Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1457001
  Дричик Б. Теолого–соціологічне розуміння права як основа морально–етичної парадигми суспільного розвитку // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 124-126
1457002
  Корзун Н. Теоніми на позначення Богородиці у динамічній структурі тексту: поетичний і богословський аспекти : (на мареріалі поем Т. Шевченка "Акафіста до Пресвятої Богородиці" Р. Сладкопівця) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 218-225


  У статті досліджено особливості вживання теонімів у різножанрових текстах. Виокремлено та проаналізовано різноструктурні номінації на позначення Богородиці
1457003
  Михайлова О.Г. Теоніми як таксономічні одиниці сакрального ономастикону // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 100-105. – Бібліогр.: Літ.: с. 104-105; 14 назв.


  Про дослідження міфотеонімів як ономастичної універсалії в історичному та термінологічному аспектах. Теоніми належать до проміжних одиниць у таксономічній номенклатурі та формуються під впливом фактору часу. The article deals with the research of ...
1457004
  Михайлова О.Г. Теонімічна метафора в поезії Ліни Костенко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 302-307
1457005
  Попов В.Ю. Теоперсоналістська тожсамість Августина Аврелія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 388-392. – ISSN 2076-1554
1457006
  Юрченко-Титаренко Теорiя ймовiрностей та iгри: задача про банкрутство // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 35-40. – ISSN 1029-4171
1457007
   Теореитчни и методологични проблеми на социалистическая патриотизм и възпитанието на студентската младеж.. – София, 1980. – 202с.
1457008
  Зіньківський Ю.В. Теорема / Ю.В. Зіньківський. – К, 1987. – 86с.
1457009
  Алексеев В.Б. Теорема Абеля в задачах и решениях / В.Б. Алексеев. – Москва : Наука, 1976. – 207 с. : ил.
1457010
  Курченко О. Теорема Бакстерового типу для строго субгаусових випадкових полів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 35-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Отримані достатні умови збіжності у середньому квадратичному та з імовірністю одиниця бакстерових сум для сумісно строго субгауссових випадкових полів. Sufficient conditions of convergence in square mean and with probability one of Baxter sums for ...
1457011
  Гончаренко Ю.В. Теорема Брауэра / Ю.В. Гончаренко, С.И. Ляшко. – Киев : Кий, 2000. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с. 46. – ISBN 966-7161-52-8
1457012
  Оганян А.Е. Теорема Вариала в квантовомеханической задаче рассеяния : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.02 / Оганян А. Е.; ЛГУ. – Л., 1979. – 20л.
1457013
  Кушнир И.А. Теорема Виета / И.А. Кушнир. – Киев : Факт, 1997. – 55 с. – (Скарбничка шкільної математики). – ISBN 5-86248094-3
1457014
  Харазишвили А.Б. Теорема Витали и ее обобщения / А.Б. Харазишвили. – Тбилиси, 1991. – 106с.
1457015
  Радченко В.М. Теорема Віталі-Каратеодорі для інтегралів за загальними випадковими мірами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-8. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Для інтегралів від дійсних функцій за загальними випадковими мірами доведено, що їхнє значення є границями за ймовірністю значень інтегралів від півнеперервних функцій. For integrals of real functions with respect to general stochastic measure, it is ...
1457016
  Аманов Т.И. Теорема вложения для дифференцируемых функций многих переменных и ее приложение в математической физике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аманов Т.И.; Математический ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1457017
  Успенский В.А. Теорема Геделя о неполноте / В.А. Успенский. – М., 1982. – 111 с.
1457018
  Бурбан І.І. Теорема Ейлера та задачі про розфарбування географічних карт // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 48-55. – ISSN 1029-4171
1457019
  Полищук В.Р. Теорема Каблукова / В.Р. Полищук. – Москва : Знание, 1983. – 176 с. – (Творцы науи и техники)
1457020
  Комолов В.М. Теорема косинусов, тангенсов: обобщение и новый формат формул : монография / Комолов В.М., Латынин Ю.М. – Харьков : Точка, 2020. – 112, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 111-112. – ISBN 978-617-669-275-1
1457021
  Халікулов С.І. Теорема Котельникова-Шеннона для випадкових полів на циліндрі / С.І. Халікулов, В.М. Ядренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-61. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  Вивчаються дійснозначні випадкові поля Е (t, ф) на циліндрі, де t є R=(-оо, оо), ф є S2 (S2 - одиничне коло на площині), ізотропні за зміною ф. Визначається, що коефіцієнти Фур"є аk(t), Bk(t) у розкладі Е (t, ф) за змінній ф є взаємно некорельованими ...
1457022
  Халікулов С.І. Теорема Котельникова-Шеннона для однорідних за часом ізотропних випадкових полів на сфері та статистичне моделювання / С.І. Халікулов, З.О. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Указано розклад Котельникова-Шеннона для однорідних за часом ізотропних випадкових полів на сфері. Визначено граничну теорему про апроксимацію таких випадкових полів полями з обмеженим спектром. Наводиться оцінка середньоквадратичної швидкості ...
1457023
  Довбенко М. Теорема Коуза, Кіотський протокол та екологічні інвестиції для України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 65-75. – ISSN 0131-775Х
1457024
  Шаститко А. Теорема Коуза: проблемы и недоразумения // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.96-99. – ISSN 0042-8736
1457025
  Фогель Р.Ф. Теорема Ламберта / [соч.] Р. Фогеля, магистранта астрономии. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Киевское отд. Вісоч. утв. Т-ва печ. и торг. И.Н. Кушнерев и К* в Моск, 1889. – [2], 32 с. : табл. – Отд. оттиск: Университетские известия 1889


  На обл. экз. № 147530 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Михаилу Егоровичу Ващенко-Захарчнко от автора
1457026
  Ружицки Е. Теорема Лиувилля о конформных отображениях / Е. Ружицки. – К, 1977. – 40с.
1457027
  Ведин И.Ф. Теорема личности / И.Ф. Ведин. – Москва, 1988. – 237 с.
1457028
  Поливин Н.Г. Теорема любви / Н.Г. Поливин. – Волгоград, 1969. – 49с.
1457029
  Филиппова А.А. Теорема Мизеса о предельном поведении функционалов от эмпирических функций распределения и ее статистические применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Филиппова А.А. ; МГУ. – Москва, 1960. – 5 с.
1457030
  Довбенко М. Теорема неможливості Ерроу // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 89-93. – ISSN 0131-775Х
1457031
   Теорема о неявных функциях и ее приложения. – Новосибирск, 1991. – 25с.
1457032
  Ситникова Е.Г. Теорема о сильном нуле для эллиптического уравнения высокого порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Ситникова Е.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 4л.
1457033
  Положий Г.Н. Теорема о сохранении области для некоторых эллиптических систем дифференциальных уравнений и ее применения. / Г.Н. Положий. – [8] с.
1457034
  Милнор Д. Теорема об h -кобордизме / Д. Милнор. – Москва, 1969. – 116 с.
1457035
  Костарчук Б.В. Теорема об изоморфизах для общих эллиптических граничных задаз без предпоолжения нормальности граничных условий и их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Костарчук Б. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1974. – 12л.
1457036
  Литцман Вальтер Теорема Пифагора / Литцман Вальтер. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1935. – 72 с.
1457037
  Литцман Вальтер Теорема Пифагора / Литцман Вальтер. – 3-е изд. – Москва, 1960. – 114с.
1457038
   Теорема Пифагора по задаче А. Бачинского // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – С. 9-11
1457039
   Теорема площ Мак-Кола - Хана : Методична розробка до курсу "Лазерна спектроскопія". – Київ : Київський університет, 2005. – 32с.
1457040
  Загородній А.Г. Теорема Пойа і міграція та захоплення квантової частинки / А.Г. Загородній, Л.М. Христофоров // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 44-51. – ISSN 1025-6415
1457041
  Рейнфелд Андрей Артурович Теорема сведения и динамическая эквивалентность автономных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Рейнфелд Андрей Артурович; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1457042
  Борисенко А.А. Теорема сравнения для опорных функций гиперповерхности / А.А. Борисенко, К.Д. Драч // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1457043
  Аршон И.С. Теорема типа теоремы Фрагмена-Линделефа для линейной эллиптической системы. : Автореф... наук: / Аршон И.С.; Моск. ордена Ленина с-х акад. им.К.А,Темирязева. – М., 1961. – 6л.
1457044
  Блохина Г.Н. Теорема типа Фрагмена-Линделефа для линейного эллиптического уравнения второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блохина Г.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 6л.
1457045
  Федотова В.Г. Теорема Томаса китайской модернизации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 17-22. – ISSN 0042-8744
1457046
  Постников М.М. Теорема Ферма: введение в теорию алгебраических чисел / М.М. Постников. – Москва, 1978. – 128с.
1457047
  Суслов Г.К. Теорема Якоби о разложении движения симметричного тяжелого гироскопа / [соч.] Г. К. Суслова. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1895. – 23 с. – Отд. оттиск: Труды Отделения физических наук Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. VII
1457048
  Краснитський С.М. Теореми бакстерівського типу для узагальнених гауссових випадкових полів / С.М. Краснитський, О.О. Курченко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7021-58-1
1457049
  Левитська А.О. Теореми інваріантності для систем випадкових нелінійних бульових рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається наступна система над GF(2) випадкових нелінійних рінянь Е d1 k=1 1
1457050
  Нікітін А.В. Теореми існування і єдиності розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 125128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Сформульовані та доведені умови існування та єдиності розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертовому просторі. Ключові слова: стохастичне диференціальне рівняння, гільбертовий простір. Formulated and the ...
1457051
  Ляшко І.І. Теореми про неявні функціїї в курсі математичного аналізу / І.І. Ляшко. – Київ, 1973. – 60 с.
1457052
  Слободян С.Я. Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв"язків системи нелінейних випадкових рівнянь у полі GF(2) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 - теоря ймовір. та мат. статистика / С.Я. Слободян ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1457053
  Слободян С.Я. Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв"язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF (2) : Дис. ... канд. фізико-математичих наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Слободян С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 150л. – Бібліогр.: л. 142 - 150
1457054
  Гаращенко Ф.Г. Теореми про практичну стійкість систем зі зміною вимірності фазового простору / Ф.Г. Гаращенко, Є.Ф. Сопронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для систем зі зміною вимірності фазового простору сформульовані означення і доведені теореми про практичну стійкість. Установлені критерії практичної стійкості, які придатні для безпосереднього використання як алгоритмів чисельного визначення областей ...
1457055
  Курченко А.А. Теоремы бакстеровского типа для случайных полей и некоторые условия ортогональности мер : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Курченко А. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 138л.
1457056
  Курченко Александр Алексеевич Теоремы бакстеровского типа для случайных полей и некоторые условия ортогональности мер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Курченко Александр Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1457057
  Магомедов А.М. Теоремы вложения в некоторых функциональных пространствах и исследование уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Магомедов А. М.; АН ГССР, Тбил. мат. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 13л.
1457058
  Бокуть Л.А. Теоремы вложения в теории алгебр : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бокуть Л. А.; АН СССР, Сиб. отд. Совет секции физ. мат. наук Объед. уч. сов. по физ.мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 6л.
1457059
  Рыбалов Ю.В. Теоремы вложения для весовых классов функций и их приложение к спектральной теории эллиптических операторов с вырождающимися коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Рыбалов Ю.В.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 8л.
1457060
  Пиголкина Т.С. Теоремы вложения для классов функций, определенных в неограниченных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пиголкина Т.С.; Новосиб. гос. ун-т. Совет по мез.-мат. наукам. – Новосибирск, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1457061
  Смаилов Е. Теоремы вложения для функциональных пространств с ортогональным базисом и их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Смаилов Е.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.отдел.физ-мат.наук. – Алма-Ата, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.18-22
1457062
  Кукин Г.П. Теоремы вложения и алгоритмические проблемы для алгебры и групп. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.06 / Кукин Г.П.; АН СССР.Сибирск.отд.Спец.совет.при ин-те матем. – Новосибирск, 1980. – 18л.
1457063
   Теоремы вложения и их приложения. – М., 1970. – с.
1457064
   Теоремы вложения и их приложения. – Алма-Ата, 1976. – 196с.
1457065
   Теоремы вложения и их приложения к задачам математической физики. – Новосибирск, 1989. – 144с.
1457066
  Успенский Теоремы вложения и приложения к дифференциальным уравнениям. / Успенский, Демиденко, В.Г. Перепелкин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 223 с.
1457067
  Цаленко М.Ш. Теоремы двойственности и вложения в категориях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цаленко М. Ш.; МГУ, Мех. мат.фак. – Москва, 1964. – 4л.
1457068
  Петкова С.В. Теоремы единственности для гомологии и когомологии в некоторых категориях топологических пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Петкова С.В.; МГУ. Мех.-мат. фак-т. Кафедра высшей геометрии и топологии. – М., 1972. – 12л.
1457069
  Собчук В.С. Теоремы единственности для кривых, поверхностей и гиперповерхностей в римановом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Собчук В.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 10 с.
1457070
  Мухометовд Р.Г. Теоремы единственности и устойчивости задачи восстановления двумерной римановой метрики и некоторого класса плоских задач ингеральной геометрии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Мухометовд Р.Г. ; АН СССР , Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1977. – 12 с.
1457071
  Бухгейм А.Л. Теоремы единственности и устойчивости решения некоторых операторных уравнений первого рода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 0101.01 / Бухгейм А.Л.; Ан СССР. – Новосибирск, 1974. – 12л.
1457072
  Баранова Елена Анатольевна Теоремы единственности решения обратной задачи для некоторых классов дифференциальных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.002 / Баранова Елена Анатольевна; МГУ. – М., 1973. – 12л.
1457073
  Остромогильский А.Х. Теоремы единственности решения обратных задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Остромогильский А.Х.; МГУ. – М, 1970. – 7л.
1457074
  Болтянский В.Г. Теоремы и задачи комбинаторной геометрии / В.Г. Болтянский, И.Ц. Гохберг. – Москва, 1965. – 108 с.
1457075
  Дынкин Теоремы и задачи о процессах Маркова / Дынкин, А.А. Юшкевич. – Москва : Наука, 1967. – 231с.
1457076
  Сивашинский И.Х. Теоремы и задачи по алгебре и элементарным функциям : / И.Х. Сивашинский. – М., 1971. – 368с.
1457077
  Кириллов А.А. Теоремы и задачи функционального анализа : учеб. пособие / А.А. Кириллов, А.Д. Гвишиани. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 400 с.
1457078
  Кириллов А.А. Теоремы и задачи функционального анализа. : Учебное пособие / А.А. Кириллов, А.Д. Гвишиани. – Москва : Наука, 1979. – 381с.
1457079
  Розин Л.А. Теоремы и методы статики деформируемых систем : Учеб. пособие / Л.А. Розин; МВиССО РСФСР. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. – 276с.
1457080
  Вольфовиц Д. Теоремы кодирования теории информации / Д. Вольфовиц. – Москва, 1967. – 248с.
1457081
  Фалевич Б.Я. Теоремы неполноты в системах с правилом Карнапа и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фалевич Б.Я.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 4л.
1457082
  Комленко Ю.В. Теоремы о "вилке" и некоторые их приложения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Комленко Ю.В.; АН Киргиз.ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ижевск, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1457083
  Туякбаев Мурсалнаби Шайзадаевич Теоремы о бесконечной дифференцируемости классов решений управлений в частных производных допускающих быстрый рост на бесконечности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Туякбаев Мурсалнаби Шайзадаевич; Министрест. науки, высш. шк. и технич. полит. РФ, Российский ун-т дружбы народов. – М., 1992. – 14л.
1457084
  Сафарян Р.Г. Теоремы о больших уклонениях для диффузионных процессов и дифференциальные уравнения малых параметров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сафарян Р. Г.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1981. – 8л.
1457085
  Нагаев А.В. Теоремы о больших уклонениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Нагаев А.В.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1963. – 7л.
1457086
  Маковоз Ю.И. Теоремы о наилучшем приближении и поперечниках множеств в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ мат.наук: / Маковоз Ю. И.; БГУ. – Минск, 1969. – 9л.
1457087
  Мамедов Я.Д. Теоремы о неравенствах / Я.Д. Мамедов. – Ашхабад, 1980. – 232с.
1457088
  Кулешов Александр Аркадьевич Теоремы о разрешимости для некоторых классов псевдодифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кулешов Александр Аркадьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 12л.
1457089
  Кулешов Александр Аркадьевич Теоремы о разрешимости для некоторых классов псевдодифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кулешов Александр Аркадьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 12л.
1457090
  Чернышенко В.М. Теоремы о сходимости итерационных процессов высоких порядков / В.М. Чернышенко. – Днепропетровск, 1981. – 67с.
1457091
  Коваленко И.А. Теоремы об изоморфизмах для эллиптических систем без предположения нормальности граничных условий и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Коваленко И.А.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1457092
  Дикарев В.А. Теоремы об интерполяции операторов и теоремы вложения для некоторых классов функциональных пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Дикарев В.А. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 10 с.
1457093
  Львовский М.Н. Теоремы об искажении и устранении особенностей для голоморфных и гармонических отображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Львовский М.Н.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1978. – 15л.
1457094
  Могульский Е.З. Теоремы полноты системы собственных и присоединенных векторов некоторых классов операторных пучков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Могульский Е.З.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1457095
  Климова С.М. Теоремы разума и аксиомы веры. Спиноза и Толстой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 71-81. – ISSN 0042-8744
1457096
  Ерофеенко В.Т. Теоремы сложения / В.Т. Ерофеенко. – Минск, 1989. – 254 с.
1457097
  Маркус А.С. Теоремы сравнения спектров линейных операторов и калдышевская асимптотика для пучков / А.С. Маркус, В.И. Мациев. – Кишинев, 1983. – 39с.
1457098
  Фрейман Л.С. Теоремы существования / Л.С. Фрейман. – Москва, 1971. – 136с.
1457099
  Кокарева Т.А. Теоремы существования аналитических решений для интегро-дифференциальных уравнений в частных производных. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кокарева Т.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1951. – 10 с.
1457100
  Фикера Г. Теоремы существования в теории упругости / Г. Фикера. – Москва : Мир, 1974. – 159с .
1457101
  Носов В.В. Теоремы существования для смешанной задачи для гиперболического уравнения и некоторых типов уравнений с запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Носов В.В.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1966. – 9л.
1457102
  Хайкин М.И. Теоремы существования и единственности для обратных смешанных краевых задач теории аналитических функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хайкин М.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1961. – 9л.
1457103
  Калиев Сайлаубек Теоремы существования решений для нелинейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Калиев Сайлаубек; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1457104
  Гудков Владимир Васильевич Теоремы сцществования решения краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гудков Владимир Васильевич; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 16л.
1457105
  Новикова Н.С. Теоремы тауберова типа для некоторых методов суммирования рядов и интегралов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 001 / Новикова Н.С. ; ДГУ , Мех.-мат. фак-т. – Днепропетровск, 1969. – 12 c. – Бібліогр.:с.12
1457106
  Кохановский А.П. Теоремы тауберова типа для полунепрерывного логарифмического метода суммирования расходящихся рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кохановский А.П.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1457107
  Волкова Надежда Ивановна Теоремы тауберова типа и теоремы включения для матричных методов суммирования рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Волкова Надежда Ивановна; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.18-21
1457108
  Карасев Р.Н. Теоремы типа Борсука-Улама в комбинаторной и выпуклой геометрии : автореф. дис. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.01.04 / Карасев Роман Николаевич ; РАН, Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2010. – 26 с. – Бібліогр.: 12 назв
1457109
  Китнишев Я.Ц. Теоремы типа Виеториса для точных гомологий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Китнишев Я.Ц.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 9л.
1457110
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа леви-бакстера для строг предгауссовских процессов: : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Бесклинская Е. П.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 92л. – Бібліогр.:л.86-92
1457111
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа Леви-Бакстера для строго предгауссовских случайных процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Бесклинская Е.П.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 11 с.
1457112
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа Леви-Бакстера для строго предгауссовских случайных процессов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Бесклинская Е.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 11л.
1457113
  Сырмус Т.И. Теоремы типа Мерсера для двойных последовательностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сырмус Т.И.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1963. – 9л.
1457114
  Израилова М.М. Теоремы типа Таубера с остаточным членом для кратных рядов и интегралов с односторонними тауберовыми условиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Израилова М.М.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1457115
  Пак М.А. Теоремы типа Фрагмена-Линделефа для решений некоторых эллиптических уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Пак М.А.; Москов. ин-т электронного машиностроения. – М., 1971. – 14л.
1457116
  Дольников Владимир Леонидович Теоремы типа Хелли для трансверсалей семейств множеств и их приложения : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.01.04 / Дольников В.Л.; РАН. Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 2001. – 26 с. – Библиогр.: 11 назв.
1457117
  Решетняк Ю.Г. Теоремы устойчивости в геометрии и анализе / Ю.Г. Решетняк. – Новосибирск : Наука, 1982. – 229 с.
1457118
  Дискант В.И. Теоремы устойчивости для поверхностей, близких к сфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дискант В.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1964. – 7л.
1457119
  Ахмаров Исмагиль Теоремы эргодичности и устойчивости с оценками скорости сходимости в задачах теории массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ахмаров Исмагиль; АН СССР. Сиб. отд. ин-т. – Новосибирск, 1979. – 13л.
1457120
  Билимович А.Д. Теоремы Якоби и Сильвестра / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 10 с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
1457121
  Пфейффер Г.В. Теоремы, выясняющие ряд вопросов в задаче о перестановке решений линейного уравнения с частными производными первого порядка / Г.В. Пфейффер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [6] с.
1457122
  Пфейффер Г.В. Теоремы, выясняющие ряд вопросов в задаче о перестановке решений линейного уравнения с частными производными первого порядка : (Представлено акад. А.Н. Крыловым и ОФМ 6.III. 1929) / Г.В. Пфейффер. – [Москва], 1929. – С.
1457123
  Пфейффер Г.В. Теоремы, опеделяющие связь между интегралами Lie и Lagrange-а // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 24 с.
1457124
  Буткевич В.Г. Теоретеческие основы взаимодействия международного и внутригосударственного права : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Буткевич В. Г. ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1980. – 454 л. – Бібліогр.: л. 395-451
1457125
  Пашук А.И. Теоретизация - важнейший фактор развития современной науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1457126
  Черепанов С.К. Теоретизация антиномий : методологический аспект // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.16-45. – ISSN 1560-7488
1457127
  Корабльова В.М. Теоретизації ідеології у структурному марксизмі Л. Альтюссера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 173-175
1457128
  Попова К.Г. Теоретизація основ місцевого самоврядування в аспекті сучасних управлінських реформ // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 290-297
1457129
  Кузьмін В.В. Теоретизація феномену кар"єри у фокусі smart-суспільства // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 124-126. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1457130
  Султанова І. Теоретизування щодо визначення змісту поняття "емоційна стійкість” // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 115-118. – ISSN 1810-2131
1457131
  Палієнко Лариса Теоретик і практик вітчизняної геоморфології (До 100-річчя з дня народження Петра Костянтиновича Заморія) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 52-54 : Портрет
1457132
  Сергійчук В. Теоретик і практик мостобудування // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 241-243. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 200-річчя від дня народження Дмитра Журавського.
1457133
  Сергійчук В. Теоретик основ порошкової металургії // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 207. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 110-річчя від дня народження Івана Федорченка.
1457134
  Станіславська К.І. Теоретики видовищної культури про зміст та класифікацію видовищ // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 190-196. – ISSN 2226-2180
1457135
  Алексєєв В. Теоретики державного управління: мислителіепохи Відродження // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 8-18. – ISSN 2414-4436
1457136
  Довбенко М. Теоретики працевлаштування // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 75-79. – ISSN 0372-6436
1457137
  Петрович Д. Теоретики пропорций / Д. Петрович. – Москва, 1979. – 193 с.
1457138
  Козуб О.О. Теоретико- методологічні аспекти соціології праці та управління // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 70-73. – ISSN 2077-1800
1457139
   Теоретико-алгебраические исследования в математической физике. – К., 1981. – 135с.
1457140
   Теоретико-алгебраические методы в задачах математической физики. – К., 1983. – 140с.
1457141
   Теоретико-алгебраический анализ уравнений математической физики. – К., 1990. – 122с.
1457142
   Теоретико-вероятностные методы и задачи управления экономическими процессами. – М., 1979. – 204с.
1457143
  Синеговский С.И. Теоретико-вероятностные модели множественного рождения частиц с соударениях андронов высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Синеговский С.И.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М,, 1978. – л.
1457144
  Бычков А.С. Теоретико-возможностный подход к моделироавнию систем нечёткой структуры / А.С. Бычков, Е.В. Иванов, В.С. Касьянюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2012. – № 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – С. 115-125. – ISSN 1028-9763
1457145
  Заморська Л.І. Теоретико-гносеологічний зміст категорії "соціальна норма" в радянській юриспруденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 43-48. – ISSN 1563-3349
1457146
  Карелина А.В. Теоретико-графические методы в распознавании образцов / А.В. Карелина, Ю.Н. Печерский. – Кишинев, 1978. – 91с.
1457147
  Щетков А.А. Теоретико-групповая классификация и расчет термов парамагнитных примесей комплексов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Щетков А.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 15л.
1457148
  Ломсадзе Ю.М. Теоретико-групповое введение в теорию элементарных частиц / Ю.М. Ломсадзе. – Москва, 1962. – 183 с.
1457149
  Онуфрийчук Теоретико-групповой анализ систем дифференциальных уравнений, инвариантных относительно группы Пуанкаре : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Онуфрийчук СП.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1979. – 16л.
1457150
  Марков К.З. Теоретико-групповой анализ структуры определяющих уравнений для нелинейных анизотропных сред с ползучестью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Марков К.З.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
1457151
  Митропольский Ю.А. Теоретико-групповой подход в асимптотических методах нелинейной механики / Ю.А. Митропольский, А.К. Лопатин. – К., 1988. – 271 с.
1457152
  Горбунцов В.В. Теоретико-групповой подход к решению комбинаторных задач оптимизации / В.В. Горбунцов. – К., 1983. – 190 с.
1457153
   Теоретико-групповые исследования. – К., 1978. – 158с.
1457154
   Теоретико-групповые исследования. – Свердловск, 1990. – 142с.
1457155
   Теоретико-групповые исследования уравнений математической физики. – К., 1985. – 141с.
1457156
  Давыдов Э.Г. Теоретико-групповые методы агрегирования в сетевых задачах / Э.Г. Давыдов, С.Ю. Большаков. – Москва : Вычислительный центр, 1986. – 64с.
1457157
   Теоретико-групповые методы в математической физике. – К., 1978. – 187с.
1457158
   Теоретико-групповые методы в физике. – М.
1. – 1980. – 384с.
1457159
   Теоретико-групповые методы в физике. – М.
2. – 1980. – 360с.
1457160
   Теоретико-групповые методы в физике : труды международного семинара. – Москва : Наука
Т. 1. – 1983. – 432с.
1457161
   Теоретико-групповые методы в физике. – М.
2. – 1983. – 560с.
1457162
   Теоретико-групповые методы в физике : труды третьего семинара. – Москва : Наука
Т. 1. – 1986. – 718с.
1457163
   Теоретико-групповые методы в физике : труды третьего семинара. – Москва : Наука
Т. 2. – 1986. – 637с.
1457164
   Теоретико-групповые методы в фундаментальной и прикладной физике : материалы регион. школы-семинара/ сб. науч. трудов. – Москва : Наука, 1988. – 261 с.
1457165
  Наконечный В.В. Теоретико-групповые свойства некоторых систем дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Наконечный В.В.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1980. – 14л.
1457166
  Яковенко Р. Теоретико-економічне обгрунтування проблем розвитку будівельної галузі // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 48-53. – ISSN 2409-8892


  Вирішено стратегічну економічну прикладну проблему: теоретико-економічне обґрунтування проблем розвитку галузі будівництва.Визначено економічну роль галузі будівництва – однієї з провідних галузей національної економіки, індикатора рівня її розвитку. ...
1457167
   Теоретико-економічне підгрунтя реалізації завдань управління економікою України в умовах російської агресії / Р.В. Яковенко, І.В. Педь, Л.М. Алексеєва, І.В. Олійник, О.О. Тертиця // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 58-66. – ISSN 2306-6814
1457168
  Олексієнко Р.Ю. Теоретико-економічні основи прав власності в площині державного регулювання ЗЕД // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 42-50. – (Серія "Економіка" ; № 2 (50)). – ISSN 2310-0672
1457169
  Жарінова А.Г. Теоретико-економічні підходи до визначення феномену інтелектуального капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 5-15. – ISSN 1993-6788
1457170
  Скакальська Л.В. Теоретико-емпірична методика прогнозування вуглеводнів у розрізах свердловин з базовим параметром - стисливістю / Л.В. Скакальська, А.В. Назаревич, В.І. Косарчин // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 18-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-721Х
1457171
  Скакальська Л. Теоретико-емпірична методика прогнозування вуглеводнів у розрізах свердловин. Нові аспекти / Л. Скакальська, А. Назаревич, В. Косарчин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 160-180 : рис., табл. – Бібліогр.: 177-178. – ISSN 0203-3100
1457172
  Резнікова Н.В. Теоретико-емпіричні підходи до дослідження й ідентифікації економічних мотивів та наслідків відокремлення і сепаратизму на основі вивчення міжнародного досвіду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 13-20 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
1457173
  Стогний А.А. Теоретико-игровое информационное моделирование в системах принятия решений / А.А. Стогний, А.И. Кондратьев. – Киев : Наукова думка, 1986. – 280 с.
1457174
  Крутов Б.П. Теоретико-игровой анализ многоуровневых динамических ИСУ / Б.П. Крутов, Н.М. Новикова. – М., 1989. – 58с.
1457175
  Шинтемирова Гульджихан Бейсембаевна Теоретико-игровой анализ одной динамической модели двухуровневой иерархической системы управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шинтемирова Гульджихан Бейсембаевна; Вычислит. центр АН СССР. Ин-т математики и механики АН КазССР. – Алма-Ата, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1457176
  Ерешко Ф.И. Теоретико-игровой подход к моделированию экономических и государственных механизмов / Ф.И. Ерешко, В.И. Меденников. – М., 1983. – 45с.
1457177
   Теоретико-игровые вопросы принятия решений. – Л., 1978. – 128с.
1457178
  Макмак С.М. Теоретико-игровые методы оптимизации поведения сложных систем в конфликтных ситуациях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.0.107 / Макмак С. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1457179
  Крапивин В.Ф. Теоретико-игровые методы синтеза сложных систем в конфликтных ситуациях / В.Ф. Крапивин. – Москва, 1972. – 192с.
1457180
  Кондратьев А.И. Теоретико-игровые модели в задачах распознавания / А.И. Кондратьев. – Москва : Наука, 1986. – 283 с.
1457181
  Кондратьев А.И. Теоретико-игровые распознающие алгоритмы / А.И. Кондратьев. – Москва : Наука, 1990. – 268с .
1457182
  Грицык В.В. Теоретико-информационные вопросы оценки эффективности систем и методов предачи информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Грицык В.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1457183
  Штанько В.И. Теоретико-информационный подход к исследованию природы мышления. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Штанько В.И.; АН УССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1982. – 25л.
1457184
  Горбунов О.В. Теоретико-ігрова модель аукціонів другої ціни в Інтернеті / О.В. Горбунов, А.О. Жолос // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 41-47
1457185
  Івченко І.Ю. Теоретико-ігрова модель вибору стратегії поведінки підприємства в умовах невизначеності та ризику / І.Ю. Івченко, А.А. Чугунов, А.С. Семенов // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 113-117. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1457186
  Приймак В.І. Теоретико-ігрова модель розподілу коштів на фінансування зайнятості : фінансовий механізм / В.І. Приймак, О.Р. Голубник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 76-83 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1457187
  Юринець В. Теоретико-ігрова оцінка розподілу коштів у бюджетних установах / В. Юринець, М. Яструбський // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 370-380. – ISBN 966-7574-11-3
1457188
  Гаджиєв В.В. Теоретико-ігровий підхід в логіці: прикладний аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Гаджиєв Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1457189
  Гаджиєв В.В. Теоретико-ігровий підхід у логіці: прикладний аспект : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Гаджиєв Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 171-181
1457190
  Романюк В.В. Теоретико-ігрові методи ідентифікації моделей багатоетапного технічного контролю і припрацювання за умов множинних невизначеностей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Романюк Вадим Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 48 с. – Бібліогр.: 97 назв
1457191
  Кузенко К.В. Теоретико-ігрові моделі для деяких задач економіки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 177-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Пропонуються деякі підходи до теоретико-ігрового моделювання на основі моделей Стакельберга стосовно еколого-економічних задач. Аналізуються можливості використання різноманітних механізмів штрафів (податків), зокрема можливість визначення оптимальних ...
1457192
  Курчиков Л.М. Теоретико-інформаційний підхід до невизначеності як властивості складних систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1457193
  Кшевецький В.С. Теоретико-історичні засади вивчення процесу впливу інформації на людську свідомість // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 24-25


  В статті досліджуються теоретико-історичні засади вивчення процесу впливу інформації на людську свідомість. До сьогодні науковці продовжують вивчати все нові аспекти інформаційного впливу, оскільки розширюється спектр способів, методів та шляхів ...
1457194
  Тимків Я.І. Теоретико-історичні основи концепції глобального управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 70-76


  У статті розглянуто різноманітність визначень та походження концепції "глобального управління", розглянуто історію розвитку концепції у світі, представлено перелік заходів, праць, установ та осіб, які приділяли увагу концепції глобального управління.
1457195
  Кризина Н.П. Теоретико-історичні передумови становлення світової державної політики в галузі охорони здоров"я // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-58. – Бібліогр.: 12 назв
1457196
   Теоретико-компаративістський аналіз правотворчості в контексті нових напрямів ії модернізації // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 29-40. – ISBN 978-966-919-129-8
1457197
  Шевчук В. Теоретико-композиційні особливості топонімічних легенд та переказів із Поділля // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 341-348


  У статті, на основі аналізу деяких груп локальних топонімів Поділля, робиться спроба простежити теоретико-композиційні особливості легенд та переказів, про які подана фактична інформація. The article, on the basis of the analysis of some groups of ...
1457198
  Іваненко А.М. Теоретико-концептуальне осмислення феномена глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 51-53
1457199
  Косар О.В. Теоретико-концептуальний базис управління маркетинговою діяльністю мережі підприємств ресторанного бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 203-210. – ISSN 2222-4459
1457200
  Шелест Т.М. Теоретико-концептуальні аспекти кластеризації як основа інноваційного розвитку промислових підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 82-88. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є формування теоретико-концептуальних аспектів кластеризації як основи для інноваційного розвитку промислових підприємств у сучасних трансформаційних умовах господарювання. За результатами проведеного дослідження виявлено, що процес ...
1457201
  Гупаловська М. Теоретико-концептуальні засади державного фінансового контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 44-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
1457202
  Ружицький І.Ю. Теоретико-концептуальні засади інституційного забезпечення економічної безпеки України : монографія / І.Ю. Ружицький ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2021. – 296, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-9732-29-0
1457203
  Козаченко Т. Теоретико-концептуальні засади стратегічної екологічної оцінки // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 6-13. – ISSN 2414-4436
1457204
  Савченко І.Г. Теоретико-концептуальні засади та принципи державної політики у сфері земельних відносин в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2019. – С. 98-107. – (Державне управління ; вип. 2 (11)). – ISSN 2414-5858
1457205
  Болотіна Теоретико-концептуальні основи кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності в Україні / Болотіна, (Дігтяр) // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 18-22. – ISBN 978-617-696-925-9
1457206
  Кравець В. Теоретико-концептуальні основи побудови ефективної моделі податкової системи // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 56-62. – бібліогр.: 17 пунктів. – ISSN 1818-5754
1457207
  Таран О. Теоретико-концептуальні основи та математичні моделі ризик-менеджменту у фінансовій сфері : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 66-72 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1457208
  Сєрова І. Теоретико-концептуальні проблеми міжнародно-правового визначення нелегальної міграції та міханізмів протидії даному явищу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 69-74
1457209
  Бугай С.Г. Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бугай Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 183 арк. – Бібліогр.: арк. 171-183
1457210
  Бугай С.Г. Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бугай Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1457211
   Теоретико-литературные итоги 20 века. – Москва : Праксис. – ISBN 5-901574-49-4
Т. 4 : Читатель: проблемы восприятия/ Редкол.: С.А. Макуренкова, С.Г. Бочаров, В.П. Большаков, А.В. Марков. – 2005. – 592с.
1457212
  Троценко Н.В. Теоретико-метдичні аспекти формування пріоритетних напрямів підприємницької діяльності на різних рівнях господарювання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 183-188. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1457213
  Гончарова Н.П. Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – ISSN 1993-6788
1457214
  Гончарова Наталья Петровна Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье излагаются результаты научного обобщения трансформации роли инновационной компоненты в контексте, новых теорий экономического развития и формирования инновационной политики.
1457215
  Березюк В. Теоретико-методические основы исследования экологического аудита в Казахстане // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-36. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  В статье проанализированы основные подходы к развитию аудита в Казахстане, проблемы его становления. На основе полученных результатов разработаны и определены пути совершенствования аудиторской деятельности в условиях рынка. У статті проаналізовано ...
1457216
  Бублик С.Г. Теоретико-методическое обеспечение анализа содержательности законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 26-39. – ISSN 0374-3896
1457217
  Пархоменко Г.О. Теоретико-методическое обоснование картографических исследований природопользования : Автореф... Доктора географ.наук: 05.24.03 / Пархоменко Г.О.; АН Укр.Ин-т географии. – Киев, 1992. – 51л.
1457218
  Якименко О.В. Теоретико-методичне забезпечення стратегії регіонального розвитку України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 96-102. – ISSN 2222-0712
1457219
  Корецька О.В. Теоретико-методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою підприємств основної портової діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Корецька Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
1457220
  Прокопенко К.Г. Теоретико-методичне узагальнення існуючих підходів до визначення поняття "бренд" // Український журнал прикладної економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Язлюк Б.О. ; редкол.: Андрушків Б.М., Акуліч І.Л., Благун І.С. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 3, № 4. – C. 350-356. – ISSN 2415-8453
1457221
  Пелех Ю. Теоретико-методичний аналіз впливу аксіологічної складової на розвиток навчально-змістового компонента системи підготовки майбутніх учителів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (960). – С. 8-17. – ISSN 0131-6788
1457222
  Авксєнтьєв М.Ю. Теоретико-методичний аналіз підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 4 (67). – C. 45-49


  В статті проведено аналіз основних підходів до планування розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки України. Розроблено класифікацію підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки, яка базується на ...
1457223
  Дмітренко Н.Є. Теоретико-методичний аспект професійно орієнтованого англомовного спілкування // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (101). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
1457224
  Мушникова С.А. Теоретико-методичний базис управління безпекою розвитку підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 159-165. – ISSN 2222-0712
1457225
   Теоретико-методичний інструментарій проведення екологічної митної експертизи товарів / Н.В. Кузьминчук, Т.М. Куценко, О.Ю. Терованесова, К.Б. Сіладі // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 83-92. – ISSN 2075-4892
1457226
   Теоретико-методичний підхід до визначення перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності в Україні / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, В.І. Успаленко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 23-36. – ISSN 2222-0712
1457227
  Малецька О.О. Теоретико-методичний підхід щодо проблеми забезпечення фінансової стійкості пенсійного фонду України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 70-72 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1457228
  Галицький О.М. Теоретико-методичні аспекти адаптивних моделей управління // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 39-43 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1457229
  Крутова А.С. Теоретико-методичні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємства / А.С. Крутова, Н.Б. Кащена // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 211-216. – ISSN 2222-0712
1457230
  Смаль І.В. Теоретико-методичні аспекти аналізу територіальних мікроструктур рекреаційних систем // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 17-22. – Бібліогр.: Біюліогр.: 4 назви. – ISBN 0868-6965
1457231
  Любіцева О.О. Теоретико-методичні аспекти вивчення територіальної організації сфери обслуговування населення обласного суспільно-географічного комплексу = географія / О.О. Любіцева, Т.І. Шпарага // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 60-64. – Бібліогр.; 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1457232
  Бестужева С.В. Теоретико-методичні аспекти визначення впливу глобалізаційних процесів на розвиток економіки України / С.В. Бестужева, В.О. Козуб // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, 19 листоп. 2021 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 54-66. – ISBN 978-617-7801-27-5
1457233
  Скучинська Л.С. Теоретико-методичні аспекти використання інтерактивної технології навчання у вищих технічних навчальних закладах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 22-25. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено провідні теоретико-методичні засади впровадження інтерактивних технологій навчання в процес професійної підготовки фахівців у вищих технічних навчальних закладах.
1457234
  Таможська І. Теоретико-методичні аспекти відбору науково-педагогічних кадрів на посади приват-доцентів Університетом Св. Володимира (1863-1883 рр.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 225-236. – ISSN 2312-5993
1457235
  Удовиченко В.В. Теоретико-методичні аспекти ландшафтно-екологічного аналізу природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-17 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Подано визначення та розкрито основні теоретико-методологічні положення ландшафтно-екологічного аналізу природокористування, основні напрями та принципи його оптимізації для території Сумської області.
1457236
  Мачулка О. Теоретико-методичні аспекти обліку податку на додану вартість // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 90-93. – ISSN 2411-4014
1457237
  Васюк О. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційної освіти / О. Васюк, Т. Скумін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 30-32. – ISSN 2076-9326
1457238
  Равчина Т.В. Теоретико-методичні аспекти організації процесу навчання студентів вищої школи в контексті теорії конструктивізму // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – С.129-136. – ISSN 2411-1317
1457239
  Тиж Я.М. Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 174-175
1457240
  Добуш З. Теоретико-методичні аспекти регулювання внутрішньої торгівлі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 137-144. – ISSN 1993-0259
1457241
  Балуєва О.В. Теоретико-методичні аспекти реінтеграції мігрантів в Україні / О.В. Балуєва, О.О. Чуприна // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 5-13. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1457242
  Гарнага О.М. Теоретико-методичні аспекти розвитку орендно-земельних відносин // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2021. – С. 11-20. – (Економічні науки ; вип. 3 (95)). – ISSN 2306-5478
1457243
  Радіонова Н.Й. Теоретико-методичні аспекти розроблення стратегії управління затратами на промисловому підприємстві // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 182-187 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
1457244
  Бутнік-Сіверський Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензійного договору / Бутнік-Сіверський, В. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 66-78
1457245
  Михайловський В.І. Теоретико-методичні аспекти управління сталим економічним розвитком підприємств в умовах фінансово-економічної нестабільності // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 26-32. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1457246
  Бондарчук Н.Я. Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання школярів з урахуванням їхніх психодинамічних властивостей / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 13-17. – Бібліогр.: с. 15-16. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1457247
  Примак М.В. Теоретико-методичні аспекти фінансування підприємств інформаційних комплексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-79. – (Економіка ; Вип. 51)


  Проведено теоретико-методичне обґрунтування фінансово-господарської діяльності підприємств інформаційних комплексів, організації та управління цією діяльністю.
1457248
  Колупаєва І.В. Теоретико-методичні аспекти формування механізму регуляторної політики держави // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 47-54. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1457249
  Майковська В.І. Теоретико-методичні аспекти формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування / В.І. Майковська ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-698-292-9
1457250
  Колотуха О.В. Теоретико-методичні засади активного туризму // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 104-109. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1457251
  Федотова Ю.В. Теоретико-методичні засади аналізу діяльності інтеграційних структур на прикладі кластерів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 8, квітень. – С. 30-32. – ISSN 2306-6814
1457252
  Русалкіна Л.Г. Теоретико-методичні засади англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Русалкіна Людмила Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1457253
  Гайворонська І.В. Теоретико-методичні засади брендинг-маркетингового управління підприємствами туристичної дестинації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гайворонська Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
1457254
  Лузан П.Г. Теоретико-методичні засади визначення складності тестових завдань / П.Г. Лузан, І.І. Пивовар // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 73-82. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглядаються теоретичні аспекти визначення складності навчальних дій. На основі теорії поетапного формування розумових дій визначено показники опису навчальних дій у послідовності їх формування.
1457255
  Турило А.М. Теоретико-методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві : фінанси інституційних секторів економіки / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 87-92 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1457256
  Кузьмін О.Є. Теоретико-методичні засади діагностики конкурентоспроможності машинобудівного підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 14-22


  Проаналізовано існуючі підходи до діагностики конкурентоспроможності підприємств, а також склад індикаторів, які використовуються в діагностичних цілях. Розроблено метод полікритеріальної діагностики конкурентоспроможності машинобудівного підприємства, ...
1457257
  Бутенко Н. Теоретико-методичні засади дослідження промислового маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 70-74. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано необхідність дослідження теоретичних та методичних засад промислового маркетингу та визначено основні ключові аспекти управління взаємовідносинами з клієнтами на промисловому ринку. The article proves the necessity to research ...
1457258
  Лабжанія Р.Г. Теоретико-методичні засади дослідження світового ринку аутсорсингу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1047. – С. 133-136. – (Економічна)
1457259
  Величко В.Є. Теоретико-методичні засади застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.10 / Величко Владислав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
1457260
  Жамардій В.О. Теоретико-методичні засади застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів закладів вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Жамардій Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 97 назв
1457261
  Зорочкіна Т. Теоретико-методичні засади змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 3-13. – ISSN 2312-5993
1457262
  Олійник Л. Теоретико-методичні засади навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління: експерементальне дослідження // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 204-214. – ISSN 2617-1775
1457263
  Швець Г.Д. Теоретико-методичні засади навчання української мови іноземних студентів гуманітарних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Швець Ганна Дмитрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 54 назви
1457264
  Гакман А.В. Теоретико-методичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності людей похилого віку : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Гакман Анна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1457265
  Базова В.І. Теоретико-методичні засади підготовки викладача іноземних мов у Німеччині // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 72-76. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 15 (25))
1457266
  Монке О.С. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до морально-духовного виховання дошкільників засобами художньої літератури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Монке Олена Станіславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 54 назви
1457267
  Струтинська О.В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до навчання освітньої робототехніки в закладах середньої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Струтинська Оксана Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 50 назв
1457268
  Подрігало О.О. Теоретико-методичні засади прогнозування успішності спортивної діяльності на етапах базової підготовки : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Подрігало Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 36 назв
1457269
  Філіппова Л.В. Теоретико-методичні засади професійно орієнтованого навчання хімічних дисциплін майбутніх магістрів фармації : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Філіппова Лариса Валеріївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 56 назв
1457270
  Ільєнко О.Л. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки у технічному університеті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ільєнко Олена Львівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1457271
  Сусь Б.А. Теоретико-методичні засади розгляду проблемних питань сучасної фізики у вищій школі / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 165-172. – ISSN 2312-5993
1457272
  Поліщук О.О. Теоретико-методичні засади створення апробаційного проекту "ГІС регіону України" (на прикладі Київської області) : Картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-59 : Табл., рис. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
1457273
  Добровольська В.В. Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-26


  У статті розглядається комплекс теоретичних і методичних питань переходу до стратегічного управління керування документацією.
1457274
   Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі : монографія / Куцик П.О. [та ін.] ; Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 378, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-191-9
1457275
  Мацієвська Т.В. Теоретико-методичні засади територіальної організації і комплексно-пропорційного розвитку рослинницько-продуктових АПК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-60 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 44)


  Розкрито основні питання вивчення теоретико-методологічних основ ТО і комплесно-пропорційного розвитку рослинницько-продуктових АПК.
1457276
  Роман С.В. Теоретико-методичні засади укладання навчальних програм з підготовки вчителів іноземних мов для вищих педагогічних навчальних закладів України / С.В. Роман, Л.Я. Зєня, О.О. Коломінова // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 107-128. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1457277
  Гречко А.В. Теоретико-методичні засади управління витратами підприємства / А.В. Гречко, Н.С. Дударенко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 183-189. – ISSN 2310-5534
1457278
  Запорожець Г.В. Теоретико-методичні засади управління інвестиційними ресурсами організації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 433-439. – ISSN 2222-4459
1457279
  Лігоненко Л.О. Теоретико-методичні засади управління розвитком споживчого ринку : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 103-112. – Бібліогр.: 11 назв
1457280
  Пухальська А.П. Теоретико-методичні засади управління фінансово-економічною безпекою промислових підприємств / А.П. Пухальська, Д.А. Сківська // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 185-195. – (Економічні науки ; № 3 (23))
1457281
  Рудюк Т.В. Теоретико-методичні засади формування ключових компетентностей учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (профільний рівень) у процесі навчання лексикології української мови (на матеріалі родинної лексики) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Рудюк Тетяна Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 24 назви
1457282
  Андренко О.А. Теоретико-методичні засади формування механізму фінансового моніторингу житлово-комунальних підприємств / О.А. Андренко, Є.В. Гавриличенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 266-272. – ISSN 2222-4459
1457283
  Вітюк В.В. Теоретико-методичні засади формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Вітюк Валентина Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 46 назв
1457284
  Ієвлєв О.М. Теоретико-методичні засади формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ієвлєв Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1457285
  Петрук В.А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : Монографія / В.А. Петрук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-641-204-7
1457286
  Пріма Д.А. Теоретико-методичні засади формування професійної позиції майбутнього вчителя початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Пріма Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1457287
  Махініч Г. Теоретико-методичні засади формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-53. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито ключові теоретичні та методичні аспекти формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві в сучасних умовах. The article reveals key theoretical and methodic aspects of product quality management ...
1457288
  Мова Л.В. Теоретико-методичні засади формування творчого потенціалу хореографів у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Мова Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 44, [1] с. – Бібліогр.: 43 назви
1457289
  Рейпольська О.Д. Теоретико-методичні засади формування у дошкільників ціннісного самоставлення : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Рейпольська Ольга Дмитрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
1457290
  Паньків Л.І. Теоретико-методичні засади формування художніх орієнтацій старшокласників у процесі музично-театральної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Паньків Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1457291
  Сидоренко В.Д. Теоретико-методичні засади щодо встановлення меж земельних ділянок на які розповсюджується право земельного сервітуту / В.Д. Сидоренко, А.Ю. Паламар, В.В. Харевська // Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Ступнік М.І., Моркун В.С., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 104. – С. 50-55. – ISSN 2306-5435
1457292
  Максименко І.Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх : монографія / І.Г. Максименко ; МОНУ ; Державний заклад "Луганський нац. університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 352с. – ISBN 978-966-617-223-8
1457293
  Яцишин А.В. Теоретико-методичні основи використання цифрових відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів з наук про освіту : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Яцишин Анна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технол. і засобів навчання. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 103 назви
1457294
  Семів С.Р. Теоретико-методичні основи дослідження конкурентоспроможності регіону / С.Р. Семів, Г.Я. Антонюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 247-255.
1457295
  Мітова О.О. Теоретико-методичні основи контролю в командних спортивних іграх в процесі багаторічного вдосконалення : автореф. дис. ... д-ра наук з фізичного виховання та спорту : 24.00.01 / Мітова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 75 назв
1457296
  Лозова Т.П. Теоретико-методичні основи логістичного розвитку ринку плодово-ягідної продукції України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Лозова Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1457297
  Лелюк С.В. Теоретико-методичні основи моніторингу фінансової безпеки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 23-27. – ISSN 2409-1944
1457298
  Архипова С.П. Теоретико-методичні основи освіти соціально незахищених категорій дорослих : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.05 / Архипова Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 100 назв
1457299
  Ус Ю.В. Теоретико-методичні основи оцінки трудової складової антикризового потенціалу підприємства / Ю.В. Ус, А.Д. Яремко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 192-198
1457300
  Андреєва М. Теоретико-методичні основи підготовки викладачів ВНЗ до розвитку соціальної компетенції студентів з особливими потребами в умовах інтегрованого освітнього середовища // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Спецвип. 15, ч. 1. – С. 19-25. – ISSN 2077-1827
1457301
   Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Єльникова Г.В. та ін. ; за ред. Г.В. Єльникової] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 218, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на стр. 218. – Бібліогр.: с. 180-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-644-233-1
1457302
  Бурла А.О. Теоретико-методичні основи побудови тренувального процесу юних біатлоністів у річному макроциклі : монографія / А.О. Бурла, О.М. Бурла ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-245. – ISBN 978-966-657-727-9
1457303
  Гриценко В.Г. Теоретико-методичні основи проектування та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління університетом : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Гриценко Валерій Григорович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 109 назв
1457304
  Асаулюк І.О. Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Асаулюк Інна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 50 с. – Бібліогр.: 40 назв
1457305
  Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти / Л.І. Міщик; Мін-во освіти України. Запорізький держ.ун-тет. – Запоріжжя : Промінь, 1997. – 370с. – ISBN 966-7194-19-1
1457306
   Теоретико-методичні основи психодіагностичного обстеження обдарованих дітей і молоді : метод. посібник / [Р.О. Семенова та ін. ; за ред. Р.О. Семенової] ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 91, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
1457307
  Дорофієнко Вячеслав Володимирович Теоретико-методичні основи регіонального управління науково-технічним потенціалом в умовах ринку : Автореф... доктора економ.наук: 08.02.02 / Дорофієнко Вячеслав Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 39л.
1457308
  Назарова О.П. Теоретико-методичні основи ризику менеджмента в управлінських рішеннях // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2015. – № 1 (29). – С. 105-109. – (Економічні науки ; № 1 (29))
1457309
  Плахотнік О.В. Теоретико-методичні основи розвитку геоекологічної освіти в Україні / О.В. Плахотнік; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 333 с. – Бібл. с. 315-333. – ISBN 966-7194-08-6
1457310
  Балашова Р. Теоретико-методичні основи розвитку діяльності туристичних підприємств на промисловій території // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 10-15. – ISSN 1728-9343
1457311
  Литовченко О.В. Теоретико-методичні основи соціального становлення учнів 8-11 класів у комплексних позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Литовченко Олена Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 75 назв
1457312
  Пісна Р.С. Теоретико-методичні основи створення тематичних інтерактивних карт (на прикладі критичної інфраструктури міста Києва) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Пісна Руслана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1457313
  Приступа В.І. Теоретико-методичні основи структурної декомпозиції ресурсного потенціалу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 156-160. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1457314
  Гладкий О.В. Теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження промислових агломерацій : Теорія, методологія, методика // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 21-27
1457315
  Коляденко Н.В. Теоретико-методичні основи та інструментарій сприяння розвитку трудової активності і конкурентоспроможності інвалідів на ринку праці : монографія / Коляденко Н.В. ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 233, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-169. – ISBN 978-617-649-027-2
1457316
  Чегіль В.І. Теоретико-методичні основи транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 237-242.
1457317
  Зінченко О.А. Теоретико-методичні основи удосконалення управління системою підвищення якості діяльності закладів вищої освіти / О.А. Зінченко, С.М. Горська, Д.С. Зінченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 3/4 (83). – С. 13-18. – ISSN 2309-1533
1457318
   Теоретико-методичні основи управління інноваційним механізмом розвитку суб"єктів господарювання і суспільства / [Т.Г. Шевченко та ін.] ; за заг. ред. О.Г. Черепа ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікопол. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 241, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 216-224. – ISBN 978-966-599-477-0
1457319
  Бойчук Ю.Д. Теоретико-методичні основи формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя : автореф. ... д-ра педагог. наук : 13.00.04 / Бойчук Ю.Д. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2010. – 44 с. – Бібліогр.: 86 назв
1457320
  Корепанов Г.С. Теоретико-методичні передумови та розробка концептуальної моделі управління взаємодіями стейкхолдерів / Г.С. Корепанов, Д.І. Черненко, Т.Г. Чала // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 144-151. – ISSN 2222-0712
1457321
   Теоретико-методичні передумови формування системи рукопашної підготовки військовослужбовців-жінок із урахуванням досвіду країн блоку НАТО / Н. Височіна, Л. Гуніна, Л. Котляренко, О. Малахова, О. Кириченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 59-75. – ISSN 2617-1775
1457322
  Хахула Б.В. Теоретико-методичні підходи державного управління економічними процесами країни // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 55-60. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1457323
  Ядуха С.Й. Теоретико-методичні підходи до визначення економічної сутності витрат / С.Й. Ядуха, І.В. Лісовський // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 89-92. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1457324
  Бортник С. Теоретико-методичні підходи до визначення лінеаменту Карпінського: ретроспективний аналіз / С. Бортник, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 5-18. – ISSN 0868-6939
1457325
  Дорошенко В.М. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "зелене будівництво" // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 14, т. 2. – С. 31-38. – ISSN 2313-8246


  У статті систематизовано та досліджено основні підходи до трактування визначення «зелених будівель» у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. На основі системних та складних підходів запропоновано авторське визначення концепції, з позицій ...
1457326
  Баранов А.Л. Теоретико-методичні підходи до визначення сутності вартості страхової компанії // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 9-22. – ISSN 2310-9734


  У статті розглянуто еволюційний розвиток категорії "вартість" у працях науковців та економістів різних шкіл протягом існування економічної науки. Для якіснішого осмислення цих теорій запропоновано їх класифікувати. Авторський підхід до ...
1457327
  Череп А.В. Теоретико-методичні підходи до визначення сутності поняття "нематеріальні активи" / А.В. Череп, А.А. Зеленова // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 164-168. – ISBN 978-617-696-925-9
1457328
  Хахула Б.В. Теоретико-методичні підходи до дослідження ринку агропродовольчої продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 55-60. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1457329
  Свиноус І.В. Теоретико-методичні підходи до калькулювання собівартості зернових культур / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, Н.В. Хомик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1457330
  Завора Т.М. Теоретико-методичні підходи до оцінювання рівня національної безпеки у соціальній сфері в умовах системної трансформації // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 34-40. – ISSN 2218-1199
1457331
  Шевченко Г.М. Теоретико-методичні підходи до проведення прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 139-145. – ISSN 2222-0712
1457332
  Осипчук С. Теоретико-методичні підходи до розробки робочих проектів землеустрою щодо захисту земель від закислення (вапнування кислих грунтів) / С. Осипчук, А. Кошель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 8. – С. 28-33
1457333
  Завальнюк С.О. Теоретико-методичні підходи до формування інвестиційного забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 26-30. – ISSN 2306-6814
1457334
  Воронич М.М. Теоретико-методичні підходи до функціонування аграрного сектору в умовах геоекономіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 80-88. – ISSN 2221-1055
1457335
  Хандогіна О.В. Теоретико-методичні підходи до функціонування і розвитку системи управління твердими побутовими відходами в регіонах України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Хандогіна Ольга Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1457336
  Верхоланцев Г. Теоретико-методичні підходи створення і розвитку сучасних електронних засобів і ком"ютерно орієнтованих навчальних середовищ // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 43-52. – ISSN 2617-1775
1457337
  Матвієнко В.М. Теоретико-методичні положення розміщення й розвитку промисловості України в працях академіка К.Г.Воблого // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 36-46. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1457338
  Яцишин М. Теоретико-методичні проблеми сучасного кримінально-виконавчого процесу. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 116-121
1457339
  Булавка О.Г. Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 104-110. – ISSN 2221-1055
1457340
   Теоретико-методичні та прикладні засади забезпечення фінансово-економічної безпеки : монографія / [Череп А.В. та ін.] ; за ред. А.В. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Екон. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 312 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 278-299. – ISBN 978-966-599-422-0
1457341
  Рудакевич О.М. Теоретико-методолoгічні засади безпеки української нації в умовах її відродження та модернізації // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Мудрієвська І.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2/3 (6/7). – C. 40-55. – ISSN 2518-7546
1457342
  Берестецкая Т.А. Теоретико-методологическая проблема исследования эпистемологического потенциала трансформации экспертного знания в социокоммуникативных процессах информационного общества // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 4-6
1457343
  Тимошенков И.В. Теоретико-методологические аспекты исследования инноваций в системе образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2009. – Т. 15. – С. 212-219. – ISSN 1993-5560
1457344
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологические аспекты исследования мифа (особенности осмысления "смерти" и "любви") // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1457345
  Лихачев В.Н. Теоретико-методологические аспекты установления пробелов в системе международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 22-25. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 15)
1457346
  Сафаров Г.А. Теоретико-методологические вопросы инновации / Г.А. Сафаров, З.М. Мамедов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (43). – С. 13-17. – ISSN 1728-8878
1457347
   Теоретико-методологические вопросы педагогики. – М., 1990. – 166с.
1457348
   Теоретико-методологические вопросы развития советской исторической науки. – Днепропетровск, 1987. – 142с.
1457349
   Теоретико-методологические исследования развитого социалистического общества. – Казань
Ч. 1. – 1984. – 139с.
1457350
   Теоретико-методологические исследования развитого социалистического общества. – Казань
Ч. 2. – 1984. – 94с.
1457351
  Коноплёва Н.А. Теоретико-методологические основания исследования гендерной культурно-исторической типологии субъекта творческой деятельности в сфере изобразительного творчества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 5. – С. 33-38. – ISSN 2073-9702


  В статье исследуются теоретико-методологические подходы к анализу культурно-исторической типологии субъекта творческой деятельности. Анализируются понятия «личность», "субъект", "типология", "гендер", рассматриваются основные типологические подходы к ...
1457352
  Головаха Є.І. Теоретико-методологические основания исследования современных социальных феноменов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 60-65. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1457353
  Козадаев Б.П. Теоретико-методологические основания проблемы автоматического распознавания и понимания речи / Б.П. Козадаев. – М., 1991. – 63с.
1457354
  Лисицын П.П. Теоретико-методологические основания социального анализа процессов трудовой миграции / П.П. Лисицын, А.В. Резаев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 122-129. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1457355
  Зыбцев В.Н. Теоретико-методологические основания социологических исследований / В.Н. Зыбцев, В.И. Журавлев // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 222-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье предпринята попытка анализа основных теоретико-методологических подходов проведения конкретно-социлогических исследований и определения их возможных перспектив развития в условиях складывающегося методологического плюрализма в отечественной ...
1457356
  Маца К.А. Теоретико-методологические основы географического исследования Земли как планетарной системы : монография / К.А. Маца ; ВУЗ Укоопсоюза "Полтав. ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). – Полтава : ПУЭТ, 2015. – 263, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 228-264 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-184-208-2
1457357
  Чепелева Н.В. Теоретико-методологические основы разработки нормативной модели самопроектирования личности // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 4-19. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 10). – ISSN 2072-4772
1457358
  Фещенко Н.Н. Теоретико-методологические основы финансового выравнивания // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 20-33 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
1457359
   Теоретико-методологические основы формирования личности школьника и студента. – Волгоград, 1990. – 192с.
1457360
  Коробова О.В. Теоретико-методологические подходы к изучению высших психических функций // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 96-104. – (Психологія ; вип. 47)
1457361
  Елишев С.О. Теоретико-методологические подходы к изучению понятий "ценность", "ценностные ориентации" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 74-90. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1457362
  Насонкин В.В. Теоретико-методологические подходы к изучению системы образования в современном обществе // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2013. – № 10 (106). – С. 1213-1220. – ISSN 1812-8696


  В статье рассматриваются основные подходы к изучению системы образования в современной науке. Анализируются их достоинства и недостатки, выделяются специальные и комплексные методы исследования системы образования. Под системой образования в Российской ...
1457363
  Покатович И.В. Теоретико-методологические подходы к исследованию экологической безопасности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.69-74. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1457364
  Лыгина О. Теоретико-методологические подходы к оценке налоговой нагрузки отраслей зкономики Казахстана // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 388-396. – ISSN 1993-6788
1457365
  Шкребец М.С. Теоретико-методологические подходы к социологическому изучению феномена денег // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.65-68. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1457366
  Кузьмина А.В. Теоретико-методологические предпосылки исследования современных правоприменительных интересов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1457367
  Виленчук А.Н. Теоретико-методологические принципы исследования страхования как экономической категории // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 7 (636). – С. 18-28. – ISSN 0131-7741
1457368
  Теслев А.А. Теоретико-методологические принципы философского исследования глобальных проблем // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 74-76
1457369
  Бочкарева В.И. Теоретико-методологические проблемы исследования "современности" в историко-социологическом контексте : (К 150-летию со дня рождения А.С. Лаппо-Данилевского) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 119-127. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1457370
  Антипина Г.С. Теоретико-методологические проблемы исследования малых социальных групп / Г.С. Антипина ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1982. – 111 с.
1457371
  Литвиненко И.Ю. Теоретико-методологические проблемы клиент-центрированной терапии. Часть 1 / И.Ю. Литвиненко, Л.А. Шаповалова // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 1/2 (148/149). – С. 40-60 : рис., табл. – Библиогр.: 61 назв. – ISBN 1680-4325
1457372
  Литвиненко И.Ю. Теоретико-методологические проблемы клиент-центрированной терапии. Часть 2 / И.Ю. Литвиненко, Л.А. Шаповалова // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 41-60 : рис. – Библиогр.: 61 назв. – ISBN 1680-4325
1457373
   Теоретико-методологические проблемы коммунистического воспитания трудящихся средствами культурно-просветительной работы. – М., 1981. – 158с.
1457374
   Теоретико-методологические проблемы отраслевой библиографии. – Москва, 1989. – 168 с.
1457375
   Теоретико-методологические проблемы современного советского библиографоведения. – Москва, 1981. – 141 с.
1457376
   Теоретико-методологические проблемы формирования коммунистического мировозрения. – Ярославль, 1987. – 130с.
1457377
  Медведев В.А. Теоретико-методологические тенденции развития социально-гуманитарного познания // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9 (365). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
1457378
  Наливайко Нина Васильевна Теоретико-методологический анализ жизненной позиции личности в условиях развитого социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Наливайко Нина Васильевна; АН СССР. Сибирское отд-ние. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1981. – 20л.
1457379
  Кирилюк О.В. Теоретико-методологічна база визначення антропогенної перетвореності басейну малої річки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 153-160 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1457380
  Масляк П. Теоретико-методологічна база суспільної географії і її використання у військовій географії України / П. Масляк, Н. Левінськова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду можливостей використання теоретико-методологічної бази суспільної географії у становленні та розвитку сучасної військової географії. Пропонуються до використання різні теорії, концепції і принципи суспільної і політичної ...
1457381
  Мишечкін Г. Теоретико-методологічна база української історичної науки : на шляху оновлення (90-ті рр. ХХ - початок ХХІ ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 123-125. – ISSN 1728-9343
1457382
  Кальниш Ю. Теоретико-методологічна генеза політичної аналітики в V-XIII ст.( нарис теорії та історії державного управління) // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 13-22.
1457383
  Коцур В. Теоретико-методологічна когнітивність козацького менталітету в науковому дискурсі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 95-104. – ISSN 2415-3567
1457384
   Теоретико-методологічна концепція регіонального розвитку України: суспільно-географічий аспект / М. Пістун, Я. Олійник, К. Мезенцев, А. Мельничук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. екон. та соц. географії. – Київ : Фенікс, 2019. – 66 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48-49, 62-64. – ISBN 978-966-136-642-7


  У пр. № 1728668 напис: Студентам для конструктивної реалізації в Україні рег. розвитку. 19.04.19
1457385
  Іванишин М. Теоретико-методологічна модель націологічної інтерпретації: основні постколоніальні аспекти // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 363-371. – ISSN 2411-4758
1457386
  Лазос Г.П. Теоретико-методологічна модель резильєнтності як основа побудови психотехнології її розвитку // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 2/3 (17). – С. 77-89. – ISSN 2411-3190
1457387
  Трифонова О. Теоретико-методологічна основа розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп"ютерних технологій в умовах інтегративності фізики і технічних дисциплін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 161-173. – ISSN 2312-5993
1457388
  Федоренко В. Теоретико-методологічна парадигма системи сучасного конституційного права України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 11-17. – ISSN 1561-4999
1457389
  Диба О. Теоретико-методологічна парадигма та фактори інноваційного розвитку / О. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 43-51. – ISSN 1605-2005
1457390
  Карпенко М.І. Теоретико-методологічне дослідження злочинів проти встановленого порядку несення військової служби за Кримінальним кодексом України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Карпенко Микола Іванович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 23 назви
1457391
  Перепечіна Н.М. Теоретико-методологічне дослідження проблеми психологічної адаптаціїї до навчання у ВНЗ // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 379-388. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 18). – ISSN 2072-4772
1457392
  Гречко А.В. Теоретико-методологічне дослідження сутності природних монополій // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 166-175
1457393
  Сухонос М.К. Теоретико-методологічне забезпечення вирішення завдань регіонального розвитку / М.К. Сухонос, В.В. Белявцева // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 96-101. – ISSN 2222-0712
1457394
  Нікішина О.В. Теоретико-методологічне забезпечення діагностики ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 2. – С. 3-14. – ISSN 2312-847X
1457395
  Чумак О.В. Теоретико-методологічне забезпечення економічної діяльності державних підприємств України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Чумак Оксана Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
1457396
  Юлдашев О.Х. Теоретико-методологічне забезпечення правового регулювання господарської діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 93-100
1457397
  Кузькін Є.Ю. Теоретико-методологічне забезпечення розширення фіскального простору місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Кузькін Євген Юрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 39 назв
1457398
  Мазур І. Теоретико-методологічне значення міжнародного лістингу акцій для інвесторів та емітентів / І. Мазур, Р. Сазонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Досліджено подвійний лістинг акцій компаній; розкрито умови, за яких міжнародний лістинг акцій компаній стає одним із найдоречніших способів фінансування бізнесу; виявлено вплив міжнародного лістингу акцій компаній на ліквідність акцій на внутрішньому ...
1457399
  Надвинична Тетяна Теоретико-методологічне обгрунтування задачного підходу в психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 63-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1457400
  Ковальова Тетяна Теоретико-методологічне обгрунтування інтегральної концепції самоактуалізації в сучасній психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.140-163. – ISSN 1810-2131
1457401
  Мамічева О.В. Теоретико-методологічне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано теоретичне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів в залежності від їхніх індивідуально-психологічних властивостей на підставі використання методологічного ...
1457402
  Крамарев Г.В. Теоретико-методологічне обгрунтування сталого розвитку просмисловості Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Крамарев Геннадій Віталійович ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку. – Харків, 2021. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 42 назви
1457403
  Вербіцька М. Теоретико-методологічне обгрунтування сутності корпоративного спору та особливостей його предметної юрисдикції / М. Вербіцька, В. Вакіряк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 111-116. – ISSN 2524-0129
1457404
  Зіскін О.С. Теоретико-методологічне підгрунтя аналізу інституту безумовного базового доходу як механізму реформування соціальної держави // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 360-371. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1457405
  Дудко О.С. Теоретико-методологічне підгрунтя вивчення порівняльних переваг в контексті конкурентоспроможності країни // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2011. – № 217. – С. 25-29. – ISSN 1562-0808
1457406
  Кондрашова-Діденко Теоретико-методологічний аналіз економічної культури в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розкрито теоретико-методологічні основи аналізу економічної культури як одного з вихідних трансформаційних чинників економіки.
1457407
  Шталь Т.В. Теоретико-методологічний аналіз поглядів учених на визначення поняття "конкурентоспроможність" / Т.В. Шталь, Д.А. Шульга, Д.А. Торкут // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 13-17. – ISSN 2222-4459
1457408
  Василик О.П. Теоретико-методологічний аналіз поняття "травматична пам"ять" з позиції когнітивного підхіду // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 29-36. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
1457409
  Зозуляк-Случик Теоретико-методологічний аналіз процесу формування професійної етики майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 42-52. – ISSN 2312-5993
1457410
  Папуча М.В. Теоретико-методологічний аналіз редукційних тенденцій в психології // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 242-254. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 1). – ISSN 2072-4772


  Згадується Г.І. Челпанов. - с. 250-252.
1457411
  Пархоменко-Куцевіл Теоретико-методологічний аналіз розвитку системи державної служби України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 251-259
1457412
  Петренко-Лисак Теоретико-методологічний аналіз соціальних рухливостей: флешмобу, буккросінгу та паркуру // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 36-42. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті з"ясована специфіка новітніх соціальних рухливостей, окремими типами з яких є флешмоб, буккросінг та паркур. Мобільність, що має технічну підтримку мобільним зв"язком, інтернетом породжує дані новітні рухливості в соціальному просторі. ...
1457413
  Харламенко В. Теоретико-методологічний аналіз сучасних тенденцій професіоналізації майбутніх педагогів / В. Харламенко, О. Гузенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 377-388. – ISSN 2312-5993
1457414
  Братаніч Б.В. Теоретико-методологічний аналіз факторів розширення соціальних функцій маркетингу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 170-177. – ISBN 966-628-132-5
1457415
  Суший Олена Володимирівна Теоретико-методологічний аналіз цінностей в неокантіанській культурфілософії кінця 19 - початку 20 століття : Дис. ... канд. філософ. наук: 17.00.01 / Суший О.В.; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2005. – 205л. – Бібліогр.: л. 183 - 205
1457416
  Данько М. Теоретико-методологічний аспект визначення трансакційних витрат // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
1457417
  Соболь Т.В. Теоретико-методологічний аспект становлення проблеми самоідентичності у філософіі символічного інтеракціонізму // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 230-234. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена аналізу впливу різних філософських та соціальних теорій на появу та розвиток "Я-концепції" представників символічного інтеракціонізму.
1457418
  Колеснік Я.В. Теоретико-методологічний аспект статистичної оцінки конкурентоспроможності банків на фінансовому ринку // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 6-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
1457419
  Кузькін Є.Ю. Теоретико-методологічний базис формування фіскального простору місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізаці
1457420
  Кузькін Є.Ю. Теоретико-методологічний базис формування фіскального простору місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізаці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 322-331
1457421
  Мармазова Т.І. Теоретико-методологічний вимір децентралізації як структурного елемента місцевого самоврядування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 362-370
1457422
  Герасимова Е.М. Теоретико-методологічний вимір інформаційних процесів в контексті становлення суспільства нових можливостей // Соціальні інновації в контексті реформаційних змін : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігівська політехніка", Навч.-наук. ін-т права і соц. технологій, Каф. креат. індустрій та соц. інновацій ; [редкол.: О.О. Новомлинець, В.Г. Маргасова, Л.А. Остапенко та ін.]. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2021. – С. 14-17. – ISBN 978-617-7932-31-3
1457423
  Давимука С.А. Теоретико-методологічний дискурс сучасного регіонального інноваційного розвитку / С.А. Давимука, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 5-16 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1562-0905
1457424
  Стеблій Г.Я. Теоретико-методологічний інструментарій державного регулювання національної економіки / Г.Я. Стеблій, А.В. Стасишин, С К. Калинець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 108-112. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1457425
  Газізов М.М. Теоретико-методологічний компонент політичного маркетингу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 19-23. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1457426
  Сьомкіна Т.В. Теоретико-методологічний підхід до вибору стратегій диверсифікації підприємства / Т.В. Сьомкіна, О.М. Згурська // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (29). – С. 25-34. – ISSN 2415-8089
1457427
  Сухоруков А. Теоретико-методологічний підхід до інтегральної оцінки та регулювання рівня економічної безпеки держави / А. Сухоруков, Ю. Харазішвілі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 13-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1457428
  Гузенко І.Ю. Теоретико-методологічний плюралізм і тоталітарний спадок в економічних дослідженнях // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 9-17. – ISSN 2073-9982


  "Статтю присвячено теоретико-методологічній будові економічної науки під кутом зору дослідження процесів посттоталітарної трансформації та впливу тоталітарних залишків на зазначену будову. Теоретико-методологічний монізм тлумачиться як один із проявів ...
1457429
  Кірова М.О. Теоретико-методологічний процес інституалізації системи екологічної безпеки життєдіяльності населення на місцевому рівні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 117-126 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1457430
  Курач Т.М. Теоретико-методологічний рівень класифікування (на прикладі систематизації географічних карт) : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 16-20 : Мал. – Бібліогр.: 5 назв
1457431
  Плавич В.П. Теоретико-методологічний та філософсько-правовий аналіз правотворчості : наук. реалії сучасності / Володимир Плавич ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 429, [4] с. – Бібліогр.: с. 394-429 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-266-9
1457432
  Соскін О.І. Теоретико-методологічні аспекти аналізу національної економічної моделі : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 36-45. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
1457433
  Очколяс О.М. Теоретико-методологічні аспекти аналізу сутності політичної ідеології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-146. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто сутність, принципи та функції існування політичної ідеології.
1457434
  Запольська Н.М. Теоретико-методологічні аспекти визначення правового статусу молоді // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 35-43. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1457435
  Гавриленко В. Теоретико-методологічні аспекти визначення та реалізації правосуб’єктності держави // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 11-16. – ISSN 2220-1394
1457436
  Бойко Ю. Теоретико-методологічні аспекти викладання медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 132-137. – ISSN 0132-1331
1457437
  Коваль Л. Теоретико-методологічні аспекти впровадження ідеї продуктивного навчання: від загальноосвітньої до вищої школи / Л. Коваль, В. Церклевич // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
1457438
  Журавель Ю.В. Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання сфери освіти // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – C. 125-139. – ISSN 1562-0905
1457439
  Германюк Н.В. Теоретико-методологічні аспекти диверсифікації в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 25-29
1457440
  Скалацький В.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1457441
  Сливка Т.О. Теоретико-методологічні аспекти дослідження корпоративної власності в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 219-226


  Розглянута еволюція корпорацій як організаційно-правової форми господарювання. Досліджені основні підходи щодо визначення сутності корпоративної власності в її широкому і вузькому розумінні.
1457442
  Гоцуляк В.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження політичної реальності ранньомодерної України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 2. – C. 128-133. – ISSN 2077-1800
1457443
  Петрова І. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем зайнятості та ринку праці : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 91-93. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1457444
  Клочко О.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблеми становлення та розвитку жіночої освіти в Україні середини XIX - початку XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 415-424. – ISSN 2312-5993
1457445
  Матвєєв С.В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження суб"єкта злочину у кримінальному праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 33-43. – ISSN 2222-5374
1457446
  Волошина Н.М. Теоретико-методологічні аспекти єства і структури патріотизму суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 198-204
1457447
  Бондар О.П. Теоретико-методологічні аспекти запровадження в Україні банківських кредитів зі зворотнім ануїтетом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається методика застосування в Україні кредитів зі зворотним ануїтетом на основі зарубіжного досвіду.
1457448
  Ганущин С.Н. Теоретико-методологічні аспекти застосування краудсорсингу та краудфандингу в практиці публічного адміністрування // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 81-90
1457449
  Першко Л.О. Теоретико-методологічні аспекти зміцнення та розвитку місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації : монографія / Л.О. Першко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2020. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-261. – ISBN 978-617-7932-08-5
1457450
  Сизоненко В.О. Теоретико-методологічні аспекти інноваційної моделі структурних зрушень і механізми її реалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 164-175


  У статті досліджується системна взаємодія інноваційних, інституційних та ринкових факторів в процесі становлення оптимальної структури економіки. Розглянуто теоретичні положення представників різних наукових шкіл економічної теорії - М.Д. Кондратьєва, ...
1457451
  Лісун Я.В. Теоретико-методологічні аспекти категорії "якість менеджменту" : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 166-173 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв
1457452
  Іульгіна В. Теоретико-методологічні аспекти культурологічної регіоніки / В. Іульгіна, А. Кравченко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 3-11. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1457453
  Зеленський К.В. Теоретико-методологічні аспекти моделювання конкурентоспроможності спеціалізованих економічних систем : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Зеленський Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 56 назв
1457454
  Федоренко Т.М. Теоретико-методологічні аспекти обгрунтування дефініції "готель" як одного з ключових суб"єктів ринку туристичних послуг України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 95-100 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1457455
  Рибченко М.Ф. Теоретико-методологічні аспекти оцінювання основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 225-231. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1457456
  Давиденко А. Теоретико-методологічні аспекти перекладу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 83-93. – ISBN 966-7773-70-1
1457457
  Кришмарел Вікторія Теоретико-методологічні аспекти постання Іншого у розгляді понять "любов " та "смерть " // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С.75-78. – ISSN 1999-4966
1457458
  Гарасимів Т.З. Теоретико-методологічні аспекти предмету права соціального забезпечення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 42-49. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1457459
  Потульницький Г. Теоретико-методологічні аспекти проблеми легітимації ідеї козацької державності в менталітеті Французького королівства XVIII століття // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 132-141
1457460
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178 л. – Бібліогр. : л. 160-178
1457461
  Новикова Т.А. Теоретико-методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 50)


  Досліджуються методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів у перехідній економіці.
1457462
  Василик А.В. Теоретико-методологічні аспекти управління конкурентоспроможністю персоналу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 21-25
1457463
  Акчуріна Ю.М. Теоретико-методологічні аспекти факторів впливу на зовнішній державний борг України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1457464
  Крупка І. Теоретико-методологічні аспекти фіскально-бюджетного федералізму / І. Крупка, В. Дорош // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 327-340. – ISSN 2078-5860
1457465
  Янатьєва О.Г. Теоретико-методологічні аспекти формування STEM- компетентностей в процесі навчання студентів та учнів // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 168-172. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1457466
  Білозір О.В. Теоретико-методологічні аспекти формування державної соціальної політики // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2019. – С. 11-18. – (Державне управління ; вип. 2 (11)). – ISSN 2414-5858
1457467
  Возняк Г.В. Теоретико-методологічні аспекти формування моделі смарт-спеціалізації регіонів України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – С. 27-36. – ISSN 1562-0905
1457468
  Сорокіна І.В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 114-122 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1457469
  Мицак О.В. Теоретико-методологічні аспекти формування та розвитку споживчого ринку / О.В. Мицак, Л.Я. Бублик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 59-62. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1457470
  Живоглядова І.В. Теоретико-методологічні виміри ментальності: культурологічний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 165-167
1457471
  Верменич Я. Теоретико-методологічні детермінанти дослідження кордонів та пограничного простору // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 130-146. – ISSN 0130-5247
1457472
  Кічурчак М.В. Теоретико-методологічні детермінанти механізму відтворення суспільних благ // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220
1457473
  Арістова І.В. Теоретико-методологічні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів: правова природа, зміст, особливості / І.В. Арістова, В.В. Ткаченко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 81-89. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1457474
  Олійник О.В. Теоретико-методологічні засади адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки України : монографія / О.В. Олійник ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Український пріоритет, 2012. – 399, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 376-395. – ISBN 978-966-2669-16-9


  У пр. № 1725082 напис : Шановному Андрію Валерійовичу з подякою за мпівпрацю від автора. Підпис.
1457475
  Гулак О.В. Теоретико-методологічні засади адміністративно-правового забезпечення пожежної безпеки в лісах України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Гулак Олена Василівна ; М-во освіти і науки України Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 45 с. – Бібліогр.: 56 назв
1457476
  Лігоненко Л. Теоретико-методологічні засади аналізу інновацій // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 39-47. – ISSN 2411-4014
1457477
  Сапа Н.В. Теоретико-методологічні засади аналізу теорій самоорганізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 65-82. – ISSN 2072-1692
1457478
  Мокій А.І. Теоретико-методологічні засади безпеки споживання в контексті інклюзивної моделі регіонального розвитку / А.І. Мокій, К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (704). – С. 74-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2522-9303
1457479
  Біляніна В.І. Теоретико-методологічні засади вивчення діалогічних конструкцій у комунікативній лінгвістиці // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 3-14. – ISSN 1682-671Х
1457480
  Топузов Олег Теоретико-методологічні засади вивчення національного краєзнавства в школі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 35-38
1457481
  Швалб Ю. Теоретико-методологічні засади визначення базових категорій соціальної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 64-68. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню і опису основних категорій теорії соціальної роботи, а саме: "спосіб життя", "буденна свідомість", "життєвий досвід". Крім того, розкрито зміст і форми діяльності соціального працівника відповідно до класифікації проблем ...
1457482
  Ілляшенко Н.С. Теоретико-методологічні засади визначення випереджаючих траєкторій інноваційного прискорення промислових підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 95-101. – ISSN 2222-4459
1457483
  Резнікова Н.В. Теоретико-методологічні засади визначення категорії економічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 38-42


  Аналізується проблема економічної залежності держав в умовах глобалізації.
1457484
  Кузьменко О. Теоретико-методологічні засади визначення поняття і ознак інституту міжбюджетних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 50-53.
1457485
  Андрюшина О. Теоретико-методологічні засади використання індикаторів моніторингу якості освіти в США // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 104-113. – ISSN 1682-2366


  Досліджено теоретичні та методологічні основи використання індикаторів моніторингу якості у США.
1457486
  Гора Н. Теоретико-методологічні засади використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 38-44. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1457487
  Молчанюк О.В. Теоретико-методологічні засади виховання в майбутніх учителів біології ціннісного ставлення до природи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Молчанюк Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 58 назв
1457488
  Чепак В.В. Теоретико-методологічні засади вітчизняної соціології освіти: ретроспектива і сучасний дискурс // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 109-116. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті розглядається актуальне для сучасного етапу розвитку вітчизняної соціології освіти питання її теоретичних та методологічних засад, які визначають та забезпечують напрями досліджень освіти.
1457489
  Адамик Б. Теоретико-методологічні засади впливу процесів глобалізації на банківську систему України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 105-111. – ISSN 1993-0259
1457490
   Теоретико-методологічні засади впровадження інклюзії в закладах освіти : монографія : присвяч. 20-річчю засн. Хмельниц. ін-ту соц. технологій Ун-ту "Україна" / [М.Є. Чайковський, О.В. Польовик, Ю.І. Лучко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. ін-т соц. технологій ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2019. – 459, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-388-578-0
1457491
  Сайчук С. Теоретико-методологічні засади географічних досліджень у сфері туризму / С. Сайчук, Л. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 87-95. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1457492
  Корецький М. Теоретико-методологічні засади державного регулювання економічних відносин у сфері природокористування в сучасних умовах суспільного розвитку України : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 23-25. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1457493
  Лозинська Т. Теоретико-методологічні засади державного регулювання продовольчого ринку України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-70. – бібліогр. на 11 назв
1457494
  Ковальова Т.В. Теоретико-методологічні засади державної мовної політики України в умовах суспільних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Ковальова Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1457495
  Костюк Т.О. Теоретико-методологічні засади державної політики у сфері інтернаціоналізації вищої освіти в Україні : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Костюк Тетяна Олександрівна ; Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Харків, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1457496
  Ковтуненко Ю.В. Теоретико-методологічні засади диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ковтуненко Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1457497
  Слаба О. Теоретико-методологічні засади дослідження англоамериканізмів у сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 163-166. – ISSN 2307-633Х
1457498
  Старостенко Г.Г. Теоретико-методологічні засади дослідження демографічного розвитку регіонів України / Г.Г. Старостенко, Н.В. Мірко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.27-35
1457499
  Диба М.І. Теоретико-методологічні засади дослідження інвестиційного процесу у фінансовій науці / М.І. Диба, Т.В. Майорова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 103-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1457500
  Яворська О.Г. Теоретико-методологічні засади дослідження інтелектуального капіталу зеленого підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 34-39. – ISSN 2306-6806
1457501
  Воропаєва Т. Теоретико-методологічні засади дослідження консолідації українства у постколоніальну добу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – C. 11-15


  Стаття присвячена проблемі консолідації українства в сучасному світі. Зроблена спроба створення принципово нової типології консолідаційних процесів.
1457502
  Іващенко Н. Теоретико-методологічні засади дослідження малих фольклорних жанрів у "Галицько-руських народних приповідках" І.Я. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 294-297
1457503
  Дунаєвська О. Теоретико-методологічні засади дослідження номінативного простору // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 10. – С. 74-79. – ISSN 2410-0927
1457504
  Аксельрод Р.Б. Теоретико-методологічні засади дослідження політичної компетентності управлінської еліти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 246-254
1457505
  Циркін І.М. Теоретико-методологічні засади дослідження політичної культури особистості трансформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 574-580. – ISSN 2076-1554
1457506
  Гончар Д.В. Теоретико-методологічні засади дослідження права на правову допомогу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 50-53. – ISSN 2219-5521
1457507
  Соха Ю.І. Теоретико-методологічні засади дослідження проблем запобігання природно-техногенним загрозам // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.15. – С. 53-58. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1457508
  Цимбалюк Н.М. Теоретико-методологічні засади дослідження ринку праці в сфері культури // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 39-43. – ISBN 978-966-452-103-8
1457509
  Базима А.О. Теоретико-методологічні засади дослідження розподілу політичної влади // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 19
1457510
  Доценко В. Теоретико-методологічні засади дослідження ролі громадського руху в процесах консолідації українства кінця XIX - середини XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 25-28


  У статті на основі аналізу монографічної літератури робиться спроба дати теоретико-методологічне обґрунтування напрямків та особливостей дослідження процесів пов’язаних з виникненням та розвитком громадського руху українства кінця ХІХ – середини ХХ ст.
1457511
  Добровольська В. Теоретико-методологічні засади дослідження соціокомунікаційного простору культури // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 10-17. – ISSN 1029-7200


  Обгрунтовуються можливості комплексного вивчення на снові використання соціокомунікаційного простору культури на основі використання пізнавальних можливосткй системснлгл. структурного та функціонального підходів. Висвітлюється взаємодія комунікаіор ...
1457512
  Черевко Г. Теоретико-методологічні засади дослідження транскордонного співробітництва / Г. Черевко, О. Бенцак, А. Іванов // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 3-8. – ISSN 2313-3627
1457513
  Черцова О.В. Теоретико-методологічні засади дослідження феномена демократії та типизація її основних моделей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 151-158


  У статті досліджуються теоретичні аспекти функціонування феномену демократії. Докладно розглядаються структурно-функціональні особливості використання терміну демократії. Проаналізовано основні моделі та типи демократії.
1457514
  Боринець С.Я. Теоретико-методологічні засади дослідження фінансової системи : конспект лекцій / С.Я. Боринець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 156, [2] с. – Бібліогр.: с. 142-144 та в підрядк. прим.
1457515
  Нетецька Є.В. Теоретико-методологічні засади дослідження церковного розколу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 239-243. – ISSN 2076-1554
1457516
  Стецюк В.В. Теоретико-методологічні засади екологічної геоморфології / В.В. Стецюк. – Київ : Київський університет, 1997. – 150с. – ISBN 966-594-033-3
1457517
  Славська Я.А. Теоретико-методологічні засади еколого-естетичного виховання учнів у школах Великої Британії // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 47. – С. 77-81
1457518
  Прокіп А.В. Теоретико-методологічні засади енергетичної безпеки в контексті парадигми сталого розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Прокіп Андріан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
1457519
  Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. / Демченко С.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с.
1457520
  Зварич О.І. Теоретико-методологічні засади забезпечення економічного розвитку регіонів України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Зварич Олена Ігорівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 39 назв
1457521
  Продіус О.І. Теоретико-методологічні засади забезпечення стратегічного розвитку інклюзивних іновацій в контексті соціальної відповідальності підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Продіус Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 45 с. – Бібліогр.: 83 назви
1457522
  Боярко І.М. Теоретико-методологічні засади забезпечення та оцінки ефективності прикордонного співробітництва // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.38-43
1457523
  Кривошеїн В.В. Теоретико-методологічні засади застосування івент-аналізу в діяльності патронатної служби органів державного управління // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 12-17. – ISSN 2311-6420
1457524
  Гурковський В.І. Теоретико-методологічні засади захисту національних інтересів в умовах інформаційної глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 90-92
1457525
  Терехова С.І. Теоретико-методологічні засади зіставного поліпарадигмального вивчення референції (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 227-244. – ISSN 2413-5593
1457526
  Бабій Л.В. Теоретико-методологічні засади і принципи творення державної геоекономічної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 5-8. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1457527
  Дадашев Б.А. Теоретико-методологічні засади інвестиційно-інноваційного зростання і розвитку економіки // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8 (226), серпень. – С. 68-73. – ISSN 2221-1055
1457528
  Скиба М.В. Теоретико-методологічні засади інституціональних змін в економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 104-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1457529
  Климова К.С. Теоретико-методологічні засади інституціонального проєктування розвитку інновацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 20, жовтень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6814
1457530
  Войтюк А.В. Теоретико-методологічні засади іпотечного кредитування // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 40-48. – ISSN 2415-8089


  Розглянуто економічний зміст іпотечного кредитування, його функції і принципи. Поглиблено сутнісну характеристику іпотечного кредитування, розкрито його складові та особливості.
1457531
  Гаврилюк А. Теоретико-методологічні засади історико-філософського осмислення сутності туризму як соціогуманітарного феномену // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 17-25. – ISSN 2664-3618
1457532
  Зелінський С.Е. Теоретико-методологічні засади комплексного оцінювання державних службовців та їх службової діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.03 / Зелінський Сергій Едуардович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1457533
  Гуторов А.О. Теоретико-методологічні засади контрактації в аграрному секторі економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 14-21. – ISSN 2306-6792
1457534
  Филюк В. Теоретико-методологічні засади концентрації ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості генезису теоретичного дослідження концентрації ринків у науковій спадщині представників різних економічних течій і шкіл. Розкрито сутність поняття економічна концентрація та проаналізовано взаємозв"язок між різними її ...
1457535
  Замотаєва Н.В. Теоретико-методологічні засади культуротворчого підходу до підвищення професійної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін ВВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 150-156. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Вітчизняні вчені В.Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко відправною точкою культуротворчої діяльності особистості вбачають її індивідуальний інтерес. Автори монографії "Культура. Ідеологія. Особистість".
1457536
  Клименко Н.Г. Теоретико-методологічні засади механізму взаємодії органів публічної влади та недержавних інституцій у сфері національної безпеки : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.05 / Клименко Наталія Григорівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1457537
   Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України : монографія / Г.В. Онкович [та ін. ; за заг. ред. Г.В. Онкович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 281, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-644-343-7
1457538
  Панасюк Р.П. Теоретико-методологічні засади науки адміністративного (поліцейського) права у працях українських вчених XIX - початку XX ст. // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7363-09-4


  Аналіз поглядів провідних українських учених-поліцеїстів на ключові питання методології науки поліцейського права (внутрішнього управління) у контексті розвитку цієї наукової та навчальної дисципліни у вітчизняній та західноєвропейській літературі. ...
1457539
  Обушний М.І. Теоретико-методологічні засади науки про націю // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 121-132
1457540
  Мартиненко В. Теоретико-методологічні засади нової парадигми демократичного державного будівництва // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 66-73.
1457541
  Карпенко Ю.П. Теоретико-методологічні засади організації науково-дослідної діяльності студентів медичних закладів освіти // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 111-114. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1457542
  Семенченко Т.О. Теоретико-методологічні засади педагогічної освіти майбутніх учителів-філологів в Австралії // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 195-201


  У статті розкрито сутність та зміст теоретико-методологічних засад професійної педагогічної освіти вчителів-філологів в Австралії, зокрема теорії про множинність інтелектів Говарда Гарднера, філософії соціального конструктивізму та диференційованого ...
1457543
  Сікорський П. Теоретико-методологічні засади підготовки викладача вищої школи в контексті європейської інтеграції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-8. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 1)
1457544
   Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до застосування індивідуальних освітніх траєкторій у освітньо-виховному процесі учнів загальноосвітньої школи / Б.Т. Долинський, Б.О. Буховець, Г.О. Дишель, О.О. Погорелова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 15-21. – ISSN 2414-5076
1457545
  Корепанов О.С. Теоретико-методологічні засади побудови індикаторів розвитку "розумних" сталих міст в Україні: тема "Економіка" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 13-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-1853
1457546
  Мірошниченко Є. Теоретико-методологічні засади побудови інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 130-132. – бібліогр. в кінці ст.


  У сучасному суспільстві інформація набуває важливого значення і стає рушієм людського прогресу та комунікацій. Інформація стає невід"ємною частиною людських цінностей, що значною мірою впливає на суспільну поведінку і ставлення людей до новітніх ...
1457547
  Долозіна І.Л. Теоретико-методологічні засади політики управління податково-бюджетними дисбалансами за умов фіскальної децентралізації : монографія / Долозіна І.Л. ; М-во освіти і науки України, Донбаська держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – 432, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 407-432. – ISBN 978-966-379-852-3
1457548
  Шоробура І. Теоретико-методологічні засади правової освіти майбутнього педагога / І. Шоробура, В. Шишко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 190-194. – ISSN 2309-9127
1457549
  Дідич Т.О. Теоретико-методологічні засади правоутворення : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дідич Тарас Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 588 арк. – Додатки: арк. 517-588. – Бібліогр.: арк. 430-516
1457550
  Дідич Т.О. Теоретико-методологічні засади правоутворення : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дідич Тарас Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 95 назв
1457551
  Онищук Л. Теоретико-методологічні засади прогнозування розвитку загальної середньої освіти // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 138-144. – ISSN 2226-3012
1457552
  Баранівський В.Ф. Теоретико-методологічні засади прогнозування соціально-економічних процесів / В.Ф. Баранівський, М.Ю. Зелінський // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 174-180
1457553
  Вахович І. Теоретико-методологічні засади прогнозування трудоресурсного потенціалу регіону / І. Вахович, І. Кондіус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 6-12. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено теоретико-методологічним засадам прогнозування трудоресурсного потенціалу регіону в сучасних умовах господарювання. Виявлено окремі фактори, що впливають на рівень трудового потенціалу. Визначено кореляційний зв"язок між трудовим ...
1457554
  Кизенко В.І. Теоретико-методологічні засади проєктування змісту варіативного навчання в закладах загальної середньої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Кизенко Василь Іванович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 133 назви
1457555
  Калашнікова С.А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Калашнікова С.А. : Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
1457556
  Кожина А.В. Теоретико-методологічні засади публічного управління інклюзивним місцевим розвитком : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Кожина Алла Василівна ; Нац.акад. держ. управління при президентові України. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 67 назв
1457557
  Малін О.Л. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку державно-приватного партнерства в інформаційно-інноваційній економіці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Малін Олександр Львович ; Одес. нац. політехн. ун-т, М-во освіти і науки України. – Одеса, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 47 назв
1457558
  Мікловда В.П. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку трудового потенціалу / В.П. Мікловда, Е.Ф. Югас // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 6-11. – (Економіа ; Вип. 21)
1457559
  Попов Р.А. Теоретико-методологічні засади розвитку автономності студентів в освітньому процесі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Попов Роман Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 37 с. – Бібліогр.: 42 назви
1457560
  Багай Н.О. Теоретико-методологічні засади розвитку аграрного законодавства України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Багай Надія Онуфріївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 46 с. – Бібліогр.: 85 назв
1457561
  Костицький В.В. Теоретико-методологічні засади розвитку екологічного права // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колект. монографія / В.В. Носік, Т.О. Коваленко, В.Д. Сидор, І.О. Костяшкін, М.В. та ін. Шульга. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 418-441. – ISBN 978-966-916-492-6
1457562
  Доценко А. Теоретико-методологічні засади розвитку краєзнавства // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 28-30. – ISBN 978-617-7069-36-1
1457563
  Максименко С.Д. Теоретико-методологічні засади розвитку психологічної науки ХХІ сторіччя // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 7-16. – ISSN 2310-4368
1457564
  Крисальний О.В. Теоретико-методологічні засади розвитку спеціалізації і сільськогосподарської кооперації в постреформованому виробництві // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-9.
1457565
  Адамська З. Теоретико-методологічні засади розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога в контексті вищої професійної освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (56) : Психологія. – C. 28-33. – ISSN 2078-1687
1457566
  Дорошенко В.С. Теоретико-методологічні засади соціальної політики як інституту публічного управління : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управл. : 25.00.01 / Дорошенко Володимир Сергійович ; Нац. акад. держ. управл. при Президентові України. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
1457567
  Трухачов О.І. Теоретико-методологічні засади соціокультурного чинника впливу засобів масової комунікації в політичній сфері // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 621-625. – ISSN 2076-1554
1457568
  Приймук Теоретико-методологічні засади сталого розвитку соціально-економічних систем / Приймук, П. Швець // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 255-262. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
1457569
  Романчук Н. Теоретико-методологічні засади статистичної оцінки заможних верств населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-68. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано основні підходи до визначення заможних верств населення, наведено класифікацію методів оцінювання даної соціальної групи. Запропоновано спосіб визначення межі заможності на основі даних обстеження умов життя домогосподарств та ...
1457570
  Западинська І. Теоретико-методологічні засади ступеневої педагогічної освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 14-18. – ISSN 2075-1478
1457571
  Горлачук О.А. Теоретико-методологічні засади судової економічної експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 23. – С. 300-310. – ISSN 1993-0917
1457572
  Нагірна В.П. Теоретико-методологічні засади суспільно-географічних досліджень у працях академіка М.М.Паламарчука : До 90-річчя Національної академії наук України. З історії географічних досліджень / В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1457573
  Тихомиров О.Д. Теоретико-методологічні засади сучасного розуміння категорії "юстиція" / О.Д. Тихомиров, О.С. Гусарєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 24-31.
1457574
  Міршук О.Є. Теоретико-методологічні засади сучасного становлення і розвитку національно-патріотичної підготовки у Національній гвардії України / О.Є. Міршук, А.Г. Бухун // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (77). – С. 100-104. – ISSN 2078-7480
1457575
  Обушний Микола Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства / Обушний Микола, Воропаєва Тетяна, Мостяєв Олександр // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються теоретико-методологічні засади сучасного українознавства. Бачення українознавства як інтегративної системи знань про Україну і українство дозволяє окреслити предметне поле цієї науки.
1457576
  Обушний М.І. Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства / М.І. Обушний, Т.С. Воропаєва, О.І. Мостяєв // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 43-54
1457577
  Легка В.М. Теоретико-методологічні засади сучасної методики оцінки ринку цінних паперів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 174-181. – ISSN 0321-0499
1457578
  Чорна Л.В. Теоретико-методологічні засади та історіософія наукової школи Володимира Антоновича // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – C. 143-147. – (Серія "Історичні науки")
1457579
  Крапива І.В. Теоретико-методологічні засади та методичні особливості оціночного дослідження соціально значимих інновацій : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Крапива Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 239 л. – Додатки: л. 190-217. – Бібліогр.: л. 218-239
1457580
  Крупка І.М. Теоретико-методологічні засади та особливості функціонування фінансового ринку України = Theoretical and Methodological Principles and Specific Features of the Ukrainian Financial Market Performance : монографія / І.М. Крупка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 822, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 567-643. – ISBN 978-617-10-0426-9
1457581
  Дмитренко А.В. Теоретико-методологічні засади та прагматика організації фінансового контролінгу спільної діяльності у сфері бізнесу : монографія / А.В. Дмитренко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 353, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-308. – ISBN 978-617-7571-69-7
1457582
  Соляник А. Теоретико-методологічні засади трансдисциплінарних досліджень у культурологічно-мистецькій галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 24-25. – ISSN 2076-9326
1457583
  Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні засади транскордонного економіко-правового регулювання природокористування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 98-103. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1457584
  Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні засади транскордонної географії як науково-дослідницького напряму соціально-економічної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 53-59
1457585
  Чугунов І.Я. Теоретико-методологічні засади удосконалення програмно-цільового методу планування видатків бюджету / І.Я. Чугунов, О.А. Самошкіна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С.37-44
1457586
  Оболенцева Л.В. Теоретико-методологічні засади управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Оболенцева Лариса Володимирівна ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1457587
  Дорошук Г.А. Теоретико-методологічні засади управління організаційним розвитком промислових підприємств в умовах інтелектуалізаціїї економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дорошук Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 63 назви
1457588
  М"ячин В.Г. Теоретико-методологічні засади управління процесом формування інноваційного потенціалу підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / М"ячин Валентин Георгійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 69 назв
1457589
  Самійленко Г. Теоретико-методологічні засади управлінського аналізу та його роль у прийнятті управлінських рішень / Г. Самійленко, А. Вітер // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 37-47. – ISSN 2411-5215
1457590
  Гарасим Л.О. Теоретико-методологічні засади фольклористичної концепції Григорія Нудьги : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гарасим Леся Орестівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 200 арк. – Додатки: арк. 187-200. – Бібліогр.: арк. 167-186
1457591
  Кондюх О.І. Теоретико-методологічні засади формування бюджетних ресурсів держави // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 88-92. – ISSN 2307-9878
1457592
  Тітарчук М.І. Теоретико-методологічні засади формування державного бюджету // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 107-112. – ISSN 2306-6814
1457593
  Матійко С.А. Теоретико-методологічні засади формування державної промислової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 91-93. – Бібліогр.: 9 назв
1457594
  Опенько І.А. Теоретико-методологічні засади формування економічного механізму раціонального використання та охорони земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 50-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1457595
  Мельничук Л.С. Теоретико-методологічні засади формування етики бізнесу // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2014. – Вип. 235, т. 247. – С. 72-75. – (Серія: Економіка). – ISSN 1609-7742
1457596
  Писар Н.Б. Теоретико-методологічні засади формування і розвитку поляризованого економічного простору в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Писар Надія Богданівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1457597
  Панухник О.В. Теоретико-методологічні засади формування інституційного механізму сталого розвитку країни: регіональний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 113-117.
1457598
  Клокар Н. Теоретико-методологічні засади формування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 23-29. – ISSN 0131-6788
1457599
  Божидай І. Теоретико-методологічні засади формування конкурентної стратегії підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  В статті висвітлено теоретичні положення щодо принципів формування конкурентної стратегії, наведено методику та можливий інструментарій формування ефективної конкурентної стратегії. В статье освещены теоретические положения о принципах формирования ...
1457600
  Колесник М.О. Теоретико-методологічні засади формування наукової картини світу у майбутніх учителів природничих спеціальностей : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Колесник Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1457601
  Гетьман А. Теоретико-методологічні засади формування національної доктрини земельного права / А. Гетьман, Г. Анісімова // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – C. 29-42. – ISSN 1026-9932
1457602
  Войтюк А.В. Теоретико-методологічні засади формування національної системи фінансового забезпечення аграрного виробництва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 284. – С. 77-91. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1457603
  Проданчук М.А. Теоретико-методологічні засади формування продукту бухгалтерського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 41-48. – ISSN 2307-9878
1457604
  Стаднік А.В. Теоретико-методологічні засади формування психологічної готовності майбутніх офіцерів національної гвардії України до службово-бойової діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 250-258. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1457605
  Ткаченко Т.П. Теоретико-методологічні засади формування системи економічної безпеки промислового підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 95-101. – ISSN 2222-4459
1457606
  Твердохліб О.С. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації інформаційної політики України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Твердохліб Олександр Степанович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1457607
  Шеховцов В.В. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку фауністичного законодавства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Шеховцов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 46 назв
1457608
  Рагімов Ф. Теоретико-методологічні засади функціонування механізмів державного управління сталим розвитком регіонів в умовах глобалізації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 122-128. – ISSN 2414-4436
1457609
  Гражевська Н.І. Теоретико-методологічні здобутки нової політичної економії у дослідженні економічних інтересів і владних відносин // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 53-60. – ISSN 2073-9982


  У статті розкриваються теоретико-методологічні засади дослідження економічних та політико-економічних інтересів влади у науковому аналізі представників нового інституціоналізму, розробників теорії агентських відносин, теорії суспільного вибору, нової ...
1457610
  Василечко О. Теоретико-методологічні й дидактичні парадигми сучасної методики навчання історії в школі / О. Василечко, Л. Черкаська // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 31) : Всесвітня історія (№ 8)


  Всеукраїнське методичне об"єднання вчителів історії м. Івано-Франківськ, 27 березня 2012 р.
1457611
  Користін О.Є. Теоретико-методологічні й організаційні проблеми забезпечення економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 111-119
1457612
  Грішин І.Ю. Теоретико-методологічні основи автоматизації керування статистичними вимірювальними інформаційними комплексами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Грішин Ігор Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1457613
  Прокопов Д. Теоретико-методологічні основи аналізу поняття природного права у Г. Гроція // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 69-79. – ISSN 1993-0909
1457614
  Каша К.А. Теоретико-методологічні основи вивчення тюркської міфологічної лексики // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 48-54
1457615
  Корнілова О.М. Теоретико-методологічні основи визначення якості освіти вищих навчальних закладів України / О.М. Корнілова, Ю.О. Огороднік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – C. 82-85. – ISSN 2306-6806
1457616
  Якубівська Ю.Є. Теоретико-методологічні основи використання об"єктів інтелектуальної власності: уніфікація національної системи з міжнародною практикою // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 61-66
1457617
  Диба М. Теоретико-методологічні основи господарського регулювання в сучасній економічній системі : Управління економікою : теорія і практика / М. Диба, А. Ягодка, Л. Дзюбенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 42-48 : Табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1457618
  Мамічева О.В. Теоретико-методологічні основи дослідження диференціальної моделі професійної компетентності / О.В. Мамічева, С.І. Лиска // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-36. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено теоретико-методологічні основи дослідження феномену диференціальної моделі професійної компетентності: основні принципи психології, провідні положення системного-структурного підходу, гуманістичної психології, символічного ...
1457619
  Дудар С. Теоретико-методологічні основи дослідження європейської правової інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає теоретичні та методологічні основи досліджень європейської правової інтеграції у західній та вітчизняній юридичній науці у ХХ-ХХІ ст. Автор рассматривает теоретические и методологические основы исследований европейской правовой ...
1457620
  Вовканич С.Й. Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять / С.Й. Вовканич, Л.К. Семів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 7-18. – ISSN 1562-0905
1457621
  Губенко О.В. Теоретико-методологічні основи дослідження психологічних механізмів творчої діяльності (інтегративний підхід) : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Губенко Олександр Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 73 назви
1457622
  Гайданка Є. Теоретико-методологічні основи дослідження сучасних демократичних підходів у політичній науці: передумови демократизації суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 23-26
1457623
  Гончаренко Н.І. Теоретико-методологічні основи дослідження туристичної політики Європейського Союзу / Н.І. Гончаренко, Я. Скляренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 161-166. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1457624
  Крупка І.М. Теоретико-методологічні основи дослідження фінансового ринку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 286-296. – ISSN 2222-4459
1457625
  Чайка І.П. Теоретико-методологічні основи ефективності функціонування вищого навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 32)
1457626
  Купріна Н.М. Теоретико-методологічні основи забезпечення конкурентноспроможності харчової промисловості України на засадах її персистентної трансформації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Купріна Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 59 назв
1457627
  Дьяченко Я.Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 13-26 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1457628
  Стадник Валентина Василівна Теоретико-методологічні основи інвестування розвитку підприємства / Стадник Валентина Василівна, Непогодіна Наталія Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей управління інвестиційною діяльністю підприємства в контексті реалізації завдань його розвитку, в тому числі щодо етапів життєвого циклу. Визначено теоретико-методологічну базу дослідження даної проблеми.
1457629
  Стадник В.В. Теоретико-методологічні основи інвестування розвитку підприємства / В.В. Стадник, Н.І. Непогодина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей управління інвестиційною діяльністю підприємства в контексті реалізації завдань його розвитку, в тому числі щодо етапів життєвого циклу. Визначено теоретико-методологічну базу дослідження даної проблеми.
1457630
  Горбаченко С.А. Теоретико-методологічні основи інноваційного розвитку системи управління морегосподарським комплексом України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Горбаченко Станіслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1457631
  Коротаєва К.В. Теоретико-методологічні основи інформаційно-психологічних операцій сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 346-356
1457632
  Онищенко М.Г. Теоретико-методологічні основи картографічного моделювання природно-техногенної безпеки України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (18). – С. 4-16


  Стаття присвячена теоретико-методологічним основам картографічного моделювання природно-техногенної безпеки (ПТБ) України. Представлені основні визначення: картографічне моделювання ПТБ України, його основна мета, об"єкт і предмет. Розглянуто ...
1457633
  Чугаєвська С.В. Теоретико-методологічні основи кластерного аналізу регіонів за показником товарності молока // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 121-125 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1457634
  Белєйченко О.Г. Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 22-29. – ISSN 1993-6788
1457635
  Стрєлко І.В. Теоретико-методологічні основи ландшафтного планування як інструменту еколого-орієнтованої організації території / І.В. Стрєлко, О.В. Шахаєва // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 74-77
1457636
  Марушева О.А. Теоретико-методологічні основи механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві в контексті публічного адміністрування : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Марушева Олександра Анатоліївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
1457637
  Шіковець К.О. Теоретико-методологічні основи моделювання управління економічним розвитком підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 162-167 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1457638
  Степанець І.О. Теоретико-методологічні основи моніторингу науково-методичної діяльності викладачів педагогічних ВНЗ // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 252-263. – ISSN 1993-5560


  "У статті аналізується проблема моніторингу якості науковометодичної діяльності викладачів педагогічних ВНЗ. Виокремлено низку суперечностей, що актуалізують проблему якості науково-методичної роботи викладачів. Уточнено та схарактеризовано поняття ...
1457639
  Смочко Н.М. Теоретико-методологічні основи монорозвитку територіальних систем України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Смочко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 67 назв
1457640
  Тадеєв П.О. Теоретико-методологічні основи навчання обдарованих школярів: американський підхід // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 70-75. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)


  У статті висвітлено методологічні засади навчання обдарованих школярів у США. Основна увага зосереджується на висвітленні процесу подолання труднощів, що виникають в американських учителів, у зв"язку з навчанням і вихованням обдарованих школярів. ...
1457641
  Туленков М.В. Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні : монографія / М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-8019-89-0
1457642
  Василишин Р.Д. Теоретико-методологічні основи оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів на засадах сталого лісоуправління // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 82-89 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 87-88. – ISSN 1991-606X
1457643
  Красницька О. Теоретико-методологічні основи педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 117-127
1457644
  Романчук О.В. Теоретико-методологічні основи підготовки фахівців фізичного виховання і спорту до педагогічної діяльності з дітьми і молоддю в Австрії (XX - поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Романчук Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
1457645
  Перова О.Є. Теоретико-методологічні основи пізнання в біоетиці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.56-62
1457646
  Ємельянов В.О. Теоретико-методологічні основи прогнозу екологічно небезпечних геологічних процесів і явищ різноманітного походження // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 21-25. – Бібліогр.: 7 назв
1457647
  Довженко Т.О. Теоретико-методологічні основи реалізації Stem-освіти в початковій школі науково-педагогічного проекту "Інтелект України" / Т.О. Довженко, І.В. Гавриш // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 12-21. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
1457648
  Кисельова О.М. Теоретико-методологічні основи реформування державних регуляторів мотивації інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 165-169
1457649
   Теоретико-методологічні основи різнорідних видів природного районування земель / С.О. Осипчук, М.В. Козак, М.М. Миргород, Л.Г. Колганова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 46-58 : . – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1457650
  Дишкантюк О.В. Теоретико-методологічні основи розбудови державного управління індустрією гостинності // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 85-93. – ISSN 2524-003X
1457651
  Меняйленко О.С. Теоретико-методологічні основи синтезу індивідуалізованих стратегій управління дидактичним процесом в амтоматизованих навчальних системах : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Меняйленко О.С.; Міжнар. науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 45 назв
1457652
  Козіброда Л.В. Теоретико-методологічні основи соціалізації учнів з особливими освітніми потребами в умовах шкільного середовища (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Козіброда Лариса Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
1457653
  Сіверс З.Ф. Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного аналізу феномену "нігілізм" // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М. Титаренко, Л.М. Коробка, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 44 (47). – C. 16-25. – ISSN 2309-8287
1457654
  Бородай І.С. Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки / Бородай І.С. ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2012. – 414, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 377-414. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука в особах, документах, бібліографії" ; кн. 59). – ISBN 978-966-2770-08-7
1457655
  Петровський П.М. Теоретико-методологічні основи становлення успішного суб"єкта регіонального розвитку в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 13-20
1457656
  Комар Ю.М. Теоретико-методологічні основи створення повноцінних моделей творчого управління соціальними процесами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 305-316. – ISSN 2078-9165
1457657
  Дубінецький В. Теоретико-методологічні основи управління якістю підготовки спеціалістів на сучасному етапі // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 94-101. – ISBN 978-617-7009-20-6
1457658
  Олійник О.П. Теоретико-методологічні основи формоутворення міських громадських просторів : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Олійник Олена Павлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Харків. нац. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 42 назви
1457659
  Соснова Н.С. Теоретико-методологічні основи формування громадських просторів міст України : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Соснова Надія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1457660
  Робул Ю.В. Теоретико-методологічні основи формування маркетингових систем під впливом розвитку інформаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Робул Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1457661
  Ростовська І.О. Теоретико-методологічні основи формування мотивації учіння гри на фортепіано у майбутніх учителів музичного мистецтва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 50-55. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1457662
  Швець В. Теоретико-методологічні основи формування обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 246-252. – ISSN 2078-5860


  Дослідження присвячено теоретичним і методологічним питанням процесу формування обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання як практичної форми буття обліково-аналітичних наук. Зосереджено увагу на питаннях ідентифікації обліково-аналітичних ...
1457663
  Степанова К.В. Теоретико-методологічні основи формування політики розвитку морегосподарської діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Степанова Катерина Вячеславівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одеса, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 92 назви
1457664
  Бекірова А.Р. Теоретико-методологічні основи формування професійної суб"єктності майбутніх учителів початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бекірова Аділє Рустемівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 62 назви
1457665
  Пузирьова П.В. Теоретико-методологічні основи формування та розвитку інноваційного потенціалу інтегрованих структур бізнесу : монографія / Пузирьова П.В. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : ТРОПЕА, 2020. – 388, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 364-388. – ISBN 978-617-7894-14-7
1457666
  Брич В. Теоретико-методологічні основи формування туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах / В. Брич, О. Кифяк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 114-126. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1457667
  Д"яконова І.І. Теоретико-методологічні основи функціонування банківської системи України : монографія / І.І. Д"яконова. – Суми : Університетська книга, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-680-383-5
1457668
  Нагорна Г. Теоретико-методологічні основи цілісного процесу музичного дослідження як умова розвитку музичного мислення особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-49. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1457669
  Герасименко О. Теоретико-методологічні особливості вивчення жінок комерційного сексу в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 52-53
1457670
  Матківський С.В. Теоретико-методологічні особливості побудови постійно діючих геолого-технологічних моделей родовищ вуглеводнів / С.В. Матківський, // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 39-44 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-721Х
1457671
  Панченко В.Г. Теоретико-методологічні пастки економічного націоналізму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 24-30. – ISSN 2306-6814
1457672
  Гольда А.В. Теоретико-методологічні передумови генезису мотивації трудового потенціалу а системі економічних категорій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 185-192.
1457673
  Курбатов С. Теоретико-методологічні перспективи розробки міжнародних університетських рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 34-39. – ISSN 2078-1016
1457674
  Кузьменко О.М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу концептуальних моделей університету // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 83-86. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
1457675
  Плакіда В.Т. Теоретико-методологічні підходи до аналізу феномену власності в контексті державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 61-63
1457676
  Коломийчук Д.І. Теоретико-методологічні підходи до вивчення національної економіки як складної відкритої господарської системи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 14-21. – ISSN 2222-4459
1457677
  Волинка К.Г. Теоретико-методологічні підходи до вивчення правової системи // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 41-43. – ISBN 978-617-7363-7-0
1457678
  Мисів Л. Теоретико-методологічні підходи до вивчення проблем державного управління формуванням та розвитком духовних цінностей українського суспільства // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 50-58.
1457679
  Матвієнко А.С. Теоретико-методологічні підходи до вивчення територіальної організації публічної влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 283-291


  Розглянуто широкий спектр підходів до аналізу територіальної організації публічної влади: від розгляду території як невід"ємної складової держави ("державний устрій", "державно територіальний устрій") до акцентування уваги на політико-правових рамках ...
1457680
  Смочко Н.М. Теоретико-методологічні підходи до вивчення територіальної системи монорозвитку в географічному просторі // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 26-34. – ISSN 2308-135X
1457681
  Горбач Л.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення екологічного ризику як категорії економічної думки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 21-25
1457682
  Турило Анатолій Михайлович Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / Турило Анатолій Михайлович, Зінченко Олена Антонівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1457683
  Турило А.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1457684
  Хоролець О. Теоретико-методологічні підходи до визначення структури науково-дослідної роботи студентів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 62-67. – ISSN 1562-529Х
1457685
  Дзюблюк О. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності грошей як економічної категорії // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 21-35. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1457686
  Чорнодід І.С. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності конкурентоспроможності країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 334-345
1457687
  Холонюк О.Л. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності регіональної диференціації цін та її основні чинники // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 177-184. – ISSN 1562-0905
1457688
  Чупрій Л.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження воєнно-політичних конфліктів // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 7-42. – ISBN 978-617-7638-08-6
1457689
  Абрамов В.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження копінг поведінки // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1457690
  Лаврук В.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження модернізаційних економічних процесів // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 78-88. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1457691
  Шеломовська О.М. Теоретико-методологічні підходи до дослідження соціальних комунікацій в управлінському просторі / О.М. Шеломовська, Л.М. Сорокіна // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 96-102. – ISBN 978-617-7351-11-4


  Згадуються професори КУ - Різун В., Почепцов Г.
1457692
  Патинська М.М. Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об"єднаних територіальних громад // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 95-104. – ISSN 2221-1055
1457693
  Фарат О.В. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності суб"єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних кластерів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Фарат Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
1457694
  Амелін С. Теоретико-методологічні підходи до класифікації лізингу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 88-95. – ISSN 1818-5754
1457695
  Колбіна Т.В. Теоретико-методологічні підходи до комунікативної підготовки студентів у закладах вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 40-45. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1457696
  Патика Н.І. Теоретико-методологічні підходи до конкурентоспроможності сільського господарства в сучасних умовах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (294). – С. 66-74. – ISSN 2221-1055
1457697
  Коберник О.М. Теоретико-методологічні підходи до обгрунтування концепції технологічної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 14-21. – (Педагогіка ; № 3)
1457698
  Ясір Хамза Салман Аль Худірі Теоретико-методологічні підходи до оцінювання ефективності соціальної реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Метою цього дослідження є виокремлення та концептуалізація основних методів оцінювання ефективності соціальної реклами. У ньому проведено якісний аналіз наукових джерел з названої проблематики (опублікованих у 1970-2016 рр.) переважно американських, ...
1457699
  Глущенко К.С. Теоретико-методологічні підходи до понятійно-категоріального апарату іміджу центральних органів виконавчої влади в системі комунікації з громадянським суспільством // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 128-131. – ISSN 2306-6814
1457700
  Помиткіна Л. Теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-37. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень, поданий аналіз наукових досліджень прийняття рішень у філософських, літературних, педагогічних та психологічних працях вчених і ...
1457701
  Дзюблюк О. Теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності банків при викладанні економічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-88. – ISSN 1682-2366
1457702
  Дзюблюк Олександр Теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності банків при викладанні економічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-88. – Бібліогр.: с. 73-76. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовується необхідність визначення сутності банку як одного із ключових ринкових інститутів у процесі формулювання адекватного понятійного апарату при викладанні економічних дисциплін. За допомогою системно-діалектичного підходу пропонується ...
1457703
  Мащенко М.А. Теоретико-методологічні підходи до структурної трансформації національних економічних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 8-12. – ISSN 2222-4459
1457704
  Фесик О. Теоретико-методологічні підходи до трактування "м"якої" та "твердої" сил в іноземних наукових розвідках // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 81-85. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  Мета статті – з’ясувати теоретичні й методологічні підходи до трактування концепцій «м’якої» та «твердої» сил у працях зарубіжних учених і проаналізувати практичне застосування країнами-лідерами в зовнішньополітичній стратегії комплексу – «розумної ...
1457705
  Сухіна О. Теоретико-методологічні підходи до удосконалення податкової, інноваційної та екологічної політики у сфері надрокористування : економіка природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 61-64. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1457706
  Бабакіна О.О. Теоретико-методологічні підходи до управління розвитком системи підготовки педагогічних кадрів у закладах вищої освіти // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 34-39. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1457707
  Приймук О.О. Теоретико-методологічні підходи до формування психологічних умов розвитку професійно важливих якостей майбутніх фахівців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
1457708
  Томчук-Пономаренко Теоретико-методологічні підходи дослідження маргінальності як важливого феномена соціально-економічного аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 10-13. – ISSN 2306-6806


  У статті обгрунтовано теоретико-методологічні підходи до визначення сутності маргінальності як важливого феномена соціально-економічного простору. Досліджено основні напрями структурування існуючого спектру проявів маргінального і полі-маргінального ...
1457709
  Москаленко В.В. Теоретико-методологічні підходи у дослідженні соціально-психологічних особливостей економічної культури особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 43-68. – ISSN 2226-4078
1457710
  Островська М.С. Теоретико-методологічні підходи щодо оцінки рівня економічної безпеки держави / М.С. Островська, Т.В. Блудова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 28-35
1457711
  Тюльпа Т.М. Теоретико-методологічні положення концепції формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у процесі фахової підготовки // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 149-155. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1457712
  Ротар Н. Теоретико-методологічні принципи дослідження декомунізації символічного простору урбаністичних спільнот // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 13-17. – ISBN 978-617-8034-00-9
1457713
  Цимбала О.С. Теоретико-методологічні принципи краєзнавчих досліджень у науковій спадщині М. Голубця // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 75-78. – ISSN 2076-1554
1457714
  Ніколаєнко Н.О. Теоретико-методологічні проблеми визначення поняття "політичної реклами" // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 175-180
1457715
  Парасунько Б. Теоретико-методологічні проблеми дослідження культурно-просвітницьких товариств в Росії на початку XX століття // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 25-26
1457716
  Малюк А. Теоретико-методологічні проблеми дослідження сучасної глобальної кризи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 22-50. – ISSN 1563-3713
1457717
  Кравченко О.В. Теоретико-методологічні проблеми концептуалізації культурної ідентичності // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 18-27
1457718
  Якимчук Н.Я. Теоретико-методологічні проблеми місця розпорядників бюджетних коштів у системі управління державними фінансами // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.86-91. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1457719
  Зварич Г.В. Теоретико-методологічні проблеми моніторингу якості освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, О. Галус, В. Гладуш [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 74-87. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
1457720
  Грабинський І. Теоретико-методологічні проблеми оцінки сталості еколого-економічного розвитку в країнах Західної Європи / І. Грабинський, М. Романа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 150-158. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1457721
  Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити / В.Ю. Вілков, С.В. Руденко // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 114-141. – ISBN 978-966-439-931-6
1457722
  Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити (частина друга) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 105-109


  У статі запропоновано аналіз процесів модернізації категоріального апарату та парадигмальної структури політичних досліджень етнонаціональних явищ. В статье представлен анализ процессов модернизации категориального аппарата и парадигмальной структуры ...
1457723
  Кресін О. Теоретико-методологічні проблеми порівняльного пізнання права у працях Валтазара Богішича // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 227-234. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено життєвому шляху хорватського вченого-компаративіста В. Богішича та аналізу його концепції порівняльного вивчення і викладання права слов"янських країн. В. Богішич виступив продовжувачем і водночас критиком традицій історичної школи ...
1457724
  Позняк Е.В. Теоретико-методологічні проблеми розвитку еколого-правової культури в Україні. // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 117-119. – ISSN 2413-7189
1457725
  Герасиемнко Т. Теоретико-методологічні проблеми розвитку економічного аналізу у контексті зміни його парадигми // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 58-68. – ISSN 2410-0706
1457726
  Гвоздик П. Теоретико-методологічні проблеми розробки Екологічного кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 300-301. – ISBN 978-617-7069-17-0
1457727
  Рашидов Х. Теоретико-методологічні проблеми розробки системи якості вищого навчального закладу // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 51-56. – ISSN 2077-1827
1457728
  Томчук-Пономаренко Теоретико-методологічні проблеми соціально-класового структурування населення України // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 240-249. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1457729
  Перглер Т.І. Теоретико-методологічні проблеми українського державотворення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 223-231


  Проблеми українського державотворення розглядається з огляду на наявні суперечності та розбіжності щодо їх вирішення. Ключові слова: людина, політика, держава, державотворення, державність. Проблемы украинского государственного созидания ...
1457730
  Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку : Монографія / Н.М. Ткаченко. – Київ : А.С.К., 2001. – 348с. – ISBN 966-539-318-9
1457731
  Андріюк В. Теоретико-методологічні проблеми юридичного прогнозування. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.15-20. – ISSN 0132-1331
1457732
  Мосейчук Ю.Ю. Теоретико-методологічні проекції у дослідженні потенціалу культури здоров"я для успішної реалізації професійної діяльності майбутніми учителями // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 172-175. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1457733
  Підлісецька І.О. Теоретико-методологічні розробки дослідження об"єктів історико-культурного призначення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 41-49 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви
1457734
  Зміївський Г.А. Теоретико-методологічні та інформаційно-технологічні аспекти впровадження дистанційного навчання тактичних дисциплін на базі платформи Moodle в освітній процес вищого військового навчального закладу / Г.А. Зміївський, Е.О. Кочанов // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 50. – С. 72-85. – ISSN 2312-1548
1457735
  Борденюк В. Теоретико-методологічні та конституційно-правові засади законодавчого визначення спеціального статусу міста Києва як столиці України (експертно-аналітична записка) / В. Борденюк, В. Колтун, В. Мельниченко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 126-137. – ISSN 2664-3618
1457736
  Анісімова В Л. Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М. Розенблатт // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 57-64. – ISSN 978-966-551-401-5


  У статті розглянуто транзакційну теорію Луїзи Мішель Розенблатт як певну проміжну ланку між "новою критикою" й теорією читацького відгуку і водночас як самостійну літературознавчу теорію. Увиразнено саме літературно-критичну й теоретичну спрямованість ...
1457737
  Слюсаревський М. Теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти проблеми взаємодії суспільства і освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 12-20. – ISSN 2078-1016
1457738
   Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.- практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1457739
  Левченко О.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки природного (рентного) потенціалу родовищ корисних копалин // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 105-116 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-3591
1457740
  Кісіль М.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування ефективності інвестицій фермерських господарств / М.І. Кісіль, В.О. Іванченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 55-62. – ISSN 2221-1055
1457741
  Мікула Н. Теоретико-методологічні та практичні аспекти функціонування єврорегіонів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 53-63. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1562-0905
1457742
  Цимбалюк С.О. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування капіталу бренду роботодавця // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – C. 22-31. – ISSN 2410-4752
1457743
  Бідолах Д.І. Теоретико-методологічні та технологічні засади впорядкування зелених насаджень в населених пунктах України : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : 06.03.02, 06.03.01 / Бідолах Дмитро Ілліч ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – Київ, 2020. – 47 с. – Бібліогр.: 53 назв
1457744
  Яншина А.М. Теоретико-методолопчні підходи до визначення економічної суті сталого розвитку та його атрибутів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 175-178
1457745
  Лянце В.Э. Теоретико-множественная топология : Учебное пособие / В.Э. Лянце. – Киев, 1982. – 58 с.
1457746
  Эклоф П. Теоретико-множественные методы в гомологической алгебре и теории абелевых групп / П. Эклоф. – Москва : Мир, 1986. – 200 с.
1457747
  Маркус С. Теоретико-множественные модели языков / С. Маркус. – Москва, 1970. – 332с.
1457748
  Ткешелашвили С.В. Теоретико-множественный и логичский подход к обучению математике в восьмилетней школе по новой программе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ткешелашвили С.В.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1457749
  Хасанов Н.Г. Теоретико-множественный подход к изучению начал аналитической геометрии в курсе математики восьмилетней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Хасанов Н.Г.; Казахск.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1457750
  Хаитов М. Теоретико-множественный подход к изучению элементов аналитической геометрии в старших классах средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Хаитов М.; Ташк.гос.пед.ин-т. – Ташкент, 1975. – 42л. – Бібліогр.:с.41+42
1457751
  Щербань А.Б. Теоретико-множественный подход к формированию структурных моделей сложных информационных систем обучения / А.Б. Щербань, А.В. Новиков // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 70-75


  Рассмотрен подход к организации обучения в рамках виртуальных образовательных систем, обладающих структурными свойствами сложных реальных систем. Предложена организация процесса обучения, с применением принципа ситуационного управления, на основе ...
1457752
  Іванова В.В. Теоретико-множинна модель організації інформаційного забезпечення економіки на мезорівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 273-279. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1457753
  Волков С.Л. Теоретико-множинна модель якісного стану промислової кіберфізичної системи / С.Л. Волков, Є.В. Вавілов // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2018. – Вип. 2 (13). – С. 50-57. – ISSN 2412-5288


  "Наведено результати дослідження, яке дало змогу визначити поняття сенсорної, сенсорно-апаратної, сенсорно-функціональної і сенсорно-програмної інфраструктури кіберфізичної системи та сформулювати принципи єдиного підходу до ідентифікації поточного ...
1457754
  Курач Т. Теоретико-множинний підхід до класифікування географічних карт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-53. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано застосування теоретико-множинного підходу для класифікування географічних карт на емпіричному рівні класифікування. Обґрунтовано визначення класифікаційних ознак і таксономічних одиниць, як основи подальшого механізму ...
1457755
  Кухаренко С.В. Теоретико-множинний підхід до синтезу системи управліня // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 204-208


  У статті запропонований метод синтезу структури автоматизованої сисп управління організацією, який дає можливість підійти до проблеми визначення струн властивостей складних систем. В статье предложен метод синтеза структуры ...
1457756
  Поляков М.О. Теоретико-множинні моделі функціональних структур інтегрованих і когнітивних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Поляков Михайло Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металургійна акад. України. – Дніпро, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 48 назв
1457757
  Канарська І.С. Теоретико-множинні табличні операції та їх складність : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Канарська Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1457758
  Канарська І.С. Теоретико-множинні табличні операції та їх складність : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Канарська Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 166 арк. – Додатки: арк. 125-166. – Бібліогр.: арк. 120-125
1457759
  Комарницький Микола Ярославович Теоретико-модельні властивості класів кілець та модулів, визначених скрутом або радикалом : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.06 / Комарницький Микола Ярославович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 25л.
1457760
  Заворотний А.Л. Теоретико-можливісний підхід до задачі редукції спотвореного значення лінійного оператора до значення іншого лінійного оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 268-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримана множина парето-оптимальних розв"язків задачі оцінювання значення лінійного оператора за збуреним значенням іншого лінійного оператора у випадку, коли збурення відповідає принципу: більша похибка - менша можливість. Ключові слова: теорія ...
1457761
  Бойко Н.В. Теоретико-можливісний підхід до моделювання поведінки людини // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 59
1457762
  Аверіна К.С. Теоретико-мотодологічні засади розвитку соціальної активності майбутніх фахівців соціономічних професій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Аверіна Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гатюка. – Тернопіль, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 41 назва
1457763
  Свиноус І.В. Теоретико-організаційні засади формування системи управління виробничими витратами сільськогосподарських підприємств / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, Л.С. Іванова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 7-13. – ISSN 2306-6792
1457764
  Сідляр Вікторія Володимирівна Теоретико-організаційні основи визначення спеціальних податкових режимів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 161-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність спеціальних податкових режимів як поняття та економічної категорії. Проаналізовано наукові підходи до трактування даного поняття та його складових. Запропоновано власну дефініцію спеціального податкового режиму.
1457765
  Шкромида В.В. Теоретико-організаційні основи впровадження репутаційного менеджменту на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 254-264. – ISSN 2313-8246
1457766
  Давиденко О.Г. Теоретико-організаційні принципи державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 139-144. – ISSN 2306-6814
1457767
  Грицаєнко П.М. Теоретико-пізнавальні особливості гуманітарних наук // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 198-202. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянуто особливості гуманітарного наукового знання. Досліджено уявлення про гуманітарне знання й шляхи навчання такому знанню. Виявляється специфіка методів та їх застосування в структурі гуманітарних наук. The features of humanitarian ...
1457768
  Мартикян М.К. Теоретико-познавательные взляды А.И.Герцена : Автореф... канд. философ.наук: / Мартикян М.К.; МВО СССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1954. – 33л.
1457769
  Щечкін А.І. Теоретико-польовий підхід до функцій рівняння Пенлеве ІІІ // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 88-89
1457770
  Бурлай Є. Теоретико-порівняльні дослідження як напрямок правової компаративістики // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 81-83. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1457771
  Толкачова Н.Є. Теоретико-правова основа застосування судами звичаїв ділового обороту // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 151-154
1457772
  Слінько Д.С. Теоретико-правова парадигма в кримінальному процесі : монографія / Д.С. Слінько, Ю.Ю. Бражник. – Харків : НікаНова, 2015. – 218, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-93-6
1457773
  Можаровська Н. Теоретико-правова характеристика визначення права на захист ділової репутації за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 49-52
1457774
  Охріменко С. Теоретико-правова характеристика втручання в процесуальну діяльність слідчого / С. Охріменко, І. Охріменко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 134-139. – ISSN 2307-8049
1457775
  Малишев Б.В. Теоретико-правова характеристика прецедентної норми права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 43-52. – ISSN 0869-2491
1457776
  Хіля М. Теоретико-правова характеристика системи джерел адміністративного права України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 81-85. – ISSN 2524-0129
1457777
  Сунєгін С.О. Теоретико-правова характеристика статичних та динамічних елементів в романо-германській правовій сім"ї : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сунєгін С.О. ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1457778
  Шеховцов В.В. Теоретико-правове розуміння тваринного світу: сутність та співвідношення із суміжними поняттями // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 120-131. – ISSN 2224-9281
1457779
  Загорулько А.П. Теоретико-правовий аналіз визначення поняття "гібридна війна" // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 115-122. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
1457780
  Долгий С.А. Теоретико-правовий аналіз визначень інституту благодійництва та благодійної діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 68-71
1457781
  Мельничук О.П. Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в демократичній державі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мельничук Олег Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1457782
  Стародубцев А.А. Теоретико-правовий аналіз етичних засад адвокатської діяльності / А.А. Стародубцев, А.М. Стебелєв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 90-96. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
1457783
  Кохановська О.В. Теоретико-правовий аналіз законодавчих визначень інформації та понять, суміжних з інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Дається теоретико-правовий аналіз законодавчих визначень інформації та понять, суміжних з інформацією зокрема, документована інформація, інформаційні ресурси, інформаційні продукти, інформаційні послуги та ін. The article deals with theoretical legal ...
1457784
  Цимбалюк В.І. Теоретико-правовий аналіз зарубіжного досвіду правового забезпечення медіації // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 55-60. – ISSN 2312-1831
1457785
  Стельмащук О.В. Теоретико-правовий аналіз засади "публічності" кримінального провадження, визначеної Кримінальним процесуальним кодексом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 44-47. – ISSN 2312-1831
1457786
  Федорич І. Теоретико-правовий аналіз змісту поняття "здійснення права на спадкування" за Цивільним кодексом України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 285-291. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1457787
  Петрицин Н.Т. Теоретико-правовий аналіз індивідуального характеру цивільної відповідальності: концептуальне бачення // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 110-112. – ISBN 978-966-2635-96-6
1457788
  Сірант М.М. Теоретико-правовий аналіз інноваційних проявів феноменів держави і права в умовах інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – C. 59-63. – ISSN 0321-0499
1457789
  Мельничук О.П. Теоретико-правовий аналіз конституційних принципів відносин церкви та держави в Україні: пропозиції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 62-67
1457790
  Скопич О.Д. Теоретико-правовий аналіз контролю в системі місцевого самоврядування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 91-94. – Бібліогр.: 9 назв
1457791
  Юхта О.Г. Теоретико-правовий аналіз концептуального поняття "правовий статус дитини" // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 12 (158). – С. 71-76. – ISSN 2312-1831
1457792
  Рижук Ю.М. Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина. // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 396-406
1457793
  Циганюк Ю. Теоретико-правовий аналіз окремих інститутів англо-американської системи кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 281-289. – ISSN 2663-5313
1457794
  Семенюк О.Г. Теоретико-правовий аналіз поняття державної таємниці // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (18). – С. 35-44
1457795
  Русецький А.А. Теоретико-правовий аналіз понять "кіберзлочин" і "кіберзлочинність" / А.А. Русецький, Д.А. Куцолабський // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 74-78. – ISSN 1727-1584
1457796
  Тарабукін О.Ю. Теоретико-правовий аналіз форм соціального впливу права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тарабукін Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1457797
  Тарабукін О.Ю. Теоретико-правовий аналіз форм соціального впливу права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тарабукін Олексій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – 220 л. – Додаток: л. 203-220. – Бібліогр.: л. 181-202
1457798
  Єльцов М.В. Теоретико-правовий аналіз цивілізаційного підходу типології держав // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 24-26. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1457799
  Завгородня В.М. Теоретико-правовий аналіз юридичної природи екологічного права та його місця в системі права України // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 81-85


  Стаття присвячена дослідженню сутності і природи екологічного права в контексті загальнотеоретичних уявлень про структуру системи права. На основі дослідження юридичних конструкцій екологічного права робиться висновок про місце галузі в системі права.
1457800
  Стрілько В. Теоретико-правовий аспект розвитку нотаріату в Китаї // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 153-154
1457801
  Артюх Ю.І. Теоретико-правовий захист поняття "соціальний захист працівників правоохоронних органів" // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 116-120. – ISBN 978-617-7041-91-6
1457802
  Грещук М. Теоретико-правовий зміст генези антикорупційного законодавства в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 269-275. – ISSN 2524-0129
1457803
  Шишовська О. Теоретико-правовий зміст категорії "економічна система" // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 188-190. – ISBN 978-617-7638-01-7
1457804
  Гайдай С. Теоретико-правовий феномен прокурора як суб"єкта інформаційного права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 46-52. – ISSN 2524-0129
1457805
  Котюк І. Теоретико-правові аспекти визначення правомірності процесуальних рішень та дій / І. Котюк, О. Котюк // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 1. – С. 129-140
1457806
  Главач І.І. Теоретико-правові аспекти визначення функцій нотаріуса в спадкових правовідносинах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 42-49. – (Юридичні науки ; № 2 (1))
1457807
  Малишев Б.В. Теоретико-правові аспекти державного примусу як ознаки права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-29


  У статті доводиться, що розгляд сутності права без врахування його державної примусовості є недостатнім. Державний примус обумовлює багато ознак права, що відрізняють його від моралі. Норми права на відміну від норм моралі за формою свого закріплення є ...
1457808
  Омельчук О.М. Теоретико-правові аспекти дослідження поведінки людини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – № 3/4 (67/68). – С. 8-19. – ISSN 2078-9165
1457809
  Шоха Т. Теоретико-правові аспекти екологічного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-110. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню окремих теоретико-правових аспектів екологічного страхування. На підставі аналізу законодавства, із урахуванням існуючих науково-теоретичних підходів автором зроблено спробу визначити межі екологічного страхування як ...
1457810
  Ярощук В.Г. Теоретико-правові аспекти екологічної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 443-449. – ISSN 1563-3349
1457811
  Коваль І. Теоретико-правові аспекти захисту прав та інтересів позикодавців у кредитних зобов"язаннях / І. Коваль, Н. Щербакова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 29-36. – ISSN 2663-5313
1457812
  Баронова Т.В. Теоретико-правові аспекти земельно-кадастрового процесу // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 570-573. – ISBN 966-660-151-6
1457813
  Новікова Г.О. Теоретико-правові аспекти інформаційної безпеки // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 39-41. – ISBN 978-966-301-169-1
1457814
  Фелик В.І. Теоретико-правові аспекти нормотворення в адміністративному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 308-314. – ISSN 1563-3349
1457815
  Луцький М. Теоретико-правові аспекти перспективи заснування в Україні інституту суду присяжних / М. Луцький, В. Джундієт // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 59
1457816
  Коробенко Н.П. Теоретико-правові аспекти поняття правового режиму пенсійних правовідносин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 129-138. – ISSN 1563-3349
1457817
  Почепцов Ю.В. Теоретико-правові аспекти правовідносин як методологічна основа розуміння дієвості та ефективності права // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 67-69. – ISBN 978-966-940-085-7
1457818
  Ніжніченко О. Теоретико-правові аспекти принципів екологічного стимулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 79-83. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито основні правові принципи екологічного стимулювання. На основі їх аналізу сформовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання екологічних відносин. В статье раскрыто основные правовые принципы экологического стимулирования. ...
1457819
  Занфірова Т.А. Теоретико-правові аспекти проблеми забезпечення свободи праці в Україні (2014-2017 роки) // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 78-80. – ISBN 978-617-7069-52-1
1457820
  Варич О.П. Теоретико-правові аспекти проектування силабусу / О.П. Варич, М.В. Савохіна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 65-73. – ISSN 2074-8922


  У роботі розглядаються теоретико-правові аспекти проектування силабусу як альтернативної форми навчальної програми конкретного освітнього компоненту освітньої програми. Предметом дослідження є проекти силабусів, а також правові норми законодавства в ...
1457821
  Хопта С.Ф. Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Хопта Сергій Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1457822
  Кохан Б.А. Теоретико-правові аспекти реформування системи надання адміністративних послуг в м. Києві // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 40-47. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1457823
  Мукомела І.В. Теоретико-правові аспекти розвитку електронної держави та електронного урядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 40. – С. 43-57. – ISSN 1993-0941
1457824
  Башурин Н.Я. Теоретико-правові аспекти розуміння науково-технічної інформації як об"єкта цивільних правовідносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 120-126. – ISSN 2524-0129
1457825
  Ващенко А.М. Теоретико-правові аспекти співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ващенко Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 назв. – Бібліогр,: 15 назв
1457826
  Магновський І.Й. Теоретико-правові аспекти сучасного розуміння категорії "децентралізація" // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 27-38. – ISSN 2524-0323
1457827
  Власенко В.В. Теоретико-правові аспекти функціонування фінансової системи України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (221). – С. 27-32. – ISSN 2308-9636
1457828
  Балдич І.С. Теоретико-правові аспекти штучного переривання вагітності // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 152-153. – ISSN 2313-0431
1457829
  Бобровник С.В. Теоретико-правові дослідження в Київському університеті права: стан і перспективи розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-16
1457830
  Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Г.М. Даниловича - першого декана юридичного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретико-правові погляди Г.М. Даниловича - першого декана юридичного факультету Київського університету. There are analyzed the theoretical and legal views of Hnat Danylovych, the first Dean of the Faculty of Law of the University of Kyiv.
1457831
  Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 15-19. – ISBN 978-617-7133-95-6
1457832
  Лаба О. Теоретико-правові дослідження захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 12-17
1457833
  Ковальчук Т. Теоретико-правові дослідження та проблеми правового регулювання у сфері охорони земель в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-20. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто напрями наукових досліджень у сфері правової охорони земель в Україні, виділено проблеми правового регулювання у зазначеній сфері та запропоновано шляхи їх вирішення. В статье рассмотрены направления научных исследований в сфере ...
1457834
  Топчій Д.Р. Теоретико-правові закономірності: доктринальний рівень аналізу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 297-300. – ISBN 978-966-7166-36-6
1457835
  Колеснікова М. Теоретико-правові засади адміністративної відповідальності / М. Колеснікова, Л. Калініченко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 102-107. – ISSN 2307-8049
1457836
  Подоляка А. Теоретико-правові засади адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 0132-1331
1457837
  Денисюк М.В. Теоретико-правові засади взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Денисюк Максим Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1457838
  Чемерис О.М. Теоретико-правові засади взаємодії органів влади і громадськості при формуванні та реалізації державної політики // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 39-51
1457839
  Чаплюк О.І. Теоретико-правові засади гармонізації як засобу забезпечення відповідності норм національного права міжнародним правовим стандартам // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 30-34. – ISSN 2219-5521
1457840
  Потьомкіна М. Теоретико-правові засади господарських правовідносин у сфері оборонної промисловості України. Частина перша // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 58-62. – ISSN 2307-8049
1457841
  Дроздюк Т. Теоретико-правові засади державного регулювання ринку земель // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 98-101
1457842
  Позняк Е. Теоретико-правові засади екологічної культури в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-28. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Досліджено науково-теоретичні та правові підходи до розуміння екологічної культури як важливого інструменту екологічної політики в державі. Внесено пропозиції із вдосконалення чинного законодавства та правозастосовчої практики з метою підвищення рівня ...
1457843
  Моца А.А. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Моца Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 222 л. – Бібліогр.: с. 194-222
1457844
  Моца А.А. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Моца Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1457845
  Пархоменко Н.М. Теоретико-правові засади забезпечення прав людини за Конституцією України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 22-26. – ISSN 2220-1394
1457846
  Гаращенко Л.П. Теоретико-правові засади заборони мобінгу в європейських країнах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 199-207. – ISSN 2078-9165
1457847
  Рогатинська Н.З. Теоретико-правові засади запобігання злочинності у митній сфері : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Рогатинська Ніна Зіновіївна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 32 назви
1457848
  Краснова М. Теоретико-правові засади запобіжних заходів компенсації шкоди за екологічним законодавством України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 8. – С. 85-91. – ISSN 0132-1331
1457849
  Христова Г. Теоретико-правові засади переборення колізій у законодавстві України пропопередження насильства в сім"ї // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 36-45. – ISSN 1993-0909
1457850
  Палов Д.М. Теоретико-правові засади підвищення ефективності фінансового контролю та аудиту в секторі безпеки та оборони України / Д.М. Палов, О.Ю. Заблоцька, Е.М. Гончаренко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 168-175. – ISSN 2072-8670
1457851
  Богачов С.В. Теоретико-правові засади правової освіти в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Богачов С.В. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1457852
  Ніколаєнко Т.Б. Теоретико-правові засади призначення та виконання спеціальних покарань щодо військовослужбовців : монографія / Т.Б. Ніколаєнко ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2018. – 563, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7247-27-1
1457853
  Миколаєнко Ю.І. Теоретико-правові засади реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Миколаєнко Юрій Іванович ; ВНЗ ”Ун-т економіки та права ”Крок”. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1457854
  Грінько А.А. Теоретико-правові засади реструктуризації активів суб"єктів господарської (комерційної) діяльності в умовах деофшоризації економіки України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 201-205. – ISSN 2219-5521
1457855
  Гончаренко О.М. Теоретико-правові засади саморегулювання господарської діяльності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Гончаренко Олена Миколаївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1457856
  Коломієць П.В. Теоретико-правові засади спеціальних податкових режимів в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 6 (140). – С. 103-108
1457857
  Баранчук А.С. Теоретико-правові засади сутності господарського договору // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7363-7-0
1457858
  Облещук О. Теоретико-правові засади та особливості надання адміністративних послуг в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 72-76. – ISSN 2524-0129
1457859
  Якиимчук М. Теоретико-правові засади та система принципів управліня в органах прокуратури України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.231-240. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1457860
  Іншин М.І. Теоретико-правові засади управління державною службою в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 259-263. – (Право. Економіка. Управління)
1457861
  Барегамян С.Х. Теоретико-правові засади формування кадрової політики у сфері державної служби в контексті євроінтеграції України / С.Х. Барегамян, К.В. Балджи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 8-14. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
1457862
  Свірін М.О. Теоретико-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері протидії та запобігання незаконному наркообігу / М.О. Свірін, М.М. Давидова // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 303-312. – ISSN 2072-8670
1457863
  Шевчук С. Теоретико-правові засади формування та реалізації національної інноваційної системи України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 124-127
1457864
  Бизова А.М. Теоретико-правові засади функціонування органів військової юстиції у сфері службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (75). – С. 56-61. – ISSN 2078-7480
1457865
  Гритенко О.А. Теоретико-правові концептуальні засади прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Гритенко Оксана Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 16 назв
1457866
  Печерський О.В. Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 199-206. – ISSN 1999-5717


  Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України Розглянуто питання формування в інформаційному праві новітніх теоретичних правових учень. Указано, що ці концепції дають нове уявлення про суб’єктний та об’єктний склад ...
1457867
  Малюга Л.Ю. Теоретико-правові основи адаптації соціального законодавства України до законодавства Європейського Союзу : монографія / Л.Ю. Малюга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Херсон : Гельветика, 2019. – 406 с. – Бібліогр.: с. 361-405 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-992-006-5


  У пр. № 1739439 напис: Шановному Олександру Дмитровичу з вдячністю за підтримку та найкращими побажанннями від автора! Л.Ю. Малюга. Підпис
1457868
  Сімонцева Л.О. Теоретико-правові основи альтернативних засобів розв"язання кримінально-правових конфліктів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сімонцева Людмила Олександрівна ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1457869
  Кожема Г.Ю. Теоретико-правові основи вексельного обігу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 40-44. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1457870
  Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України : монографія / Г.В. Новицький; Ін-т проблем нац. безпеки Ради нац. безпеки і оборони України; Нац. академія Служби безпеки України. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-8916-11-3
1457871
  Савенко І.І. Теоретико-правові основи організації технічного обслуговування та ремонту техніки / І.І. Савенко, Ю.Г. Неустроєв // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 45-49. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1457872
  Назаренко О.А. Теоретико-правові основи політичної системи суспільства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Назаренко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200 л. – Бібліогр.: л. 176-200
1457873
  Сердюк Н.А. Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Сердюк Наталія Аркадіївна ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1457874
  Аленін Ю. Теоретико-правові основи співробітництва України з міжнародними судовими установами / Ю. Аленін, А. Підгородинська // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 95-101. – ISSN 1026-9932
1457875
  Магновський І.Й. Теоретико-правові основи територіального устрою України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 253-260
1457876
  Баганець О. Теоретико-правові передумови розвитку електронного урядування в органах прокуратури України) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 35-40. – ISSN 2524-0129
1457877
  Новосельська І. Теоретико-правові питання визначення основних відмінностей загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 16-22
1457878
  Печуляк В.П. Теоретико-правові питання визначення предмета лісового права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 243-250. – ISSN 1563-3349
1457879
  Погребняк С. Теоретико-правові питання державної реєстрації прпава власності на морське судно // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 16-17
1457880
  Вавженчук С.Я. Теоретико-правові питання динаміки укладання договорів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 110-119
1457881
  Бондаренко В.А. Теоретико-правові питання електронного правосуддя в інформаційному просторі / В.А. Бондаренко, Н.О. Пустова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 154-162. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1457882
  Новосельська І. Теоретико-правові питання охорони авторського права в мережі Інтернет / І. Новосельська, А. Бобровник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 6 (234). – С. 7-10
1457883
  Сахарук І.С. Теоретико-правові підходи до визначення поняття "дискримінація у сфері праці" // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 45-54
1457884
  Бєлєвцева В.В. Теоретико-правові підходи до визначення поняття "інформація" через інформаційні правовідносини // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 5-10
1457885
  Гапонюк О.О. Теоретико-правові підходи до визначення ролі та значення адміністративних послуг у системі митних відносин // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 64-67. – ISSN 2220-1394
1457886
  Портнов Андрій Теоретико-правові підходи щодо визначення переліку принципів конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  Принципи конституційної державності, закріплені в Конституції України (верховенство права, поділ влади, верховенство основних прав і свобод, діяльність Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції), відтворюються в ...
1457887
  Перепелюк В.Г. Теоретико-правові проблеми адміністративно- процедурного кодексу України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.59-64. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1457888
  Шевченко Д. Теоретико-правові проблеми визначення поняття і сутності парафіскалітетів як обов"язкових платежів // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 344-345
1457889
  Грабовська О.О. Теоретико-правові проблеми доказування у цивільному процесі України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Грабовська Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 563, [2] арк. – Додатки: арк. 559-563. – Бібліогр.: арк. 519-558
1457890
  Грабовська О.О. Теоретико-правові проблеми доказування у цивільному процесі України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Грабовська Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 38 назв
1457891
  Петришина М.О. Теоретико-правові проблеми забезпечення надання публічних послуг суб"єктам господарювання органами місцевого самоврядування // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 93-98. – ISSN 2311-4894
1457892
  Костя Д.В. Теоретико-правові проблеми конкретизації законодавства про природоресурсні платежі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 99-103. – (Правознавство ; Вип. 375)
1457893
  Шай Р. Теоретико-правові проблеми мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 55-59. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1457894
  Петренко П.Д. Теоретико-правові проблеми організації діяльності органів виконавчої влади в Україні в контексті європейського досвіду : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Петренко Павло Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 33 назви
1457895
  Вайнагій М.В. Теоретико-правові проблеми переговорного процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вайнагій Михайло Васильович ; ВНЗ ун-т економіки та права "КРОК". – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1457896
  Пилипчук В. Теоретико-правові проблеми подолання глобальних викликів і загроз національній безпеці // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 22-31. – ISSN 1993-0909
1457897
  Шолкова Т. Теоретико-правові проблеми регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-37.
1457898
  Пушкіна О.В. Теоретико-правові проблеми співвідношення "права людини" та "права спільноти" у контексті розвитку сучасної теорії права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 188-195. – ISSN 1563-3349
1457899
  Конопля О. Теоретико-правові проблеми укладення трудового договору з надомниками // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 43-45
1457900
  Фатхутдінова О.В. Теоретико-правові проблеми юридичного процесу. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Фатхутдінова О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
1457901
   Теоретико-правові та методичні засади судово-експертних досліджень у справах про банкрутство підприємств : монографія / [О.М. Білоусов, С.С. Ненько, О.В. Лепьохіна та ін.] ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків : Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, 2021. – 334, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 321-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8123-01-7
1457902
  Хотинська-Нор Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1457903
  Кравчук К.Г. Теоретико-правові та практичні аспекти співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кравчук Катерина Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 286 арк. – Додатки: арк. 282-286. – Бібліогр.: арк. 9-11, 229-281 та в додатках: арк. 282-284
1457904
  Кравчук К.Г. Теоретико-правові та практичні аспекти співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кравчук Катерина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1457905
  Шумейко Д.О. Теоретико-правові та практичні засади здійснення спеціального кримінального провадження в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Шумейко Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2021. – 474 арк. – Додатки: 439-474 арк. – Бібліогр.: 395-438 арк.
1457906
  Шумейко Д.О. Теоретико-правові та практичні засади здійснення спеціального кримінального провадження в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Шумейко Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1457907
  Гук Б. Теоретико-правові та практичні проблеми правового регулювання права на працю аспірантів і докторантів / Б. Гук, С. Корновенко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 135-143. – ISSN 2306-9082
1457908
  Рагуліна К.А. Теоретико-правові та прикладні аспекти принципів тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 154-171. – ISSN 1993-0941
1457909
  Самбор М. Теоретико-правові уявлення інтересу в "філософії права" Г. В. Ф. Гегеля // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-54.
1457910
  Галашин С.А. Теоретико-правовой анализ понятий "корпоративные нормы" и "корпоративное право" // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
1457911
  Кембаев Ж.М. Теоретико-правовой анализ структури Конституции Европейского Союза // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 160-176. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1457912
  Выпханова Г.В. Теоретико-правовые проблемы информационного обеспечения экологической сферы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 5. – С. 30-39. – ISSN 0132-0769
1457913
  Коломиец И.Ф. Теоретико-практические аспекты формирования объединенных территориальных общин в Украине / И.Ф. Коломиец, А.О. Пелехатый // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 4 (657). – C. 46-55. – ISSN 0131-7741
1457914
  Столяр І.О. Теоретико-практична модель створення громадського(суспільного) мовлення в Україні (з урахуванням закордонного досвіду) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 68-75. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядаються концепції побудови громадського (суспільного) мовлення в Україні, аналізуються причини необхідності його впровадження.
1457915
  Петрова Т.О. Теоретико-практичне значення рецензій на українські термінологічні словники кін. ХХ - поч. ХХІ ст. // Проблеми загального і слов"янського мовознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; голов. ред. Т.С. Пристайко ; редкол.: Г.А. Донскова, Я. Кредатусова, Х. Кусе [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 3. – С. 96-106. – ISSN 2617-0957
1457916
  Холодинська С.М. Теоретико-практичний паритет спадщини Михайля Семенка в контексті української моделі футуризму: культурологічний аналіз : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Холодинська Світлана Миколаївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2021. – 31 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 47 назв
1457917
  Кононенко І. Теоретико-практичні аспекти використання педагогічних технологій в освіті при підготовці майбутніх вчителів філологічних спеціальностей // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 70-77. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
1457918
  Бойко І. Теоретико-практичні аспекти вимірювання та оцінювання інтегральних характеристик професійної компетентності педагога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 13-18. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено актуальні аспекти тлумачення поняття компетенції, компетентності, їх використання та пріоритетних напрямів діагностики складових професійної компетентності педагога. Здійснено аналіз сучасних робіт із проблеми компетенції й компетентності як ...
1457919
  Стахурська С.А. Теоретико-практичні аспекти дотримання соціальної відповідальності при менеджменті змін в організації / С.А. Стахурська, С.В. Ткачук, В.О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (236). – С. 86-93. – ISSN 2522-1620
1457920
  Шкрабалюк Ю.О. Теоретико-практичні аспекти механізму взаємодії зовнішньоторговельної динаміки та валютного курсу в умовах України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 238-245. – ISSN 2308-6912


  У статті розкрито зміст та практичне значення умови Маршалла-Лернера в застосуванні девальвації валюти в якості інструменту покращення зовнішньоторговельного балансу країни. Розроблено моделі попиту на український експорт та імпорт для емпіричної ...
1457921
  Мастерук Д.А. Теоретико-практичні аспекти сучасних досліджень політичного маркетингу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 243-248


  Аналізується ступінь розробленості в науковій літературі проблематики полі- тичного маркетингу. Розглядаються основні наукові праці сучасних дослідників, присвячені теоретичному й практичному аспектам політичного маркетингу. Зроб- лено висновок про ...
1457922
  Федірчик Т. Теоретико-практичні аспекти управління розвитком педагогічного професіоналізму викладача вищої школи в системі діяльності класичного університету // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 73-79. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1457923
  Горбатенко В.П. Теоретико-практичні виміри публічної політики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 182-184. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1457924
  Харченко І.І. Теоретико-практичні засади формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Харченко Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1457925
  Ізуїта Д.П. Теоретико-практичні передумови відновлення і розвитку оборонних споруд стародавніх укріпленьмалих історичних міст Західної України / Д.П. Ізуїта, Ю.О. Дорошенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 306-314. – ISSN 2077-3455
1457926
  Шевцов А.Г. Теоретико-практичні питання застосування нейропсихології у сучасній педагогічній діяльності / А.Г. Шевцов, О.В. Ільїна // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 184-186. – ISBN 978-966-2188-73-8
1457927
  Косянчук П. Теоретико-практичні питання ужиттєвлення особистих немайнових прав українців у контексті правної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-105. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У цій статті автор через логіко-правну парадигму розглядає деякі питання правного гарантування особистих немайнових прав українців правноохоронними засобами української правничої системи, серед яких важливе місце посідає інститут правної ...
1457928
  Полторак М. Теоретико-практичні рекомендації щодо впровадження технологій дистанційної форми навчання у навчально-виховний процес вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти Збройних Сил України // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 233-242. – ISSN 2617-1775
1457929
  Назаркіна В.М. Теоретико-прикладне обгрунтування соціально-економічної системи ціноутворення на лікарські засоби на засадах оцінки технологій охорони здоров"я : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.01 / Назаркіна Вікторія Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 80 назв
1457930
  Бех І.Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 26-31
1457931
  Сабецька Т.І. Теоретико-прикладні аспекти визначення оптимального рівня реалізації продукції в процесі формування виробничої програми підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 45-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
1457932
  Боделан В.Р. Теоретико-прикладні аспекти громадсько-державного партнерства // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (10). – С. 5-14. – ISSN 2311-6420
1457933
   Теоретико-прикладні аспекти декарбонізації та розвитку розподіленої електроенергетики України : монографія / [М.О. Кизим та ін. ; за ред. М.О. Кизима]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2020. – 343, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 275-299. – ISBN 978-617-7801-15-2
1457934
  Петик М. Теоретико-прикладні аспекти забезпечення фіскальної безпеки держави // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 72-78. – ISSN 2078-5860


  Досліджено одну зі складових фінансової безпеки - фіскальну безпеку. З"ясовано роль фіскальної безпеки у системі фінансової безпеки держави. Визначено умови досягнення фіскальної безпеки за умови конфліктності інтересів держави та платників податків.
1457935
  Копилюк О.І. Теоретико-прикладні аспекти оцінювання рівня демографічної безпеки регіонів / О.І. Копилюк, Ю.В. Тимчишин, О.М. Музичка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 93-100. – ISSN 2222-4459
1457936
  Паращук Л.Г. Теоретико-прикладні аспекти реалізації принципу верховенства в особистих немайнових правах // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 115-123
1457937
  Грішнова О.А. Теоретико-прикладні аспекти регулювання дитячої праці в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 191-192. – ISSN 1562-0905
1457938
  Чигрин О.Ю. Теоретико-прикладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні / О.Ю. Чигрин, В.С. Красняк // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 226-234. – ISSN 2218-4511
1457939
  Ткачик Л. Теоретико-прикладні аспекти розвитку митної системи України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 226-232. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретико-організаційні засади функціонування митної системи України та особливості її розвитку на сучасному етапі. Проаналізовано тенденції розвитку митної справи в Україні в контексті структурних та функціональних змін в системі й ...
1457940
  Бурєннікова Н.В. Теоретико-прикладні аспекти управління ефективністю інвестицій промислових підприємств з позицій стейкхолдерської теорії: сутність, показники / Н.В. Бурєннікова, В.О. Ярмоленко, В.В. Кавецький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 218-229. – ISSN 2222-4459
1457941
  Пірус В.О. Теоретико-прикладні аспекти управління інноваційним розвитком в умовах закладів вищої освіти / Пірус Володимир Олегович ; заг. ред. Андрушків Б.М, Павликівська О.І. ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : Паляниця В.А., 2018. – 328, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-239. – ISBN 978-617-7331-63-5
1457942
   Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб"єктів господарювання, регіонів та держави : колектив. монографія / [Андросова О.Ф. та ін.] ; під заг. ред. О.Г. Черепа ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікопол. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Ст. укр. та рос. - Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 212-224. – ISBN 978-966-599-473-2
1457943
  Андрушко А.В. Теоретико-прикладні засади запобігання та протидії злочинам проти волі, честі та гідності особи : монографія / А.В. Андрушко. – Київ : Ваіте, 2020. – 558, [2] с. – Видано за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. – Бібліогр.: с. 502-558 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7627-45-5


  У пр. №1738062 напис: Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича від автора. 28.III.2021. Підпис
1457944
  Васильців Т. Теоретико-прикладні засади конкурентних переваг регіонів та їх впливу на економічну безпеку України / Т. Васильців, Р. Білик // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 100-110. – ISSN 2410-0919
1457945
  Подорожна Т.С. Теоретико-прикладні засади конституціоналізації правової системи та модернізації Конституції України : монографія / Т.С. Подорожна ; [наук. ред., авт. передм. Н.М. Пархоменко]. – Львів : ПАІС, 2014. – 307, [1] с. – Бібліогр.: с. 268-307 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7065-25-7
1457946
  Мартиненко С. Теоретико-прикладні засади корекційної діагностики в закладах вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 32-37. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1457947
  Фоменко А.Є. Теоретико-прикладні засади кримінологічної діяльності Національної поліції України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Фоменко Андрій Євгенович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 35 назв
1457948
  Козін О.Є. Теоретико-прикладні засади оцінювання економічної безпеки регіональних автотранспортних комплексів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – C. 75-83. – ISSN 2222-4459
1457949
  Кузьмін О.Є. Теоретико-прикладні засади побудови системи митного обслуговування підприємств в умовах європейської інтеграції / О.Є. Кузьмін, О.Ф. Будз // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 94-98. – ISSN 2222-4459
1457950
  Филюк Г.М. Теоретико-прикладні засади політики протекціонізму в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 6-14


  Розглянуті теоретичні засади політики протекціонізму. Розкрито сучасний стан зовнішньоторговельного балансу України. Сформульовані рекомендації по удосконаленню політики протекціонізму в Україні. Рассмотрены теоретические основы политики ...
1457951
   Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – 203, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2456-11-0
1457952
  Клочко А.М. Теоретико-прикладні засади протидії злочинам у сфері банківської діяльності в Україні : монографія / А.М. Клочко ; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т. – Суми : Щербина І.В., 2019. – 475, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 393-436 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7647-19-4
1457953
  Клочко А.М. Теоретико-прикладні засади протидії злочинам у сфері банківської діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Клочко Альона Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 33 назви
1457954
  Голіна В.В. Теоретико-прикладні засади стратегії скорочення злочинності: сучасний досвід і перспективи // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 141-150. – ISSN 2224-9281
1457955
  Кузьмін О.Є. Теоретико-прикладні засади формування та реалізації господарських рішень на підприємстві / О.Є. Кузьмін, А.А. Теребух // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 4-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1457956
  Пласкальний В.В. Теоретико-прикладні основи визначення стану та оцінювання стійкості геосистем в умовах антропогенного тиску // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2014 : зб. тез доповідей XVII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 13-14 листоп. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти Міносвіти України , Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 69-72. – ISBN 978-966-285-146-5
1457957
  Загорський В.С. Теоретико-прикладні основи формування екополітики регіону в сучасних умовах децентралізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 62-69. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
1457958
  Гала Л.О. Теоретико-прикладні підходи до впровадження належної аптечної практики в систему фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування : автореф. дис. ... д-ра фармацевтичних наук : 15.00.01 / Гала Лілія Олексіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 45 с. – Бібліогр.: 88 назв
1457959
  Ганзицька Т.С. Теоретико-прикладні проблеми взаємодії громадянського суспільства та держави // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 1 (80). – C. 45-53. – ISSN 2078-3566
1457960
  Цюра А. Теоретико-прикладні проблеми визначення об"єкта злочину "умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 416-424. – ISSN 1026-9932
1457961
  Письменський Є. Теоретико-прикладні проблеми визначення підстави застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 366-374. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1457962
  Карнарук А.В. Теоретико-прикладні проблеми виконання судових рішень // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 462-463. – ISBN 966-660-151-6
1457963
  Трепак В.М. Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Трепак Віктор Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1457964
  Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : монографія / Є.О. Письменський ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. – 727, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 620-700 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-061-8


  У пр. № 1736584 напис: Шановному Павлу Сергійовичу Берзіну з найкращими побажаннями від автора. / Підпис /
1457965
  Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Письменський Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – 562 л. – Додатки: л. 504-562. – Бібліогр.: л. 407-503
1457966
   Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005 р. – Львів : Львівський юрид. ін-т МВС України
Частина 1. – 2005. – 360с.
1457967
   Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005 р. – Львів : Львівський юрид. ін-т МВС України
Частина 2. – 2005. – 344 с.
1457968
  Джунь В.В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.04 - господарське право, господар.-процес. право / Джунь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 30с. – Бібліогр.: 33 назви
1457969
  Джунь В.В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.04 - господарське право ; господарсько-процесуальне право / Джунь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 499л. – Бібліогр. : л.453-499
1457970
  Семеногов І.В. Теоретико-прикладні проблеми суб"єктивної сторони ухилення від сплати аліментів на утримання дітей // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 302-312. – ISSN 2304-4556
1457971
  Довбань І.М. Теоретико-прикладні та правові засади запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Довбань Ігор Миколайович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
1457972
  Маньковский И.А. Теоретико-прикладные проблемы формирования, толкования и применения норм гражданского права на современном этапе развитии цивилистической науки // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 72-108. – ISSN 2306-255X
1457973
   Теоретико-системные методы и их использование в автоматизированных системах. – К., 1983. – 101с.
1457974
  Шарманська В.М. Теоретико-ситуаційний компендій прагматичних фінансових розрахунків в комерційних угодах : навч. посібник / В.М. Шарманська, І.В. Головко, С.О. Шарманська. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 268, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 260-268. – ISBN 978-617-7500-18-5
1457975
  Атаєва О.А. Теоретико-соціальні підвалини формування трудового потенціалу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (187). – С. 84-88
1457976
  Гугнін Е.А. Теоретико-соціологічна рефлексія зовнішнього впливу на соціальні системи : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Гугнін Едуард Анатолійович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1457977
  Іванов В.Ф. Теоретико-соціологічні аспекти дослідження масовокомунікативного процесу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.93-103
1457978
  Височанський В. Теоретико-технологічні засади трансформації грошової системи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 3-21 : Рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1605-2005
1457979
  Тодорова Є.М. Теоретико-технологічні проблеми електронної бібліографії // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 10-19
1457980
  Осьмак С.Г. Теоретико-філософські аспекти співвідношення понять "державний примус" та "насильство" // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 110-113. – ISBN 978-966-7166-36-6
1457981
  Тимофієва Н.К. Теоретико-числові методи розв"язання задач комбінаторної оптимізації : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.05.02 / Тимофієва Н.К.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 28 назв
1457982
  Михелович Ш.Х. Теоретико-числовые вопросы в школьном курсе математики. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Михелович Ш.Х.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 16л.
1457983
  Кадочников Д. Теоретико-экономический взгляд на языковую политику // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 128-140. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0042-8736
1457984
  Агаларов Джафар Гасан Ага оглы Теоретико-экспериментальное исследование поведения гибких связей при ударе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.04 / Агаларов Джафар Гасан Ага оглы; МГУ. – Москва, 1980. – 18л.
1457985
  Озеров Д.К. Теоретико-экспериментальное исследование поперечных волн SH и волн Лява : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Озеров Д. К.; ЛГУ. – Л., 1959. – 9л.
1457986
  Кривенко Л.Т. Теоретико - конституційні аспекти оновлення поняття "Верховна Рада України" у процеі реформування Конституції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.26-34
1457987
  Болтівець С.І. Теоретико - методичні основи психологічного виховання молоді // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.60-63
1457988
  Исаков Н.В. Теоретико - методологические основы правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.15-26. – ISSN 1608-8794
1457989
  Філіпенко А.С. Теоретико - методологічні виміри університету // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 19
1457990
  Сіцинський А. Теоретико - методологічні засади дослідження управлінської діяльності в різних сферах державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.62-66
1457991
  Захаров А.С. Теоретико - методологічні питання застосування функціонального критерію класифікації в системі органів державної влади в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.77-86
1457992
  Кателійчук С. Теоретико - правові засади діяльності правоохоронних органів щодо гарантування прав і свобод неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.75-78
1457993
  Лісовська О. Теоретико -методичні аспекти дослідження економічної безпеки України // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.13-18
1457994
  Вовк О. Теоретико – правове поняття зовнішньої безпеки держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 20-22. – ISBN 978-617-7069-14-9
1457995
  Задніпряна М. Теоретико – правові та історичні засади формування принципів юридичної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 28-29. – ISBN 978-617-7069-14-9
1457996
  Гербут Н.А. Теоретико методологічні засади гендерних досліджень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 344-360
1457997
  Олійник О. Теоретико методологічні засади державного регулювання аграрного ринку : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 65-73 : Рис. 6. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1457998
  Садовська Л.М. Теоретико методологічні засади публічного управління системою патріотичного виховання молоді: проблеми та перспективи // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 165-174. – (Серія "Державне управління")
1457999
  Суржинськии М.І. Теоретико правові питання набуття громадянства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 227-232. – ISSN 1563-3349
1458000
  Злупко С.Н. Теоретико управленческие аспекты занятости / С.Н. Злупко. – К., 1985. – 144с.
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,