Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1460001
  Аникст А.А. "Фауст"- великое творение Гете : (к 150-летию выхода в свет) / А. Аникст. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – Библиогр.: с. 5. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Литературы" ; № 5 ; Сер. Литература)
1460002
  Ремезов И.И. "Фауст" / И.И. Ремезов. – Москва, 1935. – 128 с.
1460003
  Фишер Куно "Фауст" Гете : возникновение и состав поэмы / Куно Фишер ; Пер. И.Д. Городецкого. – Москва : Тип. Л.Ф. Снегирева, 1885. – [6], IV, 213 с. – (Новая библиотека)


  Пер.: Городецкий, Иван Дмитриевич (1861-)
1460004
  Фишер Куно "Фауст" Гете : возникновение и состав поэмы / Куно Фишер ; Пер. И.Д. Городецкого. – 2-е изд. пересмотр. – Москва : Изд. В.Н. Маракуев ; Тип. Т-ва М.Г. Кувшинов, 1887. – [4], IV, 228 с. – (Новая библиотека)
1460005
  Бойезен Х.Х. "Фауст" Гете : комментарий к поэме ; С историко-литературным очерком легенды о Фаусте, объяснительными примечаниями к поэме и библиографическим указателем / Гиальмар Бойезен ; Пер. [и предисл.] Н.В. Арского. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева ; [Тип. П.Ф. Вощинской], 1899. – [2], XXXIV, 292, XLVI с.


  Гяльмар Гйорт Бойэзен, проф. (ныне покойный) нем. яз. и лит., сперва в Корнеллиев. ун-те в г. Итаке (в штаате Н. Иорк) и затем в Columbia-Colledg"e в г. Н. Иорке
1460006
  Копелев Л.З. "Фауст" Гете / Л. Копелев. – Москва : Художественная литература, 1962. – 144 с. – Библиогр.: с. 142. – (Массовая историко-литературная библиотека)
1460007
  Аникст А.А. "Фауст" Гете : лит. коммент. / А.А. Аникст. – Москва : Просвещение, 1979. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 239
1460008
  Волков И.Ф. "Фауст" Гёте : и проблема художественного метода / И.Ф. Волков. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 264 с.
1460009
  Хохлова Н.А. "Фауст" Гете в литературной критике Германской Демократической Республике : Автореф. дис. ... канд. филол.наук : 10.01.05 / Хохлова Н.А. ; МГУ. – Москва, 1973. – 24 с.
1460010
  Косенко А.А. "Фауст" И.В. Гете и "Дневник Сатаны" Л. Андреева: конфликтная связь // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 69-71. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1460011
  Шалагінов Б.Б. "Фауст" Й.В. Гете : Містерія. Міф. Утопія : до проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18-19 ст. : монографія / Б.Б. Шалагінов. – Київ : Вежа, 2002. – 280 с. – ISBN 966-7091-48-1
1460012
  Андрієнко Валентина Петрівна "Фауст" Й.В.Гете в українських перекладах : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Андрієнко Валентина Петрівна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 19 с.
1460013
  Андрієнко В.П. "Фауст" Й.В.Гете в українських перекладах. : Дис... канд. філол.наук: 10.02.16 / Андрієнко В.П.; Мелітопольський держ. пед. інст-т. – Мелітополь, 1998. – 193л. – Бібліогр.:л.144-168
1460014
  Копелев Л. "Фауст" по-украински // Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель, 1965. – за 1964 г. – С. 149-167
1460015
  Федосова Э.П. "Фауст" Ш.Гуно / Э.П. Федосова. – Москва : Музыка, 1966. – 68 с.
1460016
  Грабовський С. "Фаустовська людини" й Космос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5-6 жовтня (№ 179/180)


  Українські теоретики: 1920-ті роки. Юрій Кондратюк, Валентин Глушков.
1460017
  Попеску Р.Д. "Фаянсовый гном из летнего сада" и другие пьесы : сборник ; / Димитру Раду Попеску ; пер. с рум. и послесл. Е. Азерниковой, худож. Т.В. Толстая. – Москва : Радуга, 1986. – 295 с.


  Эти грустные ангелы ; Цезарь - шут пиратов, или Ловушка, или Кто осмелится проверить, фальшивая ли у императора лысина ; Хория, или Птичье молоко ; Фаянсовый гном из летнего сада
1460018
  Щербакова Г.Н. "Фе Ли Ни" / Г.Н. Щербакова. – Москва, 1989. – 64с.
1460019
  Гирич І. "Федераліст" очима "самостійника" // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 83-110. – ISBN 966-7332-13-6


  До історії написання статті А. Жука "М. Грушевський та СВУ".
1460020
   "Федорівський метод вивчення кристалооптичних властивостей мінералів" : методичні постанови до виконання лабораторного практикуму. – К., 1997. – 40 с.
1460021
  Классович С. "Федько-халамидник" Володимира Винниченка: щедрість головного героя на добро // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 15-17. – ISSN 0130-5263
1460022
  Білазерська І. [Фахівець Держаудитслужби відповідає на запитання читачки] // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управ. комплексного забезпечення" ; Ун-т держ. фіскальної Служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; Держ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т" ; голов. ред. В.Г. Чорний. – Київ, 2018. – № 8 (151), серпень. – С. 22-23


  "До державного університету звернувся комунальний заклад (педагогічний коледж) з проханням передати в оренду частину будівлі (125 кв. м) для проведення навчального процесу. У зв"язку з цим виникають запитання: 1) Хто виступає орендодавцем нерухомого ...
1460023
   [Федів Олександр Іванович] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 269-270. – ISSN 1684-7903


  "...25 серпня 2014 року виповнилось 50 років доктору медичних наук, професору, академіку АНВО України, завідувачу кафедри внутрішньої медицини Буковинського державного медичного університету Олександру Івановичу Федіву. "
1460024
  Андреус А.П. Фа-цзя (легізм) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 72-73. – ISBN 966-316-069-1
1460025
   Фауна СССР. – М-л, 1935. – 453с.
1460026
   Фауна СССР. – М-Л, 1936. – 457с.
1460027
   Фауна СССР. – Москва-Ленинград, 1936. – 402с.
1460028
   Фауна СССР. – Москва-Ленинград, 1936. – 6122с.
1460029
   Фауна СССР : Насекомые кожистокрылые. – М-Л, 1936. – 240с.
1460030
   Фауна СССР : Насекомые жесткокрылые. – М-Л : Издательство Академии наук СССР, 1936. – 455 с.
1460031
   Фауна СССР. – М-Л, 1937. – 197с.
1460032
   Фауна СССР. – М-Л, 1937. – 258с.
1460033
   Фауна СССР. – М-Л, 1937. – 501с.
1460034
   Фауна СССР. – М-Л, 1937. – 294с.
1460035
   Фауна СССР : новая серия. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
№ 10 : Насекомые двукрылые. Т. 3, вып. 2 : Москиты / П.П. Перфильев. – 1937. – 148 с.
1460036
   Фауна СССР. – Москва-Ленинград
Т. 13, вып. 3 : Насекомые чешуекрылые. – 1937. – 675с.
1460037
   Фауна СССР. – М-Л, 1938. – 157с.
1460038
   Фауна СССР. – М-Л, 1938. – 177с.
1460039
   Фауна СССР. – М-Л, 1940. – 88с.
1460040
   Фауна СССР. – М-Л, 1940. – 511с.
1460041
   Фауна СССР. – М-Л, 1940. – 89с.
1460042
   Фауна СССР. – М-Л, 1940. – 533с.
1460043
   Фауна СССР. – М-Л, 1940. – 414с.
1460044
   Фауна СССР. – М-Л, 1940. – 170с.
1460045
  Зернов С.А. Фауна СССР / С.А. Зернов. – Москва-Л.
Т. 2. – 1940. – с.
1460046
   Фауна СССР / Зернов С.А. – М-Л, 1941. – 421с.
1460047
   Фауна СССР / Зернов С.А. – М-Л, 1941. – 466с.
1460048
   Фауна СССР / Зернов С.А. – М-Л, 1941. – 475с.
1460049
   Фауна СССР / Зернов С.А. – Москва-Ленинград, 1941. – 383 с.
1460050
   Фауна СССР. – М-Л, 1947. – 317с.
1460051
   Фауна СССР. – Том II, вып. 1. – Москва : - Ленинград
Ракообразные. – 1947. – 340с.
1460052
   Фауна СССР. – Том II, вып.2. – Москва- Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Ч.2 : Насекомые перепончатокрылые. – 1947. – 235с.
1460053
   Фауна СССР. – Том III, вып 3. – Москва- Ленинград : Изд-во АкадемииНаук СССР
Ракообразные. – 1948. – 319с.
1460054
   Фауна СССР. – Том .XIII, ч1, вып. 2. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР
Насекомые жесткокрылые. – 1949. – 256с.
1460055
   Фауна СССР. – М-Л : Изд-во АН СССР. – (Новая серия / Зоологический ин-т Акад. наук СССР ; №38)
Т. 7 : Подотряд червецы и щитовки (coccoidea). Семейство мучнистые червецы (pseudococcidae) / Н.С. Борхсениус. – 1949. – 384с.
1460056
   Фауна СССР : Жесткокрылые. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР. – (Новая серия / Зоологический институт АН СССР ; № 36)
Т. 10, вып. 3 : Пластинчаиоусые(Scarabaeidae). Подсем. (Rutelinae) Хлебные жуки и близкие группы/И.С.Медведев. – 1949. – 372с.
1460057
   Фауна СССР. – М-Л, 1950. – 344с.
1460058
   Фауна СССР. – М-Л, 1950. – 583с.
1460059
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 4, вып. 2. – 1950. – 224с.
1460060
   Фауна СССР : Жесткокрылые. – М-Л : Изд-во АН СССР. – (Новая серия / Зоологический институт АН СССР ; №46)
Т. 10, вып. 1 : Пластинчатоусые (Scarabaeidae) подсем. Melolonthinae. Ч.1 Хрущи/С.И.Медведев. – 1951. – 514с.
1460061
   Фауна СССР. – Том XIII, Ч 4, вып. 4. – Москва ; Ленинград : Академия наук СССР
Насекомые жесткокрылые. – 1952. – 234 с.
1460062
   Фауна СССР. – М-Л : Академия наук СССР, 1952. – 256 с.
1460063
   Фауна СССР. – М-Л : Академия наук СССР, 1952. – 202 с.
1460064
   Фауна СССР. – М-Л : Академия наук СССР
Т. 4, вып. 2. – 1952. – 611 с.
1460065
   Фауна СССР : Жесткокрылые. – М-Л : Академия наук СССР. – (Новая серия / Зоологический институт АН СССР ; № 52)
Т. 10, вып. 2 : Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Melolonthinae. Ч.2. Хрущи/И.С.Медведев. – 1952. – 274 с.
1460066
   Фауна СССР. – М-Л : Академия наук СССР
31. – 1952. – 463с.
1460067
   Фауна СССР. – М-Л, 1953. – 378с.
1460068
   Фауна СССР. – М-Л, 1953. – 412с.
1460069
   Фауна СССР. – М-Л, 1954. – 387с.
1460070
   Фауна СССР. – М-Л, 1955. – 312с.
1460071
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 27, вып .1. – 1955. – 96с.
1460072
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 3, вып. 2. – 1956. – 517с.
1460073
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 6, вып. 7. – 1956. – 814с.
1460074
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 6, ыпв. 6. – 1956. – 860с.
1460075
   Фауна СССР. – М-Л, 1957. – 147с.
1460076
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 2, вып. 3. – 1957. – 144с.
1460077
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 9. – 1957. – 494с.
1460078
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 24, вып. 1. – 1957. – 209с.
1460079
   Фауна СССР. – М-Л, 1958. – 592с.
1460080
   Фауна СССР. – М-Л, 1959. – 203с.
1460081
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 1, вып. 3. – 1959. – 640с.
1460082
   Фауна СССР. – М-Л, 1960. – 223с.
1460083
   Фауна СССР. – М-Л, 1960. – 272с.
1460084
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 4, вып. 3 : Насекомые чешуекрылые. – 1960. – 268с.
1460085
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 8. – 1960. – 284с.
1460086
   Фауна СССР : Жесткокрылые. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР. – (Новая серия / Зоологический институт АН СССР ; № 74)
Т. 10, вып. 4 : Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Euchirinae, Dynastinae, Glaphyrinae, Trichiinae/С.И.Медведев. – 1960. – 399с.
1460087
   Фауна СССР. – М-Л, 1961. – 500с.
1460088
   Фауна СССР. – М-Л, 1962. – 434с.
1460089
   Фауна СССР. – М-Л, 1962. – 186с.
1460090
   Фауна СССР. – М-Л, 1962. – 238с.
1460091
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 3, вып. 4. – 1962. – 318с.
1460092
   Фауна СССР. – М-Л, 1964. – 276с.
1460093
   Фауна СССР. – М-Л, 1964. – 504с.
1460094
   Фауна СССР : Жесткокрылые. – Москва; Ленинград : Наука. – (Новая серия / Зоологический институт АН СССР ; № 90)
Том 10, вып.5 : Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Cetoniinae, Valginae/С.И.Медведев. – 1964. – 376с.
1460095
   Фауна СССР. – М-Л, 1965. – 262с.
1460096
   Фауна СССР : Насекомые двукрылые. – Москва ; Ленинград : Наука = Новая серия ; № 93
Т. 3, вып. 2 : Москиты / П.П. Перфильев. – 1966. – 384 с.
1460097
   Фауна СССР. – Л, 1968. – 286с.
1460098
   Фауна СССР. – Л, 1968. – 636с.
1460099
   Фауна СССР. – Л
Т. 3. – 1969. – 248с.
1460100
   Фауна СССР. – Л
Т. 3, вып. 4. – 1970. – 384с.
1460101
   Фауна СССР. – Л, 1973. – 270с.
1460102
   Фауна СССР. – Л, 1973. – 320с.
1460103
   Фауна СССР. – Л
Т. 2, вып. 5. – 1973. – 282с.
1460104
   Фауна СССР. – Л
Т. 4, вып. 4. – 1973. – 127с.
1460105
   Фауна СССР. – Л, 1975. – 428с.
1460106
   Фауна СССР. – Л, 1975. – 428с.
1460107
   Фауна СССР. – Ленинград, 1976. – 434с.
1460108
   Фауна СССР. – Л.
Т. 1, вып. 3. – 1976. – 237с.
1460109
   Фауна СССР. – Ленинград : Наука
Т. 7, вып. 6 : Хальциды сем / М.Д. Зерова. – 1976. – 230 с.
1460110
   Фауна СССР. – Л, 1977. – 396с.
1460111
   Фауна СССР. – Л, 1977. – 504с.
1460112
   Фауна СССР. – Л
Т. 7, вып. 2. – 1977. – 436с.
1460113
   Фауна СССР. – Л, 1978. – 384с.
1460114
   Фауна СССР. – Л, 1979. – 452с.
1460115
   Фауна СССР. – Л
Т. 4, вып. 2 : Насекомоядные. Ежи, кроты и землеройки / Гуреев А.А. – 1979. – 502с.
1460116
   Фауна СССР. – Ленинград
Т.4, вып. 6 : Настоящие моли (Tineidae) / А.К. Загуляев. – 1979. – 408 с.
1460117
   Фауна СССР. – Л, 1981. – 326с.
1460118
   Фауна СССР. – Ленинград
Т. 1 : Воронцов Н.Н. Низшие хомякообразные мировой фауны. – 1982. – 451с.
1460119
   Фауна СССР. – Ленинград
Т. 1 : Жесткокрылые / О.Л. Крыжановский. Вып. 2. Жуки подотряда Adephaga (ч. 1). – 1983. – 341 с.
1460120
   Фауна СССР. – Л
Т. 17, вып. 1 : Пчелиные-галикитиды / Ю.А. Несенко. – 1983. – 199с.
1460121
   Фауна СССР. – Ленинград : Наука
Т. 3, вып. 3 : Моллюски/ А.А. Шилейко. Наземные моллюски подотряда pupillina фауны СССР (gastropoda, pulmonata, geophila). – 1984. – 399с.
1460122
   Фауна СССР. – Л, 1985. – 638с.
1460123
   Фауна СССР : насекомые жестокрылые. – Л
Т. 14, вып. 2 : Точильцики - семейство Апоbiidae. – 1985. – 175с.
1460124
   Фауна СССР. – Ленинград : Наука
Т. 14, вып. 7 : Мухи серебрянки. – 1986. – 336 с.
1460125
   Фауна СССР. – Л, 1988. – 302с.
1460126
   Фауна СССР. – Л, 1989. – 293с.
1460127
   Фауна СССР. – Ленинград, 1989. – 406с.
1460128
   Фауна СССР. – Л
Т. 3, вып. 2. – 1990. – 340с.
1460129
   Фауна СССР и сопредельных стран преимущественно по коллекциям Зоологического музея Академии наук СССР. Насекомые чешуекрылые (Insecta Lepidoptera). – Л.
Т. 1, вып. 2. – 1929. – 64с.
1460130
   Фауна СССР и сопредельных стран преимущественно по коллекциям Зоологического музея АН СССР. Многоколенчатые /Pantopoda. – Л., 1930. – 225-554с.
1460131
   Фауна СССР и сопредельных стран преимущественно по коллекциям Зоологического музея АН СССР. Многоколенчатые /Pantopoda. – Л.
Т. 2. – 1930. – 225-555с.
1460132
   Фауна СССР и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического ин-та АН СССР. Рыбы Marsipobranchii Pisces = Marsipobranchii u pisces. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 3, вып. 3 : Ostariophysi. – 1933. – 705-846с.
1460133
   Фауна СССР.. – М-Л, 1950. – 135с.
1460134
   Фауна СССР.. – М-Л
Т. 27, вып. 2. – 1950. – 231с.
1460135
   Фауна СССР.. – М-Л, 1951. – 287с.
1460136
   Фауна СССР.. – М-Л
Т. 6, вып. 5. – 1951. – 363с.
1460137
   Фауна СССР.. – М-Л
Т. 4, вып. 2. – 1964. – 424с.
1460138
   Фауна СССР. Млекопитающие. – Москва ; Ленинград : Академия наук СССР
Т. 1, вып. 2 : Кабарги и олени / К.К. Флеров. – 1952. – 338 с.
1460139
   Фауна СССР. Оболочники. Асцидии. Колониальные асцидии семейства морей СССР и сопредельных вод. – Ленинград
Т. 1, вып. 1. – 1989. – 226 с.
1460140
   Фауна СССР. Ракообразные. – М.-Л. : Академия наук СССР
Т. 3, вып. 4. – 1952. – 426 с.
1460141
   Фауна СССР. Ракообразные. – Л.
Т. 1, вып. 2. – 1971. – 532с.
1460142
   Фауна СССР. Ракообразные. Anomura / Зернов С.А. – Москва-Л.
Т. 10, вып. 3. – 1938. – 325 с.
1460143
   Фауна СССР. Ракообразные. Пресноводные ослики (Asellota). – Москва-Л.
Т. 7, вып. 5. – 1951. – 144с.
1460144
   Фауна СССР. Ракообразные. Равноногие Дальневосточных морей / Зернов С.А. – Москва-Л.
Т. 7, вып. 3. – 1936. – 279с.
1460145
   Фауна СССР. Ракообразные. Усоногие раки. – Москва-Л.
Т. 4, вып. 1. – 1957. – 268с.
1460146
   Фауна СССР. Ручейники. Личинки и куколки подотряда кольчатощупиковых (Annulipalpia). – Москва-Л.
Т. 2, вып. 1. – 1964. – 563с.
1460147
   Фауна СССР. Ручейники. Личинки и куколки подотряда цельнощупиковых (Integripalpia). – Москва-Л.
Т. 2, вып. 2. – 1966. – 563с.
1460148
   Фауна СССР. Рыбы / Зернов С.А., Световидов А.Н. – Москва-Л.
Т. 6, вып. 9. – 1936. – 24с.
1460149
   Фауна СССР. Рыбы. Сельдевые (Clupeidae). – М.-Л. : Академия наук СССР
Т. 2, вып. 1. – 1952. – 333 с.
1460150
   Фауна СССР. Рыбы. Сем. зубаток (Anarhichadidae). – Москва-Л.
Т. 5, вып. 5. – 1959. – 172с.
1460151
   Фауна СССР. Рыбы. Трескообразные. – Москва-Л.
Т. 9, вып. 4. – 1948. – 222с.
1460152
   Фауна СССР. Семейство колюшковых (Gasterosteidae) мировой фауны. – Л.
Т. 5, вып. 1. – 1991. – 257с.
1460153
   Фауна Ставрополья. – Ставрополь, 1970. – 200с.
1460154
   Фауна Східних Карпат: Сучасний стан і охорона. – Ужгород
1. – 1993. – 353с.
1460155
   Фауна Східних Карпат: Сучасний стан і охорона. – Ужгород
2. – 1993. – 90с.
1460156
  Чорний М.Г. Фауна та особливості екології двопарноногих і губоногих багатоніжок заповідника Розточчя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 30-35 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1460157
   Фауна Таджикской ССР. – Душанбе
Том 19, часть 1 : Птицы/ И.А. Абдусалямов. – 1971. – 402с.
1460158
   Фауна Таджикской ССР. – Душанбе : Дониш
Том 8 : Псиллиды или листоблошки (Hjmoptera, psylloidea). – 1985. – 327с.
1460159
   Фауна Таджикской ССР. – Душанбе : Дониш
Том 20, часть 3 : Млекопитающие (грызуны)/Г.С. Давыдов. – 1988. – 315с.
1460160
  Нарзикулов М.Н. Фауна Таджикской ССР / М.Н. Нарзикулов, М.М. Даниярова. – Душанбе
4. – 1990. – 270с.
1460161
   Фауна Таджикской ССР. Птицы. – Душанбе
19, ч. 3. – 1977. – 275с.
1460162
  Божко М.П. Фауна тлей степной зоны Украины и лесостепи ее Левобережья : Автореф... докт. биол.наук: / Божко М. П.; АН СССР, Отд-ние биол. наук. – К., 1962. – 40л.
1460163
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
2, ч. 1. – 1953. – 68с.
1460164
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
3, в. 2. – 1953. – 160с.
1460165
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
3, в. 5. – 1953. – 139с.
1460166
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
2, ч. 2. – 1956. – 159с.
1460167
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
1 : Земноводные и пресмыкающиеся. – 1960. – 260с.
1460168
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
2, ч. 3. – 1961. – 272с.
1460169
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
3. – 1961. – 232с.
1460170
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
2, ч. 4. – 1967. – 184с.
1460171
   Фауна Украины. – Киев : Наукова думка
Т. 14 : Длинноусые двукрылые, вып. 4 : Комары-лимонииды. Подсемейств лимонииды / Е.Н. Савченко. – 1985. – 180с.
1460172
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 26 : Высшие ракообразные, вып. 5 : Бокоплавы / И.И. Грезе. – 1985. – 172с.
1460173
   Фауна Украины : В 40 томах. – Киев : Наукова думка
Т. 34 : Трематоды. Вып. 4/Эхиностомататы. Н.И. Искова. – 1985. – 200с.
1460174
   Фауна Украины. – Киев : Наукова думка
Т. 8 : Рыбы, вып. 5 : Окунеобразные (бычковидные), скорпенообразные, камбалообразные, присоскоперообразные, удильщикообразные / А.И. Смирнов. – 1986. – 320с.
1460175
   Фауна Украины. – Киев : Наукова думка
Т. 14 : Длинноусые двукрылые, вып. 2 : Комары-лимонииды (общая характеристика, подсемейству педициины и гексатомины) / Е.Н. Савченко. – 1986. – 377с.
1460176
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 20 : Кокциды, вып. 20 : Щитовки / Е.М. Терезникова. – 1986. – 131с.
1460177
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 11 : Паразитические перепончатокрылые, вып. 2 : Ихневмониды-метопиины / В.И. Толканиц. – 1987. – 212с.
1460178
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 21 : Полужесткокрылые, вып. 5 : Хищнецы / П.В. Пучков. – 1987. – 246с.
1460179
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 22 : Вши, пухоеды, вып. 9 : Пухоеды-филоптериды, ч. 2 : Подсемейств филоптерины / И.А. Федоренко. – 1987. – 167с.
1460180
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 8 : Рыбы, вып. 3 : Вьюновые, сомовые, икталуровые, пресноводные угри, конгеровые, саргановые, тресковые, колюшковые, игловые, гамбузиевые, зеусовые, сфиреновые, кефалевые, атериновые, ошибневые / Ю.В. Мовчан. – 1988. – 368с.
1460181
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 19 : Жуки, вып. 4 : Жуки-щелкуны. Кардиофорины и элатерины / В.Г. Долин. – 1988. – 202с.
1460182
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 33 : Моногенеы и цестоды, вып. 3 : Давенеоидеы. Биутериноидеы. Парутериноидеы / В. Корнюшин. – 1989. – 251с.
1460183
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 34 : Трематоды, вып. 3 : Плагиорхиаты (Plagiorchiata) / В.П. Шарпило. – 1989. – 279с.
1460184
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 37 : Споровики, книдоспоридиы, микроспоридиы, вып. 4 : Миксоспоридиы (Myxosporea) / М.П. Исков. – 1989. – 209с.
1460185
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 29 : Моллюски, вып. 4 : Прудовиковообразные (пузырчиковые, витушковые, катушковые) / А.П. Стадниченко. – 1990. – 288с.
1460186
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 32 : Нематоды, вып. 3 : Акуариоидеы (Acuarioidea) / Л.А. Смогоржевская. – 1990. – 186с.
1460187
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 5 : Птицы, вып. 3 : Гусеобразные / В.И. Лысенко. – 1991. – 198с.
1460188
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 26 : Высшие ракообразные, вып. 7 : Мизиды (Mysidacea) / Т.И. Комарова. – 1991. – 102с.
1460189
   Фауна Украины. – Киев : Наукова думка
Т. 11 : Паразитические перепончатокрылые, вып. 10 : Проктотрупоидные наездники-сцелиониды подсемейств сцелионины и теленомины / С.В. Кононова. – 1992. – 243с.
1460190
   Фауна Украины : в 40 т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-003605-8; 5-12-00269-2
Т. 29 : Моллюски, вып. 1, кн. 2 : Литторинообразные, риссоиобразные / В. Анистратенко, А.П. Стадниченко. – 1994. – 176с.
1460191
   Фауна Украины : в 40 т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0196-7
Т. 26 : Высшие ракообразные, вып. 1-2 : Десятиногие ракообразные / Ю.Н. Макаров. – 2004. – 429 с.
1460192
   Фауна Украины : в 40 т. – Київ : Наукова думка. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0501-6
Т. 19 : Жесткокрылые, вып. 10 : Жуки-чернотелки (Coleoptera, Nenebrionidae) / Л.С. Черней. – 2005. – 432с.
1460193
   Фауна Украины : в 40 т. / НАНУ; Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; ред. кол.: И.А. Акимов (председ.), В.И. Монченко, М.Д. Зерова [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0998-4
Т. 19 : Жесткокрылые : вып. 9. Жуки-горбатки (Coleoptera, Mordellidae)/ В.К. Односум. – 2010. – 264 с.
1460194
   Фауна Украины : в 40 т. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. Н.И. Шмальгаузена ; редкол.: И.А .Акимов (пред.) [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1241-7
Т. 15 : Чешуекрылые, вып. 7 : Моли-плютеллиды (Lepidoptera, Plutellidae) / З.С. Гершензон, В.А. Кожевникова. – 2013. – 133, [3] с. : ил. – Разверн. тит. л. - Указ.: с. 120-124. – Библиогр.: с. 125-134
1460195
   Фауна Украины : в 40 т. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. Н.И. Шмальгаузена ; редкол.: И.А. Акимов (пред.) [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1343-8
Т. 36 : Инфузории, вып. 1 : Суктории (Ciliophora, Suctorea) / И.В. Довгаль. – 2013. – 266, [4] с. : ил., табл. – Развернутый тит. л. - Указ.: с. 246-254. – Библиогр.: с. 227-245
1460196
   Фауна Украины : в 40 т. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; редкол.: И.А. Акимов (пред.) [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1556-2
Т. 29 : Моллюски, вып. 5 : Стебельчатоглазые (Stylommatophora) / И.А. Балашов. – 2016. – 590, [2] с. : ил., табл. – Алф. указ. лат. названий: с. 573-585. - Рез. англ. – Библиогр.: с. 535-572
1460197
   Фауна Украины : в 40 т. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. Н.И. Шмальгаузена ; редкол.: И.А .Акимов (пред.) [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1699-6
Т. 31 : Акантоцефалы (Acanthocephala) / О.И. Лисицына. – 2019. – 222, [2] с. : ил., табл. – Развернутый тит. л. - Алф. указ. лат. названий: с. 184-188. - Рез. англ. – Библиогр.: с. 189-220
1460198
   Фауна Украины: охранные категории : Справочник / И.Ю. Парникоза, Е.В. Годлевская, М.С. Шевченко, Д.Н. Иноземцева; Киевский эколого-культурный центр; Под ред. И.В. Загороднюка. – Киев, 2005. – 60с. – ISBN 966-581-667-5
1460199
   Фауна України. – Київ
1, в.1. – 1956. – 448с.
1460200
   Фауна України : (довідник); в 40 томах. – Київ
Т. 4 : Птахи: загальна характеристика птахів.Курині. Голуби. Пастушки. Рябки. Журавлі. Дрофи. Кулики. Мартини. – 1957. – 432 с.
1460201
   Фауна України. – Київ
7. – 1959. – 247с.
1460202
   Фауна України. – Київ
25, в. 1. – 1960. – 164с.
1460203
   Фауна України. – Київ
17, в. 4. – 1961. – 152с.
1460204
   Фауна України. – Київ
21, в. 1. – 1961. – 340с.
1460205
   Фауна України. – Київ
21, в. 2. – 1962. – 162с.
1460206
   Фауна України. – Київ
30. – 1962. – 196с.
1460207
   Фауна України. – Київ
1, в. 3. – 1968. – 280с.
1460208
   Фауна України. – Київ
21, в. 3. – 1969. – 388с.
1460209
   Фауна України. – Київ
Т.12, вип. 4. – 1970. – 158с.
1460210
   Фауна України. – Київ
20, в. 7. – 1972. – 228с.
1460211
   Фауна України : В 40-ка т. – К.
Том 13. Вип. 4 : Гедзі. Diptera, Tabanidae/ Г.В. Бошко. – 1973. – 208с. : іл. – Бібліогр.: с.1886-198
1460212
   Фауна України. – Київ
19, в. 17. – 1973. – 194с.
1460213
   Фауна України. – Київ
15, в. 6. – 1974. – 132с.
1460214
   Фауна України. – Київ
21, в. 4. – 1974. – 332с.
1460215
   Фауна України. – Київ
22, в. 3. – 1974. – 112с.
1460216
   Фауна України. – Київ
Т. 27, вып. 3. – 1974. – 452с.
1460217
   Фауна України. – Київ
10, в. 3 : Тентредоподібні пильщики. – 1975. – 377с.
1460218
   Фауна України. – Київ
20, в. 2. – 1975. – 287с.
1460219
   Фауна України. – К.
20, в. 18. – 1975. – 295с.
1460220
   Фауна України. – Київ
20, в. 18 : Червці пластинчасті, гігантські та борошнисті. – 1975. – 296с.
1460221
   Фауна України. – Том19,вип.16. – Київ, 1977. – 388с.
1460222
   Фауна України. – Київ
5, в. 2. – 1977. – 331с.
1460223
   Фауна України. – Київ
12, в. 5. – 1977. – 328с.
1460224
   Фауна України. – Київ
13, в. 1. – 1977. – 254с.
1460225
   Фауна України. – Київ
11, в. 9. – 1978. – 465с.
1460226
   Фауна України. – Київ
16, в. 6. – 1978. – 414с.
1460227
   Фауна України. – Київ
5, вып. 1. – 1979. – 183с.
1460228
   Фауна України. – Київ
8, в. 1. – 1980. – 351с.
1460229
   Фауна України. – Київ
15, в. 10. – 1980. – 423с.
1460230
   Фауна України. – Київ
Т. 8, в. 2, ч. 1. – 1981. – 426с.
1460231
   Фауна України. – Київ
Т. 11, в.1. – 1981. – 148с.
1460232
   Фауна України. – Київ
Т. 20, в. 19. – 1981. – 216с.
1460233
   Фауна України. – Київ
Т. 26, в. 3. – 1981. – 211с.
1460234
   Фауна України. – Київ
Т. 36, в. 4. – 1981. – 148с.
1460235
   Фауна України. – Київ
Т. 8, вып. 4. – 1982. – 382с.
1460236
   Фауна України. – Київ
Т. 14, вып. 3 : Савченко Є.М. Комарі-лімоноїди (підродина еріоптерини). – 1982. – 335с.
1460237
   Фауна України. – Київ
Т. 19, вып. 3. – 1982. – 285с.
1460238
   Фауна України. – Київ
Т. 8, вип. 2, ч. 2 : Шемая, верховодка / Ю.В. Мовчан, А.І. Смірнов А.І. – 1983. – 360 с.
1460239
   Фауна України. – Київ
Т. 19, вип. 20 : Жуки-листоїди, щитоноски і шипоноски / В.М. Бровдій. – 1983. – 188 с.
1460240
   Фауна України. – Київ
Т. 22, вип. 5 : Родина сомафантиди, менопоніди, псевдоменопоніди / І.О. Федоренко І.О. – 1983. – 167 с.
1460241
   Фауна України. – К.
Т. 24, вип. 1. – 1983. – 119с.
1460242
   Фауна України. – Київ
29, в. 9. – 1984. – 382с.
1460243
   Фауна України : в 40 т. / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена ; редкол.: І.А. Акімов (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1478-7
Т. 11 : Паразитичні перетинчастокрилі, вип. 8 : Хальциди-Ториміди. Триба Ториміні (Сhalcidoidea, Torymidae, Toryminae, Torymini) / М.Д. Зерова, Л.Я. Серьогіна. – 2016. – 195, [3] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 190-193. - Рез. англ. - Назв. обкл.: Фауна України. Хальциди-ториміди. Триба ториміні. – Бібліогр.: с. 185-188
1460244
   Фауна України в сорока томах. – Киев : Наукова думка
Т.10, в. 2 : Рогохвости та пильщики. – 1972. – 200с.
1460245
  Вдовенко М.В. Фауна фараминифер Визейского яруса Донецкого бассейна и ее стратиграфическое значение : Дис... канд. геолог.-минерал.наук: / Вдовенко М. В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1953. – 293л. – Бібліогр.:л.279-288
1460246
  Вдовенко М.В. Фауна фораминифер визейского яруса Донецкого бассейна и ее стратиграфическое значение : Автореф... канд. геолого-минерал .наук: / Вдовенко М.В. – Киев, 1953. – 14 с.
1460247
  Татаринов К.А. Фауна хребетних заходу України. Екологія, значення, охорона / К.А. Татаринов. – Львів, 1973. – 257с.
1460248
   Фауна хребетних тварин національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" : колективна монографія / Г.Г. Гаврись, Ю.В. Кузьменко, А.В. Мішта, І.М. Коцержинська; Гаврись Г.Г., Кузьменко Ю.В., Мішта А.В., Коцержинська І.М., за заг. ред. Г.Г. Гаврися; Національний природний парк "Деснянсько-Старогутський". – Суми : Козацький вал, 2007. – 120 с. : іл. – ISBN 978-966-358-043-2
1460249
  Ануфриев Г.А. Фауна цикадовых Курильских островов : Автореф... канд. биолог.наук: / Ануфриев Г.А.;. – Горький, 1975. – 18л.
1460250
  Терезникова Е.М. Фауна червецов и щитовок (Coccoidea) Закарпатской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Терезникова Е.М. ; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1961. – 16 с.
1460251
  Терезникова Е.М. Фауна червецов и щитовок (Coccoidea) Закарпатской области. : Дис... канд. биологич.наук: / Терезникова Е.М.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1960. – 227л. – Бібліогр.:л.207-227
1460252
  Лепікаш Л.А. Фауна четвертичных молюсків з палеолітичних стоянок Дніпропетровщини й Чернігівщини / Л. Лепікаш. – [Київ]. – С. 39-50
1460253
  Столяров М.В. Фауна, биология и хозяйственное значение кузнечиковых западной части Грузинской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Столяров М.В.; Зоол.ин-т акад.наук СССР.Учен.совет. – Л, 1961. – 20л.
1460254
  Василите Б.С. Фауна, морфология, биология и систематика нематоды короеда стенографа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Василите Б.С.; Ин-т гельминтологии. – М, 1976. – 20л.
1460255
   Фауна, охрана и рациональное использование беспозвоночных животных Латвийской ССР. – Рига, 1982. – 115с.
1460256
   Фауна, систематика и биология пресноводных беспозвоночных.. – Владивосток, 1988. – 114с.
1460257
   Фауна, систематика, биология и экология гельминтов и их промежуточных хозяев. – Горький, 1983. – 103с.
1460258
   Фауна, таксономия, экология млекопитающих и птиц. – Новосибирск, 1987. – 224с.
1460259
   Фауна, флора и биостратиграфия мезозоя и кайнозоя Монголии : Совместная Советско-Монгольская палеонтологическая экспедиция; Труды. – Вып. 4. – Москва : Наука, 1977. – 170с.
1460260
   Фауна, экология и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной среде / Н.В. Сверлова, Л.Н. Хлус, С.С. Крамаренко, М.О. Сон, С.В. и др. Леонов; Сверлова Н.В., Хлус Л.Н., Крамаренко С.С., Сон М.О., Леонов С.В. и др., отв. ред. : Ю.Н. Чернобай, Н.В. Сверлова ; НАНУ, Государственный природоведческий музей. – Львов, 2006. – 226 с. – ISBN 966-02-4006-6
1460261
   Фауна, экология и зоогеография Памира. – Душанбе, 1986. – 135с.
1460262
   Фауна, экология и зоогеография позвоночных и членистоногих. – Новосибирск, 1989. – 183с.
1460263
   Фауна, экология и охрана животных в Азербайджане. – Баку, 1987. – 102с.
1460264
   Фауна, экология и охрана животных Северного Кавказа. – Нальчик, 1980. – 200с.
1460265
  Захаренко А.В. Фауна, экология и практическое значение сетчатокрылых (insecta, neuropteta) Левобережной Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Захаренко А.В.; Харьковский с/х ин-т. – Х., 1978. – 19л.
1460266
   Фауна, экология и практическое значение фито- и зоопаразитических организмов. – Кишинев, 1993. – 152с.
1460267
   Фаунистика и биология птиц юга Дальнего Востока. – Владивосток, 1984. – 126с.
1460268
  Дербек Ф. Фаунистические изыскания, веденные во время плавания гидрографической експедиции Восточного океана = Compte-rendu des explorations faunistiques, executees durant la navigation de l"expedition hydrographique dans l"Ocean pacifique // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
1460269
   Фаунистические комплексы и флора кайнозоя Причерноморья : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1977. – 127с.
1460270
  Чередниченко Л.И. Фаунистические комплексы ископаемых моллюсков антропогена нижнего Приднестровья. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Чередниченко Л.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1964. – 19л.
1460271
   Фаунистические, экологические и этологические исследования животных. – Рига, 1984. – 200с.
1460272
  Трохимець В. Фауністична характеристика літорального зоопланктону Канівського водосховища весною 2006 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати досліджень видового різноманіття та щільності літорального зоопланктону Канівського водосховища протягом весняного періоду 2006 року. Проведено попередній аналіз видового різноманіття зоопланктону в межах дослідних станцій ...
1460273
  Хрокало Л.А. Фауністичний огляд бабок (Insecta: Odonata) Сумщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-37. – (Біологія ; Вип. 31)


  Наведено список 37 видів бабок, що зустрічаються на території Сумської області. З цього числа 14 видів вперше вказано для цієї місцевості.
1460274
   Фауногенез и филоценогенез. – М., 1984. – 175с.
1460275
  Третьякова К.В. Фауноназви в латинських пареміях // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 63-67


  У статті розглянуто одну з полемічних проблем пареміології-дефініцію паремій. Укладено класифікацію латинських паремій із фауноназвами у їхньому складі. Акцентовано на рисах антропоцентричності та оцінній семантиці паремій.
1460276
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва. – 353с.
1460277
  Гете И.В. Фауст : трагедия / соч. Гете ; Пер. первой и изложение второй части М. Вронченко. – Санкт-Петербург : В Привилегир. тип. Фишера, 1844. – [4], IV, [4], 432 с.
1460278
  Гете И.В. Фауст : трагедия Гете / Пер. Н. Грекова. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Глазунова и К°
[Ч. 1]. – 1859. – [4], 152 с. – Экз дефектный: без обл и пол. тит. стр., описан по ЭК РГБ – Электронный каталог / Запись №7
1460279
  Гете И.В. Фауст : трагедия Гете / Пер. А. Фета. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Ч. 1-[2]. – 1901. – 822, CVIII с. – Ч. 2 имеет самостоят. тит. л.
1460280
  Гете И.В. Фауст : трагедия Гете: В настоящем изд., кроме подстроч. прозаич. пер. обеих частей трагедии, помещены ст. о значении "Фауста" и 923 объясн. прим. / В пер. и объяснении [с предисл.] А.Л. Соколовского. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых, 1902. – XX, 362, II с. : ил. – Экз. в разныз тип. переплетах. - Экз № 599768 имеет надпись на тит. л., неразборчиво
1460281
  Гете И.В. Фауст : трагедия И.В. Гете в стихотворном переводе Э.И. Губера. – Санкт-Петербург : Изд. Книгоизд. Герман Гоппе ; [Тип. В.С. Балашев и К], 1902. – XXI, 151 с. : рис. – На первой стр. посвящение: Посвящено незабвенной памяти А.С. Пушкина


  Эдуард Иванович Губер - первый перевод трагедии на русский язык - Фауст в переводе Э. И. Губера вышел в свет в ноябре 1838 года.
1460282
  Гете И.Ф. Фауст : Трагедия Гете / Перев. прозой Петра Вейнберга с прим. [и предисл.] и с новейшими иллюстрациями. – Санкт-Петербург : Ред. "Нового журн. иностр. лит., 1902. – 247 с. : ил., рис. – Отт. из: "Нового журн. иностр. лит., искусства и науки". 1902, № 1-12
1460283
  Гете И.В. Фауст : драматическая поэма Вольфганга Гете / Пер. Николая Холодковского. – Изд. 5-е. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Дешевая библиотека ; № 114)
Ч. 1. – 1903. – 250 с. – Вышла только 1-ая часть
1460284
  Гете И.В. Фауст : трагедия / Вольфган Гете ; В пер. в прозе Петра Вейнберга с прим. переводчика. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание" ; Типо-литограф. Б.М. Вольфа, 1904. – [4], 468 с.
1460285
  Ленау Н. Фауст : Поэма ; С приложением очерка А. Луначарского "Н. Ленау и его философские поэмы" / Николай Ленау ; Пер. с нем. [и предисл.] Анатолия Анютина. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Образование", 1904. – [4], 241 с.


  Анатолий Анютин псевд. Анатолия Васильевича Луначарского
1460286
  Гете И.В. Фауст : с ил. [Ч. 1-2] / Гете ; Пер. Н.А. Холодковского. – Москва : Окто, 1912. – XX, 207 с., [8] л. ил. : ил. – (Библиотека всемирной литературы : Европейские классики)
1460287
  Гете Й.В. Фауст / Й.В. Гете. – Х.
1. – 1926. – 41-331с.
1460288
  Гете Фауст / Гете. – М.-Л.
1. – 1932. – 221с.
1460289
  Гете Фауст / Гете. – М.
1. – 1936. – 268с.
1460290
  Гете И.В. Фауст / Иоганн Вольфганг Гете ; Пер. Н. А. Холодковского ; Под ред. М. Л. Лозинского ; Предисл. и коммент. Ю. А. Спасского. – Москва ; Ленинград : Academia
Ч. 1. – 1936. – XXIII, 238, 11 вкл. л. ил. : ил. – Кн. состоит из двух тит. л., на доб тит. л.: Немецкая литература: Изюранные сочинения / Иоган Вольфган Гете 1749-1832. - На обороте второй тит. л. на нем. яз.
1460291
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва ; Ленинград, 1948. – 383 с.
1460292
  Гете И.В. Фауст / Гете ; пер. Б. Пастернака ; [вст. ст. и ком. Н.Н. Вильмонта]. – Москва : Государственное издательство Художественное литературы, 1953. – 619 с.
1460293
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва, 1954. – 352 с.
1460294
  Гете Фауст / Гете. – К., 1955. – 498с.
1460295
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва : Держхудвидав, 1955. – 497с.
1460296
  Гете Фауст / Гете. – М., 1956
1460297
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва, 1957. – 619с.
1460298
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва, 1962. – 570с.
1460299
  Гете И.В. Фауст : Первая и вторая части / И.В. Гете. – Москва : Искусство, 1962. – 571с.
1460300
  Гете Иоганн Вольфганг Фауст / Гете Иоганн Вольфганг. – Москва : Художественная литература, 1969. – 511с. – (Библиотека всемирной литературы ; Серия первая)
1460301
  Гете Иоганн Вольфганг Фауст / Гете Иоганн Вольфганг. – Москва : Детская литература, 1969. – 345с.
1460302
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Минск, 1971. – 286 с.
1460303
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Ленинград
1. – 1971. – 197с.
1460304
  Гете И.В. Фауст : Трагедия / И.В. Гете. – Ленинград : Просвещение. – (Классическая немецкая литература)
1. – 1971. – 197с.
1460305
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва, 1973. – 352с.
1460306
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Петрозаводск, 1975. – 304с.
1460307
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва : Правда, 1975. – 480с.
1460308
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва, 1977. – 352с.
1460309
  Гете И.В. Фауст : Пер. с нем. Н. Холодковского / Иоганн Вольфганг Гете ; [пер. с нем. Н. Холодковского ; вст. ст. и прим. С. Тураева]. – Киев : Мистецтво, 1977. – 295 с. – (Шк. б-ка)
1460310
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Киев, 1981. – 462 с.
1460311
  Гете Й.В. Фауст / Й.В. Гете. – Москва, 1981. – 541 с.
1460312
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1982. – 510с.
1460313
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Киев, 1983. – 299с.
1460314
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва, 1986. – 766с.
1460315
  Гете Й.В. Фауст : Трагедія / Йоганн Вольфганг Гете4 Переклад з нім. М.Лукаша; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2003. – 400с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2021-3
1460316
  Гете И.В. Фауст : трагедия / И.В. Гете ; [пер. с нем. Н.А. Холодковского ; худож.-оформ. И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 506, [6] с. : илл. – (Серия "Классика"). – ISBN 978-966-03-4532-4
1460317
  Арабов Ю. Фауст : сценарий: по мотивам германских легенд и сказаний // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 10. – С. 120-146. – ISSN 0130-6405
1460318
  Гете И.В. Фауст : трагедия / Иоганн Вольфганг Гете ; [пер. с нем. Н.А. Холодковского ; послесл. и примеч. Б.Б. Шалагинова]. – Харьков : Фолио, 2012. – 539 с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5826-3
1460319
  Гете Й.В. Фауст : трагедія / Йоганн Вольфганг Гете. – Харків : Фоліо, 2013. – 398, [2] с. : іл. – На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-6394-6
1460320
   Фауст в женском обличье // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 1. – С. 78-95.


  Співачка Мариля Родович
1460321
  Кузьмин Е. Фауст и Агриппа в повести В. Брюсова "Огненный ангел": два образа магии // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 415-420. – ISSN 0042-8795
1460322
  Луначарский А.В. Фауст и Город / А.В. Луначарский. – Птгр, 1918. – 100с.
1460323
  Левада А.С. Фауст и смерть. / А.С. Левада. – М., 1963. – 130с.
1460324
  Левада А.С. Фауст и смерть: Пьесы / А.С. Левада. – М., 1978. – 591с.
1460325
  Золотусский И.П. Фауст и физики. Книга о старом Фаусте и новых физиках - о человеке науки в искусстве / И.П. Золотусский. – М., 1968. – 120с.
1460326
  Левада О.С. Фауст і смерть : трагедія / О.С. Левада. – Київ, 1960. – 135 с.
1460327
  Левада О.С. Фауст і смерть / О.С. Левада. – Київ : Дніпро, 1969. – 139 с.
1460328
  Левада О.С. Фауст і смерть : трагедія / О.С. Левада. – Київ : Дніпро, 1989. – 115 с.
1460329
  Бойчук С.С. Фауст Освальда Шпенглера, або Як чорнокнижник став образом європейської культури : гносеологічний та загальнокультурний контекст // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 72-79
1460330
  Смирнов К.Н. Фауст против Мефистофеля? / К.Н. Смирнов. – Москва, 1982. – 206с.
1460331
  Смирнов К.Н. Фауст против Мефистофеля? / К.Н. Смирнов. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 286с.
1460332
  Зив С.С. Фауст Ш.Гуно / С.С. Зив. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 55 с.
1460333
  Маслюк Оксана Фауст як матриця людини невпинного пошуку : урок-осмислення образу головного героя однойменної трагедії Й.В. Гете // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-50
1460334
  Клингер Ф.М. Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад / Ф.М. Клингер. – М.-Л., 1961. – 227с.
1460335
  Гете Фауст. Лірика : Для старшого шкільного віку / Гете, Йоганн-Вольфганг; Передм.Д.Наливайка;Пер. з нім.;Малюнки І.Гаврилюка. – Київ : Веселка, 2001. – 478с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0163-5
1460336
   Фауст. Опера Ш.Гуно. – М. – 72с.
1460337
  Кочерга С. Фаустівські інтенції в художньому світі Лесі Українки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 45-54. – ISSN 1728-9572
1460338
  Битковская Г.В. Фаустовская тема в творчестве А.Чехова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 2. – С. 15-17
1460339
  Алексеев И.А. Фаутность старовозрастных насаждений и влияние ее на долговечность деревьев и товарные качества лесоматериалов : Автореф... канд. с. х.наук: / Алексеев И. А.; М-во с.х. РСФСР, Ворон. лесотхн. ин-т. – Воронеж, 1959. – 21л.
1460340
  Іщенко Я. Фах авторів міських гербів України 60-х - 80-х рр. ХХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 133-146
1460341
  Мітюшкіна Х.С. Фахівець еколог на сучасному ринку праці (роль екологічної освіти) / Х.С. Мітюшкіна, О.М. Пастернак, Н.М. Матвєєва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 217-225. – (Серія: Економіка ; вип. 14). – ISSN 2226-2822


  У статті визначено роль екологічної освіти у формуванні необхідних компетенцій фахівця еколога нової формації та його майбутній реалізації на сучасному ринку праці. Дане дослідження проводилося з використанням ряду методів пізнання і дослідження: ...
1460342
   Фахівець з оцінювання: стандарти оцінювання та професійні стандарти / [Укр. асоц. оцінювання]. – Київ : [б. в.], 2016. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1460343
   Фахівець із профспілкової діяльності // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1460344
  Петровський А. Фахівець у певній галузі знань як суб"єкт доказування в контексті реформи цивільного процесуального законодавства України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 57-64. – ISSN 1026-9932
1460345
   Фахівці - для роботи зі складною технікою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 18 березня (№ 11). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відбулася нарада щодо можливості підготовки у вітчизняних навчальних закладах необхідних фахівців для забезпечення належного обслуговування складної медичної техніки в закладах охорони здоров"я. Участь узяли представники Міністерства охорони здоров"я, ...
1460346
  Орлова М.Л. Фахівці з вищою освітою у сфері туризму на ринку праці Одеського регіону / М.Л. Орлова, С.Г. Ярьоменко, Т.В. Стрікаленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 163-168. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1460347
  Орещенко А.В. Фахівці зі створення тривимірних картографічних моделей: категорії "А" і "Б" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 35-42. – Бібліогр.: 8 назв
1460348
  Орешета Ю.В. Фахівці із соціальної роботи як ключові суб"єкти сфери соціальної роботи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 124-129. – ISSN 2077-1800
1460349
  Горбунова В. Фахівці у сфері психічного здоров"я у Великобританії / В. Горбунова, В. Климчук // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 128-134. – ISSN 2312-1246
1460350
  Бондар В. Фахова-орієнтована спрямованість моніторингу як функції управління якістю підготовки вчителя / В. Бондар, І. Шапошнікова // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 19-25. – ISSN 1994-4845
1460351
  Погорєлова Т.Ф. Фахова англійська мова для правників = English for lawyers : навч. посібник / Т.Ф. Погорєлова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2013. – 193, [1] с. – Текст англ., укр. – Бібліогр.: с. 192-193. – ISBN 978-617-696-131-4
1460352
  Фурсова Л.І. Фахова англійська мова у ВНЗ. З чого почати? (з досвіду викладання у ЖДТУ) // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 469-470. – ISBN 978-966-683-402-0
1460353
  Гнатенко Н.Ф. Фахова інвестиційна освіта та її системний аналіз // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 63-69
1460354
  Седов В.Є. Фахова компетентість інженера-програміста в умовах зміни стандартів освіти // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 6 (147). – C. 71-75. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1460355
  Бугра А.В. Фахова компетентність викладача як одна з дидактичних умов ефективності індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 165-170. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1460356
  Золотухін Г. Фахова мова медика : ділова українська мова для студентів-медиків: Підручник / Г. Золотухін, Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – Киев : Здоров`я, 2001. – 392с. – ISBN 5-311-01176-9
1460357
  Золотухін Г. Фахова мова медика : ділова українська мова для студентів-медиків: Підручник для студ. вищих медичних навч. закладів / Г.О. Золотухін, Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – Київ : Здоров"я, 2002. – 392с. – ISBN 5-311-01176-9
1460358
  Іваницька М.Л. Фахова мова НАТО: зіставний аналіз німецької, української та англійської терміносистем / М.Л. Іваницька, Р.В. Іваницький // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 170-175. – ISBN 966-581-481-8
1460359
  Калєтнік А.А. Фахова мова та мова спеціального призначення: до історії формування понять // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 80-90
1460360
  Мовчун Є.С. Фахова мова та термінологія в сфері електронної комерції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 307-310
1460361
  Камінська О. Фахова мова. Проблематика визначення та особливості вживання // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 1 (17). – С. 6-9. – ISSN 2311-9896
1460362
  Гавриш О.О. Фахова німецька мова : економіка підприємства : навчальний посібник / О.О. Гавриш ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 284 с. – Deutsch fachsprache der Betriebswirtschsft. – ISBN 966-574-834-3
1460363
  Каленський А.А. Фахова передвища освіта: концептуальні засади стандартизації підготовки молодших спеціалістів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 101-105. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1460364
  Шуппе Л. Фахова підготовка бакалаврів романської філології в університетах Іспанії та України: спільне і відмінне // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 1 (65). – С. 280-290. – ISSN 2312-5993
1460365
  Мазіна О.І. Фахова підготовка з обліку і аудиту: виклики і можливості // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 158-160. – ISBN 978-966-930-102-4
1460366
  Глушик І. Фахова підготовка істориків Львівського історичного середовища другої половини ХІХ століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 42-54. – (Серія історична ; вип. 50). – ISSN 2078-6107
1460367
  Бірюк Д. Фахова підготовка менеджерів освіти у педагогічному університеті в контексті інтернаціоналізації освітнього простору // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 147-152. – ISSN 2308-4634
1460368
  Омельчук Н.В. Фахова підготовка молоді в контексті освітньої політики Третього Рейху (на прикладі функціонування медичних навчальних закладів Рівного) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 45-48. – ISSN 2076-1554
1460369
  Шелудько І. Фахова підготовка педагогів професійного навчання в умовах інноваційних технологій як педагогічна проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 7 (150), липень. – С. 48-52. – ISSN 2308-4634
1460370
  Соколова Н. Фахова підготовка студентів у Дерптському університеті (1803 - 1917 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 102-109. – ISSN 2522-4611
1460371
  Соколова Н. Фахова підготовка студентів у Харківському університеті в першій половині ХІХ ст. (за спогадами викладачів та студентів) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – C. 9-16. – ISSN 2522-4611


  Відображено історію розвитку фахової освіти в Імператорському Харківському університеті в першій половині ХІХ ст. Методологічну основу публікації склали історичний та діалектичний методи дослідження. З"ясовано, що Харківський університет розпочав ...
1460372
  Манелюк А.В. Фахова спеціалізація бакалаврів з комп’ютерних наук у Великій Британії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 193-197. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1460373
  Семенишена Р.В. Фахова спрямованість дисципліни "фізика" для студентів напряму підготовки "лісове і садово-паркове господарство" // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 151-158
1460374
  Ткаченко Л.П. Фахова спрямованість курсу риторики у практиці сучасних закладів вищої освіти // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 101-111. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1460375
  Коновець О.Ф. Фахова та публічна репутація вченого: комунікативний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 11-16


  Розглядаються проблеми формування іміджу науковця, критерії його публічного та фахового визнання. Основну увагу приділено такому важливому показникові діяльності вченого, як індекс-цитат. The problems of forming of the image of scientist, criteria ...
1460376
  Хоню В. Фахова термінологія у царині видавничої справи та редагування: випадкові збіги чи системна криза? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-42. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблемні ділянки, пов"язані зі спробами модифікації редакторського фаху і оновленням фахової термінології внаслідок технічних і технологічних змін у галузі видавничої справи та редагування. The problems and disputing points connected ...
1460377
  Васенко Л.А. Фахова українська мова : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.А. Васенко, В.В. Дубічинський, О.М. Кримець; МОНУ; Нац. техн. ун-т "Харківський політех. ін-т". – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-364-639-8
1460378
  Васенко Л.А. Фахова українська мова : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.А. Васенко, В.В. Дубічинський, О.М. Кримець ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 270, [2] с. : табл. – Предм. покажчик: с. 270. – Бібліогр.: с. 264-269. – ISBN 978-966-364-639-8
1460379
  Арцишевська А. Фахова юридична мова: сучасні тенденції розвитку та особливості перекладу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 248-252. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
1460380
  Фігурний Ю.С. Фаховий аналіз проблеми походження українців і професійне вивчення українських етнічних, націєтворчих і державотворчих процесів вченими відділу української етнології ННДІУ МОН України в кінці XX - на початку XХІ століть / Фігурний Ю.С. ; Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : ННДІУ, 2011. – 142 с. – Бібліогр.: с. 109-110
1460381
  Озерський І.В. Фаховий відбір кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України у світлі проекту Закону України "Про Конституційний Суд України" (реєстр № 5336-1 від 17.11.2016 р.) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 4. – С. 35-38. – ISSN 2409-1944
1460382
  Даниленко С.І. Фаховий концепт стратегічних комунікацій: зарубіжна і українська освітня практика // Стратегічні комунікації : підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навч. за спец. "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" / В.В. Копійка, В.М. Бебик, С.І. Даниленко, Є.А. Макаренко, І.О. та ін. Мінгазутдінов. – Київ : Вадекс, 2019. – С. 407-435. – ISBN 978-966-9725-55-4
1460383
   Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред. : А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 392 с. – Бібліогр. в під. прим.
1460384
   Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика = Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика = General and specialist translation / interpretation: theory, methods, practice : зб. наук. праць : [тексти доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. з питань теорії та практики перекладу, що відбулась 4-5 квіт. 2014 р.] / Нац. авіац. ун-т, Гуманіт. ін-т, Каф. англ. філології і перекладу [та ін.] ; [під заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 443, [1] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-646-247-7
1460385
   Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика = Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика = General and specialist translation / interpretation: theory, methods, practice : зб. наук. праць : [статті учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. з питань теорії та практики перекладу, що відбулась 17-18 квіт. 2015 р.] / Нац. авіац. ун-т, Гуманіт. ін-т, Каф. англ. філології і перекладу [та ін.] ; [під заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 375, [1] с. : табл. – Обкл. англ. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-299-6
1460386
   Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика = Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика = General and specialist translation / interpretation: theory, methods, practice : зб. наук. праць : [статті учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф. з питань теорії та практики перекладу, що відбулась 15-16 квіт. 2016 р.] / Нац. авіац. ун-т, Навч.- наук. Гуманіт. ін-т, Каф. англ. філології і перекладу [та ін.] ; [за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – 435, [1] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-343-6
1460387
  Дмитрів Л.Й. Фаховий часопис для видавців: основні засади функціонування в контексті розвитку сучасної видавничої справи (світовий та український досвід) : автореф. ... канд. наук з соц. комунікацій / Дмитрів Л. Й.; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1460388
  Фігурний Ю. Фахові дослідження етнологами ННДІУ нагальних українознавчих проблем під керівництвом Петра Кононенка // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 148-150
1460389
  Себта Т. Фахові засади архівної політики нацистської Німеччини в Україні: інструкція комісара з охорони архівів (вересень 1941 року) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 95-106. – (Нова серія ; вип. 15)
1460390
  Сбруєв М Фахові мережі як чинник підготовки фахівців до управління науковою роботою в університетах США // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 166-169. – ISBN 978-966-644-324-6
1460391
  Камінська О.І. Фахові мови, термінологія та науково-технічний переклад / О.І. Камінська, Т.Р. Кияк // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 142-145
1460392
  Чепига М. Фахово-педагогічна атестація у вищій школі України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 82-86. – ISSN 1682-2366
1460393
  Семисюк А.М. Фахоорієнтована іншомовна освіта як чинник підготовки майбутніх лікарів / А.М. Семисюк, Г.М. Лапа, О.М. Рак // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – С. 179-182. – ISSN 1684-7903


  "У статті розглядається в динамічному аспекті досвід роботи викладацького складу кафедри іноземних мов ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"."
1460394
  Бебель Г. Фацетии / Г. Бебель. – Москва : Наука, 1970. – 328с.
1460395
  Браччолини П Д.Ф. Фацеции / П Д.Ф. Браччолини. – М., 1984. – 167с.
1460396
  Державина О.А. Фацеции. Переводная новелла в русской литературе ХVII века / О.А. Державина. – М., 1962. – 192 с.
1460397
   Фацеции. Тексты. – М., 1962. – 104-190с.
1460398
  Левитан М.А. Фациальная структура и количественные параметры пелагической плейстоценовой седиментации в Индийском океане / М.А. Левитан, Т.А. Антонова, Т.Н. Гельви // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 350-360 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0016-7525
1460399
  Белкина И.Н. Фациальная структура и перспективы использования природных ресурсов средней части Лужского бассейна : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Белкина И.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 21л.
1460400
  Левитан М.А. Фациальная структура, количественные параметры и условия накопления мезозойско-кайнозойских отложений в циркумарктическом поясе. Сообщение 1. Триас-юра / М.А. Левитан, Т.А. Антонова, Т.Н. Гельви // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 519-538 : рис., табл. – Библиогр.: 54 назв. – ISSN 0016-7525
1460401
  Левитан М.А. Фациальная структура, количественные параметры и условия накопления мезозойско-кайнозойских отложений в циркумарктическом поясе. Сообщение 2. Мел-палеоген / М.А. Левитан, Т.А. Антонова, Т.Н. Гельви // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 418-438 : рис., табл. – Библиогр.: с. 436-438. – ISSN 0016-7525
1460402
  Левитан М.А. Фациальная структура, количественные параметры и условия накопления мезозойско-кайнозойских отложений в циркумарктическом поясе. Сообщение 3. Миоцен-плиоцен / М.А. Левитан, Т.А. Антонова, Т.Н. Гельви // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 963-977 : рис., табл. – Библиогр.: с. 976-977. – ISSN 0016-7525
1460403
  Юркевич И.А. Фациально-геохимическая характеристика мезо-кайназойских отложений Восточного Зауралья / И.А. Юркевич. – М, 1959. – 116с.
1460404
  Лапуть В.А. Фациально-геохимические закономерности и нефтеносность девонских отложений Припятского грабена : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лапуть В. А.; АН БССР, От-ние физ. мат. и геол. наук. – Минск, 1962. – 31л.
1460405
  Алиев Фациально-геохимические особенности среднеюрских отложений Южного Дагестана и Северо-Восточного Азербайджана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Алиев Г-М.А; Ком. выс. и сред. спец. обр. СМ АзССР, Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1962. – 22л.
1460406
  Баскаков М.П. Фациально-геохимический и минералогический анализ осадочных формаций равнинного Узбекистана / М.П. Баскаков. – Ташкент, 1964. – 142с.
1460407
  Акрамходжаев А.М. Фациально-литологические и битуминологические предпосылки нефтегазообразования и нефтегазонакопления в мезозойских и палеогеновых отложениях ферганской впадины / А.М. Акрамходжаев. – Ташкент, 1966. – с.
1460408
   Фациально-литологические и бутуминологические предпосылки нефтегазообразования и нефтегазонакопления в мезозойских и палеогеновых отложениях Ферганской впадины. – Ташкент, 1966. – 252с.
1460409
  Саидходжаев Ш.Г. Фациально-литологические и геохимические особенности нефтегазоносных палеогеновых отложений Ферганской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Саидходжаев Ш.Г.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1966. – 22л.
1460410
  Смирнов В.А. Фациально-палеогеографическая характеристика и геохимия терригенной части среднего карбона на юго-востоке Русской платформы. (В связи с вопросом нефтегазообразования и перспективами нефтегазоносност : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Смирнов В.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 21л.
1460411
  Лазарев В.С. Фациально-парогенетический анализ осадочых горных пород. / В.С. Лазарев. – Новочеркасск, 1977. – 45с.
1460412
  Абрамович И.И. Фациально-формационный анализ магматических комплексов : петрохим. исследования / И.И. Абрамович, В.В. Груза ; М-во геологии СССР, Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т "ВСЕГЕИ". – Ленинград : Недра, Ленинградское отделение, 1972. – 238 с. : черт. – Библиогр.: с. 222-236
1460413
  Далимов Т.Н. Фациальность гранитоидных формаций Узбекистана / Т.Н. Далимов, В.И. Айзенштат. – Ташкент : Фан, 1972. – 226с.
1460414
   Фациальные типы глинистых пород : (и их первичные литологические особенности). – Ленинград : Недра, 1973. – 288с.
1460415
  Салихов Владимир Салихович Фациальные типы и постседиментационные изменения меденосных отложений юга Сибирской платформы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Салихов Владимир Салихович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 24л.
1460416
  Иванов И.П. Фациальный анализ околорудных изменений. / И.П. Иванов. – М., 1984. – 172с.
1460417
  Зелепугин В.Н. Фациальный анализ орогенных вулканических комплексов : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.08 / Зелепугин В.Н.; М-во геологии СССР. Всесоюзн. науч.-исслед. геологический ин-т (ВСЕГЕИ). – Ленинград, 1979. – 27л.
1460418
   Фации и геохимия карбонатных отложений. – Ленинград-Таллин, 1973. – 133с.
1460419
  Ревердатто Виктор Владимирович Фации и зональность контактового метаморфизма : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Ревердатто Виктор Владимирович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1971. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
1460420
  Блом Г.И. Фации и палеогеография Московской синеклизы и Волжско-Камской антеклизы в раннетриасовую эпоху / Г.И. Блом. – Казань : Изд-во Казан.ун-та, 1972. – 368с. + карты
1460421
   Фации и палеография юрских отложений восточно-украинского газонефтеносного бассейна. – Х., 1960. – 74с.
1460422
   Фации и стратиграфия венда и кембрия запада Восточно-Европейской платформы. – Таллин, 1986. – 184с.
1460423
  Мехтиева Т.Р. Фации и условия образования нижнемеловых отложений Северного Азербайджана и Дагестана в связи с их нефтеностностью. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мехтиева Т.Р.; АН АзССР.Ин-т геологии. – Баку, 1965. – 21л.
1460424
  Теодорович Г.И. Фации и условия образования преимущественного терригенных отложений девона основной части Волго-Уральской области / Г.И. Теодорович. – М., 1967. – 104с.
1460425
  Слатвинская Е.А. Фации и условия угленакопления ашлярикской свиты Карагандинского бассейна. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Слатвинская Е.А.; МВО -- Ленингр.оредена Ленина и Труд.Красн.Знамени горн.ин-т. – Ленинград, 1952. – 18 л.
1460426
   Фации и условия формирования нефтегазопроизводящих свит. – М., 1966. – 182с.
1460427
   Фации и фауна силура Прибалтики. – Таллин, 1977. – 281с.
1460428
  Докка Фации кайнозойских моласс верховьев долины р.Чирчик : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Докка А.Н. Мурти; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1968. – 28л.
1460429
  Керимов Азиза Афлатун Фации коллекторов и закономерности их размещения в нижнем отделе продуктивной толщи месторождений Центрального и Восточного Апшерона : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Керимов Азиза Афлатун; Азерб. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1966. – 17л.
1460430
  Авдонин В.В. Фации колчеданоносных вулканогенных комплексов / В.В. Авдонин, Т.Я. Гончарова ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Геол. фак. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1986. – 162 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-130
1460431
  Ревердатто В.В. Фации контактового метаморфизма / В.В. Ревердатто. – Москва : Недра, 1970. – 272с.
1460432
   Фации метаморфизма. – Москва : Недра, 1970. – 432с.
1460433
   Фации метаморфизма восточной части Балтийского щита. – Ленинград : Наука, 1990. – 143с.
1460434
  Кориковский С.П. Фации метаморфизма метапелитов / С.П. Кориковский. – Москва : Наука, 1979. – 263с.
1460435
  Мурдмаа И.О. Фации океанов / И.О. Мурдмаа. – Москва : Наука, 1987. – 302с.
1460436
  Романенко Б.И. Фации понтичного яруса на территории юга-запада УССР : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Романенко Б. И.; ОГУ. – Одесса, 1958. – 16л.
1460437
   Фации регионального метаморфизма высоких давлений. – Москва : Недра, 1974. – 328с.
1460438
   Фации регионального метаморфизма Кольского полуострова. – Ленинград : Наука, 1977. – 87с.
1460439
  Добрецов Н.Л. Фации регионального метаморфизма умеренных давлений / Н.Л. Добрецов, В.С. Соболев, В.В. Хлестов. – Москва : Недра, 1972. – 286 с.
1460440
  Иванишин В.А. Фации, коллекторские свойства и перспективы нефтегазоносности среднекаменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины. : Автореф... канд. геолого-минералог.наук: 136 / Иванишин В.А.; ВНИГРИ. – Л., 1970. – 26л.
1460441
   Фации, палеография, геохимия нефтегазоносных отложений мезозоя Узбекистна. – Ташкент : Фан, 1976. – 120с.
1460442
  Нишанходжаев Р.Н. Фационально-петрографические и геохимические особенности нижнеэоценовых туранских горючих сланцев Бухаро-Каршинского района : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.0.08 / Нишанходжаев Р. Н.; Ташк,ГУ. – Ташкент, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1460443
  Зернов С.А. Фация филлофоры (Algae-Rhodophceaae) - Филлофорное поле - в С.-З. части Черного моря : Зоологическая экскурсия на параходе "Федя" 11-14 апреля 1909 г. : (Представлено 20 мая 1909 года) : (с 1 фотографией и 1 картой таблицей) / С.А. Зернов // Гидробиология [компакт] / Аверинцев С.В. – [Юрьев]
1460444
  Зернов С.А. Фация филлофоры (Algae-Rhodophceaae) : филлофорное поле в С.-З. части Черного моря : (Представлено 20 мая 1909 года) : с 1 фотогр.и 1 картой / С.А.Зернов. – Санкт-Петербург : Тип. Импп. Академии наук, 1909. – 11, 1 л. ил. : ил. – Пар. назв.на обл. на фр. яз. - Без. тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоол. музея Акад. наук. 1909, т. 14, с. 181–191. – Библиогр.: "Указатель (список), главнейшей литературы ..." (с. 33-35)
1460445
  Гриценко В. Фаціальні зони та комплекси табулят // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Велика кількість і різноманітність табулят силуру та нижнього девону Волино-Поділля дозволяє використовувати їх як інструмент для фаціальних досліджень. Abundance of tabulate corals into Silurian-Lower Devonian of Volyn-Podillya region sequences ...
1460446
  Киселевич Л.С. Фаціальні та палеогеографічні особливості Альбського морського басейну півдня України : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-36. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  На підставі аналізу палеотектонічних і палеоседиментаційних даних розглянуто фаціальні й палеогеографічні закономірності утворення та розвитку морського басейну півдня України в альбі, з"ясовано особливості вулканізму при формування Північно-Кримського ...
1460447
  Киселевич Л.С. Фаціальні та палеогеографічні особливості сеноманського епіконтинентального морського басейну півдня України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-122. – Бібліогр.: 4 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу палеонтологічних і палеоседиментаційних даних розглянуто фаціальні і палеогеографічні особливості утворення та розвитку морського басейну півдня України в сеноманському віці.
1460448
  Сюнев С.П. Фашизация политического режима в США (1949-1951 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сюнев С.П.; АОН при ЦК КПСС. Каф. экономики и политики заруб. стран. – Москва, 1953. – 16 с.
1460449
  Ровинский Е.А. Фашизация политического строя в странах американо-английского блока: лекция. / Е.А. Ровинский. – М., 1952. – 32с.
1460450
  Мошенский М.Г. Фашизация политической жизни в США / М.Г. Мошенский. – М, 1950. – 40с.
1460451
  Гарін І. Фашизація Росії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 серпня - 1 вересня (№ 34). – С. 7
1460452
  Галкин А.А. Фашизм - враг человечества / А.А. Галкин. – Москва, 1962. – 32с.
1460453
  Егоров Ю.В. Фашизм - враг человечества / Ю.В. Егоров. – Л., 1963. – 15с.
1460454
  Державин Н.С. Фашизм - злейший враг славянства / Н.С. Державин. – Казань, 1942. – 55с.
1460455
  Желев Ж. Фашизм / Ж. Желев. – М, 1991. – 336с.
1460456
  Іванов О.Ф. Фашизм / О. Іванов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 384-385. – ISBN 966-642-073-2
1460457
  Гриффин Р. Фашизм // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 3 (129). – С. 141-150. – ISSN 0321-2017
1460458
  Филатов М.Н. Фашизм 80-х. / М.Н. Филатов, А.И. Рябов. – Алма-Ата, 1983. – 351с.
1460459
   Фашизм в Италии. – М.-Пг., 1923. – 100с.
1460460
  Дадиани Л.Я. Фашизм в России // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.103-111. – ISSN 0132-1625
1460461
  Вильми О. Фашизм в Финляндии / О. Вильми. – Ленинград-Петрозаводск, 1931. – 82с.
1460462
  Петрів П. Фашизм виходить на вулиці // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 17 травня (№ 20). – С. 5


  "24 квітня у Мілані відбувся півфінал Кубка Італії з футболу, в якому столичний «Лаціо» зустрівся з місцевим «Міланом». Медіа на Апеннінах мало писали про цю футбольну подію, зате присвятили багато місця тамтешнім неофашистам. Напередодні матчу група ...
1460463
  Парраги Д. Фашизм во фраке и мундире / Д. Парраги. – М., 1962. – 180с.
1460464
   Фашизм и антидемократические режими в Европе, нач. 20-х годов - 1945 г.. – М., 1981. – 189с.
1460465
  Красильников Е.П. Фашизм и антифашистское движение в Нидерландах (1931-1945 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Красильников Е.П.; АН СССР, Ин-т всеобщей ист. – М., 1981. – 22л.
1460466
  Манфрид Ф. Фашизм и германское гражданское право / Ф. Манфрид. – М., 1936. – 124с.
1460467
  Сидоров А. Фашизм и городские средние слои в Германии / А. Сидоров. – М.Л., 1936. – 168с.
1460468
  Опитц Р. Фашизм и неофашизм / Р. Опитц. – Москва, 1988. – 278 с.
1460469
  Майер Г. Фашизм и политический клерикализм / Г. Майер, П. Штир. – М, 1963. – 231с.
1460470
  Лопухов Б.Р. Фашизм и рабочее движение в Италии / Б.Р. Лопухов. – М, 1968. – 416с.
1460471
  Жестяников Л. Фашизм и социал-фашизм / Л. Жестяников. – М-Л, 1932. – 136с.
1460472
  Кротов Я. Фашизм ізсередини // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – С. 6
1460473
   Фашизм на сході Європи // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 13-34. – ISSN 2078-659X


  Форум, учасники якого - історики й політологи, дослідники радикального націоналізму та фашизму з Польщі, США й України - обмінюються думками про те, що таке фашизм загалом, якими були його властивості у Східній Європі. "Київський історик Іван Патриляк ...
1460474
  Йордакі К. Фашизм у Центрально-Східній Європі: романтична палігенеза та політична релігія Легіону архангела Михаїла у міжвоєнній Румунії // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 35-74. – ISSN 2078-659X
1460475
  Стриєк Т. Фашизм чи інтегральний націоналізм? ОУН в сучасних публічних дискусіях і в історіографічній та політологічній перспективі // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 123-150. – ISSN 2078-659X
1460476
  Чобіт Д.В. Фашизм Януковича і Путіна / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2014. – 80 с. – ISBN 966-7544-67-6
1460477
  Филатов Г.С. Фашизм, неофашизм и антифашистская борьба в Италии / Г.С. Филатов. – Москва, 1984. – 381с.
1460478
  Куусинен О.В. Фашизм, опасность войны и задачи коммунистических партий. Доклад на XIII пленуме ИККИ. / О.В. Куусинен. – М., 1934. – 96с.
1460479
  Магдич Ю. Фашизм: дефініція та сучасні прояви // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 43-44
1460480
  Бурдерон Р. Фашизм: идеология и практика. / Р. Бурдерон. – М., 1983. – 165с.
1460481
  Бессонов Б.Н. Фашизм: идеология, политика / Б.Н. Бессонов. – М., 1985. – 279с.
1460482
  Константинов М.С. Фашизм: операционализация признаков // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2014. – № 11 (119). – С. 1380-1389
1460483
   Фашизм: передумови виникнення, складові, пошук варіантів визначення (спроба системного аналізу) // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 9-20. – ISBN 978-966-02-7332-0
1460484
  Проэктор Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели / Д.М. Проэктор. – М., 1985. – 543с.
1460485
  Проэктор Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели / Д.М. Проэктор. – М., 1989. – 582с.
1460486
  Космач В.А. Фашизм: трактовка и содержание термина, попытка системного анализа // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.294-306. – ISBN 966-551-070-3
1460487
   Фашизму в Україні - ні! : док. та матеріали II Антифашист. конгресу інтелігенції захід. обл. України у Львові, 2 груд. 2011 р. / Антифашист. комітет України ; всеукр. громад. об-ня "Інтелігенція за соціалізм" ; [за ред. І.І. Миговича ; упоряд. О.В. Адвена]. – Київ : Друкарня Діапринт, 2012. – 103, [1] с. – ISBN 978-966-8886-29-4
1460488
  Ібаррурі Д. Фашисти не пройдуть / Д. Ібаррурі. – К., 1938. – 111с.
1460489
  Сава М.Р. Фашисти чи партнери? Два погляди на український націоналізм у світлі листування між Іваном Лисяком-Рудницьким і Іваном Кедриним // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 318-332. – ISSN 2078-659X
1460490
  Семенов Ю.Н. Фашистская геополитика на службе американского империализма. / Ю.Н. Семенов. – М., 1952. – 188с.
1460491
  Бернар Л. Фашистская Германия - очаг варварства и мракобесия. / Л. Бернар. – М.-Л., 1936. – 32с.
1460492
  Лемин И.М. Фашистская Германия - очаг войны. / И.М. Лемин. – М.Л., 1936. – 48с.
1460493
  Фомин В.Т. Фашистская Германия во второй мировой войне / В.Т. Фомин. – М., 1978. – 327с.
1460494
  Штейн Б.Е. Фашистская Италия вассал гитлеровской Германии / Б.Е. Штейн. – Москва, 1942. – 31с.
1460495
  Зелкин И.И. Фашистская оккупационная политика на временно захваченной территории СССР. / И.И. Зелкин. – М., 1976. – 64с.
1460496
   Фашистская Польша в тупике. – Л., 1938. – 68с.
1460497
  Есипов А.Л. Фашистская пропаганда и деятельность библиотек на оккупированных территориях СССР в 1941-1943 годы // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2010. – № 4. – С. 214-218. – ISSN 1997-0803


  Статья посвящена одной из недостаточно исследованных страниц в истории библиотечного дела нашей страны. На основании материалов, опубликованных на страницах коллаборационистских периодических изданий в годы Великой Отечественной войны и ряда архивных ...
1460498
  Дашевский Г. Фашистская пятая колонна в Испании. / Г. Дашевский. – М., 1938. – 112с.
1460499
  Пономарев Б.Н. Фашистская система заложников. / Б.Н. Пономарев. – М., 1943. – 23с.
1460500
  Бушуев С.К. Фашистская фальсификация истории / С.К. Бушуев. – Свердловск, 1943. – 59с.
1460501
  Асмус В.Ф. Фашистская фальсификация классической немецкой философии / В.Ф. Асмус. – Москва, 1942. – 48с.
1460502
   Фашистские агрессоры готовят мировую войну. – Л., 1938. – 180с.
1460503
  Бернар Л. Фашистские заговорщики во Франции. / Л. Бернар. – Москва, 1938. – 56с.
1460504
  Иваницкий Г.М. Фашистские преступники на свободе / Г.М. Иваницкий. – М., 1987. – 95с.
1460505
  Варга Е.С. Фашистский "новый порядок" в Европе / Е.С. Варга. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1942. – 48 с.
1460506
  Струве В.В. Фашистский антисемитизм - пережиток каннибализма / В.В. Струве. – Москва ; Ленинград, 1941. – 16 с.
1460507
  Першина Т.С. Фашистский геноцид на Украине1941-1944 / Т.С. Першина. – К, 1985. – 170с.
1460508
  Дьяков Фашистский меч ковался в СССР / Дьяков, Т.С. Бушуева. – М, 1992. – 384с.
1460509
   Фашистско-немецкие мерзавцы. – М., 1941. – 20с.
1460510
   Фашистська Німеччина. – Харків, 1934. – 163с. – (Література світової революції ; Бригада революційних письменників Німеччини)
1460511
  Селе А. Фашистська харизма у міжвоєнній Угорщині: до поняття харизматичної влади // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 75-88. – ISSN 2078-659X
1460512
  Снайдер Тімоті Фашистський герой у демократичному Києві // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 8-9


  "Визнання Бандери в момент відходу з президентського посту кидає тінь на Ющенкову політичну спадщину."
1460513
  Паламарчук Л. Фашистський розбій на Україні / Л. Паламарчук. – Б.м. : Б.в., 1943. – 47с.
1460514
  Гальянов В. Фашистські агресори та їх підсобники / В. Гальянов. – К, 1938. – 19с.
1460515
  Лупаков Є. Фашистські і радянські констабори // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 8 травня -21 травня (№ 19/20). – С. 16-17
1460516
  Лупаков Є. Фашистські і радянські концтабори // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 10 квітня - 23 квітня (№ 15/16). – С. 10-11
1460517
  Лупаков Є. Фашистські і радянські концтабори // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 24 квітня - 7 травня (№ 17/18). – С. 11, 16
1460518
  Ибаррури Д. Фашисты не пройдут! / Д. Ибаррури. – М., 1936. – 134с.
1460519
  Чернолусский М.Б. Фаэтон / М.Б. Чернолусский. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 224с.
1460520
  Волков К.П. Фаэтон со звездой / К.П. Волков, М.И. Полыковский. – Ташкент, 1968. – 152с.
1460521
  Казанцев А.П. Фаэты. / А.П. Казанцев. – М., 1974. – 464с.
1460522
  Казанцев А.П. Фаэты. / А.П. Казанцев. – Москва : Детская литература, 1984. – 559 с.
1460523
   Фаюмские портреты в Эрмитаже : каталог выставки. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1979. – 16 с.
1460524
   Фаюмский портрет. – М., 1965. – 80с.
1460525
  Стрелков А. Фаюмский портрет. Исследование и описание памятникоа / А. Стрелков. – М.-Л., 1936. – 148с.
1460526
  Левченко Т. Фаянс и фарфор из археологических раскопок Десятинного переулка в Киеве // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 192-199. – ISSN 2312-9697
1460527
  Шинкаренко Д. Фаянс Межигір"я // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 332-338. – ISSN 1992-5514


  Різьблений дерев"яний складень
1460528
  Сусидко И.И. Фаянсовые облицовочные плитки для обычного и скоростного низкотемпературного обжига с использованием вторичных (необогащенных) каолинов и поверхностноактивных веществ. : Автореф... канд. техн.наук: 05.350 / Сусидко И.И.; Харьков. политехн. ин-т. – Х., 1970. – 30л.
1460529
  Беркеші А. ФБ-86 / А. Беркеші. – Київ, 1963. – 187с.
1460530
   ФБОН и проблемы информации. – М., 1968. – 62с.
1460531
  Костин П.В. ФБР - портрет во весь рост / П.В. Костин. – Москва, 1970. – 230с.
1460532
  Авдонина Н.А. ФВС: все о фонде выполненных справок / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 29-31. – ISSN 1560-7968


  На современном этапе развития библиотечного дела обеспечение сохранности и рационального использования уникальных фондов, к которым принадлежит фонд выполненных справок (ФВС), является весьма важной задачей. Авторы статьи, сотрудники Российской ...
1460533
  Алексанян А.С. Фдерные взаимодействия К -мезонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексанян А. С.; Физ. ин-т. – Ереван, 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1460534
  Яковлев Н.Н. ФДР - человек и политик / Н.Н. Яковлев. – М, 1988. – 736с.
1460535
  Ржевская Е.М. Февраль -- кривые дороги. / Е.М. Ржевская. – М., 1985. – 287с.
1460536
  Ржевская Е.М. Февраль -- кривые дороги: Повести. / Е.М. Ржевская. – М., 1975. – 303с.
1460537
  Иванов А.А. Февраль - дорожки кривые / А.А. Иванов. – Москва, 1988. – 365с.
1460538
  Филатов В.М. Февраль - короткий месяц : рассказы, повесть / Филатов В.М. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 79 с.
1460539
  Щербакова В.А. Февраль - кривые дороги / В.А. Щербакова. – Москва, 1982. – 376с.
1460540
  Семенова Н.А. Февраль - кривые дороги. / Н.А. Семенова. – М., 1973. – 207с.
1460541
  Данилов И.П. Февраль - месяц короткий / И.П. Данилов. – Волгоград, 1967. – 232с.
1460542
  Данилов И.П. Февраль - месяц короткий / И.П. Данилов. – Волгоград, 1968. – 192с.
1460543
  Данилов И.П. Февраль - месяц короткий / И.П. Данилов. – М, 1972. – 271с.
1460544
  Борисов К.Ф. Февраль / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1962. – 88с.
1460545
  Гонс В. Февраль / В. Гонс. – Москва, 1977. – 107с.
1460546
  Чиковани Г. Февраль : романы / Григол Чиковани ;. – Москва : Советский писатель, 1985. – 494 с.
1460547
  Каревин А. Февраль юбилейный = Календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 24 февраля - 1 марта (№ 8)


  6 февраля - 160 лет со дня рождения Юрия Говорухи-Отрока, видного русского публициста, писателя, литературного критика, украинца (малоруса) по происхождению и др.
1460548
  Глазунова О. Февраль юбилейный : украинский календарь / О. Глазунова, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 1 февраляя (№ 5). – С. С 1, С 4


  2 февраля - 100 лет назад - родился украинский пианист и композитор Тарас Микиша; 3 февраля - 160 лет со дня рождения Геннадия Ладыженского - российского художника, чье творчество оказало заметное влияние на художественную жизнь Одессы; тот же день, 3 ...
1460549
  Станкевич А.А. Февраль, год 1917 / А.А. Станкевич. – Харьков, 1967. – 278 с.
1460550
  Жоу Ши Февраль. Мать-рабыня / Жоу Ши. – М, 1958. – 227с.
1460551
  Шатров М.Ф. Февраль: роман-хроника в докум. и письмах. / М.Ф. Шатров, В.Т. Логинов. – Москва, 1989. – 253с.
1460552
   Февраль: Чио-Чио-Сан. Китайский Новый год : Вариант. Афиша мира: 5 главных событий полугодия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 100 : Фото
1460553
  Воронкова С.В. Февральская буржуазно-демократическая революция / С.В. Воронкова. – Москва, 1961. – 38с.
1460554
  Фокин Е. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. / Е. Фокин. – М., 1937. – 160с.
1460555
  Черменский Е.Д. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России / Е.Д. Черменский. – М., 1959. – 264с.
1460556
   Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России. – М., 1987. – 63с.
1460557
  Пушкарева И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России. / И.М. Пушкарева. – М., 1982. – 320с.
1460558
  Черменский Е.Д. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в России / Е.Д. Черменский. – М., 1947. – 71с.
1460559
  Кучкин А.П. Февральская буржуазно-демократическая революция 1971 года / А.П. Кучкин. – М., 1938. – 67с.
1460560
  Игнатенко И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция в Беларуссии / И.М. Игнатенко. – Минск, 1986. – 343с.
1460561
  Веселов В.М. Февральская буржуазно-демократическая революция в России / В.М. Веселов. – Ленинград, 1957. – 40с.
1460562
  Плотников И.Ф. Февральская буржуазно-демократическая революция в России / И.Ф. Плотников. – Свердловск, 1958. – 32с.
1460563
  Федоров А.В. Февральская буржуазно-демократическая революция в России / А.В. Федоров. – М., 1966. – 48с.
1460564
  Калинин Ю.Н. Февральская капель / Ю.Н. Калинин. – Симферополь : Таврия, 1979. – 72с.
1460565
  Щасная Л.И. Февральская капель. / Л.И. Щасная. – Ярославль, 1971. – 63с.
1460566
  Алексеев С.А. Февральская революция : [мемуары: Родзянко, Милюков, Керенский, Шульгин, Деникин, Лукомский, Пешехонов и др.] / С.А. Алексеев; с пред. и прим. А.И. Усагина. – Москва ; Ленинград : Государственное изд., 1925. – XXXII, 500 с. – (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев)
1460567
  Фавстов Г.А. Февральская революция 1917 г. в России. / Г.А. Фавстов, В.А. Шварев. – М., 1956. – 128с.
1460568
  Потрашков С.В. Февральская революция 1917 г. и судьба генерала Радко Димитриева // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 320-326. – ISSN 2218-0567
1460569
  Ромашов Р.А. Февральская революция 1917 г. как фактор трансформации российской государственности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 22-25. – ISSN 1812-3805
1460570
  Иоффе Г.З. Февральская революция 1917 года в англо-американской буржуазной историографии / Г.З. Иоффе. – М, 1970. – 262с.
1460571
  Малабаев Ж.Ж. Февральская революция в Киргизии / Ж.Ж. Малабаев. – Бишкек, 1991. – 104с.
1460572
  Васькин В.В. Февральская революция в Нижнем Поволжье / В.В. Васькин. – Саратов, 1976. – 221с.
1460573
  Василенко К.С. Февральская революция в России в 1917 г. / К.С. Василенко. – Москва, 1954. – 34с.
1460574
  Сенцов А.А. Февральская революция и буржуазное государство в России в 1917 году : Автореф... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Сенцов А.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1988. – 38л.
1460575
  Адамов В.В. Февральская революция на Урале / В.В. Адамов. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд., 1967. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 62-64
1460576
   Февральская революция. Мемуары.. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 516с. – (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев)
1460577
  Полунин И.С. Февральская свирель: Стихи. / И.С. Полунин. – Кемерово, 1977. – 112с.
1460578
  Орлик И. Февральский 1948 года в Чехословакии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 1. – С. 115-129. – ISSN 0869-44435


  Події 1948 р. в Празі зробили вплив на міжнар. політичну ситуацію
1460579
  Помпеев Ю.А. Февральский вихрь / Ю.А. Помпеев. – Л., 1987. – 687с.
1460580
  Лисицын П.С. Февральский наст: Повести. / П.С. Лисицын. – Минск, 1978. – 183с.
1460581
  Бытовой С.М. Февральское солнце / С.М. Бытовой. – Л, 1959. – 155с.
1460582
  Ахмедов Э.М. Федаи и го "Бахтиар-намэ" : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Ахмедов Э.М.; АН АзССР. Ин-т литературы. – Баку, 1972. – 43л.
1460583
   Федварський літопис. Літописні записки про події в Новоросії (1743 - 1806) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – C. 336-344. – ISBN 978-617-7023-51-6
1460584
  Ившина И.Н. Федерализация как способ изменения формы государства // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 19. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805
1460585
  Ившина Федерализация: понятие, территориальные и хронологические рамки процесса / Ившина, , (Махнева) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 94-102. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1460586
   Федерализм : энциклопедический словарь. – Москва : Инфра-М, 1997. – 288 с. – (Библиотека словарей " ИНФРА-М "). – ISBN 5-86225-372-6
1460587
   Федерализм : энциклопедия. – Москва : Московский университет, 2000. – 640с. – ISBN 5-211-04233-6
1460588
  Солдатенко В.Ф. Федерализм в истории украинско-российских отношений // Российско-украинское обозрение : информационно-аналитический и научно-практический альманах / Посольство Рос. Федерации в Украине. – Киев, 2013. – № 1. – С. 23-31
1460589
  Графский В.Г. Федерализм в развивающихся странах. Азия и Африка / В.Г. Графский, Б.А. Страшун. – М., 1968. – 224с.
1460590
   Федерализм в России. – Казань, 2001. – 352с. – ISBN 5-93139-107-Х
1460591
   Федерализм в России и в мире : Учебное пособие. – Казань, 2004. – 168 с. – Издается при финансовой поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров. – ISBN 5-94981-049-Х
1460592
  Соколов А.Н. Федерализм в России: проблеми, противоречия, перспективи развития // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 21-28. – ISSN 0201-7245
1460593
  Тихонов Александр Александрович Федерализм в странах Латинской Америки / Тихонов Александр Александрович. – Москва : Наука, 1979. – 136с.
1460594
   Федерализм и централизация. – Екатеринбург : УрО РАН, 2007. – 274с. – (Феноменология политического пространства). – ISBN 5-7691-1784-2
1460595
  Захаров А. Федерализм на постсоветском пространстве // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 10 (1617). – С. 67-82. – ISSN 0869-44435
1460596
   Федералист. – М., 1994. – 568с.
1460597
  Мукоска-Чинго Федералистичките погледи на македонската колониjа во Русиjа / Весела Мукоска-Чинго ; гл. уред.: Б. Павловски. – Скопjе : Матица Македонска, 1999. – 180, [ 1 ] c. – Библиогр.: c. 175-178. – (Спектар). – ISBN 9989-48-026-5
1460598
  Коваль О. Федералізація по-кіпрськи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 5


  "Через понад 40 років сторони впритул наблизилися до вирішення найбільш затяжного конфлікту в Європі. Розділений Кіпр може перетворитися на федерацію, що складатиметься з двох частин — грецької і турецької зі спільним урядом. Кіпріоти по обидва боки ...
1460599
  Різник О.Р. Федералізація України: за чи проти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 54-55. – ISBN 978-966-7178-01-8
1460600
  Сербан Ф.І. Федералізація чи децентралізація. Виклики часу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
1460601
  Мазанов В. Федералізація, децентралізація та отаманщина: історичний та політико-правовий екскурс на прикладі Німеччини та України // Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : матеріали XI Всеукр. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / Одес. ін-т Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; [редкол.: Захарченко О.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2015. – С. 98-106. – ISBN 978-966-2710-63-2
1460602
  Бушанський В. Федералізація: європейський досвід і Україна // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С. 14-15
1460603
  Римаренко С. Федералізм , регіоналізм, децентралізація // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 86-97.
1460604
  Стогова О.В. Федералізм в умовах глобалізації // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 8-12
1460605
  Пічугіна М.В. Федералізм і Європейський Союз (британська історіографія) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-78. – (Історія ; вип. 57)


  У статті на основі аналізу британської історіографії розглядається еволюція однієї з найвпливовіших у повоєнний період наднаціональних теорій західноєвропейської інтеграції - федералізму.
1460606
  Корольов Г.О. Федералізм і соборність України: пошук історичної перспективи 1917 - 1918 рр. // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 100-103. – ISBN 978-966-2187-00-7
1460607
  Товчигречко В. Федералізм М.П. Драгоманова // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 22-25. – ISSN 0130-7037
1460608
  Корольов Геннадій Федералізм у конституційному проекті М. Грушевського на початку XX ст. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 17-20. – ISSN 1999-4966
1460609
  Явір В. Федералізм як технологія сепаратизму в Україні // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 14 (394). – С. 18-21. – ISSN 2313-559X
1460610
  Явір В.А. Федералізм як технологія сепаратизму в Україні // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 172-180. – ISBN 978-966-02-7635-2
1460611
  Гамільтон А. Федераліст = The Federalist : коментар до Конституції Сполучених Штатів / Александер Гамільтон, Джеймс Медісон, Джон Джей. – Київ : Сфера, 2002. – 52 с., 492 с. – ISBN 966-7841-41-3
1460612
  Медисон Федераліст № 48 // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 453-458. – ISBN 978-966-8865-81-7
1460613
  Медисон Федераліст № 51 / Медисон, (або Гемілтон) // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 459-464. – ISBN 978-966-8865-81-7
1460614
  Гемілтон Федераліст № 78 // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 465-473. – ISBN 978-966-8865-81-7
1460615
  Миронець Н.І. Федералістична концепція В.К. Винниченка / Н.І. Миронець, Н.Р. Кічігіна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 105-112. – (Історія ; вип. 33)


  Спираючись на твори В. Винниченка та інші оригінальні документи, зроблена спроба проаналізувати сутність його федералістичної концепції доби Центральної Ради.
1460616
  Пічугіна М.В. Федералістичний та функціональний напрями історіографічного огляду проблеми активізації інтеграційних процесів у Західній Європі на початку 50-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-46. – (Історія ; вип. 49)


  Розглянуто оцінки, які існують на сьогоднішній момент у зарубіжній історіографії стосовно створення Європейського об"єднання вугілля та сталі, а також місця, яке ці події посідають у західноєвропейських інтеграційних процесах. Основна увага ...
1460617
  Коваль В. Федералістська концепція європейської єдності як методологічна основа дослідження конституційного устрою Європейського Союзу // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 90-93


  Тези виступу на Міжнародній науковій конференції "Методологічні проблеми правової науки" (13-14 грудня 2002 p., м. Харків). Thesis of presentation "Federalist concept of the European unity as a methodological basis for the EU constitutional studies", ...
1460618
  Корольов Г. Федералістська перспектива українського націєтворення "довгого" XIX століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 54-63. – ISSN 0869-3595
1460619
  Шелудченкова А.С. Федералістські концепції юридичної природи Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 93-98


  Статтю присвячено аналізу існуючих міжнародно-правових доктрин функціонування ЄС. Головну увагу приділено федералістським поглядам. Аналізується сучасний стан засадничих договорів ЄС в світлі їхньої відповідності федералістським поглядам.
1460620
  Майор Р.І. Федералістські програми А. Добрянського як шлях розв"язання національного питання у Габсбурзькій монархії (1871-1901 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 79-83. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
1460621
  Савченко Г.П. Федералістські тенденції в діяльності міжнаціональних військових організацій в російській армії в 1917 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 33-38. – (Історія ; вип. 52)


  Висвітлюється процес створення та діяльності національно-федеративних організацій в частинах російської армії в 1917 році.
1460622
  Забзалюк О.В. Федералістські тенденції в українській політико-правовій думці завершального етапу національно-визвольних змагань (1919-1921 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 18-28. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040


  "Згадується видатний вчений-правознавець, професор Київського університету, автор проекту Конституції Української Народної Республіки О. Ейхельман; доктор права, професор Київського університету О. Жилін".
1460623
  Ключкович А. Федеральна рада Німеччини між представництвом партійних та земельних інтересів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 181-188. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1460624
  Кузнецова О. Федеральная региональная политика: об идеологии и институтах // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 1. – С. 32-51. – ISSN 0130-9757
1460625
  Кузнецова О. Федеральная региональная политика: проверка кризисом // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2009. – № 9/10. – С. 27-37. – ISSN 0130-9757
1460626
  Мисько О.Н. Федеральная резервная система США: история создания и участия в управлении государственным долгом // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 98-104. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1460627
   Федеральная резервная система. Цели и функции. – М., 1959. – 204с.
1460628
   Федеральная целевая программа "Университеты России в XXI веке" : [Брошюра] / Под общим науч. руководством ректора МГУ им. М.В.Ломоносова, акад. РАН В.А.Садовничего // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 14 с.
1460629
  Донсанто К.С. Федеральне переслідування порушень виборчого законодавства / Крейг С.Донсанто, Ненсі С.Стюарт; Ред.Л.Інгерсолл; Міжнародна Фундація Виборчих Систем (IFES) в Україні; Переклад укр. мовою: Міжнародна Фундація Виборчих Систем (IFES). – 6-е вид., січень 1995 року. – Київ : IFES, 1996. – 7,223с.
1460630
  Кудусов Е. Федеральне підприємство Крим. Нинішній Крим - одна велика держустанова. А точніше, одна велика військова база // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 1, 6


  "За чотири роки після анексії Криму російські окупанти повернули його в радянські часи. Головний інвестор півострова - держава, головне призначення - військова база. Мене часто запитують: як змінився після окупації Крим, якщо поглянути на нього ...
1460631
  Меркель А. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель: «Мисліть позитивно й боріться за свої мрії!» // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 1, 2
1460632
  Савченко А. Федеральний кримінальний процес США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 25-27.
1460633
  Андрощук Г. Федеральний патентний суд Німеччини як орган патентної юрисдикції (ч. 2) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-43. – ISSN 1608-6422
1460634
  Вріс І.-А. Федеральні й кантональні вибори Швейцарії: використання соціальних медіа та електоральні тренди (політико-дипломатичний аспект) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – С. 48-52. – (Політичні науки)
1460635
  Рогожников П.М. Федеральное правительство Канады и провинция Ньюфаундленд - и - Лабрадор: эволюция дотационной политики в 1950-2000 -е годы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 78-85. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
1460636
  Авакьян А С. Федеральное Собрание России : перспективы совершенствования организации и деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-17. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1460637
  Гладкий Ю.Н. Федеральные округа России : география. Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 14-24 : Табл. – ISSN 0016-7207
1460638
  Черкасов К.В. Федеральные округа: сущность и место в федеративном устройстве России // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 67-75. – ISSN 0132-0769
1460639
  Колотова Н.Н. Федеральные университеты как генераторы ускорения социально - экономического развития / Н.Н. Колотова, И.М. Темкина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 27-33. – ISSN 1726-667Х
1460640
  Узнародов И.М. Федеральные университеты: стратегия модернизации. Итоги первого этапа // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 3. – С. 22-29. – ISSN 1726-6726


  Первые итоги и дальнейшие перспективы консолидации вузов в рамках нацпроекта "Образование" обсуждают проректоры Южного и Сибирского федеральных университетов в рубрике "Острая тема".
1460641
   Федеральные, межрегиональные и реализуемые в России международные программы и проекты // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 255-258
1460642
  Цыжовкина Л.Я. Федеральный бюджет в системе государственно-монополистического капитализма США : Автореф... канд. экон.наук: / Цыжовкина Л. Я.; КИНХ, Каф. фин. – К., 1967. – 19л.
1460643
  Васильев В.С. Федеральный бюджет и малоимущие слои США / В.С. Васильев. – Москва, 1981. – 199с.
1460644
  Травкина Н.М. Федеральный бюджет США: гендерное измерение // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 6. – С. 35-50. – ISSN 0321-2068
1460645
   Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 030200 политология (квалификация (степень) бакалавр) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 12-30. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Профили бакалавриата по направлению политология.
1460646
  Кондаков А.М. Федеральный государственный стандарт общего образования и подготовка учителя // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 18-23. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрыта актуальность проблемы модернизации педагогического образования. Показано, что важнейшим субъектом реализации ФГОС общего образования является новый учитель. Определена система ключевых требований к подготовке педагога.
1460647
  Брусницын Л.В. Федеральный закон "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" в свете Рекомендаций ООН // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 48-59. – ISSN 0132-0769
1460648
  Петриков А.В. Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения": поиск балланса интересов крестьян и крупного капитала / А.В. Петриков, В.Я. Узун // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.41-45
1460649
  Сахаров Н.А. Федеральный закон «О библиотечном деле»: итоги 20-летней работы / Николай Анатольевич Сахаров // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 6 (68). – С. 20-28


  Ретроспективно оценивается Федеральный закон "О библиотечном деле" в связи с 20-летием его принятия. Дан сравнительный анализ базового федерального закона и предшествовавшего библиотечного законодательства в Российской Федерации. Раскрывается ...
1460650
   Федеральный Закон о выборах в Германский Бундестаг : Материалы по вопросам политики и общества в Федеративной Республике Германия : Интер - Националес, 1993. – 63с.
1460651
   Федеральный закон об информации, информатизации и защите информации : Комментарий. – Москва, 1996. – 81с. – ISBN 5-201-01331-2
1460652
  Церцек Н.Ф. Федеральный закон Российской Федерации <<Об охране окружающей среды>> : География и экология. Официально // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 3-5
1460653
   Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации".Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации". – Москва : Ось-89, 2007. – 48с. – (Федеральный конституционный закон). – ISBN 5-98534-176-3
1460654
  Алексеенко И.Г. Федеральный Конституционный Суд в механизме государственной власти Германии // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 110-122. – (Правознавство ; вип. 5)
1460655
  Чулюкова С.А. Федеральный образовательный стандарт как организационно-педагогическая инновация в подготовке будущих юристов к эколого-правовой деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 30-33. – ISSN 1726-667Х
1460656
  Гребнев Л. Федеральный образовательный стандарт: от Перечня направлений (специальностей) – к Классификатору образовательных программ. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 36-49. – ISSN 0869-3617
1460657
  Хисамутдинов Н.В. Федеральный университет на Дальнем Востоке: прошлое и будущее // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 62-67. – ISSN 0869-3617
1460658
  Беляев А.В. Федеральный университет: поиск модели управления // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 5-10. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрен процесс становления высшего учебного заведения категории «университет федерального значения». Определены и проанализированы современные подходы к модернизации менеджмента в подобном типе университетского образования. Выявлены основные ...
1460659
  Ралдугіна Т. Федеративна грамота Павла Скоропадського: внутрішні та зовнішні чинники її проголошення // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429
1460660
  Ралдугіна Т. Федеративна грамота Павла Скорпадського: внутрішні та зовнішні чинники її проголошення // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 47). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1460661
  Мельниченко Б.Ф. Федеративна Республіка Німеччини: розвиток старшої школи у вимірі загальноєвропейських тенденцій // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 123-142. – ISBN 966-96711-2-4
1460662
  Третьяченко М.О. Федеративна форма політико-територіальної організації публічної влади в Європі: загальне та особливе // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 156-163. – ISSN 2078-3566
1460663
   Федеративная Демократическая Республика Эфиопия в 1996-1997 годах. – М., 1997. – 79с.
1460664
   Федеративная Народная Республика Югославия. – М., 1957. – 82с.
1460665
  Раковский С.Н. Федеративная Народная Республика Югославия. / С.Н. Раковский. – М, 1958. – 80с.
1460666
   Федеративная Республика Германии = (Экономико-географическая характеристика). – Москва : Мысль, 1975. – 303с.
1460667
   Федеративная Республика Германии. – Москва, 1983. – 431с.
1460668
  Герст В.К. Федеративная Республика Германии под властью Аденауцра. / В.К. Герст. – М., 1958. – 528с.
1460669
  Ежов В.Д. Федеративная республика Германии. / В.Д. Ежов. – М, 1976. – 64с.
1460670
  Галкин А.А. Федеративная Республика Германия / А.А. Галкин, О.М. Накропин. – М., 1956. – 83с.
1460671
  Шершнев Е.С. Федеративная Республика Германия / Е.С. Шершнев. – М, 1960. – 187с.
1460672
  Ледовских С.И. Федеративная Республика Германия / С.И. Ледовских. – М., 1962. – 34с.
1460673
   Федеративная Республика Германия : Экономика и политика стран современного капитализма. – Москва : Мысль, 1983. – 473с.
1460674
   Федеративная Республика Германия : Рек. библиогр. справ. – Москва, 1984. – 127с.
1460675
  Леволкина Л.П. Федеративная Республика Германия / Л.П. Леволкина. – Владимир, 1990. – 58с.
1460676
   Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты. – М., 1991. – 468с.
1460677
  Голубчик М.М. Федеративная республика Камерун : Экономико-географический очерк / М.М. Голубчик. – Москва : Мысль, 1968. – 320с.
1460678
  Логинова В.П. Федеративная Республика Камерун / В.П. Логинова. – Москва, 1968. – 206с.
1460679
  Губріенко О.М. Федеративні держави в Західній Європі: загальна характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 15-24.
1460680
  Уоттс Рональд Федеративні системи = Federal systems / Уоттс Рональд. – Харків : Центр освітніх ініціатив, 2002. – 192с. – (Демократична освіта). – ISBN 966-7973-10-7; 9667973-05-0
1460681
  Румянцев О.Г. Федеративное право: pro et contra // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 23-33. – ISSN 0132-0769
1460682
   Федеративные межбюджетные отношения: современные тенденции и перспективы // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.84-102. – ISSN 0042-8736
1460683
   Федеративный договор: Документы. Комментарий. – М., 1992. – 79с.
1460684
  Сидоренко В.А. Федераты Византии в Юго-Западном Крыму (последняя четверть III - нач. VIII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Сидоренко В.А.; С.-Петерубрг. гос. ун-т. – С.-Петербург, 1994. – 21л.
1460685
  Троицкая А. Федерация и региональное государство: где проходит граница? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 6 (73). – С. 27-37. – ISSN 1812-7126
1460686
  Герасимов А.С. Федерация Малайзии / А.С. Герасимов. – Киев, 1969. – 256с.
1460687
  Юдин Ю.А. Федерация Родезии и Ньясаленда -- новая форма колониального управления. / Ю.А. Юдин. – М, 1960. – 104с.
1460688
  Горов В.В. Федерация Сент-Китс и Невис : прошлое и настоящее // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 10. – С. 48-66. – ISSN 0044-748Х
1460689
  Явир Романия Федерация украинцев Армении "Украина" // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 303- 305. – ISBN 978-601-80179-5-7
1460690
  Савченко В. Федерація анархістів-комуністів "Чорний прапор" у боротьбі за лідерство в анархістському русі в України (1905-1907 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 14-18. – ISSN 1998-4634
1460691
  Верховський В. Федерація як декорація // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 24 серпня (№ 34). – С. 2


  Національна політика Російської Федерації.
1460692
  Брагинская Э.В. Федерико Гарсиа Лорка / Э.В. Брагинская. – М., 1971. – 88с.
1460693
  Силюнас В.Ю. Федерико Гарсиа Лорка : драма поэта / В. Силюнас ; АН СССР, ин-т искусствоведения ; отв. ред. А.В. Бартошевич. – Москва : Наука, 1989. – 328 с. – ISBN 5-02-012659-4
1460694
  Оболенская Ю.Л. Федерико Гарсиа Лорка в переводах Марины Ивановны Цветаевой // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 99-109. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1460695
   Федерико Феллини : Статьи. Интервью. Рецензии. Воспоминания. – Москва : Искусство, 1968. – 288с.
1460696
   Федерико Феллини. – М., 1968. – 288с.
1460697
  Оклянский Ю.М. Федин / Ю.М. Оклянский. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 352с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 4(666))
1460698
  Брайнина Б.Я. Федин и Запад / Б.Я. Брайнина. – 2-е изд. – М., 1980. – 374с.
1460699
  Брайнина Б.Я. Федин и Запад / Б.Я. Брайнина. – 2-е изд. – М., 1983. – 351с.
1460700
  Карпов В.А. Федина история: Рассказы. / В.А. Карпов. – М., 1980. – 190с.
1460701
  Казакова С.Н. Фединские чтения / С.Н. Казакова. – Саратов, 1988. – 200с.
1460702
  Герасимов П.М. Федич. Повесть о Ф.Ф.Сыромолотове / П.М. Герасимов. – Свердловск, 1971. – 119с.
1460703
  Половець В. Федір Андрійович Лизогуб (1851-1928) : (до 165-річчя з дня народження) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 156-160
1460704
  Гаврилюк Ю. Федір Вовк - дослідник "українсько-руських Карпат" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 12 травня (№ 19). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1460705
  Таран О. Федір Вовк - про місце в історії української антропології // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 2. – С. 4-7. – ISSN 0130-6936


  До 160-річчя від дня народження
1460706
   Федір Вовк // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 56-67. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
1460707
  Бурдуланюк В. Федір Вовк і Галичина // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 3-6. – (Історія ; Вип. 17)


  У статті розглядаються творчі зв"язки відомого українського етнографа, антрополога й археолога Федора Вовка з Галичиною. Зокрема, приділено увагу взаєминам ученого зІ. Франком, М. Грушевським, В. Гнатюком, К. Студинським та іншими вченими НТШ
1460708
  Конта Р.М. Федір Вовк та його внесок у розвиток етнології: сучасна вітчизняна історіографія кінця XX століття // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 131-134. – ISSN 2227-4952
1460709
  Старков В.А. Федір Вовк та родина Чикаленків: відносини крізь призму обопільного листування // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 277-281. – ISSN 2227-4952
1460710
   Федір Глібович Бурчак // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.31-32. – ISSN 0132-1331
1460711
   Федір Глібович Бурчак: видатний вчений-правознавець, громадський і державний діяч, доктор юридичних наук, професор, академік 1924-2004 : [Некролог] // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С. 271-274


  Закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, у 1949-1952 рр. навчався в аспірантурі, після вів плідну педагогічну і науково-редакторську діяльність.
1460712
  Мушинка М. Федір Гоч // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 29 липня (№ 30). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  Гоч Федір — культурний і громадський діяч лемків Польщі.
1460713
  Мусієнко П.Н. Федір Григорович Кричевський / П.Н. Мусієнко. – К., 1966. – 105с.
1460714
  Галик В. Федір Дергало із Завадова - організатор дозвілля Івана Франка // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство" Бойківщина". – Дрогобич, 2011. – Ч. 2/81 (92). – С. 38-46
1460715
  Панченко О. Федір Деряжний - славний бандурист і патріот, який прославив Полтавщину... // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2015. – Березень (№ 3). – С. 14-15
1460716
  Жалай Ю. Федір Достоєвський. "Злочин і кара" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 19-23
1460717
  Велігура І.М. Федір Дубковецький / І.М. Велігура, Я.К. Михалик. – Київ, 1960. – 128с.
1460718
  Бонь О. Федір Ернс та його діяльність у мистецтвознавчих наукових осередках у 1920-1930 роках // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 161-169
1460719
  Нестеренко П. Федір Ернст - колекціонер екслібрисів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 56-59. – ISSN 0131-2685


  Федір (Теодор-Ріхард) Людвігович Ернст (1891-1942) - український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець. Автор найкращого довоєнного путівника по Києву (1930).
1460720
  Білокінь С. Федір Ернст // Репресоване відродження / Сидоренко О.І. – К., 1993. – С. 308-321
1460721
  Дмитрієнко М. Федір Ернст і малярська колекція НХМ / М. Дмитрієнко, О. Походяща // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 44-47. – ISSN 0131-2685


  Федір (Теодор-Ріхард) Людвігович Ернст (1891-1942) - український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець. Автор найкращого довоєнного путівника по Києву (1930).
1460722
  Черкаська Н. Федір Ернст і польські культурні цінності // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 30-42. – ISSN 0131-2685


  Федір (Теодор-Ріхард) Людвігович Ернст (1891-1942) - український історик, мистецтвознавець, музеєзнавець. Автор найкращого довоєнного путівника по Києву (1930).
1460723
  Ємчук О. Федір Ернст та Сергій Маслов // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180) : До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 38-42. – ISSN 0131-2685
1460724
  Мельник Л. Федір Заревич - письменник і публіцист 60-х років XIX століття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 27-39. – ISSN 0130-528Х


  Досліджено життя і творчі спадщину маловідомого західноукраїнського письменника, публіциста 60-х років XIX століття Федора Заревича у контексті народовського руху
1460725
   Федір Зубанич // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1
1460726
  Литвин Н.М. Федір Іванович Шміт: до започаткування музейної освіти в Україні // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 26 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 82-86
1460727
   Федір Кіндратович Вовк (1847 - 1918) = Fedir Kindratovych Vovk (1847-1918) : Дослідження, спогади, бібліографія: до 150-ліття з дня народження вченого. – Нью-Йорк, 1997. – 382с. – Зміст: Федір Вовк /О.Франко; Хведір Кіндратович Вовк /Г.Вовк, Ю.Вовк; Бібліографія праць Хв.Вовка /Г.Вовк. – (Джерела до новітньої історії України = Sources of modern history of the Ukraine ; Т.4). – ISBN 0-916381-11-0
1460728
  Алешо О. Федір Кіндратович Вовк як антропольог // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 10-13. – ISSN 2227-4952


  "Доклад виголошений на загальних зборах природничої секції Українського Наукового Товариства в Києві, присвячених памяти Хведора Кіндратовича Вовка".
1460729
  Бочко М. Федір Коваль - носій ідей Карпатської України // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 208-213. – ISSN 0869-3595
1460730
  Бочко М. Федір Коваль - популяризатор української народної творчості та професійної культури на Заході // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 134-138. – ISBN 966-02-3167-9
1460731
  Бочко М. Федір Коваль - популяризатор української народної творчості та професійної культури на Заході


  У статті йдеться про маловідомого поета, публіциста, літературного критика, Журналіста, активного діяча української еміграції Федора Коваля (19134-1987). Проаналізовано деякі його літеарутрно-критичні та публіцистичні статті
1460732
  Онищенко Н. Федір Коломийченко - редактор журналу "Шлях" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 368-372
1460733
  Кобаль Йосип Федір Корятович у світлі нових джерел // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 75-115
1460734
   Федір Кричевський. – К, 1972. – 122с.
1460735
  Кейван І. Федір Кричевський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 291, квітень : квітень. – С. 20-23
1460736
  Чоботарьова В.А. Федір Кричевський: митець і реформатор // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 116-118. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1460737
   Федір Куля: Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Мистецька лінія, 2000. – 48с. – ISBN 966-7511-04-9; 966-7400-07-4
1460738
  Роман М. Федір Лазорик / М. Роман. – Братіслава, 1974. – 222с.
1460739
  Козаченко А.І. Федір Лизогуб - видатний діяч земського самоврядування кінця XIX початку XX ст. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 76-85. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1460740
  Задорожний Микола Федір Літке - видатний російський мореплавець та учений-географ : Визначні дати та видатні імена / Задорожний Микола, Корнеєв Вктор // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
1460741
  Островський Г. Федір Манайло // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 209-211
1460742
  Козій В. Федір Мерінг – заслужений професор Київського університету Святого Володимира / В. Козій, Н. Кузіна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 103-107


  У статті здійснено історико-біографічний аналіз діяльності Почесного члена та Заслуженого професора Київського Університету Святого Володимира Федора Федоровича Мерінга. Особливу увагу приділено його науковій діяльності на медичному факультеті ...
1460743
  Грицюк Н.І. Федір Миколайович Попадич / Н.І. Грицюк. – Київ : Музична Україна, 1987. – 102 с.
1460744
  Половець В. Федір Михайлович Уманець: громадська та наукова діяльність (1841-1918 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.97-121
1460745
  Панфілова М. Федір Нірод. / М. Панфілова. – К., 1969. – 84с.
1460746
  Панченко О. Федір Павлович Габелко: "Умру, а жить не перестану..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 7


  Федір Павлович Габелко - український патріот, письменник, редактор. Від 1949 проживав у Австралії, де видавав церковно-громадський часопис "Наш голос".
1460747
   Федір Павлович Шевченко : біобібліографія. – Київ, 1989. – 105с. – (Науково-довідкові видання з історії України)
1460748
  Апанович О. Федір Павлович Шевченко : Історик, архівіст, історіограф, джерелознавець, археограф, орган. науки, Людина. Спогади та історіограф. аналіз / О. Апанович; НАНУ; Ін-т історії України; Ін-т української археографії. – Київ, 2000. – 180с. – ISBN 966-02-1721-8
1460749
  Богданович Г.А. Федір Петрович Балавенський / Г.А. Богданович. – К, 1963. – 48с.
1460750
   Федір Петрович Погребенник // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 січня (№ 1/2). – С. 3
1460751
  Могилка А.П. Федір Петрович Швець - видатний український державотворець періоду УНР // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 250-256
1460752
  Бутрин Мирослав Львович Федір Пилипович Максименко (1897-1983) : Рад. бібліограф і книгознавець: Бібліогр. покажч. / Бутрин Мирослав Львович. – Львів, 1983. – 31с.
1460753
  Ковальчук Г.І. Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 18-28. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1460754
  Хиля В.П. Федір Семенович Бабичев — людина, вчений, педагог (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Ф.С. Бабичева). // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 73-82. – ISSN 1027-3239
1460755
   Федір Семенович Бабичев. – Київ : Наукова думка, 1999. – 112с. – (Бібліографія вчених України). – ISBN 966-00-0522-9
1460756
   Федір Семенович Бабичев : до 100-річчя від дня народж. / [упоряд.: В.П. Хиля, В.О. Ковтуненко, В.В. Іщенко, А.В. Бійцева]. – Київ : [б. в.], 2017. – 78, [2] с. : портр., іл. – Покажч. друк. праць: с. 42-78
1460757
  Ганзенко Л. Федір Солнцев: спроба наукової реабілітації // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.111-121
1460758
  Співаченко О.С. Федір Стравінський та Україна: історіографія, вектори дослідження теми // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 126-135. – ISSN 2226-2180


  "Пропонується аналіз стану вивченості життєтворчості Федора Гнатовича Стравінського (1843–1902) та його українських зв’язків. На основі газетних публікацій, листів, спогадів сучасників артиста та наявних наукових публікацій простежено основні етапи ...
1460759
  Співаченко О.С. Федір Стравінський: роки навчання (за матеріалами українських архівів) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 165-174. – ISSN 2226-0285
1460760
  Полинський П.О. Федір Тромса / П.О. Полинський. – К., 1966. – 44с.
1460761
   Федір Тютчев. Лірика: матеріали до вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-23
1460762
  Пучков А. Федір Успенський про останні місяці Тимофія Флоринського: Київ, лютий-травень 1919 року // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 194-200. – ISSN 2310-3310
1460763
   Федір Успенський: бібліографічний покажчик / упорядкував Дмитро Гордієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – С. 205-228. – ISSN 2310-3310
1460764
  Романів А. Федір Щербина - видатний український статистик // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 36-44
1460765
  Платон Федон / Платон. – М., 1991. – 143с.
1460766
  Золотусский И.П. Федор Абрамов : Личность. Книги. Судьба / И.П. Золотусский. – Москва : Советская Россия, 1986. – 158, [1] с. – (Писатели Советской России)
1460767
  Турков А.М. Федор Абрамов : очерк / А.М. Турков. – Москва : Советский писатель, 1987. – 234, [1] с., [16] л. ил. : ил.
1460768
  Галимов Ш.З. Федор Абрамов: Творчество, личность / Ш.З. Галимов; Рец. Л.Я. Резникова. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд.-во, 1987. – 252 с.
1460769
  Арандаренко Л.Н. Федор Александрович Бредихин 1831 - 1904 / Л.Н. Арандаренко. – Москва : Издательство Московского университета, 1948. – 32 с.
1460770
  Невская Н.И. Федор Александрович Бредихин, 1831-1904 / Н.И. Невская. – Ленинград : Наука, 1964. – 254 с.
1460771
  Зигель Ф.Ю. Федор Александрович Бредихин: его жизнь и деятельность / Ф.Ю. Зигель. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 152 с.
1460772
  Федоров-Давыдов Федор Александрович Васильев / Федоров-Давыдов. – М.-Л., 1947. – 26с.
1460773
  Федоров-Давыдов Федор Александрович Васильев / Федоров-Давыдов. – М., 1955. – 27с.
1460774
  Дюженко Ю.Ф. Федор Александрович Васильев / Ю.Ф. Дюженко. – Л, 1973. – 56с.
1460775
  Мальцева Ф.С. Федор Александрович Васильев, 1850-1873 / Ф.С. Мальцева. – М., 1984. – 271с.
1460776
  Осипов Д.М. Федор Александрович Модоров / Д.М. Осипов. – М, 1968. – 100с.
1460777
   Федор Александрович Модоров Засл. деят.искусств РСФСР и БССР,. – М, 1965. – 48с.
1460778
   Федор Александрович Модоров.. – М, 1956. – 88с.
1460779
  Ганьшин В.Н. Федор Алексеевич Слудский : ученый геодезист (1841-1897) / В.Н. Ганьшин, Н.Н. Большаков ; ред. Н.Н. Большаков : Геодезиздат, 1957. – 156 с.
1460780
   Федор Андреевич Тулов.. – М., 1989. – 224с.
1460781
  Яблонская М.Н. Федор Антонов / М.Н. Яблонская. – М., 1991. – 96с.
1460782
  Савинов А. Федор Антонович Бруни. 1799-1875. / А. Савинов. – М.-Л., 1949. – 28с.
1460783
  Верещагина А.Г. Федор Антонович Брунин / А.Г. Верещагина. – Ленинград, 1985. – 255с.
1460784
  Ржонсницкий Б.Н. Федор Аполлонович Пироцкий / Б.Н. Ржонсницкий. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 112 с.
1460785
  Сивачев М. Федор Білинников / М. Сивачев. – Ленинград, 1924. – 117с.
1460786
   Федор Богородский. – Л, 1987. – 544с.
1460787
   Федор Васильев : [альбом репродукций]. – Москва : [Изобразительное искусство], 1973. – [4] с., [12] л. ил. : ил. – (Серия "Образ и цвет")
1460788
   Федор Васильевич Антонов : о жизни и творчестве художника. – Москва : Советский художник, 1954. – 68 с. : ил.
1460789
   Федор Васильевич Григорьев.. – М, 1949. – 12с.
1460790
  Семенов-Амурский Федор Васильевич Семенов-Амурский. / Семенов-Амурский. – М., 1984. – 33с.
1460791
  Лучанский М. Федор Волков / М. Лучанский. – Москва, 1937. – 148 с.
1460792
  Горин-Горяйнов Федор Волков / Горин-Горяйнов. – Ярославль : ОГИЗ, 1942. – 466 с.
1460793
  Горин-Горяйнов Федор Волков / Горин-Горяйнов. – Ярославль, 1950. – 212с.
1460794
  Север Н.М. Федор Волков / Н.М. Север. – Ярославль, 1961. – 135с.
1460795
  Любомудров М.Н. Федор Волков : Биографическая повесть / М.Н. Любомудров. – Л., 1983. – 191с.
1460796
  Евграфов К.В. Федор Волков / К.В. Евграфов. – М., 1989. – 286с.
1460797
  Любомудров М.Н. Федор Волков и русский театр. / М.Н. Любомудров. – М., 1971. – 39с.
1460798
  Лучанский М. Федор Волков. / М. Лучанский. – М., 1937. – 160с.
1460799
  Шофман А.С. Федор Герасимович Мищенко / А.С. Шофман. – Казань : Издательство Казанского университета, 1974. – 112 с.
1460800
  Брайнина Б.Я. Федор Гладков / Б.Я. Брайнина. – М., 1957. – 214с.
1460801
  Власенко А.Н. Федор Гладков / А.Н. Власенко. – Москва, 1983. – 272с.
1460802
  Воложенин А.П. Федор Гладков. Жизнь и творчество / А.П. Воложенин. – Москва, 1969. – 214с.
1460803
  Пухов Ю.С. Федор Гладков: Очерк творчества. / Ю.С. Пухов. – М., 1983. – 336с.
1460804
  Ягодовская А.Т. Федор Глебов / А.Т. Ягодовская. – Москва, 1985. – 159с.
1460805
  Рогачевский В.М. Федор Гордеевич Гордеев. 1744-1810. / В.М. Рогачевский. – Л.-М., 1960. – 116с.
1460806
   Федор Данилович Овчаренко. – К., 1985. – 117с.
1460807
  Кузнецова Ю.П. Федор Денисович Константинов / Ю.П. Кузнецова. – М, 1965. – 103с.
1460808
  Бугаенко Ф.Д. Федор Дмитриевич Бугаенко. / Ф.Д. Бугаенко. – Омск, 1980. – 18с.
1460809
  Дмитриев Н.К. Федор Е вгеньевич Корш / Н.К. Дмитриев. – М., 1962. – 56с.
1460810
  Зенгер Г.Э. Федор Евгеньевич Корш / Г.Э. Зенгер, 1915. – 14 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из : "Гермес", № 7-8 (апрель), 1915
1460811
  Богданов А.И. Федор Евгеньевич Корш / А.И. Богданов. – Ашхабад, 1982. – 124с.
1460812
   Федор Евстафьевич Петрунь (1894-1963). Библиограф. указ.. – Одесса, 1981. – 16с.
1460813
  Брюсова В.Г. Федор Зубов / В.Г. Брюсова. – М., 1985. – 207с.
1460814
  Смирнов С.В. Федор Иванович Буслаев (1818-1897) / С.В. Смирнов. – М., 1978. – 96с.
1460815
   Федор Иванович Мельников. 1892-1979 : Графика. – Москва, 1988. – 28 с.
1460816
   Федор Иванович Невежин.. – М., 1954. – 60с.
1460817
   Федор Иванович Рерберг. – М., 1963. – 18с.
1460818
  Дмитренко А.Ф. Федор Иванович Смирнов / А.Ф. Дмитренко. – Л., 1989. – 102с.
1460819
  Гольденберг Л.А. Федор Иванович Соймонов (1692-1780) / Л.А. Гольденберг. – Москва : Наука, 1966. – 263 с.
1460820
  Покровский В.И. Федор Иванович Тютчев : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В.[И.] Покровский. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1904. – [4], 59 с.
1460821
  Покровский В.И. Федор Иванович Тютчев : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В.[И.] Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1911. – [4], 86 с.
1460822
  Грачева В.В. Федор Иванович Тютчев / В.В. Грачева. – М., 1956. – 35с.
1460823
  Чагин Г.В. Федор Иванович Тютчев / Г.В. Чагин. – М., 1988. – 63 с.
1460824
  Чагин Г.В. Федор Иванович Тютчев / Г.В. Чагин. – М., 1990. – 175с.
1460825
   Фёдор Иванович Фёдоров : К 95-летию со дня рождения. – Минск : БГУ, 2005. – 199 с. : ил. – (Память и слава = Memoria et gloria). – ISBN 985-485-399-3
1460826
   Федор Иванович Шаляпин. – М.
1. – 1957. – 866с.
1460827
   Федор Иванович Шаляпин. – М.
2. – 1958. – 724с.
1460828
   Федор Иванович Шаляпин. – М.
1. – 1959. – 768с.
1460829
   Федор Иванович Шаляпин. – М.
2. – 1960. – 632с.
1460830
   Федор Иванович Шаляпин.. – 3-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1976. – 760с.
1460831
   Федор Иванович Шаляпин.. – 3-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1977. – 600с.
1460832
  Членова Л.Г. Федор Кричевский / Л.Г. Членова. – М., 1969. – 172 с. с илл.
1460833
  Исаченко В.Г. Федор Лидваль / В.Г. Исаченко, Г.А. Оль. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 96 с.
1460834
  Добровольская Г.Н. Федор Лопухов / Г.Н. Добровольская. – Л, 1976. – 319 с.
1460835
  Сальников Ю.В. Федор Лыткин / Ю.В. Сальников. – М., 1976. – 128с.
1460836
  Попов-Штрак Федор Матюшкин / Попов-Штрак. – Ленинград-Москва, 1940. – 32с.
1460837
  Вадецкий Б.А. Федор Матюшкин / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1949. – 152с.
1460838
   Федор Михайлович Достоевский. – М, 1971. – 55с.
1460839
  Румянцева Э.М. Федор Михайлович Достоевский / Э.М. Румянцева. – Л., 1971. – 208 с.
1460840
  Белов С.В. Федор Михайлович Достоевский / С.В. Белов. – Москва, 1990. – 206с.
1460841
  Достоевский Ф.М. Федор Михайлович Достоевский : [рассказы, роман] / Ф.М. Достоевский; [сост. Г.С. Кострова]. – Москва : Звонница-МГ, 1998. – 352 с. – Содерж. : "Дядюшкин сон" ; "Скверный анекдот" ; "Крокодил" ; "Сон смешного человека" и другие. – (Библиотека мировой новеллы). – ISBN 5-88093-041-6
1460842
  Чешихин-Ветринский Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях современников и его письмах / В.Е. Чешихин-Ветринский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. "В.В. Думнов, насл. бр. Салаевых". – (Историко-литературная библиотека / Под ред. Н.Л. Бродского, А.Е. Грузинского, Н. М. Мендельсона, Н.П. Сидорова ; Вып. 4)
Ч. 1 : Ф.М. Достоевский ; Введение ; Из воспоминаний и писем современников о Достоевском. – 1923. – 169 с.
1460843
   Федор Михайлович Достоевский в портретах, иллюстрациях, документах. – Москва, 1972. – 447с.
1460844
  Покровский В.И. Федор Михайлович Достоевский, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 1908-1912. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 1. – 1908. – 195 с.
1460845
  Покровский В.И. Федор Михайлович Достоевский, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 1908-1912. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 1. – 1908. – 195 с. – Конволют. - Пер.: Федор Михайлович Достоевский, его жизнь и сочинения, 2-е изд., доп.
1460846
  Покровский В.И. Федор Михайлович Достоевский, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский // Федор Михайлович Достоевский, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / В.И. Покровский. – 1908-1912. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1908. – Ч. 1. – 318 с.
1460847
  Покровский В.И. Федор Михайлович Достоевский, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 1908-1912. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Ч. 2. – 1912. – 267, [2] с.
1460848
  Могилянский Н. Федор Михайлович Плюшкин / Н. Могилянский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. АН, 1911. – С. 295-296. – Отд.оттиск из журнала "Живая старина" за 1911 г.
1460849
   Федор Мясников, 1913-1979 : графика, живопись : кат. выставки / Мясников Федор Исаакович. Выставка произведений. Москва. 1983; Моск. орг. Союза художников РСФС Р. – Москва : Сов. художник, 1983. – [9] с., [8] л. ил.
1460850
  Нелюбин Ф.Ф. Федор Нелюбин / Ф.Ф. Нелюбин. – Ленинград, 1981. – 16с.
1460851
   Федор Никитин. – Ленинград, 1969. – 22с.
1460852
  Боровков В.П. Федор Никитин / В.П. Боровков. – М, 1977. – 177с.
1460853
  Жизневский А.К. Федор Николаевич Глинка [умер] 1880 года 17 февраля : (Читано в заседании Тверской ученой архивной коммиссии 8 ноября 1889 года) / А.К. Жизневский. – Тверь : Тип. Губернского правления, 1890. – [2], 31 с., 1 л. портр. – Библиогр. в примеч.


  На обл. надпись: В.К. Трутовскому
1460854
  Галимзянова Е.А. Федор Ольденбург и его друзья: у истоков приютинского братства // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 64-71. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1460855
   Федор Павлович Белянкин. – Киев : Наукова думка, 1977. – 36с. – (Биобиблиография ученых УССР)
1460856
  Генис В.Л. Федор Павлович Другов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 55-75. – ISSN 0042-8779
1460857
  Сурганов В.А. Федор Панферов / В.А. Сурганов. – М. : Советская Россия, 1967. – 115 с.
1460858
   Федор Панферов. Воспоминания друзей.. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1964. – 461 с.
1460859
   Федор Панферов. Воспоминания друзей.. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1977. – 383 с.
1460860
   Федор Петрович Глебов, 1914-1980. – Москва, 1984. – 14с.
1460861
  Аделунг Н.Н. Федор Петрович Кеппен / [Н. Аделунг]. – [Санкт-Петербург], 1908. – 4 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр. – Без тит. л.- Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества в Санкт-Петербурге. 1908, № 1 (июль)
1460862
  Алексеев А.И. Федор Петрович Литке / А.И. Алексеев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1970. – 280 с. – (Научно-биографическая серия)
1460863
  Раскин Н.М. Федор Петрович Моисеенко / Н.М. Раскин, И.И. Шафранский. – Ленинград, 1974. – 179с.
1460864
   Федор Петрович Павлов - композитор и драматург. – Чебоксары, 1984. – 60 с.
1460865
   Федор Петрович Русецкий. – Саратов : Ипография № 1 областного управления, 1965. – 14 с.
1460866
  Асафова Н.М. Федор Петрович Саваренский / Н.М. Асафова. – Москва, 1962. – 47с.
1460867
  Кузнецова Э.В. Федор Петрович Толстой / Э.В. Кузнецова. – М, 1977. – 336с.
1460868
  Мроз Е.К. Федор Петрович Толстой 1783-1873 / Е.К. Мроз. – Москва ; Ленинград, 1946. – 39 с.
1460869
   Федор Полетаев. – М, 1963. – 64с.
1460870
  Пападимитриу С.Д. Федор Продром : историко-литературное исследование / С.Д. Пападимириу. – Одесса : Эконом. тип., 1905. – [8], XXVI, 453 с. – Часть текста на греч. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского университета, . 1905, т. 100
1460871
  Рабичев Ф.Л. и др. Федор Рабичев / Ф.Л. и др. Рабичев. – Москва, 1981. – 31с.
1460872
  Гребельский З.В. Федор Раскольников / З.В. Гребельский. – М., 1988. – 186с.
1460873
  Решетников Ф.П. Федор Решетников [Изоиздание] : [набор цветных открыток] / Ф.П. Решетников; авт. текста-биогр. Б. Вишняков ; худ. ред. А. Трошина ; техн. ред. О Аредова. – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 16 л. : 16 цв. открыток + 1 обл.
1460874
  Абрамова А.В. Федор Саввич Шурпин : [художник] / А.В. Абрамова. – Москва : Искусство, 1953. – 24 с., [4] л. ил.
1460875
   Федор Саввич Шурпин.. – М, 1954. – 72с.
1460876
  Эфдэ В. Федор сволочь, мне всю жизнь испортил ! / Валентин Эфдэ. – [Б.г. : б. м.], 2012. – [54] с. : ил., портр
1460877
  Колесова О.С. Федор Севастьянов. / О.С. Колесова, А.Ф. Дмитренко. – Л., 1979. – 47с.
1460878
  Хиля В.П. Федор Семенович Бабичев - к 100-летию со дня рождения / В.П. Хиля, В.В. Ищенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 3-6. – ISSN 0041-6045


  "Вся творческая жизнь, педагогическая и административная деятельность Ф.С. Бабичева связана с химическим факультетом Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченка, студентом которого он стал в 1936 году и закончил в 1944. Здесь, в стенах ...
1460879
  Кравченко К.С. Федор Семенович Богородский / К.С. Кравченко. – М., 1952. – 32с.
1460880
  Богданов-Катьков Федор Сергеевич Щербаков / Богданов-Катьков. – П, 1922. – 102с.
1460881
  Богданов-Катьков Федор Сергеевич Щербаков / Богданов-Катьков. – П., 1922. – 102с.
1460882
  Лебедев А.В. Федор Степанович Рокотов / А.В. Лебедев. – М.-Л., 1945. – 16с.
1460883
  Сучков С.В. Федор Степанович Рокотов / С.В. Сучков. – Л., 1976. – 31с.
1460884
  Толстой С.Л. Федор Толстой-Американец. / С.Л. Толстой. – М., 1926. – 108 с.
1460885
  Кузнецова Э.В. Федор Толстой / Э.В. Кузнецова. – Л, 1981. – 78с.
1460886
  Толстой С.Л. Федор Толстой Американец. / С.Л. Толстой. – М., 1990. – 61с.
1460887
  Дюжев Ю.И. Федор Трофимов / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1985. – 127с.
1460888
  Бутакова Е. Федор Тютчев: сердце, полное тревоги // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 5 (105). – С. 68-83. – ISSN 1819-6268
1460889
  Платонов Ю. Федор Федор Федоровский / Ю. Платонов. – М.-Л., 1948. – 16с.
1460890
  Шмулевич Л.А. Федор Федорович Бейльштейн. 1838-1906 / Л.А. Шмулевич, Ю.С. Мусабеков. – М., 1971. – 130с.
1460891
  Пустогаров В В. Федор Федорович Мартенс-юрист дипломат / В В. Пустогаров. – Москва : Международные отношения, 1999. – 290с. – ISBN 5-7133-0975-4
1460892
  Иваненко В.С. Федор Федорович Мартенс - во и вне своего времени и пространства: взгляд через столетие // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 31-36. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  К100-летию со дня кончины и 165-летию со дня рождения юриста-международника, ученого, педагога, дипломата, политика, публициста - Федора Федоровича Мартенса. Современный взгляд на учение профессора .
1460893
  Полякова Е.В. Федор Федорович Платов: акварель / Е.В. Полякова. – Москва, 1981. – 29с.
1460894
  Захаркевич С.А. Федор Федорович Турук // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 108-113. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основоположник белорусистики. Профессор БГУ.
1460895
  Зонин А.И. Федор Федорович Ушаков / А.И. Зонин. – Москва, 1944. – 88с.
1460896
  Солодвников А. Федор Федорович Федоровский / А. Солодвников. – Москва, 1956. – 4с.
1460897
  Костина Е.М. Федор Федорович Федоровский / Е.М. Костина. – Москва, 1960. – 239с.
1460898
  Новокшанова З.К. Федор Федорович Шуберт : военный геодезист / З.К. Новокшанова. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 80 с.
1460899
  Никулин Л.В. Федор Шаляпин. / Л.В. Никулин. – М, 1954. – 192с.
1460900
  Кириченко Е.И. Федор Шехтель / Е.И. Кириченко. – Москва, 1973. – 141с.
1460901
  Канунов Н.Ф. Федор Эдуардович Молин, 1861-1941 / Н.Ф. Канунов. – Москва, 1983. – 110 с.
1460902
  Федоров-Давыдов Федор Яковлевич Алексеев / Федоров-Давыдов. – М., 1955. – 167с.
1460903
  Скопина К.П. Федор, Ира, Илья, Виктор, Света, Женя... Повести. / К.П. Скопина. – 2-е доп. и перераб. изд. – М., 1973. – 255с.
1460904
  Гордей В. Федора : рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 99-104. – ISSN 0027-8238
1460905
  Чуковский К.И. Федорино горе / К.И. Чуковский. – М, 1964. – 16с.
1460906
   Федорищак Роман-Мар"ян Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 280-281 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1460907
   Федорищак Роман-Мар"ян Петрович (1944) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 165-166. – ISBN 966-95774-3-5
1460908
   Федорищак Роман Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 151-152.
1460909
   Федоров Алексей Федорович. Выставка произведений. – М., 1984. – 24с.
1460910
   Федоров Василь Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 321. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1460911
   Федоров Василь Федорович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 72-75. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1460912
   Федоров Василь Федорович (1802-1855) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 174-175. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
1460913
  Гольденберг Л.А. Федоров Иванович Соймонов (1692-1780) / Л.А. Гольденберг. – Москва : Наука, 1966. – 264с : карти, фото. – (Научно -биографическая серия)
1460914
   Федоров Панфилович Нестеров, 19877-1966 / Нестеров, Выставка, Москва. произведений., 1973. – М., 1973. – 22с.
1460915
   Федоров Панфилович Нестеров, 19877-1977 / Нестеров, Выставка, Москва. произведений., 1977. – М., 1977. – 13с.
1460916
   Федоров, Юрий Павлович. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 12с.
1460917
  Сидоренко Федоровская научная сессия / Сидоренко, А.А. Ясинская. – С. 462-464
1460918
   Федоровские чтения. 1973. Сб. науч. тр.. – Москва, 1976. – 109с.
1460919
   Федоровские чтения. 1974. Сб. науч. тр.. – Москва, 1976. – 144с.
1460920
   Федоровские чтения. 1975. История рев. печати. Сб. науч. тр.. – Москва, 1977. – 165 с.
1460921
   Федоровские чтения. 1976: читатель и кн. Сб. науч. тр.. – Москва, 1978. – 160с.
1460922
  Соболев В.С. Федоровский метод : Учебное пособие / В.С. Соболев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 263с.
1460923
  Саранчина Г.М. Федоровский метод / Г.М. Саранчина. – 2-е изд. – Ленинград : Ленинградского университета, 1963. – 154с.
1460924
  Соболев В.С. Федоровский метод / В.С. Соболев. – 2-е изд. – Москва : Госгеолтехиздат, 1964. – 264с.
1460925
  Саранчина Г.М. Федоровский метод : Определение минералов, микроструктурный анализ / Г.М. Саранчина, В.Н. Кожевников. – Ленинград : Недра, 1985. – 208с.
1460926
  Соболев Р.Н. Федоровский метод с основами кристаллооптики / Р.Н. Соболев. – М, 1981. – 161с.
1460927
  Колосова В. Федоровські читання - 1983 // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1984. – № 10 (286)
1460928
   Федорову Миколі Миколайовичу - 80 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 126-128. – ISSN 2221-1055
1460929
   Федорус Олексій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 393-394 : фото
1460930
   Федорченко Адольф Михайлович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 271
1460931
   Федорченко Адольф Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 322-323. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1460932
   Федорченко Микола Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 394 : фото
1460933
   Федорчук Людмила Петрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 325. – ISBN 978-966-2726-03-9
1460934
  Петинова Е.Ф. Федос Щедрин / Е.Ф. Петинова. – Л, 1977. – 39с.
1460935
   Федоскино-Жостово. – М, 1984. – 64с.
1460936
  Соболевский Н.Д. Федоскино / Н.Д. Соболевский. – Москва, 1945. – 58с.
1460937
  Яловенко Г.В. Федоскино. / Г.В. Яловенко. – М., 1959. – 162с.
1460938
   Федоскинская ордена "Знак почета" фабрика миниатюрной живописи. – Федоскино, 1985. – 30с.
1460939
  Грязнов А.И. Федоскинские таланты / А.И. Грязнов. – М, 1970. – 128с.
1460940
  Славкович Д.Ф. Федоскины каникулы / Даир Славкович ;. – Москва, 1980. – 143 с.
1460941
   Федосов Віктор Михайлович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 64-65


  Член спецради попередніх каденцій.
1460942
   Федот Васильевич Сытников.. – Саранск, 1986. – 132с.
1460943
  Попова Э.Н. Федот Васильевич Сычков / Э.Н. Попова. – Саранск, 1970. – 188с.
1460944
   Федот Васильевич Сычков.. – М., 1954. – 90с.
1460945
   Федот Васильевич Сычков.. – Л., 1970. – 47с.
1460946
  Яковлева Н.А. Федот Иванович Шубин / Н.А. Яковлева. – Л., 1984. – 95с.
1460947
   Федот Иванович Шубин (1740-1805). Каталог юбилейной выставки произведений.. – М., 1955. – 16с.
1460948
  Лазарева О.П. Федот Иванович Шубин. / О.П. Лазарева. – Л., 1964. – 47с.
1460949
   Федот Иванович Шубин. Альбом.. – М., 1956. – 12с.
1460950
   Федот Иванович Шубин. выставка произведений. Каталог.. – М., 1955. – 48с.
1460951
   Федот Петрович Филин. – Москва : Наука, 1978. – 87с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. ; Вып. 12)
1460952
  Исаков С.К. Федот Шубин / С.К. Исаков. – М, 1938. – 168с.
1460953
  Тольба В. Федот, да не тот // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 2-8 ноября (№ 44)


  В учебнике для 10-го класса "Художня культура" Л. Масол и др. (К.: Освіта, 2011. - С. 134) под портретом Петра Гулака-Артемовского подписано "Семен Гулак-Артемовський" и другие опечатки, неточности, ошибки в журналах и книгах.
1460954
  Шолохов М.А. Федотка / М.А. Шолохов. – М, 1980. – 16с.
1460955
  Гриценко І.С. Федотов-Чеховський Олександр Олексійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 51. – ISBN 978-966-06-0557-2
1460956
   Федотов-Чеховський Олександр Олексійович (1800-1892) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 342. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
1460957
  Егоров И.М. Федотов / И.М. Егоров. – М., 1971. – 47с.
1460958
  Александров М.Н. Федотов Григорий / М.Н. Александров. – Москва, 1952
1460959
  Федотов П.А. Федотов: альбом репродукций / П.А. Федотов. – Москва, 1978. – 4с.
1460960
   Федотов: альбом.. – М., 1990. – 20с.
1460961
  Платон Федр:(Беседы с Сократом) / Платон. – Москва : Прогресс, 1989. – 130 с.
1460962
   Федченко Павло Максимович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 326-338. – ISBN 978-966-2726-03-9
1460963
   Федюк Олексій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 281-282 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1460964
  Поженян Г.М. Федюнинские высоты / Г.М. Поженян. – М, 1978. – 123с.
1460965
  Сергеенко М.М. Федька Дынин / М.М. Сергеенко. – 3-е изд. – Воронеж, 1967. – 165с.
1460966
  Журавлев Федькины угодья / Журавлев, -Печорский. – М., 1980. – 255с.
1460967
  Винниченко В.К. Федько- халамидник : Оповідання: Для мол. та сер. шк. віку / В.К. Винниченко. – Київ : Веселка, 1991. – 93с. – ISBN 5-301-01338-6
1460968
  Вахніна Л.М. Федько-партизан / Л.М. Вахніна. – Київ, 1966. – 132с.
1460969
  Винниченко В.К. Федько-халамидник / В.К. Винниченко. – 2-ге вид. – Київ; Харків : Дзвін, 1917. – 32с.
1460970
  Винниченко В.К. Федько-халамидник / В.К. Винниченко. – Черкаси : Допомога школі, 1920. – 25с.
1460971
  Винниченко В.К. Федько-халамидник : Для дитячих б-к / В.К. Винниченко. – Київ : Держвидав України, 1924. – 208с. – (Б-ка молодого ленінця)
1460972
  Баженова Л. Федько-Халамидник : п"єса на 4 розділи 9 одмін Відом. про відпов.: Л. Баженова ; сюжет за В. Винниченком / Л. Баженова. – 2-ге видання. – [Харків] : Книгоспіка, 1929. – 40 с.
1460973
  Гордієнко К. Федько / К. Гордієнко. – Харків, 1925. – 16 с.
1460974
  Баженова Л. Федько Халамидник : п"єса на 4 розділи 9 одмін / Л. Баженова ; сюжет за В. Винниченком. – [Харків] : Книгоспілка, 1928. – 40 с. – (Дитячий театр)
1460975
  Тичина П.Г. Федькович у повстанця Кобилиці / Павло Тичина. – Вид. 3-е. – Одеса : Дитвидав, 1940. – 18 с.
1460976
   Федькович Юрій. – Чернівці, 1984. – 252с.
1460977
  Ковалець Л. Федьковичезнавчий дискурс Олександра Огуя (до питання про творчий феномен ученого) // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 330-341. – ISSN 2306-2908


  "Статтю присвячено відомому в Україні та за її межами науковцеві-лінгвісту, докторові наук, професорові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Олександрові Огую (1958–2014). Йдеться про людину широкої професійної та загальної ...
1460978
  Ковалець Л. Федьковичезнавчі мемуари: типологія та особливості авторських позицій
1460979
  Ковалець Лідія Федьковичезнавчі мемуари: типологія та особливості авторських позицій


  У статті розглядаються перипетії майже вісімдесятилітнього процесу творення федьковичезнавчої мемуаристики, здійснено спроби з"ясувати вплив індивідуальної свідомості цих "других героїв" (В. Кардін) на мемуарний портрет видатного письменника й ...
1460980
  Зорин Виталий Феерично! : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 40-45 : Фото
1460981
  Селин Л.-Ф. Феерия для другого раза 1. Феерия для другого раза 2 (Норманс). Бойня : Романы / Луи-Фердинанд Селин; Пер. с франц. – Харьков : Фолио, 2003. – 606с. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 966-03-2332-8
1460982
  Усик Світлана Феєрверки та петарди - видовище чи небезпека? / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 38
1460983
  Мокренцова Анастасія Феєричні мандри в кримські печери : Україна / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 26-28 : Фото
1460984
  Шевченко Тарас Феєричні подорожі / Шевченко Тарас, Захаренко Ігор // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1460985
  Євген Будько Феєрія ідей / Євген Будько, Захаренко Ігор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 16-20 : фото
1460986
   Феєрія мандрів або мовна практика в Польщі / Ю Берестовська, К Сорокопуд, В Іваницький, А Кватира, А. Коваль // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (історичний факультет та Інститут журналістики) заради мовної практики відвідалі Польшу.
1460987
  Косинська Ю. Феєрія пригод Тура Хейєрдала : белетризована біографія легендарного мандрівника : до 100-річчя від дня народження / Юлія Косинська, Олег Крук. – Київ : Мандри, 2013. – 238, [2] с. : фот., мапи. – Кн. містить автограф Тура Хейєрдала українцям. – ISBN 978-617-635-052-1
1460988
   Феи с алмазных гор. – М, 1991. – 383с.
1460989
  Будько Євген Феї та президенти // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 106-113 : фото
1460990
  Любутин К.Н. Фейербах: философская антропология. / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1988. – 125с.
1460991
  Дедова Е.Б. Фейерверки в России елизаветинского времени // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 63-68. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена любопытной и малоизученной теме. Фейерверки XVIII в. являлись важнейшей частью общественной и культурной жизни страны, пропагандировали идеи государственного мифа и были, таким образом, искусством на службе государства. В статье ...
1460992
   Фейерверки и иллюминации в графике XVIII века : каталог выставки. – Ленинград, 1978. – 96 с.
1460993
   Фейєрабенд (Feuerabend) Пол // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 938-940. – ISBN 966-316-069-1
1460994
  Зозуля О. Фейк як інструмент інформаційної війни // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 1, 18-19
1460995
  Саприкін О.А. Фейк як інструмент інформаційної війни проти України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 87-94. – ISSN 2409-9805


  Статтю присвячено відносно новому інструменту у веденні інформаційної війни проти України - фейку. Проаналізовано наукові джерела про засоби ведення інформаційної війни, визначено поняття "фейк" та "фейковий ресурс", їхні ознаки та властивості, ...
1460996
  Черниш Р.Ф. Фейк як один із інструментів негативного впливу на національну безпеку України в умовах ведення гібридної війни // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 109-114. – ISSN 2219-5521
1460997
   Фейк, Fake News та дезінформація: до проблеми визначення понять // Фейки : пропаганда, дезінформація та виборчий процес: як нам захистити демократичні практики? : аналіт. доповідь / Д.В. Дубов, І.О. Корецька, А.В. Баровська, С.Л. Гнатюк, М.А. та ін. Ожеван. – Київ : Сталь, 2019. – С. 13-25. – ISBN 978-617-676-156-3
1460998
   Фейки : пропаганда, дезінформація та виборчий процес: як нам захистити демократичні практики? : аналіт. доповідь / [Д.В. Дубов, І.О. Корецька, А.В. Баровська та ін.] ; Школа Політ. Аналітики НаУКМА ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Сталь, 2019. – 249 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-676-156-3
1460999
  Почепцов Г. Фейки та інші гібридні комунікації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5). – С. 11


  "Гібридні війни приходять одночасно з гібридними комунікаціями, оскільки базуються на них. Під гібридними комунікаціями ми розуміємо комунікації, де не ставиться завдання утримати вірогідність у процесах передачі смислів. Звісно, крім тих випадків, ...
1461000
  Курбан О.В. Фейки у сучасних медіа: ідентифікація та нейтралізація // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 96-103. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Представлене дослідження має на меті аналіз фейків як інноваційних інструментів управління інформаційними процесами у соціальних онлайн-мережах, що використовуються у сучасних гібридних війнах. Специфіка цих інструментів полягає у ...
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,