Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
308001
  Машевський А.С. Вплив гіпоестрогенного остеопорозу на прояви цитолітичного синдрому в динаміці пізнього періоду травматичної хвороби / А.С. Машевський, Т.І. Дзецюх // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 111-113. – ISSN 1681-276Х


  "...В умовах видалення гонад у самок лабораторних щурів через 1 місяць відмічається посилення процесів цитолізу, яке супроводжується підвищенням активності АлАТ і АсАТ у сироватці крові порівняно з інтактними тваринами. Нанесення скелетної і ...
308002
  Мицкан Богдан Михайлович Вплив гіпокінезії і рухової активності на ріст диференцію скелетних м"язів : Дис... доктора біолог.наук: 03.00.11 / Мицкан Богдан Михайлович; Мін-во охорони здоров"я України. Івано-Франківська державна медичн. академ. – Івано-Франківськ, 1996. – 494л. – Бібліогр.:л.452-494
308003
  Мицкан Б.М. Вплив гіпокінезії і рухової активності на ріст і диференціацію склетних м"язів. : Автореф... доктор біолог.наук: 03.00.11 / Мицкан Б.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 48л.
308004
   Вплив гіпоксії та дефіциту глюкози або глутаміну на експресію генів енолази та альдолази у клітинах гліоми лінії U87 з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1 / Я. Гармаш, О. Губеня, Д. Компанієць, Д. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Ізоензими енолази та альдолази відіграють важливу роль у гліколізі та рості пухлин. Встановлено, що пригнічення обох ензиматичних функцій сенсорно-сигнального ензиму ERN1 (від ендоплазматичного ретикулуму до ядра-1), що є основним компонентом ...
308005
   Вплив гіпоксії та ішемії на експресію проангіогенних генів у клітинах гліоми U87 з пригніченною функцією гена ERN1 / К. Кубайчук, Д. Мінченко, О. Ратушна, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-50. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що пригнічення функції сенсорно-сигнального ензиму ERN1 (від ендоплазматичного ретикулуму до ядра-1), який контролює процеси апоптозу, ангіогенезу та росту злоякісних пухлин, різко знижує рівень експресії генів, відповідальних за активацію ...
308006
   Вплив гіпоксії, дефіциту глюкози або глютаміну на експресію генів GAS1 та GAS6 у клітинах гліоми U87 залежить від функції гена ERN-1 / Б. Терлецький, Д. Мінченко, О. Губеня, О. Мінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-47. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Гіпоксія є однією із характерних рис ішемії, що індукує комплекс внутрішньоклітинних сигналів шляхом порушення фолдингу протеїнів, які сприймаються сенсорною сигнальною системою ендоплазматичний ретикулум - ядро-1 (ERN-1). Ми досліджували вплив ...
308007
  Косенко А.Ф. Вплив гіпоталамуса на секрецію і моторику шлунка / А.Ф. Косенко, 1956. – С. 46-52. – Окр. відбиток
308008
  Янішевська Г.С. Вплив гіпотермії екзогенного перекису водню на реакції озимої пшениці, інфікованої вірусом смугастої мозаїки / Г.С. Янішевська, О.О. Бісяріна, В.В. Тороп // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 96-97
308009
  Шерстюк Н.П. Вплив гірничо-видобувної промисловості Криворіжжя на міграційні властивості мікроелементів у воді річок Інгулець та Саксагань // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 83-91. – ISSN 2306-5680
308010
  Амінов Р.Ф. Вплив гірудопунктури та екстракту з тканин медичної п"явки на імунну реактивність самиць та приплоду щурів у постембріональному онтогенезі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Амінов Руслан Флузович ; Запоріз. нац. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 149 арк. – Додатки: арк. 144-149. – Бібліогр.: арк. 10-11, 114-143 та в додатках: арк. 144-149
308011
  Амінов Р.Ф. Вплив гірудопунктури та екстракту з тканин медичної п"явки на імунну реактивність самиць та приплоду щурів у постембріональному онтогенезі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Амінов Руслан Флузович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
308012
  Тєрєхов А. Вплив гістаміну на кисневий баланс печінки / А. Тєрєхов, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-16. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  В гострих дослідах у наркотизованих щурів гістамін звужує ворітні судини печінки, зменшуючи її кровопостачання, і одночасно пригнічує тканинне дихання в органі, при цьому рівень напруги кисню в ньому майже не змінюється. Вплив гістаміну на тканинне ...
308013
   Вплив гістаміну на ліпідний скла жовчі щурів / С. Атамнах, В. Барановський, Є. Решетнік, С. Весельський, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 93-95. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив гістаміну (8 мкг/кг, внутрішньопортально) на концентрацію ліпідів у жовчі щурів. У жовчі, отриманій у гострих дослідах на щурах самцях (наркотизація тіопенталом натрію, 50 мг/кг), методом тонкошарової хроматографії визначено ...
308014
  Конопліч Л.О. Вплив гістону Н1 на розділення HMG білків на колонці з СМ-Сефадексом С 25 / Л.О. Конопліч, С.М. Храпунов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 85-88. – (Біологія ; Вип. 25)


  Проведено розділення сумарного препарату HMG білків на колонці з СМ-Сефадексом С 25 в присутності гістону Н1. Показано, що за даних умов тільки HMG 2 елююється без домішок, HMG 1 елююється разом з HMG 2, а HMG 14 - з HMG 17.
308015
  Судакевич С.М. Вплив глибини анестезії та режимів перфузії на стан когнітивних функцій хворих на ішемічну хворобу серця, оперованих в умовах штучного кровообігу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Судакевич Сергій Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
308016
  Кірейцев Г. Вплив глобалізації економіки на розвиток системи обліку в Україні / Г. Кірейцев, В. Литвиненко, Н. Мавріна // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 4. – С. 47-53
308017
  Колот А.М. Вплив глобалізації економіки на соціально-економічні процеси // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 140-150. – ISBN 966-521-126-9
308018
  Сідоров В. Вплив глобалізації економіки на транснаціональну організовану злочинність / В. Сідоров, С. Здоровко // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 250-271. – ISSN 2224-9281
308019
  Данкевич В.Є. Вплив глобалізації економіки на формування земельних відносин у сільському господарстві / В.Є. Данкевич, Є.М. Данкевич, О.В. Шегеда // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 5-14. – ISSN 2222-0712
308020
  Капранова Л.Г. Вплив глобалізації на активізацію світових інвестиційних процесів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 107-111. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
308021
  Балянт Г. Вплив глобалізації на банківську систему України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 79-87. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
308022
  Диба М. Вплив глобалізації на банківську систему України : макроекономіка / М. Диба, Є. Осадчий // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 19-23 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
308023
  Перегуда Ю.А. Вплив глобалізації на бідність у світі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 203-205
308024
  Ситник Г.П. Вплив глобалізації на воєнну сферу та принципові особливості сучасних воєнних конфліктів // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 99-115. – ISSN 2415-7732
308025
  Зозуля В. Вплив глобалізації на демократичне врядування: теоретико-методологічні підходи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 2 (33). – С. 14-18. – ISSN 2414-4436
308026
  Кузьмін П.В. Вплив глобалізації на діяльність національних правлячих еліт // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 164-173. – ISBN 966-628-134-1
308027
  Самойленко В.О. Вплив глобалізації на еволюцію конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 68-77.
308028
  Нуждак Л. Вплив глобалізації на еколінгвальний стан українського ономастикону посттоталітарної доби // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 110-112. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
308029
  Ткаченко С.М. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / С.М. Ткаченко, І.І. Колобердянко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 161-169. – (Економічні науки ; № 1 (37)). – ISSN 2414-0287
308030
  Ткаченко С.М. Вплив глобалізації на економічний розвиток України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 104-112. – (Економічні науки ; № 2 (38)). – ISSN 2414-0287
308031
  Орел В.М. Вплив глобалізації на економічні системи та виникнення між ними конкуренції // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 58-63. – ISSN 2524-0455
308032
  Бердар М. Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-32. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтована необхідність прискорення розвитку підприємництва в Україні, визначено комплекс заходів, особливості впливу глобалізації, інновацій та інвестицій на соціально-економічну ситуацію в Україні; визначено перспективні напрями розвитку ...
308033
  Шмельова Т.В. Вплив глобалізації на культуру та освіту // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 209-213. – Бібліогр.: с. 212-213. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
308034
  Муталімов В.А. Вплив глобалізації на лібералізацію міжнародних торговельних відносин // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 30. – С. 43-52
308035
  Пошивалов В. Вплив глобалізації на механізм та характер банківської діяльності : аналізують науковці / В. Пошивалов, С. Лапушкіна // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 83-87. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
308036
  Макух-Федоркова Вплив глобалізації на міжкультурну комунікацію в контексті сучасного світу // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 20 : Спеціальність "Історія". – С. 96-108
308037
  Фединяк Г. Вплив глобалізації на міжнародне приватне право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 17-19


  У статті приділено увагу окремим аспектам впливу глобалізації на міжнародне приватне право. Цей вплив відображають, зокрема, Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, Європейські принципи, "lex mercatoria". Обгрунтовується, серед інших, ...
308038
  Онищенко О.Б. Вплив глобалізації на місцеве самоврядування в Польщі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 59-67. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
308039
  Семенишина Вплив глобалізації на модифікацію cтратегії соціально-економічного розвитку Бразилії / Семенишина, 3.Р. // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 13-15. – ISSN 1728-6220
308040
  Лущенко А. Вплив глобалізації на національну державу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 9-10
308041
  Войтанович О.Й. Вплив глобалізації на національну правову систему: аспекти теорії // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 63-70. – ISSN 2078-3566
308042
   Вплив глобалізації на освітні реформи / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 275-276. – ISBN 978-966-2748-97-0
308043
  Блага Н. Вплив глобалізації на політику державного регулювання фондового ринку в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 293-300. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
308044
  Євмєшкіна О.Л. Вплив глобалізації на прогнозування та державне стратегічне планування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 62-66. – ISSN 2306-6814
308045
  Кочергіна Н. Вплив глобалізації на регіональний економічний розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 92-95. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми впливу глобалізації на економіку окремих розвинених країн світу, виникнення між групами країн неприпустимого розриву, що призводить до поширення кризових явищ у світовій економіці. Досліджено взаємозв"язок глобалізації та ...
308046
  Олексюк О.І. Вплив глобалізації на результативність соціально-економічного розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 15-19
308047
  Горбась І. Вплив глобалізації на розвиток диверсифікаційних процесів у країнах з транзитивною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-29. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання взаємозв"язку глобальних світових ринкових трансформацій та країн з перехідною економікою з урахуванням відкритості та готовності останніх до активної інтеграції у ці процеси. Interrelation of global world market transformations ...
308048
  Кушнерик В.В. Вплив глобалізації на розвиток науково-технічної революції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 30-34. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
308049
  Румянцев А.П. Вплив глобалізації на розвиток національного ринку праці / А.П. Румянцев, В.Ю. Ткач // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 5. – С. 97-105. – ISSN 1729-7036
308050
  Старинський М. Вплив глобалізації на розвиток правового регулювання банківської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 59-61.
308051
  Мартинова А.Б. Вплив глобалізації на розвиток рітейлу / А.Б. Мартинова, В.В. Соколовська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 20-25. – ISSN 2306-6806
308052
  Швабій К.І. Вплив глобалізації на систему оподаткування та податкову політику України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 137-144
308053
  Соболь Т.В. Вплив глобалізації на соціально-філософські та політичні аспекти освітньо-світоглядного розвитку суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 121-123
308054
  Крупник А.С. Вплив глобалізації на стан і розвиток матеріальних об"єктів соціальної інфраструктури в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 71-79. – Бібліогр.: 18 назв
308055
  Долішній М.І. та інш. Вплив глобалізації на стратегію розвитку регіонів України // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 34-38


  Завдання Фонду держмайна на перспективу та підсумки 2001 р.
308056
  Микуляк О. Вплив глобалізації на структурні зміни у фінансовій системі України / О. Микуляк, Я. Терлецька // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 35-41. – ISSN 2078-5860


  Глобалізація, яка охопила сучасне суспільство, уніфікує світовий простір, сприяє зростанню рівня взаємопов"язаності різних країн, розширює та лібералізує зовнішньоекономічні зв"язки, визначає орієнтацію на світовий ринок. Ступінь готовності держави до ...
308057
  Мурашова А.О. Вплив глобалізації на структуру соціально-економічних потреб людини : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мурашова Анна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 17, [1] c. – Бібліогр.: 14 назв
308058
  Радзієвська С. Вплив глобалізації на трансформацію зовнішньоторговельних зв"язків України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 23-29. – ISSN 1810-3944
308059
  Єдаменко Г.В. Вплив глобалізації на трансформацію соціальної політики // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 116-122
308060
  Кармалюк С. Вплив глобалізації на формування національної ідентичності та нові поведінкові стратегії української молоді // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету : збірник наукових праць / Буковинський, державний фінансово-економічний університет. – Чернівці, 2016. – С. 57-64. – (Гуманітарні науки)
308061
  Прушківський В.Г. Вплив глобалізації на формування споживчого ринку в країнах із трансформаційною економікою / В.Г. Прушківський, О.В. Прушківська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 32-37. – ISSN 2222-0712
308062
  Мельник О.С. Вплив глобалізації на якісні зміни в філософії пізнання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 195-198. – ISSN 2076-1554
308063
  Залєтов О. Вплив глобалізації світової економіки на державне регулювання страхового ринку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 89-94. – ISSN 1818-5754
308064
  Касабова І.А. Вплив глобалізації світової економіки на національний соціально-економічний розвиток // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 75-84
308065
  Дворак М.С. Вплив глобалізації світової економіки на розвиток українського ринку страхових послуг // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 67-74
308066
  Сарана О.Ю. Вплив глобалізації світової економікина економічну роль національної держави // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-6


  Фундаментальні процеси у сфері світової економіки значною мірою змінюють звичні погляди на роль держави. Глобалізаційні процеси призводять до зміщення позицій міжнародних організацій, транснаціональних корпорацій та інших суб’єктів глобальної ...
308067
  Комарницький І.Ф. Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг / І.Ф. Комарницький, А.А. Антохов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 220-227. – ISSN 1562-0905
308068
  Комарницький Іван Федорович Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг / Комарницький Іван Федорович, Антохов Андрій Анатолійович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 220-228. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розкрито особливості впливу економічного, політичного, технологічного, культурного контекстів глобалізації на функціонування міжнародного та українського ринків освітніх послуг; охарактеризовано зміни, які вносить у функціонування європейського та ...
308069
  Стежко Н. Вплив глобалізації та інтеграції на регулювання світогосподарських процесів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 167-175. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
308070
  Шамрай В.В. Вплив глобалізації та міждержавної інтеграції на сучасний розвиток конституційного права: проблеми теорії та практики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Шамрай В"ячеслав Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 354 арк. – Додатки: арк. 348-354. – Бібліогр.: арк. 304-347
308071
  Шамрай В.В. Вплив глобалізації та міждержавної інтеграції на сучасний розвиток конституційного права: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Шамрай В"ячеслав Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
308072
  Конопліна Ю.С. Вплив глобалізації та розвитку інформаційних технологій на умови і характер праці як фактор змін у системі соціального страхування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 153-162
308073
  Козюк В. Вплив глобалізації фінансових ринків на процентні ставки: аспекти монетарної політики // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 40-43
308074
  Супрунова І.В. Вплив глобалізаційних процесів на банківську систему України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 357-364. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
308075
  Панкратова О.М. Вплив глобалізаційних процесів на динамику українського співробітництва з країнами світу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 2 (79). – С. 9-16. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
308076
  Знаменський І.О. Вплив глобалізаційних процесів на економіку України в контексті світової фінансової кризи // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 105-112. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
308077
  Шульган А. Вплив глобалізаційних процесів на зміни в світовій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 312-313.
308078
  Шиловцева Н.В. Вплив глобалізаційних процесів на модернізацію людського капіталу в сучасних умовах // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 174-178. – ISBN 978-966-285-568-5
308079
  Коренева О.Г. Вплив глобалізаційних процесів на принципи і методики бухгалтерського обліку банківських установ України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 171-177
308080
  Жаровська І. Вплив глобалізаційних процесів на професійно-правове становище молодого покоління / І. Жаровська, Н. Ортинська // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 3-7. – ISSN 2409-4544
308081
  Городнича К.В. Вплив глобалізаційних процесів на рівень економічного розвитку України // II Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії" : 9 листоп. 2018 р., [м. Миколаїв, Україна : збірник] / "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії", міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 58-61. – ISBN 978-617-7326-40-2
308082
  Калюга Є.В. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток інституту бухгалтерського обліку в Україні / Є.В. Калюга, А.О. Перинська // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 97-99. – ISBN 978-966-930-102-4
308083
  Гончаренко Н.І. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток світового фінансового ринку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 8-10. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
308084
  Цуркан І.М. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток страхового ринку України / І.М. Цуркан, І.Ю. Герасимова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 127-132. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто процеси глобалізації світового страхового простору та їх вплив на вітчизняний страховий ринок. Визначено наслідки присутності іноземних страховиків в українському страховому бізнесі.
308085
  Казімір В.О. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток сучасної німецької мови // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 54-60. – (Філологія)
308086
  Козка В.М. Вплив глобалізаційних процесів на розподіл сил в сучасному світі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 119-124


  Розглядається неоднозначний вплив глобалізації на соціально-економічний розвиток постіндустріального суспільства.
308087
  Головня О.М. Вплив глобалізаційних процесів на соціально-економічне зростання України: оцінка загроз та можливостей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 6-9
308088
  Богдан В.І. Вплив глобалізаційних процесів на стан державного фінансового контролю в України / В.І. Богдан, В.М. Кміть // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 7-10. – ISBN 978-9934-571-33-6
308089
  Комеліна О.В. Вплив глобалізаційних процесів на становлення підприємницького потенціалу України / О.В. Комеліна, А.О. Чайкіна // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 28-33. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
308090
  Кучик О. Вплив глобалізаційних процесів на трансформацію механізмів здійснення миротворчих операцій ООН в 1990-х рр. / О. Кучик, О. Гогоша // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 26-33. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
308091
  Зоценко О. Вплив глобалізаційних процесів на український ринок акцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-55. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання впливу процесу глобалізації на український ринок акцій. Досліджено основні тенденції глобалізації світового ринку акцій. Охарактеризовано основні елементи функціонування ринків акцій провідних країн світу. Виокремлено ...
308092
  Недбаєва С. Вплив глобалізаційних процесів на український ринок страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває суть і необхідність глобалізаційних процесів та їх вплив на український ринок страхування. Розглядає основні причинами і передумови масштабного злиття і поглинання. Розкриває позитивний вплив і можливі негативні наслідки іноземної ...
308093
  Кузнєцова Л.В. Вплив глобалізаційних процесів на фінансову стійкість банківської системи / Л.В. Кузнєцова, В.В. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 264-271. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
308094
  Бугаєнко І. Вплив глобалізаційних процесів на формування банківської системи України на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 107-108
308095
  Ковальчук С.М. Вплив глобалізаційних процесів на формування політичної свідомості громадян // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 331-338. – ISBN 966-628-132-5
308096
  Калініченко Д.Р. Вплив глобалізаційних процесів на характеристики людського капіталу // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 15-19. – ISSN 2409-1944
308097
  Ботвіна Н.О. Вплив глобалізаційних та інтеграцйних процесів на економічну безпеку України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 28-33. – ISSN 1993-0259
308098
  Коваленко О.В. Вплив глобалізаційних чинників на стан фінансової системи України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 206-213. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
308099
  Колобердянко І. Вплив глобалізаційних чинників на трансформаційні процеси економіки України / І. Колобердянко, Л. Григорович // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1 (54). – C. 5-11. – ISSN 2409-8892
308100
  Дубінін В.В. Вплив глобалізаційного процесу на трансформацію інтересів народу // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 1. – С. 152-161
308101
  Наумова М.А. Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 40-49
308102
  Рилач Н.М. Вплив глобальних інновацій на інтеграційні процеси // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 58-60
308103
  Купріков І.В. Вплив глобальних кліматичних змін на річковий стік (огляд та аналіз сучасних досліджень) / І.В. Купріков, С.І. Сніжко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 122-133
308104
  Федулова Л. Вплив глобальних мегатрендів на розвиток науки "Державне управління" // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 12-22
308105
  Пампуха І.В. Вплив глобальних політичних змін на оцінку рівня воєнної безпеки / І.В. Пампуха, Ю.В. Березовська, Л.О. Ряба // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 301-302
308106
   Вплив глобальних політичних, енергоресурсних та екологічних змін на воєнну безпеку держави / Зубарєв В.В., Кутовий О.П., Свергунов О.О., Химченко С.М. ; Рада нац. безпеки і оборони України ; Ін-т проблем нац. безпеки. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-1648-18-9
308107
  Папп В.В. Вплив глобальних процесів інтелектуалізації на розвиток економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 30-33. – ISSN 2306-6814
308108
  Литвинчук Володимир Вплив глобальних ринків на фондовий ринок України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 78-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
308109
  Солодовнікова І.І. Вплив глобальних світових процесів на економіку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-121. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття глобалізації як об"єктивний процес, що відбувається в сучасних умовах. Проаналізовано складні процеси, які відбуваються в економіці України та можливість їх адаптації до процесів глобалізації.
308110
   Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України / [Т.П. Богдан та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Т.П. Богдан ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2017. – 355, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8233-9
308111
  Кондратенко Д. Вплив глобальних фінансових реформ на регулювання страхової діяльності / Д. Кондратенко, О. Корват // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено основні напрями глобального реформування систем фінансового регулювання. Розкрито сутність макропруденційної політики та пруденційного регулювання. Показано вплив глобальних фінансових реформ на регулювання страхової діяльності. В ...
308112
  Єрмоленко А.Б. Вплив глобальних цивілізаційних трансформацій на формування вимог до післядипломної освіти в Україні // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, О. Галус, В. Гладуш [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 57-73. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
308113
  Михайленко Т.І. Вплив глобальних чинників на якість життя населення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 131-133
308114
  Матвєєва О.В. Вплив глобального кіберанархізму на сучасні міжнародні відносини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 90-95


  У статті автор аналізує сутність і зміст понять "кіберанархізм", "інфоранархізм", "криптоанархізм", визначає їх особливості, вплив відносин між державами та дипломатичну практику. Визначає, що в руслі розвитку нових інформаційно-комунікаційних ...
308115
  Хмара М.П. Вплив глобального поділу праці на розвиток науково-технологічних кластерів у країнах світового співтовариства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 224-225
308116
  Кравченко М.В. Вплив глобальної економічної кризи на розвиток державних фінансів України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 119-120. – ISBN 978-617-7069-02-6
308117
  Заліско О.І. Вплив глобальної корпоративної структури капіталу на фінансовий леверидж сучасних ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Заліско Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 276 арк. – Додатки: арк. 225-276. – Бібліогр.: арк. 199-224
308118
  Заліско О.І. Вплив глобальної корпоративної структури капіталу на фінансовий леверидж сучасних ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Заліско Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
308119
   Вплив глобальної культури на економіку та освіту, розвиток культурних і креативних індустрій / О. Балабан, Д. Григорук, Р. Муравін, В. Домбровська, В. Приліпко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 63-69. – ISSN 1682-2366
308120
  Антонюк Г.Я. Вплив глобальної продовольчої кризи на безпеку виробництва та споживання в моделі народного господарства України / Г.Я. Антонюк, М.З. Піх // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 179-181
308121
  Городня Н.Д. Вплив глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на формування нового світового порядку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 92-101. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
308122
  Ніколайчук С. Вплив глобальної фінансово-економічної кризи на платіжний баланс України та динаміку його основних показників / С. Ніколайчук, І. Каушан // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 11 (165). – С. 32-39
308123
  Сливка Т.О. Вплив глобальної фінансової кризи на тенденції злиттів і поглинань корпоративного капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 87-90
308124
  Ковтонюк О.В. Вплив глобальної фінансової кризи на фінансування міжнародної торгівлі : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 11-16. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1993-6788
308125
  Передерієв Є. Вплив глобальної юридичної системи на міжнародні морські правовідносини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 143-146. – ISSN 0132-1331
308126
  Ювченко А.І. Вплив глокалізації ґендерних відносин на формування державних ґендерно-чутливих політик: на прикладі країн Східної та Південної Азії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 126-132


  У статті йдеться про глокалізацію ґендерних відносин та її вплив на формування концептуальних державних ґендерно-чутливих політик у країнах Східної та Південної Азії. В статье речь идет о глокализации гендерных отношений и ее влиянии на формирование ...
308127
  Лук"яненко І.А. Вплив глюкагону на жовчоутворювальну функцію в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 22-26. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У хронічних дослідах на голодних собаках із холецисто-дуоденальними фістульними трубками при обтурованій загальній жовчній протоці вивчали вплив глюкагону на рівень холерезу та хімічний склад жовчі. Установлено, що глюкагон стимулює жовчосекреторну ...
308128
  Корнєєва Ю. Вплив гнучкого валютного режиму на ефективність монетарного трансмісійного механізму у Польщі в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 54-60. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Ефективне функціонування ринкової економічної системи передбачає запровадження відповідної монетарної та валютної політики, які значною мірою впливають на всі економічні процеси у країні. Правильно обраний валютний режим у поєднанні з вдало розробленою ...
308129
  Служинська З. Вплив голодомору 1933 року на зміну генофонду / З. Служинська, О. Служинська // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2013. – Т. 35 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 95-105. – (Нова серія ; т. 23). – ISSN 1563-3950
308130
  Іванов С.Ю. Вплив голоду 1946-1947 рр. на міграцію сільського населення до Харкова / С.Ю. Іванов, О.М. Солошенко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 66-73. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866


  Згадується В. Сергійчук.
308131
  Дринь Д.О. Вплив голодування на рівень експресії протеїнів депо-залежного входу кальцію STIM1 та Orai1 в клітинах раку простати людини (РС-3) // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 1


  Досліджено вплив голодування на рівень експресії протеїнів депо-залежного входу кальцію STIM1 та Orai1 в клітинах раку простати людини (РС-3). Експресія протеїнів депо-залежного входу кальцію STIM1 та Orai1 як на рівні мРНК, так і на рівні білків ...
308132
  Пилипишин В. Вплив горизонтального законодавства ЄС на розвиток державного управління в державах - членах ЄС // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 180-186
308133
  Бондаренко Л.Б. Вплив гормонально-активної форми вітаміну D3 на BrCN-фрагменти колагенів і типу курчат / Л.Б. Бондаренко, Г.Л. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-66. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  В експериментах на курчатах проведено вивчення BrCN-фрагментів колагену І типу при рахіті та введенні сполук D-вітамінної природи. Після розділення BrCN-фрагментів на сефадексі G-50 було одержано по 6 фракцій пептидів. У результаті вивчення ...
308134
  Шидловський П.С. Вплив господарсько-культурного типу (ГКТ) на світогляд пізньопалеолітичного населення Східної Європи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 32-36. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядається вплив деяких аспектів господарства на ідеологічну сферу в суспільствах при льодовиках мисливців на мамонтів лісостепової підзони Східної Європи другої половини пізнього палеоліту.
308135
  Зельдіна О. Вплив Господарського кодексу України на залучення інвестицій / О. Зельдіна, В. Гришко // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 19-23. – ISSN 2308-9636
308136
  Машенцева Л.Д. Вплив господарської діяльності людини на розвиток яружної ерозії в південній частині Правобережжя Київського Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 47-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географії ; Вип. 9)
308137
   Вплив господарської діяльності на гідрохімічний режим та якість води р. Рось / В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський, С.І. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 37-44 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 27)
308138
  Любич І.Й. Вплив господарської діяльності на ландшафти України та шляхи їх відновлення // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 54-63 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  У результаті аналізу сучасного стану природних комплексів виділені деякі характерні природно-антропогенні ландшафти. Узагальнені джерела впливу на компоненти ландшафту в результаті господарської діяльності. Накреслені шляхи відновлення ландшафту.
308139
  Малько Максим Миколайович Вплив гострого та хронічного стреса на вміст цинку в клітинах : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Малько Максим Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
308140
  Кудрявцева О. Вплив граматичного фактора на сполучуваність прийменників з іменниками в сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього, публіцистичного і наукового стилів) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 128-135. – (Германська філологія ; Вип. 407)
308141
  Карнаухов В.Г. Вплив граничних умов на активне демпфування коливань в"язко-пружної прямокутної пластини за допомогою розподілених п"єзоелектричних включень / В.Г. Карнаухов, В.І. Козлов, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 75-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі досліджується вплив граничних умов на активне демпфування усталених коливань прямокутної пластини. Розглядається шарнірне та жорстке закріплення торців пластини. Для розрахунку різниці потенціалів, необхідної для компенсації механічного ...
308142
  Забашта Ю.Ф. Вплив граничного шару на розповсюдження звуку в світловодиих волокнах / Ю.Ф. Забашта, С.П. Сенчуров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 391-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розв"язано задачу про поширення звуку в світловодному волокні з граничним шаром. Передбачено новий фізичний ефект, який обумовлений наявністю граничного шару і може бути покладений в основу методу контролю граничного шару.
308143
  Чижевська Л.Т. Вплив гранулометричного складу грунту на екологічну стійкість природних систем Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 22-24 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
308144
   Вплив греблі малої ГЕС на стан річки Шипот / О.Ю. Сухарева, Т.С. Рябухіна, Делеган-Кокайко, С.М. Сухарев // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 51-54. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
308145
  Баляс І. Вплив греко-католицького духовенства на суспільно-політичне життя Волинської губернії в другій третині XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 139-142. – ISSN 2222-5250
308146
  Ключівський І. Вплив Греції на спільну європейську валюту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 32-33
308147
  Капля М.О. Вплив гри на розвиток дитячої особистості // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-27
308148
  Юхименко Н. Вплив Григорія Сковороди на розвиток філософської думки в Україні // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 225-232. – ISBN 978-617-640-200-8


  Підґрунтям для філософських пошуків Григорія Сковороди стали багатовікова українська ментальність і доробок учених Києво-Могилянської академії. Філософ завершував добу Бароко і відкривав двері культури для Просвітництва і Романтизму. Він започаткував ...
308149
  Опалько Ю. Вплив громадських організацій на виборчий процес // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 13-17.
308150
  Герасименко І.А. Вплив громадських організацій на дієвість стратегічного планування в органах державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 138-140. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
308151
  Арабаджиєв Д. Вплив громадських організацій на сучасне українське політичне поле // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 233-241
308152
  Гринюк Б.М. Вплив громадських та наукових діячів на світогляд Івана Стачука (1894 - 1950) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 11. – С. 167-179. – ISSN 2078-1849
308153
  Пастовенський О. Вплив громадських чинників на розвиток системи управління загальною середньою освітою // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (983). – С. 5-9. – ISSN 0131-6788


  У статті визначено діапазони впливу громадських чинників на складові управлінського циклу. Запропоновано методику моніторингу тенденцій розвитку системи управління загальною середньою освітою - від державної до державно-громадської, ...
308154
  Білокриницький В. Вплив громадсько-політичних тенденцій в Німеччині на прийняття зовнішньополітичних рішень ФРН щодо України // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 43-46
308155
  Жив"юк А.А. Вплив громадсько-політичної та літературної / Жив"юк А.А. – Київ, 2002. – 21 с.
308156
  Жив"юк Андрій Анатолійович Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-і-1990-і роки) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Жив"юк А.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
308157
  Жив"юк Андрій Анатолійович Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-і - 1990-і роки) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Жив"юк Андрій Анатолійович; КНУТШ. Центр українознавства. – Київ, 2002. – 207л. – Додаток: л.192-207. – Бібліогр.: л.164-192
308158
  Барановський Ф. Вплив громадського суспільства на процес європейської та євроатлантичної інтеграції: український контекст // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 198-218. – ISSN 2524-0137
308159
  Прокопова К.В. Вплив громадської думки на політичні процеси в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – C. 254-255
308160
  Федорова О. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів державними органами управління // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 206-214. – ISSN 0132-1331
308161
  Нестерович В.Ф. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів через засоби масової інформації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 96-103
308162
  Волощенко О.О. Вплив громадськості на прийняття суспільно-політичних рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 82-84. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто деякі питання про місце і роль громадської думки у державному управлінні. In the article some questions about place and role of public opinion in the state administration are considered.
308163
  Іванчо В.І. Вплив громадянства Європейського Союзу на конституційно-правовий статус іноземців у країнах Європейського Союзу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 51-60. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
308164
  Середа В. Вплив громадянського виховання на формування правової культури молодих виборців // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-88.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
308165
  Білокопитов Д.В. Вплив громадянського суспільства на процеси демократизації публічно-управлінських та економічних відносин // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 115-124
308166
  Біденко Ю.М. Вплив громадянського суспільства та міжнародних організацій на формування державної гендерної політики в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 17-25. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
308167
  Сенько В.В. Вплив громадянської освіти на становлення демократичної політичної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ідейно-теоретичні основи громадянської освіти, проаналізовані основні підходи до визначення громадянської освіти, досліджено вплив на становлення демократичної політичної системи та стан громадянської освіти в Україні. В статье ...
308168
  Огієнко А.В. Вплив грошових переказів трудових мігрантів України на розвиток економіки / А.В. Огієнко, М.М. Огієнко // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2014. – Вип. 235, т. 247. – С. 41-45. – (Серія: Економіка). – ISSN 1609-7742
308169
  Олешко А.А. Вплив грошово-кредитної політики на економічний цикл // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 31-36
308170
  Крупка І.М. Вплив грошово-кредитної політики на інвестиційну діяльність в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 39-40. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано на основі теоретичних положень грошово-кредитну політику НБУ та її вплив на інвестиційну діяльність в Україні. Based on theoretical foundations the monetary policy of National Bank of Ukraine and its impact on investment activity are ...
308171
  Паливода К. Вплив грошово-фінансової політики на стан економіки та інвестицій // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – №.4. – С. 63-67.
308172
  Шевченко А.А. Вплив грошової маси на економічний розвиток України / А.А. Шевченко, О.П. Дяченко, Н.А. Добрянська // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса, 2015. – С. 164-173. – (Економічні науки ; вип. 78-2). – ISBN 966-8149-53-X
308173
  Кічурчак М. Вплив грошової системи на процес виробництва суспільних товарів в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 280-289. – ISSN 0201-758Х
308174
  Ситар О.В. Вплив ґрунтових бактерій на формування та функціонування бобово-ризобіального симбіозу у рослин сої // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 125-128. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Вивчено вплив монокультур та змішаних культур Bradyrhizobium japonicum 634 b з представниками родів Bacillus та Azotobacter на процес формування та функціонування бобово-ризобіального симбіозу в рослин сої. Встановлено, що формування ...
308175
  Листопадський М.А. Вплив грунтового зволоження на формування орнітофауни деревостанів біосферного заповідника "Асканія-Нова" (нерепродуктивний період) // Екологія та ноосферологія : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ" ; голов. ред. А.П. Травлєєв. – Київ ; Дніпропетровськ, 2016. – Т. 27, № 3/4. – C. 55-69. – ISSN 1726-1112
308176
  Євтушенко Т.В. Вплив грунтозахисних технологій вирощування на поживний режим чорнозему типового / Т.В. Євтушенко, О.Л. Тонха, О.В. Піковська // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 133-139 : табл. – Бібліогр.: с. 139. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
308177
  Горох О.О. Вплив групового психологічного тренінгу на формування рис особистості // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 72-73
308178
  Килинчук О.Є. Вплив гудвілу на підвищення конкурентоспроможності у туризмі // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 14-18. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
308179
  Красновський В.М. Вплив гуманістично орієнтованого навчання на психічні стани школярів : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.07 / Красновський В.М.; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2000. – 17л.
308180
  Перепелиціна О.М. Вплив гуморальних факторів Т-лімфоцитів на особливості функціонування клітин раку молочної залози за умов сфероїдного та моношарового росту : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Перепелиціна О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 163 л. – Бібліогр. : л. 148-163
308181
  Перепелиціна О.М. Вплив гуморальних факторів Т-лімфоцитів на особливості функціонування клітин раку молочної залози за умов сфероїдного та моношарового росту : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Перепелиціна О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
308182
  Бойко М.О. Вплив густоти посіву та строків сівби на продуктивність гібридів сорго зернового в умовах Півдня України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 96-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
308183
  Расевич В.В. Вплив густоти та мінерального живлення на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Центрального Лісостепу / В.В. Расевич, Н.В. Шагурська, І.В. Расевич // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 117-126 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
308184
  Бушак С.М. Вплив Д.І. Менделєєва на формування наукового світогляду Володимира Івановича Вернадського // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 17-28. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1726-5428
308185
  Лавренюк О.О. Вплив давньоруської культури на формування українського вбрання // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 75-80. – ISSN 2225-7586
308186
  Венрнігора Н.М. Вплив давньоукраїнської міфології та фольклору на формування жанрової тематики видань для дітей // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 38-42


  Дослідження жанрової тематики видань для дітей неможливо здійснити ґрунтовно без осмислення впливу міфології та фольклору на її формування. У статті розглядається зв"язок фольклорних і літературних жанрів творів для дітей. The research of genre ...
308187
  Сіжук А.С. Вплив далекодіючої та короткодіючої взаємодій на кінетичні та оптичні (поглинальні) властивості атомарних і молекулярних газів : дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Сіжук Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 286 арк. – Додатки: арк. 280-286. – Бібліогр.: арк. 257-280
308188
  Сіжук А.С. Вплив далекодіючої та короткодіючої взаємодій на кінетичні та оптичні (поглинальні) властивості атомарних і молекулярних газів : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Сіжук Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 29 с. – Бібліогр.: 29 назв
308189
  Мисака Г.В. Вплив даних фінансової звітності на формування ринкової вартості компанії / Г.В. Мисака, І.А. Дерун // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 5 (678). – С. 35-48 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
308190
   Вплив двомісячної алкологізації на функціональну активність скоротливих білків plantaris щурів / О.М. Подпалова, Н.Є. Нурищенко, Ю.В. Цейслер, Л.І. Пелюх // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 19 (244)


  Доведено, що ушкодження скелетних м"язів щурів, спричинене двомісячною алкоголізацією, супроводжується окисною модифікацією скорочувальних білків і змінами функціонування актоміозинового комплексу
308191
  Капочкіна М.Б. Вплив двоокису вуглецю на зміни рівня океану / М.Б. Капочкіна, Б.Б. Капочкін // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – C. 11-13
308192
  Гребенюк С. Вплив девальвації гривні у 2008-09 роках на національний дохід України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 26-28
308193
  Скоропад І.С. Вплив девальвації на банківську систему України / І.С. Скоропад, А.П. Усик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 271-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
308194
  Баронін А. Вплив девальвації на національний експорт: системні зміни в сучасному вимірі // Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні / Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2016. – С. 48-54. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-80-7
308195
  Журавка Федір Олександрович Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 154-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сутність девізної політики центрального банку визначено зміст понять "девізна політика" та "валютна інтервенція". Досліджено особливості та види валютних інтервенцій (нестерилізовані та стерилізовані). Визначено вплив політики ...
308196
  Журавка Ф.О. Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 154-160. – ISSN 1993-6788
308197
  Журавка Федір Олександрович Вплив девізної політики Національного банку України на обмінний курс гривні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 154-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сутність девізної політики центрального банку визначено зміст понять "девізна політика" та "валютна інтервенція". Досліджено особливості та види валютних інтервенцій (нестерилізовані та стерилізовані). Визначено вплив політики ...
308198
   Вплив дейтерієвої води на геном еукаріот: цитогенетична активність в allium-тесті / Т. Федоренко, Л. Лазаренко, О. Городна, С. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив дейтерієвої води на стабільність хромосом в клітинах кореневої меристеми проростків батуна (Allium fistulosum L.). Показана мутагенна активність важкої води в Allium-тесті. Зміни спектру аберацій хромосом під впливом дейтерієвої води ...
308199
  Терзі О.С. Вплив Декларації про державний суверенітет на розвиток конституційного ладу України / О.С. Терзі, М.В. Ковальова // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 124-128. – ISSN 1728-3671
308200
  Гапоненко Г.І. Вплив декомунізації на туристичну привабливість регіонів / Г.І. Гапоненко, Л.В. Кучечук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 202-207. – ISSN 2222-4459
308201
  Бичковська Л.С. Вплив деконструктивізму на сучасні тенденції в архітектурі та містобудуванні / Л.С. Бичковська, В.О. Чучупалова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 86-92. – (Технічні науки ; вип. 2 (78)). – ISSN 2306-5478


  "В статті розглянуті питання та проблеми, що виникають в архітектурі сучасності, зокрема в Україні, в результаті появи нового не притаманного для вітчизняного будівництва стилю – деконструктивізму. Проаналізовано основні ідеї, характеристики та ...
308202
  Гуща К. Вплив Декрету про землю 1917 року на сучасні земельні правовідносини: міф чи реальність? // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 78-82
308203
  Татомир І.Л. Вплив демовативаційних факторів на формування поведінки працівника в умовах інформаційного суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 37-39 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
308204
  Чаграк Н. Вплив демографічних і соціально-економічних факторів на розвиток освіти людей похилого віку у США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Глобальною проблемою ХХІ ст. є стрімке старіння населення, що створює суспільству багато викликів політичного, економічного та соціального характеру. Одне з основних завдань суспільства - забезпечення соціальної адаптації та інтеграції людей похилого ...
308205
  Горіцина І.А. Вплив демографічних показників на розвиток вищої освіти в Україні / І.А. Горіцина, О.А. Глущенко, М.В. Коробова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 256-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються перспективи розвитку ринку надання освітніх послуг. Аналізуються динамічні процеси демографічних показників, що впливають на ринок освітніх послуг. Ключові слова: вища освіта, демографія, прогноз. Main tendencies of the development of a ...
308206
  Ткаченко Л. Вплив демографічних процесів на розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 24-27.
308207
  Карташова С.С. Вплив демографічних процесів на соціально-економічний розвиток міста Києва / С.С. Карташова, В.В. Рязанцева // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 44-52. – Бібліогр.: на 11 пунктів
308208
  Черкасов А.В. Вплив демографічних факторів на перспективи розвитку системи вищої освіти / А.В. Черкасов, О.В. Родіонов, Д.І. Поліщук // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 1 (38). – С. 30-34
308209
  Астахова К.В. Вплив демографічних факторів на соціально-економічний розвиток вищої школи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 17-21. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
308210
  Третяк В.П. Вплив демографічних чинників на реалізацію програми розвитку соціальної сфери // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 176-183. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
308211
  Рудик В.К. Вплив демографічних чинників на фінансовий стан пенсійної системи України у сучасних умовах // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 12, Т. 1. – С. 16-24. – ISSN 2313-8246
308212
  Бойченко Е. Вплив демографічних чинників на функціонування ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-29.
308213
  Цапок С.О. Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем / С.О. Цапок, В.Л. Бідак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 176-183. – ISSN 1562-0905
308214
  Афанасьєв Д.М. Вплив демографічного старіння на інститут сім"ї та солідарність між поколіннями / Д.М. Афанасьєв, Р.І. Сопко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 15-19. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
308215
  Кравченко М. Вплив демографічної кризи на систему соціального захисту // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 225-233
308216
  Ніколаєнка С.М. Вплив демографічної ситуації на контингент учнів і мережу загальноосвітніх навчальних закладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-9 : фото, рис.
308217
  Шталтовна Ю.А. Вплив демократизації на процеси словотворення у постмодерній парадигмі англомовної лінгвокультури // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 201-205
308218
  Кузло Д. Вплив демократичних засад на процес падіння комуністичних режимів у Чехословаччині та в Україні в другій половині XX століття на початку XXI століття // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 175-180. – ISSN 2519-1942
308219
  Мартиненко В.П. Вплив держави на податкову політику суб"єктів господарювання на сучасному етапі розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 7-10.
308220
  Дєгтяр А.О. Вплив держави на процес страхування зовнішньоторговельних операцій / А.О. Дєгтяр, Р.Г. Соболь // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 100-101. – Бібліогр.: 7 назв
308221
  Лютий І.О. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України : ринок фінансових послуг / І.О. Лютий, Н.В. Дрозд // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 63-72. – Бібліогр.: 16 назв
308222
  Лагутін В.Д. Вплив держави на розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в Україні / В.Д. Лагутін, А.О. Ільїна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 3 (142). – С. 58-66
308223
  Мороз С.А. Вплив держави на трудовий потенціал ВНЗ: державне управління чи державне регулювання? // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 105-113. – ISSN 2220-1394


  Наведено результати порівняльного аналізу категоріального змісту державного управління і державного регулювання та розглянуто їх компетенцію щодо трудового потенціалу вищого навчального закладу як об"єкта державного впливу. Стаття містить визначення ...
308224
  Скиба М.В. Вплив держави на удосконалення інституційного середовища в процесі стрктурно-інноваційних змін в економіці: теоретичний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 6, червень. – C. 34-38. – ISSN 2306-6806
308225
  Слюсарчук О.П. Вплив держави на формування інвестиційного клімату України: стан та фактори // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
308226
  Горленко В.В. Вплив держави на формування українського громадянського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-37
308227
  Стоян В. Вплив державних видатків на розвиток освітньої сфери: вітчизняні реалії та світовий досвід / В. Стоян, Х. Худа // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С . 19-30. – ISSN 1818-5754
308228
  Рак Р.В. Вплив державних запозичень на фінансову систему країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Досліджується роль державних запозичень на макро- і мікрорівнях в умовах перехідної економіки. The role of the state bonds on macro- and microlevel in conditions of transitive economy is investigated.
308229
  Воловодюк С.С. Вплив державних інституцій на формування конкурентоспроможності вітчизняного виробника // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 27-30 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
308230
  Латинін М.А. Вплив державних органів влади на формування та розвиток інфраструктури аграрного ринку України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 126-132. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
308231
  Кринична І.П. Вплив державних управлінських рішень на подалання медичних наслідків Чорнобильської катастрофи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 130-134. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
308232
  Войціцька І. Вплив державно-політичної діяльності П. Постишева на встановлення одноосібної влади Й. Сталіна (1920-і роки) // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 28-32
308233
  Кудрявцев К.О. Вплив державного боргу на економічне зростання Греції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 42-48. – ISSN 2222-4459
308234
  Маршалок Т. Вплив державного боргу на економічний розвиток країни / Т. Маршалок, І. Мороз // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 23-36 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
308235
  Вівчар О.Й. Вплив державного боргу на економічну безпеку держави / О.Й. Вівчар, О.Б. Курило // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 15-17 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
308236
  Карапетян О. Вплив державного боргу на макроекономічний розвиток: концептуальні підходи // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 87-94. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
308237
  Козарезенко Л. Вплив державного боргу на розвиток людського потенціалу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 146-154. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
308238
  Семко Т.В. Вплив державного боргу на стійке функціонування національної економіки / Т.В. Семко, М.В. Покутня // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 6. – С. 6-11
308239
  Чеберяко О. Вплив державного кредитування на рівень боргової безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 29-36. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується необхідність здійснення державного кредитування для покриття дефіциту державного бюджету на сучасному етапі, досліджується сучасний стан державного боргу України та здійснюється аналіз основних індикаторів боргової безпеки ...
308240
  Клочко В.М. Вплив державного регулювання економіки на економічні реформи країни // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 2014. – № 1 (231), січень. – С. 93-98. – ISSN 2221-1055
308241
  Бабець І.Г. Вплив державного регулювання економіки на міжнародне співробітництво регіонів ( на прикладі Львівської області) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 74-77 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
308242
  Рибалко Н.О. Вплив державного регулювання економіки на соціально-економічний розвиток країни
308243
  Рибалко Н.О. Вплив державного регулювання економіки на соціально-економічний розвиток країни // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 1. – С. 129-133
308244
  Мігус І.П. Вплив державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств на економічну безпеку емітента // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 34-42 : фото, рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2222-8810
308245
  Бабійчук Т.П. Вплив державного регулювання на банківський сектор економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 219-225. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
308246
  Бахчисарай Г. Вплив державного регулювання на інноваційну діяльність країни // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 25-28. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто методи стимулювання інноваційної діяльності різних країн, охарактеризовано головну мету і шляхи державного регулюбвання інноваційної політики.
308247
  Андрющенко К.А. Вплив державного регулювання на розвиток бізнесу: досвід США // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 62-64. – ISSN 2306-6814
308248
  Леонов Д. Вплив державного регулювання на розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 165-178. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
308249
  Миколаєць І.В. Вплив державного регулювання на формування моделі соціального захисту населення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 127-130. – ISSN 2306-6814
308250
  Котенко С.Л. Вплив державного фінансування на розвиток освіти в України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 128-132. – ISSN 2306-6814
308251
  Никифоров А.Є. Вплив державної амортизаційної політики на оновлення основного капіталу інноваційних підприємств / А.Є. Никифоров, В.М. Диба // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 67-74.
308252
  Мітал О.Г. Вплив державної антикризової політики на інвестиційну поведінку населення в кризових умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 92-95. – ISSN 2306-6814
308253
  Анатолій І. Вплив державної підтримки на розвиток господарської діяльності сільськогосподарських підприємств // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 120-127. – ISSN 2410-0919
308254
  Бойко І.Й. Вплив державної політики австрійської монархії на соціально-економічний розвиток у Галичині (друга половина ХVІІІ-ХІХ століть) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 42-57. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
308255
  Гладких Д. Вплив державної політики доходів на рівень цін : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 12-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
308256
  Пустовійт Р.Ф. Вплив державної політики на процес інституційних змін // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 13-23. – ISSN 1811-3141
308257
  Перепаддя І.М. Вплив державної політики на розвиток сек"юритизації активів в США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні засади державної політики США в галузі іпотечного кредитування та її вплив на розвиток ринку сек"юритизації активів. Проаналізовано інструменти та механізми діяльності державних іпотечних агентств на американському ...
308258
  Головко О.М. Вплив Дерптської історико-правової школи на генезу науки історії права / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX - на початку XX ст. : монографія / О.М. Головко, В.А. Греченко. – Харків : Константа, 2018. – С. 16-44. – ISBN 978-966-342-404-0
308259
  Сацька Ю.А. Вплив десольватації/ресольватації на спектральні і магнітні властивості пористого координаційногополімеру кобальту (II) / Ю.А. Сацька, Р.А. Полунін // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 124
308260
  Момот А.С. Вплив деструктивних чинників на енергетичну безпеку України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 466-472
308261
  Момот А.С. Вплив деструктивних чинників на трансформацію сучасної світосистеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 306-315
308262
  Циганков В.П. Вплив детоксикації на клітинні фактори природної резитентності в обпечених : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.29 / Циганков В. П.; НДІ гематоло. та перелив. крові МОЗ України. – К., 1994. – 18л.
308263
  Лейба О.А. Вплив дефектів кримінального процесуального законодавства на правозастосовну практику // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 219-233. – ISSN 1993-0909
308264
  Петренко І.В. Вплив дефектів радіаційного походження на електрофізичні та оптичні властивості GaP та AIGaAs світлодіодів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Петренко Ігор Віталійович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 28 назв
308265
  Кондрюк Л.В. Вплив дефініцій на інформаційну функцію бухгалтерського обліку та формування економічної терміносистеми в Україні // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 100-108. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
308266
  Подорожна Т.С. Вплив дефініцій на якість нормативно-правових актів: теоретичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 63-66.
308267
  Стефанюк І.Б. Вплив дефініцій на якість фінансового контролю // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 25-34. – Бібліогр.: с. 26-29, 32


  Проведено аналіз застосування в законодавстві понять "нецільове використання бюджетних коштів", "шкода" і "збитки". Показано залежність якості державного фінансового контролю від розуміння цих дефініцій. Дано рекомендації щодо розв"язання проблеми ...
308268
  Вакуленко О.В. Вплив деформації вигину на форму спектра фотопровідності кремнію / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 412-415. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено виміри спектрів фотопровідності (ФП) зразка монокристалічного кремнію, який піддавався деформації вигину. Така деформація призводить до зменшення спаду спектра ФП у короткохвильовій області при освітлені поверхні зразка, яка піддається ...
308269
  Охріменко Б.А. Вплив деформації молекули SO2 на прояв девіації S-O зв"язку / Б.А. Охріменко, О.О. Юшко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 307-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В наближенні гармонічних коливань побудовано петлю девіації молекули. Вона є чутливим індикатором, що реагує на попередню деформацію молекули, яку здійснено зсувом одного з атомів кисню від початкового положення рівноваги. Деформація молекули ...
308270
  Курилюк В.В. Вплив деформації на теплопровідність SiGe гетероструктур з квантовими точками / В.В. Курилюк, О.М. Кріт, Н.М. Суховерська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  В роботі використано метод нерівноважної молекулярної динаміки для дослідження впливу деформацій на теплопровідність SiGe гетероструктур з квантовими точками. Для моделювання теплопровідності кремній-германієвих гетероструктур застосовано емпіричні ...
308271
  Денисов В.Ю. Вплив деформацій вищих мультипольностей на висоту бар"єра ядер // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4
308272
  Карнаухов В.Г. Вплив деформацій зсуву на характеристики ортотропного сенсора при вимушених згинних коливаннях прямокутної композитної пластини з шарнірним закріпленням торців / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 68-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі моделі Тимошенка досліджено вплив деформацій зсуву на характеристики ортотропного сенсора при вимушених гармонічних коливаннях прямокутної ортотропної пластини з шарнірним закріпленням її торців. Одержано прості аналітичні формули для заряду, ...
308273
  Тростановський Володимир Борисович Вплив деформацій просідання шаруватої ласової товщі на несучу здатність буронабивних паль : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.02 / Тростановський Володимир Борисович; КІБІ. – К., 1993. – 18л.
308274
   Вплив деформованого шару на оптичні характеристики міді / В.В. Вовченко, В.А. Одарич, Л.В. Поперенко, В.С. Стащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-22. – (Фізика ; вип. 4)


  Еліптичним методом виміряно головний кут і еліптичність світла, відбитого від поверхні мідних дзеркал алмазного мікроточіння. Виявлено високу чутливість виміряних величин до відпалу, способу нанесення відбиваючого шару, режиму осадження та ін. Отримано ...
308275
   Вплив деформування та електронного збудження на формування механічних властивостей кристалів кремнію / В.А. Макара, Ю.Л. Кольченко, О.В. Руденко, С.М. Науменко, Л.П. Стебленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-24. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Методом тривалої мікротвердості вивчено вплив деформування та електронного збудження на механічні властивості кристалів кремнію. Показано, що під дією вказаних зовнішніх факторів характер і амплітуда релаксації мікротвердості корелює з характером ...
308276
  Бабарикіна Н.А. Вплив децентралізації влади на соціально-політичний розвиток регіонів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 788-794. – ISSN 1563-3349
308277
  Лур"є К.В. Вплив децентралізації владних відносин на регіональний розвиток // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 80-82. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
308278
  Кресіна І. Вплив децентралізації на ефективність публічної влади // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 11-13. – ISSN 2313-559X
308279
  Барабаш Т.Г. Вплив децентралізації на місцеві фінанси та зарубіжний досвід організації самоврядування / Т.Г. Барабаш, Є.Ю. Кузькін, О.В. Шишко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 27-41. – ISSN 2414-3499
308280
  Ладонько Л.С. Вплив децентралізації на розвиток людських ресурсів регіону // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 309 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 36-41. – (Серія "Економіка")
308281
  Марчук А. Вплив децентралізації на структуру та динаміку доходів і видатків місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 20-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
308282
  Антонов Є.В. Вплив деяких абіотичних факторів на добову активність кровосисних комарів (Diptera, Culicidae) в умовах Чорноморського біосферного заповідника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз впливу температури та швидкості руху повітря на активність нападу кровосисних комарів групи cantans. Вивчено зміну добової активності в різних типах біотопів.
308283
  Фединяк Г. Вплив деяких видів актів Європейського Союзу на регулювання питань праці у транснаціональних корпораціях // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-6
308284
  Лукашов Д. Вплив деяких екологічних факторів на рівні накопичення важких металів молюсками Lymnaea Stagnalis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-28. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку впливу гідрологічних особливостей 56 водойм, інвазії паразитів та вмісту кишечника на рівні накопичення важких металів черевоногим молюском Lymnaea stagnalis, який є перспективним об"єктом екологічного моніторингу. Встановлено, що ...
308285
  Чугай А.В. Вплив джерел техногенного забруднення на якість морських вод прибережної зони північно-західної частини Чорного моря // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 67-76. – ISSN 0868-6939


  У роботі виконано аналіз впливу джерел техногенного забруднення та оцінку якості морських вод прибережної зони північно-західної частини Чорного моря за 2006-2013 рр. Визначено основні джерела забруднення морських вод. The paper examined an impact of ...
308286
  Аскерова А. Вплив дзен-буддизму на бусідо // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 4-11
308287
  Шайкевич І.А. Вплив дзеркальної складової розсіяного світла на величину білизни паперу в залежності від шорсткості його поверхні / І.А. Шайкевич, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 326-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Шляхом чисельного моделювання отримано залежність білизни паперу від шорсткості його поверхні у випадку малих (0-0.08мкм) та великих (1-4мкм) нерівностей. Показано, що у обох випадках вимірювана білизна залежить від шорсткості поверхні паперу, що може ...
308288
  Полюхович М.Г. Вплив диверсифікації виробництва на підприємства лісового господарства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 101-103 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
308289
  Богуславський Є.І. Вплив диверсифікації на життєвий цикл фірми / Є.І. Богуславський, А.О. Черниченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 153-157
308290
  Момонт Т.В. Вплив диверсифікаційних процесів на організацію бухгалтерського обліку суб"єктів туристичної індустрії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 210-215. – ISSN 2222-4459
308291
   Вплив дигідроксижовчних кислот на секрецію жовчі. Роль детергентних властивостей та процесів гідроксилювання / О.Д. Синельник, С.П. Весельський, М.О. Карпезо, Т.Б. Синельник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  В експериментах на ізольованій перфузованій печінці щурів досліджувався вплив на секрецію жовчі дигідроксижовчних кислот, що відрізняються за детергентними властивостями. Виявлено: для гідрофобних кислот за підвищення їх концентрації в перфузаті ...
308292
  Когут У.І. Вплив динаміки обсягів виробничо-господарської діяльності на рівень витрат підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.62-66. – ISSN 0321-0499
308293
  Шевчук Віктор Олексійович Вплив динаміки промислового виробництва регіону та географії зовнішньої торгівлі на технологічний експорт/ / Шевчук Віктор Олексійович, Черкас, // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 34-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано процес географічної диверсифікації зовнішньої торгівлі України в контексті стимулювання технологічного експорту. Проведено оцінку динаміки промислового виробництва областей України та досліджено його вплив на структуру експорту. ...
308294
  Коротаєва Ю.В. Вплив динаміки прямих іноземних інвестицій України на структуру експортно-імпортних операцій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 68-72. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
308295
  Огризко Р.В. Вплив дипломатичних представництв на формування громадської думки в країні перебування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 185-188.
308296
  Бочко О.Ю. Вплив директ-маркетингу на поведінку споживачів / О.Ю. Бочко, З.І. Соломка // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 57-60. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
308297
  П"ятецька О.В. Вплив дисипативного розігріву на показники п"єзоелектричного сенсора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглядається задача про вплив температури дисипативного розігріву на эфективність роботи п"єзоелектричних сенсорів при вимушених резонансних коливаннях тонких в"язкопружних прямокутних пластин з шарнірним закріпленням торців. Розв"язок задачі одержано ...
308298
  Гречан А.П. Вплив дисконтування грошових потоків на показники ефективності інвестування // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 111-117. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
308299
  Черишов В.А. Вплив дисліпідемії на ефективність гіпотензивної терапії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і гіпертонічною хворобою / В.А. Черишов, О.В. Бабенко, І.А. Валентинова // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 7-16. – ISSN 1605-7295
308300
  Олексін М.І. Вплив дисперсії і нелінійних ефектів оптичного волокна на параметри транспортних систем : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Олексін М. І.; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:14 назв
308301
   Вплив дисперсності наповнювача на фізико-механічні та електрофізичні характеристики нанокомпозиційного матеріалу фторопласт - термічно розширений графіт / С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко, О.І. Бошко, М.М. Дашевський, К.О. Іваненко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 186-191. – ISSN 1818-1724
308302
  Бошко О.І. Вплив дисперсності термічно розширеного графіту на фізичні характеристики композиційного матеріалу фторопласт-карбон / О.І. Бошко, Т.Г. Авраменко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 34
308303
  Олещук А.В. Вплив дисперсності частинок термічно розширеного графіту на електроопір при стисканні / А.В. Олещук, С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 50-51
308304
  Цифра Юлія Вплив диспропорції військових витрат членів НАТО на майбутнє альянсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "військово-економічне співробітництво" в теорії військово-економічної стратегії особливо поширилося у зв"язку з розвитком стратегічних відносин усередині Північноатлантичного альянсу після прийняття до його складу нових членів. Нині ...
308305
  Цирфа Ю. Вплив диспропорції військових витрат членів НАТО на майбутнє альянсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33.
308306
  Цирфа Юлія Вплив диспропорції військових витрат членів НАТО на майбутнє альянсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "військово-економічне співробітництво" в теорії військово-економічної стратегії особливо поширилося у зв"язку з розвитком стратегічних відносин усередині Північноатлантичного альянсу після прийняття до його складу нових членів. Нині ...
308307
  Козюк В. Вплив дистанції влади та ціннісних орієнтирів на олігархіям та розвиток кроні-секторів в сучасних економічних системах / В. Козюк, О. Длугопольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено вплив дистанції влади на розвиток олігархічних економік та кроні-секторів, до яких належать галузі із домінуванням ренто-орієнтованої поведінки. Проаналізовано взаємозв"язок дистанції влади із деякими показниками соціально-економічного ...
308308
  Петрушенко Ю. Вплив дистанції культур на розвиток міжнародних економічних відносин // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 85-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1811-3141
308309
  Городецька Т.Е. Вплив диференціації доходів населення на формування соціальних шоків у суспільстві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 94-99
308310
  Солнцев С.О. Вплив діджитал-технологій на політику просування / С.О. Солнцев, Л.І. Сапега // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 60-68


  У статті проаналізовано та досліджено інструменти просування на основі діджитал-технологій. Особливу увагу приділено відмінностям планування просування, зміні маркетингових інструментів, які враховують тенденції сучасного бізнесу і пов"язані зі зміною ...
308311
   Вплив діелектричних підкладинок на добротність напівхвильового резонатора поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша, А.І. Ребіков, Є.А. Лебідь, С.І. Тягульский // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 328-336. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто можливість варіювання добротністю надпровідного резонатора поверхневої хвилі та його мідного аналога за допомогою діелектричних підкладинок з різними мікрохвильовими властивостями. Теоретично показано, що мікрохвильові властивості ...
308312
   Вплив діоксиду карбонату і температури на ріст Ambrosia artemisifolia L / О.Я. Буждиган, баглей, С.С. Костишин, Н.М. Марків // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 107-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2077-4893
308313
   Вплив діоксиду цирконію на віддільність шлакової корки при наплавленні / В. Сокольський, О. Роїк, І.І. Рябцев, І.О. Рябцев, Д. Міщенко, В. Токарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 12-14. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Проведено обґрунтування (на основі даних рентгенографічного аналізу) доброї віддільності шлакової корки при зварюванні при додаванні в шихту порошкового дроту діоксиду цирконію The substantiation (is conducted on the basis of the data of X-ray ...
308314
  Перхач Оксана Вплив діяльності будівельної фірми тов "ІММ" на довкілля / Перхач Оксана, Самотос Уляна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 167-173 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
308315
  Рубан Л.М. Вплив діяльності Джона Холта (1923-1985) на реформування освіти у США // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 64-65
308316
  Васильців Т.Г. Вплив діяльності інстииуційних інвесторів небанківського типу на розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг / Т.Г. Васильців, С.В. Черкасова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 252-260. – ISSN 1993-6788
308317
  Храмова-Баранова Вплив діяльності історичних особистостей на розвиток культурного життя і мистецтва України / Храмова-Баранова, Н.О. Горбатова // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С. 48-55. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)


  "В Україні національну ідею започатковують члени Кирило-Мефодіївського товариства, а саме М. Костомаров, Т. Шевченко, П. Куліш".
308318
  Радзієвська В.В. Вплив діяльності Конституційного Суду України на систему прав і свобод людини та громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 153-159
308319
  Надольна Г.М. Вплив діяльності людини на рослинний і тваринний світ (на прикладі Київського Полісся) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географії ; Вип. 12)
308320
  Шевченко А.Ю. Вплив діяльності міжнародних установ на правове регулювання банківського нагляду в Європейському Союзі // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 4 (17). – С. 63-66
308321
  Васильчук Є.О. Вплив діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань на криміногенну ситуацію в Україні. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 256-262. – ISSN 2076-1554
308322
  Сазонець І.Л. Вплив діяльності неприбуткових організацій на соціально-економічний розвиток країни / І.Л. Сазонець, Н.А. Сіпайло // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 116-124. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
308323
  Баскакова Л.В. Вплив діяльності Новокраматорського машинобудівного заводу на навколишнє природне середовище / Л.В. Баскакова, Н.Б. Кравченко, О.О. Сафонова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 89-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
308324
   Вплив діяльності органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області на розвиток підприємництва : [аналітичний звіт] / [Літвінов О.В. та ін. ; за заг. ред. О.В. Літвінова] ; Дніпропетровська обласна громадська організація ; "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики". – Дніпропетровськ : Монолит, 2011. – 170 с. : іл., схеми, табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-2252-36-1
308325
  Кондратьєва Д. Вплив діяльності П. Куліша на формування національної ідеї // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 17
308326
  Ісмаілова О.В. Вплив діяльності ресурсних центрів Черкаської області на сталий розвиток регіону // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 97-100 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2411-4049
308327
  Овдіна Н.О. Вплив діяльності Світового банку на прискорення соціально-економічного розвитку країн Африки // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 54-57. – ISBN 978-617-696-385-1
308328
  Шевченко О.В. Вплив діяльності стратегічної ради з публічної дипломатії та її партнерських організацій на підтримку міжнародного бренду Великої Британії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 45-55.
308329
  Рубан І.М. Вплив діяльності ТНК на економічне зростання країн з перехідною економікою: завдання регулятивної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 23-24
308330
  Нікітіна Т.Д. Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на національні економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 11-17
308331
  Пухлянко М.Є. Вплив діяльності Ф. Ліста на формування принципів менеджменту та PR в академічній музиці // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 177-181. – ISSN 2312-4679
308332
  Багмет О.Б. Вплив Дніпровського каскаду водосховища на сучасний геоморфогенез прилеглих територій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 55-62. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
308333
   Вплив добавок АІ2О3, Nb2O5, Ta2O5 та ZrO2 на властивості Ві2Sr2CACu2О8+б / С.А. Неділько, О.Г. Зенькович, Ю.О. Галаган, Т.А. Зеленько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-54. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію ВТНП зразків на основі Bi2Sr2CaCu2O8+б з добавками Al2O3, Nb2O5, Та2О5 та ZrO2. Досліджено вплив добавок на надпровідні властивості бісмутової кераміки та вміст кисню в зразках. Показано, що введення оксидів алюмінію, цирконію, ніобію ...
308334
   Вплив добавок кобальту до нанорозмірного [хімічна формула] на газочутливі властивості сенсорів до монооксиду вуглецю / Л.В. Шувар, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, В.П. Ручко, Н.М. Деркаченко, Л.П. Олексенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 136
308335
  Ковердун Т.С. Вплив добавок лапоніту на процеси структуроутворення при висушуванні крапель суспензій нанотрубок / Т.С. Ковердун, М.І. Лебовка // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 13-14
308336
   Вплив добавок церію до нанорозмірного SnО2 на газочутливі властивості адсорбційно-напівпровідникових сенсорів до водню / Н.В. Чубаєвська, Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, О.П. Ріпко, В.П. Ручко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 187
308337
  Фещенко В.П. Вплив добрив і меліорантів на продутивність, якість і нагромадження радіоцезію в урожаї зеленої маси кукурудзи на торфово-болотних грунтах Полісся України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Фещенко В.П.; Держ. агроеколог. акад. України. – Житомир, 1998. – 16л.
308338
  Літвінова О.А. Вплив добрив на накопичення лабільної органічної речовини сірого лісового грунту у польовій сівозміні / О.А. Літвінова, Ю.Д. Боднар // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 39-42 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
308339
   Вплив добрив на накопичення мікроелементів і важких металів у сірому лісовому грунті / С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, О.В. Дмитренко, Л.П. Молдаван // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
308340
  Трембіцька О.І. Вплив добрив на родючість та агроекологічний стан дерново-підзолистих грунтів, забруднених радіонуклідами : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 03.00.16 / Трембіцька О.І. ; М-во аграр. політ. та прод. України. – Житомир, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв.
308341
  Лихочвор А.М. Вплив добрив на формування продуктивності рижію // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 116-123 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
308342
  Біднина І.О. Вплив добрив та мікробних препаратів на продуктивність сільськогосподарських культур в умовах зрошення на півдні України // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 42-45 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0587-2596
308343
  Бикін А.В. Вплив добрив та позакореневих підживлень на елементи структури врожаю рослин сої за мінімізації обробітку грунту / А.В. Бикін, О.Л. Козачок // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 110-117 : табл. – Бібліогр.: с. 117. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
308344
  Сметанська І.М. Вплив добрив у сівозміні на фізіологічні та агрохімічні показники, врожай та якість кукурудзи на силос на карбонатному лічно-чорнозеиному грунті : Автореф. дис. ...канд. сільскогосп. наук: Спец. 06.01.04 / І.М. Сметанська; Каб. мін України; Нац. аграрний ун-т. – Київ. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
308345
  Іванюк Микола Федорович Вплив довготривалого застосування систем основного обробітку грунту на продуктивність культур в ланці зерно-бурякової сівозміни правобережного лісостепу України : Автореф... канд. сіль.-госп.наук: 06.00.01 / Іванюк Микола Федорович; Національний аграрний ун-т. – К., 1995. – 23л.
308346
  Вихованець Г.В. Вплив довжини розбігу вітрового потоку на розвиток еолового процесу на піщаних берегах морів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-41 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Еолові процеси на піщаних берегах морів корінним чином різняться від еолових процесів у піщаних пустелях. Серед відмінних рис варто відзначити довжину розгону вітрового потоку, на межах якої відбувається насичення вітропіщаного потоку до такого ...
308347
  Радченко О. Вплив додецилсульфату натрію на деякі біологічні властивості staphylococcus aureus / О. Радченко, Л. Степура, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Порівняно біологічні властивості вихідного штаму Staphylococcus aureus та його варіанту, що впродовж 4 пасажів культивували на МПА з аніонною поверхнево-активною речовиною (ПАР) додецилсульфатом натрію (ДСН). Показано, що дія ДСН супроводжується зміною ...
308348
   Вплив додецилсульфату натрію на морфологію клітин Stenotrophomonas maltophilia / М. Борецька, О. Радченко, Л. Степура, Ю. Юмина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-26. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Культивування Stenotrophomonas maltophilia на МПА з додецилсульфатом натрію в концентрації 0,005% призводило до суттєвих змін у морфології клітин. Уже після першого пасажу клітини вкорочувалися з 2,05 до 1,2 мкм, погано поглинали барвник сафранін. ...
308349
  Радченко О. Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні властивості бактерій роду Сorynebacterium / О. Радченко, Л. Степура, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-14. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Порівняно фізіолого-біохімічних властивостей вихідних штамів Corynebacterium glutamicum 22Л, C.glutamicum УКМ Ас-733, C.variabilis УКМ Ас-717 та їх варіантів, що впродовж 4 пасажів культивували на МПА з аніонною поверхнево-активною речовиною(ПАР) ...
308350
  Степура Л. Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні та цито-морфологічні властивості дріжджів родів Сandida і saccharomyces / Л. Степура, О. Радченко, П. Зелена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-87. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Порівняно фізіолого-біохімічні та цито-морфологічні властивості вихідних штамів Сandida albicans ATCC 10331, Saccharomyces sp. КНУ 1 та їх варіантів, які культивували на середовищі Сабуро з аніонною поверхнево-активною речовиною (ПАР) додецилсульфатом ...
308351
  Воловик В.М. Вплив доетнічного страту на формування етнокультурних ландшафтів Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 159-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв.
308352
  Баришполець О.Т. Вплив дозвіллєвих медіапрактик учнів на розвиток їхніх аналітичних здібностей // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 107-115
308353
  Худайбердиєва О.А. Вплив доісламських вірувань на формування духовної культури та побуту кримських татар і ногайців : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Худайбердиєва Оксана Аширгельдиєвна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
308354
  Худайбердиєва О.А. Вплив доісламських вірувань на формування духовної культури та побуту кримських татар і ногайців : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Худайбердиєва Оксана Аширгельдиєвна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 288 арк. – Додатки: арк. 253-288. – Бібліогр.: арк. 209-252
308355
  Вишньов В.М. Вплив доктринальних підходів Індії та Пакистану до застосування ядерної зброї на формування системи регіонального ядерного стримування // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 54-58


  Індо-пакистанський конфлікт, що триває з середини XX ст. із набуттям ядерного статусу Індією та Пакестаном становив реальну загрозу обміну ракетно-ядерними ударами між двома державами. Лише раціональний підхід керівництва Індії та Пакистану до ...
308356
  Макаренко Є.А. Вплив доктрини глобальної цивілізації на міжнародний розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 161-167. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто теоретичні проблеми глобалізації, проаналізовано Декларацію глобальної цивілізації як ідеології інформаційного суспільства, висвітлено концепції антиглобалізму та сучасні моделі міжнародного співробітництва. The article focuses on theoretic ...
308357
  Селищев Л.О. Вплив домішки на стаціонарні режими повзучості опромінених матеріалів / Л.О. Селищев, В.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-38. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Теоретично розглянуто вплив домішки на стаціонарні режими повзучості опромінених матеріалів у рамках моделі ковзання дислокацій, що лімітоване їх переповзанням. Ураховано, що ковзальна дислокація здатна захоплювати точкові дефекти та їх малі скупчення, ...
308358
  Чорнобук С.В. Вплив домішки оксиду ітрію на структуру та властивості металевого гафнію / С.В. Чорнобук, М.І. Чередник, В.А. Макара // Фізика і хімія твердого тіла / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Т. 17, № 2. – С. 207-212. – ISSN 1729-4428
308359
   Вплив домішок Pt та Pd на чутливість сенсорів на основі SnO2 до Н2, та їх каталітична активність в реакції окиснення водню / В.К. Яцимирський, Н.П. Максимович, Н.В. Нікітіна, О.Ю. Болдирєва, О.Г. Телєгєєва // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 36-40. – ISBN 966-594-601-3
308360
   Вплив домішок Pt та Pd на чутливість сенсорів на основі SnO2 до Н2, та їх каталітична активність в реакції окиснення водню / В.К. Яцимирський, Н.П. Максимович, Н.В. Нікітіна, О.Ю. Болдирєва, О.Г. Телєгєєва // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
308361
  Соловйов Д.В. Вплив домішок на властивості ліпідних мембран та фазові переходи в них : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14, 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 278 арк. – Додатки: арк. 270-278. – Бібліогр.: арк. 236-269
308362
  Соловйов Д.В. Вплив домішок на властивості ліпідних мембран та фазові переходи в них : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14, 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
308363
  Шастун В.В. Вплив домішок на енергетичний спектр та електричні властивості вуглецевих нанотрубок : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шастун Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 120 л. – Бібліогр.: л. 110-120
308364
  Островський І.В. Вплив домішок на релаксацію фотопровідності і рухливість дислокацій у кристалах кремнію / І.В. Островський, Л.П. Стебленко, А.Б. Надточій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 461-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто вплив методів вирощування зразків кремнію на релаксацію фотопровідності. Показано, що різний вміст домішок в кристалах кремнію, пов"язаний з різними способами вирощування, викликає відмінність рекомбінаційних властивостей і ...
308365
  Герцріікен С. Вплив домішок на рентгенівський край поглинання заліза в його сплавах з хромом / С. Герцріікен, І. Дехтяр, С. Каральнік, 1952. – С. 231-237
308366
  Кізюн О.В. Вплив домішок на фізико-хімічні властивості VPO-каталізаторів окиснення н-пентану : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Кізюн Олена Валеріївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
308367
  Киричевський Г.А. Вплив домішок на швидкість конденсаційного росту крапель води в середовищі водяна пара-азот / Г.А. Киричевський, В.М. Нужний, О.О. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-54. – (Фізика ; Вип. 1)


  Було проведено цикл дослідів із конденсації водяної пари в камері Вільсона. Як газотеплоносій використали азот. Було досліджено вплив домішок у газову фазу на швидкість конденсації. Як домішки використано: -тетрахлорметан, фреон-113 та н-нонан. ...
308368
  Жмудський О.З. Вплив домішок нікелю на процес штучного старіння алюміній-мідних сплавів / О.З. Жмудський, П.О. Максимюк, 1958. – 51-56 с.
308369
  Носенко А.В. Вплив домішок перехідних елементів на структурочутливі характеристики аморфних металевих сплавів Fe-Si-B : автореф. дис. ...канд. фіз-мат. наук : 01.04.13 / Носенко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
308370
  Носенко А.В. Вплив домішок перехідних елементів на структурочутливі характеристики аморфних металевих сплавів Fe-Si-B : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Носенко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 152 л. – Бібліогр.: л. 140-152
308371
  Плазій Є.Д. Вплив донних відкладів на кисневий режим водосховища в зимовий період // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 493-497 : Табл. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-129-3
308372
   Вплив донорних розчинників на процеси полімеризації [бета]-дикетонатів купруму / О.С. Бережницька, О.В. Хаврюченко, В.Я. Зуб, І.О. Савченко, Є.А. Мазуренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-25. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методом ЕПР спектроскопії досліджено процеси взаємодії ненасичених [бета]-дикетонатних комплексів купруму з органічними донорними розчинниками. Показано, що наявність такої взаємодії дозволяє значно підвищити активність комплексів у реакціях ...
308373
  Самойленко С.О. Вплив допування на процес наноутворення, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Самойленко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 136 арк. – Бібліогр.: арк. 126-136
308374
  Самойленко С.О. Вплив допування на процес наноутворення, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Самойленко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
308375
  Назаренко Е.Є. Вплив досвіду зарубіжних країн на нормативне забезпечення розвитку іпотечної системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 98-101
308376
  Осійський Ю. Вплив досвіду концепцій безперервної освіти дорослого населення за кордоном на визначення його розвитку в Україні // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 183-186


  Розкривається сутність безперервної освіти. Порівнюються концепції безперервної освіти за кордоном і в Україні. Автором статті визначаються шляхи модернізації сучасної післядипломної освіти в системі безперервної освіти України.
308377
  Мекшун Л.М. Вплив досліджень представників стокгольмської школи на економічний розвиток Швеції // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 35-42. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
308378
  Коршак О.Л. Вплив дофаміну на пентагастринову і гістамінову шлункову секрецію / О.Л. Коршак, А.Ф. Косенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 32-39. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Дослідженнями на собаках із фістулами шлунка за Басовим і стимуляцією гастринових і гістамінових рецепторів показано, що дофамін стимулює гістамінову і пригнічує пентагастринову шлункову секрецію. Блокада дофамінових рецепторів церукалом не ...
308379
  Берегова Т.В. Вплив дофаміну на стимульовану шлункову секрецію в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-69. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Дослідження проведені в хронічних експериментах на дев"яти собаках із фістулами фундального відділу шлунку. Встановлено, що в собак із інтактною нервовою системою дофамін пригнічує шлункову секрецію, стимульовану пентагастрином, гістаміном і інсуліном, ...
308380
  Плотніков О.В. Вплив доходів бюджету на формування стабілізаційного фонду: світовий досвід : бюджет / О.В. Плотніков, І.В. Іголкін // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 3-11. – Бібліогр.: 12 назв
308381
  Клівіденко Л.М. Вплив доходів державного бюджету на соціально-економічний розвиток України / Л.М. Клівіденко, Б Ю. Прокопишин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 46-49
308382
  Мірошниченко О.Ю. Вплив доходів на рівень та структуру споживання домогосподарств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 315-321


  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти статистичного оцінювання впливу доходів на рівень й структуру споживання домогосподарств.
308383
  Кучера О.В. Вплив доходів населення на обсяги банківського споживчого кредитування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 444-445. – ISBN 978-966-188-219-4
308384
  Павловська О. Вплив доходів та заробітної плати на зайнятість населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-8. – Бібліогр.: с. 4, 7, 8
308385
   Вплив дражирувальної оболонки на якість насіння сортів цикорію коренеплідного / В.П. Миколайко, В.А. Доронін, Ю.А. Кравченко, В.В. Доронін // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 90-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2310-9270
308386
  Потапенко Г.І. Вплив драматургії І. Котляревського на розвиток українського театру ХІХ століття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 81-91. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
308387
   Вплив дробавок церію на сенсорні властивості нанорозмірних напівпроводникових матеріалів на основі SnO2-Sb2O5 / Л.П. Олексеенко, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, Г.О. Арінархова, Г.І. Сколяр, В.П. Ручко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 32-38. – ISSN 0041-6045
308388
  Сухацький Р. Вплив Другої світової війни на подальший розвиток радіотехніки в УРСР (1946-1959) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 65-68
308389
  Посвістак О.А. Вплив Другої світової війни на шлюбно-сімейні стосунки та розвиток психологічних знань про сім"ю // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (39). – С. 206-215. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
308390
  Ларкіна О.О. Вплив друкованих видань Просвітництва на становлення людини // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 71-72
308391
  Данилюк К.В. Вплив дуальної системи професійного навчання на інклюзивний процес // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (29 жовт. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – С. 60-62
308392
  Грибовська М.В. Вплив духовно-культурних особливостей українського народу на формування національної філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 17-18
308393
  Логвин М.М. Вплив духовно-релігійних чинників на розвиток суспільства (на прикладі України та Латвії) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 132-136 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
308394
  Місюра В. Вплив духовної особистоті на розвиток історії держави. Преподобний Іов Почаївський // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 172-175
308395
  Федько Р. Вплив духовної спадщини Преподобного Ісака Сирійського на літературу та світогляд Федора Достоєвського // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 147-154. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
308396
  Толочко Д.В. Вплив еволюції теоретико-методологічних засад вітчизняної історичної науки на інтерпретацію трипільської культури в кінці ХХ - початку ХХІ століття // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
308397
  Черняков Б.І. Вплив еволюції технологій ілюстрування на розвиток художнього оформлення видань : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 24с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип.1 : Ілюстрування періодичних видань 18 - початку 19 ст.: Пошуки журналістської специфіки і техніки відтворення зображення. Тексти лекцій)
308398
  Рогожа М.В. Вплив еволюційної теорії на розвиток зоогеографічних досліджень українських вчених // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 213-228


  Особливий внесок у розвиток дарвінизму зробили вчені Київського університету: О.О. Ковалевський, О.М. Северцов, І.І. Шмальгаузен, Б.О. Домбровський, М.М. Воскобойников, М.В. Бобрецький, Б.М. Мазурмович, К.Ф. Кесслер
308399
  Кравчук М. Вплив Ейлера на дальший розвиток математики / М. Кравчук. – Київ, 1935. – 46с.
308400
   Вплив екзогенних оксидів азоту на баланс вільнорадикальних процесів в організмі мишей / Л.І. Маковецька, О.Б. Ганжа, О.А. Главін, О М. Пашкевич Дружина // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 4-9 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
308401
  Гольдфельд І.А. Вплив екзогенних та ендогенних факторів на висоту контакту алювіальних фацій р. Десни // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 137-141 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
308402
  Батура І.О. Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та регенерацію стегнової кістки щурів різного віку : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Батура І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
308403
  Батура І.О. Вплив екзогенного гідрокортизону на ріст, будову та регенерацію стегнової кістки щурів різного віку (експериментальне дослідження) : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія та гістологія / Батура І.О.; Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України". – Харків, 2008. – 149л. – Бібліогр.: л.134-149
308404
   Вплив екзогенного ліз-плазміногену на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів / Рока-Мойя, Д. Жерносєков, Е. Золотарьова, Т. Гриненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-36. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив Ліз-плазміногену на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів людини. Показано, що екзогенний Ліз-плазміноген знижував агрегаційну здатність тромбоцитів, впливаючи, головним чином, на другу хвилю агрегації. Фібриновий DD-фрагмент ...
308405
   Вплив екзогенного мелатоніну на ліпідний та амінокислотний склад органічного матриксу кісткової тканини / В.Я. Березовський, І.Г. Літовка, С.П. Весельський, Т.М. Заморська, Р.В. Янко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 3. – С. 78-82. – ISSN 1561-8889
308406
  Авксентьєва О.О. Вплив екзометаболітів мікроміцетів роду FUSARIUM на ростову реакцію і активність пероксидази у ізогенних за генами VRN ліній пшениців умовах IN VIVO та IN VITRO / О.О. Авксентьєва, Н.В. Терентьєва // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – С. 46-56. – (Серія "Біологія" ; вип. 1 (43)). – ISSN 1992-4917
308407
  Сініціна Л.В. Вплив екологічних умов на морфологічні особливості листків Ginkgo biloba L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-44. – (Біологія ; Вип. 34)


  Проаналізовано морфологічні особливості листкової пластинки Ginkgo biloba L. Особливу увагу приділено встановленню зв"язку між морфологічними особливостями листків та екологічними умовами зростання рослин. Встановлено тенденцію до зменшення площі, ...
308408
   Вплив екологічних факторів на алелопатичну активність грунту газонних трав / О. Павлова, Н. Елланська, О. Юношева, І. Хохлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено динаміку алелопатичної активності та чисельності мікроорганізмів певних таксономічних груп у ризосфері 7 видів газонних трав. Виявлено зв"язки між кількістю мікроорганізмів різних груп, кліматичними факторами та алелопатичною активністю грунту ...
308409
  Ільяшенко В.А. Вплив екологічних факторів на досягнення продовольчого забезпечення населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 85-86.
308410
  Алєксєєв О.О. Вплив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 187-196. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2476626
308411
  Пилипенко Л.А. Вплив екологічних чинників на вилуплювання личинок цистоутворювальних видів нематод / Л.А. Пилипенко, К.А. Калатур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 168-174. – ISSN 2077-4893
308412
  Захарчук В.А. Вплив екологічних чинників на відновлення лісових екосистем на перелогах Житомирського Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 117-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
308413
  Августинович М.Б. Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 110-117 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
308414
  Герецун Г.М. Вплив екологічно небезпечних опадів на властивості міських грунтів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 106-110. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
308415
  Мальований М.С. Вплив екологічної свідомості населення на стан екологічної безпеки держави / М.С. Мальований, О.В. Харламова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 11-13. – Бібліогр.: 5 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
308416
  Машко А.О. Вплив еколого-географічних чинників на розвиток агропродовольчого комплексу Черкаської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 221-230 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
308417
  Вітенко І. Вплив еколого-географічної ситуації на сприятливість природних умов проживання населення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 161-167 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
308418
  Прістер Б.С. Вплив еколого-грунтових умов на формування радіаційної ситуації на територіях, забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС / Б.С. Прістер, В.А. Проневич // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 112-120. – ISSN 2077-4893


  Розглянуто особливості формування радіаційної ситуації в сільськогосподарському виробництві на територіях, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. На основі узагальнення післяаварійного досвіду здійснено оцінку ефективності систем ...
308419
  Черевко І.В. Вплив еколого-економічних факторів на інтенсифікацію використання земельних ресурсів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 21-25 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
308420
  Саянний О.Ю. Вплив економіки знань на відтворення робочої сили: особливості та тенденції сучасності / О.Ю. Саянний, Л.В. Харкянен // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 80-84
308421
  Губар О.Є. Вплив економіки на ринок страхових послуг України: сучасний стан та перспективи розвитку // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 2076-4561
308422
  Шевчук О. Вплив економіко-організаційних форм торгівлі на функціонування споживчого ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню впливу різних форм організації торгівлі та їх комбінації на функціонування споживчого ринку України. Аrticle is devoted to research of influence of the different forms of organization of trade and their combination on ...
308423
  Юськів В.М. Вплив економічних відхилень на діяльність автосервісних підприємств вантажних автомобілів / В.М. Юськів, І.Б. Соколовський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 160-168. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
308424
  Головатюк В.М. Вплив економічних і політичних факторів на привабливість інвестиційного середовища : інвестиції / В.М. Головатюк, О.А. Чечелюк // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 111-128 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
308425
  Вдовиченко А. Вплив економічних і політичних циклів на дискреційну складову фіскальної та монетарної політики в Україні / А. Вдовиченко, Г. Орос // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 7-19. – ISSN 1818-5754
308426
  Королькова І.М. Вплив економічних криз на сталість господарських систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 123-128
308427
  Берлінг Р.З. Вплив економічних понять на розуміння і формування суті еколого-економічного потенціалу підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 11-17. – ISSN 0321-0499
308428
  Анісімова О. Вплив економічних протиріч в системі міжнародної економіки на економічну систему України / О. Анісімова, О. Куровська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 379-381. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
308429
  Рогач О.І. Вплив економічних санкцій на діяльність багатонаціональних фірм у ПАР у період апартеїду (1962-1990) // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 174-191. – ISBN 978-966-933-059-8
308430
  Шнирков О.О. Вплив економічних санкцій США на економіку Росії // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 149-160. – ISBN 978-966-933-059-8
308431
  Ус І.В. Вплив економічних суперечностей між країнами - учасницями СОТ та інституційний розвиток цієї організації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16-24. – ISSN 1993-6788
308432
  Колянова Т.В. Вплив економічних та психологічних факторів на імунну систему організму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 248-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано основні поняття, функції та механізми роботи природженого та набутого імунітетів. Виділено та систематизовано психологічні та економічні показники (фактори), описано їх вплив на стан імунної системи людини, визначені результати цього ...
308433
  Новикова І.В. Вплив економічних чинників на ефективність корпоративних пенсійних програм : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-53. – Бібліогр.: 10 назв
308434
   Вплив економічних чинників на процес будівництва та розвитку Збройних Сил України / Р.В. Бойко, О.М. Семененко, І.М. Плосконос, Ю.В. Ольшевський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 60-66


  У статті розглянуто економічні чинники, що впливають на процес будівництва та розвитку Збройних Сил України. Проаналізовано вплив цих чинників щодо подальшого вибору шляхів та напрямів розвитку Збройних Сил України та можливе їх врахування під час ...
308435
  Заплетнюк М.А. Вплив економічних чинників на формування громадянського суспільства в Україні (1990-і рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 71-74. – ISBN 978-966-493-962-8
308436
  Шевчук П.І. Вплив економічних чинників, пов’язаних із рівнем доходів населення, на пенсійну систему України / П.І. Шевчук, А.П. Шевчук // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 309-321
308437
  Колісник З.Б. Вплив економічних, організаційних та екологічних факторів на результати функціонування найбільших лісопромислових компаній // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 108-113 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
308438
  Українець Л.А. Вплив економічного зростання на стан навколишнього середовища у Китаї / Л.А. Українець, І.С. Тріщ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 455-460. – ISSN 0321-0499


  Зроблено спробу застосувати екологічну криву Кузнеця для аналізу економіки Китаю.
308439
   Вплив економічного розвитку країни на формування системи професійного навчання безробітних / В.Г. Федоренко, Л.М. Капченко, Є.В. Бондаренко, Р.Л. Капченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 4-7
308440
  Курило О.В. Вплив економічного фактору на розвиток міжетнічних відносин в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 84-92. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядаються питання впливу економічного фактору на міжетнічні відносини в Україні, а також на розвиток регіональних (автономних) тенденцій в контексті економічної ситуації.
308441
  Скребець І.В. Вплив економічної безпеки на стратегічну захищеність підприємства на мікрорівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 56-63. – ISSN 1993-6788
308442
  Зятковський І.В. Вплив економічної влади на розвиток і становлення сучасних бізнес-структур : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 41-47. – Бібліогр.: 21 назва
308443
  Фліссак К. Вплив економічної дипломатії на врегулювання зовнішньої заборгованості держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 103-113. – ISSN 1818-5754
308444
  Мамалига О.О. Вплив економічної дипломатії на діяльність суб"єктів міжнародного бізнесу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мамалига Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 232 арк. – Додатки: арк. 211-232. – Бібліогр.: арк. 197-210
308445
  Мамалига О.О. Вплив економічної дипломатії на діяльність суб"єктів міжнародного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Мамалига Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
308446
  Щелкунова М.С. Вплив економічної інтеграції на добробут країни // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний, університет "Юридична академія України, імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 79-85. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 3 (10)). – ISSN 2218-8010
308447
  Литвинов О.О. Вплив економічної конвергенції на цінову стабільність в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 2 (31). – С. 24-31


  Цілеспрямований вплив на ціни засобами грошово-кредитної політики має враховувати об"єктивні тенденції у процесах ціноутворення в Україні, однією з яких є наближення цінових співвідношень на внутрішньому ринку до аналогічних у країнах ЄС, що свідчить ...
308448
  Тимонькіна К.В. Вплив економічної концепції на вибір моделей регулювання фондового ринку : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 20-26. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
308449
  Ричаківська В. Вплив економічної кризи на впровадження принципів та методик МСФЗ у бухгалтерський облік банків України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 28-42
308450
  Заярна Н.М. Вплив економічної кризи на зовнішньоекономічну діяльність підприємств України / Н.М. Заярна, О.О. Притула // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 202-206. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
308451
  Кузик О.В. Вплив економічної кризи на маркетингову комунікаційну політику вітчизняних підприємств // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 246-252. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
308452
  Литвиненко Є. Вплив економічної кризи на обсяги, динаміку і структуру світових ПІІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 34-35
308453
  Важинський Ф.А. Вплив економічної кризи на розвиток сільських територій / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 195-199
308454
  Якубівська Ю.Є. Вплив економічної кризи на світовий ринок промислової власності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 35-44
308455
   Вплив економічної культури на розвиток організаційних структур і бізнесу / Н. Михалюк, Л. Балаш, Г. Гринишин, О. Бінерт // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 89-97. – ISSN 2313-3627
308456
  Линник І.В. Вплив економічної науки на становлення і розвиток економічної свідомості постіндустріальних країн // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 25. – С. 152-165
308457
  Скиба М. Вплив економічної політики держави на процес залучення прямих іноземних // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 319-326. – Бібліогр.: на 8 пунктів
308458
  Дешевенко Л.П. Вплив економічної політики держави на розвиток Галичини на рубежі ХІХ - ХХ століть / Л.П. Дешевенко, С.І. Щербина // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 79-88. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
308459
  Чугаєв О.А. Вплив економічної політики на валютні кризи і економічне зростання в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 61-70.
308460
  Литвин О.Ю. Вплив економічної ситуації в Україні на вибір інвестиційних інструментів / О.Ю. Литвин, В.І. Аранчій, Дорогань-Писаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 321-326. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто макроекономічну ситуацію, що сформувалася в Україні за останні два роки. Акцентовано увагу на тому, що в умовах захоплення Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, проведення антитерористичної операції на Донбасі, ...
308461
  Самойленко О.А. Вплив екотипу ячменю ярого на його урожайність в умовах Лівобережного Лісостепу України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 124-130 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
308462
  Паламаренко І.О. Вплив експансії медичної освіти на особливості відбору та зарахування кандидатів на навчання у медичних школах Великої Британії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 168-172. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
308463
  Дмітрієв В.С. Вплив експансії транснаціональних банків на розгортання світової фінансової кризи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 75-80
308464
  Рудько Г.І. Вплив експлуатації нафтогазових родовищ і нафтогазопереробних підприємств на навколишнє середовище // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 233-252. – ISBN 978-617-7770-24-3
308465
  Баран Д.Я. Вплив експлуатаційних температур на міцність і циклічну тріщиностійкість теплостійкої сталі металургійного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Баран Денис Ярославович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
308466
  Савчук І. Вплив експортної орієнтації залізничного транспорту України на його розвиток за роки незалежності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 36-44 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
308467
  Пузанов І.І. Вплив експортоорієнованої та імпортозамінної стратегії на характер і напрями економічного зростання // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – № 1 (40). – С. 44-52
308468
  Остапенко Т.Г. Вплив експортоорієнтованих та імпортозаміщуючих галузей на зростання економіки України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 11-16
308469
  Роман В. Вплив екстра- та інтралінгвальних чинників на процес адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 44-53. – ISSN 2411-6548
308470
   Вплив екстрактів і суспензій якона (Smallanthus sonchifolia) на зміни структури вуглеводних детермінант глікокон"югатів мембран еритроцитів за умов експериментального цукрового діабету / О. Горбулінська, М. Нагалєвська, Л. Міщенко, Н. Сибірна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-14. – (Серія біологічна ; вип. 79). – ISSN 0206-5657


  У статті наведено результати дослідження впливу водних екстрактів листя й кореневих бульб і суспензій кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг на зміни структури вуглеводних детермінант глікокон"югатів мембран еритроцитів та їхню стійкість до дії ...
308471
   Вплив екстракту насіння фенугрека (Trigonella foenum graecum) на вміст моносахаридів глікопротеїнів дуоденального слизу щурів за умов розвитку виразкової хвороби дванадцятипалої кишки / Т. Проценко, І. Якубцова, Т. Чурілова, К. Осипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку морфологічних змін слизової оболонки дванадцятипалої кишки за умов виразкоутворення. Установлено, що введення екстракту насіння фенугрека збільшує вміст моносахаридів глікопротеїнів дуоденального слизу при експериментальних виразках ...
308472
  Дмитрук О.В. Вплив екстралінгвальних факторів на вибір маніпулятивних стратегій (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 141-145. – ISBN 966-581-481-8
308473
  Костанда І.О. Вплив екстралінгвістичних факторів на формування паралелізму у віршах поезії доби Тан // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 92-96. – ISSN 1682-671Х
308474
  Бейгул І.О. Вплив екстремальних умов діяльності на психологічний стан дзюдоїстів // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 62-65. – ISSN 2220-7481
308475
  Зарубенко А. Вплив екстремальних умов зовнішнього середовища на зимостійкість рододендронів / А. Зарубенко, Г. Наточій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зимостійкість 156 таксонів рододендронів, інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. Показано залежність цієї здатності рослин від перепадів осінньо-зимово-весняних температур повітря та ґрунту, сонячної інсоляції та вологості ...
308476
   Вплив ексцентриситету еліптичної оболонки на розподіл її динамічних характеристик / В.Д. Будак, О.Я. Григоренко, М.Ю. Борисенко, О.В. Бойчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
308477
  Скляров Володимир Петрович Вплив електризації вологої пари на процеси конденсації в теплоенергетичних установках : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.14.06 / Скляров В.П.; НАНУ, Ін-тут проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного. – Харків, 2001. – 18 с.
308478
  Білий Т.А. Вплив електричного поля Землі на електричні та мікрофізичні процеси в атмосфері : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Білий Тарас Анатолійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 20 назв
308479
   Вплив електричного поля на емісійні властивості металевопористих Sc-Ba емітерів з Re-W матрицею / І.І. Бех, О.В. Вербицька, В.В. Ільченко, О.Є. Лушкін, П.О. Нагула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Робота містить результати дослідження впливу електричного поля на емісійні властивості скандатних металевопористих емітерів з реній-вольфрамовою матрицею. Показано, що зростання напруженості прикладеного до емітера електричного поля призводить до зміни ...
308480
  Дегода В.Я. Вплив електричного поля на люмінесценцію селеніду цинку / В.Я. Дегода, А.О. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Наведено результати експериментальних досліджень фото- та рентгенолюмінесценції монокристалічного селеніду цинку при різних значеннях напруженості прикладеного електричного поля до зразків. Спостерігається, що електричне поле зумовлює зміну як ...
308481
  Павлова Н. Вплив електричного поля на температурне згасання рентгенолюмінесценції ZnSe / Н. Павлова, В. Дегода, К. Боханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 68-71. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Експериментально досліджено температурні залежності рентгенолюмінесценції монокристалічного ZnSe при наявності зовнішнього електричного поля та без нього. Виявлено, що характер температурного згасання свічення суттєво залежить від електричного поля в ...
308482
  Мірошниченко Д.С. Вплив електричного поля на течію розбавленої суспсензії жорстких діелектричних еліпсоїдів обертання / Д.С. Мірошниченко, Б.В. Насипаний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 126-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  На базі структурно-континуального підходу [9] досліджено вплив обертового броунівського руху частинок і стаціонарного зовнішнього електричного поля на реологічну поведінку розбавленої суспензії жорстких діелектричних еліпсоїдів обертання. Приведено ...
308483
  Короновський Вадим Євгенович Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Короновський В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 118 л. – Бібліогр.: л.109-118
308484
  Короновський Вадим Євгенович Вплив електричного поля на фізичні властивості в епітаксійних плівках ферит-гранатів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Короновський В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
308485
  Онанко А.П. Вплив електричного струму, зміни дефектної наноструктури на непружні та пружні характеристики GeSi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 257-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто випив постійного та змінного електричного струму при одночасної дії ультразвукової деформації на внутрішнє тертя і модуль пружності монокристалу GeSi після різки та шліфування. Викрито зменшення модуля пружності Е та ріст внутрішнього тертя ...
308486
  Скок В.И. Вплив електричної поляризації на слідовий позитивний потенціал і на слідову депресію в симпатичному ганглії / В.И. Скок, 1959. – С. 337-345. – Окр. відбиток
308487
  Харченко П.Д. Вплив електролітів на серце. : Дис... канд. біологічнаук: / Харченко П.Д.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1946. – 124л. – Бібліогр.:л.120-124
308488
  Треніна А.С. Вплив електромагнітних полів на людину // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 17
308489
  Мельник М.І. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів : дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / Мельник Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 128 л. – Бібліогр.: л. 112-128
308490
  Мельник М.І. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Мельник Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
308491
  Собко В.М. Вплив електромагнітних полів різних частотних діапазонів на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель / В.М. Собко, В.С. Мартинюк, О.О. Ратушна // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 119-125. – ISSN 1023-2427


  Проведено аналіз літературних данних з приводу впливу електромагнітних полів різного частотного діапазону на клітинну загибель. Звертається увага на те, що для діапазону низьких та радіочастот різними дослідницькими групами та на різних моделях ...
308492
  Семчук Я.М. Вплив електромагнітних полів техногенного походження на захворюваність серцево-судинної системи у жителів урбанізованої території міста Івано-Франківська / Я.М. Семчук, І.І. Мердух // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 69-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-5057
308493
  Мельник М. Вплив електромагнітних полів частотами 8 і 50 Гц на динаміку концентрації внутрішньоклітинного кальцію в гладеньком"язових клітинах / М. Мельник, В. Мартинюк, О. Артеменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 83-86. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньоклітинну концентрацію вільних іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах шлунку щурів. Продемонстровано, що в суспензії клітин внутрішньоклітинна концентрація кальцію з часом збільшується як в контрольних зразках, так і під впливом ...
308494
  Зелінський І.П. Вплив електромагнітних хвиль на поведінку біоіндикаторів землетрусу / І.П. Зелінський, Д.В. Мелконян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-69 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Пропонується модель для дослідження динаміки біосистеми, що складається з бактерій-індикаторів, які піддаються впливу електромагнітних хвиль, з метою прогнозування землетрусу. Досліджувана біосистема розглядається як потенційне біодинамічне поле і ...
308495
  Троян Б.В. Вплив електромагнітного випромінювання на екосистемне біорізноманіття / Б.В. Троян, О.А. Сакун // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
308496
  Тордія Н.В. Вплив електромагнітного випромінювання низької інтенсивності в діапазоні надвисоких частот на рух цитоплазми диференційованих рослинних клітин / Н.В. Тордія, Д.М. Гродзінський, С.В. Сшпнік // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 43-47. – ISSN 1023-2427
308497
  Чміль А.К. Вплив електромагнітного поля надвисокої частоти на ростові процеси насіння кукурудзи / А.К. Чміль, К.О. Лазарюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 134-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
308498
   Вплив електромагнітного поля наднизької частоти на викликане К+-деполяризацією збільшення внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах / М. Мельник, В. Мартинюк, О. Цимбалюк, О. Артеменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Показано пригнічуючу дію електромагнітного поля 8 Гц 25 мкТл на К+-індуковане збільшення внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію в гладеньком"язових клітинах шлунку щурів. Продемонстровано збільшення часу досягнення максимальної ...
308499
  Собко В. Вплив електромагнітного поля частотою 8 Гц на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель / В. Собко, В. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Методом подвійного прижиттєвого фарбування клітин за допомогою флуоресцентних барвників - Hoechst-33258 та пропідіум йодид, - досліджували вміст живих, некротичних та апоптуючих клітин, а також їх морфологічні особливості у суспензії ізольованих ...
308500
  Дворщенко К.О. Вплив електромагнітного поля частотою 900 МГц на ферментативну активність каталази в печінці щурів / К.О. Дворщенко, І.С. Бездольна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-38. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Показано поступове зростання на протязі 4 місяців ферментативної активності каталази у гомогенаті печінки щурів, які піддавались хронічному опроміненню електромагнітним полем частотою 900 МГц при густині потоку енергії 200, 400 та 1200 мкВт/кв.см. ...
308501
  Герасименко А.А. Вплив електрон-фононної взаємодії на електронну структуру та теплоємність сплаву FexV1-x / А.А. Герасименко, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 24-30. – (Фізика ; вип. 4)


  За методом когерентного потенціалу проводиться теоретичне дослідження впливу електрон-фононної взаємодії на електронну структуру, міжатомні кореляції та електронну теплоємність невпорядкованого сплаву. Для сплаву FexV1-x у багатозонній s-p-d моделі ...
308502
  Морозов А.С. Вплив електронних грошей на характер особистого споживання / А.С. Морозов, В.В. Турський // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
308503
  Беца В.В. Вплив електронних процесів при адсорбції на термоелектричні властивості монокристалів / В.В. Беца, Ю.В. Попик, А.Г. Шкавро // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 317-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота направлена на вивчення термоелектричних ефектів складних напівпровідників та можливості стабілізації термоелектричних параметрів шляхом електронних процесів при адсорбції.
308504
  Рарата С.В. Вплив електронного опромінення на електричні та термомеханічні властивості полімерних композитів на основі поліетилену з багатошаровими вуглецевими нанотрубками / С.В. Рарата, Ю.Є. Грабовський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 54
308505
   Вплив електронного опромінення на мікротвердість гарячоштампованих порошкових сталей / Г.Л. Грицкевич, М.П. Куліш, Куліченко, , Н.О. Мельнікова, П.В. Петренко, В.Ф. Суржко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 172-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Дослідження зміни мікротвердості порошкових сталей після опромінення електронами з енергією 2 МеВ. З"ясовано, що електронне опромінення гарячоштампованих сталей приводить до збільшення їх мікротвердості, яке викликано зростанням вмісту карбідної фази, ...
308506
  Максимюк П.О. Вплив електронного опромінення на повзучість алюмінію / П.О. Максимюк, А.М. Струтинський, О.О. Сагайдак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 484-485. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Методом вимірів видовження зразків при сталому навантаженні при різних температурах досліджено повзучість опромінених та неопромінених Al зразків. Визначено енергію активації повзучості неопромінених (0,7 еВ) зразків та опромінених (0,4 еВ). Збільшення ...
308507
  Максимюк П.О. Вплив електронного стану кристалічної решітки на пружні модулі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-45. – (Фізика ; вип. 4)


  Досліджено температурні залежності модулів пружності напівпровідникових кристалів, напівметалів та металів перехідної групи. Виявлені відхилення від лінійного закону зменшення модулів з температурою пояснюються зміною електронного стану кристалічної ...
308508
  Телега Володимир Миколайович Вплив електронної підсистеми на формування складу поверхні напівпровідникових сполук з різним ступенем іонності : Автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук:01.04.10 / Телега В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
308509
  Телега Володимир Миколайович Вплив електронної підсистеми на формування складу поверхні напівпровідникових сполук з різним ступенем іонності : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.04.10 / Телега Володимир Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 154 л. – Бібліогр.: л.144-154
308510
  Вакуленко О.В. Вплив електронної поляризації на оптичні властивості металу / О.В. Вакуленко, В.С. Северин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 387-397. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  При розгляді оптичних властивостей металу, обумовлених вільними електронами його зони провідності, традиційно використовується модель Друде-Лоренца. Ця модель не враховує поляризацію системи вільних електронів. Вона є справедливою тільки якщо частота ...
308511
  Євлашина М.Л. Вплив електронної структури поблизу рівня ферми на кінетичні характеристики та стійкістть фаз перехідних металлів та іх сплавів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Євлашина М.Л. ; НАН Укр. ін-т. металофізики. – Київ, 1996. – 18 с.
308512
  Горбенко О.В. Вплив електронної торгівлі на розвиток логістики "останньої милі" в Україні / О.В. Горбенко, О.А. Карпенко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 123-132 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
308513
   Вплив електрохімічної активації води на мікротвердість кристалічного кремнію / Л. Стебленко, С. Науменко, Ю. Пивоваренко, Г. Весна, А. Курилюк, Ю. Кобзар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив електроактивованої води на мікротвердість контрольних зразків монокристалічного кремнію, та зразків Si, які були попередньо витримано у слабкому (В = 0,17 Тл) магнітному полі. Зміни мікромеханічних характеристик кристалічного кремнію, ...
308514
  Повидало В.М. Вплив елементів біологізації на продуктивність конюшини лучної на схилових землях / В.М. Повидало, І.П. Шевченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 126-134 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
308515
  Панцирева Г.В. Вплив елементів технології вирощування на біометричні показники рослин люпину білого // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 104-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
308516
  Дідур І.М. Вплив елементів технології вирощування на врожайні показники зерна гороху / І.М. Дідур, В.В. Захарчук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 55-62. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
308517
  Шувар І.А. Вплив елементів технології вирощування на забур"яненість та продуктивність ячменю ярого і картоплі / І.А. Шувар, Г.М. Корпіта // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 71-81 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
308518
  Присяжнюк О.І. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність сочевиці / О.І. Присяжнюк, О.В. Топчій // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 35-47
308519
  Кразьба О.В. Вплив елементів технології вирощування на урожайність насіння льону олійного в лісостепу // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 42-44. – ISBN 978-966-2742-92-5
308520
  Харевський Є.В. Вплив елементів технології вирощування на формування посівів гречки татарської в умовах Лісостепу Західного / Є.В. Харевський, Р.Ю. Гаврилянчик // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 58-65 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
308521
  Юла В.М. Вплив елементів технології вирощування на якість зерна пшениці м"якої ярої сорту Недра // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 154-165 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
308522
  Сайко В.Ф. Вплив елементів технології на формування продуктивності гірчиці білої сорту Еталон / В.Ф. Сайко, В.С. Вишневський // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
308523
   Вплив елементів топології на добротність напровідного резонатора поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 338-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено вплив топологічних елементів на добротність напівхвильового резонатора поверхневої хвилі зі щілинами. Розгляд проведено за допомогою однохвильового наближення, зроблено теоретичний аналіз. Запропоновано емпіричний вираз, що ...
308524
   Вплив елементів топології на НВЧ властивості надпровідного резонатора поверхневої хвилі / О.М. Іванюта, Я.І. Кишенко, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-35. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Експериментально досліджено вплив топологічних елементів на добротність та резонансну частоту напівхвильового резонатора поверхневої хвилі зі щілинами. Розгляд проведено за допомогою одно хвильового наближення, зроблено теоретичний аналіз. ...
308525
  Коптюх О.Г. Вплив емісії грошей на формування державних боргів та вдосконалення системи управління ними // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 606-617. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
308526
  Мелащенко Ю.П. Вплив емоцій на конгруентність поведінкових проявів особистості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 136-137
308527
  Бригадир Ю. Вплив емоцій на міжособистісні стосунки у парі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 99-103
308528
  Молчанова О.М. Вплив емоційних переживань на розвиток совісті особистості юнацького віку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 55-58
308529
  Алієва Е.Ю. Вплив емоційних чинників на формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 19-28. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
308530
  Столярчук О. Вплив емоційного стану викладача на пізнавальну діяльність студентів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 79-82. – ISSN 1682-2366
308531
  Іващенко С.М. Вплив емоційного стану військовослужбовців частин зв"язку Збройних Сил України на якість виконання ними навчальних завдань // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 28-33. – ISSN 2310-4910


  "Продемонстровані результати дослідження впливу емоційного стану військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом у частинах зв’язку Збройних Сил України, на рівень якості виконання ними спеціальних навчальних завдань в процесі ...
308532
  Ващук О.П. Вплив емоційного стану потерпілого на його показання // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 508-521. – ISSN 0130-2655
308533
  Фур О.Ф. Вплив ендогенних агоністів NK1 і NК2 тахікінінових рецепторів на холерез у щурів за умов токсичного ураження печінки / О.Ф. Фур, С.П. Весельський, Т.П. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено регуляторний вплив представників тахікінінової родини (нейрокініну А, NКА та субстанції Р, SР) на жовчоутворювальну функцію печінки при токсичному ураженні цього органу. Отримані дані свідчать про порушення реалізації регуляторних впливів ...
308534
   Вплив ендогенних біоритмів людини на серцево-судинну та центральну нервову системи / Н.М. Кальницька, О.О. Григоров, Л.Г. Томіліна, В.О. Цибенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-34. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Показано, що у критичний за перебігом трьох ендогенних біоритмів день у людей вірогідно зменшується ударний індекс серця, функціональна рухливість нервових процесів та короткочасна пам"ять, а загальний периферичний опір судинної системи зростає.
308535
  Цибенко В.О. Вплив ендогенних біоритмів людини на центральну гемодинаміку / В.О. Цибенко, М.М. Кальницька // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 155-160. – (Серія "Біологічні науки")
308536
   Вплив ендогенних органічних кислот на деякі аспекти окисно-відновних процесів у тканині печінки / Т.М. Говоруха, М.Ю. Макарчук, С.П. Весельський, З.А. Горенко, Г.Б. Філь, В.М. Бабан, О.Ф. Фур // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 52. – С. 26-29. – (Серія "Біологічні науки")
308537
  Русінчук Я. Вплив ендотеліну-1 на споживання кисню печінкою / Я. Русінчук, А. Тєрєхов, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У гострих дослідах на щурах досліджено вплив ендотеліну-1 (ЕТ-1) на споживання кисню печінкою. ЕТ-1, що вводився у ворітну вену, призводив до зменшення швидкості споживання кисню печінкою. Це свідчить про те, що ЕТ-1 в умовах in vivo пригнічує тканинне ...
308538
  Пархомчук О. Вплив енергетичного фактору на китайсько-американські відносини в регіоні Перської затоки / О. Пархомчук, М. Кононенко // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 148-156


  Стаття присвячена важливій науковій проблемі - визначенню впливу енергетичного фактору на динаміку китайсько-американських відносин в регіоні Перської затоки. Перська затока грає найважливішу роль в системі глобальної енергетичної безпеки. В ...
308539
  Дідок К.Ю. Вплив енергетичної кризи на становлення ринку альтернативної енергетики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 175-179
308540
  Дудзяк О.А. Вплив енергетичної ситуації України на добробут сільського населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 151-156
308541
  Ісаєва О.В. Вплив епілептиформної активності на функціонування головного мозку щурів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Ісаєва Олена Валентинівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
308542
   Вплив еритроміцину на шлункову секрецію в собак / О.І. Цирюк, Т.В. Берегова, Л.Ф. Куровська, Т.В. Овчарик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-78. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослідження в умовах хронічного експерименту на 5 собаках, яким було вживлено фістули у фундальний відділ шлунка. 3 собаки були з інтактною нервовою системою, 2 - із селективною ваготомією шлунка. Досліджується вплив збудження мотилінових ...
308543
  Коновець С.В. Вплив естетично-символічного образу соняшника на формування національно-культурної ідентичності особистості // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 174-179. – ISSN 2520-6419


  "У статті розглядаються питання, пов.язані з формуванням національно-культурної ідентичності особистості та виховним впливом на якість цього процесу різних мистецьких засобів. Узагальнюється виявлення сутності феноменів «національнокультурна ...
308544
  Загорулько М.А. Вплив естетичного тезаурусу християнства на розуміння краси в культурі Київської Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 293-300. – ISBN 978-966-2276-63-3
308545
   Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів / О. Климюк, О. Бондзик, С. Весельський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджували зовнішньосекреторну функцію печінки самок щурів за умов навантаження їх організму естроном, який в опробованій дозі стимулював холерез. The liver"s external secretion function of the female rats under influence of estron was studied. ...
308546
  Боровець О.В. Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Боровець Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.:10 назв
308547
  Боровець О.В. Вплив естрону на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Боровець Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 149 л. – Бібліогр.: л. 126-149
308548
  Замура О. Вплив есхатологічного апокрифа про житіє Василя Нового на українську жалобну літературу другої половини XVII - початку XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 64-69. – ISBN 966-7379-92-11
308549
  Мокросноп В.М. Вплив етанолу на клітини Euglena gracilis за умов міксотрофного культивування : дис. ... канд. біол. наук (д-ра філософії) : 03.00.12 / Мокросноп Вікторія Михайлівна ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 128 арк. – Бібліогр.: арк. 4-7 та в кінці розд.
308550
  Мокросноп В.М. Вплив етанолу на клітини Euglena gracilis за умов міксотрофного культивування : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Мокросноп Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
308551
  Швець І. Вплив етапів життєвого циклу курорту на рівень його конкурентоспроможності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 84-86. – ISSN 1728-9343
308552
  Коновал Л.В. Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 44-49. – ISSN 2409-9805


  Дослідження спрямоване на аналіз та узагальнення характеристик технологічних платформ інтернету, що стали базовими для розробки концепцій Бібліотеки x.0. Досліджено моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів бібліотек у кожну епоху ...
308553
   Вплив етилового ефіру 4-|2-гідрокси-2-(2-оксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно|-масляної кислоти на симптоми депресивноподібного стану у щурів / А.Г. Сидоренко, Л.Е. Весніна, М.В. Микитюк, М.В. Рудь, Р.В. Луценко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 3 (59). – C. 59-63. – ISSN 2077-1096
308554
  Макаренко Е.М. Вплив етнічних міграцій на міжетнічні взаємини // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 11-16. – ISBN 966-614-021-7
308555
  Макаренко Є.М. Вплив етнічних міграцій на соціальні зміни в країні (західноєвропейський досвід) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 30-38.
308556
  Скляр В. Вплив етнічних процесів радянської доби на етномовну самоідентифікацію українців у сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 77-82. – ISBN 978-966-439-147-1
308557
  Коршак Я.М. Вплив етнічної польської громади на культурне життя в Одессі в другій половині XIX - XX ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 60-65. – ISSN 2312-6825
308558
  Товстенко Т. Вплив етнокультурної спадщини на сучасний стан забудови в культурно-інформаційному просторі Києва // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 72-84. – ISSN 0130-6936
308559
  Парахіна М. Вплив етнонаціональних досліджень на відновлення державно-демократичної політики в Україні в ХХ столітті / М. Парахіна, Т. Полушкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 116-119. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено становлення і розвиток етнонаціональної політики України, проаналізовано соціально-культурні чинники державотворчого процесу в країні. Розглянуто розвиток етнонаціонального процесу у ХХ ст. в історіографічному контексті. The article deals ...
308560
  Богуцька А.Л. Вплив етнонаціональних трансформацій на освітній рівень населення Правобережжя в першій половині XIX ст. // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – С. 11-14


  Важливу роль в дослідженнях, присвячених освітньому рівню населення та вплив на нього етнонаціональних трансформацій, відіграють наукові праці В.Б. Антоновича, М.С. Грушевського та інш.
308561
  Бутиріна М.В. Вплив етнорелігійних стереотипів на процеси міжнаціонального порозуміння (на матеріалах українських та російських ЗМК) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 63-67


  У статті аналізується вплив етнорелігійних стереотипів на процеси міжкультурної комунікації. Актуалізуються питання формування та функціонування стереотипів. На конкретних прикладах розглядається механізм руйнування стереотипів у мас-медіа. Особливо ...
308562
   Вплив ефективних параметрів плівок залізо-ітрієвого гранату на характеристики пасивної лінії затримки / В. Васючка, В. Лазовський, В. Мойсеєнко, А. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Промодельовано пасивну лінію затримки на поверхневих магнітостатичних хвилях і отримано її основні характеристики. За рахунок порівняння теоретично розрахованих результатів з експериментальними запропоновано новий неруйнівний метод визначення ...
308563
  Савчук В. Вплив ефективності наукової роботи у ВНЗ на якість підготовки фахівців : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 5-8 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
308564
  Федорієнко В.А. Вплив ефекту часових показників завантаженості на оптимізацію створення спеціального програмного забезпечення ERP системи // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 143-151. – ISSN 1997-9568


  "Проведений аналіз контролю працездатності по часовим показникам ERP системи та розкриті основні з них. Запропоновано новий структурний підхід ієрархічної побудови взаємозв’язків часових показників завантаженості системи. Визначені суб’єкти створення ...
308565
  Кондратюк Т. Вплив ефірних олій та полігексаметиленгуанідіну на чорні дріжджеподібні гриби exophiala alcalophila / Т. Кондратюк, А. Калініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-79. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив ефірних олій Rosmarinum officinalis L., Pinus sibirica Du Tour, Abies sibirica Ledeb., Juniperus communis L., терпентинової олії (скипидару) табіоциду полігексаметиленгуанідіну (ПГМГ) на чорні дріжджеподібні гриби (ЧДГ) Exophiala ...
308566
  Зима І.Г. Вплив ефірної олії лимону на процеси локальної та дистантної синхронізації ЕЕГ головного мозку людини / І.Г. Зима, А.О. Чернінський, В.І. Кравченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-41. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  На основі змін ЕЕГ-параметрів досліджували процеси локальної (потужність [beta] і [alpha] - ритмів) та дистантної (середній рівень когерентності в [alpha] , [beta] і [theta] - діапазонах) синхронізації в стані спокою та під час інтелектуального ...
308567
  Зима І.Г. Вплив ефірної олії меліси (Melissa officіnalis L.) на функціональний стан центральної нервової системи людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-72. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  В експериментах по вивченню впливу одорації ефірною олією меліси на функціональний стан ЦНС аналізу підлягали амплітудно-частотні параметри ЕЕГ (потужність [theta], [alpha], [beta]-діапазонів, середня домінуюча частота [alpha]-ритму), швидкість простої ...
308568
  Борщевський В. Вплив Євро - 2012 на структурну модернізацію української економіки: євроінтеграційний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 267-274. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
308569
  Фаренюк Н.В. Вплив євро на розвиток міжнародного ринку боргових цінних паперів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 156-164. – Бібліогр.: 10 назв.


  The article deals with the dynamics and changes in international market of debt securities. The core aspect that are analyzed are the influence of euro introduction on the structure and dynamics of the market, mostly currency structure, the ...
308570
  Герасимчук О. Вплив євро на світовий валютно-фінансовий ринок // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 74-78. – ISSN 2078-5860
308571
  Глущенко О.О. Вплив євроінтеграції на економічну безпеку вітчизняних підприємств // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 112-119. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114
308572
  Артеменко Л.П. Вплив євроінтеграції на конкурентоспроможність та інноваційний розвиток країн // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 84-89
308573
  Кравченко Д. Вплив євроінтеграційних процесів на економіку Британії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 75-79
308574
  Малюга Л.Ю. Вплив євроінтеграційних процесів на законодавство України у сфері соціального захисту // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 144-152
308575
  Валіулліна З.В. Вплив євроінтеграційних процесів на науково-технологічний розвиток в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 163-168. – ISSN 2222-4459
308576
  Ловінська Л.Г. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 21-30 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
308577
  Горбаль Н.І. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку в Україні / Н.І. Горбаль, Р.І. Ханіна, О.І. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 120-128. – ISSN 0321-0499
308578
  Шевченко О.О. Вплив євроінтеграційного курсу України на стан і перспективи інноваційного розвитку національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 110-119. – ISSN 1993-6788
308579
  Купчак М.Я. Вплив європейських інтеграційних процесів на розбудову правоосвітніх систем в Україні // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2019. – № 19. – С. 146-151. – ISSN 2078-4643
308580
  Богачова Л.Л. Вплив європейських інтеграційних процесів на розвиток романо-германського права // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 20-22.
308581
  Безулик О.М. Вплив європейських мов на процеси термінотворення у сучасній чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 18-22
308582
  Кадєтова О. Вплив європейського законодавства на розвиток законодавчого регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 54-61. – ISSN 2308-0361
308583
  Соломенко І. Вплив Європейського Союзу на процеси державотворення та демократизації в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 20-28.
308584
  Солоненко І.І. Вплив Європейського Союзу на трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи та Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Солоненко Ірина Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
308585
  Кравчук М. Вплив Європейського Суду з прав людини на захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у адміністративному судочинстві // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 18-22. – ISSN 2524-0129
308586
  Попова Ю.М. Вплив європейської інтеграції на розвиток ринку страхових послуг в Україні / Ю.М. Попова, А.С. Пістряк // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 95-100. – ISSN 2218-1199
308587
  Стойко О.М. Вплив європейської інтеграції на сепаратистські рухи в країнах Європи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 370-376. – ISSN 1563-3349


  На прикладі балканських країн та острова Кіпр розглянуто можливості впливу Євросоюзу та інших європейських організацій на врегулювання сепаратистських конфліктів на континенті. Проаналізовано можливість автоматичного отримання членства в Євросоюзі ...
308588
  Петкова Л.О. Вплив європейської інтеграції на структуру експорту та споживання доданої вартості: досвід Польщі для України / Л.О. Петкова, Д.М. Паламарчук, Ю.В. Вдовиченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 47-53. – ISSN 2222-4459
308589
  Мельник В.П. Вплив ЄС на побудову в Україні ефективної моделі законодавства про інтелектуальну власність // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 127-133.
308590
  Писаревська О. Вплив живопису слобожанських художників на пейзажну лірику Анатолія Перерви // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 178-184. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
308591
  Горошкова Л.А. Вплив житлово-комунального господарства на фінансову спроможність місцевих органів самоврядування / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, І.О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (66). – С. 27-37 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
308592
  Гербут Н.А. Вплив жінок-депутатів на законотворчу діяльність у контексті захисту гендерних прав // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 269-282
308593
  Мовчан У.В. Вплив жіночого руху на політичне життя Буковини першої третини 20 ст. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 133-135
308594
  Власова А. Вплив жіночого руху Франції на розбудову демократичного суспільства (1968-1974 роки) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 84-88. – ISSN 1998-4634
308595
   Вплив жовчогінних флавоноїдів на енергетичні процеси в гепатоцитах / Л.І. Жалило, В.Є. Єсипенко, А.І. Воробей, Г.Б. Філь, В.М. Бабан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  В умовах гострого експерименту на білих нелінійних щурах-самцях із канюльованою загальною жовчною протокою досліджено вплив препаратів флавоноїдної природи силібору і фламіну на жовчовидільну функцію та редокс-процеси в печінці. Диференційовано вплив ...
308596
  Рубцова М.Ю. Вплив жорстокої економії на економічне зростання:проблема встановлення макроекономічних взаємозалежностей // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 85-86
308597
  Білоусько Н.Л. Вплив забезпеченості основними засобами на економічну ефективність підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 84-87 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
308598
  Данильченко О.С. Вплив забруднених річкових вод на здоров"я людини (на прикладі Сумської області) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 37-45. – ISSN 2306-5680
308599
  Задира С. Вплив забруднення довкілля важкими металами на процеси перекисного окиснення ліпідів клітин печінки природних популяцій жовтогорлої миші / С. Задира, Д. Лукашов // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 196-201. – (Серія біологічна ; вип. 62). – ISSN 0206-5657
308600
   Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров"я населення України / М.І. Фащевський, Т.М. Палій, Г.Г. Старостенко, М.П. Неченко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 141-147 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
308601
  Наконечна М.В. Вплив забруднення поверхневих вод на інтенсивність хімічної денудації в долині р. Чорний Потік (Прут-Дністровське межиріччя) / М.В. Наконечна, Т.В. Соловей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 104-109. – ISSN 2306-5680
308602
  Стахів І.Р. Вплив забруднення повітряного середовища на стан здоров"я населення за 2001-2010 рр. // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 126-133


  Досліджено вплив забруднення атмосферного повітря на стан здоров"я населення в м. Києві.
308603
  Приседський Ю.Г. Вплив забруднення сульфітами та фторидами на накопичення біомаси квітковими рослинами // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 48-53 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-8331
308604
  Карленко Б.В. Вплив забруднень на розсіювальні характеристики поляроїдних плівок / Б.В. Карленко, О.В. Макаренко, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 329-332. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі експериментально отримано кутові розподіли інтенсивності розсіяного світла поляроїдною плівкою при малих кутах розсіяння. Показано, що забруднення поверхні та шарувата структура плівки значною мірою впливають на індикатрису розсіяння, що має ...
308605
  Короєд С.О. Вплив завдання цивільного судочинства на цивільну процесуальну форму: аналіз окремих положень нового Цивільного процесуального кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 121-132. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
308606
  Сергійчук В. Вплив завезеної з-поза меж УСРР робочої сили на деукраїнизацію Донбасу // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (352), листопад - грудень. – C. 8-17. – ISSN 0130-6936
308607
  Тарасюк А.В. Вплив загального регулювання захисту даних на контролерів та процесорів персональних даних - резидентів України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 28-35. – ISSN 2616-6798
308608
  Лисик В.М. Вплив загальної декларації прав людини на розвиток міжнародного гуманітарного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 259-263.
308609
  Козлов В.І. Вплив загальної декларації прав людини на специфіку колективних політичних прав і свобод громадян України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 23-29. – ISSN 0201-7245
308610
  Добрянський С. Вплив Загальної декларації прав людини на формування фундаментальних правозахисних актів Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 9. – С. 140-150. – ISSN 1026-9932
308611
  Беспалова О.Я. Вплив загальної керованої гіпертемії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.09 - імунологія / О.Я. Беспалова ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
308612
  Беспалова О.Я. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Беспалова О.Я.; АМНУ; Національний інститут серцево - судинної хірургії ім. М.М. Амосова. – Київ, 2008. – 166л. – Бібліогр.: л. 139 - 158
308613
  Ліпісевич П.М. Вплив Загальної Української Ради на національно-культурне життя в роки Першої світової війни // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 12-22. – (Юридична ; Вип. 1)
308614
  Маріо М. Вплив загальнонародного церковного співу на формування морально-етичних почуттів молоді на Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.198-207. – ISBN 966-7653-02-8
308615
  Біляєва І.І. Вплив загальносвітових тенденцій суспільного розвитку на формування і впровадження інформаційної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 56-60
308616
  Бурячок В.Л. Вплив загроз антропогенного і техногенного характера на стан безпеки ІТ-систем та соціальних інститутів провідних країн світу та України / В.Л. Бурячок, Я.В. Невойт, Л.В. Бурячок // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 29-43. – ISSN 2409-7292
308617
  Герасимов Т.Ю. Вплив закону "Про заходи щодо скорочення споживання населенням м"яса..." на повсякденне життя мешканців Києва в період Першої світової війни // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 132-142. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті висвітлено зміни в повсякденному житті населення м. Києва, що виникли внаслідок запровадження влітку 1916 р. у Російській імперії спеціального закону, який мав скоротити споживання м’яса та м’ясних продуктів від зазначених тварин. З’ясовано, ...
308618
  Тимощук Т.І. Вплив закону мовної економії на формування англомовної термінологічної та жаргонної лексики сфери кінематографу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 209-211
308619
  Ходикіна А. Вплив Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" на фізичних та юридичних осіб на території півострову // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 259-263
308620
  Кіндрацький Б.І. Вплив залишкових зварних напружень на граничну рівновагу трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації / Б.І. Кіндрацький, Т.М. Николишин, Ю.В. Пороховський // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 85-91. – ISSN 0130-9420
308621
  Глущенко Л.М. Вплив заліза (ІІІ) та алюмінію на визначення торію з арсеназо ІІ = хімія / Л.М. Глущенко, Л.М. Чепіжко, В.В. Сухан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-6 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
308622
  Чучка І.М. Вплив залізничного транспорту на розвиток економіки регіону в минулому / І.М. Чучка, К.В. Гегедош // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 140-145. – ISSN 2311-8164
308623
   Вплив заміщення Pb/Bi на властивості сполук типу Pb1212 / Т. Войтенко, С. Неділько, О. Головченко, М. Зеленько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 26-28. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Твердофазним методом синтезовано серію зразків ВТНП кераміки складу (Pb1-уCuу)Sr2(Y1-хCaх)Cu2O7-б9, (Pb1212) 0[додається формула] x [додається формула] 0,3). Досліджено залежність параметрів кристалічної гратки системи від ступеня заміщення х. ...
308624
  Авоченко І.С. Вплив заміщення Sr2+/Ln3+ у складнооксидному фосфаті купруму на надпровідні та магнітні властивості / І.С. Авоченко, С.А. Неділько // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 400-402
308625
   Вплив заміщення бісмуту на властивості сполуки Bi2Sr2CaCu2Oу / Т. Войтенко, С. Неділько, М. Зеленько, Д. Наумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Твердофазним методом з попереднім одержанням прекурсору синтезовано керамічні матеріали складу Bi2+xSr2-xCaCu2O8+б [подано формулу] (0?х?0,1) та Bi2-xSr2Ca1+хCu2O8+б [подано формулу] (0?х?0,2). Досліджено область гомогенності, структурні та ...
308626
   Вплив заміщення в катіонній та аніонній підгратках молібдатів кальцію та стронцію на будову та напівпровідникові властивості / К.Л. Бичков, К.В. Теребіленко, В.М. Баумер, М.С. Слободяник // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 44
308627
  Бартовщук А.В. Вплив заміщення лужноземельних елементів на властивості надпровідних купратів ітрію / А.В. Бартовщук, С.А. Неділько, М.А. Зеленько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 8
308628
  Охрей А. Вплив занять музикою на виконання прямого і зворотнього тестів Струпа / А. Охрей, Т. Куценко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Оцінено роботу системи уваги за виконанням прямого і зворотного тестів Струпа у музикантів і немузикантів. Обстежуваними були студенти Національної музичної академії ім. П.Чайковського (музиканти) та їх ровесники з ННЦ "Інститут біології та медицини" ...
308629
  Мулик К.В. Вплив занять пішохідним туризмом на рівень здоров"я підлітків 13 років / К.В. Мулик, Т.І. Гриньова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-9172
308630
  Горпинич О. Вплив занять рукопашним боєм у комплексі з психологічним тренінгом на підвищення рівня адаптації до навчально-службової діяльності курсантів // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 61-64. – ISSN 2220-7481


  Завдання дослідження – аналіз можливості підвищити рівень адаптації курсантів ВНЗ системи МВС України до навчально-службової діяльності засобами фізичного виховання в комплексі з психологічним тренінгом. Рівень адаптації курсантів до ...
308631
  Кравченко В. Вплив запахів ефірних олій лимона й лаванди на психофізіологічні функції обстежуваних різної статі / В. Кравченко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив фонової експозиції запахів ефірних олій лимона й лаванди на нейродинамічні функції та показники короткочасної пам"яті у чоловіків і жінок. Показано, що в жінок обидва запахи викликають більш виражені зміни досліджуваних показників. На ...
308632
  Березовчук Л.В. Вплив запахів ефірних олій на біоелектричну активність головного мозку людини / Л.В. Березовчук, М.Ю. Макарчук, М.В. Костилев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-39. – (Біологія ; Вип. 34)


  Дослідження впливу запахів ефірних олій на біоелектричну активність головного мозку людини показали, що характер впливу того або іншого запаху визначається типом фонової ЕЕГ обстежуваного. Встановлено, що запахи ефірних олій здатні знижувати рівень ...
308633
  Макарчук М.Ю. Вплив запахів лаванди та ялиці на психофізіологічні функції обстежуваних з різним рівнем напруження регуляторинх механізмів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – С. 87-90. – (Серія "Актуальні проблеми фізіології" ; вип. 2)
308634
  Ілюха В.О. Вплив запахової стимуляції на функціональний стан головного мозку людини / В.О. Ілюха, Б.Л. Ганжа, Н.О. Ковалевська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  Встановлено, що одоростимуляція лавандовою олією зумовлює скорочення часу активної обробки словесної інформації та збільшення коефіцієнта її відтворення; зростання коефіцієнта оперативної пам"яті за рахунок збільшення кількості правильного відтворення ...
308635
  Макарчук М.Ю. Вплив запаху ефірної олії лаванди на функціональний стан мозку обстежуваних з різним рівнем напруження регуляторних механізмів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-35. – (Біологія ; Вип. 31)


  Проведено електроенцефалографічну оцінку впливу запаху ефірної олії лаванди на функціональний стан мозку обстежували них з різним вихідним рівнем психоемоційного напруження. Встановлено, що запах лаванди активує ділянки кори обстежувальних залежно від ...
308636
  Прокопенко А.В. Вплив запізнення сигналу на динаміку намагніченості двох зв"язаних магнітних наноконтактів / А.В. Прокопенко, Р.В. Верба // Радіофізика та електроніка : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010. – Т. 1 (15), № 3. – С. 78-82. – ISSN 1028-821Х


  Розглядається можливість встановлення режиму синхронних автоколивань намагніченості в системі взаємодіючих магнітних наноконтактів (МНК). Показано вплив величини запізнення сигналу на синхронізацію МНК. Побудовано напіваналітичний метод розрахунку ...
308637
  Слаба О.В. Вплив запозичень англо-американського походження на лексико-семантичну систему сучасної німецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 394-402
308638
  Романюк О. Вплив запозичень на свідомість мовців // Проблеми гуманітарних наук : наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2001. – № 8. – С.207-212. – Бібліогр.: 7н. – ISBN 966-7444-85-6
308639
  Палешко Я.С. Вплив запозичень України на національну економіку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 82-86. – ISSN 2306-6814
308640
  Недотишко О.В. Вплив запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного страхування на підвищення рівня соціального захисту населення в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 159-164. – ISSN 1562-0905
308641
   Вплив запровадження організаційних змін щодо протоколу лікування травм до привезення хворих у лікарню та щодо правил транспортування пацієнтів з травмою у великому місті: дослідження, проведені до та після їх запровадження / Р.Р. Вахлін, С. Понцер, М.Б. Скріфварс, Х.М. Лоссіус, М. Кастрен // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 95-109. – ISSN 2312-7104
308642
  Шевчук Л.П. Вплив запропонованої податкової реформи на формування фінансових ресурсів: зарубіжний досвід / Л.П. Шевчук, А.А. Шевчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 274-279. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)


  Шевчук А.А. - ад"юнкт Військового Інституту КНУТШ.
308643
   Вплив зарегульованого стоку на біологію та чисельність промислових (видів) риб. – Київ, 1967. – 170с.
308644
  Пелешенко В.І. Вплив зарегульованості стоку річок басейну Дніпра на зниження концентрацій і стоку біогенних речовин / В.І. Пелешенко, С.І. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 6-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 31)
308645
  Пасічник Ю.В. Вплив зарубіжних грошових надходжень на динаміку ВВП в Україні : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 68-76. – Бібліогр.: 15 назв
308646
  Чернищук Н.В. Вплив зарубіжних наукових шкіл на розвиток етнологічних знань в Україні (друга половина XIX ст. - 1920-ті рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Чернищук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Бібліогр.: л. 196-235
308647
  Чернищук Н.В. Вплив зарубіжних наукових шкіл на розвиток етнологічних знань в Україні (друга половина XIX ст. - 1920-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Чернищук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
308648
  Альохін О.Д. Вплив заряджених іонів на критичні параметри і величину радіуса кореляції рідини поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, О.М. Бурмістров, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 401-404. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і Ван-дер-Ваальсової моделі газу флуктуацій показано, що додавання заряджених іонів в діелектричну рідину поблизу критичної точки приводить до збільшення радіуса кореляції такої зарядженої ...
308649
  Абдікаримов Б.Ж. Вплив заряджених частинок на властивості рідинних систем поблизу критичної точки / Б.Ж. Абдікаримов, О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 362-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В рамках флуктуаційної теорії фазових переходів показано, що додавання заряжених частинок у діелектричні рідини поблизу критичної точки призводить до збільшення радіуса кореляції такої рідинної системи, що продовжує характеризуватись некласичною ...
308650
  Булавін Л.А. Вплив заряджених частинок на властивості рідинних систем поблизу критичної точки. Ч. 1 / Л.А. Булавін, О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
308651
  Аль-Омари Вплив зарядового стану атома на інтенсивність рентгенівської KaL1-емісії Ti та Cr / Аль-Омари, М.О. Боровий // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: O.M. Ivasishin, V.M. Antonov, S.V. Akhonin [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 40, № 3, march. – C. 301-310. – ISSN 1024-1809
308652
  Кокар Н.В. Вплив засобів біологічного контролю на насіннєву продуктивність волошки лучної (Centaurea jacea L.) в Українських Карпатах // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 73-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
308653
  Цуканова Г.О. Вплив засобів зображальної журналістики (фотографії та інфографіки) на сприйняття текстової інформації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Цуканова Ганна Олександрівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 204 л. : фотоіл. + Додаток: л. 1-99. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 189-204
308654
  Цуканова Г.О. Вплив засобів зображальної журналістики (фотографії та інфографіки) на сприйняття текстової інформації : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Цуканова Ганна Олександрівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. + Додаток. – Бібліогр.: 5 назв
308655
  Поліщук О.С. Вплив засобів комунікації на формування ієрархії цінностей і ціннісних орієнтацій особистості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 259-262. – ISSN 2076-1554
308656
  Сопівник Р.В. Вплив засобів корпоративної культури на формування ціннісного світогляду особистості в університетах наук про життя і навколишнє середовище // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 247-254. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
308657
  Соболенко В. Вплив засобів масової інформації на виборчий процес в Україні / В. Соболенко, І. Сокольська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 172-175. – ISSN 2307-8049
308658
  Германов Володимир Григорович Вплив засобів масової інформації на підсвідомість : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Германов Володимир Григорович; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 174л. – Бібліогр.: л.166 - 174
308659
  Германов Володимир Григорович Вплив засобів масової інформації на підсвідомість : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Германов В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
308660
  Ямчук Т.Ю. Вплив засобів масової інформації на процес соціалізації особистості / Т.Ю. Ямчук, Є.В. Блищак // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 147-154. – ISSN 2311-8164
308661
  Степанов В.Ю. Вплив засобів масової інформації на свідомість молоді // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 57-63
308662
  Чупанова Д.О. Вплив засобів масової інформації на суспільну свідомість українців (1991-2015 рр.) // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – Число 25. – С. 132-138. – (Серія : Історичні науки ; вип. 9)
308663
  Кафарська О. Вплив засобів масової інформації на формування громадянської культури студентської молоді // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 48-54. – ISSN 2409-9244


  У статті висвітлено питання впливу засобів масової інформації на формування громадянської культури студентської молоді. Доведено, що лише гармонійна співпраця держави, батьків, педагогів та засобів масової інформації забезпечить високий рівень ...
308664
  Федотова О.О. Вплив засобів масової інформації на формування морально-етичних засад української молоді // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 232-237
308665
  Корчагін М.В. Вплив засобів спеціальної фізичної підготовки на рівень психофізіологічних якостей військовослужбовців-операторів / М.В. Корчагін, С.М. Курбакова, О.М. Ольховий // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 6 (9). – С. 37-41. – (Серія "Фізичне виховання і спорт"). – ISSN 2415-3060
308666
  Кабузенко Світлана Миколаївна Вплив засолення і екзогенних фотогормонів на ріст та деякі фізіолого-біохімічні функції рослин на ранніх етапах онтогенезу : Автореф... доктора біолог.наук: 03.00.12 / Кабузенко Світлана Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 46л.
308667
   Вплив застосовування "лідер-груп" на якість освіти у вищій школі / О. Величко, А. Должанський, О. Бондаренко, І. Ломов, О. Ясев // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 19-30. – ISSN 1682-2366
308668
  Єгорова О.О. Вплив застосування державної підтримки на діяльність технопарків в Україні // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2012. – Т. 8, № 5. – С. 89-98. – ISSN 1815-2066


  Запропоновано законодавчі зміни щодо надання державної підтримки як чинника подальшого підвищення ефективності технологічних парків в Україні.
308669
  Волошин Д.О. Вплив застосування моделі прямих договорів на оптовому ринку електроенергії України на технологічну модернізацію енергогенеруючих потужностей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.257-261
308670
  Бережняк М.Ф. Вплив застосування наорних валів-терас на протиерозійну стійкість та агрофізичні властивості сірих лісових грунтів / М.Ф. Бережняк, Є.М. Бережняк, О.В. Войцехівська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 210, ч. 1. – С. 194-197. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
308671
  Король М.М. Вплив застосування основних засад поведінкової економічної теорії на економічний розвиток провідних країн світу / М.М. Король, Говда, В.-Є.В // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 51-58. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано нові практичні методи використання основних засад поведінкової економічної теорії в масштабах країни та виявлено можливості ефективного впливу уряду на поведінку людей за наявності обмежених ресурсів. Результати дослідження можуть бути ...
308672
  Глоба А.О. Вплив застосування судового прецеденту на формування національної системи права в деяких європейських країнах: теоретико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 286-289. – ISSN 2219-5521
308673
  Гайдай Д.Ю. Вплив західних медіа на перебіг війни в Боснії і Герцоговині (1992-1995) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 5 (61), вересень - жовтень. – С. 152-164
308674
  Хазратова Н.В. Вплив західних соціально-психологічних ідей на розвиток вітчизняної соціальної психології: критерії оцінювання та соціокультурні передумови // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 43-55
308675
  Прушковська І.В. Вплив західних тенденцій на турецьку літературу початку XX ст. (на матеріалі творів Дж. Меріча) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 375-379


  Джеміль Меріч вважається єдиним турецьким письменником, який жертовно оберігає турецьку літературу від впливу Заходу. Його девіз - грунтуватися у культурному та політичному житті на моральних цінностях Османської імперії та не запалюватися західними ...
308676
  Тринус О. Вплив західноєвропейських педагогічних течій кінця ХІХ - початку ХХ століття на розвиток педагогічної майстерності молодого вчителя // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 1. – С. 96-102. – ISSN 2308-4081


  Інженерна освіта в Індії.
308677
  Литвин С.Х. Вплив західноєвропейських соціокультурних процесів на розвиток культури Галицько-Волинської держави // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 266-270. – ISSN 2226-3209
308678
  Копилова Н.В. Вплив західноєвропейського екзистенціалізму на творчість Абе Кобо / Н.В. Копилова, О.А. Мащенко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 109-111. – ISBN 978-966-921-000-5
308679
  Гончаревський В.Е. Вплив західноєвропейської історичної думки на формування цивілізаційного підходу в сучасній українській історичній науці // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 157-165. – ISBN 978-966-96992-6-8
308680
  Філь Ю.С. Вплив західної думки на ідеологів націоналізму в Північній Індії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 57-63. – ISSN 1608-0599
308681
  Копилова Ю.В. Вплив західної культури та літератури на творчість Харукі Муракамі / Ю.В. Копилова, О.А. Мащенко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 112-114. – ISBN 978-966-921-000-5
308682
  Черевко Г. Вплив заходів державної антикризової політики на соціальний розвиток українського села / Г. Черевко, П. Войтович // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 4-9 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
308683
   Вплив заходів з берегоукріплення на угруповання зообентосу водосховищ = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / Ю.В. Плігін, А.І. Томільцева, С.Ф. Матчинська, Н.І. Железняк, Т.М. Короткевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 136-143. – Бібліогр.: 5 назв
308684
  Грабовський М.Б. Вплив заходів контролювання чисельності бур"янів на ріст та розвиток кукурудзи // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 45-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2310-9270
308685
   Вплив збагаченої тромбоцитами плазми на фенотипові ознаки культур клітин НЕК293 / О. Маслова, Н. Скрипник, О. Дерябіна, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-39. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  В роботі було проведено комплексний порівняльний морфологічний та морфометричний аналіз клітин культури HEK 293, культивованих на середовищі DMEM з додаванням ембріональної телячої сироватки, збагаченої тромбоцитами плазми та інактивованої збагаченої ...
308686
  Кольченко Б. Вплив збільшення основного зобов"язання у кредитному договорі на чинність правовідносин поруки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 201-203. – ISBN 978-617-7069-28-6
308687
  Ковальчук О.І. Вплив зборів та ділових нарад на підвищення продуктивності праці співробітників компанії // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 51-57
308688
  Кравченко С.Р. Вплив збройних конфліктів на міжнародні договори у сучасному міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 224-232.
308689
  Миронюк Б. Вплив збудження плазмонних резонансів на щільність оптичного та магнітооптичного запису інформації / Б. Миронюк, Л. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58-60. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі запропоновано метод підвищення щільності оптичного та магнітооптичного запису інформації. Проведено математичний розрахунок впливу збудження плазмонного резонансу на діаметр сфокусованого Гаусового випромінювання. В роботі показано, що ...
308690
   Вплив збудника базального бактеріозу на проростання зерен та ріст паростків пшениці різних сорт / А.Ю. Пастощук, Л.М. Сківка, Л.М. Буценко, В.П. Патика // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (42). – C. 39-48. – ISSN 2076-0558
308691
  Бабій Н.О. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекцію : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Бабій Н.О.; Державна установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України". – Київ, 2007. – 148л. – Бібліогр.: л.125-148
308692
  Бабій Н.О. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекцію : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.06 - вірусологія / Бабій Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
308693
  Таран Є.Ю. Вплив зважених сферичних частинок у крові на її реологію / Є.Ю. Таран, Ю.В. Придатченко, О.О. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 155-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано вираз та числові значення для ефективної зсувної в"язкості розведеної суспензії сферичних частинок у крові. Якщо кров виявляє властивості полярної рідини при гідродинамічній взаємодії зі зваженими частинками, то для реологічного моделювання ...
308694
  Кондратюк Л.С. Вплив звуку й слуху на формування естетичної свідомості // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 100-102
308695
  Березовчук Л.В. Вплив звуку на біоелектричну активність головного мозгу людини / Л.В. Березовчук, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 9-12. – (Серія "Біологічні науки")
308696
  Андрушко Л.М. Вплив зеленого кольору на психіку людини // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 103-107. – ISSN 2520-6419


  "Досліджено вплив зеленого кольору на психіку та фізіологічні функції людини. Доведено, що колір не тільки надає важливу інформацію про предмет, але й має здатність викликати думки та почуття. Психологічний аспект сприйняття зеленого кольору пов’язаний ...
308697
  Кальний С. Вплив земельних відносин на підвищення інвестиційної активності у сільському господарстві України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 235-242. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто стан земельних відносин в Україні та перспективи розвитку ринку землі як чинника підвищення інтенсивності інвестиційної діяльності в сільському господарстві. Здійснено оцінювання інвестиційної привабливості вітчизняного сільського ...
308698
  Поліщук Н.В. Вплив земельної власності на ефективне використання землі в сільському господарстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 28-31. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
308699
  Іванишин В.В. Вплив земельної реформи в Україні на розвиток сільських територій / В.В. Іванишин, О.А. Дудзяк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 76-81
308700
  Бусуйок Д. Вплив земельної реформи на розвиток державного управління в галузі використання й охорони земель України наприкінці XX - початку XXI ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 69-72
308701
  Карпенко Б.О. Вплив земної поверхні на точність виміру основного інформаційного параметра в однопозиційному пасивному фазовому вимірювачі / Б.О. Карпенко, О.О. Бадрук, Н.Ю. Савчинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено вплив відбитих від земної поверхні радіосигналів на точність виміру основного інформаційного параметра в однопозиційному пасивному фазовому вимірювачі.Як вихідна модель для оцінки цього впливу обрана площа потрійного ...
308702
  Семенов І.Л. Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабкоіонізованій плазмі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Семенов Ігор Львович ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
308703
  Вівчар О. Вплив злочинної діяльності на економічну безпеку підприємницьких структур у постконфліктних умовах: ідентифікація загроз та механізми протидії // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 113-119. – ISSN 2524-0129
308704
  Бараш Є.Ю. Вплив злочинності на забезпечення соціальної безпеки // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 89-101. – ISSN 1993-0909
308705
  Чучукало О. Вплив змагальності і диспозитивності на криміналістичне забезпечення судового слідства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.71-75. – ISSN 0132-1331
308706
  Кулик К. Вплив ЗМІ на громадську думку як загроза національній безпеці держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 148-151
308707
  Прокопчук І.І. Вплив ЗМІ на політичне життя суспільства в умовах демократії: актуалізація ідей А. де Токвіля // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 49-51
308708
  Іващук А.А. Вплив ЗМІ на політичну свідомість суспільства // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 62-61


  Аналіз такої важливої форми суспільної свідомості, як політична, а також роль засобів масової інформації в політичній системі суспільства, тим більше що їх значення, авторитет і важливість в політичному житті країни помітно зростають, особливо в ...
308709
  Усик Світлана Вплив ЗМІ на розвиток дитини / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 26 : фото
308710
  Литвин Н. Вплив змін валютних курсів на фінансову звітність: проблеми обліку та шляхи їх вирішення у міжнародній практиці // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-47. – Бібліогр.: 7 назв
308711
  Версаль Н.І. Вплив змін валютного курсу на залучення та розміщення банками коштів в іноземних валютах / Н.І. Версаль, М.Д. Самсонова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 3 (22). – С. 83-90
308712
  Вольвач О.В. Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вирощування та врожайність цукрового буряку в Вінницькій області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 104-110. – ISSN 0868-6939


  Розглядаються в порівнянні показники фотосинтетичної продуктивності цукрового буряку й агрокліматичні умови вирощування культури за період 1986-2005 рр. та очікувані їх зміни, розраховані за сценарієм зміни клімату RCP 8,5 за період 2015-2050 рр. на ...
308713
  Олійник В.В. Вплив змін клімату на внутрішньорічний розподіл складових водного балансу р. Західний Буг - м. Кам"янка Бузька / В.В. Олійник, Ю.О. Чорноморець // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 21-28. – ISSN 0868-6939


  У статті розглядаються основні тенденції зміни елементів водного балансу річки Західний Буг - м. Кам"янка Бузька. Проведено перевірку вихідної інформації на однорідність, оцінено величину зміни середньої річної температури повітря. Проаналізовано ...
308714
  Мірошніченко К.А. Вплив змін клімату на водний баланс та динаміку стоку води річки Ворскла / К.А. Мірошніченко, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 58-68. – ISSN 2306-5680


  В роботі порівнюється водний баланс річки Ворскла за період кліматичної норми (1961-1990 рр.) та за сучасний період (1991-2012 рр.). Обчислено однорідність складових водного балансу. Визначено основні тенденції в багаторічних коливаннях гідрологічних і ...
308715
  Лобода Н.С. Вплив змін клімату на водні ресурси водозбору Куяльницького лиману у сценарних кліматичних умовах / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 189-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-0902
308716
  Лобода Н.С. Вплив змін клімату на водні ресурси України в сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління (А1В) / Н.С. Лобода, З.Ф. Сербова, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 149-159 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902
308717
  Польовий А.М. Вплив змін клімату на темпи розвитку ярового ячменю в Україні / А.М. Польовий, О.А. Барсукова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 113-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
308718
  Струтинська В.М. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режим річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Струтинська В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
308719
  Струтинська В.М. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режим річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини 20 ст. : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Струтинська В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 258л. + Додатки : л.192-240. – Бібліогр. : л.241-258
308720
  Омельянович Лідія Олександрівна Вплив зміни владної еліти на динаміку податкового регулювання підприємств / Омельянович Лідія Олександрівна, Гордієнко Євгенія Сергіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 185-201. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено сутність державного та податкового регулювання, звернено увагу на динаміку податкового регулювання, яке відбувалася в 1990- 2006 рр., проведено аналіз податкових надходжень до державного бюджету України за визначений період.
308721
  Омельянович Лідія Олександрівна Вплив зміни владної еліти на динаміку податкового регулювання підприємств / Омельянович Лідія Олександрівна, Гордієнко Євгенія Сергіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 185-201. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті висвітлено сутність державного та податкового регулювання, звернено увагу на динаміку податкового регулювання, яке відбувалася в 1990- 2006 рр., проведено аналіз податкових надходжень до державного бюджету України за визначений період.
308722
  Омелянович Л.О. Вплив зміни владної еліти на динаміку податкового регулювання пілприємств / Л.О. Омелянович, Є.С. Гордієнко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 185-193. – ISSN 1993-6788
308723
  Мойсєєва М.Н. Вплив зміни геотропічного положення на розподіл мітоз у корені цибулі / М.Н. Мойсєєва, 1933. – С. 117-121. – Окр. відбиток
308724
  Коляда Т. Вплив зміни діапазону функцій держави на рівень довіри до банківської системи в умовах необхідності узгодження пріоритетів фіскальної та монетарної політики / Т. Коляда, Ю. Прозоров // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 69-74. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
308725
  Павлова О.Ю. Вплив зміни ідеалу раціональності на розвиток естетичної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-27. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано еволюцію основних підходів до проблеми самовизначення естетичної теорії в контексті трансформації класичного ідеалу раціональності. The evolution of main approaches to problem of aesthetics theory self-definition in the context ...
308726
  Грицюк П.М. Вплив зміни кліматичних умов на динаміку врожайності зернових в Україні / П.М. Грицюк, Л.Д. Бачишина // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 68-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
308727
  Корчемлюк Марта Вплив зміни клімату на водний режим гірської частини басейну р. Прут / Корчемлюк Марта, Приходько Микола, Архипова Людмила // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 118-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
308728
  Шевченко О.Г. Вплив зміни клімату на економіку / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко, Р.В. Олійник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 102-111. – ISSN 2306-5680


  Стаття присвячена розгляду впливу зміни клімату на економіку. Розкрито поняття вразливості до зміни клімату та охарактеризовані чинники, що на неї впливають. Описано основні типи реагування на кліматичну зміну, зокрема, детально охарактеризовано види ...
308729
  Балабух В.О. Вплив зміни клімату на кількість та площу лісових пожеж у північно-чорноморському регіоні України / В.О. Балабух, С.В. Зібцев // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 60-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
308730
  Балабух В.О. Вплив зміни клімату на продуктивність озимої пшениці в Україні у періоди вегетаційного циклу / В.О. Балабух, Л.П. Однолєток, О.О. Кривошеїн // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 72-85. – ISSN 2306-5680
308731
  Тараріко О.Г. Вплив зміни клімату на продуктивність та валові збори зернових культур: аналіз та прогноз / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 14-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
308732
  Удова Л.О. Вплив зміни клімату на розвиток аграрного виробництва / Л.О. Удова, К.О. Прокопенко, Л.І. Дідковська // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 107-120 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
308733
  Артамонов В.В. Вплив зміни клімату на умови життєдіяльності населення Хмельницької області на підставі аналізу метеорологічних показників за період з 2007 по 2016 роки // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 9-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
308734
  Балабух В.О. Вплив зміни клімату на формування урожайності кукурудзи в агрокліматичних зонах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 103-104. – ISSN 2306-5680
308735
  Конопліна Ю.С. Вплив зміни моделі трудових відносин в умовах глобалізації на функціонування системи соціального страхування // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 92-98
308736
  Буряк П.Ю. Вплив зміни податкової ставки на доходи бюджету : податки / П.Ю. Буряк, С.Л. Лондар // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 41-44 : Рис.
308737
   Вплив зміни РН середовища на стійкість комплексних сполук 2со(ІІІ)-NI(II) з моноетаноламіном / А.В. Степанова, І.С. Кузеванова, А.О. Зульфігаров, В.А. Потаскалов // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 75
308738
  Баліцька Валентина Володимирівна Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 141-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено зміни у структурі капіталу підприємств України, їхній вплив на розвиток фондового ринку та підвищення рівня капіталізації економіки, який безпосередньо залежить від збільшення обсягів власного капіталу суб"єктів господарювання.
308739
  Баліцька В.В. Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 141-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено зміни у структурі капіталу підприємств України, їхній вплив на розвиток фондового ринку та підвищення рівня капіталізації економіки, який безпосередньо залежить від збільшення обсягів власного капіталу суб"єктів господарювання.
308740
  Коваленко С.В. Вплив зміни форм фінансової звітності суб"єктів малого i мікропідприємництва на оцінку їхньої кредитоспроможності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 220-225. – ISSN 2221-755X
308741
  Василевський Ю.Є. Вплив зміни швидкості течії рідини на нелінійний перерозподіл енергії при коливаннях трубопроводу / Ю.Є. Василевський, О.С. Лимарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  На основі розробленої нелінійної моделі динаміки трубопроводу при швидкісному русі рідини проводяться дослідження задач динаміки трубопроводу. Розглядається поведінка системи при втраті прямолінійної форми трубопроводу в околі критичної швидкості для ...
308742
  Богданов В.Б. Вплив змінного струму різних частот на соматосенсорну чутливість людини / В.Б. Богданов, Д.С. Горлов, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості впливу змінного струму на шкіру людини. Установлено зв"язок між частотою порогового струму та характеристиками порогу сприйняття цього впливу. Виявлено два фактори чутливості шкіри до порогового впливу змінного електричного ...
308743
   Вплив змінного тиску на акустичні та ємнісні властивості теригенних порід-колекторів (на прикладі Семиреньківської площі) / С. Вижва, А. Шинкаренко, І. Безродна, І. Щуров, І. Гафич, Є. Солодкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 19-26. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз та інтерпретацію результатів дослідження керну в умовах високих тисків з продуктивних горизонтів свердловин Семиреньківської площі Дніпровсько-Донецької западини. Метою даної роботи є визначення особливостей зміни акустичних та ...
308744
  Меліхов О. Вплив змінної в радіальному напрямку товщини на напружений стан гнучкої ортотропної кільцевої пластини в магнітному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто нелінійну задачу магнітопружності ортотропної кільцевої пластини з анізотропною електропровідністю. Отримано розв"язувальну систему нелінійних диференціальних рівнянь, яка описує напружено-деформівний стан гнучких кільцевих пластин в ...
308745
  Сендерович А.Й. Вплив зовнішніх запозичень на ВВП України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 70-73. – ISSN 2306-6814
308746
  Флейчук М. Вплив зовнішніх запозичень на соціально-економічний розвиток посттрансформаційних країн / М. Флейчук, Р. Андрусів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 16-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0131-775Х
308747
  Співак В.Ю. Вплив зовнішніх змінних магнітних полів на форму месбауерівського спектру м"яких феромагнетиків : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Співак В.Ю.; НАН України. Ін-т теоретич. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2000. – 16 с.
308748
  Данильченко В.О. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність фінансово-економічної діяльності підприємств гуртової торгівлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 133-143 : табл.,рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
308749
   Вплив зовнішніх магнітних полів на ВАХ високотемпературних джозефсонівських контактів / І.Л. Гордійчук, О.М. Іванюта, М.С. Коломоєць, М.І. Курочка, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 324-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто особливості роботи ланцюжка джозефсонівських контактів, створених за допомогою бікристалічної границі. Визначено оптимальне значення коефіцієнту екранування магнітних екранів для отримання максимальних за амплітудою надпровідних струмів у ...
308750
  Пуйо Г.І. Вплив зовнішніх міграцій на суспільно-політичні процеси в країнах ЄС // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і поличні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (25). – C. 55-65. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2304-1439
308751
  Антонова О.С. Вплив зовнішніх політичних умов на процеси утворення парламентських фракцій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 326-333
308752
  Сільченко І.А. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процеси управління інноваційною діяльністю підприємства / І.А. Сільченко, А.Ю. Горяча // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 80-86. – ISSN 1997-4167
308753
  Кличко С.М. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на становлення системи ЗМК кримського регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 44-49. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті розкрито комплекс типоформуючих факторів та елементів, які вплинули на становлення системи кримських ЗМК. Увага приділена як місцевим особливостям розвитку регіону, так і загальним ознакам, які впливають на визначення типу засобу масової ...
308754
  Боженко А.О. Вплив зовнішніх умов на теплове випромінювання світлопоглинальних поверхонь при лазерному збудженні / А.О. Боженко, С.Є. Зеленський, О.В. Копишинський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 65
308755
  Загородня Ольга Анатоліївна Вплив зовнішніх умов на швидкість інтенсивного випаровування крапель рідин : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Загородня О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 124л. + Додаток: л. 121 - 124. – Бібліогр.: л. 111 - 121
308756
  Загородня Ольга Анатоліївна Вплив зовнішніх умов на швидкість інтенсівного випаровування крапель рідин : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Загородня О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
308757
  Голюк Вікторія Ярославівна Вплив зовнішніх факторів на авливно-енергетичний комплекс України : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Голюк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 196 л. – Бібліогр.: л.179-196
308758
  Олефір В.К. Вплив зовнішніх факторів на кон"юнктуру внутрішнього ринку агропродовольчих товарів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 143-155 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
308759
  Синиця Н. Вплив зовнішніх факторів на організацію та розвиток бібліотек в умовах ОТГ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 8-10


  Розвиток бібліотек в умовах ОТГ. Зовнішні фактори впливу – це умови і фактори, які організація чи установа не може змінити,
308760
  Голюк Вікторія Ярославівна Вплив зовнішніх факторів на паливно-енергетичний комплекс України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Голюк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
308761
  Богомазова В.М. Вплив зовнішніх факторів на соціально-економічний розвиток України в середньостроковій перспективі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 3-12.
308762
  Федуняк С. Вплив зовнішніх чинників на процес консолідації української нації // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 58-66.
308763
   Вплив зовнішніх чинників на стан вугільної речовини / О.В. Бурчак, М.А. Прімін, І.В. Недайвода, Ю.А. Сєріков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 97-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
308764
  Вінніченко Катерина Леонідівна Вплив зовнішніх чинників на структуру та властивості поверхневого шару невпорядкованих систем : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Вінніченко Катерина Леонідівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 119 л. – Бібліогр.: л.107 - 119
308765
  Вінніченко Катерина Леонідівна Вплив зовнішніх чинників на структуру та властивості поверхневого шару невпорядкованих систем : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Вінніченко К.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
308766
  Яковенко О.С. Вплив зовнішніх чинників на формування фізичних властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Яковенко Олена Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 213 арк. – Додатки: арк. 195-213. – Бібліогр.: арк. 10-14, 175-194 та в додатках: арк. 209-213
308767
  Яковенко О.С. Вплив зовнішніх чинників на формування фізичних властивостей полімер-вуглецевих нанокомпозитів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Яковенко Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
308768
  Шевченко В. Вплив зовнішніх шоків на транзитивні економіки в умовах міжнародної фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються зміст зовнішніх шоків та їх передача до національних фінансових систем, поширення фінансових криз. Аналізуються канали впливу зовніщніх фінансових шоків на українську економіку в умовах сучасної сучасної глобальної фінансової ...
308769
  Панченко В.В. Вплив зовнішнього державного боргу на економічну систему різних країн // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 314-319. – ISSN 2222-4459
308770
  Панченко В.В. Вплив зовнішнього державного боргу на економічну систему різних країн // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 314-319. – ISSN 2222-4459
308771
  Лакоза І. Вплив зовнішнього збурення на властивості розв"язків рівняння гармонійних коливань з імпульсною дією / І. Лакоза, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-25. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено властивості розв"язків рівняння гармонійних коливань при наявності довготривалих (у часі) зовнішніх сил імпульсної природи в залежності від величин імпульсної дії. Отримано умови збільшення (зменшення) амплітуди коливань та умови існування ...
308772
   Вплив зовнішнього магнітного поля на ВАХ високотемпературного джозефеонівського контакту / О.М. Іванюта, М.І. Курочка, О.В. Прокопенко, В.І. Толкачов, О.С. Юдіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 291-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано пряме експериментальне підтвердження зміни критичної густини струму за рахунок зовнішнього магнітного поля Показано, що керуючи полярністю та амплітудою струму, що протікає крізь контакт, можна підвищити критичну густину струму. Вивчено вплив ...
308773
  Зузук Ф.В. Вплив зовнішнього середовища на поширення сечокам"яної недуги серед населення світу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 17-22 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
308774
  Ганжа Б.О. Вплив зовнішнього середовища на функціонування неформального сектору економіки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 39-44. – ISSN 2309-1533
308775
  Нескородєв С. Вплив зовнішньоекономічних відносин "середній" цикл національної економіки в 1998 - 2010 роках : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 33-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
308776
  Троян Володимир Михайлович Вплив зовнішньоекономічних зв"язків на розвиток підприємства в Україні : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Троян Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 252л. – Бібліогр.:л.238-252
308777
  Близнюк В.В. Вплив зовнішньоекономічних процесів на потенціал соціально-економічних змін в Україні / В.В. Близнюк, Я.І. Юрик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 24-30. – ISSN 2306-6814
308778
  Грицьких І.В. Вплив зовнішньоекономічного фактора на розвиток демократії в Німеччині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 129-132. – (Історія ; вип. 63/64)


  Показано вплив зовнішньої політики на процеси демократизації внутрішнього життя Німеччини.
308779
  Абакуменко О.В. та інші Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економіку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 45-51. – ISSN 2306-6814
308780
  Куреда Н.М. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку України / Н.М. Куреда, С.О. Корінний // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 48-52. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
308781
  Тубальцева В. Вплив зовнішньої політики антитероризму на релігійну та культурну толерантність американського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 182-183


  The article is dedicated to the problems of antiterrorism policy impact on cultural and religious tolerance in American society towards Islamic community. The US policy of antiterrorism plays the key role in forming public opinion against Muslim ...
308782
  Ладний Ю.А. Вплив зовнішньої політики США Дж. У. Буша (2001-2009 рр.) на світову систему міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 198-203. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
308783
  Стаканов Р.Д. Вплив зовнішньої трудової міграції на економічний розвиток України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 76-82.
308784
  Руденко Н.В. Вплив зовнішньої трудової міграції на розвиток національних ринків праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 136-142


  Розглядаються сутність та чинники зовнішньої трудової міграції. Особливу увагу приділено позитивним і негативним наслідкам впливу трудової міграції на розвиток ринку праці в Україні.
308785
  Горин І.В. Вплив зонування території на цінову політику на ринку нерухомості м. Львова // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 192-195. – ISBN 978-966-285-361-2
308786
  Венгер А Т. Вплив зростання державного боргу на конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 224-232


  Розглянуто теоретико-методологічні підходи до аналізу наслідків впливу державного боргу на економіку країни. Досліджено взаємоз"язок між державним боргом та конкурентоспроможністю національної економіки, зокрема у розрізі індексу глобальної ...
308787
  Фролов С.М. та інш. Вплив зростання зовнішнього боргу на економічний та інвестиційний розвиток України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 98-104. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
308788
   Вплив зрошення на показники стану родючості чорноземів південних Нижньодністровської зрошувальної системи / О.І. Цуркан, Я.М. Біланчин, Г.С. Сухорукова, М.Й. Тортик // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 60-68 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
308789
  Шищенко П.Г. Вплив зрошення на природне середовище степового Криму / П.Г. Шищенко, І.К. Супряга, В.Ф. Сірик // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 68-71. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 28)
308790
  Юштяк Я. Вплив зрошення на радіаційний баланс виноградників // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 3-8 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географії ; Вип. 13)
308791
  Панасенко Б.Д. Вплив зрошення на фізичні властивості грунтів рисових полів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 77-80 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 20)
308792
   Вплив зрошування стічними водами свинокомплексу на властивості чорнозему типового / С.В. Канівець, О.Є. Орел, В.Г. Десенко, Ю.В. Залавський, О.В. Поляков // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
308793
  Патон Е.О. Вплив зсідальних напруг на міцність зварних конструкцій / Е.О. Патон. – К., 1937. – 148с.
308794
  Лаврухін А. Вплив І.Канта на феноменологію Е.Гусерля // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.109-124. – ISSN 0235-7941
308795
  Титар О.В. Вплив ідеалізму Ф. Шеллінга на філософію Й. Шада // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 167-172. – ISBN 978-966-285-527-2
308796
  Маланчук Н.І. Вплив ідеального газу на часткове термічне проковзування тіл з регулярним рельєфом поверхонь / Н.І. Маланчук, К.А. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджено часткове термічне фрикційне проковзування двох пружних тіл, поверхня одного з яких має регулярний рельєф, з урахуванням термоопору та тиску газу, що заповнює інтерфейсні зазори. У якості фізичної моделі міжконтактного газу вибрано ідеальний ...
308797
  Андрійко О.Ф. Вплив ідеї живого права на американську правову доктрину // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 237-241. – ISBN 978-966-301-172-1
308798
  Шимон С. Вплив ідеї моральності на розвиток цивільного права та формування змісту цивільно-правових норм // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-83.
308799
  Галецький Я.П. Вплив ідеї соборності на сучасну соціально-правову дійсність // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7777-14-3
308800
  Саноцька Н. Вплив ідей А. Шопенгауера на філософські концепції творчості XX ст. (Наукове повідомлення) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 130-132. – ISSN 0321-0499
308801
  Тесцова О. Вплив ідей Василя Сухомлинського на розвиток педагогічної науки // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 21-22
308802
  Павлик Н. Вплив ідей давньоіндійської філософії на світогляд А. Шопенгауера // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 13-15. – ISBN 978-966-285-491-6
308803
  Кукшнікова С.В. Вплив ідей екзистенціаліцзму на гуманізацію в управлінні інноваційними процесами в закладах освіти // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 39. – С. 186-194. – ISSN 2077-7450
308804
  Мойсей А. Вплив ідей європейської етнопсихологічної школи на румунських дослідників Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 83-87
308805
  Ходченко О.В. Вплив ідей західної економічної думки на ліберальні реформи в кредитній системі Росії та України в другій половині ХІХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 79-92. – ISSN 0320-4421
308806
  Мірошниченко Г. Вплив ідей М. Х. Бунге (1823-1895) на розвиток і вдосконалення університетської освіти // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 35-39
308807
  Томюк Н.І. Вплив ідей Німецького Просвітництва та Класичної філософії на становлення персоналізму Бордена Паркера Боуна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 153-163. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
308808
  Туган-Барановський Вплив ідей політичної економії на природознавство та філософію / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 443-450. – ISBN 966-346-208-6
308809
  Легкоступ А.І. Вплив ідей Просвітництва на аграрне життя англійців // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 27-33. – ISSN 1728-3671
308810
  Проданюк Ф.М. Вплив ідей Реформації на формування суспільно-політичних та морально-етичних поглядів Станіслава Оріховського // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 89-90
308811
  Рудик С.К. Вплив ідей С.С. Євсеєнка на військового хірурга І.О. Поваженка : до 115-ї річниці професора Івана Поваженка / С.К. Рудик, М.М. Стегней, О.Б. Глухий // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 237. – С. 21-25. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
308812
  Чуйко І.С. Вплив ідей Тараса Шевченка на формування світогляду та громадсько-плітичну діяльність Євгена Олесницького (1860-1917) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 74-76. – ISSN 1810-2131
308813
  Сіромська Г. Попович Вплив ідей Фрідріха Ніцше на філософію Дмитра Донцова // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 20-22. – ISBN 978-966-285-572-2
308814
  Раджабова Сабіна Вплив ідентифікації на формування глибинно-психологічного змісту психіки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 153-156. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
308815
  Бубенок О.Б. Вплив ідеології давніх іранців на поховальні традиції слов"ян // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 29-41. – ISSN 1608-0599
308816
  Шачковська Л. Вплив ідеології масонства на Кирило-Мефодіївське товариство // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 43-44
308817
  Волік К.Ю. Вплив ідеології на сприйняття суспільством державної іміджевої політики // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 163-164
308818
  Вернигора Н.М. Вплив ідеології на формування кількісних і якісних показників книжкового репертуару для дітей у ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 117-120


  У статті розглянуто ідеологічний тиск на українську книжку для дитячої аудиторії в ХХ столітті. Наведено низку документів, що засвідчують процес використання літератури для дітей як підґрунтя для ідеологічного формування людини радянського типу. ...
308819
  Романенко О.М. Вплив ідеології на формування політичних поглядів особистості // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 195-196
308820
  Внучко С.М. Вплив ідеології на формування світогляду особистості // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 162-163
308821
  Мовчан Микола Петрович Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФПН в євроатлантичному просторі у 1991 - 2003 р.р. (За матеріалами мас- медіа Франції та ФРН) : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Мовчан Микола Петрович; КНУТШ. – Київ, 2004. – 253 л.
308822
  Мовчан Микола Петрович Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФПН в євроатлантичному просторі у 1991 - 2003 р.р. (За матеріалами мас- медіа Франції та ФРН) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Мовчан М.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
308823
  Стребкова Ю. Вплив ідеології сексизму на деформацію образу здорової жінки в українському сьогоденні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 294-297. – ISBN 978-966-439-357-4
308824
  Фатхутдінова І.В. Вплив ідеологічного апарату примусу на роль української жінки у сфері сімейно-шлюбних відносин в період соціально-політичних потрясінь // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2015. – № 2 (5). – С. 101-124. – ISSN 2311-8822
308825
  Разживін В.М. Вплив ідеологічного фактора на висвітлення українсько-російських взаємин в історичних повістях 20-30-х років XX століття // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 133-137. – (Філологічні науки ; № 1)


  Статтю присвячено дослідженню історичної прози 20-30-х років минулого століття. У ній розглянуто питання висвітлення українсько-російських стосунків у тогночасній історичній повісті. Поставлена проблема розглядається на матеріалі творів Г. Бабенка, Я. ...
308826
   Вплив ізовалентного заміщення атомів а- позиції на будову одношарових індатів типу AIILNINO4 / Л.В. Томазенко, Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.В. Тимошенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 81
308827
   Вплив ізовалентного заміщення атомів лантану в BaLa4Ti4O15 на будову його шаруватої перовськітоподібної структури / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, М.В. Тимошенко, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 3. – С. 104-109. – ISSN 1025-6415
308828
   Вплив ізовалентного заміщення атомів скандію на будову Srndsc1-Xinxo4 / Л.В. Томазенко, Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.В. Тимошенко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 61
308829
   Вплив ізолятів ВЖМК (Pоtуvirus) на процес росту та розвитку рослин квасолі / Н.О. Капустіна, Ю.В. Загородній, О.В. Молчанець, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-57. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено біологічні властивості двох ізолятів вірусу жовтої мозаїки квасолі, виділених з інфікованих рослин квасолі. Показано, що вірусна інфекція значно змінює фізіологічний стан рослин та впливає на процес бульбашкоутворення.
308830
  Кир"яченко Сергій Сергійович Вплив ізолятів ВТМ на організми та клітини різного походження : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Кир"яченко Сергій Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 137 л. – Бібліогр.: л.117-137
308831
  Кир"яченко С.С. Вплив ізолятів ВТМ на організми та клітини різного походження : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.06. / Кир"яченко С.С.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: с. 15
308832
  Конончук Г.Л. Вплив ізотопного складу суміші на частоту міжмодового биття He-Ne лазера // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 337-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Найвища чутливість частоти міжмодового биття до зміщення частоти генерації в квазіізотропному резонаторі забезпечується моноізотопною сумішшю. Крутизна характеристики та обсолютне значення частоти биття залежать від температури середовища.
308833
  Винославська О. Вплив ІКТ на самоорганізацію та саморозвиток особистості // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 87-98. – ISSN 1682-2366


  У статті описується методика дослідження особливостей впливу інформаційно-комунікаційних технологій на самоорганізацію і саморозвиток особистості.
308834
  Ковальчук Т.Г. Вплив іміджу та репутації на діяльність підприємства в умовах глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 377-381. – ISSN 2222-4459
308835
  Клим Р. Вплив іммігрантської колонізації на економічний розвиток у київській сотні (кінець ХVII - початок XVIII ст.) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.60-67. – ISSN 0869-3595
308836
  Оврамець М.А. Вплив імміграції на соціальну структуру та політичну еволюцію країн ЄС // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 205-209. – ISSN 2226-3209
308837
  Шваб А. Вплив імміграційної політики європейських країн на характер та динаміку міграційних процесів у Польщі в 1918-1931 рр. // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 148-155. – ISSN 2305-9389
308838
  Письменецька І. Вплив іммобілізації та депротеїнізіції плазми крові на спектр вільних олігосахаридів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-29. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Досліджено можливість відновлення спектру вільних олігосахаридів плазми крові при іммобілізації її на хроматографічному папері для транспортування у сухому стані. Після іммобілізації не вдалось отримати спектр вільних олігосахаридів адекватний спектру ...
308839
   Вплив іммобілізаційного стресу на морфофункціональні зміни клітин преоптичного ядра гіпоталамуса щурів на різних стадіях естрального циклу / А. Пустовалов, М. Матвієнко, І. Балла, А. Безлюдна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що клітини преоптичного ядра гіпоталамуса щурів по-різному реагують на вплив іммобілізаційного стресу. Морфометричні параметри нейроцитів продемонстрували підсилення синтетичних процесів. Натомість, у астроцитах функціональна активність ...
308840
   Вплив іммобілізованих на аеросилі саліцилальімінатів металів та нанокомпозитів фулерену С60 на функціональну активність перитонеальних макрофагів мишей / О.С. Дворщенко, Г.В. Діденко, О.А. Голуб, В.К. Позур, Ю.І. Прилуцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-148. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Вивчався вплив комплексів саліцилальімінів та нанокомпозитів фулерену С[нижній індекс 60] на перитонеальні макрофаги. Показано, що рівень НСТ-тесту залежить від природи носія і від координаційного металу.
308841
  Стецько М.В. Вплив імовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 88-100 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
308842
  Борт О. Вплив імперативних норм на статут договірного зобов"язання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 151-154
308843
  Хрущ Ю.М. Вплив імперіалістичної інтеграції на становище трудящих в Західній Європі / Ю.М. Хрущ. – К, 1965. – 32с.
308844
  Бульвінський А.Г. Вплив імперської державної традиції на модернізаційні процеси у сучасній Росії // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 49-71
308845
  Бульвінський А.Г. Вплив імперської державної традиції на перебіг політичного процесу в Росії // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 6-18. – ISBN 978-966-02-8033-5
308846
   Вплив імплантації NeuroGelTM в асоціації з ксеногенними стовбуровими клітинами кісткового мозку на відновлення рухової функції задньої кінцівки щура після спінальної трав / В.І. Цимбалюк, В.В. Медведєв, О.А. Рибачук, В.І. Козявкін, Н.Г. Драгунцова // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 6 (84). – C. 13-19. – ISSN 2224-0713
308847
  Білоусов І.В. Вплив імплантації іонів Со[верхній індекс +] в кремній на формування силіциду кобальту / І.В. Білоусов, В.В. Ільченко, Г.В. Кузнецов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 382-389. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено результати експериментальних досліджень впливу попередньої іонної імплантації Со[верхній індекс +] в кремній на формування епітаксіальних шарів силіциду кобальту CoSi[нижній індекс 2]. Показано, що попередня імплантація іонів Со[верхній індекс ...
308848
  Лазебна І.В. Вплив імпорту та експорту на розвиток внутрішнього ринку України в умовах членства в СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 68-73


  В статті розкрито вплив експортно-імпортних операцій зі споживчими товарами на розвиток внутрішнього ринку. Визначено позитивні та негативні наслідки членства України в СОТ, та її вплив на експортоорієнтовані ринки. Також досліджено роль іноземних ...
308849
  Бородін В.А. Вплив імпульсної дії на асимптотичні властивості розв"язків диференціальних рівнянь з імпульсною дією / В.А. Бородін, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про існування таких значень імпульсної дії, за яких дане диференціальне рівняння n-го порядку (n>2) з імпульсною дією у фіксовані моменти часу має pT-періодичний (p [належить] N) розв"язок, початкові умови якого збігаються з наперед ...
308850
   Вплив імунізації на гіпоталамо-тироїдний комплекс птахів / О. Горелікова, М. Дзержинський, А. Пустовалов, А. Тормасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-11. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  При вивченні впливу імунізації на гіпоталамо-тироїдний комплекс птахів Gallus domesticus 5-тижневого віку було встановлено, що імунізація призводить до активації як паравентрикулярного ядра гіпоталамуса, так і щитовидної залози нестатевозрілих птахів; ...
308851
  Пустовалов Андрій Сергійович Вплив імунізації, введення мелатоніну, серотоніну та епіфізектомії на гіпоталамо-гонадну систему птахів (гістофізіологічний аналіз) : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11. / Пустовалов А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 160л. – Бібліогр.: л. 132-160
308852
  Пустовалов Андрій Сергійович Вплив імунізації, введення мелатоніну, серотоніну та епіфізектомії на гіпоталамо-гонадну систему птахів (гістофізіологічний аналіз) : Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.11 / Пустовалов А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
308853
   Вплив імунізації, мелатоніну та серотоніну на функціональну активність нейроцитів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса та пінеалоцитів / А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський, О.С. Мацюх, Н.В. Дзюбенко, І.О. Фролкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Показано на 5-тижневих самцях Gallus domesticus, що епіфіз пригнічує синтетичну активність нейроцитів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса, а імунізація, як і одночасне введення мелатоніну та серотоніну, - синтетичну активність пінеалоцитів. ...
308854
  Цимбалюк О. Вплив імуноактивної субстанції лейкоцитів на скорочувальні білки серцевого м"яза / О. Цимбалюк, Т. Давидовська, Л. Холодна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-14. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив фактора перенесення імунної реактивності до корпускулярних антигенів Staphylococcus aureus на АТФазну активність і реакцію суперпреципітації актоміозину серцевого м"яза. Одержані результати експериментальних досліджень указують на ...
308855
   Вплив імунокоректорів тимусного походження на функціональний стан і гуанілатциклазну активність лімфоцитів селезінки при сенсибілізації й анафілактичному шоці : біологія / І.В. Чорна, С.В. Демидов, О.І. Александрова, Н.М. Дергай // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 20-23 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
308856
   Вплив імуномодуляторів на вміст циклічних нуклеотидів у лімфоїдних клітинах щурів за умов дії радіації / О. Богданова, К. Прокопова, Л. Кузьменко, Л. Гавриш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-51. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що опромінення щурів у дозах 0,25-1,0 Гр викликало різноспрямовані зміни вмісту циклічних нуклеотидів у клітинах селезінки й тимусу щурів. Уведення сквалену та циклоферону призводило до різних змін досліджуваних показників у клітинах ...
308857
   Вплив імуномодуляторів на репарацію ДНК лімфоцитів селезінки при вакцинації БЦЖ : біологія / С.В. Демидов, О.М. Васильєв, І.В. Чорна, С.М. Чорненька, О.І. Олександрова, Н.М. Дергай // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 54-57 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
308858
   Вплив імуномодуляторів на систему циклічних нуклеотидів у лімфоцитах селезінки при вакцинації БЦЖ : біологія / С.В. Демидов, І.В. Чорна, О.І. Олександрова, Н.М. Дергай // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 57-60 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
308859
  Дунаєвська О.Ф. Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення : Дис. ... канд. біологічних наук. Срец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Мін-во аграрної політики; Держ. агроекологічний ун-т; Дунаєвська О.Ф. – Житомир, 2006. – 201л. + Додатки: л.185-201. – Бібліогр.: л.150-184
308860
  Дунаєвська О.Ф. Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення : атореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.11 / Дунаєвська О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
308861
  Харламова Г.О. Вплив інвестицій на економічне зростання : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 57-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
308862
  Кукіна Н. Вплив інвестицій на експортний потенціал країни // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 219-228. – ISSN 2410-0919
308863
  Цісецький О. Вплив інвестицій на зайнятість населення // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 121-124. – ISBN 966-654-173-4
308864
  Резнік Н.П. Вплив інвестицій на конкурентоспроможність вітчизняної продукції АПК на світовому агропродовольчому ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 103-107
308865
  Нагула Р.О. Вплив інвестицій на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 62-67. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
308866
  Карпінський Р. Вплив інвестицій на підвищення конкурентоспроможності економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 17-22
308867
  Карпінський Р. Вплив інвестицій на підвищення конкурентоспроможності економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 20-24


  У статті розглядаються основні напрями впливу інвестицій на підвищення конкурентоспроможності економіки. The article views the guidelines of the investment impact on the eco­nomic competitive growth.
308868
  Янишин Я. Вплив інвестицій на розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств / Я. Янишин, М. Сторонський, І. Лаврів // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 121-126 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-3627
308869
  Гинда О. Вплив інвестицій у розвиток людського потенціалу на ефективність економіки України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 108-116. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
308870
  Плахтій М.О. Вплив інвестиційних процесів на економічний розвиток регіону : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 54-61. – Бібліогр.: 5 назв
308871
  Вишивана Б. Вплив інвестиційних процесів на економічний розвиток регіону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 479-485. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
308872
  Семенов А.Г. Вплив інвестиційних процесів на інтеграцію України в ЄС / А.Г. Семенов, М.О. Панкова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 225-232. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
308873
  Топалов С.А. Вплив інвестиційно-інноваційних процесів на підвищення продуктивності праці на промислових підприємствах / С.А. Топалов, Д.Ю. Топалова // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 135-142 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
308874
  Лихолат С.М. Вплив інвестиційного іміджу на розвиток економіки України / С.М. Лихолат, Л.М. Копач // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 359-360. – ISBN 5-7763-2435-1
308875
  Левицький В.В. Вплив інвестиційного процесу на соціально-економічну стійкість підприємства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 72-78. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215
308876
  Ульяницька О.В. Вплив інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено чинник впливу інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів та інтенсифікацію виробництва конкурентоспроможної продукції суб"єктами всіх форм господарювання.
308877
  Ульяницька Ольга Василівна Вплив інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено чинник впливу інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів та інтенсифікацію виробництва конкурентоспроможної продукції суб"єктами всіх форм господарювання.
308878
  Гордей О.Д. Вплив інвестиційної діяльності на рівень суспільного добробуту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-8. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні показники рейтингу інвестиційної привабливості держави та регіонів. Характеризується інвестиційна діяльність в Україні. Зазначені можливості зростання інвестиційної діяльності та суспільного добробуту. In the article the ...
308879
  Діденко Ярослав Олександрович Вплив інвестування на зайнятість у перехідній економіці : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко Я.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
308880
  Діденко Ярослав Олександрович Вплив інвестування на зайнятість у перехідній економіці : Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко Я. О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 221л. + Додатки: л.213-221. – Бібліогр.: л.191-212
308881
  Масюк А.І. Вплив інгібіторів транскрипції і трансляції на секрецію жовчних кислот / А.І. Масюк, С.П. Весельський, Т.В. Масюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 92-94. – (Біологія ; Вип. 25)


  Вивчали секрецію жовчних кислот за умов пригнічення транскрипції і трансляції в гепатоцитах. Встановлено, що пригнічення біосинтезу білка різними інгібіторами призводить до однакових змін жовчоутворювальної функції печінки - пригнічує її, але ...
308882
  Литвиненко О.Д. Вплив індивідно-психологічних властивостей та окремих потенціалів на систему адаптивностей як цілісний конструкт адаптаційного потенціалу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 95-104. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
308883
  Бойко Ж.Б. Вплив індивідуальних відмінностей студентів на успішність оволодіння іноземною мовою // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 43-49. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
308884
  Гвоздій С.П. Вплив індивідуальних особливостей майбутніх учителів на готовність до навчання школярів основам безпечної поведінки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 24-27. – Бібліогр.: 5 назв
308885
  Волков Д.С. Вплив індивідуально-типологічних властивостей на продуктивність інтелекту / Д.С. Волков, С.В. Ноздрін // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 44-51. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
308886
  Берегова Г.І. Вплив індивідуальної синергії продавця на ефект виторгу / Г.І. Берегова, В.Н. Гладунський // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 126-131 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
308887
  Солдатенко О.В. Вплив Індії на політичне становище у малих країнах Південної Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 501-508
308888
  Щербаков Я. Вплив індо-буддійської культури на ґенезу драми Цзацзюй та мотивів у фабулі драми


  Статтю присвячено проблемі впливу індійської культури та буддизму на формування драматургії в Китаї, лаконічно розглянуто історію дослідження драматургії в Китаї, різні точки зору на формування драми Цзацзюй, розглянуто вплив індо-буддійської культури ...
308889
  Родніченко А.Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну імунну відповідь у мишей ліній C57B1/6 та BALB/c різного віку : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Родніченко Анжела Євгенівна ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ". – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 180-216
308890
  Родніченко А.Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну імунну відповідь у мишей ліній C57B1/6 та BALB/c різного віку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Родніченко Анжела Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
308891
   Вплив індукторів інтерферону на активність 2",5"-олігоаденілатсинтетази в лімфоцитах щурів за умов дії трансформованого середовища / Л. Остапченко, В. Чайка, К. Лаврова, І. Компанець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-36. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що біологічно активні препарати на базі індукторів інтерферону стимулюють активність 2",5"-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах тимусу щурів, що свідчить про посилення компенсаторних реакцій імунної системи у відповідь на дію ...
308892
  Цимбал Д.О. Вплив індукції стресу ендоплазматичного ретикулуму в клітинах гліоми U87 з пригніченою ендорибонуклеазною функцією ERN1 на експресію транскрипційних факторів E2F8, TBX3, EPAS1, ATF3, FOXF1 та HOXC6 / Д.О. Цимбал, К.І. Кубайчук, О.Г. Мінченко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 92-92
308893
  Шевченко М.О. Вплив індустрії хай-тек на гуманітарію // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 58-62
308894
  Антончук Д.І. Вплив інновацій на економічне зростання держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 139-141
308895
  Єфіменко О.Р. Вплив інновацій на нотаріальне посвідчення правочинів зі встановленням речових прав в Україні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 20-24


  У статті аналізується вітчизняна та зарубіжна ситуація щодо місця технологічних іннова- цій в нотаріаті та їх вплив на нотаріальне посвідчення правочинів зі встановленням речових прав. Окрему увагу приділено питанню збереження актуальності нотаріату як ...
308896
  Фарат О. Вплив інновацій на підвищення конкурентоспроможності економіки України / О. Фарат, М. Хамець // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 19-24. – (Економічні науки ; Вип. 4)
308897
  Доценко Г.Є. Вплив інновацій на підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 25-29
308898
  Кундеус І.І. Вплив інновацій на розвиток економічних систем // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 83-86. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
308899
  Карпіловська Є. Вплив інновацій на стабільність мовної системи: регулятори системної рівноваги // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 264-285. – ISBN 978-966-02-4860-1
308900
  Карпіловська Є.А. Вплив інновацій на стабільність мовної системи: регулятори системної рівноваги // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 148-158. – ISSN 0027-2833
308901
  Васильєв О.В. Вплив інновацій на формування доданої вартості в економіці / О.В. Васильєв, А.І. Німкович // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 5-10. – ISSN 2415-2456
308902
  Клапків Ю.М. Вплив інновацій та окремих елементів цифрового суспільства на процес креації вартості цифрової послуги // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 2076-4561
308903
  Кучер Т.Л. Вплив інноваційних інструментів фінансового ринку України на трансформацію заощаджень в інвестиції // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 92-104. – ISSN 2310-9734
308904
  Борзенко О.П. Вплив інноваційних навчальних технологій на мотиваційний процес заохочення викладача іноземної мови до професійного розвитку // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 43-46. – ISBN 978-966-698-283-7
308905
  Хімченко А. Вплив інноваційних процесів на економіку України та вітчизняні корпорації / А. Хімченко, О. Татаренко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 59-63. – ISSN 1728-9343
308906
  Дехтяр Н.А. Вплив інноваційних технологій на розвиток світового ринку туристичних послуг // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 37-43. – ISSN 1683-1942
308907
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
308908
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
308909
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
308910
  Меренкова О.В. Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – ISSN 1993-6788
308911
  Меренкова Ольга Віталіївна Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 234-240. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядається процес виявлення додаткових фінансових потоків у комерційних банках внаслідок реалізації інвестиційних проектів із впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів.
308912
  Фарат А.В. Вплив інноваційно-інвестиційних процесів на розвиток пріоритетних галузей України // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (69). – С. 22-27. – ISSN 1683-1942
308913
  Романко О.П. Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності на регіональну конкурентоспроможність / О.П. Романко, І.Р. Боднарук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 181-188. – ISSN 2222-4459
308914
  Шира Т.Б. Вплив інноваційно-технологічного потенціалу підприємства на конкурентоспроможність інноваційного продукту : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 43-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
308915
  Ладонько Л.С. Вплив інноваційного потенціалу на ефективність функціонування національної інноваційної системи / Л.С. Ладонько, Н.В. Ткаленко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 69-75
308916
  Гладинець Н. Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток регіону // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 30-34. – ISSN 1993-0259
308917
  Ситницький М.В. Вплив інноваційного потенціалу на стратегічну гнучкість підприємства // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-47.
308918
  Каткова Н.В. Вплив інноваційної активності підприємств на основі показника соціально-економічного розвитку України / Н.В. Каткова, С.М. Марущак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 178-182. – (Економічні науки ; № 3, т. 2). – ISSN 2226-9150
308919
  Мицюк С. Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається необхідність впровадження інноваційної моделі розвитку держави. Досліджується вплив інноваційної діяльності на підвищення конкурентоспроможності економіки України. В статье рассматривается необходимость внедрения инновационной ...
308920
  Костенко Т.О. Вплив інноваційної діяльності на продуктивність праці на підприємствах цукрової галузі // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 102-112. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362


  Систематизовано основні причини скорочення виробництва цукру та основні фактори кризового стану цукрової галузі України. Проаналізовано динаміку продуктивності праці підприємств цукрової галузі протягом 2003–2012 рр. Зроблено попарні порівняння ...
308921
  Костецький В. Вплив інноваційної діяльності суб"єктів господарювання на інноваційний розвиток економіки держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 132-144 : рис. – Бібліогр.:11 назв. – ISSN 1818-5754
308922
  Мірошниченко Т.М. Вплив інноваційної та наукової діяльності на економічний розвиток України в контексті реалізації її освітньої політики: методика оцінювання / Т.М. Мірошниченко, Є.Б. Фрунт, О.В. Ханова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 93-102. – ISSN 2222-4459
308923
  Марасюк С.С. Вплив іноетнічного чинника на етнонаціональне самовизначення українського народу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 42-45. – ISSN 2077-1800
308924
  Івасів І. Вплив іноземних банків на банківську систему України / І. Івасів, Р. Корнилюк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 84-91 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
308925
  Циганов С.А. Вплив іноземних банків на конкурентне середовище в країнах із трансформаційною економікою / С.А. Циганов, Н.В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 116-127. – Бібліогр.: 18 назв.


  In this paper internalization and globalization of finance markets regularities are reviewed. Problems and perspectives of further development of internation banking activities and its influence on the competition in countries with transitional economy ...
308926
  Корнилюк Р. Вплив іноземних банків на розвиток кредитного ринку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 50-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
308927
  Сенищ П. Вплив іноземних банківських інвестицій на підвищення рівня життя населення України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 46-54. – ISSN 1818-5754
308928
  Перенчук О. Вплив іноземних інвестицій на включення національної економіки у світове господрство // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 98-103. – ISSN 1818-2682
308929
  Дірко А.А. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток країни-реціпіента // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.186-194. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
308930
  Затонацька Т.Г. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток країни : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 43-44.
308931
  Йосипенко О.А. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 214-218. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
308932
  Гайдуцький А.П. Вплив іноземних інвестицій на конкурентоспроможність економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 56-58. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні питання залучення іноземних інвестицій в економіки країн світу, місце та роль іноземного капіталу в розвитку країн-реципієнтів та формування їх конкурентоспроможності. Узагальнюються позитивні й негативні аспекти впливу іноземного ...
308933
  Николайчук О.М. Вплив іноземних інвестицій на рівень життя населення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 159-163. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
308934
  Нямещук Г.В. Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Нямещук Г. В.; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 203 л. + Додатки: л. 173-182. – Бібліогр.: л. 183-203
308935
  Нямещук Г.В. Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02. / Нямещук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
308936
  Степаненко А. Вплив іноземних фінансово-кредитних установ на національну банківську систему : фінанси. податки. кредит / А. Степаненко, І. Чамара // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 60-67. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
308937
  Опанасенко Є.Б. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 162-163
308938
  Гаврилко П.П. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України / П.П. Гаврилко, М.Ю. Лалакулич, Л.М. Шелемон // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 20-24
308939
  Дацій О.І. Вплив іноземного капіталу на економіку, що приймає // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 23-28. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
308940
  Диба М.І. Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні / М.І. Диба, Є.С. Осадчий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 35-46
308941
  Чуб О. Вплив іноземного капіталу на ефективність банківської системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 4 (158). – С. 56-61
308942
  Філонова І.Б. Вплив іноземного капіталу на конкурентне середовище національного ринку банківських послуг / І.Б. Філонова, М.Л. Лапішко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 53-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
308943
  Богма С.Д. Вплив іноземного капіталу на конкуренцію в банківському секторі України / С.Д. Богма, Я.О. Гусєв // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 1 (32). – С. 71-76
308944
  Фурман С.С. Вплив іноземного капіталу на модернізацію вітчизняної економіки в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 124-136. – ISSN 0320-4421
308945
  Циганов С.С. Вплив іноземного капіталу на реформування банківських систем у трансформаційних економіках // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 142-146
308946
  Кириченко М.М. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 9-15. – Бібліогр.: на 11 пунктів
308947
  Гусев Я.О. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 99-105. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215


  Проведено оцінку впливу іноземного капіталу на розвиток банківського ринку в умовах фінансової кризи.
308948
  Ткаченко Н.В. Вплив іноземного капіталу на розвиток страхової системи України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 115-121.
308949
  Соколова О.Б. Вплив іноземного капіталу на стійкість банківської системи України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 60-63.
308950
  Гончарова Наталія Миколаївна Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзитивною економікою : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Гончарова Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 12 назв
308951
  Гончарова Н.М. Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзитивною економікою : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Наталія Миколаївна Гончарова; КНУТШ. – Київ, 2007. – 265л. – Додатки л.206-265. – Бібліогр.: л.191-205
308952
  Волос О. Вплив іноземної міграції на господарський розвиток краю в XIX столітті (на прикладі Миколаївщини) // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 70-79. – ISBN 978-617-689-214-4
308953
   Вплив інокуляції насіння азотфіксуючими мікроорганізмами на ріст і розвиток рослин люцерни / Н.А. Воробей, С.Я. Коць, О.В. Пацко, Т.В. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-33. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено мікровегетаційні дослідження щодо використання для стимуляції росту рослин люцерни моно- та бінарних інокулятів, створених на основі бульбочкових бактерій і водорості. Одержані результати свідчать про необхідність підбору найефективніших ...
308954
  Погоріла Л.Г. Вплив інокуляції насіння на посівні якості сої // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 206-215 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
308955
   Вплив інокуляції фосфатмобілізувальними препаратами на лектинову активність в рослинах озимої пшениці за інфікування збудником церкоспорельозу / О. Панюта, В. Белава, Л. Токмакова, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-64. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміну активності лектинів у рослинах озимої пшениці, інокульованих мікробними препаратами з фосфатмобілізувальною здатністю, за інфікування збудником церкоспорельозу. Changes in lectin activity in winter wheat plants treated with microbe ...
308956
  Залоїло О.В. Вплив інсектициду Банкол на грунтові мікроорганізми циклу азоту / О.В. Залоїло, Л.П. Бучацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 133-135. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив інсектициду Банкол на чисельність мікроорганізмів та на вміст нітратів і нітритів у ґрунті. Встановлено, що при внесенні препарату Банкол у дозах 0,0006 та 0,006 г на 3 кг ґрунту не спостерігається негативного впливу на чисельність ...
308957
  Канавець М.В. Вплив інститутів громадянського суспільства на ефективність державного управління у сфері економічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 25-31. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено характер та механізм впливу інститутів громадянського суспільства на ефективність державного управління у сфері економічної безпеки. В межах проведеного дослідження проаналізовано сутність понять "національна безпека", "економічна ...
308958
  Костенко А.М. Вплив інститутів громадянського суспільства на євроінтеграційні процеси України : монографія / А.М. Костенко ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 410, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 328-368. – ISBN 978-966-657-752-1
308959
  Луцишин Г. Вплив інститутів громадянського суспільства на процес національної консолідації в сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 22-32
308960
  Кашпур А.М. Вплив інститутів громадянського суспільства на удосконалення податкового законодавства в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 126-131. – ISSN 2306-6814
308961
  Стичиньска А.Б. Вплив інститутів громадянського суспільства на формування і практичну реалізацію політики України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина (Розділ з дисертаційної роботи) // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 231-280. – ISSN 2518-7546
308962
  Надточій К.М. Вплив інституційних бар"єрів на ділову активність вітчизняних підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 120-126. – ISSN 2309-1533
308963
  Борщевський В.В. Вплив інституційних дисфункцій на ефективність використання соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 149-161. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1562-0905
308964
  Демінський С.А. Вплив інституційних факторів на економічне зростання в перехідних економіках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 29-33
308965
  Панарін А. Вплив інституційних чинників на політичну стабільність у напівпрезидентських системах правління // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 276-286. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
308966
  Гурняк І. Вплив інституційного середовища на економічне зростання держави / І. Гурняк, О. Яремчук // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 117-120. – ISSN 2078-5860
308967
  Бедратий В. Вплив інституційного середовища на процеси формування стратегії нової економічної політики в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 190-195. – бібліогр. на 6 пунктів
308968
  Грінченко Юрій Леонідович Вплив інституційного фактору на стуктуру та ефективність економічної політики ЄС : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Грінченко Юрій Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 181л. + Додатки: л.174 - 181. – Бібліогр.: л.146 - 174
308969
  Грінченко Юрій Леонідович Вплив інституційного фактору на стуктуру та ефективність економічної політики ЄС : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 08.05.01 / Грінченко Ю.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
308970
  Машіка Г.В. Вплив інституціональних чинників на розвиток і формування господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 82-89 : рис., табл. – Бібліогр.: с.89. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
308971
  Гуменюк А.М. Вплив інституціонального середовища на конкурентоспроможність регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 135-141.
308972
  Ніконенко У.М. Вплив інструментів грошово-кредитної політики на стан грошово-кредитного ринку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 52-57.
308973
  Жабинець О.Й. Вплив інструментів державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України в сучасних економічних умовах // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 57-63. – ISSN 2222-0712
308974
  Гаман П.І. Вплив інструментів екологічної політики України на ефективність використання природних рекреаційних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 54-58. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
308975
  Лук"яненко Ірина Анатоліївна Вплив інсуліну і глюкагону на секреторну функцію печінки : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Лук"яненко І.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
308976
  Лук"яненко Ірина Анатоліївна Вплив інсуліну і глюкогану на секреторну функцію печінки : Дис...канд.біолог.наук:03.00.13 / Лук"яненко Ірина Анатоліївна; КНУТШ.Наук.-дослідний ін-тут фізіології ім.акад.П.Бокача. – Київ, 2001. – 160л. – Бібліогр.:л.134-160
308977
  Миськів Г.В. Вплив інтеграції корпоративних структур на їхню капіталізацію / Г.В. Миськів, Н.В. Шевченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 119-127 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
308978
  Малащук Д.В. Вплив інтеграційни х зв"язків на конкурентоспроможність української економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 32-38. – Бібліогр.: на 11 пунктів
308979
  Осадца І.С. Вплив інтеграційних намагань на еволюцію партійних систем країн ЦСЄ // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 126-138. – ISSN 2522-4050


  "Вказано на вплив інтеграційних намагань країн ЦСЄ на зміну їх партійних систем. Вказано на особливості трансформаційного періоду в країнах ЦСЄ після оксамитових революцій у цих країнах та краху тоталітарних режимів. Поряд з іншими змінами активно ...
308980
  Кошелєва Х.Є. Вплив інтеграційних процесів на виникнення БРІКС // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 26-29. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
308981
  Давиденко Г. Вплив інтеграційних процесів на гармонізацію стандартів України та ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 62-73. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  "Можна стверджувати, що стандарти, до яких наразі частина українських експортерів непристосована, стають вагомішою перешкодою лібералізації торгівлі з ЄС. І попри те, що було прийнято важливі для українських виробників Закони ...
308982
  Корнєєва Ю.В. Вплив інтеграційних процесів на ефективність системи грошово-кредитного регулювання в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 180-188


  У даній статті досліджується ефективність механізму грошово-кредитного регулювання в Україні у контексті інтеграційних процесів. Також розглядаються аспекти впливу процесів фінансової глобалізації на ефективність стабілізаційних програм ...
308983
  Маркевич К. Вплив інтеграційних процесів на надходження прямих іноземних інвестицій: міжнародний досвід та висновки для України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 455-465


  У статті розглянуто теоретичні підходи взаємовпливу інтеграційних процесів та надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ). На прикладі країн Вишеградської групи виявлено, що членство країн у регіональному інтеграційному угрупуванні є одним з ...
308984
  Мельник В.М. Вплив інтеграційних процесів на оподаткування в країнах ЄС / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 136-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-7988
308985
  Голик С.І. Вплив інтеграційних процесів на ринок зерна України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 105-106
308986
  Слободчук М.С. Вплив інтеграційних процесів на ринок праці України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 78-86. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
308987
  Кочергіна Н. Вплив інтеграційних процесів на розвиток міжнародного бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-54. – (Економіка ; вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз переваг розвитку міжнародного бізнесу в умовах поширення світових інтеграційних процесів. Thіs artіcle іs devoted to the advantages of the іnternatіonal busіness development іn the condіtіons of spread world іntegratіon processes.
308988
  Лагутін В.Д. Вплив інтеграційних процесів на розвиток ринків реального сектора України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 151-152. – ISSN 1605-7988
308989
  Кузьмін П.В. Вплив інтеграційних процесів на транзитний потенціал України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 89-90
308990
  Комендант О.В. Вплив інтеграційного угрупування на економічне зростання країни в умовах нової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 185-193. – ISSN 2308-6912


  В умовах динамічного розвитку інформаційної економіки, що підкріплена ситуацією глобальної пост-кризової нестабільності відокремлене функціонування економіки окремої держави виявляється майже неможливим. Обов’язковою вимогою нових умов є наявність ...
308991
  Ситник Й.С. Вплив інтелектуалізації на процес менеджменту інноваційних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 372-378. – ISSN 0321-0499
308992
  Порохня В.М. Вплив інтелектуального капіталу на зростання ВВП / В.М. Порохня, Л.С. Головкова, Г.В. Андрущенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 174-182. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
308993
  Василик А.В. Вплив інтелектуального капіталу на розвиток виробництва в контексті інтеграційних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 259-265.


  Досліджено особливості розвитку виробництва в контексті сучасних інтеграційних процесів. Розглянуто значення та роль інтелектуального капіталу для розвитку підприємств й економічного зростання країни. Aspects of production development are studied in ...
308994
  Діденко О.М. Вплив інтенсивності регулювання банківської діяльності на прибутковість банківської системи країни // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 219-225. – ISSN 2222-0712
308995
  Луначевський Л.С. Вплив інтенсивності рубок доглядк на таксаційні показники дубових деревостанів в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу / Л.С. Луначевський, М.Г. Румянцев // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 33-39 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 38-39. – ISSN 0459-1216
308996
  Пришва О. Вплив інтенсивності фізичної активності чоловіків зрілого віку на їхній фізичний стан // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 77-82. – ISSN 2220-7481


  Розглянуто особливості фізичної активності чоловіків із різним фізичним станом у віковій динаміці 22–70 років. Досліджено їхні зросто-вагові показники, стан серцево-судинної системи, інтенсивність фізичної активності. Визначено особливості впливу ...
308997
  Варга Л.І. Вплив інтерактивних технологій на формування комунікативної культури майбутніх учителів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 300-304. – ISSN 2312-5993
308998
  Гомонюк О. Вплив інтерактивних технологій на формування професійно педагогічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 4. – С. 79-86


  У статті розкривається значення інтерактивних технологій у формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери.
308999
  Бичко В.А. Вплив інтеркальового водню та одновісного стискування на електрофізичні властивості. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.07 / Бичко В.А.; Харків.держ.ун-т. – Х, 1998. – 16л.
309000
  Вовк Ю.В. Вплив інтернету як засобу коммунікації в сучасній політиці // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 60-61
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,