Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>
307001
  Афанасьев М.Д. "Государственную нашу вивлиофику в сохрание передаем...":малоизвестній факт истории библиотечного дела // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 96-102. – ISSN 0869-608Х
307002
  Каджуни Н.Г. "Государственный дети" / Н.Г. Каджуни. – Ростов -на-Дону, 1990. – 140с.
307003
  Любичанковский С. "Государственный младенец" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 100-103. – ISSN 0235-7089


  Сослуживец о Петре Валуеве.
307004
  Любимов С.Е. "Государь " Никколо Макиавелли в современных интерпретациях: проблемы и перспективы исследования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 6. – С. 131-135. – ISSN 0235-1188
307005
  Лащенова О.Ю. "Готика" та сучасний літературний процес // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-76. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Розглядаються провідні формально-змістові елементи готичної традиції як одного з вагомих та плідних складників літературного процесу ХХ ст.
307006
  Букіна Н. "Готичний" хронотоп в оповіданнях "Видіння Орфея" Г. Пагутяк і "Павло-диякон" В. Шевчука в контексті постмодерного дискурсу // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 222-227. – ISSN 2307-2261
307007
  Клочек Г. "Готово! Парус розпустили..." = Нове прочитання творів Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 23-25. – ISSN 0130-5263


  Косаральський період творчості Т. Шевченка залічують до так званого невольничого періоду: II пол. 1847 - I пол. 1848 р.
307008
  Романов Валентин "Готовые продукты" Марселя Дюшана // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 12. – С. 34-37
307009
  Яровий В. "Готська проблема" та Україна // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.68-71 : Фото. – ISSN 1607-6451
307010
  Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 229 л. – Додатки: л. 221 -229. – Бібліогр.: л. 181 -220
307011
  Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я : автореф. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
307012
  Вертій О. "Готуй нових борців, Холодний Яре!" (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 28-49. – ISSN 0130-528Х


  На підставі звичаєвих цінностей національно-визвольних змагань досліджено духовний світ Ж, мотивацію дій, вчинків, становлення характерів та громадянську позицію повстанців Холодного Яру початку ХХ століття
307013
  Вертій О. "Готуй нових борців, Холодний Яре!" (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр") // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 10 (840), жовтень. – С. 112-125. – ISSN 0868-4790
307014
  Панченко В. "Гофманіана" Володимира Дрозда та "Гоголіада" Юрія Щербака ( два епізоди з історії української літератури кінця 1960-хрр.) // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 144-152. – ISSN 0208-0710
307015
  Мазорчук В.С. "Гра в 12 на проективній площині", або нотатки з лекції Джона Конвея // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 1-8. – ISSN 1029-4171
307016
  Ананьян Е. "Гра слів" і "каламбур" як риторичні засоби паронімічної атракції (на матеріалі англійської мови) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 75-79. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
307017
  Поліщук Лариса "Гра" в одні ворота"? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 107-108. – ISSN 0130-5212
307018
  Харкевич М.В. Государства-изгои как образ "другого" в мировой политике // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 99-110. – ISSN 0321-2017
307019
   Государства НАТО и военные конфликты. – М, 1987. – 310с.
307020
   Государственная Академическая капелла имени М.И. Глинки. – Ленинград : [Музгиз], 1957. – 170 с. : 5 л. ил.
307021
  Иванов А.А. Государственная безопасность анархического режима Н.И. Махно // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена вопросам деятельности контрразведывательной службы анархического режима Н.И. Махно. В работе подробно раскрываются механизм деятельности контрразведывательных подразделений, их структура и полномочия. Особо отмечаются задачи и ...
307022
   Государственная библиография СССР. – 2-е изд. – М, 1967. – 112с.
307023
  Голубева Е.В. Государственная бюрократия и политика: Индонезия и Филиппины, 70-80 гг. / Е.В. Голубева. – М., 1988. – 154с.
307024
  Любашиц В.Я. Государственная власть в РФ как выражение народовластия // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.23-35
307025
  Тененбаум-Мушинский Государственная власть и государственная собственность / Тененбаум-Мушинский. – Саратов, 1984. – 109с.
307026
  Полещенко Д.А. Государственная власть и местное самоуправление в системе осуществления власти в Российской Федерации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 8 (74). – С. 38-46. – ISSN 1812-8696
307027
   Государственная власть и общественно-политические структуры в арабских странах. – М, 1984. – 356с.
307028
  Чемшит А.А. Государственная власть и политическое участие / А.А. Чемшит. – Киев : Украинский Центр духовной культуры, 2004. – 528с. – ISBN 966-628-087-6
307029
   Государственная власть и предприятие. – М, 1991. – 365с.
307030
  Добролюбов А.И. Государственная Власть, как техническая система: О трех великих социальных изобретениях человечества / А.И. Добролюбов. – Минск, 1995. – 240с.
307031
  Гончаров В.В. Государственная власть: понятие и сущность // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 7 (103). – С. 817-825. – ISSN 1812-8696
307032
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1956. – 36с.
307033
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1956. – 36с.
307034
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1957. – 64с.
307035
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1957. – 40с.
307036
   Государственная геологическая карта СССР. – М, 1960. – 35с.
307037
  Родзевич Н.Н. Государственная граница России : география. Россия сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 18-23 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
307038
  Анцупов И.А. Государственная деревня Бессарабии (1812-1870) / И.А. Анцупов. – Кишинёв, 1966. – 264с.
307039
  Пундани В.В. Государственная деревня Западной Сибири во второй половине XVIII - первой половине ХІХ в / В.В. Пундани. – Челябинск, 1984. – 80с.
307040
  Генкина Э.Б. Государственная деятельность В.И.Ленина. / Э.Б. Генкина. – М, 1969. – 520с.
307041
  Юхт А.И. Государственная деятельность В.Н.Татищева в 20-х начале 30-х годов XVIII в. / А.И. Юхт. – М., 1985. – 367с.
307042
  Фадеева И.Е. Государственная деятельность и общественно-политические взгляды Ахмеда Мидхат-паши. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Фадеева И.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 25л.
307043
  Щербаков С.Н. Государственная деятельность князя Ю.А. Долгорукова в царствование Федора Алексеевича // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 30-32. – ISSN 1812-3805
307044
  Сидорцов В.Н. Государственная деятельность рабочего класса БССР / В.Н. Сидорцов. – Минск, 1978. – 128с.
307045
  Гавриленко Д.А. Государственная дисциплина / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1988. – 326 с.
307046
  Горницкий А.А. Государственная дисциплина / А.А. Горницкий. – К, 1989. – 189с.
307047
  Васьков П.Т. Государственная дисциплина в советском государственном аппарате : Автореф... канд. юрид.наук: / Васьков П.Т.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
307048
  Калинычев Ф.И. Государственная дума в России : Сб. документов и материалов / Ф.И. Калинычев. – Москва, 1957. – 646с.
307049
  Кострикова Е. Государственная дума России и реформирование министерства иностранных дел // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 40-62. – ISSN 0869-5687
307050
  Брусницын Л.В. Государственная защита лиц содействующих уголовному правосудию: состояние и вопросы развития законодательства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 42-54. – ISSN 0132-0769
307051
  Спекторов А. Государственная и военная тайна / А. Спекторов. – М.-Л., 1945. – 74с.
307052
  Некрашевич-Короткая Государственная и династическая концепция поэмы "Прусская война" Яна Вислицкого // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 231-236.
307053
  Тетюхин И.Н. Государственная и общественная деятельность В.И.Вернадского в Тамбовской губернии // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 14-20. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена деятельности В.И.Вернадского в качестве уездного и губернского гласного, почетного мирового судьи Моршанского уезда тамбовской губернии в период с 1892 по 1898 гг.
307054
  Кадырова Н.Г. Государственная и общественная деятельность рабочего класса Азербайджана / Н.Г. Кадырова. – Баку, 1979. – 200с.
307055
  Чайченко Анатолий Петрович Государственная и общественно-политическая деятельность А.М.Коллонтай в годы гражданской войны : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чайченко Анатолий Петрович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 146л. – Бібліогр.:л.117-141
307056
  Чайченко А.П. Государственная и общественно-политическая деятельность А.М.Коллонтай в годы Гражданской войны. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чайченко А.П.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 18л.
307057
  Дорошенко Е.И. Государственная идеология новой Ливии как отражение социально-политических процессов в стране // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 9 (674). – С. 37-41. – ISSN 0321-5075
307058
  Якунин В.И. Государственная идеологоия и национальная идея: конституционно-ценностный подход // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 5. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
307059
  Кузьмин Е.И. Государственная информационная политика и библиотеки: к проблеме взаимодействия // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 1. – С. 27-46. – ISSN 0130-9765
307060
  Поздняков В.С. Государственная монополия внешней торговли в СССР. / В.С. Поздняков. – М, 1969. – 200с.
307061
  Беляев В. Государственная оперная студия-театр имени Народного артиста республики К.С.Станиславского / В. Беляев. – М., 1928. – 60с.
307062
  Генкина Э.Б. Государственная переписка В.И.Ленина / Э.Б. Генкина. – Москва, 1970. – 48с.
307063
  Виленский А. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в современной России на второй волне грюндерства // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 11. – С. 95-106 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0042-8736
307064
  Еремина О.И. Государственная поддержка развития инновационной деятельности в зарубежных странах // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 4 (60). – С. 13-15. – ISSN 1684-2618
307065
  Ван Цюйши Государственная поддержка структурных преобразований топливо-энергетического комплекса в Европейском Союзе // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 87-92 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
307066
  Иванов В.Г. Государственная политика в сфере инженерного образования: региональный взгляд / В.Г. Иванов, Л.Р. Абзалилова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 50-55. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются актуальные вопросы развития современного инженерного образования, которые с учетом российской специфики требуют государственного участия, а с учетом общемировых тенденций – внимания работодателей. The article deals with ...
307067
  Крутов А.В. Государственная политика и управление : курс лекций / А. В. Крутов ; Негос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Акад. МНЭПУ". – Москва : Изд-во МНЭПУ, 2011. – 120 с. : табл. – Библиогр.: с. 114-116. – ISBN 978-5-7383-0356-2
307068
  Конышев Д.Н. Государственная политика ограничения личного подсобного хозяйства ( конец 1950-х - начало 1960-х гг.) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 102-111. – ISSN 0869-5687
307069
  Тасиц Н. Государственная политика СССР в сфере науки. 1929-1941 // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 1. – С. 129-142. – ISSN 0869-44435
307070
  Зубченко Л.А. Государственная политика стимулирования инноваций во Франции // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 1 : Модернизация экономики и инновационный процесс. – С. 118-136. – ISSN 1998-1791
307071
  Цеханович В.Б. Государственная политика формирования перспективной структуры региональной экономики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 150-156 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
307072
  Иванкина Т.В. Государственная помощь семьям, имеющим детей / Т.В. Иванкина, Е.Ф. Чернышева. – М., 1985. – 112с.
307073
  Фалькович М.С. Государственная пошлина в органах госарбитража / М.С. Фалькович. – М, 1973. – 54с.
307074
  Авдаков Ю. Государственная промышленность СССР в переходный период. / Ю. Авдаков, В. Бородин. – Москва, 1977. – 320с.
307075
  Змеева Н.Я. Государственная Публичная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина / Н.Я. Змеева. – Л., 1960. – 147с.
307076
  Кармаза А.А. Государственная регистрация прав на жилье нотариусами Украины: проблемы и законодательная регламентация // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 10 (84). – С. 22-29
307077
  Рутковский Д.В. Государственная служба как субъект политической власти // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – с.240-242. – ISSN 1684-2618
307078
  Пушкарева Л. Государственная служба. Денежное вознагрождение // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2006. – № 1. – С. 31-34.
307079
  Еганов Г.Л. Государственная собственность в Англии и США / Г.Л. Еганов. – Ереван, 1964. – 206с.
307080
  Зинченко С.А. Государственная собственность в СССР : проблемы правового регулирования / С.А. Зинченко. – Ростов -на-Дону, 1986. – 175с.
307081
  Розовский Б.Г. Государственная собственность: Чья она? // Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2013. – № 1 (35). – С. 26-31. – ISSN 1681-6277
307082
  Майборода И.Т. Государственная собственнсть в условиях современного капитализма / И.Т. Майборода. – Москва, 1976. – 168с.
307083
  Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность / А.В. Венедиктов. – Москва-Ленинград, 1948. – 839с.
307084
  Лазуткин Е.С. Государственная социалистическая собственность в Чехословакии (ее исторические предпосылки, процесс создания и роль в строительстве социализма) : Автореф... канд. экономич.наук: / Лазуткин Е.С.; Ин-т экономики АН СССР. Сектор Стран Народ. Демократии. – М., 1950. – 20л.
307085
  Дерезюк В.Е. Государственная социалистическая собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму : Автореф... канд. экон.наук: 08.0.01 / Дерезюк В. Е.; Киев. торг.экон. ин-т. – К., 1974. – 34л. – Бібліогр.:с.34
307086
  Елисеева И.И. Государственная статистика как общественное благо: введение в проблему // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 3. – С. 9-10. – ISSN 0320-8168
307087
  Дубянский А. Государственная теория денег Г. Кнаппа: история и современные перспективы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 3. – Библиогр.: 41 назв
307088
   Государственная торговля 1807 года в разных ея видах. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Государственной Коммерц-Коллегии, 1807


  Год издания в книге не указан. На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в ...
307089
  Косинский Л.В. Государственная торговля электробытовыми товарами на Украине и пути ее развития : Автореф... канд. экон.наук: / Косинский Л. В.; Киеск. торг. экон. ин-т. – К., 1970. – 15л.
307090
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковаская галерея. / Л.А. Большакова. – М, 1978. – 166с.
307091
  Ермонская В.В. Государственная Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства / В.В. Ермонская. – М., 1956. – 54с.
307092
  Ермонская В.В. Государственная Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства / В.В. Ермонская. – Л., 1962. – 46с.
307093
  Ермонская В.В. Государственная Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства / В.В. Ермонская. – Л., 1965. – 47с.
307094
  Антонова В.И. Государственная Третьяковская галерея / В.И. Антонова. – Москва, 1956. – 79с.
307095
  Нордкин А. Государственная Третьяковская галерея / А. Нордкин. – М, 1957. – 39с.
307096
   Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Гос. изд-во изобразительного искусства, 1963. – 120 с., 55 репрод.
307097
  Антонова А.И. Государственная Третьяковская галерея / А.И. Антонова. – Москва, 1968. – 184с.
307098
   Государственная Третьяковская галерея : Советская графика. – Москва : Советский художник, 1973. – 152 с.
307099
   Государственная Третьяковская галерея = The state Tretyakov gallery : [альбом]. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – [284] с. : ил. – 155 репрод. картин
307100
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковская галерея. / Л.А. Большакова. – М, 1976. – 160с.
307101
  Большакова Л.А. Государственная Третьяковская галерея. / Л.А. Большакова. – 2-е изд. – М, 1977. – 160с.
307102
  Иогансон Б.В. Государственная Третьяковская галлерея -- сокровищница русского искусства / Б.В. Иогансон. – Москва, 1953. – 48с.
307103
  Барило В.С. Государственная финансовая поддержка развития инфраструктуры как одного из элементов национальной инновацийной системы // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 7
307104
  Алиева А.А. Государственно-капиталистические тенденции в сельском хозяйстве Турции : Автореф... канд. экон.наук: / Алиева А. А.; АН АзССР, Отд. обществ. наук, Совет секц. экном. наук. – Баку, 1971. – 20л.
307105
  Недашковская Алла Дмитриевна Государственно-капиталистический уклад в развивающихся странах на современном этапе (На материалах стран - членов АСЕАН) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Недашковская Алла Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 212л. – Бібліогр.:л.180-202
307106
  Павленко А.А. Государственно-капиталистическое регулирование экономики в Мексике. / А.А. Павленко. – М., 1968. – 48с.
307107
  Бурджалов Ф.Э. Государственно-монополистическая политика доходов концепции и практика. / Ф.Э. Бурджалов. – М., 1973. – 240с.
307108
  Хурцилава Мераб Сократович Государственно-монополистическая система эксплуатации рабочего класса ФРГ : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Хурцилава Мераб Сократович; Ин-т экономики и права АН Грузинской ССР. – Тбилиси, 1979. – 25л.
307109
  Коваленко А.Н. Государственно-монополистическая собственность в системе отношений эксплуатации рабочего класса. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Коваленко А.Н.; АОН при ЦК КПСС. – М,, 1974. – 21л.
307110
  Гаврилюк В.В. Государственно-монополистический вывоз капитала в развивающиеся страны / В.В. Гаврилюк. – Минск, 1976. – 136с.
307111
  Певзнер Я.А. Государственно-монополистический капитал в Японии : Автореф. дис. ... док. экон. наук / Певзнер Я.А. ; Ин-т мир. экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва, 1960. – 29 с.
307112
  Черкасова Л.А. Государственно-монополистический капитализм / Л.А. Черкасова. – М, 1986. – 63с.
307113
  Фальков А.М. Государственно-монополистический капитализм в военной судостроительной промышленности России. : Автореф... канд. экон.наук: / Фальков А.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 18л.
307114
  Иовович Б.Б. Государственно-монополистический капитализм в Италии : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 590 / Иовович Б.Б. ; Киев. ин-тут нар. хоз. – Киев, 1969. – 19 с.
307115
  Перович М.М. Государственно-монополистический капитализм во Франции : Автореф. дис... канд. экон. наук / Перович М.М. ; Киевский ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1965. – 36 с.
307116
  Перович М.М. Государственно-монополистический капитализм во Франции / М.М. Перович. – Киев, 1969. – 432с.
307117
  Евсеенко А.А. Государственно-монополистический капитализм и экономический передел мира союзами капиталистов. : Автореф... Канд.экон.наук: / Евсеенко А.А.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1965. – 20л.
307118
  Драгилев М.С. Государственно-монополистический капитализм на современном этапе / М.С. Драгилев. – М, 1959. – 47с.
307119
  Чепраков В.А. Государственно-монополистический капитализм. : Автореф... доктор экон.наук: / Чепраков В.А.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва, 1963. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
307120
  Патык Б.М. Государственно-монополистический капитализма в Австрии (после второй мировой войны). : Автореф... Канд.экон.наук: / Патык Б.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 20л.
307121
  Тимошик Т.А. Государственно-монополистический механизм интеграции в ЕЭС : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.16 / Тимошик Т. А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 17л.
307122
  Иванов Э.М. Государственно-монополистический характер экономического программирования в Англии. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Иванов Э.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 17л.
307123
  Иванов Э.М. Государственно-монополистический характер экономического программирования в Англии. / Э.М. Иванов. – М, 1969. – 48с.
307124
  Осипов Ю.М. Государственно-монополистический хозяйственный механизм / Ю.М. Осипов. – М, 1987. – 104с.
307125
  Черкасова Т.Н. Государственно-монополистическое регулирование валютных отношений / Т.Н. Черкасова. – М, 1985. – 91с.
307126
  Турусова Л.И. Государственно-монополистическое регулирование кредита в ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: / Турусова Л.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1967. – 13л.
307127
  Штубер Э. Государственно-монополистическое регулирование сельского хозяйства стран общего рынка : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 606 / Штубер Э. ; МГУ. – Москва, 1971. – 20 с.
307128
  Саар К.А. Государственно-монополистическое регулирование экономики малых стран Западной Европы в условиях империалистической интеграции (на прим. Норвегии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Саар К. А. ; Ин-т экономики АН Латв. ССР. – Рига, 1978. – 22 с. – Бібліогр.: с. 22
307129
  Паулюконис В. Государственно-монополитический капитализм в буржуазной Литве. : Автореф... канд.экон.наук: / Паулюконис В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16л.
307130
  Очков М.С. Государственно-монополитический механизм неоколониализма / М.С. Очков. – М, 1971. – 246с.
307131
  Прокопенко И.И. Государственно-монополитическое программирование экономики. / И.И. Прокопенко. – К, 1974. – 232с.
307132
  Исаев И.А. Государственно-правовое регулирование частного капитала в народном хозяйстве СССР в первые годы нэпа (1921-1925) : Автореф... канд. юридич.наук: 120001 / Исаев И.А.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – М., 1972. – 20л.
307133
  Алмазов М.С. Государственно-правовое регулирование экономики в австралийской федереци (торговые, финансовые отношения и арбитраж) : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Алмазов М.С. ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва, 1972. – 18 с.
307134
  Ярматов А.Я. Государственно-правовое строительство Туркменской ССР / А.Я. Ярматов. – Ашхабад, 1973. – 112с.
307135
  Миндзаев Марат Айдарукович Государственно-правовое управление качеством окружающей природной среды (к теории вопроса) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Миндзаев Марат Айдарукович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 21л.
307136
  Кутарев О.Ю. Государственно-правовой аспект формирования национал-социалистического режима в Генрмании // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2 (41). – С. 55-61
307137
  Павлов Е.Я. Государственно-правовой механизм осуществления внешней политики СССР / Е.Я. Павлов. – М., 1985. – 118с.
307138
  Грачев В.С. Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 3-4. – ISSN 1812-3805
307139
  Прянишников Д.Б. Государственно-правовой статус Индии нового и новейшего времени / Д.Б. Прянишников. – М., 1961. – 35с.
307140
  Тимошевская А.Д. Государственно-правовой статус национального региона Российской империи как основа формирования его полицейской системы (XIX - начало XX в.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 45-47. – ISSN 1812-3805


  В Российской империи XIX в. было несколько национальных регионов с особым правовым статусом. Система административных и полицейских органов в каждом национальном регионе империи была предопределена этим статусом. В статье рассматриваются ...
307141
  Таукелев А.Н. Государственно-правовые взгляды аль-Фараби / А.Н. Таукелев, Г.С. Сапаргалиев. – Алма-Ата, 1975. – 102с.
307142
  Пахоленко Н.Б. Государственно-правовые взгляды Г.В.Плеханова (1883-1903 гг.) / Н.Б. Пахоленко ; Отв. ред.: Скрипилев Е.А. – Москва : Наука, 1987. – 124 с.
307143
  Закревский Н.Ф. Государственно-правовые взгляды П.И. Пестеля : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Закревский Н.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 14 с.
307144
  Покровский С.А. Государственно-правовые взгляды Радищева / С.А. Покровский ; [ред. Н.Н. Блохин]. – Москва : Гос. изд-во юридической литературы, 1956. – 309, [3] с. – Указ. важн. имен: с. 299-310. – Библиогр.: с. 281-298 и в подстроч. прим.
307145
  Ермолович Е.В. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского : Дис... кандид. юридич.наук: / Ермолович Е.В.;. – К., 1949. – 341л. – Бібліогр.:л.1-7
307146
  Ермолович Е.В. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского : Автореф... наук: / Ермолович Е.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1950. – 16л.
307147
  Иванов С.С. Государственно-правовые воззрения Н.Г.Чернышевского. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иванов С.С.; Военно-юридич. акад. СА. – М., 1952. – 31л.
307148
  Орловский Ю.П. Государственно-правовые меры охраны труда женщин в СССР / Ю.П. Орловский. – М., 1984. – 40с.
307149
  Биндер М.А. Государственно-правовые проблемы взаимопомощи советских народов / М.А. Биндер. – Алма-Ата, 1967. – 376с.
307150
  Рянжин В.А. Государственно-правовые проблемы образования и развития советской государственности в Эстонии : Автореф... докт. юр.наук: / Рянжин В. А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 32л.
307151
  Минзаев Марат Айдарукович Государственно-правовые управления качеством окружающей среды (К теории вопроса) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Минзаев Марат Айдарукович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 22л.
307152
  Анисимова Т.Б. Государственно-правовые формы национальных отношений в СССР / Т.Б. Анисимова. – Москва, 1966. – 63с.
307153
  Мацук М.А. Государственно-феодальная эксплуатация крестьян национальных районов европейского Северо-Востока и Приуралья в XVII веке / М.А. Мацук. – Сыктывкар, 1988. – 18с.
307154
  Немова Л.А. Государственно-частное партнерство в Канаде // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 5 (497). – С. 17-30. – ISSN 0321-2068
307155
  Максимов В. Государственно-частное партнерство в транспортном секторе // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 16-26.
307156
  Фролов А.В. Государственно-частное партнерство и его роль в развитии университетов США // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 72-76. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ системы государственно-частного партнерства в США. Выявлена роль в развитии государственно-частного партнерства американских университетов, колледжей и аналогичных образовательных институтов. Presented is analysis of the system of ...
307157
  Варнавский В. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы теории и практики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 41-50. – ISSN 0131-2227
307158
  Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 61-77. – Бібліогр.: с. 61-68, 70-71, 74, 76. – ISSN 0042-8736
307159
  Белявская И.А. Государственное "регулирование" на службе американского империализма (1917-1918 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Белявская И.А.; Академия наук СССР. Институт истории. – М., 1950. – 12л.
307160
  Барциц И.Н. Государственное (конституционное) право Республики Абхазия в системе предпосылок и элементов современной абхазской государственности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 45-55. – ISSN 0132-0769
307161
  Григорук В.І. Государственное влияние как решающий фактор инновационного развития вузов: западноевропейский опыт / В.І. Григорук, Р.Є. Пилипенко // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 54-55
307162
  Ходов Л.Г. Государственное вмешательство в экономику ФРГ в интересах монополий / Л.Г. Ходов. – М., 1966. – 164с.
307163
  Шумилов В.Н. Государственное древлехранилище хартий и рукописей / В.Н. Шумилов. – М, 1971. – 204с.
307164
  Мирошниченко Б.П. Государственное задание пролетариату / Б.П. Мирошниченко, Г.В. Перов. – Москва, 1969. – 104с.
307165
   Государственное и муниципальное управление : Справочник. – Москва : Магистр, 1997. – 496с. – ISBN 5-89317-053-9
307166
  Попова О.Ю. Государственное и рыночное регулирование эффективности инвестиционной деятельности в промышленности // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.220-226
307167
  Рабинович-Захарин с. Государственное нормирование заработной платы служащих / с. Рабинович-Захарин. – Москва, 1926. – 63с.
307168
  Чумакова Т.Е. Государственное обеспечение детей и вопросы советского семейного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Чумакова Т.Е. ; КГУ. – Минск, 1964. – 19 с.
307169
  Терентьев М.Л. Государственное планирование колхозного производства / М.Л. Терентьев. – М., 1971. – 111с.
307170
  Елистратов А.И. Государственное право : Пособие к лекциям / А.И. Елистратов, проф. – Москва : [Печатня А. Снегиревой], 1912. – 360, II, [2] с. – Библиогр. в начале гл. и в примеч.


  Надпис: Из книг В.О. Яновского
307171
   Государственное право Германии = Handbuch des staatsrechts der bundesrepublik deutschland : Сокращенный перевод немецкого семитомного издания. – Москва. – ISBN 5-201-01286-3
Т.1. – 1994. – 312с.
307172
   Государственное право Германии = Handbuch des staatsrechts der bundesrepublik deutschland. – Москва. – ISBN 5-201-01291-4
Т.2. – 1994. – 320с.
307173
  Ильинский И.П. Государственное право зарубежных социалистических стран / И.П. Ильинский. – М., 1985. – 462с.
307174
  Махненко А.Х. Государственное право зарубежных социалистических стран. (Учебник для юрид. ин-тов и фак.) / А.Х. Махненко. – Москва, 1970. – 367с.
307175
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : Учеб. пособие / К.В. Арановский. – Москва : Форум, Инфра-М, 1999. – 488с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-742-Х
307176
  Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : Учебное пособие / К.В. Арановский. – Москва : ИД "Форум", ИНФРА-М, 2000. – 488с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-742-Х; 5-8199-0009-Х
307177
  Заварнов Н.А. Государственное право развивающихся стран / Н.А. Заварнов. – Москва, 1989. – 72с.
307178
  Еременко Ю.П. Государственное право социалистических стран / Ю.П. Еременко. – Волгоград, 1976. – 117с.
307179
  Ильинский И.П. Государственное право стран народной демократии / И.П. Ильинский. – Москва, 1964. – 355с.
307180
  Сергеева И.А. Государственное предпринимательство в ФРГ / И.А. Сергеева. – М., 1974. – 197с.
307181
  Хрусталев Б.Ф. Государственное предприятие / Б.Ф. Хрусталев. – М, 1976. – 166с.
307182
  Волкова К.А. Государственное предприятие / К.А. Волкова. – Москва, 1990. – 447с.
307183
  Осипов Ю.М. Государственное программирование капиталистической экономики на примере Франции / Ю.М. Осипов. – М, 1979. – 175с.
307184
  Панова М.И. Государственное промышленное предприятие в системе социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Панова М.И.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 25л.
307185
  Молчанова О.П. Государственное регулирование в сфере инновационного предпринимательства / О.П. Молчанова, В.В. Солодов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – C. 3-20. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
307186
  Серебриски Э.Р. Государственное регулирование в экономике Аргентины. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Серебриски Э.Р.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М,, 1975. – 33л.
307187
  Петросян А. Государственное регулирование внешней торговли России в свете требований экономического суверенитета страны // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 99-109. – ISSN 0207-3676
307188
  Цеханович В.Б. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 25-31. – ISSN 1993-6788
307189
  Хонг Куен Дао Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности Вьетнама // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 55-58. – ISSN 2074-6040
307190
  Черненко Л.И. Государственное регулирование воспроизводства рабочей силы в современных условиях. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Черненко Л.И.; ЛГУ им. И.Франко. – Львов, 1991. – 17л.
307191
  Безруков А.И. Государственное регулирование деятельности международных монополий / А.И. Безруков. – М, 1982. – 160с.
307192
  Лаптева А. Государственное регулирование инвестиционной деятельности // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 19-22. – ISSN 0132-0831
307193
  Плишкин Д.С. Государственное регулирование конкурентоспособного малого бизнеса // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 43-46. – ISSN 1684-2618
307194
  Ле Т. Государственное регулирование многоукладности общества в переходный период от капитализма к социализму : Автореф... канд. фило.наук: 09.0.02 / Ле Т.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
307195
  Ле Туан (СРВ) Государственное регулирование многоукладности общества в переходный период от капитализма к социализму : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ле Туан (СРВ); КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 145л. – Бібліогр.:л.132-145
307196
  Комир Л.И. Государственное регулирование природопользование // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 440-446. – Бібліогр.: на 5 пунктів
307197
  Жуманкулова Л.О. Государственное регулирование рынка потребительских товаров Республики Казахстан посредством бюджетирования // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 330-337
307198
   Государственное регулирование рыночной экономики : учебник / Архангельский В.Н. [ и др. ] ; Российская академия гос. службы при Президенте РФ ; под общ. ред. В.И.Кушлина. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Москва : РАГС, 2008. – 616с. – (Учебники Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации / научно-редакц. совет : Медведев Д.А., Егоров В.К., Бойков В.Э. и др.). – ISBN 978-5-7729-0310-0
307199
  Павлова Э.И. Государственное регулирование сельского хозяйства во Франции / Э.И. Павлова. – М., 1988. – 172с.
307200
  Магарин Н.С. Государственное регулирование советской торговли в переходный период : Автореф... канд. юрид. наук / Магарин Н. С. ; ОГУ, Каф. теории и истории государства и права. – Одесса, 1968. – 19 с.
307201
  Хонг Куен Дао. Государственное регулирование торгового баланса Вьетнама // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С.58-60. – ISSN 2074-6040


  В статье освещается вопрос торгового дисбаланса Вьетнама на современном этапе, рассматриваются причины дефицита, включая внутренние и внешние экономические факторы. Предложены краткосрочные и долгосрочные меры государственного регулирования ...
307202
  Дмитриченко Л.И. Государственное регулирование экономики: методология и теория : Монография / Л.И. Дмитриченко. – Донецьк : УкрНТЭК, 2001. – 329с. – ISBN 966-7904-34-2
307203
  Плинокос Д.Д. Государственное регулирование экспорта образовательных услуг в Украине // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8, август. – С. 80-83. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы государственного регулирования процесса предоставления образовательных услуг в Украине. Определены основные направления государственного регулирования в современных глобальных условиях. Выделены проблемные моменты в экспорте ...
307204
  Куралай К. и др. Государственное реформирование системы высшего образования в Казахстане // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 6 (156). – С. 73-78. – ISSN 1993-6788
307205
  Белякова З.С. Государственное руководство колхозами в период развернутого строительства коммунизма в СССР / З.С. Белякова, И.Ф. Панкратов. – М., 1961. – 168с.
307206
  Григорьев В.К. Государственное руководство колхозами. / В.К. Григорьев. – М., 1961. – 56с.
307207
  Пирогова Светлана Ильинична Государственное руководство кооперативным строительством в УССР (1922-1931) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Пирогова Светлана Ильинична; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1975. – 18л.
307208
  Мокряк В.И. Государственное руководство народным хозяйством в Социалистической Республике Румынии. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Мокряк В.И.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1973. – 26л.
307209
  Панкратов И.Ф. Государственное руководство сельским хозяйством в СССР / И.Ф. Панкратов. – Москва, 1969. – 216с.
307210
  Рослов П.Н. Государственное руководство сельскохозяйственными предприятиями / П.Н. Рослов. – Харьков, 1985. – 140с.
307211
  Скрыпник А.П. Государственное руководство физической культуры и спортом в СССР. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Скрыпник А.П.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1982. – 18л.
307212
  Мотылев Л.А. Государственное страхование в СССР / Л.А. Мотылев. – М, 1986. – 70с.
307213
  Шиминова М.Я. Государственное страхование в СССР. / М.Я. Шиминова. – М., 1987. – 218с.
307214
  Бадалов Шакир Шахпур оглы Государственное страхование и его роль в развитии колхозного производства : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.10 / Бадалов Шакир Шахпур оглы; МВ и ССО АзССР Ин-т нар. х-ва. – Баку, 1974. – 28л.
307215
  Гладков Н.И. Государственное страхование имущества колхозов / Н.И. Гладков. – 2-е изд. перераб. – М., 1973. – 112с.
307216
  Маргунский С.П. Государственное строительство БССР в годы восстановления народного хозяйства (1921-1925). / С.П. Маргунский. – Минск, 1966. – 287с.
307217
  Биндер М.А. Государственное строительство в казахском ауле в 1926-1929 гг. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Биндер М.А.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1950. – 25л.
307218
  Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине : Учебное пособие / Б.М. Свирский. – Харьков : Эспада, 2001. – 488с. – ISBN 966-7870-04-9
307219
  Бабий Б.М. Государственное строительство и право Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг) : Автореф... докт юрид.наук: / Бабий Б.М.; АН УССР Отд обществ. наук. – К, 1963. – 54л.
307220
  Кривобоков В.А. Государственное строительство. Дворец или лачуга? = State construction. A palace or a hovel? / В.А. Кривобоков. – Харьков : Фоліо, 2002. – 318с. – ISBN 966-03-1747-6
307221
  Павлович З.А. Государственное управление агропромышленным комплексом / З.А. Павлович. – К., 1984. – 232с.
307222
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
зима. – 2002
307223
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
весна. – 2002
307224
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
лето. – 2002
307225
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. Издание программы "Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг". – Киев
осень. – 2002
307226
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
зима. – 2003
307227
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. Издание программы "Инициатива реформирования местного самоуправления и государственных услуг". – Киев
осень. – 2003
307228
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
лето. – 2004
307229
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
осень. – 2004
307230
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
зима. – 2005
307231
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Весна. – 2006
307232
   Государственное управление в переходных экономиках : Бюллетень LGI. – Киев
Лето. – 2006
307233
  Юзьков Л.П. Государственное управление в политической системе развитого социализма / Л.П. Юзьков. – Киев, 1983. – 156с.
307234
  Юзьков Леонид Петрович Государственное управление в политической системе советского общества : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.02 / Юзьков Леонид Петрович; АН УССР, Ин-т гос-ва и права. – К., 1985. – 37л.
307235
  Карпенко А.Д. Государственное управление в сфере промышленной собственности: организационно-правовые вопросы. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Карпенко А.Д.; Укр. Акад. гос. управл. при президенте Украины. – К., 1997. – 210л. – Бібліогр.:л.196-210
307236
  Порфирьев Б.Н. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях / Б.Н. Порфирьев. – М., 1991. – 135с.
307237
  Баховкина Л.Н. Государственное управление закупками сельскохозяйственных продуктов / Л.Н. Баховкина. – М, 1978. – 135с.
307238
  Пронкин С.В. Государственное управление зарубежных стран : Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений / С.В. Пронкин, О.Е. Петрунина. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 416с. – ISBN 5-7567-0152-4
307239
  Гумаров К. Государственное управление здравоохранением в Казахской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Гумаров К.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
307240
  Понкина А.И. Государственное управление и самоуправление в области спорта : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Понкина Алена Игоревна ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ]. – Москва, 2013. – 25 с. – Библиогр.: 31 назва
307241
  Опрышко Ф В. Государственное управление качеством продукции. / Ф В. Опрышко, . – К, 1980. – 103с.
307242
  Жмотов А.И. Государственное управление охраной природы в СССР / А.И. Жмотов. – Саратов, 1983. – 128с.
307243
  Досымбеков С Государственное управление промышленностью в Казахской ССР / С Досымбеков. – Алма-Ата, 1964. – 256с.
307244
  Урбанович А.Р. Государственное управление социально-экономическим развитием регионов ресурсного типа // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (43). – С. 104-110. – ISSN 1728-8878
307245
  Кожабаева И.К. Государственное управление социальным обеспечением в Казахской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кожабаева И.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
307246
  Русинова С.И. Государственное устройство (территориально-нац. организация). : Автореф... доктор юрид.наук: / Русинова С.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Юрид. ф-тет. – Л., 1967. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
307247
  Денисов И А. Государственное устройство СССР, союзных и автономных республик / И А. Денисов, . – М., 1952. – 32с.
307248
  Попков В.Д. Государственное устройство СССР. / В.Д. Попков. – М, 1960. – 83с.
307249
  Мальгинов Г. Государственное участие в российском корпоративном секторе // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 7/8. – С. 229-261. – ISSN 0207-3676
307250
  Назаревский В.В. Государственное учение Филарета, митрополита Московского / [Сост.] В[ладимир Владимирович] Н[азаревский]. – изд. 2-е доп. – Москва : В. Унив. тип. (М. Катков), 1885. – 151 с.


  Филарет (Дроздов, Василий Михайлович; 1782/83-1867) На тит. стр. Е.Спекторский
307251
  Штерн А.Б. Государственное финансирование промышленности в 1918 - 1924 гг / А.Б. Штерн. – М - Л, 1924. – 187с.
307252
  Довнар-Запольский М.В. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах / М. Довнар-Запольский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого
Т. 1. – 1901. – VIII, 807, [3], V-CXII, II с., 1 л. табл. – Библиогр. в примеч.
307253
  Тюменев А.И. Государственное хозяйство древнего Шумера. / А.И. Тюменев. – М-л, 1956. – 519с.
307254
  Биндер М.А. Государственноправовые проблемы взаимопомощи советских народов. : Автореф... Доктора юрид.наук: 711 / Биндер М.А.; Таджикский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 68л.
307255
  Сухоруких А.В. Государственность или "симулякр": социальные перспективы : монография / А.В. Сухоруких. – Белгород ; Харьков : ВУНЦ АПСН ВШ, 2012. – 46 с. – Библиогр.: с. 45. – ISBN 978-966-343-550-3
307256
  Удовик С.Л. Государственность Украины: истоки и перспективы / С.Л. Удовик. – Київ : Ваклер, 1999. – 208с. – ISBN 966-543-054-8, 966-543-181-6
307257
  Алибегилов Ш.А. Государственные акты по вопросам политико-правовой реабилитации репрессированных народов Северного Кавказа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 168-172. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
307258
  Зверев А.Г. Государственные бюджеты Союза ССР 1938-1945 гг. / А.Г. Зверев. – Москва, 1946. – 171с.
307259
  Сабиров Х.Р. Государственные бюджеты Туркменской Автономной Советской Социалистической Республики (1918-1924 гг) : Автореф... наук: / Сабиров Х. Р.;. – Ташкент, 1949. – 29л.
307260
  Соловей Г.Г. Государственные бюджеты. Англия, Франция, Германия, Италия, С.Ш.Америки и СССР / Г.Г. Соловей. – М.-Л., 1928. – 176с.
307261
   Государственные деятели России 19 - начала 20 века : Биографический справочник. – Москва : Московский университет, 1995. – 208с. – ISBN 5-211-02685-3
307262
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1949. – 192с.
307263
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1952. – 200с.
307264
  Сучков А.К. Государственные доходы СССР. / А.К. Сучков. – М., 1960. – 296с.
307265
  Ткаченко В.М. Государственные заготовки и цены на зерно на Украине в 1918-1933 гг. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ткаченко В.М.; Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. – К., 1968. – 31л.
307266
  Зверев А.Г. Государственные займы и вклады в сберегательные кассы / А.Г. Зверев. – Л., 1957. – 47с.
307267
  Васюнин М.К. Государственные закупки колхозной продукции / М.К. Васюнин, А.С. Давыдов. – Москва, 1978. – 142с.
307268
  Баховкина Л.Н. Государственные закупки сельскохозяйственной продукции / Л.Н. Баховкина. – М, 1972. – 216с.
307269
  Лысенко В.А. Государственные закупки сельскохозяйственной продукции и их роль в развитии колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.590 / Лысенко В.А. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 20 с.
307270
  Баховкина Л.Н. Государственные закупки сельскохозяйственных продуктов в колхозах / Л.Н. Баховкина. – М, 1961. – 152с.
307271
  Здир Я.А. Государственные инспекции в СССР / Я.А. Здир. – Москва, 1960. – 135с.
307272
  Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР / М.С. Студеникина. – М, 1987. – 108с.
307273
  Устинович Е.С. Государственные информационные услуги // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 86-88. – ISSN 0132-0769
307274
  Сыромятников А.Н. Государственные концерны в ФРГ. : Автореф... канд. экон.наук: 08.605 / Сыромятников А.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 20л.
307275
  Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д,Киселева. / Н.М. Дружинин. – М
2. – 1958. – 619 с.
307276
  Дружинин М Н. Государственные крестьяне и реформа П.Д.Киселева / М Н. Дружинин. – Москва; Ленинград
1. – 1946. – 635с.
307277
  Булдаков К.А. Государственные крестьяне Костромской губернии от реформы П. Д. Киселева до отмены крепостного права (1839-1866 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Булдаков К. А.; Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1958. – 15л.
307278
  Стащук Н.И. Государственные крестьяне Ставрополья в конце 18 и начале 19 веков. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стащук Н.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1951. – 16л.
307279
  Майборода И.Т. Государственные монополии Франции / И.Т. Майборода. – К, 1973. – 187с.
307280
   Государственные музеи Берлина. – Москва, 1983. – 286с.
307281
  Ненарокомова И.С. Государственные музеи Московского Кремля. / И.С. Ненарокомова. – М., 1977. – 199с.
307282
  Ненарокомова И.С. Государственные музеи Московского Кремля. / И.С. Ненарокомова. – 2-е изд., доп. – М.., 1987. – 238с.
307283
  Матвеев В.М. Государственные награды СССР / В.М. Матвеев. – К.
1. – 1985. – с.
307284
   Государственные награды СССР. – М., 1987. – 314с.
307285
  Бондаренко М.Е. Государственные пантеоны древнегреческих полисов Северного Причерноморья / М.Е. Бондаренко; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : МАКС Пресс, 2007. – 248с. – ISBN 978-5-317-02162-7
307286
  Ачаркан В.А. Государственные пенсии / В.А. Ачаркан. – Москва, 1967. – 165с.
307287
  Майер Л. Государственные предприятия в монополистическом хозяйстве ФРГ / Л. Майер. – М, 1961. – 208с.
307288
  Крутень Ю.Е. Государственные предприятия во внешнеэкономических связях Италии. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Крутень Ю.Е.; Всесоюз. НИИ м-ва внешней торговли СССР. – М., 1980. – 25л.
307289
   Государственные преступления. – М., 1963. – 228с.
307290
  Тотоев Р.Р. Государственные преступления в законодательстве Российской империи // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
307291
  Камушер К.Г. Государственные расходы и проблема рынка / К.Г. Камушер. – Москва, 1965. – 135с.
307292
   Государственные расходы на образование в странах Европейского Союза (ЕС) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 160-171. – ISSN 0207-3676
307293
  Медведев Анатолий Иванович Государственные решения как средство управления социалистическим обществом : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Медведев Анатолий Иванович; Акад. общест. наук при ЦК КПСС. – М., 1975. – 21л.
307294
  Азарх А.Э. Государственные служащие Индии / А.Э. Азарх. – Москва, 1979. – 136с.
307295
   Государственные стандарты СССР. – М.
1. – 1986. – 422с.
307296
   Государственные стандарты СССР. – М.
2. – 1986. – 395с.
307297
   Государственные стандарты СССР. – М.
1. – 1987. – 444с.
307298
   Государственные стандарты СССР. – М.
4. – 1987. – 439с.
307299
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1975. – М.
1. – 1975. – 823с.
307300
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1976. – М.
1. – 1976. – 239с.
307301
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1976. – М.
2. – 1976. – 321с.
307302
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1976. – М.
3. – 1976. – 371с.
307303
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1977. – М.
1. – 1977. – 415с.
307304
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1977. – М.
2. – 1977. – 360с.
307305
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1977. – М.
3. – 1977. – 400с.
307306
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1979. – М.
1. – 1979. – 407с.
307307
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1979. – М.
2. – 1979. – 443с.
307308
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1979. – М.
3. – 1979. – 352с.
307309
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1980. – М.
1. – 1980. – 415с.
307310
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1980. – М.
2. – 1980. – 495с.
307311
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1980. – М.
3. – 1980. – 368с.
307312
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1981. – М.
1. – 1981. – 390с.
307313
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1981. – М.
2. – 1981. – 480с.
307314
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1981. – М.
3. – 1981. – 384с.
307315
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1983. – М.
3. – 1983. – 284с.
307316
   Государственные стандарты СССР. Указатель. 1983. – М.
4. – 1983. – 415с.
307317
   Государственные стандарты СССР. Указатель.1985. – М.
4. – 1985. – 115с.
307318
  Краснянская Л.И. Государственные трудовые резервы СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Краснянская Л.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. полит. экономии. – Л., 1955. – 17л.
307319
   Государственные университеты, экономические и юридические институты. – Москва, 1960. – 580с.
307320
   Государственные учреждения в XVI-XVII вв.. – М., 1955. – 28с.
307321
   Государственные учреждения в XVIII вв.. – М., 1960. – 578с.
307322
   Государственные учреждения России XVI-XVIII вв.. – М., 1991. – 190с.
307323
  Смирнова Т.М. Государственные учреждения СССР в условиях развитого социализма / Т.М. Смирнова. – М., 1977. – 79с.
307324
   Государственные учреждения, промышленные фирмы и университеты США, осуществляющие информационное обслуживание в области электротехники. – Москва, 1974. – 107с.
307325
   Государственные финансы. – Киев : Либидь, 1991. – 276с.
307326
  Брайчева Т.В. Государственные финансы / Т.В. Брайчева. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 288с. – (Учебные пособия). – ISBN 5-318-00518-7
307327
   Государственные финансы несоциалистических стран Азии. – М., 1965. – 376с.
307328
  Фарамазян Р.А. Государственные финансы Турции на службе милитаризма после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Фарамазян Р.А.; АН СССР. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М., 1958. – 18л.
307329
  Гватуа Ш.А. Государственные формы диктатуры пролетариата / Ш.А. Гватуа. – М., 1957. – 51с.
307330
   Государственные эталоны и общесоюзные поверочные схемы. – Москва, 1978. – 283с.
307331
   Государственные эталоны СССР. – М., 1976. – 45с.
307332
  Флорин В.Н. Государственный административный аппарат независимой Индии / В.Н. Флорин. – М, 1975. – 223с.
307333
   Государственный аппарат. – М., 1984. – 248с.
307334
  Калинин Г.С. Государственный аппарат в России от февраля до октября 1917 года, его классовая природа и характерные черты : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Калинин Г.С. ; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В. Ломоносова. Юридический фак-т. – Москва, 1951. – 30 с.
307335
  Старцев Ю.Ф. Государственный аппарат США в условиях подготовки и ведения войн (1939 -1960 гг.) / Ю.Ф. Старцев. – Свердловск, 1971. – 192с.
307336
   Государственный арбитраж в социалистических странах. – М., 1982. – 319с.
307337
   Государственный Архив Витебской области и его филиал в Полоцке. – Минск, 1972. – 296с.
307338
  Воропанова Т.М. Государственный архив Вологодской области / Т.М. Воропанова, Б.Н. Матавкин. – Вологда, 1970. – 432с.
307339
   Государственный архив Одесской области. – Одесса, 1961. – 388с.
307340
   Государственный архив Пензенской области. – Пенза, 1962. – 304с.
307341
   Государственный архив Тамбовской области. – Воронеж, 1987. – 247с.
307342
   Государственный архивный фонд СССР - документальная память народа. – М., 1987. – 223с.
307343
  Бондаренко Л.Н. Государственный астрономический институт им. П.К. Штенберга / Л.Н. Бондаренко, Д.Я. Мартынров. – М, 1973. – 52с.
307344
  Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1891-1982 годы.) / И.Ф. Гиндин. – М., 1960. – 416с.
307345
  Гиндин Ф И. Государственный банк и экономическая политика царского правительства. : Автореф... Доктора ист.наук: / Гиндин И.Ф,; Акад.наук СССР. – Москва, 1959. – 33л.
307346
   Государственный банк СССР. – М., 1957. – 255с.
307347
   Государственный банк СССР. – М., 1960. – 36с.
307348
   Государственный банк СССР в 1971-1975 гг.. – Москва, 1976. – 64 с.
307349
   Государственный банк СССР к VII Всесоюзному съезду Советов. – Москва, 1935. – 61с.
307350
   Государственный бюджет. – Москва, 1965. – 519 с.
307351
   Государственный бюджет Венгерской Народной Республики 1954г., 1954. – 61с.
307352
  Долгорма Балдангийн Государственный бюджет МНР и его роль в распределении и перераспределении национального дохода республики : Автореф... кандидата экон.наук: / Долгорма Балдангийн; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1965. – 18л.
307353
  Плотников К.Н. Государственный бюджет СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1953. – 40с.
307354
  Плотников К.Н. Государственный бюджет СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1959. – 424с.
307355
   Государственный бюджет СССР. – М., 1962. – 16с.
307356
   Государственный бюджет СССР. – М., 1968. – 448с.
307357
   Государственный бюджет СССР. – М., 1975. – 415с.
307358
   Государственный бюджет СССР. – М., 1975. – 415с.
307359
   Государственный бюджет СССР. – М., 1978. – 408с.
307360
   Государственный бюджет СССР. – М., 1980. – 364с.
307361
   Государственный бюджет СССР. – М., 1983. – 397с.
307362
   Государственный бюджет СССР. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 382 с.
307363
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. – М., 1962. – 224с.
307364
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. – М., 1966. – 224с.
307365
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик, 1966-1970 гг.. – М., 1972. – 231с.
307366
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик, 1971-1975 гг.. – М., 1976. – 214с.
307367
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик, 1976-1980 гг.. – М., 1982. – 184с.
307368
   Государственный бюджет СССР на 1937 г.. – Москва, 1937. – 96с.
307369
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1939 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1939. – 55с.
307370
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1944 год / А.Г. Зверев. – М., 1944. – 36с.
307371
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1945 год / А.Г. Зверев. – М., 1945. – 34 с.
307372
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1946 год / А.Г. Зверев. – М., 1946. – 48с.
307373
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1947 год / А.Г. Зверев. – М., 1947. – 48с.
307374
   Государственный бюджет СССР, 1989. – М., 1989. – 159с.
307375
  Ровинский Н.Н. Государственный бюджет СССР. / Н.Н. Ровинский. – М.
ч. 2. – 1950. – 347с.
307376
  Ровинский Н.Н. Государственный бюджет СССР. / Н.Н. Ровинский. – М., 1951. – 455с.
307377
  Шаврин В.А. Государственный бюджет СССР. / В.А. Шаврин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1951. – 244с.
307378
  Шаврин В.А. Государственный бюджет СССР. / В.А. Шаврин. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 264с.
307379
  Ровинский Н.Н. Государственный бюджет СССР. Уч. пособие / Н.Н. Ровинский. – Москва, 1944. – 385с.
307380
   Государственный бюджет Украинской ССР на 1939 год. – 70с.
307381
  Бутаков Д.Д. Государственный бюджет Чехословацкой республики на службе строительства социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Бутаков Д.Д.; М-во высш.образования СССР. – М, 1955. – 16л.
307382
  Кадышев Л.А. Государственный бюджет, кредит и денежное обращение при социализме / Л.А. Кадышев. – М, 1959. – 60с.
307383
   Государственный визит Президента СССР М.С.Горбачева в Канаду. – М., 1990. – 46с.
307384
   Государственный визит Президента СССР М.С.Горбачева в Соединенные Штаты Америки. – М., 1990. – 335с.
307385
  Журавлев И.О. Государственный геодезический надзор на территории Ставропольского края в рамках реализации плана мероприятий "дорожная карта" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 41-43. – ISSN 0016-7126
307386
   Государственный герб СССР, 1950. – 20с.
307387
   Государственный герб СССР. – Москва, 1959. – 40с.
307388
  Коссова И.М. Государственный Дарвиновский музей / И.М. Коссова, А.И. Клюкина // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 110-126
307389
  Самуйлов С.М. Государственный департамент и решение о расширении НАТО (1993-1994 гг.) // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 12. – С. 80-97. – ISSN 0321-2068
307390
  Велиев Дунямалы Амир оглы Государственный долг современной Турции. : Автореф... канд. экон.наук: / Велиев Дунямалы Амир оглы; Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1970. – 22л.
307391
   Государственный еврейский музей в Праге. – Прага : Олымпия, 1967. – 31, [3] с.
307392
   Государственный заем Второй Пятилетки. – М., 1946. – 64с.
307393
  Дубровская Е. Государственный заказ князю Трубецкому // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 38-47. – ISSN 1812-867Х
307394
  Шеляг-Сосонко Государственный запеведник "Дунайские плавни". / Шеляг-Сосонко, Д.В. Дубына. – К., 1984. – 287с.
307395
  Шеляг-Сосонко Государственный заповедник "Мыс Мартьян". / Шеляг-Сосонко. – К., 1985. – 256с.
307396
  Рашек В.Л. Государственный заповедник "Остров Барса-Кельмес" / В.Л. Рашек, В.А. Рашек. – Алма-Ата, 1963. – 92с.
307397
  Черных Ю. Государственный защитник // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 125-145. – ISSN 1728-8568
307398
   Государственный и общественный контроль в СССР. – М., 1970. – 336с.
307399
  Яновский А.Д. Государственный исторический музей // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 92-97. – ISSN 0042-8779


  Державний історичний музей в Москві
307400
  Узунова Н. и Фехнер М.В. Государственный Исторический музей / Н. и Фехнер М.В. Узунова. – М., 1954. – 180с.
307401
  Ванин В.И. Государственный капитализм в КНР. / В.И. Ванин. – Москва, 1974. – 326с.
307402
  Шереметьев И.К. Государственный капитализм в Мексике. / И.К. Шереметьев. – М., 1963. – 136с.
307403
  Сеид-Гусейнов Государственный капитализм в переходный период от капитализма к социализму / Сеид-Гусейнов. – М, 1960. – 143с.
307404
  Троицкая Ф.А. Государственный капитализм в развивающихся странах. (На прим. стран Восточ. Африки). : Автореф... канд. экон.наук: / Троицкая Ф.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1967. – 26л.
307405
  Рудой Я. Государственный капитализм в России во время империалистической войны / Я. Рудой. – Ленинград, 1925. – 95 с.
307406
   Государственный капитализм в странах Востока. – М., 1960. – 292с.
307407
  Здоров А.А. Государственный капитализм и модернизация Советского союза : марксистский анализ советского общества: Монография / А.А. Здоров. – Одесса, 2003. – 124с.


  Теория литературы освещается в учебнике в ее специфичности и в ее связях с другими гуманитарными дисциплинами: эстетикой, историей общества, культурологией, аксиологией, семиотикой, лингвистикой, теорией межличностного общения, религиоведением
307408
   Государственный капитализм и социальная эволюция стран зарубежного Востока. – М., 1980. – 295с.
307409
  Иванов Л.Г. Государственный капитализм на Цейлоне / Л.Г. Иванов. – Москва, 1969. – 236с.
307410
  Малышко Николай Иванович Государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Малышко Николай Иванович; АН УССР. Ин-т гос-ва и права. – К., 1979. – 24л.
307411
  Куропаткина З.Ф. Государственный контроль в советском государственном управлении : Автореф... канд. юрид.наук: / Куропаткина З.Ф.;. – Л., 1951. – 16л.
307412
  Борьян Б.А. Государственный контроль в Союзе ССР и Западной Европе / Б.А. Борьян. – М., 1928. – 291с.
307413
  Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления / М.С. Студеникина. – М, 1974. – 159с.
307414
   Государственный контроль за ведением работ по геологическому изучению недр. – М., 1980. – 88с.
307415
  Малышко Н.И. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха / Н.И. Малышко. – Киев, 1982. – 131с.
307416
  Вавилов Ю.Я. Государственный кредит / Ю.Я. Вавилов. – Москва, 1992. – 89 с.
307417
  Энтов Р.М. Государственный кредит США в период империализма / Р.М. Энтов. – М, 1967. – 342с.
307418
  Бондаренко М.Е. Государственный культ Гермеса в античных городах Северного Причерноморья // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 80-91. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
307419
  Поленова О.В. Государственный музей-усадьба В. Д. Поленова / О.В. Поленова. – М, 1957. – 48с.
307420
  Поленов Ф.Д. Государственный музей-усадьба В.Д. Поленова / Ф.Д. Поленов. – М, 1972. – 36с.
307421
  Забнев Ф.А. Государственный музей В.Г.Белинского. / Ф.А. Забнев, Ф П. Максяшев, . – Пенза, 1962. – 96с.
307422
   Государственный музей западного и восточного искусства в г. Киеве. – К., 1940. – 16с.
307423
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. – Л., 1988. – 183с.
307424
   Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Ленинград, 1989. – 286с.
307425
  Поленова О.В. Государственный музей им. В.Д. Поленова / О.В. Поленова. – Москва, 1954. – 48 с.
307426
  Саникидзе Т.Е. Государственный музей искусств Грузинской ССР / Т.Е. Саникидзе. – Москва, 1989. – 138с.
307427
  Румянцева О.В. Государственный музей искусства народов Востока: кратк. обзор коллекций. / О.В. Румянцева. – М., 1982. – 222с.
307428
   Государственный музей крестьянского быта Латвии XVII-XIX веков. – Рига, 1958. – 34 с.
307429
  Шифман А.И. Государственный музей Л.Н.Толстого / А.И. Шифман. – Москва, 1955. – 252 с.
307430
  Островская Р.П. Государственный музей Н.А. Островского в Москве. Путеводитель / Р.П. Островская. – М., 1953. – 112с.
307431
   Государственный нотариат. – М, 1980. – 199с.
307432
   Государственный нотариат. – К, 1982. – 5453с.
307433
   Государственный обвинитель в советском суде. – М, 1954. – 308с.
307434
  Вяземский Е.Е. Государственный образовательный стандарт и историческое образование в России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 4. – С. 72-85. – ISSN 0130-3864
307435
  Рзаева Т.А. Государственный организованный набор рабочей силы в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Рзаева Т. А.; АН АзССР, От-ние обществ. наук. Совет секц. экон. наук. – Баку, 1974. – 31л.
307436
   Государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета им. С.М.Кирова. – Л., 1976. – 160с.
307437
   Государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени С.М. Кирова. – Л, 1957. – 206с.
307438
   Государственный ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академический Малый Театр СССР. – М., 1978. – 783с.
307439
   Государственный ордена Трудового Знамени 1 степени польский театр. – М., 1954. – 56с.
307440
  Белохвостиков И.И. Государственный план - закон развития производства / И.И. Белохвостиков. – Краснрдар, 1960. – 36с.
307441
   Государственный план развития животноводства на 1936 год. – М, 1936. – 103с.
307442
   Государственный план развития животноводства на 1953год. – М, 1935. – 363с.
307443
  Сипко А.В. Государственный подоходный налог по положению от 14 декабря 1926 г. Таблицы автоматического определения окладов налога / А.В. Сипко. – 3-е перераб. изд. – М., 1928. – 128с.
307444
  Голев Я.И. Государственный подоходный налог с рабочих, служащих и госпенсионеров. / Я.И. Голев, В.К. Лисицын. – 3-е изд., перераб. – М., 1928. – 95с.
307445
   Государственный природоведческий музей. – К, 1982. – 128с.
307446
  Иванова Е.А. Государственный русский музей / Е.А. Иванова. – Л, 1971. – с.
307447
  Курбатов В Государственный сектор в сельском хозяйстве КНР и его роль в социалистическом преобразовании китайской деревни (1949-1957 гг.) : Автореф... канд. эконом.наук: / Курбатов В, П.; Моск. ин-т междунар. отношений. – М., 1962. – 16л.
307448
  Шахбазян Г.С. Государственный сектор в экономике Ирака / Г.С. Шахбазян. – М, 1974. – 263с.
307449
  Мирзоян С.М. Государственный сектор в экономике развивающихся стран / С.М. Мирзоян, Л.Н. Орехов. – Москва, 1965. – 46с.
307450
  Уляхин В.Н. Государственный сектор во внутреннем товарном обращении развивающихся стран. / В.Н. Уляхин. – М., 1981. – 168с.
307451
  Фарид Саид Хассун Государственный сектор и его перспективы в экономике ОАР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Фарид Саид Хассун ; МГУ. – Москва, 1969. – 17 с.
307452
  Латышев В.Г. Государственный сектор и его роль в социально-политическом развитии освободившихся стран : Автореф... канд. филос.наук: / Латышев В. Г.; МГУ. – М., 1972. – 25л.
307453
  Чекури Н.Р. Государственный сектор и его эффективность в экономике Индии. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чекури Н.Р.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1982. – 24л.
307454
  Карпинский Иван Федорович Государственный сектор и социально-экономическое развитие освободившихся стран (на мат. стран Восточной Африки) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карпинский Иван Федорович; МВ и ССО УССР. КГУ. Каф. полит. экономии. – К., 1977. – 202л.
307455
  Медио Д. Государственный служащий / Д. Медио. – М, 1960. – 212с.
307456
  Степанский А.Д. Государственный совет в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Степанский А.Д.; Моск.гос.ист-архивный ин-т. – М, 1965. – 25л.
307457
  Цисанов С.И. Государственный совет Румынской Народной Республики : Автореф... канд. юр.наук: / Цисанов С. И.; МГИМО, Каф. госуд. права. – М., 1956. – 15л.
307458
  Игнатов И.Н. Государственный строй Англии : конституционная монархия / И.Н. Игнатов. – [Москва] : Изд. И.Д. Сытина, 1917. – 52 с.


  Докторская диссертация по государственному праву
307459
  Томсинов В.А. Государственный строй Англии накануне революции 1640-1660 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-33. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
307460
  Томсинов В.А. Государственный строй Англии накануне революции 1640-1660 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-22. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
307461
  Александров И. Государственный строй Афганистана / И. Александров, Р.Т. Ахрамович. – Москва, 1956. – 63с.
307462
  Танин С.М. Государственный строй Бельгии / С.М. Танин. – М, 1958. – 64с.
307463
  Гвоздарев Б.И. Государственный строй Венесуэлы. / Б.И. Гвоздарев. – М., 1958. – 62с.
307464
  Иконицкий В Ю. Государственный строй Ганы / В Ю. Иконицкий, . – М., 1958. – 40с.
307465
  Танин С.М. Государственный строй Гвинейской Республики / С.М. Танин. – М, 1960. – 52с.
307466
  Калинин Н.И. Государственный строй Греции / Н.И. Калинин. – М., 1959. – 100с.
307467
  Мазаев А.Г. Государственный строй Демократической Республики Въетнам / А.Г. Мазаев. – М, 1963. – 88с.
307468
  Еремян В.В. Государственный строй Древней Руси как сочетание полисной демократии и княжеской власти // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.81-85. – ISSN 1811-9018
307469
   Государственный строй и политические партии в Зап. Европе и Сев.-Америк. Соедин. Штатах : [сборник] ; в 3 т. / ред. Е. Смирнова [псевд.]. – [1903]-[1905]. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева ; [Типо-лит. В.М. Вольфа]
Т. 3 : [Дания]. – 1905. – [2], II, 366 с., 19 л. ил., портр.


  Испания / [Соч.] А. Винардель-Ройча. Италия / [Соч.] Л. Шейниса Португалия / [Соч.] К. де-Карвалло Сев. Америк. Соед. Штаты / [Соч.] И. Гурвича]
307470
  Черняк Е.Б. Государственный строй и политические партии США / Е.Б. Черняк. – М., 1957. – 242с.
307471
  Почкаева М.В. Государственный строй Индии / М.В. Почкаева. – Москва, 1957. – 60с.
307472
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Индонезии / Л.Я. Дадиани. – М, 1957. – 78с.
307473
  Орлов Е.А. Государственный строй Иордании / Е.А. Орлов, Н. Сашко. – М., 1961. – 64с.
307474
  Гантман В.И. Государственный строй Италии / В.И. Гантман. – М, 1961. – 340с.
307475
  Орлов Е.А. Государственный строй Йемена / Е.А.Орлов. – Москва : Гос. изд. юридической литературы, 1958. – 32 с. – (Государственный строй стран мира)
307476
  Верин В.П. Государственный строй Камбоджи / В.П. Верин. – Москва, 1959. – 87с.
307477
  Перевертайло А.О. Государственный строй Китая / А.О. Перевертайло. – М, 1946. – 24с.
307478
  Онан Э.С. Государственный строй Либерии / Э.С. Онан. – М, 1958. – 46с.
307479
  Дадиани Л.Я. Государственный строй Ливана / Л.Я. Дадиани. – М, 1973. – 87с.
307480
  Шафир М.А. Государственный строй Люксембурга. / М.А. Шафир. – М., 1958. – 40с.
307481
  Махненко А.Х. Государственный строй Монгольской Народной Республики. / А.Х. Махненко. – М., 1955. – 68с.
307482
  Махненко А.Х. Государственный строй Народной Республики Албании. / А.Х. Махненко. – М., 1957. – 79с.
307483
  Айзенштат Я.И. Государственный строй Народной Республики Болгарии / Я.И. Айзенштат. – Москва, 1951. – 285с.
307484
  Гвоздарев Б.И. Государственный строй Парагвая. / Б.И. Гвоздарев, В.А. Кропотов. – М., 1962. – 80с.
307485
  Гниддж А. Государственный строй Польской Народной республики / А. Гниддж. – Варшава, 1966. – 87с.
307486
  Махненко А.Х. Государственный строй Польской Народной Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Махненко А.Х.; Московск. юрид. ин-т. – М., 1953. – 16л.
307487
  Махненко А.Х. Государственный строй Польской Народной Республики. / А.Х. Махненко. – М., 1955. – 288с.
307488
  Стешенко Л.А. Государственный строй России в первой четверти 18 в. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Стешенко Л.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 24л.
307489
  Стешенко Л.А. и Софроненко К.А. Государственный строй России в первой четверти 18 в. / Л.А. и Софроненко К.А. Стешенко. – М., 1973. – 120с.
307490
  Вильсон В. Государственный строй Соединенных Штатов / В. Вильсон ; gер. с 20-го изд. под ред. П.П. Гронского и Ф.И. Корсакова, с предисл. проф. М.М. Ковалевского. – Санкт-Петербург : [Тип. А.Г. Розена], 1909. – [2], VI, 282, [1] с.


  Ред. Гронский, Павел ПавловичКорсаков, Ф.И. Авт. предисл. Ковалевский, Максим Максимович (1851-1916)
307491
  Ступишинд В.П. Государственный строй стран тропической Африки. : Автореф... канд.юрид.наук: / Ступишинд В.П.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1962. – 15л.
307492
  Тузмухамедов Государственный строй Тайланда. / Тузмухамедов, Б.Г. Самсонов. – М., 1956. – 46с.
307493
  Фельдман Д.И. Государственный строй Турции / Д.И. Фельдман. – М., 1957. – 32с.
307494
  Глебов В. Государственный строй Франции / В. Глебов. – М., 1958. – 84с.
307495
  Маклаков В.В. Государственный строй Франции / В.В. Маклаков. – М., 1977. – 55с.
307496
  Мельников Е.Н. Государственный строй Центральноафриканской Республики / Е.Н. Мельников. – М., 1984. – 156с.
307497
  Шавров Я.М. Государственный строй Чехословацкой Республики. / Я.М. Шавров. – М., 1957. – 80с.
307498
  Ильинский И.П. Государственный строй Швейцарии / И.П. Ильинский. – М., 1959. – 62с.
307499
  Малонин С. Государственный строй Швеции. / С. Малонин. – М., 1958. – 67с.
307500
  Фураев А.О. Государственный суверенитет и мировая экономика // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 11 (53). – С. 18-25. – ISSN 1812-8696
307501
  Шевцов В.С. Государственный суверенитет и политическая организация советского общества / В.С. Шевцов. – Москва, 1971. – 64с.
307502
  Шевцов В.С. Государственный суверенитет. / В.С. Шевцов. – М, 1979. – 300с.
307503
  Пиджаков А.Ю. Государственный терроризм в советский период // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5. – С. 33-35. – ISSN 1812-3805
307504
  Раевский Б.М. Государственный Тимка / Б.М. Раевский. – Л., 1969. – 240с.
307505
  Бровко Е.А. Государственный топографический мониторинг: оперативное картографическое обеспечение актуальными пространственными данными хозяйственной деятельности, обороны и национальной безопасности страны / Е.А. Бровко, Р.Э. Софинов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 45-51 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
307506
  Бровко Е.А. Государственный топографический мониторинг: современное решение проблемы актуализации пространственных данных // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 38-46 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
307507
  Персианова О.М. Государственный Эрмитаж / О.М. Персианова. – Л, 1968. – 160с.
307508
  Мучник А. Государственный язык: средство единения или вражды? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 27квітня-3 мая (№ 17)


  Что такое государственный язык? Это язык, на котором люди договорились жить в одном государстве, дабы обеспечить свое благополучие в историческом пространстве и времени. Это язык, на котором граждане поручают созданному ими государству защиту своего ...
307509
   Государствення деятельность Председателя Совета министров статс-секретаря Петра Аркадьевича Столыпина : В трех частях. – Составлено Е. В. Изд.составителя. – С.-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Ч.1 : 1909-1910 г.г. – 1911. – 377с. + фото Столыпина
307510
   Государствення деятельность Председателя Совета министров статс-секретаря Петра Аркадьевича Столыпина : В трех частях. – Составлено Е. В. Изд.составителя. – С.-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Ч.2. – 1911. – 323с. + фото Столыпина
307511
   Государствення деятельность Председателя Совета министров статс-секретаря Петра Аркадьевича Столыпина : В трех частях. – Составлено Е. В. Изд.составителя. – С.-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Ч.3. – 1911. – 358с. + фото Столыпина
307512
   Государство- это мы. – М, 1962. – 70с.
307513
   Государство- это мы. – М, 1963. – 80с.
307514
   Государство- это мы. – М, 1982. – 209с.
307515
  Горохов С.А. Государство-город Ватикан : География. Образ страны // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 27-31 : Схема. – ISSN 0016-7207
307516
  Вильсон В. Государство : прошлое и настоящее контитуционных учреждений : С прил. текста важнейших конституций / В. Вильсон ; пер. под ред. А.С. Ященко ; с предисл. М.М. Ковалевского. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1905. – [800] разд. паг. – Библиогр. в конце каждой гл.


  Ред. Ященко, Александр Семенович (1877-1934) Авт. предисл. Ковалевский, Максим Максимович (1851-1916)
307517
  Тененбаум В.О. Государство / В.О. Тененбаум. – Саратов, 1971. – 214с.
307518
  Попов А.А. Государство "всеобщего благосостояния"? / А.А. Попов. – М, 1985. – 256с.
307519
  Ябров А.С. Государство № 49 и его президент Лукьян Тузов / А.С. Ябров. – Кемерово, 1990. – 223с.
307520
  Хмелева Н.Г. Государство Абд аль-Кадира алжирского / Н.Г. Хмелева. – М, 1973. – 126с.
307521
  Абидова М. Государство Ак-Коюнлу в Иране во второй половине 15 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абидова М. ; Лен. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
307522
  Буниятов З.М. Государство атабеков Азербайджана / З.М. Буниятов. – Баку, 1978. – 271с.
307523
  Азимджанова С.А. Государство Бабура в Кабуле и в Индии / С.А. Азимджанова. – Москва, 1977. – 176с.
307524
  Завадский С. Государство благоденствия / С. Завадский. – Москва, 1966. – 376с.
307525
  Шавкунов Є.В. Государство Бохай и памятники его культуры в Приморье. / Є.В. Шавкунов. – Л., 1968. – 129с.
307526
  Баллод К. Государство будущего / К. Баллод. – М, 1920. – 180с.
307527
  Мамут Л.С. Государство в контексте глобализации // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 1. – С.4-13. – ISSN 1811-9018
307528
  Бабаджанян М.А. Государство в период перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Бабаджанян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 32с.
307529
  Саркисова Н.А. Государство в политической системе общества переходного периода // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805
307530
  Татаркин А. Государство в системе отношений доверия в экономике / А. Татаркин, В. Сухих, С. Важенин // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 10. – С. 155-172. – ISSN 0207-3676
307531
  Малахов В.С. Государство в условиях глобализации : учебно-методич. комплекс для студентов вузов / В.С. Малахов ; Нац. фонд подготовки кадров ; Московская школа социальных и эконом. наук. – Москва : КДУ, 2007. – 256 с. – (Политический разум и практика политики). – ISBN 978-5-98227-253-9
307532
  Пономарева Елена Государство в условиях глобализации // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С.69-82. – ISSN 0869-44435
307533
  Шишков Ю. Государство в эпоху глобализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
307534
  Скакльник П. Государство и антропологии государства // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 6 (126). – С. 104-108. – ISSN 0321-2017
307535
  Иванов А. Государство и бизнес должны быть партнерами // Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ, 2011. – № 12 (24). – С.6. – ISSN 2077-9585


  С таким призывом выступил Премьер-министр Николай Азаров на съезде Федерации работодателей Украины
307536
  Малашенко А. Государство и ислам в постсоветской России // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 3. – С. 92-104. – ISSN 0869-44435
307537
  Трайнин И.П. Государство и коммунизм / И.П. Трайнин. – М, 1940. – 56с.
307538
  Смирнов Ю.П. Государство и коммунизм / Ю.П. Смирнов. – Минск, 1962. – 92с.
307539
  Бурлацкий Ф.М. Государство и коммунизм. / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1963. – 247с.
307540
  Богатырева Т.Г. Государство и культура в условиях глобально-локальной динамики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.61-74. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
307541
  Крахоткин Ф.А. Государство и культура: соотношение категорий. Политико-правовая интерпретация взглядов Ф. Ницше // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 15. – С. 11-17. – ISSN 1812-3805


  Предлагаем вашему вниманию отрывок монографии Ф.А. Крахоткина "Учение о государстве и праве Ф. Ницше" (М.: Спецкнига, 2008), а также научную дискуссию, посвященную обсуждению представленной книги.
307542
  Шундеев В.М. Государство и накопление капитала в США / В.М. Шундеев. – М., 1967. – 262с.
307543
  Бельский К.С. Государство и налоги // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 11. – С. 56-63. – ISSN 0132-0769
307544
  Филиппов В.М. Государство и образование // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С.2-7.
307545
  Аскеров Г.И. Государство и общественный прогресс. : Автореф... наук: 620 / Аскеров Г.И.; Азерб .гос. унив. им.С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 33л. – Бібліогр.:с.33
307546
  Ворожейкина Т.Е. Государство и общество в России: исчерпание государствоцентричной матрицы развития // Политические исследования. ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.60-66. – ISSN 0321-2017
307547
   Государство и общество. История. Экономика. Политика. Право : научный междисциплинарный журнал. – Санкт-Петербург- Ижевск, 1999-
№ 3/4. – 1999
307548
  Григорьев С.Г. Государство и общество: политологический анализ // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.221-225. – ISBN 966-7101-37-1
307549
  Байтин М.И. Государство и политическая власть / М.И. Байтин. – Саратов, 1972. – 239с.
307550
  Байтин Михаил Иосифович Государство и политическая власть : Автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.01 / Байтин Михаил Иосифович ; Московский гос. ун-т им .М.В. Ломоносова. – Москва, 1973. – 52 с.
307551
  Алексеев С.С. Государство и право / С.С. Алексеев. – 2-е изд. – Москва, 1994. – 202с.
307552
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1995
307553
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1995
307554
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1995
307555
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 1995
307556
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 1995
307557
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 1995
307558
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 1995
307559
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 1995
307560
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 1995
307561
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 1996
307562
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1996
307563
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1996
307564
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1996
307565
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1996
307566
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 1996
307567
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 1996
307568
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 1996
307569
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 1996
307570
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 1996
307571
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 1996
307572
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 1997
307573
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 1997
307574
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 1997
307575
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 1997
307576
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 1997
307577
   Государство и право. – Москва
№ 1. – 2001
307578
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 2001
307579
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 2001
307580
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 2001
307581
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 2001
307582
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 2001
307583
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 2001
307584
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 2001
307585
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 2001
307586
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 2001
307587
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 2001
307588
   Государство и право. – Москва
№ 12. – 2001
307589
   Государство и право. – Москва
№ 2. – 2002
307590
   Государство и право. – Москва
№ 3. – 2002
307591
   Государство и право. – Москва
№ 4. – 2002
307592
   Государство и право. – Москва
№ 5. – 2002
307593
   Государство и право. – Москва
№ 6. – 2002
307594
   Государство и право. – Москва
№ 7. – 2002
307595
   Государство и право. – Москва
№ 8. – 2002
307596
   Государство и право. – Москва
№ 9. – 2002
307597
   Государство и право. – Москва
№ 10. – 2002
307598
   Государство и право. – Москва
№ 11. – 2002
307599
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2003
307600
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2003
307601
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2004
307602
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2004
307603
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2004
307604
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2004
307605
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2004
307606
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2004
307607
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2004
307608
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2005
307609
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2005
307610
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2005
307611
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2005
307612
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2005
307613
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2005
307614
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2005
307615
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2006
307616
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2006
307617
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2006
307618
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2006
307619
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2006
307620
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2006
307621
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2006
307622
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2006
307623
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2007
307624
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2007
307625
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2007
307626
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2007
307627
   Государство и право. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2007
307628
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2008
307629
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2008
307630
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2008
307631
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2008
307632
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2008
307633
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2008
307634
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2008
307635
   Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2008
307636
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2009
307637
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2009
307638
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2009
307639
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2009
307640
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2009
307641
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2009
307642
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2010
307643
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2010
307644
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2010
307645
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2010
307646
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2010
307647
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2010. – мова резюме англ. та рос.
307648
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2011
307649
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 2. – 2011
307650
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2011
307651
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2011
307652
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2011
307653
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2012
307654
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2012
307655
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2012
307656
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2012
307657
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2012
307658
   Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2012
307659
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
307660
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
307661
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
307662
   Государство и право / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
307663
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
307664
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
307665
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
307666
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
307667
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
307668
  Аржанов М.А. Государство и право в их соотношении / М.А. Аржанов. – Москва, 1960. – 287с.
307669
   Государство и право в развивающихся странах : сборник статей. – Москва : Наука, 1976. – 216 с.
307670
  Романовский В.К. Государство и право в трактовке Н.В. Устрялова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 53-58. – ISSN 0132-0769
307671
   Государство и право зарубежных стран : сборник материалов. – Вып. №1(8). – Москва, 1958. – 108 с.
307672
  Амелин Г.К. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности / Г.К. Амелин. – Москва, 1962. – 72с.
307673
  Амелин Г.К. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности / Г.К. Амелин. – Москва, 1962. – 72с.
307674
  Азимов Ш. Государство и право саманидов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Азимов Ш. ; Моск. гос. ордена Ленина ун-т им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак. – Москва-Сталинабад, 1953. – 32 с.
307675
  Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии / Н.Н. Страхов. – Х, 1964. – 55с.
307676
  Снигирева Государство и профсоюзы / Снигирева, Л.С. Явич. – М, 1967. – 263с.
307677
  Ленин В.И. Государство и революция : Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. – Петроград, 1919. – 116 с.
307678
  Ульянов-Ленин В.И. Государство и революция : Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. – Москва, 1923. – 146 с.
307679
  Дюприе Леон Государство и роль министров в Англии / Л. Дюприе ; пер. с фр. А. Г. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Дело" ; Тип. Спб. акц. общ. "Слово", 1906. – [4], 139 с.
307680
  Явич Л.С. Государство и социалистический правопорядок. / Л.С. Явич. – Л., 1967. – 40с.
307681
  Графский В.Г. Государство и технократия: Ист-критич. исслед. / В.Г. Графский. – М., 1981. – 289с.
307682
  Самарцев Евгений Государство и туризм - слабое звено // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 8-10 : фото
307683
  Одинцов М.И. Государство и церковь / М.И. Одинцов. – М., 1991. – 63с.
307684
  Лукьянов С.А. Государство и церковь в борьбе с "городскими ересями" в Древней и Московской Руси в XIV-XVI вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается содержание государственно-правовой политики в отношении религиозного инакомыслия в Древней и Московской Руси XIV-XVI вв. и взаимодействия государства и церкви в борьбе с "ересями".
307685
  Паненкова М.А. Государство и церковь во взглядах А. Менгера // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 22. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805


  В работе рассматриваются взгляды Антона Менгера на развитие государства и христианской церкви среди общественных союзов. Христианская средневековая церковь фактически была государством, а не простым религиозным общественным союзом. Необходимо было ...
307686
  Маляров О.В. Государство и частный сектор экономики Индии / О.В. Маляров. – М., 1984. – 364с.
307687
  Гиндин И. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 5. – С. 91-117. – ISSN 0042-8779
307688
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 64-93. – ISSN 0042-8779
307689
  Гиндин И. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 70-97. – ISSN 0042-8779
307690
  Гиндин И. Государство и экономика в годы управления С. Ю. Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 78-93. – ISSN 0042-8779
307691
  Гиндин И.Ф. Государство и экономика в годы управления С.Ю.Витте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 74-99. – ISSN 0042-8779


  Із архіва історика
307692
  Ясин Е. Государство и экономика на этапе модернизации // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 4. – С. 4-30. – ISSN 0042-8736
307693
   Государство и экономика развитых капиталистических стран в 80-х годах. – Москва : Наука, 1989
307694
  Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: основы взаимодействия : Учебник для студ.высш. учеб.завед.обуч.по спец. "Менеджмент" / Ф.И. Шамхалов. – Москва : Экономика, 2000. – 382с. – ISBN 5-282-01992-2
307695
  Иванов К.П. Государство Израиль, его положение и политика. / К.П. Иванов, З.С. Шейнис. – М., 1958. – 148с.
307696
  Иванов К.П. Государство Израиль, его положение и политика. / К.П. Иванов, З.С. Шейнис. – 2-е изд., доп. – М., 1959. – 190с.
307697
  Каган И.К. Государство Израиль: динамика и развитие // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 52-66. – ISBN 978-966-171-651-2
307698
  Андрианов В. Государство или рынок? Кейнсианство или монетаризм? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 10/11. – С. 129-147. – ISSN 0207-3676
307699
  Строева Л.В. Государство исмаилитов в Иране в 11-13 вв. / Л.В. Строева. – М, 1978. – 274с.
307700
  Осинян Б.А. Государство как временная мера социального "детовождения" // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-40. – ISSN 1812-3805
307701
  Каленский В.Г. Государство как объект социологического анализа / В.Г. Каленский. – Москва, 1977. – 182с.
307702
  Кулаков М.В. Государство как субъект экономического развития / М.В. Кулаков, Л.П. Чихун // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 13-22. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
307703
  Жуков В.Н. Государство как ценность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 9. – С. 14-27. – ISSN 0132-0769
307704
  Исаев В. Государство Катар в современном мире // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 4. – С. 125-128. – ISSN 0131-2227
307705
  Ахмедов Б. Государство кочевых узбеков при Абл-Хайр-хане : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов Б.; ЛГУ. Ии-т востоковедения. – Л., 1961. – 21л.
307706
  Фаейз Тахир Юсиф. Государство махдистов в Судане. : Автореф... канд. ист.наук: / Фаейз Тахир Юсиф.; Ин-т восточ. языков. – М., 1968. – 16л.
307707
  Загашвили В. Государство на новом этапе экономической глобализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 43-51. – ISSN 0131-2227
307708
  Арунова М.Р. Государство Надир-шаха Афшара / М.Р. Арунова, К.З. Ашрафян. – Москва, 1958. – 284с.
307709
  Попов А. Государство начинается с границы = УССР - предтеча украинской независимости // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  90 лет назад был создан Союз Советских Социалистических Республик. Это событие сыграло исключительную роль в появлении независимой Украины. Советское прошлое у нас принято чернить, но именно существование УССР подготовило возникновение государства ...
307710
  Якушик В.М. Государство переходного типа / В.М. Якушик. – Киев : Либідь, 1991. – 198с.
307711
  Шевцов В.С. Государство развитого социализма. / В.С. Шевцов. – М, 1978. – 190с.
307712
  Пастухов В.Б. Государство раскольников. Карма российской власти // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 15-117. – ISSN 0869-0499
307713
  Нурпеисов Е.К. Государство реальной демократии / Е.К. Нурпеисов, А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1980. – 71с.
307714
   Государство Российское: власть и общество. С древнейших времен до наших дней : Сборник документов : учебник. – Москва : МГУ, 1996. – 528с. – ISBN 5211035887
307715
  Агаджанов С.Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI-XII вв. / С.Г. Агаджанов ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1991. – 303 с. – ISBN 5-02-017184-0
307716
  Кычанов Е.И. Государство Си Ся (982-1227) : Автореф... канд. ист.наук: / Кычанов Е.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 20л.
307717
  Кампанелла Т. Государство солнца / Т. Кампанелла. – Изд. 2-е, 1918. – 66с.
307718
  Смирнов Н.Г. Государство Солнца / Н.Г. Смирнов. – М., 1972. – 222с.
307719
  Смирнов Н.Г. Государство Солнца / Н.Г. Смирнов. – Красноярск, 1985. – 215с.
307720
  Алиев А.Г. Государство Тулунидов (868-905) : Автореф... канд. ист.наук: / Алиев А. Г.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1969. – 67л.
307721
  Буниятов З.М. Государство хорезмшахов-Ануштегинидов, 1097-1231 / З.М. Буниятов. – М., 1986. – 247с.
307722
  Пущанский В.В. Государство, общество и Православная Церковь в условиях российской ментальности // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 7-8. – ISSN 1812-3805
307723
  Явич Л.С. Государство, право, общественный порядок в период строительства коммунизма. / Л.С. Явич. – М., 1967. – 43с.
307724
  Дмитриев А.В. Государство, принимающий социум, трудовые мигранты : конфликтное измерение практик взаимодействия / А.В. Дмитриев, Г.А. Пядухов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.95-104. – ISSN 0321-2017
307725
  Селезнев М.А. Государство, революция, диктатура пролетариата / М.А. Селезнев. – Москва, 1960. – 136с.
307726
  Канов А.А. Государство, собственность и экономика : Проблемы взаимодействия в системе национального хозяйства современного мексиканского общества / А.А. Канов; Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. – Симферополь : Таврия, 2004. – 396с. – ISBN 966-572-534-3
307727
  Платон Государство. Законы. Политика / Платон; Предисл. И.Е.Темнова. – Москва : Мысль, 1998. – 798с. – (Из классического наследия). – ISBN 5-244-00875-7
307728
  Гнилорыбов В.В. Государстенное строительство и местное самоуправление в Украине : Учебное пособие / В.В. Гнилорыбов, В.Н. Тихонов; Мин-во образования и науки Украины. Восточноукраин. нац. ун-тет им. В.Даля. – Луганск, 2004. – 376 с. – ISBN 966-590-456-6
307729
  Мартынов Д.Я. Государстченный астрономический институт им. П.К. Штернберга / Д.Я. Мартынов. – М, 1958. – 32с.
307730
  Семякин М.Н. Государтвенные стандарты и особые условия как специфические правовые формы регулирования отношений поставке. : Автореф... канд.юрид.наук: / Семякин М.Н.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1978. – 22л.
307731
  Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Москва, 1990. – 79с.
307732
  Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Москва : Планета, 1990. – 84с. – (Мозаика политической мысли). – ISBN 5-85250-432-7
307733
  Макиавелли Н. Государь = (Il principe) / Н. Макиавелли; Пер. с итал. С.М.Роговина. – Алматы : ЭДIЛЕТ, 2001. – 226с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-513-18-Х
307734
  Макиавелли Николло Государь = (Il principe) / Макиавелли Николло; Вступ. ст. и прим. С.Ф.Ударцева. – 2-е изд., доп. и испр. – Алматы : Жеті Жаргы, 2004. – 224 с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-11-102-2
307735
  Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси / Ю.Г. Алексеев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 240с. – (Страницы истории нашей Родины). – ISBN 5-02-029736-4
307736
  Каревин А. Государь, которого не знали = Заметки по поводу непопулярного юбилея // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 31 мая - 6 июня (№ 22). – С. С 4


  Об этом юбилее сегодня в Украине мало кто помнит. 18 мая исполнилось 145 л. со дня рождения императора Николая II. Так уж получилось под влиянием разных факторов, что нелестное мнение о Николае II утвердилось в сознании многих людей, и любые попытки ...
307737
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Н. Макиавелли; Пер. с итальянского. – Санкт-Петербург : Азбука, 2002. – 288с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00134-1
307738
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Никколо Макиавелли ; пер. с итальянского Г. Муравьевой, Р. Хлодовского. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 272 с. – ISBN 978-5-352-02072-2
307739
  Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия; О военном искусстве / Н. Макиавелли. – Минск : Попурри, 1998. – 672с. – ISBN 985-438-233-8
307740
  Емельянова М.Б. Госудаственная аттестация качества продукции / М.Б. Емельянова. – Рига, 1979. – 146с.
307741
   Госудврственный Эрмитаж . По залам музея. – М.Л., 1959. – 72с.
307742
   Госудпрственный Академический Малый театр.. – М., 1936. – 46с.
307743
  Иогансон Б.В. Госудрственная Третьяковская галерея -- сокровищница русского искусства / Б.В. Иогансон. – Москва, 1956. – 31с.
307744
  Риччери М. Госуправление: реформы по-итальянски // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 4 (40). – С. 46-73. – ISSN 0201-7083
307745
  Попов А. Госязык под жандармской защитой = Правда и мифы французской языковой политики // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 20-26 сентября (№ 38). – С. А 1, 6-7


  Тема защиты фр. языка во Франции давно будоражит умы укр. националистов, там есть закон о защите фр. языка. Он был принят в сент. 94-го. Там написано: запрещается в публичных местах употреблять англоязычные слова, если есть соответствующий аналог во ...
307746
  Ільїн В.В. Готама (Гаутама чи Акшапада) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 43. – ISBN 966-316-069-1
307747
  Федака Сергій Готар за Карпатами та його мешканці // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 8. – С. 158-170
307748
   Готелі Aldemar - найкращі в Європі та світі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 98
307749
   Готелі Aldemar - усе, чого ви бажаєте! : готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-45 : Фото
307750
   Готелі Харкова : антологія нової харківської літератури : А. Афанасьєва, Л. Багірова, К. Бєляєв, "Бірма", Т. Дерюга, Екзистенційний клуб "Е", С. Жадан, Я. Івченко... / [ автор проекту, упор. та пер. С.В. Жадан ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-03-4250-7
307751
   Готелі: а що за зірками? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 44 : Фото
307752
   Готелі: За якими критеріями їх вибирати? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 36 : Фото
307753
   Готелі: чи є в них національні особливості? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 64 : Фото
307754
   Готелі: чи користуватися не включеним у вартість? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 88 : Фото
307755
   Готелі: як їх бронювати? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 50 : Фото
307756
   Готель "Європа Фіт****superior". Чудесні перетворення : Угорщина/хевіз // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 30-31 : Фото
307757
   Готель "Європа Фіт***superior" - помаранчева реконструкція : готель. Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 46-47 : Фото
307758
  Войнович О. Готель "Парк" / О. Войнович. – Київ, 1964. – 179с.
307759
  Томчаній М.І. Готель "Солома" : повість / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1960. – 320 с.
307760
   Готельєри зібралися в "Прем"єр Паласі" : Конференція "Готельний бізнес України" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36 : Іл.
307761
  Смирнов І.Г. Готельне господарство України в ході підготовки до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 160-170
307762
  Новикова В.І. Готельне господарство як складова туристичної інфраструктури // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 133-138
307763
  Баранова І.І. Готельні ланцюги в індустрії туризму Туреччини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 93-97. – Бібліогр.: 6 назв
307764
   Готельні сюрпризи Дубаю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 106 : фото
307765
  Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш; ЦНЛ. МОіНУ. КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 348с. – ISBN 966-8253-28-0
307766
  Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк; Центр навчальної літ-ри; МОНУ; КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. – ISBN 966-364-165-7
307767
  Малацай Євген Готельному патріарху - 80! : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 120-123 : Фото
307768
  Романько О. Готенланд обетованный // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Октябрь, № 10,. – С. 20-21. – ISSN 2075-7522


  Россия использует те же оправдания при оккупации Крыма, что и Германия, или почему Гитлер считал Крым исконной германской территорией.
307769
  Наливайко С. Готи в українській історії, або про одну "помилку" Йордана // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 402-404
307770
  Войтович Л. Готи на території України : результати досліджень на початок XXI століття // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 35-64
307771
  Кошмір-Яковлєва Готика // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 11. – С. 140-143. – ISSN 0130-321Х
307772
  Зражевська Н.О. Готика і романтизм: взаємозалежність у соціокультурній динаміці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 216-222


  У статті висвітлено сутність готичної субкультури, охарактеризовано осо- бливості готичного романтизму та взаємозалежність готики і романтизму в соціокультурній динаміці. The article highlights the nature of the gothic subculture. Characterized by ...
307773
  Левикова С.И. Готика как она есть, или о старой-новой молодежной субкультуре // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 7. – С.79-92. – ISSN 0235-1188
307774
  Левикова С.И. Готика как она есть, или о старой-новой молодежной субкультуре // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 8. – С. 91-100. – ISSN 0235-1188
307775
  Федоренко Микола Олександрович Готика як естетичний феномен : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Федоренко Микола Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 121л. – Бібліогр.:л.112-121
307776
  Федоренко М.О. Готика як естетичний феномен. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.04 / Федоренко М.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
307777
  Титар О.В. Готика як форма середньовічного богослов"я та науки : аналіз символіки і прагматики середньовічної релігійної ідентичності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 227-232. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
307778
  Трифонов Г. Готика: чудовища и сексуальность // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 66-67. – ISSN 1812-867Х
307779
  Чечина Е.А. Готическая эстафета // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 7. – С. 78-80.
307780
  Косинский М. Готический доспех. / М. Косинский. – Л., 1949. – 9с.
307781
  Киселева Л.И. Готический курсив XIII-XV веков / Л.И. Киселева. – Л, 1974. – 206с.
307782
  Муратова К.М. Готический мастер и методы его работы (на материале французского искусства XII-XIII вв.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Муратова К.М.; МГУ. Исторический фак-то. Кфедра истории зарубежного искусства. – Москва, 1971. – 26л.
307783
  Малинин Н. Готический стиль в архитектуре // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 5. – С. 2-17
307784
  Букіна Н.В. Готична інакшість у романі Галини Пагутяк "Сни Юлії і Германа" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, педагогічний університет ім. Гнатюка В. національний. – Тернопіль, 2014. – С. 33-39. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
307785
  Сізова К. Готичний роман у літературі постмодернізму: традиційне й новаторське // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 254-269. – ISBN 966-7773-70-1
307786
  Якимович О. Готичний театр Юрія Липи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 50-63. – ISSN 0236-1477


  У статті висвітлено естетичні, генологічні та ідеологічні джерела драматургічної творчості Юрія Липи. З"ясовано середньовічні та готичні джерелахудожніх пошуків автора, особливості його неоромантизму
307787
  Регульська Гражина Готичні медальйонні релікварії в Сілезії // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 3 (23) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Театр. Музика. Кіно. – С. 16-22. – ISSN 1728-6875


  Історична область в Центральній Європі (в Польщі, Чехії, Німеччині)
307788
  Бедзір Н. Готичні мотиви в сучасній російській та українській постмодерністській прозі (В. Пелевин, В. Шевчук) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 3-8. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті порівнюється постмодерністська готична стилістика двох письменників В. Пелевина і В. Шевчука. Обидва автори далекі від західноєвропейського готичного канону, не поривають із реальністю, звертаються до аналізу духовно-тілесних випробувань ...
307789
  Щербаківський Д. Готичні мотиви в українському золотарстві / Д. Щербаківський. – с.
307790
  Сенник Любомир Готичні новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 12. – С.67-81. – ISSN 0868-4790
307791
  Дащенко О.В. Готівковий обіг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 113-123
307792
  Нестеренко В. Готівковий обіг України: від античних часів - до сьогодення / В. Нестеренко, І. Галичин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 4 (206). – С. 22-30
307793
  Шумська С.С. Готівкові кошти населення в іноземній валюті як фінансовий ресурс економіки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – С. 47-53. – Бібліогр.: на 8 пунктів
307794
  Джонсон Сьюзен Готоавя на все // Плененные страстью : Беатрис Смолл, Сьюзен Джонсон, Тия Дивайн, Робино Шоун. – Москва : АСТ, 2001. – С.94-165. – (Шарм-экстаз). – ISBN 5-17-005231-6
307795
  Бака М.М. Готов к защите Родины! / М.М. Бака. – М, 1986. – 222с.
307796
  Финклер Ю. Готов к санитарной обороне / Ю. Финклер. – К, 1936. – 80с.
307797
  Кошкин В. Готов к труду? Престиж профессионализма - в основе всего / беседовала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 8


  Почти два года назад Россия вступила в движение WorldSkills International (WSI), с 1946 года организующее международные олимпиады по профессиям среди молодежи. На повестке дня стоят подготовка кадров для нового индустриального рывка и укрепление ...
307798
  Доронин Алексей Готов ли Сингапур к удвоению турпотока? : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 69 : Фото
307799
  Олійник С.І. Готов почати все спочатку... : Вибране / С.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1976. – 382 с.
307800
  Книжник М.Ю. Готовальня / М.Ю. Книжник. – К., 1991. – 53с.
307801
  Жуков С.А. Готовился ли СССР к Советско-финляндской войне 1939–1940 гг.? // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 142-146. – ISSN 2070-9773
307802
   Готовим из перца и баклажанов. – Ташкент, 1990. – 124с.
307803
   Готовим кадры в совхозе-техникуме. – М, 1963. – 24с.
307804
   Готовим кадры к Евро-2012 : персонал // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 46-47 : Фото
307805
  Кружалин Виктор Готовим кадры нового типа : орден "За успехи в развитии туризма в России" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 21 : фото
307806
  Сергеева М. Готовим менеджера / Мария Сергеева // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 1 (79). – С. 11-14. – ISSN 1608-4071
307807
   Готовимся в технические вузы : Учебное пособие для студ.из зарубежья. – Киев : Головное из-во "Вища школа", 1974. – 224с.
307808
  Шуклин Дмитрий Готовимся к вступительной компании - 2009 // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 11+ додаток. – С. 10-11.
307809
   Готовимся к десятилетнему юбилею Комсомола. – М, 1928. – 47с.
307810
   Готовимся к лекциям : для студ.-иностр.экон.и гуман.профиля. – Киев : КГУ, 1982. – 63с.
307811
  Завьялова М. Готовимся к школе / М. Завьялова. – Москва, 1969. – 96с.
307812
   Готовимся слушать лекции : книга для чтения по математике, физике и черчению. – Вып. 1. – Москва : Ун-т Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы, 1963. – 76 с.
307813
   Готовить к жизни и труду. – Иркутск, 1963. – 96с.
307814
   Готовить к жизни и труду. – М, 1963. – 320с.
307815
   Готовить надежных защитников Родины. – М, 1986. – 125с.
307816
  Коньков Н.Н. Готовить старшеклассников к производительному труду. / Н.Н. Коньков. – Душанбе, 1971. – 36с.
307817
  Коношенко С Готовність вихователя до роботи з дітьми в реабілітаційному центрі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.14-17. – ISSN 0131-6788
307818
  Єгоров Ігор Готовність економіки України для самостійного розвитку на початку 1990-х років // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст.
307819
  Манжос Е.О. Готовність майбутнього вчителя іноземної мови до формування культури спілкування // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 360-365. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
307820
  Жукова О. Готовність майбутнього фахівця та викладача до інноваційної навчальної діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 29-33. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
307821
  Гук Н.А. Готовність населення до професійної діяльності в умовах інформаційних змін // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 126-129. – ISSN 2221-1055
307822
   Готовність номер один // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 1 липня (№ 26). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Вступна кампанія в КНУ ім. Т. Шевченка. Заступник голови приймальної комісії В. Бугров розповів про готовність університету до вступних іспитів.
307823
  Копиленко О. Готовність чи безпорадність (чи здатне українське законодавство розв"язувати гострі проблеми АР Крим) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.35-47
307824
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
307825
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
307826
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
307827
  Найдич М.Я. Готовность / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1978. – 144с.
307828
  Помченко Ю.П. Готовность / Ю.П. Помченко. – М., 1988. – 352с.
307829
  Рудный В.А. Готовность №1: О Н.Г.Кузнецове нар. комиссаре ВМФ СССР. / В.А. Рудный. – М., 1985. – 128с.
307830
  Филимонюк Людмила Андреевна Готовность будущего педагога к проектно-исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 73-74. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
307831
  Красовицкий М.Ю. Готовность воспитывать / М.Ю. Красовицкий. – К., 1987. – 47с.
307832
  Шалупенко В.В. Готовность граждан России к противодействию терроризму // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 42-50. – ISSN 0132-1625
307833
  Дьяченко М.С. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях : психологический аспект / М.С. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко. – Минск : Изд-во "Университетское", 1985. – 206 с.
307834
  Зубова Лариса Георгиевна Готовность к научно-исследовательской деятельности: оценки выпускников ведущих российских университетов / Зубова Лариса Георгиевна, Андреева Ольга Николаевна, Антропова Ольга Александровна // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-165. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
307835
   Готовность к подвигу. – М, 1977. – 176с.
307836
   Готовность к подвигу. – Л, 1985. – 31с.
307837
  Ширман А.А. Готовность к подвигу: слагаемые и истоки. / А.А. Ширман, Е Сарычев. – К., 1988. – 59с.
307838
  Чейпи Джеральдина Готовность к школе / Чейпи Джеральдина. – М., 1992. – 128с.
307839
   Готовность к школьному обучению детей с задержкой психического развития. – М, 1989. – 120с.
307840
  Елисеева А.М. Готовность моделей вузовского управления к реформе высшей школы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.131-134. – ISSN 0132-1625


  Представлены результаты эмпирического исследования готовности моделей управления вузов к участию в модернизации высшей школы. Критерий оценки - состояние социально-коммуникативного ресурса управления как степени согласованности социальных позиций и ...
307841
  Экономов Л.А. Готовность номер один / Л.А. Экономов. – М., 1968. – 333с.
307842
  Экономов Л.А. Готовность номер один / Л.А. Экономов. – М., 1975. – 327с.
307843
  Новиков Н.Ф. Готовность одна минута!. / Н.Ф. Новиков. – М., 1984. – 112с.
307844
  Серякова С.Б. Готовность преподавателей высшей школы к реализации компетентностно-ориентированных образовательных стандартов / С.Б. Серякова, Л.Ф. Красинская // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 2, ч. 1. – С. 7-13. – ISSN 2073-9613


  В статье рассматриваются проблемы и противоречия, связанные с переходом высшей школы на Федеральные государственные образовательные стан- дарты. Особое внимание уделяется готовности преподавателей к инновационным преобразованиям в вузе The article ...
307845
  Красинская Л.Ф. Готовность преподавателей к инновационным преобразованиям в высшей школе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 132-137. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается вопрос о готовности преподавателей к инновационным преобразованиям в высшей школе. Приводятся результаты исследования трудовой мотивации, профессиональной подготовленности и отношения преподавателей к реформе высшего ...
307846
   Готовность у нас боевая : повести и рассказы. – Москва : Военное издательство, 1976. – 244с.
307847
  Яковец Б.Н. Готовность человека-оператора к экстренному действию в связи с отношением к задаче : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Яковец Б.Н.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
307848
   Готово ли российское общество к модернизации? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.105-172. – ISSN 0207-3676
307849
   Готово ли российское общество к модернизации? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 99-156. – ISSN 0207-3676
307850
  Дарабан Е.В. Готовые лекарственные средства. / Е.В. Дарабан. – 3-е изд., стереотип. – К., 1974. – 374с.
307851
  Дарабан Е.В. Готовые лекарственные средства. / Е.В. Дарабан. – 4-е изд., испр. и доп. – К., 1975. – 432с.
307852
  Испольнов А.С. Готовься жить : Стихи / А.С. Испольнов. – Москва, 1988. – 108с.
307853
  Коган А.Н. Готовься жить в коммунизме / А.Н. Коган. – Л., 1965. – 43с.
307854
  Леонов В.Н. Готовься к подвигу сегодня / В.Н. Леонов. – М, 1973. – 47с.
307855
  Маяковский В. Готовься! Целься! / В. Маяковский. – М.-Л., 1931. – 187с.
307856
  Орлова А. Готовьтесь к лекциям, друзья! : базы данных для студентов и преподавателей // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 35-37. – ISSN 0869-4915
307857
  Гължбов К. Готска граматика / К. Гължбов. – София, 1939. – 280 с.
307858
  Корсунский А.Р. Готская Испания / А.Р. Корсунский. – М., 1969. – 324с.
307859
  Карнаух А.Л. Готская история, как источник легенды о короле Артуре / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2012. – 43, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 42. – ISBN 978-966-2286-02-1
307860
  Зиньковская И.В. Готский король Эрманарих // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 124-130. – ISSN 0042-8779
307861
  Гухман М.М. Готский язык / М.М. Гухман. – Москва, 1958. – 288с.
307862
  Євченко В.В. Готська мова : тексти, коментар, словник : [навчальний посібник] / В.В. Євченко. – Вінниця : Вид-во "ФОЛІАНТ", 2004. – 400 с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-397. – ISBN 966-96212-6-7
307863
  Патєха Ю.І. Готський суперстрат в іспанській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 181-186
307864
  Макарська Н. Готуємо фахівців-аграрників спільно // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 48-49. – ISSN 1811-377X


  У 2013 році Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) України відзначає 115 років від дня свого заснування. У статті автор інформує про заходи, проведені працівниками Наукової бібліотеки вишу з нагоди ювілею освітньої установи, ...
307865
  Нетребенко А. Готуємо фахівців для рятувальних підрозділів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 34-35 : фото
307866
  Приходько С.І. Готуємося до екзаменів з фізики // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-15.
307867
   Готуємося до Євро-2012 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – травень (№ 8/9)


  Інформація про нараду з організації підготовки університетських гуртожитків для проживання вболівальників під час Євро-2012, на якій були присутні декани факультетів, директори інститутів, їх заступники з виховної роботи, адміністрація Студмістечка, ...
307868
   Готуємося до знаменної дати : До 200-ліття Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 3


  Про підготовку до ювілею Тараса Шевченка в університеті: інформація в.о. зав. кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології проф. О.М. Сліпушко про проведення конференції "Творча постать Тараса Шевченка: традиції ...
307869
  Снігир Т. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання : тестові завдання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-55
307870
  Чорнобай Наталія Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання! : урок тематичного тестування у 9 класі за темою "Лінгвістика тексту" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-54
307871
  Горох В.П. Готуємося до зовнішнього оцінювання з математики // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 25-35
307872
  Харківська Н.І. Готуємось до ЗНО-2012. Персоналії / Н.І. Харківська, О.О. Івакін // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2012. – № 7 (287). – С. 3-39
307873
  Гандзя І.В. Готуємось до ЗНО. Brainstorming day by day / І.В. Гандзя, В.В. Синельникова. – Харків : Основа, 2012. – 108, [4] с. – Текст англ. мовою. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (117)). – ISBN 978-617-00-1584-6
307874
  Мокрогуз О.П. Готуємось до ЗНО. Всесвітня історія. Історичні портрети : [навч. посібник] / О.П. Мокрогуз. – Харків : Основа, 2012. – 78, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 11 (107)). – ISBN 978-617-00-1635-5
307875
  Бабенко Н.А. Готуємось до іспитів : на допомогу абітурієнту / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, 2008. – 143с. – (Англійська мова та література ; Вип. 3 (63)). – ISBN 978-966-333-672-5
307876
  Вороний О.М. Готуємось до олімпіади з математики / О.М. Вороний. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 5(65)). – ISBN 978-966-333-780-7
Кн. 1. – 2008. – 128 с.
307877
  Вороний О.М. Готуємось до олімпіади з математики / О.М. Вороний. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 6(66)). – ISBN 978-966-333-790-6
Кн. 2. – 2008. – 143с.
307878
  Сліпушко О. Готується музейна експозиція діяльності Кирило-Мефодіївського братства // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  І нашому університеті ведеться робота щодо практичного втілення у життя думок членів Гуманітарної Ради при Президентові України щодо створення музейної експозиції, присвяченої діяльності Кирило-Мефодіївського братства. Ректор університету Л.В. ...
307879
  Заграйчук Ю. Готуй сани влітку // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Про Центр довузівської підготовки ун-ту, який почав підготовку абітурієнтів до вступної кампанії.
307880
  Сірук М. Готуймо "Нюрнберг - 2" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 травня (№ 82/83). – С. 3


  Експерти "Дня" пропонують у Женеві обговорювати не українську кризу, а російську проблему.
307881
  Самойлов Юрій Готуймо сани влітку або зима без Єгипту // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
307882
  Приходько С.І. Готуймося до екзаменів з фізики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2007. – № 10. – С. 13-15.
307883
   Готуймося до екзаменів з фізики / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Т. Власенко, Г. Погребна, І. Васьківський // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 16-19.
307884
  Авраменко О. Готуймося до ЗНО : (Як писати власне висловлення?) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 1/ 2 (100/101). – С. 78-85
307885
  Черніков І. Готуймось до перевиборів міських та селищних рад / І. Черніков. – Харків, 1929. – 99с.
307886
   Готуйся до праці та оборони СРСР. – К
1. – 1976. – 50с.
307887
   Готуйся до праці та оборони СРСР. – К
2. – 1976. – 64с.
307888
   Готуйтесь до масовіх гімнастичних змагань. – К, 1941. – 48с.
307889
   Готують офіцерів інформаційно-медійних структур для ЗСУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  За дорученням Міністра оборони України генерал-полковника С. Полторака у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка проводяться п"ятиденні тренінги для мобілізованих журналістів. Начальник Військового інституту генерал-майор В. Балабін ...
307890
  Бестюк І.І. Готуючи селянську зміну / І.І. Бестюк. – К., 1989. – 31с.
307891
  Резніченко В.М. Готуючись до уроку хімії / В.М. Резніченко. – Харків : Основа, 2005. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.1(25)). – ISBN 966-333-130-5
307892
   Готфрид Бенн // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 140-141. – ISSN 0130-6545


  Немецкий поэт, эссеист, прозаик, драматург
307893
  Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646-1716 / И.Б.Погребысский. – 2-е изд., дополн. – Москва : Наука, 2004. – 269с. – (Научно-биографическая литература / Редколл.:Н.П.Лаверов, Б.Ф.Мясоедов и др.). – ISBN 5-02-032752-2
307894
  Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646-1716. / И.Б. Погребысский. – М., 1971. – 320 с.
307895
   Готфрид Келлер. – М, 1965. – 51с.
307896
   Готфрид Келлер. – М, 1965. – 13с.
307897
  Нарский И.С. Готфрид Лейбниц / И.С. Нарский. – Москва, 1972. – 239с.
307898
  Тетерина-Блохин Готфрід Йоганн Гердер - визначний німецький мислитель (літературна діяльнисть) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-138
307899
  Давлєтов О. Готфрід Федер - "невдалий економічний паладин" фюрера // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 56-65. – ISBN 978-966-02-7255-2
307900
  Фридлендер Г.М. Готхольд-Эфраим Лессинг. 1729-1781 / Г.М. Фридлендер. – Л.-М., 1958. – 116с.
307901
  Лассаль Ф. Готхольд Эфраим Лессинг / Ф. Лассаль
3. – 260с.
307902
  Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. / В.П. Буданова. – Москва, 1990. – 231с.
307903
   Готы и Рим : Сборник научных статей. – Киев : Стилос, 2006. – 256с. – (Бібліотека Vita antiqua). – ISBN 966-8518-52-7
307904
   Гофман Ернест Карлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 54-55 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
307905
   Гофман Ернст Карлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 30-31
307906
   Гофман Ернст Карлович (1801-1871) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 31. – ISBN 966-95774-3-5
307907
  Делчев Г. Гоце Делчев во спомените на современиците / Г. Делчев. – Скопjе : Култура, 1963. – 340, [4] с.
307908
  Полянски Х.А. Гоце Делчев и его время / Х.А. Полянски. – Скопjе : Мисла, 1972. – 101 с.
307909
   Гоце Делчев и македонското национално револуционерно движенье : материjали од Симпозиумот одржан на 8, 9 и 10 ноември 1972 година во Штип по повод 100-годишнината од раганьето на Гоце Делчев. – Скопjе : Гоце Делчев, 1973. – 410 с.
307910
  Полjански Х.А. Гоце Делчев и неговото време / Х.А. Полjански. – Скопjе : Мисла, 1972. – 101 с.
307911
  Дюран Гоцо, или "пуп моря" : Одісея: Калипсо / Дюран, Жан-Ив // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 94-95 : Іл. – ISSN 1029-5828
307912
   Гоцуляк Віктор Володимирович : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ за ред. О.З. Медалієвої, Л.І. Синявської ; авт. вступ. ст. В.М. Мельниченко ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 72 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.9)
307913
  Ундалова Василиса Гоша Куценко: "Я не Иной! Я, скорее, Лысый!" : Личность // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 28-31 : Іл.
307914
  Машбаш И. Гошевнай : роман / И. Машбаш. – Москва, 1990. – 459 с.
307915
  Михайлова В.Г. Гошка - партизанский сын / В.Г. Михайлова. – Симферополь, 1971. – 303с.
307916
  Ломаєв О.О. Гощинський район Волинської карстової області / О.О. Ломаєв, М.М. Волеваха // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 71-73 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
307917
  Мочульський Михайло Гощинський, Словацький і Шевченко як співці Коліївщини : Відбитка з "Нашої культури" / Мочульський Михайло; Бібліотека "Нашої культури", видає проф. д-р Іван Огієнко. – Львів, 1936. – 44 с.
307918
  Вейц В.И. ГОЭЛРО и сплошная электрификация СССР / В.И. Вейц. – Москва, 1960. – 56с.
307919
   Гоян Віта Володимирівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 95. – ISBN 978-966-2726-03-9
307920
   Гоян Олесь (Олександр) Яремович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 96. – ISBN 978-966-2726-03-9
307921
  Хартли Д. ГПС в действии / Д. Хартли. – М, 1987. – 328с.
307922
  Сосюра У. ГПУ : Поема / У. Сосюра; З укр. мови перекл. Іл. Барашка. – Минск : Белдзяржвыдавецтва, 1930. – 16с.
307923
  Котляревский Н.А. Гр. Алексей Толстой как сатирик // Наше недавнее прошлое / Н.А. Котляревский. – Б. м. : б. и. – [44] с.
307924
  Денисюк И Гр. Алексея Толстого : его время, жизнь и сочинения / Н. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидина, 1907. – VI, 112 с., 1 л. фронт. (портр.)


  На с. 1 дарственная надпись от автора
307925
  Булгаков А.Ф. Гр. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский : Разбор их произведений с характеристикой особенностей творчества / Автоном Булгаков. – Санкт-Петербург : Тип. Каневского и Ваплавовича, 1910. – [4], 110 с.
307926
  Белецкий А.А. Гр.Капанцян. К происхождению армянского языка / А.А. Белецкий. – Ереван, 1946. – 83-90с.
307927
  Вишенський В.А. Гра - не тільки розвага // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 72-76. – ISSN 1029-4171
307928
  Бернюков А.М. Гра - онтологічна сутність судочинства // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 108-117. – ISSN 1563-3349
307929
  Гусєва О.В. Гра - спосіб актуалізації процесу навчання (ігрові ситуації на уроках географії) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 23-26 : табл.
307930
  Лондон Д. Гра / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 52с.
307931
  Бондарєв Ю.В. Гра / Ю.В. Бондарєв. – К, 1987. – 363с.
307932
  Медведчук Л.І. Гра "Економічний брейн - ринг" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 22-23
307933
  Бедлінський О.І. Гра "Креативність" як засіб розвитку творчого мислення і сприйняття підлітків (на матеріалі природничих предметів) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (131). – С.26-32
307934
  Могильна Л.М. Гра "Рідний край Донецький" : (позакласний захід з краєзнавства) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 30-32
307935
  Рублевська Л. Гра в Альбарутенію / Людмила Рублевська ; [пер. з білорус. О. Сандига ; упорядкув., підгот. текстів Г. Тарасюк-Андрощук]. – Київ : Золоті Ворота, 2012. – 453, [1] с. – Зміст: Убити негідника, або Гра в Альбарутенію ... ; Ночі на Плебанських Млинах ... ; Старосвітські міфи міста Б* ... ; Наречений панни Данусі ... – ISBN 978-966-2246-02-5
307936
  Гессе Г. Гра в бісер / Г. Гессе. – Київ : Дніпро, 1978. – 482с.
307937
  Гессе Г. Гра в бісер / Г. Гессе. – К., 1983. – 349с.
307938
  Гессе Герман Гра в бісер / Гессе Герман. – Київ : Вища школа, 1983. – 349с.
307939
  Гессе Герман Гра в бісер : Роман / Гессе Герман; Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ;Пер.з нім.Є.О.Поповича. – Харків : Фоліо, 2001. – 510с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1516-3
307940
  Сюндюков І. Гра в Господа Бога // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24 жовтня (№ 192)


  Карибська криза й доля людства. Результат військово-політичного протистояння в момент Карибської кризи визначався не лише військовим потенціалом, економічним рівнем розвитку і моральним духом суспільства в двох тодішніх наддержавах СРСР і США — але й ...
307941
  Черевко А. Гра в ідеологію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 квітня (№ 69)


  Провладна партія вирішила розробити національну ідею.
307942
  Сенчишин Ярина Гра в королеву : Поезії / Сенчишин Ярина; Худож.оформ. В.І.Сави. – Львів : Каменяр, 1995. – 88с. – (Літературна премія ім.Богдана-Ігоря Антонича "Привітання життя"). – ISBN 5-7745-0649-5
307943
  Пагіря О. Гра в піжмурки // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 21 (186). – С.46-48. – ISSN 1996-1561


  Сприйняття української проблеми під час та після Другої світової війни еволюціонувало крізь польську та російську призму до перспективи унезалеження України.
307944
  Побідимський Р. Гра в спартака / Р. Побідимський. – Х., 1926. – 64с.
307945
  Павленко О.Е. Гра в субкультурі гіппі (українській контекст) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
307946
  Коритко Р.Ф. Гра ва-банк : повісті / Р.Ф. Коритко. – Київ, 1989. – 206 с.
307947
  Захожа Ганна Гра великої людини // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 120-123. – ISSN 0130-5212
307948
  Талько Оксана Гра граней : Модні екскурси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 116-120 : Іл.
307949
  Томашевский В.О. Гра для всіх. / В.О. Томашевский. – К., 1966. – 58с.
307950
  Бикова Т.В. Гра жіночого і чоловічого світів гуцульського кохання в українській літературі I половини XX століття // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 285-294. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
307951
  Лотоцька О. Гра з читачем у наративному дискурсі творів О. Генрі та О. Слісаренка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 419-424. – (Літературознавство ; Вип. 27)
307952
  Маєвська Н.М. Гра з читачем як спосіб популяризації постмодерністської літератури // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 26-30


  У статті розглядаються основні прояви гри з читачем та їх вплив на популяризацію постмодерністської літератури. В статье рассматриваются основные проявления игры с читателем и их влияние на популяризацию постмодернистской литературы. The article ...
307953
  Станку З. Гра зі смертю / З. Станку. – Пер. з румунської. – Київ : Дніпро, 1973. – 224с.
307954
  Сюндюков І. Гра із вогнем. "Справа Василя Кочубея": донос на Мазепу та його наслідки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)
307955
  Даниленко В. Гра на одному акорді // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 11. – С. 120-123. – ISSN 0130-321Х


  Про подорожній щоденник Анни Порядинської "Світ від кінця до краю"
307956
  Шніцлер А. Гра на світанку / Артур Шніцлер ; пер. з нім. І.П. Мегели. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2009. – 252 с. – ISBN 966-1516-32-7
307957
  Шніцлер А. Гра на світанку / Артур Шніцлер ; пер. з нім. І.П. Мегели. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 252 с. – ISBN 978-966-1516-32-7
307958
  Данькова Наталія Гра на своєму полі // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 1/2, 3/4 (71/72). – С. 70-73


  На початку 2010 р. укр. канали не лише активно запускали перевірені сіквели та талант-шоу, а й розпочали виробництво серіалів власними силами з розрахунком на вітчизняний ринок (укр. телебачення)
307959
  Олексин О.З. Гра слів як перекладознавча проблема (на матеріалі Шекспірової драми "Макбет" та її українських інтерпретацій) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 444-448. – Бібліогр.: Літ. : с. 448; 17 п. – ISSN 1729-360Х
307960
  Семеніхіна О.С. Гра слів як проблема перекладу (на матеріалі творів Ч. Діккенса "The Adventures of Oliver Twist" і "Hard Times" та їх перекладів українською мовою) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 181-188
307961
  Кузьменко А. Гра студентів і президентів // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.48-49


  Школа Алексєєва
307962
  Мантуло Н.Б. Гра та іграїзація в зв"язках із громадськістю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 198-203. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  Іграїзацію PR-комунікацій протягом усієї історії розвитку зв"язків із громадськістю слід розглядати як стратегію продуктивної поведінки, коли завдяки апеляції до природної схильності індивідуума до гри досягається максимальна ефективність соціальних ...
307963
  Губенко Т.О. Гра та іграшка дитини дошкільного віку в сім""ї / Т.О. Губенко. – К, 1940. – 53с.
307964
  Москалець К. Гра триває : Літературна критика та есеїстика / Костянтин Москалець. – Київ : Факт, 2006. – 240с. – ("Висока полиця"). – ISBN 966-359-102-1
307965
  Вишенський В.А. Гра фан-тан // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 66-67. – ISSN 1029-4171
307966
  Вишенський В.А. Гра цзяньшицзи // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 75-81. – ISSN 1029-4171
307967
  Родич Ольга Гра як активна форма навчання на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 8-9
307968
  Мізрахі М.В. Гра як атрибут постмодерних комунікацій : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01. / Мізрахі М.В. ; Таврійськ. нац. ун-т ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.
307969
  Журба С.С. Гра як засіб пародіювання класичного роману "Жанна-батальйонерка" Гео Шкурупія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 224-229
307970
  Кучерук О. Гра як засіб розвитку пізнавального інтересу школярів до вивчення української мови / О. Кучерук, Т. Сушкевич // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 28-31. – ISSN 0130-5263
307971
  Росул Т.І. Гра як культурна домінанта музичного мистецтва (у дзеркалі рефлексії Й. Хейзінги) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 24--31. – ISSN 2072-1692
307972
  Іваненко Л.М. Гра як пізнавальна та конструктивна діяльність : У 2 кн. / Леонід Іваненко. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3088-X
Кн.1 : Перший проект - "Гра в етері". – 2005. – 199с.
307973
  Іваненко Л.М. Гра як пізнавальна та конструктивна діяльність : У 2 кн. / Леонід Іваненко. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3089-8
Кн.2 : Другий проект - "Лексична толока". – 2005. – 271с.
307974
  Клименко К.В. Гра як предмет математичного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються переваги та недоліки математичної моделі гри в теорії ігор і пропонується розгляд синергетич-ної методології як перспективного підгрунтя дослідження гри. Advantages and disadvantages of mathematical model of game in the theory of play ...
307975
  Бойченко М.І. Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект) : Дис... канд. філос.наук: 09.00.03 / Бойченко М.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 189л. – Бібліогр.:л.178-189
307976
  Бойченко М.І. Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект) : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Бойченко М. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 24с.
307977
  Жданько А. Гра як регулятор природи і культури в музично-сценічному космосі Миколи Римського-Корсакова // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 57-74. – ISBN 978-617-640-162-9


  У сучасному науковому пізнанні, художній та суспільній практиці глибоко вкоренилося уявлення про гру як одну з ключових універсалій людського мислення і соціокультурної діяльності. Згідно зі спостереженнями М. Епштейна, «проблема гри стає актуальною, ...
307978
  Кисла Т. Гра як системотворча домінанта постмодерністського фемінного роману // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 111-119. – ISBN 966-7773-70-1
307979
  Худик В.Б. Гра як соціокультурний феномен // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 81-84. – ISSN 1729-360Х
307980
  Кашуба Є. Гра як спосіб стимулювання в учнів інтересу до предмета // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 12, червень
307981
  Когут О Гра як сюжетна матриця драми Неди Нежданої "Коли повертається дощ" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 65-71
307982
  Гаврило І. Гра як художній засіб у романі Джуліана Барнса "Як все було" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 110-113. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
307983
  Жигун С.В. Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10-20-х років 20 ст.) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Жигун С.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр. : л.207-224
307984
  Жигун С.В. Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10-20-х років 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Жигун С.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
307985
  Жигун С. Гра як художній прийом у новелістиці Майка Йогансена та Юрія Яновського // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 55-58. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
307986
  Бойченко М.І. Гра, гра в історії / М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 76-77. – ISBN 966-642-073-2
307987
  Котирло В.К. Гра, навчання та праця в житті дошкільника. / В.К. Котирло. – К, 1968. – 48с.
307988
  Теппер Ю.М. Гра, партія, зутріч... / Ю.М. Теппер. – К., 1964. – 167с.
307989
  Шевцов И.М. Грабеж / И.М. Шевцов. – М, 1988. – 267с.
307990
  Лесков Н.С. Грабёж / Н.С. Лесков. – М., 1982. – 63с.
307991
  Жаколио Л. Грабители морей / Л. Жаколио. – Таллин, 1992. – 398с.
307992
  Мариниченко П.А. Граблі української політики = The faults of Ukrainian politics / Павло Мариниченко ; [ред.: О.Ф. Дандар, В.А. Мишко]. – Київ : Київський університет, 2011. – 57, [2] с.
307993
  Фурса С.Я. Грабовська Оксана Олександрівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 42. – ISBN 978966-97130-0-1
307994
   Граве Дмитро Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – С. 260. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
307995
  Адарюков В.Я. Гравер И.В. Ческий / В.Я. Адарюков. – Москва, 1924. – 78с.
307996
  Лебедянский М.С. Гравер Петровской эпохи Алексей Зубов. / М.С. Лебедянский. – М., 1973. – 49с.
307997
  Залізняк Л.Л. Гравет Центральної України та його історичні долі / Л.Л. Залізняк, В.М. Степанчук, Д.О. Вєтров // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 0235-3490


  Пізній палеоліт Центральної України
307998
   Гравиинерциальная аппаратура в геофизических исследованиях. – М, 1988. – 180с.
307999
   Гравиинерциальные исследования. – М, 1983. – 260с.
308000
   Гравиинерциальные приборы и измерения. – М, 1985. – 180с.
<< На початок(–10)301302303304305306307308309310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,