Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
308001
  Каримов О. "...Вы должны будете внимательно осмотреть и описать берега" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 6. – С. 53-56. – ISSN 0235-7089


  Информационно-разведывательная деятельность Миклухо-Маклая.
308002
  Скребець О.В. "Вчення про імперію" Ф.Тютчева // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 121-131
308003
  Жарков О.М. "Вчення про музичну форму" Надії Горюхіної: актуальні питання сучасного аналізу // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 255-264. – ISSN 2522-4190


  "Стаття присвячена стислому дослідженню актуальних визначень основних понять аналізу музичних форм, викладених в монографії Надії Олександрівни Горюхіної «Вчення про музичну форму». Н. О. Горюхіна багато років працювала на кафедрі теорії музики ...
308004
   "Вчерашние богачи оказались нищими. Население голодало, в городе не было хлеба, соли, сахара, мяса" : Текст Дениса Мандзюка, Лесі Межви // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 33 (236). – С. 54-57


  3 вересня 1914 року російські війська зайняли Львів. Протрималися в місті мене ніж рік.
308005
  Слабошпицький М. "Вчуся ставленню до життя..." // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 2. – С. 179-182. – ISSN 0208-0710


  Творчість українського письменника Леоніда Кисельова
308006
  Вілкул Т.Л. "Въшествиє в Ієрусалимъ" Александра Македонського. "Хроніка" Георгія Аматола в "Александрії хронографічній" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 162-179. – ISSN 0130-5247
308007
  Баштовая Л.С. "Вы поставили перед нами наивысшую цель в жизни - служение науке, привили отвращение к грязи и пошлости..." // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 7 (111). – С. 8-11


  Деятельность В.А. Зморовича во многом определила развитие Киевской математической школы и математической щколы КПИ.
308008
  Цветков С.В. "Выбор веры" и поход русов на Константинополь в 860 году // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 49-57. – ISBN 978-966-2276-63-3
308009
  Орлов В.В. "Выборная" монархия? Клятва верности (бай"а) и личность султана в истории Алауитского Марокко ( XVIII-XIX вв.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 28-44. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
308010
  Горбань Н.В. "Выборы" в Омскую Городскую Думу / Н.В. Горбань : ОГИЗ-ОМГИЗ, 1945. – 49 с.
308011
  Альберт Р. "Выгоды", доступные президентским республикам, в условиях парламентских республик // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 3 (82). – С. 32-58. – ISSN 1812-7126


  В статье перечисляются ключевые демократические "выгоды", извлекаемые, по мнению автора, государствами из применения на практике теории разделения властей, и сравниваются возможности получения этих "выгод" президентскими и парламентскими республиками. ...
308012
  Лужный Р. "Выдание о добронравии" - древнерусская переработка сочинения Яна Жабчыца "Polityka dworskie" / Р. Лужный, 1969. – 223-227с.
308013
  Міривіліс С. [Вчителька із золотими очима : роман / Стратис Міривіліс. – 26-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 357 с. – Видання новогрецькою мовою
308014
  Крисаченко В.С. Вчення про біосферу П.А.Тутковського // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 11-15. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
308015
  Пашков А.С. Вчення про громадянське суспільство в філософії права Гегеля : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Пашков А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
308016
  Пашков А.С. Вчення про громадянське суспільство в філософії права Гегеля : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Пашков А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
308017
  Пашков А.С. Вчення про громадянське суспільство у філософії права Гегеля : Дис. ... канд. філософськ. наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Пашков А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 171л. – Бібліогр.: л.160-171
308018
  Отраднова О.О. Вчення про делікти у працях вчених Університету Святого Володимира (Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 251-255. – ISBN 978-617-7133-95-6
308019
  Москаленко Ф.Я. Вчення про індуктивні висновки / Ф.Я. Москаленко. – Киев, 1953
308020
  Хромець В.Л. Вчення про людину в творчій спадщині Григорія Ниського та Блаженного Августина: порівняльна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
308021
  Шлоер Б. Вчення про правові форми і форми дій публічної адміністрації: засади німецького адміністративного права і положення адміністративного права України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 159-173. – ISSN 1026-9932
308022
  Комаров В. Вчення про предмет цивільного процесуального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 102-111. – ISSN 1026-9932
308023
  Клименко О.Б. Вчення про синергію у візантійському ісихазмі // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 166-169. – ISSN 2076-1554
308024
  Кобзаренко П.В. Вчення про склад злочину потребує доповнення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 62-68. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  На основі ст. 3 Основ та інших взаємозв"язаних з нею інститутів уточнюються підстави та обсяг кримінальної відповідальності. У структурну моделя складу злочину вводиться нова ознака об"єкта - спеціальні властивості (ознаки) потерпілого, що ...
308025
  Чувашова Д.Д. Вчення про служіння як спосіб формування жіночого ідеалу в протестантизмі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 78-80
308026
   Вчення про стік. – К, 1969. – 8с.
308027
  Пустовойт С.П. Вчення про стік : /Учбов. пос. для студентів-гідрологів геогр. фак. ун-ту/ / С.П. Пустовойт; М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР; Київськ.держ. ун-т; Геогр.фак. – Київ
Ч. 2. – 1970. – 139с. : Іл.
308028
  Гайворонська І.М. Вчення про суб"єкта сімейних правовідносин в правових теоріях та школах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 68-74. – (Право. Економіка. Управління)
308029
  Стрельцов Л.М. Вчення про суверенітет в радянському праві / Л.М. Стрельцов. – Одеса, 1971. – 36с.
308030
  Бойченко О.І. Вчення про суспільство й державу у філософії Давнього Китаю // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 196-206. – ISSN 2077-8309
308031
  Габінет Д.А. Вчення про форму Української держави в теоретичній спадщині М.Ю. Шаповала // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 123-128. – ISSN 1563-3349
308032
  Татулич І.Ю. Вчення про цивільну процесуальну форму в науці цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 51-54. – (Правознавство ; Вип. 348)
308033
  Герасимів Т.З. Вчення Роберта Моля про права людини у державі // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 77-79. – ISBN 978-617-7133-95-6
308034
  Ортинський В.Л. Вчення Роберта Моля про правову природу державної влади // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 70-76. – ISBN 978-617-7133-95-6


  "Одним з основоположників доктрини правової держави, погляди якого так чи інакше були відомі Є. Спекторському, а тому вплинули на його світогляд, був відомий німецький державотворець, автор фундаментальної праці "Енциклопедія державних наук" Роберт ...
308035
  Малишев Б. Вчення Рудольфа фон Ієрінга про мету в праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-35. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні положення праці видатного німецького вченого Рудольфа фон Ієрінга "Мета в праві" (1877р.) як першої ґрунтовної роботи, присвяченої дослідженню телеологічної природи права. В статье анализируются основные положения труда ...
308036
  Печеранський І. Вчення Ф.Голубинського про пізнання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 219-222
308037
  Ігнащенко І.І. Вчення Федора Карпова: компіляція чи переосмислення думок Аристотеля? // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
308038
  Пасічник І.Я. Вчення Шопенгауера про естетичне споглядання: проблеми ясності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 91-98. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
308039
  Коваленко О. Вчення, що дало плоди за 2500 років (Конфуцій) // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 20 серпня (№ 34)


  Саме Конфуцій заснував першу в історії педагогіки приватну школу й першим став у ній навчати дітей, незалежно від їх походження і майнових статків.
308040
   Вченому-економісту Д.П. Богині 75 років // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 92-93. – ISSN 1605-2005
308041
   Вченому-конституціоналісту, професору П. Мартиненку - 75 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 332-334. – ISSN 0132-1331
308042
  Коновалов Г.И. Вчера / Г.И. Коновалов. – Саратов, 1960. – 148с.
308043
  Коновалов Г.И. Вчера / Г.И. Коновалов. – М., 1976. – 144с.
308044
  Кузнецова А.В. Вчера был дождь / А.В. Кузнецова. – Омск, 1986. – 189с.
308045
  Воробьев Е.З. Вчера была война / Е.З. Воробьев. – Москва, 1975. – 479с.
308046
  Торин В.Е. Вчера были подростками / В.Е. Торин. – Киев, 1961. – 325с.
308047
  Торин В.Е. Вчера были подростками / В.Е. Торин. – Киев, 1965. – 304с.
308048
  Торин В.Е. Вчера были подростками / В.Е. Торин. – Киев, 1985. – 287с.
308049
  Денисов Н.В. Вчера было детство / Н.В. Денисов. – М., 1980. – 288с.
308050
  Киртока В. Вчера в Киевском университете им. Т. Шевченко посвящали в студенты будущих журналистов и дипломатов / В. Киртока, Ю. Хлыстун // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 2 сентября (№ 160). – С. 4


  В этом году Институт журналистики принял рекордное число первокурсников - 172 человека.
308051
   Вчера Вьетнам, Лаос, Кампучия. – М, 1985. – 416с.
308052
  Савицкая С.Е. Вчера и всегда: воспом. летчика-космонавта СССР. / С.Е. Савицкая. – М.., 1988. – 415с.
308053
  Павловски J. Вчера и денес - Македониjа! : практикум по историjа / Joвan Павловски, Мишел Павловски. – 2-о изд. – Скопjе : Книгоиздателство МИ-АН, 2006. – 354 с. – ISBN 9989-613-56-7
308054
  Минач В. Вчера и завтра / В. Минач. – Москва, 1950. – 168с.
308055
  Первомайский Л.С. Вчера и завтра : стихи / Л.С. Первомайский. – Москва : Советский писатель, 1977. – 62 с.
308056
  Игнатенко В.Н. Вчера и завтра / В.Н. Игнатенко. – М., 1978. – 192с.
308057
  Башкирова Г.Б. Вчера и завтра / Г.Б. Башкирова. – М, 1982. – 254с.
308058
  Аваков А. Вчера и завтра / Арсен Аваков. – Харьков : Золотые страницы, 2008. – 48 с. – ISBN 978-966-400-112-7
308059
   Вчера и завтра: поэзия Л.Первомайского. – М, 1984. – 31с.
308060
  Гордиенко Ю. Вчера и сегодня / Ю. Гордиенко. – Новосибирск, 1950. – 140с.
308061
  Василевский С В. Вчера и сегодня / С В. Василевский, . – Москва, 1951. – 216с.
308062
  Глотов В.И. Вчера и сегодня / В.И. Глотов. – Львов, 1956. – 154с.
308063
  Мирошин Л.А. Вчера и сегодня / Л.А. Мирошин. – Брянск, 1959. – 64с.
308064
   Вчера и сегодня. – М
1. – 1960. – 471с.
308065
   Вчера и сегодня. – М
2. – 1960. – 543с.
308066
   Вчера и сегодня. – М, 1969. – 351с.
308067
   Вчера и сегодня. – М, 1970. – 287с.
308068
  Гордон И.З. Вчера и сегодня : Роман / И.З. Гордон. – Москва : Советский писатель, 1972. – 487с.
308069
  Эк Ш. Вчера и сегодня / Ш. Эк. – М, 1973. – 272 с.
308070
  Евдокимов Н.С. Вчера и сегодня / Н.С. Евдокимов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 224 с.
308071
   Вчера и сегодня. – М, 1976. – 256с.
308072
   Вчера и сегодня. – М, 1977. – 192с.
308073
  Евдокимов Н.С. Вчера и сегодня / Н.С. Евдокимов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 221 с.
308074
  Верин В.П. Вчера и сегодня Верхней Вольты / В.П. Верин. – Москва, 1962. – 64с.
308075
  Дворниченко Н.Е. Вчера и сегодня забайкальской литературы. / Н.Е. Дворниченко. – Иркутск, 1982. – 271 с.
308076
  Анчиполовский З.Я. Вчера и сегодня кольцовской сцены / З.Я. Анчиполовский. – Воронеж, 1977. – 226 с.
308077
  Лиепа М.-Р.Э. Вчера и сегодня на балете / М.-Р.Э. Лиепа. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 190 с.
308078
  Мессер Р.Д. Вчера и сегодня. / Р.Д. Мессер. – Л., 1961. – 347 с.
308079
  Томашевский Ю.В. Вчера и сегодня. / Ю.В. Томашевский. – М., 1986. – 221с.
308080
  Нефедотв Н.Н. Вчера и сегодня: Рассказы, повесть. / Н.Н. Нефедотв. – М., 1986. – 239с.
308081
  Степанковская Я. Вчера Министерство образования остановило проверку сдачи сессии в Киевском университете Шевченко. В связи с этим студенты отменили объявленную ранее голодовку // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 16 января (№ 6). – С. 2
308082
  Михалков С.В. Вчера на Рейне / С.В. Михалков, М.А. Абрамов ; [тит. ред. И. Мельников]. – Москва : Советская Россия, 1973. – 79 с. : ил.
308083
  Шугаев В.М. Вчера под Иркутском : повести / В.М. Шугаев. – М., 1988. – 393с.
308084
  Милашевский В.А. Вчера, позавчера. Воспоминания художника. / В.А. Милашевский. – Л., 1972. – 298с.
308085
  Милашевский В.А. Вчера, позавчера... : воспоминания художника / В.А. Милашевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1989. – 398 с. – ISBN 5-212-00164-1
308086
  Журахович С.М. Вчера, сегодня и всегда : повести и рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1983. – 360 с.
308087
  Ивановский М.П. Вчера, сегодня, завтра / М.П. Ивановский. – Ленинград : Детгиз, 1958. – 214 с.
308088
  Белявский П.И. Вчера, сегодня, завтра / П.И. Белявский. – М., 1960. – 579с.
308089
  Успенская Е.Б. Вчера, сегодня, завтра / Е.Б. Успенская. – М., 1963. – 214с.
308090
  Адельгейм И. Вчера, сегодня, завтра // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С.272-276. – ISSN 1130-6545
308091
  Михалков С.В. Вчера, сегодня, завтра... / С.В. Михалков. – М., 1968. – 326с.
308092
  Михалков С.В. Вчера, сегодня, завтра... / С.В. Михалков. – М., 1973. – 268с.
308093
  Михалков С.В. Вчера, сегодня, завтра... / С.В. Михалков. – М., 1976. – 314с.
308094
   Вчера. Сегодня. Завтра. – Горький, 1959. – 288с.
308095
  Косенко П.П. Вчера. Сегодня... Завтра?: Дневник критика. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1983. – 224с.
308096
  Селиверстов С.Л. Вчерашнее облако / С.Л. Селиверстов. – Минск, 1958. – 181с.
308097
  Конецкий В.В. Вчерашние заботы : (путевые дневники и повесть в них) / Виктор Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 423 с.
308098
  Конецкий В.В. Вчерашние заботы : повесть-странствие / Виктор Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 397 с. – ISBN 5-265-01131-5
308099
  Конецкий В.В. Вчерашние заботы. Соленый лед / В.В. Конецкий. – Москва : Известия, 1980. – 653 с. – (Библиотека "Дружбы народов")
308100
  Егоров В.В. Вчерашние истории / В.В. Егоров. – Москва : Современник, 1984. – 285 с.
308101
  Лебедев А.А. Вчерашние уроки на завтра : Литературная полемика / А.А. Лебедев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 361 с. – ISBN 5-265-0218-0
308102
  Дадиани Ш. Вчерашние. Из искры... : [пьесы] / Шалва Дадиани ; [Вступ. статья: А. Февральский. "Шалва Дадиани и его драматургия", с. 3-22]. – Москва : Искусство, 1949. – 136 с., 1 л. портр.
308103
  Форш О.Д. Вчерашний день / О.Д. Форш. – Л., 1933. – 260с.
308104
  Цвейг С. Вчерашний мир / С. Цвейг. – Москва : Радуга, 1991. – 542с. – ISBN 5-05-002701-2
308105
  Скамьянова Т.Ю. Вчерашний школьник виктимного типа - сегодняшний студент // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 23-27
308106
  Стороженко О.П. Вчи ленивого не молотом, а голодом : оповідання Олекси Стоpоженка. – 2-м типом. – Санкт-Петербург : [Тип. Депаpтамента уделов], 1862. – [2], VII, 170 с. – ([Сільска бібліотекака] ; № 34)
308107
   Вчимо дітей спілкуватися / [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада: Л. Шелестова та ін. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 118, [2] с. : табл. – На тит. арк. також.: Класний керівник. Бібліотека ; Математика. Бібліотека ; Інформатика. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Хімія. Біологія. Бібліотека ; English. Бібліотека .- Сер. засн. у 2003 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-693-5
308108
   Вчимо молодь відчувати прекрасне // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 6


  У фотогалереї Військового інституту відбулася зустріч із автором фотовиставки "Мальовнича Україна взимку" генералом-майором запасу Миколою Драганом. Є фото.
308109
  Марців О.І. Вчимо столиці швидко, легко і назавжди // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 14-16
308110
  Жовтяк Л. Вчимося берегти природні ресурси / Л. Жовтяк, Ю. Михайлюк // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 8


  На юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна літня школа з екологічного і земельного права. В літній школі взяли активну участь учені з багатьох країн світу. Учасники школи активно дискутували та обмінювалися досвідом захисту ...
308111
  Кокарєва А.М. Вчимося все життя... До проблеми підготовки майбутніх студентів за допомогою інформаційних технологій // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 62-67.
308112
  Лю Біюй Вчимося говорити китайською : Навч. посібник / Лю Біюй, Фань Бінь, Н. Тоцька. – Київ : Либідь, 1995. – 420с.
308113
  Заболотна Т. Вчимося граючись // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  2-га Всеукраїнська олімпіада з робототехніки, яку зорганізували компанія ТОВ "Пролего", студентський парламент КНУТШ й кафедра фізичного виховання та спорту. Метою учасників було зібрати з базових елементів конструкторів всесвітньо відомої фірми Lego ...
308114
  Верисоцька В.М. Вчимося жити на землі / В.М. Верисоцька, В.М. Прибитько, В.М. Ольчедаєвська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 29-30 : фото
308115
   Вчимося жити самостійно : Навчально-методичний посібник для роботи з учнями випускних класів інтернатних закладів. – Київ, 2002. – 203с. – ISBN 966-7902-24-2
308116
  Прохоренко Алла Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 10-18
308117
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 14-15
308118
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 7-9
308119
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 12-14
308120
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 20-23
308121
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 13-16 : фото
308122
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 12-13
308123
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 17-19
308124
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 12-15
308125
  Клесунова Т.Г. Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) / Т.Г. Клесунова, К.О. Тодосійчук // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 15-17
308126
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 11-13
308127
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 16-19 : фото
308128
   Вчимося жити у безпеці (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 12-15 : фото
308129
   Вчимося жити у безпеці (з з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 11-12
308130
  Діллард Е. Вчимося жити у горностаїв : есей // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 317-320. – ISSN 0320-8370
308131
  Троцюк В.Б. Вчимося знаходити авторські орієнтири в тексті художнього твору. (На матеріалі оповідання А.П.Чехова "Дама з собачкою." // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 35-37
308132
  Корнієнко А.І. Вчимося комунізму,будуємо комунізм / А.І. Корнієнко. – К, 1981. – 64с.
308133
  Войтанович Анна Вчимося переказувати казку : фрагмент уроку за "Сніговою королевою" Г.К. Андерсена // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 37-38
308134
  Грибіниченко Т.О. Вчимося писати твір з української літератури. 8-11 класи / Т.О. Грибіниченко, Г.О. Козачук. – Київ : Либідь, 2000. – 272с. – ISBN 966-06-0125-5
308135
  Полонський В.Б. Вчимося розв`язувати задачі з геометрії : Навчально-методичний посібник / В.Б. Полонський, Ю.М. Рабинович, М.С. Якір. – 2-е вид., перероблене ы доповнене. – Київ : Магістр-S, 1998. – 256с. – ISBN 966-557-008-0
308136
  Сокіл Б. Вчимося розмовляти українською / Богдан Сокіл; Ред. М. Мартинян; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 95с. – ISBN 966-613-191-9
308137
  Якобчук Я. Вчимося розуміти те, що написано, і розуміти навіть те, що не написано


  Текст і підтекст В. Підмогильного "Місто"
308138
   Вчимось діяти у випадку надзвичайної ситуації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 22 : фото
308139
   Вчимось самостійно працювати. – Київ, 1969. – 93с.
308140
  Кульчинська Ю. Вчинення злочинів із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 53-56
308141
  Балабко В.В. Вчинення злочинів медичними працівниками у сфері трансплантації: окремі питання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 90-97.
308142
  Фролов Ю.О. Вчинення злочинів неповнолітніми під антигромадським впливом дорослих // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 37-41. – (Серія права ; № 7)


  В статье содержится криминологическая характеристика некоторых сторон детской преступности. Автор показывает, что большая часть преступлений совершается подростками под антиобщественным влиянием взрослых, в частности преступников-рецидивистов. В связи ...
308143
  Марценко Є. Вчинення злочинів у АПК // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.74-81


  Кримынологычний аналыз особи злочинця
308144
  Ніколаєнко Т.Б. Вчинення злочину вперше як умова звільнення від кримінальної відповідальності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-36.
308145
  Попович Н. Вчинення злочину групою осіб без попередньої змови як форма співучасті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 289-294. – (Серія юридична ; Вип. 41)
308146
  Рудяк В. Вчинення злочину декількома особами за відсутності ознак співучасті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 421-422. – ISBN 978-617-7069-15-6
308147
  Ткаченко В.В. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за кримінальним кодексом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ткаченко Валентина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
308148
  Ткаченко В.В. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за кримінальним кодексом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ткаченко Валентина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 234 л. – Додатки: л. 207-234. – Бібліогр.: л. 187-206
308149
  Ткаченко В. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб як форма співучасті // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 115-118. – ISSN 0132-1331
308150
  Фурса Є.Є. Вчинення консулом нотаріальних дій щодо спадкування майна : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Фурса Євген Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 231 арк. – Бібліогр.: арк. 205-231
308151
  Фурса Є.Є. Вчинення консулом нотаріальних дій щодо спадкування майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Фурса Євген Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
308152
  Фурса Є.Є. Вчинення консулом нотаріального провадження з видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя в разі смерті одного з них: актуальні питання // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 15-18
308153
  Фурса С.Я. Вчинення морських протестів: матеріальна природа та нотаріальна процедура / С.Я. Фурса, С.І. Фурса // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 30-36


  Розкривається матеріальна та процесуальна природа вчинення такого нотаріального провадження як морський протест. Внесено ряд пропозицій з удосконалення законодавства Закону України "Про нотаріат". Порядку вчинення натаріальних дій нотаріусами України.
308154
  Фальченко С.Л. Вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, як підстава кримінальної відповідальності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 195-196. – ISBN 978-966-458-403-3
308155
  Розгон О. Вчинення правочинів неповнолітніми особами щодо передання автотранспортного засобу у власність // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 84-99
308156
  Цюра В.В. Вчинення правочинів поза межами повноважень представника та їх правові наслідки // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 37-44. – ISSN 2312-1831
308157
  Соловйова А.М. Вчинення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов"язань за попередньою змовою групою осіб та організованою групою (ч. 2 ст. 355 КК України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 310-312. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглянуто ст. 355 КК 2001 р., якою передбачено кримінальну відповідальність за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов"язань. This article is about compulsion to execution or not execution of civil obligation (Article 355 of ...
308158
  Корольчук В.В. Вчинення шахрайств у сфері житлового будівництва // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 146-153
308159
  Фурман А.А. Вчинкова буттєвість особистості: від концепту до метатеорії. Частина перша / А.А. Фурман, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 5-26. – ISSN 1810-2131


  Присвячується світлій пам"яті талановитого мислителя, видатного історика психології і славного достойника українського духу Володимиру Роменцю.
308160
  Алієв Ш. Вчинкова природа практики (філософсько-психологічна інтерпретація творчого діалогу В.А. Роменця із М.М. Бахтіним) / Ш. Алієв, П. Мясоїд, А. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 20-37 : фото. – ISSN 1810-2131
308161
  Кальба Я. Вчинковий потенціал особистості учня як предмет психологічного аналізу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 148-163. – ISSN 1810-2131
308162
  Спіцина Л.В. Вчинок і нарративний підхід в дослідженні організаційної культури // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 173-178. – ISBN 978-966-171-498-3


  В статті розглядаються можливості використання нарративного підходу й вчинкового принципу в організаційно-психологічних дослідженнях, обгрунтовується доцільність і перспективність їх використання в дослідженні психологічних механізмів і особливостей ...
308163
  Роменець В. Вчинок і проблема детермінізму у вітчизняній психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 15-21. – ISSN 1810-2131
308164
  Гончарук П.С. Вчинок університетського Іуди // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 82-87. – ISBN 978-966-452-148-9
308165
  Пипич А.І. Вчинок як аргумент філософського дискурсу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається розвиток поглядів на філософування як вчинок у історії світової філософії. Аналізується природа філософського дискурсу як поля реалізації філософських вчинків.
308166
  Марцинковська Т. Вчинок як запорука наукового безсмертя (пам"яті Володимира Роменця) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 43-48. – ISSN 1810-2131
308167
  Роменець В.А. Вчинок як логічний осередок і пафос психологічною вчення. Г.І. Челпанов (1862-1936) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-16. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглянуто творчий доробок видатного вченого-психолога Г.І. Челпанова. Показано його універсальну дослідницьку здібність, його внесок як організатора психологічної науки.
308168
  Шульга В.Д. Вчинок як онтологічний механізм розвитку сучасних сил людини // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 241-251
308169
  Сергеєва О. Вчинок: позитив і протистояння у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 79-83


  У статті розкривається структура вчинку ліричної героїні поеми "Петрусь" Тараса Шевченка. Висвітлюється діяльнісний аспект буття особистості за допомогою психологічної теорії вчинку В. Роменця
308170
  Гейк Пол Вчись аналізувати ринок : [Методика і практика ] / Гейк Пол, Джексон Пітер; Редакц.рада: О.Ісаєвич та ін.; Перекл.:В.Туницький. – Львів : Сейбр-Світло, 1995. – 270с. – (Бібліотечка малого бизнесу ; 4). – ISBN 5-7702-0943-7
308171
  Беніков Д.С. Вчись володіти словом / Д.С. Беніков. – Київ, 1965. – 115с.
308172
  Середа В.Ю. Вчись мислити логічно / В.Ю. Середа. – К, 1989. – 174с.
308173
  Пижов В.В. Вчись плавати / В.В. Пижов. – К, 1961. – 72с.
308174
   Вчись самостійно працювати : На допомогу студенту-першокурснику. – Київ : КДУ, 1969. – 94с.
308175
  Орлов С.І. Вчись учитися / С.І. Орлов. – К., 1977. – 72с.
308176
  Ланський Є.М. Вчись фотографувати / Є.М. Ланський, В.Г. Сичов. – 2-е вид. випр. і доп. – Київ, 1966. – 327с.
308177
  Ланський Є.М. Вчись фотографувати / Є.М. Ланський, В.Г. Сичов. – К, 1973. – 326с.
308178
  Ланський Є.М. Вчись фотографувати / Є.М. Ланський, В.Г. Сичов. – 4-е вид. стер. – К., 1973. – 326с.
308179
  Коршак Н.М. Вчись фотографувати / Н.М. Коршак. – К., 1981. – 62с.
308180
  Коршак Н.М. Вчись фотографувати / Н.М. Коршак, Є.В. Коршак. – К., 1986. – 77с.
308181
  Антонович П. Вчись ходити на лижах / П. Антонович, В. Волков. – Київ, 1941. – 96с.
308182
   Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / [А.Ф. Горлов та ін. ; вступ. сл. М.М. Сороки ; ред.-упоряд. М.Г. Махінчук]. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – 430, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2726-03-9


  Сторінки кієї книги продовжують два попередніх видання про історію Інституту (факультету) журналістики Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, авторами яких є випускники 1972 року. У першій книзі "Уроки журналістики і життя" йшлося ...
308183
  Семенюк О. Вчителі для центра України. Кіровоградському державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка - 95 // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12-19 жовтня (№ 43/44). – С. 12-19
308184
  Лиховид І. Вчителі завалили тести ЗНО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1 жовтня (№ 182). – С. 8


  За результатами Українського центру оцінування якості освіти, всі завдання змогли виконати лише 5% педагогів...
308185
   Вчителі столиці визначили пріоритети у своїй роботі / наш. кор. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-11
308186
   Вчителю про СНІД. – К, 1997. – 44с.
308187
  Андрущенко В. Вчитель XXI століття: нова стратегія Національного педагогічногоуніверситету імені М. П. Драгоманова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 5-14. – ISSN 2078-1016
308188
  Денисик Г.І. Вчитель і наставник кафедри географії Вінницького педагогічного університету / Г.І. Денисик, Л.І. Стефанков // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 290-292. – ISBN 978-617-7069-75-8


  "Після відкриття О. М. Мариничем у 1976 р. природничо-географічного факультету у Вінницькому державному педагогічному інституті, погляди географів цього факультету були спрямовані, переважно, на викладачів географічного факультету Київського ...
308189
  Вольвач П. Вчитель і патріот // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 7


  Євген Олексійович Притула - відомий на Волині педагог та громадський діяч.
308190
  Ходанич Л. Вчитель у контексті Європейського вибору України // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 102-106. – ISSN 2520-6419
308191
  Донченко О.В. Вчителька : вибрані твори / О.В. Донченко. – Київ : Веселка, 1973. – 183 с.
308192
  Трикаш Н. Вчителька : проза: есе // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 27-28. – ISSN 2075-1222
308193
  Мах В. Вчителька, дочка Колумба / В. Мах. – 2-е вид. – К., 1982. – 318с.
308194
  Загорський Ю. Вчителько моя . Не все те золото... : П"єси / Ю. Загорський. – Рівне, 2000. – 96с.
308195
  Капітанський С. Вчителько моя... Броніслава Рудик / Станіслав Капітанський. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Академія наук вищої освіти України, 2017. – 224, [1] с., [12] арк. кольор. іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-387-0
308196
  Топчій О.С. Вчительство як інструмент антирелігійної пропаганди в сільській школі 1920–1930-х років (на прикладі Чернігівщини) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 114-121. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Досліджуються основні напрями та методи антирелігійної політики радянської влади в сільській школі на Чернігівщині впродовж 1920–1930-х рр. З’ясовано організаційні та інституційні засади реалізації антирелігійної політики в даному регіоні. Окреслено ...
308197
  Болсун С. Вчительські манери: сутність та вимоги до них. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.64-65. – ISSN 0131-6788
308198
  Дегтярьова Галина Вчити діалогічно мислити : вивчення риторики як одна із форм реалізації мовленнєвої лінії навчальної програми з української мови


  Завжди йдуть у парі мова і думка. Не випадково О. Потебня наголошував: "Мова є засіб не виражати готову думку, а створювати її. ...вона не відображення світогляду, який уже склався, а діяльність, що його складає*. Навчаючи дитину мови, вчимо її ...
308199
  Черепаха В.М. Вчити, вчитись і перемагати... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-26 : фото
308200
  Коротя-Ковалська Вчитися бути // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 24 - 31 травня (№ 24). – С. 7


  "...Кожний народ, який став етносом-нацією, має право жтит в комплексі морально-етичних норм, що грунтуються на традиційній національній культурі і є виявом нескінченності історичного коріння роду і народу. Ці норми відіграють роль регулюючого начала у ...
308201
  Дробишевська Т. Вчитися бути городянами : замітки і листи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 89-92. – Бібліогр: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
308202
  Гольчевскі Ф. Вчитися демократії : інтерв"ю / Франк Гольчевскі ; [інтерв"ю взяла] Олена Чекан // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 8 (173). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Німецький історик Франк Гольчевскі про політтехнології часів Першої світової, розбудову нової імперії та переваги плюралізму.
308203
  Моторюк М.М. Вчитися комунізму / М.М. Моторюк. – К, 1967. – 64с.
308204
   Вчитися там, де тобі комфортно // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 3


  Серед студентів кримських вишів, які перевелися на навчання до нашого університету навесні 2014 року, була й Ельвіра Муртазаєва, нині студентка третього курсу Інституту філології (за спеціальністю переклад з англійської мови).
308205
  Кієнко Тетяна Вчитися творчості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21-22
308206
  Десятерик Д. Вчитись так, як треба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 7


  Деякі враження від естонської системи вищої освіти.
308207
   Вчитись у життя, вчитись для життя. – Київ, 1961. – 171с.
308208
  Новиков В.И. Вчитывайтесь в "Песнь о Гайавате". / В.И. Новиков. – М., 1982. – 64с.
308209
   Вчиться спілкуватися з персональним комп`ютером. – К, 1990. – 142с.
308210
  Пестушко Валерій Вчімося заощаджувати енергію // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54
308211
  Пригода В. Вчімося у Франка... // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 1/2 (37). – С. 52-53
308212
  Поляк О.І. Вчіться грати в шахи / О.І. Поляк. – К., 1967. – 167с.
308213
  Боровиков О.Я. Вчіться малювати / О.Я. Боровиков, О.Ф. Журавель. – К, 1977. – 104с.
308214
  Заволока А.Б. Вчіться перекладати з німецької. / А.Б. Заволока, В.Є. Пешехонова. – К., 1971. – 203с.
308215
  Кисла С.В. Вчіться перекладати технічну літературу з німецької мови. / С.В. Кисла. – К., 1968. – 151с.
308216
  Бычков Л.Б. ВЧК в годы гражданской войны / А. Бычков. – Москва : Воениздат, 1940. – 76, [2] с.
308217
  Никулин В.В. ВЧК и революционные трибуналы : компетенция и правомочия. Конфликт интересов (1918-1921 гг.) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 80-85. – ISSN 1812-8696
308218
  Портнов В.П. ВЧК, 1917-1922 / В.П. Портнов. – М., 1987. – 207с.
308219
  Первомайський Л.С. Вчора і завтра : поезії / Л.С. Первомайський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 64 с.
308220
   Вчора і сьогодні. – Пряшів, 1953. – 287с.
308221
  Івановський М.П. Вчора, сьогодні, завтра : пер. з рос. / М.П. Івановський. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1961. – 203 с.
308222
  Леник В. Вчора, сьогодні, завтра = Gestern, Heute, Morgen : до історії Українського Інтернату в Мюнхені / Володимир Леник. – Мюнхен : Логос, 1990. – 167 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
308223
  Шафета П.Г. Вчорашні рани : політичний роман / П.Г. Шафета. – Львів : Каменяр, 1989. – 333 с.
308224
  Пахаренко В. Вчувати пісню в струмені буття (Михайло Драй-Хмара як поет-неокласицист) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 7-13. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Стаття присвячена дослідженню специфіки неокласицизму як течії модернізму, зокрема аналізові особливостей неокласицистичного стилю поезії М. Драй-Хмари
308225
  Айзен Р. Вшановано двох економістів суміжних галузей // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 510-512. – ISSN 1684-906Х
308226
  Ханко В. Вшановано пам"ять визначного мистця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – с.68-69. – ISSN 0130-1799


  Художник Іван Дряпаченко
308227
  Дземан М.І. Вшановуємо 200-річчя з дня народження родоначальника київської школи внутрішньої медицини професора терапевта Федора Степановича Цицуріна // Новости медицины и фармации. – Донецк, 2014. – № 13/14. – С. 22


  "...На зірковому небосхилі київської терапевтичної школи друге століття загадково зоріє постать першого професора–терапевта Київського університету Св. Володимира Федора Степановича Цицуріна. 12 червня 2014 року виповнилося 200 років від дня його ...
308228
   Вшановуємо наших Героїв! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 51 : фото. – ISSN 1998-8044
308229
  Паламарчук Лариса Вшановуємо Павла Платоновича Чубинського // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 42-44
308230
   Вшановуємо славетних. – Київ, 1972. – 247 с.
308231
  Олексюк О. Вшановуючи Олеся Гончара // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429
308232
  Воротняк Т. Вшанували великого Нізамі // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 5


  В університеті відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена 870-літтю азербайджанського поета і мислителя Нізамі Генджаві на тему "Роль спадщини Нізамі Генджаві в східному ренесансі". Відкрив конференцію зав. каіедри тюркології Інституту ...
308233
   Вшанували ветеранів // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 3


  Інформація про відзначення 70-річчя визволення Києва в університеті. Ветеранів університета привітав ректор Л. Губерський; він вручив ветеранам, учасникам бойових дій відзнаку "Почесний ветеран міста-героя Києва".
308234
  Бакуменко О. Вшанували видатного прозаїка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 6


  30 травня 2013 року в циклі "Негаснучі свічі" з нагоди 80-річчя від дня народження Романа Андріяшика в Київському Будинку письменників відбувся вечір пам"яті. Головував на вечорі професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ...
308235
  Антоненко П. Вшанували Героїв на місці легендарного бою // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 3


  95 років тому, 29 січня 1918 року, тут біля станціїї Крути, що по залізниці між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, відбувся пам"ятний бій. В серпні 2006 року тут за участю глави держави В.Ющенка відкрили Меморіал пам"яті героїв Крут. На насипаному ...
308236
  Дорохов М. Вшанували пам"ять Габріеля Гарсіа Маркеса // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4


  "...Студенти історичного факультету, які вивчають іспанську мову, провели вечір ушанування пам"яті лауреата Нобелівської премії з літератури (1982 року), письменника Габріеля Гарсіа Маркеса (06.03.1928-17.04.2014). <...> Під керівництвом викладачки ...
308237
  Касьянова О. Вшанували пам"ять Лесі Українки // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 8


  З нагоди 142 річниці від дня народження Лесі Українки в Інституті філології Дніпропетр. музично-драм. театр здійснив постановку моновистави "В катакомбах".
308238
   Вшанували пам"ять Павла Чубинського // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  В.КНУТШ було вшановано пам"ять П.Чубинського з нагоди 170-річчя від дня його народження. Інститут філологїі, зоерема кафедра фольклористики, юридичний факультет разом з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Музеєм народної архітектури ...
308239
  Ярошинський О. Вшанування 75-річчя академіка П. П. Кононенка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 6
308240
  Вовк О.І. Вшанування в Харківському університеті 240-ї річниці від дня народження В.Н. Каразіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 247-249. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
308241
   Вшанування ветеранів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  В університеті широко відзначили день ветерана: відбулися урочисті заходи на факультетах, в інститутах, інших підрозділах
308242
  Кривошея Г.М. Вшанування видатного вченого, талановитого організатора науки, патріарха українського краєзнавства, відомого державного і громадського діяча з нагоди 95-річчя від дня народження 175-річчя громадсько-політичної та наукової діяльності академіка НАНУ / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 190-191. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  У липні 2000 року Указом Президента П.Т. Тронько удостоєний найвищої нагороди - ордена "Держави" з присвоєнням звання "Герой України".
308243
  Соболь В. Вшанування Івана Франка у Варшавському університеті / В. Соболь, Вашкевич-Левандовська
308244
  Пахолко С. Вшанування Маркіяна Шашкевича у пам"ятних таблицях першої половини XX ст. та нищення їх радянською владою у другій половині XX ст. / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 8-12. – ISSN 1811-542X
308245
  Чайка С. Вшанування Олександра Кістяківського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 5 лютого (№ 6). – С. 9


  Нещодавно в Голосіївському районі Києва за ініціативи товариства "Чернігівське земляцтво" було відкрито меморіальну дошку історику права, професорові Університету Св. Володимира Олександру Кістяківському. Пам"ятну дошку встановлено на стіні ...
308246
   Вшанування пам"яті академіка М. Долішнього // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 172-174. – ISSN 1562-0905
308247
  Гончарук Т. Вшанування пам"яті видатного історика-козакознавця Михайла Слабченка // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 112-114. – ISBN 978-617-7261-66-6
308248
  Вахніна Л.К. Вшанування пам"яті видатного народознавця / Л.К. Вахніна, І.Г. Церковняк // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 231-234. – ISBN 966-02-2984-4


  До 200-річчя від дня народження Оскара Кольберга.
308249
  Дмитрів М. Вшанування пам"яті генерала Мирона Тарнавського та воїнів Української Галицької Армії у фалеристичних пам"ятках та пам"ятних таблицях / М. Дмитрів, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 30-33. – ISSN 1811-542X
308250
  Івашина Наталія Вшанування пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років у США // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-237
308251
  Пахолко С. Вшанування пам"яті Івана Котляревського в Галичині у фалеристичних пам"ятках 1898-1903 рр. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 25-26. – ISSN 1811-542X
308252
  Опря Т.М. Вшанування пам"яті Йосипа Івановича Токаря (1924-1993) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – C. 359-360. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
308253
  Гнатенко В. Вшанування пам"яті Кобзаря в Університеті Св. Володимира // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  Про тісні зв"язки Тараса Шевченка з Київським університетом, зокрема, про знайомство з М.Д. Іванішевим, М.О. Максимовичем, О.І. Селіним, М.І. Костомаровим та ін.
308254
   Вшанування пам"яті Леоніда Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-105.


  До 70-річчя від дня народження Л.П.Юзькова
308255
  Тронько Т.В. Вшанування пам"яті лицарів національної звитяги // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 146-148. – ISSN 2075-1451
308256
  Шевченко Віктор Вшанування пам"яті М.М.Миклухо-Маклая // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 43-46. – Бібліогр.: 9 назв
308257
  Гайнетдінов Д.Р. Вшанування пам"яті митрополита Василя Липківського // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 175-183


  Досліджується історія вшанування пам"яті митрополита В.Липківського в Україні та за її межами.
308258
  Хоміцька О.Г. Вшанування пам"яті Михаїла Нуайме у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: до 125-річчя від дня народження // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 169-171. – ISSN 1608-0599


  22 жовтня 2014 р. в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся літературно-мистецький захід, присвячений 125-річчю з дня народження відомого ліванського прозаїка, поета, мислителя, критика Михаїла Нуайме (1889–1988). На початку зустрічі ...
308259
  Городня О. Вшанування пам"яті Михайла Грушевського // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 5 (40). – С. 70


  У день 145-річчя від дня народження видатного політичного та громадського діяча Михайла Грушевського два найбільші у країнські міста - Київ та Львів, з якими пов"язані основні віхи життя Грушевського, урочисто відзначили цей славний ювілей
308260
  Лоза П. Вшанування пам"яті Професора // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 4 червня (№ 23). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Михайло Лесів був засновником факультету україністики Марії Кюрі-Склодовської (УМКС) у Любліні, яка цього року відзначає своє 25-річчя.
308261
  Мельниченко В. Вшанування пам"яті Т.Г. Шевченка на Черкащині: зародження та розвиток традицій // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 200-205
308262
  Короленко Б.А. Вшанування пам"яті Тараса Шевченка в офіційних документах України (1991-2013) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 216-224
308263
  Зворський С. Вшанування пам"яті Тараса Шевченка в українських бібліотеках: історичний аспект // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 6-9
308264
  Жам О. Вшанування пам"яті фундатора Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" М.І. Сікорського / О. Жам, Н. Ткаченко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 216-220
308265
  Карабчук О. Вшанування пам"яті Яреми Полотнюка // Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів, 2013. – № 9


  Ярема Полотнюк - викладач Львівського університету, сходознавець, поліглот, перекладач, письменник. Завідувач кафедри Близького Сходу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Маленька Тетяна розповіла про своє знайомство з ученим.
308266
   Вшанування першого ректора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 21 вересня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулося урочисте відкриття пам"ятника історику, фольклористу, видатному енциклопедісту, першому ректору Університету Св. Володимира Михайлу Максимовичу.
308267
  Жиленко І.В. Вшанування святих Бориса і Гліба та Києво-Печерська писемна традиція // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 7 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 61-98
308268
  Комарніцький О. Вшанування студентами педагогічних навчальних закладів Радянської України пам"яті та творчості культурних діячів і науковців (20-30-ті рр. XX ст.) // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 142-145


  "9 лютого 1923 р. вшанували пам"ять Т.Г. Шевченка студенти Київського ІНО. Святкування відбулося в актовому залі вишу. У першій частині свята присутні заслухали доповідь М. Марковського "Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство", Дорошкевича - ...
308269
  Зуляк І.С. Вшанування Тараса Шевченка "Просвітою" у міжвоєнний період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С.40-42. – ISSN 1810-2131
308270
  Баженов Л.В. Вшанування Тараса Шевченка на Поділлі в середині XIX - на початку XX ст. / Л.В. Баженов, С.Е. Баженова // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 102-108
308271
  Цуп О.В. Вшанування творчої особистості Тараса Шевченка українською діаспорою Чехії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 148-150. – ISSN 1810-2131
308272
  Гордійчук М. Вшанування через інститут... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 13 вересня (№ 170). – С. 6
308273
  Голубов С.М. Вшануймо пам"ять товариші! / С.М. Голубов. – К., 1976. – 223с.
308274
  Голубов С.М. Вшануймо пам"ять, товариші! / С.М. Голубов. – Київ, 1980. – 203,5с.
308275
  Нухович Э.С. Вшеняя политика Афганистана. / Э.С. Нухович. – М., 1962. – 108с.
308276
  Франс А. Вшестя Тафі на небеса / А. Франс. – К, 1957. – 12с.
308277
  Павловский Е.Н. Вши. Строение, жизнь и болезненное действие на человека / Е.Н. Павловский. – Птгр, 1920. – 47с.
308278
  Луценко Оксана Въездной медтуризм в Украину: потенциал нужно реализовывать! : перспективи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 86-87 : Фото. – ISSN 1998-8044
308279
   Въездной туризм - 2009: итоги заставляют задуматься : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 24-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
308280
  Козловский Роман Въездной туризм - 2010: итог положительный : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 22-24 : График. – ISSN 1998-8044
308281
  Калиниченко Александр Въездной туризм взгляд из Австрии : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 52-53 : Фото
308282
   Въезрожденски книжари. – София, 1980. – 355с.
308283
  Бонов А.Д. Възгледите за Вселената на Йоан Екзарх Български / А.Д. Бонов. – София, 1982. – 96 с.
308284
  Чистяк Д. Възжелана градина : поезия / Дмитро Чистяк ; състав. и прев. от укр. Димитър Христов. – София : Мултипринт, 2013. – 43, [1] c. – ISBN 978-954-362-120-0
308285
  Матов К. Възможно ли е заразяване с трихинелоза через приемание чревни трихинели? / К. Матов. – с.
308286
  Русинова П Е. Възпитавание на въображението в сюжетно-ролевата игра. / П Е. Русинова, . – София, 1979. – 103с.
308287
   Възпоменателен сборник по случай стогодишнината от априлското въстание и ботевата чета 1876 : исторически извори. – София : Кирил и Методий
Кн. 1 : Подбрани документи от архивите и материали от българския възрожденски печат 1875-1877. – 1976. – 492, [8] с.
308288
   Възпоменателен сборник по случай стогодишнината от априлското въстание и ботевата чета 1876 : библиографски указател. – София : Кирил и Методий
Кн. 2 : Библиографски указател на литература на български език за периода 1879-1975. – 1976. – 560, [1] с.
308289
   Възпоменателен сборник по случай стогодишнината от освободителната руско-турска война 1877-1878. – София
Кн. 1 : исторически извори : (май 1976-ноември 1878). – 1979. – 540 с. – На обл. назв: Сто години от русско-турската освободителна война 1877-1878
308290
  Венев И.Д. Възприятието за цвят у децата / И.Д. Венев. – София, 1968. – 139с.
308291
  Първев Х.И. Възраждането на българския книжовен език. / Х.И. Първев. – София, 1983. – 104с.
308292
  Ангелов В. Възрожденска църковна дърворезба = Церковная резьба по дереву Эпохи Возрождения=National Revival woodcarving : семантичен анализ / В. Ангелов; Българска Академия на Науките, Институт за изкуствознание. – София : Българската Академия на Науките, 1986. – 171 с. : ил.
308293
  Топалов К. Възрожденци / К. Топалов. – София : Климент Охридски, 1990. – 210 c.
308294
  Петров П. Възстановяване на българската държава 1185-1197 / П. Петров. – Първо издание. – София : Наука и изкуство, 1985. – 390 с.
308295
  Генчев Н. Вългарско възраждане. / Н. Генчев. – София, 1981. – 350с.
308296
  Жотев Д. Вълчи вървища / Д. Жотев. – София, 1965. – 76с.
308297
  Фучеджиев Д. Вълчи сънища / Д. Фучеджиев. – София, 1961. – 140с.
308298
  Хаджикосев С. Вълшебният свят на детството / С. Хаджикосев. – София : Отечество, 1989. – 140 c.
308299
  Хайтов Н. Вълшебното огледало / Н. Хайтов. – София, 1981. – 184с.
308300
  Леков И. Външна структура надумата в славянските езици / И. Леков. – София, 1971. – 320с.
308301
   Външната политика на България. – София, 1978. – 420с.
308302
   Външната политика на правителството на БЗНС - ноември 1919-юни 1923 : Александър Стамболийски документално наследство. – София : Издателство на БЗНС, 1989. – 399 с.
308303
  Константинова Е. Въображаемото и реалното : фантастиката в българската художествена проза / Е. Константинова. – София : Климент Охридски, 1987. – 265 с.
308304
  Пеков Д. Въоръжената антифашистка борба в Северозападна България. / Д. Пеков. – София, 1977. – 230 с.
308305
   Въоръжената борба на българския народ срещу османското господство / И. Кинов, Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов; И. Кинов, Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов. – София : Държавно военно издателство, 1961. – 403 с.
308306
  Тошев С. Въоръжени с надежда / С. Тошев. – София, 1976. – 360 с.
308307
  Горненски Н. Въорьжената борба на българския народ за освобождение от хитлеристката окупация и монархо-фашистката диктатура / Н. Горненски. – София, 1958. – 340 с.
308308
  Димитров Въпроси и книги на социалистическия реализъм / Димитров, -Гошкин. – София
Т. 2. – 1960. – 374 с.
308309
   Въпроси на диалектическия материализъм и на частние науки : сборник статии, посветени на академик Тодор Павлов по случай неговата седемдесетгодишнина. – София : Българската Академия на Науките, 1961. – 835 с.
308310
  Данчев П. Въпроси на литературата и изкуството. / П. Данчев. – София, 1955. – 236с.
308311
   Въпроси на литературната теория и естетика. – София : Народна култура, 1957. – 538 с.
308312
   Въпроси на обучението по руски език и литература. – София : Народна просвета, 1969. – 191 с.
308313
  Германов Г. Върхове на руската класическа литература / Г. Германов. – София, 1982. – 288с.
308314
  Марков Г. Върховете привличат мълнии : Покушения и политика в България 1878-1919 / Г. Марков. – Първо издание. – София : Партиздат, 1989. – 181, [2]
308315
  Маринов Т. Върху вертикалното разпространение на Anophles maculipennis / Т. Маринов, 1957. – C. 599-601
308316
  Матов К. Върху механизма и локализацята на придобития имунитет срешут / К. Матов, 1957. – 26 с.
308317
  Бойчо А.П. Въстанието и клането в Батак : исторически очерк / А.П. Горанов - Бойчо; под ред Я. Янев. – Фототипно изд. – София : Св. Климент Охридски. – 1991
308318
  Петров П. Въстанието на Ивайло : (1277-1280) / П. Петров. – София : Държавно военно издателство при мно, 1956. – 68 с.
308319
  Димитров С.А. Въстанието на селяните в северозападна България през 1850 година / С.А. Димитров. – София, 1961. – 96с.
308320
  Петров П.Х. Въстания против Византия / П.Х. Петров. – Издателство на националния съвет на отечествения фронт
Кн. 10. – 1960. – 68 с.
308321
  Тарасов А.А. Вы - молодые хозяева страны / А.А. Тарасов. – М., 1980. – 208с.
308322
  Гаче Б. Вы - партизаны / Б. Гаче. – М., 1975. – 94с.
308323
  Сериков С.В. Вы бывали в дубравах? / С.В. Сериков. – Липецк, 1962. – 32с.
308324
  Крюкова И.В. Вы в Крыму / И.В. Крюкова, Л.Н. Слизик. – Симферополь, 1989. – 43с.
308325
   Вы все еще боитесь летать? : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 102-107 : Фото
308326
   Вы ждете гостей.... – Иркутск, 1990. – 446с.
308327
  Канн-Новикова Вы жертвою пали в борьбе роковой. / Канн-Новикова. – М., 1968. – 108с.
308328
  Якутенко Ирина Вы за кем стоите? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 68-75 : фото
308329
  Котляров Б.И. Вы знаете ее? / Б.И. Котляров. – М, 1958. – 47с.
308330
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 1. – 1997
308331
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 2. – 1997
308332
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 3. – 1997
308333
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 5/6. – 1997
308334
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 7. – 1997
308335
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 8. – 1997
308336
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 9. – 1997
308337
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 10. – 1997
308338
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 11. – 1997
308339
   Вы и ваш компьютер. – Москва
№ 12. – 1997
308340
  Сатир В. Вы и ваша семья = Peoplemaking : руководство по личностному росту / Вирджиния Сатир ; [пер. с англ. Е. Дониной, Н. Дмитриевой]. – Москва : Эксмо, 2002. – 312, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 1999 г. – (Психологическая коллекция). – ISBN 5-04-004391-0
308341
  Аграновский В.А. Вы и ваши знакомые / В.А. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1970. – 224 с.
308342
  Рывкин А.Р. Вы и вывеска. / А.Р. Рывкин. – Кишинев, 1971. – 143с.
308343
  Авдеева Н.Н. Вы и младенец : у истоков общения / Н.Н. Авдеева, С.Ю. Мещерякова. – Москва : Педагогика, 1991. – 158, [1] с.
308344
  Поляков В.С. Вы их узнаете? / В.С. Поляков. – М., 1956. – 72с.
308345
  Симонович С.В. Вы купили компьютер : полное руководство для начинающих в вопросах и ответах : 1000 советов / С.В. Симонович, Г.А. Евсеев, В.И. Мураховский. – Изд. новое, доп. и перераб. – Москва : АСТ-ПРЕСС ; Inforcom-press, 2000. – 543 с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 519-527. – ISBN 5-7805-0599-3
308346
  Баканов А.И. Вы купили фотоаппарат / А.И. Баканов. – М, 1989. – 32с.
308347
  Санита Ж. Вы любите Вагнера? / Ж. Санита. – М., 1968. – 5-12с.
308348
  Санита Ж. Вы любите Вегнера? / Ж. Санита. – М, 1968. – 5-121с.
308349
  Мазанов Н.Н. Вы мне нужны / Н.Н. Мазанов. – Волгоград, 1989. – 59с.
308350
  Ащеулов В.А. Вы не плачьте, ивы / В.А. Ащеулов. – Ставрополь, 1968. – 48с.
308351
  Полудняков В.И. Вы обратились в народный суд... / В.И. Полудняков. – Л., 1988. – 71с.
308352
  Ремнев В.И. Вы обратились в учреждение... / В.И. Ремнев. – М., 1977. – 88с.
308353
  Фотьев Н.И. Вы остаетесь за нас / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1974. – 382с.
308354
  Антонова А.К. Вы поживете напротив / А.К. Антонова. – Таврия, 1981. – 48с.
308355
  Баянов А. Вы поймете меня : стихи и поэма / А. Баянов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 95 с.
308356
   Вы решили создать семью. – Карелия, 1984. – 190с.
308357
  Леров Л.М. Вы с ним знакомы... / Л.М. Леров. – М., 1963. – 48с.
308358
  Живило М.Ф. Вы с ними встречались / М.Ф. Живило. – Красноярск, 1964. – 64с.
308359
  Чураков Н. Вы с ними встречались. / Н. Чураков. – М., 1970. – 144с.
308360
   Вы с ними встречались.... – М, 1959. – 248с.
308361
  Формановская Н.И. Вы сказали: "Здравствуйте!" : Речевой этикет в нашем общении / Н.И. Формановская. – Москва : Знание, 1982. – 160с.
308362
  Формановская Н.И. Вы сказали:"Здравствуйте!" : Речевой этикет в нашем общении / Н.И. Формановская. – Москва, 1987. – 160с.
308363
  Формановская Н.И. Вы сказали:"Здравствуйте!" : Речевой этикет в нашем общении / Н.И. Формановская. – Москва, 1989. – 156с.
308364
  Саррот Н. Вы слышите их?
308365
  Саррот Н. Вы слышите их? / Н. Саррот. – Москва, 1983. – 128 с.
308366
  Петухов И.А. Вы собираетесь приобрести пресональную ЭВМ?!.. / И.А. Петухов, Ю.Д. Андреев. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 93с.
308367
  Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем / Н.Е. Щуркова. – М, 1986. – 111с.
308368
   Вы такого еще не видели // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 36-42 : фото
308369
  Ионко М.Ф. Вы тоже их знаете... / М.Ф. Ионко. – Кишинев, 1990. – 157с.
308370
  Соболевский А.Г. Вы хотите сконструировать приемник / А.Г. Соболевский. – Москва : Связь, 1971. – 216 с.
308371
  Богинская Юлия Валериевна Вы это сможете! : интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями: проблемы и пути их решения / Ю. В. Богинская // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-154. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються інтеграційні процеси в спеціальній освіті зарубіжних країн; виділяються основні умови та принципи інтеграції дітей з обмеженими можливостями для навчання в масовій школі; розкривається специфіка інтегрованого навчання таких дітейв ...
308372
  Лавров А.С. Вы, ваш ребенок и мир вокруг / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – М., 1970. – 192с.
308373
  Лавров А.С. Вы, ваш ребенок и мир вокруг / А.С. Лавров, О.А. Лаврова. – 2-е изд. – М., 1972. – 192с.
308374
  Адамович А.М. Выбери-жизнь : лит. критика, публицистика / Адамович А.М. – Минск : Мастац. лiт., 1986. – 413 с. : ил.
308375
  Мацко О. Выбери себе кантон. Как поступить в швейцарский вуз // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 17 декабря (№ 51/52). – С. 17


  "Студенты и школьники - одна из самых многочисленных категорий жителей Швейцарии. При населениив 8 млн. человек около 1 млн. - ученики школ и слушатели вузов. Почти треть из них - иностранцы."
308376
  Цветков Алексей Выбившиеся из строя : отрыв / Цветков Алексей, Брендстрем Софи // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 54-61 : Фото
308377
  Батуева Зоригма Жигматовна Выбираем алгоритм поиска : Мониторинг информационного обслуживания студентов / Батуева Зоригма Жигматовна, Таринова Валентина Дмитриевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 39-40. – ISSN 1727-4893
308378
  Михайлов В.С. Выбираем здоровье / В.С. Михайлов. – М, 1985. – 194с.
308379
  Михайлов В.С. Выбираем здоровье / В.С. Михайлов. – Москва, 1987. – 91 с.
308380
  Тихонова А.Я. Выбираем здоровье / А.Я. Тихонова, Н.Э. Воробьева. – Новосибирск : Новосибирское книжн. изд-во, 1989. – 139с. : Ил. – Библиогр.: с.132-133. – (Б-ка практикующего врача)
308381
  Тихонов В.М. Выбираем Отечество / Виктор Тихонов. – Луганск, 2006. – 136с. – ISBN 966-7566-43-9
308382
   Выбираем профессию: 100 вопросов и ответов. – Л, 1990. – 74с.
308383
  Шварц Е.А. Выбирайте нужное слово. / Е.А. Шварц. – М., 1969. – 118с.
308384
  Суслова И.П. Выбирайте правильное слово! / И.П. Суслова. – М., 1973. – 63с.
308385
  Суслова И.П. Выбирайте правильное слово! / И.П. Суслова. – 2-е изд. – М., 1976. – 63с.
308386
  Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию / Е.Н. Прощицкая. – М., 1991. – 144с.
308387
  Мильнер Е. Выбираю бег // Если вам за 50 : [пер. с англ.] / Р. Гиббс. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Физкультера и спорт, 1985. – 63 с. встреч. паг. – (Физкультура и здоровье)
308388
  Мильнер Е.Г. Выбираю берег! / Е.Г. Мильнер. – М, 1984. – 81с.
308389
  Ханбеков Л.В. Выбираю бой / Л.В. Ханбеков. – Челябинск, 1980. – 185 с.
308390
  Владыкин В.П. Выбираю бой / В.П. Владыкин. – Днепропетровск, 1989. – 211с.
308391
  Каганов А.Б. Выбираю профессию / А.Б. Каганов. – Минск, 1986. – 76с.
308392
  Васинский А.И. Выбираю свободную тему / А.И. Васинский. – Москва, 1988. – 301с.
308393
  Захарова А. Выбирают дизайн и программирование / А. Захарова, К. Цивирко // Сегодня. – Киев, 2015. – 5 августа (№ 143). – С. 5


  Топ-10 вузов: КНУ имени Тараса Шевченко на третьем месте в рейтинге, на первом - ЛНУ имени Ивана Франка.
308394
  Требор И. Выбирают медицину и IT-науки // Сегодня. – Киев, 2018. – 26-28 января (№ 15). – С. 5


  "Иностранные студенты. В лидерах - Марокко и Турция, а самые популярные вузы - в Харькове и столице".
308395
   Выбирая профессию.... – Ростов -на-Дону, 1968. – 49с.
308396
   Выбирая профессию...Спровочник для поступающих в профтехучилища Ростовской области. – Ростов -на-Дону, 1966. – 64с.
308397
  Пульсон И А. Выбор / И А. Пульсон, . – Х, 1964. – 275с.
308398
  Ябс Густав Выбор / Ябс Густав. – Москва, 1964. – 211с.
308399
  Моран Р. Выбор / Р. Моран. – Казань, 1968. – 144с.
308400
  Филиппов Р.В. Выбор / Р.В. Филиппов. – М, 1974. – 47с.
308401
  Алиева Ф.Г. Выбор : стихи и поэма : пер. с авар. / Фазу Алиева. – Москва : Советский писатель, 1976. – 192 с. : ил.
308402
  Орлов В.А. Выбор : (о Н. Л. Духове) / В.А. Орлов. – Москва : Политиздат, 1979. – 112 с. – (Герои Советской Родины)


  Документальная повесть, посвященная Николаю Леонидовичу Духову - Инженер-конструктор (1904-1964)
308403
  Былинов А.И. Выбор : повесть и рассказы / А.И. Былинов. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 350 с.
308404
  Лебедев А.А. Выбор : Статьи / А.А. Лебедев. – Москва : Советский писатель, 1980. – 247с.
308405
  Бондарев Ю.В. Выбор / Ю.В. Бондарев. – М, 1981. – 319с.
308406
  Васильев П.А. Выбор / П.А. Васильев. – Ленинград, 1981. – 256с.
308407
  Бондарев Ю.В. Выбор / Ю.В. Бондарев. – М, 1982. – 303с.
308408
  Рождественский Р.И. Выбор / Р.И. Рождественский. – М., 1982. – 176с.
308409
  Крым А.И. Выбор : Роман / А.И. Крым. – Киев : Дніпро, 1983. – 231с. – (Романы и повести ; 1983 ; 7)
308410
  Бондарев Ю.В. Выбор : роман / Ю.В. Бондарев. – Барнаул : Алтайское книж. изд., 1984. – 302с.
308411
   Выбор. – Алма-Ата, 1985. – 335с.
308412
  Афанасьев А.В. Выбор / А.В. Афанасьев. – Москва, 1988. – 255с.
308413
  Бондарев Ю.В. Выбор / Ю.В. Бондарев. – М, 1989. – 297с.
308414
  Быховский В.П. Выбор / В.П. Быховский. – Харьков, 1989. – 140с.
308415
  Киселев А.Ф. Выбор // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 9. – С. 20-25. – ISSN 0869-561Х
308416
  Букин К. Выбор аддиктивного поведения: соблазны, риски и самоконтроль / К. Букин, М. Левин, Н. Шилова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 12. – С. 104-128. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0042-8736
308417
  Дронова Д.А. Выбор брачного партнерства в современном индийском обществе и половой отбор / Д.А. Дронова, М.Л. Бутовская // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6. – С. 46-66. – ISSN 0869-1908
308418
  Бакштановский В.И. Выбор будущего: к новой воспитательной деонтологии / В.И. Бакштановский. – Томск, 1991. – 215с.
308419
  Гасанов Адиль Салихович Выбор варианта календарного плана капитальных вложений на сетевых моделях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Гасанов Адиль Салихович; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
308420
  Айзерман М.А. Выбор вариантов основы теории / М.А. Айзерман, Ф.Т. оглы Алескеров. – Москва : Наука, 1990. – 236, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 222-233. – (Теория и методы систем. анализа ; №26)
308421
  Грибачев Н.М. Выбор века / Н.М. Грибачев. – М., 1969. – 302с.
308422
  Грибачев Н.М. Выбор века / Н.М. Грибачев. – М., 1983. – 335с.
308423
  Игнатьев В.И. Выбор вуза абитуриентами и студентами в образовательном пространстве новосибирска (на примере НГТУ) / В.И. Игнатьев, Я.В. Жандарова, М.М. Захваткина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 286-292. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются мотивы абитуриентов на этапе выбора вуза и анализируются причины изменения фоновых практик при смене статуса абитуриента на статус студента. Авторы исследуют особенности выборочных практик студентов и абитуриентов, выявляют ...
308424
  Бреннеман Л. Выбор города-организатора Олимпийских игр современности // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2017. – № 1. – С. 4-12. – ISSN 1992-7886
308425
  Крюкова С. Выбор десятилетий // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 38-41


  Чилійський диктатор Аугусто Піночет.
308426
  Штойк М. Выбор Египта / М. Штойк, С. Демиденко // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 48-55
308427
  Колос Е.А. Выбор и апробация методик оценки инновационной активности: на примере предприятий Восточно-Казахстанской области / Е.А. Колос, О.К. Денисова, А.Е. Касенова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 124-133. – ISSN 1993-6788
308428
  Александров Л.А. Выбор и использование оргтехники в управлении : текст лекций для студентов спец. "Орг. упр. автомоб. трансп." / Александров Л.А. ; Моск. ин-т упр. им. Серго Орджоникидзе. – Москва : МИУ, 1978. – 46 с.
308429
  Володин В.И. Выбор и исследование рациональной системы электропривода жидкостного реостата шахтной подъемной машины с асинхронным двигателем : Автореф... канд. техн.наук: 5.173 / Володин В.И.; Донецкий политехн. ин-т. – Донецк, 1970. – 27л.
308430
  Докучаев М.С. Выбор и оборудование наблюдательных пунктов и огневых позиций в артиллерии / М.С. Докучаев. – М., 1963. – 62с.
308431
  Филатов Владимир Егорович Выбор и обоснование рациональных форм организации производства стеновых материалов и конструкций. (На примере пром-сти стеновых материалов КазССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Филатов Владимир Егорович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1975. – 22л.
308432
  Белкин Н.Б. Выбор и оценка методов первичной обработки информации по управлению складскими процессами / канд. экон. наук Н.Б. Белкин, С.Б. Абрамов ; Центр. науч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исследований по матер.-техн. снабжению. – Москва : ЦНИИТЭИМС, 1976. – 31 с. – Библиогр.: с. 33. – (Серия "Применение математических методов вычислительной техники и оргтехники в материально-техническом снабжении" : обзорная информация)
308433
  Бодлаков А.И. Выбор и оценка параметров технологий обработки данных в АСУ (на примере крупных строительн. объед.) : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Бодлаков А. И.; МВ и ССО УССР КИСИ. – К., 1985. – 20л.
308434
   Выбор и применение рациональных форм деятельности мастеров производственного обучения. – Л, 1989. – 45с.
308435
  Сапожков К.А. и др. Выбор и применение систем логических элементов ЭВМ / К.А. и др. Сапожков. – М., 1980. – 73с.
308436
  Терещенко В.И. Выбор и применение способов сварки при изготовлении конструкции / В.И. Терещенко. – Москва, 1987. – 192 с.
308437
   Выбор и применениеметодов обучения в процессе профессиональной подготовки учащихся профтехучилищ. – Л, 1991. – 24с.
308438
   Выбор и реализации проиродоохранных технологий в энергетике. – Иркутск, 1987. – 241с.
308439
  Кочина Л.П. Выбор и сочетание методов обучения в процессе усвоения нового материала учащимися подготовительных классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кочина Л.П.; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – К., 1983. – 24л.
308440
  Чен Хунцзе Выбор и стратегические возможности Китая в контексте "украинского кризиса" // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 3 (80). – C. 175-180. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507


  В данной статье анализируются определяющие факторы, повлиявшие на вы- бор Китая в отношении «украинского кризиса», с учетом геоэкономических и геополитических интересов КНР. Автор доказывает, что, возможно, «украинский кризис» принесет в Китай еще ...
308441
  Польща Зоя Васильевна Выбор и технико-экономическое обоснование организационных форм ремонта контрольно-измерительных приборов. (На материалах Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Польща Зоя Васильевна; Алма-Ат. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
308442
  Аршинов А.Л. Выбор и технико-экономическое обоснование параметрических рядов оптимальной густоты : Автореф... наук: 00.13 / Аршинов А.Л. ; МГУ. – Москва, 1972. – 21 с.
308443
  Мерхалев С.Д. Выбор и эксплуатация изоляции в районах с загрязненной атмосферой / С.Д. Мерхалев, Е.А. Соломоник. – Ленинград, 1983. – 120 с.
308444
  Теряева О.А. Выбор идеала и предпочтения современной учащейся молодежью // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 166-170. – ISSN 2073-9613
308445
  Кин Ц.И. Выбор или судьба / Ц.И. Кин. – Москва, 1988. – 368 с.
308446
  Осипов В.В. Выбор имитационной комьютерной модели для анализа выноса соединений азота и фосфора и ее апробация на малом речном водосборе / В.В. Осипов, Н.Н. Осадчая // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 66-72 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
308447
  Борисов Е.В. Выбор инвестором консалтинговой компании на рынке недвижимости // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 5. – С. 50-52. – ISSN 1728-8878
308448
  Котенкова Е.Н. Выбор индивидуальных направлений деятельности для сотрудников с ориентацией на их соционические типы // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 11 (131). – С. 18-22. – ISSN 2226-7514
308449
  Зайцев С.В. Выбор как предмет педагогической психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2014. – № 3. – С. 14-24. – ISSN 0042-8841
308450
  Бондаренко Дмитрий Выбор коврового напольного покрытия в отель - это вообще-то сложный вопрос, не правда ли? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 44-45 : фото
308451
   Выбор комплексатехнических средств АСУП. – М, 1973. – 208с.
308452
  Губанова Валентина Андреевна Выбор компонентов глагольной словопроизводственной модели : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / губанова Валентина Андреевна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 20л.
308453
  Лернер М.М. Выбор конденсаторов для электронных устройств / М.М. Лернер. – Москва, 1970. – 152 с.
308454
   Выбор консервативных допущений при обосновании ядерной безопасности систем хранения отработанного ядерного топлива / В.И. Борисенко, В.В. Горанчук, Ю.Ф. Пионтковский, Н.Н. Сапон // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2017. – Вип. 2 (74). – С. 24-28. – ISSN 2073-6231
308455
  Крастошевский Л.С. Выбор конструкции крепи и технологии крепления шахтных стволов / Л.С. Крастошевский. – Москва, 1962. – 11 с.
308456
  Модестов А.П. Выбор кормовых культур по средней урожайности и таблицам Кельнера. / А.П. Модестов. – М, 1919. – 38с.
308457
  Тэффи Выбор креста / Тэффи. – М, 1991. – 110с.
308458
  Москвин Д.Д. Выбор критериев оценки соревнования двух систем / Д.Д. Москвин. – М, 1983. – 29с.
308459
  Кармальская Татьяна Выбор кухонного оборудования // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 70-72 : фото
308460
  Смирнов И.Г. Выбор логистического аутсорсера определяется тем, что нам от него нужно! // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 48-49
308461
  Разоренов Г.И. Выбор масштабов при моделировании / Г.И. Разоренов. – М, 1973. – 160с.
308462
  Егоров А.И. Выбор масштабов топографических съемок при землеустройстве / А.И. Егоров, А.В. Маслов, А.И. Шелапутин; под ред. А. Мазмишвили. – Москва : Из-во Всесоюзной Академии с.-х. наук им. В.И. Ленина, 1936. – 79 с.
308463
  Дудник М.Н. Выбор материалов, геометрических параметров опор вращения оси крыльчатки и режима их работы // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 71-84 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
308464
  Новиков С.Б. Выбор места для установки крупного телескопа с помощью двухлучевого прибора : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Новиков С.Б. ; Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1970. – 8 с.
308465
  Баринов Ю.В. Выбор метода лучевой диагностики при рецидивирующем дакриоцистите у детей // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 20-24. – ISSN 2309-8147
308466
  Магеррамов Э.И. Выбор методов измерения общего количества осаждаемой воды для определения влажности тропосферной задержки сигналов в спутниковых навигационных системах / Э.И. Магеррамов, Р.А. Эминов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 36-38 : табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
308467
   Выбор методов обучения в средней школе. – М, 1981. – 176 с.
308468
  Соломатин Н.М. и др. Выбор микро-ЭВМ для информационных систем / Н.М. и др. Соломатин. – М., 1987. – 109с.
308469
  Соломатин Н.М. Выбор микро ЭВМ для информационных систем : [Текст] : уч. пособ. / Н.М. Соломатин, Р.П. Шертвитис, М.М. Макшанцев. – Москва : Высшая школа, 1987. – 110 с.
308470
   Выбор молодежью жизненного пути. – Минск, 1988. – 157с.
308471
  Амендола Д. Выбор на всю жизнь / Д. Амендола. – Москва, 1983. – 367с.
308472
  Кихья А.Х. Выбор наиболее эффективных и рациональных конструкций многоэтажных железобитонных зданий для условий САР : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.01 / Кихья А.Х.; Минвуз СССР. Киев. инженерно-строительный ин-т. – К., 1987. – 19л.
308473
   Выбор найвыгоднейшого варианта Волго-Донского канала. – Ростов -на-Дону, 1930. – 183с.
308474
   Выбор найвыгоднейшого состава работающего оборудования современных энергосистем. – Кишинев, 1970. – 168с.
308475
  Носик Б.М. Выбор натуры / Б.М. Носик. – М, 1978. – 272с.
308476
  Омелин Н.Н. Выбор национального типа насосов для вертикального дренажа и некоторые вопросы их эксплуатации в условиях Средней Азии : Автореф... канд. техн.наук: / Омелин Н. Н.; Ташк. ин-т инж. ирриагции и механ. с. х. – Ташкент, 1960. – 29л.
308477
  Долгов В.Г. Выбор нового курса / В.Г. Долгов. – Москва : Мысль, 1991. – 201 с.
308478
  Гудзенко Л.В. Выбор носителя и условий для изготовления индикаторной бумаги на активный хлор / Л.В. Гудзенко, С.В. Химченко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 124
308479
  Шаронова А.А. Выбор образовательной траектории потенциальными абитуриентами: конкурентные преимущества юридического факультета МГУ // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 83-91. – (Право ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
308480
  Левин Г.И. Выбор объекта капитального строительства : Автореф... докт. экон.наук: / Левин Г. И.; АН СССР, Ин-т экон. – М., 1968. – 55л.
308481
  Плотникова А.И. Выбор окончания родительного падежа единственного числа существительными мужского рода в истории русского языка // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 134-145. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
308482
  Талова А.Н. Выбор оптимального варианта распределения добычи нефти в многопластовых объектах по экономическим критериям : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Талова А.Н.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра теории вероятностей и вычислит. математики. – М., 1970. – 18л.
308483
  Руденко А.Р. Выбор оптимального поставщика материальных ресурсов для предприятия / А.Р. Руденко, Ю.А. Туренко // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 58-61 : табл. – Библиогр.: 6 назв.
308484
  Петрова Н.Ф. Выбор оптимального способа тепловой обработки бетона в кассетных установках : Автореф... канд. техн.наук: 484 / Петрова Н.Ф.; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 20л.
308485
  Гохман Ф.Г. Выбор оптимального типа, параметров и исследования прочностных качеств подвижного состава перевозки легких автомобилей : Автореф... канд. техн.наук: / Гохман Ф. Г.; Днепроп. ин-т ниж. ж.д. трансп. – М., 1970. – 19л.
308486
  Герасименко О.А. Выбор оптимальной конфигурации нейронной сети при моделировании годографов сейсмических волн / О.А. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 93-99 : рис. – Библиогр.: с. 99. – ISSN 0203-3100
308487
  Чигиринский А.В. Выбор оптимальной структуры стеклопластика в упругих тонких оболочках вращения. : Автореф... канд. техн.наук: 023 / Чигиринский А.В.; Ин-т механики АН УССР. – К., 1968. – 5л.
308488
  Литенштейн В.Е. Выбор оптимальных вариантов проектов, (на примере планирования работ по автоматизации нефтеперерабатывающей промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Литенштейн В.Е.; Ан СССР. – М, 1969. – 18л.
308489
  Литенштейн В.Е. Выбор оптимальных вариантов проектов, (на примере планирования работ по автоматизации нефтеперерабатывающей промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Литенштейн В.Е.; Ан СССР. – М, 1969. – 18л.
308490
  Литенштейн В.Е. Выбор оптимальных вариантов проектов, (на примере планирования работ по автоматизации нефтеперерабатывающей промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Литенштейн В.Е.; Ан СССР. – М, 1969. – 18л.
308491
  Мазманян А. Выбор оптимальных институтов: взгляд на строительство демократии в постсоветских странах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 122-128. – ISSN 1812-7126
308492
  Попырин Л.С. Выбор оптимальных конечных параметров мощных конденсационных электростанций. : Автореф... канд. техн.наук: / Попырин Л.С.; АН СССР. Энергет. ин-т им. Г.М.Кржижановского. – М., 1959. – 15л.
308493
  Попова Л.И. Выбор оптимальных мощностей и размещения комбикормовых предприятий Украины. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Попова Л.И.; Одес. технол. ин-т пищевой пром. – Одесса, 1970. – 24л.
308494
  Соболь И.М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями / И.М. Соболь, Р.Б. Статников. – М, 1981. – 110с.
308495
  Малинкевич Юрий Львович Выбор оптимальных режимов накачки и форма линии магнитного резонанса в квантовых магнитометрах на парах щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Малинкевич Юрий Львович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1982. – 22л.
308496
  Лившиц В.Н. Выбор оптимальных решений в технико-экономических расчётах / В.Н. Лившиц. – М., 1971. – 255с.
308497
  Репях В.И. Выбор оптимальных решений элементов железобетонных каркасов : Автореф... канд. технич.наук: / Репях В.И.; Науч.-исслед. ин-т строит. конструкций. – К., 1967. – 19л.
308498
  Князев В.Н. Выбор оптимальных условий определения ацилоксисиланов, феноксисиланов и силанолов методом потенциометрического титрования в неводных средах. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Князев В.Н.; Москов. хим.-технол. ин-тут им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 18л.
308499
  Токарева Л.Р. Выбор оптимальных условий синтеза вольфраматов и молибдатов двух- и трехвалентных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Токарева Л.Р.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
308500
  Соколов В.М. Выбор оптимальных физико-технических условий рентгенографии. / В.М. Соколов. – Л., 1979. – 271с.
308501
  Попова Е.П. Выбор ориентиров развития вузов: взгляд с позиций организационной теории // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 9. – С. 59-70. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены изменения в системе высшего профессионального образования, базирующиеся на результатах многочисленных исследований. Анализируются подходы к проблеме организационного развития вузов в рамках общей теории и социологии организаций. Они ...
308502
  Эш У. Выбор оружия / У. Эш. – М., 1968. – 270с.
308503
  Давыдова Н.М. Выбор оружия / Н.М. Давыдова. – М., 1984. – 269с.
308504
  Давыдова Н.М. Выбор оружия / Н.М. Давыдова. – М., 1989. – 268с.
308505
  Мухин С.В. Выбор основных параметров, испытание отдельных узлов и комплексная наладка электродинамического сапаратора антипротонов с импульсом 5 ГЭВ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Мухин С.В.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 24л.
308506
  Гладких В.П. Выбор отработки экскаваторных блоков при планировании горных работ на железорудных карьерах. : Автореф... Канд.техн.наук: 08.00.05 / Гладких В.П.; Моск.горн.ин-т. – М, 1981. – 13л.
308507
  Волохов А.Н. Выбор охотничьего дробового ружья / А.Н. Волохов. – Изд. 2-е. – Москва, 1952. – 88с.
308508
  Бубнов В.П. Выбор параметров АЭС с быстрым реактором в системе ядерной энергетики / В.П. Бубнов, М.В. Курцман. – Минск, 1988. – 95 с.
308509
  Бортняков Ю.Л. Выбор параметров и исследование погрешности кодо-импульсных каналов передачи измерительной информации : Автореф... канд. техн.наук: 05.250 / Бортняков Ю.Л.; Всес. научно-иссл. ин-т метрологии. – Л., 1971. – 28л.
308510
  Быков Н.Н. Выбор параметров и расчет маломощных турбин для привода агрегатов / Н.Н. Быков, О.Н. Емин. – М., 1972. – 228с.
308511
  Гондюл В.П. Выбор параметров размещения микросхем на печатных платах, разрабатываемых машинными методами // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер. радиотехн. и электроакустики : Вища школа, 1975
308512
   Выбор параметров спектров диффузного отражения для идентификации кислородсодержащих примесей и степени взаимодействия в системах ZnS(ZnO)–Dy2S3 / Н.А. Чивирева, И.В. Стоянова, В.Ф. Зинченко, А.О. Стоянов, И.Р. Магунов, О.С. Мазур, В.П. Антонович // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – С. 11-17. – ISSN 1991-0290
308513
  Панчошный Н.М. Выбор параметров функционирования циклично-поточной технологии на глубоких железорудных карьерах. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.03 / Панчошный Н.М.; МВ и ССО. Криворож. горнорудный ин-т. – Кривой Рог, 1986. – 18л.
308514
  Елисеев В.А. Выбор параметров, измерение и формирование магнитного поля синхроциклотрона на энергию 1 Гэв Лияф АН СССР. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14,11 / Елисеев В.А.; АН СССР. – Л, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.18
308515
  Крылова Т.Б. Выбор партнера : анализ отчетности капиталистического предприятия / Т.Б. Крылова. – М, 1991. – 157с.
308516
  Максимов А.Г. Выбор площадки для тепловой электростанции. Технико-экономические обоснования / А.Г. Максимов, В.Н. Молоков. – Москва-Ленинград, 1962. – 175 с.
308517
  Коломейчук Е.М. Выбор показателей деятельности региональной библиотеки // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 5-10. – ISSN 0130-9765


  Проанализирован выбор показателей деятельности главных региональных библиотек Российской Федерации их руководителями. Рассмотрена степень важности конкретных показателей для организации и управления работой библиотеки.
308518
   Выбор полимерных маериалов для изделий сзаданными свойствами. – М, 1990. – 97с.
308519
  Ендальцев В.С. Выбор профессии / В.С. Ендальцев. – Одесса, 1982. – 151с.
308520
  Бондарев В.П. Выбор профессии / В.П. Бондарев. – М, 1989. – 126с.
308521
  Красовский Б. Выбор профессии // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 8-12. – ISSN 0132-2036
308522
  Голомшток А.Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника : воспитат. концепция проф. ориентации / А.Е. Голомшток. – Москва : Педагогика, 1979. – 160 с. – Библиогр.: с. 155-159
308523
  Василевский М Л. Выбор профессии и здоровье / М Л. Василевский, . – Москва-Ленинград, 1926. – 79с.
308524
  Петровский Н.В. Выбор профессии и одаренность / Н.В. Петровский. – Москва ; Ленинград, 1929. – 88 с.
308525
  Титма М.Х. Выбор профессии как социальная проблема (на материалах конкретных исследований в ЭССР) / М.Х. Титма. – Москва : Мысль, 1975. – 198 с. – (Социология и жизнь)
308526
  Липман О. Выбор профессии. / О. Липман. – Пг., 1923. – 34с.
308527
  Гимпельсон В.Е. Выбор профессии: чему учились и где пригодились ? / В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников, Т.С. Карабчук // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 10. – С. 54-68. – ISSN 0321-0383


  Гос. ун-т - Высшая школа экономики совместно с Росстатом проанализировали соотношение полученной в вузе специальности и профессиональной деятельности одних и тех же людей. В статье даны основные положения и результаты данного исследования.
308528
  Волобуев П.В. Выбор путей общественного развития / П.В. Волобуев. – Москва, 1987. – 310с.
308529
  Данилов Б.Ф. Выбор пути / Б.Ф. Данилов. – М, 1979. – 120с.
308530
  Плеханов С.Н. Выбор пути / С.Н. Плеханов. – М. : Молодая гвардия, 1986. – 223 с.
308531
   Выбор пути. – М, 1987. – 118с.
308532
  Долгий В.Г. Выбор пути / В.Г. Долгий. – Л., 1989. – 381с.
308533
  Авсенев М.М. Выбор пути развития и современный антикоммунизм / М.М. Авсенев. – Москва : Мысль, 1984. – 175 с. – (Критика буржуаз. идеологии и ревизионизма)
308534
  Кукуллу А. Выбор пути. / А. Кукуллу. – М, 1965. – 76с.
308535
  Кошевой Н.Д. Выбор рабочих параметров классического муравьиного алгоритма для решения задачи оптимизации планов эксперементов / Н.Д. Кошевой, В.А. Рожнова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 58-63. – ISSN 2524-0056
308536
  Кириенко И.С. Выбор рационального суточного режима работы марганцевых карьеров на современном этапе хозяйственной деятельности : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.21 / Кириенко И.С.; Мин-во образов. Украины. Госуд. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1996. – 16л.
308537
  Романко А.В. Выбор рациональной длительности периода и планирования / А.В. Романко. – Москва : ВЦ АН СССР, 1989. – 28 c.
308538
  Шелепов М.С. Выбор рациональной схемы и параметров системы автоматического управления проветриванием : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Шелепов М. С.; КПИ. – К., 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.24-25
308539
  Бокий Б.В. Выбор рациональных параметров для проектирования системы транспортирования метана угольных месторождений / Б.В. Бокий, Е.Е. Дудля, Л.А. Новиков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 189-201 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
308540
   Выбор рациональных схем проветривания и способов дегазации выработанного пространства / Б.В. Бокий, Т.В. Бунько, А.В. Боровский, Л.А. Новиков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 210-216 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
308541
  Чирков В.Г. Выбор рациональных технических решений / В.Г. Чирков. – К., 1991. – 157с.
308542
   Выбор рациональных технических средств и режимов бурения. – Л, 1977. – 17с.
308543
  Бароненков А.В. Выбор режима работы горного предприятия / А.В. Бароненков. – М., 1958. – 128с.
308544
  Воронков О.Г. Выбор решений в экономических задачах / О.Г. Воронков. – Днепропетровск, 1992. – 86с.
308545
  Бабинцев В. Выбор решений по многим критериям, упорядоченным по важности / В. Бабинцев. – Москва, 1977. – 44 с.
308546
  Левицкий И.Б. Выбор решения / И.Б. Левицкий. – Донецк, 1982. – 183с.
308547
  Римский В. Выбор сделан-иного не дано // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 24-25
308548
  Воронцов Ф.Ф. Выбор сечений проводов и кабелей для электропроводок / Ф.Ф. Воронцов. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1956. – 111 с.
308549
  Воронцов Ф Ф. Выбор сечений проводов и кабелей для электропроводок / Ф Ф. Воронцов, . – Изд. 4-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1962. – 96с.
308550
  Ковриков А.Б. Выбор силового поля и расчеты колебательных спектров некоторых координационных соединений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Ковриков А.Б.; МВ и ССО БССР. – Минск, 1974. – 18л.
308551
  Широкова Н.А. Выбор синонима из синонимического ряда как проблема достижения фугкционально-коммуникативной эквивалентности оригинала и перевода художественного текста // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 184-186. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
308552
  Бушуева Е.В. Выбор систем электронного документооборота для высших учебных заведений // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 6. – С. 48-55. – ISSN 1609-4646


  Рассматриваются критерии выбора систем управления документами и процессами для высших учебных заведений. Также анализируются проблемы высших учебных заведений по автоматизации учебной деятельности. Проведен сравнительный анализ специализированных ...
308553
  Казнин И.Н. Выбор системы разработки. / И.Н. Казнин. – М., 1947. – 20с.
308554
  Вирдергауз М.С. Выбор сорбентов и многоступенчатых схем для хроматографического анализа многокомпонентных смесей : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Вирдергауз М.С.; МГУ. – Москва, 1973. – 39л.
308555
  Стайрон У. Выбор Софи : Роман / У. Стайрон. – Москва : Радуга, 1991. – 716с.
308556
  Тюрин Ю.П. Выбор странствий. / Ю.П. Тюрин. – М, 1981. – 192с.
308557
  Кранн Б. Выбор страсти / Б. Кранн. – Смоленск : Русич, 1997. – 512с. – (Алая роза). – ISBN 5-88590-703-Х
308558
  Озарина О.В. Выбор стратегии организационного развития // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.133-141. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
308559
  Давлетбаева Н. Выбор стратегии развития кластеров в промышленности Казахстана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-51. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено актуальні проблеми вибору стратегії розвитку кластерів. Отримані результати підлтверджують, що формування і розвиток кластерів у Казахстані відповідає національним інтересам, спрямованим на підвищення конкурентоспроможності її економіки. ...
308560
  Ли Чжан Выбор стратегии развития образования КНР / Ли Чжан, Иньфу Ян // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2007. – № 7. – С. 91-107. – ISSN 0869-561Х
308561
   Выбор структуры системы обменадискретной информацией для использования в низовых звеньях сложных систем. – К, 1976. – 31с.
308562
  Степанов В.А. Выбор судьбы / В.А. Степанов. – М, 1980. – 368с.
308563
  Айларов А.Е. Выбор судьбы : стихи / А.Е. Айларов. – Орджоникидзе : Ир, 1982. – 28 с.
308564
  Арсанукаев Ш.А. Выбор судьбы : драм. поэма / Шайхи Арсанукаев; пер. с чечен. Л.Щипахиной. – Грозный : Чеч.-Ингуш. кн. изд-во, 1985. – 165 с.
308565
   Выбор судьбы. – Барнаул, 1989. – 125с.
308566
  Гумеля Е.Б. Выбор схем транзисторных приемников / Е.Б. Гумеля. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1968. – 72 с.
308567
   Выбор технических средств для оснащения рахивов. – М, 1982. – 145с.
308568
  Булаш Н.М. Выбор типа и основные принципы проектирования бетоннх железодорожных жилых зданий заводского изготовления : Автореф... канд. техн.наук: / Булаш Н. М.; М-во путей сообщ. СССР, Лен. ин-т ж.д. трасп. – Л., 1954. – 16л.
308569
  Мотлохов Александр Владимирович Выбор типа и параметров системы топливоподачи для бензиновых двигателей с внутренним смесеобразованием : Автореф... канд. техн.наук: 05.04.02 / Мотлохов Александр Владимирович; Харьк. ин-т инженеров железнодорожн. транспорта. – Х., 1993. – 19л.
308570
  Василенко В.А. Выбор типа модели управления устойчивым развитием организации : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 137-147 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
308571
  Шевяков Л.Д. Выбор типа погрузочных машин в связи с быстрым прохождением горных выработок / Л.Д. Шевяков. – М.-Л., 1932. – 12с.
308572
  Майстренко Д.К. Выбор точки приложения наибольших маркетинговых усилий при выводе товара на зарубежный рынок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.262-267
308573
  Залышкин М.Д. Выбор трансформаторов в энергетических системах / М.Д. Залышкин. – Москва-Ленинград, 1960. – 95 с.
308574
  Мазурин Э. Выбор форм кооперации с использованием матрицы "ландшафт предприятия" / Э. Мазурин, И. Лапушкин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-40. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статье приведено описание метода для выбора альтернатив реализации процессов посредством кооперации предприятия с другими предприятиями (аутсорсинг или образование холдинговых структур) или образования собственного подразделения. Предложено ...
308575
  Радецкий П.С. Выбор фотографического аппарата / П.С. Радецкий. – Ленинград, 1926. – 55с.
308576
  Надточей Ю.И. Выбор Франции: "Атлантизм" с "европейским подтекстом" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 3 : Трансатлантические отношения: новые императивы. – С. 35-62. – ISSN 0235-5620
308577
  Гранин Д.А. Выбор цели / Д.А. Гранин. – Л, 1975. – 344с.
308578
  Гранин Д.А. Выбор цели / Д.А. Гранин. – Л, 1986. – 396с.
308579
  Шварцман М.Е. Выбор ЭБС: вопросы интеграции и сервисов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июль - август. – С. 76-79. – ISSN 1726-6726


  Большое количество публикаций и дискуссий в последнее время посвящено оценке электронно-библиотечных систем (ЭБС) с точки зрения формальных критериев. В основном обсуждается содержимое ЭБС. Однако, при всей важности этого критерия, нельзя упускать из ...
308580
  Журавель Н.М. Выбор экономически выгодных режимов эксплуатации крупных агрегатов (на прим. хим. производства) : Автореф... канд. экон.наук: / Журавель Н. М.; Новосиб.ГУ, Объед. уч. сов. по гуманит. наукам. – Новосибирск, 1969. – 21л.
308581
  Ключев В.И. Выбор электродвигателей для производственных механизмов / В.И. Ключев. – Москва, 1974. – 95 с.
308582
  Егупов Ю. Выбор эффективного решения многокритериальной задачи формирования производственного плана предприятия // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 76-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В статье рассмотрены основные методы многокритериальной оптимизации и сформулированы принципы получения на их основе эффективных (Парето-оптимальных) решений. Обоснован вывод об отсутствии априори лучшего метода многоцелевой оптимизации. ...
308583
  Пиляшенко-Новохатный Выбор эффективных значений потенциала катодной защиты в условиях микробно индуцируемой коррозии // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 69-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
308584
  Кравацкий Ю. Выбор, сборка, апгрейд качественного компьютера / Ю. Кравацкий, М. Рамендик. – Москва : СОЛОН, 1998. – 234c. – ISBN 5-85954-065-5
308585
  Крым А.И. Выбор. Граница дождя / А.И. Крым. – К, 1998. – 574с.
308586
  Бжезинский Збигнев Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство / Збигнев Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 2005. – 288с. – ISBN 5-7133-1196-1
308587
  Арбузов А.Н. Выбор. Сборник пьес / А.Н. Арбузов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 384с.
308588
  Киселев Александр Федотович Выбор? // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 44-49. – ISSN 1726-667Х
308589
   Выборами парторганов надо руководить. – М, 1937. – 45с.
308590
  Адаскина В.И. и др. Выборг : путеводитель / В.И. и др. Адаскина. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 136с.
308591
   Выборг : альбом. – Ленинград, 1976. – 9с.
308592
   Выборг. – Л, 1980. – 224с.
308593
   Выборг. – Л, 1986. – 15с.
308594
  Адаскина В.И. Выборг и его окрестности : (Краткий путеводитель) / Адаскина В.И., Вассель И.П., Риор Э.М. ; под ред. канд. ист. наук И.П. Шаскольского ; Гос. архив Ленингр. обл. в г. Выборге. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 163 с. – Библиогр.: с. 161-163
308595
  Васильев М.В. Выборг. / М.В. Васильев. – Ленинград, 1958. – 139с.
308596
  Литвинцев Данил Выборг. Свобода Выборга : Краеведение // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 120-130 : Фото. – ISSN 1029-5828
308597
  Анов Н.И. Выборгская сторона / Н.И. Анов. – Алма-Ата, 1970. – 358с.
308598
  Анов Н.И. Выборгская сторона / Н.И. Анов. – Алма-Ата
2. – 1981. – 510с.
308599
  Усыскин Г.С. Выборгский узник. / Г.С. Усыскин. – Л., 1984. – 272с.
308600
  Кобринська Н.І. Выборець [Виборець] : оповидання / Н. Кобрынська. – Кыиви (Київ) : [Вік] ; Коштом кныгаpни "Кіев. Стаpины". Дpук. П. Баpського, 1904. – 60 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – ([Селянська бібліотека] ; [№ 43])


  Зміст: Ядзя і Катpуся; Жидівська дитина; Пеpша учителька; Янова; Liebesahnung.
308601
  Новицкий В.И. Выборное и большое дворянство XVI-XVII веков / В.И. Новицкий. – Киев : [В. тип. 1 Киев. артели печ. дела], 1915. – [4], II, 178 с. – Библиогр.: с. 175-178


  На экз. № 47521 дарственная надпись: Василенко от автора На экз. № 47522, печать Высших женских курсов и на обл. надпись. Полонская
308602
  Бородин С.В. Выборность и подотчётность народного суда / С.В. Бородин. – М., 1957. – 63с.
308603
  Бурлака С.И. Выборные органы копмартии Украины и их аппарат (1921-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бурлака С. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 198л. – Бібліогр.:л.172-198
308604
  Труш С.М. Выборные циклы в США и КНР: следствие для двусторонних отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 3 (519). – С. 21-36. – ISSN 0321-2068
308605
  Рева В.Е. Выборный партийный актив: доверие, деловитость, ответственность / В.Е. Рева. – М., 1987. – 75с.
308606
  Чупров А.А. Выборочное исследование : (Из области новых течений теоретической мысли в статистике) // Строение, внешний вид и правильная установка кристаллов / Г.В. Вульф, 1909. – С. 230-242
308607
  Кильдишев Г.С. Выборочное наблюдение / Г.С. Кильдишев. – М., 1965. – 48с.
308608
   Выборочное наблюдение в статистике СССР. – М, 1966. – 352с.
308609
  Дружинин К Н. Выборочное наблюдение и эксперимент. / К Н. Дружинин, . – М, 1977. – 176с.
308610
  Гранков В.П. Выборочное наблюдение. / В.П. Гранков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1963. – 155с.
308611
  Овсепян Р.Л. Выборочное обследование потребительских бюджетов населения, его репрезентативность и математико-статистический анализ результатов (на примере г. Таганрога) : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Овсепян Р.Л.; Моск. экономико-статистич. институт. Кафедра высшей математики. – М., 1971. – 22л.
308612
  Гранков В.П. Выборочные наблюдения в урожайной статистике : Автореф... канд. экон.наук: / Гранков В. П.; МВО СССР, Рост.фин.экон. ин-т, Каф. статистики. – Ростов -на-Дону, 1959. – 28л.
308613
  Грибанов Ю.И. Выборочные оценки спектральных характеристик стационарных случайных процессов / Ю.И. Грибанов, В.Л. Мальков. – М., 1978. – 149с.
308614
  Алексеев С.В. Молчанов.А.А Выборочные рубки в лесах Севера / С.В. Молчанов.А.А Алексеев. – Москва, 1954. – 148с.
308615
  Оноприенко Г.К. Выборочный анализ использования рабочего времени / Г.К. Оноприенко. – Москва, 1968. – 158 с.
308616
  Йейтс Ф. Выборочный метод в переписях и обследованиях / Ф. Йейтс. – М., 1965. – 436с.
308617
  Сафронова В.П. Выборочный метод в практике советской статистики : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сафронова В. П. ; Моск. экон. стат. ин-т , Каф. общей теории статистики. – Москва, 1968. – 18 с.
308618
  Дружинин Н.К. Выборочный метод и его применение в социально-экономических исследованиях. / Н.К. Дружинин. – Москва : Статистика, 1970. – 104с.
308619
  Коротков В.А. Выборочный метод и некоторые вопросы его применения в статистике промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Коротков В.А.; МВиССО РСФР, Моск. экон. стат. ин-т, Каф. общей теори. стат. – М., 1963. – 19л.
308620
  Михок Г. Выборочный метод и статистическое оценивание : Пер. с рум. / Г. Михок, В. Урсяну. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 245с.
308621
  Шварц Г. Выборочный метод. / Г. Шварц. – М., 1978. – 214с.
308622
  Попов А.А. Выборы - 2012 в США: основные результаты // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 2 (518). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
308623
  Ону А. Выборы 1789 года во Франции и наказы третьего сословия с точки зрения их соответствия истинному настроению страны / Александр Ону. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 1 : Опыт установления метода исследования и критика наказов, как исторического источника. – 1908. – XVI, 719 с. – Отд. оттиск: Записки Историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, 1908, ч. 88. – Библиогр.: "Список источников" (с. XII-XVI)
308624
  Золотухин В.П. Выборы 1976 г. Расстановка политических сил // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1977. – № 16. – С. 5-19
308625
   Выборы 1984 г.: сдвиги в расстановке социально-политических сил, возможные последствия // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-27
308626
  Яцунская Е. Выборы 2007 года в Украине: как долго хвост будет вилять собакой? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 93-111. – ISSN 1812-7126
308627
  Перегудов С. Выборы 2010 года в Великобритании: слом двухпартийной системы или очередной сбой? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 10. – С. 12-21. – ISSN 0131-2227
308628
  Горобец Виктор Выборы без выбора. Реставрация гетманства на Украине в 1727 году // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 75-77. – ISSN 0235-7089
308629
  Габ Г.С. Выборы в IV Государственную думу по рабочей курии на Украине : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Габ Г.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра истории СССР. – Киев, 1954. – 22 с.
308630
  Смирнов А.В. Выборы в Боснии и Герцоговине 1990 года:белградский и загребский фактры (сравнительный анализ) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 138-142. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
308631
  Миксат К. Выборы в Венгрии. / К. Миксат. – М., 1965. – 291с.
308632
  Григорьев В.К. Выборы в Верховные Советы союзных, автономных республик / В.К. Григорьев, В.П. Жданов. – Москва, 1980. – 63с.
308633
   Выборы в Верховный Совет СССР. – Свердловск, 1945. – 104с.
308634
   Выборы в Верховный Совет СССР. – Свердловск, 1945. – 88с.
308635
  Чернов Б.В. Выборы в Верховный Совет СССР / Б.В. Чернов. – М., 1962. – 50с.
308636
   Выборы в Верховный Совет СССР второго созыва : [Сборник]. – Грозный : Грозненское обл. изд., 1946. – 160 с., 1 л. портр.


  Речи руководителей Партии и Правительства, обращение ЦК ВКП(б) ко всем избирателям и сообщение Центр. избират. комиссии об итогах выборов в Верховный Совет СССР 10-го февраля 1946 г.
308637
  Григорьев В.К. Выборы в Верховный Совет СССР и порядок их проведения / В.К. Григорьев, В.П. Жданов. – Москва, 1978. – 64 с.
308638
  Морозов Д.В. Выборы в Гватемале // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 39-50. – ISSN 0044-748Х
308639
  Мельников Ф.Г. Выборы в Германский рейхстаг в 1912 году : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельников Ф.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1960. – 18л.
308640
  Мельников Ф.Г. Выборы в германский Рейхстаг в 1912 году. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельников Ф.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 18л.
308641
  Кочетов Ю.И. Выборы в Государственные думы в Пермской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Кочетов Ю.И.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1962. – 17л.
308642
   Выборы в Европарламент - 2014 / А. Авилова, А. Гутник, Ю. Квашнин, В. Оленченко, Н. Тоганова, О. Трофимова // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – C. 5-20. – ISSN 0131-2227


  У статті аналізуються результати виборів до Європарламенту 2014. Автори детально розглядають поточний розклад політичних сил на наднаціональному рівні, а також у найбільш показових країнах Євросоюзу - Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі ...
308643
  Швейцер В.Я. Выборы в Европейский парламент: сдвиги на партийно-политическом пространстве // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 4 (60), октябрь - декабрь. – С. 23-32. – ISSN 0201-7083
308644
  Михайленко М. Выборы в Иране. Как облегающее платье победило Трампа // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 29 мая (№ 22)
308645
  Яковлев П.П. Выборы в Испании : до и после // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-92. – ISSN 044-748Х
308646
   Выборы в Канаде : Военгиз, 1949. – 64с.
308647
  Шугаев А.С. Выборы в капиталистических странах - орудие обмана и подавления трудящихся. / А.С. Шугаев. – М., 1954. – 31с.
308648
  Григорьев А. Выборы в капиталистических странах / А. Григорьев. – Москва : "Власть Советов", 1938. – 31 с.
308649
  Гребенников В.В. Выборы в Латинской Америке : правовые и политические аспекты // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 10. – С. 102-106. – ISSN 0044-748Х
308650
  Филиппов В.Р. Выборы в Мали: на что надеяться и чего опасаться? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 3 (656). – С. 35-40. – ISSN 0321-5075
308651
  Пальгунова Т.М. Выборы в местные Советы / Т.М. Пальгунова. – М, 1977. – 62с.
308652
  Джагарян А. Выборы в механизме государственного целепологания: конституционно-правовые аспекты // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-47. – ISSN 1812-7126
308653
  Гевелинг Л.В. Выборы в Нигерии: время политических парадоксов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 8 (649). – С. 37-44. – ISSN 0321-5075
308654
  Мельников Ю. Выборы в Одессе прошли, а напряженность не ослабевает // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 16. – С.2-3


  Выборы в местные органы власти
308655
  Кудеярова Н.Ю. Выборы в Парагвае : еще один левый поворот? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 4-19. – ISSN 044-748Х
308656
  Кабанов А.К. Выборы в Переяславле Рязанском на земский собор 1649 г. / А. Кабанов. – Рязань : Губ. тип., 1911. – 16 с. – Авт. указан в конце статьи и на обложке. – Библиогр. в примеч.


  обл. частичная надпись от автора Полонской
308657
  Яковлева Н.М. Выборы в Португалии: президент приходит дважды // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 26-40. – ISSN 044-748Х
308658
  Панов Петр Вячеславович Выборы в России: институциональная перспектива // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 99-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
308659
   Выборы в Советы- социалистическая демогратияв действии : Рекоменд. указ. – Минск, 1980. – 12с.
308660
  Путинцев Ф.М. Выборы в Советы и разоблачение поповщины. / Ф.М. Путинцев. – М., 1937. – 92с.
308661
  Путинцев Ф.М. Выборы в Советы и разоблачение поповщины. / Ф.М. Путинцев. – М., 1938. – 95с.
308662
  Крутоголов М.А. Выборы в СССР и в буржуазных странах / М.А. Крутоголов. – М., 1959. – 96с.
308663
  Крутоголов М.А. Выборы в СССР и в странах капитала / М.А. Крутоголов. – М., 1958. – 63с.
308664
  Манкофф Джеффри Выборы в США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 123-134. – ISSN 0130-9625
308665
  Травкина Н.М. Выборы в США XXI века ( демографический и расово-этнический факторы ) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 2 (470). – С. 22-37. – ISSN 0321-2068
308666
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – Москва : Партийное издательство, 1932. – 22 с.
308667
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – М, 1935. – 24с.
308668
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – Л., 1953. – 24с.
308669
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – М, 1953. – 24с.
308670
  Ленин В.И. Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата / В.И. Ленин. – М., 1977. – 30с.
308671
  Рубинин Е.В. Выборы в учредительное собрание и политическая борьба во Франции. / Е.В. Рубинин. – М, 1946. – 24с.
308672
  Плевако Н.С. Выборы в Швеции: смена курса? // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 72-85. – ISSN 0201-7083
308673
  Гришин И. Выборы в Швеции: судьбоносный сдвиг? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 3. – С. 54-64. – ISSN 0131-2227
308674
  Герман Г.О. Выборы во II Государственную Думу на Украине : Дис... канд. ист.наук: / Герман Г.О.;. – К., 1948. – 288л. – Бібліогр.:л.1-8
308675
  Тимофеев П. Выборы во Франции, или социалисты 30 лет спустя // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 1. – С. 65-76. – ISSN 0131-2227
308676
  Преображенская А. Выборы во Франции: возврат к биполярной политической системе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 46-53. – ISSN 0131-2227
308677
  Печатнова Л.Г. Выборы геронтов в Спарте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 21-28. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
308678
  Гуз Л.В. Выборы з Верховную Раду-98: анализ предвыборных программ партий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
308679
  Графф Г. Выборы и избирательное право в классовой борьбе. / Г. Графф, Г. Зайлер. – М., 1974. – 295с.
308680
  Калинин М.И. Выборы и советская демократия / М.И. Калинин. – М., 1958. – 160с.
308681
  Минникес И.В. Выборы князя в Русском государстве (10-14 вв.) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.41-45
308682
  Дружинин Н.П. Выборы народных представителей : Общедоступный очерк конституционного права с изложением предположений о реформе в России и закона о Государственной Думе ; [из книги: "Избиратели и народные представители"] / Н.П. Дружинин. – Москва : Изд. Д.И. Тихомирова ; Типо-литогр. Русского т-ва печ. и изд. дела, 1906. – 29 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Николаю Васильевичу Василенко от автора
308683
  Хан Р. Выборы оптимальных конструкций одноэтажных промышленных зданий для строительства в условиях Афганистана. : Автореф... канд.техн.наук: 05.23.01 / Хан Р.; Киев.инж-строит.ин-т. – К, 1974. – 19л.
308684
  Бережков А. Выборы по-американски: президентский тупик // Эхо планеты : Москва, 2000
308685
  Абу Джабаль Джамиль Выборы премьер- министра Израиля и депутатов Кнессета // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.70-80. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
308686
  Кобзарь А.И. Выборы с научной точки зрения / А.И. Кобзарь. – Харьков : Типография Мадрид, 2015. – 21, [1] с. : табл. – Без тит. л.
308687
  Василенков П.Т. Выборы советских представительных органов / П.Т. Василенков. – Москва, 1966. – 82с.
308688
  Тихонов Василий Иванович Выборы траекторий случайных процессов / Тихонов Василий Иванович, Хименко Виталий Иванович. – Москва : Наука, 1987. – 304с.
308689
  Крутоголов М.А. Выборы у нас и у инх / М.А. Крутоголов. – Москва, 1962. – 112с.
308690
  Цурканов А.Г. Выборы: иллюзии, технологии, результаты : иллюзии, технологии, результаты / Андрей Цурканов. – Днепр : Лира, 2017. – 307, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-383-916-5
308691
  Душин И.Л. Выборы: технологии избирательных кампаний / И.Л. Душин, А.И. Сысун, Б.Е. Ложкин. – Харків : РА, 1998. – 160с. – ISBN 966-7012-02-6
308692
  Фролов Антон Выбрав путь оставайся героем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 14-19 : фото
308693
  Крапіва К.К. Выбраная сатира / К.К. Крапіва. – Менск, 1938. – 180 с.
308694
  Кенэ Ф. Выбранные места / Франсуа Кенэ ; перевод А. В. Горбунова. – [Москва] : {Изд. К.Т. Солдатенкова ; [Типо-литография О.И. Лашкевич и К*], 1896. – XLVII, IV, 279 с. – Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л., описан по ген. кат. – (Библиотека экономистов ; Вып. 6)


  Содержание: Естественное право Китайский деспотизм Общие принципы экономической политики земледельческого государства Объяснение экономической таблицы Ответ на мемуар г-на М.Х. О торговле О ремесленном труде. Пер.: А.В. ...
308695
  Кенэ Ф. Выбранные места / Франсуа Кенэ ; перевод А. В. Горбунова. – Москва : Изд. К.Т. Солдатенкова ; [Типо-литография О.И. Лашкевич и К*], 1896. – XLVII, IV, 279 с., 1 л. портр. – (Библиотека экономистов ; Вып. 6)


  Содержание: Естественное право Китайский деспотизм Общие принципы экономической политики земледельческого государства Объяснение экономической таблицы Ответ на мемуар г-на М.Х. О торговле О ремесленном труде. Пер.: А.В. ...
308696
  Жолковский Александр Выбранные места = Центон // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 84-87. – ISSN 0321-1878
308697
  Гоголь Н.В. Выбранные места из перепмски с друзьями / Н.В. Гоголь. – М, 1990. – 428с.
308698
  Михалев И. Выбранные места из разговоров с друзьями / И. Михалев. – М, 1990. – 222с.
308699
  Колас Якуб Выбранные творы, вершы і паэмы / Колас Якуб. – Мінськ : Дзяржвыдав Білорусі
1. – 1936. – 438 с.
308700
  Лермонтов Ю М. Выбранные юношеские стихотворения / Ю М. Лермонтов. – Санкт-Петербург : Изд-во Суворина, 1891. – 177с. – (Дешевая б-ка №139)
308701
  Шаталова Н. Выбраны за вывод. Названы имена победителей Международной энергетической премии “Глобальная энергия” // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 5


  В нынешнем году впервые за всю историю награды Международный комитет по присуждению премии возглавляет иностранный ученый - обладатель Нобелевской премии Родней Джон Аллам из Великобритании. На пресс-конференции он огласил шорт-лист номинантов премии, ...
308702
  Трус П. Выбраныя вершы / П. Трус. – Менск : Белар. АН, 1931. – 157 с.
308703
  Танк Максим Выбраныя вершы / Танк Максим. – Мінськ : Держвыдав, 1940. – 203 с.
308704
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-528-9
Т. 1 : Педагогіка. Псіхалогія. Сацыялогія. Філасофія. – 2001
308705
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-538-6
Т. 2 : Гісторыя. Філалогія. Журналістыка. – 2001
308706
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-525-4
Т. 3 : Юрыспрудэнція. Эканоміка. Міжнародныя адносіны. – 2001
308707
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-531-9
Т. 4 : Фізіка. – 2001
308708
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-534-3
Т. 5 : Хімія. – 2001
308709
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржавны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-526-2
Т. 6 : Матэматыка. – 2001
308710
   Выбраныя науковыя працы : у 7-мі тамах, 1921-2001 / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск. – ISBN 985-445-532-7
Т. 7 : Біялогія. Геаграфія. – 2001
308711
  Купала Я. Выбраныя творы / Я. Купала. – Менск : Сектар мастацкай літературы
Т. 1 : 1905-1916. – 1935. – 292, [3] c.
308712
   Выброс радионуклидов в окружающую среду. Расчет доз облучения человека. – Москва : Атомиздат. – (Рекомендации МКРЗ)
Публ.№29 МКРЗ. – 1980. – 96 с.
308713
  Глушко В.Т. Выбросы пород в горных выработках глубоких шахит Донбасса / В.Т. Глушко, А.Н. Зорин. – К, 1972. – 114с.
308714
   Выбросы случайных полей. – М, 1972. – 118с.
308715
  Тихонов Василий Иванович Выбросы случайных процессов / Тихонов Василий Иванович. – Москва : Наука, 1970. – 392 с.
308716
  Смирнов Н.С. Выбросы черного углерода от природных пожаров на землях лесного фонда Российской Федерации в 2007-2012 гг. / Н.С. Смирнов, В.Н. Коротков, А.А. Романовская // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 5-17 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
308717
  Извеков И.Н. Выброчный принцип построения ответа при программированном контроле усвоения / И.Н. Извеков. – Казань, 1968. – 36с.
308718
  Жуков Борис Выброшенный мир : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 80-91 : Фото
308719
  Дрозденко Радомир Петрович Выведение зимостойких форм карликовых подвоев для груши : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 534 / Дрозденко Радомир Петрович ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 26 с.
308720
  Гойко Валентин Антонович Выведение и внедрение в производство сортов овощных и бахчевых культур : Автореф... д-ра с.-х.наук: 534 / Гойко Валентин Антонович; Укр. науч.-исслед. ин-т растениеводства, селекции и генетики им. В.Я.Юрьева. – Харьков, 1968. – 40л. – Бібліогр.:с.36-40
308721
  Каримов М. Выведение и сравнительный анализ ДНК хлоропластов высших растений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Каримов М.; АН БССР, Ин-т эксперим. бот. – Минск, 1979. – 16л.
308722
  Ткаченко А.А. Выведение категорий и законов политической экономии из принципа непосредственно общественной потребительной стоимости / А. Ткаченко. – Запорожье : Просвіта, 2002. – 180с. – ISBN 966-653-062-7
308723
  Ткаченко А.А. Выведение категорий и законов политической экономии социализма из принципа непосредственно общественной потребительной стоимости. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Ткаченко А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 54л.
308724
  Каллас Г.Я. Выведение нового устойчивого штама ацетоно-бутиловых бактерий / Г.Я. Каллас. – Тарту, 1949. – 28с.
308725
  Валиуллина Х М. Выведение новой породы тутового шелкопряда методами идивидуальной селекции с применением поглотитильного скрещивания и направленного воспитания. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Валиуллина М.Х,; Ташкент.сельскохоз.ин-т. – Ташкент, 1953. – 16л.
308726
  Цебрий М.П. Выведение новых и улучшение существующих сортов винограда / М.П. Цебрий; Мин-во пищевой пром. УССР;Укр. науч.-исслед. ин-т виноградарства и виноделия. – Одесса : Одесское обл., 1950. – 83 с.
308727
  Миколайчук И.А. Выведение новых сортов крыжовника и черной смородины для лесостепи УССР : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Миколайчук И.А.; Укр. науч.-иссл. ин-т плодоводства. Млеевская науч.-иссл. станция плодоводства. – Млеев, 1953. – 14 с.
308728
  Одинцов В.А. Выведение новых сортов плодов-ягодных культур / В.А. Одинцов. – Москва, 1953. – 40с.
308729
   Выведение новых сортов растений на основе теории стадийного развития : Сборник диссертационных работ. – Москва ; Ленинград, 1937. – 82 с.
308730
  Мичурин И.В. Выведение новых улучшенных сортов плодовых и ягодных растений / И.В. Мичурин. – 2-е изд., переработ., удешевлен. и объединяющее два тома труда ". – Москва, 1933. – 383 с.
308731
  Ананян Анаит Выведение сортов томатов для консервной промышленности : Автореф... доктора с.-х.наук: / Ананян Анаит А.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства. – Л., 1965. – 47л. – Бібліогр.:с.47
308732
  Шибалов Евгений Выведет ли туризм из кризиса? : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 70-75 : Фото. – ISSN 1998-8044
308733
  Рожен А. Вывезет сильнейший. Украинские ученые не верят, что университеты могут спасти национальную науку // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 23 августа (№ 33/34). – С. 21


  Один из наиболее откровенных оппонентов Дмитрия Табачника - ученый и общественный деятель Максим Стриха - подвел итог этой борьбы так: “Наша научная общественность должна выживать в условиях не только позорно низкого финансирования, но и откровенно ...
308734
  Михайленко М. Вывернутая преемственность. Как принц Салман помогает Трампу шантажировать Меркель // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 4 июня (№ 23)


  Руками Саудовской Аравии Белый дом принуждает Германию к командной атаке. и не только ее.
308735
  Азарова С. Вывести в ведущие. Академия наук поднимет рейтинг отечественных вузов. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 ноября (№ 45/46)


  Долгожданный позитив - так можно охарактеризовать итоги рабочей встречи Президента России Владимира Путина и президента РАН Юрия Осипова. Академический университет, математика, жилье для молодых ученых - три основные темы, которые, несмотря на ...
308736
  Оллиер К. Выветривание / К. Оллиер. – Москва : Недра, 1987. – 346с.
308737
   Выветривание и литогенез. – Москва : Недра, 1969. – 456с.
308738
  Голба Т.Е. Выветривание стекла. / Т.Е. Голба. – М.-Л., 1938. – 128с.
308739
   Вывод данных из вычеслительной машины М-20 на удаленный телеграфный аппарат.. – М., 1967. – 4с.
308740
   Вывод данных из вычислительной машины М-20 на телеграфный аппарат. – М, 1967. – 4с.
308741
   Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удаленний телеграфный аппарат. – М, 1967. – 4с.
308742
  Гаврилов В.В. Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удаленный телеграфный аппарат / В.В. Гаврилов, А.В. Куценко, Ю.В. Ступин. – М., 1967. – 4с.
308743
   Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удаленный телеграфный аппарат. – М, 1967. – 4с.
308744
   Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удалённый телеграфный аппарат. / Гаврилов А.В. – М, 1967. – 4с.
308745
  Гаврилов В.В. Вывод данных из вычислительной машины М-20 на удленные телеграфные апараты / В.В. Гаврилов, А.В. Куценко, Ю.В. Ступин. – М., 1967. – 4с.
308746
  Новиков М.Ю. Вывод и исследование обобщенных и ренормализованных кинетических уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Новиков М.Ю.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
308747
  Неронова Н.Н. Вывод и некоторые применения пространственных групп антисимметрии : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Неронова Н.Н.; АН СССР. Ин--т кристаллографии. – Москва, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.20
308748
  Кулинич Наталия Игоревна Вывод и обоснование уравнения электропроводности двойных жидких систем с универсальной сольватацией : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кулинич Наталия Игоревна; Киевск. политехн. ин-т. – К., 1984. – 18л.
308749
  Булавин Л.А. Вывод интегральных уравнений для радиальных функций распределения многокомпонентных смесей на основе масштабного преобразования фазового пространства / Л.А. Булавин, В.М. Сысоев, И.А. Фахретдинов // Теор. и мат. физика, 1997. – № 3


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
308750
  Новикова А.С. Вывод как особый тип смысловых отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 133-141. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются отношения вывода как один из видов отношений между языковыми единицами. Анализируется состав компонентов ситуации вывода (виды обоснования, собственно вывод), выделяются и описываются их характерные особенности. Перечисляются ...
308751
  Ягудин Леонид Исаакович Вывод новой шкалы всемирного времени и использование ее для изучения вращения земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Ягудин Леонид Исаакович; АН СССР. Главная астрономическая обсерватория. – Л., 1979. – 11л.
308752
  Сапар А А.Э. Вывод обобщенных уравнений кинетики фотонов и частиц и их применение в астрофизике / А А.Э. Сапар. – Таллин : Валгус, 1985. – 200с.
308753
  Арзуманов А.А. Вывод пучка заряженных частиц из циклотрона с азимутальной вариацией напряженности магнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Арзуманов А.А.; Объедин. совет Отд-ния физ.-мат. наук АН КазССР. – Алма-Ата, 1962. – 8л.
308754
  Алфеев В.С. Вывод пучка тяжелых ионов из 310-см циклотрона ОИЯИ / В.С. Алфеев. – Дубна, 1966. – 17 с.
308755
  Рахманинов И.И. Вывод уравнений движения неизменяемой системы около неподвижной точки. – Оттиск из Универс.Известий. – Киев : В Универс.тип., 1877. – 10с.
308756
  Воронец П.В. Вывод уравнений движения твердого тела, катящагося без скольжения по горизонтальной плоскости / П.В. Воронец. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1901. – [2], 17 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1901, № 11


  На обл. № 422294 дарственная надпись Косоногову от автора
308757
   Вывод уравнений коллестивной модели Бора-Моттельсона на основе гамильтониана многочастичной задачи. – К., 1971. – 38 с.
308758
  Комиссаров А.В. Вывод формул оценки единичного измерения наземными лазерными сканерами // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 4. – С. 7-15 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
308759
  Камаев В.Д. Вывоз капитала / В.Д. Камаев. – М., 1959. – 44с.
308760
  Янченко С.Е. Вывоз капитала / С.Е. Янченко. – Минск, 1961. – 52с.
308761
  Крутов И.В. Вывоз капитала / И.В. Крутов. – Саратов, 1965. – 31с.
308762
   Вывоз капитала в 80-е гды: новые тенденции и противоречия. – М, 1986. – 247с.
308763
  Щербаков В.В. Вывоз капитала в системе империализма / В.В. Щербаков. – М., 1966. – 144с.
308764
  Руденко Г.Ф. Вывоз капитала в условиях современного капитализма / Г.Ф. Руденко. – Москва, 1956. – 40с.
308765
  Иконников И.С. Вывоз капитала и внешняя торговля Англии : Автореф... кандид. эконом.наук: / Иконников И.С.; Министерство внешней торговли СССР. Всесоюзная Академия внешней торговли. – Москва, 1950. – 20 л.
308766
  Оболенский В. Вывоз капитала и рост валютных резервов: влияние на экономику России // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 21-30. – ISSN 0131-2227
308767
  Еременко А.К. Вывоз капитала и рост неустойчивости капиталистической экономики // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 24-30. – (Международные отношения и международное право ; № 26)
308768
  Бельчук А.И. Вывоз капитала из Западной Германии / А.И. Бельчук. – М., 1957. – 156с.
308769
  Любский М.С. Вывоз капитала как средство проникновения ФРГ на рынки развивающихся стран. : Автореф... канд. экон.наук: / Любский М.С.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1966. – 21л.
308770
  Ушаков В.А. Вывоз капитала: воздействие на платежный баланс. / В.А. Ушаков. – М., 1981. – 140с.
308771
  Михайлов Эдуард Вывозим деньги : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 90-93 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
308772
  Майман Р.Р. Вывразительное чтение в системе учебной и внеклассной работы по литературе в школе : Автореф... фканд. пед.наук: / Майман Р. Р.; Лен. гос. пед. ин-т. Каф. метод препод. лит. – Л., 1967. – 22л.
308773
  Кулиш П.О. Выговщына [Виговщина] : Историчне оповидання / Напысав П.О. Кулиш. – Санкт-Петербург : Типогр. Училища глухонемых, 1901. – 26 с. : З портр. Выговського. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. – (Благотворительное об-во издания общеполезных и дешевых книг ; № 11)
308774
  Унрух Рейнер Выгода против морали : Досье / Унрух Рейнер, Буртынски Эдвард // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 166-174 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
308775
   Выгодная работа. Трамвай познания // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 60-68 : фото
308776
  Карсон К. Выгодная сделка // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 338-344. – ISSN 1130-6545
308777
   Выгодно ли выучиться на врача? // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 3 (608). – С. 27
308778
  Двоскин Сергей Выгодно ли заниматься турбизнесом? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 60-63 : Фото
308779
  Наумов В. Выгодно ли регистрировать интернет-СМИ // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.27
308780
  Просек Джеймс Выгодное соседство : межвидовая дружба / Просек Джеймс, Дубиле Дэвид // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 126-137 : Фото
308781
  Пахомов Ю. Выгоды и потери Украины от вступления во Всемирную торговую организацию в контексте международного опыта // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-7
308782
  Коган Г.Г. Выгоды концентрации снабжения / Г.Г. Коган. – Волгоград, 1975. – 111с.
308783
   Выгоды кооперирования. – М, 1975. – 128с.
308784
  Синклер Э. Выгоды религии / Э. Синклер. – Москва : Красная Новь, 1924. – 154 с.
308785
   Выгоды семейного подряда. – Харьков, 1989. – 110с.
308786
   Выголексинский сборник. – М, 1977. – 648с.
308787
  Балюнене А. Выгонка гиацинтов, нарциссов и тюльпанов / А. Балюнене. – Вильнюс, 1967. – 16с.
308788
  Былов В.Н. Выгонка цветочных луковичных растений : Биологические основы / В.Н. Былов, Е.Н. Зайцева; Зайцев Г.Н. – Москва : Наука, 1990. – 240с.
308789
  Черевченко Т.М. Выгонка цветочных растений в закрытом грунте. / Т.М. Черевченко. – К., 1977. – 47с.
308790
  Эглит П П. Выгонка ягод. / П П. Эглит, . – Л., 1958. – 72с.
308791
  Майданский Андрей Дмитриевич Выготский - Спиноза: диалог сквозь столетия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 116-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
308792
  Марцинковская Т.Д. Выготский Лев Семенович (1896-1934) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 26-29. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
308793
   Выгрузка из реактора, охлаждение и транспортировкаотработавшего топлива. – М, 1978. – 32с.
308794
  Черфас Б.И. Выгул уток в карповых прудах хозяйства / Б.И. Черфас, Г.А. Зернышко. – М., 1946. – 36с.
308795
  Валеев Р.М. Выдача преступников в современном международном праве / Р.М. Валеев. – Казань, 1976. – 126с.
308796
  Бондарев Н.И. Выдача свидетельств о праве наследования по закону / Н.И. Бондарев. – М, 1963. – 91с.
308797
  Шимелевич С.Я. Выдача свидетельств о признании лица безвестно отсутствующим или умершим. / С.Я. Шимелевич, Н.И. Бондарев. – М., 1961. – 53с.
308798
  Сеппам Т. Выдача современных электронных книг на эстонском языке: опыт Центральной библиотеки Таллина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 1 (211). – С. 17-18. – ISSN 1727-4893


  Таллиннская Центральная библиотека является единственной публичной библиотекой Эстонии, выдающей произведения современной художественной литературы в электронном формате в соответствии с законом об авторском праве.
308799
  Звирбуль В.К. Выдача уголовных преступников / В.К. Звирбуль, В.П. Шупилов ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1974. – 100, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
308800
  Бутовский А.Н. Выдача удостоверения о бедности в порядке 881 статьи устава гражданского судопроизводства : III ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 195-197
308801
  Никольников Г.Л. Выдающаяся победа ленинской стратегии и тактики. / Г.Л. Никольников. – М, 1968. – 376с.
308802
  Кафтанов С.В. Выдающаяся роль лауреатов Сталинской премии в развити науки и техники в СССР : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / С.В. Кафтанов. – К 10-летию учреждения Сталинских премий. – Москва, 1949. – 40 с.
308803
  Мисабишвили Ш.В. Выдающееся философское прооизведения В.И.Ленина / Ш.В. Мисабишвили. – Сухуми, 1959. – 63с.
308804
  Дудченко И.М. Выдающемуся музыканту, блестящему пианисту, вдумчивому и яркому педагогу Александру Дмитриевичу Иноземцеву посвящаются эти строки // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, институт международных отношений. – Київ, 2008. – № 23. – С. 221-233.
308805
  Дерюжинский В.Ф. Выдающиеся английские деятели XIX века : Характеристики: Брайса. Лорд Биконсфильд. Гладстон. Парнель. Грин. Фриман. Лорд Актон / [Сост., пер. и авт. предисл.] В.Ф. Дерюжинский, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Юрид. кн. скл. "Право" ; Тип. Спб. акц. о-ва "Слово", 1904. – 124 с.
308806
  Еремеева А.И. Выдающиеся астрономы мира / А.И. Еремеева. – М., 1966. – 382с.
308807
  Кобзев М.С. Выдающиеся биологи о педагогике / М.С. Кобзев, Н.А. Горбачев. – Саратов, 1988. – 76с.
308808
  Гехтман Г.Н. Выдающиеся географы и путешественники. / Г.Н. Гехтман. – Тбилиси, 1962. – 308с.
308809
  Швец Г.И. Выдающиеся гидрологические явления на юго-западе СССР / Г.И. Швец; Отв. ред. П.С.Кузин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 244с.
308810
   Выдающиеся деятели науки и техники. – Ростов н/Д, 1948. – 24с.
308811
   Выдающиеся деятели отечественного лесоводства. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат
Вып. 2. – 1950. – 172с.
308812
  Лисичкин С.И. Выдающиеся деятели отечественой нефтяной науки и техники / С.И. Лисичкин. – М., 1967. – 284с.
308813
  Каплин А.Д. Выдающиеся деятели российской истории середины XVII - первой половины XVIII вв. в научном наследии Ю.Ф. Самарина // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 54-61. – ISBN 966-544-258-9
308814
   Выдающиеся деятели русской культуры о Грузии. – Тбилиси, 1958. – 184с.
308815
   Выдающиеся деятели теоретико-композиторского факультета Московской консерватории. – Москва : Музыка, 1966. – 212 с.
308816
  Азатьян А.А. Выдающиеся исследователи природы Средней Азии : (вторая половина ХIХ в.) / А.А. Азатьян ; под ред. Л.Н. Бабушкина. – Ташкент : Сред. и высш. школа
Ч. 1. – 1960. – 172 с., 1 л. карт., 1 отд. л. карт. : ил., карт.
308817
  Азатьян А.А. Выдающиеся исследователи природы Средней Азии : (вторая половина XIX в.) / А.А. Азатьян ; под ред. Л.Н. Бабушкина. – Ташкент : Учитель
Ч. 2. – 1966. – 224 с. : ил.
308818
  Тимохин В.В. Выдающиеся итальянские певцы : очерки / В.В. Тимохин. – Москва : Музгиз, 1962. – 176 с.
308819
  Стомахина Р.И. Выдающиеся люди военно-морского флота нашей Родины / Р.И. Стомахина. – М., 1950. – 44с.
308820
  Бородин А.И. Выдающиеся математики / А.И. Бородин, А.С. Бугай. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Радянська школа, 1987. – 653с.
308821
  Мышкис Е.Д. Выдающиеся музыканты нашего времени / Е.Д. Мышкис, А.А. Пономарева. – Ростов -на-Дону, 1972. – 90с.
308822
  Мамедов Х.Г. Выдающиеся общественные и политические деятели Азербайджана в борьбе против религии в период строительства социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Мамедов Х.Г. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1968. – 26 с.
308823
  Коротков И.С. Выдающиеся операции Советской армии в Великой Отечественной войне. / И.С. Коротков. – М., 1948. – 22с.
308824
  Адамов Е.А. Выдающиеся ораторы древнего мира и средних веков : материал к Всесоюз. заоч. семинару по вопросам лекторского мастерства / Е.А. Адамов. – Москва : Знание, 1961. – 40 с. – Библиогр. в конце книги. – (В помощь лектору)
308825
  Базилевская Н.А. Выдающиеся отечественные ботаники / Н.А. Базилевская. – М., 1957. – с.
308826
   Выдающиеся отечественные ботаники. – М, 1957. – 444с.
308827
  Мазурмович Б.Н. Выдающиеся отечественные зоологи / Б.Н. Мазурмович, И.К. Шульга. – Москва, 1955. – 295с.
308828
  Мазурмович Б.Н. Выдающиеся отечественные зоологи / Б.Н. Мазурмович. – Москва, 1960. – 427с.
308829
  Пугаченкова Г. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана / Г. Пугаченкова, Л. Ремпель. – Ташкент, 1958. – 292с.
308830
  Пугаченкова Г. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана / Г. Пугаченкова, Л. Ремпель. – Ташкент, 1960. – 328с.
308831
  Хурсина Ж.И. Выдающиеся педагоги-пианисты Киевской консерватории (1917-1938). / Хурсина Ж.И. – Киев : Муз. Україна, 1990. – 131, [2] с. – Библиогр.: с. 124-132
308832
   Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова. – Харьков : Глобус, 1998. – 736с. – ISBN 966-7083-22-5; 966-7021-05-Х
308833
  Голиков С. Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне / С. Голиков. – Ленинград, 1954. – 311 с.
308834
  Голиков С. Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне. / С. Голиков. – М, 1952. – 280с.
308835
  Хилльгрубер А. Выдающиеся политики : Отто фон Бисмарк. Меттерних / А. Хилльгрубер, П. Берглар. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 320 с. – (Исторические силуэты). – ISBN 5858803814
308836
   Выдающиеся политики. – Минск : Современный литератор, 1999. – 496 с. – (20 век). – ISBN 985-456-063-5
308837
  Хафнер Г. Выдающиеся портреты античности / Г. Хафнер. – М, 1984. – 311с.
308838
   Выдающиеся просветители. Николай Иванович Пирогов (1810-1881) // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3 обл. – ISSN 1560-7968
308839
   Выдающиеся просветитель-демократ Каюм Насыри. – Казань, 1976. – 216с.
308840
   Выдающиеся путешественники. – Ростов -на-Дону, 1948. – 15с.
308841
   Выдающиеся русские агронамы. – Пенза, 1949. – 52с.
308842
  Перель Ю.Г. Выдающиеся русские астрономы / Ю.Г. Перель. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 216 с.
308843
  Григорьев Д.П. Выдающиеся русские минералоги / Д.П. Григорьев, И.И. Шафрановский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 275с.
308844
  Адамов Е.А. Выдающиеся русские ораторы. Из истории ораторского искусства : (материал к Всесоюз. заоч. семинару по вопросам лекторского мастерства) / Е.А. Адамов. – Москва : Знание, 1961. – 64 с. – Библиогр. в конце книги. – (В помощь лектору)
308845
   Выдающиеся русские ученые и писатели о Низами Гянджеви. – Баку, 1981. – 434с.
308846
  Балезин С.А. Выдающиеся русские ученые химики / С.А. Балезин, С.Д. Бесков. – М, 1953. – 216с.
308847
  Балезин С.А. Выдающиеся русские ученые химики / С.А. Балезин, С.Д. Бесков. – 2-е перераб изд. – М, 1972. – 222с.
308848
  Молева Н.М. Выдающиеся русские художники-педагоги / Н.М. Молева. – М., 1962. – 389с.
308849
  Молева Выдающиеся русские художники-педагоги / Молева, .М. – М., 1991. – 413с.
308850
   Выдающиеся русский химик Н.Н. Зинин. – М, 1962. – 8с.
308851
   Выдающиеся садовод Адам Гребницкий 1857-1941. – Вильнюс, 1962. – 70с. – 37 цветных фотографий в приложении
308852
   Выдающиеся советские генетики : сборник биографических очерков. – Москва : Наука, 1980. – 149 с.
308853
  Суэтин А.С. Выдающиеся советские шахматисты / А.С. Суэтин. – Минск, 1984. – 208с.
308854
   Выдающиеся ученые Геологического комитета - ВСЕГЕИ. – Л, 1982. – 263с.
308855
   Выдающиеся ученые Геологического комитета - ВСЕГЕИ. – Л, 1984. – 275с.
308856
   Выдающиеся ученые горного института, 1773-1948 : Сб. ст., посвящ. 175-летию горного ин-та. – Ленинград
Вып. 1. – 1948. – 95с.
308857
   Выдающиеся ученые горного института, 1773-1948 : Сб. ст., посвящ. 175-летию горного ин-та. – Москва : Металлургиздат
Вып. 2. – 1948. – 132с.
308858
  Ясиевич В.Е. Выдающиеся ученые иженеры-строители Украины / В.Е. Ясиевич. – Киев, 1986. – 110 с.
308859
  Горбачев Н.А. Выдающиеся физики и математиики о философии / Н.А. Горбачев. – Саратов, 1975. – 129с.
308860
   Выдающиеся физики мира. – М, 1958. – 436с.
308861
   Выдающиеся химики и физико-химики. – Л, 1932. – с.
308862
  Волков А.А. Выдающиеся химики миpа : Биогpафический спpавочник / А.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. Кузнецова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 656с. – ISBN 5060015688
308863
  Мусабеков Ю.С. Выдающиеся химики мира / Ю.С. Мусабеков, А.Я. Черняк. – М., 1971. – 360с.
308864
  Баранецкий О.В. Выдающиеся явления в новейшей литературе о дарвинизме / И.В. Баранецкий. – Печатано по опред. Совета Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печатн. и издат. дела Н.Т.Корчак-Новицкого, 1903. – [2], 62 с. – Отд.оттиск из Университетских Известий 1903 г.
308865
  Федосов Е.А. Выдающийся авиаконструктор истребителей. 90 лет со дня рождения академика Р.А. Белякова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 7. – С. 648-652. – ISSN 0869-5873
308866
  Кулиев А.А. Выдающийся азербайджанский ученый-путешественник Г.З.Ширвани : Автореф... канд. ист.наук: / Кулиев А.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 20л.
308867
  Кансузян М.О. Выдающийся армянский революционный демократ Микаэл Налбандян : Автореф... канд. ист.наук: / Кансузян М.О.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 13 с.
308868
  Малолетова Нина Петровна. Выдающийся борец за мир и коммунизм : К 75-летию со дня рождения Л,И,Брежнева: Рек. билиогр. указ. / Нина Петровна. Малолетова, Якимова Нина Васильевна. – Москва : Книга, 1981. – 64с.
308869
  Ибрагимов С.Д. Выдающийся военачальник Али Ага Шихлинский. (Жизнь и деятельность. 1865-1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ибрагимов С.Д.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 32л.
308870
  Леонидов В.В. Выдающийся востоковед Ю.Н. Завадовский // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 221-225. – ISSN 1726-5223
308871
  Бейдик О.О. Выдающийся географ, писатель и путешественник (к 80-летию со дня рождения Б. Б. Родомана) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 298-301
308872
  Шаталов Н.Н. Выдающийся геолог-разведчик Павел Иванович Василенко : (к 125-летию со дня рождения) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 2. – С. 54-55. – ISSN 1682-721X
308873
  Шаталов Н.Н. Выдающийся геолог-съёмщик и стратиграф Донбасса Феодосий Николаевич Чернышев (К 160-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 120-123 : фото. – ISSN 0367-4290
308874
  Оноприенко В.И. Выдающийся геолог России : (к 120-летию со дня рождения Б.Л. Личкова) // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 2. – С. 167-172. – ISSN 0869-5873


  Борис Леонидович Личков окончил естественное отделение физико-математического фак-та Киевского университета, в 1913 г. он стал лаборантом каф. геологии КУ, которую возглавил после отъезда Н. И. Андрусова в Петербург известный петрограф В. И. Лучицкий.
308875
  Чкуасели И.Г. Выдающийся грузинский педагог Луарсаб Герасимович Боцвадзе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чкуасели И.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1953. – 18 с.
308876
  Озерская Ф.С. Выдающийся деятель партии, крупнейший педагог Н.К. Крупская / Ф.С. Озерская, Н.И. Стриевская. – М., 1964. – 40с.
308877
  Семенова Е.И. Выдающийся деятель русской начальной школы Д.И.Тихомиров : Автореф... Канд.пед.наук: / Семенова Е.И.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – Томск, 1962. – 20л.
308878
  Довнар Т.И. Выдающийся европейский памятник права XVI ст. // Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 24. – C. 15-27. – ISSN 0202-6342


  В статье дается характерстика важнейшего источника права Великого княжества Литовского - Статута 1538 г.
308879
  Гавристова Т. Выдающийся знаток Китая / Т. Гавристова, С. Шубина // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.24-28. – ISSN 0321-5075


  З.Ф.Леонтьевский - китаевед, ученый, дипломат, коллекционер
308880
  Черноуцан И.С. Выдающийся критик и публицист ленинской школы / И.С. Черноуцан. – Москва, 1975. – 28с.
308881
  Борисенко А.А. Выдающийся математик 20 века // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 125-130.


  Погорелов А. В.
308882
  Ожигова Е.П. Выдающийся математик Владимир Иванович Смирнов / Е.П. Ожигова. – Л., 1986. – 16с.
308883
  Бриткин А.С. Выдающийся машиностроитель XVIII века А.К.Нартов / А.С. Бриткин, С.С. Видонов. – М., 1950. – 184с.
308884
  Аникеев Н.П. Выдающийся мыслитель и поэт Мухаммад Икбал / Н.П. Аникеев. – Москва, 1959. – 32с.
308885
  Пузанов И.И. Выдающийся натуралист И.К.Пачоский / И.И. Пузанов. – Москва, 1965. – 87с.
308886
  Тураев С.В. Выдающийся немецкий поэт Георг Веерт / С.В. Тураев. – Москва : Знание, 1956. – 28 с.
308887
  Мигунова Е.С. Выдающийся отечественный почвовед : к 150-летию со дня рождения Г.Н. Высоцкого (1865-1940) // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 74-79. – ISSN 0587-2596
308888
  Московкин В.М. Выдающийся отечественный экономист конца ХIХ - начала ХХ века В.Ф. Левитский / В.М. Московкин, В.П. Белик // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 2 (49). – С. 46-59


  О заслуженном профессоре Харьковского Императорского университета ( с 1912 г.) и академике АН УССР ( с 1925 г.) Владимире Фавстовиче Левитском (1854 - 1939 ).Биография и творческий путь.
308889
  Гемп К.П. Выдающийся памятник истории поморского мореплавания XVIII столетия. / К.П. Гемп. – Ленинград, 1980. – 80с.
308890
  Шаталов Н.Н. Выдающийся педагог, геолог-рудник и металлогенист (к 120-летию профессора П.М.Татаринова) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 4. – С. VII : фото. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1682-721Х
308891
  Шаталов Н. Выдающийся педагог, ученый-геоморфолог и тектонист: К 110-летию академика В.Г. Бондарчука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-17. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена гениальному украинскому ученому-геологу, основоположнику нового научного направления, талантливому теоретику и практику академику Владимиру Гавриловичу Бондарчуку в связи с его 110-летием со дня рождения. Рассмотрены основные этапы ...
308892
  Волков А.А. Выдающийся писатель-реалист / А.А. Волков. – Пенза, 1950. – 3-45с.
308893
   Выдающийся подвиг защитников Тулы.. – М, 1977. – 63 с.
308894
   Выдающийся радиолог А.В. Важенин стал академиком // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" ; голов. ред. М.В. Красносельський ; редкол.: Абдуллаєв Р.Я., Бойко В.В., Васильєв Л.Я. [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 24, вип. 4. – С. 87-88. – ISSN 1027-3204


  Вітання.
308895
  Гуляев Ю. Выдающийся радиотехник // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 59-66. – ISSN 0869-7078


  Шестого сентября 2008 г. исполнилось 100 лет со дня рождения крупнейшего ученого и инженера в обл. радиотехники, радиофизики и информатики Владимира Александровича Котельникова.
308896
  Зигель Ф.Ю. Выдающийся русский астроном Ф.А. Бредихин / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Знание, 1953. – 40 с.
308897
  Петров В.С. Выдающийся русский биолог К.Ф.Рулье. (1814-1858) / В.С. Петров. – М., 1949. – 82с.
308898
  Щербакова А.А. Выдающийся русский ботаник-эволюционист А.Н.Бекетов / А.А. Щербакова. – Москва, 1952. – 32с.
308899
  Баранов П.А. Выдающийся русский ботаник Андрей Николаевич Бекетов / П.А. Баранов. – Москва, 1952. – 38с.
308900
  Шипилов И.Ф. Выдающийся русский военный летчик П.Н.Нестеров. / И.Ф. Шипилов. – М., 1951. – 24с.
308901
  Акрамов Н.М. Выдающийся русский востоковед В.В. Бартольд : научно-биографический очерк / Акрамов Н.М. ; под ред. Б.А. Литвиновского ; АН Таджик.ССР, Ин-т истории. – Душанбе, 1963. – 112 с.
308902
  Архангельская А.И. Выдающийся русский живописец В.Г. Перов / А.И. Архангельская. – Москва, 1957. – 22с.
308903
  Пилявский В.И. Выдающийся русский зодчий В.П.Стасов / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1951. – 30 с.
308904
  Марков А.Н. Выдающийся русский изобретатель / А.Н. Марков. – Горький, 1951. – 28с.
308905
  Федоров В.Ф. Выдающийся русский летчик-новатор П.Н.Нестеров (1887-1914 гг.) / В.Ф. Федоров. – М., 1952. – 24с.
308906
  Калашников В.В. Выдающийся русский механик судостроитель В.И. Калашников. Биограф. очерк / В.В. Калашников, М.Е. Шехтер. – М., 1950. – 92с.
308907
  Далинин Ю. Выдающийся русский мыслитель // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 10 (115). – С. 27-28
308908
  Раскин Н.М. Выдающийся русский техник-новатор И.П.Кулибин. / Н.М. Раскин. – Л., 1951. – 40с.
308909
  Лучининов С.Т. Выдающийся русский ученый-кораблестроитель академик Алексей Николаевич Крылов. / С.Т. Лучининов. – Л., 1955. – 38с.
308910
  Мовчан В.А. Выдающийся русский ученый-рыбовод О.А.Гримм / В.А. Мовчан, Н.П. Ярмошенко, 1956. – 8с.
308911
  Ашурков Е.Д. Выдающийся русский ученый А.Г. Полотебнов / Е.Д. Ашурков. – Москва, 1953. – 32 с.
308912
  Соболев С.С. Выдающийся русский ученый академик В.Р. Вильямс / С.С. Соболев. – М, 1950. – 20с.
308913
  Мясищев В.Н. Выдающийся русский ученый В.М.Бехтерев. / В.Н. Мясищев. – Москва, 1953. – 32с.
308914
  Воронцов Д.С. Выдающийся русский физиолог Н.Е. Введенский / Д.С. Воронцов. – Київ, 1953. – 44с.
308915
  Васильев Л.Л. Выдающийся русский физиолог Н.Е. Введенский. / Л.Л. Васильев. – Ленинград, 1952. – 27с.
308916
  Воронцов Д.С. Выдающийся русский физиолог Н.Е.Введенский / Д.С. Воронцов. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1953. – 44с.
308917
  Русинов В.С. Выдающийся русский физиолог Николай Евгеньевич Введенский / В.С. Русинов. – Москва, 1952. – 32с.
308918
  Найда С.Ф. Выдающийся русский флотоводец - адмирал П.С.Нахимов / С.Ф. Найда. – Москва, 1952. – 32с.
308919
  Зверев Б.И. Выдающийся русский флотоводец П.С.Нахимов / Б.И. Зверев. – Смоленск, 1955. – 88с.
308920
  Кузнецова А.Г. Выдающийся русский флотоводец Ф.Ф. Ушаков / А.Г. Кузнецова. – Саранск, 1954. – 28с.
308921
  Шостоковский М.Ф. Выдающийся русский химик-органик Алексей Евграфович Фаворский / М.Ф. Шостоковский. – М., 1950. – 24с.
308922
  Платэ А.В. Выдающийся русский хмик В.В.Марковников / А.В. Платэ. – Москва, 1950. – 20с.
308923
  Синельников Р.Д. Выдающийся советский анатом Владимир Петрович Воробьев / Р.Д. Синельников. – Москва, 1952. – 52с.
308924
  Сенюков В.М. Выдающийся советский геолог академик И.М. Губкин / В.М. Сенюков. – Москва : Правда, 1950. – 22с.
308925
  Галинис В. Выдающийся советский литовский писатель Пятрас Цвирка / В. Галинис. – Москва, 1961. – 32 с.
308926
  Руднева Е.И. Выдающийся советский педагог Н.К.Крупская. / Е.И. Руднева. – М., 1956. – 26с.
308927
  Скобелев Выдающийся советский писатель А.С.Неверов. Жизнь и творчество. / Скобелев, ВП. – Куйбышев, 1961. – 32 с.
308928
  Тростников В.Н. Выдающийся советский ученый А.А. Фридман / В.Н. Тростников. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
308929
  Артоболевский И.И. Выдающийся советский учёный и общественный деятель С.И. Вавилов / И.И. Артоболевский. – Москва, 1951. – 48 с.
308930
  Шпольский Э.В. Выдающийся советский ученый С.И.Вавилов (1891-1951) / Э.В. Шпольский. – Москва, 1956. – 40 с.
308931
  Карапетян С.К. Выдающийся советский физиолог : (о Асратяне Э.А.) / С.К. Карапетян, 1963. – С. 3-10. – Отд. оттиск
308932
  Шаталов Н.Н. Выдающийся стратиграф и палеонтолог Леонид Сигизмундович Либрович (К 125-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С.115-118 : фото. – ISSN 0367-4290
308933
  Белозоров С. Выдающийся ученый-географ Г.И.Танфильев / С. Белозоров. – Одесса, 1957. – 42
308934
  Худайбердиев Р. Выдающийся ученый-геолог. Об Х.М.Абдуллаеве. / Р. Худайбердиев, М. Махмудов. – Ташкент, 1980. – 52с.
308935
  Сычева С.А. Выдающийся ученый - естествоиспытатель и эволюционист - Ростислав Сергеевич Ильин : (к 120-летию со дня рождения) // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 93-102 : табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
308936
  Донской А.Н. Выдающийся ученый Украины (К100-летию со дня рождения академика Н.П. Семененко) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 123-124 : фото. – ISSN 0367-4290
308937
  Мгалоблишвили Л.И. Выдающийся ученый, инженер-металлург и математик-профессор Г.Н. Николадзе // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 10. – С. 10-18.


  Дана краткая характеристика жизни и деятельности проф. Г.Н. Николадзе, его роли в развитии в Грузии металлургической и химич. промышленности.
308938
   Выдающийся ученый, руководитель, новатор // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 8 (661). – C. 90-91. – ISSN 0131-7741


  К 80-летию академика НАН Украин А.И. Амоши.
308939
  Дивногорцев А.Л. Выдающийся ученый, специалист, педагог // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 37-38. – ISSN 1560-7968


  Микола Семенович Карташов, видатний бібліотекознавець
308940
  Таций В.Я. Выдающийся ученый, энергичный человек, талантливый организатор науки // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 376-377. – ISBN 978-966-458-725-6


  Грищенко Валентин Иванович - украинский и советский учёный, акушер-гинеколог, криобиолог, криомедик, педагог, академик НАН Украины, доктор медицинских наук, профессор. Академик академии наук технологической кибернетики Украины и Нью-Йоркской академии ...
308941
  Шугайлин А.В. Выдающийся физик-материалист П.Н.Лебедев / А.В. Шугайлин. – Киев, 1957. – 176 с.
308942
  Баровский В.А. Выдающийся химик-аналитик / В.А. Баровский, И.А. Тарковская // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 33-55


  Анатолий Кириллович Бабко.
308943
  Шубладзе Л.И. Выдающийся швейцарский патриот Ульрих Цвингли. : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Шубладзе Л.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 24л.
308944
  Захарченко В.И. Выдающийся экономист ХХ века (К 100-летию со дня рождения В.В. Леонтьева) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-100. – ISSN 0374-3896
308945
  Макаров В. Выдающийся экономист, выросший из великого математика // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 42-50. – ISSN 0042-8736


  К 100-летию со дня рождения Леонида Канторовича, пока единственного в России лауреата Нобелевской премии в области экономики.
308946
  Тягунова М.М. Выдающийся языковед и неутомимый организатор // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 54-59


  К 100-летию со дня рождения академика И.К. Белодеда
308947
  Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г.В. Арцишевский. – Москва, 1978. – 104с.
308948
  Вольф Выдворение, или Кто убил Махмута Первера? : роман / Клаус-Петер Вольф ; пер. с нем. Л. Черной. – Москва : Радуга, 1990. – 240 с. – В изд. также: Паккис / Халид Хуссейн. – ISBN 5-05-002539-7
308949
  Скварук В.И. Выделеине мукоидных соединений стенкой рубца крупного рогатого скота. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Скварук В.И.; АН УССР.Ин-т биохимии. – К, 1968. – 24л.
308950
   Выделение агроклиматических ареалов для оптимального возделывания сельскохозяйственных культур в границах природно-сельскохозяйственного районирования территории России / Д.С. Булгаков, Д.И. Рухович, Е.А. Шишконакова, Е.В. Вильчевская // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 9. – С. 1118-1130 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0032-180Х
308951
  Ушакова Т.А. Выделение ауренина и изучение его строения : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Ушакова Т.А.; МГУ. – Москва, 1971. – 16л.
308952
  Чамин Н.Н. Выделение белков в виде индивидуальных химических соединений методами контролируемого высаливания, селективной экстракции и хроматографии. : Автореф... канд. хим.наук: / Чамин Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
308953
  Устиновщиков Ю.И. Выделение второй фазы в твердых растворах. / Ю.И. Устиновщиков. – Москва : Наука, 1988. – 176с. – ISBN 5-02-005880-7
308954
  Александрова М.В. Выделение высших спиртов из отходов оксосинтеза методом жидкостной экстракции : Автореф... канд. техн.наук: / Александрова М. В.; Моск. ин-т тонкой хим. технол. им. М. Ломоносова, каф. хим. и техн. основн. органа синтеза. – М., 1966. – 12л.
308955
  Сагаченко Т.А. Выделение гетороаточных соединений нефти путем комплексообразования с тетрахлоридом титана : Автореф... канд. ихм.наук: 02.00.13 / Сагаченко Т. А.; Том.ГУ. – Томск, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
308956
  Гонтовая Л.И. Выделение глубинных разломов методом ГСЗ. (На примере сев.-зап. части Укр. щита) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Гонтовая Л.И.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1972. – 18л.
308957
  Щербаков С.С. Выделение дрожжами в процессе брожения глютатиона и его влияние на белки роста : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Щербаков С.С.; МВ и ССО РСФСР.Моск.технолог.ин-т пищевой пром-сти. – Москва, 1974. – 30л.
308958
  Козлов А.В. Выделение и биохимическое исследование ДНП Escherichia coli : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 093 / Козлов А.В. ; АН СССР. – Ленинград, 1970. – 18 c.
308959
  Халимова Л.А. Выделение и изучение нового антагониста рода Pseudomonas, обладающего антифунгидным действимем. : Автореф... Канд.биол.наук: / Халимова Л.А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по биол.наукам. – Ташкент, 1964. – 17л.
308960
  Мухаметжанов М.Н. Выделение и изучение сесквитерпеновых лактонов из некоторых растений семейсва сложноцветных. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Мухаметжанов М.Н.; АН Каз.ССР.Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.29
308961
  Чугунов П.В. Выделение и изучение сесквитерпеновых лактонов из некоторых растений семейства сложноцветных : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Чугунов П.В.; ЛГУ. – Л., 1972. – 29л.
308962
  Елисеева Ю.Е. Выделение и изучение специфичности и свойст новой протеиназы-карбоксикатепсина. : Автореф... Канд.биол.наук: / Елисеева Ю.Е.; АМН СССР. – М, 1964. – 15л.
308963
  Хохлова Л.П. Выделение и изучение энергетических функций митохондрий растений: метод. разработки. / Л.П. Хохлова. – Казань, 1988. – 24с.
308964
  Старобинец А.Е. Выделение и интерпретация дифрагированных и квази-дифрагированных волн / А.Е. Старобинец. – М., 1988. – 191с.
308965
  Игнатов В.И. Выделение и исследование ДНК : Метод. пособие к спецпрактикуму "Биохимические методы исследования", для студ. 4-5 курсов биол. ф-та СГУ / В.И. Игнатов, Ю.А. Попов. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1982. – 12 с.
308966
  Асатов И.А. Выделение и исследование пептидов, щелочных белков и альбуминов семян маша, сои и некоторых бобовых. : Автореф... наук: / Асатов И.А.; Ташк. гос. унив. им.В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 16л.
308967
  Шутилова Н.И. Выделение и исследование пигмент-белковолипидных комплексов фотосистемы 1 и фотосистемы 2 хлоропластов гороха. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Шутилова Н.И.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
308968
  Хайлова Л.С. Выделение и некоторые свойства декарбоксилазного компонента пируватдегидрогеназы из грудной мышцы голубя. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Хайлова Л.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
308969
  Заставная Т.С. Выделение и некоторые свойства протеиназы Bacterium Proteus vulgaris : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Заставная Т.С. ; Рост. гос. ун-т , Каф. биол. химии. – Ростов -на-Дону, 1966. – 19 с.
308970
  Волкова Е.А. Выделение и определение олеандрина при судебнохимическом исследовании биоматериала : Автореф... кандидата фармацевтическихнаук: / Волкова Е.А.; Харьк. гос. фармацевтич. ин-т. – Харьков, 1964. – 11л.
308971
  Ващенко В.А. Выделение и оценка коллекторов нефти и газа в Приленском нефтегазоносном районе : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.131 / Ващенко В.А.;. – Иркутск, 1970. – 18л.
308972
  Рышка Ф.Ю. Выделение и первичное изучение липотропина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Рышка Ф. Ю. ; АН СССР , Ин-т хим. природ. соединений. – Москва, 1965. – 23 с.
308973
  Липштц А. Выделение и разрушение гонадотропных гормонов / А. Липштц. – 389с.
308974
  Гусева М.К. Выделение и свойства D-глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы из скелетных мышц крысы. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Гусева М.К.; МГУ. – М, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
308975
  Ци Ч.-У. Выделение и свойства ацилазы 1 : Автореф... канд. биол.наук: / Ци Ч.-У.; АМН СССР, Ин-т биологич. мед. хим. – М., 1958. – 16л.
308976
  Пилявская Анна Соломоновна Выделение и свойства карбоксипептидазы. Areptomuces griseus : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Пилявская Анна Соломоновна ; АН УССР, Ин-т биохимии. – Киев, 1977. – 23 с.
308977
  Акименко В.К. Выделение и свойства растворимой АТФазы митохондрий сердца быка : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Акименко В.К. ; Моск. гос. ун-т. Биол.-почв. фак. – Москва, 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.19
308978
  Тютерев С.Л. Выделение и фракционирование рибонуклеиновых кислот растений : Автореф... канд. биол.наук: / Тютерев С.Л.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1966. – 20л.
308979
  Поцелуева М.М. Выделение и характеристика мембраноактивных гликопротеинов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Поцелуева М.М.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1980. – 27л.
308980
  Виха Г.В. Выделение и характеристика субстрактной специфичности N-ацетил-бета-D-глюкозаминидаз эпидидимиса хряка. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Виха Г.В.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1971. – 25л.
308981
  Розенфельд Г.С. Выделение и химическая очистка некотоырх характреных метаболитов : Автореф... канд. хим.наук: / Розенфельд Г. С.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1963. – 16л.
308982
  Драник Л.И. Выделение и химическое изучение полифенольных соединений артишока : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Драник Л.И.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
308983
  Чхаидзе Альбина Ноевна Выделение катехинов чая из препарата витамина Р и изучение их некоторых физико-химических и биологических свойств : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чхаидзе Альбина Ноевна; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 20л.
308984
  Назаров Н.М. Выделение кислорода водорослями в длинноволновой области спектра и кислородный обмен : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Назаров Н.М. ; АН СССР, Ин-т биохимии. – Москва, 1970. – 31с. – Бібліогр.:с.30-31
308985
  Янковский Борис Андреевич Выделение лигнина с помощью ультразвука и исследование его свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Янковский Борис Андреевич; АН УзССР. Ин-т химии растит. веществ. – Ташкент, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.18
308986
  Сухотин Б.В. Выделение морфем в текстах без пробелов между словами / Б.В. Сухотин; Зализняк А.А. – Москва, 1984. – 97с.
308987
  Галоян А.А. Выделение новых биологически активных соединений из гипоталамо-нейрогипофизарной системы. / А.А. Галоян, 1963. – С. 3-18
308988
   Выделение оптимальной совокупности подпрограмм из основной программы работы системы защиты информации / В.А. Хорошко, Н.Ф. Казаков, Г.А. Сирченко, Е.О. Тискина // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 138-142
308989
  Шестов Н.С. Выделение оптических сигналов на фоне случайных помех / Н.С. Шестов. – Москва : Советское радио, 1967. – 347 с.
308990
  Санадзе Г.А. Выделение растениями летучих органических веществ / Г.А. Санадзе. – Тбилиси, 1961. – 94с.
308991
  Санадзе Г.А. Выделение растениями летучих органических веществ / Г.А. Санадзе. – Тбилиси, 1961. – 94с.
308992
  Борисов Б.А. Выделение сейсмоопасных зон в Альпийской складчатой области ( по геологическим данным) / Б.А. Борисов, Г.И. Рейснер, В.Н. Шолпо. – Москва : Наука, 1975. – 139с.
308993
  Вайнштейн Л.А. Выделение сигналов на фоне случайных помех / Л.А. Вайнштейн, В.Д. Зубаков. – Москва : Советское радио, 1960. – 447 с.
308994
  Демидович О.А. Выделение слабых геофизических аномалий статистическим способом / О.А. Демидович. – Москва : Недра, 1969. – 112с.
308995
  Арешидзе Т.В. Выделение сурьмы ализариновым красным С. : Автореф... канд. хим.наук: / Арешидзе Т.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 28л.
308996
  Тривоженко Б.Е. Выделение трендов временных рядов и потоков событий. / Б.Е. Тривоженко. – Томск, 1989. – 284с.
308997
  Петрунь Н Выделение углекисловты через кожу человека при высоких температурах воздуха : Дис... канд. биол.наук: / Петрунь Н, М.; Физиол. отд. Киевк. НИИ гигиены труда и профзаб. – К., 1952. – 239л. – Бібліогр.:л.220-238
308998
  Сергатюк А.Ф. Выделение угольных пластов и оценка их качества по данным промыслово-геофизических исследований в Чистяковском районе Донбасса : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Сергатюк А.Ф. ; М-во высш. образования УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1959. – 20 с.
308999
  Синилова Н.Г. Выделение чистых алкалоидов из спорыньи ржи. : Автореф... канд. хим.наук: / Синилова Н.Г.; Гос. ком. высш. и ССО Сов. Мин ЭССР. Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1963. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
309000
  Авдеев В.Г. Выделение ядер ткани головного мозга, изучение их состава и интенсивности обновления белков : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Авдеев В.Г. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 14 с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,