Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
235001
  Приходько Х.В. "Взаємодія" як фактор реалізації Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні в сфері децентралізації // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 45-52
235002
  Осадчук П.І. Взаємодія : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 142 с.
235003
  Наумко Лада Взаємодія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 40 : фото
235004
  Прокопов Д. Взаємодія "факту" і "норми" з позицій визначення поняття природного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-25
235005
   Взаємодія 2-гетарилацетонітрилів з ізатином та його похідними / Т.К. Фам, Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 121
235006
   Взаємодія 3-арилізокумаринів та їх похідних з гідроксиламіном / О.В. Шабликіна, В.В. Савченко, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 109-114. – ISSN 0041-6045
235007
  Затовський І.В. Взаємодія TiN з розплавами Li2О-Р2О5: закономірності кристалізації фосфатів титану та будова Li16ІТi2(РО4)З // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 3/4. – С. 21-26. – ISSN 0041-6045


  Досліджено взаємодію TiN з розплавами Li2O-Р2О5 для інтервалу співвідношень Li/P = 0.50-1.50 та встановлені області кристалізації фосфатів Ті(РО3)з, LiTiP2O7, Li3-xTi2(PO4)3 (х = 0 - 2.0) та ТіР2О7. З"ясовано вплив співвідношень вихідних компонентів і ...
235008
  Шевченко О.В. Взаємодія агентів в мережі. Аналіз та методи її представлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 291-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуті різні типи агентів мережі, їх взаємодія та засоби ініціації дій щодо кооперації, коаліції та спілкування агентів. Досліджено мову опису дій стосовно агентів, обгрунтовано можливість її використання для опису моделі взаємодії в ...
235009
  Духневич І. Взаємодія аграрних правовідносин та аграрного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 203-205
235010
  Лук"янова Г.Ю. Взаємодія адміністративної та кримінальної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 117-120. – ISSN 2219-5521
235011
  Бджола Володимир Григорович Взаємодія алкоксидів деяких металів з амідами імідофосфенистої кислоти : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Бджола Володимир Григорович; КНУ. – К, 1998. – 16л.
235012
  Коваленко О.О. Взаємодія алкоксидів молібдену та вольфраму, що містять кратні зв"язки метал-метал і метал-ліганд зі сполуками низькокоординованого фосфору : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Коваленко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
235013
  Коваленко О.О. Взаємодія алкоксидів молібдену та вольфраму, що містять кратні зв"язки метал-метал і метал-ліганд зі сполуками низькокоординованого фосфору : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Коваленко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 175 л. – Додатки: л. 163-175. – Бібліогр.: л. 146-162
235014
  Брусиловець О.А. Взаємодія алкоксидів та алкоксихлоридів германію(IV) з сполуками двокоординованого фосфору, які містять подвійні зв"язки фосфор-нітроген : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Брусиловець О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
235015
   Взаємодія амінокислот з бімолекулярними ліпідними мембранами / В.К. Рибальченко, Г.М. Шамоніна, О.М. Омельченко, Бовикін, Т.В. Ситник // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 70-72. – (Біологія ; Вип. 25)


  Дослідження взаємодії гліцину, лейцину, аргініну та фенілаланіну з азолектиновими бімолекулярними ліпідними мембранами встановлено, що амінокислоти здатні проникати в ліпідний бішар. При цьому збільшується діелектрична проникність гідрофобної зони ...
235016
   Взаємодія Антимонопольного комітету України з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.63-68
235017
  Климончук В.Й. Взаємодія антропологічної та інституційної форм політичних свобод у парадигмі українського націогенезу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 394-404
235018
  Супрун Л.В. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 184с. – ISBN 978-966-621-380-1
235019
   Взаємодія аргентуму (І) з адсорбованим на силікагелі тіокетоном Міхлера / О.А. Запорожець, Н.М. Зінченко, В.Б. Іщенко, В.В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-37. – (Хімія ; Вип. 37)


  Досліджено сорбцію силікагелем тіокетону Міхлера залежно від природи розчинника, концентрації реагенту, часу сорбції, маси сорбенту та об"єму розчину. Вивчено взаємодію іонів аргентуму з твердо фазним аналітичним реагентом на основі тіокетону, ...
235020
  Чепелик О.В. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія / Оксана Чепелик ; [Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Хімджест, 2009. – 269, [3] с. : іл. – Передм. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 260-270 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8537-71-4


  У монографії висвітлено технологічні, архітектурно-просторові та сутнісні характеристики взаємодії архітектурних просторів, сучасного мистецтва і новітніх технологій. Розглядаються закономірності формування суспільного простору та особливості процесів, ...
235021
  Тринчук В.В. Взаємодія банків та страхових компаній при транспортному страхуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-24. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  Провідна роль банківських установ в процесі аквізиції продуктів транспортного страхування потребує детального вивчення самої економічної природи банкострахування. Виникає нагальна потреба в удосконаленні взаємовідносин між страховими компаніями та ...
235022
  Старовойт К.І. Взаємодія банківського та промислового капіталу у складі промислово-фінансової групи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 135-141. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
235023
  Запорожець О.А. Взаємодія барвників аніонної природи з іммобілізованою четвертинною аміноамонієвою сіллю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-36. – (Хімія ; Вип. 38)


  Вивчено сорбцію пірату і флуоресцеїну натрію кремнеземом абсорбційно модифікованим дидециламіноетил-B-тридециламонія йодидом. Методом ядерного магнітного резонансу 1Н адсорбованих молекул води в умовах виморожування рідкої фазиз"ясовано природу ...
235024
  Мазуркевич А. Взаємодія бібліотек та музеїв України // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 53-56. – ISSN 1811-377X


  Розкриваються напрями й форми взаємодії бібліотек та музеїв України. Висвітлюється досвід співпраці цих установ культури на базі інтернет-сайтів та матеріалів працівників, вказаних музеїв і бібліотек.
235025
   Взаємодія в системах M2O-P2O5-NsO, де M-Li, K / П.Г. Нагорний, О.В. Петренко, М.С. Слободяник, В.В. Скопенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1997. – № 4. – С. 159-163. – ISSN 1025-6415
235026
  Солощук Л.В. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі : Дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 - германські мови / Солощук Л.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 469 л. – Бібліогр.: л. 398-469
235027
  Малкіна Ганна Миколаївна Взаємодія виборчої і партійної систем: світовий досвід та проблеми України : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Малкіна Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
235028
  Мазуренко Г.М. Взаємодія виборчої та партійної систем. Теоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 161-162. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
235029
  Філіпов Віктор Климентійович Взаємодія військових рад Воронезького фронту з партизанськими формуваннями, місцевими органами влади під час визволення Лівобережної України (1943 р.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Філіпов Віктор Климентійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 15л.
235030
  Манджос О.П. Взаємодія вірусних та полінуклеотидних індукторів з клітиною як первинний сигнал продукції інтерферонів і типу : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06 / Манджос О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
235031
  Манджос О.П. Взаємодія вірусних та полінуклеотидних індукторів з клітиною як первинний сигнал продукції інтерферонів і типу : Дис. ...канд. біол. наук: 03.00.06 - вірусологія / Манджос О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 127л. – Бібліогр.: л.109-127
235032
   Взаємодія вірусу тютюнової мозаїки з азолектиновими моношарами / О.А. Кондратюк, Т.В. Рибальченко, О.М. Савчук, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-31. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  З використанням методу штучних моношарових ліпідних мембран установлено, що частки вірусу тютюнової мозаїки взаємодіють з моношарами, сформованими з азолектину (загальної фракції фосфоліпідів бобів сої). Припускається, що первинним механізмом ...
235033
  Кукуруз О.В. Взаємодія влади й опозиції // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 50-51.
235034
  Нікіша Д.О. Взаємодія внутрішньодержавного та міжнародного права // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 65-69
235035
  Заболотний К.Ю. Взаємодія гексакарбонільних та арентрикарбонільних комплексів хрому з системою Me3SiCF3/F- / К.Ю. Заболотний, Н.В. Кирій, Ю.Л. Ягупольський // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 26
235036
  Малишева М.Л. Взаємодія гексаметилдисилазану з поверхнею високодисперсного кремнезему, що містить адсорбований полівінілпіролідон / М.Л. Малишева, О.Є. Вороніна, Є.П. Воронін // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 144-148. – ISBN 966-594-601-3
235037
  Сухонос В. Взаємодія Генерального прокурора з Президентом та Верховною Радою України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 66-73.
235038
  Клочков В. Взаємодія Генеральної прокуратури України з вищими органами державної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 33-39
235039
  Слободенюк І.В. Взаємодія громадських формувань з охорони громадського порядку з органами національної поліції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 72-81. – ISSN 2227-796X


  The problems of interaction between public formation of order protection with the National Police are considered in the article. Статтю присвячено проблемам взаємодії громадських формувань з охорони громадського порядку з органами Національної ...
235040
  Бараненко А.І. Взаємодія громадянського суспільства і держави в цивілізаційному контексті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 92-101. – ISBN 966-628-132-5
235041
  Артем"єва О.В. Взаємодія громадянського суспільства та держави у зарубіжній та вітчизняній політико-правовій думці новітнього часу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 358-362. – ISSN 2219-5521


  У статті досліджено погляди зарубіжних та вітчизняних науковців новітнього часу на взаємодію громадянського суспільства та держави. Крізь дослідження сучасної наукової літератури автор статті розкриває проблематику такої співпраці, виявляє фактори, що ...
235042
  Ковальчук В. Взаємодія громадянського суспільства та державної влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С .90-99. – ISSN 0132-1331
235043
   Взаємодія двох університетських систем // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Освіта не має кордонів. За останні два роки кількість іноземців в університетах України зросла із 44, 1 тіс. до 61 тис. осіб. Спілка ректорів України й Канадське бюро міжнародної освіти під егідою Монмолодьспорту організувли семінар "Зміцнення ...
235044
  Васильєва Тетяна Анатоліївна Взаємодія держави і банків при формуванні національної мережі венчурних фондів в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 204-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено концептуальні засади формування національної мережі венчурних фондів в Україні за участю держави та банківських установ, визначено функції існуючих державних інституцій щодо координації організаційних заходів в межах ...
235045
  Васильєва Т.А. Взаємодія держави і банків при формуванні національної мережі венчурних фондів в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 204-212. – ISSN 1993-6788
235046
  Васильєва Тетяна Анатоліївна Взаємодія держави і банків при формуванні національної мережі венчурних фондів в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 204-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено концептуальні засади формування національної мережі венчурних фондів в Україні за участю держави та банківських установ, визначено функції існуючих державних інституцій щодо координації організаційних заходів в межах ...
235047
  Лясота А.Є. Взаємодія держави і громадянського суспільства в сфері зовнішньої політики України: діяльність неурядових організацій // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 386-388. – ISSN 2076-1554
235048
  Серьогіна С.Г. Взаємодія держави й місцевого самоврядування: теоретико-правовии аналіз історичних моделей та новітніх тенденцій // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 3-14. – ISSN 0201-7245
235049
  Сергієнко Л.В. Взаємодія держави та бізнесу в забезпеченні реалізації державної політики циркулярної економіки // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 71-89. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
235050
  Семьоркіна О. Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 71-73
235051
  Білоусова О.С. Взаємодія держави та підприємств у фінансовому забезпеченні економічного розаитку / О.С. Білоусова ; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2017. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8419-7
235052
  Королюк Т. Взаємодія держави та фінансових інститутів у контексті еволюції економічної думк та сучасної фінансової кризи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 163-169. – ISSN 1818-2682
235053
  Курінна Т. Взаємодія держави та церкви в галузі благодійності // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 117-123.
235054
  Подоляка А.М. Взаємодія державних органів щодо охорони громадського порядку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 86-94.
235055
  Антонюк В.В. Взаємодія державних та недержавних суб"єктів забезпечення інформаційної безпеки в процесі протидії збройної агресії РФ проти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-8. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  Забезпечення національної безпеки держави - це справа не тільки органів державної влади, а й усього суспільства і кожного громадянина. У статті досліджено сучасний стан взаємодії державних та недержавних суб"єктів забезпечення інформаційної безпеки в ...
235056
  Бульбенюк С. Взаємодія державної влади та громадянського суспільства в Україні в умовах системних викликів сучасності (кратологічно-управлінський і антропологічний дискурси) // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 163-171. – ISSN 2312-8933
235057
  Коломієць О.О. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби та оперативних підрозділів при розкритті розкрадань на об"єктах бюджетної сфери // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 156-164
235058
  Гутарук О. Взаємодія діалогічного та риторичного первенів у діалогах епохи Ренесансу // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 39-53. – ISBN 966-599-120-5
235059
  Черній В. Взаємодія дільничних інспекторів міліції з карним розшуком, ДСБЕЗ, патрульно - постовою службою в роботі по запобіганню правопорушенням, що посягають на громадський порядок // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.112-116
235060
   Взаємодія діоксиду германію з розтопленими системами Li4P2O7-Li4F4 i Li3PO3-Li3F3 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорній, Ф.Ф. Григоренко // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. хім., 1980. – №21
235061
  Пахомов С.Ю. Взаємодія економіки і політики як фактор міжнародної конкурентоспроможності в контексті сучасного інституціоналізму // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 141-144
235062
  Мороз Ігор Петрович Взаємодія електромагнітних хвиль високого рівня потужності з інтегральними Р-І-N- структурами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.03 / Мороз І.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. + Додатки: л. 162 - 169. – Бібліогр.: 7 назв
235063
  Куницька Л.Ю. Взаємодія електромагнітного випромінення з наноструктурними системами різної природи на границі розділу фаз : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Куницька Л.Ю. ; Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії України. – Київ, 2008. – 171л. + Додатки л. 161- 171. – Бібліогр.: л. 143-160
235064
  Куницька Л.Ю. Взаємодія електромагнітного випромінення з наноструктурними системами різної природи на границі розділу фаз : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Куницька Л.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
235065
  Бохонько І.В. Взаємодія енергетичних підприємств із ВНЗ у підготовці інженерних кадрів / І.В. Бохонько, Т.С. Щербата // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 34-37. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Розглянуто сучасний стан кадрового забезпечення енергетичних підприємств. Наведено схему взаємодії енергетичного підприємства з ВНЗ у навчанні студентів з подальшим працевлаштуванням.
235066
  Барзилович О.М. Взаємодія етапів життєвого циклу організації, ринків і товарів та її вплив на результативність діяльності підприємств / О.М. Барзилович, З.В. Григорова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 37-40. – ISBN 966-614-021-7
235067
  Копил О.С. Взаємодія єврейських політичних партій з молодіжними організаціями на Півдні України (20-ті роки XX ст.) // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 138-148
235068
  Кобзаренко А.М. Взаємодія з міжнародними організаціями держав Азії як механізм реалізації інтересів України у регіоні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 205-209
235069
   Взаємодія заміщених 6-метил-5,6-дигідроізоіндоло[2,1-а]хіназолін-5-онів з малеїнімідами за умов термодинамічного контролю / З.В. Войтенко, А.І. Кисіль, О.В. Туров, Ж.Ж. Вольф // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Національний фармацевтичний універси. – Харків, 2006. – Т. 4, вип. 4. – С. 36-40. – ISSN 0533-1153
235070
  Поліщук Л.Д. Взаємодія змістових і просодичних компонентів у формуванні телевізійного медіатексту (за матеріалами інформаційних програм) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 101-105


  Досліджено взаємодію компонентів у структурі тексту телевізійної інформаційної програми. Розглянуто жанрово-стильові прийоми й засоби творення цілісного образу програми з притаманною їй композицією. Reciprocal influence and connection between the ...
235071
  Шевчук В. Взаємодія зростання ВВП і рахунків платіжного балансу - поточного і фінансового // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 32-38
235072
  Тимошенко В. Взаємодія і механізм зрощування наркобізнесу й тероризму // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 75-80. – ISSN 0132-1331
235073
  Алейникова О.В. Взаємодія і розмежування функцій державного регулювання АПК на державному і регіональному рівнях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 98-101
235074
  Захаржевська Вікторія Взаємодія і синтез мистецтв художнього світу Болгарії другої половини ХХ ст. (в українському контексті) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 153-158
235075
  Зленко Анатолій. Взаємодія ідеального - методологічна основа витлумаченнякатегорії мови й культури // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 194-197


  Про співвідношення категорії матеріального й ідеального в аспекті обгрунтованої автором лінгвістичної парадигми, зокрема сенергетичного детермінізму. In the research the questior about the correlation of the mfterial and ideal categories in the ...
235076
  Добржанська О.Л. Взаємодія ідентичностей в українському соціумі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 175-186
235077
  Підхомний О. Взаємодія інтересів та інститутів як чинників фінансової безпеки на різних рівнях суспільних відносин // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 100-106. – ISSN 2078-5860


  Обґрунтовано, що фінансову безпеку варто досліджувати на основі аналізу інтересів суб"єктів господарювання. Такий аналіз доцільно поєднувати із застосуванням інституційної методології на засадах еволюційної економіки.
235078
  Макарець М.В. Взаємодія іонів середньої енергії з твердим тілом і наноструктурами : Дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Макарець М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 324л. – Бібліогр.: л. 298-324
235079
  Макарець М.В. Взаємодія іонів середньої енергії з твердим тілом і наноструктурами : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Макарець М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 33 назви
235080
   Взаємодія каналів транзієнтного рецепторного потенціалу (TRPV4) і кальцій-активованих калієвих каналів (ВКСа) у регуляції судинного тонусу легеневих артерій щура / Д.О. Дринь, М.І. Мельник, І.В. Кізуб, О.В. Жолос, А.І. Соловйов // Фармакологія та лікарська токсикологія : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – № 6 (46). – С. 58-63. – ISSN 2227-7943
235081
  Островська Б.В. Взаємодія канонічного та міжнародного права у врегулюванні міжнародних правових відносин // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 493-498. – ISSN 0869-2491
235082
  Яцимирський А. Взаємодія карбон монооксиду з поверхнею паладію / А. Яцимирський, О. Іщенко, Т. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 17-18. – (Хімія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Методом самоузгодженого поля Хартрі-Фока в базисі "sbkjc" пакетом GAMESS 6.4 розраховані енергії активації десорбції СО з поверхні Pd. На поверхні металічного паладію СО адсорбується в двох формах: двоточковій та триточковій. Отримані розрахунком данні ...
235083
   Взаємодія кислих фосфатів кальцію з Сао (СаСО3) при їх нанесенні на поверхню титану в умовах газодетонаційного осадження / І.В. Затовський, І.О. Ніколенко, М.С. Слободяник, М.І. Клюй, В.П. Темченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 5. – С. 66-72. – ISSN 1025-6415
235084
  Костенко Н.В. Взаємодія класичного і некласичного вірша в ліричних циклах Бориса Олійника // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 7-23
235085
  Куркова І.С. Взаємодія композиторського та виконавського стилів у процесі культуротворчої комунікації С.Рахманінова та В. Горовиця: звукозапис як осередок творчого діалогу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Куркова Ірина Сергіївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 7 назв
235086
  Дмитренко Е.С. Взаємодія комунікативної спрямованості і мовної структури тексту (на матеріалі універсалів канцелярії гетьмана Богдана Хмельницького) // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 100-102
235087
  Сінькевич О.В. Взаємодія конституційно-правових норм з нормами моралі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 179-182. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглядаються питання взаємодії норм конституційного права України і норм моралі, визначаються їх загальні риси та відмінності. Relationship and interaction of the rules of Constitutional law of Ukraine, moral norms and their common characteristics ...
235088
  Мартинюк Р. Взаємодія Конституційного Суду України з Верховною Радою України в контексті принципу поділу влади // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 146-152. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
235089
  Бахуринська М.М. Взаємодія контрольних органів з громадськими інспекторами у сфері охорони довкілля при реалізації каральної форми екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 360-364. – ISBN 978-617-566-151-2
235090
  Зайцева М.В. Взаємодія країн БРІКС у постбіполярному світі: структура, тенденції, перспективи : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Зайцева Марія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 172-205
235091
  Зайцева М.В. Взаємодія країн БРІКС у постбіполярному світі: структура, тенденції, перспективи : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Зайцева Марія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
235092
  Богатирьова О.І. Взаємодія кримінально-виконавчої інспекції з іншими суб"єктами кримінально-виконавчих правовідносин // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 64-71.
235093
  Чабаненко Т.В. Взаємодія кримінально-виконавчої інспекції з поліцією щодо отримання інформації про притягнення засудженого до адміністративної та кримінальної відповідальності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 189-195. – ISSN 2224-9281
235094
  Марчук О.В. Взаємодія культур як умова їхнього розвитку у феноменологічній герменевтиці П. Рікера // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 23-31
235095
  Ткачук Олександр Олександрович Взаємодія лантаноїдних зсуваючих реагентів з біфункціональними флавоноїдами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Ткачук О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 202л. + Додаток: л.187-202. – Бібліогр.: л.151-186
235096
  Ткачук Олександр Олександрович Взаємодія лантаноїдних зсуваючих реагентів з біфункціональними флавоноїдами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Ткачук О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
235097
  Олійник С. Взаємодія літератури й архітектури в романі Марини Соколян "Новендіалія" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 176-183. – ISBN 978-966-171-889-9
235098
  Яцкевич І. Взаємодія малого і великого підприємництва: венчурна форма / І. Яцкевич, А. Петрашевська, С. Новицька // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 171-174. – ISSN 1993-0259
235099
  Скопенко В.В. Взаємодія металічної міді з солями амонію у піридині / В.В. Скопенко, В.М. Кокозей, М.Д. Невесенко // Доп. АН УРСР. Сер. Б : АН УРСР, 1987. – № 2
235100
  Сиваченко Г. Взаємодія мистецтв у творчості Володимира Винниченка-експресіоніста // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 251-265. – ISBN 978-966-193-016-1
235101
  Заячук Ю. Взаємодія між Україною і Канадою в галузі освіти крізь призму діяльності українознавчих інституцій в канадських університетах // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 204-213
235102
  Передеріев Є. Взаємодія міжнародно-правових і національно-правових норм у сфері регулювання безпеки мореплавства у Сінгапурській протоці та практичні наслідки змін у системі розподілу руху суден / Є. Передеріев, О. Береза // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 93-95
235103
  Дудоров О. Взаємодія міжнародного кримінального права на прикладі України: загальні засади / О. Дудоров, Т. Тертиченко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 44-48
235104
  Папаяні С.В. Взаємодія міжнародного та конституційного права у сфері надання освітніх послуг: проблеми теорії та практики // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 141-147. – (Серія: Право ; вип. 9/10). – ISSN 2226-3047


  У статті розглядаються теоретичні та практичні проблеми взаємодії та співвідношення міжнародного та конституційного права у сфері надання освітніх послуг, зроблено спробу пошуку оптимальних шляхів імплементації міжнародно-правових стандартів надання ...
235105
  Левченко С.О. Взаємодія міліції з населенням у напрямку профілактики правопорушень у сфері підприємницької діяльності // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 36-41. – ISBN 966-435-028-1
235106
  Степаненко К. Взаємодія міліції з поліцейськими організаціями іноземних країн // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.148-152. – ISSN 0132-1331
235107
  Котенко Т.В. Взаємодія місцевого самоврядування та громадянського суспільства: функціональний аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 141-148


  У статті досліджується питання взаємодії місцевого самоврядування та громадянського суспільства.
235108
  Григорук В.І. Взаємодія мод при поширенні у волоконних світловодах у просторово-неусталеному режимі / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 313-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що аналіз енергетичних і дисперсійних характеристик волоконного світловода можна виконувати незалежно від модового режиму у волоконному світловоді.
235109
  Любинський М.А. Взаємодія надземних і підземних органів рослин / М.А. Любинський. – К., 1963. – 192с.
235110
  Якимчук М. Взаємодія науковців та практичних працівників під час професійної підготовки військових прокурорів і слідчих військових прокуратур // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 5-9. – ISSN 2311-6676
235111
  Анісімов І.О. Взаємодія неоднорідної плазми з модульованим електронним пучком: формування ямки густини в області локального плазмового резонансу / І.О. Анісімов, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 385-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Поведінка плазми з первісно лінійним профілем густини, крізь яку рухається модульований електронний пучок, досліджується шляхом комп"ютерного моделювання за методом крупних частинок. Показано, що при обраних параметрах моделювання поле підстроюється ...
235112
  Шведов В.Г. Взаємодія неперервних та імпульсних сингулярних оптичних пучків з мікро- та наночастинками : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Шведов В.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т фізичної оптики. – Львів, 2011. – 32 с. – Бібліогр. : 65 назв.
235113
  Тихонович Л.А. Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тихонович Лариса Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 181-199
235114
  Рибачук М. Взаємодія ОВС і ЗМІ у запобіганні тероризму в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 88-92. – ISSN 0132-1331
235115
  Струтинська Н.Ю. Взаємодія оксидів дво- й тривалентних металів з розплавами Cs2O-P2O5 / Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
235116
  Мельников Олександр Володимирович Взаємодія оксидів металів підгрупи титану з оксидами лантаноідів із зміною зарядністю у плівках : Дис... канд.хім.наук: 02.00.04 / Мельников Олександр Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1992. – 135л. – Бібліогр.:л.121-135
235117
  Мельников О.В. Взаємодія оксидів металів підгруппи титану з оксидами лантаноїдів із змінною зарядністю у плівках : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.04 / Мельников О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 16л.
235118
  Скалозуб Л.П. Взаємодія оперативних підрозділів з органами контролю щодо протидії економічним злочинам / Л.П. Скалозуб, В.І. Василинчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 213-221
235119
  Камінський В.П. Взаємодія оперативних підрозділів міліції та установ кримінально-виконавчої системи в запобіганні та розкритті злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 239-245.
235120
  Колокольцев Олег Вікторович Взаємодія оптичних хвилеводних мод з магнітостатичними пучками в плівках ферит-гранатів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Колокольцев Олег Вікторович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 20 с.
235121
  Сохацький Володимир Петрович Взаємодія оптичного випромінювання з магнітними неоднорідностями ферит-гранатів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.05 / Сохацький В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
235122
  Радовецька Л. Взаємодія органів держави та інститутів громадянського суспільства у забезпеченні безпеки України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 57-58
235123
  Гонюкова Л. Взаємодія органів державного управління і громадсько-політичних організацій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 306-314
235124
  Міщенко В.І. Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи : фінансова політика й економічне регулювання / В.І. Міщенко, Р.С. Лисенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 50-57. – Бібліогр.: 8 назв
235125
  Лукаш О.Л. Взаємодія органів державної влади і реалізація конституційного принципу поділу влади в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 115-124.
235126
  Попов Г.В. Взаємодія органів прокуратури з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування в контексті нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і свобод дітей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 141-146
235127
  Таран О.В. Взаємодія органів розслідування з комісією з розслідування нещасного випадку на виробництві // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 44-46
235128
  Назаров В.В. Взаємодія органів розслідування та ії вплив на забезпечення конституційних прав учасників кримінального провадження // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 52-59. – ISSN 2310-9769
235129
  Селезньова О.М. Взаємодія освіти та юридичної науки як провідний принцип навчального процесу у вищих навчальних закладах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 49-57. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
235130
  Прибитько В. Взаємодія педагогів і батьків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 9-10 : фото
235131
  Клюєв О.М. Взаємодія підрозділів органів внутрішніх справ на регіональному рівні : монографія / О.М. Клюєв. – Харків : Основа, 2005. – 378с. – ISBN 5-7768-0829-4
235132
  Каменський В.І. Взаємодія планувальної структури та містобудівної композиції як основа міського архітертурного середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 214-222 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
235133
   Взаємодія платино- та паладійвмісних комплексів похідних тіосечовини з ДНК / І.В. Коновченко, О.В. Сторожук, О.І. Руденко, О.В. Васильченко, Г.Г. Репіч, Л.В. Гарманчук, Л.Г. Пальчиковська, С.І. Орисик // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 54-54
235134
  Котельнікова А.С. Взаємодія поверхневих поодиноких хвиль з топографічними неоднорідностями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Котельнікова Анна Сергіївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
235135
  Хоанг Хай Банг Взаємодія політики і економіки в умовах прискореної трансформації суспільства (порівняльний аналіз досвіду України і В"єтнаму) : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Хоанг Хай Банг; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
235136
  Кирюшко М.І. Взаємодія політики і релігії: теоретичні аспекти дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 142-151. – ISBN 966-628-197-5
235137
  Очколяс О.М. Взаємодія політичної ідеології зі сферами суспільного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 271-277. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Йдеться про визначення поняття "політична ідеологія", про типологію ідеології та її функції в суспільному житті.
235138
  Оберемок Є.А. Взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з однорідними анізотропними середовищами : Дис.... канд. фізико-математичних наук. Cпец. 01.04.05- оптика, лазерна фізика / Оберемок Є.А., КНУТШ. – Київ, 2005. – 145л. – Бібліогр.: л.133-145
235139
  Охріменко Т.В. Взаємодія понять "першообразність", "алегоричність" і "міфопоетичність" у лінгвістичній теорії О.О. Потебні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 81-86. – ISSN 0027-2833
235140
  Самойленко Володимир Павлович Взаємодія похідних ізоіндоло [ 2, 1-а] хіназолін -5- ону із дієнофілами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Самойленко Володимир Павлович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 173 л. + Додатки: л. 151 - 173. – Бібліогр.: л.141 - 151
235141
  Самойленко Володимир Павлович Взаємодія похідних ізоіндоло[ 2, 1-а] хіназолін-5-ону із дієнофілами : Автореф. дис. ... канд. хімічних нук: 02.00.03 / Самойленко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
235142
  Головко Л.В. Взаємодія пошукових можливостей електронного і традиційного (карткового) каталогів / Л.В. Головко, Г.П. Ростальна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 260-274. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
235143
  Тетяна Мартинюк Взаємодія правової психології й ідеології на сучасному етапі розвитку українського суспільства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 111-114.
235144
  Джужа О.М. Взаємодія правоохоронних органів України у сфері протидії торгівлі людьми / О.М. Джужа, В.В. Василевич // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 102-108.


  Розглянуто питання взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії торгівлі людьми.
235145
  Бак В.І. Взаємодія Президента України та Верховної Ради України: конституційно-правове визначення та шляхи вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 107-110
235146
  Хопта О. Взаємодія принципів судочинства та принципів права: теоретико-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 72-73


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
235147
  Осадча О.С. Взаємодія природного і цивілізаційного в мові української фантастичної прози (на матеріалі творів О. Костюка, В. Маслова та Ю. Пригорницького) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 189-198. – ISSN 2311-2697
235148
  Гаврюшенко Г. Взаємодія прокуратури із ЗМІ на досудовому слідстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 112-118
235149
  Тищенко С. Взаємодія прокурора та слідчого судді під час застосування запобіжних заходів у країнах Європи // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 96-101. – ISSN 2311-6676
235150
  Літошенко Т.Є. Взаємодія радіально обмежених модульованих елекронних пучків з неоднорідною плазмою : автореф. ... канд. фіз. -мат. наук : 01.04.08 / Літошенко Т.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
235151
  Пригодій М.І. Взаємодія радянських літератур : Дис... канд.філол.наук: / Пригодій М.І.;. – Київ, 1966. – 380л.
235152
  Солов"яненко А.А. Взаємодія режисера й диригента у процесі образного вирішення оперної вистави // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 73-77
235153
  Лавриненко Л.М. Взаємодія реінжинірингу бізнес-процесів іі системи управління персоналом // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 170-173. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
235154
   Взаємодія ректорів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 21-28 травня (№ 23). – С. 6 : фото


  У Казимирівському палаці Варшавського університету (Республіка Польща) відбулася офіційна зустріч Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Українську делегацію представляли: Президент Спілки ...
235155
  Старовойтова І.І. Взаємодія релігійної свідомості з соціальною реальностю при формуванні національної свідомості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 140-143
235156
  Нікітіна І.В. Взаємодія ринку освіти і ринку праці як стратегічна складова науково-технологічної сфери національної безпеки України: гендерний аспект / І.В. Нікітіна, Ю.В. Нікітін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 180-189. – ISSN 1993-6788
235157
  Висоцький В.І. Взаємодія рухомих нейтральних атомів з періодичною поверхневою структурою за умов резонансу / В.І. Висоцький, М.В. Висоцький, М.В. Максюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 155-159. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто особливості взаємодії рухомих нейтральних атомів і молекул з полем надграток. Показано, що характер руху частинок залежить від співвідношення між частотою внутрішнього електромагнітного резонансу w21 і баунс-частотою Os [подано формулу], що ...
235158
  Лісова І.Г. Взаємодія семантики підмета та присудка при створенні часового плану висловлення (за матеріалами текстів офіційно-ділового стилю) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-96. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
235159
  Старченко О.В. Взаємодія слідчого з правоохоронними структурами в розкритті і розслідуванні злочинів // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.197-205
235160
  Падалка Ю.М. Взаємодія способу та модальності в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 163-169. – ISSN 2413-5593
235161
  Бондарук Л.В. Взаємодія стилістичних тропів у реалізації символістського образу (на матеріалі драми М. Метерлінка "L"intruse" та її перекладів) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 229-234. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
235162
  Польшаков І.В. Взаємодія стратегічного та операційного управління проектно-орієнтованою організацією // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 39-43 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2078-4643
235163
  Рак Р. Взаємодія страхових компаній та банківських інститутів у промислово-фінансових групах / Р. Рак, Ю. Нетесаний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-33. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює головні умови взаємодії двох фінансових галузей економіки банківської та страхової. Розкриває вплив промислово-фінансових груп на банківський на страховий ринок в Україні. Акцентує увагу на де яких механізмах оптимізації оподаткування ...
235164
  Правільєв О.В. Взаємодія структурних елементів державного мотиваційного механізму економічної активності населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 143-151.
235165
  Горяч М.П. Взаємодія суб"єкта і об"єкта в пізнанні та відтворенні природи
235166
  Вільгушинський М.Й. Взаємодія судів з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськістю: шляхи наукового пошуку // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 55-64
235167
  Сергієнко Н.А. Взаємодія судів та органів державної виконавчої служби, що має маємісце під час забезпечення позову в цивільних справах // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 48-52
235168
  Олійник Я.Б. Взаємодія суспільства і природи - ключова проблема людства // Матеріали конференції
235169
  Савчук М.П. Взаємодія суспільства і природи як вид соціальної практики і його теоретичне забезпечення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-10. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядається роль екологічної свідомості в контексті взаємодії суспільства та природи. Аналізуються функції екологічної свідомості, а також місце екологічних потреб у структурі суспільних потреб.
235170
  Панук О. Взаємодія сучасного бізнесу та освіти (за матеріалами всесвітнього економічного форуму-2010 у Давосі) / О. Панук, О. Романовський // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 133-142.
235171
  Лощихін О. Взаємодія сучасної держави та суспільства у сфері економіки: деякі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 9-14. – ISSN 0132-1331
235172
  Матвіяс І.Г. Взаємодія східноукраїнського й західноукраїнського варіантів літературної мови в усталенні норм у галузі синтаксису // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються особливості синтаксису, які були спільними для східноукраїнського й західноукраїнського варіантів літ. мови і якими вони різнилися. Відзначається більша роль східноукраїнського варіанта порівняно із західноукраїнським в усталенні ...
235173
  Кобецька Н.Р. Взаємодія та відображення інтересів в екологічному праві України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 403-408. – ISSN 1563-3349
235174
  Симоненко Ю.М. Взаємодія та конфлікти ЗМІ з представниками правоохоронних органів у вирішенні проблем злочинності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 75-81


  Статтю присвячено аналізові особливостей взаємодії ЗМІ з правоохоронними органами і з"ясуванню причин конфліктів. The given article is devoted to the analysis of interaction between mass-media and the law enforcement bodies aimed at analysis of the ...
235175
   Взаємодія та кристалоутворення в системах Ме20 - Р2О5 - In2O3 (Me - Li, K) / З.І. Корнієнко, П.Г. Нагорний, Р.С. Бойко, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
235176
  Денисюк Р.О. Взаємодія твердих розчинів Cd 1-х Mn х Te з іодвмісними (I 2 - метанол, I 2 - диметилформамід) та іодвиділяючими (Н2О2 -НI - розчинник) травильними композиціями : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.21 / Денисюк Р.О. ; МОНУ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
235177
  Мамутов В.К. Взаємодія трудового та господарського законодавства у забезпеченні управління підпрємством / В.К. Мамутов, Н.О. Орлова // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 1681-6277
235178
   Взаємодія у розчин-розплавах систем MI2O-P2O5-FeO, (MI - Na, K) / О.В. Лівіцька, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 35
235179
  Гергель Ю.В. Взаємодія України та Сирії у політичній сфері у 1991 – першій половині 2011 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 85-89. – ISSN 2076-1554
235180
  Лукінова Т. Взаємодія української мови з іншими (лексичний рівень) // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 37-41. – Бібліогр.: Літ.: С. 41; 12 поз. – ISBN 978-966-02-5639-2
235181
  Лучканин С.М. Взаємодія української та румунської граматичних теорій у XVII-XVIII ст. // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 109-111
235182
  Харченко С.Я. Взаємодія університету з органами й установами державної пенітенціарної служби України: досвід та перспективи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 85-89. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито практичний досвід, результати і перспективи наукових досліджень із проблеми взаємодії вищого навчального закладу з установами пенітенціарної системи для підвищення ефективності ресоціалізації неповнолітніх правопорушників.
235183
  Совгиря О. Взаємодія уряду та парламенту у законодавчому процесі (вітчизняний та зарубіжний досвід) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 186-193. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджено проблемні питання щодо форм взаємодії Кабінету Міністрів та парламенту, які здійснюються у заонодавчому процесі. Охарактеризовано та проаналізовано законодавче регулювання та практику їх застосування в Україні та в зарубіжних ...
235184
   Взаємодія усних і писемних стилів мови. – К : Наукова думка, 1982. – 180 с.
235185
  Бибик С.П. Взаємодія усно-розмовного та народнопісенного в поетиці епічних творів Тараса Шевченка "Катерина", "Наймичка", "Петрусь" // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 33-44. – ISBN 978-617-7041-71-8
235186
  Слободян Н. Взаємодія філософських систем і художніх концепцій (на матеріалі прози українських письменників 20-х років ХХ ст.) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 48-59. – ISBN 966-7773-70-1
235187
  Біленко Ю. Взаємодія фінансового розвитку та економічного зростання Китаю / Ю. Біленко, О. Струк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 190-195 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
235188
  Алімпієв Євген Володимирович Взаємодія фінансової та грошової політик у трансформаційній економіці післякризового періоду : Дис. ... канд. економічних наук: 08.01.01 / Алімпієв Є.В.; Університет економіки та права "КРОК". – Київ, 2005. – 244 л. + Додатки: л.222-244. – Бібліогр.: л.202-221
235189
  Алімпієв Євген Володимирович Взаємодія фінансової та грошової політик у трансформаційній економіці післякризового періоду : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Алімпієв Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
235190
  Судьїна О.Г. Взаємодія форм руху матерії в біологічній системі та шляхи її вивчення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
235191
  Мокін І. Взаємодія форми правління та політичного режиму Української держави гетьмана П.П. Скоропадського // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 48. – С. 468-477
235192
  Скопенко В.В. Взаємодія хлоридів кобальту (II) та міді (II) з 8-окси і 8-меркаптохіноліном, закріпленими на поверхні SiO2 в неводних середовищах / В.В. Скопенко, В.М. Янкович, А.К. Трофимчук // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. хім., 1980. – № 21
235193
  Бачинська О.В. Взаємодія храму і ландшафту на території Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 28-33. – ISSN 2077-3455
235194
   Взаємодія художнього і публіцистичного стилів української мови. – Київ : Наукова думка, 1990. – 216с. – ISBN 5-12-0006260-4
235195
  Молодорич О.М. Взаємодія циліндричних конструкцій з розминвим дном водоймищ у потоці рідини. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.16 / Молодорич О.М.; МО України. Держ. тех. ун-т будівництва и архітектури. – К., 1994. – 19л.
235196
  Кравченко О.Ю. Взаємодія шару пилових частинок з плазмою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 284-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках гідродинамічної моделі проводиться числове моделювання взаємодії шару нерухомих пилових частинок з оточуючою плазмою. Одержані стаціонарні просторові розподіли параметрів плазми при різних розмірах та концентраціях пилових частинок. Показано, ...
235197
  Боднар П.І. Взаємодопомога в громадянському суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 16-18
235198
  Рижков В.Л. Взаємодопомога серед живої природи. / В.Л. Рижков. – Харків, 1932. – 71с.
235199
   Взаємодопомога, обмін досвідом - запорука порозуміння // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 125-128.
235200
  Тищенко Т.В. Взаємоз"вязок мотивації досягнення успіху та лояльності залежно від оптимізму особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 87-92. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
235201
  Семак О. Взаємоз"язок драматичної дії та конфлікту у драматичних творах діаспори першої оловини ХХ ст.(на матеріалах творів Є.Карпенка, Л.Полтави, В.Чапленка)
235202
  Йоке-Кі Енг Взаємоз"язок між фінансовим розвитком та економічним зростанням: інший погляд на дані експертів з різних географічних регіонів / Йоке-Кі Енг, , Музафар Шах Хабібула // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 65-74. – ISSN 1998-6068
235203
  Ткач О.І. Взаємоз"язок політичної науки та мережі Інтернет // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 281-294. – ISBN 966-628-197-5
235204
  Семенов С.С. Взаємозалежність армії, війни та економіки як основа підготовки країни до оборони / С.С. Семенов, О.В. Гегечкорі, В.В. Рютін // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України ; голов. ред.: Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (59). – С. 4-9. – ISSN 2078-7480
235205
  Панфілова Т.О. Взаємозалежність економічної політики США, Китаю, країн Азійсько-Тихоокеанського регіону у розв"язанні глобальних проблем / Т.О. Панфілова, Л.В. Саакадзе // США і світ XXI століття / Ю.М. Пахомов, М.О. Васильєва, В.М. Вовк, С.П. Галака, В.І. [та ін.] Головченко. – Київ : Центр вільної преси, 2013. – С. 539-552. – ISBN 978-966-2123-41-8
235206
  Ліпич Л. Взаємозалежність ефективності діяльності підприємства та рівня довіри до працівника // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 45-52. – ISSN 2411-4014
235207
  Шемет Т.С. Взаємозалежність зовнішнього боргу та обмінного курсу у контексті загального макроекономічного балансу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – C. 67-69
235208
  Строган А. Взаємозалежність і взаємообумовленість громадянського суспільства та правової держави // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-16. – ISSN 0132-1331
235209
  Дешко Т.В. Взаємозалежність між виборчою системою та партійною структуризацією суспільства (на прикладі посткомуністичних країн та України) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Дешко Т.В.; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
235210
  Заліско О. Взаємозалежність між фондовими ринками різних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 159-161.
235211
  Штука І.А. Взаємозалежність політичної культури із стратегічними пріоритетами держави // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – -C. 11-15. – ISSN 2077-1800
235212
  Махмудов Х.З. Взаємозалежність попиту і пропозиції на аграрно-продовольчому ринку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 213-219
235213
  Стичинська А.Б. Взаємозалежність процесу демократизації суспільства і вітчизняної практики забезпечення прав людини // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 243-249


  Визначено роль держави, як гаранта забезпечення прав людини. Встановлено необхідність формування громадянського суспільства, як основного чинника демократизації. Також визначено важливість його взаємодії з державою для обмеження її всевладдя, оскільки ...
235214
  Нагорянський Є.А. Взаємозалежність публічної політики та громадського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 245-253
235215
  Ковтун Н.М. Взаємозалежність раціонального і вольового у соціальній активності індивіда і суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 67-69
235216
  Васюренко Л. Взаємозалежність розвитку банківського сектору та інвестиційної діяльності в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28. – ISSN 1605-2005
235217
  Орендарчук О.Л. Взаємозалежність синтаксичної парадигми від смислової структури слова (на матеріалі англійських дієслів чуттєвої сфери) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 229-241. – Бібліогр.: Літ.: с. 241; 15 п.


  Досліджується смислова структура англійських дієслів, валентність та їх роль у складів синтаксичних конструкцій у сучасному англійскому мовленні. Исследуется смысловая структура английских глаголов, валентность и их роль в составе синтаксических ...
235218
  Осьмачко Л.С. Взаємозалежність структури і вмісту Бобринецького гранітоїдного масиву / Л.С. Осьмачко, Н.М. Лижаченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 52-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
235219
  Зварич І. Взаємозалежність успішного працевлаштування випускників та поглиблення інтеграційних зв"язків ВНЗ з потенційними роботодавцями // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 96-100. – ISSN 2308-4634


  Статтю присвячено новітнім підходам до побудови сучасної системи підготовки фахівців. Розглянуто взаємозалежність якості підготовки випускників та поглиблення інтеграційних зв’язків ВНЗ з потенційними роботодавцями. Основну увагу приділено умовам ...
235220
  Чекалюк В.В. Взаємозалежність формування іміджу держави та її лідера // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 57-63


  Імідж держави безпосередньо залежить від іміджу її лідера, зокрема від Президента. Обраний народом лідер відіграє провідну роль у політичному житті країни. У статті розглянуто основні принципи діяльності вітчизняних ЗМІ і методи формування іміджу ...
235221
  Сокольська Тетяна Вікторівна Взаємозалежність якості та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 160-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано економічну сутність категорій "якість" та "конкурентоспроможність" аграрної продукції встановлено взаємозалежність між ними. Визначено якісні параметри сільськогосподарської продукції які прямо пропорційно впливають на її ...
235222
  Сокольська Т.В. Взаємозалежність якості та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 160-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано економічну сутність категорій "якість" та "конкурентоспроможність" аграрної продукції встановлено взаємозалежність між ними. Визначено якісні параметри сільськогосподарської продукції які прямо пропорційно впливають на її ...
235223
   Взаємозбагачення і зближення літератур народів СРСР. – Київ, 1977. – 268 с.
235224
   Взаємозбагачення і зближення Українського мистецтва з мистецтвом братніх радянських народів. – К, 1977. – 260с.
235225
  Поліщук І.П. Взаємозбагачення культур соціалістичних націй / І.П. Поліщук, Є.Ф. Сластенко. – Київ, 1976. – 48с.
235226
  Комаринець С.О. Взаємозв"зки між ресурсними і системними параметрами організаційної гнучкості : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 17-25. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
235227
  Кузнєцов М.А. Взаємозв"зок психологічних особливостей переживання часу та особистісних характеристик у студентів / М.А. Кузнєцов, А.В. Поденко, Т.К. Білоусова // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 133-153. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
235228
  Рева Л.Г. Взаємозв"язки в царині культури між Україною та Словаччиною // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 216-. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзкрuвaюmьcя взaємoвiднocuнu noмiж двoмa брamнiмu cлoв"янcькu.мu крaїнaмu - Укрaїнoю ma Cлoвaччuнoю, зoкрeмa, в цaрuнi кyльmyрu. Icmoрiя noмiж крaїнaмu cягaє бaгamьox cmoлimь. Aвmoр зynuнuлacя на влacнoмy дocвiдi перебування в бiблiomeцi ...
235229
  Мокряк В. Взаємозв"язки відносин власності та господарської влади в умовах організаційного підприємництва : управління економікою: теорія і практика / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 38-48. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
235230
  Пашковський О. Взаємозв"язки Жаботинського Онуфріївського монастиря з українським козацтвом у XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 225-227. – ISBN 966-7865-75-4
235231
  Мушинка М. Взаємозв"язки Івана Чендея з українцями Словаччини та мої стосунки з ним


  У статті розглядаються взаємини закарпатоукраїнського письменника Івана Чендея (1922-2005) з русинами-українцями Словаччини. На думку автора, причиною репресій радянської влади проти Івана Чендея наприкінці 60-х та в 70-х рр. була не лише його ...
235232
   Взаємозв"язки літератур братніх народів : Збірник статей. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1978. – 256 с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
235233
   Взаємозв"язки літератур країн соціалістичної співдружності. – К, 1981. – 176с.
235234
   Взаємозв"язки літератур країн соціалістичної співдружності : На прикладі літератур європейських соціалістичних країн. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1981. – 176с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
235235
  Медведєв Ю.Б. Взаємозв"язки між основними макроекономічними показниками / Ю.Б. Медведєв, А.П. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-47. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  В даній статті досліджуються взаємозв"язки між основними макроекономічними показниками у контексті відновлення економіки України. Розглядається вплив взаємозв"язків основних макроекономічних показників на економіку Держави. Розглядається можливі шляхи ...
235236
   Взаємозв"язки між показниками асоціативної і оперативної пам"яті у жінок та чоловіків / Н. Філімонова, М. Макарчук, Т. Мірошник, К. Качуріна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-9. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розроблено комп"ютерний аналог відомих психологічних методик дослідження асоціативної пам"яті людини. Показано, що комп"ютерний тест асоціативної пам"яті за схожістю є валідним при співвідношенні 1 правильне слово до 3 "шумових". Тест асоціативної ...
235237
  Малиш Л.О. Взаємозв"язки між рівнями довіри українців до певних груп соціальних інституцій // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки
235238
  Чернюк Л.Г. Взаємозв"язки між розвитком машинобудування і зростанням чисельності населення великих промислових центрів УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 70-78 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
235239
  Крушельницька Л.І. Взаємозв"язки населення Прикарпаття і Волині з племенами Східної і Центральної Європи / Л.І. Крушельницька. – К., 1985. – 162с.
235240
  Федюк Л. Взаємозв"язки особистих немайнових прав у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 0132-1331
235241
  Симулик В.М. Взаємозв"язки полів спінів 1 і 1/2 та їхня роль у побудові квантової електродинаміки в термінах напруженостей. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Симулик В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
235242
  Рабінович С.П. Взаємозв"язки природного та позитивного права: методологічні засади дослідження // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 64-72. – ISSN 1818-992Х
235243
  Косюта М. Взаємозв"язки у діяльності прокуратури та Конституційного Суду України: проблеми і перспетиви // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.102-108. – ISSN 0132-1331
235244
   Взаємозв"язки часу сенсомоторної реакції та розподілу статичних електричних потенціалів шкіри людини / В.Б. Богданов, Д.С. Горлов, С.В. Федорчук, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зв"язки між часом простої сенсомоторної реакції та асиметрією статичних електричних потенціалів (СТЕП) в біологічно активних зонах шкіри обличчя в різних групах обстежуваних, що підлягали психофізіологічному тестуванню. Показано існування ...
235245
  Дмитрук С. Взаємозв"язки чехів півдня України та Першої Чехословацької Республіки // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 34-37
235246
  Мозгова Л. Взаємозв"язки шкільного літературознавства і гендерної психології // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 5-9. – ISSN 0130-5263
235247
  Хмуляк М. Взаємозв"язок "особливих відносин" та європейської політики лейбористського уряду Г. Брауна // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 47
235248
  Булавін Л.А. Взаємозв"язок асиметрії рівняння стану розчинів в околі їх критичних точок з вибором параметра порядку системи. / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, М.П. Маломуж // УФЖ, 1994. – №9-10
235249
  Жулінська К.М. Взаємозв"язок банківської системи та реального сектору економіки у процесі циклічного розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 150-157. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
235250
  Стебельська О.І. Взаємозв"язок біологічної та культурної еволюцій в рамках теорії еволюційної епістемології // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 117-118
235251
  Євдокимов В.В. Взаємозв"язок бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в управлінській діяльності підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 42-45. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
235252
  Атаманюк Ю.А. Взаємозв"язок валютно-фінансових чинників євро інтеграції та конкурентоспроможності національної економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 190-197
235253
  Петров Г.С. Взаємозв"язок вегетативних, соматичних функцій та розумової працездатності у студентів різних спеціальностей : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Петров Г.С.; Дніпропетровський націон. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 156л. – Бібліогр.: л.138-156
235254
  Петров Г.С. Взаємозв"язок вегетативних, соматичних функцій та розумової працездатності у студентів різних спеціальностей : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Петров Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
235255
  Альохін О.Д. Взаємозв"язок величин критичних показників кривої співіснування, теплоємності та кореляційної функції / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 195-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  У роботі застосовано новий метод визначення величини критичних показників, оснований на введенні у рівняння флуктуаційної теорії фазових переходів малих параметрів. Це надало можливість запропонувати нові співвідношення між: критичними показниками ...
235256
  Колюх В.В. Взаємозв"язок виборчих систем і форм державного правління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
235257
  Скубеник Анастасія Взаємозв"язок видавець - споживач: аналіз споживчого попиту на книжкову продукцію / Скубеник Анастасія, Хітрова Тетяна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-8
235258
   Взаємозв"язок виробничого навчання і викладання основ наук в середній школі. – К, 1959. – 36с.
235259
   Взаємозв"язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Терміни та визначення. ДСТУ 2230-93.. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 35 с. – (Системи оброблення інформаціїї)
235260
  Стрільчик Б. Взаємозв"язок віри та ідеології у кінотрилогії Крістофера Нолана "The Dark Knight Trilogy" / Б. Стрільчик, Б. Манчул // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 36-41. – ISSN 2311-9896
235261
  Іванова В.М. Взаємозв"язок внутрішнього фінансування інвестиційних проектів в Україні з міжнародними фінансовими організаціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 84-89
235262
  Аврамченко Світлана Взаємозв"язок внутрішньої суперечливості психіки суб"єкта із феноменом едіпового комплексу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 156-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
235263
  Пілат В. Взаємозв"язок громадянського суспільства, інформаційного суспільства та держави в контексті процесу глобальної інформатизації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 145-151. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
235264
  Карпунова Г.О. Взаємозв"язок демократії і освіти: концептуалізація освітніх теорій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 65-67
235265
  Бубнова О.А. Взаємозв"язок деформацій контуру дільничних виробок з параметрами зсуву надвугільної товщі на шахтах Західного Донбасу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Бубнова О.А.; Націон. академія наук України; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
235266
  Алексюк А.М. Взаємозв"язок дидактичних методів в процесі вивчення нового матеріалу на уроці як засіб піднесення ефективності навчання. : Дис... канд. пед.наук: / Алексюк А.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1962. – 285л. – Бібліогр.:л.1-17
235267
  Шумська С. Взаємозв"язок дисбалансів у фінансовій сфері України // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 74-88. – ISSN 1811-3141
235268
  Кривчик Геннадій Взаємозв"язок діалектики та принципів історизму й об"єктивності в дослідженні новітньої історії України / Кривчик Геннадій, Бараєв Володимир // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 107-117
235269
  Хороб С. Взаємозв"язок дії і композиції у драматичному творі (на матеріалі історичної драми Мирослави Ласовської-Крук "Володимир Великий") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 30-34. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
235270
  Третько В.В. Взаємозв"язок дослідницько-орієнтованого навчання і викладання у вищій школі Великої Британії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 179-183. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
235271
  Лівенцова В.А. Взаємозв"язок дослідницької роботи та самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів / В.А. Лівенцова // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 167-175.
235272
  Камінська Т.Г. Взаємозв"язок доходів і витрат як категорій оціночних характеристик руху капіталу в обліку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 170-178. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
235273
  Загороднюк П.О. Взаємозв"язок екологічної й економічної безпеки та їх вплив на економічне зростання України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 9-14. – Бібліогр.:17 назв. – ISSN 1726-5428
235274
  Карпенко К.І. Взаємозв"язок екологічної та гендерної освіти як умова сталого розвитку / К.І. Карпенко, В.І. Ростовська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 181-191. – ISSN 2072-1692
235275
  Галушка З.І. Взаємозв"язок економічних і технологічних циклів у світлі теорії Й. Шумпетера / З.І. Галушка, В.О. Соболєв // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 7-11. – (Економіка ; вип. 777/778). – ISSN 2519-240Х
235276
  Федірко В.В. Взаємозв"язок економічних категорій у рамках клієнтоорієнтованого маркетингового підходу в банках // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 142-147.
235277
  Гавришко Н. Взаємозв"язок економічних понять: фінансовий стан підприємства, платоспроможність, фінансова стійкість, ліквідність / Н. Гавришко, С. Ярощук // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 107-110. – ISSN 1815-3232
235278
  Балакірєва О.М. Взаємозв"язок економічної нерівності, соціального відторгнення та соціальної мобільності / О.М. Балакірєва, А.М. Ноур // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 86-96 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
235279
  Гончаренко О.О. Взаємозв"язок економічної та професійної складових освіти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 344-348. – ISSN 0321-0499
235280
  Драпогуз В.П. Взаємозв"язок екстраполяції з іншими методами соціального пізнання // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 149-150
235281
  Семенько М.П. Взаємозв"язок електротранспортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Семенько М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
235282
  Семенько М.П. Взаємозв"язок електротранстпортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Семенько М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 325 л. – Бібліогр. : л. 270-325
235283
  Пуц Н.В. Взаємозв"язок еліптичних і парцельованих речень (на матеріалі англійської мови) // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 297-302. – (Філологія)
235284
  Діковицька А.М. Взаємозв"язок емоційного інтелекту з конфліктністю особистості // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 152-157
235285
  Керик О.Є. Взаємозв"язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / КерикО.Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
235286
  Керик О.Є. Взаємозв"язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія , історія психології / Керик О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 201л. + Додатки : л.189-201. – Бібліогр. : л.171-188
235287
  Селіщев П.О. Взаємозв"язок емпіричної і феноменологічної теорій розпаду / П.О. Селіщев, Ю.В. Шерстенников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 443-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано розрахунки бінодалі і спінодалі для системи Ni-Au в околі 29% Au у рамках емпіричної і феноменологічної теорій. Проаналізовано взаємозв"язок зазначених теорій.
235288
  Бойченко Н.М. Взаємозв"язок етичних норм і освітніх практик згідно Л. Кольбергу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 148-150
235289
  Овчаренко В.П. Взаємозв"язок етнічних і державотворчих процесів у сучасній Україні (1991-2010 рр.): етнологічний вимір : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
235290
  Овчаренко В.П. Взаємозв"язок етнічних і державотворчих процесів у сучасній Україні (1991-2010 рр.): етнологічний вимір : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ, 2015. – 219 л. – Бібліогр.: л. 185-219
235291
  Бутковська Н.Ю. Взаємозв"язок етнічної ідентичності та соціального статусу етнічної спільноти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему визначення соціального статусу етнічної спільноти в умовах функціонування поліетнічного суспільства. Досліджено один із чинників формування соціального статусу - етнічної ідентичності як теоретичного конструктора, який у перспективі ...
235292
  Виноградова Н. Взаємозв"язок законів і принципів у теорії державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 83-88.
235293
  Колісник В.П. Взаємозв"язок зобов"язань громадян з реалізацією ними політичних прав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 84-90. – ISSN 0201-7245
235294
  Гнатюк М.М. Взаємозв"язок зовнішньополітичних компетенцій ЄС: горизонтальний та вертикальний рівні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 79-86. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
235295
  Щипцов О.О. Взаємозв"язок і взаємодія національної політики і міжнародного права в контексті імплементації міжнародно-правових норм // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 157-162
235296
  Стрехова С.В. Взаємозв"язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 225-233. – ISSN 1993-6788
235297
  Бабак К. Взаємозв"язок і динаміка особистісного та професійного розвитку студентів педагогічного ВНЗ І-ІІ рівня акредитації // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 17-22. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
235298
  Романюк Є. Взаємозв"язок і протиріччя властивостей права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 40-41. – ISBN 978-617-7069-15-6
235299
  Брюханова О. Взаємозв"язок і тенденції взаємодії політики і релігії в сучасній Україні : соціально-філософський аналіз // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.121-124. – ISSN 1728-9343
235300
  Саїнчук В Н. Взаємозв"язок інвестиційної та грошово-кредитної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-39. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто питання розвитку кредитно-фінансової інфраструктури в контексті оновлення і розширення виробництва.
235301
  Єлець О.П. Взаємозв"язок інновацій та інвестицій / О.П. Єлець, Є.І. Нестеренко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 18-20. – ISBN 978-617-645-231-7
235302
  Гайванович Н.С. Взаємозв"язок інноваційних та інвестиційних процесів на підприємствах України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 256-261
235303
  Васильєв О.А. Взаємозв"язок інноваційного та постіндустріального розвитку з політичною модернізацією Казахстану // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 46-55. – ISBN 978-966-02-8033-5
235304
  Степанова А. Взаємозв"язок інноваційного фактору та економічного зростання в інноваційній теорії циклічного економічного розвитку Йозефа Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-54. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Виявлено вплив інноваційного фактору на темпи економічного зростання країн на різних стадіях економічного циклу. Розкрито роль інновацій в подоланні економічної кризи. Установлено влияние инновационного фактора на темпы экономического роста на разных ...
235305
  Косенко В.Д. Взаємозв"язок інтелектуально-етично-естетичних якостей людини у контексті феномену інтелігентності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розкривається зв"язок інтелектуальних, етичних та естетичних якостей в філософській інтерпретації феномену інтелігентності. Робиться акцент на необхідності з"ясування ролі інтелігенції у сучасному суспільстві. Підкреслюється, що всезагальний ...
235306
  Юрченко О.В. Взаємозв"язок інтернальності та міжособистісної довіри студентів технічного ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 110-116. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
235307
  Полук І.В. Взаємозв"язок інтернаціонального й атеїстичного виховання. / І.В. Полук. – К., 1980. – 64с.
235308
  Швець М. Взаємозв"язок інформаційної безпеки з правовою інформатикою / М. Швець, О. Гладківська, В. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 6-13
235309
  Заболотна Н.А. Взаємозв"язок ісламської релігійної та політичної доктрин як основа стабільності суспільно-політичного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується вплив ісламської релігії на характер класичної політичної концепції мусульманських держав в контексті дискусії щодо ролі ісламу як чинника сучасного суспільно-політичного життя. Акцентується увага на позитивних аспектах ...
235310
  Легкошкур О. Взаємозв"язок історії та ідеології Таїланду з Муай-Тай // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 429-432. – ISBN 978-966-171-793-9
235311
  Балагутрак М.П. Взаємозв"язок історіографічних і народознавчих студій Миколи Костомарова у дослідженні особливостей етнічної психології / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 92-101. – ISBN 978-966-02-4577-8
235312
  Варналій З.С. Взаємозв"язок капіталізації та фінансової безпеки підприємств / З.С. Варналій, М.Я. Лотоцький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 96-101
235313
  Рудакова Н. Взаємозв"язок категорій "козацтво" та "лицарство" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 216-223
235314
  Єганов В.В. Взаємозв"язок категорій "стиль" та "діяльність" в державному управлінні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 70-72. – Бібліогр.: 9 назв
235315
   Взаємозв"язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованності : монографія / Семенова Р.О. [ та ін] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. Р.О. Семенової ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 144с. – ISBN 978-966-644-114-3
235316
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від ії творчих проявів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 148-154. – ISBN 978-966-171-498-3
235317
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодяжна Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
235318
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодяжна Алла Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 188-225. – Бібліогр.: л. 169-187
235319
  Порхун Т.С. Взаємозв"язок компонентів: костюм, мода, стиль життя у фетишизмі субкультур // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 68-76. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
235320
  Безбожний В.Л. Взаємозв"язок конкурентоспроможності та соціально-економічної безпеки країни в умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 250-255
235321
  Білоскурська О.В. Взаємозв"язок конституційних обов"язків та конституційної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 86-89
235322
  Мегрелішвілі М.О. Взаємозв"язок конструктивних і деструктивних аспектів реформцування суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 29-33. – ISSN 2077-1800
235323
  Соловей Л.А. Взаємозв"язок конструктивного і неконструктивного моментів у математичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
235324
  Донська А.Г. Взаємозв"язок концепту Європи та політики Європейського Союзу: ексклюзивний та інклюзивний аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 224-234
235325
  Альохін О.Д. Взаємозв"язок кореляційних, термічних та калоричних характеристик речовини поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 472-474. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі флуктуаційної теорії фазових переходів досліджено взаємозв"язок термічних і калоричних рівнянь стану речовини поблизу критичної точки. Виходячи з флуктуаційних характеристик системи знайдено відношення амплітуд: параметра порядку: ентропії: ...
235326
  Даниленко В.А. Взаємозв"язок короткострокових бізнес-цикпів в промисловості України, Росії та СЄ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 311-317
235327
  Балабанюк Ж.М. Взаємозв"язок корпоративної соціальної відповідальності та політики руху персоналу організації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-28. – Бібліогр.: 8 назв
235328
  Чепелюк О. Взаємозв"язок корупції та рейдерства / О. Чепелюк, О. Крючкова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 98-103
235329
  Гега П.Т. Взаємозв"язок корупції та рейдерства: проблеми протидії / П.Т. Гега, К.М. Опак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 93-101. – ISSN 1609-0462
235330
  Даньшин М. Взаємозв"язок криміналістики та кримінально-процесуального права: завдання та тенденції у сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені тенденції подальшого розвитку та вдосконалення вітчизняної криміналістики, вплив на неї окремих факторів сучасної дійсності. Автором сконцентрована увага на можливостях криміналістичної науки та її практичної ролі у діяльності з протидії ...
235331
   Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – 234 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-365-781-4
235332
  Комарницька Т.К. Взаємозв"язок лінгвістичних та екстралінгвістичних факторов у будові терміносистеми права (на матеріалі юридичної термінології японської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 306-310
235333
  Проценко М. Взаємозв"язок логічних форм і категорій мислення // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 85-92
235334
  Макоцей І.Й. Взаємозв"язок людини і машини // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
235335
  Михайлов Д.Є. Взаємозв"язок людини і техніки у сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Михайлов Дмитро Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2017. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 171-194
235336
  Михайлов Д.Є. Взаємозв"язок людини і техніки у сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Михайлов Дмитро Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
235337
  Кошулько О.П. Взаємозв"язок людського й інтелектуального капіталів та їх значення для економічного піднесення підприємств / О.П. Кошулько, С.В. Сладка // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-9. – Бібліогр. в кінці ст.
235338
  Вінницька Є.І. Взаємозв"язок масової культури і політики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 222-224
235339
  Дейнека О.В. Взаємозв"язок масштабів та ефективності функціонування державного сектору економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 58-64. – ISSN 1993-6788
235340
  Возняк С.В. Взаємозв"язок мислення і пам"яті у філософії Мартіна Гайдеггера // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 119-124. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
235341
  Рубан Надія Владиславівна Взаємозв"язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Рубан Н.В.; Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска Академії медичних наук України. – Київ, 2005. – 144л. – Бібліогр.: л.124-144
235342
  Рубан Надія Владиславівна Взаємозв"язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Рубан Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с.. – Бібліогр.: 10 назв
235343
  Чіа-Сінь Хуань Взаємозв"язок між акціями біопаливних компаній і цінами на сільськогосподарську продукцію в Тайвані: два періоди / Чіа-Сінь Хуань, , Ліань-Чун Го // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 242-255. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено взаємозв"язок між індексом акцій біопаливних компаній і ф"ючерсами пшениці, інших зернових, сої, а також нафти та з Балтійським індексом. Дані беруться з 01.01.2005 до 11.03.2008, що є повним періодом; від 04.09.2007 до 11.03.2008 ...
235344
  Корнієнко О.В. Взаємозв"язок між виотами в крові холестерину , активністю в ній оксидантних процесів та атерогенністю сироватки у здорових людей та хворих на ІСХ : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Корнієнко О.В.; Мін-во охорони здоровья України. НДІ кардіології ім. ак. М.Д.Стражеско. – Київ, 1996. – 119л. – Бібліогр.:л.101-119
235345
  Закревський Д.В. Взаємозв"язок між витратами і мінералізацією води річок басейну Дніпра / Д.В. Закревський, С.І. Сніжко, І.О. Шевчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 25-30 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 31)
235346
  Молчанова Е.Ю. Взаємозв"язок між відсотками інтеграції та глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес зародження інтеграції, формування трьох полюсів розвитку Організації Економічної Співпраці та розвитку США/НАФТА, ЄС та Японія/Східна Азія, в яких стрімкими темпами розвиваються зовнішньоекономічні зв"язки. Наводиться механізм ...
235347
  Корнієнко Оксана Владиславівна Взаємозв"язок між вмістом в крові холестерину, активністю в ній оксидантних процесів та атерогенністю сироватки у здорових людей та хворих на ІХС : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.13 / Корнієнко Оксана Владиславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
235348
  Косюта М. Взаємозв"язок між діяльністю уповноваженого Верховної Ради з прав людини та органів прокуратури у сфері правозахисту // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.6-13
235349
   Взаємозв"язок між домішковим станом кристалів кремнію та динамічною поведінкою коротких дислокацій / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.В. Руденко, А.Н. Коломієць, Ю.Л. Кольченко, С.М. Науменко, В.М. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 358-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропонована фізична модель, яка описує вплив домішкових атмосфер на рухливість коротких дислокацій. На основі розвинутої моделі дислокаційно-домішкової взаємодії одержані формули, які встановлюють зв"язок між швидкістю коротких дислокацій в ...
235350
  Бандура О. Взаємозв"язок між економічними та фінансовими циклами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 13-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
235351
  Червеняк К.Т. Взаємозв"язок між етнополітичною мобілізацією та політизацією етнічності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 74-82. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
235352
  Коваленко А.А. Взаємозв"язок між інституціоналізацією політичних партій та демократичною консолідацією // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 395-400. – ISSN 0869-2491
235353
   Взаємозв"язок між накопиченням важких металів і водним потенціалом рослин при зростанні їх на забруднених територіях / Н.М. Воробець, В.І. Ніколайчук, В.І. Козловський, Н.В. Бойко, А.І. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-92. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що домінуючі види рослин, які зростають на забруднених грунтах, стійкі до одночасної дії різних солей важких металів, зокрема кадмію, свинцю, цинку. Їх можна вважати концентраторами цих металів. Поглинання та накопичення рослинами солей ...
235354
  Гетя А.А. Взаємозв"язок між окремими конституційними ознаками у молодняка свиней з його подальшою продуктивністю. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.02.01 / Гетя А.А.; Укр.Акад.аграрних наук Ін-т.свинарства УААН. – Полтава, 1997. – 16л.
235355
  Грубі Т.В. Взаємозв"язок між особистісними чинниками та складовими професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 46-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
235356
  Леснік О.М. Взаємозв"язок між параметрами крон та іншими таксаційними показниками дерев гіркокаштана звичайного в зелених насадженнях міста Києва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.7. – C. 106-111. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
235357
  Цибенко В.О. Взаємозв"язок між показниками серцево-судинної, соматичної та нервової систем людини / В.О. Цибенко, С.С. Костенко, Р.К. Локтєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 34)


  У результаті аналізу показників серцево-судинної та нервової систем, а також маси тіла обстежуваних встановлено кореляційний зв"язок між ними в осіб з низькою працездатністю головного мозку.
235358
  Кім М. Взаємозв"язок між ступенем економічного розвитку і професійною освітою в Україні / М. Кім, І. Давидова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 4. – С. 19-26
235359
  Федотова Т.В. Взаємозв"язок міжособистісних взаємин та соціально-психологічного клімату в студентській групі // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 72-77. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
235360
  Череп А.В. Взаємозв"язок мотивації праці і показників ефективності використання персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 117-122. – ISSN 1993-6788
235361
  Олексюк О.М. Взаємозв"язок навчальних та позанавчальних форм підготовки майбутнього фахівця в галузі культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 223-229. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
235362
  Лутай В.С. Взаємозв"язок науки і техніки. / В.С. Лутай, А.О. Рахманов. – К., 1984. – 48с.
235363
  Захаренко Л.М. Взаємозв"язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-3190
235364
  Захаренко Л.М. Взаємозв"язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 67-73. – ISSN 2411-3190
235365
  Павличко О.О. Взаємозв"язок одиниць різних рівнів мовної структури // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 339-344. – ISBN 966-7890-03-1
235366
  Павличко О.О. Взаємозв"язок одиниць різних рівнів мовної структури // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ. : С. 344; 10 поз.
235367
  Вітренко Ю. Взаємозв"язок освіти та зайнятості населення України в умовах ринкової економіки: пошук узгодженості // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366


  Розкривається роль Національної рамки кваліфікацій як дієвого інструменту подолання неузгодженості розвитку освіти та визначення потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах. Висловлюється переконання, що Національна рамка кваліфікацій повинна містити ...
235368
  Степанець І.О. Взаємозв"язок освітнього і наукового потенціалу у контексті науково-методичної роботи педагогічного ВНЗ // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 266-274. – ISSN 2074-8167


  У статті розкриваються теоретико-методологічні питання виховної роботи з розвитку соціальної компетентності студентів з особливими потребами. Аналізуються зміст такої роботи, визначаються їх особливості. В статті детально розкривається зміст форм та ...
235369
   Взаємозв"язок освітології з філософією, педпгогікою, психологією, історією, соціологією, економікою освіти, антропологією, культурологією та освітньою політикою / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 35-37. – ISBN 978-966-2748-97-0
235370
  Губерський Л.В. Взаємозв"язок основних компонентів змісту поняття "науковий світогляд" // Єдність світоглядної і методологічної функції марксисько-ленінської філософії. Респ. наук. конф.
235371
  Чорна М.В. Взаємозв"язок основних понять теорії куонкурентноспроможності // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 186-191. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
235372
  Філоненко Д.В. Взаємозв"язок особистісних детермінант стратегії досягнення успіху // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 354-358
235373
  Тітов Ю.О. Взаємозв"язок особливостей будови та меж існування п"ятишарових сполук і фаз типу А5В5О17 / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 6
235374
   Взаємозв"язок патологічного ожиріння і хронічної запальної реакції тонкої кишки / О. Плиска, О. Добростан, В. Лазоришинець, О. Тивончук, Л. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-41. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені біоптати тонкої кишки людини в контролі (отриманих в результаті травм тонкої кишки) та в умовах хірургічного лікування патологічного ожиріння. При патологічному ожирінні, у порівнянні з нормальною масою, спостерігалось зменшення висоти ...
235375
  Духовна-Кравченко Взаємозв"язок патріотизму та національної ідеї у становленні сучасної держави : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Духовна-Кравченко Олеся Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
235376
  Айвазян Л.Ю. Взаємозв"язок переживання самотності та психологічної беспеки особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 3-11. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
235377
  Коломієць Л.В. Взаємозв"язок перекладознавчих і культурологічних поглядів Езри Паунда в контексті його поетичного новаторства


  Йдеться про перекладознавчі й культурологічні погляди Езри Паунда, висловлені ним у літературних есе та втілені в поемі "Кантос". Розуміння Паундом своєї власної поетичної місії було щільно пов"язано з його концепцією перекладу як культурного оновлення ...
235378
  Федоришин Д.Д. Взаємозв"язок петрофізичних параметрів із показаннями свердловинної апаратури / Д.Д. Федоришин, О.А. Гаранін, С.Д. Федоришин // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 135-138 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0203-3100
235379
  Новак Андрій Яремович Взаємозв"язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України : Дис. канд. економічних наук: 08.01.01 / Новак Андрій Яремович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 183 л. – Бібліогр.: л.164-176; Додат.: л. 176-183
235380
  Новак Андрій Яремович Взаємозв"язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Новак А.Я.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв.
235381
  Вітер В.І. Взаємозв"язок подолання бідності та соціально—економічного розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 211-220
235382
  Блудова Т.В. Взаємозв"язок показників міграції та міжнародної інвестиційної позиції України / Т.В. Блудова, О.О. Корнієнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 130-137. – ISSN 2222-4459
235383
  Фігурний Ю.С. Взаємозв"язок поколінь. Володимир Баран - невтомний дослідник праісторії України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 13-37


  Володимир Данилович Баран брав активну участь у відродженні і розвитку етнології в Україні. В Інституті українознавства КНУ ім. Тараса Шевченка (ННДІУВІ) з 1992 р. розпочав діяльність відділ української етнології, який досліджував етнічну історію ...
235384
  Кондратюк А.О. Взаємозв"язок політичної відповідальності та легітимності влади: український вимір // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 57-60
235385
  Стукаленко Вікторія Віталіївна Взаємозв"язок поляризаційних та частотних флуктуацій квазіізотропного резонатора : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Стукаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
235386
  Стукаленко Вікторія Віталіївна Взаємозв"язок поляризаційних та частотних флуктуацій мод квазіізотропного резонатора : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Стукаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 155л. – Бібліогр.: л.144-155
235387
  Марченко Н. Взаємозв"язок понять "мова - культура - суспільство" у сучасній мовній картині світу


  У статті розглянуто взаємозв"язок понять "мова - культура - суспільство" у сучасній мовній картині та в життєдайності індивідуума й суспільства в цілому. Особлива увага приділяється взаємодії цих понять у мультикультурному суспільстві, в якому ...
235388
  Капустинський В. Взаємозв"язок понять "судова влада", "правосуддя", і "судочинство" у контексті сучасного реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 363-368. – ISSN 1026-9932
235389
  Ладиченко В. Взаємозв"язок права і свободи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 4-9
235390
  Васечко И.О. Взаємозв"язок права та економіки в умовах глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 39-45. – ISSN 1563-3349
235391
  Львова О.Л. Взаємозв"язок права та релігії як чинник удосконалення механізму реалізації прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-21
235392
  Бражник І.І. Взаємозв"язок правового і атеїстичного виховання / І.І. Бражник; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1982. – 47с. – (Науково-атеїстична. Сер.5 ; №12)
235393
  Сербин Р.А. Взаємозв"язок правової культури і правомірної поведінки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 155-159. – ISBN 966-7196-06-2
235394
  Скуратівський А. Взаємозв"язок правової культури і соціального буття в процесі суспільної трансформації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.118-122. – ISSN 0132-1331
235395
  Рубащенко М.А. Взаємозв"язок правової культури та правового менталітету // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 144-145. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
235396
  Калюжний Р. Взаємозв"язок приватного та публічного в цивільному та адміністративному праві України / Р. Калюжний, О. Крупчан // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 31-40.
235397
  Сипленко О.В. Взаємозв"язок приватноправної і публічно-правової складових у правовому регулюванні біржової діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 394-397. – ISSN 1563-3349
235398
  Ніколенко Л. Взаємозв"язок принципів змагальності, диспозитивності та процесуальної рівності учасників у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 51-54.
235399
  Пілецький Є.А. Взаємозв"язок принципу (архетипу) самості та релігійного ("нумінозного") досвіду в антропологічній моделі К.Г. Юнга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз взаємозв"язку релігійно-психологічних інтуїцій К.Г. Юнга (теорія архетипів та індивідуації) і особистого релігійного переживання. Ключові слова: Самість, архетип, Бог, нумінозне, індивідуація, Юнг. Предлагается анализ взаимосвязи ...
235400
  Мохонько О. Взаємозв"язок принципу публічності і змагальності у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 81-84.
235401
  Брінцов А.І. Взаємозв"язок природоресурсного права з кодифікацією аграрного законодавства України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 33-35
235402
  Полікарпов Г.О. Взаємозв"язок простору й часу як структурна проблема // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
235403
  Слозанська Г.І. Взаємозв"язок професійної підготовки студентів спеціальності "соціальна робота" у ВНЗ з можливістю їхнього працевлаштування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 240-243. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
235404
  Унковська Т. Взаємозв"язок процентних ставок у контексті монетарної трансмісії та оптимізації політики рефінансування // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр.: на 7 пунктів
235405
  Панченко К.В. Взаємозв"язок процесів міжнародного бізнесу і структурних зрушень в економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 87-89
235406
  Бабіч І.Л. Взаємозв"язок процесів на поверхні електродів та в плазмі електричної дуги, що вільно горить у повітрі / І.Л. Бабіч, А.М. Веклич, В.Є. Осідач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-16. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Проведено спектроскопічні дослідження просторової структури параметрів плазми електричної дуги, що вільно горить між плавкими мідними та мідно-залізними електродами. Розраховано радіальний розподіл температури на поверхні електродів. Показано вплив ...
235407
  Пістун М.Д. Взаємозв"язок процесів розселення та агропромислової інтеграції у Київському столичному регіоні / М.Д. Пістун, В.М. Пересекін, В.О. Гуцал // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 36-40
235408
  Коловський А.С. Взаємозв"язок процесу прийняття рішень та аналітичних процедур у структурі стратегічного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 52-58. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
235409
  Войтко С.В. Взаємозв"язок прямих іноземних інвестицій та кризових явищ в економіках країн світу / С.В. Войтко, А.А. Кугій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 104-111. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
235410
  Дідик Н.М. Взаємозв"язок психічного здоров"я і професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 58-68. – ISSN 2227-1376
235411
  Гасюк Олена Миколаївна Взаємозв"язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою депривацією : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Гасюк О.М.; Херсон. держ. ун-тет. – Херсон, 2004. – 229 л. + Додатки: л. 173 - 229. – Бібліогр.: л. 153 - 173
235412
  Гасюк Олена Миколаївна Взаємозв"язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою депривацією : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Гасюк О.М.; КНУТШ. – Херсон, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв.
235413
  Данильчук О.М. Взаємозв"язок реальності і фантазії як основа художніх творів Стівена Кінга (за романами "Керрі" та "Мертва зона") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 72-78. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
235414
  Дадівєріна Н.І. Взаємозв"язок релігії та економіки: методологічні аспекти дослідження : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дадівєріна Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
235415
  Журавка О. Взаємозв"язок релігії та права та духовні засади викладання юридичних дисциплін // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.75-77
235416
  Вовк М В. Взаємозв"язок релігії, магії і права в римській культурі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 24-29.
235417
  Заруцька О.А. Взаємозв"язок релігійних та економічних чинників в ісламському віровченні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається ряд важливих економічних чинників, через призму ісламського віровчення. This article evolves the row of important economic factors through the prism of Islamic religion.
235418
  Білецька Б.Г. Взаємозв"язок релігійної ідентифікації та символізація // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 58-64. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
235419
  Хомінський С.Й. Взаємозв"язок релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі природоохоронної, релігієзнавчої і релігійної преси) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Хомінський С.Й ; КНУТШ.Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 315с. – Додатки л. 242 - 315. – Бібліогр.: л. 184 - 241
235420
  Хомінський С.Й. Взаємозв"язок релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі природоохоронної, релігієзнавчої і релігійної преси) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Хомінський С.Й. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр. : 9 назв
235421
  Майданевич Л.О. Взаємозв"язок релігійної та правової свідомості: релігієзнавчий аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 196-198
235422
  Зайцева І.П. Взаємозв"язок ризик-менеджменту та бюджетування у банківській діяльності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 69-73. – ISBN 966-614-021-7
235423
  Фадєєв В.І. Взаємозв"язок ринку освітніх послуг та освітніх ресурсів при управлінні вищою школою України // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 128-140. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
235424
  Колотілова Н.А. Взаємозв"язок риторики та логіки в другій половині ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 91-98


  У статті розглянуто питання взаємозв"язку риторики та логіки в другій по- ловині ХХ ст. через семіотичні основи цих дисциплін та вчення про аргументацію. The article deals with the relationship of rhetoric and logic in the second half of ...
235425
  Юрченко О.В. Взаємозв"язок рівня довіри та локусу контролю студентів технічного ВНЗ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 204-208. – (Серія : Психологічні науки)
235426
  Буник Ю.О. Взаємозв"язок рівня доходів та рівня щастя місцевого населення та мігрантів // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 59-60
235427
  Іляш О.І. Взаємозв"язок рівня життя населення та оплати праці в умовах соціалізації економіки / О.І. Іляш, І.І. Радюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.13. – С. 392-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
235428
  Дяченко Т.О. Взаємозв"язок розвитку корпорацій із застосуванням корпоративної культури // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 7-10.
235429
  Новицька С.Р. Взаємозв"язок розвитку перспективних рекреаційних територій з формуванням регіональної екомережі (на матеріалах Тернопільської області) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 302-304. – ISBN 978-966-285-361-2
235430
  Яручик А.І. Взаємозв"язок розумового та емоційного начал у філософсько-антропологічній концепції М. Монтеня // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 32-37. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
235431
  Федь В. Взаємозв"язок світоглядніх парадигм в історії української культури // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 137-141. – ISSN 1728-9343
235432
  Бандура О.О. Взаємозв"язок свободи і власності та перспективи їх розвитку // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 86-92
235433
  Вовк П.С. Взаємозв"язок систем морфем і фонем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 76-81. – ISBN 966-581-295-6
235434
  Луцан Л. Взаємозв"язок системно-структурного та функціонального підходів до вивчення граматичної семантики розширених дієслівних основ арабської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 112-115. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
235435
  Ковбень М.М. Взаємозв"язок складності структури та флуктуативності постбіполярних регіональних міжнародних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 56-65. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджуються основні причини урізноманітнення флуктуацій в регіональних системах. Визначено основні напрямки впливу складності систем на флуктуації, їх кількість та інтенсивність. Вивчено особливості стабільності та флуктуативності ...
235436
  Мельник І.А. Взаємозв"язок соціальних і національних завдань в історії українського народу: обгрунтування В. Старосольського і проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Постановку питання про взаємозв"язок соціальних і національних завдань В. Старосольський обґрунтовує на трагічному досвіді української історії. При аналізі цього питання він спирається на дослідження відомих українських учених. Ігнорування інтересів ...
235437
  Оржеховський С.П. Взаємозв"язок соціальних наук з іншими науками в соціальному дослідженні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 41-43
235438
  Березін О.В. Взаємозв"язок соціально-економічної та продовольчої безпеки у формуванні відносин підприємств АПК / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 104-109. – ISSN 2221-1055
235439
  Ласукова А. Взаємозв"язок соціально-етичного маркетингу та корпоративної соціальної відповідальності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 81-91. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240


  Запропоновано розглядати цей взаємозв"язок у двох випадках - коли соціально-етичний маркетинг є причиною, а корпоративна соціальна відповідальність - наслідком, та у зворотному напрямку.
235440
  Хвесюк В.І. Взаємозв"язок соціального забезпечення та правового статусу працівників органів прокуратури // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 111-115. – (Юридичні науки ; № 3)
235441
  Гавкалова Н.Л. Взаємозв"язок соціального капіталу та трансакційних витрат / Н.Л. Гавкалова, В.В. Гришина // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (75). – С. 56-65. – ISSN 1683-1942
235442
  Ковальчук О.С. Взаємозв"язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді / О.С. Ковальчук, О.В. Канциренко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 37-44. – ISSN 2411-3190
235443
  Ковальчук О.С. Взаємозв"язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді / О.С. Ковальчук, О.В. Канциренко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 37-44 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-3190
235444
  Савчук М.Т. Взаємозв"язок соціальної політики і соціальної роботи // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 183-183
235445
  Кузенко О.В. Взаємозв"язок соціокультурного та методологічного аспектів структуралізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
235446
  Юрків Н.Я. Взаємозв"язок стану банківської системи і забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки / Н.Я. Юрків, О.В. Дубровін // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 56-61. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
235447
  Брюховецька О.В. Взаємозв"язок стилю управління і управлінської емпатії керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-3190
235448
  Ліпич Л.Г. Взаємозв"язок стратегії оплати праці та стратегії розвитку підприємства / Л.Г. Ліпич, М.А. Кушнір, О.А. Хілуха // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 61-67. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
235449
  Білокінь О.М. Взаємозв"язок структурного та історичного підходів у біологічному дослідженні / О.М. Білокінь, Т.Я. Старченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
235450
  Паньків В.І. Взаємозв"язок субклінічної дисфункції щитоподібної залози і метаболічного синдрому / В.І. Паньків, Т.Ю. Юзвенко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 54-59. – ISSN 1818-1384
235451
  Вдовиченко Г.Г. Взаємозв"язок та взаємозалежність структури і відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
235452
  Клименко О.О. Взаємозв"язок та взаємозумовленість еміграційних процесів та економічного розвитку держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 44-46. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
235453
  Федчук С.І. Взаємозв"язок та взаємообумовленність політики та права // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 18-22.
235454
  Шевчук В. Взаємозв"язок тектонічного розвитку та проявів неогенового магматизму Закарпаття / В. Шевчук, А. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-20. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Інтенсивні тектонофізичні дослідження в Закарпатті почалися в другій половині ХХ століття і використовували кінематичний, а також структурно-парагенетичний аналіз. У ході дослідження Закарпатського прогину був зафіксований ряд субширотних та ...
235455
  Лубська М.В. Взаємозв"язок теології і права в ранньому ісламі // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 67-71. – (Філософія. Культурологія ; № 2)
235456
  Возняк Г.М. Взаємозв"язок теорії з практикою в процесі вивчення математики : Посібник для вчителів / Г.М. Возняк, М.П. Маланюк. – Київ : Радянська школа, 1989. – 128 с.
235457
  Гнєзділова О.М. Взаємозв"язок теорії та методології бухгалтерського обліку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 40-44. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
235458
  Терещенко К.В. Взаємозв"язок толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційного розвитку закладів освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 70-77 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
235459
  Петрощук Є.В. Взаємозв"язок точності прогнозування електроспоживання // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 533-535. – ISBN 978-966-188-219-4
235460
  Пультер С.О. Взаємозв"язок у викладанні української і російської літератур / С.О. Пультер. – К, 1982. – 89с.
235461
  Стеценко В. Взаємозв"язок українського персоналізму та феноменологічної філософії релігії О. Кульчицького / В. Стеценко, Р. Галуйко // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 90-101. – ISBN 978-966-7379-86-5
235462
   Взаємозв"язок фазового і конформаційного станів в бензофеноні / В. Погорелов, О. Лізенгевич, І. Дорошенко, О. Веретенніков, Л. Березовчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 538-542. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено спектри комбінаційного розсіяння бензофенону в різних агрегатних станах і виявлено, що деякі смуги змінюються при цьому радикально. Доведено, що зсув і зміна форми смуги коливання карбоксильної групи є індикатором зміни конформаційного стану ...
235463
  Конева Е.В. Взаємозв"язок феномену "нестатутніих взаємін" із суміжними психологічними феноменами. Засоби діагностики явища / Е.В. Конева, А.А. Пелевина // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (176). – С. 68-77
235464
  Попандопуло І.Л. Взаємозв"язок фізичних теорій як відображення єдності предметної галузі фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
235465
  Пастух М.С. Взаємозв"язок філософії і політики / М.С. Пастух. – Київ, 1971. – 47с.
235466
  Смольницька О.О. Взаємозв"язок філософії історії Й. Гейдера, теорії Г. Вьольфліна та дискурсу Д. Чижевського // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 426-428
235467
  Бабкін В.Д. Взаємозв"язок філософії права та загальної теорії держави та права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.56-61. – ISBN 966-568-656-9
235468
  Шкодіна Л.Г. Взаємозв"язок фінансових і логістичних фінансових потоків / Л.Г. Шкодіна, О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 20-27. – Бібліогр.: 17 назв
235469
  Наконечна Н.В. Взаємозв"язок фінансового контролінгу з економічною безпекою держави // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 262-267. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
235470
  Трофімова Л.В. Взаємозв"язок фінансової та економічної політики у розвитку суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 138-142
235471
  Коломицева М. Взаємозв"язок фольклору і літератури в наукових студіях Г. Нудьги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 41-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті осмислено теоретико-методологічний вимір праць Г. Нудьги "Пісні та романси українських поетів" і "Пісні та романси українських радянських поетів"; з"ясовано апробовані на сторінках його досліджень принципи збагачення культурно-історичного ...
235472
  Тищенко А.Ю. Взаємозв"язок хронічної втоми та сили волі особистості музиканта // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 351-352
235473
  Грішнова О.А. Взаємозв"язок цінностей людини й цінностей організації в системі соціальної відповідальності // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 109-116. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633


  Висвітлено роль та місце цінностей у сучасному бізнесі та визначено напрями взаємовпливу людини та організації в корпоративній системі.
235474
  Яремко І.В. Взаємозв"язок цінностей науки і цінностей культури // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 196-197
235475
  Салига С.Я. Взаємозв"язок часткових показників економічної ефективності функціонування регіональної економіки / С.Я. Салига, Я.В. Книш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-34. – Бібліогр.: 3 назв.
235476
  Кравченко Оксана Взаємозв"язок Шкільної Ради США з освітніми та науковими центрами України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 282-286. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано основні напрямні освітньої діяльності Шкільної Ради при Українському конгресовому комітеті Америки на сучасному етапі розвитку українського шкільництва США та взаємозв"язок цієї діаспорної громадської організації з освітніми ...
235477
  Дмитренко Е. Взаємозв"язок юридичної відповідальності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 103-109
235478
  Буян І. Взаємозв"язок, взаємозумовлення та взаємодія природи і людини як чинники задоволення нужд // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 84-101. – ISSN 1810-2131


  Повне задоволення біологічних форм нужденності людини в їстівних речовинах, одязі, взутті та житлових умовах, а також широкого спектру її духовних і соціальних нужд є позаісторичною, вічною проблемою. У статті різнобічно доводиться, що ця проблемність ...
235479
  Васильєв О.А. Взаємозв"яок процесів модернізації у геополітичному трикутнику: Казахстан, Росія, Китай // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 217-222. – ISBN 978-966-02-7653-6
235480
  Сокирянська Р.М. Взаємозв`язок атеїстичного і морального виховання / Р.М. Сокирянська. – К, 1973. – 48с.
235481
  Мерза Н.З. Взаємозв’язок екології та торгівлі в умовах лібералізації відносин між Україною і ЄС // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 277-283. – ISSN 1729-360Х
235482
  Комаха Л.Г. Взаємозв’язок епістемологічного і соціокультурного аспектів науки в аргументах С. Тулміна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 157-160. – ISSN 2076-1554
235483
  Гурик М.І. Взаємозв’язок етики і політики в інтенціях Ярослава Стецька / М.І. Гурик, М.Л. Шумка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 48-50. – ISSN 2077-1800
235484
  Відьма Б.О. Взаємозв’язок змісту і форми у скіфському анімалістичному мистецтві // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 155-159. – ISSN 2226-0285


  Стаття присвячена дослідженню залежності художньо-стилістичних особливостей скіфського анімалістичного мистецтва від його семантичного наповнення та функцій, які воно виконувало в громаді степових кочівників.
235485
  Карцев О.О. Взаємозв’язок інноваційного управління та постсучасних соціокультурно-освітніх практик // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 252-255. – ISSN 2076-1554
235486
  Пузирна Н.С. Взаємозв’язок когнітивних якостей і інтелекту у студентів-юристів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 9 (162). – P. 68-74. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
235487
  Сербін С.М. Взаємозв’язок між радіожурналістикою і національними цінностями // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті проаналізовано взаємозв"язок між фактами, які журналіст висвітлює в радіопрограмах, інаціональними цінностями, визначено профіль ідентифікаційної матриці за опублікованими в радіопрограмі фактами і відгуками на них. This paper examines the ...
235488
  Кагановська Т.Є. Взаємозв’язок між юридичною освітою і юридичною професією: українсько-європейський контекст // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – С. 7-12. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті наголошено на вагомості та значимості ролі юриста в сучасному суспільстві; визначено існуючі проблеми юридичної освіти і професії; встановлено принципи універсальності вищої юридичної освіти; сформульовано вимоги до фаху правника; наведено ...
235489
  Чжань Сінь Взаємозв’язок педагогічних та суспільних завдань сучасної системи освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 198-211. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
235490
  Демченко І.В. Взаємозв’язок професійної та міжкультурної комунікації у фаховій підготовці студентів-іноземців // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 202-206. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
235491
  Новіков Д.О. Взаємозв’язок функцій оплати праці у трудовому праві з класичною економічною теорією // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 43-51. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
235492
  Семенченко Ф. Взаємозвязок політичних та соціально-економічних цінностей як фактор консолідації українського суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-38
235493
  Дадівєріна Н.І. Взаємозвязок релігії та економіки: методологічні аспекти дослідження : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дадівєріна Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
235494
  Ковбень М. Взаємозвязок складності структури та флуктуативності регіона міжнародних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 30-33
235495
  Лакіза-Сачук Взаємозумовленість демографічної та економічної безпеки України у контексті підтримання сталого розвитку держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 216-220
235496
  Максимюк О.Д. Взаємозумовленість принципу невідворотності та інших принципів юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 5-10. – (Правознавство ; Вип. 461)
235497
  Поліщук Н.В. Взаємозумовленість революційного й духовного зростання суспільства в епоху інформаційно–високотехнологічного прогресу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 290-295. – ISSN 2076-1554
235498
  Мазур Т.В. Взаємозумовленість феноменів его-ідентичності та особистісної зрілості // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 41-48
235499
  Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів : новітні тенденції розвитку журналістської творчості : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04. / Голік О.В. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 22 назви
235500
  Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Голік О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 283л. + Додатки : л.200-283. – Бібліогр. : л.170-199
235501
  Євтух О.Т. Взаємокредитне суспільство як умова багатства людини і нації : макроекономіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 3-13. – Бібліогр.: 22 назви
235502
   Взаємонавчання учнів. Метод Рівіна. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-80-1; 966-356-018-5
235503
  Чередніченко Г.О. Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Чередніченко Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 207л. – Бібліогр.: л. 190 - 207
235504
  Чередніченко Г.О. Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Чередніченко Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
235505
  Гетьман Д. Взаємообмін музейними цінностями між РСФРР та УСРР в 1931-1936 р.р.
235506
  Дрозд А.О. Взаємообумовленість моралі та права у творчих пошуках Євгена Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 185-187. – ISBN 978-617-7133-95-6
235507
  Ситник С.В. Взаємообумовленість політико-соціальних процесів та етнічної самосвідомості українців кінця 70-х - 80-х років XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-82. – (Історія ; вип. 45)


  Присвячено аналізу трансформації етнічної самосвідомості українців 70-х - 80-х років XX століття
235508
  Журба Я.М. Взаємообумовленість форми правління держави та способу формування і відповідальності уряду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 196-202. – ISSN 1563-3349
235509
  Берегова Г.Д. Взаємоперетин філософії освіти й виховання у теоретичній реконструкції форм і способів спілкування поколінь // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 3-9. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
235510
  Гапонова С.В. Взаємопов"язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1817-8510
235511
  Калюжняк О. Взаємопов"язані правочини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 386-387
235512
  Ковпік С.І. Взаємопов"язаність літературного та кулінарного дискурсів // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 121-132


  У статті мова йде про те, що смакові відчуття та відтінки присмаків виникають при читанні творів літератури тоді, коли митці не "механічно" описують страви, а знайомлять читачів із рецептами страв й процесами їх приготування та зі способами ...
235513
  Зубко Д.В. Взаємопов"язанність інтересів Європейського Союзу та України як основний чинник поглиблення двосторонньої співпраці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 82 : Політичні науки
235514
  Устенко О. Взаємопосилення інфляційних та девальваційних процесів в Україні: визначення причин та шляхи їх усунення / О. Устенко, М. Зименко // Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні / Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2016. – С. 95-100. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-80-7
235515
  Budniak D. Взаємопроникання структурних елементів у слов"янських мовах на різних рівнях // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 137-143. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
235516
  Пазинич В.Г. Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод - як ландшафтноутворюючий фактор / В.Г. Пазинич, Н.В. Пазинич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-12 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  В ландшафтах, які характеризуються незначною швидкістю руху підземних та поверхневих вод, переміщення гірських порід може відбуватися за рахунок руху іонів та катіонів. Під час сезонних змін температур розчинені речовини з закономірною циклічністю ...
235517
  Пазинич В.Г. Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод на ландшафтоутворюючий фактор : додаток 2 / В.Г. Пазинич, Н.В. Пазинич // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 138-142 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 966-340-047-1
235518
  Павко А. Взаємопроникнення художнього мистецтва і музики у творчості М. Чюрленіса / А. Павко, Л. Курило // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 52-53. – ISSN 2520-6419
235519
  Янкович О. Взаєморозвиток та взаємовплив польськогшо, російського та українського романтизму : Матеріал и до проведення факультативу "РОмантизм у контексті світового літературного процесу" / О. Янкович, І. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 222


  А. Міцкевич і Т. Шевченко. Генетичні зв"язки й топологічні відповідності. Постать А. Міцкевича у контексті української літератури. Романтичні насрої О. Пушкіна. Вплив творчості О. Пушкіна на поезію М. Рильського. Місце творчості М. Лермонтова у ...
235520
  Авер"янов В. Взаємостосунки Президента і Уряду у змішаній формі державного управління в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
235521
  Наконечний В. Взаємоузгодження національного та міжнародного права: сучасні реінтерпретації проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7069-14-9
235522
  Шеломенцева З.С. Взаимаодействие русского и тюркских языкво / З.С. Шеломенцева. – Краснодар, 1980. – 87с.
235523
   Взаимная безопасность : новый подход к советско американским отношениям. – Москва : Международные отношения, 1991. – 422с.
235524
  Гуров К.П. Взаимная диффузия в многофазных металлических системах / К.П. Гуров. – Москва : Наука, 1981. – 350 с.
235525
  Сиденко В.Р. Взаимная дополняемость экономик стран-членов СЭВ в условиях социалистической интеграции (полит.-экон. аспект). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сиденко В.Р.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1981. – 22л.
235526
  Вдовин С.С. Взаимная индуктивность в электрических цепях / С.С. Вдовин. – Днепропетровск, 1981. – 76 с.
235527
  Фазылова М.Ф. Взаимная коагуляция золей Fe(OH)3, V2O5, SiO2, As2S2, суспензий лесса и глины и структурно-механические свойства их коагулянтов : Автореф... канд. хим.наук: / Фазылова М.Ф.; МВО СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1957. – 14л.
235528
  Ливен А. Взаимная ответственность и безответственность Запада и России // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 43-59. – ISSN 0130-9625
235529
  Филатов В.П. Взаимная поддержка КПСС и коммунистических партий стран капиталистического лагеря в послевоенный период (1946-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Филатов В.П.; Моск. ин-т нар. хозва им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1955. – 16л.
235530
  Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции. – Москва, 1918. – 214 с. – (Научно-анархисткая библиотека)
235531
  Наймушина Р.Ф. Взаимная растворимость в системе Н3BO3--MgSO4--H2SO4--H2O при различных температурах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Наймушина Р.Ф.; Каз.гос.ун-ит. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
235532
  Франке А.К. Взаимная растворимость в тройных жидких системах : Автореф... канд. хим.наук: / Франке А.К.; ХГУ. – Харьков, 1953. – 12 с.
235533
  Бланк М.Г. Взаимная растворимость в тройных жидких системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бланк М.Г.; АН УССР. – Львов, 1964. – 30л.
235534
  Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1989. – 192 л. + Приложение: л. 164-192. – Библиогр.: л. 141-163
235535
  Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высшего и среднего спец. образ. УССР ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 22 с. – Библиогр.: 21 назв.
235536
  Степуро И.М. Взаимная связь в процессе изучения понятий алгебраической функции, алгебраического уравнения и алгебраического функционального неравенства действительного переменного : Автореф... канд. пед. наук: 13.731 / Степуро И.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
235537
  Геюшов В.М. Взаимная связь изучения физики и производсвтенного обучения в области животноводства. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Геюшов В.М.; НИИ педагогики УССР. – К, 1986. – 16л.
235538
  Бугаев А.И. Взаимная связь изучения физики и производственного обучения в средней школе (На материале подготовки механиз. с.х.) : Автореф... канд. пед.наук: / Бугаев А. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1963. – 21л.
235539
  Жук Я.Н. Взаимная связь между организмами / Я.Н. Жук. – С. 245-260
235540
  Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов / И.Д. Зверев. – Москва, 1977. – 64с.
235541
  Марченко Ю.И. Взаимная синхронизация автоколебательных систем при наличии волновых и запаздывающих связей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марченко Ю.И.; АН СССР. Ин-т механики. – К., 1967. – 9л.
235542
  Чумаков В.А. Взаимная торговля и инвестиции в контексте антикризичных экономических мер в России, Европейском Союзе и СНГ / В.А. Чумаков, А.Г. Чумаков // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 181-196. – ISSN 0235-5620
235543
  Кравченко Э.А. Взаимно-эквивалентные имена-образы в трагедии В. Шекспира "Hamlet, Prince of Denmark" // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 71-74


  В трагедии В. Шекспира «Hamlet, Prince of Denmark» использована система попарно эквивалентных имен, обозначающих диахронных, типа «отец – сын», персонажей-двойников. В шекспироведении стало общим местом утверждение о том, что достоинством композиции ...
235544
  Грюммер Г. Взаимное влияние высших растений - аллелопатия / Г. Грюммер. – М., 1957. – 262с.
235545
  Овчаров Ю.В. Взаимное влияние отражённых сигналов в многочастотных фазовых методах локационного распознавания / Ю.В. Овчаров, Р.О. Задорожий, Р.Ю. Кольцов // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 85
235546
  Серопегин И.М. Взаимное влияние рабочих и дыхательных движений при циклической и ациклической мышечной деятельности. : Автореф... доктор биол.наук: 102 / Серопегин И.М.; Казан. гос. ун-т. – М., 1968. – 40л.
235547
  Прокошев А.А. Взаимное влияние элементов при их экстракции из иодидных растворов кислородсодержащими растворителями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Прокошев А.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1973. – 20л.
235548
  Султанова З.Х. Взаимное влияние элементов при их экстракции из роданидных растворов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Султанова З.Х.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1973. – 19л.
235549
  Голованов В.И. Взаимное влияние элементов при их экстракции из хлоридных растворов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Голованов В.И.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналитической химии. – М., 1971. – 22л.
235550
  Ремизов А.Л. Взаимное вытеснение ароматических аминов из азометинов и влияние основности аминов на эту реакцию : Автореф... кандид. химич.наук: / Ремизов А.Л.; Ленингр. ордена Трудового Красного Знамени технологический ин-т им. Ленсовета. Кафедра технологии органиче. – Ленинград, 1952. – 14 с.
235551
  Скороход О.Р. Взаимное вытеснение кислот и избирательная адсорбция. : Автореф... Канд.хим.наук: / Скороход О.Р.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1953. – 9л.
235552
  Колычев А.А. Взаимное земское страхование : Сборник узаконений, судебных и административных распоряжений : Законы о страховании от огня, филоксеры, градобития; пошлины с застрахований гербовый сбор с страховых документов и проч. / Сост. А.А. Колычев. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд-е юрид. кн. маг-а В. П. Анисимова ; [Тип. В. Безобразов и К*], 1911. – 72, VIII с.
235553
  Зайцев Л.М. Взаимное исполнение иностранных судебных решений и русско-германский торговый договор : [Доклад, сдел. на Экспорт. съезде в Киеве 21 февр. 1914 г.] / Л.М. Зайцев. – Киев : Тип. А.И. Гроссмана, 1914. – 16 с. – Библиогр. в примеч. – (Труды Юго-западного отдела Российской экспортной палаты ; Вып. 18)


  На экз. № 118213 дарственная надпись от автора
235554
   Взаимное использование единого библиотечного фонда Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1987. – 142с.
235555
  Панюшкина О.В. Взаимное признание и исполнение приговоров государствами Евросоюза в европейском и национальном праве = Mutual recognition and enforcement of final decisions in criminal matters by European Union member states in European and national law : монография / О.В. Панюшкина. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2011. – 249, [2] с. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 215-249 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9273-1856-8
235556
  Ивановский И.А. Взаимное содействие государств в производстве сведений по делам уголовным / иссл. И. Ивановского, приват-доц. Новороссийского ун-та. – Одесса : Тип. "Одесский вестник", 1889. – VIII, 150, II с. – Напеч. также в: Записки Новорос. ун-та, 1898, Т. 49, с. 491-639. – Библиогр.: "Список источников и пособий, на которые в тексте сделаны сокращенные ссылки" (с. III-VIII)


  Магистерская диссертация по международному праву «Взаимное содействие государств в производстве следствий по делам уголовным» защищена в Киевском университете им. Св. Владимира 27 мая 1889 года.
235557
  Логвинова И.Л. Взаимное страхование ответственности российских вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 0869-3617


  Одним из стандартных условий функционирования рынка образовательных услуг может стать страхование ответственности учебного заведения за невыполнение обязательств по договору об оказании услуг. В качестве оптимального решения возникающих при этом ...
235558
  Ибадова Л.Т. Взаимное страхование: история и современность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 85-91. – ISSN 0132-0769
235559
   Взаимность. – Тула, 1970. – 278с.
235560
  Кривощеков Л.Д. Взаимность / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1973. – 159с.
235561
  Линник Ю.В. Взаимность / Ю.В. Линник. – Петрозаводск, 1976. – 127с.
235562
  Гоппе Г.Б. Взаимность / Г.Б. Гоппе. – Л., 1983. – 88с.
235563
  Дьяченко Р.А. Взаимность микроэлементов меди, марганца и цинка с витамином С и организме животных : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьяченко Р.А.; АН УССР. – Киев, 1964. – 19л.
235564
  Лазоренко М.В. Взаимность процессов структурной и механической релаксации и молекулярная подвижность в эластомерах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Лазоренко М. В.; КГПИ им. А. Горького. – К., 1986. – 206л. – Бібліогр.:л.194-206
235565
  Храброва Н.С. Взаимность. / Н.С. Храброва. – М., 1970. – 48с.
235566
  Рывлин А.И. Взаимность. / А.И. Рывлин. – Київ, 1971. – 159с.
235567
  Мамедова Н.М. Взаимные интересы России и Ирана и их эволюция // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 129-135. – ISSN 0869-1908
235568
  Щербинин В.В. Взаимные превращения циклопропил-, аллил- и винилсиланов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Щербинин В.В.; М-во хим.пром-сти.24-25. – Москва, 1975. – 25л.
235569
  Кремон Л. Взаимные фигуры в графической статике. / Л. Кремон. – Л.-М., 1936. – 135с.
235570
  Бардина С.М. Взаимовлияние болезни и творчества: случай Ницше // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 63-64
235571
  Василенко С.Л. Взаимовлияние водонесущих коммуникаций и подтопления урбанизированных территорий как проблема экологической безопасности водоснабжения городских агломераций / С.Л. Василенко, В.Д. Колотило // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
235572
   Взаимовлияние и взаимообогащение литератур народов СССР. – Фрунзе, 1978. – 176с.
235573
  Кутушев Р.Н. Взаимовлияние и взаимообогащение национальных культур в советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кутушев Р.Н.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор филос. проблем пролетарского интернационализма и нац. отношений. – М., 1971. – 16л.
235574
   Взаимовлияние и взаимообогащение языков народов СССР. – М, 1987. – 318с.
235575
  Василенко Г.Л. Взаимовлияние контактирующих говоров двух близкородственных языков : Автореф... канд. филол.наук: / Василенко Г.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л, 1978. – л.
235576
  Губарева В.А. Взаимовлияние некоторых древесных растений в широколиственных лесах лесостепи и роль атмосферных осадков в этом процессе : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Губарева В.А.; АН БССР. Ин-т экспериментальной ботаники. – Минск, 1970. – 31л.
235577
  Кружилин А.С. Взаимовлияние привоя и подвоя растений / А.С. Кружилин. – М, 1960. – 272с.
235578
   Взаимовлияние форм культуры в духовной жизни общества. – Л, 1986. – 174с.
235579
  Романова А.В. Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков / А.В. Романова. – Л., 1975. – 211с.
235580
  Юрченко Е.Н. Взаимовлияние языка священного писания и культуры народа (на материале библейской фразеологии) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.111-120. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
235581
  Булаховский Л.А. Взаимовлияния славянских литературных языков // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 3-4
235582
  Шпотов Б.М. Взаимовосприятие американцев и русских в годы первой пятилетки (по материалам прессы и деловой переписки) // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 135-140. – ISSN 0869-5687
235583
  Кротов М. Взаимовыгодная интеграция - условие модернизации в Содружестве // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 9 (1616). – С. 39-52. – ISSN 0869-44435
235584
  Герус С.В. Взаимодейсвие магнитоупругих волн с носителями заряда в магнитных пьезополупроводниках и слоистых структурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Герус С.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1974. – 20л.
235585
  Паттерсон Д.Л. Взаимодействие / Д.Л. Паттерсон. – М., 1978. – 95с.
235586
  Горбан И.Я. Взаимодействие 2-ариломидо-4,5-бензо-1, 3, 2-диофасксафосфанов с альдегидами и кетонами поиск новых пестицидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Горбан И. Я.; АН УзССР, Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1980. – 18л.
235587
   Взаимодействие 3-аминоиминофосфинов с бис /триметилсилил/ ртутью / В.В. Скопенко, В.Д. Романенеко, В.Ф. Шульгин, Л.Н. Марковский // Журн. общ. химии, 1985. – №1
235588
  Игнатюк А.Н. Взаимодействие L-ацилбутиролактонов с азотсодержащими нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Игнатюк А.Н.; ЛГУ. – Л., 1970. – 20л.
235589
  Скопенко В.В. Взаимодействие PdCl2 и Na2PdC4 c гамма -/8-метилхинолин/ гамма - аминопропилаэросилом / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, А.К. Трофимчук // Теорет. и эксперим. химия, 1983. – № 5
235590
   Взаимодействие PdCl2 с закрепленным на поверхности аэросила диэтилентриамином / В.В. Скопенко, Т.П. Лишко, А.К. Трофимчук, Т.А. Сухан // Укр.хим.журн., 1984. – №5
235591
  Голодова К.Г. Взаимодействие а-окисей ацетиленового ряда с цианистым калием. Хим. свойства ацетиленовых оксинитрилов и нитрилов сопряж. ениновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Голодова К.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
235592
  Стриженко А.А. Взаимодействие авторской речи и речи персонажей в современной драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.663 / Стриженко А.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1972. – 32л.
235593
  Григорян Левон Аршалуйсович Взаимодействие адронов и фотонов высоких энергий с легкими ядрами в теории комплексных моментов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Григорян Левон Аршалуйсович ; Ереванский физ. ин-т. – Ереван, 1979. – 12 с.
235594
  Рыскин М.Г. Взаимодействие адронов при высоких энергиях в мультипериферических моделях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Рыскин М. Г.; АН СССР, Лен. Ин-т яд. физ. – Л., 1973. – 20л.
235595
  Алакоз Анатолий Владимирович Взаимодействие адронов с ядрами в области энергий 30+300 Гэв : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Алакоз Анатолий Владимирович ; АН СССР, Физический ин-т. – Москва, 1972. – 22 с.
235596
  Коновалова З.Б. Взаимодействие активных красителей с мышцами, мышечными моделями и белками : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Коновалова З.Б.; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1968. – 22л.
235597
  Новиков Б.К. Взаимодействие акустических волн и теория парметрических излучателей ультразвука. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.06 / Новиков Б.К.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
235598
  Барабаш Т.И. Взаимодействие алкалоидов с красителями эозиаты и эритрозиаты алколоидов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Барабаш Т.И. ; КГУ. – Киев, 1956. – 16 с.
235599
  Барабаш Т.И. Взаимодействие алкалоидов с красителями. Зозинаты и эритрозинаты алкалоидов : Дис... канд. хим.наук: / Барабаш Т.И.; Киевск. научн.-исллед. инст. судебн. экспертизы МЮ УССР. (КНИИСЭ). – Киев, 1954. – 229л. – Бібліогр.:л.218-227
235600
  Пацевич И.В. Взаимодействие алкильных радикалов с двуокисью азота. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пацевич И.В.; Акад.наук СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1959. – 13л.
235601
   Взаимодействие амидов диимидофосфеновой кислоты с триметилалюминием / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шульгин, А.И. Брусиловец // Журн. общ. химии, 1982. – №11
235602
   Взаимодействие амидов диимидофосфеновых и имидотиофосфеновых кислот /сигма-3 лямбда-5-фосфоразаилидов/ с литийорганическими соединениями / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шульгин, Л.Н. Марковский // Журн. общ. химии, 1985. – №3
235603
  Чичканова Т.В. Взаимодействие амидов и тиоэфиров кислот трехвалентного фосфора - замещенными аминами и амидами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Чичканова Т.В.; Казан. хим.-техн. ин-т. – Казань, 1986. – 15л.
235604
  Гранитова О.И. Взаимодействие анабазина с некоторыми солями двухвалентной меди : Автореф... канд. хим.наук: / Гранитова О. И.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1967. – 27л.
235605
  Панченко П.Н. Взаимодействие аппаратов уголовного розыска, иных провоохранительных органов и общественности в борьбе с преступностью: Учеб. пособие. / П.Н. Панченко. – Омск, 1983. – 81с.
235606
  Доронин Ю.П. Взаимодействие атмосферы и океана : Учебное пособие / Ю.П. Доронин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 288с.
235607
  Крюков Н.А. Взаимодействие атомов ртути с атомами инертных газов : Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Крюков Н.А. ; МВ и ССО СССР, ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 16 с.
235608
  Дузь В.А. Взаимодействие атомов углерода и азота с дефектами кристаллического строения вd- и h- железе. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 0.04.07 / Дузь В.А.; Ан УССР. – К, 1990. – 15л.
235609
  Почтакова Э.И. Взаимодействие ацетатов натрия и калия с солями жирных кислот в расплавах. : Автореф... канд. хим.наук: 081 / Почтакова Э.И.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Смоленск, 1971. – 24л.
235610
  Шевченко В.И. Взаимодействие ашаритовых руд с перегретым водяным паром : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шевченко В. И.; АН СССР, Сиб. отд. Дальневост. филиал. – Владивосток, 1969. – 20л.
235611
  Черняк Р.С. Взаимодействие белков с денатурирующими органическими веществами. : Автореф... канд. хим.наук: / Черняк Р.С.; Физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – Москва, 1951. – 12 с.
235612
  Газизова А.И. Взаимодействие бизнес-сообщества и вузов как фактор конкурентоспособности // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 25-29. – ISSN 2073-8536
235613
  Фоменко Л.К. Взаимодействие биологии и медицины в условиях научно-технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
235614
  Бравичева Энергина Максимовна Взаимодействие близкородственных фонетических систем. (На материале двух говоров села Канаевки Пензенской обл.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Бравичева Энергина Максимовна; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 27л.
235615
  Наурузова Галина Хаировна Взаимодействие боратов с водными растворами органических кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Наурузова Галина Хаировна; АН Казахской ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 29л.
235616
  Шварц Е.М. Взаимодействие борной кислоты со спиртами и оксикислотами. / Е.М. Шварц. – Рига, 1990. – 414с.
235617
  Качур А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида гафния : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Качур А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 286 л. + Приложение: л. 1-119. – Библиогр.: л. 155-167
235618
  Качур А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида гафния : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Качур А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с. – Библиогр.: 7 назв.
235619
   Взаимодействие в системах M2O-P2O5-SnO2 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный, Е.С. Луговская // Журн. нерган. химии, 1987. – № 7
235620
  Скопенко В.В. Взаимодействие в системе K2O-P2O5-TiO2 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, Г.Д. Бялковский // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №6
235621
  Скопенко В.В. Взаимодействие в системе LiPO3- LiF-GeO2 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №2
235622
  Берзинь Н.И. Взаимодействие витамина А и цинка в организме цыплят. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Берзинь Н.И.; АН Латв.ССР. – Рига, 1976. – 30л.
235623
  Матвиенко Татьяна Ивановна Взаимодействие внутренней и внешней семантических структур глаголов речи и мышления в современном чешском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Матвиенко Татьяна Ивановна; АН УССР, Ин-т языкознания. – К., 1986. – 16л.
235624
  Навроцкий В.В. Взаимодействие внутренних волн и тонкой структуры в океане. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Навроцкий В.В.; АН УССР.Морской гидрофизический ин-т. – Владивосток, 1988. – 39л.
235625
  Заславский Г.М. Взаимодействие волн в неоднородных средах / Г.М. Заславский. – Новосибирск : Наука, 1982. – 177 с.
235626
  Стил М. Взаимодействие волн в плазме твердого тела : пер. с англ. / М. Стил, Б. Вюраль. – Москва : Атомиздат, 1973. – 248 с.
235627
  Красильник З.Ф. Взаимодействие волн в полупроводниках с дрейфом носителей заряда : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Красильник З.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1977. – 13л.
235628
  Панкратов И.М. Взаимодействие волн конечной амплитуды с частицами плазмы в магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Панкратов И.М.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 14л.
235629
  Пекуровский Л.Е. Взаимодействие волн с телами. / Л.Е. Пекуровский. – М, 1990. – 103с.
235630
  Ларионцев Е.Г. Взаимодействие встречных волн в кольцевых лазерах : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Ларионцев Е. Г.; МГУ, Физ. фак. – М., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
235631
  Бородай А.Д. Взаимодействие вузов с работодателями в подготовке кадров для рекламной индустрии // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 95-100. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается опыт взаимодействия вузов с работодателями из сферы рекламной индустрии. Развитие российской экономики стимулирует высокие темпы роста затрат на рекламу. Рынок труда в сфере рекламы требует притока квалифицированных ...
235632
  Чмутина Л.А. Взаимодействие высокомолекулярных веществ с красителями и пигментами. : Автореф... канд. хим.наук: / Чмутина Л.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 17л.
235633
  Иванов А.А. Взаимодействие высокочастотных полей с плазмой. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 047 / Иванов А.А.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 16л.
235634
  Арцимович Л.Л. Взаимодействие высокочастотных электромагнитных полей с потенциальными неустойчивостями плазмы. : Автореф... наук: 01.04.08 / Арцимович Л.Л.; Инст. атомн. энергии им.И.В.Курчатова. – М., 1975. – 11л.
235635
  Невская Е.М. Взаимодействие галлия и алюминия с аминополикарбоновыми кислотами - производными сульфофталеина : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Невская Е.М.; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 18л.
235636
  Проскурина М.В. Взаимодействие галогенидов фосфора с альфа-металлированными альдегидами, кетонами и сложными эфирами. : Автореф... канд. хим.наук: / Проскурина М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1966. – 14л.
235637
  Иманакунов Б.И. Взаимодействие гексаметилентетрамина с неорганическими солями / Б.И. Иманакунов, Л.И. Лукина. – Фрунзе, 1984. – 104с.
235638
  Микитенко Д.А. Взаимодействие генетики с другими науками : (Философско - методологический анализ) / Д.А. Микитенко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 161с.
235639
  Корочкин Л.И. Взаимодействие генов в развитии : проблемы биологии развития / Л.И. Корочкин. – Москва : Наука, 1977. – 280 с. : табл., ил. – Список лит.: 1197 назв.
235640
  Тарутина Л.А. Взаимодействие генов при гетерозисе / Л.А. Тарутина, Л.В. Хотылева. – Минск, 1990. – 173с.
235641
  Брикун И.К. Взаимодействие гидроксиламина с элементами V группы периодической системы - мышьяком, сурьмой, висмутом и ванадием : Автореф... канд. хим.наук: / Брикун И.К.; Казахский гос. ун-т. Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
235642
  Кыдынов М.К. Взаимодействие глицина с галогенидами двухвалентных металлов / М.К. Кыдынов. – Фрунзе, 1988. – 155с.
235643
  Булыженков В.Э. Взаимодействие гомеозисных мутаций у дрозофилы : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Булыженков В.Э. ; Ак. мед. наук СССР, Ин-т мед. генетики. – Москва, 1975. – 28 с.
235644
  Милевская Виктория Болеславовна Взаимодействие гомологов фатаевой кислоты и их имидов с пятихлористым фосфором, исследование продуктов реакции : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Милевская Виктория Болеславовна; АН УССР. Ин-т орг. химии. – К., 1976. – 17л.
235645
  Гриб В.В. Взаимодействие государства и гражданского общества: правовые проблемы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 23. – С. 24-26. – ISSN 1812-3805


  Исследование правовых вопросов взаимодействия государства и гражданского общества представляется весьма необходимым в существующих политико-правовых реалиях России. В статье анализируется историческое развитие правового регулирования институтов ...
235646
  Радынов А.Г. Взаимодействие гравитационного, электромагнитного и скалярного статистических полей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Радынов А.Г.; Ун-т дружбы народов. – М, 1977. – 10л.
235647
  Дуброва Г.А. Взаимодействие грунта и сооружений.Расчеты нагрузок от несвязных грунтов на гидромотехнические сооружения в учетом деформации / Г.А. Дуброва. – Москва, 1963. – 220с.
235648
  Микитюк Орися Юрьевна Взаимодействие двумерных экситонов с диссипативными подсистемами в полупроводниковых кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Микитюк Орися Юрьевна; МВ и ССО УССР, Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 16л.
235649
  Микитюк Орися Юрьевна Взаимодействие двумерных экситонов с диссипативными подсистемами в полупроводниковых кристаллах : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.04.10 / Микитюк Орися Юрьевна; МВ и ССО УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 16л.
235650
  Ван Гэнь-ши Взаимодействие двуокиси гафния с окислами некоторых редкоземельных элементов и тория : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ван Г-ш. ; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Москва, 1961. – 8 с.
235651
  Мецугов В.Х. Взаимодействие двух напряженных состояний призматического бруса, составленного из различных упругих материалов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мецугов В.Х.; Акад.наук Груз.ССР. – Тбилиси, 1956. – 5л.
235652
  Рухадзе А.А. Взаимодействие двух нуклонов в методе Тамма-Данкова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рухадзе А.А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1958. – 8л. – Бібліогр.:с.8
235653
  Барбашова Г.А. Взаимодействие двухмерных ударных волн с элементами конструкций волн с элементами конструкций при подвогдном искровом разряде. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Барбашова Г.А.; АН УССР. Инст. гидромеханики. – К., 1989. – 160л. – Бібліогр.:л.146-160
235654
   Взаимодействие дефектов кристаллической решетки и свойства металлов. – Тула, 1978. – 139 с.
235655
  Двуреченский Анатолий Васильевич Взаимодействие дефектов, введенных ионной бомбардировкой в кремний, между собой и с примесью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Двуреченский Анатолий Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1973. – 22л.
235656
  Ожогин В.И. Взаимодействие Дзялошинского в антиферромагнетиках : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.11 / Ожогин В. И.; Ин-т атомн. энерг. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.21-22
235657
  Лишневская Л.А. Взаимодействие диазосоединений с сульфаминовой кислотой и ее N-арилзамещенными. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лишневская Л.А.; Гос.ордена Труд.Красного Знамени ин-т прикладной химии. – Л, 1966. – 14л.
235658
  Студзинський О.П. Взаимодействие диазоусксусного эфира и дифинил-диазомета cd-дикетонами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Студзинський О.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 18л.
235659
   Взаимодействие диоксида германия с расплавами M2O-P2O5/M-Li, Na, K / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорнвй, Н.Г. Галенко // Укр.хим.журн., 1987. – № 8
235660
  Скопенко В.В. Взаимодействие диоксида германия с фторидом лития / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №5
235661
  Скопенко В.В. Взаимодействие диоксида титана с расплавами системы Li2O-P2O5 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №11
235662
   Взаимодействие диоксида тория с расплавами Li2O-P2O5 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный, З.И. Корниенко // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №4
235663
  Нагорный П.Г. Взаимодействие диоксидов германия и олова в расплавленных фосфато-галогенидных системах : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Нагорный П.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981. – 23 с. – Библиогр.: 11 назв.
235664
  Бушуева Г.В. Взаимодействие дислокаций в кристаллах цинка и его особенности, выявляемые при электронном микроскопическом исследовании тонких фольг : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Бушуева Г.В. ; МГУ. – Москва, 1970. – 11 с.
235665
  Гриневич Владимир Павлович Взаимодействие дисульфидных производных тиамина с биологически активными природными тиолами и дисульфитами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гриневич Владимир Павлович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
235666
  Невский А.П. Взаимодействие дуги с электродами плазмотрона / А.П. Невский. – Минск, 1982. – 152 с.
235667
   Взаимодействие единиц разных уровней языковой структуры. – Саранск, 1984. – 170с.
235668
  Гордиенко И.И. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гордиенко И.И. ; АН УССР, Ин-т лесоводства. – Киев, 1951. – 15 с.
235669
  Гордиенко И.И. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине : Автореф... канд. биол.наук: / Гордиенко И. И.; АН УССР, Ин-т лесоводства. – Киев, 1951. – 15 с.
235670
   Взаимодействие жанра и метода в зарубежной литературе XVIII-XX веков. – Воронеж, 1982. – 155с.
235671
   Взаимодействие жанров в художественной системе писателя. – М, 1982. – 177с.
235672
   Взаимодействие жанров,художественных направлений в русской драматургии XVIII-XIX веков. – Куйбышев, 1988. – 132 с.
235673
  Шунин А.Л. Взаимодействие жидких платиновых металлов и сплавов с тугоплавкими оксидами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.03 / Шунин А.Л.; АН СССР. Уральский науч. ц. Ин-т металлургии.. – Свердловск, 1983. – 19л.
235674
  Буц И.А. Взаимодействие залоговых значений в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Буц И.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1983. – 22л.
235675
  Шокол Т.В. Взаимодействие замещенных ацетонитрилов с производными - и - аминокислот : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шокол Т.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 8 назв
235676
  Шокол Т.В. Взаимодействие замещенных ацетонитрилов с производными - и - аминокислот : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шокол Т.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 140 л. + Приложение: л. 133-140. – Библиогр.: л. 119-132
235677
  Мухин А.И. Взаимодействие заряженных П-мезонов с водородом и дейтерием в интервале энергий от 140 до 400 Мэв. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухин А.И.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1959. – 12л.
235678
  Коноплева Р.Ф. Взаимодействие заряженных частиц высоких энергий с германием и кремнием / Р.Ф. Коноплева. – Москва : Атомиздат, 1975. – 128 с.
235679
   Взаимодействие заряженных частиц с плазмой. – Киев : Наукова думка, 1967. – 195 с.
235680
   Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами. – Москва : МИФИ, 1979. – 73 с.
235681
  Кикина Н.Г. Взаимодействие звуковых волн с тангенциальным разрывом и его неустойчивость : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Кикина Н.Г.; Моск. физ.-технический ин-т. – М., 1971. – 15л.
235682
   Взаимодействие и взаимообогащение социалистических культур. – М, 1980. – 318с.
235683
   Взаимодействие и взаимообогащение социалистических литератур. – Братислава, 1981. – 270с.
235684
   Взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР. – М, 1969. – 280с.
235685
   Взаимодействие и взаимообогащение.Русская литература и литературы народов СССР. – Л : Наука, 1988. – 251 с.
235686
  Комарницкий И.Ф. Взаимодействие и противоречия экономических интересов социализма / И.Ф. Комарницкий. – Львов : Свит, 1990. – 213 с.
235687
  Кессених А.В. Взаимодействие и противостояние академических и университетских физиков в 1940-1950-х гг. и "студенческий бунт" на физфаке в 1953 г. // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 83-92. – ISSN 0205-9606


  В октябре 1953 г. молодежь физического факультета МГУ устами своих представителей, избранных на IV отчетно-выборную комсомольскую конференцию факультета, строго официально (и, как выяснилось, безнаказанно) подняла голос против научно-педагогической ...
235688
   Взаимодействие и распад ядерных систем. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 98 с.
235689
   Взаимодействие и самовоздействие волн в нелинейных средах. – Душанбе : Дониш
Ч. 1. – 1988. – 233 с.
235690
   Взаимодействие и самовоздействие волн в нелинейных средах. – Душанбе : Дониш
Ч. 2. – 1988. – 214 с.
235691
  Крутикова Н.Е. Взаимодействие и сближение братских литератур народов СССР. / Н.Е. Крутикова. – Киев : О-во "Знание УССР, 1980. – 64 с. – (Серия VI. Литература и искусство / О-во "Знание" УССР ; № 11)
235692
  Хангельдиева И.Г. Взаимодействие и синтез искусств. / И.Г. Хангельдиева. – М., 1982. – 62с.
235693
   Взаимодействие и синтез искусства. – Л, 1978. – 269с.
235694
   Взаимодействие и совместимость в РАСУ УССР. – К, 1988. – 203с.
235695
   Взаимодействие излучений с веществом. – Алма Ата : Издательство Казахского университета, 1980. – 113 с.
235696
   Взаимодействие излучения с веществом : сб. статей. – Москва : Атомиздат, 1966. – 176 с.
235697
   Взаимодействие излучения с веществом : труды. – Москва : ВЗМИ, 1972. – 272 с.
235698
   Взаимодействие излучения с веществом : сб. науч. трудов. – Алмпа Ата : Издательство Казахского университета, 1984. – 118 с.
235699
  Богданова М.В. Взаимодействие импульсного лазерного излучения с электронно-коллебательными переходами молекул : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Богданова М.В. ; МГУ. – Москва, 1977. – 14 с.
235700
  Чухрий Ф.Н. Взаимодействие индола с (а)-дикарбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чухрий Ф.Н.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Кишинев, 1971. – 18л.
235701
  Молоков Л.А. Взаимодействие инженерных сооружений с геологической средой / Л.А. Молоков. – М., 1988. – 220с.
235702
  Канецян Эгине Гургеновна Взаимодействие интенсивного излучения с резонансными средами : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Канецян Эгине Гургеновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 1л. – Бібліогр.:с.10-11
235703
  Божко А.И. Взаимодействие интенсивного оптического излучения с поверхностью прозрачных жидкостей : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.03 / Божко А.И.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
235704
  Ящук Василий Павлович Взаимодействие интенсивного светового излучения с ртутоподобными активаторами в растворах электролитов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Ящук Василий Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с.
235705
  Щагина Л.В. Взаимодействие ионных потоков при индуцированном транспорте катионнов через модельные и клеточные мембраны : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.17.,03.00.02 / Щагина Л.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1989. – 51л.
235706
  Раджабов Т.Д. Взаимодействие ионов инертных газов с титаном. : Автореф... Канд.техн.наук: / Раджабов Т.Д.; Московский физ-техн.ин-т. – М, 1966. – 12л.
235707
  Джемилев Н.Х. Взаимодействие ионов средних энергий с тонкими пленками металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джемилев Н. Х.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по физ. отд-ния физ. техн. и математ. наук. – Ташкент, 1972. – 22л.
235708
   Взаимодействие искусств в педагогическом процессе. – Л, 1989. – 155с.
235709
   Взаимодействие искусств в современном художественном процессе. – Л, 1988. – 84с.
235710
   Взаимодействие искусств как проблема гуманизации образования художников и архитекторов. – Л, 1989. – 82с.
235711
  Евтюхина Е.А. Взаимодействие как основа мироздания // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 5. – С. 2-4. – ISSN 1560-7968
235712
  Калаева Х.И. Взаимодействие карбамида с нитратами некоторых переходных металлов и бериллия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Калаева Х.И.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1969. – 28л.
235713
  Штейнман А.А. Взаимодействие карбенов с молекулярным азотом. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Штейнман А.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. (филиал). – Черноголовка, 1968. – 20л.
235714
  Пашина Ю.Н. Взаимодействие карбоновых кислот с гексахлорциклотрифосфазатриеном. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.05 / Пашина Ю.Н.; МВ и ССО СССР.Моск.хим.технол.ин-т. – М, 1975. – 24л.
235715
  Стоянов Ч.П. Взаимодействие квазичастиц с фононами в четно-четных сферических ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Стоянов Ч.П.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1974. – 18л.
235716
  Мягков В.А. Взаимодействие кислот и оснований с полиамидным волокном. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мягков В.А.; Иванов.хим.-технол.ин-т. – Иваново, 1954. – 14л.
235717
  Дятчина Ж.М. Взаимодействие классного руководителя и комсопмольской организации класса и формирование общественной активности старшеклассников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дятчина Ж.М.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
235718
  Малышев С.Т. Взаимодействие классов глагола в современном русском литературном языке : Автореф... кадн. филол.наук: / Малышев С.Т.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 18л.
235719
   Взаимодействие клеток с поверхностью раздела жидкость-газ. – Киев : Наукова думка, 1991. – 196 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 175-194. – ISBN 5-12-001930-7
235720
  Скопенко В.В. Взаимодействие кобальта и никеля с азотсодержащими основаниями в уксусной кислоте / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей // Укр. хим. журн., 1980. – №1
235721
  Кравчук Н.В. Взаимодействие количественного и качественного аспектов в структуре предложения английского языка (к исследованию активных тенденций в синтаксисе современного английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10663 / Кравчук Н.В.; МВ и ССО СССР. БГУ. – Минск, 1972. – 28л.
235722
  Кручинин С.П. Взаимодействие коллективных и внутренних степеней свободы в системах с небольшим числом нуклонов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кручинин С. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1986. – 86л. – Бібліогр.:л.78-86
235723
  Олексин О.Я. Взаимодействие компонентов в системах Е -- (е,Со і) -- е (фазовые равновесия, кристаллическая структура некоторые физико-химические свойства соеднений) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Олексин О. Я.; ЛьвГУ. – Львов, 1990. – 17л.
235724
  Григорьева Ираида Александровна Взаимодействие компонентов интонации во французской повествовательной фразе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева Ираида Александровна; КГУ. – К., 1979. – 17л.
235725
  Григорьева И.А. Взаимодействие компонентов интонации во французской повестовательной фразе : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева И.А.; Иркутск. пед. ин-т ин. яз. – Иркутск, 1978. – л.
235726
   Взаимодействие комсомола с другими общественными организациями. – М, 1983. – 158с.
235727
  Хаттатов В.У. Взаимодействие коротких и сверхкоротких импульсов света с полупроводниками. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хаттатов В.У.; Моск.ордена Ленина и Тру.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1974. – 12л.
235728
  Росси Б. Взаимодействие космических лучей с веществом : пер. с англ. / Б. Росси, К. Грейзен. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 132 с.
235729
  Мурзин В.С. Взаимодействие космических протонов разных энергий с веществом (генерация сильно ионизущих частиц) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мурзин В.С.; МГУ. Физич. фак. – Москва, 1953. – 9 с.
235730
  Ву Ван Ань Взаимодействие коферментных пируватдегидрогеназе витаминов в животном организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Ву Ван Ань; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 24л.
235731
   Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. – Алма Ата, 1989. – 463с.
235732
  Мицюк Б.М. Взаимодействие кремнезема с водой в гидротермальных условиях / Б.М. Мицюк. – Киев : Наукова думка, 1974. – 87с.
235733
   Взаимодействие культур Востока и Запада. – М
2. – 1991. – 168с.
235734
   Взаимодействие культур и эстетическое развитите личности. – Ташкент, 1980. – 168с.
235735
   Взаимодействие культур СССР и США , XVIII-XX вв. – М, 1987. – 228с.
235736
  Соломко А.А. Взаимодействие лазерного и микроволнового излучений в электрооптических и магнитных кристаллах. : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Соломко А.А. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 30 с.
235737
   Взаимодействие лазерного излучения с веществом : сборник науч. трудов. – Новосибирск : ИТПМ АН СССР, 1980. – 194 с.
235738
  Довженко Александр Васильевич Взаимодействие лазерного излучения с магнитными возбуждениями в пленках ферритов-гранатов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03. / Довженко Александр Васильевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко, Каф-ра квантовой радиофизики. – Київ, 1988. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
235739
   Взаимодействие лазерного излучения с металлами. – М, 1988. – 537с.
235740
  Качарава Анрей Карлоевич Взаимодействие легких ядер с протонами и поиск дибарионных состояний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Качарава Анрей Карлоевич; Объедин. ин-т ядерных исследвоаний. – Дубна, 1988. – 12л.
235741
  Пхакадзе И.Г. Взаимодействие лексических и грамматических средств выражения модальности в пределах изъявительного наклонения в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд.филол. наук / Пхакадзе И.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 31 с.
235742
   Взаимодействие лесных суглинистых подзолистых почв с модельными кислыми осадками и кислотно-основная буферность подзолистых почв / Т.А. Соколова, Т.Я. Дронова, И.И. Толпешта, С.Е. Иванова. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 208с. – ISBN 5-211-04498-3
235743
  Базилевская М.С. Взаимодействие летучих атмосферных примесей с поверхностью минералов. Термические реакции / М.С. Базилевская, В.И. Богилло // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 63-74 : Табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1726-5428
235744
   Взаимодействие летучих выделений в замкнутой экосистеме. – К, 1992. – 127с.
235745
   Взаимодействие лингвистических ареалов. – Л, 1980. – 272с.
235746
  Павлова Н.В. Взаимодействие линейных синтетических полиэлектролитов с частицами коллоидных дисперсий. : Автореф... канд. техн.наук: 02.00.06 / Павлова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 19л.
235747
  Егорова Е.М. Взаимодействие липосом с плоскими липидными мембранами : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00,05 / Егорова Е.М. ; МГУ. – Москва, 1984. – 22 с.
235748
  Хомяк Тамара Владимировна Взаимодействие лирического и эпического начал в романах Олеся Гончара 60-70-х годов : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хомяк Тамара Владимировна; АН Укр. ССР, Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
235749
   Взаимодействие литератур и художественная культура развитого социализма. – М, 1977. – 272с.
235750
   Взаимодействие литератур и художественная культура развитого социализма. – М, 1981. – 295с.
235751
   Взаимодействие литератур народов Сибири и Дальнего Востока : [ Сб. статтей. – Новосибирск : Наука , Сиб. отд., 1983. – 272 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
235752
   Взаимодействие литературы и фольклора. – Душанбе
2. – с.
235753
   Взаимодействие литературы и фольклора. – Душеанбе
1. – 1974. – 242с.
235754
   Взаимодействие массовых информационных процессов. – М, 1986. – 103с.
235755
  Панкратов Б.М. Взаимодействие материалов с газовыми потоками. / Б.М. Панкратов. – М., 1976. – 224с.
235756
  Рейнвальд Т.И. Взаимодействие материального и идеального в стимулах к труду : Автореф... канд. философ.наук: / Рейнвальд Т.И.; МГУ. Философ. фак-т. Кафедра исторического материализма. – М., 1966. – 20л.
235757
  Гырдев Д.С. Взаимодействие материального производства и духовной жизни в условиях социализма / Д.С. Гырдев. – М., 1986. – 60с.
235758
  Скопенко В.В. Взаимодействие меди и ее оксидов с азотсодержащими основаниями в уксусной кислоте / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1979. – №9
235759
  Сергеев Ф.М. Взаимодействие медленных п-мезонов с ядрами углерода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сергеев Ф.М.; Моск.инженер-физ.ин-т. – М, 1963. – 12л.
235760
   Взаимодействие между водой и живым веществом : труды международного симпозиума Одесса, 6-10 октября 1975 г. – Москва : Наука
Том. 1. – 1979. – 259 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
235761
   Взаимодействие между водой и живым веществом : труды международного симпозиума Одесса. 6-10 октября 1975г. – Москва : Наука
Том. 2. – 1979. – 215 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
235762
   Взаимодействие между компонентами экологических систем. – Казань : Казанский университет, 1985. – 192 с.
235763
  Киселева И.А. Взаимодействие между нитрифицирующими, денитрифицирующими и аэробными целлюлозоразрушающими микроорганизмами в связи со значением их при компостировании торфов : Автореф... канд. биол.наук: / Киселева И.А.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т с.-х. микробиологии ВАСХНИЛ. – Горький, 1960. – 17л.
235764
  Понировская Л.И. Взаимодействие между окисью кальция и окисью алюминия в твердой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: / Понировская Л.И.; МВО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1958. – 11л.
235765
  Мелков Г.А. Взаимодействие между поверхностными МСВ и праметрически возбужденными спиновыми волнами в тонких ферроманитных пленках / Г.А. Мелков, И.В. Круценко, С.А. Уханов // Proceeding ISSWAS
235766
   Взаимодействие между преобразования окружающей среды и адаптивной демографической и генетической структурой народонаселения : международная конференция по проекту № 12 программы юнеско "Человек и биосфера". Тезисы докладов. – Москва, 1984. – 336 с.
235767
  Гарипов Р.Ш. Взаимодействие международных организаций в области обеспечения европейской безопасности // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 1812-3910
235768
  Шушкова В.Б. Взаимодействие мелких метеоритных тел с атмосферой Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Шушкова В.Б.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 18л.
235769
  Марчук В.А. Взаимодействие мелких фракций частиц минералов, встречающихся в золе энергетических топлив, и элементов проточной части газовых турбин. : Автореф... канд. техн.наук: 189 / Марчук В.А.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1969. – 15л.
235770
  Пашкуров Н.Г. Взаимодействие меркапто- оксипиримидинов с хлоргидринами и а, w-дигалогеналканами. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Пашкуров Н.Г.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1969. – 27л.
235771
   Взаимодействие мессбауэровского излучения с веществом. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 148 с.
235772
   Взаимодействие мессбауэровского излучения с веществом. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 157 с.
235773
  Беджанов Арнольд Сергеевич Взаимодействие местных СОветов дупутатов трудящихся с органами суда и прокуратуры по обеспечению социалистической законности и охране прав граждан : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Беджанов Арнольд Сергеевич; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 26л.
235774
  Красулин Ю.Л. Взаимодействие металла с полупроводником в твердой фазе / Ю.Л. Красулин. – Москва, 1971. – 120 с.
235775
  Невесенко Н.Д. Взаимодействие металлических кобальта и никеля с неводными растворами тиоцианата и галогенидов аммония : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Невесенко Н.Д. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 21 с. – Библиогр.: 17 назв.
235776
   Взаимодействие металлических расплавов с газами и шлаками. – М, 1985. – 157с.
235777
  Найдич Ю.В. Взаимодействие металлических расплавов с поверхностью алмаза и графита / Ю.В. Найдич, Г.А. Колесниченко. – К., 1967. – 92с.
235778
  Скопенко В.В. Взаимодействие металлического кобальта с тиоцианатом аммония в апротонных растворителях / В.В. Скопенко, Н.Д. Невесенко, В.Н. Кокозей // Журн. неорган. химии, 1986. – №8
235779
  Зализинский Г.Г. Взаимодействие металлического молибдена с расплавами хлоридов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Зализинский Г.Г.; В надзаг.: АН СССР. Уральский науч. центр ин-т электрохимии. – Свердловск, 1974. – 20л.
235780
  Скопенко В.В. Взаимодействие металлического никеля с неводными растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, О.Ю. Васильева, Н.Д. и др. Невесенко // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1988. – № 3
235781
  Скопенко В.В. Взаимодействие металлического цинка с неводными растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 7
235782
   Взаимодействие метеоритного вещества с Землей. – Новосибирск : Наука, 1980. – 240 с.
235783
   Взаимодействие метеорного вещества с Землей и оценка притока метеорного вещества на Землю и Луну : материалы Всесоюзн. симпозиума (Душанбе, 1974). – Душанбе : Дониш, 1975. – 167 с.
235784
   Взаимодействие метода, стиля и жанра в советской литературе. – Свердловск, 1988. – 141 с.
235785
   Взаимодействие методов естественных наук в познании жизни. – М, 1976. – 350с.
235786
  Панов А М. Взаимодействие меченого тритием бенз(а)пирена с белками и нуклеиновыми кислотами в культуре нормальных и опухолевых клеток : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Панов М.А,; МГУ. – М., 1969. – 17л.
235787
   Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента : [ научно-практическое пособие ] / А.М. Бандурка, А. Бек, М.В. Голованова, Д.А. Кобзин, Т.Н. и др. Лазарева; Бандурка А.М. [ и др. ] ; МВД Украины, Нац. ун-т внутренних дел. – Харьков : Национальный университет внутренних дел, 2003. – 286с. – ISBN 966-610-041-Х
235788
  Колпаков В.К. Взаимодействие милиции и общественности в сфере правопорядка / В.К. Колпаков. – К., 1993. – 79с.
235789
  Кондратюк Татьяна Вячеславовна Взаимодействие мировоззрения и культуры в процессе фломирования личности : Дис... канд. философ.наук: 09.00.11 / Кондратюк Татьяна Вячеславовна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 188л. – Бібліогр.:л.169-188
235790
  Салах Мохамед Хассанейн Взаимодействие многоатомных спиртов с четырехфтористой серой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Салах Мохамед Хассанейн; АН УССР. Физико-хим. ин-т им. А.В.Богатского. – Одесса, 1986. – 15л.
235791
  Кисилев В.А. Взаимодействие модулированного релятивистского электронного пучка с плазмой и немодулированного пучка с плотной плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Кисилев В.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1977. – 15л.
235792
  Янкаускас З.К. Взаимодействие модулированного электромагнитного излучения с резонансной средой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Янкаускас З.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
235793
  Пярнпуу А.А. Взаимодействие молекул газа с поверхностями / А.А. Пярнпуу. – Москва : Наука, 1974. – 191с.
235794
  Швецов Ю.А. Взаимодействие молекулярного азота и некоторых азотсодержащих соединений с комплексами переходных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Швецов Ю. А. ; АН СССР , Филиал ин-та хим. физики. – Черноголовка Моск. обл., 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
235795
  Машезов В.Х. Взаимодействие молибдат-ионов с роданид-ионами в нейтральных и кислых средах в зависимости от природы и концентрации кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Машезов В.Х.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 17л.
235796
  Дорогов М.Э. Взаимодействие молибдена и вольфрама кальция с карбонатами щелочных металлов и аммония в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Дорогов М.Э.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 21л.
235797
  Миронов О.Г. Взаимодействие морских организмов с нефтяными углеводородами / О.Г. Миронов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 128с.
235798
   Взаимодействие моторных и вегетативных функций при различных видах мышечной активности человека. – Калинин, 1988. – 132с.
235799
  Агафонова И.М. Взаимодействие мочевины с биоорганическими соединениями и ее динамика в мозгу при разных функциональных состояниях. : Автореф... канд. биол.наук: / Агафонова И.М.; Ростовский-на-Дону гсо. ун-т. Кафедра биохимии. – Ростов-на-Дону, 1967. – 20л.
235800
  Яблоков Н.П. Взаимодействие народных дружин и милиции. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1977. – 56с.
235801
  Кефли Александр Абрамович Взаимодействие насыщенных полимеров и модельных соедиений с озоном : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Кефли Александр Абрамович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
235802
  Дмитриевская И О. Взаимодействие натриевых и калиевых солей жирных кислот с нитратами этих же металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дмитриевская О.И,; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 23л.
235803
  Белогуб В.Д. Взаимодействие наук - условие превращения науки в универсальную социальную преобразующую силу // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
235804
  Маковский Н.А. Взаимодействие наук: философско-методологические проблемы / Н.А. Маковский. – Харьков : Вища школа, 1984. – 137с.
235805
  Кушлин В.И. Взаимодействие науки и производства / В.И. Кушлин. – М., 1986. – 80с.
235806
  Нгуен Сик Чыонг Взаимодействие национального и интернационального в культурной революции во Вьетнаме : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Нгуен Сик Чыонг; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 145л. – Бібліогр.:л.135-145
235807
  Зорькин В. Взаимодействие национального и наднационального правосудия на современном этапе: новые перспективы // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 5 (90). – С. 45-53. – ISSN 1812-7126
235808
  Черних С.И. Взаимодействие национальной и региональной образовательной политики // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 102-107. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается специфика формирования национальной и региональной образовательной политики в условиях современной модернизации образования, используется материал международного форума «Интерра - 2010», проходившего в Новосибирске в сентябре ...
235809
  Цымбалюк Владимир Герасимович Взаимодействие национальных и интернациональных интересов как фактор упрочения социально-политического единства мирового социалистического сотрудничества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Цымбалюк Владимир Герасимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 218л. – Бібліогр.:л.195-218
235810
  Макознак Е. Взаимодействие национальных культур в процессе глобализации: перспективы диалога // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.68-71
235811
  Ширматова Г.Ш. Взаимодействие национальных культур и духовное формирование личности. / Г.Ш. Ширматова. – Ташкент, 1986. – 145с.
235812
  Кобко Г.Л. Взаимодействие национальных культур как проявление процесса интернацинализации духновной жизни советских наций в период развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кобко Г.Л.; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1976. – 204л. – Бібліогр.:л.181-204
235813
  Баранова Н.А. Взаимодействие недокисиуглерода с замещенными тиомочевинами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Баранова Н.А.; Ленингр. хим.-фарм. ин-т. – Л., 1972. – 19л.
235814
  Кашайова Катарина Взаимодействие нейронов в интактной и нейронально изолированной теменной ассоциативной коре головного мозга при прямом электрическом раздражении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кашайова Катарина; КГУ. – К., 1987. – 16л.
235815
  Красильникова Е.А. Взаимодействие некоторых галоидопроизводных с серебряными солями диалкилфосфористых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Красильникова Е.А.; М-во высш. образования СССР. Казан. хим. технол. ин-т им. С.М.Кирова. Каф. органич. химии. – Казань, 1956. – 9л.
235816
  Богоносцева Н.П. Взаимодействие некоторых галоидопроизводных с эфирами фосфористой кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Богоносцева Н. П. ; Каз. ГУ , Науч. исслед. химич. ин-т. – Казань, 1953. – 13 с.
235817
  Матуляускене Люда Юстино Взаимодействие некоторых добавок с электроосаждаемым железом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Матуляускене Люда Юстино; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 24л.
235818
  Дыбков В.И. Взаимодействие некоторых переходных металлов 5,6,8 групп с жидким алюминием : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Дыбков В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
235819
   Взаимодействие некоторых солей металлов с конденсированными азолами / В.В. Скопенко, В.Н. Савицкий, Л.Ф. Аврменко, В.Я. Починок // Укр. хим. журн., 1975. – №12
235820
  Наделяева А.К. Взаимодействие некоторых циклических L-хлорэфиров с енолацетами альдегидов и кетонов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Наделяева А.К.; Иркутск.гос.ун-т. – Красноярск, 1971. – 16л.
235821
  Морозова Нина Петровна Взаимодействие неполных эфиров и амидов кислот трехвалентного фосфора с галогенидами элементов 4 группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Морозова Нина Петровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1985. – 17л.
235822
  Марчик Э.Ф. Взаимодействие несимметричных бета, -спиртоокисей с нуклеофильными реагентами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Марчик Э.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
235823
  Микулинский М.А. Взаимодействие нуклонов в сферических ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Микулинский М.А.; Объединен. ин-т ядерных исслед. Лаборатория теоретич. физики. – Дубна, 1966. – 12л.
235824
  Баышевский Сергей Олегович Взаимодействие обменных спиновых и упругих волн в эпитаксильных пленках железо-иттриевого граната : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Баышевский Сергей Олегович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 13л.
235825
  Чибисова Н.Г. Взаимодействие образования и культуры как социальных явлений // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С45-54..
235826
  Галеева А.М. Взаимодействие общества и природы : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Галеева А.М.; МГУ. – М., 1971. – 16л.
235827
  Федоров Е.К. Взаимодействие общества и природы / Е.К. Федоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 88с.
235828
  Фокин Иван Яковлевич Взаимодействие общества и природы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Фокин Иван Яковлевич ; КГУ. – Днепропетровск, 1972. – 20 с.
235829
  Ковалев А.М. Взаимодействие общества и природы / А.М. Ковалев. – М, 1980. – 61с.
235830
  Соломина С.Ф. Взаимодействие общества и природы : (Философские проблемы) / С.Ф. Соломина. – Москва : Мысль, 1983. – 252с.
235831
  Чуньков Ю.И. Взаимодействие объективного и субъективного в социалистической экономике. / Ю.И. Чуньков. – Томск, 1984. – 194с.
235832
  Бондаренко Т.П. Взаимодействие однотипных глагольных, субстантивных и адъективных словосочетаний в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Бондаренко Т.П.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 23л.
235833
  Плахотник А.Ф. Взаимодействие океана и атмосферы : (История изучения) / А.Ф. Плахотник. – Москва : Наука, 1978. – 203с.
235834
  Козленко Т.А. Взаимодействие окисей бария и стронция с кислородом при малых давлениях. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Козленко Т.А.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1969. – 15л.
235835
  Яндовский В.Н. Взаимодействие окисей с альдегидами и бензонитрилом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Яндовский В.Н.; Ленинград. гос. ун-т. – Л., 1969. – 27л.
235836
  Павлова Л.М. Взаимодействие окисей цис-, транс-докозеновых кислот с реагентами основного характера. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Павлова Л.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Хим. ф-тет. – Л., 1971. – 22л.
235837
  Мамедов Аслан Мамедали оглы Взаимодействие окружения и ядра наречных фразеологизмов с общим значением качественной характеристики действия в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Мамедов Аслан Мамедали оглы; Азерб. пед. ин-т русск. яз. и лит. им. М.Ф.Ахундова. – Баку, 1987. – 17л.
235838
  Усталова Ольга Николаевна Взаимодействие оксида ванадия (V) с оксидами редкоземельных элементов иттриевой подгруппы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Усталова Ольга Николаевна; АН СССР. Ин-т общей и неорг. химии. – М., 1980. – 23л.
235839
  Скопенко В.В. Взаимодействие оксида кадмия со спиртовыми растворами тиоцианата аммония / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Укр. хим. журн, 1985. – №4
235840
  Скопенко В.В. Взаимодействие оксида свинца с неводными растворами ацетата аммония / В.В. Скопенко, В.Р. Поляков, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 11
235841
  Скопенко В.В. Взаимодействие оксида цинка с тиоцианатом аммония в апротонных растворителях / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР Сер. Б. : АН УССР, 1985. – №9
235842
  Бялковский Г.Д. Взаимодействие оксидов Т1О2,ZrO2G2O3 с расплавленными фосфатами щелочных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Бялковский Г.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 22л.
235843
  Абеуова О.А. Взаимодействие окситоцина, ацетлхолина и катехоламинов в регуляции молкоотдачи. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Абеуова О.А.; АН АЗССР. – Баку, 1979. – 21л.
235844
   Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с тетрагалогенидами некоторых металлов / В.В. Скопенко, А.И. Брусилович, А.В. Синкевич, Н.В. Зубарева // Укр. хим. журн., 1980. – №6
235845
   Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с хлоридами и оксихлоридами молибдена и вольфрама / В.В. Скопенко, А.И. Брусиловец, А.В. Синкевич, В.В. Трачевский // Укр. хим. журн., 1982. – №12
235846
  Полетуха Василий Васильевич Взаимодействие органических перекисей с кремнеземом и их инициирующая способность в сорбированном состоянии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 00.06 / Полетуха Василий Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
235847
  Полетуха В.В. Взаимодействие органических перекисей с кремнеземом и их инициирующая способность в сорбированом состоянии : Дис... канд. хим.наук: 02.0006 / Полетуха В.В.; КГУ. – К, 1972. – 168л.
235848
  Хрущ Н.Е. Взаимодействие органических производных переходных металлов с основаниями и ненасыщенными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Хрущ Н.Е.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1971. – 20л.
235849
  Томин В.Т. Взаимодействие органов внутренних дел с населением в борьбе с преступностью. / В.Т. Томин. – Омск, 1975. – 177с.
235850
  Зинуров Р.Н. Взаимодействие органов уголовной юстиции в пореформенный период (1864-1917 гг.) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.2-8
235851
  Воробьева Галина Владимировна Взаимодействие оснований шиффа с циклическими кетонами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Воробьева Галина Владимировна; АН БССР. Отд-ние хим. и геол. наук. Объедин. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неор. – Минск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
235852
  Боклан Д.С. Взаимодействие отраслевых принципов международного экологического и междунардного экономического права // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 46-60. – ISSN 1560-2893
235853
  Москалев В.И. Взаимодействие отрицательных п-мезонов с протонами и ядрами гелия при энергии 150 МЭВ и некоторые редкие виды распадов п-мезонов. 1039 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Москалев В.И.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1962. – 14л.
235854
  Мах Ростислав Взаимодействие п-мезонов с легкими атомными ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мах Ростислав; Объедин. ин-т ядерных исследований. 4-10206. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
235855
  Ассовская А.С. Взаимодействие П_- мезонов с импульсом 7,2 Гэв/с с ядрами фотоэмульсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Ассовская А.С.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1969. – 14с.
235856
  Осипова Л.В. Взаимодействие парафиновых углеводородов с аммиаком на окисных катализаторах : Автореф... Канд.хим.наук: / Осипова Л.В.; Акад.наук СССР.Ин-т нефти. – Москва, 1958. – 16л.
235857
  Карпович Н.А. Взаимодействие парламента и органов судебной власти в республике Беларусь // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 42-58. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
235858
  Костылева Светлана Александровна Взаимодействие партийных комитетов с органами печати в формировании мировоззрения трудящихся (1976-1985 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Костылева Светлана Александровна; КПИ. – Киев, 1991. – 219л. – Бібліогр.:л.187-219
235859
  Аубакирова Л.Р. Взаимодействие педагогического коллектива и комсомольской организации педвуза в подготовке будущего учителя и организаторской деятельности. : Автореф... наук: 113.03.02 / Аубакирова Л.Р.; Казах. пед инст. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
235860
  Власова Лариса Васильевна Взаимодействие перекисей бензоила и пентафторбензоила с ароматическими и полифторароматическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Власова Лариса Васильевна; Сиб. отд-ние АН СССР. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 22л.
235861
  Егорова Т.С. Взаимодействие повервхности двуокиси кремния с парами воды и метанола. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егорова Т.С.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 9л.
235862
  Корнилов Владимир Иванович Взаимодействие пограничных слоев в области сопряжения аэродинамических поверхностей : Автореф... канд. технич.наук: 01.02.05 / Корнилов Владимир Иванович; АН СССР. Ин-т теоретич. и прикладной физ. – Новосибирск, 1979. – 24л.
235863
  Гусев С.С. Взаимодействие познавательных процессов в научном и техническом творчестве / С.С. Гусев., Е.А. Гусева ; Под ред. В.Т. Мещерякова ; АН СССР, Ленинград. каф. филос. – Ленинград : Наука, Лениград. отд., 1989. – 125 с. – ISBN 5-02-027165-9
235864
  Лоскутов В.А. Взаимодействие полигалогенантрахинонов с нуклеофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Лоскутов В.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1969. – 19л.
235865
  Штейнгарц В.Д. Взаимодействие полигалоидароматических соединений с азотной кислотой. : Автореф... канд. хим.наук: / Штейнгарц В.Д.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 16л.
235866
  Соколова Л.В. Взаимодействие полиизопрена с бромом и йодом : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Соколова Л.В.; РСФСР. МВ и ССО. Моск. ин-т тонкой химической технологии. – М., 1970. – 24л.
235867
  Папенина Ю.А. Взаимодействие политической культуры и СМИ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 208-273. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
235868
  Пророк В. Взаимодействие политической культуры на интенсификацию экономического развития Чехословакии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пророк В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
235869
  Саленко Вячеслав Леонидович Взаимодействие полифторароматических соединений с радикальными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саленко Вячеслав Леонидович; АН СССР. Сибирское отделение. Новосиб. ин-т органической химии. – Новосибирск, 1978. – 17л.
235870
  Перевезенцева С.П. Взаимодействие полных эфиров, амидоэфиров и смешанных ангидридов фосфористой кислоты с а-альдегидокарбоновыми, а-кетокарбоновыми и а-кетофосфоновыми эфирами : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Перевезенцева С.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 16л.
235871
  Ломинадзе Д.Г. Взаимодействие потоков заряженных частиц с низкочастотными колебаниями плазмы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ломинадзе Д.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
235872
  Шабанов Ю.В. Взаимодействие права и нравственности в советском социалистическом обществе : Автореф... наук: / Шабанов Ю.В.; Акад. обществен. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра тории государства и права. – Москва, 1951. – 19 с.
235873
  Скопенко В.В. Взаимодействие привитых на аэросил 2- и 8-аминометилхинолинов с PdCl2 в ацетонитриле / В.В. Скопенко, В.Н. Зайцев, А.К. Трофимчук // Укр.хим.журн., 1985. – №1
235874
  Реут Л.С. Взаимодействие примесей и ионов с квантованными вихрями в жидком гелии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Реут Л.С.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 19л.
235875
  Ковалев Сергей Николаевич Взаимодействие природы и общества в контексте закономерного исторического процесса : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Ковалев Сергей Николаевич; Донецкй гос. ун-т. – Донецк, 1995. – 157л. – Бібліогр.:л.147-157
235876
  Пфау Г. Взаимодействие проводящих тел с разреженной плазмой в случае сферической симметрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 024 / Пфау Г.; Ленигр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 11л.
235877
  Изотова-Шулико Взаимодействие продуктивных и непродуктивных классов глаголов в истории чешского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Изотова-Шулико И.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1969. – 16 с.
235878
  Коваль А.А. Взаимодействие продуктов фосфорилировния нитрилов со спиртами и фенолами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Коваль А.А. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 18 с.
235879
  Софьина Г.Г. Взаимодействие производительности труда и прибыли социалистических предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Софьина Г.Г.; МВ и ССО РСФСР. Куйбышев. плановый ин-т. – Куйбышев, 1975. – 17л.
235880
  Севликянц Г.С. Взаимодействие производительных сил и производственных отношений / Г.С. Севликянц. – Ташкент, 1988. – 202с.
235881
  Гусакова Ю.С. Взаимодействие прокуратуры и органов расследования в пореформенной России второй половины XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
235882
   Взаимодействие пропиленкарбонатных растворов аминных комплексов никеля (II) с поверхностью аэросила / В.В. Скопенко, А.К. Трофимчук, О.М. Мирошников, Л.В. Глущенко // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1983. – №1
235883
  Морозова Галина Сергеевна Взаимодействие профсоюзов и комспомола в развитии трудовой активности рабочей молодежи текстильной промышленности центральных областей Российской федерации (1971-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Морозова Галина Сергеевна ; Высш. школа профсоюзного движения им. Н.М. Шверника. – Москва, 1979. – 23 с.
235884
  Дербенев Я.С. Взаимодействие пучков заряженных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дербенев Я. С.; АН СССР, Сиб. отд., Уч. сов. ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
235885
  Чумак Юрий Васильевич Взаимодействие радиоволн с плазмой метеорного следа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чумак Юрий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 188л.
235886
  Титов И.А. Взаимодействие растительных сообществ и условий среды / И.А. Титов. – М. : Высшая школа, 1961. – 520с.
235887
  Ефимов В.Н. Взаимодействие резонансных нейтронов с выстроенными ядрами : Р - 1369 / В.Н. Ефимов. – Дубна, 1963. – 15 c.
235888
  Жуковский В.Ч. Взаимодействие релятивистских частиц с интенсивными электромагнитными полями : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Жуковский В. Ч.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1978. – 25л.
235889
  Каламкарян Р.А. Взаимодействие России и Европейского Союза: позитив международно-правового опыта // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 51-59. – ISSN 0132-0769
235890
  Шереги Ф.З. Взаимодействие российских вузов с международными фондами и организациями: мониторинг и оценка эффективности : (сборник материалов) / Шереги Ф.Э., Константиновский Д.Л., Арефьев А.Л.; Федеральное агентство по образованию; Центр социолог. исследований. – Москва : Центр социального прогнозирования, 2006. – 168с. – ISBN 5-89329-503-3
235891
  Хпрташкина Р.Х. Взаимодействие русского и бурятского языков в области лексики (на материале говоров русских старожилов и бурят Зхирит-Булагатского района Иркутской области) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Хпрташкина Р.Х.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 30л.
235892
  Ермаков Михайил Константинович Взаимодействие сверхзвуковых потоков газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ермаков Михайил Константинович; АН СССР. Ин-т космических исследваний. – М., 1983. – 24л.
235893
   Взаимодействие селеноцианатов иттрия и скандия с некоторыми лигандами / В.В. Скопенко, А.М. Голуб, М.В. Копа, Г.В. Цинцадзе // Укр. хим. журн, 1970. – №9
235894
  Василенко Л.С. Взаимодействие сильного электромагнитного поля с колебательно-вращательными переходам молекулы СО2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01042 / Василенко Л.С.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1971. – 12л.
235895
  Березин А.К. Взаимодействие сильнотехнических электронных импульсных пучков с плазмой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Березин А.К.; М-во высш.и сред.образования УССР. – Харьков, 1963. – 15л.
235896
  Магда И.И. Взаимодействие сильнотечного релятивиствкого электронного пучка с плазмой и создание инверсткой населенности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Магда И.И.; КГУ. – Х., 1977. – 20л.
235897
  Магда И.И. Взаимодействие сильноточного релятивистского электронного пучка с плазмой и создание инверсной населенности : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Магда И.И.; Харьковск.физ.-техн. ин-т. – Харьков, 1977. – 153л.
235898
  Мартынова В.Ф. Взаимодействие симметричных ароматических соединений ртути с фенолами. : Автореф... канд. хим.наук: / Мартынова В.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 10 с.
235899
  Хрипкова А.Г. Взаимодействие симпатического и блуждающего нервов в секреторной деятельности желудков / А.Г. Хрипкова. – Ростов-на-Дону, 1962. – 136с.
235900
  Афонская И.А. Взаимодействие синтаксических и просодических средств выражения побудительной модальности в структуре повтора в современном английском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Афонская И.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
235901
  Волконская М.А. Взаимодействие скандинавизмов и галлицизмов в поэме "Сэр Гавейн и зеленый рыцарь" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 119-128. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
235902
  Попов В.И. Взаимодействие следственного аппарата прокуратуры учреждений милиции при раследовании преступлений. / В.И. Попов. – Алма-Ата, 1958. – 87с.
235903
  Калечиц Е.П. Взаимодействие слов в системе частей речи (межкатегориальные связи) / Е.П. Калечиц. – Свердловск, 1990. – 160с.
235904
  Пивоваров В.Г. Взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой Земли / В.Г. Пивоваров, Н.В. Еркаев. – Новосибирск : Наука, 1978. – 109 с.
235905
  Марочник Л.С. Взаимодействие солнечных корпускулярных потоков с атмосферами комет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марочник Л.С.; МГУ. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. Ин-т астрофизики АН Таджик. СССР. – М., 1962. – 7л.
235906
  Магидсон М.М. Взаимодействие социалистического права и социалистической нравственности в период перехода от социализма к коммунизму : Автореф... канд. юр.наук: / Магидсон М.М.; Хар. юр. ин-т. – Харьков, 1951. – 16 с.
235907
  Хонин Станислав Михайлович Взаимодействие социального и биологического как общетеоретическая проблема : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хонин Станислав Михайлович; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 17л.
235908
   Взаимодействие спиновых волн в пленках. / Г.А. Мелков, А.Г. Гуревич, А.Н. Анисимов, О.А. Чивилева // XVIII Всесоюзн. конф. по физике магнитніх явлений. Тез. докл.
235909
  Рахматулин Х.А. Взаимодействие сред и полей / Х.А. Рахматулин. – Ташкент : Фан, 1985. – 321 с.
235910
  Шмит Э.Я. Взаимодействие средних и ливонских говоров в Даугули. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шмит Э.Я.; МВО СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 25л.
235911
  Баркаускайте Мариона Ионо Взаимодействие статуса и участие подростков в малой группе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Баркаускайте Мариона Ионо; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 44л.
235912
  Шмидт Ю.А. Взаимодействие стеклообразных силикатов и алюмосиликатов натрия с водой и растворами солей. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмидт Ю.А.; АН СССР. Ин-т химии силикатов. – Л., 1954. – 20л.
235913
  Чаковская М.С. Взаимодействие стилей научной и художественной литературы (на материале германских языков) : учеб. пособие / М.С. Чаковская. – Москва : Высшая школа, 1990. – 159 с. – (Библиотека филолога). – ISBN 5-06-001621-8
235914
  Савельев Юрий Борисович Взаимодействие субкультур как фактор социокультурного развития : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.03 / Савельев Юрий Борисович; Мин-во образования Украины. Луганский гос. пед ин-т им. Т.Г.Шевченка. – Луганск, 1997. – 184л. – Бібліогр.:л.163-184
235915
  Костюков А.А. Взаимодействие тел, движущихся в жидкости / А.А. Костюков. – Л., 1972. – 310с.
235916
  Вильчинский С.С. Взаимодействие терминологии, номенклатуры и общелитературной лексики. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вильчинский С.С.; КГУ. – К., 1987. – 24л.
235917
  Ельцов Н.С. Взаимодействие территориальных органов юстиции с учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на на недвижимое имущество ит сделок с ним // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.163-170. – ISSN 1608-8794
235918
  Хананашвили Л.М. Взаимодействие тетраалкокси- и алкилалкоксисиланов и их производных лс некоторыми неорганическими соединениями. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хананашвили Л.М.; Моск.ордена Ленина хим.-технол.ин-т. – М, 1957. – 12л.
235919
  Косоруков А.А. Взаимодействие тетрафторидов циркония и гарния с фторидами щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Косоруков А. А.; МГУ, Хим. фак. – М., 1973. – 19л.
235920
  Балог Ирина Михайловна Взаимодействие тетрахлор- и тетрабромтеллура с неопределенными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Балог Ирина Михайловна; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1985. – 20л.
235921
  Изотова А.Е. Взаимодействие тиаминпирофосфата с транскетолазой : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Изотова А.Е.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.14
235922
  Скопенко В.В. Взаимодействие тио - и селеноцианатов некоторых металлов (Ш) с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, В.Е. Лубяный, А.С. Тряшин // Укр. хим. журнал, 1974. – №5
235923
  Кандрор И.И. Взаимодействие тиолов с непредельными соединениями в присутствии карбонилов железа : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кандрор И.И.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соединений. – М., 1970. – 24л.
235924
  Луковский И.А. и др. Взаимодействие тонкостенных упругих элементов с жидкостью в подвижных полостях / И.А. и др. Луковский. – Киев, 1989. – 239с.
235925
  Петров В.Т. Взаимодействие традиций в младописьменных литературах / В.Т. Петров. – Новосибирск, 1987. – 236с.
235926
  Русецкий О.И. Взаимодействие треххлористого бора с водородом в электрическом разряде. : Автореф... канд. хим.наук: / Русецкий О.И.; МВ и ССО РСФСР. Казан. хим..-технол. ин-т. – Казань, 1967. – 16л.
235927
  Южакова О.А. Взаимодействие трехчленных циклов с ПI-электронными заместителями : Автореф... канд. хим.наук: / Южакова О.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 17л.
235928
  Гомилко Ольга Евгеньевна Взаимодействие труда и искусства в процессе общественного производства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гомилко Ольга Евгеньевна; Киевск. технолог. ин-т пищевой промышленности. – К., 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.143-161
235929
  Корнилов И.И. Взаимодействие тугоплавких металлов переходных групп с кислородом / И.И. Корнилов, В.В. Глазова. – Москва, 1967. – 256 с.
235930
  Дамский Я.В. Взаимодействие тяжелых фигур / Я.В. Дамский. – М, 1988. – 160с.
235931
  Волгина Л.М. Взаимодействие углеводородов с окислами никеля и железа в присутствии водяного пара : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Волгина Л.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
235932
  Шугаев Ф.В. Взаимодействие ударных волн с возмущениями. / Ф.В. Шугаев. – М., 1983. – 96с.
235933
  Ильин Юрий Петрович Взаимодействие ударных волн с податливыми и проницаемыми телами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ильин Юрий Петрович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. политехнич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1979. – 8л.
235934
  Султанов М.Б. Взаимодействие ультразвука с квазинейтральными колебаниями плотности носителей тока в полуметаллах и полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Султанов М.Б.; МВ и ССО СССР. Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 14л.
235935
  Григолюк Э.И. Взаимодействие упругих конструкций с жидкостью / Э.И. Григолюк, А.Г. Горшков. – Л., 1976. – 200с.
235936
  Колпаков В.К. Взаимодействие участковых инспекторов милиции с формированиями общественности / В.К. Колпаков. – К., 1990. – 98с.
235937
  Печенкин А.А. Взаимодействие физики и химии / А.А. Печенкин. – М., 1986. – 208с.
235938
  Кондратьева Е.В. Взаимодействие философии и художественной литературы : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Кондратьева Е.В.; Моск. гос. ун-т. Филос. фак. – М., 1971. – 21л.
235939
  Колесникова В.Ю. Взаимодействие фосфопротеинов и серусодержащих белков с метиламином : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Колесникова В.Ю.; МГУ. – М., 1973. – 19л.
235940
  Карамушка В.И. Взаимодействие фрагментов плазматических мембран гладкомышечных клеток с искусственными липидными мембранами : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Карамушка В. И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
235941
  Никонова В.Г. Взаимодействие фразеологических конфигураций и их смысловых коррелятов в диалогической речи (на матер. траг. Шекспира) : Автореф... канд филол.наук: 10.02.04 / Никонова В. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1978. – 24л.
235942
  Русин Ю Л. Взаимодействие фтора с некоторыми галогеносодержащими соединениями в газовой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: / Русин Л.Ю; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 16л.
235943
  Михайлов М.А. Взаимодействие фторидов металлов второй группы периодической системы с перегретым водяным паром.. : Автореф... канд. хим.наук: / Михайлов М.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1956. – 14л.
235944
  Гамбург Наталья Шнейровна Взаимодействие фторидов цинка и кадмия со фторидами некоторых металлов в сводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гамбург Наталья Шнейровна; Ин-т химии им. В.И.Никитина. – Душанбе, 1978. – 19л.
235945
  Краснонос Н.А. Взаимодействие фундаментальных и прикладных исследований в современной науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
235946
  Ямпольская Валентина Викторовна Взаимодействие халькогенидов фосфора и молибдена с халькогенидами редкоземельных элементов и их молибдатов и фосфатов с сероводородом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ямпольская Валентина Викторовна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 16л.
235947
  Абрамова А.Ф. Взаимодействие хлора с диеновыми соряженными углеводородами, содержащими четвертичный атом углерода при двойной связи : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абрамова А.Ф. ; Ленинг. ордена. Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1955. – 18 с.
235948
  Хаскин А.Н. Взаимодействие хлорангидридов фосфоритных кислот с нуклеофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Хаскин А.Н.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1971. – 22л.
235949
  Скопенко В.В. Взаимодействие хлорида ванадия (ІІІ) с селеноцианатом калия в неводных растворах / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, А.С. Григорьева // Укр. хим. журнал, 1973. – №8
235950
  Семичаевский В.Д. Взаимодействие хлорофилла и его аналогов с белками в модельных системах. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Семичаевский В.Д.; АН УССР.Ин-т физиологии растений. – К, 1976. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
235951
  Ротэрмель В.А. Взаимодействие хлорпикрина с тиосульфатом натрия и его аналитическое применение : Автореф... канд. хим.наук: / Ротэрмель В.А.; Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1950. – 8 с.
235952
  Казанцева О.И. Взаимодействие хозяйства и природной среды Молдавской ССР. / О.И. Казанцева. – Кишинев, 1990. – 113с.
235953
  Рубан Екатерина Михайловна Взаимодействие хромофоров в ряду производных пятичелынных гетероциклов - аналогов бисцианинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рубан Екатерина Михайловна; КГУ. – Киев, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
235954
  Червонная С.М. Взаимодействие художественных культур народов СССР. / С.М. Червонная. – М., 1982. – 224с.
235955
  Папков С.П. Взаимодействие целлюлозы и целлюлзных материлов с водой / С.П. Папков. – М., 1976. – 231с.
235956
  Кобзев А.И. Взаимодействие цивилизаций : западные прогнозы и китайская реальность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 101-107. – ISSN 0869-1908


  Дискуссия : "Долгосрочный прогноз численности народонаселения и перспективы взаимодействия цивилизаций".
235957
  Бреусов Ю.Н. Взаимодействие циклосерина с аспартат-трансаминазой : Автореф... канд. хим.наук: / Бреусов Ю.Н.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 14л.
235958
  Скопенко В.В. Взаимодействие цинка и его оксида с неводными растворами ацетилацетона / В.В. Скопенко, В.А. Павленко, В.Н. Кокозей // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1982. – №10
235959
  Зернов Б.Е. Взаимодействие частей речи в английском языке (статико-динамический аспект) / Б.Е. Зернов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 126 с.
235960
  Клименко Ю.И. Взаимодействие частиц, обладающих аномальными моментами, с внешним полем. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Клименко Ю.И.; МГУ. – М., 1979. – 21л.
235961
  Хуторецкий Б.И. Взаимодействие человека с ЭВМ в сфере управления / Б.И. Хуторецкий, И.А. Медведь. – М, 1976. – 96с.
235962
  Семенов В.Д. Взаимодействие школы и социальной среды / В.Д. Семенов. – М., 1986. – 109с.
235963
   Взаимодействие школы, семьи и производственных коллективов в подготовке школьников к общественно-полезному, производительному труду. – М, 1986. – 90с.
235964
  Сидельковский А.П. Взаимодействие школьников с природой как воспитательный процесс. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01 / Сидельковский А.П.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 40л. – Бібліогр.:с.37-40
235965
  Гоголин О.В. Взаимодействие экситонов в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Гоголин О.В.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1970. – 14л.
235966
  Остроумов Г.А. Взаимодействие электрических и гидродинамических полей. Физические основы электрогидродинамики / Г.А. Остроумов. – Москва : Наука, 1979. – 319с.
235967
  Челядин А.В. Взаимодействие электромагнитного излучения с волнами объемного заряда Bn-CaAs. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Челядин А.В.; ХГУ. – Харьков, 1984. – 17л.
235968
  Горовенко А.П. Взаимодействие электромагнитных вольн с плазменными цилиндрами : Автореф... канд. техн.наук: 10.02.05 / Горовенко А. П.; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1983. – 18л.
235969
  Кац Л.И. Взаимодействие электромагнитных колебаний сверхвысоких частот с плазмой носителей заряда в полупроводнике / Л.И. Кац, А.А. Сафонов. – Саратов
Ч. 2. – 1979. – 134 с.
235970
  Кац Л.И. Взаимодействие электромагнитных колебаний сверхвысоких частот с плазмой носителей заряда в полупроводнике. / Л.И. Кац, А.А. Сафонов. – Саратов
Ч. 1. – 1979. – 140 с.
235971
  Худяков Игорь Иванович Взаимодействие электромагнитных полей с диспергирующими неоднородными средами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Худяков Игорь Иванович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1984. – 18л.
235972
  Насонов Николай Николаевич Взаимодействие электронных потоков с диспергирующим ферродиэлектриком : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Насонов Николай Николаевич; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1982. – 17л.
235973
  Мишин Е.В. Взаимодействие электронных потоков с ионосферной плазмой / Е.В. Мишин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 264с.
235974
  Харьковский С.Н. Взаимодействие электронных потоков с электромагнитными полями СВЧ диапазона в неоднородных средах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Харьковский С.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 23л.
235975
  Кондратьев Александр Сергеевич Взаимодействие электронов в нормальных металлах : Автореф... д-ра физико-матем.наук: 01.04.02 / Кондратьев Александр Сергеевич; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 26л.
235976
  Покровский Я.Е. Взаимодействие электронов и дырок / Я.Е. Покровский. – Москва : Знание, 1985. – 64с.
235977
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : автореф. ... д-ра физ.- мат. наук / Находкин Н.Г. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев. – 35 с. – Библиогр.: 32 назв.
Глава V : Взаимодействие электронов средних энергий с тонкими слоями термопластических материалов. – 1966. – 35 с. – Библиогр.: 32 назв.
235978
  Карпенко Б.В. Взаимодействие электронов проводимости во спиновыми волнами в ферро- и антиферромагнитных металлах : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Карпенко Б. В.; МВиССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1960. – 9л.
235979
  Панченко О.А. Взаимодействие электронов проводимости с атомно чистой поверхностью металлических кристаллов : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Панченко О.А.; АН УССР. Ин-т физики. – Киев, 1979. – 41л.
235980
  Машошина С.Н. Взаимодействие элементзамещенных (Si, ge, Sn, P) производных кислот трехвалентного фосфора с гетеросопряженными системами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Машошина С.Н.; Хим. фак-т. МГУ. – М., 1973. – 18л.
235981
  Савинцева Р.Н. Взаимодействие эпигалоидгидринов с производными трехвалентного фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Савинцева Р. Н. ; Казан. ГУ. – Казань, 1969. – 13 с.
235982
  Дубовик Инна Владимировна Взаимодействие эпических жанров в творчестве У.Фолкнера, (конец 30-х - начало 40-х гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Дубовик Инна Владимировна; Тбилисский гос. ун-т. Ф-т западноевропейских языков и лит. – Тбилиси, 1990. – 17л.
235983
  Москва Н.А. Взаимодействие эфиров диэтилтиофосфинистой и этлдитиофосфонистой кислот с некоторыми карбонильными калоидкарбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Москва Н.А.; Казн. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 17л.
235984
  Калинина Л.В. Взаимодействие ядер в гетерокарионах у амеб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Калинина Л.В. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 23 с.
235985
  Пашин В.Ф. Взаимодействие ядерных моментов с параметрическими спиновыми волнами в ферримагнитах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Пашин В.Ф.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1978. – л.
235986
  Крепель В.И. Взаимодействие языковых и неязыковых факторов в процессе фразеологической номинации (на матер. нем. фразеологич. единиц с цветообозначающим компонентом) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Крепель В.И.; Киев. гос. ин-тут ин. языков. – К., 1986. – 24л.
235987
  Рябченко Ю.П. Взаимодействие, детерминизм, причинность : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рябченко Ю. П.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1972. – 18л.
235988
  Мурзин В.С. Взаимодействия адронов высоких энергий / В.С. Мурзин, Л.И. Сарычева. – Москва : Наука, 1983. – 287 с.
235989
  Бакулаева Наталья Петровна Взаимодействия неорганической пирафосфатазом полифосфатом. : Автореф... канд. хим.наук: 020010 / Бакулаева Наталья Петровна; МГУ. – М., 1981. – 17л.
235990
  Владимиров Сергей Владимирович Взаимодействия поверхностных волн в органических плазменных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Владимиров Сергей Владимирович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1987. – 16л.
235991
  Морозов Леонид Леонидович Взаимодействия хиральных фрагментов и спектры состояний стереоизомерных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Морозов Леонид Леонидович ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва, 1974. – 31с. – Бібліогр.:с.25-26
235992
  Червяков А.М. Взаимодействующая релятивистская струна и ее обобщение в рамках геометрического подхода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Червяков А.М.; ОИЯИ. – Дубна, 1980. – 12л.
235993
  Бежанова Майя Михайловна Взаимодействующая система автоматизации решения задач на ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Бежанова Майя Михайловна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Секция кибернетики Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.18-22
235994
  Метлов В.Г. Взаимодействующие галактики / В.Г. Метлов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
235995
   Взаимодействующие марковские процессы в биологии. – Пущино, 1977. – 206 с.
235996
   Взаимодействующие марковские процессы и из применение в биологии. – Пущино, 1979. – 178с.
235997
   Взаимодействующие марковские процессы и из применение в биологии. – Пущино, 1986. – 132с.
235998
   Взаимодействующие марковские процессы и из применение к математическому моделированию биологических систем. – Пущино, 1982. – 153с.
235999
  Иберт Дж. Взаимодействующие системы в развитии / Дж. Иберт. – М., 1968. – 195с.
236000
  Коваленко Валерий Фадеевич Взаимодейстивие магнитной и электрической подсистем в железно-иттриевом гранате : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.07 / Коваленко Валерий Фадеевич; КГУ им Т.Г.Шевченко . – К, 1978. – 157л. – Бібліогр.:л.149-157
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,