Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
234001
   "Буття і ніщо. Спроба феноменологічної онтології" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 687-689. – ISBN 966-316-069-1
234002
   "Буття і час" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 689-690. – ISBN 966-316-069-1
234003
  Громик Л.І. "Буття на чужині": Іван Огієнко про національну свідомість української еміграції // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 170-174. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
234004
  Ткач М. "Буття почалося з любові..." : Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 96-103. – ISSN 0208-0710
234005
  Каваляускас Т. Буття в сільській культурі та мистецтві: перспектива литовської філософії // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 68-71. – Бібліогр.: 5 назв.
234006
  Степико М.Т. Буття етносу : Витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методолгічний аналіз) / М.Т. Степико. – Київ : Знання, 1998. – 251с. – ISBN 966-7293-53-Х
234007
  Баумейстер А.О. Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 435 л. – Бібліогр.: л. 404-435
234008
  Баумейстер А.О. Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 43 назви
234009
  Пипич А.І. Буття і дія: проблема філософського опосередкування // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 98-106. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
234010
  Артюшенко З.В. Буття і концепт світорозуміння в історичних творах Івана Білика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 26-31


  У статті висвітлюється поняття буття та концепт світорозуміння з погляду на авторське тлумачення історичних подій Іваном Біликом, осмислюється питання духовного розвитку історичних особистостей в минулому та його взаємодії із сучасним станом ...
234011
  Сартр Буття і ніщо = L"etre et le neant : Нарис феноменологічної онтології / Сартр, Жан-Поль; Пер.з фр. В.Лях, П.Таращук. – Київ : Основи, 2001. – 854с. – ISBN 966-500-137-Х
234012
  Зайцев М. Буття і час в онтології Р. Інгардена // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 146-153. – ISBN 978-617-8041-01-4
234013
  Астрахан Н.І. Буття літературного твору : аналітичне та інтерпретаційне моделювання : монографія / Наталія Астрахан. – Київ : Академвидав, 2014. – 429, [3] с. : табл. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 390-429. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-079-0
234014
  Астрахан Н. Буття літературного твору: аналіз та інтерпретація // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 6-17. – ISSN 2304-9383
234015
   Буття людини (соціально-філософський аспект) : Колективна монографія викладачів та аспірантів кафедри філософії, соціології та права. – Слов`янськ, 2004. – 160с.
234016
   Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність : іст.-філос. ракурс : монографія / [І.В. Бойченко [та ін.] ; ред.-упоряд.: О.В. Романенко [та ін.]] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Промінь, 2010. – 479, [1] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8512-39-1
234017
  Клічук А. Буття людини з позиції філософсько-теологічного пізнання (на основі аналізу праць Етьєна Жильсона) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  У цій статті автор аналізує складне питання філософської антропології про сутність людини. Проблема торкається двох сторін пізнавальних здібностей людини: віри та розуму.
234018
  Чорноморденко І.В. Буття людини у глобалізованому світі: духовно-моральний вимір / І.В. Чорноморденко, В.М. Куцурук // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 17-20. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
234019
  Канціра В.С. Буття людини: природно-правовий зміст // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 570-571. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Рецензія проф. кафедри кримінального права і процесу Інституту права та психології Національного університету "Львівська політехніка" д-ра юрид. наук, проф. В.С. Канціра на монографічне дослідження доц. кафедри теорії та філософії права Інституту права ...
234020
  Янкова М.А. Буття на межі: екзистенційна проблематика малої прози В. Винниченка та Ю. Ґудзя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті проаналізовано екзистенційну проблематику художніх творів В.Винниченка та Ю. Ґудзя. Проблема буття є основою творчості цих письменників, тому крізь призму жанрових різновидів окреслюється система, в якій зображується людина, її психіка й ...
234021
  Бакалінська Т.В. Буття народу - у його душі, життя народу - у його оселі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 19/21 (455/457), липень. – С. 76-79
234022
  Дрозд Л. Буття образу Матері Божої у поетів "Празької школи" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 227-236. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
234023
  Стех Роберт Марко Буття Олекси Ізарського // Критика. – Київ, 2007. – Листопад, (число 11). – С. 25
234024
  Огнев"юк В.О. Буття освіти в добу незалежності (соціально-філософський аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується стан освіти в Україні в 1991-2001 рр.
234025
  Савчин М. Буття особистості: онтологічна сутність, структура і темпоральність // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 87-92
234026
  Лапко О. Буття поета як тематична домінанта лірики Тодося Осьмачки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 210-218. – ISSN 1728-9572
234027
  Львова О. Буття права в контексті природного праворозуміння // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 82-92. – ISBN 978-966-306-020-4
234028
  Шляховчук О.А. Буття права та ідеологія // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 121-128. – ISBN 966-638-110-9
234029
  Цимбалюк М.М. Буття права та правова антропологія // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 184-193. – (Юридична ; Вип. 1)
234030
  Стовба О.В. Буття права у правовій ситуації як онтологічна засада верховенства права // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 24-31. – ISSN 1818-992Х
234031
  Дьяковська Г.О. Буття соціальної пам"яті як умова соціалізації та самоідентифікації спільнот // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 40-41
234032
  Бойченко І.В. Буття суспільне / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 41-43. – ISBN 966-642-073-2
234033
  Залужна А.Є. Буття твору мистецтва у пізній герменевтиці М. Гайдеггера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 126-128
234034
  Шкраб"юк П. Буття у двох світах // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 165-191. – ISSN 08-68-4790-1


  Опубліковано твір, присвячений роздумам на тему християнства та духовного буття людини.
234035
  Бойченко Н.М. Буття як наріжне поняття релігійно-філософської концепції Фоми Аквінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема буття у вченні Фоми Аквінського, її актуальність у сучасній філософії та релігієзнавстві. Були проаналізовані такі питання: своєрідність трактування буття, співвідношення матерії та форми, сутності та існування, ...
234036
  Зізіулас Й. Буття як спілкування : Дослідження особистісності і Церкви / Йоан Зізіулас; З передмовою Йоана Меєндорфа. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 276с. – ISBN 966-7888-65-7
234037
  Гурська Л.В. Буття як філософсько-релігієзнавча проблема : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Гурська Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
234038
  Гурська Л.В. Буття як філософсько-релігієзнавча проблема : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Гурська Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 176л. – Бібліогр.: л. 161-176
234039
  Баран Є. Буття Якова на тлі століття української історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 12


  Письменники, критики, читачі про роман Володимира Лиса "Століття Якова"
234040
  Давидов Мірза Бутулі : з лакської / Давидов Мірза. – Київ : Веселка, 1973. – 72 с.
234041
  Бочаров И.Н. Бутурлины - друзья Пушкиных : из. итал. разысканий / И.Н.Бочаров, Ю.П. Глушакова. – Москва : Правда, 1988. – 62, [2] с. – (Библиотека "Огонек"). – ISSN 0132-2095; № 20
234042
  Сучков Ф.Ф. Бутылка в море: из литархива Нефеда Нефедовича Дернова. / Ф.Ф. Сучков. – М., 1991. – 328с.
234043
  Мартинов И. Бутылка из Еревана / И. Мартинов. – София, 1977. – 180с.
234044
  Мамаева И. Бутыль : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 33-48. – ISSN 0012-6756
234045
  Чак А. Бутыль с муравиной настойкой : рассказы / Александр Чак; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1975. – 174 с.
234046
  Кальницкий М. Бутышев переулок, 23. Выразительный образец архитектуры старого Печерска // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 3 (122) : Музей костюма і стилю Вікторії Лисенко. – С. 96-109. – ISSN 2222-436X
234047
  Циммеринг М. Бутье Питер и его герой / М. Циммеринг. – Москва, 1973. – 126с.
234048
  Рождественская.М.В Бутьте внимательны к детям / Рождественская.М.В. – К., 1984. – 97с.
234049
   Буферная зона и система краевых прогибов юго-западного сектора Восточно-Европейской платформы / Е.И. Паталаха, В.А. Великанов, Н.И. Лебедь, В.И. Трегубенко, Г.Л. Трофименко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 36-41 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
234050
  Сливка Р.Р. Буферне положення України: спільність та конфлікт інтересів великих світових гравців у Центрально-Східній Європі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 195-202. – Бібліогр.: 12 назв.
234051
  Сіліч І.О. Буферні властивості грунтів як показник забруднення важкими металами едафотопів Криворізької урбоекосистеми // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 65-68 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
234052
  Базилянська Вікторія Давидівна Буферні системи для іонометрії у водяних і неводяних середовищах : Автореф... канд. хім. наук: 020004 020002 / Базилянська Вікторія Давидівна ; МОН України ХДУ. – Харків, 1994. – 16 с.
234053
   Буферні системи на основі амінометансульфонату та N-алкіламінометансульфонатів моноетаноламонію / Р.Є. Хома, А-А А. Еннан, Т.С. Бєньковська, Л.Т. Осадчий, О.Л. Рой // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (78). – C. 22-31. – (Серія: Хімія ; Т. 26, вип. 2 (78)). – ISSN 2304-0947
234054
  Шиян О.В. Буферність в параболічних задачах Ван-дер-Полевського типу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шиян Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
234055
   Буфф. 18 либретто известнейших оперет: Ж. Оффенбаха, Ш. Лекока, И. Страуса, М.Л. Вассера, Эрве, Массе и др. : с 8 рис. худ. А. Густавсона. – Санкт-Петербург : Тип. Р. Голике, 1876. – 339 с., 6 л. ил.


  Густавсон, А. -- Иллюстратор Лекок, Шарль (1832-1918) - Композитор Штраус, Иоганн (сын , 1825-1899) -- Композитор Оффенбах, Жак (1819-1880) -- Композитор
234056
  Ивашкевич В.Б. Бухалтерский учет в условиях совершенсвования хозяйственного механизма / В.Б. Ивашкевич. – М, 1982. – 175с.
234057
  Пугаченкова Г. Бухара / Г. Пугаченкова, Л. Ремпель. – Москва, 1949. – 68 с.
234058
  Айни С. Бухара : (Воспоминания) / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Сталинабад : Таджикгосиздат
ч. 1. – 1949. – 207 с.
234059
  Айни С. Бухара : (Воспоминания) / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Сталинабад : Таджикгосиздат
ч. 2. – 1949. – 183, [4] с.
234060
  Ашуров Я.С. Бухара : краткий справочник.- путеводитель / Я.С. Ашуров, Т.Ф. Гелах, У.Х. Камалов ; под общ. ред. Д.Н. Намазова. – Ташкент : ГИЗ, 1956. – 84с.
234061
  Айни М С.С. Бухара : Воспоминания / С. С. М. Айни ; пер. с таджик. С. Бородина. – Москва : Советский писатель
Кн. 3 : / ред., послесл. и примеч. Л.И. Климовича. – 1957. – 242 с., [1] л. портр. : портр.
234062
  Айни М С.С. Бухара : Воспоминания / С.С.М. Айни ; пер. с таджик. С. Бородина ; ред. послесл. и примеч Л.И. Климовича. – Москва : Советский писатель
Кн. 4 : [В городе]. – 1957. – 238 с., [1] л.
234063
  Ашуров Я.С. Бухара : краткий справочник / Я.С. Ашуров, Т.Ф. Гелах, У.Х. Камалов ; под общ. ред. Д.Н. Намазова. – 2-е испр. и доп. изд. – Ташкент : Госмздат, 1958. – 100с.
234064
  Айні С. Бухара : (Спогади) ; пер.: з тадж. / С. Айні. – Київ : Дніпро, 1960. – 624 с.
234065
  Айни С. Бухара : в 4-х кн. / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Москва : Советский писатель, 1961. – 598, [2] c. – В 4-х кн.
234066
  Сухарева О.А. Бухара / О.А. Сухарева. – М., 1966. – 328с.
234067
  Ашуров Я.С. Бухара : краткий справочник / Я.С. Ашуров, Т.Ф. Гелах, У.Х. Камалов ; под общ. ред. Д.Н. Намазова. – 4-изд., испр. и доп. – Ташкент : Узбекистан, 1968. – 100с.
234068
  Ашуров Я.С. Бухара : краткий справочник / Я.С. Ашуров, Т.Ф. Гелах, У.Х. Камалов ; под общ. ред. Д.Н. Намазова. – 5-е изд. испр. и доп. – Ташкент : Узбекистан, 1971. – 92с.
234069
  Камалов У.Х. Бухара / У.Х. Камалов, А.А. Музафаров, В.Г. Сааков. – Ташкент, 1974. – 189с.
234070
  Чехович О.Д. Бухара / О.Д. Чехович. – Ташкент, 1976. – 36 с.
234071
  Айни С. Бухара : в 2-х кн. / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Душанбе : Ирфон
кн. 1. – 1980. – 259, [1] c.
234072
  Захидов П.Ш. Бухара / П.Ш. Захидов, А.А. Музаффаров. – Ташкент, 1981. – 100с.
234073
  Айни С. Бухара : в 2-х кн. / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Душанбе : Ирфон
кн. 2. – 1981. – 376 с.
234074
  Айні С. Бухара : спогади / Садріддін Айні. – Київ : Дніпро, 1983. – 592 с.
234075
  Кузик Павло Бухара. Перлина Шовкового шляху, або Три бажання для джина з мідного чайника // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 18-22 : фото
234076
   Бухарев Александр Матвеевич. – М : Столица, 1991. – 320 с.
234077
   Бухарест - "маленький Париж" // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (7). – С. 56-65
234078
   Бухарест : [фотоальбом]. – Бухарест : Меридиане, 1964. – [176] с. : фото.
234079
  Элиасберг Н.Е. Бухарест / Н.Е. Элиасберг. – Москва, 1977. – 190 с.
234080
  Виктория Малая Бухарест : Провожаем весну на колесах. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 95 : Фото
234081
  Джорджеску Ф. Бухарест. Исторический очерк / Ф. Джорджеску. – Бухарест, 1965. – 71с.
234082
  Реймер М. Бухарест: пил і кров / Малгожата Реймер. – Київ : Темпора, 2015. – 342, [3] с. – ISBN 978-617-569-221-9
234083
  Леонов І. Бухаресте, врятуй від "українізації". Буковинські румуни поскаржилися Румунії, що їх примушують навчатися українською // Україна молода. – Київ, 2020. – 17-18 липня (№ 64). – С. 4
234084
  Гросул В. Бухарестский мир 1812 г. и формирование новой юго-западной границы Российской империи // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2012. – Вип. 14. – С. 37-76. – ISBN 978-966-389-291-8


  Бухарестський мирний договір 1812 року - договір між Російської та Османською імперією, який завершив Російсько-турецьку війну 1806-1812 років. Договір був підписаний 16 (28) травня 1812 року в Бухаресті з боку Росії головним уповноваженим Михайлом ...
234085
  Айрапетов О. Бухарестский мир 1812 года // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 0235-7089
234086
  Нотович Ф.И. Бухарестский мир 1918 г. / Нотович Ф.И. ; под ред. Э.К.Эггерт. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 260 с. – Библиогр.: с. 253-255
234087
  Фокша Г. Бухарестский музей-село / Г. Фокша. – Бухарест, 1958. – 210с.
234088
  Орлик И.И. Бухарестский процесс над И. Антонеску. 1946 год // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 187-199. – ISSN 0130-3864
234089
  Гончар Б.М. Бухарестський мир 1913 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 154-155. – ISBN 966-316-039-X
234090
   Бухарин : человек, политик, ученый. – М, 1990. – 412с.
234091
   Бухарин Николай Иванович : Указатель литературы. – Москва, 1989. – 88с. – (Ист. экономич. мысли СССР в 1920-е годы)
234092
  Коэн Стивен Бухарин: политическая биография, 1888-1938 / Коэн Стивен. – Москва, 1988. – 574 с.
234093
  Коэн Стивен Бухарин: Политическая биография, 1888-1938 / Коэн Стивен. – Москва-Мн., 1989. – 572с.
234094
  Мирзаев М.М. Бухарская группа говоров узбекского языка : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Мирзаев М.М. ; АН УзССР , Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1965. – 68 с.
234095
  Шарапов Я. Бухарская народная Советская Республика, как переходный этап к социалистическому развитию. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шарапов Я.; Таджикский гос.ун-т. – Сталинабад, 1955. – 15л.
234096
  Чехович О.Д. Бухарские документы XIV века / О.Д. Чехович. – Ташкент, 1965. – 332с.
234097
  Шкунов В.Н. Бухарские евреи и торговые связи России с ханствами Средней Азии во второй половине XVIII - XIX в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 129-133. – ISSN 0869-1908
234098
  Емельяненко Т.Г. Бухарские евреи: судьба диаспоры // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 15-26. – ISSN 0869-5415
234099
  Айни С. Бухарские палачи : повесть / С. Айни. – Душанбе : Ирфон, 1970. – 80 с.
234100
   Бухарский вакф XIII в.. – М, 1979. – 134с.
234101
  Соков А.И. Бухарский олень / А.И. Соков. – Душанбе, 1987. – 44с.
234102
  Левин Л.Д. Бухарский халат. Сентиментальный водевиль / Л.Д. Левин. – Л.-Москва, 1938. – 56с.
234103
  Арапов Д.Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой историографии / Д.Ю. Арапов. – Москва : Издательство МГУ, 1981. – 128 с. – Библиогр.: с. 100-127
234104
  Ильин М.А. Бухвостов / М.А. Ильин. – Москва, 1956. – 63 с.
234105
   Бухгалтер. – Харків
№ б/н. – 1997
234106
   Бухгалтер. – Харків
№ 1. – 1997
234107
   Бухгалтер. – Харків
№ 2. – 1997
234108
   Бухгалтер. – Харків
№ 3. – 1997
234109
   Бухгалтер. – Харків
№ 4. – 1997
234110
   Бухгалтер. – Харків
№ 5. – 1997
234111
   Бухгалтер. – Харків
№ 6, ч. 1. – 1997
234112
   Бухгалтер. – Харків
№ 6, ч. 2. – 1997
234113
   Бухгалтер. – Харків
№ 7, ч. 1. – 1997
234114
   Бухгалтер. – Харків
№ 7, ч. 2. – 1997
234115
   Бухгалтер. – Харків
№ 8, ч. 2. – 1997
234116
   Бухгалтер. – Харків
№ 8, ч. 1. – 1997
234117
   Бухгалтер. – Харків
№ 9, ч. 2. – 1997
234118
   Бухгалтер. – Харків
№ 9, ч. 1. – 1997
234119
   Бухгалтер. – Харків
№ 10, ч. 2. – 1997
234120
   Бухгалтер. – Харків
№ 10, ч. 1. – 1997
234121
   Бухгалтер. – Харків
№ 11. – 1997
234122
   Бухгалтер. – Харків
№ 12. – 1997
234123
   Бухгалтер. – Харків
№ 1. – 1998
234124
   Бухгалтер. – Харків
№ 2. – 1998
234125
   Бухгалтер. – Харків
№ 3. – 1998
234126
   Бухгалтер. – Харків
№ 5/6. – 1998
234127
   Бухгалтер. – Харків
№ 7. – 1998
234128
   Бухгалтер. – Харків
№ 8. – 1998
234129
   Бухгалтер. – Харків
№ 9. – 1998
234130
   Бухгалтер. – Харків
№ 10. – 1998
234131
   Бухгалтер. – Харків
№ 11. – 1998
234132
   Бухгалтер. – Харків
№ 12. – 1998
234133
   Бухгалтер. – Харків
№ 13. – 1998
234134
   Бухгалтер. – Харків
№ 14. – 1998
234135
   Бухгалтер. – Харків
№ 15. – 1998
234136
   Бухгалтер. – Харків
№ 16. – 1998
234137
   Бухгалтер. – Харків
№ 17. – 1998
234138
   Бухгалтер. – Харків
№ 18. – 1998
234139
   Бухгалтер. – Харків
№ 19. – 1998
234140
   Бухгалтер. – Харків
№ 20. – 1998
234141
   Бухгалтер. – Харків
№ 21/22. – 1998
234142
   Бухгалтер. – Харків
№ 23. – 1998
234143
   Бухгалтер. – Харків
№ 24. – 1998
234144
  Иконников К.М. Бухгалтер совхоза рассказывает : из опыта работы бухгалтерии совхоза "Озеры" Московской области / К.М. Иконников. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 102 с.
234145
  Шерр И.Ф. Бухгалтерия и баланс / И.Ф. Шерр. – М, 1925. – 575с.
234146
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ, 2000
234147
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ
№ 1. – 2001
234148
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ
№ 2. – 2001
234149
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ
№ 4. – 2001
234150
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ
№ 5. – 2001
234151
  Поливана Л.А. Бухгалтерія підприємства без паперів: міф чи реальність? // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 201-202. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
234152
  Кононов А.П. Бухгалтерская отчетность в системе управления производством / А.П. Кононов. – Москва, 1975. – 55с.
234153
  Крамаровский Л.М. Бухгалтерская отчетность в строительных организациях / Л.М. Крамаровский. – Москва : Финансы, 1980. – 173 с.
234154
  Белобжецкий И.А. Бухгалтерская отчетность и методы ее контроля / И.А. Белобжецкий. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 272 с.
234155
  Ковалев В.В. Бухгалтерская прибыль: управленческий аспект / В.В. Ковалев, Ковалев, Вит.В // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 7-32. – (Менеджмент ; Вып. 4). – ISSN 0132-4624
234156
  Румак Е.Х. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие : [для бакалавров и специалистов экономических факультетов высших учебных заведений] / Е.Х. Румак, Л.В. Хорошилова ; С.-Петерб. ин-т внешнеэкономических связей, экономики и права. – Санкт-Петербург : СПбИВЭСЭП, 2013. – 285, [3] с. : табл. – Библиогр.: с. 279-281. – ISBN 978-5-4227-0083-7
234157
  Иванов С.Ф. Бухгалтерская экспертиза в судебном процессе : Пособие для юристов и бухгалтеров-экспертов / С.Ф. Иванов, бухгалтер-эксперт, чл.-кор. Societe Academique de Comptabilite de Paris...; С предисл. сенатора, заслуж. проф. Александр. воен.-юрид. акад. В.К. Случевского. – Санкт-Петербург : Изд. кн. скл. "Коммерческая литература", 1913. – XVIII, 222 с.
234158
  Арзуманян Т.М. Бухгалтерская экспертиза при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел / Т.М. Арзуманян, В.Г. Танасевич. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 119 с.
234159
  Пименков В.Г. Бухгалтерские балансы колхозов и совхозов / В.Г. Пименков. – М, 1974. – 87с.
234160
  Данилаев А.А. Бухгалтерские балансы сельскохозяйственных предприятий и их использование в экономическом анализе / А.А. Данилаев. – М, 1973. – 208с.
234161
  Данилан А.А. Бухгалтерские балансы сельскохозяйственных предприятий и их использование в экономическом анализе / А.А. Данилан. – Москва : Статистика, 1973. – 207 с.
234162
   Бухгалтерский анализ : рекомендовано Ин-том банк. дела. – Киев : ВНV, 1993. – 428 с. – ISBN 5-7707-4229-1
234163
  Шумак Г.А. Бухгалтерский анализ как метод расследования преступлений / Г.А. Шумак. – Минск, 1985. – 93с.
234164
  Московский Ф.А. Бухгалтерский баланс и калькуляция электро- и теплоэнергии на электростанциях / Ф.А. Московский. – Москва ; Ленинград : Гос. энергетическое изд-во, 1949. – 152 с. – Библиогр. : 151-152
234165
  Кононов А.П. Бухгалтерский баланс промышленного предприятия и его анализ. Лекция... / А.П. Кононов. – Москва, 1960. – 40с.
234166
  Должанський М.І. Бухгалтерский облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Должанський, А.М. Должанський; МОіНУ. Нац. банк України. Львіський банківський ін-тут. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 494с. – ISBN 966-7330-53-2


  Висвітлюється в стислій формі загальне положенні теорії бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. Для студентів, слухачів систем підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
234167
  Грабова Н.М. Бухгалтерский облік у галузях народного господарства : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Грабова; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 203 с. – ISBN 966-574-525-5
234168
  Костюк П.А. Бухгалтерский словарь / П.А. Костюк. – Минск, 1971. – 158с.
234169
  Румак Е.Х. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. пособие / Е.Х. Румак, Л.В. Хорошилова ; С.-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права. – Санкт-Петербург : СПбИВЭСЭП, 2013. – 249, [3] с. : табл. – Библиогр.: с. 245-246. – ISBN 978-5-4227-0089-9
234170
  Николаев М.В. Бухгалтерский учет / М.В. Николаев. – М., 1935. – 717с.
234171
  Николаев М.В. Бухгалтерский учет / М.В. Николаев. – 3-е, доп. – Москва, 1936. – 668 с.
234172
  Панкратов Ф.Л. Бухгалтерский учет / Ф.Л. Панкратов, В.Ф. Филиппов. – М., 1957. – 252с.
234173
   Бухгалтерский учет. – М, 1967. – 392с.
234174
   Бухгалтерский учет. – М, 1969. – 536с.
234175
   Бухгалтерский учет. – М, 1976. – 174с.
234176
   Бухгалтерский учет. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 456с.
234177
  Безруких П.С. Бухгалтерский учет : учеб. для фин. и фин.-экон. техникумов / П.С. Безруких, А.Н. Кашаев, Д.А. Рогулин ; под ред. П.С. Безруких. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 375 с.
234178
   Бухгалтерский учет. – М, 1984. – 262с.
234179
   Бухгалтерский учет. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 295с.
234180
   Бухгалтерский учет / Безруких П.С. – М
1. – 1987. – 398с.
234181
   Бухгалтерский учет / Безруких П.С. – М
2. – 1988. – 440с.
234182
   Бухгалтерский учет. – 2-е изд., перараб. и доп. – М, 1990. – 462с.
234183
   Бухгалтерский учет. – Минск, 1991. – 591с.
234184
   Бухгалтерский учет. – Минск, 1991. – 285с.
234185
  Козлова Е.П. Бухгалтерский учет / Е.П. Козлова. – М., 1991. – 240с.
234186
   Бухгалтерский учет / Козлова Е.П. – М, 1994. – 460с.
234187
  Чебанова Н.В. Бухгалтерский учет / Н.В. Чебанова, Л.Н. Котенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков, 1995. – 242с.
234188
   Бухгалтерский учет. – Донецк, 1997. – 349с.
234189
  Чебанова Н.В. Бухгалтерский учет : торговые и посреднические предприятия: Учебное пособие / Н.В. Чебанова, Л.Н. Котенко. – 4-е изд., доп. и перераб. – Харків : Олант, Друк, 1998. – 456с. – ISBN 5-7763-1666-9
234190
  Мус Г. Бухгалтерский учет : основы - задания - решения: Учебное пособие / Г. Мус, Р. Ханшманн. – Київ : КНЕУ, 2000. – 368с. – ISBN 966-574-141-1
234191
   Бухгалтерский учет : Сборник кейсов / Н.А. Каморджанова, И.В. Карташова, Ёлгина, Д.Р. Каморджанов, Н.В. Морозова, Е.В. и др. Попова; Под ред. Н.А. Коморджановой. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 416с. – (Учебное пособие). – ISBN 5-318-00374-5
234192
   Бухгалтерский учет : (Пособие по выполнению практических задач): Учеб. пособие для студ.эконом. специальн. высш.учеб.зав. – Киев : Кондор, 2002. – 349с. – ISBN 966-7982-04-1
234193
   Бухгалтерский учет : учебник / Ю.А. Бабаев, Л.Г. Макарова, А.М. Петров, Л.А. Мельникова, К.П. Тужилова, К.С. Маляренко; под ред. Ю.А. Бабаева. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2008. – 384с. – ISBN 978-5-392-00131-6
234194
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 1. – 1995
234195
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 2. – 1995
234196
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 3. – 1995
234197
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 4. – 1995
234198
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 5. – 1995
234199
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 6. – 1995
234200
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 7. – 1995
234201
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 8. – 1995
234202
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 9. – 1995
234203
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 10. – 1995
234204
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 11. – 1995
234205
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 12. – 1995
234206
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 1. – 1996
234207
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 2. – 1996
234208
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 3. – 1996
234209
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 4. – 1996
234210
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 5. – 1996
234211
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 6. – 1996
234212
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 7. – 1996
234213
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 8. – 1996
234214
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 9. – 1996
234215
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 10. – 1996
234216
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 11. – 1996
234217
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 12. – 1996
234218
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 1. – 1997
234219
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 2. – 1997
234220
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 3. – 1997
234221
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 4. – 1997
234222
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 5. – 1997
234223
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 6, юбил. вып. – 1997
234224
  Чебанова Н.В. Бухгалтерский учет (торговые и посреднические предприятия) / Н.В. Чебанова, Л.Н. Котенко. – Харьков, 1998. – 456с.
234225
  Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет [Электронний ресурс] : [учебник] / А.В. Лишиленко. – 3-е изд., перед. и доп. – Киев : Центр учебной литературы, 2011. – 736 с. – ISBN 978-611-01-0224-7
234226
  Масталыгина Н.А. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. / Н.А. Масталыгина. – М., 1962. – 288с.
234227
  Дедков П Е. Бухгалтерский учет в бюджетных учереждениях и его централизация / П Е. Дедков, . – М, 1966. – 244с.
234228
   Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях : сборник нормативных документов / сост. Е.Дедков, В. Якимов. – Москва : Финансы, 1965. – 470 с.
234229
  Белов А.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях / А.Н. Белов. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 174, [1] с. – Библиогр.: с. 170-173 (78 назв.)
234230
  Сахарцева И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и организациях : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.И. Сахарцева, Т.П. Романенко. – Киев : Кондор, 2003. – 328с. – ISBN 966-8251-19-9
234231
  Шолц Р. Бухгалтерский учет в Венгерской Народной Республике / Р. Шолц. – М, 1974. – 64с.
234232
  Хелльмунд Э. Бухгалтерский учет в ГДР / Э. Хелльмунд, Г. Райнеке, Г. Гайслер; Под ред. чл.-кор. АН УССР Н.Г. Чумаченко и канд. экон. наук П.С. Безруких. – Москва : Финансы, 1975. – 64 с. – (Бухгалтерский учет в соцстранах)
234233
  Пашкевич Н.В. Бухгалтерский учет в геологических организациях / Н.В. Пашкевич. – Л., 1982. – 80с.
234234
  Лукьяненко П.А. Бухгалтерский учет в геологических организациях / П.А. Лукьяненко. – М., 1982. – 185с.
234235
  Данилевич Е.А. и др. Бухгалтерский учет в горной промышленности / Е.А. и др. Данилевич. – М, 1988. – 221с.
234236
  Дибнер М.Я. Бухгалтерский учет в государственной торговле / М.Я. Дибнер, В.В. Миронов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1970. – 272с.
234237
  Дибнер М.Я. Бухгалтерский учет в государственной торговле. уч. пособие / М.Я. Дибнер. – М., 1966. – 278с.
234238
  Асташкевичер Е.Т. Бухгалтерский учет в здравницах профсоюзов : [теоретические основы] / Асташкевичер Е.Т. ; ЦСУ курортами профсоюзов, Центр. метод. совет. – Москва : Профиздат, 1969. – 144 с.
234239
  Сидельникова Л.Б. Бухгалтерский учет в книжной торговле / Л.Б. Сидельникова. – М, 1980. – 232 с.
234240
  Любимов А.Н. Бухгалтерский учёт в книжной торговле / А.Н. Любимов, рабин. – М., 1973. – 184с.
234241
  Мордкович С.М. Бухгалтерский учет в колхозах / С.М. Мордкович, М.М. Усоскин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1960. – 76с.
234242
  Хмелев Н.Н. Бухгалтерский учет в колхозах / Н.Н. Хмелев. – М, 1963. – 212с.
234243
   Бухгалтерский учет в колхозах. – К, 1963. – 418с.
234244
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в колхозах / Г.И. Гринман. – 2-е изд., перераб. – М., 1971. – 503с.
234245
  Васькин Ф.И. Бухгалтерский учет в колхозах / Ф.И. Васькин, В.А. Орлов. – Москва, 1976. – 272с.
234246
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в колхозах : учебник для обучения бухгалтеров сельскохозяйственных предприятий / Г.И. Гринман. – 4-е изд., перераб. – Москва : Статистика, 1978. – 464с.
234247
  Ламыкин И.А. Бухгалтерский учёт в колхозах / И.А. Ламыкин. – М.
2. – 1959. – 136с.
234248
  Бутко С.Д. Бухгалтерский учёт в колхозах / С.Д. Бутко. – К., 1963. – с.
234249
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в колхозах по единому плану счетов / Г.И. Гринман. – Минск, 1967. – 496с.
234250
  Курсов В.Н. Бухгалтерский учет в коммерческом банке : Новые типовые бухгалтерские проводки операций банка: Учебное пособие / В.Н. Курсов, Г.А. Яковлев. – 3-е изд.,исправленное и доп. – Москва : Инфра-М, 1999. – 334с. – ISBN 5-86225-903-1
234251
   Бухгалтерский учет в кооперативах. – Москва, 1989. – 16 с.
234252
  Удовенко Г.В. Бухгалтерский учет в легкой промышленности / Г.В. Удовенко. – М., 1978. – 320с.
234253
  Едошин А.Н. Бухгалтерский учет в лесном хозяйстве. / А.Н. Едошин. – 2-е изд. – М, 1969. – 416с.
234254
  Панков В.В. Бухгалтерский учет в материально-техническом снабжении. / В.В. Панков. – М., 1989. – 271с.
234255
  Кобызев С.И. Бухгалтерский учет в МТС / С.И. Кобызев. – М, 1940. – 80с.
234256
  Душанов И. Бухгалтерский учет в Народной Республике Болгарии / И. Душанов. – М, 1974. – 64с.
234257
   Бухгалтерский учет в новых условиях хозяйствования. – Новосибирск, 1991. – 379с.
234258
  Калупов В.Г. Бухгалтерский учет в общественном питании / В.Г. Калупов, А.Н. Куприенко. – М., 1987. – 302с.
234259
  Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях / Е.П. Козлова, Т.Н. Бабченко, Е.Н. Галанина. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 720с. – ISBN 5-279-02087-7
234260
  Астахов В.П. Бухгалтерский учет в организациях материально-технического снабжения / Астахов В.П. ; Ростовский-на-Дону ин-т нар. хоз-ва. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1977. – 96 с.
234261
  Лучинский И.Н. Бухгалтерский учет в организациях сбережения и сбыта. Лекция 4. / И.Н. Лучинский. – К., 1965. – 88с.
234262
  Меркушев А.И. Бухгалтерский учет в организациях снабжения и сбыта / А.И. Меркушев. – М., 1964. – 264с.
234263
   Бухгалтерский учет в основных отраслях народного хозяйства : задание к контрольной работе для студентов 3-го курса по специальности "Бухгалтерский учет" специализация "Учет в промышленности". – Киев : Росвузиздат, 1964. – 64с.
234264
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в основных отраслях народного хозяйства : учебник для специальностей 1727 "Статистика" и 1734 "Механизация учета и вычислительных работ" / В.К. Радостовец. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 400 с.
234265
  Маргулис Ш А. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства : (Учебник для вузов по спец. "Бух. учет" и "Финансы и кретит") / Ш А. Маргулис. – 6-е изд., перераб. – Москва, 1979. – 414 с.
234266
  Маргулис Ш А. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства: (Учебник для вузов по спец. "Бух. учет" и "Финансы и кретит" / Ш А. Маргулис. – 5-е изд., перераб. – Москва, 1973. – 456с.
234267
  Маргулис Ш А. Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства: (Учебник для вузов по спец. "Бух. учет" и "Финансы и кретит"). / Ш А. Маргулис. – 4-е изд., перераб. – М., 1966. – 471с.
234268
  Белоусов М.С. Бухгалтерский учет в пищевой промышленности : [учебник для техникумов пищевой промышленности] / М.С. Белоусов, Б.А. Титов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Пищевая промышленность, 1971. – 384 с.
234269
  Злобин П.И. Бухгалтерский учет в подрядных строительных организациях / П.И. Злобин. – М., 1957. – 324с.
234270
  Парызинский З. Бухгалтерский учет в Польской Народной Республике / З. Парызинский. – М., 1975. – 80с.
234271
  Баскаков В.Н. Бухгалтерский учет в потребительской кооперации : [учеб. для товароведных фак. кооп. ин-тов] / В.Н. Баскаков, В.Г. Горелкин ; под ред. Н.И. Ильина. – Москва : Экономика, 1965. – 359 с., 1 л. табл.
234272
  Морозова Н.И. Бухгалтерский учет в предприятиях и организациях общественного питания / Н.И. Морозова. – К., 1978. – 216с.
234273
  Бражник А.С. Бухгалтерский учет в производственном объединении (предприятии) : справочное пособие / А.С. Бражник, Б.С. Щеглов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск : Беларусь, 1981. – 494 с.
234274
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях : учеб. пособие для студ. высших учебных заведений / Н.Н. Грабова, В.Н. Добровський ; [ под ред. Н.В. Кужельного ]. – Київ : А.С.К., 2002. – 624 с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-269-7
234275
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях 2000 : Н.В. Кужельного / Н.Н. Грабова, В.Н. Добровский. – Київ : А.С.К., 2000. – 624с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-269-7
234276
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях 2000 / Н.Н. Грабова, В.Н. Добровський; Под ред. Н.В. Кужельного. – Київ : А.С.К., 2001. – 624с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-269-7
234277
  Пушкарь М.С. Бухгалтерский учет в производственных объединениях: Орг. и методол. / М.С. Пушкарь. – Львов, 1990. – 188с.
234278
  Сумцов А.И. Бухгалтерский учет в промышленном предприятии / А.И. Сумцов. – М., 1953. – 180с.
234279
  Грунфест И.Л. Бухгалтерский учет в промышленном предприятии / И.Л. Грунфест, Б.С. Щеглов. – Минск, 1957. – 412с.
234280
  Грунфест И.Л. Бухгалтерский учет в промышленном предприятии / И.Л. Грунфест, Б.С. Щеглов. – 2-е перераб. изд. – Минск, 1961. – 356с.
234281
  Грунфест И.Л. Бухгалтерский учет в промышленном предприятии / И.Л. Грунфест, Б.С. Щеглов. – 3-е перераб. изд. – Минск, 1970. – 432с.
234282
  Селезнев С.И. Бухгалтерский учет в промышленном предприятии. / С.И. Селезнев. – М, 1955. – 200с.
234283
  Щенков С.А. Бухгалтерский учет в промышленности / С.А. Щенков. – Москва, 1969. – 424с.
234284
   Бухгалтерский учет в промышленности. – М, 1973. – 431с.
234285
   Бухгалтерский учет в промышленности. – М, 1974. – 58с.
234286
  Боярский И.А. Бухгалтерский учет в промышленности : темы: "Учет денежных средств и расчетов" и "Учет труда и заработной платы" : [учеб. пособ. для подгот. и повышения квалифик. работников учета промышлен. предприятий] / И.А. Боярский, Я.Л. Вайсфельд. – Москва : Статистика, 1974. – 68, [1] с.
234287
  Боярский И.А. Бухгалтерский учет в промышленности : темы: "Учет материалов", "Учет основных средств", "Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов", "Учет готовой продукции и ее реализация" : [учеб. пособие для подготовки и повышения квалификации бухгалтеров промышленных предприятий / И.А. Боярский, Я.Л. Вайсфельд. – Москва : Статистика, 1975. – 66, [2] с. : ил.
234288
  Боярский И.А. Бухгалтерский учет в промышленности : темы: Учет производства и калькуляция себестоимости продукции" "Основы учета фондов, ссуд и финансовых результатов] : [учеб. пособие для подготовки и повышения квалификации работников учета промышленных предприятий] / И.А. Боярский, Я.Л. Вайсфельд. – Москва : Статистика, 1975. – 71, [1] с.
234289
  Сотников С.Е. Бухгалтерский учет в промышленности / С.Е. Сотников. – Днепропетровск, 1986. – 95с.
234290
  Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в промышленности / Е.П. Козлова, Н.В. Парашутин. – М., 1989. – 437с.
234291
  Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в промышленности / Е.П. Козлова. – М., 1992. – 429с.
234292
  Бородкин А.С. Бухгалтерский учёт в промышленности : сб. задач. : [для экон. вузов] / А.С. Бородкин. – Киев : Вища школа, 1983. – 255 с.
234293
   Бухгалтерский учет в промышленности и капитальном строительстве. – М, 1983. – 356с.
234294
  Мухин А.ф. Бухгалтерский учет в промышленности США / А.ф. Мухин. – М., 1965. – 276с.
234295
  Селезнев С.И. Бухгалтерский учет в промышленности. / С.И. Селезнев. – 3-е изд. – М, 1965. – 207с.
234296
  Марченко А.К. Бухгалтерский учет в промышленности. / А.К. Марченко. – Минск, 1972. – 495с.
234297
  Марченко А.К. Бухгалтерский учет в промышленности. / А.К. Марченко. – Минск, 1977. – 432с.
234298
   Бухгалтерский учет в промышленных предприятиях. – М, 1962. – 334с.
234299
   Бухгалтерский учет в профсоюзах. – М, 1986. – 287с.
234300
  Костин К.Н. Бухгалтерский учет в районных (межрайонных) объединениях "Сельхозтехника" / К.Н. Костин. – М., 1977. – 352с.
234301
  Костин К.Н. Бухгалтерский учет в районных объединениях и отделениях "Сельхозтехника" / К.Н. Костин. – М., 1969. – 132с.
234302
  Голощапов В.А. Бухгалтерский учет в районных финансовых отделах / В.А. Голощапов. – Москва, 1972. – 128с.
234303
  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельско-хозяйственных предприятиях / М.З. Пизенгольц, А.П. Варава. – Москва, 1975. – 359 с.
234304
   Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / Пизенгольц М.З. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М, 1974. – 608с.
234305
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / Г.И. Гринман. – М., 1977. – 374с.
234306
  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / М.З. Пизенгольц, А.П. Варава. – Москва
Ч. 1. – 1982. – 288 с.
234307
  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / М.З. Пизенгольц, А.П. Варава. – Москва
Ч. 2. – 1982. – 415 с.
234308
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / Г.И. Гринман. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1983. – 360с.
234309
  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / М.З. Пизенгольц, А.П. Варава. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 510 с.
234310
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / Г.И. Гринман. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 494с.
234311
  Васильев Д.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве с основами учета в других отраслях народного хозяйства / Д.Г. Васильев. – Москва, 1970. – 528с.
234312
   Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве с основами учета в других отраслях народного хозяйства. – М, 1970. – 576с.
234313
   Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве с основами учета в других отраслях народного хозяйства. – М, 1978. – 438с.
234314
  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. / М.З. Пизенгольц , А.П. Варава. – мзд. 2-е перер. и доп. – Москва : Агропромиздат
Ч. 1. – 1987. – 352 с. – Учебники и учеб. пособия для студ. высш. учеб. завед.
234315
  Данилан А.А. Бухгалтерский учет в сельскохозяййственном предприятии / А.А. Данилан. – 3-е доп. и перераб. – М, 1981. – 255с.
234316
  Огийчук Н.Ф. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном производстве / Н.Ф. Огийчук, Г.И. Войчук. – Киев, 1988. – 190 с.
234317
  Васильев Д.Г. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / Д.Г. Васильев. – Москва, 1963. – 511с.
234318
   Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях. – М, 1963. – 60с.
234319
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / В.К. Радостовец. – Москва, 1972. – 424с.
234320
  Васильев Д.Г. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / Д.Г. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 368с.
234321
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / Г.И. Гринман, В.К. Радостовец. – М.
1. – 1981. – 520с.
234322
  Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях : учебник для обучения бухгалтеров сельскохозяйственных предприятий / Г.И. Гринман, К.Д. Минькова. – Москва : Финансы и статистика
2. – 1982. – 191с.
234323
  Белый И.Н. и др. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях по журнально-ордерной форме : справ. пособ. / [И.Н. Белый и др.] ; под ред. И.Н. Белого. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Ураджай, 1992. – 463, [1] с. – ISBN 5-7860-0354-X
234324
   Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях при его комплексно механизации. – Минск, 1975. – 416с.
234325
   Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях при его комплексно механизации. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1983. – 336с.
234326
  Костюк П.А. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие / П.А. Костюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1973. – 256с.
234327
  Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет в системе управления / В.Д. Новодворский. – М, 1979. – 71с.
234328
  Пушкарь М.С. Бухгалтерский учет в системе управления / М.С. Пушкарь. – М., 1991. – 174с.
234329
  Палий В.Ф. Бухгалтерский учет в системе экономической информации / В.Ф. Палий. – М, 1975. – 160с.
234330
  Меркушев А.И. Бухгалтерский учет в снабженческо-сбытовых организациях / А.И. Меркушев. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1969. – 408с.
234331
  Меркушев А.И. Бухгалтерский учет в снабженческо-сбытовых организациях / А.И. Меркушев. – М., 1984. – 256с.
234332
  Берман Я.Г. Бухгалтерский учет в совхозах : учеб. пособ. для бухгалтеров отделений и ферм совхозов / Я.Г. Берман, А.А. Самсонов, В.Д. Поляков ; Всесоюз. заоч. учетные курсы (ВЗУК) Средне-Азиатский филиал. – Вып. 1. – Ташкент : [б. и.], 1960. – 28 с.
234333
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в совхозах / В.К. Радостовец. – 2-е перераб.и доп. изд. – Москва : Статистика, 1970. – 486 с.
234334
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в совхозах / В.К. Радостовец. – Москва, 1974. – 456с.
234335
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в совхозах / В.К. Радостовец. – Москва, 1974. – 487с.
234336
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в совхозах / В.К. Радостовец. – Москва, 1978. – 432с.
234337
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в совхозах / В.К. Радостовец. – Москва, 1984. – 277с.
234338
  Ламыкин И.А. Бухгалтерский учёт в совхозах / И.А. Ламыкин, Н.К. Никольский. – М., 1971. – 359с.
234339
  Ширшов А.Ф. Бухгалтерский учет в совхозах и колхозах. / А.Ф. Ширшов, А.Л. Добровольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 320с.
234340
  Кобызев С.И. Бухгалтерский учет в совхозах, МТС и колхозах / С.И. Кобызев. – М, 1946. – 420с.
234341
  Урдя Д. Бухгалтерский учет в Социалистической Республике Румынии / Д. Урдя. – М., 1974. – 63с.
234342
  Безруких П.С. Бухгалтерский учет в СССР / П.С. Безруких ; под ред. Н.Г. Чумаченко. – Москва : Финансы, 1976. – 96 с. – (Бухгалтерский учет в социалистических странах)
234343
   Бухгалтерский учет в строительной организации. – К, 1989. – 398с.
234344
  Крамаровский Л.М. Бухгалтерский учет в строительных организациях / Л.М. Крамаровский. – М., 1979. – 222с.
234345
  Пушкарь М.С. Бухгалтерский учет в строительстве : учеб. для вузов по спец. "Бух. учет и анализ хоз. деятельности", специализация "Учет и анализ хоз. деятельности в стр-ве" / М.С. Пушкарь. – Львов, 1984. – 272с.
234346
  Волков Н.Г. Бухгалтерский учёт в строительстве / Н.Г. Волков. – Москва, 1990. – 238с.
234347
  Белоусов М.С. Бухгалтерский учет в торговле : [учебник для учетно-экон. фак. торг. вузов] / М.С. Белоусов, М.Г. Воронин, Г.С. Дундуков и др. – Москва : Госторгиздат, 1963. – 528 с.
234348
   Бухгалтерский учет в торговле. – М, 1966. – 132с.
234349
  Белоусов М.С. Бухгалтерский учет в торговле : учебник для учетно-экон. фак. торг. вузов / М.С. Белоусов, В.Г. Калунов, Куприенко А.Н. и др. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Экономика, 1976. – 455 с.
234350
  Моисеенко Г.И. Бухгалтерский учет в торговле ГДР. / Г.И. Моисеенко. – М, 1968. – 64с.
234351
  Слепак Л.И. Бухгалтерский учет в торговле. / Л.И. Слепак. – М., 1991. – 239с.
234352
  Огурцов В.В. Бухгалтерский учет в угольной промышленности : Автореф... канд .экон.наук: / Огурцов В. В.; КИНХ. – Киев, 1963. – 47л.
234353
  Бирюкова И.К. Бухгалтерский учет в Украине / И.К. Бирюкова, А.В. Кодрянский. – Киев : Знання, 1998. – 408с. – ISBN 966-7293-44-0
234354
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине : Учеб.- практ.- посоюие / В.П. Завгородний. – Київ : А.С.К., 1999. – 864с. – (Экономика. Финансы. Право.). – ISBN 966-539-222-0
234355
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием национальных стандартов) : Учеб. пособие / В.П. Завгородний. – 5-е изд., доп. и перер. – Київ : А.С.К., 2001. – 848с. – (Экономика. Финансы. Право.). – ISBN 966-539-303-0
234356
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием Национальных стандартов) : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.П. Завгородний, В.П. Завгородний. – 5-е изд., доп. и перераб. – Київ : А.С.К., 2002. – 847с. – (Экономика. Финансы. Право.). – ISBN 966-539-303-0
234357
  Подольский В.И. Бухгалтерский учет в условиях АСУ / В.И. Подольский. – М, 1976. – 174с.
234358
  Кирьянова З.В. Бухгалтерский учет в условиях АСУП / З.В. Кирьянова, А.Д. Трусов. – М., 1974. – 160с.
234359
  Колчин А.И. Бухгалтерский учет в условиях межхозяйственной кооперации. / А.И. Колчин, Н.А. Климцов. – М., 1982. – 223с.
234360
   Бухгалтерский учет в условиях перестройки управления экономикой. – М, 1989. – 174с.
234361
   Бухгалтерский учет в условиях перестройки хозяйственного механизма. – М, 1990. – 134с.
234362
  Кипарисов Н.А. Бухгалтерский учет в хозяйстве связи : учебник стузов связи / Н.А. Кипарисов ; под ред И.А. Калика. – Москва : Государственное издательство лит-ры по вопросам связи и радио, 1946. – 191 с.
234363
  Оленев И.П. Бухгалтерский учет внешнеторговых оперций и пути его дальнейшего усовершенствования : Автореф... канд. экон.наук: / Оленев И. П.; МГИМО. – Москва, 1964. – 21л.
234364
  Козельцева Е.А. Бухгалтерский учет во Франции в условиях перехода на международные стандарты // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-24. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
234365
  Дельвинг К.Ю. Бухгалтерский учет государственной торговли : практическое пособие для бухгалтеров торговых организаций и предприятий / К.Ю. Дельвинг, В.Д. Соколов ; под ред. Н.А. Мухина. – Ленинград : Редакционно-издательское бюро отдела торговли Ленгорисполкома, 1948. – 392 с.
234366
  Квелеров А.М. Бухгалтерский учет денеженых средств и производственных запасов в сельском хозяйстве. / А.М. Квелеров. – Кишинев, 1984. – 158с.
234367
  Вуд Френк Бухгалтерский учет для предпринимателей / Вуд Френк. – Москва
1. – 1992. – 253 с.
234368
  Вуд Френк Бухгалтерский учет для предпринимателей / Вуд Френк. – Москва
2. – 1992. – 353 с.
234369
  Бородина В.В. Бухгалтерский учет для руководителя : практич. пособ. / В.В. Бородина. – Москва : Книжный мир, 2000. – 184 с. – ISBN 5-8041-0056-4
234370
  Соколов Я.В. Бухгалтерский учет для руководителя / Я.В. Соколов, М.Л. Пятов. – Москва : Проспект, 2000. – 288с. – ISBN 5-94032-007-4
234371
  Гулевич А.Г. Бухгалтерский учет доходов и расходов в организациях в условиях инновационной экономики // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 33-36. – ISBN 978-617-7511-00-0
234372
   Бухгалтерский учет и анализ в системе экономической кибернетики. – Л, 1980. – 149с.
234373
  Дмитриева О.В. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в издательствах / О.В. Дмитриева, Э.В. Никольская. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 240 с. – ISBN 5-279-02874-6
234374
   Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в строительных организациях. – М, 1971. – 391с.
234375
   Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики : материалы семинара. – Москва, 1991. – 121 с.
234376
  Асташкевичер Е.Т. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности машиностроительного предприятия : [учебник для экон. специальностей машиностроит. техникумов] / Е.Т. Асташкевичер; Астешкевичер Е.Т. – Москва : Машгиз, 1963. – 459 с. – Библиогр.: с. 454-455
234377
  Дмитриев М.В. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятий / М.В. Дмитриев. – 2-е доп. и переработ. изд. – М., 1963. – 562 с.
234378
  Дмитриев М.В. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия / М.В. Дмитриев, А.М. Дмитриев. – 3-е изд., доп. и испр. – Москва, 1968. – 551с.
234379
  Дмитриев М.В. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия / М.В. Дмитриев. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1975. – 398с.
234380
   Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия. – М, 1978. – 89с.
234381
   Бухгалтерский учет и аудит : научно-практический журнал. – Киев, 1994-
№ 1. – 2007
234382
   Бухгалтерский учет и аудит : научно-практический журнал. – Киев, 1994-
№ 2. – 2007
234383
   Бухгалтерский учет и аудит : научно-практический журнал. – Киев, 1994-
№ 4. – 2007
234384
   Бухгалтерский учет и аудит : научно-практический журнал. – Киев, 1994-
№ 5. – 2007
234385
   Бухгалтерский учет и аудит : научно-практический журнал. – Киев, 1994-
№ 6. – 2007
234386
   Бухгалтерский учет и аудит : научно-практический журнал. – Киев, 1994-
№ 7. – 2007
234387
   Бухгалтерский учет и аудит : научно-практический журнал. – Киев, 1994-
№ 8. – 2007
234388
   Бухгалтерский учет и аудит : научно-практический журнал. – Киев, 1994-
№ 9. – 2007
234389
   Бухгалтерский учет и аудит : научно-практический журнал. – Киев, 1994-
№ 10. – 2007
234390
   Бухгалтерский учет и аудит : Научно-практический журнал. – Киев, 1994-
№ 11. – 2007
234391
   Бухгалтерский учет и аудит : Научно-практический журнал. – Киев, 1994-
№ 12. – 2007
234392
  Кужельный Н.В. Бухгалтерский учет и его контрольные функции. / Н.В. Кужельный. – М., 1985. – 143с.
234393
  Богородский Н.В. Бухгалтерский учет и калькуляция промпредприятия / Н.В. Богородский, М.П. Рубинчик. – 3-е изд., [перераб.]. – Москва : Союзоргучет, 1937. – 404 с.
234394
  Ширинская З.Т. Бухгалтерский учет и операционная техника в банках : Учебник для студ. вузов / З.Т. Ширинская, Т.Н. Нестерова, Н.Э. Соколинская. – Москва : Перспектива, Инфра-М, 1998. – 488с. – ISBN 5880450260, 5862254315
234395
   Бухгалтерский учет и отчетность. – М, 1991. – 128с.
234396
   Бухгалтерский учет и отчетность. – Москва, 1995. – 496 с.
234397
  Смирнов С.И. Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных учреждениях и организациях / С.И. Смирнов. – М., 1963. – 360с.
234398
  Казьмин И.С. Бухгалтерский учет и отчетность в откормочных хозяйствах. / И.С. Казьмин. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1977. – 263с.
234399
  Бургонова Г.Н. Бухгалтерский учет и отчетность в туризме : Учебное пособие / Г.Н. Бургонова, Н.А. Каморджанова. – Москва : Нолидж, 1998. – 272с. – ISBN 5-89251-021-2
234400
  Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений / Д. Миддлтон; Пер. с англ.; Под. ред. И. И. Елисеевой. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1997. – 408с. – ISBN 5-85177-001-5
234401
  Вейцман Н.Р. Бухгалтерский учет и советский бухгалтер / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1954. – 60с.
234402
  Бутин М.Е. Бухгалтерский учет и судебно-бухгалтерская экспертиза / М.Е. Бутин, А.А. Тимохов ; Алма-Атинский ин-т народного хозяйства. – Алма-Ата : Наука Казахской ССР, 1972. – 295 с.
234403
  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000 года : Практическое пособие / Н.Г. Горицкая. – Київ : Бухгалтерия. Налоги. Бизнес, 2000. – 256с. – ISBN 966-95778-0-2
234404
  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ : Практическое пособие / Н.Г. Горицкая. – Київ : Бухгалтерия. Налоги. Бизнес, 2001. – 288с. – ISBN 966-95778-1-0
234405
  Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. / Д. Стоун, К. Хитчинг. – СПб., 1994. – 272с.
234406
   Бухгалтерский учет и экономический анализ. – М, 1983. – 280с.
234407
  Соколов Я.В. Бухгалтерский учет и экономический кризис // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 12-19. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
234408
  Иванов Н.И. Бухгалтерский учет исполнения расходных смет по бюджету : (по двойной системе) / Н.И. Иванов. – Москва : Госфиниздат, 1940. – 68 с.
234409
  Злобин П.И. Бухгалтерский учет капитального строительства / П.И. Злобин. – Москва, 1953. – 452с.
234410
  Белуха Н.Т. Бухгалтерский учёт на автомобильном транспорте / Н.Т. Белуха. – К., 1968. – 344 с.
234411
  Колтыпин И.М. Бухгалтерский учет на колхозных рынках. / И.М. Колтыпин, С.Н. Стрелков. – М., 1949. – 136с.
234412
  Асташкевичер Е.Т. Бухгалтерский учет на машиностроительном предприятии : учебник для учащ. экон. спец. техникумов / Асташкевичер Е.Т. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1970. – 432 с. – Библиогр.: с. 423-424
234413
  Петрова В.И. Бухгалтерский учет на машиностроительном предприятии / В.И. Петрова. – М., 1991. – 382с.
234414
  Оши К. Бухгалтерский учет на микроЭВМ / К. Оши, П.Д. Хьюгз. – Москва, 1988. – 253 с.
234415
  Михалкевич А.П. Бухгалтерский учет на предприятиях зарубежных стран : Учебное пособие для студ. вузов / А.П. Михалкевич. – Минск : Мисанта, 1998. – 109 с. – ISBN 985-6080-36-3
234416
  Бабич В.В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине / В.В. Бабич, Е.И. Свидерский ; Обьединение науч.-производительных инициатив "Либра" ; Ин-т науч.-техн. и экономической информации. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : [б. и.], 1992. – 136 с.
234417
  Бабич В.В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине / В.В. Бабич, Е.И. Свидерский. – К, 1993. – 26с.
234418
  Бабич В.В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине / В.В. Бабич, Е.И. Свидерский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Киев : Либра, 1996. – 156 с.
234419
  Козина Т.А. Бухгалтерский учет на предприятиях промышленности продовольственных товаров / Т.А. Козина. – М., 1990. – 238с.
234420
  Норкин Н.С. Бухгалтерский учет на предприятиях речного транспорта / Н.С. Норкин. – Л, 1957. – 356с.
234421
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерский учет на предприятиях Украины с разными формами собственности : Учебное пособие / Н.М. Ткаченко. – 4-е изд.,дополненное. – Москва : А.С.К., 1998. – 800c. – ISBN 966-539-094-5
234422
   Бухгалтерский учет на промышленном предприятии. – М, 1972. – 272с.
234423
   Бухгалтерский учет на промышленном предприятии. – 4-е перераб. изд. – М, 1974. – 416с.
234424
   Бухгалтерский учет на промышленных предприятиях. – изд.3-е перераб. – Москва : Статистика, 1967. – 431 с.
234425
   Бухгалтерский учет на промышленных предприятиях. – Кишинев, 1988. – 296с.
234426
  Данилан А.А. Бухгалтерский учет на сельскохозяйственном предприятии / А.А. Данилан. – 4-е перераб. и доп. – М, 1990. – 286с.
234427
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях / В.Н. Радостовец. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1987. – 414 с.
234428
  Шнейдман Л.З. Бухгалтерский учет на совместных предприятиях / Л.З. Шнейдман. – Москва, 1989. – 77 с.
234429
   Бухгалтерский учет на совместных предприятиях. – М, 1991. – 152с.
234430
   Бухгалтерский учет на совместных предприятиях. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 152с. – ISBN 5-279-00853-2
234431
   Бухгалтерский учет основной деятельности желехных дорог. – М, 1954. – 372с.
234432
  Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет производственных ресурсов / В.Д. Новодворский. – М, 1989. – 253с.
234433
  Белобородова В.А. Бухгалтерский учет с основами экономического анализа : [учебник для вузов по спец. "Экономика труда" и "Планирование народного хозяйства"] / В.А. Белобородова. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 352 с.
234434
  Сивак О.В. Бухгалтерский учет с помощью персонального компьютера : Основы бухгалтерского учета. Основы работы на персональном компьютере. Бухгалтерский учет с помощью компьютера / Сивак О.В., Осейко Н.Н. – Київ, 1993. – 260с. – ISBN 5-7707-0909-Х
234435
  Осейко Н.Н. Бухгалтерский учет с помощью персонального компьютера / Н.Н. Осейко. – Изд. 3-е перераб. и доп. – К, 1996. – 275с.
234436
  Доронин М.М. Бухгалтерский учёт съёмочно-геодезических работ / М.М. Доронин, А.В. Пегов. – М., 1939. – 124с.
234437
  Лысенков Ю.М. Бухгалтерский учет фондовых операций в банке (новый план счетов) / Ю.М. Лысенков, Ю.М. Рымарук, И.В. Педь. – Київ : Кий, 1998. – 336с. – (Энциклопедия фондового рынка ; Кн.3). – ISBN 966-7161-17-Х
234438
   Бухгалтерский учет, контроль и анализ в оптово-розничных объединениях АПК. – М, 1991. – 318с.
234439
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием / В.П. Завгородний. – Киев : Ваклер, 1997. – 976с. – ISBN 9665430904
234440
   Бухгалтерский учет, контрольно-ревизионная работа, выплата пенсий и пособий в отделах социального обеспечения. – М, 1970. – 208с.
234441
  Штейнман М.Я. Бухгалтерский учет, финансы и контроль на сельскохозяйственных предприятиях / М.Я. Штейнман. – М, 1988. – 412с.
234442
   Бухгалтерский учет, финансы, кредит и статистика. – Минск
Вып. 9. – 1978
234443
   Бухгалтерский учет, финансы, кредит и статистика. – Минск
Вып. 11. – 1980
234444
   Бухгалтерский учет, финансы, кредит и статистика. – Минск
Вып. 12. – 1981
234445
   Бухгалтерский учет, финансы, кредит и статистика. – Минск
Вып. 13. – 1982
234446
   Бухгалтерский учет, финансы, кредит и статистика. – Минск
Вып. 14. – 1983
234447
  Луговой В.А. Бухгалтерский учет. Жилищные, жилищно-строительные, дачные, гаражные, ремонтно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества / В.А. Луговой. – М., 1991. – 495с.
234448
  Кононов А.П. Бухгалтерский учет. Уч. для вузов / А.П. Кононов. – Москва, 1968. – 240с.
234449
  Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика / Ж. Ришар; Под ред. Я.В. Соколова;Пер.с французского. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 160с. – ISBN 5-279-02082-6
234450
  Хорнгрен Ч. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч. Хорнгрен, Д. Фостер. – М, 1995. – 416с.
234451
   Бухгалтерский учет:задачи и вопросы : Учеб.пособ.для студ.вузов / З.Д. Бабаева, В.А. Терехова, И.М. Рендухов, Т.Н. Шеина. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 206с. – Авт.указ.на об.тит.л. – ISBN 5-279-01113-4
234452
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины : учебник для студентов экономических специальностей высших учебных заведений / Н.М. Ткаченко. – 7-е изд., доп. и перераб. – Київ : А.С.К., 2002. – 864с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-332-4
234453
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины : Учебник для студентов высших учебных заведений экономических специальностей / Н.М.Ткаченко. – 7-е изд., доп. и перераб. – Київ : А.С.К., 2003. – 864с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-332-4


  Основы теории бухгалтерского финансового учета, его организации и постановки учета на предприятиях Украины
234454
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет, налогообложение и отчетность : учебник / Н.М. Ткаченко; МОНУ. – Киев : Алерта, 2008. – 1012 с. – ISBN 978-966-8533-69-3
234455
  Валюженич Е.С. Бухгалтерскй учет / Е.С. Валюженич, Н.И. Ладутько. – Минск, 1989. – 533с.
234456
  Чаадаев С.Г. Бухгалтерское право как инновационный элемент российской системы права / С.Г. Чаадаев, М.В. Чадин, В.В. Котов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 89-92. – ISSN 0132-0769
234457
  Коритник Л. Бухгалтерська звітність бюджетних установ в умовах реформування бюджетного обліку / Л. Коритник, Клименко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 18-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
234458
  Корягін М.В. Бухгалтерська звітність та її трансформація // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 38-49. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
234459
  Шевчук Н.С. Бухгалтерська звітність як джерело інформаційного забезпечення системи управління підприємством // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 137-139. – ISBN 978-966-654-490-5
234460
  Кузьмінський Ю. Бухгалтерська інформація в управлінських рішеннях підприємств харчової промисловості / Ю. Кузьмінський, Р. Мачуга // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 3. – С. 13-21 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
234461
  Осмятченко В.О. Бухгалтерська логіко-математична модель як один із засобів розвитку теорії обліку в умовах використання інформаційних технологій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 23-27. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
234462
  Демченко Т.А. Бухгалтерська модель оцінки активів фармацевтичного промислового підприємства : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 173-179 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
234463
  Болдуєв М.В. Бухгалтерська модель управління ризиками на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 115-120. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
234464
  Білуха М. Бухгалтерська наука України в ХХІ столітті // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.21-25
234465
  Швець В. Бухгалтерська освіта в Україні в контексті Болонського процесу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 7. – С. 4-11
234466
   Бухгалтерська освіта в Україні: тенденції та перспективи / Т.М. Гнатюк, В.В. Шкромида, Н.Я. Шкромида, М.М. Василюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 1. – С. 246-256. – ISSN 2313-8246
234467
  Кіндрацька Л. Бухгалтерська професія в Україні: реальність і перспективи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 11. – С. 6-9
234468
  Кремєнь О.І. Бухгалтерська професія: значення для підприємства, держави та суспільства / О.І. Кремєнь, О.І. Чоботар // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 196-209
234469
  Моторина Т.М. Бухгалтерська професія: сучасність та перспектива // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-59. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Сформульовані сучасні вимоги до бухгалтерської професії в межах розроблених міжнародних стандартів та світового досвіду. Розглянуто впровадження Програми міжнародної сертифікації бухгалтерів СІРА в Україні. The modern requirements to the accounting ...
234470
  Адамик О.В. Бухгалтерська та податкова інтерпретація терміну ""дохід" та їх взаємозв"язок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-78. – (Економіка ; вип. 52)


  Статтю присвячено дослідженню актуальної теми визначення доходу. Бухгалтерський облік та податкове законодавство регламентують різні підходи щодо критеріїв визнання та оцінки доходу, унаслідок чого підприємство формує дві величини: валовий дохід та ...
234471
  Озеран А. Бухгалтерська та фінансова звітність: трансформація понять // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-23 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
234472
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність : підручник / Н.М. Ткаченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Вид. 6-те, допов. і переробл. – Київ : Алерта, 2013. – 981, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку розд. – ISBN 978-617-566-182-6
234473
  Маначинська Ю.А. Бухгалтерський актуарний облік в умовах інвестиційної активності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 212-219 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
234474
  Якимів І.В. Бухгалтерський аналіз рівня самофінансування інвестиційної діяльності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 53)


  Диференціюються поняття внутрішнього фінансування та самофінансування, аргументується суть самофінансування як процесу, що забезпечує підвищення вартості власного капіталу підприємства. У широкому розумінні самофінансування має джерелом нерозподілений ...
234475
  Панасюк В. Бухгалтерський аспект визнання криптовалюти активом підприємства в умовах цифровізації економічного простору / В. Панасюк, Н. Мужевич, І. Мельничук // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Spivak S.M., Kilyar O.R., Korolyuk T.M. [et al.]. – Ternopil, 2023. – № 2 (81). – С. 49-57. – ISSN 2409-8892
234476
  Погорєлова Т.П. Бухгалтерський баланс: його сутність, історія виникнення та технологія складання / Т.П. Погорєлова, О.Р. Сьоміна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – C. 44-48. – ISSN 2306-6792
234477
  Павлюк І. Бухгалтерський блік переоцінки нематерільних активів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 8. – С. 22-27
234478
  Бабіч В. Бухгалтерський і податковий облік безнадійної та сумнівної заборгованості / В. Бабіч, А. Поддєрьогін // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 11. – С. 14-17
234479
  Ромашко О.М. Бухгалтерський і податковий облік вексельних операцій : контроль, облік та аудит / О.М. Ромашко, В.В. Сопко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 200-204 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
234480
  Греськів Т.С. Бухгалтерський і податковий облік доходів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 66-70. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
234481
  Герасимович А І. Бухгалтерський інжиніринг як інноваційний механізм облікової політики в забезпеченні сталої діяльності підприємства // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 12 (313). – Бібліогр.: 12 назв
234482
  Кушнір Л.А. Бухгалтерський контроль витрат виробництва // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 141-149. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
234483
  Брик І.А. Бухгалтерський облік / І.А. Брик. – Київ, 1967. – 169с.
234484
  Брик І.Є. Бухгалтерський облік / І.Є. Брик. – Київ, 1967. – 47с.
234485
  Брик І.Є. Бухгалтерський облік : збірник задач / І.Є. Брик ; МВ і ССО УРСР ; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : [Б. в.]
Ч. 1 : Теорія бухгалтерського обліку. – 1967. – 47 с.
234486
  Брик І.Є. Бухгалтерський облік : збірник задач / І.Є. Брик ; МВ і ССО УРСР ; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : [Б. в.]
Ч. 2 : Бухгалтерський облік на промислових підприемствах. – 1967. – 168 с.
234487
  Брик І.Е. Бухгалтерський облік : збірник задач : учбово-метод. розробка для студентів економічного та юридичного факультетів / І.Е. Брик ; КДУ. – Київ : [Б. в.]
Ч. 3. – 1971. – 61 с.
234488
  Балицька П.С. Бухгалтерський облік : підручник для екон. вузів і екон. фак. ун-тів / П.С. Балицька ; М.І. Карбовник ; Д.І. Козак, за ред. канд. екон. наук. П.С. Балицької. – Київ : Вища школа, 1972. – 346 с.
234489
  Задорожний З.В. Бухгалтерський облік / З.В. Задорожний. – Київ, 1996. – 414с.
234490
  Сопко В. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник / В. Сопко; МОУ. КНЕУ. – 2-е вид., перероб. і доповнене. – Київ : КНЕУ, 1999. – 500с. – ISBN 966-574-136-5
234491
  Сопко В.В. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник / В.В. Сопко; МОУ. КНЕУ. – 3-те вид., перероб. і доповнене. – Київ : КНЕУ, 2000. – 578с. – ISBN 966-574-094--6
234492
  Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник для студ. вищ.навч.закл. / Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.Л. Береза; Мін-во освіти і науки України; Житомир.інженерно-технолог.ін-тут; За ред. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир : Рута, 2000. – 672с. – ISBN 966-7570-63-0
234493
   Бухгалтерський облік : Нормативна база. – Харків : Фактор, 2001. – 252с. – (Бібліотека "Фактора")
234494
  Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Лишиленко; МОіНУ; Академія муніципального управління. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 628с. – ISBN 966-8253-45-0
234495
  Косміна Р.М. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.М. Косміна. – Київ : Вища школа, 2003. – 174с. – ISBN 966-642-154-2


  Розглянуто теоретичні й методологічні аспекти основ бухгалтерського обліку та його організації. Для студентів вузів
234496
  Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : Підручник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Лишиленко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 632с. – ISBN 966-8568-50-8
234497
  Азаренкова Г.М. Бухгалтерський облік : навч.-метод. посібник для самостійного вивч. дисципліни / Г.М. Азаренкова, Н.М. Самородова. – Київ : Знання, 2004. – 415 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-8148-40-1
234498
  Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.В. Нашкерська; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 464с. – ISBN 966-8365-66-6
234499
  Сахарцева І.І. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник з виховання практичних задач / І.І.Сахарцева, Г.А.Семенов, Г.М.Бескота; За ред. І.І.Сахарцевої. – Київ : Кондор, 2005. – 556с. – ISBN 996-351-021-8
234500
  Азаренкова Г.М. Бухгалтерський облік : збірник ситуаційних задач та завдань для самостійної роботи студентів : навч. посібник / Г.М. Азаренкова, Н.М. Самородова. – Київ : Знання, 2005. – 243 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-346-031-8
234501
  Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : Підручник / О.В. Лишиленко. – 2-е вид., перероблене і доповнене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 664с. – ISBN 966-364-286-6
234502
  Мисака Г.В. Бухгалтерський облік : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.В. Мисака, В.М. Шарманська; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 400с. – Шифр дубл.65 Миса.Доп.карт.ек. – ISBN 978-966-364-538-4
234503
  Сук Л.К. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 507с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-372-8
234504
  Загородній А.Г. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : підручник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 422 с. – ISBN 978-966-346-527-2
234505
  Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : підручник для студентів ВНЗ / О.В. Лишиленко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 669, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-364-844-6
234506
  Сахарцева І.І. Бухгалтерський облік : навчальний посібник з виконання практичних задач для студ. економічних спеціальностей вищих навч. закладів / І.І. Сахарцева, Г.А. Семенов, Г.М. Бескоста ; за ред. І.І. Сахарцевої. – Київ : Кондор, 2010. – 554 с. – Бібліогр.: с. 549-550. – ISBN 996-351-021-8
234507
  Мельник Т.Г. Бухгалтерський облік : практикум : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Мельник Т.Г. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2013. – 424, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-389. – ISBN 978-966-2781-64-9
234508
  Садовська І.Б. Бухгалтерський облік : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 687, [1] с. : табл. – Глосарій бухгалтерських термінів: с. 615-656. – Бібліогр.: с. 657-665. – ISBN 978-617-673-160-3
234509
  Мельник Т.Г. Бухгалтерський облік : практикум : навч. посібник / Мельник Т.Г. ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Кондор, 2017. – 268, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-234. – ISBN 978-966-2781-64-9
234510
  Маслій Н.Д. Бухгалтерський облік : навч.-метод. посібник для студентів екон. спец. ВНЗ / Наталя Дмитрівна Маслій ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 270, [2] с. : іл., табл. – Основ. терміни і визначення, що використовуються в бух. обліку: с. 235-247. – Бібліогр.: с. 252-254. – ISBN 978-966-927-249-2
234511
   Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Стер. вид. – Херсон : Гельветика, 2019. – 391, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 386-391. – ISBN 978-966-916-097-3
234512
  Плиса В.Й. Бухгалтерський облік : навч. посібник для студентів ВНЗ (закл. вищ. освіти) / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – 3-тє вид., випр. й допов. – Київ : Каравела, 2019. – 559, [1] с. : іл., табл. – Короткий тлумач. слов.: с. 490-552. – Бібліогр.: с. 553-559. – ISBN 978-966-222-912-7
234513
  Осмятченко Л.М. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Осмятченко Л.М., Шевчук В.Є. ; за заг. ред. Л.М. Осмятченко. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 194, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 194. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-76-0
234514
  Лобода Н.О. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Н.О. Лобода, О.М. Чабанюк. – Київ : Алерта, 2022. – 222, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 213-215. – ISBN 978-617-566-724-8
234515
   Бухгалтерський облік = Accounting : основи теорії та практики : підручник / [А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 415, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. - текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 412-415. – ISBN 978-966-941-715-2
234516
  Мисака Г.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Г.В. Мисака ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2022. – 143, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 100-106. – ISBN 978-966-439-885-2
234517
  Темчишина Ю.Л. Бухгалтерський облік (теоретичні основи) : навч. посібник / Ю.Л. Темчишина ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2008. – 226, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221-222. – ISBN 978-966-612-072-7


  У пр. № 1715005 напис: Бажаю успіхів в навчанні та роботі. Підпис.
234518
  Лепетан І.М. Бухгалтерський облік активів підприємства: екологічний вектор // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 28-38. – ISSN 2306-6792
234519
  Байдик О. Бухгалтерський облік браку у виробництві / О. Байдик, В. Сопко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.31-37
234520
  Маначинська Ю.А. Бухгалтерський облік бюджетних асигнувань: новації в законодавстві // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 151-165. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
234521
   Бухгалтерський облік в колгоспах. – К, 1961. – 404с.
234522
   Бухгалтерський облік в колгоспах. – У, 1979. – 392с.
234523
  Сопко В.В. Бухгалтерський облік в промисловості та інших галузях народного господарства / В.В. Сопко. – Київ, 1992. – 463с.
234524
  Корягін М.В. Бухгалтерський облік в системі управління соціально відповідальним підприємством // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; наук. рада: О.Г. Осауленоко, О.Ю. Редько, В.О. Шевчук [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (17). – С. 50-57
234525
  Голов С. Бухгалтерський облік в США // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.37-44
234526
   Бухгалтерський облік в торговлі : Підручник. – 2-ге видання перероб. і доп. – Житомир : Рута, 2002. – 576с. – (Сер."Навчальні посібники з бухгалтерського обліку"). – ISBN 966-683-014-03
234527
  Балченко З.А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З.А. Балченко; Київськ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2006. – 232с. – ISBN 966-351-119-2
234528
  Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні : Hормативи. Коментарі / В.М. Пархоменко. – Київ : Лібра. – ISBN 966-7035-05-0
Ч. 2 : Організація бухгалтерського обліку. – 1996. – 368 с.
234529
  Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні : Hормативи, коментарі / В.М. Пархоменко. – Київ : Лібра. – ISBN 966-7035-21-2
Ч. 4. – 1998. – 448 с.
234530
   Бухгалтерський облік в Україні : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів : Інтелект-Запад, 2003. – 820с. – ISBN 966-7597-31-8
234531
  Івахненков С.В. Бухгалтерський облік в Україні до і після революції гідності: приклади кількісного аналізу / С.В. Івахненков, С.В. Глущенко // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 19-28. – ISSN 2307-9878
234532
  Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік в Україні у XVI-XVIII ст., конституція Пилипа Орлика / Й.Я. Даньків, Остап"юкМ.Я // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 260-263. – (Економіка ; Вип. 32)
234533
  Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі / В.М. Пархоменко. – Луганськ : Промдрук ДСД "Лугань". – ISBN 966-7046--02-8
ч. 5. – 2000. – 336с.
234534
  Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. / В.М. Пархоменко. – Київ, 1994. – 352с.
234535
  Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. / В.М. Пархоменко; Облік витрат виробництва та обігу. – Київ : Лібра. – ISBN 966-7035-10-7
Ч.3. – 1996. – 425с.
234536
  Безверхий К. Бухгалтерський облік в Україні: імплементація норм директив Європейського Союзу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 136-151. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
234537
  Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за програмою бакалавра зі спеціальн. "Облік та аудит" / В.С. Лень, В.В. Гливенко; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 576с. – ISBN 966-8365-45-3


  Викладені основи теорії бухгалтерського обліку та порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням основного плану рахунків у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
234538
  Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні:основи та практика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за програмою бакалавра зі спец. "Облік і аудит" / В.С. Лень, В.В. Гливенко; МОНУ; Чернігівськ. держ. технолог. ун-т. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 556с. – ISBN 966-364-163-0
234539
  Сльозко Т.М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень : теорія і практика : монографія / Т.М. Сльозко. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 303, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-294 та в дод. – ISBN 978-611-01-0426-5
234540
  Кіндрацька Л. Бухгалтерський облік в управління банком : бухгалтерський облік // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 49-51. – Бібліогр.: 4 назви
234541
  Павлюк І. Бухгалтерський облік вибуття та амортизації нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-8
234542
  Коваль Л.В. Бухгалтерський облік власного капіталу в управлінні підприємством / Л.В. Коваль, В.В. Болехівська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, травень. – С. 53-58. – ISSN 2306-6792
234543
  Яременко Л.М. Бухгалтерський облік господарської діяльності об"єднання підприємств та особливості формування фінансових результатів / Л.М. Яременко, К.В. Авдалян // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 54-63. – ISSN 2306-6792
234544
  Скалюк Р.В. Бухгалтерський облік грошових потоків бюджетних установ // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 42-52. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (67)). – ISSN 1728-4236
234545
  Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік деривативів та їх репрезентація у фінансовій звітності: проблеми методики та методології // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 156 (1-2). – С. 116-120. – ISSN 1728-6220
234546
   Бухгалтерський облік для економістів і правознавців : навчальний посібник / Л.Є. Берадзе, Т.А. Бондар, М.О. Воронова, Л.О. Галат, І.А. Герасимович; Берадзе Л.Є. [ та ін. ] ; Держ. вищ. навч. заклад Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; за заг. ред. Кузьмінського Ю.А. – Київ : КНЕУ, 2007. – 648 с. – ISBN 978-966-483-019-2
234547
  Ловінська Л.Г. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; Ловінська Л.Г., Олійник Я.О., Галат Л.О. – Київ : КНЕУ, 2005. – 329с. – ISBN 966-574-756-8
234548
   Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів : Збірник задач і вправ: Навчальний посібник. – Житомир : Рута, 2001. – 448с. – ISBN 966-7570-73-8
234549
  Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі : Практичний посібник для бухгалтерів та аудиторів акціонерних товариств та учасн.фонд.ринку / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – Київ : Лібра, 2001. – 840с. – ISBN 966-7035-43-3
234550
  Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації / А.М. Марочкіна. – Харків : Торсінг, 2002. – 296с. – ISBN 966-670-058-1
234551
  Безверхий К. Бухгалтерський облік законсервованих об"єктів основних засобів промислових підприємств: обліково-аналітичний аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 5. – С. 10-19 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
234552
  Коритник Л.П. Бухгалтерський облік заробітної плати в бюджетних установах України: оновлені методологічні та методичні позиції / Л.П. Коритник, О.В. Клименко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 52-62. – ISBN 978-617-571-134-7
234553
  Мельник Т.Г. Бухгалтерський облік заробітної плати із застосуванням національних стандартів і нового плану рахунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-56. – (Економіка ; вип. 44)


  Аналізуються проблеми обліку заробітної плати згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку і застосуванням рахунків класів 8 і 9.
234554
  Вигівська І.М. Бухгалтерський облік заходів управління ризиками діяльності // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 57-61. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
234555
  Сисак Е.О. Бухгалтерський облік земельних ресурсів: міжнародний та національний досвід // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 93-96. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
234556
  Горай О.С. Бухгалтерський облік зобов"язань та активів, що втрачено або пошкоджено в результаті бойових дій та окупації державних територій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 69-77. – ISSN 2306-6814
234557
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 1995
234558
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 1995
234559
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 3. – 1995
234560
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 4. – 1995
234561
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 5. – 1995
234562
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 6. – 1995
234563
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 7. – 1995
234564
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 8. – 1995
234565
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 1995
234566
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 1995
234567
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 1995
234568
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 1995
234569
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 1996
234570
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 1996
234571
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 3. – 1996
234572
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 4. – 1996
234573
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 5. – 1996
234574
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 6. – 1996
234575
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 7. – 1996
234576
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 8. – 1996
234577
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 1996
234578
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 1996
234579
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 1996
234580
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 1996
234581
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 1997
234582
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 1997
234583
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 3. – 1997
234584
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 4. – 1997
234585
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 5. – 1997
234586
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 6. – 1997
234587
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 7. – 1997
234588
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 8. – 1997
234589
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 1997
234590
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 1997
234591
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 1997
234592
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 1997
234593
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 1998
234594
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 1998
234595
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 3. – 1998
234596
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 4. – 1998
234597
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 5. – 1998
234598
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 6. – 1998
234599
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 7. – 1998
234600
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 8. – 1998
234601
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 1998
234602
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 1998
234603
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 1998
234604
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 1998
234605
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 1999
234606
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 1999
234607
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 3. – 1999
234608
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 4. – 1999
234609
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 5. – 1999
234610
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 6. – 1999
234611
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 7. – 1999
234612
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 8. – 1999
234613
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 1999
234614
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 1999
234615
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 1999
234616
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 1999
234617
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2000
234618
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2000
234619
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2000
234620
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2000
234621
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2000
234622
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2000
234623
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2000
234624
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2000
234625
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2000
234626
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2000
234627
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2000
234628
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
234629
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
234630
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
234631
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
234632
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2001
234633
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2001
234634
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2001
234635
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2001
234636
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2001
234637
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2001
234638
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2001
234639
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2001
234640
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал: спец. випуск. – Київ, 1994-
№ 1 : Фінансова звітність за 2001 рік. – 2002
234641
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
234642
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
234643
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
234644
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
234645
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
234646
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2002
234647
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2002
234648
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2002
234649
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2002
234650
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2002
234651
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал: спецвипуск. – Київ, 1994-
№ 12 : Положення (стандарти) бухгалтерського обліку станом на 25 листопада 2002 року. – 2002
234652
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2003
234653
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2003
234654
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2003
234655
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2003
234656
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2003
234657
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2003
234658
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2003
234659
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2003
234660
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2003
234661
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2003
234662
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2004
234663
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2004
234664
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2004
234665
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2004
234666
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2004
234667
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2004
234668
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2004
234669
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2004
234670
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2004
234671
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2004
234672
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2004
234673
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2005
234674
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2005
234675
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2005
234676
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2005
234677
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2005
234678
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2005
234679
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2005
234680
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8/9. – 2005
234681
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2005
234682
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2005
234683
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2005
234684
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
234685
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2006
234686
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2006
234687
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2006
234688
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2006
234689
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2006
234690
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2006
234691
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2006
234692
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2006
234693
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2006
234694
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2006
234695
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2006
234696
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2007
234697
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2007
234698
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2007
234699
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2007
234700
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2007
234701
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2007
234702
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2007
234703
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2007
234704
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2007
234705
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2007
234706
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск. – Київ, 1994-
№ 11. – 2007
234707
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2007
234708
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 1. – 2008
234709
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 2. – 2008
234710
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 3. – 2008
234711
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 4. – 2008
234712
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 5. – 2008
234713
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 6. – 2008
234714
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 7. – 2008
234715
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 8. – 2008
234716
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 9. – 2008
234717
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 10. – 2008
234718
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 11. – 2008
234719
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 12. – 2008
234720
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 1. – 2009
234721
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 2. – 2009
234722
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 3. – 2009
234723
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 4. – 2009
234724
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 5. – 2009
234725
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 6. – 2009
234726
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 7. – 2009
234727
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 8/9. – 2009
234728
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 10. – 2009
234729
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 11. – 2009
234730
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 12. – 2009
234731
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 1 : Фінансова звітність за 2009 рік. Приклади заповнення річних форм звітності. Податкова звітність : складання і подання. – 2010
234732
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 2. – 2010
234733
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 3. – 2010
234734
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 4. – 2010
234735
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 5. – 2010
234736
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 6. – 2010
234737
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 7. – 2010
234738
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 8. – 2010
234739
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 9. – 2010
234740
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 10. – 2010
234741
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 11. – 2010
234742
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 12. – 2010
234743
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 2. – 2011
234744
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 3. – 2011
234745
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
234746
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 5. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
234747
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 6. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
234748
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 7. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
234749
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 8. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
234750
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 9. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
234751
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 10. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
234752
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 11. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
234753
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 12. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
234754
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
234755
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
234756
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
234757
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
234758
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 5. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
234759
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 6. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
234760
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 7. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
234761
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 8. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
234762
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 9. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
234763
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 10. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
234764
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 11. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
234765
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 12. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
234766
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234767
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234768
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234769
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234770
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 5. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234771
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234772
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 7. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234773
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 8. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234774
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 9. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234775
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234776
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 11. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234777
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 12. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234778
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234779
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234780
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234781
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234782
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234783
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 6. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234784
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 7. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234785
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 8. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234786
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 9. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234787
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 10. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234788
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234789
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 12. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234790
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234791
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 2/3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234792
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234793
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234794
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234795
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 7. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234796
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 8/9. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234797
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 10. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234798
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 11. – 2015. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234799
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 12. – 2015. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234800
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 1. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234801
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 2. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234802
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 3. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234803
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 4. – 2016. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234804
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 5. – 2016. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234805
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 6. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234806
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 7/8. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234807
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 9. – 2016. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234808
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 10. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234809
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 11/12. – 2016. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234810
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 1994-
№ 1. – 2017. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234811
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 1994-
№ 2. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234812
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 1994-
№ 3. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234813
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 1994-
№ 4. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234814
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 1994-
№ 5. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234815
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 1994-
№ 6. – 2017. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234816
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 1994-
№ 7/8. – 2017. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234817
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Колюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 9. – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234818
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Колюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 10/11. – 2017. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234819
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 12. – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234820
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 1. – 2018. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234821
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 2. – 2018. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234822
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 3. – 2018. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234823
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 4. – 2018. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234824
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 5. – 2018. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234825
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-
№ 6. – 2018. – 40, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234826
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-
№ 7/8. – 2018. – 76, [1] с.
234827
   Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник : навч. посібник ... для студентів вищ. навч. закл. / [Верига Ю.А., Іщенко В.Л., Гладких Т.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 291, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст парал. укр., рос., англ.. – Бібліогр.: с. 290. – ISBN 978-617-673-102-3
234828
  Назаренко І.М. Бухгалтерський облік і звітність - інформаційна платформа управлінського процесу / І.М. Назаренко, О.В. Назаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 250-257. – ISSN 2222-4459
234829
  Брик І.Є. Бухгалтерський облік і звітність в бюджетних установах / І.Є. Брик. – Київ : Держфінвидав, Українська філія, 1949. – 172 с.


  .
234830
  Галущак І.Є. Бухгалтерський облік і звітність в системі управління підприємством / І.Є. Галущак, Н.Л. Луців // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 1. – С. 233-245. – ISSN 2313-8246
234831
  Рошко Н. Бухгалтерський облік і звітність суб"єктів туристичної діяльності як база для контролю та аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-68. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Розкрито специфіку бухгалтерського обліку та контролю туристичної діяльності. Внесено пропозиції з удосконалення показників звітності суб"ктів туристичної діяльності. Раскрыта специфика бухгалтерского учета и контроля туристической деятельности. ...
234832
  Сироїд Н.П. Бухгалтерський облік і контроль витрат на забезпечення екологічної якості продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Сироїд Надія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
234833
   Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами : у 2 т. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління" ; за ред. Л.Г. Ловінської. – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-63-7
Т. 1 : Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / [Ловінська Л.Г., Сушко Н.І., Свірко С.В. та ін.]. – 2013. – 566, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 440-454 та в підрядк. прим.
234834
   Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами : у 2 т. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління" ; за ред. Л.Г. Ловінської. – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-64-4
Т. 2 : Реформування фінансового контролю як складової інституційних реформ у системі управління державними фінансами / [Андрєєв П.П., Чечуліна О.О., Чумакова І.Ю. та ін.]. – 2013. – 325, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-265 та в підрядк. прим.
234835
   Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України : навчальний посібник / [С.В. Свірко та ін. ; передм. Т.І. Єфименко] ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 942, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-48-4
234836
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік і контроль: тести : Навч. посібник для вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, І.І. Пилипенко, Л.В. Чижевська; Держ.комітет статистики України; Ін-тут статистики, обліку і аудиту. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : "Рута"; "Бутинець". – ISBN 966-8059-02-6
Ч. 1. – 2002. – 384с.
234837
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік і контроль: тести : В 2-х ч.: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф.Ф. Бутинець, І.І. Пилипенко, Л.В. Чижевська; Держ. комітет статистики України; Ін-тут статистики, обліку і аудиту. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир : "Рута", "Бутинець". – ISBN 966-8059-01-8
Ч. 2. – 2002. – 384с.
234838
  Мурашко О.В. Бухгалтерський облік і податкова звітність : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 51-60 : Табл.
234839
  Головач В.В. Бухгалтерський облік і право : Світовий досвід та вітчизняна практика / В.В. Головач. – Київ, 1996. – 16 с.
234840
  Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках : Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.М. Кіндрацька. – Київ : КНЕУ, 2000. – 404с. – ISBN 966-574-128-4
234841
  Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях : Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. / С.В. Свірко; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 188с. – ISBN 966-574-103-9
234842
   Бухгалтерський облік і фінансова звітність - об"єкти фінансового контролю : Методичний посібник. – Київ : Атіка, Ельга-Н, 2003. – 304с. – ISBN 966-8074-47-5
234843
   Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні : Навчально-практичний посібник. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2000. – 768с. – ISBN 966-95810-0-1
234844
  Гура Н. Бухгалтерський облік і фінансова звітність недержавних пенсійних фондів в умовах переходу до міжнародних стандартів / Н. Гура, В. Швець // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 30-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
234845
  Ловінська Л.Г. Бухгалтерський облік і фінансовий моніторинг: наука та освіта сьогодення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 12 (313). – Бібліогр.: 42 назви
234846
  Рудейчук С.В. Бухгалтерський облік інвестицій в облігації: досвід України та Росії // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 116-123. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
234847
  Лисенко Н. Бухгалтерський облік ліцензованих видів діяльності підприємств теплопостачання: проблемні питання / Н. Лисенко, Л. Власенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 28-32. – Бібліогр.: 10 назв
234848
  Королюк Н.М. Бухгалтерський облік людського капіталу: теоретичний аспект // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 46-52. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
234849
  Матвіїв М.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. ; МОНУ. – Вид 2-е, стереотипне. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с. – (Бухгалтерія). – ISBN 966-8568-27-3


  Навчальний посібник для студентів, бухгалтерів, фермерів, та контрольних органів.
234850
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності : Навчально-методичний посібник / Н.М. Ткаченко. – Київ : А.С.К., 1996. – 512с. – ISBN 5-7707-7526-2
234851
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності : Навчально-методичний посібник / Н.М. Ткаченко. – 3-тє вид., доп. й переробл. – Київ : А.С.К., 1998. – 784с. – ISBN 966-539-075-9
234852
  Романчук А.Л. Бухгалтерський облік на підприємствах споживчої кооперації: відомчі та галузеві особливостіого сектору // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 105-114. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
234853
   Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації : навчальний посібник / [Озеран В.О. та ін.] ; за ред. Озерана В.О., Куцика П.О., Волошина А.М. ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. – 311, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 307-311. – ISBN 978-966-1537-77-3
234854
  Охрамович О.Р. Бухгалтерський облік нематеріальних активів у пострадянських країнах // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 112-117. – ISSN 1993-6788
234855
  Скоп Х. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: визнання та оцінка // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 8. – С. 10-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
234856
  Гордополов В.Ю. Бухгалтерський облік одержаних іноземних інвестицій як складова інвестиційного клімату підприємства / В.Ю. Гордополов, Т.М. Тростенюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 22-30. – ISSN 2306-6814
234857
  Трофименко В. Бухгалтерський облік операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України : бухгалтерський облік // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 46-52 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
234858
  Бугаєнко А Бухгалтерський облік операцій з готівковими коштами, які підлягають фінансовому моніторингу в банках України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 63-65
234859
  Ковальчук В.В. Бухгалтерський облік операцій за договорами концесії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ковальчук Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
234860
  Нечипорук Бухгалтерський облік оренди та прав користування земельними ділянками / Нечипорук, НВ // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 159-165. – ISSN 2308-1988
234861
  Павлюк І.М. Бухгалтерський облік основних господарських операцій на підприємствах і в організаціях : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальн. "Облік і аудит" / І.М. Павлюк; МОНУ; Івано-Франківський ін-т менеджменту та економіки. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 308с. – ISBN 966-8365-48-8


  Викладено актуальні питання застосування на виробничих і торговельних підприємствах України Плану рахунків бухгалтерського обліку та ведення обліку основних господарських операцій на підприємствах. Для студентів спеціальності "Облік і аудит"
234862
  Засадна Х.О. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Х.О. Засадна, Р.К. Шурпенкова ; МОНУ ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 240 с. – ISBN 978-611-01-0048-9
234863
  Пархоменко В. Бухгалтерський облік основних засобів в оренді // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 9. – С. 3-7 : табл.
234864
  Борисюк О. Бухгалтерський облік основних засобів в умовах реформування податкового законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльний аналіз оцінки основних засобів в бухгалтерському обліку та з метою оподаткування, визначено завдання обліку основних засобів та принципи, на яких він ґрунтується. Осуществлен сравнительный анализ отражения основных средств в ...
234865
  Корінько М.Д. Бухгалтерський облік погашення зобов"язань у процедурі ліквідації суб"єкта господарювання : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / М.Д. Корінько, А.М. Хільченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 250-255 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
234866
  Широкопояс О.Ю. Бухгалтерський облік послуг в сфері безпеки бізнесу : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Широкопояс Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житом. політехніка". – Житомир, 2020. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 15 назв
234867
  Безверхий К. Бухгалтерський облік придбання та використання ліцензій : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 37-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
234868
  Ізмайлов Я. Бухгалтерський облік проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 10. – С. 9-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
234869
  Павлюк І. Бухгалтерський облік реалізації та передачі основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-36
234870
  Сіухіна К.М. Бухгалтерський облік резервів банку від операцій з акціонерами // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 104-112. – ISSN 2306-546X
234871
  Леонтьєва В. Бухгалтерський облік ремонтів основних засобів в недержавних закладах освіти України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 64-68. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
234872
  Дроздова О.Г. Бухгалтерський облік розподілу загальновиробничих витрат: методичний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 396-400. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
234873
  Єрмак О. Бухгалтерський облік розрахунків векселями : облік: теорія і практика / О. Єрмак, О. Басенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 29-33 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
234874
  Дмитренко А. Бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 17-24
234875
  Сокіл О. Бухгалтерський облік сталого розвитку, як новий засіб обліково-аналітичного забезпечення // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 7-18. – ISSN 2410-0706
234876
  Іванова Л. Бухгалтерський облік суб"єкта реального сектора економіки у процедурі мирової угоди // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 127-132. – ISSN 1993-0259
234877
  Трало І.М. Бухгалтерський облік та аналіз дисконтованої довгострокової дебіторської заборгованості : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Трало Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т ”Житомир. політехніка”. – Житомир, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
234878
   Бухгалтерський облік та звітність в Україні : Збірник нормативно-правових актів. Станом на 1 липня 2001 року. – Київ : Атіка, Літера ЛТД, 2001. – 752с. – ISBN 966-7714-62-4; 966-7543-10-2
234879
   Бухгалтерський облік та звітність в Україні : Збірник нормативно-правових актів. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2005. – 800с. – ISBN 966-326-066-1


  Наведені основні Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази та інструкції Мінфіна, Нацбанку, інших міністерств і відомств України, які регулюють питання бухобліку, звітності та фінансового контролю в Укра
234880
   Бухгалтерський облік та звітність виконання бюджетів [Електронний ресурс] : навч. посібнник / [Гізатуліна Л.В. та ін.] ; за заг. ред. Т.І. Єфименко ; Держ. навч. наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Електрон. вид. комбін. використання на DVD-R. - Електрон. дані (об"єм даних 9,5 Мб). - Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-2380-81-1
234881
  Дороховська О.В. Бухгалтерський облік та його організація // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.429-431. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
234882
  Шарманська В.М. Бухгалтерський облік та судово-бухгалтерська експертиза : навчально-методичний посібник / В.М. Шарманська; КНУТШ, Ін-т післядипломної освіти, Економічний ф-т. – Київ : Геопринт, 2006. – 255с. – Шифр дубл.65 Шарм.Доп.карт.Юр.,ек.,м.в. – ISBN 966-7863-58-1
234883
  Даньків Й. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: процесний підхід / Й. Даньків, М. Яцко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 12. – С. 10-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
234884
  Ловінська Л.Г. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в умовах воєнного стану / Л.Г. Ловінська, А.В. Озеран, Р.С. Коршикова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (317). – С. 92-106. – ISSN 2305-7645
234885
  Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : Практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – Київ : Лібра, 2004. – 880с. – ISBN 966-7035-68-9
234886
  Голов С. Бухгалтерський облік та фінансова звітність малих і середніх підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 10. – С. 3-15
234887
  Дондик І.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність як джерело інформаційного забезпечення фінансового контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 115-118
234888
   Бухгалтерський облік та фінансовий контроль - складові інформаційного підгрунтя євроінтеграційних процесів в Україні : у 4 т. / В.А. Копилов, Т.І. Єфименко, Л.Г. Ловінська, Ф.О. Ярошенко, В.Г. та ін. Швець; М-во фінансів України, H.-д. фін. ін-т (НДФІ) ; редкол.: М.Я. Азаров (голова) [та ін.]. – Київ : НДФІ. – ISBN 978-966-7675-37-0
Т. 1 : Реформування бухгалтерського обліку в Україні / [В.А. Копилов, Т.І. Єфименко, Л.Г. Ловінська та ін.]. – 2007. – 748, [2] с. : іл., табл. – Авт. тому зазнач. на с. 4. – Бібліогр. в кінці частин
234889
   Бухгалтерський облік та фінансовий контроль - складові інформаційного підгрунтя євроінтеграційних процесів в Україні : у 4 т. / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк, О.О. Чечуліна, Н.І. Рубан, Н.І. [та ін.] Сушко, ; М-во фінансів України, H.-д. фін. ін-т (НДФІ) ; редкол.: М.Я. Азаров (голова) [та ін.]. – Київ : НДФІ. – ISBN 978-966-7675-38-7
Т. 2 : Удосконалення бухгалтерського обліку та фінансового контролю у державному секторі / [Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк, О.О. Чечуліна та ін.]. – 2007. – 531, [2] с. : іл., табл. – Авт. тому зазнач. на с. 4. – Бібліогр. в кінці частин
234890
   Бухгалтерський облік та фінансовий контроль - складові інформаційного підгрунтя євроінтеграційних процесів в Україні : у 4 т. / Т.І. Єфименко, С.О. Левицька, Л.Г. Ловінська, С.В. Свірко; М-во фінансів України, H.-д. фін. ін-т (НДФІ) ; редкол.: М.Я. Азаров (голова) [та ін.]. – Київ : НДФІ. – ISBN 978-966-7675-39-4
Т. 3 : Бухгалтерський облік і звітність установ та організацій державного сектору в Україні: напрями та перспективи розвитку / [Т.І.Єфименко, С.О. Левицька, Л.Г. Ловінська та ін.]. – 2007. – 547, [2] с. : іл., табл. – Авт. тому зазнач. на с. 12. – Бібліогр.: с. 389-412
234891
   Бухгалтерський облік та фінансовий контроль - складові інформаційного підгрунтя євроінтеграційних процесів в Україні : у 4 т. / М.Г. Чумаченко, І.А. Белоусова, Т.В. Головко, О.О. Канцуров, О.С. та ін. Білоусова; М-во фінансів України, H.-д. фін. ін-т (НДФІ) ; редкол.: М.Я. Азаров (голова) [та ін.]. – Київ : НДФІ. – ISBN 978-966-7675-40-0
Т. 4 : Проблеми впровадження управлінського обліку та стратегічного аналізу на підприємствах України / [М.Г. Чумаченко, І.А. Белоусова, Т.В. Головко та ін.]. – 2007. – 392, [2] с. : іл., табл. – Авт. тому зазнач. на с. 4. – Бібліогр.: с. 391-392
234892
  Волкова І.А. Бухгалтерський облік у банках : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.А. Волкова, О.Ю. Калініна ; МОН України ; Волинський ін-т економ. та менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-364-888-0
234893
  Волкова І.А. Бухгалтерський облік у банках : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Волкова, О.Ю. Калініна. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 519, [1] с. : табл. – Термінол. словник: с. 506-515. – Бібліогр.: с. 516-519. – ISBN 978-966-364-888-0
234894
  Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України : Підручник / Л.М. Кіндрацька; МОНУ. КНЕУ. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2001. – 636с. – ISBN 966-574-243-4
234895
  Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика : Монографія / Л.М. Кіндрацька; МОіНУ; Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 286с. – ISBN 966-574-336-8
234896
  Бганка Ю.О. Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях та перспективи їх розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 141-144. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
234897
  Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : Навч. посібник / Р.Т. Джога; Мін-во освіти і науки України. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 250с. – ISBN 966-574-214-0
234898
  Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : Підручник / Р.Т. Джога, С.В. Свірко, Л.М. Сінельник; МОіНУ; КНЕУ; За заг. ред.: Р.Т.Джоги. – Київ : КНЕУ, 2003. – 483 с. – ISBN 966-574-511-5
234899
  Михайлов М.Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Г. Михайлов, М.І. Телегунь, О.П. Славкова ; за заг. ред. М.Г. Михайлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 383, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-611-01-0971-0
234900
  Гуцайлюк Л.О. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: первинні документи та облікові реєстри : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Лідія Гуцайлюк, Валерія Сопко, Юрій Іванченко; МОНУ; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 160с. – ISBN 966-364-238-6
234901
  Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки : Навчальний посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап"юк. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 206с. – ISBN 966-7767-85-Х


  Посібник розрахован на студентів, керівників підприємств і організацій, бухгалтерів-практиків, усіх кого цікавлять організація і методика бухгалтерського обліку.
234902
  Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки : Навчальний посібник / Є.І. Свідерський; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 233с. – До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-636-7
234903
   Бухгалтерський облік у галузях економіки : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Захожай, М.Ф. Базась, М.М. Матюха, В.М. Базась; МАУП; За ред. В.Б. Захожая, М.Ф. Базася. – Київ : МАУП, 2005. – 968с. – ISBN 966-608-372-8
234904
  Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки : Навчальний посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап"юк. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 229с. – ISBN 966-8148-89-4


  Посібник розрахован на студентів, керівників підприємств і організацій, бухгалтерів-практиків, усіх кого цікавлять організація і методика бухгалтерського обліку.
234905
  Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навчальний посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап"юк. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 248с. – ISBN 966-346-265-5
234906
  Кужельний Микола Бухгалтерський облік у галузях економіки : [рецензія] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 51. – ISSN 1810-3944
234907
  Сук Л.К. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.К. Сук, П.Л. Сук, М.С. Стасишен. – Київ : Каравела, 2008. – 207с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-87-3
234908
  Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навчальний посібник / П.Й. Атамас. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 392 с. – ISBN 978-611-01-0044-1
234909
  Мервенецька В. Бухгалтерський облік у декоративному садівництві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 11. – С. 19-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
234910
  Лейві І.О. Бухгалтерський облік у державній торгівлі / І.О. Лейві. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1973. – 492с.
234911
   Бухгалтерський облік у документах : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів. – Київ : Кондор, 2007. – 430с. – Чернелевський Л.М. на обкладинці надан як автор. – ISBN 978-966-351-074-3
234912
  Каплунов І. Бухгалтерський облік у домоуправліннях / І. Каплунов, І. Лещинский. – К., 1938. – 88с.
234913
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : Навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька; МОіНУ. – Житомир : Рута, 2002. – 544с. – ISBN 966-7570-84-3
234914
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : Навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька; МОіНУ. – Житомир : Рута, 2003. – 544с. – ISBN 966-7570-84-3
234915
  Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Кочерга, К.А. Пилипенко; МОНУ; Мін-во аграрної політики України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 216с. – ISBN 966-364-063-4
234916
  Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : Навчальний посібник / М.Р. Лучко, І.Д. Бенько. – Київ : Знання, 2006. – 311с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-171-3
234917
  Бутко С.Д. Бухгалтерський облік у колгоспах / С.Д. Бутко. – К., 1961. – с.
234918
  Мельник Н.Г. Бухгалтерський облік у контексті сталого розвитку та циркулярної економіки / Н.Г. Мельник, В.З. Семанюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 183-188. – ISSN 2222-4459
234919
  Заєць О.В. Бухгалтерський облік у коопзаготпромах / О.В. Заєць, Л.М. Пальцев. – К., 1991. – 187с.
234920
  Сопко В.В. Бухгалтерський облік у підприємництві / В.В. Сопко. – Київ : Техніка, 1995. – 272с.
234921
  Ратинський В.В. Бухгалтерський облік у процесі управління підприємством // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 79-84. – ISSN 2306-6792
234922
  Корягін М.В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства : теоретико-методологічні концепції : монографія / М.В. Корягін ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : ЛКА, 2012. – 388, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-041-6
234923
  Баренгольц Я.М. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах : лабораторно-практичні заняття при журнально-ордерній формі обліку : навч. посіб. для учнів сільськогосп. технікумів економ. спец. / Я.М .Баренгольц. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа : Голов. вид., 1980. – 224 с.
234924
  Саблук П.Т. та ін. Бухгалтерський облік у сільському господарстві / П.Т. та ін. Саблук. – К., 1988. – 372с.
234925
   Бухгалтерський облік у споживчій кооперації : навчальний посібник : у 2 ч. / [Озеран В.О. та ін.] ; Укоопспілка ; Львів. комерц. акад. ; за ред. В.О. Озерана, П.О. Куцика, А.М. Волошина. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2008. – 660, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-1537-26-1
234926
  Бойко К. Бухгалтерський облік хеджування шляхом укладання форвардних і ф"ючерсних контрактів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 12. – С. 34-40
234927
  Канцедал Н.А. Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 28-34. – ISSN 2307-9878
234928
  Сопко В.В. Бухгалтерський облік цінних паперів / В.В. Сопко. – Київ, 1993. – 33с.
234929
  Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік як джерело інформації в системі інформаційного забезпечення економіки України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 46-50. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
234930
  Семенишена Н. Бухгалтерський облік як інститут: огляд досліджень // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Бюранкев Б., Задорожний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3/4. – С. 7-18. – ISSN 2410-0706
234931
  Гнилицька Л.В. Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками підприємницької діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 3 (220). – С. 114-125 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
234932
  Рожелюк В.М. Бухгалтерський облік як інформаційна основа управління підприємством у ринковому середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-60. – (Економіка ; Вип. 53)


  Висвітлено зростання ролі бухгалтерського обліку як інформаційної основи управління підприємством, розкрито критерії та принципи формування облікової інформації підприємств ринкової інфраструктури, визначено внутрішніх та зовнішніх користувачів ...
234933
  Ковальчук Бухгалтерський облік як інформаційна система управління / Ковальчук, В. Панасюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 77-80. – ISSN 1993-0259
234934
  Гура Н. Бухгалтерський облік як наука // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-8.
234935
  Адамик О. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення оподаткування підприємства // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 109-114. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
234936
  Нонік В.В. Бухгалтерський облік як проекція перетину інтересів учасників соціально-економічних відносин та об"єкт державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 77-82. – ISSN 2306-6814
234937
  Гура Н. Бухгалтерський облік як складна інформаційна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-15. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність бухгалтерського обліку як системи та рівні систем бухгалтерського обліку. Побудовано структурну модель обліку на підприємстві. Раскрыта сущность бухгалтерского учета как системы и уровни систем бухгалтерского учета. Построена ...
234938
  Фаріон Я. Бухгалтерський облік як складова інформаційного забезпечення банківського менеджменту / Я. Фаріон, Т. Фаріон // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 37-39. – ISSN 1993-0259
234939
  Орлов В.М. Бухгалтерський облік як фактор підвищення ефективності управління підприємствами зв"язку / В.М. Орлов, Ф.З. Мардаровський, А.П. Чухліб // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 30-36
234940
   Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 21 листоп. 2014 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; [літ. ред. Л.М. Сила]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-7496-59-3
234941
   Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством : матеріали VI наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених: Львів, 28-29 квіт. 2011 р. / Львів. комерц. акад., Ін-т економіки та фінансів, Каф. бух. обліку, Каф. аудиту ; [орг. ком.: Куцик П.О., Рудницький В.С., Бачинський В.І. та ін. ; відп. за вип.: Рудницький В.С., Бачинський В.І.]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – 430, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
234942
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 3-249. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
234943
  Кушнір Л.А. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: організація підготовки фахівців з фізичними обмеженими можливостями // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 60-62. – ISBN 978-966-654-490-5
234944
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ
Вип. 1 (10). – 2013. – 341 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234945
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ
Вип. 1 (12). – 2014. – 461 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234946
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ
Вип. 2 (13). – 2014. – 271 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234947
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ. – ISBN 978-966-97384-8-6
Вип. 1 (14). – 2015. – 254 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234948
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ. – ISBN 978-617-571-124-8
Вип. 2 (15). – 2015. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234949
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ
Вип. 1 (16). – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234950
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; наук. рада: О.Г. Осауленоко, О.Ю. Редько, В.О. Шевчук [та ін.]. – Київ
Вип. 2 (17). – 2016. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234951
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ
Вип. 1 (18). – 2017. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234952
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ
Вип. 2 (19). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234953
   Бухгалтерський облік, контроль і аналіз // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 7-220. – (Економічні наки ; Вип. 4). – ISSN 1728-4236
234954
   Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : I Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 11 груд. 2015 р.) : тези доповідей / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін.]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 247, [1] с. : іл., табл. – Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-7496-63-0
234955
   Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 30 лист. 2016 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін.]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 209, [1] с. : іл., табл. – Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7496-87-6
234956
   Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – 203, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7511-00-0
234957
   Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2018 р.) : тези доповідей : з нагоди 25-річчя каф. бух. обліку, оподаткування та аудиту Чернігів. нац. технол. ун-ту / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 165, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-31-4
234958
   Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2019 р.) : тези доповідей / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. університет ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін. ; ред. О.С. Смєлова]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 209, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 60-річчю Чернігів. нац. технол. ун-ту. - Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-68-0
234959
   Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2020 р.) : тези доповідей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін. ; ред.: О.С. Смєлова]. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2020. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-98-7
234960
   Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2021 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін. ; ред.: О.С. Смєлова]. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2021. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7932-27-6
234961
   Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення : монографія / за ред. С.С. Герасименка, А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-8958-52-6
234962
  Семенишена Н.В. Бухгалтерський облік: від системи до інституту : (огляд дефініцій) // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 189-200. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
234963
  Ярошовець Н.В. Бухгалтерський облік: динаміка становлення і специфіка застосування на різних історичних етапах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-64. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Подано екскурс та методологічні засади облікових процедур. Бухгалтерський облік розглянуто в контексті глобальних процесів його трансформації. Виокремлено предметне поле дослідження, окреслено межі застосування бухгалтерського обліку із врахуванням ...
234964
  Жадько К.С. Бухгалтерський облік: ділові ігри, ситуаційні вправи, тести : практикум / К.С. Жадько, Л.Ш. Олійник, В.В. Семенюта ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів, ННІ "Фінансова акад.". – Дніпро : УМСФ, 2018. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-61. – ISBN 978-966-328-134-6
234965
   Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії : Навчально-практичний посібник / Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна, В.П. Шило, О.М. Брадул, ; Мін-во освіти і науки України; За заг. ред. Сопко В.В. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 180с. – ISBN 966-8556-05-4


  Розкриваються предмет і метод, принципи обліку основних господарських процесів. Велику увагу приділено класифікації рахунків бухгалтерського обліку, регістрам, формам рахівництва, механізації й автоматизації обліку
234966
  Сопко В.В. Бухгалтерський облік: наукова сутність та побудова // Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2/3. – С.11-19
234967
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність : навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга; МОНУ ; Житомир. інж.-техн. ін-т ; за ред.Ф.Ф. Бутинця. – 3-е вид., перероб. і доп. – Житомир : Рута, 2001. – 51 2с. – ISBN 966-7570-98-3
234968
  Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : Навчальний посібник. / Г.О. Партин. – Київ : Знання, 2000. – 245с. – ISBN 966-620-017-1
234969
  Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : підручник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 4-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 550 с. – ISBN 966-346-166-7


  Посібник підготовлено із врахуванням Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, що впроваджуються в Україні з 2000 року. Для студентів вузів
234970
  Левицька С. Бухгалтерський облік: основи, перспективи розвитку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 7-11 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
234971
   Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки : Навч. посіб.для студ.вищих закладів освіти / Крупка П.Г. Журавель, М.С. Палюх, Л.О. Гуцайлюк, Т.І. Фаріон; Мін-во освіти України.Тернопільська акад.нар.гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 449с. – ISBN 966-7411-62-1
234972
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: проблеми визначення // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.3-14. – (Технічні науки ; № 17)
234973
  Хомин П. Бухгалтерський облік: сакральні ритуали, чи інформація а"жур? // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 2-9 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
234974
  Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг : навч. посібник / А.М. Стельмащук. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 678, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-135-5
234975
  Сльозко Т. Бухгалтерський облік: у пошуках наукового знання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 124-131. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
234976
   Бухгалтерський облік: фінансовий та внутрішньогосподарський. – Київ : Фенікс, 2003. – 468с. – ISBN 966-651-032-4
234977
   Бухгалтерський словник. – Житомир : Рута, 2001. – 224с. – ISBN 966-7570-85-1
234978
  Задорожний З. Бухгалтерський та управлінський облік спільної діяльності підприємств з використання основних засобів / З. Задорожний, В. Орлова, С. Кафта // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 84-93. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
234979
   Бухгалтерський та фінансовий облік в таблицях та рисунках : зі спец. 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / М-во освіти і науки України, Відокремл. структур. підрозділ Агротехн. коледж Уман. нац. ун-ту садівництва ; [уклад.: Кужель В.В., Деркач Т.А., Демченко-Ясинецька Н.С. та ін.]. – Умань : АЛМІ, 2018. – 248, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-248. – ISBN 978-966-7823-53-5
234980
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : Курс лекцій: Навч. посібн. для студ. / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук; МОіНУ. – Житомир : Рута, 2000. – 448с. – ISBN 966-7570-11-8
234981
   Бухгалтерський управлінський облік : Підручник для студ. спеціальності "Облік і аудит" вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська; За ред.Ф.Ф.Бутинця. – 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир : Рута, 2002. – 480с. – ISBN 966-8059-06-9
234982
   Бухгалтерський фінансовий облік. – 2-ге вид. – Житомир : Рута, 2000. – 608с. – ISBN 966-7570-40-1
234983
   Бухгалтерський фінансовий облік : Конспект лекций. Навч.посібн. – 3-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 288с. – ISBN 966-7570-83-5
234984
  Чебанова Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік : Посібник / Н.В. Чебанова, Ю.А. Василенко. – Київ : Академія, 2002. – 672с. – 65 Чеба Шифр дубл. – (Альма-матер = Альма-матер : Альма-матер / Альма-матер). – ISBN 966-580-132-5
234985
  Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік : Навчальний посібник / О.В. Лишиленко; МОНУ; Академія муніципального управління; За ред Ю.В. Ніколенка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 524с. – ISBN 966-690-034-5
234986
   Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник для студ. спеціальності "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Г.Г. Кірейцев, Ю.І. Осадчий, І.А. та ін. Белоусова; Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Г.Г. Кірейцев, Ю.І. Осадчий, І.А. Белоусова та ін.; За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2003. – 726с. – ISBN 966-8059-22-0
234987
  Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Лишиленко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 528с. – ISBN 966-364-020-0
234988
   Бухгалтерський фінансовий облік : підручник [для студ. екон. спеціальностей ВНЗ] / [Ф.Ф. Бутинець та ін.] ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 8-е вид., допов. і перероб. – Житомир : Рута, 2009. – 911, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 901-903. – Бібліогр.: с. 878-900 та в підрядк. прим. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 978-966-8162-49-7
234989
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник для студ.вищих навчальних закладів економ.спец. / Н.М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. й перероб. – Київ : А.С.К., 2000. – 784с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-261-1
234990
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник для студ.вищих навчальних закладів економ.спец. / Н.М. Ткаченко. – 6-те вид., доп. й перероб. – Київ : А.С.К., 2001. – 784с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-261-1
234991
  Ткаченко Надія Марківна. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник для студ.вищих навчальних закладів економ.спец. / Ткаченко Н.М. – 6-те вид., доп. й перероб. – Київ : А.С.К., 2003. – 784с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-8291-55-7
234992
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник для студ.вищих навчальних закладів економ.спец. / Н.М. Ткаченко. – 6-те вид. – Київ : А.С.К., 2004. – 784с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-8291-55-7
234993
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н.М. Ткаченко ; МОНУ. – Вид. 3-те, доп. і переробл. – Київ : Алерта, 2008. – 926 с. – ISBN 978-966-8533-92-1
234994
   Бухгалтерський фінансовий облік. : Підручник для студ.вищ.нав.закл. – 3-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 672с. – ISBN 966-7570-67-3
234995
   Бухгалтерський фінансовий облік. : Практикум. – 3-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 511с. – шифр дубл. – ISBN 966-7570-72-Х
234996
   Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навч.-практ. посібник для студентів ВНЗ / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільіна, В.І. Кисла. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 536 с. – ISBN 978-611-01-0041-0
234997
   Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК : (на основі національних стандартів). – Київ : Фенікс, 2001. – 468с. – ISBN 966-651-032-4
234998
   Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ : монографія / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-508-9
Т. 5 : Розвиток концепції бухгалтерського обліку і оподаткування в умовах гібридної війни / [І.М. Вигівська, І.Л. Грабчук, І.В. Жиглей та ін.]. – 2018. – 215, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
234999
   Бухгалтерські наукові дослідження в Житомирській політехніці : монографія / М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житом. політехніка". – Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка". – ISBN 978-966-683-535-5
Т. 6 : Розвиток інтегрованої звітності підприємств / [К.В. Безверхий, К. Гинерару, Т.Т. Дуда та ін. ; за заг. ред. С.Ф. Легенчука]. – 2019. – 267, [1] с. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
235000
  Мисака Г.В. Бухгалтерські та податкові аспекти фінансового лізингу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 369-379
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,