історія психології XX століття : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за спец. "Психологія" / В.А. Роменець, І.П. Маноха. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Либидь, 2003. – 992с. – ISBN 966-06-0290-1


  В широкому культурно-історичному контексті представлено рух світової психологічної думки у XX ст. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностю "Психологія" та широкого кола читачів
635261
  Данилюк І.В. Історія психології в Україні : західні реґіони (остання чверть XIX - перша половина XX ст.): навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.В. Данилюк. – Київ : Либідь, 2002. – 150 с. – ISBN 966-06-0227-8


  У посібнику розкриваються особливості розвитку української психології малодосліджуваного реґіону та періоду; в основу цього дослідження покладено вчинковий принцип, запропонований видатним ученим В.А. Роменцем. Переконливо доводи-ться, що світова та ...
635262
  Данилюк І.В. Історія психології в Україні : Західні реґіони (остання чверть 19 - перша половина 20 ст.): Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.В. Данилюк; КНУТШ. – Київ : Либідь, 2003. – 152с. – ISBN 966-06-0227-8


  У посібнику розкриваються особливості розвитку української психології малодосліджуваного реґіону та періоду; в основу цього дослідження покладено вчинковий принцип, запропонований видатним ученим В.А. Роменцем. Переконливо доводи-ться, що світова та ...
635263
  Данилюк Іван Васильович Історія психології в Україні: Західні регіони (кінець ХІХ - початок ХХ століття). Проблеми періодизації та основні напрямки : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Данилюк Іван Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 195л. – Бібліогр.:л.179-195
635264
  Данилюк Іван Васильович Історія психології в Україні:західні регіони (кінець 19 - початок 20 століття).Проблеми періодизації та основні напрямки : автореф. дис. ... канд. психологічних наук. спец. 19.00.01 / Данилюк І.В. ; КНУТШ. – Київ, 1998. – 18 с.
635265
  Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження / Роменець В.А. – Київ : Вища школа, 1988. – 406с.
635266
  Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва / В.А. Роменець. – Київ : Вища школа, 1993. – 568с.
635267
  Роменець В.А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків / В.А. Роменець. – Київ : Вища школа, 1983. – 415с.
635268
  Роменець В.А. Історія психології. XIX - початок XX століття : навч. посібник для студ. внз / В.А. Роменець. – Київ : Либідь, 2007. – 829 с. – ISBN 978-966-06-0485-8


  Розглянуто методологічні основи і ранні періоди становлення психології: міфологічний, що виражає первісний народний світогляд, Стародавнього світу, що охоплює психологічні вчення Китаю, Індії, Сходу, Греції, Риму.
635269
  Динилюк Іван Васильович Історія психолоії в Україні: Західні регіони (кінець XIX - початок ХХ століття) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук / Динилюк Іван Васильович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.
635270
  Пасічнюк І. Історія публікації українських народних прикмет в контексті східнослов"янських пареміографічних збірників // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 65-74. – Бібліогр.: С. 74-75
635271
  Калантаєвська Г.П. Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-237. – ISBN 978-966-657-737-8
635272
  Катрич В.М. Історія рабовласницької держави та права стародавньої Греції / В.М. Катрич. – Київ, 1969. – 80с.
635273
  Сухацький Р.П. Історія радіоелектроніки в Україні (1950-1980-ті роки) : монографія / Р.П. Сухацький ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2014. – 283, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 231-233. – Бібліогр.: с. 234-264. – ISBN 978-966-629-702-3
635274
   Історія радіології в контексті досягнень природничих наук / Т. Бірюкова, В. Федів, О. Олар, Н. Гайдичук, О. Микитюк // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 127-130. – ISSN 2311-9896
635275
  Ле І. Історія радості : роман / І. Ле. – Київ : Молодий більшовик, 1938. – 243 с.
635276
  Ле І. Історія радості : роман / І. Ле. – Київ : Держлітвидав, 1947. – 319 с.
635277
  Бойко А. Історія радянсько-фінляндських дипломатичних відносин (1938 - 15 жовтня 1939 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 9-10
635278
  Бойко А. Історія радянсько-фінляндських дипломатичних відносин (жовтень 1939 р.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 210-213. – ISBN 978-966-171-783-0
635279
  Яцун О. Історія радянського кримінального законодавства щодо покарання неповнолітніх // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 187-189.
635280
  Іваненко В.В. Історія Радянської держави (1917-1991 рр.) : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Іваненко, А.І. Голуб, А.Ю. Шевченко : МОНУ ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – 576 с. – ISBN 978-966-551-251-6
635281
  Верт Н. Історія Радянської держави. 1900-1991 : Навчальний посібник / Н. Верт. – Рівне : Вертекс, 2001. – 480с.
635282
   Історія Радянської Конституції в декретах і постановах Радянського уряду 1917-1936. – К., 1937. – 382с.
635283
  Золотоверхий І.Д. Історія радянської культури / І.Д. Золотоверхий. – Київ, 1966. – 247с.
635284
  Ніколаєва К. Історія Растафаріанства як релігійного руху // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 103-105
635285
  Заярнюк А. Історія революції, війна істориків // Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 2015. – № 24 (748), серпень 2015 року. – С. 2-10
635286
   Історія революційної боротьби на СУЗ по змаганнях 1920 р.. – [б. м.] : [Чужина], 1949. – 39, [1] с. – На обкл. назва: Історія революційної боротьби в Наддніпрянській Україні. - На обкл. також: За Українську Самостійну Соборну Державу! Воля народам! Воля людині! - На тит. арк. також: Передрук підпільних видань. П.Б. 48; - 10/49
635287
  Афанасьєв О.Є. Історія регіонального природокористування як чинник туристської привабливості Дніпропетровщини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 128-135 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
635288
  Щербатюк Володимир Історія регіонів України : Лисянщина / Щербатюк Володимир. – Київ : Логос, 2002. – 428 с. – ISBN 966-581-306-4
635289
  Гофман Г. Історія релігієзнавства в Польщі = Dzieje polskich badan religioznawczych 1873-1939 / Генрик Гофман ; пер. з польск. К. Новікової ; [відп. ред. С.Д. Абрамович]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 332 с. – Парал. тит. арк. польск. мовою. – Бібліогр.: с. 313-320 та в підрядк. прим. – (Серія "Філософські контакти: Україна - світ ) ( Серія "Філософські контакти: Україна - Польща" / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, О.Є. Гомілко та ін.). – ISBN 978-966-378-175-4
635290
  Кралюк П.М. Історія релігієзнавства в Україні / Кралюк П.М., Шкрібляк М.В. – Київ : КНТ, 2018. – 159, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-373-827-7
635291
  Кралюк П.М. Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / Кралюк П.М., Шкрібляк М.В. – Київ : КНТ, 2019. – 159, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-373-827-7
635292
  Березинець В.В. Історія релігії "княжої доби" на Україні в світлі історіософії та методології М.С. Грушевського / В.В. Березинець, А.О. Погорілий // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 37-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
635293
   Історія релігії в Україні : У 10 томах. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-7009-17-3
Т.1 : Дохристиянські вірування прийняття християнства/За ред.Б.Лобовика. – 1996. – 384с. – Бібл.:с.373-382
635294
   Історія релігії в Україні : У 10 томах. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-7009-17-3
Т.2 : Укра нське православ"я/За ред.П.Яроцького. – 1997. – 376с.
635295
   Історія релігії в Україні : Навч. посібник. – Київ : Знання, 1999. – 735с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-71-8
635296
   Історія релігії в Україні : у 10-т т. – Київ : Український центр духовної культури. – ISBN 966-7276-35-Х; 966-7276-36-8
Т. 3 : Православ`я в Україні. – 1999. – 560 с.
635297
   Історія релігії в Україні : e 10 т. – Київ. – ISBN 966-7742-09-1
Т. 4 : Католицизм. – 2001. – 598 с.
635298
   Історія релігії в Україні : В 10-ти томах. – Київ. – ISBN 966-7742-05-9
Т.5 : Протестантизм в Україні. Ранній протестантизм. Пізній протестантизм. Баптизм/ Ред.кол.: П.Яроцький, П.Кралюк, А.Глушак та ін. – 2002. – 424с.
635299
   Історія релігії в Україні : [ у 10-ти томах ] / [ ред.кол.: А. Колодний (голова), О. Саган, Л.Филипович, П. Яроцький ]. – Вид. 2-е, уточнене і доп. – Київ ; Дрогобич : Сурма С. – ISBN 978-966-96945-36-7
Т.6 : Пізній протестантизм в Україні : п"ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови/за ред. Петра Яроцького. – 2008. – 632 с.
635300
   Історія релігій : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Лубський, В.М. Козленко, М. Лубська, Г. Севрюков; Відкритий міжнар. ун-тет розвитку людини "Україна"; За ред. В.І.Лубського. – Київ : Тандем, 2002. – 640с. – ISBN 966-7145-43-3
635301
  Лубський В.І. Історія релігій : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Лубський, М.В. Лубська ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 696 с. – ISBN 966-8365-35-6


  Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Для студентів вищих навчальних закладів
635302
  Лубський В.І. Історія релігій : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Лубський , М.В. Лубська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-992-6
Т. 1. – 2007. – 384 с.
635303
  Лубський В.І. Історія релігій : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Лубський, М.В. Лубська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-993-4
Т. 2. – 2008. – 424 с., [10] л. іл.
635304
  Лубський В.І. Історія релігій : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Лубський, М.В. Лубська ; МОН України ; КНУТШ. – 2-е вид., доповн. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 776 с. – ISBN 978-966-364-855-2


  Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Для студентів вищих навчальних закладів
635305
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-92-11
Кн. 1. – 2011. – 782 с. – Резюме укр., англ. мовами
635306
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-92-11
Кн. 2. – 2011. – 666 с. – Резюме укр., англ. мовами
635307
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-70-1
Кн. 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
635308
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-70-1
Кн. 2. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
635309
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-70-1
Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
635310
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-70-1
Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
635311
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-70-1
Кн. 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
635312
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 966-7379-70-1
Кн. 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
635313
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів : Логос
Кн. 1. – 2015. – 655 с. – Резюме укр., англ. мовами
635314
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів : Логос
Кн. 2. – 2015. – 538 с. – Резюме укр., англ. мовами
635315
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 978-966-7379-86-5
Ч. 1 : Церковна історія. – 2016. – 733 с. – Світлій пам"яті професора Ярослава Дашкевича 1926-2010. Резюме укр., англ. мовами
635316
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів : Логос. – ISBN 978-966-7379-86-5
Ч. 2, 3. – 2016. – 691 с. – Світлій пам"яті професора Ярослава Дашкевича 1926-2010. Ч. 2: Філософія, соціологія, політологія релігії. Ч. 3: Сакральні пам"ятки. Резюме укр., англ. мовами
635317
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів : Логос, 1990-
Вип. 27, ч. 2. – 2017. – 540 с. – Резюме укр., англ. мовами
635318
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів : Логос, 1990-
Вип. 27. – 2017. – 716 с. – Резюме укр., англ. мовами
635319
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів : Логос, 1990-. – ISSN 2523-4234
Вип. 28, ч. 2. – 2018. – 630 с. – Резюме укр., англ. мовами
635320
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів : Логос, 1990-. – ISSN 2523-4234
Вип. 28, ч. 1. – 2018. – 608 с. – Резюме укр., англ. мовами
635321
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, Т. Бугай [та ін.]. – Львів : Логос, 1990-. – ISSN 2523-4234
Вип. 29. – 2019. – 371, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
635322
   Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Орлевич І.В. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, Т. Бугай [та ін.]. – Львів : Логос, 1990-. – ISSN 2523-4234
Вип. 31. – 2021. – 299, [1] c. – DOI 10.33294/2523-4234-2021-31 - Резюме укр., англ. мовами
635323
   Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Львів. музей історії релігії, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН Укаїни ; [голов. ред. О.С. Киричук]. – Львів : Логос, 2019. – 251, [1] с. : іл. – Авт. зазн. на с. 245-247. - Текст ст.: укр., пол., англ. рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2523-4234
635324
   Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів : Логос, 1990-. – ISSN 2523-4234
[Вип. 1 ?]. – 2020. – 283, [1] с. – Резюме укр. мовою
635325
   Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Орлевич І.В. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів : Логос, 1990-. – ISSN 2523-4234
Вип. 3. – 2021. – 210, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
635326
  Горбаченко Т.Г. Історія релігій у структурі гуманітарного знання // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 98-102. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
635327
  Коломієць Н. Історія Республіканської Християнської партії за документами фондів ЦДАГО України // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 61-68. – ISSN 2306-4250


  До 15 річниці створення партії.
635328
  Коритнянська В. Історія реставрації творів іконопису в Одеській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 180-185. – ISSN 2523-4234


  "Одеська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (далі - ННДРЦУ) була створена наказом Міністерства культури УРСР No 459 від 27 квітня 1984 р. для реставрації, дослідження і збереження творів мистецтва з музеїв Південного ...
635329
   Історія Реформації в Західній Європі : Плани та методичні рекомендації до семінарських занять. – Київ, 2002. – 22с.
635330
  Фоварк-Коссон Історія реформи французького договірного права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 216-225. – ISSN 1026-9932
635331
  Камінський С А. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів 1505-1795 = Historia Rzeczypospolitej wielu narodow 1505-1795 : громадяни, їхня держава, суспільство, культура / Анджей Сулима Камінський ; [пер. с пол. Я. Стріхи ; за наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : Наш час, 2011. – 262, [2] с. – Покажч. імен: с. 243-262. - Парал. тит. арк. пол. – ISBN 978-966-1530-71-2
635332
  Умрихін В.В. Історія Ржишівшини від найдавніших часів до наших днів. / В.В. Умрихін. – Ржишів, 1996. – 73с.
635333
  Маркевич О.П. Історія рибного примислу на Україні. / О.П. Маркевич, 1954. – 95-102с.
635334
  Мосюкова Н. Історія Римо-католицької церкви Півдня і Сходу України кінця XVIII - початку XX ст. в дослідженнях сучасних українських істориків // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 33-37. – ISSN 2523-4234


  "Від часів хрещення Русі Церква завжди відгравала важливу роль в житті дер-жави, але в роки існування СРСР її образ було спотворено. В незалежній Україні ставлення держави до Церкви суттєво змінилося, а вона сама користується довірою значної кількості ...
635335
  Нагаєвський Ісидор Історія римських Вселенських архиєреїв = Historia Romanorum Catholicorum Pontificum : Від Авіньону до французької революції / Нагаєвський Ісидор; Український католицький університет. – Рим = Romae : Укр. катол. ун-т. ім. св. Климента Папи = Univ. Cathol. Ucr.S. Clem.Papae. – (Праці Греко-Католицької Богословської академії=Opera Graeco-Catholicae Academiae Theologicae ; Т.28-30)
Частина 2 : Українська церква на світовій арені. – 1967. – 601p.
635336
  Мусієнко О. Історія Римсько-католицького костелу Імператорського університету Св. Володимира (1836-1864 рр.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 445-448. – ISBN 978-966-493-651-1


  Досліджено історію Римсько-католицького костелу Імператорського університету Св. Володимира (1836 - 1864 рр.).
635337
  Мегела І.П. Історія римської літератури : монографія / Іван Петрович Мегела. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 312-319. – ISBN 978-966-336-145-1
635338
  Мегела І.П. Історія Римської літератури : курс лекцій / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 356 с. : іл. – Бібліогр.: с. 339-349. – ISBN 978-966-1516-69-3
635339
  Докашенко В.М. Історія рідного краю (Донеччина: люди - духовність - довкілля) : навчальний посібник для самостійної роботи / В.М. Докашенко, Г.П. Докашенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", Горлівський ін-т інозем. мов. – Горлівка : Вид-во ГІІМ, 2012. – 207, [1] с. : кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 173-190. – ISBN 978-611-532-004-2
635340
  Плєшкова О. Історія рідного краю крізь призму життєвого і творчого шляху українсько-канадської письменниці Любові Василів-Базюк / О. Плєшкова, І. Калиновська, Е. Коляда // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 173-179. – ISSN 2410-0927
635341
   Історія робітничого класу Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1967. – 567 с. : іл.
635342
   Історія робітничого класу Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Ч. 2. – 1967. – 507 с. : іл.
635343
  Пилипенко А.В. Історія робітничого класу Української РСР : Науково-доп. бібліогр. покажч. / А.В. Пилипенко. – Київ, 1985. – 432с.
635344
  Камишан О. Історія робітничого руху на заході / О. Камишан. – Х., 1926. – 260с.
635345
  Мазепа І. Історія Родини Мазеп тісно переплелася з історією України / розмову вів Андрій Бережина // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1/3, січень - березень. – С. 214-225
635346
  Філіпченко Б.М. Історія роду Філіпченків // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 82-106. – ISBN 966-02-3600-х
635347
  Кузнєцов П.В. Історія розвитку азотної промисловості України, (початок - кінець XX століття) : монографія / П.В. Кузнєцов ; М-во освіти й науки України ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 272 с. – Бібліогр.: с. 262-270. – ISBN 978-966-593-733-3
635348
  Орещенко А.В. Історія розвитку апаратного забезпечення, яке використовується для створення тривимірних реалістичних картографічних моделей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 282-294. – Бібліогр.: 13 назв.
635349
  Величко Т.О. Історія розвитку Балтійського флоту часів "холодної війни" в джерелах, радянській та пострадянській історіографії // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 243-249. – ISBN 978-617-689-216-8
635350
  Безклубий І. Історія розвитку банківської справи та проблеми методології її правового регулювання // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-34.


  У статті розглянуто передумови виникнення та розвитку банківської справи, досліджено проблеми застосування методу правового регулювання відносин за участі банків. In the article causes of bank dealing origin and development are discussed and problems ...
635351
  Ярошовець Наталія Володимирівна Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні (методологічний аспект, історико-теоретичний вимір) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.04 / Ярошовець Н.В.; Ін-тут аграрної економіки укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
635352
  Онопрієнко О.В. Історія розвитку важкої атлетики та пауерліфтингу в Україні / О.В. Онопрієнко, О.М. Онопрієнко // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 421-424
635353
  Чеховська Д. Історія розвитку виконавчого процесу на українських землях // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 390-392. – ISBN 978-617-7069-14-9
635354
  Сокол О. Історія розвитку вітчизняної банківської системи за роки незалежності // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 103-109
635355
  Гаєвська Л.А. Історія розвитку вітчизняної державної освітньої політики (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) / Л.А. Гаєвська, Н.Д. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-19. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  "Відомості про політичні потрясіння доходили і до Російської імперії. "Усі ці революційні настрої, - зазначала Н. Полонська-Василенко, - посилювали революційні рухи на території Російської імперії, зокрема і в Україні. Ширилися селянські повстання. У ...
635356
  Щербина В.С. Історія розвитку господарської юрисдикції в Україні (1922-2011 роки) // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 427-440. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
635357
  Левкович У. Історія розвитку готельного господарства, суть, види та становлення готельної індустрії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 5 (112), травень. – С. 156-161. – ISSN 2308-4634
635358
  Яцкевич Д.В. Історія розвитку дактилоскопії в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 207-212
635359
  Русу С. Історія розвитку деліктних зобов"язань в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.120-123. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
635360
  Пісьмаченко Л.М. Історія розвитку державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 80-82. – Бібліогр.:7 назв
635361
  Дубницький В.Ю. Історія розвитку державного фінансового контролю в Російській імперії (1705 – 1917 рр.) / В.Ю. Дубницький, В.О. Лукін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 292-300. – ISSN 2222-4459
635362
  Росоха С. Історія розвитку джайлоо-туризму // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 103-106. – ISSN 2519-058X
635363
  Киндюк Б.В. Історія розвитку джерел лісового права / Б.В. Киндюк, К.Б. Киндюк // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 410-413. – ISSN 1563-3349
635364
  Пилаєва Т. Історія розвитку дистанційної освіти в світ // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 114-118. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
635365
  Галецький С.М. Історія розвитку дистанційної освіти у світі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 11-16. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
635366
  Ісаєв А.М. Історія розвитку договору дарування // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 66-71. – ISSN 0201-7245
635367
  Михайленко В.В. Історія розвитку дошкільної освіти в Україні // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 118-124. – ISBN 978-966-7496-76-0
635368
  Кобаль Б. Історія розвитку етнографічного туризму в Україні // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 98-102. – ISSN 2519-058X
635369
  Лук"янова С.О. Історія розвитку етнопедагогічної думки про виховання дітей греків на національних традиціях // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 141-151. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
635370
  Шебеліст С. Історія розвитку жанру ессею в українській публіцистиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 88-96


  У статті проаналізовано історію розвитку жанру есею в українській публіцистиці. На матеріалі творчості вітчизняних авторів досліджено основні закономірності його формування в контексті східноєвропейських соціокультурних тенденцій. В статье ...
635371
  Федунь М.Р. Історія розвитку жанру та тлумачення мемуарів на сторінках вітчизняних і зарубіжних джерел // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 156-162
635372
  Кармаза О.О. Історія розвитку житлового законодавства в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 27-31. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х


  У статті досліджено основні аспекти становлення житлового законодавство в історії розвитку держави і права України.
635373
  Тараненко М.М. Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за масові заворушення в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 127-132. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
635374
  Обушенко О.М. Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 241-249. – ISSN 2078-3566
635375
  Повар П.О. Історія розвитку законодавства про ліквідацію підприємств / П. Повар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 68-73. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджена історія розвитку та становлення законодавства про ліквідацію підприємств. The article analyses the history of development and establishment of enterprises liquidation legislation.
635376
  Скакун Ю. Історія розвитку законодавства про попередній договір // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 78-81. – ISSN 0132-1331
635377
  Длугопольська Т. Історія розвитку законодавства про соціальний захист населення: міжнародний аспект // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 58-63
635378
  Андрушко А.В. Історія розвитку законодавства у сфері протидії геронтологічній злочинності (до 1917 року) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 502-509. – ISSN 1563-3349
635379
  Жмур Ю. Історія розвитку законодавства, що передбачає відповідальність за порушення недоторканності житла // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 127-130
635380
  Сінчук О. Історія розвитку законодавчої техніки стародавніх часів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С.83-85
635381
  Сінчук О. Історія розвитку законодавчої техніки стародавніх часів // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 98-100.
635382
  Марченко О.С. Історія розвитку засобів індивідуального захисту // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2017. – № 2 (49). – С. 56-61. – ISSN 2411-3816
635383
  Матвієнко В.М. Історія розвитку зернового господарства України / В.М. Матвієнко, Я.В. Сонько // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 279-290


  Проаналізовано основні складові та розкрито значення зернового господарства у господарському комплексі України. Охарактеризовані особливості становлення й розвитку зернового господарства в Україні. Визначено його основні якісні етапи розвитку від ...
635384
  Єрічева Т. Історія розвитку і становлення безпеки життєдіяльності як науки / Т. Єрічева, О. Палієнко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 231-236. – ISSN 2518-7732
635385
  Безкровний М.Ф. Історія розвитку і становлення інформаційно-консультаційних служб у світі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 25-32. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
635386
   Історія розвитку імунодіагностики туберкульозної інфекції / О.І. Білогорцева, Л.А. Суханова, І.Є. Шехтер, Я.І. Доценко, І.В. Копосова, А.С. Фірсова // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 240-245
635387
  Мацегорін О.І. Історія розвитку інституту договору дарування // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 210-213. – ISBN 978-966-301-169-1
635388
  Воробйов П.І. Історія розвитку інституту помилування в Україні / П.І. Воробйов, П.С. Чурмантаєв // Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 53-55
635389
  Ващук Н.Ф. Історія розвитку інституту прав людини // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 197-202. – ISBN 978-617-7364-24-4
635390
  Бобровнік Ю. Історія розвитку інституту Президенства України в 1996-2010 рр. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 101-112. – Бібліогр.: 52 назв.
635391
  Уразовська О. Історія розвитку інституту спадкування земельної ділянки в Україні // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 269-272. – ISSN 1561-4999
635392
  Чуприна О.Б. Історія розвитку інтеграційних процесів в Європі та аналіз їх взаємозв"язку з процесами глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 56-62.
635393
  Малиновський Б.М. Історія розвитку інформаційних технологій в Україні [Електронний ресурс] : Матеріали експозицій взято із монографій чл.-кор. НАН України Б.М. Малиновського / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України ; Малиновський Б.М., Бігдан В.Б., Малашок Т.І. – Київ : Квазар-Мікро, 2003. – 1 CD. – (Фонд історії та розвитку комп"ютерної науки та техніки при Будинку вчених НАНУ)


  Обчислювальна техніка - інформатика - інформаційні технологійї. Коротка довідка. Забута "розумова" машина професора О.М. Щукарьова С.О. Лебедєв - творець першого в континентальній Європі Комп"ютера . В.М. Глушков - основоположник інформаційних ...
635394
  Бондар Л.О. Історія розвитку іспанського музично-танцювального стилю фламенко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 30-35


  Статтю присвячено вивченню динаміки розвитку і функціонування іспанської музики. Особливу увагу приділено розгляду музично-танцювального стилю фламенко.
635395
  Резніков А.В. Історія розвитку й практика застосування покарання в середньовічній та ранньомодерновій Україні (XI - кінець XVIII ст.) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 44-50
635396
  Вардова А. Історія розвитку категорії числа в ранньоновоанглійський період // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 64-66
635397
  Олійник Я.Б. Історія розвитку кафедри економічної і соціальної географії / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Економічна та соціальна географія, 1999. – Вип. 48
635398
  Олійник Я.Б. Історія розвитку кафедри економічної та соціальної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 1 (66) : 80-річчю кафедри економічної та соціальної географії присвячується. – С. 12-20


  Про кафедру економічної та соціальної географії географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
635399
  Максименко О.П. Історія розвитку кафедри ОМТ ДДТУ (до 90 річчя утворення) / О.П. Максименко, О.В. Нікулін // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2020. – Тематичний випуск : Теорія, технологія та машини обробки металів. – С. 3-7. – ISSN 2519-2884
635400
  Булгакова Т.О. Історія розвитку Київського Володимирського кадетського корпусу (за документами Державного архіву м. Києва) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (285). – C. 127-137. – ISSN 0320-9466
635401
  Воронов Г.С. Історія розвитку кліматичних досліджень в Україні / Г.С. Воронов, Г.Д. Проценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-28. – (Географія ; Вип. 46)


  Подано коротку характеристику організації та результатів спостережень за погодними явищами і метеорологічними величинами в Україні, що надруковані протягом двох століть у різних джерелах (літописи, відомості, монографії) відомими українськими вченими.
635402
  Орещенко А.В. Історія розвитку комп"ютерних ігор: значення для картографії // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 154-178


  У статті викладено історію виникнення і розвитку відеоігор від перших з виведенням зображення на екран до сучасних тривимірних з реалістичним відтворенням території і моделюванням фізичних процесів. Описано особливості реалізації тривимірної графіки в ...
635403
  Ілюшик О.М. Історія розвитку концепції адміністративного договору // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 12. – С. 35-39
635404
  Марченко Н.В. Історія розвитку концепції додаткових покарань в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 60-70. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
635405
  Перепельченко А. Історія розвитку концепції публічного договору в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 132-133
635406
  Хо Сун Чхоль Історія розвитку кореєзнавства в Україні та пропозиції щодо подальших досліджень // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 15-20
635407
   Історія розвитку країнознавчих досліджень на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Стафійчук, Д. Драник, М. Римаренко, О. Шепетуха // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 125-129.
635408
  Гулкевич В.Д. Історія розвитку кримінального законодавства про охорону авторського права і суміжних прав на території України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 9. – С. 37-59
635409
  Орловський Р.С. Історія розвитку кримінального законодавства про форми співучасті // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 39-49. – ISSN 2079-6242
635410
  Сакун А.В. Історія розвитку кримінального законодавства України щодо відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 79. – С. 14-19.
635411
  Сахнюк С.В. Історія розвитку кримінального законодавства УРСР щодо пом"якшення покарання в період з 1918 до 1959 рр // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 5-13. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
635412
  Нестерчук І.К. Історія розвитку кутомірних приладів // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 144-153


  В статті проаналізовано історію виникнення і розвитку кутомірних приладів. В статье проанализированы основные этапы развития углоизмерительных инструментов. The history of inventionand developmentof angle measuring devices is analyses in this article.
635413
  Бровченко Т.О. Історія розвитку лабораторій експериментальної фонетики / Т.О. Бровченко, Т.М. Корольова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 10-14. – (Лінгвістичні науки ; № 22)


  Перша лабораторія експериментальної фонетики в Україні була відкрита в 1940-х рр. у КДУ ім. Т.Г. Шевченка. Професор Ю.П. Сунцова довгий час була головою лабораторії - до 1964 р., а з 1964 р. ії замінила професор Н.І. Тоцька.
635414
  Власенко С. Історія розвитку лижного спорту на Чернігівщині / С. Власенко, В. Пеньковець // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.152-156
635415
  Добролюбська Ю.А. Історія розвитку людського суспільства у трактуванні Елізе Реклю // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 132-138. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
635416
  Конфорович А.Г. Історія розвитку математики / А.Г. Конфорович, Г.М. Андрієвська. – Київ, 1980. – 93с.
635417
  Петрух Л. Історія розвитку медичного словникарства // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2014. – Т. 36 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 22-33. – (Нова серія ; т. 24). – ISSN 1563-3950
635418
  Радзієвська І. Історія розвитку медсестринської освіти в Україні ХХ - початку ХХІ століття (історіографічний огляд) / І. Радзієвська, Г. Степанова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 6-17. – ISSN 2307-4906
635419
  Новіков Є.А. Історія розвитку мереж трансферу технологій в ЄС // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (17). – С. 41-45. – ISSN 2311-4894
635420
  Дембіцький С. Історія розвитку методів оцінювання в соціальних і поведінкових науках за кордоном // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С.173-184. – ISSN 1563-3713
635421
  Мельник О.Г. Історія розвитку митної системи України: ключові проблеми та здобутки в умовах європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 4-9. – ISSN 2306-6806
635422
  Кормич Б.А. Історія розвитку митної справи в Європі: періодизація та основні тенденції // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 1. – С. 51-63
635423
  Морочковський С.Ф. Історія розвитку мікологічних досліджень на Україні / С.Ф. Морочковський, 1954. – С. 36-45. – Окр. відбиток
635424
  Половка С. Історія розвитку морської геології в Новоросійському університеті (1865 - 1920 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Стаття висвітлює історію становлення та розвитку морських геологічних досліджень у Новоросійському (нині Одеський національний університет імені І.І. Мечникова) ...
635425
  Довгун І.М. Історія розвитку морфонологічної теорії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 161-167


  Статтю присвячено історичному огляду основних лінгвістичних досліджень, пов"язаних із поняттям морфонології. Статья посвящена историческому обзору основных лингвистических исследований понятия морфонологии. The article is dedicated to the historical ...
635426
  Шабалт А.В. Історія розвитку наказного провадження у цивільному процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 329-334. – ISSN 1563-3349
635427
  Завадська Н. Історія розвитку наукової бібліотеки: до 95-річчя з дня заснування Житомирського національного агроекологічного університету / Н. Завадська, М. Ігнатюк // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 42-46. – ISSN 2518-7341


  У статті висвітлено історію становлення та розвитку Наукової бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету. Проаналізовано діяльність бібліотеки та її роль у функціонуванніуніверситету
635428
  Максименко А.П. Історія розвитку новозеландських університетів (XX - початок XXI століття) : монографія / Максименко А.П., Ставцева В.Ф. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2015. – 190, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-190. – ISBN 978-617-604-062-0
635429
  Труш І. Історія розвитку нормативно-правового забезпечення інституту комунальних підприємств // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 154-161. – ISSN 0132-1331
635430
  Скуляк І. Історія розвитку органів дізнання в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 144-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
635431
  Дутко О.М. Історія розвитку освіти на українських землях у працях М.І. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 97-99
635432
  Слюсар І.Т. Історія розвитку осушувальних меліорацій в Україні // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 84. – С. 3-10


  Викладена історія формування теоретичних та практичних основ розвитку осушувальних меліорацій в Україні, відображено періоди початку роботи науково-дослідних установ різних рівнів, їх засновники та перші дослідники, а також показано розвиток ...
635433
  Саловський О.Б. Історія розвитку парадигми інституціоналізму // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 49-71. – ISSN 0320-4421


  Стаття присвячена аналізу ретроспективи та перспектив розвитку економічної думки в рамках інституційного підходу. Метою роботи є теоретико-методологічне узагальнення історії інституціоналізму від зародження до сьогодення, ідентифікація основних ...
635434
  Дудник Н.З. Історія розвитку педагогічної етики у філософії освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 254-259


  У статті розглянуто проблему виокремлення педагогічної етики як необхідної передумови формування у майбутніх педагогів власної концепції етичних переконань. Визначено завдання педагогічної етики в процесі підготовки студентів ВНЗ як основи виховання ...
635435
  Олексійко В.С. Історія розвитку пенсійного забезпечення в Україні // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 337-345. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
635436
  Вільчинська Т.В. Історія розвитку перекладознавства // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 298-302
635437
   Історія розвитку письма: від предметного до звуко-буквеного / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 69-72
635438
  Лозиняк П. Історія розвитку поглядів на геологічну будову Карпат // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 152-176. – (Серія геологічна ; вип. 27). – ISSN 2078-6425
635439
   Історія розвитку політичної думки : курс лекцій / В.В. Мадіссон, Л.І. Ларченко, В.П. Степіко, Л.Я. Діденко; В.В. Мадіссон, Л.І. Ларченко, В.П. Степіко, Л.Я. Діденко. – . – Київ : Либідь, 1996. – 176 с. – ISBN 5-325-00772-6
635440
  Іванцов В. Історія розвитку поняття замаху на злочин у правових пам"ятках Х-ХХ століть / В. Іванцов, А. Горностай // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 122-128
635441
  Бородін О.І. Історія розвитку поняття про число і системи числення / О.І. Бородін. – Київ, 1963. – 88 с.
635442
  Бородін О.І. Історія розвитку поняття про число і системи числення / О.І. Бородін. – Вид. 2-е. – Київ, 1968. – 115с.
635443
  Бородін О.І. Історія розвитку поняття про число і системи числення / О.І. Бородін. – Київ, 1978. – 104с.
635444
  Іванченко Е.П. Історія розвитку поняття товарного знака як об"єкта правової охорони // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 120-127.
635445
  Губар С.В. Історія розвитку попереднього слідства в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 258-267.
635446
  Антонюк Р.О. Історія розвитку посвідчення договорів застави рухомого і нерухомого майна // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 103-112
635447
  Олійник Ю.О. Історія розвитку права на підприємницьку діяльність в сучасній Україні / Ю.О. Олійник, О.В. Мельникова // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 37-42. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
635448
  Завальнюк В.В. Історія розвитку правових уявлень в українській юридичній антропології // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2014. – № 1 (91). – С. 3-12
635449
  Буткевич О. Історія розвитку правового регулювання торгівельної діяльності на українських землях // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 18-21.
635450
  Буткевич О. Історія розвитку правового регулювання торговельної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 3-6.
635451
  Кузьміна М. Історія розвитку правового регулювання якості // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-53.
635452
  Пархоменко М.М. Історія розвитку правового регулювання якості в колишньому СРСР // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 406-412. – ISSN 1563-3349
635453
  Попій Д.С. Історія розвитку призначення покарання за незакінчений злочин (радянський період) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 134-139. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
635454
  Кирилюк Н. Історія розвитку принципу суверенної рівності держав у період класичного міжнародного права / Н. Кирилюк, Світлана Задорожна, А. Маник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 248-253. – ISSN 2663-5313
635455
  Герц І.І. Історія розвитку професійного відбору у системі хореографічної освіти // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 140-145. – ISSN 2226-3209
635456
  Огеєнко А. Історія розвитку профспілкового руху в Україні / А. Огеєнко, О.В. Моргулець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.68-70
635457
  Стоянов Н. Історія розвитку публічного управління в АТО Гагаузії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 295-305
635458
  Середа В.В. Історія розвитку публічної скарги // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 11. – С. 32-35
635459
  Вакуленко Т.І. Історія розвитку радикальних реформаційних течій на землях Корони Чеської наприкінці ХV–у першій половині ХVI століть // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 88-91. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
635460
  Ремезова Олена Олександрівна Історія розвитку рельєфу Оруцького кряжу та його обрамлення в мезозої-кайнозої : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.04 / Ремезова Олена Олександрівна; НАН України. Ін-тут географії. – Киев, 1997. – 24 c.
635461
  Бакал В.П. Історія розвитку розвантажувальних систем бойового спорядження військовослужбовців у XX ст. / В.П. Бакал, М.Є. Александров, В.А. Дмитрук // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 63-71. – ISSN 2411-3816
635462
  Ремез О. Історія розвитку розуміння правової концепції безпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 196-201. – ISSN 2663-5313
635463
  Рогозін Є.П. Історія розвитку рослинності і клімату Південно-Західного Криму у середньому голоцені (за палінологічними даними зі східного басейну озера Саки) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 69-76. – ISSN 0868-6939
635464
  Паришкура С.І. Історія розвитку рослинності Середнього та Надпорожистого Придніпров"я в антропогені за палінологічними даними // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 56-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 36 назв
635465
  Кривоконь О.Г. Історія розвитку сільськогосподарського машинобудування на Харківщині (1950-1991) / О.Г. Кривоконь, Н.В. Писарська // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 63-69. – ISSN 2617-1929
635466
  Зварич І. Історія розвитку соціальних програм у США / І. Зварич, О. Януш // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 6-11. – ISSN 2308-4634
635467
  Шевченко В. Історія розвитку спеціальних закладів для дітей з порушеннями слуху в м. Києві // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 358-362. – ISBN 978-617-7399-06-2
635468
  Журавель В.В. Історія розвитку структуралізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 89. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
635469
  Шушко А.В. Історія розвитку судової влади в Україні та зарубіжних країнах / А.В. Шушко, Т.П. Ткач // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 126-128
635470
  Дутчак В.Ф. Історія розвитку та аналіз законодавства щодо здійснення господарської діяльності на території Чорнобильської катастрофи // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 315-327
635471
   Історія розвитку та деякі результати метеорних досліджень в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Ю. Тарануха, П. Козак, О. Рожило, В. Кручиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-54. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядається історія та деякі результати метеорних досліджень, що проводились в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка за період 1957-2007 рр. За цей час науковцями відділу малих тіл Сонячної ...
635472
  Лебідь В.П. Історія розвитку та еволюція міжнародно-правового статусу міжнародних неурядових організацій правозахисного характеру // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 100-105. – ISSN 2220-1394
635473
  Петренко І. Історія розвитку та особливості аналітичних центрів Китаю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 23-26. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено історію виникнення та розвитку аналітичних центрів Китаю, а також проаналізовано їх особливості. Розглянуто та порівняно традиційні китайські аналітичні центри та "фабрики думок" "нової хвилі". Визначено основні функції, специфіку ...
635474
  Плешко Е. Історія розвитку та особливості організації статистичних спостережень в органах військових прокуратур // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 81-89
635475
  Яремова І.В. Історія розвитку та особливості попереднього договору за цивільним і господарським законодавством України // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 188-193
635476
  Омельченко А.В. Історія розвитку та перспектива вдосконалення митного законодавства України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 4 (82). – С. 72-77
635477
  Степанова А.С. Історія розвитку та становлення інституту амністії в Україні / А.С. Степанова, І.П. Міщук // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 230-232
635478
  Охотіна Ю.В. Історія розвитку та становлення інституту виправдання у кримінальному процесі України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 401-402. – ISBN 978-966-301-169-1
635479
  Бородавка Л.С. Історія розвитку та становлення кафедри біологічної хімії національного фармацевтичного університету // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 466-468
635480
  Могіліна Т. Історія розвитку та становлення прийняття спадщини в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.37-40
635481
  Бусарєва Т.Г. Історія розвитку та становлення ринку цінних паперів України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 20-23. – ISSN 2306-6792
635482
   Історія розвитку та становлення Української Технологічної Академії // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 5. – С. 5-18. – ISSN 1815-2066


  До 25-річчя з дня заснування Української Технологічної Академії (1992-2017)
635483
  Красножон М.Д. Історія розвитку та сучасний стан інтерпретаційних технологій ГДС / М.Д. Красножон. – Київ : Видавничий центр УкрДГРІ, 2001. – 72с. – ISBN 966-7896-02-1
635484
  Троян В.І. Історія розвитку та сучасний стан розвитку корпоративної соціальної відповідальності // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 35-38. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
635485
  Федотова Ю.С. Історія розвитку та сучасний стан японського письма : навч. посібник / Ю.С. Федотова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 357, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 353-357. – ISBN 978-966-489-232-9
635486
  Денисенко Д.Є. Історія розвитку та сьогодення міжнародного комерційного арбітражу // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 453-458. – ISBN 978-966-301-169-1
635487
  Вірченко В. Історія розвитку теоретичних уявлень про зміст та джерела права інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-18. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу еволюції теоретичних підходів до дослідження змісту та джерел права інтелектуальної власності. Досліджено особливості виникнення та зміст теорії промислової власності, договірної, рентної та деліктної теорій. Розглянуто ...
635488
  Загородній М. Історія розвитку тестування як системи оцінювання знань // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Квітень (№ 4) : Історія ЗНО
635489
  Ріжняк Р.Я. Історія розвитку технологічного забезпечення дистанційного навчання у вищій школі України (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 125-129. – ISSN 2076-1554


  Наведено результати дослідження еволюції розвитку протягом періоду 1960-2010 років технологічного забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України, яке є актуальним аспектом вивчення історії інформатизації вищої освіти. В статті ...
635490
  Вангородська Н. Історія розвитку третейських судів в Україні в X - XVIII століттях // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 277-288.


  В статті розкривається історія розвитку третейського суду в Україні в X-XVIII cm. cm. Основний акцент зроблено на найважливіших ознаках третейського суду, на основі яких виділені його види та особливості функціонування в зазначений період. The ...
635491
  Фуртій В. Історія розвитку туризму в незалежній Україні // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 87-92. – ISSN 2519-058X
635492
  Кіндрачук Н. Історія розвитку туризму в Україні // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 39-40
635493
  Кириченко П.В. Історія розвитку української вищої освіти - шлях до гуманітаризації на основі рідної історії та мови // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 5/1. – С. 99-114. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  У статті розглядаються основні етапи розвитку вищої освіти в Україні на фоні інтенсифікації процесів світової мережі знань, особливо після входження нашої країни до сфери світової ринкової економіки.
635494
  Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї / Д. Донцов. – К., 1991. – 48с.
635495
  Шиян Д. Історія розвитку ураження прав у законодавстві, що діяло на українських землях, в ХІ–ХVІІІ століттях // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 51-57. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
635496
  Кебуладзе В. Історія розвитку феноменологічної філософії в Україні // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.5-12. – ISSN 0235-7941
635497
  Круцевич Т.Ю. Історія розвитку фізичної рекреації : навч. посібник / Т.Ю. Круцевич, Н.Є. Пангелова, С.Б. Пангелов. – Київ : Академвидав, 2013. – 159, [1] с. : табл., іл. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 155-157. – Бібліогр.: с. 158-159. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-070-7
635498
  Кравчук І.В. Історія розвитку філософських поглядів на Закарпатті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 291-292. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
635499
  Шутко Ю.І. Історія розвитку флейтового репертуару і принципів його підбору в процесі становлення вітчизняної школи гри на флейті // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 236-242
635500
  Кущ Є.В. Історія розвитку фотоелектричних музичних інструментів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 185-190
635501
  Волянський С. Історія розвитку французької мови в Бельгії // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. – С. 60-63
635502
  Земан І.В. Історія розвитку школи дипломатії у Львівському університеті // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 175-179
635503
  Куликова Л.Б. Історія розпочиналася з міфів : навчальний посібник для 9-11 класів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв системи профільного навчання і секцій Малої академії наук / Лілія Куликова. – Київ : Пульсари, 2008. – 440с. : іл. – (Новітній авторський підручник). – ISBN 978-966-8767-76-0
635504
  Горинь Б. Історія розривання обручів російського тоталітаризму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 листопада (№ 46). – С. 6-7
635505
  Лобода М.Т. Історія Росії : друга половина ХІХ - початок ХХ ст. Лекції до курсу / М.Т. Лобода; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 145с.
635506
  Мордвінцев В. Історія Росії (з найдавніших часів до кінця 18 ст.) : Довідник студента / В"ячеслав Мордвінцев; КНУТШ. – Київ, 2006. – 448с. – ISBN 966-620-058-10
635507
   Історія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVIII століття) : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад. В.М. Мордвінцев]. – Київ : Знання, 2013. – 455, [1] c. – Бібліогр.: с. 445-452. – ISBN 978-617-07-0088-9
635508
   Історія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVIII століття) : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [авт.-уклад. В.М. Мордвінцев]. – Київ : Знання, 2013. – 455, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 445-455. – ISBN 978-617-07-0004-9
635509
  Соколова Н.Д. Історія Росії в працях студентів Університету св. Володимира (1834-1920). Джерелознавчий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено огляду важливих джерел для дослідження наукових праць студентів Університету св. Володимира (1834-1920). Проаналізовано внесок студентів у вивчення проблем історії Росії доби Давньої Русі і Нового часу. The article is devoted to the survey ...
635510
  Млечин Л. Історія Росії йде не по спіралі, як учив марксизм. а по колу // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 44 (47). – С. 28-31
635511
  Жицька Л.М. Історія Росії у науковій та педагогічній творчості Володимира Іконникова : Дис. ... канд.історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Жицька Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223л. – Бібліогр.: л.191-223
635512
  Жицька Л.М. Історія Росії у науковій та педагогічній творчості Володимира Іконникова : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Жицька Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
635513
  Зерчанінов О.О. Історія російської літератури / О.О. Зерчанінов. – Київ : Радянська школа
вип. 1. – 1951. – 140 с.
635514
  Чижевський Д.І. Історія російської літератури 19 століття. : романтизм / Дмитро Чижевський. – Київ : Академія, 2009. – 216с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-303-4
635515
  Мединський Е.М. Історія російської педагогіки до Великої Жовтневої соціалістичної революції. / Е.М. Мединський. – Київ; Харків, 1938. – 468с.
635516
  Мединський Є.Н. Історія російської педагогіки з найдавніших часів до Великої пролетарської революції. / Є.Н. Мединський. – Київ; Харків, 1936. – 448с.
635517
  Кляшторний М.Д. Історія російської політичної думки : посібник / Кляшторний М.Д., Кітов М.Г. – Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – 455, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-640-297-8
635518
  Аляєв Г.Є. Історія російської філософії // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 973-987. – ISBN 966-316-069-1
635519
  Лизанчук В.В. Історія російщення українців : монографія / Василь Лизанчук, Микола Рожик ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 412 с. : іл. – ISBN 978-966-613-774-9
635520
   Історія Русі-України (історико-археологічний збірник). – Київ, 1998. – 336с. – ISBN 966-02-0232-6
635521
  Кониский Г. Історія Русів / Г. Кониский; укр. пер. Івана Драча ; [передмова Валерія Шевчука]. – [Київ] : [Радянський письменник], 1991. – 318 с. – На дод. тит. арк. тит. арк. оригіналу: История русов или Малой России / сочинение Георгия Кониского, архиепископа Белорусского. - Москва : В унив. типогр., 1846. – ISBN 5-333-01085-4


  З іменем Георгія Кониського тривалий час пов"вязувався історичний твір «История русов», але сучасна історична наука спростовує цей факт.
635522
  Казьмирчук Г. Історія руху декабристів у вивченні професора Київського університету Василя Базилевича // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 4-23. – ISBN 978-966-02-4425-2
635523
  Колесник В.Ф. Історія Самбірщини XIV-XVIIІ століть у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних істориків / В.Ф. Колесник, І.І. Смуток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-10. – (Історія ; вип. 43)


  Аналізуються праці з історії Самбірщини XIV-XVIIІ ст.
635524
  Макаров Ю. Історія самоомани // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 18 (390), 8-14.05.2015 р. – С. 15. – ISSN 1996-1561


  Компромісна реакція сучасної Європи на вибрики Кремля є продовженням багаторічної політики толерування дикого ведмедя, якого Захід сподівався навчити хороших манер.
635525
  Оніпко А. Історія Сампсоніївської церкви м. Полтави в документах Державного архіву Полтавської області / А. Оніпко, Т.В. Оніпко // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 135-139. – ISSN 2306-4323
635526
  Ющук І. Історія свідчить // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 січня (№ 4). – С. 10


  Книга Вадима Пепи "Віч-на-віч з вічністю".
635527
  Горевалов С. Історія світлин Т.Г. Шевченка: єдність слова і зображення (до 180-річчя фотомистецтва) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 112-123. – ISSN 2522-1272
635528
  Курганова О. Історія світового книгодрукування крізь призму видавничих колекцій: електронні виставки етьєнів та ельзевірів на вебсайті НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (261). – С. 32-39. – ISSN 1029-7200
635529
  Ракітянська Л. Історія світового музичного мистецтва в контексті взаємозв"язку емоційного та раціонального // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 21-28. – ISSN 2226-3012


  Викладено результати аналізу історії музичного мистецтва у контексті взаємозв’язку емоційного й раціонального. Показано, що вся історія еволюційного розвитку світового музичного мистецтва є процесом складного, діалектичного взаємозв’язку емоційного й ...
635530
   Історія світового театру : Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять та самостійної роботи для студентів спец. 7.020101 - культурологія. – Одеса : Наука і Техніка, 2007. – 31с.
635531
   Історія світової культури : навч. посібник / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. Панченко, О.В. Шинкаренко; Керів. авт. кол.: Л.Т. Левчук. – Київ : Либідь, 1994. – 320 с. – ISBN 5-325-00525-1
635532
   Історія світової культури : Культурні регіони; навч. посібник / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Живоглядова, Д.Ю. та ін. Кучерюк; керівник авт. кол. Л.Т. Левчук. – Київ : Либідь, 1997. – 448 с. – ISBN 5-325-00780-7
635533
   Історія світової культури : Hавч. пос. – 2; перероб. і доп. – Київ : Либідь, 1999. – 368 с. – ISBN 966-06-0056-9
635534
   Історія світової культури : Hавч. посібник для студ.гуманітарних спец. вищ. закл. освіти. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2000. – 368с. – ISBN 966-06-0152-2
635535
   Історія світової культури : Hавч. пос. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. – 4-е вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2003. – 368с. – ISBN 966-06-0275-8
635536
  Шейко В.М. Історія світової культури : Навчальний посібник / В.М. Шейко; О.А. Гаврюшенко; О.В. Кравченко; Наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2006. – 408с. – ISBN 966-351-128-1
635537
   Історія світової культури : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Левчук Л.Т. (кер.), Гриценко В.С., Єфименко В.В. та ін.]. – 3-є вид., переробл. і допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 399, [1] с. : Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
635538
  Гаврюшенко О.А. Історія світової культури : навч. посібник / О.А. Гаврюшенко, В.М. Шейко, О.В. Кравченко ; наук. ред.: В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2014. – 407, [1] с. – На обкл.та в надвипускних даних авт.: В.М. Шейко, О.А. Гаврюшенко, О.В. Кравченко. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-351-128-1
635539
   Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Левчук Л.Т., Гриценко В.С., Єфименко В.В. та ін.]. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 399, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
635540
   Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко та ін.]. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 397, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
635541
   Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко та ін.]. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 399, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-611-01-0117-2
635542
   Історія світової культури. Культурні регіони. : Hавч. посібник для студ.гуманітарних спец. вузів. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2000. – 520с. – ISBN 966-06-0171-9
635543
  Рубанова Г.Л. Історія світової літератури : Західноєвропейське Середньовіччя (3-14 ст.): Посібник / Г.Л. Рубанова. – Львів : ПАІС, 2004. – 144с. – ISBN 966-7651-23-1
635544
  Лубський В.І. Історія світової релігієзнавчої думки : Хрестоматія / В.І. Лубський, В.М. Козленко, Т.Г. Горбаченко; За ред. В.І.Лубського. – Київ : Тандем, 1999. – 408с. – ISBN 966-7145-14-Х
635545
  Горбик О.О. Історія світової середньовічної архітектури / Олена Горбик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-136-286-3
Ч. 1 : Християнське храмобудування пізньоримської імперії (I-V ст.). Архітектура Візантії (V-XVст.). Архітектура Кавказу (Грузії та Вірменії, V-XІІІ ст.). – 2015. – 224 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.
635546
  Ганцян Р. Історія світової співдружності у викладі Альфреда Ціммерна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  Вперше у вітчизняній історіографії здійснено спробу висвітлити наукову спадщину британського гуманітарія, історика сучасності та інтернаціоналіста А. Ціммерна. Було підсумовано, що поєднання елементів еллінізму та християнської етики у історіописанні ...
635547
  Юрій М.Ф. Історія світової та вітчизняної культури : [навчальний посібник] / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2007. – 456с. – ISBN 966-8379-08-Х
635548
   Історія світової та української культури : Підручн. для вищих заклад. освіти. – Київ : Літера, 2000. – 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х
635549
   Історія світової та української культури : підручник для вищих закладів освіти / В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко; Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. – Київ : Літера, 2002. – 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х
635550
   Історія світової та української культури : Підручник для вищих закладів освіти / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – Київ : Літера, 2005. – 464с. – ISBN 966-95287-8-Х
635551
   Історія світової та української культури : Підручник / В.А. Греченко, І.В. Чорний, А В. Кушнерук, В.А. Режко; В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – Київ : Літера, 2006. – 480с. – ISBN 966-95287-8-Х
635552
  Греченко В.А. Історія світової та української культури : з тестовими завданнями : [довідник для школярів та студентів] / В.А. Греченко, І.В. Чорний. – Київ : Літера, 2009. – 414, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2032-91-8
635553
   Історія світової та української культури : підручник / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнір, В. Режко. – Київ : Літера, 2010. – 478, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-178-012-4
635554
   Історія світової філософської думки : методичне забезпечення курсу для бакалаврів геологічного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 26с.
635555
  Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації : Соціокультурний розвиток людства: Навчальний посібник / Ю.В. Павленко. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2000. – 360с. – ISBN 966-06-0139-5


  Цей посібник - систематизована спроба протиставити за-старілій п"ятиформаційній схемі історичного поступу підхід, за-снований на принципах стадійності, полілінійності та цивілізацій-ної ди-скретності соціокультурного розвитку людства. Така ...
635556
  Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації : Соціокультурний розвиток людства: Навчальний посібник / Ю.В. Павленко. – 3-е вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2001. – 360с. – ISBN 966-06-0203-0


  Цей посібник - систематизована спроба протиставити за-старілій п"ятиформаційній схемі історичного поступу підхід, за-снований на принципах стадійності, полілінійності та цивілізацій-ної ди-скретності соціокультурного розвитку людства. Така ...
635557
  Павленко Ю.В. Історія світової цівілізації : соціокультурній розвиток людства : навч. посіб. / Ю.В. Павленко; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Либідь, 1996. – 360 с. – (Трансформація гуманітарной освіти в Україні). – ISBN 5-325-00120-3
635558
  Фарадей М. Історія свічки. / М. Фарадей. – Х-Одеса, 1931. – 128с.
635559
  Орел С. Історія свободи - це історія спротиву // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 472-481
635560
  Орел С. Історія свободи - це історія спротиву // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С.
635561
   Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. – Київ : Грані-Т, 2007. – 119, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – Бібліогр. на полях. – (Грані світу). – ISBN 978-966-2923-73-5
635562
  Байбула Ю. Історія Свято-Михайлівського храму села Несвіч (до 250-ліття від заснування) // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – № 9. – С. 129-151. – ISSN 2519-4348
635563
  Фуко Мішель Історія сексуальності / Фуко Мішель. – Харків : Око. – ISBN 966-526-022-7; 966-526-024-3
Т.2 : Іструмент насолоди. – 1999. – 288с.
635564
  Фуко Мішель Історія сексуальності / Фуко Мішель. – Харків : Око. – ISBN 966-526-022-7; 966-526-025-1
Т.3 : Плекання себе. – 2000. – 264с.
635565
  Казьмирчук Г.Д. Історія села Кальника в дослідженнях та документах // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 65-78. – ISBN 978-966-171-414-3


  Проаналізована історіографія й джерельна база історії села Кальника Вінницької області.
635566
  Лахижа М.І. Історія села Круподеринці / Лахижа М.І., Єгоричева С.Б., Ставнюк В.В. – Полтава : АСМІ, 2008. – 331, [1] с., [16] арк. фотоіл., к. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 302-329. – ISBN 978-966-7653-80-8


  У пр. № 1740740 напис: Шановному і дорогому Леоніду Васильовичу на згадку про Полтавщину, Віктор Ставнюк. Підпис. 04.02.2010 р.
635567
  Заверач М. Історія села Ростока (Розтока) Мала (Лемківщина) // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 211-215. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122


  "Село Ростока (Розтока) Мала спіткала доля багатьох лемківських сіл, які зникли з карти внаслідок виселення лемків у 1944-46 роках. Село належало до гміни Новойова, повіт Новий Сонч, Краківське воєводство. В сучасних джерелах інформації назву села ...
635568
  Гагарин Григорій Історія селекції сільсько-господарських культур в Україні / Гагарин Григорій; Український техніко-господарський інститут. – Мюнхен, 1967. – 150с. – Відбитка з Наукових записок, т.12 (15), 1967
635569
  Романець О.А. Історія селекції соняшника // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 56-59. – ISBN 978-617-7571-72-7
635570
  Щербань А. Історія селітроваріння в Опішному // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 20-47. – ISSN 0869-3595
635571
   Історія селянства Української РСР. – Київ
Т. 1. – 1967. – 551с.
635572
   Історія селянства Української РСР. – Київ
Т. 2. – 1967. – 535с.
635573
   Історія селянства Української РСР 1917-1989 рр. : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1990. – 658с.
635574
  Сорока В. Історія сендвіча, або коли в учнів горять очі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
635575
   Історія сербської літературної мови довуківського періоду = Историjа српског кньижевног jезика довуковског периода : посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.]: Л.М. Стеблина. – Київ : Освіта України, 2014. – 169, [1] с. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - Парал. тит. арк. серб. - Текст укр., серб. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7111-65-7
635576
  Никитенко Л. Історія Сербської Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2007. – № 05 (197), березень. – С. 6
635577
   Історія середніх віків : підручник для іст. фак. і пед. ін-тів. – Київ : Радянська школа
Т. 1. – 1939. – 556 с. – Библиогр.: с. 513-522
635578
   Історія середніх віків : Підручник для іст. фак.держ. ун-тів і пед. ін-тів. – Київ : Радянська школа
Т. 2. – 1940. – 504 с.
635579
   Історія середніх віків : Підручник для історичних фак.держ. ун-тів і пед. ін-тів. – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа
Т. 1. – 1948. – 583 с.
635580
  Семенов В.Ф. Історія середніх віків : підручник для учительських інститутів / В.Ф. Семенов. – Київ : Радянська школа, 1952. – 410, [2] с. : мапи. – Бібліогр.: с. 406-409 та в підряд. прим.
635581
   Історія середніх віків : підручник для іст. фак. і пед. ін-тів. – Київ : Радянська школа
Т. 1. – 1954. – 671 с. – Библиогр.: с. 630-660
635582
   Історія середніх віків. – Київ : Радянська школа
Т. 2. – 1956. – 479 с.
635583
  Агібалова К.В. Історія середніх віків / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой. – Київ
2. – 1963. – 227с.
635584
  Агібалова К.В. Історія середніх віків / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой. – Київ
3. – 1964. – 230с. + Карта
635585
  Агібалова К.В. Історія середніх віків / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой. – Київ
5. – 1966. – 231с.
635586
  Агібалова К.В. Історія середніх віків / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой. – Київ
7. – 1968. – 232с.
635587
  Агібалова К.В. Історія середніх віків / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой. – Київ
9. – 1970. – 264с.
635588
  Семенов В.Ф. Історія середніх віків / В.Ф. Семенов. – Вид. 3-тє. – Київ : Вища школа, 1975. – 526 с. : мапи. – Бібліогр. в підряд. прим.
635589
   Історія середніх віків. – Київ : Вища школа, 1975. – 526, [2] с.
635590
  Агібалова К.В. Історія середніх віків : підручник для 6 класу / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой. – Вид. 23-е. – Київ : Радяннська школа, 1984. – 287 с.
635591
  Агібалова К.В. Історія середніх віків / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой. – Київ, 1987. – 270с.
635592
  Агібалова К.В. Історія середніх віків : підручнич для 7-го класу середньої школи / К.В. Агібалова, Г.М. Донськой; Агибалова Е.В., Донской Г.М. – 26-те вид., перероб. і допов. – Київ : Радянська школа
26. – 1989. – 302 с., іл.
635593
  Крижанівський О.П. Історія середніх віків : Підр. для 7 кл. середньої школи / О.П. Крижанівський, О.О. Хірна. – Київ : Аквилон-Пресс, 1998. – 288 с. – ISBN 966-7209-04-0
635594
  Крижанівський О.П. Історія середніх віків : Підручник для 7 класу середньої школи / О.П. Крижанівський, О.О. Хірна. – Київ : Аквілон-Пресс, 2000. – 288с. – ISBN 966-7209-04-0
635595
  Карліна Оксана Історія середніх віків : Підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Карліна Оксана. – 2-ге вид. доопрацьоване. – Київ : Генеза, 2003. – 272с. – ISBN 966-504-346-3
635596
  Крижанівський О.П. Історія середніх віків : Підручник для 7-го класу середньої школи / О.П. Крижанівський, О.О. Хірна. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Аквілон-Плюс, 2003. – 288с. – ISBN 966-95856-1-9
635597
  Крижановська О.О. Історія середніх віків : Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя: Курс лекцій: Навч. посібник для студ. гуманітарних спеціальностей вищ. навч. закладів / О.О. Крижановська, О.П. Крижановський. – Київ : Либідь, 2004. – 368с. – ISBN 966-06-0346-0


  Подано історичний портрет західноєвропейського Середньовіччя. Розкрито становлення та розвиток середньовічних суспільств з урахуванням економічного, екологічного, демографічного і психологічного чинників.
635598
  Д"ячков С.В. Історія середніх віків : Навчально-методичний посібник / С.В. Д"ячков, С.І. Лиман, С.Б. Сорочан; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2006. – 128с.
635599
  Крижановська О.О. Історія середніх віків : Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя: Курс лекцій: Навч. посібник для студ. гуманітарних спец. вищ. навч. закладів / О.О. Крижановська, О.П. Крижановський. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2006. – 368с. – Шифр дубл. 9.3 Криж (доп. карт. ст.). – ISBN 966-06-0412-2


  Подано історичний портрет західноєвропейського Середньовіччя. Розкрито становлення та розвиток середньовічних суспільств з урахуванням економічного, екологічного, демографічного і психологічного чинників.
635600
  Балух В.О. Історія середніх віків : навч. посібник для студентів ВНЗ : у 2 т. / Балух В.О., Коцур В.П. – Чернівці : Наші книги. – ISBN 978-966-482-023-0
Т.1 : Раннє Середньовіччя. – 2010. – 495, [1] с. : іл., карт., табл. – Покажчики: с. 469-494. – Бібліогр.: с. 442-468
635601
  Балух В.О. Історія середніх віків : навч. посібник для студентів ВНЗ : у 2 т. – Чернівці : Наші книги. – ISBN 978-966-482-023-0
Т.2 : Високе і пізнє Середньовіччя. – 2010. – 615, [1] с. – Покажч.: с. 579–614. – Бібліогр.: с. 544–578
635602
  Карліна О.М. Історія середніх віків 7 клас : Підручн. для 7 класу середн. шк. / О.М. Карліна. – Київ : Генеза, 1998. – 320 с.
635603
  Котляров П.М. Історія середніх віків від середньовіччя до нового часу (кінець 15 - перша пол.17 ст.) : Програма курсу для студ. істор. факультету / П.М. Котляров; КНУТШ. Історія факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 23с.
635604
  Лиман С.І. Історія середніх віків у творчості та навчальних курсах Володимира Францевича Циха (1805-1837) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 15-24


  Уперше комплексно розглядається вивчення В. Ф. Цихом у Харківському та Київському університетах різноманітних проблем зарубіжного середньовіччя.
635605
  Лиман С.І. Історія середніх віків у творчості та навчальних курсах професора Київського університету Олексія Івановича Ставровського (1811-1882 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – C. 29-40


  Уперше комплексно розглядається вивчення О.І. Ставровським у Київському університеті різноманітних проблем зарубіжного середньовіччя.
635606
  Космінський Є.О. Історія середніх віків. Підручник для 6-7 класів середн. школи / Є.О. Космінський. – 4-е вид. – Київ, 1952. – 256с.
635607
  Космінський Є.О. Історія середніх віків. Підручник для 6-7 класів середн. школи. / Є.О. Космінський. – К., 1949. – 264с.
635608
  Космінський Є.О. Історія середніх віків. Підручник для 6-7 класів середн. школи. / Є.О. Космінський. – 5-е вид. – К., 1953. – 256с.
635609
  Космінський Є.О. Історія середніх віків. Підручник для 6-7 класів середн. школи. / Є.О. Космінський. – 2-е вид. – К., 1955. – 208с.
635610
  Космінський Є.О. Історія середніх віків. Підручник для 6-7 класів середн. школи. / Є.О. Космінський. – 6-е вид. – К., 1958. – 208с.
635611
  Космінський Є.О. Історія середніх віків. Підручник для 6-7 класів середн. школи. / Є.О. Космінський. – 8-е вид. – К., 1961. – 208с.
635612
  Рубель В.А. Історія Середньовічного Сходу : Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вузів / В.А. Рубель. – Київ : Либідь, 2002. – 736 с. – ISBN 966-06-0234-0


  Хрестоматія є першою в Україні тематичною збіркою першоджерельних творів з історії народів середньовічного Сходу. Частина цих матеріалів уперше вводиться у слов"яномовний науковий обіг і є перекладами з китайської, хінді, давньогрецької, японської та ...
635613
  Рубель В.А. Історія Середньовічного Сходу : Тематична хрестоматія. Посібник для студ. вищих навч. закладів / В.А. Рубель. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2002. – 624 с. – ISBN 966-06-0253-7


  Хрестоматія є першою в Україні тематичною збіркою першоджерельних творів з історії народів середньовічного Сходу. Частина цих матеріалів уперше вводиться у слов"яномовний науковий обіг і є перекладами з китайської, хінді, давньогрецької, японської та ...
635614
  Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Курс лекцій : Навчальний посібник для студентів історичних спец.вищіх закладів освіти / В.А. Рубель. – Київ : Либідь, 1997. – 464 с. – ISBN 5-325-00775-0
635615
  Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія : Навчальний посібник / В.А. Рубель. – Київ : Либідь, 2000. – 624 с. – ISBN 966-06-0098-4


  Хрестоматія є першою в Україні тематичною збіркою першоджерельних творів з історії народів середньовічного Сходу. Частина цих матеріалів уперше вводиться у слов"яномовний науковий обіг і є перекладами з китайської, хінді, давньогрецької, японської та ...
635616
  Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. Тематична хрестоматія : навчальний посібник / В.А. Рубель ; [гол. ред. С.В. Головко]. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Либідь, 2011. – 792 с. – Бібліогр.: с. 786-790 та в кінці тем. – ISBN 978-966-06-0608-1


  Хрестоматія є першою в Україні тематичною збіркою першоджерельних творів з історії народів середньовічного Сходу. Частина цих матеріалів уперше вводиться у слов"яномовний науковий обіг і є перекладами з китайської, хінді, давньогрецької, японської та ...
635617
  Лиман С.І. Історія середньовічної Іспанії в працях медієвістів українських земель Російської імперії в 1805-1880-ті рр. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 62-74. – ISBN 966-7352-66-8
635618
  Лиман С.І. Історія середньовічної Сербії в дослідженнях учених українських земель Російської імперії в 1804 - першій половині 1880х рр. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 34-43. – ISBN 966-7352-66-8
635619
  Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / В.В. Кондзьолка. – Львів : Світ, 2001. – 320с. – ISBN 966-603-001-2


  Уперше в українській філософській літературі відтворено основні сторінки історії середньовічн-чої філософії. На широкому культурно-історичному тлі епохи проаналізовано філософські, релігійні, морально-етичні, соціально-політичні концепції ...
635620
  Лиман С.І. Історія середньовічної Франції в працях медієвістів українських земель Російської імперії в 70-80-ті рр. ХІХ ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 16-29. – ISBN 966-7352-66-8


  Показано становлення позитивістської методології у працях І.В. Лучицького, Ф.Я. Фортинського, В. Михайловського
635621
  Лиман С.І. Історія середньовічної Франції в працях учених Харківського університету (ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 211-225. – ISSN 2309-2262
635622
  Кобченко К. Історія середньої медичної освіти в контексті суспільних процесів в Україні в середині XIX - на початку XX століття (на прикладі Київської земської фельдшерсько-акушерської школи при Кирилівській лікарні) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 118-130
635623
  Чабан А.Ю. Історія Середньої Наддніпрянщини (з найдавніших часів до кінця XVII ст.) : навч. посібник / Анатолій Чабан. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 639, [1] с. : іл., мапи. – Покажч.: с. 616-635. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2256-51-2
635624
  Смоляр Л. Історія середньої професійної освіти жінок Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 16-22
635625
  Чернобров Ю.А. Історія синтаксичних термінів української мови: XIX - перша половина XX ст. / Ю.А. Чернобров ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Наукова думка, 2019. – 182, [2] с. – Покажчик синтакс. термінів: с. 164-181. – Бібліогр.: с. 145-156, 157-163. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1704-7
635626
  Мельниченко В.М. Історія сіл у краєзнавчих дослідженнях (на прикладі Черкащини) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 31-33. – ISBN 966-7686-12-8
635627
  Лєх-Кірштейн Історія Сілезії крізь призму географічних назв // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 167-175. – ISSN 0203-9494
635628
  Рибак І. Історія сільських населених пунктів Хмельниччини: методика краєзнавчого дослідження // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 27-31. – ISSN 2222-5250
635629
  Вергунов В.А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні : у 3 ч. / В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" : до 100-річчя від дня створення Нац. акад. аграр. наук України / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; кн. 106). – ISBN 978-966-540-540-5
Ч. 1 : Творці та розбудовники (біогр. нариси). – 2018. – 603, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст.
635630
  Вергунов В.А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні : у 3 ч. / В.А. Вергун. – Київ : Аграрна наука. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" : до 100-річчя від дня створення Нац. акад. аграр. наук України / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; кн. 106). – ISBN 978-966-540-467-5
Ч. 2 : Науково-організаційні засади функціонування сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.). – 2018. – 619, [1] с. : іл., табл., портр. – Імен. покажчик: с. 605-619. – Бібліогр.: с. 590-603 та в підрядк. прим.
635631
  Вергунов В.А. Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні : у 3 ч. / В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" : до 100-річчя від дня створення Національної академії аграрних наук України / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; кн. 106). – ISBN 978-966-540-537-5
Ч. 3 : Урядові постанови. Відомчі рішення. Архівні матеріали. – 2018. – 502, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 482-495 та в підрядк. прим.
635632
   Історія січових стрільців. – К., 1992. – 345с.
635633
  Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків : Союз, 1918. – 308 c. : з 71 малюнками + 2 карт. – (Культурно-історична бібліотека / під ред. проф. Д.І. Багалія)
635634
  Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.І. Багалій. – Харків : Основа, 1990. – 256 с. – ISBN 5-7707-4256-9
635635
  Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.І. Багалій ; упор. В.О. Ріяка. – Харків : Основа, 1991. – 256 с. – (Пам"ятки історичної думки України)
635636
  Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.І. Багалій. – Харків : Дельта, 1993. – 256 с. – ISBN 5-7707-4256-9
635637
   Історія Слобідської України : Навч. посібник з народознвства та краєзнавства. – Харьків : Основа, 1998. – 368с. – ISBN 5-7768-0579-1
635638
  Половець В.М. Історія слов"ян (1901-1941 рр.) : Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / В.М. Половець. – Чернігів : Сіверянська думка, 2000. – 320с. – ISBN 966-7743-00-4
635639
  Водотика Т. Історія Слов"яносербії в контексті історичної регіоналістики / Т. Водотика, Л. Савенок // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 81-94
635640
   Історія слов"янської філософії : [навч.-метод. посібник] / [уклад.]: З.В. Шевченко, В.М. Процишин. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 65, [3] с. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 60-64. – ISBN 978-966-920-278-9
635641
  Осташ Р.І. Історія слова ОСАДА/осада в українській мові // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 130-138. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
635642
  Кріль М.М. Історія Словаччини = Dejiny Slovenska : навчальний посібник / Михайло Кріль ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 264 с. – ISBN 966-613-485-3
635643
  Манько Ю.В. Історія смертної кари / Ю.В. Манько, І.П. Міщук // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 216-218
635644
  Ауербах Тео Історія Сонькі Молдованки / Тео Ауербах. – Харків : Червоний шлях, 1925. – 43 с.
635645
  Жук Б.К. Історія соціалістичних учень і сучасність / Б.К. Жук, Л.Л. Каган. – Київ, 1968. – 48 с.
635646
   Історія соціального виховання (з давніх часів до середини XX століття) : хрестоматія / [упоряд. : О.С. Радул, Т.О. Кравцова, С.В. Куркіна та ін. ; наук. ред. О.С. Радул]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. – 464 с. – ISBN 978-966-189-049-6
635647
  Васюк О.В. Історія соціальної педагогіки за кордоном / Васюк О.В. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 179, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 169-179. – Бібліогр. в кінці тем
635648
  Кальницька Ю.С. Історія соціальної психології в Україні: друга половина XIX - початок XX ст. : монографія / Юлія Кальницька ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Талком, 2019. – 147, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 116-139. – ISBN 978-617-7685-90-5
635649
  Кальницька Ю.С. Історія соціальної психології в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 20-28. – ISBN 978-966-8063-90-11
635650
  Слюсаревський М.М. Історія соціальної психології як методологічне підгрунтя ії розвитку // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – C. 3-13
635651
  Андрущенко Віктор Історія соціальної філософії : (Західноєвропейський контекст); Підручник для студ. ВНЗ / Андрущенко Віктор; МОУ; Нац.унів.ім.Т.Шевченка; Ін-т вищ.освіти АПН України. – Київ : Тандем, 2000. – 416с. – ISBN 966-7145-20-4
635652
  Скакун І. Історія соціокультурних трансформацій в Україні на початку 90-х років ХХ століття // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 53-56. – ISSN 2311-9896
635653
  Рахманов О.А. Історія соціології : (у 2-х кн.) : навч. посібник / О.А. Рахманов, С.С. Бульбенюк, М.Ю. Манелюк ; [редкол.: Цимбалюк С.О. (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2017. – 278, [1] с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-926-159-5
635654
  Захарченко М.В. Історія соціології від античності до початку ХХ ст. : [навч. посібник] / М.В. Захарченко, О.І. Погорілий. – Київ : Либідь, 1993. – 335 с. – ISBN 5-325-00191-4
635655
  Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – 108 с. – ISBN 5776391970
635656
   Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / [Абаніна Н.С. та ін.] ; за наук. ред. д-ра соціол. наук, проф. В.М. Пічі ; [ред. рада: Бакіров В.С. та ін.] ; Соціол. асоц. України, Львів. обл. від-ня САУ. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 686, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 677. - Імен. покажч.: с. 666-676. – Бібліогр. у тексті. – ISBN 978-966-418-286-4
635657
   Історія соціологічної думки : навч. енцикл. словник-довідник / [Н.С. Абаніна та ін.] ; за наук. ред. В.М. Пічі ; [ред. рада: В.М. Піча (голова) та ін.] ; Соціол. асоц. України, Львів. обл. від-ня САУ. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 687 с. – Авт. зазнач. на с. 677-685. - Імен. покажч.: с. 667-676. – Бібліогр. в кінці ст. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
635658
  Скрипник О.М. Історія співпраці України з ООН // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 99-101. – ISSN 2076-1554
635659
  Гаранін О. Історія Спілки архівістів України за документами Центрального державного архіву громадських об"єднань України (1990–2001) / О. Гаранін, Н. Бабіна // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 101-108. – ISSN 2306-4323
635660
   Історія Сполучених Штатів : Нарис. – Б.м. : Інформаційне агенство Сполучених Штатів, 1994. – 406с.
635661
  Сюндюков І. Історія Спотвореного світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3*4 жовтня (№ 184/185). – С. 8


  Київське видавництво Tempora опублікувало тритомну монографію професора Станіслава Кульчицького "Червоний виклик" - про історію комунізму в Україні від його народження до загибелі.
635662
  Соколов Б. Історія спритної людини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 20


  Сергій Моркотун - банкір і авантюрист.
635663
   Історія СРСР. – Київ
Т.1. – 1940. – 715 с.
635664
  Білан Ю.Я. Історія СРСР / Ю.Я. Білан. – Київ
Ч. 1. – 1949. – 160 с.
635665
   Історія СРСР. – Київ
Т.1. – 1950. – 726 с.
635666
   Історія СРСР. – Київ
Т.2. – 1950. – 821 с.
635667
   Історія СРСР. – Київ
1. – 1958. – 832с.
635668
  Буцик А.К. Історія СРСР : посіб. для восьм. школи / А.К. Буцик, Д.І. Мишко, І.Г. Шовкопляс. – Київ : Радянська школа
Ч. 1. – 1960. – 236 с.
635669
   Історія СРСР. – Київ
2. – 1960. – 288с.
635670
   Історія СРСР. – Київ
Т.2. – 1963. – 715 с.
635671
   Історія СРСР. – Львов
1. – 1965. – 43с.
635672
  Мельник Л.Г. Історія СРСР / Л.Г. Мельник. – К
В.2. – 1966. – с.
635673
   Історія СРСР. – К. : Вища школа
Ч.1. – 1969. – 600с.
635674
   Історія СРСР : 9 клас. – Київ, 1974. – 360с.
635675
  Кондуфор Ю.Ю. Історія СРСР / Ю.Ю. Кондуфор. – К, 1974. – 335с.
635676
  Нєчкіна М.В. Історія СРСР : 7 клас / М.В. Нєчкіна, П.С. Лейбунгруб. – 9-е вид. – Київ, 1974. – 256с.
635677
   Історія СРСР. – Київ
2. – 1974. – 495с.
635678
  Федосов І.А. Історія СРСР / І.А. Федосов. – 10-е вид. – К, 1975. – 358 с.
635679
  Федосов І.А. Історія СРСР : навчальний посибник для VIII класу / І.А. Федосов. – видання десяте. – Київ : Радянська школа, 1975. – 224 с.
635680
  Нєчкіна М.В. Історія СРСР / М.В. Нєчкіна, П.С. Лейбунгруб. – 11-е вид. – Київ, 1976. – 256 с.
635681
  Кузнецов М.Д. Історія СРСР / М.Д. Кузнецов. – Київ, 1979. – 256с.
635682
  Нечкіна М.В. Історія СРСР / М.В. Нечкіна, П.С. Лейбенгруб. – Київ, 1981. – 255 с.
635683
  Федосов І.А. Історія СРСР / І.А. Федосов. – 2-е вид. – К, 1983. – 192с.
635684
  Нєчкіна М.В. Історія СРСР / М.В. Нєчкіна, П.С. Лейбунгруб. – 3-е вид. – Київ, 1983. – 255 с.
635685
  Нєчкіна М.В. Історія СРСР / М.В. Нєчкіна, П.С. Лейбунгруб. – 4-е вид. – Київ, 1984. – 255с.
635686
  Федосов І.А. Історія СРСР / І.А. Федосов. – вид. 3-є. – К, 1984. – 192с.
635687
  Берхін І.Б. Історія СРСР / І.Б. Берхін, І.А. Федосов. – К, 1984. – 366с.
635688
  Федосов І.А. Історія СРСР / І.А. Федосов. – вид. 5-е, переробл. і доп. – К, 1986. – 192с.
635689
  Федосов І.А. Історія СРСР / І.А. Федосов. – вид. 6-е, переробл. і доп. – Київ, 1988. – 200с.
635690
   Історія СРСР. – Київ, 1988. – 270с.
635691
  Єсаков В.Д. Історія СРСР / Єсаков В.Д. – Київ, 1988. – 255 с.
635692
   Історія СРСР : 11 класс. – Київ, 1991. – 253с.
635693
   Історія СРСР (1938-1978 р.р.) для 10 кл.. – 7-е доп. вид. – Київ, 1979. – 256с.
635694
   Історія СРСР (періоди: первіснообщинний, рабовласницький та феодальний до 18 ст.). – Львов
2. – 1963. – 47с.
635695
   Історія СРСР (радянський період). – Київ, 1972. – 79 с.
635696
   Історія СРСР 7 клас.. – Київ, 1986. – 271 с.
635697
   Історія СРСР 9 кл.. – К., 1986. – 335с.
635698
  Назарець О.І. та ін. Історія СРСР в художньо-літературних образах / О.І. та ін. Назарець. – К., 1978. – 303с.
635699
   Історія СРСР епоха соціалізма (1917-1957 рр.). – Київ, 1958. – 736 с.
635700
   Історія СРСР у документах та ілюстраціях. – Київ, 1967. – 291с.
635701
  Берхін І.Б. Історія СРСР, 1917 - 1984 / І.Б. Берхін. – Київ : Вища школа, 1984. – 686с.
635702
  Берхін І.Б. Історія СРСР. / І.Б. Берхін, І.А. Федосов. – К, 1983. – 366с.
635703
  Луцький Є.О. Історія СРСР. 1861-1917. Посібник для вчителів. / Є.О. Луцький, І.Б. Берхін. – Москва, 1958. – 359с.
635704
  Берхін І.Б. Історія СРСР.Підручник для 9-го класу. / І.Б. Берхін, І.А. Федосов. – К, 1980. – 366 с.
635705
  Островський В.П. Історія СРСР: матеріали до підручника для 11 кл. / В.П. Островський. – К., 1991. – 80с.
635706
   Історія СРСР: Підручн. для дев"ятого класу середньої школи. – 2-е вид. – К., 1988. – 336с.
635707
  Нечкіна М.В. Історія СРСР: Підручник для 7-го кл. / М.В. Нечкіна, П.С. Лейбенгруб. – 14-е вид. – Київ, 1979. – 256с.
635708
   Історія СРСР: Підручник для 8-го класу серед. школи. – 4-те вид. допрацьоване. – К., 1992. – 287с.
635709
   Історія СРСР: Підручник для 8 класу серед. шк.. – 3-те вид., доопр. – Київ, 1990. – 304с.
635710
  Волков С.В. Історія ста чотирьох / С.В. Волков. – Київ, 1969. – 114с.
635711
  Тищенко І.М. Історія сталінізації радянської архітектури у сучасних російськомовних дослідженнях: прівняльний аналіз основних концепцій // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Вип. 52 : Культурологія. – С. 85-92
635712
  Лежненко І.П. Історія становлення адміністративно-правового регулювання діяльності оперативних підрозділів податкової міліції (поліції) України у другій половині 1990-х років // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 130-133. – ISSN 2219-5521
635713
  Гарань Н. Історія становлення андрагогічної концепції / Н. Гарань, І. Пінькевич // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 253-264. – ISSN 2077-1827
635714
  Вознюк О.В. Історія становлення бюджету міста Катеринослава з кінця ХVIII до першої половини ХІХ ст.. // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 104-110. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  "Доведено, що наразі відбуваються процеси інтеграції вітчизняної науки у глобальну наукову систему".
635715
  Влад С.Ф. Історія становлення виколнання кримінальних покарань щодо неповнолітніх // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 256-261. – ISSN 2219-5521
635716
  Потильчак О. Історія становлення виконавчого процесу в Україні та подальші напрямки розвитку // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 199-201. – ISBN 978-966-8830-75-4
635717
  Микольченко В.С. Історія становлення героїзму від Античності до сьогодення // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 185-189
635718
  Пандяк І. Історія становлення готельної сфери в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 178-184. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 2). – ISSN 2078-4333
635719
  Наливайко Л. Історія становлення державного ладу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 31-36
635720
  Матяж С. Історія становлення державної підтримки меценатства в Україні // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 363-370. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270


  Меценатство як історичне явище зароджується в руслі державної підтримки (князі) і поступово переходить до громадських об"єднань (братств), а потім і до приватних осіб. Найбільш відомими меценатами та благодійниками ІХ-ХХ ст. були Володимир ...
635721
  Костюченко Я.М. Історія становлення договірно-правових відносин України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 198-202
635722
  Мінасян Р. Історія становлення ЄЕП у період 2003-2012 рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 1. – С. 105-110. – ISSN 1998-4634
635723
  Товт В. Історія становлення і перспективи розвитку рекреаційно-туристичної зони Закарпатської області // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 113-120. – ISSN 2519-058X
635724
  Гонгало Р.Ф. Історія становлення і розвитку Верховного Суду України // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 180-186. – ISBN 978-617-7530-15-1
635725
   Історія становлення і розвитку ендокринології в Івано-Франківському національному медичному університеті за 50 років (1967-2017) / Н.В. Скрипник, В.І. Боцюрко, О.М. Дідушко, І.О. Костіцька, Т.С. Вацеба, О.В. Марусин, І.В. Чернявська, Р.І. Делятинський // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 5-28. – ISSN 2521-1455
635726
  Кондратова А.М. Історія становлення і розвитку законодавства про спадкування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 169-174. – ISSN 2219-5521
635727
  Шпаковський Л.В. Історія становлення і розвитку інституту визнання держав: ретроспективний аналіз // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 240-248. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
635728
  Белікова С. Історія становлення і розвитку інституту виконання судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 113-117
635729
  Сурник В.М. Історія становлення і розвитку інституту державної судової адміністрації України // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2. – С. 26-32
635730
  Солонар А.В. Історія становлення і розвитку інституту поліцейського / А.В. Солонар, А.Ю. Якименко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 23-28. – ISSN 2519-2353
635731
   Історія становлення і розвитку кафедри біологічної фізики та медичної інформатики / М.В. Шаплавський, В.Ф. Боєчко, О.Ю. Микитюк, В.І. Федів, О.І. Олар, Є.Г. Махрова, В.О. Савіч // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 260-263. – ISSN 1684-7903


  У статтті висвітлюється розвиток навчально-методичної роботи та становлення основних напрямів наукових досліджень кафедри. Подано наукові досягнення працівників кафедри.
635732
  Серебрянська І. Історія становлення і розвитку концептосфери освіти крізь призму сучасної наукової картини світу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 79-90. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Здійснено спробу узагальнити історію української освіти через лексичний аналіз номінацій на позначення освітніх понять різних часових періодів розвитку сфери освіти в країні, а саме: типів навчальних закладів різного рівня, культурно-освітніх установ ...
635733
  Соловйова А. Історія становлення і розвитку кримінального законодавства України у сфері охорони об"єктів археологічної та культурної спадщини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 52-53
635734
  Святун О. Історія становлення і розвитку науки права Ради Європи в Україні / О. Святун, А. Федорова // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 196-216. – ISSN 2304-1773


  У статті досліджуються особливості становлення вітчизняної науки права Ради Європи. Подано характеристику еволюції наукових досліджень права Ради Європи, починаючи із часів здобуття Україною незалежності в 1991 р. до сьогоднішнього дня. Окрема увага ...
635735
  Дьоміна А. Історія становлення і сучасний стан жіночого спорту в країнах Північної Африки та Близького Сходу // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 1992-7886
635736
  Швидка Т. Історія становлення і формування конкурентного законодавства (іноземний досвід) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 50-54. – ISSN 2307-8049
635737
  Величко Н. Історія становлення іменних звертань (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 37-43


  У статті проаналізовано іменні форми звертання відповідно до етапів історичного розвитку німецької мови. Наведено приклади іменних звертань, розкрито особливості їх вживання в історичному контексті. Показано динаміку мовного розвитку іменних ...
635738
  Матрос О. Історія становлення інклюзивної освіти в незалежній Україні: соціально-правовий аспект // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 105-111. – ISSN 2618-0715
635739
  Макарова З. Історія становлення інституту глави уряду в Руській державі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 93-97. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням історії становлення інституту глави уряду періоду Руської держави. Статья посвящена вопросам истории становления института главы правительства периода Русского государства. The article is devoted to the history of its ...
635740
  Янюк Н.В. Історія становлення інституту державної служби та його трансформація на основі європейських стандартів // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 313-317. – ISBN 978-617-7293-17-9
635741
  Леонова Л.С. Історія становлення інституту застави в цивільному праві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 118-121.
635742
  Рибачок В.А. Історія становлення інституту лізингу як правової категорії // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 91-97. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (44)). – ISSN 2307-9061
635743
  Роянова І. Історія становлення інституту нейтралізованих територій упродовж ХІХ - на початку ХХ століття // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – C. 350-356. – ISSN 2663-5313
635744
  Максимець Борис Історія становлення інституту парламентаризму в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 202-207.
635745
  Крушинський С. Історія становлення інституту подання доказів у кримінальному судочинстві України до судової реформи 1864 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 375-382. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
635746
  Россильна О.В. Історія становлення інституту представництва в господарському процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 218-222. – ISSN 2219-5521


  У статті висвітлюються історичні передумови становлення інституту представництва у господарському процесі від зародження і до судової реформи 1864 року. Початки основ представництва мало місце у Стародавньому Римі, тоді ж і почали виокремлюватись ...
635747
  Кравченко О.О. Історія становлення й розвитку державної служби в Україні: організаційно-правові питання // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 118-123. – ISSN 0201-7245
635748
  Німилович Олександра Історія становлення й розвою : Дрогобицькій організації Національної спілки композиторів України - 10 років // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31. – ISSN 0868-9644
635749
  Стаднійчук Р.Ф. Історія становлення кафедри медичної та фармацевтичної хімії / Р.Ф. Стаднійчук, М.К. Братенко, О.О. Перепелиця // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 2. – C. 176-180. – ISSN 1684-7903


  У статті на основі архівних документів, публікацій у науковій літературі висвітлений період заснування і організації кафедри медичної та фармацевтичної хімії з 1944 по 1951 роки: кадровий склад, умови формування матеріально-технічної бази, становлення ...
635750
  Риков С.О. Історія становлення кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (1918-1941 роки) / С.О. Риков, Д.В. Вариванчик // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2018. – Т. 6, № 3. – С. 8-14. – ISSN 2309-8147


  "Самостійна кафедра очних хвороб Клінічного інституту удосконалення лікарів була створена в 1923 році професором Михайлом Андрійовичем Левитським (1871-1942), яку він очолював до 1928 р.".
635751
   Історія становлення кафедри фтизіатрії та пульмунолоігії Буковинського державного медичного університету, перспективи розвитку / Л.Д. Тодоріко, А.В. Бойко, В.П. Шаповалов, В.О. Степаненко, В.І. Сливка, І.О. Сем"янів, Абдулфахаб Мохамед Ахмед // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 197-202. – ISSN 1684-7903


  "...Висвітлено напрями наукової, методичної та лікувальної роботи співробітників кафедри фтизіатрії та пульмунології на кожному етапі ії становлення, а також перспективи розвитку."
635752
  Смоляк П.О. Історія становлення колядницьких традицій в Україні // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 33-47. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
635753
  Руда О. Історія становлення концепції "належної правової процедури" в США // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 244-245
635754
  Лукач І. Історія становлення корпоративного права в Англії та США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується історія становлення корпоративного права в законодавстві Великобританії та США, а також розглядаються його витоки в стародавній та середньовічній історії. Зроблена періодизація корпоративного права США та Англії: створення ...
635755
  Лукач І. Історія становлення корпоративного права в європейських країнах континентальної системи права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується історія становлення корпоративного права в законодавстві європейських країнах континентальної системи права. Окрема увага приділена таким державам як Франція та Німеччина, що найбільше вплинули на формування корпоративного права ...
635756
  Ландіна А.В. Історія становлення кримінальної відповідальності спеціального суб"єкта злочину // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 25-31. – ISSN 2413-1342
635757
  Приятельчук О.А. Історія становлення кроскультурного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 150-154.
635758
  Пацалюк К.О. Історія становлення маркетингу та маркетингових комунікацій // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 3 (28). – С. 71-74
635759
  Солдатенко О. Історія становлення медичного страхування як одного із джерел фінансування охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 233-239. – ISSN 0132-1331
635760
  Макаренко Н.Г. Історія становлення міжнародного гуманітарного права (права війни) в філософії нового часу (на прикладі іспанської та італійської шкіл) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 136-140. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються питання історії становлення міжнародного права щодо питань воєнної необхідності та гуманності в філософських концепціях іспанської школи. Розглядається зародження міжнародного права як наукової концепції. Аналізується ...
635761
  Терещенко О.В. Історія становлення Міжнародного Суду ООН // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 498-503. – ISSN 1563-3349
635762
  Пишна Н. Історія становлення назви "богородичний" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 62-67. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5


  У статті простежено історію становлення слова богородичний протягом усіх етапів функціонування української мови, подано спектр значень проаналізованого слова та підтверджено цитатами з текстів. Дослідження виконано на основі лексикографічних джерел, що ...
635763
  Таровська О. Історія становлення НДІУ як відзеркалення утвердження теорії українознавства на теренах України в 90-х роках XX ст. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 207-214
635764
   Історія становлення незалежної Української церкви // Чумацький шлях : науково-популярний журнал / ред. Г.А. Донець. – Київ, 2018. – № 2. – С. 2-3. – ISSN 1814-5078
635765
  Даньків Й.Ю. Історія становлення обліково-правової культури України / Й.Ю. Даньків, М. Остап"юк // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 34-39
635766
  Гладченко С.В. Історія становлення освітньої діяльності релігійних організацій в Україні // Збірка матеріалів 69-ої науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників / Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 21-26. – ISBN 978-617-689-152-9
635767
  Нестеренко І.І. Історія становлення поглядів на концепцію стилю життя особистості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 96-97
635768
  Бутенко В.О. Історія становлення поглядів на феномен правової експертизи юридичних документів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-64.
635769
  Козаченко Д.Д. Історія становлення податкового контролю в Україні: від незалежності до євроінтеграційної трансфомації // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 126-129. – ISSN 2312-928X
635770
  Науменко Л.П. Історія становлення поняття "бізнес" в англійській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – Бібліогр.: с. 33, Літ.: 13 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано термінологічне поняття "бізнес", його формування та становлення в сучасному англомовному континуумі. Розглянуто типові контексти вживання лексеми у складі терміносполучень на позначення різних аспектів підприємницької діяльності, ...
635771
  Совгиря О.В. Історія становлення поняття "парламентська опозиція" в політико-правовій думці : О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 69-73. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію становлення поняття "парламентська опозиція" в зарубіжній та українській політико правовій думці з метою з"ясування особливостей цього явища на різних етапах суспільно-історичного розвитку. The history of formation of definition ...
635772
  Совгиря О.В. Історія становлення поняття "парламентська опозиція" у політико-правовій думці : О. Совгиря / О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-27. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію становлення поняття "парламентська опозиція" у зарубіжній та українській політико-правовій думці з метою з"ясування особливостей цього явища на різних етапах суспільно-історичного розвитку. The history of formation of definition ...
635773
  Небрат С.С. Історія становлення права націй на самовизначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 149-155
635774
  Пилюченко Д.В. Історія становлення правового захисту від недобросовісної конкуренції // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 25-35. – ISBN 978-617-696-564-0. – ISSN 2308-0353
635775
  Волошин В.О. Історія становлення правового регулювання відносин у сфері промислової власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 221-225
635776
  Захарченко О. Історія становлення правового регулювання інституту післядипломної освіти поліцейських в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 192-197. – ISSN 2663-5313
635777
  Адамовський В.І. Історія становлення правової освіти та викладання правових знань / В.І. Адамовський, А.Л. Глушковецький // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.- практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 5-8
635778
  Корж К.М. Історія становлення предмета соціології девіантної поведінки (доконтівський період) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто перші етапи становлення девіантології як спеціальної соціологічної теорії. Основну увагу приділено компетенціям Ч. Беккаріа та А.Ж. Кетле, котрі започаткували наукове вивчення соціальних відхилень. Їх концепції слугували підґрунтям для ...
635779
  Горбань Н. Історія становлення принципів нотаріального процесу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 549-552
635780
  Хараджа О.О. Історія становлення принципу єдиного громадянства в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 196-201. – ISSN 1563-3349
635781
  Добровольський Д.М. Історія становлення принципу незалежності прокуратури у XVIII - на початку XX ст. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 45-51. – (Юридичні науки ; № 4 (1))


  У статті досліджується історія становлення принципу незалежності прокуратури невіддільно від становлення цього державного органу. Висвітлюються проблеми запровадження інституту фіскалів у Росії як попередника прокуратури. Hозкриваються проблеми ...
635782
  Цимбрівський Т. Історія становлення принципу непорушності кордонів у міжнародному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 161-167. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
635783
  Цимбрівський Т.С. Історія становлення принципу непорушності кордонів у міжнародному праві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-18. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті здійснено комплексний аналіз основних етапів інституалізації принципу непорушності кордонів, а також встановлено особливості його розвитку в сучасній системі сучасного міжнародного права.
635784
  Зінченко Ю.О. Історія становлення принципу пропорційності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 83-89. – ISSN 1563-3349
635785
  Цірат К. Історія становлення принципу самовизначення народів у міжнародному праві // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 4. – С. 54-60
635786
  Цимбрівський Т. Історія становлення принципу територіальної цілісності у міжнародному публічному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 233-241. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
635787
  Куйбіда В.В. Історія становлення природничої термінології та її різноманітність // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 145-148
635788
  Мамбетова А. Історія становлення психологічної думки кримськотатарського народу (від первісності до зародження Кримського ханства) / А. Мамбетова, С. Шиковець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 81-84. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто й проаналізовано таку важливу складову комплексного процесу формування та розвитку психологічної думки в Україні, як історія становлення психологічної думки кримськотатарського народу. На жаль, тема даного теоретичного дослідження досі була ...
635789
  Матвійчук Б.С. Історія становлення реклами: опрацювання наукової літератури // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 80-85. – ISSN 2226-3209
635790
  Машевський О. Історія становлення системи медичного страхування США та медична реформа Б. Обами / О. Машевський, М. Барабой // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 181-188


  У статті досліджено історію становлення медичного страхування у США та медичну реформу Президента США Б. Обами, яка вважаться одним із найголовніших досягнень у внутрішній політиці 44 президента США. Зокрема акцентовано на тому, що перші спроби ввести ...
635791
  Неліпа Д.В. Історія становлення системного аналізу політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 376-384
635792
  Кальницька Ю.С. Історія становлення соціальної психології в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст. // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 32-43
635793
  Яцино К. Історія становлення соціології права в працях вітчизняних учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 75-80. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена зародженню та розвитку науки соціології права в працях відомих українських учених кінця XIX - поч. XX століть. Розглянуто вплив їх наукових теорій на подальше становлення соціологічного підходу до права в українській правовій ...
635794
  Попко Є. Історія становлення спортивного права у світі та в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 50-53. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Стрімкий розвиток спортивного права у світі демонструє свою незалежність та індивідуальність. Автором зроблено спробу проаналізувати шлях розвитку спортивного права у передових країнах світу та розглянути ситуацію в Україні. Стремительное развитие ...
635795
  Слободзяник О. Історія становлення староукраїнських назв об"єктів природного ландшафту за розташуванням // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – C. 137-146. – (Серія філологічна ; вип. 68). – ISSN 2078-5119
635796
  Зубачова І. Історія становлення судової влади та її роль у системі поділу державної влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 4-8
635797
  Губань Р. Історія становлення сучасного адміністративно-територіального устрою України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 64-74.
635798
  Прохорова Г. Історія становлення сфери інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7. – С. 4-12. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
635799
  Клюковський Д. Історія становлення та віровчення релігійної організації "Свідки Єгови" / Д. Клюковський, О. Хорошко // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 7. – C. 215-227. – ISSN 2519-4348
635800
   Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітар. ун-т, Каф. духових та ударних інструментів РДГУ ; ред-упоряд. С. Цюлюпа. – Рівне. – ISBN 978-966-416-489-1
Вип. 9. – 2017. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
635801
  Святун О.В. Історія становлення та перспективи розвитку українсько-російських консульських зносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 155-163


  The article is dedicated to the research of the consular relations between Ukraine and the Russian Federation. The history of formation and recent developments of Ukrainian-Russian consular relations are being analyzed and the proposals are made ...
635802
  Чаркіна М.В. Історія становлення та проблеми старозавітньої біблеїстики // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 233-235
635803
  Свистуленко М.П. Історія становлення та розвитку видачі злочинців як правового інституту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-138. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються питання історії виникнення та розвитку інституту видачі злочинців. Issues of the history of origin and development of the institute of extradition are highlighted.
635804
  Кападзе А. Історія становлення та розвитку вищої освіти в Криму // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 115-117
635805
  Мінець Ю.О. Історія становлення та розвитку візантійського чернецтва за постановами Вселенських та помісних соборів IV-IX ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
635806
  Тимошенко М.О. Історія становлення та розвитку господарсько-правового регулювання вищої освіти в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 234-240.


  Исследуются вопросы становления законодательства о высшем образовании в Украине в период с 1990 года.
635807
  Клименко Н. Історія становлення та розвитку державного управління в умовах надзвичайних ситуацій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-45.
635808
  Калаур І. Історія становлення та розвитку договору найму // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 51-56
635809
  Савранчук Л.Л. Історія становлення та розвитку дозволу на в"їзд та виїзд іноземних громадян з України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 101-106. – ISSN 1563-3349
635810
  Гринько Р.В. Історія становлення та розвитку інституту забезпечення виконання зобов"язань в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 109-117. – ISSN 2078-9165
635811
  Бондар В.І. Історія становлення та розвитку Інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій (Радіотехнічного факультету) Одеського національного політехнічного університету / В.І. Бондар, Л.І. Сухотеріна, Ю.С. Ямпольський // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 31-40
635812
  Бондар Н.П. Історія становлення та розвитку інституту преветивного захисту цивільних прав // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 133-139
635813
  Москаленко М. Історія становлення та розвитку кінопромисловості в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню з позицій історичної ретроспекції основних етапів розвитку системи виробництва національних фільмів в Україні, зокрема, еволюції організаційно-правової форми його суб"єктів та розвитку державної думки у сфері ...
635814
  Короп І.І. Історія становлення та розвитку концепції бюджетування на підприємстві // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 85-89. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
635815
   Історія становлення та розвитку медичної фізики (гемодинаміки, звукових та ультразвукових методівдослідження) (частина 2) / В.Д. Дідух, Ю.А. Рудяк, А.Б. Горкуненко, Л.В. Наумова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 138-144. – ISSN 1681-2751
635816
   Історія становлення та розвитку медичної фізики (частина 1) / В.Д. Дідух, Ю.А. Рудяк, А.Б. Горкуненко, І.П. Кузьмак, Л.В. Наумова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 112-118. – ISSN 1681-2751
635817
  Муравйов В. Історія становлення та розвитку науки європейського права в Україні / В. Муравйов, О. Святун, К. Смирнова // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 161-180. – ISSN 2304-1773
635818
  Федорович Н. Історія становлення та розвитку нормативного регулювання співучасті у злочині зі спеціальним суб"єктом // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 189-200. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
635819
  Логінов О. Історія становлення та розвитку платіжних систем України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 131-136
635820
  Герасименко Є.С. Історія становлення та розвитку поняття "біженець" // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 111-114
635821
  Шкурко В.І. Історія становлення та розвитку правового регулювання співробітництва держав-членів ЄС з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – C. 256-267. – ISSN 2224-9281
635822
  Кодинець А.О. Історія становлення та розвитку правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 129-133. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості виникнення та становлення правової охорони комерційних найменувань, торговельних марок та географічних зазначень, визначається момент їх історичного зародження та подальшого генезису як явищ економічної та правової ...
635823
  Костовська О.М. Історія становлення та розвитку приватного обвинувачення у кримінальному судочинстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 5. – С. 30-34.
635824
  Гармаш Т.П. Історія становлення та розвитку природоохоронної справи на Півдні України та в Криму (ХІХ – початок ХХ ст. ) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ, 2010. – № 1 (13). – C. 65-73
635825
  Дяченко Т. Історія становлення та розвитку професії педагога вищої школи // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 4. – С.76-78. – ISSN 0131-6788
635826
  Чугай О. Історія становлення та розвитку професійної підготовки педагогів для дорослих у США // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 64-69
635827
  Гулик А.Г. Історія становлення та розвитку процедур підготовки цивільних справ до судового розгляду // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 133-143. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
635828
  Сельська В.В. Історія становлення та розвитку субсидіарної юридичної відповідальності // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (10). – С. 202-212. – ISSN 2524-101X
635829
  Нетреба М.М. Історія становлення та розвитку телебачення у міжнародному масштабі // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 80-85. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Розглянуто історію становлення та розвитку телебачення у міжнародному масштабі. Результати роботи полягають в узагальненні відомостей щодо розвитку телевізійного мовлення; співіснуванні прямоефірного та непрямоефірного телемовлення як характерної ...
635830
  Коваленко Н. Історія становлення та розвитку теоретико-методологічних основсівозмін у контексті діяльності наукової школи в Національномууніверситеті біоресурсів і природокористування України // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 118-123


  Встановлено основні напрями діяльності вчених-фундаторів наукової школи з розроблення сівозмін у системах землеробства Лісостепу та Полісся в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, а також внесок їхніх учнів та ...
635831
  Курбан О. Історія становлення та розвитку технологій інформаційних війн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 50-51. – ISSN 2076-9326
635832
  Михальський Ю. Історія становлення та розвитку третейських судів // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 41-49.
635833
  Кіцила Л. Історія становлення та розвитку українсько-чеських стосунків // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 106-112. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
635834
  Дороніна Н.В. Історія становлення та розвитку філологічних дисциплін в Імператорському університеті Св. Володимира (1834-1919 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дороніна Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 232 арк. – Додатки: арк. 226-232. – Бібліогр.: арк. 200-225
635835
  Дороніна Н.В. Історія становлення та розвитку філологічних дисциплін в Імператорському університеті Св. Володимира (1834-1919 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Дороніна Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 c. – Бібліогр.: 6 назв
635836
  Артемова Ю. Історія становлення та розвиток лінгвокультурології в контексті зміни лінгвістичних парадигм // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 20-28. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
635837
  Миронов А.Г. Історія становлення та розвиток служби пробації в країнах світу // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 101-104
635838
  Мальская М.П. Історія становлення та сучасний розвиток туризмології у Львіському національному університеті імені Івана Франка / М.П. Мальская, І.Г. Пандяк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 26-36


  Проаналізовано зародження, внесок науковців, основні напрями досліджень з рекреаційної географії та туризмології
635839
  Габчак Н. Історія становлення та сучасний стан лікувально-оздоровчого туризму Закарпатської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 114-120 : табл., діаграма. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
635840
  Фельцан І.М. Історія становлення теорії освіти дорослих у Європі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 299-301. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
635841
  Литвак О.Й. Історія становлення теорії та практики соціальної педагогіки (спадщина польського педагога-новатора Хелени Радлінської) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 304-309


  Стаття присвячена питанню історії становлення і розвитку теорії та практики соціальної педагогіки у Польщі. У статті розглядається творчий шлях і спадщина засновниці польської теорії та практики соціальної роботи і соціальної педагогіки Хелени ...
635842
  Литвак О.Й. Історія становлення теорії та практики соціальної педагогіки (спадщина польського педагога-новатора Хелени Радлінської) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 254-259
635843
  Кузнєцов П.В. Історія становлення технічних наук та внесок учених України в розвиток азотної промисловості // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 88-95. – ISSN 1728-3671
635844
  Іщенко А.І. Історія становлення українського телебачення: виникнення телевізійних професій та апробація жанрів екранного мистецтва (1939-1969 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Іщенко Анастасія Іванівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
635845
  Іщенко А.І. Історія становлення українського телебачення: виникнення телевізійних професій та апробація жанрів екранного мистецтва (1939-1969рр.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Іщенко Анастасія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 259 арк. – Додатки: арк. 204-259. – Бібліогр.: арк. 8-9, 176-203 та в додатках: арк. 204-205
635846
  Тимошенко Ю. Історія становлення фізичного виховання у навчальних закладах УСРР (1920-1930-ті рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 61-68. – ISSN 0869-3595
635847
  Тимошенко Ю. Історія становлення фізкультурної освіти в України (1920-1930-ті рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 66-77


  У статті проаналізовано процес становлення і формировання закладів освіти у сфері фізичної культури, його історичні особливості й тенденції.
635848
  Казімі Л. Історія становлення цивільного процесу в Ісламській Республіці Іран // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 80-82
635849
  Колесник О. Історія становлення юридичної професії в Англії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 71-73
635850
  Машкін М.О. Історія стародавнього Риму / М.О. Машкін. – К., 1952. – 692с.
635851
  Машкін М.О. Історія стародавнього Риму : підручник для іст. ф-тів держ. ун-тів і пед. ін-тів / М.О. Машкін ; [пер. з рос. вид. Ф.М. Бурлака] ; Ін-т історії Акад. наук СССР, Каф. історії стародав. світу Моск. держ. ун-ту ім. М.В. Ломоносова. – Вид. 2-ге. – Київ : Радянська школа, 1955. – 668 с. : іл., карти. – Покажч.: с. 627-655. – Бібліогр.: с. 578-614 та в підрядк. прим.
635852
  Балух В.О. Історія стародавнього Риму : Нав. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Балух, В.П. Коцур. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – 680с. – ISBN 966-8653-23-8
635853
  Петречко О. Історія Стародавнього Риму : підручник для студентів спец. 014.03 "Середня освіта" (Історія) / Олег Петречко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 576 с. – Бібліогр.: с. 560-575. – ISBN 978-966-384-299-8
635854
  Ковальов С.І. Історія стародавнього світу / С.І. Ковальов. – Харків, 1938
635855
   Історія стародавнього світу. – Харків
Т. 2. – 1938. – 307 с.
635856
  Ковальов С.І. Історія стародавнього світу / С.І. Ковальов. – К, 1955. – 207с.
635857
  Ковальов С.І. Історія стародавнього світу / С.І. Ковальов. – Київ, 1956. – 207 с.
635858
  Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу / Ф.П. Коровкін. – К, 1958. – 196с.
635859
   Історія стародавнього світу : підручник для педагогічних інститутів. – Київ : Радянська школа, 1958. – 640 с.
635860
  Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу / Ф.П. Коровкін. – К, 1959. – 196с.
635861
  Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу / Ф.П. Коровкін. – К, 1961. – 196с.
635862
  Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу / Ф.П. Коровкін. – Вид. 5-е. – К, 1966. – 240с.
635863
  Мухіна З.І. Історія стародавнього світу / З.І. Мухіна. – Львів
В.3. – 1966. – 52с.
635864
  Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу / Ф.П. Коровкін. – К, 1972. – 232с.
635865
  Редер Д.Г. Історія стародавнього світу : Навч. посібник для пед. ін-тів / Д.Г. Редер, К.О. Черкасова. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1972. – 251 с.
635866
  Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу : 5 клас / Ф.П. Коровкін. – Вид. 14-е. – Київ, 1974. – 232с.
635867
  Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу / Ф.П. Коровкін. – Вид. 15-е. – К, 1976. – 232с.
635868
   Історія стародавнього світу : Навч. посібник для пед. ін-тів. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1976. – 415 с.
635869
  Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу / Ф.П. Коровкін. – К, 1977. – 232с.
635870
  Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу / Ф.П. Коровкін. – К, 1983. – 232с.
635871
  Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу / Ф.П. Коровкін. – К, 1984. – 272 с. + карти
635872
  Гроссман Ю.М. Історія стародавнього світу : практикум : навч. посібник для іст. фак. ун-тів / Юрій Миронович Гроссман, Ігор Андрійович Лісовий. – Львів : Вища шк., Вид-во при Львів. ун-ті, 1985. – 223 с.
635873
  Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу / Ф.П. Коровкін. – Київ, 1986. – 272с.
635874
  Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу / Ф.П. Коровкін. – К, 1988. – 254с.
635875
  Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу : 6 кл / Ф.П. Коровкін. – К, 1990. – 253с.
635876
  Коровкін Ф.П. Історія стародавнього світу / Ф.П. Коровкін. – К, 1992. – 253с.
635877
  Шалагінова Історія стародавнього світу / Шалагінова, Б.Б. Шалагінов. – К, 1994. – 208с.
635878
  Бунятян К.П. Історія стародавнього світу : Пробн. підр. для 6 кл. серед. загальноосвіт. шкіл / К.П. Бунятян, В.М. Зубар, С.І. Селіцька. – Київ : Либідь, 1997. – 240 с. – ISBN 966-06-0001-1
635879
  Шалагінова О.І. Історія стародавнього світу : Підручн. для 6-го кл. середн. загальн. шк. / О.І. Шалагінова, Б.Б. Шалагінов. – 2. – Київ : Зодіак-Еко, 2001. – 256 с. – ISBN 966-7090-15-9
635880
   Історія стародавнього світу.. – Харків
1. – 1938. – 403с.
635881
   Історія стародавнього світу. Підручник для 5-6 класів середн. школи.. – 7-е вид. – К., 1949. – 224с.
635882
   Історія стародавнього світу. Підручник для 5-6 класів середн. школи.. – 10-е вид. – К., 1952. – 224с.
635883
   Історія стародавнього світу. Підручник для 5-6 класів середн. школи.. – 11-е вид. – Київ, 1953. – 224с.
635884
  Тураєв Б.О. Історія стародавнього Сходу : посібник для історичних факультетів університетів і педагогічних інститутів / Б.О.Тураєв ; За ред.В.В.Струве і І.Л. Снєгірьова. – 3-тє стереотипне видання. – Київ ; Харьків : Радянська школа
Т. 1. – 1938. – 360 с.
635885
  Тураєв Б.О. Історія стародавнього Сходу : посібник для історичних факультетів університетів і педагогічних інститутів / Б.О.Тураєв ; За ред.В.В.Струве і І.Л. Снєгірьова. – 3-тє стереотипне видання. – Київ ; Харьків : Радянська школа
Т. 2. – 1938. – 332 с., 1 л. карт.
635886
  Авдієв В.І. Історія Стародавнього Сходу / В.І. Авдієв. – Київ : Радянська школа, 1949. – 532 с. : іл., карт. – Бібліогр.: с. 490-503
635887
  Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу : Курс лекцій: Навч. посібник / О.П. Крижанівський. – Київ : Либідь, 1996. – 480с. – ISBN 5-325-00613-4
635888
  Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу : Підручник для студ. історичних спец. вищих закладів освіти / О.П. Крижанівський. – Київ : Либідь, 2000. – 592 с. – ISBN 966-06-0156-5
635889
  Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу : Підручник для студентів історичних спеціальностей вищіх навчальних закладів / О.П. Крижанівський. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2002. – 592с. – ISBN 966-06-0245-6
635890
  Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу : Підручник для студентів історичних спеціальностей вузів / О.П. Крижанівський. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2006. – 592с. – ISBN 966-06-0414-9
635891
  Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу : підручник для студентів історичних спеціальностей вищ. навч. закладів / О.П. Крижанівський. – 4-тє вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2009. – 592с. – ISBN 978-966-06-0561-9
635892
  Ткачук П. Історія стародавнього Сходу й античних країн у термінах, назвах і поняттях / П. Ткачук. – Луцьк, 1992. – 115с.
635893
  Козицький А.М. Історія Стародавнього Сходу у Львівському університету міжвоєнного періоду // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 56-60. – ISSN 1608-0599
635894
  Сергєєв В.С. Історія стародавньої Греції / В.С. Сергєєв. – К., 1940. – 360с.
635895
  Балух В.О. Історія Стародавньої Греції : Курс лекцій для студ. історичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.О. Балух, Ю.І. Макар. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 420с. – ISBN 966-7577-92-9
635896
  Шульга С.А. Історія Стародавньої Греції та Риму : тест. завдання та метод. рек. для студ. іст. ф-ту / С.А. Шульга ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Іст. ф-т. – Луцьк : Вежа, 2008. – 82, [2] с.
635897
  Галицька Є.В. Історія статистики в працях М.В. Птухи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-14. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються наукові праці М.В. Птухи з історії статистики, характеризуються основні постулати даних робіт, визначається їх значення для розвитку вітчизняної статистичної науки. The article introduces scientific works on the history of ...
635898
  Чекотовський Е.В. Історія статистичної науки : навч. посібник / Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання, 2011. – 495 с. – Бібліогр.: с. 465-491. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-882-2
635899
  Чекотовський Е.В. Історія статистичної науки : підручник / Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання, 2015. – 574, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 528-570. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-617-07-0070-4
635900
  Демченко Т Історія створення "Української малої енциклопедії" у листуванні Євгена Онацького і Романа Бжеського (1957-1968) / Т Демченко, С. Іваницька // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 861-894. – (Нова серія ; вип. 21/22)
635901
  Широбокова Д.Н. Історія створення гірських садів у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна та їх сучасний стан / Д.Н. Широбокова, В.І. Березкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Надано історичні відомості про створення гірського саду на території Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та освітлюється сучасний стан роботи на його ділянках.
635902
  Кулик Д. Історія створення Декларації прав людини і громадянина 1789 року // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 107-109. – ISBN 978-966-171-783-9
635903
  Казанська Н.А. Історія створення ділянки "Гірський сад" в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України в місті Києві / Н.А. Казанська, А.В. Клименко // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 327-332. – ISBN 978-966-2303-13-1
635904
  Герук С. Історія створення доїльних апаратів / С. Герук, О. Сукманюк // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 102


  У статті розглянуто і систематизовано основні етапи розвитку доїльного обладнання для великої рогатої худоби та наведено перші способи механізованого доїння. Особливу увагу приділено розробленим доїльним апаратам вітчизняних та закордонних ...
635905
  Лисова С.І. Історія створення і діяльності журналу "Русская мысль" і його значення як історичного джерела // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 87-91. – (Серія історії ; № 12)
635906
  Блізняк Анастасія Історія створення і сучасна діяльність Міжнародного кооперативного альянсу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 30-33
635907
  Іваницька Л. Історія створення інформаційних систем у туристичному бізнесі // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 59-66. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "У сучасних умовах інформаційні технології й створені на їхній основі інтегровані інформаційні системи стають незамінним інструментом у забезпеченні досягнення стратегічних цілей і сталого розвитку компаній і організацій, які працюють в галузі туризму. ...
635908
  Афанасьєва З.Б. Історія створення Київського Першого комерційного училища та його бібліотеки (1896-1920) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 140-143. – ISBN 978-966-02-7706-9
635909
  Шевчук О. Історія створення колегії Павла Галагана // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 1. – С. 87-95. – Бібліогр.: 37 назв.
635910
  Петренко А. Історія створення колекції російських стародрукованих видань XVII-XVIII століть Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 119-122. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Подано коротку історію створення російських зібрань кінця XVI-XVIII ст. Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. We have the short story of cruetion of the russian collection ending of XVII - ...
635911
  Цірат Г.В. Історія створення Конвенції про міжнародні обтяження пересувного обладнання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 111-115


  As soon as Ukraine has signed but not ratified the Convention on International Interests in Mobile Equipment which is very important to receive an external financing by Ukrainian enterprises working in aviation sphere, an author has researched the ...
635912
  Лазаренко В. Історія створення медалі "За мужність в охороні державного кордону України" // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-21. – ISSN 1811-542X
635913
  Казанцева Л.В. Історія створення метеорологічних приладів та внесок астрономів у цю справу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 26-29
635914
  Гураль О. Історія створення музею Михайла Старицького // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 10 (208). – С. 6-15 : фото. – ISSN 0131-2685
635915
  Бєляєв О. Історія створення музея шістдесятництва // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 11-25 червня (№ 11/12)
635916
  Лиховид О.М. Історія створення Національного природного парку "Джарилгацький" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 43-44. – Бібліогр.: 4 назв.
635917
  Гринь О.В. Історія створення опису Новгород-Сіверського намісництва 1779-1781 рр. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 32-37. – (Серія "Історичні науки")
635918
  Великожон В. Історія створення підручників з української мови: від давнини до 80-х років 20 століття / Вікторія Великожон; МОНУ, Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2008. – 88с.
635919
  Єсипенко Д. Історія створення повісті Бориса Грінченка "Під тихими вербами" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 46-49. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті висвітлюються обставини створення повісті Бориса Грінченка "Під тихими вербами". Проаналізовано художнє вираження суспільних та літературних поглядів письменника, а також характер авторських змін тексту. Розглянуто особливості "творчої ...
635920
  Андрущенко О.П. Історія створення полезахисхих лісових смуг у навчальному господарстві "Докучаєвське" / О.П. Андрущенко, М.О. Євдокимова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 240-251. – Бібліогр.: с. 249-251. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
635921
  Тарасенко К.В. Історія створення ради національної безпеки і оборони України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.180-185
635922
  Барановський О. Історія створення Ради присяжних повірених (адвокатів) Київського округу (1916-1919 роки): пердвиборна кампанія й утворення коаліцій // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 9 (36), вересень. – С. 54-58
635923
  Барановський О. Історія створення Ради присяжних повірених (адвокатів) Київського округу (1916-1919 рр.): вибори та початок роботи // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 10 (37), жовтень. – С. 54-60
635924
  Яценко А.Д. Історія створення рекреаційної дендросистеми Північно-Західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 128-132. – Бібліогр.: 6 назв.
635925
  Сиваченко М .Є. Історія створення романа "Хіба ревуть воли, як ясла повні ?". : з творчої лабораторії Панаса Мирного та Івана Білика / М. Є. Сиваченко ; М.Є. Сиваченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 324 с.
635926
  Бакаржієв А.Х. Історія створення сировинної бази урану України / А.Х. Бакаржієв, О.А. Лисенко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 4-14. – ISSN 1682-721Х


  "В основі цієї публікації - документи й історичні факти, матеріали нарад, конференцій і виробничих звітів, видані мемуари ветеранів уранової галузі, а також власні спогади, враження й роздуми авторів, професійна діяльність яких була пов’язана з ...
635927
  Бєлошицький Олександр Історія створення скла // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-16
635928
  Старовойтенко І. Історія створення та видання "Спогадів" та "Щоденника" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 12 (182). – С. 14-23. – ISSN 0131-2685


  "Спогади" та "Щоденник" Є. Чикаленко
635929
  Крик Н.В. Історія створення та діяльності абонементу історичного факультету наукової бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1989-2014 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 92-97. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
635930
  Будзика Г.А. Історія створення та діяльності Наукового комітету з антарктичних досліджень (до 20-річчя прийняття України до SCAR) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 117-121. – ISSN 0374-3896
635931
  Круглов Б. Історія створення та діяльності нумізматичного кабінету Київського університету Св. Володимира // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 115-119. – ISBN 978-966-95419-8-7
635932
  Костриця Микола Історія створення та краєзнавча діяльність південно-західного відділення Російського географічного товариства : В Українському географічному товаристві // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-50. – Бібліогр.: 37 назв
635933
  Солоіденко Г. Історія створення та організація діяльності бібліотечних об"єднань та асоціацій в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 15 : Бібліотеки Нац. ак. наук України: історія і сучасність. – С. 48-63.
635934
  Горин І.І. Історія створення та становлення Ради національної безпеки і оборони України // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 61-65. – ISBN 978-617-7293-17-9
635935
  Івінська О.О. Історія створення та сучасний вигляд парку Українського науково-дослідного інституту промислової медицини / О.О. Івінська, В.В. Тротнер // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 320-326. – ISBN 978-966-2303-13-1
635936
  Байрак О.М. Історія створення та сучасний стан дендрофлори ювілейних парків Полтавщини // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2010. – № 3. – С. 107-112. – ISSN 1605-6574
635937
  Матковський О. Історія створення Українського геологічного комітету та стисла його діяльність у першому десятилітті (до 100-річчя з часу заснуваннч) / О. Матковський, В. Павлишин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 96-103. – (Серія геологічна ; вип. 32). – ISSN 2078-6425


  "Головну роль у первинних заходах на шляху створення УГК відіграли професори Київського університету св. Володимира Володимир Лучицький і Борис Лічков".
635938
  Макуха М. Історія створення часопису "Друкарство" // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 61-68
635939
  Галака С.П. Історія створення ядерної зброї Пакистану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-34. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Досліджено витоки ядерної програми Пакистану та фактори, що впливали на прийняття рішення щодо створення пакистанської ядерної зброї. Докладно аналізуються мотиви керівництва країни та еволюція, яку відбула ядерна програма Пакистану. Простежений ...
635940
  Кобзар В. Історія стосунків кредитних спілок і банків США // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. Спецвип. / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2004. – № 6/7 : Другий Міжнародний фінансовий форум. м. Одеса 25-27 червня 20004 р. – С. 35-39
635941
   Історія страхування : Підручник / С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І. Кубів, О.Д. Вовчак; С.К. Реверчук, Т.В Сива., С.І. Кубів, О.Д.Вовчак; За ред. С.К. Реверчука. – Київ : Знання, 2005. – 213с. – ISBN 966-8148-70-3
635942
  Ніка О. Історія суб"єкта та модальності у мові й тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аспекти суб"єкта і модальності в різні історичні періоди. The article deals with the aspects of subject and modality in different historical periods.
635943
  Вайнагій М.В. Історія судової реформи в незалежній Україні // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 5 (26). – С. 127-132. – ISSN 2310-6166
635944
  Посунько О.М. Історія судочинства кінця XVIII - першої половини XIX ст. на теренах Південної України у епістолярних джерелах // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed. board: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Dnipro, 2021. – Vol. 4 (29), iss. 1. – С. 111-120. – ISSN 2664-9950
635945
   Історія суду й процесу в Україні.. – Одеса
Ч.1. – 1995. – 16с.
635946
  Сусло Д.С. Історія суду Радянської України / Д.С. Сусло. – Київ, 1968. – 236с.
635947
  Ярмаченко М.Д. Історія сурдопедагогіки / М.Д. Ярмаченко. – К., 1975. – 423с.
635948
  Слющинський Б.В. Історія суспільно-політичної думки: курс лекцій : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Європейський ун-т; Б.В. Слющинський. – Київ : Європейський університет, 2005. – 456с. – ISBN 966-301-061-4
635949
  Семеренко Г.В. Історія суфіксального творення іменників із демінутивним і гіпокористичним значеннями в українській мові / Г.В. Семеренко ; НАН України, Ін-т укр. мови, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : ЛІПС, 2020. – 378, [1] с. – Бібліогр.: с. 292-307. – (Студії з українського мовознавства / редрада: П.Ю. Гриценко (голова) [та ін.] ; вип. 30). – ISBN 978-966-191-237-2
635950
  Костич Л.М. Історія суфіксальної деривації якісних прикметників української мови : Монографія / Л.М. Костич; КНУТШ; Ін-т української мови. – Київ : Київський університет права, 2004. – 227 с. – ISBN 966-594-560-2
635951
   Історія сучасного світу : Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів. – Київ : Телепресінформ, 2001. – 338 с. – ISBN 966-7865-13-4
635952
   Історія сучасного світу : Соціально-політична історія 15-20 століть.Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Київ : Вікар, 2003. – 435с. – (Київському національному Університету імені Тараса Шевченка 170 років). – ISBN 966-7131-52-1
635953
  Орлова Т.В. Історія сучасного світу : Навчальний посібник / Т.В. Орлова. – Київ : Знання, 2006. – 551с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-181-0


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
635954
  Слюсаренко А. Історія сучасного світу // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 89-92. – ISSN 1682-2366
635955
  Орлова Т.В. Історія сучасного світу (XV-XXI століття) / Т.В. Орлова. – Київ : Вікар, 2007. – 552 с. – Бібліогр.: с. 551-552 та в кінці розд. – ISBN 978-966-7131-90-6
635956
  Орлова Т.В. Історія сучасного світу (XV-XXI століття) : навчальний посібник / Т.В. Орлова. – Київ : Вікар, 2008. – 552 с. – ISBN 978-966-7131-92-0


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
635957
   Історія сучасного світу: Програма курсу для магістрів вишіх навчальних закладів України.. – К., 1996. – 26с.
635958
   Історія сучасного світу: соціально-політична історія 15-20 століть : навчальний посібник [ для студентів вищих навчальних закладів ] / Ю.А. Горбань, Б.І. Білик, М.М. Карабанов, Л.В. Дячук, А.П. та ін. Канашевич; [ Горбань Ю.А. та ін. ]; за ред. Ю.А. Горбаня. – Київ : Знання, 2007. – 439с. – ISBN 978-966-346-430-5


  Висвітлено найважливіші події світової історії від початків індустріальної епохи до наших днів. Головний предмет вивчення — суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно-цивілізаціїйний поступ, ...
635959
   Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV - початку XXI століть : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Горбань Ю.А. [та ін.] ; за ред. Ю.А. Горбаня. – 4-те вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 438, [2] с. – Бібліогр.: с. 435-438. – ISBN 978-617-07-0018-6


  Висвітлено найважливіші події світової історії від початків індустріальної епохи до наших днів. Головний предмет вивчення — суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно-цивілізаціїйний поступ, ...
635960
  Варениця О.П. Історія сучасної філософії Ю. Бохеньського // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 132-134
635961
  Боднарчук Л.С. Історія східної філософії у дослідженнях Б. Рассела : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Боднарчук Любов Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
635962
  Боднарчук Л.С. Історія східної філософії у дослідженнях Б. Рассела : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Боднарчук Любов Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 172 арк. – Бібліогр.: арк. 154-172
635963
  Худайбердиєва О.А. Історія та духовна культура ногайців Буджакської Орди: історіографічний огляд // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 9-12. – ISBN 978-966-493-962-8
635964
  Прус В. Історія та методи окультних течій в Україні // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2014. – № 3. – С. 49-51. – ISSN 2311-4258
635965
  Могильний Ю. Історія та перспективи дослідження надгробних знаків XVI - поч. XIX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 190-192
635966
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 1/2 (353/354). – 2014
635967
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (355). – 2014
635968
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5 (356/357). – 2014
635969
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (358). – 2014
635970
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 13/14 (365/366). – 2014
635971
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (367). – 2014
635972
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (368/370). – 2014
635973
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (391), січень. – 2015
635974
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5 (392/393), лютий. – 2015
635975
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (394), лютий. – 2015
635976
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 13/14 (401/402), травень. – 2015. – Має вкладку "Актуальні діалоги", № 13, - 8 с.
635977
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (403), травень. – 2015
635978
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 21 (409), липень. – 2015
635979
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (410/411), серпень. – 2015
635980
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 25/26 (413/414), вересень. – 2015
635981
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 28/29 (416/417), жовтень. – 2015. – Має вкладку "Актуальні діалоги", № 13, - 8 с.
635982
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 31/32 (419/420), листопад. – 2015
635983
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (421), листопад. – 2015
635984
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (422/424), грудень. – 2015
635985
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 1/2 (425/426), січень 2016 р. – 2016. – 64 с.
635986
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (427), січень 2016 р. – 2016. – 32 с.
635987
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (430), лютий 2016 р. – 2016. – 32 с.
635988
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 7/8 (431/432), березень 2016 р. – 2016. – 64 с.
635989
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (433), березень 2016 р. – 2016. – 32 с.
635990
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (446/447), серпень 2016 р. – 2016. – 64 с.
635991
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (448), серпень 2016 р. – 2016. – 32 с.
635992
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 1/2 (461/462), січень 2017 р. – 2017. – 64 с.
635993
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (463), січень 2017 р. – 2017. – 32 с.
635994
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5 (464/465), лютий 2017 р. – 2017. – 64 с.
635995
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 10/11 (470/471), квітень 2017 р. – 2017. – 64 с.
635996
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (472), квітень 2017 р. – 2017. – 32 с.
635997
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (475), травень 2017 р. – 2017. – 32 с.
635998
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (487), вересень 2017 р. – 2017. – 33 с.
635999
   Історія та сучасний стан наукових досліджень у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України / Н.В. Заіменко, Т.М. Черевченко, М.Б. Гапоненко, Н.М. Смілянець // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 1605-6574


  Наведено відомості щодо історії створення, сучасного стану та розвитку Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Висвітлено основні наукові досягнення останніх років у галузі охорони рослин, інтродукції, селекції, ландшафтного ...
636000
  Мельник В.І. Історія та сучасний стан садово-паркового ансамблю у Молочках / В.І. Мельник, О.Р. Баранський, О.І. Шиндер // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 93-106. – ISSN 1605-6574
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,