Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
636001
  Сорока В. "Інтересний" учитель - винахідливий // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
636002
  Логвінова Д. "Інтеркультуралізм": квебекська модель культурного плюралізму // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 51-59. – ISSN 2519-4518
636003
  Кулібченко В. "Інтермедіальність" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 1. – С. 166-169. – ISSN 0130-321Х
636004
  Савчук Г.О. "Інтермедіальність" як категорія літературознавства й медіології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 15-18. – (Серія "Філологія" ; вип. 81). – ISSN 2227-1864
636005
  Федченко А. "Інтернат" для цілого Донбасу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 31


  Нова книжка Сергія Жадана "Інтернат" розповідає про жителів Донбасу в умовах війни.
636006
  Смоляр Л. "Інтернаціоналізація та міжнародна співпраця - наші сильні сторони" / спілкувалася Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Червень (№ 23/24)


  Університети, які роками впроваджували практики інтернаціоналізації, сьогодні мають суттєві переваги. Таким закладом є, зокрема, Міжнародний університет фінансів. Запитуємо у його ректорки Любові Смоляр - які стратегії життєздатності вибудовує сьогодні ...
636007
  Шуневич В. "Інтернаціоналізм чи русифікація?". 26 липня академіку, Герою України Івану Дзюбі виповнилося 85 років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 серпня (№ 27). – С. 11
636008
  Яцишин М.Ю. "Інтернет речей" в системі міжнародно-правової протидії кіберзлочинності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 287-298. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
636009
  Баранов О. "Інтернет речей" як правовий термін // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 96-103. – ISSN 2308-9636
636010
  Дідич З. "Інтернет речей": можливості та перспективи їх використання у сільському господарстві України // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 88-93 : табл. – Бібліогр.: с. 93. – ISSN 2313-3627
636011
  Логвиненко Л. "Інтерпретація художнього тексту" // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 529-530. – ISBN 978-617-7993-01-7
636012
  Жукова Н.А. "Інтимна відгородженість" Теофіля Готьє: проект "чистого" мистецтва // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 84-99. – ISSN 2226-2180


  "Спираючись на біографічний метод, в контексті проблем "масового" та "елітарного", автор аналізує творчість видатного французького письменника, критика, представника течії "мистецтво для мистецтва" Теофіля Готьє. Стверджується, що твори письменника, в ...
636013
  Стріха М. "Інтинський зошит" - рука, простягнута крізь час і простір // Світ. – Київ, 2018. – Грудень (№ 47/48). – С. 4


  Книжкові подарунки до 110-річчя Григорія Кочура.
636014
  Белоцерковскі Е. "Інтифада ножів" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 листопада (№ 199). – С. 10-11


  Посол Держави Ізраїль в Україні Еліав Бєлоцерковскі про те, як Ізраїль бореться з новою формою тероризму.
636015
  Гуняк А.Я. Інтерес як критерій поділу права на приватне та публічне: загальнотеоретичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 2219-5521
636016
  Усатий Г.О. Інтерес як об"єкт кримінально-правового конфлікту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 236-240. – ISSN 2219-5521


  Статтю присвячено визначенню спрямованості кримінально-правового конфлікту та його предмета через дослідження окремих аспектів правової категорії "інтерес", яка останнім часом все активніше використовується вітчизняним законодавцем при конструюванні ...
636017
  Воронова О.В. Інтерес як складовий елемент захисту в цивільному праві України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 13-19. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
636018
  Дубінін В.В. Інтерес як соціально-філософська категорія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
636019
  Дубінін В.В. Інтерес як соціально-філософська категорія: діяльнісний підхід // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 131-138. – ISSN 2076-1554
636020
  Макаренко Н.Г. Інтереси в системі самореалізації особистості : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.11 / Макаренко Н. Г.; МОУ,КУ. – К., 1994. – 17л.
636021
  Макаренко Наталія Генадіївна Інтереси в системі самореалізації особистості (соціально-філософський аналіз) : Дис... доктора філософськихнаук: 09.00.11 / Макаренко Наталія Генадіївна; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 143л. – Бібліогр.:л.130-143
636022
  Туркот М. Інтереси військової служби: поняття та характеристика // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-13.
636023
  Корнякова Т. Інтереси держави - це і права дітей, права кожного з громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.14-18
636024
  Матвієць А. Інтереси держави в галузі земельних відносин: поняття та зміст // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 83-90
636025
  Семенюк В. Інтереси держави в господарському представництві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-19.
636026
  Гришко С.М. Інтереси держави та територіальних громад на місцевому рівні в Україні: теоретичне розуміння // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 125-130. – ISSN 2306-6814
636027
  Валюх В. Інтереси держави як предмет представництва прокурором у суді // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.112-114. – ISSN 0132-1331
636028
  Петренко Г. Інтереси канадської компанії WWM усупереч міжнародним стандартам // Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 2016. – 27 травня (№ 56). – С. 16


  Канадська гірнича компанія WorldWide Minerals Ltd.(WWM) має намір судитися з Казахстаном, звинувачуючи його в невиконанні зобов"язань неіснуючої держави СРСР.
636029
  Масловський М.А. Інтереси колгоспного селянства. / М.А. Масловський. – К., 1976. – 164с.
636030
  Шулікін Д. Інтереси ланки і контури законопроєкту // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 грудня (№ 47)
636031
  Надольний М.І. Інтереси людські / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 160-162. – ISBN 966-642-073-2
636032
  Пітцик М.В. Інтереси міст в контексті адміністративно-територіальної реформи // Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні : міжнар. досвід та практ. пропозиції / М.В. Пітцик, Ю.І. Ганущак, Д. Шиманке, Х. Циммерманн. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 3-8. – (Проект "Реформа публічного управління в Україні"). – ISBN 978-966-1639-00-2
636033
  Рябека О.Г. Інтереси народу як системоутворюючий чинник організаційних рівнів і форм реалізації державної влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 50-58
636034
  Дубінін В.В. Інтереси народу: плюралізм поглядів / В.В. Дубінін ; [за наук. ред. В.П. Беха] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 484, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 468-476. – Бібліогр.: с. 428-449. – ISBN 978-966-660-815-7
636035
  Вавринчук М.П. Інтереси національної безпеки України у сфері державно-церковних відносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 346-351. – (Право. Економіка. Управління)
636036
  Солоткий С.А. Інтереси правосуддя у практиці Європейського суду з прав людини та їх значення для правової системи України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2013. – № 9 (157). – С. 40-48
636037
  Малєнко О.В. Інтереси роботодавця в трудовому праві // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 78-81. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
636038
  Фесенко Є. Інтереси споживачів потребують захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.36-39.
636039
  Ареф"єва Олена Володимирівна Інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом підприємств / Ареф"єва Олена Володимирівна, Комарецька Поліна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 80-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано і визначено основні інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом промислових підприємств.
636040
  Брайловський І.А. Інтереси та переваги держави в проектах державно-приватного партнерства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 52-57. – ISSN 1993-0259
636041
  Микитчук Н.М. Інтереси та політика КНР в Центральній Азії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 309-314. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
636042
   Інтереси транснаціональних корпорацій лобіюють у Верховній Раді України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 7-8
636043
  Рудницький С.В. Інтереси у соціальному вимірі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 123-135
636044
   Інтереси України в Азії // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  Азійську тематику активно розвивають в ІМВ КНУ. Академічна відповідь його викладачів та науковців на визначальний тренд сучасного розвитку вилилася у міжнародну конференцію «Інтереси України в Азії».
636045
  Кулінич М. Інтереси України в Азійсько-Тихоокеанському регіоні // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2006. – Вип. 7 : за 2006 рік. – С. 386-406. – ISBN 966-7522-07-5
636046
  Михайловская О.В. Інтереси України в рамках співтовариства країн ОЧЕС // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 5. – С. 58-66. – ISSN 1729-7036
636047
  Богуш М. Інтереси учасників корпоративних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 103-106. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується поняття "інтерес" з точки зору різних наук, досліджуються існуючі концепції розуміння категорії "інтерес", з"ясовується сутність та види індивідуальних інтересів учасників корпорації, пропонується власне бачення щодо узгодження ...
636048
  Люта Л. Інтереси як психологічний чинник соціальних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 16-19. – (Соціальна робота ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сутності поняття "інтерес". Проаналізовано, як нові соціальні зміни, провокують появу нових організаційних форм. Проілюстровано, що об"єднання в нових організаційних формах відбувається на нових засадах. Представлено, що інтерес ...
636049
  Дубінін В.В. Інтереси як форма самовираження народу // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 89-103
636050
  Шульга З.П. Інтереси, стимули, заінтересованість / З.П. Шульга, Ю.І. Палкін. – К., 1970. – 263с.
636051
   Інтеріорність // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 760. – ISBN 966-316-069-1
636052
  Швець Р.Я. Інтеркаляційна модифікація пористих і шаруватих матеріалів для пристроїв генерування і накопичення електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Швець Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
636053
  Коноплянко Д.Ю. Інтеркальовані нанокомпозитні конденсатори на основі шаруватих кристалів A3 B6 : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.27.01 / Коноплянко Д.Ю. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
636054
  Присяжнюк О.С. Інтеркультурна взаємодія в умовах поглиблення політичної, етнокультурної та інформаційної глобалізації // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 215-217
636055
  Першукова О. Інтеркультурна освіта в Європі як стратегічний напрям розвитку в епоху постмодерну // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 59-61
636056
  Дроботенко М.О. Інтеркультурна філософія: до визначення поняття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 208-211. – ISSN 2076-1554
636057
  Сидоренко І.Г. Інтеркультурне виховання як фактор соціалізації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 133-134
636058
  Афанасьєва Л. Інтеркультурне місто як модель інтеграції українських спільнот у сучасний європейський простір / Л. Афанасьєва, Рубікондо-Хованова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 13-17
636059
  Саенко С.Г. Інтеркультурний вимір у викладанні іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 139-142
636060
  Монолатій Т.П. Інтеркультурні мотиви волоцюжництва у прозі Йозефа Рота // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 254-260. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
636061
  Штефюк В.Д. Інтеркультурність акторського тренінгу в сучасному театральному мистецтві : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Штефюк Валерія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2022. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
636062
  Кічук Я.В. Інтеркультурологічна компетенція фахівця з міжнародної економіки: параметр здатності до дипломатії // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 108-113. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
636063
   Інтерлакенська декларація // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 234. – ISSN 0132-1331
636064
  Литвин О.М. Інтерлінація функцій / О.М. Литвин. – Харків : Основа, 1992. – 234 с.
636065
  Остапчук А. Інтермедіальна матриця конверсії літературного тексту на мову кіномистецтва (Висновки з магістерської роботи) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 172-174
636066
  Сиваченко Г. Інтермедіальна парадигма роману Володимира Винниченка "Сонячна машина" // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 234-254. – ISBN 978-966-921-243-6
636067
  Просалова В. Інтермедіальна поетика Михайла Яцкова // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 160-169. – ISBN 978-966-171-889-9
636068
  Омельчук О. Інтермедіальна проекція літературного авангарду Валер"яна Поліщука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 37-43. – ISSN 0236-1477
636069
  Івлєва Ю.О. Інтермедіальна специфіка збірки Поля Елюара та Мана Рея "Les Mains libres" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 28-34. – (Серія "Філологія" ; вип. 86). – ISSN 2227-1864


  Ця стаття є частиною більш ґрунтовного дослідження феномену «пікто-поезії» на матеріалах збірки Поля Елюара та Мана Рея «Les Mains libres». Сюрреалізм як авангардистський напрямок не випадково привертає увагу сучасних українських і зарубіжних ...
636070
  Гладун Д. Інтермедіальне перекодування творів Гео Шкурупія у відеоперформансах Семінару творчої молоді 2020 р. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (720). – С. 52-65. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано особливості поетичного перформансу в рамках Семінару творчої молоді (далі - СТМ або семінар), що у 2020 р. вперше відбувся онлайн. Охарактеризовано відмінності між перформансами, виконаними наживо, відеоперформансами та ...
636071
  Мислива В. Інтермедіальне поле повісті "Я, Мілена" Оксани Забужко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 39-41


  У статті розглянуто повість "Я, Мілена" Оксани Забужко як простір для інтермедіальних маркерів. Йдеться про вплив технологій на внутрішній світ героїв, зміну світобачення людини через взаємодію сучасних мистецтв. Проаналізовано відмінні риси між ...
636072
  Вірченко Т. Інтермедіальне прочитання ранньої драматургії Любові Яновської // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 169-176. – ISBN 978-966-171-889-9
636073
  Бітківська Г. Інтермедіальний дискурс журналу "Вітчизна" (1987-1992) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 10-16


  У статті зроблено проблемно-тематичний аналіз інтермедіального дискурсу журналу «Вітчизна». Простежено значення вербальних і візуальних жанрів та їхню взаємодію у літературно-художньому журналі як текст. В статье осуществлен проблемно-тематический ...
636074
  Ільчук М. Інтермедіальний простір роману Томаса Бруссіга "На коротшому кінці сонячної алеї" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 130-136. – ISSN 2307-2261
636075
  Савчук Г.О. Інтермедіальні аспекти української літератури епохи шістдесятництва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 129-132. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
636076
  Васильєв Є. Інтермедіальні виміри метадраматичності: дитячий кінематограф 1960-1980-х років // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 229-252. – ISSN 2306-2908


  "Зроблено спробу застосувати поширену концепцію метадрами та метатеатральності, розроблену щодо драматургії, до явищ кінематографу. Зачіпається проблема театральності у кіноестетиці та історії світового кіно. Матеріалом дослідження є витвори ...
636077
  Ковпік С. Інтермедіальні експерименти А. Берга з п"єсою Г. Бюхнера "Войцек" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 148-152. – ISBN 978-966-171-889-9
636078
  Маценка С. Інтермедіальні зв"язки слова та музики в німецькому експресіонізмі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 182-188. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Проблема зближення та взаємодії в німецькому експресіонізмі окремих мистецтв розглядається як концептуальна складова його програми. Особливу увагу звернено на роль музики в цьому процесі як мистецтва, яке втілює ідею вираження. На прикладі вірша ...
636079
  Олійник С.М. Інтермедіальні зв"язки українського фентезі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 271-275. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
636080
  Клочек Г. Інтермедіальні стосунки художньої літератури та кіно: із теоретичних спостережень // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 24-33. – ISBN 978-966-171-889-9
636081
  Доценко Н.В. Інтермедіальні стратегії відображення пам"яті у прозі Патріка Модіано // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 259-269


  У статті розглядаються інтермедіальні стратегії у прозі Патріка Модіано, а саме ті художні прийоми, що суголосять засадам кінематографічних технік, зокрема "монтажне бачення" та різні моделі репрезентації, запроваджені відомим режисером, засновником ...
636082
  Родіонова І. Інтермедіальність "України в огні" Олександра Довженка / І. Родіонова, О. Шапіренко // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 235-241
636083
  Короткова Л.В. Інтермедіальність в британській художній прозі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 85-93
636084
   Інтермедіальність на перетині наукових парадигм : ретроспектива і сучасність : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. Укр. асоц. когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП) : КНЛУ, Київ, 20-21 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Центр когнітивних і семіотичних дослідж. [та ін. ; редкол.: О.П. Воробйова (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2021. – 82, [2] c. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
636085
  Мегела І.П. Інтермедіальність повісті Г. Гессе "Останнє літо Клінгзора" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 153-162


  У статті висвітлюється методологія інтермедіального зв’язку словесного й образотворчого мистецтв.Повість Г.Гессе «Останнє літо Клінгзора» аналізується під кутом зору художньо-світоглядної моделі естетичного смислу, ключовими категоріями якої є ...
636086
  Лисенко Н.О. Інтермедіальність поетичних текстів Т. Осьмачки
636087
  Лисенко Н.О. Інтермедіальність поетичних текстів Т. Осьмачки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 234-238. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті в лінгвопоетичному аспекті досліджується інтермедіальність доробку Т. Осьмачки, за доп. компонентного аналізу описуються мовні засоби, що використав автор для створення символів та метафор, специфіка яких полягає в намаганні поета скористатися ...
636088
  Бітківська Г.В. Інтермедіальність сучасного українського літературного журнала: до постановки проблеми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 42-48


  У статті визначаються основні напрями теоретичного осмислення поняття "інтермедіальність" та обґрунтовується доцільність вживання цього терміна для позначення особливостей сучасного українського літературного журналу. В статье определяются ...
636089
  Довгань О.В. Інтермедіальність художнього тексту як соціологічний феномен та проблема культурної комунікації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 172-176. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті розглядається поняття інтермедіальності як соціальний та лінгвістичний феномен. Останній автор означує як систему культурних комунікацій, яка продукує збагачення і трансформацію продуктів культури певної нації. Окреслено динаміку та ...
636090
  Гнатюк М. Інтермедіальність циклу Емми Андієвської "Спокуси святого Антонія" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22 : Українська література у світі. – С. 258-272. – ISBN 978-617-8077-06-8
636091
  Бітківська Г.В. Інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 37-46


  У статті досліджено інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі: виявлено семантику і функції візуальних образів та творів образотворчого мистецтва в організації взаємозв"язків часу й простору. Часопростір ...
636092
  Наєнко М. Інтермедіальність як методологія // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 6-15. – ISBN 978-966-171-889-9
636093
  Наєнко М. Інтермедіальність як методологія // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 238-246. – ISBN 978-617-7480-77-7
636094
  Просалова В. Інтермедіальність як явище мистецтва і метод аналізу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 46-53. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена проблемі інтермедіальності, що розглядається у зв"язку з інтертекстуальністю. З"ясовується походження цього поняття, його семантика. Акцентовано необхідність розмежування інтермедіальності як літературного явища і як методу ...
636095
  Шестакова Е. Інтермедіальність: м"яка "експансія" художності у словесність масової комунікації // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 59-72. – ISBN 978-966-171-889-9
636096
  Франко І.Я. Інтермедія Еврея з Русном : [Розвідка] / Ів. Франко. – Харків : Друк. "Печатне діло", 1908. – 12 с. – В кн. також текст інтермедії ; З 18 т. Збірника Харківського історико-філологічного т-ва, виданого в пошану проф. М. Сумцова
636097
  Девтеров І. Інтермент як нова особистість // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 83-91. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-2366
636098
  Заремба Н.В. Інтерметалічні фази у системах RENiIn-RENiM (RE=La,Ce; M=Al,Ga,Ge) та споріднених до них : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Заремба Назар Васильович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
636099
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1930. – 16с.
636100
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – 2-е. – Харків, 1930. – 48с.
636101
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1930. – 36с.
636102
  Михайлюк М. Інтермеццо : Поезії / Михайло Михайлюк. – Бухарест : Критеріон, 1971. – 57, [2] с.
636103
  Антонюк Н.М. Інтермовний трансфер інформаці: дискурсний потенціал / Н.М. Антонюк, О.Ю. Титаренко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 499-502
636104
   Інтермолекулярні полікомплекси поліакриламіду та полівінілового спирту з рихлою упаковкою сегментів / Л.М. Момот, Т.Б. Желтоножська, Н.М. Пермякова, С.В. Федорчук, В.Г. Сиромятніков // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 51-56. – ISSN 0041-6045
636105
  Пермякова Наталія Михайлівна Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водневими зв"язками, як нові функціональні матеріали : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06. / Пермякова Наталія Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 222 л. + Додатки: л. 218-222. – Бібліогр.: л. 196-217
636106
  Пермякова Наталія Михайлівна Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водневими зв"язками, як нові функціональні матеріали : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Пермякова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назв.
636107
  Розинка О.О. Інтерналізація фондового ринку - важлива умова входження України у світовий економічний простір // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 78-82. – (Економічні науки ; № 1)
636108
  Малій Н. Інтернальність як психологічна передумова професійного становлення особистості студентів-психологів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 349-364. – ISSN 2077-1827
636109
  Назаркевич Х.Я. Інтернат versus Internat: німецький переклад роману Сергія Жадана // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 66-82. – ISSN 2617-8923
636110
  Покась В. Інтернатна освіта: історія становлення та розвитку в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 109-116. – ISSN 2078-1016
636111
  Куценко С. Інтернатне сирітство. Кожна дитина має право на сім"ю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 21. – ISSN 1992-9277
636112
  Пивовар С.Ф. Інтернаціонал / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 162-163. – ISBN 966-642-073-2
636113
  Грицак Я. Інтернаціонал чесних націоналістів // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 46 (399), 30 листопада 2017. – С. 31
636114
  Циганов С.А. Інтернаціоналізації банківської діяльності: закономірності та сучасні тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 155-162.
636115
  Смирнов В.А. Інтернаціоналізаційні процеси в розвитку європейської вищої освіти на початку XXI століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 433-441. – ISSN 2312-5993


  Актуальність статті зумовлена тим, що вища освіта в третьому тисячолітті стає одним із найважливіших чинників успішного розвитку суспільства, необхідною умовою підтримки конкурентоспроможності професійного рівня особистості. Визначено стратегії ...
636116
  Савельєв Є. Інтернаціоналізація - основа реформування вищої освіти України // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.26-32. – ISBN 966-654-025-8


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
636117
  Степаненко Б. Інтернаціоналізація банківського сектору України: ціна й методи злиття та поглинання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 12-16. – ISSN 1810-3944
636118
  Дмітрієв В.С. Інтернаціоналізація банківської діяльності на фінансових ринках країн, що розвиваються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 137-144. – Бібліогр.: 17 назв.


  In this paper banks internalization and entrance strategy to the emerging financial markets is reviewed. New trends in commercial banks activities on the emerging markets are analyzed. On the basis of this analysis some conclusions about entrance to ...
636119
  Гаряга Л.О. Інтернаціоналізація банківської діяльності як риса сучасного розвитку світової фінансової системи // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 81-86
636120
  Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності:досвід країн Центрально-Східної Європи і перспективи для України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 25-28
636121
  Мочерний С Інтернаціоналізація вирибництва і сучасні тенденції розвитку світового господарства : Проблеми економічної теорії / С Мочерний, С. Фомішін // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 47-55 : Табл. – Бібл. 19 назв. – ISSN 0131-775Х
636122
   Інтернаціоналізація вишів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 10 : на фото В.А. Бугров. – ISSN 2219-5793


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч організаторів проекту "Підтримка інтернаціоналізації українських ЗВО 2019-2021 років". 18 менеджерів різних українських вишів отримають можливість пройти півторарічне навчання з інтернаціоналізації вищої ...
636123
  Дебич М.А. Інтернаціоналізація вищої освіти в глобалізованому світі: тенденції та виклики // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 31-40. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
636124
  Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти в китайському контексті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 2 (66). – С. 316-325. – ISSN 2312-5993
636125
  Смолікевич Н.Р. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізацій них процесів: сучасний стан и перспективи // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 380-385. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
636126
  Смолікевич Н.Р. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізаційних процесів: сучасний стан і перспективи // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  Акцентована увага на важливості інтернаціоналізації освіти як провідної тенденції сучасного світового соціокультурного поступу.
636127
  Клімова Г.П. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобальних викликів // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 1 (48). – С. 185-205. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
636128
  Зайковський О.С. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобального простору // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 524-526
636129
  Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти в університетах Європейського Союзу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 86-95. – ISSN 2312-5993
636130
  Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти Канади на національному рівні // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 1 (57). – С. 55-60. – ISSN 2075-1478
636131
  Дараган Т. Інтернаціоналізація вищої освіти у XXI столітті: досвід університетів США і Європи / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 48-54. – ISSN 1682-2366
636132
  Гаращук О.В. Інтернаціоналізація вищої освіти України - шлях до її входження в єдиний європейський освітній простір і підвищення якості освіти / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 5-11. – ISSN 2218-1199
636133
  Вербицька С. Інтернаціоналізація вищої освіти як предмет порівняльно-педагогічних досліджень науковців пострадянського простору // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 122-131. – ISBN 978-966-2633-03-0
636134
  Козоріз В. Інтернаціоналізація вищої освіти: виклики і перспективи // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 245). – С. 6


  Нещодавно ректор Харківського національного технічноого університету сільського господарства імені Петра Василенка Олександр Нанка та проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв"язків Юрій Вітковський підписали угоду про співпрацю з Вищою ...
636135
  Бенніч-Бьоркман Інтернаціоналізація вищої освіти: пошук ефективної моделі в контексті україно-шведського співробітництва / Бенніч-Бьоркман, С.В. Курбатов // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 93-100
636136
  Сбруєва А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 89-95. – ISSN 2078-1016
636137
  Цехмістро Н.Я. Інтернаціоналізація господарського життя радянських республік в умовах розвинутого соціалізму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 8-15. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
636138
  Нямещук Г.В. Інтернаціоналізація діяльності дослідницьких університетів України: мобільність іноземних студентів // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 37-40. – ISSN 1728-6220


  У статті проаналізовано процеси інтернаціоналізації діяльності дослідницьких університетів України. Виявлено національні особливості мобільності іноземних студентів, що впливають на частку України уструктурі глобального ринку освітніх послуг. Вивчено ...
636139
  Бойченко М.А. Інтернаціоналізація докторської освіти: досвід Європейського Союзу // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 67-69. – ISBN 978-966-698-290-5
636140
  Єременко І. Інтернаціоналізація забезпечення якості вищої освіти в Україні: історія і сучасність // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 43-55. – ISSN 2312-5993
636141
  Куліков П.М. Інтернаціоналізація закладів вищої освіти. Імпорт-експорт освітніх послуг на прикладі столичного регіону : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров ; М-во освіти і науки України, Рада ректорів Київ. вузів. центру. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 334, [2] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 327-332. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-990-000-5
636142
  Козлова А.І. Інтернаціоналізація інноваційного розвитку в умовах глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 49-50. – ISBN 78-966-1555-47-09
636143
  Вовк С. Інтернаціоналізація інноваційної діяльності ТНК // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – C. 224-240. – ISSN 1684-906Х
636144
  Луць В. Інтернаціоналізація комерційних відносин: концептуальні засади правового регулювання : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 138-139. – ISSN 0132-1331
636145
  Чирва А.С. Інтернаціоналізація курикулуму на прикладі австралійських університетів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 1 (55). – С. 412-418. – ISSN 2312-5993
636146
  Голляк Ю.Б. Інтернаціоналізація міжгалузевого виробництва, її причини та ефективність // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 148-152
636147
  Гальперіна Л.П. Інтернаціоналізація на світовому ринку хімічної продукції / Л.П. Гальперіна, Н.О. Литвиненко, П.О. Литвиненко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 36-41. – ISSN 1729-7036
636148
  Солощенко В. Інтернаціоналізація навчальних програм: погляд німецькомовного суспільства // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 99-108
636149
  Каніщенко О.Л. Інтернаціоналізація національних економік // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 38-53. – ISBN 978-617-696-407-0
636150
  Жиляєв І.Б. Інтернаціоналізація національної системи вищої освіти України / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 81-82. – ISBN 978-966-7909-71-0
636151
  Чернякова Ж.Ю. Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чернякова Жанна Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
636152
  Ісайкіна О.Д. Інтернаціоналізація освітнього простору як умова ефективної підготовки фахівців світового рівня / О.Д. Ісайкіна, А.М. Зленко, М.М. Хітов // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 202-220. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
636153
   Інтернаціоналізація освітнього та наукового процесів в Ужгородському національному університеті як складова стратегії розвитку вишу / М.О. Лендьел, О.І. Свеженцева, М.М. Нагоркін, Ю.Ю. Гойдаш // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 79-88. – ISSN 2218-5348
636154
  Лобанова Л.С. Інтернаціоналізація підготовки наукових кадрів в розвинутих європейських країнах: проблеми та уроки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 58-70. – ISSN 0374-3896
636155
   Інтернаціоналізація підприємництва та потенціал конкурентоспроможності регіонів / В.М. Бабаєв, М.К. Сухонос, О.В. Димченко, О.О. Рудаченко, Ю.О. Тараруєв // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 7, вип. 160. – С. 2-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
636156
  Остряков Я.О. Інтернаціоналізація процесу визначення морської ділянки українсько-російського міждержавного кордону: політико-правовий аналіз // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 204-209.
636157
  Ільницький Д.О. Інтернаціоналізація ринку освітніх послуг України: інтеграційна перспектива // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 149-158. – ISSN 1811-9824


  Розглянуто основні аспекти розвитку системи вищої освіти України з точки зору участі в світовому ринку освітніх послуг, де активно посилюються процеси інтернаціоналізації.
636158
  Дебич М. Інтернаціоналізація систем забезпечення якості вищої освіти як глобальна тенденція // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 81-88. – ISSN 2078-1016
636159
  Вергун В.А. Інтернаціоналізація системи вищої освіти України і форми її реалізації / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 128-137. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
636160
  Нерода-Березка Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нерода-Березка Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 258 арк. – Додатки: арк. 235-258. – Бібліогр.: арк. 208-234
636161
  Нерода-Березка Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нерода-Березка Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
636162
  Шевченко В. Інтернаціоналізація страхових ринків транзитивних економік та європейське регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-43. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Аналізується інтернаціоналізація ринків страховання в транзитивних економіках. Розглядається наслідки інтернаціоналізаціїї ринків страховання та сучасні вимоги європейського регулювання. Internationalization of insurance markets in transitional ...
636163
  Расшивалов Д.П. Інтернаціоналізація страхової діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-47. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто Угоду про партнерство України з Євросоюзом щодо розвитку фінансового, зокрема, страхової сфери. EC - Ukraine Agreement on partnership. Development of financial sector of Ukraine. Insurance.
636164
  Волошин Ю.О. Інтернаціоналізація сучасного конституційного права: деякі теоретичні й практичні проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 82-88.
636165
  Малишева М. Інтернаціоналізація сфери туризму у Туреччини та її вплив на розвиток системи професійної освіти // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 118-120. – ISBN 978-966-644-365-9
636166
  Шевченко В.Ю. Інтернаціоналізація та конкурентоздатність національних фінансових систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 89-95


  Досліджується зміст інтернаціоналізації фінансових систем та її роль в умовах сучасної кризи. Розкривається роль конкурентоздатності національних фінансових систем в умовах інтернаціоналізації.
636167
  Бебко С.В. Інтернаціоналізація та кооперація системи вищої освіти України в умовах глобальних викликів // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 28-38. – ISSN 2410-9576


  Сучасна вища освіта відіграє вагому роль у сприянні мобільності, зокрема молоді, впровадженню інновацій, економічному зростанні, капіталізації людського потенціалу. За умов нестабільності та жорстких викликів сьогодення ще більше зростає потреба у ...
636168
  Матюх С. Інтернаціоналізація та транснаціоналізація діяльності вищих навчальних закладів на світовому ринку освітніх послуг // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 99-105. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 1). – ISSN 2306-4420


  Аналізується міграційних рух професорсько-викладацького складу та студентів на міжнародному ринку. Характеризуються нові форми міжнародної співпраці вузів за сучасних умов.
636169
   Інтернаціоналізація університетів: не час гальмувати! / підготувала Світлана Галата // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 35/36)


  Про форум "Інтернаціоналізація українських закладів вищої освіти 2021: німецько-український досвід", який нещодавно відбувся у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD). "У ...
636170
  Шубартовський Г. Інтернаціоналізація університетської освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 59-63. – ISSN 1682-2366
636171
  Чирва А.С. Інтернаціоналізація університетської освіти Китаю // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 69-73. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті проаналізовано стратегічні підходи до інтернаціоналізації в китайських університетах, виділено основні форми на національному та інституційному рівнях, охарактеризовано їх сутність.
636172
  Солощенко В.М. Інтернаціоналізація університетської освіти: інноваційний досвід німецькомовних країн // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 261-284. – ISBN 978-966-968-247-0


  У публікації висвітлено особливості інтернаціоналізації університетської освіти в німецькомовних країнах на регіональному, національному та інституційному рівні. Окреслено стратегічні напрямки та механізми інтернаціоналізації університетської освіти в ...
636173
  Петруня Ю.Є. Інтернаціоналізація фондового ринку та інтереси підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 5-10.
636174
  Ісакова Є. Інтернаціоналізація як засіб підвищення ефективності навчання англійської мови в Японії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 53-57
636175
  Глущенко К. Інтернаціоналізація як інструмент забезпечення якості вищої освіти // Майбутнє науки в обріях права : зб. наук. праць : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 груд. 2018 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – С. 51-53. – ISBN 978-966-02-8706-8
636176
  Балюк Т.В. Інтернаціоналізація як основа функціонування сучасних транснаціональних корпорацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 77-84. – Бібліогр.: 25 назв.


  The Article discusses internalization of operations of transnational corporations (TNCs) in its connection to the processes of transnatioflization and formation of an intra-firm market.
636177
  Сулима О.В. Інтернаціоналізація як провідна тенденція розвитку вищої педагогічної освіти Німеччини // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 112-120
636178
  Заячук Ю. Інтернаціоналізація як складова діяльності університету та її роль у сучасній динаміці вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 34-44. – ISSN 2411-1317
636179
  Опришко Т.С. Інтернаціоналізація як стратегія розвитку академічних бібліотек / Т.С. Опришко, Г.В. Тимофєєва // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 155-171. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  "Автори зосередилися на аналізі таких напрямів роботи бібліотеки як: розвиток бібліотечних сервісів; участь у міжнародних бібліотечних ініціативах відкритого доступу; забезпечення інформаційних потреб іноземних студентів та дослідників; інтеграція ...
636180
  Рубан Г. Інтернаціоналізація як суттєвий фактор трансформації академічного процесу // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 190-192. – ISBN 978-617-7768-34-9
636181
  Мигович І.В. Інтернаціоналізація як фактор впливу щодо трансформації систем вищої освіти країн Східної Європи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 179-186. – ISSN 2227-2844
636182
  Коваль П.Д. Інтернаціоналізм / П.Д. Коваль. – К, 1987. – 47с.
636183
  Семків О.І. Інтернаціоналізм Великого Жовтня: історія і сучасність / О.І. Семків. – Львів, 1987. – 165с.
636184
  Нікольников Г.Л. Інтернаціоналізм і націоналізм -- непримеренні світогляди / Г.Л. Нікольников. – Київ, 1969. – 48с.
636185
  Бовін О.Є. Інтернаціоналізм і наша епоха / О.Є. Бовін. – Київ : [б. в.], 1965. – 45 с. – (Серія 3 / Т-во "Знання" Українська РСР ; № 12)
636186
  Чирко В.А. Інтернаціоналізм Конституції СРСР / В.А. Чирко. – Київ, 1978. – 40с.
636187
  Бендзар Б.П. Інтернаціоналізм літератури НДР : на матеріалах творів німецьких письменників про Радянську Україну / Б.П. Бендзар. – Львів : Вища школа, 1979. – 180 с. – Библиогр.: с. 156-173
636188
  Гречанюк С. Інтернаціоналізм під "фанеру", або Чому навіть російськомовним спільної мови з проросійською владою не знайти // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 12-13.
636189
  Масенко Л. Інтернаціоналізм плюс русифікація // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 3/4 (233/234). – С. 16-118


  Телевізійні стратегії приниження української мови.
636190
  Масенко Л. Інтернаціоналізм плюс русифікація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 березня ( 52/53 ). – С. 17-19


  Телевізійні стратегії приниження української мови.
636191
  Бондар В.Т. Інтернаціоналізм соціалістичний: суть, принципи, дієвість / В.Т. Бондар. – Київ : Знання УРСР, 1978. – 47 с. – Бібліогр. список: с. 46, і бібліогр. посилання в підрядк. приміт. – (Серія 1. Суспільно-політична / Т-во "Знання" УРСР ; № 20)
636192
  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. Дзюба. – Лондон : Сучасність, 1968. – 264 с.
636193
  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. Дзюба. – Київ : Академія, 1998. – 276с. – ISBN 966-518-110-6
636194
  Дзюба І.М. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 336 с. – ISBN 966-518-321-4
636195
  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – 2-ге вид., допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 330, [6] с. – Додатки: с. 284-330. - На тит. арк. : До 45-річчя оприлюднення. – Бібліогр.: с. 280-283. – ISBN 987-966-518-548-2
636196
  Куделько З.Б. Інтернаціоналізми в терміносистемі дипломатії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 164--168. – Бібліогр.: Літ.: с 168
636197
  Куделько З. Інтернаціоналізми в терміносистемі ринкових взаємин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 233-236. – Бібліогр.: Літ.: С. 236; 6 поз. – ISBN 966-7825-79-5
636198
  Романова Н.В. Інтернаціоналізми як один із механізмів самоорганізації лексичної системи // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 136-142
636199
  Труська І. Інтернаціоналізми: "щирі" чи "нещирі" друзі перекладача // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 354-355
636200
  Шаблій О.А. Інтернаціоналізми: "щирі" чи "нещирі" друзі перекладача? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 61-65. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Проводиться порівняльний аналіз дивергентних значень у семантичних структурах німецьких та українських юридичних термінів-інтернаціоналізмів, які походять із третього спільного джерела. Задля прикладної лексикографічної зручності автор пропонує змінити ...
636201
   Інтернаціоналізувати вищу освіту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 лютого (№ 23/24). – С. 2


  "...МОН хоче спростити умови працевлаштування іноземних викладачів".
636202
  Панібудьласка В.Ф. Інтернаціоналістська єдність радянської молоді. / В.Ф. Панібудьласка. – Київ, 1978. – 103с.
636203
  Яранцева Н.О. Інтернаціоналістський пафос, взаємодія і взаємозбагачення радянського мистецтва / Н.О. Яранцева. – Київ, 1982. – 48с.
636204
  Баранович С.М. Інтернаціоналістсько-патріотичне виховання трудящихся / С.М. Баранович ; АН УРСР, Ін-т філософії. – Київ : Наукова думка, 1978. – 125 с.
636205
  Швидак О.М. Інтернаціональна єдність трудящих Західної України і Польщі у революційно-визвольній боротьбі. / О.М. Швидак. – Київ, 1972. – 228с.
636206
   Інтернаціональна сила Ленінських ідей. – К, 1970. – 519с.
636207
   Інтернаціональна солідарність трудящих західноукраїнських земель з Республіканською Іспанією. – Київ, 1988. – 480 с.
636208
  Польовий Л.П. Інтернаціональне виховання в трудовому колективі / Л.П. Польовий. – К., 1990. – 44с.
636209
  Заслуженюк В.С. Інтернаціональне виховання в школі. (Посібник для вчителів) / В.С. Заслуженюк. – Київ, 1975. – 142с.
636210
  Ніколаєць Ю. Інтернаціональне виховання радянських громадян у працях вітчизняних вчених середини 1940-х - середини 1960-х років // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 287-293. – ISBN 966-8029-58-5


  У статті аналізуються праці українських дослідників: А.М. Буцька, В.П. Шевчука...
636211
   Інтернаціональне виховання студентської молоді. – Ужгород, 1972. – 216с.
636212
   Інтернаціональне виховання студентської молоді. – Львів, 1975. – 212с.
636213
   Інтернаціональне виховання студентської молоді. – Львів, 1976. – 248с.
636214
   Інтернаціональне виховання трудящих. – К, 1966. – 194с.
636215
   Інтернаціональне виховання учнів. – К, 1967. – 160с.
636216
  Опаленик О.В. Інтернаціональне виховання учнів / О.В. Опаленик. – Київ : Знання, 1980. – 32 с.
636217
  Кирилюк Є.П. Інтернаціональне звучання поезії Т.Г. Шевченка // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 7-13
636218
   Інтернаціональне і національне в сучасному слов"янському фольклорі. – Київ, 1977. – 224с.
636219
   Інтернаціональне і національне у соціалістичному суспільстві. – К, 1973. – 243с.
636220
  Однолько В.Г. Інтернаціональне і патріотичне виховання учнів / В.Г. Однолько. – Київ, 1976. – 32с.
636221
  Іщенко О.А. Інтернаціональне освітнє середовище: визначення проблем та шляхів їх подолання // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 23-27. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
636222
  Шабліовський Є.С. Інтернаціональне та національне в художній творчості. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1963. – 48с.
636223
   Інтернаціональне та патріатичне виховання населення - в центрі уваги. – К, 1973. – 60с.
636224
   Інтернаціональний ленінський гарт. – Львів : Каменяр, 1980. – 128 с.
636225
  Станішевський Ю.О. Інтернаціональний пафос українського радянського музичного театру / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1979. – 160с.
636226
  Позняков К.І. Інтернаціональний характер діяльності КПРС / К.І. Позняков. – Київ, 1975. – 48 с.
636227
  Стельмах С. Інтернаціональні впливи - національні традиції: національні історичні культури та історіографії в Європі // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 7-18. – ISBN 966-95788-6-8
636228
  Мосійчук М.Я. Інтернаціональні завдання Червоної Армії / М.Я. Мосійчук. – Х., 1933. – 88с.
636229
  Шепета М.Т. Інтернаціональні зв"язки робітничого класу України (1951-1958) / М.Т. Шепета ; МВ і ССО УРСР; Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1972. – 129 с.
636230
  Мусенко Я.В. Інтернаціональні мотиви в творчості Т.Г. Шевченка // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 14-24
636231
  Кінка С. Інтернаціональні рухи в країнах Балтії (1988 - 1991): виникнення, діяльність, історичне значення // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 15. – С. 81-88. – ISSN 2077-7280
636232
  Скибицька Н.В. Інтернаціональні словотвірні елементи у складі неологізмів різних мов // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 160-168


  У статті розглянуто інтернаціональні словотвірні елементи євро- (euro-), еко- (eco-), спа- (spa-) в англійській, українській та новогрецькій мовах в аспекті їхньої продуктивності, семасіологічної характеристики і функціонування. В статье ...
636233
  Стратілат В. Інтернаціональні студентські будівельні загони Харківського університету (1960-ті - 1980-ті рр.): джерельна база // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 169-171. – ISBN 978-966-171-893-6
636234
  Маслюченко С.П. Інтернаціональні та національні погляди Сергія Подолинського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 298-306. – ISBN 978-966-551-327-8


  С. Подолинський — український громадський і політичний діяч, лікар, соціолог, економіст, публіцист, член «Женевського гуртка».
636235
  Вакулик І. Інтернаціональні терміноелементи як джерело формування сучасної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 58-63. – ISBN 966-581-231-9
636236
  Вакулик І. Інтернаціональні терміноелементи як джерело формування сучасної термінології // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
636237
  Мельник Т.М. Інтернаціональні функції політичної системи соціалізму / Т.М. Мельник. – К, 1989. – 47с.
636238
  Сідорова С.О. Інтернет-банкінг - новий вид послуг на фінансовому ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 51-52
636239
  Гаврилко Г.П. Інтернет-банкінг як один з напрямів розвитку банківської справи / Г.П. Гаврилко, Т.В. Гуштан // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 60-65
636240
  Андросова О.Ф. Інтернет-банкінг як складова ринку банківських послуг в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 93-100. – (Економічні науки ; № 1 (37)). – ISSN 2414-0287
636241
  Вареник Н. Інтернет-банкінг: для людини чи проти неї? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 9


  "Донедавна поняття "іноземний банк" асоціювалося у свідомості людей із солідними установами, броньованими сейфами і послужливим персоналом, який пропонує солідним клієнтам чашку кави і сигару... Сьогодні європейські банки стрімко рухаються в зону ...
636242
  Шевченко В.Ю. Інтернет-бізнес у глобальній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглядається природа, структура та основні економічні аспекти Інтернет-бізнесу.
636243
  Коретнюк Ю. Інтернет-бізнес як новітня форма ведення зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 150-151
636244
  Ярова О.Б. Інтернет-блоги як середовище формування та розвитку особистості студента у процесі вивчення іноземної мови // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 49-50


  У статті розглядаються дидактичні можливості Інтернет-блогів, що їх рекомендується використати у навчально-виховному процесі з метою формування англомовної комунікативної кометентності та розвитку особистості студента.. The article deals with didactic ...
636245
  Пінчук Інтернет-брендинг сучасного викладача / Пінчук, Д..М // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 258-261. – ISBN 978-966-698-290-5
636246
  Трофименко А.О. Інтернет-брендингова стратегія: особливості створення / А.О. Трофименко, І.В. Шкодіна // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 30-32. – ISBN 978-966-285-568-5
636247
  Соловйов М.С. Інтернет-варіант українського телебачення: формат подачі контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 195-197


  У статті розглядаються особливості українського інтернет-телебачення. На підставі розгляду основних вітчизняних телеканалів вирізнено типи подачі інформації - он-лайновий режим та доступ за архівом. The peculiarities of the Ukrainian internet ...
636248
  Василенко К.М. Інтернет-видання України як засіб соціальної комунікації : дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.01, 27 / Василенко Ксенія Микитівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 204 арк. – Додатки : арк. 185-204. – Бібліогр.: арк. 164-184
636249
  Василенко К.М. Інтернет-видання України як засіб соціальної комунікації : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Василенко Ксенія Микитівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
636250
  Василенко К.М. Інтернет-видання як чинник формування демократичної політичної культури : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Василенко Ксенія Микитівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 200 л. – Бібліогр.: л. 178-200
636251
  Василенко К.М. Інтернет-видання як чинник формування демократичної політичної культури : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Василенко Ксенія Микитівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
636252
  Афанасьєва К.О. Інтернет-видання: обсяг прав та ступінь відповідальності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 123-125


  У статті розглядаються актуальні проблеми, пов"язані з діяльностю інтернет-видань в Україні, а саме обсяг прав та ступень відповідальності працівників інтернет-ЗМІ, статус мережних журналістів, законодавче регулювання змісту цих видань тощо.
636253
  Литвиненко Н.П. Інтернет-діяльність терористичних угруповань (на прикладі революційних збройних сил Колумбії) / Н.П. Литвиненко, В.О. Панченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 203-208


  Ця стаття розкриває деякі аспекти кібертероризму та діяльності терористичних угруповань в мережі Інтернет. Значення Інтернету зростає з кожним днем. Терористи використовують Мережу як засіб впливу на громадськість. Наше завдання полягає в тому, щоб ...
636254
  Кохановська О.В. Інтернет-економіка України і роль права в процесі розвитку електронної торгівлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 163-165. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Пропонується дослідження ролі права в процесі розвитку електронної торгівлі в Україні. The article deals with the role of law in the process of e-commerce development in Ukraine.
636255
  Крейг Р. Інтернет-журналістика = Online journalism : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Ричард Крейг; переклад з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 324 с. – ISBN 978-966-518-427-0
636256
  Потятиник Б.В. Інтернет-журналістика : навч. посібник / Борис Потятиник ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с. – Бібліогр.: с. 179-182. – ISBN 978-966-1585-50-7
636257
  Артамонова І.М. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики : дис. ... д-ра наук із соц. комунвкацій: 27.00.01 / Артамонова І.М. ; Донец. нац. ун-т; Філологічний фак-т ; Каф-ра журналістики. – Київ, 2009. – 439л. – Бібліогр. : л.378-439
636258
  Артамонова І.М. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.01 / Артамонова І.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 31с . – Бібліогр.: 17 назв
636259
  Досенко А. Інтернет-журналістика: комунікативні маркери : навч.-метод. посібник / Анжеліка Досенко, Інга Погребняк ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 183, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-1723-4
636260
  Кишенко О. Інтернет-залежність: чи існують географічні кордони ? // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 128-138


  У статті розглядаються психологічні особливості спілкування в Інтернеті, зокрема за допомогою такого Internet-ресурсу, як чат. Наводяться результати психологічних досліджень. In the article are considered psichological characteristics of personal ...
636261
  Чегі Т.Т. Інтернет-залежність: як соціально-психологічна проблема // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 720-728. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 25). – ISSN 2072-4772
636262
  Петренко-Лисак Інтернет-змі та суспільні політичні процеси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-34. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Проаналізовано існуючої ситуації у сфері соціально-політичних комунікацій, роль та місце Інтернет-ЗМІ в соціумі. Розглянуто актуальне питання доцільності визнання Інтернет-журналістики як повноцінної складової мас-медійного простору.
636263
  Горова С.В. Інтернет-ЗМІ як об"єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С.В. Горова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2013. – 205, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6983-5
636264
  Чабаненко М.В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України : монографія / Мирослава Чабаненко ; Держ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-599-331-5
636265
  Білан Н.І. Інтернет-ЗМІ як частина медіасистеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.60-66. – Бібліогр. в кінці ст.
636266
  Іванова Н.І. Інтернет-кінокритика: нові форми й старі помилки // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 56-61. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
636267
  Костів Л. Інтернет-книгарні та їх бізнес // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.42-45
636268
  Іллюк Н.О. Інтернет-компетентність як невід’ємний компонент інструментарію юного журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 186-189


  На основі практичної роботи агентства "ЮН-ПРЕС" досліджується проблема виховання інтернет-компетентності в юних журналістів та розкривається сутність практикуючого інструментарію медійної освіти для стимулювання розвитку творчого медіасприйняття в ...
636269
  Недбай В.В. Інтернет-комунікації - нові можливості та нові проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 379-388
636270
  Дем"яненко М. Інтернет-комунікації як складова медіатизації політичного процесу: соціокомунікативний аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53 : Соціокомунікативні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. – С. 213-226. – ISSN 2224-9516
636271
  Чемеріченко Н.С. Інтернет-комунікація довкола музейної тематики в контексті туризму (на прикладі Києва, Львова і Харкова) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 87-98. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
636272
  Андрухович А.А. Інтернет-комунікація як лінгвокультурологічний феномен // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 67-71


  У статті розглядається феномен інтернет-комунікації з позицій сучасної лінгвокультурології. Автор простежує взаємозв"язок між мовою, культурою й анропологічними змінами наукового знання, визначає парадигмальні рамки лінгвокультурологічних досліджень; ...
636273
  Денисюк Ж.З. Інтернет-комунікація як тренд повсякденних соціальних практик // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – C. 27-31. – ISSN 2226-0285
636274
  Петренко О.С. Інтернет-комунікація як чинник трансформації суспільної свідомості в умовах гібридної війни в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С.194-203. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
636275
  Павленко Т. Інтернет-конференція як форма професійної комунікації // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 32-34. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто специфіку формату інтернет-конференції в ході професійної комунікації з урахуванням досвіду Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету. Визначено основні етапи та чинники успішності інтернет-конференції. Висвітлено ...
636276
  Самсонов М. Інтернет-магазин як форма популяризації бібліотечної діяльності: нові напрями роботи веб-сайтів найбільших бібліотек світу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 180-188. – ISSN 2224-9516
636277
  Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Литовченко, В.П. Пилипчук; МОНУ; Одеський держ. економ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 184с. – Шифр дубл 33 Лито. – ISBN 978-966-364-676-3
636278
  Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Литовченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-331. – ISBN 978-611-01-0346-6
636279
  Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.Л. Литовченко, В.П. Пилипчук ; М-во освіти і науки України ; Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 181, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-183. – ISBN 978-611-01-0995-6
636280
  Дучинська Н.І. Інтернет-маркетинг в Україні / Н.І. Дучинська, Г.В. Склема // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 89-92. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
636281
  Ковальчук С.В. Інтернет-маркетинг та його інструменти в сучасних умовах / С.В. Ковальчук, Я.Д. Галюк, М.В. Субачов // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 7-10. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
636282
  Литовченко І. Інтернет-маркетинг як інструмент антикризових програм підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 49-53. – ISSN 1606-3732
636283
  Дрокіна Н.І. Інтернет-маркетинг як основний елемент сучасного маркетингу / Н.І. Дрокіна, Н.М. Недопако, І.В. Діхтяренко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (35). – С. 39-44. – ISSN 2415-8089
636284
  Безтелесна Л.І. Інтернет-маркетинг як ресурс формування іміджевої політики і конкурентоспроможності університету / Л.І. Безтелесна, Б В. Василів, // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 17-29. – (Економічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
636285
  Присакар І.І. Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 333-339. – ISSN 2222-4459
636286
  Бойко О.О. Інтернет-маркетинг як сучасна технологія бізнесу // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 111-113. – ISBN 978-617-696-385-1
636287
  Малий М.В. Інтернет-медіа — альтернатива традиційним ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 177-178


  В статті йдеться про те, що традиційні ЗМІ катастрофічно втрачають свою популярність, натомість на арену інформпростору виходять блогери, чия думка стає авторитетнішою за повідомлення заангажованих "акул пера". Вуликові iнтернет-медіа - загроза ...
636288
  Захарченко А. Інтернет-медіа : навч. посібник до курсу "Підтримка сайту" / Артем Захарченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Марченко, 2015. – 141, [1] с. : іл. – Бібліогр.: 139-141 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7339-01-3
636289
  Денисюк Ж.З. Інтернет-меми як засіб постфольклорної комунікації // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 29-35. – ISSN 2226-3209
636290
  Храбан Т. Інтернет-меми як інструмент інформаційно-психологічного впливу // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 8, ч. 1. – С. 238-248. – ISSN 2411-6548
636291
  Ващук В.В. Інтернет-мережа: нові можливості чи загроза? / В.В. Ващук, С.В. Писаревська, З.М. Яременко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 33-34
636292
  Гресько О.В. Інтернет-мовлення України як механізм інтеграції у світову систему соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 13-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
636293
  Добря Н.В. Інтернет-навігатор наукових бібліографічних ресурсів // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 11-14. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій широкого розповсюдження набувають колекції веб-ресурсів, в яких представлені електронні версії бібліографічних баз даних та друкованих видань. Будь-яка наукова робота ґрунтується на пошуку та ...
636294
  Гапоненко Д.І. Інтернет-опитування як метод збору соціологічної інформації // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 68-71. – (Серія : Психологічні науки)
636295
  Павленко І. Інтернет-платформи для здійснення формувального оцінювання / І. Павленко, Т. Шевченко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 198-201. – ISBN 978-617-8095-12-3
636296
  Кравців І. Інтернет-портали Івано-Франківщини: сучасний стан та перспективи розвитку // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 325-333
636297
  Савчук Н.В. Інтернет-послуги - фактор підвищення конкурентоспроможності національних компаній // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 334-339


  У статті розкриваються зміни, що відбулися в конкурентному середовищі в умовах глобалізації та необхідність застосування національними компаніями Інтернет-послуг для підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку товарів та послуг. This ...
636298
  Липчук М.О. Інтернет-представництво органу влади як механізм діалогової взаємодії та ключовий елемент демократизації державного управління // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 188-196
636299
  Вакуленко В. Інтернет-програма як складова підвищення конкурентоспроможності організацій сфери освітніх послуг: від моделювання до впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 81-85. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій використання мережі Інтернет як інструменту підвищення конкурентоспроможності освітньої організації. У статті розглянуті теоретичні аспекти застосування інтерактивних технологій в освітніх організаціях та ...
636300
  Бобир С.Л. Інтернет-проект як засіб формування готовності майбутніх вчителів до міжкультурного спілкування // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 42-45. – (Серія : Педагогічні науки)
636301
  Паранько С. Інтернет-проекти MAIL. RU GROUP локалізуються для ближнього зарубіжжя // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 55-56. – ISSN 1606-3732
636302
  Дмитровський О Інтернет-радіо в Україні: тенденції розвитку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 377-381. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
636303
  Найштетік Є.В. Інтернет-реклама у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 50-51
636304
  Луценко О.І. Інтернет-реклама як основний чинник просування товару в сучасних умовах / О.І. Луценко, К.В. Цимбалюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 288-293. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
636305
  Дідух Д.І. Інтернет-реклама як складова електронного бізнесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 63-67


  Розглянуто інтернет-рекламу як ефективний інструмент отримання прибутків. Наводяться приклади сучасних методів подання рекламної інформації, описано новітні технології та досягнення в різних видах інтернет-комерцїі. The article describes the ...
636306
  Вежель Р.Ю. Інтернет-реклама: критерії класифікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 118-122. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
636307
  Романенко Л.Ф. Інтернет-реклама: тенденції розвитку та особливості використання в Україні / Л.Ф. Романенко, В.І. Ординський // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 54-60


  У статті розглянуто основні методи та інструменти Інтернет-реклами та особливості проведення рекламних компаній в Інтернет, надано рекомендацій що до використання Інтернет-реклами вітчизняними підприємствами для успішного просування продукції у ...
636308
  Стецюк В. Інтернет-ресурс "The Programming Historian" як інструмент дослідника та викладача історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 135-142
636309
  Головко О.А. Інтернет-ресурс навчального закладу як освітнє медіакомунікаційне середовище // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (58). – С. 91-98. – ISSN 2077-7264


  Проаналізовано ключові аспекти виеористання Інтернет-ресурсу навчального закладу як елемент створення освітнього медіакомунікаційного середовища.
636310
  Лесюк О.В. Інтернет-ресурси з митної справи України як соціокомунікаційна складова фахової інфосфери // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 231-240


  Подано результати контент-аналізу українського сегмента інтернет-ресурсів з митної справи як складової системи інформаційно-комунікаційного забезпечення галузі.
636311
  Мірошник Р.В. Інтернет-ресурси історії України в глобальній комп"ютерній мережі: особливості формування, інформаційне наповнення, проблематика (1991-2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мірошник Р.В. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
636312
  Рябоволенко І. Інтернет-ресурси й газетний тект як джерело лексико-семантичних неологізмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Досліджено вплив екстралінгвістичних чинників на формування одного з видів пасивної лексики (неологізмів, оказіоналізмів) середовища емансипованих жінок Японії на матеріалі газетних статей та Інтернет-ресурсів. Розглянуто проблему когнітивного ...
636313
  Поночовна-Рисак Інтернет-ресурси у процесі вивчення іноземних мов // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 422-423. – ISBN 978-617-8037-75-8
636314
  Бубнович В. Інтернет-ресурси у процесі підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій / В. Бубнович, С. Рябець // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 124-127. – ISBN 978-966-2466-54-6
636315
   Інтернет-ресурси України : Довідкове видання. – Київ : УкрІНТЕІ, 2004. – 240с.
636316
  Кривошея І. Інтернет-ресурси як джерела інформації з родинної історії польських аристократів Потоцьких // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1), липень - вересень. – С. 68-72
636317
  Онищенко О. Інтернет-ресурси як джерело інформаційного забезпечення національного розвитку / О. Онищенко, В. Горовий // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 191-209. – ISBN 978-966-02-7146-3
636318
  Саприкін О.А. Інтернет-ресурси як інструмент інформаційної війни й інформаційна безпека України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 72-77. – ISSN 2409-9805
636319
  Закіров М. Інтернет-ресурси як інструмент стратегічних комунікацій: міжнародний досвід // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 225-234. – ISSN 2224-9516
636320
  Лубенець І.Г. Інтернет-ризики та загрози для неповнолітніх користувачів: кримінологічний аспект / І.Г. Лубенець, Г.В. Толочко, І.В. Наумова // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 182-187. – ISSN 2072-8670
636321
  Лубенець І.Г. Інтернет-ризики та загрози щодо неповнолітніх користувачів: кримінологічний аспект / І.Г. Лубенець, Г.В. Толочко, І.В. Наумова // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 258-263. – ISSN 2072-8670
636322
  Тарасенко Л. Інтернет-сайт як об"єкт ІТ-права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 103-113. – ISSN 1026-9932
636323
  Колодій І.М. Інтернет-сайт як об"єкт цивільного права / І.М. Колодій, С.В. Ігнатенко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 1 (6). – С. 19-25. – ISSN 2415-3095
636324
  Філик Н.В. Інтернет-сайт як особливий об"єкт авторсько-правового захисту / Н.В. Філик, В.Ю. Молодід // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 288-293. – ISSN 1563-3349
636325
  Рожило М. Інтернет-сайти православної церкви Волині як інноваційні канали релігійної комунікації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 182-186. – ISSN 2078-1911


  Проаналізовано актуальні проблеми релігійної комунікації в інформаційному просторі мас-медіа Провославної церкви Волині. Досліджено Інтернет-сайти конфесійних видань регіону.
636326
  Чимирис М. Інтернет-середовище як простір наукової комунікації археологічного співтовариства // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 63-67. – ISBN 978-966-171-90295
636327
  Гула Р. Інтернет-спільнота як феномен глобального кіберпростору / Р. Гула, І. Передерій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 16-20. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто проблему ролі та місця мережі Інтернет у глобальному інформаційному просторі. Досліджено зміст поняття "кіберпростір" та запропоновано авторське бачення розкриття його сутності за допомогою низки сучасних наукових підходів. Проаналізовано ...
636328
  Бондаренко А К. Інтернет-стратегія рекламних агентств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 177-184. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
636329
  Кононенко Т. Інтернет-стратегія розвитку освітньої системи України // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 103-105
636330
  Мацьків Г. Інтернет-страхування в Україні: проблеми і перспективи // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 92-98. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
636331
  Ерастов В.І. Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ерастов Василь Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 232, [45] арк. – Бібліогр.: арк. 8-13, 206-232 та в кінці додатків
636332
  Ерастов В.І. Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ерастов Василь Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
636333
  Ярмоленко Я.Ю. Інтернет-телебачення. Учора — міф, сьогодні — реальність // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 226-228


  У статті досліджується інтернет-телебачення, його стан та перспективи розвитку. На основі вітчиз няних телеканалів розглянуто форми інтернет-мовлення та визначено подальший розвиток такого виду подачі інформації. The article examines Internet-TV, its ...
636334
  Семілетко В.І. Інтернет-терміни як феномен культури. Перспективи їх перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 49-55


  У статті розглядаються труднощі адекватного перекладу Інтернет термінів українською мовою, які часто виникають через їх імпліцитне значення як концепту американської культури. В статье рассматриваются трудности адекватного перевода Интернет терминовна ...
636335
  Климець І. Інтернет-тестування з української мови та літератури / І. Климець, Р. Мельник, А. Миляник // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 10-15. – ISSN 0130-5263
636336
  Набока Б. Інтернет-технология як фактор підвищення кваліфікації вчителів // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.37-39
636337
  Антонов В.М. Інтернет-технології / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 15-25
636338
  Соловяненко Д.В. Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр.-початок 21 ст.) : Автореф. дис. ...канд. історичних наук: спец. 07.00.08 / Соловяненко Д.В.; НАН України.Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
636339
  Пелехата О.Г. Інтернет-технології в документних комунікаціях // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 46-50


  Упровадження новітніх інформаційних технологій у практичну діяльність дає змогу автоматизувати всі етапи роботи документообігу.
636340
  Деменков М. Інтернет-технології в обслуговуванні клієнтів банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 58-64. – ISSN 1605-2005
636341
  Курбан О.В. Інтернет-технології та онлайнові соціальні мережі у сучасній гібридній війні // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 264-273. – ISSN 1998-6912
636342
  Монастирьова Л.В. Інтернет-технології як засіб інтенсифікації самостійної роботи студентів у процесі вивчення англійської мови у ЗВО / Л.В. Монастирьова, О.О. Павлова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 72. – С. 103-109. – ISSN 2074-8922
636343
  Солодар М.О. Інтернет-технології як засіб політичної комунікації (на прикладі українського "Євромайдану") // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 138-141
636344
  Бєліков О. Інтернет-технології як форма наукової взаємодії в академічних мережевих спільнотах в Україні (початок ХХІ ст.) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2022. – № 2 (102). – С. 55-63. – ISBN 978-617-8042-02-8. – ISSN 2077-1827
636345
  Доскіч Л.С. Інтернет-технології: від допоміжного засобу політичного просування до найважливішої складової виборчих кампаній // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 3. – С. 70-75. – ISSN 2409-9805
636346
  Качинська К.А. Інтернет-технології: оцінка пріоритетності маніпулювання свідомістю за допомогою методів ранжування / К.А. Качинська, Д.І. Варичева, С.В. Свириденко // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 49-61
636347
  Дупай М. Інтернет-торгівля як форма електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні / М. Дупай, І. Перевозова, Т. Бурденюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 160-164. – (Економічні науки ; № 5-2). – ISSN 1684-9949
636348
   Інтернет-торгівля: особливості реалізації товару за допомогою Інтернету / В.П. Пильнова, О.М. Гавриш, Т.В. Капелюшна, О.О. Лобань // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (31). – С. 122-129. – ISSN 2415-8089
636349
  Радовський Д. Інтернет-трансляції у сучасному світі // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 146-147. – ISBN 966-95840-5-1
636350
  Іскренко Л.П. Інтернет-трейдинг та проблеми його ліквідності на фондовому ринку України / Л.П. Іскренко, Б.С. Кіров // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 88-90. – Бібліогр.: 6 назв
636351
  Полісученко А.Ю. Інтернет-флешмоби в системі соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 4-12. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
636352
  Дудник В. Інтернет-форуми як джерело вивчення молодіжних субкультур Києва // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 444-448. – ISBN 978-966-95419-8-7
636353
  Птащенко О.В. Інтернет­технології як ефективний інструмент просування освітніх брендів / О.В. Птащенко, Є.Д. Мірошникова, М.Ю. Христенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 2 (38). – C. 47–49. – ISSN 1997-4167
636354
  Кастельс М. Інтернет - галактика : міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / Мануель Кастельс ; [пер. з англ. Е.Г. Ганиш, А.Б. Волкова ; наук. ред. В.В. Лях]. – Київ : Ваклер, 2007. – 290, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Cogitatio nova). – ISBN 966-543-116-1
636355
  Недашківський О.Л. Інтернет - нове світове телекомунікаційне середовище // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (55). – C. 45-50. – ISSN 2412-4338
636356
  Глинський Я.М. Інтернет : Сервіси, HTML і web-дизайн: Навчальний посібник / Я.М. Глинський, В.А. Ряжська. – Львів : Деол, 2002. – 168с. – ISBN 966-7449-08-4
636357
  Антонов В.М. Інтернет : енциклопед. вид. : навч.-метод. посібник / В.М. Антонов ; АПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека вчителя інформатики). – ISBN 978-966-2952-06-3
636358
  Запорожець Г.М. Інтернет буває небезпечним // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 16
636359
  Матвєєв В.В. Інтернет в міжнародних та політичних комунікаціях // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 70-71
636360
   Інтернет в роботі журналіста. – Київ, 2004. – 72с. – ISBN 966-8684-08-07
636361
  Ажнюк Ю. Інтернет для оптимального вибору пасажирських залізничних подорожей / Ю. Ажнюк, І. Чучка // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-35. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
636362
  Денисова Р. Інтернет і авторське право: актуальні проблеми правового регулювання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.94-101
636363
  Березовець Л.В. Інтернет і вибори. Використання сучасних інформаційних технологій у виборчому процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджується застосування інформаційних технологій у політичному процесі в Україні та за кордоном протягом останніх років. Аналізується ситуація з розвитком Інтернет-технологій як під час виборчих кампаній, так і в між виборчий період. Наводяться дані ...
636364
  Білан Н.І. Інтернет і глобалізація: соціокультурні аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 36-41


  The article deals with globalization as a certain historical step in the evolution of people"s society. It includes the development of economic interplay between different regions, countries and also the dissemination of international connections in ...
636365
  Халецька Л. Інтернет і збагачення словникового складу сучасної французької мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-19. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено соціолінгвістичний аспект неологізмів сучасної французької мови, що виникли під впливом розвитку інформаційних Інтернет-технологій, проаналізовано їх значення, встановлений їх зв"язок із відповідними галузями суспільного життя. Ключові ...
636366
  Колодько Т.М. Інтернет і розвиток навчального процесу у ВНЗ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 300 -306
636367
  Вовдюк Людмила Інтернет і розвиток сучасної дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 11. – Бібліогр.: 4 назв.
636368
  Павлова В.А. Інтернет і сучасні кабінетні дослідження в системі інформаційного забезпечення / В.А. Павлова, В.Г. М"ячин, А.Г. Жукова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 86-94.
636369
  Міндак Наталія Інтернет на допомогу туроператорові // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
636370
  Дмитрук О. Інтернет новини як засіб маніпуляції свідомістю (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 86-90
636371
  Головко С.М. Інтернет ресурси та їхній зв"язок із військовим перекладом // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 130-131
636372
  Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженого радіочастотного ресурсу (частина ІІ) // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 73-84
636373
  Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): регулювання надання послуг роботами зі штучним інтелектом // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 46-70. – ISSN 2616-6798
636374
  Баранов О.А. Інтернет речей (IоT) і блокчейн // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 59-71. – ISSN 2616-6798
636375
  Фурашев В.М. Інтернет речей і право // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 39-43. – ISBN 978-966-622-861-4
636376
  Баранов О.А. Інтернет речей і право: погляд у майбутнє / спілкувався Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 21-27 лютого (№ 7). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
636377
  Некіт К.Г. Інтернет речей та інформаційна безпека: деякі правові проблеми // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 61-65. – ISBN 978-966-622-861-4
636378
  Забара І.М. Інтернет речей: вплив на розвиток права Європейського союзу (концептуальні підходи до питань кібербезпеки // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 105-109. – ISBN 978-966-622-861-4
636379
  Аронович Ф. Інтернет речей: нове поле для правового регулювання // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 45
636380
   Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 237, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-622-861-4
636381
  Шахбазян К.С. Інтернет речей: ризики порушень у сфері прав людини // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 53-61. – ISBN 978-966-622-861-4
636382
  Баранов О.А. Інтернет речей: теоретико-методологічні основи правового регулювання / О.А. Баранов. – Київ : АртЕк. – ISBN 978-617-7674-47-3
Т. 1 : Сфери застосування, ризики і бар"єри, проблеми правового регулювання. – 2018. – 342, [1] с. – На обкл. текож: Internet of Things. – Бібліогр.: с. 324-342 та в підрядк. прим.
636383
  Еннан Р. Інтернет сайти та блоги: поняття, ознаки, сутність, правовий режим // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 12. – С. 12-19. – ISSN 1608-6422
636384
  Еннан Р. Інтернет сайти та блоги: поняття, ознаки, сутність, правовий режим // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ. – Бібліогр.: 30 назв
636385
  Ороховська Л.А. Інтернет та віртуальна реальність // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 40-44. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
636386
  Хараберюш І.Ф. Інтернет та локальні мережі як джерело отримання оперативно-значимої інформації / І.Ф. Хараберюш, Хараберюш, І // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 108-114.
636387
  Даниленко С.І. Інтернет технології як інструмент досягнення зовнішньополітичних цілей / С.І. Даниленко, Я.В. Прокопенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 96-102


  У статті досліджуються питання використання новітніх Інтернет технологій та соціальних мереж як інструментів втілення певних зовнішньополітичних цілей. Увага звертається на політику США у сфері кібербезпеки та її впливу на забезпечення ...
636388
  Бойко Н. Інтернет у житті пересічних українців: динаміка зростання // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 349-362. – ISBN 978-966-02-7294-1
636389
  Максимова Н. Інтернет у законодавчому полі України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.29-32. – ISSN 1608-6422
636390
  Баланчук І.С. Інтернет у поміч, або як зробити українську науку "популярною" // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 81-86
636391
  Когутич І. Інтернет у пошуковій діяльності слідчого / І. Когутич, Н. Максимишин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 150-160. – (Серія юридична ; вип. 73). – ISSN 0136-8168
636392
  Сербіна К. Інтернет у стратегіях терористичних організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 259-270.
636393
  Шейко В.М. Інтернет у сучасному світі / В.М. Шейко, Б.М. Смоляницький // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 137-143. – ISBN 966-7352-07-2
636394
  Мельничук О. Інтернет у школі: організація навчання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.37-38. – ISSN 0131-6788
636395
  Прищенко С.В. Інтернет як актуальний засіб рекламних комунікацій у XXI столітті: WEB-технологій та стилістичні тенденції / С.В. Прищенко, М.О. Прищенко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 218-226. – ISBN 966-7665-71-2
636396
  Воронкова В.Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 174-179. – ISSN 2076-1554


  Представлено еволюцію розвитку Інтернет як глобальної тенденції інформаціоналізму і мережевого суспільства. Інтернет сприяв розвитку кіберпростору, детермінованого парадигмою інформаційної технології, яка сприяла формуванню комп’ютерної мережі. ...
636397
  Вернік Ю.В. Інтернет як джерело біографічної інформації про сучасників // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 250-262
636398
  Петрук Г. Інтернет як джерело поповнення економічної термінології сучасної англійської мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 110-115. – Бібліогр.: Літ.: С. 14-115; 8 назв. – ISSN 2075-1486
636399
  Магда Є. Інтернет як засіб інформаційно-психологічного та соціального впливу / Є. Магда, Л. Смола // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 60-65


  У статті йдеться про вплив мережі Інтернет на суспільно-політичні процеси, особливості та впливу на життя сучасного суспільства.
636400
  Колісник О.М. Інтернет як засіб масової комунікації // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 86-69
636401
  Городенко Л. Інтернет як засіб соціальної комунікаціі // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – C. 40-48


  У статті робиться спроба обґрунтувати інтенцію щодо інтернету як засобу соціальних комунікацій; з"ясовуються термінологічні тлумачення інтернету і формуються комплексні уявлення про інтернет як засіб соціальних комунікацій. В статье делается попытка ...
636402
  Сидоров М. Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу / М. Сидоров, Д. Табаков // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 119-125.
636403
  Денисюк С.Г. Інтернет як інструмент ефективності політичної комунікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 183-190
636404
  Ярова І. Інтернет як інструмент просування продукції промислових підприємств // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 0131-775Х
636405
  Переломов А.Ю. Інтернет як канал зв"язку переклад-опосередкованої комунікації в мультилінгвальних та мультикультуральних контекстах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 183-187. – Бібліогр.: С. 187; 6 поз.
636406
  Руденко О.Я. Інтернет як нове середовище ведення інформаційних війн // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 294-305
636407
  Присяжнюк М.М. Інтернет як нове середовище сугестивного маніпулятивного впливу / М.М. Присяжнюк, О.С. Шимчук // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 104-107. – ISSN 2311-7249
636408
  Гарбарчук Володимир Іванович Інтернет як новий клас інформатичних систем і перспективи їх розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 192-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто актуальні питання теорії глобальних систем типу "Інтернет" та перспективи розвитку таких систем, які призводять до глобальних змін у діяльності людини, тобто переходу до нової фази людської цивілізації.
636409
  Кононенко Т.В. Інтернет як обличчя засобів масової інформаціі // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 109-114. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядаються переваги та вади журналістики на електронних носіях, законодавчі норми за оприлюднення недостовірної або перекрученої інформації.
636410
  Скачко Н. Інтернет як один з інструментів системи маркетингових комунікацій // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 5. – С.214-217. – ISBN 966-654-072-Х
636411
  Городецька І. Інтернет як один із глобальних засобів масової комунікації // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 31-33


  Стаття розкриває значення інтернету як глобального засобу масової комунікації в процесі обміну інформацією та доступу до неї. The article explains the meaning of Internet as a global means of mass communication in the process of informational ...
636412
  Воронкова В.Г. Інтернет як основа формування глобального інформаційного суспільства: тенденції розвитку, критерії, механізми / В.Г. Воронкова, М.Ю. Максименюк, В.О. Нікітенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 200-206. – ISSN 2076-1554
636413
  Шевчук О. Інтернет як пограниччя між реальним і віртуальним світом // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 49-53. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2
636414
  Зименкова В. Інтернет як поле битви: використання світової мережі терористичними організаціями "Хамас" та "Хезболла" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 101-103. – бібліогр. в кінці ст.


  Сучасний тероризм стає усе більш пов"язаним з діяльністю засобів масової інформації. Діяльність "Хезболла" та "Хамас" є яскравим прикладом того, як терористичні організації швидко та вміло пристосувались до нових умов інформаційної революції та ...
636415
  Третяков О.В. Інтернет як середовище туристичної діяльності // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 64-68
636416
  Цимбаленко Є.С. Інтернет як складник інформатизації українського суспільства // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 10-14


  Розглядаються наукові підходи до визначення Інтернету й аналізується ступінь залучення українців до світової інформаційної мережі Інтернету як важливого складника інформатизації суспільства. The article deals with scientific approaches to the ...
636417
  Бойко Н.Л. Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства / Наталія Бойко ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2020. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 228-255. – ISBN 978-966-02-9335-9
636418
  Білан Н.І. Інтернет як сфера соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 15-19


  Йдеться про інтернет як про сферу соціальних комунікацій, що є найбільш динамічним засобом комунікації, оскільки новітні засоби зв"язку дозволили об"єднати розрізнені комунікативні системи в глобальну мережу, завдяки якій відбувається транскордонний ...
636419
  Вовк Ю.В. Інтернет як технологія політичної комунікації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 450-452
636420
  Петрунько О.В. Інтернет як технологія соціалізації детей і молоді // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 1 (66). – С. 85-95.
636421
  Дмитрук І. Інтернет як чинник медіа-соціалізації підлітків / І. Дмитрук, Д. Міліковський // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 42-44
636422
  Галасюк К.А. Інтернет як чинник розвитку підприємств готельного господарства / К.А. Галасюк, І.Л. Ліптуга // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 27-30
636423
  Походенко С.В. Інтернет як чинник формування образу президента // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 248-263
636424
  Фесенко О. Інтернет: відкриття Японії (за "Дослідженням користувачів Інтернет") // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 102-104. – ISBN 966-95840-5-1
636425
  Майстренко О. Інтернет: законодавче регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.139-140. – ISSN 0132-1331
636426
  Рянкель Інтернет: протидія кримінальним проявам та боротьба зі злочинністю / Рянкель, СІ // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 150-158. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
636427
  Пастухов О. Інтернет: шо він робить для нас і що нам тепер робити з ним? // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 96-101


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
636428
  Журавльов О.В. Інтернетизація та глобальна інституціоналізація економічних систем / О.В. Журавльов, О.А. Сімачов // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 39-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2519-1853
636429
  Дмитрук А. ІнтернЕтика, або електронний неоліт // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 32-34. – ISSN 2518-7104


  Проблеми навчання.
636430
  Девтеров І.В. Інтернетика: необхідність філософсько-методологічної експлікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання комплексного вивчення Інтернет на основі декількох дисциплін, що мають до цього безпосереднє відношення: філософії, психології, кібернетики й інформатики. Обґрунтовується об"єктивна необхідність розгортання на ...
636431
  Ржеуський А.В. Інтернетмаркетинг у бібліотеках: із досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки / А.В. Ржеуський, Н.Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 4. – С. 8-12. – Бібліогр.: 10 назв.


  Запропоновано комплексний інноваційний підхід до позиціонування Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" у віртуальному просторі. Охарактеризовано напрями промоції інформаційного сервісу, що базується на сучасних ...
636432
  Стопчак М.В. Інтернована армія УНР у таборах країн Центральної Європи: інтерпретація радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 31-34. – ISBN 966-2980-20-2
636433
  Срібняк І.В. Інтерновані вояки армії УНР у таборі Стшалково, Польща (друга половина 1921 р. - початок 1922 р.): моральний стан та умови перебування // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 182-195
636434
  Срібняк І.В. Інтерновані вояки УГА в таборі Йозефов (Чехословаччина) у 1921-1922 рр.: умови перебування та санітарний стан // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 196-211. – ISBN 978-954-322-848-5
636435
  Виздрик В.С. Інтерновані частини армії УНР у таборах на території Польщі / В.С. Виздрик, В.Б. Пехів // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 90-100. – ISSN 2313-5603
636436
  Денисов В.Н. Інтернування ( - прийняття та примусове оселення під час збройного конфлікту нейтральною або іншою державою) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 453. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
636437
  Пипич А.І. Інтероб"єктивізм Б. Латура як крок до концепції "утримання від дії" та теорії "соціального опосереднення" (природне і штучне в контексті проблеми відповідальності) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 44-46
636438
  Самойленко В.М. Інтероперабельна методика аналізу міри антропізації ландшафтів України / В.М. Самойленко, В.В. Пласкальний // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 6-31. – ISSN 2306-5680


  Обгрунтовано концептуальні засади та розроблено методику аналізу міри антропізації ландшафтів України. Методика є інтероперабельною для загальноєвропейських і українських підходів. Вона містить схему та шкали міри антропізації ландшафтів в залежності ...
636439
  Назірова Т.О. Інтероперабельність компонентів автоматизованих інформаційних систем медичних державних закладів / Т.О. Назірова, О.Б. Костенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 29-35 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
636440
  Шелудченко І.В. Інтерпеляційне становлення суб"єкта в політичній філософії Алена Бадью // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 188-190
636441
  Гнатюк Л. Інтерперсональна комунікація у міжкультурній взаємодії: прагматика, типологія вербальних і невербальних виявів (на матеріалі української, англійської, польської мов) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Гнатюк Любомира ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – 402, [1] л. – Додатки: л. 390-403. – Бібліогр.: л. 341-389
636442
  Гнатюк Л. Інтерперсональна комунікація у міжкультурній взаємодії: прагматика, типологія вербальних і невербальних виявів (на матеріалі української, англійської, польської мов) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Гнатюк Любомира ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 30 назв
636443
  Марков А.Р. Інтерперсонально-комунікативна складова в генезі дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах інформаційно-психологічної війни // Медична психологія : науковий журнал / Харк. мед. акад. післядипломної освіти, Харк. мед. т-во ; Голов. ред.: О.Г. Луценко [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 11, № 4 (44). – С. 17-25. – ISSN 2308-6300
636444
  Калінін А.В. Інтерперцептивне розуміння мови як засобу до комунікації за К.-О. Апелем // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 91-93
636445
  Гуменюк В.І. Інтерпол (- міжнародна організація кримінальної поліції) / В.І. Гуменюк, О.В. Задорожній // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 453-454. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
636446
  Іващенко В.О. Інтерпол у протидії організованій злочинності // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 57-58
636447
  Культенко О.В. Інтерпол. Еволюція структури та діяльності / О.В. Культенко. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2013. – 175, [1] с. : іл., табл. – Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 145-168. – ISBN 978-966-7406-76-9
636448
  Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції : Науково-практичний посібник / О.М. Бандурка; МВС України. НУВС. – Харків : Основа, 2003. – 324с. – ISBN 5-7768-0794-8
636449
  Демків І.І. Інтерполювання нелінійних операторів на континуальній множині вузлів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Демків Ігор Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 41 назва
636450
  Хлобистов В.В. Інтерполяційне наближення полінома Тейлора для диференційованих операторів у гільбертовому просторі / В.В. Хлобистов, Т.М. Поповічєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 324-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано інтерполяційне наближення полінома Тейлора для диференційованих операторів у гіпьбертовому просторі. Досліджена точність цього наближення у випадку анапітичного оператора та оператора, що має скінчену кількість похідних Фреше. Ключові слова: ...
636451
  Хлобистов В.В. Інтерполяційний операторний поліном у евклідовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-76. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Показано, що на обраній послідовності вузлів інтерполяційний операторний поліном, визначений у евклідовому просторі єдиний, а інтерполяційна формула є точною на всіх операторних поліномах того самого степеня.
636452
  Кашпур О.Ф. Інтерполяційний поліном Ерміта-Біркгофа мінімальної норми в Гільбертовому просторі // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 5, вересень-жовтень. – С. 150-155. – ISSN 1019-5262
636453
  Кашпур О.Ф. Інтерполяційний поліном Ерміта для функцій багатьох змінних // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 58, № 3, травень - червень. – С. 91-100. – ISSN 1019-5262
636454
  Кашпур О.Ф. Інтерполяційний поліном Лагранжа в лінійному просторі зі скалярним добутком / О.Ф. Кашпур, В.В. Хлобистов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 8. – C. 12-17. – ISSN 1025-6415
636455
  Нагорний В.Н. Інтерполяційні зображення випадкових процесів в одній схемі з рівновіддаленими вузлами // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 7-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджуються інтерполяційні зображення деяких класів випадкових процесів по рівновіддалених вузлах інтерполяції, в яких використовуються значення процесу та його похідних до другого порядку включно. Доведена збіжність інтерполяційного ряду до процесу ...
636456
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення деяких класів випадкових полів по прямокутній решітці вузлів інтерполяції / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інтерполяційні зображення деяких класів випадкових полів по прямокутній решітці вузлів інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of some random fields with rectangle net of interpolations knots.
636457
  Верьовкіна Г. Інтерполяційні зображення деяких класів стохастичних процесів за прямокутною решіткою вузлів інтерполяції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-8. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються інтерполяційні зображення деяких класів стохастичних процесів за прямокутною решіткою вузлів інтерполяції. Побудовано інтерполяційний ряд та доведено збіжність одержаного ряду до стохастичного процесу з імовірністю одиниця рівномірно в ...
636458
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення для деяких класів випадкових полів / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 7-9. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Досліджуються інтерполяційні зображення певного класу випадкових процесів за нерівновіддаленими вузлами інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of random processes with no equidistance knots interpolations.
636459
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення одного класу випадкових полів / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються інтерполяційні зображення одного класу випадкових полів з регулярними пропусками вузлів інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of random fields with let pass knots interpolations.
636460
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення одного класу випадкових полів / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються інтерполяційні зображення певного класу випадкових полів з рівномірною сіткою вузлів інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of random fields with let pass knots interpolations.
636461
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення одного класу випадкових процесів / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-8. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Досліджуються інтерполяційні зображення певного класу випадкових процесів з нерівновіддаленими вузлами інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of random processes with no equidistance knots interpolations.
636462
  Верьовкіна Г. Інтерполяційні зображення певних класів випадкових процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-12. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються інтерполяційні зображення певних класів випадкових процесів за нерівновіддаленими вузлами інтерполяції. Исследуются интерполяционные образы определенных классов случайных процессов по неравноудаленным узлам интерполяции. Paper deals ...
636463
  Демків І.І. Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби для функціоналів від двох змінних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 143-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується інтерполяційний інтегральний ланцюговий дріб, що інтерполює нелінійні функціонали від двох змінних на континуальній множині вузлів і є природнім узагальненням інтерполяційного ланцюгового дробу для функції від двох змінних. Interpolation ...
636464
  Демків І.І. Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби, що не вимагають правила підстановки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 125-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Будується та досліджується інтерполяційний інтегральний ланцюговий дріб, що є природним узагальненням інтерполяційного ланцюгового дробу для функції однієї змінної і не використовує правило підстановки. Interpolation integral chain fraction which is ...
636465
  Петрова І.Л. Інтерполяційні оцінки комонотонного наближення : дис. ... д-ра філософії : 111 / Петрова Ірина Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 105 арк. – Додатки: арк. 104-105. – Бібліогр.: арк. 101-103
636466
  Малишева Т.М. Інтерполяційні формули в L2(0,Т) [подано формулу], що є асимптотично точними на поліномах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 157-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для поліномів Вольтерра побудовано інтерполянти типу Ерміта та Абеля-Гончарова, отримано оцінки точності в разі точно та збурено заданих інтерполяційних умов, виконано апробацію результатів на тестових прикладах. Ключові слова: поліном Вольтерра, ...
636467
  Моклячук М.П. Інтерполяція гармонізованих процесів за спостереженнями з шумом / М.П. Моклячук, В.І. Остапенко // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 5, № 1/2. – С. 112-122. – ISSN 2309-4001
636468
  Дементьєв В.Ю. Інтерполяція майже періодичних функцій тригонометричними сплайнами в задачах обробки дискретних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дементьєв В.Ю. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
636469
  Дубовецька І.І. Інтерполяція періодично корельованих стохастичних послідовностей / І.І. Дубовецька, О.Ю. Масютка, М.П. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 43-56. – ISSN 0868-6904


  The problem of optimal estimation of a linear functional depending on the unknown values of periodically correlated stochastic sequence from observations of the sequence with additive noise is considered. Formulas for calculating mean square error and ...
636470
  Квєтний Р.Н. Інтерполяція самоподібними множинами / Р.Н. Квєтний, К.Ю. Кострова, І.В. Богач; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 100с. – ISBN 966-641-149-0
636471
  Моклячук М.П. Інтерполяція стаціонарних послідовностей, що спостерігаються з шумом / М.П. Моклячук, М.І. Сідей // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 142-155. – ISSN 0868-6904
636472
  Луз М.М. Інтерполяція функціоналів від стохастичних послідовностей зі стаціонарними приростами / М.М. Луз, М.П. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 105-119. – ISSN 0868-6904
636473
  Гриценко М.В. Інтерпретaція фенoмену "aкaдемічнa свoбoдa" у філoсoфськo-oсвітньoму дискурсі // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 284-289. – ISSN 2076-1554


  Нa oснoві філoсoфськo-oсвітніх дoсліджень висвітленo вaжливість пoняття "aкaдемічнa свoбoдa" як гoлoвнoї ідеї сучaснoгo університету. Прoaнaлізoвaнo низку єврoпейських дoкументів, зaкoнoдaвчих aктів, прoгрaмних дoкументів, міжнaрoдних деклaрaцій, щo ...
636474
  Бєляєва О.Ю. Інтерпретативне вираження категорії інформативності у британському пісенно-драматичному дискурсі / О.Ю. Бєляєва, В.О. Самохіна // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – C. 7-13. – ISSN 2077-804X
636475
  Левко У.Е. Інтерпретативний потенціал фантастики гротеску: візуалізація "Кіберіади" і творів про Тарантогу С. Лема // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 161-166. – ISSN 1729-360Х
636476
  Бондарева О. Інтерпретативні стратегії розхитування біографічного канону у драматургії Юрія Щербака // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 5-13
636477
  Шаблій О.А. Інтерпретативні юридичні тексти у юридичному перекладі // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 58-61. – ISBN 978-617-640-052-3
636478
  Решетняк О.М. Інтерпретативно-просторовий підхід у вивченні церковного розколу в полі релігії : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.03 / Решетняк Олена Марківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Бібліогр.: л. 170-190
636479
  Решетняк О.М. Інтерпретативно-просторовий підхід у вивченні церковного розколу в полі релігії : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.03 / Решетняк Олена Марківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 10 назв
636480
  Веньлі Х. Інтерпретативно-стильові підходи до фортепіанного мистецтва Ф. Шопена // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 350-360. – ISSN 2524-0447
636481
  Медвідь І. Інтерпретації II світової війни як дестабілізуючий фактор сучасних російсько-польських відносин: політичне протистояння чи конфлікт національних ідентичностей? // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 394-405. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті аналізуються інтерпретації ІІ Світової війни як дестабілізуючого чинника в сучасному суспільно-політичному дискурсі Росії та Польщі. Головним предметом розгляду є «війна історій» між обома державами. Розглядаються два важливі аспекти цієї ...
636482
  Білоус П. Інтерпретації Альони Радецької // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)
636483
  Гавриленко Я.А. Інтерпретації досвіду пережвання залежності в значущих стосунках // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 127-136
636484
  Гузинець Ю.І. Інтерпретації етнополітичного феномена "національні меншини" у міжнародному праві та законодавстві країн карпатського єврорегіону // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 69-76
636485
  Ярош О.А. Інтерпретації концепції "вахдат аль-вуджуд" в академічній філософії в Індії у першій половині XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 62-75
636486
  Панін М.О. Інтерпретації образу Ноєвого ворона у середньовічних російських джерелах // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 288-295. – ISBN 978-617-689-216-8
636487
  Сидяченко Н.Г. Інтерпретації польської поезії на сторінках журналу "Всесвіт" // Мовотворчість українських і польських письменників / Н.Г. Сидяченко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 145-153. – (Студії з українського мовознавства ; 3). – ISBN 978-966-489-031-8


  Стаття присвячена висвітленню взаємостосунків у ланцюгу “іноземний (у на- шому випадку – польський) автор–перекладач–український читач” з точки зору теорії рецептивної естетики. Вперше здійснено грунтовний аналіз та класифікацію перекладів творів ...
636488
   Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях / [В. Кулик, М. Рябчук, К. Зарембо та ін.] ; за ред. Володимира Кулика ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – 325, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9220-8
636489
  Зигрій О. Інтерпретації та захист екологічних прав людини: міжнародні стандарти та українські реалії / О. Зигрій, К. Кійко, С. Мацу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (29). – С. 55-62. – ISSN 2524-0129
636490
  Конотоп Л.Г. Інтерпретації текстів як складова методології дослідження релігії // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 21-24


  У статті розкривається значення інтерпретаційних практик в аспекті методології дослідження релігійних текстів. Особлива увага приділяється текстам, що функціонували в добу Античності й добу Середньовіччя. Обґрунтовується необхідність компаративного ...
636491
  Гаврилюк А.О. Інтерпретації трагедії Каїна й Авеля у літературному доробку XIX-XX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 36-37
636492
  Одарченко М.М. Інтерпретації філософії Гегеля у філософсько-герменевтичному вченні В. Дільтея та його послідовників // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк, 2010. – № 8. – С. 16-20. – ISBN 966-8460-14-6
636493
  Ткачук М.П. Інтерпретаціїї : (літературно-критичні статті, творчі портрети українських поетів ХХ століття) / М.П. Ткачук. – Тернопіль, 1999. – 168с. – ISBN 966-528-069-4
636494
  Юричкова В. Інтерпретаційна багатогранність використання старозавітних текстів у поемах "Сон" та "Єретик" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 284-287. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
636495
  Веніславський Ф. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 61-69. – ISSN 1993-0909
636496
  Бурлака Д. Інтерпретаційна модель образу правителя в літературі Києворуської держави: методологія вивчення // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 110-121


  У статті досліджується методологія вивчення інтерпретаційної моделі образу правителя у книжності Києворуської держави. Подається авторське визначення поняття "інтерпретаційна модель", наголошується на особливостях її вияву в русько-українській ...
636497
  Марченко М.О. Інтерпретаційна модель партесного твору в українській виконавській культурі на межі XX-XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Марченко Марія Олександрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
636498
  Білоконенко Л.А. Інтерпретаційна неоднозначність поняття "корпоративна комунікація" // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 3-13. – ISSN 2313-4437
636499
  Тимошенко Ю. Інтерпретаційна парадигма літературознавства і тлумачно-аксіологічний аспект єфремівської методології // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 106-117. – ISBN 966-693-015-3
636500
  Ситар Г. Інтерпретаційна парадигма речень типової ситуації плати в українській і російській мовах / Г. Ситар, К. Виноградова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 62-69. – Бібліогр.: с. 68-69; 19 назв. – ISSN 0320-3077
636501
  Попова Н.М. Інтерпретаційне поле концепту як провідник між його універсальністю й лінгвокультурною маркованістю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 83-96. – ISSN 2413-5593
636502
  Степанова О. Інтерпретаційний аспект значення фразем з "колоьоровими" компонентами в українській та англійській мовах // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 12-16. – Бібліогр.: с. 16; 7 поз. – ISSN 0320-3077
636503
  Дашковська О. Інтерпретаційні акти органів судової влади (на прикладі актів конституційного судочинства) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 26-34. – ISSN 1993-0909
636504
  Міщенко Д.С. Інтерпретаційні моделі "вічних" мотивів донкіхотства та донжуанства в українській літературі XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Міщенко Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
636505
  Міщенко Д.С. Інтерпретаційні моделі "вічних" мотивів донкіхотства та донжуанства в українській літературі XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Міщенко Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 195 л. – Бібліогр.: л. 170-195
636506
  Бурлака Д.О. Інтерпретаційні моделі образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бурлака Дар"я Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 171 арк. – Бібліогр.: арк. 151-171
636507
  Бурлака Д.О. Інтерпретаційні моделі образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бурлака Дар"я Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
636508
   Інтерпретаційні можливості електричних полів джерел дискового типу / Я. Глоба, Р. Глоба, М. Рева, С. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 28-34. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
636509
  Лепьохін Є. Інтерпретаційні парадокси текстової відкритості: наратологічне, психоаналітичне та феміністичне розкодування новели "Грішниця" Леся Мартовича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (726). – С. 51-68. – ISSN 0236-1477


  Пропонована стаття розгортає можливі інтерпретаційні фокуси для вивчення тем «комунікації» та «порозуміння» поміж статями, взаємостосунків чоловіка і жінки у новелі «Грішниця» (1904) Леся Мартовича (1871-1916). Ці явища досліджуються за допомогою ...
636510
  Лазірко Н.О. Інтерпретаційні та методологічні аспекти літературознавчого дискурсу Юрія Клена // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 200-204. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
636511
   Інтерпретація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 760. – ISBN 966-316-069-1
636512
  Лисенко В. Інтерпретація "польськості" Східної Галичини в концепціях інкорпорації та федералізму. Частина II // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов ; редкол.: В.А. Гошовська, Б.І. Гуменюк, О.В. Зернецька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8/9. – С. 31-37. – ISSN 2663-2675
636513
  Бурахович Т. Інтерпретація 3D геоелектричної моделі надр степового Криму. Євпаторійський та Сакський профілі / Т. Бурахович, А. Кушнір, В. Ільєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 34-39. – (Геологія ; вип. 4 (95)). – ISSN 1728-3817


  Виконано інтерпретацію частини глибинної тривимірної геоелектричної моделі Кримського регіону в межах Сакського та Євпаторійського профілів, на основі даних експериментальних спостережень низькочастотного електромагнітного поля Землі, проведених у 2012 ...
636514
  Дерябіна О.О. Інтерпретація авангардних концепцій формоутворення в творчості архітектора О.І. Дмітрієва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 60-65. – ISSN 2077-3455
636515
  Гладьо С.В. Інтерпретація англомовного художнього тексту: лінгвостилістичний аспект = Literary text interpretation: linguo-stylistyc aspect : навч. посібник / С.В. Гладьо. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 260 с. : іл., табл. – Назва наобкл. та тит. арк. парал. укр., англ. - Текст англ. – Бібліогр.: с. 242-258. – ISBN 978-966-629-649-1
636516
  Білевич Н. Інтерпретація античного міфу на прикладі драматичної поеми "Кассандра" Лесі Українки // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 122-124. – ISBN 978-966-600-646-5
636517
   Інтерпретація археологічних джерел: здобутки та виклики : матеріали наук. конф. молодих вчених / Ін-т археології НАН України, Рада молодих вчених Ін-ту археології НАН України, Всеукр. громад. орг. "Спілка археологів України" ; [редкол.: С.А. Горбаненко, Д.С. Гречко, А.В. Корохіна]. – Київ : Стародавній світ, 2017. – 167, [1] с., [4] арк. іл. : іл., табл., портр. – Окремі ст. рос. – ISBN 978-966-2608-36-6
636518
  Іванець Т.О. Інтерпретація аспектів національної ідеї в публіцистиці Івана Багряного // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 55-58. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
636519
  Раз Дж. Інтерпретація без витягу змісту // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 17-35. – ISSN 2227-7153
636520
  Щербак С. Інтерпретація біблійних образів у поемі "Мойсей" І.Я. Франка / С. Щербак, С. Демченко // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 166-169
636521
  Нога Г. Інтерпретація біблійних текстів і християнських канонів у поезії мандрівних дяків // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 13-18. – ISBN 966-568-301-2
636522
  Лановик З. Інтерпретація біблійних тектів у герменевтичній концепції Поля Рікера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 68-75. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
636523
  Витрикуш Г. Інтерпретація біблійних тем і образів поетами-шістдесятниками // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 15-19. – Бібліогр. в кінці ст.
636524
  Витрикуш Г. Інтерпретація біблійних тем і образів поетами-шістдесятниками // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 15-19.
636525
  Григорчук Ю. Інтерпретація біблійного прототексту в романі Леоніда Мосендза "Останній пророк" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (717). – С. 60-75. – ISSN 0236-1477
636526
  Галич В. Інтерпретація бібліонімів у публіцистиці Олеся Гончара // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 41-45


  Із залученням ефективних інтерпретаційних методик розкриваються функції бібліонімів та міфонімів у публіцистичних творах Олеся Гончара. Galych Valentyna. Interpretation of biblionyms as a part of Oles Gonchar"s publicistic pragmatics. The functions of ...
636527
  Орлова Т. Інтерпретація в еврістичній динаміці мистецтва // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 360-373. – ISBN 966-7170-47-0
636528
  Семенюк Д.С. Інтерпретація в екскурсійній діяльності як засіб реалізації туристичного потенціалу Рівненської області // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 163-166. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
636529
  Туз Лариса Інтерпретація в психоаналізі як категорія і процедура // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 140-147. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
636530
  Рабінович П. Інтерпретація верховенства права: основні вітчизняні підходи та їх діалектична взаємодоповнюваність / П. Рабінович, О. Луців // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 296-309. – ISSN 1026-9932
636531
  Рабінович П. Інтерпретація верховентва права Конституційним Судом України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-30. – ISSN 0132-1331
636532
  Крупеньова Т. Інтерпретація вічних образів у драматичному етюді Лесі Україхнки "Йоганна, жінка Хусова" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 257-263
636533
  Барабаш М. Інтерпретація вічних питань релігії і мистецтва у вірші Івана Франка "Секстинська Мадонна" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 90-93
636534
  Піддубна Н.В. Інтерпретація внутрішньої форми біблійних фразеологізмів - актуальна проблема теолінгвістики // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 28-40. – ISSN 2312-0665
636535
  Орел А. Інтерпретація генезису і розвитку східнослов"янського акання в мовознавстві 2-ї половини ХХ ст. (лінгвоісторіографічний аспект) / А. Орел, М. Жукова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 25-29. – ISSN 2411-6548
636536
  Добринчук О.О. Інтерпретація гомерівської опозиції "війна - мир" у романі Р. Хагельштанге "Іграшка богів" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 106-107
636537
  Олійник О. Інтерпретація діаграм повної енергії пружних хвиль на прикладі свердловини №22 Малосорочинськоі площі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 45-48. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджені карбонатні колектори свердловини №22 Малі-Сорочинці за допомогою комплексу методів ГДС. Проведена інтерпретація діаграм повної енергії, з використанням методики "опорного пласта". Співставлені отримані результати з даними випробувань пластів ...
636538
  Нечитайло І.М. Інтерпретація діахронічних семантичних змін в індоєвропеїстиці // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 209-216. – (Філологія)
636539
  Соколовський О.Л. Інтерпретація догмату святої трійці у вченні православної та помісної церков // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 64-66
636540
  Бистрова О.О. Інтерпретація домінантних мотивів роману Ф. Достоєвського "Брати Карамазови" крізь призму досліджень Д. Чижевського (мотив не засудження та надлюдини) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 14-18. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
636541
  Гайдаш А. Інтерпретація досліджень несвідомого у творчості американських жінок-драматургів (1910-1920 рр.) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 257-263. – ISBN 978-966-359-360-9
636542
  Шевченко Р. Інтерпретація дромоніміки міста Києва (кін. XIX - поч. XXI ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 5-10. – ISSN 2222-5250
636543
  Герасимчук Н.Г. Інтерпретація етичної категорії добра у всеукраїнському тижневику "ПІК" (2000-2001) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.25-28


  Висвітлення теми добра у журналі та журналістська етика
636544
  Іващук А.А. Інтерпретація жанру замітки і факту в сучасному українському журналістикознавстві // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 113-115


  Стаття присвячена дефініціям та інтерпритації жанру факту в сучасному українському журналістикознавстві. Також розглянуто особливості структури сучасної інформаційної замітки, методику її подання на газетній сторінці.
636545
  Вітюк А.В. Інтерпретація змістовного наповнення процесів забезпечення інвестування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 177-183. – ISSN 2222-0712
636546
  Глеб О. Інтерпретація змісту балад Т. Шевченка "Причинна" і "Тополя" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-36


  Розглядаються загальновідомі балади Т. Шевченка під новим кутом зору
636547
  Космеда Т. Інтерпретація ідеологеми "українська мова" в сучасному російському мовознавстві: "мова, як і природа, не має злої волі…" // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельська, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 38. – С. 78-84. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
636548
  Непотенко І.В. Інтерпретація Іллінського монастирського простору у Чернігові у 1920-х рр. на основі збереженої та втраченої символічної реальності // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 26-29. – ISSN 2218-4805
636549
  Грищенко І. Інтерпретація іноетнічних фольклорних компонентів у творчості Тараса Шевченка // Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : монографія / І.В. Грищенко. – Київ : VADEX, 2015. – С. 204-220. – ISBN 978-966-9725-24-0
636550
  Косиця О.О. Інтерпретація інституту поліцейської діяльності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 74-82. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено висвітленню наукових підходів до поліцейської діяльності, структури органів поліції. Обґрунтовано, що створення дієвої системи боротьби з правопорушеннями в усіх сферах діяльності, забезпечення захисту прав і свобод людини можливе в ...
636551
  Шевченко Л.О. Інтерпретація іспанського поетичного тексту на основі когнітивних схем // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 392-398.
636552
  Міщенко Д.С. Інтерпретація іспанського сюжету про Дон Жуана в українській драматургії (провідні акценти) // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 112-119. – ISBN 978-966-171-249-1
636553
  Бригадир Я.О. Інтерпретація історичних подій крізь призму інтриги в українському ретродетективі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 99-109


  Присвячено аналізу сучасного українського ретродетективу з огляду на інтерпретацію історичних подій. Порушено питання розмежування історичного детективу та ретродетективу, а також сфер масової та міддл-літератури. Окреслено основні ознаки власне ...
636554
  Попадинець О Інтерпретація історичних постатей у творах Михайла Старицького та Івана Огієнка: типологічний аспект / О Попадинець, О. Ковальчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 193-201. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
636555
  Будівська Л. Інтерпретація історії України в прозовій спадщині Івана Єрофеєва // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 31-34
636556
  Ковалів Ю. Інтерпретація історії як тексту в поезії Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
636557
  Волошко І.М. Інтерпретація й інтуїція // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
636558
  Ковалів Ю. Інтерпретація казки у дослідженях Лідії Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 20-23.
636559
  Прокопов Д.Є. Інтерпретація Кантового критицизму у дослідженнях Германа Когена ("Kant"s Theorie der Erfahrung", 1871) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується специфіка тлумачення філософії критицизму у роботі Г. Когена "Кантова теорія досвіду". Автор вказує на роль цієї праці у розвиткові неокантіанства в цілому, а також досліджує запропоновані Г. Когеном підходи до інтерпретації ...
636560
  Коначова С. Інтерпретація Кантової теорії істини у трансцендентальному томізмі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.84-93. – ISSN 0235-7941
636561
  Прокопов Д.Є. Інтерпретація Кантової філософії у дослідженнях Ґотфрида Мартіна // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 33-39
636562
  Кушнірова Т. Інтерпретація категорії "жанр" у сучасному літературознавстві // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 108-111. – ISSN 2075-1222
636563
  Ванда І.С. Інтерпретація кінотексту як метод розкриття нових сенсів буття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 115-119
636564
  Бєлявська-Слюсарєва Інтерпретація класичних образів у сучасній літературі на матеріалі творів Амелі Нотомб // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 41-45. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізоано систему образів бельг. франкомовної письменниці Амелі Нотомб, визначено риси класичних образів, відстежено їхній еволюційн. шлях до теперіш. часу та досліджено можливі модифікації на рівні емоційного та змістового навантаження, засобів ...
636565
  Знак А.В. Інтерпретація класичного ордера в архітектурі Львова XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Знак Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
636566
  Ніколайчук М.В. Інтерпретація ключових категорій міжрівневої взаємодії суб"єктів формування людського капіталу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 238-244. – ISSN 0321-0499


  Запропоновано вважати людським капіталом актив, що конвертує набутий людський потенціал у вигоди та комерційні ефекти діяльності суб"єктів господарювання.
636567
  Афоніна О.С. Інтерпретація коду Данте в мистецтві // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 123-128. – ISSN 2226-3209
636568
  Науменко Н.В. Інтерпретація концептів народницького театру в оповіданні "Антрепреньор Гаркун-Задунайський" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 272-276. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
636569
  Бортник К.В. Інтерпретація концепції "американської мрії" в балеті П. Чайковського "Лускунчик" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 243-250. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
636570
  Боренько Я. Інтерпретація концепції груп інтересу у дослідженні політичного процесу в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.373-380. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
636571
  Гірц Кліфорд Інтерпретація культур = The interpretation of cultures.selected essays : Вибрані есе / Гірц Кліфорд; Пер.з англ.Н.Комарова. – Київ : Дух і Літера, 2001. – 542с. – ISBN 966-7888-11-8
636572
  Савельєв В. Інтерпретація Л. Шестовим філософських ідей Л. Толстого // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 84-88. – ISSN 0321-0499
636573
  Заяць Т. Інтерпретація легенди про Олекса Довбуша у творах Гната Хоткевича та Станіслава Вінценза // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 125-130. – ISBN 966-8110-14-5
636574
  Городиловська Г.П. Інтерпретація лексичних засобів в ідіостилі Романа Іваничука // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 149-160. – ISSN 2313-4437
636575
  Дорошенко О.В. Інтерпретація лінгвокультурного типажу er deutsche Burger (на матеріалі сучасної німецької преси) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 81-94


  У статті здійснено семантико-когнітивну інтерпретацію лінгвокультурного типажу der deutsche Burger, встановлено когнітивні ознаки, які об"єктивують дане явище, визначено зміст лінгвокультурного типажу der deutsche Burger для носіїв німецької ...
636576
  Терещенко О.Ю. Інтерпретація людини лютерансько-протестантською доктриною та втілення її в системі європейської освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 312-313. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
636577
  Грищук Павло Іванович Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.22 / Грищук Павло Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
636578
  Гура К.О. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі : Навчальний посібникдля студ. геофізичної спеціальності геологічного факультету / К.О. Гура, П.І. Грищук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 155с. – ISBN 937-594-101-1
636579
  Грищук П.І. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі. : 04.00.22. Автореф. дис. ... канд. геолог. наук / Грищук П.І.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 19 с.
636580
   Інтерпретація магнітометричних даних уздовж регіонального профілю в західній частині Чорного моря : випуск 24 / М.С. Зейгельман, В.П. Коболєв, Ю.В. Козленко, І.М. Корчагін, Р.І. Кутас, В.Д. Соловйов, М.А. Якимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-77 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Виконано інтерпретації магнітометричних даних, отриманих під час ІІ Української морської антарктичної експедиції, уздовж супутникової траєкторії від протоки Босфор до м. Одеса. Проаналізовано відображення основних структур Чорноморської западини та ...
636581
  Яцук М.М. Інтерпретація метафізичної проблематики в аналітичній філософії Пітера Стросона // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 56-58


  "... Західна культура зазнає відчутного впливу аналітичної філософії. Актуальність обраної теми обумовлена тим, що аналітична філософія продовжує залишатися впливовою парадигмою західної академічної думки та, відповідно, визначає специфіку ...
636582
  Степанченко С.В. Інтерпретація метафори "посудина" у світлі рукописів Мертвого моря: нові спостереження // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 23-27. – ISSN 2521-6570
636583
  Слюсар Інтерпретація методу метода N-OFDM на основі перетворення Хартлі / Слюсар, К.А. Васильев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 138-142


  У роботі проаналізовано можливі варіанти реалізації методу неортогональної частотної дискретної модуляції (N-OFDM). Як базове перетворення запропоновано використовувати перетворення Хартлі, що дозволить істотно скоротити обчислювальні витрати і ...
636584
  Гладка Н.В. Інтерпретація міфу про Нарциса та нарцисизму в "Метаморфозах" Публія Овідія Назона // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 11-17. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
636585
  Ляхович Г.В. Інтерпретація мовної ідентичності у сучасному соціально-гуманітарному пізнанні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (120), квітень. – С. 16-21. – ISSN 2077-1800
636586
  Щербіна О.Ю. Інтерпретація мовчання у правовій аргументації // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 49-53. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті досліджується проблема інтерпретації мовчання у правовій аргументації. Визначається, що розв№язання зазначеної проблеми повинно грунтуватися на розумінні та застосуванні мовчання і як прийому маніпулювання, і як аргументу по суті. The problem ...
636587
  Максимова К. Інтерпретація мотивів бісовщини в український літературі першої половини XX ст. // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 112-116. – ISSN 2307-2261
636588
  Статкевич Л.П. Інтерпретація мотиву "смерть-відродження" в поезіях Томаса Стернза Еліота // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 114-120


  In this article the ritual motives have been identified, interpreted and classified in the poems by Tomas Sterns Eliot "The Waste Land" and "The Hollow Men".
636589
  Тиховська О. Інтерпретація мотиву загадування загадок в чарівних казках Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 46-50. – (Філологія ; Вип. 16)
636590
  Тиховська О. Інтерпретація мотиву загадування загадок в чарівних казках Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 46-50. – (Філологія ; Вип. 16)
636591
  Дашко Н. Інтерпретація мотиву самотності в романі "Листя землі" Володимира Дрозда // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 148-153. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
636592
  Шаф О. Інтерпретація мотиву смерті в сонетах Емми Андієвської // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 115-119. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
636593
  Соколовська А. Інтерпретація мотиву трагічної жіночої долі у творчості Т. Гарді та І. Нечуя-Левицького : (на матеріалі роману "Тесс із роду д"Ербервіллів" Т. Гарді та повісті "Бурлачка" І. Нечуя-Левицького // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 194-200. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
636594
  Щолокова О.П. Інтерпретація музичних творів - методичний аспект / О.П. Щолокова, Н.Г. Мозгальова, І.Г. Барановська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 151-158. – ISSN 2414-5076
636595
  Гайдулін О.О. Інтерпретація на основі здорового глузду в англійському прецедентному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 28-32. – ISSN 2219-5521
636596
  Семененко Л. Інтерпретація народного характеру в оповіданнях Олександра Довженка про Другу світову війну // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 221-225.
636597
  Юревич М.В. Інтерпретація національної ідеї у Гоголя та Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 293-297
636598
  Ромащенко Л.І. Інтерпретація національної історії в українській прозі 20 століття : Дис. ... д-ра. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Ромащенко Л.І.; Романенко Л.М.; НАН України Інститут л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2006. – 485л. – Бібліогр.: л. 453 - 485
636599
  Ромащенко Л.І. Інтерпретація національної історії в українській прозі 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук:10.01.01 / Ромащенко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 44 назви
636600
  Прокоф"єв Г.Л. Інтерпретація непрямого смислу: істинність чи успішність? (на прикладі іронічних констативних висловлень) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 63-68. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
636601
  Стрілець В.Ю. Інтерпретація нерівномірності державного забезпечення розвитку малого бізнесу засобами ітераційної кластеризації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 252-258. – ISSN 2222-4459
636602
  Петрушкевич А.В. Інтерпретація несвідомого в термінах культури: концепція Ж. Лакана // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 41-46. – ISSN 2226-3209
636603
   Інтерпретація нестаціонарних геотермічних аномалій методом автоматизованого підбору : випуск 24 / В.О. Цвященко, В.П. Коболєв, І.М. Корчагін, Р.І. Кутас, О.П. Кравчук, С.І. Палій, Т.В. Руденко, О.В. Цвященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-74 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Оптимізаційна процедура, що включає градієнтні методи мінімізації та алгоритм сингулярного розкладання матриць (SVD), реалізована в програмі автоматизованого підбору параметрів нестаціонарних джерел. Її використання при інтерпретації теплових аномалій ...
636604
  Лотоцька О.Л. Інтерпретація новел О. Генрі в українській словесності // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 131-140
636605
  Карвацька С.Б. Інтерпретація норм міжнародного права: теоретичні та практичні аспекти : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Карвацька Світлана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 555 арк. – Додатки: арк. 516-555. – Бібліогр.: арк. 409-515
636606
  Карвацька С.Б. Інтерпретація норм міжнародного права: теоретичні та практичні аспекти : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Карвацька Світлана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 25 назв
636607
  Лобановська А. Інтерпретація образів "Києво-Печерського патерика" в монументальних розписах школи І. Їжакевича. Духовний аспект // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 637-641. – ISBN 966-603-098-5
636608
  Варганов А. Інтерпретація образів американських філософських шкіл у поглядах П.В. Копніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 5-10. – (Філософія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено інтерпретаціям американських шкіл , які існували в радянській філософії , особливо у погля - дах засновника київської школи філософії П. В . Копніна . Актуальність дослідження зумовлено існуючими оптиками сприйняття американських ...
636609
  Семенців Т.М. Інтерпретація образів Сари і Гарі Іларіоном Київським // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 487-491


  Статтю присвячено політико-теологічному твору "Слово про Закон і Благодать" Іларіона Київського, який показував місце і роль Київської Русі на міжнародній арені в ЧІ ст., а також пропагував повагу до київських князів. В одній роботі висвітлюється новий ...
636610
  Ференс Н.О. Інтерпретація образу-концепту земного світу у ранній поезії В.Б. Єйтса в українських перекладах ( на матеріалі перекладів О. Мокровольського) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 346-352


  Стаття присвячена українським перекладам поезії В.Б. Єйтса, виконаним О. Мокровольським. Предметом дослідження є проблема відтворення важливих для авторської картини світу концептів на всіх рівнях поетичного тексту. Статья посвящена украинским ...
636611
  Мельник Д. Інтерпретація образу femme fatale у новелістиці Пауля Гейзе // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 109-115. – ISSN 2307-2261
636612
  Коломієць Н. Інтерпретація образу весни в поезіях І.Я. Франка та Б.Д. Грінченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 163-169. – ISBN 966-594-298-0
636613
  Кіт О. Інтерпретація образу Жанни д"Арк у французькій драматургії першої половини XX століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 119-124. – ISSN 2307-2261
636614
  Процик І. Інтерпретація образу жінки в поезії М. Ореста // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 249-253
636615
  Сорока А. Інтерпретація образу Мітрідата VI Евпатора у музично-драматичному мистецтві епохи класицизму (XVII-XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 368-371. – ISBN 978-966-171-793-9
636616
  Сорока А. Інтерпретація образу Мітрідата VI Евпатора у музично-драматичному мистецтві епохи класицизму (XVII - XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 368-371. – ISBN 978-966-171-793-9
636617
  Привалова М. Інтерпретація образу Роксолани у творчості українських митців // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 31-32
636618
  Пилипенко О.О. Інтерпретація образу сатани у "Поемі зла" Стояна Михайловського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 88-91
636619
  Миц К.В. Інтерпретація образу Семена Палія в історичній повісті Д. Мордовця "Палій, воскреситель Правобережної України" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 402-406. – (Б-ка Ін-ту філології)
636620
  Чуйко Т.П. Інтерпретація образу Тараса Шевченка у живопису та графіці XX століття: культуротворчий аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чуйко Тетяна Павлівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
636621
  Казакова Т. Інтерпретація образу Томаша з роману. М. Кундери "Нестерпна легкість буття" через призму роману Ф. Ніцше "Так казав Заратустра" // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 67-74


  У статті запропонована інтерпретаційна концепція образу Томаша з роману М. Кундери «Нестерпна легкість буття» як людини, що еволюціонує від соціально детермінованої, «слухняної» до абсолютно вільної, гармонійної людини за формулою Ф. Ніцше з роману ...
636622
  Жихорська О.В. Інтерпретація образу фатальної жінки у прозі І.Франка і М. Хвильового // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 40-42
636623
  Малютіна Тетяна Петрівна Інтерпретація обчислювальної геометрії плоских фігур у точковому численні : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Малютіна Тетяна Петрівна; Київ. держ. техн. ун-тет буд-ва і архітектури. – К., 1998. – 16л.
636624
  Пуніна О. Інтерпретація особистості Василя Стуса в художній стрічці Романа Веретельника "Палімпсест" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 108-116. – ISSN 2308-1902
636625
  Кулинич Р.О. Інтерпретація параметрів рівнянь регресії та статистичних рівнянь залежностей в аналізі взаємозв"язків економічних явищ // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
636626
  Льовкіна О.Г. Інтерпретація пізнавальної діяльності в діалектиці Дж. Ройса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості філософії Дж.Ройса. Увагу автора статті зосереджено на розробленій Дж.Ройсом інтерпретації діалектики пізнавального процесу, зокрема, на його варіанті релігійно-морального обгрунтування мети пізнавальної ...
636627
  Капелюшний В.П. Інтерпретація подій 29 квітня 1918 року в Україні вітчизняними та зарубіжними істориками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
636628
  Скорина Л. Інтерпретація подій всесвітньої історії в українському письменстві : (методичні рекомендації до вивчення теми на заняттях зі спецкурсу "Українська історична художня література) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 138-147. – (Філологічні науки)
636629
  Стороха Є. Інтерпретація подій Полтавської баталії в творчості І.П. Котляревського // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 432-437. – ISBN 978-966-8591-31-0
636630
  Василик Д. Інтерпретація поезій Олександра Олеся та Олега Ольжича у творчості Богдани Фільц: суспільно-креативний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 119-123. – ISSN 2308-4634


  "Стаття присвячена аналізові вокальних композицій української композиторки Богдани Фільц на слова представників “Празької школи” Олександра Олеся і Олега Ольжича в контексті національної культури. У розвідці висвітлюється втілення національної ідеї у ...
636631
  Клочек Г. Інтерпретація поезій Павла Тичини // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 9/10, травень. – С. 16-24
636632
  Братасюк М.Г. Інтерпретація покарання в різних типах праворозуміння та концепціях права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 8-17.
636633
  Гайдулін О. Інтерпретація помилок у контраатному праві стародавнього риму // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 327-333. – ISSN 1026-9932
636634
  Ладика О.В. Інтерпретація понятійної складової семантичної структури лінгвокультуреми FMERICAN DREAM // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – C. 180-185
636635
  Іщук Н.М. Інтерпретація поняття "глокалізація" у терміносистемі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 194-197


  У статті систематизовано результати наукових розвідок глобалізаційних процесів та пов"язаних із цим трансформацій суспільства, зокрема, глокалізаційних. Наводяться дефініції поняття "глокалізація", актуалізується його роль у соціальних ...
636636
  Пилипенко О.І. Інтерпретація поняття "інвестиційна привабливість" на різних рівнях економічної системи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 144-148. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
636637
  Корольова Н.О. Інтерпретація поняття "національна ментальність" у сучасній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 493-498


  Статтю присвячено дослідженню поняття "національна ментальність" на основі її дефініцій та інтерпретації в аспектах когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології. Статья посвящена исследованию понятия "национальная ментальность" на основе ее ...
636638
  Ліпська Є.Л. Інтерпретація поняття "перформативне дієслово" ("performatives verb") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – C. 200-206. – Bibliogr.: Літ.: с. 205-206.


  В кінці XX- початку ХХІ століть увага лінгвістів переноситься зі структурних досліджень на комунікативно-прагматичні, які ставлять у центр лінгвістичних інтересів людину як творця мовної та мовленнєвої діяльності. Вперше пошуки сутності ...
636639
  Орлова О.О. Інтерпретація поняття "правове мислення" // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 72-77. – ISSN 2078-3566
636640
  Сидоренко Н.С. Інтерпретація поняття "публічна служба" з урахуванням зарубіжного досвіду // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 71-77. – ISSN 2311-6420
636641
  Федорів Т.В. Інтерпретація поняття "репутація" у зарубіжних суспільствознавчих дослідженнях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 92-95 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
636642
  Денисова С.П. Інтерпретація поняття "розвиток мови" у його співвідношенні з дефініцією "функціонування мови" // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 57-63. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
636643
  Чернявська Л.В. Інтерпретація поняття "соціальний простір" у системі масових комунікацій // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 39-42


  У статті розглядається поняття соціального простору в системі масових інформаційних явищ і процесів, діяльності соціальних інститутів, що виробляють і поширюють масову інформацію. В статье рассматривается понятие социального пространства в системе ...
636644
  Савчук К.Ю. Інтерпретація поняття "фразеологічна картина світу" (на прикладі американського варіанта англійської мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 190-193. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
636645
  Купрій В.М. Інтерпретація поняття "юридичний процес" у сучасній правовій доктрині // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 15-21. – ISSN 2220-1394
636646
  Клімова Г.П. Інтерпретація поняття "якість вищої освіти": соціолого-філософська рефлексія // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 34-43. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190


  У статті представлені різноманітні підходи до визначення поняття "якість вищої освіти, які існують у закордонній та вітчизняній науковій літературі.
636647
  Сорочинська І. Інтерпретація поняття афоризму у колі суміжних понять // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 181-185. – ISSN 2307-633Х
636648
  Жерібор О.І. Інтерпретація поняття душі у філософії Льва Лопатіна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 60-65. – ISSN 1996-5931
636649
  Василенко К.М. Інтерпретація поняття інформації в спеціалізованих ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 29-31. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті досліджено проблему визначення поняття інформації, її тлумачення й адекватного розуміння кореспондентом і респондентом у процесі підготовки журналістських матеріалів.
636650
  Гладка В.А. Інтерпретація поняття колігації у сучасній науці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 143-152


  Проаналізовано підходи до вивчення явища колігації у сучасній лінгвістиці, а також з"ясовано його природу та функціонування. Проведений аналіз різних тлумачень явища колігації, яке розуміється як відношення між лексичними та граматичними категоріями, ...
636651
  Желіховська Н.С. Інтерпретація поняття правдивості в українській публіцистиці кінця 80-х рр. ХХ ст. // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 60-64.
636652
  Захарченко К. Інтерпретація поняття соціальної пам"яті у соціологічному дослідженні // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 155-156
636653
  Михайлюк М.Я. Інтерпретація понять і категорій екології та їх методологічне значення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
636654
  Гончаренко О.М. Інтерпретація постатей Богдана Хмельницького та Івана Мазепи в українському козацькому фольклорі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 185-200.
636655
  Котяш І. Інтерпретація постаті Т. Шевченка очима сучасників // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 22-26. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджено постать Тараса Шевченка з точки зору сучасних наукових поглядів, проаналізовано новий підхід до біографії та систематизовано духовні архетипи письменника. По-новому трактовано вплив Т.Г. Шевченка на творчість провідних митців ...
636656
  Котяш І. Інтерпретація постаті Т. Шевченка у сучасних українських та польських працях // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 8-67
636657
  Романенко Л. Інтерпретація постаті У. Кармалюка у світовому фольклорі та літературі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 229-231
636658
  Андрейко Л.В. Інтерпретація постмодерністського тексту перекладознавчої перспективи // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 158-162
636659
  Гест С. Інтерпретація права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 36-52. – ISSN 2227-7153
636660
  Тернавська В.М. Інтерпретація права як форма реалізації конституційно-правової політики держави // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 323-328. – ISSN 2524-017X
636661
  Духович О.Б. Інтерпретація праці М. М. Бахтіна "До філософії вчинку" в контексті некласичної теорії пізнання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 157-159
636662
  Калач Д.М. Інтерпретація проблеми "людина-світ" у філософських концепціях Г.С. Сковороди та П.Д. Юркевича // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 27-28
636663
  Стратій Я. Інтерпретація проблеми внутрішнього чуття у "Трактаті про душу" Інокентія Гізеля // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 51-71. – ISBN 978-966-2410-77-8
636664
  Братерська-Дронь Інтерпретація проблеми свободи в кінематографі // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 137-142
636665
  Дерев"янченко Н.В. Інтерпретація проблеми смерті в романі М. Уельбека "Елементарні частинки" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 279-283. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
636666
  Павлюк М.М. Інтерпретація Псалтиря в поезії Т. Шевченка // Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.) / НАНУ; Відп. ред.: Д.С.Наливайко. – Київ : Заповіт, 1997. – С. 63-94. – ISBN 966-72-72-08-7
636667
  Порхун О.В. Інтерпретація результатів атрибуції художніх творів системою Attributer // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 137-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті описано розроблену автоматичну систему атрибуції текстів Attributer та розглядається її застосування при атрибуції художніх творів російських письменників. Пропонуються нові підходи для інтерпретації отриманих результатів системою ...
636668
  Стародубець К.М. Інтерпретація результатів структурно-термо-атмогеохімічної зйомки на території Воскресенівської площі // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 89-94 : рис., табл. – Бібліогр.: с.94. – ISSN 1025-6814
636669
  Соболєва О.В. Інтерпретація роботи в "полі" у професійній діяльності українських зоологів // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 108-119. – ISSN 2307-5244


  "В статті розглядається проблема: як українські вчені-зоологи розумі ли свою роботу в «полі», під час наукових експедицій. У досліджені розглядається, яку роль відіграє збирання емпіричних даних в експедиціях у формуванні професійної ідентичності та ...
636670
  Лі Ялінь Інтерпретація російської літератури в критиці Г.В. Адамовича на сторінках паризького щотижневика "Звєно" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Лі Ялінь ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
636671
  Бойко В.І. Інтерпретація свободи в контексті транскультури // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-35
636672
  Петінова О.Б. Інтерпретація свободи в концепції лібералізму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 71-79. – ISSN 2077-1800
636673
  Надтока О. Інтерпретація свободи в поглядах представників української духовної еліти (1750-1770 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 47-53. – ISSN 0869-3595
636674
  Хома К.М. Інтерпретація середньовічного сюжету про Трістана та Ізольду в поемі Лесі Українки "Ізольда Білорука" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 69-75. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
636675
  Шип Н.А. Інтерпретація слов"янофілами польського й українського питань у Російській імперії (друга половина ХІХ ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 197-218. – ISBN 978-966-02-9036-5. – ISSN 2222-4203
636676
  Гаюк І. Інтерпретація слова-логосу в ісламському містицизмі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 71-76. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
636677
  Приходько В. Інтерпретація сміхової культури в іншомовному дискурсі: імагологічний аспект // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 187-193
636678
  Бернюков А. Інтерпретація суддею фактичних обставин справи в концепції юридичної герменевтики // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 198-207. – ISSN 1993-0909
636679
  Дяченко Д.Г. Інтерпретація Т-подібного рогового виробу з могильника Острів // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – C. 72-82. – ISSN 0235-3490
636680
  Романенко Ю.А. Інтерпретація та аналіз результатів моніторингу у ВНЗ // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (84). – С. 55-68. – ISSN 2304-06294


  Обгрунтовано методику моніторингу результатів навчання студентів.
636681
  Лісовська Т. Інтерпретація та імпровізація як прояви творчого виконавського мислення майбутніх вихователів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 77-86. – ISSN 2414-5076
636682
  Гетьман З.О. Інтерпретація та переклад іспанських спеціальних текстів = Analisis y traduccion de textos especiales : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / З.О. Гетьман, І.С. Орлова ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2008. – 270, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. ісп. мовою. – ISBN 978-966-8407-85-7
636683
  Будівська Л. Інтерпретація та специфіка драми Гната Хоткевича "О полку Ігоревім" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 43-47. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
636684
  Когут О. Інтерпретація та трансформація християнських містерійних сюжетів сучасною українською драматургією // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 143-146
636685
  Носенок Б.Е. Інтерпретація Танатосу та Еросу на прикладі "Тристана та Ізольди" Р. Вагнера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 98-100
636686
  Сорока М.В. Інтерпретація творів Володимира Винниченка в українському театрі і кіно XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сорока Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
636687
  Марушкевич І. Інтерпретація творчої спадщини Тараса Шевченка в мовній практиці та теорії на початку ХХ століття // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 118-122


  Дослідження ролі визначних майстрів слова, зокрема Т. Шевченка, у процесі формування кодексів української літературної мови є, на нашу думку, перспективним, бо може стати теоретичним підгрунтям для остаточного розв"язання окремих прроблем нормалізації ...
636688
  Конотоп Л.Г. Інтерпретація творчості Л. Шестова як філософсько-релігієзнавча проблема // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 18-22. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
636689
  Баган О. Інтерпретація творчості поетів-неокласиків у школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 9 (678), вересень. – С. 50-56. – ISSN 0130-5263


  Автор статті розглядає низку творів М.Зерова, М.Драй-Хмари і П.Филиповича, які, на його думку, дають змогу вчителеві найефективніше проілюструвати учням сутність неокласичної поезії, пов"язати біографію митців, прикметні ознаки доби з текстом.
636690
  Дітькова С.Ю. Інтерпретація творчості Роберта Сауті у вітчизняному та британському літературознавстві: зіставний аналіз / С.Ю. Дітькова, Л.О. Савон // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 60-63. – (Філологічні науки ; № 2)
636691
  Скляренко Г. Інтерпретація творчості Т. Шевченка в українському мистецтві ХХ століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (639). – С. 90-100. – ISSN 0236-1477


  Усвідомлення засадничої ролі Т. Шевченка і його творчості для України з"явилося ще за його життя. В українській культурі склався особливий "культ Шевченка", до якого в різний спосіб були залучені часто протилежні ідеологічні сили, що прагнули ...
636692
  Романенко О.В. Інтерпретація текстів австрійської літератури крізь призму міжкультурних відмінностей // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 166-170
636693
  Шульгіна В.Д. Інтерпретація теорії культури, мистецтва і освіти в сучасній українській науці (2005-2012 рр.) / Валерія Шульгіна, Олександр Яковлев ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 228, [1] с. – Бібліогр.: с. 223-227. – ISBN 978-966-452-101-4
636694
  Яременко Ю.А. Інтерпретація терміна "landscape" як загальнокультурного поняття // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 415-422. – Бібліогр.: 19 назв.
636695
  Скачкова Д.О. Інтерпретація тибетського епосу про царя Гесара в сучасній китайській літературі (на матеріалі роману Алая "Цар Гесар") : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Скачкова Дар"я Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 256 арк. – Додатки: арк. 254-256. – Бібліогр.: арк. 237-253
636696
  Скачкова Д.О. Інтерпретація тибетського епосу про царя Гесара в сучасній китайській літературі (на матеріалі роману Алая "Цар Гесар") : автореф, дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Скачкова Дар"я Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв


  Д 20467 Скачкова, Дар"я Олексіївна. Інтерпретація тибетського епосу про царя Гесара в сучасній китайській літературі (на матеріалі роману Алая "Цар Гесар") : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Скачкова Дар"я Олексіївна ; Скачкова Дар"я ...
636697
  Федоренко О.Б. Інтерпретація типу козака-характерника в трилогії А. Химка "Засвіти" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 238-245. – (Філологічні науки ; № 2)
636698
  Кицан О. Інтерпретація традицій японського жанру танка у творчості Віктора Вербича // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 46-50
636699
  Ганошенко Ю. Інтерпретація традиційного образу Іфігенії у творчості Лесі Українки та В. Домонтовича // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 308-319. – ISBN 978-966-600-487-4
636700
  Шевченко С.Л. Інтерпретація трансцендентності і самотрансцендентності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 53-55
636701
  Гребенюк Марина Федорівна Інтерпретація трискладових розподілів та теорія геометричних перетворень : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.01.01 / Гребенюк М.Ф.; МОіНУ. Київ. нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 22 назв.
636702
  Скуленко М. Інтерпретація у журналістиці та прораганді // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 6. – С. 28-31
636703
  Бердник О. Інтерпретація українського козацтва в давніх творах польських авторів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 198-206. – ISSN 1728-9572
636704
  Руда О. Інтерпретація українського національного відродження польськими істориками кінця XIX - початку XX століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 508-517. – ISBN 978-966-02-5080-2
636705
  Дмитренко Є. Інтерпретація фактів літературного життя початку XX ст. у щоденниках В. Винниченка еміграційного періоду // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 89-92
636706
  Воронюк О.Л. Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз : автореф. ... канд. філос. наук.: 09.00.05 / Воронюк О. Л.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
636707
  Воронюк О.Л. Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Воронюк О.Л. ; Житомирський державний ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2009. – 183л. – Бібліогр. : л.164-183
636708
  Матюх Т.М. Інтерпретація феномену емпатії у теоретичних поглядах Вільгельма Дільтея // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 116-117
636709
  Саноцька Н. Інтерпретація феномену творчості у постмодерному дискурсі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 41-46. – ISSN 0321-0499
636710
  Ткаченко А.О. Інтерпретація філологічна у вимірах формозмісту // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 287-295. – ISBN 966-7825-78-7
636711
  Кириченко М.С. Інтерпретація філософії людини Д. Юма в філософських парадигмах сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
636712
  Співак В.В. Інтерпретація філософії Сенеки в українській філософській культурі на прикладі спадщини Антонія Радивиловського // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 51-53
636713
  Мізіна Л.Б. Інтерпретація філософського тексту в контексті естетичного дослідження історії мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
636714
  Яшина Л.І. Інтерпретація фольклорного мотиву вовкулаки у творчості В. Дрозда // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 170-176
636715
  Данилюк-Терешук Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській прозі першої половини XIX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 110-117. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
636716
  Буніятова І.Р. Інтерпретація фрагментів мовної онтології крізь призму культурологічних фактів (на матеріалі синтаксису давньогерманського речення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 54-63. – ISBN 966-581-295-6
636717
  Прокопов Д.Є. Інтерпретація хиби в європейській філософії 17 - середини 18 століть : монографія / Денис Прокопов. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 428с. – ISBN 978-966-8210-68-6
636718
  Квасюк Л. Інтерпретація християнського догмату про сходження Святого Духа у полемічному трактаті "Книга про віру" (1619) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 31-39. – ISBN 966-7379-92-11
636719
  Воскобойнікова В.В. Інтерпретація християнської символіки в літургічних жанрах православної музики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 45-55. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
636720
  Неборсіна Н.П. Інтерпретація художнього твору: риторико-герменевтичний аспект // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 210-217
636721
  Логвиненко О. Інтерпретація художнього тексту // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 529-530. – ISBN 978-617-7993-01-7
636722
  Павликівська Н. Інтерпретація художнього тексту в контексті еволюції словникової дефініції (на матеріалі повісті Л.М. Толстого "Исповедь") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 356-359
636723
  Кость Г. Інтерпретація художнього тексту методом семантичних ізотопій // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 55-60. – ISSN 2078-340X
636724
  Гарасимів Т.З. Інтерпретація цінностей права: праксеологічний аспект / Т.З. Гарасимів, М.В. Базарник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 150-155. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
636725
  Хвойницька Інтерпретація юснатуралістичних ідей у німецькій класичній філософії / Хвойницька, х. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 86-90. – ISSN 0321-0499
636726
  Дьяковська Г.О. Інтерпретація як засіб виявлення прихованого змісту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 55-56
636727
  Жукова Наталія Анатоліївна Інтерпретація як компонент музичної творчості: естетичний аспект : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Жукова Наталія Анатоліївна; КУ ім.Т. Шевченка. Філософський фак-тет. Кафедра етики, естетики та культурології. – Київ, 2003. – 191 л. – Бібліогр.: л. 175 - 191
636728
  Жукова Наталія Анатоліївна Інтерпретація як компонент музичної творчості: естетичний аспект : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Жукова Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 14 с. – Бібліогр.: 7 назв
636729
  Бондар С.В. Інтерпретація як реконструкція смислового змісту тексту (філософсько-естетичний аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / С.В. Бондар ; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2003. – 171 л. – Бібліогр.: л. 158 - 171
636730
  Бондар Світлана Валеріївна Інтерпретація як реконструкція смислового змісту тексту (філософсько-естетичний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Бондар С.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
636731
  Бондар С.В. Інтерпретація як фундаментальний спосіб діяння людини у світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
636732
  Бевз Н.В. Інтерпретація, розуміння, доброчесність: герменевтичні аспекти дискурсивної етики К.-О. Апеля // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 97-111. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
636733
  Мельничук Л.М. Інтерпретована динамічна візуальна мова програмування (Scratch) : навч. посібник / Л.М. Мельничук, В.М. Лучко, Г.М. Перун ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 127, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 125-127
636734
  Плачинда Т.С. Інтерпретування оцінних суджень суб"єктів освітньої діяльності щодо іміджу викладача ЗВО / Т.С. Плачинда, Т.Я. Довга, О.О. Левченко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 104-113. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
636735
  Любашенко О.В. Інтерпретування тексту в системі компетенцій мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 441-445
636736
  Ніколаєв Є. Інтерпритація інтересів і загроз у концепції економічної безпеки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 34-46 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
636737
  Кухаренко В.А. Інтерпритація тексту : Підручник / В.А. Кухаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 272с. – ISBN 966-7890-68-6
636738
  Степаненко О. Інтеррогатив як інструмент розширення інформаційного поля комуніканта // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 147-151. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Порушено проблему психологічної кореляції питання як логічної операції з ії вербалізацією в інтеррогативній конструкції. Робота грунтується на синтаксичному аналізі англійського художнього діалогу, дібраного з сучасного англомовного детективного ...
636739
  Стребкова Ю. Інтерсекційна стигматизація: феномен квір-духовності в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 103-108. – ISSN 2520-2626


  "У статті розглянуто розвиток у сучасному українському суспільстві феномену квір-духовності.Наразі можна стверджувати: квір-духовність у світі проходить шлях від змін у свідомості до вибудови інфраструктури.Квір, у найширшому розумінні, це – все що ...
636740
  Крисанова Т. Інтерсеміозис негативних емоцій у кінодискурсі: психолінгвістичний ракурс / Т. Крисанова, І. Шевченко // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 117-137. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
636741
  Пошивайло М.О. Інтерсеміотика гончарства як тексту в українському фольклорі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Пошивайло Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 247 л. – Бібліогр.: л. 210-247
636742
  Пошивайло М.О. Інтерсеміотика гончарства як тексту в українському фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Пошивайло Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
636743
  Лук"янець Т.Г. Інтерсеміотичний аналіз тексту як полікодової єдності // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 30-33


  Стаття присвячена дослідженню полікодового характеру тексту та встановленню впливу кодів різних знакових систем на особливості його функціонування. Здійснено спробу розрізнити терміни на позначення цього лінгвістичного явища. Статья исследует ...
636744
  Ященко Ю. Інтерсеміотичний аспект малої прози Емми Андієвської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 41-48. – ISSN 1728-9572
636745
  Зайцева К. Інтерсеміотичний код дитячої літератури (На матеріялі Класних коміксів) // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 220-225. – ISSN 2300-1062
636746
  Некряч Т. Інтерсеміотичний та інтерлінгвістичний переклади: грані суміжності та точки розбіжностей / Т. Некряч, Р. Довганчина // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 302-310


  У статті розглядаються підходи до розуміння різних проявів інтерсеміотичного перекладу в зіставленні і порівнянні його з перекладом інтерлінгвістичним. Звертається увага на подібність та розходження між ними у пошуках адекватності. Теоретикооглядовий ...
636747
  Єременко О. Інтерсеміотичні тропи як жанротворчий чинник // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 6-9


  У статті проаналізовано жанротворчу функцію інтерсеміотичних тропів. На матеріалі збірки Є. Гуцала "Співуча колиска з верболозу. Окупаційні фрески" доведено, що проникнення художніх засобів суміжних мистецтв у структуру тексту відбувається на ...
636748
  Жодані І.М. Інтерсеміотичність у творчості письменників Нью-Йоркської групи (Емма Андієвська і Віра Вовк) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Жодані І.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
636749
  Жодані І.М. Інтерсеміотичність у творчості письменників Нью-Йоркської групи (Емма Андрієвська і Віра Вовк) : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / КНУТШ; Жодані І.М. – Київ, 2007. – 180с. + Додатки: л.177-180. – Бібліогр.: л.157-171
636750
  Алексієнко О.О. Інтерсуб"єктивізм в естетичній концепції К.Г. Юнга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-7. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Ця стаття присвячена демонстрації поглядів К.Г. Юнга на художню творчість, художній твір та мистецтво в цілому, і наявності в цих поглядах головних рис "інтерсуб"єктивного підходу" в мистецтві. Проводиться обгрунтування правомірності застосування ...
636751
  Духович О.Б. Інтерсуб"єктивна модель конституювання Я в ранньому періоді творчості М.М. Бахтіна // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 45-50. – ISSN 2077-1800
636752
  Фомічова В.М. Інтерсуб"єктивна реальність: репрезентація соціально-релігійних аспектів у свідомості людини : монографія / В.М. Фомічова. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 383, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 368-383 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-754-9
636753
  Кебуладзе Вахтанг Іванович Інтерсуб"єктивне вчення Е.Гуссерля як трансцендентальний фон феноменологічної концепції досвіду А. Шюца : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 14 с.
636754
  Кебуладзе Вахтанг Іванович Інтерсуб"єктивне вчення Е.Гуссерля як трансцендентальний фон феноменологічної концепції досвіду А.Шюца : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Кебуладзе Вахтанг Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 169л. – Бібліогр.:л.166-169
636755
  Тимохін О. Інтерсуб"єктивний вимір лібералізму : до феноменології братерства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.96-108. – ISSN 0235-7941
636756
  Крижановська Т.О. Інтерсуб"єктивні основи соціальної практики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 23-28
636757
   Інтерсуб"єктивність // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 760-761. – ISBN 966-316-069-1
636758
  Щербак С.І. Інтерсуб"єктивність життєвого світу і теорія особистості (Sozialperson) А. Шюца // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 176-177. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
636759
  Щербак Світлана Ігорівна Інтерсуб"єктивність і соціальність : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Щербак С.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 188л. – Бібліогр.: л.171-188
636760
  Щербак Світлана Ігорівна Інтерсуб"єктивність і соціальність : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.01 / Щербак С.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
636761
  Малиновський А. Інтерсуб"єктивність художніх світів письменників-постмодерністів у сучасному компендіумі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 115-123. – ISSN 0236-1477
636762
  Уліщенко В. Інтерсуб"єктивність художнього тексту // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 26-29
636763
  Алексієнко О.О. Інтерсуб"єктивність: естетико-психологічний аналіз : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Алексієнко О.О. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – л.
636764
  Алексієнко О.О. Інтерсуб"єктивність: естетико-психологічний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08: / Алексієнко Олена Олександрівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 166 л. – Бібліогр.: л. 155-166
636765
  Шапіро В. Інтертекcтуальний зв"язок творів "неокласиків" з європейськими канонічними жанрами // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 301-303


  У статті досліджується зв"язок творчості "неокласиків" з європейською літературою на основі жанрових різновидів. Зроблено короткий огляд канонічних форм, які зустрічаються у поезії цієї літературної групи
636766
  Чернявська Л.В. Інтертекст в есеїстиці О. Забужко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 88-94. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
636767
  Боронь О. Інтертекст Євгена Гребінки в повістях Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 72-80


  Прямі відсилання до прози Євгена Гребінки у Шевченкових повістях і численні перегуки у творчості обох письменників системно розглянуто як закономірний вияв інтертекстуальності
636768
  Боронь О.Ш. Інтертекст повісті Тараса Шевченка "Капитанша" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 294-306. – ISBN 978-966-920-092-1
636769
  Боронь О. Інтертекст повісті Тараса Шевченка "Капитанша" // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 294-306. – ISBN 978-966-920-140-9
636770
  Ткачук О.М. Інтертекст поеми "Кавказ" Тараса Шевченка: прометеїзм в орієнтальному дискурсі : [навч. посібник] / Олександр Ткачук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : Медобори, 2012. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 125-131 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-54-2
636771
  Беляева Н.В. Інтертекст Романа Гюисманса "Наоборот" в тексте русского символизма и постсимволизма // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 38-45. – ISBN 966-8188-10-1
636772
  Янко Н. Інтертекст у повісті Ф.К. Деліуса "Груші з Ріббеку" як вид монтажної техніки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 108-115. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
636773
  Шаповал М.О. Інтертекст у світлі рампи: міжтекстові та міжсуб"єктні реляції української драми : : монографія / Мар"яна Шаповал ; [наук. ред. Астаф"єв О.Г.]. – Київ : Автограф, 2009. – 351, [1] с. – Імен. покажч.: с. 338-348. – Бібліогр.: с. 301-337. – ISBN 966-8349-07-9
636774
  Бондарєва Т.П. Інтертекст у структурі оповідання "Лілюлі" М. Хвильового // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 22-27. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
636775
  ЖигунС.В Інтертекст як гра (на прикладі прози М. Хвильового та Ю. Яновського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 216-220
636776
  Шаповал М. Інтертекст як конструктивний чинник множинного втілення суб"єкта монодрами Ю.Щербака "Стіна" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 39-45. – ISSN 0236-1477
636777
  Палій О.П. Інтертекст як пародійне поле: оповідання Міхала Вівега та Їржі Кратохвіла // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 290-296. – ISSN 2075-437X


  Крізь призму інтертекстуальності у статті розглянуто оповідання сучасних чеських прозаїків-постмодерністів М. Вівеґа та Ї. Кратохвіла. Особливу увагу приділено пародійному модусу творів. In this article short stories of Czech prose postmodern writers ...
636778
  Пашняк Т.Г. Інтертекст як площина енергетичної напруги між статями (на матеріалі східних поем Дж. Г. Байрона) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 74-78
636779
  Ткаченко А. Інтертекст як світ // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 31-40. – ISBN 978-966-171-673-4


  Художній переклад – один із надзвичайно важливих видів інтертекстуальності, що найяскравіше виявляється на рівні духовного спілкування, взаємоіндукції, генерування й перегуку художніх ідей, образів, стильових вирішень тощо. Ці положення проілюстровано ...
636780
  Стеценко Н.М. Інтертекстеми в заголовках новинних медіатекстів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 351-355


  У статті приділено увагу дослідженню явища інтертекстуальності в газетних новинних текстах, розглянуто існуючі трансформації інтертекстем у заголовках текстів новин та їх функції. В статье уделено внимание исследованию явления интертекстуальности в ...
636781
  Шаповал М. Інтертекстовий аналіз як органічна частина філологічної освіти // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 226-232
636782
  Ульянова К.М. Інтертекстосвіт Олеся Гончара: квінтесенція семіотичного поля світоглядних домінант // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Мета дослідження - журналістикознавчий аналіз монографії В. Галич "Семіотика інтертекстуальності публіцистичного твору: соціально-комунікативна рецепція" (Рівне, 2015) на основі розгляду її змістової структури, а також виявлення теоретичного та ...
636783
  Кагановська О.М. Інтертекстуальна взаємодія концептів у художньому творі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 211-218. – ISBN 966-581-481-8
636784
  Журба С. Інтертекстуальна гра в авангардистському романі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 255-261. – (Літературознавство ; Вип. 27)
636785
  Назаренко В.М. Інтертекстуальна гра в альманасі "Літературний ярмарок" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 84-92
636786
  Кам"янець А.Б. Інтертекстуальна іронія -свято для обраних // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 19-25
636787
  Кам"янець А.Б. Інтертекстуальна іронія і переклад / Анжела Кам"янець, Тетяна Некряч ; [вип. у світ: О. Бабич]. – Київ : Вадим Карпенко, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 163-171. – ISBN 966-1516-17-4
636788
  Кам"янець А.Б. Інтертекстуальна іронія і переклад / Анжела Кам"янець, Тетяна Некряч. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-171. – ISBN 978-966-1516-17-4
636789
  Лященко О. Інтертекстуальна комунікація у ранній творчості І.Костецького // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 219-224.
636790
  Смущинська І.В. Інтертекстуальна модальність в структурі художнього тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 316-321. – ISBN 966-638-08406
636791
  Белімова Тетяна Валеріївна Інтертекстуальна основа художньої прози В. Домонтовича (на матеріалі романів "Дівчина з ведмедиком", "Доктор Серафікус" та "Без грунту") : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Белімова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 197л. – Бібліогр.: л. 187 - 197
636792
  Белімова Тетяна Валеріївна Інтертекстуальна основа художньої прози В. Домонтовича (на матеріалі романів "Дівчина з ведмедиком", "Доктор Серафікус" та "Без грунту") : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Белімова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
636793
  Зражевська Н. Інтертекстуальна парадигма журналістського тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 89-98.


  Автор статті порушує питання про те, як інтертекстуальність проявляється в журналістських текстах, чи є інтертекстуальність ознакою не лише художнього дискурсу, а й журналістського, що дає журналістському тексту використання постмодерністської техніки, ...
636794
  Зражевська Н. Інтертекстуальна парадигма журналістського тексту // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 113-119. – (Філологічні науки)
636795
  Боєва Е. Інтертекстуальна парадигма заголовків у художній системі драматургії Лесі Українки й Олександра Олеся // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 52-57. – ISBN 966-8110-14-5
636796
  Фірман О.Я. Інтертекстуальна парадигма новелістики Наталени Королевої // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 281-285. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
636797
  Іщенко О.А. Інтертекстуальна парадигма романів Мирослава Дочинця // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Серебрянська І.М. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2019. – Т. 11, № 1. – С. 80-90. – ISSN 2077-804X
636798
  Бортник С.А. Інтертекстуальна поетика Петра Карманського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бортник Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
636799
  Литвиненко Г.С. Інтертекстуальне підґрунтя та фольклористичні концепти пісень А. Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 67-75


  У статті розглянуто деякі аспекти літературного життя України, яке характеризується новими умовами культурної діяльності в тоталітарній державі. У роботі описано джерела музичності поезії українського поета Андрія Малишка. Досліджуємо використання ...
636800
  Ткачук М. Інтертекстуальне поле образу мандрівника в романтичних творах Левка Боровиковського // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 64-75


  У статті в широкому контексті розвитку європейської романтичної поезії аналізується семантика образу героя-мандрівника в баладах Л. Боровиковського.
636801
  Скорина Л. Інтертекстуальне прочитання комедії Миколи Куліша "Мина Мазайло" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2 (647). – С. 44-50. – ISSN 0130-5263
636802
  Негодяєва С.А. Інтертекстуальне прочитання притч збірки "Ходільці" Василя Бикова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 247-252
636803
  Малишівська І. Інтертекстуальне прочитання роману Валерія Шевчука "Набережна 12" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 44-49. – (Філологія ; Вип. 23/24)
636804
  Кісельова Л.О. Інтертекстуальне тло вірша Павла Тичини "І Бєлий, і Блок, і Єсенін, і Клюєв..." / Л.О. Кісельова, О.В. Пашко // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 13-22


  Стаття є спробою аналізу відомого вірша Павла Тичини як авторського діалогу із самим собою та культурним контекстом. Стисло окреслено історію цього вірша та його рецептивні стратегії; реконструйовано автоверифіковані інтертекстуальні зв"язки; визначено ...
636805
  Просалова В. Інтертекстуальний аналіз: pro et contra // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 54-60.
636806
  Слободянік М.М. Інтертекстуальний аспект української барокової зорової поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті пропонується новий підхід до аналізу зорової поезії - застосування теорії інтертекстуальності. У ході дослідження показано доцільність такого підходу, виявлено, що він сприяє поглибленому розумінню природи української барокової зорової поезії, ...
636807
  Залужна А. Інтертекстуальний вимір життєвого світу людини в новій онтологічній рефлексії XX ст. // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 34-42
636808
  Демешко П.В. Інтертекстуальний вимір термінологічної негомогенності при перекладі філософських творів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 200-204
636809
  Кеба О.В. Інтертекстуальний дискурс у романі М. Ондатже "Англійський пацієнт" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 6-7
636810
  Слоневська І. Інтертекстуальний діалог у дискурсі антиутопії ХХ ст.: О. Хакслі "О дивний новий світ" - М. Уельбек "Елементарні частки" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 66-70. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджується метатекст, утворений найвідомішими антиутопіями ХХ сторіччя, які стали літературно-естетичною реакцією на кризові процеси у суспільній свідомості. Детально аналізується багаторівневий зв"язок антиутопічних інтенцій суспільного ...
636811
  Титаренко Ю. Інтертекстуальний зв"язок збірки Павла Тичини "Замість сонетів і октав" з євангелієм від св. Івана // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 26-30. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
636812
  Кощій О.М. Інтертекстуальний код античності: IMITATIO ANTIQUORUM у новолатинській поезії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 332-341


  У статті розглядається один із центральних постулатів новолатинської літератури та один із найважливіших принципів поетичної композиції, основа і обов"язковий чинник новолатинської творчості -imitatio antiquorum (наслідування античних взірців). В ...
636813
  Мойсієнко А.К. Інтертекстуальний компонент у структурі поетичного твору // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 17 : На пошану професора Світлани Яківни Єрмоленко. – С. 181-186.
636814
  Гарнага В.М. Інтертекстуальний контекст роману Л.Скрипника "Інтелігент" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 142-148


  У статті досліджується система інтертекстуальних зв"язків та характер їхнього функціонування у романі Л. Скрипника "Інтелігент". В статье исследуется система интертекстуальных связей и характер их функционирования в романе Л. Скрыпныка ...
636815
  Просалова В. Інтертекстуальний підхід і його застосування у літературній компаративістиці // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 43-50.
636816
  Захаржевська А.С. Інтертекстуальний потенціал образу Гертруди в романі "Гертруда та Клавдій" Дж. Апдайка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 392-398


  У контексті впливу класичної трагедії В. Шекспіра "Гамлет" на інтертекстуальний простір постмодерністської світової літератури в даній статті досліджено особливості художнього переосмислення образу Гертруди як головної героїні роману Дж. Апдайка ...
636817
  Червинська Н.В. Інтертекстуальний простір поліфонії І. Брамса : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Червинська Наталія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
636818
  Білик Н.Л. Інтертекстуальний простір роману М.Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 37-42


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється досвід інтертекстуального моделювання семантики твору, притаманний сербській постмодерній літературі. На материале романа современного ...
636819
  Коваленко Д. Інтертекстуальний простір роману Юрія Винничука "Танго смерті" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 80-86. – ISSN 0236-1477
636820
  Циховська Е.Д. Інтертекстуальний часопростір текстів Леопольда Стаффа // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 411-420. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджуються пласти інтертексту та екфраз у спадщині Л. Стаффа як наслідок "поетичного стану" (Поль Валері) та спровокованих перекладами інших текстів. Проаналізовано синтез у творчості Л. Стаффа рис східної та західної людини через симбіоз ...
636821
  Авксентьєва Г. Інтертекстуальні аспекти прози Євгенії Кононенко // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 97-104. – ISSN 2312-6809
636822
  Мазоха Г. Інтертекстуальні виміри епістолярію Григорія Сковороди та Василя Барки // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 44-50


  Стаття присвячена аналізові змісту та художніх особливостей листів Г. Сковороди та В. Барки
636823
  Савенко А.О. Інтертекстуальні виміри концептуальної метафори в романі Н. Казандзакіса "Лихі та кумедні пригоди Алексіса Зорбаса" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 312-322
636824
  Мамчур Н.О. Інтертекстуальні включення у хроніках Мітча Елбома "По вівторках з Моррі" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 122-123
636825
  Фещук В. Інтертекстуальні діалоги Тараса Шевченка із сучасними українськими поетами // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 22 травня (№ 10). – С. 17
636826
  Фещук В. Інтертекстуальні діалоги Тараса Шевченка із сучасними українськими поетами // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 124-130


  У статті розглянуто базові концепти сучасної української поезії та проведено зіставний аналіз цих концептів з мотивами творчості Тараса Шевченка. Зроблений висновок про формотворчий характер поетичної спадщини Тараса Шевченка та віддзеркалення у ...
636827
  Богдан С.К. Інтертекстуальні елементи в епістолярії Лесі Українки // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 228-234. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
636828
  Каленич В. Інтертекстуальні засоби в медіатекстах: кодування інформації // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 5-15. – ISSN 2522-1442


  Теорія інтертекстуальності й сучасний медіадискурс, зокрема український, продуктивно корелюють в умовах стрімкого розвитку інформаційного простору. Розглянуто особливості вираження інтертекстуальності в сучасних медіатекстах, проаналізовано ...
636829
  Просалова В. Інтертекстуальні зв"язки і тропи // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 7-17. – ISSN 1728-9572


  У статті простежується взаємозв"язок між інтертекстуальною взаємодією і тропікою, виявляється, що інтертекстуальність може передаватися різними тропами чи їх комбінацією
636830
  Єфименко В.А. Інтертекстуальні зв"язки між текстовими світами казкових творів // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 322-326


  У статті порівнюються текстові світи класичної казки та сучасної поеми з казковим сюжетом, простежуються інтертекстуальні зв"язки та модифікації, яких зазнав класичний варіант щодо тематичного фокусу, стилістичного забарвлення та інших аспектів ...
636831
  Бронь О.В. Інтертекстуальні зв"язки повісті Тараса Шевченка "Наймичка" // II Международные Шевченковские чтения , посвященные 20-летию со дня создания НИИ "Ин-т Тараса Шевченко" в рамках IV "Большаковских чтений" : сб. материалов / Международные Шевченковские чтения. – Оренбург ; Уфа : [б. и.], 2013. – С. 65-73. – ISBN 978-5-98061-101-9
636832
  Боронь О. Інтертекстуальні зв"язки повісті Тараса Шевченка "Наймичка" // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 83-93. – ISBN 978-966-02-7586-7
636833
  Киричук С.А. Інтертекстуальні і текстуальні аспекти творчості Юрія Липи : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Киричук С.А.; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – 200л. – Бібліогр.: л. 178-200
636834
  Киричук С.А. Інтертекстуальні і текстуальні аспекти творчості Юрія Липи : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Киричук С.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
636835
  Соколовська Ю. Інтертекстуальні особливості прози Ірен Роздобудько // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 26. – С. 172-179. – ISSN 2312-6809
636836
  Астаф"єв О. Інтертекстуальні пошуки української еміграційної поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 76-80
636837
  Білик Н.Л. Інтертекстуальні проекції візантійської етноментальної традиції у романі М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 46-54


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється специфіка смислової результативності інтертекстуальності, пов"язаної з візантійською етноментальною традицією. На материале романа современного ...
636838
  Любарець Н.О. Інтертекстуальні стратегії та практики у повісті Робіна Ліппінкота "Містер Делловей" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 127-132
636839
  Миронова Т. Інтертекстуальні та авторські смисли в англомовному біографічному творі В. Черчилля "Початок мого життя" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 220-225. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
636840
  Олійник С.М. Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника : автореф. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Олійник С. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
636841
  Олійник С.М. Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника : Дис. ... канд. філол. наук :10.01.01 - українська література / Олійник С.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 167 арк. – Бібліогр. : арк. 152-167
636842
  Ситенька О.В. Інтертекстуальні трансформації міфологем в англомовній постмодерністській прозі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 152-157. – Бібліогр.: Літ.: с. 157; 22 назв. – ISSN 1729-360Х
636843
  Миронова Т.Ю. Інтертекстуальні характеристики одного із британських авторських текстів та частка цитат в його семантиці ( на матеріалі біографічного твору Нести Вин Елліс "Джон Мейджор") // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 96-107
636844
   Інтертекстуальність // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 761. – ISBN 966-316-069-1
636845
  Школа І. Інтертекстуальність "Подорожі…" М. Йогансена та "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона як вияв міжкультурної комунікації // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 51-56. – ISSN 2075-1486
636846
  Барчан В. Інтертекстуальність "Поета" Т. Осьмачки // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 231-243
636847
  Данченко М.Л. Інтертекстуальність в культурі рококо: пародія, пастіш та сиквел у французькій літературі XVIII століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 75-79. – ISSN 2226-0285
636848
  Святенко М.М. Інтертекстуальність в рекламних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 279-290


  У статті розглядаються особливості реалізації різних типів інтертекстуальності в англомовних рекламних повідомленнях. Проаналізовані інтра- та інтердискурсивна інтертекстуальність, а також вербальні компоненти рекламних текстів з візуальною ...
636849
  Переломова О.С. Інтертекстуальність в українському художньому дискурсі: структурно-семантичний і стилістичний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Переломова О.С. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв
636850
  Переломова О.С. Інтертекстуальність в українському художньому дискурсі: структурно-семантичний і стилістичний аспетки : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.01 / Переломова О.С. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 425л. – Бібліогр. : л.421-425
636851
  Крокіс А.М. Інтертекстуальність гомілій І. Златовуста // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 324-329


  У статті аналізується інтертекстуальність гомілій І. Златовуста. Автор вважає зв"язок гомілії зі Святим Письмом метатекстуальним, як коментаря і претексту, якщо це стосується уривків, які тлумачаться у гомілії, та інтертекстуальним, як зв"язку двох ...
636852
  Яковлєв М. Інтертекстуальність дискурсу та концептів у теоріях міжнародних відносин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 76-82. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
636853
  Чужа Т.В. Інтертекстуальність драми Тадеуша Слободзянека "Наш клас" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 462-467


  В статті розглядається художня специфіка п’єси польського драматурга Тадеуша Слободзянека, зокрема, опрацювання за допомогою інтертекстуального інструментарію історичних стереотипів та усталених кліше побутової свідомості при зображені трагедії у ...
636854
  Савенко А.О. Інтертекстуальність епічної фразеології новогрецького роману (на прикладі використання концепту [текст новогрецькою мовою]) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 131-135
636855
  Каленич В. Інтертекстуальність заголовкових комплексів у медіатекстах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 44. – С. 130-146. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано функціонально-стилістичні й комунікативно-прагматичні особливості інтертекстуальності в заголовкових комплексах і їхню композиційну роль у сучасних медіатекстах (на матеріалі публікацій інформаційно-аналітичного тижневика ...
636856
  Гурдуз А. Інтертекстуальність і гіпертекст: проблеми теорії і практики // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 67-72.
636857
  Переломова О.С. Інтертекстуальність і літературна компаративістика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 297-302. – ISSN 2075-437X


  Стаття розглядає співвідношення теорії інтертекстуальності і літературної компаративістики в сучасній літературознавчій парадигмі, взаємозв"язок цих двох напрямів дослідження художніх текстів. The article deals with the relationship between theory of ...
636858
  Воєводська В.С. Інтертекстуальність і переклад // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 63-67. – ISBN 966-7890-03-1
636859
  Воєводська В.С. Інтертекстуальність і переклад // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 67; 4 поз.
636860
  Мельник Л. Інтертекстуальність і переклад // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 238-246. – ISSN 2411-4146
636861
  Шкоріна І.М. Інтертекстуальність і символізація як засадничі компоненти поетики роману О. Слісаренка "Чорний ангел" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 123-128. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуті особливості символіки та інтертекстуальності у романі О. Слісаренка "Чорний ангел" як способу відображення авт. концепції світу. Досліджуються ключові образи-символи та варіанти їх семантики. Це символізація природних явищ і ...
636862
  Максимів Г. Інтертекстуальність казок Івана Франка // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 240-247
636863
  Шляхова Н. Інтертекстуальність концепту "автор" (від Потебні до постструктуралізму) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 118-124
636864
  Наєнко Г.М. Інтертекстуальність наукових творів Йоаникія Галятовського: до проблеми авторської індивідуальності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 127-136


  Розглянуто особливості інтертекстуальності науково-практичних трактатів Й. Галятовського в аспекті семантичної структури та показників індивідуального стилю. The article deals with the intertextuality of J. Galatovskyj’s scientific-practical treatises ...
636865
  Драненко Г. Інтертекстуальність п"єси Б.- М. Кольтеса "Роберто Зукко": театр як міфологічний палімпсест // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 110-119. – Бібліогр.: Літ.: С. 118-119; 5 назв. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
636866
  Савчин В. Інтертекстуальність перекладів Миколи Лукаша // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 234-244. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 21). – ISSN 2078-340X
636867
  Каширіна І.В. Інтертекстуальність перекладів С. Караванського // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 151-153. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
636868
  Ткачук М. Інтертекстуальність поезії Максима Рильського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 178-187
636869
  Жигун С.В. Інтертекстуальність постмодерністського детективу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 187-191. – (Б-ка Ін-ту філології)
636870
  Котлярова Н. Інтертекстуальність роману Алессандро Барріко "Шовк" та ії відтворення українською, російською й англійською мовами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 206-217


  У статті подано стислий огляд підходів до визначення поняття "інтертекстуальність", проаналізовано особливості відтворення категорії інтертекстуальності в українському, російськом й англійському перекладах роману Алессандро Барікко "Шовк". В статье ...
636871
  Остащук І.Б. Інтертекстуальність сакральної символіки // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С.145-151
636872
  Шулінова Л.В. Інтертекстуальність сучасної української медійної рецензії мистецької тематики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 18-35. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто інтертекстуальність як одну з основних характеристик сучасного медійного тексту мистецької тематики в аспекті реалізації функцій інформування та впливу в жанрі рецензії, зорієнтованої на реципієнта різного рівня підготовки. The ...
636873
  Стадніченко О. Інтертекстуальність сучасної української мемуарної прози (на прикладі книги "Спогади і роздуми на фінішній прямій" І. Дзюби) // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 96-104. – ISSN 2308-1902
636874
  Прокопець М.І. Інтертекстуальність та алюзія: особливості прояву та виявлення (на матеріалі англомовного комерційного рекламного дискурсу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 183-186. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
636875
  Озай Єліз Інтертекстуальність та гіпертекстуальні трансформації в турецьких народних оповідях // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 78-85. – ISSN 0130-6936
636876
  Тимченко Є.П. Інтертекстуальність та ії роль в інтерпретації тексту (на матеріалі німецькомовних текстів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 3 (139). – С. 305-310
636877
  Можарівська І.О. Інтертекстуальність та інтермедіальність сучасної драми-параболи (на матеріалі п"єси Кокі Мітані "Академія сміху") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 60-66. – (Серія "Філологія" ; вип. 86). – ISSN 2227-1864
636878
  Гринишина І.І. Інтертекстуальність та її роль в аналізі літературного твору / І.І. Гринишина, Т.М. Марченко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 31-35. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
636879
  Потапенко С. Інтертекстуальність та її фольклористичні обрії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11 (587). – С. 45-59. – ISSN 0236-1477
636880
  Манорик М. Інтертекстуальність творів Юліуша Словацького як проблема міжкультурної комунікації і перекладу // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 37-42.
636881
  Тяпкіна Н.І. Інтертекстуальність телевізійного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 6-8


  У статті визначено риси телевізійного дискурсу. Наголошено на інтертекстуальності як характерній особливості телевізійного тексту. The features of television discourse are outlined in the article "Intertextuality of television discourse" by Nataliya ...
636882
  Росовецький С.К. Інтертекстуальність у літературі // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 9. – С. 4-13. – ISBN 966-581-761-2
636883
  Шевченко Л.І. Інтертекстуальність у медіа: дослідницький ресурс категорії // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 79-86. – ISSN 2311-2697


  У статті запропоновано аналіз наукового потенціалу категорії "інтертекстуальність" у проекції на медіалінгвістику. Обґрунтовуються місце категорії в соціогуманітарних напрямках науки, її статус і особливості в медіалінгвістиці. Структуруються ...
636884
  Шулінова Л.В. Інтертекстуальність у медійних текстах жанру інтерв"ю з політиками. Стаття 1 // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 19-34. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто сучасні інтерв"ю з українськими політиками з погляду наявності прецедентних інтертекстів та їх функцій. Визначено основні групи прецедентних феноменів: прецедентні тексти та прецедентні ситуації, які проаналізовано більш детально, ...
636885
  Шулінова Л.В. Інтертекстуальність у медійних текстах жанру інтерв"ю з політиками. Стаття 2 // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 72-89. – ISSN 2311-2697


  У статті продовжено розгляд сучасних інтерв’ю з українськими політиками з погляду наявності інтертекстів та їх функцій. Із визначених груп прецедентних феноменів більш детально проаналізовано прецедентні імена та прецедентні вислови. The article ...
636886
  Петренко С.В. Інтертекстуальність у медійному дискурсі (на матеріалі англійської мови) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 326-331. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена розгляду інтертекстуальності як механізму взаєиодії текстів літературно-критичних жанрів сучасного англомовного медійного дискурсу
636887
  Горенко О. Інтертекстуальність у романі Дж.Ф. Купера "Звіробій" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 66-75. – ISBN 966-7825-78-7
636888
  Дорошенко О. Інтертекстуальність у романі Хуліо Кортасара "Libro de Manuel" та її відтворення в українському перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-26. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається явище інтертекстуальності в романі Хуліо Кортасара "Lіbro de Manuel", його горизонтальний та вертикальний види. Досліджуються формальні ознаки та функціонування в романі. В статье рассматривается явление интертекстуальности в ...
636889
  Мегеря В Т. Інтертекстуальність у системі поетики роману Леоніда Кононовича "Чигиринський сотник" / В Т. Мегеря, // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 87-91. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
636890
  Онисенко С.В. Інтертекстуальність у фольклорі: на матеріалі паремій у казках : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Онисенко Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
636891
  Онисенко С.В. Інтертекстуальність у фольклорі: на матеріалі паремій у казках : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Онисенко Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 352 л. – Додатки: л. 230-352. – Бібліогр.: л. 210-229
636892
  Лепетюк І.Г. Інтертекстуальність художнього твору (на матеріалі романів Е. Базена "Leve-toi et marche", "Au nom du fils") // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-29. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Ідеться про взаємодію мовленнєвої та художньої комунікації, розглянуто поняття інтертексту, інтертестуальності та мовленнєвих жанрів. На прикладі текстів романів відомого французького письменника Е. Базена "Leve-toi et marche", "Au nom du fils" ...
636893
  Космеда Т. Інтертекстуальність щоденникового дискурсу Тараса Шевченка: актуалізація паремійних одиниць // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 519-535. – ISBN 978-966-920-140-9
636894
  Іванченко А.В. Інтертекстуальність як дискурсотворчий фактор: біблійні алюзії у творчості Стівена Кінга та їхнє відтворення в українських перекладах його романів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 218-222. – (Б-ка Ін-ту філології)
636895
  Мазур М.Б. Інтертекстуальність як засіб втілення культурної пам"яті в романі Зорана Живковича "АМАРКОРД" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 228-235. – ISSN 2075-437X


  У статті зосереджено увагу на специфіці використання інтертекстуальності як засобу культурно-мистецького зв"язку різних поколінь. На прикладі аналізу роману Зорана Живковича "Амаркорд" виокремлено особливості кореляції інтертексту та прототексту. Окрім ...
636896
  Стасюк О.С. Інтертекстуальність як засіб дискредитації політичних опонентів (на матеріалі парламентської комунікації ФРН і Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 41-429


  У статті визначено прагматичні особливості використання інтертекстуальних включень у парламентській комунікації ФРН і Швеції з метою дискредитації політичних опонентів. Виокремлено типи інтертекстуальних включень, які використовуються для дискредитації ...
636897
  Юрковська М.М. Інтертекстуальність як засіб створення комічного ефекту в сучасному анімаційному мистецтві // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 398-
636898
  Денісова Д.Д. Інтертекстуальність як засіб творення можливих світів (на матералі роману Пола Остера "City of glass") // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 2. – С. 18-24. – ISSN 2077-804X
636899
  Іванюха Т.В. Інтертекстуальність як засіб текстотворення в сучасній журнальній публіцистиці (на матеріалі есеїстики журналу для молоді "Отрок. UA") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 34-37


  У пропонованому дослідженні вперше розглянуто інтертекстуальність як важливу текстотвірну стра тегію та стилетвірний чинник сучасного журнального дискурсу на прикладі публіцистичних творів А. Ткачова в журналі для молоді "Отрок. UA". Також ...
636900
  Шпак Інтертекстуальність як концептуальна засада творення літопису Самійла Величка / Шпак, І // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 201-207
636901
  Сергійчук З.В. Інтертекстуальність як модус художніх творів М. Хвильового // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 6-11. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
636902
  Боєва Е. Інтертекстуальність як ознака ідіостилю Ю. Іздрика: поетонімний аспект текстотворення // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 205-214. – ISSN 2312-6809
636903
  Васильєва К.І. Інтертекстуальність як принцип постнекласичної естетики : дис. ... канд. філос. наук. : 09.00.08. / Васильєва Х.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 220 л. – Бібліогр.: л.204-220
636904
  Васильєва К.І. Інтертекстуальність як принцип постнекласичної естетики : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Васильєва К.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 14 с. – Бібліогр.: 10 назв.
636905
  Михайленко Л.В. Інтертекстуальність як проблема лінгвістичного пошуку // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 152-156. – ISBN 966-581-727-2
636906
  Приходько В.Б. Інтертекстуальність як проблема перекладу // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 262–266. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
636907
  Грек Л.В. Інтертекстуальність як проблема перекладу (на матеріалі англомовних перекладів української постмодерністскої прози) : Автореф. ...дис. канд. філол. наук: 10.02.16 / Лариса Володимирівна Грек; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
636908
  Грек Лариса Володимирівна Інтертекстуальність як проблема перекладу (на матеріалі англомовних перекладів української постмодерністської прози) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Грек Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 208л. – Бібліогр.: л.203-208
636909
  Чорна Н.В. Інтертекстуальність як провідна концепція постмодерного художнього дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 160-164. – ISBN 966-581-498-2
636910
  Чорна Н.В. Інтертекстуальність як прояв парадигматичних відношень у дискурсах Х.Л. Борхеса, Х. Кортасара, А. Биой Касареса, Г.Г. Маркеса // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 473-480. – Бібліогр.: Літ.: с. 480; 18 назв
636911
  Жлуктенко Н.Ю. Інтертекстуальність як ресурс історичної пам"яті в романі В"єта Тана Нгуєна "The Sympathizer" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 79-86
636912
  Дарморіз О. Інтертекстуальність як риса інформаційної культури // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 82-90. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6
636913
  Нечаєва Н.В. Інтертекстуальність як стильова домінанта інтелектуальної прози В.Домонтовича // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 348-351. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
636914
  Чендей Н. Інтертекстуальність як текстова категорія та особливості інтертекстуальних зв"язків в англійській літературній казці / Н. Чендей, Д. Станко // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 17. – С. 138-145. – ISSN 2617-3921
636915
  Перетятько М. Інтертекстуальність як темпоральна форма вираження авторської свідомості // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 17-31. – ISSN 1728-9572


  Стаття присвячена самобутності поетичного мислення М.Вінграновського на матеріалі твору з експліцитними інтертекстуальними елементами. Особливу увагу приділено питанню оригінальності трактування мандрівного сюжету та виявленню спільних мотивів у творах ...
636916
  Майсак І.В. Інтертекстуальність як феномен фольклорно-літературних зв"язків: на матеріалі поезії О.Олеся // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 153-161.


  Фольклорно-літературні взаємини з позиції вивчення проблеми інтертекстуальності, що дає нові можливості пошукового та лінгвістичного дослідження фольклору та літератури.
636917
  Клочек Г. Інтертекстуальність як чинник художньої енергії літературного твору (вірш Василя Голобородька "Кривий танець") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 12-24. – ISSN 0236-1477


  "Обгрунтовані методологічні принципи, на яких вибудовується аналіз інтертекстуальності як важливого чинника употужнення енергетичної наснаженості вірша Василя Голобородька “Кривий танець”. У розгляді цього твору визначено введені в текст ...
636918
  Шаповал М. Інтертекстуальність: історія, теорія, поетика : навч. посібник / Мар"яна Шаповал ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 167, [1] с. – Бібліогр.: с. 112-116 та в підрядк. прим.
636919
  Авраменко С. Інтертекстуальність: її види і конкуруючі терміни (на матеріалі притчі Ричарда Баха "Чайка на ім"я Джонатан Лівінгстон") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 11-14. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
636920
  Колядич Ю. Інтертекстуальність: теоретичний аспект / Ю. Колядич, Л. Мельник // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 14-19. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
636921
  Віват Г. Інтертектуальні аспекти збірки поезій І.Калинця "Відчинення вертепу" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 14-17
636922
  Румянцева О. Інтертестуальний контекст символіки сімейних романів Уласа Самчука крізь призму філософської часопросторової вертикалі // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2020. – С. 126-147. – (Літературознавство ; вип. 2 (96)). – ISSN 2312-1068
636923
  Гиріна Т.С. Інтерфейс глобалізації конвергентного україномовного радіомовлення // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 179-188. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Досліджено теоретичне підґрунтя конвергенції в галузі радіомовлення як чинника глобалізаційних змін україномовного сегмента медіа. Осмислення етапів переходу від мономедійних до мультимедійних платформ виявило перспективи трансформації сектора, ...
636924
  Савчук Б. Інтерфейси коучингу крізь призму науково-педагогічного дискурсу / Б. Савчук, М. Пантюк, Р. Котенко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 5 (203), травень. – С. 11-15. – ISSN 2308-4634
636925
  Сербенська О. Інтерфереми в усному публічному мовленні та способи їх подолання. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 97-107.
636926
  Бондаренко Т.Г. Інтерфереми і росіянізми як наслідок міжмовних контактів на лексичному рівні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 106-111
636927
  Комарницька Т.К. Інтерферентні явища в мовленні української еміграції як свідчення зміни мовно-культурної ідентичності (порівняння мовленнєвої поведінки українців, які проживають у Японії та Ізраїлі) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 257-268. – ISSN 2520-6397


  Розглянуто інтерфероване мовлення українських емігрантів в Ізраїлі та Японії, здійснено спробу класифікувати іншомовні слова, що потрап- ляють до нього, і продемонструвати зміщення мовно-культурної ідентич- ності емігрантів на основі їхнього ...
636928
  Іванова О.Ю. Інтерференції в іспанському мовленні двомовних каталонців // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 113-117
636929
  Коріневська О.М. Інтерференційні зміни в системі латинського займенника (на матеріалі латиномовної епістолярії Греко-Католицької Церкви) // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 270-272. – (Філологія)
636930
  Бортник С.Ю. Інтерференційні морфоструктури території України / С.Ю. Бортник, О.В. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 38-40. – ISSN 0868-6939
636931
  Квіренко Л. Інтерференційні процеси в лексико-семантичній системі берлінського міського діалекту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 35-41. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
636932
  Дуброва Н. Інтерференція в мові українського права // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 288-291. – ISSN 1561-4999
636933
  Турчина А.А. Інтерференція зворотних дієслів у чеській та українській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 134-141. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню основних виявів лексичної інтерференції та комплексному вивченню інтерференції зворотних дієслів у чеській та українській мовах. У статті здійснено зіставлення конкретної пари мов з метою виявлення певних спільних чи ...
636934
   Інтерференція і перемикання мовного коду : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 225, [1] с. : табл. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-771-0
636935
  Гринь М.Є. Інтерференція і спектри у сейсморозвідці / М.Є. Гринь. – Київ : Наука, 1965. – 128с.
636936
  Гайович Г. Інтерференція і суржик як наслідки мовної взаємодії (на прикладі українсько-російських мовних контактів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 224-233


  У статті розкриваються деякі аспекти українсько-російських мовних контактів. Виконано аналіз різних підходів щодо тлумачення понять інтерференція та суржик як наслідків мовної взаємодії. В ході дослідження виявлено деякі розходження та неточності в ...
636937
  Куценко Т. Інтерференція між подразниками першої та другої сигнальних систем у жінок і чоловіків / Т. Куценко, С. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-33. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Виявлено, що ефект Струпа у жінок виражений краще, ніж у чоловіків, що є проявом сильнішої інтерференції між показниками першої та другої сигнальних систем і пояснюється більшою активацією лівої півкулі у жінок, пов"язаної із процесами вербалізації ...
636938
  Веклич О.А. Інтерференція мов і діалектів у художньому мовленні Грації Деледди // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 72-80


  У статті аналізується художнє мовлення сардинської письменниці Грації Деледди на предмет лексичної інтерференції, що виявляється у наявності вкраплень сардинських мовних одиниць у тексті, написаному літературною італійською мовою. В статье ...
636939
  Крижанівська М.В. Інтерференція рідної мови при сприйманні та відтворенні англомовними студентами українських фонем (и) та (і) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 113-119. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Йдеться про причини неадекватного сприймання англомовними студентами українських фонем (и) та (і). Розглянуто якісні характеристики цих фонем та їхніх англійських відповідників.
636940
  Соколова С.О. Інтерференція як наслідок міжмовної асиметрії контактних мов // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 175-189. – ISBN 978-966-1673-17-4
636941
  Конончук Г.Л. Інтерферометр з рухомим дзеркалом / Г.Л. Конончук, А.В. Уваров, І.Є. Хоменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 382-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Описано спосіб руху дзеркала в інтерферометрі Майкельсона, який дозволив уникнути неконтрольованих вібрацій, шумів в інтерференційній картині. Показано високу ефективність та економічність способу на двох прикладах використання інтерферометра - у ...
636942
  Варищук В.І. Інтерферометр на полімерному оптичному волокні як перетворювач для вимірювання механічних величин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Варищук Василь Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
636943
  Отто Г.К. Інтерферометрія зворотнього зв"язку в лазерному резонаторі. Параметрична модель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 63-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
636944
  Прокопова К.В. Інтерферон-індукована система 2", 5"- олігоаденілату в лімфоїдних клітинах за умов опромінення : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04- біохімія / Прокопова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 153л. – Бібліогр.: л. 129-153
636945
  Прокопова Катерина Василівна Інтерферон-індукована система 2", 5" - олігоаденілату в лімфоїдних клітинах щурів за умов опромінення : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Прокопова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
636946
  Помірко Р. Інтерфікси: структура і функції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 3-10. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
636947
  Смирнов І.Г. Інтим-туризм по-радянськи: міжнародний та внутрішній вимір // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 124-136
636948
  Наєнко Михайло Інтим письменницької праці : З лекцій про специфіку літературної творчості / Наєнко Михайло. – Київ : Педагогічна преса, 2003. – 280с. – (Бібліотека вчителя-словесника). – ISBN 966-7320-33-2
636949
  Наєнко М.К. Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – 735, [1] с. : іл., фотогр. – Імен. покажч.: с. 716-735. - Ст. укр. та інозем. мовами. – Бібліогр.: с. 713-715. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0


  Науковій бібліотеці ім. Максимовича КНУ ім. Шевченка ! Автор. Підпис.
636950
  Білоус Н.П. Інтимізовані дієслівні засоби творення сюжетної динаміки українських казок про тварин // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 13-20


  У статті розглянуто дієслова та дієслівні форми, що характеризують динамічну ознаку особи - еферента, виступаючи одним з основних засобів творення сюжетної динаміки українських казок ро тварин. В статье рассматриваются глаголы и глагольные формы, ...
636951
  Дем"яненко Г. Інтимна лірика В. Сосюри "Без тебе немає мене" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2 (113). – С. 42-46
636952
  Сірук Ю. Інтимна лірика В. Шекспіра у перекладах І. Франка кінця XIX - початку XX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 132-138. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Аналізуються Франкові переклади сонетів В. Шекспіра, розкриваються художні засоби, якими послуговується український письменник для еквівалентності перекладу. З’ясовуються факти з біографії І. Франка, які спонукали до перекладів творів В. Шекспіра, ...
636953
  Григораш С. Інтимна лірика і фраземіка українського фольклору // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 30-33.
636954
  Романов С. Інтимна лірика Лесі Українки та Олександра Олеся крізь співмірність приватного досвіду і художньої реконструкції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 67-78. – ISSN 0236-1477
636955
  Борзенко О.І. Інтимна лірика Лесі Українки: кохання в дусі "Блакитної троянди" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 407-416. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
636956
  Кураш Т. Інтимна лірика Максима Рильського в річищі неокласицизму // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 26-29. – ISSN 2411-4146


  У статті розглянуто особливості інтимної лірики М. Рильського, зосереджено увагу на неокласичних захопленнях - рецепція античних образів, мотивів і жанрових форм. Його ліричний герой постає в результаті синтезу традицій класичної та модерністської ...
636957
  Бабенко-Жирнова Інтимна лірика сучасних українських поетів Словаччини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (58). – С. 16-20. – ISSN 2520-6346
636958
  Ковалів Ю. Інтимна ронделіана Миколи Боровка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 25 грудня (№ 25/26)
636959
  Мудрак О. Інтимна, любовна та еротична лірика: диференціація понять // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11 (587). – С. 74-77. – ISSN 0236-1477
636960
  Павлюк І.З. Інтимне дихання епохи / Ігор Павлюк ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Тернопіль : Астон. – (Бібліотека журналу "Золота Пектораль"). – ISBN 978-966-626-452-0
Т. 3 : Монографічні дослідження, статті, рецензії, інтерв"ю (1997-2017). – 2017. – 716, [4] с. – Бібліогр.: с. 132-157, в кінці ст. та в підрядк. прим.
636961
  Бабій В. Інтимне життя давньоруських князів // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.147-167. – ISSN 0208-0710
636962
  Даниліва-Флінта Інтимний автопортрет / розмову вела Тетяна Козирєва // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 16-17


  Майстриня художнього текстилю, живописець, науковець Ірина Даниліва-Флінта розповіла про видатного батька і власну творчість.
636963
  Ільків А. Інтимний дискурс епістолярної спадщини Володимира Винниченка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 41-44
636964
  Ільків А. Інтимний епістолярій українських письменників другої половини XIX - початку XX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 26-34. – ISSN 0236-1477
636965
  Мамедова О. Інтимний світ поезій Василя Стуса. етичні й естетичні аспекти інтимної лірики поета // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-18.
636966
  Легка О. Інтимний текст Романа Бабовала: спроба осягнення коду // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 91-100. – ISSN 0130-528Х
636967
  Філенко Н.І. Інтимні бажання : поезії / Надія Філенко. – Дніпро : Ліра, 2017. – 87, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с 83. – ISBN 978-966-383-946-2
636968
  Астапенко І. Інтимні коктейлі (цикл) : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 95-102
636969
  [Ігнатенко І.] Інтимні секрети українців : з сайту Depo.ua // Молодь України. – Київ, 2019. – 7 лютого (№ 5/6). – С. 12-13


  Розмова з етнологом, дослідницею традиційної народної культури Іриною Ігнатенко.
636970
  Єрмоленко В. Інтимність магнетизму // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 28. – ISSN 1563-6461


  Полеміка з українським філософом Вадимом Менжуліним щодо теми "магнетизму" в публічній сфері, зокрема в міжнародних та геополітичних питаннях.
636971
  Мудрак О. Інтимність української літератури: про мистецтво і "сміття" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 вересня (№ 163)


  Про роль "еротичного, а не порнографічного чинника" в українському мистецтві та принципову межу між естетикою в поезії та літературним "сміттям" розмова з поетесою Олесею Мудрак.
636972
  Поліщук В. Інтимно-любовні дискурси в романах про Тараса Шевченка (1980-2010-ті рр.) // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ : зб. праць Всеукр. (41-ї) наук. Шевченк. конф. : 22-23 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін. ; відп. ред.В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – С. 299-322. – ISBN 978-966-920-657-2
636973
  Наумчик Н.В. Інтимно-особистісне спілкування у просторі буття сучасного студента / Н.В. Наумчик, Р.О. Бібіков, М.О. Козел // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 9 (138). – С. 6-11
636974
  Кочур Г. Інтинський зошит / Г. Кочур. – Київ : Молодь, 1989. – 38 с.
636975
  Турман Н. Інтитут медіації в кримінальному процесі Польщі та України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 286-289. – ISSN 2663-5313
636976
   Інтолерантність до невизначеності освітнього персоналу: зв"язок із напруженістю в організації / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, К.В. Креденцер, В.І. Лагодзінська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 42-49 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2411-3190
636977
  Багмут А.Й. Інтологія (- голосно вимовляю - розділ мовознавства,що вивчає інтонацію в структурних функціональних та стилістичних аспектах) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 456-457. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
636978
  Пастух Т. Інтонації "розмов з Богом" Богдани Матіяш // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 178-191. – ISBN 978-966-518-659-5
636979
  Багмут А.Й. Інтонаційна будова простого розповідного речення у слов"янських мовах / А.Й. Багмут ; АН УРСР, Ін-т мовознавства. – Київ : Наукова думка, 1970. – 175 с.
636980
  Алексеенко С.Ф. Інтонаційна варіативність англійських висловлень-вибачень залежно від соціального статусу мовця // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 3-10. – ISBN 966-581-623-3
636981
  Доля І.В. Інтонаційна варіативність висловлень позитивної та негативної оцінки в англомовному діалогічному радіодискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Доля Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 261 л. – Додатки: л. 228-261. – Бібліогр.: л. 201-227
636982
  Доля І.В. Інтонаційна варіативність висловлень позитивної та негативної оцінки в англомовному діалогічному радіодискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Доля Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
636983
  Штурнак О. Інтонаційна виразність - важливий елемент телевізійного тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 75-81


  Проаналізовано поняття інтонації. Показано важливість якісного інтонування журналістських текстів. The concept of intonation is analysed. Importance of good intonation of journalistic texts is shown.
636984
  Штурнак О. Інтонаційна виразність - важливий елемент телевізійного тексту. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 154-160.
636985
  Багмут А.Й. Інтонаційна виразність звукового мовлення засобів масової інформації / А.Й. Багмут. – Київ, 1994. – 187 с.
636986
  Єлісовенко Ю. Інтонаційна диференційованість інформаційного, аналітичного та художньо-публіцистичного теле- і радіомовлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-50. – (Журналістика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему диференційованості (визначеності) основних елементів інтонації в різних видах теле- і радіомовлення. Інтонація в кожному з них осмислюється як частина існуючих професійних стандартів мовлення. З метою порівняння та унаочнення ...
636987
  Захарова Ю.М. Інтонаційна організація сучасного англійського мовлення : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.М. Захарова; КНУТШ; НАСБУ; За ред. А.Д. Бєлової. – Київ : Національна академія СБУ, 2004. – 84 с. – ISBN 966-95784-8-5
636988
  Захарова Ю.М. Інтонаційна організація сучасного англійського мовлення : навч. посібник / Юлія Захарова ; за ред. проф. А.Д. Бєлової ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 135-151. – ISBN 978-617-7320-00-4
636989
  Андрієвська Елла Миколаївна Інтонаційне вираження категорії згоди/незгоди у французькому діалогічному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.02.05 / Андрієвська Е.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
636990
  Андрієвська Елла Миколаївна Інтонаційне вираження категорії згоди/незгоди у французькому діалогічному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження) : Дис...канд.філолог.наук:10.02.05 / Андрієвська Елла Миколаївна. – Київ, 2001. – 208л. – Бібліогр.:л.191-208
636991
  Андрієвська Е.М. Інтонаційне вираження незгоди в діалогічному спілкуванні (на матеріалі французької мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 28-30. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядається інтонація незгоди у французькому діалогічному мовленні як результат аудиторського та електроакустичного методів дослідження. Визначені просодичні параметри та їх співвідношення в реагуючих репліках діалогічних єдностей. автор вказує на ...
636992
  Авраменко Б.В. Інтонаційне оформлення різних типів висловлювань у китайській та англійській мовах / Б.В. Авраменко, Н.О. Оськіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 5-11. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "У статті виявлено інтонаційне оформлення різних типів висловлювань у китайській та англійській мовах. Порівняльний аналіз показав наявність як схожих, так і відмінних характеристик в інтонаційному оформленні різних типів речень у китайській та ...
636993
  Вербич Н.С. Інтонаційний контур фрази в діалектному мовленні // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 15-21. – ISBN 978-966-1673-30-3
636994
  Ліва Н.В. Інтонаційний простір європейської музики другої половини XX - початку XXI століть: вектори розвитку // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 39-54. – ISSN 2522-4190


  "Проаналізовано ряд інтонаційних явищ європейського музич-ного мистецтва другої половини ХХ – початку ХХІ століть в контекс-ті причетності до поворотних процесів, пов’язаних з переосмислен-ням основ світобудови та місця людини у Всесвіті. Зазначено, що ...
636995
  Мартьянова Надія Інтонаційні засоби вираження актуального членування речення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 109-117. – ISSN 1728-9572
636996
  Василик Д. Інтонаційні особливості прочитання поезій Лесі Українки в хорових творах Миколи Ластовецького // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 120-123. – ISSN 2308-4634
636997
  Вербич Н.С. Інтонаційні параметри гендерної варіантності діалектного мовлення // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 64-73. – ISSN 0027-2833
636998
  Завальнюк Л.В. Інтонаційні та лексико-синтаксичні засоби вираження здивування в німецькому розмовному мовленні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 6-9. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Стаття присвячена визначенню лексичних, синтаксичних, граматичних та фонетичних засобів, що служать для вираження емоційної реакції здивування в німецькому діалогічному мовленні.
636999
  Редя В. Інтонаційно-жанрові джерела "Маври" І. Стравинського // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / редкол.: Боровик М.К., Герасимова-Персидська Н.О., Гнатів Т.Ф. [та ін.]. – Київ, 1979. – № 14. – С. 72-82
637000
  Багмут А.Й. Інтонація спонтанного мовлення / А.Й. Багмут, І.В. Борисюк, Г.П. Олійник ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1985. – 216 с. : ил., схем. – Бібліогр. в кінці розділів
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,