Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
636001
  Патриляк І. "Історія та історична пам"ять не завжди ідентичні" / бесіду вела Людмила Черкаська // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 5-8 : фото


  Інтерв"ю з професором кафедри новітньої історії України, деканом історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Іваном Казимировичем Патриляком щодо історичної науки та нових освітніх проектів на факультеті.
636002
  Романцова Н.І. "Історія України-Руси" Михайла Грушевського в оцінці радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 29-31. – ISBN 978-966-493-676-4
636003
  Кулачинський М.М. "Історія України та української культури" як необхідна гуманітарна дисципліна для майбутніх медиків / М.М. Кулачинський, О.О. Сікорська, О.О. Уварова // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 138-139
636004
  Бутнару Л. "Історія українського авангарду - це закривавлена, жертовна історія..." / розмову підтримувала Галина Тарасюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 258-263. – ISSN 0320-8370
636005
  Александрова Г. "Історія української літератури" Івана Стешенка: від романтизму до соціологізму // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С.355-362
636006
  Александрова Г.А. "Історія української літератури" Івана Стешенка: незавершений проект (за архівами вченого) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 7-12
636007
  Цибенко І. "Історія української літератури" Михайла Грушевського - важливий етап у розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 11 (208). – С. 26-28. – ISSN 2076-9326
636008
  Коваленко О.Б. Історія та генеалогія соціально-політичної еліти Гетьманщини у науковій спадщині В.Л. Модзалевського // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 213-223. – ISBN 966-7769-54-2
636009
   Історія та географія кохання : Україна чудес / Крушинська Олена, Бусленко Юрій, Горобець Сергій, Субота Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 88-89 : Фото
636010
  Бездрабко В.В. Історія та документознавство: інвазії методик вивчення історичного джерела, документа // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 136-143
636011
  Драган О. Історія та досвід протидії корупційним проявам в окремих країнах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 49-54.
636012
  Фурса С.Я. Історія та життєдіяльність наукової школи нотаріату юридичного факультету // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 62-65. – ISBN 978966-97130-0-1
636013
   Історія та історіографія в Європі. – Київ : Унісерв. – ISBN 966-95788-6-8
№ 1/2. – 2003
636014
   Історія та історіографія в Європі : Наукове видання. – Київ : Унісерв, 2003-
№ 3 : Історична наука як засіб політичної легітимації в Німеччині та в Україні у 20 ст. – 2004
636015
   Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ
Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – 2016. – 157 с.
636016
  Пошивайло С. Історія та історіографія української культури керамології (1900-1920) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – С. 875-877. – ISSN 1028-5091
636017
  Гомотюк О. Історія та культура козацтва у наукових студіях Івана Франка / О. Гомотюк, С. Джафарова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 115-123
636018
   Історія та культура Лівобережжя України : Матеріали міжнар. конф. Травень, 1996. – Київ-Ніжин, 1997. – 201с.
636019
  Прус В. Історія та методи окультних течій в Україні // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2014. – № 3. – С. 49-51. – ISSN 2311-4258
636020
  Мезенцев К.В. Історія та методологія суспільно-географічного прогнозування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історію становлення та розвитку суспільно-географічного прогнозування, його методологічні основи. Визначено інваріантний об"єкт суспільно-географічного прогнозування, чинники та закономірності його розвитку.
636021
  Цьолик Н.М. Історія та міф у творчості Міхала Чайковського : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.03 / Цьолик Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 203 л. – Бібліогр.: л. 173-203
636022
  Цьолик Н.М. Історія та міф у творчості Міхала Чайковського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Цьолик Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
636023
  Печенікова Л.М. Історія та мовні засоби українських замовлянь // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 209-211. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
636024
  Зелінський В. Історія та обличчя. Лицар віри. До портрета Іоанна Павла II // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 234-238
636025
  Могильний Ю. Історія та перспективи дослідження надгробних знаків XVI - поч. XIX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 190-192
636026
  Карагодова О.О. Історія та перспективи розвитку економічної кібернетики / О.О. Карагодова, І.І. Коваленко, О.І. Черняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-59. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються та аналізуються етапи розвитку економічної кібернетики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
636027
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2004
636028
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2004
636029
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2004
636030
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2004
636031
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2004
636032
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8. – 2004
636033
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2004
636034
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2004
636035
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11/12. – 2004
636036
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13/14. – 2004
636037
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15/16. – 2004
636038
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 17. – 2004
636039
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 18. – 2004
636040
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19. – 2004
636041
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 20. – 2004
636042
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 21. – 2004
636043
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22. – 2004
636044
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 23. – 2004
636045
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 24. – 2004
636046
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2005
636047
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2005
636048
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2005
636049
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2005
636050
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2005
636051
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2005
636052
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2005
636053
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8. – 2005
636054
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2005
636055
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2005
636056
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2005
636057
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2005
636058
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2005
636059
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2005
636060
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2005
636061
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18. – 2005
636062
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21. – 2005
636063
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24. – 2005
636064
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25. – 2005
636065
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26. – 2005
636066
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2005
636067
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2005
636068
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2005
636069
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2005
636070
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2005
636071
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2005
636072
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2005
636073
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. Спецвипуск. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 : Проблеми змісту шкільного курсу нової історії. – 2005
636074
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2006
636075
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2006
636076
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2006
636077
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2006
636078
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2006
636079
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2006
636080
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2006
636081
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8/9. – 2006
636082
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2006
636083
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2006
636084
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2006
636085
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2006
636086
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2006
636087
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2006
636088
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16. – 2006
636089
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 17/18. – 2006
636090
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21. – 2006
636091
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23/24. – 2006
636092
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25. – 2006
636093
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26. – 2006
636094
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2006
636095
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2006
636096
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2006
636097
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2006
636098
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2006
636099
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2006
636100
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2006
636101
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34. – 2006
636102
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35. – 2006
636103
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36. – 2006
636104
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2007
636105
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2007
636106
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2007
636107
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2007
636108
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2007
636109
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2007
636110
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2007
636111
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8. – 2007
636112
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2007
636113
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2007
636114
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2007
636115
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2007
636116
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2007
636117
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2007
636118
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2007
636119
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18. – 2007
636120
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. Спецвипуск. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 : Історія 20 століття. Нові підходи до змісту шкільного курсу. – 2007
636121
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24. – 2007
636122
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25. – 2007
636123
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26. – 2007
636124
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2007
636125
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2007
636126
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2007
636127
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2007
636128
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2007
636129
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2007
636130
   Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2007
636131
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34. – 2007
636132
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35. – 2007
636133
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36. – 2007
636134
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1. – 2008
636135
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2. – 2008
636136
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3. – 2008
636137
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4. – 2008
636138
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5. – 2008
636139
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6. – 2008
636140
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7. – 2008
636141
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8. – 2008
636142
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9. – 2008
636143
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10. – 2008
636144
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2008
636145
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12. – 2008
636146
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13. – 2008
636147
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14. – 2008
636148
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15. – 2008
636149
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18. – 2008
636150
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21. – 2008
636151
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24. – 2008
636152
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25. – 2008
636153
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26. – 2008
636154
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27. – 2008
636155
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28. – 2008
636156
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29. – 2008
636157
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30. – 2008
636158
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31. – 2008
636159
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32. – 2008
636160
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33. – 2008
636161
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34. – 2008
636162
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35 (171). – 2008
636163
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36 (172). – 2008
636164
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1 (173). – 2009
636165
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2 (174). – 2009
636166
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (175). – 2009
636167
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (176). – 2009
636168
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (177). – 2009
636169
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (178). – 2009
636170
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (179). – 2009
636171
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (180). – 2009
636172
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (181). – 2009
636173
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 (182). – 2009
636174
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 (183). – 2009
636175
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (184). – 2009
636176
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 (185). – 2009
636177
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14 (186). – 2009
636178
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (187). – 2009
636179
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (188/190). – 2009
636180
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (191/193). – 2009
636181
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24 (194/196). – 2009
636182
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (197). – 2009
636183
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (198). – 2009
636184
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (199). – 2009
636185
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (200). – 2009
636186
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (201). – 2009
636187
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (202). – 2009
636188
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (203). – 2009
636189
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (204). – 2009
636190
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (205). – 2009
636191
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34 (206). – 2009
636192
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35 (207). – 2009
636193
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36 (208). – 2009
636194
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 1 (209). – 2010
636195
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 2 (210). – 2010
636196
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (211). – 2010
636197
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (212). – 2010
636198
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (213). – 2010
636199
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (214). – 2010
636200
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (215). – 2010
636201
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (216). – 2010
636202
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (217). – 2010
636203
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 (218). – 2010
636204
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 (219). – 2010
636205
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (220). – 2010
636206
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 (221). – 2010
636207
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14 (222). – 2010
636208
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15 (223). – 2010
636209
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (224/226). – 2010
636210
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (227/229). – 2010
636211
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24 (230/232). – 2010
636212
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (233). – 2010
636213
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (234). – 2010
636214
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (235). – 2010
636215
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (236). – 2010
636216
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (237). – 2010
636217
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (238). – 2010
636218
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (239). – 2010
636219
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (240). – 2010
636220
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (241). – 2010
636221
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 34 (242). – 2010
636222
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 35 (243). – 2010
636223
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 36 (244). – 2010
636224
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (248). – 2011
636225
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (249). – 2011
636226
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (250). – 2011
636227
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (251). – 2011
636228
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (252). – 2011
636229
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 ( 253). – 2011
636230
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 ( 254). – 2011
636231
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 ( 255). – 2011
636232
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 ( 256). – 2011
636233
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 ( 257). – 2011
636234
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 14 ( 258). – 2011
636235
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 15 ( 259). – 2011
636236
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 16/18 ( 260-262). – 2011
636237
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (263/265). – 2011
636238
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (266/267). – 2011
636239
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (268). – 2011
636240
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (269). – 2011
636241
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (270). – 2011
636242
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (271). – 2011
636243
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (272). – 2011
636244
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (273). – 2011
636245
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (274). – 2011
636246
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (275). – 2011
636247
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (276). – 2011
636248
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (277). – 2011
636249
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (278/280). – 2011
636250
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 1 (281). – 2012
636251
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 2/3 (282/283). – 2012
636252
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 4 (284). – 2012
636253
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 5 (285). – 2012
636254
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (286). – 2012
636255
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 7 (287). – 2012
636256
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 8 (288). – 2012
636257
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (289). – 2012
636258
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 10 (290). – 2012
636259
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 11 (291). – 2012
636260
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (292). – 2012
636261
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 13 (293). – 2012
636262
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 14/15 (294/295). – 2012
636263
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (296/298). – 2012
636264
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (299/301). – 2012
636265
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (302/303). – 2012
636266
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (304). – 2012
636267
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 25 (305). – 2012
636268
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 26 (306). – 2012
636269
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (307). – 2012
636270
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (308). – 2012
636271
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 29 (309). – 2012
636272
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (310). – 2012
636273
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (311). – 2012
636274
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 32 (312). – 2012
636275
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (313). – 2012
636276
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (314/316). – 2012
636277
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (319). – 2013
636278
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (343). – 2013
636279
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 28 (344). – 2013
636280
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№ 31 (347). – 2013
636281
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№32 (348). – 2013
636282
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
№33 (349). – 2013
636283
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 1/2 (353/354). – 2014
636284
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (355). – 2014
636285
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 7/8 (359/360). – 2014
636286
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (361). – 2014
636287
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 10/11 (362/363). – 2014
636288
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (364). – 2014
636289
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (368/370). – 2014
636290
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (391), січень. – 2015
636291
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5 (392/393), лютий. – 2015
636292
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (394), лютий. – 2015
636293
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (404/406). – 2015
636294
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 19/20 (407/408). – 2015
636295
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 21 (409), липень. – 2015
636296
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (410/411), серпень. – 2015
636297
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (412), серпень. – 2015
636298
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 30 (418), жовтень. – 2015
636299
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 31/32 (419/420), листопад. – 2015
636300
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (422/424), грудень. – 2015
636301
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 1/2 (425/426), січень 2016 р. – 2016. – 64 с.
636302
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (427), січень 2016 р. – 2016. – 32 с.
636303
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5, (428/429), лютий 2016 р. – 2016. – 64 с.
636304
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (430), лютий 2016 р. – 2016. – 32 с.
636305
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 22/23 (446/447), серпень 2016 р. – 2016. – 64 с.
636306
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (448), серпень 2016 р. – 2016. – 32 с.
636307
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 25/26 (449/450), вересень 2016 р. – 2016. – 64 с.
636308
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (451), вересень 2016 р. – 2016. – 32 с.
636309
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 1/2 (461/462), січень 2017 р. – 2017. – 64 с.
636310
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (463), січень 2017 р. – 2017. – 32 с.
636311
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (466), лютий 2017 р. – 2017. – 33 с.
636312
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 7/8 (467/468), березень 2017 р. – 2017. – 64 с.
636313
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (469), березень 2017 р. – 2017. – 32с.
636314
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (472), квітень 2017 р. – 2017. – 32 с.
636315
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 16/18 (476/478), червень 2017 р. – 2017. – 96 с.
636316
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (479/481), липень 2017 р. – 2017. – 96 с.
636317
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 24 (484), серпень 2017 р. – 2017. – 32 с.
636318
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 27 (487), вересень 2017 р. – 2017. – 33 с.
636319
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 28/29 (488/489), жовтень 2017 р. – 2017. – 64 с.
636320
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 33 (493), листопад 2017 р. – 2017. – 32 с.
636321
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 34/36 (494/496), грудень 2017 р. – 2017. – 96 с.
636322
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 1/2 (497/498), січень 2018 р. – 2018. – 64 с.
636323
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (499), січень 2018 р. – 2018. – 32 с.
636324
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5 (500/501), лютий 2018 р. – 2018. – 64 с.
636325
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (502), лютий 2018 р. – 2018. – 32 с.
636326
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 7/8 (503/504), березень 2018 р. – 2018. – 64 с.
636327
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 9 (505), березень 2018 р. – 2018. – 32 с.
636328
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 10/11 (506/507), квітень 2018 р. – 2018. – 64 с.
636329
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 12 (508), квітень 2018 р. – 2018. – 32 с.
636330
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 1/2 (533/534), січень 2019 р. – 2019. – 64 с., включ. обкл.
636331
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Наталія Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 3 (535), січень 2019 р. – 2019. – 32 с., включ. обкл.
636332
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 4/5 (536/537), лютий 2019 р. – 2019. – 64 с.
636333
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 6 (538), лютий 2019 р. – 2019. – 32 с.
636334
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 7/9 (539/541), березень 2019 р. – 2019. – 88 с.
636335
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 13/15 ( 545/547), травень 2019 р. – 2019
636336
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (551/553), липень 2019. – 2019. – 88 с.
636337
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 28/30 (560/562), жовтень 2019 р. – 2019. – 88 с.
636338
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 31/33 (563/565), листопад 2019 р. – 2019. – 88 с.
636339
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 19/21 (587/589), липень 2020 р. – 2020. – 88 с.
636340
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 22/24 (590/592), серпень 2020 р. – 2020. – 88 с.
636341
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 25/27 (593/595), вересень 2020 р. – 2020. – 88 с.
636342
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 28/30 (596/598), жовтень 2020 р. – 2020. – 88 с.
636343
   Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
№ 31/33 (599/601), листопад 2020 р. – 2020. – 88 с.
636344
  Халявка М. Історія та стан розвитку наукового туризму в Україні // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 1. – C. 100-105. – ISSN 2519-058X


  Згадується проф. Університету Св. Володимира Т. Флоринський.
636345
  Гаврушко Ю.Ф. Історія та становлення регулювання міжнародних міграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 123-127. – Бібліогр.: на 20 пунктів
636346
  Мацко А.С. Історія та становлення розвитку Міжнародної організації кримінальної поліції-Інтерпол // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 178-183
636347
   Історія та сучасний стан парку "Дюківський" м. Одеси / О. Попова, В. Кузнецов, Г. Бальчєва, О. Терзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-117. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Вивчено історію та видовий склад дендрофлори парку "Дюківський" у м. Одеса. З"ясовано, що його треба вважати пам"яткою садово-паркового мистецтва другої половини XX ст., а не першої половини ХIХ ст., як досі вважалося. Тут зростає біля 8 тис. ...
636348
  Невмержицький Є. Історія та сучасний стан розвитку кредитних бюро // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 32-35
636349
  Ключкович Н. Історія та сучасний стан розвитку туристичної інфраструктури в Україні // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 93-97. – ISSN 2519-058X
636350
  Мельник В.І. Історія та сучасний стан садово-паркового ансамблю у Молочках / В.І. Мельник, О.Р. Баранський, О.І. Шиндер // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 93-106. – ISSN 1605-6574
636351
  Корягін М.В. Історія та сучасний стан фінансового забезпечення місцевих громад в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 53-55
636352
   Історія та сучасність Болехівських мисливців / Кобецький Б.Т., Проців О.Р., Фединчук (Суслик) В.М., Шкарпетко О.В. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. – 117 с. : іл., табл., портр.
636353
  Яковенко Р.В. Історія та сучасність у дослідженні взаємодії економічних та демографічних процесів // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 102-107. – (Економічні науки ; № 1)
636354
  Литвинська С. Історія та сучасність у драматургії Івана Франка й Олекси Коломійця (особливості проблематики і поетики) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 183-189. – ISBN 966-594-298-0
636355
  Трофименко Т. Історія та сучасність Харківського літературного музею // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 7


  Харківський літмузей вчора і сьогодні
636356
   Історія та сучасність християнства : Матеріали наукової конференції, присвяченої 2000-річчю Різдва Христового (Одеса, 25-26 грудня 2000). – Одеса : Астропринт, 2001. – 188с. – ISBN 966-549-704-9
636357
  Старовойт С. Історія та сьогодення архіву української академічної науки / С. Старовойт, Л. Яременко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 95-116. – ISSN 0130-5247
636358
   Історія та сьогодення кафедри патологічної фізіології Буковинського державного медичного університету / Ю.Є. Роговий, Л.О. Філіпова, В.А. Дорошко, К.В. Слободян, А.В. Марущак // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 1 (73). – С. 268-272. – ISSN 1684-7903


  "... У статті висвітлено основні історичні етапи становення кафедри патологічної фізіології Буковинського державного медичного унверситету та представлені ії найбільш вагомі сьогоднішні досягнення за період створення ЦНДЛ."
636359
  Березюк О. Історія та сьогодення Київського юридичного товариства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 135-136.
636360
   Історія та сьогодення Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова ; [уклад.: Л.В. Савенкова, Н.І. Тарасова, Е.В. Татарчук]. – Київ : Освіта України, 2011. – 282 с., [35] арк. фотогр. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 277-282. – ISBN 978-966-188-192-0
636361
   Історія та сьогодення пластикових карток // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 10. – С. 35-36
636362
  Пастушенко О.В. Історія та теорія книги в українському книгознавстві в дисертаційних дослідженнях незалежної України // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 193-196. – ISBN 978-966-02-7706-9
636363
  Євсєєва Г.П. Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону / Г.П. Євсєєва, М.В. Савицький ; Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 266, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 200-217. – ISBN 978-966-323-117-4
636364
  Ратніков В.С. Історія та філософія науки : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації / В.С. Ратніков, З.Ю. Макаров; Мін-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 416с. – ISBN 978-966-382-192-4
636365
  Волкова О.Ю. Історія таємних товариств в Російській імперії першої чверті XIX століття у науковій спадщині Михайла Драгоманова // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 8-11. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
636366
  Мордвінцев В. Історія таємних товариств і сект [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., Кафедра історії Росії, 2005. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/kafedra/programs/Taem_tov.doc. - 29.09.09
636367
  Ковач І. Історія творення і доля вірша "Заповіт" (До 160-річчя написання шедевра) // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 86-87. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Творчість Тараса Шевченка – у славі й піднесенні українського народу, а тому й у славі всього світу. Визволення та визначення нашого народу, розкріпачення його духу – велика тема творів геніального поета-гуманіста світового значення. Ім’я поета живе і ...
636368
  Школьна О. Історія творення українського медіасвіту // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 189-191


  Сніцарчук Л. Українська преса Галичини (1919-1939 рр.) і журналіс - тикознавчий дискурс : моногр. / Лідія Сніцарчук. - Львів, 2009. - 416 с.
636369
  Гальченко С.А. Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П.Г. Тичини, В.М. Сосюри та Остапа Вишні / Сергій Гальченко ; [наук. ред. М.Г. Жулинський] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2014. – 686, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1459-6
636370
  Десятник Г.О. Історія телебачення : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник, А.І. Іщенко ; [наук. ред. С.І. Горевалов ] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. – 93., [1] с. – Бібліогр.: с. 92-93
636371
  Мащенко І. Історія телебачення у липні та серпні // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 80-83.
636372
  Чернобров Ю. Історія термінів на позначення другорядних членів речення в українському мовознавстві // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 162-174. – ISSN 2413-3094
636373
  Чернобров Ю.А. Історія термінів на позначення способів передавання чужого мовлення в українському мовознавстві // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (75). – С. 122-130. – ISSN 1682-3540
636374
  Шинкаренко В. Історія техніки в контексті генетичної коеволюції природних і антропогенних систем // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 15-21. – ISSN 2079-2999


  Аналізуються місце, значення і задачі історії техніки, виходячи з взаємопов"язаних еволюційних процесів, що відбуваються в природі, суспільстві і в техніці. Наголошується на ключовій ролі системних законів спадковості, які забезпечують неперервний ...
636375
   Історія техніки. Бібліографічний покажчик літератури, що вийшли на Україні в 1946-1955 рр.. – К., 1959. – 100с.
636376
  Потапенко Я. Історія тіла в контексті становлення й еволюції "історії жінок": перспективи й ретроспективи міждисциплінарної взаємодії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 43-48
636377
   Історія торгівлі, податків та мита : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2007. – 204с.
636378
  Михайленко В.М. Історія трамвайчика : лірично-еротична сповідь Єви до падіння і Адама після падіння... : [роман] / Валентина Михайленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 247, [1] с. – На тит. арк. також: Дипломант Міжнар. літ. конкурсу "Коронація слова - 2015". – ISBN 978-617-7323-90-6
636379
  Махорін Г. Історія транспорту в Житомирі / Геннадій Махорін. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – 49, [3] с., 20 с. фот. : фот. – ISBN 978-617-7265-39-8
636380
  Карпенко Г.Л. Історія трансформації Митного тарифу України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2014. – № 2 (92). – С. 21-26
636381
  Мудра І.М. Історія тревел-програм на українському телебаченні / І.М. Мудра, М.О. Кіца // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 56-60. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (41)). – ISSN 2219-8741
636382
  Купчик О.Р. Історія турецько-українських відносин : навч.-метод. комплекс з навч. дисципліни для студентів Освіт. програми "Сходознавство" спеціалізації "Історія країн Близького та Серед. Сходу" / Купчик Олег Романович ; Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн. – Київ : [б. в.], 2020. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 48-60
636383
  Халимоненко Григорій Історія турецької літератури = Turk edebiyati tarihi : Підручник / Халимоненко Григорій; КНУТШ; Відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2000. – 370с. – ISBN 966-594-151-8
636384
  Халимоненко Г. Історія турецької літератури = Turk Edebiyati Tarihi : [ для студ. вищ. навч. закл. ] / Григорій Халимоненко ; КНУТШ. – Київ : Редакція журналу Дім, сад, город, 2009. – 544 с. – (Серія "Історія літератури народів Сходу"). – ISBN 978-966-2471-00-7
636385
  Халимоненко Григорій Історія турецької літератури (ХІV-XVI cтоліття) = 14-16.Yuzyil Turk edebyati tarini : Підручник / Халимоненко Григорій; КНУТШ; Відділення сходознавства. – Київ : Київський університет, 2001. – 208 с. – ISBN 966-594-232-8
636386
  Халимоненко Г. Історія турецької літератури 17-18 ст. = 17-18. yuzyil turk edebiyati tarihi : Підручник / КНУТШ; Відділення сходознавства; Григорій Халимоненко. – Київ : Київський університет, 2002. – 150с. – ISBN 966-594-345-6
636387
  Кримський А. Історія Туреччини : звідки почалася Османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутности : з 13 малюнками, що їх узято побільшеіз стародруків XVI-XVII вв. / Агатангел Кримський, акад. ; Укр. Акад наук. – Київ : Друк Української Академії наук, 1924. – XII, 226 с. – (Українська Академія наук. : Збірник історико-філологічного відділу ; № 10)
636388
  Кримський А. Історія Туреччини : Звідки почалася Османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутности / А. Кримський; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського; НАНУ. – Київ-Львів : Олір, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-9225-6
636389
  Устименко Л.М. Історія туризму : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв 3-4 рівнів акредитації / Л.М. Устименко, І.Ю. Афанасьєв. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 320 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-268-5
636390
  Федорченко В.К. Історія туризму в Україні : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова; КУТЕП. – Київ : Вища школа, 2002. – 195с. – ISBN 966-642-103-8


  Розкрито теоретичні та методичні аспекти становлення сучасних інтегративних форм реґіонального розвитку. Показано сутність і зміст розробки проектів ство-рення вільних економічних зон, спільних підприємств, технопарків, технополісів та ...
636391
  Байхан А.А. Історія тюркських переказів Криму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 254-269


  В наші дні Крим, який має статус автономної республіки України, - це півострів, розташований у північному Причорномор"ї, площа котрого складає 26.140 км2. Завдячуючи своїй красі та багатству флори, Кримський півострів у народі отримав назву "Зелений ...
636392
  Сенько Іван Історія у дзеркалі літератури / Сенько Іван; Ужгородський держ. ун-тет. – Ужгород, 2000. – 100с. – ISBN 996-7400-07-0
636393
  Гьорьомбеї А. Історія угорської літератури = A magyar irodalom rovid tortenete / Андраш Гьорьомбеї ; [пер. з угор. та уклала бібліогр. Леся Мушкетик ; ред. та авт. передм. Іштван Удварі] ; Пед. ін-т ім. Дьордя Бешшеньєї. – Ніредьгаза : Udvari Istvan, 1997. – 223 c. – Дані тит. арк. та обкл. парал. угор., укр. – Бібліогр.: с. 213-221 та в підрядк. прим. – ISBN 963-7170-77-4
636394
  Кульчицький С.В. Історія Україн: проб. підруч. для 10-11 кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький. – К.
ч. 1. – 1993. – 255с.
636395
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / написав М. Грушевський. – У Львові : Накл. Наук. Т-ва імені Шевченка : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (Збірник історично-фільософічної секції Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 1)
Т. 1 : До початку XI віка. – 1898. – [2], 496 с., 2 аpк. к.


  Пpимітки: с. 342-438. - Екскуpси: с. 438-469. - Показчик імен і pічей: с. 482-490
636396
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид., розшир. – У Львові : Накладом автора : З друк Накл. Наук. Т-ва імені Шевченка
Т. 2 : XI-XIII вік. – 1905. – [2], 633 с. : табл., карт.


  В кн. каpти: Київщина і Туpово-Пинщина в XI-XIII в.; Чеpнигівщина і Пеpеяславщина в XI-XIII в.; Західня Укpаїна в XI-XIII віках. - Пpимітки [огляд літ. до істоpії Укpаїни-Руси]: с. 552-585. - Реєстp київських князїв: с. 586-587. - Пояснення до ...
636397
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид., розшир. – У Львові : Накладом автора : З друк Накл. Наук. Т-ва імені Шевченка
Т. 3 : До року 1340. – 1905. – 587 с. : вд., табл.


  В кн. табл.: Генеальогія династиї Романа Мстиславича. - Пpимітки: с. 504-567. - Пояснення до генеальогічних таблиць: с. 569-570. - Показчик імен і pічей: с. 572-578
636398
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – У Львові : акладом автора : З друк Накл. Наук. Т-ва імені Шевченка
Т. 5 : Суспільно-політичний устрій і відносини в Українсько-руських землях XIV-XVII в. – 1905. – VII, 687 с.


  Пpимітки: с. 619-661. - Показчик імен і pічей: с. 663-678
636399
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид., розшир. – Київ ; Львів : Накладом автора : Друк. П. Барського
Т. 4 : XIV-XVI віки - вдносини політичні. – 1907. – 538 с.


  В кн. карта: Українські землі в складі Польсько-литовської держави перед 1569 роком. - Примітки: с. 424-496. - Примітки до мапи: с. 499-503. - Пояснення скорочених цитат: с. 504. - Генеальогічні таблицї династиї великих князів литовських [з приміт.]: ...
636400
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ-Львів : Накладом автора : Друк. П. Барського
Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. – 1907. – 667, [3] с.


  Примітки: с. 601-633. - Показчик імен і річей: с. 634-649
636401
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ; Львів : Друк. П. Барського
Т. 7 : Козацькы часи - до р. 1625. – 1909. – X, 624, [4] с.


  Примітки: с. 562-590. - Показчик імен і річей: с. 591-608
636402
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ ; Львів : Друк. П. Барського
Т. 7 : Козацькы часи - до р. 1625. – 1909. – X, 624, [4] с.


  Примітки: с. 562-590. - Показчик імен і річей: с. 591-608
636403
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид. – Київ ; Львів : Друк. 1-ої Київської друкарноі спілки. – (Збірник історично-фільософічної секції Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. XIV)
Т. 8, ч. 1 : [Істоpія укpаїнської козаччини, т. 2]: роки 1826-1638. – 1913. – 296с.
636404
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид. – Київ ; Львів : Друк. 1-ої Київської друкарноі спілки. – (Збірник історично-фільософічної секції Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. XIV)
Т. 8, ч. 1 : [Істоpія укpаїнської козаччини, т. 2]: роки 1826-1638. – 1913. – 315с.
636405
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ : [Друк. 1-ої Київської друкарноі спілки]
Т. 8, ч. 2 : роки 1639-1648. – 1916. – [2] с., с. 315-514
636406
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – Київ ; Львів : З друкарні Наук. Тов-ва ім. Шевченка
Т. 8, ч. 1 : Від Куруківщини до Кумейщини (1626-1638). – 1922. – 335 с.
636407
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид. – Київ ; Відень : [Друк.: J.N. Vernay]
Т. 8, ч.2 : Початки Хмельниччини (1638-1648). – 1922. – 224 с.


  Пpимітки: Мемуаpи пpо Хмельниччину: с. 196-211. - Hаукова літеpатуpа Хмельниччини: с. 211-224
636408
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – 2-е вид., повторене. – Київ ; Відень : [Друк.: J.N. Vernay]
Т. 8, ч. 3 : Хмельниччина в розцвіті (1648-1650). – 1922. – 288 с.
636409
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський ; Всукраїнська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 9, ч. 1 : (Хмельниччина роки 1650-1653). – 1928. – 603 с.
636410
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський ; Всукраїнська Академія наук. – Київ : Дервидав "Пролетар"
Т. 9, ч. 2 : (Хмельниччина роки 1654-1657). – 1931. – 605-1632 с.
636411
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський ; Академія наук УСРР. – Київ : Вид. АН УСРР
Т. 10, ч. 1 : (роки 1657-1658). – 1936. – 394 с.
636412
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / Михайло Грушевський ; Академія наук УСРР. – Київ : Вид. АН УСРР
Т. 10, ч. 1 : (роки 1657-1658). – 1936. – 395 с.
636413
  Грушевський М. Історія України-Руси : В 11- ти т., 12-ти кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-003310-5(т.5, в опр.); 5-12-002468-8
Т. 5 : Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях 14 - 17 віків. – 1994. – 687 с. – Репринтне видання
636414
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Нью-Йорк
4. – 1995. – 535с.
636415
  Грушевський М.С. Історія України-Руси / М.С. Грушевський. – Нью-Йорк
5. – 1995. – 687с.
636416
  Грушевський М.С. Історія України-Руси : В 11- ти т., 12-ти кн. / М.С. Грушевський; НАНУ. Ін-тут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятка історичної думки України). – ISBN 5-12-004832-3(Т.10)
Т. 10 : Роки 1657 - 1658. – 1998. – 408 с.
636417
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-002469-6
Т. 1 : до початку XI віка. – 1991. – 648 с.
636418
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-003208-7
Т. 4 : XIV-XVI віки - відносини політичні. – 1993. – 544с.
636419
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-004322-4 (в опр.)
Т. 6 : Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. – 1995. – 680с. – Репринтне видання
636420
  Грушевський М. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. : В 11т., 12 кн. / М. Грушевський; НАНУ; Ін-т укр.археографії; Ін-т історії України; Укр.наук.ін-т Гарвард.ун-ту; Канад.ін-т укр.студій. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історичної думки України. Сер. засновано в 1989 р.). – ISBN 5-12-004784-Х
Т. 7 : козацькі часи до року 1625. – 1995. – 628с. – Репринтне видання
636421
  Грушевський М.С. Історія України-Руси. В 11- ти т., 12-ти кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-004829-3
Т. 9, кн.1 : Роки 1650 - 1654. – 1996. – 869 с. – На звороті тит. арк.: кількість сторінок 880
636422
  Аркас М. Історія України-Русі : з 210 малюнками і портретами та 9 картами / М. Аркас; [вступ. слово і комент. В.Г. Сарбея]. – Факсимільне вид. – Київ : Вища школа, 1990. – 456 с. – Вихідні дані оригіналу: [Петербург : Друк. тов. "Общественная польза"], 1908 р. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-002473-1
636423
  Аркас М.М. Історія України-Русі / [Микола Аркас ; упоряд. Р. Коваль]. – Репр. перевид. 2-го (позацензур.) вид. – Київ : Наш Формат, 2015. – XVI, 424, [2] с., [8] арк. іл., к. : іл., портр. – Тит. арк. частково репр. - Відтворено за вид.: Історія України-Русі з малюнками / написав Микола Аркас. 2-ге вид. Краків : Накладом О. Аркасової, 1912. Серія "Видатні українці"; кн.2. - Відсутні репр. с. I–IV. – (Бібліотека Історичного клубу "Холодний яр"). – ISBN 978-617-7279-11-1
636424
   Історія України : Короткий курс. – Київ : АН УРСР, 1940. – 412 с., 3 л. портр., 8 л. карт. : ил., портр., карт.
636425
   Історія України : Короткий курс. – Київ : АН УРСР, 1941. – 412 с., 3 л. портр., 8 л. карт. : ил., портр., карт.;
636426
  Полонська-Василенко Історія України = L"Historie de l"Ukraine = History of Ukraine = Geschichte der Ukraine / Наталія Полонська-Василенко ; [літ.-мовна ред.: В. Давиденко, заг. ред.: С. Ленкавський]. – Мюнхен : Українське видавництво
Т. 1 : (До половини XVII сторіччя). – 1972. – 591 с. : іл., портр. – З колекції Ярослава і Лярісси Музичків. – Бібліогр.: c. 525-531 та в підрядк. прим.
636427
  Крип"якевич І. Історія України / І. Крип"якевич, М. Дольницький; Нове вид. зредагував П. Ісаїв. – Нью-Йорк : Шкільна рада, 1989. – 256 с.
636428
  Крип"якевич І.П. Історія України / І.П. Крип"якевич ; відп. ред. Ф.П. Шевченко, Б.З. Якимович. – 2-е вид., виправ. і доп. – Львів : Світ, 1990. – 520 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-7773-0004-9
636429
   Історія України. – Київ, 1991. – 95с.
636430
   Історія України. – Київ, 1991. – 359с.
636431
  Крип"якевич І.Д. Історія України / І.Д. Крип"якевич. – 2-е вид., перероб. доп. – Львів : Меморіал, 1991. – 360с.
636432
  Лановик Б.Д. Історія України : навчальний посібник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Л.А. та ін. Тирса. – Киев : НМК, 1991. – 211с.
636433
   Історія України : курс лекцій : у 2 кн. / Л.Г. Мельник, В.Д. Баран, О.І. Гуржій, М.В. Демченко, А.М. та ін. Катренко; Мельник Л.Г. – Київ : Либідь. – ISBN 5-11-001693-3
Кн. 1 : Від найдавніших часів до кінця XIX століття. – 1991. – 576 с.
636434
   Історія України : Для дітей шк. віку. – Київ : Знання, 1992. – 224 с. – ISBN 5-7770-0557-8
636435
  Крип"якевич І. Історія України / Іван Крип"якевич. – Київ : Всеукр. т-во "Просвіта", 1992. – 88 с.
636436
  Полонська-Василенко Історія України : у 2 т. / Полонська-Василенко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00300-3
Т. 1 : До середини XVII століття. – 1992. – 588 с.
636437
   Історія України. – К.
2 : Теми 3-4. – 1992. – 106с.
636438
   Історія України. – К., 1993. – 260с.
636439
  Алексєєв.Ю.М Історія України / Алексєєв.Ю.М. – Київ, 1993. – 232с.
636440
   Історія України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик за рік 1991. – Київ
Ч. 1. – 1993. – 155 с.
636441
  Коляда І.А. Історія України : Пробний навч. посіб. / І.А. Коляда, В.С. Власов. – 4-е вид., доп. і перероб. – Київ : А.С.К., 1999. – 160с. – ISBN 966-539-061-9
636442
   Історія України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 1997 рік. – Київ : б.в.
Ч. 1. – 1999. – 290 с.
636443
  Лановик Б.Д. Історія України : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 698с. – ISBN 966-7767-08-6


  На основі кращих здобутків історіографії по-дається стислий огляд історії України з найдавні-ших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання оригінально поєднується з доступним викладенням матеріалу.
636444
   Історія України : Документи. Матеріали; посібник. – Київ : Академія, 2001. – 447 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-091-4


  Висвітлено події та явища з історії України від праукраїнських часів до сьогодення. Для студентів, учнів шкіл, гімназій, ліцеїв
636445
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001
636446
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
636447
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001
636448
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 5. – 2001
636449
   Історія України. – Київ, 1996-
№ 6. – 2001
636450
  Калініченко В.В. Історія України : Підручник для студ. істор. спеціальностей вищих навчальних закладів / В.В. Калініченко, І.К. Рибалка; Мін-во освіти і науки України; ХНУ ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна. – ISBN 966-623-195-6
Ч.3 : 1917 - 2003. – 2004. – 628 с.


  Викладено історію нашої держави, починаючи з лютневої революції 1917 року до наших днів. Підручник для студентів історичних спеціально-стей вищих навчальних закладів.
636451
  Кульчицький С.В. Історія України : повний курс підготовки до ВНЗ : довід. для абітурієнтів та школярів / С.В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В.С. Власов. – Київ : Літера, 2009. – 526, [1] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 500-526. – ISBN 978-966-7543-80-8
636452
  Гісем О.В. Історія України : [комплексний] довідник / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 2010. – 480 с. : іл. – Вид. з дефектом: відсутні с. 363-380. – ISBN 978-966-672-691-2
636453
  Лазарович М.В. Історія України : навч. посібник / М.В. Лазарович. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 685, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-966-346-659-0
636454
  Земерова Т.Ю. Історія України : за програмою основної і старшої школи + профільний рівень / [Земерова Т.Ю., Скирда І.М.]. – Харків : Весна ; Співак В.Л., 2012. – 831, [1] с. : іл., табл. – Підготуйся до уроку, іспиту, ЗНО!. - Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. також: Теорія: цікава інформація, алфавітний покажчик, хронологічна таблиця ; Практика: тестові завдання після кожної теми. - Алф. покажч.: с. 821-824. – Бібліогр.: с. 825-828. – (Практичний довідник). – ISBN 978-617-686-023-5
636455
  Лазарович М.В. Історія України : навч. посібник / М.В. Лазарович. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 685, [1] с. – Бібліогр.: с. 675-685. – ISBN 978-617-07-0075-9
636456
   Історія України : хрестоматія / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. В.М. Литвин ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 1054, [2] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 1011-1021. – Бібліогр.: с. 1004-1010, с. 1024-1055 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1312-4
636457
   Історія України : навч.-метод. посібник (для студентів неспец. ф-тів) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. укр. історії та етнополітики ; [уклад.: А.П. Коцур, Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 118, [1] с., включ. обкл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 3 та в тексті. – ISBN 966-8653-55-6
636458
   Історія України. – Київ, 1996-
жовтень (№ 20). – 2013. – 22 с.
636459
  Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – 5-те вид., допов. – Київ : Академвидав, 2014. – 717, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 715-717. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-082-0
636460
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2012 р. : виходить з 1968 р. / НАН України, Ін-т історії України ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Т. Приліпко та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова ; наук. ред. Г. Боряк]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2014. – 711, [1] с. – На авантит. зазнач.: Ювілейне вид. 45 випуск. - 75-річчя Нац. іст. б-ки України. - Імен. та геогр. покажч.: с. 610-700. – Бібліогр.: с. 701-709. – ISBN 978-966-95419-9-4
636461
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 3). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Історія ранього християнства", № 2, - 20 с.
636462
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 4). – 2014. – 30 с.
636463
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 6). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 3, - 20 с.
636464
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 8). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 4, - 20 с.
636465
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 11). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 6, - 40 с.
636466
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
червень (№ 12). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 20 с.
636467
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
липень (№ 13). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
636468
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Серпень (№ 16). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 20 с.
636469
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 18). – 2014. – 30 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 9, - 18 с.
636470
   Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажчик за 2013 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н.Г. Вощевська, К.Г. Таранюк-Русанівський, Д.Г. Стегній та ін. ; ред.: А.В. Скорохватова, З.Х. Мусіна ; відп. за вип. А.В. Скорохватова]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2015. – 701, [2] с. – Виходить з 1968 р. - Імен. покажч.: с. 598-671. - Геогр. покажч.: с. 672-701
636471
   Історія України : курс лекцій / [І.М. Заболотна та ін. ; за ред. А.П. Коцура] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Київ : Книги - XXI, 2015. – 755, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-617-614-094-8
636472
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1551-7
Т. 1 : Доісторичний та ранньоісторичний періоди - середньовіччя - ранній новий час. – 2015. – 542, [2] с. – Розгорутий тит. арк.- Імен. покажчик: с. 530-540. – Бібліогр.: с. 503-529
636473
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1528-9
Т. 2 : Новий час : кінець XVIII - початок XX ст. – 2015. – 525, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажчик: с. 511-523. – Бібліогр.: с. 487-510
636474
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 11, червень. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 6, - 20 с.
636475
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 12, червень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 6, - 16 с.
636476
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 13, липень. – 2015. – 34 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 16 с.
636477
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 16, серпень. – 2015. – 25 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 8, - 16 с.
636478
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 21, листопад. – 2015. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 11, - 20 с.
636479
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
№ 23, грудень. – 2015. – 31 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 12, - 16 с.
636480
  Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – 6-те вид., стер. – Київ : Академія, 2016. – 717, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 715-717. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-497-0
636481
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1513-5
Т. 3, кн. 1 : Новітній час 1914-2014. – 2016. – 645, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажчик: с. 635-644. – Бібліогр.: с. 609-634
636482
  Литвин В.М. Історія України : у 3 т., 4 кн. / Володимир Литвин ; [НАН України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1550-0
Т. 3, кн. 2 : Новітній час 1914-2014. – 2016. – 494, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажчик: с. 488-493. – Бібліогр.: с. 483-487
636483
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2015 р. : виходить з 1968 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська, О. Литвин, Т. Приліпко та ін. ; ред.: А. Скорохватова. З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2017. – 649, [3] с. – Покажчики: с. 560-649. - Виходить з 1968 р.
636484
   Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2016 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська та ін. ; ред. : А. Скорохватова, З. Мусіна ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Вініченко, 2017. – 643, [1] с. – Імен. та геогр. покажч.: с. 555-639. - Виходить з 1968 р. – ISBN 978-966-2622-29-4
636485
  Бойко О.Д. Історія України : підручник / О.Д. Бойко. – 7-е вид., стер. – Київ : Академія, 2018. – 717, [3] с. – Сер. засн. в 1999 р. - На обкл.: Назв. част. – Бібліогр.: с. 715-717. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-497-0
636486
  Мельник А.І. Історія України : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.І. Мельник ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 85, [2] с. – Бібліогр.: с. 84-86 та в кінці частин. – ISBN 978-966-364-630-5
636487
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 1). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 1, - 20 с.
636488
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Січень (№ 2). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, 16 с.
636489
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 4). – 2018. – 34 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 2, 8 с.
636490
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Березень (№ 5). – 2018. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 3, - 20 с.
636491
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 7). – 2018. – 38 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 12 с.
636492
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 8). – 2018. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 4, 16 с.
636493
  Світлична В.В. Історія України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична. – 9-те вид., допов. – Київ : Каравела, 2019. – 407, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 375-386 та в кінці розд. – ISBN 978-966-9559-62-6
636494
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 3). – 2019. – 42 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 1, - 16 с.
636495
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Лютий (№ 4). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 2, - 12 с.
636496
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Квітень (№ 8). – 2019. – 26 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 4, - 16 с.
636497
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень (№ 13). – 2019. – 30 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 7, - 20 с.
636498
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень (№ 14). – 2019. – 26 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 7, - 16 с.
636499
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень (№ 18). – 2019. – 24 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 9, - 20 с.
636500
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 20). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 10, - 12 с.
636501
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Грудень (№ 23). – 2019. – 40 с. – Має вкладку "Всесвітня історія", № 12, - 12 с.
636502
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Грудень (№ 24). – 2019. – 32 с. – Має вкладку "Правознавство та інші суспільні дисципліни", № 12, - 12 с.
636503
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Червень (№ 6) : Світові війни. – 2020. – 76 с.
636504
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Липень - серпень (№ 7-8) : Дистанційні уроки. – 2020. – 110 с.
636505
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Вересень - жовтень (№ 9/10) : Демократія. – 2020. – 110 с.
636506
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
Травень - червень (№ 5/6) : Історія мистецтва. – 2021. – 110 с.
636507
   Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 1996-
липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків. – 2021. – 110 с.
636508
   Історія України (для студентів неспеціальних факультетів) : навч.-метод. посібник для супроводу кредитно-модульної системи організації навч. процесу / В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур, О.А. Тарапон; В.П. Коцур [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький ; Тернопіль : Астон, 2007. – 151, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 147-151 та в кінці тем. – ISBN 978-966-308-216-5
636509
  Лозовий А.В. Історія України IX - XX ст. у працях вчених Київського університету другої половини 1950-х - середини 1980-х років : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лозовий Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 234 л. – Додатки: л. 231-234. – Бібліогр.: л. 192-230
636510
  Лозовий А.В. Історія України IX - XX ст. у працях вчених Київського університету другої половини 1950-х - середини 1980-х років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Лозовий Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
636511
  Лозовий А. Історія України XIX - початку XX ст. у працях вчених Київського університету сер. 50-х - сер. 80-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 24-26


  У статті подається огляд історичних праць вчених Київського університету: А. К. Буцика, С. Євсеєнко, О. Крижанівського, А. Кришина, П. Кудлая, Ф. Лося, Л. Мельника, В. Спицького.
636512
   Історія України в документах і матеріалах. – К.
1. – 1939. – с.
636513
   Історія України в документах і матеріалах. – Київ
Т. 3. – 1941. – 291с.
636514
   Історія України в документах і матеріалах. – К.
1. – 1946. – 309с.
636515
   Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців : посібник для викладачів та студентів вузів. – Київ, 1991. – 315 с.
636516
   Історія України в запитаннях та відповідях. – К.
1. – 1989. – 47с.
636517
   Історія України в запитаннях та відповідях. – Київ : Знання
2. – 1990. – 48с.
636518
   Історія України в запитаннях та відповідях. – Київ : Знання
3. – 1991. – 64с.
636519
  Світленко С.І. Історія України в історіософському осягненні молодого П.О. Куліша // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 22-32. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334


  Важливе значення для утвердження світогляду П.О. Куліша мало його знайомство в Університеті Св. Володимира з професором "руської словесності" М.О. Максимовичем. Згадуються О. Грушевський, М.І Костомаров, В.М. Білозерський, Т.Г. Шеченко та ін.
636520
  Григор"єв-Наш Історія України в народних думах та піснях / Григор"єв-Наш; уложив Григорєв Наш. – Київ : Вид. Т-во "Криниця" ; [Дpук. Київ. Союзу Установ Дpіб. Кpедіту], 1918. – 174, II с.
636521
  Замлинський В. Історія України в особах IX-XVIII ст. / [В. Замлинський (керівник) та ін.]. – Київ : Україна, 1993. – 160 с. – ISBN 5-319-01062-1
636522
  Гайдай Л.І. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях (від найдавніших часів до Хмельниччини) : навч. посіб.-комент. / Л.І. Гайдай. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 436 с. – ISBN 966-7294-41-2
636523
  Котляр М.Ф. Історія України в особах. : Давньоруська держава / М.Ф. Котляр. – Київ : Україна, 1996. – 239с. – ISBN 966-524-004-8
636524
  Крещенко Л.М. Історія України в структурі рубрикатора НБУВ: період новітньої історії // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 624-627
636525
  Шевченко Т. Історія України в сучасній німецькомовній історичній науці: історики та тематика досліджень // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 202-215. – ISSN 2413-7065
636526
   Історія України в художньо-літературних образах : [посіб. для. 6-8 кл. загальноосвіт. шк.] / [упоряд.]: Б.І. Андрусишин, В.Й. Борисенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 318, [1] с. – На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-660-952-9


  У пр. № 1700248 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від авторів! Підписи.
636527
  Лотоцький А.Л. Історія України для дітей / А.Л. Лотоцький. – Львів, 1990. – 239с.
636528
  Федака С.Д. Історія України з найдавніших часів до 1648 року : навч. посібник / С.Д. Федака. – Київ : Знання, 2014. – 782, [1] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-732-0
636529
   Історія України написана у V ст. до нашої ери Геродотом / пер. Спасько С.К. ; кн. видана старанням Коваленко Г.В. ; [голов. ред. Хуторна Т.А.]. – Київ : Стебляк, 2012. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-1635-18-9
636530
  Овчаренко Е. Історія України у поштових марках // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)
636531
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь, 1991. – 226 с.
636532
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – 2-е вид.стер. – Київ : Либідь, 1992. – 228с. – Репринтное издание. – ISBN 5-325-00306-2
636533
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – Київ : Варта, 1993. – 256с. – ISBN 5-203-01642-9
636534
  Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М.С. Грушевський. – Київ, 1994. – 256с.
636535
   Історія України. 2017 : бібліогр. покажчик : 80-річчю Нац. іст. б-ки України присвячується / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Вощевська Н.Г, Литвин О.В., Приліпко Т.А. та ін. ; ред.: Скорохватова А.В., Мусіна З.Х. ; наук. ред., вступ. слово: Боряк Г.В. ; відп. за вип. Скорохватова А.В.]. – Київ : Вініченко, 2018. – 639, [1] с. – Імен. покажч.: с. 555-612. - Геогр. покажч.: с. 613-626. – Бібліогр.: с. 627-636. – ISBN 978-966-2622-32-4
636536
  Безотосний М. Історія України. Еволюція політичної системи України в 1920-30- ті роки : конспект лекцій : тема 8 / М. Безотосний ; М-во внутр. справ України, Київ. ін-т внутр. справ. – Київ, 1996. – 66 с.
636537
   Історія України:. – Київ, 1991. – 212 с.
636538
   Історія України: : Учбовий посібник для учнів середніх навчальних закладів. – Київ : РНМК, 1991. – 216 с.
636539
   Історія України: виникнення й розвиток українського козацтва. – Київ, 1991. – 36 с.
636540
   Історія України: з історії національно-державної символіки України. – Теми 3-4. – Київ, 1991. – 20с.
636541
   Історія України: первіснообщинний лад і розвиток феодалізму на Україні. – Київ, 1991. – 64с.
636542
   Історія України: програма спецкурсу "Історія козацького війська". – К., 1993. – 16с.
636543
   Історія України: УРСР у 20-30-х роках ХХ століття. – Київ, 1991. – 72с.
636544
   Історія України: хронологія основних подій. – Київ : Либідь, 1995. – 112 с.
636545
   Історія України: школа у творчому пошуку. – К.
7. – 1997. – 29с.
636546
   Історія українознавства : навчальний посібник / [П.П. Кононенко та ін.] ; за ред. П.П. Кононенка. – Київ : Академвидав, 2011. – 508, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 492-508. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-017-2
636547
  Ярошинський О.Б. Історія українознавства в творчій спадщині Володимира Шевченка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 55-67
636548
  Корнейчик І.І. Історія українскої бібліографії : Дожовтневий період / І.І. Корнейчик. – Харків : Книжкова палата України, 1971. – 374 с.
636549
  Адамська І. Історія українських земель ІХ-ХІV століть на сторінках "Чтений в Историческом обществе Нестора-летописца" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто видавничу діяльність Історичного товариства Нестора-літописця та проаналізовано погляди його членів на історію українських земель часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. The article depicts the Nestor Chronicler ...
636550
  Подобєд О. Історія українських міст. Дніпропетровськ // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 22-25
636551
  Подобєд О. Історія українських міст. Житомир // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 23, грудень. – С. 24-27
636552
   Історія українських політичних партій : кінець ХІХ ст. - 1917 р. : хрестоматія-посібник. – Київ : Видавництво Європейського університету. – ISBN 966-301-028-2
Ч. 1 : / [упоряд.: Б.І. Корольов, І.С. Михальський]. – 2003. – 560, [3] с. – Покажч. імен: с. 550-556. - Термінол. слов.: с. 557-559. – Бібліогр.: с. 538-549, в кінці ст. та в підрядк. прим.
636553
  Січова О. Історія українських поселень на півдні України у XVIII столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – Бібліогр.: с. 28, Літ.: 29 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто етапи формування українських поселень на півдні України у XVIII ст. Показано також особливості господарського та культурного життя у них.
636554
  Задорожна Людмила Михайлівна Історія українсько-вірменських літературних взаємин ХХ ст. Парадигма розвитку : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.04, 10.01.05 / Задорожна Людмила Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 334л.
636555
   Історія українсько-російських літературних зв"язків : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Дожовтневий період. – 1987. – 446, [2] с.
636556
   Історія українсько-російських літературних зв"язків : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Радянський період. – 1987. – 477, [3] с.
636557
  Комарницька Т.К. Історія українсько-японського і японсько-українського перекладу та наукових досліджень : (матеріали до курсу "Теорія та практика художнього перекладу") / Т.К. Комарницька, І.П. Бондаренко, С.М. Семенко ; [заг. ред. Т.К. Комарницька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 527, [1] с. : іл., портр. – Дод. тит. арк. яп. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-489-463-7
636558
   Історія українського війська = History of the Ukrainian armed forces. – 2-ге допов. вид. – Вінніпег : Іван Тиктор, 1953. – С. 294-832, IV, [12] с. : іл. – З цього другого вид. 1990р. перевид. у малому форматы лише третю ы четверту частини, а саме: "Збройні сили сучасної доби" за роки 1914-1953. – Бібліогр.: с. 822-832. – (Клюб приятелів української книжки = Ukrainian book club)
636559
   Історія українського війська : (від княжих часів до 20-х років 20 ст.). – Репринтне відтворення 4-го вид. – Львів : Світ, 1992. – 702с. – Вих. дан. ориг.: Львів: Друк Івана Тиктра, 1936. Вінніпег, 1953. – ISBN 5-7773-0148-7
636560
   Історія українського війська. – Репринтне видання. – Київ : Україна. – ISBN 5-7770-040
Кн. 1, ч.1-2. – 1993. – 288с. : з 383 іл. – Передрук з виданння Івана Тиктора, Львів 1936
636561
   Історія українського війська. – Репринтне видання. – Київ : Україна. – ISBN 5-7770-040
Кн. 2, ч.3. – 1993. – с.289-568 : з 383 іл. – Передрук з видання Івана Тиктора, Львів 1936
636562
   Історія українського війська. – 5-те вид., змінене і доп. – Київ : Варта. – ISBN 5-203-01-634-8
Том 1. – 1994. – 384с.
636563
   Історія українського війська. – 5-те вид., змінене й доповнене. – Київ : Варта. – ISBN 5-203-01-635-6
Том 2. – 1995. – 464 с.
636564
  Огієнко І. Історія українського друкарства = History of Ukrainian printing : історично-бібліографічний огляд українского друкарства 15-18в.в. / Іван Огієнко ; Інститут дослідів Волині. – 2-е вид. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1983. – 418 с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
636565
  Огієнко І.І. Історія українського друкарства / І.І. Огієнко. – Київ : Либідь, 1994. – 448с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00510-3
636566
  Огієнко І. Історія українського друкарства / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка); упоряд., автор передмови Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 536с. – (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" / співгол. ред. ради: А. Фігус-Ралько, М. Тимошик ; Сер. 2 ; Том 6 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 966-7821-39-0
636567
  Тимошик М.С. Історія українського друкарства в наукових дослідженнях Івана Огієнка // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 164-179. – ISBN 966-594-015-5
636568
  Пода О. Історія українського жіночого журналу: специфіка міждисциплінарного підходу // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 134-140


  У статті розглядається історія одного з українських жіночих журналів у контексті дослідження гендеру в лінгвістиці, зокрема аналізуються концепти "чоловік" і ""жінка"" на матеріалах журналу ""Селянка України" (1924-1941). Ukrainian female magazine in ...
636569
  Різун В. Історія українського журналістикознавства / В. Різун, Т. Трачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-11. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про становлення і розвиток української журналістикознавчої науки від початку ХХ століття до наших днів. Идет речь о становлении и развитии украинской журналистиковедческой науки от начала ХХ в. до наших дней. The article deals with ...
636570
  Масакі У. Історія українського і кримського національного руху в працях японських дослідників / Умебаясі Масакі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 67-70. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам вивчення українського та кримського національного руху в японській історіографічній традиції, зокрема, репрезентативності цієї теми в працях японських дослідників. У статті, насамперед, робиться спроба критичного огляду ...
636571
  Руденко Н.В. Історія українського іконопису X-XVIIІ століть : курс лекцій / [Руденко Наталія Василівна] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ф-т іст. освіти, Каф. джерелознавства та спец. іст. дисциплін. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2018. – 270, [1] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. на початку лекцій. – ISBN 978-966-931-172-6
636572
  Кіктенко В.О. Історія українського китаєзнавства (XVIII - початок XXI століття) / В.О. Кіктенко ; [відп. ред. І.В. Отрощенко] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2018. – 388 с. : іл. – Резюме англ., кит. - Імен. покажч.: с. 373-387. – Бібліогр.: с. 263-367 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8768-6
636573
  Госейко Л. Історія українського кінематографа : 1896-1995 / Любомир Госейко. – Київ : КІНО-КОЛО, 2005. – 464с. – ISBN 966-8864-00-X
636574
   Історія українського кіно : у 5 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ. – ISBN 978-966-02-8074-8
Т. 2 : 1930-1945 / [Р. Бучко, О. Волошенюк, А. Дорошенко та ін.]. – 2016. – 443, [3] с., XVL, A-I арк. кольор. іл. – Імен. покажч.: с. 418-418. - Покажч. фільмів: с. 432-443. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1712153 напис:З подякою за повернення до дисципліни думки. Підпис
636575
  Ілляшенко В. Історія українського кіномистецтва / Василь Ілляшенко. – Київ : ВІК, 2004. – 412с. – ISBN 966-8680-00-6
636576
  Павлюк Н. Історія українського кінофестивалю "Молодість" (1970-2014 рр.): здобутки та перспективи // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 296-300. – ISBN 978-966-171-90295
636577
   Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах. – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-349-4
Т. 1. – 2006. – 800с.
636578
   Історія українського козацтва : Нариси: У 2-х томах. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-398-2(Т.2)
Т. 2. – 2007. – 724с. : іл.
636579
   Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / [В.А. Брехуненко та ін.; редкол. : В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін.] ; НАНУ; Ін-т історії України ; Наук.-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-582-6
Т. 1. – 2011. – 800 с. – Бібліогр.: с. 690-781
636580
   Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / [Авраменко А.М. та ін.; редкол. : В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін.] ; НАНУ; Ін-т історії України ; Наук.-дослідний ін-т козацтва. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-583-3
Т. 2. – 2011. – 724 с. – Бібліогр.: с. 590-700
636581
  Грабарчук Н. Історія українського козацтва у дослідженнях польського історика Олександра Яблоновського // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 343-346. – ISSN 2078-0850
636582
  Голуь О.М. Історія українського консонантизму у викладі П.О. Бузука // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 34-40. – ISBN 978-966-8847-84-4
636583
  Кресіна І. Історія українського конституційного процесу: етапи роботи над Основним Законом : [рец.] / І. Кресіна, Т. Подорожна // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 404-406. – ISSN 1026-9932


  Редакційна колегія та колектив редакції журналу "Право України" вітає ювіляра.
636584
  Колодій І.М. Історія українського конституціоналізму: генеза та сучасний погляд / І.М. Колодій, О.П. Колодій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 91-96. – ISSN 2219-5521
636585
  Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Т. Ніколаєва. – Київ : Либідь, 1996. – 176с. – ISBN 5-325-00474-3
636586
  Кіндюк Б.В. Історія українського лісового законодавства : часи визвольних змагань та період НЕП 1917-1929 років : монографія / Б.В. Кіндюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріупол. держ. ун-т. – Маріуполь ; Одеса : Фенікс, 2011. – 166, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-158. – ISBN 978-966-438-400-8168 с.
636587
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства : підручник / М.К. Наєнко. – 2-е вид., зі змінами й доповн. – Київ : Академія, 2001. – 360 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-103-1
636588
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства : підручник / М.К. Наєнко. – 2-е вид., зі змінами й доп. – Київ : Академія, 2003. – 360 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-103-1


  Системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих ппитань, подано їх як органічну частину світового літературознавства. Для студентів-філологів, учителів
636589
  Наєнко М.К. Історія українського літературознавства і критики : навчальний посібник / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 2010. – 520 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-337-9


  Літературу завжди супроводжують міркування про неї і намагання застосувати при її дослідженні найпродуктивніші наукові методи. Так формувалися літературознавчі напрями, течії, школи, індивідуальні почерки дослідників. Особливості їх на різних етапах ...
636590
   Історія українського мистецтва. – Київ
1. – 1966. – 455с.
636591
   Історія українського мистецтва. – Київ
Т. 2 : Мистецтво XIV - першої половини XVII століття. – 1967. – 471 с.
636592
   Історія українського мистецтва. – К.
Ч.3. – 1968. – 439с.
636593
   Історія українського мистецтва. – К.
Ч.6. – 1968. – 451с.
636594
   Історія українського мистецтва. – Київ
Т. 4, кн. 1. – 1969. – 363 с.
636595
   Історія українського мистецтва. – Київ
Т. 4, кн. 2. – 1970. – 435 с.
636596
   Історія українського мистецтва 1917-1941 років. – Київ : Жовтень
Т. 5. – 1967. – 479 с.
636597
  Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства : Історія вивчення української мови: Навч. посібник / С.П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 1991. – 231с. – ISBN 5-11-0011860-Х
636598
  Ніка О.І. Історія українського мовознавства : [посібник] / Оксана Ніка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2017. – 115, [1] с. – Бібліогр.: с. 112-113, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7480-37-1
636599
  Павлюк М.В. Історія українського мовознавства XVI-XVIII століть : конспект лекцій для студ. філол. ф-ту / М.В. Павлюк ; МВССО УРСР ; Одес. держ. ун-т, Філол. ф-т, Каф. заг. та слов"ян. мовознавства. – Одеса, 1970. – 36 с.
636600
  Скляренко В.Г. Історія українського наголосу : дієслово / В.Г. Скляренко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2017. – 701, [2] с. – Покажч. укр. слів: с. 654-695. – Бібліогр.: с. 640-652. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1477-0
636601
  Скляренко В.Г. Історія українського наголосу. Іменник / В.Г. Скляренко; НАНУ; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2006. – 709с. – ISBN 966-00-0555-5
636602
  Григоріїв Н.Я. [Наш] Історія українського народу : підpучник для вищих початкових шкіл та пеpших класів гімназій / написав Григорій Наш [псевд.]. – Київ : Час, 1919. – 340 с.


  В кн. також поет. твоpи Т.Г. Шевченка, М.С. Кононенка, Г. Чупpинки, Л.М. Стаpицької-Чеpняхівської, П.О. Куліша, М.Ф. Чеpнявського, І.С. Мазепи, С. Олександpіва, укp. наp. пісні, думи. - Пеp. з давньоpус. В.Г. Щуpата, В. Лиманського [В.С. Мова]. - Hа ...
636603
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко ; під pедагуванням, з пеpедмовою і пpимітками Д.І. Багалія. – 1-е укp. вид. – Харків : Держвидав України ; [Уpяд. дpук]
[Вип. 1]. – 1922. – X, 166 с.


  Розд. кн.: Пеpед-істоpична доба; Hаpоди, що населяли південну Русь в стаpовину; Пеpед-істоpична Русь і слов"яни; Відкіль пішла земля Руська й пеpші київські князі; Удільна завіpюха й степові кочовники; Галицько-Володимиpське князівство; Південна Русь у ...
636604
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко. / Під pедагуванням, з пеpедмовою і пpимітками Д.І. Багалія. – 1-е укp. вид. – Харків : Держвидав України ; [Уpяд. дpук]
[Вип. 1]. – 1922. – X, 166 с. – Конволют. Переплет з : Єфименко О.Я. Історія українського народу, 1922, вип. 2


  Розд. кн.: Пеpед-істоpична доба; Hаpоди, що населяли південну Русь в стаpовину; Пеpед-істоpична Русь і слов"яни; Відкіль пішла земля Руська й пеpші київські князі; Удільна завіpюха й степові кочовники; Галицько-Володимиpське князівство; Південна Русь у ...
636605
  Єфименко О.Я. Історія українського народу / О. Я. Єфименко. / В пеpекладі Б.П. Щеpбаненка; За pедакцією, з пеpедмовою, пpимітками й додатками Д.І. Багалія. – Харків : Держвидав України ; [З дрк. Р. В. С. Укркрима]
Вип. 2. – 1922. – 208, XIV, [2] с. – Бібліогр.: с. I-III. - Покажчик [пpедм.]: с. V-X


  Розд. кн.: Хмельниччина й Руїна; Укpаїна XVIII століття; Укpаїна Російська й Австpійська в XIX столітті. - Додаток: Теpитоpія і населення - одна з підвалин наpоднього господаpства; Hаpоднє господаpство Укpаїни у дpугій половині XIX ст. і на початку XX ...
636606
  Григоріїв Н.Я. Історія українського народу / Н.Я. Григоріїв; Григорій Наш [псевд.]. – Київ : Богдана, 1993. – 248 с.
636607
  Семенюк С. Історія українського народу / Святослав Семенюк. – Львів : Апріорі, 2010. – 606, [2] с. + 1 арк. карта. – Бібліогр.: с. 591-606. – ISBN 978-966-2154-14-6
636608
  Багаліка Ю.О. Історія українського народу у творчості Лесі Українки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-60. – (Історія ; вип. 54)


  Досліджено, якою постає історія українського народу у творчості Лесі Українки, визначено пріоритети вітчизняної історії, яким надавала перевагу письменниця.
636609
  Павлуцький Г.Г. Історія українського орнаменту / Г. Павлуцький. / З передмовою Миколи Макаренка. / Українська Академії наук. Всеукр. Археолог. комітет, відділ мистецтва. – У Київі (Київ) : З друк. Українська Академії наук, 1927. – 27, XII с. : порт. Павлуцького + табл. XII
636610
  Степаненко М.І. Історія українського орфографічного кодексу й сучасні правописні дискусії // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 7 (227). – С. 9-12.
636611
  . Історія українського парламентаризму = The history of Ukrainian parliamentarism : від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення : [в 3-х т.] / Ін-т історії НАНУ ; [ред. рада : Литвин В.М. (гол. ред. ради), Зайчук В.О., Яловий В.Б.]. – Київ : Дніпро. – ISBN 978-966-578-202-5
[Т. III (продовження)] : Біографії та законотворча діяльність депутатів Верховної Ради України I-VI скликань. – 2010. – 816 с. : фотоіл.
636612
   Історія українського парламентаризму = The history of Ukrainian parliamentarism : від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення : [в 3 т.] / Смолій В.А. [та ін.] ; [ред. рада Литвин В.М. (гол. ред. ради), Зайчук В.О., Яловий В.Б. та ін.] ; Ін-т історії НАНУ. – Київ : Дніпро. – ISBN 978-966-578-201-8
[Т. 1 - 3]. – 2010. – 636 с. : іл.
636613
  Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства 20 сторіччя: ключові проблеми та періодизація : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Шмігер Т.В.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 249л. + Додаток: л.250-580. – Бібліогр.: л.194-249
636614
  Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства 20 сторіччя: ключові проблеми та періодизація : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.16 - перекладознавство / Шмігер Т. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. + Додаток А. Матеріали до бібліографії. – Бібліогр.: 14 назв
636615
  Шмігер Т. Історія українського перекладознавства XX сторіччя / Тарас Шмігер ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Київ : Смолоскип, 2009. – 342 с. – (Пролегомени). – ISBN 978-966-8499-99-9
636616
  Микитка О.Б. Історія українського перекладу на сторінках журналу "Всесвіт" (2001-2010 рр.) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 362-366
636617
  Єфремов С.О. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – 3-тє вид. , з одмінами і додатками. – Київ : Вид. "Вік" ; [Друк акц. т-ва "Петро Барський"], 1917. – 460, XVI с.


  На тит. ст. призвище: Грунский
636618
  Сулима М. Історія українського письменства : Конспект. – Харків : Держвидав України, 1923. – 38 с.
636619
  Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов; ред. і передм. М.К. Наєнка. – Київ : Феміна, 1995. – 688 с. – ISBN 5-7707-8836-4
636620
   Історія українського права : навчальний посібник. – Київ : Олан, 2001. – 214 с. – ISBN 966-7320-00-6
636621
   Історія українського права : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / [Безклубий І.А., Вовк О.Й., Гриценко І.С. та ін.] ; за ред. І.А. Безклубого ; КНУТШ. – Київ : Грамота, 2010. – 334, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 332 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-349-279-7
636622
  Захарченко П. Історія українського права : навч. посібник / Петро Захарченко ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Освіта України, 2019. – 430, [2] с. – Бібліогр.: с. 417-430 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-31-0
636623
  Терлюк І.Я. Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк; МВС України ; Львівськ. ін-т внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 2003. – 156c. – ISBN 5-87332-157-4
636624
  Мірошниченко М. Історія українського права у фокусі глобальних викликів сучасності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 158-172. – ISSN 1026-9932
636625
  Захарченко П. Історія українського права: поняттєва, історіографічна та компаративістична складові її ідентифікації // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 52-63. – ISSN 1026-9932


  Проаналізовано підходи істориків права до категорії "історія українського права", пропонується її авторське визначення та періодизація в історичному вимірі. Наголошено на прикладах у відмінностях в еволюції, сутності та змісті українського права від ...
636626
  Москаленко А.А. Історія українського правопису / А.А. Москаленко. – Одеса, 1968. – 61с.
636627
   Історія українського правопису XVI - XX століття : хрестоматія. – Київ : Наукова думка, 2004. – 582 с. – ISBN 966-00-0261-0
636628
   Історія українського радянського кіно. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1986. – 245 с.
636629
  Дмитрушко В. Історія українського радянського парламентаризму в сучасній вітчизняній історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 124-132


  Розкривається питання висвітлення сучасною вітчизняною історіографією історії українського радянського парламентаризму. Ця проблема розглядається в загальномуісторичному контексті радянської епохи, спробах проаналізувати тогочасні реалії ...
636630
   Історія українського селянства : Нариси в 2-х томах / О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, І О. Ганжа, В.М. та ін. Даниленко; НАНУ; Ін-т історії України; О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, О.І. Ганжа, В.М. Даниленко та ін.; Ред. рада: В.М. Литвин, В.М. Геєць, В.М. Даниленко, О.С. Онищенко, В.А. Смолій та ін.; Відповід. ред. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0577-1
Том 1. – 2006. – 632с.
636631
   Історія українського селянства : Нариси в 2-х томах / О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, І О. Ганжа, В.М. та ін. Даниленко; НАНУ; Ін-т історії України; О.В. Андрощук, В.К. Баран, Д.П. Ващук, О.І. Ганжа, В.М. Даниленко та ін.; Ред. рада: В.М. Литвин, В.М. Геєць, В.М. Даниленко, О.С. Онищенко, В.А. Смолій та ін.; Відповід. ред. В.А. Смолій. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0562-8
Том 2. – 2006. – 632с.
636632
  Пилипчук Р.Я. Історія українського театру : (від витоків до кінця XIX ст.) / Ростислав Пилипчук ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв, Каф. театрознавства та актор. майстерності. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 352, [4] с., [16] арк. фотоіл. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0507-5
636633
  Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя / О.В. Красильникова. – Київ : Либідь, 1999. – 205с. – ISBN 966-06-0124-7
636634
  Тодоровська Є.М. Історія української бібліографії як наукова та навчальна дисципліна // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 111-120
636635
   Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. - 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. словника / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [редкол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова редкол.), Н.М. Зубкова та ін. ; авт,-уклад.: Л.В. Гарбар]. – Київ : [б. в.], 2017. – 614, [2] с. – Покажчики: с. 562-612. – Бібліогр.: с. 536-561 та в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8536-1
636636
  Осінчук Ю.В. Історія української богослужбово-обрядової лексики / Юрій Осінчук ; НАНУ, Ін-т української мови. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-489-026-4
636637
  Сабадош І.В. Історія української ботанічної лексики (XIX - початок XX ст.) : монографія / Іван Сабадош ; [відп. ред. Л.О. Белей] ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2014. – 597, [1] с. – Резюме парал укр., англ. - Покажчики.: с. 537-597. – Бібліогр.: c. 524-536. – ISBN 966-542-418-2
636638
  Тимошик М.С. Історія української видавничої справи: нова наукова концепція та спроби її фальсифікації / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 8)
636639
  Кара-Васильєва Історія української вишивки = History of Ukrainian embroidery : книга-альбом / Тетяна Кара-Васильєва. – Київ : Мистецтво, 2008. – 464 с. : іл. – ISBN 978-966-577-188-3
636640
   Історія української географії : всеукраїнський часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-562-342-7
Вип. 1. – 2000
636641
   Історія української географії. – Тернопіль
Вип. 11. – 2005
636642
   Історія української географії. – Тернопіль
Вип. 14. – 2006
636643
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000-. – ISBN 978-966-07843-3
Вип. 16. – 2007. – мова укр., англ.
636644
   Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2000-
Вип. 27. – 2013. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами
636645
  Ющенко Історія української гривні / Віктор Ющенко, Володимир Панченко ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 108 с., [ 12 ] с. іл.
636646
  Ющенко В. Історія української гривні / В. Ющенко, В. Панченко; КНУТШ. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 96 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-16-9
636647
  Нагаєвський І. Історія Української держави ХХ століття / І. Нагаєвський. – . – Київ : Український письменник, 1993. – 413с. – ISBN 5-333-01198-2
636648
  Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Львів : Світ, 1995. – 248 с.
636649
  Шевчук В.П. Історія української державності : курс лекцій / В.П. Шевчук, М.Г. Тараненко. – Київ : Либідь, 1999. – 480 с. – ISBN 5-325-00860-9
636650
  Пивовар С.Ф. Історія української державності XІІ-XVIII ст. у працях вітчизняних учених 1960-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 20-21. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення історії української державності XII-XVIII ст. у радянській історіографії 1960-х рр.
636651
  Табачник Д.В. Історія української дипломатії : біографічні нариси : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Табачник ; [голов. ред. В. М. Куценко]. – Київ ; Харків : Либідь ; Фоліо, 2009. – 883, [7] с. – Бібліогр.: с. 884-885. – ISBN 978-966-06-0546-6; 978-966-03-4760-1
636652
  Рубанка А.В. Історія української дипломатії 1917 - 1921 рр. очима молодих дослідників // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 237-239
636653
  Матяш І.Б. Історія української дипломатії в канадських архівах // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 192-199
636654
  Табачник Д.В. Історія української дипломатії в особах : Навч. посіб. для студ., аспірантів спеціальностей / Дмитро Табачник. – Київ : Либідь, 2004. – 640с. – ISBN 966-06-0330-4
636655
  Матвієнко Віктор Історія української дипломатії ХХ століття у постатях / Матвієнко Віктор, Головченко Володимир; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 266с. – ISBN 966-594-252-2
636656
   Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917-1924 рр.) : док. і матеріали / М-во закордон. справ України, Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства ; [редкол.: К.І. Грищенко (голова) та ін. ; упоряд.: Л.В. Андрієвська, Г.К. Волкотруб, М.В. Горбатюк та ін.]. – Київ : Видавництво гуманітарной літератури, 2010. – 590, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1572-03-3
636657
   Історія української дожовтневої журналістики. – Львов : Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1983. – 512 с.
636658
   Історія української дожовтневої музики. – К., 1969. – 588с.
636659
  Стешенко І.М. Історія української драми : [Збіpка поезій] / І. Стешенко. – У Київі (Київ) : [Дpук. H.Т. Коpчак-Hовицького], 1908. – V, 309 с. – Окр. відб. з журн.: Україна
636660
  Рєзанов В. Історія української драми : (атореферат) / Вол. Рєзанов. – [Київ], 1923. – [10] с. – Окр. відбиток з: Записки соц.-екон. відділу ВУАН, т. 1, 1923 (с. 97-107)
636661
   Історія української еміграції. – К., 1992. – 92с.
636662
  Бовсунівська Т.В. Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Тетяна Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – 343, [1] с. – Імен. покажч. : с. 322-341. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7825-40-Х
636663
   Історія української естетичної думки : монографія / [В.А. Личковах та ін.] ; за ред. В.А. Личковаха. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 386, [1] с. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Григоровича Шевченка. - Авт. зазнач. на.звороті тит. арк. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 351-379. – ISBN 978-611-01-0586-6
636664
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : підручник / І.Л. Михайлин; МОУ ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків. – ISBN 966-95465-9-1
Кн. 1 : Період становлення : від журналістики в Україні до української журналістики. – 2000. – 279 c.
636665
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики / І.Л. Михайлин. – 3-те вид., допов. і поліпшене. – Харків : Право, 2004. – 320 c. – ISBN 966-7880-87-7


  Період становлення: від журналістики в Україні до украінської журналістики
636666
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики : період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : підручник для вищої школи / І.Л. Михайлин. – 3-тє, доповн. і поліпш. – Харків : Прапор, 2005. – 320 с. – ISBN 966-7880-95-8
636667
  Кость С. Історія української журналістики : (західноукраїнська преса першої половини XX ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація) / Степан Кость ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 270 с. – Бібліогр.: с. 267-269 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-594-3
636668
  Кость С. Історія української журналістики : (західноукраїнська преса першої половини 20 ст.: структура, проблематика / Степан Кость; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів. – ISBN 978-966-613-597-4 (Кн.1)
Кн. 1. – 2008. – 264 с.
636669
  Владимиров В.М. Історія української журналістики (1917-1991) : навч. посібник / В.М. Владимиров ; МАУП. – Київ : МАУП, 2007. – 174 с. – ISBN 966-608-700-6
636670
  Михайлин І.Л. Історія української журналістики XIX століття : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І.Л. Михайлин; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 720 с. – ISBN 966-8253-52-3
636671
  Тимошик М. Історія української журналістики і видавничої справи в Канаді // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 87-100. – ISBN 966-02-2347-1
636672
  Сидоренко Н.М. Історія української журналістики. Особистості XIX-XX століть : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.М. Сидоренко ; [наук. ред. В.В. Різун ; ред. І.А. Кирницька] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 154-155 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-501-1
636673
  Волобуєва А.М. Історія української журналістики. Преса Києва (1835-1917). Суспільно-духовна і національно-культурна спрямованість : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.М. Волобуєва, Н.М. Сидоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-806-7
636674
  Герасимчук Н.Г. Історія української журналістики. Становлення та розвиток фейлетону : навч. посібник / Н.Г. Герасимчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 111, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим.
636675
  Сидоренко Н. Історія української журналістики: перезавантаження ("палітурка", "цифра", "втрачено") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 28-37. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324


  Розглядаються можливості інноваційних технологій у бібліотеках України та зарубіжжя, зокрема оцифрування матеріалів (газет, журналів, бюлетенів, альманахів), пов"язаних з історією української журналістики ХІХ - початку ХХ ст. Використовується досвід ...
636676
  Георгієвська В.В. Історія української журналістики: становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України (XIX - початок XX ст.) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Вікторія Георгієвська, Наталія Сидоренко. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 224 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 180-186. – ISBN 978-966-187-072-6
636677
  Сидоренко Н. Історія української журналістики: традиції і тенденції // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С.
636678
  Панібудласка А. Історія української зброї : Словник військових термінів / А. Панібудласка. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 127 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4662-9
636679
  Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть / Д. Степовик. – Київ : Либідь, 1996. – 440с. – ISBN 5-325-00528-6
636680
  Залізняк Л.Л. Історія української індоєвропеїстики // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 5-18. – ISSN 0235-3490


  "Згадуються Грушевський М.С., Телегін Д.Я., Конча С.В. та інш."
636681
  Слюсаренко А.Г. Історія української конституції / А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – Київ : Знання, 1993. – 192с. – ISBN 5-7770-0600-0
636682
   Історія української Конституції / [упоряд.: А. Слюсаренко, М. Томенко] ; Українська правнича фундація. – Київ : Право, 1997. – 464 с. – ISBN 966-546-004-8
636683
  Томенко М.В. Історія української Конституції : навч. посібник / Микола Томенко. – Київ : Освіта, 2009. – 462, [2] с. – Імен. покажч.: с. 456-460. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-04-0778-7
636684
  Гуменюк О. Історія української Конституції у XX столітті // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 13 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Початок 1920-х років охарактеризувався масовим виїздом українських державних, політичних, військових, освітніх, культурних сил за кордон. За межами Батьківщини продовжувалася праця в усіх сферах, готуючись до розбудови незалежної України. Зокрема, ...
636685
  Марченко М.І. Історія української культури / М.І. Марченко. – Київ, 1961. – 286с.
636686
   Історія української культури = History of ukrainian culture : [збірник матеріалів]. – 2-ге допов. вид. – Вінніпег : Видав Іван Тиктор. – (Клюб приятелів української книжки). – ISBN 966-06-0161-1
Т. 1 : 1. Мітологія, 2. Побут, 3. Письменство. – 1964. – 480 с. : іл. – 322 іл. - Розг. тит. арк.
636687
   Історія української культури. – Передрук вид. І. Тиктора 1937 р. – Ню Йорк : Накладом Ради оборони і допомоги Україні Українського конгресового комітету Америки, 1990. – [8], 718 с. : іл., фотогр. – Зміст: Побут / І. Крипякевич. Письменство / В. Радзикевич. Мистецтво / М. Голубець. Театр / С. Чарнецький. Музика / В. Барвінський
636688
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 1. – 1993
636689
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 2. – 1993
636690
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 3. – 1993
636691
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 4. – 1993
636692
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 5. – 1993
636693
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 6. – 1993
636694
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 7. – 1993
636695
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 8. – 1993
636696
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 9. – 1993
636697
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 10. – 1993
636698
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 11. – 1993
636699
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 12. – 1993
636700
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 13. – 1993
636701
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 14. – 1993
636702
   Історія української культури : видання Івана Тиктора
№ 15. – 1993
636703
   Історія української культури. – Київ : Либідь, 1994. – 656 с. – ISBN 5-325-00589-8
636704
   Історія української культури. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1999. – 656с. – ISBN 966-06-0126-3
636705
   Історія української культури. – 3-те видання, стереотип. – Київ : Либідь, 2000. – 656с. – ISBN 966-06-0161-1
636706
   Історія української культури : збірник матеріалів і документів. – Київ : Вища школа, 2000. – 606 с. – ISBN 966-642-008-2
636707
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0542-3
Т. 1 : Історія культури давнього населення України/Ред.кол.: П.П.Толочко, Д.Н.Козак, Р.С.Орлов та ін.; Авт.: Ю.С.Асєєв, В.Д.Баран, І.А.Баранов та ін. – 2001. – 1136с.
636708
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0570-9
Т. 2 : Українська культура 13 - першої половини 17 століть / Ред.кол.тому; Ісаєвич Я.Д., Ясіновський Ю.П., Войтович Л.В. та інші. – 2001. – 848с.
636709
   Історія української культури. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2002. – 656с. – ISBN 966-06-0248-0
636710
   Історія української культури : У 5-ти томах. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0541-5; 966-00-0057-Х (т.3)
Т. 3 : Українська культура другої половини 17 - 18 століть / Ред.тому: Смолій В.А. – 2003. – 1247с.
636711
   Історія української культури : у 5 т. / М.П. Бондар, М.П. Загайкевич, Р.Я. Пилипчук, В.В. та ін. Рубан; НАНУ ; ред. кол. : Скрипник Г.А., Пилипчук Р.Я., Рубан В.В., Пономар Л.Г. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0188-6
Т. 4, кн. 2 : Українська культура другої половини XIX століття. – 2005. – 1296 с.
636712
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2006. – 258 с. – ISBN 966-351-154-0
636713
   Історія української культури : у 5 т. / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0806-9
Т. 4, кн. 1 : Українська культура першої половини XIX століття /автори тому : Артюх Л.Ф., Балушок В.Г., Бондаренко Г.Б. та ін. ; редкол. : Скрипник Г.А., Пилипчук Р.Я., Рубан В.В. [та ін.]. – 2008. – 1008 с. : іл.
636714
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – Київ : Знання, 2009. – 413 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-614-9


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
636715
   Історія української культури : комплекс навчально-методичних матеріалів за кредитно-модульною системою (для студентів усіх спеціальностей) / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Філософ. ф-т, К-ра українознавства ; [уклад. : Кравченко В.В., Чорний Д.М., Чугуєнко М.В.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 40 с. – (Методична література)
636716
  Іваненко В.В. Історія української культури : навчальний посібник / В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик ; М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2010. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с.95-96
636717
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-346-790-0


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
636718
   Історія української культури : курс лекцій / [Анучина Л.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : ФІНН, 2010. – 407, [1] с. – Авт. зазн. на стр. 3. – Бібліогр.: с. 402-404. – ISBN 978-966-8030-51-2
636719
   Історія української культури : навч. посібник / [Анучина Л.В. та ін. ] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : ФІНН, 2011. – 453, [3] с. – Бібліогр.: с. 445-446. – ISBN 978-966-8030-87-1
636720
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко., Л.Г. Тишевська ; наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2011. – 258, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-258. – ISBN 966-351-154-0
636721
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 3-те вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 271 с. – Бібліогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-346-893-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
636722
   Історія української культури : у 5-ти томах / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.] ; члени редкол. : Алєксєєнко І.Р., Боголюбов О.М., Дзеверін І.О., Дзюба І.М. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1043-7
Т. 5, кн. 2 : Українська культура XX - початку XXI століть / [автори тому : Агеєва В.П., Барабан Л.І., Бетко І.П. та ін.] ; редкол. тому : Жулинський М.Г. (гол.), Бондар М.П., Сулима М.М. [та ін.]. – 2011. – 1033 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 960-990
636723
   Історія української культури : у 5 т. / НАНУ ; гол. редкол. : Патон Б.Є., Вервес Г.Д., Курас І.Ф. [та ін.] ; члени редкол. : Алєксєєнко І.Р., Боголюбов О.М., Дзеверін І.О., Дзюба І.М. [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0874-0
Т. 5, кн. 1 : Українська культура XX - початку XXI століть / автори тому : Ажнюк Б.М., Бондар М.П., Горбачов Д.О. [та ін.] ; редкол. тому : Жулинський М.Г. (гол.), Бондар М.П., Сулима М.М. [та ін.]. – 2011. – 863 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 813-830
636724
   Історія української культури : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [Павлова О.Ю. та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 344 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-611-01-0252-0
636725
  Аксьонова Н.В. Історія української культури : навч.-метод. посібник / Аксьонова Н.В., Домановський А.М., Чугай Т.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 195, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-623-876-7
636726
   Історія української культури : навч. посібник / [В.П. Мельник та ін.] ; за ред. В.П. Мельника, М.В. Кашуби і А.В. Яртися ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 480, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 475-480 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-966-8
636727
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-346-976-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
636728
  Шейко В.М. Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – Бібліогр.: с. 268-270. – ISBN 978-966-346-975-1


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
636729
   Історія української культури : у 5 т. / [Нац. акад. наук України] ; голов. редкол.: Патон Б.Є. (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1184-7
Т. 5, кн. 3 : Українська культура XX - початку XXI століть, кн. 3 : Культура та розвиток науки і технологій в Україні / [Александрова І.Є. та ін.] ; редкол.: Жулинський М. Г. (голов. ред.) [та ін.]. – 2012. – 947, [2] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 907-942
636730
   Історія української культури : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Павлова О.Ю. та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 285-288. - Предм. покажч.: с. 289-290. - Словник: с. 300-339. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-611-01-0400-5
636731
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0098-8


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
636732
  Греченко В.А. Історія української культури : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.А. Греченко, К.В. Кислюк. – Київ : Кондор, 2013. – 351, [1] с. – Слов.: с. 330-348. - Імен. покажч.: с. 349-351. – Бібліогр.: с. 322-329. – ISBN 978-966-2781-56-4
636733
  Пальм Н.Д. Історія української культури : навч. посібник / Пальм Н.Д., Гетало Т.Є. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-295 та в кінці ч. – ISBN 978-966-676-481-5
636734
  Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0099-5


  Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
636735
   Історія української культури : у 5 т. / [Нац. акад. наук України] ; голов. редкол.: Патон Б.Є. (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1295-0
Т. 5 : Українська культура XX - початку XXI століть, кн. 4 : Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / [Артюх Л.Ф. та ін.] ; редкол.: Жулинський М.Г. (голов. ред.) [та ін.]. – 2013. – 941, [2] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 879-939. – Бібліогр.: с. 837-876 та в підрядк. прим.
636736
   Історія української культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.Ю. Павлова та ін.] ; за ред. О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 339, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчики: с. 285-290. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0400-5
636737
  Кордон М.В. Історія української культури : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Кордон М.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 328-335 та в підрядк. прим. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-014-9
636738
   Історія української культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.Ю.Павлова, Т.Ф. Мельничук, І.В. Грищенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук О.Ю. Павлової ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 343, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчики: с. 287-301. - Словник: с. 302-343. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0252-0
636739
  Кордон М.В. Історія української культури : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Кордон М.В. ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 328-335 та в підрядк. прим. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-014-9
636740
  Фареній І.А. Історія української культури з найдавніших часів до кінця XVIII століття : короткий курс лекцій для студ. заоч. форми навч. / І.А. Фареній ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 156 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2783-02-5
636741
  Власов В. Історія української культури першої половини ХYII ст. : Чим уславився митрополит Петро Могила. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 18-23.
636742
  Сидорова О. Історія української культури у творчій спадщині Володимира Міяковського (1888-1972) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 48-54. – ISSN 2076-1554
636743
  Власов Віталій Сергійович Історія української культури ХVI ст. : матеріали до уроків // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 21-28
636744
   Історія української культури: термінологічний словник : наук.-практ. видання / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [авт.-уклад.: Л.В. Анучина та ін. ; за ред. Л.В. Анучиної, О.А. Стасевської, О.В. Уманець]. – Харків : Колегіум, 2011. – 183, [1] с. – ISBN 978-966-8604-19-5
636745
  Горецький П.Й. Історія української лексикографії / П.Й. Горецький. – Київ, 1963. – 243 с.
636746
  Барвінський О.Г. Історія української літератури / Олександр Барвінський. – У ЛьвовіЛьвів : Накл. і з друк книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка
Часть 1 : (I і II доба. Устна народна словесність). – 1920. – 375 с.
636747
  Возня М.С. Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Лвів) : Накладом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (Загальна бібліотекака "Просвіти" ; Ч. 1)
Т. 1 : До кінця ХV віку : з 53 ілюстраціями. – 1920. – 344 с.: мал., портр., табл.


  На окр. арк. присвята: Славній Памяти Невмірущих Борців за Зєдинену, Вільну, Самостійну й Незалежну Україну. – Розд. кн.: Основи давньої доби української лїтератури; Перекладне письменство; Оригінальне письменство духовного змісту; Літописи; Поезія; ...
636748
  Возня М.С. Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Львів) : Накладом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – (([Загальна бібліотека "Просвіти" ; Ч. 4])
Т. 2, ч. 1 : Віки XVI-XVIII : (З 46 ілюстраціями). – 1921. – 416 с. : [46 іл.] + табл.


  Розд. кн.: Національне пробудження українського народу; Від давніх до нових течій в письменстві; Полемічне письменство; Київська схоластика. – В кн. портр. Гедеона Балабана, Єлисея Плетенецького, Петра Могили, Іпатія Потія, Мелетія Смотрицького, Г. ...
636749
  Барвінський О.Г. Історія української літератури / Олександр Барвінський. – У Львіві : Накл. і з друк книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 2 : (Третя (народна) доба письменьства). – 1921. – 424 с. – Прим. № 1344206 деф., відсутні с. 417-424


  Авт. поет. творів, розвідок з мовознавства, історії укр. театру: І.П. Котляревський, П.П. Гулак-Артемовський, А.Л. Метлинський, М.С. Шашкевич, М.І. Костомаров, Т.Г. Шевченко, П.О. Куліш, Я.І. Щоголев, Л.І. Глібов, Ю.А. Федькович, К.Г. Климкович, В.М. ...
636750
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ Львів : [З друк. наук. т-ва ім. Шевченка]
Т. 1, ч. 1, кн. 1. – 1923. – 360 с.


  Hа с. 3 пpисвята: Укpаїнському наpодови показати себе таким же сильним в ділі, яким показав у слові! - Розд. кн.: Вступ (памяти М. Максимовича); Початки і pозвій словесного мистецтва; Соціяльна і культуpна обстанова укp[аїнської] твоpчости (памяти В. ...
636751
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ Львів : [З друк. наук. т-ва ім.Шевченка]
Т. 2 частини першої, кн. 2. – 1923. – 232 с.


  Розд. кн.: Книжна словесність київської доби (памяти І. Фpанка); Оpигінальне письменство ХI-ХII вв.; Твоpчість ХII-ХIII в. Слово о полку Ігоpевім (памяти О. Огоновського)
636752
  Грушевський М.С. Історія української літератури / Михайло Грушевський. – Київ Львів : [З друк. наук. т-ва ім. Шевченка]
Т. 3 частини першої, кн. 3. – 1923. – 296 с.


  Розд. кн.: Оpигінальне письменство ХII-ХIII в. (далі): Дpужинна повість (памяти М. Дашкевича); Релігійна літеpатуpа ХII-ХIII вв.; Галицько-Волинська доба (памяти І. Шаpаневича). - В кн. також уpив. з літописів та агіогpафічних твоpів. - Доповнення [до ...
636753
  Возня М.С. Історія української літератури / Михайло Возняк. – У Львові (Львов) : Накл. Т-ва "Просвіта" з друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – ([Загальна бібліотека "Просвіти" ; Ч. 4])
Т. 3, ч. 2 : Віки XVI-XVIII : (з 54 ілюстраціями). – 1924. – IV, 564 с.
636754
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло Грушевский ; Українська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 4 : Устна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17. – 1925. – 689 с.
636755
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло Грушевский ; Українська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 5 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 вв. і перше відродженнє (1580-1610 рр.). – 1926. – 206 с.
636756
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; Михайло Грушевский ; Українська Академія наук. – Київ : Держвидав України
Т. 5 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 вв. і перше відродженнє (1580-1610 рр.). Друга половина. – 1927. – 516 с.
636757
  Чижевский Д. Історія української літератури / Д. Чижевский. – Прага
Том 2. – 1942. – 144с.
636758
  Білецький Л. Історія української літератури / Др. Леонід Білецький. – Авгсбург : [б. в.]
Т. 1 : Народня поезія. – 1947. – 328 с.
636759
   Історія української літератури. – Київ
Т. 1. – 1950. – 536 с.
636760
  Шаховський С.М. Історія української літератури : короткий нарис / С.М. Шаховський. – Київ : Радянська школа
випуск перший. – 1951. – 132 с.
636761
   Історія української літератури. – Київ : Академвидав
Т. 1 : Дожовтнева література. – 1954. – 731 с.
636762
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ
Т. 1 : Дожовтнева література. – 1955. – 732 с.
636763
  Чижевський Дмитро Історія української літератури : від початків до доби реалізму / Чижевський Дмитро; літ. ред. Ю. Шереха-Шевельова. – Нью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1956. – 511 с. : портр.
636764
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ
Т. 2 : Радянська література. – 1956. – 667с.
636765
   Історія української літератури : В 2 т. – Київ : Вид. АН УРСР
Т. 2 : Радянська література. – 1957. – 872 с.
636766
   Історія української літератури. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Київ : Радянська школа
Вип. 1 : Програма та робочі плани для студ. гуманітарн.відділу загальнонаук. фак. вузів. – 1965. – 76с.
636767
   Історія української літератури : у 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Давня література / В.П. Колосова [та ін.] ; відпов. ред. Л.Є. Махновець. – 1967. – 539, [1] с.
636768
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Становлення нової літератури (друга половина 18 - тридцяті роки 19 ст. / Авт.: Махновець Л.Є. та ін. ; Відп. ред.Шабліовський Є.С. – 1967. – 484 с.
636769
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Література 40-60-х років XIXст. / Авт.: Бернштейн М.Д.. та ін. ; Відп. ред. Кирилюк Є.П. – 1968. – 513 с.
636770
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Література початку 20 ст. / Авт.: Грицюта М.С. та ін. ; Відп. ред. Колесник П.Й. – 1968. – 524 с.
636771
  Волинський П.К. Історія української літератури : давня література / П.К. Волинський. – Київ : Вища школа, 1969. – 432с.
636772
   Історія української літератури : у 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 4, кн. 1 : Література 70-90-х років XIX ст. / авт. І.І. Басс, М.Д. Бернштейн, Г.Д, Вервес та ін. ; відп. ред. О.Є. Засенко. – 1969. – 435 с.
636773
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 4, кн. 2 : Література 70-90-х років 19 ст. / Засенко О.Є., Калениченко Н.Л., Каспрук А.А. та ін. ; Відп. ред. О.Є. Засенко. – 1969. – 462 с. – Бібліогр.: Покажчик імен і назв: с. 443-449
636774
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Література періоду боротьби за перемогу соціалізму (1917-1932) / /Буряк Б.С., Ковтуненко А.О., Корсунська Б.Л. та ін. ; Відп. ред. С.А. Крижанівський. – 1970. – 515 с.
636775
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Література періоду завершення будівництва соціалізму та Великої Вітчизняної війни (1933-1945) / Буряк Б.С., Ковтуненко А.О., Корсунська Б.Л. та ін. ; Відп. ред. Б.С. Буряк. – 1971. – 402 с. – Бібліогр.: Покажчик імен і назв: с.392-400
636776
   Історія української літератури : У 8 т. – Київ : Наукова думка
Т. 8 : Література післявоєнного часу (1946-1967 рр.) / Вакуленко Д.Т., Волинсткий К.П., Дончик В.Г. та ін.; Відп. ред. Л.М. Новиченко. – 1971. – 574 с. – Бібліогр.: Покажчмк імен і назв: с. 561-572
636777
  Радзикевич В. Історія української літератури : Підручник для шкіл і курсів українознавства / В. Радзикевич. – Нью-Йорк : Шкільної Ради, 1987. – 159с.
636778
   Історія української літератури : У 2-х т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Дожовтнева література / М.П. Бондар, О.І. Гончар, М.С. Грицюта та ін. ; Відп. ред. М.Т. Яценко. – 1987. – 629с.
636779
   Історія української літератури : У 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Радянська література / Л.М. Новиченко, О.І. Дзеверін, В.Г. Дончик та ін. ; Відп. ред. Л.М. Новиченко. – 1988. – 741с.
636780
   Історія української літератури : (перші десятиріччя XIX століття). – Київ : Либідь, 1992. – 511 с.
636781
  Возняк М.С. Історія української літератури : У 2-х книгах / М.С. Возняк. – 2-е вид., випр. – Львов : Світ
Кн. 1. – 1992. – 671с.
636782
  Возняк М.С. Історія української літератури : У 2-х книгах / М.С. Возняк. – Вид. 2-е випр. – Львов : Світ
Кн. 2. – 1992. – 580с.
636783
  Грушевський М.С. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. / Михайло Грушевський ; [упоряд. В.В. Яременко ; авт. передм. П.П. Кононенко ; прим. Л.Ф. Дунаєвської]. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00016-0
Т. 1. – 1993. – 391 с.
636784
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00418-2
Т. 2. – 1993. – 264 с.
636785
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00419-0
Т. 3. – 1993. – 285 с.
636786
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський; Упорядн. В.В.Яременко. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00419-0
Т. 5, кн. 2 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-15 ст. і перше відродження (1580-1610). – 1993. – 285 с.
636787
  Возняк М.С. Історія української літератури : у 2 кн. / М.С. Возняк. – 2-е вид., випр. – Львів : Світ. – ISBN 5-7773-0025-1
Кн. 2. – 1994. – 558 с.
636788
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00512-Х; 5-325-00572-3
Т. 4, кн. 1 : Усна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17. – 1994. – 336 с.
636789
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5325005138
Т. 4, кн. 2 : Усна творчість пізніх княжих і переходових віків 13-17 вв. – 1994. – 319 с.
636790
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00606-1
Т. 5, кн. 1 : Культурні і літературні течії на Україні в 15-16 ст. і перше відродження (1580-1610). – 1995. – 256 с.
636791
  Грушевський М.С. Історія української літератури / М.С. Грушевський; НАН України; Інститут літератури; Археографічна комісія Міжнар. асоц. україністів. – Київ : Обереги. – (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студіїї ; Том 1). – ISBN 5-8104-0052-3
Т. 6. – 1995. – 712 с.
636792
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України. Сер. заснов.1993р.). – ISBN 5-325-00673
Т. 6, кн. 1 : Літературний і культурно-національний рух першої половини 17ст. – 1996. – 264 с.
636793
  Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6-ти т., 9 кн. / М.С. Грушевський. – Київ : Либідь. – (Літературні пам"ятки України. Сер. заснов.1993р.)
Т. 6, кн. 2 : Літературний і культурно-національний рух першої половини 17ст. – 1996. – 280 с.
636794
  Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – Київ : Академія, 2003. – 568с. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-143-0


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
636795
  Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – Київ : Академія, 2008. – 568с. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-246-4


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
636796
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури : кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-418-5
Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 510, [2] с. – На авантит. назва 1-го тому. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 497-510
636797
   Історія української літератури : у 12 т. / [Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; передм. М. Жулинського. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1357-5
Т. 1 : Давня література (X - перша половина XVI ст.) / Пелешенко Ю. [та ін.] ; наук. ред.: Ю. Пелешенко, М. Сулима. – 2013. – 838, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 811-835. – Бібліогр. в підрядк. прим.
636798
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури : кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-421-5
Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу. – 2013. – 622, [2] с. – На авантит. назва 2-го тому. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 617-622
636799
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1358-2
Т. 2 : Давня література (друга пол. XVI-XVIII ст.) / [М. Сулима, М. Корпанюк, Л. Ушкалов та ін.] ; наук. ред.: В. Сулима, М. Сулима. – 2014. – 838, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 815-837. – Бібліогр. в підрядк. прим.
636800
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1436-7
Т. 4 : Тарас Шевченко / І. Дзюба ; наук. ред.: М. Жулинський ; [передм. М. Жулинського ]. – 2014. – 781, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажч.: с. 757-779. – Бібліогр. в підрядк. прим.
636801
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1527-2
Т. 3 : Література XIX століття (1800-1830) / [М. Бондар, Л. Мороз, І. Лімборський та ін.] ; наук. ред.: Микола Бондар, Юрій Кузнецов. – 2016. – 747, [3] с., [14] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Імен. покажч.: с. 727-746. – Бібліогр. в підрядк. прим.
636802
  Шарова Т.М. Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – 277, [1] с. : табл. – Слов. термінів і понять: с. 259-272. – Бібліогр.: с. 273-277 та на початку ст. – ISBN 978-617-7346-65-3
636803
   Історія української літератури : навч. посібник : у 3 т. / за ред. д-ра філол. наук, проф. В.І. Кузьменка. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-507-6
Т. 3 : Кінець XX - поч. XXI ст. / [В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін.]. – 2017. – 543, [1] с. : портр. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 536-543. – Бібліогр. в кінці розд.
636804
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: М. Сулима (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1731-3
Т.7, кн. 1 : Література 80-90-х років ХІХ століття / [Л. Мороз, О. Камінчук, М. Легкий та ін.] ; наук. ред. Л. Мороз. – 2020. – 529, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
636805
   Історія української літератури : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: М. Сулима (голова) [та ін.] ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1746-7
Т.7, кн. 2 : Література 80-90-х років ХІХ століття / [Л. Мороз, О. Камінчук, М. Легкий та ін.] ; наук. ред.: Лариса Мороз. – 2021. – 501, [3] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Покажчики: с. 479-502. – Бібліогр. в підрядк. прим.
636806
   Історія української літератури (20-ті - 40-ві роки XIX століття) : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / [Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська та ін. ] ; за ред. Г.Ф. Семенюка ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 383, [1] с. – Шифр. дубл. 8у Істо. (доп. карт. фл.). – ISBN 978-966-439-228-7
636807
  Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. Чижевський; фахове редагування, передм. М.К. Наєнка. – Тернопіль : Феміна, 1994. – 480 с. – ISBN 5-7707-5647-0
636808
  Береза І.Ю. Історія української літератури (давня література) : навч. посібник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 167, [1] с. – Термінол. словник.: с. 156-166. – Бібліогр.: с. 145-155 та на початку тем. – ISBN 978-966-336-214-4


  У пр. № 1698122 напис: Читальному залу Інституту філології від авторів. 23.10.2003 р. Підпис
636809
  Новик О.П. Історія української літератури (давньої) : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Ольга Новик; МОНУ, Бердянський державний педагогічний ун-т, Ін-т філології. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-364-590-9
636810
   Історія української літератури (кінець 19 - початок 20 століття) : Підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 1967. – 476с.
636811
   Історія української літератури (кінець XIX - початок XX століття) : підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1978. – 391 с.
636812
   Історія української літератури (перша половина XIX століття) : підручник / С.І. Дігтяр, К.Г. Сидоренко, І.П. Скрипник, А.М. Халимончук; за ред. І.П. Скрипника. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1980. – 328 с.
636813
  Білоус П.В. Історія української літератури 11-18 ст. : навчальний посібник / П.В. Білоус. – Київ : Академія, 2009. – 424с. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-304-1


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
636814
   Історія української літератури 19 ст. ( 70-90-ті роки ) : У 2-х кн.; Підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-120-8
Книга 1. – 2002. – 575с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
636815
   Історія української літератури 19 століття. У 3-х кн. : Hавч.посібн.для студ.філол.спец.вузів / М.П. Бондар, Т.І. Гундорова, Н.В. Левчик, Л.О. Гаєвська; За ред. М.Т.Яценка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0054-2
Кн. 3 : 70-90-ті роки 19 ст. – 1998. – 432с.
636816
   Історія української літератури 20 століття : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки "Філологія". – Київ : КСУ, 2007. – 374 с. – ISBN 966-579-000-6
636817
   Історія української літератури 50-60-х років XIX століття : підручник / [Г.Ф. Семенюк, О.Д. Гнідан, Н.М. Гаєвська та ін.] ; за наук. ред. проф. Г.Ф. Семенюка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 303, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 298-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-946-0
636818
   Історія української літератури 70-90-х років XIX ст. : у 2 т. : [підруч. для студентів філол. спец. вищих навч. закладів] / Н.М. Гаєвська, О.Д. Гнідан, А.Б. Гуляк, Л.С. Дем"янівська, С.С. [та ін.] Кіраль; [Гаєвська Н.М. та ін.] ; за ред. О.Д. Гнідан. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-122-3 (Т.1)
Т.1. – 1999. – 613, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці гл. і в підрядк. прим.
636819
  Полєк В.Т. Історія української літератури X - XVII століть : навчальний посібник для студ. філол. фак-тів внз / В.Т. Полєк. – Київ : Вища школа, 1994. – 144с. – ISBN 5-11-004281-0
636820
  Білоус П.В. Історія української літератури XI-XVIII ст. : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / П.В. Білоус. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2012. – 373, [3] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 360-365. – Бібліогр.: с. 366-373 та в кінці частин. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-396-6
636821
  Гнідан О.Д. Історія української літератури XIX - початку XX століття / О.Д. Гнідан. – Київ, 1987. – 158 с.
636822
   Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки ) : у 2-х кн. : підруч. для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / за ред.: Гнідан О.Д. ; авт.: О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська, С.С. Кіраль та ін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-120-8
Кн. 1. – 2003. – 575 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
636823
   Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки ) : у 2-х кн.: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / за ред.: О.Д. Гнідан ; авт.: О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська, С.С. Кіраль та ін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-148-8
Кн. 2. – 2003. – 439 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
636824
   Історія української літератури XIX століття : навчальний посібник. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00675-4
Кн. 1 : Перші десятиріччя XIX ст. – 1995. – 368 с.
636825
   Історія української літератури XIX століття : [навчальний посібник]. – у 3 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00674-6, 5-325-00676-2
Кн. 2 : 40-ві - 60-ті роки XIX ст. – 1996. – 383 с.
636826
   Історія української літератури XIX століття / М.П. Бондар, Т.І. Гундорова, Н.В. Левчик, Л.О. Гаєвська; за ред. М.Т. Яценка. – у 3 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00269-4; 5-325-00674-6
Кн. 3 : 70 - 90-ті роки XIX ст. – 1997. – 431 с.
636827
   Історія української літератури XIX століття : у 2 кн. : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. та ін. Кодак; за ред. М.Г. Жулинського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0391-6(Кн.1) ; 966-06-0390-8;
Кн. 1. – 2005. – 654 с.
636828
   Історія української літератури XIX століття : У 2-х кн.: Підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. та ін. Кодак; М.Г. Жулинський, М.П. Бондар, Л.О. Гаєвська, Т.І. Гундорова, М.П. Кодак та ін.; За ред. М.Г. Жулинського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0392-4 (кн.2)
Кн. 2. – 2006. – 712с. – Шифр дубл 8у Істо.Доп. карт.фл.,ст,жур.


  Підручник для студентів вищих навчальних закладів
636829
   Історія української літератури XX - поч. XXI ст. : навч. посібник : у 3 т. / за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академвидав. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-066-0
Т. 1 / [Кузьменко В.І. та ін.]. – 2013. – 588, [2] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр. в кінці ст.
636830
   Історія української літератури XX - поч. XXI ст. : навч. посібник : у 3 т. / за ред. В.І. Кузьменка. – Київ : Академвидав. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-081-3
Т. 2 / [В.І. Кузьменко та ін.]. – 2014. – 532, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1999 р.
636831
  Дончик В.Г. Історія української літератури XX століття : у 2 кн. : навч. посіб. для студ.ВЗО / Дончик В.Г., Агеєва В.П., Ковалів Ю.І. та ін. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00430-1
Кн. 1 : (1910-1930-ті роки). – 1993. – 784 с.
636832
   Історія української літератури XX століття : у 2-х кн. / за ред. В.Г. Дончика. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00579-5; 5-325-00571-5
Кн. 1 : (1910-1930-ті роки). – 1994. – 784 с.
636833
   Історія української літератури XX століття : у 2 кн. / ред. В.Г. Дончик. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00476-Х; 5-325-00571-5
Кн. 2, ч. 1 : 1940-ві- 1950-ті роки. – 1994. – 368 с.
636834
   Історія української літератури XX століття : у 2-х кн. : навч. посіб. / за ред.В.Г. Дончика. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00477-8
Кн. 2, ч. 2 : 1960 -1990-ті роки. – 1995. – 512 с.
636835
   Історія української літератури XX століття. У 2 книгах : Підручник для студ. гуманіт. спец. ВЗО / Ред. В.Г.Дончик. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0025-9; 966-06-0024-0
Кн. 1 : Перша половина 20 століття. – 1998. – 464 с.
636836
   Історія української літератури XX століття. У 2 книгах : Підручник для студ. гуманіт. спец. ВЗО / Ред. В.Г.Дончик. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0026-7; 966-06-0024-0
Кн. 2 : Друга половина 20 століття. – 1998. – 456 с.
636837
   Історія української літератури другої половини 19 ст.. – Київ, 1966
636838
   Історія української літератури другої половини XIX ст. : підручник для філол. фак. ун-тів та пед. ін-тів. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1986. – 431с.
636839
   Історія української літератури другої половини XIX століття : підручник. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1979. – 462 с.
636840
  Вільна Я.В. Історія української літератури другої половини XIX століття : навч. посібник [для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ] / Я.В. Вільна, І.Г. Хворостяний ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 575, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-439-917-0


  У змісті авт.: П. Куліш, М. Вовчок, А. Свидницький, Ю. Федькович, О. Стороженко, О. Кониський, Л. Глібов, С. Руданський, Г. Барвінок, І. Нечуй-Левицький, П. Мирний, Б. Грінченко, О. Пчілка, Н. Кобринська,0 Є. Ярошинська, Я. Щоголів, І. Манжула, П. ...
636841
  Задорожна Л.М. Історія української літератури кінця 18 - 60-х років 19 століття : підручник / Л.М. Задорожна ; КНУТШ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет, 2008. – 480 с. – ISBN 966-439-009-7
636842
  Токмань Г. Історія української літератури кінця 19 - початку 20 століття. : Самостійна робота студентів:Навч. посібник для студ.вузів / Г. Токмань; МОУ. Бердянський державний пед. ін-т ім. П.Осипенко. – Київ, 1999. – 54с. – ISBN 966-95248-4-9
636843
   Історія української літератури кінця XIX - початку XX століття : підручник для філол. факультетів університетів. – 3-тє вид., доп. та переробл. – Київ : Вища школа, 1989. – 437 с. – ISBN 5-11-002338-7
636844
   Історія української літератури кінця XIX - початку XX століття / П.П. Хропко, П.І. Орлик, О.Д. Гнідан, В.Ф. Погребенник; за ред. П.П. Хропка. – Київ : Вища школа, 1991. – 511 с. – ISBN 5-11-002278-Х
636845
  Міщенко О.І. Історія української літератури кінця XIX - початку XXI століття : навч.-метод посібник із планами практичних занять : для студентів-філологів / О.І. Міщенко, Н.А. Резніченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека інституту філології)
636846
  Ковалець Л.М. Історія української літератури першої половини ХІХ століття : навч.-метод. посіб. для студентів II курсу спец. 014 Середня освіта (укр. мова та літ.) / Лідія Ковалець ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2020. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 48–63
636847
   Історія української літератури т.1 частина 1. – Київ : Радянська школа, 1947. – 223 с.
636848
   Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця 19 - початку 20 століття : підручник / О.А. Галич, О.О. Бровко, І.А. Веретейченко, Л.Л. Нежива, Т.П. Шестопалова ; МОНУ; Луганський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-617-184-2
636849
   Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини XIX століття : [підруч. для студентів ВНЗ] / О.А. Галич, І.Є. Бойцун, В.В. Кизилова, О.Л. Кравченко, Т.С. Пінчук, В.Ф. Пушко; [О.А.Галич, І.Є.Бойцун, В.В.Кизилова та ін. ; За ред. Галича О.А.] ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 392 с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 966-364-224-6
636850
  Сиротенко В.П. Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Сиротенко, Р.Ф. Суровцева. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 390, [1] с. – Бібліогр.: с. 369-390. – ISBN 978-617-673-060-6
636851
   Історія української літератури. Кінець 19 - початок 20 ст. : У 2 кн. : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.Д. Гнідан, Н.М. Гаєвська, Г.Ф. Семенюк, О.В. Гаєвська, М.І. та ін. Гнатюк; За ред.О.Д. Гнідан ; Авт.: Гнідан О.Д., Гаєвська Н.М., Семенюк Г.Ф., Гаєвська О.В., Гнатюк М.І. та ін. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0398-3(Кн.2) ; 966-06-0396-7
Кн. 2. – 2006. – 496с.


  Проаналізовано суспільно-культурний рух у контексті визвольних змагань України на зламі епох: мистецьке життя, критика. Подано нове прочитання творів найвидатніших представників художнього слова: Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилянської ...
636852
   Історія української літератури. Кінець 19 ст.- початок 20ст. : У двох книгах; Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0397-5
Кн. 1. – 2005. – 624 с.
636853
   Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко; Відп. ред. Волинський П.К. ; Київськ. держ. пед. ін-т. – Київ : Радянська школа, 1964. – 575 с.
636854
  Ігор Історія української літератури: епоха Бароко XVII - XVIII ст. : навчальний посіб. для студентів вищих навч. закл. / Архиєпископ Ігор Ісіченко ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Львів ; Київ ; Харків : Святогорець, 2011. – 568 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 551-557 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1576-03-01
636855
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-450-5
Т. 3 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2014. – 471, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 467-471
636856
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-467-3-5
Т. 4 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2015. – 574, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 568-574
636857
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : у 10 т. : підручник / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-506-9
Т. 5 : У сподіваннях і трагічних зламах. – 2017. – 543, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 537-543
636858
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-556-4
Т. 6 : На розламах міжвоєнного двадцятиліття. – 2019. – 527, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 520-527
636859
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-593-9
Т. 7 : Випробування репресіями і війною. – 2020. – 527, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр. в кінці частин
636860
  Ковалів Ю.І. Історія української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – Київ : Академія. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-647-9
Т. 8 : Еміграційні колізії письменства. – 2021. – 591, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 584-591


  У пр. № 1743275 напис: Студентам-філологам на добро. 21 грудня 2021 р. Підпис
636861
   Історія української літературної критики. – Київ, 1988. – 451с.
636862
  Гром"як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.) : посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / Роман Гром"як. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 223 с. – ISBN 966-562-280-3
636863
   Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів вузів. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00679-7 (кн. 1) ; 5-325-00680-0
Кн. 1. – 1996. – 416 с.
636864
   Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. : навч. посібник для сту. філол. ф-тів вузів. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00681-9 (кн. 2) ; 5-325-00680-0
Кн. 2. – 1998. – 352 с.
636865
   Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У трьох книгах. : Hавч. посібник. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00681-9
Кн. 2. – 1998. – 352с.
636866
  Плющ П.П. Історія української літературної мови : підручник / П.П. Плющ. – Київ : Вища школа, 1971. – 423 с.
636867
  Корнієнко Н.П. Історія української літературної мови / Н.П. Корнієнко. – Київ, 1971. – 31с.
636868
  Бабич Н.Д. Історія української літературної мови : практикум : [навч. посібник для вищ. навч. закладів] / Н.Д. Бабич. – Львів : Вища школа, 1983. – 244 с. – Бібліогр.: с. 242-243 (61 назва)
636869
  Блик О.П. Історія української літературної мови : навч. посібник : практ. заняття / О.П. Блик. – Київ : Вища школа, 1987. – 207 с.


  Пpактичнi заняття охоплюють усi основнi етапи iстоpiї укpаїнської лiтеpатуpної мови. Методичнi pекомендацiї i поpади допоможуть у самостiйнiй pоботi студентам: вiд визначення мовних особливостей лiтеpатуpних пам"яток, пpоцесу фоpмування лiтеpатуpної ...
636870
  Бабич Н.Д. Історія української літературної мови : практичний курс : навч. посібник / Н.Д. Бабич. – Львів : Світ, 1993. – 376 с. – ISBN 5-7773-0014-6
636871
  Огієнко І.І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; [упоряд., автор історико-біографічного нарису і прим. М.С. Тимошик]. – Київ : Либідь, 1995. – 294 с. – (Літературні пам"ятники України.). – ISBN 5-325-00753-Х
636872
  Огієнко І. Історія української літературної мови // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 137-160. – ISBN 5-325-00794-7
636873
   Історія української літературної мови : Практикум / М.М. Фащенко, З.І. Волосевич, М.Л. Микитин, Г.В. Сеник, С.Г. Яковець; Мін-во освіти і науки України; ОНУ ім.І.І.Мечникова; Філологічн. фак-тет. – Одеса : Астропринт, 2001. – 220 с. – ISBN 966-549-685-9
636874
  Русанівський В.М. Історія української літературної мови : Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищіх навчальних закладів / В.М. Русанівський. – Київ : АртЕк, 2001. – 392с. – ISBN 966-505-041-9
636875
  Іларіон Історія української літературної мови / Іларіон; Упор. М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 440с. – ("Запізніле вороття": Видавничий проект фундації ім.Митрополита Іларіона (Огієнка) ; 2 : Канадські першодруки І.Огієнка). – ISBN 966-7821-01-3
636876
  Русанівський В.М. Історія української літературної мови : підручник для студ. гуманітарних спеціальн. вищ. навч. закладів / В.М. Русанівський. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : АртЕк, 2002. – 424 с. – ISBN 966-505-152-0
636877
  Огієнко І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 434 с. – ISBN 966-7821-18-8
636878
  Ніка О. Історія української літературної мови : Навчальний посібник / Оксана Ніка; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-586-6
Ч.1. – 2005. – 140 с.
636879
  Ніка О.І. Історія української літературної мови : посібник / Оксана Ніка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 314, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-312 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-655-682-3


  Шановним читачам із найкращими побажаннями пізнати світ та історію української літературної мови. Від автора 20.06.2013
636880
  Ніка О.І. Історія української літературної мови : посібник / Оксана Ніка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Освіта України, 2014. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 319-329 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7111-63-3
636881
  Якимович-Чапран Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Дарія Якимович-Чапран ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : [б. в.], 2016. – 165, [3] с. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7227-9
636882
  Ніка О. Історія української літературної мови в актуальних контекстах: П.Д. Тимошенко // Історія українського мовознавства : [посібник] / О.І. Ніка. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 59-66. – ISBN 978-617-7480-37-1
636883
  Ніка О.І. Історія української літературної мови в системі нового знання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 57-68
636884
  Пуряєва Н.В. Історія української літургійної мови: спроба періодизації // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 242-259. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
636885
  Кандюк С. Історія української мемуарної літератури перших десятиріч ХІХ століття (теоретичні узагальнення) // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 314-320. – ISBN 966-7053-09-1
636886
  Медведєв Ф.П. Історія української мови / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1950. – 88 с.
636887
  Жовтобрюх М.А. Історія української мови / М.А. Жовтобрюх, В.М. Русанівський, В.Г. Скляренко. – К., 1979. – 368с.
636888
   Історія української мови. – Одеса, 1981. – 51с.
636889
   Історія української мови : Хрестоматія. – Київ : Либідь., 1996. – 288с. – ISBN 5-325-00794-7
636890
  Степаненко М.І. Історія української мови / М.І. Степаненко; НАНУ; Український мовно-інформаційний фонд. – Київ, 1998. – 149с. – ISBN 966-02-0494-9
636891
  Крижанівська О.І. Історія української мови : історична фонетика, історична граматика : навчальний посібник / О.І. Крижанівська. – Київ : Академія, 2010. – 248 с. : табл. – Бібліогр.: с. 245-246. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-311-9 ; 978-966-580-310-2


  Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
636892
  Наєнко Г.М. Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Галина Наєнко, Оксана Суховій ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 293-301, на початку частин, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-859-3
636893
  Наєнко Г.М. Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник / Галина Наєнко, Оксана Суховій ; за ред. д-ра філол. наук, доц. Г.М. Наєнко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – (Вид. 2-ге, зі змінами й допов.). – Київ : Київський університет, 2017. – 335, [1] с. : табл. – Слов. термінів: с. 306-323. – Бібліогр.: с. 324-333 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-909-5
636894
  Наєнко Г.М. Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Галина Наєнко, Оксана Суховій ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 335, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 329-332, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-055-0
636895
  Кузьменко Ю.О. Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка / Ю.О. Кузьменко. – Київ : Академія, 1997. – 92 с. – Бібл.: с.90-91. – (Сер.:"Були, є і будемо вовіки!"). – ISBN 966-518-045-2
636896
   Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка. – Київ : Пульсари, 2003. – 124с. – ISBN 966-7671-59-3
636897
  Добосевич У.Б. Історія української мови в науковій спадщині Л.М. Полюги // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 117-131. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
636898
  Ільченко В. Історія української мови в піснях, танцях і квестах // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 7


  Побачити на власні очі фотокопії "Універсалу Богдана Хмельницького" та інтермедій 1718 року, повчитися читати староукраїнською мовою, потренуватися писати пером і чорнилом або ж повправлятися в каліграфії на восковій дощечці мали нагоду гості фестивалю ...
636899
  Степаненко Микола Історія української мови в публіцистичній спадщині Олеся Гончара // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 121-124. – Бібліогр. в кінці ст.
636900
  Видайчук Т. Історія української мови у вимірах освітнього процесу початку ХХ століття // Мова: класичне - модерне - постмодерне : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Н. Кобченко, Н. Ясакова, Л. Васильєва [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7. – С. 50-67. – ISSN 2522-9281
636901
  Черков О. Історія української мови у вільній енциклопедії - Вікіпедії українською, російською, білоруською мовами // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 91-96
636902
  Лесюк М. Історія української мови: іноетнічні персоналії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 77-82. – ISSN 0027-2803


  Книга містить нариси життя і діяльності видатних особистостей неукраїнського походження, які позитивно вплинули на визнання, утвердження і розвиток української мови та її літературної форми. Видання адресоване широкому колу читачів, які цікавляться ...
636903
   Історія української мови: лексика і фразеологія. – Київ : Наукова думка, 1983. – 699 с.
636904
   Історія української мови: лексика і фразеологія. – Київ : Наукова думка, 1983. – 743 с.
636905
   Історія української мови: морфологія. – К., 1978. – 540с.
636906
   Історія української мови: синтаксис. – Київ : Наукова думка, 1983. – 503 с.
636907
  Довбня Л. Історія української мовознавчої думки в педагогічній системі підготовки вчителя-філолога // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 89-94. – ISBN 978-617-7009-20-6
636908
  Грінченко М.О. Історія української музики / Микола Грінченко. – [Київ] : Видавн. Т-во "Спілка" ; [7-а Рад. Дpук.], 1922. – 278, X с. : мал., поpтp., нот. – Бібліогp.: с. I-Х. – (Бібліотека "Спілки". Сеp. наукова ; № 4)


  В кн. поpтp.: Д.С. Боpтнянського, О.Й. Hижанківського, С.І. Воpобкевича, Д.В. Січинського, Я.Й. Лопатинського, С.П. Людкевича, М.В. Лисенка, П.І. Сениці, Я.С. Степового, К.Г. Стеценка, М.Д. Леонтовича, О.А. Кошиця.
636909
  Мартинюк Т. Історія української музики в науковому осмисленні Любові Кияновської // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 104-112. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 27). – ISSN 2309-1517
636910
  Побережна Г. Історія української музики Степана Лісецького // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 квітня (№ 15). – С. 14. – ISSN 2519-4429
636911
  Безпалько В. Історія української музичної культури середини XVI - початку XVII ст. (у світлі актових джерел Волині) / В. Безпалько, І. Кузьмінський // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 66
636912
  Пальонний В.І. Історія української музичної фольклористики (1960-90-ті роки) : Автореф. дис... канд. мистецтв. наук: 17.00.01 / Пальонний В.І.;. – Київ, 1997. – 16с.
636913
  Онопрієнко В.І. Історія української науки XIX - XX століть : навчальний посібник / В.І. Онопрієнко; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : Либідь, 1998. – 302 с. – ISBN 966-06-0076-3
636914
  Яременко Л. Історія української науки в документах / Л. Яременко, О. Степченко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 54-55. – ISSN 1029-7200


  У роботі семінару "Історія української науки в документах" взяли участь фахівці у галузі архівознавства, джерелознавства, археографії, історії науки, викладачі вишів, бібліотечні та музейні працівники установ Києва, Львова, Ніжина, наукові дослідження ...
636915
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-95438-5-1
[Вип. 2]. – 1999
636916
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-528-089-9
Вип. 3. – 2000
636917
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-95438-4-2
Вип. 7. – 2002
636918
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-17-4
Вип. 8. – 2002
636919
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-26-8
Вип. 11. – 2003
636920
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-25-X
Вип. 12. – 2003
636921
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-81-0
Вип. 13. – 2003
636922
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-773780-2
Вип. 14. – 2004
636923
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7737-79-9
Вип. 15. – 2004
636924
   Історія української науки на межі тисячоліть : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 16. – 2004
636925
  Кугутяк М.В. Історія української націонал-демократії (1918 - 1929) = History of ukrainian national democracy (1918 - 1929) / М.В. Кугутяк; Ін-тут політ. та етнонац. досліджень нац. акад. наук України. Наукове тов-ство ім. Т.Шевченка. – Київ - Івано-Франківськ : Плай. – ISBN 966-640-102-9
Том 1. – 2002. – 536с.
636926
  Сергійчук В.І. Історія Української Повстанської Армії. Продиктував Отаман Тарас Бульба Боровець // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 252-262. – ISBN 978-966-2911-24-4
636927
  Кухта Б. Історія української політичної думки / Б. Кухта. – Львов, 1991. – 84с.
636928
   Історія української політичної думки : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Обушний М.І. та ін.] ; за заг. ред. М.І. Обушного ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 479, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 467-473 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-706-0
636929
  Потульницький В.А. Історія української політології : Нукове видання / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1992. – 230 с. – ISBN 5-325-00058-6
636930
  Гусєв В. Історія української полонії очима етнополітолога // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-112.
636931
  Баженов О.Л. Історія української православної церкви домонгольського періоду в дослідженнях І. Власовського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 7-8
636932
  Баженов О.А. Історія української православної церкви домонгольського періоду в працях І.І. Огієнка та І.Ф. Власовського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 31-40. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
636933
  Животко А. Історія української преси / Аркадій Животко ; Український технічно-господарський інститут ; з передм. К. Костева. – Мюнхен, 1989. – 334 с.
636934
  Животко А. Історія української преси / А. Животко. – Мюнхен, 1990. – 132с.
636935
  Животко А. Історія української преси : Навчальний посібник / А. Животко. – Київ : Наша культура і наука, 1999. – 368с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 966-95575-3-4
636936
  Пастушенко О.В. Історія української преси в сучасних дисертаційних дослідженнях: основні тенденції // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 30-32
636937
   Історія української преси. ХХ століття : Хрестоматія. Навч. посібник. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 352с. – ISBN 966-95575-6-9
636938
   Історія української радянської літератури. – Київ : Наукова думка, 1964. – 864 с.
636939
   Історія української радянської літератури. – К., 1965. – 863с.
636940
   Історія української радянської музики : учб. посіб. – Київ : Музична Україна, 1990. – 293, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 291-294. – ISBN 5-88510-040-3
636941
  Іванова І.Б. Історія української реклами: мовностилістичний аспект : монографія / І.Б. Іванова ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Харків : Юрайт, 2016. – 371, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 333-371. – ISBN 978-966-2740-74-5
636942
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР
Т. 1. – 1955. – 908 с.
636943
   Історія Української РСР : в 2 т. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 780 с., вкл. карти
636944
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР / В.А. Дядиченко. – Київ, 1965. – 456с.
636945
   Історія Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1967. – 808 с.
636946
   Історія Української РСР : у 2 т. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1967. – 859 с.
636947
  Дядиченко А В. Лось Історія Української РСР / А В. Лось Дядиченко. – Вид. 9-е. – Київ, 1975. – 151с.
636948
  Дядиченко А В. Лось Історія Української РСР / А В. Лось Дядиченко. – Вид. 10-е. – Київ, 1976. – 151с.
636949
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 1, кн. 1 : Первіснообщинний лад. Виникнення і розвиток феодалізму (з найд.часів до сер. XVII ст.). Кн. 1 : Первіснооб.лад і зародження класового суспільства. Київська Русь (до друг.пол.XIII ст.) / ред. І.І. Артеменко. – 1977. – 443 с. : іл.
636950
   Історія Української РСР : у 8 т., 10 кн. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Визвольна війна і возз"єднання України з Росією. Початок розкладу феодалізму та зародження капіталістичних відносин (друг. пол. XVII-XVIIIст.) / В.Й. Борисенко та ін. ; ред. Г.Я. Сергієнко. – 1979. – 615с. : іл. – Бібліогр.: с. 598-610
636951
   Історія Української РСР : Короткий нарис. – Київ : Наукова думка, 1981. – 526 с.
636952
   Історія Української РСР : yауково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1986 р. – 1987
636953
   Історія Української РСР : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1968-
за 1987 р. – 1988
636954
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – 2-е вид.. доп. перероб. – Київ, 1963. – 216с.
636955
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – Київ, 1964. – 216с.
636956
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко. – 5-е вид. – Київ, 1966. – 224с.
636957
  Дядиченко В.А. Історія Української РСР. / В.А. Дядиченко, Ф.Є. Лось. – 4-е вид. – Київ, 1970. – 152с.
636958
  Кульчицький С.В. Історія Української РСР: Мат. до підруч. для 9-10-х кл. серед. шк. / С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов. – К., 1989. – 95с.
636959
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – Київ, 1968. – 192с.
636960
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 3-є вид. – Київ, 1970. – 192с.
636961
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 4-е вид. – Київ, 1971. – 192с.
636962
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 5-е вид. – Київ, 1972. – 192с.
636963
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 9-е вид. – Київ, 1976. – 192с.
636964
  Лось Ф.Є. Історія Української РСР: посіб. для 9-10 кл. / Ф.Є. Лось, В.Є. Спицький. – 10-е вид., перероб. – Київ, 1979. – 176с.
636965
   Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / [Н.С. Абаніна та ін.] ; за наук. ред. В.М. Пічі ; [ред. рада: В.М. Піча (голова) та ін.] ; Соціол. асоц. України, Львів. обл. від-ня САУ. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 335, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 326-331. - Імен. покажч.: с. 321-325. – Бібліогр. в кінці ст. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
636966
   Історія української суспільно-політичної думки : навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2006. – 180 с. – На обкл.: В.В. Морозов. – ISBN 966-574-823-8
636967
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібн. дя студ.вузів. – Київ : Вища школа, Знання, 1999. – 328 с. – (Київському національному університету ім. Тараса Шевченка - 165 років). – ISBN 966-7293-64-5, 5-11-004739-1
636968
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник. – 2-ге вид-ня. – Київ : Вища школа, Знання, 2000. – 326с. – ISBN 5-11-004739-1; 966-620-060-0
636969
   Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник. – 3-є вид., стереот. – Київ : Знання, 2001. – 326 с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 165 років). – ISBN 966-620-072-4
636970
   Історія української та зарубіжної культури : Навчальний посібник. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 351с. – ISBN 966-7767-59-0
636971
   Історія української та зарубіжної культури : Навчальний посібник / С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А. Горбань, Б.І. Білик; Авт.:Клапчук С.М., Остафійчук В.Ф., Горбань Ю.А., Білик Б.І., За ред.:С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 358с. : КНУТШ - 170 років. – ISBN 966-311-028-7
636972
   Історія української та зарубіжної культури : навчальний посібник / С.М. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура, В.Ф. та ін. Остафійчук; С.М. Клапчук, Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура, В.Ф. Остафійчук та ін.; за ред. С.М. Клапчука. – 6-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 358с. – ISBN 966-311-056-2
636973
  Петасюк О.І. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / Олена Петасюк, Оксана Сморжевська ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – 167, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр. наприкінці розд.
636974
  Петасюк О.І. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / Олена Петасюк, Оксана Сморжевська ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2010. – 168 с. – Бібліогр. в кінці розд.
636975
  Вертипорох Є. Історія української фармації // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 38-39
636976
  Федів Ю.А. Історія української філософіі : Навчальний посібник / Ю.А. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2000. – 512c. – ISBN 966-524-070-6
636977
  Федів Ю.О. Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – 510 c. – ISBN 966-524-093-5
636978
  Федів Ю. Історія української філософії : курс лекцій / Юрій Федів ; Міністерство освіти України. – Київ, 1994. – 145 с.
636979
  Горський В.С. Історія української філософії : навчальний посібник : курс лекцій / В.С. Горський; МФ "Відродження". – Київ : Наукова думка, 1996. – 287 с. – ISBN 966-00-0022-7
636980
  Горський В.С. Історія української філософії : курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.С. Горський. – Київ : Наукова думка, 1996. – 287 с. – (Філософія України). – ISBN 966-00-0022-7; 966-00-0023-5
636981
  Горський В.С. Історія української філософії : Курс лекцій.Hавчальний посібник для студентів вузів / В.С. Горський. – 3-тє вид. – Київ : Наукова думка, 1997. – 288с. – (Філософія України). – ISBN 966-00-0126-6
636982
  Горський В.С. Історія української філософії : Навчальний посібник / В.С. Горський. – 4-те вид., допов. – Київ : Наукова думка, 2001. – 376с. – ISBN 966-00-0715-9
636983
  Горський В.С. Історія української філософії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.С. Горський, К.В. Кислюк. – Київ : Либідь, 2004. – 488 с. – ISBN 966-06-0333-9
636984
   Історія української філософії : хрестоматія. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – 356 с. – ISBN 966-613-240-0
636985
  Крисаченко В.С. Історія української філософії : хрестоматія-довідник / В.С. Крисаченко ; Ін-т філософії ім . Г.С. Сковороди НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т українознавства М-ва науки і освіти України. – Київ : МП Леся, 2006. – 466, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-65-3
636986
   Історія української філософії : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / С.В. Бондар, Г.В. Вдовиченко, Н.Ю. Кривда, В.Д. Литвинов, В.С. Лісовий та ін. – Київ : Академвидав, 2008. – 622 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-62-5
636987
   Історія української філософії : підручник для студ. вищих навч. закл. / [М.Ю. Русин, І.В. Огородник, С.В. Бондар, Г.В. Вдовиченко, Н.Ю. Кривда та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 592 с. – Авт. вказ. у випускних даних. – ISBN 978-966-439-057-3
636988
  Руденко С.В. Історія української філософії та її раціональні реконструкції // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 260-299. – ISBN 978-966-439-469-4
636989
  Руденко С.В. Історія української філософії у структурі сучасного гуманітарного знання: особливості інституціалізації // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 34-39. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розкриваються основні етапи та форми інституціалізації історії української філософії як самостійної галузі історико-філософської науки, здійснюється методологічна інтерпретація місця історії української філософії у структурі сучасного ...
636990
  Руденко С.В. Історія української філософії: методологічні стратегії дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  У статті в узагальненому вигляді пропонуються результати проведеного автором комплексного дослідження сучасних методологічних проблем розвитку історії української філософії та можливих шляхів їх розв"язання. В статье в обощенном виде предлагаются ...
636991
  Руденко С. Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 94-102. – ISSN 0235-7941
636992
  Дмитренко М. Історія української фольклористики (Крос-курс) // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 225-252. – ISBN 978-617-676-148-8
636993
  Прадід Ю.Ф. Історія української фразеографії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-39. – Бібліогр.: Літ.: поз.: 50. – ISSN 0027-2833
636994
  Шейко В.М. Історія української художньої культури : підручник для студентів вищих навч. закладів мистецтва і культури / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська ; Мін-во культури і мистецтв України ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК ; Регіон-інформ, 2003. – 180с. : іл. – ISBN 966-7352-65-Х
636995
  Кравець В. Історія української школи і педагогики / В. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 358с.
636996
  Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навчальний посібник / За ред. О.О.Любара. – Київ : Знання, 2003. – 450с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-180-1


  На системній основі подається аналіз становлення і розвітку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громодського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших ч
636997
   Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О.О. Любар ; за ред. В.Г. Кременя. – Київ : Знання, 2003. – 766 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-204-2


  На системній основі подається аналіз становлення і розвітку автентичної педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громодського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших ч
636998
   Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / уклад.: О.О. Любар ; за ред. В.Г. Кременя. – Київ : Знання, 2005. – 768 с. – ISBN 966-346-070-9


  Розглядається розвиток педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності.
636999
  Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посібник / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 448с. – Шифр дубл.37 Люба.Доп.карт.ст. – ISBN 966-346-196-9


  Розглядається розвиток педагогічної думки, українського шкільництва, національної освіти, народних традицій родинно-шкільного і громадянського виховання дітей та молоді на теренах України з найдавніших часів до сучасності.
637000
  Вакулюк П.Г. Історія українців / П.Г. Вакулюк. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 192 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-69-Х
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,