Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>
639001
  Жигун С. "Ланка"-МАРС в історії української літератури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 115-121. – ISBN 978-966-171-312-2
639002
  Лущій С. "Ланка" в літературному дискурсі 20-х років ХХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 7 (664). – С. 50-53. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена одній з найцікавіших літературних організацій 20-х років - "Ланці" (з 1926 р. МАРС). Завдяки невідомим архівним матеріалам, листам, спогадам та художнім творам її членів історія "Ланки" постає у контексті літературного життя 20-х ...
639003
  Савельев Владимир "Ланта-тур вояж" предлагает "Восточную сказку на волнах" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 31 : Фото
639004
   "Лариса Івшина вміє бачити Велике та Величне" / Л. Шевцова, І. Пасічник, Г. Гопко, М. Марків, А. Баумейстер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 6-7


  До 20-річчя перебування на посаді головного редактора газети "День" Лариси Івшиної.
639005
  Белінг Д.О. "Ласкирний рибець" з Днипрового пониззя / Д.О. Белінг. – Киев : Р. У. П. – 7с. – Окремий відбиток
639006
  Белінг Д.О. "Ласкирний рибець" з Дніпрового пониззя / Д.О. Белінг. – 7с.
639007
  Ковальчук О.В. "Ластівко", відгукнись! : оповідання / О.В. Ковальчук. – Київ, 1976. – 128 с.
639008
  Торохов Б.М. "Ласточка" / Б.М. Торохов. – Сталинград, 1958. – 167с.
639009
  Балодіс З. "Латвія готова поділитися досвідом реалізації реформ в оборонному секторі" / бесіду вів Юрій Кузнецов // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 38-41


  Аташе з питань оборони Латвійської Республіки підполковник Зігмундс Балодіс розповідає про становлення війська Латвії та приєднання держави до системи колективної безпеки.
639010
  Ковальова О. "Латентна війна" уряду Дж. Буша проти "нових лівих" в Латинській Америці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 76-87
639011
  Пунтиглиано А.Р. "Латиноамерика": Размышления о глобализации, государстве, национальности и развитии // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 4 : Империи, государства, нации: многообразие политий в современном мире. – С. 99-104
639012
   "Латинская Америка: государство и общество перед вызовами XXI века" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 4-28. – ISSN 044-748Х


  Колоквіум в ІЛА РАН.
639013
   "Латинский квартал" // Малая энциклопедия киевской старины / А. Макаров. – Киев : Довіра, 2002. – С. 255-260. – ISBN 966-507-128-9


  "Латинський квартал" - район Києва, де з 1840 рр. селилися студенти Київського університету.
639014
  Курм Х.Х. Ландшафтно-болотоведческая характеристика болот Эстонской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Курм Х.Х.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.27
639015
  Михеев В.С. Ландшафтно-географическое обеспечение комплексных проблем Сибири. / В.С. Михеев; Отв.ред.В.В.Воробьев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 204с.
639016
  Умаров А.У. Ландшафтно-геоморфологическая классификация горных территорий Кугитанг-Байсунтау и перспективы их освоения. / А.У. Умаров. – Ташкент, 1974. – 24с.
639017
  Алексеенко В.А. Ландшафтно-геохимические исследования и окружающаая среда / В.А. Алексеенко; Отв.ред.А.И.Перельман. – Ростов : Университетское, 1989. – 121с.
639018
  Хорошев А.В. Ландшафтно-геохимические основания планирования экологического каркаса агроландшафта (на примере среднетаежного ландшафта в Архангельской области) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 19-27 : рис., табл. – Библиогр.: с. 25-26. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
639019
  Тютюнник Юлиан Геннадиевич Ландшафтно-геохимический анализ атмосферного загрязнения большого города тяжелыми металлами : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Тютюнник Юлиан Геннадиевич ; АН УССР, Отделение географии Ин-та геофизики им. С.И. Субботина. – Москва, 1987. – 17 с.
639020
  Щетников А.И. Ландшафтно-геохимический анализ мерзлотно-таежных геосистем. / А.И. Щетников. – Новосибирск, 1989. – 127с.
639021
  Семенов Ю.М. Ландшафтно-геохимический синтез и организация геосистем. / Ю.М. Семенов. – Новосибирск, 1991. – 144с.
639022
  Петрина Н.В. Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської області) : 11.00.11.Дис.на здоб.наукового ступеня канд.географічних наук / Петрина Н.В.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 198л. – Бібліогр.: С. 164-176
639023
  Кавришвили В.И. Ландшафтно-гидрологические зоны Грузинской ССР. / В.И. Кавришвили. – Тбилиси, 1955. – 172с.
639024
  Корнус Анатолій Ландшафтно-гідрологічне районування території Сумської області / Корнус Анатолій, Данильченко Олена // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 49-56 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
639025
  Шульгач А.С. Ландшафтно-екологічне обгрунтування національного природного парку "Лісова пісня" : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шульгач Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 222 арк. – Додатки: арк. 191-222. – Бібліогр.: арк. 172-190
639026
  Білоус Л.Ф. Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління : Дис....канд.геогр.наук:11.00.11 / Білоус Л.Ф.; КУ ім.Т.Шевченка.Географічний факультет. – Київ, 2001. – 200л. – Додатки: л.154-200. – Бібл.:л.137-154
639027
  Вожегова Р.А. Ландшафтно-екологічний стан та упорядкування сільськогосподарських угідь Південного Степу України / Р.А. Вожегова, С.П. Голобородько // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
639028
  Сохнич А.Я. Ландшафтно-екологічні аспекти управління земельними ресурсами / А.Я. Сохнич, Л.М. Тібілова // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 24-29
639029
  Кратко Л.А. Ландшафтно-мелиоративные системы и комплексы покутско-буковинского Предкарпатья / Л.А. Кратко. – Черновцы, 1987. – 78с.
639030
  Танасійчук О.Ю. Ландшафтно-рекреаційна система як об"єкт конструктивно-географічного дослідження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 302-305
639031
  Яцентюк Юрій Васильович Ландшафтно-технічні системи міст центрального лісостепу України (на прикладі міста Вінниці) : Дис. ... канд.географічних наук: 11.00.11 / Яцентюк Ю.В.; Вінницький держ. педагог. ун-тет ім.М.Коцюбинського. – Київ, 2004. – 198л. + Дод.: л.175-198. – Бібліогр.: л.153-174
639032
  Дмитрук Олександр Юрійович Ландшафтно-урбанізаційні системи України : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.11 / Дмитрук О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 428л. + Додатки: л. 357 - 410. – Бібліогр.: л. 320 - 357
639033
  Дмитрук О.Ю. Ландшафтно-урбанізаційні системи: конструктивно-географічні основи оптимізації та управління / О.Ю. Дмитрук; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2004. – 216 с. – ISBN 966-95774-2-Х
639034
  Гродзинський М.Д. Ландшафтно-функціональний підхід до раціональної організації території / М.Д. Гродзинський, О.Ю. Верех // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 11-15 : карта, рис. – Бібліогр.: 1 назв. – (Географія ; Вип. 29)
639035
  Гродзинский М.Д. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании / М.Д. Гродзинский, П.Г. Шищенко. – Київ : Либідь, 1993. – 224с. – ISBN 5-325-00377-1
639036
  Боговая И.О. Ландшафтное искусство / И.О. Боговая, Л.М. Фурсова. – Москва, 1988. – 220 с.
639037
  Семетов Ю.М. Ландшафтное картографирование как основа территориальной дифференциации стоимости экосистемных услуг / Ю.М. Семетов, Г.И. Лысанова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 37-45 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
639038
  Атрихин В.Г. Ландшафтное лесоводство / В.Г. Атрихин, В.Я. Курамшин. – Москва : Экология, 1991. – 177с.
639039
  Горбацкий Г.В. Ландшафтное мерзлотоведение и гляциология / Г.В. Горбацкий. – Л., 1960. – 32с.
639040
  Лихоман М.А. Ландшафтные границы. / М.А. Лихоман. – Саратов, 1970. – 24с.
639041
  Викторов С.В. Ландшафтные индикаторы гидрогеологических и инженерно-геологических условий в районах орошения и обводнения пустынь / С.В. Викторов. – Москва : Недра, 1976. – 56с.
639042
  Винокуров Ю.И. Ландшафтные индикаторы инженерно- и гидрогеологических условий предалтайских равнин / Ю.И. Винокуров; Отв.ред.С.В.Викторов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192с.
639043
   Ландшафтные индикаторы инженерно-геогкриологических условий севера Западной Сибири и их дешифровочные признаки. – М., 1974. – 133с.
639044
  Коломыц Э.Г. Ландшафтные исследования в переходных зонах: : (Методологический аспект) / Э.Г. Коломыц. – Москва : Наука, 1987. – 115с.
639045
  Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. / Г.П. Миллер. – Львов, 1974. – 202с.
639046
  Шкаликов Виктор Андреевич Ландшафтные исследования для целей мелиорации земель. (На примере Смол. Поозерья) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Шкаликов Виктор Андреевич ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1975. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
639047
   Ландшафтные исследования на Урале. – Свердловск, 1985. – 113с.
639048
  Галицкий В.И. Ландшафтные исследования природных и мелиорированных пойм рек Киевского Полесья / В.И. Галицкий, О.Н. Петренко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 38-47 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
639049
   Ландшафтные исследования региональных проблем природопользования : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов / А.М. Маринич, П.Г. Шищенко, М.И. Щербань, Г.П. Миллер, П.Д. Подгородецкий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 3-12. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0201-4122
639050
  Преображенский В.С. Ландшафтные исследования. / В.С. Преображенский. – Москва : Наука, 1966. – 128с.
639051
  Любушкина С.Г. Ландшафтные комплексы Подмосковья как обьекты краеведческой деятельности : География. Региональная география / С.Г. Любушкина, И.Ю. Данилина // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 32-40 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
639052
  Геренчук К.И. Ландшафтные основы организации природных парков на Украине // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 105-112. – Бібліогр.: 5 назв
639053
   Ландшафтные основы эколого-географического районирования. – Кишинёв, 1990. – 93с.
639054
  Соколов А. Ландшафтные особенности антропогенной трансформации природной среды Брестской области // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 80-84. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Анализируются закономерности антропогенной трансформации ландшафтов в Брестской области, оцениваемой по значению таких показателей, как лесистость (и основанный на ней геоэкологический коэффициент), плотность сельского населения, доля селитебных ...
639055
  Ена В.Г. Ландшафтные памятники / В.Г. Ена. – Симферополь : Крым, 1964. – 76с.
639056
  Ена В.Г. Ландшафтные памятники / В.Г. Ена. – Изд. 2-е испр. и доп. – Симферополь : Крым, 1966. – 70 с. – (При рода Крыма)
639057
  Дроздов К.А. Ландшафтные парагенетические комплексы среднерусской лесостепи. / К.А. Дроздов. – Воронеж, 1978. – 160 с.
639058
  Геренчук К.И. Ландшафтные полевые исследования на Украине и их практическое значение / К.И. Геренчук. – Л, 1959. – 12с.
639059
  Лонзингер Г.К. Ландшафтные предпосылки клещевого сыпного тифа Азии в западных предгорьях.Салаира. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лонзингер Г.К.; Новосиб.гос.мед.ин-т. – Новосибирск, 1965. – 26л.
639060
   Ландшафтные цветочные композиции. – К., 1973. – 326с.
639061
  Кратко Л.А. Ландшафтный анализ и прогноз развития современных процессов в целях мелиорации (на прим. Покутско-Буковинского Предкарпатья) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Кратко Л.А.; Ин-тут геофизики АН УССР. – К., 1984. – 23л.
639062
   Ландшафтный анализ природопользования. – М., 1987. – 104с.
639063
  Клицунова Н.К. Ландшафтный анализ территории района для целей сельскохозяйственной планировки. : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Клицунова Н.К.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. Географ. ф-тет. – Минск, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
639064
  Сычева А.В. Ландшафтный дизайн / А.В. Сычева, Н.П. Титова. – Минск, 1984. – 127 с.
639065
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2011
639066
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2011
639067
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2011
639068
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2011
639069
   Ландшафтный дизайн = Is part of Mediatest : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2011
639070
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2012
639071
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2012
639072
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2012
639073
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2012
639074
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2012
639075
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2012
639076
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2013
639077
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 2. – 2013
639078
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 3. – 2013
639079
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 4. – 2013
639080
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 5. – 2013
639081
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 6. – 2013
639082
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
№ 1. – 2014
639083
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2014
639084
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2014
639085
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 4. – 2014
639086
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2014
639087
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2014
639088
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 1. – 2015
639089
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2015
639090
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2015
639091
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 4. – 2015
639092
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2015
639093
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2015
639094
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 1. – 2016
639095
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 2. – 2016. – 80 с.
639096
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 3. – 2016. – 80 с.
639097
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 5. – 2016. – 80 с.
639098
   Ландшафтный дизайн : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
№ 6. – 2016. – 80 с.
639099
  Альтер С.П. Ландшафтный метод дешифрирования аэрофотоснимков : Общие положения и принципы / С.П. Альтер; Отв. ред. Сочава В.Б. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 88с.
639100
   Ландшафтный метод дешифрирования проявлений новейшей современной тектоники для поисков погребённых нефтегазоносных структур. – Ленинград : Наука, 1971. – 116с.
639101
  Орлова М. Ландшафтный подход в регулировании застройки территорий: к постановке вопроса // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 392-394. – ISBN 978-617-7069-15-6
639102
  Кривульченко А.И. Ландшафтный подход как принципиальная основа производства солевых съемок : ландшафтные исследования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.29. – С. 9-15 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
639103
   Ландшафтный сборник. – М., 1970. – 424с.
639104
   Ландшафтный сборник. – Тбилиси, 1972. – 170с.
639105
   Ландшафтный сборник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 288с.
639106
   Ландшафтный фактор в формировании гидрологии озёр Южного Урала. – Л., 1978. – 248с.
639107
   Ландшафтоведение. – М., 1963. – 176с.
639108
  Николаев В.А. Ландшафтоведение : Семинарские и практические занятия / В.А. Николаев; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. фак-тет. – Москва : Московский университет, 2000. – 94с. – ISBN 5-211-04242-5
639109
  Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование / А.Г. Исаченко. – Москва : Высшая школа, 1991. – 365с.
639110
  Кузнецов П.С. Ландшафтоведение как наука / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1983. – 33 с.
639111
  Гродзинський М.Д. Ландшафтознавство : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Д. Гродзинський М.Д., Савицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-439-080-1
639112
   Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук. конф. присвяч.: 70-річчю каф. фіз. географії Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 60-річчю Львів. шк. ландшафтознавства, 110-річчю з дня народж. проф. К. І. Геренчука, 80-річчю з дня народж. проф. Г.П. Міллера : 24-27 вер. 2014 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Геогр. ф-т, Каф. фіз. географії, Карпат. нац. природний парк ; [редкол.: А. Мельник (відп. ред.) та ін.]. – Львів ; Ворохта : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 197, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 191-192. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
639113
  Міллер Г.П. Ландшафтознавство: теорія і практика / Г.П. Міллер, В.М. Петлін, А.В. Мельник; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 172с. – ISBN 966-613-163-3
639114
   Ландшафтознавство: традиції та тенденції : матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої: 100-річчю з дня народж. проф. К. Геренчука, 70-річчю з дня народж. проф. Г. Міллера, 60-річчю заснування каф-ри фізичної географії..., (8-12 вересня 2004 р.). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 286с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-335-0
639115
  Шищенко П.Г. Ландшафтознавча концепція в науці, практиці, культурі, освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-8. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Аналізується об"єктно-предметне поле ландшафтознавства як фундаментальної науки.
639116
  Мартинюк В.О. Ландшафтознавче картографування озерно-річкової басейнової геосистеми / В.О. Мартинюк, Л.В. Ільїн // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 794-803 : Рис. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-129-3
639117
  Харченко В"ячеслав Валерійович Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Харченко В.В.; НАН України; Ін-т географії. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
639118
  Сплодитель А.О. Ландшафтознавчий підхід як методологічна основа оптимізації діяльності національних природних парків // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 55-62. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто особливості і перспективи використання ландшафтознавчого підходу як теоретико-методологічної основи оптимізації діяльності національних природних парків. Визначено базові положення та принципи організації ландшафтів, що мають визначальне ...
639119
  Казакова Т.А. Ландшафтознавчий принцип у визначенні змісту основних понять техногенного туризму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 76-82. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
639120
   Ландшафтознавчі аспекти організації перспективної мережі заповідних територій України / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов, Є.І. Іваненко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 18-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
639121
  Фаріон Ю.М. Ландшафтознавчі аспекти створення екомережі України / Ю.М. Фаріон, В.М. Чехній // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 36-43. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 1561-4980
639122
  Петлін В.М. Ландшафтознавчі підходи до аналізу та витрішення проблем виникнення екологічних конфліктів, криз та катастроф : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-35. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
639123
  Тимошицький В.В. Ландшафтознавчо-екологічний аналіз заповідного комплексу "Озеро Сомине" / В.В. Тимошицький, А.Д. Калько, І.В. Гопчак // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 295-303. – ISSN 2308-135X
639124
  Ковальчук І.П. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз озерно-басейнової системи (на прикладі озера Ніговище) / І.П. Ковальчук, В.О. Мартинюк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 60-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
639125
  Мартинюк Віталій Ландшафтометрична оцінка геокомплексів фізико-географічного району (на прикладі Волинського Полісся) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 65-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
639126
  Кияк С.Р. Ландшафтрые основы рационализации сельскохозяйственного землепользования на эрозионно опасных территориях : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 105-110. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
639127
   Ландшафты. – Москва : Знание, 1983. – 48с. – (Наука о Земле ; №7)
639128
  Исаченко А.Г. Ландшафты / А.Г. Исаченко, А.А. Шляпников. – Москва : Мысль, 1989. – 503с. – (Природа мира)
639129
   Ландшафты Австрии. – Вена. – 124с.
639130
  Набиев В.Н. Ландшафты Алазано-Авторанской долины. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Набиев В.Н.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 25л.
639131
  Сахарова О.Д. Ландшафты Алайской долины и ее районирование для целей сельского хозяйства. / О.Д. Сахарова. – Фрунзе, 1973. – 132 с.
639132
  Григорян Г.Б. Ландшафты бассейна озера Севан. : ( структура рационального использования и охрана) / Г.Б. Григорян. – Ереван, 1984. – 144с.
639133
   Ландшафты Белоруссии. – Минск, 1989. – 238с.
639134
  Преображенский В.С. Ландшафты в науке и практике. / В.С. Преображенский. – Москва : Знание, 1981. – 48с. – (Науки о Земле ; 3/1981)
639135
  Цепурит Г.Я. Ландшафты Восточного Присаянья. / Г.Я. Цепурит. – Ирскутск, 1969. – 64с.
639136
  Погосян Д.А. Ландшафты Зангезура : Автореф... канд. геогр.наук: / Погосян Д.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 22л.
639137
   Ландшафты Западной Сибири. – Иркутск, 1984. – 114с.
639138
  Селиверстов Ю.П. Ландшафты и бокситы / Ю.П. Селиверстов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1983. – 260с.
639139
  Мирзоев М.Г. Ландшафты и природные районы Карабахского вулканического нагорья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мирзоев М.Г. ; АН АзССР , Ин-т географии. – Баку, 1967. – 24 с.
639140
  Джумабаев Т.Д. Ландшафты и типы сельскохозяйственных земель бассейна р.Санзар Самаркандской области : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Джумабаев Т.Д. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 18 с.
639141
  Варшавский С.Н. Ландшафты и фаунистические комплексы наземных позвоночных Северного Приаралья в связи с их значением в природной очаговости чумы : Автореф... доктор биол.наук: / Варшавский С.Н.; Всесоюзный науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 76л.
639142
  Керемов Н.К. Ландшафты и физико-географические районы Большого Кавказа в пределах Азербайджана : Автореф... д-ра геогр.наук: / Керемов Н.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Гоегр. фак. – Л., 1966. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
639143
  Молдагулов Н. Ландшафты и физико-географические районы среднего течения реки Урал : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Молдагулов Н. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1967. – 22 с.
639144
   Ландшафты и экономическая география Северного Кавказа. – Ставрополь, 1977. – 179с.
639145
  Порывкина О.В. Ландшафты Киевской области и их хозяйственная трансформация / О.В. Порывкина, Н.П. Сирота // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 8-14. – Бібліогр.: 3 назви
639146
   Ландшафты криолитозоны Западно-Сибирской газоносной провинции. – Новосибирск, 1983. – 165с.
639147
  Матео Родригес Хосе Мануэль Ландшафты Кубы : Автореф. дис. ... канд. геог. наук : 11.00.01 / Матео Родригес Хосе Мануэль ; МГУ. – Москва, 1979. – 26 с.
639148
   Ландшафты культуры. Славянский мир. – Москва : Прогресс-Традиция, 2007. – 352 с. – ISBN 5-89826-285-7
639149
  Александрова Т.Д. Ландшафты малых котловин горной тайги / Т.Д. Александрова, В.С. Преображенский. – Москва : Наука, 1964. – 88с.
639150
  Лихоман М.А. Ландшафты междуречья Волги и верховья Медведицы. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лихоман М.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 20л.
639151
  Санеблидзе Лали Мелитовна Ландшафты междуречья Куры и Иоры (в пределах Грузинской ССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Санеблидзе Лали Мелитовна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 38л.
639152
   Ландшафты Молдавии и их рациональное использование. – Кишинёв, 1987. – 121с.
639153
   Ландшафты Московской области и их современное состояние / Г.Н. Анненская, В.К. Жучкова, В.Р. Калинина, И.И. Мамай, В.А. Низовцев, М.А. Хрусталева, Ю.Н. Цесельчук; Под ред. И.И. Мамай. – Смоленск : Смоленский гуманитарный университет, 1997. – 296с. – ISBN 5-88984-011-8
639154
   Ландшафты Нечерноземья и их мелиорации. – М., 1987. – 171с.
639155
  Игнатьев Григорий Михайлович Ландшафты островов юго-западной части Тихого океана : Автореф... доктора геогр.наук: 11.00.01 / Игнатьев Григорий Михайлович; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 50л.
639156
   Ландшафты поймы р.Припяти и их антропогенизация под влиянием инженерных сооружений и мелиорации / Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицунова, А.Н. Мотузко, В.Г. Синякова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 68-74. – Бібліогр.: 5 назв
639157
  Саидов А.С. Ландшафты правобережья Среднего Зарафшана / А.С. Саидов. – Ташкент, 1972. – 132с.
639158
  Саидов А.С. Ландшафты правобережья Среднего Зарафшана. / А.С. Саидов. – Ташкент : ФАН, 1972. – 132с.
639159
  Максютов Ф.А. Ландшафты предгорий / Ф.А. Максютов. – Уфа, 1980. – 75 с.
639160
   Ландшафты пригородной зоны Киева и их рациональное использование. – Киев : Наукова думка, 1983. – 242с.
639161
  Гораш И.К. Ландшафты Приднестровского левобережья Молдавии : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гораш И.К. ; Львов. ГУ. – Львов, 1968. – 18 с.
639162
  Анненская Г.Н. Ландшафты рязанской мещеры и возможности их освоения / Г.Н. Анненская, И И. Мамай, Ю.Н. Цесельчук; Под. ред. Н.А. Солнцева. – Москва : Московский университет, 1983. – 247с
639163
  Дементьев В.А. Ландшафты северной и средней Белоруссии (опыт классификации) / В.А. Дементьев, Г.И. Марцинкевич. – Минск : БГУ, 1968. – 32 с.
639164
  Исаченко А.Г. Ландшафты СССР / А.Г. Исаченко. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 320с.
639165
  Шальнов В.А. Ландшафты Ставропольской возвышенности : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Шальнов В.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 20 с.
639166
  Эргашов Ш. Ландшафты Сурхандарьинской области / Ш. Эргашов. – Ташкент, 1974. – 156с.
639167
  Селезнева Н.С. Ландшафты Тобол-Ишимской равнины и тенденции их развития : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 690 / Селезнева Н.С. ; Географ.факт. каферда физ.географии СССР. – Москва, 1971. – 28 с.
639168
   Ландшафты Туркменистана. – Ашхабад, 1980. – 95с.
639169
   Ландшафты Узбекистана. – Ташкент : ФАН
Вып.1. – 1966. – 136с.
639170
  Макунина А.А. Ландшафты Урала / А.А. Макунина. – М., 1974. – 158 с.
639171
  Кузыбаев М. Ландшафты Ферганской котловины и их морфологическая структура : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Кузыбаев М. ; Ленингр.гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 24 с.
639172
  Рахматуллаев А. Ландшафты хребта Актау, их рациональное хозяйственное использование и охрана / А. Рахматуллаев. – Ташкент : Фан, 1991. – 108с. : Ил. – Библиор.: с.105-108
639173
  Орозгожоев Б.О. Ландшафты Центрального Тянь-Шаня, их особенности и закономерности развития / Б.О. Орозгожоев. – Фрунзе, 1982. – 207с.
639174
  Бугровский В.В. Ландшафты центральной Азии. / В.В. Бугровский. – Пущино : АН СССР
1. – 1991. – 208с.
639175
   Ландшафты Чернобыльской зоны и их оценка по условиям миграции радионуклидов. – К., 1994. – 109с.
639176
  Сорокин А.Л. Ландшафты шельфа Кольского полуострова: геолого-геоморфологические основы формирования / А.Л. Сорокин. – Мурманск, 1987. – 125с.
639177
   Ландшафты юга Дальнего Востока. – Новосибирск, 1973. – 187с.
639178
  Бондарев Л.Г. Ландшафты, металлы и человек / Л.Г. Бондарев. – Москва : Мысль, 1976. – 72с
639179
   Ландшафты. Нагрузки. Норма. – Иркутск, 1989. – 156с.
639180
   Ланды и Ландцы // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.2-3. – ISSN 0321-0669


  Народные нравы. Костюмы. Юго-Западная Франция
639181
  Холошенко О.Ф. Ландышевые весны / О.Ф. Холошенко. – Донецк, 1968. – 79с.
639182
  Гамазина Ф.В. Ландышевый остров / Ф.В. Гамазина. – Ярославль, 1982. – 120с.
639183
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны : [Кунволія] / Кн.3, 1851
639184
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны в 13 кн. : [Кунволія] / Кн.2-3, 1851
639185
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны в 13 кн. : [Кунволія]
Кн. 2-3. – 1851
639186
  Дудин М.А. Ландыши на минном поле / М.А. Дудин. – М., 1980. – 336с.
639187
  Прежихов Воранц Ландыши. / Прежихов Воранц. – М., 1959. – 400с.
639188
  Гор С Г. Ланжеро / С Г. Гор. – Л., 1938. – 188с.
639189
  Пархомов М.Н. Ланка вирушає в путь / М.Н. Пархомов. – Київ : Молодь, 1950. – 96 с.
639190
  Атлей Ф. Ланкашир и Дальний Восток / Ф. Атлей; Звавич И. – М.-Л., 1934. – 298с.
639191
  Гаско М.Е. Ланки життя / М.Е. Гаско. – К., 1967. – 106с.
639192
  Гутман Д. Ланкова з Дніпрово-Кам"янки / Д. Гутман. – Дніпропетровськ, 1957. – 48с.
639193
   Лановенко Ігор Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 287-289. – ISBN 978-617-573-038-6
639194
  Кокошкин Константин Лансароте. Лунный остров // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 58-63 : фото. – ISSN 1029-5828
639195
  Гончар Б.М. Лансінга-Ісії угода 1917 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 712. – ISBN 966-316-039-X
639196
   Лантаноиды. – Ростов н/Д, 1980. – 296с.
639197
   Лантаноиды. – Ростов-на-Дону, 1980. – 296 с.
639198
  Минеев Д.А. Лантаноиды в минералах = Статистическое исследование относительной распространенности и распределения / Д.А. Минеев. – Москва : Недра, 1969. – 182с.
639199
  Минеев Д.А. Лантаноиды в рудах редкоземельных и комплексных месторождений / Д.А. Минеев. – Москва : Наука, 1974. – 238с.
639200
   Лантаноиды и актиноиды. – М, 1977. – 287с.
639201
  Гаврилов В.М. Лантухи вкрадених вір і надій / Володимир Гаврилов. – Чернігів, 1998. – 63с. – ISBN 966-533-069-1
639202
  Шушарін Ю.В. Ланцюги Маркова для неперервних випадкових величин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 205-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі дано узагальнення ланцюга Маркова для неперервних випадкових величин, що можна застосувати для аналізу фінансових потоків при інвестиціях. Виведено функціональні та моментні різницеві рівняння, що визначають лінійні перетворення безперервних ...
639203
  Григорців М.В. Ланцюги та стадії життєвого циклу якості продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 109-112
639204
  Єременко М.І. Ланцюгова круговерть / М.І. Єременко. – Київ, 1985. – 102 с.
639205
  Яворівський В.О. Ланцюгова реакція : роман-хроніка про будівництво Чорнобильської АЕС / В.О. Яворівський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 496 с.
639206
  Ганюшкін О.Г. Ланцюговий розклад часткових підстановок та класи спряжених елементів напівгрупи IS[нижній індекс n] / О.Г. Ганюшкін, Т.В. Кормишева // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 10-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В даній роботі розглядається розклад часткових підстановок із симетричної інверсної напівгрупи IS[нижній індекс n] на цикли і ланцюги. Досліджено асимптотичну поведінку максимальних порядків циклічної інверсної моногенної напівгрупи із IS[нижній індекс ...
639207
  Щепанский Я. Ланч в Гарварде : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 94-96. – ISSN 1130-6545
639208
  Шашков А. Лань - река лесная : повесть / А. Шашков; пер. с белорус. Л,Н,Теляк. – Минск : Юнацтва, 1990. – С. 171-287
639209
   Ланько Андрій Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 60-61
639210
   Ланько Андрій Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 122-123 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
639211
   Ланько Андрій Іванович (1915-1988) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 67. – ISBN 966-95774-3-5
639212
  Андреус А.П. Лао-цзи // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 56-57. – ISBN 966-316-069-1
639213
   Лао-цзы : Жизнь, учение, мысли, афоризмы; Лао-цзы- учитель Конфуция; великая книга Лао-цзы "Дао"-полный текст с подробными комментариями; словарь Дао. – Минск : Современное слово, 2004. – 224с. – ISBN 985-443-406-0
639214
   Лао Шэ : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1983. – 120с.
639215
  Болотина О.П. Лао Шэ. / О.П. Болотина. – Москва, 1983. – 231с.
639216
  Лессінг Г.Е. Лаокоон / Г.Е. Лессінг. – Київ, 1968. – 290с.
639217
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии / Г.Э. Лессинг ; Пер. с нем. М.Э. Гуковский и Л.Р. Бродовский. – Одесса : Знание ; Ин-т граф. искусств "Порядок", 1898. – 160 с. – Статья М.И. Мандеса, указанная в прил., отсутствует
639218
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Г.Э. Лессинг, 1933. – 206с.
639219
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Г.Э. Лессинг. – Москва : Художественная литература, 1957. – 519 с. – (Памятники мировой эстетической и критической мысли)
639220
  Кожевников В.А. Лаос / В.А. Кожевников, Седов, ЛА. – Москва, 1962. – 46с.
639221
  Кожевников В.А. Лаос / В.А. Кожевников. – Москва, 1962. – 32с.
639222
   Лаос. – М, 1980. – 256с.
639223
  Иванов Н.И. Лаос борется. / Н.И. Иванов. – М., 1963. – 70с.
639224
  Павловский В.В. Лаос в борьбе за свободу / В.В. Павловский. – М, 1963. – 162с.
639225
  Морев Л.Н. Лаос. На пути к статусу "развивающейся страны" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 31-36. – ISSN 0321-5075
639226
  Вантханувонг С. Лаос. Полвека дружбы и сотрудничества // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 56-60. – ISSN 0321-5075
639227
  Ильинский М.М. Лаос: огненный коридор / М.М. Ильинский. – Москва, 1972. – 96с.
639228
  Ионесян С.И. Лаос: социально-экономическое развитие. / С.И. Ионесян. – М., 1972. – 184с.
639229
   Лаос: Справочник.. – М., 1980. – 263с.
639230
  Ильинский М.М. Лаос: чампа - цветок революции / М.М. Ильинский. – Москва, 1980. – 174с.
639231
  Михеев Ю.Я. Лаосская Народно-Демократическая Республика / Ю.Я. Михеев. – М., 1985. – 111с.
639232
   Лаосская Народно-Демократическая Республика в советской печати (1975-1985) : Библиогр. указ. – Москва, 1985. – 67с.
639233
  Иоанесян С.И. Лаосская Народно-Демократическая Республика. / С.И. Иоанесян. – Москва : Мысль, 1979. – 109с.
639234
  Кобелев Е.В. Лаосская Народно-Демократическая Республтка / Е.В. Кобелев. – Москва : Знание, 1978. – 64с.
639235
  Морев Л.Н. Лаосский язык. / Л.Н. Морев. – М., 1972. – 255с.
639236
  Морев Л.Н. Лаосско-русский словарь : Около 25000 слов / Л.Н. Морев, В.Х. Васильева, Ю.Я. Плам; Под ред. Пхайротха Вонгвиратха. – Москва : Русский язык, 1982. – 951с.
639237
  Лукьянов А.Е. Лаоцзы : (Философия раннего даосизма) / А.Е. Лукьянов. – Москва : Изд. УДН, 1991. – 164 с. – ISBN 5-209-00347-7
639238
  Семенов-Тян-Шанский Лапандский заповедник. / Семенов-Тян-Шанский, Н.Н. Дельвин. – М., 1984. – 158с.
639239
  Варшавский А.С. Лаперуз / А.С. Варшавский. – Москва : Географгиз, 1957. – 54с. – (Замечательные географы и путешественники)
639240
  Паламарчук О.Л. Лапинська Тетяна Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 220. – ISSN 2075-437X


  Лапинська Т.В., кандидат філологічних наук, доцент. З1985 р. - доцент кафедри слов"янської філології Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
639241
  Старун Василь Лапідарій : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 56-61
639242
  Завірюхіна Марія Лапландія. Край зимових чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 24-28 : фото
639243
   Лапландский государственный заповедник. – М, 1937. – 136с.
639244
   Лапландский государственный заповедник. (Научно-популярный очерк).. – М., 1937. – 136с.
639245
  Пелле Лариса Лапландское сафари : Дорожный блокнот. Медвежий угол // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 96-104 : Фото. – ISSN 1813-4777
639246
  Семенов-Тян-Шанский Лапланский государственный заповедник. / Семенов-Тян-Шанский. – Мурманск, 1960. – 136с.
639247
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1937. – 281 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 23-24)
639248
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1937. – 280с.
639249
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1985. – 285 с.
639250
  Ковешников Е.В. Лапласов детерминизм: от истории идеи к современным проблемам / Е.В. Ковешников, В.Н. Савченко // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 116-122. – ISSN 1811-0916
639251
  Чернобаев А.А. Лаппо-Данилевский в новейшей российской историографии // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 40-45. – ISSN 2070-9773
639252
  Афиани В.Ю. Лаппо-Данилевский и В.И. Вернадский: стремление к генерализации прошлого // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 55-57. – ISSN 2070-9773
639253
  Полищук Рада Лапсердак из лоскутов = Три фрагмента новой книги : к 65-летию Победы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 88-112. – ISSN 0012-6756
639254
  Смолин Ю.Н. Лапта / Ю.Н. Смолин. – М., 1961. – 56с.
639255
   Лаптєв Олексій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 52. – ISBN 966-8352-11-4
639256
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – М.
1. – 1935. – 239с.
639257
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Изд. 3-е. – М.
2. – 1935. – 297с.
639258
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – М.
4. – 1937. – 305с.
639259
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – М., 1950. – 872с.
639260
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва : Современник, 1976. – 797с. – (Библиотека российского романа)
639261
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – М., 1989. – 718с.
639262
   Лапушкін Ігор Тимофійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 291 : фото
639263
  Аляєв Г.Є. Лапшин Іван Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1031-1032. – ISBN 966-316-069-1
639264
  Малишева Ірина Лара Крофт - нова візитка Камбоджі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 86-87 : фото
639265
   Ларец жемчужин. Азербайджанские народные четверостишия-баяты и пословицы.. – Москва, 1968. – 213 с.
639266
  Сидорова А. Ларец императора Павла / А. Сидорова, Е. Исаева // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
639267
  Парнов Е.И. Ларец Марии Медичи / Е.И. Парнов. – М., 1987. – 411с.
639268
  Парнов Е.И. Ларец Марии Медичи / Е.И. Парнов. – М., 1990. – 528с.
639269
  Иванов В.М. Ларец мудреца / В.М. Иванов. – Ленинград, 1973. – 216с.
639270
   Ларец мудрости. Древние китайские басни.. – Л., 1961. – 111с.
639271
   Ларец острословов : Афоризмы. Парадоксы. Шутки. Эпиграммы. – Москва : Политиздат, 1991. – 511с.
639272
  Чесноков С.В. Ларинский и Миасский гнейсовые купола Восточно-Уральского антиклинория и их эволюция : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Чесноков С.В. ; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. геологии. – Москва, 1967. – 28 с.
639273
  Арабей Л Л. Лариса / Л Л. Арабей, . – Минск, 1982. – 254 с.
639274
   Лариса : Книга о Л.Шепитько. Воспоминания, выступления, интервью, киносценарий, статьи. – Москва : Искусство, 1987. – 289с. : ил.
639275
   Лариса (Леся) Григорівна Рева : біобібліографічний покажчик / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [укл.: Н.М. Рева]. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 48 с.
639276
  Кононенко В.Є. Лариса Архипівна Руденко / В.Є. Кононенко, М.Л. Мар"яненко. – К., 1963. – 35с.
639277
   Лариса Денисенко // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 44
639278
  Орлова О. Лариса з Мавчиного роду // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 197-200. – ISSN 2075-1222


  Українська художниця Лариса Лукаш: закінчила Львівський Поліграфічний інститут ім. І. Федорова, фак-т графіки; член Національного союзу художників України. Прцює в технніці батік. Інші види творчості: текстильні колажі, авторскі листівки, прикраси
639279
   Лариса Іванівна Прокопова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 94-96. – ISSN 0027-2833


  Некролог. Лариса Іванівна Прокопова (04.03.1925-19.12.2013), доктор філологічних наук, професор, ветеран праці навчалася, а згодом і працювала на посаді завідувача кафедри німецької мови (1972-1975 р.) в Київському національному університеті імені ...
639280
   Лариса Іванівна Шевченко: горизонтами модерної лінгвістики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 317, [1] с., [1] арк. портр. – Бібліогр.: с. 295-310, в підрадк. приміт. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-749-7
639281
  Брюховецька Л. Лариса Кадочникова: вчора і сьгодні // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 47-49. – ISSN 1562-3238
639282
  Кириллова Л.Н. Лариса Кирилловна / Л.Н. Кириллова. – Москва, 1980. – 48с.
639283
   Лариса Крушельницька : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1998. – 84с. – ISBN 5-87332-087-Х
639284
  Худицький В. Лариса Крушельницька. Творець історії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 березня - 5 квітня (№ 12). – С. 11


  5 квітня 2013 р. відомий вчений-археолог, бібліотекознавець, д-р істор. наук (1991), професор (1999), активний громадський діяч Лариса Іванівна Крушельницька відзначає своє 85-ліття.
639285
   Лариса Лужина. – М., 1969. – 13с.
639286
  Уманська Тетяна Лариса Новицька: "Географія має допомогти кожному учневі відчути себе особисто" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28
639287
   Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) = Larysa Petrivna Kosach-Kvitka (Lesia Ukrainka) : Біографічні матеріали. Спогади. Іконографія. – Нью-Йорк ; Київ : Факт, 2004. – 447 с. – ISBN 966-8408-63-2
639288
  Соловей Э.С. Лариса Рейснер / Э.С. Соловей. – Москва, 1985. – 160 с.
639289
   Лариса Рейснер в воспоминаниях современников.. – М., 1969. – 199с.
639290
  Грисенко Л.Н. Лариса Руденко. / Л.Н. Грисенко. – К., 1978. – 56с.
639291
  Гільберг Т.Г. Лариса Синиця: "Я знала, що між дітьми буду щасливою..." // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 24-25 : фото
639292
  Копанева Е. Лариса Тронько: "Петр Тимофеевич как-то сказал: "Я не могу прожить меньше, чем моя мать. Она умерла в 96 лет". Так и вышло" // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 12 сентября (№ 162). – С. 6


  О том, каким был Петр Тимофеевич в жизни, рассказала его дочь Лариса Тронько
639293
  Бокшицкая Е.С. Лариса Удовиченко / Е.С. Бокшицкая. – М, 1988. – 32с.
639294
  Шулепов Лариса Чемоданова / Шулепов, В.Ф. Пономарев. – Киров, 1989. – 94с.
639295
   Лариса Шепитько. – М, 1982. – 39с.
639296
  Шкварець В. Ларіон Захарович Загородній – Миколаївський та Холодноярський отаман // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1), липень - вересень. – С. 59-60
639297
  Лазеба О.А. Ларіса Івановна Прокопова. Некролог / О.А. Лазеба, О.О. Туришева // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 5-8. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2307-1591
639298
  Скаковский Н.К. Ларское месторождение кровельных сланцев. / Н.К. Скаковский. – М., 1931. – 68с.
639299
  Работнов Н.С. Ларчик можно не открывать. Квантовый туннельный эффект: Полвека загадок и открытий / Н.С. Работнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 168с.
639300
  Сефриуи Ахмед Ларчик чудес. / Сефриуи Ахмед. – М., 1970. – 168с.
639301
  Федулов М.М. Ларьок № 5. / М.М. Федулов. – К., 1939. – 11с.
639302
  Цвид А. Лас-Вегас - у жебрацькій країні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 5


  Роман Олександра Бакуменка "Король ринкової вулиці".
639303
  Малишева Ірина Лас-Вегас. Прощавайте грошики! : США. Спецрепортаж / Малишева Ірина, Сагайдак Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 76-78 : Фото
639304
  Ткач М.М. Ласий ведмідь : казки : [для дошкільнаят та дітей мол. шк. віку] / Михась Ткач ; худож. Оксана Коршун ; [ред. Христина Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 966-340-082-X
639305
  Арсланов Максим Ласий шматок українського неба // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 28-30 : фото. – ISSN 1998-8044
639306
  Решетник М.Д. Ласк (Lask) Еміль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 612. – ISBN 966-316-069-1
639307
  Юргенсон П.Б. Ласка / П.Б. Юргенсон. – М, 1932. – 26с.
639308
  Зорин В.Г. Ласка / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1971. – 121с.
639309
  Трусан О. Ласка / О. Трусан. – Харків : Прапор, 1971. – 62 с.
639310
  Григоров К. Ласка. / К. Григоров. – София, 1978. – 153с.
639311
  Гайдай І.І. Ласкаво просимо : гумористичні оповідання / І.І. Гайдай. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 243с.
639312
   Ласкаво просимо в "Лісотель" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 27 : фото
639313
  Воловенко Ю. Ласкаво просимо на IX наукову міжнародну конференцію з хімії "Київ-Тулуза" // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017
639314
  Горобець Ірина Ласкаво просимо на борт / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 44-47 : фото
639315
  Хома Василь Ласкаво просимо на Рахівщину! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 68 : Фото
639316
  Чалий Б.Й. Ласкаво просимо! / Б.Й. Чалий. – Київ, 1969. – 214 с.
639317
  Терентьева Н.А. Ласкарина Бубулина - портрет на фоне Греческой революции / Наталья Терентьева, Елена Терентьева. – Тбилиси : MPG, 2011. – 100 с. : ил., табл. – Библиогр. в примеч.: с. 81-90. – ISBN 978-9941-9160-5-2
639318
  Зак В.Г. Ласкер / В.Г. Зак. – М, 1963. – 198с.
639319
  Вострышев И.В. Ласкины / И.В. Вострышев. – Москва, 1968. – 264с.
639320
  Селиванов Ф.Т. Ласковое сердце / Ф.Т. Селиванов. – М, 1967. – 79с.
639321
  Пушкин В.В. Ласковый тренер / В.В. Пушкин. – М, 1907. – 111с.
639322
  Боцманов Андрей Ласковый хищник. Домашняя дикость / текст: Боцманов Андрей; фото: Дзюбанова Елена // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 98-101 : фото
639323
  Широкауэр А. Лассаль / А. Широкауэр. – Ленинград, 1924. – 204 с.
639324
  Заславский Д.И. Лассаль / Д.И. Заславский. – Л., 1925. – 117с.
639325
   Лассаль и Родбертус в избранных отрывках. – М.-Л, 1925. – 312с.
639326
  Білаш О.І. Ластів"яні ноти / О.І. Білаш. – Київ, 1984. – 78 с.
639327
  Шевченко Оксана Ластівка - листівка з минулого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-81. – ISSN 0130-5212
639328
  Дубова Л.О. Ластівка в болгарській мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 243-247. – Бібліогр.: Літ.: с .246-247; 21 поз.
639329
  Куць М. Ластівка в стужу : драма в 5 ч. / Микола Куць. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2012. – 315, [5] с. : портр. – ISBN 978-966-355-077-0
639330
  Пархоменко О.І. Ластівка день починає / О.І. Пархоменко. – Київ, 1981. – 297 с.
639331
   Ластівка з Пряшівщини. – К, 1960. – 248с.
639332
  Савченко М.М. Ластівка. / М.М. Савченко. – К., 1961. – 37с.
639333
  Гетьман В.П. Ластівка. / В.П. Гетьман. – Одеса, 1971. – 128с.
639334
  Невінчана В.Д. Ластівки : поезії / В.Д. Невінчана. – Київ, 1962. – 58 с.
639335
  Волошина Л.К. Ластівки відлетіли. / Л.К. Волошина. – Харків, 1972. – 55с.
639336
  Сосюра В. Ластівки на сонці / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1960. – 240с.
639337
  Лазаренко К.А. Ластівки над вікном. / К.А. Лазаренко. – Одеса, 1979. – 48с.
639338
  Дрок К.Л. Ластівки над землею : поезії / К.Л. Дрок. – Київ, 1985. – 141 с.
639339
  Аренштейн О.Й. Ластівки прийдешньої весни / О.Й. Аренштейн. – Київ, 1969. – 180с.
639340
  Наумов С.П. Ластногие Охотского моря / С.П. Наумов, 1941. – 74с.
639341
   Ластовка. Сочинения на малороссийском языке. – Санкт-Петербург : Издание книгопродавца Василья Полякова, 1841
639342
  Бест Г. Ластоногие пловцы / Г. Бест. – Л., 1966. – 130с.
639343
  Семин В.Н. Ласточка-Звездочка. / В.Н. Семин. – М., 1965. – 322с.
639344
  Додохов Ласточка : на вірменській мові / Додохов. – Тбилиси, 1939. – 104 c.
639345
  Пистленко В.И. Ласточка / В.И. Пистленко. – М.-Л, 1953. – 224с.
639346
  Пистленко В.И. Ласточка / В.И. Пистленко. – Чкалов, 1955. – 208с.
639347
  Годенко М.М. Ласточка / М.М. Годенко. – Москва, 1957. – 87с.
639348
   Ласточка. – М, 1962. – 416 с.
639349
  Черкасов А.Т. Ласточка / А.Т. Черкасов. – Новосибирск, 1963. – 220с.
639350
  Черкасов А.Т. Ласточка / А.Т. Черкасов. – М, 1965. – 384с.
639351
  Хамид Ташпулат Ласточка : стихи / Хамид Ташпулат. – Ташкент, 1969. – 98 с.
639352
   Ласточка. – М, 1971. – 80с.
639353
  Кружков Г.М. Ласточка : стихи / Г.М. Кружков. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71с.
639354
  Романченко О.И. Ласточка в доме / О.И. Романченко. – М., 1977. – 112с.
639355
  Эмин Г. Ласточка из Аштарака : стихи / Г. Эмин; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 253 с.
639356
  Рябинин Н. Ласточка перед дождем / Н. Рябинин. – Саратов, 1987. – 47с.
639357
  Дубровин Е.П. Ласточка с дождем на крыльях / Е.П. Дубровин. – Воронеж, 1989. – 271с.
639358
  Шишов А.Ф. Ласточка света / А.Ф. Шишов. – М, 1970. – 25с.
639359
  Туманова З.А. Ласточка. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1959. – 206с.
639360
   Ласточки. – Ереван, 1956. – 336с.
639361
  Сказбуш Н.И. Ласточки / Н.И. Сказбуш. – К, 1957. – 138с.
639362
  Бакалдин В.Б. Ласточки / В.Б. Бакалдин. – Краснодар, 1960. – 20с.
639363
  Колоярцев М.В. Ласточки / М.В. Колоярцев. – Л., 1989. – 246с.
639364
  Атабаев М. Ласточки вернулись : стихотворения / М. Атабаев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 94 с.
639365
  Аренштейн А.И. Ласточки грядущей весны / А.И. Аренштейн. – Москва, 1965. – 224с.
639366
  Рансом А. Ласточки и амазонки. / А. Рансом. – Л, 1980. – 159с.
639367
  Кривенко Е.И. Ласточки летают высоко. Лирика. / Е.И. Кривенко. – К., 1959. – 96с.
639368
  Шейхзаде М. Ласточки на проводах : стихи / М. Шейхзаде; пер. с узбек. – Москва : Советский писатель, 1967. – 140 с.
639369
  Перепелка В.И. Ласточки над городом / В.И. Перепелка. – Л., 1973. – 254с.
639370
  Порудоминский В.И. Ласточки над снежным полем / В.И. Порудоминский. – М., 1989. – 173с.
639371
  Захарченко В.Д. Ласточки прилетают из Африки. / В.Д. Захарченко. – М., 1962. – 157с.
639372
  Герцман С.М. Ласточки прилетают из Москвы / С.М. Герцман, А.Б. Мельников. – М., 1983. – 223с.
639373
  Исфандияр Ласточки Сослана / Исфандияр. – Ташкент, 1981. – 184 с.
639374
  Баруздин С.А. Ласточкин младший и Ласточкин старший / С.А. Баруздин. – 2-е изд., перераб. – М., 1959. – 144с.
639375
  Матвеева Н.Н. Ласточкина школа / Н.Н. Матвеева. – М., 1973. – 119с.
639376
  Фаликов И.З. Ласточкино лето / И.З. Фаликов. – М, 1990. – 112с.
639377
  Гельви М.Э. Ласточкины гнезда / М.Э. Гельви. – Тбилиси, 1966. – 74с.
639378
  Баруздін С.О. Ласточкін-молодший і Ласточкін-старший / С.О. Баруздін. – К., 1975. – 319с.
639379
   Латафат-наме = Книга о красоте. – Ташкент, 1976. – 199с.
639380
   Латвийская Советска Социалистическая. – Рига, 1967. – 28с.
639381
  Витолинь Я.Я. Латвийская ССР / Я.Я. Витолинь, Н.Э. Грюнфельд. – Москва : Музгиз, 1954. – 42 с.
639382
  Вейс Э.Э. Латвийская ССР : Экономико-географическая характеристика / Э.Э. Вейс, В.Р. Пурин. – Москва : Географгиз, 1957. – 440с.
639383
  Витолинь Я.Я. Латвийская ССР / Я.Я. Витолинь, Н.Э. Грюнфельд. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 94с.
639384
   Латвийская ССР. – Рига, 1961. – 28с.
639385
   Латвийская ССР. – М, 1969. – 14с.
639386
  Тидрикис А.М. Латвийская ССР / А.М. Тидрикис. – Рига : Лиесма, 1975. – 31с.
639387
   Латвийская ССР. – Рига, 1976. – 226с.
639388
   Латвийская ССР. – Рига, 1981. – 235с.
639389
   Латвийская ССР. – Рига, 1986. – 200с.
639390
   Латвийская ССР в 1968. – Рига, 1969. – 338с.
639391
   Латвийская ССР в цифрах. – Рига, 1984. – 236с.
639392
   Латвийская ССР в цифрах в 1960 году. – Рига, 1961. – 344с.
639393
   Латвийская ССР в цифрах в 1961 году. – Рига, 1962. – 200с.
639394
   Латвийская ССР в цифрах в 1962 году. – Рига, 1963. – 212с.
639395
   Латвийская ССР в цифрах в 1969 году. – Рига, 1969. – 467с.
639396
   Латвийская ССР в цифрах в 1969 году. – Рига, 1971. – 624с.
639397
   Латвийская ССР в цифрах в 1972 году. – Рига, 1973. – 416с.
639398
   Латвийская ССР в цифрах в 1973 году. – Рига, 1974. – 401с.
639399
   Латвийская ССР в цифрах в 1976 году. – Рига, 1977. – 316с.
639400
   Латвийская ССР в цифрах в 1985 году. – Рига, 1986. – 258с.
639401
   Латвийская ССР в цифрах в 1987 году. – Рига, 1988. – 226с.
639402
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1972. – 258с.
639403
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1978. – 308с.
639404
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1979. – 286с.
639405
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1980. – 297с.
639406
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1981. – 307с.
639407
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1985. – 232с.
639408
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1989. – 191с.
639409
  Шустиков Н.И. Латвийская ССР. / Н.И. Шустиков. – М, 1952. – 32с.
639410
  Колотиевский А.М. и др. Латвийская ССР. (Эконом.-географ. очерк) / А.М. и др. Колотиевский. – М., 1955. – 120с.
639411
  Пурин В.Р. Латвийская ССР. Экон.-географ. характеристика : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Пурин В.Р. ; АН ЛатвССР , Ин-т экономики. – Рига, 1954. – 23 с.
639412
   Латвийский государственный университет им. П. Стучки. – Рига : Звайгзне, 1966. – 60с.
639413
   Латвийский государственный университет им. Петра Стучки. – Рига : Звайгзне, 1964. – 48с.
639414
   Латвийский государственный университет им. Стучки. – 49с.
639415
  Ниедре А. Латвийский комсомол в пятой пятилетке / А. Ниедре. – Рига, 1959. – 48с.
639416
   Латвийский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет. – Рига : Авотс, 1982. – 107с.
639417
   Латвийский средена Трудового Красного Знамени государственный университет : Информ. материал. – Рига, 1974. – 60с.
639418
   Латвийский средена Трудового Красного Знамени государственный университет им. Стучки. – Рига : Звайгзне, 1967. – 60с.
639419
  Ринг И.Г. Латвийский фашизм в подготовке инвентаризации / И. Ринг. – Москва-Ленинград : Партиздат, 1932. – 88 с.
639420
  Типайнис Н.П. Латвийский этнографический музей / Н.П. Типайнис. – Рига : б/в, 1960. – 36с.
639421
  Альтман М Латвия / М Альтман. – Москва; Ленинград : Московский рабочий, 1931. – 60с.
639422
  Ринг И.Г. Латвия / И.Г. Ринг. – Ленинград : Соцэкгиз, 1936. – 275с. – (Капиталистический мир в очерках)
639423
  Жирмунский Латвия / Жирмунский, .М. – М., 1940. – 82с.
639424
  Штейнберг В.А. Латвия во внешнеполитическом противоборстве Советской России и держав Запада, 1917-1920 / В.А. Штейнберг. – Рига, 1979. – 171с.
639425
   Латвия за годы Советской власти. – Рига, 1967. – 404с.
639426
   Латвия и ее армия. – М, 1938. – 92с.
639427
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1987. – 94с.
639428
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1988. – 174с.
639429
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1990. – 187с.
639430
  Дризул А.А. Латвия под игом фашизма / А.А. Дризул. – Рига, 1960. – 388с.
639431
  Каннер Л.Ф. Латвия. / Л.Ф. Каннер. – Л., 1936. – 44с.
639432
   Латвия. Литва. Эстония // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 2-3 : Карта
639433
   Латвия. Литва. Эстония. Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 97-107 : Фото
639434
  Кочетков Ю. Латвия: 20 лет упущенных возможностей // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 6. – С. 84-87. – ISSN 0131-2227
639435
  Гончаров Владимир Латвия: перспективы для Украины : у соседей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 50-55 : Фото
639436
  Неправская Наталия Латвия: туристические инновации // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
639437
  Рубен В.П. Латвійска Радянська Соціалістична Республіка / В.П. Рубен. – Київ, 1972. – 103с.
639438
  Бірон А. Латвійська РСР / А. Бірон, Е. Чівкуль. – Київ, 1969. – 108с.
639439
  Шноре Е. Латвійські та естонські дипломати про Голодомор в Україні / Е. Шноре, І. Паавле // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 85-95. – ISSN 0130-5247


  На початку 1930-х рр. латвійська та естонська громадськість була доволі добре поінформована стосовно того, що відбулося у СРСР, у тому числі про голод в Україні. Хоча офіційна реакція Латвія та Естонія на український голодомор була доволі пасивною, ...
639440
  С"янітс Атіс Латвійці зняли мовне питання : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним послом Латвійської Республіки в Україні А. С"янітсом] / С"янітс Атіс, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 36-38. – ISSN 0130-5212
639441
  Боляновський А. Латвійці і галицькі українці у збройних силах Німеччини в 1943-1945 рр.: порівняльний аналіз // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 125-133
639442
  Лосєв І. Латвію збережено. На даному етапі... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 лютого (№ 32)


  Перемога корінних жителів на референдумі про надання російській мові статусу державної є історично-доленосною подією для латиського народу.
639443
  Будько Євген Латвія. Затишний вітер Лієпаї // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 98-104 : фото
639444
  Горобець Іван Латвія. Ризький бальзам на душу : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 60-64 : Фото
639445
  Літковець Т. Латвія: на мовному фронті без змін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)
639446
   Латгальская керамика. – М, 1982. – 21с.
639447
  Буль А.К. Латгальская организация Коммунистической партии Латвии в борьбе против диктатуры буржуазии (1920-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Буль А. К.; Латв.ГУ. – Рига, 1967. – 23л.
639448
  Нобль Р.Д. Латекс в технике. / Р.Д. Нобль. – Л., 1962. – 896с.
639449
   Латексы. – Воронеж, 1973. – 122с.
639450
   Латексы. – Воронеж, 1975. – 87с.
639451
  Цуканов Б.И. Латенный период реакции и отражение деятельности : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Цуканов Б. И. ; МП УССР, НИИ психол. УССР. – Киев, 1982. – 23 с.
639452
  Пелехатий М. Латенські поселення Західної України // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 425-428. – ISBN 978-966-171-795-3
639453
  Коцур А. Латентна доба української державності: погляд науковців на особливості історії Литовсько-Руської держави XIV-XV ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 161-165. – ISBN 978-966-2464-25-2
639454
  Литвак О. Латентна злочинність: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.63-64. – ISSN 0132-1331
639455
  Путятицька О. Латентна інформація як джерело реконструкції контексту творчої біографії Гліба Таранова (на прикладі одного листа) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 194-222. – ISBN 978-617-640-162-9
639456
  Курілло В.Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності : навч. посібник / В.Є. Курілло. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 592 с. – ISBN 978-611-534-005-7


  Ця книга містить систематизований виклад матеріалу нової галузі політичної науки – політичної латентології, яка розглядає теоретичні засади та основні напрями прихованої політичної діяльності (політичну розвідку, силові спецоперації, інформаційні та ...
639457
  Щеглова Т.К. Латентная преступность и ее значение для определения эффективнсти уголовно-правовых норм : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Щеглова Т.К.; МГУ. – Москва, 1973. – 16л.
639458
  Бышевский Ю.В. Латентная преступность и правосознание / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986. – 73с.
639459
  Бышевский Ю.В. Латентная преступность и правосознание / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986. – 73с.
639460
  Бойчук А.Р. Латентний атеїзм дитячої літератури радянського часу // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 61-77. – ISSN 2306-2908
639461
  Головкін Б. Латентний вимір корисливої насильницької злочинності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 110-116.
639462
  Медведєв І.А. Латентний зміст ідеї сучасного університету : державно-управлінські виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401


  У статті розглянуто проблему реалізації ідеї сучасного університету, проаналізовано загальні підходи до розгляду державно-управлінського впливу на університет як інституцію
639463
  Медведєв І.А. Латентний зміст ідеї сучасного університету: державно-управлінські виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
639464
  Янковий О.Г. Латентні ознаки в економіці : монографія / О.Г. Янковий. – Одеса : Атлант, 2015. – 168, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-131, 168. – ISBN 978-617-7253-44-9
639465
  Ішханішвілі А.А. Латентні прояви кровної помсти в сучасному соціокультурному просторі (Ісламська Держава: каменярі джихаду або помста за вкрадений халіфат) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 19-23


  Розглядаються приховані прояви кровної помсти в сучасному світі. Звертається увага на роль помсти в становленні Ісламської держави та зв"язок фундаментальних основ останньої з поняттям помсти, а також її реалізації в межах методології дій Ісламської ...
639466
  Сенченко М.І. Латентні структури світової політики : Нариси з конспірології / М.І. Сенченко. – Київ : МАУП, 2003. – 312с. – ISBN 966-608-257-8
639467
  Сенченко М.І. Латентні структури світової політики : Нариси з конспірології / М.І. Сенченко. – 2-ге вид., стер. – Київ : МАУП, 2005. – 312с. – Шифр дубл.9.4 Сенч. – ISBN 966-608-447-3
639468
  Серватюк Л. Латентність адміністративних правопорушень, пов"язаних з порушенням режиму державного кордону // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 255-264. – ISSN 1993-0909
639469
  Губанова О.В. Латентність згвалтування: рівень та основні фактори детермінації // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 454-460. – ISSN 1563-3349
639470
  Доробалюк О.П. Латентність злочинів, вчинених персоналом установ виконання покарань в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 84-88. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
639471
  Цимбалюк В.С. Латентність комп"ютерної злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.176-182. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 1609-0462
639472
  Гринь О.Д. Латентність неналежного виконання професійних обов"язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 78-84. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
639473
  Бочарова К.А. Латентність сучасного вандалізму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 242-249. – ISSN 2224-9281
639474
  Базярук І. Латентність та злочинність у сфері незаконного переміщення предметів через митний кордон України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 130-134. – ISSN 0132-1331
639475
  Шадріна О.В. Латентність як соціально-політичний феномен // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 152-157. – ISSN 2077-1800
639476
  Абуладзе С К. Латентное возбуждение / К.С. Абуладзе ; АН СССР, Науч. совет по нейрофизиологии и высш. нервной деятельности, Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Ленинград : Наука, 1971. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 119
639477
  Тапалов Умербек Сейдалиевич Латентный период отделения секреции в разных зонах желудка на рефлекторные раздражители : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Тапалов Умербек Сейдалиевич ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1974. – 24 с.
639478
  Суима И.П. Латентный респонсив в современном английском языке // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 80-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
639479
  Рягин Ю. Латеральная диверсификация моногородов региона / Ю. Рягин, М. Зайков, В. Зайкова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 73-81 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0042-8736
639480
  Курчавов А.А. Латеральная изменчивость вулканитов / А.А. Курчавов. – М, 1979. – 144с.
639481
  Шмидт Г.А. Латеральное изменение индуцирующих способностей в организационном центре бесхвостых земноводных / Г.А. Шмидт, 1936. – 145-174с.
639482
  Боно Э. де Латеральное мышление / Э. де Боно. – Санкт-Петербург : Питер Паблишинг, 1997. – 320 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88762-371-2
639483
  Бабуркина Е.П. Латеральный релиз и ушивание медиального отдела феморопателлярного сочленения / Е.П. Бабуркина, Б.И. Сименач, Б.А. Пустовойт // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 47-50. – ISSN 0030-5987
639484
  Гатинский Ю.Г. Латеральный структурно-формационный анализ / Ю.Г. Гатинский. – Москва : Недра, 1986. – 195с.
639485
  Марітчак С. Латеранські домовленості: передумови та наслідки підписання // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 105-108
639486
  Новиков В.М. Латеритные и осадочные бокситы Мугоджар и Орского Зауралья. / В.М. Новиков. – М., 1980. – 135с.
639487
   Латеритные коры выветривания КМА и их редкометальность. – М, 1976. – 151с.
639488
   Латериты. – М, 1964. – 139с.
639489
   Латериты Западного Казахстана. – Алма-Ата, 1974. – 102с.
639490
  Глинка К.Д. Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м. : Б.и., 1903


  Содержание конволюта: 1. Латериты.../К.Д. Глинка 2. Предмет и задачи почвоведения/К.Д. Глинка 3. Жизнь В.В. Докучаева/П.В. Стоцкий 4. Нижегородский период деятельности В.В. Докучаева/А.Р.Ферхмин 5. Общий характер научной деятельности В.В. ...
639491
  Бергман И. Латерна магика / И. Бергман. – М, 1989. – 286с.
639492
  Миронова В.М. Латина наприкінці імператорської епохи: стан і проблеми розвитку // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 12-20.
639493
  Миронова В.М. Латина як дипломатична мова української еліти XVI - XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 200-204. – Bibliogr.: Літ.: с. 204; 10 п.


  Тримовність українського письменства є явищем в Європі унікальним. Українська еліта перевагу надавала литинській та польській мовам, Далі йшла староукраїнська - мова домашнього вжитку.
639494
  Шадманов Курбан Бадридинович Латинизмы в английском языке эпохи позднего Возрождения (на материале имен существительных, пополнивших абстрактно-философскую лексику в XVI веке) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.02.04 / Шадманов Курбан Бадридинович ; Киевск. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1981. – л.
639495
  Ушаков М.С. Латинизмы в русском языке. / М.С. Ушаков. – Свердловск, 1977. – 60с.
639496
  Лапина М.С. Латинизмы в современных языках: (Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов и пед. ин-тов). / М.С. Лапина. – К., 1985. – 191с.
639497
  Пугачева Екатерина Латино-азиатский замес для гурманов : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 70-71 : Фото
639498
   Латино-армяно-русский словарь низших растений. – Ереван, 1962. – 248с.
639499
  Четыркин Ф. Латино-иезуитская пропаганда в Константинополе в конце XVI и в начале XVII столетия. – 44 с. – Отд. отт.
639500
  Ніка О.І. Латино-польська проповідь другої половини XVII ст.: Дзіловський-Радивиловський // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 226-234


  На матеріалі проповідей А. Радивиловського проаналізовано польський вплив на розвиток ораторсько-проповідницького жанру староукраїнської літературної мови ХVІІ ст. На материале проповедей А. Радивиловского проанализировано польское влияние на развитие ...
639501
  Фомицкий Д.И. Латино-русский карманный словарь / Д.И. Фомицкий. – [Киев], 1909. – 585 c.
639502
  Вольфсон С.И. Латино-русский медицинский словарь / С.И. Вольфсон; Под ред.: А.Г.Лушникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медгиз, 1957. – 422с.
639503
  Киселевский А.И. Латино-русско-белорусский ботанический словарь / А.И. Киселевский. – Минск, 1967. – 160с.
639504
  Литвинов В.Д. Латино-український словник / В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К., 1993. – 300с.
639505
  В-л П. Латино-униатский святой Иосафат Кунцевич : По поводу 300-летнего юбилея Бресткой унии / П. В-л, 1896. – 69 с. – Отд.отт. из : "Под. Епарх. Вед.", 1896
639506
   Латиноамеиканская в США, странах Западной Европы и Японии. – М, 1982. – 147с.
639507
   Латиноамеиканская политика США, 80-е гг.. – М, 1990. – 129с.
639508
  Ларин Е.А. Латиноамериканистика в Институте всеобщей истории РАН // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0130-3864
639509
  Пятаков А. Латиноамериканская грань мирового альтерглобализма // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-64. – ISSN 0869-44435
639510
  Шелешнева Н.А. Латиноамериканская живопись ХХ в. / Н.А. Шелешнева. – М., 1990. – 253с.
639511
  Жирнов О.А. Латиноамериканская иммиграция в Европе // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2005. – № 1 : Западная Европа перед вызовом иммиграции. – С. 190-205. – Библиогр.: на 26 пунктів. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
639512
  Романова З.И. Латиноамериканская интеграция: тенденции развития / З.И. Романова. – Москва, 1970. – 136 с.
639513
  Весенский В.П. Латиноамериканская молодежь борется / В.П. Весенский, А.Д. Огородник. – Москва, 1970. – 48с.
639514
  Мерин Б.М. Латиноамериканская молодежь в освободительном движении / Б.М. Мерин. – М., 1972. – 47с.
639515
  Хенкин С.М. Латиноамериканская община в Испании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 101-119. – ISSN 0235-5620
639516
  Давыдов В.М. Латиноамериканская периферия мирового капитализма / В.М. Давыдов. – М., 1991. – 240с.
639517
   Латиноамериканская повесть. – М
1. – 1989. – 543с.
639518
   Латиноамериканская повесть : В 2-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1989. – 527с.
639519
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж. Картера : Дис... кандидата ист.наук: 07.00.05 / Ночев Цветан Петров; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 187л. – Бібліогр.:л.188
639520
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж.Картера : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Ночев Цветан Петров ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
639521
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж.Картера : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ночев Цветан Петров; КГУ. – К., 1981. – 24л.
639522
  Костюк Р.В. Латиноамериканская политика Франции при Франсуа Олланде (2012-2014 гг.) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 14-22. – ISSN 0444-748Х
639523
  Комкова Е.Г. Латиноамериканская стратегия Канады // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 21-36. – ISSN 044-748Х
639524
  Хачатуров К.А. Латиноамериканская трагедия / К.А. Хачатуров. – Москва, 1980. – 110с.
639525
  Шемякин Я.Г. Латиноамериканский карнавал и карнавализованные формы русской культуры : попытка сравнения / Я.Г. Шемякин, О.Д. Шемякина // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 62-77. – ISSN 044-748Х
639526
  Семенов В.Л. Латиноамериканский опыт может быть полезен России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 27-38. – ISSN 044-748Х
639527
  Романов П. Латиноамериканский социализм от Уго Чавеса // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 130-140. – ISSN 0130-9625
639528
  Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира / А.Ф. Кофман ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наследие, 1997. – 318, [1] с. – Предм. указ.: с. 314-318. – Библиогр.: с. 310-313. – ISBN 5-201-13298-7


  У пр. № 1704458 напис: Дар автора библиотеке. Подпись
639529
  Челядинский А.А. Латиноамериканских фашизм сегодня / А.А. Челядинский. – М, 1984. – 184 с.
639530
  Бобровников А.В. Латиноамерикансякая цивилизация в условиях глобализации // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-45. – ISSN 044-748Х
639531
  Лукач І. Латиноамериканська дипломатія державного секретаря США Е. Рута (1905-1909) та доктрина Монро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-45. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто погляди Державного секретаря США Еліу Рута на роль та місце доктрини Монро в латиноамериканській політиці Сполучених Штатів. Автором також проаналізовано новий правовий підхід Рута до питань відносин з країнами Латинської Америки, основою ...
639532
   Латиноамериканська повість. – Київ, 1978. – 431 с.
639533
  Кулінич Т.О. Латиноамериканська регіональна інтеграція в Iбероамериканському контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 75-82. – ISSN 2308-6912


  У статті автор робить спробу розкрити різні аспекти латиноамериканської інтеграції в контексті взаємин ібероамериканських країн на сучасному етапі розвитку. Враховуючи актуальність дослідження інтеграційних процесів, а також обов’язкове залучення ...
639534
  Плевако І. Латиноамериканський вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі (на прикладі динаміки торговельно-економічних відносин із країнами МЕРКОСУР) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 38-52. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
639535
  Кириченко В.П. Латиноамериканський досвід модернізації суспільства і Україна / В.П. Кириченко, В.М. Матвієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-132. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
639536
  Пономарів М.О. Латиноамериканські ЗМІ про Південну Америку, світ і Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Аналізується внутрішня ситуація в ЗМІ Латинської Америки, оцінюється присутність "латинської" інформації у міжнародних мас-медіа. Порівнюється стан українських ЗМІ з латиноамериканськими.
639537
  Головченко В.І. Латиноамериканські обрії дипломатії Української Народної Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.35-40
639538
   Латиноамериканські повісті та оповідання. – Київ : КМЦ "Поезія", 2003. – 198 с. – ISBN 966-7116-66-2
639539
  Синельщикова И.Г. Латиноамериканцы в Испании // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 91-99. – ISSN 044-748Х
639540
  Кузнецов Д.В. Латиноамериканцы и США : взгляд сквозь призму опросов общественного мнения // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 25-36. – ISSN 044-748Х
639541
  Воскобойник-Шпинта Латиномовна ентомологічна номенклатура: структурно-семантичний аспект : монографія / Галина Воскобойник-Шпинта ; [за ред. Звонської Л.Л] ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-193. – ISBN 978-617-7071-05-0
639542
  Бойко Н. Латиномовна епітафія у Європі та в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 59-62. – ISBN 966-7825-79-5
639543
  Трофимук М.С. Латиномовна література України XV-XIX ст. : жанри, мотиви, ідеї / М.С. Трофимук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 379, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 370-379. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0140-4
639544
  Яцкевич І.І. Латиномовний "Літопис Молдавської землі": проблема авторства // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 718. – ISBN 966-581-481-8
639545
  Лучканин С.М. Латиномовні граматики румунської мови кінця XVIII - початку XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Латиномовні граматики румунської мови відіграли помітну роль у формуванні наукового погляду на румунську мову як романську, її "латинське" походження і необхідність заміни кирилиці латиницею, а також представили румунську мову для наукових європейських ...
639546
  Тараніна Б. Латиномовні книги XVI - XVIII ст. з астрології, космографії, космології та астрономії у бібліотеці Києво-Михайлівського монастиря // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 254-260. – ISBN 978-966-95419-8-7
639547
  Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики ХVІІ-першої половини ХVІІІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні / В.П. Маслюк. – Київ : Наукова думка, 1983. – 236 с.
639548
  Кобилецький М. Латиномовні праці європейських дослідників XVI-XVII ст. із проблем магдебурзького права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 56-63. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано латиномовні праці європейських науковців XVI-XVII ст., які досліджували магдебурзьке право.
639549
  Щербина Р.А. Латиномовні соціальні терміни в історіографічних текстах про українські землі до XVIII століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 708-711. – ISBN 966-581-481-8
639550
  Рудакова Ю.К. Латиношрифтні видання творів Іоаникія Галятовського у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-книгознавче дослідження примірників // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 158-181. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
639551
   Латиноязычные источники по истории Древней Руси : Гермния, 9 - пер.пол. 12 в. Сб. текстов. – Москва-Ленинград
[1-я кн.]. – 1989. – 204с.
639552
   Латиноязычные источники по истории Древней Руси : Германия, середина 12 - середина 13 в. Тексты и пер. – Москва
[2-я кн.]. – 1990. – 396 с.
639553
  Маслюк Виталий Петрович Латиноязычные поэтики и риторики XVII - первой половины XVIII в. и их роль в формировании и развитии теории литературы на Украине : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.03, 10.01.08 / Маслюк Виталий Петрович; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 51л.
639554
  Бушуев В.Г. Латинская Америка - США / В.Г. Бушуев. – М, 1987. – 276с.
639555
   Латинская Америка. – Ленинград, 1927. – 131с.
639556
  Волков А.В. Латинская Америка / А.В. Волков. – Москва : Воениздат, 1948. – 144с.
639557
   Латинская Америка. – Москва, 1962. – 311с.
639558
   Латинская Америка. – К, 1963. – 286с.
639559
  Машбиц Я.Г. Латинская Америка = Проблемы экономической географии / Я.Г. Машбиц. – Москва : Мысль, 1969. – 256с.
639560
  Беляев В.П. Латинская Америка / В.П. Беляев. – М., 1971. – 226с.
639561
  Шульговский А.Ф. Латинская Америка / А.Ф. Шульговский. – М., 1972. – 64с.
639562
  Бойко П.Н. Латинская Америка / П.Н. Бойко. – Москва, 1973. – 213с.
639563
  Бушуев В.Г. Латинская Америка / В.Г. Бушуев. – Москва, 1973. – 64с.
639564
   Латинская Америка. – Москва, 1975. – 196с.
639565
   Латинская Америка. – Москва, 1975. – 187с.
639566
   Латинская Америка : справочник. – Москва, 1976. – 304с.
639567
   Латинская Америка. – Москва, 1976. – 204с.
639568
   Латинская Америка. – М, 1976. – 255с.
639569
  Кузнецов А.Г. Латинская Америка / А.Г. Кузнецов, В.Л. Лобер. – М., 1976. – 116с.
639570
   Латинская Америка. – Америка, 1977. – 460с.
639571
   Латинская Америка. – М, 1978. – 272с.
639572
   Латинская Америка : Энциклопедический справочник. – Москва
Т.1. – 1979. – 575с.
639573
  Коваль Б.И. Латинская Америка / Б.И. Коваль. – Москва, 1981. – 198с.
639574
  Горнов М.Ф. Латинская Америка / М.Ф. Горнов, В.Г. Ткаченко. – М : Политиздат, 1981. – 256с.
639575
   Латинская Америка. – М, 1982. – 205с.
639576
  Хачатуров К.А. Латинская Америка / К.А. Хачатуров. – Москва, 1982. – 304с.
639577
   Латинская Америка : Энциклопедический словарь. – Москва
Т.2. – 1982. – 656с.
639578
   Латинская Америка. – Москва, 1983. – 134с.
639579
  Ковалев Е.В. Латинская Америка / Е.В. Ковалев. – Москва, 1983. – 269с.
639580
   Латинская Америка. – М, 1984. – 193с.
639581
   Латинская Америка. – Москва, 1985. – 139с.
639582
  Гаврилова Т.С. Латинская Америка / Т.С. Гаврилова, К.С. Тарасов. – Москва, 1985. – 145с.
639583
  Королев Ю.Н. Латинская Америка / Ю.Н. Королев, М.Ф. Кудачкин. – Москва, 1986. – 349с.
639584
   Латинская Америка. – Москва, 1986. – 188 с.
639585
   Латинская Америка. – Москва, 1986. – 269с.
639586
   Латинская Америка. – Москва, 1987. – 224с.
639587
   Латинская Америка. – М, 1987. – 191с.
639588
   Латинская Америка. – Москва, 1987. – 179 с.
639589
   Латинская Америка / Королев Ю.Н. – Москва, 1988. – 184с.
639590
   Латинская Америка. – Москва, 1988. – 194с.
639591
   Латинская Америка. – М, 1989. – 61с.
639592
   Латинская Америка. – Москва : Наука, 1990. – 205с.
639593
   Латинская Америка : Справочник. – Москва : Политиздат, 1990. – 399с.
639594
   Латинская Америка. – Москва, 1991. – 170с.
639595
   Латинская Америка. – М, 1991. – 172с.
639596
   Латинская Америка. – Москва, 1991. – 195с.
639597
   Латинская Америка. – М, 1992. – 151с.
639598
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 1995
639599
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 1995
639600
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 1995
639601
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 1995
639602
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 1995
639603
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 1995
639604
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 1995
639605
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 1995
639606
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 1995
639607
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 1995
639608
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 1995
639609
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 1995
639610
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 1996
639611
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 1996
639612
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 1996
639613
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 1996
639614
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 1996
639615
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 1996
639616
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 1996
639617
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 1996
639618
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 1996
639619
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 1996
639620
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 1996
639621
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 1996
639622
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 1997
639623
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 1997
639624
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 1997
639625
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 1997
639626
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 1997
639627
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 1997
639628
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2001
639629
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2001
639630
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2001
639631
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2001
639632
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2001
639633
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2001
639634
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2001
639635
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2001
639636
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2001
639637
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2001
639638
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2001
639639
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2001
639640
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2002
639641
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2002
639642
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2002
639643
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2002
639644
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2002
639645
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2002
639646
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2002
639647
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2002
639648
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2002
639649
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2002
639650
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2002
639651
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2002
639652
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2003
639653
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2003
639654
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2003
639655
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2003
639656
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2003
639657
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2003
639658
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2003
639659
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2003
639660
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2003
639661
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2003
639662
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2003
639663
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2003
639664
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2004
639665
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2004
639666
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2004
639667
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2004
639668
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2004
639669
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2004
639670
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2004
639671
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2004
639672
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2004
639673
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2004
639674
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2004
639675
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2004
639676
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2005
639677
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2005
639678
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2005
639679
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2005
639680
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2005
639681
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2005
639682
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2005
639683
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2005
639684
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2005
639685
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2005
639686
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2005
639687
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2005
639688
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2006
639689
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2006
639690
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2006
639691
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2006
639692
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2006
639693
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2006
639694
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2006
639695
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2006
639696
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2006
639697
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2006
639698
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2006
639699
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2006
639700
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2007
639701
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2007
639702
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2007
639703
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2007
639704
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2007
639705
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2007
639706
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2007
639707
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2007
639708
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2007
639709
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2007
639710
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2007
639711
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2007
639712
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2008
639713
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2008
639714
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2008
639715
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2008
639716
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2008
639717
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2008
639718
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2008
639719
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2008
639720
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / РАН, Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2008
639721
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2008
639722
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2008
639723
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2008
639724
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2009
639725
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2009
639726
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2009
639727
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2009
639728
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2009
639729
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2009
639730
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2009
639731
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2009
639732
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2009
639733
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2009
639734
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2009
639735
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2009
639736
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2010
639737
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2010
639738
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2010
639739
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2010
639740
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2010
639741
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2010
639742
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2010
639743
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2010
639744
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2010
639745
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2010
639746
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2010
639747
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2010
639748
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2011
639749
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2011
639750
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2011
639751
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2011
639752
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2011
639753
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2011
639754
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2011
639755
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2011
639756
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2011
639757
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2011
639758
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2011
639759
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2011
639760
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2012
639761
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2012
639762
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2012
639763
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2012
639764
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2012
639765
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2012
639766
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2012
639767
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2012
639768
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2012
639769
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2012
639770
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2012
639771
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2012
639772
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 1. – 2013
639773
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2013
639774
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2013
639775
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2013
639776
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2013
639777
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2013
639778
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2013
639779
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 8. – 2013
639780
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2013
639781
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 10. – 2013
639782
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 11. – 2013
639783
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 12. – 2013
639784
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2014
639785
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2014
639786
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2014
639787
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2014
639788
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2014
639789
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2014
639790
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2014
639791
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2014
639792
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2014
639793
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 1. – 2015
639794
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2015
639795
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0444-748Х
№ 3. – 2015
639796
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0444-748Х
№ 4. – 2015
639797
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0444-748Х
№ 5. – 2015
639798
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 6. – 2015
639799
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 7. – 2015
639800
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 8. – 2015
639801
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 9. – 2015
639802
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
639803
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
639804
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 12. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
639805
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 1. – 2016. – 111 с. – Резюме на рус., англ. яз.
639806
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2016. – 111 с. – Резюме на рус., англ. яз.
639807
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 3. – 2016. – 111 с. – Резюме на рус., англ. яз.
639808
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 4. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
639809
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 5. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
639810
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 6. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
639811
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 7. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
639812
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 8. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
639813
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 9. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
639814
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 10. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
639815
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 11. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
639816
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 12. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
639817
  Федорова Е.С. Латинская Америка : информатизация и проблемы доступа к информации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 32-40. – ISSN 044-748Х
639818
  Слинько А.А. Латинская Америка : революционный процесс в условиях глобализации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 41-48. – ISSN 044-748Х
639819
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1988. – 191с.
639820
   Латинская Америка 80-х годов : иностранный предпринимательский капитал. – Москва
1. – 1988. – 187с.
639821
   Латинская Америка 80-х годов : тенденции общественного развития. – Москва
2. – 1988. – 177с.
639822
   Латинская Америка 80-х годов : Андские страны: актуальные проблемы и тенденции развития. – Москва
3. – 1988. – 182с.
639823
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1989. – 183с.
639824
   Латинская Америка 80-х годов. – М, 1989. – 185с.
639825
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1989. – 179с.
639826
  Брутенц К.Н. Латинская Америка без Доктрины Монро // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 8-30. – ISSN 0044-748Х
639827
  Трушин А. Латинская Америка бунтует против американцев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 15/16. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
639828
  Калугин Г.А. Латинская Америка в агрессивных планах империалистов США / Г.А. Калугин. – М., 1952. – 32с.
639829
  Новикова Н.К. Латинская Америка в английской культуре конца XVIII начала XIX вв. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 4. – С. 72-87. – ISSN 044-748Х
639830
  Зайцев Н.Г. Латинская Америка в борьбе за перестройку международных экономических отношений / Н.Г. Зайцев. – Москва, 1987. – 272с.
639831
  Черноруцкая Л.И. Латинская Америка в борьбе за экономическое освобождение / Л.И. Черноруцкая. – М, 1975. – 78с.
639832
  Волков А.В. Латинская Америка в борьбе против гитлеризма / А.В. Волков. – Москва, 1942. – 47с.
639833
  Селезнев Г.К. Латинская Америка в борьбе против реакции и неоколониализма / Г.К. Селезнев. – Москва, 1976. – 280с.
639834
  Сударев В.П. Латинская Америка в геополитическом треугольнике США - Китай - ЕС
639835
  Сударев В.П. Латинская Америка в геополитическом треугольнике США - Китай - ЕС // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 4-13. – ISSN 0444-748Х
639836
   Латинская Америка в контексте глобального финансово-экономического кризиса : "Круглый стол" в ИЛА // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 4-26. – ISSN 044-748Х
639837
  Шереметьев И.К. Латинская Америка в конце десятилетия: новые невзгоды и испытания // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 4-10. – ISSN 044-748Х
639838
   Латинская Америка в международых отношениях. – Москва : Наука
Т. 1. – 1988. – 282с.
639839
   Латинская Америка в международых отношениях. – Москва : Наука
Т. 2. – 1988. – 379с.
639840
   Латинская Америка в мировой экономике. – Москва, 1991. – 221с.
639841
  Семенов В.Л. Латинская Америка в мировом инновационном процессе // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 30-44. – ISSN 0044-748Х
639842
  Сударев В.П. Латинская Америка в новом геополитическом измерении // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-17. – ISSN 044-748Х
639843
  Шереметьев И.К. Латинская Америка в посткризисный период : [окончание] // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 10-24. – ISSN 044-748Х
639844
   Латинская Америка в прошлом и настоящем. – Москва, 1960. – 464с.
639845
  Хватов Юрий Юрьевич Латинская Америка в системе межимпериалистического соперничества : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Хватов Юрий Юрьевич; КГУ. – Киев, 1986. – 253л. – Бібліогр.:л.196-236
639846
  Хватов Ю.Ю. Латинская Америка в системе межимпериалитического соперничества : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Хватов Ю.Ю.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
639847
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка в системе мировых хозяйственных связей / Л.Л. Клочковский. – М., 1984. – 280с.
639848
   Латинская Америка в системе экономических отношений современного капитализма. – М, 1987. – 235с.
639849
   Латинская Америка в советских исследованиях. – Москва, 1976. – 168с.
639850
   Латинская Америка в советской печати. – Москва, 1965. – 114с.
639851
   Латинская Америка в советской печати. – Москва, 1974. – 225с.
639852
   Латинская Америка в советской печати : Указ. книг. и ст. на рус. яз. о совр. полит. положении, экономике, культуре, географии и истории стран Латинской Америки. 1975-1976 гг. – Москва, 1978. – 244с.
639853
   Латинская Америка в советской печати, 1989-1990. – Москва, 1991. – 212с.
639854
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка в современном мире // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 31-49. – ISSN 044-748Х
639855
   Латинская Америка в стратегических планах империализма. – Москва, 1987. – 111с.
639856
  Коваль А.Г. Латинская Америка в торговых спорах ВТО: тенденции и перспективы / А.Г. Коваль, О.Ю. Трофименко // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 4-21. – ISSN 044-748Х
639857
   Латинская Америка в трудах и творческом наследии академика Н.И. Вавилова : (к 100-летию со дня рождения). – Москва, 1987. – 74 с.
639858
  Яковлев П.П. Латинская Америка в условиях глобальной нестабильности // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 12-29. – ISSN 0044-748Х
639859
   Латинская Америка в цифрах. – Москва, 1971. – 394с.
639860
   Латинская Америка в цифрах. – Москва, 1979. – 216с.
639861
   Латинская Америка в цифрах : (Справочник). – Москва : Наука, 1989. – 203с. – ISBN 5-02-010755-7
639862
  Коваль Б. Латинская Америка вновь с удивлением смотрит на Россию // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2006. – № 12. – С. 4-23. – ISSN 044-748Х
639863
  Тиберио Грациани Латинская Америка и Евразия: центры нового многополярного мира // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 27-35
639864
  Дабагян Э. Латинская Америка и Иран // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 12. – С. 91-101. – ISSN 0131-2227
639865
  Тьери Петер Латинская Америка и Карибский бассейн // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 229-246. – ISSN 0869-44435
639866
  Глинкин А.Н. Латинская Америка и мировой исторический процесс в 19 - 20 вв. / А.Н. Глинкин. – Москва, 1970. – 15с.
639867
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка и мировые центры силы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 8-27. – ISSN 0044-748Х


  Проблемы хозяйственного взаимодействия.
639868
  Лексютина Я.В. Латинская Америка и Республика Корея: торгово-экономические аспекты взаимодействия в 1948-2015 гг. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 29-44. – ISSN 0044-748Х
639869
   Латинская Америка и Россия сквозь призму постмодерна. Научная конференция в ИЛА РАН // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-64. – ISSN 044-748Х
639870
  Рашковский Евгений Борисович Латинская Америка и Россия: цивилизационные параллели // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 104-110. – Бібліогр.: с. 104-109. – ISSN 0131-2227
639871
  Александренков Э.Г. Латинская Америка и цивилизационный подход. По поводу издания "Латиноамериканская цивилизационная общность в глобализирующемся мире" // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 169-182. – ISSN 0869-5415
639872
  Хейфец В. Латинская Америка между ОАГ и СЕЛАК / В. Хейфец, Л. Хадорич // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 4. – С. 90-100. – ISSN 0131-2227
639873
  Яковлев П.П. Латинская Америка на переломе трендов. Опыт осмысления новых явлений // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 7. – С. 4-18. – ISSN 0044-748Х


  В статье дается структурный анализ ключевых экономических и социальнополитических перемен, происходящих в латиноамериканских странах на современном этапе, определяющих нынешнюю макроситуацию, а также формирующих стратегический вектор развития региона в ...
639874
  Яковлев П.П. Латинская Америка на переломе трендов. Опыт осмысления новых явлений // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 8. – С. 7-22. – ISSN 0044-748Х
639875
  Мойсейкин Ю.Н. Латинская Америка перед лицом мирового экономического кризиса / Ю.Н. Мойсейкин, Э. Охеда // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 37-52. – ISSN 044-748Х
639876
  Сизоненко А. Латинская Америка прочно вошла в обойму русской дипломатии // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 67-87. – ISSN 0130-9625
639877
  Вольский В. Латинская Америка, нефть и независимость. / В. Вольский. – Москва, 1964. – 365с.
639878
  Варламов И. Латинская Америка, такая разная и притягательная // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 19. – С. 34-39. – ISSN 0234-1670


  Подорожі по Латинській Америці
639879
  Джеймс П. Латинская Америка. / П. Джеймс; Под ред.Н.Н.Баранского. – Сокр.пер. с англ. – Москва, 1949. – 764 с.
639880
  Скляр В.И. Латинская Америка. / В.И. Скляр. – М, 1980. – 64с.
639881
  Сергеев К.С. Латинская Америка: борьба за независимость / К.С. Сергеев. – М., 1975. – 232с.
639882
   Латинская Америка: возвращение на авансцену мировой полтитики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 2. – С. 90-100. – ISSN 0131-2227
639883
   Латинская Америка: вызовы посткризисного периода // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 27-43. – ISSN 044-748Х


  "Круглый стол" в ИЛА РАН.
639884
  Хачатуров К.А. Латинская Америка: идеология и внешняя политика / К.А. Хачатуров. – Москва : Международные отношения, 1983. – 320 с.
639885
  Кузьмин В.В. Латинская Америка: интеграция и двусторонние экономические связи // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 35-49. – ISSN 044-748Х
639886
  Дабагян Э. Латинская Америка: итоги избирательного цикла // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 69-75. – ISSN 0131-2227
639887
  Посконина Л.С. Латинская Америка: критика леворадикальных концепций / Л.С. Посконина. – М., 1988. – 173с.
639888
  Ивановский З.В. Латинская Америка: метаморфозы политической модернизации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 14-24. – ISSN 044-748Х
639889
  Зиновьева Р.А. Латинская Америка: миграция населения и рост промышленного пролетариата / Р.А. Зиновьева. – Москва, 1978. – 167с.
639890
  Зафесов Г.Р. Латинская Америка: объединение или разобщение / Г.Р. Зафесов. – Москва, 1971. – 232с.
639891
  Вольский В.В. Латинская Америка: особенности развития и общая характеристика хозяйства : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 3-8 : Табл., карта
639892
  Селиванов В.Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости / В.Н. Селиванов. – М, 1984. – 173с.
639893
  Донечанин Василиан Латинская Америка: перспективы турпотоков : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 58-61 : Фото. – ISSN 1998-8044
639894
  Слинько А.А. Латинская Америка: правоцентристский тренд в альтернативной политике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 044-748Х
639895
  Шереметьев И.К. Латинская Америка: прерванное развитие // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 044-748Х
639896
  Кондратьева А.В. Латинская Америка: проблемы борьбы за единство профсоюзного движения / А.В. Кондратьева. – Москва : Наука, 1976. – 191 с.
639897
  Холодков Н.Н. Латинская Америка: проблемы внешней задолженности / Н.Н. Холодков. – М., 1979. – 155с.
639898
   Латинская Америка: проблемы единства антиимпериалистических сил : сборник статей. – Москва : [ИЛА]
Ч. 1. – 1974. – 254 с.
639899
   Латинская Америка: проблемы единства антиимпериалистических сил : сборник статей. – Москва : [ИЛА]
Ч. 2. – 1974. – 243 с.
639900
  Клочковский Л. Латинская Америка: проблемы модернизации экономики // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 12. – С. 47-55. – ISSN 0131-2227
639901
  Кузнецова Э.Е. Латинская Америка: проблемы социального обеспечения / Э.Е. Кузнецова. – Москва : Наука, 1973. – 207 с.
639902
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка: противоречия посткризисного развития // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 11. – С. 4-20. – ISSN 044-748Х
639903
  Красильщиков В. Латинская Америка: прощание с зависимостью // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 2. – С. 85-94. – ISSN 0131-2227
639904
  Шереметьев И.К. Латинская Америка: регион социальных контрастов // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 7-14. – ISSN 044-748Х
639905
  Зайцев Н.Г. Латинская Америка: региональное сотрудничество и борьба за экономическую самостоятельность / Н.Г. Зайцев. – М., 1977. – 184с.
639906
  Зайцев Н.Г. Латинская Америка: региональное сотрудничество и борьба за экономическую самостоятельность / Н.Г. Зайцев. – М., 1983. – 184с.
639907
   Латинская Америка: сельскохозяйственное производство и мировой рынок. – Москва, 1991. – 203с.
639908
  Бобровников А.В. Латинская Америка: символы истории и "осевое время" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 22-30. – ISSN 044-748Х
639909
  Фучс Х. Латинская Америка: современные социально-экономические проблемы. / Х. Фучс. – М., 1986. – 200с.
639910
  Черноруцкая Л.И. Латинская Америка: современные тенденции внешнеэкономической политики / Л.И. Черноруцкая. – М, 1975. – 200 с.
639911
  Пащук В.В. Латинская Америка: сражающийся континент / В.В. Пащук. – Киев, 1987. – 229с.
639912
  Мерин Б.М. Латинская Америка: студенчество и революционный процесс / Б.М. Мерин. – М., 1975. – 318с.
639913
  Шемякин Я.Г. Латинская Америка: традиции и современность. / Я.Г. Шемякин. – М., 1987. – 189с.
639914
  Григулевич И.Р. Латинская Америка: церковь и революционное движение, 1960 - нач. 80-х гг. / И.Р. Григулевич. – Москва, 1988. – 170с.
639915
  Яковлев П.П. Латинская Аметрика в стратегии империализма США / П.П. Яковлев. – М, 1984. – 63с.
639916
  Никифоров В. Латинская граматика по Штегману / В. Никифоров. – 23-е. – М.-Птгр, 1918. – 280с.
639917
  Люблинская А.Д. Латинская палеография. (Учеб. пособие для гос. ун-тов и пед. ин-тов / А.Д. Люблинская. – Москва, 1969. – 192с.
639918
  Федорова Е.В. Латинская эпиграфика. / Е.В. Федорова. – М., 1969. – 374с.
639919
  Никифоров Б.С. Латинская юридическая фразеология / Б.С. Никифоров. – М, 1979. – 264с.
639920
   Латински извори за българската история = Fontes Latini historiae Bulgaricae : в 12 т. – София : Българската Академия на науките
Т. 3. – 1958. – 406 с.
639921
   Латинские выражения и пословицы. – Свердловск, 1971. – 13с.
639922
  Лазарович В.В. Латинские заимстования в системе немецкой фразеологии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Лазарович В.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 24л.
639923
  Медовиков П. Латинские императоры в Константинополе и их отношение к независимым владетелям греческим и туземному народонаселению вообще : исторические исследования П. Медовикова. – Москва : [б. и.], 1849. – 134 с. : ил.
639924
  Свердлов М.Б. Латинские источники по истории Древней Руси 9 - первой половины 12 вв. (Германия) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Свердлов М.Б. ; Лен. от-ние Ин-т ист. СССР, АН СССР. – Ленинград, 1968. – 18 с.
639925
  Белоусов В.Д. Латинские квадраты, квазигруппы и их приложения / В.Д. Белоусов, Г.Б. Белявская. – Кишинев, 1989. – 75с.
639926
  Павлюк Е.О. Латинские крылатые выражения как источник изучения древнеримской истории и культуры / Е.О. Павлюк, Я.Ю. Телкова // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 265-271. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
639927
  Матвеев А.Я. Латинские лексические кальки в немецком языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Матвеев А.Я.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1966. – 21л.
639928
  Федорова Е.В. Латинские надписи : Уч .пособие для исп. и филол. спец. ун-тов и пед. ин-ов / Е.В. Федорова. – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1976. – 280с. : ил., 1 л. – Список лит.: с.5-7. Указ лат. и рус. имен и классов надписей с.259-274
639929
  Соломоник Э.И. Латинские надписи Херсонеса Таврического / Э.И. Соломоник. – М., 1983. – 95с.
639930
   Латинские названия бактерий и их синонимы : об использовании названий бактерий. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1978. – 356 с. + Приложение 2-е
639931
  Горностаев Г.Н. и др. Латинские названия животных и растений : учебное пособие / Г.Н. и др. Горностаев. – Москва : Московский университет, 1974. – 147 с.
639932
   Латинские пословицы и афоризмы. – Алма-Ата, 1964. – 55с.
639933
  Бернадская Елена Викторовна и др. Латинские рукописи 5-12 веков Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина : Крат. описание для Свод. кат. рукописей, хранящихся в СССР / Археогр. комис. АН СССР; Б-ка АН СССР; Сост.: Е. В. Бернадская и др. – Ленинград : БАН
Ч. 1. – 1983. – 83с.
639934
  Киселева Л.И. Латинские рукописи Библиотеки Академии наук СССР / Л.И. Киселева. – Л, 1978. – 320с.
639935
  Ярко Е.Ю. Латинские рукописи в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина: перспективы исследования // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 249-252. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Стаття містить загальну інформацію про колекцію латинських рукописів ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна (хронологічні рамки, походження, класифікація рукописів, характеристика їх змісту) і описи окр. манускриптів (курси риторики, поетики, діалектики, збірки ...
639936
  Петровский Ф.А. Латинские эпиграфические стихотворения / Ф.А. Петровский. – М., 1962. – 152с.
639937
  Боровский Я.М. Латинский язык / Я.М. Боровский, А.В. Болдырев. – Л, 1940. – 279с.
639938
  Боровский Я.М. Латинский язык / Я.М. Боровский, А.В. Болдырев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1949. – 440с.
639939
   Латинский язык. – М, 1949. – 140с.
639940
  Боголепов В.М. Латинский язык / В.М. Боголепов. – М, 1950. – 296с.
639941
  Боголепов В.М. Латинский язык / В.М. Боголепов. – Изд. 2-е, исп. и доп. – М, 1955. – 335с.
639942
  Козлова Г.Г. Латинский язык / Г.Г. Козлова. – 2-е. – Ленинград, 1959. – 24с.
639943
  Боровский Я.М. Латинский язык / Я.М. Боровский, А.В. Болдырев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1961. – 447с.
639944
   Латинский язык. – М, 1961. – 375с.
639945
  Поняева Л.П. Латинский язык / Л.П. Поняева. – М., 1961. – 12с.
639946
  Франк Л.Д. Латинский язык / Л.Д. Франк. – Душанбе, 1962. – 179с.
639947
  Мирошенкова В.И. Латинский язык / В.И. Мирошенкова. – М., 1966. – 36с.
639948
  Сезин М.В. Латинский язык / М.В. Сезин. – Ташкент, 1967. – 191с.
639949
  Голосов А.В. Латинский язык / А.В. Голосов. – Москва, 1967. – 248с.
639950
  Мирошенкова Латинский язык / Мирошенкова, Н.А. Федоров. – М., 1968. – 216с.
639951
   Латинский язык. – М, 1969. – 384с.
639952
   Латинский язык. – Ташкент, 1969. – 80с.
639953
   Латинский язык. – Иркутск, 1970. – 230с.
639954
  Козлова Г.Г. Латинский язык / Г.Г. Козлова. – Москва, 1972. – 127с.
639955
  Филиппович З.Я. Латинский язык / З.Я. Филиппович. – М, 1972. – 187с.
639956
   Латинский язык. – Л, 1974. – 256с.
639957
  Филиппович З.Я. Латинский язык / З.Я. Филиппович. – Киев : Вища школа, 1978. – 206 с.
639958
  Жабская Л.Г. Латинский язык / Л.Г. Жабская. – Ашхабад, 1979. – 48с.
639959
  Винничук Л. Латинский язык : Самоучитель / Л. Винничук. – Москва, 1980. – 327с.
639960
   Латинский язык : Учебник. – 3-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1983. – 320с.
639961
  Винничук Л. Латинский язык : Самоучитель для студентов гуманитарных факультетов университетов и педагогических вузов / Л. Винничук. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1985. – 328с.
639962
  Гончарова Н.А. Латинский язык / Н.А. Гончарова. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 342с.
639963
  Дерюгин А.А. Латинский язык / А.А. Дерюгин, Л.М. Лукьянова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 294с.
639964
  Покровская З.В. Латинский язык / З.В. Покровская, Н.Л. Кацман. – М., 1987. – 367с.
639965
  Гончарова Н.А. Латинский язык : Практическое пособие по лексике и грамматике / Н.А. Гончарова. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 198с.
639966
   Латинский язык. – 4-е изд. – Москва : Высшая школа, 1994. – 384с. – ISBN 5060016943
639967
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 4-е изд. испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1995. – 384с. – ISBN 5-06-001694-3
639968
  Кацман Н.Л. Латинский язык / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – Москва : Владос, 1996. – 432с. – ISBN 5-87-065-041-0
639969
  Кацман Н.Л. Латинский язык / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – М, 1996. – 432с.
639970
   Латинский язык : Учебник для студ. педагогических вузов. – 5-е изд., стереот. – Москва : Высшая школа, 1997. – 384с. – ISBN 5-06-003473-9
639971
   Латинский язык : Учебник. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 1998. – 384с. – ISBN 5-06-003473-9
639972
  Гончарова Н.А. Латинский язык : Учебник / Н.А. Гончарова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Остожье, 1999. – 352с. – ISBN 5-86095-119-1
639973
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 6-е изд., стереот. – Москва : Высшая школа, 2000. – 384с. – ISBN 5-06-003744-4
639974
  Кацман Н.Л. Латинский язык : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 6-е изд. – Москва : Владос, 2001. – 456с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00767-Х
639975
  Гарник А.В. Латинский язык : Учебное пособие для студ. юридических специальностей высших учебных заведений / А.В. Гарник, Г.Р. Наливайко, Г.И. Шевченко. – Минск : БГУ, 2002. – 149 с. – ISBN 985-445-633-1
639976
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2002. – 384с. – ISBN 5-06-004216-2
639977
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2003. – 384с. – ISBN 5-06-004216-2
639978
  Кацман Н.Л. Латинский язык : учебник для студ. высших учебных заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 6-е изд. – Москва : Владос, 2003. – 456 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00300-3
639979
  Жулай С.Т. Латинский язык для студентов - юристов : Учебн.-метод. пособ. / С.Т. Жулай, Е.К. Куварова. – Київ : МАУП, 1998. – 110с. – ISBN 966-7312-33-Х
639980
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов : Учебное пособие для юристов / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – Москва : Кафедра -М, 1998. – 445с. – ISBN 5-8059-0028-9
639981
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – 2-е изд., испр. – Минск : Новое знание, ООО, 1999. – 448с. – ISBN 985-6516-05-6
639982
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений обуч по юрид. спец. / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – 3-е изд., испр. – Минск : Новое знание, ООО, 2000. – 448с. – ISBN 985-6516-10-2
639983
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов : Учебное пособие / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – 5-е изд., исправл. – Київ : Новое знание, 2003. – 448с. – ISBN 5-94735-028-9
639984
  Буркат А.П. Латинский язык и основы ... / А.П. Буркат, 1989
639985
   Латинский язык и основы терминологии. – М, 1982. – 336с.
639986
  Чернявский М.Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологиии : Учебник для студ.вузов / М.Н. Чернявский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1994. – 384с. – (Учеб.литература.Для студ.фармацевтических ин-тов). – ISBN 5-225-00885-2
639987
  Широкова А.В. Латинский язык на Балканах / А.В. Широкова. – Минск, 1967. – 117с.
639988
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – М, 1945. – 839с.
639989
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – М, 1956. – 384с.
639990
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – 4-е изд. – М, 1958. – 388с.
639991
  Козлова Г.Г. Латинский язык. / Г.Г. Козлова. – 5-е. – М., 1963. – 68с.
639992
  Лемпель Н.М. Латинский язык. / Н.М. Лемпель. – М., 1966. – 252с.
639993
  Козлова Г.Г. Латинский язык. / Г.Г. Козлова. – 6-е. – М., 1967. – 64с.
639994
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – М, 1970. – 432с.
639995
  Козлова Г.Г. Латинский язык. / Г.Г. Козлова. – М., 1972. – 284с.
639996
  Ляндесберг Я.С. Латинский язык. (Учеб. пособие для вет. вузов и фак). / Я.С. Ляндесберг, Н.Н. Голиков. – 2-е изд. – М., 1956. – 243с.
639997
  Ляндесберг Я.С. Латинский язык. (Учеб. пособие для вет. ин-тов и фак.) / Я.С. Ляндесберг, Н.Н. Голиков. – 3-е изд., испр. – М., 1961. – 243с.
639998
  Обновленский А.П. Латинский язык. Метод. пособие. Для студ.-заоч. юридич. фак-та. / А.П. Обновленский; Доватур А.И. – Л., 1965. – 48с.
639999
  Калашникова В.Н. Латинский язык. Уч. пособие для студ. биол.-почв. фак-та / В.Н. Калашникова. – Иркутск
ч. 2. – 1974. – 183с.
640000
  Калашникова В.Н. Латинский язык. Уч. пособие для студ. биолого-почвенного фак-та. / В.Н. Калашникова. – Иркутск, 1977. – 110с.
<< На початок(–10)631632633634635636637638639640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,