Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
231001
  Приходько Х.В. "Взаємодія" як фактор реалізації Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні в сфері децентралізації // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 45-52
231002
   Взаємодія 3-арилізокумаринів та їх похідних з гідроксиламіном / О.В. Шабликіна, В.В. Савченко, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 109-114. – ISSN 0041-6045
231003
  Сергієнко Л.В. Взаємодія держави та бізнесу в забезпеченні реалізації державної політики циркулярної економіки // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 71-89. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
231004
  Бохонько І.В. Взаємодія енергетичних підприємств із ВНЗ у підготовці інженерних кадрів / І.В. Бохонько, Т.С. Щербата // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 34-37. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Розглянуто сучасний стан кадрового забезпечення енергетичних підприємств. Наведено схему взаємодії енергетичного підприємства з ВНЗ у навчанні студентів з подальшим працевлаштуванням.
231005
  Пак Н. Взаємодія Європейського Союзу з країнами Середземноморського партнерства у міграційній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті розглянуто основні етапи розвитку Середземноморського партнерства. Проаналізовано особливості співробітництва Європейського Союзу з країнами Середземномор"я у контексті розвитку спільної міграційної політики. Здійснено оцінку сучасної ситуації ...
231006
  Комзюк А.В. Взаємодія з громадськими об"єднаннями як принцип діяльності Національної поліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 147-155. – ISSN 1999-5717
231007
   Взаємодія каналів транзієнтного рецепторного потенціалу (TRPV4) і кальцій-активованих калієвих каналів (ВКСа) у регуляції судинного тонусу легеневих артерій щура / Д.О. Дринь, М.І. Мельник, І.В. Кізуб, О.В. Жолос, А.І. Соловйов // Фармакологія та лікарська токсикологія : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – № 6 (46). – С. 58-63. – ISSN 2227-7943
231008
   Взаємодія кислих фосфатів кальцію з Сао (СаСО3) при їх нанесенні на поверхню титану в умовах газодетонаційного осадження / І.В. Затовський, І.О. Ніколенко, М.С. Слободяник, М.І. Клюй, В.П. Темченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 5. – С. 66-72. – ISSN 1025-6415
231009
   Взаємодія кон"єгату наночастинок міді з цефтріаксоном з білковим, ліпідним та вуглеводним компонентами клітинної оболонки бактерій / П.В. Сімонов, Д.О. Ковальова, Т.О. Буско, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, М.А. Заболотний, М.О. Кузьменко, І.С. Чекман // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 125-131. – ISSN 1025-6415
231010
  Чабаненко Т.В. Взаємодія кримінально-виконавчої інспекції з поліцією щодо отримання інформації про притягнення засудженого до адміністративної та кримінальної відповідальності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 189-195. – ISSN 2224-9281
231011
  Метельова Т.О. Взаємодія міжнародних організацій і сучасних протестних рухів у країнах світу: загальні тенденції і перспективи // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 94-103. – ISBN 978-966-02-7653-6
231012
  Котковський В.Р. Взаємодія місцевих і центральних органів влади щодо формування та реалізації державної політики: зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 78-81. – ISSN 2306-6814
231013
  Ільїна І.О. Взаємодія органів виконавчої влади з місцевими держадміністраціями // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 424-433
231014
  Радовецька Л. Взаємодія органів держави та інститутів громадянського суспільства у забезпеченні безпеки України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 57-58
231015
  Селезньова О.М. Взаємодія освіти та юридичної науки як провідний принцип навчального процесу у вищих навчальних закладах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 49-57. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
231016
   Взаємодія платино- та паладійвмісних комплексів похідних тіосечовини з ДНК / І.В. Коновченко, О.В. Сторожук, О.І. Руденко, О.В. Васильченко, Г.Г. Репіч, Л.В. Гарманчук, Л.Г. Пальчиковська, С.І. Орисик // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 54-54
231017
  Охріменко Т.В. Взаємодія понять "першообразність", "алегоричність" і "міфопоетичність" у лінгвістичній теорії О.О. Потебні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 81-86. – ISSN 0027-2833
231018
  Хопта О. Взаємодія принципів судочинства та принципів права: теоретико-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 72-73


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
231019
  Тищенко С. Взаємодія прокурора та слідчого судді під час застосування запобіжних заходів у країнах Європи // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 96-101. – ISSN 2311-6676
231020
  Костюк Ю.В. Взаємодія регіональної радіостанції та аудиторії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 94-98. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
231021
  Сергієнко Н.А. Взаємодія судів та органів державної виконавчої служби, що має маємісце під час забезпечення позову в цивільних справах // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 48-52
231022
  Федотов О.П. Взаємодія та координація діяльності територіальних органів митного спрямування державної фіскальної служби України з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 98-110. – ISSN 2224-9281
231023
  Боднар П.І. Взаємодопомога в громадянському суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 16-18
231024
  Рижков В.Л. Взаємодопомога серед живої природи. / В.Л. Рижков. – Харків, 1932. – 71с.
231025
   Взаємодопомога, обмін досвідом - запорука порозуміння // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 125-128.
231026
  Тищенко Т.В. Взаємоз"вязок мотивації досягнення успіху та лояльності залежно від оптимізму особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 87-92. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
231027
  Семак О. Взаємоз"язок драматичної дії та конфлікту у драматичних творах діаспори першої оловини ХХ ст.(на матеріалах творів Є.Карпенка, Л.Полтави, В.Чапленка) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 9-12
231028
  Йоке-Кі Енг Взаємоз"язок між фінансовим розвитком та економічним зростанням: інший погляд на дані експертів з різних географічних регіонів / Йоке-Кі Енг, , Музафар Шах Хабібула // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 65-74. – ISSN 1998-6068
231029
  Ткач О.І. Взаємоз"язок політичної науки та мережі Інтернет // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 281-294. – ISBN 966-628-197-5
231030
  Семенов С.С. Взаємозалежність армії, війни та економіки як основа підготовки країни до оборони / С.С. Семенов, О.В. Гегечкорі, В.В. Рютін // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України ; голов. ред.: Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (59). – С. 4-9. – ISSN 2078-7480
231031
  Панфілова Т.О. Взаємозалежність економічної політики США, Китаю, країн Азійсько-Тихоокеанського регіону у розв"язанні глобальних проблем / Т.О. Панфілова, Л.В. Саакадзе // США і світ XXI століття / Ю.М. Пахомов, М.О. Васильєва, В.М. Вовк, С.П. Галака, В.І. [та ін.] Головченко. – Київ : Центр вільної преси, 2013. – С. 539-552. – ISBN 978-966-2123-41-8
231032
  Шемет Т.С. Взаємозалежність зовнішнього боргу та обмінного курсу у контексті загального макроекономічного балансу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – C. 67-69
231033
  Строган А. Взаємозалежність і взаємообумовленість громадянського суспільства та правової держави // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-16. – ISSN 0132-1331
231034
  Дешко Т.В. Взаємозалежність між виборчою системою та партійною структуризацією суспільства (на прикладі посткомуністичних країн та України) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Дешко Т.В.; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
231035
  Заліско О. Взаємозалежність між фондовими ринками різних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 159-161.
231036
  Штука І.А. Взаємозалежність політичної культури із стратегічними пріоритетами держави // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – -C. 11-15. – ISSN 2077-1800
231037
  Махмудов Х.З. Взаємозалежність попиту і пропозиції на аграрно-продовольчому ринку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 213-219
231038
  Стичинська А.Б. Взаємозалежність процесу демократизації суспільства і вітчизняної практики забезпечення прав людини // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 243-249


  Визначено роль держави, як гаранта забезпечення прав людини. Встановлено необхідність формування громадянського суспільства, як основного чинника демократизації. Також визначено важливість його взаємодії з державою для обмеження її всевладдя, оскільки ...
231039
  Нагорянський Є.А. Взаємозалежність публічної політики та громадського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 245-253
231040
  Ковтун Н.М. Взаємозалежність раціонального і вольового у соціальній активності індивіда і суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 67-69
231041
  Васюренко Л. Взаємозалежність розвитку банківського сектору та інвестиційної діяльності в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28. – ISSN 1605-2005
231042
  Орендарчук О.Л. Взаємозалежність синтаксичної парадигми від смислової структури слова (на матеріалі англійських дієслів чуттєвої сфери) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 229-241. – Бібліогр.: Літ.: с. 241; 15 п.


  Досліджується смислова структура англійських дієслів, валентність та їх роль у складів синтаксичних конструкцій у сучасному англійскому мовленні. Исследуется смысловая структура английских глаголов, валентность и их роль в составе синтаксических ...
231043
  Осьмачко Л.С. Взаємозалежність структури і вмісту Бобринецького гранітоїдного масиву / Л.С. Осьмачко, Н.М. Лижаченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 52-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
231044
  Зварич І. Взаємозалежність успішного працевлаштування випускників та поглиблення інтеграційних зв"язків ВНЗ з потенційними роботодавцями // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 96-100. – ISSN 2308-4634


  Статтю присвячено новітнім підходам до побудови сучасної системи підготовки фахівців. Розглянуто взаємозалежність якості підготовки випускників та поглиблення інтеграційних зв’язків ВНЗ з потенційними роботодавцями. Основну увагу приділено умовам ...
231045
  Чекалюк В.В. Взаємозалежність формування іміджу держави та її лідера // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 57-63


  Імідж держави безпосередньо залежить від іміджу її лідера, зокрема від Президента. Обраний народом лідер відіграє провідну роль у політичному житті країни. У статті розглянуто основні принципи діяльності вітчизняних ЗМІ і методи формування іміджу ...
231046
  Сокольська Т.В. Взаємозалежність якості та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 160-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано економічну сутність категорій "якість" та "конкурентоспроможність" аграрної продукції встановлено взаємозалежність між ними. Визначено якісні параметри сільськогосподарської продукції які прямо пропорційно впливають на її ...
231047
  Сокольська Тетяна Вікторівна Взаємозалежність якості та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 160-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано економічну сутність категорій "якість" та "конкурентоспроможність" аграрної продукції встановлено взаємозалежність між ними. Визначено якісні параметри сільськогосподарської продукції які прямо пропорційно впливають на її ...
231048
   Взаємозбагачення і зближення літератур народів СРСР. – Київ, 1977. – 268 с.
231049
   Взаємозбагачення і зближення Українського мистецтва з мистецтвом братніх радянських народів. – К, 1977. – 260с.
231050
  Поліщук І.П. Взаємозбагачення культур соціалістичних націй / І.П. Поліщук, Є.Ф. Сластенко. – Київ, 1976. – 48с.
231051
  Комаринець С.О. Взаємозв"зки між ресурсними і системними параметрами організаційної гнучкості : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 17-25. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
231052
  Кузнєцов М.А. Взаємозв"зок психологічних особливостей переживання часу та особистісних характеристик у студентів / М.А. Кузнєцов, А.В. Поденко, Т.К. Білоусова // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 133-153. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
231053
  Рева Л.Г. Взаємозв"язки в царині культури між Україною та Словаччиною // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 216-. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзкрuвaюmьcя взaємoвiднocuнu noмiж двoмa брamнiмu cлoв"янcькu.мu крaїнaмu - Укрaїнoю ma Cлoвaччuнoю, зoкрeмa, в цaрuнi кyльmyрu. Icmoрiя noмiж крaїнaмu cягaє бaгamьox cmoлimь. Aвmoр зynuнuлacя на влacнoмy дocвiдi перебування в бiблiomeцi ...
231054
  Мокряк В. Взаємозв"язки відносин власності та господарської влади в умовах організаційного підприємництва : управління економікою: теорія і практика / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 38-48. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
231055
  Пашковський О. Взаємозв"язки Жаботинського Онуфріївського монастиря з українським козацтвом у XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 225-227. – ISBN 966-7865-75-4
231056
  Мушинка М. Взаємозв"язки Івана Чендея з українцями Словаччини та мої стосунки з ним // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 12 (624). – С. 41-57. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються взаємини закарпатоукраїнського письменника Івана Чендея (1922-2005) з русинами-українцями Словаччини. На думку автора, причиною репресій радянської влади проти Івана Чендея наприкінці 60-х та в 70-х рр. була не лише його ...
231057
   Взаємозв"язки літератур братніх народів : Збірник статей. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1978. – 256 с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
231058
   Взаємозв"язки літератур країн соціалістичної співдружності. – К, 1981. – 176с.
231059
   Взаємозв"язки літератур країн соціалістичної співдружності : На прикладі літератур європейських соціалістичних країн. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1981. – 176с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
231060
  Медведєв Ю.Б. Взаємозв"язки між основними макроекономічними показниками / Ю.Б. Медведєв, А.П. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-47. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  В даній статті досліджуються взаємозв"язки між основними макроекономічними показниками у контексті відновлення економіки України. Розглядається вплив взаємозв"язків основних макроекономічних показників на економіку Держави. Розглядається можливі шляхи ...
231061
   Взаємозв"язки між показниками асоціативної і оперативної пам"яті у жінок та чоловіків / Н. Філімонова, М. Макарчук, Т. Мірошник, К. Качуріна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-9. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розроблено комп"ютерний аналог відомих психологічних методик дослідження асоціативної пам"яті людини. Показано, що комп"ютерний тест асоціативної пам"яті за схожістю є валідним при співвідношенні 1 правильне слово до 3 "шумових". Тест асоціативної ...
231062
  Малиш Л.О. Взаємозв"язки між рівнями довіри українців до певних груп соціальних інституцій // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки
231063
  Чернюк Л.Г. Взаємозв"язки між розвитком машинобудування і зростанням чисельності населення великих промислових центрів УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 70-78 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
231064
  Крушельницька Л.І. Взаємозв"язки населення Прикарпаття і Волині з племенами Східної і Центральної Європи / Л.І. Крушельницька. – К., 1985. – 162с.
231065
  Федюк Л. Взаємозв"язки особистих немайнових прав у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 0132-1331
231066
  Симулик В.М. Взаємозв"язки полів спінів 1 і 1/2 та їхня роль у побудові квантової електродинаміки в термінах напруженостей. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Симулик В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
231067
  Рабінович С.П. Взаємозв"язки природного та позитивного права: методологічні засади дослідження // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 64-72. – ISSN 1818-992Х
231068
  Косюта М. Взаємозв"язки у діяльності прокуратури та Конституційного Суду України: проблеми і перспетиви // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.102-108. – ISSN 0132-1331
231069
   Взаємозв"язки часу сенсомоторної реакції та розподілу статичних електричних потенціалів шкіри людини / В.Б. Богданов, Д.С. Горлов, С.В. Федорчук, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зв"язки між часом простої сенсомоторної реакції та асиметрією статичних електричних потенціалів (СТЕП) в біологічно активних зонах шкіри обличчя в різних групах обстежуваних, що підлягали психофізіологічному тестуванню. Показано існування ...
231070
  Дмитрук С. Взаємозв"язки чехів півдня України та Першої Чехословацької Республіки // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 34-37
231071
  Мозгова Л. Взаємозв"язки шкільного літературознавства і гендерної психології // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 5-9. – ISSN 0130-5263
231072
  Хмуляк М. Взаємозв"язок "особливих відносин" та європейської політики лейбористського уряду Г. Брауна // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 47
231073
  Булавін Л.А. Взаємозв"язок асиметрії рівняння стану розчинів в околі їх критичних точок з вибором параметра порядку системи. / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, М.П. Маломуж // УФЖ, 1994. – №9-10
231074
  Жулінська К.М. Взаємозв"язок банківської системи та реального сектору економіки у процесі циклічного розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 150-157. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
231075
  Стебельська О.І. Взаємозв"язок біологічної та культурної еволюцій в рамках теорії еволюційної епістемології // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 117-118
231076
  Євдокимов В.В. Взаємозв"язок бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в управлінській діяльності підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 42-45. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
231077
  Атаманюк Ю.А. Взаємозв"язок валютно-фінансових чинників євро інтеграції та конкурентоспроможності національної економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 190-197
231078
  Петров Г.С. Взаємозв"язок вегетативних, соматичних функцій та розумової працездатності у студентів різних спеціальностей : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Петров Г.С.; Дніпропетровський націон. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 156л. – Бібліогр.: л.138-156
231079
  Петров Г.С. Взаємозв"язок вегетативних, соматичних функцій та розумової працездатності у студентів різних спеціальностей : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Петров Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
231080
  Альохін О.Д. Взаємозв"язок величин критичних показників кривої співіснування, теплоємності та кореляційної функції / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 195-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  У роботі застосовано новий метод визначення величини критичних показників, оснований на введенні у рівняння флуктуаційної теорії фазових переходів малих параметрів. Це надало можливість запропонувати нові співвідношення між: критичними показниками ...
231081
  Колюх В.В. Взаємозв"язок виборчих систем і форм державного правління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
231082
  Скубеник Анастасія Взаємозв"язок видавець - споживач: аналіз споживчого попиту на книжкову продукцію / Скубеник Анастасія, Хітрова Тетяна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-8
231083
   Взаємозв"язок виробничого навчання і викладання основ наук в середній школі. – К, 1959. – 36с.
231084
   Взаємозв"язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Терміни та визначення. ДСТУ 2230-93.. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 35 с. – (Системи оброблення інформаціїї)
231085
  Стрільчик Б. Взаємозв"язок віри та ідеології у кінотрилогії Крістофера Нолана "The Dark Knight Trilogy" / Б. Стрільчик, Б. Манчул // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 36-41. – ISSN 2311-9896
231086
  Іванова В.М. Взаємозв"язок внутрішнього фінансування інвестиційних проектів в Україні з міжнародними фінансовими організаціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 84-89
231087
  Аврамченко Світлана Взаємозв"язок внутрішньої суперечливості психіки суб"єкта із феноменом едіпового комплексу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 156-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
231088
  Пілат В. Взаємозв"язок громадянського суспільства, інформаційного суспільства та держави в контексті процесу глобальної інформатизації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 145-151. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
231089
  Карпунова Г.О. Взаємозв"язок демократії і освіти: концептуалізація освітніх теорій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 65-67
231090
  Бубнова О.А. Взаємозв"язок деформацій контуру дільничних виробок з параметрами зсуву надвугільної товщі на шахтах Західного Донбасу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Бубнова О.А.; Націон. академія наук України; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
231091
  Алексюк А.М. Взаємозв"язок дидактичних методів в процесі вивчення нового матеріалу на уроці як засіб піднесення ефективності навчання. : Дис... канд. пед.наук: / Алексюк А.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1962. – 285л. – Бібліогр.:л.1-17
231092
  Шумська С. Взаємозв"язок дисбалансів у фінансовій сфері України // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 74-88. – ISSN 1811-3141
231093
  Кривчик Геннадій Взаємозв"язок діалектики та принципів історизму й об"єктивності в дослідженні новітньої історії України / Кривчик Геннадій, Бараєв Володимир // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 107-117
231094
  Хороб С. Взаємозв"язок дії і композиції у драматичному творі (на матеріалі історичної драми Мирослави Ласовської-Крук "Володимир Великий") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 30-34. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
231095
  Третько В.В. Взаємозв"язок дослідницько-орієнтованого навчання і викладання у вищій школі Великої Британії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 179-183. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
231096
  Лівенцова В.А. Взаємозв"язок дослідницької роботи та самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів / В.А. Лівенцова // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 167-175.
231097
  Камінська Т.Г. Взаємозв"язок доходів і витрат як категорій оціночних характеристик руху капіталу в обліку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 170-178. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
231098
  Загороднюк П.О. Взаємозв"язок екологічної й економічної безпеки та їх вплив на економічне зростання України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 9-14. – Бібліогр.:17 назв. – ISSN 1726-5428
231099
  Карпенко К.І. Взаємозв"язок екологічної та гендерної освіти як умова сталого розвитку / К.І. Карпенко, В.І. Ростовська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 181-191. – ISSN 2072-1692
231100
  Галушка З.І. Взаємозв"язок економічних і технологічних циклів у світлі теорії Й. Шумпетера / З.І. Галушка, В.О. Соболєв // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 7-11. – (Економіка ; вип. 777/778). – ISSN 2519-240Х
231101
  Федірко В.В. Взаємозв"язок економічних категорій у рамках клієнтоорієнтованого маркетингового підходу в банках // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 142-147.
231102
  Гавришко Н. Взаємозв"язок економічних понять: фінансовий стан підприємства, платоспроможність, фінансова стійкість, ліквідність / Н. Гавришко, С. Ярощук // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 107-110. – ISSN 1815-3232
231103
  Балакірєва О.М. Взаємозв"язок економічної нерівності, соціального відторгнення та соціальної мобільності / О.М. Балакірєва, А.М. Ноур // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 86-96 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
231104
  Гончаренко О.О. Взаємозв"язок економічної та професійної складових освіти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 344-348. – ISSN 0321-0499
231105
  Драпогуз В.П. Взаємозв"язок екстраполяції з іншими методами соціального пізнання // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 149-150
231106
  Семенько М.П. Взаємозв"язок електротранспортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Семенько М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
231107
  Семенько М.П. Взаємозв"язок електротранстпортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Семенько М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 325 л. – Бібліогр. : л. 270-325
231108
  Пуц Н.В. Взаємозв"язок еліптичних і парцельованих речень (на матеріалі англійської мови) // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 297-302. – (Філологія)
231109
  Діковицька А.М. Взаємозв"язок емоційного інтелекту з конфліктністю особистості // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 152-157
231110
  Керик О.Є. Взаємозв"язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / КерикО.Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
231111
  Керик О.Є. Взаємозв"язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія , історія психології / Керик О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 201л. + Додатки : л.189-201. – Бібліогр. : л.171-188
231112
  Селіщев П.О. Взаємозв"язок емпіричної і феноменологічної теорій розпаду / П.О. Селіщев, Ю.В. Шерстенников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 443-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано розрахунки бінодалі і спінодалі для системи Ni-Au в околі 29% Au у рамках емпіричної і феноменологічної теорій. Проаналізовано взаємозв"язок зазначених теорій.
231113
  Бойченко Н.М. Взаємозв"язок етичних норм і освітніх практик згідно Л. Кольбергу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 148-150
231114
  Овчаренко В.П. Взаємозв"язок етнічних і державотворчих процесів у сучасній Україні (1991-2010 рр.): етнологічний вимір : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
231115
  Овчаренко В.П. Взаємозв"язок етнічних і державотворчих процесів у сучасній Україні (1991-2010 рр.): етнологічний вимір : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ, 2015. – 219 л. – Бібліогр.: л. 185-219
231116
  Бутковська Н.Ю. Взаємозв"язок етнічної ідентичності та соціального статусу етнічної спільноти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему визначення соціального статусу етнічної спільноти в умовах функціонування поліетнічного суспільства. Досліджено один із чинників формування соціального статусу - етнічної ідентичності як теоретичного конструктора, який у перспективі ...
231117
  Виноградова Н. Взаємозв"язок законів і принципів у теорії державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 83-88.
231118
  Колісник В.П. Взаємозв"язок зобов"язань громадян з реалізацією ними політичних прав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 84-90. – ISSN 0201-7245
231119
  Гнатюк М.М. Взаємозв"язок зовнішньополітичних компетенцій ЄС: горизонтальний та вертикальний рівні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 79-86. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
231120
  Щипцов О.О. Взаємозв"язок і взаємодія національної політики і міжнародного права в контексті імплементації міжнародно-правових норм // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 157-162
231121
  Стрехова С.В. Взаємозв"язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 225-233. – ISSN 1993-6788
231122
  Бабак К. Взаємозв"язок і динаміка особистісного та професійного розвитку студентів педагогічного ВНЗ І-ІІ рівня акредитації // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 17-22. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
231123
  Романюк Є. Взаємозв"язок і протиріччя властивостей права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 40-41. – ISBN 978-617-7069-15-6
231124
  Брюханова О. Взаємозв"язок і тенденції взаємодії політики і релігії в сучасній Україні : соціально-філософський аналіз // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.121-124. – ISSN 1728-9343
231125
  Саїнчук В Н. Взаємозв"язок інвестиційної та грошово-кредитної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-39. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто питання розвитку кредитно-фінансової інфраструктури в контексті оновлення і розширення виробництва.
231126
  Єлець О.П. Взаємозв"язок інновацій та інвестицій / О.П. Єлець, Є.І. Нестеренко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 18-20. – ISBN 978-617-645-231-7
231127
  Гайванович Н.С. Взаємозв"язок інноваційних та інвестиційних процесів на підприємствах України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 256-261
231128
  Степанова А. Взаємозв"язок інноваційного фактору та економічного зростання в інноваційній теорії циклічного економічного розвитку Йозефа Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-54. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Виявлено вплив інноваційного фактору на темпи економічного зростання країн на різних стадіях економічного циклу. Розкрито роль інновацій в подоланні економічної кризи. Установлено влияние инновационного фактора на темпы экономического роста на разных ...
231129
  Косенко В.Д. Взаємозв"язок інтелектуально-етично-естетичних якостей людини у контексті феномену інтелігентності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розкривається зв"язок інтелектуальних, етичних та естетичних якостей в філософській інтерпретації феномену інтелігентності. Робиться акцент на необхідності з"ясування ролі інтелігенції у сучасному суспільстві. Підкреслюється, що всезагальний ...
231130
  Юрченко О.В. Взаємозв"язок інтернальності та міжособистісної довіри студентів технічного ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 110-116. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
231131
  Полук І.В. Взаємозв"язок інтернаціонального й атеїстичного виховання. / І.В. Полук. – К., 1980. – 64с.
231132
  Швець М. Взаємозв"язок інформаційної безпеки з правовою інформатикою / М. Швець, О. Гладківська, В. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 6-13
231133
  Заболотна Н.А. Взаємозв"язок ісламської релігійної та політичної доктрин як основа стабільності суспільно-політичного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується вплив ісламської релігії на характер класичної політичної концепції мусульманських держав в контексті дискусії щодо ролі ісламу як чинника сучасного суспільно-політичного життя. Акцентується увага на позитивних аспектах ...
231134
  Легкошкур О. Взаємозв"язок історії та ідеології Таїланду з Муай-Тай // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 429-432. – ISBN 978-966-171-793-9
231135
  Балагутрак М.П. Взаємозв"язок історіографічних і народознавчих студій Миколи Костомарова у дослідженні особливостей етнічної психології / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 92-101. – ISBN 978-966-02-4577-8
231136
  Варналій З.С. Взаємозв"язок капіталізації та фінансової безпеки підприємств / З.С. Варналій, М.Я. Лотоцький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 96-101
231137
  Рудакова Н. Взаємозв"язок категорій "козацтво" та "лицарство" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 216-223
231138
  Єганов В.В. Взаємозв"язок категорій "стиль" та "діяльність" в державному управлінні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 70-72. – Бібліогр.: 9 назв
231139
   Взаємозв"язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованності : монографія / Семенова Р.О. [ та ін] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. Р.О. Семенової ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 144с. – ISBN 978-966-644-114-3
231140
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від ії творчих проявів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 148-154. – ISBN 978-966-171-498-3
231141
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодяжна Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
231142
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодяжна Алла Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 188-225. – Бібліогр.: л. 169-187
231143
  Безбожний В.Л. Взаємозв"язок конкурентоспроможності та соціально-економічної безпеки країни в умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 250-255
231144
  Білоскурська О.В. Взаємозв"язок конституційних обов"язків та конституційної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 86-89
231145
  Мегрелішвілі М.О. Взаємозв"язок конструктивних і деструктивних аспектів реформцування суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 29-33. – ISSN 2077-1800
231146
  Соловей Л.А. Взаємозв"язок конструктивного і неконструктивного моментів у математичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
231147
  Донська А.Г. Взаємозв"язок концепту Європи та політики Європейського Союзу: ексклюзивний та інклюзивний аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 224-234
231148
  Альохін О.Д. Взаємозв"язок кореляційних, термічних та калоричних характеристик речовини поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 472-474. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі флуктуаційної теорії фазових переходів досліджено взаємозв"язок термічних і калоричних рівнянь стану речовини поблизу критичної точки. Виходячи з флуктуаційних характеристик системи знайдено відношення амплітуд: параметра порядку: ентропії: ...
231149
  Даниленко В.А. Взаємозв"язок короткострокових бізнес-цикпів в промисловості України, Росії та СЄ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 311-317
231150
  Балабанюк Ж.М. Взаємозв"язок корпоративної соціальної відповідальності та політики руху персоналу організації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-28. – Бібліогр.: 8 назв
231151
  Чепелюк О. Взаємозв"язок корупції та рейдерства / О. Чепелюк, О. Крючкова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 98-103
231152
  Гега П.Т. Взаємозв"язок корупції та рейдерства: проблеми протидії / П.Т. Гега, К.М. Опак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 93-101. – ISSN 1609-0462
231153
  Даньшин М. Взаємозв"язок криміналістики та кримінально-процесуального права: завдання та тенденції у сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені тенденції подальшого розвитку та вдосконалення вітчизняної криміналістики, вплив на неї окремих факторів сучасної дійсності. Автором сконцентрована увага на можливостях криміналістичної науки та її практичної ролі у діяльності з протидії ...
231154
  Комарницька Т.К. Взаємозв"язок лінгвістичних та екстралінгвістичних факторов у будові терміносистеми права (на матеріалі юридичної термінології японської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 306-310
231155
  Проценко М. Взаємозв"язок логічних форм і категорій мислення // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 85-92
231156
  Макоцей І.Й. Взаємозв"язок людини і машини // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
231157
  Михайлов Д.Є. Взаємозв"язок людини і техніки у сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Михайлов Дмитро Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2017. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 171-194
231158
  Михайлов Д.Є. Взаємозв"язок людини і техніки у сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Михайлов Дмитро Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
231159
  Кошулько О.П. Взаємозв"язок людського й інтелектуального капіталів та їх значення для економічного піднесення підприємств / О.П. Кошулько, С.В. Сладка // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-9. – Бібліогр. в кінці ст.
231160
  Вінницька Є.І. Взаємозв"язок масової культури і політики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 222-224
231161
  Дейнека О.В. Взаємозв"язок масштабів та ефективності функціонування державного сектору економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 58-64. – ISSN 1993-6788
231162
  Возняк С.В. Взаємозв"язок мислення і пам"яті у філософії Мартіна Гайдеггера // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 119-124. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
231163
  Рубан Надія Владиславівна Взаємозв"язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Рубан Н.В.; Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска Академії медичних наук України. – Київ, 2005. – 144л. – Бібліогр.: л.124-144
231164
  Рубан Надія Владиславівна Взаємозв"язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Рубан Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с.. – Бібліогр.: 10 назв
231165
  Чіа-Сінь Хуань Взаємозв"язок між акціями біопаливних компаній і цінами на сільськогосподарську продукцію в Тайвані: два періоди / Чіа-Сінь Хуань, , Ліань-Чун Го // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 242-255. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено взаємозв"язок між індексом акцій біопаливних компаній і ф"ючерсами пшениці, інших зернових, сої, а також нафти та з Балтійським індексом. Дані беруться з 01.01.2005 до 11.03.2008, що є повним періодом; від 04.09.2007 до 11.03.2008 ...
231166
  Корнієнко О.В. Взаємозв"язок між виотами в крові холестерину , активністю в ній оксидантних процесів та атерогенністю сироватки у здорових людей та хворих на ІСХ : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Корнієнко О.В.; Мін-во охорони здоровья України. НДІ кардіології ім. ак. М.Д.Стражеско. – Київ, 1996. – 119л. – Бібліогр.:л.101-119
231167
  Закревський Д.В. Взаємозв"язок між витратами і мінералізацією води річок басейну Дніпра / Д.В. Закревський, С.І. Сніжко, І.О. Шевчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 25-30 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 31)
231168
  Молчанова Е.Ю. Взаємозв"язок між відсотками інтеграції та глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес зародження інтеграції, формування трьох полюсів розвитку Організації Економічної Співпраці та розвитку США/НАФТА, ЄС та Японія/Східна Азія, в яких стрімкими темпами розвиваються зовнішньоекономічні зв"язки. Наводиться механізм ...
231169
  Корнієнко Оксана Владиславівна Взаємозв"язок між вмістом в крові холестерину, активністю в ній оксидантних процесів та атерогенністю сироватки у здорових людей та хворих на ІХС : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.13 / Корнієнко Оксана Владиславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
231170
  Косюта М. Взаємозв"язок між діяльністю уповноваженого Верховної Ради з прав людини та органів прокуратури у сфері правозахисту // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.6-13
231171
   Взаємозв"язок між домішковим станом кристалів кремнію та динамічною поведінкою коротких дислокацій / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.В. Руденко, А.Н. Коломієць, Ю.Л. Кольченко, С.М. Науменко, В.М. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 358-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропонована фізична модель, яка описує вплив домішкових атмосфер на рухливість коротких дислокацій. На основі розвинутої моделі дислокаційно-домішкової взаємодії одержані формули, які встановлюють зв"язок між швидкістю коротких дислокацій в ...
231172
  Бандура О. Взаємозв"язок між економічними та фінансовими циклами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 13-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
231173
  Коваленко А.А. Взаємозв"язок між інституціоналізацією політичних партій та демократичною консолідацією // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 395-400. – ISSN 0869-2491
231174
   Взаємозв"язок між накопиченням важких металів і водним потенціалом рослин при зростанні їх на забруднених територіях / Н.М. Воробець, В.І. Ніколайчук, В.І. Козловський, Н.В. Бойко, А.І. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-92. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що домінуючі види рослин, які зростають на забруднених грунтах, стійкі до одночасної дії різних солей важких металів, зокрема кадмію, свинцю, цинку. Їх можна вважати концентраторами цих металів. Поглинання та накопичення рослинами солей ...
231175
  Гетя А.А. Взаємозв"язок між окремими конституційними ознаками у молодняка свиней з його подальшою продуктивністю. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.02.01 / Гетя А.А.; Укр.Акад.аграрних наук Ін-т.свинарства УААН. – Полтава, 1997. – 16л.
231176
  Грубі Т.В. Взаємозв"язок між особистісними чинниками та складовими професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 46-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
231177
  Цибенко В.О. Взаємозв"язок між показниками серцево-судинної, соматичної та нервової систем людини / В.О. Цибенко, С.С. Костенко, Р.К. Локтєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 34)


  У результаті аналізу показників серцево-судинної та нервової систем, а також маси тіла обстежуваних встановлено кореляційний зв"язок між ними в осіб з низькою працездатністю головного мозку.
231178
  Кім М. Взаємозв"язок між ступенем економічного розвитку і професійною освітою в Україні / М. Кім, І. Давидова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 4. – С. 19-26
231179
  Федотова Т.В. Взаємозв"язок міжособистісних взаємин та соціально-психологічного клімату в студентській групі // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 72-77. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
231180
  Череп А.В. Взаємозв"язок мотивації праці і показників ефективності використання персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 117-122. – ISSN 1993-6788
231181
  Олексюк О.М. Взаємозв"язок навчальних та позанавчальних форм підготовки майбутнього фахівця в галузі культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 223-229. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
231182
  Лутай В.С. Взаємозв"язок науки і техніки. / В.С. Лутай, А.О. Рахманов. – К., 1984. – 48с.
231183
  Захаренко Л.М. Взаємозв"язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-3190
231184
  Захаренко Л.М. Взаємозв"язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 67-73. – ISSN 2411-3190
231185
  Павличко О.О. Взаємозв"язок одиниць різних рівнів мовної структури // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ. : С. 344; 10 поз.
231186
  Павличко О.О. Взаємозв"язок одиниць різних рівнів мовної структури // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 339-344. – ISBN 966-7890-03-1
231187
  Вітренко Ю. Взаємозв"язок освіти та зайнятості населення України в умовах ринкової економіки: пошук узгодженості // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366


  Розкривається роль Національної рамки кваліфікацій як дієвого інструменту подолання неузгодженості розвитку освіти та визначення потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах. Висловлюється переконання, що Національна рамка кваліфікацій повинна містити ...
231188
  Степанець І.О. Взаємозв"язок освітнього і наукового потенціалу у контексті науково-методичної роботи педагогічного ВНЗ // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 266-274. – ISSN 2074-8167


  У статті розкриваються теоретико-методологічні питання виховної роботи з розвитку соціальної компетентності студентів з особливими потребами. Аналізуються зміст такої роботи, визначаються їх особливості. В статті детально розкривається зміст форм та ...
231189
  Губерський Л.В. Взаємозв"язок основних компонентів змісту поняття "науковий світогляд" // Єдність світоглядної і методологічної функції марксисько-ленінської філософії. Респ. наук. конф.
231190
  Чорна М.В. Взаємозв"язок основних понять теорії куонкурентноспроможності // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 186-191. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
231191
  Філоненко Д.В. Взаємозв"язок особистісних детермінант стратегії досягнення успіху // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 354-358
231192
  Тітов Ю.О. Взаємозв"язок особливостей будови та меж існування п"ятишарових сполук і фаз типу А5В5О17 / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 6
231193
   Взаємозв"язок патологічного ожиріння і хронічної запальної реакції тонкої кишки / О. Плиска, О. Добростан, В. Лазоришинець, О. Тивончук, Л. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-41. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені біоптати тонкої кишки людини в контролі (отриманих в результаті травм тонкої кишки) та в умовах хірургічного лікування патологічного ожиріння. При патологічному ожирінні, у порівнянні з нормальною масою, спостерігалось зменшення висоти ...
231194
  Духовна-Кравченко Взаємозв"язок патріотизму та національної ідеї у становленні сучасної держави : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Духовна-Кравченко Олеся Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
231195
  Айвазян Л.Ю. Взаємозв"язок переживання самотності та психологічної беспеки особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 3-11. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
231196
  Коломієць Л.В. Взаємозв"язок перекладознавчих і культурологічних поглядів Езри Паунда в контексті його поетичного новаторства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-61. – (Іноземна філологія ; Вип. 31)


  Йдеться про перекладознавчі й культурологічні погляди Езри Паунда, висловлені ним у літературних есе та втілені в поемі "Кантос". Розуміння Паундом своєї власної поетичної місії було щільно пов"язано з його концепцією перекладу як культурного оновлення ...
231197
  Федоришин Д.Д. Взаємозв"язок петрофізичних параметрів із показаннями свердловинної апаратури / Д.Д. Федоришин, О.А. Гаранін, С.Д. Федоришин // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 135-138 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0203-3100
231198
  Новак Андрій Яремович Взаємозв"язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України : Дис. канд. економічних наук: 08.01.01 / Новак Андрій Яремович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 183 л. – Бібліогр.: л.164-176; Додат.: л. 176-183
231199
  Новак Андрій Яремович Взаємозв"язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Новак А.Я.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв.
231200
  Вітер В.І. Взаємозв"язок подолання бідності та соціально—економічного розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 211-220
231201
  Блудова Т.В. Взаємозв"язок показників міграції та міжнародної інвестиційної позиції України / Т.В. Блудова, О.О. Корнієнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 130-137. – ISSN 2222-4459
231202
  Фігурний Ю.С. Взаємозв"язок поколінь. Володимир Баран - невтомний дослідник праісторії України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 13-37


  Володимир Данилович Баран брав активну участь у відродженні і розвитку етнології в Україні. В Інституті українознавства КНУ ім. Тараса Шевченка (ННДІУВІ) з 1992 р. розпочав діяльність відділ української етнології, який досліджував етнічну історію ...
231203
  Кондратюк А.О. Взаємозв"язок політичної відповідальності та легітимності влади: український вимір // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 57-60
231204
  Стукаленко Вікторія Віталіївна Взаємозв"язок поляризаційних та частотних флуктуацій квазіізотропного резонатора : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Стукаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
231205
  Стукаленко Вікторія Віталіївна Взаємозв"язок поляризаційних та частотних флуктуацій мод квазіізотропного резонатора : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Стукаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 155л. – Бібліогр.: л.144-155
231206
  Марченко Н. Взаємозв"язок понять "мова - культура - суспільство" у сучасній мовній картині світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-36. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто взаємозв"язок понять "мова - культура - суспільство" у сучасній мовній картині та в життєдайності індивідуума й суспільства в цілому. Особлива увага приділяється взаємодії цих понять у мультикультурному суспільстві, в якому ...
231207
  Капустинський В. Взаємозв"язок понять "судова влада", "правосуддя", і "судочинство" у контексті сучасного реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 363-368. – ISSN 1026-9932
231208
  Ладиченко В. Взаємозв"язок права і свободи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 4-9
231209
  Васечко И.О. Взаємозв"язок права та економіки в умовах глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 39-45. – ISSN 1563-3349
231210
  Львова О.Л. Взаємозв"язок права та релігії як чинник удосконалення механізму реалізації прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-21
231211
  Бражник І.І. Взаємозв"язок правового і атеїстичного виховання / І.І. Бражник; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1982. – 47с. – (Науково-атеїстична. Сер.5 ; №12)
231212
  Сербин Р.А. Взаємозв"язок правової культури і правомірної поведінки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 155-159. – ISBN 966-7196-06-2
231213
  Скуратівський А. Взаємозв"язок правової культури і соціального буття в процесі суспільної трансформації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.118-122. – ISSN 0132-1331
231214
  Рубащенко М.А. Взаємозв"язок правової культури та правового менталітету // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 144-145. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
231215
  Калюжний Р. Взаємозв"язок приватного та публічного в цивільному та адміністративному праві України / Р. Калюжний, О. Крупчан // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 31-40.
231216
  Сипленко О.В. Взаємозв"язок приватноправної і публічно-правової складових у правовому регулюванні біржової діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 394-397. – ISSN 1563-3349
231217
  Ніколенко Л. Взаємозв"язок принципів змагальності, диспозитивності та процесуальної рівності учасників у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 51-54.
231218
  Пілецький Є.А. Взаємозв"язок принципу (архетипу) самості та релігійного ("нумінозного") досвіду в антропологічній моделі К.Г. Юнга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз взаємозв"язку релігійно-психологічних інтуїцій К.Г. Юнга (теорія архетипів та індивідуації) і особистого релігійного переживання. Ключові слова: Самість, архетип, Бог, нумінозне, індивідуація, Юнг. Предлагается анализ взаимосвязи ...
231219
  Мохонько О. Взаємозв"язок принципу публічності і змагальності у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 81-84.
231220
  Брінцов А.І. Взаємозв"язок природоресурсного права з кодифікацією аграрного законодавства України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 33-35
231221
  Полікарпов Г.О. Взаємозв"язок простору й часу як структурна проблема // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
231222
  Слозанська Г.І. Взаємозв"язок професійної підготовки студентів спеціальності "соціальна робота" у ВНЗ з можливістю їхнього працевлаштування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 240-243. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
231223
  Унковська Т. Взаємозв"язок процентних ставок у контексті монетарної трансмісії та оптимізації політики рефінансування // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр.: на 7 пунктів
231224
  Панченко К.В. Взаємозв"язок процесів міжнародного бізнесу і структурних зрушень в економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 87-89
231225
  Бабіч І.Л. Взаємозв"язок процесів на поверхні електродів та в плазмі електричної дуги, що вільно горить у повітрі / І.Л. Бабіч, А.М. Веклич, В.Є. Осідач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-16. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Проведено спектроскопічні дослідження просторової структури параметрів плазми електричної дуги, що вільно горить між плавкими мідними та мідно-залізними електродами. Розраховано радіальний розподіл температури на поверхні електродів. Показано вплив ...
231226
  Пістун М.Д. Взаємозв"язок процесів розселення та агропромислової інтеграції у Київському столичному регіоні / М.Д. Пістун, В.М. Пересекін, В.О. Гуцал // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 36-40
231227
  Коловський А.С. Взаємозв"язок процесу прийняття рішень та аналітичних процедур у структурі стратегічного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 52-58. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
231228
  Войтко С.В. Взаємозв"язок прямих іноземних інвестицій та кризових явищ в економіках країн світу / С.В. Войтко, А.А. Кугій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 104-111. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
231229
  Дідик Н.М. Взаємозв"язок психічного здоров"я і професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 58-68. – ISSN 2227-1376
231230
  Гасюк Олена Миколаївна Взаємозв"язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою депривацією : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Гасюк О.М.; Херсон. держ. ун-тет. – Херсон, 2004. – 229 л. + Додатки: л. 173 - 229. – Бібліогр.: л. 153 - 173
231231
  Гасюк Олена Миколаївна Взаємозв"язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою депривацією : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Гасюк О.М.; КНУТШ. – Херсон, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв.
231232
  Данильчук О.М. Взаємозв"язок реальності і фантазії як основа художніх творів Стівена Кінга (за романами "Керрі" та "Мертва зона") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 72-78. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
231233
  Дадівєріна Н.І. Взаємозв"язок релігії та економіки: методологічні аспекти дослідження : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дадівєріна Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
231234
  Журавка О. Взаємозв"язок релігії та права та духовні засади викладання юридичних дисциплін // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.75-77
231235
  Вовк М В. Взаємозв"язок релігії, магії і права в римській культурі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 24-29.
231236
  Заруцька О.А. Взаємозв"язок релігійних та економічних чинників в ісламському віровченні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається ряд важливих економічних чинників, через призму ісламського віровчення. This article evolves the row of important economic factors through the prism of Islamic religion.
231237
  Білецька Б.Г. Взаємозв"язок релігійної ідентифікації та символізація // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 58-64. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
231238
  Хомінський С.Й. Взаємозв"язок релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі природоохоронної, релігієзнавчої і релігійної преси) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Хомінський С.Й ; КНУТШ.Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 315с. – Додатки л. 242 - 315. – Бібліогр.: л. 184 - 241
231239
  Хомінський С.Й. Взаємозв"язок релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі природоохоронної, релігієзнавчої і релігійної преси) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Хомінський С.Й. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр. : 9 назв
231240
  Майданевич Л.О. Взаємозв"язок релігійної та правової свідомості: релігієзнавчий аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 196-198
231241
  Зайцева І.П. Взаємозв"язок ризик-менеджменту та бюджетування у банківській діяльності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 69-73. – ISBN 966-614-021-7
231242
  Фадєєв В.І. Взаємозв"язок ринку освітніх послуг та освітніх ресурсів при управлінні вищою школою України // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 128-140. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
231243
  Колотілова Н.А. Взаємозв"язок риторики та логіки в другій половині ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 91-98


  У статті розглянуто питання взаємозв"язку риторики та логіки в другій по- ловині ХХ ст. через семіотичні основи цих дисциплін та вчення про аргументацію. The article deals with the relationship of rhetoric and logic in the second half of ...
231244
  Юрченко О.В. Взаємозв"язок рівня довіри та локусу контролю студентів технічного ВНЗ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 204-208. – (Серія : Психологічні науки)
231245
  Буник Ю.О. Взаємозв"язок рівня доходів та рівня щастя місцевого населення та мігрантів // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 59-60
231246
  Іляш О.І. Взаємозв"язок рівня життя населення та оплати праці в умовах соціалізації економіки / О.І. Іляш, І.І. Радюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.13. – С. 392-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
231247
  Дяченко Т.О. Взаємозв"язок розвитку корпорацій із застосуванням корпоративної культури // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 7-10.
231248
  Новицька С.Р. Взаємозв"язок розвитку перспективних рекреаційних територій з формуванням регіональної екомережі (на матеріалах Тернопільської області) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 302-304. – ISBN 978-966-285-361-2
231249
  Яручик А.І. Взаємозв"язок розумового та емоційного начал у філософсько-антропологічній концепції М. Монтеня // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 32-37. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
231250
  Федь В. Взаємозв"язок світоглядніх парадигм в історії української культури // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 137-141. – ISSN 1728-9343
231251
  Бандура О.О. Взаємозв"язок свободи і власності та перспективи їх розвитку // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 86-92
231252
  Вовк П.С. Взаємозв"язок систем морфем і фонем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 76-81. – ISBN 966-581-295-6
231253
  Луцан Л. Взаємозв"язок системно-структурного та функціонального підходів до вивчення граматичної семантики розширених дієслівних основ арабської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 112-115. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
231254
  Ковбень М.М. Взаємозв"язок складності структури та флуктуативності постбіполярних регіональних міжнародних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 56-65. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджуються основні причини урізноманітнення флуктуацій в регіональних системах. Визначено основні напрямки впливу складності систем на флуктуації, їх кількість та інтенсивність. Вивчено особливості стабільності та флуктуативності ...
231255
  Мельник І.А. Взаємозв"язок соціальних і національних завдань в історії українського народу: обгрунтування В. Старосольського і проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Постановку питання про взаємозв"язок соціальних і національних завдань В. Старосольський обґрунтовує на трагічному досвіді української історії. При аналізі цього питання він спирається на дослідження відомих українських учених. Ігнорування інтересів ...
231256
  Оржеховський С.П. Взаємозв"язок соціальних наук з іншими науками в соціальному дослідженні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 41-43
231257
  Березін О.В. Взаємозв"язок соціально-економічної та продовольчої безпеки у формуванні відносин підприємств АПК / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 104-109. – ISSN 2221-1055
231258
  Ласукова А. Взаємозв"язок соціально-етичного маркетингу та корпоративної соціальної відповідальності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 81-91. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240


  Запропоновано розглядати цей взаємозв"язок у двох випадках - коли соціально-етичний маркетинг є причиною, а корпоративна соціальна відповідальність - наслідком, та у зворотному напрямку.
231259
  Хвесюк В.І. Взаємозв"язок соціального забезпечення та правового статусу працівників органів прокуратури // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 111-115. – (Юридичні науки ; № 3)
231260
  Гавкалова Н.Л. Взаємозв"язок соціального капіталу та трансакційних витрат / Н.Л. Гавкалова, В.В. Гришина // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (75). – С. 56-65. – ISSN 1683-1942
231261
  Ковальчук О.С. Взаємозв"язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді / О.С. Ковальчук, О.В. Канциренко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 37-44. – ISSN 2411-3190
231262
  Ковальчук О.С. Взаємозв"язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді / О.С. Ковальчук, О.В. Канциренко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 37-44 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-3190
231263
  Савчук М.Т. Взаємозв"язок соціальної політики і соціальної роботи // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 183-183
231264
  Кузенко О.В. Взаємозв"язок соціокультурного та методологічного аспектів структуралізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
231265
  Юрків Н.Я. Взаємозв"язок стану банківської системи і забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки / Н.Я. Юрків, О.В. Дубровін // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 56-61. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
231266
  Брюховецька О.В. Взаємозв"язок стилю управління і управлінської емпатії керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-3190
231267
  Ліпич Л.Г. Взаємозв"язок стратегії оплати праці та стратегії розвитку підприємства / Л.Г. Ліпич, М.А. Кушнір, О.А. Хілуха // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 61-67. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
231268
  Білокінь О.М. Взаємозв"язок структурного та історичного підходів у біологічному дослідженні / О.М. Білокінь, Т.Я. Старченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
231269
  Вдовиченко Г.Г. Взаємозв"язок та взаємозалежність структури і відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
231270
  Клименко О.О. Взаємозв"язок та взаємозумовленість еміграційних процесів та економічного розвитку держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 44-46. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
231271
  Федчук С.І. Взаємозв"язок та взаємообумовленність політики та права // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 18-22.
231272
  Шевчук В. Взаємозв"язок тектонічного розвитку та проявів неогенового магматизму Закарпаття / В. Шевчук, А. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-20. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Інтенсивні тектонофізичні дослідження в Закарпатті почалися в другій половині ХХ століття і використовували кінематичний, а також структурно-парагенетичний аналіз. У ході дослідження Закарпатського прогину був зафіксований ряд субширотних та ...
231273
  Лубська М.В. Взаємозв"язок теології і права в ранньому ісламі // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 67-71. – (Філософія. Культурологія ; № 2)
231274
  Возняк Г.М. Взаємозв"язок теорії з практикою в процесі вивчення математики : Посібник для вчителів / Г.М. Возняк, М.П. Маланюк. – Київ : Радянська школа, 1989. – 128с.
231275
  Гнєзділова О.М. Взаємозв"язок теорії та методології бухгалтерського обліку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 40-44. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
231276
  Терещенко К.В. Взаємозв"язок толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційного розвитку закладів освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 70-77 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
231277
  Петрощук Є.В. Взаємозв"язок точності прогнозування електроспоживання // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 533-535. – ISBN 978-966-188-219-4
231278
  Пультер С.О. Взаємозв"язок у викладанні української і російської літератур / С.О. Пультер. – К, 1982. – 89с.
231279
  Стеценко В. Взаємозв"язок українського персоналізму та феноменологічної філософії релігії О. Кульчицького / В. Стеценко, Р. Галуйко // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 90-101. – ISBN 978-966-7379-86-5
231280
   Взаємозв"язок фазового і конформаційного станів в бензофеноні / В. Погорелов, О. Лізенгевич, І. Дорошенко, О. Веретенніков, Л. Березовчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 538-542. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено спектри комбінаційного розсіяння бензофенону в різних агрегатних станах і виявлено, що деякі смуги змінюються при цьому радикально. Доведено, що зсув і зміна форми смуги коливання карбоксильної групи є індикатором зміни конформаційного стану ...
231281
  Конева Е.В. Взаємозв"язок феномену "нестатутніих взаємін" із суміжними психологічними феноменами. Засоби діагностики явища / Е.В. Конева, А.А. Пелевина // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (176). – С. 68-77
231282
  Попандопуло І.Л. Взаємозв"язок фізичних теорій як відображення єдності предметної галузі фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
231283
  Пастух М.С. Взаємозв"язок філософії і політики / М.С. Пастух. – Київ, 1971. – 47с.
231284
  Смольницька О.О. Взаємозв"язок філософії історії Й. Гейдера, теорії Г. Вьольфліна та дискурсу Д. Чижевського // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 426-428
231285
  Бабкін В.Д. Взаємозв"язок філософії права та загальної теорії держави та права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.56-61. – ISBN 966-568-656-9
231286
  Шкодіна Л.Г. Взаємозв"язок фінансових і логістичних фінансових потоків / Л.Г. Шкодіна, О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 20-27. – Бібліогр.: 17 назв
231287
  Наконечна Н.В. Взаємозв"язок фінансового контролінгу з економічною безпекою держави // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 262-267. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
231288
  Трофімова Л.В. Взаємозв"язок фінансової та економічної політики у розвитку суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 138-142
231289
  Коломицева М. Взаємозв"язок фольклору і літератури в наукових студіях Г. Нудьги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 41-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті осмислено теоретико-методологічний вимір праць Г. Нудьги "Пісні та романси українських поетів" і "Пісні та романси українських радянських поетів"; з"ясовано апробовані на сторінках його досліджень принципи збагачення культурно-історичного ...
231290
  Тищенко А.Ю. Взаємозв"язок хронічної втоми та сили волі особистості музиканта // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 351-352
231291
  Грішнова О.А. Взаємозв"язок цінностей людини й цінностей організації в системі соціальної відповідальності // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 109-116. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633


  Висвітлено роль та місце цінностей у сучасному бізнесі та визначено напрями взаємовпливу людини та організації в корпоративній системі.
231292
  Яремко І.В. Взаємозв"язок цінностей науки і цінностей культури // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 196-197
231293
  Салига С.Я. Взаємозв"язок часткових показників економічної ефективності функціонування регіональної економіки / С.Я. Салига, Я.В. Книш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-34. – Бібліогр.: 3 назв.
231294
  Кравченко Оксана Взаємозв"язок Шкільної Ради США з освітніми та науковими центрами України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 282-286. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано основні напрямні освітньої діяльності Шкільної Ради при Українському конгресовому комітеті Америки на сучасному етапі розвитку українського шкільництва США та взаємозв"язок цієї діаспорної громадської організації з освітніми ...
231295
  Дмитренко Е. Взаємозв"язок юридичної відповідальності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 103-109
231296
  Буян І. Взаємозв"язок, взаємозумовлення та взаємодія природи і людини як чинники задоволення нужд // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 84-101. – ISSN 1810-2131


  Повне задоволення біологічних форм нужденності людини в їстівних речовинах, одязі, взутті та житлових умовах, а також широкого спектру її духовних і соціальних нужд є позаісторичною, вічною проблемою. У статті різнобічно доводиться, що ця проблемність ...
231297
  Васильєв О.А. Взаємозв"яок процесів модернізації у геополітичному трикутнику: Казахстан, Росія, Китай // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 217-222. – ISBN 978-966-02-7653-6
231298
  Сокирянська Р.М. Взаємозв`язок атеїстичного і морального виховання / Р.М. Сокирянська. – К, 1973. – 48с.
231299
  Мерза Н.З. Взаємозв’язок екології та торгівлі в умовах лібералізації відносин між Україною і ЄС // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 277-283. – ISSN 1729-360Х
231300
  Комаха Л.Г. Взаємозв’язок епістемологічного і соціокультурного аспектів науки в аргументах С. Тулміна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 157-160. – ISSN 2076-1554
231301
  Гурик М.І. Взаємозв’язок етики і політики в інтенціях Ярослава Стецька / М.І. Гурик, М.Л. Шумка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 48-50. – ISSN 2077-1800
231302
  Відьма Б.О. Взаємозв’язок змісту і форми у скіфському анімалістичному мистецтві // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 155-159. – ISSN 2226-0285


  Стаття присвячена дослідженню залежності художньо-стилістичних особливостей скіфського анімалістичного мистецтва від його семантичного наповнення та функцій, які воно виконувало в громаді степових кочівників.
231303
  Карцев О.О. Взаємозв’язок інноваційного управління та постсучасних соціокультурно-освітніх практик // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 252-255. – ISSN 2076-1554
231304
  Пузирна Н.С. Взаємозв’язок когнітивних якостей і інтелекту у студентів-юристів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 9 (162). – P. 68-74. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
231305
  Сербін С.М. Взаємозв’язок між радіожурналістикою і національними цінностями // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті проаналізовано взаємозв"язок між фактами, які журналіст висвітлює в радіопрограмах, інаціональними цінностями, визначено профіль ідентифікаційної матриці за опублікованими в радіопрограмі фактами і відгуками на них. This paper examines the ...
231306
  Кагановська Т.Є. Взаємозв’язок між юридичною освітою і юридичною професією: українсько-європейський контекст // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – С. 7-12. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті наголошено на вагомості та значимості ролі юриста в сучасному суспільстві; визначено існуючі проблеми юридичної освіти і професії; встановлено принципи універсальності вищої юридичної освіти; сформульовано вимоги до фаху правника; наведено ...
231307
  Чжань Сінь Взаємозв’язок педагогічних та суспільних завдань сучасної системи освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 198-211. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
231308
  Демченко І.В. Взаємозв’язок професійної та міжкультурної комунікації у фаховій підготовці студентів-іноземців // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 202-206. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
231309
  Новіков Д.О. Взаємозв’язок функцій оплати праці у трудовому праві з класичною економічною теорією // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 43-51. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
231310
  Семенченко Ф. Взаємозвязок політичних та соціально-економічних цінностей як фактор консолідації українського суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-38
231311
  Дадівєріна Н.І. Взаємозвязок релігії та економіки: методологічні аспекти дослідження : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дадівєріна Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
231312
  Ковбень М. Взаємозвязок складності структури та флуктуативності регіона міжнародних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 30-33
231313
  Лакіза-Сачук Взаємозумовленість демографічної та економічної безпеки України у контексті підтримання сталого розвитку держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 216-220
231314
  Максимюк О.Д. Взаємозумовленість принципу невідворотності та інших принципів юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 5-10. – (Правознавство ; Вип. 461)
231315
  Поліщук Н.В. Взаємозумовленість революційного й духовного зростання суспільства в епоху інформаційно–високотехнологічного прогресу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 290-295. – ISSN 2076-1554
231316
  Мазур Т.В. Взаємозумовленість феноменів его-ідентичності та особистісної зрілості // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 41-48
231317
  Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів : новітні тенденції розвитку журналістської творчості : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04. / Голік О.В. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 22 назви
231318
  Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Голік О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 283л. + Додатки : л.200-283. – Бібліогр. : л.170-199
231319
  Євтух О.Т. Взаємокредитне суспільство як умова багатства людини і нації : макроекономіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 3-13. – Бібліогр.: 22 назви
231320
   Взаємонавчання учнів. Метод Рівіна. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-80-1; 966-356-018-5
231321
  Чередніченко Г.О. Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Чередніченко Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 207л. – Бібліогр.: л. 190 - 207
231322
  Чередніченко Г.О. Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Чередніченко Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
231323
  Гетьман Д. Взаємообмін музейними цінностями між РСФРР та УСРР в 1931-1936 р.р. // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 211-229. – ISSN 0869-3595
231324
  Дрозд А.О. Взаємообумовленість моралі та права у творчих пошуках Євгена Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 185-187. – ISBN 978-617-7133-95-6
231325
  Ситник С.В. Взаємообумовленість політико-соціальних процесів та етнічної самосвідомості українців кінця 70-х - 80-х років XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-82. – (Історія ; вип. 45)


  Присвячено аналізу трансформації етнічної самосвідомості українців 70-х - 80-х років XX століття
231326
  Журба Я.М. Взаємообумовленість форми правління держави та способу формування і відповідальності уряду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 196-202. – ISSN 1563-3349
231327
  Гапонова С.В. Взаємопов"язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1817-8510
231328
  Ковпік С.І. Взаємопов"язаність літературного та кулінарного дискурсів // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 121-132


  У статті мова йде про те, що смакові відчуття та відтінки присмаків виникають при читанні творів літератури тоді, коли митці не "механічно" описують страви, а знайомлять читачів із рецептами страв й процесами їх приготування та зі способами ...
231329
  Зубко Д.В. Взаємопов"язанність інтересів Європейського Союзу та України як основний чинник поглиблення двосторонньої співпраці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 82 : Політичні науки
231330
  Устенко О. Взаємопосилення інфляційних та девальваційних процесів в Україні: визначення причин та шляхи їх усунення / О. Устенко, М. Зименко // Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні / Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2016. – С. 95-100. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-80-7
231331
  Budniak D. Взаємопроникання структурних елементів у слов"янських мовах на різних рівнях // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 137-143. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
231332
  Пазинич В.Г. Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод - як ландшафтноутворюючий фактор / В.Г. Пазинич, Н.В. Пазинич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-12 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  В ландшафтах, які характеризуються незначною швидкістю руху підземних та поверхневих вод, переміщення гірських порід може відбуватися за рахунок руху іонів та катіонів. Під час сезонних змін температур розчинені речовини з закономірною циклічністю ...
231333
  Пазинич В.Г. Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод на ландшафтоутворюючий фактор : додаток 2 / В.Г. Пазинич, Н.В. Пазинич // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 138-142 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 966-340-047-1
231334
  Павко А. Взаємопроникнення художнього мистецтва і музики у творчості М. Чюрленіса / А. Павко, Л. Курило // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 52-53. – ISSN 2520-6419
231335
  Янкович О. Взаєморозвиток та взаємовплив польськогшо, російського та українського романтизму : Матеріал и до проведення факультативу "РОмантизм у контексті світового літературного процесу" / О. Янкович, І. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 222


  А. Міцкевич і Т. Шевченко. Генетичні зв"язки й топологічні відповідності. Постать А. Міцкевича у контексті української літератури. Романтичні насрої О. Пушкіна. Вплив творчості О. Пушкіна на поезію М. Рильського. Місце творчості М. Лермонтова у ...
231336
  Авер"янов В. Взаємостосунки Президента і Уряду у змішаній формі державного управління в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
231337
  Наконечний В. Взаємоузгодження національного та міжнародного права: сучасні реінтерпретації проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7069-14-9
231338
  Шеломенцева З.С. Взаимаодействие русского и тюркских языкво / З.С. Шеломенцева. – Краснодар, 1980. – 87с.
231339
   Взаимная безопасность : новый подход к советско американским отношениям. – Москва : Международные отношения, 1991. – 422с.
231340
  Гуров К.П. Взаимная диффузия в многофазных металлических системах / К.П. Гуров. – Москва : Наука, 1981. – 350 с.
231341
  Сиденко В.Р. Взаимная дополняемость экономик стран-членов СЭВ в условиях социалистической интеграции (полит.-экон. аспект). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сиденко В.Р.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1981. – 22л.
231342
  Вдовин С.С. Взаимная индуктивность в электрических цепях / С.С. Вдовин. – Днепропетровск, 1981. – 76 с.
231343
  Фазылова М.Ф. Взаимная коагуляция золей Fe(OH)3, V2O5, SiO2, As2S2, суспензий лесса и глины и структурно-механические свойства их коагулянтов : Автореф... канд. хим.наук: / Фазылова М.Ф.; МВО СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1957. – 14л.
231344
  Ливен А. Взаимная ответственность и безответственность Запада и России // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 43-59. – ISSN 0130-9625
231345
  Филатов В.П. Взаимная поддержка КПСС и коммунистических партий стран капиталистического лагеря в послевоенный период (1946-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Филатов В.П.; Моск. ин-т нар. хозва им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1955. – 16л.
231346
  Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции. – Москва, 1918. – 214 с. – (Научно-анархисткая библиотека)
231347
  Наймушина Р.Ф. Взаимная растворимость в системе Н3BO3--MgSO4--H2SO4--H2O при различных температурах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Наймушина Р.Ф.; Каз.гос.ун-ит. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
231348
  Бланк М.Г. Взаимная растворимость в тройных жидких системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бланк М.Г.; АН УССР. – Львов, 1964. – 30л.
231349
  Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1989. – 192 л. + Приложение: л. 164-192. – Библиогр.: л. 141-163
231350
  Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высшего и среднего спец. образ. УССР ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 22 с. – Библиогр.: 21 назв.
231351
  Степуро И.М. Взаимная связь в процессе изучения понятий алгебраической функции, алгебраического уравнения и алгебраического функционального неравенства действительного переменного : Автореф... канд. пед. наук: 13.731 / Степуро И.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
231352
  Геюшов В.М. Взаимная связь изучения физики и производсвтенного обучения в области животноводства. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Геюшов В.М.; НИИ педагогики УССР. – К, 1986. – 16л.
231353
  Бугаев А.И. Взаимная связь изучения физики и производственного обучения в средней школе (На материале подготовки механиз. с.х.) : Автореф... канд. пед.наук: / Бугаев А. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1963. – 21л.
231354
  Жук Я.Н. Взаимная связь между организмами / Я.Н. Жук. – С. 245-260
231355
  Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов / И.Д. Зверев. – Москва, 1977. – 64с.
231356
  Марченко Ю.И. Взаимная синхронизация автоколебательных систем при наличии волновых и запаздывающих связей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марченко Ю.И.; АН СССР. Ин-т механики. – К., 1967. – 9л.
231357
  Чумаков В.А. Взаимная торговля и инвестиции в контексте антикризичных экономических мер в России, Европейском Союзе и СНГ / В.А. Чумаков, А.Г. Чумаков // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 181-196. – ISSN 0235-5620
231358
  Кравченко Э.А. Взаимно-эквивалентные имена-образы в трагедии В. Шекспира "Hamlet, Prince of Denmark" // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 71-74


  В трагедии В. Шекспира «Hamlet, Prince of Denmark» использована система попарно эквивалентных имен, обозначающих диахронных, типа «отец – сын», персонажей-двойников. В шекспироведении стало общим местом утверждение о том, что достоинством композиции ...
231359
  Грюммер Г. Взаимное влияние высших растений - аллелопатия / Г. Грюммер. – М., 1957. – 262с.
231360
  Овчаров Ю.В. Взаимное влияние отражённых сигналов в многочастотных фазовых методах локационного распознавания / Ю.В. Овчаров, Р.О. Задорожий, Р.Ю. Кольцов // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 85
231361
  Серопегин И.М. Взаимное влияние рабочих и дыхательных движений при циклической и ациклической мышечной деятельности. : Автореф... доктор биол.наук: 102 / Серопегин И.М.; Казан. гос. ун-т. – М., 1968. – 40л.
231362
  Прокошев А.А. Взаимное влияние элементов при их экстракции из иодидных растворов кислородсодержащими растворителями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Прокошев А.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1973. – 20л.
231363
  Султанова З.Х. Взаимное влияние элементов при их экстракции из роданидных растворов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Султанова З.Х.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1973. – 19л.
231364
  Голованов В.И. Взаимное влияние элементов при их экстракции из хлоридных растворов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Голованов В.И.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналитической химии. – М., 1971. – 22л.
231365
  Ремизов А.Л. Взаимное вытеснение ароматических аминов из азометинов и влияние основности аминов на эту реакцию : Автореф... кандид. химич.наук: / Ремизов А.Л.; Ленингр. ордена Трудового Красного Знамени технологический ин-т им. Ленсовета. Кафедра технологии органиче. – Л., 1952. – 14л.
231366
  Скороход О.Р. Взаимное вытеснение кислот и избирательная адсорбция. : Автореф... Канд.хим.наук: / Скороход О.Р.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1953. – 9л.
231367
  Колычев А.А. Взаимное земское страхование : Сборник узаконений, судебных и административных распоряжений : Законы о страховании от огня, филоксеры, градобития; пошлины с застрахований гербовый сбор с страховых документов и проч. / Сост. А.А. Колычев. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд-е юрид. кн. маг-а В. П. Анисимова ; [Тип. В. Безобразов и К*], 1911. – 72, VIII с.
231368
  Зайцев Л.М. Взаимное исполнение иностранных судебных решений и русско-германский торговый договор : [Доклад, сдел. на Экспорт. съезде в Киеве 21 февр. 1914 г.] / Л.М. Зайцев. – Киев : Тип. А.И. Гроссмана, 1914. – 16 с. – Библиогр. в примеч. – (Труды Юго-западного отдела Российской экспортной палаты ; Вып. 18)


  На экз. № 118213 дарственная надпись от автора
231369
   Взаимное использование единого библиотечного фонда Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1987. – 142с.
231370
  Панюшкина О.В. Взаимное признание и исполнение приговоров государствами Евросоюза в европейском и национальном праве = Mutual recognition and enforcement of final decisions in criminal matters by European Union member states in European and national law : монография / О.В. Панюшкина. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2011. – 249, [2] с. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 215-249 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9273-1856-8
231371
  Ивановский И.А. Взаимное содействие государств в производстве сведений по делам уголовным / иссл. И. Ивановского, приват-доц. Новороссийского ун-та. – Одесса : Тип. "Одесский вестник", 1889. – VIII, 150, II с. – Напеч. также в: Записки Новорос. ун-та, 1898, Т. 49, с. 491-639. – Библиогр.: "Список источников и пособий, на которые в тексте сделаны сокращенные ссылки" (с. III-VIII)


  Магистерская диссертация по международному праву «Взаимное содействие государств в производстве следствий по делам уголовным» защищена в Киевском университете им. Св. Владимира 27 мая 1889 года.
231372
  Логвинова И.Л. Взаимное страхование ответственности российских вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 0869-3617


  Одним из стандартных условий функционирования рынка образовательных услуг может стать страхование ответственности учебного заведения за невыполнение обязательств по договору об оказании услуг. В качестве оптимального решения возникающих при этом ...
231373
  Ибадова Л.Т. Взаимное страхование: история и современность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 85-91. – ISSN 0132-0769
231374
   Взаимность. – Тула, 1970. – 278с.
231375
  Кривощеков Л.Д. Взаимность / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1973. – 159с.
231376
  Линник Ю.В. Взаимность / Ю.В. Линник. – Петрозаводск, 1976. – 127с.
231377
  Гоппе Г.Б. Взаимность / Г.Б. Гоппе. – Л., 1983. – 88с.
231378
  Дьяченко Р.А. Взаимность микроэлементов меди, марганца и цинка с витамином С и организме животных : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьяченко Р.А.; АН УССР. – Киев, 1964. – 19л.
231379
  Лазоренко М.В. Взаимность процессов структурной и механической релаксации и молекулярная подвижность в эластомерах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Лазоренко М. В.; КГПИ им. А. Горького. – К., 1986. – 206л. – Бібліогр.:л.194-206
231380
  Храброва Н.С. Взаимность. / Н.С. Храброва. – М., 1970. – 48с.
231381
  Рывлин А.И. Взаимность. / А.И. Рывлин. – Київ, 1971. – 159с.
231382
  Мамедова Н.М. Взаимные интересы России и Ирана и их эволюция // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 129-135. – ISSN 0869-1908
231383
  Щербинин В.В. Взаимные превращения циклопропил-, аллил- и винилсиланов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Щербинин В.В.; М-во хим.пром-сти.24-25. – Москва, 1975. – 25л.
231384
  Кремон Л. Взаимные фигуры в графической статике. / Л. Кремон. – Л.-М., 1936. – 135с.
231385
  Бардина С.М. Взаимовлияние болезни и творчества: случай Ницше // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 63-64
231386
  Василенко С.Л. Взаимовлияние водонесущих коммуникаций и подтопления урбанизированных территорий как проблема экологической безопасности водоснабжения городских агломераций / С.Л. Василенко, В.Д. Колотило // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
231387
   Взаимовлияние и взаимообогащение литератур народов СССР. – Фрунзе, 1978. – 176с.
231388
  Кутушев Р.Н. Взаимовлияние и взаимообогащение национальных культур в советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кутушев Р.Н.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор филос. проблем пролетарского интернационализма и нац. отношений. – М., 1971. – 16л.
231389
   Взаимовлияние и взаимообогащение языков народов СССР. – М, 1987. – 318с.
231390
  Василенко Г.Л. Взаимовлияние контактирующих говоров двух близкородственных языков : Автореф... канд. филол.наук: / Василенко Г.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л, 1978. – л.
231391
  Губарева В.А. Взаимовлияние некоторых древесных растений в широколиственных лесах лесостепи и роль атмосферных осадков в этом процессе : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Губарева В.А.; АН БССР. Ин-т экспериментальной ботаники. – Минск, 1970. – 31л.
231392
  Кружилин А.С. Взаимовлияние привоя и подвоя растений / А.С. Кружилин. – М, 1960. – 272с.
231393
   Взаимовлияние форм культуры в духовной жизни общества. – Л, 1986. – 174с.
231394
  Романова А.В. Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков / А.В. Романова. – Л., 1975. – 211с.
231395
  Юрченко Е.Н. Взаимовлияние языка священного писания и культуры народа (на материале библейской фразеологии) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.111-120. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
231396
  Булаховский Л.А. Взаимовлияния славянских литературных языков // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 3-4
231397
  Шпотов Б.М. Взаимовосприятие американцев и русских в годы первой пятилетки (по материалам прессы и деловой переписки) // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 135-140. – ISSN 0869-5687
231398
  Кротов М. Взаимовыгодная интеграция - условие модернизации в Содружестве // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 9 (1616). – С. 39-52. – ISSN 0869-44435
231399
  Герус С.В. Взаимодейсвие магнитоупругих волн с носителями заряда в магнитных пьезополупроводниках и слоистых структурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Герус С.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1974. – 20л.
231400
  Ситько С.П. Взаимодействие -- нейтронов с ядрами и его аномалии в лантаноидной области. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Ситько С.П.; АН УССР.Ин-т ядерн.исслед. – К, 1978. – 32л.
231401
  Романцевич М.К. Взаимодействие -- окисленных соединений с органохлорсиланами : Автореф... канд. хим.наук: / Романцевич М. К.; МВО СССР, ЛьвГУ, Каф. орган. хим. – Львов, 1956. – 12л.
231402
  Дрешер Ю. Взаимодействие - наивысший уровень сотрудничества / Юлия Дрешер // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 3 (81). – С. 11-15. – ISSN 1608-4071


  Успешность внедрения и функционирования системы менеджмента качества (СМК) в учреждении определяется не только правильностью соответствующих организационных и технологических решений, но и тем, в какой степени удается вовлечь персонал в эту ...
231403
  Андреев Е.А. Взаимодействие -нейтронов с ядрами 144 и 152. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Андреев Е.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 146л. – Бібліогр.:л.139-146
231404
   Взаимодействие -окисей ацетиленового ряда с вторичными аминами : Автореф... канд. хим.наук: / Демидова В. М,; Демидова В. М,; ЛГУ. – Л., 1965. – 15л.
231405
  Бубель О.Н. Взаимодействие -эпоксикетовнов со спитрами и фенолами : Автореф... канд. хим.наук: / Бубель О. Н.; БГУ. – Минск, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21
231406
  Бачинский Т.П. Взаимодействие 0,0-диалкилдитифосфорных кислот с альдегидами и кетонами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Бачинский Т.П. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 16 с.
231407
  Горбан И.Я. Взаимодействие 2-ариломидо-4,5-бензо-1, 3, 2-диофасксафосфанов с альдегидами и кетонами поиск новых пестицидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Горбан И. Я.; АН УзССР, Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1980. – 18л.
231408
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие 3-метил-2-этилиденбензтиазолина с галоидопpоизводными / Ф.С. Бабичев, Н.А. Волохина. – Киев : АH УССР-Киевский унивеpситет им. Т.Шевченко, 1951. – 761-765c. – Отд. оттиск:Украинский химический журнал т.17, №5
231409
  Андреев Евгений Александрович Взаимодействие DD-нейтронов с ядрами 144Nd и 152Sm : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Андреев Евгений Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
231410
  Игнатюк А.Н. Взаимодействие L-ацилбутиролактонов с азотсодержащими нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Игнатюк А.Н.; ЛГУ. – Л., 1970. – 20л.
231411
  Динь Х.Н. Взаимодействие а-меркурированныхж карбонильных соединений с кемни-, германий- и оловоорганическими сульфидами. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Динь Х.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 13л.
231412
  Кудряшов Н.И. Взаимодействие а-окисей ацетиленового и винилацетиленового ряда с сероводородом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудряшов Н.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 12л.
231413
  Войтов А.П. Взаимодействие а-окисей ацетиленового ряда с азотистоводородной кислотой и азидом натрия : Автореф... кандидата хим.наук: / Войтов А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1965. – 30л.
231414
  Голодова К.Г. Взаимодействие а-окисей ацетиленового ряда с цианистым калием. Хим. свойства ацетиленовых оксинитрилов и нитрилов сопряж. ениновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Голодова К.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
231415
  Малышко Т.М. Взаимодействие а-окисей некоторых производных циклогексена с нуклеофильными и элкетрофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: / Малышко Т.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Лениан. – Казань, 1967. – 16л.
231416
   Взаимодействие автоматизированных систем управления. – Рига, 1989. – 70с.
231417
  Стриженко А.А. Взаимодействие авторской речи и речи персонажей в современной драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.663 / Стриженко А.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1972. – 32л.
231418
  Северина И.И. Взаимодействие аденина и его производных с простетическими группами ферментов-переносчиков электронов : Автореф. дис. ... канд. биол.наук : 093 / Северина И.И. ; МГУ. – Москва, 1969. – 16 с.
231419
  Григорян Левон Аршалуйсович Взаимодействие адронов и фотонов высоких энергий с легкими ядрами в теории комплексных моментов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Григорян Левон Аршалуйсович ; Ереванский физ. ин-т. – Ереван, 1979. – 12 с.
231420
  Алакоз Анатолий Владимирович Взаимодействие адронов с ядрами в области энергий 30+300 Гэв : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Алакоз Анатолий Владимирович ; АН СССР, Физический ин-т. – Москва, 1972. – 22 с.
231421
  Ниязов Н.С. Взаимодействие Азербайджанской Республики с Российской Федерацией в военно-технической сфере в 1994 - 2014 // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 51-59. – ISSN 2070-9773
231422
   Взаимодействие академической, отраслевой и вузовской науки. – М, 1991. – 45с.
231423
  Эззат К М.А. Взаимодействие акробатов в парных упражненияхв связи с различной их двигательной активностью в суточном цикле. : Автореф... Канд.пед.наук: / Эззат М.А.К.; КГУ. – К, 1982. – 16л.
231424
  Коновалова З.Б. Взаимодействие активных красителей с мышцами, мышечными моделями и белками : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Коновалова З.Б.; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1968. – 22л.
231425
   Взаимодействие акустических волн с упругими телами. – Таллин, 1989. – 178с.
231426
  Барабаш Т.И. Взаимодействие алкалоидов с красителями эозиаты и эритрозиаты алколоидов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Барабаш Т.И. ; КГУ. – Киев, 1956. – 16 с.
231427
  Барабаш Т.И. Взаимодействие алкалоидов с красителями. Зозинаты и эритрозинаты алкалоидов : Дис... канд. хим.наук: / Барабаш Т.И.; Киевск. научн.-исллед. инст. судебн. экспертизы МЮ УССР. (КНИИСЭ). – Киев, 1954. – 229л. – Бібліогр.:л.218-227
231428
  Пацевич И.В. Взаимодействие алкильных радикалов с двуокисью азота. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пацевич И.В.; Акад.наук СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1959. – 13л.
231429
  Мамеев Виктор Васильевич Взаимодействие альфа-квантов с энергией до 4,6 Гэв с ядрами фотоэмульсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мамеев Виктор Васильевич; Томск. политехнич. ин-т. – Томск, 1972. – 22л.
231430
  Чичканова Т.В. Взаимодействие амидов и тиоэфиров кислот трехвалентного фосфора - замещенными аминами и амидами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Чичканова Т.В.; Казан. хим.-техн. ин-т. – Казань, 1986. – 15л.
231431
  Колодяжный О.И. Взаимодействие амидов кислот фосфора с фосгеном и хлористым оксалилом : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Колодяжный О.И.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1969. – 15л.
231432
  Скопенко В.В. Взаимодействие амидов тио-и селеноимидофосфеновых кислот с триметилалюминием / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. и др. Шульгин // Журн. общ. химии, 1983. – № 1
231433
  Самурина С.В. Взаимодействие амидофосфитов с 0-диалкиламино-метилфенолами и метилольными производными фенолов и амидов карбоновых кислот / Самурина С.В. – Казань, 1980. – 16 л.
231434
  Саматов Н.А. Взаимодействие амидофосфитов с о-алкилметилфосфоновыми и о-алкилметилтиофосфоновыми кислотами / Саматов Н.А. – Казань, 1977. – 22 л.
231435
  Зелений А.В. Взаимодействие амнопроизводных акридина с клеткой / А.В. Зелений. – Москва : Наука, 1971. – 232 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 193-228
231436
  Введенская Л.А. Взаимодействие анабазина с кислотами : Автореф... канд. хим.наук: / Введенская Л.А.;. – Ташкент, 1952. – 8 с.
231437
  Гранитова О.И. Взаимодействие анабазина с некоторыми солями двухвалентной меди : Автореф... канд. хим.наук: / Гранитова О. И.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1967. – 27л.
231438
  Панченко П.Н. Взаимодействие аппаратов уголовного розыска, иных провоохранительных органов и общественности в борьбе с преступностью: Учеб. пособие. / П.Н. Панченко. – Омск, 1983. – 81с.
231439
  Алексеенко Б.А. Взаимодействие арилпаровиноградных кислот с некоторыми тиазолидонами и превращение полученных продуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алексеенко Б. А.; ДГУ. – Донецк, 1973. – 22л.
231440
  Доронин Ю.П. Взаимодействие атмосферы и океана : Учебное пособие / Ю.П. Доронин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 288с.
231441
  Ле Н.Л. Взаимодействие атмосферы и океана с учетом эффектов волнового слоя : Автореф... канд . физ. мат.наук: 01.04.12 / Ле Н. Л.; Лен. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 25л.
231442
   Взаимодействие атомных частиц в веществе и на поверхрности твердого тела. – Ташкент, 1972. – 122 с.
231443
  Думан Е.Л. Взаимодействие атомных частиц на далеких расстояниях и переходы при столкновениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 047 / Думан Е.Л. ; МГУ. – Москва, 1972. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
231444
  Арифов У.А. Взаимодействие атомных частиц с поверхностью металла / У.А. Арифов. – Ташкент, 1961. – 324 с.
231445
  Арифов У.А. Взаимодействие атомных частиц с поверхностью твердого тела / У.А. Арифов. – Москва : Наука, 1968. – 371 с.
231446
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1976. – 180 с.
231447
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом : материалы 5 Всесоюз. конференции. – Минск : МРИ
Ч. 3. – 1979. – 204 с.
231448
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом : материалы 6 Всесоюзн. конференции. – Минск : МРИ
Ч. 1. – 1981. – 270с.
231449
  Эльтеков В.А. Взаимодействие атомных частиц с твердым телом. Компьютерное моделирование / В.А. Эльтеков. – Москва : Изд-во МГУ, 1993. – 152с. – ISBN 5-211-01596-7
231450
  Чеховский А.А. Взаимодействие атомов водорода, кислорода и азота на поверхностях монокристаллов окислов магния, кремния, алюминия и поликристаллических нитридов переходных металлов IV-VI групп. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Чеховский А.А.; АН Укр. ССР. Ин-т проблем материаловедения. – К., 1973. – 21л.
231451
  Крюков Н.А. Взаимодействие атомов ртути с атомами инертных газов : Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Крюков Н.А. ; МВ и ССО СССР, ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 16 с.
231452
  Дузь В.А. Взаимодействие атомов углерода и азота с дефектами кристаллического строения вd- и h- железе. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 0.04.07 / Дузь В.А.; Ан УССР. – К, 1990. – 15л.
231453
  Почтакова Э.И. Взаимодействие ацетатов натрия и калия с солями жирных кислот в расплавах. : Автореф... канд. хим.наук: 081 / Почтакова Э.И.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Смоленск, 1971. – 24л.
231454
   Взаимодействие базисных и надстроечных явлений развитого социализма. – Свердловск, 1998. – 221с.
231455
  Черняк Р.С. Взаимодействие белков с денатурирующими органическими веществами. : Автореф... канд. хим.наук: / Черняк Р.С.; Физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1951. – 12л.
231456
  Балабанова Ф.Б. Взаимодействие бензоил- и трихлорацетилизоцианатов с ненасыщенными соединениями и трехчленными гетероциклами. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Балабанова Ф.Б.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 18л.
231457
  Веселовская И.К. Взаимодействие бефенила с хлористым метилом на окиси алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Веселовская И.К.; Моск. хим.-техн. ин-т. – Москва, 1955. – 8л.
231458
  Кудряшова Г.Ю. Взаимодействие библиотеки вуза и книготорговых организаций: общие цели и равные возможности : [из опыта работы Зональной научной библиотеки Уральского государственного технического университета] // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 3. – С. 36-38. – ISSN 1726-6726
231459
  Газизова А.И. Взаимодействие бизнес-сообщества и вузов как фактор конкурентоспособности // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 25-29. – ISSN 2073-8536
231460
  Фоменко Л.К. Взаимодействие биологии и медицины в условиях научно-технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
231461
   Взаимодействие биотических компонентов и среды в некоторых экосистемах Тянь-Шаня. – Фрунзе : Илим, 1983. – 153 с.
231462
  Бравичева Энергина Максимовна Взаимодействие близкородственных фонетических систем. (На материале двух говоров села Канаевки Пензенской обл.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Бравичева Энергина Максимовна; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 27л.
231463
  Наурузова Галина Хаировна Взаимодействие боратов с водными растворами органических кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Наурузова Галина Хаировна; АН Казахской ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 29л.
231464
  Шварц Е.М. Взаимодействие борной кислоты со спиртами и оксикислотами. / Е.М. Шварц. – Рига, 1990. – 414с.
231465
  Касторский Л.П. Взаимодействие бутадиен-нитрильных сополимеров с галоид-органическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.12 / Касторский Л.П.; Яросл. политех. ин-т. – Ярославль, 1974. – 23л.
231466
  Кушков В.Д. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе диоксида циркония : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кушков В.Д.; Ин-т проблем материаловедения АН УССР. – Киев, 1984. – 17л.
231467
  Качур А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида гафния : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Качур А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 286 л. + Приложение: л. 1-119. – Библиогр.: л. 155-167
231468
  Качур А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида гафния : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Качур А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с. – Библиогр.: 7 назв.
231469
  Заславский А.М. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида циркония, полученных излучением ОКГ : Дисс. ... канд. хим. наук : спец.: 02.00.04 - физ. химия / Заславский А.М. : КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – 250с. – Бббиблиогр.: л. 216-250
231470
  Капитан А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах системы никель-хром-алюминий : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Капитан А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с. – Библиогр.: 3 назв.
231471
  Капитан А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах системы никель-хром-алюминий : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Капитан А.В. ; М-во высш. и сред. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 185 л. – Библиогр.: л. 171-185
231472
  Орлов Ю.В. Взаимодействие в конечном состоянии в прямых ядерных реакциях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Орлов Ю.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1964. – 11л.
231473
   Взаимодействие в растворах-расплавах систем M1/2-P2O5-Fe2O3-CaO(CaF2) (M1 - Na, K) и структура Na2.5CaFe1/5(PO4)3 / Н.Ю. Струтинская, Я.Ю. Ковба, И.В. Затовский, В.Н. Баумер, И.В. Огородник, Н.С. Слободяник // Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва, 2013. – Т. 49, № 7, июль. – С. 759-764. – ISSN 0002-337Х
231474
  Байрачный Юрий Петрович Взаимодействие валентности глагола и пресуппозиции : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04. / Байрачный Юрий Петрович; Московский гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 26 с.
231475
  Щербинина Ю.В. Взаимодействие ведущих стран НАТО с Ливией до и после вооруженного конфликта: Ценностный и экономический аспекты // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 135-157. – ISSN 0235-5620


  Реферативный обзор.
231476
  Сюняев Р.А. Взаимодействие вещества и излучения в горячей Вселенной и компактных источниках рентгеновского и радиоизлучения. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.03.02 / Сюняев Р.А.; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – М., 1973. – 16л.
231477
  Берзинь Н.И. Взаимодействие витамина А и цинка в организме цыплят. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Берзинь Н.И.; АН Латв.ССР. – Рига, 1976. – 30л.
231478
  Шехата Лоис Наим Взаимодействие вихревых нитей с поверхностью сверхпроводников второго рода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Шехата Лоис Наим; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
231479
  Богомолов В.А. Взаимодействие вихрей на сфере и модели геофизической гидродинамики : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.05 / Богомолов В. А.; Моск. физико-технол. ин-т. – Долгопрудный, 1979. – 16л.
231480
  Матвиенко Татьяна Ивановна Взаимодействие внутренней и внешней семантических структур глаголов речи и мышления в современном чешском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Матвиенко Татьяна Ивановна; АН УССР, Ин-т языкознания. – К., 1986. – 16л.
231481
  Навроцкий В.В. Взаимодействие внутренних волн и тонкой структуры в океане. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Навроцкий В.В.; АН УССР.Морской гидрофизический ин-т. – Владивосток, 1988. – 39л.
231482
   Взаимодействие водоворотов с металлами. – М, 1987. – 294с.
231483
   Взаимодействие водорастворимых полиэлектролитов с дисперсными системами. – Ташкент, 1970. – 128с.
231484
  Данилова Г.Н. Взаимодействие воды с изверженными горными породами : Автореф... канд. хим.наук: / Данилова Г.Н.; ленингр. гидрометеорол. ин-т. Гидрохим. ин-т. – Ленинград-Новочеркасск, 1967. – 16л.
231485
  Филиппов Виктор Климентьевич Взаимодействие военных советов Воронежского фронта с партизанскими формированиями, местными органами власти в ходе освобождения Левобережной Украины (1943 г.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Филиппов Виктор Климентьевич; КУ им. Т. Шевченко. – 163л. – Бібліогр.:л.154-163
231486
   Взаимодействие волн в деформируемых средах. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 166 с.
231487
  Горшков А.С. Взаимодействие волн в нелинейных периодических неоднородных системах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горшков А. С.; Физ. фак. – М., 1971. – 24л.
231488
  Стил М. Взаимодействие волн в плазме твердого тела : пер. с англ. / М. Стил, Б. Вюраль. – Москва : Атомиздат, 1973. – 248 с.
231489
  Красильник З.Ф. Взаимодействие волн в полупроводниках с дрейфом носителей заряда : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Красильник З.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1977. – 13л.
231490
  Королевич Владимир Юрьевич Взаимодействие волн с пластинами и оболочками сложной структуры : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.04 / Королевич Владимир Юрьевич; АН УССР. ИН-т гидромеханики. – Киев, 1987. – 93л. – Бібліогр.:л.85-93
231491
  Пекуровский Л.Е. Взаимодействие волн с телами. / Л.Е. Пекуровский. – М, 1990. – 103с.
231492
  Рагим-Заде Взаимодействие врожденных и условных рефлексов в связи с биологической (климатической специализацией медоносной пчелы (Apis mellifera) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рагим-Заде М.С. ; Акад. наук СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1963. – 20 с.
231493
  Ларионцев Е.Г. Взаимодействие встречных волн в кольцевых лазерах : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Ларионцев Е. Г.; МГУ, Физ. фак. – М., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
231494
  Клочан Е.Л. Взаимодействие встречных волн в твердотельном кольцевом лазере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Клочан Е.Л.; МГУ. – М., 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.14
231495
  Платонова Т.О. Взаимодействие вузов и предприятий:цикл управления // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 141-143. – ISSN 0869-3617


  В представленной статье отмечается необходимость взаимодействия вузов и предприятий при осуществлении стратегического и оперативного планирования в вузе. Представлен обзор форм взаимодействия вузов и предприятий. Предложена классификация форм ...
231496
  Бородай А.Д. Взаимодействие вузов с работодателями в подготовке кадров для рекламной индустрии // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 95-100. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается опыт взаимодействия вузов с работодателями из сферы рекламной индустрии. Развитие российской экономики стимулирует высокие темпы роста затрат на рекламу. Рынок труда в сфере рекламы требует притока квалифицированных ...
231497
   Взаимодействие выразительных средств и семантики в истории древнерусского и русского языков. – Горький, 1987. – 103с.
231498
  Чмутина Л.А. Взаимодействие высокомолекулярных веществ с красителями и пигментами. : Автореф... канд. хим.наук: / Чмутина Л.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 17л.
231499
  Басович Андрей Яковлевич Взаимодействие высокочастотных волн с низкочастотными волнами и неоднородными потоками : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Басович Андрей Яковлевич; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 19л.
231500
  Иванов А.А. Взаимодействие высокочастотных полей с плазмой. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 047 / Иванов А.А.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 16л.
231501
  Арцимович Л.Л. Взаимодействие высокочастотных электромагнитных полей с потенциальными неустойчивостями плазмы. : Автореф... наук: 01.04.08 / Арцимович Л.Л.; Инст. атомн. энергии им.И.В.Курчатова. – М., 1975. – 11л.
231502
  Никитина Л.В. Взаимодействие гадразина с соединениями элементов у группы периодической системы (мышьяка, сурьмы, вимута и ваннадия) : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина Л. В.; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
231503
  Баранцев Р.Г. Взаимодействие газа с поверхностью / Р.Г. Баранцев. – Л., 1990. – 96с.
231504
   Взаимодействие газов с металлами. – Москва : Наука, 1973. – 222 с.
231505
  Невская Е.М. Взаимодействие галлия и алюминия с аминополикарбоновыми кислотами - производными сульфофталеина : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Невская Е.М.; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 18л.
231506
  Хайруллин Р.С. Взаимодействие галогенидов трехвалентного фосфора с кетонами. : Автореф... канд.хим.наук: 077 / Хайруллин Р.С.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1971. – 16л.
231507
  Проскурина М.В. Взаимодействие галогенидов фосфора с альфа-металлированными альдегидами, кетонами и сложными эфирами. : Автореф... канд. хим.наук: / Проскурина М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1966. – 14л.
231508
  Юн П.Т. Взаимодействие галогенидов цинка, кадмия и ртути с ацетамидом в водной среде при 25 оС : Автореф... канд. хим.наук: / Юн П.Т.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1967. – 12л.
231509
  Аксененко В.М. Взаимодействие галогеноорганических соединений с иодистыми солями : Автореф... канд. химич.наук: / Аксененко В.М.; Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1954. – 8л.
231510
  Слив Л.А. Взаимодействие гамма-излучения с атомными электронами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Слив Л.А.; Акад.наук СССР.Ленингр.физ-техн.ин-т. – Л, 1955. – 10л.
231511
  Стародубцев С.В. Взаимодействие гамма-излучения с веществом / С.В. Стародубцев, А.М. Романов. – Ташкент : Наука
Ч. 1. – 1964. – 251 с.
231512
  Микитенко Д.А. Взаимодействие генетики с другими науками : (Философско - методологический анализ) / Д.А. Микитенко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 161с.
231513
  Тарутина Л.А. Взаимодействие генов при гетерозисе / Л.А. Тарутина, Л.В. Хотылева. – Минск, 1990. – 173с.
231514
  Митрофанов В.Г. Взаимодействие генов при отдаленной гибридизации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Митрофанов В.Г. ; АН СССР, Ин-т биологии развития. – Москва, 1969. – 24 с.
231515
   Взаимодействие географической среды и хозяйственной деятельности человека : Курс лекций. – Иркутск : Иркутский университет им. А.А. Жданова
Вып.1. – 1970. – 56 с.
231516
  Полисар Людмила Михайловна Взаимодействие гибких дислокаций и их прохождение через плоские дислокационные скопления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Полисар Людмила Михайловна; МГУ. – М., 1980. – 16л.
231517
  Видегирене Й Й. Взаимодействие гибридных Lam-B-LacZ белков с мембраной клеток продуцентов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Видегирене Й.Й.-Р.; Ин-т биохимии АН ЛитССР. – Вильнюс, 1989. – 21л.
231518
  Будник С.В. Взаимодействие гидродинамических и гидрохимических факторов склонового стока // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 38-48. – Бібліогр.: 5 назв
231519
  Брикун И.К. Взаимодействие гидроксиламина с элементами V группы периодической системы - мышьяком, сурьмой, висмутом и ванадием : Автореф... канд. хим.наук: / Брикун И.К.; Казахский гос. ун-т. Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
231520
  Задорожная Г.В. Взаимодействие главы государства и парламента в Украине и в зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследов. ; НИИ трудовых и социал. отношений. – Минск, 2015. – № 1 (5). – С. 77-92. – ISSN 2306-255X
231521
  Кыдынов М.К. Взаимодействие глицина с галогенидами двухвалентных металлов / М.К. Кыдынов. – Фрунзе, 1988. – 155с.
231522
  Булыженков В.Э. Взаимодействие гомеозисных мутаций у дрозофилы : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / Булыженков В.Э. ; Ак. мед. наук СССР, Ин-т мед. генетики. – Москва, 1975. – 28 с.
231523
  Милевская Виктория Болеславовна Взаимодействие гомологов фатаевой кислоты и их имидов с пятихлористым фосфором, исследование продуктов реакции : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Милевская Виктория Болеславовна; АН УССР. Ин-т орг. химии. – К., 1976. – 17л.
231524
  Биктасов О.К. Взаимодействие государства и гражданского общества в условиях интеграции в международную правовую систему: некоторые вопросы истории и теории / О.К. Биктасов, Г.З. Щербаковский // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805
231525
  Гриб В.В. Взаимодействие государства и гражданского общества: правовые проблемы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 23. – С. 24-26. – ISSN 1812-3805


  Исследование правовых вопросов взаимодействия государства и гражданского общества представляется весьма необходимым в существующих политико-правовых реалиях России. В статье анализируется историческое развитие правового регулирования институтов ...
231526
  Гальперин И.М. Взаимодействие государственных органов и общественности по борьбе с преступностью / И.М. Гальперин. – Москва, 1972. – 184с.
231527
  Радынов А.Г. Взаимодействие гравитационного, электромагнитного и скалярного статистических полей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Радынов А.Г.; Ун-т дружбы народов. – М, 1977. – 10л.
231528
  Жерновой М.В. Взаимодействие граждан и полиции: состояние и перспективы / М.В. Жерновой, В.В. Глухов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7 (339). – С. 110-115. – ISSN 0132-1625
231529
  Летников Ф.А. Взаимодействие гранитного расплава с карбонатами и силикатами / Ф.А. Летников, В.Я. Медведев, Л.А. Иванова. – Новосибирск : Наука, 1978. – 152с.
231530
  Дуброва Г.А. Взаимодействие грунта и сооружений.Расчеты нагрузок от несвязных грунтов на гидромотехнические сооружения в учетом деформации / Г.А. Дуброва. – Москва, 1963. – 220с.
231531
  Барбашова Галина Алексеевна Взаимодействие двумерных ударных волн с элементами конструкций при подводном искровом разряде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Барбашова Галина Алексеевна; КГУ. – К., 1989. – 15л.
231532
  Микитюк Орися Юрьевна Взаимодействие двумерных экситонов с диссипативными подсистемами в полупроводниковых кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Микитюк Орися Юрьевна; МВ и ССО УССР, Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 16л.
231533
  Микитюк Орися Юрьевна Взаимодействие двумерных экситонов с диссипативными подсистемами в полупроводниковых кристаллах : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.04.10 / Микитюк Орися Юрьевна; МВ и ССО УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 16л.
231534
  Ван Гэнь-ши Взаимодействие двуокиси гафния с окислами некоторых редкоземельных элементов и тория : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ван Г-ш. ; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Москва, 1961. – 8 с.
231535
  Мецугов В.Х. Взаимодействие двух напряженных состояний призматического бруса, составленного из различных упругих материалов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мецугов В.Х.; Акад.наук Груз.ССР. – Тбилиси, 1956. – 5л.
231536
  Рухадзе А.А. Взаимодействие двух нуклонов в методе Тамма-Данкова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рухадзе А.А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1958. – 8л. – Бібліогр.:с.8
231537
  Барбашова Г.А. Взаимодействие двухмерных ударных волн с элементами конструкций волн с элементами конструкций при подвогдном искровом разряде. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Барбашова Г.А.; АН УССР. Инст. гидромеханики. – К., 1989. – 160л. – Бібліогр.:л.146-160
231538
  Исаев А.С. Взаимодействие дерева и насекомых ксилофагов / А.С. Исаев, Г.И. Гирс. – Новосибирск, 1975. – 344с.
231539
   Взаимодействие дефектов кристаллической решетки и свойства металлов. – Тула, 1978. – 139 с.
231540
  Ткачева Т.М. Взаимодействие дефектов френкеля с примесными атомами и комплексами в пластически деформированных и облученных монокристаллах кремния П-типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ткачева Т.М.; Москов. ин-т электр. техн. – М., 1977. – 18л.
231541
  Двуреченский Анатолий Васильевич Взаимодействие дефектов, введенных ионной бомбардировкой в кремний, между собой и с примесью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Двуреченский Анатолий Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1973. – 22л.
231542
  Ожогин В.И. Взаимодействие Дзялошинского в антиферромагнетиках : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.11 / Ожогин В. И.; Ин-т атомн. энерг. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.21-22
231543
  Лишневская Л.А. Взаимодействие диазосоединений с сульфаминовой кислотой и ее N-арилзамещенными. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лишневская Л.А.; Гос.ордена Труд.Красного Знамени ин-т прикладной химии. – Л, 1966. – 14л.
231544
  Студзинський О.П. Взаимодействие диазоусксусного эфира и дифинил-диазомета cd-дикетонами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Студзинський О.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 18л.
231545
  Макаров Е.М. Взаимодействие диацилированной тРНК с рибосомами Escherichia Coli : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Макаров Е. М.; АН УССР, Ин-т молек. биол. и генет. – К., 1986. – 24л.
231546
  Ходжаева И.Д. Взаимодействие диеновых полимеров с надкислотами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ходжаева И.Д.; Моск. ин-т хим. технологии. – М., 1970. – 32л.
231547
  Скопенко В.В. Взаимодействие диоксида германия с фторидом лития / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №5
231548
  Нагорный П.Г. Взаимодействие диоксидов германия и олова в расплавленных фосфато-галогенидных системах : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Нагорный П.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981. – 23 с. – Библиогр.: 11 назв.
231549
  Похил Ю.А. Взаимодействие дислокации и деформационное упрочение монокристаллов магния и цинка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Похил Ю.А. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1974. – 18 с.
231550
  Бушуева Г.В. Взаимодействие дислокаций в кристаллах цинка и его особенности, выявляемые при электронном микроскопическом исследовании тонких фольг : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Бушуева Г.В. ; МГУ. – Москва, 1970. – 11 с.
231551
  Гриневич Владимир Павлович Взаимодействие дисульфидных производных тиамина с биологически активными природными тиолами и дисульфитами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гриневич Владимир Павлович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
231552
  Крутский Л.Н. Взаимодействие диэтиламиноэтилхлорфосфина с некоторыми электрофильными и нуклеофильными реагентами и сравнение его реакционной способности с другими галогенидами трехвалентного фосфора. : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.077 / Крутский Л.Н. ; Казан. хим.-техн. ин-т. – Казань, 1970. – 18 с.
231553
  Политова Валерия Вячеславовна Взаимодействие Дома пионеров и пионерской дружины школы в воспитании самодеятельности пионеров (на материале Татарской республиканской пионерской организации) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Политова Валерия Вячеславовна; Науч.-иссл. ин-т общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 22л.
231554
  Прохоров Е.Ф. Взаимодействие дрейфовой и рекомбинационной неустойчивостей в : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Прохоров Е.Ф.; ОГУ. – Одесса, 1979. – 17л.
231555
  Санин А.Л. Взаимодействие дрейфовых носителей тока с поверхностными электромагнитными волнами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Санин А.Л.; Ленингр. политехнич. ин-т. – Л., 1972. – 10л.
231556
   Взаимодействие единиц разных уровней языковой структуры. – Саранск, 1984. – 170с.
231557
  Гордиенко И.И. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гордиенко И.И. ; АН УССР, Ин-т лесоводства. – Киев, 1951. – 15 с.
231558
  Гордиенко И.И. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине : Автореф... канд. биол.наук: / Гордиенко И. И.; АН УССР, Ин-т лесоводства. – Киев, 1951. – 15 с.
231559
  Рюмин В.А. Взаимодействие єкономики и идеологии / В.А. Рюмин. – М : Знання, 1986
231560
   Взаимодействие жанра и метода в зарубежной литературе XVIII-XX веков. – Воронеж, 1982. – 155с.
231561
   Взаимодействие жанров,художественных направлений в русской драматургии XVIII-XIX веков. – Куйбышев, 1988. – 132 с.
231562
  Верховлюк А.М. Взаимодействие жидких и твердых фаз в металлургических процессах / А.М. Верховлюк ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов. – Киев : Наукова думка, 2014. – 165, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147-164. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1354-4
231563
  Шунин А.Л. Взаимодействие жидких платиновых металлов и сплавов с тугоплавкими оксидами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.03 / Шунин А.Л.; АН СССР. Уральский науч. ц. Ин-т металлургии.. – Свердловск, 1983. – 19л.
231564
  Казакова Э.Х. Взаимодействие з-карена и его окисей с некоторыми электрофильными и нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Казакова Э.Х.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1973. – 20л.
231565
  Буц И.А. Взаимодействие залоговых значений в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Буц И.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1983. – 22л.
231566
  Шокол Т.В. Взаимодействие замещенных ацетонитрилов с производными - и - аминокислот : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шокол Т.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 8 назв
231567
  Шокол Т.В. Взаимодействие замещенных ацетонитрилов с производными - и - аминокислот : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шокол Т.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 140 л. + Приложение: л. 133-140. – Библиогр.: л. 119-132
231568
  Мухин А.И. Взаимодействие заряженных П-мезонов с водородом и дейтерием в интервале энергий от 140 до 400 Мэв. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухин А.И.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1959. – 12л.
231569
  Коноплева Р.Ф. Взаимодействие заряженных частиц высоких энергий с германием и кремнием / Р.Ф. Коноплева. – Москва : Атомиздат, 1975. – 128 с.
231570
  Тернов И.М. и др. Взаимодействие заряженных частиц с сильным электромагнитным полем : Учеб.пособие / И.М. и др. Тернов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 304с.
231571
  Оцуки Е.-Х. Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами / Е.-Х. Оцуки. – Москва : Мир, 1985. – 277 с.
231572
  Кикина Н.Г. Взаимодействие звуковых волн с тангенциальным разрывом и его неустойчивость : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Кикина Н.Г.; Моск. физ.-технический ин-т. – М., 1971. – 15л.
231573
  Шваякова О.В. Взаимодействие и взаимосвязь видов затрат на производство и реализацию продукции, включаемых в соответствующие классификационные признаки / О.В. Шваякова, С.А. Пелих // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 112-118. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
231574
  Трубицына Т.И. Взаимодействие и использование экономических законов в развитом социализме: вопросы методологии и теории. / Т.И. Трубицына. – Саратов, 1976. – 174с.
231575
  Захаренко Николай Иванович Взаимодействие и магнитное состояние компонентов в некоторых бинарных сплавах на основе Fe, Co, Ni и Pd : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Захаренко Николай Иванович ; МВ и СССО УССР, КГУ. – Киев, 1982. – 236 л. – Бібліогр. : л. 223-235
231576
  Захаренко Н.И. Взаимодействие и магнитное состояние компонентов в некоторых бинарных сплавах на основе Fe, Co, Ni и Pd : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Захаренко Н.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
231577
  Головнев Ю.Ф. Взаимодействие и перемагничивание слоев в двойных ферромагнитных пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Головнев Ю.Ф.; Красноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 16л.
231578
  Мурашко О. Взаимодействие и преобразование: технологический подход / Ольга Мурашко // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2012. – № 3 (75). – С. 36-40. – ISSN 1608-4071


  На примере опыта работы Исторической библиотеки Дома Романовых (г. Кострома, Россия) рассматриваются некоторые технологии социального партнерства.
231579
  Комарницкий И.Ф. Взаимодействие и противоречия экономических интересов социализма / И.Ф. Комарницкий. – Львов : Свит, 1990. – 213 с.
231580
  Кессених А.В. Взаимодействие и противостояние академических и университетских физиков в 1940-1950-х гг. и "студенческий бунт" на физфаке в 1953 г. // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 83-92. – ISSN 0205-9606


  В октябре 1953 г. молодежь физического факультета МГУ устами своих представителей, избранных на IV отчетно-выборную комсомольскую конференцию факультета, строго официально (и, как выяснилось, безнаказанно) подняла голос против научно-педагогической ...
231581
  Хангельдиева И.Г. Взаимодействие и синтез искусств. / И.Г. Хангельдиева. – М., 1982. – 62с.
231582
  Кощей Л.А. Взаимодействие идеологии и общественной психологии как условие развития индивидуального сознания : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Кощей Л.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 23л.
231583
  Стародубец В.А. Взаимодействие идеологического и общественно-психологического факторов в развитии деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Стародубец В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 23л.
231584
  Пшеничный Г.А. Взаимодействие излучений с веществом и моделирование задач ядерной геофизики. / Г.А. Пшеничный. – М., 1982. – 222с.
231585
  Горбачев В.М. Взаимодействие излучений с ядрами тяжелых элементов и деление ядер : справочник / В.М. Горбачев. – Москва : Атомиздат, 1976. – 464 с.
231586
  Жмудский А.А. Взаимодействие изулчаемых волн в ограниченной плазме и точные нелинейные решения : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.04.08 / Жмудский А.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
231587
  Богданова М.В. Взаимодействие импульсного лазерного излучения с электронно-коллебательными переходами молекул : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Богданова М.В. ; МГУ. – Москва, 1977. – 14 с.
231588
  Суходуб Т.Д. Взаимодействие индивидуального и социального как философская проблема (анализ в контексте персоналистского подхода) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 22-37. – ISSN 2077-8309
231589
  Молоков Л.А. Взаимодействие инженерных сооружений с геологической средой / Л.А. Молоков. – М., 1988. – 220с.
231590
  Канецян Эгине Гургеновна Взаимодействие интенсивного излучения с резонансными средами : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Канецян Эгине Гургеновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 1л. – Бібліогр.:с.10-11
231591
  Божко А.И. Взаимодействие интенсивного оптического излучения с поверхностью прозрачных жидкостей : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.03 / Божко А.И.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
231592
  Ящук Василий Павлович Взаимодействие интенсивного светового излучения с ртутеподобными активаторами в растворах электролитов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Ящук Василий Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 190л. – Бібліогр.:л.170-190
231593
  Ящук Василий Павлович Взаимодействие интенсивного светового излучения с ртутоподобными активаторами в растворах электролитов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Ящук Василий Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с.
231594
  Щагина Л.В. Взаимодействие ионных потоков при индуцированном транспорте катионнов через модельные и клеточные мембраны : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.17.,03.00.02 / Щагина Л.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1989. – 51л.
231595
  Мотусевич Виктор Антонович Взаимодействие ионов 3Не с изотопами углерода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мотусевич Виктор Антонович;. – К., 1977. – 15л.
231596
  Яковлев Михаил Алексеевич Взаимодействие ионов в холодной плазме через промежуточную систему (нейтральный газ) и проблема плазменных структур удерживающихся собственными силами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Яковлев Михаил Алексеевич; МГУ. Физ. фак. – М., 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
231597
  Дину М.И. Взаимодействие ионов металлов в водах с гумусовыми веществами глееподзолистых почв // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 276-288 : рис., табл. – Библиогр.: с. 287-288. – ISSN 0016-7525
231598
  Джемилев Н.Х. Взаимодействие ионов средних энергий с тонкими пленками металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джемилев Н. Х.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по физ. отд-ния физ. техн. и математ. наук. – Ташкент, 1972. – 22л.
231599
  Евтюхина Е.А. Взаимодействие как основа мироздания // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 5. – С. 2-4. – ISSN 1560-7968
231600
  Лиманский Николай Николаевич Взаимодействие кальцитонина и гормонов гипоталамо-гипофизарно-адрено-кортикальной системы при мышечной деятельности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Лиманский Николай Николаевич; Московский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
231601
  Калаева Х.И. Взаимодействие карбамида с нитратами некоторых переходных металлов и бериллия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Калаева Х.И.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1969. – 28л.
231602
  Штейнман А.А. Взаимодействие карбенов с молекулярным азотом. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Штейнман А.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. (филиал). – Черноголовка, 1968. – 20л.
231603
  Пашина Ю.Н. Взаимодействие карбоновых кислот с гексахлорциклотрифосфазатриеном. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.05 / Пашина Ю.Н.; МВ и ССО СССР.Моск.хим.технол.ин-т. – М, 1975. – 24л.
231604
  Кузовников А А. Взаимодействие квазистационарного высокочасотного поля лс плазмой газового разряда. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 047 / Кузовников А.А,; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
231605
  Стоянов Ч.П. Взаимодействие квазичастиц с фононами в четно-четных сферических ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Стоянов Ч.П.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1974. – 18л.
231606
  Эйхе С.Н. Взаимодействие кислорода с арсенидом галлия. : Автореф... канд.хим.наук: 02.070 / Эйхе С.Н.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по хим.наукам. – Новосибирск, 1971. – 24л.
231607
  Мягков В.А. Взаимодействие кислот и оснований с полиамидным волокном. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мягков В.А.; Иванов.хим.-технол.ин-т. – Иваново, 1954. – 14л.
231608
  Дятчина Ж.М. Взаимодействие классного руководителя и комсопмольской организации класса и формирование общественной активности старшеклассников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дятчина Ж.М.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
231609
  Акопян Р.С. Взаимодействие когерентного излучения с ориентационными и гидродинамическими движениями в нематических жидких кристаллах. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Акопян Р.С.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1984. – 140л. – Бібліогр.:л.128-140
231610
  Акопян Рафик Сережаевич Взаимодействие когерентного излучения с ориенткционными и гидродинамическими движениями в нематических жидких кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Акопян Рафик Сережаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 12 с.
231611
  Кравчук Н.В. Взаимодействие количественного и качественного аспектов в структуре предложения английского языка (к исследованию активных тенденций в синтаксисе современного английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10663 / Кравчук Н.В.; МВ и ССО СССР. БГУ. – Минск, 1972. – 28л.
231612
  Кручинин С.П. Взаимодействие коллективных и внутренних степеней свободы в системах с небольшим числом нуклонов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кручинин С. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1986. – 86л. – Бібліогр.:л.78-86
231613
  Кручинин С.П. Взаимодействие коллективных и внутренних степеней свободы в системмах с небольшим числом нуклонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Кручинин С.П.; КГУ им. ТарасаШевченко. – Киев, 1986. – 8 с.
231614
  Белобородова Елена Арсеньевна Взаимодействие компонентов бинарных жидких сплавов германия С р-, d- и f-металлами периодической системы : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Белобородова Елена Арсеньевна; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – К., 1987. – 34л.
231615
  Олексин О.Я. Взаимодействие компонентов в системах Е -- (е,Со і) -- е (фазовые равновесия, кристаллическая структура некоторые физико-химические свойства соеднений) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Олексин О. Я.; ЛьвГУ. – Львов, 1990. – 17л.
231616
  Григорьева Ир Александрвна Взаимодействие компонентов интонации во французской повествовательной фразе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева Ир Александрвна; КГУ. – К., 1979. – 17л.
231617
  Григорьева Ираида Александровна Взаимодействие компонентов интонации во французской повествовательной фразе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева Ираида Александровна; КГУ. – К., 1979. – 17л.
231618
  Григорьева И.А. Взаимодействие компонентов интонации во французской повестовательной фразе : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева И.А.; Иркутск. пед. ин-т ин. яз. – Иркутск, 1978. – л.
231619
  Александрова Т.Н. Взаимодействие контекстных средств при выражении аспектуальных значений (на материале современного немецкого языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Александрова Т. Н.; Калининский гос. пед. ин-т. – 26л.
231620
  Пасхалова Н.А. Взаимодействие контекстуальных единиц как средство конструирования текста художественного произведения и показатель индивидуального стиля писателя : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Пасхалова Н.А. ; КГУ Ин-т иностр. языков. – Киев, 1979. – 19 с.
231621
  Пасхалова Н.А. Взаимодействие контекстуальных единиц как средство коструирования текста художественного приозведения и показатель индивидуального стиля писателя. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пасхалова Н.А.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1978. – 22л.
231622
  Хаттатов В.У. Взаимодействие коротких и сверхкоротких импульсов света с полупроводниками. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хаттатов В.У.; Моск.ордена Ленина и Тру.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1974. – 12л.
231623
  Мурзин В.С. Взаимодействие космических протонов разных энергий с веществом (генерация сильно ионизущих частиц) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мурзин В.С.; МГУ. Физич. фак. – Москва, 1953. – 9 с.
231624
  Ву Ван Ань Взаимодействие коферментных пируватдегидрогеназе витаминов в животном организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Ву Ван Ань; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 24л.
231625
  Мицюк Б.М. Взаимодействие кремнезема с водой в гидротермальных условиях / Б.М. Мицюк. – Киев : Наукова думка, 1974. – 87с.
231626
  Белинцева И.В. Взаимодействие культур в польский период творчества архитектора Марианна Лялевича // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 153-157.
231627
   Взаимодействие культур Востока и Запада. – Москва : Наука, 1987. – 198 с.
231628
  Довженко Александр Васильевич Взаимодействие лазерного излучения с магнитными возбуждениями в пленках ферритов-гранатов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03. / Довженко Александр Васильевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко, Каф-ра квантовой радиофизики. – Київ, 1988. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
231629
  Довженко А.В. Взаимодействие лазерного излучения с магнитными возбуждениями в пленках ферритов-гранатов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Довженко А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1988. – 13л.
231630
  Абдуллаев Г.Б. Взаимодействие лазерного излучения с полупроводниками типа А III B VI / Г.Б. Абдуллаев, Э.Ю. Салаев, В.М. Салманов. – Баку : Элм, 1979. – 137 с. : ил. – Библиогр.: с. 128-135
231631
  Зеленский Сергей Евгеньевич Взаимодействие лазерного излучения с центрами люминесценции в щелочноборатных стеклах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Зеленский Сергей Евгеньевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 144л.
231632
  Зеленский С.Е. Взаимодействие лазерного изучения с центрами люминесценции в щелочноборотных стеклах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленский С.Е. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
231633
  Качарава Анрей Карлоевич Взаимодействие легких ядер с протонами и поиск дибарионных состояний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Качарава Анрей Карлоевич; Объедин. ин-т ядерных исследвоаний. – Дубна, 1988. – 12л.
231634
  Глазовский А.Ф. Взаимодействие ледниковых покровов с ложем в пределах материковых окраин / А.Ф. Глазовский. – М, 1989. – 120с.
231635
  Дианова Е.М. Взаимодействие лексико-семантических вариантов в семантической структуре слова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дианова Е.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 15л.
231636
  Воскресенская И.В. Взаимодействие лексических и грамматических значений в категории вида современного русского глагола. (На материале глаголов с частичной видовой соотносительностью) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воскресенская И.В. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1965. – 16 с.
231637
  Пхакадзе И.Г. Взаимодействие лексических и грамматических средств выражения модальности в пределах изъявительного наклонения в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд.филол. наук / Пхакадзе И.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 31 с.
231638
  Карцева М.Ю. Взаимодействие лексических слоев в немецком научном тексте (подъязык агрономии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карцева М. Ю.; ОГУ. – Одесса, 1983. – 16л.
231639
  Берков В.Ф. Взаимодействие лектора и слушателей / В.Ф. Берков. – М, 1986. – 61с.
231640
  Базилевская М.С. Взаимодействие летучих атмосферных примесей с поверхностью минералов. Термические реакции / М.С. Базилевская, В.И. Богилло // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 63-74 : Табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1726-5428
231641
  Шашкова Е.А. Взаимодействие лизоцима с олигосахаридами хитина и модифицированными субстратами и ингибиторами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Шашкова Е.А.; МГУ. – М, 1977. – 22л.
231642
  Иванова С.В. Взаимодействие лингвистисеских и экстралингвистических средств актуализации высказываний / С.В. Иванова, Н.А. Плахотнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 51-56.
231643
  Павлова Н.В. Взаимодействие линейных синтетических полиэлектролитов с частицами коллоидных дисперсий. : Автореф... канд. техн.наук: 02.00.06 / Павлова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 19л.
231644
  Егорова Е.М. Взаимодействие липосом с плоскими липидными мембранами : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00,05 / Егорова Е.М. ; МГУ. – Москва, 1984. – 22 с.
231645
  Хомяк Тамара Владимировна Взаимодействие лирического и эпического начал в романах Олеся Гончара 60-70-х годов : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Хомяк Тамара Владимировна; АН Укр. ССР, Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
231646
  Скворцов Л.И. Взаимодействие литературного языка и социальных диалектов. : Автореф... канд.филол.наук: / Скворцов Л.И.; АН СССР.Ин-т рус.яз. – М, 1966. – 18л.
231647
  Циндрик Н.М. Взаимодействие литиевых и натриевых, литевых и калиевых солей жирных кислот и нитратов этих же металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Циндрик Н. М.; Рост.ГУ, Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 16л.
231648
  Коваленко В.Ф. Взаимодействие магнитной и электрической подсистем в железоиттриевом гранате : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коваленко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 18 с.
231649
  Арясова О.В. Взаимодействие мантийной конвекции с литосферой и происхождение кимберлитов / О.В. Арясова, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 5. – С. 150-171. – Библиогр.: с. 167-171. – ISSN 0203-3100
231650
  Рейнвальд Т.И. Взаимодействие материального и идеального в стимулах к труду : Автореф... канд. философ.наук: / Рейнвальд Т.И.; МГУ. Философ. фак-т. Кафедра исторического материализма. – М., 1966. – 20л.
231651
  Бокоева Л.А. Взаимодействие материального производства и духовной культуры в историческом развитии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бокоева Л. А.; МГУ, филос. фак. – М., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
231652
  Оконечников А.П. Взаимодействие меджу центрами люминесценции п захвата в облеченных нейтрноами монокристаллах сульфида цинка : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Оконечников А. П.; Урал. политехн. ин-т. – Свердловск, 1971. – 18л.
231653
  Скопенко В.В. Взаимодействие меди и ее оксидов с моноэтаноламином в водных и спиртовых растворах / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, Н.Д. Невесенко // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1980. – №9
231654
  Сергеев Ф.М. Взаимодействие медленных п-мезонов с ядрами углерода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сергеев Ф.М.; Моск.инженер-физ.ин-т. – М, 1963. – 12л.
231655
  Вайткус И.П. Взаимодействие между двуокисью титана и карбонатами щелочноземельных элементов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Вайткус И.П.; Акад.наук СССР. – Л, 1956. – 13л.
231656
  Селищев Павел Александрович Взаимодействие между дефектами и образование диссипативных структур в облучаемых примесных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Селищев Павел Александрович; Ин-т ядерных исследований АН УССР. – К., 1990. – 149л. – Бібліогр.:л.131-149
231657
  Пастернак П.С. Взаимодействие между лесом и почвой в основных типах леса Украинских Карпатах. : Автореф... Доктора с-х.наук: 563 / Пастернак П.С.; Укр.с-х.акад. – К, 1968. – 52л.
231658
  Киселева И.А. Взаимодействие между нитрифицирующими, денитрифицирующими и аэробными целлюлозоразрушающими микроорганизмами в связи со значением их при компостировании торфов : Автореф... канд. биол.наук: / Киселева И.А.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т с.-х. микробиологии ВАСХНИЛ. – Горький, 1960. – 17л.
231659
  Мелков Г.А. Взаимодействие между поверхностными МСВ и праметрически возбужденными спиновыми волнами в тонких ферроманитных пленках / Г.А. Мелков, И.В. Круценко, С.А. Уханов // Proceeding ISSWAS
231660
  Гарипов Р.Ш. Взаимодействие международных организаций в области обеспечения европейской безопасности // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 1812-3910
231661
  Исаченко Т.М. Взаимодействие международных организаций в процессе формирования торговой политики // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 215-221. – ISSN 20718160
231662
  Шушкова В.Б. Взаимодействие мелких метеоритных тел с атмосферой Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Шушкова В.Б.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 18л.
231663
  Пашкуров Н.Г. Взаимодействие меркапто- оксипиримидинов с хлоргидринами и а, w-дигалогеналканами. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Пашкуров Н.Г.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1969. – 27л.
231664
  Беджанов Арнольд Сергеевич Взаимодействие местных СОветов дупутатов трудящихся с органами суда и прокуратуры по обеспечению социалистической законности и охране прав граждан : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Беджанов Арнольд Сергеевич; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 26л.
231665
  Кронский В.С. Взаимодействие местных советов с предприятиями вышестоящего подчинения в социальной сфере / В.С. Кронский. – Горький : Обл. тип. обл. управления изд-в, полиграфии и кн. торговли, 1989. – 118, [2] c. – Библиогр. в подстроч. примеч.
231666
  Невесенко Н.Д. Взаимодействие металлических кобальта и никеля с неводными растворами тиоцианата и галогенидов аммония : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Невесенко Н.Д. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 21 с. – Библиогр.: 17 назв.
231667
  Невесенко Н.Д. Взаимодействие металлических кобальта и никеля с неводными растворами тиоцианата и галогенидов аммония : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Невесенко Н.Д. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – 180 л. + Прил.: л. 156-180
231668
  Купидонова Е.П. Взаимодействие металлической меди с веществами белкового происхождения : Автореф... канд. хим.наук: / Купидонова Е.П.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. Кафедра физ. и колоидной химии. – Казань, 1955. – 15л.
231669
  Борисова З.У. Взаимодействие металлов с халькогенидными стеклами / З.У. Борисова и др. ; ЛГУ. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 221с. – ISBN 5-288-00575-3
231670
  Илющенко Н.Г. Взаимодействие металов в ионных расплавах / Н.Г. Илющенко, А.И. Анфиногенов, Н.И. Шуров. – Москва : Наука, 1991. – 176 с.
231671
  Косягин В.Г. Взаимодействие метана с окислами железа : Автореф... канд. хим.наук: / Косягин В. Г.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 18л.
231672
  Черкина М.В. Взаимодействие метиленамидофосфитов изо- и изотиоцинатофосфенитов с соединениями, содержащими кратные связи. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Черкина М.В.; Казан. гос. ун-т. – К., 1981. – 19л.
231673
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований pяда бензселеназола с галоидпpоизводными / Ф.С. Бабичев, А.М. Матюшинец, Д.Ф. Миронова. – Киев : АH УССР-Киевский ун-т им.Т.Шевченка, 1953. – 405-412с. – Отд. оттиск:Украинский химический журнал т.19, №4
231674
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований pяда бензтиазола с галоидопpоизводными / Ф.С. Бабичев, Л.И. Кравченко. – Киев : АH УССР, ун-т им. Т.Шевченко, 1950. – 199-205с. – Отд. оттиск:Украинский химический журнал т.16, №2
231675
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований pяда тиазола с &-галоидкетонами и дpугими галоидапpоизводными / Ф.С. Бабичев; АН УССР. – Київ : АH СССР
10. – 1950. – 1904-1913с. – Отдельный оттиск из журн.:Украинский химический журнал №20
231676
  Бабичев Ф.С. Взаимодействие метиленовых оснований pяда тиазола с ангидpидами двухосновных кислот / Ф.С. Бабичев, Л.Д. Проценко. – Киев : АH УССР, Киевский ун-т им. Т.Шевченко, 1951. – 755-760с. – Отд. оттиск:Украинский химический журнал т.17, №5
231677
  Звягинцев Д.Г. Взаимодействие микроорганизмов с твердыми поверхностями / Д.Г. Звягинцев. – Москва : Московский университет, 1973. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-175
231678
   Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента : [ научно-практическое пособие ] / А.М. Бандурка, А. Бек, М.В. Голованова, Д.А. Кобзин, Т.Н. и др. Лазарева; Бандурка А.М. [ и др. ] ; МВД Украины, Нац. ун-т внутренних дел. – Харьков : Национальный университет внутренних дел, 2003. – 286с. – ISBN 966-610-041-Х
231679
  Кондратюк Татьяна Вячеславовна Взаимодействие мировоззрения и культуры в процессе фломирования личности : Дис... канд. философ.наук: 09.00.11 / Кондратюк Татьяна Вячеславовна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 188л. – Бібліогр.:л.169-188
231680
  Кисилев В.А. Взаимодействие модулированного релятивистского электронного пучка с плазмой и немодулированного пучка с плотной плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Кисилев В.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1977. – 15л.
231681
  Янкаускас З.К. Взаимодействие модулированного электромагнитного излучения с резонансной средой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Янкаускас З.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
231682
  Машезов В.Х. Взаимодействие молибдат-ионов с роданид-ионами в нейтральных и кислых средах в зависимости от природы и концентрации кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Машезов В.Х.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 17л.
231683
  Дорогов М.Э. Взаимодействие молибдена и вольфрама кальция с карбонатами щелочных металлов и аммония в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Дорогов М.Э.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 21л.
231684
  Костомарова Э.Л. Взаимодействие монастырей и государственных музеев в России на рубеже XX-XXI столетий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 116-122. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  На основании периодических изданий рубежа 20-21 ст. рассматриваются вопросы взаимоотношений церкви и музеев в России в исследуемый период. Особое внимание уделяется причинам возникновения конфликтов между музеями и монастырями. Делается вывод о ...
231685
  Чикалова Е.С. Взаимодействие морали и права : социально-философский анализ // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.185-192. – ISSN 1728-3671
231686
  Якубанец В.А. Взаимодействие морали и права в процессе построения коммунистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Якубанец В.А.; Ин-т философии АН СССР. – Москва-Рига, 1967. – 20л.
231687
  Сандровская Лидия Ивановна Взаимодействие морали и права в формировании коммунистического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сандровская Лидия Ивановна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 26л.
231688
  Миронов О.Г. Взаимодействие морских организмов с нефтяными углеводородами / О.Г. Миронов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 128с.
231689
  Кауров Борис Алексанрович Взаимодействие морфогенетических мутаций у дрозофилы при низкой и высокой температурах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Кауров Борис Алексанрович; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1977. – 23л.
231690
  Агафонова И.М. Взаимодействие мочевины с биоорганическими соединениями и ее динамика в мозгу при разных функциональных состояниях. : Автореф... канд. биол.наук: / Агафонова И.М.; Ростовский-на-Дону гсо. ун-т. Кафедра биохимии. – Ростов-на-Дону, 1967. – 20л.
231691
  Сулайманкулов К. Взаимодействие мочевины с солями в растворах и расплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Сулайманкулов К.; Ростов. гос. ун-т. – Фрунзе, 1957. – 14л.
231692
  Еремин Б.Г. Взаимодействие мощных электромагнитных волн с электронными пучками и плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Еремин Б.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13
231693
  Кефли Александр Абрамович Взаимодействие насыщенных полимеров и модельных соедиений с озоном : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Кефли Александр Абрамович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
231694
  Дмитриевская И О. Взаимодействие натриевых и калиевых солей жирных кислот с нитратами этих же металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дмитриевская О.И,; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 23л.
231695
  Белогуб В.Д. Взаимодействие наук - условие превращения науки в универсальную социальную преобразующую силу // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
231696
  Маковский Н.А. Взаимодействие наук: философско-методологические проблемы / Н.А. Маковский. – Харьков : Вища школа, 1984. – 137с.
231697
  Кушлин В.И. Взаимодействие науки и производства / В.И. Кушлин. – М., 1986. – 80с.
231698
   Взаимодействие научно-технических и профсоюзных библиотек по библиотечно-информационному обслуживанию производственных коллективов : Метод. реком. – Москва, 1987. – 16 с.
231699
  Шишкин Е.А. Взаимодействие научного и философского творчества: коммуникация через мифологические конструкции // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 16-25. – ISSN 1560-7488
231700
  Карташов Н.С. Взаимодействие научных библиотек РСФСР (1917-1967гг.) / Н.С. Карташов. – Новосибирск, 1975. – 280 с.
231701
  Миколенко Е.П. Взаимодействие национального и глобального в адаптации хозяйственных систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 24-28 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв
231702
  Нгуен Сик Чыонг Взаимодействие национального и интернационального в культурной революции во Вьетнаме : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Нгуен Сик Чыонг; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 145л. – Бібліогр.:л.135-145
231703
  Зорькин В. Взаимодействие национального и наднационального правосудия на современном этапе: новые перспективы // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 5 (90). – С. 45-53. – ISSN 1812-7126
231704
  Черних С.И. Взаимодействие национальной и региональной образовательной политики // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 102-107. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается специфика формирования национальной и региональной образовательной политики в условиях современной модернизации образования, используется материал международного форума «Интерра - 2010», проходившего в Новосибирске в сентябре ...
231705
  Цымбалюк Владимир Герасимович Взаимодействие национальных и интернациональных интересов как фактор упрочения социально-политического единства мирового социалистического сотрудничества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Цымбалюк Владимир Герасимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 218л. – Бібліогр.:л.195-218
231706
  Макознак Е. Взаимодействие национальных культур в процессе глобализации: перспективы диалога // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.68-71
231707
  Ширматова Г.Ш. Взаимодействие национальных культур и духовное формирование личности. / Г.Ш. Ширматова. – Ташкент, 1986. – 145с.
231708
  Кобко Г.Л. Взаимодействие национальных культур как проявление процесса интернацинализации духновной жизни советских наций в период развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кобко Г.Л.; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1976. – 204л. – Бібліогр.:л.181-204
231709
  Кобко Г.Л. Взаимодействие национальных культур как проявление процесса интернационализации духовной жизни советских наций в период развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кобко Г.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 21 с.
231710
   Взаимодействие неводных растворов хлоридов кобальта (II) и меди (II) c закрепленными на поверхности аэросила - NH-(CH2)- NH2- группами / В.В. Скопенко, О.Н. Мирошников, А.К. Трофимчук, Л.В. Глущено // Докл. АН УССР. Сер. Б. – № 8
231711
  Соколов К.В. Взаимодействие недокиси углерода с аминокислотами и некоторыми их производными : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Соколов К.В.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1970. – 18л.
231712
  Кириллова Е.Н. Взаимодействие недокиси углерода с соединениями, содержащими теомидную группу : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кириллова Е.Н.; Ленингр. хим.-фармац. ин-т. – Л., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.27
231713
  Баранова Н.А. Взаимодействие недокисиуглерода с замещенными тиомочевинами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Баранова Н.А.; Ленингр. хим.-фарм. ин-т. – Л., 1972. – 19л.
231714
  Кашайова Катарина Взаимодействие нейронов в интактной и нейронально изолированной теменной ассоциативной коре головного мозга при прямом электрическом раздражении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кашайова Катарина; КГУ. – К., 1987. – 16л.
231715
  Блаженнова-Микулич Взаимодействие нейтральных, гравитационных и электромагнитных полей в общей теории относительности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05.,01.04.02 / Блаженнова-Микулич Л.Ю.; МГУ им.Ломоносова. – М, 1983. – 16л.
231716
  Ольховский В.С. Взаимодействие нейтронов с ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ольховский В.С. ; КГУ. – Киев, 1964. – 12 с.
231717
  Павлова И.В. Взаимодействие нейтронов: / И.В. Павлова. – М., 1990. – 114с.
231718
  Красильникова Е.А. Взаимодействие некоторых галоидопроизводных с серебряными солями диалкилфосфористых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Красильникова Е.А.; М-во высш. образования СССР. Казан. хим. технол. ин-т им. С.М.Кирова. Каф. органич. химии. – Казань, 1956. – 9л.
231719
  Богоносцева Н.П. Взаимодействие некоторых галоидопроизводных с эфирами фосфористой кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Богоносцева Н. П. ; Каз. ГУ , Науч. исслед. химич. ин-т. – Казань, 1953. – 13 с.
231720
  Матуляускене Люда Юстино Взаимодействие некоторых добавок с электроосаждаемым железом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Матуляускене Люда Юстино; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 24л.
231721
  Дыбков В.И. Взаимодействие некоторых переходных металлов 5,6,8 групп с жидким алюминием : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Дыбков В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
231722
  Морозова Нина Петровна Взаимодействие неполных эфиров и амидов кислот трехвалентного фосфора с галогенидами элементов 4 группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Морозова Нина Петровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1985. – 17л.
231723
  Катаманов Владимир Леонидович Взаимодействие нитрата диспрозия с нитратами аминов в водных растворах : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Катаманов Владимир Леонидович; Башкирский гос. ун-т. – Уфа, 1976. – 26л.
231724
  Горшунова В.П. Взаимодействие нитрата лантана с нитратами аминов в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Горшунова В. П.; МВиССО РСФСР Башкир.ГУ. – Уфа, 1971. – 24л.
231725
  Бердюкова Валентина Алексеевна Взаимодействие нитрата лантана с нитратами щелочных и щелочноземельных металлов в насыщенных водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Бердюкова Валентина Алексеевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
231726
  Бообекова С. Взаимодействие нитрата никеля с карбамидом и тиокарбамидом в водной среде : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Бообекова С.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 25л.
231727
  Кузнецов Г.А. Взаимодействие нравственного и правового воспитания в формировании личности старшего подростака. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Кузнецов Г.А.; Научно-исслед.ин-т.общих проблем воспитания АПН СССР. – М, 1979. – 20л.
231728
  Зорова О.А. Взаимодействие нравственных и эстетических факторов в коммунистическом воспитании / О.А. Зорова. – М., 1988. – 180с.
231729
   Взаимодействие нуклеиновых кислот с катионными феназинами вблизи границы раздела растворов с разной концентрацией хлорида натрия, моделирующей ионное окружение ядерной мембраны / Ю.В. Пивоваренко, А.М. Ляхов, Г.Г. Барашенков, С.П. Весельский // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 15-20. – ISSN 1023-2427
231730
  Микулинский М.А. Взаимодействие нуклонов в сферических ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Микулинский М.А.; Объединен. ин-т ядерных исслед. Лаборатория теоретич. физики. – Дубна, 1966. – 12л.
231731
  Мохов И.И. Взаимодействие облачности и радиации в моделях общей циркуляции, прогноза погоды и климата / И.И. Мохов, В.К. Петухов. – Москва, 1988. – 49с.
231732
  Барышевский С.О. Взаимодействие обменных спиновых и упругих волн в эпитаксиальных пленках железо-иттериевого граната. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Барышевский С.О.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 90л. – Бібліогр.:л.83-90
231733
  Баышевский Сергей Олегович Взаимодействие обменных спиновых и упругих волн в эпитаксильных пленках железо-иттриевого граната : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Баышевский Сергей Олегович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 13л.
231734
  Карасик Ольга Михайловна Взаимодействие обобществления социалистического производства и хозрасчета : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Карасик Ольга Михайловна; КГУ. – Киев, 1986. – 209л. – Бібліогр.:л.175-199
231735
  Чибисова Н.Г. Взаимодействие образования и культуры как социальных явлений // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С45-54..
231736
  Сердобинцев К.С. Взаимодействие общества и власти в контексте проблем модернизации и развития институтов гражданского общества в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 31-40. – ISSN 0042-8744
231737
  Галеева А.М. Взаимодействие общества и природы : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Галеева А.М.; МГУ. – М., 1971. – 16л.
231738
  Фокин И.Я. Взаимодействие общества и природы : Дис... канд. филос.наук: / Фокин И.Я.; КГУ. – К., 1972. – 185л. – Бібліогр.:л.174-185
231739
  Фокин Иван Яковлевич Взаимодействие общества и природы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Фокин Иван Яковлевич ; КГУ. – Днепропетровск, 1972. – 20 с.
231740
  Соломина С.Ф. Взаимодействие общества и природы : (Философские проблемы) / С.Ф. Соломина. – Москва : Мысль, 1983. – 252с.
231741
  Мазур В.Д. Взаимодействие общества и природы как предмет социально-экологического исследования // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
231742
  Чуньков Ю.И. Взаимодействие объективного и субъективного в социалистической экономике. / Ю.И. Чуньков. – Томск, 1984. – 194с.
231743
  Гришин Дмитрий Михайлович Взаимодействие объективных и субъективных факторов в процессе нравственного воспитания школьников : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Гришин Дмитрий Михайлович; Научно-исслед. ин-т общей педагогики Акад. пед. Наук СССР. – М., 1979. – 37л.
231744
  Зинченко С.А. Взаимодействие обязательства поставки и железнодорожной перевозки груза : Автореф... канд. юридичюнаук: 719 / Зинченко С.А.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1970. – 16л.
231745
  Алексеенко Н.Ю. Взаимодействие одновременных условных реакций у человека / Н.Ю. Алексеенко. – Москва, 1963. – 152с.
231746
  Бондаренко Т.П. Взаимодействие однотипных глагольных, субстантивных и адъективных словосочетаний в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Бондаренко Т.П.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 23л.
231747
  Плахотник А.Ф. Взаимодействие океана и атмосферы : (История изучения) / А.Ф. Плахотник. – Москва : Наука, 1978. – 203с.
231748
  Козленко Т.А. Взаимодействие окисей бария и стронция с кислородом при малых давлениях. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Козленко Т.А.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1969. – 15л.
231749
  Яндовский В.Н. Взаимодействие окисей с альдегидами и бензонитрилом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Яндовский В.Н.; Ленинград. гос. ун-т. – Л., 1969. – 27л.
231750
  Павлова Л.М. Взаимодействие окисей цис-, транс-докозеновых кислот с реагентами основного характера. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Павлова Л.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Хим. ф-тет. – Л., 1971. – 22л.
231751
  Муравьева И.А. Взаимодействие окислов редкоземельных эллементов с окислами щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Муравьева И.А.; МГУ. Хим. фак. – М., 1970. – 17л.
231752
  Бялковский Г.Д. Взаимодействие оксидов Т1О2,ZrO2G2O3 с расплавленными фосфатами щелочных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Бялковский Г.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 22л.
231753
  Драгалина Галина Арсентьевна Взаимодействие оксиндолов с дикарбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Драгалина Галина Арсентьевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
231754
  Абеуова О.А. Взаимодействие окситоцина, ацетлхолина и катехоламинов в регуляции молкоотдачи. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Абеуова О.А.; АН АЗССР. – Баку, 1979. – 21л.
231755
  Синкевич Александр Викторович Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с галогенидами некоторых элементов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Синкевич Александр Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 138л. – Бібліогр.:л.122-138
231756
   Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с тетрагалогенидами некоторых металлов / В.В. Скопенко, А.И. Брусилович, А.В. Синкевич, Н.В. Зубарева // Укр. хим. журн., 1980. – №6
231757
  Скопенко В.В. Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с тетрахлоридами титана, циркония и гафния / В.В. Скопенко, А.И. Брусиловец, А.В. Синкевич // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1982. – №3
231758
  Колокольцев Олег викторович Взаимодействие оптических волноводных мод с магнитостатическими пучками в пленках феррит-гранатов : Дис... канд. физ-матнаук: 01.04.03 / Колокольцев Олег викторович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.160-171
231759
  Семенов Алексей Владимирович Взаимодействие оптических колебаний решетки с полупроводниковой плазмой и электронными потоками : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Семенов Алексей Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 131л. – Бібліогр.:л.120-131
231760
  Сердюк А.М. Взаимодействие организма с электромагнитными полями как фактором окружающей среды / А.М. Сердюк. – К., 1977. – 228с.
231761
  Балаев Г.А. Взаимодействие органических альфа-окисей с аминосоединениями. : Автореф... кандидата хим.наук: / Балаев Г.А.; М-во высш. и сред. спец. образования. – Л., 1962. – 15л.
231762
  Полетуха В.В. Взаимодействие органических перекисей с кремнеземом и их инициирующая способность в сорбированом состоянии : Дис... канд. хим.наук: 02.0006 / Полетуха В.В.; КГУ. – К, 1972. – 168л.
231763
  Хрущ Н.Е. Взаимодействие органических производных переходных металлов с основаниями и ненасыщенными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Хрущ Н.Е.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1971. – 20л.
231764
  Зинуров Р.Н. Взаимодействие органов уголовной юстиции в пореформенный период (1864-1917 гг.) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.2-8
231765
  Кравков С.В. Взаимодействие органов чувств / С.В. Кравков. – М-Л, 1948. – 128с.
231766
  Майкова А.И. Взаимодействие ортоэфиров и ацеталей с форсорорганическими соединениями, содержащими подвижный водород или галиод : Автореф... канд .хим.наук: / Майкова А. И.; Казан. хим. технол. ин-т. – Казань, 1970. – 14л.
231767
  Воробьева Галина Владимировна Взаимодействие оснований шиффа с циклическими кетонами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Воробьева Галина Владимировна; АН БССР. Отд-ние хим. и геол. наук. Объедин. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неор. – Минск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
231768
  Боклан Д.С. Взаимодействие отраслевых принципов международного экологического и междунардного экономического права // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 46-60. – ISSN 1560-2893
231769
  Мах Ростислав Взаимодействие п-мезонов с легкими атомными ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мах Ростислав; Объедин. ин-т ядерных исследований. 4-10206. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
231770
  Ассовская А.С. Взаимодействие П_- мезонов с импульсом 7,2 Гэв/с с ядрами фотоэмульсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Ассовская А.С.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1969. – 14с.
231771
  Осипова Л.В. Взаимодействие парафиновых углеводородов с аммиаком на окисных катализаторах : Автореф... Канд.хим.наук: / Осипова Л.В.; Акад.наук СССР.Ин-т нефти. – Москва, 1958. – 16л.
231772
  Карпович Н.А. Взаимодействие парламента и органов судебной власти в республике Беларусь // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 42-58. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
231773
  Костылева Светлана Александровна Взаимодействие партийных комитетов с органами печати в формировании мировоззрения трудящихся (1976-1985 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Костылева Светлана Александровна; КПИ. – Киев, 1991. – 219л. – Бібліогр.:л.187-219
231774
  Костылева С.А. Взаимодействие партийных комитетов с органами печати в формировании социалистического мировоззрения трудящихся (1976-1985 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Костылева С. А.; КПИ. – К., 1991. – 24л.
231775
  Аубакирова Л.Р. Взаимодействие педагогического коллектива и комсомольской организации педвуза в подготовке будущего учителя и организаторской деятельности. : Автореф... наук: 113.03.02 / Аубакирова Л.Р.; Казах. пед инст. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
231776
  Рыжков А.В. Взаимодействие пентафторидов благородных металлов с дифторидом криптона в неводных растворителях / Рыжков А.В. – Москва, 1980. – 20 л.
231777
  Лапшина И.К. Взаимодействие первой администрации Р.Никсона с конгрессом по вопросам внутренней политики: проблема разделенного правления // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 201-208. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
231778
  Власова Лариса Васильевна Взаимодействие перекисей бензоила и пентафторбензоила с ароматическими и полифторароматическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Власова Лариса Васильевна; Сиб. отд-ние АН СССР. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 22л.
231779
   Взаимодействие перхлората никеля (II) с аминами в пропандиол-1-2 карбонате / В.В. Скопенко, О.Н. Мирошников, Л.В. Глущенко, А.К. Трофимчук // Укр. хим. журн., 1979. – №12
231780
   Взаимодействие пестицидов с микроорганизмами : Науч. обзор. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 141с.
231781
  Ибрагим М.А. Взаимодействие плоских ударных волн с препятсвиями в виде каналов-диафрагм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагим М.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 13л.
231782
  Егорова Т.С. Взаимодействие повервхности двуокиси кремния с парами воды и метанола. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егорова Т.С.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 9л.
231783
  Демченко Раиса Ивановна Взаимодействие поверхностных длинных волн с жесткими и упругими границами : Дис... канд. физико-математическихнаук: 01.02.05. / Демченко Раиса Ивановна; Ин-т гидромеханики АН УССР. – К., 1984. – 129л. – Бібліогр.:л.118-129
231784
  Корнилов Владимир Иванович Взаимодействие пограничных слоев в области сопряжения аэродинамических поверхностей : Автореф... канд. технич.наук: 01.02.05 / Корнилов Владимир Иванович; АН СССР. Ин-т теоретич. и прикладной физ. – Новосибирск, 1979. – 24л.
231785
  Штейнгарц В.Д. Взаимодействие полигалоидароматических соединений с азотной кислотой. : Автореф... канд. хим.наук: / Штейнгарц В.Д.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 16л.
231786
  Соколова Л.В. Взаимодействие полиизопрена с бромом и йодом : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Соколова Л.В.; РСФСР. МВ и ССО. Моск. ин-т тонкой химической технологии. – М., 1970. – 24л.
231787
  Кокошин А.А. Взаимодействие политики и военной стратегии: теоретические и прикладные вопросы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
231788
  Хоанг Хай Банг Взаимодействие политики и экономики в условиях ускоренной трансформации обществ (сравнит. анализ опыта Украины и Вьетнама) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Хоанг Хай Банг; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1999. – 178л. – Бібліогр.:л.164-178
231789
  Бронский М.В. Взаимодействие политического и морального сознания / М.В. Бронский. – М, 1985. – 64с.
231790
  Папенина Ю.А. Взаимодействие политической культуры и СМИ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 208-273. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
231791
  Пророк В. Взаимодействие политической культуры на интенсификацию экономического развития Чехословакии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пророк В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
231792
  Мирсон Игорь Михайлович Взаимодействие полициклических углеводородов с ДНК и их влияние на процесс репарации повреждений ДНК, индуцированных ультрафиолетовым излучением : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Мирсон Игорь Михайлович;. – Пущино, 1974. – л.
231793
  Перевезенцева С.П. Взаимодействие полных эфиров, амидоэфиров и смешанных ангидридов фосфористой кислоты с а-альдегидокарбоновыми, а-кетокарбоновыми и а-кетофосфоновыми эфирами : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Перевезенцева С.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 16л.
231794
  Муравьев В.В. Взаимодействие полов в древних демах // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 30-36. – ISSN 2073-9702


  В изменениях статуса полов в древних культурах не наблюдается единой тенденции. В одних обществах положение женщин улучшается, в других - они лишаются некоторых прежних возможностей. Влияние духовной культуры на взаимоотношения полов противоречиво.
231795
  Хоанг Ван Фонг Взаимодействие поляризованных электронов и моонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хоанг Ван Фонг; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 11л.
231796
  Плахотник О.В. Взаимодействие понятий культуры права и правовой // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 346
231797
  Коляденко Г.И. Взаимодействие постороннего раздражителя со следовыми процессами : Автореф... канд. биологич.наук: 03.102 / Коляденко Г.И.; Киевский мед. ин-т. – Киев; Черкассы, 1970. – 32л.
231798
  Киценко А.Б. Взаимодействие потоков заряженных частиц с магнитоактивной плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киценко А.Б.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1962. – 11л.
231799
  Ломинадзе Д.Г. Взаимодействие потоков заряженных частиц с низкочастотными колебаниями плазмы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ломинадзе Д.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
231800
  Шабанов Ю.В. Взаимодействие права и нравственности в советском социалистическом обществе : Автореф... наук: / Шабанов Ю.В.; Акад. обществен. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра тории государства и права. – М., 1951. – 19л.
231801
  Реут Л.С. Взаимодействие примесей и ионов с квантованными вихрями в жидком гелии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Реут Л.С.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 19л.
231802
  Блантер М.С. Взаимодействие примесных атомов с дислокациями в железе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блантер М.С.; Воронеж.политехн.ин-т. – М, 1966. – 19л.
231803
  Ковалев Сергей Николаевич Взаимодействие природы и общества в контексте закономерного исторического процесса : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Ковалев Сергей Николаевич; Донецкй гос. ун-т. – Донецк, 1995. – 157л. – Бібліогр.:л.147-157
231804
  Лысенко Л.П. Взаимодействие природы и общества в условиях социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Лысенко Л.П.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. маркс.-лен. филос. – Минск, 1969. – 24л.
231805
  Галкова О.В. Взаимодействие природы и общества как методологическая основа целостного подхода к анализу Всемирного наследия // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 9-13. – ISSN 2073-9702
231806
  Пфау Г. Взаимодействие проводящих тел с разреженной плазмой в случае сферической симметрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 024 / Пфау Г.; Ленигр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 11л.
231807
  Изотова-Шулико Взаимодействие продуктивных и непродуктивных классов глаголов в истории чешского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Изотова-Шулико И.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1969. – 16 с.
231808
  Коваль А.А. Взаимодействие продуктов фосфорилировния нитрилов со спиртами и фенолами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Коваль А.А. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 18 с.
231809
  Софьина Г.Г. Взаимодействие производительности труда и прибыли социалистических предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Софьина Г.Г.; МВ и ССО РСФСР. Куйбышев. плановый ин-т. – Куйбышев, 1975. – 17л.
231810
  Симукова Н.А. Взаимодействие производных ферроцена с арилдиазониями. : Автореф... канд. хим.наук: / Симукова Н.А.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соед. – М., 1960. – 10л.
231811
  Гусакова Ю.С. Взаимодействие прокуратуры и органов расследования в пореформенной России второй половины XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
231812
   Взаимодействие пропиленкарбонатных растворов аминных комплексов меди (ІІ) с поверхностью аэросила / В.В. Скопенко, Л.В. Глущенко, А.К. Трофимчук, О.Н. Мирошников // Укр. хим. журн., 1982. – №6
231813
  Взоров И.К. Взаимодействие протонов с энергией 660-675 МЭВ с легкими ядрами и некоторые модельные представления о структуре ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Взоров И.К.; Моск. гос. ун-т. – Дубна, 1962. – 13л.
231814
  Кузьмин В.Н. Взаимодействие протонов с энергиями 340 и 660 Мэв с легкими ядрами (z<3). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузьмин В.Н.; Радиевский ин-т. – Л, 1968. – 12л.
231815
  Попов А.И. Взаимодействие протонов с ядрами изотопов хрома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Попов А.И.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17-18
231816
   Взаимодействие профессионального образования и производства как фактор модернизации подготовки компетентных специалистов / В. Сучков, Р. Сафин, Е. Корчагин, И. Айтуганов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 10-19. – ISSN 0869-3617


  Установление тесной взаимосвязи между профессиональным образованием и производственной сферой является одной из ниболее острых и актуальных проблем.
231817
  Морозова Галина Сергеевна Взаимодействие профсоюзов и комспомола в развитии трудовой активности рабочей молодежи текстильной промышленности центральных областей Российской федерации (1971-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Морозова Галина Сергеевна ; Высш. школа профсоюзного движения им. Н.М. Шверника. – Москва, 1979. – 23 с.
231818
  Ушакова Т.Н. Взаимодействие психологического и физиологического в речи человека // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 5-16. – ISSN 0205-9592
231819
  Дербенев Я.С. Взаимодействие пучков заряженных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дербенев Я. С.; АН СССР, Сиб. отд., Уч. сов. ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
231820
  Молоснова В.П. Взаимодействие пятихлористого фосфора с эфирами оксаминовой кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Молоснова В.П.; МВО УССР. Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1958. – 13л.
231821
  Хайновская В.В. Взаимодействие радиационных дефектов с дислокациями в германии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 049 / Хайновская В.В.; Ан СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1968. – 14л.
231822
  Уваров Е.Ф. Взаимодействие радиационных дефектов, введенных электронным и нейтронным облучением, с примесями в кристаллах кремния п-типа : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / Уваров Е.Ф. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 20 с.
231823
  Чумак Юрий Васильевич Взаимодействие радиоволн с плазмой метеорного следа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чумак Юрий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 188л.
231824
  Черкашина Р.А. Взаимодействие разных видов внутреннего торможения. : Автореф... канд. мед.наук: / Черкашина Р.А.; Ин-т высшей нервной деятельности АН СССР. – М., 1957. – 15л.
231825
  Иванов В.В. Взаимодействие расплавов арсенидов индия и геллия с оксидными и хлоридными флюсами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Иванов В.В.; Уральский науч. центр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1972. – 23л.
231826
  Скопенко В.В. Взаимодействие растворов хлорида ванадила с аэросилом / В.В. Скопенко, А.А. Голуб // Укр. хим. журн., 1980. – №8
231827
  ТИтов Взаимодействие растительных сообществ и условий среды / ТИтов. – Москва, 1952. – 470с.
231828
  Ефимов В.Н. Взаимодействие резонансных нейтронов с выстроенными ядрами : Р - 1369 / В.Н. Ефимов. – Дубна, 1963. – 15 c.
231829
  Лучников Л.А. Взаимодействие релятивистских бозонов с двухуровневой системой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лучников Л.А.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
231830
  Жуковский В.Ч. Взаимодействие релятивистских частиц с интенсивными электромагнитными полями : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Жуковский В. Ч.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1978. – 25л.
231831
  Куафе Ф. Взаимодействие робота с внешней средой / Ф. Куафе. – М, 1985. – 287с.
231832
  Каламкарян Р.А. Взаимодействие России и Европейского Союза: позитив международно-правового опыта // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 51-59. – ISSN 0132-0769
231833
  Шереги Ф.З. Взаимодействие российских вузов с международными фондами и организациями: мониторинг и оценка эффективности : (сборник материалов) / Шереги Ф.Э., Константиновский Д.Л., Арефьев А.Л.; Федеральное агентство по образованию; Центр социолог. исследований. – Москва : Центр социального прогнозирования, 2006. – 168с. – ISBN 5-89329-503-3
231834
  Симачев Ю. Взаимодействие российских компаний и исследовательских организаций в проведении НИОКР: третий не лишний? / Ю. Симачев, М. Кузык, В. Фейгина // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 7. – C. 4-34. – ISSN 0042-8736


  У статті досліджується кооперація російських компаній з дослідницькими організаціями в проведенні НДДКР при здійсненні технологічних інновацій. Для оцінки поведінкових змін аналіз проводиться на мікрорівні і грунтується на емпіричних даних анкетування ...
231835
  Скопенко В.В. Взаимодействие ртути (II) с некоторыми нелинейными псевдогалогенид-ионами в неводных сферах / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Укр. хим. журн., 1980. – №12
231836
  Хпрташкина Р.Х. Взаимодействие русского и бурятского языков в области лексики (на материале говоров русских старожилов и бурят Зхирит-Булагатского района Иркутской области) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Хпрташкина Р.Х.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 30л.
231837
  Черторижская Т.К. Взаимодействие русской и украинской лексики в русских произведениях Т. Г. Шевченко / Т.К. Черторижская. – Київ, 1981. – 256 с.
231838
  Максименко О. Взаимодействие рынка труда и сферы образования - залог успеха формирования института профессиональных управителей // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 51-57. – ISSN 1606-3732


  "Реформування української економіки виявило гостру проблему невідповідності структури та рівня підготовки кадрів новим вимогам сучасного виробництва, яке намагається рухатися за траєкторією новоствореної вартості, технологічної модернізації замість ...
231839
  Азьмук Н.А. Взаимодействие рынков труда и высшего образования в контексте развития цифровых технологий // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 98-101. – ISSN 1728-6220


  В статье акцентируется внимание на изменениях, которым подвергаются рынки труда и высшего образования под влиянием цифровых технологий. Охарактеризованы основные противоречия современных рынков труда, образовательных услуг Украины, их причины и ...
231840
  Задоя А.А. Взаимодействие рыночных и нерыночных аспектов в экономических реформах конца 1940-х - середины 1960-х гг. / А.А. Задоя, С.В. Кузьминов // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(32). – С. 5-10. – ISSN 2074-5354
231841
  Антонов А.А. Взаимодействие ряда диенов с триизобутилалюминием : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Антонов А.А. ;. – Москва, 1970. – 26л.
231842
  Чадов А.Н. Взаимодействие с вычислительной системой / А.Н. Чадов. – К., 1974. – 29с.
231843
  Коляда Юрий Евгеньевич Взаимодействие с плазмой сильноточного пучка осцилляторов, формируемого линейным плазменным бетатроном : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.08 / Коляда Юрий Евгеньевич; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1978. – 16л.
231844
  Шугаев Ф.В. Взаимодействие сверхзвукового потока с затупленным телом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шугаев Ф.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1965. – 9л.
231845
  Ермаков Михайил Константинович Взаимодействие сверхзвуковых потоков газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ермаков Михайил Константинович; АН СССР. Ин-т космических исследваний. – М., 1983. – 24л.
231846
  Янкелевич Р.П. Взаимодействие света со спиновыми и звуковыми колебаниями в ферродиэлектричках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Янкелевич Р.П.; АН УССР. Физ.-технич. ин-т низких температур. – Харьков, 1970. – 10л.
231847
  Бедюх А.Р. Взаимодействие СВЧ излучения с биметаллическими покрытиями : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 : 01.04.07 / Бедюх А.Р.; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – 102 л. + Прил.: л. 94-102. – Библиогр.: л. 89-93
231848
  Бедюх А.Р. Взаимодействие СВЧ излучения с биметаллическими покрытиями : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03. ; 01.04.07 / Бедюх А.Р. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 12 с. – Библиогр.: 4 назв.
231849
  Грекова Н.Д. Взаимодействие селенокарбамида с неорганическими солями в водных растворах / Н.Д. Грекова. – Фрунзе, 1991. – 96с.
231850
  Василенко Л.С. Взаимодействие сильного электромагнитного поля с колебательно-вращательными переходам молекулы СО2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01042 / Василенко Л.С.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1971. – 12л.
231851
  Березин А.К. Взаимодействие сильнотехнических электронных импульсных пучков с плазмой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Березин А.К.; М-во высш.и сред.образования УССР. – Харьков, 1963. – 15л.
231852
  Магда И.И. Взаимодействие сильноточного релятивистского электронного пучка с плазмой и создание инверсной населенности : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Магда И.И.; Харьковск.физ.-техн. ин-т. – Харьков, 1977. – 153л.
231853
  Геккер И.Р. Взаимодействие сильных электромагнитных полей с плазмой / И.Р. Геккер. – Москва : Атомиздат, 1978. – 310 с.
231854
  Мартынова В.Ф. Взаимодействие симметричных ароматических соединений ртути с фенолами. : Автореф... канд. хим.наук: / Мартынова В.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 10 с.
231855
  Афонская И.А. Взаимодействие синтаксических и просодических средств выражения побудительной модальности в структуре повтора в современном английском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Афонская И.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
231856
  Волконская М.А. Взаимодействие скандинавизмов и галлицизмов в поэме "Сэр Гавейн и зеленый рыцарь" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 119-128. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
231857
  Тертышник В.М. Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел / В.М. Тертышник, С.В. Слинько. – Харьков, 1995. – 66с.
231858
  Букаев Н.М. Взаимодействие следователя с органами дознания в ходе расследования убийств, совершенных в процессе "разборок" организованных преступных группировок // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.166-171. – ISSN 1608-8794
231859
  Попов В.И. Взаимодействие следственного аппарата прокуратуры учреждений милиции при раследовании преступлений. / В.И. Попов. – Алма-Ата, 1958. – 87с.
231860
  Калечиц Е.П. Взаимодействие слов в системе частей речи (межкатегориальные связи) / Е.П. Калечиц. – Свердловск, 1990. – 160с.
231861
  Восканян К.В. Взаимодействие слова и геометрического образа при построении чертежей геометрических задач на доказательсво (VI - VII классы) : Автореф... канд. пед.наук: / Восканян К.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 30л.
231862
  Джантаев Х.М. Взаимодействие Совета Европы и Европейского Союза в области прав человека: основные проблемы // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 179-195. – ISSN 1560-2893
231863
  Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и международного права. / А.И. Бастрыкин. – Л., 1986. – 133с.
231864
  Медведев Л.Г. Взаимодействие содержания и формы в композиционном пространстве // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 2 (53). – С. 211-222. – ISSN 1811-0916
231865
  Кащенко Александр Иванович Взаимодействие содержания и формы в развитии экономических категорий социализма : Автореф... д-ра экон.наук: / Кащенко Александр Иванович; АН СССР, Отд-ние экон. истории, философии и права. – К., 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
231866
  Балабанова Галина Петровна Взаимодействие содержания и формы труда в системе общественного способа производства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Балабанова Галина Петровна; Кгу. – К., 1988. – 16л.
231867
  Бабабанова Г.П. Взаимодействие содержания и формы труда в системе общественного способа производства (философско-социологический аспект). : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бабабанова Г.П.; Киевск. пед. инст-т им. А.М.Горького. – К., 1988. – 143л. – Бібліогр.:л.127-143
231868
  Пивоваров В.Г. Взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой Земли / В.Г. Пивоваров, Н.В. Еркаев. – Новосибирск : Наука, 1978. – 109 с.
231869
  Буряк В.Ю. Взаимодействие сопряженных хромофоров в дисазокрасителях и бисгемицианинах : Автореф... канд. хим.наук: / Буряк В. Ю.; КГУ. – К., 1969. – 21л.
231870
  Буряк В.Ю. Взаимодействие сопряженных хромофоров в дисакзокрасителях и бисгемицианинах : Дис... канд. хим.наук: / Буряк В. Ю.; КГУ. – К., 1969. – 93л. – Бібліогр.:л.87
231871
  Хонин Станислав Михайлович Взаимодействие социального и биологического как общетеоретическая проблема : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хонин Станислав Михайлович; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 17л.
231872
  Колесников А.К. Взаимодействие социологии и математики: эпистемотологичесике перспективы / А.К. Колесников, И.П. Лебедева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7 (339). – С. 69-78. – ISSN 0132-1625
231873
   Взаимодействие спиновых волн в пленках. / Г.А. Мелков, А.Г. Гуревич, А.Н. Анисимов, О.А. Чивилева // XVIII Всесоюзн. конф. по физике магнитніх явлений. Тез. докл.
231874
  Надирашвили М.Д. Взаимодействие спиртовфениланетиоенового ряда афенолами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Надирашвили М.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 23л.
231875
  Рахматулин Х.А. Взаимодействие сред и полей / Х.А. Рахматулин. – Ташкент : Фан, 1985. – 321 с.
231876
  Беркутова Л.С. Взаимодействие среднего профессионального учебного заведения с работодателем при реализации компетентностного подхода в обучении по специальности «Библиотековедение» / Л.С. Беркутова, Е.В. Панкова // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 2. – С. 21-24. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены пути профессиональной подготовки специалиста-библиотекаря. Освещены вопросы компетентностного подхода, развития библиотекаря, способного к профессиональному самосовершенствованию. Отмечено, что взаимодействие с работодателем в современных ...
231877
  Баркаускайте Мариона Ионо Взаимодействие статуса и участие подростков в малой группе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Баркаускайте Мариона Ионо; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 44л.
231878
  Чаковская М.С. Взаимодействие стилей научной и художественной литературы (на материале германских языков) : учеб. пособие / М.С. Чаковская. – Москва : Высшая школа, 1990. – 159 с. – (Библиотека филолога). – ISBN 5-06-001621-8
231879
  Мищенко Я. Взаимодействие стран Азиатско-Тихоокеанского региона с Японией в сфере энергетики // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 7. – С. 55-73. – ISSN 2074-6040
231880
  Михайлова А.И. Взаимодействие стронция, бария и радия с искусственным и костным гидроксилапатитами кальция. : Автореф... канд. хим.наук: 02.084 / Михайлова А.И.; ЛГУ. – Л., 1971. – 17л.
231881
  Савельев Юрий Борисович Взаимодействие субкультур как фактор социокультурного развития : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.03 / Савельев Юрий Борисович; Мин-во образования Украины. Луганский гос. пед ин-т им. Т.Г.Шевченка. – Луганск, 1997. – 184л. – Бібліогр.:л.163-184
231882
  Карасев И.Е. Взаимодействие суда и исполнительно-трудовых учреждений при достижении целей уголовного наказания : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Карасев И. Е.; МВиССО РСФСР, Том. ГУ. – Томск, 1973. – 26л.
231883
  Шалаевский С.И. Взаимодействие таллия (III) с некоторыми комплексонами в координированном и свободном состоянии. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шалаевский С.И.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 21л.
231884
  Костюков А.А. Взаимодействие тел, движущихся в жидкости / А.А. Костюков. – Л., 1972. – 310с.
231885
  Вильчинский С.С. Взаимодействие терминологии, номенклатуры и общелитературной лексики (на материале патентной документации) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вильчинский С. С.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 200л. – Бібліогр.:л.187-200
231886
  Вильчинский С.С. Взаимодействие терминологии, номенклатуры и общелитературной лексики. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вильчинский С.С.; КГУ. – К., 1987. – 24л.
231887
  Бурляй С.А. Взаимодействие терминологической и общеупотребительной лексики в современном французском языке (на матер. терминологий медицины, биологии и психологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бурляй С. А.; МВиССО СССР, Моск. гос. ин-т иностр. яз. – М., 1974. – 35л.
231888
  Кирдяшкин А.А. Взаимодействие термохимического плюма с мантийными свободно-конвективными течениями и его влияние на плавление и перекристаллизацию мантии / А.А. Кирдяшкин, А.Г. Кирдяшкин, // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 5. – С. 707-721 : рис. – Библиогр.: с. 719-721. – ISSN 0016-7886
231889
  Хананашвили Л.М. Взаимодействие тетраалкокси- и алкилалкоксисиланов и их производных лс некоторыми неорганическими соединениями. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хананашвили Л.М.; Моск.ордена Ленина хим.-технол.ин-т. – М, 1957. – 12л.
231890
  Косоруков А.А. Взаимодействие тетрафторидов циркония и гарния с фторидами щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Косоруков А. А.; МГУ, Хим. фак. – М., 1973. – 19л.
231891
  Балог Ирина Михайловна Взаимодействие тетрахлор- и тетрабромтеллура с неопределенными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Балог Ирина Михайловна; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1985. – 20л.
231892
  Балог И.М. Взаимодействие тетрахлор-и тетрабромтеллура с непредельными соединениями : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Балог И.М.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1985. – 127л. – Бібліогр.:л.112-127
231893
  Изотова А.Е. Взаимодействие тиаминпирофосфата с транскетолазой : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Изотова А.Е.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.14
231894
  Кандрор И.И. Взаимодействие тиолов с непредельными соединениями в присутствии карбонилов железа : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кандрор И.И.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соединений. – М., 1970. – 24л.
231895
  Краверская Ф.А. Взаимодействие типов коллоквиальной номинации в современном немецом языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Краверская Ф.А.; Моск. гос. ин-т им. М.Тореза. – М., 1988. – 25л.
231896
  Петров В.Т. Взаимодействие традиций в младописьменных литературах / В.Т. Петров. – Новосибирск, 1987. – 236с.
231897
  Бух И.Г. Взаимодействие трансдуцирующего бактериофага с растительной клеткой : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.03 / Бух И.Г.; Ин-т молекулярной биологии и генетики. – К, 1984. – 19л.
231898
  Джибладзе Л.И. Взаимодействие третичных аллиларбинолов с фенолами в присутствии фосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Джибладзе Л. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1972. – 20л.
231899
  Щербинская Н.В. Взаимодействие третичных спиртов циклопропанового ряда с минеральными и органическими кислотами : Автореф... канд.хим.наук: / Щербинская Н.В.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 9л.
231900
  Русецкий О.И. Взаимодействие треххлористого бора с водородом в электрическом разряде. : Автореф... канд. хим.наук: / Русецкий О.И.; МВ и ССО РСФСР. Казан. хим..-технол. ин-т. – Казань, 1967. – 16л.
231901
  Скопенко В.В. Взаимодействие трицианметанидов кобальта, никеля и меди с некоторыми диаминами / В.В. Скопенко, В.Ф. Болелый, Х. Келер // Укр. хим. журн., 1982. – №5
231902
  Гомилко Ольга Евгеньевна Взаимодействие труда и искусства в процессе общественного производства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гомилко Ольга Евгеньевна; Киевск. технолог. ин-т пищевой промышленности. – К., 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.143-161
231903
  Гомилко Ольга Евгеньевна Взаимодействие труда и искусства в процессе общественного производства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гомилко Ольга Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
231904
  Беспальчий В.Ф. Взаимодействие труда и мировоззрения. : Автореф... Доктора филос.наук: 620 / Беспальчий В.Ф.; АН УССР. – К, 1971. – 58л. – Бібліогр.:с.57-58
231905
  Корнилов И.И. Взаимодействие тугоплавких металлов переходных групп с кислородом / И.И. Корнилов, В.В. Глазова. – Москва, 1967. – 256 с.
231906
  Волгина Л.М. Взаимодействие углеводородов с окислами никеля и железа в присутствии водяного пара : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Волгина Л.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
231907
  Ильин Юрий Петрович Взаимодействие ударных волн с податливыми и проницаемыми телами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ильин Юрий Петрович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. политехнич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1979. – 8л.
231908
  Яценко М.С. Взаимодействие украинской блогосферы с политикумом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 97-100. – ISSN 2077-1800
231909
  Гварджаладзе Теймураз Леванович Взаимодействие ультракоротких импульсов когерентного света с GaAs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гварджаладзе Теймураз Леванович; АН СССР. Физический ин-т. – М., 1973. – 21л.
231910
  Гюзалян Р.Н. Взаимодействие ультракоротких световых импульсов с монокристаллами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Гюзалян Р.Н. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
231911
  Судакова Н.А. Взаимодействие университетов и бизнеса в процессе инновационной деятельности // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 2 (482). – С. 110-126. – ISSN 0321-2068


  Сотрудничество двух различных социальных институтов - исследовательских университетов и бизнеса - в процессе инновационной деятельности сопряжено с рядом трудностей. Ключевым моментом для преодоления является анализ культурных различий обеих сторон. ...
231912
  Бегларашвили О.П. Взаимодействие участников бизнес-процесса как цепочка создания ценности товара // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 68-73 : рис., фото. – Библиогр.: 4 назв
231913
  Зеленко Т.Д. Взаимодействие факторов, определяющих сочетаемость немецких прилагательных с зависимым инфинитивом : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зеленко Т.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 26л.
231914
  Гунько В.М. Взаимодействие фенолов, тиолов и аминов с атомами углерода двойных с=с-связей. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.13 / Гунько В.М.; АН УССР. – К, 1983. – 22л.
231915
  Алаторцев В.А. Взаимодействие фигур и пешек в шахматной партии. / В.А. Алаторцев. – Москва, 1956. – 48с.
231916
  Панфилов Валерий Александрович Взаимодействие философии и математики: генезис и структура : Дис... доктора философ.наук: 09.00.08 / Панфилов Валерий Александрович; ДГУ. – Днепропетровск, 1992. – 311л. – Бібліогр.:л.293-311
231917
  Кондратьева Е.В. Взаимодействие философии и художественной литературы : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Кондратьева Е.В.; Моск. гос. ун-т. Филос. фак. – М., 1971. – 21л.
231918
  Коломиец В.Т. Взаимодействие фонематической и просодической сфер в истории звуковых изменений славянских языков / В.Т. Коломиец. – К., 1963. – 24с.
231919
  Колесникова В.Ю. Взаимодействие фосфопротеинов и серусодержащих белков с метиламином : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Колесникова В.Ю.; МГУ. – М., 1973. – 19л.
231920
  Карамушка В.И. Взаимодействие фрагментов плазматических мембран гладкомышечных клеток с искусственными липидными мембранами : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Карамушка В. И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
231921
  Карамушка Виктор Иванович Взаимодействие фрагментов плазматических мембран гладкомышечных клеток с искусственными липидными мембранами. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Карамушка Виктор Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 170л. – Бібліогр.:л.149-170
231922
  Русин Ю Л. Взаимодействие фтора с некоторыми галогеносодержащими соединениями в газовой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: / Русин Л.Ю; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 16л.
231923
  Блохина Г.Е. Взаимодействие фторидов и оксифторидов молибдена с аммиаком. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Блохина Г.Е.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18
231924
  Гамбург Наталья Шнейровна Взаимодействие фторидов цинка и кадмия со фторидами некоторых металлов в сводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гамбург Наталья Шнейровна; Ин-т химии им. В.И.Никитина. – Душанбе, 1978. – 19л.
231925
  Краснонос Н.А. Взаимодействие фундаментальных и прикладных исследований в современной науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
231926
  Ямпольская Валентина Викторовна Взаимодействие халькогенидов фосфора и молибдена с халькогенидами редкоземельных элементов и их молибдатов и фосфатов с сероводородом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ямпольская Валентина Викторовна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 16л.
231927
  Абрамова А.Ф. Взаимодействие хлора с диеновыми соряженными углеводородами, содержащими четвертичный атом углерода при двойной связи : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Абрамова А.Ф. ; Ленинг. ордена. Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1955. – 18 с.
231928
  Петров А.С. Взаимодействие хлоральоксима с ароматическими диаминами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Петров А.С. ; Ленингр. гос. ун-т , Хим. фак. – Ленинград, 1967. – 18 с.
231929
  Хаскин А.Н. Взаимодействие хлорангидридов фосфоритных кислот с нуклеофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Хаскин А.Н.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1971. – 22л.
231930
  Каданцева М.И. Взаимодействие хлорида церия с хлоридами аминов в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Каданцева М.И.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. Хим. и геогр. фак. – Уфа, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.28
231931
  Рубан Е.М. Взаимодействие хромофоров в ряду производных пятичеленных гетероциклов-аналогов бисцианинов : Дис... канд. хим.наук: / Рубан Е.М.; КГУ. – К, 1973. – 140л. – Бібліогр.:л.130-140
231932
  Кобзев А.И. Взаимодействие цивилизаций : западные прогнозы и китайская реальность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 101-107. – ISSN 0869-1908


  Дискуссия : "Долгосрочный прогноз численности народонаселения и перспективы взаимодействия цивилизаций".
231933
  Бреусов Ю.Н. Взаимодействие циклосерина с аспартат-трансаминазой : Автореф... канд. хим.наук: / Бреусов Ю.Н.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1967. – 14л.
231934
  Шенин Ю.Д. Взаимодействие цис-, транс-окисей высших непредельных кислот и их метиловых эфиров с кисловыми реагентами : Автореф... канд. хим.наук: / Шенин Ю. Д.; ЛГУ. – Л., 1963. – 14л.
231935
  Зернов Б.Е. Взаимодействие частей речи в английском языке (статико-динамический аспект) / Б.Е. Зернов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 126 с.
231936
  Широкова Н.Л. Взаимодействие частиц аэрозоля в звуковом поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Широкова Н.Л.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1969. – 11л.
231937
  Лутс И.О. Взаимодействие частиц влагосодержащих мелкодисперстных систем и поверхностью конвеерной ленты / И.О. Лутс, С.И. Пугач // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 220-226 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
231938
  Готт Ю.В. Взаимодействие частиц с веществом в плазменных исследованиях / Ю.В. Готт. – Москва : Атомиздат, 1978. – 271 с.
231939
  Клименко Ю.И. Взаимодействие частиц, обладающих аномальными моментами, с внешним полем. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Клименко Ю.И.; МГУ. – М., 1979. – 21л.
231940
  Хуторецкий Б.И. Взаимодействие человека с ЭВМ в сфере управления / Б.И. Хуторецкий, И.А. Медведь. – М, 1976. – 96с.
231941
  Малюта Станислав Станиславович Взаимодействие чужеродных вирусов с клетками многоклеточных организмов : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.15 / Малюта Станислав Станиславович; Ин-т генетики и цитологии АН БССР. – Минск, 1985. – 38л.
231942
  Муратов Юрий Иванович Взаимодействие школы и комсомола в коммунистическом воспитании старшеклассников в условиях развитого социализма : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Муратов Юрий Иванович; Научно-иссл. ин-т обхих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 24л.
231943
  Семенов В.Д. Взаимодействие школы и социальной среды / В.Д. Семенов. – М., 1986. – 109с.
231944
  Сидельковский А.П. Взаимодействие школьников с природой как воспитательный процесс. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01 / Сидельковский А.П.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 40л. – Бібліогр.:с.37-40
231945
  Кузьмина М.Н. Взаимодействие школьной комсомольской организации и пионерской дружины как фактор активизации их воспитательных фукнций. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Кузьмина М.Н.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
231946
  Димотикалиев С.А. Взаимодействие школьных и производственных комсомольских организаций в процессе подготовки старшеклассников к труду. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Димотикалиев С.А.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1980. – 24л.
231947
  Микульский К.И. Взаимодействие экономической и социальной политики / К.И. Микульский. – М., 1987. – 254с.
231948
  Гоголин О.В. Взаимодействие экситонов в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Гоголин О.В.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1970. – 14л.
231949
  Ильинский Ю.А. Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом : учеб. пособие / Ю.А. Ильинский, Л.В. Келдыш. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 299 с.
231950
  Ершов А.П. Взаимодействие электромагнитных волн с плазмой и СВЧ разряды / А.П. Ершов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 99 с.
231951
  Горовенко А.П. Взаимодействие электромагнитных вольн с плазменными цилиндрами : Автореф... канд. техн.наук: 10.02.05 / Горовенко А. П.; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1983. – 18л.
231952
  Кац Л.И. Взаимодействие электромагнитных колебаний сверхвысоких частот с плазмой носителей заряда в полупроводнике / Л.И. Кац, А.А. Сафонов. – Саратов
Ч. 2. – 1979. – 134 с.
231953
  Кац Л.И. Взаимодействие электромагнитных колебаний сверхвысоких частот с плазмой носителей заряда в полупроводнике. / Л.И. Кац, А.А. Сафонов. – Саратов
Ч. 1. – 1979. – 140 с.
231954
  Худяков Игорь Иванович Взаимодействие электромагнитных полей с диспергирующими неоднородными средами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Худяков Игорь Иванович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1984. – 18л.
231955
  Буцык С.В. Взаимодействие электронно-библиотечных систем с электронной информационно-образовательной средой вуза культуры и искусств / Сергей Владимирович Буцык // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 44-48. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия электронно-библиотечных систем (ЭБС) с электронной информационно-образовательной средой (ЭИОС) высшего учебного заведения. Проведенный вузами культуры и искусств анализ нескольких ЭБС выявил ...
231956
  Степанов В.И. Взаимодействие электронно-дырочных капель с неравновесными длинноволновыми акустическими фононами в германии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Степанов В.И.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1980. – 19л.
231957
  Левитский С.М. Взаимодействие электронных потоков с бегущими электромагнитными волнами : Учебное пособие / С.М. Левитский; МВиССО УССР; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1980. – 108с.
231958
  Насонов Николай Николаевич Взаимодействие электронных потоков с диспергирующим ферродиэлектриком : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Насонов Николай Николаевич; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1982. – 17л.
231959
  Харьковский С.Н. Взаимодействие электронных потоков с электромагнитными полями СВЧ диапазона в неоднородных средах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Харьковский С.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 23л.
231960
  Крашенинников С.И. Взаимодействие электронных пучков с химически активной плазмой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Крашенинников С.И.; Ин-тут атомной энергии. – М., 1980. – 20л.
231961
  Кондратьев Александр Сергеевич Взаимодействие электронов в нормальных металлах : Автореф... д-ра физико-матем.наук: 01.04.02 / Кондратьев Александр Сергеевич; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 26л.
231962
  Покровский Я.Е. Взаимодействие электронов и дырок / Я.Е. Покровский. – Москва : Знание, 1985. – 64с.
231963
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : дис. ...д-ра физ.-мат наук / Находкин Н.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 327с. – Библиогр.: л. 304-327
231964
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : автореф. ... д-ра физ.- мат. наук / Находкин Н.Г. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев. – 35 с. – Библиогр.: 32 назв.
Глава V : Взаимодействие электронов средних энергий с тонкими слоями термопластических материалов. – 1966. – 35 с. – Библиогр.: 32 назв.
231965
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : Дисс. ...д-ра физ.-мат наук / Находкин Н.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – 99 л. – Бібл.: л.94-99
Глава 5 : Взаимодействие электронов средних энергий с тонкими слоями термопластических материалов. (Исследование термопласт. записи информации). – 1966. – 99 л. – Бібл.: л.94-99
231966
  Карпенко Б.В. Взаимодействие электронов проводимости во спиновыми волнами в ферро- и антиферромагнитных металлах : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Карпенко Б. В.; МВиССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1960. – 9л.
231967
  Францкявичюте Дануте Юозо Взаимодействие электроосаждаемого хрома и сплава железо-хром с анионами и лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Францкявичюте Дануте Юозо; Вильнюск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 23л.
231968
  Гинзбург И.Ф. Взаимодействие элементарных частиц высоких энергий и теория возмущений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гинзбург И.Ф.; Объед.ин-т.ядерных исследований. – Дубна, 1964. – 7л.
231969
  Машошина С.Н. Взаимодействие элементзамещенных (Si, ge, Sn, P) производных кислот трехвалентного фосфора с гетеросопряженными системами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Машошина С.Н.; Хим. фак-т. МГУ. – М., 1973. – 18л.
231970
  Шанцев И.П. Взаимодействие элетрических, магнитных и упругих колебаний в условиях интенсивного возбуждения ферромагнетика. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 04.03 / Шанцев И.П.; Ан СССР.Ин-т радиотехники и электроники. – М, 1972. – 17л.
231971
  Дубовик Инна Владимировна Взаимодействие эпических жанров в творчестве У.Фолкнера, (конец 30-х - начало 40-х гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Дубовик Инна Владимировна; Тбилисский гос. ун-т. Ф-т западноевропейских языков и лит. – Тбилиси, 1990. – 17л.
231972
  Автократова О.Д. Взаимодействие эпокси-соединений с фенолами и аминами : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Автократова О.Д. ; Акад. наук СССР. – Ленинград, 1954. – 12 с.
231973
  Гиршман М.М. Взаимодействие эстетики и лингвистики при анализе ритмической композиции поэтического произведения / М.М. Гиршман, Є.М. Свенцицкая // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 6-17. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті осмислюється зустріч лінгвістики вірша і естетики вірша, лінгвістичних цілих мов та текстів та естетичних цілих поетичних творів. На кордонах цих різних цілих прояснюється специфіка поетичного слова як звучного сенсу. Проблема співвідношення ...
231974
  Тутурина Н.Н. Взаимодействие эфиров кислот пятивалентного фосфора с третичными фосфинами : Автореф... канд. химич.наук: / Тутурина Н.Н.; Московск. ин-т тонкой химич. технологии. – М., 1968. – 25л.
231975
  Калинина Л.В. Взаимодействие ядер в гетерокарионах у амеб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Калинина Л.В. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 23 с.
231976
  Пашин В.Ф. Взаимодействие ядерных моментов с параметрическими спиновыми волнами в ферримагнитах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Пашин В.Ф.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1978. – л.
231977
   Взаимодействие языков в процессе обучения. – Вильнюс, 1971. – 127с.
231978
   Взаимодействие языков и проблемы его изучения. – Элиста, 1985. – 164с.
231979
   Взаимодействие языковых единиц различных уровней. – Л, 1981. – 158с.
231980
  Крепель В.И. Взаимодействие языковых и неязыковых факторов в процессе фразеологической номинации (на матер. нем. фразеологич. единиц с цветообозначающим компонентом) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Крепель В.И.; Киев. гос. ин-тут ин. языков. – К., 1986. – 24л.
231981
  Рябченко Ю.П. Взаимодействие, детерминизм, причинность : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рябченко Ю. П.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1972. – 18л.
231982
   Взаимодействия адронов и ядер высоких и сверхвысоких энергий. – Алма Ата : Наука, 1986. – 181 с.
231983
  Веркин Б.И. Взаимодействия биомолекул : Новые экспериментальные подходы и методы / Б.И. Веркин, К И. Суходуб Янсон, А.Б. Теплицкий; АН УССР; Физико-технический ин-т низких температур. – Киев : Наукова думка, 1985. – 164 с.
231984
  Терруан Т. Взаимодействия витаминов / Т. Терруан. – М, 1969. – 372с.
231985
  Шулейкин В.В. Взаимодействия звеньев в системе "Океан - атмосфера - материки" / В.В. Шулейкин. – Ленинград, 1970
231986
  Бакулаева Наталья Петровна Взаимодействия неорганической пирафосфатазом полифосфатом. : Автореф... канд. хим.наук: 020010 / Бакулаева Наталья Петровна; МГУ. – М., 1981. – 17л.
231987
   Взаимодействия организмов в тундровых экосистемах : тезисы докладов. – Сыктывкар, 1989. – 194 с.
231988
  Владимиров Сергей Владимирович Взаимодействия поверхностных волн в органических плазменных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Владимиров Сергей Владимирович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1987. – 16л.
231989
  Морозов Леонид Леонидович Взаимодействия хиральных фрагментов и спектры состояний стереоизомерных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Морозов Леонид Леонидович ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва, 1974. – 31с. – Бібліогр.:с.25-26
231990
   Взаимодействия частиц с ядрами при высоких энергиях. – Ташкент : Фан, 1981. – 262 с.
231991
  Козырева Н.В. Взаимодействия этнических групп в ранней истории Месопотамии // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 3 (278). – С. 3-29. – ISSN 0321-0391
231992
  Червяков А.М. Взаимодействующая релятивистская струна и ее обобщение в рамках геометрического подхода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Червяков А.М.; ОИЯИ. – Дубна, 1980. – 12л.
231993
  Бежанова Майя Михайловна Взаимодействующая система автоматизации решения задач на ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Бежанова Майя Михайловна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Секция кибернетики Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.18-22
231994
  Метлов В.Г. Взаимодействующие галактики / В.Г. Метлов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
231995
   Взаимодействующие марковские процессы в биологии. – Пущино, 1977. – 206 с.
231996
   Взаимодействующие марковские процессы и из применение в биологии. – Пущино, 1979. – 178с.
231997
   Взаимодействующие марковские процессы и из применение в биологии. – Пущино, 1986. – 132с.
231998
   Взаимодействующие марковские процессы и из применение к математическому моделированию биологических систем. – Пущино, 1982. – 153с.
231999
  Хоар Р Ч.Э. Взаимодействующие последовательные процессы / Р Ч.Э. Хоар. – Москва : Мир, 1989. – 264 с.
232000
  Коваленко Валерий Фадеевич Взаимодейстивие магнитной и электрической подсистем в железно-иттриевом гранате : Дис... канд.физ-матнаук: 01.04.07 / Коваленко Валерий Фадеевич; КГУ им Т.Г.Шевченко . – К, 1978. – 157л. – Бібліогр.:л.149-157
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,