Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
308001
  Мазепа Н.Р. "...Во всем дойти до совершенства" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 74-76
308002
  Мазепа Н.Р. "...Во всем дойти до совершенства" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 74-76
308003
  Пилат М. "Внутриклеточный ретикулярный аппарат" в эпителиальных клетках надпочечникка ежа (Erinaceus europaeus) : Статьи и сообщения : Из лаборатории при Анатомо-гистологического кабинета С.-Петербурского университета : С. 7 рис. в тексте / М. Пилат // [Компакт] - 9 оттисков / Васюточкин А.М. – Библиограф.: Литература с. 26
308004
  Павлов І.П. "Внутрішнє гальмування" умовних рефлексів і сон - один і той самий процес // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 74-83. – ISSN 2524-0412
308005
  Калько М.І. "Внутрішній час" дієслівної дії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 49-53. – (Серія "Філологічні науки")
308006
  Мандзій С.В. "Внутрішня вимушена міграція" як правова категорія: дискусійні питання сутності та змісту // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 49-58. – ISSN 2220-1394
308007
  Барабаш К. "Внутрішня еміграція рятує більше, ніж зовнішня" / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 22-23


  Відома російська журналістка - про своє українське коріння, нон-конформістське ставлення до прибічників "Кримнаш" і про те, що її тішить у житті.
308008
  Пилипушко Б.А. "Внутрішня еміграція" митця в умовах тоталітарної дійсності (на прикладі досвіду Олександра Аксініна) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пилипушко Богдан Аркадійович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
308009
  Гундорова Т. "Внутрішня колонізація" - повторна колонізація // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 23-26


  Дослідники російської літератури А. Еткінд і Марк Ліповецький розходяться в розумінні того, що спричинило травму в російській пострадянській культурі, - окремий досвід тоталітаризму чи увесь модернізаційний досвід Росії, позначений "внутрішньою ...
308010
  Давиденко Г.В. "Внутрішня колонізація" та проблеми легітимації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 140-142
308011
  Бетко І. "Внутрішня людина" як уособлення духовного життя Сковороди-містика // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 34-40. – ISSN 0280-6336
308012
  Бетко І. "Внутрішня людина" як уособлення духовного життя Сковороди-містика // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 130-136. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується проблема з порубіжжя релігійної філософії, аналітичної психології та історії літератури. Спеціальну увагу присвячено концепції внутрішньої людини Григорія Сковороди у контексті теорії індивідуації Карла Ґустава Юнґа.
308013
  Моця О.П. "Внутрішня" Русь у контексті уточнення меж // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 51-60. – ISSN 0235-3490
308014
  Добріян Д. "Во внимание известности Вашей на художественном поприще..." : Як Вільгельм Котарбінський став академіком // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – С. 124-129. – ISSN 2222-436X
308015
  Купряшина Н.А. "Во имя отца и матери и тех, кому надо" (целительские стратегии в практиках городских шаманов) // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 53-60. – ISSN 0869-5415


  Рассматривается место и роль духовного исцеления в вероучительной и бытовой практике христиан веры
308016
  Яременко В.І. "Во Іудеї во дні они…": Біблійна та священна історія у творчості Тараса Шевченка за історіософським дискурсом // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 30-49. – ISSN 0130-5247
308017
  Журавлев Н.А. "Во льдах океана" / Н.А. Журавлев. – М., 1953. – 32с.
308018
  Файзулин Я. "Во мне глубоко укоренилось сознание того, что все идущее с севера, из России, является душителем украинской нации". Співпраця з ГПУ не врятувала Йосипа Пшонника від розстрілу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 жовтня (№ 36/37). – С. 15


  За чекістськими даними, Йосип Пшонник належав до дванадцятки найнебезпечніших повстанських ватажків, які продовжували боротьбу з радянською владою на початку 1920-х років. Після поразки Другого Зимового походу, та й загалом українських ...
308019
  Січкар О. "Вовкулака" В.Дрозда В загальнолітературному контексті // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 270-272. – ISBN 966-8110-14-5
308020
  Тимченко В. "Вогнем колись карали..." // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2001. – № 1 (4). – С. 5-6. – ISBN 966-7576-18-3


  Вірші.
308021
  Ембірикос А. [Внутрішні обрії (1934-1937) / Андреас Ембірикос. – 4-е вид. – Афіни : Агра, 1980. – 121 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-160-7
308022
  Жгенти Д.А. Внутриклассовая борьба в Восточной Грузии в 60-70-х годах XVII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Жгенти Д. А.; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этнограф. – Тбилиси, 1978. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
308023
  Прудник И.В. Внутриклассовая дифференциация современного крестьянства ФРГ. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Прудник И.В.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1971. – 20л.
308024
  Скороход В.А. Внутриклассовая структура современного колхозного крестьянства и тенденции ее изменения в процессе строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Скороход В.А.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 19л.
308025
   Внутриклассовые изменения крестьянства. – Минск, 1966. – 48с.
308026
   Внутриклеточная сигнализация. – Москва : Наука, 1988. – 235 с.
308027
  Гумматов М.Р. Внутриклеточное распределение железа и марганца у кукурузы и влияние их на формирование пигментов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гумматов М.Р.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 34л.
308028
  Пивоваров Аркадий Саулович Внутриклеточный анализ механизмов реактивности и пластичности нейронов общей коры черепахи : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Пивоваров Аркадий Саулович ; МГУ. – Москва, 1974. – 30 с.
308029
  Пастушенко-Стрелец Внутриклновое переопыление ржи и кок-сагыза. : Автореф... канд.биол.наук: / Пастушенко-Стрелец Н.А.; Ин-т генетики АН СССР. – Москва, 1953. – 15 с.
308030
  Кабишева Леонида Ярославовна Внутриколлективные отношения в условиях развитого социализма. (На материалах конкретно-социол. исследований первичных произв. коллективов) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кабишева Леонида Ярославовна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 24л.
308031
  Бурихин Н.Н. Внутриколхозное землеустройство / Н.Н. Бурихин, Г.И. Горохов, А.М. Баранчук. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 124с.
308032
  Крутоголов А.Я. Внутриколхозные накопления и источники их роста. : Автореф... канд. эконом.наук: / Крутоголов А.Я.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 29л.
308033
  Каландадзе А.М. Внутриколхозные правоотношения в СССР / А.М. Каландадзе. – Л., 1974. – 112с.
308034
  Дмитрашко И.И. Внутриколхозные экономические отношения / И.И. Дмитрашко. – Москва, 1966. – 246с.
308035
  Вознесенский С.А. Внутрикомплексные соединения и их значение для аналитической химии / С.А. Вознесенский. – Ленинград,Москва : ГОНТИ, 1938. – 131 с.
308036
   Внутрикомплексные соединения никеля и коальта с гидразинкарбоновой и гидразиндитикарбоновой кислотами : Автореф... канд. хим.наук: / Цкитишвили М. Г,; Цкитишвили М. Г,; Тби.ГУ. – Тбилиси, 1964. – 22л.
308037
  Голицын В.В. Внутриконтинентальные государства и международное морское право. / В.В. Голицын. – М, 1978. – 120с.
308038
   Внутрикотловые физико-химические процессы, водоподготовка и водные режимы котлов на электростанциях высоких и сверхвысоких параметров. – М, 1957. – 595с.
308039
  Марков С.Л. Внутриличностные структурные детерминанты профессионального самотворчества студентов : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Марков С.Л.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
308040
  Марков Сергей Леонтьевич Внутриличностные структуры детерминанты профессионаьного самотворчества студентов : Дис... канд.псих.наук: 19.00.05 / Марков Сергей Леонтьевич; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1990. – 173л. – Бібліогр.:л.134-154
308041
  Гезалян Джульета Исраеловна Внутримолекулярная автоматизация пропаргиловых эфиров ВИНИЛ-, изопропенил- и фенилацетиленовых спиртов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гезалян Джульета Исраеловна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 21л.
308042
  Поводырева И.П. Внутримолекулярная водородная связь и конформации гидроксилосодержащих соединений терпенового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Поводырева И.П.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1973. – 25л.
308043
  Прокофьев А.К. Внутримолекулярная координация в оловоорганических соединениях. : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Прокофьев А.К.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1967. – 18л.
308044
   Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и аминогрупп. – Киев : Наукова думка, 1987. – 240 с. + Табл.4. – Библиогр.: 1772 назв.


  В монографии обобщены данные по синтезу аминов азагетероциклов:пиррола,индола,пиридина,хинолина,пиримидина и др. Такие соединения широко применяются в качестве лекарственных препаратов,химических средств защиты растений,синтонов тонкого органического ...
308045
   Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и С-Н-, О-Н- и S-Н-групп. – Киев : Наукова думка, 1985. – 200с. + Табл.9. – монография. – Bibliogr.: 960 назв.


  В монографии обобщены литературные данные по синтезу аминов карбо- и гетероциклического рядов циклизацией нитрилов. Полученные таким путем карбоциклические амины, ариламины, аминофураны,аминопираны, аминотиофены, а также аминогетероциклы с двумя и ...
308046
  Залукаева Е.А. Внутримолекулярное донорно-акцепротрное взаимодействие в системе Фталил-бензол-фенил : Автореф... канд. хим.наук: / Залукаева Е.А.; Воронежск. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 16л.
308047
  Макушкин Юрий Семенович Внутримолекулярные взаимодействия и инфракрасные спектры атмосферных газов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.05 / Макушкин Юрий Семенович; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1977. – 36л.
308048
  Орехов А.П. Внутримолекулярные перегруппировки / А.П. Орехов. – Москва : Наука, 1965. – 312 с.
308049
  Бабаян А.М. Внутримолекулярные перегруппировки солей четырехзамещенного аммония / Аракси Бабаян ; АН АрмССР, Ин-т орган. химии. – Ереван : АН АрмССР, 1976. – 374 с.
308050
  Бабаев А. Внутриоазисные пески Ташаузской области , их закрепление и облеснение : Автореф... канд. географ.наук: / Бабаев А.; Лен. гос. пед ин-т. Турк.гос. ун-т им. А.М.Горького. – Л, 1953. – 12л.
308051
  Машуков Ю.В. Внутриобластное экономическое районирование Сибири (анализ проведенных исследований) : Автореф... канд. географ.наук: 11.691 / Машуков Ю.В.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 24л.
308052
  Санкин Д.И. Внутриозаводское планирование и техпромфинплан промышленного предприятия. / Д.И. Санкин. – М, 1958. – 48с.
308053
  Гнидченко А. Внутриотраслевая и межотраслевая торговля в контексте сравнительных и абсолютных преимуществ // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 112-128. – Библиогр.: 74 назв. – ISSN 0042-8736
308054
  Поздеев С.И. Внутриотраслевой баланс затрат и выпуска продукции как средство плановых расчетов (на примере производства взаимозаменяемых стеновых материалов в Западной Сибири) : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Поздеев С.И.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
308055
  Поздеев И С. Внутриотраслевые балансы. / И С. Поздеев, . – Киев; Донецк, 1977. – 167с.
308056
  Жарова О. Внутрипартийная борьба в Австралийской лейбористской партии на современном этапе // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1984. – № 2 (230). – С. 37-43
308057
  Гарушянц Ю. Внутрипартийная борьба в КПК на первой стадии "культурной революции" (август - октябрь 1966 г.) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 2 (253). – С. 189-223
308058
  Греченко В.А. Внутрипартийная борьба: сквозь призму печати 20-х годов / В.А. Греченко. – Харьков, 1991. – 294с.
308059
  Бахшиев Д.Ю. Внутрипартийная демократия / Д.Ю. Бахшиев. – М, 1950. – 88с.
308060
  Гаврилов А.М. Внутрипартийная демократия в большевистской партии : Автореф... канд. ист.наук: / Гаврилов А.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1952. – 16л.
308061
  Олейник К.Е. Внутрипартийная демократия в деятельности Компартии Молдавии / К.Е. Олейник. – Кишинев, 1985. – 120с.
308062
  Клочко В.Ф. Внутрипартийная демократия и партийная дисциплина / В.Ф. Клочко. – Москва, 1967. – 61с.
308063
   Внутрипартийная демократия и повышение активности коммунистов. – М, 1977. – 253с.
308064
  Дербинов Ю.В. Внутрипартийные отношения - школа коммуничтисекого воспитания / Ю.В. Дербинов, А.М. Мусаев. – Москва, 1985. – 64с.
308065
   Внутриплитные явления в земной коре. – М, 1988. – 175с.
308066
  Глобина Л.В. Внутриполевые модификации значений партитивов в коммуникативном акте // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 34-40. – ISSN 2307-4558
308067
  Ворошилов Станислав Иванович Внутриполитическая борьба в Австралии в период становления Второй республики (1945-1955) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 573 / Ворошилов Станислав Иванович ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 42 с. – Бібліогр.:с.41-42
308068
  Худолей К.К. Внутриполитическая борьба в Великобритании (19170-1974 гг.) / К.К. Худолей. – Л., 1984. – 159с.
308069
  Брюнин В.Г. Внутриполитическая борьба в Германии летом и осенью 1917 года / В.Г. Брюнин. – Ленинград, 1965. – 228с.
308070
  Кремер Т.И. Внутриполитическая борьба в Доминиканской республике в 60-е годы. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Кремер Т.И.; Ин-тут Латинской Америки АН СССР. – М., 1974. – 22л.
308071
  Кошелев В.С. Внутриполитическая борьба в Египте в первые годы Второй мировой войны (Сент. 1939 -- ферв. 1942 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Кошелев В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1974. – 21л.
308072
  Мищенко П.А. Внутриполитическая борьба в ООП по вопросу о путях ближневосточного урегулирования (1983-1985 гг.) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 33-39. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 27). – ISSN 0203-7319
308073
  Зильберман М.И. Внутриполитическая борьба в Польше в 1925-1926 гг. и фашистский переворот клики Пилсудского : Автореф... канд. ист.наук: / Зильберман М.И.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. Каф-ра истории нового времени. – Львов, 1951. – 18 с.
308074
  Вдовиченко Д.И. Внутриполитическая борьба в послевоенной Турции и образование "демократической партии" : Автореф... канд. ист.наук: / Вдовиченко Д.И.; МГУ. – Москва, 1955. – 15л.
308075
  Шутов В.С. Внутриполитическая борьба в правящих кругах США по вопросам послевоенного устройства Германии (1943-1946 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Шутов В.С.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 17л.
308076
   Внутриполитическая борьба в странах Запада в годы первой мировой войны. – Куйбышев, 1984. – 168с.
308077
  Цветков Г.Н. Внутриполитическая борьба в США по вопросу формирования курса Соединенных Штатов в отношении СССР (1933-1939 гг.) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 9-16. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
308078
  Койк Х.В. Внутриполитическая борьба в Финляндии и финлянско-эстонские экономические и политические отношения в 1929-1933 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Койк Х.В. ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 18 с.
308079
  Кузьмин М.Н. Внутриполитическая борьба во Франции / М.Н. Кузьмин. – Ленинград, 1975. – 159 с.
308080
  Кудрина Ю.В. Внутриполитическая борьба и движение Сопротивления в Дании в 1940-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кудрина Ю.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 29 с.
308081
  Буренина В.Б. Внутриполитическая борьба по актуальным проблемам современной Кении : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Буренина В. Б.; АН СССР, Ин-т Африки. – М., 1985. – 19л.
308082
  Касаев Э.О. Внутриполитическая обстановка в Ливии: проблемы и перспективы развития // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 92-97. – ISSN 0869-1908
308083
  Дунаева Е.В. Внутриполитическая ситуация в Иране
308084
  Золотухин В.П. Внутриполитические инциативы президента Буша // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2001. – № 8. – С.62-73. – ISSN 0321-2068
308085
  Джапаридзе Т.З. Внутриполитические позиции президента Рейгана на весну 1988 г. // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 3 (65) : К советско-американскому диалогу: США в преддверии Московской встречи. Проблемы региональной безопасности. Дискуссии о новейших системах оружия и стратегическом балансе. И другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 12-18
308086
  Музырин В.М. Внутриполитический кризис марионеточного режима Нгуен Ван Тхиеу в Южном Вьетнаме (1968-1972 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Музырин В. М.; МГУ, Ин-т стран Аз.и Аф. – М., 1975. – 19л.
308087
  Караханова Р.В. Внутриполитический курс Нестора Киршнера (2003 - 2007 г.) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 12. – С. 60-71. – ISSN 0044-748Х
308088
  Зайцев В.Н. Внутриполитическое развитие Афганистана в 1919- 1928 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Зайцев В.Н. ; МГУ. – Москва, 1970. – 23 с.
308089
  Голубцов А.С. Внутрипопуляционная изменчивость животных и белковый полиморфизм. / А.С. Голубцов. – Москва : Наука, 1988. – 165,2с.
308090
  Зверева Т.С. Внутрипочвенное выветривание минералов в тундре и лесотундре. / Т.С. Зверева, И.В. Игнатенко. – М., 1983. – 231с.
308091
  Гайда Ф.А. Внутриправительственные конфликты в период кризиса третьеиюньской системы (1911-1917 гг.) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 77-90. – ISSN 0869-5687
308092
   Внутрипредметные и межпредметные связи в начальном обучении. – Л, 1981. – 130с.
308093
   Внутрипредметные и межпредметные связи в обучении истории. – М, 1990. – 109с.
308094
   Внутрипредметные и межпредметные связи в обучении истории. – М, 1990. – 112с.
308095
  Пруденский Г.А. Внутрипроизводственные резервы / Г.А. Пруденский. – М., 1954. – 284с.
308096
  Бардиер Ф.Ф. Внутрипроизводственные резервы и методы их выявления на промышленных предприятиях : лекциипо курсу "Экономика, организация и планырование пром.предприятия" / Ф.Ф. Бардиер ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т народного хозяйства, Науч.-метод.кабынетвысш. заоч. экон. образования. – Киев : [б. и.], 1963. – 40 с.
308097
  Умаров З.Х. Внутрипроизводственные резервы и пути их использования в текстильной промышленности Таджикистана. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Умаров З.Х.; Тадж. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Душанбе, 1968. – 26л.
308098
  Шарифходжаев М. Внутрипроизводственные резервы и пути снижения себестоимости продукции лубяной промышленности УзССР. : Автореф... канд.экон.наук: / Шарифходжаев М.; Акад.наук УзССР.Ин-т экономики. – Ташкент, 1959. – 20л.
308099
   Внутрипроизводственные резервы промышленных предприятий. – Ростов, 1963. – 140с.
308100
  Рымар Н.В. Внутрипроизводственный хозрасчет (проблемы совершенствования, эффективность применения) / Н.В. Рымар. – Львов : Вища школа, 1986. – 182с.
308101
  Собчак А.А. Внутрипроизводственный хозрасчет в промышленности / А.А. Собчак. – Москва, 1972. – 119с.
308102
  Кокарева Л.Л. Внутрипроизводственный хозрасчет и арендный подряд / Л.Л. Кокарева. – К., 1990. – 112с.
308103
  Грункин М.Н. Внутрипроизводственный хозрасчет и повышение эффективности производства / М.Н. Грункин, Ю.А. Санамов. – Л., 1980. – 16с.
308104
  Романчук Г.Н. Внутрипроизводственный хозрасчет производственных объединений (предприятий) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Романчук Г. Н.; Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1987. – 16л.
308105
   Внутрипроизводственный хозрасчет, коллективный подряд: опыт, проблемы, решения. – Рига, 1988. – 80с.
308106
  Валуев Б.И. Внутрипроизводственный хозрасчет. / Б.И. Валуев. – Москва, 1978. – 183с.
308107
  Тарасов Иван Карпович Внутрипроизводственный хозяйственный расчет в современных условиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Тарасов Иван Карпович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1974. – 21л.
308108
   Внутрипроизводственный хозяйственный расчет и пути его совершенствования на предприятиях Калининского района. – Л, 1969. – 72с.
308109
  Джалилов А.Н. Внутрипроизводственный хозяйственный расчет по пути его совершенствования на современном этапе : Автореф... кан. экон.наук: 06.00.01 / Джалилов А. Н.; Лен. физ. экон. ин-т. – Л., 1981. – 16л.
308110
  Турецкий Ш.Я. Внутрипромышленное накопление с СССР / Ш.Я. Турецкий. – М., 1948. – 399с.
308111
  Кузьмин Д.А. Внутрипромышленые накопления и их использование. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузьмин Д.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 17л.
308112
  Василенко В.П. Внутрирайонная и внутрихозяйственная специализация в колхозах и совхозах / В.П. Василенко. – Москва, 1967. – 288с.
308113
   Внутрирайонная специализация и концентрация сельскохозяйственного производства. – М, 1976. – 254с.
308114
  Андрийчук В.Г. Внутрирайонное планирование закупок сельскохозяйственных продуктов и его роль в укреплении экономики колхозов. (На примере колхозов Хмельниц. района Винниц. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Андрийчук В.Г.; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1969. – 24л.
308115
  Сулейманов П.С. Внутрирайонное размещение и углубление специализации сельскохозяйственного производства в полубогарных районах Азербайджанской ССР, (На прим. Мардакертского района). : Автореф... канд. экон.наук: / Сулейманов П.С.; АН ГрузССР. Ин-т экономики и права. – Баку, 1965. – 24л.
308116
  Мамедов Ф.Г. Внутрирайонное размещение сельскохозяйственных отраслей и их сочетание в колхозах Таузского района Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Мамедов Ф.Г.; Акад. наук Узбек.ССР. Ин-т экономики. – Ташкент, 1958. – 23л.
308117
   Внутрирайонные проблемы социально-экономического развития союзной республики. – Алма-Ата, 1983. – 200с.
308118
  Манашеров И.А. Внутрирайонные производсвтенно-экономические связи республик Закаваказья (на примере отраслей тяжелой промышленности) : Автореф... канд. экон.наук: 08.593 / Манашеров И.А.; АН Азерб.ССР. Отд. обществ. наук. Совет секции экон. наук. – Баку, 1971. – 27л.
308119
   Внутриреакторная дозиметрия. – М, 1985. – 198с.
308120
  Черников А.С. Внутриреакторное и послереакторное исследования топлива высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов за рубежом (Обзор. По зарубеж. источникам, 1968-1985 гг.) / А.С. Черников, З.А. Шокина. – М., 1987. – 80с.
308121
  Негрийко А.М. Внутрирезонарная лазерная спектроскопия пространственно неоднородных сред с применением непрерывного лазера на красителе : Автореф. дисс. канд. физико-математ. наук: 01.04.04 / Негрийко А.М.; Ордена Ленина и Ордена Дружбы народов АН УССР; Ордена Трудового Красного знамени; Ин-т физики. – Киев, 1987. – 16с. – Библиогр.: 9 назв.
308122
  Лукьяненко С.Ф. и др. Внутрирезонаторная лазерная спектроскопия / С.Ф. и др. Лукьяненко. – Новосибирск : Наука, 1985. – 121 с.
308123
  Крылов В.Н. Внутрирезонаторные генерации гармоник и параметрических волн импульсного неодимового лазера. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Крылов В.Н.; Оптич. ин-тут им. С.И.Вавилова. – Л., 1979. – 13л.
308124
  Архангельский С.Ф. Внутрисортовые и межсортовые скрещивания льна масличного. : Автореф... наук: / Архангельский С.Ф.; Всес. ордена Труд. Крас. Знам. селикц.-генетич. инст. им.Т.Д.Лысенко. – ОДесса, 1956. – 13л.
308125
  Мирзаханов Бардали Миртаевич Внутрисоциальные изменения в рабочем классе в условиях развитого социализма. (На материалах конкретно-социол. исслед.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мирзаханов Бардали Миртаевич; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1978. – 19л.
308126
   Внутрисоюзный книгообмен. – М, 1982. – 21с.
308127
   Внутриствольное строение периферических нервов. – Ленинград, 1963. – 376с.
308128
  Бацевич Флорий Сергеевич Внутриструктурное развитие глаголов социальных отношений в современном русском языке (50-70-е гг. ХХ в.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бацевич Флорий Сергеевич; Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1980. – 24л.
308129
  Musiy Valentina Внутритекстовая организация рассказов А.С. Грина (Сборники "Штурман "Четырех Ветров" И "Пролив Бурь") // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 2 (35). – С. 75-91. – ISSN 1640-7806
308130
  Перфильева Н.П. Внутритекстовые библиографические ссылки: взгляд лингвиста и редактора // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 4. – С. 13-17. – ISSN 1815-3186


  Статья посвящена проблеме уместности употребления внутритекстовой библиографической ссылки с лингвистической и издательской точки зрения. Рассматривается вопрос о пунктуационном оформлении этого вида библиографических ссылок. The article deals with ...
308131
  Коровкин М.М. Внутритекстовые связи как средство компрессии текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Коровкин М. М.; Моск. гос. лингв. ун-т. – М., 1991. – 25л.
308132
  Бяков В.М. Внутритрековые химические процессы / В.М. Бяков, Ф.Г. Ничипоров. – М, 1985. – 152с.
308133
  Балацкий Е. Внутриуниверситетская конкуренция: передовая практика в России // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 7/8. – С. 197-227. – ISSN 0207-3676


  Многие российские вузы стараются войти в международные рейтинги университетов. Однако эта работа должна начинаться с формирования конкурентной среды внутри вузов - между студентами и между преподавателями. В статье рассмотрены механизмы поддержания ...
308134
  Гавата Б.В. Внутриутробное развитие артерий позвонков и межпозвонковых дисков у человека : Автореф... канд. мед.наук: 751 / Гавата Б.В.; Ивано-Франковский гос. ун-т. – Ивано-Франковск, 1969. – 23л.
308135
  Вергилес Внутрифабричный хозяйственный расчет шелкоткоцких предприятий и учет его результатов. : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Вергилес э.В.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 21л.
308136
  Масалимова А.Р. Внутрифирменная подготовка специалистов технического профиля в системе "наука-образование-производство" // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 72-75. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрен процесс внутрифирменного обучения специалистов технического профиля в интегрированной системе «наука - образование - производство». Предложен рефлексивнодиалогический подход к изучению процессов самоорганизации в этой системе, позволяющий ей ...
308137
  Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование : Учебник для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по эконом.направл. и спец. / М.И. Бухалков. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 400с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000336-3
308138
   Внутрифирменное планирование в США. – М, 1972. – 388с.
308139
  Васильев Ю.П. Внутрифирменное управление в США / Ю.П. Васильев. – Москва, 1970. – 406с.
308140
  Найдин Д.П. Внутриформационные перерывы верхнего мела Мангышлака / Д.П. Найдин, Л.Ф. Копаевич. – М., 1988. – 132с.
308141
  Воробьев Виктор Матвеевич Внутрихозяйсвенный расчет и материальное стимулирование в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Воробьев Виктор Матвеевич; Моск. гос. ун-т. – М., 1972. – 22л.
308142
  Щепиенко П.В. Внутрихозяйственная и межхозяйственная кооперация / П.В. Щепиенко, Д.Н. Палий. – Киев, 1988. – 53с.
308143
  Беляев В.В. Внутрихозяйственная специализация в совхозах / В.В. Беляев, Г.В. Канев ; Коми филиал АН СССР, Отд. экономики. – Сыктывкар : [б. и.], 1972. – 151 с.
308144
  Коваль П.И. Внутрихозяйственная экономическая оценка пахотных земель и использование ее данных при анализе, планировнии и организации производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Коваль П.И.; Алма-Ат.ин-т.нар.хоз. – Алма-Ата, 1977. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
308145
  Зубакин Г.Ф. Внутрихозяйственное накопление и его осциально-экономическая сущность. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Зубакин Г.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Ростовск. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1979. – 24л.
308146
  Костенко В.В. Внутрихозяйственное планирование, учет и анализ производственных затрат и выхода продукции (на прим. спец. треста мясо-мол. совх. Никол. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Костенко В. В.; УНИИ экон. и организ. с. х. – К., 1974. – 23л.
308147
  Лаптев В.В. Внутрихозяйственные отношения на промышленном предприятии / В.В. Лаптев. – М, 1965. – 168с.
308148
  Протасов М.И. Внутрихозяйственный и ведомственный контроль в производственных объединениях пищевой промышленностью / М.И. Протасов. – М., 1984. – 168с.
308149
  Штейнман М.Я. Внутрихозяйственный контроль в сельскохозяйственных предприятиях / М.Я. Штейнман. – М, 1983. – 160с.
308150
  Вознесенский Э.А. Внутрихозяйственный контроль на предприятиях / Э.А. Вознесенский. – Ленинград, 1967. – 40с.
308151
  Штейнман М.Я. Внутрихозяйственный контроль на сельскохозяйственных предприятиях / М.Я. Штейнман, П.И. Гайдуцкий. – М, 1990. – 142с.
308152
  Аксененко А.Ф. Внутрихозяйственный расчет / Аксененко А.Ф., Новиков В.В., Полякова С.И. – Москва : Экономика, 1988. – 237 с.
308153
  Тавидашвили Т.Я. Внутрихозяйственный расчет в автотракторном парке и других производственных единицах (на примере колхозов и совхозов Гр.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Тавидашвили Т.Я.; АН Гр.ССР. Ин-т экон. и права. – Тбилиси, 1973. – 38л.
308154
  Мартиненас А. Внутрихозяйственный расчет в колхозах Литовской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Мартиненас А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 18л.
308155
  Товстопят В.Л. Внутрихозяйственный расчет в машинно-тракторном парке колхозов и пути его совершенствования. : Автореф... канд. экон.наук: / Товстопят В.Л.; Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. – К., 1966. – 19л.
308156
   Внутрихозяйственный расчет в МТС. – М, 1957. – 295с.
308157
   Внутрихозяйственный расчет в научных организациях. – М, 1990. – 141с.
308158
  Жаринов А.В. Внутрихозяйственный расчет в полеводстве колхозных механизированных бригад : Автореф... канд. экон.наук: / Жаринов А.В.; Сельскохоз. акад. – Киев, 1967. – 20л.
308159
  Гончар В.И. Внутрихозяйственный расчет в промышленности / В.И. Гончар. – Минск, 1986. – 155с.
308160
  Васькин Ф.И. Внутрихозяйственный расчет в сельскохозяйственных предприятиях / Ф.И. Васькин. – Москва, 1975. – 143с.
308161
  Закшевский Е.И. Внутрихозяйственный расчет в совхозах и пути его совершенствования (на примере совхозов Каз.ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Закшевский Е.И. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 20 с.
308162
  Тарасов Н.Г. Внутрихозяйственный расчет в совхозе. / Н.Г. Тарасов, М.Г. Истратова. – М., 1973. – 116с.
308163
  Шесточенко В.Н. Внутрихозяйственный расчет и его организационно-хозяйственное осуществление (по матер. предприятий Азерб. ССР и Северо-Кавказ. края). : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Шесточенко В.Н.; Азерб. ин-т нар. хоз. – Баку, 1969. – 20л.
308164
  Башмачников В.Ф. Внутрихозяйственный расчет и коллективный подряд на сельскохозяйственных предприятиях / В.Ф. Башмачников. – М, 1989. – 207с.
308165
   Внутрихозяйственный расчет и материальное стимулирование хозрасчетных подразделов за результаты труда. – М, 1977. – 188с.
308166
  Клеандров М.И. Внутрихозяйственный расчет и право / М.И. Клеандров. – М, 1991. – 141с.
308167
  Булатов А.Е. Внутрихозяйственный расчет и эффективность производства в колхозах. / А.Е. Булатов, Х.А. Кадыров. – М., 1977. – 191с.
308168
  Сорокин И.Г. Внутрихозяйственный расчет на промышленных предприятиях в условиях экономической реформы. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Сорокин И.Г.; ХГУ. – Х., 1971. – 26л.
308169
   Внутрихозяйственный расчет, учет и экономический анализ. – М., 1983. – 156с.
308170
   Внутрихозяйственный экономический анализ на микроЭВМ. – Москва, 1991. – 163 с.
308171
  Зинченко Т.Н. Внутрихохзяйственный расчет в аграрно-промышленных предприятиях / Т.Н. Зинченко, М.Е. Коденская. – К, 1966. – 112с.
308172
  Панова Л.Я. Внутрицентровая и рекомбинационная люминесценция некоторых галогенидов алкиламмония, активированных таллием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Панова Л.Я.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 20л.
308173
  Тале А.К. Внутрицентровая люминесценция щелочногалоидных кристаллов, активированных индием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Тале А.К.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1969. – 26л.
308174
  Новицкая В.В. Внутричастеречная деривация имен прилагательных и лексико-грамматическая характеристика производных. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Новицкая В.В.; Москов. гос. пед.ин-т ин. языков. – М., 1983. – 20л.
308175
  Трейфелдт А.А. Внутришахтный хозрасчет в сланцедобывающей промышленности Эстонской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Трейфелдт А.А.; Лен. горный ин-т. – Л., 1955. – 20л.
308176
  Журавлев Ф.И. Внутришахтный хозрасчет в угольной промышленнгости и пути его совершенствования (на опыте шахт Львовско-Волынского каменноугольного бассейна) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Журавлев Ф. И. ; Науч. исслед. экон. ин-т ЭНИИ. – Киев, 1967. – 24 с.
308177
   Внутришкольная среда и состояние здоровья учащихся младших классов / Т.Н. Пронина, Н.В. Карпович, А.Н. Ганькин, Н.В. Бобок // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С.44-50 : фото, рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
308178
  Ривкин Е.Ю. Внутришкольное управление контролем качества географического образования // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 55-57 : Табл. – ISSN 0016-7207
308179
  Ривкин Е.Ю. Внутришкольное управление контролем качества географического образования : методика и опыт. Учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 47-50 : Табл. – ISSN 0016-7207
308180
   Внутришкольное управление: вопросы теории и практики. – М., 1991. – 191с.
308181
   Внутришкольный контроль. – М., 1972. – 72с.
308182
  Шубин Н.А. Внутришкольный контроль / Н.А. Шубин. – М., 1977. – 240с.
308183
  Попова А.М. Внутришкольный контроль работы учителя немецкого языка 5-7 классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Попова А.М.; Ин-т теории и истории педагогики Акад. пед. наук РСФСР. – М., 1956. – 14л.
308184
   Внутришкольный контроль. История. Обществоведение. Основы советского государтсва и права. – М., 1983. – 93с.
308185
  Митина И.И. Внутришкольный контроль: Метод. рекомендации в помощь слушателю фак. повыш. квалифик. директоров школ. / И.И. Митина, В.П. Симонов. – М., 1978. – 51с.
308186
  Кривульченко А.І. Внутріаренна просторова структура рельєфу Кінбурнського півострова як засада його ландшафтної диференціації // Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 29-37 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-1950
308187
  Сук Л.К. Внутрігосподарський разрахунок в колгоспах / Л.К. Сук, В.А. Щирський. – К., 1969. – 167с.
308188
  Саблук П.Т. Внутрігосподарський розрахунок в умовах економічної реформи / П.Т. Саблук, О.А. Рябчик. – К., 1988. – 47с.
308189
  Данилишин Б. Внутрідержавні зони спеціального фінансового режиму господарських трансакцій : Фінанси. Податки. Кредит / Б. Данилишин, Л. Шостак // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-19 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
308190
  Горелік Л.Е. Внутрізаводське планування і господарський разрахунок / Л.Е. Горелік. – Київ, 1956. – 43с.
308191
  Богач П.Г. Внутріклітинні електричні потенціали гладких м’язів тонкого кишечника / П.Г. Богач, Г.М. Чайченко. – [Б. г. : б. и.], 1966. – C. 757-762
308192
  Рогач О.І. Внутрікорпораційний рух фінансових ресурсів ТНК та проблеми економічної безпеки приймаючої країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 504-508
308193
  Гаврилов О. Внутріпартійна демократія в більшовицькій партії / О. Гаврилов. – Київ : Дерполітвидав УРСР, 1952. – 134 с.
308194
  Позняк В.Т. Внутріпартійна демократія і дистципліна. / В.Т. Позняк. – К, 1973. – 90с.
308195
  Голубков М.Є. Внутріпартійна інформація: З практики вдосконалення інформ. роботи в парт. орг. республіки. / М.Є. Голубков. – Київ : Політвидав України, 1980. – 199 с.
308196
  Шевченко О.Г. Внутрірічна мінливість повторюваності високих рівнів забруднення атмосферного повітря м. Києва / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 294-299


  Представлено результати дослідження річного ходу підвищеного рівня забруднення атмосферного повітря м. Києва шкідливими домішками в сучасний період (2003-2006 pp.). Представлены результаты исследования годового хода повышенного уровня загрязнения ...
308197
  Гребінь В.В. Внутрірічний розподіл стоку води і наносів лівобережних приток Дністра та його сучасні зміни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 133-142.
308198
  Будкіна Л.Г. Внутрірічний розподіл стоку на річках лісостепової частини басейну Дніпра // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 126-129
308199
  Порохівник Т.О. Внутрірічний розподіл стоку річки Боржави // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 155-157
308200
  Порохівник Т.О. Внутрірічний розподіл стоку річки Сіверський Донець // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 116-118
308201
  Железняк Й.А. Внутрірічний розподіл стоку річок України / Й.А. Железняк. – Київ, 1959. – 136с.
308202
  Гриневич Г.Д. Внутрішкільний контроль за викладанням математики / Г.Д. Гриневич. – Київ, 1959. – 111с.
308203
  Нетудихаткін І.А. Внутрішнє вбрання Андріївської церкви "очима" її останнього дореволюційного настоятеля - протоієрея Федора Титова (реконструкція) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 21. – С. 39-54
308204
  Сидоренко Н. Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти в Україні як суспільно-освітній пріоритет // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 81-86. – ISSN 2414-4436
308205
  Андріюк Л.В. Внутрішнє застосування мінеральних вод у лікарській практиці / Л.В. Андріюк, В.М. Яцюк, С.І. Федяєва // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2017. – № 4. – С. 4-12. – ISSN 2522-9680
308206
  Саврук Р.І. Внутрішнє мовлення персонажа в оповідному просторі інтрагомодієтичної оповіді (на матеріалі роману Ф. Саган "Un certain sourire") // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 368-373
308207
  Голубовська І.О. Внутрішнє мовлення. Універсальний предметний код як основа інтернаціонального характеру людського мислення // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 149-152. – ISBN 978-966-439-983-5
308208
  Семенюк В.Я. Внутрішнє мовлення: лінгвостилістичні аспекти інтерпретації української художньої прози 20 століття : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Семенюк В.Я.; КНУТШ Інститут філології. – Київ, 2006. – 203л. – Бібліогр.: л. 181 - 203
308209
  Семенюк В.Я. Внутрішнє мовлення: лінгвостилістичні аспекти інтерпретації української художньої прози 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Семенюк В.Я.; КНУТШ Інститут філології. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
308210
  Семенко О.В. Внутрішнє переконання прокурора та його роль у процесі доказування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – С. 135-138. – (Правознавство ; Вип. 628). – ISSN 2221-173X
308211
  Смоков Сергій Михайлович Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Смоков Сергій Михайлович; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2002. – 189 л. + Додатки: 180 - 189. – Бібліогр.: л. 159 - 180
308212
  Смоков Сергій Михайлович Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень : Автореф. дис. канд. юридичних наук: 12.00.09. / Смоков С.М.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
308213
  Дроздович Н.Л. Внутрішнє переконання судді як елемент принципу вільної оцінки доказів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 250-258
308214
  Хопта С.Ф. Внутрішнє переконання судді як основа ухвалення правосудних рішень // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 397-400. – ISSN 2524-017X
308215
  Левитський С.М. Внутрішнє поле у метеорному сліді при його опроміненні радіолокаційним сигналом / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-63. – (Астрономія ; вип. 36)


  Розраховано внутрішнє електричне поле у метеорному сліді при його опроміненні радіолокаційним сигналом. Показано, що в області метеорного сліду, де дійсна частина діелектричної проникливості дорівнює нулю, спостерігається істотне зростання напруженості ...
308216
  Пашнюк Л.О. Внутрішнє середовище підприємства як складна система // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 330-338.
308217
  Сафонова Є.В. Внутрішнє становище Радянського Союзу / Є.В. Сафонова. – Київ, 1953. – 23с.
308218
  Євграфова Є. Внутрішнє та зовнішнє у праві: питання методології і теорії дослідження // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 29-39. – ISSN 1993-0909
308219
  Максимюк П.О. Внутрішнє тертя та термостабільність Mg-Ba сплавів / П.О. Максимюк, В.В. Фрізель, С.В. Чапалюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 373-376. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Методом внутрішнього тертя досліджувались магній-барійові сплави. Виявлені максимуми обумовлені зінеровською релаксацією пар вакансія-атом барію. Встановлено також термостабільність цих сплавів до 470 К.
308220
  Калліст Внутрішнє царство / Єпископ Калліст (Уер). – Київ : Дух і Літера, 2003. – 256с. – На тит. арк.: З благословення Митрополита Київського і всея України Володимира. – ISBN 966-7888-52-5
308221
  Тодоров І. Внутрішні витоки та зовнішні чинники російської агресії на Донбасі // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 250-256. – ISBN 978-966-97599-1-7
308222
  Мачихін Ф.М. Внутрішні відмінності Хмельницької області УРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 14-15
308223
  Гаврилюк В.С. Внутрішні води як елемент ландшафтів Західного та Малого Полісся УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 111-118. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
308224
   Внутрішні гранти для вишу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  У Запорізькому національному університеті вперше провели конкурс внутрішніх грантів, учасники якого мали запропонувати проекти для покращення іміджу факультетів. На реалізацію ідей у виші виділили 170 тис гривень. Загалом на конкурс подалися 15 ...
308225
  Білявська А.Ю. Внутрішні державні запозичення в умовах посткризової економіки // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 2 (30). – С. 33-43. – ISSN 2310-9734
308226
  Курищук К.К. Внутрішні державні запозичення у забезпеченні стабільності фінансової системи України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Курищук Костянтин Костянтинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 277 арк. – Додатки: арк. 242-277. – Бібліогр.: арк. 213-241
308227
  Курищук К.К. Внутрішні державні запозичення у забезпеченні стабільності фінансової системи України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Курищук Констянтин Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
308228
  Лютий І.О. Внутрішні державні запозичення у фінансовій системі України / І.О. Лютий, Н.А. Плєшакова, К.Д. Жук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 74-80. – (Серія "Економіка" ; вип. 23 (51)). – ISSN 2311-5149
308229
  Коблик І.І. Внутрішні державні запозичення: оцінка та перспективи розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 222-228. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
308230
  Могилко Л. Внутрішні державні облігації як інструмент фінансування бюджетного дефіциту України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-68. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні етапи функціонування ринку внутрішніх державних облігацій України та особливості його використання у фінансуванні дефіциту державного бюджету. Визначено перспективні напрямки підвищення ролі вітчизняного ринку внутрішніх ...
308231
  Швець С. Внутрішні дисбаланси та економічне зростання в Україні у площині фіскально-монетарної проблематики // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 20-38. – ISSN 1818-5754
308232
  Риндер І.Д. Внутрішні діалоги ідентичності: досвід емпіричного дослідження // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 197-202. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  У статті представлено результати емпіричного дослідження внутрішньої діалогічної активності та параметрів ідентичності. Встановлено зв"язки між внутрішньою діалогічною активністю, рефлексією та ідентичністю.
308233
  Український Я.І. Внутрішні діалогі ідентичності між "я" та "не-я" / Я.І. Український, І.Д. Риндер // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 418-423. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  У статті представлено результати емпіричного дослідження характерних властивостей стосунків між "я" та "не-я" для різних видів внутрішньої діалогічної активності, параметрів ідентичності та видів рефлексії.
308234
  Клименко В. Внутрішні загрози інформаційній безпеці організації : інформаційне та програмне забезпечення // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-63. – Бібліогр.: 3 назви
308235
  Конах В.К. Внутрішні загрози та виклики розвитку національних медіа-просторів: наукове осмислення проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 30-43. – ISSN 2308-6912


  Аналіз наукових публікацій присвячених внутрішнім загрозам та викликам розвитку національних медіа-просторів дозволяє віднести до них: внутрішні маніпулятивні інформаційно-психологічні впливи, протиправне розповсюдження інформації, а також ...
308236
  Терлецька Л.П. Внутрішні закономірності та основні ознаки фразеологічних одиниць в англійській мові // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 111-115. – ISSN 2304-5809
308237
  Таланчук О. Внутрішні зв"язки в системі дум (мотив материного благословіння) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 323-328
308238
  Михасюк І.Р. Внутрішні і зовнішні ризики для України: причини та шляхи подолання / І.Р. Михасюк, Б.І. Косович // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 4-9. – ISSN 2306-6806
308239
  Кифяк В.Ф. Внутрішні інвестиції - основа економічного розвитку регіону // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 32-36
308240
  Хомич Г.О. Внутрішні конфлікти особистості та їх подалання у період соціально-політичної кризи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 382-389. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
308241
  Калініна-Шамрай Внутрішні лексичні запозичення у французькій мові Бельгії (на матеріалі бельгійської франкомовної преси) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 182-190


  У цій статті крізь призму внутрішніх запозичень досліджуються лексичні особливості французької мові Бельгії. Результати аналізу запозичень дозволяють з’ясувати загальні тенденції розвитку лексичної системи цього національного варіанта французької ...
308242
  Панченко В. Внутрішні локальні нормативні акти як основа ефективної виробничо-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 200-202
308243
  Єрмоленко В.М. Внутрішні майнові правовідносини у фермерському господарстві // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 9-12
308244
  Лобова О.М. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків суб"єктів підприємницької діяльності // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 77-84
308245
  Васенко В.К. Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємств у вільних економічних зонах України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 30-34. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
308246
  Кисловський В.П. Внутрішні морські води України / В.П. Кисловський, М.О. Трюхан // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (79). – C. 18-25 : мал. – Бібліогр.: 14 назв
308247
  Буткевич Б. Внутрішні неповерненці: Крим // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 20 (392), 22-28.05.2015 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561
308248
  Гріненко О.О. Внутрішні органи зовнішніх відносин Європейського Союзу за Лісабонським договором: особливості й відмінності від попередніх установчих договорів ЄС // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 192-196. – ISBN 978-966-171-322-1
308249
  Гнатенко Н.Г. Внутрішні парламентські групи інтересів у Верховній Раді України V-VI скликань: сутність, класифікація // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 120-123. – Бібліогр.: 13 назв
308250
  Бакало Г.Ш. Внутрішні перенапруги в електричних мережах з ізольованою нейтраллю, їх обмеження та основи моделювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Бакало Г.Ш. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв.
308251
  Орлик С. Внутрішні позики Російської імперії періоду Першої світової війни // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 81-96
308252
  Гнатюк О. Внутрішні просторові електоральні відмінності міста Вінниці // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 134-136
308253
  Бузань В. Внутрішні протиріччя в адміністрації Гаррі Трумена з палестинського питання // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 452-454. – ISBN 978-966-171-90295
308254
  Павловський С. Внутрішні резерви фінансування антикризових заходів на промислових підприємствах // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 59-64 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
308255
  Остапчук Г.О. Внутрішні сили історичного руху в філософії історії В. Липинського // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 244-255. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 22 (35))
308256
  Безштанько Д.В. Внутрішні системні передумови фінансової кризи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 149-154. – ISSN 1562-0905
308257
  Шаповалов В.О. Внутрішні суперечності розвитку акціонерного сектора: теоретико-методологічний підхід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 19-22. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
308258
  Морозов В.В. Внутрішні суперечності розгортання педагогічного дискурсу в сучасній українській освіті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 123-133


  Педагогічний дискурс розгортається через притаманні йому внутрішні суперечності, зумовлені, з одного боку, якостями і природою дискурсантів, а з другого - умовами, в яких він відбувається. Ключові слова: людина, освіта, культура, дискурс, педагогічний ...
308259
  Земській Ю. Внутрішні та зовнішні "вороги" як засіб консолідації росіян у боротьбі за статус міжнародного лідерства Російської імперії середини XIX ст. / Ю. Земській, О. Тригуб // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 3 (39), липень - вересень. – С. 26-48. – ISSN 1998-4634
308260
  Тодоров І. Внутрішні та зовнішні витоки війни на Сході України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 78-82. – ISSN 1998-4634
308261
  Дідківська Т.В. Внутрішні та зовнішні впливи на незалежність грошово-кредитної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 164-172. – ISSN 1993-6788
308262
  Дідківська Тетяна Володимирівна Внутрішні та зовнішні впливи на незалежність грошово-кредитної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 164-172. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано вплив держави, іноземного банківського капіталу та міжнародних фінансових організацій на незалежність грошово-кредитної політики в умовах глобалізації. Розглянуто переваги, а також загрози даного впливу для суверенітету ...
308263
  Мельковський О.В. Внутрішні та зовнішні загрози безпеці діяльності вищого навчального закладу: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 80-86. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
308264
  Євтушенко В.А. Внутрішні та зовнішні інституційні форми корпоративної соціальної відповідальності // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 40-46. – ISSN 2226-8820
308265
   Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країни пострадянського простору : збірник наук. праць / НАН України, ДУ "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2021. – 272, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9738-8
308266
  Колодько М.К. Внутрішні та зовнішні фактори впливу на формування та вираження концепту САМОТНОСТІ і СМЕРТІ у творчому доробку Харукі Муракамі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 293-297


  У статті зроблена спроба автора висвітлити зовнішні та внутрішні фактори, які вплинули на формування і вираження концепту САМОТНОСТІ та СМЕРТІ у творчості Харукі Муракамі. Були виділені внутрішні фактори, а саме біографія Харукі Муракамі та її вплив на ...
308267
  Прилуцька І. Внутрішні та зовнішні фактори гальмування розвитку інноваційного підприємництва: світова практика та вітчизняні реалії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-59. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено внутрішні та зовнішні фактори гальмування розвитку інноваційного підприємництва в Україні та досліджено засоби їх протидії у розвинених країнах. В статье определены внутренние и внешние факторы торможения развития инновационного ...
308268
  Шнирков О.І. Внутрішні та зовнішні чинники економічних ефектів вільної торгівлі України з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 25-32


  Проаналізовано внутрішні та зовнішні чинники економічних ефектів вільної торгівлі України з ЄС. Зроблено аналіз структури та динаміки лібералізації інтеграційних економічних процесів.
308269
  Тюленєва Ю.В. Внутрішні та зовнішні чинники підвищення ефективності формування ресурсного потенціалу підприємств / Ю.В. Тюленєва, Н.В. Кобцов // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 207-211. – ISSN 2310-5534
308270
  Багров М.В. Внутрішні транспортно-економічні зв"язки Криму та їх раціоналізація // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 162-170 : Табл.
308271
  Копиленко М.Л. Внутрішні фактори зовнішньої політики / М.Л. Копиленко, Чумак Володимир Миколайович; Рада нац. безпеки і оборони Укра ни.Hаціональний ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 1997. – 52с. – (Зовнішньополітичні стратегі ; Вип.4). – ISBN 9665540149
308272
  Волкова О.Г. Внутрішні фінансові зв"язки системи кредитної кооперації України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
308273
  Мотиль І. Внутрішні функції держави в реформуванні правової системи України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 221-226. – ISSN 2663-5313
308274
   Внутрішні хвороби : підручник заснований на принципах доказової медицини : 2018/19 / Polish Inst. for Evidence Based Medicine (PIEBM) ; [кер. проекту А. Кубєц ; голов. ред.: А. Яремчук-Качмарчик, А.М. Свінціцький, П. Гаєвські ; пер. з пол.: І. Авраменко та ін.]. – Краків : Практична медицина, 2018. – 1632 с. – (Medycyna praktyczna). – ISBN 978-83-7430-567-9
308275
  Крістман В.І. Внутрішні хвороби з доглідом за хворими і основами патології / В.І. Крістман. – Київ, 1975. – 400 с.
308276
   Внутрішні чинники зміцнення стійкості фінансової системи України / Л.Г. Шемаєва, Я.А. Жаліло, Д.М. Гладких, Ю.В. Касперович, Л.П. Лондар, А.Л. Дешко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (704). – С. 35-54 : табл., рис. – ISSN 2522-9303
308277
  Бабець І.Г. Внутрішні чинники зовнішньоекономічної безпеки України в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 91-99. – ISSN 1993-6788
308278
  Євтушевська О.В. Внутрішні чинники поведінки споживачів на ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред.: Л.П. Клименко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – C. 42-45. – ISSN 2306-6814
308279
  Івашко Л.Ю. Внутрішній аудит // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-55
308280
  Гринь В.П. Внутрішній аудит в системі управління сільськогосподарського підприємства // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 59-66. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
308281
  Чумакова І.Ю. Внутрішній аудит в Україні: організаційні засади створення в центральних органах виконавчої влади // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 95-109 : рис. – Бібліогр.: 26 назв
308282
  Долінська О.М. Внутрішній аудит в управлінні діяльністю банків : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Долінська Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
308283
  Михальчишина Л.Г. Внутрішній аудит в ценральних органах виконавчої влади: становлення, досягнення, проблеми / Л.Г. Михальчишина, О.С. Чухась // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 84-97. – (Економічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 2306-4242
308284
  Жадан М.І. Внутрішній аудит витрат на забезпечення якості продукції промислового підприємства / М.І. Жадан, Г.М. Кахадзе // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 68-74. – ISSN 2308-1988
308285
  Чиж Б.І. Внутрішній аудит вищого навчального закладу, як інструмент системи управління якістю // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 1 (14). – C. 208-214. – ISBN 978-966-97384-8-6


  Планове, систематичне проведення внутрішніх аудитів системи управління якості вищої освіти навчального закладу сприяє своєчасному прийняттю адекватних управлінських рішень, спрямованих на усунення і попередження виникнення порушень, що дозволяє ...
308286
  Крівцова Т.О. Внутрішній аудит державних фінансів: перспективні напрями розвитку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (186). – С. 38-49. – ISSN 2413-9610
308287
  Терещенко О. Внутрішній аудит і контролінг ризиків у системі ризик-менеджменту // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 45-49. – Бібліогр.: на 9 пунктів
308288
  Очеретько Л.М. Внутрішній аудит і контроль у комерційних банках / Л.М. Очеретько, М.І. Касьян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 146-150. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
308289
  Скриньковський Р.М. Внутрішній аудит системи корпоративного управління та діагностика ринкової вартості підприємства / Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк, Н.Р. Костюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 180-187. – ISSN 2222-4459
308290
  Каменська Т. Внутрішній аудит системи управління ризиками // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 8. – С. 49-53
308291
  Філозоп О.В. Внутрішній аудит та внутрішній контроль: розмежування понять // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 177-181. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
308292
   Внутрішній аудит у банку : Навчальний посібник / О.І. Кірєєв, О.С. Любунь, М.П. Кравець, ін. та; О.І.Кірєєв, О.С.Любунь, М.П.Кравець та ін.; МОН України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 220с. – ISBN 966-364-204-1
308293
  Швець Н.Р. Внутрішній аудит у банку: сучасні тенденції в Україні : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 105-112 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
308294
  Бойко Р.В. Внутрішній аудит у будівельній компанії: організаційний аспект // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 169-172. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
308295
  Савчук В. Внутрішній аудит у системі корпоративного управління підприємством // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 50-55 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
308296
  Костюченко В. Внутрішній аудит у системі управління холдингом // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
308297
  Сафонов Т.І. Внутрішній аудит як ефективний елемент управління сільськогосподарськими підприємствами України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 80-82


  Запропоновані заходи з підвищення ефективності діяльності внутрішнього аудитора на сільськогосподарських підприємствах.
308298
  Хом"як Р.Л. Внутрішній аудит як засіб контролю в середовищі промислово-фінансових груп / Р.Л. Хом"як, інш. та // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 152-160. – ISBN 5-7763-2435-1
308299
  Траченко Л.А. Внутрішній аудит як засіб поліпшення систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 181-192. – ISSN 2313-4569


  "У статті наголошено на актуальності впровадження систем управління якістю підприємств сфери інжинірингу в контексті вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та обгрунтовано, що засобом їхнього поліпшення є внутрішній аудит. Виявлено основні проблеми ...
308300
   Внутрішній аудит як інструмент в підготовці до акредитації закладу охорони здоров"я з використанням системного підходу, що базується на вимогах стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001: 2009) / В.Г. Івчук, Гандурська-Павленко, Т.В. Наконечна, Н.П. Савченко, І.І. Слонецький, А.Г. Круть, В.А. Одринський // Сучасні медичні технології : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (28). – С. 95-105. – ISSN 2072-9367
308301
  Огуй Н.І. Внутрішній аудит як інструмент управління якістю діяльності вищого навчального закладу / Н.І. Огуй, Н.М. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 57-62. – (Економічні науки)
308302
  Микитенко Т. Внутрішній аудит якості надання адміністративних послуг / Т. Микитенко, Т. Міщенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 47-54
308303
  Маліков В.В. Внутрішній аудит: аналіз проблематики та організація на підприємстві // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 147-152. – ISSN 2222-0712
308304
  Каменська Т.О. Внутрішній аудит: виникнення та розвиток // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (71). – C. 60-68
308305
  Рудницький В. Внутрішній аудит: методологія, організація / В. Рудницький. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 104c. – ISBN 966-7411-67-2
308306
  Білоусов А. Внутрішній аудит: перспективи розвитку і методика організації на підприємствах України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С. 54-57
308307
  Спіцина Н.В. Внутрішній аудит: підходи до визначення, відмінності від зовнішнього аудиту / Н.В. Спіцина, С.В. Кравцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 342-348. – ISSN 2222-4459
308308
  Сподарик В. Внутрішній аудит: проблеми, методика та організація / В. Сподарик, Г. Дейч, А. Журавкова // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 503-505. – ISSN 1993-0259
308309
  Скороход Ю.С. Внутрішній вимір Ліванського конфлікту // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 104-119. – ISBN 966-7196-06-2
308310
  Тодоров І.Я. Внутрішній вимір російської агресії на Донбасі // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 148-158. – ISBN 978-966-8469-54-2
308311
  Гоцуєнко Є. Внутрішній водний транспорт. У пасербиці транспортної інфраструктури з"явилися законодавчі перспективи / Є. Гоцуєнко, Н. Гоцуєнко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 9


  "Незадовільний стан транспортної логістики - одна з найбільш болючих точок країни, зорієнтованої на експорт агропродукції. Обсяги поставок рік у рік зростають, а зношена інфраструктура - автошляхи, залізничне сполучення - не витримує навантажень. За ...
308312
  Підлісний П. Внутрішній водний транспорт: історія, проблеми, напрями розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 10-20. – ISSN 1810-3944
308313
  Уманців Г. Внутрішній гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки та обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 20-23
308314
  Липка А.О. Внутрішній діалог Тараса Шевчека з Біблією як підгрунтя християнського світогляду // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 96-98. – ISSN 1810-2131
308315
  Буцикіна Н.Є. Внутрішній діалог як одна з форм відображення мовленнєво-розумової діяльності персонажів у романах Ф. Моріака // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 17-24. – ISBN 966-581-550-4
308316
  Кудрявцев М.Г. Внутрішній діалог як спосіб відтворення роздвоєності особистості: ідейна проблематика драматичної поеми Ліни Костенко "Сніг у Флоренції" // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 12-15. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
308317
  Морицан Ф.М. Внутрішній економічний механізм і економічний аналіз в його системі / Ф.М. Морицан, І.І. Цигилик, О.М. Морицан // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.
308318
  Цигилик І.І. Внутрішній економічний механізм і прогнозування, регулювання та планування в його системі / І.І. Цигилик, О.М. Морицан, В.Ф. Морицан // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-12
308319
  Цигилик І.І. Внутрішній економічний механізм підприємства та його економічна безпека / І.І. Цигилик, Т.М. Паневник // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 59-62.
308320
  Премудра Н.А. Внутрішній і зовнішній аудит амортизації основних засобів у комунальних підприємствах України / Н.А. Премудра, О.Ю. Філоненко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 88-91
308321
  Сінг Раджіндер Внутрішній і зовнішній мир - за допомогою медитації / Сінг Раджіндер; Переклав з англ. Ю.Розгін. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 1999. – 124с. – ISBN 966-518-041-Х
308322
  Чакалова К.О. Внутрішній і зовнішній ринки праці: ососбливості та взаємодія // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – С. 282-292. – ISSN 2410-4752
308323
  Костирко Р.О. Внутрішній контроль в системі управління підприємства: методологічне забезпечення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 97-99. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
308324
  Меліхова Т.О. Внутрішній контроль виробничих запасів для своєчасного виявлення загроз у системі управління фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, І.О. Федоров // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 63-70 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2306-6792
308325
  Череп А.В. Внутрішній контроль діяльності підприємства: генезис та дефініція / А.В. Череп, Х.К. Юдіна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 68-74 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
308326
  Мельник Т.Г. Внутрішній контроль доходів та витрат готельних підприємств / Т.Г. Мельник, У.І. Клим // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 3. – С. 14-16 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2409-1944
308327
  Магденко С.О. Внутрішній контроль ефективності праці на підприємствах харчової промисловості // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 27-32. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
308328
  Супрунова І.В. Внутрішній контроль застосування методів оцінки в бухгалтерському обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 12129. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
308329
  Великий Ю.В. Внутрішній контроль і аудит в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 5-7. – ISSN 2306-6814
308330
  Камінська Т.Г. Внутрішній контроль кругообороту капіталу підприємства в умовах інтеграційних процесів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 271-276. – ISSN 2222-4459
308331
  Бойко Р. Внутрішній контроль операційної діяльності на підприємствах будівельної галузі / Р. Бойко, М. Чік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 10. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
308332
  Михалків А.А. Внутрішній контроль процесу господарювання: проблеми організації / А.А. Михалків, Т.В. Косташ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 61-65. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
308333
  Дорош Н.І. Внутрішній контроль та аудит в управлінні ризиками на підприємстві // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 148-152. – (Серія економічна ; Вип. 44)
308334
  Ющак Ж. Внутрішній контроль трансакційних витрат в системі управління: організаційно-методичне забезпечення // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 540-543. – ISSN 1993-0259
308335
  Краснова І. Внутрішній контроль у банку: завдання та організація : банки України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 40-42 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
308336
  Дрозд І. Внутрішній контроль у кредитних організаціях : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 3-10. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
308337
  Копчикова І.. Внутрішній контроль у системі управління товарними втратами // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (100), ювілейний. – С. 130-142. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
308338
  Костирко Р.О. Внутрішній контроль фінансово-економічної стійкості підприємства: зміна існуючої парадигми в кризових умовах / Р.О. Костирко, В.О. Шевчук // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 34-39
308339
  Гуцалюк О. Внутрішній контроль як запобіжник розкрадання коштів громади // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (164), вересень. – С. 10-13
308340
  Чумакова І.Ю. Внутрішній контроль як інструмент соціально відповідального управління державними фінансами // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 449-457. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
308341
  Стоян О. Внутрішній контроль як фактор зниження аудиторських ризиків // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 101-107. – ISSN 1728-9343
308342
  Кузуб М.В. Внутрішній контроль якості аудиторських послуг // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 179-183. – ISBN 978-617-571-130-9
308343
  Пархоменко В.М. Внутрішній контроль якості продукції та витрат на її забезпечення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 54-58
308344
  Рибакова Л. Внутрішній контроль: огляд теоретичних засад та методики // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 2. – С. 37-45 : рис. – Бібліогр.: 30 назв
308345
  Афанас"єва І.І. Внутрішній контроль: основні поняття та організація проведення / І.І. Афанас"єва, З.І. Куцурубова // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 6-9
308346
  Бєлік В.Д. Внутрішній контроль: проблеми трактування в науковій літературі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 12-14. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
308347
  Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: суть і зміст // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 31-42. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
308348
  Калюга Є. Внутрішній контроль: сучасний стан та шляхи удосконалення // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 357-359. – ISSN 1993-0259
308349
  Ануфрієва Н.М. Внутрішній конфлікт і амбівалентність особистості в умовах суспільної кризи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 35-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Сучасне суспільство переживає глибоку кризу у всіх сферах життя. В ситуації суспільної нестабільності виникає своєрідна дезорієнтація свідомості, яка проявляється в амбівалентності як суперечливому поєднанні взаємовиключаючих орієнтацій. Показано, що ...
308350
  Гудкова О.О. Внутрішній космос крові: погляд через об"єктив мікроскопа // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (138). – С. 21-26. – ISSN 2518-7104
308351
  Сагайдак М.П. Внутрішній маркетинг і маркетинг персоналу: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 110-117. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
308352
  Мірошниченко Л. Внутрішній монолог як засіб композиційної єдності в оповіданні М. Коцюбинського "В дорозі" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 201-206
308353
  Лещишин Зоряна Внутрішній монолог: до питання дефініції // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 360-366. – ISBN 978-966-02-4721-5
308354
  Юрченко М.С. Внутрішній музичний рух у концертних хорових творах Максима Березовського. На прикладі концерту "Тебе Бога хвалим" С-dur, № 1 // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 184-190. – ISSN 2312-4679
308355
  Мішо Анрі Внутрішній простір / Мішо Анрі. – Київ : Юніверс, 2001. – 336с. – ISBN 966-7305-42-2
308356
  Синкова О. Внутрішній ризик у господарській діяльності. Правове регулювання і облік // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.28-30
308357
  Курищук К. Внутрішній ринок державних цінних паперів у забезпеченні ефективності боргової політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-57. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано ефективність боргової політики України, визначено її недоліки та наслідки для економіки. Дана оцінка розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів та його впливу на ефективність управління державним боргом. В статье ...
308358
  Терон І.В. Внутрішній ринок праці: напрями змін у нестабільній економіці України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 234-238. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
308359
  Пустовойт О. Внутрішній ринок України : потенціальні та реальні можливості впливу на економічне зростання : Управління економікою : теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-59 : Табл. – Бібл. 14 назв. – ISSN 0131-775Х
308360
  До Внутрішній ринок України : потенціальні та реальні можливості впливу на економічне зростання : Критика і бібліографія / До, нової парадигми економічного знання // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 93-95. – Бібл. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
308361
  Мазаракі А.А. Внутрішній ринок України в умовах дисбалансів між виробництвом і споживанням / А.А. Мазаракі, В.Д. Лагутін // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 4-18. – ISSN 0131-775Х
308362
   Внутрішній ринок України як рушій економічного зростання. – К., 2000. – 66с.
308363
  Точилін В. Внутрішній ринок України: проблеми розвитку / В. Точилін, Т. та інш. Осташко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 34-37. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISSN 1810-3944
308364
  Якубовський М.М. Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 4-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
308365
  Лахно С. Внутрішній ринок: захищати не можна відкрити // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 24-25
308366
  Рибцева О.Ю. Внутрішній світ дитини в умовах війни в повісті "Жив-був Іван" Віктора Положія // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 151–154. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
308367
  Папуча М.В. Внутрішній світ людини та його становлення : наук. монографія / Папуча М.В. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011. – 655, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 612-642 та в підрядк. прим. – ISBN 987-617-640-048-6
308368
  Мушкетик Л. Внутрішній світ людини у народній казці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 343-352


  Зображення внутрішнього світу людини у казці має свою специфку і передусім пов"язане з особливостями епнного стилю: воно є невіддільним від дії, супроводжує і визначає її. Людина тут свої почуття виявляє назовні, вони опредмечені, )х видно і чутно. У ...
308369
  Цепа О. Внутрішній світ неординарної жіночої особистості (на матеріалі п"єси М. Кропивницького "Олеся") // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 154-163. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
308370
  Плакида Г.А. Внутрішній текстовий ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля "My early life" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 185-191


  У статті показані основні типи власних назв, що складають внутрішній текстовий ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля "My early life". У центрі уваги знаходиться варіативність власних назв, вибір яких у цьому творі залежить від персональних уподобань ...
308371
  Мірко Н.В. Внутрішній товарний ринок: сучасний стан та тенденці розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 22-27
308372
  Литвинчук І.Л. Внутрішній трансфер технологій в системі "наука — виробництво": вплив на конкурентні позиції українського агробізнесу / І.Л. Литвинчук, К.А. Самойленко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – C. 30-38. – ISSN 2306-6792
308373
  Голобородько О.В. Внутрішній трудовий розпорядок: поєднання централізованого та локального правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 348-352. – ISSN 1563-3349
308374
  Перехейда В. Внутрішній туризм в Україні як інструмент консолідації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 18-21. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про потенціал внутрішнього туризму в Україні як інструменту консолідації суспільства. Розглянуто механізми здобуття індивідуальної та колективної ідентичності внутрішніми туристами. Визначено завдання туристичного бізнесу із конструювання ...
308375
  Пестушко Валерій Внутрішній туризм набирає обертів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12
308376
  Коцур Л. Внутрішній туризм як ефективний інструмент об"єднання української нації // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 182-187. – ISSN 2415-3567
308377
  Перехейда В.В. Внутрішній туризм як комунікація локальних спільнот: інтернет-обговорення досвіду мандрів Україною // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 147-151


  Досліджене обговорення інтернет-користувачами мандрів Україною як дозвільної практики. Йдеться про значення комунікаційного досвіду, набутого під час туристичних подорожей у межах держави, для гармоні зації міжетнічної і міжрегіональної взаємодії. In ...
308378
  Гоблик В.В. Внутрішній фінансовий контроль правильності та своєчасності формування статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями / В.В. Гоблик, О.О. Королович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 237-242. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
308379
  Місяць О.О. Внутрішній фінансовий контроль та його роль у системі управління / О.О. Місяць, В.В. Ворона // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 67-72. – ISBN 966-614-021-7
308380
  Бутко А.Д. Внутрішній фінансовий контроль у системі фінансового контролю держави : фінансовий контроль / А.Д. Бутко, Б.М. Марченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 127-136. – Бібліогр.: 8 назв
308381
  Метньова А. Внутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 24-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
308382
  Роганов Євген Внутрішня авіація: на шальках терезів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
308383
  Маршалок Т. Внутрішня боргова політика держави: форми, принципи та цілі реалізації / Т. Маршалок, С. Олексійчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 43-52 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
308384
  Мичак С.В. Внутрішня будова і кінематика Сущано-Пержанської зони розломів Українського щита за результатами тектонічних досліджень / С.В. Мичак, Л.В. Фарфуляк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 142-159 : рис., табл. – Бібліогр.: 155-158. – ISSN 0203-3100
308385
  Андрійчук В.Г. Внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції: теоретико-методологічний аспект // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 8-15. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
308386
  Квасниця І. Внутрішня будова самородної міді із вендських вулканітів Волині / І. Квасниця, Я. Косовський, В. Шунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-34. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Вперше вивчено внутрішню будову виділень самородної міді Волині - із вулканітів ратнівської, бабинської та забо-лоттівської світ волинської серії венду. Встановлено прості та полісинтетичні двійники по (111) для різних морфологіч-них виділень, а також ...
308387
  Бубнова О. Внутрішня будова та хімічний склад головних породоутворювальних мінералів Мухарівського гранітного масиву північно-західної частини Українського щита / О. Бубнова, О. Андреєв, Г. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміни хімічного складу мегакристалів польових шпатів та біотиту мухарівського граніту (північно-західної частини Українського щита). Встановлена багатоетапність процесу постмагматичного перетворення породотворних мінералів, що відбувався ...
308388
   Внутрішня взаємодія як збуджувач хаосу в серцево-респіраторній системі / Т.П. Коновалюк, Т.С. Краснопольська, Є.Д. Печук, Т.В. Соболь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 22-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
308389
  Клочек Г. Внутрішня гармонізація художнього твору як чинник його цілісності та художньої довершеності // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 3-11. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджується внутрішня гармонізація в художньому творі таких компонентів поетики як ритмомелодика, мова, композиція. Висновки будуються на врахуванні попереднього наукового досвіду (Ейхенбаум Б., Жирмунський В., Ліхачов Д., Тимофєєв Л., ...
308390
  Заїнчківська І.П. Внутрішня дипломатія як один із чинників державотворення у творчій спадщині І. Огієнка // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 129-130
308391
  Бобрик В.І. Внутрішня диференціація цивільного та господарського процесу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 26-31
308392
  Риндер І.Д. Внутрішня діалогічна активність як чинник проявів ідентичності особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Риндер Іван Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 194 л. – Додатки: л. 181-194. – Бібліогр.: л. 165-180
308393
  Риндер І.Д. Внутрішня діалогічна активність як чинник проявів ідентичності особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / / Риндер Іван Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
308394
  Мещеряков А.А. Внутрішня економіка комерційного банку: теоретичні аспекти та напрямки практичного впровадження : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-106 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
308395
  Прокопенко Ж. Внутрішня звітність щодо сформованих страхових резервів: вимоги до складання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 9-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
308396
  Величко О.П. Внутрішня і зовнішня логістика та її особливості в агробізнесі // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 41-47. – ISSN 1683-1942
308397
  Простак Ю. Внутрішня і зовнішня політика царизму 1775-1796 рр // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 101-107
308398
  Люднова Г. Внутрішня і зовнішня свобода особистості у творчості Володимира Сосюри // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 211-220. – ISBN 978-966-306-020-4
308399
  Ковальчук Андрій Миколайович Внутрішня картина здоров"я у підлітків та юнаків, які входять до "групи ризику" : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.04. / Ковальчук А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 178л. – Бібліогр.: л. 145-157; Дод.: л. 158-178
308400
  Ковальчук Андрій Миколайович Внутрішня картина здоров"я у підлітків та юнаків, які входять до "групи ризику" : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Ковальчук А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
308401
  Жук О.І. Внутрішня комунікативна система ліричних текстів (різновиди адресанта, адресата і ліричної експресії) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Жук Оксана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
308402
  Волочай С. Внутрішня корупція судів як угода з власним інтелектом і здоровим глуздом // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 1 (174). – С. 40-42
308403
   Внутрішня медицина : порадник лікарю заг. практики : навч. посібник для студентів, лікарів-інтернів, слухачів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації та закл. післядиплом. освіти / [А.С. Свінціцький та ін.] ; за ред. проф. А.С. Свінціцького. – Київ : Медицина, 2014. – 1271, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 1266-1271. – ISBN 978-617-505-332-4
308404
  Кондратюк В.Є. Внутрішня медицина: ревматологія : змістовий модуль 2 "Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб кістково-м"язової системи та сполуч. тканини" : навч. посібник для студентів ВНЗ закл. МОЗ України / В.Є. Кондратюк, М.Б. Джус. – Київ : Медицина, 2017. – 271, [1] с. : табл. – На обкл. також: www.medpublish.com.ua;. – Бібліогр.: с. 120, 264-271. – ISBN 978-617-505-520-5
308405
  Скрипаченко Т.В. Внутрішня мотивація та самодетермінація особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 137-142. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-4368
308406
  Юрейко О. Внутрішня організаційна структура Головної Руської Ради у Львові // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 211-218. – ISSN 2078-6077
308407
  Жаровська І. Внутрішня побудова інституту конституційного права: проблеми теорії та практики // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 14-21. – ISSN 1561-4999
308408
  Клопот С. Внутрішня політика гетьмана І. Мазепи у концепції С. Соловйова // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С. 75-81.
308409
  Купрій Т. Внутрішня політика К. Аденауера у ФРН (1949-1950 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 44-46
308410
  Пшенишна О. Внутрішня політика кабінету міністрів Української держави 1918 року (на прикладі роботи міністерства народного здоров"я та опікування) // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 68-70. – ISBN 978-966-485-023-7
308411
  Савіна Н.Б. Внутрішня політика польської адміністрації на Волині напередодні Другої світової війни / Н.Б. Савіна, І.Л. Сазонець // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 184-185. – ISBN 978-966-416-521-8
308412
  Буцик А.К. Внутрішня політика російського уряду і масовий революційно-визвольний рух в країні (1815-1825 рр.) / А.К. Буцик. – К., 1972. – 34с.
308413
  Панчук А.М. Внутрішня політика та соціальні проблеми ЗУНР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-63. – (Історія ; вип. 54)


  Аналізуються праці радянських, пострадянських, вітчизняних та зарубіжних українських і польських авторів, в яких досліджуються проблеми внутрішньої політики ЗУНР.
308414
  Бобочко В.М. Внутрішня псевдодиференціальна точка звороту в диференціальному рівнянні типу Орра-Зомерфельда / В.М. Бобочко, В.О. Болілий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі побудована рівномірна асимптотика розв"язку сингулярно збуреного диференціального рівняння четвертого порядку у випадку внутрішньої псевдодиференціальної точки звороту.
308415
   Внутрішня реструктуризація як засіб підвищення інформаційної безпеки при кодуванні даних у статистичному просторі / В. Бараннік, І. Тупиця, В. Бараннік, Ю. Бабаенко, Д. Жуйков, В. Ерошенко // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 22, № 4. – С. 211-219. – ISSN 2221-5212
308416
  Яручик В. Внутрішня роздвоєність ліричного героя у творчому доробку Остапа Лапського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 48-53. – ISSN 2306-028X
308417
  Стовбун-Кременецький Внутрішня російсько-українська мовна війна як причина української деградаціЇ, виродження і занепаду // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 листопада (№ 45). – С. 4
308418
  Філіп Ж. Внутрішня свобода : сила віри, надії й любові / Жак Філіп. – Львів : Свічадо, 2007. – 158, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Зростаючи у вірі). – ISBN 978-966-395-079-2
308419
  Чернобровкіна В.А. Внутрішня свобода особистості: досвід психологічного дослідження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 47-52. – ISSN 1996-5931
308420
  Чаусова Т. Внутрішня свобода як ціннісна основа розвитку здатності до лідерства майбутніх психологів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 4 (21). – С. 118-127 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2411-3190
308421
  Красильникова Г.В. Внутрішня система моніторингу якості вищої освіти в навчальних закладах Російської Федерації // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 66-75. – ISSN 2308-4081
308422
  Фабіан М.П. Внутрішня системно-структурна організація етикетних полів української, англійської та угорської мов // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 237-250
308423
  Веремчук Е.О. Внутрішня структура англомовного макроконцепту space у світлі лінгвокогнітивних досліджень // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 14-19
308424
  Гриценко А. Внутрішня структура довіри // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 20-26. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
308425
  Вереша Р.В. Внутрішня структура злочину // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 124-126. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
308426
  Троненко Н.Г. Внутрішня структура лексикалізованих синтаксичних утворень типу turn-of-the-century // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 122-125. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Проведено аналіз внутрішньої структури лексикалізованих синтаксичних утворень. Вказується на їх властивість включати до свого складу морфологічні форми повнозначних частин мови, а також морфологічну варіативність, яка підтверджує наявність зв"язків з ...
308427
  Кудлай О. Внутрішня структура та завдання Народного міністерства міжнародних справ УНР // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 73-83. – ISBN 978-966-355-019-0
308428
  Пономарьов С.П. Внутрішня та зовнішня безпека держави: шляхи забезпечення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (82). – C. 169–176. – ISSN 2524-0323
308429
  Голубовський І. Внутрішня та зовнішня політика Болгарії у 1943 - 1944 роках // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 222-226. – ISBN 978-966-171-793-9
308430
  Москалюк М. Внутрішня торгівля в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-73. – ISSN 0869-3595
308431
  Демчук Н.І. Внутрішня торгівля в Україні: стан та перспективи розвитку / Н.І. Демчук, Л.С. Безугла, О.В. Ткаліч // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 111-114. – ISSN 2306-6814


  "У статті досліджено стан розвитку внутрішньої торгівлі в Україні. Аналізуються тенденції та проблеми розвитку роздрібної та оптової торгівлі. На основі цього визначено, що в структурі обсягу виробленої продукції частка оптової та роздрібної торгівлі ...
308432
  Токарчук О.В. Внутрішня торгівля у регіонах України: сучасні тенденції та особливості розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 244-248. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
308433
  Маслов Анатолій Олександрович Внутрішня торгівля України в період НЕПУ (1921-1929) : Автореф... канд. економічнихнаук: 08.01.04 / Маслов Анатолій Олександрович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
308434
  Маслов Анатолій Олександрович Внутрішня торгівля України в період НЕПУ. 1921-29 рр. : Дис... канд.економ.наук: 08.01.04 / Маслов Анатолій Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 226л. – Бібліогр.:л.205-226
308435
   Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку : монографія / [Копич І.М. та ін.] ; за ред. В.В. Апопія, П.Ю. Балабана. – Львів : Новий Світ - 2000, 2014. – 564, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 545-564. – ISBN 978-966-418-271-0
308436
  Черниш І.А. Внутрішня торгівля як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 246-250. – ISSN 1563-3349
308437
  Болілий В. Внутрішня точка звороту для диференціального рівняння типу Орра - Зоммерфельда / В. Болілий, І. Зеленська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 20-24. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Для системи сингулярно збурених диференціальних рівнянь із малим параметром при старшій похідній і точкою звороту, одержано умови для побудови рівномірної асимптотики розвязку. Асимптотику побудовано методом істотно-особливих функцій, який дозволяє в ...
308438
  Аскерова І.А. Внутрішня форма деяких назв страху в польській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 19-29. – ISBN 966-638-142-7
308439
  Ляшов Н. Внутрішня форма історичного роману // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 207-218. – Бібліогр.: Літ.: с.217-218; 18 п. – ISBN 966-7773-70-1
308440
  Маркова О.І. Внутрішня форма концепту "патріотизм" на базі етимологічного аналізу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 55-60. – ISSN 2077-804X
308441
  Буграк У. Внутрішня форма номінації як імпліцитний вияв оцінності у художньому тексті : (на матеріалі твору В. Винниченка "Уміркований та "щирий") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 307-312. – ISBN 966-594-246-8
308442
  Стефурак Р. Внутрішня форма слова-образу "світ" у художньому тексті Василя Стефаника // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 112-115. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
308443
  Манакін В.М. Внутрішня форма слова в англійській та українській мовах : монографія / В.М. Манакін, К.О. Токарев ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 149, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 127-148. – ISBN 978-966-599-421-3
308444
  Манакін В.М. Внутрішня форма слова в аспектах зіставного мовознавства // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 35-44. – ISSN 0027-2833
308445
  Голянич М.І. Внутрішня форма слова і дискурс : монографія / Марія Голянич. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-640-221-2
308446
  Дорофеєва М.С. Внутрішня форма слова і прагматика дискурсу (на матеріалі текстів ЗМІ економічного дискурсу Німеччини) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 153-160


  Статтю присвячено проблемам лексичної номінації концепту ГРОШІ у межах економічного дискурсу ФРН. Висвітлені питання структури концептосфери ГРОШІ, досліджено зв"язок між внутрішньою формою і значенням лексичних одиниць на позначення концепту ГРОШІ, ...
308447
  Голянич М.І. Внутрішня форма слова і художній текст / М.І. Голянич. – Коломия, 1997. – 177с.
308448
  Гаєвська О.В. Внутрішня форма слова та японський поетичний текст (на матеріалі збірки Сакамото Хісасі "Сетонайкай") // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 47-51. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Висвітлюються особливості семантичної інтерпретації слів у текстовому масиві на прикладі поетичних творів японського поета періоду повоєнної Японії Сакомото Хісасі. Поезії автора перекладені українською мовою вперше.
308449
  Сніховська І.Е. Внутрішня форма слова у дзеркалі мовної гри // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 86-88. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
308450
  Шевченко О.М. Внутрішня форма слова як допоміжний елемент у вивченні офіційно-ділової китайської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 222-226. – ISSN 1608-0599
308451
  Романенко О.В. Внутрішня форма слова як інструмент опису етнічної свідомості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 65-70. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
308452
  Ма Яньфей Внутрішня форма та конотація лексикалізованих словосполучень (на матеріалі сучасних українських газетних текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 396-401


  У статті розглянуто шляхи утворення конотації у лексикалізованих словосполученнях, зафіксованих у сучасних українських газетних текстів. В статье рассмотрены пути образования коннотации в лексикализированных словосочетаниях, извлечённых из современных ...
308453
  Яковенко О.І. Внутрішня форма та лексичне значення терміна // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 338-348. – ISBN 966-638-142-7
308454
  Олійник А.Д. Внутрішня форма терміна та дискурс // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 64-68. – (Серія "Філологічні науки")
308455
  Науменко Н. Внутрішня форма фразового дієслова в осягненні англійської мови та літератури // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 391-399. – ISBN 978-617-639-227-9
308456
  Дубенко О.Ю. Внутрішня форма як базисна лінгвопоетична категорія // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 6 (174). – С. 264-270
308457
  Якименко М. Внутрішня форма японської міфологічно-релігійної термінології у мовній картині світу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 256-259. – ISBN 966-581-550-4
308458
  Товтин Я.І. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність Максиміліана I Габсбурга (1486-1519) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 81-85. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
308459
  Лісовець О.І. Внутрішньо-видова мінливість Acalipha australis L. (Euphorbiaceae) в умовах Дніпропетровщини / О.І. Лісовець, Ю.Р. Василенко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 16-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-8331
308460
  Малиш В.М. Внутрішньо-жанрові модифікації історичного роману Франції (70-90 рр. XX ст.) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 614-619
308461
  Чухно А.А. Внутрішньо-заводський госпрозрахунок / А.А. Чухно. – К, 1972. – 104с.
308462
  Моштак О.В. Внутрішньо-омотиваційні принципи при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 76-77
308463
  Ткаченко Р.П. Внутрішньо-психологічні колізії вченого вромані Ю. Мушкетика "Біла тінь" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 161-166. – ISBN 978-966-171-249-1
308464
  Дичковська Г.О. Внутрішньо-смислова структурна схема політико-ідеологічних систем // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 233-245
308465
  Пірожкова Ю.А. Внутрішньо-та зовнішньополітичні мотиви модифікації політики США щодо СРСР у другій половині 50х - на початку 60-х років ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 132-137. – ISBN 966-614-021-7
308466
  Ващенко О.В. Внутрішньо-територіальні відмінності формування трудового потенціалу Київської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 67-73. – ISSN 2308-135X
308467
  Медведько О. Внутрішньо-управлінська компетенція Генерального прокурора України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 3-10
308468
  Басова І.С. Внутрішньо переміщена особа як суб"єкт права соціального захисту : монографія / Ірина Басова ; [наук. ред. М. Шумило]. – Київ : Ніка-Центр, 2020. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 252-287 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-42-7


  У пр. №1734552 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка від автора. Підпис.
308469
  Басова І. Внутрішньо переміщені особи в Україні - нова правова категорія у науці права соціального забезпечення // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 117-122. – ISBN 978-617-7020-61-4
308470
  Муромцева Ю.І. Внутрішньо переміщені особи в Україні та їх вплив на ринок праці регіону // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 124-131. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
308471
  Басова І.С. Внутрішньо переміщені особи в Україні: історично-правовий аспект // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 296-301. – ISSN 2524-017X
308472
  Новак І. Внутрішньо переміщені особи в Україні: наміри щодо повернення // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 55-63. – ISSN 0130-6936
308473
  Шуджаат А. Внутрішньо переміщені особи та участь у виборах: короткий огляд : Біла книга IFES : верес. 2016 р. / Айша Шуджаат, Ханна Робертс, Пітер Ербен. – Київ : Міжнародна фундація виборчих систем, 2016. – 30 с. : іл. – International Foundation for Electoral Systems (IFES) 30 years. - На обкл. авт. не зазнач. - В б-ці є аналог. вид. рос. мовою. – Бібліогр.: с. 24-28 та в підрядк. прим.
308474
  Мезенцев К.В. Внутрішньо переміщені особи у містах: мікрогеографія вимушеного переселення // Регіон - 2020: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 жовтня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 19-25. – ISBN 978-966-285-669-9
308475
  Балуєва О.В. Внутрішньо переміщені особи як ресурс інноваційного розвитку в контексті теорії людського капіталу / О.В. Балуєва, Н.О. Никифоренко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 3 (80). – С. 5-15. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
308476
  Басова І.С. Внутрішньо переміщені особи: теоретичні та практичні проблеми // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 504-511. – ISSN 0869-2491
308477
   Внутрішньо пластифіковані кополімери N-вінілкарбазолу з алкілметакрилатами / Н.О. Березіна, Гребенюк-Морозова, І.В. Лисова, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-46. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Одержано статистичні кополімери N-вінілкарбазолу з метил-, бутил-, гексил-, октил-, ноніл- та лаурилметакрилатами і досліджені їх температурні переходи термомеханічним методом та за допомогою ДСК метода. Виявлено пластифікуючу дію алкільних замісників ...
308478
  Павленко М.В. Внутрішньобанківський контроль як об"єкт правового регулювання законодавством України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 136-140.
308479
  Тарантуха І.Ю. Внутрішньобанківські методи роботи з проблемою заборгованістю: переваги та недоліки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 259-267. – ISSN 1729-7036
308480
  Соловйова М.В. Внутрішньобібліотечні механізми економічного регулювання комерційної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 149-158


  З"ясовано внутрішньобібліотечні процеси комерціалізації. Проаналізовано внутрішньобібліотечні механізми економічного регулювання комерційної діяльності бібліотек. Виявлені напрями їх удосконалення.
308481
  Тимченко А.С. Внутрішньовенні імуноглобуліни і захворювання системи крові: показання до призначення, ускладнення при їх використанні, вимоги до якості сучасних внутрішньовенних імуноглобулінів (огляд літератури і власних досліджень) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 334-341. – ISSN 2413-7944
308482
  Панасенко Т. Внутрішньовидова різноманітність культивованої дендрофлори парків Полтавщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 9-11. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що дендрофлора парків Полтавщини нараховує 650 видів, форм і гібридів. Виявлено 127 декоративних форм, які належать до 63 видів. Вивчено декоративні ознаки рослин: форму крони, розміри і колір листків, плодів, особливості цвітіння та ...
308483
  Кузьмич І.І. Внутрішньовідомча нормотворчість // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 336
308484
  Адамик О. Внутрішньовідомчі розрахунки у системі органів Пенсійного фонду України: організаційно-правові та облікові аспекти // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-49.
308485
  Цехмістрова Г.С. Внутрішньовузівський контроль-складова управління закладом освіти // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.46-53.
308486
  Іванченкова Л.В. Внутрішньогосподарська звітність в системі управління бізнесом / Л.В. Іванченкова, Г.О. Ткачук // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 73-80 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2312-847X
308487
  Задорожний З.-М. Внутрішньогосподарська звітність у системі управління підприємством / З.-М. Задорожний, І. Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 169-184. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
308488
  Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб"єктів : Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Іванюта, З.М. Левченко; МОНУ; Полтавська державна аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 368с. – ISBN 966-364-244-0
308489
  Бородкін О. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.45-53
308490
  Шевчук О.А. Внутрішньогосподарський і державний фінансовий контроль: подібність і відмінності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 466-474
308491
  Ткачук Г.О. Внутрішньогосподарський контроль операцій з товарно-матеріальними цінностями / Г.О. Ткачук, О.П. Володіна, А.В. Жиговська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2312-847X
308492
  Коцурпатий М. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки / М. Коцурпатий, У. Гуцаленко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 433-436. – ISSN 1993-0259
308493
  Олійник В.М. Внутрішньогосподарський розрахунок і ефективність колгоспного виробництва / В.М. Олійник, А.М. Стельмащук. – К., 1986. – 80с.
308494
  Пилипенко І.І. Внутрішньогосподарський розрахунок і колективний підряд у сільськогосподарських підприєимств / І.І. Пилипенко. – К., 1988. – 92 с.
308495
  Баренгольц Я.М. Внутрішньогосподарський розрахунок у колгоспах і радгоспах / Я.М. Баренгольц. – Київ : Урожай, 1972. – 150 с. – (Бібліотека економіста)
308496
  Тимошенко М.О. Внутрішньогосподарські відносини приватних вищих навчальних закладів України: правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 178-182


  У статті досліджуються питання сутності та значення внутрішньогосподарських відносин за участю приватних вищих навчальних закладів, обгрунтовується авторський підхід до характеристики їх особливостей, пропонуються зміни до чинного законодавства України.
308497
  Панченко В.В. Внутрішньогосподарські локальні нормативно-правові акти сільськогосподарських підприємств як форма аграрного права : монографія / В.В. Панченко ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : С.А.М., 2012. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 145-161. – ISBN 978-966-8591-99-0
308498
  Соловйов О. Внутрішньодержавне застосування норм міжнародних договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 312-316
308499
  Кияниця І. Внутрішньодержавне значення джерел міжнародного публічного права // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 19-24


  Розглядається питання про співвідношення джерел міжнародного і внутрішньодержавного права в регулюванні внутрішньодержавних відносин The issue of correlation of international and domestic law sources in regulating relations within State is considered.
308500
  Оніщенко Н.М. Внутрішньодержавне та міжнародне право: аспекти взаємодії та взаємовідповідності // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 31-40
308501
  Полосенко К. Внутрішньодержавний захист від дії адміністративних актів // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 117-122. – ISBN 978-617-7020-43-0
308502
   Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2009 року // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 36-40
308503
  Чмелик Г.В. Внутрішньодержавні небанківські платіжні системи - потреба часу. Правові аспекти // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 309-316. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
308504
  Недбайло К.М. Внутрішньодієслівні транспозиції в англо-українському художньому перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 187-191. – ISBN 966-581-727-2
308505
  Сазонова Ю. Внутрішньожанрові типи інтерв"ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу "Шахтёр") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 194-204


  Проаналізовано жанр інтерв"ю на шпальтах журналу "Шахтёр", окреслено історію розвитку і місце цього жанру в спортивній пресі, досліджено типии інтерв"ю на шпальтах клубного видання, що репрезентують усі три жанрові парадигми, а також схарактеризовано ...
308506
  Бардієр Ф.Ф. Внутрішньозаводський господарський розрахунок на промислових підприємствах / Ф.Ф. Бардієр; Ф.Ф. Бардієв. – Київ : Вища школа, 1972. – 36 с. – Список лит.: с. 35. – (Екон. б-чка студента. Промисловість)
308507
  Садрицька С.В. Внутрішньоінституційні ризики системи вищої освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 184-187. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
308508
  Загородня Л.З. Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі : (на прикладі числових форм іменника): дис. ... канд філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Загородня Л.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 208л. – Бібліогр.: л. 177 - 201
308509
  Загородня Л.З. Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі (на прикладі числових форм іменника) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Загородня Л.З.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
308510
  Гольдштейн Б.І. Внутрішньоклітина регуляція дії і хімічна природа активної групи катепсину. / Б.І. Гольдштейн. – К., 1941. – 41с.
308511
  Костюк П.Г. Внутрішньоклітинна кальцієва сигналізація: структури і функції = Intracellular calcium signalling: structures and functions / П.Г. Костюк, О.П. Костюк, О.О. Лук"янець ; НАНУ, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2010. – 175 с. – ISBN 978-966-00-0898-8
308512
  Лук"янець О.О. Внутрішньоклітинні механізми регуляції активності кальцієвих каналів вторинними посередниками. : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.02 / Лук"янець О.О.; АН України, Ін-т фізіології ім. О.Богомольця. – К., 1993. – 27л.
308513
  Глазков В. Внутрішньоколгоспне землевпорядження / В. Глазков, Р. Голомб. – Київ; Харків, 1940. – 88 с.
308514
  Мусійчук В.А. Внутрішньоконцептуальна сегментація в"єтнамських паремій // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 147-156. – ISSN 1608-0599
308515
  Джинджоян В.В. Внутрішньокорпоративні соціальні програми туристичних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 39-43. – ISSN 2306-6814
308516
   Внутрішньолікарняне інфікування новонароджених, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії: залежність від гестаційного віку / О.С. Яблонь, І.І. Ремінна, О.А. Моравська, К.Т. Берцун, Т.В. Чекотун // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 17-22. – ISSN 2226-1230
308517
  Гаврилюк О.К. Внутрішньоміські патерни соціально-просторових трансформацій в Україні : дис. ... д-ра філософії : 106 ; 10 / Гаврилюк Олексій Костянтинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 277 арк. – Додатки: арк. 258-277. – Бібліогр.: арк. 219-257
308518
  Клименко Н. Внутрішньомовна і міжмовна міграція термінів як джерело поповнення лексиконів слов"янських мов // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 94-107
308519
  Пашко М.О. Внутрішньомолекулярна коні-єнова реакція 1,3 дикарбонільних сполук з алкінами каталізована хлоридом цинку / М.О. Пашко, К.П. Мельников // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 123
308520
   Внутрішньомолекулярна циклізація 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил)ізокумарину / О. Шабликіна, В. Іщенко, С. Чумаченко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-66. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньомолекулярну циклізацію 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил)ізокумарину під дією сильних мінеральних кислот; досліджено поведінку одержаних конденсованих систем в лужному середовищі. Исследована внутримолекулярная ...
308521
  Колендо О.Ю. Внутрішньомолекулярне перенесення енергії у L-фталімідогістидині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-63. – (Хімія ; Вип. 38)


  З методом РМЗ/СІ проведено квантово-хімічні розрахунки перших збуджених синглетних і триплетних рівнів енергії для фталімідогістидину та показано можливість ефекту внутрішньомолекулярного перенесення триплетної енергії в цій сполуці. Синтезовано ...
308522
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки в усіх можливих конформерах 2"-дезоксиуридину: неемпіричний квонтово-хімічний аналіз топології електронної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Ukrainica bioorganica acta : Журнал біоорганічної та біологічної хімії / НАН України Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2006. – Т. 4, № 1. – С. 34-41.
308523
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки у всіх можливих конформерах 2"-дезокситимідину: неемпіричний квантово-хімічний аналіз топології електронної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 3
308524
  Жураківський Р.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв"язки, що стабілізують конформери дезоксигуанозону: результати квантово-механічного аналізу топології електонної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5
308525
  Ніколаєнко Т.Ю. Внутрішньомолекулярні нековалентні зв"язки у молекулі 2-дезоксицитидилової кислоти / Т.Ю. Ніколаєнко, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 241-243
308526
  Моштак О.В. Внутрішньомотиваційні принципи при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 76-77


  У статті проаналізовано взаємозалежність успішності навчального процесу та внутрішньомотиваційних принципів навчання іноземній мові за професійним спрямуванням. Розкривається питання розвитку мотивації навчання студентів іноземній мові за професійним ...
308527
  Мороз В.І. Внутрішньоорганізаційна конкуренція як складова трудових відносин // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 70-76
308528
  Олійник В.В. Внутрішньоособистісний конфлікт у студентів: сучасне осмислення // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 1 (49). – С. 68-73
308529
  Ликова М. Внутрішньоособистісний конфлікт як один із чинників розвитку лідерських якостей студентів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 2/3 (20). – С. 83-92. – ISSN 2411-3190
308530
  Волошко Н.І. Внутрішньоособистісні конфлікти у хворих на артеріальну гіпертензію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-126. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Виявлено психологічну дезадаптацію, внутрішньо особистісні конфлікти в різних життєвих сферах, інтенсивність і зміст емоційних переживань різних ітрапсихічних конфліктів. Запропоновано метод психотерапії гіпертензії відповідно до виявлених ...
308531
  Волошко Н.І. Внутрішньоособистісні конфлікти у хворих на артеріальну гіпертензію : Автореф. дис. ... канд.з психолог. наук : 19.00.04 / Волошко Наталія Іванівна. ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
308532
  Юрченко З.В. Внутрішньоособистісні начала дитячої художньої творчості з погляду психоаналізу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 370-373
308533
  Ануфрієва Н.М. Внутрішньоособистісні протиріччя та конфлікти: сутність і особливості прояву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 5-8. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено природу та особливості прояву внутрішніх конфліктів особистості в умовах сьогодення, проаналізовано поняття мобінгу як чинника виникнення внутрішньоособистісного конфлікту працюючого в сучасній організації. The article uncovers the nature ...
308534
  Тупиця О.Л. Внутрішньопартійна демократія як чинник консолідації перехідного суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 81-88. – ISSN 2077-1800
308535
  Пуховець Д.С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.) : дис. ... канд. історичних наук: 07.00.02 / Пуховець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 207 л. – Бібліогр. : л. 187-207
308536
  Пуховець Д.С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пуховець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
308537
  Тиркус Ю.С. Внутрішньополітична консолідація як умова інтеграції України до ЄС // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
308538
  Костюк Т.О. Внутрішньополітична криза в Україні - наслідок синдрому "перманентної революції"? // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 118-125
308539
  Корсак Р.В. Внутрішньополітична та економічна ситуація в Чеській Республіці після парламентських виборів 2010 р. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 137-140. – (Історія ; Вип. 29)
308540
  Затовський Б.О. Внутрішньополітичне та конфесійне життя в країнах Центральної та Південно-Східної Європи в оцінці російської періодики (1905-1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Затовський Богдан Олегович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
308541
  Жалоба І.В. Внутрішньополітичні аспекти залізничного будівництва в Дунайських князівствах у 60-х роках XIX ст. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 222-226. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)


  За матеріалами газет "Bukowina, Czernowitzer Zeitung".
308542
  Кривонос Р. Внутрішньополітичні аспекти німецького об"єднання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 59-63. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішньонімецькі фактори процесу німецького об"єднання. Установлено, що крах НДР відбувався швидко завдяки неспроможності СРСР силою підтримувати її владу, привабливості для населення альтернативної моделі розвитку, реалізованої у ФРН, ...
308543
  Кривонос Р. Внутрішньополітичні аспекти німецького об"єднання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-30. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процеси внутрішньополітичної боротьби в НДР у контексті її входження до складу ФРН. The processes of internal political struggle in GDR in a context of its occurrence in structure of Germany are investigated.
308544
  Розумюк В. Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 294-308
308545
  Бєлоусова Н.Б. Внутрішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 34-38.
308546
  Тарасенко В.А. Внутрішньополітичні орієнтації сучасних студентів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 360-365
308547
  Седляр Ю.О. Внутрішньополітичні перетворення в Ірані у контексті політики міжнародної ізоляції держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 499-509
308548
  Цапко О.М. Внутрішньополітичні чинники формування політики сучасного Туркменістану // Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країни пострадянського простору : збірник наук. праць / НАН України, ДУ "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2021. – С. 207-219. – ISBN 978-966-02-9738-8
308549
   Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин Українських Карпат. – Львів : Поллі, 2004. – 198с. – ISBN 966-7307-14-X
308550
  Рассоха І.В. Внутрішньопредметні зв"язки в курсі вищої математики / І.В. Рассоха, Л.М. Блажко, Т.О. Карпалюк // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 306-309. – ISBN 978-617-7021-58-1
308551
  Пашняк Т. Внутрішньопсихологічні конфлікти у "Недосяжному раї" Дж. Г. Байрона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 139-146


  У статті робиться спроба пов’язати дихотомію бажань байронівського героя з «недосяжним раєм» самого Байрона та розглянути низку поем автора як зразок байронівської презентації «поведінки». В статье делается попытка связать дихотомию желаний ...
308552
  Пугач С.О. Внутрішньорегіональна міграція населення Волинської області на початку ХХІ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 18. – С. 56-62. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х
308553
  Кононенко О.Ю. Внутрішньорегіональні відмінності природно-техногенної безпеки Київського регіону / О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-26. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Оцінено основні природні та техногенні ризики в Київському регіоні та згруповано його райони за рівнем природно-техногенної безпеки. There are estimated the main natural and technological hazards in Kiev region and grouped its region by natural and ...
308554
  Мельничук А. Внутрішньорегіональні відмінності природно-техногенної безпеки Східного вибухо-, пожежо-, хімічно-, геологонебезпечного з високою загрозою виникнення НС метеорологічного характеру району // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-36. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суспільно-географічні аспекти внутрішньорайонних відмінностей природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення Східного району. Оцінено основні природні та техногенні ризики у його межах. Здійснено аналіз надзвичайних ситуацій природного ...
308555
  Лубкович І. Внутрішньоредакційне спілкування // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 250-257. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
308556
  Осипенко В.П. Внутрішньорічний розподіл органічних та біогенних речовин у воді озера Вербного (м. Київ) / В.П. Осипенко, О А. Морозова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 41-47. – ISSN 2306-5680
308557
  Василенко Є.В. Внутрішньорічний розподіл стоку завислих наносів річок Кримського півострова залежно від періоду водності / Є.В. Василенко, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 94-102.
308558
  Гребінь В.В. Внутрішньорічний розподіл стоку завислих наносів річок Українських Карпат залежно від періоду водності / В.В. Гребінь, Є.В. Василенко, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 164-169.
308559
  Пашкова О.В. Внутрішньосезонна та внутрішньодобова динаміка пелагічного зоопланктону у верхній частині Канівського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 158-165


  Встановлено, що на протязі літнього сезону в зоопланктоні Канівського водосховища відбуваються дуже суттєві якісні та кількісні зміни, які можна пояснити нерегулярними осциляціями кількості окремих видів. В той же час зміни в зоопланктоні протягом ...
308560
  Корж М.О. Внутрішньосистемний конфлікт як джерело політичної нестабільності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 331-338
308561
  Шаповал М.О. Внутрішньотекстова гра свідомостей драматургії Неди Нежданої // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 131-142. – ISBN 978-966-171-250-7
308562
  Єрмоленко С.С. Внутрішньотекстуальний суб"єкт і категорія персональності в поетичній мові Михайля Семенка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 56-63. – ISSN 0027-2833
308563
  Івашина С. Внутрішньотематичні опозиції фразем сучасної української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 16-20. – ISSN 0320-3077
308564
   Внутрішньоуніверситетська нормативна база як важлива складова система управління якістю / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 20-28. – ISBN 978-966-657-496-4
308565
  Краєвський Ф. Внутрішньоуправлінська функція - механізм здійснення конституційних повноважень органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 54-61.
308566
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмове управління короткостроковими фінансовими ресурсами ТНК // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 316-20. – ISSN 1728-6220
308567
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмовий рух фінансових ресурсів у транснаціональних компаніях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Балюк Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
308568
  Балюк Т.В. Внутрішньофірмовий рух фінансових ресурсів у транснаціональних компаніях : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Балюк Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 328 л. + Додаток: л. 198-294. – Бібліогр.: л. 295-328
308569
  Лубенченко О.Е. Внутрішньофірмовий стандарт "Політика та процедури системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 107-115 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
308570
  Олтаржевський Д.О. Внутрішньофірмові медіа та їх значення в корпоративних комунікаціях // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 5-9


  Висвітлюються ключові аспекти та принципи корпоративних медіа в системі корпоративних комунікацій.Вивчаються призначення та специфічні методи використання цього інформаційного ресурсу для досягнення бізнес-цілей компаній. The article highlights key ...
308571
  Балюк Т. Внутрішньофірмові фінансові інструменти в економічній політиці ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 34-35. – бібліогр. в кінці ст.


  Однією з визначальних відмінностей ТНК від національних компаній є їх здатність здійснювати транскордонний рух фінансових ресурсів між своїми підрозділами за допомогою широкого спектру внутрішньофірмових фінансових інструментів.
308572
  Григораш А. Внутрішньофразеологічні синтаксичні прийоми авторської інтерпретації фразеологічних одиниць у публіцистичних текстах (на матеріалі преси України 90-х років) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 120-125. – ISBN 966-603-098-5
308573
  Кириленко В. Внутрішьобанківський контроль за депозитними операціями банків // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-64
308574
  Верейская Е.Н. Внучка коммунара / Е.Н. Верейская. – Ленинград, 1966. – 127с.
308575
  Іскорко-Гнатенко Внучкова Л.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 60-61. – ISBN 978-617-7442-69-0
308576
  Кравков С.В. Внушение / С.В. Кравков. – М., 1924. – 47с.
308577
  Бехтерев В.М. Внушение и воспитание / В.М. Бехтерев. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1912. – 20 с. – (Психо-неврологический институт)
308578
  Тома Ф. Внушение и его роль в деле воспитания / Феликс Тома, проф. философии в Версал. лицее ; Пер. с 4 фр. изд. Л.А. Бессель, под ред. и с предисл. Н.А. Рубакина и с прил. списка кн. по пед. психологии. – Москва : Тип. Н.И. Гросман и Г.А. Вендельштейн, 1911. – 140, II с. – (Педагогическая библиотека книгоиздательства К.И. Тихомирова)
308579
  Линецкий М.Л. Внушение и мы / М.Л. Линецкий. – Москва, 1983. – 96с.
308580
  Васильев Л.Л. Внушение на расстоянии / Л.Л. Васильев. – Москва, 1962. – 160с.
308581
  Линецкий М.Л. Внушение. Знание. Вера / М.Л. Линецкий. – Киев : Политиздат, 1988. – 158с.
308582
  Торопыгин В.В. Во-вторых, о себе / В.В. Торопыгин. – Л, 1973. – 238с.
308583
  Кравченко И. Во благо умов и сердец. О российско-германском молодежном сотрудничестве // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 52-65. – ISSN 0130-9625
308584
  Фролов Л.А. Во бору брусника... / Л.А. Фролов. – М, 1977. – 318с.
308585
  Маяковский В.В. Во весь голос : Стихи / В.В. Маяковский. – Москва : Советский писатель, 1939. – 12 с.
308586
   Во весь голос. – Москва, 1973. – 479 с.
308587
  Маяковский В.В. Во весь голос. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1963. – 63с.
308588
  Машбиц-Веров Во весь голос: О поэмах Маяковского / Машбиц-Веров. – Куйбышев, 1973. – 495 с.
308589
  Машбиц-Веров Во весь голос: О поэмах Маяковского / Машбиц-Веров. – Куйбышев, 1980. – 447 с.
308590
  Коулмен Д. Во власти денег / Д. Коулмен. – М, 1989. – 416с.
308591
   Во власти Желтого Дьявола. – Москва : Воениздат, 1985. – 479 с.
308592
  Лу Э. Во власти женщины / Э. Лу; Пер. с норвеж. О.Вронской. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 256с. – (Bibliotheca stylorum). – ISBN 5-352-00272-1


  Черезвычайно смешная и искусная книга. Настоящее событие. Первый роман автора бестеллеров "Наивно. Супер" и "Лучшая страна в мире"
308593
  Бондарь А.А. Во власти магнитного поля / Александр Бондарь. – Киев : [б. и.], 2020. – 719, [1] с. : ил., табл. – (Магнитные поля и климат). – ISBN 978-966-139-110-8
308594
  Дурсун Т. Во власти моря / Т. Дурсун. – М., 1973. – 235с.
308595
  Козловский Станислав Во власти толпы : человековедение // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 176-183 : Фото
308596
   Во Внуково чертеров станет больше : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30 : Фото
308597
  Ураков И.Г. Во вред себе и обществу / И.Г. Ураков, куликов. – Москва, 1975. – 96с.
308598
  Матье М.Э. Во времена Нефертити / М.Э. Матье. – Л.-М. : Искусство, 1965. – 180 с.
308599
  Муравьев В.Б. Во времена Перуна / В.Б. Муравьев. – М., 1980. – 96с.
308600
  Масперо Г. Во времена Рамзеса и Ассурбанипала : [т.] 1-2 / Г. Масперо ; Пер. Е. Григорович. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; Типо-литография Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко. – (Страны, века и народы)
[Т.] 1 : Египет. – 1916. – 324 с., из них 6 с. объявл. ил. : рис.
308601
  Масперо Г. Во времена Рамзеса и Ассурбанипала : [т.] 1-2 / Г. Масперо ; Пер. Е. Григорович. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; Типо-литография Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко. – (Страны, века и народы)
[Т.] 2 : Ассирия. – 1916. – 295 с., из них 7 с. объявл. ил. : рис.
308602
  Котрелл Л. Во времена фараонов / Л. Котрелл. – Москва : Наука, 1982. – 380 с.
308603
  Морэ А. Во времена фараонов : [пер. с фр.] / А. Морэ; А. Море ; [коммент. В.В. Солкина]. – Москва : Алетейа, 1998. – 233, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 1996 г. - Напеч. по изд.: Морэ А. Во времена фараонов (Москва, 1913). – Библиогр. в примеч.: с. 226-234 и в подстроч. примеч. – (Vita memoriae). – ISBN 5-89321-017-4
308604
  Рышков В.А. Во время : деревенские картины / Виктор Рышков // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 68 с.
308605
  Смолян А.С. Во время бурана и другие рассказы / А.С. Смолян. – Л., 1969. – 312с.
308606
  Вишневская С. Во время паспортизации 1932-1933 годов украинцев на Кубани просто записывали русскими: Шинкар становился Шинкаревым, Хрущ - Хрущевым // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 6-12 сентября (№ 35)


  7 сентября 1792 года 3847 запорожских казаков высадились в Тамани, положив начало заселению этих земель украинцами.
308607
  Ждан О.А. Во время прощания / О.А. Ждан. – Минск, 1975. – 175с.
308608
  Силвер Марк Во все глаза : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 28 : Фото
308609
  Дедков А И. Во все концы дорога далека / А И. Дедков, . – Ярославль, 1981. – 199 с.
308610
  Тихонов Николай Семенович Во все стороны света : Стихотворения и поэмы / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 253с.
308611
  Непоменко Ф.И. Во всей своей полынной горечи / Ф.И. Непоменко. – Москва, 1980. – 223 с.
308612
  Горелик Л.Р. Во всем быть честным и правдивым / Л.Р. Горелик. – Л, 1962. – 35с.
308613
  Никандров Н.Н. Во всем дворе первая / Н.Н. Никандров. – Л., 1926. – 90с.
308614
  Лермонтов Ю М. Во всём дойти до совершенства / Ю М. Лермонтов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 398с. – (Библиотека юношества)
308615
  Зернов В. Во всём мире правила игры для государственных и частных вузов одинаковы / беседу вела Е. Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 12-17. – ISSN 1726-6726


  Негосударственное высшее образование переживает не лучшие времена. Общеэкономическая ситуация, демографический кризис, налоговая политика, отсутствие государственной поддержки, инициативы профильных ведомств поставили частные вузы на грань выживания. ...
308616
  Смирнова Ольга Во всем мире электронный доход гостиниц поднялся на 14,6% // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 28-29 : фото
308617
  Шитов А. Во Всемирном банке новая метла. И опять американская // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 25. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670


  Американський дипломат і економіст Роберт Зеллик - новий голова Всесвітнього банку
308618
  Алексеев М.Н. Во всеоружии аргументов / М.Н. Алексеев. – Москва, 1986. – 64с.
308619
  Белоконь И.П. Во всесоюзном Ботаническом обществе / И.П. Белоконь; АН СССР. – Москва-Ленингpад : АH СССР
8. – 1957. – 1297-1302с. – Отдельный оттиск
308620
  Белоконь И.П. Во всесоюзном Ботаническом обществе. Втоpой делегатский съезд укpаинского ботанического общества / АН СССР. – Москва-Ленингpад : АH СССР
12. – 1960. – 1828-1833с. – Отдельный оттиск
308621
  Крупин В.Н. Во всю ивановскую : Повести, рассказы / В.Н. Крупин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 542с.
308622
  Михалевич А.В. Во всю силу чудесности / А.В. Михалевич. – Киев, 1980. – 195 с.
308623
  Бадьева Э.А. Во вторник после двенадцати : повесть и рассказы / Э. А. Бадьева. – Свердловск. : Средне-Уральское книжное издательство, 1971. – 256 с.
308624
  Ваншенкин К.Я. Во второй половине дня / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1966. – 71с.
308625
  Тарасенко Наталия Во Вьетнаме расцвет туризма : Destionations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 72-73 : Фото
308626
  Яковенко И.П. Во главе атакующих рот / И.П. Яковенко. – Киев, 1983. – 172 с.
308627
  Скороденко П.П. Во главе боевого союза. / П.П. Скороденко. – М, 1985. – 224с.
308628
  Парамонов В.Н. Во главе борьбы за интенсификацию экономики / В.Н. Парамонов. – К., 1986. – 47с.
308629
  Голиков Г.Н. Во главе Великого Октября / Г.Н. Голиков, Г.З. Мухина. – Москва, 1966. – 151с.
308630
  Лозинская Л.Я. Во главе двух академий / Л.Я. Лозинская. – Москва, 1978. – 143с.
308631
  Лозинская Л.Я. Во главе двух академий / Л.Я. Лозинская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 141с.
308632
   Во главе защиты Советской Родины : Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной Войны. – Москва : Политиздат, 1975. – 407 с.


  30 лет со дня великой победы.
308633
   Во главе защиты Советской Родины : очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной Войны. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1984. – 336 с.


  В книге показывается многогранная деятельность партии по мобилизации всех материальных и духовных сил нашего народа на разгром фашистских захватчиков.
308634
  Исбах А.А. Во главе колонны : очерки о фр. лит. ; Роллан , Барбюс , Сент-Єкзюпери , Риффо , Маньян / Александр Исбах. – Москва : Художественная литература, 1970. – 240 с. – Библиогр.: ил.
308635
   Во главе культурного строительства. – Москва
1. – 1983. – 465с.
308636
   Во главе культурного строительства. – Москва, 1985. – 736с.
308637
  Карпенко П. Во главе масс / П. Карпенко, А. Новиков. – Хабаровск, 1953. – 40с.
308638
   Во главе масс. – Мурманск, 1957. – 59с.
308639
   Во главе масс. Из опыта работы партийных организаций пищевых предприятий г. Москвы в 1956-1966 гг.. – Москва, 1967. – 184с.
308640
   Во главе нерушимого братства : Комм. партия - вдохновит. и организ. боевого и трудового содруж. народов СССР в ходе освобожд. Советской Украины от нем.-фашист. захватчиков : Матер. респ. науч. конф. 29.09.1984г. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 335с.
308641
  Шумилов М.И. Во главе обороны Севера России в 1918-20 гг. / М.И. Шумилов. – Петрозаводск, 1967. – 200с.
308642
  Михайловский Н.Г. Во главе особого экипажа / Н.Г. Михайловский. – Москва : Знание, 1976. – 96 с.
308643
   Во главе похода за экономию. – Мю, 1987. – 140с.
308644
  Плотников И.Ф. Во главе революционной боробы в тылу колчаковских войск / И.Ф. Плотников. – Свердловск, 1989. – 337с.
308645
  Войтиков С.С. Во главе советского военного ведомства: о коллегии Наркомвоена в первые месяцы советской власти // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2008. – № 11 (107). – С.32-44. – ISSN 1606-0219
308646
  Хоменко Г.И. Во главе социалистического соревнования. / Г.И. Хоменко. – Горький, 1967. – 72с.
308647
   Во главе строительства нового общества. – Москва, 1988. – 283с.
308648
   Во главе творческих коллективов. – Киев, 1983. – 163с.
308649
  Брусов В.А. Во главе творческого поиска / В.А. Брусов, А.Ф. Лысюк, О.Ф. Черкашин. – Львов : Каменяр, 1980. – 128 с. : граф. – (Из опыта партийной работы . Организационно-партийная работа)
308650
   Во главе творчества масс. – Москва, 1979. – 205с.
308651
  Воробьев М.Л. Во главе технического прогресса / М.Л. Воробьев, М.И. Жаринов. – Горький, 1966. – 108с.
308652
   Во главе технического прогресса и творческой активности масс. – Ростов-на-Дону, 1969. – 278с.
308653
  Пономаренко Г.Я. Во главе трудового подъема / Пономаренко Г.Я. – Киев, 1971. – 175 с.
308654
  Левушкин А.И. Во глубине России / А.И. Левушкин. – М, 1960. – 128с.
308655
  Певнев Ф.П. Во глубине России / Ф.П. Певнев. – Белгород, 1961. – 424с.
308656
  РябовД.Д Во глубине России / РябовД.Д. – Москва : Правда, 1967. – 543 с.
308657
  Макаров А.Н. Во глубине России / А.Н. Макаров. – Пермь, 1969. – 104с.
308658
  Макаров А.Н. Во глубине России / А.Н. Макаров. – М, 1973. – 462с.
308659
  Певнев Ф.П. Во глубине России / Ф.П. Певнев. – М, 1977. – 320с.
308660
  Паустовский К.Г. Во глубине России : повести и рассказы / К.Г. Паустовский. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 286 с.
308661
  Митина Н.П. Во глубине сибирских руд. / Н.П. Митина. – М., 1966. – 144с.
308662
  Дворниченко Н.Е. Во глубине сибирских руд. / Н.Е. Дворниченко. – Чита, 1968. – 115с.
308663
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – М., 1963. – 335с.
308664
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – Москва, 1969. – 352с.
308665
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – Минск, 1978. – 344с.
308666
  Гессен А.И. Во глубине сибирских руд... / А.И. Гессен. – Махачкала, 1982. – 351с.
308667
  Гессен А.И. Во глубине Сибирских руд... Декабристы на каторге и в ссылке : Документ. пов. / А.И. Гессен. – Москва : Детская литература, 1976. – 351 с. : ил.
308668
  Кострикин В.К. Во дворе - трава: Повесть / В.К. Кострикин. – Воронеж, 1987. – 95с.
308669
  Полонский Я. Во дни помешательства : рассказ // Сборник рассказов из Русского вестника. – Москва : Унив. тип. (М. Катков), 1885. – Евсевий Ломбар : роман А. Тэрье. – С. 650-720
308670
  Олійник В. Во дні "немудрого" царя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-15 березня (№ 9). – С. 11


  Про вшанування памяті Тараса Григоровича Шевченка в 1914 р., якого цькували як за життя, так і після відходу у вічність. "Кобзаря" вилучили з народних шкіл, забороняли Шевченківські читання, вистави, навіть молитви за раба Божого Тараса.
308671
  Федорова Л.Ф. Во днях Марии: повести и рассказы. / Л.Ф. Федорова. – М., 1982. – 384с.
308672
  Медведев Ю.Э. Во избежание эпилога / Ю.Э. Медведев. – Москва : Знание, 1987. – 192 с.
308673
  Леонович В.Н. Во имя / В.Н. Леонович. – М, 1971. – 96с.
308674
  Галин Б.А. Во имя будущего / Б.А. Галин. – Москва, 1955. – 56с.
308675
  Галин Б.А. Во имя будущего / Б.А. Галин. – Москва, 1958. – 584с.
308676
  Блохин А.Д. Во имя будущего / А.Д. Блохин. – М, 1968. – 128с.
308677
  Молодцов Л.М. Во имя будущего человечества / Л.М. Молодцов, М.Н. Молодцова. – М., 1981. – 48с.
308678
  Блохин А.Д. Во имя будущего. Воспоминания / А.Д. Блохин ; лит. запись В. Наумова. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 128 с. : ил.
308679
  Ким И.С. Во имя великого революционного подъема в социалистическом строительстве / И.С. Ким. – Пхеньян, 1974. – 16с.
308680
  Иванов Г.А. Во имя великой цели / Г.А. Иванов. – Иваново, 1962. – 77с.
308681
   Во имя высокой цели. – Л., 1988. – 159с.
308682
  Новиков-Прибой Во имя долга / Новиков-Прибой. – Москва-Л., 1942. – 126с.
308683
  Симонов К.М. Во имя дружбы : Избр. стихотворения: Для ст. возраста / К.М. Симонов. – Москва : Детгиз, 1961. – 143с. – (Поэтич. б-чка школьника)
308684
   Во имя дружбы. – Таллин
1. – 1975. – 400с.
308685
   Во имя дружбы. – Таллин
1-2. – 1975. – 401, 424с.
308686
   Во имя единства и сплоченности. – София, 1966. – 321с.
308687
  Письменний А.Г. Во имя жизни / А.Г. Письменний. – Москва, 1942. – 21с.
308688
  Демирчян Д.К. Во имя жизни : рассказы / Д.К. Демирчян. – Ереван : Айпетрат, 1954. – 195 с.
308689
  Гиллер В.Е. Во имя жизни / В.Е. Гиллер. – М., 1956. – 383с.
308690
  Мударрис Ш.Х. Во имя жизни / Ш.Х. Мударрис. – Казань, 1957. – 104с.
308691
  Третьяков Ф.А. Во имя жизни / Ф.А. Третьяков. – Симферополь, 1963. – 171с.
308692
  Демирчян Д.К. Во имя жизни : рассказы / Д.К. Демирчян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1964. – 274 с.
308693
   Во имя жизни. – Таллин, 1965. – 110с.
308694
  Семерджиев Атанас Во имя жизни / Семерджиев Атанас. – М., 1975. – 397с.
308695
  Дмитриев М.А. Во имя жизни / М.А. Дмитриев. – Минск, 1981. – 191с.
308696
   Во имя жизни. – М., 1984. – 528с.
308697
   Во имя жизни. – Москва, 1986. – 350 с.
308698
  Карец И.И. Во имя жизни / И.И. Карец. – М., 1986. – 174с.
308699
  Фоломьев Г.Г. Во имя жизни героев / Г.Г. Фоломьев. – М, 1973. – 176с.
308700
   Во имя жизни, добра и красоты : Рек. указ. кн. по искусствудля уч-ся 6-8-х кл. – Москва : Книга, 1986. – 92с.
308701
  Поповский А.Д. Во имя жизни. / А.Д. Поповский. – М., 1949. – 272с.
308702
  Мильчаков А.И. Во имя жизни. / А.И. Мильчаков. – Киров, 1954. – 64с.
308703
  Фомичев Н.А. Во имя истины и добродетели / Н.А. Фомичев. – М., 1984. – 191с.
308704
  Мухтар А. Во имя коммунизма : стихи и поэмы / Аскад Мухтар ;. – Ташкент : Гос. изд. УзССР, 1951. – 176 с.
308705
   Во имя коммунизма. – М., 1955. – 296с.
308706
  Наумова Ольга Во имя красоты : Личность // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 9. – С. 30-37. – ISSN 1818-2968


  Про Вінсента Ван Гога
308707
  Росси Во имя лжи / Росси, Ф. Ломбрасса. – М., 1983. – 127с.
308708
  Белоусов Р.А. Во имя лучшей жизни / Р.А. Белоусов. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 70 с. : ил. – (СССР в семилетке)
308709
  Краснопольская Н.Е. Во имя любви к человечеству... : Докум. повесть о В.В.Воровском / Н.Е. Краснопольская. – Москва : Политиздат, 1981. – 288 с. : ил.
308710
   Во имя мира : очерки. – Владивосток : Примиздат, 1951. – 150 с.
308711
   Во имя мира : стихи. – Челябинск : Челябинское областное государственное издательство, 1951. – 64 с.
308712
   Во имя мира. – М., 1952. – 192с.
308713
   Во имя мира. – Свердловск, 1952. – 132с.
308714
  Джонстон А. Во имя мира / А. Джонстон. – М., 1952. – 156с.
308715
  Абрамов М.А. Во имя мира : [альбом рисунков : к поездке Н.С. Хрущева в США] / М.А. Абрамов, Б.Е. Ефимов. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 32 с.
308716
   Во имя мира. – Москва, 1977. – 191с.
308717
  Ус А.П. Во имя мира / А.П. Ус. – Минск, 1979. – 207с.
308718
  Иванов В.М. Во имя мира и счастья людей / В.М. Иванов, С.И. Мурашов. – Москва, 1983. – 224с.
308719
  Брежнев Л.И. Во имя мира и счастья советских людей / Л.И. Брежнев. – М, 1975. – 31с.
308720
   Во имя мира на земле. – Москва : Советский художник, 1983. – 13 с.
308721
   Во имя мира на земле. – Москва, 1986. – 198с.
308722
   Во имя мира на земле: Советский Союз в борьбе за мир и сотрудничество народов. – М.
1. – 1977. – 576с.
308723
   Во имя мира на земле: Советский Союз в борьбе за мир и сотрудничество народов. – М.
2. – 1977. – 598 с.
308724
   Во имя мира, безопасности и сотрудничества. – Москва, 1975. – 96 с.
308725
  Долгополов Н.М. Во имя мира, во славу спорта / Н.М. Долгополов. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 78с.
308726
  Грыбчева М. Во имя народа / М. Грыбчева. – М., 1965. – 408с.
308727
  Семанов С.Н. Во имя народа. Очерк жизни и борьбы А.Ульянова / С.Н. Семанов. – М., 1961. – 159с.
308728
  Майер В.Ф. Во имя народного благосостояния / В.Ф. Майер, В.М. Рутгайзер. – Москва, 1976. – 64с.
308729
  Бауков И.П. Во имя нас / И.П. Бауков. – Москва, 1973. – 288 с.
308730
  Бауков И. Во имя нас : стихи и поэмы / Бауков И.П. – Москва : Советская Россия, 1973. – 288 с. : ил.
308731
  Норден А. Во имя нации / А. Норден. – Москва, 1953. – 376 с.
308732
   Во имя общего дела. – Петрозаводск, 1980. – 343с.
308733
   Во имя Отчизны. – Казань, 1975. – 317 с.
308734
  Либман А.Б. Во имя победы / А.Б. Либман. – Таллин, 1979. – 272с.
308735
  Любимова С.Т. Во имя Победы : [История создания и роста оборонного завода в годы Великой Очечественной войны] / С.Т. Любимова, М. Рыбченкова; С. Любимов, М. Рыбченкова ; под ред. З.А. Гуриной. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 156 с. : ил., портр.
308736
   Во имя Победы. – Якутск, 1965. – 200с.
308737
  Алещенко Н.М. Во имя Победы / Н.М. Алещенко. – Москва : Просвещение, 1985. – 160 с. : ил.
308738
   Во имя Победы. – Саратов, 1986. – 137с.
308739
  Крюковских А.П. Во имя Победы : Идеол. работа Ленингр. парт. орг. в годы Великой Отеч. войны / А.П. Крюковских ; [Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС - фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС]. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 333, [1] с.
308740
  Устинов Д.Ф. Во имя Победы : Записки наркома вооружения. / Д.Ф. Устинов. – М., 1988. – 318с.
308741
  Бродский А Е. Во имя победы над фашизмом / А Е. Бродский, . – Москва, 1970. – 588с.
308742
  Храмков Л.В. Во имя Победы: деят. мест. Советов Поволжья в годы ВОВ (1941-1945). / Л.В. Храмков. – Саратов, 1978. – 223с.
308743
  Ушаков С.Ф. Во имя Победы: очерки / С.Ф. Ушаков. – Москва, 1987. – 140с.
308744
  Ганичев В.Н. Во имя потомков / В.Н. Ганичев. – М., 1982. – 47с.
308745
  Мельниченко В.Е. Во имя правды истории / Мельниченко В.Е. – Киев, 1988. – 47 с.
308746
   Во имя прибыли. – М., 1975. – 126с.
308747
  Шеварднадзе Э.А. Во имя прочного мира - на земле и в космосе / Э.А. Шеварднадзе. – М, 1985. – 48 с.
308748
  Левандовский А. Во имя равенства: повесть / А. Левандовский. – Москва, 1987. – 158 с.
308749
  Козлов А.И. Во имя революции / А.И. Козлов. – Ростов -на-Дону, 1985. – 221с.
308750
  Личак Н.К. Во имя Родины / Н.К. Личак. – М., 1954. – 56с.
308751
   Во имя Родины. – М., 1968. – 672с.
308752
   Во имя Родины. – 2-е изд. – М., 1982. – 415с.
308753
  Утехин С.Г. Во имя Родины. / С.Г. Утехин. – М., 1958. – 76с.
308754
  Давыдов Э. Во имя солнечного дня : поэмы / Э. Давыдов; авториз. пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1954. – 55 с.
308755
  Лямин М.А. Во имя счастья : повесть / Михаил Лямин; авториз. пер. с удмурд. В.Панфеновой. – Ижевск : Удмур. кн. изд-во, 1966. – 251 с.
308756
  Брежнев Л.И. Во имя счастья советских людей / Л.И. Брежнев. – К, 1979. – 32с.
308757
  Грушин Б.А. Во имя счастья человеческого / Б.А. Грушин, В.В. Чикин. – М., 1960. – 96с.
308758
  Котенко Н.Н. Во имя сына. / Н.Н. Котенко. – К, 1987. – 139с.
308759
  Проханов А.А. Во имя твое / А.А. Проханов. – Москва, 1975. – 72с.
308760
  Прасолов А.Т. Во имя твое. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1971. – 120с.
308761
  Щипахина Л.В. Во имя тебя. / Л.В. Щипахина. – Волгоград, 1964. – 87с.
308762
  Громыко А.А. Во имя торжества ленинской внешней политики / А.А. Громыко. – Москва, 1978. – 600с.
308763
  Пуппо И.П. Во имя чего я живу : стихи / И.П. Пуппо. – Киев : Дніпро, 1983. – 158с.
308764
   Во имя человека. – Симферополь, 1963. – 48с.
308765
  Борщуков В.И. Во имя человека / В.И. Борщуков. – Москва, 1963. – 70с.
308766
  Дементьев Н.С. Во имя человека / Н.С. Дементьев. – М, 1975. – 351с.
308767
  Гус М.С. Во имя человека / М.С. Гус. – Москва : Советский писатель, 1976. – 391с.
308768
  Яковлев Б.Г. Во имя человека / Б.Г. Яковлев. – М., 1981. – 38с.
308769
   Во имя человека труда. – М., 1979. – 207с.
308770
   Во имя человека, для блага человека. – Казань, 1966. – 24с.
308771
  Поповский А.Д. Во имя человека. / А.Д. Поповский. – Москва, 1948. – 495с.
308772
  Клепач Н.Я. Во имя человека. / Н.Я. Клепач. – М, 1967. – 32с.
308773
  Белявский А.В. Во имя чести : [охрана чести и достоинства советских граждан] / А.В. Белявский. – Москва : Советская Россия, 1988. – 160 с. : ил. – ISBN 5-268-00368-2
308774
  Верхоустинский Б.А. Во лесях : рассказы; поэмы; апокриф / Б. Верхоустинский. – Санкт-Петербург : Изд. Шиполвник ; [Тип. Двигатель], 1914. – 232, [1] с.
308775
  Бадигин К.С. Во льдах Арктики / Бадигин К.С. – Москва ; Ленинград : Главсевморпути, 1951. – 104 с
308776
  Бадигин К.С. Во льдах Арткики : воспоминания капитана о жизни и работе на ледокольном параходе "Георгий Седов", дрейфовавшем с 23 октября 1397 года по 13-е января 1940 года в Север. Ледовитом океане / К.С. Бадигин. – Пенза : Облиздат, 1950. – 128 с.
308777
  Виноградов С.Ф. Во льдах его дороги / С.Ф. Виноградов. – Москва : Политизхдат, 1981. – 127с.
308778
  Гильдер У. Во льдах и снегах. Путешествие в Сибирь для поисков экспедиции капитана Делонга / У. Гильдер. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1886. – 274, [2] с.
308779
  Арикайнен А.И. Во льдах Североамериканской Арктики : этапы развития Северо-Западного морского пути / А.И. Арикайнен. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 206 с. – Библиогр.: с. 206-207
308780
  Свердлуп Х.У. Во льды на подводной лодке / Х.У. Свердлуп. – М, 1958. – 124с.
308781
  Свердлуп Х.У. Во льды на подводной лодке / Х.У. Свердлуп. – Москва, 1958. – 124с.
308782
  Кузнецов Ю.П. Во мне и рядом-даль / Ю.П. Кузнецов. – М., 1974. – 111с.
308783
  Кислых М. Во многих польских университетах стоимость обучения ниже, чем в украинских / беседу вела Екатерина Копанева // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 15 апреля (№ 69). – С. 16


  Государственные вузы Польши снизили цену на обучение иностранцев. О своем опыте поступления в одно из учебных заведений этой страны рассказала выпускница киевского лицея Мария Кислых.
308784
  Лафоре С. Во мраке ночи : роман / Серж Лафоре ; [пер. с фр. И. Бессоновой]. – Москва : Радуга, 1994. – 190, [2] с. – (Мужской сюжет 2). – ISBN 5-05-004262-3
308785
  Стаматоски Т. Во одбрана на македонскиот литературен jазик / Траjко Стаматоски. – Скопje : Култура, 2001. – 243, [3] с. – (Библиотека посебни изданиjа). – ISBN 9989-32-252-Х
308786
  Аникина Наталия Во Орлов! или невероятные приключения русских в Париже // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 36-37 : фото
308787
  Сапаев В.Ф. Во поле береза : повести ир ассказы / Василий Сапаев; пер. с марийск. Л.В.Урушевой и В.Б.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1973. – 152 с.
308788
  Клетников Е. Во потрага по целината : есеи и критика / Е. Клетников. – Скопjе : Култура, 1990. – 335 с.
308789
  Крюкова М.С. Во славном городе Киеве / М.С. Крюкова. – с.
308790
  Анушкин А.И. Во славном месте Виленском : очерки из истории книгопечатания / Анушкин А.И. – Москва : Искусство, 1962. – 172 с. : ил. – Библиогр.: с. 169-171
308791
  Иенсен В. Во славу Божию : историческая повесть В. Иензена / пер. с нем. Ю. Менжинской // Под знаменем "Башмака" : Крестьянская война в Германии : историческая повесть из XVI века : с рис. худож. К. Фридберга / Ал. Алтаев. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1906. – Ч. 1. – 89 с.
308792
   Во славу великой Родины. – Ленинград, 1946
308793
  Яремчук А. Во славу Гната Хоткевича // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
308794
  Четвериков Б.Д. Во славу жизни : Роман / Б.Д. Четвериков. – Москва : Воениздат, 1971. – 479с.
308795
   Во славу мира. – Петрозаводск, 1952. – 100с.
308796
  Преображенский А.А. Во славу Отечества / А.А. Преображенский. – М., 1989. – 62с.
308797
  Раш К. Во славу Отечества / К. Раш. – Москва, 1990. – 136с.
308798
  Шовунов К.П. Во славу Отечества / К.П. Шовунов. – Элиста, 1990. – 60с.
308799
  Золотарев В.А. Во славу Отечества Российского / В.А. Золотарев. – Москва, 1984. – 335с.
308800
  Раш К.Б. Во славу Отечества: офицер в обществе: долг, честь, подвижничество / К.Б. Раш. – М., 1990. – 134с.
308801
   Во славу Родины. – Ленинград : Художественная литература, 1940. – 180 с.
308802
   Во славу Родины (1941-1945). – М., 1961. – 342с.
308803
  Заболотских Б.В. Во славу российского флага / Б.В. Заболотских. – Москва, 1990. – 277с.
308804
   Во славу спорта : стихи / [составитель Н. Аверина ; худож. Е. Нестеров]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1985. – 92 с. : ил. ; 9х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
308805
  Кутузов Е.В. Во сне и наяву, или Игра в бирюльки / Е.В. Кутузов. – Л., 1991. – 495с.
308806
  Казаков Ю.П. Во сне ты горько плакал / Ю.П. Казаков. – М : Современник, 1977. – 368 с.
308807
  Казаков Ю.П. Во сне ты горько плакал / Ю.П. Казаков. – Москва : Правда, 1987. – 48 с.
308808
  Рацин К. Во спомените на современиците / К. Рацин. – Скопjе : Култура, 1972. – 214 с.
308809
  Барский Л.М. Во Флоренах : [повесть] / Л.М. Барский ; авториз. перевод с молдавского Р. Рубиной, Я. Штернберга ; Рис. Е. Мерега. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1955. – 230 с.
308810
  Финк В.Г. Во Франции / В.Г. Финк. – М, 1942. – 39с.
308811
  Караваева А.А. Во Франции / А.А. Караваева. – Л., 1946. – 191с.
308812
  Мохова И. Во Франции принят закон о запрете на "сокрытие лица" мусульманками // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 163-173. – ISSN 1998-1813
308813
   Во французской стороне : Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 105-107 : Іл.
308814
   Во французской стороне : Спецпредмет. Обучение // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 105-107 : Іл.
308815
  Будзивула Ирина Во Фюджи - за здоровьем! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 60-61 : фото. – ISSN 1998-8044
308816
  Уолтерс Пэт Во фьордах Аляски. Дайвер во льдах / Уолтерс Пэт, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 102-103 : фото
308817
  Григоренко А.К. Во храм душі : поезії / Анатолій Григоренко ; [упоряд. Л. Власова]. – Київ : Пульсари, 2004. – 168 с. : фотоіл. – ISBN 966-7671-75-5
308818
  Соколовский В.Г. Во цвете самых пылких лет. Мурашов. Двойной узел / В.Г. Соколовский. – Пермь : Пермское кн.изд., 1987. – 307 с.
308819
  Ветров А. [Мейер] Во чтго сегодня верит Германия? / А. Ветров. – Петроград : Изд. "Корабль", 1916. – 37 с.
308820
  Ахшарумов Н Во что бы ни стало : роман // Сочинения Н. Ахшарумова / Н Ахшарумов. – Санкт-Петербург : Изд. М.К. Ремезовой, 1895. – [Т. 2. 5-10] : Граждане леса : сказка : в 2 ч. – 157, 139 с. – (Библиотека Севера)
308821
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – М., 1961. – 320с.
308822
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – М., 1967. – 320с.
308823
  Перфильева А.В. Во что бы то ни стало / А.В. Перфильева. – 3-е. – М., 1987. – 317с.
308824
  Ключников Ю. Во что верил Шукшин // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 4, кн. 4, июль - август. – С. 75-96. – ISSN 0203-5847
308825
   Во что обходится капитализм. – Москва, 1976. – 295 с.
308826
   Во что обходится ненадежность?, 1959. – 13с.
308827
  Власьевич Ю.Е. Во что обходятся народам империалистические войны / Ю.Е. Власьевич. – Москва : Военное издательство, 1971. – 175 с.
308828
  Берри Г.Дж. Во что они верят : пер. с англ. / Г.Дж. Берри. – Москва : Духовное возрождение, 1994. – 390 с. – ISBN 5-7259-0005-7
308829
  Беляева Е.В. Во что превратились табу ? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.58-65. – ISSN 0236-2007
308830
  Дюкло Ж. Во что я верю / Ж. Дюкло. – Москва : Прогресс, 1980. – 270 с.
308831
  Мориак Ф. Во что я верю : роман / Ф. Мориак. – Bruxelles : Жизнь с богом, 1981. – 110 с.
308832
  Базен Э. Во что я верю : эссе / Эрве Базен ; пер. с фр. Ю. Жукова, Р. Измайловой ; предисл. Т.В. Балашовой. – Москва : Известия, 1984. – 126 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература")
308833
  Франко І.Я. Воa constrictor : [Повість] / І. Франко ; З передмовою ["Іван Франко. 1856-1916"] М. Плевако. – Київ : Держ. Вид-во ; 2-а Рад. Друк., 1920. – XXVIII, 187 с. : порт. – Передмова ["Іван Франко. 1856-1916"] М. Плевако та бібліогр.: Твори Франкові; Про Франка / [Уклад.] М.П. [М.А. Плевако] , вилучені С. I-XXVIII. – (Універсальна бібліотека ; № 11)
308834
   Воблий Костянтин Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 28-31. – ISBN 966-02-0537-6
308835
   Воблий Костянтин Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 23-24
308836
  Левінець Р.П. Воблий Костянтин Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 171. – ISBN 96966-8060-04-0
308837
  Гаврилюк Л. Воблий Костянтин Григорович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 119-122. – ISBN 966-02-3529-1
308838
   Воблий Костянтин Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 64. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
308839
  Гриценко І.С. Воблий Костянтин Григорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 206. – ISBN 978-966-06-0557-2
308840
   Воблий Костянтин Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 36-37 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
308841
   Воблий Костянтин Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 37-38. – ISBN 978-966-439-961-3
308842
  Лисоченко І.Д. Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) - економіст, статистик, економ-географ // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 81-85. – ISBN 966-02-2569-5
308843
   Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 22-24. – ISBN 966-95774-3-5
308844
   Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 77-78. – ISBN 978-966-439-754-1
308845
   Воблий Костянтин Григорович (1876-1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 86. – ISBN 978-966-933-054-3
308846
  Sakowicz Anna Вобраз роднага ў лірычнай прозе Юркі Геніюша // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 4 (45). – C. 283-298. – ISSN 1640-7806
308847
  Барсток М.Н. Вобраз станоучага героя у творчасці Якуба Коласа / М.Н. Барсток. – Мінск : Вид.-ва АН БССР, 1951. – 224 с.
308848
  Каваленка М. Вобраз У.І.Леніна у беларускай мастацкай літаратуры. / М. Каваленка. – Мінськ, 1969. – 22с.
308849
   Вовеки живые. – Л., 1987. – 174с.
308850
  Іскорко-Гнатенко Вовк-Карачевський В.Н. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 62. – ISBN 978-617-7442-69-0
308851
  Цзян Жун Вовк-тотем = Wolf totem : роман / Цзян Жун ; [пер. з кит. Н.А. Кірносової ; худож.-оформлювач В.М. Карасик]. – Харків : Фоліо, 2016. – 730, [3] с. : іл. – Сер. заснована у 2010 р. - Пер. вид. : Wolf totem / Jiang Rong. – (Карта світу. Китай). – ISBN 978-966-03-7541-3
308852
  Неділько Оксана Вовк : оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 78-103. – ISSN 0130-1608
308853
  Іскорко-Гнатенко Вовк (Волков) Ф.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 61-62. – ISBN 978-617-7442-69-0
308854
  Шудря Є. Вовк (Волков) Федір (Хведір) Кіндратович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 8-12. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
308855
   Вовк (Волков) Федір Кіндратович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 168. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
308856
  Ваховська Н. Вовк в овечій шкурі, або Не-гендерність письма Б. Вандербеке // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 151-152. – ISSN 0320 - 8370
308857
  Астаф"єв О.Г. Вовк Віра ( справж - Селянська Віра Остапівна - письменниця, перекладачка і літературознавець) / О.Г. Астаф"єв, І.М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 675-676. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
308858
  Бучацький Л.П. Вовк Надія Іллівна (- мікробіолог, іхтіопатолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 678. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
308859
  Іскорко-Гнатенко Вовк П.С. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 61. – ISBN 978-617-7442-69-0
308860
  Багмут А.Й. Вовк Поліна Самаріївна (- мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 679. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
308861
   Вовк Поліна Самаріївна (1930-2011) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 86-87. – ISBN 978-966-933-054-3
308862
  Лондон Д. Вовк Рудько / Д. Лондон. – Х.-К, 1929. – 31с.
308863
  Корнєєв О.П. Вовк та його знищння / О.П. Корнєєв. – К.-Х., 1950. – 104с.
308864
   Вовк Тетяна Андріївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 82. – ISBN 978-966-2726-03-9
308865
  Васідлов Ю. Вовк у Карпатах / Ю. Васідлов, С. Новак, Р. Мислаєк. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. – 72с. – ISBN 966-7515-17-6
308866
  Лозко Г. Вовк Федір (Хведір) Кіндратович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 59-61. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
308867
  Дука М.В. Вовк Федір Кіндратович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 172. – ISBN 96966-8060-04-0
308868
  Наулко В.І. Вовк Федір Кіндратович (- етнограф, антрополог, археолог, педагог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 680-681. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
308869
  Дубогриз Є. Вовк, Нацбанк і капуста // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 51 (683), 18-24.12.2020. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Які завдання постають перед НБУ в 2021 році та чи здатний він їх здолати.
308870
  Шманкевич А.П. Вовка - зеленая фуражка / А.П. Шманкевич. – М, 1970. – 144с.
308871
  Свиридов Г.И. Вовка - сын командира, или Необыкновенные приключения в тылу врага. / Г.И. Свиридов. – М., 1966. – 160с.
308872
  Корженко С. Вовка я годував бульбою і шкварками // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 13 (116). – С. 48-50


  15 історій від письменника Володимира Лиса
308873
  Хоронжий А. Вовканич Степан Йосипович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 61-64. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Вовканич Степан Йосипович (1936) - доктор економічних наук (1992), професор (1998). Член («член-кореспондент») ГО Української Академії інформатики. Провідний науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, заслужений діяч науки і ...
308874
  Роллан Р. Вовки : революційна драма / Ромен Роллян ; За дозволом автоpа з фpанцузького пеpеклала Ганна Чикаленко. – Кмїв ; Ляйпціг : Укp. Hакладня. Дpук. К.Г. Редеpа, 1923. – 85, [3] с. – (Загальна бібліотека ; № 188)
308875
  Нищук М. Вовки // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 70-92. – ISSN 0868-4790
308876
  Стельмах Богдан Вовки любові : Драматична поема // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 12. – С.24-66. – ISSN 0868-4790
308877
  Опільський Юліян Вовкулака : оповідання з Х віку / Юліян Опільський. – Львів : Накладом Укр. книгарні і антикварні ; [Друк. Ставропіг. ін-та], 1922. – 120 с.
308878
  Нинциев К.Х. Вовлечение в общественное производства и закрепление в нем молодежи как фактор воспроизводства рабочей силы : Автореф... канд.наук: / Нинциев К. Х.; Лен. финанс. экон. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
308879
  Адейшвили Л.Н. Вовлечение в производство несовершеннолетних и охрана их труда по советскому законодательству : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Адейшвили Л.Н.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 18л.
308880
  Швец Д.В. Вовлечение в разработку законсервированных геологических запасов железной руды под существующими транспортными коммуникациями действующих глубоких карьеров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 98-105 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
308881
  Горбань Владимир Иванович Вовлечение коммунистической партией мелкой буржуази города в мирное хозяйственое, социалистическое строительство 1921-1925 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Горбань Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 216л. – Бібліогр.:л.184-216
308882
  Горбань В.И. Вовлечение коммунитической партией мелкой буржуазии городов в мирное хозяйственное, социалистичксое строительство 1921-1925 гг. (Опыт компартии Украины) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Горбань В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
308883
  Степин А.П. Вовлечение мелкой городской буржуазии в социалистическое строительство. : Автореф... канд.филос.наук: / Степин А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 16л.
308884
  Гогалева Л.К. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность / Л.К. Гогалева. – К, 1991. – 94с.
308885
   Вовлечение подростков в пьянство и иное антиобщественное поведение - опасное преступление. – Иркутск, 1972. – 28с.
308886
  Пелипас В.Е. Вовлечение семьи в профилактику злоупотребления психоактивными веществами / В.Е. Пелипас, Л.Н. Рыбакова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 51-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
308887
  Климкина О.И. Вовлечь обучающихся в живой, непринужденный разговор / О.И. Климкина, Н.С. Николаева // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 6. – С. 14-16
308888
  Боб"як Д. Вовняна "ліжникова" тканина в практиці художників, модельєрів і народних майстрів: вплив композиції на формотворення вбрання // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 412-417. – ISSN 1028-5091
308889
   Вовочка [Електронний ресурс] : продолжительность 95 мин. – Москва : RUSCICO, 2001. – 1DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск.-Субтитр. версии: русск., англ., фран.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Любимые комедии")


  Эта легкая, искрометная, полная доброго юмора история будет и нтересна и детям и взрослым. Наш Вовочка - не герой анекдотов, а реальный 10-летний мальчишка, непосредственный и неугомонный, выдумщик и озорник... Дополнительные материалы : интервью с ...
308890
  Свирский М.С. Вовпросы квантовой теории обменного взаимодействия и сверхпроводимости : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Свирский М. С.; Объед. уч. сов. при Ин-те физ. металл. АН СССР,. – Свердловск, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
308891
  Зиновьев Н.Н. Вовремя / Н.Н. Зиновьев. – Москва, 1976. – 95с.
308892
  Биков В В. Вовча зграя / В В. Биков. – Київ : Дніпро, 1975. – 247 с.
308893
  Пашковський Е.В. Вовча зоря : роман / Е.В. Пашковський. – Київ : Молодь, 1991. – 215с. – (Перша книжка прозаїка)
308894
  Яворівський Володимир Вовча ферма / Яворівський Володимир. – Київ : Криниця, 2000. – 295с. – 8утЯвор Шифр дубл. – (Нова проза). – ISBN 966-7575-07-1
308895
  Решодько П.Ф. Вовчанський район. / П.Ф. Решодько, М.А. Щукін. – К., 1967. – 396-410с.
308896
   Вовче лыхо [Вовче лихо] : оповидання / П[еpеказав] З. Р[осійськ]-ои [Б.Д. Гpінченко]. – Київ : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського. Дpук. б[ывшая] Фед[оpова], аp[енд]. Л. Блехманом, 1890. – 16 с. – Авт. та скоpочення "П[еpеказав] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Гpінченко. - К., 1988. - Hа обкл.: Дpук. ген[еpала] Бpуна, аp[енд]. Л.И. Блехманом. - Вид. укр. мов. у транслітерації симв.рос. мови старої орфографії
308897
  Кротевич Є.М. Вовченя / Є.М. Кротевич. – Харків, 1928. – 64 с.
308898
  Олесь О. Вовченя : Вірші: Для дошк. віку / О. Олесь. – Київ : Веселка, 1991. – 30с. – ISBN 5-301-00770-Х
308899
   Вовчий мед. – К., 1979. – 167с.
308900
  Васильченко Є. Вовчий розгул : Сатиричний розріз сьогодення / Є. Васильченко. – Суми : Козацький вал, 1998. – 72с. – ISBN 966-589-037-9
308901
  Замлинский В. Вовчий шпиль (- або Вовча гора) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 167. – ISBN 978-966-8567-14-8
308902
   Вовчик-Блакитна Майя Василівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 26. – ISBN 966-8352-11-4
308903
   Вовчик Андрій Филимонович (1918-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 78. – ISBN 978-966-439-754-1
308904
   Вовчик Андрій Филимонович (1918-2002) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 87. – ISBN 978-966-933-054-3
308905
  Ананьєв О.М. Вовчиха : драма на 3 д., 8 карт. з прологом за мотивами однойм. оповідання О. Клбилянської. [Режисерські поради Євгенії Золотової] / Ананьєв О.М. – Київ : Мистецтво, 1966. – 100 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності ; № 2)
308906
  Гончар Л. Вовчиці вирію / Леся Гончар ; малюнки Руслана Найди. – Київ : Нова Січ, 2009. – 159, [1] с., включ. обкл. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – (Пам"ятниці Предків). – ISBN 978-966-2157-13-0
308907
  Станев Е. Вовчі ночі / Е. Станев. – Львів, 1986. – 255 с.
308908
  Фучеджієв Д. Вовчі сни / Д. Фучеджієв. – К, 1964. – 143с.
308909
  Залата Л.Д. Вовчі ягоди : роман / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 264 с.
308910
  Залата Л.Д. Вовчі ягоди : роман / Л.Д. Залата. – Київ, 1989. – 453 с.
308911
  Кондратюк В.Г. Вовчі ягоди пахучі в умовах первинної культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати досліджень біолого-екологічних особливостей вовчих ягід пахучих (Daphne cneorum L.) в умовах первинної культури. Зроблено висновок про можливість культивування цих реліктових рослин для практичних потреб.
308912
  Чопик Р. Вовчок // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-14. – ISSN 0236-1477
308913
   Вовчок Марко "Інститутка" : Біографія письменниці. Характеристика творчості. Посіб. для 9 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7534-98-7
308914
  Хромченко В.Г. Вогнева підготовка : навчальний посібник [для вищих навчальних закладів] / В.Г. Хромченко, М.Г. Івануц, А.О. Яфонкін ; [за заг. ред. Хромченка В.Г.]. – Київ : Кондор, 2009. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335. – ISBN 978-966-351-268-6
308915
   Вогнева підготовка : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / [М.М. Ляпа та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 283 с. : іл., табл. – Бібліогр. : 281-282. – ISBN 978-966-657-344-8
308916
  Мельник І. Вогнева підготовка студентів спеціальності "Правоохоронна діяльність" з використанням елементів методики бойового хортингу / І. Мельник, В. Канюка, В. Богайчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 135-141. – ISSN 2524-0129
308917
  Стахневич В.Л. Вогнева підготовка. Підготовка стрілецької зброї і протитанкового гранатомета до стрільби та прийоми і правила стрільби із них : навч. посібник (з метод. рекомендаціями) / В.Л. Стахневич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. – Київ : Ліра-К, 2015. – 192, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192. – ISBN 978-966-96938-9-1
308918
  Шерстюк В. Вогневидобування за козацької доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 118-121. – ISBN 966-7865-75-4
308919
   Вогневий поріг. – К., 1970. – 310с.
308920
  Сингаївський М.Ф. Вогневиця : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1971. – 103 с.
308921
  Стоєцький Валентин Вогнегасник - надійний помічник при гасінні пожеж (Інтерв"ю з директором Київського спецпідприємства "Пожтехніка" ДПТ України Віктором Давиденко) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 17-19 : фото
308922
  Треніна А.С. Вогнегасник для авто // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 24-25
308923
  Григор"єв Володимир Вогнегасник у кожен дім! / Григор"єв Володимир, Жилко Сергій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 17
308924
  Сухомлинський В.О. Вогнегривий коник : Казки. Притчі. Оповідання / Василь Сухомлинський ; упоряд. і передмова Ольги Сухомлинської. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вікар, 2008. – 200 с. : іл. – (Скарби української літератури). – ISBN 978-966-7131-91-3
308925
  Воронов Ю.П. Вогнедишні дракони. Чи можливі були вони? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 35-40. – ISSN 2518-7104
308926
  Петров В. Вогнезрубна система хліборобства й хліборобський культ вогню / В. Петров. – Київ : ВУАН, 1932. – 60 с.
308927
  Зуб І.В. Вогнем гартоване слово / І.В. Зуб. – Київ : Знання, 1988. – 46 с.
308928
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : Роман / Генрік Сенкевич; Переклад В.Бойка. – Харків : Фоліо, 2006. – 638с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-03-3415-X
308929
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : Роман / Генрік Сенкевич; Переклад В.Бойка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад В. Бойка. – Харків : Фоліо, 2006. – 638с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3415-X
308930
  Сухолотюк Ігор Вогнем і мечем : Розвідка боєм / Сухолотюк Ігор, Пузанов Вадим, Мохнатко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-75 : Фото
308931
  Сенкевич Г. Вогнем і мечем : роман / Генрік Сенкевич ; пер. Віктора Бойко ; [передм. і слов. іст. постатей Р.П.Радишевського]. – Харків : Фоліо, 2008. – 635, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4045-9
308932
  Салига Т.Ю. Вогнем пречистим / Тарас Салига. – Львів : Світ, 2004. – 181, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-603-357-7
308933
  Білогуб І.М. Вогнем Прометея. Атеістичні ідеї в творах українських письменників-демократів / І.М. Білогуб. – Луганськ : Облвидав, 1960. – 100 с.
308934
  Коломієць П.П. Вогнене око : повість / П.П. Коломієць. – Київ, 1976. – 119 с.
308935
  Колесников П.В. Вогнений ураган. / П.В. Колесников. – К., 1965. – 247с.
308936
  Владимиров М.І. Вогненна зона / М.І. Владимиров. – Київ : Політвидав України, 1982. – 100 с.
308937
  Сингаївський М.Ф. Вогненна трава : вірші та поеми / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1986. – 335 с.
308938
  Ковальчук Л.З. Вогненна траєкторія : повість / Л.З. Ковальчук. – Київ, 1984. – 127 с.
308939
  Маленький І.М. Вогненна, вітряна і зливна... / Ігор Маленький. – Київ : МАУП, 2006. – 144с. : іл. – ISBN 966-608-668-9
308940
  Лук"яненко О. Вогненне дерево / О. Лук"яненко. – Київ, 1981. – 136с.
308941
  Лук"яненко О. Вогненне дерево / О. Лук"яненко. – Київ, 1988. – 436с.
308942
  Ульяненко О.С. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко. – Київ : Український письменник, 1999. – 229, [3] с. : портр. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-044-7
308943
  Ульяненко О. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [2] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-966-03-6434-9
308944
  Ульяненко О. Вогненне око : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 312, [2] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-617-7013-26-5
308945
  Кузьміна Л.М. Вогненне серце / Л.М. Кузьміна. – К, 1987. – 162с.
308946
   Вогненне слово боротьби. – Львів, 1982. – 220с.
308947
   Вогненне слово Кобзаря. – Київ, 1984. – 248с.
308948
  Сафронов Ю.П. Вогненний водоспад / Ю.П. Сафронов. – Київ, 1971. – 150с.
308949
  Вертій О. Вогненний декалог української літератури від Тараса Салиги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 30 листопада (№ 24). – С. 14-15
308950
  Вертій О. Вогненний декалог української літератури від Тараса Салиги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 14 грудня (№ 25). – С. 14
308951
  Куштенко І.Ф. Вогненний мис / І.Ф. Куштенко. – К., 1985. – 182с.
308952
  Сидоренко Віктор Вогненний рай Гаваїв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 114-121 : фото
308953
  Орленко С.Г. Вогненний Цикл : збірка віршів (укр., рос., англ. мовами) / Світлана Орленко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 200 с. – ISBN 978-966-2994-33-9
308954
   Вогненні барви. – Київ : Молодь, 1978. – 202 с.
308955
   Вогненні вітри. – Київ, 1983. – 248с.
308956
  Мироненко П Г. Дубовик Вогненні долі. / П Г. Дубовик Мироненко. – Дніпропетровськ, 1976. – 136с.
308957
   Вогненні дороги. – Київ, 1984. – 393с.
308958
  Дмитрук А. Вогненні змії з космосу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 33-39. – ISSN 2518-7104
308959
  Іваничук Роман Вогненні стовпи : Романний триптих / Іваничук Роман. – Львів : Літопис, 2002. – 432с. – ISBN 966-7007-61-7
308960
  Іваничук Р.І. Вогненні стовпи : тетралогія / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2009. – 512 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4557-7
308961
  Іваничук Р.І. Вогненні стовпи : тетралогія / Роман Іваничук ; [худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 505, [5] с. – Серія засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4557-7
308962
  Іваничук Р. Вогненні стовпи : тетралогія / Ромн Іваничук. – Харків : Фоліо, 2015. – 505, [4] с. – Зміст: Кн. 1: Передлуння: прелюд ; Кн. 2: Рев оленів нарозвидні: легенда ; Кн. 3: Вогненні стовпи: притча ; Кн. 4: Космацький гердан: реквієм. - Сер. засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-7279-5
308963
  Бакуменко Д.О. Вогнепад : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 71 с.
308964
  Цвіркун А.А. Вогнепальна зброя // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 105-111. – ISBN 978-617-7363-14-8
308965
  Шемета Ю. Вогнепальна зброя та ножі в училищах і гімназіях Київського навчального округу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 80-84. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
308966
   Вогнепальні поранення м"яких тканин склепіння черепа : навч. посібник / [А.О. Данчин та ін. ; за ред. А.В. Верби, О.Г. Данчина] ; Військ.-мед. департамент М-ва оборони України [та ін.]. – Київ : Лазурит-Поліграф, 2017. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 116. – ISBN 978-966-1543-55-2
308967
  Рахім І. Вогнероб / І. Рахім. – Київ, 1961. – 56 с.
308968
  Бердник О.П. Вогнесміх : роман-феєрія / О.П. Бердник ; худож. В.С. Соловйов. – Київ, 1988. – 541 с.
308969
  Половко А.П. Вогнестійкість енергоефективних стінових огороджуючих конструкцій житлових та громадських будівель : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Половко А.П. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи; Львів. держ. ун-т безпеки і життєдіяльності. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
308970
  Субота А.В. Вогнестійкість несучих сталевих конструкцій машинних залів атомних електростанцій за умов аварійного горіння водню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Субота Андрій Вікторович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
308971
  Омельченко В.І. Вогнетворці / В.І. Омельченко. – Київ, 1972. – 55 с.
308972
   Вогнетривка промисловість України до сорокових роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Х., 1958. – 51с.
308973
  Пітак Ярослав Миколайович Вогнетривкі та жаростійкі неформовані матеріали на основі композицій системи RO-R2O3-RO2-P2O5 : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.11 / Пітак Я.М.; Національний технічний університет " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 62 назви
308974
  Нагорный А.О. Вогнетривкі цементи на основі композицій системи СаО-АL2O3-SiO2-P2O5. : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.11 / Нагорный А.О.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
308975
  Станіц Б. Вогнеходці // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.26-28


  Свято."Ті, що ходять по вогні" у Болгарії.
308976
   Вогни. – К., 1990. – 203с.
308977
  Шморгун Є.І. Вогник-цвіт / Є.І. Шморгун. – Львів, 1989. – 238с.
308978
  Кучер В.С. Вогник : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1969. – 91с.
308979
   Вогник. – К., 1986. – 191с.
308980
  Вовк П. Вогник : збірка віршів (2004-2006) / Поліна Вовк. – Київ : Київський університет, 2006. – 20 с. – ISBN 966-594-858-X
308981
  Чайка К. Вогник : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 113
308982
  Антонов С.П. Вогник вдалині : повість / С.П. Антонов. – Київ, 1970. – С. 131-223
308983
  Серпілін Л.С. Вогник на узліссі : повість / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1967. – 254 с.
308984
  Сергієнко І. Вогник у вікні : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 8-13. – ISSN 0131-2561
308985
  Тартаковський Б.С. Вогник у Карпатах / Б.С. Тартаковський. – Київ : Молодь, 1956. – 103 с.
308986
  Мікульонок І.О. Вогник у руці! / І.О. Мікульонок, Ревуцька Любов, Ревуцька Людмила // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 14-21


  Історія взаємовідносин людини і вогню.
308987
  Капустинська Н. Вогник, що зцілює, Або місія Світлани Касьяненко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Дитяча письменниця, поет-пісняр, автор та виконавець Світлана Касьяненко створила 130 різножанрових пісенних творів.
308988
  Гетьман В.П. Вогник. / В.П. Гетьман. – К., 1967. – 218,5с.
308989
  Тимчук В. Вогнити! Вижити! Перемогти! / Володимир Тимчук ; за літ. ред. Ярини-Марії Тягнибок. – Львів : Астролябія, 2016. – 159, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-664-071-4


  В пр. №1708978 напис: Дарунок з нагоди 25-ліття Збройних Сил України! У день відзначення цієї книги - лауреата премії ім. Богдана Хмельницького. З вірою в Україну. Перемагаймо! Підпис. Київ, 5.12.2016
308990
  Тимчук В. Вогнити! Вижити! Перемогти! / Володимир Тимчук. – Вид. 7-ме (скороч. версія). – Львів : Астролябія, 2017. – 39, [1] с. : іл. – Премія Богдана Хмельницького за краще висвітлення військ. тематики у творах літ. та мистецтва (2016). – ISBN 978-617-664-071-4
308991
  Лисенко І.М. Вогнища української культури : енциклопедичний словник / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2014. – 198, [2] с. – ISBN 978-617-581-217-4


  Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - від автора. Підпис, м. Київ, 25. 07. 2014
308992
  Бичко В В. Вогнище / В.В. Бичко. – Київ : Дитвидав, 1959. – 316 с. : іл.
308993
  Федін К.О. Вогнище / К.О. Федін. – Київ
1. – 1963. – 405с.
308994
  Бичко В.В. Вогнище : вибр. твори : [для серед. шкільного віку] / В.В. Бичко ; вступ. ст. Б. Чайковський. "Поет піонерської романтики" с. 5-23. Портрет та мал. худож. Зінаїди Волковинської. – Київ : Веселка, 1969. – 236 с., 5 л. іл. : іл. – (Шкільна бібліотека)
308995
  Павличко Д.В. Вогнище : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1979. – 74 с.
308996
  Рябий М.О. Вогнище / М.О. Рябий. – Одеса : Маяк, 1981. – 272с.
308997
   Вогнище землетрусу: моделювання, визначення параметрів і використання / Д.В. Малицький, О.О. Муйла, А.Ю. Павлова, О.Д. Грицай, Ю.П. Коваль, О.О. Обідіна // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 66-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1684-2189
308998
  Ірванець О.В. Вогнище на дощі / О.В. Ірванець. – Львів, 1987. – 117с.
308999
  Рильський М.Т. Вогні / М.Т. Рильський. – Київ : Молодь, 1961. – 191 с.
309000
  Шкаровська І.І. Вогні в яру / І.І. Шкаровська. – Київ : Веселка, 1977. – 123 с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,