Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1460001
  Коляда І. "...старший та найбільш заслужений у козацькому війську воїн, що користується найбільшою любов"ю всіх полків..." // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 1-9


  До 355-ї річниці з дня народження гетьмана Лівобережної України Данила Павловича Апстола (1654-1734).
1460002
  Нечитайло Д. "Стартовые площадки" всемирного терроризма // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 40-46. – ISSN 0321-5075


  Чому "Аль-каїда" робить головну ставку на Афганістан і Пакистан?
1460003
  Горбушин С. "Старуха" Д. Хармса в свете последнй фразы / С. Горбушин, Е. Обухов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 429-438. – ISSN 0042-8795
1460004
  Лукин П.В. "Старцы" или "старшие"? О терминологии славянской "племенной знати" // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 2. – С. 12-30. – ISSN 0132-1366
1460005
  Ватсон Джереми "Старшие братья и банда алкоголиков" : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 106-107 : Фото. – ISSN 1029-5828
1460006
  Филиппов А.А. "Старшие эмиры" в Египте: их социальный статус в середине XIII в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 136-140. – ISSN 0869-1908
1460007
   "Старый город" : Китайское притяжение. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 28 : Фото
1460008
  Градовский Г. "Старый либерал" / Г. Градовский. – Киев, 1907. – 128 с.
1460009
  Рославлев М.И. "Старый Петербург" - "Новый Ленинград". (Строение города в прошлом и программа будущего) / М.И. Рославлев. – Ленинград : Академия художеств, 1925. – 133 с.
1460010
  Торалдо Лора "Старый служака" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 60-83 : фото
1460011
  Вілкул Т.Л. "Старьци" та "старъишини" в "Повісті вріменних літ" і давньослов"янському восьмикнижжі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 165-176. – ISSN 0130-5247
1460012
  Пономаренко О.І. "Статистика" - нова математична спеціальність / О.І. Пономаренко, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 15-17. – ISSN 1029-4171
1460013
  Фаріон І.Д. Староукраїнська (руська) мова - фокус соціолінгвальних взаємин у XVII ст. // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 288-299. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1460014
  Німчук В.В. Староукраїнська лексикографія в її зв"язках з російською та білоруською / В.В. Німчук. – Київ, 1980. – 304 с.
1460015
  Німчук В. Староукраїнська лексикографія в контексті бароко // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 489-523. – ISBN 966-7021-39-4
1460016
  Гнатюк Л.П. Староукраїнська мовна свідомість другої половини XVI - першої половини XVIII ст.: генеза та визначальні риси // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 101-110


  У статті аналізується період другої половини XVI-першої половини XVIII століття як мовно-культурної цілісності, що зумовлює генезу староукраїнської мовної свідомості. Вона спирається на функціональну тотожність генетично гетерогенних ...
1460017
  Олешко Ю.Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Олешко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 185-211
1460018
  Олешко Ю.Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Олешко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 18 с.. – Бібліогр.: 13 назв
1460019
  Юрковський М. Староукраїнська сакральна термінологія (Назви осіб) // Варшавські українознавчі записки / [редкол.: Степан Козак (голов. ред) та ін.]. – Варшава : ОО Василіяни, 1989. – Зошит 1. – С. 74-84
1460020
  Наєнко Г.М. Староукраїнська філософська традиція та аспекти наукового текстотворення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 444-450
1460021
  Гнатенко Людмила Анатоліївна Староукраїнський правопис останнньої чверті XIV - першої чверті XVII ст. у зв"язку з проблемою другого південнослов"янського графіко-орфографічного впливу : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Гнатенко Людмила Анатоліївна; НАН України. Ін-т української мови. – К., 1997. – 28л.
1460022
  Михайлов А.Д. Старофранцузская городская повесть "Фаблио" и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры / А.Д. Михайлов. – Москва, 1986
1460023
  Щерба Г.М. Старофранцузская рукопись F403 Библиотеки Академии наук СССР : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Щерба Г.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1968. – 15л.
1460024
   Старохристиjанската археологиjа во Македониja = Early Christian archaeology in Macedonia : прилози од научен собир. – Скопjе, 2003. – 346, [ 3 ] с., [ 32 ] табл., [ 5 ] к. : к. – ISBN 9989-101-10-8
1460025
  Мороз Т. Староцерковнослов"янізми як джерела мови творів Т. Шевченка та біблійних перекладів П. Куліша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 346-349. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1460026
  Скворцов М.И. Старочувашская общественно-политическая лексика. : Автореф... канд.филол.наук: 665 / Скворцов М.И.; Ин-т восточ.яз.при МГУ. – М, 1972. – 19л.
1460027
   Старт-1. – Москва, 1979. – 144с. + Русско-английский словарь вкладыш
1460028
   Старт-1. – Москва, 1979. – 144с. + Русско-французский словарь вкладыш
1460029
   Старт-1. – М., 1979. – 144с.
1460030
   Старт-1. – 2-е изд., стер. – Москва, 1981. – 173с. + Русско-арабский словарь вкладыш
1460031
   Старт-1. – 4-е изд. – М., 1984. – 174с. + Русско-португальский словарь вкладыш
1460032
   Старт-1.. – М., 1979. – 173с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1460033
  Протасова Т.Н. Старт-2 / Т.Н. Протасова. – Москва, 1981. – 160с.
1460034
  Протасова Т.Н. Старт-2 / Т.Н. Протасова. – Москва, 1981. – 318с. + Русско-английский словарь вкладыш
1460035
  Протасова Т.Н. Старт-2 / Т.Н. Протасова. – Москва, 1981. – 320с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1460036
  Протасова Т.Н. Старт-2. / Т.Н. Протасова. – М., 1984. – 318с. + Русско-английский словарь вкладыш
1460037
  Протасова Т.Н. Старт-2. / Т.Н. Протасова. – М., 1984. – 318с. + Русско-французский словарь вкладыш
1460038
   Старт-3. – 2-е изд., стер. – М., 1984. – 112с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1460039
   Старт-3. – М., 1986. – 272с. + Русско-французский словарь вкладыш
1460040
   Старт-3. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1987. – 222с. + Русско-английский словарь вкладыш
1460041
   Старт-3.. – 2-е изд., стер. – М., 1984. – 272с. + Русско-английский словарь вкладыш
1460042
   Старт-3.. – 3-е изд., перераб. – М., 1987. – 222с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1460043
   Старт-3. (вкладыш русско-французский). – 4-е изд., перераб. – Москва : Русский язык, 1990. – 217 с.
1460044
  Чеберкус Д. Старт - конкуренції. Для розвитку науки в Україні недостатньо збільшити її фінансування - треба інвестувати в успішні колективи, які даватимуть ефективні відповіді на глобальні виклики / Д. Чеберкус, С. Назаровець // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 22-26 червня (№ 24). – С. 11


  "У середині травня, до Дня науки, МОН України завершило всі процедури, щоб кожен державний (комунальний) ЗВО чи наукова установа могли отримати доступ до міжнародних баз даних Scopus і Web of Science за кошти бюджету. Державна науково-технічна ...
1460045
  Мартынов В.Б. Старт / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1963. – 63с.
1460046
   Старт. – Омск, 1981. – 143 с.
1460047
  Филев А.В. Старт / А.В. Филев. – Львов, 1984. – 63с.
1460048
   Старт. – М., 1990. – 639с.
1460049
   Старт. – Київ
№№ 1/2, 3, 4/5, 6-9, 10/11, 12. – 1994
1460050
   Старт. – Київ
№ 1/12. – 1995
1460051
   Старт. – Київ
№ 1. – 1996
1460052
   Старт. – Київ
№ 4. – 1996
1460053
   Старт. – Київ
№ 5/6. – 1996
1460054
   Старт. – Київ
№ 1. – 1997
1460055
   Старт. – Київ
№ 2. – 1997
1460056
  Кидрук І. Старт : проза: фантастична п"єса // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 57-63. – ISSN 0130-7037
1460057
   Старт 1-2.. – М., 1986. – 504с.
1460058
   Старт 1-2.. – 2-е изд., испр. – М., 1988. – 489с. + Русско-французский словарь вкладыш
1460059
  Грабовський С. Старт Falcon Heavy: здійснена мрія людства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 10
1460060
   Старт акредитації освітніх програм // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1460061
  Донцов Н.В. Старт Алексея Шувалова / Н.В. Донцов. – Москва, 1965. – 103с.
1460062
   Старт атестації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 серпня (№ 31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Почалася державна атестація наукових напрямів університетів, підпорядкованих МОН.
1460063
   Старт атестації [на базове фінансування науки] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 29 липня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Аби пройти атестацію , заклад має подати до МОН заяву та необхідні інформаційні матеріали до 5 вересня 2019 р.
1460064
  Шурлыгин В.Г. Старт в бесконечность. / В.Г. Шурлыгин. – Л, 1978. – 158с.
1460065
  Гречко Г.М. Старт в неизвестность / Г.М. Гречко. – М., 1989. – 46с.
1460066
  Горська С. Старт взято // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 28 червня - 4 липня (№ 29)


  Нова структура державного замовлення, удосконалення системи електронної подачі заяв, пильна увага до своєчасності оприлюднення вищими навчальними закладами списків рекомендованих до зарахування - про ці та інші особливості нинішньої вступної кампанії ...
1460067
  Гавриленко І. Старт ДБР: спіймай мене, якщо зможеш! / І. Гавриленко, О. Лємєнов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1 грудня (№ 46). – С. 3


  "27 листопада багатостраждальне Державне бюро розслідувань нарешті офіційно запустили. Призначені на посади слідчі склали присягу. Від моменту ухвалення закону в парламенті і до призначення третини складу органу правопорядку минуло рівно три роки. ...
1460068
  Иванов А. Старт завтра в 9... (О коллективе конструкторов космич. станций, исслед. Венеру, под рук. Г.Н. Бабакина) / А. Иванов. – Москва, 1980. – 254с.
1460069
  Шульман Л.М. Старт Земля - Місяць / Л.М. Шульман. – К., 1963. – 40с.
1460070
  Карандій В. Старт ЗНО-2017 / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про реєстрацію, вибір предметів та особливості ЗНО і ДПА під час прес-конференції у Києві розповів директор УЦОЯО Вадим Карандій.
1460071
  Мелуа А.И. Старт космической технологии / А.И. Мелуа. – М., 1990. – 185с.
1460072
  Здоровило Т. Старт новітнього парламенту // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 31). – С. 5


  "Важко переоцінити події 100-річної давнини для новітньої історії України, адже початок 1917 року поклав початок нехай і короткому, але все ж відродженню української державності. Саме тоді українці отримали практичний досвід створення держави у ХХ ...
1460073
   Старт перших конкурсів // Світ. – Київ, 2020. – Травень (№ 13/14). – С. 1


  Національний фонд досліджень оголосив конкурс проєктів із виконання наукових досліджень і розробок "Наука для безпеки людини та суспільства". Конкурс розпочався з 12 травня 2020 р.
1460074
  Кулинич П. Старт ринку сільгоспземель: хитання між логікою права та інтересами зацікавлених осіб // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19 листопада - 2 грудня (№ 46/47)
1460075
  Кривченя Д.Ю. Старт торако-абдомінальної та серцево-судинної хірургії у "Медмістечку" під керівництвом О.О. Шалімова // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2018. – № 2 (59). – C. 10-13. – ISSN 2304-0041
1460076
  Антоненко Е. Старт узяв активно // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Інформація про Спартакіаду університету, його учасників.
1460077
  Коліушко І. Старт чи фальстарт конституційної реформи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)


  Причини, які спонукають проведення конституційної реформи.
1460078
  Коліушко І. Старт чи фальстарт конституційної реформи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 27 жовтня-2 листопада (№ 43)
1460079
  Харинович С. Старт шоубізу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 15 (491),14-20.04.2017 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Як українська поп-музика робила перші кроки на самому початку 1990-х.
1460080
   Старт!. – Пермь
10. – 1989. – 100с.
1460081
  Якушев Н.М. Старт. / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1962. – 24с.
1460082
   Старт.. – Горький, 1969. – 112с.
1460083
   Старт.. – Горький, 1976. – 104с.
1460084
   Старт1 - 2 - 3 : Книга для преподавателя. – Москва : Русский язык, 1987. – 336 с.
1460085
  Демчишак Н.Б. Стартап-екосистема: інституційні та фінансові аспекти стимулювання розвитку в Україні / Н.Б. Демчишак, М.О. Хильченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 5-13. – ISSN 2306-6814
1460086
   Стартап-інкубатор // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  Центр підприємництва Українського католицького університету запустив унікальний університетський стартап-інкубатор.
1460087
  Юхимчук Ю. Стартап - нова форма початку бізнесу: проблеми та перспективи розвитку в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 109-111
1460088
   Стартап - школа в ВНТУ // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 2


  "...Заняття у школі "Sikorsky Challenge" на базі Вінницького національного технічного університету розпочнуться у лютому і триватимуть до жовтня. Упродовж цього часу всі охочі зможуть навчитися генерувати інноваційні бізнес-ідеї та перетворювати їх на ...
1460089
  Коноваленко В. Стартап "Knowledge to royalty converter" онлайнсервіс майбутнього вже сьогодні / В. Коноваленко, А. Коловський, М. Гуйтур // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (184). – С. 68-81. – ISSN 1682-2366
1460090
  Бачинський Т. Стартап в Україні: погляд з позиції ІТ-права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 176-182. – ISSN 1026-9932
1460091
  Баланчук І. Стартап із Харкова: рух уперед попри обстріли й "долину смерті" / І. Баланчук, С. Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Грудень (№ 45/46). – С. 8
1460092
  Ржеуський А.В. Стартап інноваційного інформаційного сервісу університетських бібліотек / А.В. Ржеуський, Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 39-41
1460093
   Стартап на мільйон // Світ. – Київ, 2021. – Січень (№ 1/2). – С. 4


  Відбувся офіційний регіональний відбір до "Startup World Cup": стартап-переможець змагатиметься у Кремнієвій долині з такими ж талановитими, знаючими і креативними. Головний приз для переможця - 1 мільйон доларів.
1460094
  Кауфманн Я. Стартап Палестина: Как запустить технологическую революцию на Западном берегу // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 22-28 сентября (№ 38). – С. В 7


  "Израильские и палестинские чиновники десятилетиями безуспешно ведут поиски сугубо политического варианта выхода из арабо-израильского конфликта. Но перспективы всеобъемлющего мирного соглашения и сегодня выглядят туманными. Требуются иные пути и ...
1460095
  Нетреба М. Стартап як дипломний проєкт: від ідеї до практичного втілення // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 49-54. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1460096
  Мазур І. Стартап як новий зміст у підприємництві / І. Мазур, М. Буга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 26-32. – (Економіка ; вип. 2 (209)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні основи сутності підприємництва та підприємця; виявлено особливості визначення п няття "підприємець" представниками економічних шкіл; розкрито чотири етапи формування теорій підприємництва (таблиця 1), в яких проаналізовано ...
1460097
  Заїченко О.Є. Стартап як новітнє явище у сучасній цивілістиці // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 48-50. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1460098
  Каменській Д. Стартап, гроші, суд присяжних: кейс "Theranos", або Шахрайство в "Кремнієвій долині" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1460099
  Карлаш Т. Стартапам - державну підтримку // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 37/38). – С. 4


  Про Всеукраїнський фестиваль інновацій: у конкурсі стартапів перемогли мініатюрний геймпад та інтерактивні екскурсії. Фестиваль організували МОН України, КНУ імені Тараса Шевченка та Науковий парк КНУ.
1460100
   Стартапи-переможці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Проект Чорноморського державного університету імені Петра Могили "Cubomania" переміг на конкурсі стартапів Vernadsky challenge.
1460101
  Шулікін Д. Стартапи - у життя! Уже традиційно в жовтні на майданчику НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зібралися винахідники й інвестори / Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  У НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відкрився VІ Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017".
1460102
  Підоричева І. Стартапи в Україні: як здолати "долину смерті" / І. Підоричева, В. Ляшенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 6


  "Наприкінці своєї каденції, 10 липня ц.р., попередній уряд схвалив Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. Для сучасної України це можна було б вважати справжнім досягненням, адже за всю історію незалежності, постійно ...
1460103
  Хаустов М.М. Стартапи створення та масштабування : монографія / М.М. Хаустов. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2023. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7801-44-2
1460104
  Мельничук Г.С. Стартапи як особлива організаційна структура ринку інновацій / Г.С. Мельничук, О.І. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (189). – С. 28-34
1460105
  Касич А.О. Стартапи як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід / А.О. Касич, А.М. Джура // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 24-31. – ISSN 2306-6814
1460106
  Хаустов М.М. Стартапи: сутність, класифікація та роль в економіках країн світу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 7 (546) : Резильєнтність економіки: сутність і виклики для України. – С. 198-211. – ISSN 2222-4459
1460107
  Томушев М.М. Стартерные аккумуляторные батареи / М.М. Томушев. – Киев; Львов, 1947. – 59с.
1460108
  Белогуров И.Г. Стартерные кислотные аккумуляторы / И.Г. Белогуров. – 3-е изд., перераб . и доп. – Москва : Воениздат, 1954. – 160 с. : ил.
1460109
  Бабаев А.И. Стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи / Бабаев А.И. – Москва : Воениздат, 1967. – 174 с. : ил.
1460110
  Леонов О.З. Старти надій / О.З. Леонов. – К, 1981. – 144с.
1460111
  Крушевская Наталья Стартовал ІХ конкурс премии "Лидеры туриндустрии" : "Лидеры туриндустрии" - это всерьез и надолго. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 12-13 : Фото
1460112
  Миклевски Ежи Стартовала академия отельных инвесторов / Миклевски Ежи, Подмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 28-30 : фото
1460113
  Холод В.П. Стартовая полоса / В.П. Холод. – Харьков, 1981. – 168с.
1460114
  Данько К.С. Стартові умови та обмежуючі фактори при формуванні енергоефективного житла в квартальній забудові // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 278-283. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1460115
  Ларгина Н. Стартовое торможение. Что мешает начать инновационный бизнес? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Рейтинговое агентство “Эксперт РА” по заказу ОАО “Российская венчурная компания” начало исследование “Разработка методологии и оценка средней стоимости инновационного стартапа в России”. Исследование охватило более чем 1500 компаний и команд, ...
1460116
  Судакова Н.А. Стартовые компании в исследовательских университетах США : проблемы организации и функционирования // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С.111-127. – ISSN 0321-2068


  Роль исследовательских университетов как центров образования и науки заключается в том, чтобы содействовать росту предпринимательской активности в регионах, укреплять связи с прмышленностью и бизнесом и выводить передовые технологические разработки на ...
1460117
  Коньков В.И. Стартстопный телеграфный аппарат Шорина / В.И. Коньков, Н.Г. Станин. – Москва, 1936. – 143 с.
1460118
  Кириленко Т. Стартував абітурієнтський забіг - 2019 // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 січня (№ 3). – С. 7


  "З 8-го і до 31 січня 2019 року кожен охочий вступити до вищої школи може зареєструватися на пробне тестування заради перевірки своїх знань і набуття певних навичок перед основним ЗНО."
1460119
   Стартував конкурс спільних українсько-латвійських проєктів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 4-6. – ISSN 1682-2366
1460120
   Стартував перший в Україні онлайн курс "Бренд-менеджмент" // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 4


  Інформація для користувачів Які зацікавлені в онлайн курсі, який стартував в КНУ імені Тараса Шевченка. Курс веде доц. економ. фак-ту А. Длигач.
1460121
   Стартував скринінг ЄК українського законодавства // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 1-15 березня (№ 9/10). – С. 24. – ISSN 1992-9277


  Два тижні тому відбулася перша пояснювальна зустріч щодо офіційного скринінгу національних законодавств Європейським Союзом для України та Молдови в контексті переговорного розділу 23 "Верховенство права та основоположні права".
1460122
   Стартувала вступна кампанія-2019 // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 1, 6


  Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка на 2019 рік затверджено й оприлюднено на сторінці Приймальної комісії КНУ: vstup.univ.kiev.ua
1460123
   Стартувала найпристижніша національна премія для вчителів // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 5
1460124
  Чернишева Т. Стартувала спартакіада // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Відбулося спортивне свято, присвячене Дню університета й працівникам фізичної культури та спорту. Проректор з навчально-виховної роботи В.П. Шевченко привітав команди першокурсників.
1460125
  Прыткова Н. Стартуем!: маркетинг социальных медиа // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 1 (21). – С. 15-21. – ISSN 2072-3849


  В статье рассматривается место и роль библиотеки в социальных сетях. Анализ положительных и отрицательных сторонах.
1460126
  Кожевников А.Л. Стартует мужество / А.Л. Кожевников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 400с.
1460127
  Гиссен Л.Д. Стартует скиф / Л.Д. Гиссен. – М., 1964. – 110с.
1460128
   Стартує національна вчительська премія Global Teacher Prize Ukraine 2020 // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 5
1460129
   Стартуємо в новий навчальний рік! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Вересень (№ 7)


  "Щасливими власниками новеньких заліковок стали майже 10 тисяч щойно посвячених студентів нашого Університету".
1460130
  Гребенюк И.Ф. Стартуют истребители / И.Ф. Гребенюк. – М., 1960. – 239с.
1460131
  Гребенюк І. Стартують винищувачі / І. Гребенюк. – К., 1958. – 320с.
1460132
  Померанцев Ю.М. Стартують ластоногі / Ю.М. Померанцев. – Київ, 1974. – 128с.
1460133
  Гірник М.А. Стартують мрії : лірика / М.А. Гірник. – Київ, 1963. – 123 с.
1460134
  Каманин Н.П. Старты в небо / Н.П. Каманин. – Москва : ДОСААФ, 1976. – 127 с.
1460135
  Киселев В.Г. Старты надежд / В.Г. Киселев, Т.А. Кузнецова. – М., 1979. – 95с.
1460136
   Старуня: Парк Льодовикового періоду : монографія : присвяч. 50-ти річчю Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу / Олег Адаменко, Олег Карпаш, Денис Зорін [та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф., акад. НАНУ Євстахія Крижанівського ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2017. – 210, [2] с. : іл., кольор. фотоіл., карти. – Алф.-персон. покажчик: с. 207-209. – Бібліогр.: с. 203-206. – ISBN 978-966-694-296-1


  У пр. № 1722716 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від авторів. (підпис) Олег Адаменко, (підпис) Іван Ковбанюк 19.06.2018
1460137
   Старуня: Парк Льодовикового періоду : монографія / Олег Адаменко, Олег Карпаш, Денис Зорін [та ін.] ; за ред. Євстахія Крижанівського ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Вид. 2-ге. – Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2020. – 204, [2] с. : кольор. іл. – Алф.-персон. покажчик: с. 201-203. – Бібліогр.: с. 197-200. – ISBN 978-966-694-296-1


  У пр. № 1722716 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від авторів. (підпис) Олег Адаменко, (підпис) Іван Ковбанюк 19.06.2018
1460138
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Рига, 1950. – 156с.
1460139
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1957
1460140
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1970. – 415с.
1460141
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1972. – 415с.
1460142
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Барнаул, 1974. – 27с.
1460143
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Алма-Ата, 1976. – 432с.
1460144
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Грозный, 1976. – 62с.
1460145
  Горький М. Старуха Изергиль / Максим Горький ; [худож. В. Комаров, В. Толстоногов]. – Москва : Современник, 1977. – 133 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1460146
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1979. – 30с.
1460147
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1979. – 384с.
1460148
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Омск, 1983. – 95с.
1460149
  Андрусяк Т. Старухи: три покоління представників української правової думки в Галичин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 36-44. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1460150
  Майков А. Старушка / А. Майков. – 90с.
1460151
  Мордовець Д.Л. Старци [Старці]. Дзвонарь : Оповидання / Даныло Мордовець // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 40 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
1460152
  Зазуляк Ю. Старці та їхні свідчення у межовому судочинстві Руського воєводства першої половини XVI ст. // Соціум : альм. соц. історії / Ін-т історії України НАН України ; редкол.: В. Смолій, В. Горобець, Н. Старченко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 11/12. – С. 11-33. – ISSN 1995-0322


  У статті досліджено роль старців (старших людей) у межовому судочинстві Руського воєводства кінця XV – першої половини XVІ ст. Особлива увага зосереджена на питанні взаємодії локальної усної традиції, носіями якої були старці, та писемних документів у ...
1460153
   Старцы-возобновители Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. – Святая Гора Афон : Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. – (Серия: Русский Афон XIX-XX веков / гл. ред. иеромонах Макарий (Макиенко) ; т. 9)
Ч. 1 : Духовник Иероним [или жизнеописание иеросхимонаха Иеронима (Соломенцова)]. – 2014. – 723 с. : фотоил., портр. – На обл. указ. название тома. – Библиогр в подстроч. примеч.
1460154
   Старченко Тамара Володимирівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 311. – ISBN 978-966-2726-03-9
1460155
  Писемский А.Ф. Старческий грех. Совершенно романтическое приключение / А.Ф. Писемский. – Москва, 1955. – 93с.
1460156
  Баян О.А. Старша / О.А. Баян. – Київ : Спілка радянських письменників України, 1945. – 24 с.
1460157
  Зозуля С. Старша лінія роду Розумовських і ніжинський слід в її історії // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 30-38. – ISBN 978-617-7674-81-7
1460158
  Локшина О.І. Старша школа в країнах Європи: тенденції розвитку змісту та організації навчання // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 9-22. – ISBN 966-96711-2-4
1460159
   Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / [Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина та ін. ; за ред. О.І. Локшиної] ; Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України. – Київ : Богданова А.М., 2006. – 228, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. та обкл. напис: 80 років Інститут педпгогіки АПН України. – Бібліогр.: с. 222-228. – ISBN 966-96711-2-4
1460160
  Красовицький М.Ю. Старша школа США: особливості сучасної організації та зміст освіти // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 143-181. – ISBN 966-96711-2-4
1460161
  Пометун О. Старша школа: проблеми формування змісту і організації навчальної діяльності учнів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 3-7. – ISSN 0131-6788
1460162
  Авдеев В.И. Старшая жена / Владислав Авдеев. Конвейер № 3 : Повести и рассказы / Ольга Новикова. – Москва : Современник, 1986. – 190 с. – (Книжки в книжке)
1460163
  Скворцов Н.В. Старшая пионервожатая. / Н.В. Скворцов. – Горький, 1959. – 34с.
1460164
  Толмачева Н.С. Старшая сестра / Н.С. Толмачева. – Свердловск, 1955. – 272с.
1460165
  Толмачева Н.С. Старшая сестра / Н.С. Толмачева. – Свердловск, 1958. – 279с.
1460166
  Воронкова Л.Ф. Старшая сестра / Л.Ф. Воронкова. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1960. – 256 с.
1460167
  Уварова Л.З. Старшая сестра : Повесть и рассказы / Л.З. Уварова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 350с.
1460168
  Аристов И.В. Старшая сестра / И.В. Аристов. – Куйбышев, 1964. – 122с.
1460169
  Толмачева Н.С. Старшая сестра / Н.С. Толмачева. – 3-е изд. – Свердловск, 1967. – 252с.
1460170
  Воронкова Л.Ф. Старшая сестра / Л.Ф. Воронкова. – Київ, 1972. – 432с.
1460171
  Володин А. Старшая сестра // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 291-332
1460172
  Иванцов К.М. Старшая сестра / К.М. Иванцов. – Донецк, 1988. – 148с.
1460173
  Оксанен А. Старшая сестра и младший брат / А. Оксанен. – М., 1979. – 206с.
1460174
   Старшая Эдда. – М - Л, 1963. – 260с.
1460175
  Гаврилюк О. Старше і молодше покоління у романі Олеся Гончара "Собор": єдність чи конфлікт // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С.11-15.
1460176
  Гаврилюк Оксана Старше і молодше покоління у романі Олеся Гончара "Собор": єдність чи конфлікт? : урок поглибленого опрацювання художнього тексту в 11 класі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-14
1460177
  Лурье Н.Г. Старше на одну ночь : повесть и рассказы / Ноях Лурье; пер. с евр., автор. – Москва : Советский писатель, 1963. – 304 с.
1460178
  Емельянов А.В. Старше хлеба нет / А.В. Емельянов. – Москва, 1972. – 64с.
1460179
   Старше, чем пирамиды : Geoскоп // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 155 : Фото. – ISSN 1029-5828
1460180
  Юркин Н.Ф. Старшеклассникам о родном крае : уч. пособие для 9-10 кл. / Н.Ф. Юркин, М.Ф. Бринь. – Краснодар, 1978. – 63с.
1460181
  Тартаковский Б.С. Старшеклассники / Б.С. Тартаковский, 1951. – 160с.
1460182
   Старшеклассники и комсомол. – Л, 1972. – 272с.
1460183
   Старшеклассники пишут сочинения. – Волгоград, 1966. – 72с.
1460184
   Старшеклассники пишут сочинения. – Волгоград, 1968. – 64с.
1460185
  Махров К.А. Старшеклассники. / К.А. Махров. – Свердловск, 1956. – 74с.
1460186
  Берлин Я.А. Старшие братья в семье народов : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова
Очерк 1 : Хозяева земли. – 1907. – 46 с. : ил. – Беспл. прилож. к журн.: "Юная Россия". 1907 г. - Конволют. - Пер.: Старшие братья в семье народов, очерки 2-4
1460187
  Берлин Я.А. Старшие братья в семье народов. Очерк 2 : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин // Старшие братья в семье народов : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова, 1907. – Очерк 1 : Хозяева земли. – 72 с. : ил.
1460188
  Берлин Я.А. Старшие братья в семье народов. Очерк 3 : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин // Старшие братья в семье народов : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова, 1907. – Очерк 1 : Хозяева земли. – 71 с. : ил.
1460189
  Берлин Я.А. Старшие братья в семье народов. Очерк 4 : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин // Старшие братья в семье народов : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова, 1907. – Очерк 1 : Хозяева земли. – 107 с. : ил.
1460190
  Антонов С.Ф. Старший : рассказы о Ленине : для сред. возраста / С.Ф. Антонов ; ил. И. Ильинского. – Москва : Детгиз, 1963. – 64 с. : ил.
1460191
  Осьмачка Т. Старший боярин / Т. Осьмачка : Прометей, 1946. – 116 с.
1460192
  Осьмачка Т. Старший боярин : Повісті / Т. Осьмачка. – Львів : Червона калина, 1998. – 560с. – ISBN 5-07707-0723-2
1460193
   Старший боярин / Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Г. Косинка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ; відп. за випуск Л.В. Дмитрієва ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3876-0
1460194
  Осьмачка Т. Старший боярин : роман // Старший боярин / Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Г. Косинка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ; відп. за випуск Л.В. Дмитрієва ]. – Харків : Фоліо, 2008. – С.3-94. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3876-0
1460195
  Осьмачка Т.С. Старший боярин. План до двору : Романи / Т.С. Осьмачка. – Київ : Український письменник, 1998. – 239 с. – ISBN 966-579-017-Х
1460196
  Былинов А.И. Старший брат : рассказы / А.И. Былинов. – Днепропетровск : Облиздат, 1955. – 130 с.
1460197
   Старший брат. – Черкесск, 1957. – 96с.
1460198
  Даниленко В. Старший брат Валерія Шевчука // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 179-183. – ISSN 0208-0710
1460199
  Трофимов Ж.А. Старший брат Ильича / Ж.А. Трофимов. – М, 1988. – 250с.
1460200
  Крижанівський С. Старший брат Остапа Вишні // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 53-54
1460201
   Старший друг - педзагін. – К, 1983. – 79с.
1460202
   Старший друг. – М, 1964. – 111с.
1460203
  Манько Е.П. Старший друг / Е.П. Манько. – Москва, 1981. – 64с.
1460204
  Гаврилов А.М. Старший курс бухгалтерии : учебник для коммерческих учебных заведений и счетоводных курсов / А.М. Гаврилов. – Санкт-Петербург, 1906. – 307 с.
1460205
  Калінніков О. Старший партнер АО "Могильницький та партнери", адвокат Олексій Калінніков: "Правозастосовна практика ВС не дає підстав сподіватися на об"єктивну оцінку "санкцій по п"ятницях" / розмову вів Л. Семишоцький // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 24-30 квітня (№ 17). – С. 1, 4
1460206
  Колесникова Н.Ф. Старший пионерский вожатый как организатор и воспитатель пионеров : Автореф... кандидата пед.наук: / Колесникова Н.Ф.; Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – М., 1953. – 16л.
1460207
  Курьянов Т.Н. Старший политрук Руденко / Т.Н. Курьянов. – Л, 1985. – 159с.
1460208
  Тарковский Р.Б. Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста / Р.Б. Тарковский. – Л., 1975. – 198с.
1460209
  Вампилов А.В. Старший сын / А.В. Вампилов. – Москва, 1970. – 62с.
1460210
  Вампилов А. Старший сын // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 437-508
1460211
  Вампилов А.В. Старший сын / Александр Вампилов. – Москва : АСТ ; Астрель, 2008. – 336с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-031539-0
1460212
   Старший товарищ. – М, 1964. – 328с.
1460213
  Гарди Т. Старший трубач драгунского полка Джон Лавдэ и его брат Роберт, моряк : роман / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1971. – 344 с.
1460214
  Ложешник А.С. Старшина Бузького козацького війська кінця XVIII - початку XIX ст.: зміна функціональних обов"язків, чисельність та національний склад // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 24-30. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1460215
  Горобець В.М. Старшина Гетьманщини: неслужбовий вимір службової кар"єри провідної соціальної верстви // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 52-66. – ISSN 0130-5247
1460216
  Щербаков С.А. Старшинов / Сергей Щербаков. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 352с. – (Жизнь замечательных людей ; (990)). – ISBN 5-235-02815-5
1460217
  Лимар Д. Старшинська опозиція політиці гетьмана Б. Хмельницького: причини, форми, наслідки // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 22-23
1460218
  Понипаляк О. Старшинська школа УПА "імені Героя Крут Георгія Пипського - Олені I/Олені II" (березень - жовтень 1944 р.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 127-135. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена діяльності старшинської школи УПА "Олені I/II". Було досліджено специфіку підготовки старшинських кадрів УПА на прикладі найбільшого польового офіцерського вишкільного табору в Карпатах. Висвітлено історію діяльності офіцерської ...
1460219
  Рид Старшины Вильбайской школы / Рид, Майн. – Москва; Ленинград, 1946. – 288с.
1460220
  Бондар В. Старші курси : повість-сповідь // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7/9. – С. 86-137. – ISSN 0130-1608
1460221
  Ісаченко С. Старшокласники з Хотина у "Відкритому світі" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 18 вересня (№ 169). – С. 20
1460222
  Клименко О. Старшокласники обиратимуть свою спеціалізацію та комплекс відповідних предметів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 3 листопада (№ 221)
1460223
   Старшокурсники - першокурсникам // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6


  Короткі побажання першокурсникам висловлюють: А. Присяжнюк - магістрантка біологічного факультету та Т. Филипченко - студентка 3 курсу економічного факультету, відмінниця навчання.
1460224
  Малиновский М.П. Старые вещи / М.П. Малиновский. – Омск, 1982. – 381с.
1460225
  Аникеев А.А. Старые вязы : очерки / Аникеев А.А. – Краснодар : Краснодарское книжное изд-во, 1969. – 144 с.
1460226
  Врангель Н.Н. Старые годы : каталог старинных произведений искусств, хранящихся Императорской Академии Художеств / Н.Н. Врангель : Типография Сириус
Ч. 1. – 1908. – 138 с.
1460227
  Мельников П.И. Старые годы / П.И. Мельников. – Москва, 1955. – 80с.
1460228
   Старые годы : Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века. – Москва : Художественная литература, 1989. – 367с. – (Классики и современники)
1460229
  Мельников П.И. Старые годы / П.И. Мельников. – Горький, 1990. – 285с.
1460230
  Басманов А.Е. Старые годы. (Эпизоды истории, искуства и литературы) / А.Е. Басманов. – Москва : Современник, 1987. – 287 с.
1460231
  Печерский А. Старые годы: рассказы и очерки. / А. Печерский. – М., 1986. – 544с.
1460232
  Каладзе К.Р. Старые деревья / К.Р. Каладзе. – М., 1958. – 139с.
1460233
  Комиссаров В.С. Старые долги / В.С. Комиссаров. – М., 1978. – 278с.
1460234
  Комиссаров В.С. Старые долги / В.С. Комиссаров. – М., 1983. – 256с.
1460235
  Ципис Н.Ф. Старые дороги / Н.Ф. Ципис. – М, 1984. – 143с.
1460236
   Старые друзья. – Москва, 1949. – 64с.
1460237
  Шешин А.Н. Старые друзья / А.Н. Шешин. – Кострома, 1958. – 38с.
1460238
  Муханбеткалиев К. Старые друзья : рассказы и повесть / Кажигали Муханбеткалиев ; пер. с каз. В.Малькова. – Алма-Ата : Жазушы, 1981. – 223 с.
1460239
  Санин В.М. Старые друзья / В.М. Санин. – Москва, 1989. – 237с.
1460240
  Малюгин Л.А. Старые друзья. / Л.А. Малюгин. – МоскваЛ., 1946. – 127с.
1460241
  Певнев Ф.П. Старые друзья. / Ф.П. Певнев. – Курск, 1956. – 224с.
1460242
  Малюгин Л.А. Старые друзья: Пьесы. / Л.А. Малюгин. – Москва, 1979. – 312с.
1460243
  Лазарев В.Н. Старые европейские мастера / В.Н. Лазарев. – Москва, 1974. – 339с.
1460244
  Андрески А. Старые женщины рассказывают : [пер. с англ.] / А. Андрески ; [послесл. Л.Е. Куббель]. – Москва : Наука, 1976. – 192 с.
1460245
  Вайнер М. Старые записи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 53-84. – ISSN 0321-1878
1460246
  Казакевич Э.Г. Старые знакомые / Э.Г. Казакевич. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
1460247
  Шевцов И.М. Старые знакомые / И.М. Шевцов. – Москва, 1958. – 48с.
1460248
  Худяков Л.В. Старые знакомые / Л.В. Худяков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 31 с.
1460249
  Пиранделло Л. Старые и молодые: Роман. / Л. Пиранделло. – Л., 1975. – 438 с.
1460250
  Шпилевский С.М. Старые и новые города и борьба между ними в Ростовско-Суздальской земле : ислед. заслуж. ординар. проф., дир. Демидовского Юридического Лицея С.М. Шпилевского. – Ярославль : Типо-лит. М.Х. Фальк, 1892. – 129, [I] с.


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
1460251
  Федоров Я. Старые и новые деньги. Денежная реформа 1924 года / Я. Федоров. – М., 1924. – 52с.
1460252
  Шевелев Д.Л. Старые и новые документы о Палестине // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 179-182. – ISSN 2079-3359
1460253
  Филимон Н. Старые и новые мироеды / Н. Филимон. – М, 1954. – 236с.
1460254
  Бьярнасон Бриньолфур Старые и новые проблемы : пер. с англ. / Бриньолфур Бьярнасон ; общая ред. и вступ. ст. В.И. Черкесова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 153 с.
1460255
  Артамонова Ю.Д. Старые и новые проблемы неокорпоративизма / Ю.Д. Артамонова, Л А. Демчук // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 38-50. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1460256
  Лоренц Г.А. Старые и новые проблемы физики / Г.А. Лоренц. – Москва : Наука, 1970. – 372 с.
1460257
  Шаревская Б.И. Старые и новые религии тропической и Южной Африки / Б.И. Шаревская. – М., 1964. – 388с.
1460258
  Овчарек М. Старые и новые шахты Донбасса / М. Овчарек. – Харьков, 1931. – 38с.
1460259
  Можаев Б.А. Старые истории : Повести и рассказы / Можаев Б.А. – Москва : Современник, 1978. – 382 с. – (Новинки "Современника")
1460260
  Буденная Н.С. Старые истории : рассказы, повесть : [основаны на воспоминаниях С.М. Буденного] / Нина Буденная ; [худож. Н. Пономарева]. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 220. [2] с. : ил.
1460261
  Аленина Надежда Старые истории Нового Света : сельская библиотека сохраняет память о земляках поневоле // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Чтобы сохранить историческую память и увековечить забытые имена жертв политических репрессий, библиотекарь сельской библиотеки таёжного посёлка Н.П. Дианова решила создать в библиотеке музейную экспозицию "Памяти жертв репрессий".
1460262
  Петров Г. Старые календари / [Соч.] Прот. Георгия Петрова, неизвестного, брянского купца Преженцова. – Брянск : Тип. А. Арцишевского, 1896. – [4], XII, 127 с.
1460263
  Маканин В.С. Старые книги. / В.С. Маканин. – М, 1976. – 399с.
1460264
  Рославлев А.С. Старые люди : рассказы / Алексанждр Рославлев. – Петроград. – 298 с.
1460265
  Вересов А.И. Старые мастера / А.И. Вересов. – Ленинград, 1970. – 368с.
1460266
  Алпатов М.В. Старые мастера в Дрезденской галлерее / М.В. Алпатов, И.Е. Данилова; ред.: Н.П. Лапшина. – Москва : Искусство, 1959. – 412 с. : ил.
1460267
  Тиле Кристиан Старые мастера в новом свете / Тиле Кристиан, Баннинг Ян // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 70-77 : фото. – ISSN 1029-5828
1460268
  Фабрикант М. Старые мастера немецкого реализма. / М. Фабрикант. – Л., 1936. – 55с.
1460269
  Грекова-Дашковская Старые мастера оперетты / Грекова-Дашковская. – М., 1990. – 284с.
1460270
  Фромантен Э. Старые мастера. / Э. Фромантен. – М., 1966. – 359с.
1460271
  Эркман Э. Старые молодцы / Эркман-Шатриан. – Б. м. : б. в. – 144 с.
1460272
  Амаду Ж. Старые моряки, Две истории порта Баия / Ж. Амаду ; пер. с португ. [Ю. Калугина ; предисл. Педро Мотта Лима]. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 278 с. : ил.
1460273
  Амаду Ж. Старые моряки. Две истории порта Баия / Ж. Амаду. – Москва : Прогресс, 1964. – 288 с. : ил.
1460274
  Сергеев Д.Г. Старые особняки / Д.Г. Сергеев. – М., 1989. – 397с.
1460275
  Гиляров А.Я. Старые поэты в новых русских переводах : Данте, Боккаччьо, Ариост, Сервантес, Байрон : Критический очерк с точки зрения учения о поэзии как выражении вселенского Логоса / [Соч.] А.Н. Гилярова, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1895. – [2], IV, 166 с.
1460276
  Баграмов Э.А. Старые расистские измышления на новый лад / Э.А. Баграмов. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 100 с.
1460277
  Згура В.В. Старые русские архитекторы / В.В. Згура. – Москва ; Петроград, 1923. – 64 с.
1460278
   Старые русские города. – Москва : Искусство, 1980. – 419 с.
1460279
   Старые русские города. – Москва : Искусство, 1984. – 423 с.
1460280
   Старые русские города. – Москва : Искусство, 1989. – 422 с.
1460281
  Зеленина К.А. Старые русские граверы и литографы / К.А. Зеленина; под ред.: П.П. Муратова. – Москва : Искусство
Вып. 34. – 1925. – 38, [19] с.
1460282
  Ленин В.И. Старые статьи на близкие к новым темы / В.И. Ленин. – Москва : Партийное издательство, 1934. – 111с.
1460283
   Старые фотографии. – М, 1988. – 398с.
1460284
  Муссалитин В.И. Старые шрамы / В.И. Муссалитин. – Тула, 1968. – 119с.
1460285
  Белый А. Старый Арбат : повести / Андрей Белый ; [сост., вступ. ст., с. 5-33, и коммент. В.Б. Муравьева]. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 587, [2] с. : [8] л. ил. – (Литературная летопись Москвы). – ISBN 5-239-00308-4
1460286
  Яковлев Ю.Я. Старый барабан / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1956. – 86с.
1460287
  Шерешев В.И. Старый Башлей. / В.И. Шерешев. – Симферополь, 1978. – 224с.
1460288
  Шаповалов В.М. Старый букварь / В.М. Шаповалов. – Москва, 1980. – 96с.
1460289
  Чащин Ф.Д. Старый волшебник. / Ф.Д. Чащин. – Кишинев, 1963. – 115с.
1460290
  Магомедов М. Старый ворчун : повести / Муса Магомедов ;. – Москва : Советский писатель, 1979. – 368 с.
1460291
  Сергеев-Ценский Старый врач / Сергеев-Ценский. – Москва, 1947. – 64с.
1460292
  Хемингуэй Э. Старый газетчик пишет... / Э. Хемингуэй. – М, 1983. – 343с.
1460293
  Белов В.И. Старый да малый : повести и рассказы : [для мл. шк. возраста] / Василий Белов ; худож. Ю. Воронов. – Москва : Детская литература, 1989. – 124, [3] с. : цв. ил.
1460294
  Смирных В.М. Старый двор / В.М. Смирных. – Воронеж, 1985. – 112с.
1460295
  Ратнер А. Старый двор : стихотворения / Александр Ратнер. – Київ : Основи, 2006. – 208с. – ISBN 966-500-239-2
1460296
  Михеева Е.В. Старый дом / Е.В. Михеева. – Челябинск, 1963. – 86с.
1460297
  Красильников Г.Д. Старый дом : повести, роман / Г.Д. Красильников; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1971. – 528 с.
1460298
  Коринец Ю.И. Старый дом : повесть, стихи, переводы / Ю.И. Коринец. – М., 1980. – 303с.
1460299
  Сафонов Н.С. Старый дом : Рассказы и повести / Н.С. Сафонов. – Москва : Современник, 1991. – 380с.
1460300
  Рудович М. Старый дом : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 91-94. – ISSN 0027-8238
1460301
  Долгопят Е. Старый дом : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 6 (1046). – С. 119-127. – ISSN 0130-7673
1460302
  Холендро Д.М. Старый друг / Д.М. Холендро. – М., 1977. – 48с.
1460303
  Волохов Ф.С. Старый друг / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1979. – 326с.
1460304
  Просекин М.М. Старый друг. / М.М. Просекин. – М., 1986. – 202с.
1460305
  Немирович-Данченко В.И. Старый замок : (из сказок действительности) / В. И.. Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 24 с. : ил. – На обл.: № 82. - Конволют. - Пер.: с 11 книгами


  Содержание конволюта: 1.Старый замок : (из сказок действительности) / В. И. Немирович-Данченко; 2.. Хороший зароботок : рассказ И. Франка / И.Я. Франко; пер. с укр. Л[еся] У[краинка] 3. Воскресшая песнь : (святочные рассказы) / В.И.. ...
1460306
  Шейнин Л.Р. Старый знакомый : Повести и рассказы / Л.Р. Шейнин. – Москва : Художественная литература, 1957. – 686с.
1460307
  Шейнин Л.Р. Старый знакомый / Л.Р. Шейнин. – Алма-Ата, 1959. – 728с.
1460308
  Левинсон А. Старый и новый балет / А. Левинсон. – Петроград, 1919. – 129 с.
1460309
  Пешехонов А.В. Старый и новый порядок владения надельной землей / А.В. Пешехонов. – Санкт-Петербург : Тип. 1-й Спб. труд. артели, 1909. – 32 с.
1460310
  Бекая Мзия Александровна Старый и новый семейный быт в Грузии. (По этногр. материалам Аджарии) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бекая Мзия Александровна ; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ив.Джавахишвили. – Тбилиси, 1966. – 30 с.
1460311
  Бланк А.С. Старый и новый фашизм : полит.-социол. очерк / А.С. Бланк. – Москва : Политиздат, 1982. – 257 с., [15] л. ил. : ил.
1460312
  Кахидзе Н.А. Старый и новый хозяйственный быт и культура горных ущелий Аджарии (Мачехели) : Автореф... канд. ист.наук: / Кахидзе Н.А.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1967. – 25л.
1460313
  Пановко Я.М. Старый клен. / Я.М. Пановко. – Л., 1965. – 142с.
1460314
  Гурьева Т. Старый компьютер остается в строю // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2001. – № 4. – С.42-45. – ISSN 0869-4915
1460315
  Голубев С.Т. Старый корпус Киевской академии (Мазепин) и его "репарация" при архиепископе Рафаиле Заборовском / С.Т. Голубев, проф. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – [2], 50 с., 7 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Императорской Киевской духовной академии
1460316
   Старый кортик. – М, 1977. – 80с.
1460317
  Тарбаев Б.И. Старый Кру видит далеко. / Б.И. Тарбаев. – М., 1976. – 143с.
1460318
  Прилипко Ф.С. Старый Крым / Ф.С. Прилипко. – Симферополь, 1967. – 79с.
1460319
  Гуков О.Я. Старый лисовин. / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1975. – 78с.
1460320
  Шеболдаев К.Д. Старый маяк. / К.Д. Шеболдаев. – М, 1970. – 46с.
1460321
  Кольридж С.Т. Старый моряк. – Изд. 2. – Киев-Харьков : Южно-русское книг-во Ф.А. Иогансона, 1897
1460322
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / Михаил Петров; Михаил Петров; пер. с удм. авт. и А.Дмитриевой. – Москва : Советский писатель, 1956. – 420 с.
1460323
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / Михаил Петров; Михаил Петров; пер. с удм. авт. и А.Дмитриевой. – Москва : Известия, 1973. – 414 с.
1460324
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / Михаил Петров; Михаил Петров; пер. с удм. авт. и А.Дмитриевой. – Москва : Современник, 1980. – 400 с.
1460325
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / Михаил Петров; пер. с удм. авт. и А.Дмитриевой. – Устинов : Удмуртия, 1985. – 365 с.
1460326
  Петровм М.Т. Старый мултан: роман / М.Т. Петровм. – М., 1990. – 368с.
1460327
  Ойоно Ф. Старый негр и медаль / Ф. Ойоно. – Москва, 1962. – 191с.
1460328
  Стручков Л. Старый Ник сегодня не голоден // Химия и жизнь - 21 век : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.63-65. – ISSN 1727-5903
1460329
  Блок Ханна Старый новый язык : наука // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.44 : Фото
1460330
  Ходжер Г.Г. Старый Нядьга / Г.Г. Ходжер. – М., 1961. – 174с.
1460331
   Старый Оскол. – Белгород, 1958. – 96с.
1460332
  Ноздрин А.Е. Старый парус / А.Е. Ноздрин. – Иваново, 1962. – 105с.
1460333
  Осьмаков И.Н. Старый Пекин в описаниях начальников русской духовной миссии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 92-97. – ISSN 0869-1908
1460334
  Конопницкая М. Старый переплетчик и его внук / М. Конопницкая. – М.-Л., 1930. – 39с.
1460335
   Старый Петербург. – Ленинград, 1982. – 201с.
1460336
  Пыляев М.И. Старый Петербург / М.И. Пыляев. – Москва, 1990. – 496с.
1460337
  Пыляев М.И. Старый Петербург / М.И. Пыляев. – М., 1991. – 496с.
1460338
  Соколовский А.К. Старый Петербург на книжных знаках / А.К. Соколовский. – Ленинград : Типография Коминтерна, 1925. – 21 с.
1460339
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Адмиралтейский остров.Сад трудящихся : Историко-художественный очерк / П.Н. Столпянский. – Москва-Петроград, 1923. – 192с.
1460340
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Аптекарский, Петровский, Крестовский острова / П.Н. Столпянский. – Петроград, 1915. – 55с.
1460341
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Дворец труда / П.Н. Столпянский. – Петроград, 1923. – 80с.
1460342
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Петропавловская крепость : Историко-художественный очерк / П.Н. Столпянский. – Москва-Петроград, 1923. – 128с.
1460343
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Петропавловская крепость : Историко- художественный очерк. – Москва ; Петербург : Госиздат, 1923. – 134 с.
1460344
  Байбородин А.Г. Старый покос : повести / Анатолий Байбородин. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. – 160 с.
1460345
  Токвилль А. Старый порядок и революция / Токвиль ; Пер. под ред. [и с предисл.] проф. Моск. ун-та П.Г. Виноградова. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1896. – 350, III с. – (Научно-образовательная библиотека)
1460346
  Токвилль А. Старый порядок и революция / Токвиль ; Пер. под ред. [и с предисл.] проф. Моск. ун-та П.Г. Виноградова. – Москва : Типо-литограф. В. Рихтера, 1903. – 350, X с. – (Научно-образовательная библиотека)
1460347
  Токвилль А. Старый порядок и революция / Токвиль ; Пер. под ред. [и с предисл.] проф. Моск. ун-та П.Г. Виноградова. – Москва : Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К°, 1905. – 353 с. – (Научно-образовательная библиотека)


  На тит. стр. надпись: Н. Полонская
1460348
  Антонов В.А. Старый посох : стихи / В.А. Антонов. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 87 с.
1460349
  Вернигора Наталья Старый путь борозды не портит // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 58-50 : фото
1460350
   Старый русский детектив. – Житомир
1. – 1992. – 267 с.
1460351
   Старый русский детектив. – Житомир
2. – 1992. – 203 с.
1460352
   Старый русский детектив. – Житомир
3. – 1992. – 278 с.
1460353
   Старый русский детектив. – Житомир
4. – 1993. – 267с.
1460354
   Старый русский детектив. – Житомир
5. – 1993. – 285с.
1460355
  Бубнова Е. Старый русский фаянс = Old russian faience / Е. Бубнова ; пер. с англ. Н.В. Джонстон. – Москва : Искусство, 1973. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 126 и Библиогр. в примеч.: с. 123-125
1460356
  Катонин Е.И. Старый Саморканд. / Е.И. Катонин. – Л, 1945. – 12с.
1460357
  Полянкер Г.И. Старый Сантос и его потомки : Роман / Г.И. Полянкер. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 344 с.
1460358
  Полянкер Г.И. Старый Сантос и его потомки : роман / Г.И. Полянкер. – Москва : Советский писатель, 1978. – 351 с.
1460359
  Павлова В. Старый свет в тени Полумесяца : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
1460360
  Павлова В. Старый свет в тени Полумесяца : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
1460361
  Павлова В. Старый свет в тени Полумесяца : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
1460362
  Никошенко И.М. Старый солдат / И.М. Никошенко, 1943. – 16с.
1460363
  Новопашин Ю.С. Старый спор с новыми аргументами / Ю.С. Новопашин. – М., 1978. – 159с.
1460364
  Мревлишвили М.Н. Старый тарантас : рассказы / Михаил Мревлишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 125 с.
1460365
  Анчабадзе Ю.Д. Старый Тбилиси: город и горожане в XIX в. / Анчабадзе Ю.Д., Волкова Н.Г. ; отв. ред. С.А. Арутюнов ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Мклая. – Москва : Наука, 1990. – 269, [2] с., 1л. карт. : ил.
1460366
   Старый товарищ Алексей Павлович Скляренко : (1870-1916 г.г.). – Москва : Госиздат, 1922. – 133 с. : портр.
1460367
  Какосян А.В. Старый Томас улыбается / А.В. Какосян. – Ереван : Айастан, 1964. – 107 с.
1460368
  Гроссман В.С. Старый учитель : повести и рассказы / В.С. Гроссман. – Москва : Советский писатель, 1962. – 525с.
1460369
  Авербах И. Старый фокус со шляпой // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С.94-108
1460370
  Лоренс Л. Старый шут закон / Л. Лоренс. – Москва, 1976. – 490 с.
1460371
  Лоренс Л. Старый шут закон : роман / Ларс Лоренс // Обездоленные : роман ; пер. с англ / Д. Конрой. – Москва : Радуга, 1983. – С. 279-735. – (Библиотека литературы США)
1460372
  Косточкин В.В. Старым Смоленским трактом / В.В. Косточкин. – Москва : Искусство, 1972. – 175 с.
1460373
  Колыхалов В. Старыми тропами / В. Колыхалов. – Новосибирск : ападно-Сибирское нн. Изд-во, 1982. – 272 с.
1460374
   Стасенко Аліна Анатоліївна (1963) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 486-487. – ISBN 978-966-933-054-3
1460375
  Разумневич В.Л. Стасик - веселый человек / В.Л. Разумневич. – Куйбышев, 1962. – 80с.
1460376
  Ясинскас К. Стасис Вайнюнас : очерк жизни и творчества / К. Ясинскас. – Ленинград : Советский композитор, 1961. – 56 с.
1460377
  Розанова Н.Н. Стасис Красаускас / Н.Н. Розанова. – Москва, 1985. – 183с.
1460378
   Стасис Красаускас. – Москва : Книга, 1988. – 176 с.
1460379
  Кулешова В.Н. Стасис Ушинскас / В.Н. Кулешова. – Москва : Советский художник, 1973. – 159 с.
1460380
  Старюк Н. Стасій Гречаний. У колі двадцятиліття (1977-1997) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 73 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С. 590-630
1460381
  Пилявский В.И. Стасов - архитектор / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1963. – 252с.
1460382
  Маркевич А.П. Стасов - гражданин, критик, демократ / А.П. Маркевич. – Киев : Киевский университет, 1969. – 309 с.
1460383
  Салита Е.Г. Стасов в Петербурге / Е.Г. Салита, Е.И. Суворова. – Ленинград, 1971. – 384 с.
1460384
  Ливанова Т.Н. Стасов и русская классическая опера / Т.Н. Ливанова. – Москва, 1957. – 432 с.
1460385
  Лебедев А.К. Стасов и русские художники / А.К. Лебедев. – Москва, 1961. – 132 с.
1460386
  Маркевич О.П. Стасов про революційну боротьбу народів Європи // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 124-131. – (Серія історії та права ; № 7)
1460387
  Марочко В. Стасюк Олеся Олександрівна // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 405-406. – ISBN 978-617-642-388-1


  Стасюк Олеся Олександрівна - український етнолог, кандидат історичних наук, дослідниця Голодомору, генеральний директор Національного музею Голодомору-геноциду, заслужений працівник культури України.
1460388
  Маймескул О.А. Статалізми та їх місце у національних варіантах французької мови Швейцарії та Бельгії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 269-274. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-594-420-7
1460389
  Дорош Л.В. Статева недоторканість особи та її кримінально-правова охорона // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 67-75.
1460390
  Комарова А.І. Статеве виховання і моральна культура молоді / А.І. Комарова. – К., 1982. – 46с.
1460391
  Бжиська Ю. Статеве виховання як невід"ємна частина морального виховання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.41-42. – ISSN 0131-6788
1460392
  Петренко Н. Статевий диморфізм і міжпопуляційна мінливість Pelophylax lessonae (Amphіbia, Anura) з деяких регіонів України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 208-216. – (Серія біологічна ; вип. 67). – ISSN 0206-5657
1460393
  Кравчук С.Л. Статеві відмінності в особливостях застосування агресії особистістю в житті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема особливостей використання агресії в житті жінками та чоловіками. Вивчений зв"язок особливостей застосування агресії жінками та чоловіками з їх агресивними проявами та з індивідуально-психологічними характеристиками. ...
1460394
  Осітковська О. Статеві відмінності в розладі дефіциту уваги з гіперактивністю: стислий літературний огляд / О. Осітковська, О. Байєр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 72-76. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1460395
  Мельник А.В. Статеві відмінності впливу гіпергомоцистеїнемії на метаболізм гідроген сульфіду в серцево-судинній системі / А.В. Мельник, Н.В. Заічко // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 125-128. – ISSN 1681-276Х


  "...Гіпергомоцистеїнемія є відомим та незалежним фактором ризику патології серця та судин. Показано, що за цього патологічного стану зменшується рівень гідроген сульфіду – біологічноактивної речовини, що причетна до регуляції тонусу судин, ...
1460396
   Статеві відмінності електрофізіологічних реакцій обстежених за умов різної відповідальності за результати діяльності / Л. Чікіна, Ю. Горго, С. Федорчук, А. Тернова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 74-76. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан статичних електричних потенціалів в біологічно активних зонах шкіри людини за оптимальних умов та за умов підвищеної відповідальності за результати діяльності. Виявлено статеві відмінності при вивченні електрофізіологічних характеристик ...
1460397
  Швець Ю. Статеві відмінності рівнів маркерів ендогенної інтоксикації у щурів з експериментальним ожирінням за умов профілактичного застосування Орлістату та біонанокомпозиту на основі пажитника / Ю. Швець, В. Конопельнюк, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 27-32. – (Біологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817


  Ожиріння - комплексне захворювання, пов"язане з надлишковою кількістю жиру в організмі. Як правило, воно спричинене надмірним споживанням їжі та малою фізичною активністю. Зумовлене висококалорійним харчуванням, ожиріння може виникати у осіб обох ...
1460398
  Харченко А. Статеві відмінності у психічних функціях // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 281-287
1460399
  Дерев"янко С.П. Статеві відмінності у сфері прояву складових емоційного інтелекту // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 99-104. – (Серія : Психологічні науки)
1460400
  Купа Л. Статеві відміності в активності головного мозку людини при визначенні вербального інтелекту / Л. Купа, Н. Філімонова, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 71-75. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні в якості обстежуваних добровільно взяли участь 40 осіб, серед яких 20 чоловіків та 20 жінок, правші, віком 18-23 роки, студенти I- IV курсів КНУ імені Тараса Шевченка. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що завдання на ...
1460401
   Статеві особливості амінокислотного обміну у DROSOPHILA MELANOGASTER за споживання альфа-кетоглутарату / М. Лилик, О. Сорочинська, О. Манюх, М. Байляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено вплив альфа-кетоглутарату на амінокислотний обмін у плодової мушки. Харчовий АКГ не впливав на масу тіла, вміст сечовини, активність глутаматдегідрогенази, аланін- та аспартатамінотрансфераз у дводенних мух. Дводенні самки, а не самці, ...
1460402
  Чик А.А. Статеві особливості взаємозв"язку самооцінки та тривожності у навчальній діяльності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 360-362
1460403
  Ординський Ю.М. Статеві особливості метаболічних процесів у тварин з різною резистентністю до гіпоксії при стресі : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Ординський Юрій Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1460404
  Єлонек Адам Статево-вікова структура населення Української РСР за переписами 1939 та 1959 років // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 73-77 : Рис.
1460405
  Крашеніннікова А.А. Статево-вікова структура населення чернігівської області як інтегруюча ознака демографічного розвитку регіону // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 152-154
1460406
  Герасиммюк М.І. Статево-вікова характеристика та результати клінічного обстеження хворих, що перенесли тонзилектомію // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 28-31. – ISSN 1681-2786
1460407
  Хомра О.У. Статево-вікова, освітня та галузева структури зовнішніх трудових мігрантів з України (за даними всеукраїнського перепису населення 2001 р) // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.69-76
1460408
  Павлова О.В. Статево-вікові особливості спотворення інформації в юнацькому віці // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (33). – С. 276-280


  Прослідковано частоту використання різних типів неправди залежно від віку і статі респондентів та виявлено комунікативні сфери, де у молодих людей найчастіше постає потреба у створенні інформації для створення позитивного образу себе.
1460409
  Жилінська О.І. Статево-вікові характеристики кадрового потенціалу вітчизняної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-87. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу статево-вікових характеристик вітчизняних наукових кадрів за головними їх компонентами. The article is dedicated to the analysis of an age of Ukrainian scientists.
1460410
  Черенщикова Д.В. Статево-рольові і професійно-статусні чинники педагогічного спілкування у ВНЗ: на матеріалі порівняльного аналізу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 267-275. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599


  Подано результати порівняльного аналізу чинників педагогічного спілкування у ВНЗ за ознаками статі та стажем навчально-виховної роботи.
1460411
  Бороденко О. Статевовікові особливості повторно вінчаних наречених (за матеріалами церковних обшуків Лівобережної України 1836-1860 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 9-20. – ISSN 1998-4634
1460412
  Онипченко О.І. Статеворольова соціалізація дітей та підлітків в Україні (XX століття) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Онипченко Оксана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1460413
  Гришаєва Ірина Всеволодівна Статевоспецифічні особливості психологічних факторів ризику інфікування Віл/Снідом : Дис... канд. психологічнихнаук: 19.00.04 / Гришаєва Ірина Всеволодівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 179л. – Бібліогр.:л.146-171
1460414
  Гришаєва Ірина Всеволодівна Статевоспецифічні особливості психологічних факторів ризику інфікування ВІЛ/СНІДом : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.04 / Гришаєва Ірина Всеволодівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1460415
  Дмитренко Г.А. Статегический менеджмент в системе образования : Учебн. пособ. / Г.А. Дмитренко. – Київ : МАУП, 1999. – 176с. – ISBN 966-7312-71-2
1460416
  Харитонова Д. Статегії й тактики персуазивного впливу в політичному жанрі теледебатів // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 144-149. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1460417
   Статечная борьба рабочих России на начальном этапе нового революционного подъема. – М
1. – 1980. – 210с.
1460418
   Статечная борьба рабочих России на начальном этапе нового революционного подъема. – М
2. – 1980. – 211-413 с.
1460419
  Бердишев Г. Статзвіти говорять про масштабну депопуляцію, натомість загрозою є вимирання / розмову вів Едуард Щур // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (47). – С. 48-51. – ISSN 1819-7329
1460420
   Стати головним розпорядником [Національний фонд досліджень] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1460421
  Затворницька О. Стати на нові рейки. Конкурентні правила для української залізниці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 1, 6


  "Щороку в Україні падають обсяги залізничних вантажних перевезень. Одна із причин - скорочення промислового виробництва (загалом на 22% за останні вісім років). Які можуть бути точки зростання для залізничного транспорту і які зміни принесе відкриття ...
1460422
  Стрілько В.В. Стати народом / Валентина Стрілько. – Київ : [б. в.], 2019. – 503, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-494-068-6
1460423
  Кривцун Д. Стати передбачуваним союзником // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16 червня (№ 105). – С. 3


  У НАТО очікують, що Україна задекларує у своїх стратегічних безпекових документах вступ до Альянсу як кінцеву мету.
1460424
  Іванюк О. Стати успішною у Польщі: перші кроки до омріяної праці // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 18 серпня (№ 33). – С. 10-11. – ISSN 0027-8254
1460425
  Заболотна Н. Стати частиною вільного світу. Про головну битву - за людські цінності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 18


  "Сьогодні варто чесно зізнатися самим собі: Україна не впоралася з можливістю прориву на світову мистецьку арену. З тим шансом, який об"єктивно з"явився в нас після подій 2014 року. Історичні передумови цього шансу були трагічні: соціальний і ...
1460426
  Филимонова Ольга Евгеньевна Стативная синтаксема в английском предложении. (На материале сочетаний связочного глагола со словами категории состояния, прилагательными и предложно-имеными группами) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филимонова Ольга Евгеньевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 24л.
1460427
  Питинова А.С. Статиграфия и аммоноидеи намюра Цернтральных кызылкумов и Южной Ферганы / А.С. Питинова. – Ташкент, 1974. – 68с.
1460428
  Благоев Д. Статии / Д. Благоев. – София : Български писател, 1975. – 205 с. – (Библиотека за ученика)
1460429
  Иосифов В. Статии за български писатели. / В. Иосифов. – София, 1958. – 304с.
1460430
  Гаубер В. Статика / В. Гаубер, проф. ; Авториз. пер. с последнего нем. изд. инж. А. И. Космодемьянского. – Берлин-Рига : Книгоиздат "Наука и жизнь". – (Русское издание "" Библиотеки Гешен ; 67-68)
Ч. 1 : Основания статики твердых тел. – 1923. – 117 с.
1460431
  Дорошкевич А.М. Статика / А.М. Дорошкевич. – М., 1967. – 339 с.
1460432
  Слободянский М.Г. Статика / М.Г. Слободянский, А.М. Пивоваров. – Москва, 1967. – 170 с.
1460433
   Статика : Ученые задания по программированному контролю знаний. – Рига : Политехнический ин-т, 1976. – 147с.
1460434
   Статика. – М, 1987. – 236с.
1460435
  Григоренко Я.М. Статика анизотропных оболочек с конечной сдвиговой жесткостью / Я.М. Григоренко. – К., 1987. – 215 с.
1460436
  Григоренко Я.М. Статика анизотропных толстостенных оболочек / Я.М. Григоренко. – К., 1985. – 190 с.
1460437
  Столярова Т.Д. Статика в странах Ближнего и Среднего Востока в 9-11 веках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 07.00.10 / Столярова Т.Д.; АН СССР.Ин-т истории естествозниния и техники. – М, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1460438
  Петухов Николай Павлович Статика гибких пластин и панелей с областью в плане, составленной из прямоугольников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Петухов Николай Павлович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1460439
  Попова Е.В. Статика и графостатика / Е.В. Попова. – Москва-Ленинград, 1932. – 128 с.
1460440
  Константинов А.Х. Статика и динамика конических оболочек в неклассической постановке : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Константинов А.Х.; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1460441
  Переход Олег Александрович Статика и динамика линий Блоха в двухподрешеточных магнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Переход Олег Александрович; МВ и ССО УССР. Донецк. госуд. ун-т. – Донецк, 1986. – 19л.
1460442
  Волков Е.Б. Статика и динамика ракетных двигательных установок / Е.Б. Волков. – Москва
1. – 1978. – 222с.
1460443
  Волков Е.Б. Статика и динамика ракетных двигательных установок / Е.Б. Волков. – Москва
2. – 1978. – 320с.
1460444
   Статика и динамика тонкостенных конструкций. – М, 1980. – 172с.
1460445
  Борзенко Е.И. Статика и динамика элементов криогенных систем / Е.И. Борзенко ; Ленингр. технол. ин-т холодил. пром-сти. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1988. – 211 с. : ил. – Библиогр.: с. 205-210 (96 назв.). – ISBN 5-288-00206-1
1460446
  Ролов Б.Н. Статика и кинетика фазовых переходов в твердом теле / Б.Н. Ролов. – Рига, 1979. – 179 с.
1460447
  Вагина И.М. Статика и кинетка сорбции ароматических соединений сульфокатионитами. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Вагина И.М.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1968. – 18л.
1460448
  Гриценко С.П. Статика і динаміка мови: проблеми рівноваги // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 48-70. – ISSN 2411-1562


  У статті на підставі українськомовних писемних пам"яток різних стилів і жанрів проаналізовано лексикон української мови XVI-XVII ст. як системний динамічний феномен, запропоновано низку нових підходів до аналізу динаміки лексики в часі. Виявлено ...
1460449
  Левинова И.С. Статика на средневековом Востоке : Автореф... канд. физ. мат.наук: 07.00.10 / Левинова И. С.; АН СССР, Ин-т ист. естествознан. и техники. – М., 1974. – 21л.
1460450
  Савул Я.Г. Статика оболочек с резной срединной поверхностью : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Савул Я. Г.; МВССО УССР, Льв.ГУ. – Львов, 1973. – 16л.
1460451
  Голушкевич С.С. Статика предельных состояний грунтовых масс / С.С. Голушкевич. – Москва, 1957. – 288с.
1460452
  Сладков С.И. Статика регулярных стержневых систем с учетом случайных неоднородностей. : Автореф... канд.техн.наук: 022 / Сладков С.И.; Днепропетр.ин-т инженеров ж-д.транспорта. – Днепропетровск, 1969. – 11л.
1460453
  Егоров Ю.В. Статика сорбции микрокомпонентов оксигидратами / Ю.В. Егоров. – М., 1975. – 198с.
1460454
  Пиковский А.А. Статика стержневых систем со сжатыми элементами / А.А. Пиковский. – М, 1961. – 394с.
1460455
  Соколовский В.В. Статика сыпучей среды / В.В. Соколовский. – Москва : Наука, 1990. – 272 с.
1460456
  Ярмоленко Н.М. Статика та динаміка героїчного епосу як системи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 272-275
1460457
  Лебедев В.А. Статика твердого тела на основе матричных методов с применением ЭВМ : Учебное пособие / В.А. Лебедев; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР. – Ленинград : Ленинградского университета, 1981. – 232 c.
1460458
  Чернина В.С. Статика тонкостенных оболочек вращения / В.С. Чернина. – Москва, 1968. – 456 с.
1460459
  Мамедов Узеир Велиевич Статика торообразных оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мамедов Узеир Велиевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1977. – 15л.
1460460
  Гузь А.Н. Статика упругих тел неканозической формы / А.Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – К, 1984. – 280с.
1460461
  Дикович И.Л. Статика упруго-пластических балок судовых конструкций / И.Л. Дикович. – Л., 1967. – 264с.
1460462
  Геккелер И.В. Статика упругого тела / И.В. Геккелер. – Ленинград-Москва, 1934. – 287 с.
1460463
  Немиров Виктор Григорьевич Статико-геомерическая аналогия в задачах о сосредоточенных воздействиях на оболочки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Немиров Виктор Григорьевич; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1979. – 23л.
1460464
  Шенталинский В. Статиръ // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 71-103. – ISSN 0321-1878
1460465
  Спасский А.Н. Статисические методы регулирования качества продукции / А.Н. Спасский. – Горький, 1976. – 47с.
1460466
  Королев М.А. Статискика и экономический анализ в урпавлении народным хозяйством / М.А. Королев, Э.Б. Фигурнов. – М, 1985. – 247с.
1460467
  Рабинович П.М. Статистика -- как орудие познания : автореф. дис. ... док. экон. наук / Рабинович П.М. ; Моск. экон-стат. ин-т. – Москва, 1965. – 37 с. – Бібліогр.:с.37
1460468
  Качмала В. Статистика - наука про відображення життя населення // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 55-56. – ISBN 978-966-485-023-7


  На основі матеріалів Першого Всеросійського перепису населення 1897 р.
1460469
  Денисюк О. Статистика - не панацея, а дуже потужний інструмент для аналізу і прийняття управлінських рішень / спілкувався Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 21 грудня (№ 51)


  Про Інститут освітньої аналітики, який створено внаслідок реорганізації Інституту інноваційних технологій і змісту освіти і науки сьогодні розповіла директор О. Денисюк.
1460470
  Перестюк М.О. Статистика - нова математична спеціальність на механіко-математичному факультеті / М.О. Перестюк, О.І. Пономаренко, М.І. Ядренко // У світі математики, 1998
1460471
  Воблый К.Г. Статистика : (пособие к лекциям). – 3-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. кн. маг. В.А.Просяниченко, 1912. – 396, VII с. : 13 диаграмм и картограма
1460472
  Каблуков Н.А. Статистика / Н.А. Каблуков. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1922. – 496с.
1460473
  Евдокимов В.Т. Статистика : Курс общей теории для работников лесопромысловой кооперации / В.Т. Евдокимов; Под ред. В.С. Немчинова. – Москва-Ленинград : Всесоюзное кооперативное объединенное издательство, 1939. – 156 с.
1460474
  Трудова М.Г. Статистика / М.Г. Трудова. – изд. 3-е. – Л, 1959. – 20с.
1460475
   Статистика. – М, 1966. – 256с.
1460476
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – М., 1966. – 72с.
1460477
   Статистика. – Л, 1968. – 62с.
1460478
   Статистика. – М, 1969. – 240с.
1460479
   Статистика. – М, 1969. – 568с.
1460480
  Козаченко І.В. Статистика / І.В. Козаченко. – Київ, 1969. – 251с.
1460481
   Статистика. – М, 1972. – 276с.
1460482
  Петрова Е.В. Статистика / Е.В. Петрова, И.м. Алексеева. – М., 1973. – 207с.
1460483
   Статистика. – М, 1974. – 303с.
1460484
   Статистика. – М, 1976. – 270 с.
1460485
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – Москва, 1976. – 334с.
1460486
  Козаченко І.В. Статистика / І.В. Козаченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1977. – 247с.
1460487
  Кузьмичев С.К. Статистика / С.К. Кузьмичев, Г.И. Соломаха. – Горький, 1979. – 103с.
1460488
  Вайнберг Д.Х. Статистика / Д.Х. Вайнберг, Д.А. Шумекер. – Москва, 1979. – 389с.
1460489
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1981. – 407с.
1460490
   Статистика. – М, 1982. – 271с.
1460491
  Левин А.Е. Статистика / А.Е. Левин. – М., 1984. – 207с.
1460492
  Карасаева Л.А. Статистика / Л.А. Карасаева. – М, 1987. – 48с.
1460493
   Статистика. – Київ : Вища школа, 1993. – 622с.
1460494
  Горкавий В.К. Статистика : Підручник для студентів економічних спеціальностей сільскогосподарських вузів 3 та 4 рівнів акредитації / В.К. Горкавий. – Київ : Вища школа, 1995. – 415 с.
1460495
   Статистика. – Новосибирск, 1996. – 310с.
1460496
   Статистика : Курс лекц. ; Для студ.вузов / Л.П. Харченко, В.Г. Долженкова, В.Г. Ионин, В.В. Глинский, Т.Н. Грицай, А.В. Зенков, С.Б. Нехорошков, Л.П. Майкова; Т.H. Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г., Глинский В.В., Грицай, А.В. Зенков, С.Б. Hехорошков, Л.П. Майкова; Гос.ком.РФ по высш.образ.;Hовосибирская гос.акад.экономики и управления. – Новосибирск ; Москва : НГАЭУ : Инфра-М, 1997. – 311 с. – (Сер.:"Высшее образование"). – ISBN 5-86225-382-3
1460497
   Статистика : Підручник. – Київ : КНЕУ, 1998. – 467с. – ISBN 966-574-081-4
1460498
   Статистика : Курс лекций. – Новосибирск : НГАЭиУ, ИНФРА-М, 1998. – 310с. – ISBN 5-7017-0049-2; 5-86225-382-3
1460499
   Статистика : Курс лекц. – Новосибирск ; Москва : ННАЭиУ. Инфра-М, 1999. – 310 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-382-3, 5-7014-0049-2
1460500
   Статистика : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 467с. – Шифр дубл. – ISBN 966-574-135-7
1460501
   Статистика : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000508-0
1460502
   Статистика : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Київ : КНЕУ, 2002. – 448с. – ISBN 966-574-324-4
1460503
   Статистика : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав.,обучающихся по экономическим специальностям. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2002. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000508-0
1460504
  Уманець Т.В. Статистика : Навчальний посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – 2-ге вид. – Київ : Вікар, 2003. – 623с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-50-5


  Розглядаються категорії статистичної науки, система макроекономічних показників і методи вивчення народного господарства країни як єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення
1460505
  Тарасенко І.О. Статистика : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Тарасенко; МОНУ; Київськ. нац. ун-т технологій та дизайну; Київськ. економ. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 344с. – ISBN 966-364-334-Х
1460506
  Мазуренко В.П. Статистика : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Мазуренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 360с. – ISBN 966-594-989-6
1460507
  Мармоза А.Т. Статистика : підручник / А.Т. Мармоза ; МОН України. – Київ : КНТ : Ельга-Н, 2009. – 896 с. – ISBN 978-966-373-504-7
1460508
  Матковський С.О. Статистика : навчальний посібник / С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, Т.В. Панчишин ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 340, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 323-326. – Бібліогр.: с. 320-322. – ISBN 978-966-613-759-6
1460509
  Єріна А.М. Статистика : підручник / А.М. Єріна, З.О. Пальян ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 341-343. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-367-4
1460510
  Чернелевський Л.М. Статистика : підручник для студентів ВНЗ / Л.М. Чернелевський, Л.М. Соломчук, М.В. Перетятько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-205. – ISBN 978-966-612-123-6
1460511
  Горкавий В.К. Статистика : підручник / В.К. Горкавий ; М-во освіти і науки України. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2020. – 641, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 632. – ISBN 978-617-566-579-4
1460512
   Статистика [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / [Авт. кол.: Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. та інші]. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-364-782-1


  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни містить типову програму нормативної навчальної дисципліни, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лекційних і практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, типові ...
1460513
   Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 121 с. – На обкл. назва: Міжнародна науково-практична конференція "Статистика XXI століття: нові виклики, нові можливості". - Ст. укр., англ. та рос.
1460514
   Статистика Австрії в контексті нещодавніх структурних змін // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.97-99
1460515
  Верховский И.А. Статистика автомобильного транспорта / И.А. Верховский. – Москва, 1953. – 352с.
1460516
  Петрова Е.В. Статистика автомобильного транспорта / Е.В. Петрова, И.М. Алексеева. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1983. – 248с.
1460517
  Славновская Н.Н. Статистика агротехники в СССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Славновская Н.Н.; Моск.экон.-статист.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1460518
  Головач А.В. Статистика банківської діяльності : Навч. посібник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, К.С. Базилевич; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 176 с. – ISBN 966-7312-89-5
1460519
  Стародубский Л.В. Статистика буржуазной Латвии на службе реакции / Л.В. Стародубский. – Рига, 1953. – 103с.
1460520
   Статистика бюджетов времени трудящихся. – М, 1967. – 220с.
1460521
  Матюха И.Я. Статистика бюджетов населения / И.Я. Матюха. – Москва, 1967. – 248с.
1460522
  Доерфель К. Статистика в аналитической химии / К. Доерфель. – Москва : Мир, 1969. – 248 с.
1460523
  Дёрффель К. Статистика в аналитической химии / К. Дёрффель. – Москва : Мир, 1994. – 263 с.
1460524
  Синицын В.В. Статистика в арсенале советского журналиста / В.В. Синицын. – М., 1978. – 38с.
1460525
  Малый И.Г. Статистика в исследованиях В.И.Ленина по аграрному вопросу. / И.Г. Малый. – Москва, 1965. – 199с.
1460526
  Юнг Б.Ф. Статистика в коммерческом предприятии / Б.Ф. Юнг. – Москва, 1927. – 135с.
1460527
  Ряузов Н.Н. Статистика в кредитных учреждениях / Н.Н. Ряузов, В.И. Соловов. – М, 1985. – 192с.
1460528
  Акімова О.В. Статистика в малюнках та схемах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Акімова, О.С. Дубинська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 168 с. – ISBN 978-966-364-496-7
1460529
  Исаев А.А. Статистика в метеорологии и климатологии / А.А. Исаев. – Москва : Московский университет, 1988. – 244с.
1460530
  Лапач С.Н. Статистика в науке и бизнесе : [комплекс приклад. программ на CD для Microsoft Excel] / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. – Київ : МОРИОН, 2002. – 639, [1] с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Предм. указ.: с. 629-639. - На обл. содерж.: Биостатистика; Маркетинг; Алгоритмы решения прикладных задач; Толковый словарь статистических терминов. – Библиогр. в конце разд. – (Практическое руководство). – ISBN 966-7632-57-1
1460531
  Ленин В.И. Статистика в работах В.И.Ленина. / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1933. – 752с.
1460532
  Маслов П.П. Статистика в социологии. / П.П. Маслов. – М., 1971. – 248с.
1460533
  Малый И.Г. Статистика в труде В.И.Ленина "Империализм, как высшая стадия капитализма". / И.Г. Малый. – Москва, 1966. – 127с.
1460534
  Сиськов В.И. Статистика в управлении народным хозяйством / В.И. Сиськов. – М., 1980. – 63с.
1460535
   Статистика в этнографии. – М, 1985. – 189с.
1460536
  Данилко В.К. Статистика валового сільськогосподарського виробництва: методичні аспекти / В.К. Данилко, Т Кобилинська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 74-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1460537
  Бєлкін Л.М. Статистика вартості харчування учнів загальноосвітніх шкіл за бюджетні кошти та проблема встановлення граничних торговельних націнок // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 46-49 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1460538
  Алєксєєнко В.В. Статистика включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 105-112. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається нова мiра близькостi мiж вибiрками, яка базується на порiвняннi наближених за допомогою Гiпотези Хiлла функцiй розподiлу еталонної вибiрки i еталонної доповненої елементами тестової. Запропонована мiра близькостi по сутi схожа на ...
1460539
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли / С.Н. Бакулин. – Москва : Заоч. эконом. ин-т НКТ РСФСР, 1930. – 108 с.
1460540
  Бакулин Н С. Мишустин Д Д. Статистика внешней торговли / С.Н. Бакулин, Д.Д. Мишустин ; Конъюнктурный ин-т Наркомвнешторга СССР. – Москва : Международная книга, 1940. – 319 с. – Библиогр.: с. 311-313
1460541
  Золоев В.Т. Статистика внешней торговли : Организация и методы / В.Т. Золоев. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 232 с.
1460542
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли капиталистических стран / С.Н. Бакулин. – Москва : Внешторгиздат, 1952. – 224 с.
1460543
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли капиталистических стран / С.Н. Бакулин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Внешторгиздат, 1961. – 240 с.
1460544
  Пахолков В.Д. Статистика геологоразведочных работ / В.Д. Пахолков. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Недра, 1966. – 292с.
1460545
  Пахолков В.Д. Статистика геологоразведочных работ / В.Д. Пахолков. – Изд. 3-е, доп. – Москва, 1969. – 296с.
1460546
  Егорин П.Г. Статистика геологоразведочных работ / П.Г. Егорин. – Москва : Недра, 1981. – 237с.
1460547
  Мордухович М.В. Статистика горной промышленности: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. обуч. по спец. "Экономика и орг. горной про-ти". / М.В. Мордухович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 222с.
1460548
  Слюсар В. Статистика гравітаційного мікролінзування віддаленого джерела системою протяжних та точкових мас за наявності зовнішнього зсуву / В. Слюсар, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-30. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано автокореляційні функції кривих блиску в моделі мікролінзування віддаленого джерела стохастичною системою точкових мас (зорі) та протяжних мас (гіпотетичні згустки темної матерії, ТМ). Окрім ізольованих згустків ТМ розглянуто також ...
1460549
  Яснопольский Л.Н. Статистика движения грузов по рекам Киевского Округа Путей Сообщения : I. Очерк организации статистики движения речных грухзов в 1913-1914 г.г. ; II. Очерк движения грузов за 1913 год / Л. Яснопольский. – Киев : Типо-литогр. П.И. Чоколова, 1915. – [4], 77 с. – Отд. оттиск: Отчет статистического отдела Киевского округа П.С. за 1913 г.
1460550
  Рябикин В.И. Статистика денежных накоплений населения / В.И. Рябикин. – Москва : Статистика, 1980. – 189 с. – Библиогр.: с. 187-188 (38 назв.)
1460551
  Мазуренко О.К. Статистика державних фінансів : Навчальний посібник / О.К. Мазуренко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 92с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-622-4
1460552
   Статистика державного страхування. – Х.
1. – 1927. – 134 с.
1460553
  Моторин Р.М. Статистика для економістів : навч. посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 381, [2] с. : іл., табл. + 1CD-ROM. – Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр.: с. 377-381 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0091-9
1460554
  Герасименко С.С. Статистика для нестатистиків: навчання без страху / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 4-6. – Бібліогр.: 13 назв
1460555
  Нерб Г. Статистика для нестатистиків: навчання без страху / Г. Нерб, М.В. Пугачова, Л.О. Ященко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 17-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1460556
  Парчевская Д.С. Статистика для радиоэкологов / Д.С. Парчевская. – Киев : Наукова думка, 1969. – 114с.
1460557
  Калачова І.В. Статистика економіки інформаційних технологій: концептуально-методологічна схема вимірювання // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 7-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1460558
  Герасименко С.С. Статистика ефективності управління на макрорівні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр.: 3 назв.
1460559
  Марочко В.І. Статистика жертв Голодомору: антропологічно-демографічний дискурс // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 112-132. – ISSN 0130-5247
1460560
  Власова П.Я. Статистика жилищно-комунального хозяйства в дореволюционной России и СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Власова П.Я. ; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1950. – 16 с.
1460561
  Бронер Д.Л. Статистика жилищного и коммунального хозяйства : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Статистика" / Д.Л. Бронер, М.Л. Крупицкий, Ю.Д. Бронер. – Москва : Высшая школа, 1979. – 350 с.
1460562
  Чекотовський Е.В. Статистика з Microsoft Excel 2016 : навч. посібник / Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання України, 2019. – 811, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 801-806. – ISBN 978-966-316-459-5
1460563
  Самойлов Юрій Статистика зі стелі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1460564
  Кулик О.Г. Статистика злочинності як джерело кримінологічної інформації: теоретичний аспект // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 144-150. – ISSN 2072-8670
1460565
  Осауленко О.Г. Статистика зміни клімату: європейський досвід та національна оцінка / О.Г. Осауленко, Т.В. Кобилинська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (92). – С. 4-15 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2519-1853
1460566
  Девис Д. Статистика и анализ геологических данных / Д. Девис. – Москва : Мир, 1977. – 572с.
1460567
  Груза Г.В. Статистика и анализ гидрометеорологических данных / Г.В. Груза, Р.Г. Рейтенбах. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 216с.
1460568
  Ряузов Н.Н. Статистика и ее задачи в социалистическом обществе / Н.Н. Ряузов. – М, 1957. – 16с.
1460569
  Майр Георг Статистика и обществоведение / Георг Майр, проф. Мюнхен. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Народная польза". – (Издания товарищества "Знание" / Ред. Г. Фальборка и В. Чарнолуского ; № 15)
Т. 1 : Теоретическая статистика / пер. с нем. В.Я. Железнова пр.-доц. – 1899. – 243 с. – Библиогр.: "Литература" в конце каждого параграфа
1460570
  Боярский А.Я. Статистика и оптимальное планирование / А.Я. Боярский. – Москва : Статистика, 1977. – 264 с.
1460571
  Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы планирования эксперимента / Н. Джонсон, Ф. Лион. – Москва, 1981. – 518с.
1460572
  Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: методы обработки данных : Пер. с англ. / Н. Джонсон, Ф. Лион. – Москва : Мир, 1980. – 610с.
1460573
  Смехов Б.М. Статистика и планирование. / Б.М. Смехов. – 2-е изд., доп и перераб. – М., 1964. – 104с.
1460574
  Дружинин Н.К. Статистика и полевой опыт / Н.К. Дружинин. – Москва, 1948. – 120с.
1460575
  Тимошенко И.В. Статистика и риторика сравнительных исследований социально-экономического развития стран мира / И.В. Тимошенко, О.Н. Нащекина // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 166-171. – ISBN 978-966-285-568-5
1460576
  Москович В.А. Статистика и семантика / В.А. Москович. – М, 1969. – 304с.
1460577
  Смит Статистика и социология / Смит, Майо. – Москва, 1900. – 407 с.
1460578
   Статистика и управление случайными процессами. – Москва : Наука, 1989. – 230с.
1460579
  Климанов И В. Статистика и устойчивость гибких неоднородных оболочечных систем / И В. Климанов, В В. Чупин. – Красноярск, 1986. – 182с.
1460580
   Статистика и функциональные стили языка. – Рига, 1977. – 107с.
1460581
  Струмилин С.Г. Статистика и экономика. / С.Г. Струмилин. – М., 1979. – 489с.
1460582
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
1. – 1966. – 380с.
1460583
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
2. – 1968. – 264с.
1460584
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
Вып. 3. – 1970. – 304с.
1460585
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
Вып. 4. – 1971. – 220с.
1460586
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – Москва
5. – 1972. – 311с.
1460587
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
6. – 1973. – 224с.
1460588
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
7. – 1974. – 208с.
1460589
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
8. – 1975. – 232с.
1460590
  Козлов В.Н. Статистика и этика / В.Н. Козлов, Д.Б. Орешкин // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С.88-101. – ISSN 0869-0499
1460591
   Статистика использования научной электронной библиотеки периодических изданий НАН Украины / К.А. Кудим, А.В. Новицкий, Г.Ю. Проскудина, В.А. Резниченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 60-77. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1460592
   Статистика Ізюмської округи. – Ізюм, 1928. – 110с.
1460593
  Вульфсон Б.Л. Статистика как источник сравнительно–педагогических исследований // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 70-78. – ISSN 0869-561Х


  С целью повысить объективность своих исследований педагоги–компаративисты разрабатывают новые формы и методы использования материалов национальной и международной статистики в сравнительно–педагогических исследованиях.
1460594
  Овсиенко В.Е. Статистика как наука, ее развитие в трудах В.И.Ленина : Автореф... д-ра эконом.наук: 08.600 / Овсиенко В.Е.; Московский экономико-статист. ин-т. – М., 1970. – 37л.
1460595
  Никитин С.М. Статистика капиталовложений / С.М. Никитин. – М, 1960. – 139с.
1460596
  Дьячков М.Ф. Статистика капитального строительства / М.Ф. Дьячков. – М, 1977. – 247с.
1460597
  Кадибур Т.С. Статистика капитального строительства / Т.С. Кадибур. – Л., 1990. – 73с.
1460598
  Семеняк И.В. Статистика качества продукции на промышленном предприятии / И.В. Семеняк; Изд-во при Харьк. ун-те. – Харьков : Вища школа, 1979. – 111 с.
1460599
  Гофман И.Л. Статистика качества промышленной продукции : Автореф... канд. экон.наук: / Гофман И. Л.; Моск. экон.-статист. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
1460600
  Козлова Е.И. Статистика книгоиздания России за 2010 г.: итоги и проблемы / Е.И. Козлова, К.М. Сухоруков // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С.22-35. – ISSN 0869-6020
1460601
  Беляев Ю.А. Статистика книжной торговли : учеб пособ. для спец. 1727 "Книговедение и орг. кн. торговли" ФПК / Ю.А. Беляев ; Моск. полигр. ин-т. – Москва : МПИ
Ч. 1 : Основы общей теории статистики. – 1978. – 75 с. – Библиогр.: с. 74 (6 назв.)
1460602
  Слюсар В. Статистика коефіцієнтів підсилення при мікролінзуванні гаусівського джерела точковими масами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-14. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі проводиться статистичний аналіз кривих блиску протяжного гаусівського джерела при мікролінзуванні точковими однаковими масами. Криві блиску побудовано для 500 реалізацій розподілу мікролінз. Побудовано розподіли ймовірності для різних ...
1460603
   Статистика кожевенной промышленности. – М, 1921. – 81с.
1460604
   Статистика Криворіжжя. – Кривий-Ріг, 1928. – 106 с.
1460605
  Богданов И.М. Статистика культуры / И.М. Богданов. – Москва : Госстатиздат, 1950. – 112 с.
1460606
  Огінська А.Г. Статистика лісового господарства у контексті міжнародних процесів сталого управління лісами // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 81-84. – Бібліогр.: 11 назв
1460607
  Мельникова К.В. Статистика логістичної діяльності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 244-247. – ISSN 2222-4459
1460608
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического обеспечения / Н.С. Поживилова. – К, 1989. – 341с.
1460609
   Статистика материально-технического обеспечения. – М, 1989. – 302с.
1460610
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – М, 1966. – 223с.
1460611
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – М, 1973. – 267с.
1460612
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – 3-е изд. – М, 1980. – 224с.
1460613
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / Н.С. Поживилова. – К, 1983. – 287с.
1460614
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева, К.А. Смирнов. – 4-е изд. – М, 1984. – 351с.
1460615
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / Н.С. Поживилова. – Киев, 1984. – 287 с.
1460616
   Статистика мирового туризма : Туризм в мире: ситуация положительная. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 24-25 : Фото
1460617
  Белова В.А. Статистика мнений в изучении рождаемости / В.А. Белова, Л.Е. Дарский. – Москва : Статистика, 1972. – 144 с. – Библиогр. в конце книги (7 назв.). – (Демографические исследования / Науч.-исслед. ин-т ЦСУ СССР, Лаб. демографии)
1460618
  Попов В.Ю. Статистика монетарного важеля економічного розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 52-58
1460619
  Заграйчук Ю. Статистика на мехматі? Так! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  На мехматі відкривається нова спеціальність "Статистика". Навчальні плани та паспорт на бакалаврів статистики використовують міжнародний досвід ун-тів США, Франції, Англії, МДУ тощо.
1460620
  Вальтер Э. Статистика на народном промышленном предприятии / Э. Вальтер. – Москва, 1963. – 262с.
1460621
  Подгородецкий И.А. Статистика на службе низовой связи / И.А. Подгородецкий. – М, 1932. – 88с.
1460622
  Гохберг Л.М. Статистика нанотехнологий в России: становление нового направления // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 9. – С. 3-20. – ISSN 0320-8168
1460623
   Статистика народного богатства, народного дохода и национального счета. – М, 1967. – 280с.
1460624
  Альохін Д.С. Статистика народного господарства і культури Української РСР / Д.С. Альохін, Н.М. Уманська. – Київ, 1968. – 291 с.
1460625
  Боярский А.Я. Статистика населения : учеб. пособ. для вузов Нархозучета / А.Я. Боярский. – Москва : В/О "Союзоргучет", 1938. – 188 с.
1460626
  Кумарина Н.Н. Статистика населения / Н.Н. Кумарина. – Куйбышев, 1964. – 44с.
1460627
  Сергеев С.С. Статистика населения / С.С. Сергеев. – Москва, 1969. – 95с.
1460628
  Урланис Б.Ц. Статистика населения / Б.Ц. Урланис. – М., 1971. – 80с.
1460629
  Демина А.И. Статистика населения / А.И. Демина. – Барнаул, 1992. – 74с.
1460630
  Сиденко Статистика населения и труда в освободившихся странах: тенденции развития и использование опыта развитых стран / Сиденко, Г.Ю. Попов. – Москва, 1986. – 205с.
1460631
  Голуб Л.А. Статистика населения развивающихся стран. / Л.А. Голуб. – Киев, Донецк, 1984. – 96с.
1460632
   Статистика населения с основами демографии : Учебник для вузов. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 310с.
1460633
  Стеценко С.Г. Статистика населення : Підручник для вузів / С.Г. Стеценко, В.Г. Щвець. – Київ : Вища школа, 1993. – 463с.
1460634
  Гладун О.М. Статистика населення в Україні в 1920-1930-ті роки / О.М. Гладун, О.П. Рудницький // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 48-55. – ISSN 2072-9480
1460635
  Розанова Т.Н. Статистика научно-технического прогресса / Т.Н. Розанова. – Л, 1988. – 45с.
1460636
  Горелова Р.В. Статистика национального дохода : Учебное пособие / Р.В. Горелова. – Барнаул : Алтайский гос. университет, 1980. – 48 с.
1460637
  Кудров В.М. Статистика национального дохода США. / В.М. Кудров. – Москва, 1966. – 196с.
1460638
  Головко В. Статистика Національного банку України у світлі сучасних викликів : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 4-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1460639
  Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки : навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 470, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 466-470. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-050-5
1460640
  Кваша Я.Б. Статистика новой техники. / Я.Б. Кваша. – М., 1966. – 264с.
1460641
  Казанская Е.В. Статистика окружающей среды / Е.В. Казанская. – М, 1980. – 64с.
1460642
   Статистика окружающей среды. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 222с.
1460643
   Статистика окружающей среды. – М., 1985. – 85с.
1460644
  Восьмирко Е.О. Статистика окружающей среды: краткая история и перспективы развития на будущее // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0320-8168
1460645
   Статистика Олимпиады-80. – Москва, 1981. – 64 с.
1460646
  Черенкова Е.А. Статистика осадков и засух в противоположные фазы квазидвухлетней цикличности атмосферных процессов и ее связь с урожайностью на европейской территории России / Е.А. Черенкова, М.Ю. Бардин, А.Н. Золотокрылин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 23-35 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0130-2906
1460647
   Статистика основных фондов воздушного транспорта. – М., 1963. – 52с.
1460648
  Ножкина Р.С. Статистика основных фондов и технического прогресса / Р.С. Ножкина. – М, 1978. – 27с.
1460649
  Гольдберг А.М. Статистика отдельных отраслей народного хозяйства / А.М. Гольдберг. – М., 1982. – 287с.
1460650
  Гольданский В.И. и др. Статистика отсчетов при регистрации ядерных частиц / В.И. и др. Гольданский. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 411с.
1460651
   Статистика підприємництва : Підручник. – Київ : Слобожанщина, 1999. – 600с. – ISBN 966-535-097-8
1460652
   Статистика підприємств : навч. посібник / [С.О. Матковський та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 557, [3] с. : іл.. табл. – Авт. зазнач. на обкл. - Предм. покажч.: с. 544-552. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 536-543. – ISBN 978-617-566-194-9
1460653
   Статистика підприємств : навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 557, [3] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Зміст парал. укр., англ. - Предм. покажчик: с. 544-552. – Бібліогр.: с. 536-543. – ISBN 978-617-566-194-9
1460654
  Тарасюк Давид Аронович Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской России как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Тарасюк Давид Аронович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1973. – 37л.
1460655
  Голицына О.Л. Статистика поискового поведения пользователей баз данных научной информации / О.Л. Голицына, Н.В. Максимова // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Российской академии наук Гос. публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2. – С. 47-57. – ISSN 1815-3186


  Приводятся статистические данные, отражающие характер использования информационных ресурсов и функций информационных систем при поиске научной информации в ретроспективных реферативно-библиографических базах данных. Анализ показывает, что для ...
1460656
  Бажан О.Г. Статистика політичних репресій в УРСР у дзеркалі архівних джерел // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 106-109
1460657
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава, 1926. – 60с.
1460658
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
5. – 1927. – 33с.
1460659
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
8. – 1927. – 31с.
1460660
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
9. – 1927. – 140с.
1460661
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
10. – 1927. – 55с.
1460662
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
11. – 1927. – 79с.
1460663
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
12. – 1928. – 36с.
1460664
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
13. – 1928. – 59с.
1460665
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
14. – 1928. – 53с.
1460666
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
15. – 1928. – 48с.
1460667
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
16. – 1928. – 83с.
1460668
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
17. – 1928. – 84с.
1460669
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
19. – 1928. – 53с.
1460670
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
20. – 1929. – 70с.
1460671
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
21. – 1929. – 117с.
1460672
   Статистика Полтащини в нових її межах.. – Полтава
18. – 1928. – 81с.
1460673
  Заболоцький М.В. Статистика портфелів : навч. посібник / М.В. Заболоцький, Т.М. Заболоцький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 109, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109
1460674
  Леонтьев А.А. Статистика посещаемости библиотечного сайта и квантовый принцип неопределённости // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены особенности статистики посещаемости библиотечного сайта, в которой доля интернет-роботов составляет около 85%. Высказано предположение, что такая картина может быть интерпретирована с точки зрения квантового принципа неопределенности. ...
1460675
  Калачова І.В. Статистика послуг: концептуальні основи реформування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2001. – № 4. – С.24-28


  Реформування статистики послуг
1460676
  Салин В.Н. Статистика потребления материальных благ и услуг населением. / В.Н. Салин. – М., 1989. – 38с.
1460677
  Дараган М.В. Статистика праці в промисловості / М.В. Дараган. – Київ, 1965. – 292с.
1460678
  Шурыгин А.М. Статистика при подсчете запасов месторождений / Шурыгин А.М. – Москва : Московский университет, 1978. – 223 с., [3] л. граф., [3] отд. сброшюр. л. – Библиогр.: с. 211-212
1460679
  Ковров О.С. Статистика природних зсувів в світі та Україні / О.С. Ковров, Ю.В. Бучавий // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2073-5057
1460680
  Дмитриев А.И. Статистика продукции сельского хозяйства / А.И. Дмитриев. – Л., 1962. – 76с.
1460681
  Князевский В.С. Статистика производительности труда (в промышленности) : Автореф... канд. экон.наук: / Князевский В.С. – Москва, 1952. – 20 с.
1460682
  Шиндерман Б Статистика производственного оборудования и себестоимость продукции промышленного предприятия. / Б Шиндерман, , Г.М. Пахомова. – Свердловск, 1965. – 67с.
1460683
  Подольский Ю.Я. Статистика промышленного предприятия / Ю.Я. Подольский. – Москва, 1965. – 203 с.
1460684
   Статистика промышленного предприятия.. – М., 1961. – 435с.
1460685
  Набиев Х.Н. Статистика промышленной продукции. / Х.Н. Набиев. – Ташкент, 1982. – 35с.
1460686
  Володарский Л.М. Статистика промышленности / Л.М. Володарский. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1956. – 167с.
1460687
  Сивцов В.Н. Статистика промышленности / В.Н. Сивцов. – М, 1981. – 400с.
1460688
  Бакланов Г.И. Статистика промышленности : [учебник для вузов по спец. "Статистика"] / Г.И. Бакланов, В.Е. Адамов, А.Н. Устинов ; под ред. В.Е. Адамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 439 с.
1460689
   Статистика промышленности. – М., 1987. – 456с.
1460690
  Суслов И.П. Статистика промышленности в работах В.И.Ленина. / И.П. Суслов. – М, 1965. – 119с.
1460691
  Володарский Л Статистика промышленности и вопросы планирования / Л Володарский. – Москва, 1958. – 276с.
1460692
   Статистика промышленности.. – М., 1965. – 359с.
1460693
  Ежов А.И. Статистика промышленности. / А.И. Ежов. – М, 1977. – 320с.
1460694
  Ежов А.И. Статистика промышленности. / А.И. Ежов. – 6-е изд. – М, 1983. – 320с.
1460695
  Витинский Ю.И. и др. Статистика пятнообразовательной деятельности Солнца / Ю.И. и др. Витинский. – Москва : Наука, 1986. – 295 с.
1460696
  Володарский Л Статистика рассказывает / Л Володарский. – Москва, 1982. – 191с.
1460697
  Бадави Касем Абду Статистика растениеводства в СССР и САР : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.11 / Бадави Касем Абду; Киевск. ин-т нар. хоз им Д.С.Коротченко. – К, 1973. – 29л.
1460698
   Статистика рационального природопользования и охраны окружающей среды.. – Москва, 1976. – 220с.
1460699
   Статистика речи и автоматическая переработка текстов.. – Л., 1988. – 163с.
1460700
   Статистика речи и автоматический анализ текста. – Ленинград, 1974. – 404с.
1460701
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1971. – 464с.
1460702
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1973. – 339с.
1460703
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1980. – 224с.
1460704
  Чижаковский В.А. Статистика речи, 1957-1985 гг. : библиогр. указ. / В.А. Чижаковский, К.Б. Бектаев ; отв. ред.: П.М. Алексеев ; Кишин. с.-х. ин-т им. М.В. Фрунзе. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 109, [2] с.
1460705
   Статистика речи.. – Л., 1968. – 260с.
1460706
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта / И.В. Сиповская. – Изд. 2-е, перераб. – Л., 1961. – 344с.
1460707
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта как самостоятельная отрасль статистической науки. : Автореф... Доктора экон.наук: / Сиповская И.В.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1963. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1460708
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта. Методические указания с примерами и задачами. / И.В. Сиповская. – М.-Л., 1952. – 436с.
1460709
   Статистика ринків : підручник для екон. спец. ВНЗ / [С.С. Герасименко та ін. ; за наук. ред. Н.О. Парфенцевої] ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту Держстату України. – Вид. 2-ге допов. та перерб. – Київ : Формат, 2012. – 915, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 870-915. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2142-00-6
1460710
  Бараник З.П. Статистика ринку праці : Навчальний посібник / З.П. Бараник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 167с. – ISBN 966-574-689-8
1460711
   Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід : навчальний посібник / Н.С. Власенко, Л.С. Лісогор, О.А. Рудич, А.В. Солоп, Н.В. Григорович, Н.О. та ін. Парфенцева; [Власенко Н.С., Лісогор Л.С., Рудич О.А., Солоп А.В., Григорович Н.В., Парфенцева Н.О. та ін.]. – 2-е вид., стереот. – Київ : Консультант, 2007. – 320с. – ISBN 966-8459-16-4
1460712
   Статистика ринку товарів та послуг : навчальний посібник / Н.М. Гаркуша [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 344 с. : табл. – Бібліогр.: с.338-341. – ISBN 978-966-346-643-9
1460713
  Бабанін О.С. Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 22-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1460714
  Садеков М.М. Статистика розничных цен государственной и кооперативной торговли. / М.М. Садеков, В.М. Яковлев. – Москва, 1961. – 94с.
1460715
   Статистика России.. – Пг., 1918. – 62с.
1460716
   Статистика рынка товаров и услуг.. – М., 1995. – 430с.
1460717
  Разговоров А.В. Статистика связи / А.В. Разговоров, Т.А. Кузовкова. – М, 1991. – 343с.
1460718
  Силин А.Г. Статистика себестоимости колхозной продукции / А.Г. Силин. – М., 1964. – 156с.
1460719
  Береш И. Статистика себестоимости. : Автореф... Канд.эконом.наук: / Береш И.; М-во высш.образования СССР. – М, 1955. – 16л.
1460720
  Гаабе Ю.Э. Статистика сельского хозяйства / Ю.Э. Гаабе. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1971. – 395с.
1460721
  Гозулов А.И. Статистика сельского хозяйства / А.И. Гозулов, Г.С. Мержанов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 367с.
1460722
   Статистика сельского хозяйства в капиталистических странах.. – Москва, 1960. – 228с.
1460723
  Гозулов А.И. Статистика сельского хозяйства. / А.И. Гозулов. – М., 1959. – 460с.
1460724
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1973. – 420с.
1460725
  Луценко А.И. Статистика сельского хозяйства. / А.И. Луценко. – Москва, 1981. – 334с.
1460726
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1982. – 400с.
1460727
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1990. – 342с.
1460728
  Борисенко Б.Г. Статистика систематических погрешностей геодезических измерений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.500 / Борисенко Б.Г. ; КИСИ. – Киев, 1969. – 14 с.
1460729
  Борисенков Б.Г. Статистика систематических погрешностей геодезических измерений : Автореф... канд. техн.наук: 05.500 / Борисенков Б.Г.; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1969. – 13л.
1460730
  Кобилинська Т.В. Статистика сільського господарства в дзеркалі екології // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 51-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1460731
  Липцер Р.Ш. Статистика случайных процессов. Нелинейная фильтрация и смежные вопросы. / Р.Ш. Липцер, А.Н. Ширяев. – М., 1974. – 696с.
1460732
  Бучина В.В. Статистика снабжения и быта : учеб. пособ. для студ. экономич. вузов и ф-тов по спец. "Экономика и планирование матер.-техн. снабжения" / В.В. Бучина, Н.П. Дащинская. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 280 с.
1460733
  Ноткин В.Е. Статистика советской потребительской кооперации / В.Е. Ноткин. – М, 1967. – 256с.
1460734
   Статистика советской потребительской кооперации.. – М., 1964. – 336с.
1460735
  Ряузов Н.Н. Статистика советской торговли / Н.Н. Ряузов. – Москва : Госторгиздат, 1948. – 118 с.
1460736
  Ряузов Н.Н. Статистика советской торговли / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаум. – М, 1951. – 312с.
1460737
  Катальников И.Ф. Статистика советской торговли / И.Ф. Катальников. – Изд. 4-е, перераб. – М., 1971. – 238с.
1460738
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1977. – 207с.
1460739
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1982. – 188с.
1460740
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1987. – 223с.
1460741
   Статистика стачек в Росси и других индустриальных странах Европы и в США.. – М., 1986. – 148с.
1460742
   Статистика строительства.. – М., 1967. – 31с.
1460743
  Чернышов А.Д. Статистика твердого тела / А.Д. Чернышов. – Красноярск, 1989. – 336 с.
1460744
  Кулагина Г.Д. Статистика товарного обращения. / Г.Д. Кулагина. – Москва, 1989. – 191 с.
1460745
  Ряузов Н.Н. Статистика торговли / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаумм. – 5-е изд. перераб. и доп. – М, 1968. – 368с.
1460746
  Беляевский И.К. Статистика торговли : учебник для вузов обуч. по спец. "Статистика" / И.К. Беляевский. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 352 с. – Библиогр.: с. 345
1460747
   Статистика торговли с элементами математической статистики.. – М., 1973. – 383с.
1460748
   Статистика торговли с элементами математической статистики.. – Москва, 1979. – 351с.
1460749
   Статистика травм у футболі // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 161-174. – ISSN 2312-7104
1460750
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Москва, 1965. – 288с.
1460751
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 300с.
1460752
  Шевченко Н.Н. Статистика труда / Н.Н. Шевченко. – М, 1972. – 256с.
1460753
  Акиншина Н.К. Статистика труда : учеб. пособие для вузов по специальности "Экономика труда" / Акиншина Н.К. – Москва : Стаитстика, 1977. – 222 с.
1460754
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Изд. 3-е, прераб. и доп. – Москва, 1979. – 272с.
1460755
  Назаров М.Г. Статистика труда / М.Г. Назаров. – Москва, 1981. – 287с.
1460756
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – 4-е изд., прераб. и доп. – М., 1988. – 247с.
1460757
  Захожай Валерий Борисович Статистика труда и занятости : Учебно-методическое пособие / Захожай Валерий Борисович, Калина Алла Васильевна; М ежрегиональная академия управления персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 80с. – ISBN 966-608-035-4
1460758
   Статистика труда.. – М., 1967. – 216с.
1460759
  Проскуряков В.М. Статистика трудового коллектива, семьи и личности. / В.М. Проскуряков. – Москва, 1988. – 63с.
1460760
   Статистика туризма в Ивановской области : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 58-61 : Рис.
1460761
  Пальян З.О. Статистика у цифрову епоху: наукові здобутки професіоналів і початківців // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 98-100. – ISSN 2519-1853
1460762
  Русов А. Статистика украинскаго населенія Европейской Россіи // Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – С. 239-272. – ISBN 978-966-02-7789-2
1460763
   Статистика Украины. – Харків
28. – 50с.
1460764
   Статистика Украины. – Х.
3. – 1922. – 187-286с.
1460765
   Статистика Украины. – Харків
7. – 1922. – 53с.
1460766
   Статистика Украины. – Харків
8. – 1922. – 41с.
1460767
   Статистика Украины. – Харьков : 1С-Паблишинг
№ 10 : Серия 1. Демография. Т. 1, вп. 3 : Население Черниговской губернии по данным переписи 1920 года : численность населения, возрастной состав, грамотность, национальный состав. – 1922. – 33 с.
1460768
   Статистика Украины. – Харків
11. – 1922. – 107с.
1460769
   Статистика Украины. – Харків
12. – 1922. – 23с.
1460770
   Статистика Украины. – Харьков
13. – 1922. – 64с.
1460771
   Статистика Украины. – Харків
15. – 1922. – 83с.
1460772
   Статистика Украины. – Харьков
№ 18 : Серия 3. Статистика промышленности и труда. Т.1, вып. 8. Труд на Украине по данным "Сводов отчетов фабричных инспекторов за 1901-1914 г.г." : численность рабочих; половой и возрастной состав; средний заработок. – 1922. – 56 с.
1460773
   Статистика Украины. – Харків
19. – 1922. – 25с.
1460774
   Статистика Украины. – Харків
20. – 1922. – 59с.
1460775
   Статистика Украины. – Харків
22. – 1922. – 23с.
1460776
   Статистика Украины. – Харків
24. – 1922. – 32с.
1460777
   Статистика Украины. – Харьков
26. – 1922. – 118с.
1460778
   Статистика Украины. – Харків, 1923. – 41с.
1460779
   Статистика Украины. – Харків
27. – 1923. – 51с.
1460780
   Статистика Украины. – Харків
29. – 1923. – 69с.
1460781
   Статистика Украины. – Харків
31. – 1923. – 43с.
1460782
   Статистика Украины. – Харків
33. – 1923. – 92с.
1460783
   Статистика Украины. – Харків
36. – 1923. – 13с.
1460784
   Статистика Украины. – Харків
40. – 1924. – 17с.
1460785
   Статистика Украины. – Харьков
47. – 1924. – 95с.
1460786
   Статистика Украины. – Харьков
47. – 1924. – 45с.
1460787
   Статистика Украины. – Харьков
51. – 1924. – 25с.
1460788
   Статистика Украины в новых социально-экономических условиях. – Киев, 1992. – 113 с.
1460789
   Статистика Украины.. – Х.
1. – 1922. – 106с.
1460790
   Статистика Украины.. – Х.
2. – 1922. – 189с.
1460791
   Статистика Украины.. – Х.
4. – 1922. – 286-435с.
1460792
   Статистика Украины.. – Х.
5. – 1922. – 435-665с.
1460793
   Статистика Украины.. – Х.
6. – 1922. – 460с.
1460794
   Статистика Украины.. – Х.
9. – 1922. – 34с.
1460795
   Статистика Украины.. – Х.
14. – 1922. – 112с.
1460796
   Статистика Украины.. – Х.
16. – 1922. – 31с.
1460797
   Статистика Украины.. – Х.
32. – 1923. – 64с.
1460798
   Статистика Украины.. – Х.
34. – 1923. – 12с.
1460799
   Статистика Украины.. – Х.
35. – 1923. – 59с.
1460800
   Статистика Украины.. – Х.
37. – 1923. – 111с.
1460801
   Статистика Украины.. – Х.
38. – 1924. – 167с.
1460802
   Статистика Украины.. – Х.
40; с.Х. – 1924. – 57с.
1460803
   Статистика Украины.. – Х.
42. – 1924. – 132с.
1460804
   Статистика Украины.. – Х.
47; с.1. – 1924. – 98с.
1460805
   Статистика Украины.. – Х.
54. – 1924. – 237с.
1460806
   Статистика Украины.. – Х.
56. – 1924. – 79с.
1460807
   Статистика Украины.. – Х.
57. – 1924. – 207с.
1460808
   Статистика Україин.. – Х.
157. – 1929. – 50с.
1460809
   Статистика Україн.. – Х.
208. – 1931. – 103с.
1460810
   Статистика України. – Харьков
75. – 1925. – 51с.
1460811
   Статистика України. – Харків
77. – 1925. – 135с.
1460812
   Статистика України. – Харків : Центральне статистичне управлыння УСРР
111. – 1927. – 77 с.
1460813
   Статистика України. – Харків
120. – 1928. – 36 c
1460814
   Статистика України. – Харків
127. – 1928. – 214 с.
1460815
   Статистика України. – Харків
129. – 1928. – 121 с
1460816
   Статистика України. – Харків
154. – 1929. – 178 с
1460817
   Статистика України. – Харків
158. – 1929. – 80 с
1460818
   Статистика України. – Харків
161. – 1929. – 49 с.
1460819
   Статистика України. – Харків
169. – 1929. – 142 с
1460820
   Статистика України. – Х.
177. – 1930. – 53с.
1460821
   Статистика України. – Харків
179. – 1930. – 79 с
1460822
   Статистика України. – Харків : "Господарство України"
193. – 1930. – 110 с
1460823
   Статистика України. – Харків
194. – 1930. – 305 с.
1460824
   Статистика України. – Харків
199. – 1930. – 191с.
1460825
   Статистика України. – Харків : Господарство України
205. – 1931. – 110 с
1460826
   Статистика України. – Харків : Господарство України
212. – 1932. – 79 с
1460827
   Статистика України. – Харків
214. – 1932. – 80с.
1460828
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2000
1460829
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2000
1460830
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
1460831
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1460832
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
1460833
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1460834
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
1460835
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2003
1460836
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2003
1460837
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
1460838
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
1460839
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460840
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460841
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460842
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460843
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460844
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460845
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460846
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (44). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460847
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (45). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460848
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (46). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460849
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (49). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460850
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (51). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460851
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (52). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460852
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 1998-
№ 2 (53). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460853
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (54). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460854
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (55). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460855
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (56). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460856
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (57). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460857
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (58). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460858
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (59). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1460859
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (60). – 2013. – Резюме :укр., рос., англ. мовами
1460860
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (61). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1460861
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (62). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1460862
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (63). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1460863
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (64). – 2014. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1460864
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (65). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460865
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (66). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460866
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (67). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460867
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (68). – 2015. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460868
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (77). – 2017. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460869
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (79). – 2017. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460870
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (81). – 2018. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460871
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (82). – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460872
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (83). – 2018. – 148 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460873
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (85). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460874
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (86). – 2019. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460875
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2/3 (89/90). – 2020. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460876
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (91). – 2020. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460877
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (92). – 2021. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460878
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (93). – 2021. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460879
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (94). – 2021. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460880
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (95). – 2021. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460881
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (96). – 2022. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460882
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (97). – 2022. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460883
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3-4 (98/99). – 2022. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1460884
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (100). – 2023. – 201 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1460885
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (101). – 2023. – 113 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1460886
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3/4 (102/103). – 2023. – 161 с. – Резюме укр., англ. мовами
1460887
   Статистика України.. – Х.
155. – 110с.
1460888
   Статистика України.. – Х.
49. – 1924. – 24с.
1460889
   Статистика України.. – Х.
55. – 1924. – 185с.
1460890
   Статистика України.. – Х.
59. – 1925. – 272с.
1460891
   Статистика України.. – Х.
62. – 1925. – 106с.
1460892
   Статистика України.. – Х.
63. – 1925. – 70с.
1460893
   Статистика України.. – Х.
64. – 1925. – 61с.
1460894
   Статистика України.. – Х.
66. – 1925. – 71с.
1460895
   Статистика України.. – Х.
70. – 1925. – 37с.
1460896
   Статистика України.. – Х.
71. – 1925. – 116с.
1460897
   Статистика України.. – Х.
72. – 1925. – 292с.
1460898
   Статистика України.. – Х.
76. – 1925. – 95с.
1460899
   Статистика України.. – Х.
77; т.2. – 1925. – 135с.
1460900
   Статистика України.. – Х.
78. – 1925. – 83с.
1460901
   Статистика України.. – Х.
80. – 1926. – 39с.
1460902
   Статистика України.. – Х.
81. – 1926. – 39с.
1460903
   Статистика України.. – Х.
82. – 1926. – 95с.
1460904
   Статистика України.. – Х.
83. – 1926. – 121с.
1460905
   Статистика України.. – Х.
84. – 1926. – 37с.
1460906
   Статистика України.. – Х.
85. – 1926. – 61с.
1460907
   Статистика України.. – Х.
87. – 1926. – 58с.
1460908
   Статистика України.. – Х.
88. – 1926. – 79с.
1460909
   Статистика України.. – Х.
94. – 1927. – 230с.
1460910
   Статистика України.. – Х.
95. – 1927. – 80с.
1460911
   Статистика України.. – Х.
97. – 1927. – 69с.
1460912
   Статистика України.. – Х.
99. – 1927. – 53с.
1460913
   Статистика України.. – Х.
100. – 1927. – 29с.
1460914
   Статистика України.. – Х.
103. – 1927. – 130с.
1460915
   Статистика України.. – Х.
106. – 1927. – 33с.
1460916
   Статистика України.. – Х.
109. – 1927. – 114с.
1460917
   Статистика України.. – Х.
112. – 1927. – 71с.
1460918
   Статистика України.. – Х.
115. – 1927. – 193с.
1460919
   Статистика України.. – Х.
117. – 1927. – 162с.
1460920
   Статистика України.. – Х.
121. – 1928. – 54с.
1460921
   Статистика України.. – Х.
124. – 1928. – 210с.
1460922
   Статистика України.. – Х.
125. – 1928. – 37с.
1460923
   Статистика України.. – Х.
128. – 1928. – 274с.
1460924
   Статистика України.. – Х.
132. – 1928. – 44с.
1460925
   Статистика України.. – Х.
134. – 1928. – 120с.
1460926
   Статистика України.. – Х.
135. – 1928. – 59с.
1460927
   Статистика України.. – Х.
136. – 1928. – 39с.
1460928
   Статистика України.. – Х.
137. – 1928. – 18с.
1460929
   Статистика України.. – Х.
138. – 1928. – 87с.
1460930
   Статистика України.. – Х.
139. – 1928. – 28с.
1460931
   Статистика України.. – Х.
142. – 1928. – 35с.
1460932
   Статистика України.. – Х.
143. – 1928. – 41с.
1460933
   Статистика України.. – Х.
144. – 1928. – 82с.
1460934
   Статистика України.. – Х.
147. – 1929. – 38с.
1460935
   Статистика України.. – Х.
148. – 1929. – 178с.
1460936
   Статистика України.. – Х.
149. – 1929. – 42с.
1460937
   Статистика України.. – Х.
150. – 1929. – 96с.
1460938
   Статистика України.. – Х.
151. – 1929. – 47с.
1460939
   Статистика України.. – Х.
152. – 1929. – 65с.
1460940
   Статистика України.. – Х.
152. – 1929. – 65с.
1460941
   Статистика України.. – Х.
153. – 1929. – 33с.
1460942
   Статистика України.. – Х.
156. – 1929. – 105с.
1460943
   Статистика України.. – К.-Х.
159. – 1929. – 48с.
1460944
   Статистика України.. – Х.
160. – 1929. – 183с.
1460945
   Статистика України.. – Х.
162. – 1929. – 184с.
1460946
   Статистика України.. – Х.
163. – 1929. – 97с.
1460947
   Статистика України.. – Х.
166. – 1929. – 126с.
1460948
   Статистика України.. – Х.
167. – 1929. – 182с.
1460949
   Статистика України.. – Х.
171. – 1929. – 79с.
1460950
   Статистика України.. – Х.
172. – 1929. – 65с.
1460951
   Статистика України.. – Х.
176. – 1930. – 117с.
1460952
   Статистика України.. – Х.
183. – 1930. – 35с.
1460953
   Статистика України.. – Х.
188. – 1930. – 169с.
1460954
   Статистика України.. – Х.
190. – 1930. – 96с.
1460955
   Статистика України.. – Х.
195. – 1930. – 67с.
1460956
   Статистика України.. – Х.
196. – 1930. – 48с.
1460957
   Статистика України.. – Х.
197. – 1930. – 99с.
1460958
   Статистика України.. – Х.
199. – 1930. – 191с.
1460959
   Статистика України.. – Х.
201. – 1930. – 63с.
1460960
   Статистика України.. – Х.
203. – 1931. – 80с.
1460961
   Статистика України.. – Х.
204. – 1931. – 98с.
1460962
   Статистика України.. – Х.
206. – 1931. – 124с.
1460963
   Статистика України.. – Х.
209. – 1931. – 116с.
1460964
   Статистика України.. – Х.
210. – 1931. – 82с.
1460965
   Статистика України.. – Х.
211. – 1932. – 124с.
1460966
   Статистика України.. – Х.
213. – 1932. – 70с.
1460967
   Статистика України.. – Х.
214. – 1932. – 80с.
1460968
  Джанелидзе Г.Ю. Статистика упруго-пластических стержней : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Джанелидзе Г. Ю.;. – Л., 1949. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1460969
  Зиле Х.А. Статистика уровня жизни народа / Х.А. Зиле. – Рига, 1972. – 238с.
1460970
   Статистика финансов. – Москва, 1979. – 280 с.
1460971
   Статистика финансов. – М., 1986. – 246с.
1460972
   Статистика финансов : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 816с. – ISBN 5-279-01954-2
1460973
   Статистика финансов : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Финансы и кредит". – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 816 с. – ISBN 5-279-02483-Х
1460974
   Статистика финансов : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Финансы и кредит". – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 816с. – ISBN 5-279-02483-Х
1460975
   Статистика фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.60-65
1460976
  Сословський В.Г. Статистика фінансового ринку : [практикум] : навч. посібник / В.Г. Сословський. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 166, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-166. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-275-8
1460977
  Морозов В.П. Статистика фотонов и теория передачи сигналов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Морозов В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1460978
  Залкинд А.И. Статистика цен в европейских социалистических странах / А.И. Залкинд, С Е. Кудрова, . – М, 1973. – 310с.
1460979
  Загреба М. Статистика цін вторинного ринку на монети України 2001-2003 рр. карбування за період з 2003 по 2007 рр. // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 13-16. – ISSN 1811-542X
1460980
  Гумбель Э. Статистика экстремальных значений / Э. Гумбель. – Москва : Мир, 1965. – 450 с.
1460981
  Козьминых Д.В. Статистика электромеханических систем автоматического регулирования / Д.В. Козьминых. – Куйбышев, 1971. – 192с.
1460982
  Блекмор Дж. Статистика электронов в полупроводниках : пер. с англ. под ред. Л.Л. Коренблита / Дж. Блекмор. – Москва : Мир, 1964. – 392 с. : черт. – Библиогр. в конце глав
1460983
  Холодарь Г.А. Статистика электронов в полупроводниках : пособие / Г.А. Холодарь. – Киев : Киевский университет, 1976. – 52с.
1460984
  Фигурнов Э.Б. Статистика эффективности производства / Э.Б. Фигурнов. – Москва, 1979. – 64с.
1460985
  Октябрьский П.Я. Статистика эффективности промышленного производства / П.Я. Октябрьский. – Москва, 1975. – 222с.
1460986
  Гутерц Н.П. Статистика эффективности промышленного производства / Н.П. Гутерц. – Ташкент, 1982. – 45с.
1460987
  Фигурнов Э.Б. Статистика эффективности прооизводства / Э.Б. Фигурнов. – М., 1984. – 72с.
1460988
  Якуніна Н.В. Статистика як віддзеркалення сучасної діяльності бібліотек ВНЗ // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 21-23 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Наук.-техн. б-ка Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Юрія Кондратюка, Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: Онищенко В.О. та ін.]. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – С. 13-17
1460989
  Ерліх Я.М. Статистика як наука / Я.М. Ерліх. – Київ, 1960. – 27с.
1460990
  Захожай Валерій Борисович Статистика якості : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Захожай Валерій Борисович, Чорний Антон Юрійович; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 576с. – ISBN 966-608-485-6
1460991
  Герасименко С.С. Статистика якості вищої освіти в Україні: до постановки проблеми / С.С. Герасименко, В.С. Герасименко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 26-30. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 14 назв
1460992
  Чупров А.И. Статистика, как связующее звено между естествознанием и обществоведением : [Речь ] произнесена в общем собранииIX Съезда русских естествоиспытателей и врачей 11 января 1894 г. / А.И. Чупров. – [12] с. – Отд.отт.
1460993
  Кауфман А.А. Статистика. / А.А. Кауфман. – 2-е изд., доп. и частью испр. – М., 1919. – 165с.
1460994
  Воблый К.Г. Статистика. : пособие для учащихся и самообразования / К.Г. Воблый. – 6-е изд., перераб. – Киев : Госиздат Украины, 1924. – 287 с. : 15 диаграмм
1460995
  Козаченко І.В. Статистика. / І.В. Козаченко. – 3-е вид., переробл. і доп. – К., 1982. – 256с.
1460996
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М, 1970. – 251с.
1460997
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М, 1972. – 200с.
1460998
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М
5. – 1972. – 252с.
1460999
   Статистика. Информация. Вычислительная техника.. – М
6. – 1972. – 231с.
1461000
   Статистика: збірник задач : Навч. посіб. – Київ : Вища школа, 1994. – 448с.
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,