Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1457001
  Гаврилюк Р.О. Сучасні європейські доктрини податкового права: порівняльний аналіз // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 331-333. – ISBN 978-966-171-322-1
1457002
  Канаєва М.О. Сучасні європейські інноваційні мережі та їх роль в активізації інноваційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні тенденції розвитку інноваційної інфраструктури в європейських країнах, зокрема, питання організації інноваційних мереж як однієї з найбільш ефективних форм міжнародної наукової та технічної співпраці. Визначено переваги, які можуть ...
1457003
   Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації : монографія / [Кудряченко А.І. та ін.] ; наук. ред.: А.І. Кудряченко, Т.О. Метельова ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Фенікс, 2014. – 441, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-136-171-2
1457004
   Сучасні журнали України: типи, властивості, контент : довід.-енцикл. видання / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.М. Сидоренко, О.Ю. Сухомлин ; заг. ред. Н.М. Сидоренко ; наук. ред. В.В. Різун]. – Київ : Київський університет, 2015. – 367, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 359-362. – Бібліогр.в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-817-3
1457005
  Швець Н. Сучасні завдання банківського нагляду : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 34-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1457006
  Фесенко Є. Сучасні завдання кримінально-правової науки (Загальна частина) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 66-72. – ISSN 0132-1331
1457007
  Андрушко О. Сучасні завдання правового виховання майбутніх офіцерів-прикордонників / О. Андрушко, Н. Логінова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С.16-25. – ISSN 1682-2366
1457008
  Шабатура Ю. Сучасні завдання природничо-наукової підготовки майбутніх офіцерів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 52-65. – ISSN 1682-2366
1457009
  Гордон М.В. Сучасні завдання радянської науки цивільного права // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 3-9
1457010
  Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Фулей Тетяна Іванівна ; КНУТШ ; Ін-т міжн. відносин. – Київ, 2003. – 253 л. – Бібліогр.: л. 224-253
1457011
  Фулей Тетяна Іванівна Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Фулей Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1457012
  Олійник В.В. Сучасні загрози безпеці людини та їх індикатори в публічному управлінні / В.В. Олійник, О.П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 47-51. – ISSN 2306-6814
1457013
  Багаденко І.П. Сучасні загрози безпеці мешканців Києва та соціально-економічна ситуація: кореляційний аспект / І.П. Багаденко, В.В. Оцел // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 166-173. – ISSN 2072-8670
1457014
  Ковтун О.Ю. Сучасні загрози безпеці України і її співробітництво з міжнародними організаціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 196-201
1457015
  Фурман В.М. Сучасні загрози економічній безпеці вітчизняних фінансових установ (на прикладі банківських установ і страхових компаній) / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 7-11. – ISSN 2306-6814
1457016
  Платоненко А.В. Сучасні загрози інформаційної безпеки для державних та приватних установ України // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 86-90. – ISSN 2409-7292
1457017
  Магда Є. Сучасні загрози консолідації українського суспільства // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 107-113
1457018
  Филипович Г.Д. Сучасні загрози релігійній безпеці українців діаспори // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 42-45. – ISSN 2521-6570
1457019
  Алексєєв Є. Сучасні законодавчі розробки у сфері екологічної оцінки // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 41-47
1457020
  Федоренко І.П. Сучасні закономірності постіндустріального розвитку глобального світу // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 111-118
1457021
  Чухно А.А. Сучасні закономірності суспільно-економічного розвитку та їх значення для України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 114-131
1457022
  Стариков Г. Сучасні закордонні україністи: Андреасу Каппелеру - 70 // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 601-621
1457023
  Стариков Г. Сучасні закордонні україністи: Андреасу Каппелеру - 70 // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 601-621
1457024
  Андріянова Г.І. Сучасні заняття у технічному вищому навчальному закладі: впровадження інтерактивних технік навчання / Г.І. Андріянова, І.М. Шульга // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 288-295. – ISSN 2227-2844


  "Теоретично обгрунтовується проведення сучасного заняття у технічному вищому навчальному закладі. Розглядаються умови ефективності навчально-виховного процесу з іноземної мови з використанням інтерактивних технік навчання. У статті також зазначається, ...
1457025
  Ярмоленко Н. Сучасні записи ліричних пісень, зібраних І.С. Нечуєм-Левицьким: динаміка традиції // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 406-414. – ISBN 978-966-793-136-3
1457026
  Гапченко О. Сучасні запозичення в українській мові: психолінгвістичний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 7-13. – ISSN 0320-3077
1457027
   Сучасні запоріжці.. – Дніпропетровськ, 1972. – 127с.
1457028
  Радей А.С. Сучасні зарубіжні концепції бюрократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 104-113
1457029
  Колупаєв А.П. Сучасні зарубіжні моделі управління акціонерними товариствами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 12-13.
1457030
  Дічек Н. Сучасні зарубіжні педагоги про феномен спадщини А. Макаренка // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 43-45. – ISBN 978-617-7263-79-0
1457031
  Шуневич Б.І. Сучасні зарубіжні теорії дистанційного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Дано короткий огляд декількох теорій дистанційного навчання зарубіжних вчених Д. Кігена, М. Сімонсона, Д. Шейла, Р. Гаррісона, М. Бейнтон, Дж. Вердьюіна, Т. Кларка і Х. Ператона, а також проводиться порівняння теорій цих авторів з ранніми теоріями М. ...
1457032
  Германюк Н.В. Сучасні засади ефективного менеджменту в організації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 20, жовтень. – С. 43-47. – ISSN 2306-6814
1457033
  Данилишин Ольга Анатоліївна Сучасні засади монетарної політики в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 120-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто особливості грошово-кредитної політики Національного банку України. Виявлено та проаналізовано її принципи та закономірності на сучасному етапі економічного розвитку. На основі здійсненого аналізу доведена необхідність зміни стратегічної ...
1457034
  Блудов А.В. Сучасні засади системи викладання композиції // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (24). – С. 32-41. – ISBN 978-617-7890-11-8
1457035
  Литовченко В.В. Сучасні засади формування механізмів надання адміністративних послуг у публічному управлінні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 21, листопад. – С. 116-120. – ISSN 2306-6814
1457036
  Стельмах А.В. Сучасні засади функціонування інституту лобізму в європейських країнах // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – С. 191-214. – ISSN 2786-6246
1457037
  Зеркалов Д.В. Сучасні засоби активного захисту людини // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 19-20
1457038
  Зеркалов Д.В. Сучасні засоби активного захисту людини // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 37-39 : фото, табл. рис.
1457039
  Васильчук Д.С. Сучасні засоби боротьби зі шкідниками // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 101-103. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1457040
   Сучасні засоби зв"язку та інфокомунікаційні технології у Збройних Силах України та Національній гвардії України: сьогодення та перспективи застосування / О.Ю. Іохов, О.О. Лаврут, Т.В. Лаврут, О.П. Флорін // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (83). – С. 111-119. – ISSN 2078-7480
1457041
  Плужник О.В. Сучасні засоби інформаційних технологій у документних комунікаціях / О.В. Плужник, Д.А. Мірошниченко, Л.М. Ісак // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 14. – С. 234-250. – ISBN 978-617-7747-00-0. – ISSN 2415-3729
1457042
  Журавель П.А. Сучасні засоби комунікації в системі державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 158-160. – ISSN 2306-6806
1457043
  Халявка Л.В. Сучасні засоби навчання іноземної мови // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 458-459. – ISBN 978-617-8037-75-8
1457044
  Чернишов Д.О. Сучасні засоби просторово-територіального моделювання екосистем інженерного захисту // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 58-66 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-4049
1457045
  Мороз Н. Сучасні засоби та методи національно-патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з іноземної мови // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 35-41. – ISSN 2309-9127
1457046
  Сторчоус М.Д. Сучасні засоби та технології організації даних у інформаційно-аналітичній системі забезпечення управління земельними ресурсами населеного пункту // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 77. – С. 89-96. – ISSN 2309-7647
1457047
   Сучасні застосування Інтернету : Лабораторний практикум. – Київ : Київський університет, 2002. – 61с.
1457048
  Іванова К.А. Сучасні західні концепції філософії освіти / К.А. Іванова, Я.В. Балабай, Г.О. Хіріна // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 6 (146). – C. 64-68. – ISSN 2077-1800
1457049
  Стойко О.М. Сучасні західні напрями дослідження взаємозв"язку права і політики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 34-42. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
1457050
  Мазур Г.Ф. Сучасні заходи стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні / Г.Ф. Мазур, А.В. Козловський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – С. 12-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1457051
  Кузнєцов М. Сучасні зміни в земельному законодавстві України // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 17 листоп. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 127-134. – ISBN 978-617-7768-38-7
1457052
  Свердлик Т.О. Сучасні зміни великомасштабної атмосферної циркуляції в Атлантико-Європейському регіоні в холодний період року та виявлення особливостей синоптичних процесів останнього десятиріччя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 78-80. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Проведено порівняння багаторічних середніх значень приземного тиску для періодів 1881-1940, 1931-1960, 1986-1995 рр. у кожному місяці холодного півріччя (листопад - березень). Показано, що великомасштабна циркуляція атмосфери останнього десятиріччя є ...
1457053
  Струтинська В. Сучасні зміни елементів водно-теплового балансу в басейні Дніпра як передумова змін термічного та льодового режиму річок : Прикладні дослідження / В. Струтинська, В. Гребінь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-26 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено та проаналізовано за середньобагаторічними та середньомісячними температурами повітря та кількістю опадів регіональні зміни клімату на території басейну Дніпра. For the middling of many years and middling lunar temperatures of air and ...
1457054
  Холодько О.П. Сучасні зміни комплексу донних відкладів Київського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 99-185
1457055
  Добровольська В.В. Сучасні зміни культурної політики в Україні та розвиток інформаційно-комунікаційного простору культури і управління документацією // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 74-80. – ISSN 2409-9805


  У статті розглядаються напрями реформи культури в Україні, проголошеної з 2016 р., та розвиток цифрової культури, яка забезпечує можливості необмеженого доступу до надбань культури, а також набуття нових важелів в управлінні культурними процесами в ...
1457056
  Гребінь В.В. Сучасні зміни обсягів та структури водокористування в басейні р. Сіверський Донець (в межах України) / В.В. Гребінь, А.Г. Колєснікова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 84-89


  Великий вплив на гідрологічні, гідрогеологічні й гідрохімічні процеси мають забруднення поверхневих і підземних вод шахтними водами, підтоплення територій у місцях шламосховищ, районах "мокрої" консервації шахт та на територіях значного просідання ...
1457057
  Гребінь В.В. Сучасні зміни окремих характеристик дощових паводків на річках України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 74-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1457058
  Олійник О.В. Сучасні зміни у статусі молоді на ринку праці України / О.В. Олійник, Н.І. Федоренко // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 46-51. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
1457059
  Сіцінський Н.А. Сучасні зовнішні виклики національній безпеці в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 144-146
1457060
  Кушнір Н.О. Сучасні зовнішньоекономічні зв"язки Європейського Союзу / Н.О. Кушнір, В.В. Химинець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 37-42. – ISSN 1993-6788
1457061
  Корсунський С.В. Сучасні зовнішньоекономічні пріорітети України і завдання дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 27-33
1457062
  Пронь С. Сучасні зовнішньополітичні орієнтири України: міжамериканським молотом і російським ковадлом // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 98-103. – ISSN 2521-1706
1457063
  Кириченко О.В. Сучасні зовнішньополітичні прагнення Латвійської Республіки // Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країни пострадянського простору : збірник наук. праць / НАН України, ДУ "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2021. – С. 56-70. – ISBN 978-966-02-9738-8
1457064
  Калитчак Роман Сучасні зовнішньополітичні пріоритети Федеративної Республіки Бразилія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 60-66. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1457065
  Шевчук П.Є. Сучасні зрушення у регіональній диференціації смертності та тривалості життя в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-37.
1457066
  Аксьонова Н. Сучасні ігри дітей Куп"янщини: від традицій до інновацій // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 39-47. – ISSN 2664-4282
1457067
  Котельніков Валерій Сучасні ігрові структури в антуражі кам"яного віку // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 48-53 : фото
1457068
  Пшенична Л.В. Сучасні ідеї педагогічного менеджменту через призму виховної системи А.С. Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 224-229. – ISBN 978-966-698-257-8
1457069
  Кучмій О.В. Сучасні ідеї та напрями розвитку історико-філософської науки в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 136-143. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
1457070
  Левченюк Є.В. Сучасні ідеологічні засади виховного процесу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 55-58


  Здійснено соціально-філософський аналіз сучасних ідеологічних засад виховного процесу. З"ясовано, що сучасними ідеологічними модусами для соціалізації індивіда можуть виступати кіно, фешеніндустрії, реклама тощо. Розглянуто кілька стрічок українського ...
1457071
  Кравченко Л.О. Сучасні індивідуальні та вуличні прізвиська як частина українського антропонімікону // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 160-170. – Бібліогр.: Літ.: с. 170; 12 назв


  Про сучасні прізвиська Центральної України, а саме Полтавської області. О современных прозвищах Центральной Украины, а именно Полтавской области. Focuses on nicknames in the Central part of Ukraine, namely in of Poltava region.
1457072
   Сучасні інженерно-геологічні умови України як скдадова безпеки життєдіяльності / Л.М. Климчук [та ін.] ; [ наук. ред.: П.В. Блінов, В.М. Шестопалов ]. – Київ : [Експрес], 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-413-065-0
1457073
  Десятов Т.М. Сучасні інновації в педагогічній освіті // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 5-9. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х


  Стаття присвячена технологізації в галузі вищої педагогічної освіти, особливостям технологічного підходу до навчання, розширенню інновацій, серед яких створення та постійне оновлення цифрового контенту за кожною освітньою програмою, забезпечення ...
1457074
  Русіна Н. Сучасні інновації в підготовці фахівців напряму землевпорядкування в університетах республіки Польща // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 3-12. – ISSN 2312-5993
1457075
  Мехеда А.М. Сучасні інновації в процесі навчання англійської мови студентів немовних спеціальностей / А.М. Мехеда, І.Є. Снісаренко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 121-127. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1457076
   Сучасні інновації у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова та реалізація закону України "Про вищу освіту" / В.М. Мороз, Й Ю. Гумінський, Л.В. Фоміна, Т.Л. Полеся // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 64-68. – ISSN 1681-2751
1457077
  Вергун В.А. Сучасні інноваційні зміни системи управління персоналом фірми / В.А. Вергун, О.І. Ступницький // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 96-100. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
1457078
  Шурпа С.Я. Сучасні інноваційні підходи до формування активів людського капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 119-125


  У статті запропоновано використання інноваційних механізмів регулювання освітнього процесу, впровадження інноваційної моделі фахової підготовки студентів задля узгодження інтересів усіх зацікавлених сторін освітньо-виробничого процесу та забезпечення ...
1457079
  Гуцуляк В.І. Сучасні інноваційні технології 3-D моделювання та шляхи оптимізації навчання лікарів-інтернів основам черезкісткового остеосинтезу / В.І. Гуцуляк, Р.Д. Бородайкевич, А.І. Гуцуляк // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 1 (81). – С. 239-241. – ISSN 1684-7903


  "...У роботі представлені сучасні тенденції та особливості інноваційних технологій 3-D моделювання та інтерактивні методи навчання основ черезкісткового остеосинтезу лікарів-інтернів зі спеціальності "Ортопедія і травматологія"."
1457080
  Білінська В. Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 74-80. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості новітніх технологій ведення сільського господарства. Висвітлено основні проблеми та можливості розвитку сучасних інноваційних технологій у всіх секторах аграрної сфери. Запропоновано шляхи подолання кризового стану ...
1457081
  Попович Я.О. Сучасні інноваційні технології навчання на циклі "Хірургія" лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина" // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 237-240. – ISSN 1684-7903


  "... У роботі представлені сучасні тенденції та особливості інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання на циклі "Хірургія" на базі хірургічного відділення МКЛ №1, лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина", ...
1457082
  Цина В. Сучасні інноваційні технології навчання студентів та роль педагога в їх реалізації // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 108-113. – ISSN 2075-1478
1457083
  Галюк В.М. Сучасні інноваційні технології як шляхи поліпшення навчального процесу зі спеціальності "Хірургія" // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 229-232. – ISSN 1684-7903


  " ...У роботі узагальнено досвід кафедри хірургії №1 ІФНМУ впровадження і удосконалення інноваційних технологій при використанні інтерактивних методів навчання на всіх етапах навчального процесу з вивчення спеціальності "Хірургія" студентами медичного ...
1457084
  Самойленко І.О. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку енергетичного ринку України // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 264-274 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2410-1125
1457085
  Дмитрук О.М. Сучасні інноваційно-технологічні прийоми та шляхи поліпшення вивчення теми "Гострий апендицит та його ускладнення" студентами медичного факультету // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 41-44. – ISSN 1681-2751
1457086
   Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / [Ю.Л. Бошицький та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. – Львів : Сполом, 2015. – 439, [1] с. – Авт.зазнач. на с.: 438-439. – Бібліогр. зазнач. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-919-129-8
1457087
  Жукова Л.М. Сучасні інституційні форми державного регулювання інноваційного розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 83-91. – ISSN 2222-4459
1457088
  Мандрагеля В.А. Сучасні інституціональні та процесуальні проблеми національної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 87-89
1457089
  Бобиль В. Сучасні інструменти банківської логістики / В. Бобиль, М. Дронь // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2020. – № 2 (152). – Бібліогр.: 18 назв
1457090
  Проскурін М.В. Сучасні інструменти в управлінні комунікаціями в проектах / М.В. Проскурін, А.С. Утвенко, В.В. Морозов // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 91-92
1457091
  Авраменко О.О. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики та їх роль у забезпеченні економічної безпеки держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 104-110
1457092
  Данилишин Ольга Анатоліївна Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 151-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто інструменти реалізації грошово-кредитної політики в Україні та досліджено дієвість кожного з них. На основі проведеного аналізу доведена необхідність надання більш вагомого статусу ринковим механізмам монетарного впливу, зокрема операціям на ...
1457093
  Данилишин О.А. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 151-158. – ISSN 1562-0905
1457094
  Сільченко Ю. Сучасні інструменти для формування іміджу вченого // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 37-40
1457095
  Коржик Н.А. Сучасні інструменти ефективної репрезентації архівних ресурсів України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 47-57 ; вип. 58. – ISSN 2410-5333
1457096
  Соловйова К.С. Сучасні інструменти забезпечення економічної безпеки корпоративного партнерства з іноземними компаніями / К.С. Соловйова, К.Ю. Зайцева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 23-28. – ISSN 2222-4459
1457097
  Довгерт А. Сучасні інструменти зближення національних доктрин міжнародного приватного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 280-291. – ISSN 1026-9932
1457098
  Зражевська Н.В. Сучасні інструменти зовнішніх державних запозичень України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 278-284.


  Основна увага статті зосереджена на дослідженні інструментів зовнішніх державних запозичень. Автор класифікував та проаналізував сучасні інструменти зовнішніх державних запозичень України в розрізі наступних складових: за кредитором, за типом боргового ...
1457099
  Шевченко О.В. Сучасні інструменти і технології забезпечення зовнішньополітичних інтересів України: технології цивілізованого лобіювання та PR / О.В. Шевченко, А.В. Яковець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 236-243.
1457100
  Андрєєва Г.І. Сучасні інструменти і технології управління процентними ризиками іпотечного кредитування / Г.І. Андрєєва, О.М. Пожар // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 60-67
1457101
  Салагуб Б.А. Сучасні інструменти монетарної політики // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 103-105. – ISBN 978-966-2410-87-7
1457102
  Кір"якова М.Є. Сучасні інструменти планування інноваційної діяльності у транснаціональних корпораціях // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 50-57
1457103
  Самойленко О.Ю. Сучасні інструменти побудови комунікацій медіапідприємством // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 23-26
1457104
   Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 14-15 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту [та ін. ; редкол.: О.В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 198, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-386-3
1457105
  Мочона Л.Г. Сучасні інструменти стратегічного контролінгу на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 406-414. – ISSN 2222-4459
1457106
  Святогор В.В. Сучасні інструменти удосконалення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – C. 115-121. – ISSN 2071-4653
1457107
  Панасенко Л.М. Сучасні інструменти управління конкурентоспроможністю підприємства / Л.М. Панасенко, О.О. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (237). – С. 58-64. – ISSN 2522-1620
1457108
  Савич В.І. Сучасні інструменти управління проблемною заборгованістю за іпотечними кредитами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 1 (206). – С. 91-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1457109
  Малюта І.А. Сучасні інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: формування трансрегіональних мегаугод // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 24-30. – ISSN 2222-0712
1457110
  Петухова В.О. Сучасні інтеграційні угруповання світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 53-56. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
1457111
  Вовдюк Л.В. Сучасні інтерактивні методи проведення занять // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 11-14 : фото
1457112
  Мельник Т.П. Сучасні інтернет-ресурси у практиці викладання української мови як іноземної / Т.П. Мельник, В.І. Зевако, М.І. Руденко // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 148-150
1457113
  Божук Л. Сучасні інтернет-технології у формуванні іміджу закладів вищої освіти // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 32-54. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
1457114
  Андрієвська Е. Сучасні Інтернет ресурси як допоміжна база для пришвидшення роботи перекладача // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 381-387. – ISBN 978-617-646-453-2
1457115
  Мараховська Е.В. Сучасні інтерпретації вчення католицької церкви про шлюб та сім"ю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 53-60. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1457116
  Кульбабська О. Сучасні інтерпретації категорії предикації в мовознавстві // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 61-73. – ISSN 1682-3540
1457117
  Мамалига А.І. Сучасні інформаційний дискурс і лінгвокомунікативні проблеми вивчення публіцистичного тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 150-154
1457118
  Саприкін О.А. Сучасні інформаційні агенства : підручник / О.А. Саприкін ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 375-391 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-150-2
1457119
  Макух-Федоркова Сучасні інформаційні виклики та формування кібернетичної стратегії Канади // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 29-45. – ISSN 2519-4518
1457120
  Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни / Георгій Почепцов. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 502, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-518-704-2
1457121
  Чижик К. Сучасні інформаційні загрози у сфері фінансових послуг // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 121-123
1457122
   Сучасні інформаційні засоби навчання : навчальний посібник / П.К. Гороль, Р.С. Гуревич, Л.Л. Коношевський, О.В. Шестопалюк; Гороль П.К., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В. – Київ : Освіта України, 2007. – 536с. – ISBN 966-8847-36-9
1457123
  Прудник М.М. Сучасні інформаційні конфлікти: сутність, причини та способи врегулювання (2001-2009 рр.) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Прудник М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 191л. – Бібліогр.: л. 177-190
1457124
  Прудник М.М. Сучасні інформаційні конфлікти: сутність, причини та способи врегулювання (2001-2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Прудник М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1457125
  Ціватий В. Шубенкова Сучасні інформаційні потоки, наукометрія та дипломатична формула "три П" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 34-37. – (Політичні науки)


  Інституційно-науковий пошук у сфері зовнішніх зносин і дипломатії.
1457126
  Якимов Ю.О. Сучасні інформаційні системи в обліку власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями: аналіз основних функціональних аспектів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 104-108
1457127
  Мозговий Н.Д. Сучасні інформаційні системи управління, їх впровадження та використання на українських підприємствах / Н.Д. Мозговий, Г.Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 151-157
1457128
  Довгань О.Д. Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 111-120
1457129
  Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : навчальний посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – Київ : Знання, 2011. – 318 с. : таб. – ISBN 978-966-346-824-2
1457130
  Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : навчальний посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2012. – 318, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-966-9
1457131
  Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : навч. посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2012. – 318, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 314-318. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-346-967-6
1457132
  Русіна Н.Г. Сучасні інформаційні технології : метод. розробка для студентів за спец. 6.030401 ("Правознавство") / Н.Г. Русіна, Т.В. Яресько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 41-43, 110-111
1457133
   Сучасні інформаційні технології = Advanced information technology : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Є. Снитюк ; редкол.: Алі Аль-Амморі, О.В. Барабаш, О.В. Бісікало [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2021-. – ISSN 2788-6603
№ 1 (1). – 2021. – 94, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1457134
  Звенігородська Ю.В. Сучасні інформаційні технології в дизайн-освіті // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 278
1457135
  Шевнін О. Сучасні інформаційні технології в життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Київський національний університет імені Тараса Шевченка став першим українським ВНЗ, де з"явився мейнфрейм - надпотужна універсальна комп"ютерна система. Сучасні інформаційні технології не лише відкриють нові можливості для підготовки фахівців з ...
1457136
  Царенко М.О. Сучасні інформаційні технології в освіті / М.О. Царенко, К.В. Полянська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 79-84. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
1457137
  Кузнєцов В. Сучасні інформаційні технології в професійно-інтегрованих курсах іноземної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 240-243. – Бібліогр.: Літ.: С. 234; 4 поз. – ISBN 966-7825-79-5
1457138
  Шматковська Т.О. Сучасні інформаційні технології в системі обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 188-194. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1457139
  Русіна Н.Г. Сучасні інформаційні технології в юриспруденції // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 268-271
1457140
  Клименко В.І. Сучасні інформаційні технології для екологічної безпеки грунтів : монографія / В.І. Клименко ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2012. – 119, [1] с., [6] арк. іл. : іл., табл. – Видано за рахунок гранта Президента України для обдарованої молоді. – Бібліогр.: 110-119. – ISBN 978-966-1541-42-8
1457141
   Сучасні інформаційні технології на ринку фінансових послуг України / Н. Холявко, О. Попело, М. Дубина, А. Тарасенко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 1 (29). – С. 77-87. – ISSN 2411-5215
1457142
  Радіонов С.В. Сучасні інформаційні технології навчання як один з напрямків підвищення рівня підготовки студентів у виші // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 115
1457143
  Шевченко Л. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1). – С. 3


  У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулася XV Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, ...
1457144
  Фінін Г.І. Сучасні інформаційні технології у виховних практиках навчального закладу // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 43-51. – (Серія: Філософія ; № 1 (36)). – ISSN 2075-7190
1457145
  Лисенко В. Сучасні інформаційні технології у журналістській та видавничій діяльності // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 5. – С.18-20
1457146
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практ. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 3 (12). – 2011. – 94 с. – Резюме рос., англ. мовами
1457147
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 1 (13). – 2012. – 101 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1457148
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 2 (14). – 2012. – 110 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1457149
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 3 (15). – 2012. – 118 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1457150
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 1 (16). – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457151
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
№ 2 (17). – 2013. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457152
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
№ 3 (18). – 2013. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457153
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
№ 1 (19). – 2014. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457154
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 2 (20). – 2014. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457155
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 3 (21). – 2014. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457156
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 1 (22). – 2015. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457157
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 2 (23). – 2015. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457158
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 3 (24). – 2015. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457159
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 1 (25). – 2016. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457160
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 2 (26). – 2016. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457161
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (27). – 2016. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457162
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю.; члени редкол.: Бутвін Б.Л., Воробйов Г.П., Гавлічек П. [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (28). – 2017. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457163
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Даник Ю.Г., Гавлічек П. [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (29). – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457164
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутві., Гавлічек П., Дробаха Г.А. [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (30). – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457165
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (31). – 2018. – 177 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457166
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Даник Ю.Г., Дробаха Г.А. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (32). – 2018. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457167
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Даник Ю.Г., Дробаха Г.А. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (33). – 2018. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457168
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (34). – 2019. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457169
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (35). – 2019. – 171, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457170
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (36). – 2019. – 175, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457171
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (37). – 2020. – 213, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457172
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (38). – 2020. – 157, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457173
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (39). – 2020. – 163, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457174
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (40). – 2021. – 181, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457175
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (41). – 2021. – 59, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457176
   Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях : актуальні питання (01-02 жовт. 2019 р.) : колектив. монографія за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. / [С.О Довгий та ін. ; за заг. ред. С.О. Довгого] ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору, Наук. центр аерокосм. досліджень Землі Ін-ту геол. наук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2019. – 227 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7361-99-1
1457177
  Івахненков С. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1457178
  Яровий Д. Сучасні інформаційні технології Центральної Азії в контексті системи регіональної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 167-169
1457179
  Дембіцька С.В. Сучасні інформаційні технології як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти / С.В. Дембіцька, М.О. Мястковська, Д.Я. Мястковська // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 14-17. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507


  Сучасна вища освіта переживає етап оновлення, зокрема, переорієнтацію на підготовку кваліфікованих фахівців, креативних, здатних до систематичного підвищення кваліфікації впродовж життя. Виникає об"єктивна необхідність пошуку шляхів активізації ...
1457180
  Черниш Л.І. Сучасні інформаційні технології як засіб модернізації вищої школи // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 69-73. – ISBN 966-8847-12-1
1457181
  Ковчі А.Л. Сучасні інформаційні технології як інструмент прозорості проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин / А.Л. Ковчі, Н.С. Орленко, О.В. Іськова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 12-16 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1457182
  Шевченко І.Л. Сучасні інформаційні технології як невід’ємна складова освітнього процесу викладання фахових дисциплін / І.Л. Шевченко, Г.Л. Бродський // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 157-160. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1457183
  Чілачава Темурі Раулевич Сучасні інформаційні технології як чинник оптимізації журналістсько-редакційної діяльності : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Чілачава Т. Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 181л. + Додатки: л.175-181. – Бібліогр.: л.162-174
1457184
  Чілачава Темурі Раулевич Сучасні інформаційні технології як чинник оптимізації журналістсько-редакційної діяльності : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.08 / Чілачава Темурі Раулевич; Чілічава Т.Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
1457185
  Маслова Н.І. Сучасні інформаційні технології. Англійська мова / Н.І. Маслова, Н.О. Бутковська, Г.П. Бородай. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. – Бібліогр.: с. 92-94. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 04(100)). – ISBN 978-617-00-0875-6
1457186
  Мельник А.В. Сучасні інформаційні технології: GPS-туризм та популяризація туристичної привабливості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 337-341


  Розглянуто впровадження GPS-технологій, як пряме вирішення основного кола питань, які виникають у подорожуючих в сучасних умовах з урахуванням тенденцій щодо збільшення кількості туристів, які бажають здійснювати подорожі самостійно. Рассмотрено ...
1457187
  Ануфрієва О. Сучасні інформаційні технології: проблеми й тендеції розвитку // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 109-115.
1457188
   Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – 166с.
1457189
  Забродська Л.М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті : навч.-метод. посібник / Л.М. Забродська ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти, Каф. інформ. і комунікац. технологій. – Київ : УМО НАПН України, 2011. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.105-108 та в кінці підрозд.
1457190
  Рашевська Н. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики у технічному ВНЗ // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 148-154. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто методичні основи застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання вищої математики студентів ВНЗ. Показана роль системи комп"ютерної математики у процесі активізації пізнавальної діяльності студентів та інтенсифікації ...
1457191
  Закіров М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 11-30. – ISSN 2224-9516
1457192
  Дубас О.П. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор трансформації ціннісних орієнтацій суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 256-265
1457193
  Осадца І. Сучасні інформаційно-пропагандистські впливи Російської Федерації у США / І. Осадца, К. Пилип"юк // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 183-185. – ISBN 978-617-8034-37-5
1457194
  Каліщук О.М. Сучасні історичні дискусії щодо міжнаціональних відносин у роки Другої світової війни: порівняльний аспект // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 149-163. – ISSN 0130-5247
1457195
  Якубова Т. Сучасні історичні дослідження історико-культурнних фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історичні джерела про фортецю Очаків у XVIII столітті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 50-53
1457196
  Бездрабко В.В. Сучасні історичні студіювання документа: en bloc et en detail // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 157-184. – ISSN 0130-5247
1457197
  Істоміна А. Сучасні історіографічні джерела як складова наукової комунікації з проблем державного регулювання грошового обігу та діяльності фінансово-кредитних установ у Наддніпрянській Україні в пореформений період // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 156-188. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600


  "Діяльність ліберального державного діяча М.Х. Бунге на посаді міністра фінансів розглянули у своїх статтях Л.А. Муравйова та М.А. Рогачевська, які вивчали розвиток банківської системи Російської імперії <...>. Особливу увагу авторки звернули на ...
1457198
  Істоміна А. Сучасні історіографічні джерела як складова наукової комунікації з проблем державного регулювання грошового обігу та діяльності фінансово-кредитних установ у Наддніпрянській Україні в пореформений період // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 156-188. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
1457199
  Павленко І.А. Сучасні канали міжнародного трансферу технологій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 18-22. – ISSN 2306-6814


  У статті систематизовано канали трансферу технологій і визначено можливості та обмеження зазначених каналів під кутом зору переміщення проривних технологій в країни-реципієнти. Дійдено висновків, що під трансфером технологій необхідно розуміти процес ...
1457200
  Буран В.В. Сучасні кіберзагрози інформаційній безпеці / В.В. Буран, В.А. Білогуров // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України , Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (67). – С. 41-51. – ISSN 2411-3816
1457201
  Ієвлева В.П. Сучасні кінетичні ландшафтні інсталяції / В.П. Ієвлева, О.В. Гержан // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 54-59. – ISSN 2226-0285
1457202
  Шеховцова В.А. Сучасні класифікації витрат на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 267-271. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1457203
  Корягіна С. Сучасні класифікації факторів життєвого циклу підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 5. – С.8206-210. – ISBN 966-654-072-Х
1457204
  Любинський Олександр Сучасні кліматичні особливості Кам"янецького Придністер"я / Любинський Олександр, Любінська Людмила, Придеткевич Станіслав // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 25-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1457205
   Сучасні клініко-лабораторні особливості перебігу грипу в дорослих / О.К. Дуда, В.О. Бойко, Л.П. Коцюбайло, А.Р. Вега // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 5. – С. 61-64. – ISSN 2312-413Х


  "Обстежені та проліковані 472 хворі на грип, із них у 72 пацієнтів рентгенологічно діагностовано пневмонію, 69 з яких були госпіталізовані у відділення реанімації та інтенсивної терапії київської міської клінічної лікарні № 4. Проведений аналіз ...
1457206
  Пітерська О. Сучасні книжки прокладають шлях до сучасної Європи / О. Пітерська, С. Тіхоненко, Л. Юлдашева // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 4 (183). – С. 2-4
1457207
  Нестерова М.О. Сучасні когнітивні дослідження: філософсько-методологічні контексти концептуалізації : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Нестерова Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 399 арк. – Бібліогр.: арк. 361-399
1457208
  Нестерова М.О. Сучасні когнітивні дослідження: філософсько-методологічні контексти концептуалізації : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Нестерова Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 23 назви
1457209
  Демиденко О. Сучасні комп"ютерні лексикографічні системи: вітчизняний та зарубіжний досвід / О. Демиденко, О. Горбатюк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 480-484. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1457210
  Антонов В.М. Сучасні комп"ютерні мережі / В.М. Антонов. – Київ : МК-Прес, 2005. – 480 с. – ISBN 966-96415-5-1
1457211
  Гончар А.І. Сучасні комп"ютерні методи обробки і візуалізації гідроакустичної інформації / А.І. Гончар, С.Г. Федосеєнков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (61). – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1684-2189
1457212
  Середюк В.Н. Сучасні комп"ютерні та мультимедійні технології як засіб проблемно-орієнтованого навчання при викладанні кардіології на засадах Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 134-147. – ISSN 1681-2751
1457213
  Третяк О.В. Сучасні комп"ютерні технології в житті університету // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.15-25
1457214
  Іванов В.Ф. Сучасні комп"ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування : Навчальний посібник / В.Ф. Іванов, О.К. Мелещенко; Міністерство освіти України. Ін-т змісту і методів навчання. КНУТШ. – Київ, 1996. – 180с. – ISBN 5-7763-9475-9
1457215
  Оліх О.Я. Сучасні комп"ютерні технології. Принципи побудови комп"ютерних мереж : навч. посібник / О.Я. Оліх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 479. – ISBN 978-966-439-740-4
1457216
  Зайцева К. Сучасні компаративні дослідження дитячої літератури в Україні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 373-378


  У статті проаналізовані наукові розвідки сучасних літературознавців, присвячені проблемі порівняльного вивчення дитячої літератури. Окреслено перспективи подальших компаративних досліджень літератури для дітей в Україні. В статье проанализированы ...
1457217
  Костусяк Н. Сучасні компаративні та суперлативні форми прикметників у контексті нормативності // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 61-77. – ISSN 2311-5165
1457218
  Дойчева К.С. Сучасні комплексні системи оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства / К.С. Дойчева, К.О. Васьковська, Г.Б. Пчелянська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 40-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1457219
  Мамутова Х.Е. Сучасні комунікативні практики в культурі: жанрові репрезентації : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мамутова Хатідже Енверівна ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1457220
  Войнич О.М. Сучасні комунікативні технології в діяльності європейських ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 126-130


  Actuality of this article consists in the use of modern communicative technologies in international relations consists in because modern globalizing society differs the high closeness of international connections which gets to all spheres of his vital ...
1457221
  Макаренко Є.А. Сучасні комунікативні технології: доктрина, типологія, інструменти, практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 147-151
1457222
  Коробка Т.С. Сучасні комунікаційні зв"язки Хору Українського радіо // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 146-149. – ISBN 978-966-2241-65-5
1457223
  Броннікова Л.В. Сучасні комунікаційні технології в науці та університетській освіті // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 41-44. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  У статті розглядається вплив інформаційних технологій на процеси комунікації в науці та університетській освіті.
1457224
  Якимюк Ю.П. Сучасні комунікаційні технології документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 69-76


  Проведено дослідження практичного застосування сучасних технологій комунікаційної системи документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом. Визначені основні напрями подальшого її розвитку та використання на практиці, показано ...
1457225
  Надтока Г. Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку / Г. Надтока, І. Горпинченко // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (60). – C. 8-25. – ISSN 2413-7065
1457226
  Гарасимів Т. Сучасні концепти осмислення феномену "Громадянського суспільства" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 31-38. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1457227
  Хилько О.Л. Сучасні концептуальні підходи в забезпеченні європейської безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 583-591. – ISSN 1563-3349


  Аналізується застосування концепції кооперативної безпеки як ключової для підтримання європейської безпеки, її ефективність. Розкривається роль співробітництва як основного інструмена забезпечення європейської безпеки. Анализируется применение ...
1457228
  Семенець-Орлова Сучасні концептуальні підходи до визначення поняття "етноцентризм" у двовимірному полі міжетнічного роз"єднання та інтеграції // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (81). – С. 116-133. – ISSN 1681-116Х
1457229
  Лук"янецьВ.С Сучасні концептуальні підходи до визначення поняття конкуренції в праві ЄС // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 606-611. – ISSN 1563-3349
1457230
  Прилипко С.М. Сучасні концептуальні підходи до визначення предмета права галузі в умовах реформування соціального законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 339-345. – ISSN 1563-3349
1457231
  Пилипенко Р.Є. Сучасні концептуальні репрезентації простору // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 3-7. – Бібліогр.: Літ.: С. 7; 8 поз.


  Статтю присвячено вивченню концептуальних презентацій простору в сучасній німецькій мові. Розглянуто міждисциплінарні знання про простір та шляхи збагачення лінгвістики концептуальними уявленнями про простір у сфері художньої та наукової літератури ...
1457232
  Осецький В.Л. Сучасні концептуально-організаційні основи створення нових підприємств в Україні / В.Л. Осецький, Н.В. Онищенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 46-49
1457233
  Воленко В.Г. Сучасні концепції бюджетної децентралізації // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 119-127. – ISSN 2306-546X
1457234
  Галущенко Г. Сучасні концепції визначення права, що підлягає застосуванню до суті спору в міжнародному арбітражі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (284). – С. 214-217. – ISSN 2663-5313
1457235
  Мяловицька Н.А. Сучасні концепції визначення форми державного правління та її різновиди // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 49-53. – ISSN 2220-1394


  У статті розглядається поняття форми державного правління, її класифікація. В статье рассматривается понятие формы государственного правления, её классификация. The article discusses the concept of forms of government and its classification.
1457236
  Бурбело В.Б. Сучасні концепції дискурсу та лінгвопрагматичні засади дискурсології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 79-84. – (Іноземна філологія)


  Розглянуто концепції дискурсу в сучасній лінгвістиці, проаналізовано основні характеристики дискурсу та його відношення до інших одиниць мовленнєвого плану, а також визначаються лінгвопрагматичні засади дискурсології як науки про дискурси, їхня ...
1457237
  Біляк Ю.В. Сучасні концепції дослідження конфліктів інтересів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 80-85. – ISSN 2306-6806
1457238
  Євсюков О.П. Сучасні концепції забезпечення державного управління соціальної та економічної безпеки держави / О.П. Євсюков, В.О. Шведун // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 82-85. – ISSN 2306-6814
1457239
  Чепурна О.П. Сучасні концепції конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 99-104


  У статті розглянута сутність категорії конкурентоспроможність залежно від об"єктів: конкурентоспроможність продукції, підприємства, кластеру та національної економіки. Наведені концепції та погляди різних науковців на сутність конкурентоспроможності ...
1457240
  Котигоренко В. Сучасні концепції конфлікту як суспільного явища // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.75-88. – ISSN 1609-5499
1457241
  Ситницький М.В. Сучасні концепції лідерства у стратегічному менеджменті // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 17-17
1457242
  Дмитрук О.Ю. Сучасні концепції менеджменту в геоекології : Навч. посібник / О.Ю. Дмитрук. – Київ : Київський університет, 1997. – 42 с. – ISBN 966-594-032-5
1457243
  Вдовічен А.А. Сучасні концепції менеджменту та їх застосування на підприємствах / А.А. Вдовічен, В.А. Чичун, Г.О. Полянко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 29-34. – ISSN 2306-6814
1457244
  Літвін Л.А. Сучасні концепції національних інтересів у контексті зовнішньої політики держав // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 129-134. – ISSN 2519-2949
1457245
  Мельник О.Я. Сучасні концепції оподаткування в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 137-140. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проведено системний аналіз сучасних концепцій оподаткування та їх ключових параметрів і принципів в умовах глобалізації.
1457246
  Головинський К.С. Сучасні концепції політичного лідерства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1457247
  Лікарчук Н. Сучасні концепції політичного маркетингу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С.127-132
1457248
  Кудря Ігор Георгійович Сучасні концепції посткапіталістичного суспільства: соціально-філософський аналіз : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Кудря І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 178л. – Бібліогр.: л.164-178
1457249
  Кудря Ігор Георгійович Сучасні концепції посткапіталістичного суспільства: соціально-філософський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Кудря І.Г.: КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1457250
  Матвійчук В.К. Сучасні концепції правової держави / В.К. Матвійчук, В.В. Стецюра // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 7-11. – ISSN 2222-5374
1457251
  Слабко Т. Сучасні концепції про становище фізичної особи в міжнародному праві // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 157-160
1457252
  Шпильова А.С. Сучасні концепції соціальних інститутів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 171-173
1457253
  Жавела К.А. Сучасні концепції та інноваційні технології в системі управління персоналом / К.А. Жавела, А.К. Жавела // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 73-78. – ISSN 2306-6814


  "У статті систематизовано сучасні концепції управління персоналом, серед яких виділяють: концепцію управління трудовими ресурсами; управління персоналом, управління людськими ресурсами та управління людиною. Встановлено, що мета концепції управління ...
1457254
  Медвідь В.Ю. Сучасні концепції та теорії економічного розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 66-70. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1457255
  Отливанська Г. Сучасні концепції та технології бюджетування / Г. Отливанська, Р. Бабашов // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 74-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1457256
  Тараненко Ю.В. Сучасні концепції та технології реалізації логістичних процесів // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 36-43
1457257
  Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія / О.В. Ребрій ; [наук. ред. В.І. Карабан] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 375, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 333-375. – ISBN 978-966-623-907-8
1457258
  Онищук М.І. Сучасні концепції трансляції гри слів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 308-317
1457259
  Пивовар П.В. Сучасні концепції трансформації сільських територій / П.В. Пивовар, А.М. Пивовар, Л.П. Костюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 28-33. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
1457260
  Васюренко О Сучасні концепції управління кредитним ризиком як основні складові процесу управління кредитним ризиком банку / О Васюренко, В Ю Подчесова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 170-177. – ISSN 1993-6788
1457261
  Журавель В. Сучасні концепції формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 177-186. – ISSN 1993-0909
1457262
   Сучасні концепції формування режиму атмосферних опадів у великих містах / М.І. Щербань, І.М. Щербань, Н.О. Возняк, С.О. Маруніч // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 25-29 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 28)
1457263
  Григоров О. Сучасні концесійні угоди: об"єкти, суб"єкти, класифікація // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 24-34


  Стаття присвячена структурним особливостям концесійних угод за участі держав-реципієнтів. Автор, детально аналізуючи законодавчу практику таких держав, як Україна, ряду держав-учасниць СНД, країн Балтії в галузі конституційного та інвестиційного права, ...
1457264
  Пагутяк Г. Сучасні кооперативні інтереси // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 101-103. – ISSN 1682-2366
1457265
  Долматов І.В. Сучасні кордони як соціальні конструкти у контексті виникнення й еволюції територіальних ідентичностей // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 163-168. – ISSN 1563-3349
1457266
  Столярчук Я.М. Сучасні корпоративні стратегії нарощування патентних портфелів ТНК / Я.М. Столярчук, В.М. Столярчук // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 28. – С. 89-101
1457267
  Грусевич В.О. Сучасні криміналістичні засоби виявлення потожирових слідів рук людини // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (54). – С. 105-111. – ISSN 2411-3816
1457268
  Перебетюк М.В. Сучасні криміналістичні можливості виявлення, фіксації та дослідження слідів взуття / М.В. Перебетюк, О.А. Сокиринська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 99-102. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Стаття містить загальні теоретичні основи розглядуваної проблеми, основні ідентифікаційні питання, які має розв"язати експерт-трасолог під час проведення трасологічної експертизи, а також картку сучасних методів та методик виявлення, фіксації та ...
1457269
  Горох О.П. Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування : монографія / О.П. Горох ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; Київ. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. – Київ : Дакор, 2019. – 675, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 671-675 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-08-9


  У пр. № 1725369 напис: В дарунок бібліотеці Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 19.01.2019 р. Підпис. О.П. Горох
1457270
  Шкабара Сучасні критерії інформаційної якості товарів / Шкабара, ТЛ, О.Я. Бозуленко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 164-175. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1457271
  Миколаенко Р. Сучасні критерії оцінювання діяльності бібліотек // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С.17-20
1457272
  Дороз В. Сучасні культурологічні підходи до навчання учнів-білінгвів другої мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7 (77). – С. 14-18
1457273
  Дорошенко В. Сучасні литі металоконструкції на основі природних аналогів // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 57-53. – ISSN 1819-7329
1457274
  Закутіна М. Сучасні лінгвістичні дослідження в галузі туристичної реклами (бібліографічний огляд: Китай, Корея) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У доповіді здійснено спробу виокремити і стисло охарактеризувати найголовніші, на думку автора, сучасні (2000-2017 рр.) лінгвістичні дослідження в галузі туристичної реклами на матеріалі двох мов, зокрема китайської та корейської. В докладе ...
1457275
  Слухай Н.В. Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 462-470. – ISBN 966-581-388-9
1457276
  Місеньова В.В. Сучасні лінгвістичні теорії та моделі дослідження українських та англійських мовних одиниць // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 143-150. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджується структурно-системна парадигма мови, в річищі якої сформувалися структурно-семантична та функціонально-семантична парадигми. На матеріалі української та англійської мови створюються моделі дослідження слів та одиниць більш ...
1457277
  Білоус О. Сучасні лінгвістичні технології / О. Білоус, А. Міщенко // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 198-202. – ISBN 978-966-553-924-7
1457278
  Єфименко В. Сучасні літературні казки про Сплячу красуню: інтертекстуальність та жанрові трансформації // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 79-84. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1457279
   Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Вид. центр КНЛУ. – ISBN 966-638-152-4
Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – 2004
1457280
  Громова Н. Сучасні магічні обрядодії на Бойківщині, приурочені до різдвяного циклу свят // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-20. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  На етнографічному матеріалі Бойковщини досліджено магічну складову різдвяних святкових ритуалів. The magic component of Christmas celebratory rituals is investigated on ethnographic materials of Boyky.
1457281
  Андрієнко О. Сучасні маркетингові екологічні стратегії підприємств // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 18-21. – ISSN 1606-3732
1457282
  Бойко О. Сучасні маркетингові комунікативні технології в умовах розвитку глобального ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 207-208
1457283
  Довгунь О.С. Сучасні маркетингові підходи в контексті формування підприємствами лояльності клієнтів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 9-15. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1457284
  Бліщук К.М. Сучасні маркетингові стратегії // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 301-308
1457285
  Разінькова М.Ю. Сучасні маркетингові тенденції і підходи до надання туристичних послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 253-257. – ISSN 2222-4459
1457286
  Богомолова Г. Сучасні маркетингові технології рекламних кампаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 204-206
1457287
  Кузьменко О. Сучасні мас-медіа: до питання про музику // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 60-66. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Розглянуто роль музики як мас-медіа. Названо основні характеристики. Досліджено стан звукозапису в Україні та виділено основні проблеми на його сучаному етапі розвитку".
1457288
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 1 (28). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457289
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 2 (29). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457290
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 3 (30). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457291
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 4 (31). – 2016. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457292
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 1 (32). – 2017. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457293
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 2 (33). – 2017. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457294
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 3 (34). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457295
   Сучасні медичні технології = Modern Medical Technology : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя : ВКФ "Арт-Прес", 2008-. – ISSN 2072-9367
№ 4 (35). – 2017. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457296
   Сучасні медіа-технології як засіб забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської влади / огляд підгот. Н. Матвійчук // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 55-56. – ISSN 1728-6220


  Інститут трансформації суспільства (ІТС) провів у Києві два тренінги "Сучасні медіа-технології як засіб підвищення ефективності роботи прес-секретарів та забезпечення прозорості в діяльності місцевих органів влади". Заходи проходили в рамках проекту ...
1457297
  Наумова М. Сучасні медіа та доля тілесності // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 151-158


  Нові медійні системи мають креативний ресурс відносно соціальних значень та змістів. У статті розглядаються ці властивості й атрибути медіа, що мають онтологічні гарантії, і трансформують нашу рефлексію й нашу тілесність. Авторка робить спробу ...
1457298
  Холод О.М. Сучасні медіа як спосіб ізоляції індивіда від суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 196-199


  Трансформація свідомості суспільства повинна розглядатися, на наш погляд, як фактор порушення пра-вил, вульгаризації рідної мови. Проте журналісти не розуміють того, яка їхня роль в інмутації суспільствапісля негативних ефектів, демонстрованих у сценах ...
1457299
  Топольник Я.В. Сучасні медіаосвітні технології як засіб модернізації вищої школи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 231-237. – ISSN 2227-2844
1457300
  Галлін Д.С. Сучасні медіасистеми. Три моделі відносин ЗМІ та політики / Деніел С. Галлін , Паоло Манчіні ; [переклад з англ. О. Насика]. – Київ : Наука, 2008. – 318, [2] с. – Бібліогр.: с. 294-314. – ISBN 978-966-96972-0-2
1457301
  Сова М. Сучасні медіатехнології трансформації соціально-комунікативного простору / М. Сова, С. Дєніжна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розкрито комунікативний та технологічний потенціал медіатехнологій у трансформації соціально-комунікативного простору; здійснено опис GR- технологій; розглянуто можливості технології трансмедійного сторітеллінгу в залученні цільової аудиторії до ...
1457302
  Промська О.Л. Сучасні метабібліографічні ресурси України: всеукраїнський і регіональний рівні / О.Л. Промська, Л.В. Глазунова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 179-188


  Охарактеризовано сучасні вітчизняні мета бібліографічні ресурси та напрями їх подальшого створення в електронному середовищі. Презентовано новий проект харківських бібліотек "Метабібліографія Харківщини".
1457303
  Васянович О. Сучасні метеорологічні знання та вірування гуцулів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (346), листопад - грудень. – С. 13-26. – ISSN 0130-6936
1457304
  Михайлова І. Сучасні методи автономного навчання німецької мови у вищій школі // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 257-264. – ISSN 2078-340X


  Стаття висвітлює проблему організації автономного навчання іноземної мови студентів. Розглянуто концепції автономного навчання на основі аналізу наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених. Обгрунтованоя його сутність як виду самостійної ...
1457305
  Павліковський А.М. Сучасні методи аналізу і прогнозування як інструмент попередження фінансової кризи на підприємстві / А.М. Павліковський, Д.В. Повторенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 65-71
1457306
  Гроха І.В. Сучасні методи аналізу інвестиційних проектів // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 56-59


  Наведено огляд сучасних підходів до аналізу ефективності інвестиційних проектів на основі новітніх методів. Визначено основні методи, які доцільно застосовувати в умовах світової кризи економіки. Дана характеристика основних проблем застосування ...
1457307
   Сучасні методи аналізу розвитку міста / Н.О. Денисенко, О.О. Тригуб, А.І. Зав"ялова, І.С. Вакульчик // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 16-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1457308
  Бойко Н.І. Сучасні методи аналізу та контролю логістичної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 25-29. – ISSN 0321-0499
1457309
  Жукова Н.К. Сучасні методи антикризового управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 14-18.
1457310
  Лазарєва С.Ф. Сучасні методи аудита інформаційних технологій / С.Ф. Лазарєва, Р.Л. Ус // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 29-35. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1457311
   Сучасні методи біотехнології в рибництві / Л.П. Бучацький, О.В. Залоїло, Ю.П. Рудь, І.А. Залоїло. – Київ : ДІА, 2018. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7015-76-4
1457312
  Кучеренко М.Є. Сучасні методи біохімічних досліджень : Учбовий посібник / М.Є. Кучеренко, Ю.Д. Бабенюк, В.М. Войціцький. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 424с. – ISBN 966-7938-21-2
1457313
  Всехсвятський С.К. Сучасні методи вивчення Всесвіту : стенограма публічної лекції / С.К. Всехсвятський, проф. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1948. – 36 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР)
1457314
  Люта А.В. Сучасні методи вивчення іноземних мов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 98-106. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1457315
  Самохін Г.В. Сучасні методи вивчення найглибших карстових порожнин // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 121-127. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1457316
  Соколовський І.Л. Сучасні методи вивчення новітніх рухів земної кори і вибір їх раціональних комплексів для окремих частин території УРСР / І.Л. Соколовський, М.Г. Волков // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 103-118. – Бібліогр.: 57 назв
1457317
  Цирульнева Ю. Сучасні методи визначення діуретиків у фармацевтичних та біологічних об"єктах / Ю. Цирульнева, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-26. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз даних літератури щодо сучасних методів визначення і виявлення діуретиків у фармацевтичних препаратах та біологічних рідинах. Показано, що до найбільш розповсюджених відносяться хроматографічні та спектроскопічні, зокрема люмінесцентні, ...
1457318
  Білоус М.В. Сучасні методи визначення просторових переміщень тунелів метрополітену : геодезія / М.В. Білоус, Р.В. Шульц // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 13-16 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв
1457319
  Каліновська І. Сучасні методи викладання акушерства і гінекології у вищій школі / І. Каліновська, К. Лісова // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2022. – № 2 (34). – С. 60-62. – ISSN 2311-9896
1457320
  Романов М. Сучасні методи викладання економічної і соціальної географії України / М. Романов, О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 67-70 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
1457321
  Пернарівська Т. Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151), серпень. – С. 111-115. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто місце та роль курсу іноземної мови професійного спрямування на сучасному етапі підготовки здобувачів вищої освіти, визначено вимоги до викладання даного курсу - професійні компетентності, підходи, методи викладачів.
1457322
  Худзей О.О. Сучасні методи викладання іноземної мови у вищій школі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 283-287. – ISBN 978-617-7132-63-8


  "На сучасному етапі перед викладачами іноземної мови гостро постає проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови, зміцнення їх позитивної мотивації в навчанні. Робота зі студентами ВНЗ вимагає поєднання ...
1457323
  Атаманюк А.В. Сучасні методи викладання інформатики / А.В. Атаманюк, Є.В. Геделевич // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 6-10
1457324
  Мосійчук І.В. Сучасні методи викладання у вищій школі // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 56-57
1457325
  Кривошей О.В. Сучасні методи викладання фармацевтичної хімії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 67-70. – ISSN 1681-2751
1457326
  Спольнік О. Сучасні методи викладання фізики у закладах вищої освіти / О. Спольнік, А. Гайдусь, Л. Каліберда // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (103). – C. 77-83. – ISSN 1562-529Х
1457327
  Бут Н.К. Сучасні методи використання ландшафтного дизайну в міському середовищі // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 206-210
1457328
  Комар О. Сучасні методи впровадження комунікативного підходу до навчання англійської мови // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 107-114. – ISSN 2307-4906
1457329
  Вольвач Ж.В. Сучасні методи групового навчання у вищій школі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 81-85. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X


  У статті розглянуто особливості групового навчання для вдосконаленя мовленнєвої діяльності, ролі й місця рідної мови та диференціації процесу навчання іноземних мов.
1457330
  Сніжко С.І. Сучасні методи дослідження гідрохімічних систем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 67-69. – ISBN 966-521-109-9
1457331
  Малікова О.В. Сучасні методи дослідження мовленнєвих жанрів // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 71-76
1457332
  Пархоменко В.О. Сучасні методи дослідження російської історіографії кавказької війни 1817 – 1864 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ю.П. Волосник ; редкол.: Бережна С.В., Горак А., Готовська-Хенце Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 21. – C. 115-121. – ISSN 2077-7280
1457333
  Шарапов О.Д. Сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем / О.Д. Шарапов, В.Д. Дербенцев, В.М. Соловйов // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 100-110.
1457334
  Марченко О.М. Сучасні методи забезпечення ресурсної безпеки сільськогосподарського землекористування / О.М. Марченко, М.Г. Оробчук // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 4 (14). – С. 137-147. – ISSN 2617-4162
1457335
  Полусин О.Б. Сучасні методи захисту мультимедійної інформації / О.Б. Полусин, О.В. Тимченко, В.І. Сабат // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 79. – С. 160-165. – ISSN 2309-7647
1457336
  Горінов О.С. Сучасні методи ідентифікації клієнтів банками України / О.С. Горінов, М.В. Колдовський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 161-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасний механізм протидії відмиванню грошей у банківському секторі - політики "знай свого клієнта". Підкреслено значущість банків порівняно з іншими суб"єктами первинного фінансового моніторингу у протидії відмиванню грошей. ...
1457337
  Горінов Олександр Сергійович Сучасні методи ідентифікації клієнтів банками України / Горінов Олександр Сергійович, Колдовський Микола Васильович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 161-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано сучасний механізм протидії відмиванню грошей у банківському секторі - політики "знай свого клієнта". Підкреслено значущість банків порівняно з іншими суб"єктами первинного фінансового моніторингу у протидії відмиванню грошей. ...
1457338
   Сучасні методи контролю та оцінювання рівня знань студентів у вищих медичних та фармацевтичних закладах / І. Гриценко, А. Котвіцька, Л. Буданова, І. Свєточева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 72-76. – ISSN 1562-529Х
1457339
  Зазірний І.М. Сучасні методи лікування переломів дистального епіметафіза променевої кістки (огляд літератури) / І.М. Зазірний, А.В. Василенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 107-112. – ISSN 0030-5987
1457340
  Лесів Й. Сучасні методи менеджменту, основані на ринковій економіці / Й. Лесів. – Ужгород, 1994. – 255 с.
1457341
  Власенко М.О. Сучасні методи мотивації персоналу / М.О. Власенко, А.О. Швайка // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 35-37. – ISBN 978-617-645-229-4
1457342
  Романишина Л. Сучасні методи навчання англійської мови курсантів вищих військових навчальних закладів України / Л. Романишина, І. Блощинський, Н. Казакова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 226-235. – ISSN 2312-5993
1457343
   Сучасні методи навчання в дорадництві / О.І. Шаманська, А.В. Спірін, С.І. Кормановський, І.В. Твердохліб // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 337-341. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Наведено та проаналізовано сучасні методи навчання в дорадництві, такі як: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладу, частково-пошуковий, або евристичний, дослідницький. Приведены и проанализированы современные методы учебы ...
1457344
  Задунайська Ю.В. Сучасні методи навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 165-181. – ISBN 978-617-10-0462-7
1457345
  Костик Є. Сучасні методи навчання іншомовному діловому спілкуванню // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П.[та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 29-38. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
1457346
  Кіщенко Ю.В. Сучасні методи навчання письма іноземною мовою // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 222-229. – ISSN 2227-2844


  "Статтю присвячено сучасним методам навчання писемного мовлення іноземною (англійською) мовою. Визначено основні причини, які обумовлюють необхідність навчання письма, серед яких спроможність письма підсилювати інші види мовленнєвих умінь, розвивальна ...
1457347
  Кобеляцький Ю.Ю. Сучасні методи об"єктивізації болю та ноцицепції / Ю.Ю. Кобеляцький, О.О. Шайда // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – C. 19-23. – ISSN 2224-0586
1457348
  Дороженко Л.І. Сучасні методи обліку витрат у контексті зарубіжного досвіду // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1457349
  Артамонова Н. Сучасні методи оперативного та стратегічного управління витратами. Зарубіжний досвід та українські реалі / Н. Артамонова, Є. Артамонов // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 5-21. – ISSN 2409-9260
1457350
  Велігоцька Ю.С. Сучасні методи оптимізації прийняття архітектурних рішень будівель // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 435-444 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1457351
   Сучасні методи органічного синтезу : Короткий конспект лекцій. – Київ : Київський університет, 2001. – 72с.


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1457352
  Григоренко О.О. Сучасні методи органічного синтезу : підручник для студентів хім. спеціальностей / Олександр Григоренко, Ольга Шабликіна. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2021. – 564, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 554-555. – ISBN 978-617-7973-45-3
1457353
  Коваленко О.В. Сучасні методи оцінки інституціонального середовища розвитку підприємництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 157-161. – ISSN 2221-1055
1457354
  Колосінський Є.Ю. Сучасні методи оцінки комерційної нерухомості в Україні / Є.Ю. Колосінський, М.І. Колосінська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 83-92. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1457355
  Пожуєв О.В. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 193-197. – ISSN 2072-1692
1457356
  Кудрявський І.В. Сучасні методи оцінки фінансової діяльності на підприємствах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 104-110
1457357
  Шостак І.В. Сучасні методи прогнозування професійних кваліфікацій // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 80-84. – (Серія: Державне управління ; № 3 (19)). – ISSN 2617-0515
1457358
  Соколова А.М. Сучасні методи прогнозування розвитку кредитних спілок України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 49-53. – (Економічні науки)
1457359
  Петренко О. Сучасні методи протидії відмиванню коштів у банківських установах // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 10 (72). – С. 21-22
1457360
  Мальцева Т.В. Сучасні методи радіохімічної переробки відпрацьованого ядерного палива / Т.В. Мальцева, А.М. Шишута, С.О. Лукашин // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2019. – № 1 (81). – С. 52-57. – ISSN 2073-6231
1457361
  Синюшко В.Г. та ін. Сучасні методи рентгенівської спектроскопії : навч. пос. / В.Г. та ін. Синюшко. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1981. – 85с.
1457362
  Заборовець М.О. Сучасні методи розв"язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь : навчально-методичний посібник / М.О. Заборовець, Ф.А. Левченко, М.Г. Охріменко ; МОНУ ; Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 76 с. – ISBN 966-574-865-3
1457363
  Швайка Ол. Сучасні методи синтезу лікарських засобів : Курс лекцій / Ол. Швайка, М. Олійник; МОУ. НАНУ. ДонДУ. – Донецьк, 1999. – 166с.
1457364
  Короткова А.Я. Сучасні методи спостережень за станом сільськогосподарських культур // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 125-130 : Табл. – Бібліогр.: 31 назва
1457365
  Ніколайчук Е.В. Сучасні методи стабілізації валюти : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.14 / Ніколайчук Е. В.; Укр. Ін-т міжнар. віднос. при КГУ. – Київ, 1993. – 18 с.
1457366
  Корчак Ю. Сучасні методи та засоби захисту інформації / Ю. Корчак, Ю. Фургала, Л. Корчак // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 8. – С. 3-17. – ISSN 2224-087Х
1457367
  Федосов Ю.О. Сучасні методи та інструменти реалізації грошово-кредитної політики Центрального банку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 196-198
1457368
   Сучасні методи та інформаційні технології математичного моделювання, аналізу і оптимізації складних систем : Монографія / Ф.С. Гаращенко, М.Ф. Кириченко, Ю.В. Крак, В.А. Стоян, Д.Я. Хусаїнов, ін. та; Авт.: Ф.Г. Гаращенко, М.Ф. Кириченко, Ю.В. Крак, В.А. Стоян та ін.; За ред. Ф.Г. Гаращенко, І.І. Харченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 200с. – ISBN 966-594-702-8
1457369
  Гринчук М.С. Сучасні методи та технології інформаційного тероризму // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 64-75. – ISSN 2522-4050


  "Розглянуті основні тенденції розвитку та функціонування інформаційного тероризму як явища, що виникло в результаті стрімкої глобалізації, інформатизації суспільства, та збільшення впливу мережі Інтернет на всі сфери життя. Було проаналізовано та ...
1457370
  Фролова Ю.О. Сучасні методи та технології політичного лобіювання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 141-143
1457371
  Гужва І.Ю. Сучасні методи та форми міжнародного науково-технічного співробітництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 66-70
1457372
  Мартиненко В.П. Сучасні методи управлiння виробничою діяльністю промислового підприємства / В.П. Мартиненко, Л.С. Шиманська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 112-116. – ISSN 2310-5534
1457373
  Колеснік Я.В. Сучасні методи управління банківськими ризиками // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (93). – С. 39-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
1457374
  Бегун В.В. Сучасні методи управління безпекою на основі інформаційних технологій / В.В. Бегун, В.Ф. Гречанінов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 13-14 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1457375
  Буряк Г.С. Сучасні методи управління змінами в контексті антикорупційної політики // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 26-32. – ISSN 1811-9824


  У статті йдеться про засади формування антикорупційної політики в сучасній системі господарювання в Україні. Розглянуто сучасні підходи впровадження організаційних змін у корпоративній структурі, запропоновано новітні методи оптимізації управлінських ...
1457376
  Морозюк Д.І. Сучасні методи управління оборотним капіталом підприємств та оцінка їх ефективності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 114-119. – ISSN 2306-6814
1457377
  Чала Н.Д. Сучасні методи формування лексичної компетенції у студентів нефілологічних спеціальностей / Н.Д. Чала, І.В. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 215-221. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 8). – ISSN 2522-1477
1457378
  Гайда Я.І. Сучасні методи хірургічного лікування вогнепальних поранень печінки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Гайда Ярослав Іванович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 23 назви
1457379
  Слушаєнко Н. Сучасні методи ціноутворення при плануванні стратегічної діяльності фармацевтичних підприємств України / Н. Слушаєнко, Д. Апенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 58-63. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено роль ціноутворення для стратегічної діяльності фармацевтичних підприємств. Була модифікована дифузійна модель Басса для нових продуктів, проведене емпіричне тестування моделі на вибірці з продуктів фармацевтичного ринку ...
1457380
  Єщенко М. Сучасні методи, засоби та форми активізації пізнавальної діяльності випускників ЗОШ у системі довузівської підготовки України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – C. 191-196. – ISSN 2308-4634


  "...У статті розкрито поняття "пізнавальна діяльність" - це свідома діяльність молоді, яка складається з чуттєвого сприйняття, теоретичного мислення та практичної діяльності та спрямована на одержання конкретних знань при підготовці до вступу у ВНЗ."
1457381
  Холоденко В.С. Сучасні методики встановлення екологічно допустимих мінімальних витрат води на річках Прип"ятського Полісся України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 241-249 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1457382
   Сучасні методики навчання й оцінювання знаньстудентів у клініці інфекційних хвороб / Н.Ю. Вишневська, О.Л. Івахів, Н.А. Васильєва, І.С. Іщук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 8-13. – ISSN 1681-2751
1457383
   Сучасні методики навчання у міжнародників // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 7


  Інформація про проведення відкритих занять у рамках спільного проекту кафедри міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій та кафедри іноземних мов. Про значення цих занять схвально відізвався директор ІМВ В.В. Копійка.
1457384
  Тімоті Сучасні методики ЯМР високого розділення в хімії / Тімоті Д.В. Кларидж; Пер. з англ. Турова О.В. і Пенського Д.О. – Київ, 2006. – 350с. : іл.
1457385
  Боровець О.В. Сучасні методичні підходи до викладання анатомії та фізіології людини студентам за фахом "Фізична терапія, ерготерапія" // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (21). – С. 191-201. – ISBN 978-966-7359-77-5
1457386
  Качалай В. Сучасні методичні підходи до калькування собівартості продукції на промислових підприємствах // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 23-28


  Увага акцентується на посиленні конкуренції між суб"єктами господарської діяльності в умовах економічної глобалізації.
1457387
  Брезіцька О.В. Сучасні методичні підходи до оцінки вартості підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 1. – С. 3-8
1457388
  Вовченко О.С. Сучасні методичні підходи до оцінки фінансової стабільності банку // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 161-169. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1457389
  Дем"янюк О.С. Сучасні методичні підходи до оцінювання екологічного стану грунту за активністю мікробіоценозу / О.С. Дем"янюк, Л.Ю. Симочко, О.В. Тертична // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 22, № 1. – C. 127-142. – ISSN 2312-2056
1457390
  Топузов Олег Сучасні методичні прийоми навчання географії : наукові дослідження / Топузов Олег, Вішнікіна Любов // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 35-40. – Бібліогр.: 5 назв
1457391
  Дворніцька Л. Сучасні методології вивчення та викладання творчості Тараса Шевченка (у середній та вищій школі) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 106-115


  У статті зазначається, що в наші дні творчий доробок Великого Кобзаря, зорієнтований на самопізнання людини, самовизначення її як громадянина і як частки Всесвіту, заслуговує на максимум уваги шевченкознавців та педагогів. Зміна парадигми освіти з ...
1457392
  Сунцова О.О. Сучасні методології у сфері дослідження макрофінансової стабільності національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 148-161. – ISSN 1993-6788


  Виявлено позитивні і негативні властивості методологій у сфері дослідження макрофінансової стабільності, запропоновано власну методологію комплексного оцінювання фінансової системи.
1457393
  Молдован О.О. Сучасні методологічні виклики теорії економічної безпеки держави як самостійної наукової дисципліни // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 10-15. – ISSN 2306-6806
1457394
  Кадомцева Л.О. Сучасні методологічні засади мовознавчої освіти // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 3-8


  Визначаються напрямки розвитку мовознавчої освіти у зв"язку з новими, перебудовними процесами викладання гуманітарних дисциплін, у тому числі й філологічної; вказано на можливі розбудови описових курсів української мови, а також їх історико-філологічну ...
1457395
  Руденко С.В. Сучасні методологічні концепції дослідження історії української філософії : монографія / С.В. Руденко ; [наук. ред. І.В. Огородник] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 249-278 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-608-7
1457396
  Фішер Й.З. Сучасні методологічні питання статистичної фізики / Й.З. Фішер, М.П. Коваленко, Г.О. Полікарпов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1457397
  Коломієць А.М. Сучасні методологічні підходи в організації вищої педагогічної освіти / Алла Миколаївна Коломієць, Наталія Іванівна Лазаренко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 47-52. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті на основі аналізу змін, що відбуваються в суспільстві, зроблено висновок про необхідність нової методології педагогічної професійної освіти. Показано, що методологічною основою організації діяльності педагогічних ВНЗ має бути симбіоз різних ...
1457398
  Мазуренко В.І. Сучасні методологічні підходи до аналізу боргових криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 155-168


  Ця стаття присвячена аналізу сучасної боргової кризи. Автор ставить за мету дослідити характер та основні причини її виникнення. У статті робиться спроба проаналізувати основні погляди щодо створення механішу протидії виникненню боргових криз. Зта ...
1457399
  Крехівський О.В. Сучасні методологічні підходи до визначення високотехнологічних галузей: рекомендації щодо застосування в Україні / О.В. Крехівський, О.Б. Саліхова, І.О. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-79. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлюються сучасні проблеми методології та практики дефініції високотехнологічних секторів економіки. Проаналізовано досвід провідних міжнародних та національних організацій щодо вибору системи критеріїв для оцінки рівня технологічності ...
1457400
  Піжук О.І. Сучасні методологічні підходи до оцінювання рівня цифрової трансформації економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 39-47. – ISSN 2222-4459
1457401
  Свида І.Ю. Сучасні методологічні підходи до оцінювання та прогнозування рівнів воєнної небезпеки для держави // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 16-19
1457402
  Нестуля С. Сучасні методологічні підходи до розробки освітньої програми підготовки магістрів "Педагогіка вищої школи" / С. Нестуля, Н. Кононец // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 25-38. – ISSN 1682-2366
1457403
  Курбатов С.В. Сучасні методологічні підходи до розробки університетських рейтингі // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 37-42. – ISSN 2304-06294
1457404
  Жовтанецька Я.В. Сучасні методологічні підходи до формування системи антикризового управління фінансового діяльністю банків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 100-107. – ISSN 1562-0905
1457405
  Кельман М.С. Сучасні методологічні уявлення про розмаїття правової проблематики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 148-152. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1457406
  Єрохін С.А. Сучасні метологічні проблеми економічної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-10
1457407
   Сучасні механізми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки : монографія / [Л.В. Кривенко, Є.В. Мішенін, М.І. Макаренко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Кривенко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 329, [1] c. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 10. – Бібліогр.: с. 306-329. – ISBN 978-966-657-720-0
1457408
  Шаульська Г. Сучасні механізми публічного адміністрування: питання удосконалення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 121-126. – ISSN 2220-1394
1457409
  Возняк Г.В. Сучасні механізми реалізації бюджетної політики розвитку: регіональний вимір // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 187-193 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
1457410
  Колосюк А.А. Сучасні механізми регіонального розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 94-99. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1457411
  Отченаш К.Г. Сучасні механізми регулювання та саморегулювання на фондовому ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 272-278


  Пропонуються напрями вдосконалення законодавства, що сприятимуть більш широкому застосуванню саморегулювання в умовах адміністративної реформи.
1457412
  Макаренко І.О. Сучасні механізми стабілізації діяльності підприємств харчової промисловості : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 93-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1457413
  Батрименко В.В. Сучасні механізми трансформації грошово-банківської сфери України як необхідна умова виходу із фінансово-економічної кризи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 17-20. – ISSN 1728-6220
1457414
  Цицик Р.В. Сучасні механізми управління фіскальною стійкістю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 54-62
1457415
  Рожкова І. Сучасні механізми управління якістю в системі охорони здоров"я // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 126-130
1457416
  Неліпа К.Г. Сучасні міграційні потоки Запорізької області та їх вплив на розселенський потенціал регіону // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 241-244. – ISBN 978-966-285-361-2


  Міграція є складним соціально-демографічним процесом, який тісно пов’язаний з розселенням населення. Цей процес виступає індикатором напруженості та стійкості соціально-економічної, екологічної, військово-політичної ситуації в регіоні, визначає ...
1457417
  Стеблянко І.О. Сучасні міграційні процеси в Європейському Союзі: основні чинники та наслідки / І.О. Стеблянко, О.О. Козич // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – C. 90-105. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 9). – ISSN 2409-9228
1457418
  Коваліско Н.В. Сучасні міграційні процеси і соціальне сирітство: соціологічний дискурс : монографія / Коваліско Наталія Володимирівна, Ілик Христина Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2019. – 234, [1] : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-222. – ISBN 978-617-10-0502-0
1457419
  Крисаченко В.С. Сучасні міграційні тенденції та їх вплив на етнодемографічну ситуацію в Україні // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 11 : На пошану 75-річчя професора П.П. Кононенка. – С. 515-534.
1457420
  Крисаченко В.С. Сучасні міграційні тенденції та їх вплив на етнодемографічну ситуацію в Україні // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 9 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 515-534.
1457421
  Мушкетик Л. Сучасні міждисциплінарні студії угорсько-українського пограниччя // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (395), липень - вересень. – С. 59-69. – ISSN 2664-4282


  В основі статті огляд і аналіз досліджень, присвячених різним аспектам українсько-угорських контактувань, зосібна, вміщених у колективній монографії академічного Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, який здійснює їх у межах одного з напрямів ...
1457422
  Ніколаєв Є. Сучасні міжнародні академічні стандарти. Як і Коли адаптуємо до них публікації дослідницьких розвідок у вітчизняних наукових журналах? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 10 - 17 грудня (№ 50). – С. 10
1457423
   Сучасні міжнародні відносини і перспективи інтеграції України в євроатлантичну спільноту : підручник / В.В. Балабін, О.О. Безносюк, О.Г. Заруба, В.І. Коряк; Балабін В.В., Безносюк О.О., Заруба О.Г., Коряк В.І. та ін; Військовий ін-т; КНУТШ; за заг. ред. В.В. Балабіна. – Київ : Інфодрук, 2007. – 300с. – тверде перепл. – ISBN 978-966-8207-82-2
1457424
   Сучасні міжнародні відносини і перспективи інтеграції України в євроатлантичну спільноту : підручник / В.В. Балабін, О.О. Безносюк, О.Г. Заруба, В.І. Коряк, Л.Ф. та ін. Компанцева; Балабін В.В., Безносюк О.О., Заруба О.Г., Коряк В.І., Компанцева Л.Ф. та ін. ; Військовий ін-т КНУТШ; за заг. ред. В.В. Балабіна. – Київ : Інфодрук, 2007. – 300с.
1457425
  Дмитрієв Є.Є. Сучасні міжнародні загрози для національної економічної та фінансової безпеки України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 244-255. – ISSN 2305-7491
1457426
  Солоненко О.М. Сучасні міжнародні стандарти забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 95-103
1457427
  Жуковська Ю.Г. Сучасні міжнародні та національні центральні статистичні класифікації в процесі їх розвитку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-69.
1457428
  Толстов С.В. Сучасні міжнародно-політичні процеси як відображення еволюції міжнародної системи // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 26-39. – ISBN 978-966-02-7888-2
1457429
  Проценко І. Сучасні міжнародно-правові засоби захисту права власності цивільних осіб під час збройних конфліктів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 91-109. – ISSN 1026-9932
1457430
  Аракелян Р.Ф. Сучасні міжнародно-правові моделі кримінальної процесуальної медіації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 240-244. – ISSN 2219-5521
1457431
  Лосич Т.С. Сучасні міжнародно-правові стандарти кримінальної відповідальності за вчинення або погрозу вчинення насильства щодо судді та інших представників системи юстиції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 305-311. – ISSN 2219-5521
1457432
  Балюн О. Сучасні міжнаціональні україно-єврейські відносини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 29-33
1457433
  Лепіх Я.І. Сучасні мікроелектронні датчики для інтелектуальних систем / Я.І. Лепіх, А.А. Євтух, В.О. Романов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 40-49. – ISSN 0372-6436


  Розв"язано комплексну проблему створення мікроелектронних датчиків нового покоління на основі нових принципів, функціональних матеріалів і структур для забезпечення інтелектуальних систем первинним сигналом високої якості в режимі on-line та інтеграції ...
1457434
  Борейко Ю. Сучасні міфології масової свідомості в повсякденному бутті українського суспільства // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 69-74. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1457435
   Сучасні мови програмування для систем надання телекомунікаційних послуг / А.О. Макаренко, А.П. Бондарчук, Є.Б. Хотинський, В.М. Лимар // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 4 (44). – С. 21-33. – ISSN 2518-7678
1457436
  Літяга В.В. Сучасні мовознавчі підходи до поняття "концептосфера" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 459-463


  Стaттю присвяченo aнaлізу мoвoзнaвчих підхoдів дo тлумaчення пoняття “кoнцептoсферa”. Узaгaльненo oснoвні тлумaчення терміну “кoнцепт” тa йoгo гoлoвні типoлoгії. Рoзглянутo співвіднoшення кoнцептoсфери мoви із кoнцептoсферoю культури. Дaнa стaття ...
1457437
  Райковський Б. Сучасні моделі виборчих систем: проблеми теорії і практики / Б. Райковський, М. Рибачук // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 44-52.
1457438
  Клименко В.Г. Сучасні моделі вивчення курсу "Фізична географія України" у вищій школі // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 77-80 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
1457439
  Бутурліна О.В. Сучасні моделі впровадження STEM-освіти: світовий досвід та українська реальність // Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти : зб. тез до I-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", КВНЗ "Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Ватковська, О.О. Патрикеєва, О.В. Бутурліна]. – Дніпро ; Київ : Ліра, 2017. – С. 16-21. – (STEM: Science. Technology. Engineering. Math). – ISBN 978-966-383-937-0
1457440
  Банчук М.В. Сучасні моделі державного управління закладами охорони здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 124-125
1457441
  Маятіна Н. Сучасні моделі дистанційного навчання / Н. Маятіна, О. Дмитрієнко, Т. Лисенко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 84-95. – ISSN 2411-1317
1457442
  Агєєв О.Д. Сучасні моделі інституту омбудсмана: перспективний досвід для створення української моделі омбудсмана з питань міграції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 28-34. – ISSN 2220-1394
1457443
  Клименко І.В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців : монографія / І.В. Клименко, О.О. Акімов, Е.А. Афонін ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. управління. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-172. – ISBN 978-617-673-437-6


  У пр. №1703076 напис: Дарунок бібліотеці від автора. Акімов О.О. Підпис
1457444
  Підлісна Т.В. Сучасні моделі лідерства: досвід для України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 347-356. – ISSN 2078-9165
1457445
  Сендерович А.Й. Сучасні моделі оцінки вартості компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 99-106. – ISSN 2306-6814
1457446
  Кажан В.А. Сучасні моделі оцінки кредитного ризику позичальника в банківській системі Європейського союзу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 29-35.
1457447
  Майнина М.С. Сучасні моделі партисипітарної демократії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 44-46
1457448
  Ананьєв М.Ю. Сучасні моделі побудови обліково-розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 64-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1457449
  Безбородова Т.В. Сучасні моделі регулювання фінансових ринків / Т.В. Безбородова, О.А. Теряник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 68-74. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті проведено оцінювання реального стану розвитку фінансового ринку в Україні, досліджено його особливості й фактори, що впливають на його розвиток, визначено тенденцій його подальшого розвитку. Розглянуто основні моделі державного регулювання ...
1457450
  Чілачава Т.Р. Сучасні моделі редакційної діяльності та праці журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 117-125


  У статті розглядаються новітні інформаційні технології як сукупність важливих засобів для досягнення творчої мети: оптимізації журналістської праці та редакційної діяльності. In the article it is researched the modern information technologies as a ...
1457451
  Корецький М. Сучасні моделі ринкової економіки у розвинених країнах // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.93-103. – ISBN 966-73-53-51-Х
1457452
  Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : монографія / Мещанінов Олександр Павлович ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могил. акад.". – Київ : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 459, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-455. – ISBN 966-336-021-6
1457453
  Циблієва Т.І. Сучасні моделі ручного в"язання / Т.І. Циблієва. – К, 1992. – 287с.
1457454
  Фурсова Н.А. Сучасні моделі соціальної безпеки країни: зарубіжний та вітчизняний досвід // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 5 (42), жовтень. – P. 182-188


  Циклічність економічного зростання в Україні: двофазна економіка. У статті досліджується тривалість українських циклів ВВП. Надано рекомендації щодо подолання негативних наслідків кризи.
1457455
  Жуковська А. Сучасні моделі соціальної відповідальності бізнесу: класифікація та порівняльна характеристика / А. Жуковська, К. Велічко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Сьогодні соціальна відповідальність виступає невід"ємною частиною іміджу підприємства та підвищує його прибутковість. Різні аспекти соціальної відповідальності бізнесу досліджували як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, але, незважаючи на множину такого ...
1457456
  Сковронський Д.М. Сучасні моделі соціальної держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 264-271. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1457457
  Афонченко У.Г. Сучасні моделі стратегічного планування / У.Г. Афонченко, Г.В. Кіш, В.І. Дідик // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1457458
  Нікітін Ю.О. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств / Ю.О. Нікітін, Рукас-Пасічнюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 238-246 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1457459
  Шпорт В.І. Сучасні моделі управління запасами підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 260-264. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1457460
  Транченко Л.В. Сучасні моделі управління та їх вплив на економічну ефективність підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 4454-463 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1457461
  Шашкова Л.О. Сучасні моделі філософської освіти: досвід наукового семінару // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 5-6. – ISSN 2414-5823


  "Проблеми модернізації філософської освіти в Україні стали предметом обговорення, теоретичних дискусій і вироблення практичних рекомендацій в межах наукового семінару "Сучасні моделі філософської освіти", який започаткований у квітні 2014 року і його ...
1457462
  Середюк Т.Б. Сучасні модифікації теорії дифузії інновацій та шляхи їх реалізації на ринках високих технологій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 105-111. – ISSN 2306-6806
1457463
  Скоробагатько М.А. Сучасні можливості вдосконалення технічного забезпечення проведення динамічних випробувань під час виконання судово-балістичних досліджень / М.А. Скоробагатько, Ю.В. Вересенко // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2015. – № 4 (43). – С. 50-55. – ISSN 2411-3816
1457464
  Бондаренко Е. Сучасні можливості геоінформаційного картографування природних факторів впливу на поширення хвороб населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 97-101. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні можливості геоінформаційної схеми картографування для виявлення природних факторів впливу на поширення хвороб населення для створення відповідних карт поширення природно-вогнищевих інфекційних захворювань населення. Визначено їхні ...
1457465
   Сучасні можливості дистанційних форм на післядипломному етапі освіти / Л.Ю. Науменко, В.В. Лепський, І.С. Борисова, В.М. Березовський // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 225-228. – ISSN 2077-4214


  В країні, як і у всьому світі, виникає значний інтерес до можливостей удосконалення підходів та освітніх інноваційних заходів - дистанційної освіти, яка стає все більш затребуваною. Наказ МОЗ "Про внесення змін до Положення про порядок проведення ...
1457466
  Прокопенко Н. Сучасні можливості експертного дослідження слідів губ людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 157-159.
1457467
   Сучасні можливості лікування негоспітальних пневмоній / М.М. Селюк, М.М. Козачок, О.В. Селюк, М.І. Омеляшко // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 65-73. – ISSN 1605-7295
1457468
   Сучасні можливості міжнародного співробітництва в галузі суспільної географії / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Гусєва, Є.Ю. Телебєнєва, Л.В. Ключко // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 29-32. – ISBN 978-617-7069-75-8


  Міжнародна співпраця Харьківского національного університету імені В. Н. Каразіна з іншими університетами світу.
1457469
  Неня О.В. Сучасні можливості оптичних методів криміналістичних досліджень мікрооб"єктів : монографія / Олена Неня ; [за заг. ред. Н.І. Клименко] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : Нілан-ЛТД, 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-218. – ISBN 978-966-924-351-5
1457470
  Гусєва В.О. Сучасні можливості психологічних експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених проти працівників правоохоронних органів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 256-267. – ISSN 2524-0323
1457471
   Сучасні можливості судово-медичної оцінки та диференціації гострих інтоксикацій / О. Дунаєв, С. Козлов, І. Олійник, М. Братенко // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика, Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Асоц. судових медиків України [та ін.] ; голов. ред. Бачинський В.Т. – Київ, 2021. – № 1. – С. 11-18. – ISSN 2218-838X
1457472
  Жеребко О. Сучасні можливості судової експертизи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 163-166
1457473
  Гонгало С. Сучасні можливості судової техніко-криміналістичної експертизи документів та перспективи її розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 162-170. – ISSN 0132-1331
1457474
   Сучасні можливості та практичні реалії у проґнозуванні перебігу міокардіальної дисфункції у хворих із перенесеним інфарктом міокарда / В.П. Іванов, О.В. Щербак, В.Ю. Масловський, В.П. Щербак // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 76-84. – ISSN 1029-4244
1457475
  Половина.И.П Сучасні можливості управління погодою / Половина.И.П. – К., 1981. – 48с.
1457476
  Зозуля А.І. Сучасні можливості хірургічного лікування судинної патології головного мозку // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Л. Анкін, О.О. Біляєва [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 1. – C. 34-44. – ISSN 2227-7404
1457477
  Патика М.В. Сучасні молекулярно-біологічні методи вивчення мікробного біому та метагеному грунтів аграрного використання / М.В. Патика, О.Ю. Колодяжний, Ю.П. Борко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 116-124 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0587-2596
1457478
  Губрієнко О. Сучасні монархії у світі - загальний огляд // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-37.
1457479
   Сучасні морфодинамічні процеси в межах комплексної пам"ятки природи "Стільська" / І.П. Ковальчук, Є.А. Іванов, Ю.М. Андрейчук, П.М. Волошин, Р.М. Гнатюк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 59-70 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1457480
  Кириченко П. Сучасні мотиви давньої казки (соціокультурні аспекти українського фольклору) // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. С.336-342. – ISBN 966-7053-09-1
1457481
  Прохоров Д.А. Сучасні музейні колекції з історії кримських караїмів: проблеми та перспективи розвитку // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 373-376. – ISSN 2218-4805
1457482
  Маньковська Р. Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 75-84. – ISSN 2222-5250
1457483
  Галюк В.М. Сучасні мультимедійні методи навчання іноземних студентів як спосіб підвищення якості знань при вивченні абдомінальної хірургії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 27-29. – ISSN 1681-2751
1457484
  Броварець О.О. Сучасні мультимедійні технології у маркетингових комунікаціях : навч. посібник / О.О. Броварець, В.Л. Плескач ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-189. – ISBN 978-966-933-101-4
1457485
  Дідик Р. Сучасні навчальні технології в системі підготовки інженерних кадрів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 45-50. – ISSN 1682-2366
1457486
  Філюк В. Сучасні найвпливовіші терористичні організації Африки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 95-100. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
1457487
  Ященко Т. Сучасні напрями вдосконалення надання адміністративних послуг в Україні з урахуванням стандартів Common Assessment Framework // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 131-133. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1457488
  Кушнир Н.В. Сучасні напрями вдосконалення реалізації принципу гендерної рівності у трудовому праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 227-236. – ISSN 1999-5717
1457489
   Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія : матеріали доповідей Міжнар. наук. конференції, (14-15 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [відп. ред. О.В. Семенова ; редкол. : В.М. Докашенко, О.В. Семенова, С.О. Колода та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ
Ч. 1. – 2011. – 320 с.
1457490
   Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія : матеріали доповідей Міжнар. наук. конференції, (14-15 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [відп. ред. О.В. Семенова ; редкол. : В.М. Докашенко, О.В. Семенова, С.О. Колода та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ
Ч. 2. – 2011. – 340 с.
1457491
  Кучин С.П. Сучасні напрями державної культурної політики в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 175-182. – ISSN 2078-9165
1457492
  Михалюк М.М. Сучасні напрями дослідження західної географії культури // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 216-226. – ISSN 2308-135X
1457493
  Бирський В.В. Сучасні напрями досліджень економічних систем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 73-77. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1457494
  Спірін О. Сучасні напрями досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в галузі педагогічних наук. / О. Спірін, А. Светлорусова // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 158-161. – ISSN 1998-6939


  У публікації визначені сучасні напрями досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в галузі педагогічних наук. Описано основні вимоги паспорту нової спеціальності 13.00.10.- інформаційно-комунікаційні технології в освіті з якої може проводитися ...
1457495
  Мамалига А. Сучасні напрями досліджень мови соціальних комунікацій // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 15-21


  У статті розглядаються напрями дослідження мови соціальних комунікацій з огляду на становлення і розвиток необхідних наукових засад. Наголошується на важливості медіалінгвістики не лише як самостійного дослідницького спрямування, але й як органічного ...
1457496
  Вірченко О.В. Сучасні напрями економічних досліджень землі // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 27-29. – ISBN 978-966-188-219-4
1457497
  Стегней М.І. Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський досвід і українські реалії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 125-133 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1457498
  Аберніхіна І.Г. Сучасні напрями запобігання відтоку депозитів на основі симбіозу банку та страхової компанії / І.Г. Аберніхіна, І.Г. Сокиринська // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (58). – С. 85-94. – ISSN 2073-9982
1457499
  Носенко Е.Л. Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості : підруч. для студентів ВНЗ напряму "Психологія" / Елеонора Львівна Носенко, Ірина Федорівна Аршава ; за ред. С.Д. Максименка ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2010. – 261, [3] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-551-329-2
1457500
  Копитко Т. Сучасні напрями оптимізації використання електронно-інформаційних / Тетяна Копитко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається роль бібліотек в інформаційному суспільстві, зокрема сучасні напрями розвитку та використання оптимізованих електронно-інформаційних ресурсів на базі книгозбірень, нові підходи до їх каталогізації. Проаналізовано формування їх ...
1457501
  Гоблик-Маркович Сучасні напрями організації дозвілля у закладах ресторанного господарства / Гоблик-Маркович, І.Ю. Ковач // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 174-181 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
1457502
  Шурпа С. Сучасні напрями підвищення ефективності інвестування в людський капітал // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 28-32
1457503
  Палієнко В.П. Сучасні напрями пошукових морфоструктурних і неотектонічних досліджень // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 17-21. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1457504
  Павликівський В.І. Сучасні напрями реформування кримінального законодавства у сфері правового забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 170-176. – ISSN 2306-9082
1457505
  Цудзевич Н.Б. Сучасні напрями реформування фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 96-97. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядаються сучасні напрями реформування фінансового забезпечення системи охорони здоров"я в Україні.
1457506
  Морозов Ю.П. Сучасні напрями розвитку геотермальної енергетики // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 107-118. – ISSN 1682-3591
1457507
  Збарський В.К. Сучасні напрями розвитку індустрії туризму в Україні / В.К. Збарський, Д.В. Грибова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 28-31 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1457508
  Шеремет М. Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотек КНР // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 200-214. – ISSN 2224-9516


  Досліджено сучасні інформаційно-комунікаційні аспекти діяльності бібліотек Китайської Народної Республіки. Розглянуто стратегії розвитку цифрових бібліотечних фондів (E-Only), стратегії диверсифікованого просвітницького обслуговування користувачів і ...
1457509
  Дем"янюк Л. Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (За матеріалами зарубіжних фахових видань) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 7-19. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто основні напрями інформаційно-комунікаційної діяльності зарубіжних наукових бібліотек та бібліотечно-інформаційних центрів, висвітлені у зарубіжних періодичних виданнях.
1457510
  Юсупов В. Сучасні напрями розвитку криміналістики в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 163-167. – ISSN 2307-8049
1457511
  Коцан Р.І. Сучасні напрями розвитку лімології // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 2519-2949
1457512
  Самсонюк К.О. Сучасні напрями розвитку публічних просторів м. Києва // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 215-218
1457513
  Мірошниченко О. Сучасні напрями розвитку ресурсної концепції / О. Мірошниченко, К. Кривко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-34. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні напрями розвитку ресурсної концепції управління підприємством. Охарактеризовано особливості використання концепції управління знаннями, концепції відкритих інновацій та ресурсної теорії системної організації економіки для формування ...
1457514
  Камінський В.Ф. Сучасні напрями стабілізації землекористування / В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України" ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (91). – С. 3-7. – ISSN 0372-8498
1457515
  Лумпова Т.І. Сучасні напрями створення інтегрованих інформаційних систем у статистиці // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-82 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
1457516
  Олійник Я. Сучасні напрями суспільно-географічних досліджень регіонального розвитку та прогнозування в університетах США, Канади та Великої Британії / Я. Олійник, К. Мезенцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасні суспільно-географічні дослідження в провідних університетах США, Канади та Великої Британії. Визначено основні теоретичні та методичні здобутки англо-американських географів у сфері вивчення регіонального роз-витку та ...
1457517
  Лозова Г. Сучасні напрями та перспективи розвитку адвокатування конкуренції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-43. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто один із сучасних напрямів конкурентної політики - адвокатування конкуренції, що реалізується з метою підвищення свідомості суспільства, захисту конкуренції та прав споживачів. Розкрито особливості проведення та оцінки адвокатування ...
1457518
  Збарський В.К. Сучасні напрями функціонування сфери туризму в Україні / В.К. Збарський, Д.В. Грибова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 11-16. – ISSN 2306-6814
1457519
  Нікорич А.Г. Сучасні напрямки вдосконалення інституту адвокатури // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 365-367. – ISBN 978-617-7096-97-8
1457520
  Воробйова Г.Ю. Сучасні напрямки дослідження політичних метафор // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 8-10
1457521
   Сучасні напрямки зарубіжної соціальної психології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: А.Е. Пасніченко]. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 271–283. – ISBN 978-617-7611-29-4
1457522
  Геренчук К.І. Сучасні напрямки застосувань математичних методів у комплексній фізичній географії / К.І. Геренчук, О.Г. Топчієв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 9-13. – Бібліогр.: 12 назв
1457523
  Мостова Ю.О. Сучасні напрямки реформування адвокатури України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 359-362. – ISBN 978-617-7096-97-8
1457524
  Шевкун Е.В. Сучасні напрямки розвитку лексикографічної практики: модельне представлення об"єкта словникової обробки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 210-220. – ISSN 2521-1218
1457525
  Харитонова О.В. Сучасні напрямки розвитку наукової думки у дослідженні кримінально-правових наслідків злочину // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 42-46. – ISSN 2304-4556
1457526
  Луценко Є.В. Сучасні напрямки та методи дослідження просодії китайської мови // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 52. – С. 25-35. – ISSN 1682-671Х
1457527
  Фадєєв Володимир Борисович Сучасні напрямки теорії соціальної практики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-153. – Бібліогр.: с. 125-136, 138-143, 146, 148. – ISSN 0235-7941
1457528
   Сучасні напрямки української геологічної науки : збірник наукових праць ІГН НАН України. – Київ, 2006. – 296с. : іл. – ISBN 966-02-4001-5
1457529
  Корсак К. Сучасні науки про особливості мислення підлітків та історичних діячів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)
1457530
  Бєлашова Н.В. Сучасні наукові визначення поняття та сутності державного управління гуманітарною сферою в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 128-133. – ISSN 2220-1394
1457531
  Товтин Я.І. Сучасні наукові дискусії щодо походження неандертальця // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 73-76. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
1457532
   Сучасні наукові парадигми : матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції 12 березня 2010 р. / МОН України ; Горлівський держ. пед. ін-т іноз. мов ; [ редкол.: Таукчі О.Ф. (відп. ред.), Докашенко В.М., Теркулов В.І. та ін. ]. – Горлівка : ГДПІМ, 2010. – 300 с.
1457533
   Сучасні наукові парадигми : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2011 р. / М-во освіти і науки України, Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов ; [редкол.: В.М. Докашенко та ін. ; відп. ред. О.Ф. Таукчі]. – Горлівка : ГДПІМ, 2011. – 151, [1] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1457534
  Чернявський С.С. Сучасні наукові підходи до визначення та класифікації фінансових злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 118-127.


  Розглянуто наукові підходи щодо визначення поняття "фінансові злочини" та їх класифікації. На основі проведеного аналізу запропоновано авторське бачення цієї проблеми. In the article the scientific approaches to determination “financial crimes” and ...
1457535
  Дмитренко Ю.С. Сучасні наукові підходи до застосування методичного інструментарію проведення опитування з використанням поліграфу // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – C. 53-54
1457536
  Антипенко І.В. Сучасні наукові підходи до концептуалізації політичного ризику // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 107-112. – ISSN 2306-6814
1457537
  Ткачова Н.О. Сучасні наукові підходи до організації громадянської освіти студентської молоді / Н.О. Ткачова, С.І. Ткачов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 337-341
1457538
  Набок М. Сучасні наукові підходи до оцінювання ефективності управління освітою регіону // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2012. – Вип. 3. – С. 17-21


  В статті аналізуються сучасні наукові підходи до оцінювання ефективності управління освітою регіону.
1457539
  Молчанов К.А. Сучасні наукові підходи щодо з"ясування сутності політичного іміджу та його складових // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 130-136


  Розглядається поняття політичного іміджу, та основні підходи до його визна- чення. Виділяються складові політичного іміджу та його характеристики. The author investigates concept of the political image, and basic approaches to its definition. ...
1457540
  Молчанов К.А. Сучасні наукові підходи щодо з"ясування сутності політичного іміджу та його складових // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 389-391
1457541
  Сабліна Н.В. Сучасні наукові уявлення шодо особистісних чинників адаптації студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 491-500. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1457542
  Наумова Н.М. Сучасні науково-концептуальні підходи до проблеми забезпечення недоторканності житла в юриспруденції Іспанії та Португалії // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 133-. – ISSN 2072-8670
1457543
  Марена Т.В. Сучасні науково-методичні підходи до визначення рівня національної валютної безпеки / Т.В. Марена, М.Г. Іноземцева // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 37-47. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
1457544
  Краснова М.В. Сучасні науково-методологічні проблеми екологічних прав та обов"язків громадян // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 42-46. – ISBN 978-966-7957-24-7
1457545
  Ткаченко О.В. Сучасні науково-правові погляди на розуміння поняття корупції // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 531-534. – ISBN 966-660-151-6
1457546
   Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права : "круглий стіл" : (Харків, 6 грудня 2013 р.) : зб. тез наук. доповідей / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків : Право, 2013. – 333, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-458-572-6
1457547
  Двигун С.М. Сучасні науково-теоретичні основи державного регулювання зовнішньоторговельних операцій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 105-107. – Бібліогр.: 8 назв
1457548
  Крехівський О.В. Сучасні національні інноваційні стратегії: методологія і практика створення : (наукова доповідь) / Крехівський О.В., Саліхова О.Б. ; НАНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва ; М-во пром. політики України ; ДП Держ. ін-т комплексних техн.-екон. досліджень. – Київ : Феникс, 2009. – 56 с. : табл. – ISBN 978-966-651-694-0
1457549
  Шум М.А. Сучасні національні та міжнародні концепції обліку в системі управління людськими ресурсами / М.А. Шум, Д.Є. Філіпська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 11-15
1457550
  Шевельова А.С. Сучасні недоліки архітектурного середовища військових містечок Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 230-234. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1457551
  Ковалевська Т.Ю. Сучасні нейролінгвістичні технології дослідження мовленнєвого впливу: Мілтон-модель // Вісник Одеського національного університету : наук/ журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 17, вип. 4. – С. 86-97. – (Філологія)


  У статті висвітлено специфіку Мілтон-моделі як креативної технології нейролінгвістичного програмування, скерованої на дослідження мовленнєвого і комунікативного впливу, розглянуто її основні складники та прикладні перспективи в процесах аналізу й ...
1457552
  Мартинюк Л.В. Сучасні новації в системі початкової мистецької освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 183-184
1457553
  Яворська В.В. Сучасні новітні тенденції у регіональних геодемографічних процесах в Україні / В.В. Яворська, Н.В. Дімова, О.М. Тюрін // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 92-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1457554
  Плешакова-Боровинська Сучасні нормативні вимоги до роботи з управлінською інформацією в електронному форматі на підприємстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 18-22. – ISSN 2076-9326


  Аналіз нормативних вимог щодо роботи з інформацією в електронному форматі згідно з Постановою КМУ від 17.01.2018 №55 "Деякі питання документування управлінської діяльності "
1457555
  Іванчук С. Сучасні нукові дослідження базових понять екоцентричної парадигми освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 159-167. – ISSN 2077-1827
1457556
  Палій С.В. Сучасні обласні інформаційно-аналітичні центри: структурно-функціональні особливості // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 4. – С. 50-54. – ISSN 2409-9805
1457557
  Карпенко М.І. Сучасні ознаки корупційної злочинності та їх зміст / М.І. Карпенко, В.В. Пашковський // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 54-61. – ISSN 2222-5374
1457558
  Бондаренко В.М. Сучасні ознаки формування конкуренції на ринку підприємствами України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 10 (14). – C. 26-36. – ISSN 2411-4413
1457559
  Размєтаєв А.С. Сучасні окупаційні режими: огляд концептуальних інтерпретаці // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 169-188. – ISSN 2411-7587
1457560
  Антонов В.М. Сучасні операційні системи: основні поняття (Вступ до спеціальності) : монографія / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; Нац. техн. ун-т України "КПІ", Укр. акад. акмеології. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 309, [3] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 288. – ISBN 978-617-646-293-4
1457561
  Малярець Л.М. Сучасні оптимізаційні методи в середовищі MatLab : навч. посібник / Малярець Л.М., Рєзнік Є.В., Сінкевич Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-511-9
Ч. 1. – 2011. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 348-357
1457562
  Коверда В.М. Сучасні опціони на акції та фондові індекси як найбільш динамічні інструменти ринку деривативів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 61-67
1457563
  Онищенко В.П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 3 (80). – C. 20-31. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507


  В статті зроблено огляд основних інноваційних підходів до організації міжнародного бізнесу та особливостей концептуальних підходів до розробки та реалізації бізнес-стратегій ТНК. Зроблено наголос на тому, що сьогодні конкуренція на світових ринках ...
1457564
  Герман В. Сучасні орієнтири формування мовнокультурологічної компетенції педагога (з досвіду викладання української мови за професійним спрямуванням) / В. Герман, Н. Громова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 218-228. – ISSN 2312-5993
1457565
  Качуровська Т. Сучасні освітні засоби. Використання інтерактивних плакатів на уроках української мови й літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Листопад - грудень (№ 11/12) : Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах
1457566
  Утюж І.Г. Сучасні освітні парадигми: соціально-філософський контекст : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Утюж Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 413 л. – Бібліогр.: 383-413
1457567
  Утюж І.Г. Сучасні освітні парадигми: соціально-філософський контекст : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Утюж Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 39 назв
1457568
  Кристопчук Т. Сучасні освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 87-94. – ISSN 1609-8595


  У статті розглянуто структури освітніх систем у країнах Західної Європи та країнах БЕНІЛЮКС, а також Східної Європи.
1457569
  Ісаєнко О. Сучасні освітні та професійні виклики майбутніх фахівців з бібліотечної справи // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 202-204
1457570
   Сучасні освітні технології : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ : Віпол
вип.1. – 1999. – 60с.
1457571
   Сучасні освітні технології : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
1457572
  Машкевич С.А. Сучасні освітні технології : компаративний підхід при викладанні зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 13-17
1457573
  Машкевич С. Сучасні освітні технології : Компаративний підхід при викладанні зарубіжної літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 30-34
1457574
  Ткачук Л. Сучасні освітні технології в активізації пізнавальної діяльності студентів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-10. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
1457575
  Копчикова І.В. Сучасні освітні технології дистанційного навчання при викладанні облікових дисциплін // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 39-40
1457576
   Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – 86, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
1457577
   Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – 117, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8049-46-1


  У пр. № 1745314 напис: Читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка від науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки. 28.12.22 р.
1457578
  Чистякова Л. Сучасні освітні технології у розвитку екологічної культури майбутніх учителів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 111-115. – ISSN 2308-4634
1457579
  Гулівата І.О. Сучасні освітні технології: особливості представлення навчального контенту вищої та прикладної математики / І.О. Гулівата, І.І. Ніколіна // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 3 (21). – С. 48-52. – ISSN 2413-1571
1457580
  Сущенко О.М. Сучасні освітні тренди в економічній науці // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 301-302
1457581
  Пилипчук В.П. Сучасні освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців з маркетингу // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 99-141


  У статті запропоновано удосконалений варіант галузевого стандарту "Освітньо-кваліфікаційні характеристики"... фахівців з маркетингу. В основі пропозицій лежить останні положення "Закону про вищу освіту", нормативних документів та зміни в економічній ...
1457582
  Брижко В.М. Сучасні основи захисту персональних даних в європейських правових актах // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (18). – С. 45-57
1457583
  Топалова І.А. Сучасні основи регіонального маркетингу // 25 років незалежності України : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 36-40. – ISBN 978-966-2710-86-1
1457584
  Липчук Л.М. Сучасні особистісно зорієнтовані технології навчання на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 6-8 : фото
1457585
  Мотуз М. Сучасні особливості викриття та подолання протидії розслідуванню злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 474-476. – ISBN 978-617-7069-15-6
1457586
  Удовиченко І.В. Сучасні особливості географічної освіти в школі: проблеми та перспективи // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 298-300. – ISBN 978-617-7069-75-8
1457587
  Снгіда К.Ю. Сучасні особливості демографічного переходу в Харківській області // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 177-179. – ISBN 978-966-285-361-2
1457588
  Дарнопих Г.Ю. Сучасні особливості злочинів економічної спрямованості у сфері паливно-енергетичного комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – C. 32-35. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1457589
  Кочубей Л. Сучасні особливості зовнішньої політики Франції в умовах модернізації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 93-113
1457590
  Булатова О.В. Сучасні особливості імплементації політики протекціонізму як прояву економічного націоналізму в країнах світу / О.В. Булатова, Т.В. Марена // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 18-26
1457591
  Галазюк Н.М. Сучасні особливості інтеграції України у світовий економічний простір / Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська, О.А. Урбан // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 9/10. – C. 14-17. – ISSN 1728-6220
1457592
  Бреус С.. Сучасні особливості оподаткування пенсій // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 39
1457593
   Сучасні особливості парадигми медичної освіти в Україні / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, І.І. Солонинко, О.М. Радченко, Л.М. Стрільчук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 61-64. – ISSN 1681-2751
1457594
  Башавець Н.А. Сучасні особливості педагогічного процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів і рекомендації щодо його вдосконалення // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 105-111. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1457595
  Клюйко Т. Сучасні особливості процесів субурбанізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-66. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан розвитку урбанізаційних процесів у світі. Розкрито поняття урбанізації у вузькому та широкому сенсі, виявлено основні чинники поширення процесів урбанізації. Виділено світові етапи,стадії та просторові закономірності ...
1457596
  Поручинська І. Сучасні особливості роботи міського електричного транспорту в Україні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 71-75 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1457597
  Митко А. Сучасні особливості розвитку електронного урядування в Республіці Білорусь та Польщі: порівняльний аналіз / А. Митко, М. Гловацька // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 95-101. – ISSN 2306-028X
1457598
  Осаул А.О. Сучасні особливості розвитку індустріального туризму в світі / А.О. Осаул, К. Бурлакова // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 270-275. – ISBN 978-966-599-550-0
1457599
  Козловський К.В. Сучасні особливості розвитку інфраструктури обслуговування ринку авіаперевезень в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 217-223


  У статті досліджується сучасна інфраструктура обслуговування ринку авіаперевезень в Україні, проблеми і перспективи розробки державної програми підтримки цієї галузі.
1457600
  Пальчук В. Сучасні особливості розвитку методів контент-моніторингу і контент-аналізу інформаційних потоків. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 506-526. – ISSN 2224-9516
1457601
  Дунас Н.В. Сучасні особливості розвитку ринку іпотеки в європейських країнах: уроки для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 278-287. – ISSN 2222-4459
1457602
  Соколова О.В. Сучасні особливості розвитку туристичного ринку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 3-8
1457603
  Самоленко І.С. Сучасні особливості розвитку туристичного ринку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 29-33
1457604
  Збарський В.К. Сучасні особливості розвитку туристичної галузі в Україні / В.К. Збарський, Д.В. Грибова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 81-84 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
1457605
  Шуст О.А. Сучасні особливості розвитку фермерських господарств в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 89-92. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1457606
  Кравцов Ю.С. Сучасні особливості розуміння правової держави / Ю.С. Кравцов, А.О. Якуніна // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 21-22. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1457607
  Остапчук В. Сучасні особливості спортивних туристських походів в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 93-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1457608
  Оніщенко А.А. Сучасні особливості структури та динаміки міжнародної торгівлі та світового ВВП // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 57-59. – ISBN 978-617-696-385-1
1457609
  Качала Т.М. Сучасні особливості та інновації в інституційному розвитку економіки країні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 4-6
1457610
  Кельман В.Д. Сучасні особливості та моделі адміністрування та управління мережевого ритейлу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 121-130 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1457611
  Євдоченко О.О. Сучасні особливості та стратегічні пріоритети двостороннього співробітництва України з Китаєм // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2015. – Вип. 4 (4). – C. 14-19. – ISSN 2410-9576
1457612
  Пандяк І.Г. Сучасні особливості та тенденції розвитку світової готельної індустрії // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 111-120. – ISSN 2308-135X
1457613
  Гловацька М. Сучасні особливості транскордонного співробітництва між Україною та Польщею в межах єврорегіону "Буг" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 74-78. – ISSN 2306-028X
1457614
  Остапчук В.В. Сучасні особливості туманів на Чернігівщині / В.В. Остапчук, М.О. Убозько // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 44-53. – ISSN 0868-6939
1457615
  Красовська О.Ю. Сучасні особливості управління маркетингом послуг суб"єктів господарювання сфери туризму // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 72-78. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1457616
  Черенько Л.М. Сучасні особливості формування рівня життя населення України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 140-154.
1457617
  Заблотовська Н.В. Сучасні особливості формування та розвитку Хмельницької міжрайонної системи розселення / Н.В. Заблотовська, І.В. Левіцька // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 92-94 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1457618
  Остапчук Валентина Сучасні особливості циркуляційних умов формування термічного режиму на території України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 54-61 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1457619
  Пасько Т.О. Сучасні особливостіформування бюджетної політики України у сфері доходів // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 117-119
1457620
  Кириченко В.І. Сучасні паливно-мастильні матеріали: стан та поступ розвитку / Віктор Кириченко, Геннадій Сіренко, Сергій Бойченко. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. – ISBN 978-966-8969-83-6
Ч. 1 : Паливні матеріали. – 2016. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 198-204
1457621
  Кириченко В.І. Сучасні паливно-мастильні матеріали: стан та поступ розвитку / Віктор Кириченко, Геннадій Сіренко, Вадим Кириченко. – Івано-Франківськ : Супрун В.П. – ISBN 978-617-7468-03-4
Ч. 2 : Мастильні матеріали. – 2017. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-283
1457622
  Гончарук-Чолач Сучасні парадигми державного управління: теоретико-філософське осмислення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 72-81. – ISSN 1810-2131
1457623
  Ключко Ю.М. Сучасні парадигми освітньої діяльності музеїв // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 65-71. – ISSN 2077-9496
1457624
  Веселов М.Ю. Сучасні парадигми та моделі ювенальної юстиції // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 146. – С. 149-157. – ISSN 2224-9281
1457625
  Кузняк О.В. Сучасні партійні PR-технології як різновид прикладних соціально-комунікаційних технологій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 4. – С. 78-85. – ISSN 2409-9805
1457626
  Собченко К.А. Сучасні педагог та студент вищого медичного навчального закладу, суб"єкт-суб"єктна взаємодія // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 1 (19). – С. 45-52
1457627
  Матвейчук-Юдіна Сучасні педагогічні вимоги та норми впровадження засобів інформатизації навчального процесу у вищій школі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 254-258. – (Педагогіка ; № 2)
1457628
  Коноваленко Ю. Сучасні педагогічні професії. Тьютори, Едвайсери, Коучі, Фасилітатори, Ментори, Наставники... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
1457629
  Зайчук В.О. Сучасні педагогічні технології : дидактично-інформаційний аспект / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук, Андрій Білан ; Луцький гуманітарний ун-т ; Ін-т пед. технол. – Луцьк : Твердиня. – ISBN 978-966-2115-90-1
Т. 1. – 2009. – 288 с.
1457630
  Зайчук В.О. Сучасні педагогічні технології : дидактично-інноваційний аспект / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук, Ніна Тарадюк ; Луцький гуманітарний ун-т ; Ін-т пед. технол. – Луцьк : Твердиня. – ISBN 978-966-2115-90-2
Т. 2. – 2009. – 312 с.
1457631
  Зайчук В.О. Сучасні педагогічні технології : дидактично-виховний аспект / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук, Александр Панасюк ; Луцький гуманітарний ун-т ; Ін-т пед. технол. – Луцьк : Твердиня. – ISBN 978-966-2115-90-3
Т. 3. – 2009. – 320 с.
1457632
  Герасименко О. Сучасні педагогічні технології вивчення курсу "Географія: регіони і країни" // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 36-44. – ISSN 2307-4906
1457633
  П"ятакова Г.П. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі : Навч.-методичний посібник для студ. та магістрантів вищої школи / Г.П. П"ятакова, Н.М. Заячківська; МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 55 с. – (Навчально-методичні матеріали ; Вип. 4)


  Розглядаються загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Для студентів і викладачів вузів
1457634
  Богосвятська А.-М. Сучасні педагогічні технології у практиці вчителя світової літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3 : Сучасні технології навчання. – С. 2-9
1457635
  Мельник-Шеремета Сучасні педагогічні технології у сфері професійної підготовки магістрів медицини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 83-87. – ISSN 2308-4634
1457636
  Білокура Н. Сучасні педагогічні технології. Якісна підготовка студентів коледжу до ДПА/ЗНО з української мови та літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Березень - квітень (№ 3/4) : Підготовка до ЗНО. – С. 60-79


  Використання ІКТ на уроках словесності: - інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки - віртуальна екскурсія -он-лайн-тестування; тести програми «EasyQuizzy» - ресурси PowerPoint - ресурси Publisher - медіадиктант - блоги платформи Blogspot.com - ...
1457637
  Зеленко Василь Анатолійович Сучасні пенсійні системи країн пострадянського простору і досвід України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 159-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз пенсійних систем у країнах пострадянського простору та в Україні, визначено позитивні та негативні сторони кожної із систем, підкреслено необхідність використання іноземного досвіду при подальших кроках пенсійної реформи в ...
1457638
  Зеленко Василь Анатолійович Сучасні пенсійні системи країн пострадянського простору і досвід України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 159-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз пенсійних систем у країнах пострадянського простору та в Україні, визначено позитивні та негативні сторони кожної із систем, підкреслено необхідність використання іноземного досвіду при подальших кроках пенсійної реформи в ...
1457639
  Зеленко В.А. Сучасні пенсійні системи країн пострадянського простору і досвід України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 159-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз пенсійних систем у країнах пострадянського простору та в Україні, визначено позитивні та негативні сторони кожної із систем, підкреслено необхідність використання іноземного досвіду при подальших кроках пенсійної реформи в ...
1457640
  Аксьонова Л.О. Сучасні пенсійні системи: стан та проблеми розвитку / Л.О. Аксьонова, В.П. Курач // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 4-7. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1457641
  Тодоров В. Сучасні передумови розвитку історико-етнографічних досліджень в Україні // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 270-275. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1457642
  Буслов М.М. Сучасні перекладацькі інтерпретації поезії Вордсворта "Rersonal Talk" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – C. 182-187. – ISSN 978-966-551-401-5
1457643
   Сучасні переклади поезій Тараса Шевченка польською мовою // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24
1457644
   Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. Архієреєва С.І., Дерід І.О., Сідорова В.І.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 131, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл. : Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні перетворення міжнародного бізнесу". Матеріали конференції 26 квітня 2018 р. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-489-3
1457645
   Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 178, [2] с. : іл., табл. – Назва обкл.: II Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні перетворення міжнародного бізнесу". Матеріали конференції 16 квітня 2019 р. - Деякі ст. рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-568-5
1457646
  Лісовска Ю.П. Сучасні перспективи розвитку квантової безпеки як дифузійно якісна цифрова модель у міжнародній інформації знань // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 92-97. – ISSN 2616-6798
1457647
  Трубников В.М. Сучасні перспективи розвитку юридичної науки: філософське і методологічне обгрунтування / В.М. Трубников, Т.А. Денисова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 13-17. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1457648
  Степаненко М.І. Сучасні письменники Полтавщини : довідник / Микола Степаненко. – Вид. 2-ге, змін. і допов. – Київ : Гаража М.Ф., 2016. – 112, [2] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2989-45-8
1457649
  Герасименко Н. Сучасні письменники про війну на Сході України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (205). – С. 70-79. – ISSN 1682-2366
1457650
   Сучасні письменнкики Чехословаччини. – К., 1963. – 359с.
1457651
   Сучасні питання економіки і права : збірник наукових праць / Міжнар. ун-т бізнесу і права ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ. – ISSN 2222-5323
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457652
  Синьов В. Сучасні питання методології системи наук про спеціальну освіту / В. Синьов, А. Шевцов // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 63-71. – ISSN 2078-1016
1457653
  Вотченіков М.В. Сучасні питання обліку нематеріальних активів підприємства (організації) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Економіка ; Вип. 54)


  Простежено хронологічний аспект розвитку досліджуваного питання, а також здійснено постановку теоретичних і практичних підходів до розгляду поставленої проблеми.
1457654
  Лісова Т.В. Сучасні питання правового забезпечення відновлення земель // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 125-128. – ISBN 978-966-7957-20-9
1457655
  Марченко В.Б. Сучасні питання правового регулювання у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 136-143. – ISSN 2227-796X
1457656
  Васильєва Л.П. Сучасні південнослов"янські мови: сербська, хорватська та чорногорська - з погляду соціолінгвістики // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 29-38. – ISSN 0027-2833
1457657
  Астаф"єв О. Сучасні підручники з теорії літератури: канони та інновації // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 170-175.
1457658
  Ротаєнко М.А. Сучасні підходи банків до залучення коштів клієнтів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 281-286. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Визначено економічну сутність депозитів у сучасних економічних умовах як для банків, так і для основної групи споживачів цих банківських продуктів - населення. Зазначено, що за останній час значення депозитів для населення дещо змінюється. Усвідомлення ...
1457659
  Шестакова О.М. Сучасні підходи в викладанні ділової англійської мови студентам філологічних спеціальностей // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2019. – Т. 25. – С. 282-288. – ISSN 1993-5560
1457660
  Василенко О.М. Сучасні підходи в організації бібліотечної статистики // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 27-30. – ISBN 978-966-479-052-6
1457661
  Осецький В. Сучасні підходи в практиці захисту конкуренції на прикладі досвіду антимонопольного регулювання ринково розвинених країн / В. Осецький, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано аналіз підстав державного втручання в економіку з метою захисту конкуренції і розглянуто деякі сучасні підходи до створення регулюючих механізмів такого захисту. The article is told about the analysis of bases of government intervention ...
1457662
   Сучасні підходи до аналізу безпеки систем поводження з ядерним паливом : монографія / [Є. Білодід, Ю. Овдієнко, Ю. Ковбасенко та ін.] ; за ред. Юрія Овдієнка ; Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядер. та радіац. безпеки". – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 2022. – 109, [1] с. : іл., табл. – на обкл. також: 30 років заради безпеки. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Кн. в суперобкл. – Бібліогр.: с. 98-109. – ISBN 978-966-2544-76-3
1457663
  Берестенко В.І. Сучасні підходи до аналізу національної конкурентоспроможності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 62-68
1457664
  Дубравська Д.М. Сучасні підходи до аналізу семантики композитів в англійській мові / Д.М. Дубравська, О.І. Ванівська // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 126-132


  У статті розглянуто основні характеристики композитів як продуктивного способу словотворення в англійській мові, описано класифікацію композита як феномену, подано результати лінгвістичного дослідження графічного зображення композитів та частотності ...
1457665
  Клиновський А. Сучасні підходи до аналізу суті та ролі малого бізнесу в макроекономічному середовищі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 48-51. – ISSN 1993-0259
1457666
  Павлюк К.В. Сучасні підходи до бюджетної децентралізації / К.В. Павлюк, С.В. Бартош // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (324). – С. 113-125. – Бібліотгр.: 33 назв. – ISSN 2305-7645
1457667
  Лозовська Л.І. Сучасні підходи до вартісної оцінки програмних продуктів / Л.І. Лозовська, В.В. Дудник // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 131-139. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1457668
  Безверхий К. Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут, рекламу і маркетинг : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 14-19 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1457669
  Ганич Н.М. Сучасні підходи до вдосконалення якості готельних послуг в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 118-122. – Бібліогр.: 7 назв.
1457670
  Литвин А. Сучасні підходи до вивчення безпеки життєдіяльності у ЗВО при підготовці кваліфікованих фахівців з охорони праці. // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – С. 83-92. – ISSN 2308-5126
1457671
  Гранчак Т. Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 20-26. – ISSN 1029-7200
1457672
  Кирилюк З. Сучасні підходи до вивчення зарубіжної літератури в школі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1457673
  Афанасьєва О.М. Сучасні підходи до вивчення медіаритуалу у лінгвопрагматичному висвітленні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – C. 35-43. – ISSN 2520-6397


  Присвячено огляду й аналізу сучасних теорій медіаритуалу, зокрема підходів, які розвиваються в річищі медіа антропології і, ширше, теорії спек- таклю та тлумачення комунікації як ритуалу. Виділяються категорії й ознаки медіаритуалу, його типи. Поняття ...
1457674
  Дідура С.В. Сучасні підходи до вивчення особливостей німецькомовних рекламних текстів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 48-51
1457675
  Дуда С.Т. Сучасні підходи до вивчення поняття продуктивності праці / С.Т. Дуда, А.І. Винницький // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 340-344. – ISBN 5-7763-2435-1
1457676
  Когут І.А. Сучасні підходи до вивчення правової культури: теоретичний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 94-102. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1457677
  Губіна Сучасні підходи до вивчення проблеми розвитку відкритої освіти в Україні / Губіна, 0.Ю. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 33-37. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1457678
  Приходько Т.В. Сучасні підходи до вивчення стилів життя молоді : специфіка соціально-філософського підходу // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С.46-55
1457679
  Лисник К. Сучасні підходи до вивчення страху рецидиву раку. Огляд іноземних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 57-60. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1457680
  Клюй А.С. Сучасні підходи до вивчення умов становлення ноосфери // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2007. – № 2. – С. 92-94.
1457681
  Нікітченко К. Сучасні підходи до виділення та моделювання магнітного поля літосфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-59. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методики визначення магнітного поля літосфери, проблеми його виділення та інтерпретації. У роботі коротко проаналізовано методи моделювання регіональних магнітних тіл. В останні роки накопичився великий об"єм векторних і скалярних магнітних ...
1457682
  Кузнецова І. Сучасні підходи до визначення економічної безпеки підприємства / І. Кузнецова, О. Кюне // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 121-135. – ISSN 2409-9260
1457683
  Флегантова А.П. Сучасні підходи до визначення економічної сутності терміна "інвестиції" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 184-187. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1457684
  Солов"янчик А.В. Сучасні підходи до визначення конкурентоспроможності туристичних підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 161-169. – ISSN 2313-4569
1457685
  Сумець О.М. Сучасні підходи до визначення логістичного менеджменту // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 380-390. – ISSN 1993-5560


  "Стаття присвячена критичному аналізу сучасних концепцій визначення дефініції «логістичний менеджмент». Вказано на необхідність запровадження в господарчу діяльність підприємств логістичного підходу. Цей підхід вітчизняними і закордонними вченими ...
1457686
  Костецький С.В. Сучасні підходи до визначення поняття "сценічний бальний танець" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 325-331. – ISSN 2226-2180
1457687
  Дмитрик О.О. Сучасні підходи до визначення поняття "фінансове законодавство" // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 98-104. – ISSN 0201-7245
1457688
  Максакова Р.М. Сучасні підходи до визначення поняття та змісту установчої влади // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 7-10
1457689
  Жилінкова І. Сучасні підходи до визначення правової природи шлюбу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 107-116. – ISSN 1993-0909
1457690
  Якимчук Н.Я. Сучасні підходи до визначення предмета правового регулювання та структури системи бюджетного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 56-62
1457691
  Шинкаренко А. Сучасні підходи до визначення проникності порід-колекторів за даними геофізичних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 45-54. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  Проникність гірської породи - це фізична властивість, що характеризує її здатність пропускати крізь себе флюїди за наявності градієнта тиску. У роботі представлено коротку характеристику та аналіз основних методів визначення проникності колекторів ...
1457692
  Скрипник А.В. Сучасні підходи до визначення рівня оподаткування фізичних осіб / А.В. Скрипник, Г.Г. Гендлер // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1457693
  Іщенко В.С. Сучасні підходи до визначення структури аналітичної компетентності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 20-28. – ISSN 2227-2747
1457694
  Дземан А.М. Сучасні підходи до визначення сутності антикризового управління підприємством // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 110-111. – ISBN 978-617-7069-02-6
1457695
  Дмитрієв Є.Є. Сучасні підходи до визначення сутності національної фінансової безпеки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 271-279
1457696
  Буковецька Ю.І. Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації інновацій // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 32-37. – ISSN 1993-0259
1457697
  Цвих В. Сучасні підходи до визначення сутності та меж функціювання груп інтересів/тиску // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.41-54. – ISSN 1609-5499
1457698
  Квасницька Р.С. Сучасні підходи до визначення сутності та складових інвестиційних ресурсів // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 73-75. – ISSN 1728-6220
1457699
  Богатирьов І. Сучасні підходи до визначення сфери діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 44-52
1457700
  Гнєшева І. Сучасні підходи до визначення та оцінки фінансової стійкості підприємства / І. Гнєшева, Д. Русских // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 86-90. – ISSN 1993-0259
1457701
  Поліха Л.Я. Сучасні підходи до визначення терміна "стиль" у дизайні періодичних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 285-287


  У статті подається трактування терміна "стиль" у дизайні періодичних видань, розглядаються точки зору на це питання українських та зарубіжних дослідників. The article deals with the interpretation of the term "style" in design periodicals, terms of ...
1457702
  Геруш І.В. Сучасні підходи до викладання біоорганічної і біологічної хімії в медичних ВНЗ / І.В. Геруш, Н.П. Григор"єва, Н.В. Давидова // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Т. 18, № 4 (69). – C. 114-117. – ISSN 2410-681Х


  Розглянуто застосування сучасних методичних і технічних прийомів (використання методів мозкового штурму, дискусій, круглих столів, демонстрації відеороликів, біохімічного експерименту тощо) під час практичних занять для засвоєння інтегральних та ...
1457703
  Смовженко Л. Сучасні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 244-250. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано основні сучасні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах з метою покращення якості знань студентів та урізноманітнення, вдосконалення процесу викладання іноземних мов. The thesis deals with the analysis of the ...
1457704
   Сучасні підходи до викладання медико-біологічних дисциплін / Г.А. Єрошенко, О.Д. Лисаченко, Н.В. Гасюк, В.П. Білаш, А.С. Григоренко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Полтав. держ. мед. ун-т ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2022. – Т. 22, вип. 3/4 (79/80). – С. 183-186. – ISSN 2077-1096
1457705
  Богословець О.Г. Сучасні підходи до викладання теми "Демографічна ситуація в Україні" у курсі "Регіональна економіка" / О.Г. Богословець, Н.О. Бойко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1457706
  Ємельянова О.І. Сучасні підходи до викладання фармакогнозії студентам-фармацевтам заочної форми навчання вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за умов кредитно-модульної системи // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 1 (73). – С. 255-257. – ISSN 1684-7903


  У статті наведено основні положення та особливості впровадження в навчальний процес кредитно-модульної системи при вивченні фармакогнозії в Національному медичному унверситеті імені О.О. Богомольца студентам фармацевтичного факультету заочної форми ...
1457707
  Волков Д.П. Сучасні підходи до виміру ефективності державного фінансового контролю // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 159-162. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1457708
  Ратушняк Т.В. Сучасні підходи до вимірювання якості життя населення // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 92-100
1457709
  Бондаренко З. Сучасні підходи до виховання студентської молоді в умовах вищого навчального закладу // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 3-17. – ISSN 2304-4470
1457710
  Антошко Т.Р. Сучасні підходи до впровадження корпоративної соціальної відповідальності підприємств України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 37-39. – Бібліогр.: 8 назв
1457711
  Момот Ю.В. Сучасні підходи до впровадження проектної технології у навчально-виховний процес закладів середньої освіти // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 184-189. – ISSN 2045-146X
1457712
  Шестопалов В.М. Сучасні підходи до гідрогеологічного районування України / В.М. Шестопалов, Г.Г. Лютий, І.В. Саніна // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-721Х
1457713
  Маркіна І.А. Сучасні підходи до державного управління екологічною безпекою в аграрній сфері / І.А. Маркіна, М.І. Сьомич, М.О. Стеценко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 52-61. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1457714
  Горбатюк О.М. Сучасні підходи до діагностики і хірургічного лікування хвороби гіршпрунга у дітей раннього віку // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 51-56. – ISSN 2226-1230
1457715
  Павлик Х.Б. Сучасні підходи до дослідження політичних ділових циклів / Х.Б. Павлик, Б.О. Ватаманюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 202-209. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1457716
  Нікогосян О. Сучасні підходи до дослідження політичних партій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 182-186. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1457717
  Прокіп А. Сучасні підходи до енергозабезпечення людства в умовах формування суспільства сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 85-90. – ISSN 0131-775Х


  Визначено вимоги до енергоресурсного забезпечення в контексті парадигми сталого розвитку. Встановлено вектори трансформації енергоресурсного забезпечення людства, зумовленої необхідністю формування суспільства сталого розвитку.
1457718
  Задорожна Г.С. Сучасні підходи до забезпечення безперервної освіти як чинника розвитку особистості // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 7-11. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
1457719
  Іваницька О.М. Сучасні підходи до забезпечення прозорості фінансової діяльності державних інституцій // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 40-44. – ISSN 1729-7036
1457720
  Саньоцька Г.Б. Сучасні підходи до забезпечення якості освіти для дітей з особливими освітніми потребами // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 257-259. – ISBN 978-966-654-490-5
1457721
  Толстова О.М. Сучасні підходи до забезпечення якості освіти для дітей з особливими освітніми проблемами // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 267-269. – ISBN 978-966-654-490-5
1457722
  Кузьміна Л.А. Сучасні підходи до забезпечення якості освіти при викладанні комп"ютерних дисциплін для здобувачів вищої освіти в умовах інклюзії / Л.А. Кузьміна, Н.В. Левченко // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 239-241. – ISBN 978-966-654-490-5
1457723
  Голда Н. Сучасні підходи до залучення інвестицій / Н. Голда, О. Міщук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 4 (47). – С. 133-138
1457724
  Залуцький І.Р. Сучасні підходи до застосування державного земельного кадастру для оцінювання виробничого потенціалу сільських територій Львівської області / І.Р. Залуцький, Х.М. Притула // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 45-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-7468
1457725
  Балаж М.С. Сучасні підходи до застосування заходів фізичної терапії осіб із вогнепальними ураженнями верхньої кінцівки / М.С. Балаж, Н.О. Шестопал // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 68-74. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1992-7894
1457726
  Безносова О.О. Сучасні підходи до захисту сої від шкідників і хвороб // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 98-100. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1457727
  Сидоренко Т.В. Сучасні підходи до збереження фондів у бібліотеках України: історіографія дослідження / Т.В. Сидоренко, А.О. Фігура // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 6-13. – ISSN 2409-9805


  Дослідження пов"язано з аналізом бібліотекознавчих видань з питань збереження документів у бібліотеках України. Методологія дослідження. У процесі дослідження застосованонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення та історіографічний метод
1457728
  Регейло І. Сучасні підходи до здійснення наукового керівництва докторськими програмами в європейському освітньому просторі // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 115-117
1457729
  Ліснича В. Сучасні підходи до ідентифікації державно-приватного партнерства // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 206-208
1457730
  Анісімова Ганна Сучасні підходи до інституціоналізації правової категорії "екологічний інтерес" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень. – Бібліогр.: 4 назв.
1457731
  Лобузіна К. Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 24-28. – ISSN 2076-9326


  "Треба відзначити також національний формат обміну даними УКРМАРК, який має загальнодержавне значення і був створений у рамках міжвідомчої групи розробників, що об"єднувала фахівців Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Національна ...
1457732
  Яєчник О.Р. Сучасні підходи до інтенсивної терапії декомпенсованої гастроінтестинальної дисфункції в пацієнтів із черепно-мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелета // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 101-106. – ISSN 2224-0586
1457733
  Берназюк Я.О. Сучасні підходи до класифікації актів глави держави: конституційно-правовий аспект // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 5-15
1457734
  Фрасенюк А.М. Сучасні підходи до класифікації банківських інновацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 324-329
1457735
  Булкат М.С. Сучасні підходи до класифікації зовнішніх функцій України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 60-65


  У статті аналізуються та узагальнюються підходи до классифікації зовнішніх функцій України. Запропонованіоснови сучасної класифікації.
1457736
  Палига Є.М. Сучасні підходи до класифікації інститутів / Є.М. Палига, В.Б. Базилюк // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 153-158. – ISSN 1998-6912
1457737
  Пухтецька А. Сучасні підходи до класифікації принципів адміністративного права в країнах Європейського Союзу та Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 237-238
1457738
  Рідей Н.М. Сучасні підходи до класифікації рекреаційних ресурсів / Н.М. Рідей, Т.Ф. Хітренко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 202-208 : рис. – Бібліогр.: с. 208. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1457739
  Чупіков А.А. Сучасні підходи до класифікації рівнів економічної безпеки та їх взаємовпливів // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5. – С. 14-20. – ISSN 2409-1944
1457740
  Ткаченко Ю.О. Сучасні підходи до класифікації соціальних послуг // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 299-301. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1457741
  Барна М.Ю. Сучасні підходи до класифікації чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 151-161. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Розглянуто підходи до класифікації чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі, здійснені вітчизняними і зарубіжними вченими. За результатами здійсненого контент-аналізу та власних досліджень представлено авторську класифікацію чинників впливу на ...
1457742
  Курач Т.М. Сучасні підходи до класифікування географічних карт : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 15-19 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1457743
  Чернишов О.Ю. Сучасні підходи до кластерного розвитку економіки України // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 164-171. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1457744
  Літовченко О.В. Сучасні підходи до комплексної психокорекційної роботи з подолання заїкання у дошкільників // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 104-109. – ISSN 2414-5076
1457745
  Квасова О.Г. Сучасні підходи до контролю та оцінювання іншомовної міжкультурної компетентності // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 3 (71). – С. 50-57. – ISSN 1817-8510


  У статті представлено огляд сучасних зарубіжних підходів до контролю та оцінювання міжкультурної комуникативної компетентності, аналізуються спроби визначення її конструкту як вихідної ланки у процесі контролю та оцінювання, наводиться приклад ...
1457746
  Андрєєва О.В. Сучасні підходи до корекції дефіциту маси тіла дівчат-підлітків засобами оздоровчого фітнесу / О.В. Андрєєва, А.О. Максименко // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 38-42. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 2709-2070
1457747
  Кравченко О.В. Сучасні підходи до корекції мікробіоценозу піхви на етапі преконцепційної підготовки // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (38). – С. 26-29. – ISSN 2309-4117
1457748
  Кунинець Г.Я. Сучасні підходи до корекції порушень балансу мікрофлори піхви // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 129-131. – ISSN 2226-1230
1457749
   Сучасні підходи до лікування хворих на післяопераційний перитоніт / М.І. Шеремет, Я.В. Гирла, В.П. Дорош, А.П. Скорина // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 35-36. – ISSN 1727-0847
1457750
  Батечко Н. Сучасні підходи до моделювання підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 125-130. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 7 (256)). – ISSN 1729-360Х
1457751
  Кравченко Т.А. Сучасні підходи до модернізації змісту навчальних програм у системі підвищення кваліфікації щодо лідерської підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 92-97. – (Серія: Державне управління ; № 4 (48)). – ISSN 1813-3401
1457752
  Красильникова Г. Сучасні підходи до моніторингу якості результатів навчання у вищій школі // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 1 (96), січень. – С. 93-98


  У статті висвітлена практика використання ситуативного тесту під час проведення державного іспиту як шлях зміни існуючого процесу моніторингу результатів навчання на етапі підсумкового контролю.
1457753
  Паладій М. Сучасні підходи до мотивації праці банківського персоналу : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 29-31 : Рис.
1457754
  Шульженко Сучасні підходи до мотитвації персоналу в менеджменті / Шульженко, ФІ.В, Т.О. Сазонова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 79-83. – (Економічні науки)
1457755
  Дідух О.О. Сучасні підходи до навчання англомовної дискусії та дебатів студентів мовних спеціальностей // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 103-106. – (Серія : Педагогічні науки)
1457756
  Попадинець О.О. Сучасні підходи до навчання професійної англійської мови студентів неспеціальних факультетів // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 78-79
1457757
  Шевченко Л.Ю. Сучасні підходи до наукового вивчення лідерства // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2013. – С. 516-524. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 9). – ISSN 2072-4772
1457758
  Шмиголь Н.М. Сучасні підходи до обліку фінансових результатів діяльності підприємств / Н.М. Шмиголь, А.А. Антонюк, О.Ю. Косимськова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 67-71. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
1457759
  Никифоренко В.Г. Сучасні підходи до оновлення понять щодо розвитку людських ресірсів // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 2 (66). – С. 60-64. – ISSN 1683-1942
1457760
  Кушмар Л.В. Сучасні підходи до оптимізації та індивідуалізації безперервної мовної освіти в немовних вищих навчальних закладах / Л.В. Кушмар, Л.І. Бербенець, Л.А. Зощенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 72-76. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
1457761
  Шашина М.В. Сучасні підходи до організації інноваційно-орієнтованої політики управління персоналом / М.В. Шашина, Р.В. Тульчинський, О.Ю. Федотов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 22-27. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1457762
  Волошин В.О. Сучасні підходи до організації медичної допомоги в разі бойової хребетної та хребетно-спинномозкової травм / В.О. Волошин, М.М. Сальков // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 60-67. – ISSN 2312-7104
1457763
  Шатило В.Й. Сучасні підходи до організації невідкладної допомоги з участю парамедиків в умовах бойових дій і надзвичайних ситуацій / В.Й. Шатило, П.В. Яворський, В.З. Свиридюк // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4/1 (41). – С. 237-242. – ISSN 2077-6594
1457764
  Точиліна Т.М. Сучасні підходи до організації освітнього процесу з використанням електронного підручника з медичної фізики / Т.М. Точиліна, А.В. Точілін // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 17-23. – ISBN 978-966-999-173-7
1457765
  Ярош А.О. Сучасні підходи до організації підготовки юристів в Україні // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2021. – Vol. 12, № 1. – С. 6-11. – ISSN 2663-1350
1457766
  Кучеренко К.В. Сучасні підходи до організації процесу формування міжнародного туристичного бренду країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 96-100. – ISSN 2306-6814
1457767
  Вижва С.А. Сучасні підходи до організації сейсмічного моніторингу як частини геофізичного моніторингу довкілля / С.А. Вижва, О.Б. Черніговцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-28. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 19)


  Наводиться і узагальнюється досвід щодо організації національних і міжнародних систем сейсмічних спостережень, описуються завдання і функції сейсмічного моніторингу, основні принципи функціонування розширених національних систем сейсмічного ...
1457768
  Чумаченко О.В. Сучасні підходи до організації систем міжнародних вантажних перевезень // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 93-96. – ISBN 978-966-641-732-2
1457769
  Запорожан В.М. Сучасні підходи до освітнього процесу з підготовки високопрофесійних фахівців / В.М. Запорожан, М.М. Каштальян, О.В. Чернецька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 27-31. – ISSN 1681-2751
1457770
  Угриновська О.І. Сучасні підходи до оскарження та видачі виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів / О.І. Угриновська, Н.С. Скрипець // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 31-36
1457771
   Сучасні підходи до охорони науково-технічної інформації як результату інтелектуальної творчої діяльності / Г. Дорожко, А. Ромашко, Л. Кравець, О. Поладько // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (119). – С. 34-44. – ISSN 2308-0361
1457772
  Слаутенко Є.Г. Сучасні підходи до оцінки впливу на здоров"я населення запахів, обумовлених забруднюючими речовинами повітря / Є.Г. Слаутенко, В.В. Моргульова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 47-51 : фото, табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1457773
  Затонацька Т.Г. Сучасні підходи до оцінки економічного розвитку регіонів України за допомогою виробничих функцій : фінансова політика й економічне регулювання / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 61-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1457774
  Смоквіна Г.А. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки промислового підприємства: теоретичний досвід і практичне використання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 231-239. – ISSN 2222-4459
1457775
  Дунас Н.В. Сучасні підходи до оцінки застави на ринку іпотечного банківського кредитування // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 322-330. – ISSN 2222-4459
1457776
  Кириленко В.І. Сучасні підходи до оцінки інноваційних проектів / В.І. Кириленко, Т.В. Томашевська // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 52-60
1457777
  Покотило О.В. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності агроформувань // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.236-241. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1457778
  Салавеліс Д. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 163-178. – ISSN 2409-9260
1457779
  Забалдіна Ю.Б. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристичних дестинацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 165-168
1457780
  Вітько Д.О. Сучасні підходи до оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 9-12. – ISSN 2409-1944
1457781
  Черняк Є. Сучасні підходи до оцінки понятійно-категоріального апарату проблематики гарантування (забезпечення) Конституції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено правову категорію – "гарантування (забезпечення) Конституції" та пов"язану з нею термінологію. Проведено аналіз сучасних наукових підходів щодо сутності даної категорії. Виявлено, що ряд науковців ототожнює поняття "правова охорона ...
1457782
  Прокопенко О.О. Сучасні підходи до оцінки продовольчої безпеки
1457783
  Прокопенко О.О. Сучасні підходи до оцінки продовольчої безпеки // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7069-02-6
1457784
  Криленко В.І. Сучасні підходи до оцінки регуляторної політики держави у сфері фінансового забезпечення аграрного сектору економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (73). – С. 71-79
1457785
  Молодан Я.Є. Сучасні підходи до оцінки та аналізу основних вітрових характеристик для цілей вітроенергетики // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 115-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
1457786
  Перетятько А.Ю. Сучасні підходи до оцінки фінансово-господарської діяльності як основи ефективного управління підприємством / А.Ю. Перетятько, О.М. Таряник // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 19-22.
1457787
  Кишакевич Б.Ю. Сучасні підходи до оцінювання енергоефективності національної економіки / Б.Ю. Кишакевич, С.Є. Настьошин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 9 (536) : Економічні наслідки відмивання коштів в умовах воєнного стану. – С. 34-39. – ISSN 2222-4459
1457788
  Романюк В.М. Сучасні підходи до оцінювання ефективності корпоративного управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 399-406


  Розглядаються основні категорії управління ризиками. Запропоновано проводити аналіз господарської діяльності підприємств через оцінку його фінансового стану.
1457789
  Романюк В.М. Сучасні підходи до оцінювання ефективності корпоративного управління // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 324-326. – ISBN 78-966-1555-47-09
1457790
  Вартанова О. Сучасні підходи до оцінювання іміджу підприємства // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 35-41. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1457791
  Слатвінський М.А. Сучасні підходи до оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 53-56
1457792
  Вядрова Н.Г. Сучасні підходи до оцінювання рівня конкуренції на банківському ринку // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 1 (20). – С. 70-76. – ISSN 2410-9576
1457793
  Коваленко В. Сучасні підходи до оцінювання фінансової стійкості банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (156). – С. 107-126. – ISSN 1605-2005
1457794
  Коркішко О. Сучасні підходи до патріотичного виховання здобувачів вищої освіти в умовах вищого навчального закладу / О. Коркішко, А. Шахова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (76). – С. 64-73. – ISSN 2077-1827
1457795
  Здражко А.Є. Сучасні підходи до перекладу текстів для дітей // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 69-75


  У статті зроблена спроба схарактеризувати різноманітні сучасні підходи до перекладу дитячої літератури з англійської мови на українську. Автор розглядає перекладацькі майстерні двох відомих перекладачів творів дитячої літератури. В статье сделана ...
1457796
  Лашкул О.С. Сучасні підходи до периопераційної тактики у гінекологічних хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Лашкул О. С.; Лашкун Ольга Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1457797
   Сучасні підходи до питань діагностики та лікування сарком матки / [М.В. Красносельський та ін.] ; за ред. проф. Сухіної О.М. ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології та онкології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків : Точка, 2020. – 130, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7856-18-3
1457798
  Федюкін Р.О. Сучасні підходи до підвищення ефективності організації праці / Р.О. Федюкін, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 102-104. – ISBN 978-617-645-228-7
1457799
  Чернявська О. Сучасні підходи до підготовки кваліфікованого робітника в закладах професійно-технічної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 287-294. – ISSN 2312-5993
1457800
   Сучасні підходи до підготовки лікарів -інтернів ортопедів-травматологів в умовах симуляційного тренінгового центру / С.Й. Запорожан, А.Г. Шульгай, А.І. Цвях, А.Я. Господарський, І.Р. Копитчак, В.М. Сидоренко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 95-97. – ISSN 1681-2751
1457801
  Гапон В. Сучасні підходи до планування підготовці фахівців з вищою освітою / В. Гапон, Н. Стеблюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 21-26. – ISSN 1993-0259
1457802
  Вижва С. Сучасні підходи до побудови геолого-геофізичної моделі нафтогазових покладів / С. Вижва, А. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-9. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються сучасні комп"ютерні технології побудови цифрових геолого-геофізичних моделей. Розглянутий приклад побудови геолого-геофізичної моделі з використанням програмного забезпечення Tesseral 2D, ProMAX, FOCUS, Petrel 2005 за сейсмічними та ...
1457803
  Міненко М.А. Сучасні підходи до побудови ефективної системи адміністративного менеджменту підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 4-7 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1457804
  Аніщенко В.О. Сучасні підходи до побудови інноваційної університетської освіти (філософсько-управлінський аспект) / В.О. Аніщенко, О.Г. Гончаренко, С.М. Петькун // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 6-9. – (Педагогічні науки)


  Проведено порівняння двох сучасних підходів до створення інноваційного університету та обгрунтовано право на іх застосування з позицій управлінської практики та філософії пізнання істини й корисності процесу навчання.
1457805
  Пархоменко І.І. Сучасні підходи до побудови моделі культурних індустрій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 174-177
1457806
  Данич О.Ф. Сучасні підходи до побудови моделі соціальної держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 50-54
1457807
  Русіна Н. Сучасні підходи до побудови навчальних програм підготовки фахівців напрямку землевпорядкування в університетах Республіки Польща // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 93-101. – ISSN 2312-5993
1457808
  Гаман С.М. Сучасні підходи до побудови системи управління підприємства легкої промисловості // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.81-84. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1457809
  Харченко В.В. Сучасні підходи до покращення підготовки лікарів з питань клінічної дієтології в системі післядипломної освіти // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 105-112. – ISSN 2227-7404
1457810
  Бричук М.С. Сучасні підходи до проведення екологічного моніторингу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 60-67. – ISSN 0868-6939
1457811
  Жильцов О. Сучасні підходи до проектування навчального процесу в умовах євроінтеграції // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 40-49. – ISSN 1682-2366


  У статті розкриваються сучасні принципи і підходи до організаціі навчального процесу в Київському університеті ім. Б. Гринченка.
1457812
  Сердюк В.Р. Сучасні підходи до професійної підготовки економічно активного населення як складової інноваційного розвитку економіки України : монографія / В.Р. Сердюк, І.В. Заюков ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 177 с. – ISBN 978-966-641-228-0
1457813
  Логін І.В. Сучасні підходи до професіоналізації особистості в особливих умовах діяльності / І.В. Логін, Н.М. Мась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-46. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті здійснено теоретичний аналіз основних підходів у вітчизняній та зарубіжній психології, що стосуються проблеми професійного становлення як одного з ключових етапів професіонального розвитку особистості. Ключові слова: професійне ...
1457814
  Пуховська Л. Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.20-26


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1457815
  Віленчук О.М. Сучасні підходи до пруденційного регулювання на страховому ринку України / О.М. Віленчук, Д.І. Дема, Н.О. Куровська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (52). – С. 132-139. – ISSN 2222-0712
1457816
  Михальський А.В. Сучасні підходи до реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров"я
1457817
  Михальський А.В. Сучасні підходи до реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров"я // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 109-111 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1457818
  Бикова М. Сучасні підходи до реалізації принципу полікультурності у вихованні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 294-304. – ISSN 2312-5993
1457819
  Желюк Т. Сучасні підходи до реалізації публічної політики у сфері охорони здоров"я // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 37-50. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1457820
  Кривцова С М. Сучасні підходи до реформування та реалізації регіональної соціальної політики в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 2 (57). – С. 239-246. – ISSN 2313-4569
1457821
  Дурицька Г.В. Сучасні підходи до ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 129-138. – ISSN 1562-0905
1457822
  Митрофанов І. Сучасні підходи до розв"язання проблем реалізації кримінальної відповідальності. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 109-115
1457823
  Олійник В. Сучасні підходи до розвитку кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 3-7
1457824
  Ігнатьєва І.А. Сучасні підходи до розробки стратегії промислових підприємств в умовах ринкових трансформацій / І.А. Ігнатьєва, О.Ю. Євлах // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 53-58. – (Економічні науки ; № 1)
1457825
  Чабанюк В.С. Сучасні підходи до розроблення електронних атласів у контексті "великих даних" / В.С. Чабанюк, О.П. Дишлик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1561-4980
1457826
  Шкавро В. Сучасні підходи до розроблення тестових завдань із мовознавчих дисциплін задля вимірювання навчальних досягнень студентів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 121-130. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  У статті розкрито підходи дослідників проблеми тестового контролю як педагогічної категорії. Акцентовано увагу на те, що важливою проблемою теорії і практики навчання визначено контроль, як ефективний засіб перевірки навчальних досягнень, оцінювання та ...
1457827
  Зьолка В.Л. Сучасні підходи до розуміння адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державної прикордонної служби України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 216-222. – ISSN 1563-3349
1457828
  Мовчан В. Сучасні підходи до розуміння елементів судової системи України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 373-375
1457829
  Золотіна Г.В. Сучасні підходи до розуміння інтертекстуальності художнього тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 114-118.
1457830
  Бєлова Ю. Сучасні підходи до розуміння категорії персональних даних // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 15-16
1457831
  Пліткова Є.В. Сучасні підходи до розуміння нації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 106-107
1457832
  Онищенко Я.О. Сучасні підходи до розуміння сутності поняття "управління навчальним закладом" // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 28-30. – ISBN 978-966-698-283-7
1457833
  Шутак І.Д. Сучасні підходи до розуміння універсальності прав людини / І.Д. Шутак, Д.В. Мазур // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 208-210. – ISBN 978-966-171-322-1
1457834
  Пашков В.В. Сучасні підходи до самоосвіти педагога // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 180-182
1457835
  Лебеда Т.Б. Сучасні підходи до системного дослідження проблеми впливу рівня податкового навантаження на макроекономічну динаміку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 23-30
1457836
   Сучасні підходи до способів моделювання виразки шлунка / Т.Л. Проценко, Т.Д. Хілько, І.В. Якубцова, О.В. Скопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-68. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Наведені сучасні способи моделювання виразок шлунка. Різноманітність методів зумовлено поліетіологічним механізмом захворювання, у патогенезі якого лежить порушення рівноваги між факторами "агресії" шлункового соку та факторами "захисту" слизової шлунка.
1457837
  Вановська І. Сучасні підходи до стану та розвитку історичної герменевтики: педагогічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-25. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
1457838
   Сучасні підходи до створення іммобілізованих металокомплексних каталізаторів процесів гідрування, метатезису алкенів і крос-сполучення (огляд) / М.О. Іваниця, С.В. Рябухін, Д.М. Волочнюк, С.В. Колотілов // Теоретична та експериментальна хімія : науковий журнал / НАН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського ; редкол.: В.Д. Походенко (голов. ред.), А.Л. Бучаченко, О.О. Іщенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 5. – С. 267-288. – ISSN 0497-2627
1457839
  Мороз В. Сучасні підходи до створення нової структури військового резерву людських ресурсів в умовах переходу до професійної армії / В. Мороз, О Шекера // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.149-156
1457840
  Точиліна Т. Сучасні підходи до створення підручника з медичної та біологічної фізики для студентів медичного університету / Т. Точиліна, А. Точилін, І. Філіппенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – С. 313-320. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1457841
  Сіряченко І.І. Сучасні підходи до створення правової урбоекології в України // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – C. 269-272. – ISBN 978-966-7957-20-9
1457842
  Чупрова Т.Л. Сучасні підходи до стратегічного планування оптимальних умов впровадження інноваційних технологій у корпоративні структури // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.44-51. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1457843
  Шульга В.П. Сучасні підходи до стратегічного планування розвитку екологічного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1457844
  Ковальчук В. Сучасні підходи до стратегічного управління персоналом в забезпеченні конкурентоспроможності організації / В. Ковальчук, Д. Руда, Д. Яремчук // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3. – С. 135-140. – ISSN 2410-0919
1457845
  Ткач О.І. Сучасні підходи до сутності держави в країнах Латинської Америки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 37-44.
1457846
  Голов С. Сучасні підходи до теорії бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 3. – С. 18-23
1457847
  Пентилюк Марія Сучасні підходи до типології уроків // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2-5. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1457848
  Лобода Ю.А. Сучасні підходи до тлумачення категорії експресивності при перекладі англомовних політичних промов // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 169-173
1457849
  Кузьменко Д.Ф. Сучасні підходи до тлумачення поняття "інтертекстуальності" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 347-351
1457850
  Ковальчук Н.П. Сучасні підходи до трактування категорії "макроекономічний ризик" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-59. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сучасні підходи щодо трактування категорії "макроекономічний ризик", пропонується авторське визначення даного системного поняття. Анализируются современные подходы к трактовке категории "макроэкономический риск", предлагается авторское ...
1457851
  Сенейко Ю. Сучасні підходи до трактування категорії "ризик" // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 206-211. – Бібліогр. на 22 пункта. – ISSN 1562-0905
1457852
  Пєшкова О.А. Сучасні підходи до трактування поняття інтремедіальність та суміжних з ним термінів


  У статті проанлізовано варіанти тлумачення терміна "інтермедіальність". Систематизовано різні підходи до дослідження цього явища. Зроблено спробу відмежувати термін "інтермедіальність" від суміжних понять. В статье проанлизованы варианты толкования ...
1457853
  Возна М.О. Сучасні підходи до україно-англійського перекладу звань, ступенів, посад та іншої термінології в галузі вищої освіти / М.О. Возна, О.Б. Гапонів, Н.М. Антонюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 420-425
1457854
  Петрович Й. Сучасні підходи до улравління персоналом : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С.92-93. – Бібл. 3 назви. – ISSN 0131-775Х
1457855
  Тригуб О.В. Сучасні підходи до управління власним капіталом банків / О.В. Тригуб, Р.С. Миколаєнко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 154-161
1457856
  Шиманська О.А. Сучасні підходи до управління державними інвестиціями: зарубіжний досвід // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С. 29-39
1457857
  Марцінковська О. Сучасні підходи до управління командами в контексті реалізації проекту // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 102-108 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1457858
  Ткаченко Є.Ю. Сучасні підходи до управління прибутком промислового підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 270-276. – ISSN 2072-1692
1457859
  Данилюк Н.М. Сучасні підходи до управління проєктною діяльністю ІТ-компаній / Н.М. Данилюк, Ю.В. Шулик, О.І. Качан // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 88-94. – (Серія "Економіка" ; вип. 22 (50)). – ISSN 2311-5149
1457860
  Богдан Т. Сучасні підходи до управління ризиками державного боргу : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 10-17 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1457861
  Попович О.В. Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств / О.В. Попович, В.В. Матвеев // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 8. – С. 29-31
1457862
  Костюк О.Д. Сучасні підходи до управління якістю продукції // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 378-381.
1457863
  Миронюк І.С. Сучасні підходи до фізичної реабілітації студенток з ожирінням та метаболічним синдромом / І.С. Миронюк, М.М. Дуб // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 77-83 : рис, табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
1457864
   Сучасні підходи до формування високопрофесійного викладача в Івано-Франківському національному медичному університеті / М.М. Рожко, Г.М. Ерстенюк, В.В. Капечук, М.О. Іванців, С.М. Луцак, В.В. Дзвонковська, В.М. Сенчій // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 65-68. – ISSN 1681-2751
1457865
  Скрипчук П.М. Сучасні підходи до формування водогосподарського менеджменту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 26-30 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1457866
  Батечко Н.Г. Сучасні підходи до формування змісту підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 5-20. – ISSN 2078-1687
1457867
  Штефан Л.В. Сучасні підходи до формування комунікативної компетентності педагога // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 384-394. – ISSN 2074-8167
1457868
  Кузнецова І.О. Сучасні підходи до формування конкурентної стратегії підприємства / І.О. Кузнецова, В.В. Горбатюк // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 109-120. – ISSN 2313-4569
1457869
  Райко Д.В. Сучасні підходи до формування маркетингових інструментів управління підприємством / Д.В. Райко, О.І. Подрез, В.О. Черепанова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (53). – С. 128-136. – ISSN 2222-0712
1457870
  Колісник О. Сучасні підходи до формування національної свідомості та патріотизму у курсантів закладів військової освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 78-83. – ISSN 2308-4634
1457871
  Матвєєв В.В. Сучасні підходи до формування прав власності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.2-6
1457872
  Григоренко Т. Сучасні підходи до формування професійної компетентності психолога (спеціального, клінічного) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 107-118. – ISSN 2312-5993
1457873
  Кривенко Л.В. Сучасні підходи до формування ринку праці сфери фінансових послуг в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 36-43. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1457874
  Головко О.М. Сучасні підходи до формування теорії здорового харчування: економічний аспект // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – C. 11-16. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
1457875
  Майєр Н.В. Сучасні підходи до формування тестової компетентності майбутнього вчителя іноземних мов і культур // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (97). – С. 22-29. – ISSN 1817-8510
1457876
  Павленко О. Сучасні підходи до формування управлінських умінь керівного складу збройних сил країн НАТО // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 5 (203), травень. – С. 126-132. – ISSN 2308-4634
1457877
  Вашай Ю.В. Сучасні підходи до функціонування мікро-, макро- та міжнародної економіки в концепції економіки щастя / Ю.В. Вашай, О.В. Зінкевич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2021. – С. 3-10. – (Економічні науки ; вип. 3 (95)). – ISSN 2306-5478
1457878
  Романюк О.М. Сучасні підходи до хірургічного лікування аортальних вад у новонароджених та немовлят (літературні дані та власний досвід) // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 26-31. – ISSN 2226-1230
1457879
  Сігаєва Л. Сучасні підходи до якості освіти: теоретичний аспект // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 213-229. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1457880
  Черепєхіна О. Сучасні підходи до визначення педагогічної компетентності майбутнього викладача психології // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 103-110. – ISSN 2226-3012
1457881
  Батечко Н. Сучасні підходи добору методів навчання майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури. // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 53-59. – ISSN 2078-1687
1457882
  Олійник Я.Б. Сучасні підходи дослідження наукових шкіл та напрямків у методології української суспільної географії // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – С. 318-326. – ISBN 978-966-644-217-1
1457883
  Адамюк Д.І. Сучасні підходи Європейського Союзу до стимулювання інноваційних процесів // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 96-104
1457884
  Василенко В Н. Сучасні підходи концепції інклюзивної освіти в Україні: нормативно-правове забезпечення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 3-9. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  Розглянуто поняття "інклюзія". Проаналізовано сутність і зміст існуючих підходів в організації інклюзивної освіти. Вказано основні тенденції оновлення правових, традиційних підходів до системи організації інклюзивної освіти. Визначено сутність ...
1457885
  Діковська І.А. Сучасні підходи міжнародного приватного права та колізійні норми договорів про правову допомогу у цивільних справах // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 126-141. – ISSN 1993-0909
1457886
  Лихолет С.І. Сучасні підходи оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 9-14. – ISSN 2306-6814
1457887
  Огнєв В.А. Сучасні підходи післядипломної підготовки магістрів у Харківському національному медичному університеті / В.А. Огнєв, С.Г. Усенко // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 333-334. – ISSN 2077-6594
1457888
  Шевченко О.В. Сучасні підходи створення та просування бренду держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 52-59.
1457889
  Канавець М.В. Сучасні підходи та зарубіжний досвід децентралізації публічної влади на місцевому і регіональному рівнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 103-109. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні проблеми забезпечення ефективного функціонування місцевого самоврядування та децентралізації влади, а також проаналізовано польський досвід впровадження стандартів та принципів доброго врядування на місцевому і регіональному ...
1457890
  Яворський П.В. Сучасні підходи та інноваційні технології в практичній підготовці медичних фахівців // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 2 (22). – С. 106-112. – ISSN 2618-1592
1457891
  Коваленко О. Сучасні підходи та інструментарій діагностики загрози банкрутства промислових підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 176-185. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1457892
  Якубовський В.В. Сучасні підходи та моделі в менеджменті безперервності бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 91-100. – ISSN 2308-6912


  В рамках виконаного аналізу показана актуальність проведення робіт з системного підходу до менеджменту безперервності бізнесу. Продемонстрована ефективність застосування стохастичних уявлень при опису поведінки організаційних систем під впливом ...
1457893
   Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 черв. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова (м. Одеса), Ін-т інновац. та післядиплом. освіти [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Дунаєва(голова), Л.С. Смокова, У.В. Варнава та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2014. – 427, [5] с. : іл., табл. – Статті укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-689-83-6
1457894
  Макаревич О.В. Сучасні підходи тлумачення сутності інтелектуального капіталу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 57-61
1457895
  Бойко Ю.В. Сучасні підходи у визначенні параметрів глибоких рівнів в напаіпровідниках методом релаксаційної спектроскопії : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.10 / Бойко Ю. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1457896
  Бойко Ю.В. Сучасні підходи у визначенні параметрів глибоких рівнів в напівпровідниках методом релаксаційної спектроскопії : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : Спец. 01.04.10 / Ю.В. Бойко ; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1999. – 129 л. – Бібліогр.: л. 122-129
1457897
  Пухир С.Т. Сучасні підходи у формуванні та реалізації державної політики регіонального розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 26-33. – ISSN 1562-0905
1457898
  Петренко С.М. Сучасні підходи щодо визначення ефективності інвестиційних проектів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.397-400. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1457899
  Михайлов В.С. Сучасні підходи щодо дослідження китайсько-далекосхідного цивілізаційного світу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 87-93. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (13))
1457900
  Коваль Т. Сучасні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки бібліотечно-інформаційної діяльності / Т. Коваль, О. Лопата // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 43-44. – ISSN 2518-7341


  Йдеться про організацію та механізми захисту електронних ресурсів бібліотечно-інформаційних систем та інформаційну безпеку користувачів відповідно до європейських стандартів на прикладі БД "Читачі НБУВ".
1457901
  Ткаченко А. Сучасні підходи щодо оцінки ефективності діяльності суб"єкта господарювання / А. Ткаченко, Ю. Філіпська // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 117-119 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1729-7206
1457902
  Афендікова Н.О. Сучасні підходи щодо розвитку підприємництва в сільському господарстві України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 8-11. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1457903
  Прилипко С.М. Сучасні підходи щодо розвитку соціальної держави // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 72-78


  З"ясовується сутність соціальної держави і визначена роль права в контексті можливості розбудови такої держави та забезпечення її інноваційного розвитку.
1457904
  Плескач В.Л. Сучасні підходи щодо фінансового регулювання механізму реалізації регіональних цільових програм : фінансова політика й економічне регулювання / В.Л. Плескач, Ю.Г. Желябовський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 58-72 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1457905
   Сучасні пісні. – Київ, 1962. – 16 с.
1457906
  Ковальчук Т.Т. Сучасні платіжні системи : монографія / Т.Т. Ковальчук, В.С. Лук"янов. – Київ : Знання, 2010. – 190, [2] с. – Бібліогр: c.175-190 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-346-838-9
1457907
  Алєксєєва К.Д. Сучасні платформи для аналізу хештегів / К.Д. Алєксєєва, К.Д. Алєксєєв // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 21-29. – ISSN 1028-9763
1457908
  Харкова Л.О. Сучасні поглиблені та розширені митні союзи // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 237. – С. 56-58. – ISSN 1562-0808
1457909
  Харкова Л.О. Сучасні поглиблені та розширені митні союзи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 46-52
1457910
   Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією / Н.В. Пасєчко, Т.І. Крицький, Л.В. Наумова, М.А. Джула, В.М. Кульчінська // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8 (80). – С. 80-87. – ISSN 2224-0721
1457911
  Нечипорук В.М. Сучасні погляди на біосинтез і механізм дії тиреоїдних гормонів / В.М. Нечипорук, М.М. Корда // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – Т. 17, № 2 (63). – C. 87-93. – ISSN 2410-681Х
1457912
  Райтер Н.І. Сучасні погляди на визначення суті кооперації та її значення в системі аграрного виробництва // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 220-229. – (Економічні науки)
1457913
  Каламбет С.В. Сучасні погляди на вищу освіту та її фінансування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 69-73. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1457914
  Дюженко М.М. Сучасні погляди на діагностику, корекцію та профілактику соціалізованого розладу поведінки у підлітків // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 24-30. – ISSN 2312-5675
1457915
   Сучасні погляди на дослідження китайської мови та літератури. – Шанхай : Видавництво Фуданьського ун-ту, 1991. – 544 с. – Видання китайською мовою
1457916
  Шевченко Т.О. Сучасні погляди на ефективність лікування пацієнтів з хворобою Меньєра з точки зору якості їх життя // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 13-20. – ISSN 0044-4650
1457917
  Шепітько В.Ю. Сучасні погляди на європейську криміналістику // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 153. – С. 213-215. – ISSN 2224-9281
1457918
  Науменко А. Сучасні погляди на забезпечення психічного здоров"я особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 90-95


  Розглянуто сучасні теорії збереження та підтримання психічного здоров"я особистості у працях зарубіжних і вітчизняних вчених. Проаналізовано основні джерела науково-методичної та монографічної літератури різних наукових напрямів, а також підходи різних ...
1457919
  Длугопольський А.В. Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України / А.В. Длугопольський, Ю.П. Івашук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 13-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0131-775Х
1457920
  Даценко І.С. Сучасні погляди на медичне забезпечення пацієнтів із рідкісними хворобами системи кровооббігу в Україні і світі / І.С. Даценко, А.В. Кабачна, В.С. Гульпа // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Трохимчук В.В. ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 76, № 4, липень - серпень. – С. 16-31. – ISSN 0367-3057
1457921
  Коршняк В.О. Сучасні погляди на механізми впливу вибухової хвилі на центральну нервову систему та формування неврологічної симптоматики / В.О. Коршняк, Б.А. Насібуллін // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 6 (84). – C. 139-142. – ISSN 2224-0713
1457922
  Мяловицька О.А. Сучасні погляди на патогенетичні механізми розвитку когнітивних порушень у хворих на розсіяний склероз / О.А. Мяловицька, Ю.В. Хижняк, Я.Я. Небор // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 2. – C. 11-16. – ISSN 2524-0412
1457923
  Лекомцева Є.В. Сучасні погляди на патогенетичні механізми участі лімбічної системи мозку у формуванні больових синдромів // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 38-42. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2312-5675
1457924
  Ольшевський Ю.В. Сучасні погляди на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах / Ю.В. Ольшевський, В.І. Колесник, Р.М. Серветник // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 162-170
1457925
  Ткач Б.М. Сучасні погляди на проблему адиктивної поведінки учнівської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-117. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність адитивної поведінки як проблеми особистості, а також значення біологічних, соціальних та психологічних факторів, що провокують її виникнення. Розглянуто формування наркоманії та її наслідки для суспільства.
1457926
  Лук"янов Д. Сучасні погляди на проблему класифікації та типології правових систем // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 376-382. – ISSN 1026-9932
1457927
  Самойлова О.П. Сучасні погляди на проблему розладів адаптації (огляд наукової літератури) // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 32-37 : фото. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2312-5675
1457928
   Сучасні погляди на профілактику гіпогалактії / О.О. Лошак, Л.В. Язикова, Т.В. Петрицюк, В.О. Счаслива, Т.О. Білявська // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 99-100. – ISSN 2226-1230
1457929
  Милославський Д.К. Сучасні погляди на роль і місце лікувально-профілактичної дієтетики при захворюваннях внутрішніх органів // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 83-92. – ISSN 1605-7295
1457930
  Боярко І.М. Сучасні погляди на сутність аналізу платоспроможності підприємства / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 157-165 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1457931
  Устенко Э.В. Сучасні погляди на теорію вуглеводних систем / Э.В. Устенко, В.Д. Петруняк, С.А. Вижва // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 59-68


  Моделювання вуглеводних систем є одним з найефективніших методів прогнозування перспективності нафтогазоносності..
1457932
  Казанчук І. Сучасні погляди на теорію провадження у справах про адміністративні правопорушення, що стосуються охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 76-80
1457933
  Знаменська Т.К. Сучасні погляди на харчування передчасно народжених дітей після виписки із стаціонару / Т.К. Знаменська, Т.В. Куріліна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 101-110. – ISSN 2226-1230
1457934
  Кучальський В.О. Сучасні погляди та можливості в наданні екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 19-22 : фото
1457935
  Вахновська Н.А. Сучасні податкові інновації як пріоритетна складова фінансового інжинірингу бізнес-процесів в Україні / Н.А. Вахновська, Л.І. Іщук, В.Г. Поліщук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 337-342. – ISSN 1993-6788
1457936
  Мельник В.М. Сучасні податкові реформи у нових країнах - учасницях ЄС / В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 102-118 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
1457937
  Шевченко С. Сучасні поетичні польсько-українські взаємини // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті йдеться про важливі видання польської поезії в Україні - в оригіналі й перекладі, починаючи з 90-х років минулого століття і до нині, про особливості цієї поезії, її зв"язок з українськими реаліями та її вплив на українських творців. З іншого ...
1457938
  Хомутенко Л.І. Сучасні позиції КНР в умовах світової глобалізації / Л.І. Хомутенко, А.С. Терещенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 65-71. – ISSN 2222-4459
1457939
  Посмєтна О. Сучасні показники економічної ефективності бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 400-410. – ISSN 2224-9516


  Оцінка діяльності бібліотеки є важливим аспектом адаптації завдань та функцій наукової бібліотеки до можливостей цифрової бібліотеки. Враховуючи практику визначення ефективності бібліотечної діяльності на основі ISO 11620 "Інформація і документація. ...
1457940
  Мніщенко І.О. Сучасні полімерні комплекси [...]-дикетонів на основі рідкоземельних елементів для новітніх OLED технологій / І.О. Мніщенко, І.О. Савченко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 152
1457941
  Чорногуз О.М. Сучасні політичні інтернет-технології в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 268-270
1457942
  Даценко А.Ю. Сучасні політичні конфлікти в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 12-14
1457943
  Станкевич І.П. Сучасні політичні конфлікти: джерела та шляхи розв"язання : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Станкевич І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213 л. – Бібліогр.: л. 192-213
1457944
  Станкевич І.П. Сучасні політичні конфлікти: джерела та шляхи розв"язання : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. / Станкевич І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: назв
1457945
  Гойман О.О. Сучасні політичні міфи в російсько-українському інформаційному просторі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 18-20
1457946
  Кривошея В. Сучасні політичні партії в Україні та їх класифікація за участю у виборах // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 125-155
1457947
  Райковський Б. Сучасні політичні партії та блоки у виборчих процесах // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-33.
1457948
  Войтків В.О. Сучасні політичні партії та їх роль у формуванні і здійсненні державної політики в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 204-212
1457949
  Яблонський В.М. Сучасні політичні партії України : довідник / В.М. Яблонський. – Київ : Лексикон, 1996. – 152 с.
1457950
  Тимчук О.Л. Сучасні політичні режими країн світу: порівняльно-правовий аналіз // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 11-19. – (Юридична ; Вип. 1)
1457951
  Приступенко Т.О. Сучасні політичні та економічні умови діяльності журналістики України. / Т.О. Приступенко. – К., 1997. – 74с.
1457952
   Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7300-93-8
1457953
  Ювченко А.І. Сучасні політичні трансформації гендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ювченко Аліна Ігорівна ; М-во науки і освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1457954
  Ювченко А.І. Сучасні політичні трансформації гендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ювченко Аліна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 204 л. – Бібліогр.: л. 179-204
1457955
  Якубовська-Кравчик Сучасні польські видання про українсько-польське культурне пограниччя // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 254-260


  У статті досліджуються сучасні польські видання про українсько-польське культурне пограниччя. Аналізуємо термін «пограниччя» як території (фізичні і ментальні), на яких зустрічаються народи, культури, релігії. В статье исследуются современные польские ...
1457956
   Сучасні польські оповідання. – Київ, 1951. – 175с.
1457957
   Сучасні польські письменники. – К., 1960. – 262с.
1457958
  Романчук О. Сучасні польсько-українські стосунки на сторінках українських мас-медія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.289-295. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1457959
  Самусенко О.М. Сучасні пошуки методів викладання української мови як іноземної // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 245-249


  Стаття присвячена проблемі викладання української мови іноземцям. У праці йдеться про сучасні пошуки методів і технологій навчання української мови як іноземної, аналізуються методи, які використовуються у навчальному процесі вищої школи. Статья ...
1457960
  Переверзєв О.С. Сучасні практики використання новітніх неопитувальних методів збору даних у соціології // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 196 : Соціологічні науки. – С. 19-24. – ISSN 1996-5931
1457961
  Довгерт А.С. Сучасні приватноправові реформи в Україні з огляду на формування всесвітньоцивільного права // Збірник наукових доповідей членів Академії правових наук України (2008-2009 роки) / Академія правових наук України, Київський регіональний центр. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – С. 91-113. – ISBN 978-966-187-053-5
1457962
  Тіщенко А.О. Сучасні прийоми формування секційного житла на прикладі великих міст / А.О. Тіщенко, О.Б. Обідний // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 205-210. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1457963
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 46. – 2016. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457964
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 48. – 2017. – 544 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457965
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 49. – 2017. – 544 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457966
   Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
Вип. № 50. – 2018. – 498 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457967
  Михаліцька Н.Я. Сучасні проблеми державного управління / Н.Я. Михаліцька, М.Т. Бець // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 250-258. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1457968
   Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ : Хімджест. – ISSN 1992-5557
Вип. 7. – 2010. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457969
   Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс. – ISSN 1992-5557
Вип. 8. – 2012. – 576 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457970
   Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс. – ISSN 1992-5557
Вип. 9. – 2013. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457971
   Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс. – ISSN 1992-5557
Вип. 10. – 2014. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457972
   Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс. – ISSN 1992-5557
Вип. 11. – 2015. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457973
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 14. – 2014. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457974
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 15. – 2014. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457975
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 16. – 2015. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457976
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 17. – 2016. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457977
   Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка. – ISSN 2310-5534
Вип. 18. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457978
  Даниленко В.Л. Сучасні проблеми екосистем Телігульського лиману / В.Л. Даниленко, І.О. Мазур, І.В. Наконечний // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
1457979
  Котлюба С. Сучасні проблеми залучення ПІІ в економіку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 31-33
1457980
  Мельник Л.Ю. Сучасні проблеми землекористування в сільському господарстві України / Л.Ю. Мельник, С.В. Васильєв, В.О. Олексюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1457981
  Ткачук О. Сучасні проблеми і напрямки спрощення судових процедур у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 19-24


  У статті досліджуються сучасні проблеми спрощення судових процедур у цивільному судочинстві та шляхи їх вирішення. Розглядаються основні проблеми, що виникають у судовій практиці застосування спрощених процедур. На підставі аналізу наукових концепцій ...
1457982
  Беседін В.Ф. Сучасні проблеми і тенденції в пенсійному забезпеченні населення України / В.Ф. Беседін, С.Б. Березіна // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 131-140. – ISSN 2078-9165
1457983
  Орленко О. Сучасні проблеми інтеграції аграрного ринку України до світового ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 3-5


  У тезах розглянуті особливості сучасних проблем інтеграції аграрного ринку України до світового ринку в умовах фінансово-економічної кризи. Розглянуті можливості вдосконалення цінової політики в аграрному секторі шляхом істотного поліпшення ринкових ...
1457984
   Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті : матеріали XIV Міжнар. наук. семінару, Київ - оз. Світязь, 29 черв. - 3 лип. 2015 р. / Нац. акад. упр., Міжнар. акад. інформатики ; [за наук. ред. М.М. Єрмошенка]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2015. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7092-54-3
1457985
  Сахно Я. Сучасні проблеми правового регулювання відносин банківських установ з позичальниками в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 130-131
1457986
   Сучасні проблеми ринку праці і зайнятості в контексті політики швидкого економічного зростання : матеріали засідання круглого столу 17 трав. 2018 р., м. Київ / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [за наук. ред. С.М. Кожем"якіної]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2018. – 54 с. : табл. – Бібліогр.в кінці ст. – ISBN 978-617-649-047-0
1457987
  Погребський Т.Г. Сучасні проблеми системи охорони здоров"я Волинської області // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 247-249. – ISBN 978-966-285-361-2
1457988
  Рзаєва А.Д. Сучасні проблеми та тенденції розвитку в проектуванні офісно-готельних будівель з інтегрованим озелененням простору // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 398-402 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1457989
  Гураль П. Сучасні проблеми теорії та практики конституційного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 115-119
1457990
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 3 (75). – 2016. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457991
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ : ІВО "Медицина України", 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 1/2 (77/78). – 2017. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457992
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ : ІВО "Медицина України", 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 3 (79). – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457993
   Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ : ІВО "Медицина України", 1998-. – ISSN 1609-0446
№ 4 (80). – 2017. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1457994
  Богачик П.П. Сучасні проблеми українського суспільства як наслідок втрати високої релігійної свідомості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 136-138
1457995
   Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, І. Безгін, Г. Веселовська [та ін.]. – Київ : Музична Україна
Вип. 6 : Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні (Київ). – 2010. – 320 с. – Всеукраїнська акція "Мистецтво молодих - 2010". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1457996
   Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ : Фенікс
Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – 2012. – 320 с. – Всеукраїнська акція "Мистецтво молодих - 2012". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1457997
   Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань та ін. – Київ : Фенікс. – ISSN 2309-8406
Вип. 10 : "Молоде мистецтво України". Проблеми реалізації творчого потенціалу випускників мистецьких вишів. – 2015. – 288 с. – Всеукраїнська акція "Мистецтво молодих". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1457998
  Сташкевич Н.М. Сучасні проблеми ціноутворення в Україні / Н.М. Сташкевич, К.В. Красільнікова // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 135-143. – ISSN 2313-4569
1457999
  Василенко Є.В. Сучасні просторові зміни характеристик весняного водопілля в межах української частини басейну р. Прип"ять // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 83-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1458000
  Пилипович Ольга Сучасні процеси рельєфоутворення у басейні річки Орява (лівий доплив опору) / Пилипович Ольга, Михнович Андрій // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 194--205 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,