Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
300001
  Пилипів Г.М. "Гармонія" Піатія Потія в полемічному дискурсі на межі XVI-XVIIст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 491-495


  Аналізується текст Іпатія Потія "Гармонія" на основі дискурсивних практик XVI-XVII ст., за допомогою яких здійснюється мовленнєвий вплив
300002
  Москвітіна Д. "Гаррі Потер" як дзеркало британського життя // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 123-128
300003
  Прокоф"єв І. "Гарячі вітри історії" Петра Перебийноса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 177-179. – ISSN 0208-0710
300004
  Житарюк М. "Гарячі точки" у ЗМІ та засобах масової інформації, пропаганди і маніпуляції. Особливості російсько-української війни 2014 р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 208-214. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
300005
  Козицька Т. "Гарячі" послуги сучасної бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 4 (74). – С. 16-20
300006
  Лоссовський І. "Гарячі" сполохи "холодної" війни // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 32-35. – (Історичні науки)


  До 60-ї річниці завершення Корейського конфлікту 1950-1953 років.
300007
  Науменко Н.В. "Гастрономічні пейзажі" української поезії ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 88-93


  Мета роботи - визначити, яким шляхом кулінарні образи перетворюються з художніх деталей на символи станів та почуттів ліричного героя української поезії першої третини ХХ століття, представленої іменами П. Тичини, М. Рильського, Б.-І. Антонича
300008
  Страженкова И. "Гаянэ" - бале А.Хачатуряна. / И. Страженкова. – М., 1959. – 40с.
300009
  Янковская О. "Где-нибудь я найду тебя..." // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 2. – С. 132-139.
300010
  Бирюков Б.В. "Где всё единство без конца..." : Логические воззрения Н. А. Васильева в культурно-философском контексте Серебряного века / Б.В. Бирюков, И.П. Прядко // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С.88-102. – ISSN 0042-8744
300011
  Прокшин В.Г. "Где же ты, тайна довольства народного?..." / В.Г. Прокшин. – М, 1990. – 208с.
300012
  Ахунова Л.С. "Где же я?" Вопрос сознания с позиций энактивизма // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 99-101
300013
  Левандовский Андрей "Где к жизни встает славянин, растут русская мощь и слава" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-6. – ISSN 0235-7089
300014
  Погорельская С. "Где мы сильны..." (Новая германская политика в Евросоюзе в 2010 г.) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-57. – ISSN 0131-2227
300015
  Погорельская С. "Где мы сильны..." Новая германская политика в Евросоюзе в 2010 г. // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-57. – ISSN 0131-2227
300016
  Міщук К. "Гей , ти, калино, заграй на сопілці..." // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 73-76. – ISSN 0208-0710
300017
  Якимович Богдан "Гей, "Січ" іде, красен мак цвіте ..." / Якимович Богдан; Мін. освіти і науки України. Львівськ. нац. ун-т. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 52с. – ISBN 966-613-089-0
300018
  Пискунов В.М. "Гелиос" ищет планету / В.М. Пискунов. – Ростов -на-Дону, 1977. – 111с.
300019
  Василенко Михайло "Ген над Дніпром..." : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 42-44. – ISSN 0130-1608
300020
  Эбаноидзе А.Л. ...Где отчий дом / А.Л. Эбаноидзе. – Москва, 1982. – 479 с.
300021
  Эбаноидзе А.Л. ...Где отчий дом / А.Л. Эбаноидзе. – Москва, 1990. – 683 с.
300022
  Драбкина Е.Я. ...где роботы вытесняют людей / Е.Я. Драбкина. – М, 1958. – 128с.
300023
  Драбкина Е.Я. ...где роботы вытесняют людей / Е.Я. Драбкина. – 2-е доп. – М, 1961. – 143с.
300024
  Комзюк Л. Гармонізаційний потенціал проекту кодексу європейського авторського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-46. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі аспекти кодифікації європейського авторського права, зокрема проект Європейського кодексу авторського права. Обгрунтовано, що проект кодексу є феноменальним явищем у розвитку і гармонізації авторського права ЄС. В статье ...
300025
  Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Нишенко Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 290с. + Додатки: л.236-290. – Бібліогр.: л.211-235
300026
  Ковальчук О.В. Гармонізація бухгалтерської та податкової методики обліку оподатковуваного прибутку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-43. – Бібліогр.: 4 назв
300027
  Гулак О. Гармонізація вітчизняного законодавства з міжнародними правовими актами в контексті оптимізації функціонування кримінально-виконавчих установ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 56-62.
300028
  Муравйов В.І. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 272-277. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості гармонізації внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу. Спеціальна увага приділена аналізу форм та способів гармонізації в рамках третіх країн з ЄС.
300029
  Муравйов В. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн із правом Європейського Союзу / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 17 (350). – С. 12-18
300030
  Прудиус Л.В. Гармонізація державної служби України з міжнародними стандартами та нормами ЄС // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 66-76. – ISSN 2311-6420
300031
  Скороход І.С. Гармонізація екологічних стандартів України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С.52-53
300032
  Копиця Є.М. Гармонізація екологічної політики України зі стандартами ЄС у сфері нормування атмосферного повітря // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 116-123. – ISSN 2224-9281
300033
  Кириленко О.М. Гармонізація економіко-правових засад функціонування транспортної системи України з європейським транспортним законодавством // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 55. – С. 17-24. – ISSN 2075-4892
300034
  Шеренговський Д. Гармонізація елементів системи безпеки та оборони України стосовно співробітництва та конвергенції України у сфері зовнішньої політики та політики безпеки з Європейським Союзом // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 107-113. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
300035
  Віленчук О. Гармонізація єдиного еколого-економічного простору України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 80-87. – ISSN 0131-775Х
300036
  Муравйов В. Гармонізація законодавства і європейська інтеграція // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 12-50. – ISSN 1026-9932


  Стаття висвітлює теоретичні і практичні питання гармонізації законодавства у зв"язку зі здійсненням європейської інтеграції у рамках Європейського Союзу. На конкретних прикладах розглядаються положення установчих договорів про Європейський Союз та про ...
300037
  Павленко Ж.О. Гармонізація законодавства крізь призму інформаційної моделі правової доктрини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 94-102. – ISSN 0201-7245
300038
  Кулинич П.Ф. Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС у сфері земельних відносин: етапи, проблеми, перспективи // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 256-263. – ISSN 0869-2491
300039
  Муравйов В. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 8 (341). – С. 12-18
300040
  Ковальчук А.Ю. Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу з питань фінансового контролю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 108-112. – (Правознавство ; Вип. 253)
300041
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Саленко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 л. – Додатки: л. 229-235. – Бібліогр.: л. 199-228
300042
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Саленко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
300043
  Ментух Н.Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом європейського союзу в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Н.Ф. Ментух, О.Р. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 68-72
300044
  Березовська І. Гармонізація законодавства України щодо технічних стандартів з правом Євросоюзу в контексті Угоди про асоціацію // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 184-200. – ISSN 1026-9932
300045
  Бортніков Г.П. Гармонізація механізму управління ризиками банків із міжнародними стандартами / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 70-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
300046
  Горник А.В. Гармонізація міжбюджетних стосунків в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-60.
300047
  Войчук М.В. Гармонізація міжнародних та національних стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 137-138
300048
  Павліха Н.В. Гармонізація міжнародних та національних стандартів і сертифікації продукції / Н.В. Павліха, М.В. Войчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 120-124. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано розвиток національної й міжнародної, зокрема європейської та країн СНД, систем стандартизації й сертифікації.
300049
  Бренько В. Гармонізація міжрегіональних взаємовідносин як передумова формування громадянського суспільства в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 21-22.
300050
  Ягодзінський С.М. Гармонізація науки й вищої освіти як ознака сучасного наукового дискурсу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 144-149. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  У статті досліджуються принципи і механізми взаємозв"язку науки й вищої освіти.
300051
  Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : Монографія / О.М.Петрук; МОН України; Житомирський держ.технол. унів. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420с. – ISBN 966-683-076-0
300052
  Олейнікова С.С. Гармонізація національних систем стандартизації на європейському рівні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 117-120. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
300053
  Балюк С.А. Гармонізація національних стандартів з європейськими в аграрній сфері // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-10.
300054
  Ящищак О.Р. Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами Світової Організації Торгівлі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 226-229. – (Право. Економіка. Управління)
300055
  Стягун Ю.С. Гармонізація національного законодавства України крізь призму історичних епох на прикладі спадкового права / Ю.С. Стягун, О.П. Бичківський // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 196-199.
300056
  Забігайло В. Гармонізація національного права як передумова інтеграції України до Європейського Союзу // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 260-267
300057
  Греськів Т.С. Гармонізація національної форми звіту про фінансові результати до міжнародних стандартів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 125-130. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
300058
  Мних Є.В. Гармонізація облікового інформаційного потоку в системі сучасного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-18. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання гармонізації облікового інформаційного потоку для задоволення потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів.
300059
  Моссаковський В. Гармонізація обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-32 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
300060
  Крисоватий А.І. Гармонізація оподаткування у парадигмі загальнодержавних інтересів : податки / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 109-117. – Бібліогр.: 7 назв
300061
  Комзюк Л.Т. Гармонізація охорони прав на "осиротілі твори" в ЄС як фактор розвитку медіа-права в інформаційному суспільстві // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 50-59
300062
  Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії. Обосновано необходимость и ...
300063
  Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії. Обосновано необходимость и ...
300064
   Гармонізація податкового законодавства: українські реалії : монографія / [Білецька Г.М. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Дейнеки] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2011. – 220, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 210-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-171-0
300065
   Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні = Harmonization of fiscal and financial accounting of corporate income tax in Ukraine : монографія / [І.І. Огороднікова та ін. ] ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2013. – 365, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 282-300 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-270-4
300066
  Дроб"язко Р. Гармонізація права на відтворення творів України з європейськими нормами // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.12-17. – ISSN 1608-6422
300067
  Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 179-203
300068
  Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
300069
  Ігнатенко В.Ю. Гармонізація процесу формування бюджетного потенціалу регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 185-189 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 10 назв. – ISSN 1993-6788
300070
  Лір В.Е. Гармонізація систем технічного регулювання як умова зростання товарообігу між Україною та ЄС / В.Е. Лір, О.С. Биконя // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 71-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
300071
  Єгоров І.Ю. Гармонізація системи показників науково-технічного та інноваційного розвитку України із стандартами ОЕСР / І.Ю. Єгоров, С.М. Черненко // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 11/12 (167/168). – С. 2-7


  Розглянуто основні міжнародні документи, що визначають стандарти у галузі статистики науки та інновацій у країнах ОЕСР. Спеціальну увагу приділено проблемам, що виникають при застосуванні певних означень показників, які містяться у цих документах. ...
300072
  Литвинчук А.О. Гармонізація системи ресурсно-екологічних податків України з нормами ЄС та їх роль у розвитку економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 120-128. – ISSN 2414-3499
300073
  Царук О.В. Гармонізація системи статистики державних фінансів з міжнародними стандартами: статистика державного боргу та дефіциту бюджету // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-25 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
300074
  Молдован О.О. Гармонізація системи фіскальних стимулів із правилами ЄС як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 115-125 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
300075
  Заблоцький К. Гармонізація стандартів процесу злиття та поглинання в Україні у зв"язку з підписанням асоціації з ЄС // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 237-239
300076
  Капіца Ю. Гармонізація та дегармонізація авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 114-122. – ISSN 1026-9932
300077
  Травінська С. Гармонізація та стандартизація обліку і звітності зобов"язань відповідно до МСФЗ та МСБО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-48. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено необхідність гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку зобов"язань, досліджено тлумачення та зміни до МСФЗ, що набувають чинності у поточному році, а також розглянуто переваги складання фінансової звітності відповідно до ...
300078
  Сметана В.В. Гармонізація тенденцій децентралізації та централізації як чинник розвитку унітаризму в сучасній Україні: докринальний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 101-105. – ISSN 2219-5521
300079
  Булана О.О. Гармонізація трансфертного ціноутворнення та митної оцінки товарів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 4 (221). – С. 83-93. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
300080
  Назаров Д. Гармонізація трудового законодавства з питань оплати праці молоді // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 59-62.
300081
  Шевчук В. Гармонізація українського законодавства відповідно до норм Європейського прецедентного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
300082
  Бессараб Н. Гармонізація українського законодавства про державну допомогу в транспорті з нормами права Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 5-7
300083
  Борисов С.В. Гармонізація українського нормативного забезпечення транскордонного злиття та поглинання як фактор підвищення конкурентноздатності національних компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 97-98
300084
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансового механізму інтеграційних аграрних формувань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 121-123. – ISSN 2221-1055
300085
  Рябенко Р.Г. Гармонізація цивільно-правового регулювання ф"ючерсних договірних відносин за законодавством України до права до ЄС // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
300086
  Ізарова І.О. Гармонізація цивільного процесуального права в європейських країнах: напрями та основні здобутки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 149-159. – ISSN 1563-3349


  Досліджено одну з найбільш актуальних проблем сучасного цивільного проце- суального права, а саме тенденції розвитку цивільного процесуального права в європейських країнах - гармонізації цивільного процесуального права та її шляхів, а також аналізу ...
300087
  Нескороджена Л. Гармонізація цивільного та цивільного процесуального законодавства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 42-51. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
300088
  Свинчук А.А. Гармонізація цілей діяльності соціального підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 195-200. – ISSN 2222-4459
300089
  Новосельська І. Гармонізація як спосіб адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 9-12
300090
  Блінов І.В. Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії / І.В. Блінов, В.І. Попович // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (26). – С. 3-4. – ISSN 1562-8965
300091
  Капіца Ю. Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав - членів ЄС у сфері інтелектуальної власності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 98-102. – ISSN 2308-9636
300092
  Антонов В.М. Гармонійна Акме-Особистість : монографія / В.М. Антонов ; Укр. акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-263. – ISBN 978-617-646-269-9
300093
  Горчаківська Г.В. Гармонійне підприємство і дія принципу "золотого перетину" в економічних системах : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 4-8 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
300094
  Дарморіз О. Гармонійність як естетична основа українського національного світогляду // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 138-150. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
300095
  Лошков Ю.І. Гармоніка в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 238-247
300096
  Улітко І.А. Гармонічна хвиля Релея на вільній поверхні пружнього півпростору, який перебуває в обертовому русі / І.А. Улітко, В.М. Баженов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 96-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Встановлюються умови існування гармонічної хвилі Релея, локалізованої поблизу поверхні ізотропного пружного тіла, яке обертається рівномірно. Досліджуються кінематичні закономірності такого хвильового мікроруху у випадку малих кутових швидкостей ...
300097
  Затула В.І. Гармонічний аналіз сезонних коливань деяких метеорологічних величин на території України / В.І. Затула, Н.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 2 (33). – С. 98-103. – ISSN 2306-5680
300098
  Улітко І.А. Гармонічні коливання пружного півпростору, який перебуває в обертовому русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Характеристики поширення гармонічних хвиль у пружному півпросторі, який перебуває в рівномірному обертовому русі, розглядаються як наслідок та доповнення до раніше виконаних автором досліджень у аналогічно сформульованій задачі для необмеженого тіла. ...
300099
  Борисейко О.В. Гармонічні хвилі зсуву в пружному шарі, який рівномірно обертається / О.В. Борисейко, А.М. Малик, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-110. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Побудовано розв"язки для стаціонарних переміщень і напружень у пружному шарі, що рівномірно обертається і навантажується однорідними розподіленими дотичними напруженнями. Отримано та проаналізовано явища поляризації гармонічних хвиль зсуву та модуляції ...
300100
  Коваль Ю.А. Гармонія : новели / Ю.А. Коваль. – Київ, 1969. – 171 с.
300101
  Косинка Г.М. Гармонія : оповідання / Г.М. Косинка. – Львів : Каменяр, 1971. – 128 с.
300102
  Косинка Г.М. Гармонія : новели / Г.М. Косинка; Упоряд. Т. Мороз-Стрілець. – Київ : Дніпро, 1981. – 223 с.
300103
  Скирда Л.М. Гармонія : поезії / Л.М. Скирда. – Київ : Молодь, 1988. – 136 с.
300104
  Лупій О. Гармонія : Лірика. Публіцистична поезія / Олесь Лупій. – Київ : Просвіта, 2003. – 124 с. – ISBN 966-7551-56-3
300105
   Гармонія Sani // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 80-83 : фото
300106
  Подолян М. Гармонія бачення, відчуття, осмислення // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 23-26


  Стаття викладача Інституту журналістики КНУТШ, члена спілок письменників і журналістів, лауреата Шевченківської та інш. премій, Подоляна М.П. про випускника КНУТШ, журналіста, головного редактора всеукраїнської "Робітничої газети", Шибика М.О.
300107
  Безклубий І.А. Гармонія взаємин учасників університетської спільноти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-123. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
300108
  Мудрий М. Гармонія духовної єдності живопису, графіки та поезії Миколи Мудрого / М. Мудрий. – [Б. м. : б. в. ]. – 88, [1] с. : іл. – До 200-річчя генія людства Тараса Шевченка
300109
  Мамалига А. Гармонія душі, поезії, праці (про Ніну Вернигору) / А. Мамалига, Д. Данильчук // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 351-355
300110
  Якубін Л.Я. Гармонія емоціонального і раціонального у формуванні особистості / Л.Я. Якубін. – Київ, 1984. – 48 с.
300111
  Павлишин Л.Г. Гармонія з собою та світом як запорука духовності у філософії В. Винниченка та Г. Сковороди // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 13-17
300112
  Теряєв Д. Гармонія звучання поезії Тараса Шевченка (експериментально-фонетичне дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-55. – Бібліогр.: с. 55,. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів експериментально-фонетичного дослідження акустичної природи Тараса Шевченка встановлюється ритм віршування за законами золотого перетину, рядами Фібоначчі.
300113
  Постовий В. Гармонія і дисгармонія стосунків батьків та дітей у сучасній родині. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.33-36. – ISSN 0131-6788
300114
  Гетьман В.І. Гармонія культурного ландшафту у красі заповідної природи // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 43-45
300115
  Волошин І. Гармонія під прицелом. Підвищення цін на колсатингові послуги: як не втратити клієнтів // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 27-29.
300116
  Кривуляк О. Гармонія поєднання традиційних і модерністських прийомів у поетиці М. Чернявського та І. Липи // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 122-125
300117
  Тельнюк Г. Гармонія сестер, що йде від батька / розмову вів Станіслав Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 4 лютого (№ 4). – С. 1, 7


  Розмова з відомою співачкою Галиною Тельнюк.
300118
  Теряєв Д. Гармонія українського віршування в аспекті рекурентних рядів фібоначчі : експерементально-фонетичне дослідження // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 35-40.
300119
   Гармонія чуттів... : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 8-9 : Фото
300120
  Кропивко І.В. Гармонія як основа художності в новелах О. Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 238-246
300121
  Косинка Г.М. Гармонія. Спогоди про Григорія Косинку : оповідання, публіцистика / Г.М. Косинка. – Київ : Дніпро, 1988. – 605 с. – ISBN 5-308-00085-9
300122
  Тайнчуков А.П. Гармонь-солдатка / А.П. Тайнчуков. – Орджоникидзе, 1957. – 114с.
300123
  Жаров А.А. Гармонь / А.А. Жаров. – М., 1960. – 40с.
300124
  Жаров А.А. Гармонь / А.А. Жаров. – М., 1978. – 30с.
300125
  Жаров А. Гармонь : Поэма / А. Жаров. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32с.
300126
  Крайнов Н.Е. Гармонь в лоторею / Н.Е. Крайнов. – Саратов, 1987. – 366с.
300127
  Виридарский М. Гармонь и сердце / М. Виридарский. – Владимир, 1959. – 32с.
300128
  Мазаев А.И. Гармошка на том берегу / А.И. Мазаев. – Кемерово, 1969. – 25с.
300129
  Мороз Л. Гармрнізуючи земне життя : Українська драматургія "перехідного тридцятиріччя" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 74-81.
300130
  Храмов А.А. Гармская область Таджикской Советской Социалистической Республики. (Экономико-географ. монография) : Дис... канд. географ.наук: / Храмов А.А.;. – Киев, 1948. – 168л. – Бібліогр.:л.162-167
300131
  Губин И.Е. Гармское землетрясение 1941 года / И.Е. Губин. – Сталинабад, 1943. – 131с.
300132
  Влад Мария Гарна пані у Джублику : Камо-грядеши? / Влад Мария, Чийпеша Атанасий // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-83 : Фото
300133
  Кутова І. Гарне місце порожнім не буває // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 4. – С.16-17. – ISSN 1726-3077


  Договір найму будівлі або капітальної споруди за чинним законодавством України
300134
  Саинян А.А. Гарни и Гегард / А.А. Саинян. – Москва, 1958. – 19 с.
300135
  Аракелян Б.Н. Гарни. 1 : результаты работ Гарнийской арх. экспедиции Ин-та АН АрмССР 1949-1950 гг. / Аракелян Б.Н. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР 1949-1950 гг. / Аракелян Б. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1951. – № 3 : Гарни. 1. – С. 1-90
300136
  Аракелян Б.Н. Гарни. 2 : результаты работ Гарнийской арх. экспедиции 1951-1955 гг. / Аракелян Б.Н. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР 1951-1955 гг. / Аракелян Б.Н. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1957. – № 7 : Гарни. 2. – С. 1-95
300137
  Белый А.Т. Гарнизон / А.Т. Белый. – Свердловск, 1981. – 189с.
300138
  Каганов Э.С. Гарнизон № 17 / Э.С. Каганов. – К : Веселка, 1980. – 80 с.
300139
  Шмаков А.А. Гарнизон в Тайге / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1959. – 344с.
300140
  Комяков В.А. Гарнизон Н / В.А. Комяков. – Владивосток, 1959. – 340с.
300141
   Гарнизон несет вахту. – М., 1971. – 80с.
300142
  Плескачевский Л.Ю. Гарнизон острова Свободы / Л.Ю. Плескачевский. – Майкоп, 1961. – 339с.
300143
  Петров В.Н. Гарнизоны первых сирен / В.Н. Петров. – М., 1977. – 343с.
300144
  Панч П.Й. Гарні хлопці / П.Й. Панч. – Київ : Дитвидав, 1959. – 184 с.
300145
  Христозов Н. Гарнізонне стрільбище / Н. Христозов. – К, 1987. – 176с.
300146
  Івченко В.М. Гарної нам космічної погоди! / записала Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Указом Президента України № 1121 від1.12.08 Державну премію України в галузі науки і техніки 2008 року за роботу "Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі" отримав завідувач кафедри астрономії та фізики ...
300147
  Мартынчик Е.Г. Гарнтии прав осужденного в надзорном производстве / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1985. – 159с.
300148
  Милль Пьер Гарпагоны в беде. / Милль Пьер. – Петроград ; Москва, 1923. – 144 с.
300149
  Окунева Г.Л. Гарпактициды озера Байкал / Г.Л. Окунева. – Иркутск, 1989. – 150с.
300150
  Донцова Д.А. Гарпия с пропеллером : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 348, [4] с. – Сериал "Любительница частного cыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10255-8
300151
  Самарин Н Гарри Гоулдер -- сеятель ненависти / Н Самарин. – М., 1963. – 48с.
300152
  Ливанова М. Гарри Гудини: искусство свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 62-83. – ISSN 1819-6268


  Гаррі Гудіні — американський фокусник, ілюзіоніст, знаменитий "ескейпіст" (від англ. escape "звільнятися") — майстер неймовірних звільнень від найнадійніших пут і замків.
300153
  Дейч А.И. Гарри из Дюссельдорфа / А.И. Дейч. – М, 1957. – 320с.
300154
  Дейч А. Гарри из Дюссельдорфа / А. Дейч. – Москва : Детская литература, 1959. – 295 с.
300155
  Иорш Г.С. Гарри Иорш. / Г.С. Иорш. – М., 1983. – 39с.
300156
   Гарри Каспаров. – М., 1988. – 47с.
300157
  Курган В.П. Гарри Олегович Рокчинский / В.П. Курган. – Элиста, 1984. – 17с.
300158
   Гарри Поллит : Библиогр. указ. – Москва, 1982. – 124с.
300159
  Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и Кубок огня / Дж. К. Ролинг; Пер. с англ. под редакцией М.Д. Литвиновой. – 9-е вид. – Київ : Росмэн-Пресс, 2005. – 667с. – ISBN 5-353-00579-1
300160
  Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и философский камень / Дж. К.Ролинг ; пер. с англ. И.В. Оранского. – Москва : Росмэн, 2002. – 400 с. – ISBN 5-353-00308-X
300161
  Дубинянский М. Гарри Трумэн: Фишка дальше не идет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 78-101. – ISSN 1819-6268
300162
  Орлова Р.Д. Гарриет Бичер-Стоу: Очерк жизни и творчества / Р.Д. Орлова. – М., 1971. – 127с.
300163
  Заклекта О. Гаррі Беккер - дослідник-новатор соціальних аспектів економіки / О. Заклекта, Заклекта-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 144-149. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
300164
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і в"язень Азкабану / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ. В. Морозов; ред.: І. Малкович. – 7-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 384с. – ISBN 966-7047-36-9
300165
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і напівкровний принц / Дж.К. Ролінг; З англійської переклав В. Морозов; За ред.: О. Негребецького, І. Малковича. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 576с. – ISBN 966-7047-29-6
300166
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і Орден Фенікса / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ. В. Морозов. Літ. редакція: І. Малкович, О. Негребецький. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 816с. – Обкладинка: В. Єрко. – ISBN 966-7047-42-3
300167
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і Таємна кімната / Дж. К. Ролінг; З англ. переклав В. Морозов за ред. П. Таращука та І. Малковича. – 8-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 352с. – Обкладинка: В. Єрко, В. Бариба. – ISBN 966-7047-34-2
300168
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і філософський камінь / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ.: В. Морозова за ред. І. Малковича та П. Таращука. – 9-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 320с. – Обкладинка: В. Єрко, В. Бариба. – ISBN 966-7047-39-3
300169
  Морозов В. Гаррі Поттер та ідея повної українізації // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 10 : Казки. – С. 193-210.
300170
  Підлуцький О. Гаррі Трумен: головнокомандувач холодної війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 15-21 лютого (№ 5). – С. 11


  Історики постійно протиставляють президента США Франкліна Рузвельта його наступникові на цій посаді - Гаррі Трумену. Якщо Рузвельта, який у союзі зі Сталіним та Черчиллем виграв Другу світову війну, визнають "визначним", а то й "великим державним ...
300171
  Підлуцький О. Гаррі Трумен: головнокомандувач холодної війни // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 24-41. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
300172
  Осповат Л.С. Гарсиа Лорка / Л.С. Осповат. – М., 1965. – 430с.
300173
  Осповат Л. Гарсиа Лорка // Сервантес / Б. Франк. – Москва : Книга, 1982. – 149-365с.
300174
  Марцинковская Т.Д. Гартли Давид (Hartley D.) (1705-1757) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : Учебн. пособие / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 38-40. – ISBN 5-87977-030-3
300175
  Кононенко Т.П. Гартлі Девід // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 326. – ISBN 966-316-069-1
300176
  Решетник М.Д. Гартман (Hartmann) Едуард фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 583-584. – ISBN 966-316-069-1
300177
   Гартман (Hartmann) Ніколай // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 714-715. – ISBN 966-316-069-1
300178
  Мельникова І.М. Гартована в боротьбі / І.М. Мельникова, Б.І. Співак. – Київ, 1971. – 48с.
300179
  Стученко А.Т. Гартована юність. / А.Т. Стученко. – К., 1967. – 299с.
300180
  Костюченко В.А. Гартоване слово / В.А. Костюченко. – Київ, 1968. – 141 с.
300181
   Гартований театр : статті, матеріали, п"єси). – Харків : Держвидав України
Зб. 1. – 1925. – 87 с.
300182
   Гартований театр : (самодіяльні п"єси). – Харків : Держвидав України
Зб. 2. – 1925. – 145 с.
300183
   Гартований у боях і праці. – К., 1977. – 203с.
300184
   Гартований у боях і праці : Анотований рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1988. – 51с. – ISBN 5-319-0146-0
300185
  Муратов А.С. Гартовані бронею : Нариси з минулого і сучасності Львівського ремонтно-механічного заводу / А.С. Муратов, А.В. Фільов. – Львів : Добра справа, 2004. – 358с. – ISBN 966-7964-17-5
300186
  Шульга-Шульженко Гартовані леза : поезії / Михайло Шульга-Шульженко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 126с.
300187
  Клюєнко Д.М. Гартовані партією / Д.М. Клюєнко. – К., 1973. – 104с.
300188
  Мосейченок І. Гартування молодих рятувальників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 10-11
300189
   Гартуємось в праці й навчанні : Матеріали першого республіканського зльоту студ.-активістів. – Київ : Київський університет, 1970. – 144с.
300190
   Гартуй м"язи. – К., 1960. – 48с.
300191
  Погорєлов М.Я. Гартуй м"язи / М.Я. Погорєлов. – К., 1960. – 58с.
300192
   Гартуй м"язи. – К., 1962. – 48с.
300193
   Гартуйся, як сталь : пісенник / [упорядник Борис Чіп]. – Київ : Молодь, 1979. – 217 с. : іл. ; 10х7 см. – Текст укр. та рос. мовами. - Мініатюрне видання
300194
  Малюта Іван Гартюк не без химерії? : із циклу "Невизнані слова" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39. – ISSN 0868-9644
300195
  Исрапилов А. Гарун Саидов / Исрапилов А. – Махачкала, 1964. – 52 с.
300196
  Евтушенко В.Я. Гарусеновский летописец / В.Я. Евтушенко. – М, 1981. – 400с.
300197
  Евтущенко В.Я. Гарусеновский летописец / В.Я. Евтущенко. – М, 1985. – 128с.
300198
  Зверев А.В. Гарусный платок / А.В. Зверев. – М., 1976. – 175с.
300199
  Гетьман В. Гарцювала воля козацька у степу широкім (український степовий природний заповідник) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 24-27
300200
  Даскалов С.Ц. Гарчо. / С.Ц. Даскалов. – М-Л, 1953. – 176с.
300201
  Порудоминский В.И. Гаршин / В.И. Порудоминский. – М., 1962. – 304с.
300202
  Ишмехемматев Г. Гарэп теле. На татарском яз. / Г. Ишмехемматев. – Казань, 1961. – 230с.
300203
  Лагода В.К. Гаряча завивка : поезії / В.К. Лагода. – Київ, 1968. – 95 с.
300204
  Іващенко Галина Гаряча зима в Туреччині / Іващенко Галина, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 142-147 : фото
300205
  Сухомлинський В.О. Гаряча квітка. : оповідання та казки / В.О. Сухомлинський. – Київ : Веселка, 1978. – 104 с.
300206
  Боженко А.І. Гаряча круговерть : повість-усмішка / А.І. Боженко. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 213 с.
300207
  Сидоренко Вікторія Гаряча мода. "Жарааааа..." 2008 : Себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 160-161 : Фото
300208
  Соловей О. Гаряча музика холодної води // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 18-19


  Творчість Сергія Жадана. Збірка поезій "Вогнепальні й ножові".
300209
  Ребро П.П. Гаряча прокатка : гумор та сатира / П.П. Ребро. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 88 с.
300210
  Бібіков В.М. Гаряче небо Іспанії : повість / В.М. Бібіков. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 199 с.
300211
  Островський О.М. Гаряче серце. Комедія / О.М. Островський. – К., 1953. – 127с.
300212
  Быховский А.В. Гарячие аэрозольные частицы при техническом использовании атомной энергии / А.В. Быховский, О.М. Зараев. – М, 1974. – 253с.
300213
  Офіцинський Р. Гарячий листопад у долі Закарпаття / інтерв"ю взяв Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  Розмова з Романом Офіцинським — доктором історичних наук, професором Ужгородського національного університету. 8 листопада 1918 року на теренах сучасного Закарпаття утворилася Гуцульська Республіка з центром у селі Ясіня, яка проіснувала ще майже ...
300214
  Овчинников В.В. Гарячий пепел / В.В. Овчинников. – Москва, 1986. – 493с.
300215
  Карапиш Б.Т. Гарячий рік : роман / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1980. – 207 с.
300216
  Цинковський І.І. Гарячий серпень : поезії / І.І. Цинковський. – Київ, 1961. – 84 с.
300217
  Вернигора Л.М. Гарячий серпень : повісті та оповідання / Л.М. Вернигора. – Харків : Прапор, 1978. – 144 с.
300218
  Бондарєв Ю.В. Гарячий сніг / Ю.В. Бондарєв. – Київ, 1973. – 336с.
300219
  Підсуха О.М. Гарячий цвіт осені / О.М. Підсуха. – Київ, 1985. – 224 с.
300220
  Малєй Антоніна Гарячі ванни з Ледніце : Чехія/Годонін/Ледніце/Заїн / Малєй Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 42-47 : Фото
300221
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : Держлітвидав, 1947. – 375 с.
300222
  Баш Я. Гарячі почуття / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1952. – 316 с.
300223
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1955. – 480 с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
300224
  Баш Я. Гарячі почуття : Роман / Я. Баш. – Київ : ДЛВ, 1959. – 504 с.
300225
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 300 с.
300226
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1967. – 320 с. – (Б-ка української прози)
300227
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1977. – 312 с.
300228
  Баш Я.В. Гарячі почуття : Роман / Я.В. Баш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 304 с.
300229
  Баш Я. Гарячі почуття : Твори / Я. Баш. – Київ : Радянська школа, 1984. – 320 с.
300230
  Баш Я.В. Гарячі почутя : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1970. – 286 с.
300231
  Майоров М.К. Гарячі припарки : гуморески / М.К. Майоров. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 147 с.
300232
  Козаченко В.П. Гарячі руки : Повість / В.П. Козаченко. – Київ : Молодь, 1960. – 247 с.
300233
  Фельдман Й. Гарячі серця / Й. Фельдман. – К.-Х., 1935. – 56с.
300234
  Чернявський Я. Гарячі серця / Я. Чернявський. – Львів, 1953. – 56 с.
300235
  Самсонова М.Б. Гарячі серця : повість / М.Б. Самсонова. – Київ, 1954. – 116 с.
300236
  Іванов З. Гарячі тіні. / З. Іванов. – К., 1971. – 95с.
300237
  Пашицький Е.А. Гарячі точки науки / Е.А. Пашицький. – Київ : Знання, 1986. – 47 с.
300238
  Куюн С. Гас подвійного призначення / С. Куюн, Є. Мочалов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "За останні три роки український ринок авіаційного палива перевернувся з ніг на голову. Якщо раніше гас приходив з півночі (Росія та Білорусь), то нині - з півдня. Азербайджан, Ізраїль, Італія, Саудівська Аравія - про такі поставки до останнього часу ...
300239
  Эфенди-Заде Гасан-Бек Зардаби / Эфенди-Заде. – М., 1961. – 84с.
300240
  Толлер Э. Гасить котлы / Э. Толлер. – М., 1935. – 117с.
300241
  Кучеренко Д.С. Гасла і написи на деяких сучасних гербах / Д.С. Кучеренко, Ю.В. Цимбалюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 43-57. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
300242
  Шестопалов В.М. Гасла проєвропейські, а практичні наміри... Хто зацікавлений у руйнуванні системи поводження з радіоактивними відходами в Україні? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 вересня (№ 33). – С. 11


  Як заявив прем"єр-міністр А.Яценюк у своєму недавньому виступі, Державне агентство з управління зоною відчуження має бути ліквідоване до 30-річчя Чорнобильської трагедії, а на його місці — виникнути Державний концерн для роботи з ядерними матеріалами. ...
300243
  Сидоренко Н.М. Гасло національної освідомленості в українській пресі Росії початку XX ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 20-30. – (Журналістика ; [Вип. 1])
300244
  Кернажыцкі К. Гаспадарка прыгоннікау на Беларусі / К. Кернажыцкі. – Менск, 1935. – 272с.
300245
  Бертран Гаспар из тьмы / Бертран, , Алоизиюс. – Москва : Наука, 1981. – 351с.
300246
  Суховерков В.В. Гаспар Мельчор де Ховельянос // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 29-39. – ISSN 0042-8779
300247
  Букреєв Б.Я. Гаспар Монж : [З приводу 200-річчя від дня його народження] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 18 травня (№ 15). – С. 5


  Катя Фіалко вится на 2-му курсі геолого-грунтознавчого факультету. Крізь вогонь і бурю пройшла славними бойовими шляхами, нагороджена багатьма бойовими медалями .
300248
  Боголюбов А.Н. Гаспар Монж, 1746-1818 / А.Н. Боголюбов. – М., 1978. – 184с.
300249
  Андреев М. Гаспаров - переводчик Ариосто // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 5. – С. 25-31. – ISSN 0042-8795
300250
  Голубева-Монаткина Гаспаров о переводе и переводчиках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 10-15. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья представляет собой небольшую подборку высказываний М.Л. Гаспарова (извлеченных из его книг, статей и писем) о переводе и переводчиках. The article is a small collection of Mikhail L. Gasparov" utterances (in the form of citations taken from ...
300251
  Тарасюк Г. Гаспид і Маргарита : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 3/4. – С. 33-131. – ISSN 0130-1608
300252
  Насретдинова Д. Гаспринский и язык // Дуслык / Всеукр. культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2014. – № 7 (141), ноябрь. – С. 19-22


  Кримськотатарський просвітитель, письменник, педагог, культурний та громадсько-політичний діяч Ісмаїл Гаспринський був відомий як пропагандист сучасних ідей серед кримських татар, модернізатор їх традиційної ісламської культури.
300253
  Быховский Б.Э. Гассенди / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1974. – 204с. – (Мыслители прошлого)
300254
  Быховский Б.Э. Гассенди / Б.Э. Быховский. – М, 1974. – 204с.
300255
  Коробова Л.Н. Гастамин в крови и тканях при гипероксии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Коробова Л. Н.; МВиССО УССР,Хар. ГУ. – Х., 1984. – 16л.
300256
  Шток И.В. Гастелло / И.В. Шток. – М - Л, 1948. – 99с.
300257
  Вознюк Ю.П. Гастика як відображення національної ідентичності (на матеріалі античних джерел) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 129-135


  У статті представлені результати дослідження античних джерел з точки зору гастики у контексті відображення національної ідентичності. Зокрема, аналізується культура споживання їжі, процесу спілкування за трапезою. В статье представлены результаты ...
300258
  Галкин В.А. Гастрит или язвенная болезнь? / В.А. Галкин. – М., 1972. – 80с.
300259
  Васильев Н.Т. Гастриты и гастроэнтериты серебристо-черных лисиц. / Н.Т. Васильев. – Москва, 1953. – 120с.
300260
  Егизбаева Х.И. Гастрогениоз уток в Казахстане / Х.И. Егизбаева. – Алма-Ата, 1989. – 54с.
300261
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ВГО "Українська гастроентерологічна Асоціація". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
300262
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 2 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
300263
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк : Видавничий дім О.Ю. Заславського, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (53). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
300264
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 4 (54). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
300265
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 1 (55). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
300266
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ ; Донецьк, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 2 (56). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
300267
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 3 (57). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
300268
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 4 (58). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
300269
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Дніпропетровськ, 1969-. – ISSN 2308-2097
№ 1 (59). – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
300270
   Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 1969-. – ISSN 2308-2097
Т. 51, № 2. – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
300271
   Гастроли Будапештского театра оперетты.. – М., 1955. – 37с.
300272
   Гастроли советских артистов за рубежом., 1971. – 32с.
300273
   Гастроли филадельфийского оркестра в СССР. Художественный руководитель и главный дирежер Юджин Орманди.. – М., 1958. – 20с.
300274
  Владимирова Наталья Викторовна Гастроли французских актеров на Украине (80-е годы XIX - начало XX века) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.01 / Владимирова Наталья Викторовна; АН Украины, Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им М.Рыльского. – К., 1992. – 26л.
300275
   Гастролі "Веснянки" у Львові // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Фольклорно-етнографічний ансамбдь КНУ "Веснянка" гастролював у Львові.
300276
  Цирулис Гунар Гастроль в Вентспилсе : повесть / Цирулис Гунар. – Рига : Лиесма, 1979. – 199 с.
300277
  Шерга Екатерина Гастрольных дел мастер : жизненный путь / Шерга Екатерина, Федоров Антон // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 134-140 : Фото
300278
  Басюк Д.І. Гастронаціоналізм - виклики і перспективи для українського туризму / Д.І. Басюк, Т.Ю. Примак // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 36-47. – ISSN 2308-135X
300279
  Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект : дис. ... канд. філологічних наук. 10.02.05 - романські мови / Браницька Я.В. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – 197с. – Бібліогр.: л. 166 - 197
300280
  Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Браницька Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр. :7 назв
300281
  Аникина Наталия Гастрономические капризы Страны Басков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 22-25 : фото
300282
   Гастрономические тренды 2014 // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 74-77 : фото
300283
   Гастрономический гид. Искуство формы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 66-67 : фото
300284
  Ундрицова М.В. Гастрономический дискурс: лингвокуртурологические и переводческие аспекты // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 86-91. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена особому виду вербально-социального дискурса - гастрономическому (глюттоническому), целью которого является достижение коммуникации, связанной с историческими, религиозно-этническими и другими культурологическими аспектами процесса ...
300285
  Клименко Татьяна Гастрономическое путешествие в трех частях : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 134-137 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
300286
  Віват Г.І. Гастрономічні метафори та метонімії в пареміях // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 22-32. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
300287
  Терещенко Олена Гастрономічно-фалічний символ // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 82. – ISSN 0130-5212
300288
  Макаренко Д.Е. Гастроподы нижнего палеоцена Северной Украины : монография / Д.Е. Макаренко; Отв. ред. Ямниченко И.М. – Киев : Наукова думка, 1976. – 181с.
300289
  Павловская А.В. Гастрософия: наука о еде. К постановке проблемы. Часть 1 // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 23-38. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
300290
   Гатанки : антологиjа на maкедонска поезиjа за деца. – Скопjе : Александар & Александар, 2006. – 124, [ 2 ] с. – (Литература за деца). – ISBN 9989-49-057-0
300291
  Степовой П.А. Гатов / П.А. Степовой. – М.
2. – 1981. – 368с.
300292
  Степовой П.А. Гатов / П.А. Степовой. – М., 1985. – 680с.
300293
  Кононенко Т.П. Гатчесон Френсіс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 326-327. – ISBN 966-316-069-1
300294
   Гатчина : фотоальбом. – Москва, 1958. – 15 с.
300295
  Рузов Л.В. Гатчина / Л.В. Рузов, Ю.И. Яблочкин. – Л, 1959. – 271с.
300296
  Макаров В.К. Гатчина / В.К. Макаров, А.Н. Петров. – Ленинград, 1974. – 102с.
300297
  Пирютко Ю.М. Гатчина / Ю.М. Пирютко. – Л., 1975. – 136с.
300298
  Пирютко Ю.М. Гатчина / Ю.М. Пирютко. – 2-е издание. – Л., 1979. – 143с.
300299
  Елкина А.С. Гатчина / А.С. Елкина. – Ленинград, 1980. – 160 с.
300300
   Гатчина.. – М., 1952. – 88с.
300301
  Яблочкин Ю.Н. Гатчина. / Ю.Н. Яблочкин. – Л., 1965. – 48с.
300302
   Гатчинский парк. – Ленинград, 1956. – 83 с.
300303
  Саблин В. Гатчинский синтез. Пригород Петербурга становится научным центром мирового значения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Расположенный в Гатчине Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова привыкает к роли “ньюсмейкера”: вхождение в состав Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”, предстоящий пуск одного из самых мощных в мире ...
300304
  Афанасьев А.Н. Гать; Тупик с незапертой дверью / А.Н. Афанасьев. – Москва, 1992. – 381с.
300305
  Ільїн В.В. Гаудапада // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 42-43. – ISBN 966-316-069-1
300306
  Горланова Н. Гауди из Умывакина : Рассказ / Н. Горланова, В. Букур // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 128-132. – ISSN 0130-7673
300307
  Засєда Л. Гауді під зоряним небом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 18
300308
  Мандель Е.М. Гауптман / Е.М. Мандель. – Маратов, 1972. – 114с.
300309
  Балова Т.Л. Гауптман и Чехов. : Автореф... канд. филол.наук: / Балова Т.Л.; Моск. гос. пе. ин-т. – Москва, 1969. – 20л.
300310
  Горєлов М. Гауптман Шухевич та генерал Власов, або чим УПА відрізняється від РВА // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 34-39. – ISSN 0868-8117
300311
  Гура Н.П. Гауптманівська інтерпретація міфу про Іфігенію: Між Аполлоном і Діонісом // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 47-58. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594


  У статті досліджується рецепція міфу про Іфігенію німецького драматурга Герхарда Гауптмана. У пошуках основи драми він пропонував звернутися до людської душі, що перетворилася на поле битви двох протилежних начал. Основна увага сфокусована на ...
300312
  Ананд М.Р. Гаури / М.Р. Ананд. – Москва, 1964. – 190с.
300313
  Лівінська Г.В. Гаусівська апроксимація мереж із змінною інтенсивністю вхідного потоку / Г.В. Лівінська, Є.О. Лебєдєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються багатоканальні стохастичні мережі. Ззовні на кожний вузол мережі надходить пуасонівський потік вимог, характеристики якого залежать від часу. У перевантаженому режимі функціонування побудований апроксимативний гаусівський процес і ...
300314
  Лифшиц М.А. Гаусовские случайные функции. / М.А. Лифшиц. – Киев, 1995. – 246с.
300315
  Бюлер В.К. Гаусс / В.К. Бюлер. – Москва, 1989. – 207с.
300316
  Розе Т.Н. Гаусс и его работы по земному магнетизму. / Т.Н. Розе. – Л, 1952. – 257-293с.
300317
  Го Х.-С. Гауссовские меры в банаховых пространствах / Х.-С. Го. – Москва : Мир, 1979. – 17 с.
300318
  Молчан Г.М. Гауссовские случайные поля с марковским свойством. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Молчан Г.М.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1974. – 16л.
300319
  Ибрагимов И.А. Гауссовские случайные процессы / И.А. Ибрагимов, Ю.А. Розанов. – Москва : Наука, 1970. – 384 с.
300320
  Долгушин Михаил Донатович Гауссовы базисные функции в атомных и молекулярных расчетах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Долгушин Михаил Донатович; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – Киев, 1973. – 22л.
300321
  Гончаренко А.М. Гауссовы пучки света / А.М. Гончаренко. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 142 с.
300322
  Гончаренко А.М. Гауссовы пучки света в кристаллах / А.М. Гончаренко. – Минск : ИФ АН БССР, 1972. – 48 с.
300323
   Гаухман Лев Давидович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 53-56. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений співробітник ОВС РФ заслужений діяч науки РФ.
300324
  Маленька Т.Ф. Гафіз, Гете, Франко: до проблеми рецепції перської класичної поезії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 111-115. – ISSN 1608-0599
300325
   Гафний. – М., 1962. – 364с.
300326
  Акбаров А.И. Гафур Гулям / А.И. Акбаров. – Ташкент, 1974. – 375с.
300327
  Дяченко М.В. Гафур Гулям про філософсько-поетичні виміри часу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 54-62
300328
  Тхайцухов Б. Гашамида : повесть и рассказы / Б. Тхайцухов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 205 с.
300329
  Пытлик Р. Гашек / Р. Пытлик. – М., 1977. – 303с.
300330
  Гашек Я. Гашек смеется и обличает... / Я. Гашек. – Москва, 1983. – 238 с.
300331
  Антонов С.И. Гашек шагает по Поволжью / С.И. Антонов. – Казань, 1964. – 136с.
300332
  Ермолаев И.Н. Гашение дуги постоянного тока при низком атмосферном давлении / И.Н. Ермолаев. – Москва : ЦИНТИ, 1960. – 44 с.
300333
  Гончар Б.М. Гаштейнська конвенція // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 274. – ISBN 966-316-039-X
300334
   Гаю, гаю, зелен розмаю. – К., 1973. – 144с.
300335
  Коновалов М.А. Гаян : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. С.Никитина. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советская Россия, 1975. – 218 с.
300336
  Коновалов М.А. Гаян : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. С.Никитина. – Ижевск : Удмуртия, 1989. – 207 с.
300337
  Аматуни П.Г. Гаяна / П.Г. Аматуни. – Ростов-на-Дону, 1983. – 447с.
300338
  Самойлов П.И. Гвадалахара. / П.И. Самойлов. – М, 1940. – 156с.
300339
  Гончар Б.М. Гвадалупе-Гідальго договір // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 274. – ISBN 966-316-039-X
300340
  Киачели Л. Гвади Бигва / Л. Киачели. – Москва, 1940. – 80 с.
300341
  Киачели Л. Гвади Бигва : роман / Л. Киачели. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 208 с.
300342
  Киачели Л. Гвади Бигва / Л. Киачели. – Москва, 1965. – 215 с.
300343
  Киачели Л. Гвади Бигва : роман / Л. Киачели. – Москва : Художественная литература, 1974. – 272 с.
300344
  Кіачелі Л Гваді Бігва / Л Кіачелі. – Київ, 1969. – 214с.
300345
  Кратов Д.Н. Гвардейская дивизия / Д.Н. Кратов. – Душанбе, 1968. – 48с.
300346
  Венков Б.С. Гвардейская доблесть / Б.С. Венков, П.П. Дудинов. – Москва : Военное издательство, 1979. – 183 с.
300347
  Лаврентьев К.Г. Гвардейская зенитная: Боевой путь 2-й гвардейской зенитной артиллерийской Барановической Краснознаменной, ордена Александра Невского дивизии РВГК / К.Г. Лаврентьев. – М., 1984. – 160с.
300348
  Панасенко П.С. Гвардейская Иркутско-Пинская: БОев. путь гвард. мотостр. Иркут-Пин. орденов Ленина, Окт. Рев., ТРижды Краснозн. ордена Суворова дивизии им. Верх. Совета РСФСР. / П.С. Панасенко. – М., 1986. – 172с.
300349
  Самчук И.А. Гвардейская Полтавская / И.А. Самчук. – М., 1965. – 152с.
300350
  Самчук И.А. Гвардейская Полтавская / И.А. Самчук. – М, 1965. – 152с.
300351
  Терехов А.Ф. и др. Гвардейская Таманская / А.Ф. и др. Терехов. – 3-е, испр. и доп. – М., 1981. – 271с.
300352
  Терехов А.Ф. и др. Гвардейская Таманская / А.Ф. и др. Терехов. – 4-е, испр. и доп. – М., 1990. – 287с.
300353
  Зайцев В.И. Гвардейская танковая / В.И. Зайцев. – Свердловск, 1989. – 188с.
300354
   Гвардейская черниговская. Боевой путь 76-й гвардейсокй стрелковой черниговской Краснознам дивизии. – Москва : Воениздат, 1976. – 232с. : ил.
300355
  Фланкин М В. Гвардейские залпы / М В. Фланкин, . – Москва : Советская Россия, 1974. – 237с.
300356
   Гвардейские залпы. – Х., 1979. – 231с.
300357
  Бабиков Ю.Н. Гвардейские залпы (8-й Гвардейский Ясский воздушнодесантный артиллер. полк) / Ю.Н. Бабиков. – М., 1970. – 128с.
300358
  Богачев В.П. Гвардейский Котельниковский / В.П. Богачев. – М, 1981. – 176с.
300359
  Цветков И.Ф. Гвардейский крейсер "Красный Кавказ" / И.Ф. Цветков. – Ленинград : Судостроение, 1990. – 264с.
300360
  Явич Б. Гвардейский минный заградитель - "Марти" / Б. Явич. – М.Л., 1944. – 48с.
300361
   Гвардейский Николаевско-Будапештский боевой путь 2-го гвардейского механизированного корпуса. – М., 1976. – 192с.
300362
  Алексеев С.П. Гвардейский разговор / С.П. Алексеев. – Москва, 1979. – 333с.
300363
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационный полк / А.С. Магид. – Москва, 1953. – 252с.
300364
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационный полк / А.С. Магид. – М., 1966. – 351с.
300365
  Магид А.С. Гвардейский Таманский авиационныйполк / А.С. Магид. – 3-е изд.. доп. и переработ. – М., 1960. – 288с.
300366
  Нечаев В.Н. Гвардейский Уманский / В.Н. Нечаев. – М., 1989. – 174с.
300367
  Данилов А.Е. Гвардейский характер / А.Е. Данилов. – М, 1986. – 61с.
300368
  Голичников В. Гвардейский эскадронный миноносец "Вице-адмирал Дрозд" / В. Голичников. – М-Л, 1944. – 68 с.
300369
  Александров В. Гвардейцы-доверенные люди Петра 1-го / В. Александров. – Москва, 1947. – 19с.
300370
  Либединский Ю.Н. Гвардейцы / Ю.Н. Либединский. – М., 1944. – 244с.
300371
  Кондратенко В.А. Гвардейцы / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник, 1950. – 79 с.
300372
  Дягилев В.Я. Гвардейцы / В.Я. Дягилев. – Л., 1954. – 240с.
300373
  Егоров Ф.И. Гвардейцы : повесть / Ф.И. Егоров. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 134 с.
300374
  Зуфаров М.Ю. Гвардейцы / М.Ю. Зуфаров. – Москва, 1976. – 80с.
300375
  Егоров Ф.И. Гвардейцы : повести / Федор Егоров. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 240 с.
300376
  Козин Н.Д. Гвардейцы в боях / Н.Д. Козин. – Барнаул, 1975. – 239с.
300377
  Дикань А.П. Гвардейцы двадцать пятой / А.П. Дикань. – М., 1984. – 157с.
300378
  Нагибин Ю.М. Гвардейцы на Днепре. / Ю.М. Нагибин. – М., 1944. – 62с.
300379
  Королев В.О. Гвардейцы первой штурмовой / В.О. Королев. – М, 1980. – 128с.
300380
  Чуйков В.И. Гвардейцы Сталинграда идут на Запад / В.И. Чуйков. – М, 1972. – 253с.
300381
  Родимцев А.И. Гвардейцы стояли насмерть. / А.И. Родимцев. – М., 1969. – 191с.
300382
  Руммер А Гвардейцы труда / А Руммер. – Краснодар, 1949. – 56с.
300383
  Платонов А.П. Гвардейцы человечества / А.П. Платонов. – М., 1985. – 93с.
300384
   Гвардии "Катюша". – Л., 1978. – 320с.
300385
  Лаппо Д.Д. Гвардии генерал-лейтенант / Д.Д. Лаппо. – Воронеж, 1975. – 126с.
300386
  Саркисов А.А. Гвардии генерал Ази Асланов / А.А. Саркисов. – Баку, 1975. – 157с.
300387
  Холендро Д.М. Гвардии казак / Д.М. Холендро. – М., 1958. – 48с.
300388
  Кубанский Г.В. Гвардии капитан / Г.В. Кубанский. – М, 1972. – 175с.
300389
  Гравишкис В. Гвардии Красной сын / В. Гравишкис. – Челябинск, 1958. – 120 с.
300390
   Гвардии Красной сыны. – Свердловск, 1959. – 186с.
300391
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – М., 1955. – 187с.
300392
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – М., 1955. – 176с.
300393
  Комиссаров В.С. Гвардии лейтенант / В.С. Комиссаров. – М., 1956. – 205с.
300394
  Резчиков М.А. Гвардии майор. / М.А. Резчиков. – Рига, 1961. – 80с.
300395
  Резников Е.П. Гвардии мира. / Е.П. Резников. – Краснодар, 1964. – 66с.
300396
   Гвардии полковник Борсоев, Георой Советского Союза. – Улан-Удэ, 1966. – 223с.
300397
  Мирошниченко Г.И. Гвардии полковник Преображенский / Г.И. Мирошниченко. – М., 1943. – 88с.
300398
  Мдивани Г.Д. Гвардии рядовой / Г.Д. Мдивани. – М.-Л, 1948. – 104с.
300399
  Смирнов С.В. Гвардии рядовой : стихи и поэмы / С.В. Смирнов. – Москва : Военное издательство, 1963. – 135 с.
300400
  Пантелеев Л. Гвардии рядовой. / Л. Пантелеев. – М.-Л., 1944. – 32с.
300401
  Пантелеев Л. Гвардии рядовой. / Л. Пантелеев. – Ташкент, 1947. – 31с.
300402
  Всеволожский И.Е. Гвардии станичник / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1966. – 48с.
300403
  Вольный Ф.Г. Гвардия / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1974. – 607с.
300404
  Вольный Ф.Г. Гвардия / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1983. – 541с.
300405
  Саянов В.М. Гвардия высот / В.М. Саянов. – М., 1942. – 65с.
300406
   Гвардия высот : стихи : Художественная литература, 1942
300407
  Ланн Е. Гвардия Мак Кумгала / Е. Ланн. – М, 1951. – 368с.
300408
  Кассин Н. Гвардия мира : стихи / Н. Кассин. – Киев : Радянський письменник, 1953. – 104с.
300409
   Гвардия Октября. – М., 1987. – 461с.
300410
   Гвардия Октября. Москва. – Москва, 1987. – 461 с.
300411
   Гвардия Октября. Москва. – М., 1987
300412
   Гвардия Октября. Петроград. – Москва, 1987. – 461 с.
300413
   Гвардия рабочего класса. – Л., 1972. – 255с.
300414
  Меньшиков В.М. Гвардия синеблузых / В.М. Меньшиков. – М., 1983. – 127с.
300415
   Гвардия тыла. – М., 1962. – 448с.
300416
  Курчавов И.Ф. Гвардия Эстонии / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1946. – 43с.
300417
  Мирчев С. Гвардия юных болгар / С. Мирчев. – М., 1958. – 93с.
300418
  Поліщук В.П. Гвардійці дев"ятої : оповідання / В.П. Поліщук. – Ужгород : Карпати, 1974. – 88 с.
300419
  Венин В.М. Гватемала / В.М. Венин. – Москва : Географгиз, 1954. – 94с. – (У карты мира)
300420
  Недялков І.П. Гватемала / І.П. Недялков. – К., 1965. – 59с.
300421
  Селиверстов Г.Е. Гватемала / Г.Е. Селиверстов. – М, 1983. – 64с.
300422
  Варламов И. Гватемала выбрала социал-демократию "с лицом майя" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 4. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670


  В Гватемалі новий президент - Альваро Колом, який обіцяє проводити політику в інтересах біднійшого населення
300423
  Николаенко В. Гватемала становится ближе // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-12. – ISSN 0130-9625


  Візит президента Росії В. Путіна до Гватемали
300424
  Фролов Антон Гватемала. Белый ветер Атитлана // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 78-85 : фото
300425
   Гватемала. Экспедиции с Антоном Фроловым. Новый совместный проект журнала и известного фотожурналиста // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 90 : фото
300426
  Ториэльо Г. Гватемала: революция и контрреволюция / Г. Ториэльо. – М, 1983. – 251с.
300427
  Кубышкин А.И. Гватемальская революция 1944-1954 годов / А.И. Кубышкин. – Саратов, 1987. – 143с.
300428
   Гваттарі (Guattari) Фелікс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 725. – ISBN 966-316-069-1
300429
  Воскобойников Олег Гвельфы и гибеллины: тотальная война : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 154-164
300430
  Лещинер Р.Е. Гвиана / Р.Е. Лещинер. – М., 1960. – 78с.
300431
   Гвиана : Гайна, Французская Гвиана, Суринам. – Москва : Наука, 1969. – 248с.
300432
  Штюренберг Михаэль Гвиана. Европейские индейцы / Штюренберг Михаэль, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 90-103 : фото. – ISSN 1029-5828
300433
  Горнунг М.Б. Гвинейская республика : краткий географич. очерк / М.Б. Горнунг. – Москва, 1960. – 86, [2] с.
300434
  Сафиров А.А. Гвинейская республика / А.А. Сафиров. – М., 1961. – 31с.
300435
  Сюрэ-Каналь Гвинейская республика / Сюрэ-Каналь. – Москва : Прогресс, 1973. – 392с.
300436
  Гаврилов Н.И. Гвинейская Республика / Н.И. Гаврилов. – М., 1960. – 138с.
300437
  Фирсов А.А. Гвинейская Республика / А.А. Фирсов. – М, 1962. – 60с.
300438
  Фирсов А.А. Гвинейская Республика / А.А. Фирсов. – М, 1963. – 48с.
300439
  Силла Дондо Гвинейско-советские отношения (1958-1988 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Силла Дондо; МВ и ССО УССР. КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
300440
  Силла Дондо Гвинейско-советские отношения 1958-1988 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Силла Дондо; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 168л. – Бібліогр.:л.151-168
300441
  Лавренов Е.Л. Гвинея-Бисау / Е.Л. Лавренов. – Москва : Мысль, 1977. – 108с.
300442
  Ламбот Р. Гвинея-первый год республики / Р. Ламбот. – М., 1960. – 52с.
300443
  Горнунг М.Б. Гвинея / М.Б. Горнунг. – Москва : ГУГК, 1962. – 19 с. : карта
300444
   Гвинея. – М., 1965. – 71с.
300445
  Бирштейн М. Гвинея / М. Бирштейн. – М., 1965. – с.
300446
   Гвинея : Справочник. – Москва : Наука, 1980. – 270с.
300447
  Акимов В.Г. Гвинея (Бисау), полевая почта. / В.Г. Акимов. – Москва, 1973. – 64с.
300448
  Романов А.В. Гвинея далекая и близкая / А.В. Романов. – М., 1970. – 48с.
300449
  Задорожный Олег Гвинея: трудности перевода : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 96-99 : Іл.
300450
  Козак С. Гвідо Батталія про Тараса Шевченка // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 134-138. – ISBN 978-966-02-6612-4
300451
   Гвоздецький Василь Степанович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 227 : фото
300452
  Фаик С. Гвоздика и томатный сок / С. Фаик. – М, 1971. – 239с.
300453
  Орешета М.Г. Гвоздики на скалах / М.Г. Орешета. – Мурманск, 1989. – 112с.
300454
  Урин В.А. Гвоздки под ливнями / В.А. Урин. – М., 1972. – 303с.
300455
  Микуленок И.О. Гвоздь - дело тонкое // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 28-31
300456
  Мизин Н.И. Гвоздь в сапоге / Н.И. Мизин. – Волгоград, 1978. – 127с.
300457
  Черепанова Н.М. Гвоздь в сапоге. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1954. – 96с.
300458
   Гвоздь в шине.. – Таллин, 1981. – 184с.
300459
  Сорин С.Г. Гвоздь на трибуне / С.Г. Сорин. – М., 1966. – 12с.
300460
  Кинли Мак Гвоздь программы - Аляска // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 66-67 : фото
300461
  Алпенидзе В.Т. Гвоздь раздумий / В.Т. Алпенидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 363 с.
300462
  Никитинский Л.В. Гвоздь хозяйственного строительства / Л.В. Никитинский. – М, 1984. – 64с.
300463
  Медерский Л.А. Гданськ / Л.А. Медерский. – Л, 1974. – 87с.
300464
  Сидоренко Віктор Гданськ. Місто свободи і "Солідарності" : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 20 : Іл.
300465
  Кшижановский Л. Гданьск / Л. Кшижановский. – Москва, 1980. – 271 с.
300466
   Гданьск.. – Варшава, 1971. – 12с.
300467
  Соколов В.К. Где-то в Брянском лесу. / В.К. Соколов. – Тула, 1971. – 247с.
300468
  Корольков Ю.М. Где-то в Германии... / Ю.М. Корольков. – М, 1971. – 255с.
300469
  Самохин Н.Я. Где-то в городе, на окраине. / Н.Я. Самохин. – М, 1986. – 333с.
300470
  Исаченко С.М. Где-то в Курляндии / С.М. Исаченко. – М, 1977. – 240с.
300471
  Масс В. Где-то в Москве / В. Масс, М. Червинский. – М.Л., 1945. – 76с.
300472
  Корнюшин Л.Г. Где-то в России / Л.Г. Корнюшин. – М, 1967. – 318с.
300473
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – М, 1946. – 231с.
300474
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – Владивосток, 1947. – 247с.
300475
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – Москва, 1956. – 280с.
300476
  Ирошников И.И. Где-то в Сибири / И.И. Ирошников. – М, 1978. – 238с.
300477
  Нагибин Ю.М. Где-то возле консерватории. / Ю.М. Нагибин. – М., 1975. – 48с.
300478
  Сафронов В.М. Где-то вьется тропинка / В.М. Сафронов. – Тула, 1984. – 161с.
300479
  Астафьев В.П. Где-то гремит война / В.П. Астафьев. – Москва, 1975. – 624с.
300480
   Где-то гремит война : повести, рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 383 с. – (Б-ка юношества)
300481
  Ципис Н.Ф. Где-то есть город / Н.Ф. Ципис. – М, 1979. – 267с.
300482
   Где-то есть сердце.... – М., 1981. – 367с.
300483
  Бахшиев Ф. Где-то есть сын / Ф. Бахшиев. – Махачкала, 1969. – 88с.
300484
  Грицан Н.И. Где-то за Одером. / Н.И. Грицан. – Минск, 1971. – 104с.
300485
  Родин Н.А. Где-то звенят жаворонки: повести / Н.А. Родин. – М., 1981. – 317с.
300486
  Гордиенко В.И. Где-то идут дозоры / В.И. Гордиенко. – Алма-Ата, 1980. – 135с.
300487
  Зиборов Е.А. Где-то на войне : повести / Е.А. Зиборов. – Москва : Военное издательство, 1979. – 176с.
300488
  Пайчадзе С. Где-то на обочине / С. Пайчадзе. – М., 1989. – 263с.
300489
  Волосков В.в. Где-то на Северном Донце / В.в. Волосков. – Москва, 1968. – 181с.
300490
  Волосков В В. Где-то на Северном Донце / В В. Волосков. – Москва, 1974. – 390с.
300491
  Кикнадзе А.В. Где-то недалеко от нас / А.В. Кикнадзе. – М, 1969. – 240с.
300492
  Лаврентьев В.В. Где-то совсем рядом / В.В. Лаврентьев. – Новосибирск, 1967. – 372с.
300493
  Иванов Б.В. Где б ни был я... / Б.В. Иванов. – М., 1971. – 124с.
300494
  Томах Т. Где брат твой, Роман? // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2005. – № 10. – С. 118-124. – ISSN 1728-8568
300495
  Ганн Дж. Где бы ты ни был // Другое тело / С. Пэйер. – Харьков, 1994. – 458с.
300496
  Шинкуба Б.В. Где бы я ни был. / Б.В. Шинкуба. – Тбилиси, 1963. – 144с.
300497
  Иванов С.И. Где ваш дом, дети? / С.И. Иванов. – Л, 1990. – 271с.
300498
  Крусанов П.В. Где венку не лечь. / П.В. Крусанов. – М., 1990. – 221с.
300499
  Имерманис А.А. Где встретятся все корабли : стихи / А.А. Имерманис. – Рига : Латгосиздат, 1954. – 160 с.
300500
  Дробот Г.В. Где всходит солнце / Г.В. Дробот. – М., 1981. – 350с.
300501
  Медведедв Е.В. Где вы, друзья-товарищи? / Е.В. Медведедв. – Изд. 2-е. перерабо. – Новосибирск, 1960. – 176с.
300502
  Медведедв Е.В. Где вы, друзья-товарищи? / Е.В. Медведедв. – Изд. 2-е. перерабо. – Барнаул, 1966. – 170с.
300503
  Толстой Л.Н. Где выход? / Л.Н. Толстой. – 31с.
300504
  Корсунов Н.ф. Где вязель сплелась / Н.ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1977. – 360с.
300505
  Поскребышев О.А. Где гнездятся ласточки / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1966. – 100с.
300506
  Сперри Шелли Где границы человеческих возможностей? : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 50 : Фото
300507
  Сербин А.Н. Где гуляет гиппопо. / А.Н. Сербин. – М., 1967. – 48с.
300508
  Голубков М.Д. Где дом твой. / М.Д. Голубков. – Пермь, 1978. – 352с.
300509
  Буцко А. Где дух поэта обитает. "Германия", "Гете" // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 34-45
300510
  Гарин Ф.А. Где же вы теперь, друзья-однополчане? / Ф.А. Гарин. – Ярославль, 1959. – 264с.
300511
  Беляев Д.Г. Где же вы теперь? / Д.Г. Беляев. – М., 1959. – 63с.
300512
   Где же вы, друзья-однополчане. Песни Великой Отечественной войны.. – М., 1965. – 116с.
300513
  Корсуков В.А. Где же ты, Сашка? / В.А. Корсуков. – Кемерово, 1991. – 151с.
300514
  Уварова Л.З. Где живет голубой лебедь? / Л.З. Уварова. – Москва, 1970. – 94с.
300515
  Сеннова А.П. Где живет Жар-птица / А.П. Сеннова. – Горький, 1980. – 72с.
300516
  Дмитриев А.В. Где живет советский человек : Социальные проблемы управления расселением / А.В. Дмитриев. – Москва : Мысль, 1988. – 218с.
300517
  Мукимов Ю. Где живет счастье / Ю. Мукимов. – Ташкент, 1964. – 49с.
300518
  Солодовников Э Где живет форель / Э Солодовников. – Уфа, 1974. – 159с.
300519
  Мачюкявичюс Й. Где живут боги : повесть, роман / Й. Мачюкявичюс; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1981. – 247 с.
300520
  Чернов Ю.В. Где живут домовые? / Ю.В. Чернов. – Новосибирск, 1991. – 118с.
300521
   Где живут камаргу? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 128 : Іл.
300522
  Красиков С.П. Где живут соловьи / С.П. Красиков. – М., 1979. – 143с.
300523
  Харабаров И.М. Где жил я и рос... / И.М. Харабаров. – Иркутск, 1975. – 127с.
300524
  Щербаков В.И. Где жили герои эддических мифов? / В.И. Щербаков. – Москва, 1989. – 47с.
300525
  Стаут Рекс Где завещание. Второе признание / Стаут Рекс; Пер. с англ. Г.И.Околелова, И.Н.Сумарокова. – Москва, 1993. – 360с. – (Зарубежный детектив ХХ века). – ISBN 5-7296-0026-7
300526
   Где зарождалась письменность // Природа : Естественно- научный журнал. – Москва, 2002. – № 12. – С.80. – ISSN 0032-874Х


  Гипотеза Д.Шмандт-Бессера (США.Техасский университет в г.Остине) о том, что система письма возникла не только в Междуречье, как это представлялось ранее, а почти одновре- менно в нескольких местах мира
300527
  Кардин Э.В. Где зарыта собака?Полемические статьи 60-80-х / Э.В. Кардин. – М, 1991. – 448с.
300528
  Лапцуй Л.В. Где звезды не гаснут : стихи и поэма / Л.В. Лапцуй; пер. с ненец. А.Каныкина. – Москва : Советский писатель, 1981. – 87 с.
300529
  Селезнева Е.Г. Где звуки музыки / Е.Г. Селезнева. – Донецк, 1983. – 112с.
300530
  Конкин П.К. Где золото роют в горах / П.К. Конкин. – Якутск, 1963. – 48с.
300531
  Гравишкис В. Где золото роют в горах / В. Гравишкис. – Челябинск : Челябинское кн. изд-во, 1964. – 136 с.
300532
  Менчинов Г.А. Где и для чего создаются партийные группы / Г.А. Менчинов. – М., 1968. – 40с.
300533
  Лугов С.Ф. Где и как искать вольфрамовую руду / С.Ф. Лугов. – М., 1960. – 31с.
300534
  Мельницкий В.В. Где и как искать месторождения бора / В.В. Мельницкий. – Москва, 1957. – 30 с.
300535
  Титов В.А. Где и как искать месторождения ртути / В.А. Титов, П.В. Бабкин. – Магадан : ОТИ, 1960. – 22 с.
300536
   Где и как учат управленцев.. – М., 1990. – 63с.
300537
  Дубровская Динара Где изобрели купюры : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 51 : Іл.
300538
  Щербаков В.И. Где искать Атлантиду? / В.И. Щербаков. – Москва, 1990. – 45с.
300539
  Малеев Валерий Где искать бородатую куропатку? Бородатая куропатка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 34 : фото
300540
  Паркер Гретхен Где искать гелий? : экология // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 46 : Фото
300541
  Фрейман Нина Где искать дворец с чудесами? : Семь чудес России // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 88-92 : Фото
300542
  Рогозин С.С. Где искать звуковые законы. / С.С. Рогозин. – Ульяновск, 1931. – 51с.
300543
  Дмитрук М.А. Где искать здоровье? / М.А. Дмитрук. – Москва : Знание, 1991. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 4 ; Знак вопроса). – ISBN 5-07-001907-4
300544
  Митюрин Дмитрий Где искать остров сокровищ? : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 54-61 : Фото
300545
  Бок И.И. Где искать полезные ископаемые : (Методические рекомендации по наблюдениям за полезными ископаемыми при геологических исследованиях) / И.И. Бок. – Алма-Ата : Наука, 1966. – 66с.
300546
  Боцманов Андрей Где искать ревуна. Последний портрет // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 64-66 : фото
300547
   Где карта Билли? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 14-18 : фото
300548
  Венецкий С.И. Где клады зарыты? / С.И. Венецкий. – Москва : Знание, 1989. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Знак вопроса). – ISBN 5-07-000606-1
300549
  Венецкий С.И. Где клады зарыты? / С.И. Венецкий. – Москва, 1989. – 47 с.
300550
  Закусило А.Н. Где контроль - там порядок / А.Н. Закусило, А.Я. Левкин. – Днепропетровск, 1988. – 85с.
300551
   Где кончается Земля.. – Мурманск, 1969. – 106с.
300552
  Любимова О.А. Где кончается небо / О.А. Любимова. – М., 1990. – 184с.
300553
  Бударин М.Е. Где кочуют норд-осты / М.Е. Бударин. – Омск, 1963. – 35с.
300554
   Где купить информацию?. – М., 1990. – 47с.
300555
  Погодин Р.П. Где леший живет? / Р.П. Погодин. – Л., 1990. – 206с.
300556
  Решетников Ф.М. Где лучше?: Роман в 2-х ч. / Ф.М. Решетников. – Свердловск, 1971. – 415с.
300557
  Жуков Ю.А. Где мир - там жизнь! / Ю.А. Жуков, И.А. Мельников. – М., 1985. – 224с.
300558
  Аграновский В.А. Где моё "интересно"? / В.А. Аграновский. – Москва, 1967. – 64с.
300559
  Сидельников О.В. Где мой шестнадцать лет?! / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1962. – 264с.
300560
  Мишаткин Ю.И. Где море встречается с небом : [рассказы] / Ю.И. Мишаткин. – Сталинград : Кн. изд-во, 1961. – 51с. – (Библиотечка короткого рассказа)
300561
   Где на Земле жить хорошо. Ежегодный рейтинг человеческого развития // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 28. – ISSN 1029-5828
300562
  Кузьмин Н.П. Где найдешь, где потеряешь / Н.П. Кузьмин. – Л, 1983. – 144с.
300563
  Толочко П.П. Где находилась изначальная "Русь"? // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 9-17. – ISBN 978-966-2276-63-3
300564
   Где находится гора святого креста? : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 76 : Фото
300565
  Мельников Ю Где начало любви... / Ю Мельников. – М., 1969. – 72с.
300566
  Генис Александр Где начинается Европа? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 112-113 : фото. – ISSN 1029-5828
300567
  Яковлев О.Я. Где начинается небо / О.Я. Яковлев. – М., 1982. – 495с.
300568
   Где начинается небо. – М., 1987. – 296с.
300569
   Где начинается небо: Сборник коротких рассказов советских писателей.. – М., 1983. – 282с.
300570
  Маркова В. Где начинается хороший сотрудник? : нескучные формы активного обучения // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 22-25. – ISSN 0869-4915
300571
  Дудин М.А. Где наша не пропадала / М.А. Дудин. – Л., 1967. – 223с.
300572
  Дудин М.А. Где наша не пропадала / М.А. Дудин. – Л., 1979. – 240с.
300573
  Майзингер Р. Где нос твой, сфинкс? // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 1 (940). – С. 38-44. – ISSN 0320-331Х


  Большой Сфинкс на западном берегу Нила в Гизе - древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура. Высечена из монолитной известковой скалы в форме колоссального сфинкса - лежащего на песке льва, лицу которого - как издавна принято считать - ...
300574
  Панченко П.Е. Где ночует жаворонок : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1983. – 175 с.
300575
  Степаненко В.И. Где ночует зимний ветер. / В.И. Степаненко. – М., 1975. – 319с.
300576
  Шуртаков С.И. Где ночует солнышко. / С.И. Шуртаков. – М, 1962. – 48с.
300577
  Тарасов А. Где ночуют миражи. / А. Тарасов. – М., 1978. – 191с.
300578
   Где нужен психолог?. – М., 1982. – 47с.
300579
  Супруненко Ю. Где обитает Дед Мороз? : праздники // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 40-45


  Родословная Деда Мороза не такая уж и многовековая. Родился он в одно время с появлением гляциологии - науки о природных льдах и снегах.
300580
  Котыш Н.Т. Где он , Залив Радуги? / Н.Т. Котыш. – М, 1969. – 32с.
300581
  Штанько Н.И. Где она, синяя птица? / Н.И. Штанько. – М., 1981. – 120с.
300582
  Черненко Э.Н. Где опустится парашют? / Э.Н. Черненко. – Алма-Ата, 1989. – 93с.
300583
  Куделин П.Г. Где отдохнуть в выходной день. / П.Г. Куделин. – М, 1966. – 95с.
300584
  Цветаева М.И. Где отступается Любовь... / М.И. Цветаева. – Петрозаводск, 1991. – 360с.
300585
  Литцман Вальтер Где ошибка? / Литцман Вальтер. – Москва, 1962. – 192 с.
300586
   Где пальмы стоят на страже.... – М., 1984. – 207с.
300587
   Где плещет невская волна : Фотоальбом, 1988. – 272с.
300588
   Где получить специальность.. – М., 1954. – 102с.
300589
   Где получить специальность.. – М., 1955. – 200с.
300590
   Где получить специальность.. – М., 1956. – 230с.
300591
  Страухольд Г. Где польская земля? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12. – С. 122-124. – ISSN 0235-7089


  Метаморфозы польских границ в XX веке.
300592
  Борщаговский А.М. Где поселится кузнец / А.М. Борщаговский. – М., 1976. – 446с.
300593
  Борщаговский А.М. Где поселится кузнец / А.М. Борщаговский. – М., 1978. – 447с.
300594
   Где похоронен Иван Грозный? // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 129 : ил.
300595
  Личков Л. Где правда? / Л. Личков. – с.
300596
  Берлин Джереми Где причалят обломки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 43 : фото
300597
  Добкович В.В. Где провести выходной день. / В.В. Добкович. – 2-е изд доп. испр. – Ленинград, 1966. – 304 с.
300598
  Куделин П.Г. Где провести дни отдыха. / П.Г. Куделин. – М, 1970. – 128с.
300599
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Армения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 60-61 : Іл.
300600
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Иордания // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 62 : Іл.
300601
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Индия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 63 : Іл.
300602
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Северная Корея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 64-65 : Іл.
300603
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Черногория // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 66-67 : Іл.
300604
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Экстрим // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 68-69 : Іл.
300605
  Иваненко Анна Где проводить отпуск в ближайшие полгода? = В поисках приключений, или запланированые подвиги : Венгрия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 70-71 : Іл.
300606
  Буцко Анастасия Где проживают тролли : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 42-57
300607
   Где происходило действие "Отелло"? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 198 : Іл.
300608
  Носов Е.И. Где просыпается солнце / Е.И. Носов. – М, 1965. – 283с.
300609
  Черненко В.А. Где проходит человек / В.А. Черненко. – Молотов, 1952. – 88с.
300610
   Где робингуды не пройдут : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 66-67 : Фото


  Рудольфо Валентино
300611
  Иванченко С. Где родился английский рожок // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 45-54.


  Англійський ріжок - музичний інструмент cімейства дерев"яних духових, різновид гобою.
300612
  Каревин А. Где родился, там не пригодился = Июнь юбилейный / А. Каревин, А. Кузьмин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 30 мая - 5 июня (№ 22). – С. F 1


  6 июня - 265 лет назад - в Неаполе родился основатель Одессы Осип Михайлович Дерибас; 6 июня - 125 лет назад - в Киеве появился на свет знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский.
300613
  Наумова Ольга Где рождаются гении? // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 14-21. – ISSN 1818-2968


  Факти з біографії німецько- швейцарського письменника і художника Германа Гессе (1877-1962), лауреата Нобелівської премії (1946)
300614
  Шадурн Льюис Где рождаются циклоны / Шадурн Льюис; Пер. с франц. В.А.Розеншильд-Паулина. – Ленинград-Москва : Книга, 1924. – 164с.
300615
  Туренская В.И. Где рос ясень / В.И. Туренская. – М., 1956. – 288с.
300616
  Василевский Б.А. Где Север? / Б.А. Василевский. – Москва, 1974. – 286с.
300617
  Крюков В. Где скелет воды = Новая поэзия и ее эксперты // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 70-78. – ISSN 0203-5847
300618
  Пентикост Х. Где снег был красным : Романы / Х. Пентикост; Пер. с англ. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 508 с. – Зміст: Двадцать четвертая лошадь. Где снег был красным. На грани безумия. – (Мастера остросюжетного детектива). – ISBN 5-227-01647-X
300619
   Где спешились легендарные всадники. Рассказы о людях села, героях экспедиции "Коммунар".. – М., 1972. – 191с.
300620
  Любомская Е.И. Где степь живет: Стихи. / Е.И. Любомская. – К., 1982. – 70с.
300621
  Яковлев О.Я. Где стояла батарея / О.Я. Яковлев. – М., 1971. – 320с.
300622
  Менделеев Д.И. Где строить нефтяные заводы / Д.И. Менделеев. – 84с.
300623
  Маканин В.С. Где сходилось небо с холмами / В.С. Маканин. – М, 1984. – 207с.
300624
  Виноградов И.И. Где сходятся дороги / И.И. Виноградов. – Москва, 1962. – 47с.
300625
  Ибрагимбеков М. Где та дорога : рассказы / М. Ибрагимбеков. – Баку : Гянджлик, 1969. – 80 с.
300626
  Казаркин А.П. Где та земля чистая? / А.П. Казаркин. – Кемерово, 1988. – 124с.
300627
  Гогиава К.Л. Где твое счастье / К.Л. Гогиава. – Тбилиси, 1964. – 197с.
300628
  Лупан А.П. Где твои пахари, земля? : роман / А.П. Лупан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1964. – 184 с.
300629
  Лупан А.П. Где твои пахари, земля? : роман / А.П. Лупан. – Москва : Художественная литература, 1969. – 254 с.
300630
  Эдлис Ю. Где твой брат, Авель? / Ю. Эдлис. – М., 1971. – 56с.
300631
  Грачев Р.И. Где твой дом / Р.И. Грачев. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1967. – 124с.
300632
  Гамаюнов И.Н. Где твой дом, человек? / И.Н. Гамаюнов. – М., 1974. – 126с.
300633
  Битюков В.Н. Где твой дом... / В.Н. Битюков. – Саратов, 1968. – 157с.
300634
  Воронкова Л.Ф. Где твой дом? / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1964. – 193с.
300635
  Тлегенов Б. Где тебя найти : повести / Б. Тлегенов; пер. с каз. – Алма Ата : Жалын, 1982. – 288 с.
300636
  Мушник С.М. Где течет Донец / С.М. Мушник. – Москва, 1956. – 99 с.
300637
  Карелин Л.В. Где то в Москве / Л.В. Карелин. – М, 1969. – 447с.
300638
  Симон Ж.-Д. Где тонко, там и рвется / Ж.-Д. Симон. – М., 1977. – 87с.
300639
   Где труд, там и счастье. Пословицы и поговорки.. – М., 1959. – 196с.
300640
   Где труд, там и счастье. Пословицы и поговорки.. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1962. – 208с.
300641
  Назаренко М.А. Где ты бабье лето? / М.А. Назаренко. – М., 1990. – 349с.
300642
  Белль Г. Где ты был, Адам? / Г. Белль. – Москва, 1963. – 248с.
300643
  Лисин М.Д. Где ты летала, чайка? / М.Д. Лисин. – М., 1966. – 324с.
300644
  Торопов И.Г. Где ты, город? / И.Г. Торопов. – Сыктывкар, 1971. – 295 с.
300645
  Вольф С.Е. Где ты, маленький "Птиль" / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1990. – 286с.
300646
  Кахидзе М. Где ты, мой садовник : стихи / М. Кахидзе. – Москва : Советский писатель, 1969. – 120 с.
300647
  Фальк-Ренне Аю Где ты, рай? / Фальк-Ренне Аю. – Москва, 1986. – 166с.
300648
  Джамал С. Где ты, Россия? : повесть / С. Джамал. – Ташкент : Еш гвардия, 1971. – 168 с.
300649
  Каткова З.Ф. Где ты, счастье мое? : роман / З.Ф. Каткова; пер. с марийск. – Москва : Современник, 1974. – 367 с.
300650
  Жаров А.А. Где ты, утро раннее? / А.А. Жаров. – М., 1985. – 207с.
300651
  Зубавин Б.М. Где у мальчишки дом? / Б.М. Зубавин. – М, 1955. – 87с.
300652
  Сергеева И.Ф. Где у метро начало / И.Ф. Сергеева. – М., 1989. – 125с.
300653
  Соколов Н.я. Где узнать о законодательных актах / Н.я. Соколов. – М., 1984. – 64с.
300654
  Яковлев О.Я. Где цветет гвоздика / О.Я. Яковлев. – М., 1988. – 46с.
300655
  Лясковский В.Г. Где черти водятся... / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1963. – 64с.
300656
  Бычковский В.Л. Где швартуется солнце / В.Л. Бычковский. – Одесса, 1975. – 87с.
300657
  Виноградов А.А. Где шумят города / А.А. Виноградов. – Москва, 1974. – 134с.
300658
  Ростовцев М.И. Где шумят дубравы / М.И. Ростовцев. – Тула, 1982. – 177с.
300659
  Дыховичный В.А. Где эта улица, где этот дом? / В.А. Дыховичный, Слободской, м. – М, 1954. – 100с.
300660
  Новичихин Е.Г. Где эта улица? / Е.Г. Новичихин. – М, 1987. – 200с.
300661
  Вальцева А.В. Где этот дом / А.В. Вальцева. – Москва, 1969. – 407с.
300662
  Кудрявцева Т.А. Где я был и что я видел... // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 47


  Именно с таких вопросов и начинались когда-то путеводители. Только в средние века назывались они "литературой путешествий".
300663
  Клещев Д.Я. Где я потерял тебя, Лешка? / Д.Я. Клещев. – Свердловск, 1974. – 88с.
300664
   Где, когда и сколько денег потратить за границей? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 44-46 : Фото
300665
  Алексеев С. ГДР-оплот миролюбивых сил немецкого народа / С. Алексеев. – Москва, 1954. – 112с.
300666
  Тюльпанов С.И. ГДР -- 15 лет. / С.И. Тюльпанов, Д.С. Корчунова. – М, 1964. – 40с.
300667
   ГДР -- СССР друзья навеки.. – Дрезден, 1974. – 92с.
300668
  Рыкин В.С. ГДР - надежный фактор мира и социализма в Европе / В.С. Рыкин. – М., 1974. – 56с.
300669
  Ильинский И.П. ГДР / И.П. Ильинский. – М., 1971. – 232с.
300670
  Хайцер Х. ГДР / Х. Хайцер. – М., 1982. – 264с.
300671
  Гендель Г.М. ГДР в 1960-1966 гг. / Г.М. Гендель. – Горький, 1967. – 23с.
300672
  Крюков П.С. ГДР в борьбе за создание единой, независимой, демократической, миролюбивой Германии (1949-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крюков П.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. междунар. отношений. – М., 1954. – 16л.
300673
   ГДР в период развернутого строительства социализма.. – М., 1965. – 168с.
300674
   ГДР в системе социалистической экономической интеграции.. – М., 1989. – 64с.
300675
  Станков Н.Н. ГДР и ее восточные соседи / Н.Н. Станков. – Саратов, 1991. – 132с.
300676
  Лашкова Л.Г. ГДР и страны Тропической Африки (Основн. пробл. полит., экон. и культ. взаимосвяз. в 1960-1977 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лашкова Л. Г.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М., 1978. – 24л.
300677
  Алексиевец Н.М. ГДР курсом развитого социализма / Н.М. Алексиевец. – Львов, 1984. – 167 с.
300678
  Столповский Б.Г. ГДР строит социализм / Б.Г. Столповский. – М, 1962. – 95с.
300679
   ГДР. Актуальные социально-экономические и общественно-политические проблемы.. – М., 1978. – 230с.
300680
   ГДР. Германская Демократическая Республика.. – 4-е перераб. изд. – Dresden : Цайт им бильдр, 1973. – 256с.
300681
   ГДР. Факты и цифры.. – Дрезден, 1974. – 62с.
300682
  Абызов В.И. ГДР: будни и праздники / Абызов В.И., Брок Г. – Москва : Политиздат, 1984. – 126 с.
300683
   ГДР: Общество. Государство. Гражданин.. – М., 1980. – 295с.
300684
   ГДР: становление и рост: К истории Герм. Демокр. республики.. – М., 1977. – 455с.
300685
  Шафранек О. Ге, людина з Моого. / О. Шафранек. – К., 1970. – 152с.
300686
   Ге, Николай Николаевич. – М, 1969. – 68с.
300687
  Білан Ю.Я. Геpоїчна боpотьба тpудящих Укpаїни пpоти внутpiшньої конppеволюцiї та iноземних iнтеpвентiв у 1918-1920 pоках / Ю.Я. Білан. – Київ : Радянська Укpаїна, 1957. – 48с.
300688
  Нейштадт М.І. Геабатанічны аналіз торфу / М.І. Нейштадт, Г.Н. Ендельман. – Менск, 1935. – 79с.
300689
  Маквецян Э.С. Гевонд Алишан и его труд "Сисакан" : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 07.00.10 / Маквецян Э.С. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1975. – 36 с.
300690
   Геворг Багратович Гарибджанян. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1982. – 86с. – (Материалы к биобиблиографии ученых АрмССР ; Вып. 29)
300691
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 368 с.
300692
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан. – Ереван : Айастан, 1966. – 358 с.
300693
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан. – Ереван : Советикан грох, 1984. – 287 с.
300694
  Мурацан Геворг Марзпетуни : исторический роман / Мурацан. – Москва, 1990. – 335 с.
300695
  Сисян Х Б. Геворт Бархударян. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Сисян Б.Х,; М-во просвещения Армянской ССР.Ереван.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 51л.
300696
  Мнацаканян В. Гегам Сарян / В. Мнацаканян. – Ереван, 1956. – 83 с.
300697
  Коротких В.И. Гегелевская концепция рефлексии как формы диалектико-спекулятивного метода // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 127-140. – ISSN 0042-8744
300698
  Зоткин А.А. Гегелевская критика "вечного мира" И. Канта // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 40-51. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
300699
  Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: история и современность. / В.С. Нерсесянц. – М., 1974. – 287с.
300700
  Мотренко Т.В. Гегелевские идеи в мировоззренческо-религиозной парадигме российской философии 19 - начала 20 веков : Монография / Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2005. – 448 с. – ISBN 966-8424-32-8
300701
  Козьмук Ярослав Романович Гегелевский рационализм и его трансформация в современном иррационализме : Дис... канд.философ.наук: 09.00.03 / Козьмук Ярослав Романович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 160л. – Бібліогр.:л.150-160
300702
  Быкова М.Ф. Гегелевское понимание мышления / М.Ф. Быкова. – М, 1990. – 122с.
300703
  Жеребник С.В. Гегелевское понятие негации в интерпретации Сартра // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.152-160. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
300704
  Стеценко В. Гегелівське вчення про релігію як філософія та історіософія релігії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.196-205. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
300705
  Руденко С.В. Гегелівське вчення про рефлексію та його методологічний потенціал для розвитку вітчизняної історико-філософської науки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 50-57


  У статті розкриваються умови можливості застосування гегелівського вчен- ня про рефлексію до аналізу проблем розробки методологічного інструментарію історії української філософії. This article evolves the conditions of possibility of applying ...
300706
  Фідірко О.І. Гегелівське обгрунтування сутності громадянського суспільства та сучасність // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 66-72. – ISBN 966-628-197-5
300707
  Бобошко Н.М. Гегелівський історико-філософський проект: pro et contra // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 65-66
300708
  Жук А.В. Гегелівський раціоналізм та класична раціональність: від можливостей розуму до культу розсуду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Простежується генеза філософського погляду на розуміння раціональності - від гегелевського раціоналізму до класичної раціональності.
300709
  Гулыга А.В. Гегель / А.В. Гулыга. – М., 1970. – 272с.
300710
  Овсянников М.Ф. Гегель / М.Ф. Овсянников. – Москва, 1971. – 223с.
300711
  Дворцов А.Т. Гегель / А.Т. Дворцов. – Москва, 1972. – 173с.
300712
  Прокопов Д.Є. Гегель (Hegel) Георг Вільгельм Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 412-415. – ISBN 966-316-069-1
300713
  Анисимов О.С. Гегель : мышление и развитие (путь к культуре мышления) / Анисимов О.С. – Москва : Агро-Вестник, 2000. – 800 с. – (Энциклопедия управленческих знаний / ред. кол. : Анисимов О.С., Атаманчук Г.В., Гладышев А.Г. и др.). – ISBN 5-93098-008-Х
300714
  Рокмор Т. Гегель и границы аналитического гегельянства // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.80-90. – ISSN 0042-8744
300715
   Гегель и диалектический материализм. – М, 1932. – 276с.
300716
  Хандруев А.А. Гегель и политическая экономия / А.А. Хандруев. – Москва, 1990. – 125с.
300717
  Володин А.И. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. / А.И. Володин. – Москва, 1973. – 304с.
300718
  Киссель М.А. Гегель и современный мир / М.А. Киссель. – Л, 1982. – 152с.
300719
  Митин М.Б. Гегель и теория материалистической диалектики : (к 100-летней годовщине смерти Гегеля) / М. Митин. – Москва : Парт. изд., 1932. – 55 с.
300720
   Гегель и философия в России. – Москва, 1974. – 264 с.
300721
  Лазарев В.В. Гегель и философские дискуссии его времени. / В.В. Лазарев, И.А. Роу. – М., 1991. – 160с.
300722
  Булатов М.О. Гегель і Ейнштейн // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
300723
  Костєв В.М. Гегель і логіко-методологічні проблеми фізики / В.М. Костєв, Г.М. Піоро // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
300724
  Шевцов В.Ф. Гегель і математика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
300725
  Душин А.В. Гегель как теоретик и реформатор образования и современные образовательные реформы // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 119-126. – ISSN 1811-0916
300726
  Хачикян Я.И. Гегель об эстетической категории безобразного // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 95-103. – ISSN 0235-1188
300727
  Кнабе Г.С. Гегель, Европа и рубеж тысячелетий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.3-15. – ISSN 0042-8744
300728
  Кожев А. Гегель, Маркс и христианство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 128-143. – ISSN 0042-8744
300729
  Вайнштейн И.Я. Гегель, Маркс, Ленин / И.Я. Вайнштейн. – 2-е изд. – Москва, 1930. – 350с.
300730
  Нерсесянц В.С. Гегель. / В.С. Нерсесянц. – М., 1979. – 111с.
300731
  Прокопов Д.Є. Гегельянство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 415-417. – ISBN 966-316-069-1
300732
  Аржанов М Гегельянство на службе германского фашизма. / М Аржанов. – Москва, 1933. – 152с.
300733
   Гегемонизм : с эпохой в конфликте. – Москва : Прогресс, 1982. – 285 с.
300734
  Анисимов А.Н. Гегемонистические лжетеории на службе антисоветизма / А.Н. Анисимов. – Київ, 1980. – 153 с.
300735
   Гегемонистская политика Китая-угроза народам Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва : Изд. полит. лит-ры, 1981. – 288 с.
300736
  Пушкарева И.М. Гегемония пролетариата и интернациональная солидарность трудящихся России в революции 1905-1907 гг. / И.М. Пушкарева. – М., 1980. – 39с.
300737
   Гегемония пролитариата в трех русских революциях. – М, 1975. – 352с.
300738
  Дударьов В. Гегемоністська індоктринація в постбіполярному світовому порядку // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 88-96
300739
  Романюк Н. Гегемонічна природа глобалізації у контексті формування сучасного світового порядку / Н. Романюк, Р. Романюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 113-117. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
300740
  Перцев В.Н. Гегенцолерны / В.Н. Перцев. – М., 1918. – 227с.
300741
  Ожешко Э. Гедали : [Рассказ] / [Соч.] Элизы Ожешко ; Пер. с пол. Е. Мошинской. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. и тип. "Донская речь" Парамонова, 1904. – 28 с. – Пер. также под загл.: Коробейник. – (Издания "Донская речь" в Ростове на Дону ; № 29)
300742
  Ожешко Э. Гедали : [Рассказ] / [Соч.] Элизы Ожешко ; Пер. с пол. Е. Мошинской. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. и тип. "Донская речь" Парамонова, 1906. – 28 с. – Пер. также под загл.: Коробейник. – (Издания "Донская речь" в Ростове на Дону ; № 29)
300743
  Ожешко Э. Гедали : Рассказ с поль. : обраб. для юношества / Элиза Ожешко. – Одесса : Изд. "Juventus" ; [Тип. "Одесские нговости"], 1911. – 28 с.
300744
  Ибсен Г. Гедда Габлер / Г. Ибсен. – М. – 111с.
300745
  Ібсен Г. Гедда Габлер : дpама на 4 дії / Генрік Ібсен ; Пеpеклала H. Гpінченко; Зpедактував Б. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. П. Баpського], 1908. – 103 с. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 8])
300746
  Бошко Г.В. Гедзі Niptera, Tabanidae. Фауна України. Том 13 // Фауна України : В 40-ка т. / Ред. кол.: І.Р. Підоплічко та ін.; АН УРСР. Інст. зоології. – К., 1973. – Том 13. Вип. 4 : Гедзі. Diptera, Tabanidae/ Г.В. Бошко. – 208с.
300747
  Войніч Е.Л. Гедзь / Е.Л. Войніч. – Харків, 1929. – с.
300748
  Горболіс Л. Гедонизм у новелістиці Марка Черемшини: (Радість існування на землі як етико-естетичне вираження сутності релігійного буття українця) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.43-46
300749
  Стеценко Л.Л. Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-61. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу гедонізму - складного транскультурного феномену, що досліджується різними гуманітарними науками. Оскільки в останнє десятиліття гедонізм став об"єктом досить активної уваги науковців, у статті пропонуються різні моделі ...
300750
  Утюж І.Г. Гедоністична сутність гри в освіті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 273-283
300751
  Коротков А.И. Гедрогеологические условяи района Куйбышево-Голубинка / А.И. Коротков. – Л., 1973. – 35с.
300752
  Коротков А.И. Гедрогеохимический анализ при региональных геологических и гидрогеологически исследованиях / А.И. Коротков. – Л., 1983. – 231с.
300753
  Бродский А А. Гедрохимический метод поисков меди : Общая характеристика и методические указания / А А. Бродский, . – Москва : Госгеолтнхиздат, 1956. – 84с.
300754
  Гюисманс Ж.К. Геенна огненная / Ж.К. Гюисманс. – М., 1993. – 240с.
300755
  Підвисоцький Р. Геєць В. "Каталізатором фінансової кризи в Україні була світова криза, але значна частина передумов має внутрішє походження" : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 16-18


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
300756
  Лямшин Ігор Гей, Богдане! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 74-76. – ISSN 0130-5212
300757
  Іващенко Микола Гей, Канари! : Іспанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 74-79 : Фото
300758
   Гей, наливайте повнії чари : Збірник українських пісень. – Львів : Інтелект-Захід, 2000. – 152с. – ISBN 966-7597-01-6
300759
  Капельгородський П.Й. Гей, не дивуйте... / П.Й. Капельгородський. – Х. – с.
300760
   Гей, там на горі "Січ іде!.... – Київ, 1965. – 431с.
300761
  Нечипоренко Микола Гей, ти батьку мій, степ широкий... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 64-67


  Дев"яносто літ тому в битвах громадянської війни в Україні виник повстанський селянський рух, який відразу дістав назву махновщини. Виповнюється 120 років від дня народження його ватажка - Нестора Махна. Пізніше він вважатиме свій рух третьою, після ...
300762
  Виноградская Э.А. Гейдар Алиев и его друзья / Э.А. Виноградская. – Харків, 1967. – 102с.
300763
  Мадатлі Ейнулла Ядулла оглу Гейдар Алієв - загальнонаціональний лідер азербайджанського народу // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 10-22. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
300764
  Латиш Ю. Гейдар Алієв та Володимир Щербицький: долі лідерів радянських республік на тлі "Перебудови" // Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури : наук. збірник : присвяч. 25-річчю встановлення дипломат. відносин між Азербайджанською Республікою та Україною / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : Видавництво Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 164-172. – ISBN 978-617-527-162-9
300765
   Гейдар Гусейнов. 1908-1950. – Баку, 1965. – 48с.
300766
  Бережная Н.А. Гейдельбергский религиозный конфликт 1558-1560 гг. и трансформация конфессиональных взглядов курфюрста фридриха III // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 8 (68). – С. 21-25. – ISSN 2070-9773


  В статье автор анализирует религиозную ситуацию, сложившуюся в Гейдельберге в конце 50-х - начале 60-х гг. XVI в., исследует влияние, которое она оказала на изменение конфессиональных убеждений курфюрста Фридриха III. Подчеркивается исключительная ...
300767
  Рябов Иван Гейзерная кофеварка "мока экспресс" : мировая вещь / Рябов Иван, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 36 : Фото
300768
  Пестушко Валерий Гейзеры на дне океана : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 52
300769
   Гейзінга (Huizinga) Йоган // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 715-716. – ISBN 966-316-069-1
300770
  Кононенко Т.П. Гейлінкс Арнольд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 333-334. – ISBN 966-316-069-1
300771
  Ермолаев В.А. Гейльброннская программа / В.А. Ермолаев. – Саратов, 1986. – 262 с.
300772
  Олійник Ю.О. Гейміфікація у підготовці майбутніх лікарів // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 46-47
300773
  Дейч А.И. Гейне : Александр Дейч / А.И. Дейч. – Москва : Журнально-газет. объед. ; Тип. "Искра революции", 1933. – 256 с. : 21 илл. – Экз дефектный, без тит. стр., описан спо ген. каталогу РНБ. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 1-2)
300774
   Гейне в воспоминаниях современников. – Москва, 1988. – 574 с.
300775
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1973. – 360с.
300776
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1979. – 274с.
300777
  Гордон Я.И. Гейне в России / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1983. – 431с.
300778
  Гейне Г. Гейне и театр / Г. Гейне. – М., 1956. – 424с.
300779
  Поздняков Петр Константинович Гейрогенные реакции органных артерио-венозных анастомозов, резистивных и емкостных сосудов : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.17 / Поздняков Петр Константинович; Академия медицинских наук СССР. Научно-исслед. ин-т экспериментальной медицины. – Л., 1974. – 20л.
300780
  Мехтиев Ш.Ф. Гек-Гель / Ш.Ф. Мехтиев. – Баку, 1955. – 40с.
300781
  Паладян К.І. Гекзаметр та його деривати в румунській поезії кінця XIX - початку XX століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 114-118. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто перші спроби імітації гекзаметра в оригінальній румунській літературі кінця ХІХ — початку ХХ століття. Доведено, що у румунській поезії гекзаметр виступає як імітація трьох форм античного розміру: еквівалентом «правильної» античної ...
300782
  Максимов А.А. Геккель и его "Мировые загадки" / А.А. Максимов. – М., 1937. – 5-54с.
300783
  Щербак Н.Н. Гекооны фауны СССР и сопредельных стран / Н.Н. Щербак, М.Л. Голубев. – Киев, 1986. – 232с.
300784
  Федоров А.Е. Гексагональные сетки линейных неоднородностей Земли / А.Е. Федоров. – Москва : Недра, 1991. – 126с.
300785
  Скопенко В.В. Гексаметилфосфортриамидные комплексы трицианметанидов редкоземельных элементов / В.В. Скопенко, А.А. Капщук // Укр. хим. журн., 1979. – №10
300786
  Зуев В.А. Гексафторид плутония / В.А. Зуев, В.И. Ломов. – М., 1975. – 158с.
300787
  Зуев В.А. Гексафториды актиноидов / В.А. Зуев, В.Т. Орехов. – М., 1991. – 235с.
300788
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран / Ю.Н. Безобразов. – М-Л, 1949. – 144с.
300789
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран и его примение для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур / Ю.Н. Безобразов. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 32с.
300790
  Безобразов Ю.Н. Гексахлоран, его свойства, получение и применение / Ю.Н. Безобразов. – Москва, 1958. – 316с.
300791
  Фрумкин Г.М. Гектар просит работы. / Г.М. Фрумкин. – М., 1963. – 32с.
300792
  Дяченко К.К. Гектар та його віддача / К.К. Дяченко. – К., 1968. – 48с.
300793
  Елпатьевский С.Я. Гектор. – Москва, 1920. – 76 с.
300794
  Соллертинский И.И. Гектор Берлиоз / И.И. Соллертинский. – Л., 1935. – 148с.
300795
  Обрам В.А. Гектор Берлиоз. 1803-1869. Краткий очерк жизни и творчества / В.А. Обрам. – Ленинград : Музыка, 1964. – 112 с.
300796
   Гелен (Gehlen) Арнольд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 725-726. – ISBN 966-316-069-1
300797
  Аханов И.И. Геленджик и его окрестности / И.И. Аханов. – Москва : Профиздат, 1957. – 135с.
300798
  Аханов И.И. Геленджик и его окрестности / И.И. Аханов. – Краснодар, 1958. – 150с.
300799
  Колесникова А А. Геленджик. / А А. Колесникова, . – Краснодар, 1968. – 96с.
300800
   Геленджик: курорт, где сбываются мечты : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 69 : Фото
300801
   Геленджик: мечты сбываются : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 80-81 : Фото
300802
   Геленджик: характер гостеприимный, темпераментный - южный : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 12-13
300803
  Кулюкин М.М. Гелиевая стримерная камера для изучения ядерных реакций в газе 13-4736 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Кулюкин М.М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1969. – 18л.
300804
  Яницкий И.Н. Гелиевая съемка / И.Н. Яницкий. – Москва : Недра, 1979. – 96с.
300805
  Попов В.Г. Гелиевые исследования в гидрогеологии / В.Г. Попов, Н.Н. Егоров. – М, 1990. – 167с.
300806
  Бобринский В.М. Гелиеносность и химический состав подземных вод основных продуктивных водоносных горизонтов Молдавии / В.М. Бобринский; Под ред. В.М. Швеца; АН МолдССР. Ин-т геофизики и геологии. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 171с.
300807
  Роджерс Д.Ш. Гелиеносные природные газы. / Д.Ш. Роджерс. – Л.-М.-Грозный-Новосибирск, 1935. – 215с.
300808
  Кеезом В. Гелий : пер. с англ. / В. Кеезом. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 545 с.
300809
  Залужный А.Г. Гелий в реакторных материалах / А.Г. Залужный. – М., 1988. – 224с.
300810
  Луганский А.Я. Гелий и природные газы / А.Я. Луганский. – Москва-Ленинград-Новосибирск, 1933. – 87с.
300811
  Лапшин В.П. Гелий Михайлович Коржев / В.П. Лапшин. – Л., 1962. – 44с.
300812
  Баркова Н.В. Гелий Михайлович Коржев. Художник и время / [Нина Васильевна Баркова ; ред. С.Б. Петрова]. – Москва : Советский художник, 1976. – [32] с. : фотоил.
300813
  Ассовская А.С. Гелий на Земле и во Вселенной / А.С. Ассовская. – Ленинград, 1984. – 136с.
300814
  Лукашук А. Гелий, его применение и добывание. / А. Лукашук. – Л., 1925. – 65с.
300815
  Иноземцев В.А. Геликоны в легированных сплавах висмут - сурьма. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Иноземцев В.А.; Ленингр. гос. пед. ин-тут. – Л., 1978. – 16л.
300816
  Ряука В.Л. Геликоны в полупроводниках в условиях междолинного перераспределения носителей тока : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ряука В. Л.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1971. – 14л.
300817
  Гавличек Я. Гелимадоэ : Роман / Я. Гавличек. – Москва : Художественная литература, 1984. – 255с.
300818
  Кашкарова В.П. Гелиоморфная структура лесостепных фитоценозов / В.П. Кашкарова. – М., 1986. – 106с.
300819
  Большак В.Г. Гелиос - бог солнца / В.Г. Большак. – Москва, 1981. – 336 с.
300820
   Гелиофизические и меорологические эффекты в ионосфере. – Алма-Ата, 1982. – 173с.
300821
  Данилов А.А. Гелиоширотные вариации космических лучей и геомагнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилов А.А.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики МГУ. – М., 1967. – 14л.
300822
  Бонне М. Геліанова лоджіа : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 159-161. – ISSN 0320-8370
300823
  Шевчук В. Гелій (Євген) Снєгірьов (1927-1978) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 310-314. – ISBN 978-966-06-0729-3
300824
  Нахлік Є. Гелікон Миколи Жулинського. До 75-ї річниці від дня народження // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 32). – С. 4-5
300825
  Большак В.Г. Геліос - бог сонця / В.Г. Большак. – Київ, 1974. – 199 с.
300826
  Денисова А.Є. Геліосистеми теплопостачання для енергозберігаючих технологій : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Денисова А. Є.; Одес. політехн. ін-т. – Одеса, 1997. – 16л.
300827
  Голлы И. Гело Себехлебский. / И. Голлы. – Л-М, 1959. – 95с.
300828
  Ковалевич В.М. Гелогенез и химическая эволюция океана в фанерозе / В.М. Ковалевич. – Киев, 1990. – 153с.
300829
  Галченко И.И. Гелоги идут на Север. / И.И. Галченко. – М., 1958. – 243с.
300830
  Галченко И.И. Гелоги идут на Север. / И.И. Галченко. – М., 1958. – 243с.
300831
  Смит Ф.Г. Гелогическая термометрия по включениям в минералах / Ф.Г. Смит. – Москва : Изд-во ИЛ, 1956. – 167с.
300832
   Гелогические закономерности размещения и формирования полезных ископаемых Тянь-Шаня. – Ташкент, 1985. – 98с.
300833
  Кобеляцкий И.А. Гелогический очерк верхнего течения рек Урина и Онота / И.А. Кобеляцкий. – Иркутск, 1947. – 126с.
300834
  Козин Я.Д. Гелогическое прошлое Крыма / Я.Д. Козин. – Москва : АН СССР, 1954. – 128с.
300835
   Гелогия и сейсмичность зоны БАМ (от Байкала до Тынды): Глубинное строение. – Новосибирск, 1984. – 171с.
300836
  Каратаев Г.И. Гелого-математический анализ комплекса геофизических полей / Г.И. Каратаев, И.К. Пашкевич. – Киев : Наукова думка, 1986. – 168с.
300837
   Гель-проникающая хроматография. – Черноголовка, 1974. – 158с.
300838
  Детерман Г. Гель-хроматография. Гель-фильтрация. Гель-проникающая хроматография. Млекулярные сита / Г. Детерман; Хохлов А.С. – М, 1970. – 252с.
300839
  Бочков В.С. Гельвано- и термомагнитные эффекты и вольт-амперные характеристики ограниченных полупроводниковых образцов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Бочков В.С. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1972. – 12 с.
300840
  Кононенко Т.П. Гельвецій Клод Адріан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 327-328. – ISBN 966-316-069-1
300841
  Прокопов Д.Є. Гельдерлін (Holderlin) Йоганн Християн Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 417-419. – ISBN 966-316-069-1
300842
   Гельди Оразович Чарыев. – Ашхабад : Илим, 1982. – 69с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана / АН ТССР; Центр. науч. б-ка ; Вып. 11)
300843
  Бистрова Ю. Гельмар Шахт - головний фінансист Третього Рейху та застовник Банку міжнародних розрахунків / Ю. Бистрова, С. Віряскін // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2010. – № 1 (75). – С. 41-43
300844
  Марцинковская Т.Д. Гельмгольц Герман (Helmholtz H.) (1821-1894) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : Учебн. пособие / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 41-43. – ISBN 5-87977-030-3
300845
  Короткий В.А. Гельмгольц Герман Людвіг Фердінанд / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 220. – ISBN 966-06-0393-2
300846
  Лебединский А.В. Гельмгольц. (1821-1894) / А.В. Лебединский. – М., 1966. – 319с.
300847
  Короткий В.А. Гельмерсен Григорій Петрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 132. – ISBN 966-06-0393-2
300848
  Скрябин К.И. Гельминтозы крупного рогатого скота и его молодняка / К.И. Скрябин, Р.- Шульц. – М., 1937. – 724с.
300849
  Скрябин К.И. Гельминтозы человека / К.И. Скрябин, Р.- Шульц. – М.-Л.
1. – 1929. – 376с.
300850
  Скрябин К.И. Гельминтозы человека / К.И. Скрябин, Р.- Шульц. – Москва; Ленинград
2. – 1931. – 768 с.
300851
   Гельминтозы человека. – М, 1985. – 368с.
300852
   Гельминтологические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1975. – 163с.
300853
  Соловьев П.Ф. Гельминтологические наблюдения (Cestodes Avium). – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1911. – 75 с. – Отд. оттиск
300854
   Гельминтологический сборник. – М-Л, 1946. – 302с.
300855
  Миско Л.А. Гельминтоспориоз мака лекарственного и меры борьбы с ним в лесостепной зоне Левобережья Украины : Автореф. дис. .... канд. биол. наук / Миско Л.А. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 20 с.
300856
  Паходмова И.С. Гельминтоспориозная корневая гниль яровой пшеницы и некоторые приемы борьбы с ней в условиях Заволжья Саратовской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Паходмова И.С.; Харьк.с-х.ин-ть. – Харьков, 1965. – 20л.
300857
  Шевченко Н.Н. Гельминтофауна биоценоза Северского Донца и пути ее циркуляции в среднем течении реки : автореф. дис. ... докт. биол. наук / Шевченко Н.Н. ; ХГУ. – Х., 1965. – 47 с.
300858
  Солдатенко Т.А. Гельминтофауна детей в южных районах УССР и некоторые стороны влияния гельминтов на организм хозяина : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Солдатенко Т.А. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 39 с.
300859
  Михельсон В.К. Гельминтофауна диких водоплавающих птиц и их значение как резервентов гельминтов рыб и домашних птиц в Латвийской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Михельсон В.К.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1965. – 30л.
300860
  Соколова И.Б. Гельминтофауна диких жвачных животных Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Соколова И.Б.; Ин-т зоологии АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 12л.
300861
  Юшков Валерий Федорович Гельминтофауна диких млекопитающих Коми АССР и сопредельных районов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.20 / Юшков Валерий Федорович ; Академия с/х наук. Ин-т гельминтологии. – Москва, 1975. – 25 с.
300862
  Рухлядев Д.П. Гельминтофауна диких парнокопытных животных Крыма и Кавказа в эколого-зоогеографическом освещении / Д.П. Рухлядев. – Саратов, 1964. – 449с.
300863
  Муминов П. Гельминтофауна диких плотоядных Узбекистана и ее роль в эпидемиологии и эпизоотологии : Автореф... канд. биол.наук: / Муминов П.; Самарк. с.-х. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Самарканд, 1965. – 22л.
300864
  Шахтахтинская З.М. Гельминтофауна домашних и охотничиьепромысловых водоплавающих птиц Азербайджанской ССР. : Автореф... Доктора биол.наук: / Шахтахтинская З.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1953. – 23л.
300865
  Подгорнова Г.П. Гельминтофауна домашних птиц Волгоградской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Подгорнова Г.П. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
300866
  Пащенко Л.Ф. Гельминтофауна домашних птиц Киевской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пащенко Л.Ф.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т зоологии. – К, 1952. – 12л.
300867
  Асадов С.М. Гельминтофауна жвачных животных СССР и ее эколого-географический анализ / С.М. Асадов. – Баку, 1960. – 512с.
300868
   Гельминтофауна животных южных морей : Республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966. – 142с.
300869
  Гехтин В.И. Гельминтофауна крупного рогатого скота и биология фасциолы гигантской в условияох Каракалпакской АССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гехтин В.И.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 23л.
300870
  Скворцов В.Г. Гельминтофауна летучих мышей Молдавии и ее эколого-географический анализ. : Автореф... канд.биол.наук: 020 / Скворцов В.Г.; Всес.Акад.с-х.наук.Всес.ин-т.гельминтологии. – Кишинев, 1972. – 20л.
300871
  Делямуре С.Л. Гельминтофауна морских млекопитающих в свете их экологии и филогении / С.Л. Делямуре. – М., 1955. – 518с.
300872
  Ужахов Д.И. Гельминтофауна мышевидных грызунов Дагестана и ее эколого-географические особенности : Автореф... канд. биол.наук: / Ужахов Д.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Грозный, 1965. – 32л.
300873
  Макаренко В.К. Гельминтофауна птиц Урала (по матер. 286-й Союзной Гельминтологической Экспедиции) : Автореф... канд. биол.наук: / Макаренко В.К.; Гор.ГУ. – Горький, 1953. – 11л.
300874
  Солонченко А.И. Гельминтофауна рыб Азовского моря / А.И. Солонченко. – К., 1982. – 150с.
300875
  Камбуров Г.Г. Гельминтофауна рыб Днепра в зоне Киевского водохранилища и ее изменения в связи с зарегулированием стока реки : Автореф... канд. биол.наук: / Камбуров Г.Г.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1967. – 26л.
300876
  Шималов В.Т. Гельминтофауна хищных (Carnivora) в Белоруссии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шималов В.Т. ; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Брестский гос. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 17 с.
300877
  Левашов М.М. Гельминтофаунистический статус СССР и опыт характеристики гельментов по экологическим заонм : Автореф... докт. биол.наук: / Левашов М. М.; Моск.гос. пед. ин-т, Каф. общ. биол. Молот. гос. мед. ин-та. – Молотов, 1950. – 24л.
300878
  Давыдов О.Н. Гельминты / О.Н. Давыдов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 135 с.
300879
  Рыжиков К.М. Гельминты амфибий фауны СССР / К.М. Рыжиков, В.П. Шарпило, Н.Н. Шевченко; АН СССР; Лаборатория гельминтологии; АН УССР; Ин-т зоологии; Отв. ред.: Б.Н. Мазурмович. – Москва : Наука, 1980. – 279с.
300880
   Гельминты в пресноводных биоценозах. – Москва : Наука, 1982. – 234 с.
300881
  Смогоржевская Л.А. Гельминты водоплавающих и болотных птиц фауны Украины / Л.А. Смогоржевская. – Киев, 1976. – 416с.
300882
  Будкин Р.Д. Гельминты врановых птиц Советского Союза и биологические особенности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Будкин Р. Д.; Всес. ин-т гельминтологии. – М., 1976. – 24л.
300883
  Будкин Р.Д. Гельминты врановых птиц Советского Союза и некоторые биологические особеннсоти нематоды Syngamus trachea (Montagu, 1811) Chaupin 1925 : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Будкин Р. Д.; Всес. акад. с.х. наук им. Ленина, Всес. инзт гельминтологии. – М., 1977. – 33л. – Бібліогр.:с.24-25
300884
  Шарпило Л.Д. Гельминты грызунов фауны Украинской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Шарпило Л.Д.; АН УССР.Ин-т зоологии. – К, 1973. – 32л.
300885
  Шайкенов Б. Гельминты грызунов юга и востока Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Шайкенов Б.; Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1969. – 24л.
300886
  Чибиченко Н.Т. Гельминты диких водных птиц Северной Киргизии и опыт их эколого-фаунистического анализа. : Автореф... канд. биол.наук: / Чибиченко Н.Т.; АН КазахССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и Ин-та эксперим. биологии. – Фрунзе, 1967. – 20л.
300887
  Максимова А.П. Гельминты диких гусеобразных (Anseriformes) Казахстарна : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова А. П.; АН Каз. ССР, Объед уч. сво. ин-тов зоол. и эксперим. биол. – Алма-Ата, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
300888
   Гельминты диких копытных Восточной Европы. – Москва : Наука, 1988. – 208 с. – ISBN 5-02-004685-X
300889
  Меркушева И.В. Гельминты домашних и диких животных Белоруссии : Каталог / И.В. Меркушева, А.Ф. Бобкова; Под ред. К.М. Рыжикова. – Минск : Наука и Техника, 1981. – 120 с.
300890
  Савватеева И.А. Гельминты домашних куриных птиц Грузии (фауна, экология, биология) : Автореф... канд. биол.наук: / Савватеева И. А.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1967. – 30с.
300891
  Черткова А.П. и Петров А.М. Гельминты домашних куриных птиц и вызываемые ими заболевания / А.П. и Петров А.М. Черткова. – М.
2. – 1961. – 340с.
300892
  Белокобыленко В.Т. Гельминты домашних птиц Юго-Восточного и Восточного Казахстана : Автореф... кандидата биол.наук: / Белокобыленко В.Т.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
300893
  Данзан Г. Гельминты домашних, охотничье-промысловых и некоторых других диких птиц Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: / Данзан Г.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М., 1964. – 24л.
300894
   Гельминты животных в экосистемах Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 224 с.
300895
   Гельминты животных и растений Киргизии. – Фрунзе, 1968. – 179с.
300896
   Гельминты животных и растений Узбекистана. – Ташкент, 1968. – 179с.
300897
   Гельминты животных и растений Южного Урала. – Челябинск, 1975. – 76с.
300898
   Гельминты животных Тихого океана. – М, 1968. – 152с.
300899
  Пупков П.М. Гельминты и вопросы эпизоотологии гельминтов домашних и диких животных Центрального Кавказа. : Автореф... канд. биол.наук: / Пупков П.М.; Горский с.-х. ин-т. – Орджоникидзе, 1966. – 27л.
300900
   Гельминты и вызываемые ими заболевания : Сборник научных трудов. – Владивосток, 1987. – 128с.
300901
  Егизбаева Х.И. Гельминты и гельминтозы домашних водоплавающих птиц Целинного края. : Автореф... Канд.биол.наук: / Егизбаева Х.И.; Ан КазССР. – Алма-Ата, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
300902
  Двойнос Г.М. Гельминты и гельминтозы лошадей продуцентов иммунных сывороток. (Материалы к фауне, систематике и биологии стронгилят лошадей) : Автореф... канд. биол.наук: / Двойнос Г.М.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 26л.
300903
  Погребняк Л.П. Гельминты и гельминтозы свиней Правобережья УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Погребняк Л.П.; АН УССР. Ин-т зоологии, отдел паразитологии. – К., 1952. – 16л.
300904
   Гельминты и их промежуточные хозяева : Межвузовский сборник научных трудов. – Горький, 1985. – 103с.
300905
  Карамеддин О.С. Гельминты крупного рогатого скоа Восточного Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Карамеддин О. С.; АН Каз.ССР, Объед. уч. сов. Ин-то зоол. и эксперим. биол. – Алма-Ата, 1966. – 24с.
300906
  Гаджиева Асмая Меджид кызы Гельминты кур в промышленных пицеводческих хозяйствах Апшерона и особенности биолоигии Railletina (R.) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Гаджиева Асмая Меджид кызы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 27л.
300907
  Губайдулин Н.А. Гельминты мелкого рогатого скота Восточного Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 107 / Губайдулин Н.А.; АН Каз.ССР. объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 26л.
300908
  Мацаберидзе Г.В. Гельминты микромаммалий Восточной Грузии. (Фауна, экология, зоогеография) : Автореф... канд. биол.наук: / Мацаберидзе Г.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
300909
  Ковальчук Е.С. Гельминты млекопитающих в Тюменском Прииртышье и их экологический анализ : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Ковальчук Е.С.; М-во с-х.СССР. – М, 1974. – 22л.
300910
   Гельминты насекомых. – М., 1980. – 160с.
300911
  Прядко Э.И. Гельминты оленей. (Систематика, основные черты формирования и зоогеогр. анализ гельминтофауны, некоторые вопросы проф. гельминтозов, элафостронгилезы оленей). : Автореф... доктор биол.наук: 00.20 / Прядко Э.И.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1972. – 47л. – Бібліогр.:с.42-46
300912
  Скрябина Е.С. Гельминты осетровых рыб / Е.С. Скрябина. – М., 1974. – 168с.
300913
  Бешевли Л.Е. Гельминты печени крупного и мелкого рогатого скота в южных районах Украины и задачи борьбы с ними : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бешевли Л.Е. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 17 с.
300914
  Кабилов Т.К. Гельминты позвоночных животных Узбекистана, развивающиеся с участием насекомых / Т.К. Кабилов. – Ташкент : Фан, 1983. – 130 с. : табл., рис.
300915
  Ваидова С.М. Гельминты птиц Азербайджана / С.М. Ваидова. – Баку, 1978. – 238с.
300916
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе
кн.1. – 1981. – 327с.
300917
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе
Кн. 2. – 1984. – 210с.
300918
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе : Дониш
Кн. 3 : Нематоды. – 1990. – 260 с.
300919
  Шарпило В.П. Гельминты рептилий фауны Украинской ССР : Автореф. дис.... канд. биол. наук: / Шарпило В.П.; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1964. – 19с. – Бібліогр.:с.19
300920
  Сединкин А.Н. Гельминты рыб и вызываемые ими заболевания в водоемах Южного Урала : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сединкин А.Н. ; Всесою. акад.с-х. наук. – Москва, 1966. – 16 с.
300921
  Цимбалюк Е.М. Гельминты рыб литорали Охотского моря : Автореф... канд. биол.наук: 107 / Цимбалюк Е. М.; Дальневост.ГУ. – Владивосток, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
300922
  Туремуратов А. Гельминты рыбоядных птиц бассейна Аральского моря (систематика, фаунистика, экология) : Автореф... канд. биол.наук: / Туремуратов А.; Всес. акад. сельскохоз. наук. Всес. ин-т гельминтологии. – Москва, 1964. – 16л.
300923
  Датканбаева Д. Гельминты рыбоядных птиц Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Датканбаева Д.; АН КазССР, Объед. уч. сов. ин-тов зоол. и эксперимент.биологии. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
300924
   Гельминты сельскохозяйственных и охотничье-промысловых животных. – Москва : Наука, 1984. – 206 с.
300925
  Поздняков С.Е. Гельминты скумбриеобразных рыб Мирового океана. / С.Е. Поздняков. – Владивосток, 1990. – 184с.
300926
  Тазиева З.Х. Гельминты хищных млекопитающих (Canidae Mustelidae) Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Тазиева З.Х.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
300927
   Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : к 85-летию академика Константина Ивановича Скрябина. – Москва : Ихд-во АН СССР, 1963. – 524 с. : портр.
300928
   Гельминты человека, животных и растений и меры борьбы с ними. – Москва : Наука, 1968. – 430 с.
300929
   Гельминты человека, животных и растений Туркмении : справочник. – Ашхабад : Ылым, 1977. – 147 с.
300930
  Світін Р. Гельмінтофауна масових видів безхвостих амфібій (Amphibia: Anura) на території нпп "Кармелюкове поділля" / Р. Світін, П. Кілочицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-45. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  На території НПП "Кармелюкове поділля" проаналізована гельмінтофауна 28-и особин 4-х видів амфібій. Визначено 6 видів гельмінтів, що належать до трьох систематичних груп: Nematoda (3 види), Trematoda (2 види), Acanthocephala (1 вид). На территории НПП ...
300931
  Левицька О. Гельсинкський процес та його відлуння в Україні // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 86-89
300932
   Гельфанд Іосиф // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 270. – ISBN 978-617-573-038-6
300933
  Бурвикова В.И. Гемагглютинирующие свойства энтеровирусов человека : Автореф... канд. мед.наук: / Бурвикова В. И.; Киевск. ин-т усовер. врачей. – К., 1967. – 16л.
300934
   Гемато-энцефалический барьер.. – М.-Л., 1935. – 544с.
300935
  Кассиль Г.Н. Гемато-энцефалический барьер. Анатомия, физиология. Методы исследования. Клиника. / Г.Н. Кассиль. – М., 1963. – 408с.
300936
  Расулов Азим Хабибович Гематогенез и половые циклы туркестанского усача (Barbus capito conocepholus Kessleri) Кайрак-Кумского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Расулов Азим Хабибович; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии животных. – М., 1974. – 26л.
300937
  Данилова Е.И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа / Е.И. Данилова. – К, 1971. – 124с.
300938
  Хейхоу Д Ф.Г. Гематологическая цистохимия / Д Ф.Г. Хейхоу, Д. Кваглино. – М, 1983. – 320с.
300939
  Гуменюк Г.Д. Гематологические исследования свиней раннего объема : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 551 / Гуменюк Г.Д. ; Укр.с.-х.академия. – Киев, 1969. – 19 с.
300940
  Гуле В. Гематологический атлас / В. Гуле. – Братислава, 1963. – 184 с.
300941
  Абрамов М.Г. Гематологический атлас / М.Г. Абрамов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Медицина, 1985. – 344с.
300942
   Гематологічні показники щурів за дії нелетальних доз рентгенівського опромінення на фоні препарату ерсол / Г.І. Мардар, Г.Г. Савчук, А.В. Давиденко, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено динаміку розвитку порушень гематологічних показників у щурів за умов одноразового рентгенівського опромінення у дозах 0,25; 0,5 і 1 Гр. Установлено дозозалежні дегенеративні зміни ядер лейкоцитів, тромбоцитопенію та відносний моноцитоз ...
300943
  Ротенберг Е.П. Гембрант Гарменс ван Рейн / Е.П. Ротенберг. – Москва, 1956. – 47с.
300944
  Туганаев Гемерофиты Вятско-Камского междуречья. / Туганаев, А.Н. Пузырев. – Свердловск, 1988. – 128с.
300945
  Сахаутдинова С.М. Гемицеллюлозы различных органов растений кукурузы : Автореф... канд. биол.наук: / Сахаутдинова С. М.; Башк.ГУ. – Уфа, 1966. – 16л.
300946
  Глазычев В.Л. Гемма Коперника / В.Л. Глазычев. – М, 1989. – 414с.
300947
  Рид П. Геммологический словарь : (драгоценные и ювелирные камни, их синтетические аналоги и имитации) / П. Рид; Под ред. А.Г. Булаха. – Ленинград : Недра, 1986. – 286с.
300948
  Баранов П.Н. Геммология : Диагностика. Дизайн. Обработка. Оценка самоцветов: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / П.Н. Баранов. – Дніпропетровськ : Метал, 2002. – 208с. – ISBN 966-96207-0-8
300949
  Семенов В.Т. Геммы-образы / В.Т. Семенов. – К., 1990. – 48с.
300950
  Неверов О.Я. Геммы античного мира / О.Я. Неверов. – М., 1983. – 144с.
300951
  Захаров А.А. Геммы и античные перстни Гос. исторического музея / А.А. Захаров. – 146с.
300952
  Майзус З.К. Гемогенный газовый катализ бромистым водороом в реации окисления пропана : Автореф... канд .хим.наук: / Майзус З. К.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1953. – 16л.
300953
  Дубасова Н.В. Гемоглобин и белковый спектр плазмы крови леща Куршского залива : Автореф... канд. биол.наук: / Дубасова Н.В.; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1970. – 22л.
300954
  Блюменфельд Л.А. Гемоглобин и обратимое присоединение кислорода / Л.А. Блюменфельд. – М, 1957. – 139с.
300955
  Коржуев П.А. Гемоглобин. / П.А. Коржуев. – М., 1964. – 288с.
300956
  Алякринская И.О. Гемоглобины и гемоцианины беспозвоночных / И.О. Алякринская. – Москва, 1979. – 156с.
300957
  Иржак Л.И. Гемоглобины и их свойства / Л.И. Иржак. – М, 1975. – 240с.
300958
  Глазова Т.Н. Гемоглобины крови и мышц ныряющих млекопитающих и птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Глазова Т.Н.; Ин-т эволюц.морфологии и экологии животных. – Москва, 1969. – 20 с.
300959
  Паталах І.І. Гемоглобін-дефіцитний стан і рівень пероксидації еритроцитів / І.І. Паталах, І.М. Сендецька, О.П. Байдал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-74. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано порівняльний аналіз відомих методів оцінки стану еритроцитів (вміст гемоглобіну крові, морфологія еритроцитів, стійкість еритроцитарних мембран, інтенсивність ПОЛ) щодо їхніх діагностичних можливостей. Визначено доцільність застосування ...
300960
  Дворецкий Д.П. Гемодинамика в легких / Д.П. Дворецкий, ткаченко. – М., 1987. – 288с.
300961
  Суворов В.В. Гемодинамика в условиях кранио-церебральной гипотермии. : Автореф... канд. биол.наук: / Суворов В.В.; Ивановский гос.м ед. ин-т. – Иваново, 1962. – 24л.
300962
  Логинов С.И. Гемодинамика и сократительная способность миокрада в условиях пролонгированной краино-церебральной гипотермии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Логинов С.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1979. – 21л.
300963
  Цырульников В.А. Гемодинамические механизмы компенсац. нарушений транспорта кислорода при редукции легочной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.16 / Цырульников В. А.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1981. – 47л.
300964
  Лисецкий В.А. Гемодинамические сдвиги в раннем послеоперационном периоде у больных аортальным стенозом и митральной недостаточностью, оперированных с применением искусственного кровообращения : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Лисецкий В.А.; Винниц. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – Винница, 1968. – 21л.
300965
  Цибенко В.О. Гемодинамічні та респіраторні ефекти в печінці при подразненні її симпатичних нервів / В.О. Цибенко, П.І. Янчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У гострих дослідах на наркотизованих собаках вивчали вплив подразнення ситмпатичних нервів на кровообіг і дихання печінки. Порівняння отриманих реакцій з тими, що виникають при подразненні гіпоталамуса, виявило істотні відмінності, які на думку авторів ...
300966
  Вдовина Г.Ф. Гемокоагулирующие и фибринолитические свойства тканей матки в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Вдовина Г.Ф. ; ТГУ. – Тарту, 1979. – 21 с.
300967
  Выговская Я.И. Гемокоагуляционные аспекты внутрисосудистого гемолиза. (Клинико-экспериментальное исследование) : Автореф... д-ра мед.наук: 14.765 / Выговская Я.И.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1971. – 37л.
300968
  Батурин В.В. Гемолимфа сибирского шелкопряда, ее структура и защитные функции : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Батурин В.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ирутск, 1970. – 24л.
300969
  Лидеман Р.Р. Гемолитическая активность сыворотки крови и резистентность эритроцитов больных шизофренией : Автореф... канд. биол.наук: / Лидеман Р.Р.; АМН СССР. – М., 1966. – 16л.
300970
  Єжель І. Гемолітична активність сапонінів Rhododendron luteum Sweet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню гемолітичної активності сапонінів Rhododendron luteum Sweet. Результати експерименту обґрунтовують перспективи застосування рододендрона жовтого у промисловості. Статья посвящена исследованию гемолитической активности ...
300971
  Ладжун Ю.І. Гемолого-економічна оцінка каменебарвної сировини камерних пегматитів Волині для фасетного огранення : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Ладжун Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 164 л. – Бібліогр.: л. 151-164
300972
  Ладжун Ю.І. Гемолого-економічна оцінка каменебарвної сировини камерних пегматитів Волині для фасетного огранення : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Ладжун Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
300973
  Леоненко Игорь Николаевич Гемомикроциркуляторное русло стенки прямой кишки человека в пренатальном онтогенезе : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02 / Леоненко Игорь Николаевич; Минздрав. УССР. Киевск. мед. ин-т. – К., 1979. – 20л.
300974
  Тордия М.В. Гемомикроциркуляторное руслов почки человека в пренатальном периоде морфогенеза. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02 / Тордия М.В.; МЗ УССР, Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1990. – 16л.
300975
  Волжская А.М. Гемопоэтические свойства желудочного сока и сыворотки при некоторых поражениях желудка : Автореф... кандидата мед.наук: / Волжская А.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1965. – 20л.
300976
  Лукьянова Г.О. Геморой / Г.О. Лукьянова. – К, 1975. – 36с.
300977
   Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Среднем Поволжье. – Казань
2. – 1989. – 121с.
300978
  Ривкин В.Л. Геморрой / В.Л. Ривкин, Л.Л. Капуллер. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1984. – 176с.
300979
  Николаев В.Г. Гемосорбция на активированных углях / В.Г. Николаев, В.В. Стрелко. – К, 1979. – 288с.
300980
  Валькюнас Г. Гемоспоридии птиц / Г. Валькюнас; Институт экологии,Литва. – Вильнюс, 1997. – 608с. : ил. – (Acta Zoologica Lituanica.Parasitologia.Ornitologia.Entomologia., ISSN 1392-1657 ; Vol.3-5). – ISBN 9986-443-08-3
300981
  Могилевский Б.Л. Гемфри Деви / Б.Л. Могилевский. – Москва, 1937. – 168с.
300982
  Ильин Е. Ген латает сеть. Ученые подбираются к лечению тяжелейшего недуга // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 7


  Уже лет 30 профессор Петр Слонимский, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, изучает наследственные заболевания. Вначале достаточно простые, например разные формы анемии, затем более сложные, связанные с повреждением нервной ...
300983
  Гуляев Александр Ген легкомыслия / Гуляев Александр, Сидоров Кирилл // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 52-59 : фото
300984
  Соловьев С. Гена // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 11. – С.135-147.


  Актор Генадій Шпаліков
300985
   Генадий Райшев. Хантыйские легенды. – Свердловск, 1991. – 188с.
300986
  Гуляєв Р.О. Генадій Михайлович Нікольський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 167-170. – ISBN 966-594-644-7
300987
  Халваши Ф. Генацвале. Стихи / Ф. Халваши. – М, 1972. – 32с.
300988
  Лапан Т.Д. Генгеза соціологічних поглядів Михайла Грушевського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 53-59. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
300989
  Роллан Р. Гендель / Р. Роллан. – Москва : Музгиз, 1934. – 80 с.
300990
  Каринцев Н.А. Гендель : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – Москва, 1937. – 76с.
300991
  Каринцев М. Гендель : картини з життя / М. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1970. – 76 с.
300992
  Роллан Р. Гендель / Р. Роллан. – Москва : Музыка, 1984. – 256 с.
300993
  Пристли Д.Б. Гендель и ганстеры : Рассказы / Д.Б. Пристли. – М., 1983. – 47с.
300994
  Мищенко А.В. Гендер : проблема бинарных оппозиций у Платона // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.133-139. – ISSN 1728-3671
300995
   Гендер без прикрас : через гендерную политику к диктатуре гомосексуализма : [аналит. обзор для депутатов, госслуж., препод., юристов, специалистов, интересующихся вопросами гендерной политики] / [Всеукраинское родительское движение]. – Киев : [б. и.], 2010. – 56, [1] с. : ил. – Приложения: с. 51-56
300996
  Сінькевич О.Б. Гендер в ідентифікаційних практиках масової культури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 16-22. – ISSN 2077-1800
300997
  Черняхівська В.В. Гендер в організації державного управління демократичних суспільств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 91-94. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Описано деякі підходи до розуміння гендеру в організації державного управління демократичних суспільств. У дослідженні проаналізовано різноманітні підходи до рівності статей. Поглиблено розуміння гендерної справедливості. Стверджується взаємозалежність ...
300998
  Черняхівська В.В. Гендер в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 123-125
300999
   Гендер для медій : підруч. з гендер. теорії для журналістики та ін. соціогуманіт. спец. / [співавторки: Марія Маєрчик та ін.] ; за ред. Марії Маєрчик [та ін.] ; [Ін-т народознавства Нац. акад. наук України та ін.]. – Київ : Критика, 2013. – 216, [4] с. : іл., табл. – Покажч. : с. 211-214. – Бібліогр. : с. 205-209. – ISBN 978-966-8978-63-0


  "Гендер для медій" є новим сучасним підручником з гендерної теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві ...
301000
  Большакова А.Ю. Гендер и архетип : "Первозданная Женщина" в современном мире // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.167-176. – ISSN 0869-0499
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,