Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>
328001
  Карасьов М. "Вплинути на хід літературного процесу може тільки об"єктивна критика" / розмову записав Петро Сорока // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 8-9
328002
  Сірук М. "Вражаюча демонстрація єдності" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 6


  Перші оцінки виступу Генснка НАТО Єнса Столнберга на спільній сесії Конгресу.
328003
  Яблонская А.Д. "Врата восприятия" человека и когнитивно-психологическая архитектура / А.Д. Яблонская, А.В. Коновалюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 177-185. – ISSN 2077-3455
328004
  Верб Э.А. "Врата священного источника". Опыт реализации авторского культурно-образовательного проекта в системе профессиональной подготовки бакалавра-педагога // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 36-44. – ISSN 0321-0383


  На примере интегрированного авторского курса «Художественная культура Санкт-Петебурга в контексте воспитания» дано обоснование нового подхода к преподаванию культурологических дисциплин в педагогическом университете с учетом необходимости их связи с ...
328005
  Подп"ятникова А. Вплив транзитивного простору держави на розвиток суспільства: державно-управлінський аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 1 (32). – C. 49-53. – ISSN 2414-4436
328006
  Вадзюк Степан Вплив транс-жирів на стан здоров"я / Вадзюк Степан, Ратинська Оксана // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 8-9 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
328007
  Вадзюк С.Н. Вплив транс-жирів на стан здоров"я / С.Н. Вадзюк, О.М. Ратинська // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 2-4. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 4, квітень)
328008
  Юхимець Р.С. Вплив трансакційних витрат на трансформацію ринку природного газу України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 60-77. – ISSN 1605-7988
328009
  Етокова О.В. Вплив транскордонного злиття і поглинання на економічну безпеку приймаючої країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 484-488
328010
  Циганов С.А. Вплив транснаціоналізації на розвиток конкурентних відносин / С.А. Циганов, В.О. Сизоненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 77-88. – ISSN 2308-6912


  Досліджено сутність транснаціоналізації як особливої стадії глобалізації економіки. Розкрито сутність транснаціональних корпорацій (ТНК), визначено їх місце у системі міжнародних економічних відносин. Проаналізовано роль ТНК в контексті їх особливого ...
328011
  Батрименко В.В. Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 76-79
328012
  Панченко Ксенія Володимирівна Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною екномікою : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Панченко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
328013
  Панченко Ксенія Володимирівна Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною економікою : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Панченко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 224с. + Додатки: л. 40. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.213-224
328014
  Петрів Т.І. Вплив трансплантації стовбурових клітин нервового гребеня на регенерацію периферичного нерва при його травматичному ураженні в експерименті : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Петрів Тарас Ігорович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
328015
  Лимарь Т.В. Вплив транспортної інфраструктури на розвиток регіонального туризму // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 137-139
328016
  Дронова О. Вплив транспортної системи Києва на життя і мобільність його жителів / О. Дронова, Є. Боклаг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 94-100. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості суспільно-географічних досліджень міських транспортних систем та їхнього впливу на життєдіяльність населення. Проаналізовано індикатори розвитку транспортних мереж і сучасні вимоги до міського пасажирського транспорту. Виявлено, ...
328017
  Булана О.О. Вплив трансфертного ціноутворення на здійснення митної оцінки товарів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 59-71 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
328018
  Шкляр В.М. Вплив трансформації грунтового вбирного комплексу на вміст гумусу в сирому лісовому грунті // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 5-6. – ISBN 978-966-2742-92-5
328019
  Кушніренко Д. Вплив трансформації операційних затрат на оцінку незавершеного виробництва // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 146-152. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
328020
  Петренко М.М. Вплив трансформацій інституту ціноутворення на розвиток аграрного сектора України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 36-47. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (75/76)). – ISSN 2310-8185
328021
  Артеменко І.Л. Вплив трансформаційних процесів на інвестиційне середовище // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 102-104. – ISSN 2306-6806
328022
  Соколова А.О. Вплив трансформаційних процесів на результативність аграрного сектора економіки Волинської області / А.О. Соколова, Т.М. Ратошнюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 49-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
328023
  Герцрікен С. Вплив третього елемента на дифузію цинка у в-латунь / С. Герцрікен, І. Дехтяр, Г. Онопрієнко, 1952. – [8] c.
328024
  Максимів І.В. Вплив триазинових гербіцидів на вільнорадикальні процеси у тканинах карася сріблястого (Carassius auratus I...) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Максимів Іван Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
328025
  Доді К. Вплив трибуналів ad-hoc на звичаєве міжнародне гуманітарне право щодо неміжнародних збройних конфліктів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 36-41.
328026
  Чернишенко І.І. Вплив тривалого використання добрив на відтворення родючості дерново-підзолистого грунту і продуктивність польової сівозміни в Поліссі. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.04 / Чернишенко І.І.; Нац. аграрний ун-т. – К., 2000. – 20л.
328027
  Ніконенко В.М. Вплив тривалого внесення мінеральних добрив на вміст обмінних катіонів у грунті // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 124-127 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
328028
  Стасюк О. Вплив тривалого голодування на людину та трансгенераційні наслідки Голодомору-геноциду // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 16-23. – ISSN 2664-4282
328029
  Черно О.Д. Вплив тривалого застосування добрив у зерно-буряковій сівозміні на калійний фонд та баланс калію чорнозему опідзоленого правобережного Лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г..наук: 06.00.04 / Черно О.Д.; Нац. аграрний ун-т. – К., 1996. – 29л.
328030
  Дегодюк С.Е. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на зміни потенційної і ефективної родючості сірого лісового грунту / С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, Ю.Д. Боднар // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 43-48 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0372-8498
328031
   Вплив тривалого застосування органічної системи землеробства на стан мікробних угруповань чорнозему опідзоленого в зерно-кормових сівозмінах / О.Є. Найдьонова, О.І. Маклюк, Г.О. Цигічко, Л.О. Шедєй, Р.В. Акімова, В.Б. Гвоздік // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 82-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0587-2596
328032
  Дудченко В.М. Вплив тривалого застосування різних систем основного обробітку на агрофізисні властивості грунту і продуктивність ланки зерно-бурякової сівозміни в умовах правобережного лісостепу : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.01. / Дудченко В.М.; Нац.аграрн.ун-т. – Київ, 1999. – 16л.
328033
  Лозовіцький П.С. Вплив тривалого зрошення на валовий хімічний склад темно-каштанового грунту Каховської зрошувальної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-39. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто результати зміни вмісту валового хімічного складу і мікроелементів у грунтах Каховської зрошувальної системи в умовах 27 річного зрошення.
328034
   Вплив тривалого інтрагастрального введення щурам 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин івін на Mg2+, Ca2+ - та Na+, K+-атфазну активність пламатичних мембран гепатоцитів / С.В. Яблонська, Г.В. Островська, О.М. Філінська, Т.В. Рибальченко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-15. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що гербіцид 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота) та стимулятор росту рослин івін (N-оксид-2,6-диметил-піридин) є мембраноактивними препаратами і впливають на функціональну активність плазматичних мембран печінки щурів. Обидва препарати ...
328035
   Вплив тривалої гіпергастринемії на транспортну функцію ободової кишки щурів / Т. Гурленко, В. Бабан, Т. Овчарик, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив довготривалої (протягом 28 та 35 днів) омепразол-викликаної гіпергастринемії на транспорт води та електролітів (Na+, K+ та Cl-) через епітелій ободової кишки методом перфузії ізольованої ділянки кишки in vivo. Виявлено зниження рівня ...
328036
   Вплив тривалої гіпоацидності шлункового соку на морфо-функціональний стан органів травлення та його корекція мультипробіотиками групи "Симбітер" / К. Абдулахад, Т. Фалалєєва, В. Кухарський, І. Прибитько, Г. Толстанова, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Тривала гіпоацидність шлункового соку у щурів, викликана омепразолом, призводить до розвитку дисбактеріозу в шлунку щурів та тотальної гіперплазії, що проявляється у вираженому збільшенні дебіту соляної кислоти базальної шлункової секреції. ...
328037
  Грудко Н.О. Вплив тривалості вирощування в басейнах на якісні параметри мальків веслоноса / Н.О. Грудко, І.М. Шерман // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 85-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
328038
  Романюк Г. Вплив трофічної стратегії на структуру нижньої щелепи у представників ряду Carnivora // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-14. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проведено морфо-функціональний аналіз щелепного апарату деяких представників ряду Carnivora у зв"язку з трофічною спеціалізацією. Наше дослідження вивчає вплив механічних навантажень і трофічної поведінки на певні параметри нижньої ...
328039
  Вовканич С.Й. Вплив трудового колективу на прискорення НТП / С.Й. Вовканич. – Київ : Знання, 1983. – 32 с.
328040
  Шваб Л.І. Вплив трудового потенціалу на основні тенденції економічного розвитку та інвестиційну привабливість промислових підприємств в умовах фінансової кризи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 241-246. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
328041
  Номер О.В. Вплив трудового потенціалу на сталий розвиток регіону (на прикладі Київської області) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 165-168
328042
  Васильчак С.В. Вплив трудової еміграції на економічну безпеку прикордонних регіонів України / С.В. Васильчак, О.О. Галаченко, О.А. Данило // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (225). – С. 93-99. – ISSN 2522-1620
328043
  Стаканов Р.Д. Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Стаканов Р.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 234 л. + Додатки: л. 198-208. – Бібліогр.: л. 209-234
328044
  Стаканов Р.Д. Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02. / Стаканов Р.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
328045
  Якобінчук В. Вплив трудової міграції на сільське безробіття на Київщині // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-37
328046
  Володько В.В. Вплив трудової міграції на сімейні ролі сучасних українських жінок (з досвідом роботи в Польщі та Греції) : дис. ... канд. соціологічних наук : 22.00.03 / Володько В.В. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 273 л. + Додаток: л. 186-253. – Бібліогр.: л. 254-273
328047
  Володько В.В. Вплив трудової міграції на сімейні ролі сучасних українських жінок (з досвідом роботи у Польщі та Греції) : автореф. дисс. ... канд. соціологічних наук : 22.00.03 / Володько В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
328048
  Пазюк О. Вплив трудової міграції на стан функціонування ринку праці України / О. Пазюк, Т. Біденко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 36-43
328049
  Кулешова К.І. Вплив турецької моделі зовнішньої політики на політику держав пострадянського простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 151-159


  The article deals with the influence of Turkish model of foreign policy on the post-Soviet space. The author points out that in case of successfulness of the model it can be used by the other Islamic states and provoke stable cooperation all over the ...
328050
  Гуменюк Ю.П. Вплив туризму на економічне зростання в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 102-106
328051
  Гілета Л.А. Вплив туристично-рекреаційної діяльності на стан зелених зон Львівської урбоекосистеми // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 37-44. – ISSN 2308-135X


  Проаналізовано зелену зону, що виділяється в межах Львівської урбоекосистеми. Це система територій із зеленими насадженнями на незабудованих відкритих просторах в межах міста або приміської зони, що мають екологічне, економіко-господарське, рекреаційне ...
328052
  Панасюк І.П. Вплив туристичної галузі на функціонування вітчизняних авіакомпаній // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 4. – С. 31-34. – ISSN 2409-1944
328053
  Карп В. Вплив туристичної індустрії на міжнародні конкурентні позиції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 62-66
328054
  Чіч-Жен Шіє Вплив туристичної мотивації на туристичні знання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 443-451 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
328055
  Грицку В. Вплив туристичної та анторогенної діяльності на розвиток Хотинського національного природного парку / В. Грицку, К. Грек // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 85-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
328056
  Апончук Л.С. Вплив тютюнопаління на функціональний стан жіночого організму : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Апончук Людмила Степанівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
328057
  Хорошун О.Б. Вплив уведення евро на європейські фінансові ринки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються основні наслідки введення євро для окремих сегментів європейських фінансових ринків та банківського сектора.
328058
  Левантівська Б.М. Вплив угноення та обробітку грунту на активізацію азотобактеру за польових умов. (Попередні досліди) / Б.М. Левантівська. – К., 1931. – 28с.
328059
  Соловйов О. Вплив Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на антидискримінаційне правове регулювання державних закупівель України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 59-66. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
328060
  Березовська І.А. Вплив угоди про асоціацію з Євросоюзом на правову систему України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 179-185


  На сьогодні відносини України з Євросоюзом знаходяться на вирішальному етапі: від того, чи буде укладено між сторонами угоду про асоціацію, залежить їх подальший розвиток. В статті зроблено спробу визначити основні напрямки впливу майбутньої угоди про ...
328061
  Шмиголь Н.М. Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на економічне становище / Н.М. Шмиголь, Д.О. Кайнара, А.А. Антонюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 27-30. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
328062
  Стрєльцова О.В. Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на реформування національного виборчого законодавства // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 281-285. – ISBN 978-617-7069-57-6
328063
  Діковська І. Вплив угоди сторін на вибір правових норм, що регулюють міжнародні договірні зобов"язання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 201-209. – ISSN 1993-0909
328064
  Березін В.Б. Вплив ударно-коливального навантаження на кінетику поля деформацій та механічні властивості металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Березін Валентин Борисович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
328065
  Бикін А.В. Вплив удобрення на врожай та якість сої за прямої сівби (без обробітку грунту) / А.В. Бикін, О.Л. Козачок // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 134-140 : табл. – Бібліогр.: с. 140. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
328066
  Кургак В.Г. Вплив удобрення та режимів використання на продуктивність різнотипних лучних травостоїв / В.Г. Кургак, В.М. Волошин // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 166-178 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
328067
  Шевчук О.С. Вплив узгоджених дій учасників страхового ринку на розвиток конкуренції на цьому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 100-102. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено позитивні та негативні ефекти конкуренції на ринку для споживачів та конкуруючих фірм. Автором зазначені різні типи антиконкурентних угод зокрема у їх зв"язку з ринком страхування. Також у статті наведено, яким чином угоди між ...
328068
  Ситник О.В. Вплив українізаційних процесів у 20—30-х рр. ХХ ст. на творення навчальних видань в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті зроблено спробу схарактеризувати книготворення у 20-30-х рр. ХХ ст., що відбувалося під впливом українізаційних процесів, а також визначити ті знахідки і здобутки видавців, які є цікавими, важ ливими, корисними для сьогодення. The article ...
328069
  Воропаєва Т. Вплив українознавства на формування національної ідентичності особистості в сучасному освітньому просторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 174-177
328070
  Коваль А. Вплив українських адвокатів на державотворчі процеси початку XX століття // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 39-41
328071
  Шабельник Г.П. Вплив українських національних чинників на світогляд та політичну свідомість революційних народників (60-70-ті роки XIX ст.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 641. – С. 29-34. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 7). – ISSN 0453-8048
328072
  Юсов С.Л. Вплив українських радянських істориків на формування ідеологічних концептів (на прикладі діяльності В. Голобуцького) // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 475-485. – ISBN 966-7769-54-2
328073
  Одробінський Ю. Вплив українського концептуального мистецтва на розвиток сучасного дизайну / Ю. Одробінський, О. Тригуб // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 93-99. – ISSN 2413-4767
328074
  Антонюк О.В. Вплив української діаспори на формування національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 3-9
328075
  Ємець Т. Вплив української ідентичності Володимира Антоновича на його життєвий шлях // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 213-216. – ISBN 978-966-439-357-4
328076
  Гуйванюк М. Вплив української літературної інтелігенції Галичини й Буковини на боротьбу з лихварством і пияцтвом наприкінці XIX - на початку XX ст. // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 22-26
328077
  Будз Г. Вплив української ментальності на формування структурних особливостей української філософії // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – C. 33-42. – (Серія "Філософія" ; вип. 20). – ISSN 2312-1211
328078
  Бевзенко В. Вплив української міфології на розвиток хореографічного мистецтва // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 140-142
328079
  Лазаренко О. Вплив української мови на написання носових голосних у польськомовних творах Лазаря Барановича // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 218-222. – ISBN 966-650-037-X
328080
  Яким З.М. Вплив української мови на німецькомовну компетенцію Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 548-552. – (Б-ка Ін-ту філології)
328081
  Совтис Н.М. Вплив української мови на систему словозміни польської мови творів Л.Е. Венглінського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 183-192. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто систему словозміни Л.Е. Венглінського на матеріалі польськомовних текстів. У поезії спостерігаємо найбільш типові для польської мови українсько-польського пограниччя властивості, що є наслідком впливу української мови та засвідчені ...
328082
  Рудник І. Вплив української народної пісні на поетичне формування Дніпрової Чайки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 361-370
328083
  Безотосний М.Т. Вплив української національної ідеї на соборність України // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 112-116. – ISSN 2075-1451
328084
  Федик Ю. Вплив українців Канади на розвиток канадсько-українських відносин / Ю. Федик, А. Дідух // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 55-62. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
328085
  Чуприна Р.Г. Вплив ультразвукового навантаження на особливості субструктури кристалів LiNbO3 / Р.Г. Чуприна, М.О. Боровий, І.В. Островський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 429-434. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено форму рентгенівських кривих гойдання (КГ) при відбиванні La1-ліній W від площин (010) монокристалічних зразків LiNbO3, за умови поширення у зразках ультразвукових хвиль (УЗХ) мегагерцевого діапазону. Вперше експериментально ...
328086
   Вплив ультразвукової кавітаційної обробки на мікромеханічні властивості аморфних стопів / Т.Л. Цареградська, І.В. Плющай, В.В. Козаченко, А.М. Курилюк, С.Г. Розуван, О.І. Плющай // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: V.A. Tatarenko, S.V. Akhonin, М.О. Belogolovskii [et al.]. – Kyiv, 2021. – Vol. 43, № 3, march. – С. 329-337. – ISSN 1024-1809
328087
   Вплив ультразвукової обробки на фотолюмінесценцію поруватого кремнію / А.О. Подолян, О.О. Коротченков, С.В. Кондратенко, Р.Г. Чуприна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 464-467. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально зареєстрований вплив ультразвукової обривки на спектральний склад фотолюмінесценції поруватого кремнію Наведені дані підтверджують досить складний механізм виникнення фотолюмінесценції на межі "Si кристаліт-аморфна матриця". Висунуте ...
328088
  Подолян А.О. Вплив ультразвуку на відпал радіаційних дефектів у нейтронно-легованому кремнії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 16 (241). – С. 46-50. – (Фізичні науки). – ISSN 1729-360Х


  Шляхом вимірювання часу життя носіїв заряду досліджено вплив термічної та ультразвукової обробок на концентрацію точкових радіаційних дефектів в опроміненому нейтронно-легованому кремнії. Виявлено, що ультразвук суттєво змінює характер відпалу ...
328089
   Вплив ультразвуку на вольт-амперні характеристики гетероструктур GaAs/AlGaAs / В.В. Курилюк, А.М. Горб, О.Я. Оліх, О.О. Коротченков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 298-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено зміну вольт-амперних характеристик гетероструктур GaAs/AlGaAs з квантовими ямами під впливом ультразвукового навантаження. Показано, що експериментально зареєстровані зміни пов"язані із перезарядкою дефектів структури під дією ...
328090
  Подолян А.О. Вплив ультразвуку на дефекти та фотоелектричні властивості кремнію і структур на його основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат.. наук : спец. 01.04.07 - фізика тверд. тіла / А.О. Подолян ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
328091
  Подолян А.О. Вплив ультразвуку на дефекти та фотоелектричні властивості кремнію і структур на його основі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Подолян А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 170л. – Бібліогр.: л.151-170
328092
  Островський І.В. Вплив ультразвуку на довжину дифузії неосновних носіїв заряду в кремнії / І.В. Островський, О.Я. Оліх // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 529-534. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджено вплив ультразвуку на довжину дифузії неосновних носіїв заряду в бездислокаційному монокристалічному p-Si. Приведено амплітудні та кінетичні залежності ефекту. Проаналізовано можливі механізми акустичного впливу та показано, що ...
328093
  Подолян А.А. Вплив ультразвуку на кінетику релаксації фотопровідності у Р-кремнії // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 535-538. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив ультразвукової обробки на кінетику релаксації фотопровідності у об"ємних кремнієвих зразках. Показано, що ультразвук призводить до суттєвої зміни кінетики релаксації фотопровідності в приповерхневому шарі товщиною до 175 мм. Зроблено ...
328094
  Смик М.М. Вплив ультразвуку на організм. / М.М. Смик. – К., 1969. – 144с.
328095
  Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення при травмі скелетного м"язу щура / П.М. Чорноморець, Н.Е. Нурищенко, М.С. Мірошниченко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 149-152. – ISSN 1023-2427


  Досліджено вплив терапевтичного ультразвуку (УЗ) на показники, що відображають перебіг запалення при м"язовій травмі.
328096
  Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м"язу при експериментальній травмі : дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Чорноморець П.М.; Черноморець П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 168л. – Бібліогр.: л. 147 - 168
328097
  Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м"язу при експериментальній травмі : автореф. дис. ...канд. біол. наук : спец. 03.00.02 - біофізика / Чорноморець П. М. ;КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. :12 назв
328098
  Русинко А.К. Вплив ультразвуку на пластичне деформування металів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 157-162. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано математичну модель незворотного деформування полікристалічних матеріалів, в рамках якої аналітично описуються ефекти, викликані ультразвуковим опроміненням. Розглянуто такі два випадки: 1) дія ультразвуку на відпалений матеріал без дії ...
328099
  Золкіна Л.В. Вплив ультразвуку на процеси росту монокристалів твердого розчину Ga0.03In0.97Sb з розплаву і шарів GaAs методом рідкофазної епітаксії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Золкіна Л.В.; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
328100
  Курилюк В.В. Вплив ультразвуку на спектри фотопровідності опромінених кристалів кремнію / В.В. Курилюк, А.О. Подолян, О.О. Коротченков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 535-538. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано вплив ультразвукової обробки на розподіл радіаційних дефектів в кремнії методом вивчення спектрів фотопровідності. Показано, що вона приводить до часткового відпалу дефектів із зменшенням неоднорідності їх розподілу вглибину ...
328101
  Мединська К.О. Вплив ультразвуку різних інтенсивностей на структурно-функціональний стан актоміозину скелетних м"язів in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Мединська К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
328102
  Мединська К.О. Вплив ультразвуку різних інтенсивностей на структурно-функціональний стан актоміозину скелетних м"язів in vitro : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / Мединська К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 137 л. – Бібліогр.: л. 119-137
328103
  Горбачук М. Вплив ультраправих партій та організацій на відносини між Польщею та Україною // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 102-105. – ISSN 2306-028X
328104
   Вплив ультрафіолетового опромінення нановуглецевого наповнювача на електродинамічні властивості нанокомпозиту графітові нанопластинки/епоксидна смола / Ю.С. Перетц, О.А. Лазаренко, О.С. Яковенко, Л.Л. Вовченко, Л.Ю. Мацуй, В.Л. Лаунец, В.В. Олійник, І.В. Овсієнко // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХII Міжнар. конф., (1-4 груд. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [відп. за вип.: В.С. Криловський, В.П. Пойда]. – Харків : ХНУ, 2015. – С. 38
328105
   Вплив ультрафіолету А на параметри адаптивності Deschampsia Antarctica E Desv. / О. Пороннік, Н. Мірюта, Р. Іванніков, Г. Мирюта, В. Корчевська, І. Парнікоза, В. Кунах // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 85-86
328106
  Проніна О. Вплив ультрафіолету різного спектрального складу на дріжджі Saccharomyces cerevisiae / О. Проніна, В. Безруков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Вивчали летальну та рекомбіногенну дію УФ С та повного УФ спектру ( А, В, С) та видимого світла на клітини штаму Saccharomyces cerevisiae з дефектним геном ексцизійної репарації rad2. Виявлено відмінності в виживаємості та частоті мітотичного ...
328107
  Хрипко С. Вплив умов анодування на властивості поруватого кремнію р-типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-34. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив питомого опору кремнію р типу, густини струму анодування і часу анодування на поруватість, товщину та швидкість пороутворення поруватого кремнію. Зразки були виготовлені в електроліті з сумішшю фтористоводневої кислоти (48% HF) та ...
328108
  Левчик О.І. Вплив умов вирощування у зоні відчуження ЧАЕС на спектри флуоресценції листя рослин / О.І. Левчик, О.І. Сваричевська, Л.В. Скрипка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 104-105
328109
  Перегон Н.В. Вплив умов електрохімічного синтезу на розмір частинок пористого координаційного полімеру HKUST-1 // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – C. 145
328110
  Мінінберг С.Я. Вплив умов кореневого живлення на динаміку хлорофілу у листках винограду. / С.Я. Мінінберг. – К., 1958. – 45-48с.
328111
   Вплив умов космічного польоту на продуктивність рослин томатів та їх стійкість до вірусів / Л.Т. Міщенко, Л.І. Остапченко, А.А. Дуніч, О.І. Данілова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5
328112
  Пащенко М.О. Вплив умов праці на серцево-судинну систему // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 15-17. – ISBN 978-966-641-732-2
328113
  Борисенко М.М. Вплив умов регульованого стоку на угруповання зооперифітону нижнього б"єфу Канівської ГЕС : дис. ... д-ра філософії у галузі природничих наук : 101 / Борисенко Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 232 арк. – Додатки: арк. 224-232. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 199-223
328114
  Городилова Н.О. Вплив умов синтезу на процеси формування кальційвмісних ортофосфатних та ортованадатних матриць : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Городилова Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Бібліогр.: л. 132-150
328115
  Городилова Н.О. Вплив умов синтезу на процеси формування кальційвмісних ортофосфатних та ортованадатних матриць : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Городилова Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
328116
  Пузанов І.І. Вплив умов торгівлі України на макроекономічні показники // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 55-57
328117
  Лапко О.О. Вплив умов фінансування та політики державного регулювання на конкурентоспроможність великої компанії / О.О. Лапко, С.В. Власова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 173-182. – ISSN 1562-0905
328118
   Вплив умов фотоіндукованої реакції між Ag+ та триптофаном на процес формування нанорозмірного срібла / О.Т. Федишин, М.Л. Малишева, Ю.П. Муха, Н.В. Вітюк, Г.М. Єременко, А.А. Ходько // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 166
328119
  Столярський О.В. Вплив універсальних інституцій на протидію транснаціональній організованій злочинності // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 392-396
328120
  Петровський В.В. Вплив університетського середовища на міське життя Харкова (перша третина ХІХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 20-26. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 20). – ISSN 2227-6505


  Стаття висвітлює проблеми участі колективу викладачів і студентів Харківського університету в повсякденному житті міської громади. Подано напрями такої співпраці, включно з питаннями поліпшення інфраструктури, створення органів масової інформації, ...
328121
   Вплив університетської автономії на удосконалення якості освіти : нагальні завдання та ризики : матеріали семінару 28-29 листопада 2006 року, м. Харків. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 160 с. – ISBN 966-623-443-2
328122
  Поварьонкіна К. Вплив Унії на розвиток іконопису України 17-18 ст. : огляд нових мотивів і композиційних схем // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 333-341. – ISSN 0236-4832
328123
  Гарник Н.В. Вплив унії на розвиток української літератури кінця XVI - середини XVII століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 69-72
328124
  Хіхлач Б. Вплив унійних практик на внутрішнє оздоблення подільських храмів у ХVІІІ столітті // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 133-144
328125
  Радченко Т.М. Вплив упорядкування дефектної структури на транспортні властивості змішаних кристалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Радченко Тарас Михайлович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 62 назви
328126
   Вплив упорядкування домішки на енергетичний спектр та електропровідність графену / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, С.П. Кручинін, О.Я. Кузнєцова, Р.М. Мельник // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: O.M. Ivasishin, V.M. Antonov, S.V. Akhonin [et al.]. – Kyiv, 2019. – Vol. 41, № 4, april. – С. 427-443. – ISSN 1024-1809
328127
  Зятковський І.В. Вплив управлінських послуг на фінансову діяльність суб"єктів господарювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.107-111
328128
  Красніков Д.А. Вплив управлінських рішень на виникнення порушень в сфері державних закупівель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-54. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні види порушень, що допускаються під час здійснення закупівель за державні кошти, та їх наслідки з огляду на витрачання державних коштів. Досліджено вплив прийнятих управлінських рішень на виникнення відповідних порушень у сфері ...
328129
  Огіенко О.І. Вплив упровадження автономного освітнього менеджменту на культуру та управління закладом освіти Сполучених Штатів Америки // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 44-51. – ISSN 2304-0629
328130
  Гавриленко О. Вплив уранової промисловості на природні ландшафти України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 8-14. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
328131
  Коломієць Т.В. Вплив урбанізації на трансформацію гендерних ролей / Т.В. Коломієць, О.І. Василець // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 37-42. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
328132
  Торушанко В.Р. Вплив урбанізації на формування молодіжних субкультур // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 311-315. – Бібліогр.: 15 назв.
328133
  Ткачук Т. Вплив урбаністичного соціуму на вибір мови респондентом у білінгвальних умовах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 450-461
328134
  Копич Р. Вплив урядових видатків країн Центральної та Східної Європи на виробництво та дохід: емпіричні оцінки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 180-189 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-5754
328135
  Снітко А.І. Вплив урядових формувань на діяльність центральних органів виконавчої влади з питань туризму в незалежній Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 65-74. – ISSN 2227-796X
328136
  Голубнича Л.О. Вплив урядової політики з питань вищої освіти на історіографію вузівської дидактики Східноукраїнського регіону (50–60-ті рр. ХХ ст.) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 11-19. – ISSN 2312-0657


  Узагальнюється урядова політика стосовно вищої освіти періоду 50-60-х років ХХ століття з метою з"ясування її впливу на історіографію вузівської дидактики науковців Східноукраїнського регіону. Здійснено аналіз основних постанов Ради Міністрів СРСР і ...
328137
   Вплив УФ радіації на біомолекулярну взаємодію в умовах специфічного зв"язування / О.Г. Лопатинська, А.М. Лопатинський, В.І. Чегель, Л.В. Поперенко, Ю.М. Ширшов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 390-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив УФ випромінювання на специфічне зв"язування біомолекул трипсіну та соєвого інгібітору трипсіну (СІТ) за допомогою методу поверхневого плазменного резонансу (ППР). Було з"ясовано, що пара трипсін - СІТ зберігає специфічність під впливом ...
328138
  Кузнєцова К.І. Вплив участі у Вишеградській групі на європейську інтеграцію Чеської Республіки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 462-467. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано євроінтеграційні процеси в рамках Вишеградськоїгрупи та їх вплив на європейську інтеграцію Чеської Республіки. Визначено основні напрями співпраці держав Вишеграду на шляху до Європейського Союзу та НАТО. Зроблено висновки щодо ...
328139
  Солодкий Є.В. Вплив фазо- та структуроутворення в умовах іскроплазмового спікання на формування властивостей оксидних керамік B6O, Ce0,8Sm0,2O1,9 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 / Солодкий Євген Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
328140
   Вплив фазових переходів на термо-ЕРС інтеркальованих сполук графіту / І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, Л.Л. Вовченко, Т. Лень, Н. Щербань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 345-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті наведено результати систематичних досліджень фазових переходів в шарах інтеркалянту та їх вплив на термо-ЕРС в залежності від структури вихідного графіту, номеру сполуки та умов охолодження для ІСГ з SbCl[нижній індекс 5], ICl і AlCl[нижній ...
328141
   Вплив фазового переходу на адсорбцію з бінарного розчину / Л. Булавін, Д. Гаврюшенко, В. Сисоєв, П. Якунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Для теоретичного дослідження адсорбції була використана модель двовимірної гратчастої рідини. Розглядався випадок одношарової адсорбції з бінарного розчину. В результаті була знайдена температурна залежність коефіцієнта адсорбції поблизу критичної ...
328142
   Вплив фазового стану полімерної матриці на мобільність молекул осаджувача. / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, В.Б. Іваницький, В.В. Клепко // Физика жидкого состояния., 1992. – №20
328143
  Туровський О.Л. Вплив фазової нестабільності генераторів на параметри роботи системи синхронізації несучої частоти на фоні адитивного гаусівського шуму та допплерівського зміщення частоти / О.Л. Туровський, Л.А. Кирпач // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 62-71. – ISSN 2524-0056
328144
  Іванісік А.І. Вплив фазової самомодуляції імпульсів накачування на спектр антистоксового вимушеного комбінаційного розсіяння світла / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 331-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи з наближення заданої поляризації, проведено аналіз впливу різних параметрів та швидкості руху фокальної області на частотно-кутову структуру випромінювання антистоксової компоненти вимушеного комбінаційного розсіяння при фазовій самомодуляції ...
328145
  Лондар С.Л. Вплив фактора вікової структури населення на збалансованість пенсійної системи у довгостроковому періоді / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 44-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
328146
  Лондар С.Л. Вплив фактора старіння населення на збалансованість державних фінансів в Україні / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 27-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
328147
  Рудь Ю.М. Вплив фактора часу на ефективність системи соціального управління персоналом підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 4 (64). – С. 101-106. – ISSN 1683-1942


  Досліджено проблеми впливу фактора часу на ефективність системи соціального управління персоналом. Показано залежність між економічною, соціальною ефективністю та показником часу. Наведено основні підсистеми для аналізу системи соціального управління ...
328148
  Спис Б.О. Вплив факторів анонімності, можливості покарання та величини винагороди на економічну поведінку гравців у грі ультиматум // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 155-161. – ISSN 2306-546X
328149
  Баньковська І.Б. Вплив факторів генотипу та способу утримання на морфологічний склад туш свиней / І.Б. Баньковська, В.М. Волощук // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 91-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-092X
328150
  Пляшко О.С. Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність закладів вищої освіти / О.С. Пляшко, І.А. Либак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 108-114. – ISSN 2222-4459
328151
  Древаль О.Ю. Вплив факторів інноваційного розвитку на управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів / О.Ю. Древаль, О.О. Павленко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 5-10. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
328152
  Сасіна Л.О. Вплив факторів макросередовища на економічну поведінку людини: теоретичний аспект // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 342-353. – ISSN 1993-5560
328153
  Шевченко О.Ю. Вплив факторів міжнародної інтеграції на монетарну складову фінансової безпеки України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 110-114
328154
  Балановська Т.І. Вплив факторів на активізацію розвитку сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах / Т.І. Балановська, О.П. Гогуля, А.В. Троян // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 21-35
328155
  Русин-Гриник Вплив факторів на діяльність підприємств, які використовують технології електронної комерції / Русин-Гриник, В.В. Фалдина, О.В. Матяш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 100-103. – ISSN 2306-6814
328156
  Рижакова Г.М. Вплив факторів на обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у освіті // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 68-70
328157
  Кожухівська Р.Б. Вплив факторів на розвиток ринку інтернет-комунікацій в Україні // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 22-30. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
328158
  Шірінян Л.В. Вплив факторів на формування вартості біткойна / Л.В. Шірінян, Г.О. Роганова, А.С. Шірінян // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 450-458. – ISSN 2222-0712
328159
  Філоненко О.О. Вплив факторів режиму дня на розумову працездатність дітей старшого дошкільного віку / О.О. Філоненко, С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 42-46 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
328160
  Маркович І.Г. Вплив факторів середовища життєдіяльності людини на ризик виникнення інфекційних хвороб / І.Г. Маркович, І.Ф. Маркович // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 4 (86). – C. 13-20. – ISSN 1681-2727
328161
  Цапліна К.М. Вплив факторів середовища на дискретність та континуум розподілу рослинних угруповань верхньої ділянки Канівського водосховища / К.М. Цапліна, М.І. Лінчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 193-198. – Бібліогр.: 12 назв
328162
  Матчинська С.Ф. Вплив факторів середовища на дискретність та континуум розподілу угруповань олігохет верхньої ділянки Канівського водосховища / С.Ф. Матчинська, Л.Л. Савицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 192-196. – Бібліогр.: 4 назви
328163
  Колеснікова О.В. Вплив факторів серцево-судинного ризику на перебіг перименопаузального періоду у жінок / О.В. Колеснікова, М.В. Яресько // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 113-117. – ISSN 2077-1096
328164
  Квітка Я.М. Вплив факторів сімейного виховання на формування протиправної поведінки неповнолітніх // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 134-139.
328165
  Горлов С.М. Вплив фактору заощаджень на рівняння економічної рівноваги в макроекономіці // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 233-240. – (Економічні науки ; вип. 26)
328166
  Черпак А.Є. Вплив фактору розкриття інформації на здійснення корпоративного контролю в акціонерних товариствах // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 196-201. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
328167
  Міхель Р.В. Вплив Федеративної Республіки Німеччина на формування конкурентної політики ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 86-89. – Бібліогр.: 15 назв
328168
  Столяров О.І. Вплив феміністичних тенденцій на образ малютки Мю у казці Туве Янссон "Мумі-тато і море" / О.І. Столяров, І.В. Шпак // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 227-230. – ISBN 978-966-921-000-5
328169
   Вплив фенобарбіталу на ефекти високих доз гідрофобних дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі / Т.Б. Синельник, С.П. Весельський, Н.О. Карпезо, О.Д. Синельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-20. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  В експериментах на ізольованій перфузованій печінці щурів виявлено зміну ефектів гідрофобних дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі в умовах попереднього введення тваринам фенобарбіталу. Холестатичний ефект високої дози хенодезоксихолевої кислоти ...
328170
  Анросович О.Г. Вплив феномена жіночого тероризму на розвиток гендерних відносин на Близькому Сході // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 115-117
328171
  Яремчук В.Д. Вплив феномену Євромайдану на зміну політичних ідентичностей жителів міста Чернігова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 221-241
328172
  Бережник С.І. Вплив фестивалю "Sziget" на розвиток культури в Східній Європі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 275-280. – ISSN 2312-4679
328173
  Бахвалов В.Б. Вплив фізико-географічних властивостей місцевості на ефективність розташування підрозділів сухопутних військ / В.Б. Бахвалов, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 317-322


  В статті проаналізовані фізико-географічні властивості місцевості щодо їх впливу на організацію та способи ведення військових операцій. Проведене ранжування фізико-географічних властивостей місцевості за ступенем їх впливу на тактичні характеристики ...
328174
  Михайленко М.М. Вплив фізико-географічних особливостей району на формування несприятливої погоди для авіації // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 131-135 : Табл.
328175
  Трусов І.І. Вплив фізико-географічних умов на утворення ожеледно-паморозевих відкладів на Україні / І.І. Трусов, П.І. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 102-112 : Табл., карти. – Бібліогр.: 10 назв
328176
  Бортник С.Ю. Вплив фізико-географічних характеристик місцевості та її властивостей на виконання миротворчих завдань / С.Ю. Бортник, Ю.І. Ольховая // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 141-146. – ISSN 0868-6939


  У статті досліджено основні елементи, якими характеризується місцевість, розглянуто сутність її тактичних властивостей. Визначено залежність виконання миротворчих завдань від природних умов зони проведення миротворчої операції та вплив ...
328177
  Семерак М.М. Вплив фізико-механічних характеристик металу і бетону на термонапружений стан трубобетонних колон за умов нагріву / М.М. Семерак, Д.В. Харишин // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 165-172 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
328178
  Виткін С.В. Вплив Фізико-технологічних факторів на процеси радіаційної лдеградації силіцієвих планарних структур. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.27.06 / Виткін С.В.; НАН Укр.Ін-т.фізики напівпровідників. – К, 1994. – 17л.
328179
  Литвиненко В.В. Вплив фізико-хімічної пророди іонної підсистеми на над молекулярну структуру юнітів. : Автореф... канд.хім.наук: 02.00.04 / Литвиненко В.В.; Київ політехн.ін-т. – К, 1993. – 16л.
328180
  Футорний С.М. Вплив фізичних навантажень на гуморальну імунну відповідь / С.М. Футорний, В.К. Позур, М.Ю. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані наукової літератури про вплив стресових факторів (інтенсивні фізичні навантаження) на стан гуморального імунітету. In clause are generalized given of the scientific literature on influence of the stressful factors (intensive physical ...
328181
  Лабінський А.Й. Вплив фізичних навантажень на ультраструктурні зміни тканин волосяних фолікулів людини / А.Й. Лабінський, Б.С. Семенів, Г.Б. Лабінська // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 43-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2709-2070
328182
   Вплив фізичних параметрів природного газу на динаміку процесів в кільцевій решітці турбінного лічильника / М.П. Андріїшин, К.І. Капітанчук, О.М. Чернишенко, О.В. Афанасьєв // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (35). – С. 253-258. – ISSN 2075-0781


  "Виявлено, що лічильник, який передбачено для роботи в зоні низьких тисків, бажано калібрувати на середовищі його експлуатації при реальних перепадах тиску та температури. Доведено, що регламентоване ДСТУ EN 12261:2006. «Лічильники газу турбінні. ...
328183
  Косогова Т.М. Вплив фізичних та хімічних факторів на вміст білка в паростках Hordeum Sativum L. / Т.М. Косогова, В.Н. Галюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-34. – (Біологія ; Вип. 34)


  Вивчали вплив синього, червоного, білого світла, гібереліну (ГК), 6-бензиламінопурину (БАП) на вміст розчинних білків (у тому числі РБФКО) 10-добових паростків Hordeum sativum L., які вирощено у світловій установці, сконструйованій авторами.
328184
   Вплив фізичного виховання на розумову працездатність людини : методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2005. – 18с.
328185
  Карнаухов.В.Г Вплив фізичної нелінійності на пасивне демпфування вимушених резонансних коливань ізотропної в"язкопружної циліндричної панелі / Карнаухов.В.Г, М В. Січко, О.С. Карпенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 67-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано скінченно-елементний метод розв"язування нелінійних задач про пасивне демпфування вимушених резонансних коливань ізотропних оболонок обертання з врахуванням впливу фізичної нелінійності. З його використанням розв"язана задача про пасивне ...
328186
  Баскевич О.В. Вплив фізичної реабілітації засобами ерготерапії на пацієнтів з різними видами полінейропатії // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 59-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1992-7894
328187
  Ведмеденко О.В. Вплив фізіологічних чинників на продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 26-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
328188
  Оканенко О.А. Вплив фізіологічно активних антистресових речовин на вміст пігментів, білків та ліпідів у фотосинтезуючих тканинах пшениці : біологія / О.А. Оканенко, Л.М. Кононюк, О.В. Самченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
328189
  Покотило Олег Степанович Вплив фізіологічного стану і факторів живлення на обмін речовин в організмі корів : Автореф... кандид. сільськогоспод.наук: 03.00.04 / Покотило Олег Степанович; Україн. акад. аграрн. наук. Ін-тут землероб. і біології тварин. – Львів, 1999. – 19л.
328190
  Берегова Г.Д. Вплив філософії Г. Сковороди на формування духовних якостей сучасної особистості // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 74-81. – ISSN 2079-48-35
328191
  Іщук-Пазуняк Вплив філософії Г.С. Сковороди на російську літературу // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 385-417. – ISBN 978-966-355-044-2
328192
  Мудрик А.М. Вплив філософії Г.Сковороди на світоглядні позиції мислителів XX століття // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 122-127. – ISSN 1729-360Х
328193
  Вітенко Ю.В. Вплив філософії М. Гайдеггера на формування екзистенціального психоаналізу Л. Бінсвангера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 136-138
328194
  Найдьонов О.Г. Вплив філософії на розвиток технології // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 18-22. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Обґрунтовується можливість і необхідність впливу філософії на розвиток сучасних технологій. Гуманістичні орієнтири та цінності, засновані на загальнолюдських критеріях, - необхідний філософський дороговказ технологам.
328195
  Олексенко Р.І. Вплив філософіїї Макса Вебера на світову економічну думку // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 24-28
328196
  Расевич Л.П. Вплив філософських ідей кінця XIX століття на формування та реалізацію образу Шерлока Холмса // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 74-75
328197
  Шалашна Н.М. Вплив філософських ідей Феофана Прокоповича на український іконопис першої половини XVIII ст. // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 116-121. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
328198
  Першукова О. Вплив філософських концепцій на становлення та розвиток багатомовної освіти у країнах Західної Європи // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 47-49. – ISBN 978-966-644-324-6
328199
  Гусєва Н. Вплив філософських теорій Франкфуртської школи на формування ідеології студентського протестного руху у ФРН в 1960-х рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 65-69
328200
  Богуненко В. Вплив філософської спадщини Г. Сковороди на формування та розвиток естетико-історичних ідей В. Соловйова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 262-264. – ISSN 2076-1554
328201
  Грищенко Т.В. Вплив фінансіалізації економіки на функціонування граничних ринків капіталу / Т.В. Грищенко, Г.В. Анзіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 16-21. – ISSN 2222-0712


  Стаття присвячена проблемам фінансіалізації як глобального тренду розвитку світової економіки, що характеризується домінуванням фінансового сектора у процесах ринкового ціноутворення. Зважаючи на те, що фінансова система є ключовим елементом будь-якої ...
328202
  Лєщина Ю.В. Вплив фінансів домогосподарств на забезпечення стабільності публічних фінансів / Ю.В. Лєщина, І.В. Хмелькова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 40-48. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
328203
  Гордей О.Д. Вплив фінансових важелів на рівень життя населення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 78-83. – Бібліогр.: с. 78


  Проаналізовано основні фінансові важелі, що мають багатовекторну структуру і впливають на рівень життя населення, який є одним з основних показників розвитку країни в цілому. Зроблено певні прогнози щодо основних тенденцій зміни даного показника, ...
328204
  Пантєлєєва Н. Вплив фінансових інновацій на трансмісійний механізм грошово-кредитної політики // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 55-69. – ISSN 1605-2005
328205
  Любкіна О.В. Вплив фінансових інновацій на характер волатильності ринків фінансових активів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6814
328206
  Бережна І.Ю. Вплив фінансових інститутів на формування інвестиційного потенціалу : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 190-195. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
328207
  Крамаренко Вплив фінансових криз на економічну активність галузей промисловості України / Крамаренко, ПО, А.І. Якименко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 35-40.
328208
  Ігнатюк А.О. Вплив фінансових посередників на нерівномірність розподілу доходів у суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-45. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Аналізується механізм впливу фінансового розвитку на суспільний добробут і, зокрема, на нерівномірність розподілу доходів у суспільстві. Також досліджуються фундаментальні проблеми, що пов"язані з розвитком кредитної функції фінансового ...
328209
  Орлик С. Вплив фінансових реформ на курс рубля у 60-х роках XIX століття в Російській імперії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 259-262
328210
  Балабуха К.Є. Вплив фінансових ринків, що розвиваються, на маркетингові програми: міжнародний аспект // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (49). – С. 4-9. – ISSN 2222-0712
328211
  Тищенко О.С. Вплив фінансових чинників на підвищення конкурентоспроможності підприємства / О.С. Тищенко, В.З. Бугай // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 106-109. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
328212
  Одношевна О.О. Вплив фінансово-економічної безпеки на систему функціонування фінансово-економічного механізму в умовах аграрного природокористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
328213
  Бражко О.В. Вплив фінансово-економічної кризи на банківську систему України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 230-234. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
328214
  Андрушків І.П. Вплив фінансово-економічної кризи на вітчизняну банківську систему та основні шляхи виходу з неї // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 128-132. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
328215
  Сенейко Я.Б. Вплив фінансово-економічної кризи на динаміку світових пенсійних активів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 254-259. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
328216
  Крючкова І.В. Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційну діяльність в Україні : фінансово-економічне регулювання / І.В. Крючкова, Р.В. Попельнюхов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 15-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
328217
  Нанавов А.С. Вплив фінансово-економічної кризи на ісламську фінансову систему // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 337-344. – ISSN 1811-9824


  У статті окреслено основні тенденції та проблеми функціонування фінансових систем ісламських країн за умов сучасної фінансово-економічної нестабільності.
328218
  Удовиченко В.П. Вплив фінансово-економічної кризи на місцевий соціально-економічний розвиток у контексті міжнародного досвіду / В.П. Удовиченко, С.О. Маюренко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 62-65. – ISSN 1728-6220
328219
  Телешун С.О. Вплив фінансово-політичних груп на прийняття стратегічних рішень у сфері політики та економіки: українські реалії / С.О. Телешун, І.В. Рейтерович. – Київ ; Херсон, 2008. – 152 с. : табл. + Додаток: с. 133-138. – Бібліогр.: с. 139-151
328220
  Нетесаний Ю. Вплив фінансово-промислових груп на економічну безпеку держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 116-118. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано позитивний та негативний впливи фінансово-промислових груп на економічну безпеку України. Article analyzes positive and negative influences of financial and industrial groups for economic safety Ukraine.
328221
  Давиденко Н.М. Вплив фінансововї системи на фінансове забезпечення підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 76-80
328222
  Крупка І. Вплив фінансового капіталу трудових мігрантів на розвиток національної економіки України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 222-230. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено грошові потоки трудових мігрантів в Україну, механізм офіційних та неофіційних систем переказу грошей. Проаналізовано вплив грошових надходжень від вітчизняних мігрантів на рівень життя населення та соціально-економічний розвиток держави. ...
328223
  Мурашко О.В. Вплив фінансового контролінгу на порядок формування фінансового результату в страхових компаніях // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 5/6 (107/108). – С. 14-16
328224
  Дондик І.М. Вплив фінансового контролю на ефективність економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 12-16
328225
  Чуніхіна Л. Вплив фінансового контролю НБУ на боротьбу з організоаною злочинною діяльністю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 11. – С. 72-75
328226
  Сунцова О.О. Вплив фінансового розвитку на економічне зростання: теоретичне визначення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 152-159 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
328227
  Свірський В. Вплив фінансового сектору на економічне зростання: ретроспективний аналіз емпіричних гіпотез та наукових парадигм сучасної світової науки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 72-92. – ISSN 1818-5754
328228
  Лютий І.О. Вплив фінансового сектору на функйіонування економічної системи / І.О. Лютий, С.В. Міщенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-28.
328229
  Захарін С.В. Вплив фінансового стану корпоративного сектору на інвестиційну активність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 173-182. – ISSN 1993-6788
328230
  Захарін Сергій Володимирович Вплив фінансового стану корпоративного сектору на інвестиційну активність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 173-181. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні показники фінансового стану корпоративного сектору. Визначено чинники, які впливають на формування фінансового ресурсу інвестиційної діяльності. Висунуто пропозиції щодо оздоровлення фінансового стану підприємств у ...
328231
  Головнін М. Вплив фінансової глобалізації на грошово-кредитну політику: теоретичні аспекти і реакція на фінансові кризи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 67-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
328232
  Карпінський Б.А. та інші Вплив фінансової глобалізації на економічну безпеку національної фінансової системи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.8. – С. 177-183. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
328233
  Шпенюк О.Є. Вплив фінансової глобалізації на розвиток національної економіки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 145-159 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
328234
  Шірінян Л. Вплив фінансової глобалізації на страхування в Україні / Л. Шірінян, А. Глущенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 24-30. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
328235
  Калач Г.М. Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України : фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 115-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
328236
  Молоток І.Ф. Вплив фінансової децентралізації на економічний розвиток країни // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 107-113. – ISSN 2410-9576
328237
  Чеберяко О.В. Вплив фінансової децентралізації на формування доходів місцевих бюджетів / О.В. Чеберяко, О.О. Рябоконь // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 316-326. – ISSN 2306-546X
328238
  Версаль Н. Вплив фінансової кризи 2008 - 2009 рр. на структуру банківського сектора України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано, що є позитивні зрушення внаслідок зміни функцій регуляторів банківського сектора - Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - в частині посилення захисту вкладників - фізичних осіб через скорочення строку дії ...
328239
  Гордійчук Ю. Вплив фінансової кризи в єврозоні на американсько-європейські відносини в період першого президентства Б. Обами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  В статті розглядаються особливості кризи суверенного боргу в країнах єврозони та її основні політичні і економічні наслідки для Сполучених Штатів, які є їх основним торгівельним та інвестиційним партнером. Також виділяються та аналізуються основні ...
328240
  Гордійчук Ю. Вплив фінансової кризи в єврозоні на американсько-європейські відносини в період першого президентства Б. Обами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-19. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості кризи суверенного боргу в країнах єврозони та її основні політичні і економічні наслідки для Сполучених Штатів, які є їх основним торгівельним та інвестиційним партнером. Також виділяються та аналізуються основні ...
328241
  Ляхова О.О. Вплив фінансової кризи на банківський сектор України / О.О. Ляхова, А.А. Медвідь // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 25-29
328242
  Чирак І. Вплив фінансової кризи на банківську систему України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 421-424. – ISSN 1993-0259
328243
  Демків О.І. Вплив фінансової кризи на бюджети органів місцевого самоврядування (на прикладі Львівської області) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 76-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
328244
  Савкова О.М. Вплив фінансової кризи на вартість об"єктів нерухомості / О.М. Савкова, В.М. Кочетков // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 22-26
328245
  Отченаш К.Г. Вплив фінансової кризи на діяльність портфельних інвесторів в Україні : інвестиції / К.Г. Отченаш, В.Б. Руденко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 86-95 : Табл., рис.
328246
  Фурдичко Л.Є. Вплив фінансової кризи на економіку держави як потенційної загрози стратегічного рівня // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 51-55 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
328247
  Паянок Т.М. Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів України / Т.М. Паянок, Л Задорожня // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 76-85. – ISSN 1562-0905
328248
  Боярко І.М. Вплив фінансової кризи на забезпеченість реального сектору економіки оборотними активами / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2011. – № 10. – С. 22-29


  Наводяться результати оцінки наявного економічного потенеціалу національної економіки України.
328249
  Пирець Н. Вплив фінансової кризи на процес злиття та поглинання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 227-234. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Представлені сучасні антикризові цілі укладання угод у світовій практиці. Виявлені тенденції розвитку світового ринку злиття та поглинання під впливом фінансової кризи.
328250
  Мазуренко В.І. Вплив фінансової кризи на реальну світову економіку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 166-180
328251
  Бєліх О.Т. Вплив фінансової кризи на рівень злочинності в банківській сфері України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 247-251
328252
  Мазурок П.П. Вплив фінансової кризи на рівень прибутковості діяльності вітчизняних банків: теоретичний та прикладний аспект / П.П. Мазурок, О.П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 25-30
328253
  Нанавов А.С. Вплив фінансової кризи на тіньовий банківський сектор розвинених фінансових систем сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 23-27
328254
  Шишкін В.О. Вплив фінансової кризи США на економіку України / В.О. Шишкін, Т.С. Абліцова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 202-206. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
328255
  Мошенський С.З. Вплив фінансової революції 1688 року в Англії на розвиток сфери фінансових послуг // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 2/3 (35). – C. 271-280. – ISSN 1994-1749
328256
  Воробець М.М. Вплив фінішної хімічної обробки на формування і властивості поруватого кремнію та кадмій телуриду : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Воробець М.М. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 25 назв.
328257
  Сава А.П. Вплив фіскального регулювання на розвиток аграрного бізнесу і сільських територій / А.П. Сава, М.С. Палюх // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 141-146. – ISSN 2309-1533
328258
  Іванова О. Вплив фіскальної децентралізації на саморозвиток регіонів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 136-147 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
328259
  Фтомова О.С. Вплив фіскальної політики на зменшення рівня бідності та нерівності в Україні та країнах Європейського Союзу після глобальної фінансової кризи 2007 року // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 8. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2409-1944
328260
  Вдовиченко А.М. Вплив фіскальної політики на товарний експорт у гравітаційній моделі зовнішньої торгівлі України / А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 51-71. – ISSN 2305-7645
328261
  Волянська Ю.В. Вплив фітогормонів на вкорінення листкових живців Saintpaulia ionantha / Ю.В. Волянська, В.В. Андреєва // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 154-158 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2227-3220
328262
  Холодний М.Г. Вплив фітогормонів на мінливість мікроорганизмів / М.Г. Холодний, К.І. Бельтюкова. – 49-67с.
328263
  Огородня А.І. Вплив фітомеліорації на структуру чорнозему опідзоленого в перший рік післядії // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: с. 46. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
328264
  Капітоненко С.В. Вплив фітофагів та патогенної мікрофлори на стан деревних насаджень дендропарку "Асканія-Нова" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  При обстеженні деревних насаджень дендропарку "Асканія-Нова" виявлено 340 фітофагів і 141 збудник захворювань.
328265
  Скробала В.М. Вплив фітоценотичної структури міських насаджень на гідрологічний режим та сповільнення ерозійних процесів : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.00.18 / Скробала В.М.; Укр.держ.лісотехн.ун-т. – Львів, 1996. – 23л.
328266
  Філь Г.Б. Вплив флавоноїдів на мікросомальне окиснення та жовчовидільну функцію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)


  У гострих дослідах на білих щурах із канюльованою загальною жовчною протокою вивчено вплив препаратів флавоноїдної природи силібору, кемпферолу, гепарол-брому, рутину, кверцетину та фламіну на жовчовидільну функцію та мікросомальне окиснення в печінці. ...
328267
   Вплив флавоноїдів на функціональний стан печінки та шлунково-кишкового тракту за умов норми та різних патологій / Л. Штанова, Т. Говоруха, З. Горенко, П. Пелюх, В. Бабан, С. Весельський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Вивчали вплив біофлавоноїда кверцетину на зовнішньосекреторну функцію і тканинне дихання печінки; на функціональний стан слизової оболонки шлунка в нормі та за умов розвитку різних патологій; на електричну та скоротливу активність гладеньких м"язів ...
328268
  Пінкевич І.П. Вплив флексоефекту на розсіяння світла в наповнених нематиках / І.П. Пінкевич, Т.В. Хміль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-54. – (Фізика ; Вип. 3)


  Отримано поле директора навколо твердої сферичної частики в комірці рідкого кристала за наявності флексоефекту. Проаналізовано залежність перерізу розсіяння світла від прикладеного електричного поля та значення флексокоефіцієнту.
328269
  Приседський Юрій Вплив флуоридно-сульфітного забруднення грунту на біомасу рослин деяких видів родини Роасеае І. // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 12-13 : фото, рис.
328270
  Чорнобай О.Л. Вплив фольклористики на право, їх взаємозв"язок // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 394-403. – (Юридична ; Вип. 3)
328271
  Пластун Н. Вплив фольклору на творчість Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 337-342


  У статті здійснена спроба дослідити особливості впливу фольклору на поезію Тараса Шевченка, зокрема періоду романтизму. Розглянуті питання розкривають взаємодію між національно-етнічною, мовною, культурною та авторською свідомістю Тараса Шевченка, яка ...
328272
  Стрєльніков Р.М. Вплив фондових операцій на обсяги капітальних інвестицій у реальних секторах економіки України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 103-110. – ISSN 2222-0712
328273
  Кудінович О.О. Вплив фондового ринку на розвиток системи корпоративного управління в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 219-224
328274
  Романюк Ю.А. Вплив фонон-фононної взаємодії та резонансу Фермі на спектри КРС напівпровідникових кристалів та наноструктур : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10. / Романюк Юрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
328275
  Мартинюк Л.А. Вплив форм власності на результати господарської діяльності малих підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 406-411. – ISBN 966-7958-13-2
328276
  Вороніна Ю.Є. Вплив форм господарювання на стан продовольчого ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.75-78. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
328277
  Сухонос В.В. Вплив форм державного устрою на статус глави держави: конституційно-правовий аспект // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 31-38
328278
  Примостка Л.О. Вплив форм консолідації на зростання вартості банків / Л.О. Примостка, І.В. Краснова, О.К. Литвиненко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 334-341. – ISSN 2222-0712
328279
  Лазаренко Л.М. Вплив формальдегіду на рівень хромосомних аберацій у цибулі батун (Allium fistulosum L.) / Л.М. Лазаренко, В.Ф. Безруков, С.М. Храпунов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 96-101. – (Біологія ; Вип. 26)


  Досліджено вплив формальдегіду на утворення хромосомних аберацій у проростаючому насінні цибулі батун (Allium fistulosum L.) та особливості останнього як тест-об"єкта. Показано, що 0,00004%-ний розчин формальдегіду сприяє підвищенню частоти аберантних ...
328280
  Іваненко С.М. Вплив формаційної системи літературних напрямків на тональність тексту // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 184-191
328281
  Пушкарьов Л.М. Вплив форми історичного джерела на його зміст // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 114-122
328282
  Адаменко І.І. Вплив форми молекул на рівноважні властивості ксилолу / І.І. Адаменко, К.О. Мороз // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 307-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджується вплив форми молекул на рівноважні властивості ксилолу та встановлюється взаємозв"язок між ними. Аналізується вплив температури на ці властивості.
328283
  Мороз К.О. Вплив форми молекул на рівноважні властивості нормальних, циклічних та ароматичних парафінів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 323-327. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджується вплив форми молекули на рівноважні властивості рідин різної молекулярної будови та встановлюються зв"язки між цими властивостями.
328284
   Вплив форми молекул на рівноважні властивості рідин / І.І. Адаменко, К.О. Мороз, С.О. Маркуця, О.П. Каричковський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 452-455. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджений вплив форми молекули на рівноважні властивості речовини та встановлений взаємозв"язок між ними. Аналізується вплив температури.
328285
  Адаменко І.І. Вплив форми молекули на параметри рівняння стану / І.І. Адаменко, І.В. Белеєвич // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 357-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ця стаття присвячена дослідженню впливу форми молекули на параметри рівняння стану та термодинамічні властивості молекулярних рідин. Об"єктами дослідження були обрані мезитилен та ізопропілбензол, які мають однакову молекулярну масу, критичну ...
328286
  Адаменко І.І. Вплив форми молекули на пружні властивості рідин. (Тверді гантелі, еліпсоїди обертання та сфероциліндри) / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 235-240. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Методом Монте-Карло для модельних систем твердих гантелеподібних, сфероциліндричних та еліпсоїдальних частинок однакових за об"ємом, з різними факторами несферичності розраховані густина та ізотермічний модулі пружності в широкому інтервалі приведених ...
328287
   Вплив форми молекули на теплофізичні властивості рідин. II. Теплові характеристики / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков, О.К. Мироненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 185-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Методам Монте-Карло для модельних систем двохатомних гантелеподібних молекул з різними факторами несферичності розраховані ізохорична та ізобарична теплоємності, коефіцієнт теплового розширення, ентальпія в широкому інтервалі приведених густин та ...
328288
   Вплив форми молекули на теплофізичні властивості рідин. І. Пружні характеристики / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков, О.К. Мироненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 281-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Методом Монте-Карло для модельних систем двохатомних гантелеподібних молекул з різними факторами несферичності розраховані адіабатичний та ізотермічний модулі пружності в широкому інтервалі приведених густин та тисків. Встановлено. що несферичність ...
328289
  Гудрамович В.С. Вплив форми скінченного елементу на обчислювальну ефективнісь проекційно-ітераційних методів при розв"язанні плоскої задачі теорії пружності / В.С. Гудрамович, Етері, Гарт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Виконано порівняльний аналіз розв"язку плоскої задачі теорії пружності на основі проекційно-ітераційного варіанту метода скінченних елементів при застосуванні двох типів скінченних елементів. Досліджена обчислювальна ефективність запропонованого ...
328290
  Жук Ю. Вплив форми тестових завдань і профільної спеціалізації класів на результати виконання здобувачами середньої освіти тесту з біології / Ю. Жук, Л. Ващенко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 90-99. – ISSN 2411-1317
328291
  Ляшенко М.І. Вплив форми феритової лінії передачі при її деформаціях на амплітудно-частотні характеристики / М.І. Ляшенко, В.М. Талалаєвський, Л.В. Чевнюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 431-436. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто вплив форми феритової лінії передачі при її деформації на амплітудно-частотні характеристики. Показано, що індуковані деформаціями неоднорідні поля магнітної кристалографічної анізотропії приводять до зменшення амплітудно-частотних ...
328292
  Тартаковський В.К. Вплив форми ядра на переріз електророзщеплення / В.К. Тартаковський, В.Ю. Ісупов, О.М. Малярж // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 92-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається реакція електророзщеплення аксіального ядра з вильотом одного нуклона. Теоретично досліджується вплив несферичності ядра у випадку великих деформацій на поведінку парціальних перерізів даної реакції. Розрахунки показали, що ...
328293
  Сошинський О.І. Вплив формо-компонувальних рішень знімної кришки на функціональні властивості теплового сповіщувача ИП-105 // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 79-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
328294
   Вплив формування на валентний та координацыйний стан катыоныв ы церыю в нанесених каталызаторах Co-Ce-NaX / Л.В. Луценко, Л.П. Олексенко, О.П. Рыпко, Л.О. Яковенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 103-110. – ISSN 0041-6045
328295
  Терон І.В. Вплив формування нової архітектури міжнародного та міжрегіонального поділу праці на соціально-трудові відносини в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 96-98
328296
  Карпенко А.М. Вплив формування та ведення земельного кадастру на ефективність землекористування сільськогосподарських підприємств // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2009. – Вип. 121 : Економічні науки. – С. 95-100
328297
  Науменко В.В. Вплив фортифікаційних споруд на формування міського ландшафту Києва XVIII - поч. XX ст.: історико-пам"яткознавчий аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / Науменко Володимир Володимирович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
328298
   Вплив фосфатмобілізувальних мікробних препаратів на лектинову активність фотосинтетичний апарат проростків пшениці озимої за інфікування збудником церкоспорельозу / О.О. Панюта, В.Н. Белава, О.П. Ольхович, Н.Ю. Таран // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2018. – Vol. 80, N 6, november - december. – С. 66-78. – ISSN 1028-0987
328299
  Корчинська Л.В. Вплив фосфорорганічних інсектицидів на динаміку скорочення скелетного м"язу жаби : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / Корчинська Леся Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 138 л. – Бібліогр.: л. 113-138
328300
  Корчинська Л.В. Вплив фосфорорганічних інсектицидів на динаміку скорочення скелетного м"язу жаби : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / Корчинська Леся Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
328301
  Ноздренко Д. Вплив фосфорорганічних інсектицидів: піриміфосметилу, діазинону та хлорпірифосу на динамічні параметри скорочення m. tibialis anterior / Д. Ноздренко, Л. Корчинська, М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 47-52. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив фосфорорганічних інсектицидів, зокрема піриміфосметилу, діазинону та хлорпірифосу на динаміку скорочення пучків волокон скелетного м"язу m. tibialis anterior жаби Rana temporariа. Визначали силу скорочення та зміну довжини м"язових ...
328302
  Березовчук Л. Вплив фотостимуляції на функціональний стан головного мозку людини / Л. Березовчук, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-47. – (Біологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817
328303
  Гаврилюк С.П. Вплив фрагменту стрептокінази СК1-63 на систему гемостазу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гаврилюк С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 156 л. + Додатки л. 149-156. – Бібліогр. : л. 125-148
328304
  Гаврилюк С.П. Вплив фрагменту стрептокінази СК1-63 на систему гемостазу : автореф. ... дис. канд. біол. наук : 03.00.04 / Гаврилюк С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
328305
  Даруга В. Вплив французької адміністративної традиції на формування органів публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 217-219
328306
  Шатковська І. Вплив французької літератури на формування творчих задумів П.І. Чайковського // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 312-317. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
328307
  Ланге-Чала Вплив Французької революції на формування юридичної термінології в іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 245-248. – ISBN 966-8188-07-1
328308
  Плюйко Є.С. Вплив фреонів та оптичного випромінювання на швидкість інтенсивного випаровування крапель води / Є.С. Плюйко, Г.М. Вербінська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 18
328309
  Гетало А.М. Вплив фторзаміщення в аліфатичних спиртах на їх реологічні та акустичні властивості : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Гетало Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 153 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 133-150 арк.
328310
  Гетало А.М. Вплив фторзаміщення в аліфатичних спиртах на їх реологічні та акустичні властивості : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Гетало Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
328311
  Ноздренко Д. Вплив фуллерену С60 на зміну швидкості скорочення ішемічно пошкодженого мя"зу m. Soleus щура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-14. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження впливу C60 FAS в дозі 1 мг / кг на зміну швидкості скорочення ішемічно пошкодженого м?язу m. soleus щура. Скорочення м?яза реєстрували при внутрішньовенному та внутрішньом?язовому введенні препарату. Показано захисний ефект ...
328312
  Линник П.М. Вплив фульвокислот на десорбцію Zn і Pb з донних відкладів = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / П.М. Линник, О.В. Зубко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 100-108. – Бібліогр.: 19 назв
328313
   Вплив фунгіцидів на обмін азоту в рослинах / М.М. Мусієнко, Р.В. Ковбасенко, В.М. Ковбасенко, К.П. Ковбасенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-65. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано гіпотезу про індукцію захисних механізмів рослин фунгіцидами, яка здійснюється шляхом корекції метаболічних процесів. A hypothesis on the fungicides" induction of the plant protective mechanisms caused via the correction of metabolic ...
328314
  Сакара Н.Ю. Вплив фундаменталізації прав людини на становлення права на справедливий судовий розгляд // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 43-54. – ISSN 2224-9281
328315
  Наумова О.О. Вплив функцій бренду на поведінку споживачів товарів розкоші // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 102-108
328316
  Кручакова Ф.А. Вплив функціональних змін мускулів на вміст в них Na, K, Ca, i Mg : Дис... наук: / Кручакова Ф. А.;. – 49л. – Бібліогр.:л.47-49
328317
  Ткаченко Г Вплив функціонального стану АТФ-залежних калієвих каналів на процеси енергозабезпечення печінки і міокарда у щурів із різною резистентністю до гіпоксії : Дис.... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- Фізіологія людини і тварин / Ткаченко Г.М., МОНУ, ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2004. – 194л. + Додатки: 3 л. – Бібліогр.: л.165-193
328318
  Ткаченко Г.М. Вплив функціонального стану АТФ-залежних калієвих каналів на процеси енергозабезпечення печінки і міокарда у щурів із різною резистентністю до гіпоксії : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ткаченко Галина Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
328319
  Родзінська Т. Вплив функціональної асиметрії моторної та сенсорної систем на розвиток образного й вербально-логічного мислення у дітей молодшого та середнього шкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 82-87. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Подано результати пілотажного дослідження, спрямованого вказати, чи існує залежність між функціональною асиметрією та рівнем розвитку образного й вербально-логічного мислення. Для більшої наочності результатів дане дослідження було проведене на вибірці ...
328320
  Дзвінчук Д. Вплив футурологічних першоджерел на визначення освітньої стратегії в Україні / Д. Дзвінчук, В. Петренко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
328321
  Комишан О.О. Вплив хаотичної генерації на вимушене комбінаційне розсіяння барвників : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Комишан Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 128 арк. – Додатки: арк. 127-128. – Бібліогр.: арк. 114-126
328322
  Комишан О.О. Вплив хаотичної генерації на вимушене комбінаційне розсіяння барвників : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Комишан Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчанка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
328323
  Ганіфаєв Рашад Аріф Огли Вплив характеристик абонентського доступу та трафіка на пропускну спроможність мультисервісних мереж : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Ганіфаєв Рашад Аріф Огли.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
328324
  Прасоленко О.В. Вплив характеристик дорожнього руху на час реакцій водія у темну пору доби // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 169-172 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
328325
  Литвиненко Н.І. Вплив характеристик місцевості на процес планування маршу частин сухопутних військ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 260-262


  Проводиться аналіз існуючих методик вивчення та оцінки впливу місцевості на планування маршу частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Успішне здійснення маршу в значній мірі залежить від правильної оцінки місцевості Озброєння і техніка, ...
328326
   Вплив характеристик системи тонкоплівковий перетворювач - буферний розчин на кондуктометричний біосенсор, створений на її основі / М.Й. Мацишин, В.М. Пєшкова, В.Г. Мельник, О.Л. Кукла, А.В. Мамикін, Л.М. Семеничева, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 2. – С. 73-83. – ISSN 1815-7459


  В роботі досліджено характеристики кондуктометричних перетворювачів (чутливість, еквівалентність робочого і референтного каналу, частотна залежність і лінійність відгуку) на основі тонкоплівкових електродів, виготовлених із золота, платини, нікелю, ...
328327
  Лотоцька О.І. Вплив характеристик цифрових друкарських машин і папару на якість відбитків / О.І. Лотоцька, А.В. Несхозієвський, Т.М. Несхозієвська // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 3 (49). – С. 54-65. – ISSN 2077-7264
328328
  Гавриш В.К. Вплив характеру геотектонічного розвитку на нафтогазоносність Дніпровсько-Донецького рифтогену / В.К. Гавриш, М.І. Євдощук, В.П. Стрижак // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 19-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
328329
  Дегода В. Вплив характеру збудження на люмінесценцію і провідність селеніду цинку / В. Дегода, А. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-55. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Проведено експериментальні дослідження провідності та люмінесценції монокристалічного ZnSe при збудженні ультрафіолетовим та рентгенівським випромінюванням. Характер збудження суттєво не впливає на спектри рекомбінаційної люмінесценції, але фото- і ...
328330
   Вплив харчових добавок із різним механізмом дії на структурно-функціональний стан шлунку : монографія. – Київ : Київський університет, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-439-062-7
328331
   Вплив хвиль тепла на перебіг фотохімічних процесів в атмосфері великого міста / С. Сніжко, О. Шевченко, Н. Данілова, Ю. Яценко // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 139-141. – ISBN 978-617-7069-38-5
328332
  Григоренко Л.В. Вплив хімічних показників якості питної води на захворюваність мешканців сільських таксонів Дніпропетровської області // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 110-113. – ISSN 2227-7404
328333
  Кулик Ю.В. Вплив хімічних реакцій на дифузійні явища в рідинах в обмежених системах / Ю.В. Кулик, В.М. Сисоєв // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 441-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою математичних методів моделювання розглянуто стаціонарний лінійний випадок обмеженої реакційно-дифузійної системи. Обраховано залежність загального потоку кисню від різниці концентрації на границі шару. Встановлено стабілізаційний характер ...
328334
  Крайнюков М О. Вплив хімічних речовин токсичної дії на представників біотичної складової водних екосистем / М О. Крайнюков, В.Д. Тімченко // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 111-120. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
328335
  Мельниченко М.М. Вплив хімічно модифікованої поверхні монокристалічного кремнію на анти відбиваючі характеристики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 247-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У роботі проведено вивчення впливу хімічно модифікованої поверхні монокристалічного кремнію на анти відбиваючі характеристики. Встановлено, що використання тонких шарів наноструктурованого кремнію (3-60 нм) сформованих методом хімічного травлення на ...
328336
  Кузнецов Г.В. Вплив хімічного складу на електрофізичні властивості ненадпровідних купратних фаз // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 256-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Методами ІЧ-спектроскопії, мікроконтактної спектроскопії досліджено і проаналізовано основні електрофізичні характеристики ненадпровідних купратних сполук: CuO, BaCuO[нижній індекс 2], Y[нижній індекс 2]BaCuO[нижній індекс 5]. Отримані результати ...
328337
   Вплив хімічного складу сенсорів на основі нанорозмірного [хімічна формула] на механізм чутливості / Г.В. Федоренко, Н.П. Максимович, І Г. Сколяр, О.П. Ріпко, І.П. Матушко, Л.П. Олексенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 129
328338
   Вплив хіральності на симетрію коливальних мод нітридборних нанотрубок та його прояв у спектрах комбінаційного розсіяння світла / В.О. Губанов, Т.А. Скіпа, М.М. Білий, О.П. Дмитренко, С.В. Ковригін, Л.О. Комарова, М.П. Куліш, С.В. Лізунова, В.В. Покропивний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 352-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вперше аналітично розраховано форми фундаментальних нормальних коливань нескінченних двокомпонентних крісельних (3, 3) та зигзагних (3, 0) нітридборних одностінних нанотрубок (BN-SWNT). Виявлено ефект xiральної анізотропії коливальних мод BN-SWN. Він ...
328339
  Мусієнко М.М. Вплив хлористого кальцію і хлористого цинку на жаростійкість пшениці / М.М. Мусієнко, Л.М. Присяжнюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 111-116. – (Біологія ; Вип. 26)


  Представлені результати вивчення впливу різних концентрацій хлористого кальцію і хлористого цинку на стійкість проростків озимої пшениці до впливу високих температур. Як тест на жаростійкість використовували показник відносного приросту надземної ...
328340
  Прокопов В.О. Вплив хлороформу питної води на онкологічну захворюваність населення Кіровоградщини / В.О. Прокопов, О.Б. Липовецька // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 42-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
328341
  Бичкова С.В. Вплив хлорпромазину на канали вивільнення Са2+ секреторних клітин слинних залоз личинки комара-дергуна / С.В. Бичкова, Т.І. Чорна, В.В. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 75-76. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дію хлорпромазину - блокатора кальмодуліну - на внутрішньоклітинні ріанодин- та ІФ3-чутливі Са2+-канали секреторних клітин слинних залоз личинки комара-дергуна. Установлено, що додавання хлорпромазину до середовища інкубації не вливає на ...
328342
  Щербань М.І. Вплив хмарності на термічний режим повітря на Україні / М.І. Щербань, Л.М. Щекіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 29-33 : Табл. – (Географія ; Вип. 27)
328343
  Лисий О.О. Вплив ходових систем тягово-транспортних засобів на підорний шар грунту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Лисий Олександр Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". – Глеваха, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
328344
  Бузань В. Вплив Холодної війни на процес формування та реалізації політики США щодо Арабсько-ізраїльського конфлікту // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 99-106
328345
  Луцький І. Вплив християнства на правову свідомість українців у досвіді першої української держави (Київська Русь) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 254-260. – ISSN 0132-1331
328346
  Москаленко М. Вплив християнства на релігійні уявлення кримських татар // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 308-311. – ISBN 978-966-171-893-6
328347
  Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект : Монографія / Т.Г. Горбаченко. – Київ : Академія, 2001. – 272с. – ISBN 580-095-7
328348
  Федоренко Тетяна Миколаївна Вплив християнства на формування правової системи Київської Русі з кінця 10 по 40-ві роки 13 століття : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Федоренко Тетяна Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 190л. – Бібліогр.:л.174-190
328349
  Федоренко Т.М. Вплив християнства на формування правової системи Київської Русі з кінця 10 по 40-ві роки 13 століття : Автореф...канд. юридичних наук: 12.00.01 / Федоренко Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.:с.15-16
328350
  Стадник М.М. Вплив християнства на формування світоглядів доби Відродження та Нового часу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 85-92. – ISSN 1728-3671
328351
  Стадник М.М. Вплив християнства на формування світоглядів доби Відродження та Нового часу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 85-92. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Розкрито вплив християнства на формування світоглядів доби Відродження та Нового часу. Показано, що пізнавальний процес у цей період значною мірою детермінувався християнською ідеологією. У Західному світі повільно впроваджувався раціоналізм.
328352
  Озель В.І. Вплив християнства на формування сімейного права за часів княжої доби // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 150-155. – ISSN 1563-3349
328353
  Найчук А.В. Вплив християнських догматів на соціально-політичне життя Середньовіччя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 62-72


  На основі соціально-філософського аналізу християнських догматів розкриваються основи соціально-політичного життя середньовічного суспільства. Ключові слова: традиційне суспільство, християнство, релігієцентризм, сакральність, холізм, ...
328354
  Толкачова Н.Є. Вплив християнських релігійних норм на генезис давньоруського кримінального права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-22.
328355
  Луцький І. Вплив християнських цінностей на сучасне українське державотворення / І. Луцький, О. Каленюк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 12-14.
328356
  Луцький І.М. Вплив християнської етики на Перший і Другий Литовські статути // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 89-94. – ISSN 1563-3349
328357
  Найчук А.В. Вплив християнської парадигми на формування політичних засад державобудівництва в середньовічній Європі: соціально-філософський аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 142-152
328358
  Стецюк Р.В. Вплив християнської сотеріології на формування етико-антропологічних ідей у духовній культурі Київської Русі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 266-271. – ISSN 2076-1554
328359
  Федоренко Т. Вплив христіянсього світогляду на правосвідомість та правову культуру Київської Русі (кінець Х-перша третина ХІІІ ст.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.114-116. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
328360
  Гандзюра В.П. Вплив хрому і нікелю на екскрецію фосфору рибами / В.П. Гандзюра, Ашфак Ахмад // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 53-55. – (Біологія ; Вип. 28)


  Досліджено вплив нікелю і шестивалентного хрому на екскрецію фосфору, рівень дихання, питому швидкість росту та ефективність конвертування їжі у молоді Poecilia reticulata і Carassius auratus auratus за різних значень величини добового раціону. ...
328361
   Вплив хронічного гамма-опромінення на фітотоксичну активність бактерій PSEUDOMONAS AERUGINOSA / Ю.І. Мороз, Ю.В. Шиліна, М.І. Гуща, О.С. Моложава // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – C. 75
328362
   Вплив хронічного іонізуючого випромінювання та кадмію на вміст ліпідів та ліпопротеїнів у крові щурів / С.В. Хижняк, Л.В. Бабич, А.В. Клепко, О.О. Вечеря, П.П. Балан, Л.І. Степанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Біологія ; вип. 36/37)
328363
  Тугай А.В. Вплив хронічного опромінення на грунтові мікроміцети зони відчуження Чорнобильської АЕС : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Тугай Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 171 арк. – Бібліогр.: арк. 129-171
328364
  Тугай А.В. Вплив хронічного опромінення на грунтові мікроміцети зони відчуження Чорнобильської АЕС : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Тугай Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
328365
  Тугай А. Вплив хронічного опромінення на фізіолого-біохімічні властивості трьох опромінених "поколінь" Aspergillus versicolor / А. Тугай, Т. Тугай, Д. Лукашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 77-81. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано вплив хронічного опромінення на три "покоління" Aspergillus versicolor, які були отримані в модельних умовах з двох батьківських штамів: A.versicolor 99 з радіоадаптивними властивостями, що був ізольований з приміщень об"єкту "Укриття" ...
328366
   Вплив хронічного опромінення та МІГІ-К на Са[верхній індекс 2+]-транспортуючу функцію мембран саркоплазматичного ретикулума / Б.О. Цудзевич, С.В. Хижняк, Ю.В. Степанов, Я.І. Серкіз, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Біологія ; Вип. 34)


  Показано, що в умовах хронічної дії іонізуючого опромінення введення щурам МІГІ-К приводить до стабілізації Са[верхній індекс 2+]-транспортуючої функції саркоплазматичного ретикулума скелетних м"язів.
328367
  Больман Світлана Юріївна Вплив хронічного сорому на самоставлення особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 3 (45). – С. 13-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
328368
  Зотова А.Б. Вплив хронічної внутрішньоутробної гіпоксії на морфологічні особливості печінки в ранньому постнатальному періоді : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Зотова Алла Борисівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
328369
  Корновенко В.С. Вплив хрущовської "відлиги" на діяльність прокуратури в УРСР // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 68-69. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
328370
  Кацуба М.О. Вплив художнього кіно на політичний процес // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 105-107
328371
  Кацуба М.О. Вплив художнього кіно на процес політичної соціалізації особистості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 123-130
328372
  Смокович М. Вплив цензу "осілості" на реалізацію пасивних виборчих прав громадян України, що балотуються до законодавчого органу влади // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 23-33
328373
  Лучка Л.М. Вплив цензури на розвиток бібліотечної справи Катеринославщини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 79-85. – ISSN 2409-3661


  Виявлено напрями, форми і заходи духовної та світської цензури в діяльності катеринославських бібліотек. Висвітлено вплив державної цензурної політики на розвиток бібліотечної справи наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
328374
  Іванюк І. Вплив цензурних заборон на комплектування фондів монастирських бібліотек Києва у XIX столітті / Ірина Іванюк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 12 (233), грудень. – С. 42-45. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто цензурні реформи, запроваджені російським царатом упродовж XIX ст., наслідком яких стало посилення нагляду і регламентація діяльності монастирських бібліотек. Проаналізовано імперське законодавство, а саме цензурні статути, які ...
328375
  Запорожець В.А. Вплив церкви на розвиток громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 58-60
328376
   Вплив церулоплазміну на активність мембранозв"язаних ферментів у лімфоцитах щурів за умов рентгенівського опромінення / І.В. Михайлик, Є.А. Єчевська, В.О. Чайка, О.В. Васильєва, Л.І. Томачинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-12. – (Біологія ; Вип. 34)


  Показано, що при рентгенівському опроміненні в дозах 0,5 та 1 Гр підвищується активність Са[верхній індекс 2+],Mg[верхній індекс 2+]- та Na+,K+ -АТФаз в імунокомпетентних клітинах крові, селезінки і тимуса щурів. Уведення тваринам препарату ...
328377
  Калінічева Г.І. Вплив цивілізаційних чинників на академічну мобільність студенства // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 24-25. – ISSN 0868-8117
328378
  Тищик Б. Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на правове регулювання цивільних відносин у Буковині та Галичині / Б. Тищик, М. Сирко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 10-15. – ISSN 2409-4544
328379
  Сирко М. Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на формування цивільного законодавства країн Центрально-Східної Європи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 121-125
328380
  Квітка С.А. Вплив циклічних процесів на виникнення і подолання кризових ситуацій у розвитку суспільства та держави // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (10). – С. 21-31. – ISSN 2311-6420
328381
  Фурман Ю.М. Вплив циклічної роботи помірної інтенсивності на функціональну підготовленість студентів 17 - 21 років з "високим" вмістом жирового комплексу / Ю.М. Фурман, О.Ю. Брезденюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 55-60 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
328382
  Ревякін Г.В. Вплив циклічності розвитку глобальної економічної системи на структуру та динаміку зовнішньої торгівлі України / Г.В. Ревякін, О.А. Довгаль // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 65-71. – ISSN 2222-0712
328383
  Кислова Л. Вплив циклічності світового ринку чорних металів на міжнародну економічну діяльність України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
328384
   Вплив циклодекстринів в альгінатній матриці на кінетику вивільнення кверцетину / Л.А. Орел, С.І. Синельніков, Л.В. Кобріна, О.А. Радченко, В.В. Бойко, С.В. Рябов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 86-93. – ISSN 0041-6045
328385
  Кузнєцова Г.М. Вплив цитостатика похідного дигідропілору на слизову оболонку кишечнику щурів у нормі та на тлі оксидативного стресу / Г.М. Кузнєцова, О.В. Оглобля, В.К. Рибальченко // Сучасні проблеми токсикології : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1/2 (60/61). – С. 76-80. – ISSN 1609-0446
328386
  Кузнєцова Г.М. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфо-функціональний стан кишечника щурів при хемо-індукованому канцерогенезі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Кузнєцова Галина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
328387
  Кузнєцова Г.М. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфо-функціональний стан кишечника щурів при хемо-індукованому канцерогенезі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Кузнєцова Галина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 164 л. – Бібліогр.: л. 137-164
328388
  Данилов М. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфофункціональний стан нирок щурів при різних термінах введення та за умов хемоіндукованого колоректального канцерогенезу / М. Данилов, Г. Островська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-55. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що введення цитостатичної сполуки, похідного 1,2-дигідропіролу, протягом 7 тижнів викликає помірні порушення гістологічної структури нирок щурів. При впливі Д1 протягом 27 тижнів підсилюються негативні зміни гломерулярної частини нефрона, ...
328389
   Вплив цитратстабілізованих Cu-і Mn-вмісних наноколоїдів на ріст та проліферативну активність апікальних меристем кореня Allium cepa L / Є.О. Конотоп, Л.А. Карпець, А.В. Зінченко, С.К. Лопатько, М.С. Коваленко, О.Є. Смірнов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 1. – C. 86-92. – ISSN 1025-6415
328390
  Климець Г. Вплив цитрату ванадію на активність лактатдегідрогенази в еритроцитах та тканинах щурів з експериментальним діабетом / Г. Климець, Р. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 24-27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив цитрату ванадію на активність лактатдегідрогенази в еритроцитах крові та тканинах печінки, нирок і скелетного м"язу стегна лабораторних щурів з індукованим цукровим діабетом. Тварини були розділені на п"ять груп: І - контрольна, ІІ , ...
328391
  Лукач К.В. Вплив цифрових технологій на розвиток політичної комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 135-139. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
328392
  Король М.М. Вплив цифровізації на банківську діяльність в Україні / М.М. Король, С.В. Парлаг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 99-104. – ISSN 2306-6806
328393
  Боженко В.В. Вплив цифровізації на розвиток фінансових технологій / В.В. Боженко, Є.І. Пігуль // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 11-15. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
328394
  Гриценко А. Вплив цифровізації на соціальний розвиток / А. Гриценко, Т. Бурлай // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 3. – С. 24-51 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
328395
  Гриценко С.І. Вплив цифрового маркетингу на розвиток освітніх кластерів // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 38-41. – ISSN 2225-6407


  Цифровий маркетинг з новими комунікаційними каналами й інформаційними технологіями сприяє розвитку освітніх кластерів, завдяки чому вітчизняні вищі навчальні заклади зможуть вижити в конкурентній боротьбі на міжнародному ринку освітніх послуг. Освітній ...
328396
  Клименко І.С. Вплив цифрової економіки на економічний розвиток світу / І.С. Клименко, О.В. Федорук // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2018. – Вип. 7. – С. 133-139. – ISSN 2413-0966
328397
  Радіонова-Водяницька Вплив цифрової економіки на ринок праці // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 241-244. – ISBN 978-617-7450-09-1
328398
  Ситник І.П. Вплив цифрової економіки на розвиток платіжних систем в Україні / І.П. Ситник, А.М. Новак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 41-48 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2306-6792
328399
  Піпченко Н.О. Вплив цифрової нерівності на розвитку е-демократії у країнах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 81-88


  У статті йде мова про вплив цифрової нерівності на розвиток е-демо-кратіїу країнах ЄС та проаналізовано шляхи її подолання. В статье идет речь о влиянии цифрового неравенства на развитие е-демократии в странах EC и проанализированы пути ее ...
328400
  Місенг Д.В. Вплив ціннісних орієнтацій на стиль життя особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Місенг Дар"я Вячеславівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
328401
  Поджинська О. Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистісної ідентичності молоді // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 9 (150). – С. 70-73
328402
  Іванцев Н. Вплив ціннісних орієнтацій на формування уявлень про психологічне благополуччя у студентської молоді / Н. Іванцев, О. Петецька // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 5-11. – (Серія "Психологія" ; вип. 22). – ISSN 2312-1211
328403
  Гаврюшенко В.В. Вплив ціннісно-мотиваційної сфери на практичне мислення майбутнього військового керівника (експериментальна складова) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 5-10. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті автором розглянуто особливості практичного мислення майбутнього військового управлінця. В дослідженні подано порівняльну характеристику отриманих результатів і кількісно-якісну інтерпретацію результатів впливу ціннісно-мотиваційної сфери на ...
328404
  Воронов М.М. Вплив цінностей права на подолання правового нігілізму / М.М. Воронов, І.В. Воронова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 42-48. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
328405
  Гнатюк М.В. Вплив цінових трендів на світовому ринку нафти // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 81-82. – ISBN 978-966-285-399-5
328406
  Чередніченко Д. Вплив цінової дискримінації у вигляді знижок на конкуренцію: від звичайної торгової практики до механізму виключення конкурентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 41-47. – (Економіка ; вип. 6 (213)). – ISSN 1728-3817
328407
  Кобець В.М. Вплив цінової політики перевізника на рівновагу логістичної системи і доходи державного бюджету в умовах інформаційної асиметрії : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 113-119 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
328408
  Патон Е.О. Вплив цупості ексцентрично прикріпленого стрижня на міцність флангових та лобових швів / Е.О. Патон, В.В. Шеверницький. – Київ, 1934. – 32с.
328409
  Білоус Р.М. Вплив часової перспективи на життєстійкість молоді / Р.М. Білоус, В.О. Охріменко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 46-54. – ISSN 2219-2654
328410
  Сиротюк А. Вплив частоти та асиметрії циклу навантаження на швидкість поширення корозійно-втомних тріщин / А. Сиротюк, І. Дмитрах // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – № 4 (72). – С. 28-36. – ISSN 1727-7108
328411
  Лимарченко О.С. Вплив частотних характеристик збурення руху конструкції з рідиною на розвиток динамічних процесів / О.С. Лимарченко, О.О. Нефьодов // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1 : Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики. – С. 47-55. – ISSN 1815-2910
328412
  Ільчук П.Г. Вплив часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 68-73. – ISSN 2306-6806
328413
  Бурлаков В.П. Вплив червоного бокситового шламу на екологічну безпеку та напрямки використання його у будівництві // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 188-191. – ISBN 978-966-641-732-2
328414
  Гордійчук М. Вплив через віки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 30 серпня (№ 160). – С. 6
328415
   Вплив четвертої промислової революції на соціодемографічну основу людства / Н.О. Черненко, Я.І. Глущенко, О.О. Корогодова, Т.Є. Моісеєнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 46-56. – ISSN 2222-4459
328416
  Сметанський М.І. Вплив чи сприяння? // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 63-69
328417
  Ключник Р. Вплив чинника ідентичності на політичні процеси в Бельгії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 235-241. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
328418
  Потес Г. Вплив чинника нейтралітету на формування зовнішньої політики Швейцарії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 16-19
328419
  Міщенко В.І. Вплив чинників бюджетно-боргової політики на дію трансмісійного механізму в Україні : фінансова політика й економічне регулювання / В.І. Міщенко, Р.С. Лисенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-23 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
328420
  Пасічник Ю.В. Вплив чинників бюджетної системи на економічне зростання в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 65-71. – Бібліогр.: на 17 пунктів
328421
  Шергін С.О. Вплив чинників глобалізації та регіоналізації на зовнішню політику і дипломатію // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 37-40. – ISBN 966-7196-06-2
328422
  Коханова І.О. Вплив чинників збереження на стан схоронності документних фондів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 115-123


  Аналізуються чинники, які негативно впливають на стан схоронності документних фондів.
328423
  Гунько В.І. Вплив чинників зовнішнього середовища на формування інтелектуального потенціалу як чинника людського розвитку : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 224-228 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
328424
  Ємельяненко С.О. Вплив чинників на пожежні ризики у житловому секторі (на прикладі м. Львова) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Ємельяненко Сергій Олександрович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки житттєдіяльності. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
328425
  Жукова В.П. Вплив чинників на професійно-діяльнісне середовище бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 208-215


  Систематизовано негативні та шкідливі чинники професійно-діяльнісного середовища бібліотеки.
328426
  Саранчук А.О. Вплив чинників на структуру зернового ринку України та шляхи покращення функціонування його структурних елементів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 162-171. – (Економічні науки ; № 2 (22))


  Метою статті є характеристика сучасної структури зернового ринку України, визначення чинників, що впливають на її зміну, та пошук шляхів покращення функціонування структурних елементів ринку зерна, відповідно до факторів що його стримують. Теоретичною ...
328427
  Шкурка В.А. Вплив членства в СОТ на розвиток міжнародного бізнесу в Україні // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 114-117. – ISBN 978-966-285-568-5
328428
  Бруслик О. Вплив членства Сполученого Королівства в ЄС на компетенцію британського Парламенту // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 4 (83). – С. 76-88. – ISSN 1993-0909
328429
  Барановська Н.П. Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві (до 25-річчя трагічних подій) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 123-142. – ISSN 0130-5247
328430
  Плахута В.В. Вплив Чорнобильської катастрофи на Українське Полісся // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 266-267. – ISBN 966-2980-20-2
328431
  Марченко Я. Вплив Чортківської операції Галицької армії 1919 року на хід і результати українсько-польської війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 145-152. – ISSN 1728-9343
328432
  Прокопова Л.І. Вплив швидкості мовлення на формантну характеристику голосних у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 294-296


  У статті наведено формантну характеристику голосних німецької мови, отриману на сонографі. Аналізується залежність артикуляції від темпу мовлення. В статье приведена формантная характеристика гласних немецкого языка, полученная на сонографе. ...
328433
  Демещенко В.В. Вплив шекспірівської драматургії на кінематограф XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 99-106
328434
  Новікова І. Вплив шестивалентного хрому на життєдіяльність Chlorella vulgaris Bejer. str. ЛАРГ-3 / І. Новікова, Т. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-59. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив Cr (VI) на життєдіяльність водорості Chlorella vulgaris Bejer. sir. Установлено, що концентрації Cr (VI) до 0,05 мг/л стимулюють розвиток клітин Chlorella vuigaris, що свідчить про потребу в ньому як у мікроелементі. Збільшення ...
328435
  Новікова І.П. Вплив шестивалентного хрому на фотосинтетичну активність та швидкість фотовицвітання хлорофілу a у CHLORELLA VULGARIS BEJER., STR. ЛАРГ-3 / І.П. Новікова, Т.В. Паршикова, А.О. Мелешко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 198-202.
328436
  Яворська І. Вплив Шестиденної війни 1967 р. в Ізраїлі на формування еміграційних настроїв євреїв Буковини // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 192-194. – ISBN 978-966-171-783-0
328437
  Овдіюк О.М. Вплив школи наукової організації управління на формування теорії управлінських рішень // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 5 (78). – С. 82-87. – ISSN 2663-2144
328438
  Михайлик А. Вплив шляхів сполучення на становлення і розвиток ринкових відносин Подільської губернії у ХІХ ст. : (До історії співпраці на грунті дослідження народного мистецтва) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 126-129. – ISBN 966-8653-41-6
328439
  Шайкевич І.А. Вплив шорсткості поверхні на вимірювані оптичні сталі алюмінію / І.А. Шайкевич, Л.Ю. Мельниченко, Б.Б. Титарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 481-486. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Бітті, удосконаленим для вимірювання оптичних сталих шорстких поверхонь, одержані спектральні залежності оптичної провідності б ряду алюмінієвих дзеркал з різною шорсткістю поверхні. Середньоарифметичне відхилення профілю поверхні Rа ...
328440
  Макаренко О.В. Вплив шорсткості поверхні та умов освітлення на колірні характеристики об"єктів : Автореф. дис. ... канд.фізико - матем. наук:01.04.05 / Макаренко О.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.: 12 назв.
328441
  Макаренко Олексій Володимирович Вплив шорсткості поверхні та умов освітлення на колірні характеристики об"єктів : Дис....канд.фізико-математ.наук.: 01.04.05 / Макаренко Олексій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 127 л. – Бібліогр.: л.: 119-127
328442
  Кушерець Д. Вплив штучного інтелекту на розвиток міжнародного освітнього середовища / Д. Кушерець, М. Хмара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-56. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано передумови виникнення штучного інтелекту, розглянуто світові практики його впровадження у життєдіяльність суспільства. Наведено приклади стратегій успішного використання технологій штучного інтелекту в освітньому середовищі країн ...
328443
  Матківський С.В. Вплив щільності сітки нагнітальних свердловин на регулювання процесу обводнення газоконденсатних покладів шляхом нагнітання діоксиду вуглецю // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 46-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1682-721Х
328444
  Баронін А. Вплив юридичного врегулювання кордонів Євросоюзом в політичному процесі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.140-142. – ISSN 0132-1331
328445
  Короєд С.О. Вплив юридичної деонтології на формування активної поведінки судді в цивільному судочинстві щодо застосування правильного способу захисту цивільного права // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 50-57
328446
  Ястремська І. Вплив явища нелегальної торгівлі ядерними матеріалами на регіональну стабільність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 6-8
328447
  Ковальчук В.І. Вплив ядерної структури та кулонівської взаємодії на переріз розсіяння іонів 6Li ядрами 12С // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-18. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У межах дифракційного наближення досліджено вплив структури та кулонівської взаємодії іонів [верхній індекс 6]Li з ядрами [верхній індекс 12]С на переріз пружного розсіяння. Показано, що задовільне узгодження з експериментом досягається за умови вибору ...
328448
  Клигуненко О.М. Вплив якісних та кількісних змін поповнення крововтрати на прояви синдрому поліорганної недостатності при політравмі / О.М. Клигуненко, Д.А. Кріштафор, І.О. Йовенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 91-99. – ISSN 2224-0586
328449
  Тимошик Н.С. Вплив якісних характеристик продукції на ціноутворення : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 170-176 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
328450
   Вплив якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) на клітини крові щурів за умов експериментального цукрового діабету / О. Горбулінська, М. Хохла, Г. Гачкова, Л. Міщенко, Р. Вільданова, О. Шульга, Н. Сибірна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 31-42. – (Серія біологічна ; вип. 71). – ISSN 0206-5657


  Якон (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) - багаторічна рослина родини айстрових. Традиційно вирощують у північних і центральних Андах від Колумбії до північної Аргентини. Нещодавно якон було інтродуковано в Україні та досліджено в ньому вміст ...
328451
  Слободянюк А.О. Вплив якості водних ресурсів на здоров"я населення / А.О. Слободянюк, О.В. Слободянюк // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 62-66. – ISBN 978-966-641-732-2
328452
  Михальченко Г.Г. Вплив якості життя на відтворювальні процеси населення України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 200-207 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
328453
  Мамедов Б.М. Вплив якості зрошувальної води на екомеліоративний стан грунтів // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – С. 69-74. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-4049
328454
  Кузнєцов Р.В. Вплив якості кримінально-виконавчого законодавства на забезпечення права засуджених на правову допомогу // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 243-248
328455
  Безродна С.М. Вплив якості на конкурентоспроможність продукції аграрних підприємств / С.М. Безродна, В.О. Лаготюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
328456
  Григоренко Л.В. Вплив якості питної води на стан здоров"я сільського населення // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 80-87
328457
  Тульчинський Р.В. Вплив якості прийняття управлінських рішень на економічну безпеку промислового підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 106-109


  У статті розглядається поняття економічної безпеки підприємства. Доведено, що головною метою забезпечення економічної безпеки підприємства, яку потрібно досягти, є забезпечення перманентної позитивної стабільності його функціонування, а також створення ...
328458
  Пономарьова О.С. Вплив якості продукції на конкурентоспроможність підприємства / О.С. Пономарьова, Г.Ю. Кучерук // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 5. – С. 7-9
328459
  Гайдук І.С. Вплив якості та тривалості життя на людський потенціал в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 137-143. – ISSN 2306-546X
328460
   Вплив якості цибулі ріпчастої на її збереженість / І.М. Гордієнко, В.А. Колтунов, С.О. Щербина, С.М. Даценко // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 164-170 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2476626
328461
  Лясота Г. Вплив японської культури та мистецтва на західноєвропейське книговидавництво на прикладі книжкового зібрання М.М. Толстого // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 34-38. – ISSN 2076-9326


  Статтю присвячено впливу японської культури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на західноєвропейське книговидавництво останньої чверті XIX — початку XX ст. на прикладі книжкової колекції М. М. Толстого.
328462
  Юрченко В. Вплив ярмаркування на розвиток галузей народного господарства України у ХІХ – на початку ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 137-141. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена вивченню впливу традиції проведення ярмарків на основні галузі народного господарства та занять українців та визначенню ролі ярмарків у розвитку матеріальної культури українського народу у ХІХ - на початку ХХ ст. Статья посвящена ...
328463
  Фенчак Л. Вплив соціально-виховного  середовища  університету на  професійну  підготовку майбутніх фахівців початкової  освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 42-47. – ISSN 2308-4634
328464
  Беркаль М. Впливи генеалогії Фрідріха Ніцше на методологічні підходи Мішеля Фуко // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – С. 121-142. – ISSN 2227-1503
328465
  Микитчук Н.М. Впливи європейської інтелектуальної традиції на становлення ідеї української соборності у світогляді М. Драгоманова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 88-95.
328466
   Впливи імплантації гліальнозбагаченої фракції неокортексу на біоелектричну активність мозку кролів / А.П. Черченко, Н.Г. Гронська, Є.А. Нагорний, В.М. Семенова, Л.Д. Стайно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-57. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Проведено дослідження біоелектричної активності мозку кролів після імплантації гліальнонозбагаченої фракції неокортексу (ГЗФ) у сенсомоторну кору. ГЗФ отримували з первинних культур тканини мозку новонароджених кролів. Виявлено вірогідне зниження ...
328467
  Приходько Ю. Впливи Магдебурзького права на економічні зв"язки українських земель з Німецькою Ганзою // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 92-99. – ISSN 1998-4634
328468
  Фісанов В. Впливи Маршалла Маклюена на глобальні та канадські медійні практики: погляд із ХХІ століття // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 73-82. – ISSN 2519-4518
328469
  Грищенко О.В. Впливи мутацій кальційзв"язуючих білків та змін депозалежного входу іонів кальцію на функціювання збудливих та незбудливих клітин : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.13 / Грищенко Олексій Вадимович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 16 назв
328470
   Впливи на формування конкретизованої методології управління проектами / Ю.М. Тесля, Ю.Л. Хлевна, Н.Ю. Єгорченкова, Д.І. Кошелєва // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 45-54. – (Серія: Технічні науки ; № 2). – ISSN 2306-4412
328471
  Дудзяк О.А. Впливи польського досвіду на розвиток сільського туризму в Українському селі / О.А. Дудзяк, Н.А. Славіна, І.І. Гуменюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 10-13 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
328472
  Чурсінова О. Впливи техніки на людину і суспільство: філософський аналіз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 104-109. – ISSN 0321-0499
328473
  Фйольдварі Ш. Впливи української еліти на національне відродження сербів: книжкові видання українських братств у культурі слов"янських народів Габсбурзької імперії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Українська еліта у XVII та XVIII століттях відігравала значну роль у формуванні еліти інших слов"янських народів. У цьому викладі йдеться про сербсько-українські стосунки. Серби імпортували багато богослужебних книг від українських друкарень, які були ...
328474
  Василенко Л.Г. Впливи як підгрунтя цілісного архітектурного процесу / Л.Г. Василенко, М.А. Сингаєвська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 23-27. – ISSN 2077-3455


  У статті висвітлені характерні позиції і концепції значення впливовості в архітектурному процесі провідних теоретиків XVIII - поч. XX ст.
328475
  Олексюк О.М. Впливова специфіка ключових слів комерційної реклами // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 100-105
328476
  Сингаєвська М.А. Впливові фактори розвитку конструктивізму в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 145-150. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
328477
  Кутуза Н.В. Впливові характеристики ергонімів у рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 250-254
328478
  Максімова В. Впливові чинники розвитку університетської науки на загальнонаціональному та регіональному рівні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті визначено коло проблемних, дискусійних і невирішених питань, що є важливими для розвитку загальнонаціональної науки, у тому числі для розвитку науки економічного контролю, вдосконалення його практики на підприємствах. Висновки проілюстровано ...
328479
  Кутуза Н. Впливові чинники соціальної реклами // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 183-188
328480
  Ребошапка І. Впливовість - одна із складових сутності генія // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 159-161. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Сукупність писаних і друкованих белетристичних творів того чи іншого народу – це результат дії літературного процесу, тобто суспільного надто комплексного явища, яке розгортається за своїми власними законами і в кожному наступному, відмінному від ...
328481
  Стєкольщикова В. Впливогенність успішних модифікаційних форм журналістського розслідування: лонгрід // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 305-316. – ISSN 2524-0331
328482
  Улинець Віктор Золтанович Вплів вірусної інфекції на спектральні характеристики фотосинтетичного апарату рослин родини Solanaceae : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.06. / Улинець В.З.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв.
328483
  Гаджега В. Вплыв реформації на подкапатских русинов / Василий Гаджега. – Унгвар : Выд. Подкарпатского О-ва наук, 1944. – 48 с.
328484
  Лукашевич В. Впоисках чистоты в юридической науке / В. Лукашевич, О. Шалат // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 175-187. – ISSN 1812-7126
328485
  Налбандян А. Вполголоса / А. Налбандян. – Орджоникидзе, 1963. – 55с.
328486
  Сергеев М.И. Вполне FN-факторизируемые группы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сергеев М.И.; Пермский гос.ун-т. – Пермь, 1967. – 8л.
328487
  Дубровский В.М. Вполне аддитивные функции множества и их некоторые приложения : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Дубровский В.М.; Механико-математический факультет Московского ордена Ленина университета им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1951. – 6 с.
328488
  Фоменко А.Т. Вполне геодезические модели циклов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Фоменко А.Т.; МГУ. – М., 1970. – 8л.
328489
  Дмитренко Я. Вполне молодой космический возраст. 12 апреля, в Международный день космонавтики, ведущее предприятие космической отрасли Украины - КБ "Южное" отметило свое 65-летие // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 19-25 апреля (№ 16). – С. 9


  "Далеко не всем молодым гражданам Украины известно, что совсем недавно, во второй половине прошлого века КБ «Южное» (г. Днепр) было одним из главных звеньев в советско-американском противостоянии, развернувшемся за господство в космосе. В эти годы в КБ ...
328490
  Солович Я. Вполне порядочные парни / Я. Солович. – М., 1975. – 96с.
328491
   Вполне порядочный мир. – Томск, 1990. – 302с.
328492
  Гайшун И.В. Вполне разрешимые многомерные дифференциальные уравнения / И.В. Гайшун. – Минск, 1983. – 272 с.
328493
  Баева Н.В. Вполне факторизируемые группы : Автореф... канд. физ.-мат. наук: / Баева Н.В.; Молотов. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Молотов, 1953. – 5 с.
328494
  Коренев А.К. Вполшелеста. / А.К. Коренев. – М., 1966. – 175с.
328495
  Боєру В. Вполювати гроші боржника // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 24-25
328496
  Березюк Н.М. Впоминаем, чтобы никогда не забыть (к 150-летию со дня рождения К.И. Рубинского) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 70-45. – ISSN 0869-608Х
328497
  Крупский А.А. Впоросы массовой автоматической проверки ферритовых сердечников ЗУ / А.А. Крупский. – М., 1965. – 44с.
328498
  Малейко Л.А. Впоросы партийного строительства в годы первой пятилетки. 1928-32 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Малейко Л.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1959. – 281л. – Бібліогр.:л.1-ХУ
328499
  Грицай В.Й. Впорядковані структури в математичній моделі простациклін-тромбоксанової системи / В.Й. Грицай, В.П. Гачок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 338-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи теорію формування дисипативних структур, проводиться дослідження режимів функціонування тромбоксан-простациклінової системи, отриманих за допомогою її математичної моделі. Знайдена стаціонарна та автоперіодичні дисипативні структури. ...
328500
  Грицай В.Й. Впорядковані та хаотичні структури в реакційно-дифузійному пористому середовищі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 394-400. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі побудована математична модель біосенсора трансформації стероїдів. Проведені дослідження залежності формування впорядкованих та хаотичних структур від регулюючих параметрів.
328501
  Погорільчук Н.М. Впорядкованість морфологічної будови земної поверхні Канівських дислокацій крізь призму рисунку ерозійної мережі / Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк, С.Ю. Бортник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 216-217. – ISSN 2306-5680
328502
  Слівинський Т.В. Впорядкування атомів у структурі сполуки [хімічна формула] / Т.В. Слівинський, Я.О. Токайчук, Р.Є. Гладишевський // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 33
328503
  Харченко В. Впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності в контексті Європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 96-102. – ISSN 0132-1331
328504
  Харченко В. Впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності в контексті Європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 96-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
328505
   Впорядкування могили Т.Г.Шевченка : (звіт про роботу у 1916-1927 р.). – [Полтава] : Держвидав України, 1928. – 17 с., 1 л. іл., 1 л. карт.
328506
  Селищев П.О. Впорядкування сплаву проникнення з урахуванням теплових коливань / П.О. Селищев, Ю.В. Шерстенников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 374-379. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив теплових коливань атомів на процес упорядкування в сплаві. Розраховано залежність перерозподілу атомів від енергетичних параметрів.
328507
  Корнієнко С. Впорядкування трудових відносин чи черговий наступ на ФОПів? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 березня (№ 11). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
328508
   Впорядкуємо "Зелену Браму"! // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 3 (127), травень - червень
328509
  Васильчук В. Впорядкуємо музей Василя Юхимовича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 2


  Літературні зустрічі на садибі Василя Юхимовича, приурочені до 90-річчя поета.
328510
  Костюк В. Вправи для виступів на приладах. / В. Костюк, М. Ганіза. – Харків, 1933. – 72с.
328511
  Златніков В.Г. Вправи для навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів вищих військових навчальних закладів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 153-157


  Стаття присвячена проблемі навчання курсантів вищих військових навчальних закладів професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою. В статті представлено розроблений комплекс вправ для розвитку умінь аудіювання, визначено функціональну структуру ...
328512
  Заика Е.В. Вправи для розвитку взаємозв"яків образно-просторового й вербального мислення // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 12 (177). – С. 29-32. – ISSN 2307-5880
328513
  Голуб І.Ю. Вправи для розвитку індивідуальних пізнавальних здібностей студентів на заняттях з іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (100). – С. 12-23. – ISSN 1817-8510
328514
  Окопна Я. Вправи для формування німецькомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні та письмі майбутніх туризмознавців: із досвіду експериментальної розробки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 219-229. – ISSN 2312-5993
328515
  Шкляр Л.М. Вправи для формування підприємницької компетентності під час вивчення географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 22-27 : фото
328516
  Клевер П.Ф. Вправи до тому "Економічна теорія політики" / П.Ф. Клевер. – Київ : Київський університет, 1999. – 289с. – ISBN 966-594-079-1
328517
  Жилко Н.М. Вправи з граматики англійської мови / Н.М. Жилко, Л.С. Панова. – К, 1991. – 108с.
328518
  Жилко Н.М. Вправи з граматики англійської мови / Н.М. Жилко, Л.С. Панова. – 2-ге вид., із змінами. – Київ : Освіта, 1995. – 144 с. – ISBN 5-330-03054-4
328519
  Шейко О.М. Вправи з логіки. / О.М. Шейко, 1953. – с.
328520
  Елькін Д.Г. Вправи з логіки. (посібник для практ. занять) / Д.Г. Елькін. – Одеса, 1959. – 55с.
328521
  Христинін В.І. Вправи з набивним м"ячем / В.І. Христинін. – К, 1972. – 86с.
328522
  Скалкін В.Л. Вправи з розвитку усного комунікативного мовлення (На мат. англ. мови) / В.Л. Скалкін. – К., 1978. – 128с.
328523
  Ветвінська Т.Л. Вправи з стилістики англійської мови для студентів V (VI-вечірнього) курсу факультетів іноземних мов / Т.Л. Ветвінська. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1976. – 41 с. ; №1
328524
  Тоцька Н.І. Вправи з сучасної української літературної мови / Н.І. Тоцька. – Київ, 1966
328525
  Тоцька Н.І. Вправи з сучасної української літературної мови / Н.І. Тоцька. – Київ, 1969. – 132с.
328526
  Бандура О.М. Вправи з теорії літератури в 5 класі / О.М. Бандура. – К, 1961. – 128с.
328527
  Москаленко Н.А. Вправи з української фразеології / Н.А. Москаленко. – Одеса, 1976. – 74с.
328528
  Василенко Л.П. Вправи з формування англомовної лексичної компетентності майбутніх дипломатів // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 91-93. – ISBN 978-617-7037-08-7
328529
  Картель Л.Н. Вправи і диктанти з фізичної географії : Посыбник для вчителя / Л.Н. Картель. – Київ : Радянська школа, 1980. – 80с.
328530
  Кравчук Ольга Вправи і задачі міжпредметного змісту (географія - біологія) : Наукові дослідження / Кравчук Ольга, Шухова Елеонора // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-35 : Схема. – Бібліогр.: 3 назви
328531
  Холоділін М.М. Вправи на кількісні обчислення з курсів загальної хімії, аналітичної хімії і хімічної технології та деякі приклади синтетичних робіт / М.М. Холоділін. – Х., 1930. – 222с.
328532
  Христинін В.І. Вправи на розслаблення / В.І. Христинін. – К, 1973. – 40с.
328533
  Корзова Л.Ю. Вправи та практичні завдання з граматики іспанської мови : навчальний посібник / Корзова Л.Ю. – Київ : Освіта України, 2012. – 168 с. – ISBN 978-966-188-285-9
328534
  Фенич В.І. Вправляння з історією по-українськи, або якою не повинна бути історія та історіографія Закарпаття після 1991 року // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 138-156. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
328535
  Кравченко В. Вправність інтерпретації. Про що писав у Будапешт посол Угорщини у Вашингтоні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 4


  "Будапешт не полишає надій вийти переможцем у затяжному конфлікті з Києвом через український Закон "Про освіту". Хай гостра фаза конфронтації минула, однак системна проблема у двосторонніх відносинах залишилася. І, щоб примусити українську владу не ...
328536
  Патрікац Л. Впрвадження МСФЗ та інтегрованої звітності сприятимуть європейській інтеграції України / Л. Патрікац, М. Пацера // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 54-57. – Бібліогр.: 3 назв.
328537
  Ясинок М.М. Впрвадження новітніх інформаційних технологій в цивільному судочинстві України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.194-197. – ISSN 1727-1584
328538
  Фролов В. Впровадження ""хмарних"" технологій в практику бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 45-49 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
328539
  Фабрика Наталя Впровадження "реформ зверху" в Ірані у 60-і роки XX ст. та роль у цьому процесі уряду Кеннеді // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 112-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена событиям политической и экономической жизни Ирана, происходившим в начале 60-х годов XX ст., и роли Соединенных Штатов Америки в них.
328540
  Мазуренок М.В. Впровадження "українізації" у систему вищої освіти УСРР в 1920-х рр. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 289-293


  У 1923/24 н.р. Наркомпрос УСРР запроводжував викладання українською мовою на вищих педагогічних курсах, факультетах соціального виховання, факультеті професійної освіти Київського інституту народної освіти (КІНО).
328541
  Гузенко О. Впровадження SMART-технологій в освітній процес: опис зарубіжного досвіду // Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : монографія / Н.М. Атрощенко, О.О. Гиря, С.М. Грицай, О.В. Гузенко, Д.І. та ін. Дзвінчук. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 174-192. – ISBN 978-966-698-312-4
328542
  Ходос Є.І. Впровадження smart-технологій у вищій освіті // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 338-340
328543
  Кліщ І. Впровадження Smart-технологій у практику підготовки майбутніх викладачів медичного закладу вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 115-118. – ISSN 2308-4634
328544
  Рудик О. Впровадження SolidWorks у систему неперервної освіти / О. Рудик, Р. Андрійчук // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 218-221


  Наведена методика покрокового впровадження 3D-системи автоматизованого проектування SolidWorks: твердотільне моделювання - у коледжах (ліцеях з технічним нахилом), інженерні розрахунки (додаток SolidWorks Simulation) - у ВНЗ.
328545
  Закупець Н. Впровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи в бібліотеці коледжу / Н. Закупець, Т. Швець // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 15-16. – ISSN 2518-7341
328546
  Сиволовська О.В. Впровадження активних форм у навчальний процес // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 92-93
328547
  Іванова М.І. Впровадження антикризового управління на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 142-146. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
328548
  Носик О.А. Впровадження асесмент-центрів як чинник ефективного розвитку служб управління персоналом державних органів // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 8/9. – С. 47-55. – ISSN 2311-6420
328549
  Забокрицька М.Р. Впровадження басейнової системи управління водними ресурсами р.Західний Буг / М.Р. Забокрицька, В.О. Бондарук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 34-40. – Бібліогр.: 6 назв
328550
  Латиш Ю. Впровадження безалкогольної обрядовості на Донеччині в роки перебудови // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 39-46
328551
  Керімов В.О. Впровадження безпеки до автономного протоколу ієрархічної організації бездротових сенсорних мереж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
328552
  Голубцова Т.В. Впровадження безпілотних літальних апаратів у повітряний простір України / Т.В. Голубцова, Д.О. Рябцев, М.М. Богуненко // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 5
328553
  Семчук Я.М. Впровадження Болонських декларацій у практику підготовки фахівців у сфері цивільного захисту / Я.М. Семчук, О.С. Малишевська, Р.З. Борисюк // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 18-20
328554
  Калашник Н.Г. Впровадження Болонського процесу у систему підготовки працівників державної кримінально-виконавчої служби України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 216-220


  Європейська інтеграція України - фактор соціально-економічного розвитку держш іншого погляду національні цінності дуже важливі для України. Система вищої освіти пов, погодити ці дві тенденції щодо вимог Болонського процесу і дійсності національного ...
328555
  Грищенко І.М. Впровадження в діяльність районної ради принципів належного врядування: прозорості та участі громадян : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 112-116 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
328556
  Заворуєва О.С. Впровадження в освітній процес елементів дистанційного навчання Moodle // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 19-208
328557
  Болдуєв М.В. Впровадження в практику українських підприємств - учасників зовнішньоекономічної діяльності передових міжнародних стандартів організації внутрішнього аудиту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 42-47. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
328558
  Нечитайло О. Впровадження в судочинство європейських стандартів прав людини є однією з передумов для оперативного, ефективного та якісного правосуддя // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 3-8
328559
  Люльчук М.Г. Впровадження в Україні оновленої системи індикаторів раннього запобігання медикаментозній резистентності ВІЛ // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (87). – C. 9-15. – ISSN 1681-2727
328560
  Начос Р. Впровадження в Україні стандартів Європейського суду з прав людини щодо адвокатської діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 329-333. – ISSN 2663-5313
328561
  Богомазова В.М. Впровадження в Україні стратегічного планування, орієнтованого на результат / В.М. Богомазова, Н.Є. Доброханська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 12-18
328562
  Косткіна Ю. Впровадження в Україні Уповноваженого з прав дитини з урахуванням зарубіжного досвіду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 8-9
328563
  Купрій Т. Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавра та магістра: філософський аспект // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 99-105. – ISSN 2226-3012


  Аналізується філософсько-соціальний аспект університетської освіти як предмету науково-дослідницької уваги, у зв’язку зі зростанням вимог до якості підготовки кадрів, ваги наукового потенціалу, який є основою економічного розвитку в суспільстві. ...
328564
  Савка І.В. Впровадження вибіркових інтегрованих курсів під час підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 249-251. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
328565
  Яременко Л. Впровадження вимог Оргуської конвенції Міністерством охорони навколишнього природного середовища України: досягнення та завдання на майбутнє // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 37-45.
328566
  Макаренко С.О. Впровадження високих педагогічних технологій під час навчання обдарованих дітей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 150-159
328567
  Глєбова А.Е. Впровадження гендерного квотування рад директорів в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 18-19
328568
  Голинська Х.О. Впровадження гендерного мейнстрімингу в порядок проведення публічних громадських обговорень органами управління містом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 10-14. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Окреслено специфіку гендерного мейнстрімингу як інструменту забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Підкреслено важливість впровадження гендерного мейнстрімингу в планування та організацію публічних громадських обговорень органами ...
328569
  Твердушка Т.Б. Впровадження групової форми організації безперервного вдосконалення трудових процесів операційного рівня // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 144-149
328570
  Грицієнко А.І. Впровадження гуманістичних засад у професійну підготовку керівних кадрів державної служби / А.І. Грицієнко, С.В. Яшник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 102-106. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто проблему вдосконалення наявних технологій освіти державних службовців в умовах глобалізації.
328571
  Гіда Є. Впровадження деонтологічних засад у діяльність української міліції у 90-х роках XX століття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 136-140
328572
  Болдирєв С.В. Впровадження децентралізації в Україні:світовий та європейський досвід / С.В. Болдирєв, С.С. Чубар // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 48-64. – ISSN 1993-0941
328573
  Толок І.В. Впровадження деяких технологій подвійного призначення при дистанційному викладанні військових дисциплін: переваги та проблеми / І.В. Толок, Д.В. Зайцев, В.В. Швалючинський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 54-61. – ISSN 2524-0056
328574
  Вишневецький О.Л. Впровадження дистанційних курсів у навчання вищої математики в контексті сучасних інтерактивних технологій // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 65-69. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
328575
   Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: засади, проблеми, практичний досвід : зб. тез доп. міжвуз. наук.-метод. вебінару / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Красікова Т.І. (голова) та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
328576
  Поясок Т.Б. Впровадження дистанційних технологій у підготовку магістрів денної форми навчання / Т.Б. Поясок, Н.В. Попенко // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 45
328577
  Коваленко С.М. Впровадження дистанційних технологій у післядипломній освіті Великої Британії // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 242-246. – ISBN 978-966-285-311-7
328578
  Колесник Ю. Впровадження дистанційного навчання у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка: стан, проблеми, перспективи / Ю. Колесник, Т. Тарасова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 63-67. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
328579
   Впровадження дистанційної освіти на кафедрі сімейної медицини і терапії / В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна, М.В. Ткаченко, Г.В. Волченко, Є.М. Кітура, Л.М. Шилкіна, В.Г. Лебідь // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 19-22. – ISSN 1681-2751
328580
  Мірошниченко О.А. Впровадження діагностичних процедур і тренінгових програм у психологічну підготовку та реабілітацію зимівників / О.А. Мірошниченко, О.П. Гуцуляк, О.В. Марченко // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 178-187. – ISSN 1727-7485
328581
  Іванишин В.В. Впровадження досвіду Ізраїлю при організації дорадчих служб на сільських територіях України / В.В. Іванишин, О.А. Дудзяк, Б.Я. Бордман // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 77-82
328582
  Швець Ю.О. Впровадження досвіду країн ЄС у боротьбі з корупцією на промислових підприємствах України / Ю.О. Швець, О.О. Дудка // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 24-28. – ISSN 2309-1533
328583
  Марчук О.О. Впровадження досвіду навчання та виховання молоді Волині у ХІХ – на початку ХХ століття у розвиток освіти сьогодення // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 46-51. – ISBN 978-966-7359-77-5
328584
  Поркуян О. Впровадження дуальної форми навчання для технічних спеціальностей у співпраці з підприємствами хімічної промисловості в Луганській області / О. Поркуян, С. Кудрявцев, Р. Заіка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 26-33. – ISSN 1682-2366


  Розкривається досвід співпраці СНУ імені В.Даля та промислових підприємств хімічної промисловості Луганської області у підготовці студентів за дуальною формою та з елементами дуальної форми.
328585
  Владиченко Л.Д. Впровадження духовно-морального компоненту в світську систему освіти в контексті сучасного стану державно-конфесійних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-13. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання співпраці релігійних інституцій з державними установами у сфері освіти в незалежній Україні. Розглянуто процес впровадження предметів духовно-морального спрямування у загальноосвітні навчальні заклади на сучасному етапі розвитку ...
328586
  Кочерга М. Впровадження екологічного аудиту в систему інвестиційного забезпечення аграрних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 23-25 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
328587
  Грішнова О. Впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту вітчизняних підприємств / О. Грішнова, О. Брінцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-19. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано сутність екологічної відповідальності, здійснено оцінку її рівня для провідних вітчизняних компаній та оцінку відображення екологічних індикаторів в соціальних звітах вітчизняних компаній. Визначено, що рівень впровадження ...
328588
  Харченко Т.Б. Впровадження екологічної стандартизації як чинника підвищення конкурентоспроможності українських підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 208-213


  Основну увагу приділено необхідності та особливостям екологічного управління з метою конкурентоспроможності підприємств на вітчизняному та світовому ринках.
328589
  Гражевська А.О. Впровадження економічних механізмів реалізації Кіотського протоколу: можливості та ризики для України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 33-34. – ISBN 978-966-188-219-4
328590
  Дзига С.В. Впровадження елективного курсу "Функціональна діагностика" у навчальний процес студентів медичного факультету ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського / С.В. Дзига, О.В. Бакалець, Н.Б. Бегош // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 44-45. – ISSN 1681-2751
328591
  Бондаренко О.В. Впровадження електронних діагностичних систем у практику діагностики та моніторингу здоров"я в класичному університеті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 66-72. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 23). – ISSN 2073-3771
328592
  Цимбалюк В.І. Впровадження електронних систем документообігу в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 10-14
328593
  Кудін А.П. Впровадження електронних систем навчання в НПУ імені М. П. Драгоманова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 3-10. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто питання ефективності використання нових програмних продуктів та Інтернет-адаптованих технологій у традиційному навчальному процесі у вищій школі. Визначено основні педагогічні проблеми, що виникають на основних стадіях процесу навчання. ...
328594
  Костікова І. Впровадження електронних словників у процесі навчання англійської мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 3-13. – ISSN 2312-5993
328595
  Кудирко Василь Впровадження електронних топографічних карт у шкільну географію - один із шляхів удосконалення картографічної культури учня : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 41-43. – Бібліогр.: 6 назв
328596
  Цимдарс А. Впровадження електронного журналу голосування у виборчу систему Латвії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 26-27
328597
  Пучков І. Впровадження електронного підручника в навчальний процес вищого навчального закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 42-44. – ISSN 0131-6788
328598
  Семенишина І.В. Впровадження електронного підручника як ефективного засобу підвищення якості освіти / І.В. Семенишина, О.В. Козак // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 3. – С. 229-238. – ISSN 2521-6449
328599
  Чукут С.А. Впровадження електронного урядування в умовах мережевої війни // Публічне управління та адміністрування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології права, Каф. теорії та практики управління ; редкол.: Мельниченко А.А., Чукут С.А., Войтко С.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 105-112. – ISBN 978-617-696-473-5
328600
  Осьмук Н.Г. Впровадження елементів smart-освіти в практику сучасної вищої школи / Н.Г. Осьмук, О.Г. Швець // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 153-156. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
328601
  Форкун Н.В. Впровадження елементів STEM-освіти в освітній процес // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 104-108. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
328602
  Форкун Н.В. Впровадження елементів Stem-освіти на уроках фізики та в позаурочний час // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 71-72
328603
  Глазова В.В. Впровадження елементів дистанційного навчання у традиційний освітній процес / В.В. Глазова, Н.В. Кайдан // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 223-229. – ISSN 2312-5993
328604
   Впровадження елементів дуальної освіти в систему вищої освіти в Україні // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (99), листопад - грудень. – С. 48-52. – ISSN 1606-3732


  "23-24 листопада 2016 року в рамках реалізації проекту у м. Києві відбулась Експертна зустріч "Розробка та впровадження програм дуальної освіти у вищу школу України"".
328605
  Орехівський В. Впровадження елементів органічного землеробства у Згурівській навчально-дослідній фермі П.А. Кочубея у другій половині XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 117-121. – ISSN 2522-4611
328606
  Копилюк Впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство як один із заходів антикризового управління / Копилюк, 0.І. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 143-145
328607
  Вишняков О. Впровадження євроінтеграційних дисциплин в Одеській національній юридичній академії // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 50-55. – ISSN 1561-4999
328608
   Впровадження європейських стандартів і нормативів у Державну систему моніторингу довкілля України : наук.-метод. посібник / О.І. Бондар, О.Г. Тараріко, Є.М. Варламов, Т.Ф. Жуковський, І.М. [та ін.] Браєвич; О.І. Бондар [та ін.] ; М-во охорони навколишнього природ. середовища України, Держ. екол. ін-т. – Київ : Інрес, 2006. – 262, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ч. – ISBN 966-8887-01-8
328609
  Дичковський С.І. Впровадження європейських стандартів освіти-головне завдання вищої школи України / С.І. Дичковський, Н.А. Колосова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 159-163.
328610
  Красівський Д.О. Впровадження європейських стандартів у системі кадрової політики публічної служби України: польський досвід // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 6-9. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
328611
  Бошицький Ю.Л. Впровадження європейських форм навчання в Київському університеті права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 161-164.
328612
  Муромець Н.Є. Впровадження європейського досвіду щодо забезпечення державної безпеки прав та інтересів споживачів / Н.Є. Муромець, О.В. Протасова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (15), т. 2. – С. 8-13. – ISSN 2226-8820
328613
   Впровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту для випускників магістратури // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (30). – С. 133. – ISSN 2221-8440


  МОН впровадить єдиний іспит для випускників магістратури. Міністерством освіти розроблений порядок атестації осіб, які здобуватимуть ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Документ, після його схвалення Кабінетом ...
328614
  Ситдикова І.В. Впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти у навчальний процес // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 392-397


  Про оптимізацію викладання іноземних мов у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Відповідно до загально-європейських вимог викладання іноземних мов слід мати однакові цілі, зміст та методи викладання / вивчення усіх Європейських ...
328615
  Зузяк Т.П. Впровадження загальноєвропейських традицій у навчальний процес гімназії та вчительської семінарії Тернополя (кінець XVIII - кінця XIX ст.) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 153-159. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Аналізуються історія та розвиток педагогічної освіти на Західному Поділлі. Розглянуто австрійську шкільну систему, яка сформувалась у межах загальноєвропейських гуманістичних традицій. Зазначено, що норми австрійської шкільної системи стали ...
328616
  Туголуков С.І. Впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи в умовах сучасного фондового ринку України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (32). – С. 96-100
328617
   Впровадження закону України "Про ратифікацію протоколу про реєстр викидів та перенесення забруднювачів" та використання екологічного податку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 2-4 : фото
328618
  Купінець Л.Є. Впровадження зарубіжного досвіду поводження з відходами в Україні / Л.Є. Купінець, С.І. Рассадникова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2014. – № 6 (87), листопад - грудень. – С. 22-23
328619
  Ратошнюк Т.М. Впровадження заходів щодо зниження надходження радіонуклідів у // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.47-49
328620
  Хмурова В.В. Впровадження змін як фактор підвищення конкурентоспроможності // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2015. – С. 89-93. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (6)). – ISSN 2223-1633
328621
  Орленко С.С. Впровадження і адаптація системи управління прибутком на основі бюджетування для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 57-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
328622
  Шмідт М.П. Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України / М.П. Шмідт, Я.В. Кудря // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-87. – Бібліогр.: с. 76-78, 81, 83


  Проведено дослідження бюджетування як однієї зі сфер інтересів фахових управлінців сучасних машинобудівних корпорацій України. На засадах функціонального підходу до менеджменту розкрито специфіку і послідовність запровадження і реалізації бюджетуванняв ...
328623
  Шмідт М.П. Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України / М.П. Шмідт, Я.В. Кудря // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-87. – Бібліогр.: с. 76-78, 81, 83


  Проведено дослідження бюджетування як однієї зі сфер інтересів фахових управлінців сучасних машинобудівних корпорацій України. На засадах функціонального підходу до менеджменту розкрито специфіку і послідовність запровадження і реалізації бюджетуванняв ...
328624
  Бохан Н.С. Впровадження і використання управлінського обліку на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.413-419. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
328625
  Беспарточна О.І. Впровадження ігрових технологій в організацію самостійної роботи студентів / О.І. Беспарточна, несен // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 13
328626
  Зачепа А.М. Впровадження ідеї громадянського суспільства в Україні - європейський вимір // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2013. – Вип. 2 (43). – С. 3-6. – ISSN 1998-6912
328627
  Мудрий І.Л. Впровадження ідей і надбань педагогічного досвіду В.О. Сухомлинського, І.Г. Ткаченка в освітній простір Гайворонщини // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 10-20. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
328628
  Стрілець В.Ю. Впровадження імітаційної моделі бізнес-процесів малих підприємств з урахуванням поліциклічного економічного середовища // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 31-36 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
328629
  Кравченко О.М. Впровадження інвестиційних проектів у стратегічні пріоритети національної економіки на стадії довгострокового планування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 75-82
328630
  Бейдик О. Впровадження інклюзивних програм з туризму в загальноосвітніх та позашкільних закладах України / О. Бейдик, О. Топалова // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 126-129. – ISSN 2076-1333
328631
  Кравець Н.П. Впровадження інклюзивного навчання в зарубіжних країнах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 139-146. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
328632
  Бойко Д.І. Впровадження інновацій в країнах - "азійських тиграх" // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 56-58. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
328633
  Красномовець В.А. Впровадження інновацій в освіті як передумова соціального розвитку в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 199-203 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
328634
  Бритвєнко А.С. Впровадження інновацій у виробництво оліє-жирової продукції // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 49-58. – ISSN 2306-546X
328635
  Богородченко А.С. Впровадження інновацій як спосіб збереження конкурентоспроможності підприємства в умовах макроекономічної нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 236-240


  8 статті розглянуто інновацію як конкурентну перевагу підприємства в умовах кризи, а персонал - як джерело генерування інноваційних ідей. Крім того, висловлено думку про те, що максимальне використання творчого потенціалу персоналу підприємства є ...
328636
  Пилипенко О. Впровадження інновацій як фактор розвитку підприємства / О. Пилипенко, С. Веселов // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 305-311. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
328637
  Сулейман М.М. Впровадження інноваційних методів у навчальний процес фармацевтичного вузу // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 75-78. – ISSN 1681-2751
328638
  Борзенко О.П. Впровадження інноваційних освітніх технологій та їх вплив на прогресивні зміни розвитку сучасної вищої освіти // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 28-46. – ISBN 978-966-968-247-0


  У дослідженні з"ясовано цільові пріоритети використання інноваційних технологій навчання та особливості їх впливу на розвиток вищої школи. Схарактеризовано основні завдання, дидактичні можливості й функції нових інформаційних технологій навчання у ...
328639
  Томкеви І.В. Впровадження інноваційних освітніх технологій як інструментарій підвищення якості освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 98-99
328640
  Крюкова Є.С. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у вищих навчальних закладах / Є.С. Крюкова, О.С. Амерідзе // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 54-57. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 10). – ISSN 2307-1591
328641
  Черниш О.І. Впровадження інноваційних підходів європейської практики залучення інвестицій щодо забезпечення регіонального розвитку в Україні // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 163-166. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Питання створення інвестиційного клімату, сприятливого як для національного, так і іноземного інвестора, є вельми актуаль ним, оскільки надходження інвестицій є одним із найголовніших чинників економічного зростання. Протягом останнього десятиріч чя ...
328642
  Рунчева Н.В. Впровадження інноваційних послуг у діяльність підприємств повітряного транспорту / Н.В. Рунчева, С.О. Гричаний, О.В. Новікова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 76-80. – ISSN 1997-4167
328643
  Гаєва А.О. Впровадження інноваційних процесів на підприємствах України / А.О. Гаєва, П.О. Хуторськой // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 45-48. – ISBN 978-617-645-233-1
328644
  Волошаненко Е.В. Впровадження інноваційних стратегій інвестиційно привабливими підприємствами видавничо-поліграфічної галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 161-165 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
328645
  Бондаренко М. Впровадження інноваційних технлогій навчання задля забеспечення якості та ефективного міжнародного співробітництва / М. Бондаренко, Н. Лєсна, В. Рєпка // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 58-65. – ISSN 1682-2366
328646
  Татарчук Л. Впровадження інноваційних технологій в обслуговування користувачів Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 30-32


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
328647
  Фоменко Т. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес аграрних вишів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 326-336. – ISSN 2312-5993
328648
  Гайович Г.В. Впровадження інноваційних технологій для сприяння активному навчанню фахівців сфери цивільного захисту України / Г.В. Гайович, І.В. Бабійчук, Н.М. Романюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 149-154. – ISSN 2306-6814
328649
  Павлишин Олександра Павлівна Впровадження інноваційних технологій кредитування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 84-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено зарубіжний досвід проведення операцій документарного кредитування та можливості їх широкого впровадження у практиці діяльності вітчизняних банків. Проведення банками цих операцій сприяє раціональному використанню кредитних ресурсів та ...
328650
  Терещенко І. Впровадження інноваційних технологій у бібліотечний сервіс // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 447-455. – ISSN 2224-9516
328651
  Зінчук Г.В. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес професійно-технічного навчального закладу / Г.В. Зінчук, І.А. Дрозіч // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 48-55


  Розглянуто основні аспекти впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес професійно-технічного навчального закладу.
328652
  Данильян О. Впровадження інноваційних технологій у сфері державного управління: аналіз досвіду провідних країн світу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 200-208. – ISSN 1993-0909
328653
  Матвійчук Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах : [огляд інтерактивного семінару] / огляд підгот. Н. Матвійчук // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 51-55. – ISSN 1728-6220


  10 червня 2008 року у Житомирі відбувся інтерактивний семінар "Впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах: роль місцевої влади і бізнесу". Захід організував та провів Інститут трансформації суспільства спільно з ...
328654
  Заліток Л. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету в сучасний освітній простір // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 213-226. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
328655
  Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С. 21-22. – ISSN 2076-9326


  У статті визначено нові ознаки інноваційної моделі університетської бібліотеки та з"ясовано чинники глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії на основі аналізу діяльності науково-технічної бібліотеки Дніпропетровського націона- льного ...
328656
  Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії / Тетяна Колесникова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 1 (198). – С. 19-24. – ISSN 2076-9326
328657
  Богатов Є. Впровадження інституту викривачів в Україні. Поняття "викривач" / Є. Богатов, О. Гармаш // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 26


  Особливість типів та видів правового регулювання важких, шкідливих та небезпечних умов праці.
328658
  Богатирьов І. Впровадження інституту громадських інспекторів (волонтерів) у діяльність кримінально-виконавчої інспекції / І. Богатирьов, С. Халимон // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 77-81
328659
  Асташева О.С. Впровадження інституту конституційної скарги в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 284-288. – ISBN 978-617-7096-97-8
328660
  Черниченко І.В. Впровадження інституту кримінальних проступків в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 320-323. – ISSN 2219-5521
328661
  Барвіцький В. Впровадження інституту мирових суддів: фінансово-матеріальний аспект // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 99-100.
328662
  Погорецький М.А. Впровадження інституту негласних (розшукових) слідчих дій в правозастосовну практику // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 56-63. – ISSN 1609-0462


  У статті на підставі аналізу норм нового КПК України, кримінально-процесуального законодавства зарубіжних країн, а також матеріалів практики розкриваються проблемні питання інституту негласних (розшукових) слідчих дій та пропонуються шляхи їх вирішення.
328663
  Семків Т. Впровадження інституту перевірок на доброчесність в законодавство України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 11-16. – ISSN 2311-6676
328664
  Поберецька В. Впровадження інтегрованого навчання в початковій освіті: закордонний досвід // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 125-132. – ISSN 2307-4906
328665
  Чорна І. Впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови як важлива умова формування професійної мобільності майбутніх фахівців з економіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 112-117. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто проблему впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови, як важливу педагогічну умову для досягнення майбутніми фахівцями з економіки професійної мобільності. Встановлено, що застосування інтерактивних ...
328666
  Землягна Г.І. Впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховний процес / Г.І. Землягна, М.К. Крапко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 22-27


  У статті аналізуються основні державні документи щодо впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій; розглядаються актуальні аспекти навчально-виховної роботи з ліцеїстами, в основу ...
328667
  Хом"юк І.В. Впровадження інтерактивних технологій у процес викладання фундаментальних дисциплін у технічному ВНЗ / І.В. Хом"юк, В.А. Петрук, В.В. Хом"юк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 81-85


  У статті проаналізовані інтерактивні технології в процесі викладання фундаментальних дисциплін. Охарактеризовані: репродуктивні ігри, які спрямовані на формування необхідних знань і умінь; проблемно-пошукові узагальнені ігри, які передбачають елементи ...
328668
   Впровадження інтерактивного когнітивного підходу до навчального процесу у вищих навчальних закладах України / Д.В. Ломотько, Ю.В. Шульдінер, Г.О. Примаченко, О.М. Харламова // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 145-146
328669
  Семчук С. Впровадження Інтернет-технологій в освітній процес закладів вищої освіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (5). – С. 136-142. – ISSN 2706-6258
328670
  Ожеван М.А. Впровадження інтернету "широкої смуги" як проект національно-безпекового значення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 3-6


  Впровадження "широкої смуги доступу" або бродбенду (ШСД), якісного або швидкісного Інтернету, за сучасними критеріями прирівнюється до одного з ключових показників розвиненості або нерозвиненості країни, її приналежності до "першого" чи "третього" ...
328671
  Боднар Г.В. Впровадження інформаційних технологій в освіті // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 58-59
328672
  Боднар Г.В. Впровадження інформаційних технологій в освіті // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 58-59
328673
  Ліпська В.В. Впровадження інформаційних технологій в систему менеджменту якості ВНЗ // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 111-115
328674
  Романуха З. Впровадження інформаційних технологій у бібліографічному інформуванні споживачів в університетських бібліотеках / Зоя Романуха // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 11 (220), листопад. – С. 39-43. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано форми електронного бібліографічного інформування споживачів, подані на веб-сайтах бібліотек вищих навчальних закладів західного регіону України.
328675
  Микуляк О. Впровадження інформаційних технологій у митну практику України / О. Микуляк, Р. Стефанишин // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 53-66 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
328676
  Левицька Тетяна Володимирівна Впровадження інформаційних технологій у процес забезпечення екологічної безпеки держави / Левицька Тетяна Володимирівна, Мельникович Вікторія Михайлівна, Войтович Юлія Василівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 117-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено впровадження інформаційних технологій у процес забезпечення екологічної безпеки держави. Визначено роль захисних екологічних систем з погляду соціально-економічної безпеки людства.
328677
  Гарапко В. Впровадження інформаційних технологій у систему вищої педагогічної освіти Великої Британії (історичний аспект) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 34-42. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Доповіддю "Цифрова Британія" 2009 р. (Digital Britain) Британія законодавчо закріпила позиції з розроблення політики у сфері професійної підготовки педагогічних кадрів, що пояснювалося новими соціально-економічними умовами - в умовах глобалізаційних ...
328678
  Волинець І.П. Впровадження інформаційних технологій у сфері охорони здоров"я: система eHEALTH в Україні // Охорона та захист інтелектуальної власності в інноваційній діяльності в умовах євроінтеграційних процесів : cекція № 2 (міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., [21 берез. 2019 р. м. Київ]) "Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності" : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлюк та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – Секція № 2 : Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності / [редкол.: О.П. Орлюк та ін.]. – С. 38-41. – ISBN 978-617-7700-40-0
328679
  Гудирева О.М. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 101-112. – ISSN 1998-6939
328680
  Мельник Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес Бродівської гімназії ім. І. Труша / Мельник, , Юрій // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 13-14
328681
  Козлакова Г.О. Впровадження інформаційно - комунікаційних технологій у навчальний процес вищої школи: аналіз стану,проблеми, перспективи / Г.О. Козлакова, Т.В. Ковалюк // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С.102-107. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
328682
  Остапчук Ю.М. Впровадження Класифікації індивідуального споживання за цілями - важливий крок на шляху адаптації української статистики до міжнародних стандартів / Ю.М. Остапчук, А.В. Варнідіс // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті представлено опис національної Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), розробленої на базі європейської класифікації СОІСОР-HBS (Classification of Individual Consumption by Purpose), розглянуто її місце у загальній системі ...
328683
  Ткаченко А.М. Впровадження кластерної моделі господарювання – запорука підвищення конкурентоспроможності регіонів / А.М. Ткаченко, А.В. Бакута // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – C. 39-48. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (93)). – ISSN 1814-1161
328684
  Купріянова В.С. Впровадження когнітивної графіки в дистанційне навчання ВНЗ та економічні аспекти підвищення його ефективності / В.С. Купріянова, Д.А. Купріянов // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 34-35
328685
  Луценко І.М. Впровадження комбінованих систем релейного захисту в розподільчих електричних мережах 6-10 кв. / І.М. Луценко, Є.В. Кошеленко, П.С. Циган // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 39-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
328686
   Впровадження компенсаційного методу контролю проби в універсальних системах екологічного діагностування дизелів-мікротунелях / А.П. Полив"янчук, О.І. Каслін, М.Ф. Смирний, О.П. Строков, О.О. Скурідіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 80- 88 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
328687
  Щербань П.І. Впровадження компетентнісного підходу до формування предметних компетентностей на уроках географії в загальноосвтніх навчальних закладах // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 6-8. – Бібліогр.: 6 назв.
328688
  Сливка Л.В. Впровадження компетентнісного підходу на заняттях з "соціології" для студентів-медиків // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 216-218
328689
  Ржеуський А. Впровадження комплексу маркетингових комунікацій у НТБ Національного університету "Львівська політехніка" / А. Ржеуський, Н. Кунанець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 17-21. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено досвід використання маркетингових засобів у бібліотеці вищого навчального закладу як невід"ємної складової освітньо-виховного процесу. Розглянуто ефективність застосування зв"язків з громадськістю у формуванні іміджу бібліотечного інституту.
328690
  Пасенко І.М. Впровадження контекстного навчання у професійній підготовці майбутніх бакалаврів з правознавства // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 144-151. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
328691
  Ніколаєнко Н.М. Впровадження контролінгу в управлінську діяльність бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 95-97. – ISBN 978-966-02-7706-9
328692
  Дребіт Г.М. Впровадження контролінгу грошових потоків на підприємствах // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 794. – С. 41-50. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
328693
  Лапін О.В. Впровадження контролінгу на ІТ-підприємствах / О.В. Лапін, П.А. Лукіна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 62-64. – ISSN 2409-1944
328694
  Слав"янська Н.Г. Впровадження концепції "мережевий персональний комп"ютер" в навчальний процес : на допомогу вивченню економічних дисциплін / Н.Г. Слав"янська, С.М. Новак, Є.М. Терехов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 144-149. – Бібліогр.: 10 назв
328695
  Бутенко Н.В. Впровадження концепції CRM на промисловому ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 40-42


  У статті розглядаються теоретичні та методико-практичні підходи до впровадження концепції управління взаємовідносинами з клієнтами на промисловому ринку. Визначено складові інформаційного забезпечення CRM-систем на підприємстві.
328696
  Прийменко С.А. Впровадження концепції екологічно чистої енергетики в паливно-енергетичному комплексі України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2014. – № 1 (36). – С. 95-100. – ISSN 2077-6330
328697
  Маслова О.В. Впровадження концепції здоров"яформуючих технологій в процесі адаптивного фізичного виховання дітей шкільного віку з порушенням слуху // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 31-37 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2709-2070
328698
  Костюченко А.М. Впровадження концепції інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку освітніх послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 71-72
328699
  Дубневич Ю. Впровадження концепції кругової економіки в Україні / Ю. Дубневич, Р. Попівняк, Н. Дубневич // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 3/4. – С. 27-32. – ISSN 2313-3627
328700
  Москаленко К. Впровадження концепції прав людини у сфері охорони здоров"я // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 290-292
328701
  Копильчак Б.В. Впровадження концепції стратегічного управління розвитком молодіжних громадських організацій // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 72-79. – ISSN 2306-546X
328702
  Дерій Ж. Впровадження концепції циркулярної економіки: проблеми та перспективи / Ж. Дерій, Н. Бутенко, Т. Зосименко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 54-62. – ISSN 2411-5215
328703
  Седляр Ю.О. Впровадження концепції цільових санкцій у міжнародну практику ООН: pro et contra // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
328704
  Давиденко Н.М. Впровадження корпоративного імперативу в процесі розвитку корпоративного управління в агробізнесі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 78-81
328705
  Садиков М. Впровадження кредитно-модульної системи навчання при вивченні фундаментальних нормативних дисциплін / М. Садиков // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 35-42. – ISSN 1682-2366
328706
  Атаманчук Ю.М. Впровадження кредитно-модульної системи навчання: проблеми і перспективи // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2010. – Вип. 2 (12). – С. 65-68
328707
  Покутня А.Я. Впровадження кредитного скорингу українськими банками: питання пошуку ефективної моделі // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 473-475. – ISBN 978-966-188-219-4
328708
  Куц В.М. Впровадження кримінального проступку та кримінальної відповідальності юридичних осіб - важливі напрями розвитку кримінального права України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 192-195. – ISBN 978-966-458-403-3
328709
  Миронович Ю.В. Впровадження курсу лідерства сержантського складу в підготовку курсантів військових коледжів // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 123. – ISBN 978-966-2699-94-4
328710
  Слав"янська Н. Впровадження лізингових відносин в Україні : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 19-20. – Бібліогр.: 1 назва
328711
  Пісьменна К. Впровадження лізингу на ринку суднобудування в контексті державного регулювання господарських правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 23-27.
328712
  Качний О.С. Впровадження ліцензійної системи у рибному господарстві України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 80-82. – Бібліогр.: 8 назв
328713
   Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах : аналіт. звіт / Міжнар. благод. Фонд "Міжнар. фонд дослідж. освіт. політики", Укр. католицький ун-т ; [за заг. ред. Т.В. Фінікова, В.І. Терещука]. – Київ : Таксон, 2018. – 86, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-7128-93-7
328714
  Курбацька Л.М. Впровадження маркетингових інновацій в діяльність промислових підприємств / Л.М. Курбацька, І.Г. Кадирус // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 187-190 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
328715
  Трішкіна Н.І. Впровадження маркетингу у вищих навчальних закладах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 103-107. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Ціллю статті є теоретичне обгрунтування методичних підходів та практичних рекомендацій щодо впровадження маркетингу у вищих навчальних закладах України, що сприятиме забезпеченню їх ефективного функціонування; визначення складових маркетингу та ...
328716
  Майданик Р. Впровадження масового позову в право України: поняття, модель i сфера // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 49-55. – ISSN 1026-9932
328717
  Шамлікашвілі Ц. Впровадження медіації у Росії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 237-246. – ISSN 0132-1331
328718
  Мазуренко В.П. Впровадження мережевої парадигми як запоруки високої конкурентоспроможності країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 60-72. – ISSN 2308-6912


  В статті обґрунтовано необхідність розгляду мережевої парадигми побудови економічних зв’язків як фактора забезпечення підвищення конкурентоспроможності країни в умовах глобалізованої економіки. Охарактеризовано теоретичну сутність мережевої парадигми ...
328719
   Впровадження методик дистанційного навчання в систему підготовки лікарів / Т.В. Фролова, О.В. Охапкіна, І.І. Терещенкова, Н.Ф. Стенкова, І.Р. Сіняєва // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 219-222. – ISBN 978-966-285-311-7
328720
  Губар Ю. Впровадження методики кластеризації для побудови економіко-математичних регресивних моделей оцінки нерухомості // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 110-135. – ISSN 0130-1039
328721
  Ходаковська О. Впровадження методів критичного мислення на заняттях з іноземної мови // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 355-367
328722
  Науменко В.І. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки / В.І. Науменко, Б.Я. Панасюк. – Київ : Глобус, 1995. – ISBN 5862480765
328723
  Дмитрієва О.О. Впровадження методу вибору технологій екологічно безпечного водовідведення, як елемент сталого розвитку населених пунктів України / О.О. Дмитрієва, Н.О. Телюра // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 89-93. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
328724
  Парубець В. Впровадження методу проектів у процесі вивчення української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-28
328725
  Теренда Н.О. Впровадження методу стентування коронарних артерій в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 12-17. – ISSN 1681-2786
328726
  Пляскіна Альона Ігорівна Впровадження механізму гнучкого ціноутворення в харчовій галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано оптимальну стратегію ціноутворення на основі ігрової моделі. Розроблено практичні рекомендації щодо зниження внутрішніх ризиків при плануванні діяльності підприємства. Розроблено економіко-організаційний механізм гнучкого ...
328727
  Пляскіна А.І. Впровадження механізму гнучкого ціноутворення в харчовій галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано оптимальну стратегію ціноутворення на основі ігрової моделі. Розроблено практичні рекомендації щодо зниження внутрішніх ризиків при плануванні діяльності підприємства. Розроблено економіко-організаційний механізм гнучкого ...
328728
  Мартинюк О.М. Впровадження механізму екологізації інноваційної діяльності України: державний та регіональний вимір розвитку // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 165-173. – ISSN 2524-003X
328729
  Шовковська А.В. Впровадження міжнародних підходів до оцінювання точності методів у національну практику аналітичних досліджень у грунтознавстві // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 108-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
328730
  Кіндрацька Л.М. Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 29-35 : Табл.
328731
  Артемов В.Ю. Впровадження міжнародних стандартів забезпечення безпеки підприємств в Україні (на прикладі ISO/IEC 17799:2007) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-104. – ISBN 966-614-021-7
328732
  Русак Д.М. Впровадження міжнародних стандартів корпоративного управління та стандартів ЄС у господарську діяльність національних АТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 223-228.
328733
  Гадзевич О.І. Впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності в Україні / О.І. Гадзевич, А.Т. Сафарова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 67-70. – ISSN 0321-0499
328734
  Касараба Ю.Я. Впровадження міжнародних стандартів у діяльністы правоохоронних органів в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 211-216. – ISSN 1563-3349
328735
  Коблянська О. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / О. Коблянська, С. Огреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-23. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено процес впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, його переваги, недоліки, наслідки та перспективи розвитку. The process of introduction International Financial Reporting Standards in Ukraine, its ...
328736
  Ткачова В.В. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / В.В. Ткачова, Н.О. Лоханова // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 243-245. – ISBN 978-966-930-102-4
328737
  Серьогін С. Впровадження міжнародного досвіду владно - партійної взаємодії як напрям удосконалення державного управління в Україні / С. Серьогін, В. Баштанник // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.40-49. – ISBN 966-73-53-51-Х
328738
  Дем"янюк Л. Впровадження міжнародного стандарту з бібліотечної статистики: термінологічний аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 64-77. – ISSN 2224-9516
328739
  Ярмолюк А. Впровадження моделі відкритих інновацій в умовах розвитку цифрової економіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 81-93. – ISSN 2308-0361
328740
  Гарбар Ж.В. Впровадження моделі саморегулювання підприємницької та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні / Ж.В. Гарбар, В.А. Гарбар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
328741
  Кірей О. Впровадження МСФЗ в Україні як стимул розвитку бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена узагальненню вітчизняного досвіду застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), зокрема, впливу нової практики обліку на привабливість вітчизняного бізнесу на внутрішньому та міжнародному ринках капіталів, стан ...
328742
  Сухомудренко Ю. Впровадження мультимедійних технологій в освітній процес розвинених країн світу // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – С. 137-142. – ISSN 2308-4081
328743
  Квак М.В. Впровадження навчальної дисципліни "Стратегія збереження національного багатства" у вищій школі та планування сталого розвитку держави // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (2). – С. 182-185. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
328744
  Жултек С. Впровадження належної практики у сферу вищої юридичної освіти: реформа навчальної програми на факультеті права й адміністрації Варшавського університету / С. Жултек, К.-Ю. Ковальська // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 108-119. – ISSN 1026-9932
328745
  Юдін М. Впровадження наскрізного механізму державної регуляторної політики у сфері енергозбереження // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 53-54. – ISSN 1810-3944
328746
  Кравченко Ю.С. Впровадження наукових основ грунтозахисного землеробства та аграрної політики у відтворенні родючості чорноземів Північно-Східного Китаю // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – Вип. 1 (105). – С. 58-70. – ISSN 2313-092X
328747
   Впровадження наукових основ у навчальний та виховний процес у Київському державному університеті. – Киев, 1968. – 184с.
328748
   Впровадження наукових розробок у навчальний процес - запорука якості підготовки студентів-стоматологів / Ю.Г. Романова, О.А. Бас, О.Л. Заградська, Н.О. Бас // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 107-111. – ISSN 1681-2751
328749
  Скора Ю. Впровадження національного еталона Універсальної десяткової класифікації: підсумки роботи за 2009 рік і плани на 2010 рік / Юлія Скора // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 12 (161). – С. 19-20
328750
  Дмитриченко М.Ф. Впровадження нових елементів в систему управління науковими дослідженнями в Національному транспортному університеті / М.Ф. Дмитриченко, Ю.Ф. Гутаревич, І.А. Рутковська // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2018. – Вип. 7. – С. 3-9. – ISSN 2413-0966
328751
  Нікітіна А.М. Впровадження нових міжнародних стандартів національних рахунків у статистиці України / А.М. Нікітіна, О.О. Москвін // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 4-10. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 9 назв
328752
  Фатхутдінова О.В. Впровадження нових технологій в процессе підготовки спеціалістів правознавства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 35-39. – ISSN 2072-1692
328753
  Данчук Л.І. Впровадження нових технологій у викладання дисципліни "Економічна теорія" // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 43-46
328754
  Монастирецький М. Впровадження новітніх інформаційних технологій в Укрпатенті // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 8-10. – ISSN 1608-6422
328755
  Рудь В.Д. Впровадження новітніх інформаційних технологій навчання в Луцькому національному технічному університеті / В.Д. Рудь, Т.Є. Божко, Т.Н. Гальчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 467-481. – ISSN 1993-6788
328756
  Сукало А.М. Впровадження новітніх технологій до архівної справи: сучасний стан та проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-25. – (Історія ; вип. 51)


  Стаття присвячена розкриттю деяких аспектів впровадження та використання новітніх технологій в архівній справі на сучасному етапі.
328757
  Власюк Тетяна Впровадження новітніх технологій на уроках економіки : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 24-27. – Бібліогр.: 3 назви
328758
  Самохвалова О.Ю. Впровадження нового программного забезпечення Absotheque Unicode в університетській бібліотеці // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 233-240. – ISBN 978-966-285-103-8
328759
  Гутаріна К.В. Впровадження нового Цивільного Кодексу в Україні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-11
328760
  Гожик А.П. Впровадження нової форми додатку до диплому (Diploma Supplement) як складова системи забезпечення якості вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  За умови дотримання рекомендацій Європейської комісії та врахування специфіки національної системи вищої освіти, нова форма додатку до диплому може стати одним із інструментів системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Ключові слова: Додаток ...
328761
  Яковенко О. Впровадження норм на процеси виконання замовлень користувачів Національної бібліотеки України ім.В.І. Вернадського та роботи з фондом основного зберігання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 85-94
328762
  Барзилович А.Д. Впровадження обов"язкового медичного страхування в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 109-114. – ISSN 2306-6814
328763
   Впровадження оздоровчих технологій у процес занять із фізичного виховання учнівської та студентської молоді / О.В. Фоменко, А.В. Бойченко, В.Х. Фоменко, Д.В. Сичов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 200-203. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
328764
   Впровадження оздоровчих технологій у процес занять із фізичного виховання учнівської та студентської молоді / О.В. Фоменко, А.В. Бойченко, В.Х. Фоменко, Д.В. Сичов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 200-203. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
328765
   Впровадження онлайн-навчання як шлях удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі педіатрії / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова, О.М. Лебединець, І.В. Сидорова, Г.В. Крайня // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 48-54. – ISSN 1681-2751
328766
  Вітюк О. Впровадження органами місцевого самоврядування Нового квартирного закону р. в Подільській губернії: соціальний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 150-151. – ISBN 978-617-7069-28-6
328767
  Смирнова Н.В. Впровадження організаційної культури підприємства через соціалізацію працівника // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 3. – С. 27-30 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2409-1944
328768
  Огреба С. Впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національних рахунків: історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-69. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено історичний аспект впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національного рахівництва. Здійснено періодизацію цього процесу та виявлено характерні особливості кожного з його етапів, а також окреслено пріоритетні ...
328769
  Олійник В. Впровадження оцінювання якості освіти (в рамках проекту TEMPUS "Справедливе оцінювання" / В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 6-12.
328770
  Рєзанова Н. Впровадження парадигми smart-освіти як детермінанта переходу до smart-суспільства // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 75-78. – ISBN 978-617-685-049-6
328771
  Щкатунова Г. Впровадження педагогічних інновацій як механізм ефективного розвитку загальноосвітнього навчального заклоду // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 23-26. – ISSN 0131-6788
328772
  Осіпцов А.В. Впровадження педагогічної технології як складової виховання загальнолюдських цінностей у студентів класичного університету // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 76-84. – (Педагогічні науки ; № 1 (24))
328773
  Майданик Н.І. Впровадження переддоговірної відповідальності в ЦК України: поняття, підстави, правова природа // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 142-150
328774
  Голубович Л.Л. Впровадження передових технологій у процес судово-медичнихекспертиз довгих трубчастих кісток / Л.Л. Голубович, Федорчук-Незнакомцева, В.В. Краснов // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 9-10. – ISSN 1727-0847
328775
  Федорчак П.С. Впровадження передового виробничого досвіду - турбота партійна. / П.С. Федорчак. – К., 1984. – 48с.
328776
  Мельниченко Р. Впровадження податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 286-288
328777
  Ізмайлов Я.О. Впровадження позитивного досвіду реформ зарубіжних країн для забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 66-73. – ISSN 2222-4459
328778
  Сташевський З.П. Впровадження політики рольового розмежування доступу до інформаційних ресурсів у систему дистанційного навчання / З.П. Сташевський, О.І. Лозинський, Н.Є. Бурак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – № 6, ч. 2. – С. 130-136. – ISSN 2078-4643
328779
  Сташевський З.П. Впровадження політики рольового розмежування доступу інформаційних ресурсів у системі дистанційного навчання / З.П. Сташевський, О.І. Лозинський, Н.Є. Бурак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – № 6, ч. 1. – С. 29-36. – ISSN 2078-4643
328780
  Баровська А.В. Впровадження політики: механізми, інструменти, технології // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 17-24.
328781
  Кузнєцова В.Ф. Впровадження положень Болонської угоди в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 36-39
328782
  Фулей Т. Впровадження практики ЄСПЛ у суддівськуосвіту: методичні підходи // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 17-29
328783
  Баєв В.В. Впровадження принципів TQM в систему менеджменту якості суб"єктів туристичної індустрії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 55-57 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
328784
  Ханикіна Н. Впровадження принципів академічної доброчесності в університеті: досвід проведення освітологічних дебатів / Н. Ханикіна, Д. Сопова, О. Бульвінська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 1 (66). – С. 46-55. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
328785
  Поляков Анатолій Впровадження принципів доказової медицини в підготовку лікаря загальної практики / Поляков Анатолій, Ковальчук Лариса, Андрієвська Світлана // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-52. – ISSN 1682-2366


  У статті висвітлюється зміст навчального процесу на кафедрі внутрішньої медицини № 3 Одеського державного медичного університету. Розглядається досвід впровадження принципів доказової медицини при підготовці лікарів загальної практики.
328786
  Гаман П.І. Впровадження принципів логістики у регулювання рекреаційного потенціалу Карпатського регіону України ( теоретико-методологічні засади ) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-66. – Бібліогр.: 7 назв
328787
   Впровадження принципів сталого розвитку на території біосферного резервату "Шацький" / А.В. Альохіна, І.М. Горбань, Д.В. Івченко, Н.А. Піць // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 18-25 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2227-3220
328788
  Гуляєва Л. Впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-67. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку ступеня впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України. Визначено найпоширеніші форми прояву та основні підходи до реалізації корпоративної соціальної відповідальності у зарубіжній практиці фінансового ...
328789
  Лозова Г.М. Впровадження принципів та цілей сталого розвитку при розробці стратегії бренду впровадження принципів та цілей сталого розвитку при розробці стратегії бренду / Г.М. Лозова, Т.П. Палієнко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 86-94. – ISSN 2617-8044
328790
  Галус О.О. Впровадження принципу гендерної рівності в бюджетному процесі та при формуванні органів публічної влади в межах антикорупційної політики / О.О. Галус, І.В. Рижук, О.О. Бригінець // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 141-153. – ISSN 2524-0323
328791
  Бучик А. Впровадження принципу процесуальної регламентації в адміністративному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 39-53. – ISSN 1026-9932
328792
  Семенюк В.Г. Впровадження приповерхневих методів досліджень з метою вивчення геолого-геохімічних особливостей Зеленогайської площі та одноіменної імпактної структури // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С. 65-76 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
328793
  Семенюк В.Г. Впровадження приповерхневих методів досліджень на Ротмістрівській імпактній структурі з метою вивчення її геолого-геохімічних особливостей // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 43-54 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
328794
  Максимова Н.Ю. Впровадження пробаційних програм як фактор попередження рецидивної злочинності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 120-129. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 16). – ISSN 2072-4772
328795
  Шаланська І. Впровадження програм примирення (медіації) у кримінальне судочинство України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 82-84.
328796
  Антонець М.О. Впровадження програми розвитку духовності здобувачів вищої освіти // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 54-64. – (Серія "Психологія" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-15-Х. – ISSN 2415-7384
328797
  Левицька С.О. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 33-37 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
328798
  Гордієнко В.О. Впровадження програмно цільових методів при управлінні місцевими бюджетами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 29-31 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
328799
  Бердар М.М. Впровадження прогресивних методів управління фінансовими ресурсами підприємств у зовнішньоекономічній діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 31-36.
328800
  Атаманчук Ю.М. Впровадження прогресивних механізмів управління збутовою діяльністю // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 50-55. – ISSN 2306-6792
328801
  Джинджоян В.В. Впровадження продуктових та процесних інновацій у збутову діяльність туристичних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 39-45. – ISSN 2306-6814
328802
   Впровадження Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів - шлях до поліпшення екологічної ситуації в техногенно навантажених регіонах // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 7-9 : фото
328803
  Юрчинська Г. Впровадження психодрами в освітні програми психологів як умова підвищення рівня професійної самооцінки студента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються можливості психодрами в освіті. Пропонується авторська модель організації навчального процесу з психодрами у навчальному закладі. Tne possibilities of psychodrama in education are discussed. The author"s model of organization of ...
328804
  Лубенець Є. Впровадження радянських свят в УСРР (1920 - ті рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 88-91. – ISBN 978-966-171-783-0
328805
  Осипчук О. Впровадження радянської обрядовості в 1970-х роках на Київщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 129-133
328806
  Лісовий К.І. Впровадження раціональних методів праці на Україні / К.І. Лісовий. – Київ, 1989. – 46с.
328807
  Глухова Д.А. Впровадження регіональної стратегії інновацій в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 69-71
328808
  Мотолига О.В. Впровадження режиму цифрового томосинтезу з використанням обладнання цифрової рентгенографії / О.В. Мотолига, С.П. Сенчуров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В роботі сформульовані основні принципи цифрового томосинтезу з використанням існуючого обладнання для цифрової рентгенографії. Показано високу діагностичну цінність отриманих зрізів в порівнянні з класичною рентгенографією, та низьке дозове ...
328809
  Ільєнко Н. Впровадження ресурсозберігаючих технологій як засіб підвищення питомної ваги витрат на оплату праці в операційних витратах із реалізованої продукції / Н. Ільєнко, О. Терещенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 15-23
328810
  Осинська О.В. Впровадження ризик орієнтованого підходу у сферу управління господарською діяльністю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 182-184. – ISSN 2219-5521
328811
  Дучик Г.М. Впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення / Г.М. Дучик, Н.Є. Стойко // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 22-25. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
328812
  Шевченко О.М. Впровадження світлодіодного освітлення у ВНЗ України // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 107-109. – ISBN 978-966-622-690-0
328813
  Затонацька Т.Г. Впровадження середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків / Т.Г. Затонацька, М.М. Лаврентьєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 31-42.
328814
  Ковальова О. Впровадження симуляційних технологій навчання в медичну освіту // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 36-41. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
328815
  Чекавська Я.О. Впровадження систем екологічного менеджменту як інструменту забезпечення екологічної безпеки суб"єкта господарювання // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 326-328. – ISBN 978-966-7957-18-6
328816
  Медведєв В.С. Впровадження систем оплати праці на основі показників продуктивності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 241-247 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
328817
  Данилевська-Жугунісова Впровадження системи бюджетування на підприємстві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 160-166. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  У статті досліджується один з найефективніших напрямків стратегічного управління - бюджетування. Визначено сутність процесу бюджетування, його роль і місце в управлінні сучасним підприємством, його функції в системі фінансового менеджменту та основні ...
328818
  Вітченко А.О. Впровадження системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти як інституційна проблема // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 6-16. – ISSN 2227-2844
328819
  Власюк Г.В. Впровадження системи внутрішнього фінансового контролю у бюджетних установах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 57-60. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
328820
  Басанцов І.В. Впровадження системи державного фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах України / І.В. Басанцов, О.М. Галайко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 35-41. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215
328821
  Смірнова К.В. Впровадження системи екологічного менеджменту в сучасних умовах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 288-290. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
328822
  Гончаренко Н. Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми та напрями вирішення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми розробки та впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001:2004 "Системи екологічного керування". Розроблено пропозиції щодо удосконалення документування системи ...
328823
  Нетреба І. Впровадження системи інформаційної підтримки інноваційної діяльності на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-56. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості інформаційно-технологічного забезпечення інноваційної діяльності підприємства, визначено фактори, що впливають на впровадження та використання інформаційних технологій для підтримки інноваційної діяльності, а також ...
328824
  Птащенко Л.О. Впровадження системи контролінгу в корпоративне управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 54-59.
328825
  Сливінська О.Б. Впровадження системи контролінгу на підприємствах України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 34-37. – ISSN 2306-6792
328826
  Вахнован В. Впровадження системи менеджменту якості в практику роботи Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету / Вікторія Вахнован, Олена Шкурко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 4 (153). – С. 10-13


  Пропонується досвід впровадження системи менеджменту якості в діяльність Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету. Підкреслюється необхідність постійного покращення якості обслуговування читачів у взаємодії з іншими ...
328827
  Руденко Н.О. Впровадження системи обліку доходів спеціального фонду державних вищих навчальних закладів в розрізі центрів відповідальності // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 174-179. – (Фінанси і кредит ; № 1 (32))
328828
  Дрозач М. Впровадження системи підтвердження кваліфікації за результатами неформального професійного навчання в Україні: сучасні проблеми та механізми реалізації / М. Дрозач, Н. Паршина, Н. Стульпінас // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 55-59. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-6912
328829
  Гришко Р.Ю. Впровадження системи розподілу формування фінансових потоків місцевих бюджетів в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 122-131. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
328830
  Пізняк Т.І. Впровадження системи стандартів і міжнародних рекомендацій в галузі екологічного аудиту в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 4. – С. 19-25. – ISSN 2409-1944
328831
  Богом"я В. Впровадження системи управління знаннями як елементу системи управління якістю в інституті підготовки фахівців Національного органу стандартизації / В. Богом"я, В. Кириченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С.11-16. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
328832
  Марченко О. Впровадження системи управління іноземними колоніями Російської імперії на Півдні України в другій половині XVIII ст. - 1804 р. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 103-108. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
328833
  Шарий В.І. Впровадження системи управління якістю в діяльність депутатів місцевих рад України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 215-222. – (0). – ISSN 2078-9165
328834
  Сороко В.М. Впровадження системи управління якістю в органах держаної влади: пріоритет у сфері організації надання державних послуг // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 5-11.
328835
  Полянко В.В. Впровадження системи управління якістю освіти у вищій школі в контексті вдосконалення системи показників її виміру / В.В. Полянко, Л.В. Гут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 419-428. – ISSN 0321-0499
328836
  Грущинська Н. Впровадження системи якості на підприємствах як необхідний фактор інтегрування країни на міжнародний ринок // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 75-80. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
328837
  Іванів С.І. Впровадження сільського зеленого туризму у фермерських господарствах як один із напрямків ефективного використання їх ресурсного потенціалу / С.І. Іванів, Н.Ю. Драбчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 210-220. – ISSN 2313-8246
328838
  Пожарська А.-О.Ю. Впровадження сонечної енергетики у країнах, що розвиваються // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 39-41
328839
  Урусова З.П. Впровадження соціальної відповідальності в компаніях / З.П. Урусова, Д.А. Зачепило, А.А. Зеленова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 182-186 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
328840
   Впровадження спеціалізованих реабілітаційних послуг у готелі сімейного типу / Р.В. Рольська, Л.О. Шаран, Н.П. Бондар, В.О. Губеня // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 17-23. – ISSN 2308-135X


  У результаті досліджень було проаналізовано світовий досвід щодо впровадження в Україні комфортних умов для реабілітації, а також відпочинку в закладах розміщення сімейного типу дітей з особливими потребами. Виявлено, що у нашій державі ще немає ...
328841
  Селіна М.Б. Впровадження спеціальної інформаційної операції у діяльність служби безпеки України: правові аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (188). – С. 49-58. – ISSN 2308-9636
328842
  Георащенко М.М. Впровадження стандартів Болонського процесу в юридичній освіті України // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 76-78
328843
  Поляк Н. Впровадження стандартів Європейського кодексу соціального забезпечення в Україні на шляху інтеграції до ЄС: проблеми та перспективи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 38-43
328844
  Іонін Є. Впровадження стандартів іозсо як передумова входження України у міжнародний фінансовий простір / Є. Іонін, А. Беспалова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 359-368. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто підходи до впровадження в Україні стандартів IOSCO, які є передумовою входження її до міжнародного фінансового простору.
328845
  Кирильчук В.Ю. Впровадження стандартів НАТО у керівні документи з підготовки саперів / В.Ю. Кирильчук, В.М. Малюк // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 118-119. – ISBN 978-966-2699-94-4
328846
  Зварич І. Впровадження стандартів оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
328847
  Роганова Г. Впровадження статистичних показників до методики аналізу ефективності грошових потоків підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 34-42. – (Економіка ; вип. 1 (202)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз класичних методів оцінки ефективності управління грошовими потоками підприємств. Визначено характеристики статистичних показників грошових потоків на етапі аналізу ефективності управління ними. У процесі їхньої реалізації запропоновано ...
328848
  Желанова В.В. Впровадження стратегії міждисциплінарності в сучасній вищій освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 477-480. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
328849
   Впровадження Стратегії розвитку вищої освіти на 2021-2031 роки: плани МОН у сфері вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (200). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
328850
  Бондар Н.М. Впровадження стратегічного управління на підприємстві: вибір стратегії та шляхи її реалізації / Н.М. Бондар, А.П. Гречан, О.В. Шатіло // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 15-21. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
328851
  Малік М. Впровадження страхового репозиторію як альтернативи класичному Інтернет-страхуванню: правові аспекти / М. Малік, В. Ерастов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-24. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядається законодавче регулювання страхових репозиторіїв. Вивчаються основні умови та вимоги до створення та функціонування нового інститут страхового ринку. Наведені основні вимоги до керівних осіб страхового репозиторію та до ...
328852
  Дубровіна А.Б. Впровадження судової реформи на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 40-47. – (Серія права ; № 13)


  Царское законодательство о проведении судебной реформы на Правобережной Украине в 1872-1880 гг. значительно ограничивало буржуазно-демократические принципы судебных установ 1864 г. Автор анализирует практику проведения судебной реформы на Правобережной ...
328853
  Хлистун Г. Впровадження суспільного мовлення в Україні як один з аспектів Угоди про асоціацію з ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-45. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  В України є "обов"язки" і "зобов"язання" перед Радою Європи і Європейським Союзом. Серед обов"язків у медійній сфері можна зазначити: перетворення державних ТРК на канали суспільного мовлення; приватизація друкованих ЗМІ, заснованих органами публічної ...
328854
  Джолос О.В. Впровадження суспільного мовлення в Україні: обізнаність та ставлення громадян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 75-83. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
328855
  Диняк О.А. Впровадження сучасних гіс-технологій з метою моніторингу небезпечних геологічних процесів на території Рівненсмької АЕС / О.А. Диняк, С.І. Дейнеко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-65. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Створена база даних режимних геофізичних спостережень за станом грунтів на території Рівненської АЕС з використанням ГІС технологій. The database of operating geophysical observation of the Rivne Nuclear Power Plant site soil conditions using GIS ...
328856
  Азімов О.Т. Впровадження сучасних інформаційних систем як засіб підвищення ефективності водоохоронних заходів на радіоактивно забруднених площах зони відчуження ЧАЕС / О.Т. Азімов, О.Л. Шевченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 37-40 : табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
328857
  Єгорова Л. Впровадження сучасних інформаційних технологій у процес навчання // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 101-104


  Розглянуто особливості застосування дистанційної форми навчання при вивченні хімії. Представлені основні елементи курсу, їхня характеристика та призначення.
328858
  Рідей Н. Впровадження сучасних магістерських програм з "якості довкілля та системного аналізу" для підготовки екологів в НУБіП України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 3/4. – С. 72-82.
328859
  Юрчик А.І. Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни "вища математика" / А.І. Юрчик, Н.А. Марчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 184-191
328860
  Бахуринська О О. Впровадження сучасних підходів до протидії організованій злочинності в правоохоронну діяльність в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 13-16. – ISBN 978-966-916-708-8
328861
  Довга Т.М. Впровадження сучасних технологій рециклінгу твердих побутових відходів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 68-71


  У статті розглянуто проблеми утилізації твердих побутових відходів за допомогою існуючих системі та оснащення. Запропоновано інноваційний підхід до рециклінгу відходів побуту за допомогою впровадження економічно ефективної технології на основі ...
328862
  Лещенко І.Ч. Впровадження сучасних технологій у газотранспортній системі України для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 41-47. – ISSN 1562-8965
328863
  Бут В. Впровадження сучасних форм навчання впродовж життя в Україні / В. Бут, Г. Панченко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 122-126. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
328864
  Мамчур Р.М. Впровадження сучасної системи бюджетування у вітчизняних підприємствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 81-87
328865
  Орленко С.С. Впровадження та адаптація системи управління прибутком на основі бюджетування для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 282-287.
328866
  Мельник А.В. Впровадження та вдосконалення геоінформаційних технологій у туристичній діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С.43-45. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
328867
  Родіонов О.В. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю послуг вищого навчального закладу // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15-18


  Запропоновано етапи побудови системи управління якістю послуг ВНЗ.
328868
  Корнійчук М. Впровадження та застосування інформаційних систем у бібліотеках. Заява ВГО "Українська бібліотечна асоціація" : затверджено Президією ВГО "Українська бібліотечна асоціація" 1 лютого 2021 р. / М. Корнійчук, М. Поток // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 38-39. – ISSN 2518-7341
328869
   Впровадження та застосування інформаційних систем у бібліотеках. Заява ВГО Українська бібліотечна асоціація // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (91). – С. 29-30
328870
  Кравченко Т.В. Впровадження та оцінювання програмно-цільового управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 158-166


  Розкрито сутність програмно-цільового управління інвестиційними проектами та запропоновано алгоритм його практичного впровадження на промислових підприємствах. Алгоритм передбачає поділ на окремі етапи у відповідності зі стадіями життєвого циклу ...
328871
  Щербіна О.С. Впровадження та перспективи використання програм-парсерів у закладах вищої освіти / О.С. Щербіна, Ю.О. Вакуленко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 2. – С. 88-95. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає в необхідності розроблення концепції формування комунікації з використанням програм-парсерів у відділі кадрів закладу вищої освіти для удосконалення освітньої діяльності.
328872
  Мордвінов О.Г. Впровадження та перспективи розвитку системи загальнообов"язкового накопичувального пенсійного страхування / О.Г. Мордвінов, Н.І. Добриніна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 188-192. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
328873
  Чупріна М. Впровадження та реалізація стартап проекту геомехатронного комплексу / М. Чупріна, І. Шеховцова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 94-101. – ISSN 2310-5534
328874
  Дятлова В.В. Впровадження та сертифікація систем управління якістю: стан, проблеми і механізми стимулювання на державному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 207-211. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
328875
  Бесараб О.І. Впровадження та функціонування систем електронного документообігу в органах державної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 152-154. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
328876
  Раков С. Впровадження тесту загальної навчальної правничо компетентності як спосіб підвищення ефективності та справедливості відбору вступників на магістерські програми за спеціальністю 081 "Право" / С. Раков, В. Терещенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 120-129. – ISSN 1026-9932
328877
  Береза І.С. Впровадження технології комп"ютерного тестування для оцінювання знань студентів ВНЗ // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 3-12. – ISSN 2304-4470
328878
  Андрющенко Я. Впровадження технології підготовки здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей в умовах компетентнісно орієнтованого комп"ютерного середовища // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (87). – С. 192-198. – ISSN 2077-1827


  "В статті описано схему поетапного впровадження технології підготовки здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей в умовах компетентнісно орієнтованого комп"ютерного середовища".
328879
  Івлєва К.С. Впровадження технології розвитку критичного мислення у процесі викладання іноземної мови у вищій школі / К.С. Івлєва, О.А. Рейда, Д.О. Гулієва // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (106). – С. 23-29. – ISSN 1817-8510
328880
  Довгань О.Д. Впровадження технологій Інтернет речей (ІР): проблеми і наслідки // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 34-38. – ISBN 978-966-622-861-4
328881
  Головчанський О.М. Впровадження традиційної китайської медицини в сучасну медичну практику в Україні // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 62


  "На першому етапі в рамках міжнародного співробітництва мі Університетом ТКМ м. Ланьчжоу (КНР) та НМУ імені О. О. Богомольця на УТЦСМ у 2013 році було створено Інститут ТКМ "QIHUANG". Саме ця організаційна структура покликана формувати в суспільній ...
328882
  Винницький М. Впровадження третього циклу вищої освіти - ключ до успіху Болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 20-27. – ISSN 1682-2366


  У НАУ"КМА" здійснено спробу впровадження структурованих докторських (PhD) програм європейського зразка і створено першу в Україні Докторську школу.
328883
  Коблянська А.В. Впровадження у державну політику з охорони довкілля та здоров"я України Європейських стратегій щодо профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями / А.В. Коблянська, К.А. Скляренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 4-9 : фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
328884
  Бірюкова Т. Впровадження у навчальний процес інноваційних технологій / Т. Бірюкова, О. Гуцул // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 36-37
328885
  Розпутній О.І. Впровадження у навчальний процес типових навчальних програм "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" / О.І. Розпутній, Н.Г. Лутак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 26-29 : фото
328886
  Антонець М.О. Впровадження у навчальних закладах нових тренінгових програм // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 122-127. – ISBN 978-966-171-498-3
328887
  Лозан Л. Впровадження УДК в бібліотеках / Л. Лозан, С. Лозан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 17-19. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто досвід рекласифікації літератури іноземними мовами за системою УДК та організація її розміщення у відділі обслуговування бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
328888
  Добко Т. Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (244). – С. 10-24. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюється досвід упровадження бібліотечних класифікацій Універсальної десяткової класифікації (УДК), Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) у практику роботи бібліотек України. Наголошено на значних працевитратах переіндексації документів, ...
328889
  Сидорова К. Впровадження УДК у бібліотеках Луганської області // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 25-27. – ISSN 2518-7341


  У статті розкриті практичні аспекти впровадження Універсальної десяткової класифікації в роботу бібліотек Луганської області. Розглянуті шляхи та науково-організаційні заходи, що допомогли впровадити УДК, та окреслені проблеми, які постали перед ...
328890
  Головко Л.В. Впровадження УДК у роботу бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету (з досвіду роботи бібліотеки) / Л.В. Головко, Г.П. Ростальна // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 121-127. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
328891
  Супрун Н.А. Впровадження українознавства в систему освіти України в 1990-х роках // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 177-197


  За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Українознавство і гуманізація освіти"(м. Дніпропетровськ, 19-21 травня 1993 р).
328892
  Петько Л. Впровадження української національної ідеї в процес іншомовної освіти майбутніх педагогів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 68-74. – ISSN 2078-1016
328893
  Крупська В.О. Впровадження укрпоштою нових послуг як умова гідної конкуренції на ринку послуг поштового зв"язку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 103-107 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
328894
  Смовженко Т. Впровадження фінансової грамотності в Україні: сучасний стан і перспективи / Т. Смовженко, А. Кузнєцова // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 8-16 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
328895
  Васильєв О.В. Впровадження фінтех і блокчейну як інфраструктури ринку цінних паперів / О.В. Васильєв, А.І. Німкович // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (191). – C. 30–35. – ISSN 2413-9610
328896
  Багрій І.Д. Впровадження фундаментальних, прикладниїх геоекологічних та пошукових розробок - важлива складова соціально-економічного розвитку України // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (364). – С. 100-110 : рис., табл. – Бібліогр.: с.110. – ISSN 1025-6814
328897
  Агеєва І.М. Впровадження функціональних стратегій на підприємствах виноробної галузі / І.М. Агеєва, О.В. Агаркова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
328898
  Волинець Л.М. Впровадження Хартії якості, як інструмента підвищення ефективності логістичних послуг на ринку міжнародних перевезень // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 2. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
328899
  Щербак О.В. Впровадження хмарних технологій в освітній процес // Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – С. 100-102
328900
  Рибалко Л. Впровадження цифрових ресурсів у процес підготовки музикантів-педагогів у навчальних закладах КНР / Л. Рибалко, О. Жерновникова // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 12. – С. 67-87. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
328901
  Ситницький М. Впровадження цифрової ідентифікації у діяльність дослідницьких університетів України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 374-380. – ISSN 2078-5860
328902
   Впровадження цифрової обробки результатів функціональних методів дослідження : монографія / [В.К. Тащук та ін.] ; під. заг. ред. Т.М. Бойчука ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2017. – 150, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7096-95-4
328903
  Варжель О.В. Впровадження ціанідного способу видобутку золота на прикладі Мужіївського родовища // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 46-48. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-0431
328904
  Галай А.О. Впровадження юридичних клінік в юридичну освіту: європейський та український досвід // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 19-22
328905
  Карпенко О.А. Впровадження японської моделі менеджменту в Україні / О.А. Карпенко, К.С. Макуха // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2011. – Вип. 8 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 311-315
328906
  Колодій І. Впровадження системи внутрішнього забезпечення якості у закладі вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 69-74. – ISSN 2308-4634
328907
  Гаєвський І. Впровадженя міжнародних стандартів боротьби з фінансуванням тероризму: досвід України // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 62-64. – ISBN 978-617-7220-78-6
328908
  Мартинюк Ю.П. Впроваджуємо інтерактивні технології навчання / Ю.П. Мартинюк, О.О. Мосолов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 21-22 : фото
328909
  Федор О.Т. Впроваджуємо сучасні технології навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 20-21
328910
  Платонов А.П. Впрок : Проза / А.П. Платонов. – Москва : Художественная литература, 1990. – 653с.
328911
  Васильев В.Г. Впросы геологии и разработки нефтяных месторождений Срднего Поволжья / В.Г. Васильев. – Москва-Ленинград, 1946. – 172с.
328912
  Ирматов М. Впросы совершенствования работы грузового автомобильного транспорта Узбекистана на базе экономикоматематических методов и электронных вычислительных машин. : Автореф... доктор экон.наук: 607 / Ирматов М.; АН УССР. ИН-тут кибернетики. – К., 1971. – 38л. – Бібліогр.:с.35-37
328913
  Ігратуша Олександр ВПЦР як центральна ланка УАПЦ : досвід нетривалої еволюції (1921-1927 рр.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 229-244. – ISSN 2075-1443
328914
  Рюль К. ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 109-128. – ISSN 0042-8736
328915
   ВР: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2009 года // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 93-109. – ISSN 0042-8736
328916
   ВР: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2010 года // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 101-112. – ISSN 0042-8736
328917
  Губерський Л.В. Врабець Йозеф (- чеський дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 196. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
328918
  Семчинський С.В. Врабіє Еміль (- румунський мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 196. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
328919
   Враг всего мира. – М., 1962. – 312с.
328920
  Овсянникова Г.А. Враг и соратник христианского бога / Г.А. Овсянникова. – Алма Ата, 1974. – 54с.
328921
  Лукьянов М.Н. Враг как друг или друг как враг : российские правые, Германия и Великобритания в 1914-1917 гг. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 46-51. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается отношение российских правых к Германии и Великобритании между июлем 1914 г. и февр. 1917 г. Делается вывод о том, что во время Первой мировой войны правые сохраняли симпатии к Германии и антипатии к Великобритании, характерные ...
328922
  Попов И.М. Враг не пройдет! / И.М. Попов. – М, 1988. – 171с.
328923
  Сафонов А. Враг не родился 11 сентября. он, скорее, просто встал в полный рост // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 12. – С. 76-88. – ISSN 0130-9625


  Міжнародний тероризм
328924
  Зеленин Д. Враг номер два, кажется, выбран // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.18-19. – ISSN 0234-1670


  [Международные отношения США со странами Ближнего Востока.]
328925
  Кузнецова О. Враг под микроскопом / О. Кузнецова. – Л., 1934. – 223с.
328926
  Арельский Г. Враг Птолемея : биограф. роман / Г. Арельский. – Ленинград : Изд-во писателей в Ленинграде, 1928. – 215 с.
328927
  Семин Л.П. Враг рядом / Л.П. Семин. – 2-е изд,. – Л., 1974. – 143с.
328928
  Бучис А.А. Враг твоих врагов / А.А. Бучис. – Вильнюс, 1985. – 287с.
328929
  Сергиенко Людмила Враги - наши лучшие учителя : Тема номера:Гостиная // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 50-57 : Іл. – ISSN 1818-2968
328930
  Горький М. Враги / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1937. – 148с.
328931
  Горький М. Враги / М. Горький. – Москва, 1953. – 75с.
328932
  Сабахаттин А. Враги / А. Сабахаттин. – М, 1971. – 223с.
328933
  Славянин В. Враги : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 7. – С.120-142. – ISSN 0131-8136
328934
  Кулагин Н.М. Враги земледельца. / Н.М. Кулагин. – М., 1924. – 108с.
328935
  Лункевич В.В. Враги и друзья человека : с 56 рис. в тексте / [соч.] В.Лункевича. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Книгопечатня Шмидт, 1905. – 112 с. : ил. – (Научно-популярная библиотека для народа ; № 26)
328936
  Старк Н. Враги леса / Н. Старк. – М.-Л., 1929. – 288с.
328937
  Абрамова Л. Враги ли нам евреи? / Л. Абрамова. – Москва : Молодая Россия, 1906. – 32 с. – (Популярная библиотека ; № 9)
328938
   Враги народа, 1937. – 134с.
328939
  Заянчковский И.Ф. Враги наших врагов / И.Ф. Заянчковский. – Москва, 1966. – 271с.
328940
   Враги наших врагов. – М.
22. – 1968. – 15с.
328941
  Заянчковский И.Ф. Враги наших врагов / И.Ф. Заянчковский. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 355с.
328942
  Сазанов И. Враги наших полей / И. Сазанов. – М.-Л., 1930. – 46с.
328943
  Сазанов И. Враги наших полей. / И. Сазанов. – М.-Л., 1930. – 46с.
328944
  Кессель П. Враги общества : роман / Патри Кессель ; пер. с фр. Н. Стояровой ; предисл. Ел. Евниной ; ред. М. Черневич. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 264 с.
328945
  Плавильшиков Н.Н. Враги поля и огорода / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1930. – 40с.
328946
  Голубов А. Враги поневоле // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 48 (536). – С. 62-64


  Немецкая община в Украине пережила российских императоров, Первую мировую войну и революцию. Но Сталин и Великая Отечественная нанесли потокам переселенцев с германских земель смертельный удар.
328947
  Горностаев О.З. Враги хвойных и лиственных деревьев : Беседы о насекомых, вредящих лесам, паркам и садам, и способы борьбы с ними : (По Кулагину, Линдеману и др.) / Сост. Ф.З. Горностаев. – Москва : Изд. И.Д. Сытин, 1903. – 126, II с. : ил. – (Библиотека сельского хозяина)
328948
  Степанов П.Т. Враги хлебного жука (Anisoplia austriaca Herbst) / [соч.] П.Т. Степанова. – Харьков : Изд. почиталей и учениВ университетской тип.ков И.А. Стебута, 1880. – [2], 25 с. – Отд. оттиск: Труды испытателей природы. Т. 14
328949
  Смолич Ю.К. Враги человечества и их наемники / Ю.К. Смолич. – Київ : Госполитиздат Усср, 1953. – 128с.
328950
  Сырокомский В.А. Враги. Партнеры. Друзья / В.А. Сырокомский. – М., 1980. – 359с.
328951
  Янюшкин И.А. Врагу не сдается... / И.А. Янюшкин. – Саранск, 1970. – 184с.
328952
  Жулинський М. Вражає все: і творчість, і життя = Вадимові Пеунову - 90 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 12


  Вадим Костянтинович Пеунов (н. 29.04.1923) - укр. і радянський письменник. Засл. робітник культури України.
328953
  Жулинський М. Вражає все: і творчість, і життя : Вадимові Пеунову - 90 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 12


  Творчий шлях Вадима Пеунова, якому цьогоріч виповнилося 90 років
328954
  Олдингтон Р. Вражда / Р. Олдингтон. – Москва
2. – 1937. – 299с.
328955
  Иванов А.С. Вражда / А.С. Иванов. – Москва, 1981. – 95с.
328956
  Иванов А.С. Вражда / А.С. Иванов. – Пловдив : "Христо Г.Данов", 1983. – 232 с.
328957
  Хайнрих Є. Вражда с первого дня / Є. Хайнрих, К. Ульрих. – М., 1983. – 223с.
328958
  Таранов С.В. Враждебность и негация // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 346-352
328959
  Ганієв Олександр Враження від "п"ятірки": тест Mazda CX-5 // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 96-99 : фото
328960
  Зеленська Л.І. Враження від турніру // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 17-18, 48 : фото
328961
  Петрусевич В. Враження першокурсника // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 6


  Студенти-першокурсники фізичного факультету надають пропозиції як покращити навчальні та житлові умови студентів
328962
   Враження року / Д. Лібов, В. Щербина, Ж. Панченко, Д. Сидоренко, І. Мельник // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 3


  Співробітники, студенти КНУ імені Тараса Шевченка підводять особисті підсумки року, що минає.
328963
   Враження року / О. Добржанська, Р. Куриленко, О. Мацько, М. Пасєка // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 6


  Свойми враженнями від пройдешнього 2017 року діляться співробітники КНУ імені Траса Шевченка.
328964
  Завірюха А Л. Враження, відгуки, коментарі... / Лідія Завірюха. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 105, [3] с. – Бібліогр.: с. 86-88. – ISBN 978-966-489-176-6


  Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доц. Л.А. Завірюха. 25.12.2013 р. Лютий 2014. Березень 2014.
328965
  Кисілевська О.Л. Вражіня з дороги / О. Галичанка. – Львів : Накладом власним. З друкарні Івана Айхельбергера, 1910. – 156, [1] с.


  Справжнє ім"я автора та рік видання у книзі не зазначені
328966
   Вражья сила : опера в 3-х действ. ^Подробное изложение содержания с сохранением всех главных арий и номеров пения / музыка А.Н. Серова. – 8-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1912. – 4-16 с. – Без тит. л. - Описан по обл. – (Подробное либретто оперы)


  Композитор: Серов, Александр Николаевич (1820-1871)
328967
  Кріль Т.В. Вразливість геологічного середовища урбанізованих територій до техногенних динамічних навантажень (на прикладі м. Київ) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
328968
  Козюк В. Вразливість економіки України до коливань глобальної ліквідності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
328969
  Пучкова Д.Д. Вразливість концепту "homo economicus": вихід до надж-теорії // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 35-38. – ISSN 2414-5823


  Тенденції до абсолютизації людини в економіці, які з"явилися завдяки Адаму Сміту, превалювали тривалий час у царині економічних уявлень аж до ХХ століття. Створення концепту homo economicus ("людина економічна"), за яким людина постає раціональним ...
328970
  Богушенко А.О. Вразливість крупних міст до змін клімату на прикладі м. Одеса і м. Київ на основі сценаріїв RCP 4.5 та RCP 8.5 // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 33-35. – ISBN 978-966-136-643-4
328971
  Шутенко Д.В. Вразливість міжсайтового скрипнингу та захист від неї (XSS vulnerability fixing) / Д.В. Шутенко, А.О. Фесенко, М.В. Сашньова // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 76-79
328972
  Яценко В.О. Вразливість міст Карпатського регіону до змін клімату // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 50-52. – ISBN 978-966-136-643-4
328973
  Сливка Р.Р. Вразливість пострадянських держав до конфліктів як передумова війни: політико-географічний підхід // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 221-224. – ISBN 978-617-7069-75-8
328974
  Шевченко О.Г. Вразливість урбанізованого середовища до зміни клімату // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 112-120. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано кліматичні зміни, що вже відбулися на території України, а також, з урахуванням результатів моделювання клімату на кілька найближчих десятиліть, розглянуто основні потенційні негативні наслідки зміни клімату для великих міст та чинники, ...
328975
   Вразрез с коренными интересами народов. – М., 1975. – 31с.
328976
  Башевски Д. Враканье / Д. Башевски. – Скопие, 1972. – 93с.
328977
  Дьяченко О. Врангели из рода Ганнибалов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 40 (1159). – С. 41. – ISSN 0234-1670


  На одной из ветвей генеалогического древа Ганнибалов-Пушкиных есть и имя известного русского военачальника, одной из главных фигур Белого движения Петра Николаевича Врангеля. Его отец, Николай Егорович, родился в семье отставного военного Егора ...
328978
  Капелюшний В.П. Врангелівщина (-політичний режим російських білогвардійських війск на Півдні України у квітні - листопаді ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 198. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
328979
  Халит Дюндар Акарджа Врангель и Кемаль // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 19-22. – ISSN 0235-7089
328980
  Воскобойников В.М. Вранішні дзвони / В.М. Воскобойников. – Київ : Веселка, 1990. – 303с.
328981
  Платт С. Вранішня пісня = Психодрама Сільвії Платт : поезія: вірші / переднє слово Т. Винник про поетку // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 122-131. – ISSN 0130-1608
328982
  Петрук М. Вранці всюди гаряча вода : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 70-72
328983
  Матвійчук Н.І. Вранці напровесні / Н.І. Матвійчук. – К., 1981. – 45с.
328984
   Врата в будущее. – М., 1990. – 383с.
328985
  Рерих Н. Врата в будущее / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 227с. – ISBN 5-95745-016-0
328986
  Моравцова Я. Врата взаимопонимания / Я. Моравцова. – М., 1988. – 284с.
328987
  Хаким С. Врата времен : стихи и поэмы / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1977. – 160 с.
328988
  Фармер Ф.Х. Врата времени внутри и снаружи. / Ф.Х. Фармер. – К, 1992. – 305с.
328989
   Врата древнего Востока. – Баку, 1980. – 287с.
328990
   Врата подземного мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 32-36 : фото
328991
  Лауринчюкас А.К. Врата страха / А.К. Лауринчюкас. – Москва : Политиздат, 1982. – 287 с.
328992
  Горянов Л.Б. Вратари советского хоккея / Л.Б. Горянов. – М., 1981. – 160с.
328993
  Шабанов В.В. Вратари: стихи. / В.В. Шабанов. – М., 1977. – 255с.
328994
   Вратарская площадка. – К., 1985. – 152с.
328995
  Макаров О.А. Вратарь / О.А. Макаров. – К., 1963. – 386с.
328996
  Кассиль Л.А. Вратарь республики / Л.А. Кассиль. – Москва, 1959. – 312с.
328997
  Кассиль Л.А. Вратарь республики / Л.А. Кассиль. – Москва, 1959. – 285 с.
328998
  Кассиль Л.А. Вратарь Республики. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Пермь, 1971. – 396с.
328999
  Мартынов Семен Врать по-русски // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 36-37 : фото
329000
  Гречанінов В. Враховуючи нові реалії міжнародних відносин // Україна - НАТО : інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 29-39.
<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,