Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
306001
  Никоненко О. "Гемодіаліз можуть отримати вп"ятеро менше пацієнтів, ніж його потребують" / бесіду вела О. Скрипник // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 12


  "Запропоновану урядом медичну реформу критикують з усіх боків. І водночас чекають її з величезним нетерпінням. Особливо пацієнти, які отримують спеціалізовану медичну допомогу, без якої вони ніяк не можуть обійтися. Міністерство охорони здоров"я ...
306002
  Василенко Михайло "Ген над Дніпром..." : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 42-44. – ISSN 0130-1608
306003
  Цифра Юлія "Гендер у політиці: проблемна реальність?" / підгот. Ю. Цифра // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-42


  Демократизація й гуманізація суспільства на сучасному етапі розвитку людства передбачає створення рівних можливостей для самореалізації особистості незалежно від її походження, національності, віку та статі. Основи цих принципів закладено 1948 року, ...
306004
  Цифра Юлія "Гендер у політиці: проблемна реальність?" / підгот. Ю. Цифра // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-42


  Демократизація й гуманізація суспільства на сучасному етапі розвитку людства передбачає створення рівних можливостей для самореалізації особистості незалежно від її походження, національності, віку та статі. Основи цих принципів закладено 1948 року, ...
306005
   "Гендерна освіта - ресурс розвитку паритетної демократії" : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук Укр. ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН Укр. [та ін.] ; [ред. наук. кол. : В.П. Кравець, Т.В. Говорун, О.М. Кікінежді]. – Тернопіль, 2011. – 796 с. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 966-8540-00-X
306006
   "Гендерна політика в комітетах Верховної Ради України: практика і перспективи" : за матеріалами круглого столу 18 січня 2007 року. – Київ : Заповіт, 2007. – 70 с. : іл., табл. – На тит. арк. : Програма сприяння Парламенту України ун-ту Індіани. – ISBN 966-7272-79-1
306007
  Дороніна Т.О. "Гендерний конфлікт": загальнонауковий та педагогічний аспекти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 248-253


  У сучасній педагогіці відбувається процес термінологічного розширення понятійного апарату за рахунок уведення до освітнього дискурсу понять із суміжних гуманітарних дисциплін. Пожвавлення гендерної теми у науково-педагогічній періодиці породжує ...
306008
  Сидоренко Н.М. "Гендерний монолог" української "урядової" преси / Н.М. Сидоренко, Н.Ф. Остапенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 61-65
306009
  Сухомлин М.І. "Гендерний погляд - 2" : посібник для журналістів-практиків / Сухомлин М.І. – Харків : Наклейко, 2010. – 198 с. : іл. – Бібліогр.: с. 197. – ISBN 978-966-1511-21-6
306010
  Ткачук М. "Гендерний сюжет" другого жмутка в модерністському дискурсі збірки "Зів"яле листя" Івана Франка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 288-294. – ISBN 966-8110-14-5
306011
   Гель-проникающая хроматография. – Черноголовка, 1974. – 158с.
306012
  Детерман Г. Гель-хроматография. Гель-фильтрация. Гель-проникающая хроматография. Млекулярные сита / Г. Детерман; Хохлов А.С. – М, 1970. – 252с.
306013
  Давыдов О.Н. Гельминты / О.Н. Давыдов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 135 с.
306014
  Рыжиков К.М. Гельминты амфибий фауны СССР / К.М. Рыжиков, В.П. Шарпило, Н.Н. Шевченко; АН СССР; Лаборатория гельминтологии; АН УССР; Ин-т зоологии; Отв. ред.: Б.Н. Мазурмович. – Москва : Наука, 1980. – 279с.
306015
   Гельминты в пресноводных биоценозах. – Москва : Наука, 1982. – 234 с.
306016
  Смогоржевская Л.А. Гельминты водоплавающих и болотных птиц фауны Украины / Л.А. Смогоржевская. – Киев, 1976. – 416с.
306017
  Будкин Р.Д. Гельминты врановых птиц Советского Союза и биологические особенности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Будкин Р. Д.; Всес. ин-т гельминтологии. – М., 1976. – 24л.
306018
  Будкин Р.Д. Гельминты врановых птиц Советского Союза и некоторые биологические особеннсоти нематоды Syngamus trachea (Montagu, 1811) Chaupin 1925 : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Будкин Р. Д.; Всес. акад. с.х. наук им. Ленина, Всес. инзт гельминтологии. – М., 1977. – 33л. – Бібліогр.:с.24-25
306019
  Шарпило Л.Д. Гельминты грызунов фауны Украинской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Шарпило Л.Д.; АН УССР.Ин-т зоологии. – К, 1973. – 32л.
306020
  Шайкенов Б. Гельминты грызунов юга и востока Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Шайкенов Б.; Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1969. – 24л.
306021
  Чибиченко Н.Т. Гельминты диких водных птиц Северной Киргизии и опыт их эколого-фаунистического анализа. : Автореф... канд. биол.наук: / Чибиченко Н.Т.; АН КазахССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и Ин-та эксперим. биологии. – Фрунзе, 1967. – 20л.
306022
  Максимова А.П. Гельминты диких гусеобразных (Anseriformes) Казахстарна : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова А. П.; АН Каз. ССР, Объед уч. сво. ин-тов зоол. и эксперим. биол. – Алма-Ата, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
306023
   Гельминты диких копытных Восточной Европы. – Москва : Наука, 1988. – 208 с. – ISBN 5-02-004685-X
306024
  Меркушева И.В. Гельминты домашних и диких животных Белоруссии : Каталог / И.В. Меркушева, А.Ф. Бобкова; Под ред. К.М. Рыжикова. – Минск : Наука и Техника, 1981. – 120 с.
306025
  Савватеева И.А. Гельминты домашних куриных птиц Грузии (фауна, экология, биология) : Автореф... канд. биол.наук: / Савватеева И. А.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1967. – 30с.
306026
  Черткова А.П. и Петров А.М. Гельминты домашних куриных птиц и вызываемые ими заболевания / А.П. и Петров А.М. Черткова. – М.
2. – 1961. – 340с.
306027
  Белокобыленко В.Т. Гельминты домашних птиц Юго-Восточного и Восточного Казахстана : Автореф... кандидата биол.наук: / Белокобыленко В.Т.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
306028
  Данзан Г. Гельминты домашних, охотничье-промысловых и некоторых других диких птиц Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: / Данзан Г.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М., 1964. – 24л.
306029
   Гельминты животных в экосистемах Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 224 с.
306030
   Гельминты животных и растений Киргизии. – Фрунзе, 1968. – 179с.
306031
   Гельминты животных и растений Узбекистана. – Ташкент, 1968. – 179с.
306032
   Гельминты животных и растений Южного Урала. – Челябинск, 1975. – 76с.
306033
   Гельминты животных Тихого океана. – М, 1968. – 152с.
306034
  Пупков П.М. Гельминты и вопросы эпизоотологии гельминтов домашних и диких животных Центрального Кавказа. : Автореф... канд. биол.наук: / Пупков П.М.; Горский с.-х. ин-т. – Орджоникидзе, 1966. – 27л.
306035
   Гельминты и вызываемые ими заболевания : Сборник научных трудов. – Владивосток, 1987. – 128с.
306036
  Егизбаева Х.И. Гельминты и гельминтозы домашних водоплавающих птиц Целинного края. : Автореф... Канд.биол.наук: / Егизбаева Х.И.; Ан КазССР. – Алма-Ата, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
306037
  Двойнос Г.М. Гельминты и гельминтозы лошадей продуцентов иммунных сывороток. (Материалы к фауне, систематике и биологии стронгилят лошадей) : Автореф... канд. биол.наук: / Двойнос Г.М.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 26л.
306038
  Погребняк Л.П. Гельминты и гельминтозы свиней Правобережья УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Погребняк Л.П.; АН УССР. Ин-т зоологии, отдел паразитологии. – К., 1952. – 16л.
306039
   Гельминты и их промежуточные хозяева : Межвузовский сборник научных трудов. – Горький, 1985. – 103с.
306040
  Карамеддин О.С. Гельминты крупного рогатого скоа Восточного Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Карамеддин О. С.; АН Каз.ССР, Объед. уч. сов. Ин-то зоол. и эксперим. биол. – Алма-Ата, 1966. – 24с.
306041
  Гаджиева Асмая Меджид кызы Гельминты кур в промышленных пицеводческих хозяйствах Апшерона и особенности биолоигии Railletina (R.) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Гаджиева Асмая Меджид кызы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 27л.
306042
  Губайдулин Н.А. Гельминты мелкого рогатого скота Восточного Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 107 / Губайдулин Н.А.; АН Каз.ССР. объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 26л.
306043
  Мацаберидзе Г.В. Гельминты микромаммалий Восточной Грузии. (Фауна, экология, зоогеография) : Автореф... канд. биол.наук: / Мацаберидзе Г.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
306044
  Ковальчук Е.С. Гельминты млекопитающих в Тюменском Прииртышье и их экологический анализ : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Ковальчук Е.С.; М-во с-х.СССР. – М, 1974. – 22л.
306045
   Гельминты насекомых. – М., 1980. – 160с.
306046
  Прядко Э.И. Гельминты оленей. (Систематика, основные черты формирования и зоогеогр. анализ гельминтофауны, некоторые вопросы проф. гельминтозов, элафостронгилезы оленей). : Автореф... доктор биол.наук: 00.20 / Прядко Э.И.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1972. – 47л. – Бібліогр.:с.42-46
306047
  Скрябина Е.С. Гельминты осетровых рыб / Е.С. Скрябина. – М., 1974. – 168с.
306048
  Бешевли Л.Е. Гельминты печени крупного и мелкого рогатого скота в южных районах Украины и задачи борьбы с ними : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бешевли Л.Е. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 17 с.
306049
  Кабилов Т.К. Гельминты позвоночных животных Узбекистана, развивающиеся с участием насекомых / Т.К. Кабилов. – Ташкент : Фан, 1983. – 130 с. : табл., рис.
306050
  Ваидова С.М. Гельминты птиц Азербайджана / С.М. Ваидова. – Баку, 1978. – 238с.
306051
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе
кн.1. – 1981. – 327с.
306052
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе
Кн. 2. – 1984. – 210с.
306053
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе : Дониш
Кн. 3 : Нематоды. – 1990. – 260 с.
306054
  Сединкин А.Н. Гельминты рыб и вызываемые ими заболевания в водоемах Южного Урала : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сединкин А.Н. ; Всесою. акад.с-х. наук. – Москва, 1966. – 16 с.
306055
  Цимбалюк Е.М. Гельминты рыб литорали Охотского моря : Автореф... канд. биол.наук: 107 / Цимбалюк Е. М.; Дальневост.ГУ. – Владивосток, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
306056
  Датканбаева Д. Гельминты рыбоядных птиц Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Датканбаева Д.; АН КазССР, Объед. уч. сов. ин-тов зоол. и эксперимент.биологии. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
306057
   Гельминты сельскохозяйственных и охотничье-промысловых животных. – Москва : Наука, 1984. – 206 с.
306058
  Поздняков С.Е. Гельминты скумбриеобразных рыб Мирового океана. / С.Е. Поздняков. – Владивосток, 1990. – 184с.
306059
  Тазиева З.Х. Гельминты хищных млекопитающих (Canidae Mustelidae) Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Тазиева З.Х.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
306060
   Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : к 85-летию академика Константина Ивановича Скрябина. – Москва : Ихд-во АН СССР, 1963. – 524 с. : портр.
306061
   Гельминты человека, животных и растений и меры борьбы с ними. – Москва : Наука, 1968. – 430 с.
306062
   Гельминты человека, животных и растений Туркмении : справочник. – Ашхабад : Ылым, 1977. – 147 с.
306063
  Світін Р. Гельмінтофауна масових видів безхвостих амфібій (Amphibia: Anura) на території нпп "Кармелюкове поділля" / Р. Світін, П. Кілочицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-45. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  На території НПП "Кармелюкове поділля" проаналізована гельмінтофауна 28-и особин 4-х видів амфібій. Визначено 6 видів гельмінтів, що належать до трьох систематичних груп: Nematoda (3 види), Trematoda (2 види), Acanthocephala (1 вид). На территории НПП ...
306064
  Левицька О. Гельсинкський процес та його відлуння в Україні // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 86-89
306065
   Гельфанд Іосиф // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 270. – ISBN 978-617-573-038-6
306066
  Бурвикова В.И. Гемагглютинирующие свойства энтеровирусов человека : Автореф... канд. мед.наук: / Бурвикова В. И.; Киевск. ин-т усовер. врачей. – К., 1967. – 16л.
306067
   Гемато-энцефалический барьер.. – М.-Л., 1935. – 544с.
306068
  Кассиль Г.Н. Гемато-энцефалический барьер. Анатомия, физиология. Методы исследования. Клиника. / Г.Н. Кассиль. – М., 1963. – 408с.
306069
  Расулов Азим Хабибович Гематогенез и половые циклы туркестанского усача (Barbus capito conocepholus Kessleri) Кайрак-Кумского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Расулов Азим Хабибович; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии животных. – М., 1974. – 26л.
306070
  Данилова Е.И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа / Е.И. Данилова. – К, 1971. – 124с.
306071
  Хейхоу Д Ф.Г. Гематологическая цистохимия / Д Ф.Г. Хейхоу, Д. Кваглино. – М, 1983. – 320с.
306072
  Гуменюк Г.Д. Гематологические исследования свиней раннего объема : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 551 / Гуменюк Г.Д. ; Укр.с.-х.академия. – Киев, 1969. – 19 с.
306073
  Гуле В. Гематологический атлас / В. Гуле. – Братислава, 1963. – 184 с.
306074
  Абрамов М.Г. Гематологический атлас / М.Г. Абрамов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Медицина, 1985. – 344с.
306075
  Бєлінська І.В. Гематологічні ефекти антипухлинних і антианемічних сполук похідного малеіміду та гетерополіядерних комплексів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Бєлінська Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 325, [5] арк. – Додатки: [5] арк. – Бібліогр.: арк. 268-325
306076
  Бєлінська І.В. Гематологічні ефекти антипухлинних і антианемічних сполук похідного малеіміду та гетерополіядерних комплексів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Бєлінська Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
306077
   Гематологічні показники щурів за дії нелетальних доз рентгенівського опромінення на фоні препарату ерсол / Г.І. Мардар, Г.Г. Савчук, А.В. Давиденко, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено динаміку розвитку порушень гематологічних показників у щурів за умов одноразового рентгенівського опромінення у дозах 0,25; 0,5 і 1 Гр. Установлено дозозалежні дегенеративні зміни ядер лейкоцитів, тромбоцитопенію та відносний моноцитоз ...
306078
  Ротенберг Е.П. Гембрант Гарменс ван Рейн / Е.П. Ротенберг. – Москва, 1956. – 47с.
306079
  Туганаев Гемерофиты Вятско-Камского междуречья. / Туганаев, А.Н. Пузырев. – Свердловск, 1988. – 128с.
306080
  Сахаутдинова С.М. Гемицеллюлозы различных органов растений кукурузы : Автореф... канд. биол.наук: / Сахаутдинова С. М.; Башк.ГУ. – Уфа, 1966. – 16л.
306081
  Глазычев В.Л. Гемма Коперника / В.Л. Глазычев. – М, 1989. – 414с.
306082
  Рид П. Геммологический словарь : (драгоценные и ювелирные камни, их синтетические аналоги и имитации) / П. Рид; Под ред. А.Г. Булаха. – Ленинград : Недра, 1986. – 286с.
306083
  Баранов П.Н. Геммология : Диагностика. Дизайн. Обработка. Оценка самоцветов: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / П.Н. Баранов. – Дніпропетровськ : Метал, 2002. – 208с. – ISBN 966-96207-0-8
306084
  Семенов В.Т. Геммы-образы / В.Т. Семенов. – К., 1990. – 48с.
306085
  Неверов О.Я. Геммы античного мира / О.Я. Неверов. – М., 1983. – 144с.
306086
  Захаров А.А. Геммы и античные перстни Гос. исторического музея / А.А. Захаров. – 146с.
306087
  Майзус З.К. Гемогенный газовый катализ бромистым водородом в реакции окисления пропана : Автореф... канд .хим.наук: / Майзус З. К.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – Москва, 1953. – 16 с.
306088
  Дубасова Н.В. Гемоглобин и белковый спектр плазмы крови леща Куршского залива : Автореф... канд. биол.наук: / Дубасова Н.В.; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1970. – 22л.
306089
  Блюменфельд Л.А. Гемоглобин и обратимое присоединение кислорода / Л.А. Блюменфельд. – М, 1957. – 139с.
306090
  Коржуев П.А. Гемоглобин. / П.А. Коржуев. – М., 1964. – 288с.
306091
  Алякринская И.О. Гемоглобины и гемоцианины беспозвоночных / И.О. Алякринская. – Москва, 1979. – 156с.
306092
  Иржак Л.И. Гемоглобины и их свойства / Л.И. Иржак. – М, 1975. – 240с.
306093
  Глазова Т.Н. Гемоглобины крови и мышц ныряющих млекопитающих и птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Глазова Т.Н.; Ин-т эволюц.морфологии и экологии животных. – Москва, 1969. – 20 с.
306094
  Паталах І.І. Гемоглобін-дефіцитний стан і рівень пероксидації еритроцитів / І.І. Паталах, І.М. Сендецька, О.П. Байдал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-74. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано порівняльний аналіз відомих методів оцінки стану еритроцитів (вміст гемоглобіну крові, морфологія еритроцитів, стійкість еритроцитарних мембран, інтенсивність ПОЛ) щодо їхніх діагностичних можливостей. Визначено доцільність застосування ...
306095
  Дворецкий Д.П. Гемодинамика в легких / Д.П. Дворецкий, ткаченко. – М., 1987. – 288с.
306096
  Суворов В.В. Гемодинамика в условиях кранио-церебральной гипотермии. : Автореф... канд. биол.наук: / Суворов В.В.; Ивановский гос.м ед. ин-т. – Иваново, 1962. – 24л.
306097
  Логинов С.И. Гемодинамика и сократительная способность миокрада в условиях пролонгированной краино-церебральной гипотермии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Логинов С.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1979. – 21л.
306098
  Цырульников В.А. Гемодинамические механизмы компенсац. нарушений транспорта кислорода при редукции легочной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.16 / Цырульников В. А.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1981. – 47л.
306099
  Лисецкий В.А. Гемодинамические сдвиги в раннем послеоперационном периоде у больных аортальным стенозом и митральной недостаточностью, оперированных с применением искусственного кровообращения : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Лисецкий В.А.; Винниц. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – Винница, 1968. – 21л.
306100
   Гемодинамічні предиктори перинатальних ускладнень у вагітних із гестаційним діабетом (за даними ультразвукових досліджень) / І.С. Лук’янова, Г.Ф. Медведенко, О.Д. Жадан, Т.В. Авраменко, О.В. Головченко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 29-33. – ISSN 2413-550Х
306101
  Цибенко В.О. Гемодинамічні та респіраторні ефекти в печінці при подразненні її симпатичних нервів / В.О. Цибенко, П.І. Янчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У гострих дослідах на наркотизованих собаках вивчали вплив подразнення ситмпатичних нервів на кровообіг і дихання печінки. Порівняння отриманих реакцій з тими, що виникають при подразненні гіпоталамуса, виявило істотні відмінності, які на думку авторів ...
306102
  Вдовина Г.Ф. Гемокоагулирующие и фибринолитические свойства тканей матки в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Вдовина Г.Ф. ; ТГУ. – Тарту, 1979. – 21 с.
306103
  Выговская Я.И. Гемокоагуляционные аспекты внутрисосудистого гемолиза. (Клинико-экспериментальное исследование) : Автореф... д-ра мед.наук: 14.765 / Выговская Я.И.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1971. – 37л.
306104
  Батурин В.В. Гемолимфа сибирского шелкопряда, ее структура и защитные функции : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Батурин В.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ирутск, 1970. – 24л.
306105
  Лидеман Р.Р. Гемолитическая активность сыворотки крови и резистентность эритроцитов больных шизофренией : Автореф... канд. биол.наук: / Лидеман Р.Р.; АМН СССР. – М., 1966. – 16л.
306106
  Єжель І. Гемолітична активність сапонінів Rhododendron luteum Sweet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню гемолітичної активності сапонінів Rhododendron luteum Sweet. Результати експерименту обґрунтовують перспективи застосування рододендрона жовтого у промисловості. Статья посвящена исследованию гемолитической активности ...
306107
  Ладжун Ю.І. Гемолого-економічна оцінка каменебарвної сировини камерних пегматитів Волині для фасетного огранення : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Ладжун Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 164 л. – Бібліогр.: л. 151-164
306108
  Ладжун Ю.І. Гемолого-економічна оцінка каменебарвної сировини камерних пегматитів Волині для фасетного огранення : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Ладжун Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
306109
  Леоненко Игорь Николаевич Гемомикроциркуляторное русло стенки прямой кишки человека в пренатальном онтогенезе : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02 / Леоненко Игорь Николаевич; Минздрав. УССР. Киевск. мед. ин-т. – К., 1979. – 20л.
306110
  Тордия М.В. Гемомикроциркуляторное руслов почки человека в пренатальном периоде морфогенеза. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02 / Тордия М.В.; МЗ УССР, Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1990. – 16л.
306111
  Волжская А.М. Гемопоэтические свойства желудочного сока и сыворотки при некоторых поражениях желудка : Автореф... кандидата мед.наук: / Волжская А.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1965. – 20л.
306112
  Лукьянова Г.О. Геморой / Г.О. Лукьянова. – К, 1975. – 36с.
306113
   Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Среднем Поволжье. – Казань
2. – 1989. – 121с.
306114
  Ривкин В.Л. Геморрой / В.Л. Ривкин, Л.Л. Капуллер. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1984. – 176с.
306115
  Николаев В.Г. Гемосорбция на активированных углях / В.Г. Николаев, В.В. Стрелко. – К, 1979. – 288с.
306116
  Валькюнас Г. Гемоспоридии птиц / Г. Валькюнас; Институт экологии,Литва. – Вильнюс, 1997. – 608с. : ил. – (Acta Zoologica Lituanica.Parasitologia.Ornitologia.Entomologia., ISSN 1392-1657 ; Vol.3-5). – ISBN 9986-443-08-3
306117
  Могилевский Б.Л. Гемфри Деви / Б.Л. Могилевский. – Москва, 1937. – 168с.
306118
  Ильин Е. Ген латает сеть. Ученые подбираются к лечению тяжелейшего недуга // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 7


  Уже лет 30 профессор Петр Слонимский, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, изучает наследственные заболевания. Вначале достаточно простые, например разные формы анемии, затем более сложные, связанные с повреждением нервной ...
306119
  Гуляев Александр Ген легкомыслия / Гуляев Александр, Сидоров Кирилл // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 52-59 : фото
306120
  Соловьев С. Гена // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 11. – С.135-147.


  Актор Генадій Шпаліков
306121
   Генадий Райшев. Хантыйские легенды. – Свердловск, 1991. – 188с.
306122
  Гуляєв Р.О. Генадій Михайлович Нікольський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 167-170. – ISBN 966-594-644-7
306123
  Халваши Ф. Генацвале. Стихи / Ф. Халваши. – М, 1972. – 32с.
306124
  Лапан Т.Д. Генгеза соціологічних поглядів Михайла Грушевського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 53-59. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
306125
  Роллан Р. Гендель / Р. Роллан. – Москва : Музгиз, 1934. – 80 с.
306126
  Каринцев Н.А. Гендель : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – Москва, 1937. – 76с.
306127
  Каринцев М. Гендель : картини з життя / М. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1970. – 76 с.
306128
  Роллан Р. Гендель / Р. Роллан. – Москва : Музыка, 1984. – 256 с.
306129
  Пристли Д.Б. Гендель и ганстеры : Рассказы / Д.Б. Пристли. – М., 1983. – 47с.
306130
  Мищенко А.В. Гендер : проблема бинарных оппозиций у Платона // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.133-139. – ISSN 1728-3671
306131
   Гендер без прикрас : через гендерную политику к диктатуре гомосексуализма : [аналит. обзор для депутатов, госслуж., препод., юристов, специалистов, интересующихся вопросами гендерной политики] / [Всеукраинское родительское движение]. – Киев : [б. и.], 2010. – 56, [1] с. : ил. – Приложения: с. 51-56
306132
  Сінькевич О.Б. Гендер в ідентифікаційних практиках масової культури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 16-22. – ISSN 2077-1800
306133
  Черняхівська В.В. Гендер в організації державного управління демократичних суспільств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 91-94. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Описано деякі підходи до розуміння гендеру в організації державного управління демократичних суспільств. У дослідженні проаналізовано різноманітні підходи до рівності статей. Поглиблено розуміння гендерної справедливості. Стверджується взаємозалежність ...
306134
  Черняхівська В.В. Гендер в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 123-125
306135
   Гендер для медій : підруч. з гендер. теорії для журналістики та ін. соціогуманіт. спец. / [співавторки: Марія Маєрчик та ін.] ; за ред. Марії Маєрчик [та ін.] ; [Ін-т народознавства Нац. акад. наук України та ін.]. – Київ : Критика, 2013. – 216, [4] с. : іл., табл. – Покажч. : с. 211-214. – Бібліогр. : с. 205-209. – ISBN 978-966-8978-63-0


  "Гендер для медій" є новим сучасним підручником з гендерної теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві ...
306136
  Большакова А.Ю. Гендер и архетип : "Первозданная Женщина" в современном мире // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.167-176. – ISSN 0869-0499
306137
  Кон И.С. Гендер и маскулинность, сыновья и отцы // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2012. – Т. 15, № 1 (58). – С. 48-64. – ISSN 1029-8053
306138
  Волков А.В. Гендер и наука (социально-когнитивные аспекты) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 2073-9702
306139
  Брайсон В. Гендер и политика времени : феминистская теория и современные дискуссии / Валери Брайсон. – Киев : Центр учеб. лит., 2011. – 247, [1] с. : Библиогр.: с. 223-247. – (Время в зеркале науки). – ISBN 978-611-01-0250-6
306140
  Ященко В. Гендер і "держава загального доброботу" в країнах Західної Європи // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 128-140.
306141
  Скоблик Наталія Гендер і влада (на прикладі мукачівських міськради, райради та райдержадміністрації) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  На Всесвітньому саміті ООН у вересні 2000 року, де було ухвалено Пакт Розвитку Тисячоліття (підписаний і Президентом України), серед восьми цілей, окреслених до 2015 року, третьою за важливістю названо досягнення гендерної рівності [1]. У подібному ...
306142
  Скоблик Наталія Гендер і влада (на прикладі мукачівських міськради, райради та райдержадміністрації) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  На Всесвітньому саміті ООН у вересні 2000 року, де було ухвалено Пакт Розвитку Тисячоліття (підписаний і Президентом України), серед восьми цілей, окреслених до 2015 року, третьою за важливістю названо досягнення гендерної рівності [1]. У подібному ...
306143
   Гендер і гендерна історія: бібліографія / [уклад. Орлова Т.В.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 87, [1] с.
306144
  Мезенцева Н.І. Гендер і географія в Україні : монографія / Наталія Мезенцева, Ольга Кривець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ. від. Укр. геогр. т-ва. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 193, [1] с. : табл., іл., мапи. – Бібліогр.: с. 138-150. – ISBN 978-966-521-347-5
306145
  Вознюк Є.В. Гендер і демократичні транзити // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 238-244
306146
   Гендер і державна політика = Gender and public policy : Навчальний посібник. – Київ : Основи, 2004. – 394с. – ISBN 966-500-119-1
306147
   Гендер і культура : Збірник статей. – Київ : Факт, 2001. – 224с. – ISBN 966-7274-90-Х
306148
  Собецька Н.В. Гендер і мова в сучасному лінгвістичному світі // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 28-36
306149
  Дашковська О. Гендер і право: логіко-понятійний аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С. 16-22
306150
   Гендер і сексуальність = Gender and sexuality : хрестоматія / за ред. В. Гайденко ; [пер. з англ. В. Гайденко]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 139, [1] с. : іл., табл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-467-2
306151
  Федченко Є. Гендер і сексуальність у релігійних практиках Давнього Риму // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 32-38. – ISSN 1998-4634
306152
  Січкар В. Гендер і спорт: теоретичні основи, експериментальні дослідження // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 172-177. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Аналізуються гендерні особливості спортивної діяльності жінок та чоловіків.
306153
  Говорун Т. Гендер на полі гібридної війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 12


  "Гендерна педагогіка вже давно стала сферою життєдіяльності, на яку випущено й націлено багато гострих стріл, навіть релігійних. Чому саме на неї? Тому що гендер як комплексний індикатор демократичного розвитку країни пронизує всі сфери життєдіяльності ...
306154
  Борисенко Н.Д. Гендер персонажів сучасної британської драми як соціально-статусна характеристика // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 51-56


  Дискурсивно-комунікативний підхід, що використовується в дослідженні, має на меті виявити, як гендер нівелює інші статусні характеристики співрозмовників.
306155
  Чухим Н. Гендер та гендерні дослідження в XX ст. // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 22-29
306156
  Ювченко А.І. Ґендер та глобалізація: нові напрямки дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 91-94. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі релігії і церкви в житті української діаспори. Базуючись на закордонному досвіді вивчення діаспорних українців та їх релігійності, автор пропонує переглянути пануючу в суспільній та науковій думці позицію щодо ...
306157
  Сацук О.О. Гендер та політика в історії політичної думки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 113-115
306158
  Шевченко Н.В. Гендер у дзеркалі історії та перспективи розвитку гендерних студій в Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.30-39. – ISSN 0130-5247
306159
  Кікінежді О. Гендер у освітній парадигмі вищої школи: досвід та перспективи // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 99-104. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті аналізується досвід функціонування Гендерного центру НАПН України та Тернопільського національного педагогічного університету. Окреслені перспективи інтегрування гендеру у вищу школу, шляхи формування гендерної чутливості у майбутніх педагогів.
306160
  Кравець В. Гендер у педагогічній парадигмі вузівської системи: виклики та відповіді // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 113-118. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті проаналізовані шляхи формування гендерної чутливості у майбутніх педагогів через розробку та впровадження у навчальний процес вищої школи спецкурсів "Гендерна педагогіка" та "Історія гендерної педагогіки", показані перспективи діяльності ...
306161
  Землякова Т.А. Гендер як явище в медіадискурсі: історія питання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 89-93


  У статті хронологічно систематизовано коло наукових розвідок вітчизняних та закордонних науковців у галузі гендерології, фемінології та досліджень процесів гендеризації засобів масової інформації. Виокремлено нові методологічні підходи теоретиків у ...
306162
  Чернишова С. Гендер, імперіалізм і ... острів"янки у світі Сомерсета Моема // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – №7/8 (991/992). – С. 223-229. – ISSN 0320-8370
306163
  Суковатая В. Гендер, раса и сексуальность в культурной геополитике: антропология другого // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 161-164. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
306164
  Кузьменчук А. Гендер: політико-правовий аналіз // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 133-136.
306165
   Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 11-13 грудня 2003 р.). – Київ : Фоліант, 2003. – 300с. – ISBN 966-8474-03-1
306166
  Медведська Л. Гендерна "революція" 1725 р. на російському імператорському престолі: історіографічний аспект // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 135-137
306167
  Андрухович А.А. Гендерна (а)симетрія інтернет-дискурсу спецслужб Німеччини / Андрухович А.А. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 25-32


  У статті досліджено організацію інтернет-дискурсу сектора безпеки Німеччини з позицій гендерної (а)симетрії, гендерну складову політкоректності розглянуто як прагматичний принцип сучасної комунікації в секторі безпеки. В статье рассматривается ...
306168
  Бурейчак Т. Ґендерна (не-)рівність на ринку праці в АР Крим: індикатори, оцінки та інтерпретації / Т. Бурейчак, Т. Марценюк, Д. Хуткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-53. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Визначено структурні передумови і стан гендерної нерівності на ринку праці України. Розкрито фактичні прояви горизонтальної і вертикальної сегрегації жінок. Показано, що крім об"єктивних передумов, гендерна нерівність відтворюється стереотипами, ...
306169
  Лисенко О. Гендерна асиметрія в юридичній термінології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 202-207. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
306170
  Сировець А.Ю. Гендерна асиметрія та ії відтворення в художньому перекладі (на прикладі оповідання Хуліо Кортасара "Дальня") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – C. 401-415


  Стаття присвячена дослідженню гендерної асиметрії як одного з найактуальніших аспектів художнього перекладу. Дослідження сутності гендерних особливостей людського мовлення, особливості форм, яких набуває жіноча та чоловіча мови, та специфіки передачі ...
306171
  Мимченко Н. Гендерна вербалізація кольорів при зображенні факторів природи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 164-169. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
306172
  Галустян Ю.М. Гендерна взаємодія в сучасному поліетнічному суспільстві // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.49-53. – ISSN 1681-116Х
306173
  Батаєва К. Гендерна візуальність сучасної реклами // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 136-153. – ISSN 1563-3713
306174
  Кривсць О.О. Гендерна географія як напрям зарубіжних досліджень // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 154-156
306175
  Бондар Л. Гендерна гра у п"єсах "Любов у центрі міста" та "Весільний злодій" Я.Верещака // "Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним" : Наталія Кобринська та літературний процес кінця XIX - XX століття : зб. наук. праць / Г.А. Александрова, М.М. Барабаш, О.А. Бартко, О.М. Бикова, Л.О. та ін. Бондар. – Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2015. – С. 337-348. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 22). – ISBN 978-966-02-7833-2


  У статті за допомогою текстуального й текстологічного аналізу досліджено становлення концепту "трансгендерний автор" у п"єсах Я.Верещака "Любов у центрі міста" та "Весільний злодій",що функціонує у площині гіпертеатралізації та текстової видовищності.
306176
  Ткалич М.Г. Гендерна дискримінація в сучасних українських організаціях: результати емпіричного дослідження // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – С. 117-121. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 41). – ISSN 2072-4772
306177
  Марценюк Т.О. Гендерна дискримінація на ринку праці в Україні (на прикладі сексуальних домагань) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 83 : Соціологічні науки
306178
  Марценюк Т. Гендерна дискримінація на ринку праці в Україні: соціологічний аналіз // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-19.
306179
  Кодацька Н.О. Гендерна диференціація в соціально-трудових відносинах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 112-115. – ISSN 2077-1800
306180
  Букрєєва І. Гендерна диференціація етнічної ідентичності та національної дистанції у полікультурному середовищі / І. Букрєєва, А. Орлов // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 25-30. – ISBN 978-966-8428-52-4
306181
  Дашковська О. Гендерна експертиза законодавства: методологічні аспекти // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 219-225.
306182
  Євсюкова М. Гендерна експертиза кримінального та кримінально-виконавчого законодавства України // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 56-62
306183
  Жирська Г. Гендерна експертиза шкільних підручників з біології // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 82-88. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Статтю присвячено гендерній експертизі змісту шкільних підручників з природничих наук. Увага приділяється гендерній асиметрії та тенденційності у презентації навчального матеріалу, який оформлено у вигляді текстів та фотографій. Це призводить до ...
306184
  Дубенко О.Ю. Гендерна ідентифікація ключових концептів поетичної картини світу в англо-американській та українській традициях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 474-486


  У статті розглянуто ті особливості гендерної актуалізації ключових для поетичного світобачення концептів, які утвердилися в англо-американській та українській поетичних традиціях завдяки як граматичним, так й історико-культурним чинникам.
306185
  Абрамова І. Гендерна ідентифікація персонажів художньої прози І.Нечуя-Левицького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 3-6. – ISBN 966-8110-14-5
306186
  Гіголаєва-Юрченко Гендерна ідентифікація у виконавській інтерпретації російської та української вокальної лірики XIX - початку XX століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Гіголаєва-Юрченко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
306187
  Фалько Н. Гендерна ідентифікація як чинник гармонізації соціальних відносин та життєвого простору особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 101-102. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються психологічні механізми гендерної ідентифікації. Аналізуються підходи до подолання гендерних стереотипів. Досліджується вплив гендерної ідентифікації на гармонізацію соціальних відносин. В статье рассматриваются психологические ...
306188
  Ланчевська А. Гендерна ідентичність в контексті сучасного українського образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 131-133. – ISBN 978-966-439-147-1
306189
  Кікінежді О.М. Гендерна ідентичність в онтогенезі особистості : монографія / Оксана Кікінежді. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 399, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 333-399. – Бібліогр.: с. 304-332. – ISBN 978-966-10-2886-8
306190
  Бондаревська І.О. Гендерна ідентичність жінок-менеджерів / Бондаревська І.О. ; за наук. ред. Калашник Н.Г. – Дніпропетровськ : Інновація, 2011. – 223, [1] с. : іл., табл. – Анот., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 191-220. – ISBN 978-966-8676-56-7
306191
  Суковата Вікторія Гендерна ідентичність і конструювання пам"яті кризових моментів історії : жіночі стратегії виживання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.67-95. – ISSN 1563-3713
306192
  Черненко Ганна Гендерна інверсія в сучасному українському постколоніальному романі (Сергій Жадан "Депеш мод" та Ірена Карпа "Фройд би плакав") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №12 (576). – С. 75-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
306193
  Демська-Будзуляк Гендерна інтерпретація жіночих та чоловічих образів в українській літературі кінця ХІХ початку ХХ ст. (новелістика, драматургія) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 10-17. – ISSN 0236-1477
306194
  Смольницька О. Гендерна інтерпретація у збірці Віри Вовк Карнавал: міфологічний аспект // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
306195
  Петій Н. Гендерна категоризація чоловічих персонажів в англомовному мультиплікаційному дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 161-166. – ISBN 978-617-7132-63-8
306196
  Чуйкова О.В. Гендерна когнітивність: відмінності в аспекті нейробіології, генетики, розумових поттернів і соціальної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 23-28. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
306197
  Кутовий О.В. Гендерна кодетермінація сучасній корпоративно-правовій практиці // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 488-490. – ISBN 978-617-7069-02-6
306198
  Блага Гендерна компонента дотримання органами внутрішніх справ України прав людини / Блага, Б // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 126-128. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
306199
  Шевченко Н.П. Гендерна концептосфера дитячої книжки: від традиції до сучасності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 65-70. – Бібліогр.: Літ.: с.69-70; 12 п.


  У статті аналізується гендерна концептосфера на матеріалі традиційних і сучасних видань для дітей з метою порівняння статево-рольових стереотипів, які трапляються у цих творах.
306200
  Чорнодон М.І. Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок і чоловіків в Україні : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Чорнодон Мирослава Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 212 арк. – Додатки: арк. 198-212. – Бібліогр.: арк. 178-197
306201
  Чорнодон М.І. Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок і чоловіків в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Чорнодон Мирослава Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
306202
  Сизова О.Ф. Гендерна культура оригіналу у перекладі: на матеріалі англомовних перекладів поезії Ліни Костенко і Павла Тичини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 147-152
306203
  Пархоменко Т.С. Гендерна культура українців : до постановки питання // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 65-66
306204
   Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика : колект. монографія / Космеда Т.А. [та ін. ; за наук. ред. Т.А. Космеди] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків ; Дрогобич : КОЛО, 2014. – 470, [2] с. – Покажч.: с. 435-468. - Анотація англ. – Бібліогр.: с. 391-434 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-642-161-0


  У прим. № 1690341 напис: У дарунок бібліотеці Національного університету імені Тараса Шевченка від колективу авторів. 24 жовтня 2014 р.
306205
  Данилевська О. Гендерна лінгвістика й мовна освіта школярів: (чому дітям варто знати про гендерні упередження та стереотипи, закріплені в мові). // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (79). – С. 16-23.
306206
  Коломієць С.С. Гендерна маркованість гіперболи та літоти (на прикладах комунікативних тактик персонажей серії романів "Гаррі Поттер") / С.С. Коломієць, Н.В. Кравчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 45-49. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2307-1591
306207
  Воробей Ю. Гендерна маркованість нікнеймів як прояв самопрезентації особистості у віртуальному просторі / Юлія Воробей // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 67-74. – ISSN 0320-3077
306208
  Андрійченко Ю.В. Гендерна маркованість одиниць мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 3-9


  сучасній лінгвістиці інтенсивно розвивається нова дослідницька парадигма, яка спирається на принцип антропоцентризму у вивченні мовних явищ. Важливе значення при дослідженні людини у мові отримують індивідуальні характеристики мовної особистості, до ...
306209
  Борисенко Н.Д. Гендерна маркованість персонажного дускурсу сучасної британської драми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 79-83


  Статтю присвячено аналізу персонажного дискурсу сучасної британської драми як такого, що відображує гендерні стереотипи британської лінгвокультурної спільноти. Аналізується лінгвокультурна специфіка гендерних стереотипів. Розглядаються особливості ...
306210
  Нагачевська О. Гендерна модель "американської мрії" у прозі письменниць США другої половини XX ст. // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 207=215. – ISBN 966-7773-70-1
306211
  Швець Л.М. Гендерна напруга в рекламі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 85-88. – ISSN 2077-1800
306212
  Шестаковський О. Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-53. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Визначено структурні передумови і стан гендерної нерівності на ринку праці України. Розкрито фактичні прояви горизонтальної і вертикальної сегрегації жінок. Показано, що крім об"єктивних передумов, гендерна нерівність відтворюється стереотипами, ...
306213
   Гендерна освіта в Україні: досягнення, прогалини і виклики / Liberal society institute, Henrich Boll stiftung, Warsaw ; [укл.: Наталія Мусієнко, Оксана Кисельова]. – Київ : СПД Лозинська, 2008. – 112 с.
306214
  Калько І.В. Гендерна освіта й виховання студентської молоді як психолого-педагогічна проблема // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 26-30. – ISSN 1817-3764


  У статті здійснено психолого-педагогічний аналіз наукової літератури з проблеми гендерної освіти й виховання студентської молоді, виявлено три основні напрямки, за якими можна її класифікувати. Доведено недостатню вивченість і необхідність проведення ...
306215
  Петришина Л. Гендерна освіта у вищій школі: до проблеми впровадження і викладання // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 163-167. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті розглянуті проблеми введення гендерних знань у навчальний процес у вищій школі.
306216
  Троян В. Гендерна освіта у підготовці наукової молоді (з досвіду роботи ГО "Жінки в науці") / В. Троян, Н. Таран // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 188-191. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті наведені приклади наявності гендерних стереотипів у науці та обгрунтовано важливість гендерної освіти для їх подолання. Висвітлено специфіку шляхів поширення гендерних знань серед науковців, студентської та аспірантської молоді, а також ...
306217
  Краснобаєва О. Гендерна парадигма сучасної української та російської жіночої прози // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 59-66. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
306218
  Кулачек Ольга Іванівна Гендерна паритетність у державному управлінні: становлення та тенденції розвитку в Україні : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Кулачек О.І.; Укр. акад. держ. управління при Презид. України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
306219
   Гендерна педагогіка = Gender pedagogy : хрестоматія : навч. посібник для студ. ВНЗ / за ред. В. Гайденко ; [пер. з англ.: В.А. Гайденко, А.В. Предборська]. – Суми : Університетська книга, 2013. – 313, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-276-7
306220
  Вороніна М.С. Гендерна політика більшовиків на Київщині в першій третині ХХ ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 101-111
306221
  Кормич Л.І. Гендерна політика в аспекті соціальної відповідальності держави і суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 574-579. – ISSN 1563-3349
306222
  Кривець О.О. Гендерна політика в системі національної безпеки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – C. 178-180
306223
  Апатенко О. Гендерна політика в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 13-17 : Табл. – ISSN 1605-2005
306224
  Смольніцька М. Гендерна політика в УРСР: правове закріплення та напрями реалізації (середини 1940-х - перша половина 1960-х років) // Історія України. – Київ, 2013. – жовтень (№ 20). – С. 4-7
306225
  Пєтухова О. Гендерна політика ЄС: виклики для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 151-154
306226
  Солошенко В. Гендерна політика об"єднаної Німеччини: сучасний стан проблем // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 24 (333). – С. 12-15
306227
  Карамушка Л.М. Гендерна політика організації та ії основні індикатори: досвід емпіричного дослідження / Л.М. Карамушка, М.Г. Ткалич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 26-32. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
306228
  Глуха Г.Я. Ґендерна політика та її вплив на економічні процеси держави // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 10-14.
306229
  Орлова О.О. Гендерна політика та механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (77). – C. 71-79. – ISSN 2078-3566
306230
  Зернецька О. Гендерна політика у академічної науки / О. Зернецька, О. Мирончук // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 116-127
306231
  Волобуєва А.М. Гендерна політика у дзеркалі преси (моніторинг газет "День", "Дзеркало тижня", "Столиця", "Хрещатик") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 66-69
306232
  Марцеляк О. Гендерна політика у зарубіжній та вітчизняній виборчій практиці // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 91-95.
306233
  Дашковська О. Гендерна політика у сфері зайнятості населення: досвід США // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 163-168. – ISSN 1993-0909
306234
  Макаренко Є.А. Гендерна політика у сфері зовнішніх зносин: міжнародна практика і українські реалії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 26-32
306235
  Ланчевська А.А. Гендерна політика як один зі способів розв"язання гендерних конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 164-165
306236
  Бега М.І. Гендерна політика: упровадження гендерних підходів в Україні // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 104-106
306237
  Сівкова А.В. Гендерна проблема тика роману В. Підмогильного "Невеличка драма" / А.В. Сівкова, О.В. Гонюк // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 60-65. – ISBN 978-966-551-315-5
306238
  Афанасьєва З. Гендерна проблема у вищій освіті Росії кінця Х1Х-початку ХХ ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 144-150. – ISSN 0869-3595
306239
  Афанасьева З. Гендерна проблема у вищій освіті Росії кінця Х1Х-початку ХХ ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 144-149. – ISSN 0869-3595
306240
  Дячук Л.С. Гендерна проблематика в зарубіжному перекладознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 306-313


  В статті зроблено огляд теорій зарубіжних науковців з гендерної проблематики перекладознавства та здійснено спробу підсумку гендерних підходів до перекладу як міжмовної та міжкультурної діяльності. В статье сделан обзор теорий гендерной проблематики ...
306241
  Дячук Л.С. Гендерна проблематика в перекладознавстві на пострадянському просторі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 93-103


  Статтю присвячено аналізу досліджень гендерної проблематики в перекладознавстві на пострадянському просторі. Передові позиції в цьому питанні займають російські дослідники. Вони, детально аналізуючи варіанти перекладів ряду творів, виділяють не лише ...
306242
  Желіховська Н. Гендерна проблематика в сучасній українській публіцистиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 136-144


  У статті досліджено особливості висвітлення публіцистами проблеми гендерної рівності на сторінках сучасної періодики. В статье исследуются особенности освещения публицистами проблем гендерного равенства на страницах современной периодики. The typical ...
306243
  Насмінчук І.А. Гендерна проблематика роману "Майже ніколи не навпаки" Марії Матіос: до проблеми інтертекстуальних зв"язків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 101-106. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
306244
  Солонець В. Гендерна проблематика у пресі та в інтернет-виданнях: провокації чи псевдообізнаність // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 82-88


  Аналізуються матеріали, надруковані в українських виданнях. Дослідження зумовлене активізацією інтересу суспільства до гендерних проблем. Розглянуті тексти вказують на схильність журналістів до провокування аудитори за допомогою маніпулювання гендерною ...
306245
  Кавун Л. Гендерна проблематика у прозі Івана Дніпровського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 67-75. – (Філологічні науки)
306246
  Мітяй З. Гендерна проблематика у сучасній жіночій прозі // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 138-142. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті розглядаються особливості сучасної жіночої прози, передумови виникнення сучасних гендерних студій, з"ясовано новизну тематики жіночої прози на матеріалі творів Оксани Забужко, Галини Гордасевич,Світлани Йовенко, Тетяни Зарівної, Євгенії ...
306247
  Палагнюк М.М. Гендерна проблематика: виклики сучасності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 73-83. – ISSN 2072-1692


  У статті проводиться аналіз гендерної проблематики, що є визначальною й актуальною для сучасного суспільства. Подається історичний огляд феміністично-філософських концепцій і робиться акцент на необхідності переосмислення ролі жінки в культурі та ...
306248
  Говорун Т.В. Гендерна психологія : Навчальний посібник / Т.В. Говорун. – Київ : Академія, 2004. – 308с. – ISBN 966-580-177-5
306249
  Ткалич М.Г. Гендерна психологія : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.Г. Ткалич. – Київ : Академвидав, 2011. – 248 с. : табл. – Бібліогр.: 241-245. – (Альма-матер, ISSN 978-966-8226-89-2). – ISBN 978-617-572-014-1
306250
  Петріашвілі Г. Гендерна рада в парламенті та закони, які захищають усіх та є основою розвитку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 134-136
306251
  Вілкова О.Ю. Гендерна реальність сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-8. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)


  Розглянуто гендерну реальність сучасного суспільства, причини та наслідків гендерних стереотипів, що притаманні сучасному соціуму.
306252
  Попова Н.М. Гендерна репрезентація мовної особистості в іспаномовному інтерв"ю діячів культури // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 286-295
306253
  Бажан О. Гендерна репрезентація образу жінки в малій прозі М. Вовчка та О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 5-11.
306254
  Біловус Л. Гендерна репрезентація українського мовного простору // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 83-85


  Стаття присвячена репрезентації гендеру в українському мовному просторі. Поддано розуміння гендеру як безперервного процесу продукування суспільством відмінностей у чоловічих і жіночих ролях, ментальних й емоційних характеристиках та умовленнєвій ...
306255
  Скалько І.Р. Гендерна рівність - як основа демократичного суспільства // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 218-220. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
306256
  Корнієнко О.С. Гендерна рівність // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С.458-460
306257
  Веденьєва О.А. Гендерна рівність в контексті розвитку громадянського суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 47-52. – ISSN 2312-1831
306258
  Васильченко О.П. Гендерна рівність в Україні // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 46-53. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
306259
  Макарчук С В. Гендерна рівність в Украні: суспільно-політичні та конституційно-правові аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 34-40. – (Юридична ; Вип. 3)
306260
  Пасічник М. Гендерна рівність у законодавстві про працю // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 3-5
306261
  Дорош О. Гендерна рівність у контексті концепції гідної праці: стан, основні проблеми та шляхи їх вирішення : соціальна політика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 22-25. – Бібліогр.: 10 назв
306262
  Дашковська О. Гендерна рівність у системі демократичних принципів організації суспільства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 134-139. – ISSN 0132-1331
306263
  Руднєва О. Гендерна рівність як принцип законодавства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.103-108. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 0132-1331
306264
  Грабовська Ірина Гендерна рівність як проблема конституціоналізму доби української революції 1917-1921 рр. // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 44-47
306265
  Гаращенко С.В. Гендерна рівність як чинник демократичних перетворень в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 82 : Політичні науки
306266
  Вронська А. Гендерна рівність. Чи є місце жінкам в українській політиці? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-17 березня (№ 9/10). – С. 5. – ISSN 1992-9277
306267
  Рубан О.В. Гендерна рівність: реалії та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 168-171. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить аналіз сучасної ситуації в гендерно-рольовій сфері в українському суспільстві. Показана роль освіти в процесі популяризації гендерно-паритетних відносин і перспективи реалізації ідей гендерної рівності в Україні. The article contains ...
306268
  Марценюк Т. Гендерна рівність: стереотипи і зрушення / спілкувалася Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Тамара Марценюк, кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології Національного університету "Києво-Могилянська академія" про роль освіти для гендерної рівності в Україні.
306269
   Гендерна рівність: сучасні виклики / Н.М. Оніщенко, С.В. Береза, О.Л. Львова, Л.О. Макаренко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 3-11. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
306270
  Дашковська О. Гендерна рівноправність в історичному ракурсі // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.178 - 186
306271
  Єфанова І.В. Гендерна сегрегація на ринку праці України у сфері інформаційних технологій / І.В. Єфанова, Т.О. Марценюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 69-81. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
306272
  Матвієнко І.С. Гендерна ситуація в українській освіті // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 296-298. – ISSN 2076-1554
306273
  Грабовська І. Гендерна складова європейського цивілізаційного вибору сучасного українства // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 190-211. – ISBN 978-966-524-388-5
306274
  Лабур Ольга Гендерна складова трудової політики в Радянській Україні (20 - 30-х роки ХХ ст.): історіографія проблеми // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-68. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается историография гендерного аспекта трудовой политики В Советской Украине в 20 - 30-х гг.
306275
  Плотян С.Г. Гендерна складова юридичної освіти в контексті європейського вибору України // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 100-106. – ISBN 966-8009-46-0
306276
  Бабенко О. Гендерна соціалізація підлітків (на основі аналізу поеми Тараса Григоровича Шевченка "Катерина") // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 17-19
306277
  Галан Ю. Гендерна соціалізація як одна із причин маргіналізації особистості в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-18. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена процесам гендерної соціалізації, здебільшого стереотипізації, соціальному тиску та іншим, які негативно впливають на розвиток особистості і можуть спричинити її маргіналізацію. Тут також описані сучасні гендерні процеси в період ...
306278
  Афанасьева Л. Гендерна специфіка взаємин ромів України та проблеми втілення гендерних освітніх проектів в їхньому середовищі / Л. Афанасьева, І. Грабовська // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 17-25. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Досліджуються особливості гендерних взаємин у ромів України у взаємозв"язку із існуючими в країні освітніми завданнями, зокрема, Наказом МОН "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту".
306279
  Герус В.Ю. Гендерна специфіка креолізованих текстів малої форми / В.Ю. Герус, Л.Л. Макарук // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 140-144
306280
  Шостак О.Г. Гендерна специфіка ментальності сучасних індіанських письменників США // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 449-455
306281
  Бажан О.М. Гендерна специфіка у формуванні прогресивних рис світогляду героїв нового типу у творчості Ганни Барвінок, Марка Вовчка та Андрія Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 20-28


  У статті досліджується чоловіча психологія, яка розкривається за допомогою засобів характеротворення; осмислюється бачення Ганною Барвінок, Марком Вовчком, Андрієм Малишком місця та ролі особистості в суспільстві. Поведінка чоловіка для реципієнта стає ...
306282
  Мафтин Н. Гендерна утопія й "Код самості" в західноукраїнській прозі 30-х рр. ХХ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 76-82. – ISSN 0236-1477
306283
  Шкловский И. Гендерная асимметрия и заключительные модальные частицы в японской разговорной речи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Показано, что заключительные модальные частицы, выражающие тонкие нюансы разговорной речи, традиционно носят гендерный характер. Стандартная гендерная асимметрия предполагает использование мужчинами мужских частиц, а женщинами-женских. Автор ...
306284
  Остапенко А.Б. Гендерная асимметрия профессиональной деятеьности в вузе и ее причины // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С. 38-41. – ISSN 1726-667Х
306285
  Ладыженская С.Ю. Гендерная вариативность гласных в речи британской молодежи // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 77-83. – ISSN 2307-4604
306286
  Николаев Б.В. Гендерная дискриминация в высшем образовании США: правовые средства противодействия // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 45-48. – ISSN 0132-0769
306287
  Ребеко Т.А. Гендерная идентичность и репрезентация тела у женщин // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 1. – С.15-31. – ISSN 0205-9592
306288
  Головнева И.В. Гендерная идентичность: тенденции изменений : монография / И.В. Головнева ; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2006. – 312 с. – Библиогр.: с. 284-309. – ISBN 966-8558-27-8
306289
  Переверзева Д.А. Гендерная компетентность: проблемы и перспективы формирования и измерения // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 552-560. – ISSN 1993-5560


  Статья посвящена изучению потенциала партнерских отношений между мужчинами и женщинами, развиваемого с детского возраста. Автором было рассмотрено понятие гендерной компетентности как предрасположенности, готовности личности (в том числе и как носителя ...
306290
  Маевская А.Ю. Гендерная проблематика в контенте глянцевых журналов : научно-теоретический журнал // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 261-267. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 2). – ISSN 1813-1921
306291
  Клецина И.С. Гендерная проблематика в публикациях журналов "Вопросы психологии" и "Психологический журнал" // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 83-91. – ISSN 0042-8841
306292
  Стебунова Е.И. Гендерная проблематика в философской традиции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С.78-90. – ISSN 0042-8744
306293
  Чекалина А.А. Гендерная психология : учебное пособие / А.А. Чекалина. – Москва : Ось-89, 2006. – 256 с. – ISBN 5-98534-412-6
306294
  Бендас Т. Гендерная психология : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Т.В. Бендас. – СПб. : Питер, 2007. – 432с. – (Учебное пособие). – ISBN 5-94723-369-Х
306295
  Бендас Т.В. Гендерная психология : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений обуч по направлению и спец. психологии / Т.В. Бендас. – Москва;Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 432 с. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-94723-369-8
306296
   Гендерная психология : практикум / под ред. И.С. Клециной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 496 с. – (Практикум). – ISBN 978-5-388-00541-0
306297
  Дадаева Т.М. Гендерная социализация юношей-первокурсников университета / Т.М. Дадаева, А.Ф. Фудин // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 4. – С. 86-96. – ISSN 1561-2465
306298
  Сафьян Ю. Гендерная специфика концепта CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в англійской и украинской лингвокультурах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 180-185. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
306299
  Казнин Л.Н. Гендерная теория в социальном знании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 71-77. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
306300
  Маллаахмади Д.А. Гендерная трансформация мифа в романе Симин Данешвар "Плач по Сиявушу" ("Сувашон") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 179-184


  Статтю присвячено проблемі гендерної трансформації міфу в творчості сучасної іранської письменниці Сімін Данешвар, зокрема в її романі «Плач за Сіявушем» («Сувашон»). У тексті виділяється кілька міфологічних шарів, пов’язаних з архаїчними уявленнями ...
306301
  Гербач Ж.В. Гендерная трансформация современной армии: социальные предпосылки // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 1 (109). – С. 50-55. – ISSN 0321-2017
306302
  Лаврентьева И.В. Гендерная экономика и репродуктивный сектор // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 6/7. – С.16-21. – ISBN 5-88519-245-6
306303
  Остріщенко Ю.В. Гендерне бюджетування на місцевому рівні як інструмент підвищення ефективності використання бюджетних коштів / Ю.В. Остріщенко, Н.М. Корнієнко // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (75). – С. 19-27. – ISSN 1683-1942
306304
  Яценко Л. Гендерне виховання старшокласників на уроках української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.
306305
  Лушпай Л.І. Гендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Лушпай Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
306306
   Гендерне законодавство: порівняльний аналіз та коментарі. – Київ : Заповіт, 2005. – 56с. – На тит. листі напис: Програма сприяння Парламенту України ун-ту Індіани. – ISBN 966-7272-73-7
306307
  Карась Т.О. Гендерне квотування в Україні: громадська думка та досвід застосування / Т.О. Карась, С.М. Оксамитна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 39-47. – ISSN 1996-5931
306308
  Ісаєва Н. Ґендерне літературознавство у Китаї: витоки і становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 44-49. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Стаття досліджує особливості формування ґендерного підходу в китайському літературознавстві ХХ ст. Основна увага приділена проблемі визначення й аналізу жіночої літератури як художнього феномену, а також рецепції західних теорій і методів ...
306309
  Климентова О. Гендерне мислення "пражан" як рецепція творчості Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 85-90
306310
  Колос Л.Є. Гендерне насильство: відпрацювання механізмів протидії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 73-78
306311
  Саруханова К.А. Гендерне насильство: кримінально-правові та віктимологічні аспекти // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 169-171
306312
  Єрмоленко Світлана Гендерне питання в мовному та методичному аспектах // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-43. – Бібліогр. в кінці ст.
306313
  Тищенко О.В. Гендерне питання в трудових відносинах: реалії сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 70-75
306314
  Ігошина Ж.Б. Гендерне питання та процеси глобалізації на Арабському Сході // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 130-137


  Стаття присвячена дослідженню впливу процесів глобалізації, що відбуваються на Близькому Сході, на вирішення гендерного питання в арабських країнах. Особливу увагу в статті приділено висвітленню гендерної нерівності на ринку праці, присутності жінок у ...
306315
  Мозгова Л. Гендерне прочитання балад у школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 18-20. – ISSN 0130-5263
306316
  Савченко С.О. Гендерний аналіз в HR-менеджменті // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 261-265. – ISSN 2222-4459
306317
  Гладченко С.В. Гендерний аналіз в структурах органів влади (на прикладі Тунісу) // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 221-228. – ISSN 2312-6825
306318
  Вихор С. Гендерний аналіз освітніх документів для середьої школи // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 35-39. – ISBN 978-966-8428-52-4


  В статті зрорблено спробу сформулювати критерії аналізу освітніх документів та програм для середньої школи. Показано взаємозв"язок рівнів гендерних відносин і гендерних характерисьтик з навчально-виховним процесом школи.Викладено теоретичні підходи ...
306319
  Шевченко Н. Гендерний аналіз текстів літератури для дітей:лексико-граматичний зріз мови // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 157-163


  У статті розглядається гендерний аспект дослідження текстів літератури для дітей через лексико-граматичний зріз мови. An article considers the gender aspect of reserch of children"s literature texts by means of lexico-grammatical cut of the language.
306320
  Сербіна Тетяна Гендерний аналіз українського сільськогосподарського сектору : Канадсько-український зерновий проект - 2 / Сербіна Тетяна, Локхарт Шерил. – Київ, 2007. – 45 с.
306321
  Олійник О. Гендерний аспект аудиту персоналу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 20 назв
306322
  Медведська Л. Гендерний аспект боротьби за московський престол кінця XVII століття у російській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-44. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  The picularities of the political confrontation of Natalia Naryshkina and tsarevna Sophia are analysed on the basis of the works of the Russian historians. Особливості політичного протистояння Наталії Наришкіної та царівни Софії аналізуються на основі ...
306323
  Литовченко Д. Гендерний аспект інтернет-спілкування ( на матеріалі блогів, форумів та чатів ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 284-291


  У статті розглядаються гендерні особливості міжособистісної комунікації в Інтернет-середовищі, аналізуються розбіжності жіночих та чоловічих повідомлень у різних типах соціальних мереж. В статье рассматриваются гендерные особенности межличностной ...
306324
  Пилипчук Я.В. Гендерний аспект історії кипчаків // Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 147-151
306325
  Бойченко С. Гендерний аспект концептуальної картини світу мовної собистості (на матеріалі роману В.С. Моема "Театр") // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 13-18
306326
  Гаврилюк В. Гендерний аспект культури Китаю першої половини XX ст.: жіноче питання (на матеріалі п"єси Цао Юя "Гроза") // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 36-43. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню гендерних аспектів культури Китаю першшої половини XX століття. В роботі особлива увага приділяється положенню жінки у тогочасному суспільстві на прикладі жіночих образів п"єси Цао Юя "Гроза".
306327
  Сокіл В. Гендерний аспект наративів про голодомори // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 379-387


  У статті йдеться про роль гендера в наративах, пов"язаних з голодоморами. Розглядається вплив феміністичного й маскулінного на зміст і форму народного твору зокрема та всього тематичного підрозділу загалом. Досліджується місія жінки і чоловіка в ...
306328
  Гладченко С. Гендерний аспект незалежної Туніської Республіки (на прикладі Кодексу особового статусу) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 168-170. – ISSN 2226-3209
306329
  Олійник О. Гендерний аспект перкладу назв посад і професій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 107-109
306330
  Левченко Ю.В. Гендерний аспект політичного лідерства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 62-65
306331
  Соколовська Н.М. Гендерний аспект правничої лексики німецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 220-223
306332
  Кот Г.М. Гендерний аспект психологічної підготовки майбутніх менеджерів культурно-дозвіллєвої діяльності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 89-96. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
306333
  Кононова Д.В. Гендерний аспект реалізації каузації у неформальних комунікативних ситуаціях сучасного англомовного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 203-209. – ISBN 978-966-581-958-5
306334
  Чернова А.О. Гендерний аспект соціокультурних репрезентацій у французькому рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 251-258


  Стаття присвячена вивченню гендерного аспекту соціокультурних репрезентацій, а саме його ролі, функцій та особливостей використання при створенні французького рекламного дискурсу. Відповідно до цих критеріїв у статті розглянуті лексичний, синтаксичний ...
306335
  Яковенко К.В. Гендерний аспект стилів управління персоналом // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 169-175. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
306336
  Шутяк Л.М. Гендерний аспект сучасної української літературної журналістики: жіночий вимір // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається поняття літературної журналістики в контексті українських реалій. Виокремлено ознаки, що дозволяють зараховувати ці тексти до означеного жанру. Основна увага зосеред жується на зразках жіночого письма, їх характерних ...
306337
  Васьківський Ю. Гендерний аспект телевізійної реклами: український та зарубіжний досвід / Ю. Васьківський, М. Кіца // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 56-63. – Бібліогр.: Літ.: С. 62-63; 14 назв. – ISSN 2078-1911
306338
  Малиновська О.Ю. Гендерний аспект туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 23-29. – Бібліогр.: 10 назв
306339
  Плужник О. Гендерний аспект у романі А. Дімарова "Його сім"я // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 64-69. – ISSN 2308-1902
306340
  Гамулець Д. Гендерний аспект у сербській фразеології // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 219-226. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
306341
  Чухно В. Гендерний аспект у соціолінгвістичному дискурсі Оксани Забужко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 183-188. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
306342
  Гаєвська О.В. Гендерний аспект у творчості Йосано Акіко та Лесі Українки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-40. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про особливості гендерного аспекту у творах японської письменниці Йосано Акіко й української - Лесі Українки. Наголошується на персональному й онтологічному, що об"єднає творчість двох поетес періоду модерну.
306343
  Деділова Т.В. Гендерний аспект уявлень студентів про діяльність викладача / Т.В. Деділова, І.І. Токар, А.В. Філатов // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 137-145. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
306344
  Ювченко А.І. Гендерний вимір глобалізації // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 109-110
306345
  Карпенко К.І. Гендерний вимір екологічної комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 139-142. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття висвітлює пізнавальні можливості гендерного виміру екологічної комунікації. Такий підхід дозволяє поєднати системний аналіз екологічної комунікації та її морально-етичне обгрунтування. М. Максимович.- С. 139. The given article ...
306346
  Шкіцька І.Ю. Гендерний вимір маніпулятивного дискурсу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 64-72. – Бібліогр.: Літ.: приміт. 26 поз. – ISSN 0027-2833
306347
  Воропаєва Т. Гендерний вимір політичної культури української молоді // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 52-60. – ISBN 978-966-8428-52-4
306348
  Стребкова Ю. Гендерний дисбаланс у дитячій літературі // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (378). – С. 18-19
306349
  Якуба К.І. Гендерний дисбаланс у сільській місцевості // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
306350
  Добржанська О.Л. Гендерний дискурс політичної ідентичності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 107-109
306351
  Філоненко С.О. Гендерний дискурс сучасної української масової літератури : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.01 / Філоненко Софія Олегівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 19 назв
306352
  Санакоєва Н.Д. Гендерний дискурс у прозі П. Загребельного // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 187-189. – (Філологічні науки ; № 2)
306353
  Варикаша Марта Гендерний дискурс: семіотичні аспекти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 83-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто семіотичні аспекти гендерної теорії суб"єкта. Охарактеризовано головні теоретичні праці Елен Сіксу, Люсі Ірігаре та Юлії Крістевої. Зазначені вчені порушують актуальну проблему жіночого письма та мови, проте цей феномен дискусійний. ...
306354
  Заграй Л. Гендерний досвід особистості: методологія дослідження // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 15-21. – ISSN 2312-1246
306355
  Рибаченко В.Ф. Гендерний імідж списку "великих українців" у телепроекті "Інтера" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 95-97
306356
  Емірсуінова Г.І. Гендерний компонент мовної особистості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 56-60. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
306357
  Данилевська О. Гендерний компонент у мовній освіті: чому українські школярі не знають, що таке мовний сексизм : (Матеріали до уроків гендерної грамотності) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 11 (86). – С. 16-24
306358
  Чорнодон М. Гендерний контент сучасних періодичних видань для жінок в Укораїні // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 170-175


  У статті розглянуто гендерний контент сучасних періодичних видань для жінок (на прикладі всеукраїнських журналів "Натали" і "Женский журнал"). Досліджено гендерний контент видань за допомогою методу контент-аналізу. З"ясовано тематичне, жанрове, ...
306359
  Голинська Х.О. Гендерний мейнстримінг в управлінні розвитком міст: загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-11. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність гендерного мейнстримінгу як передумови для забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Окреслено специфіку використання принципу гендерного мейнстримінгу в управлінні розвитком міст. Коротко охарактеризовано два ...
306360
  Савків Т.В. Гендерний мейнстримінг у вищій освіті Україні (Національний університет "Львівська політехніка") // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 261-267. – ISSN 2078-4643
306361
  Велика І.О. Гендерний наратив як засіб конструювання рекламного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 46-50


  У статті дається визначення поняття "наратив", доводиться його доречність для дослідження рекламного дискурсу. Поняття "наратив" розглядається в контексті гендерних досліджень, впроваджується нове лінгвістичне поняття "гендерний наратив". В статье ...
306362
   Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – 2-е вид., доп., уточнене. – Київ, 2003. – 129с. – ISBN 966-7902-25-0
306363
  Черняхівська В. Гендерний паритет у конституційному законодавстві та організації державного управління Швеції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 497-501. – ISSN 2413-6433
306364
  Гончарук Н. Гендерний підхід до формування керівного персоналу органів влади // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 200-207
306365
  Кушнаренко Н.М. Гендерний підхід у бібліотекознавстві: теоретико-методологічний дискурс // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 4-15. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  Аналізуються сучасні публікації, в яких розкрито пізнавальні можливості гендерного підходу на прикладі бібліотекознавства. Висвітлюються причини фемінізації бібліотечної галузі. Окреслюється основне коло проблем, пов"язаних з участю чоловіків і жінок у ...
306366
  Янченко Т.В. Гендерний підхід у соціальному вихованні дітей: історико-педагогічний аспект // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 257-260. – (Педагогічні науки)


  У статті характеризуються ідеї гендерного виховання дітей у науковій спадщині вітчизняних і зарубіжних педегогів
306367
  Січкаренко Г.Г. Гендерний підхід у соціогуманітарній освіті // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 104-122. – (Сері "Філологічні науки"). – ISSN 2518-7600


  Місце гендерного підходу у суспільних дисциплінах, що викладаються у вищих навчальних закладах України.
306368
   Гендерний розвиток у суспільстві : (конспекти лекцій). – 2-е вид. – Київ : Фоліант, 2005. – 351с. – ISBN 966-8474-22-8
306369
  Кальниш Ю.Г. Гендерний розрив при формуванні Верховної Ради України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 73-78. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
306370
  Фулей Т.І. Гендерний склад суддівського корпусу України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 4 (176). – С. 41-47
306371
  Землякова Т.А. Гендерний складник соціальних комунікацій: структура та функції (на матеріалах друкованих видань України за 2008-2012 роки) : дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Землякова Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 211 л. – Додатки: л. 196-211. – Бібліогр.: л. 170-195
306372
  Землякова Т.А. Гендерний складник соціальних комунікацій: структура та функції (на матеріалах друкованих видань України за 2008 - 2012 роки) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Землякова Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
306373
  Синякова В.Б. Гендерний стереотип як спосіб репрезентації гендерної культури суспільства // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 67-74
306374
  Андрійченко Ю.В. Гендерний стереотип: особливості формування і функціонування в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 14-21
306375
  Шиманович Г. Гендерний фактор у створенні назв осіб в англійській мові XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 341-345
306376
  Школик І.В. Гендерний чинник у видавничій справі України : історія та сучасність : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Школик І.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
306377
  Школик І.В. Гендерний чинник у видавничій справі України: історія та сучасність : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Школик І.В. ; Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – 210л. – Бібліогр. : л.183-210
306378
  Куцмус Н.М. Гендерні асиметрії сільської економіки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 142-149. – ISSN 2309-1533
306379
  Зубаренко І.В. Гендерні аспекти державної політики Єгипту: витоки та реалії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 77-82. – ISSN 1608-0599
306380
   Гендерні аспекти державної служби : Монографія. – Київ : Основи, 2002. – 335с. – ISBN 966-500-237-6
306381
  Говорун Т. Гендерні аспекти економічної соціалізації // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 60-67. – ISBN 978-966-8428-52-4
306382
  Марчишина А.А. Гендерні аспекти емотивності художнього тексту // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 90-93. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
306383
   Гендерні аспекти Європейського права. Досвід адаптації законодавства країн Центральної та Східної Європи : Круглий стіл. 11 жовтня 2005 року. Стенографічний звіт. – Київ, 2006. – 72с. – ISBN 966-7272-76-1
306384
  Піжук Ольга Гендерні аспекти зайнятості в сучасних умовах господарювання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 53-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті досліджуються диспропорції у професійній зайнятості чоловіків та жінок в економіці сучасної України, зокрема аналізується горизонтальна та вертикальна гендерна сегрегація. Висвітлюються причини та чинники появи диспропорції у професійній ...
306385
  Семикіна М.В. Гендерні аспекти зайнятості в Україні / М.В. Семикіна, М.В. Бугайова, Н.В. Гончарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 114-126. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
306386
  Бойченко Е.Б. Гендерні аспекти зайнятості та оплати праці в економіці України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 198-208.
306387
  Онищенко О.А. Гендерні аспекти запобігання конфліктам. Підтримання та укріплення миру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 186-191. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
306388
  Козерод О.В. Гендерні аспекти історії українського єврейства (на прикладі періоду 20-х років XX ст.) / О.В. Козерод ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Радуга, 2013. – 101, [3] с. – Бібліогр.: 82-102. – ISBN 978-966-281-015-8
306389
  Ортіна Г.В. Гендерні аспекти лідерства в практиці управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 31-32. – Бібліогр.: 6 назв
306390
  Мезенцева Н. Гендерні аспекти міського управління в регіонах України / Н. Мезенцева, О. Кривець // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 107-113. – ISSN 2076-1333


  Визначено сутність гендерної рівності в управлінні містами. Проаналізовано співвідношення чоловіків і жінок в державній службі України, виявлено регіональні особливості та відміни. Здійснено просторово-часовий аналіз гендерних співвідношень в сфері ...
306391
  Стребкова Ю. Гендерні аспекти міфологізації світогляду мешканців сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розглянуто міфологізацію світогляду населення сучасної України. У якості матеріалу для аналізу були використані київські міські газети безкоштовних оголошень, що містили сформовані з рекламною метою, короткі життєві історії-подяки за "послуги" знахарок ...
306392
  Рогатюк А.Є. Гендерні аспекти перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 306-309. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
306393
  Сизова О.Ф. Гендерні аспекти перекладу: проблеми та перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 243-246
306394
  Севрюкова Т. Гендерні аспекти подвійної ідентичності у драматургії Йоко Тавади // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 261-266


  У статті досліджується концепт гендеру як ключовий у творчості японсько-німецької письменниці Йоко Тавади. Аналізується його інкорпорація у загальні риси творчості Тавади та реалізація на прикладі пєси "Wie der Wind im Ei". В статье исследуется ...
306395
  Головко Т. Гендерні аспекти покарання у Кримінальному кодексі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 162-167. – ISSN 0132-1331
306396
  Лободинська О.М. Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ (на прикладі Західного регіону України) : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Лободинська О,М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
306397
  Лободинська О.М. Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ України (на прикладі Західного регіону України) : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Лободинська О.М. ; Львівський нац.ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2008. – 316л. + Додаток : л.222-298. – Бібліогр. : л.299-316
306398
  Мезенцева Н. Гендерні аспекти ринку праці України / Н. Мезенцева, О. Кривець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Визначено сучасні риси ринку праці України. Здійснено просторово-часовий аналіз рівнів економічної активності, зайнятості та безробіття чоловіків і жінок на ринку праці в Україні, виділено регіональні особливості їх прояву. Проаналізовано галузеву ...
306399
  Гавришко М. Гендерні аспекти сексуальної моралі в ОУН і УПА у 1940 - 1950-х роках // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 199-213
306400
  Герасименко Г.В. Гендерні аспекти соціальної політики в Україні : монографія / Г.В. Герасименко. – Умань : Візаві (СПД Сочінський), 2008. – 252с. – ISBN 978-966-96843-0-1
306401
  Назарова Р. Гендерні аспекти сучасної української преси // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 131-138


  Репа Назарова. Тендерные аспекты современной украинской прессы. На основе мониторинга розничных изданий прослеживаются гендерные аспекты современной украинской прессы, их влияние на формирование общественного мнения и имиджа женщины. На основі ...
306402
  Герасименко Г.В. Гендерні аспекти трудових міграцій населення України / Г.В. Герасименко, О.В. Позняк // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 46-54.
306403
  Михальченко Г.Г. Гендерні аспекти формування людського розвитку // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 103-109
306404
  Умрихіна Л.М. Гендерні аспекти формування репродуктивних установок у студентів / О.В. Бердник, О.В. Добрянська, О.П. Рудницька, К.В. Шевчук // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 295-301
306405
  Бєлікова Ю.В. Гендерні бізнес-ідентичності та реклама : монографія / Бєлікова Ю.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-676-313-9
306406
  Ємець Н.А. Гендерні виміри діяльності закладів вищої освіти України // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 132-134. – ISBN 978-966-7496-99-9
306407
  Стяжкіна О. Гендерні виміри радянської повсякденності 1960 - середини 1980-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 214-223


  Радянська повсякденність 60 - 80-х рр. була простором певної свободи і модернізації
306408
  Оніщенко Н.М. Гендерні виміри сучасного українського суспільства / Н.М. Оніщенко, Л.О. Макаренко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 11-14
306409
  Романова В.В. Гендерні відмінності на регіональному ринку праці // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 371-374. – (Право. Економіка. Управління)
306410
  Близнюк В. Гендерні відмінності оплати праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 18-25.
306411
  Федорченко О. Гендерні відмінності тривожності у дітей старшого дошкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 109-112. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті міститься методологічне обгрунтування та досвід практичного дослідження гендерних відмінностей тривожності у дітей старшого дошкільного віку. Особливість та новизна наукового матеріалу полягає в емпіричному визначенні основних психологічних ...
306412
  Федорова А.Л. Гендерні відмінності у встановленні пенсійного віку: європейський досвід та законодавство України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 53-56
306413
  Кацович Я.Ю. Гендерні відмінності у міжгруповій диференціації персоналу моногендерних та гетерогендерних організацій // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 127-131. – ISSN 2310-4368
306414
  Боднар А.С. Гендерні відмінності у сприйманні сексуально забарвленої реклами // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 233-235
306415
  Лавріненко Наталія Гендерні відносини в українській родині // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.138-162. – ISSN 1563-3713
306416
  Гоян І.М. Гендерні відносини як аксіологічні взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 13-17. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  Гендерна проблематика, яка аналізує гендерні відносини має системний зміст і не може зводитись тільки до вікових, психологічних, антропологічних, трудових, рольових особливостей гендерної поведінки людини. Вона має також ментальні, культурологічні, ...
306417
  Мороз В. Гендерні диспропорції в Україні та головні проблеми тендерних досліджень // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 166-168
306418
  Шкорба М. Гендерні діти лібералізму // Критика. – Київ, 2001. – Вересень, (число 9). – С. 20-23
306419
   Гендерні дослідження : [збірка] / [Фонд Ізоляція, Платформа культурних ініціатив ; Фонд імені Гайнріха Бьолля ; упоряд. К. Яковленко ; ред. тексту К. Міщенко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 231 с. : іл. – Без тит. арк. – (Донбаські студії = Donbas studies : проект). – ISBN 978-617-7110-25-4
306420
  Артем"єва О.О. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.09 / Артем"єва О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
306421
  Артем"єва О.О. Гендерні дослідження в контексті постнеокласичної раціональності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.09 - філософія науки / Артем"єва О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 178л. – Бібліогр.: л.163-178
306422
  Курченко Л.М. Гендерні дослідження в сучасній германістиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 360-366
306423
  Оніщенко Н. Гендерні дослідження в сучасному суспільстві: проблеми, реалії, перспективи / Н. Оніщенко, С. Береза, Л. Макаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 17 (254). – С. 25-28
306424
  Фулей Т. Гендерні дослідження та їх значення для судової системи України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 14-27
306425
  Харченко О.І. Гендерні дослідження у соціології: спроба диференціації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 205-211. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
306426
  Ісакова Н. Гендерні збіги та відмінності в діяльності й оцінках українських підприємців // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.144-153


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
306427
  Кобченко К. Гендерні зміни в українському суспільстві в сер. XIX - на поч. XX ст. як складова європейських цивілізаційних процесів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 271-274


  Здійснено огляд основних форм розвитку жіночого руху в Україні, Наддніпрянській, так і Західній, з середини XIX ст. до 1920-х рр. у контексті європейського жіночого руху.
306428
  Мегела К.І. Гендерні індикатори у перекладі дискурсивних маркерів (на матеріалі англо-українських перекладів художніх творів XX століття) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 340-347. – ISBN 978-966-8904-46-2
306429
  Курченко О.О. Гендерні інновації в мові адміністративних паперів сучасної Іспанії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 536-545


  У статті йдеться про пов"язані з антисексистськими тенденціями лексико-семантичні та морфо-синтаксичні інновації в мові іспанських адміністративних документів, звертається особлива увага на пріоритетність мети показати та іноді навіть підкреслити ...
306430
  Пода О. Гендерні концепти в дитячому журналі (на прикладі журналів "Малятко", "Пізнайко" та "Ангелятко") / О. Пода, О. Ступа // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 163-182


  У статті аналізуються концепти "жінка" і "чоловік" у текстах українських дитячих журналів. Джерела - часописи "Ангелятко", "Малятко", "Пізнайко". In the article concepts "woman" and "man" in the texts of Ukrainian Children"s magazines are analyzed. ...
306431
  Корольова В.В. Гендерні концепти в мовній свідомості сучасної молоді // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 11-17
306432
   Гендерні медійні практики : навч. посібник з гендерної рівності та недискримінації : для студентів ВНЗ / [Гончар Ю.О. та ін. ; заг. ред.: Штурхецький С.В. ; фото: Матвіїв А.М.] ; М-во соц. політики України ; ОБСЄ, Координатор проектів в Україні. – Київ : [б. в.], 2014. – 206 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 205. – Бібліогр.: с. 187-197 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2310-31-3
306433
  Шевченко Л.О. Гендерні моделі поведінки злочинців // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 352-355. – ISSN 1727-1584
306434
  Бажан О.М. Гендерні моделі характеротворення в прозі Марка Вовчка та Ганни Барвінок : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бажан О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
306435
  Бажан О.М. Гендерні моделі характеротворення в прозі Марка Вовчка та Ганни Барвінок : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Бажан О. М.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр.: л. 165-180
306436
  Герасименко Г.В. Гендерні невідповідальності пенсійної системи в Україні: проблеми та перспективи // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-63.
306437
  Лазарєва Ю.В. Гендерні ознаки концепту війна у дискурсі італомовної преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 190-194.
306438
  Кіосєва О.В. Гендерні особливості адаптаційних порушень у осіб молодого віку, які курять тютюн // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 36-38. – ISSN 1681-276Х


  "...У статті наведено дані вивчення репертуару та ступеня вираженості адаптаційних порушень, асоційованих з тютюнопалінням в осіб молодого віку. З’ясовані спільні та відмінні риси даної психопатології у юнаків та дівчат. Доведений факт наявності ...
306439
  Козуб Л.С. Гендерні особливості англомовного політичного дискурсу в електронних засобах масової інформації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 78-83
306440
  Кушнерик В. Гендерні особливості аргументації в американському політичному дискурсі / В. Кушнерик, О. Семенюк // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2011. – Вип. 2. – С. 62-71
306441
  Богач О.В. Гендерні особливості вибору стратегій поведінки в конфліктах студентами // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – C. 22-29. – ISBN 978-617-601-117-0
306442
  Андрійченко Ю. Гендерні особливості групи іменників heterosex i ortosex в сучасній іспанській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-38. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню взаємодії мови і граматичного роду, яке було викликано актуальною необхідністю вивчення нових тенденцій у розвитку мови, що утворилися під впливом змін, які відбулися в соціальному житті людини під впливом різних культур. ...
306443
  Мамонова Г.В. Гендерні особливості диференціації доходів населення та перспективи забезпечення їх рівності в Україні / Г.В. Мамонова, О.І. Піжук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 174-179. – ISSN 1993-6788
306444
   Гендерні особливості змін параметрів ЕЕГ при когнітивному навантаженні після короткотривалого стану спокою / І. Зима, Н. Піскорська, С. Тукаєв, С. Крижановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  При виконанні когнітивного завдання, після короткого стану спокою динаміка змін потужністних характеристик ЕЕГ була однонаправлена як у чоловіків так і жінок в той час, як картина когерентних зв"язків мала певні гендерні відмінності - у чоловіків ...
306445
  Анупрієнко О.Л. Гендерні особливості іміджу керівника в державному управлінні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 290-295. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
306446
   Гендерні особливості імунних порушень при метаболічному синдромі / С.В. Федоров, І.В. Козлова, Н.Ю. Сенишин, В.М. Кулаєць, Н.М. Кулаєць, І.І. Гаморак // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 53-57. – ISSN 2521-1455
306447
  Бєлікова Ю. Гендерні особливості Інтернет реклами // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 31-34. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
306448
  Білас Г.І. Гендерні особливості копінг-поведінки в дорослому віці // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 20-26
306449
  Громнацька Н.М. Гендерні особливості метаболічного синдрому та основних його критеріїв у дітей // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 4-8. – ISSN 1029-4244
306450
  Ващенко І.В. Гендерні особливості мотивації студентів в контексті переживання фрустраційних ситуацій / І.В. Ващенко, М.В. Вовк // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 35-41. – ISSN 2310-4368
306451
  Літковець Ю. Гендерні особливості назв посад і професій у франко-українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 420-428


  У статті аналізуються гендерні особливості французької мови та їх відтворення в українському перекладі, розглядаються основні способи фемінізації назв посад і професій у французькій та українських мовах, надаються приклади тенденцій вживання іменників ...
306452
  Ковач О.В. Гендерні особливості педагогічного насильства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 131-136. – ISSN 2311-8164
306453
  Рубан Л.М. Гендерні особливості перекладу художнього тексту в наукових працях // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 62-66. – ISSN 2077-804X
306454
  Скрипник А.В. Гендерні особливості поезії Крістіни Пізанської // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 398-405. – Бібліогр.: Літ.: с. 405; 13 назв
306455
  Осташова В.О. Гендерні особливості правового самовиховання студентської молоді // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 27-30
306456
  Кисельова К. Гендерні особливості професійного самовизначення курсантів ВВНЗ // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – C. 322-324
306457
  Коробейнікова Л.Г. Гендерні особливості прояву нейродинамічних функцій у елітних спортсменів-єдиноборців // Загальна патологія та патологічна фізіологія : науково-теоретичний журнал / ДЗ "Луганський держ. мед.ун-т" Міністерства охорони здоров"я України. – Луганськ, 2013. – Т. 8, № 2. – С. 272-277. – ISSN 2219-075-9
306458
  Бондарчук О.І. Гендерні особливості самоефективності керівників освітніх організацій у контексті розвитку організаційної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 7-11. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
306459
  Кучерук О. Гендерні особливості спілкування в етикетних мовленнєвих ситуаціях // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 8. – С.56-58. – Бібліогр.: Літ-ра: 5 назв. – ISSN 0130-5263
306460
  Каракашян А.Н. Гендерні особливості способу життя учнівської молоді / А.Н. Каракашян, Т.Ю. Мартиновська, О.В. Севрюкова // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 278-282
306461
  Горячковська М.О. Гендерні особливості сприймання молоддю різних типів комерційної реклами // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 131-133
306462
  Білик О. Гендерні особливості сприйняття інформації у подружній парі / О. Білик, О. Литвиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Процес сприйняття текстів корінним чином залежить від статі реципієнта. Засвоєння інформації чоловіками і жінками інколи діаметрально протилежне. Це є одна з основних причин виникнення комунікаційних бар"єрів у внутрішньосімейному спілкуванні, що у ...
306463
  Зайченко К.С. Гендерні особливості стресостійкості в підлітковому війці в умовах інформаційної війни / К.С. Зайченко, О.Ю. Пятник // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 63-68. – ISSN 2310-4368
306464
  Рябова М.В. Гендерні особливості структури вживання алкогольних напоїв підлітками у віці 15-17 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-94. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто гендерні відмінності у структурі споживання алкогольних напоїв молоддю старшого підліткового віку, а також частоту та кількість споживання пива, шампанського, вина, джин-тоніка (ром-коли) та міцних напоїв. Проаналізовано популярність цих ...
306465
  Теслер О.В. Гендерні особливості фразеологічних одиниць у сучасній французькій мові / О.В. Теслер, Р.І. Савчук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 68-72. – ISSN 1729-360Х
306466
  Долусова Н.В. Гендерні особливості функціонування номінацій коштовного каміння в авторських казках / Н.В. Долусова, Л.В. Строченко // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 71-76
306467
  Швець О.П. Гендерні особливості школярів у процесі навчання діалогічного мовлення в процесі викладання англійської мови // Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 4 (266). – С. 5-7
306468
  Мовчан П. Гендерні перспективи українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 191-193.
306469
  Титаренко Т.М. Гендерні практики життєконструювання у сучасному інформаційному просторі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 31-39
306470
  Марусик Т. Гендерні пріоритети у структурі гуманітарної складової суспільного розвитку // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 257-266. – ISSN 2519-4518
306471
  Саблук Г.І. Гендерні проблеми жіноцтва в житті сільського населення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (268). – C. 33-38. – ISSN 2221-1055
306472
  Харченко Л.В. Гендерні проблеми при формуванні політико-адміністративної еліти в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 88-95.
306473
  Околітенко Н. Гендерні проблеми: легенди і генетика // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С.27-28. – ISSN 0868-9644
306474
  Сидоренко Н.М. Гендерні ресурси сучасних мас-медіа : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів за напрямом "Журналістика та інформація" / Н.М. Сидоренко, А.М. Волобуєва, Н.Ф. Остапенко ; [наук. ред. В.В. Різун] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 52-59 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-574-5
306475
  Вискушенко С.А. Гендерні розбіжності персонажного мовлення в сучасній британській прозі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 42-46
306476
  Сафін О.Д. Гендерні розбіжності у прояві брехливості: кореляційний аналіз та його результати / О.Д. Сафін, О.Л. Колісник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-102. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати кореляційного аналізу і виявлені на його основі гендерні розбіжності у прояві брехливості, що отримані під час емпіричного дослідження. Як показав аналіз психологічних розбіжностей у прояві брехливості в осіб жіночої і ...
306477
  Лазарєва Ю.В. Гендерні розбіжностіконцепту "L"amore" та кваліфікативних одиниць, спрямованих на читача різних статей в текстах італійською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 177-181.
306478
  Коломєєц В.М. Гендерні ролі і концептуальній картині світу (на матеріалі англійської мови) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 59-65. – Бібліогр.: Літ.: с. 64-65; 20 назв. – ISSN 1729-360Х
306479
  Мезенцева Н.І. Гендерні співвідношення в управлінні містами в Україні / Н.І. Мезенцева, О.О. Кривець // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 142-144. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Трансформація діяльності органів місцевого самоврядування в Україні потребує врахування світового досвіду гендерної політики з метою розширення участі громадян в управлінні містом та оптимізації прийняття рішень і формування заходів щодо ...
306480
   Гендерні стандарти сучасної освіти : зб. рекомендацій / [ред. рада: Кікінежді О.М., Дороніна Т.О., Біла О.Г.]. – Київ : [Друкарський світ]. – ISBN 978-966-2333-36-7
Ч. 3 : [Гендерна освіта]. – 2011. – 282 с. : табл., іл. – Бібліогр. наприкінці тем
306481
  Ткачик О.В. Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Ткачик О.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2008. – 212л. + Додатки: л.205-212. – Бібліогр.: л.181-204
306482
  Ткачик О.В. Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. - 10.02.04. - Германські мови / Ткачик О.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 6 назв
306483
  Кошкалда О. Гендерні стереотипи в рекламі: теоретичні засади функціонування // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Розглядається поняття гендер, визначаються роль, функції та види гендерних стереотипів, що використовуються у рекламі.
306484
  Колісніченко А.І. Гендерні стереотипи в українській політиці / А.І. Колісніченко, А.М. Іовчева // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 230-238
306485
  Володарська Н. Гендерні стереотипи змін життєвих перспектив та стратегій особистості в кризових ситуаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-31. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено психологічні основи змін життєвих перспектив особистості в кризових ситуаціях та методи їх корекції. Розглянуто методологічні основи впливу змін життєвих стратегій особистості, що корегує зміни життєвих перспектив. Наданий аналіз ...
306486
  Марценюк Т.О. Гендерні стереотипи зовнішньої реклами (на прикладі Подолу міста Києва) / Т.О. Марценюк, О.А. Рождественская // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
306487
  Коцюба О.П. Гендерні стереотипи і відносини в австрійській культурі (на матеріалі художнього ідіолекту Йозефа Рота) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 155-160


  На основі аналізу мовної тканини творів Й. Рота у статті висвітлено гендерні стереотипи та відносини в австрійському суспільстві. Проведено гендерний аналіз між-гендерної вербальної комунікації персонажів-австрійців у ситуації неформального ...
306488
  Олійник Є.Ю. Гендерні стереотипи масових жіночих і чоловічих виданнях (на прикладі журналів "ELLE Україна", "Maxim Україна") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 215-220


  У статті з використанням методу контент-аналізу досліджуються гендерні стереотипи, виявляються гендерні ідентифікаційні моделі в журналах "ELLE Україна", "Maxim Україна" за 2009-2010 рр., які всебічно тлумачать панівні в українському суспільстві моделі ...
306489
  Шевченко Н.П. Гендерні стереотипи та способи їх подолання (на матеріалі літературно-художніх видань для дошкільнят). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 114-121.
306490
  Синякова В. Гендерні стереотипи та цінності сучасного українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Метою статті є дослідження гендерних стереотипів та цінностей сучасного українського суспільства. У статті висвітлено сутність гендерних уявлень сучасних підлітків, виявлено уявлення сучасних підлітків про ґендерні ролі та еталони поведінки хлопчиків ...
306491
  Шевченко Н.П. Гендерні стереотипи у виданнях для дошкільнят // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 121-125


  У статті досліджується роль гендерних стереотипів на матеріалі літературно-художніх видань для дітей дошкільного віку. In the article it is researched the role of gender stereotypes in the materials of literary and artistic editions for children of ...
306492
  Демченко О.І. Гендерні стереотипи у літературі XX ст. (на матеріалі творчості Павла Глазового) / О.І. Демченко, Я.І. Рибалка // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 38-49


  У статті аналізується специфіка вербалізації стереотипів гендеру на матеріалі художнього дискурсу, зокрема через номінації у межах концептів «чоловік» та «жінка». До уваги беруться конотативні значення лексичних одиниць, що об"єктивують у собі гендерні ...
306493
  Руденко С.М. Гендерні стереотипи у мові та культурі // Наука и образование : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 69-72. – ISBN 978-966-330-229-4
306494
  Велика І.О. Гендерні стереотипи у німецькомовному рекламному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Велика Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 271 л. – Додатки: л. 224-271. – Бібліогр.: л. 193-223
306495
  Велика І.О. Гендерні стереотипи у німецькомовному рекламному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Велика Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
306496
  Меншій А.М. Гендерні стереотипи у творчості М. Коцюбинського та М. Івченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 150-155. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
306497
  Борщ К.К. Гендерні стереотипи як соціальна проблема сучасних жінок / К.К. Борщ, М.М. Ляшко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 31-34. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
306498
  Афанасьєва Л.В. Гендерні стереотипи як чинник етнокультурної адаптації мігрантських меншин в український соціум / Л.В. Афанасьєва, Н.І. Глебова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 82-89. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
306499
  Свиріпа Ф. Гендерні стосунки, селянські пріоритети та моральні цінності в українському селі в Східній Галичині, 1900-1944 рр. // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 407-417. – ISSN 1028-5091
306500
  Панасенко Н.І. Гендерні стратегії пісенного дискурсу (лінгвістичний та культурологічний аспекти) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 414-421. – ISBN 966-581-388-9
306501
  Пода О. Гендерні студії в журналістикознавстві (до постановки проблеми) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 149-161


  У статті аналізується проблема розвитку гендерних досліжень у сучасному журналістикознавстві й можливість формування гендерного журналістикознавства. Об"єкт дослідження - науковий гендерний ресурс, напрацьований теоретиками і практиками журналістики, ...
306502
  Повторєва С. Гендерні студії в контексті структурної методології і кібернетичної реальності / С. Повторєва, Ю. Шадських // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 780 : Філософські науки. – С. 87-93. – ISSN 0321-0499
306503
  Климентова О. Гендерні студії Олени Теліги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – Бібліогр.: с. 28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено емансипаційні погляди О. Теліги як рефлексія на досягнення українського феміністичного руху.
306504
  Пода О. Гендерні студії у національній журналістиці: доробок кафедри історії журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 79-81
306505
   Гендерні студії у фондах наукових бібліотек м. Черкас : бібліографічний покажчик : [ у 2-х ч. ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Ч. 1)
Ч. 1. – 2007. – 180 с.
306506
  Семенюк А.А. Гендерні та вікові особливості неконфліктного сімейного дискурсу // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 40-48. – ISSN 1729-360Х
306507
  Морванюк Г.В. Гендерні та психосоціальні особливості хворих на параноїдну форму шизофренії на стаціонарному етапі лікування // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 48-55. – ISSN 2413-8843
306508
  Дехтярук О. Гендерні характеристики персонажів: виклики для перекладача (на матеріалі казок Оскара Уайльда) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 151-158


  У статті аналізуються труднощі, що виникають при відтворенні гендерних характеристик персонажів, а також розглядаються різні способи розв"язання окреслених перекладацьких завдань. Особлива увага приділяється структуротворній ролі гендерних ...
306509
  Старовойт Т.П. Гендерні чинники мотивації навчально-професійної діяльності студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 232-238. – (Психологія ; вип. 50). – ISSN 2312-1599
306510
  Кочкіна Н. Гендерні чинники соціально-економічного розвитку країни / Н. Кочкіна, А. Ставицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті розглянуто вплив гендерної асиметрії на соціально-економічний розвиток країни. Виявлено фактори, які з високої ймовірністю визначають рівень розвитку суспільства. Побудовано економетричні залежності між рівнем ВВП на душу населення за ...
306511
  Козлова О.С. Гендерні чинники сприйняття друкованої сексуально забарвленої реклами : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козлова О. С; КНУТШ. – Київ, 2009. – 285с. – Бібліогр.: л. 266-285
306512
  Козлова О.С. Гендерні чинники сприйняття друкованої сексуально забарвленої реклами : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козлова О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
306513
  Емірсуінова Г.І. Гендерно-марковані неологізми англійської мови // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 180-183. – (Філологічні науки ; № 1)
306514
  Кашина М.А. Гендерно-ориентированная социальная политика как проект публичной гендерной социологии // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 235-241. – ISSN 1606-951Х
306515
  Півторак Н. Гендерно-правова експертиза та державна реєстрація нормативно- правових актів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 30-32.
306516
  Балабух І.М. Гендерно-рольовий розподіл у сім"ї в умовах сучасного українського суспільства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 5-16. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
306517
  Антонов В.М. Гендерно-статева акмеологія : монографія / Антонов В.М. ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" ім. Ігоря Сікорського, Укр. акад. акмеології. – Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2016. – 128 с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-966-2769-94-4
306518
  Шпак Н.А. Гендерно нейтральна мова як засіб міжнародного ділового спілкування (досвід англомовних країн) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 105-110. – ISBN 966-7196-06-2
306519
  Коваль С.М. Гендерно орієнтований підхід до навчання та виховання учнів середніх шкіл США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Коваль Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
306520
  Дячук Л.С. Гендерно орієнтовані стратегії і практика сучасного українського художнього перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 113-118. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  Статтю присвячено аналізу стратегій, які використовують перекладачі для перекладу французьких "жіночих" романів. Наведені приклади засвідчують, що перекладачі вдаються і до інтенсифікації, і до нівелювання гендерних позицій оригіналів. Статья ...
306521
  Оніщенко Н.М. Гендерно чутлива політика як спосіб подолання правового нігілізму / Н.М. Оніщенко, О.В. Матвієнко, М.О. Томашевська // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 18-25. – ISSN 1563-3349
306522
  Рзаева С.С. Гендерное равенство в области занятости // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 73-78. – ISSN 1684-2618
306523
  Лушников А.М. Гендерное равенство в семье и труде: заметки туристов : монография / А.М. Лушников А.М., Лушникова М.В., Н.Н. Тарусина. – Москва : Проспект, 2006. – 288с. – ISBN 5-482-01206-9
306524
  Шведова Н. Гендерное равенство и цели развития (международный подход) // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
306525
  Алебастрова И. Гендерное равноправие и гендырные привилегии: цели и средства // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 1 (104). – С. 80-91. – ISSN 1812-7126
306526
  Ланцова И.С. Гендерные аспекты демократического транзита в Республике Корея // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 133-138. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
306527
  Тюрина И.О. Гендерные аспекты занятости и управления // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.135-142. – ISSN 0132-1625
306528
  Воронина О.А. Гендерные аспекты идентичности // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 15-31. – ISSN 0236-2007
306529
  Ланко Д.А. Гендерные аспекты имиджа ведущих мировых лидеров: Барак Обама, Ангела Меркель, Владимир Путин / Д.А. Ланко, И.С. Смирнова, Е.В. Стецко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 118-125. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
306530
  Баскакова М.Е. Гендерные аспекты экономической отдачи платного высшего образования // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.120-127. – ISSN 0132-1625
306531
  Юнаковская А.А. Гендерные исследоваия с исторической точки зрения // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 422 - 429. – ISSN 1606-951Х
306532
  Шумакова Н.Б. Гендерные особенности в развитии исследовательской позиции одаренных школьников // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 2. – С.56-64. – ISSN 0042-8841
306533
  Паненко О. Гендерные особенности перевода // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 100-105. – ISBN 978-617-689-129-1
306534
  Зотов В.В. Гендерные особенности профессиональной культуры в условиях информатизации коммуникативного пространства специалиста / В.В. Зотов, С.И. Бобовникова, Ю.И. Шумакова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 40-43. – ISSN 2073-9702
306535
  Новикова М.А. Гендерные особенности связи самооценки интеллекта, успеваемости и личностных свойств студентов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 76-86. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
306536
  Гулей М.Д. Гендерные особенности современного французского политического дискурса // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 86-91
306537
  Андросенко М.Э. Гендерные особенности социальных представлений об успешности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 240-246. – ISSN 2073-8528
306538
  Кузнецов А М. Гендерные особенности эмоциональной и автобиографической памяти // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – 102-108. – ISSN 1727-1584
306539
  Пучкина И.Ю. Гендерные различия в проявлении агрессии // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 5 (68). – С. 71-74. – ISSN 1684-2618
306540
  Масагутов Р.М. Гендерные различия в проявлениях аутоагрессии у подростков // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.35-43. – ISSN 0042-8841
306541
  Истомина А.В. Гендерные различия в телесном наказании детей // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 127-130. – ISSN 0132-1625
306542
  Балабанова Е.С. Гендерные различия стратегий совладания с жизненными трудностями // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.26-36. – ISSN 0132-1625
306543
   Гендерные стереотипы в меняющемся обществе : опыт комплексного социального исследования / Н.М. Римашевская [и др.] ; под ред. Н.М. Римашевской ; Российская акад. наук ; Ин-т социально-экономических проблем народонаселения ; Науч. совет по проблемам гендерных отношений. – Москва : Наука, 2009. – 272 с. : илл. – ISBN 978-5-02-036830-9
306544
  Литневская Е.И. Гендерные стереотипы в текстах коммерческой и социальной рекламы: к вопросу об изменении рекламного дискурса // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 39-49. – ISBN 966-594-839-3
306545
  Костромина О.В. Гендерные стереотипы речевого поведения австралийцев // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 54-60. – ISSN 2307-4604
306546
  Дебич М. Гендерные теории в образовании, политике и экономике // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 82-87. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы особенности развития гендерных исследований в мире и Украине, отмечен положительный вклад в них руководства и экспертов ОЭСР. Акцентированы поспешные и опасные намерения руководства ЕС быстро достичь полного гендерного равенства путем ...
306547
  Новикова Ю.С. Гендерные теории современности: проблемы и перспективы // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 110-112. – ISSN 2077-1800
306548
  Суковатая В. Гендерный анализ рекламы // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.176-182
306549
  Николаева Е. Гендерный аспект в английских и русских пословицах о труде / Е. Николаева, Ж. Манкевич // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 98-101
306550
  Рыбаковский О.Л. Гендерный аспект глобальной миграции / О.Л. Рыбаковский, С.В. Мартыненко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (336). – С. 35-41. – ISSN 0132-1625
306551
  Ляпичева Е.Л. Гендерный аспект концепта женщина в рассказах М. Жванецкого (на материале сборника "Женщины") // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 72-79. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
306552
  Кашина М. Гендерный аспект образа политика в российких СМИ: опыт контент-анализа петербургской прессы / М. Кашина, Е.В. Дмитрикава // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 393-401. – ISSN 1606-951Х
306553
  Самарина Л.В. Гендерный диморфизм в цветовой терминологии народов Кавказа // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 67-83. – ISSN 0869-5415
306554
   Гендерный подход в современной педагогической науке и образовательной практике // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 123-126. – ISSN 0869-561Х
306555
  Перетягина Н.Н. Гендерный подход в целостном образовании: потребность и перспектива развития дополнительного образования / Н.Н. Перетягина, Г.П. Добшикова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 5, май. – С. 67-78. – ISSN 1609-4646


  Формирующееся информационное общество актуализирует запрос на целостного человека. Важную роль в становлении целостности личности обучающегося играет гендерный подход. Является ли гендерный подход потребностью и перспективой дополнительного ...
306556
  Деминский В.А. Гендерный подход к психологическому исследованию профессионализации педагога // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 74-78. – ISSN 0869-561Х
306557
  Текуева М.А. Гендерный фактор в культуре кавказских народов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал: спецвыпуск / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 8 : Культурологические школы России: Кабардино-Балкарская Республика. – С. 37-42. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются некоторые аспекты архетипического сознания и мифологических представлений народов Северного Кавказа, анализируются их языческие верования, характеризующиеся матрилокальным браком и социальным устройством, оппозитным ...
306558
  Никифорова Е. Гендерный фактор в политической жизни современной Индии // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 8. – С. 101-109. – ISSN 0131-2227
306559
  Петрова Р.Г. Гендерология и феминология : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. подготовки и спец. "Социальная робота" / Р.Г. Петрова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К, 2008. – 232 с. – ISBN 978-5-91131-699-0
306560
  Шамякін І.П. Гендлярка і поет; Шлюбна ніч / І.П. Шамякін. – К., 1981. – 312с.
306561
  Кляус Е.М. Гендрик Антон Лоренц, 1853-1928 / Е.М. Кляус. – Москва : Наука, 1974. – 240с.
306562
  Иванов В.В. Генеалогическая классификация языков и понятие языкового родства / В.В. Иванов ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд. Московского университета, 1954. – 53 с.
306563
  Сидоров А.И. Генеалогические конструкции как способ легитимации власти франкских правителей VII-IX веков // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (2). – С. 45-68. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
306564
  Гутнов Ф.Х. Генеалогические предания осетин как исторический источник / Ф.Х. Гутнов. – Орджоникидзе, 1989. – 174с.
306565
  Савелов Л.М. Генеалогические редкости / Л.М. Савелов, 1904
306566
  Самылов О.В. Генеалогический метод М. Фуко и перспективы исторического познания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 21-29. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
306567
  Барышникова Даша Генеалогия и идеология // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 36-41


  В мистецтві ХХ ст. концептуалізм - найбільша і найінтернаціональніша хужожня течія
306568
  Аксенов А.И. Генеалогия московского купечества 18 в. / А.И. Аксенов. – Москва, 1988. – 188с.
306569
  Демкин В.П. Генеалогия штарковских состояний и вероятности переходов атомов в постоянном элетрическом поле : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.05 / Демкин В. П.; Томск.ГУ. – Томск, 1980. – 18л.
306570
  Прозора К.И. Генеалогия, хозяйственные и биологические особенности голландского черно-пестрого скота в хозяйствах УССР и перспективы его использования. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Прозора К.И.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 30л. – Бібліогр.:с.30
306571
  Сеник Р.М. Генеалогічна взаємозумовленість міфу та мов // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
306572
  Легун Ю.В. Генеалогічна складова джерел церковного походження (на прикладі комплексу документів Подільської губернії (1793-1917 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-32. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано специфіку укладання, зміст і формуляр, стан збереження архівних матеріалів церковного походження, які містять генеалогічну інформацію про селян Подільської губернії кінця XVIII - початку ХХ ст. Поділено ці документи на масові та ...
306573
  Легун Ю.В. Генеалогічне значення викупних документів аграрної реформи із зібрання Російського державного історичного архіву (за матеріалами Подільської губернії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 155-157. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано генеалогічне значення викупних документів аграрної реформи із зібрання Російського державного історичного архіву. The article deals with the genealogical importance of the redemption documents of the agrarian reform from the collection ...
306574
  Біла О.І. Генеалогічний проект Мішеля Фуко як спроба подолання історицизму : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Біла Орися Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 176-198
306575
  Біла О.І. Генеалогічний проект Мішеля Фуко як спроба подолання історицизму : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Біла Орися Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
306576
  Ярмошик І. Генеалогічні долі княжих родів Волині у дослідженнях польських істориків XIX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 45-49


  У статті аналізується відображення в польській історіографії XIX ст. проблем. пов"язаних з історією княжих родів Волинського регіону. Основну увагу приділено родинам князів Острозьких, Вишневецьких, Чорторийських, їх участі в господарському, ...
306577
  Ковтун М. Генеалогічні дослідження Вадима Львовича Модзалевського (1882–1920) // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 196-203
306578
  Ярмошик І. Генеалогічні дослідження волинської шляхти польським істориком Казімєжом Пулаським (1845-1926) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 137-139
306579
   Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів. – ISSN 2074-8345
Вип. IX (нової серії III). – 2011
306580
   Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів. – ISSN 2074-8345
Вип. X (нової серії IV). – 2012
306581
  Ясь О. Генеалогічні ідеї Вадима Модзалевського в рецепції української зарубіжної історіографії другої половини 1940–1980-х років // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 189-193
306582
  Ханко В. Генеалогічні нариси / Валентина Ханко; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-21-9
Зшиток 1 : Будівничий Анатолій Луговий. – 2007. – 80с., 4с. іл. : іл.
306583
  Ханко В. Генеалогічні нариси / Валентина Ханко; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-22-6
Зшиток 2 : Казкарка Параска Бутенко. – 2007. – 56с., 4с. іл. : іл.
306584
  Ханко В. Генеалогічні нариси / Валентина Ханко; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-23-3
Зшиток 3 : Поет Володимир Бутенко. – 2007. – 52с., 4с. іл. : іл.
306585
  Ситий І. Генеалогічні та історичні нотатки бунчукового товариша І.І. Забіли // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.166-169
306586
  Засенко О.Ю. Генеалогічні чинники ідеології крізь призму функціонально-інструментального аналізу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 219-227. – ISSN 2072-1692
306587
  Корольов Б.І. Генеалогія / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 68-69. – ISBN 966-642-073-2
306588
   Генеалогія : конспект лекцій / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет
Ч. 1 : Генеалогія правителів країн Східної Європи IX - XVII ст. / [уклад.: І.А. Піддубний]. – 2012. – 43, [1] с. – Бібліогр. на початку тем
306589
  Войтович В. Генеалогія Богів давньої України // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 13-23
306590
  Томазов В.В. Генеалогія В.І. Вернадського: походження та родинні зв"язки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (80). – С. 87-94. – ISSN 0374-3896


  Іван Васильович Вернадський - батько В.І. Вернадського, завідував кафедрою політекономії Університету Св. Володимира (1846-1849). У 1851 р. у віці 30 років став професором Московського ун-ту. Близькими приятелями Івана Васильовича були Т.Г. Шевченко та ...
306591
  Білько Д.В. Генеалогія влади та повсякденності : досвід підрадянських дисидентів // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.101-109. – ISSN 1728-3671
306592
  Гамольський Л.В. Генеалогія запроданства / Л.В. Гамольський. – Дніпропетровськ, 1978. – 163с.
306593
  Томазов В.В. Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела : (друга половина 17- початок 21 ст.) / Валерій Томазов; НАН України; Ін-т історії України. – Київ : Стилос, 2006. – 284с. – ISBN 966-8518-58-6
306594
  Степанов В. Генеалогія метафізики світла в Мехтільди Магдебурзької // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 114-118. – ISSN 1728-9343
306595
  Легун Ю. Генеалогія селян Подільської губернії: джерела : Монографія / Юрій Легун. – Вінниця : О. Власюк, 2005. – 516с. – ISBN 966-8413-74-1
306596
  Ткач М. Генеалогія слова / Микола Ткач. – Київ : Алефа, 2004. – 13с.
306597
  Ткач М.М. Генеалогія слова / Микола Ткач. – Київ : Алефа, 2004. – 13, [1] с. – Без тит. арк. – ISBN 966-8034-03-1
306598
  Чернецький Є. Генеалогія та графський титул роду Олізарів-Волковичів у джерелі 1820-х рр. "Родословная и доказательства о дворянстве Олизаров" // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 314-322
306599
  Голиш Л.Г. Генеалогія та основи соціального етикету : навч.-метод. посібник / Голиш Л.Г. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. архівознавства, новітньої історії та спец. іст. дисциплін. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 65, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48-53. – ISBN 978-966-353-289-9
306600
  Кривошея Володимир Генеалогія українського козацтва : Білоцерківський полк / Кривошея Володимир. – Київ : Стилос, 2002. – 184 с. – ISBN 966-8009-28-2
306601
  Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Нариси історії козацьких полків / В. Кривошея; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ; Музей гетьманства. – Київ : Стилос, 2002. – 396 с. – ISBN 966-8009-15-0
306602
  Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Нариси історії козацьких полків / Володимир Кривошея ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ; Музей гетьманства. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Стилос, 2004. – 391с. – ISBN 966-8518-20-9
306603
  Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Переяславський полк / Володимир Кривошея ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ; Музей гетьманства. – Київ : Стилос, 2004. – 418с. – ISBN 966-8518-18-7
306604
  Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Канівський полк / Володимир Кривошея ; НАНУ. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ; Музей гетьманства. – Київ : Стилос, 2006. – 220 с. – ISBN 966-8518-51-9
306605
  Горенко Л. Генеалогія українського шляхетства в системі культурологічних досліджень // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 196-201
306606
   Генеза : Філософія. Історія. Політологія. – Київ : Генеза, 1994-
№ 1. – 1994
306607
   Генеза : філософія, історія, політологія. – Київ : Генеза, 1994-
№ 1 (4). – 1996. – 256 с.
306608
   Генеза : Філософія. Історія. Політологія. – Київ : Генеза, 1994-
№ 1. – 1997
306609
   Генеза : філософія, історія, політологія. – Київ : Генеза, 1994-
№ 1/2 (6/7). – 1998. – 224 с.
306610
   Генеза : філософія, історія, політологія: спецвипуск. – Київ : Генеза, 1994-
Філософські, історичні, політолологічні студії 99. – 1999
306611
   Генеза : філософія, історія, політологія; спецвипуск. – Київ : Генеза, 1994-
Філософські студії 2000. – 2000
306612
  Гусаков Ігор Генеза "Холодної війни" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 21-29. – Бібліогр. в кінці ст.
306613
  Пашинський В.Й. Генеза адміністративно-правового забезпечення оборони України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 64-73. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
306614
  Барановська К. Генеза адміністративно-управлінської системи ранньосередньовічної Японії за Танським зразком // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 197-201. – ISBN 978-966-171-783-0
306615
  Галунько В.В. Генеза адміністративного права України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 232-238. – ISSN 1563-3349
306616
  Супрун Наталія Анатоліївна Генеза акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини 19-початку 20 ст. : Дис. ... канд. економ. наук: 08.01.04. / Супрун Наталія Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 184 л. – Бібліогр.: л. 175-184
306617
  Супрун Наталія Анатоліївна Генеза акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.04 / Супрун Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
306618
  Захарець С. Генеза бандури та парадокси історичного розвитку // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 95-100. – ISSN 2078-0850
306619
   Генеза банківських криз : монографія / [М.І. Диба та ін.] ; за наук. ред. М.І. Диби, А.М. Мороза ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ". – Київ : КНЕУ, 2014. – 578, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-814-3
306620
  Стадник М.М. Генеза біблійних, ранньохристиянських і філософських основ становлення пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості раннього християнства для становлення пізнавального процесу. Показано, що на ранньому етапі християнство "розвивало" елементи наукового пошуку. Основою ранньохристиянського теологічного осмислення Всесвіту виступала така форма ...
306621
  Бояр А.О. Генеза бюджетної системи Європейського Союзу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 30-33. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
306622
  Мирославський С.В. Генеза векселя як боргового цінного папера // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 343-347. – ISSN 1563-3349
306623
  Нікончук М.Г. Генеза взаємовідносин суб"єкту і об"єкту в системі компаративістського аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 214-218. – ISBN 966-581-102-9
306624
  Бойко А. Генеза вищої жіночої освіти в Україні: Київський фребелівський педагогічний інститут (1907-1920 рр.) / А. Бойко, Н. Дем"яненко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – C. 172-182. – ISSN 2075-1478


  У зв"язку з реорганізацією вищої освіти (1920 р.) та злиттям вищих навчальних закладів, Київський педагогічний інститут при Фребелівському товаристві (дошкільний та позашкільний відділи) було приєднано до дошкільного факультету Київського ІНО. Перший ...
306625
  Воронкова В.Г. Ґенеза від інформаційного суспільства до "smart-суспільства" в контексті історичної еволюції сучасного світу: теоретико–концептуальний контекст / В.Г. Воронкова, Т.П. Романенко, Р. Андрюкайтене // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 128-133. – ISSN 2076-1554
306626
  Костич Л. Генеза відапелятивних присвійних прикметників із суфіксом / Лілія Костич // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 159-166. – ISSN 0320-3077
306627
  Дячук Л. Генеза візантійського шлюбно-сімейного права в контексті християнської ціннісної парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-36. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особисті права і обов"язки суб"єктів шлюбу у контексті генези шлюбно-сімейного права на християнській ціннісній основі. Исследуются личные права и обязанности субъектов брака в контексте генезиса брачно-семейного права на христианской ...
306628
  Сенюта І.Я. Генеза вітчизняної цивілістичної думки щодо правовідносин у сфері надання медичної допомоги та її сучасний стан // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2016. – № 2 (18). – С. 74-92. – ISSN 2072-084X
306629
  Новосьолова О.С. Генеза державного боргу України та вітчизняні тенденції боргової політики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 143-147. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
306630
  Панов М.І. Генеза державної влади та її системи в Україні / М.І. Панов, В.П. Колісник // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 304-307. – ISSN 1993-0909
306631
  Ковальова Т.І. Генеза дії закону про кримінальну відповідальність у просторі в сьомому періоді розвитку суспільства і державності на теренах України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 53-76. – ISSN 2222-5374
306632
  Буткевич В. Генеза доктрини міжнародної правосуб"єктності індивіда // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 44-54. – ISSN 0132-1331
306633
  Гіря К. Генеза донського козацтва та українські козаки: історіографія проблеми // Наукові записки / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 28-45. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
306634
  Коломоєць Т. Генеза дослідження адміністративно-правового статусу захисника у провадженні в справах про адміністративні правопорушення у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині / Т. Коломоєць, Р. Сінельник // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
306635
  Коломоєць Т. Генеза дослідження адміністративно-правового статусу захисника у провадженні в справах про адміністративні правопорушення у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині / Т. Коломоєць, Р. Сінельник // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-17. – ISSN 0132-1331
306636
  Дорохіна Ю.А. Ґенеза дослідження власності у кримінальному праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3. – С. 48-56. – ISSN 2222-5374
306637
  Чукут С.А. Генеза духовної культури. (управлінський вимір) : Монографія / С.А. Чукут; Укр.акад.державного управл.при Президентові України. – Київ : УАДУ, 1999. – 256с. – ISBN 966-7353-53-2
306638
  Козаченко Г.В. Генеза екеономічної безпеки підприємств / Г.В. Козаченко, О.М. Ляшенко // Вісник Східноукраїнського національного університету : науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 3 (145). – С. 155-163. – ISSN 1998-7927
306639
  Приймак В. Генеза екомологічної парадигми людського розвитку / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-34.
306640
  Беген Є.І. Генеза економіко-математичних моделей оцінювання стану корупції : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 236-243 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
306641
  Іщенко О.В. Генеза економічної сутності санації господарюючих суб"єктів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 32-37.
306642
  Лятуринська С.Е. Генеза елективної системи в США в період з кінця XVIII до початку XX століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – С. 181-189. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  В статті розглядається генеза елективної системи навчання, а також її впровадження в Гарварді 22-м президентом університету Чарльзом Вільямом Еліотом. Визначено, що саме Еліот зміг привернути національну увагу до своєї реформи і зруйнувати старий ...
306643
  Балагутрак М.П. Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект = The origin of etnopsychology in Ukraine in the 19-th century: historical and ethnological aspects : монографія / Микола Балагутрак ; [відп. ред. С. Павлюк ; ред. М. Горбаль] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – 221, [3] с. – Бібліогр.: с. 200-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4577-8
306644
  Кінджибала О.С. Генеза жанру "анекдот" у корейській літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 198-207


  У статті розглядаються особливості архаїчного фольклору, становлення та розвиток жанру "анекдот", подається коротка характеристика головних персонажів корейського анекдоту. В статье рассматриваются особенности архаического фольклора, становление и ...
306645
  Карпенко С. Генеза жанру казки про тварин: погляд з XXI століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-13. – Бібліогр.: с. 13; Літ.: 34 иназв. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто генезу жанру казки про тварин на матеріалі праць вітчизняних і зарубіжних науковців. Визначено проблематику жанру.
306646
  Сирко І. Генеза жанру щоденника: історіографічний огляд // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 4 (48). – С. 93-102. – ISSN 1682-3540
306647
  Карпов В.В. Генеза загальновійськового нарукавного знаку Збройних Сил України та вимоги часу // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 171-173. – ISSN 2226-3209
306648
  Тараненко М. Генеза законодавства про кримінальну відповідальність за масові заворушення в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 29-32
306649
  Головншко Д. Генеза Запорізького телебачення: етапи створення та програмне наповнення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 27-31. – ISSN 2078-1911
306650
  Сердюк П.П. Генеза злочинної поведінки: проблема концептуалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 51-63. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
306651
  Басенко Р.О. Генеза і зміст освітньо-виховного напряму молодіжної політики ордену єзуїтів (XVI - XVII століття) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 67-78. – ISSN 2077-7280
306652
  Черемський Костянтин Петрович Генеза і розвиток традиційних форм українського співоцтва : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Черемський К.П.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
306653
  Ярова Л.В. Генеза і становлення скандинавської та південно-європейської моделей суспільного перевлаштування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 254-262
306654
  Корнієнко О.О. Генеза і трансформація міфопоетичних парадигм у російській прозі 30-х років 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.02 / Корнієнко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 24 назв
306655
  Науменко Н.В. Генеза і шляхи розвитку українського верлібру кінця XIX - початку XXI століть : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Науменко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 494л. – Бібліогр. : л.433-494
306656
  Науменко Н.В. Генеза і шляхи розвитку українського верлібру кінця XIX - початку XXI століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01., 10.01.06 / Науменко Н.В.; Науиенко Н.В. ; МОНУ ; КНТШ. – Київ, 2010. – 41с. – Бібліогр.: 34 назви
306657
  Сомов А.Ю. Генеза ідеї надлюдини в європейській філософії: концепція Фрідріха Ніцше // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5 (121), травень. – С. 109-116. – ISSN 2077-1800
306658
  Ткаченко Т.В. Генеза ідеї політичної опозиції : зісторії зарубіжної політичної думки // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 96-108
306659
  Дерев"янко С М Генеза ідеї прийняття конституції референдумом у конституційних актах України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 147-154. – ISSN 1563-3349
306660
  Корж-Усенко Генеза ідеї українського університету: історико-педагогічний вимір // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 343-352. – ISSN 2312-5993


  У дослідженні з"ясовано зародження елементів національного виховного ідеалу та українознавчого компоненту змісту педагогічного процесу в Острозькій і Києво-Могилянській академіях XVI-XVIII ст., у навчальній, науковій та просвітницькій діяльності ...
306661
  Литвинов Д.С. Генеза ідей політичного елітизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
306662
  Алєксєєва О.В. Генеза інституту адміністративної відповідальності суб"єктів за неправомірні дії неповнолітніх в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 106-113. – ISSN 2072-8670
306663
  Камінська І.В. Генеза інституту незалежності суду на теренах України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 143-154. – ISSN 2310-6166
306664
  Романюк В.А. Генеза інституту позовної давності на українських землях // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 19-32. – ISSN 2078-9165
306665
  Рябоконь Є. Генеза інституту правонаступництва у римському приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 131-139. – ISSN 1026-9932
306666
  Соболєв О. Генеза інформаційного дизайну // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 287-295. – ISSN 0236-4832
306667
  Заруцька О.А. Генеза ісламської економічної доктрини в епоху Середньовіччя // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 23-25
306668
  Загородній Т. Генеза камерно-вокальної творчості Л. Колодуба на прикладі п"яти романсів для високого голосу на слова Т. Шевченка // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 237-250


  "...Здійснено спробу аналізу камерно-вокальної творчості видатного українського композитора Л. Колодуба на прикладі циклу П’ять романсів на слова Т. Шевченка. Окрему увагу зосереджено на виконавських особливостях романсів циклу, їх стильовому та ...
306669
  Тарасова О.А. Генеза картини світу: від концептуальної до індивідуальної // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 300-302
306670
  Чуйко Л. Генеза категорії "майнові права на землю" як об"єкта господарського обороту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 45-49
306671
  Кралюк П. Генеза київської релігійної філософії // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 397-407. – ISBN 978-966-2254-74-7
306672
  Ксьондзик Н.В. Генеза класицизму в літературі Російської імперії // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 31-39
306673
  Задорожня Г.В. Генеза конституційно-правового статусу глави держави на території України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 61-68. – ISSN 2312-1831
306674
  Бунтовська О.А. Генеза конституційного права людини на презумпцію невинуватості // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 206-213
306675
  Юсова Н.М. Генеза концепту "давньоруська народність" у радянській історичній науці // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.65-85. – ISSN 0130-5247
306676
  Вергун Д.В. Генеза концепту "імідж людини" в межах домодерної та модерної філософської традиції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 7-14. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 10). – ISSN 2226-3047
306677
  Ракітіна М.І. Генеза концепту "кохання" у філософському контексті функціонування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 263-267. – (Серія "Філологічні науки")
306678
  Кушнір В.А. Генеза концептуальних підходів до організації навчального процесу у вищій школі України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 80-86. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
306679
  Фірсова С.Г. Генеза концепції бренду роботодавця на ринку праці України / С.Г. Фірсова, Т.В. Білорус // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 54-64. – ISSN 2078-5860
306680
  Крушніцька Г.Б. Генеза концепції людського капіталу в постіндустріальному суспільстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 25-30. – ISSN 2222-4459
306681
  Слюсар К.С. Генеза концепції прав людини // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 90-102
306682
  Шваб Л.П. Генеза концепції тоталітаризму // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 111-113. – ISBN 978-966-493-676-4
306683
  Поштар Є. Генеза концепцій інституціоналізації регіональної фінансової інтеграції ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 76-81. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сучасних теорій та концепцій валютно-фінансової інтеграції в ЄС, даються характеристики генези системи наддержавного регулювання фінансових ринків, важливим тенденціям та перспективам розвитку економічної конвергенції ...
306684
  Левчук О.м. Генеза кооперативних книговидавництв Наддніпрянської України (кінець XIX - початок XX століття) у контексті сучасної теорії організацій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 67-72


  Аналізується ситуація кооперативного книговидання та розповсюдження літератури українською мовою у Наддніпрянській Україні на межі XIX - XX століть.
306685
  Галака С.П. Генеза корейської ядерної проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 9-13
306686
  Литовченко І. Генеза корпоративного університету у США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 42-48. – ISSN 2312-5993
306687
  Чорнуха О.С. Генеза кримінально-правового забезпечення охорони добросовісної конкуренції в Україні // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 239-249. – ISSN 2304-4556
306688
  Школа І.В. Генеза лицарського роману // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 153-162. – ISBN 978-966-8847-78-3
306689
  Мусієнко Н. Генеза масової культури: масовість мистецтва у вимірі античності і західного Середньовіччя = Масовість мистецтва у вимірі активності і західного Середньовіччя : культурологія // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 235-247
306690
  Кручок Н.С. Генеза методів оцінки об"єктів нерухомого майна на основі синтезу теорій вартості граничної корисності та попиту і пропозиції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 32-40. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
306691
  Морозов В.С. Генеза механізму регулювання промислової сфери у ФРН // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 240-257
306692
  Авдєєв О. Генеза міжнародно-правових засад протидії контрабанді психоактивних (наркотичних) речовин // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 191-198. – ISSN 2222-5374
306693
  Аверочкіна Т.В. Генеза міжнародно-правового регулювання забезпечення безпеки мореплавства / Т.В. Аверочкіна, Т.М. Плачкова // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 2. – С. 150-168
306694
  Ціхоцький І. Генеза мовної свідомості Івана Франка (до проблеми становлення раннього ідіолекту) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 91-96. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
306695
  Заболоцький В.В. Генеза моделей державного управління на теренах України у період раннього Середньовіччя // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 87-91. – ISSN 2306-6814
306696
  Фурман А.В. Генеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 18-37. – ISSN 1810-2131
306697
  Шарая А.А. Генеза наукових уявлень про принципи адміністративного права України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 168-179. – (Юридичні науки ; № 3)
306698
  Вахула Б. Генеза наукового дискурсу та перспективні напрями дослідження масової соціальної мобілізації // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (4). – С. 6-17. – ISSN 2306-3974
306699
  Ігумнова О. Генеза негативних психічних станів студентів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 110-116. – ISSN 1810-2131
306700
  Морозов В.С. Генеза німецької теоретичної концепції державного регулювання економіки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 100-109. – ISSN 1729-7036
306701
  Васечко Л.І. Генеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 13-17. – Бібліогр.: на 26 пунктів
306702
  Васечко Л.І. Генеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 32-34. – Бібліогр.: на 12 пунктів
306703
  Васечко Л.І. Генеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні (продовження) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 25
306704
  Вітченко А. Генеза образу гетьмана Івана Мазепи в зарубіжній літературі (за матеріалами європейської періодики та окремих видань XVII-XIX ст.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 17-25


  На матеріалі публікацій в європейській періодиці та в окремих виданнях висвітлюється художня специфіка образу та його еволюція в творах Вольтера, Д. Байрона, В. Гюго, К. Рилєєва, О. Пушкіна, Т. Булгаріна, Ю. Словацького та інших письменників, ...
306705
  Сліпушко О.М. Генеза образу Духовної Держави у поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 304-312


  У статті досліджується ґенеза образу Духовної Держави у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки". Наголошується на тому, що образ Духовної Держави має національний характер, основується на зверненні поета до української історії. В статье исследуется образ ...
306706
  Косянчук О.О. Генеза панегіризму в середньовічній українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 222-227. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються питання середньовічного панегіризму як початкового етапу становлення давньоукраїнської хвалебної літератури. Проаналізовано явище типізації та гіперболізації образів- адресатів величання, а також поетику панегіричних текстів ...
306707
  Звонська Л.Л. Генеза парадигми темпоральності у давньогрецькій мові : Монографія / Л.Л. Звонська. – Київ : ВЦ КНЛУ, 2005. – 256с. – Біблігр.: 588 назв. – ISBN 966-638-187-7
306708
  Георгієвська В.В. Генеза партійної преси в Україні (1989–2013 рр.): джерелознавчий аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 363-369


  У статті досліджуються основні джерела інформації про становлення і розвиток партійної преси за останні 25 років в Україні, розглядається діяльність політичних партій у державі щодо створення власних друкованих засобів масової інформації. Зазначаються ...
306709
  Гавриленко О.А. Генеза паспортної системи Російської імперії в Україні (XVIII - початок XX ст.) // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 2 (7). – С. 9-13
306710
  Кловак Галина Тихонівна Генеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець 19 - 20 століття) : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Кловак Г.Т.; КНУТШ. – Умань, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 50 назв
306711
  Кловак Галина Тихонівна Генеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець 19 - 20 століття) : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Кловак Г.Т.; Умань. держ. педагог. ун-тет ім. П. Тичини. – Умань, 2005. – 531л. + Додатки: 452 - 531. – Бібліогр.: л.384 - 452
306712
  Студинський К.Й. Генеза поетичних творів Маркіяна Шашкевича / Студія д-ра Кирила Студнського. – Львів : Накладом С. Горука ; З друкарні В.А. Шийковського, 1910. – 88 с.
306713
  Горєвой Д.О. Генеза політичних аспектів сучасного православного фундаменталізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 146-148
306714
  Балабан Р.В. Генеза політичного класу Російської Федерації як варіант вирішення проблеми політичної суб"єктності на пострадянському просторі / Р.В. Балабан, Н.В. Кононенко // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2010. – № 6 -1 (30). – С. 34-38
306715
  Іжко Є.С. Генеза поняття "автономне навчання" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 192-199. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
306716
  Мацука О. Генеза поняття "правової держави" з точки зору соціальної філософії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.117-121. – ISSN 1728-9343
306717
  Ясечко С.В. Генеза поняття "правочин" у цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 80-87. – (0). – ISSN 2078-9165
306718
  Тадєєва О.М. Ґенеза поняття "публічне майно" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 67-75. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто історичний розвиток становлення публічного майна, сформульовано основні ознаки публічних речей, проаналізовано відмінність між публічними речами та публічним майном і визначено поняття останнього. This article deals with the ...
306719
  Сачук Ю.Є. Ґенеза поняття "соціально-професійна мобільність" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 32-37. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У статті описано дослідження щодо походження терміну «соціально-професійна мобільність», що сьогодні є новим у педагогічній науці. Здійснено аналіз базових напрацювань вітчизняних та зарубіжних науковців у галузях педагогіки, психології, соціології, ...
306720
  Ватрас В.А. Генеза поняття "суб"єкти сімейних правовідносин" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 120-130. – (Право. Економіка. Управління)
306721
  Прищак М.Д. Генеза поняття духовності в педагогічній думці України : (друга половина 19 - 20-ті роки 20 століття) : монографія / М.Д. Прищак ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-641-271-6
306722
  Міхненко Г. Генеза понять "інтелектуальна мобільність фахівця" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10 (994). – С. 17-22. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито генезу та сутність поняття "інтелектуальна мобільність фахівця". Вказано на необхідність формування цієї інтегрованої якості у майбутніх інженерів та визначено напрями подальших наукових досліджень, одним з яких є вивчення і ...
306723
  Кравчук О.В. Генеза постапокаліптичної свідомості в ліриці Рози Ауслендер // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 94-99
306724
  Мазуренко С.В. Генеза права інтелектуальної власності Європейського Союзу / С.В. Мазуренко, Р.Є. Еннан // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 263-268. – ISSN 1563-3349
306725
  Бойко П. Генеза права на життя як абсолютного цивільного права та його місце у системі поколінь прав людини: поняття та основні етапи розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 179-181. – ISBN 978-617-7069-28-6
306726
  Богніч О.Л. Генеза права як права сили // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 14-18. – ISSN 1563-3349
306727
  Будзинський М.П. Генеза правових основ кадрового забезечення поліції // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 46-50. – ISSN 2072-8670
306728
  Остапенко О. Генеза правовідносин з аутсорсингу персоналу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 304-306. – ISBN 978-617-7069-14-9
306729
  Тюхтій Н. Генеза правового і цивільно-правового регулювання відносин у сфері особистих немайнових прав фізичних осіб у галузі охорони в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена історії розвитку особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері охорони здоров"я з точки зору правового і цивільно-правового регулювання. Публикация посвящена истории развития личных неимущественных прав физических лиц в сфере ...
306730
  Бєлкін Л. Генеза правового нігілізму в контексті теорій бюрократизму // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 313-320. – ISSN 0132-1331
306731
  Лукасевич-Крутник Генеза правового регулювання відносин за договором перевезення в актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 118-122. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
306732
  Гуцуляк В. Генеза правового регулювання відносин за договором підряду на проведення пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 20-24
306733
  Божко В. Генеза правового регулювання оплати праці в Україні впродовж Х-ХХ століть // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 133-142. – ISSN 1993-0909
306734
  Юшина С.І. Генеза правового статусу органу виконавчої влади, який здійснює державне регулювання зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 100-105.
306735
  Бородай Г.О. Генеза правового статусу пенсійного фонду України в період становлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 153-159. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
306736
  Дідич Т.О. Генеза правоутворення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 20-23
306737
  Каблов Д. Генеза проблем існування громадських формувань з охорони громадського порядку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 157-161. – ISSN 0132-1331
306738
  Терещук А.І. Генеза проблеми профільного навчання у вітчизняному досвіді шкільної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 93-99. – (Педагогіка ; № 3)
306739
  Іванцова Н.Б. Генеза професійної спрямованості практичного психолога : навч.-метод. посібник / Н.Б. Іванцова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 343, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 301-324. – ISBN 978-966-194-124-2
306740
  Маршавін Ю. Генеза ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 14-19
306741
  Гарарук І. Генеза розвитку енергосервісних договорів в окремих країнах світу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 18-25. – ISSN 2308-9636
306742
  Гороховська О.В. Генеза розвитку міжнародного права: деякі аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 161-166. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
306743
  Глузман Н. Генеза розвитку педагогічної практики в системі вищої педагогічної освіти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 193-200. – (Серія: Педагогічні науки)
306744
  Пилипченко О.О. Генеза розвитку поглядів на тіньову економіку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 80-92. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
306745
  Олійник О.Б. Генеза розвитку судово-прокурорської риторики на землях України (імперський період і сучасність) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 85-91.
306746
  Марушій О.А. Генеза розуміння законності як основоположного принципу діяльності органів державного управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 70-74. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
306747
  Пасемко Г.П. Генеза ролі держави у становленні аграрних відносин з первісної доби до середини ХVII ст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 175-182. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
306748
  Постоєва Л.С. Генеза системи вищої педагогічної освіти Великої Британії в другій половині XXстоліття (на прикладі Англії) // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 127-133. – (Педагогічні науки ; № 3)
306749
  Калініченко О. Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.36-41. – ISSN 0132-1331
306750
  Шило В.В. Генеза словотвірних іменникових парадигм в англійській мові (на матеріалі французьких правових запозичень ) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 247-253. – ISBN 966-581-550-4
306751
  Дядько Є.А. Ґенеза соціалізації економіки // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 18-25.
306752
  Пізнюк Л. Генеза соцреалізму в творчості Аркадія Любченка 1930-1940-х років // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 49-55
306753
  Лініченко Д.В. Генеза становлення міжнародно-правового механізму врегулювання торговельних спорів // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 20-26.
306754
  Лініченко Д.В. Генеза становлення міжнародно-правового механізму врегулювання торговельних спорів (частина 2) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 50-56.
306755
  Іващишин О. Генеза статусу термінологічного словосполучення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 23-27. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
306756
  Мелещенко К.С. Генеза та варіативність абсолютної конструкції // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 291-294
306757
  Сторчеус С.В. Генеза та еволюція афро-американського детективу крізь призму концепції мультикультуралізму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 23-28. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
306758
  Шейко В.М. Генеза та еволюція діалогу культур у цивілізаційному глобалізаційному світі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 19-31
306759
  Косянчук О.О. Генеза та еволюція жанру оди в українській поезії XVI-XX століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Косянчук О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
306760
  Косянчук О.О. Генеза та еволюція жанру оди в українській поезії XVI-XX століть : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Косянчук О.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 202 л. – Бібліогр.: л. 186-202
306761
  Кириченко Ю. Генеза та перспективи розвитку української нації у повоєнній зарубіжній україністиці // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 66-71. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається наукова спадщина українських дослідників і публіцистів у діаспорі, які торкалися проблем розвитку української нації. Стверджується, що з кінця 1940-х рр. відбулися серйозні зміни у сприйнятті національної проблематики. ...
306762
  Левицька О. Генеза та прототипи героїв повісті Морі Огай "Бульбашки на воді" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті розглядається історія написання повісті Морі Огай "Бульбашки на воді". а також прототипи героїв з точки зору порівняння образів твору з реальними особистостями та персонажами західної літератури. В данной статье рассматривается история ...
306763
  Михайлюк Г.О. Генеза та розвиток вітчизняного цивільного законодавства щодо формування інституту комерційних позначень (ХІІ – ХХ століття) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 77-82. – ISSN 2220-1394
306764
  Бігун О. Генеза та розвиток жанру поезії в прозі: західноєвропейський досвід // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 152-157. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
306765
  Рощин Д.Г. Генеза та розвиток категорії "смисл" в гуманітарних науках та соціології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 18-25. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті описано генезис й розвиток теоретичного пізнання категорії "смисл" в рамках герменевтики, наук про мову, екзистенціально-феноменологічної філософії, психології й соціології.
306766
  Соболевська М.О. Генеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях : дис. ... д-ра соціол. наук: 22.00.01 / Соболевська Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 394 л. – Бібліогр.: л. 367-394
306767
  Соболевська М.О. Генеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Соболевська Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 31 с. – Бібліогр. : 34 назви
306768
  Кабов А. Генеза та семантико-функціональні особливості майбутнього іспанського та французького умовного способу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 130-137. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
306769
  Сташенко В.Ю. Генеза та сучасний стан розвитку системи державного управління земельними ресурсами України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 91-94. – ISSN 2306-6814
306770
  Клепуц Н. Генеза та функціональні особливості компаративних зоофразеологізмів антропоморфного характеру в українській та французькій мовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 149-154. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
306771
  Шекера Я.В. Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (7-10 ст) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.04 / Ярослава Василівна Шекера; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
306772
  Шекера Я.В. Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (7-9 ст.) : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.03.04 - літ. зарубіжних країн / Ярослава Василівна Шекера; КНУТШ. – Київ, 2006. – 295л. – Додатки л. 221-295. – Бібліогр.: л. 205-221
306773
  Головко А.Я. Генеза теоретичних моделей соціального маркетингу // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 48-54. – ISSN 1811-9824


  У статті узагальнено та проаналізовано основні теоретичні моделі, що становлять науковий базис концепції соціального маркетингу, визначено їх особливості та дискусійний характер їх застосування. Вказано на необхідність розробки комплексних теорій і ...
306774
  Маслов А.О. Генеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 13-23. – Бібліогр.: 34 назви. – ISSN 1993-6788
306775
  Маркіна І.А. Генеза теорії конкуренції в умовах розвитку ринку і становлення ринкових відносин / І.А. Маркіна, С.В. Остряніна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 41-44
306776
  Сідельникова Л. Генеза теорії податків у західній науковій традиції // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 7-13. – ISSN 2411-4014
306777
  Миколенко А.В. Генеза теорій грошових систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 229-241


  У статті розглядається формування і розвиток грошових систем, зосереджена увага на системах заснованих на золоті та сріблі. Аналізуються переваги та нелоліки використання золотого стандарту. Міститься інформація про провідні ідеї відродження валютних ...
306778
  Грищенко І.М. Генеза теорій лідерства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 56-59. – ISSN 2306-6814
306779
  Мельник В.М. Генеза теорій податків : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 42-53 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв
306780
  Черніченко Г.О. Генеза теорій руху капіталу в умовах глобалізації фінансових відносин / Г.О. Черніченко, О.А. Пахомова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 15-22. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
306781
  Андріяшик О. Генеза терміну "медитація" у теоретико-літературному дискурсі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 279-285
306782
  Хом"як К.А. Генеза тіньових економічних відносин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 442-448. – ISSN 0321-0499
306783
  Бурлуцький А.В. Генеза українського сценічного мовлення в соціокультурному контексті : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Бурлуцький Андрій Володимирович ; М-во культури України ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
306784
  Волковський В. Генеза української національної ідеї або звідки родом українство? // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2015. – № 3/4. – С. 2-15. – ISSN 0130-7037
306785
  Скавуляк Т. Генеза української правничої термінології // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 36-38
306786
  Цзоу Ченчжан Ґенеза університету як соціокультурного феномену // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 174-183. – ISSN 2075-1443
306787
  Жигалкін І. Генеза установи як різновиду суб"єкта права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 88-93.
306788
  Камбалова Яніна Генеза уявлень про навчально-методичні комплекси в педагогічній думці: історико-методичний аспект // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.
306789
  Тімашова В.М. Генеза федералізму Миколи Костомарова у формуванні української державності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 114-119
306790
   Генеза філософських студій у Київському університеті : монографія / [Л.В. Губерський та ін.] ; за заг. ред. Губерського Л.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Колісник К.І., 2009. – 496, [12] с. : табл. – До 175-річчя ун-ту. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-97034-0-8


  Глибокошановній Зіні Іванівні! З Щирим Серцем, найкращими побажаннями та на Добру Згадку про Філософський Факультет! З повагою (Підпис) 1.XII.09 р.
306791
   Генеза філософських студій у Київському університеті : монографія / [Л.В. Губерський та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф., акад. НАН України ГуберськогоЛ. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2010. – 491, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-97034-0-8
306792
  Кузнецов О. Генеза фінансових криз // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 30-33
306793
  Поштар Є. Генеза фінансово-інституційних інструментів в умовах фінансово-боргової кризи Євросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 244-252


  Стаття присвячена аналізу особливостей процесу використання фінансово-інституційних інструментів на сучасному етапі валютно-фінансової інтеграції у Європейському Союзі, дається характеристика її важливим тенденціям та перспективам в умовах ...
306794
  Курило Л. Генеза форм і методів навчання студентів у класичних університетах України (XIX - початок XX ст.) // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 70-73


  На основі використання архівних документів, дореволюційних та сучасних історико-педагогічних видань здійснено спробу висвітлити процес еволюції форм і методів навчання студентів у класичних університетах України в модерну добу (XIX - початок XXст.). ...
306795
  Лічман Л.Ю. Генеза формування іншомовної компетентності у ВНЗ України: методологічний контекст // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 256-260. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті наведено методологічну модель вивчення формування іншомовної компетентності у ВНЗ України, обгрунтовано теоретично значущі принципи побудови методології дослідження генези іншомовної компетентності, зазначена необхідність поєднання ...
306796
  Краснова М.В. Генеза формування правових засад контрольної природоохорнної діяльності на теренах України // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 14-19. – ISBN 978-617-566-151-2
306797
  Волобуєва Г.Д. Генеза формування соціальної політики держави в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 134-136. – Бібліогр.: 4 назв.
306798
  Рудень О. Генеза формування та розвитку екологічних договірних відносин в праві та законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 385-387. – ISBN 978-617-7069-15-6
306799
  Рудень О.В. Ґенеза формування та розвитку екологічних договірних відносин в праві та законодавстві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (14). – С. 293-300. – ISSN 2306-9082
306800
  Єременко О.В. Генеза художньої образності в прозі Олени Пчілки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 201-206
306801
  Новик О.П. Генеза художньої образності поезії Дмитра Ознобішина // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 167-170. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
306802
  Дика О.І. Генеза чутливості: Філософсько-філогенетичне дослідження / О.І. Дика. – Дніпропетровськ, 1996. – 28с.
306803
  Пахаренко В. Генеза Шевченкової етики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 5 (674), травень. – С. 31-35. – ISSN 0130-5263


  У статті акцентується на антропоцентрично-етичній домінанті художнього світу Т. Шевченка. Автор виокремлює и аналізує чотири визначальні джерела панетизму митця: національний характер, суспільні умови, психологічні особливості самого поета, романтичну ...
306804
  Польвий О.Л. Генеза юридичної відповідальності суддів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 133-138. – ISSN 1563-3349
306805
  Галака С.П. Генеза ядерної проблеми на Корейському півострові // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 106-110
306806
   Генеза, географія та екологія грунтів : Збірник наукових праць присвячений 10-річчю кафедри грунтознавства і географії грунтів Львівського національного університету імені Івана Франка ( вересень 2003). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 483с. – ISBN 966-613-284-2
306807
   Генеза, географія та екологія грунтів = Genesis, geography and ecology of soils : збірник наук. пр. міжнар. наук. конф. "Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного та екологічного грунтознавства" (м. Львів, 19-21 верес. 2013 року) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. від-ня Укр. т-ва грунтознавців і агрохіміків ; [відп. ред.: С.П. Позняк, А.А. Кирильчук ; редкол.: Позняк С.П. (голова) та ін.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка
Вип. 4. – 2013. – 409, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та пол. – Бібліогр. наприкінці ст.
306808
  Халюк С.О. Генеза, поняття та місце Вищої ради юстиції в системі державних органів України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 91
306809
  Радиш Я.Ф. Генеза, стан і тенденції розвитку правового регулювання народної медицини в Україні та світі: вступ до проблеми / Я.Ф. Радиш, В.В. Євтушенко // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2016. – № 2 (18). – С. 63-73. – ISSN 2072-084X
306810
  Хороб С. Генеза, творче побутування та історичне значення українського неоромантизму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 312-320. – ISBN 966-8110-14-5
306811
  Кримський С.Б. Генезес форм і законів мислення : Дис... канд. філос.наук: / Кримський С. Б.; АН УССР, Ін-т філософ. – К., 1962. – 125л.
306812
  Кузьмин В.В. Генезис "Менеджерской модели" государственной службы (на примере Великобритании) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
306813
  Кузьменко Я.П. Генезис "права на життя" в політико-правовій думці стародавнього світу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 15-19. – ISSN 2220-1394
306814
  Новаченко Т.В. Генезис авторитету керівників органів державної влади в контексті сучасних суспільних змін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.128-130
306815
  Василенко М.Д. Генезис адміністративно-правового супроводження інноваційної діяльності в Україні: технологічні і наукові парки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 64-69. – (Правознавство ; Вип. 365)
306816
  Шаш С.Д. Генезис античной диалектики.: гносеол. аспект. / С.Д. Шаш. – Минск, 1980. – 127с.
306817
  Михайлов В.А. Генезис антонимных оппозиций / В.А. Михайлов. – Л, 1987. – 79с.
306818
  Кожемяко М.Н. Генезис аспидной, флишоидной и молассовой формации по материалам среднего и верхнего палеозоя Калбинского хребта. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Кожемяко М.Н.; Ан Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
306819
  Циганов С.А. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках : структурно-функціональний аналіз / Циганов Сергій Андрійович ; [відп. за вип. Грабіліна Т.А.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Академпрес, 2006. – 412 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-411. – ISBN 966-7541-44-4
306820
  Гросул В.Я. Генезис бессарабской автономии в составе России (К 200-летию присоединения Бессарабии к России) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 3. – С. 20-31. – ISSN 0132-1366
306821
  Кондратюк С.Я. Генезис бюджету у Великобританії крізь призму конституційної історії та парламентаризму // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 114-127 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
306822
  Филюков А.И. Генезис вероятностных идей в эволюционном учении / А.И. Филюков. – Минск, 1980. – 160с.
306823
  Хитров Н.Б. Генезис вертисолей с микрорельефом гильгай (обзор) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 531-541. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0032-180Х
306824
  Горелова В.В. Генезис Верховного суду США // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7363-7-0
306825
  Рахманов А.А. Генезис взаимосвязи системы "наука - производство" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
306826
  Черниченко І. Генезис використання відеоконференції у кримінальному провадженні: міжнародний та національний аспекти // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 130-135


  У статті, на основі аналізу міжнародних та національних нормативно-правових актів досліджено особливості правової регламентації використання відеоконференції у кримінальному провадженні.
306827
  Багач Е.М. Генезис військового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-71. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Досліджується природа становлення та динаміка розвитку військового права як галузі права, дається порівняльний аналіз і тенденції взаємодії приватного, публічного і військового аспектів у праві.
306828
  Омельченко Ю.А. Генезис вітчизняного рибальства (історіографічний та джерелознавчий аспекти) / Ю.А. Омельченко, Є.П. Рафаловський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-56. – (Історія ; Вип. 49)


  Розглянуто історіографію та джерела вивчення генезиису рибальства на території України в кам"яному віці.
306829
  Шенин С.Ю. Генезис внешней политики Дж. Буша-мл. // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 5 (521). – С. 59-72. – ISSN 0321-2068
306830
  Дорофеев Д.В. Генезис внешней политики США в ранний период: внешние угрозы в оценках британских колонистов Северной Америки (XVII-XVIII вв.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 154-159. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
306831
  Букина Л.А. Генезис внутреннего льда в турбулентном потоке : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Букина Л. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1964. – 10л.
306832
  Попов В.Е. Генезис вулканогенно-осадочных месторождений и их прогнозная оценка. / В.Е. Попов. – Л, 1991. – 285с.
306833
  Субботский Е.В. Генезис выполнения программ и отношения к партнеру у дошкольников. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Субботский Е.В.; МГУ. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
306834
  Нестеренко С.С. Генезис гарантій прав і свобод людини в інституті екстрадиції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 276-279. – (Право. Економіка. Управління)
306835
  Каневский И.А. Генезис государства и права в политико-правовом учении Джона Локка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 312-325
306836
  Бирюков Н.И. Генезис государственности в постсоветской России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
306837
  Недумов И.Б. Генезис гранитов и гранитогенная металлогения (системный подход) / И.Б. Недумов. – Москва : Наука, 1988. – 141с.
306838
  Журавлев В.К. Генезис группового сингармонизма в праславянском языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Журавлев В. К. ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1965. – 28 с. – Бібліогр.:с.28
306839
  Чигасов С.Г. Генезис девелопмента на сучасному етапі розвитку будівельного ринку України : економічна наука / С.Г. Чигасов, Б.С. Петровський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 51-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
306840
  Григорьева С.В. Генезис девиантного поведения несовершеннолетних: историко-правовий аспект // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 34-37. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
306841
  Петренко Галина Георгиевна Генезис действия классификации у дошкольников : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Петренко Галина Георгиевна; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22-23
306842
  Мельник А. Генезис державного підприємництва в Україні і світі: від приватизації до інтернаціоналізації / А. Мельник, І. Тинська // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 1 (60), січень - березень. – C. 95-118. – ISSN 1684-906Х
306843
  Василенко А.В. Генезис державного регулювання страхового ринку України в контексті зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 14-23
306844
  Подскальна О.А. Генезис державного управління у сфері цивільного захисту в Україні в роки незалежності // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 25-33. – ISSN 2311-6420
306845
  Мойсак С.М. Генезис джерел адміністративного права України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 157-161. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
306846
  Панфилов В.А. Генезис диалектического осмысления математики / В.А. Панфилов. – Днепропетровск, 1991. – 170с.
306847
  Мельник Ю.П. Генезис докембрийских полосчатых железистых формаций / Ю.П. Мельник. – Киев : Наукова думка, 1986. – 234с.
306848
  Чернокозов И.И. Генезис дологических структур у детей : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Чернокозов И.И. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1965. – 21 с.
306849
  Гайдай Т. Генезис дослідження інституцій в економічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-10. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню особливостей генезису теоретичного дослідження інституцій у науковій спадщині попередників та сучасників раннього інституціоналізму з кола представників провідних течій економічної теорії - ортодоксії та гетеродоксії. The ...
306850
  Филюк Г. Генезис дослідження конкуренції і монополії в економічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено генезису теоретичного дослідження монополії і конкуренції у науковій спадщині представників провідних течій економічної теорії до першої третини ХХ ст. The article is dedicated to evolution of theoretical research of Monopoly and ...
306851
  Христова Т.Э. Генезис досліджень посухостійкості рослин в Україні // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона : Межведомственный сборник научных робот / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 6. – С. 188-197.
306852
  Ільницький Д.О. Генезис дослідницьких університетів США: у пошуку моделі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 50-63. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
306853
  Круль Петро Франкович Генезис духового та ударного інструментального виконавства України : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвозн.:17.00.01 / Круль П.Ф.; Нац. муз. академ. України ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2001. – 30 с.
306854
  Петренко Н.І. Генезис економічного аналізу в стародавні часи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4 (229). – С. 139-142. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
306855
  Райковська І.Т. Генезис економічного аналізу в Україні та світі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 176-186. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
306856
  Котькалова І.В. Генезис економічної дефініції "капітал" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 17-20
306857
  Бутко М.П. Генезис економічної теорії та методологічні підходи до оцінки туристичного потенцалу регіону / М.П. Бутко, О.О. Самко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 33-38
306858
  Німчин С.О. Генезис етичного парадоксу людського буття // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 125-135. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
306859
  Фоменко Генезис європейських програм підготовки професіоналів для готельного бізнесу / Фоменко, А // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С.90-97. – ISBN 966-8847-12-1
306860
   Генезис железных руд криворожского бассейна. – Киев : АН УССР, 1959. – 308с.
306861
   Генезис железных руд Криворожского бассейна.. – К, 1959. – 308с.
306862
  Герасимчук М.В. Генезис законодавства України у сфері бджільництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 106-113
306863
  Горіславська І.Б. Генезис законодавства, що регулює аграрні страхові відносини // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 62-69. – (Право). – ISSN 2222-5226
306864
  Омельченко Н.Л. Генезис законодавчої діяльності Верховної Ради України: досвід, проблеми та перспективи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 123-130. – ISSN 1563-3349
306865
  Петров О.С. Генезис запобіжного заходу у вигляді застави в зарубіжних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 73-80. – ISSN 1999-5717
306866
   Генезис злочинності: детермінація та причинність / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.Т. Задояний, Л.В. Мошняга // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 10. – С. 32-37


  У статті розглянуто проблему причин злочинності. Зокрема, досліджується злочинність як наслідок дії багатьох обставин, факторів та причин.
306867
   Генезис знания в европейской культуре и феномен науки.. – Новосибирск, 1992. – 56с.
306868
  Хох Н.Я. Генезис и агрохимические свойства дерново-палево-подзолистых почв западной части БССР, развитых на лессовидных суглинках : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Хох Н.Я.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1968. – 24л.
306869
  Рубилин Е.В. Генезис и география лесных почв Европейской лесостепи СССР. / Е.В. Рубилин, В.А. Долотов. – Л, 1970. – 72с.
306870
   Генезис и география почв : К шестидесятилетию академика Инокентия Петровича Герасимова. – Москва : Наука, 1966. – 208 с.
306871
  Неуструев С.С. Генезис и география почв / С.С. Неуструев. – Москва : Наука, 1977. – 328с.
306872
   Генезис и география почв зарубежных стран по исследованиям советских географов : к 10 Междунородному конгрессу почвоведов в Москве (1974 г.). – Москва : Наука, 1974. – 152 с.
306873
   Генезис и география почв зарубежных стран по исследованиям советских географов : к 11 Международному конгрессу почвоведов (Канада, 1978 г.). – Москва : Наука, 1978. – 182 с.
306874
  Неустроев С.П. Генезис и география почв. / С.П. Неустроев. – М., 1977. – 328с.
306875
   Генезис и георгафия лесных почв. – Москва : Наука, 1980. – 132 с.
306876
   Генезис и динамика болот.. – М, 1978. – 200с.
306877
   Генезис и динамика болот.. – М, 1978. – 137с.
306878
   Генезис и закономерности размещения фосфоритов. – Москва : Наука, 1974. – 116с.
306879
  Мазуров Г.П. Генезис и инженерно-геокриологическая характеристика покровных образований Северо-Востока Европейской части СССР с многолетнемерзлыми породами : Автореф... докт. геол.минер.наук: / Мазуров Г. П.; ЛГУ. – Л., 1970. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
306880
   Генезис и класификация полупустынных почв.. – М, 1966. – 236с.
306881
  Леонов В.П. Генезис и классификация гибридных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
306882
   Генезис и классификация осадочных пород.. – М, 1968. – 225с.
306883
  Боул С. Генезис и классификация почв / С. Боул, Ф. Хоул, Мак-Крекен. – Москва : Прогресс, 1977. – 416с.
306884
  Рябинина Л.Н. Генезис и коренные отличия парадигмы современных традиционного и исламского банков как посредников денежного рынка // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 2 (631). – С. 36-47. – ISSN 0131-7741


  Проанализированы генезис и специфические отличительные черты парадигмы современных традиционного и исламского банков как посредников денежного рынка. Показано, что парадигма традиционного банка основана на кредите и ссудном проценте, а исламского - на ...
306885
   Генезис и литология континентальных антропогеновых отложений.. – М, 1965. – 114с.
306886
  Боровский В.М. Генезис и мелиорация почв Казахстана : Избранные труды / В.М. Боровский; Аханов Ж.У. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1989. – 232с.
306887
  Пикашова Т.Д. Генезис и методология неовитализма / Т.Д. Пикашова. – К, 1978. – 199с.
306888
   Генезис и миграция нефти в Западно-Канадском осадочном бассейне, провинция Альберта.. – М, 1980. – 163с.
306889
  Гавриш В.К. Генезис и нефтегазоносность краевых глубинных разломов Днепровско-Донецкого рифта / В.К. Гавриш, Л.И. Рябчун. – Киев, 1981. – 151с.
306890
   Генезис и плодородие пахотных почв : сборник трудов. – Москва, 1974. – 146 с.
306891
   Генезис и плодородие почв : сборник научных трудов. – Москва, 1981. – 132 с.
306892
   Генезис и плодородие почв южных регионов и их использование : научные труды. – Москва, 1987. – 154 с.
306893
  Щербань М.И. Генезис и прогноз современного климата Земли с учетом антропогенных влияний : различные вопросы физико-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 121-124. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
306894
   Генезис и пути развития русской и украинской философской мысли = Генезис і шляхи розвитку російської та української філософської думки : монография / [Аляев Г.Е. и др.; под общ. ред. Г.Е. Аляева, Н.А. Куценко, Т.Д. Суходуб]. – Полтава : АСМИ, 2013. – 561, [1] с. – Авт. указ. на c. 5. - Текст рус., укр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-182-271-8
306895
  Самиев А. Генезис и развитие исторического сознания / А. Самиев. – Душанбе, 1988. – 120с.
306896
   Генезис и развитие капиталистических отношений на Урале.. – Свердловск, 1980. – 138с.
306897
  Папюс Генезис и развитие масонских символов / Папюс, 1911
306898
   Генезис и развитие социалистического искусства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.. – М, 1978. – 559с.
306899
  Оганян К.М. Генезис и развитие теоретического уровня естественнонаучного знания (АН Армении) / К.М. Оганян, Г.А. Давтян. – Ереван, 1990. – 220с.
306900
  Москатова А.К. Генезис и развитие человечества в галактической реальности // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 (54). – С. 36-44. – ISSN 1680-2721
306901
   Генезис и ресурсы каолинов и огнеупорных глин.. – М, 1990. – 252с.
306902
  Курзо Б.В. Генезис и ресурсы сапропелей Белорусии. / Б.В. Курзо, С.В. Богданов. – Минск, 1989. – 174с.
306903
  Коробецкий И.А. Генезис и свойства минеральных компонентов углей / И.А. Коробецкий, М.Я. Шпирт. – Новосибирск, 1988. – 227 с.
306904
   Генезис и свойства почв Томского Приобья. – Томск, 1980. – 170 с.
306905
  Гриценко Павел Ефимович Генезис и семантическая структура сельскохозяйственной лексики украинских западностепных говоров : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гриценко Павел Ефимович ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1980. – 28 с.
306906
  Сорока Д.И. Генезис и современное положение стратегического партнерства Украины и Китайской Народной Республики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 184-186
306907
  Хомякова А.Н. Генезис и современное содержание учения о ноосфере // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 (47). – С.62-71. – ISSN 1680-2721
306908
  Кусова А.Х. Генезис и современное состояние российско-бразильских отношений // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 1 : Россия - Запад: обратная сторона конфликта. – С. 32-37. – ISSN 2074-6040
306909
  Александров С.М. Генезис и состав боратов в метасоматически измененных доломитовых, родохрозитовых и известковых мраморах Японии / С.М. Александров, М.А. Тронева // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 987-1001 : табл., рис. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0016-7525
306910
  Рудь Н.А. Генезис и социально-экономическое развитие городов Полабско-Прибалтийских славян в Х-ХІІ вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Рудь Н.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
306911
  Рудь Николай Алексеевич Генезис и социально-экономическое развитие полабо-прибалтийских славян в 10-12 вв. : Дис... канд. ист.наук: 0.00.03 / Рудь Николай Алексеевич; КГУ. – Киев, 1985. – 203л. – Бібліогр.:л.175-203
306912
  Лушников А.М. Генезис и становление (антология) сравнительного трудового права и права социального обеспечения в дореволюционной России (вторая половина XIX - начало XX вв.) // Вестник трудового права и права социального обеспечения : научное издание / Мин. обр. и науки РФ; Федеральное агентство по образованию; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 3 : Сравнительное трудовое право и право социального обеспечения России: история, теория и юридическая практика. – С. 7-41. – (Ярославская юридическая школа начала 21 века)
306913
  Визгин В.П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля / В.П. Визгин. – Москва, 1982. – 429с.
306914
  Горак А.И. Генезис и структура научного обществознания : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Горак А. И.; АН УССР, Ин-т филос. – К., 1979. – 46л.
306915
  Савенко Я.М. Генезис и структура противоречий жизни : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Савенко Я.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 55 с.
306916
  Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси / М.Б. Свердлов. – Л, 1983. – 234с.
306917
  Основин Ю.А. Генезис и сущность понимания : Гносеологический анализ / Ю.А. Основин. – Куйбышев, 1990. – 165с.
306918
  Хасин В.В. Генезис и теоретико-познавательная структура научного предвидения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Хасин В.В.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1975. – 15л.
306919
  Белевцев Р.Я. Генезис и термодинамическая эволюция внешних геосфер / Белевцев Р.Я. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 49-59 : рис., табл. – Библиогр.: с. 58-59. – ISSN 0203-3100
306920
  Корниенко О.А. Генезис и трансформация мифопоэтических парадигм в русской прозе 30-х годов 20 века : Дисс. ... доктора филологич. наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Корниенко О.А.; КНУТШ. – Киев, 2007. – 410л. – Библиогр.: л.366-410
306921
  Хмелев В.А. Генезис и физические свойства текстурно-дифференцированных почв / В.А. Хмелев. – Новосибирск, 1988. – 128с.
306922
  Барановский В.Н. Генезис и функции категории самодвижения / В.Н. Барановский. – Киев, 1985. – 136с.
306923
  Барановский Владимир Николаевич Генезис и функции категории самодвижения : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Барановский Владимир Николаевич; КГУ. – К., 1988. – 32л.
306924
  Барановский Владимир Николаевич Генезис и функции категории самодвижения : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Барановский Владимир Николаевич; КГУ. – К., 1988. – 32л.
306925
  Барановский В.Н. Генезис и функции категории самодвижения. : Дис... докт. филос.наук: 09.00.01 / Барановский В.Н.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 312л. – Бібліогр.:л.298-312
306926
  Маланов С.В. Генезис и функциональная структура сознания в контексте деятельностного культурно-исторического подхода к анализу и объяснению психических явлений // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 203-215
306927
  Литовченко И.Л. Генезис и эволюция информационной концепции маркетинга : [монография] / И.Л. Литовченко. – Киев : Наукова думка, 2011. – 197, [3] с. : ил. – Приложения: с. 178-180. – Библиогр.: с. 181-198. – ISBN 978-966-00-1150-2
306928
  Богатырев Е.В. Генезис и эволюция механизмов экономического правосудия в Российском государстве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 111-116. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
306929
  Гисматов Ф.А. Генезис и эволюция мира искусственного / Ф.А. Гисматов. – Казань, 1992. – 142 с.
306930
  Задорожный А.В. Генезис и эволюция мондиализма : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Задорожный А.В.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
306931
  Задорожный А.В. Генезис и эволюция мондиализма : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Задорожный А.В.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
306932
  Задорожний Александр Викторович Генезис и эволюция мондиализма: международно-правовые аспекты : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Задорожний Александр Викторович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1988. – 201л. – Бібліогр.:л.165-201
306933
  Чекман В.Н. Генезис и эволюция палатального ряда в праславянском языке / В.Н. Чекман. – Минск, 1973. – 48с.
306934
  Синькевич Генезис и эволюция публичной службы во Франции / Синькевич, НА, Е.В. Болотина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 39-43. – ISSN 1812-3805
306935
   Генезис и эволюция этнических культур Сибири. : сборник научніх трудов. – Новосибирск, 1986. – 194с.
306936
  Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса / Ю.Ф. Буряков. – Ташкент, 1982. – 212с.
306937
  Крживицкий Л. Генезис идей : Опыт истории мысли / Крживицкий Л. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1875. – с. 17-43. – Оттиск
306938
  Крживицкий Л. Генезис идей. Распространение идей. Прошедшее и настоящее / Крживицкий Л. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург, 1905. – 79 с. – Оттиск. – (Библиотека Марии Малых ; № 5, № 6)
306939
  Неврева М.Н. Генезис именных префиксальных морфем в английских текстах научного функционального стиля / М.Н. Неврева, Г.Ф. Дьяченко, Л.Н. Шапа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 155-159. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
306940
  Криничанский К. Генезис института векселя: функциональный аспект // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 110-122. – ISSN 0042-8736
306941
  Хаббибулаев А.Х. Генезис института морской перевозки груза // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805
306942
  Какимжанов М.Т. Генезис института прав человека и гражданина в конституционных нормах Республики Казахстан // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 42-43. – ISSN 1812-3805
306943
  Писклова Е.Н. Генезис института усыновления в дореволюционной России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 27-28. – ISSN 1812-3805
306944
  Гарсиа-Каселес Кончита Генезис испанского фашизма (1931-1936) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Гарсиа-Каселес Кончита; Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1981. – 231л. – Бібліогр.:л.199-231
306945
  Гарсиа-Каселес Кончита Генезис испанского фашизма (1931-1936) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Гарсиа-Каселес Кончита ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
306946
  Мікіш А. Генезис і деякі питання вдосконалення правового регулювання підприємництва в Україні як основи запобігання фіктивному підприємництву // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 136-139
306947
  Шумакова С.М. Генезис і еволюція харківської школи циркового мистецтва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.04 / Шумакова Світлана Миколаївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 35 назв
306948
  Леонов В.П. Генезис і класифікація гібридних наук // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С.18-26. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
306949
  Кудрявцева О.М. Генезис і перспективи утвердження та захисту конституційних прав і свобод дитини в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 28-34
306950
  Пушкаренко П. Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки / П. Пушкаренко, М. Логвиненко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 43-49. – ISSN 0131-775Х
306951
  Пацурія Н.Б. Генезис і сутність страхування: аналіз наукових концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-42. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблемні питання вироблення єдиних теоретичних підходів щодо визначання сутності страхування. В статье исследуются проблемные вопросы выработки единых теоретических подходов к определению сущности страхования. This article ...
306952
  Ситник Г.В. Генезис і сучасна парадигма фінансового планування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 33-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
306953
  Жушман М. Генезис і сучасний стан адміністративної юстиції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 105-109
306954
  Погребняк С. Генезис ідеї рівності як основоположного принципу права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 50-58. – ISSN 1993-0909
306955
  Диба М.І. Генезис інвестиційних теорій / М.І. Диба, Є.А. Поліщук, А.В. Мироненко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 123-127. – ISSN 2221-1055
306956
  Кірик М.А. Генезис інноваційної діяльності на основі венчурного інвестування: міжнародний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 84-86
306957
  Куліцька С. Генезис інституту відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконної діяльності/бездіяльності органів судової влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 75-80. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Автором статті здійснено спробу дослідити еволюцію правового регулювання відносин відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконної діяльності/бездіяльності органів судової влади. Запропоновано виокремити історичні етапи зародження та розвитку ...
306958
  Андрієвська О.В. Генезис інституту конституційно-правових обмежень прав і свобод людини і громадянина в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 84-88. – ISSN 2219-5521
306959
  Рачинська М. Генезис інституту лобіювання: державно-управлінські аспекти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 291-298
306960
  Ставнійчук А. Генезис інституту місцевого референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 7-17. – ISSN 2222-5374
306961
  Шершньова О.А. Генезис інституту сімейного утримання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 285-290


  В даній статті автор відтворює головні етапи еволюції інституту аліментів, починаючи від прадавніх часів і римської доби. По-перше, досліджено виникнення архетипу сучасного взаємного аліментного обов’язку батьків та їх дітей. По-друге, приділено ...
306962
  Галянт С. Генезис інституціоналізму в працях українських учених XX-XXI ст. // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 4 (8). – С. 12-15. – ISSN 2411-4014
306963
  Єльцов В.О. Генезис інформаційних правовідносин в судовій системі України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 98-102
306964
  Вініченко І.І. Генезис історичних форм розвитку конкуренції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 10-13. – ISSN 2306-6806
306965
   Генезис капитализма в позденее средневековье в Англии и Германи.. – М, 1979. – 113с.
306966
   Генезис капитализма в промышленности и сельском хозяйстве.. – М, 1965. – 460с.
306967
   Генезис капитализма в промышленности.. – М, 1963. – 431с.
306968
   Генезис капитализма в России в отечественной исторографии.. – Ярославль, 1981. – 151с.
306969
  Османов Г.Г. Генезис капитализма в сельском хозяйстве Дагестана. / Г.Г. Османов. – М., 1984. – 152с.
306970
  Файнштейн В.М. Генезис капитализма в эстляндском помещечьем хозяйстве. : Автореф... канд. экон.наук: / Файнштейн В.М.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 21л.
306971
  Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма: проблемы методологии / А.Н. Чистозвонов. – М., 1985. – 300с.
306972
  Абрамович Е.Л. Генезис карбонатных (доломитовых) формаций среднего палеозоя Тамдытау (Центральные Кызылкумы) / Е.Л. Абрамович. – Ташкент, 1972. – 132с.
306973
   Генезис категориального аппарата науки.. – Алма-Ата, 1990. – 317с.
306974
  Предеина М.Ю. Генезис категории "закон" в свете субъектно-объектного взаимодействия // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 37-39
306975
  Починок Б.В. Генезис категории "причинность" и ее мировоззренческое значение. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Починок Б.В.; АН УССР. Ин-т философии. – К,, 1979. – 24л.
306976
  Хортюк О.В. Генезис категорії "ділова репутація" юридичної особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 182-185
306977
  Сирота А. Генезис категорії "кредит", її співвідношення з категорією "позика" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 106-109.
306978
  Шнюков Е.Ф. Генезис киммерийских железных руд Азово-Черноморской рудной провинции : автореф. дис. ... доктор геол.-мин. наук / Шнюков Е.Ф. ; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1965. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
306979
  Шнюков Е.Ф. Генезис киммерийских железных руд Азово-Черноморской рудной провинции / Е.Ф. Шнюков. – К., 1965. – 195с.
306980
  Гирнис А.В. Генезис коматиитов и коматиитовых базальтов / А.В. Гирнис. – М., 1987. – 119с.
306981
  Тарасова В. Генезис конституентів лексико-семантичного поля "Засоби пересування" в англійській, російській та українській мовах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 118-122. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
306982
  Китайка О. Генезис конституційно-правового статусу дитини в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 138-144. – ISSN 1561-4999
306983
  Міхірьова О.А. Генезис конституційного права на правову допомогу в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 29-36
306984
  Мех Ю.В. Генезис контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 134-139. – ISSN 0201-7245
306985
  Перепелиця Г.М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи / Г.М. Перепелиця; Національний інститут стратегічних досліджень при президентові України. – Київ : Стилос; Фоліант, 2003. – 256с. – ISBN 966-8474-00-7
306986
  Губань Р. Генезис концепції діалогу між цивілізаціями в міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 6-10
306987
  Царенко О.В. Генезис концепції і методів управління конкурентоспроможності підприємств : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 53-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
306988
  Попова В.В. Генезис концепцій економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 55-59.
306989
  Каньковський І.Є. Генезис концепцій інженерно-педагогічної освіти в країнах Східної Європи // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 6-15. – ISSN 2074-8922
306990
  Брадул О.М. Генезис корпорацій: економіко-організаційний механізм формування / О.М. Брадул, О.Ю. Шоляк // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 124-130. – (Економіка ; Вип. 32)
306991
  Сабанеева М.К. Генезис косвенных наклонений французского глагола / М.К. Сабанеева. – Л, 1981. – 183с.
306992
  Алієв В Р. Генезис кримінально-виконавчої інспекції: історико-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 126-131. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
306993
  Міщук І.П. Генезис кримінальної відповідальності за незакінчений злочин / І.П. Міщук, А.О. Самосьонок // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 53-58
306994
  Хадер Бхари Генезис курдской проблемі в 20-х годах XX века и позиция СССР // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 171-177. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
306995
  Гришанков Г.Е. Генезис куэстового рельефа Предгорного Крыма : некоторые аспекты исследования природы / Г.Е. Гришанков, Е.А. Позаченюк // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 108-114 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
306996
  Залевский А. Генезис ландшафтного искусства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  На основе анализа и обобщения теоретического материала в области ландшафтоведения, ботаники, озеленения городов и эстетики характеризуются вопросы зарождения, развития и взаимосвязей видов и жанров ландшафтного искусства в историческом аспекте. Basic ...
306997
  Заридзе Г.М. Генезис магматических пород / Г.М. Заридзе. – Тбилиси, 1939. – 119с.
306998
  Ступницький О.І. Генезис методів інвестиційної діяльності компаній з управління активами на сучасному фондовому ринку / О.І. Ступницький, В.М. Коверда // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 87-94
306999
  Чорний Г.М. Генезис методів наукового дослідження на рівні суб"єктів агробізнесу / Г.М. Чорний, І.А. Міщенко, Д.О. Кирилюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
307000
  Лобач Д.В. Генезис меча на территории Европы в эпоху Средневековья: симоволический аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,