Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>
329001
  Маслак П. "Времена" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 9/10. – С. 94-99. – ISSN 0131-8136


  Стихи.
329002
  Рибаков Д. "Временник Івана Тимофієва": етапи створення та принципи "авторської лабораторії" // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – 131-166. – ISBN 978-966-8846-19-9


  "Временник Івана Тимофієва" - пам"ятка російської історіографії ХVII ст.
329003
  Рыбаков Д.А. "Временник" Ивана Тимофеева - несостоявшийся историографический проект начала ХVII в // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 60-65
329004
  Криворучко О.В. "Временник" І. Тимофєєва як вираження політичних ідей періоду Смутного часу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
329005
  Лавров П. "Временные правила" // Советское студенчество : ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный журнал ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. – Москва, 1936. – № 1, январь. – С. 78-80


  Студенческое революционное движение в Киевском университете конца 1990 и 1901 гг.)
329006
  Роговский А.М. "Время - деньги : отношение к деньгам в различных культурах // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.79-83
329007
  Хакимов Г.А. "Время большой длительности " Фернана Броделя как методологический принцип социально-гуманитарного познания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.135-146. – ISSN 0042-8744
329008
  Кендзера О. Врахування амплітудно-частотних характеристик грунтової товщі при сейсмічному мікрорайонуванні будівельного майданчика в м. Одесі / О. Кендзера, Ю. Семенова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-13. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-наук, проф. С.А. Вижвою) При проектуванні сейсмостійких споруд виникає необхідність оцінити вплив ґрунтових умов на майданчику. В даній роботі для розрахунку впливу локальних інженерно-геологічних ...
329009
  Патиченко О.М. Врахування антропогенного навантаження на територію населених пунктів України при визначенні нормативної грошової оцінки їх земель // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 49-59. – ISSN 0868-6939
329010
  Крячок С.Д. Врахування вертикальної рефракції під час гідрометричних робіт / С.Д. Крячок, Л.С. Мамонтова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 17-22 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
329011
  Лисогор С.М. Врахування вздовжберегового руху наносів при прогнозах переробки берегів водосховищ // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 138-141 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
329012
  Демешок О.О. Врахування вимірів невизначеності в задачах оцінювання ефективності функціонування системи управління розвитком стратегічного потенціалу // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 30-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
329013
  Мервінський О. Врахування вимог Закону України "Про захист персональних даних" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... У новій редакції Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг".
329014
  Бачишин Б.Д. Врахування впливу забруднення атмосфери і грунтів промисловими підприємствами в процесі оцінювання сільськогосподарських угідь : геоінформатика і кадастр / Б.Д. Бачишин, Р.Г. Шульга // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 31-37 : Мал., табл. – Бібліогр.: 10 назв
329015
  Кремльова О. Врахування гендерних аспектів у формуванні законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
329016
  Яковенко Р. Врахування демографічних показників у макроекономічному рахівництвіяк одна з передумов поліпшення демографічного стану // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 184-185.
329017
  Киричок І. Врахування деформації поперечного зcуву при вимушених коливаннях гнучкої в"язкопружної балки з п"єзоелектричними сенсором і актуатором / І. Киричок, Я. Жук, С. Круць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 48-53. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі уточнених рівнянь електромеханіки в"язкопружних шаруватих балок представлена постановка і числовий розв"язок задачі про вимушені резонансні коливання гнучкої в"язкопружної балки та їх активне демпфірування п"єзоелектричними сенсором і ...
329018
  Чугаєв О.А. Врахування динаміки валютного курсу при експорті послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 25-27
329019
  Іщенко Ю.І. Врахування динамічних впливів на геотехнічні споруди в умовах ущільненої міської забудови на прикладі м. Києва / Ю.І. Іщенко, А.Є. Вусатюк // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3 (35), липень - вересень 2020 р. – С. 84-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2411-4049
329020
  Автомонов П. Врахування діалектичних суперечностей як основа підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-10. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Здійснено порівняльний аналіз викладання і учіння традиційного і новаторського підходів у навчальному процесі вищої школи. Принциповою відмінністю цих двох позицій є не врахування викладачами існуючих об"єктивних і суб"єктивних суперечностей в ...
329021
  Миронова Г.А. Врахування думки дитини у сфері надання медичної допомоги: міжнародні стандарти та досвід України // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (26). – С. 67-75. – ISSN 2072-084X
329022
  Тимченко І.О. Врахування екологічних чинників у теоріях економчного зростання // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 42-54. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215


  Проведено систематизацію теорій економічного зростання, встановлення принципів і методів урахування екологічних обмежень у теоріях економічного зростання.
329023
  Шульган Р.Б. Врахування екологічного стану територій при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Шульган Роман Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
329024
   Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм і планів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 10-11 : фото
329025
  Лізунов В.В. Врахування електронних кореляцій у розрахунках енергетичного спектра молекул / В.В. Лізунов, С.П. Репецький, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-32. – (Фізика ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розвинуто метод врахування електронних кореляцій при розрахунку електронної структури молекул, що ґрунтується на мінімізації енергії молекул. Цей підхід є узагальненням відомого методу молекулярних орбіталей з врахуванням електронних кореляцій. На ...
329026
  Веркалець І.М. Врахування естетичних характеристик ландшафту при розробці стратегічних завдань розвитку озеленення м. Івано-Франківськ // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 36-44. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
329027
   Врахування закономірностей формування, розподілу та впливу підземних вод з метою обгрунтування прогнозної гідрогеологічної моделі на ділянках ущільненої міської забудови / О. Кошляков, О. Диняк, Д. Чомко, І. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Проведені дослідження мають за мету розробку оптимального підходу, що дозволяє коректно оцінити гідрогеологічні умови будівельних майданчиків. Вивчені загальні закономірності формування, розподілу та руху підземних вод у межах ділянок проєктної та ...
329028
  Турба О.О. Врахування зарубіжного досвіду з підвищення ролі засобів масової інформації у євроінтеграційних процесах / О.О. Турба, К.А. Христюк // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 72-75. – ISBN 978-617-645-230-0
329029
  Пліш М.А. Врахування зарубіжного досвіду у вирішенні питань судової спеціалізації у контексті судово-правової реформи // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 63-68. – ISSN 2413-6433
329030
  Антипенко Є.Ю. Врахування інвестиційного лагу на стадії економічного аналізу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 264-269. – ISSN 2072-1692
329031
  Алексєєва О. Врахування інтересів громадськості при будівництві окремих об"єктів містобудування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84-88.
329032
  Горох О.П. Врахування інтересів потерпілого як принцип звільнення від покарання // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 139-144. – ISSN 1996-5931
329033
  Жук О. Врахування кримінологічної характеристики жінок, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, при розробці стратегії реформування пенітенціарної системи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 27-28
329034
  Шульган Р.Б. Врахування критерію забрудненості атмосферного повітря уздовж автомобільних доріг при оцінюванні вартості земель : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 40-44 : Мал., табл. – Бібліогр.: 12 назв
329035
  Василенко Л.Г. Врахування міського середовища в реалізаціях київських архітекторів 1920-х – поч. 1930-х років // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 39-43. – ISSN 2077-3455
329036
  Барабанов О. Врахування надтонкої взаємодії в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації / О. Барабанов, В. Пеньківський, Р. Хорошок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-16. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати врахування надтонкої взаємодії в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації. Розроблено теоретичну модель, що дозволяє розраховувати залежності відносної зміни швидкості рекомбінації без обмежень на параметри системи. ...
329037
  Завацький С.В. Врахування негативних природних факторів при проектуванні фундаментів будівель / С.В. Завацький, М.М. Корзаченко, В.А. Самодєлок // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 117-121 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
329038
  Новицька С. Врахування оцінки якості води при використанні водних ресурсів Тернопільської області в рекреаційній галузі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 124-131. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
329039
  Лісовський С.А. Врахування положень конвенцій Ріо- 92 в контексті забезпечення соціальної складової розвитку регіонів України: стан та перспективи // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
329040
  Хавронюк М.І. Врахування положень Конституції України в проєкті нового Кримінального кодексу України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 62-66. – ISSN 2308-9636
329041
  Караневич М. Врахування прагматичного чинника яу умова досягнення адекватності художнього перекладу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 90-96
329042
  Гвоздюк В.В. Врахування практики Європейського Суду з прав людини під час проведення огляду місця події // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 107-119. – ISSN 2524-0323
329043
  Іванков Р.Ш. Врахування принципів екологічного управління в процесі кодифікації екологічного законодавства України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 104-106. – Бібліогр.: 13 назв
329044
  Горностай А.В. Врахування пріоритетності розвитку превенції злочинів при реформуванні кримінального законодавства // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 76-79. – ISBN 978-617-7627-30-1
329045
   Врахування профілю природничих факультетів при викладанні курсу "Історія КПРС". – Київ, 1972. – 65с.
329046
  Антошків М.С. Врахування психологічних особливостей студентів цифрового покоління шляхом організації змішаного навчання // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 128-131. – ISSN 2413-1571
329047
  Чириченко Ю.В. Врахування регіональної специфіки в динаміці споживання продовольчої продукції шляхом застосування кластерного аналізу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.313-319. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
329048
  Затула В.І. Врахування режиму хмарності при оцінці природної освітленості земної поверхні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 3 (30). – С. 105-111. – ISSN 2306-5680


  Стаття присвячена розробці прийомів оцінювання режиму природної освітленості горизонтальної поверхні за середніх умов хмарності на основі стандартних таблиць кліматичних довідників.
329049
  Брич Л.В. Врахування ресурсного потенціалу особистості в соціальному управлінні сферою освіти // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – C. 57-62. – (Серія "Державне управління")
329050
  Голованенко М.В. Врахування ризиків при оптимізації логістики в АПК України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 240-242


  8 статті пропонується застосувати модель транспортного типу дпя і тимізаціі логістичних зв"язків між підприємствами АПК. В розробленій моделі ер ховується вплив ризиків на результати діяльності суб"єктів комплексу. It is proposed to apply ...
329051
  Драган Є.В. Врахування рівня складності тестових завдань при комп"ютерній діагностиці знань / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 325-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено метод корегування результатів тестування, який дозволяє об"єктивно враховувати важкість тестових завдань. Для цього застосовують вагові коефіцієнти, отримані при статистичній обробці виконання кожного завдання репрезентативною групою ...
329052
  Румянцева Т.В. Врахування рідної мови у процесі професійно-спрямованого навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 124-129. – ISBN 966-8188-08-X


  Метою статті є визначення особливостей впливу рідної мови у процесі професійно спрямованого навчання граматики англійської мови студентів вищих навчальних закладів, які вивчають іноземну мову як другу спеціальність
329053
  Румянцева Т.В. Врахування рідної мови у процесі професійно-спрямованого навчання ноземної мови студентів вищих навчальних закладів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 124-129. – Бібліогр.: Літ.: С. : 129; 5 назв. – ISBN 966-8188-07-1
329054
  Позняк О.В. Врахування русинської ідентичності при проведенні наступного перепису населення України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 72-76. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
329055
  Кендзера О.В. Врахування сейсмічних впливів у проекті державних будівельних норм / О.В. Кендзера, Ю.В. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-77. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми врахування сейсмічних впливів при спорудженні житла і важливих об"єктів. Показано необхідність переходу в будівельних нормативних документах до описання сейсмічної небезпеки у фізичних одиницях (прискореннях, швидкостях, зміщеннях), ...
329056
  Паліюк В. Врахування справедливості, добросовісності та розумності при вирішенні судами спорів з успадкування земельної частки (паю) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.48-52
329057
  Ласінська Т.А. Врахування стилістичної функції архаїчних займенників при прекладі поезій Уолта Уїтмена // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 146-150
329058
  Бобровська О.Ю. Врахування структурнихзмін у стратегіях розвитку регіонів / О.Ю. Бобровська, Зєніна-Біліченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 6-9 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
329059
  Овод А. Врахування сучасних економіко-правовихвідносин в новій редакції Господарського кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 125-126
329060
  Щукін Б. Врахування фактора трудових ресурсів при прогнозуванні ВВП // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 14-17 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
329061
  Коляда Врахування фактору персистентності у кількісній оцінці маркетингового ризику / Коляда, І. Шатарська // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 29-35 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
329062
  Данова К.В. Врахування функціональних обмежень при оцінюванні ризику травмування працівників із інвалідністю / К.В. Данова, В.В. Малишева // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 165-169 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
329063
  Руда О.І. Врахування чинника енергетичної безпеки у системі умов забезпечення захисту національних інтересів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 261-269. – (Економічна ; Вип. 1)
329064
  Штурхецький С.В. Врахування чинників саморегуляції журналістської спільноти у процесі підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 141-150


  Розглядаються чинники процесу саморегуляції журналістської спільноти (інституційні, нормативні та звичаєві), врахування яких є необхідним для повноцінної підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності, розуміння та аналізу сучасних трендів ...
329065
  Самойленко Є. Врахуваня обставин, що пом"якшують покараня, при застосуванні статті 69 КК України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 222-232. – ISSN 1993-0909
329066
  Галкин В.А. Врач в пути / В.А. Галкин. – Москва, 1980. – 248с.
329067
  Коренева Т.Р. Врач и больной / Т.Р. Коренева. – М., 1987. – 328с.
329068
  Коренева Т.Р. Врач и больной. / Т.Р. Коренева. – М., 1984. – 163с.
329069
  Иванюта О.М. Врач и больой / О.М. Иванюта, Ю.Л. Замдборг. – К, 1988. – 32с.
329070
   Врач и пациент: этико-правовой аспект. – Москва, 1990. – 29с.
329071
  Гаррисон Г. Врач космического корабля / Гарри Гаррисон // Возвращение на звезды : фантастический роман / Гамильтон Э. – Москва : Крим-пресс ; Асмодей, 1991
329072
  Смольников А.В. Врач на войне / А.В. Смольников. – Л., 1972. – 182с.
329073
  Васкес Абанто Врач неотложной помощи о текущей стандартизации в медицине страны // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 145-154. – ISSN 2224-0586
329074
  Понкина А.А. Врачебная ошибка в контексте защиты прав пациентов : [науч. монография] / А.А. Понкина ; Каф. правового обеспеч. гос. и муниципал. службы, Междунар. ин-та гос. службы и управления Рос. академии нар. хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Консорциум специалистов по защите прав пациентов, 2012. – 198, [1] с. : табл. – Прилож.: с. 193-198. – Библиогр.: с. 193-195 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-4253-0508-4
329075
  Сиделковский А.Л. Врачебная тайна. Защита персональных данных // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 9 (661). – С. 18-20
329076
  Костыря И.С. Врачебная тайна: повести и рассказ / И.С. Костыря. – К., 1980. – 223с.
329077
  Смольников А.И. Врачебная этика / А.И. Смольников, Е.Г. Федоренко. – К., 1978. – 104с.
329078
  Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология. / А.А. Грандо. – К., 1988. – 192с.
329079
  Чеботарева Э.П. Врачебная этика. / Э.П. Чеботарева. – Москва, 1984. – 64с.
329080
  Гордиенко С. Врачебно-пациентское партнерство вместо пресловутой реформы здравоохранения // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 9-15 октября (№ 34). – С. 12-13


  Как научиться не болеть. О реформах здравоохранения Украины, незаинтересованности семейных врачей в пациентах, принципах мониторинга собственного здоровья, о профилактике болезней, основах этиотропного лечения вирусных заболеваний отечественными ...
329081
  Фрейберг Н.Г. Изд. юрид. кн. скл. "Право" Врачебно-санитарное законодательство в России : Узаконения и распоряжения Правительства по гражданской медицинской, санитарной и фармацевтической частям, опубликованные по 1 января 1908 года : [Вып. 1-2] / сост. Н.Г. Фрейберг, д-р,. – 2-е изд., перераб и доп. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. В. Безобразова и комп.]
[Вып. 1]. – 1908. – XVI, 608 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  [Вып. 2 : (Доп. к изд. 1908 г.) : Узаконения и распоряжения..., опубл. и изд. с 1 янв. 1908 г. по 1 июля 1909 г. - 1910. - [2], VIII, 96 с.]
329082
   Врачебно-трудовая экспертиза. – Москва, 1959. – 446с.
329083
   Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация при профессиональных заболеваниях. – Л, 1975. – 279с.
329084
  Артамонова В.Г. Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация при профессиональных заболеваниях / В.Г. Артамонова, Г.И. Зуев, М.Л. Хаймович. – Ленинград : Медицина, 1975. – 279 с. – Список лит.: с. 257-277
329085
   Врачебно-трудовая экспертиза при заболевании внутренних органов. – К., 1978. – 207с.
329086
  Куколевский Г.М. Врачебные наблюдения за спортсменами. / Г.М. Куколевский. – М, 1975. – 335с.
329087
  Граевская Н.Д. Врачебные наблюдения над футболистами / Н.Д. Граевская, М.Г. Шафеева. – М., 1957. – 175с.
329088
  Сиделковский А.Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации : [монография] / А.Л. Сиделковский ; Клиника соврем. невралгии "Аксимед". – Киев : Пабліш Про, 2018. – 173, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 167-173. – ISBN 978-966-97696-1-9
329089
  Сиделковский А.Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 13 (668). – С. 22-23
329090
  Дуэйн Диана Врачебные предписания / Дуэйн Диана. – Смоленск : Русич, 1995. – 605,[1] с. – На пер. авт. не указан. - Загл. пер. : Убийство на Вулкане. – (Star trek-Звездный путь). – ISBN 5-88590-247-X
329091
  Коваленко В.Н. Врачебный контроль в физическом воспитании / В.Н. Коваленко. – М, 1956. – 224с.
329092
  Дешин Д.Ф. Врачебный контроль в физическом воспитании. / Д.Ф. Дешин. – М., 1958. – 216с.
329093
  Мотылянская Р.Е. Врачебный контроль при массовой физкультурно-оздоровчительной работе / Р.Е. Мотылянская, Л.А. Ерусалимский. – М, 1980. – 96с.
329094
  Цвейг С. Врачевание и психика / С. Цвейг. – Санкт-Петербург : Гамма, 1992. – 237с.
329095
  Цвейг С. Врачевание и психика / С. Цвейг. – Москва : Политиздат, 1992. – 334с.
329096
  Цвейг С. Врачевание и психика. Месмер. Бекер-Эдди. Фрейд / С. Цвейг. – Москва : Политиздат, 1982. – 334с. – ISBN 5-250-01789-4
329097
   Врачи-большевики - строители советского здравоохранения. – Москва, 1970. – 384с.
329098
  Чикин С.Я. Врачи-философы / С.Я. Чикин. – Москва, 1990. – 382с.
329099
   Врачи и их помощники. – М., 1981. – 47с.
329100
  Опарин А.А. Врачи, волхвы, целители и лечцы Киевской Руси // Новини медицини та фармації в Україні. – Київ, 2020. – № 11 (729). – С. 16-20
329101
   Врачующие машины. – М., 1979. – 48с.
329102
  Добрынин Сергей Вращайте синхротрон // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 14 : фото
329103
  Дадали Александр Абдулович Вращательная диффузия спиновых зондов в твердых полимерах : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Дадали Александр Абдулович; АН СССР. Ин-т химической связи. – М., 1980. – 21л.
329104
  Пентин Ю.А. Вращательная изомерия молекул / Ю.А. Пентин. – Москва, 1969. – 64с.
329105
  Тухватуллин Ф.Х. Вращательная подвижность молекул жидкости и ширина линии релеевского и комбинационного рассеяния : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Тухватуллин Ф.Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 12л.
329106
   Вращательная релаксация в газах и плазме. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 215 с.
329107
  Филиппов Г.Ф. Вращательная энергия системы трех частиц / Г.Ф. Филиппов. – Киев, 1967. – 16 с.
329108
  Немировский Ю.В. Вращательно-анизотропные турбулентные течения каналах и трубах / Ю.В. Немировский, Я.Л. Хейнлоо. – Новосибирск, 1982. – 76с.
329109
  Кашуба И.Е. Вращательно-одночастичные возбуждения в модели неаксиального печатного ядра с учетом его деформируемости / И.Е. Кашуба, А.А. Голубова. – К., 1970. – 34 с.
329110
  Киселев А.Т. Вращательно-ударное бурение геологоразведочных скважин / А.Т. Киселев, И.Н. Крусир. – М., 1982. – 104с.
329111
  Калинников А.В. Вращательное бурение / А.В. Калинников. – М, 1933. – 224с.
329112
  Зубков М.К. Вращательное бурение / М.К. Зубков. – Баку; Москва, 1937. – 428с.
329113
  Черней М.И. Вращательное движение в нечетных атомных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Черней М.И.; ОИЯИ. Лабор. теорет. физики. – Дубна, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
329114
  Белецкий В.В. Вращательное движение намагниченного спутника / Белецкий В.В., Хентов А.А. – Москва : Наука, 1985. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 279-287 (222 назв.). – (Механика космич. полета ; № 18)
329115
  Башкатов Д.Н. Вращательное шнековое бурение геологоразведочных скважин / Д.Н. Башкатов, Ю.А. Олоновский. – Москва : Недра, 1968. – 192с.
329116
  Вершинина Н.И. Вращательный гистерезис намагниченности и магнитная анизотропия ферритовгранатов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Вершинина Н.И.; Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1971. – 18л.
329117
  Сабинин Г. Вращающиеся анемометры и измерения ими действительности скорости ветра / Г. Сабинин. – М, 1922. – 38с.
329118
  Оден Мишель Вращающиеся волчки: курс интегрируемых систем [Электронный ресурс] / Мишель Оден ; пер. с англ. О.Е. Орел, П.Е. Рябова. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 216 с. – (R & C Dynamics ; Т. 5)
329119
   Вращающиеся печи для спекания глиноземных шихт. – М., 1962. – 80с.
329120
  Перри Дж. Вращающийся волчок / Дж. Перри. – Вологда, 1926. – 165с.
329121
  Перри Дж. Вращающийся волчок / Дж. Перри. – Москва-Ленинград, 1935. – 93с.
329122
  Плесков Ю.В. Вращающийся дисковый электрод / Ю.В. Плесков, В.Ю. Филиновский. – М., 1972. – 344с.
329123
  Тарасевич М.Р. Вращающийся дисковый электрод с кольцом / М.Р. Тарасевич. – Москва, 1987. – 246с.
329124
  Гай Е.В. Вращение в квантовых системах с малым числом степеней свободы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Гай Е.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 14л.
329125
  Генкин Л И. Вращение галактик и динамика нестационарных звездных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Генкин И.Л,; МГУ. – М, 1962. – 8л.
329126
   Вращение Земли : материалы расшир. пленума. – Киев : Издательство АН УССР, 1963. – 310 с.
329127
  Манк У. Вращение Земли : пер. с англ. / У. Манк, Г. Макдональд. – Москва : Мир, 1964. – 384 с.
329128
  Куликов К.А. Вращение Земли / К.А. Куликов. – Москва : Недра, 1985. – 159 с.
329129
   Вращение Земли и геодинамика : труды Всесоюзн. совещания. – Ташкент : Фан, 1983. – 184 с.
329130
  Монин А.С. Вращение Земли и климат / А.С. Монин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 112с.
329131
   Вращение Земли и определение времени. – Москва : Наука, 1969. – 152 с.
329132
  Кацер Ю. Вращение земли. Законодательные изменения в сфере земельных отношений призваны повысить эффективность использования бесхозяйственных земель / Ю. Кацер, В. Булгак // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 8 ноября (№ 45). – С. 16. – ISSN 1563-6755
329133
   Вращение и приливные деформации Земли : материалы юбилейн. конференции. – Киев : Наукова думка
вып. 1. – 1970. – 386 с.
329134
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
вып. 2. – 1970. – 156 с.
329135
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
вып. 3. – 1971. – 155 с.
329136
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
Вып. 14. – 1982
329137
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
Вып. 15. – 1983
329138
  Губанова И.И. Вращение криволинейного упругого стержня в недеформируемой криволинейной оболочке : Автореф... канд. техн.наук: / Губанова И.И.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 14л.
329139
  Долицкий А.В. Вращение мантии по ядру: движение географических и геомагнитных полюсов, периодичность геологических и тектонических процессов / А.В. Долицкий; РАН; Объединенный ин-т физики Земли им. О.Ю. Шмидта. – Москва, 2000. – 42с. – ISBN 5-201-11910-7
329140
  Шульман З.П. Вращение непроводящих тел в электрореологических суспензиях / З.П. Шульман, В.М. Носов. – Минск, 1985. – 112с.
329141
  Воронков В.Е. Вращение предварительно изогнутых упруго-пластических стержней : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронков В.Е.; Моск. гос. ун-т. Мехн.-мат. фак. Кафедра теории упругости. – М., 1968. – 10л.
329142
  Бутенко Н.В. Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси / Н.В. Бутенко. – Ленинград, 1964. – 17 с.
329143
  Ишлинский А.Ю. Вращение твердого тела на струне и смежные задачи / А.Ю. Ишлинский, В.А. Стороженко, М.Е. Темченко; АН СССР. Институт проблем механики. – Москва : Наука, 1991. – 330с. : Ил. 115 + Табл. 15. – Библ.: 200 назв. – ISBN 5-02-006660-5
329144
  Суслов Г.К. Вращение тяжелого твердого тела около неподвижного полюса (случай С.В. Ковалевский) / Г. К. Суслов, проф. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1895. – 10 с. – Отд. оттиск: Труды Отделения физических наук Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. VII
329145
  Бєліков О. Врегулювання взаємин керівника із трудовим колективом за допомогою колективного договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 129-133.
329146
  Ковальов І.В. Врегулювання відносин у сфері державних закупівель відповідно до міжнародних норм та вимог / І.В. Ковальов, В.М. Колотій, В.І. Пила // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 62-69
329147
  Ткачук А. Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів / Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадян. суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 89, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-67-0
329148
  Мотузюк Б. Врегулювання ДРТ в Україні невигідне? // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
329149
  Рудзей К. Врегулювання захисту прав жінок у сфері праці за міжнародним правом // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 303-308. – ISBN 978-966-2075-20-5
329150
  Євтушевська О. Врегулювання зовнішньої сфери корпоративних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 109-112. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються основні особливості функціонування зовнішньої сфери корпоративних відносин. Надаються рекомендації стосовно вдосконалення системи зовнішньокорпоративних відносин в Україні. Main distinctiveness of an external range of corporate ...
329151
  Ліпкан В. Врегулювання кризових ситуацій соціального характеру в контексті профілактики тероризму / В. Ліпкан, І. Рижов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 131-135
329152
  Абрам"юк І. Врегулювання механізмів участі громадян в управлінні громадою / Ігор Абрам"юк, Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадян. суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 62, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-63-2
329153
  Басараб М.М. Врегулювання міжнародної нормативно-правової бази - ключ до рішення міжетнічних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 254-260. – ISBN 966-628-197-5
329154
  Фіш М. Врегулювання патентних спорів у у судах Великої Британії // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.24-29. – ISSN 1608-6422
329155
  Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-91. – ISSN 0132-1331
329156
  Мулявка Д. Врегулювання поведінки професійних державних службовців - вимога часу / Д. Мулявка, М. Глубіш // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-72.
329157
  Капіца Ю. Врегулювання прав на об"єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 72-76. – Бібліогр.: на 4 пункта. – ISSN 0132-1331
329158
  Пропишен М. Врегулювання права на страйк на міжнародно-правовому рівні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 31-36.
329159
  Рубаник В. Врегулювання правовідносин власності в гетьманщині у 18 ст.: міфи та реалії // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.60-62


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
329160
  Герасименко Є.С. Врегулювання проблеми біженців. Документи ліги націй // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 58-70
329161
   Врегулювання проблемних питань працевлаштування та захисту прав інвалідів у сфері праці : [право, гарантії, захист, зайнятість, конкурентоспроможність, інформація] : практ. посібник. – Київ : Університет Україна, 2007. – 155, [1] с. : іл., табл. – Програма малих проектів MATRA KAP Посольства Королівства Нідерландів в Україні "Забезпечення реалізації права на працю для осіб з обмеженими фізичними можливостями". – ISBN 978-966-388-187-4
329162
  Головачов Я. Врегулювання спорів за участю судді: "Що?" і "Як?" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 34-36
329163
  Хейворд П. Врегулювання спорів у Патентному відомстві Великої Британії // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.29-35. – ISSN 1608-6422
329164
  Жаров В. Врегулювання спорів у процесі набуття прав інтелектуалної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Ук; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 1608-6422
329165
  Фурса С.Я. Врегулювання спору за участі судді - новий зміст медіації / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 97-101. – ISSN 2219-5521
329166
  Ковалко Н. Врегулювання спору за участі судді. Особливості та перспективи процесу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
329167
  Василина Н. Врегулювання спору за участю нотаріуса // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 6-9. – ISSN 2663-5313
329168
  Татулич І.Ю. Врегулювання спору за участю судді // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 173-176. – ISBN 978-617-7096-97-8
329169
  Коротка Н. Врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (99). – С. 59-66. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
329170
  Тиханський О.Б. Врегулювання спору за участю судді у цивільному судочинстві України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 176-178. – ISBN 978-617-7096-97-8
329171
  Іверук Н. Врегулювання спору за участю судді як новела ЦПК України: переваги і недоліки законодавчого закріплення та проблеми практичної реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 234-235
329172
  Ардель Д.С. Врегулювання спору за участю судді: досвід Фінляндії // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 331-333. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
329173
  Духовна О. Врегулювання спору за участю судді: нові процесуальні можливості // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
329174
  Пода Т.О. Врегулювання суперечок в СОТ: питання прозорості процесу, доступу неурядових організацій та розгляду Amius Curiae Briefs // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-24.
329175
  Книш С.В. Врегулювання суспільних відносин у сфері охорони здоров"я в Україні адміністративно-правовими засобами // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 45-52. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
329176
  Шмідт Р.М. Врегулювання та розвиток земельних відносин в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 19-20
329177
  Сегал Є. Врегулювання так званої "замороженої" проблеми Придністров"я, як один з пріоритетів головування України в ОБСЄ в 2013 році // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 147-151
329178
  Липець Л.В. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом і договором : монографія / Л.В. Липець. – Київ : Пріоритети, 2013. – 187, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-188. – ISBN 978-966-8809-94-1
329179
  Бакуменко Д.О. Врегульованість надання митних адміністративних послуг проектом Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих акт / Д.О. Бакуменко, В.П. Бардзіловський // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 119-124. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
329180
  Левитский П.М. Вред алкоголя и никотина / П.М. Левитский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Радянська школа, 1987. – 107с.
329181
  Бенюмов В.М. Вред алкоголя, никотина и наркотиков : пособие для учителя / В.М. Бенюмов, О.Р. Костенко, К.М. Флоренсова. – Киев : Радянська школа, 1989. – 125, [2] с. – Библиогр.: с. 122-124
329182
  Михайлов В.И. Вред и его регулирование в уголовном законе // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 61-68. – ISSN 0132-0769
329183
  Махновский И.К. Вредители арчи и меры борьбы с ними : Автореф... кандид. сельскохоз.наук: / Махновский И.К.; Министерство лесного хозяйства СССР. Среднеазиатский научно-исслед. институт лесного хозяйства "Средазн. – Ташкент, 1950. – 17 с.
329184
  Богданов-Катьков Вредители в сельском хозяйстве / Богданов-Катьков, А.И. Давыдов. – Петроград : "Начатки знаний", 1922. – 32 с.
329185
  Федоров С.М. Вредители виноградной лозы в Крыму по наблюдениям 1926-27 года и меры борьбы с ними // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. III: Н - Я]. – 5 с.
329186
  Земкова Р.И. Вредители генеративных органов лиственых интродуцентов / Р.И. Земкова. – К., 1980. – 199 с.
329187
  Новопольская Е.В. Вредители грецкого ореха в условиях Крыма. / Е.В. Новопольская. – 283-285с.
329188
  Рупайс А.А. Вредители деревьев и кустарников в зеленых насаждениях Латвийской ССР. / А.А. Рупайс. – Рига, 1981. – 264с.
329189
  Шестаков А.В. Вредители древесины / А.В. Шестаков. – М-Л, 1933. – 244с.
329190
  Римский-Корсаков Вредители древесных пород из мира несекомых в парке Лесного института / Римский-Корсаков. – с.
329191
   Вредители животноводства. – М.-Л., 1935. – 760с.
329192
  Конаков Н.Н. Вредители зеленых насаждений города Воронежа / Н.Н. Конаков. – Воронеж, 1934. – 15с.
329193
  Беляев И.М. Вредители зерновых культур / И.М. Беляев. – Москва : Колос, 1974. – 284с.
329194
   Вредители и болезни батат. – Москва ; Ленинград
Сборник 1. – 1933. – 242 с. – 3 цветных таблицы в приложении
329195
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград; Москва
1. – 1935. – 22 с.
329196
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград
Т. 2 : Основы общей энтомологии. – 1937. – 113с.
329197
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград
Т. 2 : Основы общей энтомологии. – 1937. – 80с.
329198
  Федоров С.М. Вредители и болезни винограда и табака и их экономическое значение / С.М. Федоров. – Ялта, 1928. – 11с.
329199
  Принц Я.И. Вредители и болезни винограда. / Я.И. Принц. – М.-Л., 1937. – 216с.
329200
   Вредители и болезни декоративных растений. – Киев : Наукова думка, 1977. – 136 с.
329201
  Княжецкий Б.В. Вредители и болезни зеленых насаждений городов и населенных пунктов Московской области. / Б.В. Княжецкий. – М.-Л., 1951. – 76с.
329202
  Сторчевой А.Л. Вредители и болезни люцерны и разработка мероприятий бортьбы с ними. / А.Л. Сторчевой. – Ставрополь, 1950. – 87с.
329203
  Мегалов В.А. Вредители и болезни овощных культур / В.А. Мегалов, Е.С. Мушникова. – М, 1936. – 192с.
329204
  Герасимов Б.А. Вредители и болезни овощных культур / Б.А. Герасимов, Е.А. Осницкая. – Изд. 3-е. – М., 1955. – 607с.
329205
   Вредители и болезни овощных культур в открытом грунте. – Москва : Колос, 1964. – 48с.
329206
  Герасимов Б.А. Вредители и болезни овощных культур и меры борьбы с ними / Б.А. Герасимов, Е.А. Осницкая. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 392 с.
329207
  Соколов А.В. Вредители и болезни парниковых культур / А.В. Соколов; Под ред. А.А. Горяинова. – Москва-Ленинград, 1931. – 30с.
329208
  Соколов А.В. Вредители и болезни парниковых культур и борьба с ними / А.В. Соколов. – Москва-Ленинград, 1931. – 30с.
329209
  Попова М.П. Вредители и болезни плодово-ягодных культур / М.П. Попова, В.П. Соболева. – М., 1951. – 263с.
329210
  Попова М.П. Вредители и болезни плодово-ягодных культур / М.П. Попова, В.П. Соболева. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1955. – 296 с.
329211
   Вредители и болезни плодово-ягодных культур. – 2-е изд. доп. и перераб. – К., 1965. – 288 с.
329212
  Корчагин В.Н. Вредители и болезни плодовхы и ягодных культур / В.Н. Корчагин. – М., 1971. – 151с.
329213
   Вредители и болезни полевых культур : Альбом. – Москва : Россельхозиздат, 1970. – 232с.
329214
  Клюшкин П.А. Вредители и болезни полевых культур Крыма. / П.А. Клюшкин, Е.Н. Степанова. – Симферополь, 1954. – 216с.
329215
  Поповкина Л.М. Вредители и болезни растений / Л.М. Поповкина, Т.М. Соколова. – К., 1968. – 63 с.
329216
  Плигинский В.Г. Вредители и болезни растений поля и огорода / В.Г. Плигинский. – Курск, 1927. – 63с.
329217
  Витковский Н. Вредители и болезни растений, наблюдавшиеся в течении 1913 года в Бессарабской губернии / Н. Витковский. – Кишинев : Тип. Бессарабского Губернского правления, 1914. – [2], 99-141 с.
329218
  Плавильшиков Н.Н. Вредители и болезни сада и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1930. – 32с.
329219
   Вредители и болезни сахарной свеклы. – Москва, 1952. – 256с.
329220
  Плигинский В.Г. Вредители и болезни свеклы и борьба с ними / В.Г. Плигинский. – М.-Л., 1930. – 32с.
329221
  Пятницкий Г.К. Вредители и болезни сельского и лесного хозяйства и меры борьбы с ними / Г.К. Пятницкий. – М., 1936. – 92с.
329222
   Вредители и болезни сельскохозяйственных культур в Харьковской области : Прогноз проявления в 1967 году и меры борьбы. – Харьков : Прапор, 1967. – 108с.
329223
  Белизин А.П. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений и меры борьбы с ними (для нечернозёмной полосы) : робочая книга для ШКМ / Белизин А.П., Хохряков М.К. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 215 с.
329224
  Гречкин В.П. Вредители и болезни тополей и меры борьбы с ними / В.П. Гречкин, А.И. Воронцов. – Москва : Гослесбумиздат, 1962. – 150 с.
329225
   Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. – Москва : Наука, 1982. – 592с.
329226
   Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. – Москва : Наука, 1987. – 592с.
329227
  Белосельская З.Г. Вредители и болезни цветочных и оранжерейных растений / З.Г. Белосельская, А.Д. Сильвестров. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1953. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 201-202
329228
  Корчагин В.Н. Вредители и болезни ягодных культур / В.Н. Корчагин. – М., 1967. – 36с.
329229
   Вредители и повреждения в 1926 году. – Харьков, 1927. – 64с.
329230
  Скопин Н.Г. Вредители ивовых пород в Заилийском Ала-тау и его подгорной равнине. : Автореф... Канд.биол.наук: / Скопин Н.Г.; Ин-т зоологии Акад.Казах.ССР. – Алма-Ата, 1952. – 15 с.
329231
  Шитт В.М. Вредители из мира насекомых / В.М. Шитт. – М, 1923. – 578с.
329232
  Сопоцько А.А. Вредители клевера-семяеды рода Apion в Тульской губернии в 1911 году и меры борьбы с ними / Прилож. к очерку Арк. Сопоцько ; Энтомологическая станция при Тульской Губернской Земской управе. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1912. – 37 с.
329233
  Цитович П.В. Вредители конопли. / П.В. Цитович. – Смоленск, 1932. – 32с.
329234
  Батиашвили И.Д. Вредители континентальных и субтропических плодовых культур : учеб. пособие для фак-тов защиты растений и субтропического хозяйства с./х. вузов / И.Д. Батиашвили. – Изд. 2-е, перер. – Тбилиси : Ганатлеба, 1965. – 334 с. : рис.
329235
  Шмиговский К.А. Вредители кормовых культур / К.А. Шмиговский. – М.-Л., 1931. – 93с.
329236
  Порсаев М. Вредители косточковых плодовых в Самаркансдкой области. : Автореф... канд. биол.наук: / Порсаев М.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 15л.
329237
  Попова Е.А. Вредители кукурузы в условиях Самаркандской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Е.А.; АН ТаджССР. Отд. с.-х. и биол. наук. – Сталинабад, 1961. – 21л.
329238
   Вредители леса : Справочник. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1. – 1955. – 422с.
329239
   Вредители леса. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 2. – 1955. – 423-1098с.
329240
  Падий Н.Н. Вредители лиственницы в культурах Украинской ССР и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Падий Н.Н.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1953. – 15 с.
329241
  Горбунова Н.Н. Вредители люпинов и мероприятия по их уничтожению : Автореф... канд. биол.наук: / Горбунова Н. Н.; АН БССР, Ин-т соц. с.х. – Минск, 1954. – 16л.
329242
  Галахов П.Н. Вредители льна и борьба с ними / П.Н. Галахов. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 64 с.
329243
  Щеголев В.Н. Вредители масличных культур / В.Н. Щеголев, М.П. Струкова. – Москва-Ленинград, 1930. – 216 с.
329244
  Амшеев Р.М. Вредители облепихи в Бурятской АССР и меры борьбы с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Амшеев Р.М. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1971. – 22 с.
329245
  Бондаренко Н.В. Вредители овощных культур в парниках и теплицах / Н.В. Бондаренко. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1953. – 116с.
329246
  Плавильшиков Н.Н. Вредители огорода и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М, 1930. – 61с.
329247
  Ильинская М.И. Вредители оранжерейных растений / М.И. Ильинская. – Москва, 1963. – 132 с.
329248
  Белосельская З.Г. Вредители парковых насаждений нечерноземной полосы и меры борьбы с ними / З.Г. Белосельская ; Е.Н. Павловский. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 194-198. – (Научно-популярная серия : В помощь сельскому хозяйству / АН СССР, Всесоюз. энтомол. о-во ; Вып. 5)
329249
  Поспелов В.П. Вредители плодового сада и меры борьбы с ними / В.П. Поспелов, прив.-доц. Ун-та св. Владимира, ст. специалист Деп. зем. по прикл. энтомологии. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1909. – 29, [1] с., 6 ил., 7 л. ил. – Отд. оттиск: Труды Энтомологической станции Южно-Русского общества поощрения земледелия и сельской промышленности
329250
  Рычин Ю.В. Вредители плодового сада, борьба с ними осенью и зимой / Ю.В. Рычин. – Москва : Государственное издательство, 1930. – 48 с.
329251
  Васильев В.П. Вредители плодовых культур / В.П. Васильев, И.З. Лившиц. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 392с.
329252
  Безденко Трофим Титович Вредители плодовых насаждений в Белорусской ССР и рациоанльное сочетание агротехнического, биологического и химического методов борьбы с ними : Автореф... д-ра биол.наук: / Безденко Трофим Титович; Белорус. науч.-исслед. ин-т земледелия. – Минск, 1965. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
329253
  Поспелов В.П. Вредители полеводства в Киевской губ. по наблюдениям Киевской Энтомологической станции в 1909 году / В. Поспелов. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1910. – 12 с. – Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности. 1910, № 7-8, с. 198-204, с. 242-245
329254
  Поспелов В.П. Вредители полеводства в Киевской губ. по наблюдениям Киевской Энтомологической станции в 1910 году / В. Поспелов. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1911. – 12 с. – Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности. 1911
329255
  Поспелов В.П. Вредители полеводства в Киевской губ. по наблюдениям Киевской Энтомологической станции в 1911 году / В. Поспелов. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1912. – 12 с. – Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности. 1912
329256
  Добровлянский В.В. Вредители полеводства и садоводства по наблюдениям Киевской энтомологической станции / В.В. Добровлянский. – Киев, 1913. – 14 с.
329257
  Пантелеев А.М. Вредители полевых культур и борьба с ними. / А.М. Пантелеев. – М.-Л., 1930. – 104с.
329258
  Покровский Г.И. Вредители полей и меры борьбы с ними / Г.И. Покровский. – М., 1925. – 81с.
329259
  Шмиговский К.А. Вредители поля, огорода, сада и леса / К.А. Шмиговский, В.И. Гусев. – Москва, 1958. – 327с.
329260
   Вредители растений и их энтомофаги. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 64с.
329261
  Мукимова Х.М. Вредители риса и система мероприятий по борьбе с ними в условиях Самаркандской области : Автореф... канд. биол.наук: / Мукимова Х.М.; Узбек. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1955. – 14л.
329262
  Сахаров Н.Л. Вредители рыбных продуктов Астраханского рыбного промысла. / Н.Л. Сахаров. – Саратов, 1921. – 39с.
329263
  Торский С.И. Вредители сада : с 6 рис. / С.И. Торский, и.о. старшего спец. Деп. Земледелия по прикладной энтомологии ; Г.У.З. и З. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
Вып. 1 : Наиболее вредные для сада бабочки. – 1911. – 23 с.


  Пер: Баллион, Эрнест Эрнесович (1816-1901)
329264
  Плавильшиков Н.Н. Вредители сада и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М, 1930. – 64с.
329265
  Беляев В.А. Вредители сада и огорода и борьба с ними / В.А. Беляев. – Орел : Изд-во "Красная книга", 1925. – 88 с. : 33 ил.
329266
  Пантелеев А.М. Вредители сада и огорода и борьба с ними. / А.М. Пантелеев. – М.-Л., 1931. – 93с.
329267
  Гужавин Т. Вредители сада и огорода и меры борьбы с ними : из личной практики / Т. Гужавин. – [Петроград : Печ. Пивоварского. – 40 с.
329268
  Горяинов А.А. Вредители сада и огорода и меры борьбы с ними / А.А. Горяинов. – Москва, 1925. – 35 с. – (сельское хозяйство ; 27)
329269
  Юхневич Л.А. Вредители садов и огородов и меры борьбы с ними. / Л.А. Юхневич. – Алма-Ата, 1963. – 67с.
329270
  Васильев В.П. Вредители садовых насаждений / В.П. Васильев. – Київ, 1955. – 268с.
329271
  Коковихин А.А. Вредители сахарной свеклы в лесостепной и степной зонах Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: 098 / Коковихин А.А.; Укр.с-х.акад. – К, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
329272
  Соснина М.А. Вредители сахарной свеклы и меры борьбы с ними в условиях Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: / Соснина М.А.; МВО СССР. Узбекский с.-х. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Самарканд, 1952. – 16 с.
329273
  Лебедянская М.Г. Вредители сахарной свеклы и меры борьбы с ними. / М.Г. Лебедянская. – М., 1929. – 34с.
329274
  Зверезомб-Зубовский Вредители сахарной свеклы. / Зверезомб-Зубовский. – Киев, 1956. – 276с.
329275
  Корольков Д.М. Вредители сельско-хозяйственных растений Сочинского района Черноморского округа по наблюдениям 1926 и 1927 гг. / Д.М. Корольков. – Сочи, 1929. – 20с.
329276
  Корольков Д.М. Вредители сельского хозяйства и меры борьбы с ними в губерниях средней полосы РСФСР / Д.М. Корольков, З.П. Дурново, 1926. – 64с.
329277
  Рушковский И.А. Вредители сельского хозяйства Уфимской губернии в 1913 году : Результаты исследования, произведенных по поручению департамента земледелия Г. У. З. и З. И.А. Рушковским / Уфимское губернское земство. – Уфа : изд. агрономического отдела ; Элекстрическая тип. Т-ва "Печать", 1914. – 30 с.
329278
  Малявин И.С. Вредители сельскохозяйственных культур Западного Памира и меры борьбы с ними. / И.С. Малявин. – Душанбе, 1973. – 78с.
329279
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 1 : Вредные нематоды, моллюски, членистоногие (часть первая). – 1973. – 496с. : Табл. 11, илл.127
329280
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 2 : Вредные членистоногие (продолжение), позвоночные. – 1974. – 608с. : Илл. 201
329281
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 3 : Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – 1975. – 528с. : Илл. 80, табл. 25
329282
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : Справочное издание в трёх томах. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Киев : Урожай
Т. 1 : Вредные нематоды, моллюски, членистоногие. – 1987. – 440с.
329283
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : Справочное издание в трёх томах. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Киев : Урожай
Т. 3 : Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – 1989. – 408с. : Илл. 20, табл. 25
329284
  Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними / В.В. Яхонтов. – Ташкент : ГосиздатУзССр, 1953. – 663 с.
329285
  Горяинов А.А. Вредители сельскохозяйственных растений Рязанской губернии / А.А. Горяинов. – Рязань, 1914. – 67 с.
329286
  Богданов-Катьков Вредители семян культур и рапсовый цветоед (Meligethes aeneus F.) : Для агрономов и инструкторов / Богданов-Катьков. – Петербург, 1920. – 16с. : С 10 рисунками
329287
  Флоров Д.Н. Вредители сибирского кедра / Д.Н. Флоров. – Иркутск, 1951. – 124с.
329288
  Семенов А.Е. Вредители табака-махорки / А.Е. Семенов. – М., 1930. – 32с.
329289
  Добровольский Б.В. Вредители тау-сагыза (Scorzonera tausaghys lipsch. et bosse) и вопросы борьбы с ними в условиях Ростовской области и Краснодарского края / Б.В. Добровольский. – Ростов -на-Дону, 1940. – 103-146 с.
329290
  Рогова Т.И. Вредители тропических культур и меры борьбы с ними / Т.И. Рогова. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 136 с.
329291
  Батиашвили И.Д. Вредители цитрусовых и других субтропических плодовых культур / И.Д. Батиашвили. – Тбилиси : Изд-во Груз. с.-х. ин-та, 1954. – 313 с., [6] л. ил. : ил.
329292
  Рубцов И.А. Вредители цитрусовых и их естественные враги / Рубцов И.А. ; Акад. наук СССР, Всесоюз. энтомол. о-во. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1954. – 260 с. – Библиогр.: с. 248-253. – (Научно-популярная серия ; вып. 2)
329293
  Кокот О.П. Вредители эспарцета в центральной и северной части степи УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кокот О.П.; Харьк.ордена Труд.Красного Знамени с-х.ин-т. – Харьков, 1956. – 16л.
329294
  Шаронова М.В. Вредители эфромасличной розы и меры борьбы с ними в условиях Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаронова М.В.; Кишинев.с-х.ин-т. – Кишинев, 1966. – 20л.
329295
   Вредители, болезни и сорняки, обнаруженные в импортных растительных грузах : Всесоюзная сводка с 1937 по 1959 г. – Москва : Колос, 1964. – 616 с.
329296
  Невский В.П. Вредитель абрикоса в Фергане Rhynchites auratus Scop.Ferganensis Nevsk. / В.П. Невский. – Л., 1928. – 34с.
329297
  Бельский Б.И. Вредитель крестоцветных растений Ceutorrhynchus quadridens Panz : Оттиск из "Бюллетня Сахаротреста", №7-1923г. / Б.И. Бельский. – Киев : Трест "Киев-печать", 1923. – 20 с. : 1 табл.
329298
  Шишкин К.Л. Вредитель свеклы крошка продолговатая / К.Л. Шишкин. – [Киев], 1928. – С. 131-134. – Без обл. и тит. л.- Отд. оттиск: Сборник ССУ. № 6. 1928
329299
  Шкловский Г. Вредительство как метод классовой борьбы / Г. Шкловский. – М., 1931. – 176с.
329300
  Славин И. Вредительство на фоне советского уголовного права / И. Славин. – М., 1931. – 111с.
329301
  Прутенский Д.И. Вредная деятельность короедов как фактор усыхания сосны обыкновенной (Pinus Silvestris L.) в Киргизии. : Автореф... канд. биол.наук: / Прутенский Д.И.; Ин-т зоологии АН КазССР. – Алма-Ата, 1950. – 9л.
329302
  Свириденко П.А. Вредная деятельность мышевидных грызунов и способы их уничтожения. / П.А. Свириденко. – К., 1950. – 96с.
329303
  Арутюнян Е Вредная микрофлора древесных пород и кустарников дубовых лесов Южной Армении / Арутюнян Е.С. ; Ереванский гос. ун-т им. В.М. Молотова. – Ереван : Ереванский университет, 1955. – 104 с.
329304
  Арутюнян Е.С. Вредная микрофлора дубовых лесов Зангузура : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арутюнян Е.С.;. – Ереван, 1954. – 23 с.
329305
  Максимова Ю.П. Вредная фауна насекомых и клещей древесных и кустарниковых насаждений г. Харькова и обоснование мероприятий по борьбе с главнейшими видами : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова Ю. П.; Хар.ГУ. – Х., 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21
329306
  Гачечиладзе Реваз Андреевич Вредная фауна плодопитомников Грузии и изучение биологии главнейших видов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Гачечиладзе Реваз Андреевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 30л.
329307
  Кравченко Ф.Т. Вредная Хивря / Ф.Т. Кравченко. – М., 1957. – 28с.
329308
   Вредная черепашка : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии. – М.-Л.
Том 1. – 1947. – 272с.
329309
   Вредная черепашка. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1949. – 104с.
329310
  Арешников Б.А. Вредная черепашка / Б.А. Арешников, С.П. Старостин. – Москва : Агропромиздат, 1992. – 61 с. – (Библиотека по защите растений)
329311
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Put. : Работы лаборатории морфологии беспозвоночных по материалам экспедиции в Краснодарском Крае в 1949-1953 гг. – Москва : Академия Наук СССР
Т. 3. – 1955. – 278с.
329312
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Put. : Сборник работ лаборатории морфологии беспозвоночных. – Москва : Академия Наук СССР
Т. 4. – 1960. – 239c.
329313
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Рut. : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии имени академика А.Н.Северцова. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1. – 1947. – 272с.
329314
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Рut. : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии имени академика А.Н.Северцова. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 2. – 1947. – 271c.
329315
  Арешников Б.А. Вредная черепашка и меры борьбы с ней / Б.А. Арешников, С.П. Старостин ; ВАСХНИЛ. – Москва : Колос, 1982. – 287 с.
329316
  Фиш Г.С. Вредная черепашка и теленомус / Г.С. Фиш, 1939. – 128с.
329317
  Мамедов С.Г. Вредная энтомофауна кукурузы и меры борьбы с главнейшими ее видами в Нахичеванской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мамедов С.Г.; АН Арм.ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1962. – 25л.
329318
   Вредная энтомофауна Молдавии и меры борьбы с ней. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1963. – 108с.
329319
  Сахаров Н.Л. Вредная энтомофауна Н.-В. области. / Н.Л. Сахаров. – Саратов, 1928. – 195-232с.
329320
  Судейкин Вреднейшие насекомые и грибные болезни леса. / Судейкин, Н.Ф. Слудский. – М., 1939. – 84с.
329321
  Васильев И. Вреднейшие сельско-хозяйственные насекомые и борьба с ними / И. Васильев. – Харьков : Пролетарий, 1924. – 48с. : 8 таблиц в дополнении
329322
  Анощенко А. Вредні діти : роман для підлітків / А. Анощенко ; перекл.: О. Медич. – Харків : Державне видавництво, 1929. – 124 с. : ил.
329323
  Ильина Л.А. Вредность не порок : роман / Л.А. Ильина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-009195-8
329324
  Сопоцько А.А. Вредны ли семенному клеверу жуки-семяеды рода Apion? / Арк. Сопоцько ; Энтомологическая станция при Тульской Губернской Земской управе. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1916. – 18 с.


  На обл. дарств. надпись и фамилия-подпись: Л. Круцченникова?
329325
  Андрейко О.Ф. Вредные беспозвоночные фауны тропиков и субтропиков : [учеб. пособие для спец. "Биология"] / Андрейко О.Ф. ; М-во высш. и сред. спец.образования УССР ; Учеб.-метод. каб. по высш. образованию ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Киев : УМК ВО
Ч. 1 : Простейшине и гельминты. – 1988. – 94, [2] с. – Библиогр.: с. 93-94 (21 назв.)
329326
  Севастьянов В.Д. Вредные беспозвоночные фауны тропиков и субтропиков: уч. пособие. / В.Д. Севастьянов. – К., 1988. – 87с.
329327
  Шефтель В.О. Вредные вещества в пластмассах / В.О. Шефтель. – Москва, 1991. – 543с.
329328
   Вредные вещества в промышленности. – 3-е изд. перераб. и доп. – Л.
1. – 1954. – 811с.
329329
   Вредные вещества в промышленности. – 3-е изд. перераб. и доп. – Л.
2. – 1954. – 583с.
329330
   Вредные вещества в промышленности. – 5-е изд. стереотип. – Л.
1. – 1965. – 831с.
329331
   Вредные вещества в промышленности. – 5-е изд. стереотип. – Ленинград : Химия
2. – 1965. – 620 с.
329332
   Вредные вещества в промышленности. – Справочник. – Ленинград : Химия
дополнительный том. – 1969. – 533 с.
329333
   Вредные вещества в промышленности. – 6-е изд., испр. – Л.
1. – 1971. – 831с.
329334
   Вредные вещества в промышленности. – 6-е изд., испр. – Ленинград : Химия
Т. 2. – 1971. – 620 с.
329335
   Вредные вещества в промышленности. – Л.
Т.1. – 1976
329336
   Вредные вещества в промышленности. – 7-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия
Т. 1. – 1976. – 591 с.
329337
   Вредные вещества в промышленности. – Л.
Т.2. – 1976. – 624 с.
329338
   Вредные вещества в промышленности: Органические вещества. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1985. – 462 с.
329339
  Флюри Ф. Вредные газы / Ф. Флюри, Ф. Церник. – М, 1938. – 847с.
329340
  Поляков И.Я. Вредные грызуны и борьба с ними. / И.Я. Поляков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1968. – 256с.
329341
   Вредные грызуны Киргизии. – Фрунзе, 1966. – 122с.
329342
  Сахаров Н.Л. Вредные для лесных и садовых насаждений бабочки / Н.Л. Сахаров. – Аткарск, 1928. – 51 с.
329343
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона / Б.В. Добровольский. – Ростов н/Дону, 1947. – 16с.
329344
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... доктора биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 556л.
329345
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... докт. биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 557-1076л. – Бібліогр.:л.1011-1076
329346
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... докт. биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 80л.
329347
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Добровольский Б.В. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1947. – 15 с.
329348
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона. Картограммы : Дис... наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 52л.
329349
   Вредные животные Средней Азии. – М.-Л., 1949. – 404с.
329350
  Цэндсурэн А. Вредные жуки-щелкуны и чернотелки Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: / Цэндсурэн А.; МГУ, Биол. почв. фак., Каф. энтомологии. – М., 1963. – 27л.
329351
  Добровольский Б.В. Вредные жуки / Б.В. Добровольский. – Ростов -на-Дону, 1951. – 456 с.
329352
  Виноградов Б.С. Вредные и полезные в сельском хозяйстве млекопитающие / Б.С. Виноградов. – Москва, 1932. – 222с.
329353
  Хохряков М.К. Вредные и полезные грибы / М.К. Хохряков. – 2-е изд. – Ленинград : Колос, 1969. – 110с.
329354
  Хохряков М.К. Вредные и полезные грибы. / М.К. Хохряков. – Л.-Москва, 1961. – 104с.
329355
  Садофьев А.Ф. Вредные и полезные для сельского хозяйства звери, птицы и насекомые : беседа о книгах / А.Ф. Садофьев. – Москва : [б. и.], 1951. – 20 с. – (Читателю сельской и колхозной библиотеки / Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В.И. Ленина)
329356
  Положенцев П.А. Вредные и полезные животные полезащитных полос. / П.А. Положенцев, Довнар-Запольский. – М.-Л., 1953. – 111с.
329357
  Браунер А.А. Вредные и полезные животные Херсонской губ.. – Одесса : "Славянская" тип. Н.Хрисогелос, 1899. – 26 с. – Отд. оттиск из: "Записки" Имп. Общ. сельск. хоз. южной России за 1899 г.
329358
  Гептер В.Г. Вредные и полезные звери районов полезащитных насаждений / В.Г. Гептер. – Москва : Издательство Московского университета, 1950. – 452с.
329359
  Шумаков Е.М. Вредные и полезные насекомые / Е.М. Шумаков, И.Б. Брянцева. – Москва ; Ленинград, 1962. – 110 с.
329360
   Вредные и полезные насекомые хлопчатника и других сельскохозяйственных культур Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1977. – 160с.
329361
  Глуздаков И С. Вредные и ядовитые растения Западной Сибири / С. Глуздаков, канд. биол. наук ; под ред. заслуж. деятеля науки проф. д-ра биол. наук В.В. Ревердатто. – Новосибирск : Новосиб. обл. гос. изд-во, 1950. – 60 с. – Библиогр.: с. 61
329362
  Мухин В.Е. Вредные ископаемые / В.Е. Мухин. – Донецк, 1964. – 47с.
329363
  Старк В.Н. Вредные лесные насекомые / В.Н. Старк. – М.-Л., 1931. – 456с.
329364
  Зубарева Л.М. Вредные лесные чешуекрылые на территории Сибири и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зубарева Л.М.; Лесотехнич. Академия им. С.М.Кирова, 1951. – 10 с.
329365
  Кеппен Ф.П. Вредные насекомые : в 3 т. / соч. Федора Кеппена ; Департамент Земледелия и сельской промышленности. – 1881-1883. – Санкт-Петербург : Изд. Деп. земледелия и сел. промышленности ; Тип. Имп. Академии наук
Т. 1 : Общая часть: Введение в энтомологию. – 1881. – XX, 374 с. – Библиогр. в предисл. (с. III-XII)
329366
  Кеппен Ф.П. Вредные насекомые : в 3 т. / соч. Федора Кеппена ; Департамент Земледелия и сельской промышленности. – 1881-1883. – Санкт-Петербург : Изд. Деп. земледелия и сел. промышленности ; Тип. Имп. Академии наук
Т. 2 : Специальная часть: I. Прямокрылые, жуки и перепончатокрылые. – 1882. – X, 585 с. : ил.
329367
  Кеппен Ф.П. Вредные насекомые : в 3 т. / соч. Федора Кеппена ; Департамент Земледелия и сельской промышленности. – 1881-1883. – Санкт-Петербург : Изд. Деп. земледелия и сел. промышленности ; Тип. Имп. Академии наук
Т. 3 : Специальная часть: II. Бабочки, двукрылые и полужесткокрылые. – 1883. – VIII, 586 с. : ил.
329368
  Сахаров Н.Л. Вредные насекомые в Астраханской губ. с 1912 по 1914 года : К отчету станции за 1914 год / Н. Сахаров. – Астрахань : Тип. А. Штылько, 1915. – 29 с. : ил. – (Энтомологическая станция Астраханского Общества Садоводства, Огородничества и полеводства)


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора 30 I 1915 г.
329369
  Мирзоян С.А. Вредные насекомые Дилижанского лесохоза и меры борьбы с массовыми вредителями : Автореф... кандид. биологич.наук: / Мирзоян С.А.; Академия наук Армянской ССР. Отделение биологич. наук. – Ереван, 1951. – 19 с.
329370
  Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течение 1913 года : Отчет о деятельности помощника Губернского энтомолога Таврического Земства за 1913 год / И.М. Щеголев. – Симферополь, 1914. – 24 с.
329371
  Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течение 1914 года : Отчет о деятельности помощника Губернского энтомолога Таврического Земства за 1914 год / И.М. Щеголев. – Симферополь, 1915. – 20 с.
329372
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1907 года / [соч.] С.А.Мокржецкого. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1908. – [2], 36, [1] с. – Библиогр.: "Научно-литературные работы" (с. 36). – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1907 год ; Год XV)
329373
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1909 года / [соч.] С.А. Мокржецкого. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1910. – 29 с. – Библиогр.: с. 29. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1909 год ; Год XVII)
329374
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1910 года / [соч.] С.А. Мокржецкого ; [Добавление А. Яната]. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1911. – 45, [3] с. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1910 год ; Год XVIII)


  Авт.добавления: Яната, Александр Алоизович (1888-1938)
329375
  Мокржецкий С.А., Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1911 года / [соч.] С.А. Мокржецкого и И.М. Щеголева. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1912. – 19 с. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1911 год ; Год XIX)


  Авт. Щёголев Иринарх Михайлович (1873-1943)
329376
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1913 года / С.А. Мокржецкий. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1914. – [2], 13 с. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1913 год ; Год XXI)
329377
  Померанцев Д.В. Вредные насекомые и борьба с ними в лесах и лесных полосах юго-востока Европейской части СССР / Д.В. Померанцев. – Ростов-на-Дону, 1939. – 212с.
329378
  Померанцев Д.В. Вредные насекомые и борьба с ними в лесах и лесных полосах юго-востока Европейской части СССР / Д.В. Померанцев. – 2-е, изд.. доп. – М-Л, 1949. – 212с.
329379
   Вредные насекомые и гельминты Якутии. – Якутск, 1971. – 116с.
329380
  Брамсон К.Л. Вредные насекомые и меры борьбы с ними : руководство для сельских хозяев, народных учителей и учительских семинарий / сост. Брамсон, чл. корр. Имп. Моск. О-ва Испытателей природы, Энтом. О-ва в СП(б) и Французского Энтомолог. О-ва в Париже. – Екатеринослав : Печ. в тип. Н.Я. Павловского
Ч. 2 : Насековые для лесоводства, садоводства и виноградства. – 1883. – [4], 178 с., 2 л. табл. (ил.) : ил.
329381
  Кулагин Н.М. Вредные насекомые и меры борьбы с ними. / Н.М. Кулагин, проф. Петровской Сельскохоз. академии. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – Петербург : Госиздат
Т. 1. – 1922. – 331 с.
329382
  Кулагин Н.М. Вредные насекомые и меры борьбы с ними. / Н.М. Кулагин. – 4-е изд., испр. и значит. доп. – М.-Л.
2. – 1930. – 308с.
329383
  Рузский М.Д. Вредные насекомые Казанской и Самарской губерний в 1889 году / М.Д. Рузский. – Казань : Тип. Губернского Правления, 1889. – 10 с. – Отд. оттиск
329384
  Богданов-Катьков Вредные насекомые как предмет школьных наблюдений / Богданов-Катьков. – Л, 1924. – 16с.
329385
   Вредные насекомые лесов Советского Дальнего Востока. – Владивосток, 1966. – 185 с.
329386
  Аристов М.Т. Вредные насекомые плодового сада / М.Т. Аристов. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 144 с.
329387
  Гулий А.П. Вредные насекомые плодовых насаждений северного склона Центрального Кавказа. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гулий А.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
329388
  Пономаренко А.В. Вредные насекомые посевов дуба в восточных районах Ростовской обалсти и разработка мероприятий по борьбе с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономаренко А.В.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Каф. зоологии беспозвоночных с энтомологией. – Ростов -на-Дону, 1953. – 21л.
329389
  Миноранский Виктор Аркадьевич Вредные насекомые свекловичных полей Нижнего Дона и степной зоны Северного Кавказа : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.09 / Миноранский Виктор Аркадьевич; М-во с/х ССР, Укр. с/х академия. – К., 1974. – 55л.
329390
  Ингеницкий И.В. Вредные насекомые Семиречья : Практические указания, как разводить лес на возвышенностях и низинах, применяемые в оказанных имениях : доклад Харьковскому Сельско-хозяйственному и промышленному обществу / сос. И.М. Кабештовым ; Министерство Земледелия и государственных имуществ Департамента земледелия. – 2-е изд., доп. и испр. – Санкт-Петербург : Тип. С.-Петербургского Градоначальства, 1897. – 23 с. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Сельское Хозяйство и Лесоводство, 1897, кн. 1


  На обл. автограф- К. Домбровского
329391
  Кобахидзе Д.Н. Вредные насекомые чайных плантаций СССР / Д.Н. Кобахидзе. – Москва, 1954. – 100 с.
329392
  Щербиновский Н.С. Вредные насекомые. / Н.С. Щербиновский. – М., 1948. – 64с.
329393
  Троицкий Н.Н. Вредные насекоые в плодовых и ягодных садах / Н.Н. Троицкий. – Москва : Новая деревня, 1926. – 110с.
329394
  Бондаренко Н.В. Вредные нематоды, клещи, грызуны / Н.В. Бондаренко, И.Я. Поляков, А.А. Стрелков. – Ленинград : Колос, 1969. – 272с.
329395
  Бондаренко Н.В. Вредные нематоды, клещи, грызуны / Н.В. Бондаренко, И.Я. Поляков, А.А. Стрелков. – Изд. 2-е, перераб. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1977. – 263с.
329396
  Глушко Я.М. Вредные неорганические соединения / Я.М. Глушко. – Ленинград, 1987. – 192с.
329397
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных выбросах в атмосферу / Я.М. Грушко. – Л., 1986. – 206с.
329398
  Грушка Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах / Я.М. Грушка. – Л., 1976. – 128с.
329399
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах / Я.М. Грушко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1982. – 214с.
329400
  Торский С. Вредные полевые насекомые Уфимской губернии / С. Торский. – Отд.отт. – 17с.
329401
   Вредные почвенные насекомые. – Краснодар, 1974. – 112с.
329402
  Мусалов Г.Г. Вредные привычки подростков и их профилкатика / Г.Г. Мусалов. – Махачкала, 1989. – 75с.
329403
  Торский С. Вредные садовые насекомые Киевского района в 1900 г., по наблюдениям в Киеве и его окрестностях / С. Торский. – Отд. отт. из журн. Земледелие. – К, 1901. – 5с.
329404
  Щербакова Марина Вредные советы для непослушных туристов или Как навсегда потерять вкус к приключениям. Краткий гид // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 34-35 : фото
329405
   Вредные советы туристам : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 54 : Фото
329406
   Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I-IV групп. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1988. – 512 с.
329407
   Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1989. – 592 с.
329408
   Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1990. – 463 с.
329409
   Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1990. – 731 с.
329410
  Соловьев Г.В. Вредный мужик Максим Бегаев / Г.В. Соловьев. – М., 1990. – 350с.
329411
  Архимандрит Тихон (Шевкунов) Вредный отец Нафанаил // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 232-239. – ISSN 0131-2332


  Нафанаил, в миру Поспелов Кронид Николаевич (1920 г.), казначей Псково-Печерского монастыря
329412
  Иверсен В.Э. Вредныя полевыя насекомыя : Опыт практической энтомологии для землевладельцевя, сельских хозяев, народных учителей и учительских семинарий : с 43 рис. в тексте / сост. В.Э. Иверсен, действ. чл. учен. о-в: Рус. энтомол., Имп. Вольн. экон.... и др. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова, 1883. – VI, 117 с. : ил.
329413
  Можаєва К.А. Вредоносность и сохранение инфекционности вироида веретеновидности клубней картофеля (ВВКК) / К.А. Можаєва, Т.Б. Кастальєва, Н.В. Гірсова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-27. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Показано високу шкідливість ВВКК для картоплі, особливо в насінництві. Вивчено тривалість збереження інфекційності патогену в умовах in vivo і in vitro, а також особливості його передачі. Potato spindle tuber viroid (PSJVd) was shown to be great ...
329414
  Самерсов В.Ф. Врелители и болезни зерновых культур и меры борьбы с ними / В.Ф. Самерсов, С.Ф. Буга. – Минск, 1978. – 80с.
329415
  Левчев Л. Време за герои / Л. Левчев. – София, 1980. – 88с.
329416
  Хайтов Н. Време за разхърляне на камъни / Н. Хайтов. – София, 1994. – 349с.
329417
  Паустовски К.Г. Време на големи упования / К.Г. Паустовски. – София : Народна култура, 1982. – 464 с.
329418
  Кьорчев Д. Време на надежди и катастрофи (1905-1919) : (дневници и политически студии) / Д. Кьорчев; [съставител Илия П. Пасков]. – София : Издателство български писател, 1994. – 396, [3] с.
329419
  Нинов Нино Време на полуистини: Публиц. / Нинов Нино. – София, 1993. – 127с.
329420
  Василевски Г. Време на филмот / Г. Василевски. – Скопjе : Македонска книга, 1990. – 250 с.
329421
  Дончев А. Време разделно : историски роман / Антон Дончев ; прев. от бугарски Б. Мирчевски. – Скопjе : Мултиграф, 2004. – 407 с. – ISBN 9989-9673-5-0
329422
   Време слично на jастреб : Антологиjя на бугарскиот расказ во ХХ век. – Скопjе : СИГМАПРЕС, 2000. – 213с. – ISBN 9989-36-048-0
329423
  Чьосичь Д. Време смрти / Д. Чьосичь. – 5-о изд. – Београд : Просвета
Део 3. – 1976. – 752 с.
329424
  Ланщиков А. Времен возвышенная связь / А. Ланщиков. – М., 1969. – 48с.
329425
  Черняк Е.Б. Времен минувших заговоры / Е.Б. Черняк. – М., 1994. – 540с.
329426
   Времен невидимая связь. – Челябинск, 1977. – 132с.
329427
  Енишерлов В.П. Времен прослеживая связь: (Сб. ст.). / В.П. Енишерлов. – М., 1985. – 287с.
329428
  Добровольский О.М. Времен связующа нить / О.М. Добровольский. – М., 1984. – 271с.
329429
  Ауэзов М. Времен связующая нить : лит.-критич. этюды / М. Ауэзов. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 134 с. : ил., портр.
329430
   Времен связующая нить. – Кишинев, 1981. – 161с.
329431
  Шендрик А.И. Времен связующая нить / А.И. Шендрик. – Москва, 1988. – 61с.
329432
  Королев А.А. Времен связующая нить... / А.А. Королев. – Тула, 1978. – 79с.
329433
  Савин О.М. Времен связующая нить... / О.М. Савин. – Саранск, 1991. – 413с.
329434
  Гура В.В. Времен соединенье : Очерки, портреты, этюды, образы / В.В. Гура. – Архангельск; Вологда, 1985. – 335 с.
329435
  Брыгин Н.А. Времен стремительная связь / Н.А. Брыгин. – Одесса, 1977. – 223с.
329436
  Кац Б.А. Времена - люди - музыка : документальные повести о музыке и музыкантах / Б.А. Кац. – Ленинград : Музыка, 1983. – 104 с.
329437
  Кац Б.А. Времена - люди - музыка : документальные повести о музыке и музыкантах / Кац Б.А. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка, 1988. – 144 с.
329438
  Межиров Александр Петрович Времена : Стихи / Межиров Александр Петрович. – Москва : Советская Россия, 1976. – 319с.
329439
  Ибрагим В. Времена : стихи / Вагиф Ибрагим ; пер. с азерб. О.Дмитриева. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32 с.
329440
  Зайцев М.Ф. Времена / М.Ф. Зайцев. – Волгоград, 1982. – 79с.
329441
  Самойлов Д.С. Времена / Д.С. Самойлов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 110с.
329442
  Осоргин М.А. Времена / М.А. Осоргин. – М., 1989. – 621с.
329443
  Осоргин М.А. Времена / М.А. Осоргин. – Екатеринбург, 1992. – 606с.
329444
  Рязанова Н.К. Времена английского глагола / Н.К. Рязанова, М.В. Смолина. – М, 1970. – 111с.
329445
  Лебедева А.Я. Времена английского глагола / А.Я. Лебедева. – Л., 1979. – 80с.
329446
  Рязанова Н.К. Времена английского глагола / Н.К. Рязанова, М.В. Смолина. – М, 1983. – 128с.
329447
  Дугин С.П. Времена английского глагола : девять уроков с профессиональным репетитором / С.П. Дугин. – Сумы ; Ростов-на-Дону : Университетская книга ; Эделника, 2008. – 111, [1] с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Школа иностранных языков"). – ISBN 978-966-680-382-8


  новая методика обучения, которая поможет по-настоящему разобраться в английской грамматике
329448
  Ковалев К.Я. Времена английского глагола в графике / К.Я. Ковалев. – Новосибирск, 1971. – 78 с.
329449
  Клементьева Т.Б. Времена английского глагола в картинках и играх. / Т.Б. Клементьева. – Москва, 1989. – 223с.
329450
  Супян В. Времена Великой депрессии наступают? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 39-55. – ISSN 0130-9625
329451
  Керимов Ягуб Керим оглы Времена глагола в азербайджанском и казахском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Керимов Ягуб Керим оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1973. – 33л.
329452
  Али-Заде Времена глагола в современном персидском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Али-Заде Г. А.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1954. – 16л.
329453
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Гос. изд. худож. лит-ры, 1946. – 112 с.
329454
  Урманов К.Н. Времена года / К.Н. Урманов. – Новосибирск, 1951. – 192с.
329455
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 108 с.
329456
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Художественная литература, 1964. – 152 с.
329457
  Балбышев И.Н. Времена года : календарь природы ( для детей) / И. Н. Балбышев. – изд. 2-е, доп. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 182 с. : Библиогр.: с. 180-181
329458
  Тири Арпад Времена года : Роман / Тири Арпад. – Москва : Воениздат, 1972. – 296с.
329459
  Данилова Н.А. Времена года / Н.А. Данилова, А.О. Кеммерих. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1973. – 192с. – (Рассказы о природе)
329460
  Смирнов Ю.В. Времена года / Ю.В. Смирнов. – Москва, 1974. – 71с.
329461
   Времена года / Смирнов М.М. – Л., 1976. – 608с.
329462
   Времена года. – Москва, 1976. – 255 с.
329463
   Времена года : родная природа в поэзии. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 255 с.
329464
  Эштон-Уорен Времена года / Эштон-Уорен. – М., 1979. – 286с.
329465
   Времена года. – М., 1980. – 32с.
329466
   Времена года. – М., 1984. – 376с.
329467
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Вильнюс, 1984. – 109 с.
329468
  Пришвин М.М. Времена года / М. Пришвин ; худож. П. Багин. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. – 239 с. : ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
329469
   Времена года. – Л., 1985. – 238с.
329470
  Рембез А.Я. Времена года / А.Я. Рембез. – М, 1986. – 111с.
329471
  Объедков И.Ф. Времена года : народные суждения о погоде / И.Ф. Объедков ; [худож. Д. Махашвили, Ю. Панипартова]. – Горький : Волго-Вятск. кн. изд-во, 1986. – 127 с. – Миниатюрное издание
329472
  Мазур В.А. Времена года / В.А. Мазур. – К, 1987. – 208с.
329473
  Стефанов П.А. Времена года / П.А. Стефанов. – Харьков, 1987. – 145с.
329474
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Художественная литература, 1990. – 189 с.
329475
   Времена года. – Свердловск, 1991. – 285с.
329476
  Абрамов Д.А. Времена года / Д.А. Абрамов. – Иваново : Талка, 1991. – 198, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 196
329477
  Луговской Э. Времена года / Эдуард Луговской. – Киев : Наукова думка, 2003. – 112с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-00-0147-9
329478
  Куллэ В. Времена года // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 102-107. – ISSN 0130-7673
329479
  Сарычева З.А. Времена года / З.А. Сарычева. – Киев : Полипром, 2010. – 88 с. : ил.: с.64-87. – ISBN 978-966-8384-06-6
329480
  Скурихин С.Н. Времена года : стихотворения / Сергей Скурихин. – Одесса : Астропринт, 2017. – 78, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-927-274-94
329481
   Времена года в поэзии Серебряного века : Какие дни и вечера!.. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 320с. – (Золотая серия поэзии). – ISBN 5-699-15449-3
329482
   Времена года в русской поэзии : сборник стихотворений / сост. Н.С. Клестов, с предисл. Н.Л. Бродского. – Москва : Т-во Книгоизда писателей в Москве, 1919. – IV, [4], 142, [2] с. : ил. – (Народная школьная библиотека)
329483
   Времена года в старых русских пословицах. – Л., 1965. – 39с.
329484
  Санбаев С. Времена года нашей жизни / Сатимжан Санбаев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 336 с.
329485
  Санбаев С. Времена года нашей жизни / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1981. – 670с.
329486
  Коркина А.А. Времена года. / А.А. Коркина. – Кишинев, 1970. – 88с.
329487
  Джагаров Г. Времена года. / Г. Джагаров. – М, 1981. – 223с.
329488
  Панова В.Ф. Времена года. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1983. – 576с.
329489
   Времена года. Весна : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 157 с. : ил. – Миниатюрное издание
329490
   Времена года. Зима : стихи русских поэтов о природе / [сост. Иван Лепин ; худож. Виктор Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 123 с. : ил. – Миниатюрное издание
329491
  Панова В.Ф. Времена года. Из летописей г. Энска. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1954. – 356с.
329492
  Панова В.Ф. Времена года. Из летописей города Энска. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1956. – 352с.
329493
   Времена года. Лето : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 137 с. : ил. – Миниатюрное издание
329494
   Времена года. Осень : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1984. – 146 с. : ил. – Миниатюрное издание
329495
  Аксенова С.А. Времена души : стихи / С.А. Аксенова. – Москва : Совецкий писатель, 1990. – 190 с.
329496
  Воронин С. Времена жизни / С. Воронин. – Москва, 1968. – 48с.
329497
  Васильев Ф.И. Времена жизни : стихи / Ф.И. Васильев; пер. с удм.Е.Храмова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 128 с.
329498
  Головатый Г.А. Времена жизни / Г.А. Головатый. – Симферополь, 1982. – 63с.
329499
  Акчурин М.О. Времена жизни : стихотворения / Марат Акчурин. – Москва : Совецкий писатель, 1986. – 166 с.
329500
  Воронин С.А. Времена жизни / Воронин С.А. – Ленинград, 1988. – 557 с.
329501
  Таций В.Я. Времена жизни / В.Я. Таций. – Харьков : Право, 2010. – 143, [1] с., [40] л. фотоил. : фотоил. – ISBN 978-966-458-160-5
329502
  Макогон Н. Времена жизни Антонио Вивальди // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 1818-2968
329503
  Берлович Э.Е. Времена жизни возбужденных состояний атомных ядер / Э.Е.Берлович, С.С. Василенко, Ю.Н. Новиков ; АН СССР, Ленинградский ин-т ядерной физики им. Б.П. Константинова. – Ленинград : Наука : Ленинградское отд-ние, 1972. – 231 с. : черт., 1 л. граф. – Библиогр.: с. 204-207 (196 назв.)
329504
  Рязанов Василий Васильевич Времена жизни и стохастическое моделирование статистических систем : Дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.04.02, 01.04.124 / Рязанов Василий Васильевич; НАНУ. Ин-тут ядерных исследований. – Киев, 2002. – 334л. + Приложения: л. 317 - 328. – Библиогр.: л. 292 - 317
329505
  Пастернак А.А. Времена жизни и структура высокоспиновых состояний атомных ядер массовой области А=50+80, исследования допплеровскими методами -спектроскопии : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Пастернак А.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1986. – 32л.
329506
  Лиханов А.А. Времена жизни: Размышления о близком и дорогом. / А.А. Лиханов. – М., 1978. – 287с.
329507
  Куралех С.С. Времена жизни: Стихи. / С.С. Куралех. – Донецк, 1983. – 47с.
329508
  Каудзит Времена землемеров. / Каудзит, , и. – Рига, 1949. – 587с.
329509
  Каудзит Времена землемеров. / Каудзит, , братья. – М., 1962. – 472с.
329510
  Петрович В. Времена и догабаjи : Собрана дела / В. Петрович. – Нови Сад : Матица Српска
2. – 1954. – 732 с.
329511
  Тихонов Николай Семенович Времена и дороги : Стихи 1967-1969 / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1970. – 103с.
329512
  Гамзатов Р. Времена и дороги // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 8. – С. 3-6. – ISSN 0012-6756
329513
  Куняев С.Ю. Времена и легенды / С.Ю. Куняев. – М, 1990. – 221с.
329514
  Розен А.Г. Времена и люди / А.Г. Розен. – Москва-Ленинград, 1962. – 388с.
329515
  Розен А.Г. Времена и люди / А.Г. Розен. – Л, 1985. – 720с.
329516
  Апостолов К. Времена и люди : дилогия : пер. с болг. / Кирилл Апостолов ; [худож. Н. Эльконика]. – Москва : Радуга, 1989. – 398, [2] с. : ил.
329517
  Розен А.Г. Времена и люди. / А.Г. Розен. – 3-е изд. – М, 1967. – 333с.
329518
  Владимиров В. Времена и люди. / В. Владимиров. – Москва, 1967. – 48с.
329519
  Розен А.Г. Времена и люди. Разговор с другом / А.Г. Розен. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 720с.
329520
  Палль В. Времена и наклонения в мордовских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Палль В.; Тартус. гос. ун-т. Каф. фин.-угор. языков. – Тарту, 1955. – 19л.
329521
  Савеличев А.А. Времена и сроки / А.А. Савеличев. – М., 1986. – 363с.
329522
  Руткевич Алексей Михайлович Времена идеологов. Философия истории "консервативной революции" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 39-57. – Бібліогр.: с. 39-41, 43-44, 46-51, 54. – ISSN 0042-8744
329523
  Липьяйнен Л.С. Времена любви / Л.С. Липьяйнен. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 336с.
329524
  Меламуд Х.Г. Времена меняются : роман / Хаим Меламуд ;. – Москва : Советский писатель, 1975. – 255 с.
329525
  Ермаков Дмитрий Времена меняются, запросы растут : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 44-45 : Фото
329526
  Казлаускас Времена релаксации и вычисление кинетических коэффициентов вариационным методом Швингера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Казлаускас П.-А.В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 17л.
329527
   Времена Хокусая. – М., 1967. – 287с.
329528
  Кац З.М. Времена. / З.М. Кац. – Киев, 1979. – 199с.
329529
  Горбачев В.В. Временем назначена цель / В.В. Горбачев. – М. : Правда, 1982. – 47 с.
329530
  Нехорошев Л.Н. Временем призванные / Л.Н. Нехорошев. – Москва : Искусство, 1965. – 168 с.
329531
  Блюмкин Л.М. Времени виток : стихи / Л.М. Блюмкин. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1985. – 46 с.
329532
  Гринин С.Е. Времени лицо / С.Е. Гринин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 63 с.
329533
  Синельников М.Х. Времени причастен / М.Х. Синельников. – М., 1984. – 64с.
329534
   Временная выставка коллекции орденов и знаков. – Л., 1956. – 16с.
329535
   Временная выставка памятников искусства и культуры, оставшихся в Ленинграде во время блокады. – Ленинград : 2-я типо-литография ГУГМС СССР, 1945. – 102 с.
329536
  Резников Владислав Временная иммиграция : Feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 68-74 : Фото
329537
  Данчич В.В. Временная инвентарная крепь в горизонтальных и наклонных выработках. / В.В. Данчич, В.Б. Алексеев. – Х., 1961. – 12с.
329538
  Кудрявцева М.М. Временная инструкция для определения урана в природных водах. / М.М. Кудрявцева, Н.В. Озерова. – М, 1959. – 20с.
329539
  Моржов Б.А. Временная инструкция для производства глубоководных гидрологических наблюдений в гидрографических экспедициях 1935 года. / Б.А. Моржов. – Л., 1935. – 23с.
329540
   Временная инструкция по алмазному бурению. – 2-е перераб. и доп. изд. – Л., 1969. – 144с.
329541
   Временная инструкция по алмазному бурению геологоразведочных скважин в условиях Восточного Донбасса. – Л., 1970. – 42с.
329542
   Временная инструкция по алмазному бурению геологоразведочных скважин на угольных месторожденияъ западного Донбасса. – Л., 1968. – 60с.
329543
   Временная инструкция по выпуску учету и оценке гидрологических прогнозов. – Ленинград; Москва : Гидрометеоиздат, 1941. – 52с.
329544
   Временная инструкция по гидрогеологическому и инженерно-геологическому обслуживанию горноэксплуатационных работ на месторождениях твердых полезных ископаемых. – Москва : ВСЕГИНГЕО, 1961. – 58с.
329545
   Временная инструкция по камеральной обработке материалов опорного бурения. – Л.-М., 1948. – 55с.
329546
   Временная инструкция по месторождений минеральных вод Азербайджанской ССР. – Баку, 1962. – 12с.
329547
   Временная инструкция по направленному и многозабойному бурению скважин. – Л., 1980. – 97с.
329548
   Временная инструкция по опервичной геологической документации полевых геолого-разведочных работ. – М., 1951. – 63с.
329549
   Временная инструкция по определению пластового давления вскважинах по данным о гидродинамическом взаимодействии пластов с промывочной жидкостью. – Л., 1984. – 14с.
329550
   Временная инструкция по очистке фильтров скважин взрывом торпеды из детонирующего шнура. – М., 1960. – 11с.
329551
  Мительман Е.Я. Временная инструкция по предварительным вычислениям триангуляции и полигонометрии / Е.Я. Мительман, Я.Я. Иодис; Ред. Хромченко Ф.И. – Москва : Недра, 1974. – 68с.
329552
   Временная инструкция по применению гидравлических стоек СГС-ЗА. – М., 1962. – 12с.
329553
   Временная инструкция по применению классификации запасов к месторождениям ювелирно-поделочных камней. – М., 1985. – 30с.
329554
   Временная инструкция по применению классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов природных нефтяных битумов. – М., 1985. – 23с.
329555
   Временная инструкция по применению штанговой крепи в горнодобывающей промышленности Казахской ССР. – Алма-Ата, 1962. – 44с.
329556
   Временная инструкция по применению ядохимикатов-дустов ДДТ и гексахлорана для борьбы с вредителями с.-х. культур. – 6 с.
329557
   Временная инструкция по проводке опорных скважин. – Изд. 2-е. – Л.-М., 1949. – 48с.
329558
   Временная инструкция по сбору и обработке материала в целях корреляций угольных пластов. – Л., 1968. – 34с.
329559
  Иванищев Г.Т. Временная инструкция по составлению и подготовке к изданию административно-хозяйственной карты района : Отв. ред. Стрельбицкий А.В. / Г.Т. Иванищев. – Москва : ГУГСК НКВД СССР, 1937. – 24с.
329560
  Гузенко Н. Временная капитуляция // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 35 (676), 4 сентября 2015. – С. 46-49


  70 лет назад на линкорне Миссури был подписан акт о капитуляции Японии
329561
  Козинцева Н.А. Временная локализованность действиия и ее связи с аспектуальными, модальными и таксисными значениями / Н.А. Козинцева. – Л., 1991. – 142с.
329562
   Временная методика определения научно-технического уровня автоматизированных систем управления производственными объединениями (комбинатами) и предприятиями (НТУ АСУП). – Изд. 2-е. – М., 1977. – 24с.
329563
   Временная методика определения научно-технического уровня автоматизированных систем управления производственными объединениями (комбинатами) и предприятиями (НТУ АСУП). – М., 1977. – 24с.
329564
   Временная методика определения стоимости разведки единицы запасов твердых полезных ископаемых. – Москва, 1964. – 15 с.
329565
   Временная методика по составлению карт пластики рельефа крупного и среднего масштабов : методические рекомендации. – Пущино, 1984. – 20с.
329566
  Страшко С.В. Временная организация водного обмена : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Страшко С.В.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1983. – 217л. – Бібліогр.:л.185
329567
  Гудвин Б. Временная организация клетки: динамическая теория внутриклеточных регуляторных процессов / Б. Гудвин. – Москва : Мир, 1966. – 251 с.
329568
  Проскурина Е.Н. Временная организация романов Г. Газданова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 0130-9730
329569
  Матюшечкина Галина Геннадьевна Временная организация сверхфазовых единств в устном диалогическом тексте: (экспериментально-теоретическое исследование на материале английских спонтанных диалогов и полилогов) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Матюшечкина Галина Геннадьевна; Московский ин-т иностр. языков, Специализир. совет К-053.17.01. – М., 1990. – 20л.
329570
  Костромская Н.С. Временная организация устного диалогического текста (экспериментально-теоретическое исследование на материале английского спонтанного диалога и радиопьесы : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Костромская Н. С. ; Моск. гос. педагог. ин-т. – Москва, 1985. – 21 с.
329571
  Мохамед Саид Аль-Гухи Временная оценка суммарной солнечной радиации на территории Аравийского полуострова : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 126-132 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0130-2914
329572
  Нуралин Н. Временная петля // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 13 февраля (№ 7)


  С 15 марта с.г. будут существовать одновременно две редакции УПК в части сроков расследования и порядка их продления, что противоречит принципу действия Кодекса во времени.
329573
  Гинтов О.Б. Временная последовательность процессов геодинамического развития территории Украины от эоархея до антропогена // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 17-40 : рис. – Библиогр.: с. 31-35, 36-40. – ISSN 0203-3100
329574
  Ткаченко В.М. Временная развертка выхода вещества из электродов в источниках света для спектрального анализа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ткаченко В.М.; БГУ. – Минск, 1969. – 24л.
329575
  Моисеева Н.И. Временная среда и биологические ритмы. / Н.И. Моисеева, В.М. Сысуев. – Л, 1981. – 127с.
329576
  Корсакене Г.П. Временная столица : роман / Г.П. Корсакене; пер. с лит. З.Федорова. – Вильнюс : Vaga, 1964. – 474 с.
329577
  Немировская Наталья Ивановна Временная структура социобиогенсферы и экологическое прогнозирование : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Немировская Наталья Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 18л.
329578
   Временная тематика контрольных работ и методические указания по курсу "Общее земледелие" для студентов фак-та заочного образования на на 1962 год. – Харьков. – 12 с.
329579
   Временная технологическая инструкция по применению штанговой крепи при проведении подземных горноразведочных выработок. – М., 1976. – 41с.
329580
   Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществеления природоохранных метроприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей. – Москва : Экономика, 1986. – 91с.
329581
  Каленова А Т. Временная учительница / А Т. Каленова. – Новосибирск, 1970. – 287 с.
329582
  Стрелков Ю.К. Временная форма профессионального опыта // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.23-31. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
329583
  Василевский С В. Временник / С В. Василевский, . – Москва, 1969. – 343с.
329584
  Василевский С В. Временник / С В. Василевский, . – Москва, 1971. – 335с.
329585
  Россия. Главная палата мер и весов Временник Главной палаты мер и весов : Ч.1-3 / Министерство финансов по Департаменту торг. и мануфактуры. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова
Ч. 1. – 1894. – VIII, 150, [4]. – Оглавление на рус. и фр. яз. - Конволют. - Пер.: Временник Главной палаты мер и весов. 1895, ч. 2; 1896, ч. 3
329586
  Россия. Главная палата мер и весов Временник Главной палаты мер и весов. Ч. 2 : Ч.1-3 / Министерство финансов по Департаменту торг. и мануфактуры // Временник Главной палаты мер и весов : Ч.1-3 / Главная палата мер и весов Россия. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1894. – Ч. 1. – 196 с.
329587
  Россия. Главная палата мер и весов Временник Главной палаты мер и весов. Ч. 3 : Ч.1-3 / Министерство финансов по Департаменту торг. и мануфактуры // Временник Главной палаты мер и весов : Ч.1-3 / Главная палата мер и весов Россия. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1894. – Ч. 1. – 140 с.
329588
  Тимофеев И. Временник дьяка Ивана Тимофеева. – Санкт-Петербург : Издание Императорской Археографической Комиссии, 1907. – V с., [5-6], 216 стб. – (Извлечено из XIII тома "Русской исторической библиотеки"). – Библиогр. в тексте
329589
  Тимофеев И. Временник дьяка Ивана Тимофеева : извлечено из 13-го тома "Русской Исторической библиотеки" / И. Тимофеев. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археограф. ком. ; Тип. М.А. Александрова, 1907. – [4] с., 5-216 стб. – (Литературные памятники / Акад. наук СССР)
329590
  Тимофеев И. Временник Ивана Тимофеева : текст и перевод / Подготовка к печати, перевод, коммент. и статья "Дьяк Иван Тимофеев и его "Временник", с. 351-409, О. А. Державиной ; Под ред. чл.-кор. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 512 с., 8 л. ил., ил. – Библиогр.: с. 506. – (Литературные памятники / Акад. наук СССР)
329591
   Временник Общества Друзей Русской Книги. – Париж : Издательство Я. Поволоцкій и К
№ 1. – 1925. – 100, [8] с.
329592
   Временник Пушкинского дома 1913 : [в 2 вып.]. – Санкт-Петербург : Фототип. А. Дресслера
Вып. 1. – 1913. – XVII, [3], 77 с., факс., 6 л. ил., 2 л. факс. – Конволют. - Пер.: Временник Пушкинского дома 1914
329593
   Временник Пушкинского дома 1914. Вып. 2 : [в 2 вып.] // Временник Пушкинского дома 1913 : [в 2 вып.]. – Санкт-Петербург : Фототип. А. Дресслера, 1913. – Вып. 1. – VIII, 140 c., ил.
329594
   Временник Пушкинской комиссии : сборник научных трудов. – Ленинград : Наука
Вып. 21. – 1982. – 236 с.
329595
   Временник Пушкинской комиссии. 1976. – Ленинград, 1979
329596
   Временник Пушкинской комиссии. 1979. – Ленинград, 1982
329597
   Временник Пушкинской комиссии. 1980. – Ленинград, 1983
329598
  Рудов В.С. Временно исполняющий / В.С. Рудов. – М., 1988. – 363с.
329599
  Дьяченко Н.В. Временное и вечное : философская поэтика : эссе, фрагменты, миниатюры / Николай Дьяченко. – Харьков : Майдан, 2012. – 359, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-372-456-0
329600
   Временное методическое руководство по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. – М., 1976. – 60с.
329601
   Временное методическое руководство по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. – М., 1976. – 94с.
329602
   Временное наставление по производству топографических съемок в неисследованных и малоисследованных районах Севера, Северо-Востока и Дальнего Востока. – 2-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1943. – 32с.
329603
   Временное наставление по составлению технического проекта на проведение разведочных геофизических работ. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1952. – 16с.
329604
  Новикова Е.А. Временное оформление изъяснительных предложений в русском, украинском и польском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 662 / Новикова Е.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 26л.
329605
   Временное положение о Высших женских курсах в г.Киеве. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1911. – 15с.
329606
   Временное положение о первичной организации Осоавиахима (на военный период).. – М. – с.
329607
   Временное положение о пылевентиляционной службе на горнорудных предприятиях Дальстроя.. – Магадан, 1956. – 59с.
329608
   Временное положение об эксплуатационном районе Юго-зап.ж.д.. – К., 1930. – 70с.
329609
  Набоков В.Д. Временное правительство. / В.Д. Набоков. – М., 1991. – 79с.
329610
  Шеляховская Н.К. Временное психическое стартовое состояние в труде у учащихся-токарей профессионально-техничесего училиза : Автореф... канд. пед.наук: / Шеляховская Н. К.; Моск обл. пед. ин-т. – М., 1965. – 21л.
329611
  Семенова А.В. Временное революционное правительство в планах декабристов / А.В. Семенова. – М., 1982. – 202с.
329612
  Басария Этери Временное явление : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 8-33. – ISSN 0131-8136
329613
  Дорошко Наталья Леонидовна Временной анализ низкоэнергетических и резонансных процессов в рассеянии - квантов и нуклонов ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Дорошко Наталья Леонидовна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 21л.
329614
  Дорошко Наталья Леонидовна Временной анализ низкоэнергетических и резонансных процессов в рассеянии -квантов и нуклонов ядрами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02. / Дорошко Наталья Леонидовна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 106л. – Бібліогр.:л.96-106
329615
  Мелешко Е.А. Временной анализ при исследовании асимметрии м-е-распада и вопросы временного отбора в наносекундном диапазоне : Автореф. дис... канд. техн. наук : 040 / Мелешко Е.А. ; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1966. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
329616
  Ерзинкян Елена Левонояка Временной дейкис в разных частях речи в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ерзинкян Елена Левонояка; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 23л.
329617
  Бесшапошникова О.А. Временной и пространственный дейксис в семантике фразеологических единиц современного английского языка : Автореф... канд.филол. наук: 10.02.04 / Бесшапошникова О.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – Москва, 1987. – 22с.
329618
  Шеппард Генри Временной микроскоп : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 84-92 : Фото
329619
  Авакимова Л.Г. Временной ход некоторых физиологических процессов листа в связи с эффектом отрезания и обезвоживанием : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Авакимова Л.Г. ; Моск. с-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1966. – 14 с.
329620
  Тедтоев А.А. Временнопроживающие крестьяне в Северной Осетии во II половине XIX в. и в начале XX в. : Автореф. дис... канд.истор. наук / Тедтоев А.А. – Дзауджикау, 1949. – 18 с.
329621
  Тодоров Г.Д. Временното руско управление в България през 1877-1879 / Г.Д. Тодоров. – София, 1958. – 460 с.
329622
   Временные агротехнические указания по закладке и уходу за садами пальметного и веретеновидного типа. – Кишинев, 1965. – 24 с.
329623
  Броунов П.И. Временные барометрические максимумы в Европе : с 2-мя черт. и 16-ю картами : (Читанным на заседании физико-математического отделения 22 апреля 1886 г.) / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : [Тип. Имп. Акад. наук], 1886. – IV, II, 3-173, [3] с., 16 л. карт. табл., черт. – Приложение к т. 53 Записки Имп. Академии наук, № 1. – Библиогр.: с. 6- 8
329624
  Ефимов Н.Н. Временные вариации широких атмосферных ливней космических лучей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ефимов Н.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 11 с. – Бібліогр. : с. 10-11
329625
  Лисейцев Д.В. Временные границы Смуты // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 43-54. – ISSN 0869-5687
329626
  Данилевский Игорь Николаевич Временные данные письменных источников и методы датировки исторических фактов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Данилевский Игорь Николаевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1981. – л.
329627
  Бэнулеску Штефан Временные жизни / Бэнулеску Штефан. – Бухарест, 1979. – 40с.
329628
  Корсунь В.М. Временные и пространственные процессы при электролюминесценции форсфоров Sn, S, Cu : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Корсунь В.М. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1966. – 15 с.
329629
  Цейтлин С.Д. Временные и сезонные работники / С.Д. Цейтлин. – Москва, 1961. – 37с.
329630
  Джиблазде М.И. Временные и спектральные характеристики лазера на кристаллах СaF2:Dy2 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джиблазде М.И.; АН СССР, Физ. ин-т. – М., 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
329631
  Маргарян В.Г. Временные изменения зимнего минимального декадного стока рек бассейна озера Севан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 20-29 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
329632
  Данилевич В.В. Временные измерения в физическом эксперименте / В.В. Данилевич, А.Ф. Чернявский. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 101с.
329633
  Скогорев В.А. Временные конструкции в памятниках русской деловой письменности 17 века. : Автореф... канд.филол.наук: 10.660 / Скогорев В.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1970. – 22л.
329634
  Руже А.А. Временные конструкции современного литовского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.15 / Руже А.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
329635
  Зацепин В.М. Временные корреляционные функции вращательного движения молекул и их фрагментов в конденсированных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Зацепин В.М. ; АН СССР , Сиб. отд. , Ин-т хим. кинетики и горения. – Новосибирск, 1977. – 16 с.
329636
  Колесник В.В. Временные меры в практике Международного Суда ООН // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 2. – С.26-34. – ISSN 1812-3910
329637
   Временные методические рекомендации по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. Программное обеспечение вторичной обработки.. – М., 1977. – 93с.
329638
   Временные методические рекомендации по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. Специальное программное обеспечение. (ВСЕГИНГЕО). – М., 1977. – 130с.
329639
   Временные методические рекомендации по бурению скважин установкой УБР-1 при разведке россыпных месторождений. – М., 1974. – 24с.
329640
   Временные методические рекомендации по вскрытию неустойчивых водовмещающих пород с промывкой водой.. – М., 1976. – 62с.
329641
   Временные методические рекомендации по научной организации труда инженерно-технических работников и служащих в геологии (работающих в стационарных условиях).. – М., 1970. – 86с.
329642
   Временные методические рекомендации по определению экономического эффекта разработок рудной геофизики.. – Л., 1988. – 95с.
329643
   Временные методические рекомендации по оценке эффективности разведки пресных подземных вод.. – М., 1977. – 43с.
329644
   Временные методические рекомендации по приему, обработке и использованию спутниковой ИК-информации по температуре поверхности морей и океанов.. – Л., 1985. – 126с.
329645
   Временные методические рекомендации по применению скважинной магниторазведки при поисках и разведке кимберлитов.. – Л., 1983. – 86с.
329646
   Временные методические рекомендации по проведению гидрогеологических исследований в процессе бурения глубоких скважин.. – М., 1978. – 31с.
329647
  Баржадов И.А. Временные методические указания по ведению государственного водного кадастра (по разделу подземных вод) / сост. И.А. Баржадов. – Москва : [Б. и.], 1978. – 73 с.
329648
   Временные методические указания по изготовлению и контролю кормогризина. – Москва, 1962. – 12 с.
329649
   Временные методические указания по машинной обработке и контролю данных гидрометеорологических наблюдений. – Обнинск : Информационный центр
Вып.6, раздел1. – 1975. – 12с.
329650
   Временные методические указания по определению содержания примесей в атмосфере.. – Л., 1971. – 80с.
329651
   Временные методические указания по проведению геологоразведочных работ для проектирования подземных шахтных хранилищ нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов.. – Л., 1976. – 51с.
329652
   Временные методические указания по проведению специализированной (в связи с мелиорацией избыточно-увлажненных земель) гидрогеологической и инженерно-геологической съемки.. – М., 1968. – 128с.
329653
   Временные нормативы численности рабочих подсобных и вспомогательных производств строительных организаций.. – М., 1964. – 20с.
329654
   Временные нормы времени на бурение разведочных скважин алмазными коронками. Обязательны для применения во всех организациях системы М-ва геологии СССР.. – М., 1971. – 20с.
329655
   Временные нормы выработки и времени на геодезические и топографические работы, выполняемые в геологоразведочных и геофизических организациях Министерства геологии СССР : сборник. – Москва : ОНТИ ВИЭМС, 1969. – 48с.
329656
   Временные оптовые цены (сроком ввода в действие с 1 января 1949 г. Прейскурант)., 1949. – с.
329657
   Временные положения по разработке нормативных материалов для технического нормирования труда.. – М., 1961. – 64с.
329658
   Временные правила о волостном суде в местностях, в которых введено Положение о земских участковых начальниках : с приложением и объяснением узаконений, на которые сделаны ссылки, и постановлений, которыми волостные судьи обязаны руководствоваться при разбирательстве дел лиц не крестьянского сословия. – Неофиц. изд. – Москва : Изд. и тип. П.М. Мартынова, 1890. – VIII, 184 с.
329659
  Домерщиков М.П. Временные правила о применении судебных уставов в губерниях и областях Сибири, с законодательными мотивами и разъяснениями / Сост. с разреш. г. министра юстиции, чл. консультации при М-ве юст. М.П. Домерщиков. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1894. – [2], II, IV, 82 с.


  В РГБ есть электр. ресурс
329660
   Временные правила по бурению глубоких нефтяных и газовых скважин в осложненных условиях.. – Баку, 1963. – 80с.
329661
   Временные правила техники безопасности и промышленной санитарии для проектирования, строительства и эксплуатации обогатительных фабрик цветной металлургии.. – 2-е изд. – М., 1961. – 167с.
329662
  Скляревич А.Н. Временные процессы в информационном канале при двухсторонней пересылке больших массивов. / А.Н. Скляревич. – Рига, 1989. – 62с.
329663
  Базаров И.П. Временные процессы в статистической задаче многих частиц : Автореф... канд. физ-матнаук: / Базаров И.П.; МГУ. – Москва, 1949. – 8 л. – Бібліогр.:с.8
329664
   Временные рекомендации по проектированию и устройству буродобивных свай на оттаивающих вечномерзлых грунтах в г.Чите.. – Якутск, 1988. – 31с.
329665
   Временные руководящие указания по надзору за вводами в здания и наружными присоединениями 1-Н. – Киев : Издание энергосбыта Киевэнерго, 1939. – 25 с.
329666
   Временные руководящие указания по приемке электроустановок в жилых общественных помещениях и производственных предприятиях мощност ью до 50 квт 2-Н. – Киев : Киевэнерго, 1940. – 114 с.
329667
  Бриллинджер Д.Р. Временные ряды / Д.Р. Бриллинджер. – М., 1980. – 536 с.
329668
  Кендэл М.Д. Временные ряды / М.Д. Кендэл. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 199 с.
329669
  Гуляев А.И. Временные ряды в динамических базах данных / А.И. Гуляев. – Москва : Радио и связь, 1989. – 128с.
329670
  Ульянов М.Ю. Временные связи при прямом раздражении электрическим током головного мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Ульянов М.Ю.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Горький, 1960. – 8л.
329671
  Поповский А.Д. Временные связи. / А.Д. Поповский. – Москва : Советский писатель, 1953. – 490с.
329672
   Временные системы телеуправления на магнитных и ионных элементах.. – М.-Л., 1966. – 192с.
329673
  Алиев А.М. оглы Временные соотношения между главными и придаточными предложениями в современном азербайджанском языке : автореф. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Алиев А.М. оглы ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова, Филол. фак. – Баку, 1975. – 34 л.
329674
   Временные технические условия на готовые кулинарные изделия, вырабатываемые в предприятиях общественного питания.. – М., 1944. – 61с.
329675
   Временные технические условия на нефтепродукты. Керосин тракторный, автолы, масла машинные, вискозины, нигрол, масла цилиндровые.. – М., 1933. – 16с.
329676
   Временные технические условия на проектирование металлических индивидуальных комплектных и агрегатных крепей для пологих пластов Кузбасса.. – Л., 1961. – 100с.
329677
   Временные требования к организации и производству объемного геологического картирования.. – Л., 1991. – 55с.
329678
   Временные требования, предъявляемые ВКЗ и ТКЗ по содержанию, объему и оформлению к отчетам по геолого-съемочным, поисковым, геофизическим, инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам. – Москва-Ленинград, 1945. – 28с.
329679
   Временные указания по охране окружающей природной среды при проведении гидрогеологических и инженерно-геологических работ.. – М., 1979. – 34с.
329680
   Временные указания по проектированию горнотехнической рекультивации земель, нарушенных открытыми разработками в Украинской ССР : Утвержд. Мин. черной металлургии СССР 21 апреля 1978 г. – Днепропетровск, 1979. – 131с.
329681
   Временные указания по размещению стоянок, гаражей и предприятий технического обслуживания легковых автомобилей в городах и других населенных пунктках .. – М., 1974. – 40с.
329682
  Брагинский В.А. Временные указания по технологии разборки и сборки турбинК-300-240 ХТГЗ / В.А. Брагинский, И.Е. Полнобродский. – Москва, 1968. – 32с.
329683
   Временные укрупненные проектно-сметные нормативы на гидрогеологические и инженерно-геологические работы, не предусмотренные СУСНом.. – М., 1979. – 33с.
329684
   Временные урочные нормы на проектно-изыскательские работы по ирригационному строительству. – Ленинград : Гидропроиз
Т. 3 : Гидрологические работы. – 1936. – 126 с.
329685
   Временные урочные нормы на производство технических изысканий морских портов.. – М., 1929. – 45с.
329686
   Временные условные знаки для топографических планшетов и планов масштабов 1 : 10000, 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 и 1 : 500 / А.И. Верейн, Н.Д. Кудрявцев, В.С. Толгский, Ю.С. Фроловский; отв. ред. А.И. Верейн. – Москва : Редбюро ГУГСК НКВД СССР, 1938. – 51 с. – обязательны для всех ведомств, организаций и учреждений СССР, кроме НКО
329687
  Герасимов В.Л. Временные формирования морской авиации в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 13-17. – ISSN 0321-0626
329688
  Константинов В.Н. Временные формы в немецком языке и способы их перевода / В.Н. Константинов, Г.К. Анюшкина. – Воронеж, 1975. – 40с.
329689
  Лантух Л.В. Временные характеристики английских гласных в спонтанной речи : Автореф... канд. филол.наук: / Лантух Л.В.; ЛГУ. – Л., 1981. – 15л.
329690
  Шарапов В.Н. Временные характеристики развития вулканоплутонических рудно-магматических систем окраин Тихого океана / В.Н. Шарапов, А.С. Лапухов, Л.Г. Смолянинова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1731-1753 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1750-1753. – ISSN 0016-7886
329691
  Чистович Л.А. Временные характеристики слуха. : Автореф... доктор биол.наук: / Чистович Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1958. – 21л.
329692
  Свинцов В.Б. Временный вариант / В.Б. Свинцов. – Барнаул, 1988. – 327с.
329693
  Яковлев Ю. Временный жилец : рассказы / Ю. Яковлев. – Москва : Правда, 1985. – 47 с. – (Биб-ка "Огонек")
329694
   Временный каталог пунктов триангуляции 1 класса, определенных на территории Европейской части СССР Главным геодезическим управлением НКТП и Управлением военных топографов РККА : эллипсоид Бесселя. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 260, [3] с., [3] вкл. л. схем. + 3 карти
329695
   Временный порядок подготовки и выпуска информационных писем межотраслевыми территориальными центрами УССР.. – К., 1977. – 27с.
329696
   Временный порядок подготовки и выпуска информационых изданий межотраслевыми территориальными центрами научно-технической информации и пропаганды Украинской ССР.. – К., 1977. – 29с.
329697
  Выжутович В.В. Временщики и современники / В.В. Выжутович. – Москва, 1988. – 285с.
329698
  Яковлев О.Я. Времернный жилец / О.Я. Яковлев. – Москва, 1985. – 47с.
329699
  Гукасян О.А. Время -- золото : повесть / О.А. Гукасян; пер. с арм. – Москва : Детгиз, 1960. – 191 с.
329700
  Гукасян О.А. Время -- золото : повесть / О.А. Гукасян; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1972. – 176 с.
329701
  Карим М. Время -- конь крылатый : стихи, поэма, сказки, трагедия / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Современник, 1978. – 439 с.
329702
  Карим М. Время -- конь крылатый. : стихи, поэма, сказки, трагедия / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Современник, 1972. – 328 с.
329703
  Шаталов С.Е. Время -- метод -- характер / С.Е. Шаталов. – М., 1976. – 159с.
329704
  Кирсанов С. Время -- наше! / С. Кирсанов. – Москва, 1950. – 148с.
329705
  Баландин Р.К. Время - Земля - мозг / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1973. – 238с.
329706
  Баландин Р.К. Время - Земля - мозг / Р.К. Баландин. – 2-е изд. доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 238с.
329707
   Время - импульсные элементы дискретной техники. – Киев, 1978. – 224 с.
329708
  Прудковский П.Н. Время - молодым / П. Прудковский. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1980. – 168 с.
329709
  Баранов В.И. Время - мысль - образ : стстьи о сов. литературе / И.В. Баранов. – Горький : ВолгоВят. кн. изд-во, 1973. – 271 с.
329710
  Перец И.-Л. Время / И.-Л. Перец. – 291 с.
329711
  Хубиев О.А. Время : стихи / О.А. Хубиев. – Черкесск, 1957. – 32 с.
329712
  Слуцкий Б.А. Время / Б.А. Слуцкий. – М., 1959. – 126с.
329713
   Время : проза, поэзия, литературная критика. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1962. – 112 с.
329714
  Дудин М.А. Время / М.А. Дудин. – Москва, 1969. – 255с.
329715
  Мухрат А. Время / А. Мухрат; Аскад Мухра ;. – Москва, 1969. – 32 с.
329716
  Антокольский П.Г. Время : стихи и поэмы / П.Г. Антокольский ; ил. В. Лукашов. – Москва : Современник, 1973. – 207 с. : ил. – (Библиотека поэзии "Россия")
329717
  Сазонов М.Л. Время / М.Л. Сазонов. – Л., 1974. – 92с.
329718
  Дудин М.А. Время : Стихотворения 1964-1967 / М.А. Дудин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 253с.
329719
  Трифонов Ю.А. Время / Ю.А. Трифонов. – Свердловск, 1975. – 123с.
329720
  Лозовой Б.А. Время / Б.А. Лозовой. – М., 1975. – 96с.
329721
  Тобольский И.Г. Время / И.Г. Тобольский. – Москва, 1978. – 64с.
329722
  Заславский Р.З. Время / Р.З. Заславский. – К., 1978. – 87с.
329723
  Веян А. Время : стихи / А. Веян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 118 с.
329724
  Прокушев Ю.Л. Время / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Художественная литература, 1980. – 636 с.
329725
  Тлегенов Б. Время : роман / Б. Тлегенов; Бекежан Глегенов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1985. – 400 с.
329726
  Смирнов В.Л. Время / В.Л. Смирнов. – Москва, 1985. – 158с.
329727
  Бикбаев Р.Т. Время / Р.Т. Бикбаев. – М., 1986. – 238с.
329728
  Кодак Н.Ф. Время / Н.Ф. Кодак. – К, 1987. – 195с.
329729
  Хомич Н. Время : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2014. – № 1/2. – С. 24-132. – ISSN 0131-8136
329730
  Белик Д.В. Время = Time : физиологические, психологические, мистические и физические аспекты / Д.В. Белик. – Новосибирск : Сибпринт, 2017. – 199, [1] c. – Тит. арк. парал. англ. і рос. – Библиогр.: c. 192-199. – ISBN 978-5-94301-667-7
329731
  Киш Г. Время // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії і Сіменарії / Київська Духовна Академія і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев, 2018. – № 2 (23) : Свобода чи "Свобода". – С. 34-37
329732
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1975. – 54с.
329733
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1975. – 64с.
329734
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1978. – 191с.
329735
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1979. – 189с.
329736
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона". О жизни и творчестве М.А. Шолохова / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону, 1975. – 71с.
329737
  Понизовский В.М. Время "Ч" / В.М. Понизовский. – М., 1968. – 174с.
329738
  Травьесо Х. Время "Ч" / Х. Травьесо. – М, 1988. – 159с.
329739
   Время "Ч": Публицист. очерки (о сегодняшнем дне Сов. Армии). – Нижний Новгород, 1991. – 191с.
329740
  Козлов И.Д. Время "Ч": Рассказы. / И.Д. Козлов. – М., 1987. – 268с.
329741
  Катаев В.П. Время , вперед ! / В.П. Катаев. – Пермь, 1981. – 485с.
329742
  Кутырев В.А. Время Mortido // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – C. 18-29. – ISSN 0042-8744
329743
  Шелестов Д.К. Время Алексея Рыкова / Дмитрий Шелестов. – Москва : Прогресс, 1990. – 349, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 324-330
329744
  Возовиков В.С. Время алых снегов / В.С. Возовиков. – Москва, 1976. – 224с.
329745
   Время алых снегов.. – М., 1973. – 96с.
329746
  Мердок А. Время ангелов. Единорог: Романы. / А. Мердок. – С.-Пб., 1995. – 552с.
329747
  Муратханов В. Время безветрия : проза: повесть // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 9-24. – ISSN 0130-7673
329748
  Больных А.Г. Время белых ночей / А.Г. Больных. – Свердловск, 1990. – 157с.
329749
  Тихоплав В.Ю. Время Бога : голос из далека / Виталий и Татьяна Тихоплав. – Москва : АСТ; Астрель, 2006. – 256 с. – ISBN 5-17-035836-9
329750
   Время больших дел.. – М., 1986. – 415с.
329751
  Полянкер Г.И. Время больших надежд : роман, рассказы о писателях / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1985. – 344 с.
329752
  Паустовский К.Г. Время больших ожиданий / К.Г. Паустовский. – Москва : Советский писатель, 1960. – 238 с.
329753
  Паустовский К.Г. Время больших ожиданий / К.Г. Паустовский. – Одесса : Кн. изд-во, 1961. – 212 с.
329754
  Паустовский К.Г. Время больших ожиданий : Повесть, рассказы / К.Г. Паустовский. – Одесса : Маяк, 1977. – 376 с. – (Морская библиотека ; Кн. 12)
329755
  Тепер Е.М. Время больших перемен : к разрядке междунар. напряженности : [беседы о книгах] / Е.М. Тепер; под общ. ред. Ю.Л. Кузнеца ; ред. А.П. Раскин. – Москва : Книга, 1975. – 31 с. – (Мир. Труд. Коммунизм / Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина ; Вып. 48)
329756
   Время больших перемен.. – М., 1973. – 159с.
329757
  Михайлов Эдуард Время больших рыб : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 106-109 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
329758
  Самохин Н.Я. Время больших снегопадов. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1977. – 296с.
329759
  Поволяев В.Д. Время большой воды / В.Д. Поволяев. – М., 1982. – 319с.
329760
   Время борьбы. – М., 1987. – 45с.
329761
  Тычинин В.В. Время бросать камни / В.В. Тычинин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 416с.
329762
  Стариков В.А. Время бросать камни. / В.А. Стариков. – М, 1977. – 272с.
329763
  Иванов А.М. Время было военное: Повести / А.М. Иванов. – Волгоград, 1988. – 270с.
329764
  Волошин А.Н. Время быть / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1976. – 349с.
329765
  Сотник Л.А. Время быть красивой / Л.А. Сотник. – Донецк, 1966. – 32с.
329766
  Литвинцева Л.В. Время в естественном языке и в системах искусственного интеллекта / Л.В. Литвинцева, В.Н. Дембовская. – М., 1986. – 21с.
329767
  Клупт М.А. Время в жизни человека / М.А. Клупт. – М., 1985. – 78с.
329768
  Молчанов Ю.Б. Время в классической и релятивистской физике / Ю.Б. Молчанов. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
329769
  Шкерин М.Р. Время в лицах. Ефим Пермитин и его романы / М.Р. Шкерин. – М, 1981. – 237 с.
329770
  Мухрат А. Время в моей судьбе : роман-исповедь / Аскад Мухрат ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 303 с.
329771
  Моисеева Н.И. Время в нас и время вне нас / Н.И. Моисеева. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 154 с.
329772
   Время в начале жизни.. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 191с.
329773
   Время в неживой и живой природе. : Рек. указ. лит. – Одесса : ОГНБ, 1987. – 66, [1] с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия / Одес. гос. науч. б-ка им. А.М. Горького)
329774
  Паньшина И.Н. Время в образах и красках: Для детей. / И.Н. Паньшина. – Минск, 1980. – 95с.
329775
  Земская М.И. Время в песках / М.И. Земская. – М.-Л., 1963. – 218с.
329776
  Земская М.И. Время в песках / М.И. Земская. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 416с.
329777
  Цуканов Б.И. Время в психике человека / Б.И. Цуканов ; Науковий центр психології часу Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. – Одесса : АстроПринт, 2000. – 220 с. – ISBN 966-549-318-3
329778
  Рыбаков В.А. Время в развитии права (философско-юридический аспект) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 8. – С. 81-85. – ISSN 0132-0769


  Методы познания финансового права.
329779
  Чук Л. Время в романах Набокова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
329780
  Базалук О.А. Время в свете космологической концепции : монография / Базалук О.А. ; М-во образования и науки Украины. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 127 с. – ISBN 966-525-406-5


  Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
329781
  Гайдис В. Время в социологических исследованиях / В. Гайдис. – Вильнюс, 1986. – 137с.
329782
  Ярская В.Н. Время в эволюции культуры / В.Н. Ярская. – Саратов, 1989. – 152с.
329783
  Матвеюк-Грановська Время В... Час В... / Ольга Матвеюк-Грановська, Олена Степова, Дзвінка Торохтушко. – Біла Церква : [б. в.], 2015. – 152 с. : іл. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-2449-77-8
329784
  Васильев С.А. Время ведет разговор / С.А. Васильев. – Москва, 1973. – 112с.
329785
  Наумов Г.Б. Время Вернадского // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 7. – С. 58-59. – ISSN 0868-488Х
329786
   Время весеннего равноденствия.. – М., 1978. – 80с.
329787
  Браткова Т.В. Время взросления. / Т.В. Браткова. – М., 1990. – 62с.
329788
   Время взрослеть.. – Симферополь, 1986. – 142с.
329789
  Рядченко И.И. Время винограда / И.И. Рядченко. – К., 1981. – 214с.
329790
  Бабаева Дина Время винограда. Молодость в вине / Бабаева Дина, Дроздов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 52-60 : фото
329791
  Инжеватов И.К. Время водило его пером / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1971. – 148 с.
329792
   Время воды / [Азманов В.И. и др. ; глава ред. совета Яковлева В.А.]. – Киев : Логос, 2012. – 286, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 283. – ISBN 978-966-171-595-9
329793
  Никитин Ю.М. Время возвращений / Ю.М. Никитин. – Сартов, 1980. – 208с.
329794
  Кочетков А. Время возмужания / А. Кочетков. – Москва, 1976. – 127 с.
329795
  Сергеевич В.И. Время возникновения крестьянской поземельной общины : Сообщ. чл. Гос. совета В.И. Сергеевича в С.-Петерб. клубе обществ. деятелей 7 февр. – Санкт-Петербург : Кн-во "Сел. вестн.", 1908. – 15 с.
329796
  Богданов В.В. Время восхода / В.В. Богданов. – Грозный, 1977. – 95с.
329797
  Лобанов М.П. Время врывается в книги. / М.П. Лобанов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 180 с.
329798
  Абрагам А. Время вспять, или Физик, физик, где ты был. : пер. с фр.; под. ред. А.С. Боровика-Романова / А. Абрагам ; под. ред. А.С. Боровика-Романова. – Москва : Наука, 1991. – 391 с., [9] л. ил. : ил.
329799
   Время встреч.. – Симферополь, 1982. – 302с.
329800
  Мяло К.Г. Время выбора: Молодежь и общество в поисках альтернативы. / К.Г. Мяло. – М., 1991. – 251с.
329801
  Маляров В.К. Время выбора: Повести и рассказы. / В.К. Маляров. – Ставрополь, 1988. – 282с.
329802
   Время выбрало нас. – Москва, 1987. – 284с.
329803
  Лященко Н.Г. Время выбрало нас / Н.Г. Лященко. – М., 1990. – 527 с.
329804
   Время выбрало нас // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 10. – С. 112-154. – ISSN 0131-8136


  Фрагменты готовящейся книги бесед с Виктором Степановичем Черномырдиным Евгения Белоглазова
329805
   Время выбрало нас: Песни, рожденные в Афганистане.. – М., 1988. – 192с.
329806
  Черкасов П. Время выживания // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 103-120 : табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0131-2227
329807
  Киселев В.Г. Время газетной строкой / В.Г. Киселев. – Л., 1970. – 48с.
329808
  Шамхалов О. Время говорить / О. Шамхалов. – Москва, 1982. – 111с.
329809
  Пальчикова А. Время говорить глупости : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С.128-161.
329810
  Тарасевич И.П. Время года / И.П. Тарасевич. – Москва, 1985. – 223с.
329811
  Шубина В. Время года: сад : проза: рассказы // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 12. – С. 8-36. – ISSN 0131-2332
329812
   Время города и условия его использования. Сборник научных трудов.. – Новосибирск, 1976. – 112с.
329813
  Левандовский А.А. Время Грановского: У истоков формирования русской интеллигенции / А.А. Левандовский. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 304с. – (Исторические портреты)
329814
  Галин Б.А. Время далекое - товарищи близкие / Б.А. Галин. – Москва, 1966. – 392с.
329815
  Галин Б.А. Время далекое - товарищи близкие / Б.А. Галин. – Москва, 1970. – 392с.
329816
  Коньков В.Ф. Время далекое и близкое. / В.Ф. Коньков. – М., 1985. – 208с.
329817
   Время действий, время практической работы : Сборник материалов о поездке М.С. Горбачева в Красноярский край 12-16 сентября 1988 года. – Москва, 1988. – 95 с.
329818
   Время действия -- наши дни.. – М., 1981. – 463с.
329819
   Время действия -- наши дни. Сборник многоактовых пьес.. – М., 1961. – 438с.
329820
  Шведов И.А. Время действия - 60-е годы. / И.А. Шведов. – К., 1963. – 334с.
329821
  Назаретян Карина Время действовать : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 46-52 : Фото. – ISSN 1029-5828
329822
   Время деятельности личности: Психологические исследования.. – Черновцы, 1991. – 127с.
329823
  Балдин С.Н. Время для возвращения наступило // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 4-11. – ISSN 044-748Х


  Росія - Латинська Америка. Економічні і політичні зв"язки
329824
  Антошин К.Ф. Время добрых надежд / К.Ф. Антошин. – Москва : Современник, 1975. – 173 с.
329825
  Санги В.М. Время добыч / Владимир Санги ;. – Москва : Художественная литература, 1977. – 80 с.
329826
  Коноплин А.В. Время дождей. Роман / А.В. Коноплин. – Ярославль, 1968. – 351с.
329827
  Кравченко В.В. Время долгих ночей / В.В. Кравченко. – Воронеж, 1974. – 120с.
329828
  Худан Н.Д. Время долгих теней / Николай Худан // Не прикасайтесь к лезвию : повести / Н.С. Сватков. – Москва : Профиздат, 1988. – С. 149-341. – ISBN 5-255-00013-2
329829
  Худан Н.Д. Время долгих теней: повесть и рассказы. / Н.Д. Худан. – К., 1990. – 335с.
329830
  Минач В. Время долгого ожидания / В. Минач. – Москва, 1961. – 624с.
329831
  Ткаченко А.С. Время долгой зимы / А.С. Ткаченко. – М., 1978. – 720с.
329832
  Толстых Н.Н. Время думать о будущем // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 96-108. – ISSN 2073-8528
329833
  Абрамов С.А. Время его учеников = The Time of His Pupils : повести : кн. для чтения с коммент. на англ. яз / С.А. Абрамов ; [сост., авт. предисл. и коммент. С.Н. Плеханов ; пер. Е.Я. Бессмертная ; худож. К.В. Орлов]. – Москва : Русский язык, 1989. – 296 с. – (Детектив. Фантастика. Приключения)
329834
  Иконников В.С. Время Екатерины ІІ : специальный курс, составленный по лекциям В.С. Иконникова, ординарного профессора Университета св. Владимира : в 4 вып. – 1881-1882. – Киев : Лит. Г. Розенталя
Вып. 1. – 1881. – 278 с. – Подзаг.: Вып. 2-4. Специальный курс, составленный по лекциям профессора В. С. Иконникова, читанным в Университете св. Владимира и на высших женских курсах в Киеве. - Написано от руки. Литогр.


  На тит. л. о руки: П.В. Голубовский
329835
  Иконников В.С. Время Екатерины ІІ : специальный курс, составленный по лекциям В.С. Иконникова, читанным в Университете св. Владимира и на высших женских курсах в Киеве : в 4 вып. – 1881-1882. – Киев : Литогр. Г. Розенталя
Вып. 2. – 1881. – С. 279-565 ; 7 с.
329836
  Иконников В.С. Время Екатерины ІІ : специальный курс, составленный по лекциям В.С. Иконникова, читанным в Университете св. Владимира и на высших женских курсах в Киеве : в 4 вып. – 1881-1882. – Киев : В унив. тип. (И.И. Завадского)
Вып. 3. – 1882. – 270 с. – Подзаг.: Вып. 2-4. Специальный курс, составленный по лекциям профессора В. С. Иконникова, читанным в Университете св. Владимира и на высших женских курсах в Киеве. - Написано от руки. Литогр.
329837
  Романенко Л.Н. Время жатвы / Л.Н. Романенко. – М., 1973. – 95с.
329838
  Чашечников Л.Н. Время жатвы. / Л.Н. Чашечников. – М. : Современник, 1982. – 64с.
329839
  Чижова Елена Время женщин : роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 3. – С. 7-102. – ISSN 0321-1878
329840
  Стишова Л.И. Время живет в нас / Л.И. Стишова. – Москва, 1981. – 222 с.
329841
  Чиковани Г.Е. Время жизни -гиперонов, генерированных космическими лучами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чиковани Г.Е.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
329842
  Пархомовский П.Г. Время жизни / П.Г. Пархомовский. – Кишинев, 1959. – 60с.
329843
  Блохинцев Д. Время жизни частиц в адсорбированном состоянии / Д. Блохинцев, Ш. Шехтер. – Москва, 1935. – Статья из журнала "Журнал экспериментальной и теоретической физики" Том 5, Вып. 9 за 1935 г.
329844
  Гусев А. Время жить / А. Гусев. – Таллин : Эстонское государственное издательство, 1962. – 112 с.
329845
  Ремакль А. Время жить : Роман / А. Ремакль. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 159с.
329846
  Тобагабылов Т. Время жить : повести / Толберген Тобагабылов ;. – Алма-Ата, 1980. – 264 с.
329847
  Тобагабылов Т. Время жить / Толберген Тобагабылов ;. – Алма-Ата, 1982. – 264 с.
329848
  Нагибин Ю.М. Время жить / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1987. – 510с.
329849
  Богачук А.И. Время жить / А.И. Богачук. – Донецк, 1988. – 173 с.
329850
  Ремарк Э.М. Время жить и время умирать : [роман] / Эрих Мария Ремарк ; [пер. с нем. И. Каринцевой и В Станевич]. – Вильнюс : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 455 с.
329851
  Ремарк Э.М. Время жить и время умирать / Э.М. Ремарк. – Минск : Иностранная литература, 1959. – 344 с.
329852
  Ремарк Э.М. Время жить и время умирать / Э.М. Ремарк. – Минск, 1981. – 287с.
329853
  Ремарк Э.М. Время жить и время умирать / Э.М. Ремарк. – М
6. – 1992. – 320с.
329854
  Ремарк Эрих Мария Время жить и время умирать : Роман: В 2 кн. / Ремарк Эрих Мария; Пер. с немецкого И.Н.Каринцевой, В.О.Станевич. – Москва : АСТ. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-005137-9
Кн.1. – 2000. – 224с.
329855
  Ремарк Эрих Мария Время жить и время умирать : Роман: В 2 кн. / Ремарк Эрих Мария. – Москва : АСТ. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-005138-7
Кн.2. – 2000. – 256с.
329856
  Ремарк Э.М. Время жить и время умирать. Жизнь взаймы : Романы / Э.М. Ремарк. – Москва, Харьков : АСТ, 1998. – 668с. – ISBN 966-03-0148-0, 5-237-01328-7
329857
  Репин П.И. Время за горизонтом / П.И. Репин. – М., 1990. – 205с.
329858
  Лукницкий П.Н. Время за нас / П.Н. Лукницкий. – Сталинабад, 1960. – 538с.
329859
  Пименов В.Ф. Время забот и тревог / В.Ф. Пименов. – М : Советский писатель, 1983. – 223 с.
329860
  Сагань Ю.П. Время зажигать звезды. / Ю.П. Сагань. – К., 1987. – 118с.
329861
  Лихоносов В.И. Время зажигать светильники / В.И. Лихоносов. – М, 1991. – 446с.
329862
  Акматов К Время земное : роман, повесть, рассказы / К. Акматов. – Москва : Совецкий писатель, 1982. – 359 с.
329863
  Борисков П.С. Время зовет / П.С. Борисков. – Петрозаводск, 1966. – 232с.
329864
   Время зовет: шаги перестройки. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 189 с.
329865
  Вершвовский М.А. Время золотое / М.А. Вершвовский. – Ленинград, 1990. – 220с.
329866
  Числов М.М. Время зрелости - пора поэмы / М.М. Числов. – Москва, 1982. – 256 с.
329867
  Числов М.М. Время зрелости - пора поэмы / М.М. Числов. – Москва, 1986. – 396с.
329868
  Цукасов С.В. Время зрелости. / С.В. Цукасов. – М., 1979. – 228с.
329869
  Зиборова Д.А. Время и антропология: память, диалог и другой // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 55-64. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
329870
  Новомеский Л. Время и безвременье: худ. публицистика. / Л. Новомеский. – Москва, 1985. – 302с.
329871
   Время и Библия.. – Челябинск, 1978. – 97с.
329872
  Хайдеггер М. Время и бытие : Статьи и выступления / М. Хайдеггер. – Москва : Республика, 1993. – 447с. – (Мыслители ХХ века). – ISBN 5-250-01496-8
329873
  Хайдеггер М. Время и бытие / М. Хайдеггер. – М., 1993. – 445с.
329874
  Ривош Я.Н. Время и вещи / Я.Н. Ривош. – М., 1990. – 303с.
329875
  Громов М.Н. Время и его восприятие в Древней Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 7-17. – ISSN 2071-9574
329876
  Чарный М.Б. Время и его герои. / М.Б. Чарный. – М., 1973. – 447с.
329877
  Россовская В.А. Время и его измерение / В.А. Россовская; Центральное управление мер и весов. – Ленинград - Москва : Гос.Изд-во Стандартизация и рационализация, 1933. – 96с. – (Время и его измерение ; 108)
329878
  Баринов В.А. Время и его измерение : стенограмма публичной лекции, прочит. в Центр. лектории Общества в Москве / В.А. Баринов ; Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний. – Москва : Правда, 1949. – 24 с.
329879
  Кузьмин Б.С. Время и его измерение (о методологических основаниях изучения времени) / Б.С. Кузьмин. – Москва : Издание ВИА, 1947. – 33 с.
329880
  Завельский Ф.С. Время и его измерение (от биллионных долей секунды до миллиардов лет) : От библионных долей секунды до миллиардов лет / Ф.С. Завельский. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1972. – 272 с.
329881
  Завельский Ф.С. Время и его измерение (от биллионных долей секунды до миллиардов лет) / Ф.С. Завельский. – 4-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 287 с.
329882
  Завельский Ф.С. Время и его измерение (от биллионных долей секунды до миллиардов лет) / Ф.С. Завельский. – 5-е изд., испр. – Москва : Наука, 1987. – 253 с.
329883
  Завельский Ф.С. Время и его измерение (от миллиардных долей секунды до миллиардов лет) / Ф.С. Завельский. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 175 с.
329884
  Волошин В.В. Время и его образы: эпистемологический ракурс // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 70-80. – ISSN 1728-3671
329885
  Григорьев А. Время и звук / А. Григорьев. – Москва : Диалог-Мифи, 1991. – 64 с.
329886
  Сарымсаков Т.С. Время и ислам / Т.С. Сарымсаков. – Грозный, 1968. – 124с.
329887
  Полак И.Ф. Время и календарь / И.Ф. Полак. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 80 с.
329888
  Полак И.Ф. Время и календарь / И.Ф. Полак. – Москва-Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 44с.
329889
  Полак И.Ф. Время и календарь / И.Ф. Полак. – Чита : Читиздат, 1948. – 44 с.
329890
  Полак И.Ф. Время и календарь / И.Ф. Полак. – 3-е изд. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 40 с.
329891
  Полак И.Ф. Время и календарь / И.Ф. Полак. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1951. – 40 с.
329892
  Продан Ю.И. Время и календарь / Ю.И. Продан. – Москва : Знание, 1959. – 31с.
329893
  Буткевич А.В. Время и календарь / А.В. Буткевич. – Москва : Высшая школа, 1961. – 121 с.
329894
   Время и Календарь. – Москва : Госиздат, 1946. – 16 с.
329895
  Панков В.К. Время и книги / В.К. Панков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 528с.
329896
  Панков А.В. Время и книги / А.В. Панков. – М. : Современник, 1988. – 317 с.
329897
  Панков В.К. Время и книги. / В.К. Панков. – М., 1964. – 400с.
329898
  Ванеев А.Е. Время и коми поэзия / А.Е. Ванеев. – Сыктывкар, 1974. – 136с.
329899
  Анисов А.М. Время и компьютер: негеометрический образ времени / А.М. Анисов ; отв. ред. В.А. Смирнов ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1991. – 151 с.
329900
  Поликарпов В.С. Время и культура / В.С. Поликарпов. – Харьков, 1987. – 159с.
329901
  Магид А.С. Время и люди / А.С. Магид. – М., 1961. – 286с.
329902
  Волк И. Время и люди / И. Волк. – Душанбе, 1965. – 256с.
329903
  Джураева Г. Время и люди : стихи / Г. Джураева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 119 с.
329904
  Осмиев Х.С. Время и люди : стихи / Х.С. Осмиев. – Москва : Современник, 1978. – 63 с.
329905
  Кравченко Ю.М. Время и люди / Ю.М. Кравченко, Т.К. Пересунько. – К., 1990. – 178с.
329906
  Лустиг К. Время и люди / Карл Лустиг ; Закарпатский Благотворительный областной фонд "Хэсэд Шпира". – Ужгород : Издательство В. Падяка, 2007. – 92 с. : илл. – ISBN 978-966-387-008-3
329907
  Юдович И.М. Время и люди. / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1949. – 80с.
329908
  Серебров А. Время и люди. / А. Серебров. – М, 1949. – 288с.
329909
  Серебров А. Время и люди. / А. Серебров. – М, 1955. – 252с.
329910
  Серебров А. Время и люди. / А. Серебров. – М, 1960. – 268с.
329911
   Время и люди. Очерки.. – М., 1960. – 32с.
329912
  Кремлев И.Л. Время и люди. Роман в 2-х кн. / И.Л. Кремлев. – Москва, 1959. – 512с.
329913
  Трифонов Ю.В. Время и место / Ю.В. Трифонов. – Москва : Известия, 1988. – 571 с.
329914
  КлягинВ.С Время и молодежь / КлягинВ.С, В.И. Николаев. – Минск, 1979. – 207с.
329915
  Серов Н.К. Время и мы. / Н.К. Серов. – Л, 1980. – 128с.
329916
  Кутуев П. Время и общественная модернизация: случай ленинизма // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.41-61
329917
  Листвина Нонна Ивановна Время и общественное развитие : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Листвина Нонна Ивановна ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского , Кафедра философии. – Саратов, 1975. – 22 с.
329918
   Время и песни: Репертуар для самостоятельных вокально-инструмент. ансамблей.. – Москва, 1986. – 160с.
329919
   Время и преемственность в развитии культуры. – Саратов, 1991. – 173с.
329920
  Ярская-Смирнова Время и пространство / Ярская-Смирнова. – Саратов, 1969. – 49с.
329921
  Петров И.Г. Время и пространство материального взаимодействия и вневременное, непространственное нематериальное отношение ( парадокс, его смысл и значение ) // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.16-24
329922
  Абрамов Р.Н. Время и пространство ностальгии // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 4. – С. 5-24. – ISSN 1562-2495
329923
  Задорожный В.Н. Время и решения / В.Н. Задорожный. – М., 1982. – 175с.
329924
  Авдонин А.Н. Время и сердце : стихи / А.Н. Авдонин. – Калуга : Книжное издательство, 1963. – 48 с.
329925
  Чапчахов Ф. Время и слово / Ф. Чапчахов. – Москва : Современник, 1979. – 335 с.
329926
  Панкин Б.Д. Время и слово. / Б.Д. Панкин. – М., 1973. – 286с.
329927
  Панкин Б.Д. Время и слово. / Б.Д. Панкин. – М., 1976. – 271с.
329928
  Козинцев Г.М. Время и совесть / Г.М. Козинцев. – М., 1981. – 303с.
329929
   Время и современная физика. – Москва : Мир, 1970. – 152 с.
329930
  Молчанов В.И. Время и сознание / В.И. Молчанов. – Москва, 1988. – 144 с.
329931
  Ляпоров Н.Д. Время и стиль / Н.Д. Ляпоров, М.И. Степичев. – Москва, 1969. – 157с.
329932
  Кожемяко В.С. Время и стиль / В.С. Кожемяко. – Москва, 1986. – 254с.
329933
  Иванов Н.И. Время и стих. / Н.И. Иванов. – Чебоксары, 1981. – 191с.
329934
  Литвинов В.М. Время и судьбы / В.М. Литвинов. – Москва, 1962. – 47 с.
329935
  Константиновский И.Д. Время и судьбы / И.Д. Константиновский. – Москва, 1988. – 480с.
329936
   Время и судьбы = Военно-мемуарный сборник. – Вып.1. – Москва : Воениздат, 1991. – 384с.
329937
   Время и судьбы русских писателей. – Москва : Наука, 1981. – 342 с.
329938
   Время и судьбы: Очерки горьковских и кировских публицистов.. – Горький, 1982. – 190с.
329939
  Ротмистров П.А. Время и танки / П.А. Ротмистров. – Москва, 1972. – 336с.
329940
   Время и творческая индивидуальность писателя. – Ярославль, 1990. – 162с.
329941
  Ярмак В.И. Время и творческое наследие академика Л.А. Булаховского // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 2. – С. 23-31.
329942
  Зубков Ю.А. Время и театр / Ю.А. Зубков. – Москва, 1968. – 56с.
329943
  Зубков Ю.А. Время и театр / Ю.А. Зубков. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Знание, 1971. – 112 с.
329944
  Шуіица Б. Время и темели / Б. Шуіица. – Београд, 1966. – 52с.
329945
  Тарасова Е.В. Время и темпоральность. / Е.В. Тарасова. – Харьков, 1992. – 135с.
329946
  Николаев Б.С. Время и темпы / Б.С. Николаев. – М, 1959. – 48с.
329947
  Багреев Е.Я. Время и темпы / Е.Я. Багреев. – Свердловск : Книжное изд-во, 1961. – 76 с.
329948
  Пруденский Г.А. Время и труд / Г.А. Пруденский. – М., 1964. – 352с.
329949
  Россиус А.А. Время и труды Пиамы Павловны Гайденко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 162-166. – ISSN 0042-8744
329950
   Время и ты. – М., 1987. – 364с.
329951
   Время и частота : пер. с англ. – Москва : Мир, 1973. – 213 с.
329952
  Бодров М.С. Время и человек 20-х годов в поэзии Маяковского / М.С. Бодров. – Рига, 1987. – 116 с.
329953
  Де Яко Альдо Время идти / Де Яко Альдо. – Москва, 1988. – 495 с.
329954
   Время измеряя Октябрем.. – Минск, 1977. – 68с.
329955
  Долгоруков П.В. Время Императора Петра II и Императрицы Анны Иоанновны : из записок князя П.В. Долгорукова : пер. с фр. С.М. – [Москва] : Моск. кн. т-во "Образование", 1909. – 184 с., [5] л. ил., портр. ил., факс. : ил., факс., портр. – (Русская быль ; № 10)
329956
   Время искать. – М., 1990. – 254с.
329957
   Время искать.. – М., 1985. – 350с.
329958
  Воронин С.А. Время итогов / С.А. Воронин. – Москва, 1978. – 302 с.
329959
  Воронин С.А. Время итогов / С.А. Воронин. – Ленинград, 1987. – 447с.
329960
  Берденников В.К. Время к вечеру : повести / Владлен Берденников ; [худож. Л. Тетенко]. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 272 с.
329961
  Березина Т.Н. Время как вероятность // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 30-42. – ISSN 2073-8528
329962
  Сучкова Г.Г. Время как проблема гносеологии / Г.Г. Сучкова. – Ростов -на-Дону, 1988. – 201 с.
329963
  Никонова А.А. Время как ресурс и/или как мудрость жизни // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С.81-86. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
329964
  Осокина Е.А. Время как субъективно воспринимаемое и личностно значимое ("Время" в творчестве Ф.М. Достоевского) // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 87-92. – ISSN 2073-8528
329965
  Рихтерман Т.Д. Время как фактор регуляции деятельности детей старшего школьного возрста : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рихтерман Т. Д.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1974. – 21л.
329966
  Алиев Ш.Г. Время как философская категория : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Алиев Ш. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
329967
  Алиев Ш.Г. Время как философская категория : дис... канд. филос. наук: 09.00.01 / Алиев Шамсутдин Гаджиевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1982. – 181 л. – Библиогр.: л. 164-181
329968
  Патрушев В.Д. Время как экономическая категория / В.Д. Патрушев. – Москва, 1966. – 238с.
329969
  Чан Динь Ши Время как элемент целостности художественного образа (на матер. соврем. советской прозы о В.И.Ленине). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чан Динь Ши; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1980. – 26л.
329970
  Артюх Анжелика Время конгломератов = Последствия глобализации американской киноиндустрии // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 79-87
329971
  Папченко Анна Время кормить камни : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 160-172
329972
  Бахвалов А.А. Время лгать и праздновать : роман / Бахвалов А.А. – Москва : Современник, 1990. – 333 с.
329973
  Кабанов А.М. Время летающих рыб. / А.М. Кабанов. – К, 1994. – 80с.
329974
  Токомбаев А. Время летит : рассказы и повести / Аалы Токомбаев ;. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 208 с.
329975
  Рекемчук А.Е. Время летних отпусков : повести и рассказы / А.Е. Рекемчук. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 270с.
329976
  Рекемчук А.Е. Время летних отпусков / А.Е. Рекемчук. – М., 1986. – 108с.
329977
  Майор М.Н. Время логоса, или заметки о "началах"философского мышления / М.Н. Майор, В.Ю. Сухачев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 15-21. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
329978
  Ойфа П.Н. Время любви / П.Н. Ойфа. – М.-Л., 1962. – 74с.
329979
  Савельев В.С. Время любви / В.С. Савельев. – Москва, 1983. – 126с.
329980
  Эриа Ф. Время любить / Ф. Эриа. – М, 1971. – 152с.
329981
  Козлов В.Ф. Время любить : роман / В.Ф. Козлов. – Л.
Кн. 3. – 1988. – 590с.
329982
  Эриа Ф. Время любить / Ф. Эриа. – М, 1992. – 252с.
329983
  Лукина Ирина Время любить себя или СПА по - азиатски = Азия : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 90-95 : Іл.
329984
  Орешкин Д.Б. Время льдов / Д.Б. Орешкин. – Москва : Недра, 1987. – 123с.
329985
  Гикиш А. Время мастеров / А. Гикиш. – М., 1989. – 542с.
329986
  Рядченко С.И. Время мира / С.И. Рядченко. – Москва, 1986. – 254 с.
329987
  Скородумов М. Время мое / М. Скородумов. – Псков, 1959. – 87с.
329988
  Харчиков А.Т. Время моей любви / А.Т. Харчиков. – Тула, 1975. – 385с.
329989
  Семенов Б.Ф. Время моих друзей : воспоминания / Б.Ф. Семенов. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 300, [4] с.
329990
  Слуцкий Б.А. Время моих ровесников / Б.А. Слуцкий. – М., 1977. – 160с.
329991
  Прудковский Н.П. Время молодым / Н.П. Прудковский. – Воронеж, 1964. – 168с.
329992
  Иванов А.С. Время молодых / А.С. Иванов. – Москва, 1960. – 301с.
329993
  Иванов А.С. Время молодых / А.С. Иванов. – Москва
1-2. – 1967. – 511с.
329994
  Иванов А.С. Время молодых / А.С. Иванов. – Москва, 1972. – 487с.
329995
  Иванов Н.А. Время мужества / Н.А. Иванов. – Москва, 1978. – 112с.
329996
  Цуров Р. Время мужчин : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 83-84. – ISSN 0012-6756
329997
  Давиденко И.В. Время на ждет / И.В. Давиденко. – Мурманск, 1970. – 95с.
329998
   Время на крыльях летит... Избранные переводы Николая Чуковского.. – М., 1967. – 160с.
329999
   Время на мечту. (Из жизни молодых офицеров).. – М., 1968. – 32с.
330000
  Бригадина О.В. Время надежд и разочарований: повседневная жизнь в СССР 1953 - 1964 гг. // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 120-124. – ISSN 1995-5634
<< На початок(–10)321322323324325326327328329330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,