Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>
324001
  Заярна Н.М. Вплив безробіття на суспільство та соціально-економічні наслідки / Н.М. Заярна, А.Р. Севрюкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 309-313. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
324002
  Боднарчук Л.С. Вплив Бертрана Рассела на філософську думку в Китаї // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 419-421
324003
  Яковенко О.Г. Вплив бібліотек і бібліотечних сервісів на суспільство: аспекти стандартизації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 29-35. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – розглянути окремі положення міжнародних стандартів щодо виявлення й оцінювання впливу бібліотек та їхніх сервісів на окремих осіб, установи й спільноти, суспільство загалом. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових ...
324004
  Данилова Ю.Ю. Вплив бігравітаційної моделі економічної інтеграції на фінансову систему України // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 208-211
324005
  Перегудя Ю.А. Вплив бідності на формування середнього класу в Україні // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 170-173
324006
  Скібська К.О. Вплив бізнес-інкубування на розвиток інфраструктурного забезпечення ринку праці // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 162-165. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
324007
  Синявська О.Є. Вплив білінгвізму на викладання української та російської мов як іноземних // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 317-321. – ISSN 2522-493X


  У статті розглядається питання впливу білінгвізму на викладання української та російської мов як іноземних студентам нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах України. Вплив білінгвізму в обох випадках є настільки сильним та неминучим, ...
324008
  Карбовський В.Л. Вплив білкових компонентів з отрути змій роду AGKISTRODON на ключові ланки системи гемостазу : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Карбовський В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв.
324009
  Карбовський В.Л. Вплив білкових компонентів з отрути змій роду AGKISTRODON на ключові ланки системи гемостазу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04. / Карбовський В.Л. ; КНУТШ, Біол. фак-т. – Київ, 2010. – 141л. – Бібліогр.: л. 117-141
324010
  Дячок О.М. Вплив білкового оточення на спектри флуоресценції і зв"язування CA2+ ІНДО-1 / О.М. Дячок, В.Л. Зима, Ю.В. Семенов // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1996. – Т. 4, № 1. – С. 58-66. – ISSN 1023-2427
324011
   Вплив білку-адгезину p 70 стафілококу на поглинальну здатність циркулюючих нейтрофілоциті / Г. Любченко, О. Гриценко, Г. Олешко, Л. Холодна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 73-74. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Показано, що досліджувані субстанції чинять виразний вплив на поглинальну здатність фагоцитів, який мав різну спрямованість у здорових осіб та у пацієнтів з неспецифічним і туберкульозним запаленням легень. It is demonstrated that study substance made ...
324012
  Андрушко Л.М. Вплив білого кольору на психику та фізіологічні функції людини / Л.М. Андрушко, В.П. Ясінський // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 3-13. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
324013
  Шестак А. Вплив бінаурального ритму 10 Гц на активність головного мозку та ефективність простої сенсомоторної реакції та реакції вибору в чоловіків та жінок / А. Шестак, Н. Філімонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 74-80. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  У результаті обстеження 20 осіб віком 18-23 роки в чоловіків під впливом бінаурального ритму 10 Гц порівняно з бінауральним звуком при тестуванні простої сенсомоторної реакції було зазначено вищу активність у фронтально-центральних і потиличних зонах ...
324014
  Шестак А. Вплив бінаурального ритму на активність головного мозку людини / А. Шестак, Н. Філімонова, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 40-43. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  В результаті обстеження 20 осіб, віком 18-23 років, було виявлено, що 15-хв. прослуховування бінаурального звуку та бінаурального ритму по-різному впливають на активність головного мозку людини. Вплив бінаурального звуку був максимально вираженим на 9 ...
324015
  Теличко Л.П. Вплив біологічних препаратів захисту рослин на фітопродуктивність рослин кукурудзи цукрової відповідно до біологічних особливостей сорту // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 134-140 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2310-4678
324016
  Яровий Г.І. Вплив біологічних препаратів на збереження часнику озимого / Г.І. Яровий, О.Ф. Чечуй, О.І. Філімонова // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2410-1125
324017
  Ключевич М.М. Вплив біологічних препаратів на розвиток мікозів та урожайність проса в Поліссі України / М.М. Ключевич, С.Г. Столяр, А.О. Мельничук // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 101-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2310-9270
324018
   Вплив біологічно-активних речовин та еластичних напружень ДНК на будову хроматину в ядрах клітин : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 158с. : 54 рис., 27 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 156 дж.


  Об"єкт дослідження: вплив біологічно-активних речовин та еластичних напружень ДНК на будову хроматина в ядрах клітин. Мета роботи: дослідити вплив біологічно-активних речовин та еластичних напружень ДНК на будову хроматина в ядрах ...
324019
  Свечкова Н.В. Вплив біологічно активних добавок на плодючість канального сома (Ictalurus Punctatus) / Н.В. Свечкова, М.А. Сидоров, А.П. Стадник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 104-110 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
324020
  Поручник М.М. Вплив біологічно активних препаратів на відтворювальну здатність кнурів-плідників // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 266-271 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
324021
  Тукаленко І.А. Вплив біополітичних трансформацій влади на еволюцію прав людини // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 265-269. – ISSN 2076-1554
324022
  Дмитрук О.М. Вплив біопрепаратів Біополіцид та Азотофіт на ріст і розвиток рослин томатів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 124-126 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
324023
  Грабовська Т.О. Вплив біопрепаратів на продуктивність пшениці озимої за органічного виробництва / Т.О. Грабовська, Г.Г. Мельник // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 80-85 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2310-9270
324024
  Кучерявенко О.О. Вплив біопрепаратів на продукційний процес рослин картоплі з культури in vitro за вірусного ураження / О.О. Кучерявенко, І.Г. Будзавінська, О.В. Пиріг // Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві : матеріали XII наук. конф. молодих вчених (24-25 жовт. 2017 р., м. Чернігів) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва ; [редкол.: В.В. Волкогон (відп. ред.), А.С. Йовенко, Т.О. Бова та ін.]. – Чернігів : Брагинець О.В., 2017. – С. 31-33. – ISBN 978-617-7570-03-4
324025
  Найдьонова О.Є. Вплив біопрепарату Оптимайз 200 на біологічний стан грунту в прикореневій зоні рослин сої в умовах органічного землеробства // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 95-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
324026
  Коцан І.Я. Вплив біоритмів на працездатність і стан здоров"я майбутніх фахівців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 121-125. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Розглянуто вплив біоритмів на працездатність і стан здоров"я студентської молоді. Подано співвідношення хронотипів мацйбутніх фахівців.
324027
  Григорюк І.П. Вплив біостимулянта "Регоплант" на процеси росту сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) / І.П. Григорюк, Ю.М. Савченко, С Пономаренко // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 5/6. – C. 5-10. – ISSN 2078-9912
324028
  Гандзюра В.П. Вплив біхромату калію на структуру енергетичного балансу личинок озерної жаби (Rana ridibunda Pall.) / В.П. Гандзюра, В.І. Можановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 132-135. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Встановлено істотні зміни структури енергетичного балансу личинок озерної жаби за наявності біхромату калію у воді (за концентрацій від 0,001 до 10,0 мг/л Cr(шестивалентний)). При цьому істотно зростає рівень стандартного обміну, але зменшується ...
324029
  Стамбульська У. Вплив біхромату калію на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C.64-68. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив біхромату калію на морфометричні показники і концентрацію пігментів у листках рослин гороху сорту Альфа. Наявність солі хрому в середовищі росту спричиняло значне зниження довжини та біомаси пагона і кореня гороху, призводило до зростання ...
324030
  Парновський С. Вплив близьких атракторів на великомасштабні пекулярні рухи галактик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розраховано впливи окремих атракторів на мультипольну модель колективних рухів галактик. Виведено формули, що теоретично дозволяють отримувати маси та положення атракторів разом з параметрами мультипольної моделі. Але на сучасному рівні точності оцінки ...
324031
  Ільченко Л.Г. Вплив близько розташованого металу на формування області просторового заряду в напівпровіднику / Л.Г. Ільченко, В.В. Ільченко, В.В. Лобанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 174-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі в рамках нелокальної електростатики на прикладі n-Si-вакуум-Аu системи проаналізовано вплив зарядженої поверхні металу на розподіл потенціалу в області просторового заряду (ОПЗ) напівпровідника. Показано, що присутність на малих ...
324032
  Фалалєєва Т. Вплив блокади глутаматних АМПА/каїнатних рецепторів на кислу шлункову секрецію у щурів, стимульовану гістаміном та пентагастрином // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-8. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль центральних та периферичних іонотропних АМПА/каїнатних глутаматних рецепторів у регуляції стимульованої гістаміном та пентагастрином шлункової секреції кислоти у щурів. Показано, що збудження центральних та периферичних АMПA/каїнатних ...
324033
  Дзюбенко Н. Вплив блокади іонного каналу глутаматних рецепторів на шлункову секрецію / Н. Дзюбенко, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-5. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль іонного каналу глутаматних рецепторів NMDA-типу в умовах гострого експерименту на 90 нелінійних білих щурах методом перфузії за Гхошем і Шільдом. Дослідження проводилось на фоні базальної та стимульованої гістаміном і карбахоліном ...
324034
   Вплив блокади кальцієвих каналів L-типу на моторику товстої кишки за умов тривалого введення омепразолу / С.В. Пилипенко, О.В. Шелюк, Ю.В. Цейслер, Н.Є. Нурищенко, Т.В. Берегова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 3, т. 2 (111). – С. 211-215. – ISSN 2077-4214
324035
   Вплив блокади кальцієвих каналів l-типу на моторику шлунка у щурів за умов тривалого введення омепразолу / С. Пилипенко, О. Шелюк, Ю. Цейслер, Н. Нурищенко, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-43. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що після 28-денного пригнічення секреції гідрохлоридної кислоти в шлунку щурів омепразолом частота спонтанних скорочень в шлунку не змінювалась, а амплітуда спонтанних скорочень та індекс спонтанної моторної активності зменшувались на ...
324036
   Вплив блокатора тромбінових рецепторівна поведінкові реакції щурів з літій-пілокарпіновою моделлю скроневої епілепсії / А.С. Семенець, О.О. Лунько, Д.С. Ісаєв, О.В. Ісаєва // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – C. 82-82
324037
   Вплив блокатору ССК-рецепторів проглуміду на слизову оболонку товстого кишечника щурів при експериментальній гіпергастринемії / Є.Є. Голобородько, О.К. Вороніна, Т.В. Берегова, М.Е. Дзержинський // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 25
324038
  Наконечна О. Вплив блоксополімерів на регуляцію й основні показники білкового та вуглеводного обміну в щурів в умовах підгострого токсикологічного експерименту / О. Наконечна, А. Безродна, К. Кривонос // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-59. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  У процесі підгострого токсикологічного експерименту вивчено вплив групи блоксополімерів (БП) у складі поліети- ленгліколю (ПЕГ-400), поліпропіленгліколю (ППГ) та етиленгліколю (ЕГ) на основні показники вуглеводного і білкового обміну та їх регуляцію ...
324039
  Балабух В.О. Вплив блокувальних процесів на повторюваність та інтенсивність аномальних умов погоди в Україні, пов"язаних з температурою повітря / В.О. Балабух, Ю.О. Базалєєва, С.М. Ягодинець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 85-94. – ISSN 2306-5680


  Проведено оцінку впливу блокування західного переносу повітряних мас у нижній і середній тропосфері в Євроатлантичному секторі північної півкулі на повторюваність аномальних умов погоди в Україні, пов"язаних з температурою повітря: величину аномалії ...
324040
  Базалєєва Ю.О. Вплив блокуючих процесів на регіональні особливості термічного режиму в Україні // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 75-77
324041
  Журба Я.О. Вплив блюзу на неакадемічну музику XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Журба Яніна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
324042
  Азжеуров В. Вплив богослів"я святого правовірного імператора Юстиніана Великого на V Вселенський Собор // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 50-55. – ISSN 0203-5863
324043
  Цапенко П.К. Вплив бомбезину на електричну активність гепатоцитів щурів / П.К. Цапенко, О.В. Оглобля, Т.П. Лященко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 68-72. – ISSN 1023-2427


  Були проведені дослідження впливу норадреналіну та ацетилхоліну (класичних холестатика та холеретика) на електричну активність шепатоцитів за допомогою мікроелектродної техніки. В обох випадках була зафіксована збуджуюча гіперполяризація клітин.
324044
   Вплив бомбезину на жовчну секрецію у щурів / О.Ф. Мороз, Т.П. Лященко, С.П. Весельський, М.Ю. Макарчук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 5. – С. 43-46. – ISSN 1729-360Х
324045
  Баліцька В.В. Вплив боргів підприємств України на організаційно-правове структурування бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 77-89. – ISSN 1993-6788
324046
  Баліцька Валентина Володимирівна Вплив боргів підприємств України на організаційно-правове структурування бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 77-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено вплив накопичення боргів між підприємствами України на стан їхньої фінансової стійкості, формування чистих активів та зміну організаційно-правових форм суб"єктів господарювання, і як наслідок - зменшення кількості акціонерних ...
324047
  Вдовичин Я.І. Вплив боргової кризи в Єврозоні на ринки капіталу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 279-283. – ISSN 2309-1533
324048
  Стельмах О.В. Вплив боргової кризи країн зони євро на Україну // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 137-139
324049
  Ковальчук В. Вплив борошнисторосяного гриба Microsphaera azaleae U. Braun на ріст і продуктивність рододендронів серії Azalea в умовах ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про вплив гриба Microsphaera azaleae U. Braun на ріст пагонів, розмір листків та утворення плодів рододендронів серії Azalea. The data of influence of M. azaleae on the growth of shoots, size of leaves and fruit formation of Rhododendron ...
324050
  Лазицька Л Вплив бору на грибок Phoma betae F у зв"язку з хворобою цукрового буряка "гниль сердечка" / Л Лазицька. – 15-26с.
324051
  Грубінко А.В. Вплив британо-французького військово-політичного співробітництва на формування і розвиток спільної політики безпеки і оборони ЄС // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 139-149. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
324052
  Атамась Н.О. Вплив будови внесеної у воду молекули спирту на зміну сітки водневих зв"язків між молекулами води // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 217-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Метод Монте Карло використаний для вивчення зміни сітки водневих зв"язків між молекулами води у нескінченно розведкних водних розчинах одноатомних спиртів. На основі РФР проаналізовано вплив будови молекули спирту у на зміну локальної структури ...
324053
  Грабчук Г.П. Вплив будови поліметинових барвників на радикальну полімеризацію метилметакрилату в розчині : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Грабчук Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
324054
  Грабчук Г.П. Вплив будови поліметинових барвників на радикальну полімеризацію метилметакрилату в розчині : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Грабчук Г.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 185 л. – Бібліогр.: л.155-185
324055
  Попов В.В. Вплив будови четвертинних сполук амінів, в тому числі кам"яновугільних основ, на їх протикорозійну активність. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.03 / Попов В.В.; АН України, ін-т фіз.-орган. хімії та вуглехімії ім. Л.Литвиненка. – Донецьк, 1992. – 19л.
324056
  Якушик В.М. Вплив буржуазної ідеології на соціал-реформістське розуміння сутності права // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 90-93. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье на основе критического анализа правовых взглядов португальских теоретиков "демократического социализма" раскрывается буржуазная ограниченность социал-реформистского понимания сущности права. Автор приходит к выводу, что социал-реформистам ...
324057
  Даниліна С.Ю. Вплив бурлескно-травестійної літературної традиції на переклад класичних пародійніх романів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 208-228. – ISSN 2311-2697


  У статті простежується перекладацька традиція переспівів-адаптацій, що була притаманна українській літературі на етапі її становлення у XVIII-XIX століттях. Досліджуються лексико-стилістичні засоби творення пародійності у класичних романах "Дон Кіхот" ...
324058
  Гуцаленко Л.В. Вплив бухгалтерських ризиків на якість інформації вплив бухгалтерських ризиків на якість інформації / Л.В. Гуцаленко, У.О. Марчук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 163-172. – ISSN 2617-8044
324059
  Гоголь Т. Вплив бухгалтерського обліку й оподаткування на економіку України та Об"єднаних Арабських Еміратів / Т. Гоголь, В. Пономаренко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 82-90. – ISSN 2411-5215
324060
  Радіонов Ю. Вплив бюджетних проблем на темпи росту продуктивності праці // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 35-37 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
324061
  Сідельникова Л. Вплив бюджетних ризиків на ефективність реалізації регіональної фіскальної політики / Л. Сідельникова, Н. Костіна // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 81-85. – ISSN 1818-5754
324062
  Черничко Т.В. Вплив бюджетно-податкового регулювання економіки на активізацію інвестиційних процесів в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 80-88. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
324063
  Мельник В.М. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні / В.М. Мельник, Г.С. Мельничук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 44-52. – Бібліогр.: с. 44, 46-47, 49, 51


  Проаналізовано стан бюджетно-податкового регулювання розвитку промислового виробництва в Україні. Виявлено позитивні наслідки й недоліки відповідного напряму державної політики, розроблено окремі пропозиції щодо її вдосконалення. Обґрунтовано ...
324064
  Романюк М.В. Вплив бюджетно-податкової політики держави на фіскальну ефективність податкової системи України / М.В. Романюк, Т.А. Коляда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-41. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі реалізації принципу фіскальної ефективності системи оподаткування України в сучасних умовах. Розкрито існуючий взаємозв"язок між основними пріоритетами бюджетно-податкової політики держави та показниками фіскальної ...
324065
  Касич А.О. Вплив бюджетно-податкової політики на інноваційно-інвестиційну активність підприємств : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 144-151 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
324066
  Филюк Г.М. Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 56-65
324067
  Каліновський Р. Вплив бюджетного дефіциту на реалізацію стабілізаційної політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розкрито сутність процесу збалансування державного бюджету. Досліджено ключові проблеми, пов"язані із дефіцитом державного бюджету. Розглянуто стан та динаміку державного бюджету України. Проаналізовано шляхи подолання наслідків розбалансування бюджету ...
324068
  Жукова Л.М. Вплив бюджетного дефіциту на фінансову безпеку України / Л.М. Жукова, Н.В. Шабалдас // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 23, грудень. – С. 11-16. – ISSN 2306-6814
324069
  Бондарук Т.Г. Вплив бюджетного фінансування на розвиток сільськогосподарського виробництва // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 17-21. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
324070
  Західна О.Р. Вплив бюджетної безпеки на соціально-економічний розвиток України на сучасному етапі / О.Р. Західна, О.В. Кравцова, Н.В. Назар // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 4. – С. 31-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2409-1944
324071
  Слинько М.Ю. Вплив бюджетної децентралізації на розвиток сільськогосподарських територій України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 92-96 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
324072
  Затонацька Т.Г. Вплив бюджетної політики на інвестиційний попит в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 48-51
324073
  Гончарук А.Г. Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-39.
324074
  Фещенко Л.В. Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 117-121


  Розглянуто актуальні питання, пов"язані з адаптацією бюджетної політики держави до тенденцій і закономірностей її розвитку.
324075
  Михайленко С. Вплив бюджетної політики на структурну перебудову української економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 205-214. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240
324076
  Чугунов І.Я. Вплив бюджету на економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць : бюджет // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 42-50 : Табл.
324077
  Шевчук В.О. Вплив бюджету на макроекономічні показники : бюджетна політика / В.О. Шевчук, Р.І. Копич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 28 назв
324078
  Пустоваров В.В. Вплив бюджету на процеси нагромадження в національній економіці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 14, липень. – С. 83-88. – ISSN 2306-6814
324079
  Кагановська Т.Є. Вплив бюрократії на організацію управлінської діяльності: історико-правовий аналіз // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 11-18. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
324080
   Вплив вiбрацiйних збурень на тепловi та гiдродинамiчнi процеси в розплавi при вирощуваннi кристалiв методом Брiджмена / О.П. Федоров, В.Ф. Демченко, І.В. Шуба, Є.Л. Живолуб // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
324081
  Машковська С. Вплив важких металів на проростання насіння та розвиток проростків однорічних квітниково-декоративних рослин / С. Машковська, О. Козак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 109-110. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив солей свинцю, нікелю, кобальту та цинку на схожість насіння та розвиток проростків однорічних квітниково-декоративних рослин. Виділено стійкі та чутливі види до важких металів, що необхідно враховувати при розробці асортименту рослин для ...
324082
  Рева В.І. Вплив вакансій на енергетичні характеристики електронів і позитронів у неперехідних металах та заряджених кластерах : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Рева Віталій Ігорович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
324083
  Венгер Т.А. Вплив валового зовнішнього боргу на економічне зростання у країнах з низьким та середнім рівнем доходів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 334-341


  Розкрито взаємозв"язок між зовнішнім державним боргом та негарантованим боргом корпоративного сектора.
324084
  Полозенко Д.В. Вплив валового регіонального продукту на доходи місцевих бюджетів України : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 65-69. – Бібліогр.: 12 назв
324085
  Вишатицька О.Р. Вплив валютно-курсових важелів на динаміку інвестиційних та інноваційних процесів в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 3-7. – ISSN 0321-0499
324086
  Скрипник А. Вплив валютно-курсової політики на інфляційні процеси в Україні / А. Скрипник, Г. Варваренко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-48
324087
  Розинка О.М. Вплив валютно-курсової політики на стан української промисловості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 43-49


  В статті аналізується вплив проведення девальваційної та ревапьваційної політики обмінного курсу національної валюти на стан економічної активності в державі. Обгрунтовується, що в реальних умовах України штучна цінова дефляція, досягнута протягом 2002 ...
324088
  Грибан О.О. Вплив валютно-фінансових чинників на консолідацію ринку банківських послуг у країнах Європейського союзу // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 30-35.
324089
  Белінська Я.В. Вплив валютного курсу на прискорення економічного зростання // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 92-95
324090
  Нідзельська І.А. Вплив валютного регулювання на розвиток вітчизняної економіки : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 83-88 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
324091
  Нягуська Н.П. Вплив валютного регулювання на розвиток фінансового ринку // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 29-32
324092
  Поштар Є.Л. Вплив валютного союзу ЄС на торгівлю і стан фінансових ринків // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [70-71]
324093
  Джефус В. Вплив валютної кризи у Бразилії на бразильсько-американські депозитарні свідоцтва // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 2. – С. 27-35. – ISSN 1998-6068
324094
  Гаркавенко В. Вплив валютної лібералізації на економіку України / В. Гаркавенко, Г. Єршова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, липень - вересень. – С. 25-40. – ISSN 1605-7988
324095
  Шимченко Л.А. Вплив валютної політики на бюджетну збалансованість // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 46. – C. 138-143. – ISSN 2306-546X
324096
  Гусаревич Н.В. Вплив валютної політики на бюджетну збалансованість / Н.В. Гусаревич, Ю.І. Маркуц // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 128-135. – ISSN 2306-546X
324097
  Циганський В.І. Вплив вапнування грунту та передпосівного оброблення насіння на формування якісних показників сухої речовини люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного / В.І. Циганський, О.І. Циганська // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 110-117 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2476626
324098
   Вплив вапняних та структурних меліорантів на кислотно-основний стан і продуктивність грунтів з різною активністю іонів гідрогену / Ю.Л. Цапко, К.О. Десятник, А.І. Огородня, Бахаа Мефреф Радван // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 27-35 : табл. – Бібліогр.: с. 35. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
324099
  Скрипник А.В. Вплив варіативності окремих факторів на аграрне виробництво / А.В. Скрипник, Т.Ю. Яра // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 161-169 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
324100
  Параниця Н.В. Вплив варіації кон"юнктури фінансового ринку на промисловий сектор України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 90-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
324101
   Вплив введення in situ гетерополіядерних комплексів Cu3Mn на структуру та властивості сітчастих поліуретанів / З. Глаголкіна, Е. Лобко, Н. Козак, Ю. Гомза, В. Клепко, В. Кокозей, С. Петрусенко, О. Стецюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-32. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив гетерополіядерних комплексів з фрагментом Cu3Mn, введених у сітчасті поліуретани, на структуру, термічні та механічні характеристики отриманих систем. Встановлено, що модифікування поліуретанів гетерополіядерними комплексами Cu3Mn, ...
324102
  Щерба С.П. Вплив Великого Жовтня на революційні перетворення в соціалістичних країнах Європи. / С.П. Щерба. – Київ, 1975. – 200с.
324103
  Грубінко А. Вплив Великої Британії на розвиток СПБО ЄС у контексті євроатлантичного співробітництва (1990-2015) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 92-99. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
324104
   Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на розвиток революційно-визвольного руху на західно-укаїнських землях : Бібліогр. покажч. – Львів, 1987. – 199с.
324105
  Кізлик О.Л. Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на розвиток революційно-визвольного руху на західноукраїнських землях : бібліографічний покажчик / О.Л. Кізлик, Н.Г. Теребейчик. – Львів, 1977. – 143 с.
324106
  Усенко В.В. Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на розвиток революційного руху в Закарпатті в 1917-1919 рр / В.В. Усенко. – К., 1955. – 196с.
324107
  Прокоф"єв В.І. Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на розвиток революційного руху в країнах Центральної та Південно-Східної Європи // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 56-62. – (Історія ; вип. 19)
324108
  Курило В.М. Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на розвиток революційного руху на Буковині. / В.М. Курило. – Чернівці, 1973. – 151с.
324109
  Віленський В.О. Вплив величини напруженості постійного електричного поля на структуру, теплофізичні властивості та провідність нанокомпозитів поліепоксид - оксид металу / В.О. Віленський, В.Л. Демченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 227-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Досліджено вплив постійного електричного поля на структуру, питому теплоємність, термомеханічні властивості та електропровідність нанокомпозитів на основі поліепоксиду і наповнювачів Fe2O3, Al2О3. Отримані результати показують, що застосування ...
324110
  Філоненко О.І. Вплив вентиляційного режиму холодного горища на конструкції даху / О.І. Філоненко, О.І. Юрін, О.А. Кодак // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 15-20 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
324111
   Вплив верапамілу на секреторну функцію шлунка за умов тривалої омепразол-індукованої гіпохлоргідрії / О. Цирюк, Ю. Головинська, Н. Скочко, Т. Берегова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 287-293. – (Серія біологічна ; Вип. 70). – ISSN 0206-5657
324112
  Кобець В.М. Вплив вертикально інтегрованих ланцюжків поставок на ринкову владу галузі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 18-21
324113
   Вплив вертикальної неоднорідності температури атмосфери на поширення акустико-гравітаційних хвиль / А.К. Федоренко, Є.І. Крючков, О.К. Черемних, Ю.Г. Рапопорт // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 36, № 6 (216). – С. 3-21. – ISSN 0233-7665
324114
   Вплив ВЖКЯ на кількісний вміст хлорофілів, каротиноїдів та загальних цукрі у листках озимої пшениці в південному степу України / Л. Неплій, О. Бабаянц, О. Молодченкова, Н. Ляшук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-33. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив вірусу жовтої карликовості ячменю на вміст каротиноїдів, хлорофілу а і b, загальних цукрів у листках озимої м"якої пшениці Селекційно-генетичного інституту - національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. Изучено влияние вируса ...
324115
  Віхров Д.А. Вплив вибору методу трансфертного ціноутворення на формування оподатковуваного прибутку за МСФЗ // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 31-36


  Досліджено сутність та основні методи трансфертного ціноутворення. Проаналізовано вплив обраного методу на фінансові результати компанії. Обгрунтовано вибір методу ціноутворення відповідно до певних економічних умов.
324116
  Кукуруз О.В. Вплив виборчих систем на кількість політичних партій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 119-132. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
324117
  Кляшторний Я.О. Вплив виборчої системи на формування політичної еліти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 46-48
324118
  Клочко А.М. Вплив виборчої системи Республіки Польщана взаємодію державних інститутів / А.М. Клочко, М.І. Марчук // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 86-90. – ISBN 978-617-7069-57-6
324119
  Коршняк В.О. Вплив вибухової хвилі на формування неврологічної симптоматики у хворих з бойовою черепно-мозковою травмою // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 5 (83). – C. 83-87. – ISSN 2224-0713
324120
  Шпичко І.О. Вплив вивчення гуманітарних дисциплін на формування соціальної компетентності у майбутніх фахівців // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 30-33. – ISBN 978-966-330-237-9
324121
  Мірошниченко Г. Вплив видатних педагогічних персоналій на розвиток університетської освіти у другій половині XIX ст. // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 94-101. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366


  У статті розглянуто вплив видатних вчених Університету Св. Володимира на розвиток університетської освіти і науки у фізико-математичній, природничій та соціально-економічній галузях.
324122
  Мірошниченко Г.В. Вплив видатних представників німецького етносу ХІХ століття на економіку Російської імперії та України // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2004. – Вип. 20. – С. 121-129
324123
  Рева М.В. Вплив видобутої пластової води на екологічну безпеку водоносних горизонтів на нафтових родовищах // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 110-112
324124
  Грицюк І.М. Вплив виду оздоблювального покриття стін на інтенсивність надходження радону в житлові приміщення // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 84-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
324125
  Ілько В.І. Вплив визвольної війни на піднесення опришківського руху в Закарпатті / В.І. Ілько, М.В. Олашин // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 98-101. – ISBN 5-7702-0775-2
324126
  Компан О.С. Вплив визвольної війни українського народу на розвиток антифеодального руху в Польщі / О.С. Компан. – Київ, 1954. – 47с.
324127
  Грицай З.В. Вплив викидів Придніпровської ТЕС м. Дніпро на анатомічні показники стебла однорічного пагона представників роду / З.В. Грицай, А.В. Наливайченко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 86-91 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2073-8331
324128
  Грицай З.В. Вплив викидів Придніпровської ТЕС м. Дніпропетровськ на показники флоральної сфери представників роду Tilia / З.В. Грицай, М.О. Трифонов // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 91-95 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2073-8331
324129
  Сізов А.О. Вплив викидів радіоактивних речовин на навколишнє середовище і персонал під час перетворення об"єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сізов А.О. ; НАНУ ; Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
324130
  Палагнюк М. Вплив викладання філософії та соціології у технічних університетах на формування інноваційного мислення студентів // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 112-119. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-1211
324131
  Данилюк М.М. Вплив виконання державного бюджету на макроекономічну стабільність в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 241-247. – ISSN 1993-0259
324132
  Місюта В.В. Вплив використання нейронної системи машинного перекладу на якість перекладів текстів різних стилів / В.В. Місюта, А.С. Ольховська // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 106-111. – ISBN 978-966-285-684-2
324133
  Запорожець Л.М. Вплив використання пареміологічних одиниць на деякі характеристики комунікативного вербального простору // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 91-95. – Бібліогр.: Літ.: с. 95; 6 п.


  Вплив паремії як особливого мовного знака на формування комунікативних процесів як складових комунікативного вербального простору. The article deals with research of influence of byword as language sign on the formation of a communicative process ...
324134
  Нурмал Ф.-М. Вплив використання систем автоматизації перекладу на ефективність виконання перекладу порівняно з використанням систем машинного перекладу / Ф.-М. Нурмал, А.С. Ольховська // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 126-131. – ISBN 978-966-285-684-2
324135
  Манукян Т.а. Вплив використання системи нейронного машинного перекладу на якість перекладу текстів різної тематики / Т.а. Манукян, Л.А. Коваленко // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 99-105. – ISBN 978-966-285-684-2
324136
  Харт Д. Вплив використання хімічної зброї в Сирії / Джон Харт // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 31-36. – ISBN 978-966-2050-07-3
324137
  Мервенецька В.Ф. Вплив вимог національного рахівництва на формування інформації про нематеріальні активи в обліку і звітності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 35-40
324138
  Мельник Марія Алімівна Вплив випромінювання інфрачервоного та червоного діапазонів на сомітогенез та стан антиоксидантної системи ембріонів перепела японського : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Мельник М.А.; Білоцерківський держ. аграрн. ун-тет. – Біла Церква, 2003. – 145 л. – Бібліогр.: л. 111 - 145
324139
  Мельник Марія Алімівна Вплив випромінювання інфрачервоного та червоного діапазонів на сомітогенез та стан антиоксидантної системи ембріонів перепела японського : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Мельник М.А.; КНУТШ. – Біла Церква, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв.
324140
  Ролік І.Л. Вплив виробництва цирконію для ядерного паливного циклу України на екологічну безпеку навколишнього середовища та людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ролік Ірина Леонідівна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
324141
  Пахуча Е.В. Вплив виробничих витрат на урожайність ярого ячменю та резерви їх зниження // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 25-29 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
324142
  Сініченко А. Вплив виробничого середовища на вартість інноваційних проектів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 88-91. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0131-775Х
324143
  Богданович Лілія Вплив високих температур і сонячного випромінювання / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 30 : фото
324144
  Пода Т.А. Вплив високих технологій на розвиток громадянського суспільства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 66-69. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
324145
  Сістук В.О. Вплив високо дисперсного пилу залізорудних кар"єрів на стан електричних машин тягового елетроприводу самоскидів / В.О. Сістук, А.О. Богачевський // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 168-174 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
324146
  Поперенко Л.В. Вплив високоенергетичної поверхневої обробки на оптичні властивості металевих дзеркал // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 121-142
324147
   Вплив високотемпературного відпалу на випаровування кристалів ніобату літію / В.Ф. Шнюков, О.Є. Лушкін, Г.О. Зиков, В.Б. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-76. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  За допомогою високочутливої мас-спектрометричної методики досліджено випаровування кристалів LiNbO3 у вакуумі. З"ясовано склад продуктів випаровування, кінетику та основні закономірності процесу. Показано, що ряд положень електронної теорії ...
324148
   Вплив високотемпературної обробки на структурні та магнетні зміни в кристалах кремнію / М.М. Новиков, Б.Д. Пацай, В.М. Цмоць, П.Г. Литовченко, Ю.В. Павловський, М.М. Лучкевич // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2005. – Том 9, ч. 4. – С. 319-324. – ISSN 1027-4642
324149
  Капируля М.В. Вплив високоточних конвенційних озброєнь на контрсиловий потенціал ядерних держав на прникладі США та РФ // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 324-326. – ISSN 2076-1554
324150
  Волощук В.М. Вплив висоти місцевості над рівнем моря на метеорологічні поля відкритих ландшафтів України / В.М. Волощук, С.Г. Бойченко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 158-162. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-631-331-6
324151
   Вплив виставкового бізнесу на економіку міста / М.В. Босовська, Ю.Б. Забалдіна, Т.П. Дупляк, А.В. Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 16-22. – ISSN 2306-6814
324152
  Носач Л. Вплив виставкової діяльності на розвиток бізнесу // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (115), липень - серпень. – С. 38-45. – ISSN 1606-3732


  "Фундамент економіки сучасної інформаційної епохи будується на комунікаціях і обміні досвідом. Пов’язано це в першу чергу з тим, що більшість бізнесу сьогодні виникає на стиках різних галузей, наприклад онлайнового і офлайнового бізнесу (туристичні і ...
324153
  Мальований М.І. Вплив витрат системи соціального захисту на економічний розвиток: економіко-статистичний аналіз у країнах ОЕСР / М.І. Мальований, Б.С. Гузар, А С. Власюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 422-428. – ISSN 1993-6788
324154
  Галіч Р.В. Вплив вихідних пристроїв на гідродинаміку і ефективність вихрових пиловловлювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Галіч Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
324155
  Медовкіна Л.Ю. Вплив вихованців Казанської духовної академії на розвиток української науки 1920-1930-х рр. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 370-380
324156
  Кузьмін В В. Вплив виховного середовища на сиріт у ВНЗ: соціологічний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
324157
  Карпенко Н. Вплив виховної функції бібліотеки ВНЗ на формування гармонійного розвиненої особистості
324158
  Недавня О. Вплив виходу Української греко-католицької церкви поза Галичину на еволюцію релігійної та конфесійної ідентичності греко-католиків // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 207-212. – ISSN 2523-4234
324159
  Задорожна Г.О. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів за фізіологічних умов та умов стресу : дис. ... канд. біол. наук. : 03.00.13 / Задорожна Г.О.; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – 165 л. – Бібліогр. : л. 136-165
324160
  Задорожна Г.О. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів за фізіологічних умов та умов стресу : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Задорожна Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
324161
  Шевченко С.Ю. Вплив вищих гармонік напруги на вибір та експлуатацію обмежувачів перенапруг для захисту систем електропостачання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Шевченко Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
324162
  Жежеря В.А. Вплив вищої водної рослинності на вміст біогенних елементів у лімничних системах урбанізованої території / В.А. Жежеря, Т.П. Жежеря, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – С. 50-58. – ISSN 2306-5680
324163
  Коновалова А.А. Вплив вищої освіти на економічне зростання: методологія досліджень // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 194-199. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
324164
  Семів Л.К. Вплив вищої освіти на формування людського капіталу в умовах переходу до економіки знань / Л.К. Семів, Р.А. Семів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 15-26. – ISSN 1562-0905


  Розкрито пріоритетні напрями діяльності вищих навчальних закладів, які забезпечують необхідні умови щодо формування та попередження втрат людського капіталу на державному та регіональному рівнях: інноваційний характер розвитку вищої освіти: рівність ...
324165
  Ротт Н.О. Вплив вібраційної дії малої питомої потужності на структуру і властивості евтектичних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Ротт Наталія Олександрівна, М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва і архітектури". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
324166
  Максимова Н.М. Вплив відвалів гірничорудної промисловості на екологічну безпеку прилеглих територій : автореф. дис. … канд. техн. наук : 21.06.01 / Максимова Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
324167
  Назаровець С. Вплив відкритого доступу на цитованість робіт молодих українських науковців // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 2 (223). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  З"ясовано, які відкриті спеціалізовані наукові веб-ресурси використовують молоді вітчизняні науковці для промоції власних досліджень.
324168
  Козюк В. Вплив відкритості економіки на монетарну політику: емпіричний аналіз на прикладі країн ОЕСР // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 50-54. – Бібліогр.: на 12 пунктів
324169
  Козюк В.В. Вплив відкритості економіки на характер зв"язку між інфляцією та безробіттям // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 17-26.
324170
  Москалик Р.Я. Вплив відкритості технологічно інтенсивної торгівлі України на формування зони вільної торгівлі з ЄС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 143-150
324171
  Піщанська В.В. Вплив відмивання брудних грошей на національну фінансову безпеку України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 32-36
324172
  Бабанли Я. Вплив відновлення державної незалежності Азербайджанської Республіки на формування і розвиток незалежності // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 124-126. – ISSN 2076-1554
324173
  Корягіна А.М. Вплив відносин жертви та злочинця на їх посткримінальну поведінку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 47-50. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
324174
  Тарнавська Н. Вплив відомостей рівня техніки на визнання відповідності формули винаходу вимозі єдності винаходу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 26-31. – ISSN 1608-6422
324175
   Вплив відпалу на формування та кінетику окислення границі розділу силіцид/Si(001) / К.О. Бутарєв, І.П. Коваль, Ю.А. Лень, М.Г. Находкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 239-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі проведено експериментальні дослідження процесів, що відбуваються під час окислення поверхні Si(001) вкритою субмоношаровим покриттям Cr методами іонізаційної та Оже спектроскопії. Спираючись на термодинамічні характеристики можливих ...
324176
  Находкін М.Г. Вплив відпалювання на двійникові границі в рівноосьових полі кремнієвих плівках / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 291-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено порівняльний аналіз процесів двійникування в зернах легованих фосфором рівноосьових плівок полікремнію та двійникових орієнтацій (Е3, Е9, Е27)[подано формулу] між зернами при відпалюванні в інтервалі температур 1040 - 11200 C. Розглянуто ...
324177
  Находкін М.Г. Вплив відпалювання на зернограничну енергію кремнієвих плівок з дендритною структурою / М.Г. Находкін, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Відносна зерногранична енергія нелегованих та легованих фосфором кремнієвих плівок, що отримані методом хімічного осадження з газової фази, визначалась методом зерно граничних канавок, що утворюються при перетинанні границь зерен вільною поверхнею. ...
324178
  Шевченко І.В. Вплив відходів на стан здоров"я населення // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 22-24. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 4, квітень)
324179
  Мех Н.О. Вплив візантійських духовних цінностей на українську писемну культуру // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 79-83. – ISSN 2522-493X


  У статті розглядаються фрагменти української писемної культури, аналізується вплив візантійських духовних цінностей на її формування. Акцентується увага на тісному взаємозв’язку мови та національної культури. Висвітлюється роль святих рівноапостольних ...
324180
  Гончаренко А.В. Вплив візантійської агіографії на формування лексичного фонду давньоруської житійної літератури // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 46-61. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
324181
  Коваль В. Вплив візантійської гносеології на формування руської книжності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-44. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив візантійської гносеології на формування стилю та тематики середньовічної писемності на території України. It is analyzed influence of the Byzantine gnosiology on formation of the style and themes of the medieval written language ...
324182
  Лісова Н. Вплив військових дій в Україні на екологічний стан території // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 165-173 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
324183
  Євдокимов В.В. Вплив військових конфліктів на національні економіки країн постсоціалістичного простору / В.В. Євдокимов, А.Ю. Полчанов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 48-54. – ISSN 2222-4459
324184
  Чолій С.В. Вплив військових факторів на еміграцію з Галичини (1867-1914 рр.) // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 111-114
324185
  Коломієць О.В. Вплив військово-політичного протистояння Росії та Грузії на розвиток міжнародних відносин СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 56-60
324186
  Пясковський Д.В. Вплив віконної функції на статистичний показник якості спектральних оцінок полігармонічних акустичних сигналів / Д.В. Пясковський, М.В. Бугайов // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 86-92. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
324187
  Гюлєв Н.У. Вплив віку водія на динаміку змінювання його стану у дорожньому заторі / Н.У. Гюлєв, В.С. Зозулевський, С.О. Клименко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 104-109 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
324188
  Седлик А.А. Вплив віку і жирнокислотного складу жирових добавок до раціону на обмін ліпідів у тканинах курей та їх продуктивність : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: Спец. 03.00.04 / А.А.Седлик; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т біол. тварин. – Львів, 2002. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
324189
  Терещенко О. Вплив вільної торгівлі на сільське господарство ЄС // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 22-23
324190
  Козар К.В. Вплив віртуалізації релігії на релігійну безпеку в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 74-75. – ISSN 2521-6570
324191
  Поліщук О.С. Вплив віртуалізації суспільного життя на комунікацію людини (соціально-філософський аспект) / О.С. Поліщук, О.В. Поліщук // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 219-229. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
324192
  Коренєв Р.В. Вплив віртуальних недосконалостей на напружено-деформований стан і стійкість спеціальних оболонкових систем // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 109-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
324193
  Оленіна О.Ю. Вплив віртуальності на процеси трансформації мистецтва // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 196-204
324194
  Бабій Н. Вплив вірусів гепатитів В та С на реплікативну активність ВІЛ / Н. Бабій, О. Молчанець, А. Щербінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 36-38. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження поширеності вірусних гепатитів В та С у популяції ВІЛ-інфікованих осіб, що приймають ВААРТ. Проведено порівняння показників вірусного навантаження ВІЛ у пацієнтів з коінфекцією ВГС та/або ВГВ і без неї. Results of ...
324195
  Кириченко А.М. Вплив вірусів родини Potyviridae на функціональний стан і активність фотосинтетичного апарату бобових / А.М. Кириченко, К.В. Гринчук, І.О. Антіпов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 64-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
324196
  Клестова З.С. Вплив вірусів тварин на чутливі біологічні системи / Клестова Зінаїда Сергіївна ; [Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів]. – Київ : ДНКІБШМ, 2016. – 248 с. : іл., табл. – Текст укр., частк. англ. – Бібліогр.: с. 234-244. – ISBN 978-617-7021-45-1
324197
  Бойчук А.В. Вплив вірусних асоціацій на розвиток патологічних процесів шийки матки / А.В. Бойчук, В.О. Худоб"як // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 54-57. – ISSN 2226-1230
324198
  Улинець Віктор Золтанович Вплив вірусної інфекції на спектральні характеристики фотосинтетичного апарату рослин родини Solanaceae : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Улинець Віктор Золтанович; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 132л. – Бібліогр.: л.109-132
324199
  Улинець В.З. Вплив вірусної інфекції та нестачі азотного живлення на вуглекислотний газообмін рослин тютюну / В.З. Улинець, Д.А. Кірізій // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
324200
  Роль Н.В. Вплив вітамінно-кормової добавки на вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів / Н.В. Роль, С.І. Цехмістренко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 125-131 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
324201
  Меркулов С.П. Вплив вітамінного концентрату АММІВІТ на вміст ліпідів та показники рівня перекисного окиснення ліпідів у селезінці щурів за умов дії радіації / С.П. Меркулов, О.П. Гаділія, Ю.М. Білоконь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-20. – (Біологія ; вип. 32)


  Показано, що рентгенівське опромінення в дозі 1 Гр. впливає на вміст ТБК-активних продуктів та активність каталази в селезінці щурів. Уведення вітамінного концентрату АММІВІТ експериментальним тваринам проводило до нормалізації складу ліпідних фракцій ...
324202
  Котлова Ю.В. Вплив вітаміну D на імунну відповідь дітей раннього віку, хворих на респіраторні інфекції / Ю.В. Котлова, Т.С. Герасімчук, В.О. Сліпко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 86-88. – ISSN 2226-1230
324203
   Вплив вітаміну E у водорозчинній формі на приріст живої маси кролів / М.В. Ігнатовська, О.М. Якубчак, В.І. Максін, Т.Б. Желтоножська, Н.М. Пермякова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 221. – С. 87-90. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608


  Вивчено вплив вітаміну Е у водорозчинній формі на приріст живої маси кролів. Встановлено, що вітамін Е у водорозчинній формі покращує процеси метаболічного обміну в організмі, внаслідок чого відбувається підвищення середньодобового приросту, приросту ...
324204
  Вуїв Іван Теофільович Вплив вітаміну Е і селену на перекисне окислення ліпідів і стан антиоксидантного захисту в організмі поросят : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.04 / Вуїв Іван Теофільович; Украінск. Академія Аграрніх наук. Ін-тут землеробства і біології тварин. – Львів, 1999. – 18л.
324205
  Черевко О.В. Вплив вітчизняних рейтингів на економічну безпеку вищих навчальних закладів / О.В. Черевко, Ю.М. Радзіховська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – C. 93-96. – ISSN 2306-6792


  Встановлено вплив результатів вітчизняних рейтингів вищих навчальних закладів на їх економічну безпеку. Проілюстровано першу десятку кращих університетів за рейтингом "ТОП)200 Україна". Розкрито особливості концепції "третьої місії". Досліджено ...
324206
  Яремович П.П. Вплив вітчизняної інфраструктури на розвиток міжнародних торговельних потоків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 130-138. – ISSN 2308-6912


  З підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у нашої країни з"явилась реальна можливість забезпечити ефективний рух міжнародних торговельних потоків, використавши транзитний потенціал вітчизняної інфраструктури, інтегрувавши її у європейську ...
324207
  Павлишина О. Вплив вітчизняної методики експертної грошової оцінки на завищення вартості землі в населених пунктах // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 64-65. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
324208
   Вплив властивостей матриці на хіміко-аналітичні характеристики твердофазного аналітичного реагенту / О.А. Запорожець, Л.С. Іванько, Т.І. Левченко, В.В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-33. – (Хімія ; Вип. 37)


  Досліджено сорбцію 1,2 - дигідроксіантрахінону залежно від природи розчинника та типу матриці. Показано, що хіміко-аналітичні характеристики закріпленого реагенту обумовлені не стільки властивостями розчинника, скільки природою активних груп поверхні. ...
324209
  Симоненко Н.В. Вплив вмісту пентозанів на показники якості зерна жита озимого // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 69-70. – ISBN 978-966-2742-92-5
324210
  Бехта П.А. Вплив вмісту пінополістиролу на властивості легких стружкових плит / П.А. Бехта, Л.Р. Байзова // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 140-146 : рис. – Бібліогр.: с. 145. – ISSN 1991-606X
324211
  Беженар А.А. Вплив внутрішніх границь на електроопір порошкового фторопласту / А.А. Беженар, В.С. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 208-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Показано, що питомий електроопір границь між частинками порошкового фторопласту (ФП) менший за питомий електроопір самого ФП. Тому порошковий ФП схожий на композиційний матеріал, в якому струм проходить переважно по електропровідному каркасу з ...
324212
  Осадча Я.Д. Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників у виникненні та перебігу громадянської війни в Сирії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 128-133. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
324213
   Вплив внутрішніх напруг на провідність полікристалічного ZnSe / Г.В. Весна, В.Я. Дегода, І.Ф. Казо, Б.Р. Кияк, Т.О. Кучакова, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 346-353. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що при релаксації внутрішніх напруг в полікристалах ZnSe відбувається генерація власних точкових дефектів, що приводить до збільшення темнової провідності (ТП), але характер вольтамперних характеристик (ВАХ) при цьому не змінюється. З ...
324214
  Мельник Т. Вплив внутрішніх податків на зовнішній сектор економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 12. – С. 42-45. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1810-3944
324215
  Рассоха Л.Л. Вплив внутрішніх політичних трансформацій у Туреччині на її зовнішню політику та українсько-турецькі відносини // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 246-256
324216
  Шевлюга О.Г. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на техніко-технологічний розвиток промислового підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 111-116. – ISSN 2075-4892
324217
  Ружицька Т.Д. Вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на діяльність промислових підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 97-101
324218
  Трохимець О.І. Вплив внутрішнього середовища супермаркетів на імпульсивні покупки споживачів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 33-34. – Бібліогр.: 7 назв
324219
  Прочан А.О. Вплив внутрішнього середовища туристичних підприємств на якість туристичної послуги // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 192-196. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
324220
  Полтавець О.І. Вплив внутрішнього та зовнішнього середовищ на ефективність виробництва металургійних підприємств : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 47-49 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
324221
  Адамович З.М. Вплив внутрішньої міграції сільського населення на демографічний та екістичний розвиток Китаю // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 69-73
324222
  Пашкова О. Вплив внутрішньополітичних та зовнішньополітичних чинників на процес національної консолідації України // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 158-165
324223
  Заводовський І.А. Вплив внутрішньополітичних чинників на формування зовнішньої політики Республіки Білорусь (перша половина 1990-х років) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 196-201
324224
  Крисаченко В. Вплив внутрішньополітичного середовища кримськотатарської громади на АРК / В. Крисаченко, О. Дякова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 140-143
324225
  Степанова Є.І. Вплив внутрішньоутробного опромінення та інших антенатальних чинників ризику на стан здоров"я та фізичний розвиток дітей у постнатальному періоді онтогенезу / Є.І. Степанова, В. . Вдовенко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 2. – C. 5-11. – ISSN 2413-550Х
324226
  Ткаченко В.С. Вплив внутрішньошарових неоднорідностей у розподілі магнітних параметрів на процеси розповсюдження спінових хвиль у магнонних кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.11 / Ткаченко Віра Сергіївна ; Нац. акад. наук України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О. Галкіна. – Донецьк, 2013. – 26 с. – Бібліогр.: 13 назв
324227
  Роговий Ю.Є. Вплив води від"ємного окисно-відновного потенціалу на функцію нирок в олігуричній стадії сулемової нефропатії / Ю.Є. Роговий, О.В. Колеснік, А.В. Бочаров // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 129-133. – ISSN 1681-276Х


  "...Відомо, що зниження окисно-відновного потенціалу води на кожні 59 мВ призводить до збільшення кількості електронів у 10 разів. Мета дослідження - з’ясувати вплив навантаження водою від’ємного окисно-відновного потенціалу на показники функції нирок, ...
324228
  Борух І.В. Вплив водневої обробки на структуру та магнітні властивості матеріалів на основі інтерметалідів Nd2Fe14B та SmCo5 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Борух Ігор Володимирович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
324229
   Вплив водно-сольових витяжок із бруньок Betula verrucosa Ehrh. на функціональну активність фагоцитів / К. Гаркава, Л. Махиня, Т. Гавриш, Л. Парубець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-37. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із бруньок Betula verrucosa Ehrh. на функціональну активність фагоцитів крові. Встановлено, що фагоцитарна активність клітин крові не змінюється порівняно з контролем, не змінюється і кількість НСТ- активованих ...
324230
  Гревцова Г. Вплив водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Melanocarpі та Аdpressi на функціональну активність клітин природної резистентності / Г. Гревцова, І. Михайлова, К. Гаркава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Melanocarpі та Adpressi на функціональну активність клітин природної резистентності. The influence of the water-sault extracts of Cotoneaster Melanocarpі and Adpressi buds on functional ...
324231
  Шевцова Т. Вплив водно-сольових витяжок із пилку берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh.) на поглинальну активність фагоцитів крові / Т. Шевцова, К. Гаркава, Л. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 70-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив 4 зразків водно-сольових витяжок із пилку берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh.) на поглинальну активність фагоцитів крові. Відмічено подібну дію усіх зразків, збільшення значень фагоцитарного індексу і зниження фагоцитарного ...
324232
  Даус М.Є. Вплив водності на якість води у басейні річки Прип"ять // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 40-42. – ISSN 2306-5680
324233
  Онанко А.П. Вплив водню на вказівну поверхню непружньо-пружнього тіла стопу Ti0,5Al0,5 // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 253-261. – ISSN 1024-1809
324234
  Карпенко Г.В. Вплив водню на механічні властивості сталі / Г.В. Карпенко. – К., 1960. – 70с.
324235
  Яровий С.С. Вплив воєнних дій на функціонування та стан українського степового природного заповідника НАН України в 2014-2016 рр. / С.С. Яровий, О.О. Подпрятов, С.В. Лиманський // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 15-19. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 2, лютий)
324236
  Яровий С.С. Вплив воєнних дій на функціонування та стан Українського степового природного заповідника НАН України в 2014-2016 рр. / С.С. Яровий, О.О. Подпрятов, С.В. Лиманський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 18-21 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
324237
  Гарькавий Є.М. Вплив воєнно-ідеологічної підготовки на формування політичної свідомості військовослужбовців // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 478-486
324238
  Перга Т.Ю. Вплив воєнної пропаганди на британське суспільство під час Першої світової війни / Т.Ю. Перга, Т.В. Шевчук // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 59-66. – ISSN 2307-5244


  "У статті висвітлено сутність воєнної пропаганди у Великій Британії під час Першої світової війни. Доведено, що розуміння важливості мобілі зації ресурсів суспільства для перемоги у війні вилилось у розвиток окремо го напряму державної політики".
324239
  Гаряга Л.О. Вплив волатильності валютного курсу на окремі показники фінансово-економічного розвитку України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 104-112. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
324240
   Вплив вологості на вольт-амперні характеристики полікристалічного гуаніну, канонічної основи ДНК / А.Ю. Хоменко, О.Д. Горчинський, В.Ф. Коваленко, Д.М. Говорун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 387-392. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За кімнатної температури експериментально досліджено вплив вологості на вольт-амперні характеристики (ВАХ) пресованого полікристалічного гуаніну, канонічної основи ДНК. Встановлено, що, починаючи з вологості ~ 75%, ВАХ змінюються від лінійних до ...
324241
  Хоменко А.Ю. Вплив вологості на вольт - амперні характеристики пуринових основ ДНК у полікристалічному стані / А.Ю. Хоменко, В.В. Кислюк, Д.М. Говорун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 296-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено вольт - амперні характеристики пресованого полікристалічного гуаніну та аденіну, канонічних основ ДНК, при різних значеннях вологості. Встановлено, що при відносній вологості повітря більше 75% форма ВАХ змінюється від ...
324242
  Світлий Д.О. Вплив впровадження автоматизованих систем управління на ефективність промислового виробництва // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 51-57. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
324243
   Вплив ВРС60 на швидкісно-силові параметри тетанічного скорочення muscle soleus алкоголізованих щурів за умови експериментально-індукованої ішемії різної тривалості / С. Зай, Мотузюк, В. Білобров, Д. Вулицька, О. Ноздренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 59-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено результати тензометричних досліджень впливу ВРС60 (концентрація 0,15 мг/мл) у дозі 1 мг/кг на швидкісно-силові показники тетанічного скорочення muscle soleus за умови 1-годинної та 2-годинної ішемії у щурів із хронічною алкоголізацією. ...
324244
  Глібова Ю.В. Вплив вступу Польщі до Євросоюзу на розвиток туризму в країні // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 57-59
324245
  Калусовська Н Вплив вступу України в СОТ на економіку держави // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 172-177
324246
  Тюленєва Ю.В. Вплив вступу України в СОТ на формування ризикового середовища підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 56-60
324247
  Скрипник А.В. Вплив вступу України до Зони вільної торгівлі ЄС на стан внутрішнього продовольчого ринку / А.В. Скрипник, Ю.О. Нам"ясенко, М.В. Заглинська // Біоеконономіка та аграрний бізнес : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 10, № 1. – С. 93-105. – ISSN 2707-3823
324248
  Ясніцька У.М. Вплив вступу України до Світової організації торгівлі на ринок агропромислової продукції / У.М. Ясніцька, С.Р. Семів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 280-283. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
324249
   Вплив вступу України до СОТ на зайнятість населення та проблеми соціально-економічної захищеності ринку праці // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 150-175. – ISBN 966-614-021-7
324250
  Пастухова Д.В. Вплив вуглеводної компоненти на імуногенність рекомбінантного фрагменту a7 (1-208) нікотинового ацетилхолінового рецептору та на специфічність одержаних антитіл / Д.В. Пастухова, О.Ю. Лихмус, М.В. Скок // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 69-69
324251
  Лавриненко В. Вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на макроскопічні показники ембріогенезу курки / В. Лавриненко, Ю. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 80-83. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на курячі зародки, одержані при інкубуванні яєць лінії Хай-Лайн білий. Розчин активованого вугілля, алмазних наночасточок, технічного вугілля та терморозширеного графіту на біосумісному ...
324252
  Довбня В. Вплив Г. Сковороди на філософську основу вченого про освіту С. Русової // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.93-98
324253
  Кирилюк В.А. Вплив Г.О. Радова на реформування кримінально-виконавчої політики та практики / В.А. Кирилюк, К.О. Рубан // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 84-87
324254
  Буквич А.В. Вплив Гаазької Конвенції, що застосовується до прав на цінні папери, які знаходяться у посередника, на законодавство ринку цінних паперів Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 170-172
324255
   Вплив газу та ультрафіолетового опромінення на швидкість випаровування крапель води / М.В. Коваленко, Г.М. Вербінська, А.В. Британ, В.Л. Карбовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 217-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі представлено результати дослідження швидкості випаровування крапель води в діапазоні тисків 20 - 740 мм рт. ст. при температурі фонового газу 20°С для двох режимів випаровування: темпового (крапля не опромінювалась ) та під дією ...
324256
  Жовтий С. Вплив галичан на розвиток російської культури в XVII - XVIII століттях // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 148-153. – (Історія ; Вип. 17)
324257
  Куриленко В. Вплив галокінезу на нафтогазоносність Дніпрово-Донецької западини / В. Куриленко, Е. Петрова, Т. Гусиніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Подано опис галокінезу як твердої течії солі, до якого можна застосувати поняття в"язкості та реїдності. Висока пластичність і низька щільність солі є причиною конвективної нестійкості осадочної товщі, що веде до утворення соляних структур. На течію ...
324258
  Ярощук В. Вплив галузевих стандартів на трансформацію діяльності бібліотек // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 1 (63). – С. 26-28
324259
  Єдинак О.М. Вплив галузей економіки України на формування екологічної ситуації в країні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 102-105. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
324260
  Костюк С. Вплив гамма-опромінення на жирнокислотний склад загальних ліпідів шкіри кролів / С. Костюк, О. Бусенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 34-36. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що гамма-опромінення призводить до вірогідного зниження в шкірі кролів вмісту жирних кислот таких як міристинова пантадеканова, пальмітинова, пальмітоолеїнова, лінолева, ліноленова, арахідонова, а на кінець досліду, тобто на 76-ту добу, ...
324261
  Ренгевич О.Є. Вплив гамма-радіації і НВЧ випромінювання на параметри CaAs польових транзисторів з бар"єром Шотткі : Автореф...канд.техн.наук:05.27.06 / Ренгевич О.Є.;НАНУ.Ін-тут фіз.напівпровідн. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
324262
  Різун В.В. Вплив гарнітури шрифту на сприймання тексту / В.В. Різун, Н. Любаршук // Наукові записки ІЖ, 2000
324263
  Токменко В. Вплив ГАТТ/СОТ на сучасний розвиток міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 221-222
324264
  Вініченко Б.О. Вплив Гаудія-вайшнавізму на формування сикхізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 13-14
324265
  Хотяїнцев В.М. Вплив гвинтових дислокацій на форму прямого дозволеного краю міжзонного поглинання напівпровідників / В.М. Хотяїнцев, М.А. Разумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 428-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В квазікласичному наближенні розрахована форма прямого дозволеного краю міжзонного поглинання в напівпровіднику з ансамблем паралельних прямолінійних гвинтових дислокацій. Досліджено механізм впливу дислокацій на міжзонне поглинання за рахунок ...
324266
  Куриляк В.Є. Вплив гдобалізації на економічний розвиток України / В.Є. Куриляк, Є.В. Савельєв // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 57-69 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0131-775Х
324267
  Терещенко Ю. Вплив Гегелевої критики філософії І. Канта на "трансформацію трансцендентальної філософії" та формування ідеї дискурсивної етики // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 8-11. – ISBN 978-966-285-572-2
324268
  Ковальова О.В. Вплив гендерних стереотипів на реалізацію гендерної політики в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 16-22. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню гендерних стереотипів в українському суспільстві, їх впливу на реалізацію гендерної політики в Україні, а також визначенню можливих шляхів їх подолання. The article is devoted to the study of the gender stereotypes in the ...
324269
  Бега М.І. Вплив гендерних стереотипів на чоловічі та жіночі ролі в сучасній сім"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 6-9. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В статті відображено основні тенденції у розвитку гендеру в Україні, досліджується проблема стереотипного мислення в суспільстві, динаміка гендерної нерівності. Аналізуються поширені суспільні стереотипи та закріплені суспільною свідомістю ролі ...
324270
  Марчишина А.А. Вплив гендерних теорій на трансформацію літературного смаку (на матеріалі оповідань Е. Оуклі) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 120-125. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
324271
  Гаращенко С.В. Вплив гендерного підходу на формування типу виборчої системи // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 50-54
324272
  Смашнюк О.І. Вплив гендерного фактора на синтаксичну структуру емоційних висловлювань у сучасному англійському мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – C. 187-190
324273
  Крижановська М.В. Вплив гендерного фактору на створення ситуацій комунікативної асинхронії в сімейному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 348-360


  У статті проблеми спілкування в сімейному дискурсі розглядаються крізь призму гендерних особливостей інтеракції. Надаються результати численних досліджень, які доводять існування гендерно маркованих конфліктогенних елементів у процесі спілкування в ...
324274
  Медведська Л. Вплив гендерного чинника на механізм здобуття імператорського престолу Єлизаветою Петрівною в російській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-36. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Механізм захоплення влади Єлизаветою Петрівною розглядається через призму гендерного підходу у працях російських істориків. The mechanism of seizing power by Elizaveta Petrovna is examined in the light of the gender approach in the work of the Russian ...
324275
  Гасюк М. Вплив гендерної соціалізації на розвиток подружніх взаємин // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.75-83. – ISBN 966-654-025-8
324276
  Ангурець О.В. Вплив генетично змінених організмів на навколишнє середовище // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-13.
324277
  Калиниченко Г.І. Вплив генотипових факторів на якісні показники вовнової та м"ясної продуктивності овець / Г.І. Калиниченко, О.А. Коваль // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 121-128 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
324278
  Козинець О. Вплив географічних факторів на форму правління: теоретичне обгрунтування / О. Козинець, С. Ігнатенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 200-204. – ISSN 2663-5313
324279
  Палеха Ю.М. Вплив географічних чинників на формування вартості території населених пунктів: концептуальні засади дослідження : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 46-50. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 1561-4980
324280
  Воловик В.М. Вплив географічних чинників на формування етнокультурного регіону Поділля // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 117-121. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
324281
  Нікітін Василь Іванович Вплив географічного фактора на інгульську катакомбну культуру // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Зроблено спробу реконструкції палеогеографічних умов життя населення інгульської катакомбної культури і з"ясування впливу на цю культуру географічного фактора
324282
  Шевчук В.О. Вплив геоекономічної орієнтації на розвиток технологічного сектора в Україні / В.О. Шевчук, Н.І. Черкас // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 135-143.
324283
  Дубей Н. Вплив геологічної неоднорідності пластів на роботу підземних газосховищ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 65-71. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  На основі проведеного аналізу досліджень щодо створення та експлуатації підземних сховищ газу (ПСГ) в умовах неоднорідних колекторів установлена відсутність комплексної методики врахування фактора неоднорідності на стадії їхнього проектування. У ...
324284
  Габчак Н.Ф. Вплив геолого - тектонічних чинників на стан геоморфосфери Закарпатської області // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 262-266
324285
  Дегода В. Вплив геометрії контактів на характер власної провідності монокристалів ZnSe // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-63. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Експериментально досліжений вплив геометрії електричних контактів на характер темнової провідності високоомних монокристалів n-ZnSe. Виміряні вольт-амперні характеристики темнової провідності виявились подібними в усіх досліджуваних геометріях ...
324286
   Вплив геометрії системи на величину гравітаційного ефекту поблизу критичної точки / О. Альохін, Б. Абдікарімов, Л. Булавін, Є. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів, ренормгрупового підходу та врахування кореляційних ефектів досліджено поведінку просторової неоднорідності речовини і хімічного потенціалу у зовнішньому гравітаційному полі. Проведено ...
324287
  Савчук І. Вплив геополітики на міжнародне пасажирське залізничне сполучення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 52-54. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Геополітика безпосередньо впливає на стан і рівень розвитку міжнародного залізничного сполучення України. Свідченням цьому є політичні та військові події останніх років, які зумовили докорінні зміни в напрямках і структурі перевезень пасажирів у ...
324288
  Стародуб Т.С. Вплив геополітичних ідентифікацій України на процеси формування системи регіональної безпеки в Чорноморському регіоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 162-164. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються процеси впливу геополітичного виміру регіональної ідентичності України на створення та формування структур безпеки в Чорноморському регіоні. Підкреслюється, що Україна як потенційний лідер регіону у взаємодії з рештою держав Чорномор"я ...
324289
  Міщенко М. Вплив геополітичних орієнтацій громадян України на їх ставлення до НАТО // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 9. – С. 39-41.
324290
  Шевчук Л. Вплив геохімічних умов на зміни хімічного складу підземних вод (на прикладі водозаборів Луганської області) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 82-86. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Забезпеченість питною водою є запорукою сталого розвитку будь-якої держави. У зв"язку з цим останнім часом роль підземних вод зростає, оскільки вони є більш захищеними, ніж поверхневі. У регіонах з розвинутою промисловістю питання забезпеченості питною ...
324291
  Єгорова Т.М. Вплив геохімічної спеціалізації гірських порід на екологічні особливості грунтів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 24-30. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
324292
  Шкатула Ю.М. Вплив гербіцидів на забур"яненість та урожайність насіння гороху / Ю.М. Шкатула, А.В. Паламарчук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 102-110 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2476626
324293
  Полетай В.М. Вплив гербіцидів на проміжний обмін компонентів жовчі у коропа : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Полетай В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 147 л. – Бібліогр.: л. 128-147
324294
  Полетай В.М. Вплив гербіцидів на проміжний обмін компонентів жовчі у коропа : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Полетай В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
324295
  Колояніді Н.О. Вплив гербіцидів та способів сівби на продуктивність нуту в умовах Південного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Колояніді Надія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
324296
  Новохацька М.А. Вплив гербіциду "Раундап" на розвиток водоростей в грунті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-61. – (Біологія ; вип. 32)


  Досліджено вплив гербіциду "Раундап" на розвиток водоростей в грунті орного поля, розташованого на типовому малогумусному середньосуглинковому чорноземі. Проведені дослідження показали, що гербіцид "Раундап" впливає на розвиток водоростей; призводить ...
324297
  Домбровська І.В. Вплив гербіциду 2,4-Д на біологічну активність сірого лісового грунту / І.В. Домбровська, І.М. Малиновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 152-153. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено, що обробка гербіцидом 2,4-Д істотно впливає на стан мікробіоценозу в сірому лісовому ґрунті, що призводить до зменшення кількості мікроорганізмів різних екологотрофічних груп. Внесення мінеральних і особливо органічних добрив сприяє ...
324298
  Шевчук П.М. Вплив гербіциду 2,4-Д на спонтанну скоротливу активність міоцитів шлунка / П.М. Шевчук, Т.В. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  У дослідах на ізольованих м"язових смужках показано, що залежно від концентрації гербіцид 2,4-Д спричиняє два протилежні ефекти на спонтанну скоротливу активність міоцитів: низькі концентрації гербіциду збільшують, а високі пригнічують спонтанні ...
324299
  Стамбульська У. Вплив гербіциду 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та азот фіксуючих бактерій на рослини гороху / У. Стамбульська, Н. Мосійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-56. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив гербіциду 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-Д) на рослини гороху сорту Альфа за окремими біохімічними показниками. Одночасний вплив 2,4-Д та азотфіксуючих бульбочкових бактерій спричиняв підвищення вмісту карбонільних груп білків у ...
324300
  Холодний М.Г. Вплив гетероауксину на фотосинтез / М.Г. Холодний, А.Г. Горбовський. – 369-375с.
324301
   Вплив гетеробіметалічних комплексів на мікроскопічні гриби / І. Домбровська, Т. Лиманська, І. Малиновська, В. Кокозей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-46. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив гетеробіметалічних комплексів міді та кадмію з етилендіаміном, кобальту та заліза з саліциловим альдегідом та аміно-бензиловим спиртом на мікроскопічні гриби. Встановлено, що серед досліджуваних речовин найвищий рівень фунгіцидної ...
324302
  Карпин Д.С. Вплив гетеромежі та домішок на стани та оптичний спектр поглинання квантових точок : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Карпин Дмитро Степанович ; М-во освіти і науки України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
324303
  Чмельова С.І. Вплив гібереліну на ріст, плодоносіння та стійкість до мілдью винограду. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Чмельова С.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 23л.
324304
  Голубенко А. Вплив гібереліну та холодової стратифікації на проростання насіння рідкісних видів роду Gentiana L.: acaulis L. та G. dinarica C. Beck // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано тип та глибину спокою, особливості проростання та оптимальний спосіб передпосівної обробки насіння двох рідкісних видів роду Gentiana L. Установлены тип и глубина покоя, особенности прорастания и оптимальный способ предпосевной обработки ...
324305
  Рева М.В. Вплив гідрогеологічних умов на проблеми, що виникають при розробці нафтогазових родовищ / М.В. Рева, Л.О. Калініченко // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 50-51
324306
  Дубняк С.С. Вплив гідродинамічних процесів на екологічний стан Дніпровських водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 179-183. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
324307
  Корнєєнко С.В. Вплив гідроморфних процесів на мікроагрегатний і гранулометричний склад лесових порід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-20. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  На основі детальних досліджень опорних ділянок розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) на території Північно-Західного Причорномор"я одержані нові дані про склад та інженерно-геологічні властивості гідроморфних оглеєних порід у контурах блюдець ...
324308
   Вплив гідротермічного режиму вегетації на екологічний стан грунту та врожайність кукурудзи / О.С. Дем"янюк, О.В. Шерстобоєва, О.М. Клименко, Я.В. Чабанюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
324309
  Приходько В.В. Вплив гідротехнічних водних об"єктів на розвиток небезпечних зсувних екзогенних геологічних процесів на прикладі узбережжя Канівського водосховища // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 93-101 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
324310
  Дьяченко Т.М. Вплив гідрофізичних характеристик водних мас на угруповання макрофітів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 184-188. – Бібліогр.: 9 назв
324311
  Букатов А.О. Вплив гідрофізичного чинника на стан підводних археологічних пам"яток / А.О. Букатов, Р.М. Рейда, М.В. Хохлов // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 111-118. – ISSN 0235-3490
324312
  Костенко Л.С. Вплив гідрофобізації на кислотні та іонообмінні властивості кремнезему, модифікованого метиламінофосфоновою кислотою / Л.С. Костенко, В.В. Янцен, В.М. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-17. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Одержано силікагелі хімічно модифіковані N-метилпропіламінофосфоновою кислотою (SiO2-МАФК) з різною гідрофобністю поверхні. Методами рН-метричного та кондуктометричного титрування досліджені протолітичні властивості та комплексоутворюючі властивості по ...
324313
  Мартиненко С.В. Вплив гіпергравітаційного стресу, опромінення та їх комбінації на адгезивні властивості перитонеальних макрофагів щурів / С.В. Мартиненко, В.Д. Іванова, Ю.Я. Гриневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-72. – (Біологія ; Вип. 33)


  Представлено результати досліджень впливу гіпергравітаційного стресу, опромінення та їх комбінації на функціональний стан перитонеальних макрофагів щурів. Встановлено суттєве пригнічення адгезивних властивостей перитонеальних макрофагів щурів після дії ...
324314
   Вплив гіперкапнії на стійкість до стресу та спонтанну рухову активність Drosophila melanogaster різних ліній / О. Чака, Л. Плотнікова, М. Левашов, Р. Янко, І. Літовка, В. Березовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 70-74. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив гіперкапнії на стійкість дрозофіл до гіпертермічного стресу, тривалість життя при аліментарно-водній депривації та спонтанну рухову активність. Дослідних дрозофіл ліній Canton-S та Oregon-R розділили на низько- та високостійких до ...
324315
  Торбас О.О. Вплив гіперурикемії на пружно-еластичні властивості артерій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією / О.О. Торбас, О.Л. Рековець, Ю.М. Сіренко // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (54). – С. 58-65. – ISSN 2224-1485
324316
  Машевський А.С. Вплив гіпоестрогенного остеопорозу на прояви цитолітичного синдрому в динаміці пізнього періоду травматичної хвороби / А.С. Машевський, Т.І. Дзецюх // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 111-113. – ISSN 1681-276Х


  "...В умовах видалення гонад у самок лабораторних щурів через 1 місяць відмічається посилення процесів цитолізу, яке супроводжується підвищенням активності АлАТ і АсАТ у сироватці крові порівняно з інтактними тваринами. Нанесення скелетної і ...
324317
  Мицкан Богдан Михайлович Вплив гіпокінезії і рухової активності на ріст диференцію скелетних м"язів : Дис... доктора біолог.наук: 03.00.11 / Мицкан Богдан Михайлович; Мін-во охорони здоров"я України. Івано-Франківська державна медичн. академ. – Івано-Франківськ, 1996. – 494л. – Бібліогр.:л.452-494
324318
  Мицкан Б.М. Вплив гіпокінезії і рухової активності на ріст і диференціацію склетних м"язів. : Автореф... доктор біолог.наук: 03.00.11 / Мицкан Б.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 48л.
324319
  Толстун Д.О. Вплив гіпоксично-гіперкапнічного середовища на фізіологічні показники і старіння лабораторних тварин : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Толстун Денис Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 196 арк. – Додатки: арк. 192-196. – Бібліогр.: арк. 167-192
324320
  Толстун Д.О. Вплив гіпоксично-гіперкапнічного середовища на фізіологічні показники і старіння лабораторних тварин : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Толстун Денис Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
324321
   Вплив гіпоксії та дефіциту глюкози або глутаміну на експресію генів енолази та альдолази у клітинах гліоми лінії U87 з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1 / Я. Гармаш, О. Губеня, Д. Компанієць, Д. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Ізоензими енолази та альдолази відіграють важливу роль у гліколізі та рості пухлин. Встановлено, що пригнічення обох ензиматичних функцій сенсорно-сигнального ензиму ERN1 (від ендоплазматичного ретикулуму до ядра-1), що є основним компонентом ...
324322
   Вплив гіпоксії та ішемії на експресію проангіогенних генів у клітинах гліоми U87 з пригніченною функцією гена ERN1 / К. Кубайчук, Д. Мінченко, О. Ратушна, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-50. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що пригнічення функції сенсорно-сигнального ензиму ERN1 (від ендоплазматичного ретикулуму до ядра-1), який контролює процеси апоптозу, ангіогенезу та росту злоякісних пухлин, різко знижує рівень експресії генів, відповідальних за активацію ...
324323
   Вплив гіпоксії, дефіциту глюкози або глютаміну на експресію генів GAS1 та GAS6 у клітинах гліоми U87 залежить від функції гена ERN-1 / Б. Терлецький, Д. Мінченко, О. Губеня, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-47. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Гіпоксія є однією із характерних рис ішемії, що індукує комплекс внутрішньоклітинних сигналів шляхом порушення фолдингу протеїнів, які сприймаються сенсорною сигнальною системою ендоплазматичний ретикулум - ядро-1 (ERN-1). Ми досліджували вплив ...
324324
  Косенко А.Ф. Вплив гіпоталамуса на секрецію і моторику шлунка / А.Ф. Косенко, 1956. – С. 46-52. – Окр. відбиток
324325
  Янішевська Г.С. Вплив гіпотермії екзогенного перекису водню на реакції озимої пшениці, інфікованої вірусом смугастої мозаїки / Г.С. Янішевська, О.О. Бісяріна, В.В. Тороп // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 96-97
324326
  Шерстюк Н.П. Вплив гірничо-видобувної промисловості Криворіжжя на міграційні властивості мікроелементів у воді річок Інгулець та Саксагань // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 83-91. – ISSN 2306-5680
324327
  Шерстюк Н.П. Вплив гірничо-збагачувальної промисловості на міграційні властивості головних іонів у поверхневих водах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 92-105


  Вивчені особливості міграції головних іонів у водних об"єктах на території Північного гірничо-збагачувального комбінату (Кривбас). Встановлено, що технофільними елементами у поверхневих водах на даній території є хлор- та сульфатіони, іони натрію. ...
324328
  Амінов Р.Ф. Вплив гірудопунктури та екстракту з тканин медичної п"явки на імунну реактивність самиць та приплоду щурів у постембріональному онтогенезі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Амінов Руслан Флузович ; Запоріз. нац. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 149 арк. – Додатки: арк. 144-149. – Бібліогр.: арк. 10-11, 114-143 та в додатках: арк. 144-149
324329
  Амінов Р.Ф. Вплив гірудопунктури та екстракту з тканин медичної п"явки на імунну реактивність самиць та приплоду щурів у постембріональному онтогенезі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Амінов Руслан Флузович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
324330
  Тєрєхов А. Вплив гістаміну на кисневий баланс печінки / А. Тєрєхов, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-16. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  В гострих дослідах у наркотизованих щурів гістамін звужує ворітні судини печінки, зменшуючи її кровопостачання, і одночасно пригнічує тканинне дихання в органі, при цьому рівень напруги кисню в ньому майже не змінюється. Вплив гістаміну на тканинне ...
324331
   Вплив гістаміну на ліпідний скла жовчі щурів / С. Атамнах, В. Барановський, Є. Решетнік, С. Весельський, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 93-95. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив гістаміну (8 мкг/кг, внутрішньопортально) на концентрацію ліпідів у жовчі щурів. У жовчі, отриманій у гострих дослідах на щурах самцях (наркотизація тіопенталом натрію, 50 мг/кг), методом тонкошарової хроматографії визначено ...
324332
  Конопліч Л.О. Вплив гістону Н1 на розділення HMG білків на колонці з СМ-Сефадексом С 25 / Л.О. Конопліч, С.М. Храпунов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 85-88. – (Біологія ; Вип. 25)


  Проведено розділення сумарного препарату HMG білків на колонці з СМ-Сефадексом С 25 в присутності гістону Н1. Показано, що за даних умов тільки HMG 2 елююється без домішок, HMG 1 елююється разом з HMG 2, а HMG 14 - з HMG 17.
324333
   Вплив глибини акваторії на вітрові хвилі / В.В. Яковлев, В.А. Воскобійник, В.В. Хомицький, В.О. Ткаченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 4 (36), жовтень - грудень 2020 р. – С. 77-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2411-4049
324334
  Судакевич С.М. Вплив глибини анестезії та режимів перфузії на стан когнітивних функцій хворих на ішемічну хворобу серця, оперованих в умовах штучного кровообігу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Судакевич Сергій Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
324335
  Чорна І.В. Вплив гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої на показники білкового обміну та антиоксидантну систему щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Чорна Ірина Віталіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Львів, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
324336
  Кірейцев Г. Вплив глобалізації економіки на розвиток системи обліку в Україні / Г. Кірейцев, В. Литвиненко, Н. Мавріна // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 4. – С. 47-53
324337
  Колот А.М. Вплив глобалізації економіки на соціально-економічні процеси // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 140-150. – ISBN 966-521-126-9
324338
  Сідоров В. Вплив глобалізації економіки на транснаціональну організовану злочинність / В. Сідоров, С. Здоровко // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 250-271. – ISSN 2224-9281
324339
  Данкевич В.Є. Вплив глобалізації економіки на формування земельних відносин у сільському господарстві / В.Є. Данкевич, Є.М. Данкевич, О.В. Шегеда // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 5-14. – ISSN 2222-0712
324340
  Капранова Л.Г. Вплив глобалізації на активізацію світових інвестиційних процесів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 107-111. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
324341
  Балянт Г. Вплив глобалізації на банківську систему України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 79-87. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
324342
  Диба М. Вплив глобалізації на банківську систему України : макроекономіка / М. Диба, Є. Осадчий // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 19-23 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
324343
  Перегуда Ю.А. Вплив глобалізації на бідність у світі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 203-205
324344
  Божкова В.В. Вплив глобалізації на визначення цін на продукцію промислових підприємств / В.В. Божкова, Д.С. Божков // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 16-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
324345
  Ситник Г.П. Вплив глобалізації на воєнну сферу та принципові особливості сучасних воєнних конфліктів // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 99-115. – ISSN 2415-7732
324346
  Зозуля В. Вплив глобалізації на демократичне врядування: теоретико-методологічні підходи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 2 (33). – С. 14-18. – ISSN 2414-4436
324347
  Кузьмін П.В. Вплив глобалізації на діяльність національних правлячих еліт // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 164-173. – ISBN 966-628-134-1
324348
  Самойленко В.О. Вплив глобалізації на еволюцію конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 68-77.
324349
  Нуждак Л. Вплив глобалізації на еколінгвальний стан українського ономастикону посттоталітарної доби // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 110-112. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
324350
  Ткаченко С.М. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / С.М. Ткаченко, І.І. Колобердянко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 161-169. – (Економічні науки ; № 1 (37)). – ISSN 2414-0287
324351
  Ткаченко С.М. Вплив глобалізації на економічний розвиток України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 104-112. – (Економічні науки ; № 2 (38)). – ISSN 2414-0287
324352
  Орел В.М. Вплив глобалізації на економічні системи та виникнення між ними конкуренції // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 58-63. – ISSN 2524-0455
324353
  Бердар М. Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-32. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтована необхідність прискорення розвитку підприємництва в Україні, визначено комплекс заходів, особливості впливу глобалізації, інновацій та інвестицій на соціально-економічну ситуацію в Україні; визначено перспективні напрями розвитку ...
324354
  Зіскін О. Вплив глобалізації на інститут соціальної держави: руйнація чи модернізація? // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – C. 108-117. – ISSN 2522-1663
324355
  Шмельова Т.В. Вплив глобалізації на культуру та освіту // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 209-213. – Бібліогр.: с. 212-213. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
324356
  Муталімов В.А. Вплив глобалізації на лібералізацію міжнародних торговельних відносин // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 30. – С. 43-52
324357
  Пошивалов В. Вплив глобалізації на механізм та характер банківської діяльності : аналізують науковці / В. Пошивалов, С. Лапушкіна // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 83-87. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
324358
  Макух-Федоркова Вплив глобалізації на міжкультурну комунікацію в контексті сучасного світу // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 20 : Спеціальність "Історія". – С. 96-108
324359
  Фединяк Г. Вплив глобалізації на міжнародне приватне право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 17-19


  У статті приділено увагу окремим аспектам впливу глобалізації на міжнародне приватне право. Цей вплив відображають, зокрема, Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, Європейські принципи, "lex mercatoria". Обгрунтовується, серед інших, ...
324360
  Онищенко О.Б. Вплив глобалізації на місцеве самоврядування в Польщі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 59-67. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
324361
  Семенишина Вплив глобалізації на модифікацію cтратегії соціально-економічного розвитку Бразилії / Семенишина, 3.Р. // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 13-15. – ISSN 1728-6220
324362
  Лущенко А. Вплив глобалізації на національну державу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 9-10
324363
  Войтанович О.Й. Вплив глобалізації на національну правову систему: аспекти теорії // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 63-70. – ISSN 2078-3566
324364
   Вплив глобалізації на освітні реформи / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 275-276. – ISBN 978-966-2748-97-0
324365
  Блага Н. Вплив глобалізації на політику державного регулювання фондового ринку в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 293-300. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
324366
  Євмєшкіна О.Л. Вплив глобалізації на прогнозування та державне стратегічне планування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 62-66. – ISSN 2306-6814
324367
  Кочергіна Н. Вплив глобалізації на регіональний економічний розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 92-95. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми впливу глобалізації на економіку окремих розвинених країн світу, виникнення між групами країн неприпустимого розриву, що призводить до поширення кризових явищ у світовій економіці. Досліджено взаємозв"язок глобалізації та ...
324368
  Олексюк О.І. Вплив глобалізації на результативність соціально-економічного розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 15-19
324369
  Горбась І. Вплив глобалізації на розвиток диверсифікаційних процесів у країнах з транзитивною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-29. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання взаємозв"язку глобальних світових ринкових трансформацій та країн з перехідною економікою з урахуванням відкритості та готовності останніх до активної інтеграції у ці процеси. Interrelation of global world market transformations ...
324370
  Кушнерик В.В. Вплив глобалізації на розвиток науково-технічної революції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 30-34. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
324371
  Румянцев А.П. Вплив глобалізації на розвиток національного ринку праці / А.П. Румянцев, В.Ю. Ткач // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 5. – С. 97-105. – ISSN 1729-7036
324372
  Старинський М. Вплив глобалізації на розвиток правового регулювання банківської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 59-61.
324373
  Мартинова А.Б. Вплив глобалізації на розвиток рітейлу / А.Б. Мартинова, В.В. Соколовська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 20-25. – ISSN 2306-6806
324374
  Швабій К.І. Вплив глобалізації на систему оподаткування та податкову політику України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 137-144
324375
  Соболь Т.В. Вплив глобалізації на соціально-філософські та політичні аспекти освітньо-світоглядного розвитку суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 121-123
324376
  Крупник А.С. Вплив глобалізації на стан і розвиток матеріальних об"єктів соціальної інфраструктури в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 71-79. – Бібліогр.: 18 назв
324377
  Долішній М.І. та інш. Вплив глобалізації на стратегію розвитку регіонів України // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 34-38


  Завдання Фонду держмайна на перспективу та підсумки 2001 р.
324378
  Микуляк О. Вплив глобалізації на структурні зміни у фінансовій системі України / О. Микуляк, Я. Терлецька // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 35-41. – ISSN 2078-5860


  Глобалізація, яка охопила сучасне суспільство, уніфікує світовий простір, сприяє зростанню рівня взаємопов"язаності різних країн, розширює та лібералізує зовнішньоекономічні зв"язки, визначає орієнтацію на світовий ринок. Ступінь готовності держави до ...
324379
  Мурашова А.О. Вплив глобалізації на структуру соціально-економічних потреб людини : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мурашова Анна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 17, [1] c. – Бібліогр.: 14 назв
324380
  Радзієвська С. Вплив глобалізації на трансформацію зовнішньоторговельних зв"язків України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 23-29. – ISSN 1810-3944
324381
  Єдаменко Г.В. Вплив глобалізації на трансформацію соціальної політики // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 116-122
324382
  Кармалюк С. Вплив глобалізації на формування національної ідентичності та нові поведінкові стратегії української молоді // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету : збірник наукових праць / Буковинський, державний фінансово-економічний університет. – Чернівці, 2016. – С. 57-64. – (Гуманітарні науки)
324383
  Прушківський В.Г. Вплив глобалізації на формування споживчого ринку в країнах із трансформаційною економікою / В.Г. Прушківський, О.В. Прушківська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 32-37. – ISSN 2222-0712
324384
  Мельник О.С. Вплив глобалізації на якісні зміни в філософії пізнання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 195-198. – ISSN 2076-1554
324385
  Залєтов О. Вплив глобалізації світової економіки на державне регулювання страхового ринку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 89-94. – ISSN 1818-5754
324386
  Касабова І.А. Вплив глобалізації світової економіки на національний соціально-економічний розвиток // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 75-84
324387
  Дворак М.С. Вплив глобалізації світової економіки на розвиток українського ринку страхових послуг // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 67-74
324388
  Сарана О.Ю. Вплив глобалізації світової економікина економічну роль національної держави // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-6


  Фундаментальні процеси у сфері світової економіки значною мірою змінюють звичні погляди на роль держави. Глобалізаційні процеси призводять до зміщення позицій міжнародних організацій, транснаціональних корпорацій та інших суб’єктів глобальної ...
324389
  Комарницький І.Ф. Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг / І.Ф. Комарницький, А.А. Антохов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 220-227. – ISSN 1562-0905
324390
  Комарницький Іван Федорович Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг / Комарницький Іван Федорович, Антохов Андрій Анатолійович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 220-228. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розкрито особливості впливу економічного, політичного, технологічного, культурного контекстів глобалізації на функціонування міжнародного та українського ринків освітніх послуг; охарактеризовано зміни, які вносить у функціонування європейського та ...
324391
  Стежко Н. Вплив глобалізації та інтеграції на регулювання світогосподарських процесів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 167-175. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
324392
  Шамрай В.В. Вплив глобалізації та міждержавної інтеграції на сучасний розвиток конституційного права: проблеми теорії та практики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Шамрай В"ячеслав Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 354 арк. – Додатки: арк. 348-354. – Бібліогр.: арк. 304-347
324393
  Шамрай В.В. Вплив глобалізації та міждержавної інтеграції на сучасний розвиток конституційного права: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Шамрай В"ячеслав Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
324394
  Конопліна Ю.С. Вплив глобалізації та розвитку інформаційних технологій на умови і характер праці як фактор змін у системі соціального страхування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 153-162
324395
  Козюк В. Вплив глобалізації фінансових ринків на процентні ставки: аспекти монетарної політики // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 40-43
324396
  Супрунова І.В. Вплив глобалізаційних процесів на банківську систему України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 357-364. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
324397
  Панкратова О.М. Вплив глобалізаційних процесів на динамику українського співробітництва з країнами світу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 2 (79). – С. 9-16. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
324398
  Знаменський І.О. Вплив глобалізаційних процесів на економіку України в контексті світової фінансової кризи // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 105-112. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
324399
  Шульган А. Вплив глобалізаційних процесів на зміни в світовій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 312-313.
324400
  Бльок Н. Вплив глобалізаційних процесів на зовнішню міграцію населення України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 141-145. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
324401
  Шиловцева Н.В. Вплив глобалізаційних процесів на модернізацію людського капіталу в сучасних умовах // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 174-178. – ISBN 978-966-285-568-5
324402
  Коренева О.Г. Вплив глобалізаційних процесів на принципи і методики бухгалтерського обліку банківських установ України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 171-177
324403
  Жаровська І. Вплив глобалізаційних процесів на професійно-правове становище молодого покоління / І. Жаровська, Н. Ортинська // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 3-7. – ISSN 2409-4544
324404
  Городнича К.В. Вплив глобалізаційних процесів на рівень економічного розвитку України // II Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії" : 9 листоп. 2018 р., [м. Миколаїв, Україна : збірник] / "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії", міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 58-61. – ISBN 978-617-7326-40-2
324405
  Калюга Є.В. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток інституту бухгалтерського обліку в Україні / Є.В. Калюга, А.О. Перинська // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 97-99. – ISBN 978-966-930-102-4
324406
  Івженко Д. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток конституційного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – C. 206-210. – ISSN 2663-5313
324407
  Гончаренко Н.І. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток світового фінансового ринку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 8-10. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
324408
  Цуркан І.М. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток страхового ринку України / І.М. Цуркан, І.Ю. Герасимова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 127-132. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто процеси глобалізації світового страхового простору та їх вплив на вітчизняний страховий ринок. Визначено наслідки присутності іноземних страховиків в українському страховому бізнесі.
324409
  Казімір В.О. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток сучасної німецької мови // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 54-60. – (Філологія)
324410
  Козка В.М. Вплив глобалізаційних процесів на розподіл сил в сучасному світі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 119-124


  Розглядається неоднозначний вплив глобалізації на соціально-економічний розвиток постіндустріального суспільства.
324411
  Головня О.М. Вплив глобалізаційних процесів на соціально-економічне зростання України: оцінка загроз та можливостей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 6-9
324412
  Богдан В.І. Вплив глобалізаційних процесів на стан державного фінансового контролю в України / В.І. Богдан, В.М. Кміть // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 7-10. – ISBN 978-9934-571-33-6
324413
  Комеліна О.В. Вплив глобалізаційних процесів на становлення підприємницького потенціалу України / О.В. Комеліна, А.О. Чайкіна // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 28-33. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
324414
  Кучик О. Вплив глобалізаційних процесів на трансформацію механізмів здійснення миротворчих операцій ООН в 1990-х рр. / О. Кучик, О. Гогоша // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 26-33. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
324415
  Зоценко О. Вплив глобалізаційних процесів на український ринок акцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-55. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання впливу процесу глобалізації на український ринок акцій. Досліджено основні тенденції глобалізації світового ринку акцій. Охарактеризовано основні елементи функціонування ринків акцій провідних країн світу. Виокремлено ...
324416
  Недбаєва С. Вплив глобалізаційних процесів на український ринок страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває суть і необхідність глобалізаційних процесів та їх вплив на український ринок страхування. Розглядає основні причинами і передумови масштабного злиття і поглинання. Розкриває позитивний вплив і можливі негативні наслідки іноземної ...
324417
  Кузнєцова Л.В. Вплив глобалізаційних процесів на фінансову стійкість банківської системи / Л.В. Кузнєцова, В.В. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 264-271. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
324418
  Бугаєнко І. Вплив глобалізаційних процесів на формування банківської системи України на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 107-108
324419
  Ковальчук С.М. Вплив глобалізаційних процесів на формування політичної свідомості громадян // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 331-338. – ISBN 966-628-132-5
324420
  Калініченко Д.Р. Вплив глобалізаційних процесів на характеристики людського капіталу // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 15-19. – ISSN 2409-1944
324421
  Ботвіна Н.О. Вплив глобалізаційних та інтеграцйних процесів на економічну безпеку України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 28-33. – ISSN 1993-0259
324422
  Коваленко О.В. Вплив глобалізаційних чинників на стан фінансової системи України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 206-213. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
324423
  Колобердянко І. Вплив глобалізаційних чинників на трансформаційні процеси економіки України / І. Колобердянко, Л. Григорович // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1 (54). – C. 5-11. – ISSN 2409-8892
324424
  Дубінін В.В. Вплив глобалізаційного процесу на трансформацію інтересів народу // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 1. – С. 152-161
324425
  Наумова М.А. Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 40-49
324426
  Таранич А.В. Вплив глобальних викликів сучасності на особливості та перспективи розвитку світового господарства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 160-166. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
324427
  Рилач Н.М. Вплив глобальних інновацій на інтеграційні процеси // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 58-60
324428
  Купріков І.В. Вплив глобальних кліматичних змін на річковий стік (огляд та аналіз сучасних досліджень) / І.В. Купріков, С.І. Сніжко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 122-133
324429
  Версаль Н.І. Вплив глобальних конфліктів на розвиток банківського сектору в країнах, що розвиваються / Н.І. Версаль, І.А. Багрінцев // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 67-78. – (Серія "Економіка" ; вип. 17 (45)). – ISSN 2311-5149
324430
  Федулова Л. Вплив глобальних мегатрендів на розвиток науки "Державне управління" // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 12-22
324431
  Пампуха І.В. Вплив глобальних політичних змін на оцінку рівня воєнної безпеки / І.В. Пампуха, Ю.В. Березовська, Л.О. Ряба // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 301-302
324432
   Вплив глобальних політичних, енергоресурсних та екологічних змін на воєнну безпеку держави / Зубарєв В.В., Кутовий О.П., Свергунов О.О., Химченко С.М. ; Рада нац. безпеки і оборони України ; Ін-т проблем нац. безпеки. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-1648-18-9
324433
  Папп В.В. Вплив глобальних процесів інтелектуалізації на розвиток економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 30-33. – ISSN 2306-6814
324434
  Литвинчук Володимир Вплив глобальних ринків на фондовий ринок України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 78-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
324435
  Солодовнікова І.І. Вплив глобальних світових процесів на економіку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-121. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття глобалізації як об"єктивний процес, що відбувається в сучасних умовах. Проаналізовано складні процеси, які відбуваються в економіці України та можливість їх адаптації до процесів глобалізації.
324436
   Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України / [Т.П. Богдан та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Т.П. Богдан ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2017. – 355, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8233-9
324437
  Кондратенко Д. Вплив глобальних фінансових реформ на регулювання страхової діяльності / Д. Кондратенко, О. Корват // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено основні напрями глобального реформування систем фінансового регулювання. Розкрито сутність макропруденційної політики та пруденційного регулювання. Показано вплив глобальних фінансових реформ на регулювання страхової діяльності. В ...
324438
  Єрмоленко А.Б. Вплив глобальних цивілізаційних трансформацій на формування вимог до післядипломної освіти в Україні // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, О. Галус, В. Гладуш [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 57-73. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
324439
  Михайленко Т.І. Вплив глобальних чинників на якість життя населення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 131-133
324440
  Матвєєва О.В. Вплив глобального кіберанархізму на сучасні міжнародні відносини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 90-95


  У статті автор аналізує сутність і зміст понять "кіберанархізм", "інфоранархізм", "криптоанархізм", визначає їх особливості, вплив відносин між державами та дипломатичну практику. Визначає, що в руслі розвитку нових інформаційно-комунікаційних ...
324441
  Хмара М.П. Вплив глобального поділу праці на розвиток науково-технологічних кластерів у країнах світового співтовариства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 224-225
324442
  Романюк Н. Вплив глобального потепління та змін клімату на появу кліматичних мігрантів // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 52-61. – ISSN 2522-1663
324443
  Кравченко М.В. Вплив глобальної економічної кризи на розвиток державних фінансів України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 119-120. – ISBN 978-617-7069-02-6
324444
  Заліско О.І. Вплив глобальної корпоративної структури капіталу на фінансовий леверидж сучасних ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Заліско Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
324445
  Заліско О.І. Вплив глобальної корпоративної структури капіталу на фінансовий леверидж сучасних ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Заліско Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 276 арк. – Додатки: арк. 225-276. – Бібліогр.: арк. 199-224
324446
   Вплив глобальної культури на економіку та освіту, розвиток культурних і креативних індустрій / О. Балабан, Д. Григорук, Р. Муравін, В. Домбровська, В. Приліпко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 63-69. – ISSN 1682-2366
324447
  Антонюк Г.Я. Вплив глобальної продовольчої кризи на безпеку виробництва та споживання в моделі народного господарства України / Г.Я. Антонюк, М.З. Піх // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 179-181
324448
  Городня Н.Д. Вплив глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на формування нового світового порядку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 92-101. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
324449
  Ніколайчук С. Вплив глобальної фінансово-економічної кризи на платіжний баланс України та динаміку його основних показників / С. Ніколайчук, І. Каушан // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 11 (165). – С. 32-39
324450
  Сливка Т.О. Вплив глобальної фінансової кризи на тенденції злиттів і поглинань корпоративного капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 87-90
324451
  Ковтонюк О.В. Вплив глобальної фінансової кризи на фінансування міжнародної торгівлі : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 11-16. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1993-6788
324452
  Передерієв Є. Вплив глобальної юридичної системи на міжнародні морські правовідносини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 143-146. – ISSN 0132-1331
324453
  Ювченко А.І. Вплив глокалізації ґендерних відносин на формування державних ґендерно-чутливих політик: на прикладі країн Східної та Південної Азії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 126-132


  У статті йдеться про глокалізацію ґендерних відносин та її вплив на формування концептуальних державних ґендерно-чутливих політик у країнах Східної та Південної Азії. В статье речь идет о глокализации гендерных отношений и ее влиянии на формирование ...
324454
  Лук"яненко І.А. Вплив глюкагону на жовчоутворювальну функцію в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 22-26. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У хронічних дослідах на голодних собаках із холецисто-дуоденальними фістульними трубками при обтурованій загальній жовчній протоці вивчали вплив глюкагону на рівень холерезу та хімічний склад жовчі. Установлено, що глюкагон стимулює жовчосекреторну ...
324455
  Корнєєва Ю. Вплив гнучкого валютного режиму на ефективність монетарного трансмісійного механізму у Польщі в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 54-60. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Ефективне функціонування ринкової економічної системи передбачає запровадження відповідної монетарної та валютної політики, які значною мірою впливають на всі економічні процеси у країні. Правильно обраний валютний режим у поєднанні з вдало розробленою ...
324456
  Служинська З. Вплив голодомору 1933 року на зміну генофонду / З. Служинська, О. Служинська // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2013. – Т. 35 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 95-105. – (Нова серія ; т. 23). – ISSN 1563-3950
324457
  Іванов С.Ю. Вплив голоду 1946-1947 рр. на міграцію сільського населення до Харкова / С.Ю. Іванов, О.М. Солошенко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 66-73. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866


  Згадується В. Сергійчук.
324458
  Дринь Д.О. Вплив голодування на рівень експресії протеїнів депо-залежного входу кальцію STIM1 та Orai1 в клітинах раку простати людини (РС-3) // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 1


  Досліджено вплив голодування на рівень експресії протеїнів депо-залежного входу кальцію STIM1 та Orai1 в клітинах раку простати людини (РС-3). Експресія протеїнів депо-залежного входу кальцію STIM1 та Orai1 як на рівні мРНК, так і на рівні білків ...
324459
  Пилипишин В. Вплив горизонтального законодавства ЄС на розвиток державного управління в державах - членах ЄС // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 180-186
324460
  Бондаренко Л.Б. Вплив гормонально-активної форми вітаміну D3 на BrCN-фрагменти колагенів і типу курчат / Л.Б. Бондаренко, Г.Л. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-66. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  В експериментах на курчатах проведено вивчення BrCN-фрагментів колагену І типу при рахіті та введенні сполук D-вітамінної природи. Після розділення BrCN-фрагментів на сефадексі G-50 було одержано по 6 фракцій пептидів. У результаті вивчення ...
324461
  Шидловський П.С. Вплив господарсько-культурного типу (ГКТ) на світогляд пізньопалеолітичного населення Східної Європи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 32-36. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядається вплив деяких аспектів господарства на ідеологічну сферу в суспільствах при льодовиках мисливців на мамонтів лісостепової підзони Східної Європи другої половини пізнього палеоліту.
324462
  Зельдіна О. Вплив Господарського кодексу України на залучення інвестицій / О. Зельдіна, В. Гришко // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 19-23. – ISSN 2308-9636
324463
  Машенцева Л.Д. Вплив господарської діяльності людини на розвиток яружної ерозії в південній частині Правобережжя Київського Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 47-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географії ; Вип. 9)
324464
   Вплив господарської діяльності на гідрохімічний режим та якість води р. Рось / В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський, С.І. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 37-44 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 27)
324465
  Любич І.Й. Вплив господарської діяльності на ландшафти України та шляхи їх відновлення // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 54-63 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  У результаті аналізу сучасного стану природних комплексів виділені деякі характерні природно-антропогенні ландшафти. Узагальнені джерела впливу на компоненти ландшафту в результаті господарської діяльності. Накреслені шляхи відновлення ландшафту.
324466
  Семенова Вплив гострого та повторювального холодового стресу на клітини системи імунітету в експерименті : дис. … канд. біол. наук : 03.00.09 / Семенова Яніна-Марія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Держ. установа "Ін-т генетичної та регенеративної медицини Нац. акад. наук України". – Київ, 2021. – 202 арк. – Додатки : арк. 171-202. – Бібліогр.: арк. 152-170
324467
  Малько Максим Миколайович Вплив гострого та хронічного стреса на вміст цинку в клітинах : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Малько Максим Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
324468
   Вплив гострої гіпоксії на стан макрозообентосу Київського водосховища взимку 2009-2010 рр. / Ю.В. Плігін, В.В. Беляєв, К.П. Каленіченко, С.Ф. Матчинська, Н.І. Железняк, Т.М. Короткевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 165-173


  Внаслідок гострої гіпоксії у Київському водосховищі взимку 2009-2010 рр. відбулася масова загибель оксифільних понто-каспійських безхребетних: дрейсен, гамарид поліхет. Початок відновлення популяцій цих організмів відмічено тільки в літоралі восени ...
324469
  Бачкур Р. Вплив граматичних характеристик твірних слів на структуру словотвірних парадигм // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 147-150. – ISSN 0320-3077
324470
  Кудрявцева О. Вплив граматичного фактора на сполучуваність прийменників з іменниками в сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього, публіцистичного і наукового стилів) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 128-135. – (Германська філологія ; Вип. 407)
324471
  Карнаухов В.Г. Вплив граничних умов на активне демпфування коливань в"язко-пружної прямокутної пластини за допомогою розподілених п"єзоелектричних включень / В.Г. Карнаухов, В.І. Козлов, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 75-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі досліджується вплив граничних умов на активне демпфування усталених коливань прямокутної пластини. Розглядається шарнірне та жорстке закріплення торців пластини. Для розрахунку різниці потенціалів, необхідної для компенсації механічного ...
324472
  Забашта Ю.Ф. Вплив граничного шару на розповсюдження звуку в світловодиих волокнах / Ю.Ф. Забашта, С.П. Сенчуров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 391-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розв"язано задачу про поширення звуку в світловодному волокні з граничним шаром. Передбачено новий фізичний ефект, який обумовлений наявністю граничного шару і може бути покладений в основу методу контролю граничного шару.
324473
  Чижевська Л.Т. Вплив гранулометричного складу грунту на екологічну стійкість природних систем Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 22-24 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
324474
   Вплив греблі малої ГЕС на стан річки Шипот / О.Ю. Сухарева, Т.С. Рябухіна, Делеган-Кокайко, С.М. Сухарев // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 51-54. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
324475
  Баляс І. Вплив греко-католицького духовенства на суспільно-політичне життя Волинської губернії в другій третині XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 139-142. – ISSN 2222-5250
324476
  Ключівський І. Вплив Греції на спільну європейську валюту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 32-33
324477
  Капля М.О. Вплив гри на розвиток дитячої особистості // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-27
324478
  Юхименко Н. Вплив Григорія Сковороди на розвиток філософської думки в Україні // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 225-232. – ISBN 978-617-640-200-8


  Підґрунтям для філософських пошуків Григорія Сковороди стали багатовікова українська ментальність і доробок учених Києво-Могилянської академії. Філософ завершував добу Бароко і відкривав двері культури для Просвітництва і Романтизму. Він започаткував ...
324479
  Опалько Ю. Вплив громадських організацій на виборчий процес // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 13-17.
324480
  Герасименко І.А. Вплив громадських організацій на дієвість стратегічного планування в органах державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 138-140. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
324481
  Мамус М.П. Вплив громадських організацій на морально-християнське виховання молоді // Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – С. 77-85. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)
324482
  Арабаджиєв Д. Вплив громадських організацій на сучасне українське політичне поле // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 233-241
324483
  Гринюк Б.М. Вплив громадських та наукових діячів на світогляд Івана Стачука (1894 - 1950) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 11. – С. 167-179. – ISSN 2078-1849
324484
  Пастовенський О. Вплив громадських чинників на розвиток системи управління загальною середньою освітою // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (983). – С. 5-9. – ISSN 0131-6788


  У статті визначено діапазони впливу громадських чинників на складові управлінського циклу. Запропоновано методику моніторингу тенденцій розвитку системи управління загальною середньою освітою - від державної до державно-громадської, ...
324485
  Білокриницький В. Вплив громадсько-політичних тенденцій в Німеччині на прийняття зовнішньополітичних рішень ФРН щодо України // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 43-46
324486
  Жив"юк А.А. Вплив громадсько-політичної та літературної / Жив"юк А.А. – Київ, 2002. – 21 с.
324487
  Жив"юк Андрій Анатолійович Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-і-1990-і роки) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Жив"юк А.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
324488
  Жив"юк Андрій Анатолійович Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-і - 1990-і роки) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Жив"юк Андрій Анатолійович; КНУТШ. Центр українознавства. – Київ, 2002. – 207л. – Додаток: л.192-207. – Бібліогр.: л.164-192
324489
  Барановський Ф. Вплив громадського суспільства на процес європейської та євроатлантичної інтеграції: український контекст // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 198-218. – ISSN 2524-0137
324490
  Половець В.М. Вплив громадської думки / В.М. Половець. – Київ : Політвидав України, 1983. – 96 с. – (З досвіду партійної роботи. Іделогічна робота)
324491
  Прокопова К.В. Вплив громадської думки на політичні процеси в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – C. 254-255
324492
  Федорова О. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів державними органами управління // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 206-214. – ISSN 0132-1331
324493
  Нестерович В.Ф. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів через засоби масової інформації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 96-103
324494
  Волощенко О.О. Вплив громадськості на прийняття суспільно-політичних рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 82-84. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто деякі питання про місце і роль громадської думки у державному управлінні. In the article some questions about place and role of public opinion in the state administration are considered.
324495
  Цибульська Ю.В. Вплив громадськості на судову владу // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 98-101. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Громадський вплив -це фактор демократизації будь-якої інституції. Він підвищує якість роботи органів судової влади та допомагає досягненню відкритості та прозорості їхньої діяльності. Також взаємодія влади та громадськості спостерігається ...
324496
  Іванчо В.І. Вплив громадянства Європейського Союзу на конституційно-правовий статус іноземців у країнах Європейського Союзу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 51-60. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
324497
  Середа В. Вплив громадянського виховання на формування правової культури молодих виборців // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-88.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
324498
  Білокопитов Д.В. Вплив громадянського суспільства на процеси демократизації публічно-управлінських та економічних відносин // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 115-124
324499
  Біденко Ю.М. Вплив громадянського суспільства та міжнародних організацій на формування державної гендерної політики в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 17-25. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
324500
  Сенько В.В. Вплив громадянської освіти на становлення демократичної політичної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ідейно-теоретичні основи громадянської освіти, проаналізовані основні підходи до визначення громадянської освіти, досліджено вплив на становлення демократичної політичної системи та стан громадянської освіти в Україні. В статье ...
324501
  Огієнко А.В. Вплив грошових переказів трудових мігрантів України на розвиток економіки / А.В. Огієнко, М.М. Огієнко // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2014. – Вип. 235, т. 247. – С. 41-45. – (Серія: Економіка). – ISSN 1609-7742
324502
  Олешко А.А. Вплив грошово-кредитної політики на економічний цикл // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 31-36
324503
  Крупка І.М. Вплив грошово-кредитної політики на інвестиційну діяльність в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 39-40. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано на основі теоретичних положень грошово-кредитну політику НБУ та її вплив на інвестиційну діяльність в Україні. Based on theoretical foundations the monetary policy of National Bank of Ukraine and its impact on investment activity are ...
324504
  Паливода К. Вплив грошово-фінансової політики на стан економіки та інвестицій // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-67.
324505
  Шевченко А.А. Вплив грошової маси на економічний розвиток України / А.А. Шевченко, О.П. Дяченко, Н.А. Добрянська // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса, 2015. – С. 164-173. – (Економічні науки ; вип. 78-2). – ISBN 966-8149-53-X
324506
  Кічурчак М. Вплив грошової системи на процес виробництва суспільних товарів в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 280-289. – ISSN 0201-758Х
324507
  Ситар О.В. Вплив ґрунтових бактерій на формування та функціонування бобово-ризобіального симбіозу у рослин сої // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 125-128. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Вивчено вплив монокультур та змішаних культур Bradyrhizobium japonicum 634 b з представниками родів Bacillus та Azotobacter на процес формування та функціонування бобово-ризобіального симбіозу в рослин сої. Встановлено, що формування ...
324508
  Листопадський М.А. Вплив грунтового зволоження на формування орнітофауни деревостанів біосферного заповідника "Асканія-Нова" (нерепродуктивний період) // Екологія та ноосферологія : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ" ; голов. ред. А.П. Травлєєв. – Київ ; Дніпропетровськ, 2016. – Т. 27, № 3/4. – C. 55-69. – ISSN 1726-1112
324509
  Євтушенко Т.В. Вплив грунтозахисних технологій вирощування на поживний режим чорнозему типового / Т.В. Євтушенко, О.Л. Тонха, О.В. Піковська // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 133-139 : табл. – Бібліогр.: с. 139. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
324510
  Горох О.О. Вплив групового психологічного тренінгу на формування рис особистості // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 72-73
324511
  Килинчук О.Є. Вплив гудвілу на підвищення конкурентоспроможності у туризмі // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 14-18. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
324512
  Красновський В.М. Вплив гуманістично орієнтованого навчання на психічні стани школярів : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.07 / Красновський В.М.; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2000. – 17л.
324513
  Перепелиціна О.М. Вплив гуморальних факторів Т-лімфоцитів на особливості функціонування клітин раку молочної залози за умов сфероїдного та моношарового росту : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Перепелиціна О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
324514
  Перепелиціна О.М. Вплив гуморальних факторів Т-лімфоцитів на особливості функціонування клітин раку молочної залози за умов сфероїдного та моношарового росту : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Перепелиціна О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 163 л. – Бібліогр. : л. 148-163
324515
  Бойко М.О. Вплив густоти посіву та строків сівби на продуктивність гібридів сорго зернового в умовах Півдня України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 96-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
324516
  Расевич В.В. Вплив густоти та мінерального живлення на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Центрального Лісостепу / В.В. Расевич, Н.В. Шагурська, І.В. Расевич // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 117-126 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
324517
  Бушак С.М. Вплив Д.І. Менделєєва на формування наукового світогляду Володимира Івановича Вернадського // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 17-28. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1726-5428
324518
  Лавренюк О.О. Вплив давньоруської культури на формування українського вбрання // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 75-80. – ISSN 2225-7586
324519
  Венрнігора Н.М. Вплив давньоукраїнської міфології та фольклору на формування жанрової тематики видань для дітей // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 38-42


  Дослідження жанрової тематики видань для дітей неможливо здійснити ґрунтовно без осмислення впливу міфології та фольклору на її формування. У статті розглядається зв"язок фольклорних і літературних жанрів творів для дітей. The research of genre ...
324520
  Сіжук А.С. Вплив далекодіючої та короткодіючої взаємодій на кінетичні та оптичні (поглинальні) властивості атомарних і молекулярних газів : дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Сіжук Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 286 арк. – Додатки: арк. 280-286. – Бібліогр.: арк. 257-280
324521
  Сіжук А.С. Вплив далекодіючої та короткодіючої взаємодій на кінетичні та оптичні (поглинальні) властивості атомарних і молекулярних газів : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Сіжук Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 29 с. – Бібліогр.: 29 назв
324522
  Мисака Г.В. Вплив даних фінансової звітності на формування ринкової вартості компанії / Г.В. Мисака, І.А. Дерун // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 5 (678). – С. 35-48 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
324523
   Вплив двомісячної алкологізації на функціональну активність скоротливих білків plantaris щурів / О.М. Подпалова, Н.Є. Нурищенко, Ю.В. Цейслер, Л.І. Пелюх // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 19 (244)


  Доведено, що ушкодження скелетних м"язів щурів, спричинене двомісячною алкоголізацією, супроводжується окисною модифікацією скорочувальних білків і змінами функціонування актоміозинового комплексу
324524
  Капочкіна М.Б. Вплив двоокису вуглецю на зміни рівня океану / М.Б. Капочкіна, Б.Б. Капочкін // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – C. 11-13
324525
  Гребенюк С. Вплив девальвації гривні у 2008-09 роках на національний дохід України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 26-28
324526
  Скоропад І.С. Вплив девальвації на банківську систему України / І.С. Скоропад, А.П. Усик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 271-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
324527
  Баронін А. Вплив девальвації на національний експорт: системні зміни в сучасному вимірі // Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні / Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2016. – С. 48-54. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-80-7
324528
  Журавка Ф.О. Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 154-160. – ISSN 1993-6788
324529
  Журавка Федір Олександрович Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 154-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сутність девізної політики центрального банку визначено зміст понять "девізна політика" та "валютна інтервенція". Досліджено особливості та види валютних інтервенцій (нестерилізовані та стерилізовані). Визначено вплив політики ...
324530
  Журавка Федір Олександрович Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 154-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сутність девізної політики центрального банку визначено зміст понять "девізна політика" та "валютна інтервенція". Досліджено особливості та види валютних інтервенцій (нестерилізовані та стерилізовані). Визначено вплив політики ...
324531
  Переверзєва А.В. Вплив деградації грунтів на продовольчу безпеку / А.В. Переверзєва, В.П. Волков, В.О. Лях // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 10-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
324532
   Вплив дейтерієвої води на геном еукаріот: цитогенетична активність в allium-тесті / Т. Федоренко, Л. Лазаренко, О. Городна, С. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив дейтерієвої води на стабільність хромосом в клітинах кореневої меристеми проростків батуна (Allium fistulosum L.). Показана мутагенна активність важкої води в Allium-тесті. Зміни спектру аберацій хромосом під впливом дейтерієвої води ...
324533
  Терзі О.С. Вплив Декларації про державний суверенітет на розвиток конституційного ладу України / О.С. Терзі, М.В. Ковальова // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 124-128. – ISSN 1728-3671
324534
  Гапоненко Г.І. Вплив декомунізації на туристичну привабливість регіонів / Г.І. Гапоненко, Л.В. Кучечук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 202-207. – ISSN 2222-4459
324535
  Бичковська Л.С. Вплив деконструктивізму на сучасні тенденції в архітектурі та містобудуванні / Л.С. Бичковська, В.О. Чучупалова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 86-92. – (Технічні науки ; вип. 2 (78)). – ISSN 2306-5478


  "В статті розглянуті питання та проблеми, що виникають в архітектурі сучасності, зокрема в Україні, в результаті появи нового не притаманного для вітчизняного будівництва стилю – деконструктивізму. Проаналізовано основні ідеї, характеристики та ...
324536
  Гуща К. Вплив Декрету про землю 1917 року на сучасні земельні правовідносини: міф чи реальність? // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 78-82
324537
   Вплив декстрану 70 на агрегацію протипухлинного цитокіна ЕМАР ІІ / Л.А. Коломієць, Д.М. Ложко, В.М. Заєць, О.Ю. Чуніхін, Н.В. Гордовська, О.І. Корнелюк // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (47). – С. 6-18. – ISSN 2076-0558
324538
  Татомир І.Л. Вплив демовативаційних факторів на формування поведінки працівника в умовах інформаційного суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 37-39 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
324539
  Чаграк Н. Вплив демографічних і соціально-економічних факторів на розвиток освіти людей похилого віку у США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Глобальною проблемою ХХІ ст. є стрімке старіння населення, що створює суспільству багато викликів політичного, економічного та соціального характеру. Одне з основних завдань суспільства - забезпечення соціальної адаптації та інтеграції людей похилого ...
324540
  Горіцина І.А. Вплив демографічних показників на розвиток вищої освіти в Україні / І.А. Горіцина, О.А. Глущенко, М.В. Коробова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 256-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються перспективи розвитку ринку надання освітніх послуг. Аналізуються динамічні процеси демографічних показників, що впливають на ринок освітніх послуг. Ключові слова: вища освіта, демографія, прогноз. Main tendencies of the development of a ...
324541
  Ткаченко Л. Вплив демографічних процесів на розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 24-27.
324542
  Карташова С.С. Вплив демографічних процесів на соціально-економічний розвиток міста Києва / С.С. Карташова, В.В. Рязанцева // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 44-52. – Бібліогр.: на 11 пунктів
324543
  Черкасов А.В. Вплив демографічних факторів на перспективи розвитку системи вищої освіти / А.В. Черкасов, О.В. Родіонов, Д.І. Поліщук // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 1 (38). – С. 30-34
324544
  Астахова К.В. Вплив демографічних факторів на соціально-економічний розвиток вищої школи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 17-21. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
324545
  Третяк В.П. Вплив демографічних чинників на реалізацію програми розвитку соціальної сфери // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 176-183. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
324546
  Рудик В.К. Вплив демографічних чинників на фінансовий стан пенсійної системи України у сучасних умовах // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 12, Т. 1. – С. 16-24. – ISSN 2313-8246
324547
  Бойченко Е. Вплив демографічних чинників на функціонування ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-29.
324548
  Цапок С.О. Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем / С.О. Цапок, В.Л. Бідак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 176-183. – ISSN 1562-0905
324549
  Афанасьєв Д.М. Вплив демографічного старіння на інститут сім"ї та солідарність між поколіннями / Д.М. Афанасьєв, Р.І. Сопко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 15-19. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
324550
  Кравченко М. Вплив демографічної кризи на систему соціального захисту // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 225-233
324551
  Ніколаєнка С.М. Вплив демографічної ситуації на контингент учнів і мережу загальноосвітніх навчальних закладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-9 : фото, рис.
324552
  Шталтовна Ю.А. Вплив демократизації на процеси словотворення у постмодерній парадигмі англомовної лінгвокультури // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 201-205
324553
  Кузло Д. Вплив демократичних засад на процес падіння комуністичних режимів у Чехословаччині та в Україні в другій половині XX століття на початку XXI століття // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 175-180. – ISSN 2519-1942
324554
  Мартиненко В.П. Вплив держави на податкову політику суб"єктів господарювання на сучасному етапі розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 7-10.
324555
  Дєгтяр А.О. Вплив держави на процес страхування зовнішньоторговельних операцій / А.О. Дєгтяр, Р.Г. Соболь // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 100-101. – Бібліогр.: 7 назв
324556
  Лютий І.О. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України : ринок фінансових послуг / І.О. Лютий, Н.В. Дрозд // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 63-72. – Бібліогр.: 16 назв
324557
  Лагутін В.Д. Вплив держави на розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в Україні / В.Д. Лагутін, А.О. Ільїна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 3 (142). – С. 58-66
324558
  Мороз С.А. Вплив держави на трудовий потенціал ВНЗ: державне управління чи державне регулювання? // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 105-113. – ISSN 2220-1394


  Наведено результати порівняльного аналізу категоріального змісту державного управління і державного регулювання та розглянуто їх компетенцію щодо трудового потенціалу вищого навчального закладу як об"єкта державного впливу. Стаття містить визначення ...
324559
  Скиба М.В. Вплив держави на удосконалення інституційного середовища в процесі стрктурно-інноваційних змін в економіці: теоретичний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 6, червень. – C. 34-38. – ISSN 2306-6806
324560
  Слюсарчук О.П. Вплив держави на формування інвестиційного клімату України: стан та фактори // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
324561
  Горленко В.В. Вплив держави на формування українського громадянського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-37
324562
  Стоян В. Вплив державних видатків на розвиток освітньої сфери: вітчизняні реалії та світовий досвід / В. Стоян, Х. Худа // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С . 19-30. – ISSN 1818-5754
324563
  Рак Р.В. Вплив державних запозичень на фінансову систему країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Досліджується роль державних запозичень на макро- і мікрорівнях в умовах перехідної економіки. The role of the state bonds on macro- and microlevel in conditions of transitive economy is investigated.
324564
  Воловодюк С.С. Вплив державних інституцій на формування конкурентоспроможності вітчизняного виробника // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 27-30 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
324565
  Латинін М.А. Вплив державних органів влади на формування та розвиток інфраструктури аграрного ринку України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 126-132. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
324566
  Кринична І.П. Вплив державних управлінських рішень на подалання медичних наслідків Чорнобильської катастрофи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 130-134. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
324567
  Войціцька І. Вплив державно-політичної діяльності П. Постишева на встановлення одноосібної влади Й. Сталіна (1920-і роки) // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 28-32
324568
  Кудрявцев К.О. Вплив державного боргу на економічне зростання Греції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 42-48. – ISSN 2222-4459
324569
  Маршалок Т. Вплив державного боргу на економічний розвиток країни / Т. Маршалок, І. Мороз // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 23-36 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
324570
  Вівчар О.Й. Вплив державного боргу на економічну безпеку держави / О.Й. Вівчар, О.Б. Курило // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 15-17 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
324571
  Карапетян О. Вплив державного боргу на макроекономічний розвиток: концептуальні підходи // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 87-94. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
324572
  Козарезенко Л. Вплив державного боргу на розвиток людського потенціалу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 146-154. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
324573
  Семко Т.В. Вплив державного боргу на стійке функціонування національної економіки / Т.В. Семко, М.В. Покутня // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 6. – С. 6-11
324574
  Вудвуд В.В. Вплив державного боргу на фінансову безпеку України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 203-212. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (75/76)). – ISSN 2310-8185
324575
  Чеберяко О. Вплив державного кредитування на рівень боргової безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 29-36. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується необхідність здійснення державного кредитування для покриття дефіциту державного бюджету на сучасному етапі, досліджується сучасний стан державного боргу України та здійснюється аналіз основних індикаторів боргової безпеки ...
324576
  Клочко В.М. Вплив державного регулювання економіки на економічні реформи країни // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 2014. – № 1 (231), січень. – С. 93-98. – ISSN 2221-1055
324577
  Бабець І.Г. Вплив державного регулювання економіки на міжнародне співробітництво регіонів ( на прикладі Львівської області) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 74-77 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
324578
  Рибалко Н.О. Вплив державного регулювання економіки на соціально-економічний розвиток країни
324579
  Рибалко Н.О. Вплив державного регулювання економіки на соціально-економічний розвиток країни // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 1. – С. 129-133
324580
  Мігус І.П. Вплив державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств на економічну безпеку емітента // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 34-42 : фото, рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2222-8810
324581
  Бабійчук Т.П. Вплив державного регулювання на банківський сектор економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 219-225. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
324582
  Бахчисарай Г. Вплив державного регулювання на інноваційну діяльність країни // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 25-28. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто методи стимулювання інноваційної діяльності різних країн, охарактеризовано головну мету і шляхи державного регулюбвання інноваційної політики.
324583
  Андрющенко К.А. Вплив державного регулювання на розвиток бізнесу: досвід США // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 62-64. – ISSN 2306-6814
324584
  Леонов Д. Вплив державного регулювання на розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 165-178. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
324585
  Миколаєць І.В. Вплив державного регулювання на формування моделі соціального захисту населення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 127-130. – ISSN 2306-6814
324586
  Потапенко А.Г. Вплив державного управління на кадрову політику дипломатичної служби / А.Г. Потапенко, Н.Г. Діденко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 20, жовтень. – С. 109-115. – ISSN 2306-6814


  Досліджується особливості впливу державного управління на формування та здійснення кадрової політики в дипломатичній службі України, аналізується відображення цього впливу на функціональну та організаційну структуру служби. Проаналізовано різноманітні ...
324587
  Котенко С.Л. Вплив державного фінансування на розвиток освіти в України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 128-132. – ISSN 2306-6814
324588
  Никифоров А.Є. Вплив державної амортизаційної політики на оновлення основного капіталу інноваційних підприємств / А.Є. Никифоров, В.М. Диба // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 67-74.
324589
  Мітал О.Г. Вплив державної антикризової політики на інвестиційну поведінку населення в кризових умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 92-95. – ISSN 2306-6814
324590
  Анатолій І. Вплив державної підтримки на розвиток господарської діяльності сільськогосподарських підприємств // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 120-127. – ISSN 2410-0919
324591
  Бойко І.Й. Вплив державної політики австрійської монархії на соціально-економічний розвиток у Галичині (друга половина ХVІІІ-ХІХ століть) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 42-57. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
324592
  Гладких Д. Вплив державної політики доходів на рівень цін : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 12-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
324593
  Пустовійт Р.Ф. Вплив державної політики на процес інституційних змін // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 13-23. – ISSN 1811-3141
324594
  Перепаддя І.М. Вплив державної політики на розвиток сек"юритизації активів в США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні засади державної політики США в галузі іпотечного кредитування та її вплив на розвиток ринку сек"юритизації активів. Проаналізовано інструменти та механізми діяльності державних іпотечних агентств на американському ...
324595
  Головко О.М. Вплив Дерптської історико-правової школи на генезу науки історії права / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX - на початку XX ст. : монографія / О.М. Головко, В.А. Греченко. – Харків : Константа, 2018. – С. 16-44. – ISBN 978-966-342-404-0
324596
  Сацька Ю.А. Вплив десольватації/ресольватації на спектральні і магнітні властивості пористого координаційногополімеру кобальту (II) / Ю.А. Сацька, Р.А. Полунін // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 124
324597
  Момот А.С. Вплив деструктивних чинників на енергетичну безпеку України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 466-472
324598
  Момот А.С. Вплив деструктивних чинників на трансформацію сучасної світосистеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 306-315
324599
  Циганков В.П. Вплив детоксикації на клітинні фактори природної резитентності в обпечених : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.29 / Циганков В. П.; НДІ гематоло. та перелив. крові МОЗ України. – К., 1994. – 18л.
324600
  Лейба О.А. Вплив дефектів кримінального процесуального законодавства на правозастосовну практику // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 219-233. – ISSN 1993-0909
324601
  Нєстєркіна В.В. Вплив дефектів на випромінювальну релаксацію сцинтиляторів на основі BaF2, NaI i Y3Al5O12 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Нєстєркіна Віра Володимирівна ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
324602
  Петренко І.В. Вплив дефектів радіаційного походження на електрофізичні та оптичні властивості GaP та AIGaAs світлодіодів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Петренко Ігор Віталійович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 28 назв
324603
   Вплив дефектів структури на фізичні властивості окремих напівпровідникових сполук AIIIBV / О.В. Конорева, О.І. Радкевич, В.І. Слісенко, В.П. Тартачник ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. – Київ : Наукова думка, 2021. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-197. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1737-5
324604
  Кондрюк Л.В. Вплив дефініцій на інформаційну функцію бухгалтерського обліку та формування економічної терміносистеми в Україні // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 100-108. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
324605
  Подорожна Т.С. Вплив дефініцій на якість нормативно-правових актів: теоретичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 63-66.
324606
  Стефанюк І.Б. Вплив дефініцій на якість фінансового контролю // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 25-34. – Бібліогр.: с. 26-29, 32


  Проведено аналіз застосування в законодавстві понять "нецільове використання бюджетних коштів", "шкода" і "збитки". Показано залежність якості державного фінансового контролю від розуміння цих дефініцій. Дано рекомендації щодо розв"язання проблеми ...
324607
  Вакуленко О.В. Вплив деформації вигину на форму спектра фотопровідності кремнію / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 412-415. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено виміри спектрів фотопровідності (ФП) зразка монокристалічного кремнію, який піддавався деформації вигину. Така деформація призводить до зменшення спаду спектра ФП у короткохвильовій області при освітлені поверхні зразка, яка піддається ...
324608
  Охріменко Б.А. Вплив деформації молекули SO2 на прояв девіації S-O зв"язку / Б.А. Охріменко, О.О. Юшко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 307-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В наближенні гармонічних коливань побудовано петлю девіації молекули. Вона є чутливим індикатором, що реагує на попередню деформацію молекули, яку здійснено зсувом одного з атомів кисню від початкового положення рівноваги. Деформація молекули ...
324609
  Курилюк В.В. Вплив деформації на теплопровідність SiGe гетероструктур з квантовими точками / В.В. Курилюк, О.М. Кріт, Н.М. Суховерська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В роботі використано метод нерівноважної молекулярної динаміки для дослідження впливу деформацій на теплопровідність SiGe гетероструктур з квантовими точками. Для моделювання теплопровідності кремній-германієвих гетероструктур застосовано емпіричні ...
324610
  Денисов В.Ю. Вплив деформацій вищих мультипольностей на висоту бар"єра ядер // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4
324611
  Карнаухов В.Г. Вплив деформацій зсуву на характеристики ортотропного сенсора при вимушених згинних коливаннях прямокутної композитної пластини з шарнірним закріпленням торців / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 68-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі моделі Тимошенка досліджено вплив деформацій зсуву на характеристики ортотропного сенсора при вимушених гармонічних коливаннях прямокутної ортотропної пластини з шарнірним закріпленням її торців. Одержано прості аналітичні формули для заряду, ...
324612
  Тростановський Володимир Борисович Вплив деформацій просідання шаруватої ласової товщі на несучу здатність буронабивних паль : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.02 / Тростановський Володимир Борисович; КІБІ. – К., 1993. – 18л.
324613
   Вплив деформованого шару на оптичні характеристики міді / В.В. Вовченко, В.А. Одарич, Л.В. Поперенко, В.С. Стащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-22. – (Фізика ; вип. 4)


  Еліптичним методом виміряно головний кут і еліптичність світла, відбитого від поверхні мідних дзеркал алмазного мікроточіння. Виявлено високу чутливість виміряних величин до відпалу, способу нанесення відбиваючого шару, режиму осадження та ін. Отримано ...
324614
   Вплив деформування та електронного збудження на формування механічних властивостей кристалів кремнію / В.А. Макара, Ю.Л. Кольченко, О.В. Руденко, С.М. Науменко, Л.П. Стебленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-24. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Методом тривалої мікротвердості вивчено вплив деформування та електронного збудження на механічні властивості кристалів кремнію. Показано, що під дією вказаних зовнішніх факторів характер і амплітуда релаксації мікротвердості корелює з характером ...
324615
  Бабарикіна Н.А. Вплив децентралізації влади на соціально-політичний розвиток регіонів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 788-794. – ISSN 1563-3349
324616
  Лур"є К.В. Вплив децентралізації владних відносин на регіональний розвиток // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 80-82. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
324617
  Кресіна І. Вплив децентралізації на ефективність публічної влади // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 11-13. – ISSN 2313-559X
324618
  Барабаш Т.Г. Вплив децентралізації на місцеві фінанси та зарубіжний досвід організації самоврядування / Т.Г. Барабаш, Є.Ю. Кузькін, О.В. Шишко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 27-41. – ISSN 2414-3499
324619
  Ладонько Л.С. Вплив децентралізації на розвиток людських ресурсів регіону // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 309 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 36-41. – (Серія "Економіка")
324620
  Марчук А. Вплив децентралізації на структуру та динаміку доходів і видатків місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
324621
  Горай А.О. Вплив децентралізації на формування місцевих бюджетів в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 66-73 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
324622
  Антонов Є.В. Вплив деяких абіотичних факторів на добову активність кровосисних комарів (Diptera, Culicidae) в умовах Чорноморського біосферного заповідника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз впливу температури та швидкості руху повітря на активність нападу кровосисних комарів групи cantans. Вивчено зміну добової активності в різних типах біотопів.
324623
   Вплив деяких анестетиків та природних отрут на функціонування LCC - каналів ядерної мембрани кардіоміоцитів та нейронів Пуркіньє мозочка / О. Котик, А. Котлярова, О. Ісаєва, С. Марченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 43-48. – (Біологія ; вип. 3 (79)). – ISSN 1728-3817


  Вивчення фармакологічної чутливості катіонних каналів ядерної мембрани до дії анестетиків і природних отрут є актуальним, оскільки раніше показано, що деякі модулятори N-холінорецепторів (дитилін та атракуріум), які змінюють функціональну активність ...
324624
  Фединяк Г. Вплив деяких видів актів Європейського Союзу на регулювання питань праці у транснаціональних корпораціях // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-6
324625
  Лукашов Д. Вплив деяких екологічних факторів на рівні накопичення важких металів молюсками Lymnaea Stagnalis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-28. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку впливу гідрологічних особливостей 56 водойм, інвазії паразитів та вмісту кишечника на рівні накопичення важких металів черевоногим молюском Lymnaea stagnalis, який є перспективним об"єктом екологічного моніторингу. Встановлено, що ...
324626
  Фединяк Г.С. Вплив деяких рішень ООН на розвиток норм права України, що регулюють трудові відносини з іноземним елементом // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 211-218. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
324627
   Вплив деяких хімічних канцерогенів довкілля на захворюваність на гормонозалежні пухлини та можливі механізми його реалізації / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко, В.Ф. Бабій, Д.О. Главачек // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (99). – С. 44-55. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 2077-7477
324628
  Чугай А.В. Вплив джерел техногенного забруднення на якість морських вод прибережної зони північно-західної частини Чорного моря // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 67-76. – ISSN 0868-6939


  У роботі виконано аналіз впливу джерел техногенного забруднення та оцінку якості морських вод прибережної зони північно-західної частини Чорного моря за 2006-2013 рр. Визначено основні джерела забруднення морських вод. The paper examined an impact of ...
324629
  Аскерова А. Вплив дзен-буддизму на бусідо // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 4-11
324630
  Шайкевич І.А. Вплив дзеркальної складової розсіяного світла на величину білизни паперу в залежності від шорсткості його поверхні / І.А. Шайкевич, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 326-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Шляхом чисельного моделювання отримано залежність білизни паперу від шорсткості його поверхні у випадку малих (0-0.08мкм) та великих (1-4мкм) нерівностей. Показано, що у обох випадках вимірювана білизна залежить від шорсткості поверхні паперу, що може ...
324631
  Полюхович М.Г. Вплив диверсифікації виробництва на підприємства лісового господарства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 101-103 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
324632
  Богуславський Є.І. Вплив диверсифікації на життєвий цикл фірми / Є.І. Богуславський, А.О. Черниченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 153-157
324633
  Момонт Т.В. Вплив диверсифікаційних процесів на організацію бухгалтерського обліку суб"єктів туристичної індустрії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 210-215. – ISSN 2222-4459
324634
   Вплив дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі. Роль детергентних властивостей та процесів гідроксилювання / О.Д. Синельник, С.П. Весельський, М.О. Карпезо, Т.Б. Синельник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  В експериментах на ізольованій перфузованій печінці щурів досліджувався вплив на секрецію жовчі дигідроксижовчних кислот, що відрізняються за детергентними властивостями. Виявлено: для гідрофобних кислот за підвищення їх концентрації в перфузаті ...
324635
  Когут У.І. Вплив динаміки обсягів виробничо-господарської діяльності на рівень витрат підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.62-66. – ISSN 0321-0499
324636
  Голюк В.Я. Вплив динаміки обсягів населення на зростання ВВП у Індії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 109-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
324637
  Шевчук Віктор Олексійович Вплив динаміки промислового виробництва регіону та географії зовнішньої торгівлі на технологічний експорт/ / Шевчук Віктор Олексійович, Черкас, // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 34-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано процес географічної диверсифікації зовнішньої торгівлі України в контексті стимулювання технологічного експорту. Проведено оцінку динаміки промислового виробництва областей України та досліджено його вплив на структуру експорту. ...
324638
  Коротаєва Ю.В. Вплив динаміки прямих іноземних інвестицій України на структуру експортно-імпортних операцій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 68-72. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
324639
  Огризко Р.В. Вплив дипломатичних представництв на формування громадської думки в країні перебування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 185-188.
324640
  Бочко О.Ю. Вплив директ-маркетингу на поведінку споживачів / О.Ю. Бочко, З.І. Соломка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 57-60. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
324641
  П"ятецька О.В. Вплив дисипативного розігріву на показники п"єзоелектричного сенсора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглядається задача про вплив температури дисипативного розігріву на эфективність роботи п"єзоелектричних сенсорів при вимушених резонансних коливаннях тонких в"язкопружних прямокутних пластин з шарнірним закріпленням торців. Розв"язок задачі одержано ...
324642
  Гречан А.П. Вплив дисконтування грошових потоків на показники ефективності інвестування // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 111-117. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
324643
  Черишов В.А. Вплив дисліпідемії на ефективність гіпотензивної терапії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і гіпертонічною хворобою / В.А. Черишов, О.В. Бабенко, І.А. Валентинова // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 7-16. – ISSN 1605-7295
324644
  Олексін М.І. Вплив дисперсії і нелінійних ефектів оптичного волокна на параметри транспортних систем : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Олексін М. І.; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:14 назв
324645
   Вплив дисперсності наповнювача на фізико-механічні та електрофізичні характеристики нанокомпозиційного матеріалу фторопласт - термічно розширений графіт / С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко, О.І. Бошко, М.М. Дашевський, К.О. Іваненко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 186-191. – ISSN 1818-1724
324646
  Бошко О.І. Вплив дисперсності термічно розширеного графіту на фізичні характеристики композиційного матеріалу фторопласт-карбон / О.І. Бошко, Т.Г. Авраменко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 34
324647
  Олещук А.В. Вплив дисперсності частинок термічно розширеного графіту на електроопір при стисканні / А.В. Олещук, С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 50-51
324648
  Цифра Юлія Вплив диспропорції військових витрат членів НАТО на майбутнє альянсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "військово-економічне співробітництво" в теорії військово-економічної стратегії особливо поширилося у зв"язку з розвитком стратегічних відносин усередині Північноатлантичного альянсу після прийняття до його складу нових членів. Нині ...
324649
  Цирфа Юлія Вплив диспропорції військових витрат членів НАТО на майбутнє альянсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "військово-економічне співробітництво" в теорії військово-економічної стратегії особливо поширилося у зв"язку з розвитком стратегічних відносин усередині Північноатлантичного альянсу після прийняття до його складу нових членів. Нині ...
324650
  Цирфа Ю. Вплив диспропорції військових витрат членів НАТО на майбутнє альянсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33.
324651
  Козюк В. Вплив дистанції влади та ціннісних орієнтирів на олігархіям та розвиток кроні-секторів в сучасних економічних системах / В. Козюк, О. Длугопольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено вплив дистанції влади на розвиток олігархічних економік та кроні-секторів, до яких належать галузі із домінуванням ренто-орієнтованої поведінки. Проаналізовано взаємозв"язок дистанції влади із деякими показниками соціально-економічного ...
324652
  Петрушенко Ю. Вплив дистанції культур на розвиток міжнародних економічних відносин // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 85-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1811-3141
324653
   Вплив дистанційного навчання школярів 1-11 класів під час пандемії Сovid-19 на їх психоемоційний стан / С. Гозак, О. Єлізарова, Т. Станкевич, Н. Дюба, А. Парац, Н. Лебединець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 27-32. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
324654
  Потонська О. Вплив дитячих страхів на толерантність дорослої людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 52-57. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
324655
  Городецька Т.Е. Вплив диференціації доходів населення на формування соціальних шоків у суспільстві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 94-99
324656
  Головчук М.Я. Вплив діаметра високолегованих порошкових дротів на структуру і фізико-механічні характеристики електродугових покриттів : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Головчук Мирослав Ярославович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
324657
  Солнцев С.О. Вплив діджитал-технологій на політику просування / С.О. Солнцев, Л.І. Сапега // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 60-68


  У статті проаналізовано та досліджено інструменти просування на основі діджитал-технологій. Особливу увагу приділено відмінностям планування просування, зміні маркетингових інструментів, які враховують тенденції сучасного бізнесу і пов"язані зі зміною ...
324658
  Румянцев А.П. Вплив діджиталізації на глобальну професійну трансформацію робочої сили / А.П. Румянцев, Т.К. Ковбич // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 92-98. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
324659
  Застрожнікова І.В. Вплив діджиталізації на кадрову політику в аграрному секторі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 77-81. – ISSN 2306-6814
324660
  Тульчинська С.О. Вплив діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення економічної безпеки підприємства / С.О. Тульчинська, О.С. Солосіч, В.В. Чорній // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 54-58. – ISSN 2306-6814
324661
   Вплив діелектричних підкладинок на добротність напівхвильового резонатора поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша, А.І. Ребіков, Є.А. Лебідь, С.І. Тягульский // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 328-336. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто можливість варіювання добротністю надпровідного резонатора поверхневої хвилі та його мідного аналога за допомогою діелектричних підкладинок з різними мікрохвильовими властивостями. Теоретично показано, що мікрохвильові властивості ...
324662
  Бондаренко О.В. Вплив дієслівних, займенникових, числівникових прирощень суб"єктивного характеру на інфраструктуру простого речення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 209-213
324663
   Вплив діоксиду карбонату і температури на ріст Ambrosia artemisifolia L / О.Я. Буждиган, баглей, С.С. Костишин, Н.М. Марків // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 107-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2077-4893
324664
   Вплив діоксиду цирконію на віддільність шлакової корки при наплавленні / В. Сокольський, О. Роїк, І.І. Рябцев, І.О. Рябцев, Д. Міщенко, В. Токарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 12-14. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Проведено обґрунтування (на основі даних рентгенографічного аналізу) доброї віддільності шлакової корки при зварюванні при додаванні в шихту порошкового дроту діоксиду цирконію The substantiation (is conducted on the basis of the data of X-ray ...
324665
  Перхач Оксана Вплив діяльності будівельної фірми тов "ІММ" на довкілля / Перхач Оксана, Самотос Уляна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 167-173 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
324666
  Рубан Л.М. Вплив діяльності Джона Холта (1923-1985) на реформування освіти у США // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 64-65
324667
  Васильців Т.Г. Вплив діяльності інстииуційних інвесторів небанківського типу на розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг / Т.Г. Васильців, С.В. Черкасова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 252-260. – ISSN 1993-6788
324668
  Храмова-Баранова Вплив діяльності історичних особистостей на розвиток культурного життя і мистецтва України / Храмова-Баранова, Н.О. Горбатова // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С. 48-55. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)


  "В Україні національну ідею започатковують члени Кирило-Мефодіївського товариства, а саме М. Костомаров, Т. Шевченко, П. Куліш".
324669
  Радзієвська В.В. Вплив діяльності Конституційного Суду України на систему прав і свобод людини та громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 153-159
324670
  Надольна Г.М. Вплив діяльності людини на рослинний і тваринний світ (на прикладі Київського Полісся) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географії ; Вип. 12)
324671
  Шевченко А.Ю. Вплив діяльності міжнародних установ на правове регулювання банківського нагляду в Європейському Союзі // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 4 (17). – С. 63-66
324672
  Васильчук Є.О. Вплив діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань на криміногенну ситуацію в Україні. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 256-262. – ISSN 2076-1554
324673
  Сазонець І.Л. Вплив діяльності неприбуткових організацій на соціально-економічний розвиток країни / І.Л. Сазонець, Н.А. Сіпайло // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 116-124. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
324674
  Баскакова Л.В. Вплив діяльності Новокраматорського машинобудівного заводу на навколишнє природне середовище / Л.В. Баскакова, Н.Б. Кравченко, О.О. Сафонова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 89-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
324675
   Вплив діяльності органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області на розвиток підприємництва : [аналітичний звіт] / [Літвінов О.В. та ін. ; за заг. ред. О.В. Літвінова] ; Дніпропетровська обласна громадська організація ; "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики". – Дніпропетровськ : Монолит, 2011. – 170 с. : іл., схеми, табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-2252-36-1
324676
  Кондратьєва Д. Вплив діяльності П. Куліша на формування національної ідеї // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 17
324677
  Ісмаілова О.В. Вплив діяльності ресурсних центрів Черкаської області на сталий розвиток регіону // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 97-100 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2411-4049
324678
  Овдіна Н.О. Вплив діяльності Світового банку на прискорення соціально-економічного розвитку країн Африки // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 54-57. – ISBN 978-617-696-385-1
324679
  Шевченко О.В. Вплив діяльності стратегічної ради з публічної дипломатії та її партнерських організацій на підтримку міжнародного бренду Великої Британії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 45-55.
324680
  Рубан І.М. Вплив діяльності ТНК на економічне зростання країн з перехідною економікою: завдання регулятивної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 23-24
324681
  Нікітіна Т.Д. Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на національні економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 11-17
324682
  Пухлянко М.Є. Вплив діяльності Ф. Ліста на формування принципів менеджменту та PR в академічній музиці // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 177-181. – ISSN 2312-4679
324683
  Багмет О.Б. Вплив Дніпровського каскаду водосховища на сучасний геоморфогенез прилеглих територій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 55-62. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
324684
   Вплив добавок АІ2О3, Nb2O5, Ta2O5 та ZrO2 на властивості Ві2Sr2CACu2О8+б / С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, Ю.О. Галаган, Т.А. Зеленько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-54. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію ВТНП зразків на основі Bi2Sr2CaCu2O8+б з добавками Al2O3, Nb2O5, Та2О5 та ZrO2. Досліджено вплив добавок на надпровідні властивості бісмутової кераміки та вміст кисню в зразках. Показано, що введення оксидів алюмінію, цирконію, ніобію ...
324685
   Вплив добавок кобальту до нанорозмірного [хімічна формула] на газочутливі властивості сенсорів до монооксиду вуглецю / Л.В. Шувар, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, В.П. Ручко, Н.М. Деркаченко, Л.П. Олексенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 136
324686
  Ковердун Т.С. Вплив добавок лапоніту на процеси структуроутворення при висушуванні крапель суспензій нанотрубок / Т.С. Ковердун, М.І. Лебовка // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 13-14
324687
   Вплив добавок церію до нанорозмірного SnО2 на газочутливі властивості адсорбційно-напівпровідникових сенсорів до водню / Н.В. Чубаєвська, Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, О.П. Ріпко, В.П. Ручко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 187
324688
  Фещенко В.П. Вплив добрив і меліорантів на продутивність, якість і нагромадження радіоцезію в урожаї зеленої маси кукурудзи на торфово-болотних грунтах Полісся України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Фещенко В.П.; Держ. агроеколог. акад. України. – Житомир, 1998. – 16л.
324689
  Карбівська У.М. Вплив добрив на ботанічний склад різностиглих злакових трав в умовах Прикарпаття // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С 91-97 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
324690
  Кудрявицька А.М. Вплив добрив на вміст елементів мінерального живлення в рослинах пшениці озимої та ярової / А.М. Кудрявицька, К.С. Карабач // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 4. – С. 68-77. – ISSN 2706-7688
324691
  Літвінова О.А. Вплив добрив на накопичення лабільної органічної речовини сірого лісового грунту у польовій сівозміні / О.А. Літвінова, Ю.Д. Боднар // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 39-42 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
324692
   Вплив добрив на накопичення мікроелементів і важких металів у сірому лісовому грунті / С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, О.В. Дмитренко, Л.П. Молдаван // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
324693
  Трембіцька О.І. Вплив добрив на родючість та агроекологічний стан дерново-підзолистих грунтів, забруднених радіонуклідами : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 03.00.16 / Трембіцька О.І. ; М-во аграр. політ. та прод. України. – Житомир, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв.
324694
  Лихочвор А.М. Вплив добрив на формування продуктивності рижію // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 116-123 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
324695
  Біднина І.О. Вплив добрив та мікробних препаратів на продуктивність сільськогосподарських культур в умовах зрошення на півдні України // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 42-45 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0587-2596
324696
  Бикін А.В. Вплив добрив та позакореневих підживлень на елементи структури врожаю рослин сої за мінімізації обробітку грунту / А.В. Бикін, О.Л. Козачок // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 110-117 : табл. – Бібліогр.: с. 117. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
324697
  Сметанська І.М. Вплив добрив у сівозміні на фізіологічні та агрохімічні показники, врожай та якість кукурудзи на силос на карбонатному лічно-чорнозеиному грунті : Автореф. дис. ...канд. сільскогосп. наук: Спец. 06.01.04 / І.М. Сметанська; Каб. мін України; Нац. аграрний ун-т. – Київ. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
324698
  Іванюк Микола Федорович Вплив довготривалого застосування систем основного обробітку грунту на продуктивність культур в ланці зерно-бурякової сівозміни правобережного лісостепу України : Автореф... канд. сіль.-госп.наук: 06.00.01 / Іванюк Микола Федорович; Національний аграрний ун-т. – К., 1995. – 23л.
324699
  Вихованець Г.В. Вплив довжини розбігу вітрового потоку на розвиток еолового процесу на піщаних берегах морів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-41 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Еолові процеси на піщаних берегах морів корінним чином різняться від еолових процесів у піщаних пустелях. Серед відмінних рис варто відзначити довжину розгону вітрового потоку, на межах якої відбувається насичення вітропіщаного потоку до такого ...
324700
  Гречуха С.В. Вплив додаткового опору диханню на функціонування кардіореспіраторної системи веслувальників високої кваліфікації / С.В. Гречуха, С.О. Коваленко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 30-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-7894
324701
  Радченко О. Вплив додецилсульфату натрію на деякі біологічні властивості staphylococcus aureus / О. Радченко, Л. Степура, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Порівняно біологічні властивості вихідного штаму Staphylococcus aureus та його варіанту, що впродовж 4 пасажів культивували на МПА з аніонною поверхнево-активною речовиною (ПАР) додецилсульфатом натрію (ДСН). Показано, що дія ДСН супроводжується зміною ...
324702
   Вплив додецилсульфату натрію на морфологію клітин Stenotrophomonas maltophilia / М. Борецька, О. Радченко, Л. Степура, Ю. Юмина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-26. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Культивування Stenotrophomonas maltophilia на МПА з додецилсульфатом натрію в концентрації 0,005% призводило до суттєвих змін у морфології клітин. Уже після першого пасажу клітини вкорочувалися з 2,05 до 1,2 мкм, погано поглинали барвник сафранін. ...
324703
  Радченко О. Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні властивості бактерій роду Сorynebacterium / О. Радченко, Л. Степура, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-14. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Порівняно фізіолого-біохімічних властивостей вихідних штамів Corynebacterium glutamicum 22Л, C.glutamicum УКМ Ас-733, C.variabilis УКМ Ас-717 та їх варіантів, що впродовж 4 пасажів культивували на МПА з аніонною поверхнево-активною речовиною(ПАР) ...
324704
  Степура Л. Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні та цито-морфологічні властивості дріжджів родів Сandida і saccharomyces / Л. Степура, О. Радченко, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-87. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Порівняно фізіолого-біохімічні та цито-морфологічні властивості вихідних штамів Сandida albicans ATCC 10331, Saccharomyces sp. КНУ 1 та їх варіантів, які культивували на середовищі Сабуро з аніонною поверхнево-активною речовиною (ПАР) додецилсульфатом ...
324705
  Воловик В.М. Вплив доетнічного страту на формування етнокультурних ландшафтів Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 159-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв.
324706
  Баришполець О.Т. Вплив дозвіллєвих медіапрактик учнів на розвиток їхніх аналітичних здібностей // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 107-115
324707
  Худайбердиєва О.А. Вплив доісламських вірувань на формування духовної культури та побуту кримських татар і ногайців : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Худайбердиєва Оксана Аширгельдиєвна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
324708
  Худайбердиєва О.А. Вплив доісламських вірувань на формування духовної культури та побуту кримських татар і ногайців : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Худайбердиєва Оксана Аширгельдиєвна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 288 арк. – Додатки: арк. 253-288. – Бібліогр.: арк. 209-252
324709
  Вишньов В.М. Вплив доктринальних підходів Індії та Пакистану до застосування ядерної зброї на формування системи регіонального ядерного стримування // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 54-58


  Індо-пакистанський конфлікт, що триває з середини XX ст. із набуттям ядерного статусу Індією та Пакестаном становив реальну загрозу обміну ракетно-ядерними ударами між двома державами. Лише раціональний підхід керівництва Індії та Пакистану до ...
324710
  Макаренко Є.А. Вплив доктрини глобальної цивілізації на міжнародний розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 161-167. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто теоретичні проблеми глобалізації, проаналізовано Декларацію глобальної цивілізації як ідеології інформаційного суспільства, висвітлено концепції антиглобалізму та сучасні моделі міжнародного співробітництва. The article focuses on theoretic ...
324711
  Вавженчук С.Я. Вплив доктрини дотримання трудових прав на кодифікаційні процеси трудового законодавства // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 51-53. – ISBN 978-617-7450-09-1
324712
  Селищев Л.О. Вплив домішки на стаціонарні режими повзучості опромінених матеріалів / Л.О. Селищев, В.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-38. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Теоретично розглянуто вплив домішки на стаціонарні режими повзучості опромінених матеріалів у рамках моделі ковзання дислокацій, що лімітоване їх переповзанням. Ураховано, що ковзальна дислокація здатна захоплювати точкові дефекти та їх малі скупчення, ...
324713
  Чорнобук С.В. Вплив домішки оксиду ітрію на структуру та властивості металевого гафнію / С.В. Чорнобук, М.І. Чередник, В.А. Макара // Фізика і хімія твердого тіла / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Т. 17, № 2. – С. 207-212. – ISSN 1729-4428
324714
   Вплив домішок Pt та Pd на чутливість сенсорів на основі SnO2 до Н2, та їх каталітична активність в реакції окиснення водню / В.К. Яцимирський, Н.П. Максимович, Н.В. Нікітіна, О.Ю. Болдирєва, О.Г. Телєгєєва // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 36-40. – ISBN 966-594-601-3
324715
   Вплив домішок Pt та Pd на чутливість сенсорів на основі SnO2 до Н2, та їх каталітична активність в реакції окиснення водню / В.К. Яцимирський, Н.П. Максимович, Н.В. Нікітіна, О.Ю. Болдирєва, О.Г. Телєгєєва // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
324716
  Соловйов Д.В. Вплив домішок на властивості ліпідних мембран та фазові переходи в них : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14, 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 278 арк. – Додатки: арк. 270-278. – Бібліогр.: арк. 236-269
324717
  Соловйов Д.В. Вплив домішок на властивості ліпідних мембран та фазові переходи в них : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14, 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
324718
  Шастун В.В. Вплив домішок на енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шастун Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 120 л. – Бібліогр.: л. 110-120
324719
  Островський І.В. Вплив домішок на релаксацію фотопровідності і рухливість дислокацій у кристалах кремнію / І.В. Островський, Л.П. Стебленко, А.Б. Надточій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 461-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто вплив методів вирощування зразків кремнію на релаксацію фотопровідності. Показано, що різний вміст домішок в кристалах кремнію, пов"язаний з різними способами вирощування, викликає відмінність рекомбінаційних властивостей і ...
324720
  Герцріікен С. Вплив домішок на рентгенівський край поглинання заліза в його сплавах з хромом / С. Герцріікен, І. Дехтяр, С. Каральнік, 1952. – С. 231-237
324721
  Кізюн О.В. Вплив домішок на фізико-хімічні властивості VPO-каталізаторів окиснення н-пентану : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Кізюн Олена Валеріївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
324722
  Киричевський Г.А. Вплив домішок на швидкість конденсаційного росту крапель води в середовищі водяна пара-азот / Г.А. Киричевський, В.М. Нужний, О.О. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-54. – (Фізика ; Вип. 1)


  Було проведено цикл дослідів із конденсації водяної пари в камері Вільсона. Як газотеплоносій використали азот. Було досліджено вплив домішок у газову фазу на швидкість конденсації. Як домішки використано: -тетрахлорметан, фреон-113 та н-нонан. ...
324723
  Жмудський О.З. Вплив домішок нікелю на процес штучного старіння алюміній-мідних сплавів / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк, 1958. – 51-56 с.
324724
  Носенко А.В. Вплив домішок перехідних елементів на структурочутливі характеристики аморфних металевих сплавів Fe-Si-B : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Носенко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 152 л. – Бібліогр.: л. 140-152
324725
  Носенко А.В. Вплив домішок перехідних елементів на структурочутливі характеристики аморфних металевих сплавів Fe-Si-B : автореф. дис. ...канд. фіз-мат. наук : 01.04.13 / Носенко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
324726
  Беляєв Г.Б. Вплив домішок сірки на утворення тріщин у зварних з"єднаннях жароміцних нікелевих сплавів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.01 / Беляєв Григорій Борисович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв
324727
  Плазій Є.Д. Вплив донних відкладів на кисневий режим водосховища в зимовий період // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 493-497 : Табл. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-129-3
324728
   Вплив донорних розчинників на процеси полімеризації [бета]-дикетонатів купруму / О.С. Бережницька, О.В. Хаврюченко, В.Я. Зуб, І.О. Савченко, Є.А. Мазуренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-25. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методом ЕПР спектроскопії досліджено процеси взаємодії ненасичених [бета]-дикетонатних комплексів купруму з органічними донорними розчинниками. Показано, що наявність такої взаємодії дозволяє значно підвищити активність комплексів у реакціях ...
324729
  Самойленко С.О. Вплив допування на процес наноутворення, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Самойленко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 136 арк. – Бібліогр.: арк. 126-136
324730
  Самойленко С.О. Вплив допування на процес наноутворення, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Самойленко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
324731
  Назаренко Е.Є. Вплив досвіду зарубіжних країн на нормативне забезпечення розвитку іпотечної системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 98-101
324732
  Осійський Ю. Вплив досвіду концепцій безперервної освіти дорослого населення за кордоном на визначення його розвитку в Україні // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 183-186


  Розкривається сутність безперервної освіти. Порівнюються концепції безперервної освіти за кордоном і в Україні. Автором статті визначаються шляхи модернізації сучасної післядипломної освіти в системі безперервної освіти України.
324733
  Мекшун Л.М. Вплив досліджень представників стокгольмської школи на економічний розвиток Швеції // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 35-42. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
324734
  Коршак О.Л. Вплив дофаміну на пентагастринову і гістамінову шлункову секрецію / О.Л. Коршак, А.Ф. Косенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 32-39. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Дослідженнями на собаках із фістулами шлунка за Басовим і стимуляцією гастринових і гістамінових рецепторів показано, що дофамін стимулює гістамінову і пригнічує пентагастринову шлункову секрецію. Блокада дофамінових рецепторів церукалом не ...
324735
  Берегова Т.В. Вплив дофаміну на стимульовану шлункову секрецію в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-69. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Дослідження проведені в хронічних експериментах на дев"яти собаках із фістулами фундального відділу шлунку. Встановлено, що в собак із інтактною нервовою системою дофамін пригнічує шлункову секрецію, стимульовану пентагастрином, гістаміном і інсуліном, ...
324736
  Плотніков О.В. Вплив доходів бюджету на формування стабілізаційного фонду: світовий досвід : бюджет / О.В. Плотніков, І.В. Іголкін // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 3-11. – Бібліогр.: 12 назв
324737
  Клівіденко Л.М. Вплив доходів державного бюджету на соціально-економічний розвиток України / Л.М. Клівіденко, Б Ю. Прокопишин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 46-49
324738
  Мірошниченко О.Ю. Вплив доходів на рівень та структуру споживання домогосподарств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 315-321


  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти статистичного оцінювання впливу доходів на рівень й структуру споживання домогосподарств.
324739
  Кучера О.В. Вплив доходів населення на обсяги банківського споживчого кредитування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 444-445. – ISBN 978-966-188-219-4
324740
  Павловська О. Вплив доходів та заробітної плати на зайнятість населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-8. – Бібліогр.: с. 4, 7, 8
324741
   Вплив дражирувальної оболонки на якість насіння сортів цикорію коренеплідного / В.П. Миколайко, В.А. Доронін, Ю.А. Кравченко, В.В. Доронін // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 90-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2310-9270
324742
  Потапенко Г.І. Вплив драматургії І. Котляревського на розвиток українського театру ХІХ століття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 81-91. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
324743
   Вплив дробавок церію на сенсорні властивості нанорозмірних напівпроводникових матеріалів на основі SnO2-Sb2O5 / Л.П. Олексеенко, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, Г.О. Арінархова, Г.І. Сколяр, В.П. Ручко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 32-38. – ISSN 0041-6045
324744
  Сухацький Р. Вплив Другої світової війни на подальший розвиток радіотехніки в УРСР (1946-1959) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 65-68
324745
  Посвістак О.А. Вплив Другої світової війни на шлюбно-сімейні стосунки та розвиток психологічних знань про сім"ю // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (39). – С. 206-215. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
324746
  Ларкіна О.О. Вплив друкованих видань Просвітництва на становлення людини // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 71-72
324747
  Данилюк К.В. Вплив дуальної системи професійного навчання на інклюзивний процес // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (29 жовт. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – С. 60-62
324748
  Грибовська М.В. Вплив духовно-культурних особливостей українського народу на формування національної філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 17-18
324749
  Логвин М.М. Вплив духовно-релігійних чинників на розвиток суспільства (на прикладі України та Латвії) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 132-136 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
324750
  Місюра В. Вплив духовної особистоті на розвиток історії держави. Преподобний Іов Почаївський // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 172-175
324751
  Федько Р. Вплив духовної спадщини Преподобного Ісака Сирійського на літературу та світогляд Федора Достоєвського // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 147-154. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
324752
  Толочко Д.В. Вплив еволюції теоретико-методологічних засад вітчизняної історичної науки на інтерпретацію трипільської культури в кінці ХХ - початку ХХІ століття // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
324753
  Черняков Б.І. Вплив еволюції технологій ілюстрування на розвиток художнього оформлення видань : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 24с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.1 : Ілюстрування періодичних видань 18 - початку 19 ст.: Пошуки журналістської специфіки і техніки відтворення зображення. Тексти лекцій)
324754
  Рогожа М.В. Вплив еволюційної теорії на розвиток зоогеографічних досліджень українських вчених // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 213-228


  Особливий внесок у розвиток дарвінизму зробили вчені Київського університету: О.О. Ковалевський, О.М. Северцов, І.І. Шмальгаузен, Б.О. Домбровський, М.М. Воскобойников, М.В. Бобрецький, Б.М. Мазурмович, К.Ф. Кесслер
324755
  Яценко В.Ф. Вплив еволюційної трансформації соціально-економічної системи на теорію бухгалтерського обліку // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 71-79 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
324756
  Кравчук М. Вплив Ейлера на дальший розвиток математики / М. Кравчук. – Київ, 1935. – 46с.
324757
   Вплив екзогенних оксидів азоту на баланс вільнорадикальних процесів в організмі мишей / Л.І. Маковецька, О.Б. Ганжа, О.А. Главін, О М. Пашкевич Дружина // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 4-9 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
324758
  Гольдфельд І.А. Вплив екзогенних та ендогенних факторів на висоту контакту алювіальних фацій р. Десни // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 137-141 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
324759
  Батура І.О. Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та регенерацію стегнової кістки щурів різного віку : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Батура І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
324760
  Батура І.О. Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та регенерацію стегнової кістки щурів різного віку (експериментальне дослідження) : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія та гістологія / Батура І.О.; Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України". – Харків, 2008. – 149л. – Бібліогр.: л.134-149
324761
   Вплив екзогенного ліз-плазміногену на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів / Рока-Мойя, Д. Жерносєков, Е. Золотарьова, Т. Гриненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-36. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив Ліз-плазміногену на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів людини. Показано, що екзогенний Ліз-плазміноген знижував агрегаційну здатність тромбоцитів, впливаючи, головним чином, на другу хвилю агрегації. Фібриновий DD-фрагмент ...
324762
   Вплив екзогенного мелатоніну на ліпідний та амінокислотний склад органічного матриксу кісткової тканини / В.Я. Березовський, І.Г. Літовка, С.П. Весельський, Т.М. Заморська, Р.В. Янко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 3. – С. 78-82. – ISSN 1561-8889
324763
  Авксентьєва О.О. Вплив екзометаболітів мікроміцетів роду FUSARIUM на ростову реакцію і активність пероксидази у ізогенних за генами VRN ліній пшениців умовах IN VIVO та IN VITRO / О.О. Авксентьєва, Н.В. Терентьєва // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – С. 46-56. – (Серія "Біологія" ; вип. 1 (43)). – ISSN 1992-4917
324764
   Вплив екологічних умов на вирощування цьоголіток коропо-сазанових гібридів різного походження / У.С. Куць, А.Я. Тучапська, О.П. Добрянська, Г.А. Куріненко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 106-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
324765
  Сініціна Л.В. Вплив екологічних умов на морфологічні особливості листків Ginkgo biloba L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-44. – (Біологія ; Вип. 34)


  Проаналізовано морфологічні особливості листкової пластинки Ginkgo biloba L. Особливу увагу приділено встановленню зв"язку між морфологічними особливостями листків та екологічними умовами зростання рослин. Встановлено тенденцію до зменшення площі, ...
324766
   Вплив екологічних факторів на алелопатичну активність грунту газонних трав / О. Павлова, Н. Елланська, О. Юношева, І. Хохлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено динаміку алелопатичної активності та чисельності мікроорганізмів певних таксономічних груп у ризосфері 7 видів газонних трав. Виявлено зв"язки між кількістю мікроорганізмів різних груп, кліматичними факторами та алелопатичною активністю грунту ...
324767
  Ільяшенко В.А. Вплив екологічних факторів на досягнення продовольчого забезпечення населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 85-86.
324768
  Алєксєєв О.О. Вплив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 187-196. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2476626
324769
  Пилипенко Л.А. Вплив екологічних чинників на вилуплювання личинок цистоутворювальних видів нематод / Л.А. Пилипенко, К.А. Калатур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 168-174. – ISSN 2077-4893
324770
  Захарчук В.А. Вплив екологічних чинників на відновлення лісових екосистем на перелогах Житомирського Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 117-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
324771
   Вплив екологічних чинників на формування якості зерна пшениці озимої (Triticum aestivum L.) сортів миронівської селекції / Б.В. Близнюк, О.А. Демидов, В.В. Кириленко, О.В. Гуменюк, С.В. Пикало // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 63-72. – ISSN 2077-4893
324772
  Августинович М.Б. Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 110-117 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
324773
  Герецун Г.М. Вплив екологічно небезпечних опадів на властивості міських грунтів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 106-110. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
324774
  Мальований М.С. Вплив екологічної свідомості населення на стан екологічної безпеки держави / М.С. Мальований, О.В. Харламова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 11-13. – Бібліогр.: 5 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
324775
  Машко А.О. Вплив еколого-географічних чинників на розвиток агропродовольчого комплексу Черкаської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 221-230 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
324776
  Вітенко І. Вплив еколого-географічної ситуації на сприятливість природних умов проживання населення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 161-167 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
324777
  Прістер Б.С. Вплив еколого-грунтових умов на формування радіаційної ситуації на територіях, забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС / Б.С. Прістер, В.А. Проневич // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 112-120. – ISSN 2077-4893


  Розглянуто особливості формування радіаційної ситуації в сільськогосподарському виробництві на територіях, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. На основі узагальнення післяаварійного досвіду здійснено оцінку ефективності систем ...
324778
  Черевко І.В. Вплив еколого-економічних факторів на інтенсифікацію використання земельних ресурсів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 21-25 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
324779
  Саянний О.Ю. Вплив економіки знань на відтворення робочої сили: особливості та тенденції сучасності / О.Ю. Саянний, Л.В. Харкянен // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 80-84
324780
  Губар О.Є. Вплив економіки на ринок страхових послуг України: сучасний стан та перспективи розвитку // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 2076-4561
324781
  Шевчук О. Вплив економіко-організаційних форм торгівлі на функціонування споживчого ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню впливу різних форм організації торгівлі та їх комбінації на функціонування споживчого ринку України. Аrticle is devoted to research of influence of the different forms of organization of trade and their combination on ...
324782
  Юськів В.М. Вплив економічних відхилень на діяльність автосервісних підприємств вантажних автомобілів / В.М. Юськів, І.Б. Соколовський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 160-168. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
324783
  Головатюк В.М. Вплив економічних і політичних факторів на привабливість інвестиційного середовища : інвестиції / В.М. Головатюк, О.А. Чечелюк // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 111-128 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
324784
  Вдовиченко А. Вплив економічних і політичних циклів на дискреційну складову фіскальної та монетарної політики в Україні / А. Вдовиченко, Г. Орос // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 7-19. – ISSN 1818-5754
324785
  Королькова І.М. Вплив економічних криз на сталість господарських систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 123-128
324786
  Берлінг Р.З. Вплив економічних понять на розуміння і формування суті еколого-економічного потенціалу підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 11-17. – ISSN 0321-0499
324787
  Анісімова О. Вплив економічних протиріч в системі міжнародної економіки на економічну систему України / О. Анісімова, О. Куровська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 379-381. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
324788
  Дорош А.Й. Вплив економічних регуляторів на ефективність управління землекористуванням у територіальних громадах // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 58-66. – ISSN 2310-4678
324789
  Рогач О.І. Вплив економічних санкцій на діяльність багатонаціональних фірм у ПАР у період апартеїду (1962-1990) // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 174-191. – ISBN 978-966-933-059-8
324790
  Шнирков О.О. Вплив економічних санкцій США на економіку Росії // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 149-160. – ISBN 978-966-933-059-8
324791
  Ус І.В. Вплив економічних суперечностей між країнами - учасницями СОТ та інституційний розвиток цієї організації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16-24. – ISSN 1993-6788
324792
  Колянова Т.В. Вплив економічних та психологічних факторів на імунну систему організму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 248-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано основні поняття, функції та механізми роботи природженого та набутого імунітетів. Виділено та систематизовано психологічні та економічні показники (фактори), описано їх вплив на стан імунної системи людини, визначені результати цього ...
324793
  Новикова І.В. Вплив економічних чинників на ефективність корпоративних пенсійних програм : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-53. – Бібліогр.: 10 назв
324794
   Вплив економічних чинників на процес будівництва та розвитку Збройних Сил України / Р.В. Бойко, О.М. Семененко, І.М. Плосконос, Ю.В. Ольшевський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 60-66


  У статті розглянуто економічні чинники, що впливають на процес будівництва та розвитку Збройних Сил України. Проаналізовано вплив цих чинників щодо подальшого вибору шляхів та напрямів розвитку Збройних Сил України та можливе їх врахування під час ...
324795
  Заплетнюк М.А. Вплив економічних чинників на формування громадянського суспільства в Україні (1990-і рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 71-74. – ISBN 978-966-493-962-8
324796
  Шевчук П.І. Вплив економічних чинників, пов’язаних із рівнем доходів населення, на пенсійну систему України / П.І. Шевчук, А.П. Шевчук // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 309-321
324797
  Колісник З.Б. Вплив економічних, організаційних та екологічних факторів на результати функціонування найбільших лісопромислових компаній // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 108-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
324798
  Кищенко Г.І. Вплив економічного забезпечення ВНЗ на демократизацію вищої освіти: система критеріїв і показників // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 161-164. – ISBN 966-594-559-9
324799
  Українець Л.А. Вплив економічного зростання на стан навколишнього середовища у Китаї / Л.А. Українець, І.С. Тріщ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 455-460. – ISSN 0321-0499


  Зроблено спробу застосувати екологічну криву Кузнеця для аналізу економіки Китаю.
324800
   Вплив економічного розвитку країни на формування системи професійного навчання безробітних / В.Г. Федоренко, Л.М. Капченко, Є.В. Бондаренко, Р.Л. Капченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 4-7
324801
  Курило О.В. Вплив економічного фактору на розвиток міжетнічних відносин в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 84-92. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядаються питання впливу економічного фактору на міжетнічні відносини в Україні, а також на розвиток регіональних (автономних) тенденцій в контексті економічної ситуації.
324802
  Скребець І.В. Вплив економічної безпеки на стратегічну захищеність підприємства на мікрорівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 56-63. – ISSN 1993-6788
324803
  Зятковський І.В. Вплив економічної влади на розвиток і становлення сучасних бізнес-структур : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 41-47. – Бібліогр.: 21 назва
324804
  Фліссак К. Вплив економічної дипломатії на врегулювання зовнішньої заборгованості держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 103-113. – ISSN 1818-5754
324805
  Мамалига О.О. Вплив економічної дипломатії на діяльність суб"єктів міжнародного бізнесу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мамалига Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 232 арк. – Додатки: арк. 211-232. – Бібліогр.: арк. 197-210
324806
  Мамалига О.О. Вплив економічної дипломатії на діяльність суб"єктів міжнародного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мамалига Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
324807
  Щелкунова М.С. Вплив економічної інтеграції на добробут країни // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний, університет "Юридична академія України, імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 79-85. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 3 (10)). – ISSN 2218-8010
324808
  Литвинов О.О. Вплив економічної конвергенції на цінову стабільність в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 2 (31). – С. 24-31


  Цілеспрямований вплив на ціни засобами грошово-кредитної політики має враховувати об"єктивні тенденції у процесах ціноутворення в Україні, однією з яких є наближення цінових співвідношень на внутрішньому ринку до аналогічних у країнах ЄС, що свідчить ...
324809
  Тимонькіна К.В. Вплив економічної концепції на вибір моделей регулювання фондового ринку : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 20-26. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
324810
  Ричаківська В. Вплив економічної кризи на впровадження принципів та методик МСФЗ у бухгалтерський облік банків України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 28-42
324811
  Заярна Н.М. Вплив економічної кризи на зовнішньоекономічну діяльність підприємств України / Н.М. Заярна, О.О. Притула // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 202-206. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
324812
  Кузик О.В. Вплив економічної кризи на маркетингову комунікаційну політику вітчизняних підприємств // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 246-252. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
324813
  Литвиненко Є. Вплив економічної кризи на обсяги, динаміку і структуру світових ПІІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 34-35
324814
  Важинський Ф.А. Вплив економічної кризи на розвиток сільських територій / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 195-199
324815
  Якубівська Ю.Є. Вплив економічної кризи на світовий ринок промислової власності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 35-44
324816
   Вплив економічної культури на розвиток організаційних структур і бізнесу / Н. Михалюк, Л. Балаш, Г. Гринишин, О. Бінерт // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 89-97. – ISSN 2313-3627
324817
  Линник І.В. Вплив економічної науки на становлення і розвиток економічної свідомості постіндустріальних країн // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 25. – С. 152-165
324818
  Скиба М. Вплив економічної політики держави на процес залучення прямих іноземних // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 319-326. – Бібліогр.: на 8 пунктів
324819
  Дешевенко Л.П. Вплив економічної політики держави на розвиток Галичини на рубежі ХІХ - ХХ століть / Л.П. Дешевенко, С.І. Щербина // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 79-88. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
324820
  Чугаєв О.А. Вплив економічної політики на валютні кризи і економічне зростання в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 61-70.
324821
  Литвин О.Ю. Вплив економічної ситуації в Україні на вибір інвестиційних інструментів / О.Ю. Литвин, В.І. Аранчій, Дорогань-Писаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 321-326. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто макроекономічну ситуацію, що сформувалася в Україні за останні два роки. Акцентовано увагу на тому, що в умовах захоплення Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, проведення антитерористичної операції на Донбасі, ...
324822
  Самойленко О.А. Вплив екотипу ячменю ярого на його урожайність в умовах Лівобережного Лісостепу України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 124-130 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
324823
  Паламаренко І.О. Вплив експансії медичної освіти на особливості відбору та зарахування кандидатів на навчання у медичних школах Великої Британії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 168-172. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
324824
  Дмітрієв В.С. Вплив експансії транснаціональних банків на розгортання світової фінансової кризи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 75-80
324825
  Рудько Г.І. Вплив експлуатації нафтогазових родовищ і нафтогазопереробних підприємств на навколишнє середовище // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 233-252. – ISBN 978-617-7770-24-3
324826
  Баран Д.Я. Вплив експлуатаційних температур на міцність і циклічну тріщиностійкість теплостійкої сталі металургійного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Баран Денис Ярославович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
324827
  Яців І. Вплив експортно-імпортних операцій на формування продовольчої безпеки України // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 3-13 : табл. – Бібліогр.: с. 11-13. – ISSN 2313-3627
324828
  Савчук І. Вплив експортної орієнтації залізничного транспорту України на його розвиток за роки незалежності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 36-44 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
324829
  Пузанов І.І. Вплив експортоорієнованої та імпортозамінної стратегії на характер і напрями економічного зростання // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – № 1 (40). – С. 44-52
324830
  Остапенко Т.Г. Вплив експортоорієнтованих та імпортозаміщуючих галузей на зростання економіки України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 11-16
324831
  Роман В. Вплив екстра- та інтралінгвальних чинників на процес адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 44-53. – ISSN 2411-6548
324832
   Вплив екстрактів і суспензій якона (Smallanthus sonchifolia) на зміни структури вуглеводних детермінант глікокон"югатів мембран еритроцитів за умов експериментального цукрового діабету / О. Горбулінська, М. Нагалєвська, Л. Міщенко, Н. Сибірна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-14. – (Серія біологічна ; вип. 79). – ISSN 0206-5657


  У статті наведено результати дослідження впливу водних екстрактів листя й кореневих бульб і суспензій кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг на зміни структури вуглеводних детермінант глікокон"югатів мембран еритроцитів та їхню стійкість до дії ...
324833
   Вплив екстракту насіння фенугрека (Trigonella foenum graecum) на вміст моносахаридів глікопротеїнів дуоденального слизу щурів за умов розвитку виразкової хвороби дванадцятипалої кишки / Т. Проценко, І. Якубцова, Т. Чурілова, К. Осипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку морфологічних змін слизової оболонки дванадцятипалої кишки за умов виразкоутворення. Установлено, що введення екстракту насіння фенугрека збільшує вміст моносахаридів глікопротеїнів дуоденального слизу при експериментальних виразках ...
324834
  Дмитрук О.В. Вплив екстралінгвальних факторів на вибір маніпулятивних стратегій (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 141-145. – ISBN 966-581-481-8
324835
  Костанда І.О. Вплив екстралінгвістичних факторів на формування паралелізму у віршах поезії доби Тан // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 92-96. – ISSN 1682-671Х
324836
  Бейгул І.О. Вплив екстремальних умов діяльності на психологічний стан дзюдоїстів // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 62-65. – ISSN 2220-7481
324837
  Зарубенко А. Вплив екстремальних умов зовнішнього середовища на зимостійкість рододендронів / А. Зарубенко, Г. Наточій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зимостійкість 156 таксонів рододендронів, інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. Показано залежність цієї здатності рослин від перепадів осінньо-зимово-весняних температур повітря та ґрунту, сонячної інсоляції та вологості ...
324838
   Вплив ексцентриситету еліптичної оболонки на розподіл її динамічних характеристик / В.Д. Будак, О.Я. Григоренко, М.Ю. Борисенко, О.В. Бойчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
324839
  Скляров Володимир Петрович Вплив електризації вологої пари на процеси конденсації в теплоенергетичних установках : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.14.06 / Скляров В.П.; НАНУ, Ін-тут проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного. – Харків, 2001. – 18 с.
324840
  Вдович А.С. Вплив електричних полів і механічних напруг на фізичні властивості сегнетоактивних сполук типу лад-безлад : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Вдович Андрій Степанович ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 70 назв
324841
  Білий Т.А. Вплив електричного поля Землі на електричні та мікрофізичні процеси в атмосфері : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Білий Тарас Анатолійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 20 назв
324842
   Вплив електричного поля на емісійні властивості металевопористих Sc-Ba емітерів з Re-W матрицею / І.І. Бех, О.В. Вербицька, В.В. Ільченко, О.Є. Лушкін, П.О. Нагула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Робота містить результати дослідження впливу електричного поля на емісійні властивості скандатних металевопористих емітерів з реній-вольфрамовою матрицею. Показано, що зростання напруженості прикладеного до емітера електричного поля призводить до зміни ...
324843
  Дегода В.Я. Вплив електричного поля на люмінесценцію селеніду цинку / В.Я. Дегода, А.О. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Наведено результати експериментальних досліджень фото- та рентгенолюмінесценції монокристалічного селеніду цинку при різних значеннях напруженості прикладеного електричного поля до зразків. Спостерігається, що електричне поле зумовлює зміну як ...
324844
  Павлова Н. Вплив електричного поля на температурне згасання рентгенолюмінесценції ZnSe / Н. Павлова, В. Дегода, К. Боханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 68-71. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Експериментально досліджено температурні залежності рентгенолюмінесценції монокристалічного ZnSe при наявності зовнішнього електричного поля та без нього. Виявлено, що характер температурного згасання свічення суттєво залежить від електричного поля в ...
324845
  Мірошниченко Д.С. Вплив електричного поля на течію розбавленої суспсензії жорстких діелектричних еліпсоїдів обертання / Д.С. Мірошниченко, Б.В. Насипаний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 126-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  На базі структурно-континуального підходу [9] досліджено вплив обертового броунівського руху частинок і стаціонарного зовнішнього електричного поля на реологічну поведінку розбавленої суспензії жорстких діелектричних еліпсоїдів обертання. Приведено ...
324846
  Короновський Вадим Євгенович Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Короновський В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 118 л. – Бібліогр.: л.109-118
324847
  Короновський Вадим Євгенович Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Короновський В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
324848
  Онанко А.П. Вплив електричного струму, зміни дефектної наноструктури на непружні та пружні характеристики GeSi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 257-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто випив постійного та змінного електричного струму при одночасної дії ультразвукової деформації на внутрішнє тертя і модуль пружності монокристалу GeSi після різки та шліфування. Викрито зменшення модуля пружності Е та ріст внутрішнього тертя ...
324849
  Скок В.И. Вплив електричної поляризації на слідовий позитивний потенціал і на слідову депресію в симпатичному ганглії / В.И. Скок, 1959. – С. 337-345. – Окр. відбиток
324850
  Харченко П.Д. Вплив електролітів на серце. : Дис... канд. біологічнаук: / Харченко П.Д.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1946. – 124л. – Бібліогр.:л.120-124
324851
  Хрипливий Іван Вплив електромагнітних полів високовольтних ліній електропередач на організм людини. Дотримання правил безпеки у зоні діючих високовольтних ліній // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 24-26 : фото
324852
  Треніна А.С. Вплив електромагнітних полів на людину // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 17
324853
  Мельник М.І. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів : дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / Мельник Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 128 л. – Бібліогр.: л. 112-128
324854
  Мельник М.І. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Мельник Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
324855
  Собко В.М. Вплив електромагнітних полів різних частотних діапазонів на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель / В.М. Собко, В.С. Мартинюк, О.О. Ратушна // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 119-125. – ISSN 1023-2427


  Проведено аналіз літературних данних з приводу впливу електромагнітних полів різного частотного діапазону на клітинну загибель. Звертається увага на те, що для діапазону низьких та радіочастот різними дослідницькими групами та на різних моделях ...
324856
  Семчук Я.М. Вплив електромагнітних полів техногенного походження на захворюваність серцево-судинної системи у жителів урбанізованої території міста Івано-Франківська / Я.М. Семчук, І.І. Мердух // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 69-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-5057
324857
  Мельник М. Вплив електромагнітних полів частотами 8 і 50 Гц на динаміку концентрації внутрішньоклітинного кальцію в гладеньком"язових клітинах / М. Мельник, В. Мартинюк, О. Артеменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 83-86. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньоклітинну концентрацію вільних іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах шлунку щурів. Продемонстровано, що в суспензії клітин внутрішньоклітинна концентрація кальцію з часом збільшується як в контрольних зразках, так і під впливом ...
324858
  Зелінський І.П. Вплив електромагнітних хвиль на поведінку біоіндикаторів землетрусу / І.П. Зелінський, Д.В. Мелконян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-69 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Пропонується модель для дослідження динаміки біосистеми, що складається з бактерій-індикаторів, які піддаються впливу електромагнітних хвиль, з метою прогнозування землетрусу. Досліджувана біосистема розглядається як потенційне біодинамічне поле і ...
324859
  Мартинюк В.С. Вплив електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на оптичні властивості води і водних розчинів гемоглобіну / В.С. Мартинюк, В Ю. Цейслер, Н.Є. Нурищенко // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 125-129. – ISBN 978-966-999-173-7
324860
  Троян Б.В. Вплив електромагнітного випромінювання на екосистемне біорізноманіття / Б.В. Троян, О.А. Сакун // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
324861
  Тордія Н.В. Вплив електромагнітного випромінювання низької інтенсивності в діапазоні надвисоких частот на рух цитоплазми диференційованих рослинних клітин / Н.В. Тордія, Д.М. Гродзінський, С.В. Сшпнік // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 43-47. – ISSN 1023-2427
324862
  Чміль А.К. Вплив електромагнітного поля надвисокої частоти на ростові процеси насіння кукурудзи / А.К. Чміль, К.О. Лазарюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 134-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
324863
   Вплив електромагнітного поля наднизької частоти на викликане К+-деполяризацією збільшення внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах / М. Мельник, В. Мартинюк, О. Цимбалюк, О. Артеменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Показано пригнічуючу дію електромагнітного поля 8 Гц 25 мкТл на К+-індуковане збільшення внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах шлунку щурів. Продемонстровано збільшення часу досягнення максимальної ...
324864
  Собко В. Вплив електромагнітного поля частотою 8 Гц на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель / В. Собко, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Методом подвійного прижиттєвого фарбування клітин за допомогою флуоресцентних барвників - Hoechst-33258 та пропідіум йодид, - досліджували вміст живих, некротичних та апоптуючих клітин, а також їх морфологічні особливості у суспензії ізольованих ...
324865
  Дворщенко К.О. Вплив електромагнітного поля частотою 900 МГц на ферментативну активність каталази в печінці щурів / К.О. Дворщенко, І.С. Бездольна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-38. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Показано поступове зростання на протязі 4 місяців ферментативної активності каталази у гомогенаті печінки щурів, які піддавались хронічному опроміненню електромагнітним полем частотою 900 МГц при густині потоку енергії 200, 400 та 1200 мкВт/кв.см. ...
324866
  Герасименко А.А. Вплив електрон-фононної взаємодії на електронну структуру та теплоємність сплаву FexV1-x / А.А. Герасименко, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 24-30. – (Фізика ; вип. 4)


  За методом когерентного потенціалу проводиться теоретичне дослідження впливу електрон-фононної взаємодії на електронну структуру, міжатомні кореляції та електронну теплоємність невпорядкованого сплаву. Для сплаву FexV1-x у багатозонній s-p-d моделі ...
324867
  Морозов А.С. Вплив електронних грошей на характер особистого споживання / А.С. Морозов, В.В. Турський // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
324868
  Беца В.В. Вплив електронних процесів при адсорбції на термоелектричні властивості монокристалів / В.В. Беца, Ю.В. Попик, А.Г. Шкавро // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 317-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота направлена на вивчення термоелектричних ефектів складних напівпровідників та можливості стабілізації термоелектричних параметрів шляхом електронних процесів при адсорбції.
324869
  Рарата С.В. Вплив електронного опромінення на електричні та термомеханічні властивості полімерних композитів на основі поліетилену з багатошаровими вуглецевими нанотрубками / С.В. Рарата, Ю.Є. Грабовський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 54
324870
   Вплив електронного опромінення на мікротвердість гарячоштампованих порошкових сталей / Г.Л. Грицкевич, М.П. Куліш, Куліченко, , Н.О. Мельнікова, П.В. Петренко, В.Ф. Суржко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 172-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Дослідження зміни мікротвердості порошкових сталей після опромінення електронами з енергією 2 МеВ. З"ясовано, що електронне опромінення гарячоштампованих сталей приводить до збільшення їх мікротвердості, яке викликано зростанням вмісту карбідної фази, ...
324871
  Максимюк П.О. Вплив електронного опромінення на повзучість алюмінію / П.О. Максимюк, А.М. Струтинський, О.О. Сагайдак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 484-485. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Методом вимірів видовження зразків при сталому навантаженні при різних температурах досліджено повзучість опромінених та неопромінених Al зразків. Визначено енергію активації повзучості неопромінених (0,7 еВ) зразків та опромінених (0,4 еВ). Збільшення ...
324872
  Максимюк П.О. Вплив електронного стану кристалічної решітки на пружні модулі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-45. – (Фізика ; вип. 4)


  Досліджено температурні залежності модулів пружності напівпровідникових кристалів, напівметалів та металів перехідної групи. Виявлені відхилення від лінійного закону зменшення модулів з температурою пояснюються зміною електронного стану кристалічної ...
324873
  Телега Володимир Миколайович Вплив електронної підсистеми на формування складу поверхні напівпровідникових сполук з різним ступенем іонності : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.04.10 / Телега Володимир Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 154 л. – Бібліогр.: л.144-154
324874
  Телега Володимир Миколайович Вплив електронної підсистеми на формування складу поверхні напівпровідникових сполук з різним ступенем іонності : Автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук:01.04.10 / Телега В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
324875
  Вакуленко О.В. Вплив електронної поляризації на оптичні властивості металу / О.В. Вакуленко, В.С. Северин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 387-397. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  При розгляді оптичних властивостей металу, обумовлених вільними електронами його зони провідності, традиційно використовується модель Друде-Лоренца. Ця модель не враховує поляризацію системи вільних електронів. Вона є справедливою тільки якщо частота ...
324876
  Євлашина М.Л. Вплив електронної структури поблизу рівня ферми на кінетичні характеристики та стійкістть фаз перехідних металлів та іх сплавів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Євлашина М.Л. ; НАН Укр. ін-т. металофізики. – Київ, 1996. – 18 с.
324877
  Сіденко В. Вплив електронної торгівлі на еволюцію організаційних форм міжнародної економічної діяльності // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 3. – С. 83-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
324878
  Горбенко О.В. Вплив електронної торгівлі на розвиток логістики "останньої милі" в Україні / О.В. Горбенко, О.А. Карпенко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 123-132 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
324879
   Вплив електрохімічної активації води на мікротвердість кристалічного кремнію / Л. Стебленко, С. Науменко, Ю. Пивоваренко, Г. Весна, А. Курилюк, Ю. Кобзар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив електроактивованої води на мікротвердість контрольних зразків монокристалічного кремнію, та зразків Si, які були попередньо витримано у слабкому (В = 0,17 Тл) магнітному полі. Зміни мікромеханічних характеристик кристалічного кремнію, ...
324880
  Повидало В.М. Вплив елементів біологізації на продуктивність конюшини лучної на схилових землях / В.М. Повидало, І.П. Шевченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 126-134 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
324881
  Панцирева Г.В. Вплив елементів технології вирощування на біометричні показники рослин люпину білого // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 104-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
324882
  Дідур І.М. Вплив елементів технології вирощування на врожайні показники зерна гороху / І.М. Дідур, В.В. Захарчук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 55-62. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
324883
  Шувар І.А. Вплив елементів технології вирощування на забур"яненість та продуктивність ячменю ярого і картоплі / І.А. Шувар, Г.М. Корпіта // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 71-81 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
324884
  Присяжнюк О.І. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сочевиці / О.І. Присяжнюк, О.В. Топчій // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 35-47
324885
  Кразьба О.В. Вплив елементів технології вирощування на урожайність насіння льону олійного в лісостепу // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 42-44. – ISBN 978-966-2742-92-5
324886
  Харевський Є.В. Вплив елементів технології вирощування на формування посівів гречки татарської в умовах Лісостепу Західного / Є.В. Харевський, Р.Ю. Гаврилянчик // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 58-65 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
324887
  Юла В.М. Вплив елементів технології вирощування на якість зерна пшениці м"якої ярої сорту Недра // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 154-165 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
324888
  Сайко В.Ф. Вплив елементів технології на формування продуктивності гірчиці білої сорту Еталон / В.Ф. Сайко, В.С. Вишневський // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
324889
   Вплив елементів топології на добротність напровідного резонатора поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 338-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено вплив топологічних елементів на добротність напівхвильового резонатора поверхневої хвилі зі щілинами. Розгляд проведено за допомогою однохвильового наближення, зроблено теоретичний аналіз. Запропоновано емпіричний вираз, що ...
324890
   Вплив елементів топології на НВЧ властивості надпровідного резонатора поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-35. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Експериментально досліджено вплив топологічних елементів на добротність та резонансну частоту напівхвильового резонатора поверхневої хвилі зі щілинами. Розгляд проведено за допомогою одно хвильового наближення, зроблено теоретичний аналіз. ...
324891
  Іванцик М.М. Вплив еміграційних процесів на сучасне економічне становище України (1991 - 2019 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 109-117. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
324892
  Коптюх О.Г. Вплив емісії грошей на формування державних боргів та вдосконалення системи управління ними // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 606-617. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
324893
  Мелащенко Ю.П. Вплив емоцій на конгруентність поведінкових проявів особистості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 136-137
324894
  Бригадир Ю. Вплив емоцій на міжособистісні стосунки у парі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 99-103
324895
  Молчанова О.М. Вплив емоційних переживань на розвиток совісті особистості юнацького віку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 55-58
324896
  Алієва Е.Ю. Вплив емоційних чинників на формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 19-28. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
324897
  Яковлева С.Д. Вплив емоційно-мотиваційної сфери на навчальну діяльність дітей з порушеним інтелектом // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 214-223. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
324898
  Столярчук О. Вплив емоційного стану викладача на пізнавальну діяльність студентів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 79-82. – ISSN 1682-2366
324899
  Іващенко С.М. Вплив емоційного стану військовослужбовців частин зв"язку Збройних Сил України на якість виконання ними навчальних завдань // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 28-33. – ISSN 2310-4910


  "Продемонстровані результати дослідження впливу емоційного стану військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом у частинах зв’язку Збройних Сил України, на рівень якості виконання ними спеціальних навчальних завдань в процесі ...
324900
  Ващук О.П. Вплив емоційного стану потерпілого на його показання // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 508-521. – ISSN 0130-2655
324901
  Фур О.Ф. Вплив ендогенних агоністів NK1 і NК2 тахікінінових рецепторів на холерез у щурів за умов токсичного ураження печінки / О.Ф. Фур, С.П. Весельський, Т.П. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено регуляторний вплив представників тахікінінової родини (нейрокініну А, NКА та субстанції Р, SР) на жовчоутворювальну функцію печінки при токсичному ураженні цього органу. Отримані дані свідчать про порушення реалізації регуляторних впливів ...
324902
   Вплив ендогенних біоритмів людини на серцево-судинну та центральну нервову системи / Н.М. Кальницька, О.О. Григоров, Л.Г. Томіліна, В.О. Цибенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-34. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Показано, що у критичний за перебігом трьох ендогенних біоритмів день у людей вірогідно зменшується ударний індекс серця, функціональна рухливість нервових процесів та короткочасна пам"ять, а загальний периферичний опір судинної системи зростає.
324903
  Цибенко В.О. Вплив ендогенних біоритмів людини на центральну гемодинаміку / В.О. Цибенко, М.М. Кальницька // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 155-160. – (Серія "Біологічні науки")
324904
   Вплив ендогенних органічних кислот на деякі аспекти окисно-відновних процесів у тканині печінки / Т.М. Говоруха, М.Ю. Макарчук, С.П. Весельський, З.А. Горенко, Г.Б. Філь, В.М. Бабан, О.Ф. Фур // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 52. – С. 26-29. – (Серія "Біологічні науки")
324905
   Вплив ендогенних простаноїдів на жовчосекреторну функцію у щурів різних вікових груп / Т. Лященко, М. Завгородній, А. Погребна, С. Весельський, П. Цапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 63-68. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
324906
  Білоніжка Петро Вплив ендогенних процесів на осадове мінералоутворення / Білоніжка Петро, Дацюк Юрій // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 169-171. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2078-6220
324907
  Русінчук Я. Вплив ендотеліну-1 на споживання кисню печінкою / Я. Русінчук, А. Тєрєхов, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У гострих дослідах на щурах досліджено вплив ендотеліну-1 (ЕТ-1) на споживання кисню печінкою. ЕТ-1, що вводився у ворітну вену, призводив до зменшення швидкості споживання кисню печінкою. Це свідчить про те, що ЕТ-1 в умовах in vivo пригнічує тканинне ...
324908
  Пархомчук О. Вплив енергетичного фактору на китайсько-американські відносини в регіоні Перської затоки / О. Пархомчук, М. Кононенко // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 148-156


  Стаття присвячена важливій науковій проблемі - визначенню впливу енергетичного фактору на динаміку китайсько-американських відносин в регіоні Перської затоки. Перська затока грає найважливішу роль в системі глобальної енергетичної безпеки. В ...
324909
  Дідок К.Ю. Вплив енергетичної кризи на становлення ринку альтернативної енергетики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 175-179
324910
  Дудзяк О.А. Вплив енергетичної ситуації України на добробут сільського населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 151-156
324911
  Ісаєва О.В. Вплив епілептиформної активності на функціонування головного мозку щурів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Ісаєва Олена Валентинівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
324912
   Вплив еритроміцину на шлункову секрецію в собак / О.І. Цирюк, Т.В. Берегова, Л.Ф. Куровська, Т.В. Овчарик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-78. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослідження в умовах хронічного експерименту на 5 собаках, яким було вживлено фістули у фундальний відділ шлунка. 3 собаки були з інтактною нервовою системою, 2 - із селективною ваготомією шлунка. Досліджується вплив збудження мотилінових ...
324913
  Коновець С.В. Вплив естетично-символічного образу соняшника на формування національно-культурної ідентичності особистості // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 174-179. – ISSN 2520-6419


  "У статті розглядаються питання, пов.язані з формуванням національно-культурної ідентичності особистості та виховним впливом на якість цього процесу різних мистецьких засобів. Узагальнюється виявлення сутності феноменів «національнокультурна ...
324914
  Загорулько М.А. Вплив естетичного тезаурусу християнства на розуміння краси в культурі Київської Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 293-300. – ISBN 978-966-2276-63-3
324915
   Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів / О. Климюк, О. Бондзик, С. Весельський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджували зовнішньосекреторну функцію печінки самок щурів за умов навантаження їх організму естроном, який в опробованій дозі стимулював холерез. The liver"s external secretion function of the female rats under influence of estron was studied. ...
324916
  Боровець О.В. Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Боровець Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.:10 назв
324917
  Боровець О.В. Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Боровець Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 149 л. – Бібліогр.: л. 126-149
324918
  Замура О. Вплив есхатологічного апокрифа про житіє Василя Нового на українську жалобну літературу другої половини XVII - початку XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 64-69. – ISBN 966-7379-92-11
324919
  Мокросноп В.М. Вплив етанолу на клітини Euglena gracilis за умов міксотрофного культивування : дис. ... канд. біол. наук (д-ра філософії) : 03.00.12 / Мокросноп Вікторія Михайлівна ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 128 арк. – Бібліогр.: арк. 4-7 та в кінці розд.
324920
  Мокросноп В.М. Вплив етанолу на клітини Euglena gracilis за умов міксотрофного культивування : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Мокросноп Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
324921
  Швець І. Вплив етапів життєвого циклу курорту на рівень його конкурентоспроможності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 84-86. – ISSN 1728-9343
324922
  Коновал Л.В. Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 44-49. – ISSN 2409-9805


  Дослідження спрямоване на аналіз та узагальнення характеристик технологічних платформ інтернету, що стали базовими для розробки концепцій Бібліотеки x.0. Досліджено моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів бібліотек у кожну епоху ...
324923
   Вплив етилового ефіру 4-|2-гідрокси-2-(2-оксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно|-масляної кислоти на симптоми депресивноподібного стану у щурів / А.Г. Сидоренко, Л.Е. Весніна, М.В. Микитюк, М.В. Рудь, Р.В. Луценко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 3 (59). – C. 59-63. – ISSN 2077-1096
324924
  Гусєва О.Ю. Вплив етичних компонентів на розвиток корпоративної культури телекомунікаційних підприємств / О.Ю. Гусєва, Н.М. Сукурова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 196-203. – ISSN 2222-4459
324925
  Макаренко Е.М. Вплив етнічних міграцій на міжетнічні взаємини // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 11-16. – ISBN 966-614-021-7
324926
  Макаренко Є.М. Вплив етнічних міграцій на соціальні зміни в країні (західноєвропейський досвід) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 30-38.
324927
  Скляр В. Вплив етнічних процесів радянської доби на етномовну самоідентифікацію українців у сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 77-82. – ISBN 978-966-439-147-1
324928
  Коршак Я.М. Вплив етнічної польської громади на культурне життя в Одессі в другій половині XIX - XX ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 60-65. – ISSN 2312-6825
324929
  Товстенко Т. Вплив етнокультурної спадщини на сучасний стан забудови в культурно-інформаційному просторі Києва // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 72-84. – ISSN 0130-6936
324930
  Парахіна М. Вплив етнонаціональних досліджень на відновлення державно-демократичної політики в Україні в ХХ столітті / М. Парахіна, Т. Полушкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 116-119. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено становлення і розвиток етнонаціональної політики України, проаналізовано соціально-культурні чинники державотворчого процесу в країні. Розглянуто розвиток етнонаціонального процесу у ХХ ст. в історіографічному контексті. The article deals ...
324931
  Богуцька А.Л. Вплив етнонаціональних трансформацій на освітній рівень населення Правобережжя в першій половині XIX ст. // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – С. 11-14


  Важливу роль в дослідженнях, присвячених освітньому рівню населення та вплив на нього етнонаціональних трансформацій, відіграють наукові праці В.Б. Антоновича, М.С. Грушевського та інш.
324932
  Бутиріна М.В. Вплив етнорелігійних стереотипів на процеси міжнаціонального порозуміння (на матеріалах українських та російських ЗМК) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 63-67


  У статті аналізується вплив етнорелігійних стереотипів на процеси міжкультурної комунікації. Актуалізуються питання формування та функціонування стереотипів. На конкретних прикладах розглядається механізм руйнування стереотипів у мас-медіа. Особливо ...
324933
   Вплив ефективних параметрів плівок залізо-ітрієвого гранату на характеристики пасивної лінії затримки / В. Васючка, В. Лазовський, В. Мойсеєнко, А. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Промодельовано пасивну лінію затримки на поверхневих магнітостатичних хвилях і отримано її основні характеристики. За рахунок порівняння теоретично розрахованих результатів з експериментальними запропоновано новий неруйнівний метод визначення ...
324934
  Вітренко А. Вплив ефективної інноваційної інфраструктури країни на процеси софтизації і сервісизації національної економіки / А. Вітренко, В. Селезньова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 119-126 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
324935
  Савчук В. Вплив ефективності наукової роботи у ВНЗ на якість підготовки фахівців : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 5-8 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
324936
  Федорієнко В.А. Вплив ефекту часових показників завантаженості на оптимізацію створення спеціального програмного забезпечення ERP системи // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 143-151. – ISSN 1997-9568


  "Проведений аналіз контролю працездатності по часовим показникам ERP системи та розкриті основні з них. Запропоновано новий структурний підхід ієрархічної побудови взаємозв’язків часових показників завантаженості системи. Визначені суб’єкти створення ...
324937
  Кондратюк Т. Вплив ефірних олій та полігексаметиленгуанідіну на чорні дріжджеподібні гриби exophiala alcalophila / Т. Кондратюк, А. Калініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-79. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив ефірних олій Rosmarinum officinalis L., Pinus sibirica Du Tour, Abies sibirica Ledeb., Juniperus communis L., терпентинової олії (скипидару) табіоциду полігексаметиленгуанідіну (ПГМГ) на чорні дріжджеподібні гриби (ЧДГ) Exophiala ...
324938
  Зима І.Г. Вплив ефірної олії лимону на процеси локальної та дистантної синхронізації ЕЕГ головного мозку людини / І.Г. Зима, А.О. Чернінський, В.І. Кравченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-41. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  На основі змін ЕЕГ-параметрів досліджували процеси локальної (потужність [beta] і [alpha] - ритмів) та дистантної (середній рівень когерентності в [alpha] , [beta] і [theta] - діапазонах) синхронізації в стані спокою та під час інтелектуального ...
324939
  Зима І.Г. Вплив ефірної олії меліси (Melissa officіnalis L.) на функціональний стан центральної нервової системи людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-72. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  В експериментах по вивченню впливу одорації ефірною олією меліси на функціональний стан ЦНС аналізу підлягали амплітудно-частотні параметри ЕЕГ (потужність [theta], [alpha], [beta]-діапазонів, середня домінуюча частота [alpha]-ритму), швидкість простої ...
324940
  Борщевський В. Вплив Євро - 2012 на структурну модернізацію української економіки: євроінтеграційний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 267-274. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
324941
  Фаренюк Н.В. Вплив євро на розвиток міжнародного ринку боргових цінних паперів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 156-164. – Бібліогр.: 10 назв.


  The article deals with the dynamics and changes in international market of debt securities. The core aspect that are analyzed are the influence of euro introduction on the structure and dynamics of the market, mostly currency structure, the ...
324942
  Герасимчук О. Вплив євро на світовий валютно-фінансовий ринок // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 74-78. – ISSN 2078-5860
324943
  Глущенко О.О. Вплив євроінтеграції на економічну безпеку вітчизняних підприємств // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 112-119. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114
324944
  Артеменко Л.П. Вплив євроінтеграції на конкурентоспроможність та інноваційний розвиток країн // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 84-89
324945
  Кравченко Д. Вплив євроінтеграційних процесів на економіку Британії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 75-79
324946
  Малюга Л.Ю. Вплив євроінтеграційних процесів на законодавство України у сфері соціального захисту // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 144-152
324947
  Валіулліна З.В. Вплив євроінтеграційних процесів на науково-технологічний розвиток в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 163-168. – ISSN 2222-4459
324948
  Ловінська Л.Г. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 21-30 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
324949
  Горбаль Н.І. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку в Україні / Н.І. Горбаль, Р.І. Ханіна, О.І. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 120-128. – ISSN 0321-0499
324950
  Шевченко О.О. Вплив євроінтеграційного курсу України на стан і перспективи інноваційного розвитку національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 110-119. – ISSN 1993-6788
324951
  Купчак М.Я. Вплив європейських інтеграційних процесів на розбудову правоосвітніх систем в Україні // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2019. – № 19. – С. 146-151. – ISSN 2078-4643
324952
  Богачова Л.Л. Вплив європейських інтеграційних процесів на розвиток романо-германського права // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 20-22.
324953
  Безулик О.М. Вплив європейських мов на процеси термінотворення у сучасній чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 18-22
324954
  Кадєтова О. Вплив європейського законодавства на розвиток законодавчого регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 54-61. – ISSN 2308-0361
324955
  Шкрібляк М. Вплив європейського потридентського гуманізму на формування ренесансного світогляду українців // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 101-109
324956
  Баканова А.О. Вплив Європейського Союзу і Російської Федерації на зовнішню політику держав "Нової Східної Європи" : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Баканова Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
324957
  Соломенко І. Вплив Європейського Союзу на процеси державотворення та демократизації в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 20-28.
324958
  Солоненко І.І. Вплив Європейського Союзу на трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи та Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Солоненко Ірина Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
324959
  Кравчук М. Вплив Європейського Суду з прав людини на захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у адміністративному судочинстві // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 18-22. – ISSN 2524-0129
324960
  Попова Ю.М. Вплив європейської інтеграції на розвиток ринку страхових послуг в Україні / Ю.М. Попова, А.С. Пістряк // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 95-100. – ISSN 2218-1199
324961
  Стойко О.М. Вплив європейської інтеграції на сепаратистські рухи в країнах Європи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 370-376. – ISSN 1563-3349


  На прикладі балканських країн та острова Кіпр розглянуто можливості впливу Євросоюзу та інших європейських організацій на врегулювання сепаратистських конфліктів на континенті. Проаналізовано можливість автоматичного отримання членства в Євросоюзі ...
324962
  Петкова Л.О. Вплив європейської інтеграції на структуру експорту та споживання доданої вартості: досвід Польщі для України / Л.О. Петкова, Д.М. Паламарчук, Ю.В. Вдовиченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 47-53. – ISSN 2222-4459
324963
  Якимчук М. Вплив євроскептицизму на функціонування інституцій ЄС // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 258-275. – ISSN 2522-1663
324964
  Мельник В.П. Вплив ЄС на побудову в Україні ефективної моделі законодавства про інтелектуальну власність // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 127-133.
324965
  Писаревська О. Вплив живопису слобожанських художників на пейзажну лірику Анатолія Перерви // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 178-184. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
324966
  Горошкова Л.А. Вплив житлово-комунального господарства на фінансову спроможність місцевих органів самоврядування / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, І.О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (66). – С. 27-37 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
324967
  Гербут Н.А. Вплив жінок-депутатів на законотворчу діяльність у контексті захисту гендерних прав // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 269-282
324968
  Мовчан У.В. Вплив жіночого руху на політичне життя Буковини першої третини 20 ст. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 133-135
324969
  Власова А. Вплив жіночого руху Франції на розбудову демократичного суспільства (1968-1974 роки) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 84-88. – ISSN 1998-4634
324970
   Вплив жовчогінних флавоноїдів на енергетичні процеси в гепатоцитах / Л.І. Жалило, В.Є. Єсипенко, А.І. Воробей, Г.Б. Філь, В.М. Бабан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  В умовах гострого експерименту на білих нелінійних щурах-самцях із канюльованою загальною жовчною протокою досліджено вплив препаратів флавоноїдної природи силібору і фламіну на жовчовидільну функцію та редокс-процеси в печінці. Диференційовано вплив ...
324971
  Рубцова М.Ю. Вплив жорстокої економії на економічне зростання:проблема встановлення макроекономічних взаємозалежностей // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 85-86
324972
  Романько М.Р. Вплив забезпеченості організму вітаміном D на перебіг і ефективність профілактики гострого обструктивного ларингіту у дітей раннього віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Романько Марія Романівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
324973
  Білоусько Н.Л. Вплив забезпеченості основними засобами на економічну ефективність підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 84-87 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
324974
  Данильченко О.С. Вплив забруднених річкових вод на здоров"я людини (на прикладі Сумської області) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 37-45. – ISSN 2306-5680
324975
  Задира С. Вплив забруднення довкілля важкими металами на процеси перекисного окиснення ліпідів клітин печінки природних популяцій жовтогорлої миші / С. Задира, Д. Лукашов // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 196-201. – (Серія біологічна ; вип. 62). – ISSN 0206-5657
324976
   Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров"я населення України / М.І. Фащевський, Т.М. Палій, Г.Г. Старостенко, М.П. Неченко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 141-147 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
324977
  Наконечна М.В. Вплив забруднення поверхневих вод на інтенсивність хімічної денудації в долині р. Чорний Потік (Прут-Дністровське межиріччя) / М.В. Наконечна, Т.В. Соловей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 104-109. – ISSN 2306-5680
324978
  Стахів І.Р. Вплив забруднення повітряного середовища на стан здоров"я населення за 2001-2010 рр. // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 126-133


  Досліджено вплив забруднення атмосферного повітря на стан здоров"я населення в м. Києві.
324979
  Приседський Ю.Г. Вплив забруднення сульфітами та фторидами на накопичення біомаси квітковими рослинами // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 48-53 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-8331
324980
  Карленко Б.В. Вплив забруднень на розсіювальні характеристики поляроїдних плівок / Б.В. Карленко, О.В. Макаренко, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 329-332. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі експериментально отримано кутові розподіли інтенсивності розсіяного світла поляроїдною плівкою при малих кутах розсіяння. Показано, що забруднення поверхні та шарувата структура плівки значною мірою впливають на індикатрису розсіяння, що має ...
324981
  Короєд С.О. Вплив завдання цивільного судочинства на цивільну процесуальну форму: аналіз окремих положень нового Цивільного процесуального кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 121-132. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
324982
  Сергійчук В. Вплив завезеної з-поза меж УСРР робочої сили на деукраїнизацію Донбасу // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (352), листопад - грудень. – C. 8-17. – ISSN 0130-6936
324983
  Тарасюк А.В. Вплив загального регулювання захисту даних на контролерів та процесорів персональних даних - резидентів України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 28-35. – ISSN 2616-6798
324984
  Лисик В.М. Вплив загальної декларації прав людини на розвиток міжнародного гуманітарного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 259-263.
324985
  Козлов В.І. Вплив загальної декларації прав людини на специфіку колективних політичних прав і свобод громадян України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 23-29. – ISSN 0201-7245
324986
  Добрянський С. Вплив Загальної декларації прав людини на формування фундаментальних правозахисних актів Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 9. – С. 140-150. – ISSN 1026-9932
324987
  Беспалова О.Я. Вплив загальної керованої гіпертемії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.09 - імунологія / О.Я. Беспалова ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
324988
  Беспалова О.Я. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Беспалова О.Я.; АМНУ; Національний інститут серцево - судинної хірургії ім. М.М. Амосова. – Київ, 2008. – 166л. – Бібліогр.: л. 139 - 158
324989
  Ліпісевич П.М. Вплив Загальної Української Ради на національно-культурне життя в роки Першої світової війни // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 12-22. – (Юридична ; Вип. 1)
324990
  Маріо М. Вплив загальнонародного церковного співу на формування морально-етичних почуттів молоді на Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.198-207. – ISBN 966-7653-02-8
324991
  Біляєва І.І. Вплив загальносвітових тенденцій суспільного розвитку на формування і впровадження інформаційної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 56-60
324992
  Бурячок В.Л. Вплив загроз антропогенного і техногенного характера на стан безпеки ІТ-систем та соціальних інститутів провідних країн світу та України / В.Л. Бурячок, Я.В. Невойт, Л.В. Бурячок // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 29-43. – ISSN 2409-7292
324993
   Вплив законодавчих змін у сфері охорони здоров"я щодо тютюнопаління на захворюваність та смертність від серцево-судинної паталогії / Е.М. Омельченко, О.О. Полька, О.Т. Єлізарова, С.С. Карташова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (99). – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
324994
  Герасимов Т.Ю. Вплив закону "Про заходи щодо скорочення споживання населенням м"яса..." на повсякденне життя мешканців Києва в період Першої світової війни // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 132-142. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті висвітлено зміни в повсякденному житті населення м. Києва, що виникли внаслідок запровадження влітку 1916 р. у Російській імперії спеціального закону, який мав скоротити споживання м’яса та м’ясних продуктів від зазначених тварин. З’ясовано, ...
324995
  Тимощук Т.І. Вплив закону мовної економії на формування англомовної термінологічної та жаргонної лексики сфери кінематографу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 209-211
324996
  Ходикіна А. Вплив Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" на фізичних та юридичних осіб на території півострову // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 259-263
324997
  Майданік І.П. Вплив закордонного працевлаштування на особливості дітородної поведінки зворотних мігрантів // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (42). – С. 41-55. – ISSN 2072-9480
324998
  Кіндрацький Б.І. Вплив залишкових зварних напружень на граничну рівновагу трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації / Б.І. Кіндрацький, Т.М. Николишин, Ю.В. Пороховський // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 85-91. – ISSN 0130-9420
324999
  Глущенко Л.М. Вплив заліза (ІІІ) та алюмінію на визначення торію з арсеназо ІІ = хімія / Л.М. Глущенко, Л.М. Чепіжко, В.В. Сухан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-6 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
325000
  Чучка І.М. Вплив залізничного транспорту на розвиток економіки регіону в минулому / І.М. Чучка, К.В. Гегедош // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 140-145. – ISSN 2311-8164
<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,