Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1460001
  Литвинець Ю. "Структури", або Золотий перетин Анатолія Криволапа // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2022. – № 4 (127) : Портрет художника. – С. 80-87. – ISSN 2222-436X


  Художник Анатолій Криволап.
1460002
   "Структурна антропологія" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 917. – ISBN 966-316-069-1
1460003
  Гречанюк І.М. Структура, властивості й електронно-променева технологія одержання композиційних матеріалів Cu-Mo-Zr-Y для електричних контактів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.01 / Гречанюк І.М.; НАНУ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 12 назв
1460004
  Оськин В.Н. Структура, вязко-эластические и технологические свойства блоксодполимеров бутадиена и стирола. : Автореф... канд.техн.наук: 075 / Оськин В.Н.; Моск.ин-т тонкой химической технологии. – М, 1971. – 28л.
1460005
  Соколов А.В. Структура, генезис и проверка психоаналитической теории: мат. спецкурса. / А.В. Соколов. – М., 1992. – 72с.
1460006
  Себичекно В.Т. Структура, генезис и разрешение социальных противоречий : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Себичекно В. Т.; ЛГУ. – Л., 1977. – 18л.
1460007
  Сырых В.М. Структура, генезис, система как элементы исторического и логического методов познания права. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Сырых В.М.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1970. – 16л.
1460008
  Корольов Дмитро Костянтинович Структура, детермінанти та функції емоційно-оціночного ставлення до життя : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Корольов Д.К.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.: 3 назв.
1460009
  Корольов Дмитро Костянтинович Структура, детермінанти та функції емоційно-оцінюючого ставлення до життя : Дис....кандид.психолог.наук:19.00.01 / Корольов Дмитро Костянтинович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 212л. + Додатки:л.196-212. – Бібліогр.:л.171-195
1460010
  Прилуцкий Юрій Іванович Структура, динаміка та оптичні властивості фулеренів і фулеритів : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.04.02. / Прилуцкий Юрій Іванович; КУ. – Киев, 1998. – 163л. – Бібліогр.:л.146-163
1460011
  Іванчук В.Г. Структура, динаміка та ототожнення деталей сонячної корони 11 липня 1991 року. Зв"язок корони з геліосферним струмовим шаром / В.Г. Іванчук, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 25-32. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наведено деякі результати аналізу фотографій білої сонячної корони, що були отримані 11 липня 1991 р. на Гавайях (о. Мауна-Кеа) та в с. Тефе (Бразилія) за міжнародним проектом МІСЕ на однотипних 3-метрових коронографах з радіальним нейтральним ...
1460012
  Коломійчук В.П. Структура, динаміка та охорона фіторізноманітності узбережних екосистем Азовського моря : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.05 / Коломійчук Віталій Петрович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 133 назви
1460013
  Прилуцький Ю.І. Структура, динаміка ти оптичні властивості фулеренів і фулеритів С60, С70. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Прилуцький Ю.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 32л.
1460014
  Мацуй Д.В. Структура, електричні та магнітні властивості інтеркальованого перехідними металами графіту : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Мацуй Денис Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 183 л. – Бібліогр.: л. 162-183
1460015
  Мацуй Д.В. Структура, електричні та магнітні властивості інтеркальованого перехідними металами графіту : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Мацуй Денис Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 25 назв
1460016
  Кайла М.І. Структура, електричні та оптичні властивості кристалів Cu6(P1-xAsx)S5I та композитів на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Кайла Маріанна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1460017
  Маруженко О.В. Структура, електричні та термічні властивості нанокомпозитів з гібридними наповнювачами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 / Маруженко Олексій Васильович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 33 назви
1460018
  Міка Т.М. Структура, електричні, магнітні та електрохімічні властивості аморфних і структурованих сплавів Al87 Y5 Ni8, легованих Gd (Dy) та/або Fe : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Міка Т.М. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1460019
  Іоланта В. Структура, зміст і функції сталих індівідуальних якостей учня у процесі допрофесійного навчання і виховання. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.04 / Іоланта В.; Ін-тут пед. і психол. проф. освіти Акад. пед. наук України. – К., 1997. – 53л.
1460020
  Ведин Ю. Структура, истинность и правильность мышления / Ю. Ведин. – Рига : Лиесма, 1979. – 194 с. – Библиогр. с. 192-193
1460021
   Структура, кинематика и динамика синоптических вихрей.. – Севастополь, 1980. – 141с.
1460022
  Нагорняк С.В. Структура, критерії, показники та рівні сформованості правосвідомості студентів за спеціальністю правознавство // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 150-153. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609


  Правосвідомість є предметом дослідження багатьох наук (філософії, юриспруденції, соціології, психології), проблема визначення її поняття до цих пір не вирішена. Вона має міждисциплінарну основу, а також відмінності у підходах до її вивчення.
1460023
  Селін Р.В. Структура, механічні властивості та здатність до зварювання високоміцних складнолегованих (a+b)- титанових сплавів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Селін Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 13 назв
1460024
  Єлагін А.С. Структура, механічні та корозійні властивості силуміну АК7ч, що містить комплекс Ti-B-Sr, в залежності від параметрів фізико-хімічної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Єлагін Антон Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1460025
  Князь С.В. Структура, можливості і перспективи розвитку віртуальної економіки та креативних індустрій / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 346-351. – ISSN 1993-6788
1460026
  Смирнова Т.В. Структура, ознаки та функції рекламного іміджу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 130-136


  Стаття присвячена аналізові структури, ознак та функції! рекламного Іміджу. Детально розглянуті інформаційні; когнітивно-афективт та копативні елементи, які формують відповідно пізнавальний образ, образ-уявлення та образ-прогноз. The author ...
1460027
  Ковтун Назар Анатолійович Структура, оптичні і електричні властивості легованих плівок оксиду цинку, виготовлених методом магнетронного розпилення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.07 / Ковтун Н.А.; НАНУ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1460028
  Гинатулин А.А. Структура, организация и эволюция генома позвоночных. / А.А. Гинатулин. – Москва : Наука, 1984. – 293с.
1460029
  Рум"янцев В.О. Структура, організаційні та правові форми діяльності Української Центральної Ради // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 16-26. – ISSN 1993-0909
1460030
  Думич Х. Структура, основні положення та оцінка австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 118-126. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1460031
  Варава Т.В. Структура, персональний склад і діяльність словникових комісій УАН-ВУАН (1918-1931) (за документами Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 114-128. – ISBN 966-02-3854-1
1460032
  Вархов Г.В. Структура, повноваження та особливості діяльності Європейського парламенту // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – С. 82-93. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1460033
  Медина Пинеда Медофило Структура, положение и борьба городского пролетариата Колумбии на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Медина Пинеда Медофило; МГУ. Ист. фак. Каф. новой и новейшей истории. – М., 1974. – 28л.
1460034
  Бачинский Александр Григорьевич Структура, помехоустойчивость и эволюция генетического кода : Автореф. дис.... канд. физ.-мат. наук: 03.00.02 / Бачинский Александр Григорьевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1975. – 29с. – Бібліогр.: с. 28-29
1460035
  Карачунова Л.В. Структура, принципи і напрямки ГІС-картографування соціальної системи суспільства // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 63-68. – ISBN 978-966-455-002-1
1460036
   Структура, продуктивность и динамика растительного покрова. – Свердловск, 1990. – 127с.
1460037
   Структура, прочность и пластичность металлов и сплавов: сб. науч. тр.. – Фрунзе, 1988. – 84с.
1460038
  Мовчан Б.А. Структура, прочность и сопротивление усталости микрокристаллических и микрослойных материалов / Б.А. Мовчан, С.А. Фирстов, Ю.Ф. Луговской ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2016. – 169, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 152-167. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1499-2
1460039
   Структура, реакционная способность органических соединений и механизмы реакций: сб. науч. тр.. – К., 1980. – 147с.
1460040
  Соловьева Н.А. Структура, свойства и регуляция глутаминсинтетазы хлоропластов гороха. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Соловьева Н.А.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1980. – 24л.
1460041
  Сотникова А.П. Структура, свойства и современное состояние универсальной Десятичной классификации / А.П. Сотникова, Р.И. Барашкова. – М., 1978. – 89с.
1460042
  Киткаускене Структура, семантика и стилистика литовских фразеологизмов (сопостовительно с английскими) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15 / Киткаускене Л.-А.П.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1979. – 21л.
1460043
  Гюлумянц К.М. Структура, семантика и употребление устойчивых сравнений польского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 662 / Гюлумянц К.М.; АН БССР. – Минск, 1967. – 28л.
1460044
  Тришкіна-Аудіа Тетяна Вячеславівна Структура, семантика і прагматика окличних речень у сучасній французькій мові : Дис....канд. філолог. наук.: 10.02.05 / Тришкіна-Аудіа Тетяна Вячеславівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 198 л. – Бібліогр.: л.: 179-195
1460045
  Тришкіна-Аудіа Тетяна Вячеславівна Структура, семантика і прагматика окличних речень у сучасній французькій мові. : 10.02.05. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук. / Тришкіна-Аудіа Т. В./КНУТШ. – Київ, 2001. – 21 с.
1460046
  Поліщук Н.П. Структура, семантика і прагматика пасивних конструкцій у сучасній французькій мові : Дис. .... канд. філол. наук : 10.02.05 / Поліщук Н.П. ; Київський держ. лінгвістичн. ун-т. – Київ, 1999. – 161 л. – Бібліогр.: с. 147-160
1460047
  Поліщук Надія Петрівна Структура, семантика і прагматика пасивних конструкцій у сучасній французькій мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Поліщук Надія Петрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
1460048
  Сидоренко О.А. Структура, семантика та лінгвопрагматика суспільно-політичної терміносистеми в англомовному масмедійному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сидоренко Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1460049
  Борисенко Петро Анатолійович Структура, семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів парламентської Асамблеї Ради Європи) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Борисенко П.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
1460050
  Борисенко П.А. Структура, семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів Парламентської Асамблеї Ради Європи) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / П.А. Борисенко ; Київськ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : [Б .в.], 2006. – 268 л. + Додатки: л. 1-84. – Бібліогр.: л. 166-268
1460051
  Борисенко П.А. Структура, семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів Парламентської Аспамблеї Ради Європи) : Автореф. ...дис. канд. філол.наук: 10.02.05 / Петро Анатолійович Борисенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1460052
  Знаменська І. Структура, семантика та словотворчі функції твірних основ кореневих неправильних дієслів при утворенні похідних основ конверсійних іменників // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 104-107. – ISSN 2075-1486
1460053
  Макарук Л. Структура, семантика та функційне призначення дужок та цифр у сучасному англомовному масмедійному комунікативному просторі // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 141-150. – ISSN 2410-0927
1460054
  Матвієнко Я.І. Структура, стабільність та властивості інтерметалевих сполук системи Al-Cu та композитів на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Матвієнко Яна Ігорівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
1460055
   Структура, структурные превращения и магнитные свойства аморфных металлических сплавов : темат. сб. науч. тр. – Москва : Металлургия, 1986. – 151с.
1460056
   Структура, текстура и механические свойства деформированных сплавов молибдена.. – К., 1983. – 230с.
1460057
  Мельник В. Структура, тенденції та динаміка сучасної науки // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. В. Мельник ; редкол.: А. Карась, Н. Король, О. Бабкіна [та ін.]. – Львів, 2016. – № 9. – С. 7-33. – ISSN 2307-0463
1460058
  Корсанов В.В. Структура, теплофизические свойства перхлорвинилн-полиуретановых покрытий : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Корсанов В. В.; АН Украины, Ин-т хим. высокомолек. соед. – К., 1992. – 17л.
1460059
   Структура, технические средства и организация систем автоматизации научных исследований.. – Ленинград, 1977. – 436 с.
1460060
  Торчинський М.М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови : дис. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Торчинський М. М.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2009. – 502 л. – Бібліогр.: л.419-502
1460061
  Торчинський М.М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01. / Торчинський М.М ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 53 назви
1460062
  Задорожнюк О.М. Структура, фазовий склад та здатність до зварювання титанових сплавів з дисперсійним зміцненням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Задорожнюк Оксана Михайлівна ; НАН України, Ін-телектрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1460063
  Юліан Сергій Анатолійович Структура, фазові перетворення та фізичні властивості бінарних багатошарових композицій Mo, W, MoSi2, WSi2 та WC з кремнієм : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.07 / Юліан Сергій Анатолійович; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1998. – 16л.
1460064
   Структура, физико-химические свойства и применение некристаллических полупроводников : материалы конференции. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 301с.
1460065
  Шлепков С.В. Структура, формы и организация внешнеэкономической деятельности / С.В. Шлепков. – Л., 1990. – 54с.
1460066
  Осецкая В.К. Структура, фотоэлектрические и оптические свойства системы 1L-As-C6 (C6-S,Se, Te). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Осецкая В.К.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1983. – 24л.
1460067
   Структура, функционирование и эволюция системы биогеоценовозов Барабы. – Новосибирск
1. – 1974. – 307с.
1460068
   Структура, функционирование и эволюция системы биогеоценозов Барабы. – Новосибирск
2. – 1976. – 496с.
1460069
  Бабаев А.Г. Структура, функция и адаптивный рост слюнных желез / Бабаева А.Г., Шубникова Е.А. – Москва : Изд-во Московского университета, 1979. – 192 с. – Библиогр.: с.168-190
1460070
  Коритко Д.М. Структура, хімія поверхні та функціоналізація наноматеріалів, виготовлених на основі карбіду кремнію : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 ; (102) / Коритко Дмитро Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 181, [1] с. – Додатки: с. 162-168. – Бібліогр.: с. 171-181, [1]
1460071
  Коритко Д.М. Структура, хімія поверхні та функціоналізація наноматеріалів, виготовлених на основі карбіду кремнію : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Коритко Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1460072
  Дуцяк И.С. Структура, электрофизические и оптические свойства аморфных и кристаллических пленок твердых растворов на основе теллурида германия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дуцяк И.С.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1985. – 20л.
1460073
  Довгошей Н.И. Структура, электрофизические и оптические свойства тонких пленок полупроводниковых матералов. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Довгошей Н.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 12 с. – Бібліогр. : с. 11-12
1460074
  Зыков Б.М. Структура, эмиссионные свойства и химическое состояние пленок кислорода и двойных пленок кислорода и цезия на грани (110) молибдена) и ниобия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зыков Б.М.; Ин-тут металлофизики. АН УССР. – К., 1983. – 21л.
1460075
  Корольов Д.К. Структура,детермінати та функції емоційно-оціночного ставлення до життя : Автореф...канд.психол.наук:19.00.01 / Корольов Д.К.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.15
1460076
  Дашевский Лев Иосифович Структура,механические свойства и стабильность полиуретанмочевин на основе олигобутадиендиолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Дашевский Лев Иосифович; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1985. – 16л.
1460077
  Борисенко П.А. Структура,семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів Парламентської Асамблеї Ради Європи) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / П.А. Борисенко ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2003. – 206 с. + 83 с. + Додаток: л. 206 - 289. – Бібліогр.: л. 189 - 206
1460078
  Киселев А.Н. Структура. Семантика и прагматика газетно-журнальной статьи на страноведческую тему (на материалах французских и русских периодических изданий) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Киселев А.Н.; КУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 146л. – Бібліогр.:л.137-146
1460079
  Грякалов А.А. Структурализм в эстетике / А.А. Грякалов. – Л, 1989. – 173с.
1460080
  Резник М. Структурализм и идентичность математических объектов // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 285-295
1460081
  Смирнов А.В. Структурализм как перспективный метод культурфилософского изучения повседневности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 51-55. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055
1460082
   Структурализм: "за" и "против" : сб. ст. : пер. с англ., нем., чеш., пол., и болг. языков. – Москва : Прогресс, 1975. – 467 с.
1460083
   Структуралізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 914-916. – ISBN 966-316-069-1
1460084
  Козубенко Л.М. Структуралізм як напрям літературознавчих досліджень // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 42-48. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
1460085
  Менжулін В. Структуралізм, "смерть автора" і біографізм // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 12-19
1460086
  Астаф"єв О. Структуралізм: методологічна система і модель культури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 17-20.
1460087
  Лучканин С.М. Структуралістична парадигма в історії мовознавства у світлі дії екстралінгвістичних чинників // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 94-103


  У статті розглядаються екстралінгвістичні чинники становлення і функціонування структуралістичної парадигми в історії мовознавства. Передумовами лінгвістичного структуралізму були, окрім переоцінки значення індукції й дедукції, математизації ...
1460088
  Руда Н.В. Структуралістична парадигма у мовознавстві // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 50-51. – ISBN 978-966-439-983-5
1460089
  Кузенко О.В. Структуралістська методологія та її роль в соціально-гуманітарних дослідженнях : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.09 / Оксана Василівна Кузенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
1460090
  Кузенко О.В. Структуралістська методологія та її роль в соціально-гуманітарних дослідженнях : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.09- філософія науки / Кузенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 166 л. – Бібліогр.: л. 155-166
1460091
  Коротенко Є.Д. Структуральний метод К.Леві-Стросса та його значення для науки і філософії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 16-25
1460092
  Пушкарев Е.А. Структураная нестабильность, атомное упорядочение и сверхпроводимость соединений : Автореф... канд. физ-мат. наук: 01.04.07 / Пушкарев Е.А.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 21л.
1460093
  Присяжнюк О. Структурація лексико-семантичних полів візуального та акустичного сприйняттів (на матеріалі мови творів Т. Шевченка) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 126-131


  У пропонованій статті н6а матеріалі Словника мови Шевченка розглядається структурація лексико-семантичних полів візуального та акустичного сприйняттів, пропонується їх ескізна модель
1460094
   Структурено-типлогические исследования. Сб. ст.. – М., 1962. – 299с.
1460095
  Бойко В.І. Структури баз даних на Паскалі / В.І. Бойко, В.Ф. Кузенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 80-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Пропонуються варіанти структур баз даних, орієнтовані на використання в системах керування базами даних.
1460096
  Білокур М.Д. Структури в організаціях аграрного сектору економіки України : навчальний посібник / М.Д. Білокур, О.О. Шевченко; Мін-во аграрної політики України; Дніпропетровський державний аграрний ун-т. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-348-160-9
1460097
  Нікітченко М.С. Структури даних в композиційних мовах програмування / М.С. Нікітченко, Т.В. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 316-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Структури даних композиційних мов програмування пропонується розглядати як номінативні структури. Такі структури моделюють структури даних традиційних мов програмування. Викладення ілюструється на прикладі мови формальних специфікації RSL, яка включає ...
1460098
  Янченко О.І. Структури даних мов програмування як конкретизація номінативних даних // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 353-363. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається проблема побудови системи структур даних мов програмування на основі композиційно-номінативного підходу до формалізації програмних понять. В побудованій системі структури даних розглядаються як конкретизації номінативних даних. ...
1460099
  Гай-Нижник Структури державної влади в ЗУНР - ЗО УНР (листопад 1918 р. - грудень 1919 р.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (104). – С. 51-65. – ISSN 2222-5250
1460100
  Жлуктенко Н.Ю. Структури екотексту в романі Т. Корагесена Бойла "Завіса з Тортильї" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 287-295


  У статті йдеться про засади екокритики – нового для вітчизняного літературознавства напрямку інтерпретації літературних явищ. На прикладі роману сучасного американського автора Т.К. Бойла виявлено особливості структурних елементів екотексту, ...
1460101
  Шюц А. Структури життєсвіту = Strukturen der lebenswelt / Пер. з нім. та післямова В.Кебуладзе; Альфред Шюц, Томас Лукман. – Київ : Український центр духовної культури, 2004. – 560с. – ISBN 966-628-100-7
1460102
  Шюц А. Структури життєсвіту / Альфред Шюц, Томас Лукман ; [пер. з нім. та післямова В. Кебуладзе]. – Харків : Фоліо, 2018. – 539, [4] с. – Сер. засн. у 2018 р. - Предм. покажчик: с. 537-540. – Бібліогр. в прим.: с. 351-352. – (Бібліотека класичної світової наукової думки / редкол.: А. Богачов [та ін.]). – ISBN 978-966-03-8490-3
1460103
  Мазур Н. Структури з оцінною семантикою "характиристика осіб" у мемуарних текстах Євгена Чикаленка "Спогади" (1861-1907) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 77-83. – Бібліогр.: с. 83 (7 назв.). – ISBN 966-7653-03-5
1460104
  Владимиров В.М. Структури й механізми масової інтерпретації в ЗМІ просторово-часовий континуум розуміння та інтерпретаційні матриці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 14-18


  Стаття присвячена дослідженню досі не вивчених явищ сфери масової комунікації - її структурних утворень, які складаються з подібних індивідуальних інтерпретацій текстів ЗМІ окремими читачами, телеглядачами, радіослухачами або користувачами інтернету і ...
1460105
  Причепій Є. Структури й сакральні числа архаїчної символіки та орнаментів (на матеріалах трипільської кераміки та подільських рушників) // Аспекти морфології культури України: генезис, типологія : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; ред. Л. Петік]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 131-203. – ISBN 978-966-2241-21-1
1460106
  Сенченко О. Структури мереж, головні актори і співучасники мережевих війн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С.18-23. – ISSN 2076-9326
1460107
  Роговський О.М. Структури модерну: психоестетичний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 58-66
1460108
  Єсипович С.М. Структури ооїдно-кільцевого етапу розвитку земної кори на території України // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (46). – С. 103-107 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1999-7566
1460109
  Дудар О.В. Структури передачі чужого мовлення в американському романному дискурсі початку XX ст. // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 112-115. – ISSN 2077-804X


  У статті досліджується художній текст англомовного реалістичного роману. Увага акцентується на особливостях наративу, способах передачі чужого мовлення (пряма, непряма, невласне-пряма мова).Взаємостосунки суб"єктів мовлення у тексті демонструють ...
1460110
  Радзівіл В.Я. Структури платформного чохла Волино- Поділля // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-40. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
1460111
  Пилипчук Я.В. Структури повсякденності у кипчаків // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 97-118. – ISSN 1682-671Х
1460112
  Алексєєв В.М. Структури публічного управління в Україні: громадівські ради / Алексєєв В.М. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 75, [1] с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-617-7096-15-2
1460113
  Ступень Павло Вячеславович Структури рекурсивних цифрових фільтрів низького порядку для систем керування та контролю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.05 / Ступень П.В.; Одеськ. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2001. – 19 с.
1460114
  Владимиров В.М. Структури та механізми масової інтерпретації у ЗМІ: масовогерменевтичні фрейми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 20-25


  Стаття присвячена дослідженню досі невивчених явищ сфери масової комунікації, її структурних утворень, які складаються з подібних індивідуальних інтерпретацій текстів ЗМІ окремими читачами, телеглядачами, радіослухачами або користувачами інтернету та ...
1460115
   Структури у рідині та гранульованих середовищах / Т.С. Краснопольська, О.М. Гетман, Л.П. Зінчук, Л.В. Ісхакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі раніш виявлених восьми класів подібних структур у плинах рідини і сипучих середовищ усередині горизонтального циліндра, що обертається, побудовані математична модель та її розв"язок, пояснюючі створення диско- і кільцеподібних ...
1460116
  Кичань Наталія Структури ударного метаморфізму в метеориті "Велика Балка" / Кичань Наталія, Гіріч Аеліта // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 149-152 : фото, табл. – ISSN 2078-6220
1460117
  Вінник В.Ю. Структури функцій символьної обробки літерного рівня // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 169-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У концептуально-методологічному середовищі експлікативного програмування будується адекватна модель структур функцій символьної обробки, що здійснюють обробку на рівні літер.
1460118
  Крючков В.Н. Структуризация и анализ межотраслевых связей целевых программ / В.Н. Крючков. – Новосибирск, 1985. – 255с.
1460119
  Воробьев Е.М. Структуризация и моделирование иновационного процесса на микроуровне / Е.М. Воробьев, Т.В. Тарасенко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 361-368. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1460120
  Евстратьев С.Ф. Структуризация проблем развития стран в условиях глобализации мировой экономики // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (20). – С. 82-85. – ISSN 1990-9780
1460121
  Борулько Н.А. Структуризация проблемы мягкого управления рисками в проектах // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 95-106 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 2222-8810
1460122
  Холод Б.И. Структуризация управлення деятельностью промышленных предприятий / Б.И. Холод, С.И. Чимшит // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 80-89.
1460123
  Цвєтков О. Структуризація аналізу міжнародних конфліктів та загроз // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 52-60. – ISSN 2663-2675


  Розглядаються теоретичні та практичні підходи до аналізу таких гострих і чутливих проблем міжнародного життя, як конфлікти та загрози в міжнародних відносинах. Їх сучасна багатополярна модель, а також попередня біполярна, характеризуються надзвичайно ...
1460124
  Шинкарук Л.В. Структуризація доходів від власності як джерела національних заощаджень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 89-113 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1605-7988
1460125
  Папп В.В. Структуризація економіки регіонів України як запорука соціально-економічного зростання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1460126
  Губатюк І. Структуризація економічних благ за різними критеріями та ознаками : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 18-19 : Табл.
1460127
  Губатюк І.В. Структуризація економічних благ у сучасному навчальному процесі / І.В. Губатюк, Н.С. Губатюк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 16-18 : табл.
1460128
  Базилевич П.Р. Структуризація і реструктуризація організацій на основі ієрархічного кластерного аналізу виробничих процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 248-257 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1460129
  Туржанський В.А. Структуризація категорії "митна справа": європейська практика та вітчизняний досвід // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 26-34. – ISSN 2308-1988


  "Охарактеризовано основні нормативно-правові акти ЄС щодо здійснення митної справи. Проведено порівняльний аналіз категорій «митний режим» відповідно до норм Митного кодексу України та «митна процедура» згідно Митного кодексу ЄС. Визначено підходи до ...
1460130
  Мікловда В.П. Структуризація компонентів регіонального людського розвитку Закарпатської області / В.П. Мікловда, С.С. Слава, В.В. Гоблик // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 77-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1460131
  Костакова Л.Д. Структуризація концепцій управління витратами // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1. – С. 12-15. – ISSN 2409-1944
1460132
  Дмитрук О.Ю. Структуризація ландшафтно-урбанізаційних систем (ЛУС) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 92-100. – Бібліогр.: 6 назв
1460133
  Ситченко А. Структуризація навчальної діяльності як фактор якості шкільної мовно-літературної освіти / А. Ситченко, В. Баденкова, І. Корнієнко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 113-119. – ISSN 2307-4906
1460134
  Примуш М.В. Структуризація політичних партій та партійних систем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 18-28. – ISBN 966-628-108-8
1460135
  Білик П. Структуризація системи права у вітчизняній юридичній доктрині // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 25-30. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1460136
  Єпіфанов А. Структуризація складових чистого внутрішнього продукту за критерієм інноваційності / А. Єпіфанов, С. Козьменко, Т. Васильєва // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 39-57 : табл., рис. – ISSN 1811-3141
1460137
  Бужин О.А. Структуризація собівартості продукції - підгрунтя вдосконалення системи управління у птахівничих підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 116-120. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1460138
  Педь І.В. Структуризація сучасного періоду еволюції податкових систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 37-41
1460139
  Коваленко Ю.М. Структуризація сучасного фінансового ринку : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 91-99 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва
1460140
  Співак А.Я. Структуризація та динамічні процеси в багаточастинкових мікро-механічних системах під впливом зовнішніх збурень : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Співак Андрій Ярославович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 33 назви
1460141
  Фірсов О.В. Структуризація українського козацького війська першої чверті XVII ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 96-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається структуризація українського козацького війська першої чверті XVII ст., її характерні риси і особливості.
1460142
  Полінкевич О.М. Структуризація чинників впливу зовнішнього середовища на інноваційні бізнес-процеси підприємств за ступенем ризику / О.М. Полінкевич, В.П. Лещук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 210-213 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1460143
  Залунина О.М. Структурирование ключевых экономических показателей информационного поля строительного сектора Украины // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 52-59 : табл. – Библиогр.: 6 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
1460144
  Стрежнева М. Структурирование политического пространства в Европейском союзе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 61-72. – ISSN 0131-2227
1460145
  Стрежнева М. Структурирование политического пространства в Европейском Союзе (Многоуровневое управление) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 12. – С. 38-49. – ISSN 0131-2227
1460146
  Пестов Анатолий Григорьевич Структурирование СКЭП а-оксиалкил-трет-бутил-перекисями и их функциональными производными : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.12 / Пестов Анатолий Григорьевич; Волгогр. политехн. ин-т. – Волгоград, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1460147
  Бавина П.А. Структурирование содержания уровневых образовательных программ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  В статтье рассматриваются основные требования к формированию учебных планов уровневых образовательных программ, задачи и алгоритм разработки учебно-методического сопровождения профессиональной подготовки по направлению.
1460148
  Михнина Надежда Викторовна Структурирование учебного материала для развития внимания студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 50-51. – ISSN 1726-667Х
1460149
  Горбушина С.Н. Структурирование функции качества образовательных услуг / С.Н. Горбушина, А.Ф. Сафина, А.Х. Ильясова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 2. – С. 21-23. – ISSN 1726-667Х
1460150
   Структурированные полимикробные биопленки с преобладанием Gardnerella / А. Свидзински, Ленинг-Бауке, С. Свидзински, И. Дорффел // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 51-73. – ISSN 2413-550Х
1460151
  Месхишвили И.В. Структурирующая функция ритмической группы в высказывании. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Месхишвили И.В.; Моск.гос.ун-т.иностр.яз. – М, 1990. – 15л.
1460152
  Зубко Г.В. Структурирующие схемы в древнем мифе // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 76-79
1460153
  Татаренко Н.О. Структурна автаркія як складова національної мобілізаційної моделі інтернаціоналізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-18. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто підгрунтя для розробки стратегії відкритості України.
1460154
  Бицюра Ю.В. Структурна адаптація національної економіки як чинник її конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 271-283


  Проаналізовано сучасну структуру економіки України та оцінено її адаптаційну здатність відповідно до вимог і стандартів країн ЄС. Обґрунтовано те, що структурні зрушення в національній економіці є одним з визначальних чинників її ...
1460155
  Леві-Строс Структурна антропологія / Леві-Строс. – Київ : Основи, 2000. – 387с. – ISBN 966-500-006-3
1460156
  Забаштанський Максим Миколайович Структурна багаторівнева модель аналізу фінансового стану комунального підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 108-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено алгоритм оцінки впливу фінансового забезпечення на фінансовий стан комунального підприємства. Виділено три підсистеми, які можуть бути використані як самостійно функціонуючі моделі і як рівні імітаційного моделювання для ...
1460157
  Лаврінець О. Структурна варіантність речень зі спільним підметом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 241-245. – ISBN 966-8188-07-1
1460158
  Манойленко О.В. Структурна взаємодія крупномасштабних мезоекономічних систем в процесі злиття та поглинань / О.В. Манойленко, Т.О. Франчук // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1460159
  Пузанов І.І. Структурна взаємодія між ринком нерухомості та зовнішньою торгівлею України = Structural interaction of real estate market and foreign traide in Ukraine : монографія / І.І. Пузанов, Р.В. Співак. – Прага : Coretex CZ SE, 2014. – 329, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит аркуш англ. мовою. – Бібліогр.: с. 315-329. – ISBN 978-80-905878-0-9


  У пр. №1694327 напис: Уважаемому Валерию Владимировичу! Спасибо за поддержку и с надеждой и желанием продолжить сотрудничество по реализации этого проэкта. Здоровья, счастья, успехов и удачи Вам! 05.03.2015, підпис
1460160
  Співак Р.В. Структурна взаємодія ринку нерухомості та зовнішньої торгівлі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Співак Руслан Веніамінович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1460161
  Співак Р.В. Структурна взаємодія ринку нерухомості та зовнішньої торгівлі України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Співак Руслан Веніамінович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 283 л. – Додатки: л. 198-283. – Бібліогр.: л. 175-196
1460162
  Ліхоносова Г.С. Структурна впорядкованість підприємства як базис регулювання рівня його соціально-еколномічного відторгнення // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 1 (65). – С. 120-126 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-8810
1460163
  Кораблін С.О. Структурна вразливість та фінансова нестабільність України: глобальний контекст / С.О. Кораблін, С.С. Шумська // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, жовтень - грудень. – C. 7-37. – ISSN 1605-7988
1460164
  Літвінов С. Структурна генеалогія соціологічного виробництва: тези та ідеї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 76-79. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концептуальні засади соціологічного підходу до вивчення поля соціологічного виробництва in statu nascendi . Зроблено спробу критичного "проявлення" його передумов і структурної траєкторії. The article is devoted to examination of some ...
1460165
  Лукієнко О.І. Структурна геологія : підручник для студентів геологічних спец. вищих навч. закладів / О.І. Лукієнко; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-373-434-7
1460166
  Лукієнко О.І. Структурна геологія з основами структурно-парагенетичного аналізу : Підручник для студ. геол. спец. вищих навч. закладів / О.І. Лукієнко; КНУТШ; Геологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 366с. – ISBN 966-594-268-9
1460167
  Смішко Р.М. Структурна геологія та геологічне картування : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Р.М. Смішко, В.Г. Пащенко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 254 с. : іл. – Бібліогр.: с. 252-253. – ISBN 978-966-613-794-7
1460168
  Тимофєєв В.М. Структурна геоморфологія Коростенського плутону // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 31-37. – Бібліогр.: 2 назви
1460169
   Структурна граматика сучасної української літературної мови. Проспект.. – К., 1972. – 99с.
1460170
  Бобух І.М. Структурна динаміка економіки // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 106-120. – ISBN 978-966-02-8705-1
1460171
  Новіков В. Структурна динаміка і регулювання заробітної плати та доходів населення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 71-78 : табл. – ISSN 0131-775Х
1460172
  Шергін С.О. Структурна динаміка модернізаційних процесів у Східній Азії // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 182-193. – ISBN 978-966-02-8033-5
1460173
  Завгородня О. Структурна динаміка як фактор інноваційного розвитку національної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 34-42 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1460174
  Васецька О. Структурна дублетність синтаксичних термінів української мови // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 32-43. – ISSN 2413-3094
1460175
  Занкевич Борис Олександрович Структурна еволюція Криворізько-Кременчуцької залізорудної зони українського щита у протерозої : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.11 / Занкевич Борис Олександрович; Держ. наук центр радіогеохіміх навколишнього середовища. – К., 1996. – 46л.
1460176
  Заїка-Новацький Структурна еволюція ранньодокембрійських комплексів Українського щита та проблеми їх геологічного картування : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-23 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  Розглянуто актуальні проблеми геологічного катрування ранньодокембрійських глибокометаморфічних комплексів. Розроблено новий методологічний підхід до їх відокремлення на геологічних картах. Подано і проаналізовано структурну-вікову шкалу Українського ...
1460177
  Демчина Л. Структурна єдність дисциплін документально-комунікаційного циклу в бібліотечній освіті / Любов Демчина // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-29


  Базуючись на документологічній парадигмі, обґрунтована структура дисциплін документально-комунікаційного циклу в підготовці бібліотечно-інформаційних фахівців.
1460178
  Шевчук І.Л. Структурна і семантична взаємодія імперативних одиниць у складних реченнях староукраїнської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 281-285
1460179
  Манжула В.І. Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід"статистичних систем на основі аналізу інтервальних даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Манжула В.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1460180
  Войтюк І.Ф. Структурна ідентифікація різницевих операторів методами аналізу інтервальних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Войтюк Ірина Федорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1460181
  Ковальчук С.М. Структурна ієрархія сучасних міжнародних відносин: малі та середні держави як актори сучасних міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 150-154
1460182
  Крамаренко А.О. Структурна інфляція в трансформаційній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 87-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1460183
  Карпенко М.Ю. Структурна класифікація сайтонімів // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 60-72
1460184
  Оліскевич М.О. Структурна коінтеграційна модель українського ринку праці / М.О. Оліскевич, В.А. Козицький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 444-456. – ISSN 1993-6788
1460185
  Радчук О. Структурна концепція віршованого перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 276-284


  Стаття висвітлює природу реструктуризації у перекладі віршів. Статья раскрывает природу реструктуризации в переводе стихов. The article looks into the nature of restructuring in translation of verses.
1460186
  Мельник А. Структурна корекція національної економіки на засадах полікритеріальності як необхідність і складова її системного реформування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 192-201. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Обгрунтовано необхідність активізації структурної політики в Україні, запропоновано методологічні підходи до виболру критеріїв і пріоритетів структурної корекції економіки.
1460187
  Кравченко В. Структурна модель механізму ієрархічного планування діяльності організації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 110-117. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240
1460188
  Хазратова Н. Структурна модель образу держави // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.26-36
1460189
  Бадюл В.В. Структурна модель природного коду культури (на матеріалі фразеологічних одиниць української жіночої прози XXI століття) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (18). – С. 11-20. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1460190
  Потієнко М.В. Структурна модель процесів короткотривалої пам"яті людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 169-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Представлено модифікацію відомої концептуальної моделі роботи короткотривалої пам"яті людини для використання в якості баз знань експертних систем або універсального елементу пам"яті. Така модель представляє собою ієрархічну систему нейронних мереж - ...
1460191
  Потієнко М.В. Структурна модель процесів короткотривалої пам"яті людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Кора головного мозку відповідає за функцію короткотривалої пам"яті людини, що є однією з найважливіших частин усієї пам"яті. Вона представляє собою ієрархічну систему нейронних мереж - кортикальних колонок. В даній роботі описана структура такої ...
1460192
  Петренко Ю.А. Структурна модель синтезу системи екологічного управління проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 168-174 : рис., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
1460193
  Ковалевська А.В. Структурна модель текстової сугестивності (на матеріалі рекламних слоганів і замовлянь) // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 35-38.


  Розглянуто проблему аналізу та сінтезу текстових структур сугестивності на матеріалі замовлянь та рекламних слоганів. In the article the problem of analysis and synthesis text structures of basing on incantations and ab slogans is considered.
1460194
  Петрик О. Структурна модель трансмісійного механізму монетарної політики в Україні / О. Петрик, С. Ніколайчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-20. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1460195
  Барабаш О.О. Структурна модель юридично значущої поведінки: загально-теоретичний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 19-22. – ISSN 2219-5521
1460196
  Кремень В.Г. Структурна модернізація освіти в контексті цивілізаційних змін // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 5-13
1460197
  Риженко С.С. Структурна мотивація іменників на позначення професій в англійській мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 63-72
1460198
  Маршева Н.П. Структурна наратологія у Франції: розвиток ідей Клода Леві-Строса // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 114-136. – ISBN 966-02-2984-4
1460199
  Кудін Г.І. Структурна оптимізація для лінійних систем керування // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 131-133
1460200
  Іванов С. Структурна оптимізація параметрів суспільного виробництва // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 36-44. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISSN 1605-2005
1460201
  Проценко В.С. Структурна організація автоматизованої банківської системи ПРОЗА-М // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 198-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Описується автоматизована банківська система ПРОЗА-М: структура головних блоків, організація обробки документів, базові об"єкти системи і їх взаємодія. Describes Computer Banking System PROZA-M: structure main blocks, organization document processing, ...
1460202
  Тищенко Л. Структурна організація й динаміка побутової лексики південнослобожанських говірок // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 198-201. – ISSN 0320-3077
1460203
  Слободян О.М. Структурна організація компонентів сліпої кишки в перинатальному періоді / О.М. Слободян, Д.В. Проняєв // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 44-47. – ISSN 1727-0847
1460204
  Гайдученко Л.В. Структурна організація концепту macht (влада) в німецькомовній картині світу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 41-46
1460205
  Турлай О. Структурна організація листків магнолії суланжа "Александрина" (Magnolia x soulangiana Soul.-Bod. "Alexandrina"), інтродукованої у м. Чернівці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 149-151. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено анатомічну структуру листків магнолії Суланжа "Александрина" (Magnolia x soulangiana Soul.-Bod "Alexandrina") на матеріалі, взятому із 9 екземплярів магнолій різного віку та походження, що зростають на території м.Чернівці. Виявлено ...
1460206
   Структурна організація мембран еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах / В.М. Войціцький, С.В. Хижняк, В.В. Жирнов, О.А. Лапоша // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 58-64. – ISSN 1023-2427


  В роботі досліджено структурна організація мембран еритроцитів людини за впливу іонізуючої радіації (B-випромінювання 14С-лейцину) in vitro в надмалих дозах
1460207
  Крушинський В. Структурна організація міжнародного середовища України та її значення для української зовнішньої політики / В. Крушинський, В. Константинов // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 417-429. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
1460208
  Штих В.А. Структурна організація нирок при гіперкінезії та лазеропунктурі. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.11 / Штих В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
1460209
  Сіріньок-Долгарьова Структурна організація новинногол дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 45-49


  Статтю присвячено розгляду дискурсивних структур новин: тематичних і семантичних. Визначено гіпотетичну структуру новини та її складові категорії. The article examines the discursive structures of news: thematic and semantic. The hypothetic structure ...
1460210
  Качмар М.І. Структурна організація піснеспівів церковної монодії на основі порівняльного аналізу візантійської, слов"яно-руської та київської нотацій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Качмар Марія Ігорівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1460211
  Клапчук Т. Структурна організація річкової системи Бистриці Надвірнянської в гірській частині Українських Карпат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 134-138. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структурну організацію річкової системи Бистриці Надвірнянської в межах гірської частини Українських Карпат. Розглянуто потреби таких досліджень. Висвітлено методику дослідження в середовищі ГІС. Виділено та проаналізовано основні показники ...
1460212
  Шило А.В. Структурна організація та електрофізичні властивості гідратованої системи наночастинок на основі діоксиду цирконію : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шило Артем Володимирович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1460213
  Барвіцька Г.К. Структурна організація термінології обліку та аудіту в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 14-19
1460214
  Титаренко А.А. Структурна організація урбанонімів Кривого Рогу // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 211-218. – ISSN 2305-3852
1460215
  Боса В.П. Структурна організація художньої прози другої половини XX століття (об"ємно-прагматичне членування тексту) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 19-24. – ISSN 2077-804X
1460216
  Розумний М.М. Структурна основа і динаміка сучасного політичного іміджу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 86-91.
1460217
  Товстиженко О.В. Структурна перебудова вітчизняного виробництва : розвиток та реформування економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 5-8. – Бібліогр.: 10 назв
1460218
  Богиня Д. Структурна перебудова економіки в умовах глобалізації та інформатизації / Д. Богиня, Г. Волинський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 19--28 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
1460219
  Кваснюк Б. Структурна перебудова економіки та її ресурси // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 18-28 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1460220
  Лихолат С.М. Структурна перебудова економіки України в умовах глобалізації та інформатизації / С.М. Лихолат, І.І. Нестерович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 338-340. – ISBN 5-7763-2435-1
1460221
  Кальмук О. Структурна перебудова економіки України: механізми регулювання структурних трансформацій // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 35-39. – ISSN 1728-9343
1460222
   Структурна перебудова і модернізація економік Росії й України: напрями взаємного впливу : (Матеріали російсько-українського Круглого столу) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 53-145 : табл., рис. – ISSN 1605-7988
1460223
  Ковальчук О.І. Структурна перебудова органів нейроімуноендокринної системи за умов опікової хвороби / О.І. Ковальчук, І.В. Гунас // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 19, № 3 (73). – С. 27-34. – ISSN 1727-0847
1460224
  Матлак Олександр Олександрович Структурна перебудова перехідних економік та її особливості в Україні : Дис...канд.економ.наук: 08.01.01 / Матлак Олександр Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 192л. – Бібліогр.:л.182-192
1460225
  Матлак О.О. Структурна перебудова перехідних економік та її особливості в Україні : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Матлак О.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1460226
  Надюк З.О. Структурна перебудова регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров"я в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 161-165. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1460227
   Структурна перебудова ринку праці: реалії та перспективи : матеріали засідання круглого столу, 20 грудня 2016 р., м. Київ / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України ; [за наук. ред. С.М. Кожем"якіної]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2017. – 70 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-044-9
1460228
  Дмитренко І. Структурна перебудова роздрібної торгівлі в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 64-74. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1460229
  Жигінас В.В. Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізазії : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Жигінас В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1460230
  Жигінас В.В. Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізації : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Жигінас В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 212л. + Додатки: л.208-212. – Бібліогр.: л.192-207
1460231
  Калустова О.М. Структурна персоніфікація як проблема перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 218-225. – ISBN 966-581-481-8
1460232
  Брунець Б.Р. Структурна побудова туристичної інфраструктури // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 54-58 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1460233
  Мясковська-Дашкевич Структурна позиція і компетенція уповноваженого з прав дитини у Польщі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 82-85. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1460234
  Занкевич Б.О. Структурна позиція метасоматитів і дайок Новоукраїнського гранітоїдного масиву Українського щита / Б.О. Занкевич, І.І. Михальченко, Н.В. Шафранська // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 80-87 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1460235
  Бутівщенко С.В. Структурна політика в системі державного регулювання підготовки фахівців за умов інтеграційних процесів в Україні // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 27-32. – ISBN 966-8847-12-1
1460236
  Касабова Інна Ашотівна Структурна політика в Україні: шляхи вдосконалення та напрями подальших зрушень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано актуальну на сьогодні проблему здійснення структурної політики в Україні на сучасному етапі розвитку економіки. Сформульовано практичні рекомендації щодо її вдосконалення у відповідь на виклики глобаліації світової економіки.
1460237
  Касабова І.А. Структурна політика в Україні: шляхи вдосконалення та напрями подальших зрушень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано актуальну на сьогодні проблему здійснення структурної політики в Україні на сучасному етапі розвитку економіки. Сформульовано практичні рекомендації щодо її вдосконалення у відповідь на виклики глобаліації світової економіки.
1460238
  Борщевський В.В. Структурна політика великих міст на сучасному етапі децентралізації (на прикладі Львівської ОТГ) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (99). – С. 5-14. – ISSN 1562-0905
1460239
  Хаффнер Ф. Структурна політика держави у контексті системної трансформації економіки і суспільства / Ф. Хаффнер, Д.М. Черваньов, С.С. Гасанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-19. – (Економіка ; Вип. 49)


  Стаття є першою публікацією, якою розпочинається систематичне висвітлення у "Віснику" загальної концепції, основних теоретичних положень та результатів спільного наукового проекту економічного факультету Київського національного університету імені ...
1460240
  Гасанов С.С. Структурна політика і державні фінанси в умовах інституціональної невизначеності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 7-18 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2305-7645
1460241
  Кобзистий М.О. Структурна політика та її роль уформуванні корпоративного сектора економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 3-8
1460242
  Захаренко М.І. Структурна релаксація аморфних сплавів в неізотермічних умовах / М.І. Захаренко, М.П. Семенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 371-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі існуючих уявлень про релаксацію аморфних структур при ізотермічних відпалах одержано рівняння, яке описує ці процеси в умовах неперервного нагріву з постійною швидкістю. Дане рівняння добре описує процеси релаксації аморфного сплаву Co-Si-B. ...
1460243
  Артюх М.С. Структурна реорганізація районного відділу освіти в Україні на початку ХХІ ст. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 419-428. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1460244
  Шаповалова О.І. Структурна роль міжнародних інститутів у системі міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 212-218. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1460245
  Кирилів В.О. Структурна своєрідність професійної підготовки студентів у зарубіжних вишах // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2015. – Вип. 33. – С. 75-78. – (Серія "Педагогічні науки")
1460246
  Росовецький С.К. Структурна своєрідність та ідеологічне "надзавдання" українського прозового фольклору про Тараса Шевченка // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 93-92


  Про інтерес А.В. Кулініча до проблем фольклорно-літературних зв"язків і до питань шевченкознавства.
1460247
  Матвієнко О. Структурна система знань менеджера інформаційних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 8. – С. 25-29
1460248
  Шергін С.О. Структурна специфіка ринків зброї в Південно-Східній Азії в контексті регіональних трансформацій / С.О. Шергін, І.В. Горобець // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 78-87
1460249
  Савінов О.М. Структурна стійкість моделей навчання на основі логістичної функції // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 111-115
1460250
  Русецька О. Структурна та мовна організація сучасної друкованої реклами // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 306-310


  У статті розглядаються питання мовних та структурних особливостей рекламних текстів у друкованих ЗМІ. Автор дослідив їх дотримання та зробив аналіз рекламних текстів у їх відповідності. В статье рассматриваются вопросы языковых и структурных ...
1460251
  Беспала Л.В. Структурна та функціональна диференціація англійської мови в Карибському регіоні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 229-234
1460252
  Іванік О. Структурна та функціональна типізація впливів геологічного середовища та небезпечних геологічних процесів на транспортні природно-техногенні системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Розглянуто загальний характер впливу геологічного середовища та небезпечних геологічних процесів на транспортні природно-техногенні системи. У відповідності до ...
1460253
  Безущак О.О. Структурна теорія та асимптотичні конструкції локально матричних алгебр : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Безущак Оксана Омелянівна ; НАН України, Ін-т математики. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 27 назв
1460254
  Клименко О.Л. Структурна типологізація термінів фелінології сучасної англійської мови / О.Л. Клименко, А.О. Інгор // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 133-137
1460255
  Рогоза О.Б. Структурна типологія епістолярного роману (на матеріалі творів XVII - XX століть) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 93-98. – ISBN 966-581-498-2
1460256
  Куварова О.К. Структурна типологія і стилістика звертання в епістолярних текстах (на матеріалі російськомовних листів XVIII-XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Куварова Олена Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1460257
  Куварова О.К. Структурна типологія і стилістика звертання в епістолярних текстах (на матеріалі російськомовних листів XVIII–XX ст.) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02, 03 / Куварова Олена Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дніпро, 2017. – 531 арк. – Додатки: арк. 482-531. – Бібліогр.: арк. 412-481
1460258
  Сорокін С.В. Структурна типологія клаузи в сучасній турецькій мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 303-310
1460259
  Чемес В.Ф. Структурна типологія українського шанобливого звертання (на матеріалі епістолярної спадщини письменників-класиків) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 171-182. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Аналізується процес формування такої специфічної і культурологічно маркованої синтаксеми, як шанобливе звертання. Матеріалом для аналізу взято зразки шанобливих звертань у епістолярній спадщині українських письменників-класиків ХІХ - початку ХХ ст.
1460260
  Сіренко Н.М. Структурна трансформація вартості суспільних благ в постіндустріальній економіці // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 133-137
1460261
  Білорус О.Г. Структурна трансформація глобального капіталу та гіперфінансіалізація відтворювальних процесів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 7-19. – ISSN 2305-7645
1460262
  Буткалюк К.О. Структурна трансформація господарської системи та зайнятості: витоки і сучасність // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 162-167. – Бібліогр.: 15 назв
1460263
  Шнирков О.О. Структурна трансформація економік країн-членів НАФТА та КАРІКОМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Стаття аналізує основні особливості структурних зрушень в економіках країн-членів різних форм інтеграційних угрупувань на прикладах НАФТА (зона вільної торгівлі), КАРІКОМ (митний союз). До сфер структурних зрушень, які аналізуються нижче, відносяться: ...
1460264
   Структурна трансформація економіки міст Західного регіону України: передумови, чинники та особливості : наук. доповідь / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України" ; [наук. ред. М.І. Мельник]. – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2020. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-9222-2
1460265
   Структурна трансформація економіки та ринок праці України: тенденції, соціальні наслідки, перспективи. – Київ, 1999. – 268 с. – Бібліогр.: с.226-228. – ISBN 966-95393-0-7
1460266
  Папп В.В. Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 23-31. – ISSN 1562-0905
1460267
  Папп Василь Васильович Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 23-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено стан та перспективи розвитку вітчизняної економіки в контексті процесу інтеграції до Європейського Союзу. Зокрема досліджено стан та тенденції зовнішньоекономічних зв"язків України, виокремлено їх переваги та недоліки, На основі ...
1460268
  Лихолобова О.Е. Структурна трансформація економіки України: від відновлення до реформ // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 72-73. – ISBN 978-966-188-219-4
1460269
  П"янкова О. Структурна трансформація експорту України у період пандемії / О. П"янкова, О. Ралко, М. Слоква // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (118). – С. 66-76. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1460270
  Тетеринець Т.А. Структурна трансформація інвестиційної політики в контексті технологічної модернізації економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 176-183. – ISSN 2306-546X
1460271
  Кургузенкова Людмила Анатоліївна Структурна трансформація лісогосподарських підприємств в умовах диверсифікації їхньої діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 113-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто перспективи розвитку лісогосподарських підприємств в умовах диверсифікації їхньої діяльності, а також розроблено пропозиції структурно-трансформаційного розвитку лісогосподарських підприємств при збереженні екологічно безпечних і ...
1460272
  Усик І.О. Структурна трансформація моделі розвитку економіки України в умовах глобалізаційних викликів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Усик Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 8 назв
1460273
  Єрохін С. Структурна трансформація національної економіки // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.55-58. – ISSN 0131-775Х
1460274
  Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки : (теоретико-методологічний аспект): Наукова монографія / С.А. Єрохін. – Київ, 2002. – 528с. – 33Єрох Шифр дубл. – ISBN 966-7742-01-6
1460275
  Мельник А. Структурна трансформація національної економіки України як чинник модернізації інституційцного базису її розвитку / А. Мельник, А. Васіна // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№ 1). – С. 37-58. – ISSN 1684-906Х
1460276
  Бабенко Геннадій Олександрович Структурна трансформація перспективи розвитку промисловості Криму. : 08.07.01. Автореф. дис. ... канд. екон. наук / Бабенко Геннадій Олександрович; НДЕІ МЕУ. – Київ, 2001. – 18 с.
1460277
  Рясна Катерина Вікторівна Структурна трансформація підприємств агропромислового комплексу : Дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Рясна Катерина Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 187 л. + Додатки: л. 172 - 187. – Бібліогр.: л. 158 - 172
1460278
  Рясна Катерина Вікторівна Структурна трансформація підприємств агропромислового комплексу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Рясна К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1460279
  Коломойцев В.Е. Структурна трансформація промислового комплексу України / В.Е. Коломойцев. – Київ : Украинская энциклопедия им. М.П. Бажана, 1997. – 303 с.
1460280
  Касич А.О. Структурна трансформація промисловості в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 92-103.
1460281
  Русанова К.В. Структурна трансформація торговельних відносин України з Росією : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Русанова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 225 л. – Додатки: л. 217-225. – Бібліогр.: л. 198-216
1460282
  Русанова К.В. Структурна трансформація торговельних відносин України з Росією : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Русанова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1460283
  Чорний Р.С. Структурна трансформація трудового потенціалу в умовах інформаційного суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 18-21. – ISSN 2306-6806
1460284
  Опанасюк Олександр Петрович Структурна феноменологія і типологія форм художнього образу : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Опанасюк О.П.; Національна музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1460285
  Букач В.В. Структурна характеристика державної влади як інституту конституційного права України / В.В. Букач, Н.В. Камінська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 19-28. – ISSN 2220-1394
1460286
  Бондаренко Л. Структурна характеристика деяких видів військово-дипломатичних документів та їх переклад // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 314-317. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1460287
  Педь І.В. Структурна характеристика міжнародної податкової конкуренції / І.В. Педь, О.Ю. Гусак // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 131-136. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розроблено структурну характеристику міжнародної податкової конкуренції та визначено її елементи з метою аналізу поняття податкової конкуренції та дослідження її взаємозв"язку з іншими складовими міжнародної податкової політики в системі координат ...
1460288
  Поснік І.В. Структурна характеристика назв квітів у різноструктурних мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 41-52
1460289
  Бобровник С. Структурна характеристика правового конфлікту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 93-98. – ISSN 1026-9932


  Досліджується структура правового конфлікту як сукупності елементів, що взаємодіють між собою на основі притаманних їм функцій. Серед елементів структури виокремлено суб"єкти, об"єкт та зміст правового конфлікту. Об"рунтовано ознаки суб"єктів правового ...
1460290
  Барабанова Н.Р. Структурна характеристика соціально-ділової комунікації в професійній сфері // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 100-109. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Описується один з етапів дослідження характеристик професійної комунікації. Наводяться результати багатофакторного аналізу соціального та ділового аспектів взаємодії в цій сфері. Обґрунтовано необхідність чіткого структурування соціально-ділового ...
1460291
  Солодяк О.Ю. Структурна характеристика сучасних англійських військово-політичних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 282-286. – ISBN 966-581-727-2
1460292
  Разбєгіна Н.В. Структурна характеристика термінів міжнародного права // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 158-163
1460293
  Сливка Ю.І. Структурна хімія (пі)-комплексів Cu(I) та Ag(I) з алільними похідними азолів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Сливка Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 33 назви
1460294
   Структурная адаптация многомашинных систем обработки информации.. – Рига, 1978. – 112с.
1460295
  Леви-Строс Структурная антропология / К. Леви-Строс. – Москва : Наука, 1983. – 536 с.
1460296
  Леви-Строс Структурная антропология / Леви-Строс. – М., 1985. – 535с.
1460297
  Святловский А.Е. Структурная вулканология / А.Е. Святловский. – Москва : Недра, 1971. – 232с.
1460298
  Сороко Э.М. Структурная гармония систем / Э.М. Сороко. – Минск, 1984. – 264с.
1460299
  Лизс Ч.К. Структурная геология : Учебное пособие для вузов / Ч.К. Лизс. – М.-Л. : НТИ НКТП СССР, 1935. – 283с.
1460300
  Усов М.А. Структурная геология / М.А. Усов. – Москва-Л., 1940. – 135с.
1460301
  Биллингс М.П. Структурная геология / М.П. Биллингс ; пер. с англ. Т.М. Кайковой. – Пер. с англ. – Москва : Иноиздат, 1949. – 431 с. – Библиогр.: с. 422-427
1460302
  Ажгирей Г.Д. Структурная геология / Г.Д. Ажгирей. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1956. – 493 с., 19 л. ил., карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 451-478
1460303
  Буялов Н.И. Структурная геология : Учебное пособие для ВУЗов / Н.И. Буялов. – Москва : Гостоптехиздат, 1957. – 279с.
1460304
  Ситтер Л. Структурная геология / Л. Ситтер. – М, 1960. – 473с.
1460305
  Белоусов В.В. Структурная геология : Учебное пособие для ВУЗов / В.В. Белоусов. – Москва : МГУ, 1961. – 207с.
1460306
  Ажгирей Г.Д. Структурная геология / Г.Д. Ажгирей. – [2-е изд.]. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1966. – 350 с., 14 л. ил., карт. : ил. – Библиогр.: с. 339-342
1460307
  Белоусов В.В. Структурная геология : учеб. пособ. для геол. специальностей вузов / В.В. Белоусов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 277 с. : ил., карт.
1460308
  Белоусов В.В. Структурная геология : Учебник / В.В. Белоусов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Маріуполь : МГУ, 1986. – 244с.
1460309
  Тихомиров В.Г. Структурная геология вулканических массивов / В.Г. Тихомиров. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 184 с.
1460310
   Структурная геология Донецкого угольного бассейна. – М., 1985. – 148с.
1460311
  Буялов Н.И. Структурная геология и геологическое картирование : ВВодная лекция для студентов, изуцающих геологию / Н.И. Буялов. – Москва, 1954. – 24с.
1460312
   Структурная геология и геологическое картирование. – Л., 1959. – 16с.
1460313
   Структурная геология и геологическое картирование. – Л., 1959. – 11с.
1460314
   Структурная геология и геологическое картирование. – Л., 1960. – 12с.
1460315
  Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование / Г.Н. Сапфиров. – М., 1965. – 159с.
1460316
  Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование / Г.Н. Сапфиров. – К., 1966. – 43с.
1460317
  Сократов Г.И. Структурная геология и геологическое картирование / Г.И. Сократов. – Москва : Недра, 1972. – 279с.
1460318
  Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование : Учебное пособие / А.Е. Михайлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 432с.
1460319
  Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование / Г.Н. Сапфиров. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 224с.
1460320
  Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование / Г.Н. Сапфиров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 246с.
1460321
  Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование : Учебное пособие / А.Е. Михайлов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1984. – 464с.
1460322
  Романов А.А. Структурная геология и геологическое картирование / А.А. Романов. – Саратов, 1990. – 27с. – ISBN 5-292-01088-Х
1460323
  Куликов В.Н. Структурная геология и геологическое картирование : учеб. по спец. "Геология, поиски и разведка месторождений полез. ископаемых", "Геофиз. методы поисков в разведки месторождений полез. ископаемых" / В.Н. Куликов, А.Е. Михайлов. – М., 1991. – 285с.
1460324
  Павлинов В.Н. Структурная геология и геологическое картирование с основами геотектоники : Учебное пособие для вузов / В.Н. Павлинов. – Москва : Недра
Ч. 1 : Структурная геология. – 1979. – 359с.
1460325
  Павлинов В.Н. Структурная геология и геологическое картирование с основами геотектоники = Основы общей геотектоники и методы геологического картирования : Учебник для вузов / В.Н. Павлинов, А.К. Соколовский. – Москва : Недра, 1990. – 317с.
1460326
   Структурная геология и тектоника плит. – В трех томах. – Москва : Мир
Т. 1 : Авлокоген - Криптоэксплозивные структуры. – 1990. – 315с.
1460327
   Структурная геология и тектоника плит. – В трех томах. – Москва : Мир
Т. 2 : Линейность - сфенохазм. – 1991. – 376с.
1460328
   Структурная геология и тектоника плит. – В трех томах. – Москва : Мир
Т. 3 : Тектоника гравитационного скольжения - Эллипсоид напряжений. – 1991. – 350с.
1460329
  Эз В.В. Структурная геология маетаморфических комплексов. / В.В. Эз. – М,, 1978. – 191с.
1460330
  Казанцев Ю.В. Структурная геология Предуральского прогиба / Ю.В. Казанцев. – Москва : Наука, 1984. – 184с.
1460331
   Структурная геология рудных месторождений Канады. Симпозиум.. – М., 1964. – 503с.
1460332
   Структурная геология с основами геокартирования. Метод. руководство. – М., 1968. – 20с.
1460333
  Ирдли А Структурная геология Северной Америки / А Ирдли. – Москва, 1954. – 666с.
1460334
   Структурная геология. Программа для студ.. – Л., 1960. – 9с.
1460335
   Структурная геоморфология горных стран. – Москва : Наука, 1975. – 290с.
1460336
  Астахов Н.Е. Структурная геоморфология Грузии / Астахов Н.Е. ; АН ГССР, Ин-т географии им. Вахушти. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 224 с. : черт. и карт. – Список лит.: с. 207-221
1460337
  Миленко Алексей Васильевич Структурная геоморфология и неотектоника Старобельско-Миллеровской моноклинами : Автореф... канд. геол.-минер.наук: 04.00.01 / Миленко Алексей Васильевич; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1975. – 25л.
1460338
   Структурная геоморфология континентальных окраин. – Москва : Недра, 1983. – 216с.
1460339
  Никифоров Л.Г. Структурная геоморфология морских побережий / Л.Г. Никифоров. – Москва : Московский университет, 1977. – 175с.
1460340
  Мещеряков Ю.А. Структурная геоморфология равнинных стран / Ю.А. Мещеряков. – Москва : Наука, 1965. – 391с.
1460341
  Бальян С.П. Структурная геофорфология Армянского нагорья и окаймляющих областей / С.П. Бальян ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван : Ереванский университет, 1969. – 392 с., [7] вкл. к. – Библиогр.: с. 357-369
1460342
  Богданович В.А. Структурная гетерогенность многокомпонентных систем на основе полимеров пространственного строения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук: 01.04.19 / Богданович В. А.; АН УССР, Ин-т химии высокомол. соединений. – Киев, 1985. – 16 с.
1460343
  Ларионова Н.И. Структурная диверсификация экономики России: реалии, перспективы развития / Н.И. Ларионова, Н.Л. Загайнова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 203-212
1460344
  Волотовский И.Д. Структурная динамика фоторецепторного аппарата / И.Д. Волотовский, С.В. Конев. – Минск, 1986. – 206с.
1460345
  Кумеев С.С. Структурная дифрактометрия полевых шпатов / С.С. Кумеев. – Элиста, 1973. – 159с.
1460346
  Смолин А.П. Структурная документация золоторудных месторождений / А.П. Смолин. – Москва : Недра, 1975. – 240с.
1460347
  Лобацкая Р.М. Структурная зональность разломов / Р.М. Лобацкая. – Москва : Недра, 1987. – 127с.
1460348
  Зори С.А. Структурная и алгоритмическая организация многопроцессорного вычислителя для генерации изображений устилающей поверхности в имитаторах визуальной обстановки. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Зори С.А.; Дон. гос. техн. ун-тет. – Донецк, 1996. – 18л.
1460349
   Структурная и климатическая геоморфология. – Москва : Наука, 1966. – 179с.
1460350
   Структурная и математическая лингвистика. – Киев
Вып. 5. – 1977
1460351
   Структурная и математическая лингвистика. – Киев
Вып. 9. – 1981
1460352
  Лазарев Ю.И. Структурная и метаморфическая петрология железистых кварцитов Костомукшского месторождения Карельской АССР : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Лазарев Ю.И. ; Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР , Ин-т геологии. – Петрозаводск, 1967. – 31 с.
1460353
  Цофнас А.Ю. Структурная и натуральная онтология // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 21-30
1460354
  Чернышевская И.А. Структурная и нейрохимическая гетерохрония в раннем онтогенетическом развитии коры мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Чернышевская И.А.; АМН СССР. Ин-т нормальной и патол. физиологии. – М., 1966. – 20л.
1460355
  Буялов Н.И. Структурная и полевая геология / Н.И. Буялов. – М.-Л., 1953. – 516с.
1460356
  Буялов Н.И. Структурная и полевая геология : Учебник длч техникумов / Н.И. Буялов. – Москва : Гостоптехиздат, 1956. – 392с.
1460357
   Структурная и прикладная лингвистика : межвузовский сборник. – Ленинград
Вып. 1. – 1978
1460358
   Структурная и прикладная лингвистика : межвузовский сборник. – Ленинград
Вып. 2. – 1983
1460359
  Калашникова Любовь Михайловна Структурная и семантическая инвариантность в системе отглагольных аффиксальных существительных современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Калашникова Любовь Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. М.Тореза. – М., 1979. – 27л.
1460360
  Козлова Т.М. Структурная и ультраструктурная организация дрожжевых оргнанизмов и ее перестройка в зависимости от физиологического состояния. : Автореф... Канд.биол.наук: 096 / Козлова Т.М.; АН СССР. – М, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1460361
   Структурная и функциональная организация мозжечка.. – К., 1974. – 125с.
1460362
  Понятина Татьяна Петровна Структурная и функционально-семантичская характеристика устойчивых сравнений современного французского языка : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.05 / Понятина Татьяна Петровна; Горьковский гос. пед. ин-т иностр. яз. – Горький, 1989. – 156л. – Бібліогр.:л.152-156
1460363
   Структурная и химическая микронеоднородность в материалах : сб. науч. тр. – Киев : АН Украины, 1991. – 155с.
1460364
  Усатюк Иван Иванович Структурная и химическая микронеоднородность металлических расплавов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Усатюк Иван Иванович; Воронежский гос. ун-т имени Ленинского комсомола. – Воронеж, 1986. – 24л.
1460365
  Пампуро В.И. Структурная информационная теория надежности систем / В.И. Пампуро. – К, 1992. – 328с.
1460366
  Белов Н.В. Структурная кристаллография / Н.В. Белов ; АН СССР, Ин-т кристалографии. – Москва : Из-во АН СССР, 1951. – 88 с.
1460367
  Конев С.В. Структурная лабиальность биологических мембран и регуляторные процессы / С.В. Конев. – Минск : Наука и Техника, 1987. – 240 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 220-239
1460368
  Шаумян С.К. Структурная лингвистика как имманентная теория языка (с июллюстрациями применения структурного метода к изучению славянских языков). / С.К. Шаумян. – М., 1958. – 40с.
1460369
  Шаумян С.К. Структурная лингвистика. / С.К. Шаумян. – Москва : Наука, 1965. – 396 с.
1460370
   Структурная локализация и личность в период трансформации в Польше и Украине // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.10-39
1460371
   Структурная механика композиционных материалов: сб. ст.. – Свердловск, 1983. – 140с.
1460372
   Структурная механика неоднородных сред. Сб. ст.. – Свердловск, 1982. – 136с.
1460373
  Пущаровский Д.Ю. Структурная минералогия силикатов и их синтетических аналогов / Д.Ю. Пущаровский. – М, 1986. – 159с.
1460374
  Дриц Виктор Анатольевич Структурная минералогия слоистых силикатов : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Дриц Виктор Анатольевич; АН СССР. Ин-т геол. рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – М., 1974. – 44л.
1460375
  Акинин К.П. Структурная минимизация электроприводов малой мощности на основе бесконтакных двигателей с постоянными магнитами / К.П. Акинин ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Про формат, 2020. – 392, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 372-392. – ISBN 978-617-7457-98-4
1460376
  Евтихов О.В. Структурная модель лидерских качеств организационного лидера // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 41-46. – ISSN 0321-0383


  В статье проведен научный анализ лидерских качеств организационного лидера. Проанализированы различные перечни лидерских качеств, описанные в научной литературе такими исследователями, как У. Беннис, Р. Стогдилл, М.И. Рожков, А.Л. Уманский и др. На ...
1460377
  Келасьев В.Н. Структурная модель мышления и проблемы генезиса психики / В.Н. Келасьев. – Л, 1984. – 216с.
1460378
  Шевченко Г.Я. Структурная модель научных коммуникаций / Г.Я. Шевченко, В.С. Белозубенко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (106). – C. 37-51. – ISSN 0374-3896
1460379
  Марина В.Ю. Структурная модель среды при неизотермических процессах нагружения для циклически нестабильных материалов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Марина В.Ю. ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев, 1977. – 20 с.
1460380
  Сафарова К.А. Структурная мотивировка слова (на матер. аффиксных и сложных образов. соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Сафарова К. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 27с.
1460381
  Садовский В.Д. Структурная наследственность в стали. / В.Д. Садовский. – М., 1973. – 205с.
1460382
  Нозик Ю.З. Структурная нейтронография // Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. / Под общ. ред. Р.П. Озерова. – Москва : Атомиздат, 1979. – Т. 1 : Структурная нейтронография / Ю.З. Нозик, Р.П. Озеров, К. Хеннинг. – С. 1-343
1460383
   Структурная неоднородность океанов. – Владивосток, 1983. – 144с.
1460384
  Сиенко М. Структурная неорганическая химия / М. Сиенко, Р. Плейн, Р. Хестер. – Москва : Мир, 1968. – 344 с.
1460385
  Уэллс А.Ф. Структурная неорганическая химия : в 3 т. / А. Уэллс ; пер. с англ. д-ра хим. наук, проф. П.М. Зоркого [и др.] ; под ред. чл.-корр. АН СССР М.А. Порай-Кошица. – Москва : Мир
Т. 1. – 1987. – 407 с. : ил.
1460386
  Уэллс А.Ф. Структурная неорганическая химия : в 3 т. / А. Уэллс ; пер. с англ. д-ра хим. наук, проф. П.М. Зоркого [и др.] ; под ред. чл.-корр. АН СССР М.А. Порай-Кошица. – Москва : Мир
Т. 2. – 1987. – 696 с. : ил.
1460387
  Уэллс А.Ф. Структурная неорганическая химия : в 3 т. / А. Уэллс ; пер. с англ. д-ра хим. наук, проф. П.М. Зоркого [и др.] ; под ред. чл.-корр. АН СССР М.А. Порай-Кошица. – Москва : Мир
Т. 3. – 1988. – 564 с. : ил.
1460388
  Пушкарев Е.А. Структурная нестабильность, атомное упорядочение и сверхпроводимость соединений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Пушкарев Е.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Х, 1980. – 21л.
1460389
  Кимстач О.Ю. Структурная оптимизация в некоторых задачах электромеханики и электротехники // Електротехнічні та комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Маєвський Д.А. ; редкол.: Абакумов В.Г., Акімов Л.В., Андрієнко П.Д. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 24 (100). – C. 39-44. – ISSN 2221-3805
1460390
  Зайченко Ю.П. Структурная оптимизация сетей ЭВМ / Ю.П. Зайченко, Ю.В. Гонта. – Киев : Техніка, 1986. – 167с.
1460391
  Попов Е.М. Структурная организация белков. / Е.М. Попов. – Москва : Наука, 1989. – 351с.
1460392
  Семаго М.М. Структурная организация бытия и анализ психического : триадическая парадигма // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С. 226-233. – ISSN 1811-0916
1460393
  Колосов Н.Г. Структурная организация вегетативных ганглиев / Н.Г. Колосов, А.Я. Хабарова. – Л., 1978. – 73с.
1460394
  Микеладзе А.Л. Структурная организация вегетативных ядер центральной нервной системы. / А.Л. Микеладзе. – Тбилиси : Мецниереба
Кн.1. – 1968. – 186с.
1460395
  Шаширина М.И. Структурная организация верхнего шейного симпатического узла. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаширина М.И.; 2-й Моск.гос.мед.ин-т. – М, 1964. – 15л.
1460396
  Столлингс Уильям Структурная организация и архитектура компьютерных систем = Computer opganization and architecture : Проектирование и производительность / Столлингс Уильям; Пер. с англ. – 5-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 896с. – ISBN 5-8459-0262-2
1460397
  Бурнашова С.А. Структурная организация и биохимические основы движения ресничек и жгутиков : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.04 / Бурнашова С. А.; АН СССР, Ин-т биохим. – М., 1973. – 50л.
1460398
  Кутепов В.П. Структурная организация и распределение памяти в современных цифровых вычислительных машинах и системах / В.П. Кутепов. – М., 1977. – 76с.
1460399
  Штомпель В.И. Структурная организация и свойства полиуретанов и полиуретановых иономеров сегментного строения на основе бинарных смесей олигоэфирогликолей. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Штомпель В.И.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соед. – К., 1991. – 16л.
1460400
  Холодная Марина Александровна Структурная организация индивидуального интеллекта : Автореф... доктора психолог.наук: 19.00.01 / Холодная Марина Александровна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 41л.
1460401
  Ламанова Т.Г. Структурная организация каменистых степей Хакасии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ламанова Т.Г.; АН СССР. Сиб. отд-ние Центр. Сиб. ботан. сад. – Новосибирск, 1978. – 24л.
1460402
  Миллер Г.П. Структурная организация ландшафтных фаций : общие вопросы географии / Г.П. Миллер, В.Н. Петлин // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 40-45 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1460403
  Еремин Владимир Александрович Структурная организация липидов мембран М О EIKTIC и их взаимодействие с некоторыми мембранотропными агентами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Еремин Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1979. – 23л.
1460404
  Поляков В.Ю. Структурная организация митотических хромосом некоторых высших растений и животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Поляков В.Ю. ; Моск. гос. ун-т , Биол.-почв. фак. – Москва, 1969. – 21 с.
1460405
  Ран Р.Э. Структурная организация нервного аппрарата. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.23 / Ран Р.Э.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1974. – 24л.
1460406
  Штых Виктория Анатольевна Структурная организация почек при гипо-гопекинезии и лазеропунктуре. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.11 / Штых Виктория Анатольевна; Укр. мед. стоматологич. академия. – Полтава, 1996. – 200л. – Бібліогр.:л.190-200
1460407
  Аль-Кади Зияд Абдель Карим Структурная организация распределенных вычислительных систем для учета потребления электроэнергии : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.13.13 / Аль-Кади Зияд Абдель Карим ; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – Киев, 1986. – 16 с.
1460408
  Горкун О.В. Структурная организация С-доменов молекулы фибриногена и их роль в процессе самосборки фибрина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Горкун О. В.; АН УССР, Ин-т биохим. им. Палладина. – К., 1987. – 13л.
1460409
  Лагутенко Ю.П. Структурная организация туловищного мозга аннелид / Ю.П. Лагутенко. – Ленинград, 1981. – 127с.
1460410
  Кадура Сергей Николаевич Структурная организация хроматина при сперматогенезе белого амура и карпа : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Кадура Сергей Николаевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
1460411
  Кадура Сергей Николаевич Структурная организация хроматина при сперматогенезе белого амура и карпа. : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Кадура Сергей Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 159л. – Бібліогр.:л.125-159
1460412
  Плотникова С.И. Структурная организация центральной нервной системы насекомых / С.И. Плотникова. – Ленинград : Наука, 1979. – 119с.
1460413
  Луканидин Е.М. Структурная организация ядерных комплексов, содержащих информационную РНК, : Автореф... канд. биол.наук: / Луканидин Е.М.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1969. – 24л.
1460414
   Структурная перестройка машиностроения Урала на основе ускорения научно-технического прогресса: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 123с.
1460415
  Азар Вильм Ильич Структурная перестройка туррынка России : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 20-21 : Фото
1460416
  Елисеев Н.А. Структурная петрология / Н.А. Елисеев. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1953. – 310с.
1460417
  Ферберн Х.В. Структурная петрология деформированных горных пород / Х.В. Ферберн. – Москва : Изд-во ИЛ, 1949. – 268с.
1460418
   Структурная повреждаемость при упруго-пластическом деформировании твердых тел : межвуз. сб. – Л., 1984. – 86с.
1460419
  Клаус А.Х. Структурная политика в Федеративной Республике Германии. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Клаус А.Х.; Латв. гос. ун-тет им. Петра Стучки. – Рига, 1972. – 26л.
1460420
   Структурная релаксация в полупроводниковых кристаллах и приборных структурах: механизмы релаксации, методы исследования, роль в деградации приборов.. – Киев : Феникс, 1994. – 247с.
1460421
  Яковлев П. Структурная реформа мексиканской энергетики // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 95-104. – ISSN 0131-2227
1460422
  Бацанов С.С. Структурная рефрактометрия / С.С. Бацанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 304с.
1460423
  Грабский М.В. Структурная сверхпластичность металлов / М.В. Грабский. – Москва, 1975. – 270 с.
1460424
  Щербаков Н.С. Структурная теория аппаратного контроля цифровых автоматов / Щербаков Н.С., Подкопаев Б.П. ; под ред. к. т. н. Н.С. Щербакова. – Москва : Машиностроение, 1982. – 191 с. – Библиогр.: с. 188-190
1460425
  Эпиотис Н. Структурная теория органической химии / Н. Эпиотис. – Москва : Мир, 1981. – 330 с.
1460426
  Бутковский А.Г. Структурная теория распределённых систем / А.Г. Бутковский. – М., 1977. – 320с.
1460427
  Гаврилов М.А. Структурная теория релейных устройств / М.А. Гаврилов. – М.
1. – 1961. – 128с.
1460428
  Голышев Л.К. Структурная теория цифровых машин / Л.К. Голышев. – М., 1971. – 391с.
1460429
  Меньшиков И.И. Структурная типология сказуемого в современном русском языке // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 364-370. – ISBN 978-966-489-126-1
1460430
  Кузнецова О.А. Структурная типология словообразовательных гнезд в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузнецова О.А.; Моск.ин-т.иностр.яз. – М, 1989. – 22л.
1460431
  Вертоградова В.В. Структурная типология среднеиндийских фонологических систем / В.В. Вертоградова. – Москва. – 131с.
1460432
  Успенский Б.А. Структурная типология языков / Б.А. Успенский. – Москва : Наука, 1965. – 287с.
1460433
   Структурная типология языков.. – Москва : Наука, 1966. – 264 с.
1460434
   Структурная турбулентность. – Новосибирск, 1982. – 165с.
1460435
  Цукрик В.В. Структурная упорядоченность в термотропных жидкокристаллических полимерных системах : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 01.04.19 / Цукрик В. В.; АН УССР, Ин-т хим. высокомолек. соединений. – Киев, 1987. – 36 с.
1460436
  Халилова М. Структурная характеристика наименований лиц по профессии в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халилова М. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1975. – 36 с.
1460437
   Структурная характеристика производных суффиксальных прилагательных в современном английском языке: уч. пособие.. – Владивосток, 1978. – 91с.
1460438
  Либау Ф. Структурная химия силикатов / Ф. Либау. – Москва : Мир, 1988. – 410 с.
1460439
  Харгиттаи И. Структурная химия соединений серы / И. Харгиттаи. – Москва : Наука, 1986. – 262 с.
1460440
  Сыстра Ю.Й. Структурная эволюция беломорид Западного Беломорья / Ю.Й. Сыстра. – Ленинград : Наука, 1978. – 167с.
1460441
  Соловьев Н.В. Структурная эволюция Карадагского блока в мезозое : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 113-116. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1460442
   Структурная эволюция метаморфических комплексов. – Ленинград : Наука, 1977. – 159с.
1460443
   Структурная эволюция Украинского щита и Горного Крыма / С В. Заика-Новацкий, Н А. Казаков, В С. Ржаницына, В Г. Заика-Новацкий, В И. Соловьев // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 18-25 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 4)
1460444
   Структурная эволюция Украинского щита и Горного Крыма / Заика-Новацкий, А.Н. Казаков, С.В. Ржаницына, Заика-Новацкий, И.В. Соловьев // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 18-25 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 4)
1460445
  Вайнштейн Б.К. Структурная электронография / Б.К. Вайнштейн. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 314 с.
1460446
  Голубев В.С. Структурная энергия жизни, человеческий капитал и факторы здоровья // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С . 131-140. – ISSN 0869-0499
1460447
  Куценко О. Структурне відродження СДПН у Радянській окупаційній зоні (червень 1945 - квітень 1946 року) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 303- 307. – ISBN 978-966-171-783-0
1460448
  Куценко О. Структурне відродження Соціал-демократичної партії Німеччини у Західних окупаційних зонах (1945 - 1946 рр) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 425-429. – ISBN 978-966-171-793-9
1460449
  Сірик Д. Структурне дослідження адміністративно-правового режиму воєнного стану // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 46-51
1460450
  Дудкіна О. Структурне корегування економіки: цільові орієнтири та механізми забезпечення збалансованого розвитку територій / О. Дудкіна, П. Дудкін // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 16-20
1460451
  Бєлов Ю.А. Структурне моделювання в динамічних системах / Ю.А. Бєлов, Т.Д. Хусаінов, А.В. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-7. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та систематизовано поняття моделі взагалі, типів моделей, етапи процесу математичного моделювання, основні вимоги до математичної моделі. Наведено сучасні підходи до розробки різних типів математичних моделей. A model concept is considered ...
1460452
  Неговська Ю.М. Структурне моделювання важелів державного регулювання інноваційно-інтелектуального потенціалу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 122-133 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1460453
  Калениченко М.М. Структурне моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 74-79. – ISSN 2075-437X


  Статтю присвячено аналізу структурного моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови. Основну увагу приділено складеним предикативним основам, які формують прислівники разом із допоміжним дієсловом byt. В статье ...
1460454
  Лодатко Є.О. Структурне моделювання педагогічного експерименту // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 5-9. – ISSN 2078-1687
1460455
  Школьник І.О. Структурне моделювання факторів розвитку фондового ринку / І.О. Школьник, Є.К. Бондаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 126-132. – ISSN 2222-4459
1460456
  Білосевич І.А. Структурне обгрунтування та розвиток технічного мислення у майбутніх учителів технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 261-264. – (Педагогіка ; № 3)
1460457
  Солоха Н.В. Структурне підгрунтя патогенної дії ультрамікроскопічних часток нітриду титану на дихальну систему / Н.В. Солоха, Н.А. Колесова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 18-21 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1460458
  Студеняк І.П. Структурне розупорядкування в кристалічних та аморфних суперіонних провідниках / І.П. Студеняк, П. Куш ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2015. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-198. – ISBN 978-617-7333-00-4
1460459
  Луцков В.О. Структурний аналіз відтворення капіталу України в міжгалузевих моделях "витрати - випуск" // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 47-53. – ISSN 1683-1942
1460460
  Тян Р.Б. Структурний аналіз грошових потоків із метою підвищення надійності їх прогнозування / Р.Б. Тян, О.В. Лисенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 110-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1460461
  Зіненко О.Д. Структурний аналіз дискурсу публічної події в українських мас-медіа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 27-35. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2078-2551
1460462
  Турлова Ю. Структурний аналіз екологічної злочинності в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 139-147. – ISSN 1026-9932
1460463
  Зварич О.І. Структурний аналіз економічного розвитку регіонів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 195-205. – ISSN 2222-0712
1460464
  Скрицька Н.А. Структурний аналіз законодавства України у сфері рекламної діяльності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 22-27
1460465
  Смерічевський С.Ф. Структурний аналіз зв"язано-диверсифікованих систем України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 15-6 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1460466
  Герасимов О.В. Структурний аналіз злочинів у банківській сфері // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 57-62. – ISSN 1727-1584
1460467
  Лазарева К.В. Структурний аналіз і оптимізація багатотактних неперервно-дискретних систем керування : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.03 / Катерина Вікторівна Лазарева; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1460468
  Пелех О.Б. Структурний аналіз і структурно-темпологічна аналітика // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 66-70. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1460469
  Крупка М. Структурний аналіз інноваційної діяльності підприємств в Україні у контексті фінансового регулювання / М. Крупка, Н. Демчишак, В. Гриб // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 37-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1460470
  Тупчієнко-Кадирова Структурний аналіз інформаційної складової офіційних листів // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 372-390. – ISSN 2222-4203
1460471
  Мисліцька Н.С. Структурний аналіз конкурентного середовища економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 153-158
1460472
  Лисюк В.М. Структурний аналіз логістики ринку як інформаційна передумова його регулювання / В.М. Лисюк, В.О. Діордієв // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 161-173. – ISSN 2313-4569
1460473
  Суботін А.А. Структурний аналіз міжнародної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 39-44.
1460474
  Пелех О.Б. Структурний аналіз національної економіки і структурна політика в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Пелех Оксана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
1460475
  Гуменюк А.М. Структурний аналіз основних загроз економічної безпеки регіону // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 77-86. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
1460476
  Абдулоєва О.С. Структурний аналіз плодів видів роду Bupleurum L. флори України / О.С. Абдулоєва, М.М. Федорончук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Морфолого-анатомічний аналіз плодів дев"яти видів роду Вuрlеurum L. показав, що найбільш сталою ознакою є характер розташування секреторних канальців у оплодні на зрізах мерикарпіїв: у видів В. rotundifolium L., В. affine Sadler, В. fruticosum L. ...
1460477
  Юркевич О.М. Структурний аналіз портфелів пенсійних фондів європейських країн // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 72-77. – ISSN 2306-6814
1460478
  Алькема В.Г. Структурний аналіз потенціалу економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства / В.Г. Алькема, Г.М. Пазєєва // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 71-80. – ISSN 1993-0259
1460479
  Літкевич Д. Структурний аналіз правовідносин у галузі трансплантації // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 53-58
1460480
  Процайло М.С. Структурний аналіз річкової системи Бистриці (Івано-Франківська область): стан на 2000 рік // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 202-206. – Бібліогр.: 9 назв
1460481
  Зуєнко Н.О. Структурний аналіз семантичного поля "назви житла людини" в англійській мові / Н.О. Зуєнко, А.М. Монашенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 60-64. – (Серія "Філологічні науки")
1460482
  Качинський А.Б. Структурний аналіз системи забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки / А.Б. Качинський, Ю.В. Єгоров // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 123-129
1460483
  Раєвнєва О.В. Структурний аналіз системи управління організаційною автономією університету / О.В. Раєвнєва, С.О. Степуріна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 202-206. – ISSN 2222-4459
1460484
  Шалаєва Г. Структурний аналіз сучасної медичної термінології та труднощі перекладу багатокомпонентних медичних термінів // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 1 (1). – С. 90-96. – ISSN 2311-9896
1460485
  Цюра В.В. Структурний аналіз та принципи інституту представництва в цивільному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 82-89.


  Устатті обгрунтовується положення про наявність самостійного юридичного змісту в представницьких правовідносинах, що дає змогу стверджувани про виділення в цивільному праві України інституту представництва, який є окремою завершеною системою правових ...
1460486
  Тупчієнко-Кадирова Структурний аналіз текстів та описань документів, пов"язаних з оперою "Молода гвардія" Ю.С. Мейтуса (на прикладі кількох документів архівної спадщини композитора // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 257-272. – ISSN 2222-4203
1460487
  Піонтковська О. Структурний аналіз транзитної системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті подано аналіз транспортного потенціалу країни, визначено структуру транспортно-транзитної системи та розглянуто позитивні та негативні сторони кожної складової транспортної системи. In article the analysis of transport potential of the ...
1460488
  Трофименко М.Ю. Структурний аналіз фінансування розвитку галузей соціальної інфраструктури в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 75-79 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1460489
  Селіщев С.В. Структурний аспект перевірки безперервності діяльності підприємства при проведенні внутрішнього аудиту // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 155-162 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
1460490
  Якубовський М.М. Структурний вектор активізації промислового розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 12 (625). – С. 22-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1460491
  Ступницький Структурний взаємозв"язок виробництва і споживання в умовах розвинутого соціалізму / Ступницький, В.П. Нестеренко. – Київ, 1974. – 175с.
1460492
  Ящишина І.В. Структурний взаємозв"язок динаміки соціальних та інноваційних процесів в умовах сучасної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 7-10. – Бібліогр.: 15 назв
1460493
   Структурний контроль фосфорного зруденіння Приазовського блоку / Р.С. Фурдуй, Б.О. Ніколаєнко, С.Є. Шнюков, В.М. Веселов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 58-63 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1460494
  Сербін О. Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи Йоана Еріугени / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 45-48. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто історичні аспекти виникнення, розвитку та аналіз класифікації наук Йоана Еріугени. Проведено аналіз та визначено вплив класифікації наук Йоана Еріугени на еволюцію класифікаційної думки взагалі та розвиток систематизації зокрема.
1460495
  Агарков А.В. Структурний опис і розпізнавання зорових образів на основі застосування графів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.23 / Агарков Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1460496
  Габрель М.М. Структурний підхід до аналізу проблем та діагностування стану містобудівних систем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 288-307 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
1460497
  Ілляхова М.В. Структурний підхід до визначення феномену соціального часу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Ілляхова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1460498
  Ілляхова М.В. Структурний підхід до визначення феномену соціального часу (межі та можливості застосування) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Ілляхова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 186 л. – Бібліогр. : л. 167-186
1460499
  Пасічна О.Ю. Структурний підхід до формування зовнішньо-економічної стратегії держави в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 17-27. – ISSN 1993-6788
1460500
  Сидоренко Н.С. Структурний підхід до формування професійної культури державних службовців // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 371-375. – (Право. Економіка. Управління)
1460501
  Онуфрієнко О.В. Структурний підхід до функціональної діяльності держави: перспективи вдосконалення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-22. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1460502
  Козловська Т.П. Структурний ракурс комунікативної ситуації / Т.П. Козловська, М.Г. Нікончук // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1460503
  Неф Фредерик Структурний реалізм : онтологічні структури, зв"язки та модальності de re // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 1 : Французька філософія сьогодні. – С.57-75. – ISSN 0235-7941
1460504
  Гнатюк Роман Михайлович Структурний рельєф південного розточчя : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.04 / Гнатюк Р.М.; Львівськ. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1460505
  Пасінович І.І. Структурний розвиток економіки та сучасні виклики структурної трансформації в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 82-87. – ISSN 2071-4653
1460506
   Структурний розвиток і структурна політика в ринкових та перехідних економіках / Ф. Хаффнер, Д.М. Черваньов, С.С. Гасанов, О.І. Рачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-18. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Стаття, що пропонується увазі читачів, продовжує висвітлення у "Віснику" загальної концепції, основних теоретичних положень та результатів спільного наукового проекту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка ...
1460507
  Стойко С. Структурний розвиток системи педагогічної освіти Індії у другій половині ХХ століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Євтух М.Б., Михайличенко О.В. , Плахотнік О.В. [та ін.]. – Київ, 2008. – № 37. – С. 109-113
1460508
  Лисецький А. Структурний розвиток сільського господарства України : Питання розвитку АПК / А. Лисецький, М. Соломко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 54-61 : Рис. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1460509
  Підпалий А. Структурний розгляд експериментальних особливостей вільних поетичних форм нью-йоркської групи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 33-48. – ISSN 0236-1477
1460510
  Далевська Н.М. Структурний рух глобалізації світової економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – C. 8-12. – ISSN 2222-4459
1460511
  Купрієнко Д.А. Структурний синтез динамічних систем із квазілінійним і часовим розподіленням компонентів : монографія / Д.А. Купрієнко, канд. техн. наук, доц., О.В. Боровик, д-р техн. наук, проф. ; Нац. акад. держ. прикордон. служби ім. Б. Хмельницького, Каф. загальнонаук. та інж. дисциплін. – Хмельницький : НАДПСУ, 2015. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8056-87-1
1460512
  Марущак В.Ю. Структурний синтез інформаційно-вимірювальної систеи багатостадійних динамічних технологічних процесів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Марущак В.Ю.; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1994. – 22л.
1460513
  Гриненко В.В. Структурний синтез компонентів цифрових систем на основі біноміальних чисел : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гриненко В.В. ; Харк. нац. ун-т радіоеклектроніки. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1460514
  Анікієв О.С. Структурний синтез мереж MPLS за заданими показниками якості обслуговування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Анікієв О.С. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1460515
  Ларченко Л.В. Структурний синтез функціонально-орієнтованих пристроїв з числоімпульсним кодуванням : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Ларченко Л. В.; Хар. держ. техн. ун-т радіоелектрон. – Х., 1998. – 18л.
1460516
   Структурний стан вуглецю в кераміці системи ТіВ2 - С* отриманої методом твердофазного синтезу / В.А. Макара, І.Ф. Казо, О.Д. Мавланова, С.В. Чорнобук, В.М. Ткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 243-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У роботі використаний метод електронної мікроскопії й мас-спектрометричних досліджень для аналізу структури вільного вуглецю в кераміці системи ТіВ2 - С*. Показано, що вуглець, який виділяється, зосереджений переважно по границях зерен ТіВ2 як у ...
1460517
  Торяник І.М. Структурний стан і фізико-механічні властивості іонно-плазмових покриттів AIN-TiB2-TiSi2, (Zr-Ti-Cr-Nb)xN1-x I (Ti-Al-Zr-Nb-Y)xN1-x : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.04.07 / Торяник Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1460518
   Структурний стан мембран мітохондрій ентероцитів тонкої кишки та гепатоцитів за дії екзогенних чинників / С.В. Хижняк, В.А. Грищенко, Л.І. Степанова, А.О. Прохорова, В.М. Войціцький // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 947. – С. 196-200. – (Біологія ; Вип. 13). – ISSN 2075-5457


  Результати проведених досліджень свідчать про структурну модифікацію внутрішньої мембрани мітохондрії ентероцитів тонкої кишки та гепатоцитів щурів за дії іонізуючої радіації та кадмієвої інтоксикації
1460519
  Лапоша О.А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах : автореф. дис. ... канд. біол. наук :03.00.01. / Лапоша О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 10 назв
1460520
  Лапоша О.А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іоніізуючої радіації в надмалих дозах : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Лапоша О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 144л. – Бібліогр. : л.129-144
1460521
  Гринюк Ірина Іванівна Структурний стан хроматину тимоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Гринюк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1460522
  Гринюк Ірина Іванівна Структурний стан хроматину тимоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Гринюк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 131 л. – Бібліогр.: л.106-131
1460523
  Ботеску О. Структурний та етимологічний аналіз топонімів, утворених внаслідок адміністративно-територіальної епохи Хейсей [текст японською мовою] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 5-10. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Муніципальні злиття й поглинання, що проводяться на теренах Японії, починаючи з епохи Мейджі [(текст японською мовою; 1868-1912)] і до теперішнього часу, доби Хейсей [(текст японською мовою; від 1989 р.)] відомі під назвою ["текст японською ...
1460524
  Кононенко А.В. Структурний та параметричний синтез прогнозних моделей бізнес-процесів в умовах дефіциту маркетингової інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кононенко А.В.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1460525
  Бокова П.М. Структурний та функціонально-семантичний аспекти складнопідрядних речень з підрядним часу в сучасній іспанській мові : Дис. ...канд. філолог. наук.: 10.02.05 / П.М. Бокова ; КУ ім.Т. Шевченка ; Київський державний лінгвістичний ун-т. – Київ : [Б. в.], 2000. – 196 л. – Бібліогр.: л.: 168-194
1460526
  Бокова П.М. Структурний та функціонально-семантичний аспекти складнопідрядних речень з підрядним часу в сучасній іспанській мові : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.05 / Бокова П.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліографія:17с.
1460527
  Гахович Е.Г. Структурний чинник регулювання екологічних параметрів промислового виробництва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 12-13 : фото
1460528
  Шнирков О. Структурні бар"єри в торгівлі України з ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-35. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні структурні бар"єри в розвитку торгівлі України з Європейським Союзом. Зроблено висновок, що саме залучення масштабних іноземних інвестицій може структурно адаптувати економіку України до Єдиного внутрішнього ринку ЄС. Author ...
1460529
   Структурні виміри сучасного суспільства : курс лекцій: навчальний посібник / А. Арсеєнко, В. Степаненко, О. Резнік, В. Королько, О. та ін. Стегній; [ А. Арсеєнко та ін. ]; НАНУ; Ін-т соціології; Вища школа соціології; за ред. С. Макеєва. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2006. – 372с. – ISBN 966-02-3850-9
1460530
  Григор"єва В.Б. Структурні властивості асоціативних модальних кілець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються асоціативні кільця A, решітка підкілець L(A) якого задовольняє к-модального закону для к=3,4 (при к=2 отримуються дистрибутивні кільця).
1460531
  Жучок А.В. Структурні властивості дімоноїдів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Жучок Анатолій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 312 л. – Бібліогр.: л. 299-312
1460532
  Жучок А.В. Структурні властивості дімоноїдів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Жучок Анатолій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
1460533
  Океанич А.П. Структурні властивості поруватого кремнію, отримані методом електрохімічного травлення / А.П. Океанич, М.В. Когдась, В.М. Чебенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 33-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1460534
  Алексеев О.Е. Структурні властивості приповерхневого порушення шару монокристалів кремнію : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Алексеев О. Е.; ОДУ им. Мечнікова. – Одеса, 1996. – 16л.
1460535
  Джиджора Є. Структурні властивості символу у середньовічному літературному творі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 13-17. – ISSN 0236-1477
1460536
  Черкас Н.І. Структурні детермінанти регіональної конкурентоспроможності: досвід регіонів ЄС // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 143-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
1460537
  Орєхова Т.В. Структурні деформації в економіці регіонів України та їхній вплив на інвестиційну привабливість країни // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 144-150
1460538
  Пелех О.Б. Структурні дисбаланси ВВП з погляду оплати праці та їх наслідки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 65-69. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1460539
  Мельник А. Структурні дисбаланси розвитку економіки регіонів України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 115-137. – ISSN 1684-906Х


  Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими видами, впроваджує нові ...
1460540
  Лутчин Н. Структурні диспропорції національного та регіонального розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-58. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані основні диспропорції економіки як на державному, так і на регіональному рівні. В роботі розглядаються концептуальні підходи до формування ефективної структури економіки України та Львівської області. Враховуючи міжнародний ...
1460541
  Дергалюк Б.В. Структурні диспропорції національної економіки України в умовах постіндустріального розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 9-13. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1460542
  Белінська Я. Структурні диспропорції ринку капіталу в країнах з трансформаційною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-14. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  На сучасному етапі загострилося питання пошуку довгострокових ресурсів розвитку. Об"єктивною умовою його вирішення є налагодження ефективної роботи ринку капіталу на основі врахування особливостей і тенденцій розвитку ринку капіталу зарубіжних країн. ...
1460543
  Васильченко З.М. Структурні диспропорції у розвитку банківської системи України : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 140-150 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1460544
  Сорокіна Л.В. Структурні диспропорції як бар"єри економічного розвитку України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 84-91. – ISSN 1993-6788
1460545
  Соколова В.А. Структурні елементи античної трагедії в драматургії Лесі України та Марини Цвєтаєвої // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 126-130. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1460546
  Лубська М.В. Структурні елементи мусульманського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1460547
  Гринюк В.О. Структурні елементи обвинувачення у кримінальному провадженні України // Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу : зб. статей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 20-річчя каф. кримін. процесу і криміналістики Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 24 січ. 2020 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. процесу і криміналістики. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – С. 15-21
1460548
  Ткаченко В. Структурні елементи та змістові аспекти розвитку артистичних здібностей у молодших школярів на заняттях з хореографії / В. Ткаченко, А. Остапенко, О. Цвячка // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 7. – С. 105-112. – ISSN 2616-650X
1460549
  Сащук Г.М. Структурні елементи та критерії кількісної й якісної оцінки інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 354-365
1460550
  Сиза Н.П. Структурні елементи функції правосуддя в кримінальному провадженні // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 400-402. – ISBN 978-617-616-075-5
1460551
  Чугаєв О.А. Структурні ефекти величини економіки країни для міжнародної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 125-133. – ISSN 2308-6912


  Величина економіки розглядається як фактор структури зовнішньої торгівлі країни. В існуючих дослідженнях зазвичай аналізуються окремі ефекти впливу розміру країн за населенням або ВВП на міжнародну торгівлю. Тому ці ефекти потребують систематизації. ...
1460552
  Габрель М.С. Структурні зміни в економіці регіонів у контексті європейського вибору України / М.С. Габрель, Н.М. Попадинець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 27-34. – ISSN 1562-0905
1460553
  Приходько Т.І. Структурні зміни в економіці України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 59-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1460554
  Кизим М.О. Структурні зміни в економіці України та її енергоємність / М.О. Кизим, Г.В. Мілютін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 132-143. – ISSN 2222-4459
1460555
  Скірка Н.Я. Структурні зміни в економіці України та стратегічні напрями державного регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 34-37. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (73)). – ISSN 1814-1161
1460556
  Симоненко Леся Іванівна Структурні зміни в економіці України як фактор економічного зростання : Дис... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Симоненко Леся Іванівна; Ін-тут економ. прогноз. НАН України. – К., 1998. – 188л. – Бібліогр.:л.179-188
1460557
  Симоненко Л.І. Структурні зміни в економіці України як фактор економічного зростання. : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Симоненко Л.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 21л.
1460558
  Шинкоренко Т.П. Структурні зміни в економіці України: порівняння із загальносвітовими тенденціями // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 77-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
1460559
  Клімова О.І. Структурні зміни в економіці: основні поняття та види // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 35-42. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
1460560
  Кузенко Н.В. Структурні зміни в економічному розвитку пострадянських держав / Наталія Кузенко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 299, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-299. – ISBN 978-966-665-914-2
1460561
  Попович О.С. Структурні зміни в кадровому потенціалі української науки / О.С. Попович, І.О. Булкін // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 20-29
1460562
  Баюра Д.О. Структурні зміни в корпоративній моделі управління ФРН / Д.О. Баюра, О.В. Кутовой // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 2. – С. 107-113
1460563
  Циганов С.А. Структурні зміни в національних банківських системах в умовах інтернаціоналізації світового господарства // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 98-105. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються проблеми формування ефективної моделі банківської системи в країнах із трансформаційною економікою. Розглядаються місце і роль банківських установ у інтеграційних процесах, різноманітні форми інтернаціоналізації банківськоії діяльності.
1460564
  Циганов С.А. Структурні зміни в національних банківських системах в умовах інтернаціоналізації світового господарства // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 98-105.
1460565
  Дем"яненко Ю. Структурні зміни в розвитку туризму // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 139-140
1460566
  Щавінський В.Р. Структурні зміни в сільському господарстві Тернопільської області (1990-1998 рр.) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 117-122. – ISBN 966-7293-90-4
1460567
   Структурні зміни в товстій кишці при ожирінні та при його корекції ранковими та вечірніми введеннями мелатоніну / І. Варенюк, Н. Шевчук, Н. Рослова, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 27-30. – (Біологія ; вип. 3 (79)). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив ранкового та вечірнього введення мелатоніну на структурно-функціональні зміни у товстій кишці щурів з ожирінням за умов весняно-осіннього фотоперіоду (12L:12D). Для цього у частини тварин викликали ожиріння висококалорійною дієтою ...
1460568
  Задоя А.О. Структурні зміни зовнішньоторговельної діяльності України та валютний курс / А.О. Задоя, О.І. Галась, Д.Б. Круцяк // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 11-17.
1460569
  Долгополова Л.А. Структурні зміни інфінітива неправильних дієслів німецької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 114- 121. – Бібліогр.: Літ.: с. 121; 10 п.


  Стаття присвячена аналізові структурних змін інфінітива направильних дієслів у німецькій мові, з"ясуванню механізмів модифікації їх структури й наявності архаїчних форм у діалектах сучасної німецької мови. Статья посвящена анализу структурных ...
1460570
  Попович О.С. Структурні зміни кадрової складової наукового потенціалу України (1995—2009) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С.26-33. – ISSN 0374-3896
1460571
  Бортнікова А.В. Структурні зміни Луцької міської ради в умовах демократичної трансформації України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 14-19. – ISSN 2519-2949
1460572
  Комаревська Т.В. Структурні зміни макромолекул фотосинтетичних реакційних центрів RB Spharoides / Т.В. Комаревська, С.І. Кшнякіна, М.А. Заболотний // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2007. – Т. 61 : Фізико-математичні науки
1460573
  Титаренко В.М. Структурні зміни мозкової речовини надниркових залоз щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузійних розчинів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Титаренко Валентин Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1460574
  Циганов С.А. Структурні зміни на глобальному ринку електронних платіжних послуг // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 26-33. – ISSN 2306-6814
1460575
  Марахов К. Структурні зміни на фондовому ринку України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 21-23 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1460576
  Руденко З.М. Структурні зміни Національного банку України та банківської системи під час кризи 2014-2015 років // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 205-210. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1460577
  Тетеринець Т.А. Структурні зміни основного капіталу як фактор комплексної модернізації Бєларусі // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 61-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1460578
  Перегудова Т. Структурні зміни попиту та пропозиції робочої сили в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 3-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2411-6912 02
1460579
  Волкова Ю.Г. Структурні зміни світової банківської системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 229-233


  В статті розглянуті деякі особливості структурних зрушень, які відбуваються на світовому фінансовому ринку, зокрема в його банківській складовій. Визначені основні напрями посткризової діяльності провідних банків світу та їх роль в розвитку економіки ...
1460580
  Варшавська Алла Миколаївна Структурні зміни слизової оболонки шлунка в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС різного віку : Дис...канд.біолог.наук:14.03.09 / Варшавська Алла Миколаївна; Наук.центр радіаційної медицини; Ін-тут клінічної радіології АМН України. – Київ, 2002. – 211л. + Додатки: л.205-211. – Бібліогр.:л.181-205
1460581
  Варшавська Алла Миколаївна Структурні зміни слизової оболонки шлунка в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС різного віку : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Варшавська А.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16л
1460582
  Стеченко Д.М. Структурні зміни суспільно-географічного комплексу Київської області / Д.М. Стеченко, І.В. Гукалова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 127-131 : Карти. – (Географія ; Вип. 40)


  Розглянуті основні функціонально-структурні аміни в системі розселення столичної області і проблеми, що виникли в зв"язку з цим після аварії на ЧАЕС у 1986 р. Особлива увага приділяється формуванню і розміщенню нових поселень у відповідності до ...
1460583
   Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [Геєць В.М. та ін.] ; за ред. Л.В. Шинкарук ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : [Експрес], 2011. – 696 с. : іл., табл. – Світлій пам"яті Бориса Євгеновича Кваснюка присвячується... – ISBN 978-966-02-6094-8


  В книзі також автори: Венгер Л.А., Волощенко Л.Ю., Гахович Н.Г., Гаркавенко В.І., Голікова Т.В., Гриценко А.А., Єщенко П.С., Збаразьська Л.О., Кіндзерський Ю.В., Кірєєв С.І., Левчук Н.І., Лопатенко Д.Б., Луцков В.О., Меламед М.Я., Москвіна О.Д., ...
1460584
  Пелех О. Структурні зміни та зрушення в національній економіці України: аналіз та оцінка / Оксана Пелех. – Рівне : О. Зень, 2019. – 373, [6] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 331-351 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-601-286-3
1460585
  Яковкін К.І. Структурні зміни та конформаційні переходи ДНК та білків при адсорбції на одностінних вуглецевих нанотрубках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Яковкін К.І. ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 назв.
1460586
  Кузенко Н.В. Структурні зміни та макроекономічна стабільність в економіках пострадянських держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 72-73
1460587
   Структурні зміни та регулювання ринків в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі України : наук. доповідь / [Осташко Т.О., Венгер В.В., Гуменюк В.В. та ін.] ; за ред. Т.О. Осташко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2015. – 93, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7718-2
1460588
  Липчук В. Структурні зміни у зерновиробництві: регіональний аспект / В. Липчук, Д. Малаховський // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 53-60 : рис., табл. – Бібліогр: 16 назв. – ISSN 2313-3627
1460589
  Горбаченко С.А. Структурні зміни у морському господарстві України // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 49-60. – ISSN 2413-9998
1460590
  Карпезо Н.О. Структурні зміни у печінці при дії жовчних кислот за умов норми та гіпотонії / Н.О. Карпезо, О.Д. Синельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-35. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Досліджено морфофункціональні зміни в перфузованій ізольованій печінці при холерезі, викликаному холевою та таурохолевою кислотами в нормі та за умов гіпотонії. Показано, суттєві відмінності в реакції гепатоцитів та судин печінки на вказані жовчні ...
1460591
  Карпезо Н.О. Структурні зміни у печінці при дії жовчних кислот за умов норми та гіпотонії / Н.О. Карпезо, О.Д. Синельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1460592
  Гейдаров Вусал Гейдар огли Структурні зміни у поліімідних плівках ПМА під дією глибокого охолодження, відпалу і низькотемпературної деформації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гейдаров Вусал Гейдар огли ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
1460593
  Іщук С.О. Структурні зміни у промисловому секторі економіки регіонів України: динаміка та ефективність / С.О. Іщук, Л.Й. Сазанський // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 37-47 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1460594
  Кічурчак М. Структурні зміни у секторі інформації та комунікації в системі креативної економіки країн ЄС: досвід для України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, липень - вересень. – С. 115-130. – ISSN 1605-7988
1460595
  Осташко Т.О. Структурні зміни у торгівлі сільськогосподарськими товарами під впливом імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 12 (649). – С. 48-58 : табл. – Біблігор.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1460596
   Структурні зміни фіброзу спинного мозку щурів при епідуральному введені суміші лонгідази та дипроспану / Я. Фіщенко, Д. Заводовский, Т. Матвієнко, Д. Ноздренко, О. Мотузюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 49-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Проведене дослідження змін в фіброзі спинного мозку щурів викликаного методом розривів волокон межхребцевих дисків при епідуральному введені суміші препаратів лонгідази та дипроспану. Одночасне епідуральне введення гіалуронідази та бетаметазона в ...
1460597
  Бицюра Ю. Структурні зрушення в економіці європейських країн // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 59-72. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1460598
  Панченко К.В. Структурні зрушення в економіці України в 1990-2001 рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.239-243
1460599
  Харкова Л.О. Структурні зрушення в економіці України за умов вступу до Митного союзу Росії, Білорусії та Казахстану // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 232-240


  Розглянуті можливі економічні наслідки вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану та структурні зрушення в економіці України, які можуть виникнути в результаті такої інтеграції.
1460600
  Свінцов О.М. Структурні зрушення в економіці України та їх ефективність // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 166-172. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1460601
  Чень Цзюнь Структурні зрушення в зовнішній торгівлі КНР в сучасних умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Чень Цзюнь ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 291 арк. – Додатки: арк. 213-291. – Бібліогр.: арк. 196-212
1460602
  Чень Цзюнь Структурні зрушення в зовнішній торгівлі КНР в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Чень Цзюнь ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1460603
  Кончин В.І. Структурні зрушення в зовнішній торгівлі України: помаранчеві очікування та постпомаранчева реальність // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 3-16.
1460604
  Кожемякіна С.М. Структурні зрушення в інвестиційних процесах економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 66-71
1460605
  Цвілий С. Структурні зрушення в міжнародному туризмі внаслідок військової агресії проти України // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 73-76. – ISBN 978-617-674-060-5
1460606
  Кваснюк Б.Є. Структурні зрушення в промисловості України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.67-69. – ISSN 1605-7988
1460607
  Макаренко Михайло Ілліч Структурні зрушення в системі інфляційних ризиків української економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 96-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті систематизовано основні ризики підвищеної інфляції, які виникли в економіці України восени 2007року. Виначено вплив на макроекономічну цінову динаміку тривалих глобальних тенденцій світового ринку та внутрішньої політичної нестабільності.
1460608
  Макаренко Михайло Ілліч Структурні зрушення в системі інфляційних ризиків української економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 96-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті систематизовано основні ризики підвищеної інфляції, які виникли в економіці України восени 2007року. Виначено вплив на макроекономічну цінову динаміку тривалих глобальних тенденцій світового ринку та внутрішньої політичної нестабільності.
1460609
  Макаренко М.І. Структурні зрушення в системі інфляційних ризиків української економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 96-102. – ISSN 1993-6788
1460610
  Макаренко Михайло Ілліч Структурні зрушення в системі інфляційних ризиків української економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 96-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті систематизовано основні ризики підвищеної інфляції, які виникли в економіці України восени 2007року. Виначено вплив на макроекономічну цінову динаміку тривалих глобальних тенденцій світового ринку та внутрішньої політичної нестабільності.
1460611
  Макаренко Михайло Ілліч Структурні зрушення в системі інфляційних ризиків української економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 96-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті систематизовано основні ризики підвищеної інфляції, які виникли в економіці України восени 2007року. Виначено вплив на макроекономічну цінову динаміку тривалих глобальних тенденцій світового ринку та внутрішньої політичної нестабільності.
1460612
  Павлов С.В. Структурні зрушення в хімічній промисловості Східної Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано структурні зрушення та зміни в географії розміщення хімічної промисловості нових федеральних зе-мель Німеччини. The structural changers and trends in geography of Eastern Germany"s chemical industry are analyzed.
1460613
   Структурні зрушення ВВП України в умовах зростання трудової міграції населення: національний та регіональний аспекти : наук. видання / НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього" ; [вид. підгот.: У.Я. Садова (наук. керівник), Б.М. Юськів, Н.І. Андрусишин та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018. – 54 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 52-54 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8782-2
1460614
  Попов В.Ю. Структурні зрушення галузевих пропорцій випуску продукції та доходів в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1460615
  Орешняк В.Л. Структурні зрушення економічної системи в процесі становлення моделі сталого розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 54-58
1460616
  Верховод І. Структурні зрушення зайнятості населення України в контексті соціалізації сфери праці : зайнятість населення та безробіття // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 18-25 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1460617
  Пелех О.Б. Структурні зрушення і трансформації як процеси й результати структурних змін в економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 8-14. – ISSN 2222-4459
1460618
  Наумова А. Структурні зрушення на міжнародному ринку боргових фінансових інструментів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 62-64
1460619
  Наумова А. Структурні зрушення на міжнародному ринку консолідованих банківських кредитів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 59-61
1460620
  Сніжко О.В. Структурні зрушення на міжнародному ринку цінних паперів як фактор трансформації фінансового розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 111-116. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються структурні зрушення на міжнародному ринку цінних паперів на зламі ХХ - ХХІ ст. До головних структурних зрушень віднесені: фінансова глобалізація та зміни в структурі попиту і пропозиції цінних паперів, фінансові інновації і глобальні ...
1460621
  Федорова О.П. Структурні зрушення у ВВП України в 1990-2004 роках // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 63-69.
1460622
  Горська О.В. Структурні зрушення у ВВП України у період 1990-2000 років // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.112-118
1460623
  Проценко І.В. Структурні зрушення у міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Проценко Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 194, [40] арк. – Додатки : [40] арк. – Бібліогр.: арк. 180-194
1460624
  Проценко І.В. Структурні зрушення у міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Проценко Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1460625
  Шовкун І. Структурні зрушення: вплив на продуктивність і зростання економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, липень - вересень. – С. 59-76. – ISSN 1605-7988
1460626
  Дерді Е.Т. Структурні і семантичні особливості англійських юридичних термінів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 45-47. – ISBN 966-581-295-5
1460627
  Марич С.М. Структурні і смислові особливості парцельованих речень // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 75-78
1460628
  Станкевич Г.Л. Структурні і територіальні зрушення в промисловому виробництві Чернігівської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 107-114 : Табл.
1460629
  Шийко В.В. Структурні і територіальні зрушення у рослинництві Миколаївської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1460630
  Крячко Є.С. Структурні і функціональні особливості взаємодії молекул в різних зарядових станах: метод функціоналу густини : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Крячко Є.С. ; НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
1460631
  Кітура А.Я. Структурні і якісні аспекти еволюції глобального ринку квот на викиди парникових газів у контексті виконання Кіотського протоколу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 185-194 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1460632
  Манжола В.А. Структурні імперативи зовнішньої політики України [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 26-34. – ISBN 978-966-171-651-2


  В статті розглядаються основні параметри динаміки зовнішньої політики України в умовах постбіполярності, геополітичне середовище та формування геостратегії України в сучасному світі, її європейський напрям в контексті парадигми Великої Європи.
1460633
  Кузнєцова Л.І. Структурні індикатори моніторингу макроекономічних дисбалансів в інвестиційній сфері України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 56-69. – ISSN 1605-7988
1460634
  Захарчук Н. Структурні й аналітичні аспекти міжкультурної комунікативної взаємодії / Н. Захарчук, Г. Білоконь, Т. Куликова // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 139-143. – ISBN 978-2-919320-35-6
1460635
  Личук М.І. Структурні й морфологічні типи слів-речень в українській мові // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 72-78


  Досліджено реченнєву структуру синтаксично нечленованих речень, проаналізовано формальну організацію та семантику слів-речень як одного із типів синтаксично нечленованих речень.
1460636
  Чернецов Є. Структурні й типологічні особливості політичної культури студентської молоді та імідж України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 216-218. – ISBN 978-966-439-147-1
1460637
  Савицька А. Структурні компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю / А. Савицька, А. Рудюк // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 314-324. – ISSN 2077-1827
1460638
  Приступа Є.Н. Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до роботи у сфері фізичної рекреації / Є.Н. Приступа, М.В. Данилевич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 359-363 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1460639
  Шевченко Ю. Структурні компоненти готовності студентів закладів вищої освіти до духовно-морального розвитку молодших школярів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 127-138. – ISSN 2312-5993
1460640
  Сумін В.О. Структурні компоненти діяльності робітника інформаційної сфери // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 87-94. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1460641
  Скубіліна А.В. Структурні компоненти людського капіталу // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 34-36. – ISSN 2409-1944
1460642
  Саркісова О. Структурні компоненти моделі формування професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 285-293. – ISSN 2312-5993
1460643
  Кульчицький В.Й. Структурні компоненти патріотизму учнівської молоді в Україні другої половини ХХ століття // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 39-45. – ISBN 978-966-7359-77-5
1460644
   Структурні компоненти педагогічної системи як об"єкти реалізації дидактичних завдань у навчальному закладі МВС України / Є.Ю. Литвиновський, П.В. Бірюков, Л.О. Ряба, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 230-234


  У статті розглядаються питання щодо особливостей структури педагогічної системи у міліцейському навчальному закладі Автор доводить, що головна відмінність педагогічної системи такого типу полягає в тому, що активізація її мобільності з метою ...
1460645
  Бірюков П.В. Структурні компоненти педагогічної системи як об"єкти реалізації дидактичних завдань у навчальному закладі МВС України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 279-283


  У статті розглядаються питання щодо особливостей структури педагогічної системи у міліцейському навчальному закладі. Автор доводить, що головна відмінність педагогічної системи такого типу полягає в тому, що активізація її мобільності з метою ...
1460646
  Гуренко О.І. Структурні компоненти полікультурної компетентності майбутніх соціальних педагогів // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 54-62. – (Педагогічні науки ; № 2)
1460647
  Блозова П.І. Структурні компоненти політичної культури молоді: психологічні чинники становлення // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 253-267. – ISSN 2411-1449
1460648
  Масич В.В. Структурні компоненти продуктивно-творчої компетентності майбутнього інженера-педагога // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 39-43. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1460649
  Главацька А.О. Структурні компоненти професійної компетентності педагога вищої школи // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 46-55. – ISSN 2078-1687
1460650
  Галюка О. Структурні компоненти соціальної мобільності майбутніх учителів початкової школи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 176-179. – ISSN 2308-4634
1460651
  Беседін В.Ф. Структурні компоненти та зміст системи документів стратегічного планування соціально-економічного розвитку України / В.Ф. Беседін, О.Г. Пенькова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 3-9
1460652
  Марцинів В.В. Структурні компоненти творчих здібностей учнів шкіл мистецтв у навчальному процесі з використанням електронного музичного інструментарію // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 171-178. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1460653
  Блашко Ю.І. Структурні компоненти формування стресостойкості майбутніх пілотів цивільної авіації у процесі професійної підготовки // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 32-37. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1460654
  Бейкун А. Структурні компоненти формування теоретичних основ державних регуляторних заходів щодо впливу на соціально-економічні відносини // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.21-24. – ISSN 0132-1331
1460655
  Скулиш Є. Структурні компоненти формування теоретичних основ протидії торгівлі людьми в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 283-291. – ISSN 0132-1331
1460656
  Бутник О.М. Структурні кризи як головна причина виникнення економічних циклів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 34-37. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1460657
  Занкевич Б.О. Структурні критерії протоактивізації середньопридніпровського блока Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-47. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Структурні позиції дайок комплексів ТМА, різних за віком, показані як індикатори зсувної компоненти регіональних тектонічних рухів глибинних розломів УЩ. Structural positions of dykes of complexs TMA different by age, shown as spesifsc indicators of ...
1460658
  Гриневецький В.Т. Структурні ландшафтно-меліоративні карти, їх зміст і значення для географічного обгрунтування комплексної меліорації земель // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 62-71 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
1460659
  Савчук М.М. Структурні методи аналізу і синтезу моделей динамічних ситсем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Савчук М. М.; МОіН Укр., Київ. міжнар. ун-т цивільн. авіац. – К., 2000. – 20л.
1460660
  Скорюкова Яніна Германівна Структурні модеі сегментації напівтонових зображень за ознакою зв"язаності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02. / Скорюкова Я.Г.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1460661
  Орендарчук О.Л. Структурні моделі англійських дієслів чуттєвої сфери // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 375-381. – ISBN 978-966-171-092-3
1460662
  Штельмах М.Л. Структурні моделі жанру інтерв"ю: прагматичний дискурс // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 130-144.


  У статті розглянуто структурні та мовностилістичні особливості жанру інтерв"ю як особливої форми діалогу в системі інформаційно-аналітичних жанрів стилю масової інформації в аспекті прагматичного та комкнікативно-лінгвістичного підходу. The ...
1460663
  Маринчук С.Г. Структурні моделі механізмів податкової оптимізації за участю офшорів та оншорів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 141-145. – ISSN 2306-6806


  Здійснено теоретичне узагальнення основних механізмів податкової мінімізації зобов"язань за участю офшорних та оншорних компаній у формі структурних моделей, які враховують особливості сфери діяльності, її мету, умови отримання прибутку, ведення обліку ...
1460664
  Лопатюк О. Структурні моделі прототипичних конструкцій зі значенням ірреальної умови : на матеріалі сучасної німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 81-87. – (Германська філологія ; Вип. 431)
1460665
  Савенко В. Структурні моделі реалізації норм права в умовах правової реальності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 40-43. – ISSN 2524-0129
1460666
  Лиса Н.С. Структурні моделі творення англомовних рекламних знаків / Н.С. Лиса, Ю.О. Семенчук // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 188-192
1460667
  Хворостина О. Структурні моделі трансмедійних проєктів у журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 70-84. – ISSN 2522-1272
1460668
  Прокопенко К.О. Структурні обстеження виробників сільськогосподарської продукції // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 46-51 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1460669
  Росовецький С. Структурні ознаки чарівної казки в сюжеті "Гайдамаків" Т.Г. Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 417-422


  У статті продемонстровано відповідності в сюжеті поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" функціональній схемі чарівної казки за В. Проппом. Отримані результати дозволяють пояснити деякі особливості сприймання змісту поеми українським читачем. The article deals ...
1460670
  Соловйова Л.О. Структурні основи адаптації до влпиву природних радіоактивних вод : Автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.09 / Соловйова Л.О.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 35 с.
1460671
  Соловйова Людмила Олександрівна Структурні основи адаптації до впливу природних радіоактивних вод : Дис... доктора біолог.наук: 14.03.09 / Соловйова Людмила Олександрівна; Вінницький держ. медичний ун-тет ім. І.І.Пирогова. – Вінниця, 1997. – 305л. – Бібліогр.:л.229-265
1460672
  Мороз В.М. Структурні основи адаптації до впливу природних радіоактивних вод / В.М. Мороз, Л.О. Соловйова. – Вінниця; Київ, 1997. – 196с. – ISBN 966-573-038-Х
1460673
  Цюпа М.А. Структурні особливості акронімів французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 215-219.
1460674
  Сітко А.В. Структурні особливості англійських та українських інтерогативів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 187-189
1460675
  Кізіль М.А. Структурні особливості англійських телескопічних термінів сфери комп"ютерних технологій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 144-152
1460676
  Янковець О. Структурні особливості англійської прикордонної термінології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 243-248. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1460677
  Дегтяренко М.О. Структурні особливості англомовних текстів інтерв"ю з бізнесменами // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 37-42. – ISSN 2521-1218
1460678
  Пишна О.О. Структурні особливості антропонімів роману Олеся Гончара "Твоя зоря" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 73-75. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1460679
  Разумович І.А. Структурні особливості вербалізації концепту "безкінечність" у поезії Е.А. По // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 23-25
1460680
  Клепець О.В. Структурні особливості вищої водної рослинності різнотипних водойм урбанізованих територій : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Клепець Олена Вікторівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1460681
  Савченко Н.С. Структурні особливості вищої освіти у Польщі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 39-41. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1460682
  Дурдас А. Структурні особливості вищої освіти Французької Республіки // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 113-120. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1460683
  Орлова І.С. Структурні особливості гіперболи в оригіналі та перекладі (на матеріалі пеекладу роману Г. Маркеса "Сто років самотності") // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 238-245.
1460684
  Шаблиста Л.М. Структурні особливості джерел фінансування інвестицій в основні засоби промисловості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 53-60
1460685
  Думашівський Я.Є. Структурні особливості дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" та методичні рекомендації з покращення організації процесу її викладання у вищій школі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 283-288. – ISSN 2227-2844


  "Йдеться про специфіку викладання дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням” за кредитно-модульною системою. Розглядається проблема мотивації вивчення дисципліни ІМПС, а також аналізуються причини незадовільного стану речей в організації ...
1460686
  Шахновська І.І. Структурні особливості емотивних висловлювань персонажів американської драми ХХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 324-328. – Бібліогр.: Літ.: С. 328; 14 поз.
1460687
  Кисельова О.М. Структурні особливості зовнішньоекономічної діяльності України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 93-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1460688
  Бойцов О.Ф. Структурні особливості і електрофізичні властивості композиційних матеріалів на вазі системи AIN-AI2 03 (AION)- SiLiON з добавками тугоплавких сполук : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.06 / Бойцов О. Ф.; НАН України, Ін-т проблем метеріалозн. ім. Францевича. – К., 2000. – 21л.
1460689
  Мичак С.В. Структурні особливості і кінематичний розвиток земної кори західної частини Українського щита : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22, 103 / Мичак Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 29 назв
1460690
  Марініна В.М. Структурні особливості індивідуального стилю діяльності лікаря-терапевта : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Марініна Віталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Додатки: л. 183-190. – Бібліогр.: л. 161-182
1460691
  Марініна В.М. Структурні особливості індивідуального стилю діяльності лікаря-терапевта : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Марініна Віталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1460692
  Качала Т. Структурні особливості інституційного середовища економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 18-22 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1460693
  Городенко Л.М. Структурні особливості інформації в системі мережевих комунікацій // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 52-55. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Досліджені структурні взаємозв"язки інформації в системі мережевих комунікацій; визначені схарактеризовані унікальні властивості інформації в мережевому середовищі: динамічність, можливість архівування, множинність, гіпертекстуальність.
1460694
  Молікевич Р.С. Структурні особливості категорії "медико-демографічна ситуація" з позиції суспільної географії // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1460695
  Голуб Олександр Андрійович Структурні особливості комплексоутворення на поверхні : Автореф. дис. ... докт. хім. наук: 02.00.01 / Голуб О. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 33 с.
1460696
  Голуб Олександр Андрійович Структурні особливості комплексоутворення на поверхні : Дис...доктора хім.наук:02.00.01 / Голуб Олександр Андрійович; КНУТШ. – К., 2002. – 337л. – Бібліогр.:л.306-337
1460697
  Голуб О.А. Структурні особливості комплексоутворення на поверхні кремнезему // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-68. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Обговорюється залежність будови координаційних сполук на поверхні від будови лігандного шару. Показано перспективність методів молекулярної механіки та квантової хімії при прогнозуванні та вивченні комплексів на поверхні.
1460698
  Задихайло Д.В. Структурні особливості національної економічної моделі в генезі формування правового господарського порядку // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 63-70. – ISBN 978-617-7605-90-3
1460699
  Теренко О.О. Структурні особливості неформальної освіти дорослих у Австралії на початку ХХІ століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 216-219. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1460700
  Вереш М.Т. Структурні особливості німецьких християнсько-богословських термінів-композитів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 219-226


  У статті здійснено структурний та кількісний аналіз німецьких композитів християнсько-богословської термінології. Розглянуто їх основні структурні моделі. В статье осуществлен структурный и количественный анализ немецких композит ...
1460701
  Сарміна Г.Л. Структурні особливості німецькомовних шантажних листів // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 180-183. – ISSN 2219-4290
1460702
  Соловей-Змієвська Структурні особливості німецькомовного туристичного рекламного дискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 271-276
1460703
  Гудзенко В.П. Структурні особливості новелістики Василя Портяка (на матеріалі "Прокинтесь, б"ються вікна", "У снігах", "Гуцульський рік") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 102-107. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена розгляду такого літературознавчого феномену, як композиція. Розглядається неоднозначне трактування терміна в наукових колах. На основі аналізу молодої прози В. Портяка досліджено композиційні особливості його новел у площині ...
1460704
  Березовська-Савчук Структурні особливості паремій із предикатами стану в українській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 5-13. – ISSN 2305-3852


  Статтю присвячено дослідженню структурних особливостей паремій із дієслівними та прислівниковими предикатами стану в українській мові, виявленню основних принципів, на яких ґрунтоване розмежування прислів’їв і приказок на конструкції простої і складної ...
1460705
  Ігнатьєва С. Структурні особливості парцельованих конструкцій у щоденниковому дискурсі Олеся Гончара // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 5 (169), травень. – С. 14-17
1460706
  Кисіль Олена Олександрівна Структурні особливості плазматичної та мітохондріальної мембран ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію : Дис. ... канд. біологічний наук: 03.00.01. / Кисіль О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 159л. – Бібліогр.: л. 138-159
1460707
  Кисіль Олена Олександрівна Структурні особливості плазматичної та мітохондріальної мембран ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Кисіль О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1460708
  Котик-Чубінська Структурні особливості поезій першої збірки Юрія Тарнавського "Життя в місті" // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 145-160. – ISBN 978-966-02-6024-5
1460709
  Смаль О. Структурні особливості представлення знань у сучасній англомовній письмовій лекції // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 138-144. – ISSN 2410-0927
1460710
  Олійник Я.Б. Структурні особливості розвитку житлово-комунального господарства регіону / Я.Б. Олійник, О.М. Лукянчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 167-175


  Розкрита функціонально-компонентна структура житлово-комунального господарства регіону. Досліджено структуру, організацію та особливості функціонування житлово-комунального господарства як складової суспільно-географічного комплексу регіону на прикладі ...
1460711
  Нич Т.В. Структурні особливості розвитку освітнього комплексу Хмельницької області // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 330-332. – ISBN 978-966-285-361-2


  Одним із важливих показників якості життя населення Хмельницької області є рівень розвитку освіти. Освітній комплекс Хмельницької області об’єднує: дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, ...
1460712
  Шут М.І. Структурні особливості руйнування епоксидних полімерів при динамічному навантаженні / М.І. Шут, Н.М. Зазимко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 386-390. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено структурні особливості руйнування епоксидних полімерів ЕД-20 та ЕД-16 при динамічному навантаженні. Дослідження проводились з метою виявлення умов розкриття мікродефектів.
1460713
  Шут М.І. Структурні особливості руйнування епоксидних полімерів при динамічному навантаженні / М.І. Шут, Н.М. Зазимко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 542-546. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджено структурні особливості руйнування епоксидних полімерів ЕД-20 та ЕД-16 при динамічному навантаженні. Дослідження проводились з метою виявлення умов розкриття мікродефектів.
1460714
  Карпенко М.Ю. Структурні особливості сайтонімів англомовного сектору інтернету // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (35). – C. 89-95. – ISSN 2307-4604
1460715
  Корнієнко О.Ю. Структурні особливості сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних станів особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Корнієнко Ольга Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 227 арк. – Додатки: арк.183-227. – Бібліогр.: арк. 163-182
1460716
  Корнієнко О.Ю. Структурні особливості сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних станів особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Корнієнко Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1460717
  Пілик В.В. Структурні особливості складного речення у газетно-публіцистичному стилі турецької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 259-269
1460718
  Закреницька Л. Структурні особливості термінів-словосполучень англійської християнсько-богословської терміносистеми // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 22-28. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1460719
  Карпенко С. Структурні особливості українських народних казок про тварин // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 121-126
1460720
  Ткаченко Ю. Структурні особливості українських реалій та їх відтворення німецькою мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 344-348


  У статті висвітлено проблему дефініції поняття "реалія", проаналізовано різні підходи до трактування цього поняття, розглянуто відмінності термінів "реалія-слово" та "реалія-предмет". Особливу увагу приділено структурним особливостям реалій, питанню ...
1460721
  Вільчинська С.В. Структурні особливості української філософсько-антропологічної думки // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 88-93. – (Серія "Філософія")
1460722
  Солодовник О.Є. Структурні особливості уточнювальних конструкцій в офіційно-діловому стилі сучасної англійської мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 169-175. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1460723
  Солодовник О.Є. Структурні особливості уточнювальних конструкцій в сучасній німецькій мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 86-100. – ISSN 2075-2970
1460724
  Диба М. Структурні особливості формування системи забезпечення фінансової стабільності / М. Диба, В. Шевчук // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 43-54. – ISSN 1605-2005
1460725
  Панкратова Л.Л. Структурні особливості формування ціни на молоко в продовольчому ланцюгу // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 116-123 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-7988
1460726
  Вознюк М.В. Структурні особливості французького театрального дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 148-153. – Бібліогр.: Літ.: С. 50; : назв.
1460727
  Богданова В.С. Структурні особливості футбольних термінів (на матеріалі англійської мови) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 21-23. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)
1460728
  Шевчук В. Структурні осуви в басейні річки Пиня (Східні Карпати) / В. Шевчук, О. Іванік, О. Гуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Розглянуто геологічну будову та характер прояву сучасних осувних процесів району с. Голубине (Закарпаття) на основі даних детальних польових геологічних робіт та ...
1460729
  Калениченко М.М. Структурні параметри безособових речень у чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 294-300


  У статті проаналізовано стан дослідження безособового речення у лінгвістичній богемістиці, визначено категоріальні характеристики безособовості, способи та засоби її реалізації. В статье проанализировано состояние исследований безличных предложений ...
1460730
  Щукін Б.М. Структурні параметри економіки України в порівнянні з розвинутими країнами (з даних таблиць "витрати - випуск") / Б.М. Щукін, А.М. Куканова, Н.І. Шабранська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 17-24
1460731
  Чемшит Д.О. Структурні параметри модернізаційних криз в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 47-57
1460732
  Альохін О.Д. Структурні параметри надкритичного флюїду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 265-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі методом молекулярного розсіяння світла в просторово неоднорідних системах поблизу критичної точки в полі гравітації Землі досліджені структурні характеристики надкритичного флюїду; величини радіуса кореляції, кількості флуктуацій параметра ...
1460733
  Шаповалова О.І. Структурні параметри постбіполярної системи міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 34-51. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються структурні параметри постбіполярної системи міжнародних відносин за чотирма її структурними рівнями –дистрибутивно-реляційним, нормативно-інституційним, ідейним та функціональним. Автор доводить, що постбіполярна система ...
1460734
  Базан О.М. Структурні параметри риторичних заголовків у публіцистичному тексті (на матеріалі українськомовних ЗМІ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 58-65


  У статті досліджуються структурні параметри риторичних заголовків у публіцистичному тексті сучасних українськомовних ЗМІ. В статье исследуются структурные параметры риторических заголовков в публицистическом тексте современных украиноязычных СМИ. The ...
1460735
   Структурні перетворення в аланіті анадольського типу в процесі відпалювання (за даними рентгенівських, мікроаналітичних та ІЧ-спектроскопічних досліджень) / О. Гречановська, К. Ільченко, Л. Канунікова, С. Курило // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 102-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-6220
1460736
  Дружинін Анатолій Олександрович Структурні перетворення в напівпровідниках під дією лазерного випромінювання та їх використання для створення мікроелектронних приладів : Автореф... доктора техн.наук: 05.27.06 / Дружинін Анатолій Олександрович; Державний Університет "Львівська політехніка". – Львів, 1993. – 32л.
1460737
  Гордіца К.А. Структурні перетворення в Україні в контексті розвитку міжнародних економічних відносин: історичний вимір / К.А. Гордіца, Т.О. Сливка // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (699). – Бібліогр.: 24 назв.
1460738
   Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки : аналітична доповідь / Павлюк А.П. та ін. ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 97, [7] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-166-0
1460739
  Борисенко П.А. Структурні перетворення Євросоюзу в умовах глобалізаційної кризи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 4 (61). – С. 128-132
1460740
  Чекаленко Л.Д. Структурні перетворення пострадянського простору: виклики для України / Л.Д. Чекаленко, М.С. Дорошко // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 140-157
1460741
  Заруцька О.П. Структурні перетворення ринку банківських послуг в умовах стрімкого виведення банків // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 54-59. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1460742
  Єресько І. Структурні перетворення систем продуктивних сил регіонів України // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 3-5. – ISSN 1728-9343
1460743
  Іщенко Г.І. Структурні перетворення системи засобів масових комунікацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 298-308
1460744
  Хоменкова Л.Ю. Структурні перетворення та нерівноважні електронні процеси в нанокомпозитах на основі широкозонних оксидів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Хоменкова Лариса Юріївна ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, НАН України. – Київ, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 105 назв
1460745
  Габермас Юрген Структурні перетворення у сфері відкритости = Strukturwandel der offentlichkeit : Дослідження категорії. Громадське суспільство / Габермас Юрген. – Львів : Літопис, 2000. – 320с. – ISBN 966-7007-27-8
1460746
  Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії "громадянське суспільство" // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 84-86. – ISBN 978-966-668-480-9
1460747
  Шкумбатюк Петро Степанович Структурні перетворювання в напівпровідниках типу А2В6 під дією СО2-лазерного випромінювання та їх використання для створення бар"єрних структур : Автореф... кандид. техн.наук: 05.27.03 / Шкумбатюк Петро Степанович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 21л.
1460748
  Навроцький О.О. Структурні пріоритети розвитку експорту регіонів України / О.О. Навроцький, О.О. Андрієвська // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 59-67. – ISSN 2415-2456
1460749
  Кравчук М.В. Структурні проблеми загальних квантових теорій / Микола Кравчук. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 350-361. – (Вибрані питання сучасної фізики). – ISBN 978-966-306-144-1
1460750
  Гордіца К.А. Структурні реформи в агровиробництві і зовнішня торгівля продовольством: український досвід 1950 - 1960-х років // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 235-254. – ISSN 0320-4421


  Стаття присвячена виявленню особливостей взаємовпливу та взаємообумовленості змін у господарській структурі України та її участі у міжнародних економічних відносинах на різних ета- пах історичного розвитку. Метою дослідження є історико- економічне ...
1460751
  Абдуллаєв А. Структурні реформи в Азербайджані як частина ефективності демократичного управління // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4. – С. 26-38. – ISSN 2073-803X


  У статті проаналізовано структурні реформи в Азербайджані як частину ефективності демократичного управління. Підкреслено, що під керівництвом загальнонаціонального лідера Гейдара Алієва було створено нову судову систему; конституційний контроль; ...
1460752
  Олійник Н.І. Структурні реформи в економіці України в контексті трансформаційних перетворень // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 5-7
1460753
  Притула Я.В. Структурні реформи і регіональна конвергенція в Україні / Я.В. Притула, Н.В. Кузенко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 1 (67). – С. 7-16. – ISSN 1562-0905
1460754
  Шелехов К.В. Структурні реформи та інноваційний розвиток української економіки / К.В. Шелехов, Т.В. Полуніна // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 66-70
1460755
  Іваноньків О.О. Структурні реформи та інноваційний розвиток української економіки: стан і перспективи // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 37-44. – ISSN 1993-6788
1460756
  Заячук Ю.Д. Структурні реформи та реформи освітнього менеджменту в рамках сучасного європейського простору вищої освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 179-186. – ISSN 2411-1317
1460757
  Королюк Т.О. Структурні ризики державного боргу та політика запобігання дефолту в Україні // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 30-36. – ISSN 2074-5354
1460758
  Сніжко О.В. Структурні ризики фінансової нестабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 179-185.
1460759
  Чекунов А.В. Структурні риси північно-західної частини Чорного моря в олігоцені - ранньому міоцені за даними сейсмічних досліджень / А.В. Чекунов. – Київ, 1966. – С. 1052-1056. – Окр. відбиток
1460760
  Щук О.С. Структурні рівні організації кримінологічної діяльності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 109-118. – ISSN 2304-4556
1460761
   Структурні рівні українських говорів: зб. ст.. – К., 1985. – 184с.
1460762
  Арцишевська А. Структурні різновиди репрезентуючого компонента у непрямій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 31-34. – Бібліогр.: Літ.: с. 34; 7 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1460763
  Ткачук В. Структурні різновиди суб"єктивної модальності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 305-313
1460764
  Фінклер Ю. Структурні рішення влади: медіа та аудиторія // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 43-50. – ISSN 2078-1911


  Функція повноважень займає чи не головне місце в системі соціальних інститутів. Мас-медіа - один із соціальних інститутів - має певні права на реалізації контролю за діяльністю влади. Але є ще аудітория. Автор аналізує взаємини влади, мас-медій і ...
1460765
  Оліферов А.М. Структурні селі в Карпатах / А.М. Оліферов, Є.І. Дмитрієв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 99-102 : Рис., табл.
1460766
  Якубовський М.М. Структурні складові інноваційного розвитку промисловості / М.М. Якубовський, В.В. Щукін // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 82-88.
1460767
  Тарасов К.В. Структурні складові капіталу макроекономічної виробничої функції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 82-88 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1460768
  Ситар І.В. Структурні складові методології управління школою // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 124-132. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
1460769
  Рідей Н.М. Структурні складові та організаційні особливості сільських територій / Н.М. Рідей, Ю.А. Кучеренко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 12-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1460770
  Бурлака В.Г. Структурні складові технологічної конкурентоспроможності промисловості України в умовах світової фінансової кризи = економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 68-74 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1460771
  Мельник В.М. Структурні складові фіскального механізму регулювання інвестиційних процесів / В.М. Мельник, В.В. Руденко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 2. – С. 31-46. – ISSN 2313-8246
1460772
  Сулема Є.С. Структурні способи підвищення щільності подання інформації у вигляді штрихових кодів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Сулема Є.С.; КПІ. – К., 1998. – 17л.
1460773
  Бондаренко В.Л. Структурні та динамічні зміни у міському оподаткуванні // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 36-44. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1460774
  Шкорбатов Юрій Георгійович Структурні та електрокінетичні властивості ядер клітин букального епітелію людини у зв"язку з дією фізико-хімічних факторів та зміною функціонального стану організму : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.11 / Шкорбатов Ю.Г.; МОіНУ; ХНУ ім. В.М.Каразіна. – Харків, 2004. – 349л. – Бібліогр.: л.281 - 349
1460775
  Шкорбатов Юрій Георгійович Структурні та електрокінетичні властивості ядер клітин букального епітелію людини у зв"язку з дією фізико-хімічних факторів та зміною функціонального стану організму : Автореферат дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.11 / Шкорбатов Юрій Георгійович; КНУТШ. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 55 назв
1460776
  Ніколаєнко Т.Ю. Структурні та енергетичні властивості канонічних 2"-дезоксирибонуклеотидів - елементарних ланок ДНК : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Ніколаєнко Тимофій Юрійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 253 л. – Додатки: л. 225-253. – Бібліогр.: л. 196-224
1460777
  Ніколаєнко Т.Ю. Структурні та енергетичні властивості канонічних 2"-дезоксирибонуклеотидів - елементарних ланок ДНК : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Ніколаєнко Тимофій Юрійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
1460778
  Хомин Ярослав Структурні та ентропійні показники річкових систем Закарпаття // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 234-247 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1460779
  Образцова О.В. Структурні та змістові характеристики стверджувально-заперчувальних слів-речень як різновиду висловлень з частковою або нульовою предикацією // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 145-149. – (Серія: Філологія ; вип. 8, т. 1)
1460780
  Гайдуцький І.П. Структурні та інноваційні пріоритети залучення прямих іноземних інвестицій у контексті здійснення регуляторних реформ в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 47-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1993-6788
1460781
  Ожидрянова В.Г. Структурні та комунікативно-прагматичні характеристики текстів паблік рілейшнз (на матеріалі прес-релізів ОБСЄ) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 116-122. – ISBN 966-581-622-5
1460782
  Нікітіна Ф.О. Структурні та математичні методи вивчення мови / Ф.О. Нікітіна. – Київ, 1970. – 37с.
1460783
  Заводовський Д.О. Структурні та механічні зміни м"язових волокон та саркомерів за умов ішемічного переродження : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Заводовський Данило Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 162 л. – Бібліогр.: л. 148-162
1460784
  Заводовський Д.О. Структурні та механічні зміни м"язових волокон та саркомерів за умов ішемічного переродження : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Заводовський Данило Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1460785
  Кутна Ю.Б. Структурні та мовностилістичні особливості румейських казок : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кутна Ю.Б. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 213 л. + Додаток: л. 208-213. – Бібліогр.: л. 178-207
1460786
  Кутна Ю.Б. Структурні та мовностилістичні особливості румейських казок : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кутна Ю.Б. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1460787
  Новікова О.О. Структурні та морфологічні вияви детермінантних членів речення // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 314-320. – (Філологія)
1460788
  Хорольський О.В. Структурні та нерівноважні властивості розчинів полівінілового спирту у диметилсульфоксиді та воді : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Хорольський Олексій Вікторович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 154 арк. – Додатки: арк. 152-154. – Бібліогр.: арк. 10-12, 126-151 та в додатках: арк. 152-154
1460789
  Хорольський О.В. Структурні та нерівноважні властивості розчинів полівінілового спирту у диметилсульфоксиді та воді : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Хорольський Олексій Вікторович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1460790
  Буряк А.В. Структурні та операційні трансформації банківського сектору // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 149-154. – ISSN 2309-1533
1460791
  Толстов С. Структурні та політичні ознаки багатополярності // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 236-244
1460792
  Конопацька Я.О. Структурні та прагматико-функціональні особливості телескопізмів у сучасній французькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 95-99
1460793
  Семів А.Р. Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго у сучасній французькій мові. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.05 / Семів А.Р.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
1460794
  Семів Андрій Романович Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго у сучасній французькій мові: (на матеріалі мови преси) : Дис... канд. філол. наук : 10.02.05 / Семів Андрій Романович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – 177 л. – Бібліогр.: л. 156-169
1460795
  Саконі Патрісіа Мабель Структурні та семантичні особливості "Ідилій" Теократа (на матеріалі "Ідилій" ХІ, ХІІІ, XVIII, XXII, XIIV, XXVI) : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.14 / Саконі Патрісіа Мабель; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 27л.
1460796
  Сога Л. Структурні та семантичні особливості метафори як ефективного засобу мовленнєвого виразу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Левченко Т.М., Тютюнник О.М., Калько В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – С. 176-185. – (Серія "Педагогіка", Серія "Філологія" ; вип. 35). – ISSN 2309-1517
1460797
  Новак Г.Ф. Структурні та семантичні особливості німецьких дієслів з першим безпосереднім складником DURCH-, UNTER-, UBER-, UM-, HINTER-, WIDER-, WIEDER-, VOLL- : Автореф. дис... канд. філологічних наук: 10.02.04. / Новак Г.Ф.; КДЛУ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1460798
  Іванілова В.О. Структурні та семантичні особливості реалій на матеріалі повісті М.О. Булгакова "Собаче серце" // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 33/34. – С. 68-77. – ISSN 2075-2970
1460799
  Заскалета В.П. Структурні та семантичні особливості речень зі сполучним "иже" з граматично незавершеним оформленням відносної означальної підрядності (на матеріалі пам"яток XI-XIII ст.) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 81-85. – ISSN 2311-0821
1460800
  Запухляк І.М. Структурні та семантичні особливості фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Запухляк Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1460801
  Калениченко М. Структурні та семантичні параметри безособових речень у чеській мові : монографія / Марія Калениченко ; [наук. ред. Чумак В.В.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2015. – 166, [1] с. – Бібліогр.: с. 146-166. – ISBN 978-617-7241-61-3
1460802
  Лященко О. Структурні та семантичні різновиди експлікації в англо-українському перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-41. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  У даній статті проведено остаточне узагальнення нашого дисертаційного дослідження, присвяченого проблемі експлікації імпліцитного форми та змісту. У статті розкрито основні типи проявів експлікації імпліцитних форм та змісту. Дослідження проводилося на ...
1460803
  Баденкова В. Структурні та семантичні трансформації біблеїзмів у поетичному ідіостилі Д. Кременя / В. Баденкова, Є. Троценко // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 31-40
1460804
   Структурні та спектральні дослідження різнолігандного катіонного комплексу лантану [Lа(L)2bipy2]BPh4 із лігандом карбациламідофосфатного (КАФ) типу та [...]-дипіридилом / М. Стругацька, І. Олишевець, В. Дьяконенко, В. Овчинніков, С. Шишкіна, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 15-19. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1460805
   Структурні та спектральні дослідженнятетракіс-комплексів лантаноїдів Cslnl4 з диметил(фенілсульфоніл)амідофосфатом / І.П. Олишевець, В.О. Труш, Т.Ю. Слива, С.В. Шишкіна, В.М. Амірханов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 55
1460806
  Файчук Т. Структурні та стилістичні особливості пам"яток науково-популярного жанру XVIII ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 842. – С. 99-102. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1460807
  Перскова Ю.І. Структурні та термінологічні особливості канадських меморандумів 1946 р. // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 162-167
1460808
  Клименко Павло Павлович Структурні та ультраструктурні особливості мікроциркулярного русла кон"юнктиви ока при старінні і цукровому діабеті : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Клименко П.П.; Ін-т геронтології АМН України. – Київ, 2005. – 180л. – Бібліогр.: л.160-180
1460809
  Клименко Павло Павлович Структурні та ультраструктурні особливості мікроциркуляторного русла кон"юнктиви ока при старінні і цукровому діабеті : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Клименко П.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1460810
  Небрат В. Структурні та фінансові ризики капіталізації землі: уроки вітчизняної історії / В. Небрат, К. Гордіца, Н. Горін // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, липень - вересень. – С. 75-96. – ISSN 1605-7988
1460811
  Сингаївська Г.В. Структурні та функціональні особливості абсолютної дієприкметникової конструкції в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 476-482. – Бібліогр.: 23 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
1460812
  Сліпченко Т.О. Структурні та функціональні особливості монетарного механізму в країнах ЄС і перспективи розвитку інтеграційних зв"язків з Україною // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 176-183. – ISSN 1993-6788
1460813
  Суботін Андрій Структурні та функціональні реквізити міжнародної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 106-112
1460814
   Структурні та функціональні характеристики м"язового скорочення / М.С. Мірошниченко, В.Л. Зима, М.Ф. Шуба, Ю.І. Прилуцький // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 128-161
1460815
  Стрілець Наталія Ярославівна Структурні та функціонально-семантичні особливості соматичних фразем у романських мовах : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Стрілець Наталія Ярославівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 185л. + Список ілюстр.матеріалу: л. 182 - 185. – Бібліогр.: л. 168 - 182
1460816
  Стрілець Наталія Ярославівна Структурні та функціонально-семантичні особливості соматичних фразем у романських мовах (на матеріалі французької, іспанської та італійської мов) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Стрілець Н.Я.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1460817
  Васильєва О.О. Структурні типи англомовних ідеонімів // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 66-71. – ISSN 2307-4558
1460818
   Структурні типи гідроксаматних металокраунів / І.О. Фрицький, А.В. Павліщук, І.О. Голеня, І.С. Саф"янова // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 1/2, январь - февраль. – С. 3-16. – ISSN 0041-6045
1460819
  Бороденко Л. Структурні типи графічно-орфографічних іншомовностей-англіцизмів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 22 : Мовознавство. – С. 6-14. – ISSN 1728-9572


  Об"єктом статті є аналіз поведінки графічно-орфографічних іншомовностей-англіцизмів в лексиці сучасної української мови, досліджується їх структурні типи на матеріалів творів сучасних письменників
1460820
  Кочергіна С.С. Структурні типи назв професій у сучасній українській мові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 114-119. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1460821
  Корбозерова Н.М. Структурні типи поліномів, ускладнених складнопідрядним реченням (на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 98-101. – ISBN 966-581-295-5
1460822
  Мішина О.В. Структурні типи простих та похідних абстрактних іменників на позначення характеристик людини в англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 85-95
1460823
  Кедич Т.В. Структурні типи фразеологізмів, організованих за моделлю речення, в історичній прозі другої половини ХХ століття // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 62-74


  Проаналізовано особливості функціонування фразеологічних одиниць, зокрема прислів"їв та приказок, в історичних романах Р. Іваничука, Р. Іванченко, Ю. Мушкетика. Досліджуються фразеологізми, організовані за моделлю простого та складного речень
1460824
  Мельник М.І. Структурні трансформації в економіці Карпатського регіону: інвестиційний аспект // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-12
1460825
   Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток : наук. доповідь / [Шинкарук Л.В.та ін.] ; за ред. Л.В. Шинкарук ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2015. – 303, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7689-5
1460826
   Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / [А.Ф. Мельник та ін.] ; за заг. наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.Ф. Мельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 531, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 495-526. – ISBN 978-966-654-308-3
1460827
  Михайловська О.В. Структурні трансформації глобального ринку деривативів // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 63-65
1460828
  Вартанова О.В. Структурні трансформації глобального ринку праці / О.В. Вартанова, О.В. Коломицева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 48-54. – (Серія: Економічні науки ; вип. 51). – ISSN 2306-4420
1460829
  Гасанов С.С. Структурні трансформації господарських та економічних систем: загальні процеси і особливості перехідного періоду / С.С. Гасанов, О.І. Рачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 63)


  Обгрунтована необхідність розмежування понять "господарська" та "економічна" система. Критично проаналізована загальноприйнята класифікація економічних систем. Структурні трансформації господарських систем розглядаються у зв"язку з інституціональними ...
1460830
  Гасанов С.С. Структурні трансформації економіки і державні фінанси : проблеми методології, теорії, економічної політики / С.С. Гасанов ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 350, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-67-5
1460831
  Мухін В.В. Структурні трансформації європейського ринку природного газу в контексті енергетичної безпеки / В.В. Мухін, У.Є. Письменна, О.О. Лапко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 41-50. – ISSN 2222-4459
1460832
  Юрчинська Л.А. Структурні трансформації операційно-стильової характеристики як механізм реалізації стратегії вирішення задачі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-79. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Наведено результати дослідження особливостей трансформації пізнавального стилю як механізму актуалізації принципу рішення у ситуаціях репродуктивного та продуктивного підходів до задачі. Показано, що принцип рішення реалізується у стратегії, яка ...
1460833
  Єрохін С.А. Структурні трансформації постіндустріальної економіки як історичний виклик відчуженій праці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 10-17. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1460834
  Скорік К. Структурні трансформації промислового сектора Європейського Союзу // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, липень - вересень. – С. 115-145. – ISSN 1605-7988
1460835
  Невідомий В. Структурні трансформації сучасного суспільства та реформування конституційних основ української держави // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 273-283. – ISSN 0132-1331


  Конституційний процес в Україні.
1460836
  Ільїч Л.М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України : монографія / Л.М. Ільїч ; НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ : Алерта, 2017. – 607, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-566-448-3
1460837
   Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України : аналіт. доповідь / Центр Разумкова ; [В. Сіденко (керівник проекту) та ін.]. – Київ : Заповіт, 2017. – 181, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-10-3
1460838
  Желюк Т. Структурні трансформації як джерело формування нової якості економічного зростання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
1460839
  Піляєв І.С. Структурні тренди глобалізації та нові акценти економічної науки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 10 (311). – Бібліогр.: 9 назв
1460840
  Михайлов В.А. Структурні умови локалізації докембрійських родовищ золота (порівняльний аналіз Західної Африки та України) : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, Л.С. Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-10 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглянуто структурні умови локалізації золотої мінералізації Західно-Африканського кратону і Українського щита. Найсприятливішими структурними умовами локалізації золотого зруднення були зони перетину різноспрямованих тектонічних структур, контакти ...
1460841
  Савельєв Ю.Б. Структурні умови стійкої бідності та поляризації у контексті глобальних процесів // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (72). – С. 201-206. – ISSN 1681-116Х
1460842
  Савчак О.З. Структурні умови формування нафтових і газових родовищ Азово-Чорноморського шельфу = Structure conditions of formation of oil and gas deposits of the sea of Azov-Black sea shelf / Олеся Савчак ; НАНУ ; Ін-т геології і геохімії горючих копалин ; Наукова рада з проблеми "Геологія і геохімія горючих копалин" ; Український нац. комітет Карпато-Балканської геолог. асоціаціі. – Київ : Наукова думка, 2010. – 94 с., [16] с. іл. – (Проект "Наукова книга - 2010" : (молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1053-6
1460843
  Коломицев Віктор Ілліч Структурні фазові перетворення в сплавах перехідних металів TiNi-Me та Cu-Al-Me : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Коломицев Віктор Ілліч ; НАН України, Ін-т металофізики. – Київ, 1996. – 44 c.
1460844
  Кузнецов О.В. Структурні фактори економічного зростання у Великобританії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 209-215


  Розглянуто особливості економічного розвитку Великобританії у період лейбористського правління. Проаналізовано складові формування ВВП Великобританії за категоріями кінцевого використання та взаємозв"язки економічного зростання у Великобританії з ...
1460845
  Карпунь І.Н. Структурні фінансові механізми антикризових заходів суб"єкта господарювання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.5. – С. 171-177. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1460846
  Панасевич В.А. Структурні характеристики двоскладності безособових речень новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 154-158


  У статті здійснено огляд безособових речень новогрецької мови з точки зору їх односкладної та двоскладної будови. Виявлені певні розбіжності у класифікації дієслів новогрецької мови, проведено аналіз речень відповідно до класифікації, вказано на ...
1460847
  Мостова Н.А. Структурні характеристики драматургічного тексту в художній літературі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 247-255. – ISBN 966-581-231-9
1460848
  Мостова Н.А. Структурні характеристики драматургічного тексту в художній літературі // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1460849
  Касич Алла Олександрівна Структурні характеристики зовнішньої торгівлі України / Касич Алла Олександрівна, Дідур Сергій Володимирович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні тенденції зовнішньої торгівлі України загалом та в розрізі структурних характеристик. Визначено основні загрози позиції українського експорту за збереження існуючої структури та основні завдання стратегії ...
1460850
  Касич А.О. Структурні характеристики зовнішньої торгівлі України / А.О. Касич, С.В. Дідур // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні тенденції зовнішньої торгівлі України загалом та в розрізі структурних характеристик. Визначено основні загрози позиції українського експорту за збереження існуючої структури та основні завдання стратегії ...
1460851
  Курило І.О. Структурні характеристики народжуваності, їх взаємозв’язки та демографічні фактори динаміки // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (35). – C. 11-25. – ISSN 2072-9480
1460852
  Комарицька Т.К. Структурні характеристики словотвірних моделей термінів (на матеріалі сучасної японської юридичної термінології) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 379-384
1460853
  Корольов І.Р. Структурні характеристики стандартної комунікативної ситуації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 182-186
1460854
  Саданов Є.В. Структурні характеристики, надміцність і радіаційна стійкість нано- та пікорозмірних об"єктів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саданов Євгеній Вікторович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 64 назви
1460855
  Відякіна М. Структурні чинники відмінності міграційної політики приймаючих країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 102-104.
1460856
  Рябчук А.М. Структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Рябчук А.М.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 262 л. – Бібліогр.: л. 247-262
1460857
  Рябчук А.М. Структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Рябчук Анастасія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Україн, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18, [1] с. – Бібліогр.: 9 назв
1460858
  Крючкова І. Структурні чинники економічного зростання в Україні // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 5-8
1460859
  Покришка Д.С. Структурні чинники забезпечення конкурентоспроможності економіки України / М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С.102-110.
1460860
  Константинов В. Структурні чинники регіоналізації на пострадянському просторі: підходи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-26. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Досліджено загальні тенденції організації пострадянського регіонального простору, а також місце й роль України в цих міжнародних процесах та проаналізовано українські підходи до формування та втілення проектів регіоналізації пострадянського простору. ...
1460861
  Крючкова І.В. Структурні чинники розвитку економіки України : Монографія / І.В. Крючкова; НАНУ; Ін-тут економ. прогнозування. – Київ : Наукова думка, 2004. – 320с. – ISBN 966-00-0089-8
1460862
  Касич А. Структурні чинники формування інноваційно-інвестиційної системи України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 52-55. – ISSN 1810-3944
1460863
  Білик Т.Ю. Структурні, електричні та оптичні властивості пористого кремнію для фотоелектричних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Білик Тетяна Юріївна ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1460864
  Телешун К. Структурні, лексико-стилістичні та граматичні особливості турецькомовного торгівельного контракту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-35. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі турецькомовних документів розглядаються структура, лексико-стилістичні особливості та граматична будова сучасного торгівельного контракту. The article represents an analysis of the structure and the lexical, stylistic and grammatical ...
1460865
  Рудик Б.П. Структурні, оптичні та морфологічні властивості низьковимірних сполук ZnO та ZnS, отриманих електролітичним методом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Рудик Богдан Петрович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ, 2021. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 26 назв
1460866
  Олійник Структурні, прагматичні та функціональні характеристики полілогу (на метр. анл. мови) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : / Олійник Л. І; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 25 с.
1460867
  Соколовський О.О. Структурність правової свідомості як основоположна ознака, що визначає іїї зміст // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 25. – С. 60-66. – ISSN 2410-3071
1460868
  Нейра Вальверде Артуро М. Структурно-алгоритмическая организация микропроцессорных устройств систем передачи информации : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Нейра Вальверде М.Артуро; КПИ. – К., 1993. – 16л.
1460869
  Бойко Ю. Структурно-алгоритмічне моделювання керованих електромеханічних систем, що містять ланки з розподіленими параметрами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Бойко Ю. ; Черкаський держ. технологічний університет. – Черкаси, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1460870
  Липко Зоя Николаевна Структурно-вероятностная дистрибуция личных местоимений в функции подлежащего в современном английском языке (на материале пяти подъязыков) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Липко Зоя Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1460871
  Южакова Валентина Ивановна Структурно-вероятностный анализ And, so и then как средств связи слов и предложений : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Южакова Валентина Ивановна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 26л.
1460872
  Кучинский Б.В. Структурно-вероятностный анализ некоторых глаголов современного немецкого языка, управляющих инфинитивом с zu : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кучинский Б.В.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1978. – 25л.
1460873
  Шмелева А.А. Структурно-временные показатели взаимоотношений кардиомиоцитов в норме и при нарушении нервных влияний. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Шмелева А.А.; Второй Москов. мед. ин-т. – М., 1980. – 26л.
1460874
  Сандомирский Сергей Александрович Структурно-генетические особенности риддерсокольного полиметаллического месторождения (Рудный Алтай) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.14 / Сандомирский Сергей Александрович; МГУ. – М., 1974. – 25л.
1460875
  Карпець Ю.М. Структурно-генетичні особливості Повчанського ландшафту // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 142-153. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0868-6939
1460876
  Шаталов Н.Н. Структурно-геологические особенности дайковых образований восточной части Приазовского массива : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.04 / Шаталов Н.Н. ; АН УССР , Ин-т геолог. наук. – Киев, 1980. – 28 с.
1460877
  Пасынков А.А. Структурно-геологические особенности центральной части южного склона Украинского щита по данным дистанционных методов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.01 / Пасынков А.А.; Мин.геол.УССР.ПГО"Крымгеология".АН УССР.Ин-т геолог.наук. – К, 1983. – 24л.
1460878
  Киселева С.Н. Структурно-грамматические особенности русских пословично-поговорочных выражений в сопоставлении с испанскими : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Киселева С.Н.; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1974. – 20л.
1460879
  Тараненко Т.П. Структурно-грамматические особенности фразеологических единиц в русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тараненко Т.П. ; АН УССР. Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Сумы, 1965. – 18 с.
1460880
  Лактіонов О.М. Структурно-динамічна організація індивідуального досвіду : Автореф. ... доктора психолог. наук: 19.00.01 / Лактіонов О.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 36 с. – Бібліогр.: 30 - 33 с.
1460881
  Бойко З. Структурно-динамічний аналіз внутрішньогалузевої торгівлі товарами України // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 50-58. – ISSN 1818-2682
1460882
  Гайдучок Валентина Марківна Структурно-енергетичні основи експлуатаційного зміцнення поверхонь тертя ковзання деталей машин : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.02.04 / Гайдучок В.М.; МОіНУ; Нац. авіац. ун-тет. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 34 назв.
1460883
  Зеліско Л.І. Структурно-змістові взаємозв"язки культурної свідомості та правосвідомості у професійній підготовці фахівців-юристів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 47-51.
1460884
  Женжера Д.В. Структурно-інваріантний підхід до викладання академічної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1460885
  Яременко О. Структурно-інституційні ефекти монетарної політики в умовах фінансової нестабільності // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 60-66. – ISSN 0131-775Х
1460886
  Перепеченко Галина Петровна Структурно-коммуникативные типы многозвенных сложноподчиненных предложений в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Перепеченко Галина Петровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1973. – 24л.
1460887
  Протопопова Е.А. Структурно-композиционные и семантические характеристики предтекстов в стилях художественной и научной литературы английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Протопопова Е.А.; Пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1985. – 24л.
1460888
  Сакварелидзе Нелли Ильинична Структурно-композиционные формы изображения художественно-трансформированной внутренней речи. (На материале англ. и амер. литературы ХХ в.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сакварелидзе Нелли Ильинична; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 36л.
1460889
  Чумак Олена Григорівна Структурно-компонентна організація фіанансово-бухгалтерстьких терміносполучень в український мові : Автореф... канд. фіолол.наук: 10.02.01 / Чумак Олена Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 24л.
1460890
  Андрієць В.С. Структурно-логічна схема оптимізації грошових потоків торговельних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.
1460891
  Любіцева О.О. Структурно-логічна схема суспільно-географічного дослідження ринку туристичних послуг // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 69-73. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1460892
  Круглицкий Н.Н. Структурно-механические критерии глинистых суспензий для бурения.. : Автореф... канд. хим.наук: / Круглицкий Н.Н.; Ин-тут общей и неорган. химии АН УССР. – К., 1963. – 20л.
1460893
  Усков И.А. Структурно-механические свойства глинистых суспензий и паст : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Усков И.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра физ. и коллоидной химии. – Киев, 1954. – 8 с.
1460894
  Мясников Б.В. Структурно-механические свойства и стабилизирующее действие водных растворов акриловых полиэлектролитов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.075 / Мясников Б.В.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1971. – 14л.
1460895
  Строкань А.П. Структурно-морфологические особенности и свойства хлорированного полипропилена и некоторых полимерных композиций на его основе. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.06 / Строкань А.П.; АН УССР.Ин-т хим.высокомолекуляр.соединен. – К, 1983. – 16л.
1460896
  Шляупа А.И. Структурно-морфометрические исследования южной Прибалтики при поисках нефтеносных структур : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.136 / Шляупа А.И.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 30л.
1460897
  Шмелев И.П. Структурно-оптические исследования гигантского нервного волокна. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шмелев И.П.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1965. – 17л.
1460898
  Верченко А.П. Структурно-параметричний підхід в задачах виділення затінених ділянок на аерознімках / А.П. Верченко, О.Ф. Швець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 136-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається проблема виділення тіней (затінених ділянок) з аерофотознімку. Для цього пропонується будувати гістограму відповідного сегментованого зображення та проводити її аналіз на основі структурно-параметричного підходу, Представлено ...
1460899
  Сізих Н.В. Структурно-параметричні характеристики тестування показників сприйняття // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.230-238. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1460900
  Мустилова И.И. Структурно-семантическая вариативность инфинитивно-предложных конструкций в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мустилова И.И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 20л.
1460901
  Пономаренко Е.В. Структурно-семантическая и коммуникативно-функциональная характеристика пояснительных номинаций в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Пономаренко Е.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 17 с.
1460902
  Насруллаева Зиеда Амановна Структурно-семантическая и стилевая характеристика залоговой категории пассива в узбекском и немецком языках : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02, 10.02.04 / Насруллаева Зиеда Амановна; Ташкентский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1981. – л.
1460903
  Дятчук В.В. Структурно-семантическая и стилистическая характеристика одоративной лексики в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Дятчук В.В.; Ин-т.языковед. – К, 1979. – 24л.
1460904
  Климушенко Т.Ф. Структурно-семантическая и функциональная характеристика общественно-политической лексики : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Климушенко Т.Ф.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
1460905
  Егоров И А. Структурно-семантическая организация и функционирование именных групп с перпозитивными атрибутами в современном английском языке : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Егоров А.И; МГУ. – Москва, 1987. – 24л.
1460906
  Дорош Галина Леонтьевна Структурно-семантическая организация многокомпонентных терминологических образований с препозитивным определением в современном английском языке : Автореф. дис ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Дорош Галина Леонтьевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
1460907
  Сафарова А Структурно-семантическая организация тектов стихотворных произведений разных жанров : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сафарова А С.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 28л.
1460908
  Кудимова В.Н. Структурно-семантическая соотносительность полных и неполных предложений в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Кудимова В.Н.; Киев гос.пед.ин-т. – К, 1980. – 23л.
1460909
  Петрова Тамара Ивановна Структурно-семантическая характеристика лексической омонимии в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Петрова Тамара Ивановна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1983. – 16л.
1460910
  Любавина Л.В. Структурно-семантическая характеристика отыменных лексико-словообразовательных гнезд современного немецкого языка (на матер. лексико-семант. группы "жилище"). : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Любавина Л.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1460911
  Тихова Л.В. Структурно-семантическая характеристика предложений с инфинитивом в роли подлежащего в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.6660 / Тихова Л. В.; Казах.ГУ. – Алама-Ата, 1971. – 20л.
1460912
  Самойлова Елена Филипповна Структурно-семантическая характеристика сложных предложений со вторым компонентом введенным при помощи ce qui, ce que, ce dont, ce + prep. + quoi : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Самойлова Елена Филипповна; КГУ. – К., 1980. – 25л.
1460913
  Самойлова Елена Филипповна Структурно-семантическая характеристика сложных предложений со вторым компонентом, введенным при помощи ce qui, ce que, ce dont, ce + prep. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Самойлова Елена Филипповна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1460914
  Джапаридзе Л.Д. Структурно-семантическая характеристика специальной лексики английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Джапаридзе Л. Д.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 24л.
1460915
  Тарасова Людмила Александровна Структурно-семантические аспекты телескопии в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тарасова Людмила Александровна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1460916
  Тарасенко Людмила Викторовна Структурно-семантические и коммуникативно-функциональные свойства лексем с компонентами -body и -one : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Тарасенко Людмила Викторовна; Киевский Гос. пед. ин-т иностранных языков. – К., 1991. – 17л.
1460917
  Ильина Марианна Евгеньевна Структурно-семантические и композиционные особенности текста притчи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ильина Марианна Евгеньевна; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1984. – 25л.
1460918
  Круглов А.В. Структурно-семантические и функциональные особенности формул вежливости в подсистемах полиэтничного английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Круглов А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1460919
  Каволите-Мицкене Структурно-семантические модели свободных глагольных словосочетаний типа V+sur+N в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Каволите-Мицкене В.И. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
1460920
  Каболите-Мицкенене Структурно-семантические модели свободных глагольных словосочетаний типа V+Sur+N в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Каболите-Мицкенене В.И. ; КГУ. – Киев, 1970. – 23 с.
1460921
  Лукк Е.Т. Структурно-семантические модели сочетаний с объектно-предикативной конструкцией в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Лукк Е.Т.; Москов. гос. пед. ин-тут иностр. яз. им. М. Тореза. – М., 1969. – 23л.
1460922
  Зубку З.М. Структурно-семантические особенности адьективных конструкций, указывающих на степень интенсивности качества в современном французском и румынском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.664 / Зубку З.М.;. – М., 1971. – 24л.
1460923
  Нассонова К.А. Структурно-семантические особенности древнерусских словосочетаний с родительным падежом, управляемым отглагольным существительным. (На материале Вологодско-Пермской летописи) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Нассонова К.А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 19л.
1460924
  Семина А И. Структурно-семантические особенности и текстовые функции имен речи современного французского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Семина И.А,; Моск.гос.ин-т ин.яз. – М, 1988. – 22л.
1460925
  Рукина Э.П. Структурно-семантические особенности наименований автралийской орнитофауны : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Рукина Э.П.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1976. – 34л.
1460926
  Чупилина Е.И. Структурно-семантические особенности общеупотребительных слов в медицинской терминологии современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чупилина Е.И. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 19 с.
1460927
  Нуцубидзе Л.Г. Структурно-семантические особенности объектно-предикативного словосочетания в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нуцубидзе Л.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 28л.
1460928
  Микаелян Ж.А. Структурно-семантические особенности паратаксических конструкций в современном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Микаелян Ж.А.;. – М, 1978. – 27л.
1460929
  Юшина Л.Б. Структурно-семантические особенности словосочетаний, образованных по модели "существительное+существительное" в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Юшина Л.Б.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 27л.
1460930
  Знаменская Т.А. Структурно-семантические особенности сложноподчиненного предложения в диалоге : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Знаменская Т.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 22л.
1460931
  Омельчук О.С. Структурно-семантические особенности термино-системы в отрасли радиоэлектроники : Автореф. дис. ... канд. фиол. наук : 10.02.04 / Омельчук О.С .; Львов. ГУ. – Львов, 1978. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1460932
  Шевченко Л.Ю. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц сочинительного типа (на матер. укр. яз.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Шевченко Л. Ю. ; КГУ. – Киев, 1987. – 21 с.
1460933
  Шевченко Л.Ю. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц сочитательного типа (на мат. укр. яз.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Шевченко Л. Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 21 с.
1460934
  Романовская Ю.Ю. Структурно-семантические особеннсоти вставных предикативных единиц (на матер. среднеанглийского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Романовская Ю. Ю.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1979. – 21л.
1460935
  Матешвили Отар Михайлович Структурно-семантические параметры вариантов фразеологизмов английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Матешвили Отар Михайлович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
1460936
  Павлова Н.А. Структурно-семантические свойства фразиологизмов модели предлог + 1 согласуемое слово + существительное в форме дательного падежа в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Павлова Н.А.; ЛГУ. – Л., 1978. – 17л.
1460937
  Сагитов М.А. Структурно-семантические типы безличных предложений в современном татарском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Сагитов М. А.; Казан. гос. пед. ин-т Каф. татар. яз. и лит. – Казань, 1964. – 32л.
1460938
  Запорожченко Н.Е. Структурно-семантические типы сложно-подчиненных предложения с придаточными определительными в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Запорожченко Н.Е.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1956. – 13л.
1460939
  Шулыгина В.И. Структурно-семантические типы эллиптических конструкций в русской разговорной речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шулыгина В.И.; АН УССР. Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1990. – 17л.
1460940
  Зернова В.К. Структурно-семантический анализ имен существительных со словообразовательными консутуэнтами в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Зернова В.К. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1976. – 25 с.
1460941
  Татаринова Людмила Алексеевна Структурно-семантический анализ офтальмологической терминологии в английской научной литературе : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Татаринова Людмила Алексеевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 14л.
1460942
  Зализняк Анна Михайловна Структурно-семантический анализ словообразовательного гнезда бить : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Зализняк Анна Михайловна; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1981. – л.
1460943
  Иофик Е.Я. Структурно-семантический анализ сочетаемости глаголов умственной деятельности в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Иофик Е.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1969. – 19л.
1460944
  Бабайцева В.В. Структурно-семантическое направление в современной русистике // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 54-64. – ISSN 0130-9730
1460945
  Степанов Ю.С. Структурно-семантическое описание языка. : Автореф... Доктора филол.наук: / Степанов Ю.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 53л.
1460946
  Петрова Ольга Борисівна Структурно-семантична характеристика медичної термінології та народних найменувань шкірних хвороб в українській мові : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Петрова Ольга Борисівна; Харківський держ. пед. ун-тет. – Харків, 1994. – 24л.
1460947
  Каминін Ігор Миколайович Структурно-семантичне освоєння запозичених слів у сучасній українській літературній мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Каминін Ігор Миколайович; Харків. держ. пед. ун-тет. – Х., 1994. – 16л.
1460948
  Руснак Н.О. Структурно-семантичні особливості діалектичних текстів російських "острівних" говірок на території Чернівецької області. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Руснак Н.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 18л.
1460949
  Шуть М. Структурно-семантичні особливості китайських ієрогліфів з ключовою грамемою "жінка" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 210-214. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1460950
  Константінова Олена Вікторівна Структурно-семантичні особливості термінів оподаткування в американському і британському варіантах сучасної англійської мови : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Константінова О.В.; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2004. – 300л. + Додатки: л.193-300. – Бібліогр.: л.189-192
1460951
  Константінова Олена Вікторівна Структурно-семантичні особливості термінів оподаткування в американському і британському варіантах сучасної англійської мови : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Константінова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1460952
  Рогач О.О. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з етнонімами (на матеріалі англ., рос., франц. , польськ. мов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15 / Рогач О. О.; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Київ, 1999. – 20л.
1460953
  Роианчук В. Структурно-семантичні та етимологічні особливості німецьких фразеологізмів з компонентом schwarz // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 36-43. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1460954
  Залієснова Олена Володимирівна Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості конструкцій з пасивним заченням у сучасній іспанській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.05 / Залієснова Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1460955
  Турчін Марія Марківна Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості скорочень (на матеріалі сучасної німецької мови) : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Турчін Марія Марківна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 25л.
1460956
  Гріпцов В.І. Структурно-семантичні та прагматичні особливості речень з прямою мовою (на матеріалі сучасної іспаномовної художньої прози) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 10.02.05 / Гріпцов В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
1460957
  Боцман А.В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фармацевтичних текстів (на матеріалі англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук. наук: Спец.:10.02.04 / Андрій Васильович Боцман; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1460958
  Мойсієнко О.А. Структурно-семантичні та функціональні особливості ремарки в художньому тексті (на матеріалі творів А. Зеї) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. Говогрецька мова / Мойсієнко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 187л. – Бібліогр.: л.168-187
1460959
  Удовенко Інна Володимирівна Структурно-семантичні та функціональні особливості французьких інтенсифікаторів процесуальної ознаки : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Мін-во освіти і науки України; Одеськ. нац. ун-т ім.І.І.Мечникова; Удовенко І.В. – Одеса, 2004. – 203л. + Додатки: л.181-203. – Бібліогр.: л.158-180
1460960
  Тер-Авакян Г Структурно-сематнические типы недвусостваных предложений в современном французком языке : Автореф... канд. фиолл.наук: / Тер-Авакян Г, А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1961. – 12л.
1460961
  Іваніна Т.В. Структурно-семіотичний підхід до аналізу тексту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 36-39. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1460962
  Юков М.К. Структурно-сложное содержание гражданских процессуальных правоотношений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Юков М.К.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1972. – 21л.
1460963
  Токмазов Г.В. Структурно-содержательная модель формирования исследовательских умений / Г.В. Токмазов, С.И. Панькина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 1. – С. 63-66. – ISSN 1726-667Х
1460964
  Шуба Ю.В. Структурно-стильові особливості модерністського і постмодерністського роману // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 192-202. – ISBN 966-72-77-79-8
1460965
  Устіннікова Ольга Структурно-тематичні особливості бібліографічних посібників 1923-1925 років / Устіннікова Ольга, Сенько Прасковія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-36. – Бібліогр. в кінці ст.
1460966
  Устіннікова Ольга Структурно-тематичні особливості бібліографічних посібників 1923-1925 років / Устіннікова Ольга, Сенько Прасковія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-41. – Бібліогр. в кінці ст.
1460967
  Халилов Ю.К. Структурно-типологические особенности аналитических конструкций в словообразовательной системе языка : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Халилов Ю.К.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 31л.
1460968
  Мельник О.О. Структурно-феноменологічна магнітореологія розведених суспензій : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Мельник О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1460969
  Мельник О.О. Структурно-феноменологічна магнітореологія розведених суспензій : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу і плазми / Мельник О.О. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 124л. – Бібліогр. : л.113-124
1460970
  Сулейманов И.Г. Структурно-физические свойства протоплазмы и ее компонентов в связи с проблемой морозоустойчивости культурных растений : Автореф... доктор биол.наук: / Сулейманов И.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 41л. – Бібліогр.:с.40
1460971
  Леонов Александр Александрович Структурно-функциональная надежность технических средств безопасности на этапах проектирования : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Леонов Александр Александрович; Мин-во образов. Украины. Севастопольск. у-т. – Севастополь, 1996. – 24л.
1460972
  Артюхина Н.И. Структурно-функциональная организация нейронов и межнейрональных связей / Н.И. Артюхина; АН СССР; Ин-т высшей нервной деятельности и нейрофизиологии; Отв. ред.: М.М.Александровская. – Москва : Наука, 1979. – 285 с.
1460973
  Гусельникова К.Г. Структурно-функциональная организация обонятельной луковицы позвоночных животных : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.13 / Гусельникова К.Г. ; МГУ. – Москва, 1974. – 50 с.
1460974
  Карасин А.И. Структурно-функциональная характеристика --эндотоксинов BACILLUS THURINSIS подвида GALLERIAE на основе методов молекулярного клонирования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Карасин А. И.; МГУ. – М., 1992. – 12л.
1460975
  Климчук Д.А. Структурно-функциональная характеристика клеток в культуре IN VITRO в условиях измененной силы тяжести : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.25 / Климчук Д.А.; АН СССР. Ин-тут цитологии. – Л., 1991. – 17л.
1460976
  Чугуев Игорь Иванович Структурно-функциональное исследование центрального участка тРНК : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чугуев Игорь Иванович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 18л.
1460977
  Чамбай В.Н. Структурно-функциональное своеобразие метафоры в произведениях М.Пришвина. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Чамбай В.Н.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 17л.
1460978
  Борончук Г.В. Структурно-функциональные и биохимические изменения в биологических системах при криоконсервации / Г.В. Борончук, И.В. Балан ; АН Молдовы, Ин-т Физиологии и Санокреатологии. – Кишинэу : [ Б. и. ], 2008. – 632 с. – ISBN 978-9975-62-243-1
1460979
  Мирутенко Наталия Владимировна Структурно-функциональные модификации лизил-тРНК-синтетазы из печени крыс в норме и при лучевом поражении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Мирутенко Наталия Владимировна; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1981. – 26л.
1460980
  Иткина Р.С. Структурно-функциональные особенности конструкций с союзом "как" в составе простого предложения современного русского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иткина Р.С. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1965. – 19 с.
1460981
  Ефимова Валентина Михайловна Структурно-функциональные особенности организации локомоции костистых рыб разной естественной подвижности : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.13 / Ефимова Валентина Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 26с.
1460982
  Слепцова И.Л. Структурно-функциональные свойства высокомолекулярного комплекса аминоацил-тРНК-синтетаз из печени крыс в условиях острого лучевого поражения. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Слепцова И.Л.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1984. – 18л.
1460983
  Журба Ігор Структурно-функціональна модель полюсів зростання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1460984
  Щербак В.І. Структурно-функціональна організація фітопланктону Каховського водосховища в залежності від вмісту нафтопродуктів / В.І. Щербак, Н.В. Майстрова, Т.М. Шаповал // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 138-144. – Бібліогр.: 12 назв
1460985
  Бабін І.І. Структурно-функціональний аналіз юридичної конструкції податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 76-85. – (Правознавство ; Вип. 348)
1460986
  Хохуляк В.В. Структурно-функціональний метод наукового дослідження у науці фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 74-80. – (Правознавство ; Вип. 365)
1460987
  Рожков І.М. Структурно-функціональні зміни в системі аденогіпофіз - периферійні ендокринні залози в умовах тривалої дії нітратів та їх корекції : Дис. ... д-ра біолог. наук. Спец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Рожков І.М.; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2006. – 395л. – Бібліогр.: л. 349 - 395
1460988
  Пюрко Ольга Євгенівна Структурно-функціональні особливості галофітів в умовах приазов"я України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Пюрко О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1460989
  Пюрко Ольга Євгенівна Структурно-функціональні особливості галофітів в умовах Приазов"я України : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Пюрко Ольга Євгенівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 206 л. + Додатки: л. 196 - 206. – Бібліогр.: л. 166 - 196
1460990
  Палагеча Роман Миколайович Структурно-функціональні особливості зимостійкості деяких видів роду Magnolia L : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Палагеча Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1460991
  Золотова-Гайдамака Структурно-функціональні особливості остеоцитів при зниженні опорного навантаження на скелет : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Золотова-Гайдамака Н.В.; НАНУ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2008. – 175л. – Бібліогр.: л.144-175
1460992
  Золотова-Гайдамака Структурно-функціональні особливості остеоцитів при зниженні опорного навантаження на скелет : Автофер. дис. ... канд.біологічних наук:спец. 03.00.11.- Цитологія, клітинна біологія, гістологія / Золотова-Гайдамака Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 16 назв.
1460993
  Давидченко Т.С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - історія та теорія соціальних комунікацій / Давидченко Т.С. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 263л. – Бібліогр. : л.195-263
1460994
  Давидченко Т.С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.01-Теорія та історія соціальних комунікацій / Давидченко Т.С. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.:5 назв
1460995
  Шаблыгин М.В. Структурно-химические исследования в ряду амидов. полиамидов и волокон на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шаблыгин М.В.; НИ физ.-хим. ин-т. – М., 1968. – 24л.
1460996
  Мовсумов М Э. Структурно-химическое исследование монотиобензоатов металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Мовсумов Э.М.оглы; АН АзССР. Ин-т неорган. и физ. химии. – Баку, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1460997
  Шибаева В.И. Структурное исследование зостеринапектина морских трав : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Шибаева В.И.; АН СССР. Дальневосточный науч. центр. Тихоокеанский ин-т биоорганической химии. – Владивосток, 1974. – 20л.
1460998
  Нижник В.В. Структурное пластифицирование и термодинамическая неравновесность полимеров и полимерсодержащих систем : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.06 / Нижник В. В.; КГУ. – К., 1990. – 39л.
1460999
  Индутный В.В. Структурное развитие горных пород в свете теории эволюции : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.08-04.00.20 / Индутный В.В.; АН УКраины Ин-тут геохим. минералогии и рудообразования. – К., 1993. – 37л.
1461000
  Чемберлен Дж. Структурное развитие района Биверлдодж / Дж. Чемберлен; М-во геол. и охраны недр СССР; Отд. науч.-технич. инф. ВИМС. – Москва, 1961. – 24с. : Ил. – Библиогр.: с.24. – (Серия геология и методика поисков месторождений урана ; Вып.10)
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,