Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>
234001
  Яценюк Арсеній "Бюджетний комітет повинен узгодити всі цифри" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 12
234002
  Яценюк Арсеній "Бюджетний комітет повинен узгодити всі цифри" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 12
234003
  Яценюк Арсеній "Бюджетний комітет повинен узгодити всі цифри" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 12
234004
  Опарін В.М. Бюджетна система : Навчально-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк; Мін-во освіти України.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 208с. – ISBN 966-574-083-0
234005
   Бюджетна система : навч. посібник для студентів ВНЗ напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" / [Т.А. Говорушко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Говорушко Т.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 288, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта України). – ISBN 978-617-574-099-6
234006
  Чеберяко О. Бюджетна система в УСРР (1919-1923 рр.): від "воєнного комунізму" до НЕПу // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 250-260. – ISBN 978-966-611-889-2


  Розкривається історія становлення бюджетної системи УСРР у 1919 - 1923 рр., значний вплив на формування якої здійснювали не лише фінансово-господарські відносини, а політика "воєнного комунізму" та перехід до нової економічної політики і так званий ...
234007
  Когут І.А. Бюджетна система та бюджетний устрій в умовах реформування системи публічного управління // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 284-292. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
234008
  Боголіб Т.М. Бюджетна система України: нова реальність і глобальні виклики // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 156 (1-2). – С. 41-43. – ISSN 1728-6220
234009
  Лободіна З. Бюджетна система України: проблеми функціонування та перспективи вдосконалення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 29-42. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
234010
  Арістов Ю.Ю. Бюджетна система як інструмент соціально-економічного розвитку країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 154-159. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
234011
   Бюджетна система. Вишкіл студії : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / [С.І. Юрій та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.І. Юрія, д-ра екон. наук, проф. О.П. Кириленко ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 423, [1] с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопіл. нац. екон. ун-ту. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.та в кінці кн. - Словник: с. 391-398. - Предм. покажчик: с. 401-402. – Бібліогр.: с. 399-400 та в переліку тематики практ. занять: с. 206-232. – ISBN 978-966-654-261-1
234012
  Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: практикум : навч. посібник / Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка", ТзОВ "Айкю Холдинг". – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 340-376. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-26-2
234013
  Макогон В.Д. Бюджетна стратегія інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 58-62. – ISSN 2222-4459
234014
  Макогон В. Бюджетна стратегія соціально-економічного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 1 (90). – С. 74-82. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
234015
  Варналій З.С. Бюджетна стратегія України: формування в умовах посилення євроінтеграційних процесів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 124-127. – ISSN 2305-7645
234016
  Чуприна Л.М. Бюджетна установа як особливий суб"єкт фінансових правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 103-110.
234017
   Бюджетна формула для вишів // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 43/44). – С. 2
234018
  Труш О.О. Бюджетна, сільськогосподарська, торговельна та конкурентна політики ЄС : модуль 7 : навчальний посібник / О.О. руш, Н.В. Мирна, В.Ю. Стрельцов ; за ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Харків : Магістр, 2009. – 168 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-390-067-4
234019
  Юшков А. Бюджетная децентрализация и региональный экономический рост: теория, эмпирика, российский опыт // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 94-110 : табл. – Библиогр.: 54 назв. – ISSN 0042-8736
234020
  Викулин А.Ю. Бюджетная политика в системе категорий финансового права / А.Ю. Викулин, Ю.А. Крохина // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.41-49. – ISSN 0132-0769
234021
  Усков И.В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине : монография / И.В. Усков. – Симферополь : АРИАЛ, 2012. – 452 с. : табл. – Библиогр.: с.418-443. – ISBN 978-617-648-017-4
234022
  Боголиб Т.М. Бюджетная политика как инструмент макроэкономической стабильности // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 84-87. – ISSN 1728-6220
234023
  Боголиб Т. Бюджетная политика Украины как основа макроэкономической стабильности // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 4 (318). – С. 13-16. – ISSN 1810-3944
234024
   Бюджетная резолюция 2001-избавление от бюджетной спирали : Аналитический доклад. – Київ, 2000. – 16с.
234025
  Якобсон Л. Бюджетная реформа: федерализм или управление по результатам? // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 8. – С. 31-45. – ISSN 0042-8736
234026
   Бюджетная система и единый финансовый план СССР. – М, 1932. – 320с.
234027
  Горегляд В. Бюджетная система и экономический потенциал страны // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-77. – ISSN 0042-8736
234028
  Дементьев Д.В. Бюджетная система РФ : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Д.В. Дементьев, В.А. Щербаков. – Москва : Кнорус, 2008. – 256с. – ISBN 978-5-85971-583-1
234029
   Бюджетная система Союза ССР. – М, 1947. – 734с.
234030
  Ипатов П.Ф. Бюджетная система СССР / П.Ф. Ипатов. – М, 1957. – 30с.
234031
  Никитина Л.М. Бюджетная система СССР / Л.М. Никитина. – Кишинев, 1961. – 38с.
234032
   Бюджетная система: Беларусь, Украина : учебник для вузов / [И.А. Еремеева и др.] ; под общ. ред. Ю.В. Пасичника ; Белорус. гос. экон. ун-т ; Нац. ун-т ГНС Украины ; Черкас. гос. технол. ун-т. – Ирпень : Издательство НУГНСУ, 2013. – 549, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 527-537. – ISBN 978-966-337-329-4
234033
  Катасонов Ю.В. Бюджетная статистика Пентагона и реальности военного финансирования США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 24. – С. 129-153
234034
  Костицький В.В. Бюджетне адміністрування в системі управління державними фінансами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 110-114.
234035
  Возняк Г.В. Бюджетне вирівнювання в системі фінансового забезпечення розвитку регіонів України: сучасний стан і вектор розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 24-30. – ISSN 2222-0712
234036
  Возняк Г.В. Бюджетне вирівнювання: теоретико-методологічні аспекти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 42-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
234037
  Зайва Ю.В. Бюджетне відшкодування ПДВ в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 54-58
234038
  Шевченко А. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість: про застосування теорії на практиці // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 57-61.
234039
  Музика І.С. Бюджетне забезпечення галузі охорони здоров"я: стан та проблеми (на прикладі Львівської області) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 111-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
234040
  Пасічник Ю. Бюджетне забезпечення державних соціальних програм // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 4-9. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 1). – ISSN 2306-4420
234041
  Білоусова О.С. Бюджетне забезпечення процесів активного старіння в контексті стійкості державних фінансів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 72-85 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-1853
234042
  Колеснік В.І. Бюджетне забезпечення процесу формування статистичної інформаційної бази // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 45-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
234043
  Лободіна З. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в умовах побудови соціально-орієнтованої економіки в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 69-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
234044
  Сидор І. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 19-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
234045
  Тропіна В.Б. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 15-31. – Бібліогр.: с. 17-19, 21-22, 26-29


  Розглянуто теоретичні засади фіскального регулювання соціального розвитку суспільства. Досліджено основні напрями бюджетного забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні в умовах суспільної трансформації. Запропоновано напрями ...
234046
  Кічурчак М.В. Бюджетне забезпечення сфери культури України : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 36-45 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
234047
  Сторонянська І.З. Бюджетне забезпечення сфери освіти в територіальних громадах Карпатського регіону: виклики сучасних реформ / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (260). – С. 7-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
234048
   Бюджетне законодавство України / [уклад. І. С. Тимощук]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 370, [2] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-454-1
234049
  Опришко В.Ф. Бюджетне законодавство України : навчальний посібник / В.Ф. Опришко, А.Т. Ковальчук, Н.А. Фукс ; за заг. ред. В.Ф. Опришка ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-216, в підрядк. прим. та в кінці розд. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. серії Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-49-1
234050
   Бюджетне законодавство України: Збірник нормативних актів : Бюджетний кодекс. Бюджетний процес. Загальні положення. Пдготовка державного бюджету. Виконання державного бюджету. Відповідальність. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-028-3
234051
  Ющенко І.М. Бюджетне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 417-422. – ISSN 1563-3349
234052
  Латковська Т. Бюджетне законодавство: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 57-64. – ISSN 1026-9932
234053
  Шляхов І. Бюджетне зобов"язання, його поняття та ознаки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 89-94. – (Юридичні науки ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні ознаки бюджетного зобов"язання як фінансово-правової категорії, сторони такого зобов"язання задля подальшого наукового вивчення підстав виникнення бюджетних зобов"язань та їх виконання. Дослідження проводилось із застосуванням ...
234054
  Письменний В. Бюджетне кредитування економіки в умовах ринкових перетворень // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 151-158. – ISSN 1818-5754
234055
  Дем"янишин В. Бюджетне нормування: прагматизм і проблематика // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 41-49. – ISBN 966-654-157-2
234056
  Мортиков В.В. Бюджетне обмеження держави як об"єкт економічного аналізу : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 25-29. – Бібліогр.: 5 назв
234057
  Мортіков В.В. Бюджетне обмеження домогосподарства: питання теорії та державної політики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-26.
234058
  Мортіков В.В. Бюджетне обмеження підприємства та його кадрова політика : фінанси інституційних секторів економіки / В.В. Мортіков, А.М. Моклякова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 109-117. – Бібліогр.: 3 назви
234059
  Васильченко З.М. Бюджетне планування видатків на утримання особового складу збройних сил України : бюджетна політика / З.М. Васильченко, С.М. Чімишенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
234060
  Хаймьонова Н.С. Бюджетне планування витрат у системі обліково-інформаційного забезпечення процесу управління підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 287-291. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
234061
  Малиняк Б.С. Бюджетне планування і пріоритети розвитку громад: інструменти гармонізації та проблеми їх застосування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (292). – Бібліогр.: 30 назв
234062
  Микитюк І.С. Бюджетне планування як елемент управління бюджетом // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 230-234. – ISSN 2306-546X


  Предметом роботи є теоретико-методологічні засади бюджетного планування як елемента управління бюджетом. Метою статті є визначення економічної сутності бюджетного планування як елемента управління бюджетом. Методологічною основою дослідження є ...
234063
  Панасюк М.Я. Бюджетне планування: теоретико-методологічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 132-134
234064
  Костюченко О.А. Бюджетне податкове та митне законодавство України : Посібник / О.А. Костюченко, В.П. Жиромський, Т.М. Моторіна; Акад. адвокатури України; Школа адвокатської підготовки. – Київ : Прецедент, 2006. – 93c. – (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; Вип. 13). – ISBN 966-520-081-X
234065
  Бандурка О.М. Бюджетне право України : Підручник для вузів / О.М. Бандурка, О.П.Гетьманець; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2003. – 156с. – ISBN 966-610-076-2
234066
  Бабін І.І. Бюджетне право України : навч. посібник / Ігор Бабін ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-118-0
234067
  Сікорська А І. Бюджетне правопорушення: поняття, склад, відповідальність за вчинення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.96-101. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
234068
  Макогон В.Д. Бюджетне прогнозування як інструмент державного регулювання економічних процесів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 314-318. – ISSN 2222-4459
234069
  Пустоваров В.В. Бюджетне регулювання відтворювальних процесів у національній економіці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 98-103. – ISSN 2306-6814
234070
  Мельниченко С.І. Бюджетне регулювання економічного розвитку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 82-88. – Бібліогр.: 12 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
234071
  Підгородецька С.М. Бюджетне регулювання регіонального розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 381-385. – (Право. Економіка. Управління)
234072
  Козарезенко Л.В. Бюджетне регулювання розвитку людського потенціалу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 31-34. – ISSN 1728-6220
234073
  Макогон В.Д. Бюджетне регулювання у системі соціально-економічного розвитку країни // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
234074
  Присяжнюк А.Ю. Бюджетне стимулювання кластеризації інноваційної моделі розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 108-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
234075
  Пустоваров В.В. Бюджетне стимулювання розвитку галузей та секторів національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 107-112. – ISSN 2306-6814
234076
  Крайник О.П. Бюджетне управління соціально-економічними процесами в регіоні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 16-22. – ISSN 1562-0905
234077
  Крамченко Р.А. Бюджетне фінансове забезпечення соціальної сфери України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 372-377. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
234078
  Булат Г.В. Бюджетне фінансування - форма бюджетного механізму / Г.В. Булат, К.В. Іжицька // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 138-141. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
234079
  Кириченко А.В. Бюджетне фінансування агропромислового виробництва за регіонами України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 73-77
234080
  Кобченко Л.С. Бюджетне фінансування загальної середньої освіти України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 97-98. – Бібліогр.: 5 назв
234081
  Свистун І.І. Бюджетне фінансування наукових та науково-дослідних установ в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 71-73
234082
  Бабіченко В. Бюджетне фінансування охорони навколишнього природного середовища в Україні / В. Бабіченко, В. Глухова, Х. Кравченко // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (93). – С. 39-47. – ISSN 2307-9878
234083
  Бікулов Д.Т. Бюджетне фінансування проектів у сфері житлово-комунального господарства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-7. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено актуальні проблеми енергозбереження та розроблено механізм бюджетного фінансування проектів у сфері житлово-комунального господарства. Запропоновано створити регіональні фонди енергоефективності та здійснювати їх фінансування у ...
234084
  Оприсок Мирослава Дмитрівна Бюджетне фінансування розвитку Тернопільської області: від "відомчих" до "проектних" критеріїв виділення коштів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 50-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто сутність та значення бюджетного фінансування для розвитку економіки регіону, а саме - формування дохідної частини бюджету. Проаналізована методологія програмно-цільового та традиційного методів формування бюджетів, яка полягає у різниці ...
234085
  Захожай К.В. Бюджетне фінансування сільського господарства в Україні / К.В. Захожай, І.Й. Кравченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 84-91 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
234086
  Лопушняк Г.С. Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 38-46
234087
  Сторонянська І.З. Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіону: програмно-цільовий підхід / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 34-38. – ISSN 2071-4653
234088
  Лободіна З. Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – C. 7-19. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
234089
  Куценко Т.Ф. Бюджетне фінансування соціальної сфери в Україні: короткий аналітичний огляд // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
234090
  Степанюк Н.І. Бюджетне фінансування: принципи, форми, методи та шляхи вдосконалення // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 1 (27). – С. 107-119. – ISSN 2310-9734
234091
  Вітюк Н.П. Бюджетний дефіцит в умовах нестабільності економіки // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 54-55
234092
  Макаренко Є.В. Бюджетний дефіцит в умовах світової фінансової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 72-74
234093
  Ярош Я. Бюджетний дефіцит держави в умовах соціальної, економічної та політичної кризи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 541-542. – ISBN 978-617-7069-28-6
234094
  Богдан Т.П. Бюджетний дефіцит і державний борг // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 98-110 : табл. – ISSN 1811-3141
234095
  Величкін В.О. Бюджетний дефіцит і державний борг як чинники економічної небезпеки держави / В.О. Величкін, В.Я. Олійник, І.В. Дем"яненко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 108-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
234096
  Футерко О.І. Бюджетний дефіцит і державний борг: динаміка та основні проблеми управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
234097
  Кудряшов В.П. Бюджетний дефіцит і фінансування критичних послуг // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 59-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
234098
  Роздобудько С.С. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування в сучасних умовах // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 80-81
234099
  Шевчук І.Л. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування в сучасних умовах // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 1. – С. 226-232
234100
  Дем"янишин В. Бюджетний дефіцит та його вплив на кризову ситуацію в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 120-123. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
234101
  Федина К.М. Бюджетний дефіцит та шляхи його подолання в Україні / К.М. Федина, М.М. Колеснікова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 237-243. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
234102
  Пасічний М.Д. Бюджетний дефіцит у системі фінансової політики України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 137-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
234103
  Полозенко Л.В. Бюджетний дефіцит України в державному бюджеті Росії в средині ХІХ - на початку ХХ століття / Л.В. Полозенко, Г.О. П"ятаченко, М.Д. Пасічний // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 111-120
234104
  Оченаш І.П. Бюджетний дефіцит як чинник розвитку економіки країни в сучасних умовах / І.П. Оченаш, О.В. Скалецька // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 96-102
234105
  Колісник О.Я. Бюджетний дефіцит: причини, економічні ефекти та особливості управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 26-37. – ISSN 2306-6806
234106
  Снісаренко О. Бюджетний дисбаланс України та вплив на нього міжнародних фінансових регуляторів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 26-36. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Досліджено вплив інтеграційних процесів та наслідків світової економічної кризи на дисбаланс бюджетної системи України.
234107
   Бюджетний і податковий огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
І півр. 2001р. – 2001
234108
   Бюджетний і податковий огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІІ кв. 2001р. : Аналіз проекту Бюджету - 2002. – 2001
234109
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІІ кв. і жовтень. – 1999
234110
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІ кв. – 1999
234111
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
січень - серпень 2000 : Аналіз проекту Бюджету - 2001. – 2000
234112
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
І кв. – 2002
234113
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІ кв. – 2002
234114
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
січ.- груд. 2001р. : Аналіз бюджету - 2002. – 2002
234115
   Бюджетний кодекс України : Офіційне видання; Прийнятий 21 червня 2001р. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 64с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-108-Х
234116
   Бюджетний кодекс України : Текст відповідає офіційному станом на 1 листопада 2003 р. – Київ : Школа, 2003. – 80с. – ISBN 966-661-122-8
234117
   Бюджетний кодекс України : Станом на 15 лютого 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 80с. – ISBN 966-7714-63-2
234118
   Бюджетний кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Кондор, 2004. – 92с. – ISBN 966-8251-49-0
234119
   Бюджетний кодекс України : Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 5 квітня 2004 року. – Київ : Атіка, 2004. – 88с. – ISBN 966-7714-63-2
234120
   Бюджетний кодекс України : За станом на 20 квітня 2004 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 84 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-294-9
234121
   Бюджетний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненями на 18 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 168с. – ISBN 966-313-162-4
234122
   Бюджетний кодекс України : [Cтаном на 12 квітня 2004 року]. – Київ : Велес, 2004. – 64с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-12-X
234123
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на15 жовтня 2005 р. (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
234124
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 березня 2005 р. (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
234125
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : Паливода А.В., 2006. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
234126
   Бюджетний кодекс України : За станом на 24 липня 2006 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 96с. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-487-9
234127
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 липня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
234128
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 грудня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
234129
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 84с. – Шифр. дубл. 34 (Код) Бюдж. доп. карт. юр. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
234130
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 березня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
234131
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 жовтня 2007 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 84 с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
234132
   Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2008 року. : (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 84 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-058-2
234133
   Бюджетний кодекс України : за станом на 22 липня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 68с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-631-7
234134
   Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 січня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : Паливода А.В., 2008. – 84 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-058-2
234135
   Бюджетний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 2 вересня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 116, [2] с. – ISBN 978-611-01-0129-5
234136
   Бюджетний кодекс України : із змінами та допов. станом на 18 жовт. 2021 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2021. – 216 с. – Бібліогр. в тексті. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-041-6
234137
  Марковський А.І. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 3-18
234138
   Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 80с. – ISBN 966-7714-63-2
234139
   Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 80с. – ISBN 966-7714-63-2
234140
   Бюджетний кодекс України. Митний кодекс України : офіційне видання: із змінами та доповненнями станом на 1 березня 2007 р. – Київ : Ін Юре, 2007. – 352с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-313-311-9
234141
   Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 1 березня 2011 року / [Л.К. Воронова та ін.] ; за ред. : Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Харків : Право, 2011. – 608 с. – ISBN 978-966-458-234-3


  Видання розраховане на юристів і економістів, працівників фінансових, податкових та контрольно-ревізійних органів, суддів, депутатів місцевих рад та народних депутатів України, працівників підприємств, установ, організацій, пов’язаних з використанням ...
234142
   Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 320с. – ISBN 966-611-170-5
234143
  Чорноус Н. Бюджетний Кодекс України: зміни в зарахуванні до бюджетів місцевих податків і зборів та окремих неподаткових надходжень // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 18. – С.28-32
234144
  Доценко Н. Бюджетний кодекс: чи всі фінансові проблеми вирішено? // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.9-11
234145
  Теремцова Н. Бюджетний контроль за дотриманням бюджетного законодавства України і відповідальність за бюджетні правопорушення // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 361-366. – ISBN 978-966-306-020-4
234146
  Теремцова Н. Бюджетний контроль за дотриманням бюджетного законодавства України і відповідальність за бюджетні правопорушення // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 126-128
234147
  Кириленко О. Бюджетний контроль при плануванні місцевих бюджетів / О. Кириленко, О. Вацлавський // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 40-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1818-5754
234148
  Андрющенко І.Є. Бюджетний контроль та аналіз бюджетних відхилень на підприємстві / І.Є. Андрющенко, А.І. Парапанова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 203-209. – ISSN 2308-1988
234149
  Глущенко Ю.А. Бюджетний контроль як важливий інструмент управління коштами територіальних громад // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 116-122. – ISSN 2220-1394
234150
  Гузар Б.С. Бюджетний контроль як складова бюджетного менеджменту та напрями його удосконалення // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 66-70. – ISSN 2306-6806
234151
  Душечкіна В.І. Бюджетний контроль: не залякування, а виховання відповідальності // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 2. – С.61-63
234152
  Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент : Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.Д. Сафонова; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 186с. – ISBN 966-574-206-Х
234153
   Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова, О. Романенко, В. Андрущенко та ін.; За заг.ред. В.Федосова; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 864с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-637-5
234154
  Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Є. Клець ; МОН України ; Донбаська держ. машинобуд. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 640 с. – ISBN 966-364-414-1
234155
   Бюджетний менеджмент : тренінг-курс : навчальний посібник / [Л.Д. Сафонова та ін.] ; за заг. ред. Є.О. Малік ; Держ. навч.-наук. устнова "Академія фінансовго управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 398, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 305-311 та в підрядк. прим. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-47-7
234156
   Бюджетний менеджмент : навч. посібник / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад.:] Благун І.Н., Коцупей В.М., Сорока Р.С., Горалько О.В. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 229, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 223-229. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-15-4
234157
  Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / Л.Є. Клець ; МОНУ ; Донбаська держ. машинобудівна акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 640 с. – ISBN 966-364-414-1


  Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають нормативну дисципліну „Бюджетний менеджмент”. В посібнику наведена детальна характеристика бюджету, його функції та складові; розглянуто ...
234158
  Фролов С.М. Бюджетний менеджмент прикордонних територій : (теорія і практика) : навч. посібник / С.М. Фролов, І.Д. Скляр ; [ред. : Н.А. Гавриленко, Н.В. Лисогуб, С.М. Симоненко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-410-0
234159
  Михайленко С.В. Бюджетний менеджмент: визначення, принципи, функції : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 223-229. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
234160
  Воробйов Ю.М. Бюджетний метод регулювання фінансового капіталу підприємницьких структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Досліджується процес формування фінансового капіталу за рахунок використання бюджетного методу.
234161
  Косарев О.Й. Бюджетний метод управління як інструмент забезпечення стійкого розвитку авіакомпанії : бюджет / О.Й. Косарев, У.М. Пліс // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 75-78 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
234162
  Гордей О.Д. Бюджетний механизм забезпечення зростання суспільного добробуту : бюджет / О.Д. Гордей, Д.О. Василик // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 29-32 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
234163
  Крикун Т.І. Бюджетний механізм видатків розвитку // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 33-39


  Розкрито сутність бюджетного механізму видатків розвитку як складової економічного зростання. Визначено основні напрями формування цих видатків з урахуванням пріоритетності державної підтримки галузей економіки, необхідності створення відповідних ...
234164
  Дем"янишин В.Г. Бюджетний механізм держави: сутність та роль у регулюванні соціально-економічних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 3-11.
234165
  Єрошкіна О.О. Бюджетний механізм державного регулювання розвитку депресивних регіонів: світовий досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 136-139. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
234166
  Малярчук О.В. Бюджетний механізм забезпечення інноваційного розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 43-51. – ISSN 2309-1533


  Бюджетні програми щодо фінансування наукової сфери. Подається динаміка планових видатків державного бюджету на науку.
234167
  Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку / І.Я. Чугунов; Мін-во фінансів України. Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ : НІОС, 2003. – 488с. – ISBN 966-96315-0-5
234168
  Батіщева С.М. Бюджетний механізм стимулювання соціально-економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 193-197
234169
  Гуменюк В.В. Бюджетний механізм туристичної галузі // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 105-111
234170
  Наумова Л.Ю. Бюджетний механізм фінансової стабілізації економіки : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 19-28 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
234171
  Чімишенко С.М. Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чімишенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 257 л. – Додатки: л. 235-257. – Бібліогр.: л. 219-234
234172
  Чімишенко С.М. Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чімишенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
234173
  Серватинська І.М. Бюджетний механізм: виклики сьогодення // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 94-99. – (Серія "Економіка" ; вип. 21 (49)). – ISSN 2311-5149
234174
  Онищенко С.В. Бюджетний механізм: методологічні підходи та практика бюджетної децентралізації / С.В. Онищенко, А.Ю. Бережна, О.М. Філонич // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 107-122. – ISSN 2222-0712
234175
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2010 рік : контракт № 121-А-00-08-00708-00, жовт. 2008 / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), Проект "Зміцнення місц. фін. ініціативи", Агентство США з міжнар. розв. (USAID) ; [упоряд.: Щербина І.Ф. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2011. – 144 с. : іл., табл.
234176
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень - червень 2012 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) ; [упоряд.: Щербина І.Ф. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2012. – 72 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження"). – ISBN 978-617-688-000-4
234177
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень - червень 2013 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2013. – 72 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження"). – ISBN 978-966-8659-32-4
234178
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2013 рік / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), Проект "Зміцнення місцевої фін. ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження", Агентство США з міжнар. розвитку (USAID) ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2014. – 79, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – ISBN 978-966-8659-36-2
234179
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень - червень 2016 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) [та ін.] ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Клименко Ю.Я., 2016. – 80 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження")
234180
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2015 рік / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) [та ін.] ; [створили та впоряд.: В.В. Зубенко, І.В. Самчинська, А.Ю. Рудик та ін.]. – Київ : Клименко Ю.Я., 2016. – 80 c. : іл., табл. – Проект: "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження", проект; USAID від американського народу". - Точка доступу: ibser.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим.
234181
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2016 рік / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) [та ін.] ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 92 с. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження")
234182
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень-червень 2017 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) [та ін.] ; [створили та впоряд.: В.В. Зубенко, І.В. Самчинська, А.Ю. Рудик та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 88 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. - Точка доступу: ibser.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II))
234183
  Свірко С.В. Бюджетний облік в Україні: новації ХХI ст. / С.В. Свірко, М.Ю. Самчик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 1 (36). – C. 221-246. – ISSN 1994-1749
234184
  Ющенко В. Бюджетний обман // Без цензури, 2004


  Пробл. бюджет. політики: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
234185
   Бюджетний огляд за 1999 рік : бюджет / М.М. Шаповалова, О.В. Сердюк, Т.В. Каракай, О.П. Шитко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 86-101 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
234186
  Третяк Д.Д. Бюджетний потенціал місцевого соціально-економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 180-183
234187
  Волковський Є.І. Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти / Є.І. Волковський, Г.М. Котіна, М.М. Степура // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 357-362 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
234188
  Скрипник А.В. Бюджетний потенціал українських національних лотерей / А.В. Скрипник, Е.К. Букін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 59-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
234189
  Лобова Н.С. Бюджетний процес в забезпеченні макроекономічної стабільності України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 256-257. – ISBN 978-966-188-219-4
234190
  Бобро А. Бюджетний процес в Україні в 1998-2000 роках: спроба реформ / А. Бобро, Є. Жовтяк. – Київ : Просвіта, 2001. – 320с. – ISBN 966-7551-38-5
234191
  Януль І.Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 25-29. – Бібліогр.: 6 назв
234192
  Варналій З.С. Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення : монографія / З.С. Варналій, Т.В. Бугай, С.В. Онищенко. – Київ ; Полтава : ПолтНТУ, 2014. – 270, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-616-127-0
234193
  Сарахман Ю.Б. Бюджетний процес в умовах воєнного стану // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 149-150. – ISBN 978-617-8037-75-8
234194
  Конончук І. Бюджетний процес Європейського Союзу // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 50-54. – ISSN 2409-4544
234195
  Теремцова Н.В. Бюджетний процес за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. / Теремцова Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Біблдіогр.: 15 назв
234196
  Теремцова Н.В. Бюджетний процес за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук:12.00.07 / Теремцова Н.В.; Одес. нац. юрид. академія. – Одеса, 2009. – 224 л. + Додатки: л.196-199. – Бібліогр.: л. 200-224
234197
  Короленко А.В. Бюджетний процес та бюджетний календар // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С. 74-78
234198
  Януль І.Є. Бюджетний процес як фактор фінансової стабілізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.68-70
234199
  Ніщимна С. Бюджетний процес: деякі принципи // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 1561-4999
234200
   Бюджетний процес: спеціфіка передвиборчого обговорення // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 11. – С.29-36
234201
  Міронова Л.О. та інш. Бюджетний процес: сутність, стадії здійснення та методи управління // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 129-133. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
234202
  Шляхов І.С. Бюджетний регламент як важливий елемент системи правового регулювання бюджетного процесу на місцевому рівні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 46-50. – ISSN 2312-1831
234203
  Чеберяко О.В. Бюджетний унітаризм: деякі теоретичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Теоретичні питання бюджетного унітаризму. Зокрема, зроблена спроба сформулювати визначення бюджетного унітаризму, а також сутність розподілу доходів і видатків між бюджетами різних рівнів в унітарній державі. The theoretical issues of budgetary ...
234204
  Педченко Н.С. Бюджетний федералізм у фінансовій системі держави: моделі та принципи / Н.С. Педченко, С.І. Заворотній // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 320-327. – (Економічні науки ; вип. 24)
234205
  Бутурлакіна Т.О. Бюджетний федералізм як концепція організації міжурядових фінансових відносин / Т.О. Бутурлакіна, В.Т. Мінкович // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 93-99. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
234206
  Тарасюк М.В. Бюджетний цикл торговельного підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 124-130 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
234207
  Малиновська О.Ю. Бюджетні авіакомпанії (low cost): специфіка діяльності та географія перевезень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 155-161 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
234208
  Пасічник Ю.В. Бюджетні важелі управління національним господарством // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 176-179. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
234209
  Мазур Г.Ф. Бюджетні важелі фінансово-економічного механізму розвитку агропромислового виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 59-63. – ISSN 2221-1055
234210
  Кириленко О.П. Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави: теоретичне обгрунтування, вітчизняний досвід / О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-16. – Бібліогр.: с. 5-7, 10, 12-13, 15


  Досліджено теоретичні основи спрямування бюджетних видатків на розвиток інфраструктури держави. Детально проаналізовано сучасну практику використання ресурсів державного і місцевих бюджетів України для інвестування в інфраструктуру, з"ясовано наявні ...
234211
  Затонацька Т.Г. Бюджетні видатки на розвиток людського капіталу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 53-60. – Бібліогр.: с. 53-55, 58-59


  Досліджено сучасний стан фінансування людського капіталу в Україні. Показано участь бюджетних видатків у розвитку людського капіталу та наведено пропозиції щодо підвищення ефективності цих видатків.
234212
  Пашинська В.В. Бюджетні видатки та бюджетне фінансування державних цільових програм // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 78-87
234213
  Макогон В. Бюджетні видатки у системі соціально-економічного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 114-124. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
234214
  Самошкіна О.А. Бюджетні видатки як інструмент економічного зростання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 50-56. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
234215
  Чугунов В.І. Бюджетні видатки як складова фінансового забезпечення суспільного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 64-69. – ISSN 2306-6814
234216
  Бутук О. Бюджетні виклики сучасності та пошук відповідей на них // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 122-127. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-2005
234217
   Бюджетні висновки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 листопада (№ 42)
234218
  Сищук Олексій Бюджетні гроші люблять владну тишу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 4-5


  Перед тим, як приступити до внесення змін до головного кошторису держави, Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк провів серію консультацій із радою коаліції та опозицією!
234219
  Сищук Олексій Бюджетні гроші люблять владну тишу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 4-5


  Перед тим, як приступити до внесення змін до головного кошторису держави, Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк провів серію консультацій із радою коаліції та опозицією!
234220
  Сищук Олексій Бюджетні гроші люблять владну тишу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 4-5


  Перед тим, як приступити до внесення змін до головного кошторису держави, Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк провів серію консультацій із радою коаліції та опозицією!
234221
  Шульга Т.М. Бюджетні доходи від природокористування та їх класифікація // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 57-62. – ISSN 0201-7245
234222
  Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади : Фінанси. Податки. Кредит / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-47 : Таб., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
234223
  Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-47. – Бібліогр.: с. 37, 40, 44, 46-47. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано рівень податкових доходів місцевих бюджетів України та унітарних держав Європи. Акцентовано увагу на податкових повноваженнях місцевих органів влади. Обгрунтовано пропозиції щодо напрямів розширення податкових гарантій для місцевих ...
234224
  Биндю В.А. Бюджетні доходи, як джерело інвестиційного розвитку територіальних громад / В.А. Биндю, Л.А. Попель // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 224-233. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185


  "Бюджетні доходи є важливою складовою місцевих бюджетів. Саме вони створюють фінансову основу виконання видаткових потреб територіальних громад. Доходи місцевих бюджетів - це грошові надходження, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу ...
234225
  Шулікін Д. Бюджетні закони: цифри і новації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  25 грудня парламент ухвалив Закон України "Про Державний бюджет на 2015 рік". Як відповідні рішення вплинуть на галузь освіти та науки?
234226
  Шулікін Д. Бюджетні закони: що далі? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Парламент розглянув низку бюджетних законів, які безпосередньо стосується сфери освіти: оплати праці, стипендіального забезпечення, фінансування закладів освіти.
234227
  Слободянюк Н.О. Бюджетні інвестиції в системі стратегічного розвитку національної економіки // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 270-280. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
234228
  Рожко О. Бюджетні інвестиції та ефективність бюджетних програм // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 80-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
234229
  Малиняк Б.С. Бюджетні інвестиції як інструмент прискорення реформування реального сектора економіки України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 82-90
234230
  Романенко А.Л. Бюджетні інвестиції, їх вплив на економіку та фактори ефективного використання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 36-40
234231
  Куйбіда С.В. Бюджетні інструменти стимулювання інноваційного розвитку як засіб структурної перебудови економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 41-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
234232
  Бондарук О.С. Бюджетні інтереси в системі економічної безпеки держави : (публікується англійською мовою) // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 90-95 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
234233
  Поліщук С. Бюджетні кошти потребують посиленого прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 11-16.
234234
  Радіонов Ю.Д. Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 9 (634). – С. 35-53. – ISSN 0131-775Х


  Розкрито роль бюджетних коштів у соціально-економічному розвитку України. Встановлено причини низької ефективності та результативності інвестиційних програм і проектів. Визначено системні вади інвестиційної діяльності держави та підкреслено ...
234235
  Василик О.Д. Бюджетні методи регулювання економічного й соціального розвитку / О.Д. Василик, Д.О. Василик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 4-8. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Рзглядається сутність бюджетних методів регулювання економічного й соціального розвитку, їх види, вказуються шляхи вдосконалення бюджетного регулювання. The article demonstrates the essence of budget methods for regulation of economic and social ...
234236
  Возняк Г.В. Бюджетні механізми підтримки розвитку регіонів в умовах модернізації економіки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 205-216. – ISSN 1562-0905
234237
  Цехановський І.Л. Бюджетні механізми та соціально-економічний розвиток територіальних громад // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 28-34
234238
  Козловський П.А. Бюджетні механізми фінансування розвитку об"єднаної територіальної громади // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 82-83
234239
  Бережнюк О. Бюджетні місця - для найкращих університетів? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 квітня (№ 77)


  Міністерство освіти планує перерозподіл державного замовлення на підготовку фахівців, що дозволить скоротити кількість вищих навчальних закладів. Коментар директора Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігора Лікарчука.
234240
  Геєць В.М. Бюджетні можливості України щодо фінансування вакцинації проти COVID-19 в умовах розвитку глобального ринку вакцин / В.М. Геєць, І.О. Луніна, О.В. Степанова // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 3-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2522-9303
234241
  Мортиков В.В. Бюджетні обмеження діяльності підприємства : фінанси підприємств / В.В. Мортиков, А.М. Моклякова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 15-20. – Бібліогр.: 8 назв
234242
  Сідельникова Л. Бюджетні обмеження та їх вплив на фінансову забезпеченість регіону / Л. Сідельникова, Н. Костіна // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 27-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
234243
  Шулікін Д. Бюджетні питання // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій розглянули законопроекти про Державний бюджет України на 2020 рік, а також про внесення змін до Бюджетного кодексу. Які ж зміни пропонують нардепи до проекту головного ...
234244
  Кириченко П.В. Бюджетні пільги дітям, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС / П.В. Кириченко, Т.В. Жибер // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – С. 57-68. – ISSN 2310-9734
234245
  Сідор М.І. Бюджетні повноваження Державної фіскальної служби України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 182-186
234246
  Нікітіна Л.О. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 354-361. – ISSN 1563-3349
234247
  Заверуха Олег Богданович Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні : Дис...канд.юрид.наук:12.00.07 / Заверуха Олег Богданович; ЧДУ ім.Ю.Федьковича. – Київ, 2001. – 235л. + Додатки:л.224-235. – Бібліогр.:л.194-223
234248
  Заверуха Олег Богданович Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Заверуха Л.Б.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
234249
   Бюджетні повноваження Парламенту. – Київ, 1997. – 143с.
234250
  Джемесюк А. Бюджетні порушення - втрати фінансових можливостей // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т Держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [и др.]. – Київ, 2013. – № 11 (94). – С. 49-51
234251
  Воронова Л.К. Бюджетні права союзної республіки за новою Конституцією СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 23-31. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье раскрывается конституционное установление демократически централизованного руководства бюджетной деятельностью в условиях возросшей роли Союза ССР. Рассматриваются конституционные нормы, регулирующие бюджетные полномочия союзной республики как ...
234252
  Горун Ольга Віталіївна Бюджетні права України : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.07 / Горун Ольга Віталіївна; Мін-во освіти України. Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 207л. – Бібліогр.:л.196-207
234253
   Бюджетні права України : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.07 / Горун О. В,; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 22л.
234254
  Воронова Л.К. Бюджетні права Української РСР : Дис... канд. юрид.наук: / Воронова Л. К.; КДУ ім. Т. Шевченка, Юрид.-єконом. фак-т. – К., 1963. – 302л. – Бібліогр.:л.I-XXI
234255
  Харенко М.В. Бюджетні правовідносини на стадії виконання державного бюджету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 96-104
234256
  Чернадчук В.Д. Бюджетні правовідносини як об"єкт правової охорони // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 45-50. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
234257
  Дем"янюк А. Бюджетні пріоритети в умовах ринкових та демократичних трансформацій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 25-32. – ISSN 1818-5754
234258
  Волощук В. Бюджетні програми як об"єкт державного фінансового аудиту // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 16-26. – ISSN 2409-9260
234259
  Луніна І.О. Бюджетні ризики соціально-економічної політики держави // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 146-148. – ISBN 978-617-571-143-9
234260
  Мельник О.Л. Бюджетні ризики та методи управління ними / О.Л. Мельник, Я.В. Кудря // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 117-122
234261
  Апарова О.В. Бюджетні системи країн Європи та СНД в умовах економічних коливань // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 41-46. – ISSN 2306-6814
234262
  Кириленко О.П. Бюджетні слухання як елемент бюджетного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-29. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглядаються питання бюджетного слухання в бюджетному процесі.
234263
  Музика О Бюджетні субсидії як джерело доходів місцевих бюджетів (порівняльно- правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.64-66
234264
  Фрич А.О. Бюджетні та податкові важелі впливу на розвиток житлово-комунального господарства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 202-206. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
234265
   Бюджетні хроніки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Верховна Рада підтримала проект Державного бюджету на 2020 рік, в якому передбачено "за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка" (код 2201280) обсягом 47, 5 ...
234266
  Сторонянська І.З. Бюджетні чинники економічного зростання регіонів в умовах поширення пандемії COVID-19 / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1 (103). – С. 51-61. – ISSN 1562-0905
234267
   Бюджетно-інвестиційна спрямованість податкового регулювання діяльності постійних лісокористувачів як фактор конкурентоспроможності лісового сектора / А.І. Карпук, О.М. Дзюбенко, Ю.М. Марчук, О.М. Кватирко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 47-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
234268
  Шакарян Г.Л. Бюджетно-кредитная система и хозяйственно-культурное строительство в Армянской ССР / Г.Л. Шакарян. – Ереван, 1955. – 255с.
234269
  Шакарян Г. Бюджетно-кредитная система и хозяйственно-культурное строительство в Армянской ССР / Г. Шакарян. – Ереван, 1955. – 255с.
234270
   Бюджетно-податкова безпека : (у схемах і таблицях) : навч. посібник / [Г.В. Миськів та ін. ; за ред. Г.В. Миськів] ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 275, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Назва обкл. та на корінці : Бюджетно-податкова безпека. – Бібліогр. в кінці тем та підтем. – ISBN 978-617-511-326-4
234271
  Горник В.Г. Бюджетно-податкова політика в стратегії забезпечення конкурентоспроможності держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 120-122
234272
  Тарангул Л.Л. Бюджетно-податкова політика України: реалії та перспективи // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 105-113. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
234273
  Максимова Л. Бюджетно-податкова політика як чинник економічної безпеки України / Л. Максимова, Н. Костіна // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 97-101. – ISSN 1818-2682
234274
  Лосєва С.О. Бюджетно-податкова реформа і підвищення ефективності місцевого оподатковування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 174-175. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Прямий зв"язок між реформуванням бюджетно-податкового законодавства і ефективністю місцевого оподаткування проводиться з метою прискорення становлення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування і чіткого розуміння ролі у цьому процесі ...
234275
   Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні : збірник наук. праць за матеріалами круглого столу та наук.-практ. інтернет-конференції / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2012. – 311, [1] с. – Бібліогр в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-186-4
234276
  Кириченко А.В. Бюджетно-податкове регулювання в системі державного регулювання економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 78-82
234277
  Тропіна В.Б. Бюджетно-податкове регулювання економіки України в кризових умовах // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2013. – P. 82-89. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (4)). – ISSN 2223-1633


  Накопичувальне пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
234278
  Кириченко А.В. Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва України : монографія / А.В. Кириченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦП "Компринт", 2012. – 243, [1] с. : табл. – Додатки: с. 161-230. – Бібліогр.: с. 231-243. – ISBN 978-966-2719-12-3
234279
  Січняк О.О. Бюджетно-податкове регулювання соціально-економічного розвитку в Україні: проблеми та стратегічні перспективи // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/2. – C. 23-28. – ISSN 2409-1944
234280
  Ігнатова О.А. Бюджетно-податкове стимулювання розвитку вітчизняної економіки / О.А. Ігнатова, О.М. Сидоренко // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 89-96. – ISSN 1813-1271
234281
  Шушкова Ю. Бюджетно-податкові інструменти підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Україні // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 137-144. – ISSN 2410-0919
234282
  Грицюк В І. . Бюджетно-податкові інструменти регулювання дефіциту бюджету // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 146-152. – ISSN 1993-0259
234283
  Дишлева А.М. Бюджетно-податкові інструменти стимулювання зайнятості населення в рамках реалізації антикризової політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 92-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
234284
  Булана О.О. Бюджетно-податкові механізми стимулювання посткризової активізації підприємницької діяльності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 53-62. – ISSN 1605-7988
234285
  Лившиц Б. Бюджетно-сдельная система оплаты труда / Б. Лившиц. – М., 1922. – 34с.
234286
  Бояр А.А. Бюджетно-финансовые последствия интеграции Украины в ЕС // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 11 (640). – С. 71-86. – ISSN 0131-7741
234287
  Батажок С.Г. Бюджетно-фінансова децентралізація як фактор зміцнення місцевого самоврядування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 36-45
234288
  Бояр А.О. Бюджетно-фінансові наслідки інтеграції України в ЄС // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 71-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
234289
  Жадобина Н.Н. Бюджетно - правовой статус муниципального образования и его структура // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.135-141. – ISSN 1608-8794
234290
   Бюджетное жилье : Архитектура // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 154-166 : Фото. – ISSN 1029-5828
234291
  Карасева М.В. Бюджетное право в контексте теории права собственности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 0132-0769
234292
  Бекерская Д.А. Бюджетное право и бюджетный процесс в Украине : учеб.-метод. пособ. / Д.А. Бекерская. – Одесса : Юридична література, 2004. – 208 с. – ISBN 966-8104-71-4
234293
  Котляревский С.А. Бюджетное право СССР / С.А. Котляревский ; Институт Советского права. – 2-е изд. – Москва : Госиздат, 1925. – 134 с. – (Учебники и учебные пособия для ВУЗОВ)


  На обороте тит. л.: "Все труды Ин-та сов. права изд. под общ. ред. дир. Ин-та проф. А. Г. Гойхбарга"
234294
  Агабекова Ф.Д. Бюджетное устройсво и бюджетный процесс союзной республики. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Агабекова Ф.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1970. – 25л.
234295
   Бюджетное устройство в Российской Федирации. – М, 1997. – 87с.
234296
  Ишина И.В. Бюджетное финансирование образования:назначение, состояние,проблемы. // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : обзорная информация / Мин. образования Российской Федерации. Научно-исследовательский институт высшего образования. – Москва, 2001. – № 3 : Бюджетное финансирование образования: назначение, состояние, проблемы. – C.1-78. – (Экономика высшей школы). – ISSN 0202-3083
234297
  Воронова Л.К. Бюджетноправове регулювання в СРСР / Л.К. Воронова. – Київ : Радянська школа, 1975. – 184с.


  У книзі розглядається діюче законодавство, що регулює велике коло суспільних відносин у галузі бюджетної діяльності Радянської держави, розмежування повноважень суб"єктів радянської союзної федерації і місцевих Рад дипутатів трудящих та їх виконавчих ...
234298
  Ипатов П.Ф. Бюджетные комиссии местных Советов / П.Ф. Ипатов, П. Никольский. – М, 1956. – 48с.
234299
   Бюджетные места в вузах в этом году сокращать не будут // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 27 марта (№ 54). – С. 1


  Министр образования С. Квит : крымским студентам сохраняются бюджетные места.
234300
  Балаева Т. Бюджетные места в вузах сократят до минимума // Вести. – Киев, 2014. – 21 ноября (№ 213). – С. 3


  "...В проекте "Стратегии реформирования высшего образования до 2020 года" на сайте МОН содержатся довольно радикальные пункты.<...> Мнения экспертов по поводу целесообразности таких изменений разделились. Проректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир ...
234301
  Теплов Л.Ф. Бюджетные методы финансирования Англией второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Теплов Л. Ф.; МГИМО МИД СССР. – Москва, 1950. – 35 л.
234302
  Бокарев Ю.П. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х годов как исторический источник / Ю.П. Бокарев ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1981. – 309 с.
234303
  Кореневская Н.Н. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств в дореволюционной России / Н.Н. Кореневская. – Москва, 1954. – 156с.
234304
  Лашковас И.М. Бюджетные обследования семей Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лашковас И.М.; Моск. экон. ин-т. – Москва, 1968. – 24 с.
234305
   Бюджетные отели от Travelodge - теперь в Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 3 (прилож.). – ISSN 1998-8044
234306
  Пискотин М.И. Бюджетные права местных Советов депутатов трудящихся / М.И. Пискотин. – М, 1961. – 332с.
234307
  Ровинский Е.А. Бюджетные права местных Советов депутатов трудящихся. Уч. пособие для студ. 4 курса / Е.А. Ровинский, О.Н. Горбунова. – М., 1972. – 82с.
234308
  Горбунова О.Н. Бюджетные права местных Советов народных депутатов / О.Н. Горбунова, И.Г. Кутафина. – М, 1987. – 84с.
234309
  Химичева Н.И. Бюджетные права областных /краевых/ Советов депутатов трудящихся / Н.И. Химичева. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 120 с.
234310
  Химичева Н.И. Бюджетные права районного, городского Совета : Библиотечка для работников районных, городских советов). / Н.И. Химичева. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 95 с.
234311
  Матвеев В.И. Бюджетные права районных Советов депутатов трудящихся / В.И. Матвеев. – М., 1956. – 75с.
234312
  Химичева Н.И. Бюджетные права сельского, поселкового Совета. / Н.И. Химичева. – Москва, 1969. – 54с.
234313
  Коган М.Л. Бюджетные права союзных республик / М.Л. Коган. – Москва, 1960. – 132с.
234314
  Коган М.Л. Бюджетные права союзных республик. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Коган М.Л.; Моск.юрид.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
234315
  Воронова Л.К. Бюджетные права Украинской Советской Социалистической Республики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Воронова Л.К. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 20 с.
234316
  Гурвич Е. Бюджетные правила: избыточное ограничение или неотъемлемый инструмент бюджетной устойчивости? / Е. Гурвич, И. Соколов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 5-29 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0042-8736
234317
  Васильев В.С. Бюджетные приоритеты республиканцев: от Р.Рейгана до Дж. Буша-мл. / В.С. Васильев, Н.М. Травкина // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
234318
   Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 224 с. – (Библиотека кодексов ; Вып. 3 (119)). – ISBN 978-5-16-002936-8
234319
  Бессон Э. Бюджетный контроль во Франции и за границей : Ист. и критич. исслед. фин. контроля первостеп. государств Европы Э. Бессона / Пер. с фр. [и вступ. ст.] гл. контролера Николаев. ж. д. С.Л. Халютина. – Санкт-Петербург : Тип. Дома призрения малолет. бедных, 1901. – 382, IX с.
234320
  Шаститко А. Бюджетный процесс в стратегиях социально-экономического развития : (постановка проблемы) / А. Шаститко, М. Овчинников // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 134-151. – Бібліогр.: с. 134, 136-143, 145-148. – ISSN 0042-8736
234321
  Горюнов Е. Бюджетный разрыв: оценка для России / Е. Горюнов, Л. Котликофф, Синельников-Мурылев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 7. – С. 5-26 : табл., рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0042-8736
234322
  Голощапов В.А. Бюджетный учет / В.А. Голощапов. – Москва, 1963. – 256с.
234323
  Андреев И.А. Бюджетный учет : учеб. пособие / И.А. Андреев ; Казан. финансово-экономич. ин-т. – Казань : Издательство Казанского университета, 1966. – 284 с.
234324
  Голощапов В. Бюджетный учет / В. Голощапов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1969. – 288с.
234325
   Бюджетный учет. – М, 1975. – 336с.
234326
  Дедков П Е. Бюджетный учет / П Е. Дедков, . – М, 1978. – 238с.
234327
  Дедков П Е. Бюджетный учет / П Е. Дедков, . – 2-е изд доп и перераб. – М, 1983. – 232с.
234328
  Жутова З.У. Бюджетный учет в СССР (в банках и бюджетных учреждениях) / З.У. Жутова. – Л., 1967. – 160с.
234329
  Жутова З.У. Бюджетный учет и отчетность / З.У. Жутова. – Москва, 1970. – 215с.
234330
  Дедков П Е. Бюджетный учет и отчетность / П Е. Дедков, . – М, 1975. – 221с.
234331
  Підгорний А.З. Бюджетування - ефективний засіб управління фінансами ВНЗ / А.З. Підгорний, Т.С. Корольова, І.С. Лапіна // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 1. – С. 155-162


  Обгрунтовано необхідність впровадження у ВНЗ нових принципів управління фінансовими ресурсами в умовах бюджетного дефіциту.
234332
  Лісовенко В. Бюджетування в системі охорони здоров"я / В. Лісовенко, Р. Корнацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 197-207. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
234333
  Курташова І.В. Бюджетування в системі управління операційною діяльністю інтернет-представництв : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 122-126 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
234334
  Бердар М.М. Бюджетування в системі управління фінансовими ресурсами підприємства // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 82-88. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто теоретичні та методологічні засади формування та розвитку систем комплексного управління фінансовими ресурсами підприємствами на основі розроблених методичних рекомендацій з упровадження та організації на них процесу бюджетування. ...
234335
  Попович В. Бюджетування в системі управлінського обліку // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 338-343. – ISSN 1815-3232
234336
  Корінько М.Д. Бюджетування в системі управлінського обліку корпоративних об"єднань // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 79-87. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
234337
  Пилипів Н.І. Бюджетування в управлінні діяльністю підприємств нафтогазової промисловості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 170-173
234338
  Сажинець С.Й. Бюджетування в управлінні діяльностю підприємства з капітального інвестування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 244-253. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
234339
  Михальська О.Л. Бюджетування витрат виробничих підрозділів олійно-жирових підрозділів як умова вдосконалення їх обліку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 183-188
234340
  Білик М.Д. Бюджетування діяльності суб"єктів господарювання : навч. посібник / М.Д. Білик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 689, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 522-529. – Бібліогр.: с. 530. – ISBN 978-966-483-670-5
234341
  Коноваленко В.М. Бюджетування закупівельної діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-47. – ISSN 1993-6788
234342
  Бобало О. Бюджетування маркетингової діяльності вищих навчальних закладів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 21-25. – ISSN 1728-9343


  Розглянуто види бюджетів відповідно до строковості бюджету, особливості і специфіку бюджетування маркетингової діяльності вузів. Проведено аналіз позитивних і негативних сторін двох методів бюджетування.
234343
  М"ягков Є. Бюджетування на промисловому підприємстві: досвід ВАТ "Дніпроспецсталь" / Є. М"ягков, С. Кийко, В. Баликін // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-31 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
234344
  Демчук А.В. Бюджетування підприємства в умовах започаткування зовнішньоекономічної діяльності: сутність, технологія, проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 41-46. – ISSN 0321-0499
234345
  Новицька О. Бюджетування природоохоронної діяльності у контексті її фінансового управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 58-60. – ISSN 1728-9343
234346
  Пойда Ю.М. Бюджетування та його роль у системі обліку і контролю // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-97
234347
  Лебідь О.В. Бюджетування у банках : навч. посібник / Лебідь О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-242. – ISBN 978-966-676-511-9
234348
  Жилінський А.І. Бюджетування у комерційному банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Економіка ; вип. 47)


  Розглядається методика формування бюджету комерційного банку. Основна мета статті - визначення і обгрунтування найпринятнішого погляду автора методики формування бюджету комерційного банку. Основним завданням статті є способи розв"язання проблем ...
234349
  Партин Г.О. Бюджетування у системі управління витратами підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 50-53 : Рис.
234350
  Проць Н.В. Бюджетування у системі управління фінансами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 188-193
234351
  Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С.97-109
234352
  Коркуна Д. Бюджетування у системі фінансового планування підприємства // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 330-334. – ISSN 0201-758Х
234353
  Носвіт В. Бюджетування фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 15-18. – ISSN 1728-9343
234354
  Шумило Ю.О. Бюджетування як важливий елемент операційного планування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 105-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
234355
  Безверхий К. Бюджетування як дієвий інструмент управління непрямими витратами промислових підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-47
234356
  Подолянчук О.А. Бюджетування як елемент внутрішньогосподарського контролю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 55-58. – ISSN 2221-1055
234357
  Бовцаревська Н. Бюджетування як елемент управління підприємством / Н. Бовцаревська, П. Кузьмович // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 138-142. – ISSN 1993-0259
234358
  Колосок В. Бюджетування як інструмент стратегічного управління підприємствами металургійного холдингу / В. Колосок, М. Верескун, К. Дроботіна // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 30-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
234359
  Бень Т.Г. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств : фінанси підприємств / Т.Г. Бень, С.Б. Довбня // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 48-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
234360
  Гомонай І.В. Бюджетування як інструмент управління підприємством в сучасних ринкових умовах // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2009. – № 7 (2). – С. 128-135
234361
  Сіра Ю.В. Бюджетування як інструмент управлінського обліку при виробництві молочної продукції : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 176-182 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
234362
  Котова С.О. Бюджетування як один з інструментів підвищення якості управління сільськогосподарським підприємством : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 152-158 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
234363
  Бузак Н.І. Бюджетування, облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С.185-189. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
234364
  Бєльська О.І. Бюджетування, орієнтоване на результат: чилійський досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 75-78 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
234365
  Белоусова І.А. Бюджетування: місце в системі управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 29-34. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
234366
  Ермакова Н.А. Бюджеты жизненного цикла семьи / Н.А. Ермакова, В.М. Жеребин, В.Н. Землянская // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2006. – № 11. – С. 39-43. – ISSN 0320-8168
234367
   Бюджеты крестьян Харьковской губернии в 1922-23 году. – Х, 1924. – 168 с.
234368
   Бюджеты крестьян Харьковской губернии в 1922-23 году. – Х, 1925. – 64с.
234369
   Бюджеты ленинградских рабочих и служацих в 1922-1926 гг.. – Ленинград, 1927. – 177 с.
234370
  Маркузон Ф.Д. Бюджеты населения в капиталистических странах в 1918-1932 гг. / Ф.Д. Маркузон. – М, 1962. – 88с.
234371
   Бюджеты рабочих и служащих. – М, 1929. – 715с.
234372
  Лопаков И.Г. Бюджеты районных Советов депутатов трудящихся : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лопаков И.Г. ; МВО СССР, Моск. финанс. ин-т. – Москва, 1950. – 14 л.
234373
  Богомолов В.Е. Бюжет сельского Совета / В.Е. Богомолов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1968. – 96 с.
234374
  Пасічник Ю.В. Бюлджетні важелі регулювання демографічних процесів // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 139-144. – ISSN 2221-8440
234375
   Бюлетень : січень. 1933. Національна картинна галерея. – Київ : Київський Облліт, 1933. – 24 с.
234376
   Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ; Канадійний від. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Торонто : [б. в.]
Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – 1952
234377
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 1. – 2001. – (Митний кур"єр)


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
234378
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 2. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1 (36))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
234379
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 3. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 2 (30))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
234380
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 4. – 2001. – (Податки та платежі ; № 1 (35))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
234381
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 5. – 2001. – (Митний кур""єр ; № 3 (31))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
234382
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 6. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
234383
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 7. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
234384
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 8. – 2001. – (Судова практика та економіка ; № 1 (19))
234385
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 9. – 2001. – (Податки та платежі ; № 2 (36))
234386
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 10. – 2001. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1 (15))
234387
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 11. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 5 (33))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
234388
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 12. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій. ; № 3 (38))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
234389
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 13. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 6/34/)


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
234390
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 14. – 2001. – (Податки та платежі ; №3/37/)
234391
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 15. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 7)
234392
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 16. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій. ; № 4(39))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
234393
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 17. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 8(36))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
234394
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 18. – 2001. – (Нове в бухобліку та звітностіі ; № 2 (16))
234395
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 19. – 2001. – (Податки та платежі ; № 4 (38))
234396
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 20. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій (все про банкрутство) ; № 5 (40))
234397
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 2. – 2002. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1 (41))
234398
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 3. – 2002. – (Податки та платежі ; № 1)
234399
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 4. – 2002. – (Митний кур"єр ; № 2)
234400
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 6. – 2002. – (Судова практика та економіка ; № 1 (20))
234401
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 7. – 2002. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 2 (42))
234402
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 8. – 2002
234403
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 9. – 2002. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1)
234404
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 10. – 2002. – (Податки та платежі ; № 2)
234405
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 13. – 2002. – (Податки та платежі ; № 3 (41))
234406
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 14. – 2002. – (Митний кур"єр ; № 6 (42))
234407
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 19. – 2002. – (Податки та платежі ; № 4(42))
234408
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 20. – 2002. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 2(18))
234409
   Бюлетень № 2.10 сесії Верховної Ради УРСР 6 скликання. – К., 1966. – 44с.
234410
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1996
234411
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1996
234412
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1996
234413
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1996
234414
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1996
234415
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1996
234416
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1996
234417
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1996
234418
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1997
234419
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1997
234420
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1997
234421
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1997
234422
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1997
234423
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1997
234424
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 1997
234425
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 1997
234426
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 1997
234427
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1997
234428
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1997
234429
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1997
234430
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1998
234431
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1998
234432
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1998
234433
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1998
234434
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1998
234435
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1998
234436
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7/9. – 1998
234437
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1998
234438
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1998
234439
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1998
234440
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1999
234441
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1999
234442
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1999
234443
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1999
234444
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1999
234445
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1999
234446
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 1999
234447
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 1999
234448
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 1999
234449
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1999
234450
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1999
234451
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1999
234452
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2000
234453
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2000
234454
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2000
234455
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2000
234456
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2000
234457
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2000
234458
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 2000
234459
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2000
234460
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2000
234461
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 2000
234462
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 2000
234463
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 2000
234464
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2001
234465
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2001
234466
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2001
234467
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2001
234468
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2001
234469
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2001
234470
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2001
234471
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2001
234472
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10/12. – 2001
234473
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2002
234474
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2002
234475
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2002
234476
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2002
234477
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2002
234478
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2002
234479
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 2002
234480
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2002
234481
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2002
234482
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 2002
234483
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2003
234484
   Бюлетень Б. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
Квітень. – 1997
234485
   Бюлетень Б. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
Вересень. – 1997
234486
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 7. – 2001
234487
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 8. – 2001
234488
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 9. – 2002
234489
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 10. – 2003
234490
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 11. – 2005
234491
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 12. – 2005
234492
   Бюлетень Виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. – Київ
№ 1. – 1984
234493
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1997
234494
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1997
234495
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1997
234496
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1997
234497
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1998
234498
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1998
234499
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1998
234500
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1998
234501
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1999
234502
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1999
234503
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1999
234504
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1999
234505
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 5. – 1999
234506
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 6. – 1999
234507
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 2000
234508
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України : спецвипуск. – Київ
№ 2. – 2000
234509
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 2000
234510
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 2000
234511
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 5. – 2000
234512
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 6. – 2000
234513
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2001
234514
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2001
234515
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
234516
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001
234517
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2001
234518
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2001
234519
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002
234520
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002
234521
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002
234522
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002
234523
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002
234524
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002
234525
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002
234526
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002
234527
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2002
234528
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002
234529
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002
234530
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002
234531
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003
234532
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2003
234533
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003
234534
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003
234535
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003
234536
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2003
234537
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2003
234538
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2003
234539
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2003
234540
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2003
234541
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2003
234542
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2003
234543
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
234544
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
234545
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004
234546
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
234547
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2004
234548
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2004
234549
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2004
234550
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2004
234551
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2004
234552
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2004
234553
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2004
234554
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2004
234555
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
234556
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
234557
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
234558
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
234559
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2005
234560
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2005
234561
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2005
234562
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2005
234563
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2005
234564
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2005
234565
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2005
234566
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2005
234567
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
234568
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
234569
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
234570
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006
234571
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2006
234572
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6 : Сімейні правовідносини.Законодавство.Позовні заяви. – 2006
234573
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2006
234574
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2006
234575
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2006
234576
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2006
234577
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2006
234578
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2006
234579
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
234580
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
234581
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
234582
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
234583
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007
234584
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007
234585
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2007
234586
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2007
234587
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2007
234588
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2007
234589
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2007
234590
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2007
234591
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008
234592
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008
234593
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
234594
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
234595
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008
234596
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008
234597
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2008
234598
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2008
234599
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2008
234600
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2008
234601
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2008
234602
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2008
234603
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (111). – 2009
234604
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (112). – 2009
234605
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (113). – 2009
234606
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (114). – 2009
234607
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (115). – 2009
234608
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (116). – 2009
234609
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (117). – 2009
234610
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (118). – 2009
234611
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9 (119). – 2009
234612
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10 (120). – 2009
234613
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (121). – 2009
234614
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (122). – 2009
234615
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (123). – 2010
234616
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (124). – 2010
234617
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (125). – 2010
234618
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (126). – 2010
234619
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (127). – 2010
234620
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (128). – 2010
234621
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (129). – 2010
234622
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (130). – 2010
234623
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9 (131). – 2010
234624
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10 (132). – 2010
234625
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (133). – 2010
234626
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (134). – 2010
234627
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (135). – 2011
234628
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (136). – 2011
234629
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (137). – 2011
234630
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (138). – 2011
234631
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (139). – 2011
234632
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (140). – 2011
234633
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (141). – 2011
234634
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (142). – 2011
234635
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9/10 (143/144). – 2011
234636
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (145). – 2011
234637
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (146). – 2011
234638
   Бюлетень відділу КУК у Торонті. – Торонто, 1995
234639
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків
Вип. 5. – 2017. – 148 с.
234640
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків
Вип. 6. – 2017. – 176 с.
234641
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків : [б. в.]
Вип. 7. – 2019. – 189, [1] c.
234642
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків : [б. в.]
Вип. 8. – 2020. – 195, [1] c.
234643
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : грудень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) + Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
234644
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : вересень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
234645
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : жовтень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
234646
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : листопад 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) + Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R. - Назва з етикетки диску
234647
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : травень 2020 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2020. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: TDK ; 10х8x4x High speed ; CD-RW 700Mb, 80 min.; For high speed CD-RW Recorders ; Назва з етикетки диску
234648
   Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду / Державний Нікітський ботанічний сад. – Ялта
Вип. 83. – 2001
234649
   Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду / Державний Нікітський ботанічний сад. – Ялта
Вип. 84. – 2001
234650
   Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки / Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН. – Київ
Вип. 4. – 2004
234651
  Державна Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки. – Київ
Вип. 1. – 2011
234652
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 1 (6). – 1996
234653
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 12. – 1998
234654
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 14. – 1999
234655
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 15. – 2000
234656
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 16. – 2000
234657
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1993-
№ 17. – 2001
234658
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 18. – 2001. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234659
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1(19). – 2002. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234660
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (20). – 2002. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234661
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1(21). – 2003. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234662
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (22). – 2003. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234663
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (23). – 2004. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234664
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1993-
№ 2 (24). – 2004. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234665
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (25). – 2005. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234666
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (26). – 2005. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234667
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234668
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (27). – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234669
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (28). – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234670
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (29). – 2007. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234671
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник. – Київ, 1994-
№ 2 (30). – 2007. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234672
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (31). – 2008. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234673
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 2 (32). – 2008. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234674
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (33). – 2009. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234675
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 2 (34). – 2009. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234676
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1(35). – 2010. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
234677
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1999-
№ 2 (36). – 2010. – З 2011 р. назва "Чорнобильський науковий вісник"
234678
   Бюлетень економічної кон"юнктури України. – Київ
№ 3. – 1999
234679
   Бюлетень економічної кон"юнктури України. – Київ
№ 4. – 1999
234680
   Бюлетень з корпоративного управління. – Київ
№ 3. – 2001
234681
   Бюлетень з корпоративного управління. – Київ
№ 4. – 2001
234682
   Бюлетень з корпоративного управління. – Київ
№ 5. – 2001
234683
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1993
234684
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 5. – 1993
234685
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
Спец. випуск. – 1994
234686
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1994
234687
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1995
234688
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 2. – 1995
234689
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1995
234690
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 4/5. – 1995
234691
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1996
234692
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 2. – 1996
234693
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1996
234694
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 4. – 1996
234695
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 5, вип. 1. – 1996
234696
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 6. – 1996
234697
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1/2. – 1997
234698
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1997
234699
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 4. – 1997
234700
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 5. – 1997
234701
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 6. – 1997
234702
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 7/8. – 1997
234703
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 9/10. – 1997
234704
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 11/12. – 1997
234705
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1998
234706
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 2. – 1998
234707
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1998
234708
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 4. – 1998
234709
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 5. – 1998
234710
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 6. – 1998
234711
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 7. – 1998
234712
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 8. – 1998
234713
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 9. – 1998
234714
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 10. – 1998
234715
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 11. – 1998
234716
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 12. – 1998
234717
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1999
234718
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1999
234719
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 4. – 1999
234720
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 5. – 1999
234721
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 6. – 1999
234722
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 7. – 1999
234723
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 8. – 1999
234724
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 9. – 1999
234725
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 10. – 1999
234726
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 11. – 1999
234727
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 12. – 1999
234728
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 1 : Адвокатура в Україні. – 2000
234729
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 2. – 2000
234730
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 3. – 2000
234731
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 4. – 2000
234732
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 5. – 2000
234733
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 6. – 2000
234734
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 7. – 2000
234735
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 9. – 2000
234736
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 10. – 2000
234737
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 11. – 2000
234738
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 12. – 2000
234739
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 1 : Антимонопольне законодавство України. – 2001
234740
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 2 : Орендні відносини в Україні. – 2001
234741
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Фінансові санкції за законодавством України. – 2001
234742
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Екологічне законодавство України. – 2001
234743
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Правове регулювання кредитних відносин в Україні. – 2001
234744
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 6 : Кримінальний кодекс України. – 2001
234745
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 7 : Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. – 2001
234746
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – 2001
234747
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 9 : Кримінально-процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України.Господарський процесуальний кодекс України. – 2001
234748
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 10 : Законодавство України про зв"язок. – 2001
234749
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 11 : Законодавство України про громадянство. – 2001
234750
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 12 : Законодавство України про землю. – 2001
234751
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 1 : Державна служба в Україні. – 2002
234752
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 2 : Бюджетне законодавство України. – 2002
234753
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Законодавство України про сім"ю. – 2002
234754
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Законодавство України про банкрутсво. – 2002
234755
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Державна та комунальна власність в Україні. – 2002
234756
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 6 : Експертизи в Україні. – 2002
234757
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 7 : Судові експертизи в Україні. – 2002
234758
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Приватна власність в Україні. – 2002
234759
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 9 : Митна справа в Україні. – 2002
234760
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 10 : Місцеве самоврядування в Україні. – 2002
234761
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 11 : Торговельна діяльність в Україні. – 2002
234762
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 12 : Законодавство України про надзвичайні ситуації. – 2002
234763
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 1 : Законодавство і судова практика з питань приватизації. – 2003
234764
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 2 : Експортно-імпортні операції в Україні. – 2003
234765
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – 2003
234766
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України. – 2003
234767
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Цивільний кодекс України. – 2003
234768
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 6 : Законодавство України про адміністративну відповідальність. – 2003
234769
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 7 : Науково-практичний коментар до закону України "Про адвокатуру". Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність. – 2003
234770
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію. – 2003
234771
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 9 : Виконавче провадження: законодавство та судова практика. – 2003
234772
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 10 : Науково-практичний коментар бюджетного кодексу України. – 2003
234773
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 11 : Пенсійне забезпечення в Україні: законодавство та судова практика. – 2003
234774
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 12 : Житлове будівництво в Україні: законодавство та судова практика. – 2003
234775
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 1 : Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. Частина 1. – 2004
234776
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 2 : Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. Частина 1. – 2004
234777
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Житло та комунальні послуги : законодавство. судова практика. – 2004
234778
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Бухгалтерський облік. Правове регулювання. стандарти. контроль. – 2004
234779
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Цивільне процесуальне законодавство України. Цив. проц. код. Укр.,прийнятий 18.03.2004 р. Цив. проц.код.Укр.прийнятий 18.07.1963 р. Нормативно-прав.акти,судова практика. – 2004
234780
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 6 : Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. – 2004
234781
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 7 : Пільги. Регулювання та захист. – 2004
234782
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Контроль і перевірки підприємницької діяльності. – 2004
234783
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Право на вибір місця проживання: від прописки до реєстрації. Коментар. законодавство, судова практика. – 2005
234784
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2005
234785
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2005
234786
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Законодавство України про адміністративні правопорушення. – 2005
234787
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Регулювання ринку цінних паперів в Україні. – 2005
234788
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. – 2005
234789
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Працевлаштування громадян за кордоном. – 2005
234790
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2005
234791
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Ліцензування в Україні. – 2005
234792
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України". – 2005
234793
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Практика судів України з кримінальних справ 2001-2005. – 2005
234794
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів /Теньков С./. – 2005
234795
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Пенсія в Україні. Коментар до Закону України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування"/Надточий Б.,Демчук Л./. – 2006
234796
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Колективні трудові спори. – 2006
234797
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Законодавство України про нотаріат. – 2006
234798
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Аудит в Україні. – 2006
234799
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра, Водний кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього середовища". – 2006
234800
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра, Водний кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього середовища". – 2006
234801
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Компесанційні виплати за листками непрацездатності, Страхування. – 2006
234802
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Єдині та державні реєстри Міністерства юстиуії України. – 2006
234803
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Банківське законодавство України. – 2006
234804
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Погашення податкових зобов"язань. Законодавство і судова практика. – 2006
234805
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Коментар судової практики розгляду юридичних помилок у документах /Теньков С. О./. – 2006
234806
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Судова практика Вищого адміністративного суду України. – 2006
234807
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Оренда в Україні. – 2007
234808
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Пожежна безпека в Україні. Зак-во і судова практика. – 2007
234809
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Законодавство України про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. – 2007
234810
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Житлове законодавство. Комунальні послуги. Тарифи та пільги. – 2007
234811
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Земельний кодекс України з постатейними матеріалами. – 2007
234812
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Коментар судової практики розгляду житлових спорів. – 2007
234813
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Транспортні послуги. Законодавство і судова практика. – 2007
234814
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. – 2007
234815
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. – 2007
234816
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності. – 2007
234817
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Коментар до законодавства про фінансово-правові санкції. – 2007
234818
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Митна справа в Україні. – 2007
234819
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Правове регулювання об"ектів нерухомого майна в Україні. – 2008
234820
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Туристичні послуги в Україні. – 2008
234821
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Виконавче впровадження. Законодавство. Судова практика. – 2008
234822
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика. – 2008
234823
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. – 2008
234824
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Судова практика Вищого адміністративного суду України 2006-2008. – 2008
234825
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Цивільне судочинство. Судова практика. – 2008
234826
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Дорожньо-транспортні пригоди.Законодавство.Судова практика. – 2008
234827
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Науково-практичний коментар закону України "Про господарські товариства". – 2008
234828
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Право на звернення. Коментар Закону України "Про звернення громадян". Законодавство. Судова практика. – 2008
234829
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві. – 2008
234830
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Земельні ділянки. Законодавство. Роз"яснення. Судова практика. – 2008
234831
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Відповідальність за адміністративні правопорушення. – 2009
234832
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Податкові спори. – 2009
234833
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ 2007-2008. – 2009
234834
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища.". – 2009
234835
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Нотаріат в Україні. Законодавство. Судова практика. – 2009
234836
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Обіг цінних паперів в Україні /Ю.М. Крупка, О. М. Гав"яз . – 2009
234837
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Судова практика Вищого адміністративного суду України 2008-2009. – 2009
234838
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Кримінально-процесуальні документи. Досудове та судове провадження. /Кучинська О.П./. – 2009
234839
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Науково-практичний коментар Закону України "Про акціонерні товариства". – 2009
234840
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Науково-практичний коментар Лісового кодексу України. – 2009
234841
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби .Законодавство. Судова практика. – 2009
234842
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Прокуратура України. Законодавство, рішення Конституційного Суду України, накази та інші організаційно-розпорядчі документи Генерального прокурора України. – 2009
234843
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Крупка Ю. М. Ліцензування господарської діяльності в Україні. – 2010
234844
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Судова практика Вищого адміністративного суду України. – 2010
234845
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення. – 2010
234846
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Адвокатура в Україні. – 2010
234847
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Практика розгляду судами земельних спорів 2009. – 2010
234848
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері гоподарювання. – 2010
234849
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Судова практика Вищого адміністративного суду України 2009 - 2010. – 2010
234850
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Нотаріальне посвідчення договорів. Практичні рекомендації /Коротюк О.В./. – 2010
234851
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Закон України " Про судоустрій і стасус суддів". Цивільний процесуальний кодекс України. Кодекс адміністративного судочинства України. – 2010
234852
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Науково-практичний коментар Закону України "Про оренду державного та комунального майна". /Вінник О М./. – 2010
234853
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Науково-практичний коментар Водного кодексу України. – 2010
234854
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Податковий кодекс України. Набирає чинності з 1 січня 2011 року. – 2010
234855
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Вид-во правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7/10 : Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 2015. – 1063 с.
234856
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: В.Г. Гончаренко, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Кодекс адмін. судочинства України. Закон України про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та ін. законодавчих актів України. Закон України "Про держ. реєстрацію юрид. осіб, фіз. осіб-підприємців та громадських формувань". – 2017. – 330, [2] с.
234857
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4/6 : Практика застосування законодавства в цивільному судочинстві України. – 2018. – 1075, [5] с.
234858
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : ІТ-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар. – 2018. – 354, [6] с.
234859
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9/10 : Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне судочинство. – 2018. – 666, [2] с.
234860
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 11 : Рішення Європейського суду з прав людини в кримінальних справах. Захист життя, здоров"я, честі та гідності. – 2018. – 291, [5] с.
234861
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Рішення Європейського суду з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів. – 2018. – 320, [8] с.
234862
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Кримінальний кодекс України, Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". – 2019. – 326, [2] с.
234863
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2019. – 414, [2] с.
234864
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Кодекс Украъни з процедур банкрутства. Господарський процесуальний кодекс України. – 2019. – 350, [2] с.
234865
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання: науково-практичний посібник / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; шеф-ред. В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Помилки в юридичних документах: попередження та уникнення: Коментар. Роз"ясненя. Судова практика /С.О. Теньков. – 2020. – 254, [2] с.
234866
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2/3 : Практика проваджень в антикорупційних справах. – 2020. – 451, [1] c.
234867
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Правовий статус громадських об"єднань. Коментар. Законодавство. Судова практика. – 2020. – 319, [5] c.
234868
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5/6 : Аліменти. Законодавство. Коментар. Судова практика. – 2020. – 397, [3] с.
234869
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів. – 2020. – 479, [1] с.
234870
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8/9 : Порушення правил дорожнього руху. Судова практика. Роз"яснення. – 2020. – 437, [3] c.
234871
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Затримання особи гарантії недоторканності та безпеки. Нормативно-правові акти. Роз"яснення. Судова практика. – 2021. – 330, [6] c.
234872
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2/3 : Наукові висновки щодо застосування норм права та судова практика Верховного Суду 2018-2020 років. – 2021. – 456, [4] с.
234873
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4/5 : Практика застосування новел процесуального законодавства в 2018-2021 роках (ГПКУ, ЦПКУ, КАСУ). – 2021. – 354, [6] с.
234874
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Порядок доступу до публічної інформації. Законодавство. Судова практика. Коментар. – 2021. – 350, [2] c.
234875
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Правоохоронна діяльність органів Національної поліції. Законодавство. Коментар. Роз"яснення. – 2021. – 332, [4] c.
234876
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8/12 : Земельний кодекс України з постатейними матеріалами (з додатками). – 2021. – 243, [1] c.
234877
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Практика розмежування юрисдикції справ Великою Палатою Верховного Суду. – 2022. – 308, [4] c.
234878
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2/3 : Національний український супротив. Законодавство. Роз"яснення. Зразки документів. – 2022. – 386, [2] c.
234879
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4/5 : Самочинне будівництво. Правовий статус узаконення. – 2022. – 443, [1] c.
234880
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Правова основа Європейських держав. Конституції Франції, Італії, Польщі. – 2022. – 144, [4] c.
234881
   Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-917-7694-06-8
234882
   Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton : Univ. of Alberta. – ISSN 1485-7979
2009. – 2009. – Журн.-переверт. Зі зворотнього боку : CIUS newsletter / Canad. inst. of Ukrainian studies. Alberta ; Edmonton : Univ. of Albera, 2009 -
234883
   Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton : Univ. of Alberta. – ISSN 1485-7979
2010. – 2010. – Журн.-переверт. Зі зворотнього боку : CIUS newsletter / Canad. inst. of Ukrainian studies. Alberta ; Edmonton : Univ. of Albera, 2009 -
234884
   Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton : Univ. of Alberta. – ISSN 1485-7979
2011. – 2011. – Журн.-переверт. Зі зворотнього боку : CIUS newsletter / Canad. inst. of Ukrainian studies. Alberta ; Edmonton : Univ. of Albera, 2011
234885
   Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton : Univ. of Alberta. – ISSN 1485-7979
2014. – 2014. – Журн.-переверт. Зі зворотнього боку : CIUS newsletter / Canad. inst. of Ukrainian studies. Alberta ; Edmonton : Univ. of Albera, 2011
234886
   Бюлетень КІУСу / Канад. ін-т укр. студій. – Alberta ; Edmonton : Univ. of Alberta. – ISSN 1485-7979
2015. – 2015. – Журн.-переверт. Зі зворотнього боку : CIUS newsletter / Canad. inst. of Ukrainian studies. Alberta ; Edmonton : Univ. of Albera, 2011
234887
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 3, березень : Любов до батькывщини починаэться з родини... – 2019. – 64 с.
234888
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 4, квітень. – 2019. – 63, [1] c., включ. обкл.
234889
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 5, травень : 70 років: від зародження до сучасності. – 2019. – 63, [1] с. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
234890
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 6, червень : 20 років журналу. – 2019. – 64 с. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
234891
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 7, липень. – 2019. – 63, [1] с., включ. обкл. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
234892
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Буяджи Г.В., Крижанівська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 8, серпень. – 2019. – 63, [2] c. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
234893
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Буяджи Г.В., Крижанівська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 9, вересень : Корупційна злочинність в Україні - наслідок соціальної аномалії. – 2019. – 63, [2] c. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
234894
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Буяджи Г.В., Крижанывська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 10, жовтень : Перший моніторинговий звіт Директорату правової політики у сфері судоустрію, судочинства та суміжних правових інститутів. – 2019. – 63, [1] с., включ. обкл. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
234895
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Кравченко Л.М., Крижанівська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 11, листопад : Виклики та ризики української правової науки: ціннісний підхід. – 2019. – 63, [1] c. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
234896
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Кравченко Л.М., Крижанівська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 12, грудень. – 2019. – 63, [1] с. – До № 3" 2019 див. назву "Бюлетень Міністерства юстиціїї України"
234897
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Кравченко Л.М., Крижанівська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 1, січень. – 2020. – 63, [1] c., включ. обкл.
234898
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Кравченко Л.М., Крижанівська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 2, лютий. – 2020. – 63, [1] с. – DOI: 10.36035/2312-1831
234899
   Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Держ. п-во "Центр оцінки та інформ." ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Кравченко Л.М., Крижанівська Т.І. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 4, квітень. – 2020. – 56 с., включ. обкл. – DOI: 10.36035/2312-1831
234900
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ
№ 1/2. – 2000
234901
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ
№ 3. – 2000
234902
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ
№ 1. – 2001
234903
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
234904
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
234905
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004
234906
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 7. – 2004
234907
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 8. – 2004
234908
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2004
234909
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005
234910
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2005
234911
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 7. – 2005
234912
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 8. – 2005
234913
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005
234914
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 12. – 2005
234915
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 1. – 2006
234916
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2006
234917
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2006
234918
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 5. – 2006
234919
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 7. – 2006
234920
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 8. – 2006
234921
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2006
234922
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 2. – 2007
234923
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 4. – 2007
234924
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 6. – 2007
234925
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 7. – 2007
234926
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 8. – 2007
234927
   Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 1999-
№ 10. – 2007
234928
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 5. – 2008
234929
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 6. – 2008
234930
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2008
234931
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 9. – 2008
234932
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 10. – 2008
234933
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 11/12 (85/86). – 2008
234934
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
Спецвипуск. – 2009
234935
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 1 (87). – 2009
234936
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 2 (88). – 2009
234937
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 3 (89). – 2009
234938
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 8 (94). – 2009
234939
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 9 (95). – 2009
234940
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 10 (96). – 2009
234941
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 2 (100). – 2010. – 148 с.
234942
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 6 (104). – 2010. – 204 с.
234943
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 8. – 2010. – 176 с.
234944
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 10 (жовтень). – 2010. – 192 с.
234945
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 12 (грудень). – 2010. – 152 с.
234946
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 1 (січень). – 2011
234947
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 2 (лютий). – 2011. – 152 с.
234948
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 3 (березень). – 2011. – 144 с.
234949
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 4 (квітень). – 2011. – 184 с.
234950
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 5 (травень). – 2011. – 160 с.
234951
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 6 (червень). – 2011. – 163 с.
234952
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 7 (липень). – 2011. – 136 с.
234953
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 8/9 (вересень). – 2011. – 160 с.
234954
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 10 (жовтень). – 2011. – 184 с.
234955
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 11 (листопад). – 2011. – 176 с.
234956
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 12 (грудень). – 2011. – 168 с.
234957
   Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання. – Київ, 1999-
№ 1 (123). – 2012. – 152 с.
234958
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 2 (124). – 2012. – 168 с.
234959
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 3 (125). – 2012. – 136 с.
234960
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстицій України. – Київ, 1999-
№ 4 (126). – 2012. – 176 с.
234961
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 9 (143). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234962
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 10 (144). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234963
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 11 (145). – 2013
234964
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 1 (147). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234965
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
№ 3 (149). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234966
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 4 (150). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234967
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 5 (151). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234968
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 6 (152). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234969
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 7 (153). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234970
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 12 (158). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234971
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 1, січень. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234972
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 3, березень. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234973
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 5, травень. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234974
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 6, червень. – 2016. – 71 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234975
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 7, липень. – 2016. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234976
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 8, серпень. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234977
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 9, вересень. – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234978
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 10, жовтень. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234979
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 11, листопад. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234980
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 12, грудень. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234981
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Севостьянова Н.І., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 1, січень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234982
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Севостьянова Н.І., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 2, лютий. – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234983
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Севостьянова Н.І., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 3, березень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234984
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Севостьянова Н.І., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 4, квітень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234985
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Севостьянова Н.І., Буяджи Г.В. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 5, травень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234986
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Оніщенко Н.М. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 6, червень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234987
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Оніщенко Н.М. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 7, липень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234988
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Оніщенко Н.М. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 8, серпень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234989
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Оніщенко Н.М. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 9, вересень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234990
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Оніщенко Н.М. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 10, жовтень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234991
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Оніщенко Н.М. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 11, листопад. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234992
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Оніщенко Н.М. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 12, грудень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234993
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Бернацька Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 1, січень : Судова реформа в Україні: перші кроки Верховного Суду. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234994
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Бернацька Н.І., Сова Н.П. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 2, лютий : ЦНАПи як система платформ для максимального спрощення надання послуг громадянам. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234995
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Бернацька Н.І., Сова Н.П. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 3, березень : Конституційний Суд України: основні проблеми і перспективи. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234996
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / М-во юстиції України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ : Центр оцінки і інформації, 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 10, жовтень. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
234997
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 11, листопад. – 2018. – 64, [1] c., включ. обкл.
234998
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 12, грудень. – 2018. – 64 с.
234999
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 1, січень : Директорат стратегічного планування та євроінтеграції - головний "локомотив" та координатор стратегічних цілей Мін"юсту. – 2019. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
235000
   Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; редкол.: Оніщенко Н.М., Сукманова О.В., Косолапова О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ЦОІ", 1999-. – ISSN 2312-1831
№ 2, лютий : Основні засади реалізації стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО. – 2019. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
<< На початок(–10)231232233234235236237238239240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,