Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
238001
  Гончар Б.М. "Визначення долі" доктрина // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 202. – ISBN 966-316-039-X
238002
  Богданова Н.М. "Визуальная социология" - новая наука или особый угол зрения? // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 3. – C. 67-80. – ISSN 1562-2495
238003
  Кондратьев К.Я. "Викинги" на Марсе / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 68 с.
238004
  Наєнко Г.М. "ВИКЛАД О ЦЕРКВИ" Теодосія Софоновича у становленні науково-популярного дискурсу XVII ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 77-86. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто прагматичні та функціонально-стилістичні ознаки "Викладу о церкви" Теодосія Софоновича 1667 р. як зразка науково-політичного тексту.
238005
  Мандзюк Д. "Викладав Грушевський страшенно нудно" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 24 ( 227). – С. 53-57


  Українські наукові курси відбулися у Львові в червні-липні 1904 року. Серед 135 слухачів налічували кілька десятків українців із Російської імперії. Фото учасників українських наукових курсів.
238006
  Мужилівський В.В. Визначення market intelligence та його роль у прийнятті стратегічних рішень // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 255-259. – ISSN 2222-4459
238007
  Скрипник Н.В. Визначення Zn-вмісних нервових терміналей моховитих волокон гіпокампу із застосуванням сульфід/срібного забарвлення та техніки вібратомних зрізів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проаналізовано можливість застосування сульфід/срібної гістохімічної техніки в модифікації R.S. Sloviter для візуалізації терміналей моховитих волокон при їх незначній щільності в зонах проростання. Показано, що її застосування в комбінації з технікою ...
238008
  Ціціліано Д.Д. Визначення абсолютної величини коефіціента самодифузії по границях зерен / Д.Д. Ціціліано, С.Д. Герцрікен. – Київ, 1959. – [6] c.
238009
  Грегірчак Я. Визначення адміністративного права в країнах англосаксонської системи права // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 50-52


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
238010
  Імедадзе С. Визначення активності 5"-нуклеотидази тимоцитів / С. Імедадзе, А. Майданюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-53. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Визначили активність та кінетичні константи (Km, Vmax) 5"-нуклеотидазної реакції тимоцитів The kinetic parameters (Km, Vmax) and 5" - nucleotidase activity tymocytes were estimated.
238011
  Раєцька Я. Визначення активності аденілатциклази, гуанілатциклази та фосфодіестерази циклічних нуклеотидів у тканинах селезінки, тимусу, пухлини щурів до і після опромінення / Я. Раєцька, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-7. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено активності аденілатциклази, гуанілатциклази та фосфодіестерази у тканинах селезінки, тимусу, пухлини щурів за умов радіотерапії. It was studied activities of adenylatcyclase, gyanylatcyclase and cyclic nucleotide phosphodiesterase in ...
238012
  Кисельова І.К. Визначення активності ксантинооксидазної реакції тимуса щурів / І.К. Кисельова, А.В. Майданюк, С.П. Імедадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Експериментально визначено ксантиноксидазну активність тимуса щурів. Визначено кінетичні константи (Км та Vmax) даної ферментативної реакції. Xantine oxidase activity of rat thymus is studied. The kinetic parameters (Км and Vmax) of enzyme reaction ...
238013
  Гнатівська Г. Визначення амоніячного азоту в грунті / Г. Гнатівська, Б. Левантівська; Київська крайова сільсько-госп. дослідна станція, відділ агрохімії. – вип. 70. – Київ, 1930. – 43 с. – У виданні також: До питання буферних властивостей грунту/Денисівський В., Меженний Я.; Про біологічне вбирання калію в грунті/ Ейдельман З.
238014
  Толстой М.І. Визначення аномальних значень наслідків Геохімічних досліджень засобами варіаційної статистики // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 6)
238015
  Продайвода Г. Визначення аномально високих пластових тисків за даними ВСП / Г. Продайвода, Т. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-10. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Розглядається метод, який дозволяє визначити зону аномально високих пластових тисків і отримати кількісну оцінку пористості та порогового тиску. Визначені термопружні властивості та їх похідні по тиску і температурі глинистих мінералів каолініту, ...
238016
  Скрипник Н.В. Визначення апоптозу в нервових клітинах гіпокампу та [бета]-клітинах острівців Лангерганса підшлункової залози мишей із застосуванням TUNEL-методу / Н.В. Скрипник, М.Е. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102-103. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Використання TUNEL-техніки для визначення апоптозу дозволяє виявити апоптозні клітини як у нервовій тканині, так і в периферійних органах при застосуванні стандартної методики заливки гістологічного матеріалу в паропласт з наступним виготовленням ...
238017
  Берсудський А.Я. Визначення аспектів управління інтелектуальним капіталом на підприємстві / А.Я. Берсудський, І.В. Бриль // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 58-63. – ISSN 1813-1271
238018
  Куліченко С.А. Визначення ацетилсаліцилової кислоти із застосуванням водно-міцелярних середовищ поверхнево-активних речовин методом кислотно-основного титрування / С.А. Куліченко, С.О. Фесенко, О.Г. Максимюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-43. – (Хімія ; Вип. 37)


  Розроблено методику визначення ацетилсаліцилової кислоти методом рН-метричного титрування із застосуванням водно-міцелярних середовищ поверхнево-активних речовин. Показано можливість визначення ацетилсаліцилової кислоти у лікарських формах.
238019
  Азарова Анжеліка Олексіївна Визначення базових показників управління якістю продукції засобами кореляційно-регресійного моделювання / Азарова Анжеліка Олексіївна, Гіль Олена Вікторівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 186-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено метод визначення базових показників управління якістю продукції, що дозволяє оцінити частковий вплив кожного з параметрів і таким чином обгрунтовано та раціонально обмежити занадто широкий спектр цих показників, сформувати ...
238020
  Бодрик О.Г. Визначення безпечного місця для розташування промислового об"єкту зі шкідливим типом виробництва / О.Г. Бодрик, Ф.О. Хворостяний, Г.В. Осипович // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 96-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається математична модель процесу поширення забруднюючої речовини в атмосфері. Наводиться чисельний алгоритм визначення безпечного місця для розташування промислового об"єкту зі шкідливим типом виробництва.
238021
  Кашкаров О. Визначення безпосереднього, та додаткових об"єктів злочину, передбаченого ст. 354 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 64-71
238022
  Герасименко Є.С. Визначення біженців. Критерії виключення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 144-149.
238023
  Якимчук Н. Визначення бюджетних установ, які набувають статус розпорядника бюджетних коштів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-46. – ISSN 0132-1331
238024
  Салтикова Г.В. Визначення бюджетної норми дисконтування // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 148-151. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
238025
  Богданов В.Р. Визначення в"язкості руйнування матеріалу на основі чисельного моделювання плоского напруженого стану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Розвинуто неруйнівний метод щодо визначення границі міцності і в"язкості руйнування К із будь-яких металевих і зварних конструкцій, який базується на точних значеннях пластичних деформацій і напружень, що отримано з чисельного розв"язку задачі плоского ...
238026
   Визначення важких металів в аерозольних забрудненнях повітряного басейну над Кривим Рогом / А.В. Архаров, В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, А.В. Силаєв, Л.В. Іванченко, А.С. Горб, Л.М. Товстенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-31. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено аерозольне забруднення повітряних мас у районі Кривого Рогу на вміст марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку, срібла, кадмію та свинцю в залежності від висоти відбору проб, напрямку і сили вітру та відстані від локалізованих джерел викидів.
238027
  Потапова Н.О. Визначення вартості акцій у системі аналізу фінансового стану закритого акціонерного товариства // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – С. 97-103. – ISSN 2218-1199
238028
  Міцура О.О. Визначення вартості застави при іпотечному кредитуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто визначення вартості застави при кредитуванні.
238029
  Ловінська Л.Г. Визначення вартості освітніх послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (255). – С. 12-26 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
238030
  Грищенко В. Визначення вартості предметів контрабанди // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.87-88
238031
  Васильченко З.М. Визначення вартості ресурсів комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 95-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
238032
  Верба Ф.О. Визначення вартості товарів для митно-тарифного регулювання : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 45-49 : Табл.
238033
  Альохін О.Д. Визначення величини внутрішнього неоднорідного поля у речовині поблизу критичної точки методом руху межі поділу фаз / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 243-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі методом руху поділу фаз визначалась висотна неоднорідність індивідуальних рідин в гравітаційному полі поблизу критичної точки (КТ) рідина-пара. Виходячи з флуктуаційної теорії фазових переходів, на підставі одержаних результатів був зроблений ...
238034
  Шмиголь И.М. Визначення величини непрямих доходів підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 144-147. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
238035
  Горбань М.Я. Визначення величини повітряного проміжку d між компонентами двокомпонентного об"єктива типу R через параметр W2, за відомими значеннями трьох перших сум Зейделя / М.Я. Горбань. – Окр.відб. з Вісника Київ. ун-ту №1, 1958. Серія фізики та хімії,
1. – 1958. – С. 41-45
238036
  Підпалий А. Визначення верлібрової форми і "монтаж та колаж" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 312-317. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
238037
  Бобух І.М. Визначення взаємозалежності компонентів національного багатства / І.М. Бобух, В.О. Луцков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 68-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
238038
  Дубинець В. Визначення видів примусу до вживання наркотиків // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 91-96. – ISSN 0132-1331
238039
  Дуцяк І.З. Визначення виду зв"язку між ознаками, наявність яких виявлена шляхом опитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Описано метод визначення виду зв"язку між ознаками, наявність яких виявляють у досліджуваних людей на основі опитування. Цей метод дає змогу, не ставлячи жодних додаткових запитань опитуваним, тобто на підставі того ж емпіричного матеріалу (отриманого ...
238040
  Любжина Т.К. Визначення виду колонії жінкам, засудженим до позбавлення волі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 157-164. – ISSN 0201-7245
238041
  Воронін О. Визначення виду функціональної залежності між ефективністю виробництва і його чинниками // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 21-34 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
238042
  Волочій Б.Ю. Визначення вимог для розробки розвідувально-сигналізаційного комплексу / Б.Ю. Волочій, В.А. Онищенко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 30
238043
  Примак В. Визначення вини як умови цивільно - правової відповідальності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.115-118. – ISSN 0132-1331
238044
  Литвиновський Визначення випускниками військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка свого місця в системі кадрового менеджменту Збройних Сил України / Литвиновський, П.А. Савков, В.М. Гап"юк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 183-192


  У статті авторами пропонуються рекомендації випускникам Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо визначення ними свого місця та кар "срного росту в системі кадрового менеджменту Збройних Сил України. В ...
238045
  Тартачинська Зоряна Романівна Визначення висот геоїда і аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Тартачинська З.Р.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 18 с.
238046
  Турило А.М. Визначення відмінностей у сутності й оцінці категорій "економічний стан підприємства" і "фінансовий стан підприємства" : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, А.В. Агапова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 164-168 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
238047
  Антипенко В. Визначення відповідальності за тероризм // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.145-149. – ISSN 0132-1331
238048
  Іванськии А.Й. Визначення відповідальності у праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 430-436. – ISSN 1563-3349
238049
  Двуліт П.Д. Визначення відхилень прямовисної лінії за наземними гравіметричними даними і супутниковими вимірами / П.Д. Двуліт, Ю.І. Голубінка // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 16-19 : мал. – Бібліогр.: 9 назв
238050
  Сергатий М.О. Визначення віку кримінальної відповідальності у кримінальному праві зарубіжних країн / М.О. Сергатий, М.А. Лавренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 238-242. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
238051
   Визначення вмісту деяких металів в антропогенних аерозольних забрудненнях атмосфери / А.В. Архаров, В.Б. Іщенко, Я.С. Пилипюк, А.В. Силаєв, Л.В. Іванченко, А.С. Горб, Л.М. Товстенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 45-48. – (Хімія ; Вип. 32)


  Розроблено методику визначення малих кількостей марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку, кадмію, свинцю в аерозольних частинках, що уловлюються на аналітичні фільтри АФА відбірником зразків, яким устатковано літак-метеолабораторію. За допомогою цього ...
238052
  Постоєнко О.М. Визначення вмісту каротину у моркві, відібраній з різних екологічних регіонів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-61. – (Біологія ; Вип. 34)


  Проведено аналіз вмісту каротину в моркві сорту Шантене, яка забруднена нітратами, отрутохімікатами та іншими хімічними речовинами. Показано залежність вмісту каротину в моркві від ступеня її забруднення. Отримані результати мають практичне значення в ...
238053
   Визначення вмісту нафтопродуктів і водорозчинних солей у грунті на нафтозабруднених ділянках острова Зміїний перед їх біотехнологічною обробкою / Т.В. Гудзенко, В.О. Іваниця, О.В. Волювач, Г.В. Лісютін, Н.Ю. Васильєва, Т.О. Бєляєва // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 68-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0587-2596
238054
  Жовтянський В.А. Визначення вмісту парів електродного матеріалу на периферії електричної дуги / В.А. Жовтянський, В.М. Патріюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 244-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається електрична дуга, що вільно горить в атмосферному повітрі в просторі між мідними плавкими електродами. Аналітично розв"язана система рівнянь для визначення вмісту парів електродного матеріалу на периферії електричної дуги для циліндричної ...
238055
  Трофімчук О.О. Визначення вмісту цитрату в соках та винах візуальним тест методом / О.О. Трофімчук, Н.І. Смик, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 52
238056
   Визначення внутрішніх втрат лазера з модульованою добротністю резонатора / М.У. Білий, І.В. Захарченко, В.П. Кошеленко, Б.А. Охріменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-12. – (Фізика ; Вип. 4)


  Запропоновано спосіб визначення величин Y0 внутрішніх витрат лазера, яка відіграє ключову роль в оптимізації енергетичних характеристик лазера з модульованою добротністю резонатора. Отримані формули дозволяють визначити Y0, знаючи величину додаткового ...
238057
  Лобода Н.С. Визначення водних ресурсів річок Псел та Ворскла з урахуванням впливу підстильної поверхні на базі моделі "клімат-стік" / Н.С. Лобода, В.В. Пилип"юк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С.48-55. – ISSN 2306-5680
238058
  Житний П. Визначення впливу зовнішніх чинників на формування облікової політики : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 19-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
238059
  Травка М.Р. Визначення впливу історико-культурних пам"яток та інших туристичних ресурсів на оцінку рекреаційних територій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 209-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
238060
  Самойлич К.О. Визначення впливу мікроструктури на фізико-механічні властивості лесових грунтів Придніпровського регіону // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 125-132 : рис. – Бібліогр.: с.131. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
238061
  Школьник І.О. Визначення впливу операцій IPO на капіталізацію економіки України як одне з пріорітетних джерел її економічного зростання / І.О. Школьник, С.В. Червякова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 287-297 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
238062
  Дорошенко О.І. Визначення впливу реактивного навантаження електроенергетичної системи на витоки її електроенергії / О.І. Дорошенко, К.С. Гусак, О.В. Романюк // Електротехнічні та комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України. – Одеса, 2015. – № 20 (96). – С. 22-29. – ISSN 2221-3805
238063
  Желіхівська А.М. Визначення впливу сучасної кризи на інфраструктуру фондового ринку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 56-57
238064
  Чепіль Р.В. Визначення втомної довговічності елементів конструкцій з концентраторами напружень на підставі деформаційних параметрів локального руйнування : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.02.04 / Роман Володимирович Чепіль; НАН України; Фіз.-мех. ін-т. – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
238065
  Обухов Є.В. Визначення втрат води на випаровування з Дніпровських водосховищ за узагальненою формулою // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 136-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
238066
  Антоненко В.М. Визначення втрат податкового потенціалу України від тіньової економіки / В.М. Антоненко, Б.В. Бурлуцький // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.27-35. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
238067
  Садовник О. Визначення гендерних та соціальних особливостей української аудиторії спортивних мас-медіа шляхом аналізу спортивної реклами. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 35-39.
238068
  Бушак С.М. Визначення генетичних факторів вуглеутворення за складом неорганічної частини вугілля (на прикладі вивчення зольності вугілля нижнього карбону Західного Донбасу) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 47-53 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
238069
  Петрикін І.В. Визначення геодезичних складових при проведенні паспортизації сільськогосподарських угідь із використанням низькоорбітальних супутників : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 176-181 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
238070
   Визначення геодинамічно небезпечних ділянок на трасах магістральних трубопроводів за даними дистанційного зондування землі / В.С. Готинян, А.Г. Мичак, О.В. Титаренко, О.М. Кожан // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 25-30 : мал. – Бібліогр.: 2 назв.
238071
  Фаяд А.Ш. Визначення гідродинамічних характеристик тілесного профілю в нестаціонарному потоці в"язкої нестисливої рідини методом граничних інтегральних рівнянь : автореф. дис. ... канд. технічн. наук. :спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Фаяд А. Ш. ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. С. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 6 назв.
238072
  Тананайко О. Визначення глюкози з використанням глюкооксидази та каталази / О. Тананайко, Ю. Міськів, Н. Харітон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-32. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Оптимізовано умови ферментативного визначення глюкози, за допомогою глюкозооксидози з використанням в якості індикаторної реакції окиснення бромпірогаллового червоного пероксидом водню у присутності каталази. Показана можливість застосування ...
238073
  Баран П.І. Визначення горизонтальних зміщень будівель і споруд способом геодезичного чотирикутника трилатерації / П.І. Баран, М.П. Марущак // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 13-17 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
238074
  Дзержинський М.Е. Визначення госторої токсичності (LD50) нових пестицидів "нео" та "антал" у птахів / М.Е. Дзержинський, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 34-39. – ISSN 1609-0446
238075
  Дзержинський М.Е. Визначення гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "Флутрин" і "Мілакос" для птахів / М.Е. Дзержинський, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2 (68/69). – С. 29-34. – ISSN 1609-0446
238076
  Варенюк І.М. Визначення гострої токсичності (LD50) нових пестицидів "Хлоцитрин" і "Квізалон" для птахів / І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, М.Е. Дзержинський // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2 (68/69). – С. 35-40. – ISSN 1609-0446
238077
  Герцрікен С.Д. Визначення густини дислокацій, що виникають під час деформування в нікелі, сріблі, алюмінії та деяких сплавах на основі срібла / С.Д. Герцрікен, М.М. Новиков, 1958. – [13] c.
238078
  Токарчук Т.В. Визначення депресивних регіонів в Україні з урахуванням європейського досвіду // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 6 пунктів
238079
  Лісовий А. Визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 38-45. – Бібліогр.: с. 38-39, 41. – ISSN 0131-775Х


  Запропоновано методику визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів з метою ефективнішого використання бюджетних коштів, які направляються на їх фінансове вирівнювання.
238080
  Лісовий А. Визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів України : Питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-45 : Таб. – Бібліогр. :10 назв. – ISSN 0131-775Х
238081
  Полюхович В. Визначення державних акціонерних товариств як юридичних осіб приватного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 10-14. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджуються питання розмежування юридичних осіб приватного та публічного права.
238082
  Орлова І. Визначення державних гарантій виконання господарських зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 104-106.
238083
  Вдовиченко А. Визначення детермінантів заощаджень та споживання населення України на основі емпірічного дослідження // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 40-52. – ISSN 0131-775Х
238084
  Башлай С.В. Визначення джерел кредитного забезпечення сільського господарства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 248-252. – ISSN 2308-1988
238085
  Ряєвнєва О.В. Визначення джерел нерівномірності розвитку регіонів України на підставі розкладання індексу Тейла / О.В. Ряєвнєва, О.Ю. Бобкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 200-210 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
238086
  Дудикевич В. Визначення джерел помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави / В. Дудикевич, І. Опірський // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 7-11. – ISSN 2225-5036


  У даній статті досліджено та визначено джерела помилок прогнозування несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави. Доведено, що одним з джерел помилок контрольованих параметрів є похибки зміни значень проміжку реалізації, що ...
238087
  Симчич М.В. Визначення джерельної бази для дослідження викладання філософії у Києво-Могилянській академії у 17-18 ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 43-48.
238088
  Гамянін В. Визначення динаміки становлення ідеологічного забезпечення китайського суспільства у I пол. XX ст. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 267-282. – ISBN 978-966-579-271-0
238089
  Рогозян Ю.С. Визначення диспропорцій у розвитку економіки регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 58-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
238090
  Данилевський В. Визначення діаметра Сонця в Астрономічній обсерваторії Київського університету за спостереженнями сонячних затемнень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-39. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Проблема визначення діаметра сонячного диска та виявлення можливих його змін була важливою в історії науки і залишається актуальною на сучасному етапі астрономічних досліджень. У статті коротко викладені історія становлення та суть методу фотометричних ...
238091
  Данилевський Василь Олексійович Визначення діаметра сонця за фотометричними спостереженнями повних сонячних затемнень : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.03.01 / Данилевський В.О.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв.
238092
  Макаренко О.В. Визначення діапазону енергії колірних стимулів однакової світлості / О.В. Макаренко, В.О. Шморгун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 395-400. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Серед сукупності різних колірних стимулів з однаковою світлотою досліджувались ті, енергії яких приймають найменші та найбільші значення. Для цих стимулів були визначені колірні характеристики при різних умовах освітлення та сприйняття кольору.
238093
   Визначення діелектричної функції надграток GaAs/GaP[нижній індекс x]As[нижній індекс 1-x] методом спектральної еліпсометрії / М.Л. Дмитрук, Т.А. Михайлик, С О. Горя, Т. Вагнер, М.О. Колесник // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 378-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Діелектрична функцій надграток (НГ) GaAs/GaP[нижній індекс x]As[нижній індекс 1-x] (x = 0.2-0.4) була визначена за допомогою спектральної еліпсометрії. Енергії критичних точок E[нижній індекс 1], E[нижній індекс 1]+[Дельта з нижнім індексом 1] для GaAs ...
238094
   Визначення довголанцюгових карбонових кислот у водно-міцелярних середовищах катіонних ПАР методом рН-метричного титрування / О.Г. Максимюк, С.А. Куліченко, С.О. Фесенко, Н.І. Третяк, В.В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Хімія ; Вип. 36)


  Вивчено розчинність та протоно-донорні властивості довголанцюгових карбонових кислот жирного ряду у водно-міцелярних розчинах катіонних поверхнево-активних речовин. Показано, що такі розчини може бути засновано для кількісного вивчення помірно ...
238095
  Косяк Д.С. Визначення додаткових площ лісів та луків у басейнах річок Українського Полісся та капітальних вкладень для їх посадок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 257-261. – Бібліогр.: 9 назв
238096
  Калмикова Я.С. Визначення доказів і доказування в адміністративному судочинстві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 116. – С. 94-101. – ISSN 2224-9281
238097
   Визначення допустимого часу проведення відновлювального ремонту складних технічних систем / М.О. Шишанов, А.М. Терещенко, О.О. Соловей, С.І. Шереметов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 108-115


  У статті проаналізовані визначення допустимого часу проведення відновлювального ремонту складних технічних систем. Отримані співвідношення дозволяють визначити вірогідність відновлювання пошкоджень, допустимий час ремонту складних технічних систем в ...
238098
  Столярчук А.В. Визначення достатності рівня золотовалютних резервів України та країн Європейського Союзу / А.В. Столярчук, С.В. Войтко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 22-26. – ISSN 2222-4459
238099
  Шандова Н.В. Визначення доходу при різних системах обліку на підприємстві : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 26-30 : Табл.
238100
  Берзін П.С. Визначення доходу як оціночної ознаки злочинів у сфері господарської діяльності // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 3. – С. 10-32
238101
  Щербініна С.А. Визначення економічного потенціалу ринку житлового будівництва в регіоні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 190-196. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
238102
  Дмитрієва Н.А. Визначення економічної ефективності на макро- та мікрорівні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 68-72
238103
   Визначення електричних та випромінювальних характеристик електродугового розряду / А.М. Веклич, О.О. Безпалий, І.І. Опанюк, Д.С. Прибитько, В.Ф. Борецький, А.В. Лебідь, С.О. Фесенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 267-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Дана робота присвячена розробці пристрою для вимірювання електричних та випромінювальних характеристик електродугового розряду з високою часовою роздільною здатністю. Прилад дозволяє реєструвати одночасно миттєві значення напруги, струму та інтегральні ...
238104
  Стороженко Валерія Вікторівна Визначення електромагнітної сумісності великої сукупності радіоелектронних засобів в інформаційних системах радіочастотного моніторингу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.13 / Стороженко В.В.; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 2001. – 20 с.
238105
  Веклич А.М. Визначення електронної концентрації в плазмі електродугового розряду / А.М. Веклич, В.Є. Осідач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 428-435. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано новий підхід в реалізації спектроскопічної методики вимірювання радіального розподілу електронної концентрації в плазмі електродугового розряду. У випадку квадратичного ефекту Штарка, який є домінуючим механізмом розширення ...
238106
  Антощак І.М. Визначення електрохімічних властивостей сталей АЕС у високотемпературних водних середовищах : Автореф. дис. ...канд.. техн. наук: Спец. 05.17.14 / І.М. Антощак; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
238107
  Голубінка Ю.І. Визначення елементів гравітаційного поля землі комбінованим методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.24.01 -геодезія. фотограмметрія та картографія / Голубінка Ю. І. ; Мін.освіти і науки України ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібліогр. :7 назв.
238108
  Кривцун В.І. Визначення емпіричної функції розподілу наробітку на відмову зразків інженерної техніки тривалого зберігання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 72-76
238109
   Визначення енергії взаємодії між водою та молекулами ДНК методом випаровування / Булавін, Г.М. Вербінська, О.А. Загородня, Перепелиця, СМ, О.Г. Вареня, Т.А. Кравцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 295-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Був розвинений метод для вивчення зовнішньої гідратної оболонки ДНК за допомогою вимірювання швидкості випаровування краплин системи вода - ДНК і порівняння її з результатами для краплин чистої води. Результати показали, що швидкість випаровування ...
238110
   Визначення енергій пасток методом кривих термолюмінесценції : Фізичний практикум.. Спецпрактикум. Методична розробка для студ. фізич. факультету. – Київ, 2006. – 38с.
238111
  Жукова Н.К. Визначення ефекктивності кредитної діяльності комерційних банків в Україні / Н.К. Жукова, В.В. Пересунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні методи оцінки ефективності кредитної діяльності комерційних банків в Україні. Basic methods estimation effectiveness of credit activity commercial banks in Ukraine are considered in this article.
238112
  Харченко О.В. Визначення ефективних тисків азоту при спіканні дрібнозернистих інструментальних твердих сплавів WC-Co з підвищеною зносостійкістю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Харченко Олег Валентинович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
238113
  Сунцова О.О. Визначення ефективного рівня розподілу доходів місцевих бюджетів України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – Вип. 18 : Економічні студії. – С. 72-77.
238114
  Тихенко Р.В. Визначення ефективності аграрного землекористування: порівняльна методологія // Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-80
238115
  Данилюк Є. Визначення ефективності банківської діяльності // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 53-57 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
238116
  Дієсперов В. Визначення ефективності в сільськогосподарському підприємстві : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 70-78 : Табл. – ISSN 0131-775Х
238117
  Монаєнко А.О. Визначення ефективності діяльності органів державної влади на місцевому рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 117-121. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
238118
  Литвиненко Н.П. Визначення ефективності зовнішньоторговельних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 83-84
238119
  Щукін О.І. Визначення ефективності інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 185-189. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
238120
  Чернявський Д А. Визначення ефективності організаційних форм управління в будівельному комплексі // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 34-36. – Бібліогр.: 4 назв
238121
  Орлов П.А. Визначення ефективності реальних інвестицій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-57
238122
  Орлов П.А. Визначення ефективності реальних інвестицій : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-57 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
238123
  Коняхіна Т.В. Визначення ефективності реклами // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 79-83.
238124
  Довга Т.М. Визначення ефективності рециклінгу: економіко-екологічний аспект / Т.М. Довга // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 235-240 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
238125
  Худенко О.О. Визначення ефективності та допустимості обмежень в узгоджених діях щодо прав інтелектуальної власності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 187-194. – ISSN 2227-796X


  Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в національному законо-давстві підпадають під групове звільнення (виняток) від необхідності одер-жання дозволу Антимонопольного комітету України. Правова конструкція наявного групового винятку не ...
238126
  Капустін О.О. Визначення Ж. Марітеном сутності мистецтва у контесті розгляду теоретичного та практичного інтелекту // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 430-432
238127
  Гембара Т.В. Визначення з позицій теорії тріщини ресурсу залізобетонних болочних елементів. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Гембара Т.В.; АНУ Фіз-механіч.ін-т. – Львов, 1993. – 21л.
238128
  Пендерецький О.В. Визначення забруднення грунтового покриву від Бурштинської ТЕС для оцінки можливості вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 62-69 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
238129
  Герасимюк О.В. Визначення завантаженості пунктів технічного обслуговування та ремонту автомобільних транспортних засобів при нерівномірності потоку їх відмов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 30-34


  Устатті представлені емпіричні залежності параметру потоку відмов, з використанням яких встановлена його нерівномірність протягом календарного року експлуатації автомобільних транспортних засобів, що обумовлює перевантаженість та недостатню ...
238130
  Хилько О.Л. Визначення загроз національній безпеці в українській теоретико-політичній думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу характеру, пріоритетності, сфери походження загроз національній безпеці України на основі вітчизняної нормативно-правової бази та провідних наукових досліджень. The article is devoted to the analysis of character, priority, ...
238131
  Коханенко Ю.В. Визначення залежності температурних напружень та крайових ефектів від модулів Юнга компонентів тришарової пластини / Ю.В. Коханенко, О.К. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-63. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглянуто температурні напруження та крайові ефекти в рівномірно нагрітій тришаровій пластині, яка перебуває у стані плоскої деформації. Досліджено вплив величини відношення модулів Юнга компонентів пластини на характер пружного стану.
238132
  Савицький В.В. Визначення залишкових напружень методом електронної спекл-інтерферометрії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Савицький В.В.; НАНУ; Ін-т електрозварювння ім. Є.О. Патона. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
238133
  Басенко О.В. Визначення запасів та їхньої класифікації на підприємствах текстильної промисловості : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 119-125. – Бібліогр.: 11 назв
238134
  Нусінова Я.В. Визначення запасу власного капіталу на підставі показника поточного економічного стану підприємства / Я.В. Нусінова, О.М. Жовна // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 77-82. – ISSN 2074-5354
238135
  Калиновський Б.А. Визначення засад місцевого самоврядування в умовах муніципальної реформи // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 14-18.
238136
  Покачалова А. Визначення застосовного права до забезпечувальних правочинів у міжнародному приватному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 66-72
238137
  Донець О.В. Визначення земель історико-культурного призначення за Земельним кодексом України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 108-112. – ISSN 0201-7245
238138
   Визначення змін в ефективних оптичних параметрах тонких плівок золота при адсорбції органічних розчинників з насиченої пари / О.В. Ренгевич, Г.В. Бєкєтов, Ю.М. Ширшов, В.П. Щербацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 433-442. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаючи кутову залежність інтенсивності відбитого світла при збудженні поверхневого плазмонного резонансу, досліджено адсорбцію органічних розчинників на поверхню золота в атмосфері насиченого пару. Розглянуто модельні системи, що враховують можливі ...
238139
  Арчакова Олександра Вікторівна Визначення змінення властивостей об"єктів керування на основі множинного ідентифікаційного підходу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.03 / Арчакова О.В.; Харк. нац. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2001. – 20 с.
238140
  Ганова Г. Визначення змісту кваліфікуючої ознаки умисного вбивства - "вчинене групою осіб за попередньою змовою" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-68.
238141
  Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад Визначення змісту м"яких проектів на основі сервісної моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
238142
  Манжул І. Визначення змісту поняття "безпека ядерно-енергетичного комплексу" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 68-71
238143
  Мельничук М. Визначення змісту поняття "державне управління" та специфіка цього виду людської діяльності в органах виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 73-76.
238144
  Стиржевська А. Визначення змісту поняття "повторність злочинів" за чинним Кримінальним кодексом України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.57-65
238145
  Жмур Ю. Визначення змісту поняття "проникнення" до житла чи іншого володіння особи за ст. 162 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 2222-5374
238146
  Корома Н. Визначення змісту понять "геополітика" та "політична географія" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-57. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми теоретичного визначення змісту понять "геополітика" та "політична географія", аналіз їх сучасного розуміння. Вивчено основні проблеми і тематики сучасного політико-географічного країнознавства. Розглянуто систему категорій, яка ...
238147
  Яковенко О.І. Визначення змісту понять: "професійна лексика" та "номенклатурні найменування" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 309-313. – ISBN 966-581-589-Х
238148
  Турчин-Кукаріна Визначення змісту та обсягу цивільно-процесуального оціночного поняття "розумний строк" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 294-301. – ISSN 1026-9932
238149
  Леміш К.М. Визначення змісту та принципів регіонального менеджменту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 60-63. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
238150
  Король В. Визначення зобов"язального статуту зовнішньоторгових та інвестиційних договорів у міжнародному приватному праві України і Китаю // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.64-67. – ISSN 0132-1331
238151
  Білітюк Л.А. Визначення зовнішнього змісту твору на цілісно-системному рівні і практичні наслідки такого визначення // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 83-92. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
238152
  Аністратенко Т. Визначення зовнішньополітичної стратегії та підходів США до СРСР адміністрацією Гаррі Трумена // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 4-5
238153
  Юшина С.І. Визначення зовнішньоторговельної діяльності в українському законодавстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 197-200
238154
  Захаренко О.В. Визначення зон безпечного розташування пожежно-рятувальних сил при ліквідації надзвичайних ситуацій на об"єктах хімічної промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 21.02.03 - цивільна оборона / Захаренко О. В. ; Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Харків, 2009. – 21с. – Бібліогр. :20 назв.
238155
  Вакульчик О. Визначення зон економічних ризиків на основі аналізу показників економічної безпеки підприємства / О. Вакульчик, Д. Дубицький // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 8 (274). – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
238156
  Крив"юк І.В. Визначення зсувної небезпеки локального рівня з використанням геофізичних методів : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Крив"юк Ігор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 170 л. – Додатки: л. 145-150. – Бібліогр.: л. 151-170
238157
  Крив"юк І.В. Визначення зсувної небезпеки локального рівня з використанням геофізичних методів : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Крив"юк Ігор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
238158
  Кириченко І.О. Визначення і обгрунтування фізико-географічних факторів, які впливають на ефективність здійснення маршу частин сухопутних військ / І.О. Кириченко, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 137-144


  Проводиться визначення і обгрунтування фізико-географічних факторів, які впливають на ефективність здійснення маршу частин сухопутних військ. В сучасних умовах марш вважається складовим елементом всіх видів бойових дій військ. Підрозділи ...
238159
  Пивоваров В. Визначення і шляхи кримінологічного вивчення фінансової злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.107-111. – ISSN 0132-1331
238160
  Фесенко С.О. Визначення ібупрофену методом кислотно-основного титрування у водно-міцелярних розчинах ПАР / С.О. Фесенко, С.А. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-26. – (Хімія ; Вип. 38)


  Вивчено розчинність та кислотно-основні властивості (RS)-2-(4-ізобутилфеніл)-пропіонової кислоти (ібупрофену) у водно-міцелярних розчинах поверхнево-активних речовинах (ПАР) різних типів. Запропоновано умови встановлення чистоти фармацевтичного ...
238161
  Гломозда К.Ю. Визначення імперії як пробема сучасних імперіологічних студій // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 55-63. – ISSN 1996-5931
238162
  Легка Я.І. Визначення інвестиційних ризиків українського боргового ринку цінних паперів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 262-269


  Розглянуто сутність облігацій та ризики, що їм притаманні. Визначені основні тенденції розвитку сучасного українського боргового ринку цінних паперів.
238163
  Терованесов Визначення індикатора, що характеризує глобальні процеси в освітній сфері / Терованесов, Е // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 13-18


  Стаття присвячена проблемам підвищення якості вищої освіти шляхом урахування факторів, які впливають на її розвиток. Проведено порівняння системи вищої освіти України і розвинутих країн із академічної мобільності, міжнародного співробітництва, ...
238164
  Терованесов Визначення індикатора, що характеризує глобальні процеси в освітній сфері / Терованесов, Е // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 13-18 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.


  Стаття присвячена проблемам підвищення якості вищої освіти шляхом урахування факторів, які впливають на її розвиток. Проведено порівняння системи вищої освіти України і розвинутих країн із академічної мобільності, міжнародного співробітництва, ...
238165
  Малофєєв Т.Р. Визначення індикаторів регіональної ефективності розвитку харчової промисловості : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 111-114. – Бібліогр.: 5 назв
238166
  Кібаков О.Г. Визначення індівідуальних характеристик опору втомленості деталей машин експериментально-аналітичним методом : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.02 / Кібаков О.Г.; Одеский держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1994. – 16л.
238167
  Ємельянов В.І. Визначення індукованої хітиназної активності в суспензійній культурі клітин томатів (Lycopersicon esculentum) / В.І. Ємельянов, О. Грищенко, О.П. Дмитрієв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-36. – (Біологія ; Вип. 31)


  Розроблено новий метод індукції та визначення хітиназної активності в суспензійній культурі клітин томатів. Суть його полягає у додаванні субстрату (міченого хітину) безпосередньо до активно метаболізуючих рослинних клітин та визначенні індукованої ...
238168
  Бездухов О.А. Визначення інтегрального показника складності рельєфу адміністративно-територіальних систем, як передумова здійснення еколого- геоморфологічного аналізу Чернігівської області : регінальні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 241-250 : Рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0868-6939
238169
   Визначення інтервалів еталонного Бережанського базиса методом фотофіксації / С.С. Перій, О.І. Мороз, І.Я. Покотило, І.Ф. Гарасимчук, З.Р. Тартачинська, В.Л. Тарнавський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 93-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
238170
  Кулініч О.О. Визначення інтересів суспільно значимими як умова правомірності поширення фотографій та інших художніх творів із зображенням фізичної особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 237-240. – ISSN 2219-5521
238171
  Поперечнюк В.М. Визначення інформації та знань як категорії інтелектуалізації суспільства: теоретико-правовий аналіз // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 27-37
238172
  Олшевський О.В. Визначення інформації, що містить пропаганду насильства і жорстокості, у контексті статті 300 кримінального кодексу України // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 58-67. – ISSN 2304-4556
238173
  Артамонова Неоніла Визначення інформаційних потреб медичних фахівців як базове завдання інформаційної діяльності: теоретичні аспекти : [закінчення] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлені результати оцінки методологічних підходів до виявлення інформаційних потреб та інформаційної поведінки медичних фахівців. Розглянуті результати соціологічного опитування користувачів.
238174
  Артамонова Неоніла Визначення інформаційних потреб медичних фахівців як базове завдання інформаційної діяльності: теоретичні аспекти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлені результати дослідження процесів виявлення інформаційних потреб користувачів наукової сфери. Розглянуті особливості їхньої класифікації та формування для медичних користувачів.
238175
  Осадчук Р.Ю. Визначення інформаційної політики в умовах перехідних та гібридних режимів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 14-17. – ISSN 1996-5931
238176
  Жиляев І.Б. Визначення історичного часу завершення трансформації соціально-економічної системи України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 5-8 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
238177
  Прохорова Ю.В. Визначення ймовірності банкрутства за допомогою середньозваженої ціни капіталу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 145-149.
238178
  Ромашкіна М.А. Визначення ймовірності вибуху газоповітряної суміші в газифікованій квартирі // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 157-168. – ISBN 978-966-929-203-2
238179
  Дідовець Ю.С. Визначення калібраційного та валідаційного періодів для гідрологічної моделі SWIM (на прикладі р. Тетерів) / Ю.С. Дідовець, Є.М. Павельчук, С.І. Сніжко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 58-67. – ISSN 0868-6939


  Необхідною умовою для успішного моделювання впливу зміни клімату та землекористування на водні ресурси є калібрація та валідація гідрологічної моделі з використанням даних регулярних спостережень. В статті представлено методику розрахунку та процес ...
238180
  Волянська М.І. Визначення каналів поширення банківських криз // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.4. – С. 181-186. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Проаналізовано основні типи поширення банківських криз на сусідні країни. Проаналізовано вплив зміни основних макроекономічних показників на поширення кризи.
238181
  Старовойт О. Визначення категорії "інноваційна культура" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 30-36
238182
  Коломоець О.Д. Визначення категорії "насильство" в контексті діяльності суб"єктів попередження насильства в сім"ї / О.Д. Коломоець, А.Г. Феліпов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 141-144. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
238183
  Соколовська А. Визначення категорії "податкова пільга" та його практичне значення : Фінанси. Податки. Кредит. / А. Соколовська, І. Луніна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 21-30. – Бібліогр. 18 назв. – ISSN 0131-775Х
238184
  Аніщук Н.В. Визначення категорії гендерного насильства: загально-теоретичні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 18-21. – ISSN 1563-3349
238185
  Манчук В.В. Визначення катехоламінів іммобілізованою на силікагелі фосфорною гетерополікислотою / В.В. Манчук, Ю.П. Бас, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 163
238186
  Рожко О. Визначення кількісних критеріїв оцінки ефективності використання державних запозичень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми використання державного кредиту, пов"язані з формуванням системи показників, індикаторів і критеріїв для оцінки ефективності цього процесу. Розглядається приклад застосування інтегральної оцінки результативності ...
238187
  Ковтун М.Т. Визначення кількості прийомів і точності приладу для вимірювання кутів на коротких відстанях // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 7-9 : схема. – Бібліогр.: 5 назв
238188
  Нізомов З. Визначення кінетичних і термодинамічних параметрів реакції в розчинах електролітів за акустичними даними / З. Нізомов, О. Шокіров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 463-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджене поглинання ультразвуку в водних та водно-сахарозних розчинах ацетату кальцію в широкому інтервалі температур та концентрації сахарози. Запропонована методика визначення кінетичних та термодинамічних параметрів реакції в розчинах електролітів ...
238189
  Імедадзе С.П. Визначення кінетичних параметрів 5"-нуклеотидазної реакції тимуса щурів / С.П. Імедадзе, А.В. Майданюк, І.К. Кисельова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-52. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Визначено кінетичні показники (Km, Vmax) 5"-нуклеотидази гомогенату тимусу щурів . The kinetic parameters (Km, Vmax) of 5"-nucleotidasei of rat thymus homogenate are estimated.
238190
  Оленчук М.В. Визначення кінетичних параметрів реакційних центрів пурпурових бактерій виду Rh. sphaeroides / М.В. Оленчук, М.А. Заболотний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 531-537. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом оптичної спектроскопії спостерігались процеси фотозбудження і релаксації електрона у системі реакційних центрів фотосинтетичних бактерій виду Rhodobacter sphaeroides (РЦ). Стани фотозбудження та релаксації РЦ визначають переходи електрона між: ...
238191
  Голубєва М.О. Визначення ключових компетентностей майбутніх учителів: європейський досвід / М.О. Голубєва, І.В. П"янковська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
238192
   Визначення коефіцієнта дифузії методом дослідження випаровування краплин / Д.М. Шевченко, Д.А. Гаврюшенко, О.В. Коробко, А.В. Британ, Г.М. Вербінська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 27-28
238193
  Курганський В.М. Визначення коефіцієнта нафтонасичення низькоомних пластів-колекторів за нейтронними характеристиками середовища на прикладі Дніпровсько-Донецької западини / В.М. Курганський, К.О. Ручко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
238194
   Визначення коефіцієнтів жорсткості для колективних ступенів вільності біологічних молекул / Т.Ю. Ніколаєнко, І.С. Войтешенко, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 279-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано методику кількісного опису конформаційної гнучкості молекул за допомогою релаксованих коефіцієнтів жорсткості. За результатами квантово-механчіних розрахунків визначено величини релаксованих коефіцієнтів жорсткості для торсійних кутів ...
238195
  Удалов С.П. Визначення коефіцієнтів концентрації та інтенсивності напружень з використанням явища рефракції світла / С.П. Удалов, Ю.А. Хомич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 459-466. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Спираючись на попередні роботи де була викладена теорія градієнтної фотопружності заснована на явищі рефракції і побудована на базі взаємозв"язку тензора діелектричної проникності і тензора напружень, показано можливість визначення коефіцієнтів ...
238196
  Мудрак Н.В. Визначення коефіцієнтів методу декодування за похилими дискретами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 202-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Виведено зручні формули для обчислення значень коефіцієнтів методу декодування за похилими дискретами.
238197
   Визначення коефіцієнту вологопереносу пісків in-situ на основі аналізу динаміки вмісту вологи в грунтовому профілі після дощів / В. Саприкін, Д. Бугай, О. Скальський, Ван Меєр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-46. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд. геол.-мінералог. наук, доц. О.Є. Кошляковим) Описана методика визначення коефіцієнту вологопереносу піщаного ґрунту in-situ на основі аналізу автоматизованих спостережень за вмістом вологи в ґрунтовому ...
238198
  Примак В. Визначення кола умов та юридико-фактичноі підстави відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 56-64.
238199
  Коротков П.А. Визначення кольору й кольоростійкості полімерних матеріалів / П.А. Коротков, С.В. Мороз, А.І. Писанський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-54. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Спектрофотометричним методом визначені координати кольору X, Y, Z, і колірності x, y та кольоровідміна зразків, виготовлених з акрилової пластмаси "Сінма-М" і композита подвійного твердіння "Ортокром Супер" та різний час витриманих у барвниках - чаю та ...
238200
  Шруб І. Визначення компетенції адміністративних судів у законодавсті України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-52.
238201
  Вдовиченко О. Визначення компетенції Європейського Союзу за Лісабонським договором // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 106-110
238202
   Визначення комплексного критерію забезпечення національної безпеки України / С.В. Лєнков, І.В. Пампуха, А.М. Іващенко, І.М. Плосконос // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 152-157


  У статті запропоновано методологію визначення кількісних оцінок і комплексного] критерію, які визначають рівень національної безпеки. Визначення кііькісних оцінок для розрахунків показників та алгоритм формування комплексного критерію дозволять ...
238203
  Майданюк А.В. Визначення компонентів аденінового ряду методом денситометрії хроматограм в ультрафіолетовому світлі / А.В. Майданюк, С.П. Імедадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 12-13. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано хроматографічний метод розділення компонентів аденінового ряду в 60% пропанолі та їхнього кількісного визначення методом прямого денситометрування в ультрафіолетовому світлі силуфолових пластин UV-254. The chromatographic method of ...
238204
  Галиць О.В. Визначення конкурентоспроможності банку та стратегії її підвищення // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 216-221. – ISSN 1562-0905
238205
  Бєлова Т.Г. Визначення конкурентоспроможності підприємства за показниками маркетингової діяльності / Т.Г. Бєлова, А.О. Крижко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 112-115


  Обгрутовано фактори, які слід враховувати при оцінці конкурентоспроможності підприємства за пропонованими методичними підходами.
238206
  Борисенко В.І. Визначення консервативних припущень при обгрунтуванні ядерної безпеки систем зберігання ВТВЗ ВВЕР-440 / В.І. Борисенко, В.В. Горанчук, Ю.Ф. Піонтковський // Ядерна енергетика та довкілля : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (9). – С. 13-17. – ISSN 2311-8253
238207
  Філіп"єв А.О. Визначення конституційності іноземного права в процесі його застосування українськими судами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 188-192.
238208
  Деркач К.М. Визначення контура земної тіні за спостереженнями затемнення Місяця 16 вересня 1978 р. / К.М. Деркач, В.М. Кирпатовський, В.С. Філоненко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 82-84. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Визначено 26 моментів контактів земної тіні з 12 місячними об"єктами. За цими спостереженнями обчислені контури земної тіні, надлишки радіуса тіні порівняно з геометричним радіусом і середньоквадратичні похибки спостережень.
238209
  Іванчук В.Г. Визначення контурів водневих ліній в спектрах полярних сяйв / В.Г. Іванчук, 1960. – С. 114-116
238210
  Бункевич О. Визначення концентрацій елементів-домішок у мікрокристалах акцесорних мінералів методом рентгено-флуоресцентного аналізу з метою дослідження петролого-геохімічної, енергетичної та металогенічної... / О. Бункевич, О. Андреєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто новий перспективний метод визначення концентрацій елементів-домішок у мікрокристалах акцесорних мінералів - XRF-MP/SG (single grain milliprobe X-ray fluorescence analysis). Метод зіставлений із сучасними локальними методами (ЕМР, РМР, ...
238211
  Гаврюшенко Д.А. Визначення концентраційної залежності хімічних потенціалів бінарного розчину методом одношарової адсорбції / Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 279-281. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод визначення залежності коефіцієнтів активності бінарного розчину шляхом вимірювання концентраційної залежності коефіцієнту адсорбції. Метод дозволяє визначити тип розчину, а також значення величини Е0 + Мо(р,Т) [подано формулу] для ...
238212
  Реут В.І. Визначення концепції законопроекту в практиці законодавчої діяльності Республіки Білорусь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 130-139. – ISBN 966-435-028-1
238213
   Визначення координат точкового джерела радіовипромінювання по кривизні його хвильового фронту / Б.О. Карпенко, Г.Л. Авдєєнко, В.І. Федоров, Є.А. Якорнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 74-79. – Бібліогр.: С. 79 (12 назв.). – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологію визначення координат точкового джерела радіовипромінювання (ДРВ) по кривизні фронту його електромагнітної хвилі (ЕМХ) на основі нового інформаційного параметра подвійної різниці (різниці різниць) фаз між трьома елементами ...
238214
  Грицюк Т.Ю. Визначення короткоперіодичних зміщень напірного трубопроводу Теребле-Ріцької ГЕС : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-18 : Табл., мал. – Бібліогр.: 3 назви
238215
   Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності органів ДПС України: проблеми теорії та практики : монографія : до 90-річчя навчального закладу / Лисенко В.В. [та ін.] ; Держ. податк. адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : Алерта, 2010. – 224 с. + Додатки: с. 214-222. – ISBN 978-617-566-060-7
238216
   Визначення кофеїну в безалкогольних напоях методом оберненофазової високоефективної рідинної хроматографії / В. Халаф, В. Зайцев, В. Левчик, О. Галицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-42. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив складу водно-ацетонітрильного елюенту, його кислотності та швидкості потоку рухомої фази на розділення компонентів безалкогольних напоїв методом оберненофазової високоефективної рідинної хроматографії. В оптимальних умовах розділення, при ...
238217
  Орловська Н. Визначення кримінально-правових санкцій: актуальні питання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 372-377. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті висвітлено авторський підхід до питання визначення римінально-правових санкцій в контексті категорії "стимулювання" та, відповідно, їхнього (санкцій) опосередкування в кримінальному законі. Запропоновано розглядати кримінально-правове ...
238218
  Піхота А. Визначення критеріїв ефективності виборчих систем // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 397-398
238219
  Колодізєв О. Визначення критеріїв збалансованості стратегії розвитку банку / О. Колодізєв, О. Безродна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1605-2005
238220
  Негрич О.І. Визначення критеріїв класифікації мотивів прямого іноземного інвестування // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 27-29. – ISSN 1728-6220
238221
  Деревянко Б. Визначення критеріїв класифікації навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 23-26


  У статті визначаються основні критерії класифікації виробників освітніх послуг та інших суб"єктів господарювання, що надають послуги у сфері освіти, а також суб"єктів господарського права, що ці послуги споживають або беруть участь у правовідносинах у ...
238222
  Мітцель О. Визначення критеріїв переважного права на залишення на роботі при скороченні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 111-117
238223
   Визначення критичних розмірів несуцільностей в теплообмінних трубах парогенераторів АЕС з ВВЕР для обгрунтування критерію глушіння труб / Н.В. Сахно, О.Г. Куценко, О.М. Харитонов, І.М. Каденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 85-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В статті побудований чисельно-аналітичний розв"язок задачі термопружності, пов"язаної з визначенням напружено-деформованого стану стінок теплообмінної трубки (ТОТ) парогенераторів (ПГ), зумовленого спільною дією тисків першого і другого контуру та ...
238224
  Гнатюк С.О. Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захист: аналіз підходів / С.О. Гнатюк, М.О. Рябий, В.М. Лядовська // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 4 (110). – С. 3-7
238225
  Гладка В.А. Визначення лексико-граматичних розрядів питальних та відносних займенників французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 95-101. – ISBN 978-966-171-092-3
238226
  Волошин І. Визначення лімітів у операціях кредитування за допомогою коефіцієнтного аналізу і повної моделі випадково функцінуючого банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 36-41 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
238227
  Альохін О.Д. Визначення лінії екстремумів часів релаксації неоднорідної рідини в гравітаційному полі / О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 378-382. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі в рамках параметричного рівняння стану речовини поблизу критичної точки розраховані параметри цього рівняння, що відповідають лінії екстремумів часів релаксації неоднорідної рідини в гравітаційному полі. Показано, що вздовж цієї лінії ...
238228
  Курганський В.М. Визначення літотипу теригенних порід нижнього карбону за характером зв"язку Рп = F(Кп) на прикладі Лохвицької структурно-тектонічної зони ДДЗ / В.М. Курганський, В.В. Рябуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 106-109. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Проведені детальні петрофізичні дослідження нижньокам"яновугільних порід-колекторів Лохвицької структурно-тектонічної зони (Дніпрово-Донецька западина, Україна). Показано можливість визначення літотипу порід за харак-тером зв"язку Рп = f(Кп) The ...
238229
  Шашурін І.П. Визначення локальності вимірів параметрів матеріальних середовищ за допомогою кільцевої апертурної антени / І.П. Шашурін, К.Г. Філоненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 294-307. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Виміри коефіцієнту відбиття від відкритого кінця коаксіальної лінії являють собою простий і неруйнуючий метод для визначення діелектричних властивостей матеріалів, плазми, а також біологічних об"єктів. Розглядається кільцева апертурна антена, створена ...
238230
  Молочко О. Визначення магнітного поля різними методами на рівні фотосфери протягом сонячного спалаху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-35. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведено результати визначення напруженості магнітного поля у фотосферній частині спалаху 18 липня 2000 року через 9 хвилин після максимальної фази спалаху. На основі методу аналізу бісекторів I [плюс-мінус] V профілів Стокса знайдено, що в ...
238231
  Андрієць О.С. Визначення магнітного поля та термодинамічних параметрів спалахової фотосфери методом інверсії // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 38-39
238232
  Овчарук Валерія Визначення максимальних снігозапасів та опадів під час весняного водопілля на прикладі гірських водозборів басейну річки Дністер / Овчарук Валерія, Траскова Аліна, Тодорова Олена // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 84-89 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
238233
  Іванов В.Ф. Визначення масової комунікації // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 39-50.


  Аналізуються різні підходи до поняття "Масова комунікація". Different approaches to the concept of "Mass communication" are analysed.
238234
  Троян Д.М. Визначення меж епістеми в праці М. Фуко "Слова та речі" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 105-105
238235
  Горбась Д.С. Визначення меж здійснення суб"єктивного цивільного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 111-118
238236
  Іщук С.І. Визначення меж Київської господарської агломерації / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 30-37. – Бібліогр.: 20 назв. – ISBN 966-95774-3-8
238237
  Шведюк О.В. Визначення мережевої структури як сучасної форми координації економічної діяльності : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 22-29 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
238238
  Цина А. Визначення мети і змисту контрольних заходів за самостійною роботою студентів при вивченні вузівських дисциплін / А. Цина. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 4. – С.69-74. – (Педагогічні науки)
238239
   Визначення мети Стратегії оборонної політики України, її місця у системі нормативних документів щодо національної безпеки держави // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграціїї / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 27 : Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. – С. 8-9. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
238240
  Будько О.В. Визначення мети та завдань бухгалтерського обліку в системі управління, орієнтованого на сталий розвиток підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 8-15. – ISSN 1993-0259
238241
  Сидоренко М.Г. Визначення методу ретроспективних розрахунків під час переходу від Загального класифікатора галузей народного господарства до Класифікації видів економічної діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 83-86. – Бібліогр.: 7 назв
238242
  Шинкаренко І.В. Визначення митної вартості з урахуванням платежів роялті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 303-310
238243
  Каптуренко О.В. Визначення міжмовних термінологічних відповідників як чинник перекладу медичних текстів / О.В. Каптуренко, Ю.Ю. Саплін // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 80-85. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
238244
  Безбородько М.І. Визначення мінералів під мікроскопом : Посібник / М.І. Безбородько. – Київ : Радянська школа, 1937. – 384с.
238245
  Біломістна І.І. Визначення мінімального рівня фінансової безпеки підприємства / І.І. Біломістна, Л.В. Адаховська // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 61-58. – ISSN 2308-1988
238246
  Гнатієнко Г.М. Визначення міри схожості експертних розподілів об"єктів за належністю до кластерів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 220-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються міри схожості розподілів об"єктів за належністю до кластерів, здійснених експертами. Досліджуються властивості введених мір.
238247
  Гнатієнко Г.М. Визначення міри схожості інтересів фінансових посередників за результатами сертифікатного аукціону / Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 180-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядається ситуація, коли кілька фінансових посередників беруть участь в сертифікатному аукціоні і вклали приватизаційні кошти в однакові підприємства, тобто їх інтереси перетнулися. Формалізується поняття інтересу ( зацікавленості) фінансового ...
238248
  Канівець І. Визначення місткості вбірного комплексу та увібраних основ у карбонатних грунтах. / І. Канівець. – Київ, 1931. – 105с.
238249
  Яковець І.С. Визначення місця відбування покарання у виді позбавлення волі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 172-176. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
238250
  Берзін П. Визначення місця вчинення порушення права на знак для товарів і послуг. фірмове найменування та кваліфіковане зазначення походження товару // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-45
238251
   Визначення місця і ролі національної єдності у стратегії національної безпеки України, програмах політичних партій і передвиборчому процесі 2007 року / С.П. Герасимчук, А.Б. Качинський, Д.І. Остапчук, Л.М. Шипілова; Ін-т проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України; за заг. ред. В.П. Горбуліна. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 64с. – ISBN 978-966-96927-2-6
238252
  Корнаш І. Визначення місця інституту прокуратури серед гілок державної влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 36-44.
238253
  Серебряник О.О. Визначення місця інформації про особу в системі об"єктів цивільних прав // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 132-136. – ISSN 1727-1584
238254
  Міненкова Н.О. Визначення місця проживання дитини, батьки якої проживають окремо // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 40-47.
238255
  Сутиріна С. Визначення місця стратегічного потенціалу в управлінні підприємством // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-47. – ISSN 1810-3944
238256
  М"якухін Ю.В. Визначення можливих загроз та обгрунтування моделей імовірних виконавців на військових об"єктах у системах фізичного захисту // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
238257
  М"якухін Ю.В. Визначення можливих небезпек та обгрунтування моделей імовірних виконавців погроз на військових об"єктах у системах фізичного захисту // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 16-19 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
238258
  Радченко Д.І. Визначення можливостей використання різних джерел фінансових ресурсів вітчизняних підприємств для здійснення реальних інвестицій // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 125-127
238259
  Бражко О.В. Визначення можливостей управління кредитними ризиками вітчизняних комерційних банків / О.В. Бражко, С.В. Ясько // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 29-32. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
238260
  Аліменко О. Визначення моменту закінчення злочину за окремими постановами Пленуму Верховного Суду України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 394-396. – ISBN 978-617-7069-14-9
238261
  Левицька О.І. Визначення моралі - основоположна проблема етики // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 194-203. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
238262
  Сидоренко О.Ю. Визначення морського судна в міжнародному морському праві: аналіз стану справ та проблематики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 161-164. – Бібліогр. в кінці ст.


  Оскільки визначення судна є першочерговим, базовим для встановлення сфери застосування правових норм національного та міжнародного морського права, а також вирішення таких важливих питань, як дія юрисдикції держави у відкритому морі, організація ...
238263
  Савченко В. Визначення на мікрорівні загальної потреби у фахівцях з вищою освітою за спеціальностями на основі балансових рахунків // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.23-29
238264
  Литвиненко О.І. Визначення найкоротшого маршруту на графі, що поданий через околи і межі / О.І. Литвиненко, А.І. Сбітнєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 309-315
238265
  Кігель В.Р. Визначення найкращого варіанта інвестування в умовах ризику : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 85-89 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
238266
  Юртаєва К.В. Визначення найманства за законодавством України про кримінальну відповідальність // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 132-140. – ISSN 2304-4556
238267
  Красицька Л. Визначення належного відповідача у справах про оспорювання батьківства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 153-156.
238268
  Цибульник В.О. Визначення напружено-деформованого стану конічних оболонок змінної в двох координатних напрямках товщини під дією локального поверхневого навантаження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 99-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано розв"язок класу задач про напружено-деформований стан конічних оболонок змінної в двох координатних напрямках товщини під дією локального поверхневого навантаження на основі застосування дискретних рядів Фур"є. Ключові слова: конічні ...
238269
  Прусов Д.Е. Визначення напружено-деформованого стану конструкцій полегшених аеродромних покриттів на слабких основах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 71-76
238270
  Мольченко Л.В. Визначення напруженого стану тороїдальної оболонки під дією нестаціонарного магнітного поля в нелінійній постановці / Л.В. Мольченко, І.І. Лоос // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній статті пропонується методика чисельного розв"язання двовимірної крайової задачі магнітопружності для тороїдальної оболонки під дією механічних та магнітних сил. Ключові слова: оболонка, магнітне поле, магнітопружність. The present paper ...
238271
  Таран-Лала Визначення напрямів взаємодії національної економіки та споживчої кооперації як соціально-економічної системи // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 69-72. – ISBN 978-617-645-234-8
238272
  Куряч Н.В. Визначення напрямів досягнення світового рівня пенсійного забезпечення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 37-39
238273
  Лук"янихіна О.А. Визначення напрямків розвитку альтернативної енергетики у контексті виробництва біопалива / О.А. Лук"янихіна, І.А. Вакуленко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 27-34. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
238274
  Жолос А.О. Визначення напрямку операцій на ринку цінних паперів за допомогою нейронних мереж і генетичних алгоритмів / А.О. Жолос, І.К. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-21. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Описано застосування методів штучних нейронних мереж і генетичних алгоритмів для розв"язання прикладних економічних задач. На основі комбінації цих методів, розроблено програму, за допомогою якої визначається найбільш раціональне рішення щодо купівлі ...
238275
  Щербак І. Визначення напряму вдосконалення порядку притягнення особи як обвинуваченого // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 122-126
238276
  Сова А.В. Визначення наукового методу. Його об"єктивна основа // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 84-88


  Стаття присвячена аналізу наукового методу, його специфіки та особливостей. The article is sanctified to the analysis of scientific method, its specific and feature.
238277
  Баран П.І. Визначення нахилу фундаментів споруд за результатами нівелювання контрольних реперів // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 8-13 : мал., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
238278
  Захаров В.П. Визначення находження речовин електродів у розрядний проміжок методом аномальної дисперсії / В.П. Захаров. – Київ, 1960. – 60с.
238279
  Соскін О.І. Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 47-56. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
238280
  Ситник П.К. Визначення начала логічного руху // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
238281
  Кетько М.О. Визначення неінформативних ділянок ЕКГ / М.О. Кетько, П.А. Коротков, О.Л. Луговик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 343-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено короткий опис алгоритмів визначення неінформативних ділянок ЕКГ. Вказано результати застосування алгоритму.
238282
  Лисенко С.В. Визначення нектаропродуктивності Erica camea L., у культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Вперше в умовах Києва визначено нектаропродуктивність інтродукованого виду Erica carnea L. First under the conditions of Kyiv a nectaroproductivity of the introduced species Erica carnea L. has been determinated.
238283
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
238284
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
238285
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
238286
  Марченко Ольга Василівна Визначення необхідних і достатніх умов дія інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено питання необхідних та достатніх умов для впровадження інновацій на підприємствах. Підгрунтям для цього виступають статистичні дані з розподілу джерел фінансування на підприємствах Харківського регіону.
238287
  Марченко О.В. Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 158-164. – ISSN 1993-6788
238288
  Боровик Н.А. Визначення необхідних обсягів фінансування для дорожнього господарства України : фінансова політика й економічне регулювання / Н.А. Боровик, Н.М. Гаєвська // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 54-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
238289
  Белінська Я.В. Визначення необхідної міри гнучкості валютного курсу для підтримання збалансованості економічних процесів у країні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 61-66.
238290
  Венглинський Є.Р. Визначення неоднорідності електронної концентрації за бальмерівським передконтинуумом // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 62-68. – (Астрономія ; вип. 33)


  Для оптично тонкої плазми подається метод визначення питомого внеску в міру емісії об"ємів з різною електронною концентрацією. Задача розв"язується за аналізом спектра поблизу границі бальмерівської серії водню.
238291
   Визначення нітровмісних органічних речовин методом високоефективної рідинної хроматографії / О.М. Іванова, В.А. Халаф, Н.А. Гонта, В.М. Зайцев // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 150
238292
  Катушков В.О. Визначення номенклатури топографічних планів державного масштабного ряду / В.О. Катушков, О.С. Гончаренко, В.М. Гладілін // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 171-173. – ISSN 1607-2855
238293
  Грабовець Наталія Визначення об"єкта державної реєстрації земельних ділянок // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 88-92.
238294
  Щупаківський Р. Визначення об"єкта і предмета незаконного заволодіння чужим транспортним засобом // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.101-102. – ISSN 0132-1331
238295
  Костенгко О. Визначення об"єкта обкладання фіксованим сільськогосподарським податком // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 68-72. – ISSN 0132-1331
238296
  Гура Н. Визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток за Податковим кодексом України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 5. – С. 22-26
238297
  Бондар М.І. Визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток із урахуванням різниць / М.І. Бондар, В.В. Бабіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 48-56. – ISSN 2305-7645
238298
  Проданчук М. Визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за правилами бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
238299
  Хурчак А.Е. Визначення об"єктів для дослідження амбівалентних атитюдів студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)
238300
  Міщук Г.Ю. Визначення обсягів тіньових прибутків суб"єктів підприємництва : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.60-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
238301
  Захаров Д.О. Визначення обсягу судового слідства та меж судового розгляду судом апеляційної інстанції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 182-187. – (0). – ISSN 2078-9165
238302
  Фединяк Г.С. Визначення ознак і поняття транснаціональних корпорацій вченими у міжнародному праві та міжнародному приватному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 586-590. – ISSN 1563-3349
238303
  Кузнецова Л.О. Визначення ознак об"єктивної сторони хуліганства за кримінальнимзаконодавством окремих зарубіжних країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 292-295. – (Право. Економіка. Управління)
238304
  Вереша Р.В. Визначення ознак суб"єктивної сторони складу злочину в Особливій частині КК України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 53-61. – ISSN 2310-9769
238305
  Коржанський М. Визначення окремих понять у Кримінальному кодексі України. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.83-88. – ISSN 0132-1331
238306
  Гришин С.П. Визначення олсновних аналітичних зележностей функцій безпеки систем енергетики для підсистем запобігання безпеки, захисту об"єктів енергетики та ліквідації техногенних наслідків // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 159-165


  У статті визначено новий аналітичний вигляд залежностей відвернених збитків (ефекту) від витрат на відповідні заходи для основних функцій безпеки систем енергетики. Дані залежності є основними при вирішенні задач оптимального розподілу ресурсів в ...
238307
  Угляренко О.М. Визначення оподатковуваного прибутку та його вплив на формування фінансових ресурсів підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 94-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
238308
  Шумило О.М. Визначення опору втомі і забезпечення довговічності деталей машин за режимом навантажування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.02 / Шумило О.М.; Одеський націон. політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 22 назв.
238309
  Петрик О. Визначення оптимальнго рівня інфляції для України / О. Петрик, С. Ніколайчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 10-21.
238310
   Визначення оптимальних режимів діяльності організму людини при різних функціональних станах за показниками основних властивостей нервової та вісцеральних систем : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 133с. : 22рис., 14таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 139 дж.


  Об"єкт дослідження: організм людини. Мета роботи: вивчити періодичні зміни в функціонуванні нервової та основних фізіологічних систем організму людини, що виникають як наслідок внутрішніх чи зовнішніх змін з метою розробки засобів уникнення шкідливих ...
238311
  Черняк О. Визначення оптимально ефективного валютного курсу для зовнішньоторговельної діяльності : пошуки науковців / О. Черняк, А. Ставицький // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 51-53 : Табл.
238312
  Колобродов В.Г. Визначення оптимального нормованого радіуса розсіювання об"єктива тепловізора / В.Г. Колобродов, Є.Г. Балінський, Б.Ю. Пінчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 101-108. – (Серія "Приладобудування" ; вип. 49 (1)). – ISSN 0201-744Х


  Дана стаття присвячена вирішенню проблеми визначення оптимального нормованого радіуса кружка розсіювання об"єктива тепловізора, використовуючи запропоновані критерії узгодження. На базі профілакторію НТУУ "КПІ" проведена оцінка впливу нормованого ...
238313
  Лучков О.І. Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.22-27
238314
  Ватченко Б.С. Визначення оптимальної кількості факторів, що впливають на вартість нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 179-183. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
238315
  Овчаренко А. Визначення оптимальної організаційно-правової форми для суб"єктів, що планують займатися господарською діяльністю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 30-36
238316
  Захарчук О.Г. Визначення оптимальної системи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
238317
  Славінський В.І. Визначення оптимальної структури капіталу суб"єкта малого підприємництва // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 129-134
238318
  Кісеолар І.А. Визначення оптимальної форми фінансування підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.441-444. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
238319
  Загородній А. Визначення оптимальної ціни освітніх послуг / А. Загородній, Н. Подольчак // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 53-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
238320
  Череп А.В. Визначення оптимальної чисельності працюючих і їх вплив на витрати пфідприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 129-134. – Бібліогр.: на 10 пунктів
238321
  Борисенко С. Визначення оптичної товщини атмосфери комети 73Р/Швассманн-Вахманн 3 (фрагмент С) / С. Борисенко, П. Корсун, Ю. Іващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-19. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Проведено фотометричні спостереження комети 73P/Швассманн-Вахманн 3 (фрагмент C) з телескопом Цейсс-600 (D=60 см, F=620 см) Андрушівської астрономічної обсерваторії з використанням вузькосмугового інтерференційного фільтра RC (7128/58). За зміною ...
238322
  Косянчук А.Г. Визначення осідування споруд АЕС геодизичними методами і врахування особливостей їх змін при прогнозуванні : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Косянчук А. Г.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1993. – 16л.
238323
  Українська Л.О. Визначення основних бар"єрів оптимізації рівня трансакційних витрат / Л.О. Українська, А.В. Льон // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)
238324
  Лівенцева Г.А. Визначення основних геолого-геофізичних, гірничо- геологічних та геоекологічних спрямувань тематики Інституту Тутковського // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 74-82. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0367-4290
238325
  Овчаренко Т. Визначення основних етапів процесу відбору підприємства для інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-36. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні методики аналізу інвестиційної привабливості підприємства та запропоновано підхід, що ґрунтується на поєднанні фундаментального макроекономічного аналізу на рівні державної та світової економіки, всебічного аналізу галузей, ...
238326
  Бабіч О.М. Визначення основних засобів впливу зарубіжних ЗМІ на цільову аудиторію напередодні виборів до органів державної влади // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 131-136
238327
  Сапронов О. Визначення основних понять галузі міжнародного транзиту - передумова ефективного державного регулювання в цій сфері // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 106-111
238328
  Шаульська Л. Визначення основних проблем молоді на ринку праці України / Л. Шаульська, О. Черноіванова // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 59-61. – ISSN 1818-2682
238329
  Кошлякова Т. Визначення основних тенденцій щодо змін стану питних вод у м. Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати опрацювання фондових та літературних джерел, присв"ячених дослідженню гідрогеологічних умов м. Києва. Виявлені тенденції змін гідродинамічних та гідрогеохімічних умов водоносних горизонтів. Проаналізовані можливі чинники змін ...
238330
  Міщенко С. Визначення основних факторів розвитку та ефективності функціонування фінансового сектору України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-47. – ISSN 1605-2005
238331
  Розен В.П. Визначення основних факторів, які впливають на зменшення теплових та електричних витрат в навчальних корпусах / В.П. Розен, С.С. Великий // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2016. – С. 96-104. – (Серія "Гірництво" ; вип. 30). – ISSN 2079-5688


  У роботі розглянуто фактори які впливають на зменшення теплових та електричних витрат в навчальних корпусах, класифікація навчальних корпусів на класи по цим факторам. А також ранжування навчальних корпусів по відношенню до витрат енергії та фізичних ...
238332
  Ментус І.Е. Визначення основних характеристик внутрішніх зарядів вибухових речовин при руйнуванні опор мосту / І.Е. Ментус, І.М. Плосконос // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 33-37


  На основі аналізу ефективності внутрішніх зарядів наведені розрахункові вирази, які дозволяють більш точно розрахувати масу зарядів вибухової речовини для руйнування опори мосту. Надаються рекомендації щодо визначення основних характеристик внутрішніх ...
238333
  Кривцун В.І. Визначення основних характеристик зосереджених зарядів вибухових речовин для створення проломів у перешкодах необхідних розмірів / В.І. Кривцун, І.Е. Ментус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-10. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті надано рекомендації щодо визначення основних характеристик контактного заряду вибухової речовини, необхідний для влаштування пролому у перешкоді для пропуску штурмових груп або комунальних мереж. На відміну від існуючих даний підхід дозволяє ...
238334
  Тищенко О.М. Визначення особливостей зміни вигнегасної ефективності порошків при гасінні полум"я газоповітряного середовища з перемінними вмістом кисню. : Автореф... канд. техн.наук: 21.06.02 / Тищенко О.М.; Мін. внутр. справ України. Харків. ін-т пожеж. безпеки. – Харків, 2000. – 17л.
238335
  Мирза С.С. Визначення особливостей укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
238336
  Еджиєс Визначення особливостей формування професійно-комунікативної компетентності студенів-іноземців у процесі фахової підготовки / Еджиєс, Емре. // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 54-58. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
238337
  Гурнак О.В. Визначення оцінки величини власного і позичкового капіталу в управлінні структурою капіталу підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.125-133. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
238338
  Шапуров О.О. Визначення оцінки штучно створених латентних механізмів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
238339
  Конверський А.Є. Визначення П.В. Копніним природи та завдань логіки наукового дослідження // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 21-26
238340
  Луньова О.В. Визначення параметрів безпечної утилізації твердих побутових відходів : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Луньова О.В. ; МОНУ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
238341
  Чолій В.Я. Визначення параметрів видимого руху супутника та їх прогноз з використанням фільтра Калмана // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2012. – № 7. – С. 6-12. – ISBN 978-966-02-4933-2 (серія) ; 978-966-02-6630 -8(Вип. 7)


  У роботі розглядається метод визначення параметрів руху супутника з використанням фільтра Калмана. Як приклад взято лазерні спостереження одного супутника упродовж кількох проходжень на одній станції з метою покращання його орбіти. Метою роботи є ...
238342
   Визначення параметрів гострої токсичності хлоридного комплексу Cu/Zn з етилендіаміном при одноразовому введенні per os / І. Бєлінська, Т. Рибальченко, В. Кокозей, О. Нестерова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 70-71. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що параметри гострої токсичності хлоридного комплексу Сu/Zn з етилендіаміном при введенні per os становлять: доза 1000 мг/кг є летальною для щурів; доза 250 мг/кг - максимально переносима доза, при якій жодна з тварин не загинула; LD50, ...
238343
  Калінов Андрій Петрович Визначення параметрів двигунів змінного струму при полігармонійному живленні обмоток статора : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.01 / Калінов А.П.; Мін-во освіти і науки України Кременчуцький держ. політехнічний ун-т. – Кременчук, 2005. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
238344
  Косогор А.О. Визначення параметрів деформації надпружних мартенситів у рамках теорії Ландау / А.О. Косогор, В.М. Князький, В.А. Львов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-47. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  У рамках теорії Ландау з двокомпонентним параметром порядку вивчено надпружність аксіально стиснених мартенситів. З"ясовано, що характерна деформація індукованого механічним напруженням мартенситного перетворення та коефіцієнти пружності аустенітної й ...
238345
   Визначення параметрів додаткового рекомбінаційного центра в забороненій зоні кремнієвих силових діодів / Д. Васюра, В. Кушніренко, Г. Нінідзе, С Павлюк, О. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-15. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Методом термостимульованого струму проведено оцінки енергетичного положення центрів рекомбінації, введених у заборонену зону напівпровідникового діода за рахунок різкого неоднорідного термічного розігріву, створеного протіканням поодиноких коротких ...
238346
  Баранов І.В. Визначення параметрів комбінованого відвалоутворення на залізорудних кар"єрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Баранов Ігор Вячеславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
238347
   Визначення параметрів техногенних і природних грунтів комплексом радіоізотопного каротажу (на прикладі золовідвалів Трипільської ТЕС) / М. Бондаренко, В. Кулик, А. Кетов, С. Дейнеко, С. Іващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Визначено розширену сукупність інженерно-геологічних і петрофізичних параметрів ґрунтів на території золовідвалу Трипільської теплової електричної станції (ТЕС) на основі об"єктно-адаптаційної методики комплексування методів радіоізотопного каротажу ...
238348
   Визначення парацетамолу, фенілпропаноламіну гідрохлориду, кофеїну, хлорфеніраміну малеату в лікарському засобі із застосуванням алкільної нерухомої фази з інкорпорованою полярною вставкою на силікагелі / О.А. Сиротчук, І.Р. Дідух, Р.О. Маркін, В.М. Зайцев // Журнал хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 14, № 1/4. – С. 5-18. – ISSN 1729-7129
238349
   Визначення перерізів ядерних реакцій (n, x) на ізотопах германію / Н.Р. Дзисюк, І.М. Каденко, В.К. Майданюк, Г.І. Применко, А.М. Берлізов // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 1818-331Х
238350
  Каденко І.М. Визначення перерізів ядерної реакції 181/73 Ta(n,y)Ta182m/73 [подано формулу] / І.М. Каденко, Р.В. Єрмоленко, Н.Р. Дзисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 325-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою активаційного методу шляхом вимірювання гамма-спектрів продуктів активації визначено перерізи ядерної реакції 181/73 Ta(n,y)Ta182m/73 [подано формулу] трьох значеннях енергії нейтронів (2,58, 149 кев) та визначено ізомерне співвідношення ...
238351
  Благодир Л.М. Визначення перспектив розвитку переробних підприємств олійно-жирової галузі України на основі виробничої функції Кобба-Дугласа : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Л.М. Благодир, О.В. Мороз, Б.Є. Грабовецький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 241-251 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
238352
  Нескородєва І. Визначення перспективного сценарію розвитку фондового ринку України // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 60-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
238353
  Курило М. Визначення перспективності вітчизняних родовищ та рудопроявів бентоніту на основі регресійного аналізу / М. Курило, О. Андрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-14. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Наведено геолого-економічну оцінку родовищ та рудопроявів бентоніту із використанням графоаналітичних методів. Встановлено перспективність об"єктів за показниками кількісних і якісних характеристик. Geological-economical evaluation of Ukrainian ...
238354
  Сусь Б.А. Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона / Б.А. Сусь, П.В. Бережний, Т.М. Павелко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 317-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Проаналізовано причини, які дають сильне розходження експериментального і табличного значень величини питомого заряду електрона. Показано, що в даній лабораторній работі необхідно враховувати вплив просторового заряду на електричне поле в магнетроні, а ...
238355
  Дудоров О. Визначення підакцизних товарів як предмета злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.28-36
238356
  Македон В.В. Визначення підсистем стратегічного та оперативного управління підприємством // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 90-93.
238357
  Наумов О.О. Визначення підстави та умов звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 79 кк України в теорії кримінального права та судовій практиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 65-70. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
238358
  Ільченко С.В. Визначення підходів до формування категорії економічний простір // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 49 : Регіональний та секторальний розвиток: інституційне, інфраструктурне та інструментальне забезпечення. – С. 43-51
238359
  Леонідова О. Визначення піратства в міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 107-110
238360
  Андрущенко В.О. Визначення планарного коефіцієнта Пуассона диска із п"єзокераміки / В.О. Андрущенко, Д.Ю. Лібов, В.М. Нікітенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі з резонансного і обертонного методів був визначений планарний коефіцієнт Пуассона диска п"єзокерамічного матеріалу ЦТС - 19. В резонансному методі порівнювалися теоретичні і експериментальні контурні моди з різними типами симетрії ...
238361
  Заболотний М.А. Визначення поглинутої дози радіоактивного опромінення металевими конструкціями за допомогою портативної апаратури / М.А. Заболотний, М.О. Давиденко // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 64-66
238362
  Криницький І. Визначення податково-правового процесу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 135-137.
238363
   Визначення показника адсорбції та ємності катіонного обміну скрабового агента / О.В. Гудзь, О.О. Худайкулова, О.В. Чекменьова, О.М. Роїк, С.В. Бабич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-51. – (Хімія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Розроблено метод визначення показника адсорбції та ємності катіонного обміну скрабового агента (молюсків PELECIPODA).
238364
  Пікало В.Ф. Визначення показника прибутку в системі статистики підприємств // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34-36 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
238365
  Трач О. Визначення показника стійкості віртуальної спільноти щодо інформаційних атак / О. Трач, С. Федушко // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 84-87. – ISSN 2225-5036


  Сьогодні веб-спільноти формують значну частину Інтернет простору, що надає можливості для задоволення інформаційних потреб користувачів та їх взаємодії. Проте часто саме віртуальні спільноти стають об"єктом інформаційних атак. Виявлення небезпечних ...
238366
  Воронін О. Визначення показників економічної ефективності виробництва на основі модифікації ресурсного підходу : Управління економікою // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-37 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
238367
   Визначення показників заломлення водних розчинів методом поверхневого плазмонного резонансу / Ю.М. Ширшов, В.І. Чегель, Л.В. Поперенко, В.В. Скорецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-40. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику визначення показника заломлення розчинів з використанням поверхневого плазмонного резонансу, яка є особливо ефективною в умовах осадження речовини в таких розчинах. Показано, що за величиною кутового зміщення мінімуму плазмонного ...
238368
  Бодюк А.В. Визначення показників податкоспроможності населення : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С.104-108 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
238369
  Кобець А.С. Визначення показників роботи дизеля при використанні біопалива / А.С. Кобець, В.О. Улексін, В.І. Мельниченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
238370
  Скуленко М.І. Визначення поняття // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 7. – С. 49-52


  Стаття присвячена технології підготовки журналістских та пропагандистских текстів.
238371
  Старинський М. Визначення поняття "валютні правовідносини" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 52-56
238372
  Сенюта І.В. Визначення поняття "вибори" та "виборча система" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 297-303. – ISSN 1563-3349
238373
  Цвєтков А. Визначення поняття "видатки бюджету" в теорії фінансового права та законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.82-85
238374
  Морозова В.О. Визначення поняття "громадська мораль" як об"єкта адміністративно - правової охорони // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.50-54
238375
  Демидчик І.М. Визначення поняття "групова злочинність" в кримінології // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 49-51. – ISBN 978-966-419-280-1
238376
  Коніщева Н.Й. Визначення поняття "державний контроль за господарською діяльністю" / Н.Й. Коніщева, В.О. Власов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 71-78. – ISSN 1729-7206
238377
  Дмитрієва Ю. Визначення поняття "договору простого товариства" та його правова кваліфікація // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
238378
  Парнюк В. Визначення поняття "доход" в економічній теорії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 36-48. – Бібліогр.: 81 назв. – ISSN 0131-775Х
238379
  Манжул І.В. Визначення поняття "енергетична безпека" зарубіжними авторами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 272-276. – ISSN 2219-5521
238380
  Орлов Ю.Ю. Визначення поняття "житло" в контексті обмеження права на його недоторканність під час оперативно - розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 73-77.
238381
  Остапенко Л. Визначення поняття "життя як об"єкта кримінально - правової охорони // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.105-109
238382
  Секелик Л.В. Визначення поняття "інформація судового засідання" // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 52-57


  Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти юридичного визначення поняття "інформація судового засідання". Висвітлено окремі підходи до визначення термінів "інформація", "судове засідання", "судовий розгляд", "інформація судового засідання" та пов"язані ...
238383
  Низовий М.А. Визначення поняття "книга": основні етапи, попередні підсумки та перспективи / М.А. Низовий, С.В. Карпенко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 103-112. – ISBN 966-7352-66-8


  Наводяться та стисло характеризуються основні спроби визначення поняття "книга", пропонується власна дефініція, а також прогнозується можливий варіант остаточного вирішення даної проблеми.
238384
  Пухтецька А. Визначення поняття "компетенція адміністративного органу" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 134-135. – ISBN 978-617-7069-14-9
238385
  Мицик В.В. Визначення поняття "корінні народи" в міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.61-67
238386
  Гриневич А. Визначення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 36-38
238387
  Макаренко А. Визначення поняття "молодий спеціаліст" в національному законодавстві про працю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 295-297. – ISBN 978-617-7069-14-9
238388
  Андрощук Г. Визначення поняття "несправедлива перевага" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 31-35. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1708-7422
238389
  Беленок В. Визначення поняття "об"єкт складу злочину" в теорії кримінального права // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 3-5.
238390
  Шостко О. Визначення поняття "організована злочинність" у зарубіжній кримінології // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 180-190
238391
  Хохлова І. Визначення поняття "припинення права користування надрами" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 77-79. – ISSN 0132-1331
238392
  Ткаченко Н. Визначення поняття "професійний імідж": погляд на проблему // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 3 (152)
238393
  Дельянкур С. Визначення поняття "стихійне лихо" у французькому завонодавстві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 128-140. – ISSN 0132-1331
238394
  Дорофеєва А.В. Визначення поняття "термін" у науково-методичній літературі, вмотивованість хімічного терміна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 168-175


  У статті розглядається проблема визначення та використання хімічного терміна у науково-методичній літературі під час навчання фаховій мові.
238395
  Совгиря О. Визначення поняття "уряд" та класифікація урядів: сучасне розуміння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 44-51
238396
  Кузьміна М. Визначення поняття "якість продукції" та критерії її оцінки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 138-141.
238397
  Шевчук С Визначення поняття «інноваційна економіка» // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 83-86
238398
  Воронін Я.Г. Визначення поняття винаходу в вітчизняній цивілістичній науці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 139-142.
238399
  Єршова С.І. Визначення поняття господарської діяльності, її ознаки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 118-123. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
238400
  Ковальчук А.М. Визначення поняття евфемічності як об"єкта лінгвістичних досліджень у сучасному іспанському мас-медійному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 82-92. – ISSN 2413-5593
238401
  Бірченко Ю.І. Визначення поняття ефективності правових норм // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
238402
  Ільченко С. Визначення поняття житла // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.67-70
238403
  Кліяненко Б.Т. Визначення поняття і економічної сутності інновацій в умовах сталого розвитку: методологічний аспект / Б.Т. Кліяненко, О.П. Осика // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 61-64. – ISSN 1681-6277
238404
  Русанова О. Визначення поняття і процесуального статусу особи, яка провадить дізнання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 94-97
238405
  Медведєва Є.А. Визначення поняття інформації у точних і природничих науках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 100-108. – ISBN 966-7352-49-8


  Висвітлено здобутки в системі точного і природничого знання в розумінні феномена інформації, викладено історію пошуків і знахідок у процесі визначення цього поняття.
238406
  Глушков В. Визначення поняття й предмета геополітики // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 240-252. – ISBN 978-966-349-240-7
238407
  Катеринчук К. Визначення поняття катування в законодавчих актах // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 211-213. – ISBN 966-660-151-6
238408
  Данилюк Ю. Визначення поняття конституційних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 43-46.
238409
  Василяка Д. Визначення поняття міжнародної правової допомоги в кримінальних справах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 119-124
238410
  Рачинська Вікторія Визначення поняття небезпечних відходів за українським законодавством, Базельською конвенцією та директивою 2008/98/ЄС // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 48-52. – Бібліогр.: 29 назв.
238411
  Будз В. Визначення поняття особистості жінки-рецидивістки деякі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 100-106. – ISSN 0132-1331
238412
  Черчатий Є.О. Визначення поняття поглинання як способу реорганізації суб"єктів господарювання: законодавчий і науковий підходи // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 258-261
238413
  Тимощук Ю.С. Визначення поняття принципів кримінального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 261-264. – ISSN 2219-5521
238414
  Корнута Р. Визначення поняття публічного права в праві України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 77-88


  Автор розмірковує про необхідність наукового опрацюванняпоняття "публічне право", визначення його змісту, місця та методу в праві України.
238415
  Данилюк Ю. Визначення поняття суб"єктів конституційних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-32.
238416
  Міма І.В. Визначення поняття та змісту соціальної цінності релігійних норм // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 86-92. – ISSN 1563-3349
238417
  Дергачов Є. Визначення поняття та місця інституту спадкування за правом на обов"язкову частку в Цивільному кодексі України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 67-69
238418
  Смокович М. Визначення поняття та належності виборчого спору // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 4-20.
238419
  Грекова М. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
238420
  Трекова М. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 0132-1331
238421
  Серкевич І.Р. Визначення поняття тероризм та його генезис // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 331-335
238422
  Фрицький О.Ф. Визначення поняття управлінської діяльності та її принципів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 34-40. – (Серія права ; № 9)


  В статье делается попытка определить понятие управленческой деятельности путем выявления и исследования всех основных элементов государственного управления, а также круга государственных органов, осуществляющих управление, и места управленческой ...
238423
  Тищенко Ю.В. Визначення поняття"споживач" у конституційному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 160-167
238424
  Іваненко О. Визначення поняття, сутності та видів соціальної відповідальності: актуальні проблеми // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 60-65. – ISSN 0132-1331
238425
  Ганжа Н.В. Визначення поняття, сутності, юридичної природи та ознак рішень Конституційного Суду України / Н.В. Ганжа, Я.Д. Сівова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 23-27. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
238426
  Остапчук Ю. Визначення понять "віртуальний довідково-бібліографічний аппарат" і "електронний довідково-бібліографічний аппарат" бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 200-208
238427
  Фролов О.С. Визначення понять "зброя як річ матеріального світу" та "зброя як соціальне явище" // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 39-43.
238428
  Мельничук М. Визначення понять "посадова особа органу виконавчої влади" та "керівник органу виконавчої влади" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-42.
238429
  Куц М.О. Визначення понять "резидент" і "нерезидент": проблеми теорії і практики / М.О. Куц, К.В. Жидецька // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349


  Досліджено практику застосування понять "резидент" та "нерезидент" як в Україні так і окремих зарубіжних країнах, а також надано авторське бачення щодо визначення даних термінів. Автори статті визначають умови оподаткування операцій з нерезидентами ...
238430
  Сєрова І. Визначення понять "торгівля людьми" та нелегальне переправлення мігрантів" у міжнародному праві: проблеми та перспективи" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 78-83
238431
  Забашта Ю.Ф. Визначення поперечних компонент тензора піддатливості високоорієнтованих полімерних волокон методом крутильного маятника / Ю.Ф. Забашта, О.С. Свечнікова, М.І. Свінцицький // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 407-412. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропоновано спосіб експериментального визначення поперечних компонентів тензора піддатливості високоорієнтованих полімерів за допомогою крутильного маятника. Описана експериментальна установка для досліджень в"язко-пружних властивостей полімерів на ...
238432
  Бондаренко М. Визначення пористості та коефіцієнта газонасиченості колекторів залежно від термобаричних умов (РТ-умов) залягання / М. Бондаренко, В. Кулик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-63. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Пористість колекторів газу може бути визначена за допомогою комплексу методів радіоактивного каротажу (РК) як середнє арифметичне зважене значення позірних пористостей за густинним гамма-гамма каротажем (ГГК) і за нейтрон-нейтронним каротажем (ННК). ...
238433
  Шишкін В.С. Визначення порогових значень рівня бідності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 212-215. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
238434
   Визначення порогу плавлення CdTe по акустичному відгуку при лазерному імпульсному опроміненні / А. Байдулаєва, В.П. Велещук, О.І. Власенко, О.В. Ляшенко, П.О. Мозоль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 355-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі встановлено поріг плавлення монокристалічного CdTe при імпульсному лазерному опроміненні по амплітуді акустичного відгуку. Ключові слова: поріг плавлення, СdTе, лазерне опромінення. In paper established melting threshold of CdTe monocrystal ...
238435
  Лавренюк М.В. Визначення порядку особливості напружень умов неідеального контакту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 105-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Встановлено залежності особливості поля напружень у вершині включення від умов контакту з матрицею, співвідношення пружних та геометричних характеристик матеріалу. Зокрема виявлено відсутність для змішаного типу контакту ефекту "розвантаження", ...
238436
  Трембачов О.Ф. Визначення постійних баронівеліра МБНП із застосуванням способу найменших квадратів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 64-79 : Табл., рис. – (Географії ; Вип. 10)
238437
  Григоренко Ф.Ф. Визначення потенциалу розкладу тетрафториду урану в розтопленому фтористому натрії , як розчиннику / Ф.Ф. Григоренко, Л.І. Савранський, В.К. Кібірєв. – Київ, 1960. – 96-100с. – Окрем.відбиток: Вісник київського університету №3. 1960. Сер.Астрономії, фізики та хімії, вип.2
238438
  Шинкарук О.М. Визначення поточного рівня технічного стану радіотехнічних систем військового призначення із використанням їх правильного функціонування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 147-150
238439
  Пащук Л.В. Визначення потреби підприємства в персоналі на основі плану маркетингу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 37-39
238440
  Круковський-Синевич Визначення похибок експертних оцінок при проведенні порівняльного аналізу складних систем озброєння та військової техніки / Круковський-Синевич, О.Ф. Полегенько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 73-76


  Запропоновано новий алгоритм формування матриці коефіцієнтів відносної важливості, використання якого дозволяє оцінити похибки при проведенні порівняльної оцінки складних систем озброєння та військової техніки методом аналізу ієрархій. Предложен ...
238441
  Рубець І. Визначення походження дитини від колишнього подружжя // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 47-49
238442
  Радутний О.Е. Визначення початкового моменту виникнення життя людини у світлі універсальності інформаційних відносин та інформаційного простору // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 155-160. – ISSN 0201-7245
238443
  Парновський С. Визначення початкової функції світності галактик з активним зореутворенням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-14. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Показано, як визначити початкову функцію світності, що описує розподіл світності галактик при нульовому віці спалаху, на основі поточної функції світності вибірки галактик з активним зореутворенням. Показано, как определить начальную функцию ...
238444
  Токар Н. Визначення початку перебігу строку позовної давності а цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 16-20
238445
  Вахонєва Т.М. Визначення правового становища творчих працівників у трудовомму праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 290-302. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
238446
  Бурлак О.В. Визначення правового статусу актів міжнародних організацій стосовно національних установ із захисту і заохочення прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 187-192.
238447
  Ковальчук А.Ю. Визначення правового статусу мігранта в сучасному Українському законодавстві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 60-64
238448
  Жадько О. Визначення правового статусу та організаційних проблем діяльності органів двостороннього співробітництва України та Європейського Союзу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 153-162.
238449
  Кравчук О. Визначення правової природи повноважень органів місцевого самоврядування // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 23-29
238450
  Коваль І. Визначення правопорушення "неправомірне використання комерційного найменування" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 53-60
238451
  Кашкаров О.О. Визначення предмета злочину, передбаченого ст 354 КК України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 101-104. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
238452
  Мезенцева І. Визначення предмета корупційних злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 76-81. – ISSN 2311-6676
238453
  Гулкевич В. Визначення предмета порушення авторського права і суміжних прав // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 97-105
238454
  Смолов О. Визначення предмета філософії науки у працях І.Лакатоса // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 207-210
238455
  Дорош Н. Визначення предмету та об"єктів видів аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-17. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Проведено критичний аналіз дефініцій, наведених у наукових джерелах та законодавстві та сформовано власну думку щодо предмета та об"єктів видів аудиту в сучасних умовах, зокрема, аудиту фінансової звітності, огляду, внутрішнього аудиту, операційного ...
238456
  Гоєр О.Д. Визначення привабливості ринку на основі дослідження факторів міжнародного маркетингового середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.229-234
238457
  Тогачинська О.В. Визначення придатності орних земель для отримання високоякісного зерна пшениці / О.В. Тогачинська, І.В. Паращенко, О.М. Салавор // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 58-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
238458
  Афтаназів І. Визначення прийнятної для споживачів вартості освітніх послуг ВНЗ / І. Афтаназів // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 23-35. – ISSN 1682-2366
238459
  Соловей Н.В. Визначення принципів взаємодії учасників страхового бізнесу та економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 27-30.
238460
  Валєцька О.В. Визначення принципів інституту заробітної плати в сучасних умовах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 417-423. – ISSN 1563-3349
238461
  Мельничук М.В. Визначення принципів управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 221-227.
238462
  Соколов О. Визначення принципів формування та розвитку сучасних систем управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 61-65. – ISSN 1728-9343
238463
  Порхоменко Н.М. Визначення природи джерел права у зв"язку з його пізнанням // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 10-16
238464
  Кучерук Т.Г. Визначення природи поняття "інноваційний потенціал регіону" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 124-128
238465
  Тоцька Олеся Леонтіївна Визначення прихованих факторів впливу на виробництво продуктів харчування у Волинському регіоні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 182-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проводиться факторний аналіз показників виробництва основних продовольчих товарів у Волинському регіоні з допомогою методу головних компонент. Для автоматизації розрахунків використовується програмний пакет StatSoft Statistica 6.0. Актуальність ...
238466
  Корягіна О.С. Визначення приходних складових водного балансу Каховського водосховища // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 209-214 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0902
238467
  Гладищук І.О. Визначення причин слідчих помилок // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 378-380. – ISBN 978-966-600-475-1
238468
  Веретюк С.М. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні / С.М. Веретюк, В.В. Пілінський // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 2 (42). – С. 51-58


  На основі методики DESI (Digital Economy and Society Index) сформульовано модель структури цифрової економіки. Проведено якісний та кількісний аналіз технологічного відставання України від європейських країн в питанні розбудови цифрової економіки. ...
238469
  Пліш Б. Визначення пріорітетів в охороні здоров"я: європейський досвід // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.174-179
238470
  Кравченко Ю.В. Визначення проблематики теорії функціональної стійкості щодо застосування в комп"ютерних системах / Ю.В. Кравченко, С.В. Нікіфоров // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1. – С. 12-18
238471
  Нікіфоров П. Визначення проблемних банків у сучасній практиці банківського нагляду / П. Нікіфоров, Н. Швець // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 96-102. – ISSN 0201-758Х
238472
  Сидоренко О.Л. Визначення прогностичної валідності тестів як шлях до створення національної системи моніторингу якості освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 148-151. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
238473
  Паталах І.І. Визначення прооксидантного статусу еритроцитів для діагностичної оцінки їхнього стану / І.І. Паталах, О.П. Байдал, М.С. Капішнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Застосовано оцінку антиоксидантної системи ферментативного захисту (СОД, КАТ, ГПО) для з"ясування причин низької резистентності еритроцитів. Установлено наявність різних співвідношень досліджених компонентів прооксидантно-антиоксидантної системи у ...
238474
  Бут Т.В. Визначення просторового критерію для діагностування розвитку металургійного комплексу регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 46-51 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
238475
  Самойленко О.М. Визначення просторової орієнтації осі обертання динамічного об"єкта геодезичним автоколімаційним методом : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 26-29 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
238476
  Ромін Андрій Вячеславович Визначення просторової форми геометричного об"єкта в часі за описами його зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.01. / Ромін А.В.; МО і НУ, КНУ буд. і архітектури. – Київ, 2001. – 17 с.
238477
   Визначення противірусної та інтерферогенної активності вітамінного концентрату аммівіт / О.П. Гаділія, К.І. Квеленкова, І.В. Михайлик, Л.В. Токарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-52. – (Біологія ; Вип. 33)


  Встановлено антивірусну активність харчового вітамінного концентрату АММІВІТ на модельній системі штучного зараження мишей вірусом простого герпесу I-го типу. Показано можливість індукції ендогенного інтерферону в культурі лейкоцитів периферичної крові ...
238478
  Палагеча Р. Визначення протипухлинної активності екстрактів поліфенолів групи флавоноїдів: магнололу, гонокіолу та обоватолу отриманих з кори магнолій (Magnolia L.) / Р. Палагеча, І. Лісняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували протипухлинну дію екстрактів, отриманих з кори магнолій: Magnolia kobus, M. salicifolia, M. obovata, M. officinalis. Виявлено відсутність цитотоксичної чи цитостатичної дії отриманих екстрактів на клітини пухлин in vitro. Між тим, ...
238479
  Трюхан В.М. Визначення протяжності берегової лінії Азовського моря сучасними картометрії // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 17-21 : табл., мал. – Бібліогр.: 12 назв
238480
  Максимова Марія Олександрівна Визначення профілю циліндричного рефлектора, що дозволяє розподіляти відбиті промені за заданим законом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Максимова Марія Олександрівна; Чепиженко О.І.; Мін-во аграрної політики України. Таврійська держ. агротехн. акад. – Мелітополь, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
238481
  Мещеряков А. Визначення процентної собівартості продуктів банку на основі внутрібанківського перерозподілу доходів та видатків : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 51-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
238482
  Андрущенко В. Визначення пружних характеристик п"єзокераміки промислового виготовлення резонансним методом / В. Андрущенко, А. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-103. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано резонансну методику визначення пружних характеристик тестових п"езокерамічних зразків з високою точністю. Доведено, що коефіцієнт Пуассона матеріалу можна визначати також і на квадратних пластинах, укритих суцільними або розрізними ...
238483
  Кушакова-Костицька Визначення публічних і приватних інтересів при захисті інформаційних прав на прикладі рішень Європейського суду з прав людини // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 111-118
238484
  Ротар Д.П. Визначення публічно-правової галузі права, якій належить пріоритет у регулюванні правового статусу бюджетної установи // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 328-331. – ISSN 1563-3349
238485
  Дємьохін Владислав Леонідович Визначення радіаційного навантаження корпусу ядерного реактора на основі байєсівського підходу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.16 / Дємьохін В.Л.; НАНУ. Ін-тут ядерних досліджень. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
238486
  Жук О. Визначення радіаційної сили, що діє в рідині на тверду рухому кулю / О. Жук, Я. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 46-50. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено підхід для обчислення сили радіаційного тиску, що діє в звуковому полі на абсолютно тверду кулю, яка знаходиться в рідині і рухається із сталою швидкістю. У рамках підходу передбачається, що потенціал звукового поля знаходиться як розв"язок ...
238487
  Ганжа О.Б. Визначення радіочутливості організму за показниками неспецифічної резистентності : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.01 / Ганжа Олена Борисівна ; НАНУ, Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2012. – 136 л. – Бібліогр.: л. 113-135
238488
  Ганжа О.Б. Визначення радіочутливості організму за показниками неспецифічної резистентності : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Ганжа Олена Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
238489
  Логвиненко В. Визначення раціонального рівня виробництва вугільної продукції : Замітки та листи / В. Логвиненко, В. Гріньов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 84-88 : Табл., рис. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
238490
  Балабін ВІ В. Визначення раціонального складу системи військового призначення / ВІ В. Балабін, С.П. Гришин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 51-55


  У статті на основі теорії оптимальних рішень просинтезовано управляючу частину (підсистему органів управління) складної системи військового призначення і визначено бойову ефективність та витрати потенціалу боєздатності військ (сил) - виконавчої частини ...
238491
  Кременовська І.В. Визначення реальної вартості "зеленої" електроенергії / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (3), квітень - червень. – С. 112-118. – ISSN 2409-8876
238492
   Визначення реальної селективності радіоприймальних пристроїв : Методичні вказівки до лабораторної роботи. – Чернівці : Рута, 1996. – 23с.
238493
  Кришталь Т.М. Визначення регіональної економіки як соціально-економічної системи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 130-136. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
238494
  Луканець І.М. Визначення редукціоністської трактовки знання в рамках аналітичної філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 41
238495
  Кучеренко Світлана Адамівна Визначення режиму валютного курсу і його вплив на конкурентоспроможність та економічну свободу країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 217-222. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасну класифікацію режимів валютного курсу та особливості їх застосування. Визначено валив режиму валютного курсу на конкурентоспроможність та економічну свободу країн з різним рівнем економічного розвитку.
238496
  Кучеренко Світлана Адамівна Визначення режиму валютного курсу і його вплив на конкурентоспроможність та економічну свободу країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 217-222. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасну класифікацію режимів валютного курсу та особливості їх застосування. Визначено валив режиму валютного курсу на конкурентоспроможність та економічну свободу країн з різним рівнем економічного розвитку.
238497
  Луценко С.О. Визначення режиму гірничих робіт при змінних параметрах і інтенсивності відпрацювання ділянок залізорудного кар"єру : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.03 / Луценко С.О.; МОНУ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
238498
  Кириленко О.В. Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії / О.В. Кириленко, І.В. Блінов, Є.В. Парус // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (23). – С. 5-12. – ISSN 1562-8965
238499
  Воробйов Ю. Визначення рейтингу вищих навчальних закладів на підставі багатьох показників / Ю. Воробйов, О. Вассерман, А. Пашков // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 43-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
238500
  Жарая С.Б. Визначення рейтингу проблемності регулювання ведення підприємницької діяльності на регіональному різні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 308-313. – (Право. Економіка. Управління)
238501
  Череднік Д. Визначення рейтингу студентів - фактор підвищення якості підготовкм фахівців / Д. Череднік, Є. Яковлєв, О. Самородов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 20-26. – ISSN 1562-529Х
238502
  Недибалюк О.С. Визначення ресоціалізаційного потенціалу неповнолітніх засуджених // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 160-170. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
238503
  Поперенко Л.В. Визначення рефракції ока за спрощеною схемою його оптичної моделі методом рей-трейсингу / Л.В. Поперенко, В.В. Молебний, О.В. Луценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-61. – (Фізика ; Вип. 4)


  Досліджено вплив зміни показника заломлення на величину рефракції ока, визначеної методом рей-трейсингу. Розрахунки проводилися для стандартної спрощеної моделі ока (моделі Лістінга). Аналіз аксіальної та рефрактивної аметропії вказав на їх ...
238504
  Слободяник М. Визначення речовин, що потрапляють до навколишнього середовища в місцях переробки відходів електроніки. Частина 1. Метали / М. Слободяник, І. Лабунська, К. Брігден // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 53-57. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Отримано кількісні результати аналізу на вміст металів у зразках об"єктів навколишнього середовища в Китаї та Індії в місцях переробки відходів електроніки. Виявлено високі рівні токсичних металів, що використовуються в секторі електроніки, у зразках ...
238505
  Лабунська І. Визначення речовин, що потрапляють до навколишнього середовища у місцях переробки відходів електроніки. Частина 2. Органічні сполуки / І. Лабунська, М. Слободяник, К. Брігден // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-13. – (Хімія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Методом газової хроматографії-мас-спектрометрії (GC/MS) проведено ідентифікацію органічних сполук, вилученних із зразків навколишнього середовища, що зазнали впливу підприємств з переробки відходів електроніки, розташованих у Китаї та Індії. Основними ...
238506
  Серпухов М. Визначення ринків збуту та умов експорту української продукції до країн ЄС / М. Серпухов, О. Мазоренко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (372), жовтень. – С. 10-13. – ISSN 1810-3944
238507
  Плахтій О. Визначення ринкових позицій страховика на підставі публічної інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та досліджено можливості визначення ринкової частки страховика за даними про його страхові резерви та виручку у разі відсутності інформації про страхові платежі, наведено термін та формули визначення коефіцієнту ринкового положення, наведено ...
238508
  Кочетков В.М. Визначення ринкової вартості банку на основі методів угод та котирувань у межах порівняльного підходу / В.М. Кочетков, Ю.С. Камарицький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 94-98
238509
  Кочетков В.М. Визначення ринкової вартості міжнародного банку на основі методу дисконтування грошових потоків у межах дохідного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 252-259 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
238510
  Антонов С.М. Визначення ринкової вартості цінних паперів: основні проблеми та шляхи їх вирішення / С.М. Антонов, С.Є. Шишков // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 1, січень - березень. – С. 67-98. – ISSN 1605-7988
238511
  Михайлик І.В. Визначення рівня 2’,5’-олігоаденілатів у лімфоїдних клітинах селезінки й тимусу щурів за умов рентгенівського опромінення в дозах 0,5 і 1 Гр / І.В. Михайлик, К.В. Прокопова, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – C. 104-105. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Виявлено, що в лімфоцитах селезінки й тимусу щурів, які підлягали тотальному рентгенівському опроміненню в дозах 0,5 і 1 Гр, у декілька разів підвищується рівень димерів та тримерів 2",5"-олігоаденілатів. Преінкубація лімфоцитів in vitro з індукторами ...
238512
   Визначення рівня антитіл до пептидоглікану стафілокока імуноферментним методом у дітей з гнійною стафілококовою інфекцією : біологія / В.К. Позур, І.М. Фуртат, В.В. Бережний, Т.В. Марушко, Ю.В. Марушко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 50-54 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
238513
   Визначення рівня внутрішніх мікронапружень в керамічних композиціях / О.Ю. Попов, І.Ф. Казо, В.А. Макара, А.М. Халіпов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 461-465. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі викладено теорію розрахунку полів внутрішніх напружень, що зумовлені термомеханічним фактором при спіканні керамічних композитів. Запропановано модель, в межах якої двохфазна кераміка розглядається як система матричної фази та окремих хаотично ...
238514
  Бужин О. Визначення рівня економічної експлуатації функціонуючого людського капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 352-359. – ISSN 1993-6788
238515
  Крищенко Д.В. Визначення рівня конкурентоспроможності української економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються та аналізуються визначення конкурентоспроможності національної економіки, її залежність від стадій економічного розвитку країни, існуючі системи кількісної оцінки конкурентоспроможності та рейтинг України за такими системами. ...
238516
  Кобушко І.М. Визначення рівня конкуренції на фондовому ринку як провідному сегменті інвестиційного ринку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 33-46 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
238517
  Нелуп Н.М. Визначення рівня культурних потреб сучасної молоді України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
238518
  Бобровська Т. Визначення рівня почуття комічного за допомогою психолого-літературознавчих тестів : за матеріалами повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім"я" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 34-38. – Бібліогр. в кінці ст.
238519
  Кузьмін О.Є. Визначення рівня ризику у процесі оцінювання економічної ефективності холдингових структур / О.Є. Кузьмін, Найчук-Хрущ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-17 : табл. – Бібліогр: 11 назв
238520
   Визначення рівня сейсмічної небезпеки будівельного майданчика НСК "Олімпійський" в м. Києві / О. Кендзера, О. Скляр, Ю. Лісовий, Є. Корнієнко, Ю. Семенова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 16-22. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України проведені вишукувальні роботи з встановлення рівня сейсмічної небезпеки (уточненого значення сейсмічної бальності, з ...
238521
  Воробйова О.І. Визначення рівня та концентрації кредитних вкладень в соціально-економічну систему держави // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 52-66
238522
  Рой М.М. Визначення рівняння припливу для кожного режиму промивання при газопроявах у процесі буріння // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 128-131 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-3591
238523
   Визначення різних форм йоду у високомінералізованих геотермальних водах Кримського півострова / В. Ананьєва, О. Трохименко, М. Хворов, О. Голуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У високомінералізованих геотермальних водах визначено вміст різних форм йоду та одержано ізотерми сорбції йодиду на хлориді срібла, імпрегнованому в силікагель, та cилікагелі з прищепленими тетраалкіламонійними групами, а також елементного йоду на ...
238524
  Михаловський А.Г. Визначення родючості грунту по генетичних горизонтах. / А.Г. Михаловський. – Кам"янець на Поділлю, 1927. – 6с.
238525
  Сліпченко О.І. Визначення розміру компенсації моральної шкоди // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.45-48
238526
  Бассова О. Визначення розміру кредиту при іпотечному кредитуванні промислового підприємства // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 11. – С. 40-43. – ISSN 1810-3944
238527
  Шарко Д. Визначення розміру матеріальної шкоди як ознаки порушення авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 45-46. – ISSN 1608-6422
238528
  Самойленко В.М. Визначення розрахункових показників при моделюванні екомережі в басейнах річок на різних територіальних рівнях проектування / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 57-62. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
238529
  Попсуйшапка К.О. Визначення ролі збагаченого тромбоцитами фібрину в процесі регенерації дефекту тіла хребця (експериментальне дослідження) / К.О. Попсуйшапка, Н.О. Ашукіна, В.О. Радченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 32-38. – ISSN 0030-5987
238530
  Сокирко О. Визначення ролі інноваційного чинника у теоріях економічного зростання / О. Сокирко, О. Яфінович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто різні підходи щодо визначення сутності інновацій, визначено місце та роль нововведень у теоріях економічного зростання, їх вплив на тенденції соціально-економічного розвитку. The different approaches to determination of essence of ...
238531
  Осетинський А.Й. Визначення ролі касаційної інстанції в системі господарських судів України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.54-62
238532
  Бронська А.М. Визначення ролі освіти в економіці освіти та згідно з теорією людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 148-151.
238533
  Крилова В.В. Визначення ролі центрального банку в системі регулювання та нагляду за фінансовим сектором / В.В. Крилова, А.О. Крилова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 27-32
238534
   Визначення рухливості і концентрації вільних носіїв заряду в квантовимірних струмопровідних каналах / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, В.В. П"ятницкий, О.В. Третяк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 305-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В напівпровідникових гетероструктурах, виготовлених за технологією молекулярної епітаксії, квантові ефекти можуть виявляти себе в процесах переносу вільних носіїв заряду на макроскопічному рівні. Ці ефекти є предметом фундаментальних досліджень в ...
238535
  Малащук Д. Визначення світового фінансового ринку на основі системного підходу / Д. Малащук, М. Алаторських // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 23-26. – Бібліогр.: 10 назв
238536
  Щербань М.І. Визначення середніх денних і середніх нічних температур повітря // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 42-44. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 30)
238537
  Вишневський О.А. Визначення середнього навантаження та тиску на поверхню тертя - основа моделювання процесу випрбування матеріалів на абразивну зносостійкість / О.А. Вишневський, О.С. Давидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 73-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Визначено середнє навантаження та тиск на поверхню тертя під час проведення всього експерименту по визначенню абразивної зносостійкості матеріалів. Нерівномірний процес зношування поверхонь матеріалів замінений рівномірним. Average loading and average ...
238538
  Шипнівська О.О. Визначення синтаксично-неоднозначних конструкцій в україномовному тексті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 67-76. – ISSN 0027-2833
238539
  Клочков В. Визначення системи органів державного нагляду та контролю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 117-119.
238540
  Прилипко С. Визначення системи права соціального забезпечення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 149-154
238541
  Соколова А.К. Визначення системи принципів флористичного права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 86-94. – ISSN 2224-9281
238542
  Вишновецька С.В. Визначення системи суспільних відносин сфери трудового права в проекті трудового кодексу України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 314-317. – ISBN 966-660-151-6
238543
  Федченко О.П. Визначення системи топогеодезичного забезпечення військ (сил) в операції, як системи масового обслуговування / О.П. Федченко, О.М. Сміловський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-53. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто процес функціонування системи топогеодезичного забезпечення військ (сил), як системи масового обслуговування. Thе article deals with the process of functioning of the troops (forces) survey support system as the queuing system.
238544
  Федченко О.П. Визначення системи топогеодезичного забезпечення військ 9сил) в операції, як системи масового обслуговування / О.П. Федченко, Р.В. Писаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 345-347


  У статті розглянуто процес функціонування системи топогеодезичного забезпечення військ (сил), як системи масового обслуговування. В статье рассмотрен процесс функционирования системы топогеодезического обеспечения войск (сил), как системы массового ...
238545
  Абрамова М.В. Визначення складових та показників воєнно-економічної безпеки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 96-105. – ISSN 1993-6788
238546
  Циверенко Г.П. Визначення складу адміністративного порушення виборчих прав громадян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 173-176. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
238547
  Бікус Ерреро Визначення складу в історичному плані // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 190-195. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
238548
  Авраменко В.Г. Визначення складу комплексів та їх спектрів поглинання в водних розчинах бромного свинцю при різних концентраціях бром-іонів / В.Г. Авраменко, М.У. Білий. – Київ : Київський університет, 1960. – С.20-25. – Окремий відбиток
238549
  Борис Д.П. Визначення сленгу у вітчизняній та зарубіжній термінологічних традиціях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 72-82


  У статті розглянуто підходи до тлумачення терміна "сленг" у вітчизняній та англомовній (британській і американській) лінгвістиці. Зіставлення низки дефініцій дозволило виокремити п"ять загальних характеристик, на яких грунтується визначення онтології ...
238550
  Калачова О.М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза / Калачова О.М. ; Луганський державний ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2008. – 201л. + Додатки : л.153-176. – Бібліогр. : л.177-201
238551
  Калачова О.М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Калачова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
238552
  Маслак Н.Г. Визначення собівартості операцій банку з цінними паперами на основі функціонально-вартісного аналізу // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 87-93.
238553
  Француженко-Вірний Визначення сорокової річниці побудови і відкриття пам"ятника Тарасові Шевченкові в столиці США Вашінгтоні // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 12-15
238554
  Яковлєв А. Визначення соціально-економічної ефективності робочої сили в умовах інноваційного розвитку / А. Яковлєв, М. Черненко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 16-24 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
238555
  Бакурова А.В. Визначення соціально-економічної ефективності системи оподаткування в галузі туризму України / А.В. Бакурова, А.В. Діденко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 39-44. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
238556
  Сухарев С.М. Визначення сполук Hg(ІІ) в природних водах методом твердофазної спектрофотометрії / С.М. Сухарев, О.Ю. Сухарева // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 3/4. – С. 202-206. – ISSN 1991-0290
238557
  Бурмака М.М. Визначення ставки дисконту оцінки інвестиційних проектів державно-приватних партнерств // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 150-155. – ISSN 2308-1988
238558
  Зінченко Н. Визначення ставлення студентів до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1, 2. – С. 213-217. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
238559
  Кучеренко В.П. Визначення стану перезимівлі деяких рослин-інтродуцентів за результатами пероксидазного аналізу та наслідками перезимівлі в зимовий період 2002-2003 років / В.П. Кучеренко, О.М. Колісніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан перезимівлі деяких деревних рослин-інтродуцентів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна в екстремальний зимовий період 2002-2003 років. Одержані результати збігаються з прогнозованою зимостійкістю за пероксидазним способом.
238560
  Самойленко Л.В. Визначення стану стійкості правобережного схилу долини Дніпра в районі Києва (на підставі розрахунку коефіцієнта стабільності) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 101-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0367-4290
238561
  Скляренко В.Є. Визначення статистичних залежностей прогнозних показників від окремих факторів при споживанні та виробництві лікарських препаратів // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 33-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
238562
  Драницина А. Визначення статі пінгвінів дженту методом ПЛР зі специфічними праймерами / А. Драницина, Г. Телегеєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнюються літературні дані, отримані при підборі різноманітних підходів для надійного та швидкого визначення статі мономорфних видів птахів. Визначено стать особин пінгвінів дженту за допомогою ПЛР зі специфічними праймерами. Одержано ...
238563
  Попок А.А. Визначення статусу біженців та внутрішньопереміщених осіб: зарубіжний досвід / А.А. Попок, А.В. Дяченко // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 3/4 (41/42). – C. 5-13. – ISSN 2311-6420
238564
  Король В.М. Визначення статусу Головного контрольно-ревізійного управління України в системі органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 677-680. – ISSN 1563-3349
238565
  Тищенко Ю. Визначення статусу суб"єктів інвестиційної діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 16-23. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
238566
  Куличенко В.А. Визначення стехіометрії складних оксидів на основі лантану, нікелю та кобальту / В.А. Куличенко, С.А. Неділько, О.Г. Дзязько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 130-132. – (Хімія ; Вип. 33)


  Розглянуто хімічні методи дослідження стехіометрії складних оксидів на основі лантану, нікелю та кобальту. При комплексно-метричному визначенні складу кобальтів і нікелатів лантану кобальт і нікель маскують о-фенантроліном. Обернене титрування ...
238567
  Бичкова С. Визначення сторін у цивільному процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 27-30
238568
  Дирда Н.В. Визначення стратегії фірмою в сучасних умовах господарювання // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 19-23
238569
  Яровенко Т.С. Визначення стратегічних напрямів інвестиційного розвитку сфери освіти України на основі SWOT-аналізу // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 26-32. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є стратегічні напрями інвестиційного розвитку сфери освіти України, системна реалізація яких забезпечить широкомасштабне залучення інвестицій на різних рівнях освітньої системи.
238570
  Васильків М.В. Визначення стратегічних пріоритетів розвитку консалтингу в системі зовнішньоекономічної діяльності України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 135-139. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
238571
  Вижва С.А. Визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів за даним ГДС (на пркладі Бештентякської площі Афгано-Таджицької западини) / С.А. Вижва, В.В. Храпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 48-57 : Табл. – (Геологія ; Вип. 12)


  Описана методика знаходження складно побудованих порід-колекторів за даними ГДС на прикладі Бештентякської площі Афгано-Таджицької западини. Наведена методика використання статистичних методів аналізу геофізичної інформації.
238572
  Вижва С. Визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід за даними петроакустичних досліджень Семиреньківської площі / С. Вижва, І. Безродна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-17. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати дослідження керну 11 свердловин Семиреньківської площі Дніпровсько-Донецької западини. Визначено перспективні інтервали розвитку порід-колекторів на основі вивчення структури їхнього пустотного простору. Комплекс петрофізичних ...
238573
  Строкаченко О.І. Визначення структури реєстру статистичних одиниць для формування інформаційної системи енергетичної статистики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-15. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (73)). – ISSN 1814-1161
238574
  Аксьонов О.В. Визначення структури системи управління земельними ресурсами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 4-10. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
238575
  Мельник Ю.А. Визначення структури та мікротопографії характеристичних поверхонь матеріалів методом 3D реконструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Мельник Юлія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
238576
  Павленко С.В. Визначення структури фінансових ресурсів у ринковій економіці // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 44-48. – Бібліогр.: на 10 пунктів
238577
  Черевко О В. Визначення структури фінансового потоку регіону // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 53-55. – Бібліогр.: 4 назв
238578
   Визначення структурного фактора міжчастинкової взаємодії у ферофлюїді за даними малокутового розсіяння нейтронів / А.В. Нагорний, Л.А. Булавін, В.І. Петренко, О.І. Іваньков, О.В. Томчук, М.В. Авдєєв, Л. Векаш // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 59-65. – ISSN 1818-331Х
238579
  Дорошев В.Л. Визначення суб"єкта права інтелектуальної власності на географічне зазначення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 54-58
238580
  Курач Т.М. Визначення сукупності ознак класифікування географічних карт // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 198-202. – Бібліогр.: 6 назв.
238581
  Майданюк А. Визначення сумарного вмісту аденінових компонентів тимоцитів спектрометричними методами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-34. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Спектрофлуориметрією етеноаденіну та його похідних і спектрофотометрично визначено зниження суммарного вмісту аденінових компонентів в тимоцитах через 2,5 години після їх рентгенівського опромінення в дозі 4,5 Гр. The reaction of chloroacetaldehid ...
238582
  Виклюк М.І. Визначення суті податкової безпеки на основі застосування TRID - підходу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 42-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
238583
  Лукашевич М.П. Визначення сутнісних характеристик менеджменту туризму: соціально-психологічні аспекти / М.П. Лукашевич, О.М. Лукашевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-21. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутнісні характеристики менеджменту туризму. Розглянуто соціально-психологічні аспекти управління сферою туризму.
238584
  Гуня В.О. Визначення сутності власного капіталу та особливості його обліку у сучасних умовах господарювання / В.О. Гуня, Т.І. Ковальчук // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2016. – № 4 (33). – С. 102-108. – ISSN 2308-1988
238585
  Старовойт К.І. Визначення сутності інвестиційної діяльності комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 151-157. – Бібліогр.: 28 назв
238586
  Нечепоренко Л.С. Визначення сутності онто-інвайроментальної педагогіки // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 107-112. – ISSN 2078-7782
238587
  Пластун О.Л. Визначення сутності поняття "банкрутство" в сучасній науковій літературі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 256-261. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
238588
  Зубкова Л.М. Визначення сутності поняття "життєва компетентність" та її основних функцій // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 24–29. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
238589
  Остапенко А.В. Визначення сутності поняття "конкурентоспроможність галузі" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 15-23. – ISSN 2222-4459
238590
  Кузніченко С.О. Визначення сутності поняття реєстрації як спеціальної адміністративної процедури / С.О. Кузніченко, М.М. Феделеш // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 40-47. – ISSN 2414-4207
238591
  Зубачова І.С. Визначення сутності поняття судової влади та її роль у побудові правової, демократичної держави // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 73-81
238592
  Книга М. Визначення сутності примусових заходів медичного характеру // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 85-90.
238593
  Пшеничнюк Т.В. Визначення сутності страхування як фінансово-економічної категорії // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 5 (235), травень. – С. 113-118. – ISSN 2221-1055
238594
  Ванькович Ю.М. Визначення сутності тіньової економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 450-456. – ISSN 0321-0499
238595
  Кожемякіна С.М. Визначення сучасної продуктивності праці в системі показників сукупної продуктивності на макрорівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 3-9
238596
  Ільницький О. Визначення сфери дії законодавства України про державні закупівлі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 76-80
238597
  Мокра О.М. Визначення сфери дії заперечення та специфіка її функціонування // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 296-302.
238598
  Рибалка О.В. Визначення схильності підприємства до банкрутства за допомогою нечітких нейронних мереж : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 199-205 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
238599
  Голопатюк Л.С. Визначення та аналіз особливостей складових сучасних воєнних конфліктів / Л.С. Голопатюк, Р.І. Тимошенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 21-27. – ISSN 2304-2699
238600
  Пономарьов О.В. Визначення та вдосконалення функцій Антимонопольного комітету України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 52-55. – ISSN 2227-796X


  Проаналізовано проблеми визначення функцій Антимонопольного комітету України, означено коло проблемних питань та шляхи їх подолання. The article deals with the problems of determining the functions of the Antimonopoly Committee of Ukraine, problematic ...
238601
   Визначення та вивчення птахів в умовах польової практики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.] Лопарев С.О. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 84 с. – На обкл., тит. арк. уклад. зазн. як автора. – Бібліогр.: с. 83-84
238602
  Василенко Ю.В. Визначення та застосування фіскального мультиплікатора в середньостроковому прогнозуванні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 86-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
238603
  Верхоглядова Н.І. Визначення та змістова інтерпретація людського капіталу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 62.65. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
238604
  Шамілева Л.Л. Визначення та інтегральна оцінка соціальних ризиків у регіонах України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 166-176
238605
  Гончарук Л.М. Визначення та істотні умови договору концесії // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів, 29-30 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Юридичний ін-т ; [редкол. : В.А. Васильєва, Н.Р. Кобецька, Ю.І. Микитин та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2011. – С. 40-42. – (Правова політика української держави)
238606
  Кузьменко О.А. Визначення та класифікація об"єктів міжбюджетних правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 398-403. – ISSN 1563-3349
238607
  Комар Е.Е. Визначення та класифікація основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 388-391. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
238608
  Федоренко А. Визначення та класифікація фінансових інвестицій як передумова удосконалення їх оподаткування // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 70-86. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
238609
  Малюга А.В. Визначення та механізм побудови мовленнєвих тактик у межах комунікативно-прагматичної лінгвістики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 119-124. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Розглядаються мовленнєві тактики і особливості їх реалізації в комунікативному акті. Пропонується механізм побудови мовленнєвих тактик і виділяються моменти уникнення конфліктності між метою та вербальним/невербальним оформленням останніх.
238610
  Оніщенко Н.В. Визначення та обґрунтування функціональних обов"язків, що покладаються на фахівця-психолога, в межах організації та надання екстреної психологічної допомоги в осередку надзвичайної ситуації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 31-35. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті подаються результати аналізу сучасної нормативно-правової бази, яка регулює діяльність фахівців-психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій; висвітлюються основні проблеми, які заважають високому рівню ефективності професійної ...
238611
  Гура Н. Визначення та облік податків у житлово-комунальному господарстві в контексті законодавчих змін : облік податків у житлово-комунальному господарстві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 17-20 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
238612
  Максимович О.В. Визначення та оптимізація напруженого стану анізотропних пластинок з отворами і тріщинами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Максимович О.В.; МО і НУ Луцк. держ. техн. ун-тет. – Луцьк, 2002. – 19 с.
238613
  Волошенко А.В. Визначення та принципи цінової політики України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 45-50. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
238614
  Штельмашенко А.Д. Визначення та проблеми інтерпретації "бренду держави" в контексті інформаційно–комунікаційної та політичної модернізації // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 368-371. – ISSN 2076-1554
238615
  Швецова-Водка Визначення та функції документа як об"єкта бібліотечно-бібліографічної діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 89-95. – ISBN 966-7352-07-2
238616
  Горохова Т.В. Визначення тактичних проблем адаптації металургійних підприємств України в умовах євроінтеграційних процесів / Т.В. Горохова, М.І. Лукаш // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 127-133. – ISSN 1993-0259
238617
  Фіть Л.В. Визначення тематичних відхилень у теорії редагування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 111-116


  Стаття присвячена дослідженню тематичних відхилень у редакторському, літературознавчому та психолінгвістичному аспектах. Тематичне відхилення описане як багаторівнева проблема, пов’язана з психологією сприйняття та розуміння тексту читачем. Визначено ...
238618
   Визначення температури діодного кристалла під час проходження крізь нього імпульсу ударного струму / С. Павлюк, Г. Кутлін, С. Савицький, Р. Солтис, І. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-52. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження температури розігріву напівпровідникового діодного кристала під дією потужного поодинокого імпульсу струму з екстремально великою ударною амплітудою.Отримано залежності розігріву діодного кристала від амплітуди, тривалості та ...
238619
  Корнієць С.Д. Визначення температурного поля двозв"язної пластини складної геометрії / С.Д. Корнієць, Г.В. Гаврилов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 34-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Визначено температурне поле в двозв"язній пластині, коли на гладкому контурі з малими тріщинами задані граничні умови другого роду, а на нескінченності діє сталий тепловий потік. Розв"язок будується на основі спеціальної поліноміальної апроксимації ...
238620
  Болюх О.І. Визначення темпу денудації схилів процесами площинного змиву (на прикладі Передкарпаття) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 111-116 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
238621
  Сунцова О.О. Визначення темпу економічного зростання країни за умови проведення податкової реформи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 193-198 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
238622
  Бондаренко Л. Визначення теоретико-літературних понять чи словникова робота? // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 11-13
238623
  Колісник Р.Б. Визначення теоретичної сутності поняття "регіональна енергетична система" в контексті розвитку відновлювальної енергетики // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.8. – С. 223-228. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
238624
  Лобанов Ю.А. Визначення теплофізичних властивостей гірських порід методом двох температурно-часових точок // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 74-77 : Схема. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології ; № 13)
238625
  Степаненко А.В. Визначення територіальної спеціалізації сільського господарства та методи економічної оцінки її ефективності // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 94-101 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
238626
  Паламарюк М.Ю. Визначення територій пріоритетного розвитку туризму в Буковинських Карпатах // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 300-307. – Бібліогр.: 6 назв.
238627
  Горлов Є.В. Визначення терміна "проступок у сфері господарювання":проблеми вдосконалення понятійного апарату // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 44-47
238628
  Бородін Є. Визначення термінів державної молодіжної політики в Законах України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.3-11. – ISBN 966-7800-03-2
238629
  Новікова Т. Визначення термінів старослов"янська мова - церковнослов"янська мова, старослов"янізм - церковнослов"янізм // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 411-415. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
238630
  Бачеріков О. Визначення терміну "відповідач" за Кодексом адміністративного судочинства України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-114.
238631
  Мороз М.М. Визначення терміну та розміру інвестицій для приведення до необхідної структури рухомого складу пасажирського транспорту загального користування (на прикладі м. Кременчук) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 235-243 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
238632
  Кишко-Єрлі Визначення техногенно забруднених земель за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 117-120
238633
  Гресь Ю.О. Визначення технологічних засад слідчого експерименту // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 46-47. – ISBN 978-966-419-268-9
238634
  Козлова А.І. Визначення технологічного рівня інноваційної самостійності українських підприємств в умовах глобалізації товарних ринків / А.І. Козлова, Н.М. Козлова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 85-87. – ISSN 2306-6814
238635
  Каніщева О.В. Визначення типів емоційного мовного висловлювання у додатках автоматичного опрацювання текстів / О.В. Каніщева, А.В. Медведська, А.О. Панчул // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 289-297. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто засоби вираження емоцій, які притаманні мові Інтернету. Проаналізовано існуючі методи виділення емоційних елементів у тексті, а також системи, які реалізують аналіз емоційних елементів. Описано ознаки емоційних елементів, за допомогою яких ...
238636
  Федець І.П. Визначення типів лісу гірської частини Дрогобицької області / І.П. Федець. – Львів, 1957. – 24с.
238637
  Вакуленко О.В. Визначення типу рекомбінації носіїв заряду у власних напівпровідниках при дослідженні фотопровідності / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-22. – (Фізика ; Вип. 2)


  З метою визначення типу рекомбінації носіїв заряду досліджувались світлові характеристики в різних точках спектра фотопровідності зразка Ge. Виявилось, що в області максимуму спектра фотопровідності фотострум пропорційний кореню квадратному з ...
238638
  Цисар М.О. Визначення топографічних характеристик поверхневого шару нових вуглецьвмісних функціональних матеріалів методом тунельної мікроскопії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Цисар Максим Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
238639
   Визначення точності відхилення близькостворної точки за допомогою електронного тахеометра / К.О. Бурак, М.Я. Гринішак, В.Н. Ковтун, В.П. Михайлишин, О.П. Шпаківський; К.О. Бурак та ін. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 15-17 : мал., табл. – Бібліогр.: 3 назви
238640
  Волох О.П. Визначення тривалості обслуговування озброєння та військової техніки методом сітьового планування та управління // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 13-18


  У статті показана можливість та доцільність використання методу сітьового планування та управління для визначення тривалості обслуговування озброєння та військової техніки, що спрощує процедуру отримання вихідних даних для розрахунків показників ...
238641
  Фурса С.Я. Визначення у шлюбному договорі права на утримання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1164-1165. – ISBN 978-966-667-341-4
238642
  Ігнатенко В. Визначення умов виникнення зобов"язань з учинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 68. – ISSN 0132-1331
238643
  Згуровський М.З. Визначення університетських рейтингів - складова євроінтеграції в освітній сфері // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 77-85. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
238644
  Трофименко П.Є. Визначення упередження при стрільбі по рухомих цілях прямою наводкою із СГ 2С3М(2СІ) / П.Є. Трофименко, С.П. Латін, О.П. Мєшков // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 18-19
238645
  Кульпінський С.В. Визначення факторів впливу на бізнес-цикл у системі регулювання фінансового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 53-66
238646
  Іванова А.В. Визначення факторів газоносності вугільних пластів Донбасу // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 54-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв
238647
  Гриньова В.М. Визначення факторів оптимізації банківського кредитування у формі овердрафту за допомогою регресивного аналізу / В.М. Гриньова, О.М. Колодізєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 28-42. – ISBN 966-8958-03-9
238648
  Ястремська О.О. Визначення факторів соціально-трудових відносин для забезпечення соціально орієнтованого управління підприємствами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 203-208. – ISSN 2222-4459
238649
  Рамазанов В.А. Визначення факторів, що впливають на перспективи імпорту природного газу з різних джерел в Україну (з урахуванням ризиків для енергетичної безпеки) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 7-8 (146-147). – С. 113-116
238650
  Омельченко Н.В. Визначення феномена урбанізації в сучасних соціально-географічних дослідженнях // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 59-62. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
238651
  Жмудський О.3. Визначення фізики як науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
238652
  Маначинська Ю.А. Визначення фінансового результату в умовах комплексного характеру готельних послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 110-114
238653
  Бабіч В.В. Визначення фінансового результату для обчислення об"єкта оподаткування відповідно до нової редакції розділу III / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 83-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
238654
  Котенок Г.М. Визначення фінансового стану підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 137-141
238655
  Картузов Є.П. Визначення фінансової безпеки підприємства: поняття, зміст, значення і функціональні аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 172-181 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
238656
  Шірінян Л.В. Визначення фінансової стійкості страхових компаній і підприємств : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 70-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
238657
  Паустовська А.С. Визначення флуориду люмінесцентним методом з використанням індикаторної системи цирконі - морин / А.С. Паустовська, О.А. Запорожець, Л.С. Зінько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 164
238658
  Паустовська А.С. Визначення флуориду, оксалату, тартрату в біологічних рідинах, фармацевтичних препаратах і продуктах харчування / А.С. Паустовська, О.А. Запорожець, Л.С. Зінько // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 28-29
238659
  Гук А. Визначення форм права власності юридичних осіб // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-30.
238660
  Пампуха І.В. Визначення форматних частот людської мови / І.В. Пампуха, В.М. Гап"юк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 114-119


  У статті запропонований метод визначення формантних частот, що є у спектрі сигналів різни мов та діалектів, який можна вважати універсальним для проведення аналізу мовних сигналів, розглядається залежність мовних сигналів від типу голосу та фізіологія ...
238661
  Гритенко О.А. Визначення форми вини як окрема теоретична проблема щодо злочинів, учинених у співучасті // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 46-46
238662
   Визначення фосфату в об"єктах різної природи / Г.С. Сумарокова, Л.С. Зінько, Р.П. Линник, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 67
238663
  Кручиненко В.Г. Визначення фотометричних мас метеороїдів за оптичними спостереженнями / В.Г. Кручиненко, Ю.Г. Тарануха, Р.В. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-42. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано формулу для обчислення фотометричних мас метеороїдів за даними оптичних (фотографічних та телевізійних) спостережень. Залежність перевірено за даними фотографічних спостережень яскравих метеорів у Києві та в Одесі, а також за даними ...
238664
  Сімон А.О. Визначення фотометричної системи на основі спостережень розсіяних кулястих скупчень NGC 7243, NGC 7762 та IC 5146 / А.О. Сімон, В.М. Решетник // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 152-156. – ISSN 1607-2855
238665
  Продайвода Г.Т. Визначення функції орієнтації мікротріщин гірських порід за даними вимірювань анізотропії діелектричної проникності : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-75 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 18)


  Розглянуто результати математичного моделювання впливу мікротріщин на діелектричну проникність гірських порід. Описаний метод інверсії азимутальної залежності тензора діелектричної проникності граніту в функцію розподілу орієнтації мікротріщин. ...
238666
  Ляхутін Р. Визначення функцій кримінального покарання та способів їх проявушляхом виділення суттєвих властивостей кримінального покарання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 126-131
238667
  Гриценко Олександр Васильович Визначення функціоналів нейтронного потоку на зразках-свідках металу корпуса реактора ВВЕР-1000 : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.16 / Гриценко О.В.; НАНУ, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
238668
  Васютинська Ю.О. Визначення функціональної залежності в ЖЦТ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 50-55
238669
  Усіков Ю.І. Визначення характеристик затухаючих коливань оберненого маятника / Ю.І. Усіков, О.О. Гомон, А.М. Струтинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 421-424. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз характеристик обладнання, що використовують для дослідження внутрішнього тертя шляхом вимірювання параметрів затухання коливань оберненого маятнику (ОМ). Показано, що деяких недоліків можна уникнути завдяки автоматизації експерименту. ...
238670
  Єзерська О.А. Визначення характеристик локальних електрохімічних процесів взаємодії корозійного середовища з поверхнеюдеформованного металу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.14 / Єзерська О.А.; НАН фіз-мех.ін-т. – Львів, 1994. – 18л.
238671
   Визначення характеристик шару легких нафтопродуктів у різних умовах формування / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, І.М. Запольський, О.І. Насєдкіна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 111-123 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
238672
  Огняник М.С. Визначення характеристик шару легких нафтопродуктів у різних умовах формування. Стаття 1. Формування на непроникному шарі / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.І. Насєдкіна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-59 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
238673
  Парамонова Н.К. Визначення характеристик шару легких нафтопродуктів у різних умовах формування. Стаття 3. Розрахунок потужності, вмісту та об"єму мобільного й утримуваного авіаційного гасу в лінзі біля військового аеродрому Кульбакине (м. Миколаїв) / Н.К. Парамонова, Р.Б. Гаврилюк, Ю.В. Загародній // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 101-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
238674
   Визначення характеру заселення збуджених електронних рівнів атомів у плазмі поперечної дуги за емісійними спектрами / І.В. Присяжневич, В.Я. Черняк, П.А. Коротков, В.В. Наумов, І.Л. Бабіч, Ю.І. Слюсаренко, В.В. Юхіменко, В.А. Зражевский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 289-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблена методика визначення характеру заселення збуджених електронних рівнів атомів за емісійними спектрами з слабо розділеною структурою мультиплетів. За допомогою даної методики досліджено плазму поперечної дуги. Промодельовані мультиплети ...
238675
  Писарева Визначення цивільної дієздатності фізичних осіб за Цивільним кодексом України / Писарева, КА // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 258-260. – ISBN 966-435-028-1
238676
  Погребняк О. Визначення цивільної юрисдикції щодо справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 53-56
238677
  Курсіо Д. Визначення ціни банківських кредитів та Базель II: багатоперіодна методологія з поправкою на ризик за нових нормативних обмежень / Д. Курсіо, І. Гіанфранцеско // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 64-. – ISSN 1998-6068
238678
  Андрєєвський В.В. Визначення цінності діяльності адвокатів та засоби її забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 149-154.
238679
  Шарпан Олег Борисович Визначення часових і частотних параметрів та стану просторово розвинених невзаємних динамічних об"єктів. Методи та багатопозиційні системи : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук; 05. 11. 13 / Шарпан О. Б.; Національний техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 36с. – Бібл.: 55 назв
238680
  Передерко В.П. Визначення частки туризму у валовому регіональному продукті та валовій доданій вартості Івано-Франківської області // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 139-146. – ISSN 2222-4459
238681
  Сендерович Г.А. Визначення часткової участі суб"єктів у порушенні якості електричної енергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02 / Сендерович Геннадій Аркадійович ; Держ. вищий навч. заклад "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
238682
  Дзера О.В. Визначення часток неповнолітніх у спільному майні колгоспного двору // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 73-75. – (Серія права ; № 13)


  В статье обосновывается вывод о совершенствовании ст. 123 ГК УССР, что доля трудоспособного, достигшего совершеннолетия члена колхозного двора не может быть уменьшена либо в выделении ее не может быть отказано по мотиву его незначительного участия ...
238683
  Сміян С.І. Визначення частоти факторів серцево-судинного ризику в пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом / С.І. Сміян, Б.О. Кошак, У.С. Слаба // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 56-59. – ISSN 1681-276Х


  "...Анкілозивний спондилоартрит (АС ) – хронічне системне запальне захворювання з переважним ураженням осьового скелета. Відомо, що смертність серед пацієнтів з АС у 1,5 раза вище популяційного рівня і зумовлена серцево-судинною патологією та хронічною ...
238684
  Кендзера О.В. Визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними майданчиками з використанням статистичного моделювання сейсмічного шуму / О.В. Кендзера, З.О. Вижва, А.С. Вижва // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 6-8


  Розглянуто задачу впровадження статистичного моделювання випадкових процесів та полів на площині з рівномірною решіткою інтерполяції в сейсмологічні дослідження для потреб визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними ...
238685
   Визначення часу існування штучних супутників Землі залежно від елементів орбіти / М. Ковальчук, Є. Вовчик, М. Стоділка, А. Білінський, О. Баран, М. Гірняк, Мартинюк-Лотоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-43. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Для опису руху штучних супутників Землі (ШСЗ) у нецентральному полі земного тяжіння за наявності опору атмосфери використано диференціальні рівняння Лагранжа для елементів орбіти. Досліджено зв"язок між елементами орбіти ШСЗ на певний момент часу та ...
238686
  Половньов Ю. Визначення чинників динаміки реального ефективного обмінного курсу гривні / Ю. Половньов, А. Андрющенков // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-27.
238687
  Лисенко Д.П. Визначення чинників психологічного впливу на військовослужбовців Збройних Сил України та заходів щодо їх протидії // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 75-79
238688
  Іванісік А.І. Визначення ширини ліній в експериментальній оптичній спектроскопії / А.І. Іванісік, В.І. Малий, Г.В. Понежа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 314-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі запропоновано апаратне вирішення проблеми визначення спектральної ширини ліній без обмеження на тип джерела оптичного випромінювання в умовах нелінійності характеристики світло-сигнал фотоемульсії.
238689
  Бараш М. Визначення шляхів гармонізації промислової та конкурентної політики у сфері надання суб"єктам господарювання державної допомоги / М. Бараш, Г. Лозова // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-23


  Лозова Ганна - канд. екон. наук. доц. КНУТШ. У статті проаналізовано чинники внутрішнього та міжнародного характеру, які визначають необхідність урегулювання питання державної допомоги на сучасному етапі розвитку економіки України, розглянуто шляхи ...
238690
  Карлюка Д.О. Визначення шляхів підвищення ефективності функціонування птахівничих підприємств за допомогою технології "data mining" / Д.О. Карлюка, Мєшкова-Кравченко, Ю.І. Бурик // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 22-27. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджено сучасні тенденції розвитку птахівництва у Херсонській області у контексті статистичного аналізу динаміки поголів"я птиці та виробництва яєць. Проаналізовано ефективність функціонування галузі яєчного птахівництва. Розглянуто основні ...
238691
  Пашинова О.В. Визначення штучного підсолоджувача аспартам (харчова добавка Е-951) методом прямої потенціометрії / О.В. Пашинова, В.І. Ткач // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 3/4. – С. 143-152. – ISSN 1991-0290


  Досліджена реакція взаємодії органічного катіону штучного підсолоджувача аспартам з гетерополіаніоном PMo12O403- методом амперметричного титрування. Малорозчинні асоціати, що утворилися, були використані як електродноактивні речовини в пластифікованих ...
238692
  Веліканов А.Я. Визначення щільності розтоплених сульфідів сурми, вісмуту та олова / А.Я. Веліканов, 1960. – С. 123-125
238693
  Бичкова С.С. Визначення юридичної природи процесуальної співучасті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 155-160. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
238694
  Дащенко О.В. Визначення юридичної природи умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 102-104. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
238695
  Еббот Крістін Визначення якості роботи у сфері бібліотечних та інформаційних послуг / Еббот Крістін. – Київ : Асліб, 1994. – 72с. – (Серія путівників "Асліб" із ноу-хау). – ISBN 0-85142-329-9
238696
  Євтушевський О.М. Визначення яскравості штучних хмар в активних експериментах в іоносфері / О.М. Євтушевський, Г.П. Міліневський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 45-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Запропоновано методику калібрування зображень штучних протяжних світних об"єктів у іоносфері під час телевізійних спостережень. Шкала енергії калібрувальної кривої встановлюється за допомогою серії позафокальних зображень однієї яскравої зірки з ...
238697
  Кушнір В. Визначення, види та характерні особливості міжособистісних конфліктів у військовому підрозділі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 310-312
238698
  Пильгун Л. Визначення, критерії та методи оцінювання професійної компетенції державних службовців // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 48-53. – ISSN 2078-1016
238699
  Юхно О.О. Визначення, понятійний апарат і сутність протидії злочинності в Україні // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 163-172. – ISSN 2304-4556
238700
   Визначено 10 основних причин смертності у світі чоловіків і жінок // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 3 (59). – С. 35. – ISSN 1810-7923
238701
  Кугель А. Визначено лауреатів літературної премії імені Романа Федоріва 2012 року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С.13


  Лауреатами літературної премії імені Романа Федоріва в 2012 році стали: Л. Різник, М. Петренко, Л Степовичка, В. Каліка Л. Долик та Ігор Трач (Мюнхен), проф. ЛНУ ім І. Франка, докт філол.наук В. Шпітцер
238702
  Шупляк О. Визначено логотип до 200-річчя Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 96). – С. 10


  Робота бережанського художника Олега Шупляка стане символом святкувань. Цей логотип стане всеукраїнським та міжнародним символом шевченківського ювілею і буде використовуватися в буклетах, каталогах, на афішах, банерах, біг-бордах, плакатах, що ...
238703
   Визначено переможців Всеукраїнського конкурсу "Винахід року-2012" // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 15/16 (781/782). – С. 14-15


  Конкурс проводиться щороку Державною службою інтелектуальної власності України з метою популяризації винахідницької діяльності серед широких веств науково-технічної громадськості України, заохочення роботодавців до впровадження у виробництво ...
238704
   Визначено перспективи до 2015-го // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12 листопада (№ 46)


  Під час зустрічі першого заступника МОНмолодьспорту України Євгена Суліми з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Саймоном Смітом, головою Британської Ради сером Верноном Еллісом і головою Британської Ради в Україні Мартіном ...
238705
  Степаненко Г. Визначено шляхи розвитку охорони здоров"я // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 5. – С.26-27
238706
   Визначилась трійка фіналістів IV Міжнародного конкурсу з комерційного арбітражу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; редкол.: Дацій О.І., Бутинець Т.А., Невелєв О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 60-60. – ISSN 2409-1944


  "У Києві відбувся Відбірковий тур IV Міжнародного конкурсу з комерційного арбітражу, який проводиться під егідою Міжнародної неприбуткової асоціації "Європейська арбітражна палата" (м. Брюссель, Бельгія). За результатами усних дебатів у фінал вийшла ...
238707
  Нікольський А.М. Визначиник риб України / А.М. Нікольський. – Харків, 1930. – 139с.
238708
  Чухно А.А. Визначна подія (Про VII Всесоюзний з"їзд товариства "Знання") // Київ ун-тет, 1977. – 3 червня
238709
  Луговий О. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи / О. Луговий. – Київ : Дніпро, 1994. – 355с. – ISBN 5-308-01604-6
238710
  Грінченко В.Ф. Визначний внесок в акустику мінералів і гірських порід / В.Ф. Грінченко, О.Ю. Митропольський, О.І. Лукієнко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 115-116
238711
  Нагребельний В.П. Визначний вчений-конституціоналіст, педагог і організатор юридичної науки (до 100-річчя від дня народження А.П. Таранова) / В.П. Нагребельний, О.В. Батанов // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 715-718. – ISSN 1563-3349


  З 1947 по 1952 рр. А.П. Таранов працював старшим викладачем КДУ імені Тараса Шевченка.
238712
  Кислюк В.С. Визначний дослідник динаміки Місяця [Яковкін А.О. (1887-1974)] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
238713
  Бессонова С.С. Визначний дослідник старожитностей України / С.С. Бессонова, С.А. Скорий // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 2. – С. 135-142. – ISSN 0235-3490


  Пам"яті Галини Іванівни Смирнової - наукового співробітника Ермітажу.
238714
  Корнієнко М. Визначний конституціоналіст-реформатор // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 85-86.
238715
  Кирик Л. Визначний пам"ятник української державно-політичної думки (295 років Бендерської конституції) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 112-116. – ISBN 966-7060-76-4
238716
   Визначний правознавець, який систематизував перший кодекс українського права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 261-262. – ISSN 0132-1331
238717
  Мордвінцев В. Визначний спеціаліст з історії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 113-114


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
238718
   Визначний теоретик права, педагог, державний діяч - Петро Омелянович Недбайло // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 172-173. – ISSN 0132-1331
238719
  Погребенник Володимир Визначний українознавець Зенон Кузеля // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 6-14
238720
  Печериця Т.В. Визначний українознавець П.З. Рябков (1848-1926) : до 155-річчя від дня народження П.З. Рябкова / Печериця Тетяна Вікторівна. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2003. – 117с.
238721
  Козубенко Ю.Л. Визначний український ботанік М.І. Котов і його внесок у охорону рослин України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (83). – С. 110-117. – ISSN 0374-3896
238722
  Шимон Л.Л. Визначний учений у галузі фізики електронних зіткнень // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 9-11. – (Фізика ; Вип. 20)


  Алексахін І.С. - професор Ужгородського нац. ун-ту.
238723
  Гудзій М. Визначний філолог / Олександр Білецький // Вінок Івану Франкові / [ред. кол. О.С. Дяченко, Ю.С. Кобилецький, А.А. Каспрук, О.С. Пащенко, Л.І. Смілянський ; зб. упорядкув. А.А. Каспрук]. – Київ : Радянський письменник, 1957. – С. 218-219
238724
  Пилипчук О. Визначний флорист - систематик і мандривник. (До 200-річчя від дня народження Олександра Бунге) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українозавства. – Київ, 2003. – [на 2004 рік]. – С. 178. – ISBN 966-7060-63-2
238725
  Матушкіна Н.О. Визначник бабок (Odonata) України:личинки та екзувії : Учбовий посібник для студентів біологічних спеціальностей / Н.О. Матушкіна, Л.А. Хрокало; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 72с. – ISBN 966-7938-64-6
238726
  Талієв В.І. Визначник вищих рослин Європейської частини СРСР / В.І. Талієв. – Київ-Харків : Держсільгоспвидав, 1933. – 733с.
238727
   Визначник грибів України. – Київ
Т.1. – 1967. – 254c.
238728
   Визначник грибів України. – К
Т.2. – 1969. – 518с.
238729
   Визначник грибів України : В 5-ти томах. – Київ : Наукова думка
Т.3. – 1971. – 696с.
238730
   Визначник грибів України. – Київ
Т.4. – 1971. – 316с.
238731
   Визначник грибів України. – Київ : Наукова думка
Т.5, Кн.1. – 1972. – 240с.
238732
   Визначник грибів України. – К
Т.5, Кн.2. – 1979. – 557с.
238733
  Асаул З.І. Визначник евгленових водоростей Української РСР / З.І. Асаул. – Київ : Наукова думка, 1975. – 408с.
238734
  Мигулін О. Визначник звірів України / О. Мигулін. – Харків, 1929. – 96с.
238735
  Корнєєв О.П. Визначник звірів УРСР / О.П. Корнєєв. – Київ, 1952. – 216с.
238736
  Корєєв О.П. Визначник звірів УРСР. / О.П. Корєєв. – К, 1962. – 216с.
238737
  Корнєєв О.П. Визначник звірів УРСР. / О.П. Корнєєв. – 2-е. – Київ, 1965. – 235с.
238738
  Пащенко Ю.Й. Визначник земноводних та плазунів. / Ю.Й. Пащенко. – К, 1955. – 148с.
238739
  Дудик Н.М. Визначник інтродукованих бобоцвітих України за плодами і насінням / Н.М. Дудик. – К, 1973. – 163с.
238740
  Єрмоленко В.М. Визначник комах / В.М. Єрмоленко, З.Ф. Ключко. – Київ : Радянська школа, 1971. – 184 с., [16] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 176
238741
  Третьяков Д.К. Визначник круглоротих і риб / Д.К. Третьяков. – К., 1947. – 112с.
238742
  Лазаренко А.С. Визначник листяних мохів УСРР / А.С. Лазаренко. – Київ : Вид-во АН УСРР, 1936. – 299с.
238743
  Окснер А.М. Визначник лишайників УРСР / А.М. Окснер. – Київ, 1937. – 342 с.
238744
  Розанов А.Г. Визначник мінералів та головних гірських пород за зовнішніми ознаками / А.Г. Розанов. – Миколаїв, 1930. – 21с.
238745
  Сверлова Н.В. Визначник наземних молюсків заходу України / Н.В.Сверлова, Р.І.Гураль; НАНУ. Держ. природознавчий музей. – Львів, 2005. – 218с. – ISBN 966-02-3797-9
238746
  Гураль-Сверлова Визначник наземних молюсків України / Н.В. Гураль-Сверлова, Р.І. Гураль ; відп. ред. О.С. Климишин ; НАН України ; Держ. природознавчий музей. – Львів : [Простір-М], 2012. – 215, [3] с., [4] с. фотоіл. : іл., табл. + CD. – Додатки: с. 182-208. – Бібліогр.: с. 140-146. – ISBN 978-966-02-6569-1
238747
  Талиев В.І. Визначник нищих рослин Европейскої частини СРСР. / В.І. Талиев. – К.-Х., 1933. – 736с.
238748
  Зеров Д.К. Визначник печіночних мохів УРСР / Д.К. Зеров. – Київ, 1939. – 152с.
238749
   Визначник прісноводних водоростей України. – К
Вып. 9. – 1991. – 185с.
238750
   Визначник прісноводних водоростей України. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-001950-1
Т.7 : Едогонієві водорості - oedogoniales. – 1993. – 395с.
238751
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – К, 1953. – 440с.
238752
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
11. – 1960. – 412с.
238753
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т. 3, ч. 1 : Золотисті водорості - Chrysophyta/ Матвієнко О.М. – 1965. – 367с.
238754
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Т1,ч2. – 1968. – 523с.
238755
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Том 3, Ч.2 : Профітові водорости. – 1977. – 386с.
238756
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Т.10. – 1978. – 511с.
238757
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ
Т.6. – 1979. – 492с.
238758
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Т.12. – 1983
238759
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 1, Ч.1. – 1984. – 386с.
238760
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 8, Ч. 1. – 1984. – 512с.
238761
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – Київ : Наукова думка
Том 8, Ч. 2. – 1986. – 320с.
238762
   Визначник прісноводних водоростей Української РСР. – К
Т.8 ч.3. – 1988. – 199с.
238763
   Визначник прісноводних водоростей УРСР. – Київ
Т2. – 1938. – 175с.
238764
   Визначник прісноводних водоростей УРСР. – Київ
4. – 1938. – 184с.
238765
  Маркевич О.П. Визначник прісноводних риб УРСР / О.П. Маркевич, Й.І. Короткий. – Київ, 1954. – 208с.
238766
  Ренський М.Д. Визначник промислових тютюнів УРСР махорок і бакунів / М.Д. Ренський. – Х., 1932. – 24с.
238767
  Воїнственський М.А. Визначник птахів УРСР / М.А. Воїнственський, О.Б. Кістяківський. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 371с.
238768
  Воїнственський М.А. Визначник птахів УРСР. / М.А. Воїнственський, О.Б. Кістяковський. – Київ, 1952. – 352с.
238769
   Визначник рослин України. – 2-е випр.і доп вид. – К, 1965. – 878с.
238770
   Визначник рослин Українських Карпат. – К, 1977. – 434с.
238771
   Визначник рослин УРСР. – К.Х., 1950. – 932с.
238772
   Визначник сорітв сільськогосподарських культур : Жито. Пшениця. Ячмінь. Овес. Просо. Кукуруза. Горох. Квасоля. Сочевиця. Боби. Соя. Сонячник. – Київ; Харків : Держсільгоспвидав, 1934. – 126с.
238773
  Зеров Д.К. Визначник сфагнових (торфових) мохів України / Д.К. Зеров. – Київ : ВУАН, 1934. – 40с.
238774
  Липа О.Л. Визначник хвойних рослин / О.Л. Липа. – Київ, 1993. – 188с.
238775
  Орлова Т.В. Визначні діячі громадсько-політичної думки кінця XIX - початку XX ст. про становище жіноцтва та виникнення жіночого руху в Україні : історіографічний нарис // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 143-149. – ISBN 966-614-021-7
238776
  Беляєва Тетяна Євгенівна та ін. Визначні і пам"ятні місця України : Рекоменд. бібліографічний покажчик / Тетяна Євгенівна та ін. Беляєва; Мін-во культури УРСР; Держ. наук. б-ка УРСР ім. КПРС; Покаж. підгот. авт. кол. у складі Т. Є. Беляєвої, В. І. Костири, В. В. Патоки. – Київ : Політвидав. Укр., 1984. – 64с.
238777
  Стех Я. Визначні люди Галичини - Кирило Трильовський // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 8 січня (№ 2). – С. 9. – ISSN 0027-8254
238778
  Конфорович А.Г. Визначні математичні задачі / А.Г. Конфорович. – К., 1981. – 189с.
238779
   Визначні місця Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 195 с.
238780
   Визначні місця Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 199с.
238781
   Визначні місця України. – Київ : Держполітвидав, 1958. – 724с.
238782
   Визначні місця України. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Держполітвидав, 1961. – 785с. : Іл.
238783
  Мунін Г.Б. Визначні пам"ятки Західної України = The famous sights of Western Ukraine / Г.Б. Мунін, Х.Й. Роглєв, О.О. Гаца ; [ переклад на англ. Д.В. Кушніра ]. – Київ : Книга, 2008. – 176 с. : іл. – (Культурно-історична спадщина України). – ISBN 978-966-8314-55-1
238784
   Визначні пам"ятки Києва : Енциклопедичний довідник / Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Г.Ю. Івакін, М.Б. Кальницький, Ю.В. Павленко, О.Ю. Храмов; Відпов. ред. Ю.О. Храмов; Ін-т гуманітарних досліджень УАН. – Київ : Фенікс, 2005. – 496 с. – ISBN 966-651-193-2
238785
  Мазуркевич О.Р. Визначні українські педагоги - народні просвітителі / О.Р. Мазуркевич. – К, 1963. – 79с.
238786
  Колесников К.В. Визнвчення ріелторської діяльності як самостійного виду підприємницької діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 47-54. – (Правознавство ; Вип. 461)
238787
  Пионтковский С. Визникновение, понятие и генезис принципа наибольшего благоприятствования в международном праве // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 45-53
238788
  Мельников А. Визнчення групи осіб як суб"єкта злочину // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.86-90. – ISSN 0132-1331
238789
  Самойлов Юрий Визовая монополия по-украински // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 14-18 : фото. – ISSN 1998-8044
238790
   Визовая политика Германии // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 16-17
238791
  Самойлов Юрий Визовая регуляция или дискриминация : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 16-19 : Фото
238792
  Шутова Наталья Визовая тема обсуждалась под хорватское вино : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 10 : Фото
238793
   Визовые направления становятся доступнее // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 10 : фото. – ISSN 1998-8044
238794
  Лярше Фредерик Визовые процедури: в процессе унификации : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 26-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
238795
  Птахив Семен Визовый апартеид? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
238796
   Визовый калейдоскоп : почему испанцы всех посылают... в МИД // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 38 : фото
238797
   Визовый калейдоскоп // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 22 : фото
238798
  Самойлов Юрий Визовый посредник: благо для туризма или дополнительный барьер? : актуально / Самойлов Юрий, Калиниченко Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 54-61 : Фото. – ISSN 1998-8044
238799
  Самойлов Юрий Визовый центр по-польски // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
238800
  Жовна О.Ю. Визрівання / Олександр Жовна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 559, [1] с. – ISBN 978-966-189-354-1
238801
  Шилова А. Визрівання державно-політичної кризи в СФРЮ та її наслідки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 120-123. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено системний характер кризи югославського суспільства, висвітлено політичні, етнорелігійні, економічні, соціальні аспекти югославського конфлікту. The systematic character of Yugoslav society is investigated; the political, ethnical- ...
238802
  Тимочко Н.О. Визрівання передумов скасування кріпацтва в Україні та відображення цих процесів у суспільно-економічній думці (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / С.В. Степаненко, В.М. Лавриненко, Н.О. Тимочко, С.Б. Погорєлов, С.Н. [та ін.] Антонюк. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 320-331. – ISBN 978-966-483-278-3
238803
  Алексеенко Н.А. Визуализация видимого ландшафта на общегеографических картах (на примере национального парка "Угра") : картография / Н.А. Алексеенко, И.С. Бушуева // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 25-29 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
238804
  Шахдинарян А. Визуализация данных исследований: что важно знать для создания уникальных презентаций // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (103), липень - серпень. – C. 4-11. – ISSN 1606-3732
238805
  Причепий Т.И. Визуализация данных МТЗ по способу скалярных импедансов для численных моделей элементарных проводящих структур // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3. – C. 132-145 : рис. – Библиогр.: с. 144-145. – ISSN 0203-3100
238806
  Дех Штефан Визуализация Земли. О силе фотографий : наша новая планета. Тема номера / Дех Штефан, Глазер Рюдигер, Майснер Роберт // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1029-5828
238807
  Измайлов Р.Б. Визуализация объектов на основе совместного использования результатов наземного и мобильного лазерного сканирования / Р.Б. Измайлов, В.К. Писаренко, М.К. Пономарев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 62-64 : рис. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0016-7126
238808
  Шабоян Сергей Визуализация рентгеновских дифракционых топографических картин и исследование структурных несовершенств, возникающих в кремниевых кристаллах при технологических процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шабоян Сергей; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 19л.
238809
  Бычков Ю Визуализация тонких потоков несжимаемой жидкости / Ю Бычков. – Кишинев, 1980. – 131с.
238810
  Евин И.А. Визуальная и смысловая неоднозначность в искусстве // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 7. – С. 51-55. – ISSN 2073-9702
238811
  Катыс Г.П. Визуальная информация и зрение роботов. / Г.П. Катыс. – М, 1979. – 176с.
238812
  Маисеева Е.В. Визуальная коммуникация в виртуальном пространстве образовательного процесса (на примере тематической группы социальной сети VKONTAKTE.RU) // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 10. – C. 97-103. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены социальные сети как средство визуальной коммуникации, их роль в жизни человека, а также их потенциал в образовательном процессе на примере применения сообщества, созданного в рамках социальной сети VKONTAKTE.RU, в преподавании курса ...
238813
   Визуальная пропаганда книжных памятников. – М, 1989. – 158с.
238814
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика : познание людей по их внешности и поведению : учеб.-метод. пособие / Георгий Щекин ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – 4-е изд.,стер. – Киев : Персонал, 2011. – 615, [1] с. : іл., табл. – Библиогр.: с. 608-612 и в конце разд. – ISBN 978-617-02-0079-2
238815
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы / Г.В. Щекин. – Киев
Ч. 1. – 1992. – 119 с.
238816
  Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика и ее методы / Г.В. Щекин. – Киев
Ч. 2. – 1992. – 110 с.
238817
  Волькенштейн А.А. Визуальная фотометрия малых яркостей / А.А. Волькенштейн. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 143 с.
238818
  Быков Е.М. Визуальная экология как антропология зрения // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 9-11
238819
  Колесникова Д.А. Визуальная экология как дисциплина / Д.А. Колесникова, В.В. Савчук // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 43-50. – ISSN 0042-8744


  В статье рассматриваются основные стратегии визуальной экологии как новой научной области исследований воздействия визуальных образов на конституирование медиареальности и городской среды. Проект визуальной экологии открывает новое проблемное поле ...
238820
  Савиных В.П. Визуально-инструментальные исследования Земли с пилотируемого космического комплекса / В.П. Савиных. – Москва : Недра, 1991. – 106с.
238821
  Лазарев А.И. Визуально-инструментальные наблюдения с "Салюта-6" / А.И. Лазарев. – Л., 1983. – 136с.
238822
  Осипов А.К. Визуально-оптические наблюдения искусственных спутников Земли на Астрономической обсерватории Киевского университета // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1984. – С. 93-98. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  С 1957 г. на Астрономической обсерватории Киевского университета регулярно ведутся визуально-оптические наблюдения ИСЗ по различным международным и общесоюзным программам. Кратко описываются задачи программ, методика наблюдений, инструменты. Сообщаются ...
238823
  Крыжановская Я.С. Визуальное и зрелищное // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-7. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена обоснованию разделения дефиниций "визуальное" и "зрелищное". Сравнение функционирования зрелищных форм в контексте современной и традиционной культуры подводит автора к выводу о полной инверсии концепции зрелища, что и должно быть ...
238824
  Жуковский В.И. Визуальное мышление в структуре научного познания. / В.И. Жуковский, Д.В. Пивоваров, Р.Ю. Рахматуллин. – Красноярск : Изд. Красноярского ун-та, 1988. – 180с.
238825
  Матевосова Ж.В. Визуальное мышление как фактор формирования икт - компетенций в процессе информационной подготовки студентов - экономистов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 12. – С. 118-120. – ISSN 0234-0453
238826
  Третяк О.В. Визуальное наблюдение доменов сильного поля в GaAs / О.В. Третяк, Ю.И. Караханин, Ю.В. Воробьев // ФТП, 1970. – №4
238827
   Визуальные коммуникакции в общественной среде : Библиографическая информация. – Москва, 1976. – 79с.
238828
  Зубаревич Е.Н. Визуальные коммуникации / Е.Н. Зубаревич, Ю.В. Шатин. – М, 1974. – 36с.
238829
   Визуальные методы дешифрирования. – Москва : Недра, 1990. – 340с. – ISBN 5-247-01252-6
238830
  Свентицкий Н.С. Визуальные методы эмиссионного спектрального анализа / Н.С. Свентицкий. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 314с.
238831
  Павлова Е.Ю. Визуальные практики в логике дифференциации производства - потребления - наслаждения культуры премодерна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 6-14. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Проанализированы визуальные практики в логике дифференциации производства – потребления – наслаждения культуры Премодерна. Данное исследование приводит к выводу, что смещение потребления в сторону демонстративного, символического потребления ...
238832
  Иванова Елена Визуальный образ в туристской рекламе : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 29-31 : Фото
238833
  Дмитриев А.Я. Визуальный ряд учебного телевидения / А.Я. Дмитриев. – Новосибирск, 1991. – 88с.
238834
  Парубоча Наталья Визы в Великобританию: туризм под прессом бюрократии : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 60-64 : Фото
238835
  Калиниченко Александр Визы на три буквы - VFS // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 32-38 : фото, табл.
238836
  Рассохин Олег Визы: Спокойно... без паники! : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 42-45 : Фото
238837
  Бідзіля О.В. Виімчасокрилі молі : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Бідзіля О.В.; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 1997. – 22 с.
238838
  Гаврилів О. Виїзд "на природу" / Орест Гаврилів ; [ред. О.С. Столярчук]. – Львів : Сорока Тарас Богданович, 2014. – 41, [1] с. – ISBN 978-966-2598-25-4
238839
   Виїзна сесія Об"єднаної наукової ради з фундаментальних географічних проблем : Хроніка / В.М. Котляков, А.О. Тишков, Л.Г. Руденко, Л.В. Салтиковська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52-54. – ISSN 1561-4980
238840
  Матвіюк Р. Виїзний аудит: де може ховатися небезпека // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 3 (3) квітень. – С. 72-73. – ISSN 2306-0050
238841
  Самойлов Юрій Виїзний туризм обкладуть податком? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 83 : фото. – ISSN 1998-8044
238842
   Виїзний туризм: хто й куди найбільше мандрує // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 11 : табл. – ISSN 1998-8044
238843
  Фрицький О.Ф. Виїзні засідання виконавчих комітетів місцевих Рад України в 20-х рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 19-24. – (Серія права ; № 8)


  На основе изучения исторического опыта советского строительства 20-х гг. на Украине автор излагает историю возникновения и развития одной из важнейших организационных форм деятельности исполнительно-распорядительных органов местных Советов - выездных ...
238844
  Гловюк І. Виїмка документа виконавчого провадження // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 96-100.
238845
  Куценко Д. Виїмка документів, що становлять державну таємницю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-99. – ISSN 0132-1331
238846
  Мірза-Авак"янц Виїмки з джерел до історії / Мірза-Авак"янц, 1930
238847
  Барвінський О.Г. Виїмки з української народної літератури / Уложив Олександр Барвіньский. – 4-е, пеpеpоб. вид. – У Львові (Львів) : Hакл. книгаpні Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 3 : Б. Виїмки з народного письменства XIX в. від смерті Тапаса Шевченка. – 1922. – 317 с. : 19 іл.


  Авт. пpозових, поет. та дpам. твоpів, pозвідок з істоpії, літеpатуpознавства, мовознавства: Ю.А. Федькович, В.Б. Антонович, О.П. Стоpоженко, О.Я. Кониський, С.В. Руданський, Я.І. Щоголев, А.П. Свидницький, О.М. Огоновський, І. Левицький (Hечуй) [І.С. ...
238848
  Гоголь Н.В. Вий.. / Н.В. Гоголь. – К, 1989. – 164с.
238849
  Лямшин Ігор Вийдемо, побалакаємо... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 66-68. – ISSN 0130-5212
238850
  Помазан А.М. Вийди з берегів / А.М. Помазан. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 388 с.
238851
  Вакуленко В.Д. Вийди, дівчинонько : ліричні комедії / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1963. – 276 с.
238852
  Эйларт Я.Г. Вийдумяги - заповедник редких растений. / Я.Г. Эйларт, А.Х. Ыйге. – Таллин, 1965. – 40с.
238853
  Лубчак В. Вийти з полону "хибного плюралізму" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 листопада (№ 214). – С. 9


  Лауреатом Премії Джеймса Мейса - 2017 за громадянську позицію в публіцистиці стала відома журналістка, автор "Дня" Наталя Іщенко.
238854
  Грабовський С. Вийти за межі стереотипів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20-21 травня (№ 86/87). – С. 29


  Чи зрозуміють врешті-решт у Росії унікальність долі кримських татар? Виступ Джамали з піснею "1944" у Євробаченні.
238855
  Самаєва Ю. Вийти із зони торговельного комфорту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 1, 7


  "Україна, валютна виручка якої скорочується протягом останніх кількох років, експортну стратегію, на відміну від інших численних стратегій, справді чекала. Нині, коли ситуація на зовнішніх ринках постійно змінюється, старі торговельні зв"язки нашої ...
238856
   Вийшла друком монографія про адвокатуру Гетьманщини // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; в.о. голов. ред. І. Гончар ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгер А.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8/9 (132/133), серпень-вересень 2017 року. – С. 16-16. – ISSN 1991-5829
238857
   Вийшли до фіналу // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 5


  "...Команди "CometoCaser" і "FlashEnterprise" економічного факультету успішно подолали відбірковий тур чемпіонату з корпоративних фінансів Growth Driver 2014, залишивши позаду понад 80 конкурентних команд. Команди візьмуть участь у фіналі очного туру ...
238858
   Вийшли у фінал престижних світових змагань // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Команда КНУТШ у складі студентів О. Бровко, Н. Козачук, М. Галушки (ІМВ), Г. Соколянський (юрид. ф-т) вийшла у фінал престижних світових змагань з судових дебатів з права СОТ, які відбудуться у Франції. Цікаво те, що наша команда стала єдиною з країн ...
238859
  Головко Т. Вийшов друком рукописний варіант збірки "Три літа" Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 грудня (№ 236). – С. 11
238860
   Вик [Вік] (1798-1898) / М. Щербаковского. – У Кыиви (Київ) : Дpук. С.В. Кульженко, 1900. – 464, VII, [2] с. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 108045 дефектний, без тит. арк.


  Авт. поет. твоpів: І.П. Котляpевський, П.П. Гулак-Аpтемовський, Л.І. Боpовиковський, Є.П. Гpебінка, М.С. Шашкевич, Я.Ф. Головацький, М.І. Костомаpов, Д. Байрон, А.Л. Метлинський, М.М. Петpенко, В.М. Забіла, О.С. Афанасьєв[-Чужбинський], Т.Г. Шевченко, ...
238861
   Вик [Вік] (1798-1898). – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 2 : Украинська проза вид Квитки до 80-х рокив XIX в. []. – 1902. – 584, II c. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Hа с. 3 епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка. - Авт. твоpів: Г.Ф. Квітка-[Основ"яненко], П.О. Куліш, Д. Моpдовцев [Д.Л. Моpдовець], О.П. Стоpоженко, М. Маpковичка [М. Вовчок], О.Я. Кониський, О. Кулішева [Г. Баpвінок], П.С. Кузьменко, А.П. Свидницький, М.М. ...
238862
   Вик [Вік] (1798-1898). – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 3 : Украинська проза з 80-х рокив XIX в.останних часив. – 1902. – 566, II с. : 1 аpк. портр. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: Б.Д. Гpінченко, С.М. Ковалів, Д.В. Маpкович, H.І. Кобpинська, Т.А. Зіньківський, М.С. Гpушевський, В.О. Потапенко, Дніпpова Чайка, О.С. Маковей, Т.Г. Боpдуляк, А.Ю. Кpимський, Л. Маpтович, М.М. Коцюбинський, В.М. Леонтович, Г.О. Коваленко, ...
238863
   Вик [Вік] (1798-1898).. – вид. 2-ге, з одминами й дод. – У Кыиви (Київ) : Друк. Петра Барського
Т. 1 : Украинська поэзіяа вид Котляревського до останних часив. – 1902. – 494, X, [I] с. : іл., поpтp. – Hа с. 3 епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка ; В кн. також біогp. відомості пpо авт. з поpтp. ; Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Авт. твоpів: І.П. Котляpевський, П.П. Гулак-Аpтемовський, Л.І. Боpовиковський, Є.П. Гpебінка, М.С. Шашкевич, Я.Ф. Головацький, М.І. Костомаpов, А.Л. Метлинський, М.М. Петpенко, В.М. Забіла, Т.Г. Шевченко, П.О. Куліш, Я.І. Щоголів, Л.І. Глібов, С.В. ...
238864
  Тищенко А.Н. Вика : В помощь слушателям трехлетних агротехнических курсов / А.Н. Тищенко; Агротехника сельскохозяйственных культур. Областное управление сельского хозяйства. Александровская селекционная станция. – Владимир : Облиздат, 1951. – 16 с.
238865
  Дорошко П.О. Викарбую на камені : вибрані поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Худвидав, 1966. – 192 с.
238866
   Викентий Беретти: университет // Архитектура имперского Киева / Ерофалов-Пилипчак. – Киев : А.С.С.; НИИТИАГ, 2001. – С. 90-98. – ISBN 966-7452-22-0
238867
  Гудкова Екатерина Павловна Вики Туркмении и перспективы их хозяйственного использования : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Гудкова Екатерина Павловна; АН Туркм. ССР. Ин-т ботаники. – Ашхабад, 1968. – 19л.
238868
   Викидонебезпечність пісковиків Тяглівського родовища Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну / А.В. Побережський, І.В. Бучинська, П.М. Явний, О.М. Шевчук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С. 53-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
238869
  Гулиа Г.Д. Викинг / Г.Д. Гулиа. – М., 1981. – 175с.
238870
  Гулиа Г.Д. Викинг / Г.Д. Гулиа. – М., 1986. – 507с.
238871
  Уингейт Филиппа Викинги / Уингейт Филиппа, Миллард Энн; Пер.с англ.Е.В.Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1999. – 64с. – (Иллюстрированная мировая история). – ISBN 5-257-00651-0
238872
  Прингл Хизер Викинги в Америке. Приключения в Америке Викингов / Прингл Хизер, Ковентри Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 154-167 : фото
238873
  Литвинцев Данил Викинги Ладоги / Литвинцев Данил, Волковицкий Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 140-145 : фото. – ISSN 1029-5828
238874
  Алексеев А. Викинги, варяги, русь // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 5


  Народи , які населяли Європу в давнину
238875
  Штайнхильбер Бертольд Викинги. Когда викинги пугали Европу / Штайнхильбер Бертольд, Бетке Инза, Гаргерле Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 118-127 : фото. – ISSN 1029-5828
238876
  Ботценхард Тильман Викинги. Перезагрузка / Ботценхард Тильман, Гринфилд Лорен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 76-79 : фото. – ISSN 1029-5828
238877
  Пчілка Олена Викинуті українці / Олена Пчілка; Ред.-упоряд., передм., прим. В.Архипов. – Київ : МАУП, 2006. – 352с. – (Бібліотека українознавства ; Вип. 5). – ISBN 966-608-533-X
238878
  Клименюк О.В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження : авторський підручник / Олександр Клименюк. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 398с. – ISBN 978-966-340-183-6
238879
  Квасюк Л. Виклад християнського віровчення в "Катехізмі, тобто сумарії, або короткому зібранні віри і церемоній святої Східної церкви" Мелетія Смотрицького // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 173-175


  Розглядається 10 розділ трактату "Тренос" (1610) укр. полеміста Мелетія Смотрицького "Катехізм, тобто сумарій, або коротке зібрання віри і церемоній святої Східної церкви"; аналізується розуміння автором основ християнського віровчення у формі ...
238880
  Зварим І.М. Викладання англійської мови в КНУ імені Тараса Шевченка як складової у процесі підготовки фахівців та оцінювання професійної діяльності викладачів // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 110-118. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розглянуто види перекладу, проаналізовано підходи до оцінювання професійної діяльності вмкладачів за кінцевими та поточними результатами успішності студентів.
238881
   Викладання арифметики в семирічній школі. – Київ, 1951. – 176 с.
238882
  Головащенко С.І. Викладання бібліологічних дисциплін у Київській духовній академії XIX - початку XX ст.: структура і зміст // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 60-67
238883
  Дівінська Н.О. Викладання в університеті на основі наукових досліджень // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 102-108
238884
  Самчук Т.В. Викладання верхової їзди в Університеті Св. Володимира (1835 – 1863 рр.) // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 39-48. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
238885
   Викладання геометрії в сердній школі. – Київ, 1953. – 220 с.
238886
   Викладання геометрії в середній школі. Планіметрія : За мат-ми розширеного пленуму від-лу методики математики, що відбувся в жовтні 1951 року в м.Вінниці. – Київ : Радянська школа, 1953. – 220 с.
238887
   Викладання дидактики географії : навч. посібник / В.М. Самойленко, О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – Київ : Прінт Сервіс, 2016. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239 та в кінці модулів. – ISBN 978-617-7069-26-2
238888
  Чорнописка О.П. Викладання дисципліни "Елементи практичної психології" в системі післядипломної освіти провізорів // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 20, № 4 (80). – С. 249-252. – ISSN 1684-7903


  "...У статті обгрунтовано доцільність вивчення дисципліни "Елементи практичної психології" провізорами-інтернами на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології в Івано-Франківському національному медичному університеті."
238889
  Ясакова Т.Ю. Викладання дисципліни "хімія" за умов впровадження кредитно-модульної системи навчання / Т.Ю. Ясакова // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С.287-294.
238890
  Кучеренко Т. Викладання дисципліни бухгалтерський облік в контексті сучасної економічної теорії та практики управління // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1. – C. 41-48
238891
  Пашков В.М. Викладання дисципліни господарського права в медичних і фармацевтичних закладах освіти // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 77-85. – ISSN 0201-7245
238892
  Кірсенко М. Викладання дражливих питань історії у мультикультурному контексті: нинішня ситуація та виклики // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 2 (138), лютий. – С. 30-32
238893
  Матвійчук А.В. Викладання европейського права у вищій школі України: ментальний аспект / А.В. Матвійчук, Ю.Ю. Олешицький // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 74-81. – ISBN 978-966-7359-68-3
238894
  Юхимович О.А. Викладання економічних дисциплін за допомогою онлайн-сервісів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 9-11. – Бібліогр.: 7 назв.
238895
  Андрєєва І.А. Викладання епідеміології внутрішньолікарняних інфекцій на сучасному етапії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 8-10. – ISSN 1681-2751
238896
  Гнєденко Б.В. Викладання і творчість // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 95-100. – ISSN 1029-4171
238897
  Шацька О.П. Викладання іноземних мов у Китаї // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 33-39. – ISSN 2227-2747
238898
  Рибачук К.В. Викладання іноземної мови в сучасній системі професійної освіти // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 137-148. – ISSN 2075-4205
238899
  Кобченко К.А. Викладання історичних дисциплін на Київських Вищих жіночих курсах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 104-106. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядаються деякі аспекти викладання історичних дисциплін на Київських Вищих жіночих курсах наприкінці XIX - початку XX ст.
238900
  Галлагер К. Викладання історії в контексті сприяння демократичним цінностям і терпимості (Викладання і вивчення історії в школі) : Посібник для вчителів / К. Галлагер. – Київ, 1998. – 48с. – ISBN 966-546-211-3
238901
   Викладання історії ХХ століття на прикладі України та інших європейських країн. – Дніпропетровськ, 1997. – 126с.
238902
  Совенко Б.В. Викладання канонічною права: короткий історичний огляд та перспективи розвитку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 126-132. – ISSN 1563-3349
238903
   Викладання креслення в школі. – К., 1967. – 96с.
238904
   Викладання креслення в школі. – К., 1969. – 160с.
238905
  Супрун В. Викладання курсу "Загальне мовознавство" в аспекты модернізації вітчизняного освітнього простору // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 36-47. – ISSN 1682-2366
238906
  Чорний Д.М. Викладання курсу "Історія Слобідської України" за технологіями дистанційного навчання: проблема вибору тематики форумів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 187-190. – ISBN 978-966-285-311-7
238907
  Палагнюк М.М. Викладання курсу "філософії" у технічних вузах та його вплив на формування інноваційного мислення // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 180-189. – ISSN 2312-4342
238908
  Піонтковська Т.В. Викладання логіки в братських школах XVI-XVIIст. // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 138-140
238909
  Плахтій М.П. Викладання логіки в Західній Україні на межі ХIХ - ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості викладання логіки західноукраїнськими науковцями та спроби формування української логічної термінології. Аналізуються україномовні підручники із логіки С. Балея, С. Канюка, І. Копача, Г. Костельника, Т. Мандибура видані ...
238910
  Плахтій М.П. Викладання логіки на Вищих жіночих курсах у Києві // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 44-45


  До викладацького складу Київських ВЖК входили переважно професори університету Св. Володимира. Викладання проводилось за університетськими програмами. Лекції із логіки читали професори Степан Андрійович Ананьїн, Генріх-Роман Іванович Якубаніс, Василь ...
238911
  Плахтій М.П. Викладання логіки на вищих жіночих курсах України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 126-131. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
238912
  Демірська І.О. Викладання логіки на гуманітарних факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 19-20
238913
  Плахтій М.П. Викладання логіки у духовних закладах України сер. XIX - на поч. XX століття // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 44-45
238914
   Викладання математики в середній школі при політехнічному навчанні. – Київ : Радянська школа, 1954. – 304 с.
238915
  Венгер Є.Ф. Викладання математики в університеті з 1834 до 1934 р. / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник // Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник. – Київ : Деснянська правда, 2011. – С. 19-40. – ISBN 978-966-502-492-7
238916
   Викладання математики в школі : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1961. – 212 с. ; №1


  Збірник містить статті, присвячені методиці розв"язування задач з геометрії з застосуванням тригонометрії, викладанню наближених обчислень, вимірювальним роботам на місцевості тощо. Кілька статей присвячено моделюванню і виготовленню саморобного ...
238917
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. – Харків
Вип. 11. – 2007. – мова резюме англ. укр. рос.
238918
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків
Вип. 12. – 2008. – мова резюме англ. укр. рос.
238919
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків
Вип. 13. – 2008. – мова резюме англ. укр. рос.
238920
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків. – ISSN 2073-4379
Вип. 14. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
238921
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 15. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
238922
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 16. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
238923
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 17. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
238924
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 18. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
238925
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 19. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
238926
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 21. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
238927
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватиий Л.М., Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 29. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
238928
   Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки = Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 1996-. – ISSN 2073-4379
Вип. 30. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
238929
   Викладання морфології української мови в 6 класі середньої школи. – К., 1957. – 191с.
238930
  Чухно А.А. Викладання на вечірньому та заочному відділах - в центрі уваги кафедри // Інформ. бюл. наук.-метод. ради КДУ, 1959. – Т.17
238931
  Кисельов Ю.В. Викладання навчальної дисципліни "Соціологія" через модуль-контроль / Ю.В. Кисельов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 72-78. – ISBN 966-597-072-0
238932
  Кущ О.Г. Викладання нових структурних елементів з питань біобезпеки в контексті навчальної дисципліни "Мікробіологія, вірусологія, імунологія" для студентів зі спеціальності "Лабораторна діагностика" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 79-81. – ISSN 1681-2751
238933
  Басай В.Д. Викладання одорології у вищих напвчальних закладах при перекпідготовці юристів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 79-84
238934
  Цвєтков Л.О. Викладання органічної хімії в 10 класі / Л.О. Цвєтков. – К, 1971. – 263с.
238935
  Хавкіна Л.М. Викладання основ рекламної діяльності у вищій школі в межах навчання майбутніх журналістів: методичні пошуки і проблеми // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 2. – С. 54-63. – ISBN 978-966-623-888-0
238936
  Палагнюк М.М. Викладання основ філософії права у гуманітарній підготовці студентів нафтогазового профілю. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 281-284. – ISSN 2076-1554
238937
  Резніченко Н.Ю. Викладання основ юридичного та етичного регулювання медичної практики у процесі післядипломної освіти лікарів // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология : научно-практический журнал / ГУ "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины" ; Ассоциация дерматологов, венерологов и косметологов Днеропетровщины ; гл. ред. А.Д. Дюдюн. – Днепропетровск, 2016. – № 1/4. – С. 199-204. – ISSN 1561-3607


  "...Наведено принципи викладання основ юридичного та етичного регулювання медичної практики у процесі післядипломної освіти лікарів."
238938
   Викладання оториноларингології в сучасних умовах / В.В. Березнюк, О.В. Ковтуненко, А.В. Зайцев, О.А. Чорнокур // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 89-91. – ISSN 0044-4650
238939
  Бабічев Є.Р. Викладання політології в вищому навчальному закладі в умовах Болонського процесу. Актуалізація проблематики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 130-134. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
238940
  Головчук В. Викладання предметів гуманітарного циклу в непрофільних ВНЗ у контексті гуманізації вищої освіти / В. Головчук, І. Голубович, О. Чернецька // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-69. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
238941
  Сейдаметова З. Викладання програмування майбутнім фахівцям галузі ІТ-технологій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 68-81. – ISSN 1682-2366
238942
   Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті : соціально відповідальний вимір : матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. (13-14 жовт. 2011 р., м. Київ, Україна) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [редкол.: Балл Г.О. та ін.]. – Київ : Дія, 2011. – 111, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7665-72-0
238943
   Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи : тези 6 Міжнародної науково-методичної конференції (13-14 жовтня 2009 року, м. Київ, Україна) / МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т" ; [ за наук. ред. О.В. Винославської, Г.В. Ложкіна ]. – Київ : Азимут-Україна, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-8405-93-8
238944
  Гриньео С.Д. Викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 289-294. – (0). – ISSN 2078-9165


  Визначено основні проблеми у викладанні римського приватного права. Подано пропозиції щодо програми, порядку і методики викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах.
238945
  Бедзір Н. Викладання світової літератури за новим державним стандартом та новою програмою у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 80-83. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
238946
  Головащенко С.І. Викладання Святого Письма в Київській Духовнй Академії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 25-35
238947
  Стеблина-Рудякова Викладання сербської мови у Київському університеті імені Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 156-161. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про становлення й сучасний стан викладання сербської мови в Київському університеті
238948
   Викладання синтаксису простого речення української мови в середній школі (У1-УП). – К., 1957. – 164с.
238949
  Плиско К.М. Викладання синтаксису української мови / К.М. Плиско. – Київ, 1978. – 184с.
238950
  Костенко О. Викладання сільськогосподарських дисциплін у вітчизняних університетах XIX - початку XX ст.: зміни та вдосконалення навчального процесу // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 152-158. – ISBN 978-966-308-311-5
238951
  Малахова Ж.Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ж.Д. Малахова, В.М. Огаренко; МОНУ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципал. упр.". – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 280с. – Шифр дубл 1 Мала. – ISBN 978-966-364-664-0
238952
  Малахова Ж.Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів : навч. посіб. для студ. внз / Ж.Д. Малахова, В.М. Огаренко ; МОНУ ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніцип. управління". – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-364-664-0


  Становлення інформаційного суспільства та його найсучаснішої форми - суспільства знань – вимагає від вищої освіти нових підходів, нових методів навчання. У пропонованому навчальному посібнику розглядаються як традиційні, так і нетрадиційні методи ...
238953
  Мінченко А.В. Викладання та вивчення основ алгоритмізації і реалізації задач на ЕОМ : Навч. метод. пос. / А.В. Мінченко, А.А. Карпенко. – К., 1993. – 204с.
238954
  Видро Є.Д. Викладання теми "Нервова система" в курсі анатомії і фізіології людини / Є.Д. Видро. – Київ, 1954. – 103 с.
238955
  Ковальчук О.М. Викладання теорії права в перші роки заснування Київського університету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 79-81. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Висвітлюється науково-педагогічна діяльність К.О. Неволіна - першого професора права Київського університету Св. Володимира. Аналізується його видатний твір - "Энциклопедия законоведения", - що зіграв важливу роль у розвитку вітчизняного законодавства.
238956
  Ковальчук О. Викладання теорії права в Університеті Святого Володимира // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 148-156. – ISBN 978-966-349-240-7
238957
  Сліпушко О. Викладання української літератури в університеті: сучасні виклики і відповіді // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 11


  "У промові до Дня незалежності України президент України Петро Порошенко актуалізував надзвичайно важливий момент — на 2019 рік припадає "тисяча років вокняжіння Ярослава Мудрого". Вже сама постановка питання заслуговує на увагу. Сходження Ярослава на ...
238958
  Степанишин Б. Викладання української літератури в школі : Методичний посібник для вчителів / Б. Степанишин. – Київ : РВЦ Проза, 1995. – 254 с.
238959
  Гаудіо С.Д. Викладання української мови в університетах Італії / С.Д. Гаудіо, О. Сидоренко, О. Жуковська // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 177-180.
238960
  Коротєєва-Камінська Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : Навчальний посібник / В.О. Коротєєва-Камінська; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2006. – 304с. – ISBN 966-370-018-1
238961
  Ренчка І. Викладання української мови як іноземної: формування мовної і мовленнєвої компетентності // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 171-179. – ISSN 2078-5119
238962
  Вернигора С.М. Викладання фахових дисциплін англійською мовою в українському ВНЗ: освітній експеримент чи вимога сьогодення (На прикладі дисциплін кафедри реклами і зв"язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка) // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 18-22


  Публікація присвячена досвіду викладання англійською мовою профільних дисциплін "Копірайтинг у рекламі", "Копірайтинг у PR", "Соціальна реклама", "Теорія масової інформації", "Комунікаційні стратегії", кафедри реклами і зв"язків з громадськістю ...
238963
  Самчук Т. Викладання фехтування в Університеті Св. Володимира (1834-1849) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 102-105. – ISBN 978-966-171-795-3
238964
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 10 класі / А.А. Ванєєв. – Київ, 1974. – 198 с.
238965
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 10 класі середньої школи / А.А. Ванєєв, Е.Г. Дубицька, О.Ф. Яруніна. – 2-е изд., перераб. – Київ : Радянська школа, 1980. – 162 с.
238966
   Викладання фізики в 6-7 класах середньої школи : посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1982. – 269 с.
238967
  Пьоришкін О.В. Викладання фізики в 6 і 7 класах середньої школи : посібник для вчителів / О.В. Пьоришкін. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1975. – 268 с .
238968
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 9 класі / А.А. Ванєєв, Е.Д. Корж, В.П. Орєхов. – Київ : Радянська школа, 1981. – 158 с.
238969
  Ванєєв А.А. Викладання фізики в 9 класі за новою програмою / А.А. Ванєєв. – Київ, 1973. – 190 с.
238970
   Викладання фізики в школі : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1979. – 151 с.
238971
   Викладання фізики в школі. – К., 1980. – 136с.
238972
   Викладання фізики в школі : зб. статей. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144 с.
238973
   Викладання фізики за новими програмами. – Київ, 1973. – 150 с.
238974
  Венгер Є.Ф. Викладання фізики і астрономії в університеті (1834-1934) / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник // Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник. – Київ : Деснянська правда, 2011. – С. 50-89. – ISBN 978-966-502-492-7
238975
  Туришев І.К. Викладання фізики у 8 класі / І.К. Туришев, Ю.І. Лук"янов. – К., 1979. – 176с.
238976
  Суханцева В. Викладання філософії в українському університеті: соціокультурний аспект / В. Суханцева, О. Яценко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 24-28. – ISSN 1682-2366


  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
238977
  Кралюк П. Викладання філософії в Харківському університеті. Шад та його послідовники // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 374 -378. – ISBN 978-966-2254-74-7
238978
   Викладання філософії і профіль вузу : Збірник статей. – Київ : Київський університет, 1971. – 178с.


  У цьому збірнику викладачі філософії знайдуть відповідні методичні рекомендації щодо розкриття загального характеру принципів і законів діалектичного й історичного матеріалізму на основі урахування висновків і фактичного матеріалу профілюючих ...
238979
  Метельова Т.О. Викладання філософії як апологія історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
238980
  Найдьонов І.М. Викладання фінансово-економічних дисциплін : методика, технологія, управління : навч. посібник / І.М. Найдьонов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 432 с. : іл., табл. – Глосарій: с. 394-418. – Бібліогр.: с. 419-430. – ISBN 978-611-01-0618-4
238981
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і граматики української мови у воьмирічній школі. т.1 : Дис... д-ра філол.наук: / Медушевський А.П.; Київський держ.пед.інститут. – К., 1961. – 555л. – Бібліогр.:л.543-545
238982
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і граматики української мови у воьмирічній школі. том 2 : Дис... д-ра філол.наук: / Медушевський А.П.; Кихв.держ.пед. ін-т. – К., 1961. – 576л. – Бібліогр.:л.564-566
238983
   Викладання фонетики і морфології української мови в 5 класі середньої школи. – К., 1955. – 232с.
238984
  Медушевський А.П. Викладання фонетики і морфології української мови у восьмирічній школі. / А.П. Медушевський. – К, 1962. – 319с.
238985
   Викладання хімії в 7 і 8 класах. – К., 1971. – 279с.
238986
  Тищенко М.К. Викладання частин мови в середній школі : Посібник для вчителів / М.К. Тищенко. – Київ : Радянська школа, 1956. – 232с.
238987
  Локшина Ю. Викладання японської ієрогліфіки за допомогою програми для NINTENDO DS (далі назва на японській мові- // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Стаття присвячена особливостям викладання японських ієрогліфів за допомогою програми для Nintendo DS (далі на яп.мові). Детально проаналізовані функціональні можливості програми, а також надані методичні рекомендації щодо використання цієї програми ...
238988
  Бабенко С.С. Викладання, засноване на дослідженні: європейський вимір удосконалення університетської освіти з соціології / С.С. Бабенко, О.Є. Ненько, Н.Ю. Пенькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-109. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Протягом 5-19 вересня 2010 року на базі оздоровчо-спортивного комплексу КНУ ім. Тараса Шевченка у c. Берегове (Крим) відбулась друга літня сесія трьохлітнього міжнародного проекту ReSET \ HESP "Європейські візії та розрізнення: порівняльні дослідження ...
238989
  Малигіна Л. Викладати зарубіжну літературу крізь призму української ментальності // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (342). – С. 17-25.
238990
  Гринюка Б.М. Викладацька діяльність Івана Старчука (1921 - 1950) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 114-130. – ISSN 2078-1849


  Старчук Іван Данилович - український археолог, мистецтвознавець та педагог, автор понад ста праць з античного мистецтва та давньоруської доби.
238991
  Соломаха А.Г. Викладацька діяльність М. Цитовича - останнього професора поліцейського права в Університеті Святого Володимира // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 203-217. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню викладацької діяльності останнього професора поліцейського права Університету Святого Володимира М. М. Цитовича (1861–1919). Відтворення його педагогічної діяльності здійснюється завдяки нововиявленим у фондах Державного ...
238992
  Ворожбит І.В. Викладацька діяльність О.Ф. Кістяківського – професора кримінального права та судочинства Університету Св. Володимира // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 18-28. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
238993
  Паламарчук О.Л. Викладацька діяльність професора А.Й. Багмут на кафедрі слов"янської філології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир, О.В. Антоненко // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 43-46. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Йдеться про викладацьку діяльність відомого славіста проф. Алли Йосипівни Багмут, яка протягом кількох років читала лекції для студентів кафедри слов’янської філології у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
238994
  Галенко Іраїда Викладацька діяльність Якова Головацького у Льввському університеті (в контексті розвитку українознавства і славістики ) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 13-27. – ISSN 0203-9494
238995
  Міщенко І.В. Викладацький потенціал Польського педагогічного інституту в Києві (1930-1935 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 33-34
238996
  Парфіненко А.Ю. Викладацький склад дореволюційних університетів у зображенні публіцистики 1920-початок 1930-х рр. / А.Ю. Парфіненко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 190-197. – Бібліогр.: 23 назв. – ISBN 966-623-336-3
238997
  Рига Д. Викладацький склад Чернігівської класичної чоловічої гімназії у XIX столітті // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128). – С. 185-192
238998
  Корбяк Д.В. Викладацько–наукова та освітня діяльність митрополита Сильвестра (Сембратовича) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 43-48. – ISSN 2076-1554


  З метою встановлення ролі митрополита Сильвестра (Сембратовича) у розвиток науки та освіти українського населення на основі досі неопублікованих джерел досліджується відповідна сфера діяльності згаданого церковного діяча. Охарактеризовано його роботу ...
238999
  Полюк І.С. Викладач "Онлайн" - новий вид професії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 187-190. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
239000
  Мичак Н.Г. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 421-425. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,