Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1456001
  Хоружа Л. "Тендерні" оскарження: практичні аспекти // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 22
1456002
  Кобозева Алиса "Теневая экономика" : традиции / Кобозева Алиса, Исакова Ксения // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 168-175 : Фото. – ISSN 1029-5828
1456003
  Наенко М. "Тени забытых предков" М. Коцюбинского и С. Параджанова: литературная основа и кинематографическая версия // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 159-164. – ISBN 978-617-7480-77-7
1456004
  Наєнко М.К. "Тень" Достоевского в украинской прозе "Расстрелянного возраждения" (20-е годы XX ст.) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 230-237. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  Автор аналізує художні зв"язки і перегуки в українській прозі 20-х років XX ст., яка виявляла тяжіння до мотивів творчості російського прозаїка XIX ст. Ф.Достоєвського. Мова конкретно про модерну прозу письменників "розстріляного відродження" ...
1456005
  Наенко М. "Тень" Достоевского в украинской прозе "расстрелянного возрождения" (20-е годы XX ст.) // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 271-278. – ISBN 978-966-439-809-8
1456006
  Наєнко М. "Тень" Достоевского в украинской прозе "расстрелянного возрождения" (20-е годы XX ст.) // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 171-176. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Автор анализирует художественные связи украинской прозы 1920-х годов с мотивами и идейными поисками Ф.М. Достоевского. Речь идет преимущественно о модернистском творчестве писателей украинского «расстрелянного возрождения» В. Пидмогильного и Н. ...
1456007
  Наєнко М. "Тень" Достоевского в украинской прозе: "расстрелянного Возрождения" (20-е годы XX ст.) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1456008
  Шварц Е.Л. "Тень" и другие пьесы. / Е.Л. Шварц. – Л., 1956. – 368с.
1456009
  Костромицький Р.І. Тенденції "пізнього постмодернізму" в творчості В.О. Пєлєвіна ("ДПП", "Священна книга перевертня") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Костромицький Р. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 6 назв
1456010
  Валевська І.А. Тенденції авторитаризму в трансформації сучасного українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 77-82


  Досліджуються причини виникнення авторитарних тенденцій в політичній сфері сучасної України. Визначаються загрози розвитку авторитарних процесів в контексті національної безпеки, доводиться необхідність розвитку демократії в умовах перехідного ...
1456011
  Бурдяк В. Тенденції авторитаризму і популізму в діяльності політичних лідерів та партій Болгарії // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 136-147. – ISSN 2519-4518
1456012
  Гаврилюк О.В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури міжнародних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 7-27. – ISSN 2305-7645
1456013
  Олійник О.Д. Тенденції бюджетної політики в контексті сучасного економічного стану // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 68-69
1456014
  Столяров В.Ф. Тенденції в діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів України / В.Ф. Столяров, О.О. Полєтаєв // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 145-151. – ISSN 1729-7206
1456015
  Кулик Ю.А. Тенденції в діяльності фондів прямих інвестицій в Європі та Україні // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 44-47. – ISBN 978-617-696-385-1
1456016
  Ломакович В.Я. Тенденції в зміні типів навчання при здійсненні екологічної освіти в школах Німеччини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 260-264
1456017
  Бабанін О.С. Тенденції в зовнішній торгівлі США 2005-2008 років // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 63-68
1456018
  Олексенко О. Тенденції в інновативному дієслівному словотворенні української мови // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – C. 87-90. – ISSN 2415-8208
1456019
  Полоник С.С. Тенденції в світовій економіці та перспективи розвитку / С.С. Полоник, Е.В. Хоробрих, А.А. Литвинчук // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 249-259. – ISSN 2306-546X
1456020
  Гилка М. Тенденції в сільськогосподарському виробництві за показниками його ефективності // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 47-54 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1456021
  Бабак М.П. Тенденції в сучасній українській політичній комунікації: інновації комунікативних методів побудови політичного іміджу в період зміни еліт // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 98-102


  У статті досліджено специфіку комплексу інструментів і технік, характерних для жанрів зображальної сатири (зокрема карикатури й шаржу), а також проаналізовано можливість їх застосовування пристворенні різножанрової інформаційної графіки. Уперше введено ...
1456022
   Тенденції в управлінні університетом // ATHENA інструментарій. Моделі управління / Асоціація Європейських університетів. – Брюссель, 2015. – С. 5. – (Публікації АЄУ 2015). – ISBN 9789078997535


  Тенденції управління університетом у європейських країнах.
1456023
   Тенденції в фінансовому управлінні [університетом]
1456024
  Дворжецька М.П. Тенденції варіативності вимовної норми сучасної англійської мови // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 14-17
1456025
  Моторна В. Тенденції вдосконалення договірного права // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 246-248. – ISBN 978-966-301-169-1
1456026
  Татаров О.Ю. Тенденції вдосконалення кримінального законодавства України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 155-165. – ISSN 2410-3594
1456027
  Риженко Ю.М. Тенденції вдосконалення системи законодавства та розвитку системи права // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 252-255. – ISBN 978-966-301-172-1
1456028
  Засєкін Д.О. Тенденції вдосконалення структури підручників фізики для гімназії та ліцею // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 93-111. – ISBN 978-966-544-404-5
1456029
  Сливка Т.О. Тенденції взаємодії корпорацій і мережевої економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 133-140. – ISBN 966-614-021-7
1456030
  Руденко Л.Г. Тенденції взаємодії суспільства і природи та їх прояв на теренах України у ХХ ст. : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-14 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
1456031
  Золотовська В.С. Тенденції вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах морського профілю (70-ті роки XX – початок XXI століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Золотовська Вікторія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 25 назв
1456032
  Матвій І.Є. Тенденції використання аутсорсингу на ринку логістичних послуг в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 169-175. – ISSN 0321-0499
1456033
  Косик О.І. Тенденції використання берсо та пергол у ландшафтній архітектурі / О.І. Косик, М.О. Гуменюк, В.Г. Горупаха // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 20 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 67-77. – ISSN 2415-8151
1456034
  Козирєва В М. Тенденції використання галліцизмів у алжирському медіапросторі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 249-257. – ISSN 2520-6397


  Присвячено особливостям функціонування запозичень із французької мови в сучасному медіапросторі Алжиру. Розглядаються тенденції використання галліцизмів у друкованих ЗМІ, на радіо й телебаченні. Посвящена особенностям функционирования ...
1456035
  Румянцев А.П. Тенденції використання енергетичних ресурсів світової економіки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 24-26. – ISSN 1729-7036
1456036
  Дроботун Д.С. Тенденції використання ЗМІ під час парламентських виборів в Україні у 2019 році // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 384-392. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1456037
  Колесник Л. Тенденції використання масових відкритих онлайн курсів у підготовці фахівця з початкової освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 62-72. – ISSN 2312-5993
1456038
  Гуцул Т.В. Тенденції використання сучасних засобів ГІС та САПР у проектуванні доріг // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 57-61 : мал. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
1456039
  Жилінська О. Тенденції винахідницької діяльності у глобалізаційному контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-29. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Виявлено особливості динаміки винахідницької активності країн світу за умов посилення глобалізації на ринках об"єктів інтелектуальної власності. The article reveals the dynamic peculiarities of creative activity in the world countries in conditions of ...
1456040
  Голос А.А. Тенденції виховання на початку ХХІ століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 38-42. – ISSN 2411-5983
1456041
  Лантух А. Тенденції вищої школи в сучасному українському суспільстві / А. Лантух, В. Гаргін, М. Мірошниченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 2 (51). – С. 47-50. – ISSN 1562-529Х
1456042
  Куньч З.Й. Тенденції внормування правил позиційного чергування у/в на початку ХХ століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 76-86. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
1456043
  Поляковська О. Тенденції впливу Covid-19 на контингент іноземних студентів Криворізького національного університету // V Міжнародна науково-методична конференція "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні" : присвяч. 60-річчю ТНТУ ім. Івана Пулюя (15-16 жовтня 2020 р.) / "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні", міжнар. наук.-метод. конф. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. – С. 9-11. – ISBN 978-966-305-109-3
1456044
  Платоненко О.Ю. Тенденції впливу інформаційних технологій на інститу освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 52-53. – ISBN 966-594-559-9
1456045
  Черевко О.Л. Тенденції впровадження банківських інновацій в Україні / О.Л. Черевко, К.К. Самойлова, К.А. Куценко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 139-144. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (77)). – ISSN 1728-4236
1456046
  Водянка Л.Д. Тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України / Л.Д. Водянка, В.С. Підгірна, І.М. Антохова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 26-32 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1456047
   Тенденції галузі від Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
1456048
   Тенденції галузі від Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 18-20 : фото. – ISSN 1998-8044
1456049
   Тенденції галузі від Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 34--35 : фото. – ISSN 1998-8044
1456050
   Тенденції галузі від AMADEUS // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
1456051
   Тенденції галузі від AMADEUS // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
1456052
  Бонтлаб В.В. Тенденції гармонізації цивільного процесуального законодавства України та ЄС: науково-правовий аспект // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 71-76
1456053
  Соколов В. Тенденції гендерної політики в Європі та Україні / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-127.
1456054
  Крикунов Ю.В. Тенденції глобалізації й виміри людяності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 249-252. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про визначення поняття "інвалід" у контексті глобалізації світу.
1456055
  Домбровський О. Тенденції глобалізації у трансформаціях суспільно-економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема глобалізації як показника зростання інтеграційних тенденцій у світовій економіці. Акцентується увага на фінансовому аспекті глобалізаційних процесів, які обумовлюють перехід до неоекономіки. В статье исследуется ...
1456056
  Аврамчук Л.А. Тенденції грошово-кредитної політики в Україні / Л.А. Аврамчук, Я.С. Веремій // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 13-16. – ISBN 978-9934-571-53-4
1456057
  Колесніков А.П. Тенденції демографічної кризи як загроза економічній безпеці України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 176-179. – ISSN 2309-1533
1456058
  Терець В. Тенденції депопуляції в Україні, її регіональні особливості та соціально-економічні наслідки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-49
1456059
  Фролова О.М. Тенденції державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 251-283. – ISBN 978-966-9725-65-3
1456060
  Двоєзерська В.С. Тенденції державного регулювання розвитку туризму і діяльність курортів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 20-24. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1456061
  Бербека В.Є. Тенденції державного фінансування інноваційної діяльності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 332-343.
1456062
  Юрчук Л. Тенденції децентралізації управління освітою в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 276-283.
1456063
  Шубенко І.А. Тенденції діджиталізації на страховому ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 273-279. – ISSN 2222-4459
1456064
  Сімонова А.Ю. Тенденції діяльності банківської системи України у 2014 році // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 202-206
1456065
  Тараненко О.О. Тенденції до "елітаризації" як один з напрямів розвитку української літературної мови новітнього періоду (кінець XX - початок XXI ст.) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 65-80. – ISSN 0027-2833
1456066
  Сас Н.М. Тенденції до зміни сучасної системи професійної освіти // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 114-120. – ISSN 1995-0519
1456067
  Тараненко О.О. Тенденції до синтетизму в сучасній українській літературній мові (кінець XX - початк XXI ст.) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 91-100. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
1456068
  Васильєва І.Е. Тенденції докторських дисертаційних робіт, які було захищено у спеціалізованій вченій раді при Головній астрономічній обсерваторії НАН України у 1991—2016 роках // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 6. – C. 59-65. – ISSN 1815-2066
1456069
  Версаль Н.І. Тенденції доларизації банківського сектора України / Н.І. Версаль, А.В. Ставицький // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 106-117. – ISSN 1605-7988
1456070
  Дергач Д.В. Тенденції дослідження власних назв: від традиції до сучасності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 100-107.


  Стаття присвячена розгляду поглядів на природу власних назв, ьетодів та прийомів їх дослідження, які почали оформлятися з 40-х років XX ст. Проаналізовані порівняльно-історичні та формальний методи, якими послуговувалися Московська, Київська та ...
1456071
  Дячук Л.В. Тенденції дослідження історії українського дворянства в контексті еволюції ціннісних парадигм XIX та початку XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 6-10. – (Історія ; вип. 44)


  Досліджується процес формування історичних концепцій українського дворянства в українській історіографії XIX - початку XX століття
1456072
  Кремена В.І. Тенденції еволюції європейської соціал-демократії // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 2, iss. 2. – C. 93-101. – ISSN 2618-1274
1456073
  Коломієць В.Ф. Тенденції еволюції розвитку світового інформаційного ресурсу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1456074
  Конончук О.М. Тенденції екзистенціалістської притчевості у новелах Садека Гедаята 1940-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті йдеться про стильові особливості новел видатного іранського прозаїка ХХ-го ст. Садека Гедаята, створених ним у 1940-х рр. Аналіз, побудований на основі таких творів як "Патріот", "Осел антихриста" "Завтра", "Перлинова гармата", "Жива вода", ...
1456075
  Козюк В. Тенденції екологічного оподаткування в Європі / В. Козюк, О. Шиманська, К. Возьний // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 8-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-5754
1456076
  Нікітіна Т.А. Тенденції економічного розвитку в постіндустріальну епоху // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 114-119
1456077
  Александрова М.О. Тенденції економічного розвитку країн Південно-Східної Азії в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано процес відродження економіки країн Південно-Східної та Східної Азії через десять років після валютної кризи та вплив світової фінансової глобалізації на нього.
1456078
  Александрова Марина Олександрівна Тенденції економічного розвитку країн Південно-Східної Азії в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано процес відродження економіки країн Південно-Східної та Східної Азії через десять років після валютної кризи та вплив світової фінансової глобалізації на нього.
1456079
  Вербицька Г.Л. Тенденції експорту товарів Україною в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 73-77. – ISSN 2313-8246
1456080
  Федоренко С.О. Тенденції естетизації в контексті розвитку сучасного образотворчого мистецтва // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 95-100. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1456081
  Аза Л.О. Тенденції етнокультурного розвитку українського суспільства в контексті культурної глобалізації // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 237-243. – ISBN 978-966-171-387-0
1456082
  Запотоцький С.П. Тенденції житлового будівництва в київському регіоні / С.П. Запотоцький, В.А. Запотоцька // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 164-167. – ISBN 978-617-7069-75-8
1456083
   Тенденції законодавчого врегулювання форм дорадчої (деліберативної) демократії в Україні // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 125-168. – ISBN 978-617-7638-94-9
1456084
  Ніколаєнко Н. Тенденції законодавчого забезпечення інформаційної безпеки в умовах зовнішньої агресії // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 336-345. – ISBN 978-617-7638-06-2
1456085
  Куліш В.А. Тенденції залучення іноземних інвестицій в промисловість національної економіки України // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 31-40. – ISSN 2664-1259
1456086
  Кузнець О.М. Тенденції запровадження інституту присяжних виконавців в Україні (недопущення зловживання правами при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 96-103
1456087
  Ніколаєнко Н. Тенденції запровадження інструментів деліберативної демократії в Україні: від філософського осмислення до законодавчих ініціатив // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 136-147. – ISBN 978-617-7638-06-2
1456088
  Величко К.Ю. Тенденції застосування аутсорсингової практики у міжнародному бізнесі / К.Ю. Величко, О.І. Печенка // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 46-49. – ISBN 978-966-285-568-5
1456089
  Ковальчук В.В. Тенденції захисту від кіберзлочинів / В.В. Ковальчук, Є.О. Кобилянський // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 131-133. – ISBN 978-966-641-732-2
1456090
  Груба Г.І. Тенденції захисту інтелектуальної власності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 88-90
1456091
  Степанова К. Тенденції збройних конфліктів : одностороннє насильство проти мирного населення // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 37-89. – ISBN 978-966-7272-95-1
1456092
  Фомічова К.Б. Тенденції зернового ринку України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 25-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1456093
  Кириченко О. Тенденції злиття та поглинання в банківському секторі економіки України / О. Кириченко, Т. Біла // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 29-37. – ISSN 1605-2005
1456094
  Копанська О. Тенденції змін в освітній політиці Польщі в період вступу до Євросоюзу. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 225-231. – (Серія педагогічна ; Вип. 24)
1456095
  Мельничук А.Ю. Тенденції змін землекористування оборони у процесі здійснення земельної реформи в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 103-110 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1456096
  Влах М.Р. Тенденції зміни адміністративно-територіального устрою Закарпатської області від найдавніших часів до сьогодення / М.Р. Влах, М.М. Качайло // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 10-15. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1456097
  Завора Т.М. Тенденції зміни державного боргу України та дефіциту державного бюджету в часовому аспекті / Т.М. Завора, О.В. Гулай // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 66-75. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1456098
  Лабурцева О.І. Тенденції зміни купівельної спроможності населення у регіонах України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1456099
  Булана О. Тенденції зміни підходів до державної підтримки економіки у країнах Європи та уроки для України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 149-154. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1456100
  Соколовська Є.В. Тенденції зміни протестних настроїв українців (за даними всеукраїнського моніторингу Інституту соціології НАН України з 1992 по 2010 pp.) / Є.В. Соколовська, А.С. Чертх, Ю.Ф. Ходаківська // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 123-124
1456101
   Тенденції зміни рівня аварійності у транспортній мережі міста Харкова / О.Д. Нескоромний, О.О. Лобашов, О.В. Прасоленко, Д.Л. Бурко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 75-79 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1456102
  Шинкоренко Т.П. Тенденції зміни частки заробітної плати в структурі ВВП та валового випуску України: порівняльний аналіз / Т.П. Шинкоренко, Л.І. Кузнєцова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1456103
  Гвоздецька І. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (371), вересень. – С. 31-37. – ISSN 1810-3944
1456104
  Потєхін О.В. Тенденції зовнішньої політики України у 2015 р. / О.В. Потєхін, І.Я. Тодоров // Зовнішня політика України - 2015 : стратег. оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, М.М. Бєлєсков, В.І. Головченко, М.М. Гончар, О.С. та ін. Кучик. – Київ : Стилос, 2016. – С. 35-60. – ISBN 978-966-193-113-7
1456105
  Мирончук В. Тенденції зовнішньополітичного курсу США за адміністрації Дональда Трампа / В. Мирончук, Т. Сидорук, І. Тимейчук // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 191-201. – ISSN 2522-1663
1456106
  Іванова Валентина Василівна Тенденції зростання ролі освіти й інформації у формуванні знань на сучасному етапі розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 62-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті з"ясовано роль освіти у формуванні знань і необхідність вдосконалення системи інформаційного забезпечення як основи цього процесу. Наголошено на необхідності здійснення інвестицій у знання.
1456107
  Копитко М.І. Тенденції і виклики у сфері консалтингу та управління бізнес-процесами / М.І. Копитко, М.Р. Верескля, Х.А. Групська // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 151-159. – ISSN 2617-4162
1456108
   Тенденції і закономірності економічного розвитку на сучасному етапі. – К., 1976. – 178с.
1456109
  Мерзляк А. Тенденції і закономірності формування та використання внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів регіону // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.108-118. – ISBN 966-73-53-51-Х
1456110
  Леонова І.В. Тенденції і направленість сучасного грунтотворення та еволюції грунтів острова Зміїний // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 107-114 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1456111
  Орлова Т.В. Тенденції і наслідки архаїзації сучасної Росії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 345-351. – ISSN 2076-8982
1456112
  Зимовець В. Тенденції і наслідки експансії західного фінансового капіталу у Східній Європі : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-83 : Табл. – Бібл. 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1456113
  Майєр Н.В. Тенденції і пераспективи формування методичної готовності майбутніх викладачів іноземних мов // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 29-33. – ISSN 1817-8510
1456114
  Даниленко А.А. Тенденції і перспективи прямого іноземного інвестування у промисловість України : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 50-55. – Бібліогр.: 1 назва
1456115
  Савченко М.В. Тенденції і перспективи розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки / М.В. Савченко, О.В. Шкуренко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 47-54. – ISSN 2222-0712
1456116
   Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – 296, [2] с. – У надзаг.: Legal Activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
1456117
   Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – 258, [2] с. – Анот. в кінці ст. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1456118
  Попович В.М. Тенденції і перспективи розвитку православної богословської освіти в Україні // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 144-155. – ISSN 2075-1443


  "Сучасна система богословської освіти Православної Церкви знаходиться в стадії визначення основних тенденцій розвитку, що викликає низку проблем, які пов’язані, по-перше – з питанням адаптації Православної Церкви до мінливих умов глобалізованого ...
1456119
  Бойчук Ю. Тенденції і перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (106). – С. 3-14. – ISSN 1562-529Х
1456120
  Шкарлет С.М. Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки / С.М. Шкарлет, О.М. Кальченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 36-43. – ISSN 1993-6788
1456121
  Баганець О. Тенденції і протидія злочинності. Аналіз загального стану злочинності в Україні за 2018 рік (у порівнянні зі статистичними даними за 2013-2017 роки) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 24-30 травня (№ 21). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1456122
  Баганець О. Тенденції і протидія злочинності. Аналіз загального стану злочинності в Україні за 2018 рік (у порівнянні зі статистичними даними за 2013-2017 роки) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1456123
  Михайлов Р.В. Тенденції і суперечності сучасної міжнародної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 85-94. – Бібліогр.: 16 назв.


  The article discusses trends of international trade development. Dymanics and structure of imports and exports are analyzed.erms of trade are also explored.
1456124
  Переверзєва А. Тенденції інвестиційних процесів у національній економіці: посткризовий період // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9/10 (129). – С. 28-37. – ISSN 1605-2005


  У статті досліджуються тенденції інвестиційних процесів у національній економіці та їхні особливості у посткризовий період. Проаналізовано галузеву та географічну структуру прямих іноземних інвестицій. Виокремлено дві групи чинників інвестування: ...
1456125
  Мазуренок О. Тенденції інвестиційного розвитку України за останнє десятиліття // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (56). – С. 39-49. – ISSN 2409-8892
1456126
  Шталь Т.В. Тенденції інвестиційної діяльності ТНК в Україні в період світової фінансової кризи / Т.В. Шталь, Н.В. Бархатова, І.О. Дубовик // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 8-12. – (Економічні науки)
1456127
  Наконечна Н.В. Тенденції індикаторів фінансової безпеки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 295-300. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1456128
  Жихор О.Б. Тенденції інноваційного розвитку економіки України в рамках реалізації стратегії економічного зростання / О.Б. Жихор, Т.М. Куценко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 21-26. – (Економіка ; Вип. 32)
1456129
  Пархоменко Н.О. Тенденції інноваційного розвитку міжнародних і вітчизняних бізнес-систем у глобальному бізнес-середовищі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 64-73. – ISSN 2222-4459
1456130
  Названова Л. Тенденції інноваційного розвитку туристичної галузі в Україні / Л. Названова, О. Давидова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-68. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні складові туристичної діяльності в Україні. Проаналізовано сучасний стан туристичної діяльності та перспективи інноваційного розвитку туризму в країні. Рассмотрены основные составляющие туристической деятельности в Украине. ...
1456131
  Гoнчap B.Г. Тенденції інноваційної активності підприємств України в умовах дефолтних очікувань / B.Г. Гoнчap, L. Torriero // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 13-16. – ISSN 2409-1944
1456132
  Бачо Р.Й. Тенденції іноземного інвестування в економіку Угорщини / Р.Й. Бачо, Е.Й. Иллар, Є.Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 202-210. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
1456133
  Макух С.М. Тенденції іноземного інвестування держав із трансформаційною економікою // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 194-196. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
1456134
  Чирва А.С. Тенденції інтернаціоналізації змісту вищої освіти в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чирва Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1456135
  Овчарук О. Тенденції інформатизації освіти й використання ІКТ для поліпшення якості освіти // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-22.
1456136
  Кольцова І. Тенденції інформаційної глобалізації в Республіці Польща // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 53-57. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
1456137
  Бейлах О. Тенденції й особливості розвитку радянського дизайну в аспекті становлення творчої особистості: Історико-теоретичні нотатки // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 537-547. – ISSN 1992-5514
1456138
  Приказюк Н.В. Тенденції й перспективи розвитку страхування подорожуючих за кордон / Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 93-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв
1456139
  Яловий Г.К. Тенденції капіталізації українських підприємств / Г.К. Яловий, Н.В. Овсяннікова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. праць / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – № 1 (7), т. 1. – С. 9-13
1456140
  Швачко С.О. Тенденції квантитативних одиниць: синергетичні аспекти // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 162-167. – ISSN 2311-0821
1456141
  Шаблиста Л.М. Тенденції концентрації власного капіталу та механізми його зростання в реальному секторі економіки України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 40-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1456142
  Кваша К.В. Тенденції країн ОЕСР щодо капітальних інвестицій і структури їхнього фінансування за інституціональними учасниками // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 30-37 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1456143
  Бакала А. Тенденції легалізації одностатевих громадянських партнерств як специфічної форми шлюбу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 17-19
1456144
  Фітісов А.М. Тенденції лісокористування у Житомирській області в умовах сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 45-48 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1456145
  Смирнова О. Тенденції м"якої сили нейрокомунікативних технологій у сфері інформаційної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 82-83. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Сьогодні ми спостерігаємо, що майже на всі сфери людської поведінки та мислення впливають медіа. Оскільки навіть у політиці емоційна складова меседжів важливіше раціональної, нейроособливостями впливу активно зайнялись не тільки цивільні, але й ...
1456146
  Семенова І.Г. Тенденції майбутніх змін у режимі опадів в Україні в літній період 2020-2050 рр. / І.Г. Семенова, О.А. Інтролігатор // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета дослідження. Встановлення прогнозованого просторово-часового розподілу опадів в різних регіонах Україні в рамках кліматичного сценарію РТК8.5 за період 2020-2050 рр. Методика дослідження. Для побудови часових рядів та виявлення трендів у ...
1456147
  Мусієнко Н.Б. Тенденції масовості в культурі просвітництва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 82-89
1456148
  Чепелевська Л.А. Тенденції медико-демографічних показників України у ХХІ столітті // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 48-52. – ISSN 2077-6594
1456149
  Леонтій Н.Г. Тенденції міграції робочої сили у країнах Європейського Союзу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1456150
  Ткаленко С.І. Тенденції міжнародного ринку капіталів в сучасних умовах розвитку світової економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (16). – С. 103-108. – ISSN 2226-8820
1456151
  Підгурська О. Тенденції міжнародної та національної антиофшорної політики // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 94-99. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто головні заходи антиофшорної політики на міжнародному і національному рівнях. Оцінено можливі ефекти регуляторного впливу на функціонування офшорних юрисдикцій.
1456152
  Савойська С.В. Тенденції мовно-політичного сепаратизму в сучасному українському суспільстві: історіографія проблеми // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 36-37. – ISSN 0868-8117
1456153
  Арнаут Т. Тенденції мовного розвитку гагаузів Україні / Т. Арнаут, Б. Хюнерлі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 24-34. – ISSN 2520-6397


  Присвячено питанню розвитку освіти гагаузів України та проблемам друку підручників із гагаузької мови й літератури. Зроблено аналіз і запро- поновано конструктивне рішення щодо вивчення гагаузької мови як у шко- лі, так і в університеті. Посвящена ...
1456154
  Коновалова Л. Тенденції модернізації освітнього процесу викладання економічних дисциплін та вдосконалення методики навчання фармакоекономіки майбутніх провізорів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 112-119. – ISSN 2312-5993
1456155
  Сбруєва А. Тенденції модернізації підготовки докторів філософії у європейському просторі вищої освіти // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 190-191
1456156
  Веретейченко І. Тенденції модернізму в українській літературі зламу століть // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 122-128. – ISSN 1728-9572
1456157
  Голик Й.М. Тенденції набору студентів на інженерні спеціальності в ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / Й.М. Голик, Т.В. Федорянич // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 147-153. – ISSN 2076-815X
1456158
  Батечко Н. Тенденції навчання викладачів вищої школи у Великій Британії // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 17-25. – ISSN 2078-1687
1456159
  Марчук О.О. Тенденції навчання та виховання молоді в сучасних культурно-освітніх установах // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 90-95. – ISBN 978-966-7359-77-5
1456160
   Тенденції навчання хімії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 квітня (№ 13/14). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  27 березня 2020 року на базі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася VІ Науково-методична конференція "Сучасні тенденції навчання хімії".
1456161
   Тенденції навчання хімії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  У Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася VII Науково-методична конференція "Сучасні тенденції навчання хімії".
1456162
  Тучак Т.В. Тенденції оподаткування спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 59-60. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суперечливі тенденції в розвитку оподаткування спадщини. The author has exposed conflicting tendencies in the evolution of inheritance taxation.
1456163
  Маркіна О.О. Тенденції оподаткування споживання в країнах OЕСР до та під час пандемії COVID-19 / О.О. Маркіна, Т.В. Паєнтко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 376-382. – ISSN 2222-4459
1456164
  Обушна Н. Тенденції організації публічного аудиту в контексті європейського досвіду // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 98-108. – ISSN 2414-4436
1456165
  Жураковська Л.А. Тенденції освітньої міграції в контексті глобалізації економічного розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 1 (21). – С. 233-242. – ISSN 2072-9480
1456166
  Городенко Л.М. Тенденції оформлення навчальних та наукових книжкових видань Німеччини // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 152-158.
1456167
  Вавіліна Н.І. Тенденції оцінювання науково-освітянської діяльності ВНЗ // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 23-26. – ISBN 978-966-479-052-6
1456168
  Порпуліт О.О. Тенденції пере-інженерування актора інформаційно-комунікаційної взаємодії в умовах глобалізованого суспільства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 7-13. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
1456169
  Коляда Т. Тенденції податкового регулювання малого підприємництва в умовах посткризового періоду розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням податкового регулювання діяльності суб"єктів малого підприємництва в Україні, аналізуються новації проекту Податкового кодексу та їх відповідність сучасному посткризовому періоду соціально-економічного розвитку ...
1456170
  Гуменюк В.В. Тенденції податкового регулювання ринку санаторно-курортних послуг в Україні // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 18-24. – ISSN 1683-1942
1456171
  Гончаренко Б. Тенденції позитивізму у літературно-критичних працях І. Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 198-205
1456172
  Анохіна Т.О. Тенденції позначення невербальних лакун у різномовних дискурсах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 5-11. – Бібліогр.: С. 11; 23 назв.
1456173
   Тенденції політичного вибору в регіонах України за результатами аналізу парламентських виборів 2014 року / Я.С. Кириченко, А.В. Нікитчук, В.В. Тимошенко, Б.П. Яценко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 98-108. – ISSN 2308-135X
1456174
  Кожекіна Л.Ю. Тенденції політичної ресоціалізації покоління 1970-80-х років в пострадянському українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Кожекіна Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1456175
  Липчук В.В. Тенденції польської системи вищої освіти та основні уроки для України / В.В. Липчук, В.М. Ковалів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 17-23. – ISSN 2309-1533
1456176
  Карпіловська Є.А. Тенденції поповнення номінаційних ресурсів української мови: згорнуті лексемні категорії // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 315-323
1456177
  Степаненко А.І. Тенденції посткризового розвитку світового банківського сектора // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 263-271
1456178
  Яременко О. Тенденції посткризового розвитку фінансових інститутів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 88-95 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1456179
  Щербак В.Г. Тенденції поширення інтелектуальної праці як чинник розвитку трудового потенціалу : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 105-110 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1456180
  Ткаченко П.Г. Тенденції поширення нестандартних форм зайнятості населення в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 212-217


  Дається оцінка структурним зрушенням між стандартними і нестандартними формами зайнятості населення України у контексті європейської інтеграції та реалізації інноваційної моделі розвитку. The structural changes between the standard and non-standard ...
1456181
  Сахарук І. Тенденції правового регулювання захисту від психосоціальних ризиків на роботі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 43-49. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1456182
  Кодинець А. Тенденції правової охорони засобів індивідуалізації в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-29. – ISSN 0132-1331
1456183
  Немеш П.Ф. Тенденції правової охорони торговельних марок у Польщі та Словаччині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 219-222
1456184
  Горетько Т. Тенденції професійної підготовки IT-менеджерів у світовому освітньому просторі // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – С. 189-194. – ISSN 2308-4081
1456185
  Заскалєта С.Г. Тенденції професійної підготовки фахівців в країнах Європейського Союзу // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: технологічний аспект : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 2. – С. 12-15. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.38). – ISSN 2078-2128
1456186
  Синьов В. Тенденції професійної підготовки фахівців спеціальної освіти в системі вищої школи / В. Синьов, Д. Супрун, М. Шеремет // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 34-42. – ISSN 2078-1016
1456187
  Заскалєта С. Тенденції професійної підготовки фахівців у країнах Європейського простору: забезпечення якості вищої освіти // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 111-116. – ISSN 2226-3012
1456188
  Денис О.Б. Тенденції прояву корпоративних конфліктів у банківському секторі України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 148-155. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
1456189
  Пархаєва Н.В. Тенденції регіонального розвитку оптової торгівлі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 138-144.
1456190
  Юрків С.П. Тенденції регулювання та шляхи розвитку біржового товарного ринку // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 131-133. – ISBN 978-617-7363-7-0
1456191
  Алексєєва О.А. Тенденції реформування вищої державної освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 134-144. – ISBN 966-594-559-9
1456192
  Кобюк Ю.М. Тенденції реформування вищої освіти: австралійський досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 1 (55). – С. 390-396. – ISSN 2312-5993
1456193
  Сбруєва А.А. Тенденції реформування докторської підготовки у Європейському просторі вищої освіти: соціальний вимір змін // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 184-188. – ISBN 978-966-698-282-0
1456194
   Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу / Єгоров Г.С. [ та ін. ] ; Ін-т пед. наук України ; [ за ред. Н.М. Лавриченко ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 146с. – ISBN 978-966-644-124-2
1456195
  Іваницький А. Тенденції реформування інституту робочого часу в умовах дистанційної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 17-20. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
1456196
  Галаган В.І. Тенденції реформування кримінального процесуального законодавства України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 41-50. – ISSN 2524-0323
1456197
  Капля О. Тенденції реформування поліцій країн Центральної Європи на прикладі Чехії, Угорщини, Польщі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 98-101
1456198
  Епель О.В. Тенденції реформування правового регулювання захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 46-52. – ISSN 2617-5967
1456199
  Джигун О.М. Тенденції реформування ринків електроенергії провідних країн світу / О.М. Джигун, А.В. Ониськова // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 17-27. – ISSN 2309-7647
1456200
  Ловінська Л.Г. Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України / Л.Г. Ловінська, Н.І. Сушко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 84-100 : табл. – Бібліогр.:9 назв
1456201
  Чорноморець І.М. Тенденції реформування системи педагогічної освіти в контексті імплементації Закону України "Про вищу освіту" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 55-59. – ISSN 2078-1016


  У статті проаналізовано основні тенденції розвитку педагогічної освіти в умовах реалізації нового Закону України "Про вищу освіту".
1456202
  Костюк В.Л. Тенденції реформування соціального захисту осіб з інвалідністю у контексті сьогодення: проблеми та перспективи / В.Л. Костюк, І.І. Яцкевич // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 355-358. – ISBN 978-617-7450-09-1
1456203
  Стретович О.А. Тенденції роботи зернопереробних підприємств України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 46-50. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1456204
  Пилипенко О.І. Тенденції роботи психологів у сучасній парадигмі превентивної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-58. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Представлено сучасні тенденції роботи психологів у сфері соціальної роботи крізь призму гуманістичної парадигми. Особлива увага приділяється превентивному підходу у соціальній роботі з клієнтами, які належать до групи підвищеного ризику.
1456205
  Ващенко Ю.В. Тенденції розвитку адміністративного права в Україні в світлі глобалізаційних та євроінтеграційних процесів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 4-15. – ISSN 2227-796X


  European integration and globalization processes determine new challenges and opportunities in different areas of life of state and society. Modern problems of administrative legal relations require brand-new solutions. Administrative Law is ...
1456206
  Василенко М.К. Тенденції розвитку аналітичних матеріалів у сучпсній журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 108-114.
1456207
  Рябічев В.Л. Тенденції розвитку аудиторії інтернет-ЗМІ (2000–2008) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 77-79


  Досліджується роль інтернет-журналістики у формуванні суспільної думки з урахуванням особливостей аудиторії інтернет-ЗМІ. It is analyzed the role of Internet journalism in formation of social opinion taking into consideration of the specifics of ...
1456208
  Дробязко А. Тенденції розвитку банківського сектору України в умовах макроекономічного зростання 2000 - 2002 рр. : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 33-39 : Рис. – ISSN 1605-2005
1456209
  Галько О.Р. Тенденції розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 196-199. – ISSN 1562-0905
1456210
  Батрименко О.В. Тенденції розвитку бюрократії в демократичному суспільстві та їхні собливості в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 72-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку бюрократії в різні періоди суспільної еволюції загалом та на сучасному етапі розвитку демократії, зокрема. Окрему увагу приділено дослідженню специфіки вітчизняної бюрократії в умовах становлення ...
1456211
  Батрименко О.В. Тенденції розвитку бюрократії в умовах сучасного суспільно-політичного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 188-191. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто процес розвитку бюрократії в сучасному суспільстві. Вокремлено основні як позитивні так і негативні тенденції бюрократизації сучасного суспільно-політичного життя. The article touches upon the process of development of bureaucracy ...
1456212
  Ісаєв Е.Ш. Тенденції розвитку вимови старшокласників Німеччини. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Ісаєв Е.Ш.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1456213
  Каламан О.Б. Тенденції розвитку виноградарства і виноробства України та Італії / О.Б. Каламан, К.С. Бабенко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
1456214
  Іванова В.В. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 67-73. – (Економічні науки)
1456215
  Федулова Л. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки України : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 32-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1456216
  Отенко І. Тенденції розвитку високотехнологічної сфери в умовах глобалізації / І. Отенко, О. Птащенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 65-76. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1456217
   Тенденції розвитку вищої медичної освіти в Україні / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Т.І. Горпініч // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 83-84
1456218
  Пінчук Тенденції розвитку вищої освіти в світі та Європі в передболонський період / Пінчук, . і, Л.А. Шеремет // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 50-55. – ISBN 966-8847-12-1
1456219
  Калініченко Т.М. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні (1901-1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Калініченко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1456220
  Стрілець С.І. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до світового педагогічного простору // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 162-166. – ISBN 978-966-7496-99-9
1456221
  Крупа В.В. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні на сучасному етапі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 18-21
1456222
  Мальований П.С. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні у ХХІ столітті // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 25-27. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0


  "Вищезазначені загальні тенденції у вищій освіті у XXI ст., котрі спрямовані на ії модернізацію, є невідворотними. Це не означає, що потрібно скоротити ії систему. Потрібно знаходити нові й ефективніші механізми використання вищої освіти на благо ...
1456223
  Похілько О. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Республіці Казахстан (1991–2019 РР.) / О. Похілько, Н. Сапарова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 341-353. – ISSN 2312-5993
1456224
  Михайличенко І. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні (середина ХХ – початок ХХІ століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 145-156. – ISSN 2312-5993
1456225
  Нелін Є.В. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти на українських землях (XIX - перша половина XX століття) // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 15-20. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208


  Згадується Університет Св. Володимира, Київський інститут народної освіти (КІНО)
1456226
  Сергійчук О. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти України на сучасному етапі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 179-188. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 27). – ISSN 2309-1517


  "В статті розкрито сучасний стан вищої педагогічної освіти України, основні проблеми і перспективи ії розвитку у контексті Болонського процесу."
1456227
  Мартинов А. Тенденції розвитку відносин між США і ФРН за президентства Дональда Трампа // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 24-33. – ISSN 2521-1706
1456228
  Пашинський В.Й. Тенденції розвитку військово-адміністративного права в системі адміністративного права України // Буковинські осінні адміністративні читання : зб. матеріалів міжнар. конф.: 26 листоп. 2021 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [редкол.: І.В. Ковбас (голова) та ін. ; уклад.: І.В. Ковбас, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 42-45. – ISBN 978-617-8034-26-9
1456229
  Романовський Ярослав Тенденції розвитку військової культури у Збройних Силах України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 250-252
1456230
  Радьо Т. Тенденції розвитку вітчизняного освітнього краєзнавства в XIX ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 93-95
1456231
  Святненко В.Ю. Тенденції розвитку вітчизняного промислового виробництва в умовах соціально-економічної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-35. – (Економіка ; вип. 44)


  Розглядаються тенденції розвитку промислового виробництва в умовах інфляційних процесів та аналіз факторів, які їх визначили.
1456232
  Іванов С. Тенденції розвитку вітчизняного ринку банківських послуг / С. Іванов, С. Ганзюк // Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету : науковий журнал / Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Будько О.В., Коренюк П.І., Плахотнік О.О. [та ін.]. – Кам"янське, 2020. – № 1 (1). – С. 67-75. – ISSN 2709-2879
1456233
  Попович М.П. Тенденції розвитку вітчизняного ринку пива // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (18). – С. 66-74
1456234
  Лех Г.А. Тенденції розвитку вітчизняного ринку праці / Г.А. Лех, Л.В. Рібун // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 55-61. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1456235
  Остапчук Н.М. Тенденції розвитку вітчизняної баянно-акордеонної школи кінця XX - початку XXI ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 223-227. – ISSN 2312-4679
1456236
  Лозовицький С.П. Тенденції розвитку внутрішнього контролю та аудиту // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – Вип. 2 (16). – С. 152-156. – ISSN 1998-6912
1456237
  Уманців Ю.М. Тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України / Ю.М. Уманців, О.І. Міняйло, В.В. Чудак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 151-162. – ISSN 1993-6788
1456238
  Куліков П.М. Тенденції розвитку галузі освіти і науки в забезпеченні інноваційного зростання економіки України / П.М. Куліков, І.П. Отенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 553-559. – ISSN 0321-0499
1456239
  Бабарицька В.К. Тенденції розвитку географії рекреації та туризму в зарубіжній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-75. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Розглянуто історію та логіку розвитку географії рекреації та туризму в англо-американській географії. Визначено три хронологічні етапи та проаналізовано зміст, актуальні напрямки географічних досліджень рекреації та туризму на сучасному етапі в ...
1456240
  Олійник Я. Тенденції розвитку географічної науки // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 3-6. – ISSN 2413-7154
1456241
  Варуха Є.В. Тенденції розвитку геоекологічного стану Шацьких озер // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 22-24
1456242
  Косинська І.Е. Тенденції розвитку гідроакумулюючої галузі у світі // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 25-28 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1456243
  Зіміна А.І. Тенденції розвитку глобалізації міжнародної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 90-95


  В статті досліджено характерні особливості сучасного розвитку процесу глобалізації світової економіки з урахуванням впливу транснаціоналізації виробництва, трансформації фінансової сфери, прискорення оперативності інформаційних комунікацій, ...
1456244
  Гнатюк О.В. Тенденції розвитку глобальних світових процесів до 2015 року (на основі доповіді Національної ради з розвідки США) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 120-127


  In the article the author analyses the global development trends till 2015 on the basis of the US National Intelligence Council report that gives an opportunity to look in a different way on the prospects of the modern civilization. The main ...
1456245
  Кончин В.І. Тенденції розвитку глобальної конкурентоздатності національних економік у посткризовий період // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 34-39
1456246
  Романів О.Я. Тенденції розвитку готельного господарства Рівненської області / О.Я. Романів, Т.С. Трусова, Р.П. Бричка // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 314-319
1456247
  Ставська Ю.В. Тенденції розвитку готельного господарства України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/3. – С. 29-32. – ISSN 2409-1944
1456248
  Подлепіна П.О. Тенденції розвитку готельного господарства України в умовах турбулентності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 154-159. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1456249
  Новосад Н.О. Тенденції розвитку готельної інфраструктури в"їзного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 49-53 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1456250
  Срібна Т.В. Тенденції розвитку демократичної трансформації політичних режимів України і Республіки Польщі у порівняльному аналізі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 7-11. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (16))
1456251
  Акімов О.О. Тенденції розвитку державно-службової діяльності як основи парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 135-142. – ISSN 2306-6814
1456252
  Климов В. Тенденції розвитку державно церковної політики в Україні в контексті сучасних процесів врегулювання відносин між державами та церквами в Європі // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 12-18
1456253
  Рівчаченко С.В. Тенденції розвитку державного соціального страхування в сучасних умовах (на прикладі Німеччини) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 65-67. – Бібліогр.: 4 назв.
1456254
  Сурмін Ю. Тенденції розвитку державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-14.
1456255
  Мосьпан Н.В. Тенденції розвитку державного фінансування вищої освіти в Європейському Союзе // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 4. – С. 72-75. – ISSN 2078-1687
1456256
  Васюк О. Тенденції розвитку дистанційного навчання у світі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 13-18. – ISSN 2308-4634


  "...У статті здійсненно аналіз досвіду організації дистанційного навчання на прикладі Відкритого університету Великобританії, Заочного університету міста Хаген (Німеччина) та інш.".
1456257
  Кравченко І.Л. Тенденції розвитку дитячих позашкільних закладів / І.Л. Кравченко, В.Г. Мулєєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 267-272 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1456258
   Тенденції розвитку договірного права України в сучасний період // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 158-163. – ISBN 978-966-919-129-8
1456259
  Луць В. Тенденції розвитку договірного права України в сучасних умовах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 8-11. – ISSN 0132-1331
1456260
  Ткачук О.С. Тенденції розвитку досудових процедур у цивільному судочинстві // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 90-107. – ISSN 2310-6166
1456261
  Максимів Л. Тенденції розвитку екологічно орієнтованого бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 18-23. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1456262
  Власова В. Тенденції розвитку екологічної освіти в університетах Франції // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 131-139. – ISBN 978-966-2633-03-0
1456263
  Лощихін О.М. Тенденції розвитку економічних функцій сучасної держави та шляхи вдосконалення механізму їх реалізації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 29-37. – ISSN 1563-3349
1456264
  Лозінська Л. Тенденції розвитку економічного потенціалу підприємств сільських територіальних громад / Л. Лозінська, К. Васьківська, Ю. Галімук // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 3/4. – С. 33-40 : табл. – Бібліогр.: с. 39-40. – ISSN 2313-3627
1456265
  Прудникова Т.І. Тенденції розвитку економічної лексики української мови на тлі соціальної динаміки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Прудникова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1456266
  Мельник Т.М. Тенденції розвитку експорту України в умовах євроінтеграції / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 66-73. – ISSN 2222-4459
1456267
  Артемов В. Тенденції розвитку електронної комерції в Україні / В. Артемов, Е. Бахчеван, Т. Данько // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 13-36. – ISSN 2409-9260
1456268
  Щербина А.Г. Тенденції розвитку електронної торгівлі на фондовому ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 301-309 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1456269
  Дудікова Л.В. Тенденції розвитку етичних уявлень про лікарську діяльність в історичній ретроспективі / Л.В. Дудікова, О.В. Діденко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 31-37. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1456270
  Стефаніцкі Р. Тенденції розвитку європейського права захисту споживача - нарис // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 222-249. – ISSN 2082-4939
1456271
  Педь І.В. Тенденції розвитку Європейського Союзу в податковій сфері в умовах інтеграції / І.В. Педь, О.Ю. Гусак // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 144-152.
1456272
  Листопад О. Тенденції розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 88-94. – ISSN 2078-1016


  Аналіз механізмів розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії
1456273
  Шаров О. Тенденції розвитку європейського фондового ринку // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 10. – С.38-43
1456274
  Белькова С.В. Тенденції розвитку жанру подорожнього нарису в регіональній пресі (на прикладі друкованих ЗМІ м.Запоріжжя) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 37-40. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1456275
  Дуюнова О.М. Тенденції розвитку законодавства про працю проблеми та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 58-64
1456276
  Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.98-103. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1456277
  Гудзь О. Тенденції розвитку законодавства, що регулює вчинення правочинів за допомогою електронних засобів зв"язку, в Україні та світі / О. Гудзь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 81-85. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються передумови створення законодавства, що регулює впровадження інформаційних технологій в Україні. Аналізуються передумови виникнення та напрями розвитку законодавчої бази, яка забезпечує правове регулювання вчинення правочинів з ...
1456278
  Пархоменко Н.В. Тенденції розвитку заробітчанства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 167-169
1456279
  Ільяшов О.А. Тенденції розвитку збройної боротьби у війнах четвертого-шостого поколінь // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 43-48
1456280
  Ісаншина Г.Ю. Тенденції розвитку звітування суб"єктів господарювання та державного управління // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 1 (710). – Бібліогр.: 11 назв
1456281
  Вівчаренко О.А. Тенденції розвитку земельного права у контексті конституційної реформи в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 73-78. – ISBN 978-966-7957-18-6
1456282
  Третяк А.М. Тенденції розвитку земельного устрою в Україні / А.М. Третяк, В.М. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 4-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1456283
  Смаль В.В. Тенденції розвитку знаннєємних секторів економіки: на прикладі країн Євросоюзу та організації економічного співробітництва і розвитку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 203-212
1456284
  Головачова О.С. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продукцією АПК // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 64-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1456285
  Зборовська Ю.Л. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продукцією АПК у контексті нарощування експортного потенціалу / Ю.Л. Зборовська, О.О. Школьний // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 113-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено стан зовнішньої торгівлі сировиною та продовольчими товарами України, зокрема частку Вінницької області у ній, а також резерви формування експортного потенціалу країни в цілому та регіону зокрема.
1456286
  Дорошенко В.І. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 270-276. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1456287
  Ткаченко В.В. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 49-53. – ISSN 2306-6814
1456288
  Короленко Н.В. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобальної кризи COVID-19 / Н.В. Короленко, Т.І. Ларіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 59-65. – ISSN 2306-6814
1456289
  Кремень В. Тенденції розвитку і зміни в освіті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1456290
  Жлуховська Л. Тенденції розвитку і шляхи удосконалення орендних земельних відносин в сільському господарстві // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 102-108. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
1456291
  Стрєлкова Ю. Тенденції розвитку ІКТ в країнах Європейського Союзу // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 147-148
1456292
  Євтушевський В.А. Тенденції розвитку інвестиційних фондів у корпоративній сфері України / В.А. Євтушевський, А.М. Букало // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 145-153


  Розкрито сутність інвестиційних фондів та визначено основні тенденції їх розвитку у корпоративній сфері України. Проаналізовано роль інвестиційних фондів у корпоративній сфері України та розглянуто основні проблеми їх функціонування та розвитку.
1456293
  Іващенко А.І. Тенденції розвитку інвестиційного клімату України / А.І. Іващенко, Д.Ф. Юсупова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 25-31. – ISSN 2306-6814
1456294
   Тенденції розвитку індустрії туризму в умовах цифрової економіки / Є.В. Козловський, О.Ю. Кузьмич, А.О. Шковира, Д.С. Фещук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 68-72. – ISSN 2306-6814
1456295
  Бондар Т.І. Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Канаді: законодавчий аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 51-54. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1456296
  Гриньова М. Тенденції розвитку інклюзивної освіти в США та Канаді / М. Гриньова, І. Калініченко // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 175-181. – ISSN 2308-4081
1456297
  Садова І.І. Тенденції розвитку інклюзії у закладах загальної середньої освіти України : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Садова Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 62 назви
1456298
  Біловодська О. Тенденції розвитку інноваційного підприємництва в контексті процесів економічної глобалізації / О. Біловодська, Ю. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 63-75. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1456299
  Жуган І.О. Тенденції розвитку інноваційної діяльності сучасного вищого навчального закладу // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 2 (37) : Економічні науки. Психологічні науки. – С. 49-53
1456300
  Жуган І.О. Тенденції розвитку інноваційної діяльності сучасного вищого навчального закладу // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 2 (37) : Економічні науки. – С. 49-53


  Вищі навчальні заклади України можуть і повинні бути в числі найвідоміших європейських та світових унііверситетів за умови опанування інноваційного шляху розвитку.
1456301
  Гетьман І. Тенденції розвитку інститутів післядипломної педагогічної освіти центральноукраїнського регіону ХХ - початку ХХ століття / І. Гетьман, М. Садовий // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 134-142. – ISBN 978-966-2466-54-6
1456302
  Удовиченко О.С. Тенденції розвитку інституту банкрутства в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.149-153. – ISBN 966-7784-65-7
1456303
  Петро Пальчук Тенденції розвитку інституту ліцензування за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 73-76
1456304
  Пальчук Петро Тенденції розвитку інституту ліцензування за законодавствством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 73-76
1456305
  Андрусяк Г.М. Тенденції розвитку інституту обставин, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 385-394. – ISSN 0869-2491
1456306
  Шпак Н.О. Тенденції розвитку інструментарію маркетингу підприємств в умовах диджиталізації / Н.О. Шпак, І.В. Грабович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 259-265. – ISSN 2222-4459
1456307
  Шевченко А.В. Тенденції розвитку інтернет-маркетингу в Україні / А.В. Шевченко, Ю.В. Геращенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (186). – С. 51-54
1456308
  Бєліков Є.А. Тенденції розвитку інтернет-реклами // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 347-348. – ISBN 978-617-7069-02-6
1456309
  Антохов А.А. Тенденції розвитку інформаційних технологій: глобальний, національний та регіональний виміри // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 256-262. – ISSN 2309-1533
1456310
  Сазонець О.М. Тенденції розвитку інформаційного бізнесу в країнах світу / О.М. Сазонець, О.І. Качан // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 10-14. – ISSN 2306-6814
1456311
  Струнін П.А. Тенденції розвитку інформаційної політики міжнародних організацій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 163-169. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
1456312
  Кузьмінська Ю. Тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 16-21. – ISSN 2415-8143
1456313
  Годлевська В.Ю. Тенденції розвитку іспанської архітектури в поставторитарний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 32-36. – ISSN 2076-1554
1456314
  Ластовецька Л. Тенденції розвитку італійської опери початку XX століття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 135-139. – ISSN 2308-4634
1456315
  Шувар Л. Тенденції розвитку й організації навчання жінок у вищій школі України XIX століття // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 178-183. – ISBN 978-617-640-146-9
1456316
  Сом-Сердюкова Тенденції розвитку київської школи художнього скла 1950-х - 1990-х років : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Сом-Сердюкова О.М.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 16 с.
1456317
  Гаврилюк А.В. Тенденції розвитку класичних університетів Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гаврилюк Анна Віталіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1456318
  Татарінова Л. Тенденції розвитку книгодрукування та книгорозповсюдження у провідних країнах світу крізь призму проблем читання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (282), січень. – С. 4-10. – ISSN 2076-9326
1456319
  Ходанич Л.П. Тенденції розвитку книжкової ілюстрації для дітей в Україні (2000-2017) / Л.П. Ходанич, М.П. Ходанич // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 96-99. – ISSN 2520-6419


  "Розглянуто тенденції розвитку книжкової ілюстрації для дітей в українському книговиданні 2000-2017 рр., узагальнено соціальні фактори впливу на цей процес, визначено його основні здобутки".
1456320
  Вдовиченко Ю.В. Тенденції розвитку козівництва в світі та в Україні / Ю.В. Вдовиченко, А.М. Маслюк, В.М. Іовенко // Науковий вісник "Асканія-Нова" : міжнародне наукове видання : науково-теоретичний фаховий журнал / Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" , Нац. наук. селекційно-генет. центр з вівчарства ; голов. ред. Ю.В. Вдовиченко. – Нова Каховка, 2014. – Вип. 7. – С. 3-18
1456321
  Костусєв О. Тенденції розвитку конкурентного середовища на ринках послуг оптової та роздрібної торгівлі та проблема відносин економічної залежності // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-39
1456322
  Бакалінська О. Тенденції розвитку конкурентної політики та конкурентного права України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 13-26. – ISSN 1026-9932
1456323
  Волковецька С.В. Тенденції розвитку конституційного процесу в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 129-135. – ISSN 2078-6670
1456324
  Юхименко П.І. Тенденції розвитку концепції людського капіталу і Україна: проблеми, перспективи // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 196-205. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
1456325
  Налімова А.О. Тенденції розвитку корейської літератури на сучасному етапі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 226-235


  У статті розглядається жанрове та тематичне розмаїття сучасної корейської літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст., досліджуються нові літературні прийоми, що з’явились на межі ХХ та ХХІ ст. Проаналізовано вплив світових процесів глобалізації та ...
1456326
  Кондрашихін А.Б. Тенденції розвитку корпоративних систем управління підприємствами акціонерної форми власності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 8. – С. 12-15
1456327
  П"ясецька-Устич Тенденції розвитку корупційних процесів в економіці України // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 3-6. – ISBN 978-9934-571-43-5
1456328
  Невмержицький Є.І. Тенденції розвитку кредитних бюро і напрями активізації їх діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-29
1456329
  Онисько С.М. Тенденції розвитку кредитування сільськогосподарських підприємств банками / С.М. Онисько, Р.І. Содома // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 313-319 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1456330
  Шепітько М.В. Тенденції розвитку кримінального законодавства України (на прикладі злочинів проти правосуддя) // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 174-189. – ISSN 1993-0909
1456331
  Ковальчук І. Тенденції розвитку кримінального права в Російській імперії у ІІ половині ХІХ - початку ХХ століття // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 197-198
1456332
  Гаман С.М. Тенденції розвитку легкої промисловості України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 49-55. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1456333
  Навальна М. Тенденції розвитку лексики в мові української періодики на тлі соціальної динаміки // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 5-14. – ISSN 2522-1442
1456334
  Красношапка В.В. Тенденції розвитку лізингу в Україні / В.В. Красношапка, Д.О. Конопчук // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 158-164. – ISSN 2310-5534
1456335
  Коваленко Н. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні : теорія і практика / Н. Коваленко, Ю. Човнюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 29-32 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1456336
  Коваленко Н. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні : теорія і практика / Н. Коваленко, Ю. Човнюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 47-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1456337
  Козак М. Тенденції розвитку літературного процесу Закарпаття 40-х рр. ХХ ст. на сторінках "Літературної неділі" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 113-116.
1456338
  Іваницька Л.Л. Тенденції розвитку логістики за кордоном та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.241-247
1456339
  Гусак С. Тенденції розвитку логістичних систем ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 41-44
1456340
  Музика П.М. Тенденції розвитку м"ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки / П.М. Музика, Р.М. Минів, К.М. Гірняк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 15-23. – ISSN 2221-1055
1456341
  Шамутило Д.О. Тенденції розвитку М&А в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 139-141
1456342
  Хлівна І.В. Тенденції розвитку малих підприємств: поточний фінансово-економічний стан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 33-34 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1456343
  Михалевич В.В. Тенденції розвитку малогабаритного житла (сучасний світовий досвід) / В.В. Михалевич, М.О. Кириленко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 52-60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1456344
  Резнікова Н.В. Тенденції розвитку малого і середнього бізнесу та його вплив на економічну кон"юнктуру і конкурентоспроможність розвинених країн / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко, Н.В. Курбала // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 4-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2306-6806
1456345
  Шкурупська І.О. Тенденції розвитку маркетингових комунікацій під впливом промислової революції 4.0 // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 157-161. – ISSN 2313-4569
1456346
  Житарюк Іван Тенденції розвитку математичної освіти на Буковині: соціально-філософський аналіз // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 157-163. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті здійснено соціально-філософський аналіз становлення і розвитку математичної освіти і науки на Буковині. Акцентовано увагу на реалізації загальнонаціонального інтересу щодо розбудови математичної освіти в краї.
1456347
  Марущак А.І. Тенденції розвитку медіа-сфери України у контексті інформаційної безпеки держави // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 96-102. – ISSN 2616-6798
1456348
  Головченко Г.О. Тенденції розвитку медіаосвіти в Канаді // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2019. – № 1 (102). – С. 77-86. – ISSN 2304-0629
1456349
  Приходькіна Н.О. Тенденції розвитку медіаосвіти учнів у закладах середньої освіти розвинених англомовних країн : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Приходькіна Наталія Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 57 назв
1456350
  Чорна Л.О. Тенденції розвитку менеджменту сучасного підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 16-20 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1456351
   Тенденції розвитку методології біологічного знання у 60-90 рр. // Філософія біології в Україні ХХ століття / Н.В. Ківенко. – Київ, 1997. – С. 208-287
1456352
  Жиленко М. Тенденції розвитку методології навчальної діяльності студентів в сучасній освітній ситуації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-27. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розглянуто можливості врахування суб"єктивного фактору навчання як тенденцію підвищення ефективності підготовки до професійної діяльності. Досліджуються умови, що необхідно створити у навчальному закладі для подолання розриву між навчальною і ...
1456353
  Бігдаш В.Д. Тенденції розвитку механізмів управління в діяльності страхових компаній України // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 154-161
1456354
  Гресько О.В. Тенденції розвитку міжнародних інформаційних потоків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 23-26


  У статті розглянуто сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних інформаційних потоків. Показано основні медіастратегії щодо ефективного інформування населення в контексті глобалізації. Modern situation and tendencies of the development of ...
1456355
  Швед Михайло Богданович Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на новому етапі (1990-2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Швед М.Б.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1456356
  Мельников М. Тенденції розвитку міжнародного комерційного арбітражу / Микола Мельников, Артур Ніцевич // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 37). – С. 1, 16-17
1456357
  Тарлопов Ігор Олегович Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрями їх реалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-139. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено еволюцію міжнародного маркетингу, проаналізовано його визначення та розроблено модель міжнародного маркетингу.
1456358
  Поляков М.В. Тенденції розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва / М.В. Поляков, В.С. Білозубенко, С.Є. Шаблій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 53-60. – ISSN 2222-4459
1456359
  Воронцова Н. Тенденції розвитку міжнародної журналістики в сучасному соціокультурному контексті // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 111-120. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті аналізуються сучасні тенденції розвитку міжнародних мас-медіа, детерміновані соціокультурною моделлю журналістики.
1456360
  Коу Сяохуа Тенденції розвитку міської газети в Китаї: з погляду загальних українських реалій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто еволюцію китайської газети з приходу до влади комуністичної партії Китаю в 1949 році. Акцентовано увагу на розвитку міської газети в останні десятиліття після реформи та відкритості в Китаї. Аналізуються зміни й прогрес змі-стового характеру ...
1456361
  Тищук О.І. Тенденції розвитку молодіжної аудиторії у православному комунікативному просторі // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 13-16


  Аналізуються чинники вдосконалення комунікативної взаємодії православних ЗМІ і молодіжної аудиторії. Охарактеризовано основні продуктивні релігійно-виховні стратегії і технології, які використовують православні журнали. The article analysed the ...
1456362
  Лопух К.В. Тенденції розвитку монетарного посткейсіанства на початку ХХІ століття // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 289-295. – ISSN 2313-4569
1456363
  Волохова Л.Ф. Тенденції розвитку морського страхування в Україні / Л.Ф. Волохова, М.Р. Ковальов // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 37-41. – ISSN 2076-4561
1456364
  Рябуха І.М. Тенденції розвитку морської освіти в Україні (друга половина XVIII - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Рябуха Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 33 с. – Бібліогр.: 39 назв
1456365
  Ігнатова Л.П. Тенденції розвитку музичної культури Волині наприкінці 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознав.: Спец. 17.00.01 / Лариса Петрівна Ігнатова; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
1456366
  Батанов О.В. Тенденції розвитку муніципальних прав людини в умовах глобалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-52. – ISSN 2219-5521
1456367
  Синютка Н. Тенденції розвитку муніципальної боргової політики в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 12 (350), грудень. – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
1456368
  Виговська В.В. Тенденції розвитку накопичувального пенсійного забезпечення: міжнародний та вітчизняний вимір // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 114-120. – ISSN 2410-9576
1456369
  Бауліна Т.В. Тенденції розвитку нанотехнологій у світі і в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-7
1456370
  Тарнавський Р. Тенденції розвитку народознавства у Львівському університеті в другій половині XVII- на початку XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (355), травень - червень. – С. 76-85. – ISSN 0130-6936
1456371
  Вишновецька С.В. Тенденції розвитку науки трудового права в контексті розробки ії методології // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 50-54. – ISBN 978-617-7069-34-7
1456372
   Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – 301, [1] с. – Ст. частково рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-34-7
1456373
  Горбенко Я.О. Тенденції розвитку наукових комунікацій в сучасній Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 167-174. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1456374
  Лукашина М. Тенденції розвитку науково-технологічної та інноваційної діяльності мегаполіса (на прикладі міста Києва) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 42-46. – ISSN 1810-3944
1456375
  Глухова Д.А. Тенденції розвитку науково - інноваційної сфери України на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 224-229


  В статті розглядаються основні тенденції розвитку науково- інноваційної сфери в на національному рівні. Висвітлені основні проблеми забезпечення ефективності функціонування даної галузі. Надані рекомендації щодо зростання національної економіки за ...
1456376
  Коржановська Т. Тенденції розвитку наукового потенціалу України (за матеріалами бази даних "Літопис авторефератів дисертацій") // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 10 (183). – С. 15-20. – ISSN 2076-9326
1456377
  Баша І.М. Тенденції розвитку національних ВНЗ в освітньому просторі // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 29. – С. 151-161


  Сучасне суспільство без наявності ефективного та розвинутого інституту освіти є неможливим, а становлення інформаційного суспільства формує соціальні запити та очікування щодо такого інституту. Тому оцінка сучасних тенденцій розвитку вітчизняного ринку ...
1456378
  Федулова Л.І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 94-104 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1456379
  Лобозинська С.М. Тенденції розвитку Національного банку України у контексті ринкової трансформації економіки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 54-59
1456380
  Дребот Н.П. Тенденції розвитку небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг України / Н.П. Дребот, Я.А. Танчак, М.М. Миколишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 1. – С. 109-114. – ISSN 1994-7836
1456381
  Кулініч Т.В. Тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні / Т.В. Кулініч, І.Р. Жайворонок // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 72-76. – ISSN 2306-6806
1456382
  Коломийчук Д.І. Тенденції розвитку Нігерії як великого економічного центру Західної Африки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 50-55. – ISSN 2222-4459
1456383
  Давимука С.А. Тенденції розвитку нової регіональної політики ЄС / С.А. Давимука, В.С. Куйбіда, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (91). – С. 76-87. – ISSN 1562-0905


  "Розкрито сутність сучасної ролі регіонів у контексті регіональної політики та визначено концептуальні засади нової регіональної політики країн-членів Європейського Союзу (ЄС). Акцентовано увагу на зростаючій ролі в процесі управління регіональним ...
1456384
  Свергунов О.О. Тенденції розвитку оборонної промисловості в умовах глобалізації // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 154-160
1456385
  Войтенко В. Тенденції розвитку оборонної промисловості провідних країн НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 14-16
1456386
  Гуйтур М. Тенденції розвитку онлайн-сервісів самодіагностики захворювання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (177). – С. 83-90. – ISSN 1682-2366
1456387
  Галат Л.М. Тенденції розвитку органічного плодоовочевого ринку України у світовому контексті // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 22-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1456388
  Кристопчук Т.Є. Тенденції розвитку освіти в країнах європейського союзу: порівняльний аналіз // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 49-58. – ISBN 978-966-7359-77-5
1456389
  Кравченко С.М. Тенденції розвитку освіти в країнах ЄС та Україні // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 18-21. – ISBN 978-966-698-290-5
1456390
  Самойленко О.А. Тенденції розвитку освіти дорослих у Словаччині (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 011 / Самойленко Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1456391
  П"ятакова Г. Тенденції розвитку освітніх зв"язків країн Вишеградської групи та України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 194-204. – (Серія педагогічна ; вип. 33). – ISSN 2078-5526
1456392
  Локшина О. Тенденції розвитку освітньої політики США у галузі освіти // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 156-157. – ISBN 978-617-7263-79-0
1456393
  Картузов К. Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 58-59. – ISSN 2518-7341


  Надано інформацію щодо проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві", що відбулась у м. Миколаєві.
1456394
  Сурженко Н.В. Тенденції розвитку особистих господарств населення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.285-287. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1456395
  Ярош Ярослав Тенденції розвитку партійної системи в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 20-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  Міжнародний досвід переконує: найефективнішою формою самоорганізації суспільства є об"єднання громадян, діяльність яких дозволяє розв"язувати різноманітні проблеми. На всіх етапах розвитку суспільства, особливо в кризові періоди, політичні партії ...
1456396
  Іванова Д. Тенденції розвитку патентного законодавства Республіки Бєларусь / Д. Іванова, Ю. Федорова // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 11. – С. 48-55. – ISSN 1608-6422
1456397
  Багрій М.А. Тенденції розвитку педагогічних ідей і просвітницька діяльність українських письменників Західної України (кінець XVIII ст. - 1939 р.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Багрій Марія Антонівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1456398
  Кириченко О.М. Тенденції розвитку педагогічних технологій у процесі впровадження освітніх реформ в Україні // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 7-10. – ISSN 2411-5983
1456399
  Губаренко М. Тенденції розвитку педагогічних училищ України кінця ХІХ - початку ХХ ст. / М. Губаренко, М. Садовий // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 142-146. – ISBN 978-966-2466-54-6
1456400
  Хриков Є.М. Тенденції розвитку педагогічної науки у світі // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 26-34. – ISSN 2227-2747
1456401
  Сапожников С.В. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Румунській республіці // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 131-141.
1456402
  Постригач Н. Тенденції розвитку педагогічної освіти у країнах Південної Європи на межі XX- XXI століть : програма спецкурсу / Надія Постригач ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 23-29. – ISBN 978-966-457-261-0
1456403
  Харченко Т. Тенденції розвитку педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття. // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 15-21.
1456404
  Мельничук В.Г. Тенденції розвитку пенсійної системи України : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 66-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви
1456405
  Дігтяренко С.М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 76-80. – ISSN 2306-6814
1456406
  Севрюков Д.Г. Тенденції розвитку північноєвропейської соціальної держави // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 187-191
1456407
  Шевців Л.Ю. Тенденції розвитку підприємництва в контексті становлення інформаційної економіки в Україні / Л.Ю. Шевців, Б.Б. Сенишин, Т.І. Сподарик // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 55-61. – ISSN 2222-0712
1456408
  Рега М.Г. Тенденції розвитку підприємств туристичної сфери України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1456409
  Олійник В. Тенденції розвитку післядипломної освіти педагогів / В. Олійник, С. Синенко // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.17-20
1456410
  Олійник В.В. Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації суспільства // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С.56-66. – ISSN 2078-7782
1456411
  Цимбалюк І.О. Тенденції розвитку податкової системи Великобританії / І.О. Цимбалюк, О.В. Цуз // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 169-176. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1456412
  Сбруєва А.А. Тенденції розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 240-260. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження присвячено висвітленню тенденцій розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти. На основі структурно-логічного аналізу документів ЄС, присвячених проблемам якості вищої освіти, схарактеризовано тенденції ...
1456413
  Жовтянська В.В. Тенденції розвитку політичних ідеологій: соціально-психологічний аналіз // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 212-222. – ISSN 2411-1449
1456414
  Шачковська Л.С. Тенденції розвитку політичних партій за матеріалами партійного будівництва на посткомуністичному просторі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 310-320


  Проаналізовані зміни природи політичних партій. Охарактеризовано розвиток партій універсального типу. Прослідковано процес формування партійних утворень з нестійкою електоральною базою. Виділено ідеальні типи партій. Розглянуто зв"язок між ідеологічною ...
1456415
  Нікогосян Ольга Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  Події, що відбулися в Східній Європі та Радянському Союзі, відкривають перед дослідниками партійних організацій великі можливості для уточнення й перевірки теоретичних положень, виведених на основі західного досвіду. Звичайно, вторинні політичні ...
1456416
  Нікогосян Ольга Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  Події, що відбулися в Східній Європі та Радянському Союзі, відкривають перед дослідниками партійних організацій великі можливості для уточнення й перевірки теоретичних положень, виведених на основі західного досвіду. Звичайно, вторинні політичні ...
1456417
  Воробйова Т.Л. Тенденції розвитку політичного протестного руху в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 87-89
1456418
  Лук"яненко Ю. Тенденції розвитку політичної аналітичної статті в друкованих ЗМІ в Україні // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 19-22


  Дослідження присвячено проблемам розвитку сучасної української журналістики. Наводяться численні приклади з періодичної преси та наукових видань. The article concerns features of the modern journalism in the Ukraine. There are many examples from the ...
1456419
  Хаустова М.Г. Тенденції розвитку права в умовах глобалізації // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 3-15. – ISSN 2224-9281
1456420
  Буяджи С.А. Тенденції розвитку правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 21-32
1456421
  Щербань В.А. Тенденції розвитку правового статусу профспілок як сторони соціально-партнерських угод // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 27-32
1456422
  Грицай Тенденції розвитку приватних університетів у Німеччині / Грицай, (Лоозе) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 256-261. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1456423
  Лещук Г. Тенденції розвитку приватного сектору освіти в Україні в контексті суспільних реформаційних процесів // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 307-314. – ISBN 978-617-10-0283-8
1456424
  Мотуз М. Тенденції розвитку приватної детективної діяльності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 387
1456425
  Коломієць О. Тенденції розвитку програм міжнародної діяльності у системі вищої освіти України (1991-2004 рр.): законодавчий аспект // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 99-106. – ISSN 2307-4906
1456426
  Офутін О. Тенденції розвитку продуктів unik-linked в Європі в умовах фінансової кризи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 34-37 : табл. – ISSN 1810-7923
1456427
  Герасимчук М. Тенденції розвитку промисловості України на сучасному етапі // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С24-29. – ISSN 0131-775Х
1456428
  Власова Н.О. Тенденції розвитку процесів концентрації в торгівельній галузі України / Н.О. Власова, О.С. Ковінько // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 96-105
1456429
  Коваленко Д. Тенденції розвитку процесів реструктуризації в легкій промисловості України // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 41-45. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1456430
  Бублик Л.Я. Тенденції розвитку процесу рефінансування банківської системи як ключового інструменту державного регулювання кредитних послуг в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 76-81. – ISSN 2306-6814
1456431
  Смирнов С.О. Тенденції розвитку процесу фінансування соціальної сфери в умовах підвищення самостійності регіонів / С.О. Смирнов, О.І. Бобирь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-8. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Наводиться порівняльна характеристика окремих рис систем соціального забезпечення України і деяких іноземних держав; визначено переваги і недоліки в регулюванні вітчизняної системи соціального забезпечення 90-х років і проаналізовано особливості ...
1456432
  Морозов В.С. Тенденції розвитку прямого іноземного інвестування в країнах-членах Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-42. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Розглянуто і визначено роль та значення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в країнах-членах Європейського Союзу на сучасному етапі. Виявлено і розкрито основні форми, головні причини та мотиви ПІІ країн ЄС. Здійснено детальний та комплексний аналіз ...
1456433
  Рудомііно-Дусятська Тенденції розвитку психологічного знання за умов формування нового екологічного світогляду // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 78-83
1456434
  Чорна І.В. Тенденції розвитку регіональних засобів масової інформації на прикладі Жмеринської преси // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 109-115. – ISSN 2409-9805
1456435
  Гладштейн А.Л. Тенденції розвитку регулювання конкуренції у регіональних торговельних угодах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гладштейн Анна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1456436
  Гладштейн А.Л. Тенденції розвитку регулювання конкуренції у регіональних торговельних угодах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гладштейн Анна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 235 арк. – Додатки: арк. 234-235. – Бібліогр.: арк. 200-233
1456437
  Кочкіна Н. Тенденції розвитку рекламних комунікацій у глобальному інтерактивному простор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-34. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті виявлено тенденції розвитку рекламних комунікацій у глобальному інтерактивному просторі через аналіз чинників їх функціонування та дослідження мотивації вірусної аудиторії. Визначено рівень поширення інтерактивних технологій у сучасному ...
1456438
  Горова К.О. Тенденції розвитку рекламного ринку України / К.О. Горова, О.В. Кіпоренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 4 (11). – C. 10-14. – ISSN 2226-8820
1456439
  Шамара І.М. Тенденції розвитку ресторанного господарства України в умовах глобалізації / І.М. Шамара, М.А. Семенов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 204-210. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
1456440
  Жаворонок А.В. Тенденції розвитку ринку банківських депозитів в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 184-190. – ISSN 2222-0712
1456441
  Заславська О.І. Тенденції розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/2. – С. 26-30. – ISSN 2409-1944
1456442
  Якименко Ю. Тенденції розвитку ринку інформаційних технологій в умовах трансформаії світового господарства / Ю. Якименко, Т. Гринюк // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 177-179. – ISBN 978-617-7069-38-5
1456443
  Галушко О.С. Тенденції розвитку ринку кондитерських виробів та особливості трансформацій у системі цінностей його учасників : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 17-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1456444
  Маслюківська А. Тенденції розвитку ринку молочної продукції в Україні у контексті маркетингового підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-78. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено ринок молочної продукції в Україні з точки зору маркетингу. Здійснено аналіз структури і динаміки ринку, його основних гравців, рівня конкуренції між ними. Визначено цільові сегменти споживачів та виділено основні з них, на які ...
1456445
  Корнілова І.М. Тенденції розвитку ринку науково-технічних послуг в Україні / І.М. Корнілова, Л.А. Шаповалова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 86-90.
1456446
  Ахновська І.О. Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні // Економіка і організація управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця, 2017. – Вип. № 2 (26). – C. 39-49. – ISSN 2307-2318


  У статті розглянуто державні та ринкові механізми регулювання ринку освітніх послуг. Проаналізовано основні тенденції на ринку освіти України, визначено основні проблеми. Основною функцією освіти є надання відповідних освітніх послуг, що, в свою чергу, ...
1456447
  Фаренюк Н.В. Тенденції розвитку ринку праці у Великій Британії кризового періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 126-127
1456448
  Добуш Ю Тенденції розвитку ринку рекреаційних послуг // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 649 : Логістика. – С. 50-63. – ISSN 0321-0499
1456449
  Дідківська Л.І. Тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж та їх вплив на конкурентне середовище // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 119-125
1456450
  Жильцова О.П. Тенденції розвитку розписної емалі XVI сторіччя (на прикладі декоративного емалевого посуду) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 201-209. – ISSN 2226-2180


  "Проаналізовано тенденції розвитку лімозької розписної емалі XVI ст. – періоду її розквіту – зокрема, декоративний емалевий посуд XVI ст., що став славетною сторінкою історії декоративно-прикладного мистецтва Франції. Твори одного з найвідоміших ...
1456451
  Мельник К.Ю. Тенденції розвитку світових ринків цінних паперів та розвиток вітчизняного ринку цінних паперів у їх контексті // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 315-324
1456452
  Дехтяр Н.А. Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 43-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
1456453
  Когут О.І. Тенденції розвитку світового ринку нафти в період після кризи 2008 року // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 229-233. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1456454
  Шапран О.С. Тенденції розвитку світового ринку нафтопродуктів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.12. – С. 341-347. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка.
1456455
  Олексин Т.Я. Тенденції розвитку світового сектора соціальних медіа // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 94-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1456456
  Зінчук Т.О. Тенденції розвитку світового сільського господарства та їх вплив на євроінтеграційні процеси України у контексті Угоди про ЗВТ // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [34-35]
1456457
  Каламан О.Б. Тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах / О.Б. Каламан, А.С. Молчановська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1456458
  Бабій О.М. Тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах / О.М. Бабій, К.С. Тимченко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 128-136. – ISSN 2313-4569


  "У статті на основі критичного огляду та аналізу літературних джерел досліджено тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах збільшення його споживання і зростання конкуренції зі сторони нових винних країн. ...
1456459
  Плешивцева М.В. Тенденції розвитку світової СПА-індустрії та проблеми становлення вітчизняної галузі оздоровчого туризму в АР Крим // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 173-182 : рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1456460
  Брегеда О.А. Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем : ринок фінансових послуг / О.А. Брегеда, С.М. Савлук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 27-34 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1456461
  Усик В.І. Тенденції розвитку сектору малого та середнього бізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 44-49
1456462
  Возняк А.Б. Тенденції розвитку системи вищої освіти в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 234-237
1456463
  Токарчук Л.С. Тенденції розвитку системи інклюзивної освіти у країнах пострадянського простору // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Республіканський вищий навч. закл. "Кримський інженерно-педагогічний ун-т". – Київ ; Сімферополь, 2013. – Вип. 4. – С. 48-53


  Освіта - це право кожної людини, головна умова створення справедливого суспільства, яке грунтується на принципах свободи, демократії і сталого розвитку. Загальне і повсюдне забезпечення цього права є першочерговим завданням кожної держави ...
1456464
  Коваль О.О. Тенденції розвитку системи макроекономічного рахівництва в сучасних умовах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 84-87. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1456465
  Оніщук М.В. Тенденції розвитку системи національної референдної демократії // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 8-12. – ISBN 978-966-301-169-1
1456466
  Бондар Т. Тенденції розвитку системи оцінювання в інклюзивній освіті США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 100-105. – ISSN 2308-4634
1456467
  Загородня А. Тенденції розвитку системи професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Польщі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 41-47. – ISSN 1682-2366
1456468
  Кубіцький Ю.С. Тенденції розвитку системи управління сільськими територіями в Україні в кінці XX - на початку XXI століття // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 122-127
1456469
  Гаврилюк І. Тенденції розвитку скотарства у Львівській області / І. Гаврилюк, М. Сторонський // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 38-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
1456470
  Шматковська Т.О. Тенденції розвитку соціально-демографічних процесів у сільській місцевості Волині та визначення їх взаємозв"язку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1456471
  Гаманкова О. Тенденції розвитку соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні / О. Гаманкова, С. Шимків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-19. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні тенденції розвитку соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні. Виявлено проблеми фінансового забезпечення даного виду страхування. В статье определены основные тенденции ...
1456472
  Яценко А.М. Тенденції розвитку соціального управління як соціального інституту в умовах трансформуючого суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-19. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто сутність, функції, механізм соціального управління в сучасних умовах трансформації суспільства.
1456473
  Хлівна І.В. Тенденції розвитку соціальної інфраструктури сільських територій / І.В. Хлівна, М.М. Ігнатенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 55-58 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1456474
  Столипіна Ю.В. Тенденції розвитку соціальної реклами в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-24. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції розвитку соціальної реклами в Україні. Визначено особливості сучасної соціальної реклами, її різновиди, цільові аудиторії, джерела фінансування, замовники. Проаналізовано доступні можливості соціальної реклами, зокрема, реалізація ...
1456475
  Васильченко В.В. Тенденції розвитку спадкового права та їх вплив на формування вітчизняного цивільного законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.17-23
1456476
  Васильченко В.В. Тенденції розвитку спадкового права та їх вплив на формування вітчизняного цивільного законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 3. – С. 17-23.
1456477
  Ступак О. Тенденції розвитку спільних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Економіка ; вип. 41)


  Статтю присвячено проблемам залучення інвестицій до економіки України через механізм спільного підприємництва. Розглянуто тенденції, які характеризують розвиток спільних підприємств в Україні, а також недоліки в цьому процесі.
1456478
  Букало А.М. Тенденції розвитку страхових компаній у корпоративному секторі України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 30-37
1456479
  Ігнатюк А.І. Тенденції розвитку страхових ринків після світової фінансової кризи / А.І. Ігнатюк, А.С. Шолойко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 7-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1456480
  Бовсуновська Г.С. Тенденції розвитку страхового ринку в контексті забезпечення економічної безпеки країни // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – С. 53-58. – ISSN 1683-1942
1456481
  Волкова В.В. Тенденції розвитку страхового ринку в умовах нестійкого ринкового середовища // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 17-24. – ISSN 2218-1199
1456482
  Шолойко А. Тенденції розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-65. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ключові показники розвитку страхового ринку України та зарубіжних країн в докризовий, кризовий і посткризовий періоди. Виявлено основні вітчизняні та світові тенденції, здійснено прогноз та надано пропозиції щодо напрямів удосконалення ...
1456483
  Огар В. Тенденції розвитку сучасних палеонтології і стратиграфії (знакові міжнародні події 2019 року) // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів, 2019. – № 51. – С. 8-13. – ISSN 0131-2634


  Наведено інформацію щодо важливих міжнародних форумів з палеонтології і стратиграфії, які відбулися протягом 2019 р. Коротко описано їх історія. Детальніше висвітлено тематику XIX Міжнародного конгресу з карбону і пермі (Кельн, Німеччина) та XIII ...
1456484
  Сафронова О.О. Тенденції розвитку сучасного дерев"яного домобудівництва / О.О. Сафронова, І.В. Антоненко, Н.С. Гусєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 379-390 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-3455
1456485
  Баулін Ю.В. Тенденції розвитку сучасного кримінального права України // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 3-23.
1456486
  Доценко Я.Я. Тенденції розвитку сучасного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 191-207
1456487
  Трегуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.139-143
1456488
  Карпіловська Євгенія Анатоліївна Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540
1456489
  Бабірецька Н. Тенденції розвитку сучасної системи джерел права України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 3-5
1456490
  Маланюк А. Тенденції розвитку сучасної теорії доказів у кримінальному процесі / А. Маланюк, А. Павлишин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 92-103
1456491
  Шкіцька І.Ю. Тенденції розвитку сучасної термінології сфери вищої освіти // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (78). – С. 102-115. – ISSN 1682-3540


  У статті визначено чинники, що спричинюють зміни в термінній системі українського освітнього дискурсу в умовах інформаційного суспільства. Окреслено напрямки розвитку термінології освітньої сфери у зв’язку з посиленням глобалізаційних процесів і ...
1456492
  Шапоренко В.В. Тенденції розвитку сучасної української радіо-реклами: жанровий аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті розглянуто жанрові особливості сучасної української радіореклами. Проаналізовано два явища сучасного рекламного радіопростору: злиття жанрів та поява нових форм комерційного аудіо-повідомлення. Автор наводить приклади текстів та аналізує ...
1456493
  Миронов О.А. Тенденції розвитку сфери послуг та її впливу на соціально-економічні процеси // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 89-88 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1456494
  Ляшко І.І. Тенденції розвитку та механізми регулювання міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізації / І.І. Ляшко, О.М. Єременко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 2 (75). – C. 47-54. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1456495
  Хільчевська І.Г. Тенденції розвитку та напрями інтенсифікації українсько-німецьких зовнішньоекономічних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-62. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Визначено і обгрунтовано основні напрями вдосконалення територіальної і галузевої структури зовнішньоекономічних зв"язків (торговельних та інвестиційних) між Україною та Німеччиною.
1456496
  Чжан Дун"ян Тенденції розвитку та перспективи торговельно-економічного співробітництва між Китаєм та Україною // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 6 (679). – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
1456497
  Юрчик Г.М. Тенденції розвитку та соціальноекономічна значимість малого бізнесу в Україні / Г.М. Юрчик, А. Коваль // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 214-225. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1456498
  Пинда Юрій Володимирович Тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельному комплексі Львівської області // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 167-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено динаміку основних показників діяльності підприємств будівельного комплексу Львівської області та відображено їх взаємозв"язки. Встановлено тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельній сфері регіону.
1456499
  Шляга О. Тенденції розвитку та сфери застосування економічного аналізу в сучасних умовах // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 344-346. – ISSN 1993-0259
1456500
  Мазуренко О.В. Тенденції розвитку тваринництва України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 16-20. – ISSN 2221-1055
1456501
  Андрощук Г. Тенденції розвитку технології штучного інтелекту: економіко-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 84-101. – ISSN 2308-0361
1456502
  Андрощук Г. Тенденції розвитку технологіїй штучного інтелекту: економіко-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 59-69. – ISSN 2308-0361
1456503
  Богданов Г. Тенденції розвитку типологій користувачів інтернету в Німеччині на початку ХХІ століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (298), травень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326
1456504
  Корольков Іван Тенденції розвитку торгівлі в трансформаційній економіці України / Корольков Іван, Шимко Ольга // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Т. 3, № 2. – С. 173-184. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1684-906Х
1456505
  Козак Л.С. Тенденції розвитку торговельно-економічних зв"язків України з країнами світу / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 95-104. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1456506
  Ільчук О.О. Тенденції розвитку трудового потенціалу в Україні за умов світової фінансової кризи та шляхи їх подолання / О.О. Ільчук, Я.Т. Пахольчак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 162-167. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1456507
  Матвієнко Н.М. Тенденції розвитку туризму Туреччини / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 324-329
1456508
  Матвієнко Н. Тенденції розвитку туризму Туреччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-56. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан розвитку туризму Туреччини. Виявлені особливості розвитку однієї з головних передумов розвитку туризму – туристичної інфраструктури, зокрема розглянуто сферу розміщення, сферу харчування та транспортне забезпечення туризму. ...
1456509
  Бундик О.О. Тенденції розвитку туристичної інфраструктури Чорнобильської зони відчуження у місті Славутич / О.О. Бундик, О.А. Костюченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 145-153. – ISSN 2077-3455
1456510
  Самохвал О.О. Тенденції розвитку туристичної освіти у вищих навчальних закладах німецькомовних країн Західної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Самохвал Олеся Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 44 назви
1456511
  Горват І.-Л. Тенденції розвитку українсько-румунського транскордонного співробітництва / І.-Л. Горват, І. Вовканич, І. Шніцер // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 167-185. – ISBN 978-617-7333-48-6
1456512
  Дерманець М. Тенденції розвитку українського модернізму. Пошууки неолюдини // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (21), травень. – С. 3-6
1456513
  Примуш М.В. Тенденції розвитку українського парламентаризму в умовах системної військово-політичної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 343-350
1456514
  Примуш М.В. Тенденції розвитку українського парламентаризму в умовах системної військово-політичної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 305-312
1456515
  Приятельчук О. Тенденції розвитку українського ринку аудиторських послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 95-98. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Український ринок аудиторських послуг розвивається протягом останнього десятиліття досить динамічно. В даній статті проведено аналогію тенденцій розвитку світового та українського ринків аудиторських послуг та спроектовано перспективні напрямки надання ...
1456516
  Коваленко Д.П. Тенденції розвитку українського сегменту світового ринку побутової техніки // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 143-145. – ISBN 978-617-696-385-1
1456517
  Лебедєва-Гулей Тенденції розвитку української газетної публіцистики 1991-2006 рр. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 81-85.
1456518
   Тенденції розвитку української лексики та граматики / за ред. Ірини Кононенко, Ірени Митнік, Світлани Романюк. – Варшава ; Івано-Франківськ : [б. в.]. – (У колі мови, літератури і культури = W kregu jezyka, literatury i kultury / Каф. україністики Варшав. ун-ту та Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника ; т. 13). – ISBN 978-83-941574-6-3
Ч. 3 / [Михайло Бігусяк та ін.]. – 2016. – 238 с. – Рез.: англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1456519
  Качак Т.Б. Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку XXI ст. : монографія / Тетяна Качак. – Київ : Академвидав, 2018. – 317, [3] с. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 280-317. – (Monograf). – ISBN 978-617-572-106-3
1456520
  Шевченко Л. Тенденції розвитку української термінології в контексті проблеми мовного планування // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.11-17. – ISBN 966-7773-28-0
1456521
  Кузнецова О.Ю. Тенденції розвитку університетської освіти у Німеччині у другій половині ХХ століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 47. – С. 64-68
1456522
  Терентьєва Н. Тенденції розвитку університетської освіти України: теоретичні основи визначення нових векторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття висвітлює основні результати докторського дослідження, які полягають в окресленні теоретичних основ дослідження тенденцій розвитку університетської освіти; розробленні класифікації тенденцій розвитку університетської освіти за різними ознаками ...
1456523
  Гребеник Н. Тенденції розвитку управління грошово-кредитним ринком за перід 1991 - 1999 рр. : аналізують фахівці Національного Банку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 22-28 : Табл.
1456524
  Марцишевська Ю.Л. Тенденції розвитку фермерства у країнах з розвинутою економікою // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част.1. – С. 343-347
1456525
  Дерека Т. Тенденції розвитку фізкультурної освіти в Україні на початку ХХІ століття // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 28-33. – ISSN 2226-3012


  Визначено та охарактеризовано тенденції розвитку сучасної фізкультурної освіти в Україні. Досліджено особливості формування ступеневої системи підготовки фахівців фізичного виховання. Визначено можливості удосконалення освітніх програм професійної ...
1456526
  Антіпова О.П. Тенденції розвитку філософського дискурсу в контексті сучасного медіапростору // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 45-49. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1456527
  Кізима Т.О. Тенденції розвитку фінансів домогосподарств: зарубіжний досвід тва вітчизняні реалії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 170-176
1456528
  Нестеров Д.Ю. Тенденції розвитку фінансових механізмів у сфері пенсійного страхування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 37-41
1456529
  Селіверстова Л.С. Тенденції розвитку фінансового ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (189). – С. 3-9
1456530
  Вовк М. Тенденції розвитку фольклористики в науково-освітньому просторі університетів України і зарубіжжя // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 1. – C. 113-118. – ISSN 2308-4081
1456531
  Квасова О.П. Тенденції розвитку фондового ринку та особливості діяльності фінансових посередників на ньому // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 19-23.
1456532
  Соловей Д.О. Тенденції розвитку форм організації фізичного виховання в країнах Європи в Середні віки // Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 2015. – № 6 (50), грудень. – С. 165-169. – ISSN 1991-0177
1456533
  Гладуш В.А. Тенденції розвитку форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-31. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 9 (38)). – ISSN 2218-7650
1456534
  Гавриш М. Тенденції розвитку фразеологічного складу німецької мови (на матеріалі молодіжного сленгу) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 243-247. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1456535
  Котенко Т.В. Тенденції розвитку функцій місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 80-84


  У роботі досліджується питання тенденцій розвитку функціонального призначення місцевого самоврядування в Україні, проводиться узагальнення проблем функціонального призначення місцевого самоврядування та виокремлюються тенденції його розвитку.
1456536
  Неклеса А.І. Тенденції розвитку хлібопекарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 44-48 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1456537
  Станіславська К.І. Тенденції розвитку художнього графіті у Європі XX–XXI століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 182-190


  Bзображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и др. поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти все: от простых написанных слов до ...
1456538
  Притика Ю.Д. Тенденції розвитку цивільного процесу України // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 373-394. – ISBN 978-966-2578-60-1
1456539
  Притика Ю.Д. Тенденції розвитку цивільного процесуального права України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 45-47
1456540
  Безпалий Р.В. Тенденції розвитку цифрових фінансових технологій: глобальний вимір та українська практика // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 42-47. – ISSN 2306-6814
1456541
  Каліна І.І. Тенденції розвитку цифрового маркетингу // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 4 (63). – С. 92-100. – ISSN 2520-6834
1456542
  Кирда Алла Григорівна Тенденції розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу і Україні (друга половина 20 століття) : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Кирда А.Г.; Київ. нац. лінгв. ун-тет. – Київ, 2005. – 232л. + Додатки: л. 216 - 232. – Бібліогр.: л. 192 - 216
1456543
  Кирда Алла Григорівна Тенденції розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу і Україні (друга половина 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Кирда А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 26с. – Бібліогр.: 5 назв
1456544
  Шинкарук Л. Тенденції розвитку чистих заощаджень та їх взаємозалежність із споживанням основного капіталу // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 131-140. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
1456545
  Росуль Василь Васильович Тенденції розвитку школи та педагогічної думки Закарпаття : Дис... канд . пед.наук: 13.00.01 / Росуль Василь Васильович; КУ. – Київ, 1997. – 195л. – Бібліогр.:л.165-195
1456546
  Росул Василь Васильович Тенденції розвитку школи та педагогічної думки Закарпаття (XIX-XX ст.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Росул Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1456547
  Довженко Т.О. Тенденції розробки проблеми підготовки майбутніх учителів до педагогічної просвіти батьків в історії професійної освіти України 20-30-х рр. ХХ ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 66-70. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 22 (32))
1456548
  Новикова К. Тенденції розробки проблеми розвитку обдарованих студентів у вищих навчальних закладах США // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 146-150. – ISSN 2077-1827
1456549
  Шемаєва Г.В. Тенденції розширення взаємозв"язків бібліотеки у системі соціальних комунікацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 60-65
1456550
  Кузьменко Н.О. Тенденції розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері використання та охорони земель // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 175-179. – ISBN 978-966-7957-20-9
1456551
  Степанов О.М. Тенденції світових торгових перевезень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.91-101. – ISSN 1605-7988
1456552
  Пестушко Валерий Тенденції світового видобутку нафти : Сторінками // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 33
1456553
  Ємець Т. Тенденції світового розвитку та вчення про ноосферу // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 167-180. – ISBN 966-7317-93-5
1456554
  Луцишин З. Тенденції світового фінансового ринку, економічна криза та інтеграційний курс України / З. Луцишин, О. Луцишин // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 11 (61). – С. 6-11
1456555
  Яценко Т. Тенденції символізму в ліриці Валерія Брюсова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 1 : Символізм у поезії та живописі. – С. 11-14
1456556
  Мішина Н. Тенденції систематизації муніципального права України / Н. Мішина, К. Головко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 97-109. – ISSN 1026-9932
1456557
  Лесик Г.В. Тенденції слціально-гуманітарної підготовки в університетській освіті України кінця XX - початку XXI ст. // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 1/2. – С. 171-176. – ISSN 2078-9912


  У статті окреслено тенденції розвитку соціально-гуманітарної підготовки в університетській освіті України кінця ХХ - початку ХХІ ст. Виокремлено закономірності даного процесу; наголошено на комплексному узагальненні історико-педагогічного досвіду з ...
1456558
  Хілько Ю. Тенденції соціалізаційних процесів у загальноосвітніх школах Канади в роботі з обдарованими дітьми // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 67-69. – ISBN 978-966-2249-24-8
1456559
  Рябоконь В.П. Тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 7-19
1456560
  Зайцева Л. Тенденції соціального розвитку регіонів України / Л. Зайцева, І. Польська // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1456561
  Волович В.І. Тенденції соціального розшарування в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1456562
  Ковтуненко Е.С. Тенденції соціальної диференціації в процесі консолідації демократичної системи // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 202-206. – ISBN 978-966-171-387-0
1456563
  Попович В.В. Тенденції соціальної диференціації суспільства у сучасний період // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 33-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1456564
  Пасько Н. Тенденції стандартизації змісту вищої освіти в Австралії: приклад університету Ля Троба // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 153-155. – ISBN 978-966-644-324-6
1456565
  Крупко М.П. Тенденції становлення внутрішнього аудиту в державному секторі України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 90-93. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1456566
  Сорока В. Тенденції становлення європейських стандартів журналістики на українському телебаченні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 287-293


  У роботі здійснюється огляд та аналіз сучасних тенденцій впровадження європейських стандартів журналістики на українському телебаченні, а також порівнюється теоретичне та практичне розуміння стандартів у медіа просторі України. The article is a ...
1456567
  Варналій З.С. Тенденції становлення малого підприємництва та громадських об"єднань підприємців в Україні / З.С. Варналій; Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні "Єднання". – Київ, 1996. – 39с.
1456568
  Кругляк Д. Тенденції становлення місцевого самоврядування у процесі трансформацій перехідного періоду (кінець 1980-х - кінець 1990-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 18-21. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес інституціоналізації місцевого самоврядування під час суспільно-політичних та економічних трансформацій перехідного періоду державного будівництва. Продемонстровано суть явища перехідного періоду, його витоки і вплив на життя ...
1456569
  Федулова Л. Тенденції становлення новітнього технологічного укладу світової економіки: роль управління інтелектуальною власністю / Л. Федулова, Л. Цибульська // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 23-35 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1456570
  Артамонова І.М. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні / І.М. Артамонова. – Донецьк : Лебідь, 2009. – 416 с. – ISBN 978-966-508-298-1
1456571
  Лола В. Тенденції становлення та розвитку професійно-технічної освіти в США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 143-147. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1456572
  Сіденко В.Р. Тенденції становлення та розвитку системи глобального управління економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 41-46
1456573
  Мозговий М.П. Тенденції становлення українського естрадного мистецтва // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 170-175. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1456574
  Ажаман І.А. Тенденції стану фінансування інноваційної діяльності в Україні / І.А. Ажаман, Д.О. Сливка // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 20-23. – ISSN 2306-6814
1456575
  Бакович О. Тенденції стилю рококо в західноєвропейському сакральному образотворчому мистецтві XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 341-349. – ISBN 966-7379-70-1
1456576
  Павлов С.В. Тенденції структурних зрушень у хімічній промисловості західноєвропейського макрорегіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-42. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано структурні зрушення в західноєвропейській хімічній промисловості та зовнішній торгівлі хімікатами країн Західної Європи.
1456577
  Ушенко Н.В. Тенденції студенського освітнього туризму в умовах інтернаціоналізації освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 141-147 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1456578
  Криворучко І.О. Тенденції судової практики з питань кваліфікації дій осіб по створенню терористичної групи чи терористичної організації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 296-299. – ISSN 2219-5521
1456579
  Войцеховський М. Тенденції судової практики кріз призму рішень Верховного Суду // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 14-15
1456580
  Цокур Є.Г. Тенденції сучасних модернізаційно-легітимаційних процесів в Україні: історико-політична складова // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 47-51. – ISSN 2519-2949
1456581
  Копистинська Ірина Михайлівна Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991-2003 рр.) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Копистинська І. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 233л. + Додатки: л.202-233. – Бібліогр.: л.186-201
1456582
  Копистинська Ірина Михайлівна Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991-2003 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Копистинська І.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1456583
  Давіденко І. Тенденції сучасного гегелезнавства // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 1. – С. 120-127. – ISSN 2075-6461


  Огляд книги Bykova, M., Westphal, K., et al. (2020). The Palgrave Hegel handbook. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Довідник Палгрейва Гегеля. Review of Bykova, M., Westphal, K., et al. (2020). The Palgrave Hegel handbook. Basingstoke: Palgrave ...
1456584
  Чирков О.А. Тенденції сучасного етнокультурного розвитку українського суспільства у світлі новітньої агресії Російської Федерації проти України // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 288-298. – ISBN 978-617-7638-08-6
1456585
  Чирков О.А. Тенденції сучасного етноструктурного розвитку українського суспільства у світлі новітньої агресії Російської Федерації проти України // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 59-65. – ISSN 2415-3567
1456586
  Шведа Н. Тенденції сучасного розвитку машинобудування України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 55-63. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1456587
  Бабак М.П. Тенденції сучасного світового політичного медійного контенту (на прикладі президентських виборів 2012 року в США) // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 91-94. – ISSN 2307-6194
1456588
  Павлюк Т.С. Тенденції сучасної бальної хореографії в США // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 223-232. – ISSN 2226-2180


  "Проведено багатоаспектний аналіз тенденцій розвитку сучасної бальної хореографії в США; досліджено діяльність провідних американських танцювальних асоціацій, у контексті розвитку конкурсного спортивного бального танцю на сучасному етапі; розглянуто ...
1456589
  Лютак О.М. Тенденції сучасної транснаціоналізації туристичної індустрії в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – C. 8-16. – ISSN 1993-6788
1456590
  Жарко С.Ю. Тенденції сучасної української літературної мови та їх відображення в мові ЗМІ // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 64-70. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1456591
  Пехник А. Тенденції та динаміка прямого іноземного інвестування в економіку України у 1991-2007 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 207-214. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1456592
  Красницький А.В. Тенденції та етапи дослідження державотворчих процесів в Україні (1917-1921рр.) : історико-правовий аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 148-152. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
1456593
  Токарук Л. Тенденції та закономірності управління загальноосвітніми інтернатними закладами // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.101-105. – Бібліогр.: 8 пунктів
1456594
  Голубчук В.С. Тенденції та механізми соціальної політики в європейських країнах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 188-194


  Аналізуються механізми соціальної політики в європейських країнах, шляхи реформування системи державного фінансування з метою підвищення ефективності їхнього використання та скорочення державних витрат. З"ясовано, що на тлі ліквідації багатьох ...
1456595
  Юрчик Г.М. Тенденції та напрями подолання безробіття в Україні / Г.М. Юрчик, М.М. Човпило // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 226-236. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1456596
  Стеценко А. Тенденції та напрями розвитку систем довгострокового зберігання інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 239-248
1456597
  Мержа С.І. Тенденції та напрямки активізації прямого іноземного інвестування в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 92-97. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1456598
  Боть Л.П. Тенденції та напрямки вивчення дитячого мовлення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 191-200
1456599
  Безлюбченко О.С. Тенденції та напрямки підвищення якості об"ємно-планувальної та містобудівної організації житлового середовища / О.С. Безлюбченко, Т.М. Апатенко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 15-26 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-815X
1456600
  Даниленко А. Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні / А. Даниленко, Н. Шелудько // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-39. – Бібліогр.: 9 пунктів
1456601
  Третяк А.М. Тенденції та наслідки земельної реформи в Україні у контексті якості життя і безпеки населення / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 12-21. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2306-1677
1456602
  Поляков М.Й. Тенденції та обмеження підвищення рівня акцизного оподаткування сигарет у державах - членах ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 8 (309). – Бібліогр.: 19 назв
1456603
  Ткаченко Д.О. Тенденції та особливості діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 36-41
1456604
  Тарнавська М. Тенденції та особливості дослідження судової практики в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 104-110. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1456605
  Жукова В.О. Тенденції та особливості підготовки фахівців у системі вищої освіти // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 10-20. – (Економічні науки ; вип. 26)


  У статті охарактеризовані напрями реформування системи вищої освіти України відповідно до цілей Болонської декларації. Проаналізовані показники діяльності ВНЗ України та фінансування вищої освіти. Запропоновані заходи щодо підвищення ефективності та ...
1456606
  Садрідінов Р.Ш. Тенденції та особливості розвитку зовнішньої торгівлі аграрних підприємств Миколаївської області // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 58-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1456607
  Смаль І.В. Тенденції та особливості розвитку міжнародного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 8-13
1456608
  Кузьма В.В. Тенденції та особливості розвитку музейної справи в Підкарпатській Русі (20-30-ті роки ХХ ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 28-32. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1456609
  Бутівщенко С. Тенденції та особливості розвитку системи державного управління середньою професійною освітою в Україні (1917-1941рр.) // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.34-43
1456610
  Плеханов Д.О. Тенденції та особливості розвитку сільського господарства за ринкових умов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 104-106
1456611
  Мамонтова Н. Тенденції та особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 30-39. – ISSN 0131-775Х
1456612
  Власова Н.О. Тенденції та особливості формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі / Н.О. Власова, О.В. Михайлова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 64-74. – ISSN 2312-394X
1456613
  Созанський Л.Й. Тенденції та особливості функціонування машинобудування України / Л.Й. Созанський, Л.П. Коваль // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 55-62. – ISSN 2306-6814
1456614
  Жибер Т.В. Тенденції та перспективи видатків з державного бюджету на енергетичний сектор України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 60-70 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
1456615
  Кравчук І.І. Тенденції та перспективи викладання дисципліни "Управлінський консалтинг" в аграрних вищих навчальних закладах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 97 -102. – ISSN 2222-4459
1456616
  Пронько Л.М. Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі / Л.М. Пронько, О.М. Бабина
1456617
  Пронько Л.М. Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 11 (15). – С. 123-134. – ISSN 2411-4413
1456618
  Поплавська В.В. Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів в газетній періодиці України та Польщі : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Поплавська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 197л. – Бібліогр.: л. 174-197
1456619
  Поплавська В.В. Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів в газетній періодиці України та Польщі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Поплавська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1456620
  Запотоцький С. Тенденції та перспективи житлового будівництва в Україні / С. Запотоцький, В. Запотоцька, І. Горин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-49. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади формування ринку житла. Розвиток вітчизняного ринку житла оцінено за економічними та управлінськими критеріями. Перші передбачали аналіз соціально-економічних чинників, які формують попит, ...
1456621
  Марченко С.І. Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-52. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Зроблено загальний аналіз розвитку законодавства України в сфері товарного сільськогосподарського виробництва, виділено головні етапи в його нормативно-правовому регулюванні та основні тенденції розвитку, виявлені недоліки та запропоновані можливі ...
1456622
  Марченко С.І. Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Зроблено загальний аналіз розвитку законодавства України в сфері товарного сільськогосподарського виробництва, виділено головні етапи в його нормативно-правовому регулюванні та основні тенденції розвитку, виявлені недоліки та запропоновані можливі ...
1456623
  Шигаєва Т. Тенденції та перспективи зростання промислового виробництва в Україні / Т. Шигаєва, М. Голованенко // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С. 29-34
1456624
  Штромеєр А. Тенденції та перспективи історії ранньомодерної дипломатії (на прикладі дослідження діяльності габсбурзьких дипломатів у Константинополі в ранньомодерну епоху) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 75-86. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження ранньмодерної дипломатії вступило у свою надзвичайно динамічну фазу, розпочату запозиченням теорій та методів з культуральних наук. Постали нові сфери дослідження, розробка яких значно поглиблює наше знання ранньомодерного періоду загалом. ...
1456625
  Голов С. Тенденції та перспективи регулювання бухгалтерського обліку / Сергій Голов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 2-15
1456626
  Мазуренко В.П. Тенденції та перспективи розвитку банкострахування в Україні / В.П. Мазуренко, В.В. Тринчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 220-226. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1456627
  Ковальчук Н.В. Тенденції та перспективи розвитку документаційного забезпечення управління бібліотекою : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02 ; 27 / Ковальчук Наталія Володимирівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
1456628
  Лавров Р.В. Тенденції та перспективи розвитку економіки України в умовах коронакризи / Р.В. Лавров, А.О. Кравченко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 12-19. – ISSN 2306-6806
1456629
  Щепкіна С.П. Тенденції та перспективи розвитку ігрового бізнесу в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 66-68
1456630
  Прибега І.Є. Тенденції та перспективи розвитку інформаційної системи бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглянуто окремі питання розвитку інформаційної системи бухгалтерського обліку в Україні. Проаналізовано Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та дано його критичну оцінку. Обґрунтовано деякі підходи щодо організації ...
1456631
  Власова К.М. Тенденції та перспективи розвитку м"ясопереробної галузі України в умовах поглиблення інтеграції торгівлі з ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 32-39. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є дослідження основних тенденцій розвитку ринку Європейського Союзу в розрізі поступової інтеграції українських виробників м’яса в економічний простір та оцінка перспектив національних виробників через призму їх готовності експортувати ...
1456632
  Примачук Ю.В. Тенденції та перспективи розвитку новітніх медіа на спортивну тематику // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 485-487
1456633
  Жукова Н.К. Тенденції та перспективи розвитку оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 22-26
1456634
  Троцко А. Тенденції та перспективи розвитку освіти дорослих в Німеччині / А. Троцко, Боярська-Хоменко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 84-89. – ISSN 2226-3012
1456635
  Кізима Т. Тенденції та перспективи розвитку основних форм заощаджень домогосподарств в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 60-72. – ISSN 1818-5754
1456636
  Мартиненко Л. Тенденції та перспективи розвитку ринку страхових послуг в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-85. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан та динаміку розвитку страхового ринку України, досліджені перспективні напрямки розвитку українського страхового бізнесу у світовий ринок страхування, висвітлені основні проблеми та можливості. The state and dynamics of development ...
1456637
  Патика Н.І. Тенденції та перспективи розвитку світових сільськогосподарських ринків як орієнтири для посилення українських позицій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 70-79. – ISSN 2221-1055
1456638
  Слободенюк Е.В. Тенденції та перспективи розвитку світового туризму як гуманізуючої складової всесвітніх інтеграційних і глобалізаційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-88. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про світовий туризм як чинник всесвітнього розвитку.
1456639
   Тенденції та перспективи розвитку системи освіти в Україні // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Спецвип. № 2 (3) : (Основні положення інформаційно-статистичного бюлетеня "Освіта в Україні: базові індикатори", підготовленого до Всеукраїнської серпневої конференції 21 серпня 2018 р.). – С. 121-127
1456640
  Калашнікова Т. Тенденції та перспективи розвитку Спільної аграрної політики ЄС у контексті концепції сталого розвитку / Т. Калашнікова, А. Калашніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Узагальнено досвід трансформації та здійснено критичний аналіз результатів реформування Спільної аграрної політики ЄС. Обґрунтовано концептуальні підходи до подальшого реформування Спільної аграрної політики ЄС у контексті концепції сталого розвитку. ...
1456641
  Журба І. Тенденції та перспективи розвитку українсько-канадських торговельно-економічних взаємовідносин // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 80-86. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1456642
  Горбаль Н.І. Тенденції та перспективи розвитку українського експорту / Н.І. Горбаль, В.В. Гресько, В Р. Гудима // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 73-78
1456643
  Кияниця Є. Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі ЗМІ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 38-40. – ISSN 2076-9326
1456644
  Гетьманцева Н.Д. Тенденції та пріоритети реформування трудового законодавства України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 65-69. – (Правознавство ; Вип. 578). – ISSN 2221-173X
1456645
  Власов В. Тенденції та проблеми глобальних процесів у світовій продовольчій сфері : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-80 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1456646
  Буржинський В. Тенденції та проблеми реформування органів внутрішніх справ (на матеріалах практики) / В. Буржинський, Ф. Кіріленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 102-104. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснено аналіз статистичних показників діяльності поліції в окремих містах України за результатами роботи з реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за період з вересня 2015 р. по ...
1456647
  Харкянен Л.В. Тенденції та проблеми ринку праці за умов глобалізації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 141-144. – ISBN 966-614-021-7
1456648
  Олексюк Г.В. Тенденції та проблеми розвитку вугільної промисловості України (на прикладі державного підприємства "Львіввугілля") / Г.В. Олексюк, Н.С. Самотій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 3-9. – ISSN 2071-4653
1456649
  Крахіна В.А. Тенденції та проблеми розвитку інвестиційних комплексів у регіонах України // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 28-32. – ISSN 1683-1942
1456650
  Волошин В.О. Тенденції та проблеми розвитку правового регулювання договірних відносин у сфері промислової власності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 224-228
1456651
  Беновська Л.Я. Тенденції та проблеми розвитку професійно-технічної освіти в умовах реформи децентралізації / Л.Я. Беновська, О.В. Паска // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (147). – C. 10-15. – ISSN 2071-4653
1456652
  Лесик Л.М. Тенденції та проблеми розвитку ринку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в умовах економічної кризи : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 214-219 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1456653
  Крупка М. Тенденції та проблеми формування ринку кредитних послуг в Україні : фінансовий ринок / М. Крупка, О. Скаско // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 31-33 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1456654
  Теренда Н.О. Тенденції та прогноз поширеності стенокардії та інфаркту міокарда в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 3 (65). – С. 35-40. – ISSN 1681-2786
1456655
  Гладкова Є.О. Тенденції та прогноз розвитку злочинності в Харківській області // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 137-146. – ISSN 2304-4556
1456656
  Янчевський М. Тенденції та прогнози розвитку страхового ринку Польщі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-39. – ISSN 1810-7923
1456657
  Зацний Ю. Тенденції та процеси розвитку лексико-семантичної макросистеми сучасної англійської мови // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 68-74. – ISSN 2410-0927
1456658
  Михайлова О.П. Тенденції та стандарти відображення проблем безпритульних у теленовинах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У роботі здійснюється огляд концептів правил та принципів висвітлення соціальної проблема-тики загалом та питання безпритульності й безпритульних зокрема. Особлива увага приділяється мовним нормам під час виробництва медіаматеріалу. Автор аналізує ...
1456659
  Солодкий В.О. Тенденції та стратегічні напрямки розвитку житлово-комунального господарства // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 173-181. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
1456660
  Чередніченко Н.Ю. Тенденції та суперечності в професійній діяльності вчителя профільної школи країн Європи. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 296-302. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1456661
  Ковтун Н. Тенденції та суперечності розвитку промислових видів діяльності в Україні / Н. Ковтун, А. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 97-102. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  На основі побудови зведеного рейтингу видів промислової діяльності в Україні визначені тенденції та основні напрями розвитку промисловості з метою забезпечення національної конкурентоспроможності. Ключові слова: промислові види діяльності, ...
1456662
  Ігнатюк А.І. Тенденції та суперечності розвитку ринків в умовах 4-ої промислової революції // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 55-58
1456663
  Скворцова С.Я. Тенденції та фактори зміни півня державних видатків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 126-130. – Бібліогр: на 13 пунктів
1456664
  Шепітько В.Ю. Тенденції та функції криміналістики в умовах змагального кримінального судочинства // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2015. – Вип. 60 : Присвячується 50-річчю з дня заснування. – С. 67-76. – ISSN 0130-2655
1456665
  Чайковський Я. Тенденції та шляхи розвитку системи банківського кредитування // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 72-83. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1456666
  Ходжаян А.О. Тенденції тіньових процесів в Україні: оцінка та фактори впливу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 8-13
1456667
  Борис І.О. Тенденції традицій і сучасність у вихованні та становленні професійних акторів і режисерів драматичного театру // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 110-122. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
1456668
  Магда Є. Тенденції трансформації близькосхідної політики США після обрання президентом Б. Обами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-20. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про зміни в американській політиці щодо регіону Близького Сходу з приходом в Білий дім 44-го президента США Барака Обами. Проаналізовано основні напрями близькосхідної політики Сполучених Штатів та зміни в них за нової адміністрації. ...
1456669
  Колосова В.П. Тенденції трансформації Бреттон-Вудських організацій у глобальному просторі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (297). – С. 72-85. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1456670
  Азьмук Н.А. Тенденції трансформації зайнятості в інформаційній економіці // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 87-88
1456671
  Хітрова Т. Тенденції трансформації класичних жанрових моделей (на прикладі "Репортажних текстових форм") // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 89-95


  Стаття присвячена одній із актуальних і дискусійних проблем сучасного жанротворення журналістських текстів. Процес перегляду жанрових меж спричинив пошук нових моделей журналістських виступів. Розширення жанрового спектра у напрямі "коментуючої" ...
1456672
  Сбруєва А.А. Тенденції трансформації місії Університету: порівняльно-педагогічний аналіз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 448-461. – ISSN 2312-5993


  Подано характеристику тенденцій трансформації місії університету під впливом таких чинників, як глобалізація, інтернаціоналізація, розвиток економіки знань та інформаційно-комунікаційних технологій. Для реалізації поставленої мети було здійснено ...
1456673
  Небава М.І. Тенденції трансформації національних систем пенсійного забезпечення в Європейських країнах з перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-42. – Бібліогр.: с. 42, Літ.: 19 поз. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз досвіду пенсійного реформування у країнах Центральної та Східної Європи. Виявлено спільні тенденції та проблеми в реструктуризації національних моделей пенсійного забезпечення країн з перехідною економікою.
1456674
  Ларіна Н.Б. Тенденції трансформації соціальної політики демократичних країн: перспективи для України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 29-33. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401


  У статті проаналізовано особливості модернізації соціальної політики демократичних країн: умови й тенденції проходження, позитивні і негативні наслідки. Акцентовано увагу на проблемах подолання бідності, становлення демократичної й соціальної держави.
1456675
  Лендєл М.А. Тенденції трудової міграції до країн СНД / М.А. Лендєл, Є.А. Ерфан, Є. Ковач // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 152-157. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1456676
  Лавриненко С.І. Тенденції трудової міграції з України до країн СНД // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 185-194
1456677
  Пясецька С.І. Тенденції у змінах кількості випадків відкладень ожеледі на території України протягом ожеледного періоду 2001-2015 рр. / С.І. Пясецька, О.А. Щеглов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 95-104. – ISSN 2306-5680
1456678
  Соколик М. Тенденції у продуктивності та оплаті праці в Україні, високорозвинених країнах і нових країнах-членах ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 385-395. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1456679
  Гулима Ю. Тенденції у розвитку науки міжнародного права, нові підходи до вивчення міжнародного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 174-177


  У статті аналізуються сучасні тенденції розвитку науки міжнародного права, теорії та концепції міжнародного права, які з"явилися в останні роки, та розиток вже існуючих концепцій.
1456680
  Пясецька С.І. Тенденції у розповсюджені відкладень паморозі категорії НЯ (небезпечна) на території України протягом останнього тридцятиріччя 1991-2020 рр. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (61). – С. 55-67. – ISSN 2306-5680


  Стаття присвячена дослідженню просторово-часового розповсюдження відкладень паморозі категорії НЯ (небезпечна) по території України у продовж останніх 30-и років, які характеризують сучасний стан та динаміку кліматичної системи в Україні та її окремих ...
1456681
  Бурак О.С. Тенденції у сфері крос-культурних комунікацій: ризики та перспективи формування глобальної єдності // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 102-110. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 3(13). – ISSN 2075-7190
1456682
  Сиротіна О.О. Тенденції у сфері підготовки та підвищення кваліфікації викладачів вищої школи в США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 247-255. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1456683
  Андрусів У.Б. Тенденції удосконалення законодавства України у сфері охорони суміжних прав організацій мовлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 230-235.
1456684
  Панченко М.В. Тенденції удосконалення механізму правового регулювання статусу працівників Служби безпеки України // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (7). – С. 38-46. – ISSN 2523-4889
1456685
  Афанасьєва В. Тенденції українського дольника 1980-1990-х рр. // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 245-279. – ISBN 978-966-489-191-9
1456686
  Іваненко О.І. Тенденції українського експорту соняшнікової олії / О.І. Іваненко, Д.С. Короткова // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 37-42. – ISBN 978-617-571-148-4
1456687
  Зінкевич Н. Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 10-15
1456688
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження інвестиційної політики українських підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 41-49
1456689
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження попиту на продукцію підприємств та завантаженості виробничих потужностей // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-80 : рис. – Бібліогр.:
1456690
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження стану конкурентного середовища для українських підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-68
1456691
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Інноваційна діяльність підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-75
1456692
  Калініна Г.М. Тенденції управління закладами освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні / Г.М. Калініна, Л.М. Калініна // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – C. 65-75. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 37 (370)). – ISSN 2076-586Х
1456693
  Перейра Арауджо Калдас Фернандо Тенденції управління проектами в контексті інновацій у цифровій економіці // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 53-72 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2222-8810
1456694
  Коваленко М.Г. Тенденції фактичного забезпечення зеленими насадженнями мешканців міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 327-331 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1456695
  Савіна Н.Б. Тенденції фінансового забезпечення освітньої галузі національної економіки / Н.Б. Савіна, Н.І. Дорощук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 277-285. – (Економічні науки ; вип. 4 (84)). – ISSN 2306-5478
1456696
  Савіна Н.Б. Тенденції фінансового забезпечення освітньої галузі національної економіки / Н.Б. Савіна, Н.І. Дорощук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 82-90. – (Економічні науки ; вип. 2 (86)). – ISSN 2306-5478
1456697
  Усик В. Тенденції фінансового забезпечення сфери освіти України: основа для формування фінансових правил уряду // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 64-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1456698
  Мамонтова Н.А. Тенденції фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 118-124. – ISSN 1993-6788
1456699
  Холявко Н.І. Тенденції фінансування та комерціалізації в системі вищої освіти Ірландії / Н.І. Холявко, В.О. Курочка // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 22-27. – ISSN 2222-0712
1456700
  Охріменко А.Г. Тенденції формування в"їзного туристичного потоку до України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 38-42. – ISSN 1728-6220
1456701
  Корж-Усенко Тенденції формування викладацьких кадрів у вищій школі України (1917-1920 рр.) // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 244-247. – ISBN 978-966-698-191-5


  Київський державний український університет створювався у 1918 р. на базі Народного університету, то у його складі налічувалося понад 60 викладачів, серед яких представники науково-педагогічної еліти України - А. Кримський, М. Василенко, Б. ...
1456702
  Жовновач Р.І. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів / Р.І. Жовновач, А.М. Науменко // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 119-132
1456703
  Тулай О. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів / О. Тулай, М. Тріпак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 91-100. – ISSN 1818-5754
1456704
  Науменко А. Тенденції формування доходної частини місцевих бюджетів у контексті економічного розвитку держави та регіонів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 123-126. – ISSN 1993-0259
1456705
  Лобунько Ю.В. Тенденції формування екологічної мережі України як базової просторової основи організації природоохоронного землекористування // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 88-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1456706
  Шабашова Л.Ю. Тенденції формування етнічної структури населення Закарпатської області: етномовний аспект // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 49-53 : табл., кар. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
1456707
  Велігоцька Ю.С. Тенденції формування інтерактивних архітектурних об"єктів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 95-103. – ISSN 2077-3455
1456708
  Руденко Б.Б. Тенденції формування методологічних засад юридичного знання у новий час: Д. Локк і Ш.-Л. Монтеск"є // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 198-203
1456709
  Балінченко С. Тенденції формування міфологем на основі патернів ліберальної демократії // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 554-564. – ISBN 978-966-423-392-4
1456710
  Гуменюк К. Тенденції формування національного ринку чорних металів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 4. – С.48-51
1456711
  Руденко Б.Б. Тенденції формування постнекласичної методології правознавства // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 185-186
1456712
  Фронощук М.В. Тенденції формування репертуару сучасних видавництв релігійної літератури в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 203-207


  У статті аналізується репертуар сучасних видавництв релігійної літератури в Україні, здійснюється класифікація видань,визначаються основні тенденції розвитку . In the frticlethe repertory of modern Ukrainian publisher religious literature is ...
1456713
  Васюк Ю.А. Тенденції формування соціальної самовизначеності підлітків у педагогічній теорії і практиці першої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Васюк Юлія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1456714
  Копистинська І.М. Тенденції формування сучасного українського книжкового ринку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 121-127
1456715
  Цибуляк А.Г. Тенденції формування сучасної військово-політичної ситуації в світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 66-76
1456716
  Васильців Т.Г. Тенденції формування та реалізації стратегії забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності підприємства / Т.Г. Васильців, Х.М. Волянюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 243-247. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1456717
  Дем!янчук О.І. Тенденції формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів України в контексті децентралізації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 55-65. – (Серія "Економіка" ; вип. 13 (41)). – ISSN 2311-5149
1456718
  Маркович Н. Тенденції формування фінансово-економічної результативності аграрних підприємств Львіщини в умовах глобалізації // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 92-98 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 98. – ISSN 2313-3627
1456719
  Левчук О.В. Тенденції функціонування газетної періодики Києва на тлі революційного піднесення 1905-1907 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 34-38. – ISSN 2076-1554


  Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя були складені і затверджені Радою Університету Св. Володимира
1456720
  Ходжаян А. Тенденції функціонування неформального сектору економіки України / А. Ходжаян, Б. Ганжа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Визначено тенденції функціонування неформального сектору економіки на основі запропонованого методичного підходу шляхом поєднання методу неформальної зайнятості (за матеріалами Державної служби статистики України) та методу доходів, отриманих у ...
1456721
  Журба І.Є. Тенденції функціонування регіонального ринку праці в умовах транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 93-97.
1456722
  Біланюк О.П. Тенденції функціонування та розвитку туристичних ринків України та Польщі // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 64-70. – ISSN 2071-4653
1456723
  Бортник К.В. Тенденції хореографічного втілення міфологічних сюжетів на сцені ХАТОБу в другій половині 20-го ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 66-76. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
1456724
  Божок А. Тенденції цифрового маркетингу: інструменти залучення споживачів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 27-32. – ISSN 2411-5215
1456725
  Дмитрієва В. Тенденції ціноутворення як індикатор ринкових відносин в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 63-67. – ISSN 1993-0259
1456726
  Дічек Н.П. Тенденції шкільної освітньої політики в Україні у перше десятиріччя незалежності // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 72-86. – ISSN 2304-0629
1456727
  Макаренко А. Тенденції щодо запровадження нових запобіжних заходів у кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 384-385
1456728
  Нестерович В.Ф. Тенденції щодо конституційно-правового регулювання лобіювання у Великій Британії та Ірландії // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 28-37
1456729
  Романова А.С. Тенденції, вияви, виклики та загрози сучасного тероризму / А.С. Романова, А.В. Казьмерчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 100-101
1456730
  Павко А.І. Тенденції, детермінанти та особливості формування партійно-політичного простору України (2010-2013 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 116-120. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі творчого, конструктивно-критичного використання новітніх політологічних та періодичних видань здійснено комплексний, системний аналіз детермінантних чинників, які суттєво впливали на процес формування партійно-політичного простору ...
1456731
  Нев"ярович Наталія Тенденції, знахідки, проблеми / Нев"ярович Наталія, Фурсова Людмила, Лисак Людмила // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-6


  Відійшов у минуле Всеукраїнський конкурс "Учитель року-2008" у номінації "Зарубіжна література". Вщухли дискусії, уляглися пристрасті та емоції. Настав час аналітичного осмислення його підсумків. Якими ж набутками збагатив конкурс методику викладання ...
1456732
  Гулич О.І. Тенденції, особливості й резерви розвитку сектору туристичних послуг регіонів України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 109-119. – ISSN 1562-0905
1456733
  Власова К.М. Тенденції, проблеми та напрями їх вирішення у м"ясопереробній галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 134-138. – ISSN 2306-6806
1456734
  Кушнірчук-Ставнича Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 208-213. – ISSN 1562-0905
1456735
  Олійник Т. Тенденції, фактори та перспективи розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі економіки України : Питання розвитьку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 56-64. – ISSN 0131-775Х
1456736
  Афендікова Н.О. Тенденції, чинники та перспективи розвитку сільських територій у контексті євроінтеграції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 13-15
1456737
  Піпченко Н. Тенденціїї та перспективи забезпечення світової інформаційної присутності України засобами соціальних медіа // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 25-35


  Досліджено тенденції використання соціальних медіа для здійснення ефективної зовнішньополітичної комунікації провідними політичними акторами світу та України, атакож проаналізовано офіційні акуанти Президента України, Кабінет Міністров України, ...
1456738
  Ромащенко О. Тенденціїформування коефіцієнта "ділової активності" страховиків // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-23 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-7923
1456739
  Вернигора О. Тенденція e-docs: як не залишитися поза грою? / О. Вернигора, К. Гончарова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 24-25


  Конкурентоздатність - одна з основних умов успішного розвитку бізнесу, що диктує необхідність впровадження передових технологій.
1456740
  Грищук В.К. Тенденція гуманізації радянського кримінального законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-85. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються основні, на думку автора, теоретичні підходи до проблеми гуманізації радянського кримінального законодавства у зв"язку з наступною його черговою кодифікацією.
1456741
  Дем"яненко Н. Тенденція диверсифікації мети і профілів магістратури в розвитку світової вищої освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 44-52. – ISSN 2075-1478
1456742
  Чернишова Ю. Тенденція до архаїзації стилю в українських перекладах сучасних італійських релігійних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-36. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено причини архаїзації стилю українських перекладів сучасних італійських релігійних текстів. Проаналізовано тенденцію до сакралізації релігійного стилю української мови. Окреслено стилістичні та концептуальні проблеми перекладу сучасних ...
1456743
  Кругляк М.І. Тенденція до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.02 / Мирослава Іванівна Кругляк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1456744
  Албул О. Тенденція до інтернаціоналізації у болгарській мові у минулому та на сучасному етапе розвитку (фонетико-фонологічний фспект, графіка) / О. Албул, О. Сорока // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 240-246. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1456745
  Герасимчук Н. Тенденція занепаду фейлетону як жанру в сучасній українській пресі // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 107-112


  У статті йдеться про причини занепаду фейлетону як жанру та його місце в сучасній українській періодичній пресі. В статье рассматриваются причины упадка фельетона как жанра и его место в современной украинской прессе. In the article it is about the ...
1456746
  Остроух О.А. Тенденція зміни якісного складу питних підземних вод південно-західної частини Закарпатської області за багаторічний період експлуатації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 21-23
1456747
  Наконечний В.С. Тенденція найглобальнішого джерела загроз інформаційної безпеці / В.С. Наконечний, В.В. Гаврилов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 264
1456748
  Кебуладзе В. Тенденція перетворення феноменології з філософії свідомості на філософію досвіду // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 125-134. – ISSN 0235-7941
1456749
  Широкорадюк С. Тенденція розвитку католицизму на Сході України // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 51-53
1456750
  Вінарева Л. Тенденція розвитку особистості майбутнього вчителя іноземних мов у професійно орієнтованому середовіщі ВНЗ лінгвистичного профілю / Л. Вінарева, Г. Марченко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 40-45. – ISSN 0131-6788
1456751
  Величко Тетяна Тенденція розвитку сучасного етнографічного музйництва Півдня України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 105-112. – ISSN 0130-6936
1456752
  Пономаренко А.Р. Тенденція та проблематика формування студентських гуртожитків / А.Р. Пономаренко, Л.М. Бармашина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 362-367 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
1456753
  Тищенко О.О. Тенденція трактування дохристиянської міфології і заснованого на міфологічних уявленнях фольклору давньоукраїнськими літописами, державними інститутами // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 220-225. – (Філологічні науки ; № 2)
1456754
  Шевченко Т.С. Тенденція уніфікації телевізійного контенту в контексті конструювання цільових аудиторій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 74-81


  У статті розглянуто проблему уніфікації телевізійного мовлення в Україні. За допомогою міждисциплінарного підходу виявляються та вивчаються можливі причини проблеми. Проводиться верифікація гіпотези щодо існування механізму формування засобами масової ...
1456755
  Богачевська-Хомяк Тендер довкола гендеру // Критика. – Київ, 1998. – Березень, (число 3). – С. 21-23
1456756
  Сташенко І. Тендери vs дискримінації. Протистояння триває? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 16-17
1456757
  Шкляр С. Тендери без дискримінації. Неможливе можливо? / С. Шкляр, О. Булаєва // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 14-15
1456758
  Шийко О. та інш. Тендери і контракти в будівництві // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.127-130. – ISBN 966-654-085-1
1456759
  Войніканіс-Мирський Тендерне забезпечення // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Фактично кожен другий тендер або договір про закупівлю стає предметом досудового розслідування" - Ян Войніканіс­Мирський, партнер ETERNA LAW, розповів про створення нової практики, яка перебуває на межі кримінального права та публічних закупівель".
1456760
  Макаренко Л.О. Тендерний менталітет в умовах сучасних перетворень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-28.
1456761
  Молчанов К.А. Тендерні аспекти іміджу політичного лідера в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 372-381
1456762
  Алєксєєва А.В. Тендерні аспекти політики зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 34-38
1456763
  Оніщенко Н.М. Тендерні правовідносини: поняття, сутність, природа та значення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 89-96. – ISSN 1563-3349
1456764
  Баахолдина М. Тендерное равенство? // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 27 февраля (№ 9)
1456765
  Гюльсевен О. Тендеції сільськогосподарського страхування: минуле, теперішнє, майбутнє / О. Гюльсевен, С. Кушукшенель, С.Є. Нас // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 316-320. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1456766
  Пушкар Михайло Семенович Тендеції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні ( теоретико-методологічні аспекти ) / Пушкар Михайло Семенович; МОУ. Терноп. акад. нар. госп. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 423с. – ISBN 966-7411-37-0
1456767
  Линевич А.А. Тендипедиды (хирономиды) Прибайкалья и Западного Забайкалья : Автореф... доктора биол.наук: / Линевич А.А.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Л., 1964. – 65л. – Бібліогр.:с.64-65
1456768
   Тендітна мить торкає вічність : образ квітки у творах сучасних українських ювелірів : каталог виставки : 21.11.2017 - 21.01. 2018 / М-во культури України, Нац. музей історії України, Музей іст. коштовностей України ; [упоряд., авт. текстів і віршів: І. Удовиченко ; фотограф: Д. Клочко]. – Київ : Фенікс, 2018. – 47, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-2523-33-1
1456769
  Яровицина Т. Тендітна сила : збірка поезій / Тетяна Яровицина. – Київ : Смолоскип, 2017. – 302, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7173-64-8
1456770
  Гомон М.В. Тендра / М.В. Гомон. – Дніпропетровськ, 1976. – 118с.
1456771
  Ильвес М.А. Тендровская коса / М.А. Ильвес. – Одесса, 1976. – 64с.
1456772
  Поженян Г.М. Тендровская коса / Г.М. Поженян. – Москва, 1977. – 124с.
1456773
  Бой Касарес Адольфо Теневая сторона / Бой Касарес Адольфо. – Москва, 1987. – 221с.
1456774
   Теневая экономика. – М., 1991. – 158с.
1456775
  Букатынский А.А. Теневая экономика в Молдове / Анатолий Букатынский, Игорь Додон. – Кишинев : ARC, 2014. – 454, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 445-454. – ISBN 978-9975-51-776-5
1456776
  Джабиев Р. Теневая экономика и коррупция в Азербайджане // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 7. – С. 84-91. – ISSN 0131-2227
1456777
  Завельский М.Г. Теневая экономика и трансформационные процессы // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.124-131. – ISSN 0132-1625
1456778
  Ратушный Я.А. Теневое движение / Я.А. Ратушный. – М, 1991. – 124с.
1456779
  Стэмплевская Л. Теневой сектор в налоговой системе Польши // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 44-53. – ISSN 2221-8440
1456780
  Покидова Елена Теневые зарплаты : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 32-37 : Фото
1456781
  Абруков С.А. Теневые и интерференционные методы исследования оптических неоднородностей : учеб. пособие для студ. ун-тов / Абруков С.А. – Казань : Издательство Казанского университета, 1962. – 84 с.
1456782
  Андреев Л.А. Теневые институты финансовой системы Ирана // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 62-72. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1456783
  Васильев Л.А. Теневые методы / Л.А. Васильев. – Москва : Наука, 1968. – 400 с.
1456784
  Максутов Д.Д. Теневые методы исследования оптических систем / Д.Д. Максутов. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 172 с.
1456785
  Фетисов В.Д. Теневые финансовые потоки в рыночной экономике / В.Д. Фетисов, Т.В. Фетисова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 92-100. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1456786
  Курнаев С.Ф. Теневые широколиственные леса Руссой равнины и Урала / С.Ф. Курнаев. – Москва : Наука, 1980. – 316с.
1456787
  Голобородько А.Ю. Тенеденції розвитку злиття і поглинання на українських підприємствах // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 226-232. – ISSN 2079-4762
1456788
  Гудзевата Марина Тенерифе. Острів-несподіванка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 30-35 : фото
1456789
  Парубоча Наталья Тенерифе: остров вечной весны : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 76-79 : Фото
1456790
  Кручковский Л. Тенета : роман / Л. Кручковский; Пер. с польского Т. Лурье и Ю. Винер. – Москва : Художественная литература, 1967. – 294 с.
1456791
  Уяр Хведер Тенета : роман / Хведер Уяр ;. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1981. – 416 с.
1456792
  Денглер Г. Тенета Бонна / Г. Денглер. – М., 1962. – 349с.
1456793
  Степико В. Тенета гендеру // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 80-88. – ISSN 1682-2366
1456794
  Підстригач Я.С. Тензери на многовидах / Я.С. Підстригач, С.Я. Ярема. – Львів, 1986. – 77с.
1456795
  Бразаускене Д.И. Тензиметрическое и термохимическое изучение системы пропионовая кислота - вода и влияние KNO3 и CaCl2 на фазовые равновесия в этой системе : Автореф... кандидата хим.наук: / Бразаускене Д.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 15л.
1456796
  Иодвальките И.П. Тензиметрическое и ультраакустическое исследование водных и водно-солевых растворов муравьиной кислоты в связи с изучением явления высаливания. : Автореф... канд. хим.наук: / Иодвальките И.П.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 20л.
1456797
  Зырянов В.Г. Тензиметрическое изучение бинарных систем галогенид сурьмы - галогенид щелочного металла. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зырянов В.Г.; Уральский науч. центр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1456798
  Чумаченко Ю.В. Тензиметрическое изучение летучих В-дикетонатов металлов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Чумаченко Юрий Владимирович ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1979. – 19 с. – Библиогр.: 7 назв.
1456799
  Блеек П. Тензиметрическое исследование химического равновесия в системе тердый раствор типа А3 В5 --А2 В9-галоген. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Блеек П.; МВ и ССО УССР. – л.
1456800
  Курлянд Б.Х. Тензографическое исследование деятельности некоторых жевательных мышц : Автореф... кандидата биол.наук: / Курлянд Б.Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 17л.
1456801
  Клокова Н.П. Тензодатчики для измерений при повышенных температурах. / Н.П. Клокова. – М., 1965. – 120с.
1456802
   Тензодатчики для экспериментальных исследований. – М., 1972. – 151с.
1456803
  Кубрак Ю.О. Тензоперетворювач для вимірювання лінійних деформацій : Автореф. дис. канд. технічних наук. Спец. 05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних велечин / Кубрак Ю.О. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1456804
  Рыженков А.П. Тензор теплового расширения ряда органических кристаллов и некоторые вопросы их термодинамики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Рыженков А.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 12л.
1456805
  Крутков Ю.А. Тензор функций напряжения и общие решения в статике теории упругости / Ю.А. Крутков. – М.-Л., 1949. – 200с.
1456806
  Кутраков О.П. Тензорезистивні давачі тиску на основі ниткоподібних кристалів кремнію для широкого діапазону температур і частот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Кутраков Олексій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 32 назви
1456807
  Кафиев Юрий Николаевич Тензорная мезонная доминантность в рассеянии адронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кафиев Юрий Николаевич; Объедин. ин-т ядреных исследований. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1456808
  Петров А.Е. Тензорная методология в теории систем / А.Е. Петров. – М., 1985. – 152с.
1456809
  Любашенко В.В. Тензорний добуток еквіваріантних збочених в"язок // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми доводимо, що тензорний добуток Деліня категорії еквіваріантних конструктивних збочених в"язок є категорією такого ж типу. А саме, добуток категорії на комплексному алгебраїчному G-многовиді X і H-многовиді Y є категорією, що відповідає G х ...
1456810
  Стрихалюк Б.М. Тензорний та фрактальний аналіз конвергенції телекомунікаційних мереж : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Стрихалюк Б.М.; Стихалюк Б.М. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1456811
  Лісник В.С. Тензорні поля у рухомому суцільному середовищі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглянута локальна диференціальна геометрія рухомого суцільного середовища. Одержано основні рівняння та формули для кінематичних векторних і тензорних полів. Загальні положення ілюстровані двома прикладами конкретних рухів суцільною ...
1456812
  Широков П.А. Тензорное исчисление / П.А. Широков. – 2-е изд. – Казань, 1961. – 448с.
1456813
  Акивис М.А. Тензорное исчисление / М.А. Акивис, В.В. Гольдберг. – Москва : Наука ; Главная редакция физико-математической литературы, 1969. – 352 с. – (Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов)
1456814
  Акивис М.А. Тензорное исчисление : учеб. пособие / М.А. Акивис, В.В. Гольдберг. – 2-е изд., стер.. – Москва : Наука, 1972. – 351 с. : черт. – Библиогр.: с. 346. – (Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов)
1456815
  Коренев Г.В. Тензорное исчисление : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. , обуч. по направл. и спец. "Математика", "Физика", "Механика" / Г.В. Коренев. – Москва : Изд-во МФТИ, 2000. – 240 с. – ISBN 5-89155-047-4
1456816
  Димитриенко Ю.И. Тензорное исчисление : Учебное пособие для вузов / Ю.И. Димитриенко. – Москва : Высшая школа, 2001. – 575 с. – ISBN 5-06-004155-7
1456817
  Широков П.А. Тензорное исчисление. / П.А. Широков. – Л.М, 1934. – 464с.
1456818
  Желнорович В.А. Тензорное представление спиноров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Желнорович В. А.; МГУ. – М., 1972. – 16л.
1456819
  Желнорович В.А. Тензорное представление спиноров и спинорных уравнений / В.А. Желнорович. – М., 1979. – 154 с.
1456820
  Фомин Александр Александрович Тензорное произведение абелевых групп без кручения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Фомин Александр Александрович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1456821
  Корниенко Валерий Сергеевич Тензорное произведение полигонов над дистрибутивными структурами и его применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Корниенко Валерий Сергеевич ; МГУ , Механико-математический фак-т. – Москва, 1979. – 11 с.
1456822
  Брюкман П. Тензорные дифференциальные формы на алгебраических многообразиях : Автореф... канд. физ. матю.наук: / Брюкман П.; МГУ, Мех.мат.фак. – М., 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1456823
  Голубятников А.Н. Тензорные и спинорные инварианты подгрупп группы Лоренца и построение точных решений уравнений Эйнштейна-Дирака : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Голубятников А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1970. – 10л.
1456824
  Арменский А.Е. Тензорные методы построения информационных систем / А.Е. Арменский; отв. ред. М.Л. Селезнев. – Москва : Наука, 1989. – 148, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-144 (95 назв.)
1456825
  Максименко В.Н. Тензорные силы в системах трех и четырех нуклонов / В.Н. Максименко. – Киев, 1972. – 15с.
1456826
  Цаленко Тензорные структуры на многообразиях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цаленко м.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 13л.
1456827
  Марчук Николай Гурьевич Тензорные уравнения дираковского типа : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.01.03 / Марчук Н.Г.; Математический институт им. В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2003. – 24с. – Библиогр.: 12 назв.
1456828
  Прохода И.Г. Тензорные функции грина и их приложения в электродинамике СВЧ / И.Г. Прохода, С.Г. Дмитрюк, В.М. Морозов. – Днепропетровск, 1985. – 63 с.
1456829
  Сокольников И.С. Тензорный анализ / И.С. Сокольников. – Москва : Наука, 1971. – 375 с.
1456830
  Либер А.Е. Тензорный анализ / А.Е. Либер. – Саратов, 1975. – 145с.
1456831
  Схоутен Я.А. Тензорный анализ для физиков : Пер.с англ. / Я.А. Схоутен. – Москва : Наука, 1965. – 456 с.
1456832
  Кулаков Ю.И. Тензорный анализ для физиков. / Ю.И. Кулаков. – Новосибирск, 1966. – 151с.
1456833
  Крон Г. Тензорный анализ сетей / Г. Крон. – М, 1978. – 720с.
1456834
  Рускол Д.Е. Тензоры, определяющие поверхность в трехмерном евклидовом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рускол Д.Е.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 4 с.
1456835
  Панкратова Ж.К. Тензотермоэлектрические свойства n-Ge в области смешанной проводимости.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Панкратова Ж.К.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1456836
  Панских В.К. Тензочувствительные хрупкие покрытия для исследования полей деформации.. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Панских В.К.; Гос. НИИ мешиновед. – М., 1977. – 18л.
1456837
   Тени. – М., 1954. – 116с.
1456838
  Менюк Г. Тени : рассказы / Георге Менюк ;. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1969. – 91 с.
1456839
  Чхеидзе О.Р. Тени : роман / Отар Чхеидзе ; авториз. пер. с груз. Л.Баазовой. – Москва : Советский писатель, 1976. – 231 с.
1456840
  Эсенов Р.М. Тени "Желтого доминиона" / Р.М. Эсенов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 383с.
1456841
  Энтелис Н.Я. Тени без света / Н.Я. Энтелис. – М, 1983. – 119с.
1456842
  Петерсон П. Тени белых башен / П. Петерсон. – М, 1960. – 80с.
1456843
  Матмуратов Т. Тени белых тополей : стихи и поэмы / Толепберген Матмуратов ; пер. с каракалп. – Москва : Советский писатель, 1988. – 110 с.
1456844
  Вейга Жозе Тени бородатых королей // Пленник / Э. Вериссимо. – Москва : Художественная литература, 1981. – С. 159-253
1456845
  Сергеев Александр Тени будущего : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 80-90 : Фото
1456846
  Упит А.М. Тени былого : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Я.Шумана и М.Заламан. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 308 с.
1456847
  Упит А.М. Тени былого : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Я.Шумана и М.Заламан. – Рига : Латгостиздат, 1953. – 244 с.
1456848
  Безымянный В.М. Тени в лабиринте. Смерть отбрасывает тень : детектив. роман и повесть / Владимир Безымянный ; [худож. А.Ф. Золотарев]. – Курск : Изд-во малого научно-производственного предприятия "Сеймъ", 1991. – 325, [2] с. – (Соверменный советский детектив)
1456849
  Мак-Кормик и др. Тени в море / и др. Мак-Кормик. – Л, 1968. – 295с.
1456850
  Мак-Кормик и др. Тени в море / и др. Мак-Кормик. – Л, 1971. – 295с.
1456851
  Мак-Кормик Тени в море / Мак-Кормик, Т. Аллен, В. Янг. – Москва : Армада, 1998. – 379 с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763202384
1456852
  Ремарк Э.М. Тени в раю / Э.М. Ремарк. – Барнаул, 1989. – 575с.
1456853
  Ремарк Э.М. Тени в раю : Романы / Э.М. Ремарк. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 448с. – ISBN 5-237-00177-7, 966-03-0309-2
1456854
  Яхонтов А. Тени дома литераторов // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 39. – С. 14-15


  ЦДЛ... Центральній дом литераторов - так простенько расшифровывается это сокращение. Однако за аббревиатурой из трех букв таится жизнь, полная трагедий и исторических несообразностей, смеха и курьезов. Центральный дом литераторов - московский клуб ...
1456855
  Добровольский А. Тени женщин на российском престоле // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 5. – С. 12


  Некоторые подробности из личной жизни императриц Дома Романовых. "Первая леди Российской империи" - подобное словосочетание в прошлые века не использовалось, но сами первые леди существовали. Только со второй половины восемнадцатого, "женского" века ...
1456856
  Меденица В. Тени забытых предков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.151-158. – ISSN 0042-8744


  О русскм философе Николае Федорове
1456857
  Шнирельман В. Тени забытых предков. Подделка как этнополитическая проблема // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 8. – С. 39-43. – ISSN 0235-7089
1456858
  Струк Е. Тени зарытых предков // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 30 (489), 29.07.2016. – С. 46-53. – ISSN 2075-7093
1456859
  Нгуен Туан Тени и отзвуки времени. / Нгуен Туан. – М., 1977. – 302с.
1456860
  Климухин А.Г. Тени и перспектива / А.Г. Климухин. – Москва, 1967. – 200 с.
1456861
   Тени и свет. – Ставрополь, 1990. – 511с.
1456862
  Фофанов К.М. Тени и тайны : Стихотворения. – Санкт-Петербург : Издание книгопродавца М.В.Попова, 1892. – 352, VIII, [2] c.
1456863
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Москва, 1964. – 703с.
1456864
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Москва, 1966. – 711с.
1456865
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Новосибирск, 1967. – 751с.
1456866
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Москва, 1977. – 719с.
1456867
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень : роман / А.С. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 604 с.
1456868
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Кызыл, 1987. – 679с.
1456869
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Москва, 1988. – 752с.
1456870
  Квин Л.И. Тени исчезают на рассвете / Л.И. Квин. – Барнаул, 1957. – 147с.
1456871
  Михановский В.Н. Тени Королевской впадины : роман / В.Н. Михановский. – М., 1991. – 334с.
1456872
  Полудняков В.И. Тени на асфальте: Очерки об уголовном розыске / В.И. Полудняков. – СПб., 1992. – 251с.
1456873
  Эгурен Г. Тени на белой стене // Право политического убежища : Право политического убежища. Тени на белой стене. Беглец / А. Карпентьер. – Москва : Прогресс, 1976. – С. 39-92
1456874
  Игнатов Р. Тени на лугах. / Р. Игнатов. – София, 1970. – 156с.
1456875
  Овчинников В.В. Тени на мосту Айои / В.В. Овчинников. – 2-е. – Москва, 1973. – 62с.
1456876
  Беспрозванная П.В. Тени на снегу / П.В. Беспрозванная. – Мурманск, 1981. – 32с.
1456877
  Пархомов М.Н. Тени на стене / М.Н. Пархомов. – Киев : Радянський письменник, 1972. – 343с.
1456878
  Стецюк Я.Н. Тени на улице / Я.Н. Стецюк. – М., 1961. – 80с.
1456879
  Щербаков В.Н. Тени опускаются. / В.Н. Щербаков. – Л., 1965. – 95с.
1456880
  Харченко Р.Н. Тени от небоскребов / Р.Н. Харченко. – Москва, 1986. – 85с.
1456881
  Лауинчюкас А.К. Тени Пентагона / А.К. Лауинчюкас. – М, 1974. – 302с.
1456882
  Захарьин И.Н. Тени прошлого : рассказы о былых делах / И.Н. Захарьин (Якунин). – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.С. Суворина, 1885. – [4], II, 369 с.


  Содержание: Гость / А. Зайцев; Бесовское детство / А. Ремизов; Сулус / Г. Чулков; Том ление к иным бытиям. Мистерия / Ф. Сологуб; Некоторые случаи из жизни Луки Бедо : повесть / С. Ауслендер; Жрец озера Неми. Лунная баллада / В. Иванов
1456883
   Тени прошлого. – М., 1976. – 288с.
1456884
  Дмитриев Н.Д. Тени прошлого / Н.Д. Дмитриев. – М., 1985. – 47с.
1456885
  Сидни Диана Тени прошлого : Роман / Сидни Диана. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Интрига)
1456886
  Кожухов Ф.Ф. Тени прошлого. Фельетоны. / Ф.Ф. Кожухов. – Сталино, 1961. – 63с.
1456887
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1963. – 326с.
1456888
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1963. – 323с.
1456889
  Шевердин М.И. Тени пустыни. : Роман в 2-х книгах / М.И. Шевердин. – Ташкент : Ташкент
Кн. 1. – 1965. – 326 с.
1456890
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – М, 1967. – 660с.
1456891
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Кишинев, 1987. – 507с.
1456892
  Ребров М.Ф. Тени с острова Узедом: история создания ракет Фау-1 и Фау-2 / М.Ф. Ребров. – М., 1991. – 316с.
1456893
  Арцыбашев М.П. Тени утра : роман, повести, рассказы / М.П. Арцыбашев ; [сост., подгот. текста, вступ. ст. с. 3-18, примеч. С.С. Никоненко]. – Москва : Современник, 1991. – 559, [1] с. – ISBN 5-270-01135-2


  Содерж.: Санин: Роман; Повести и рассказы: Паша Туманов; Бог; Смех; Из подвала; Тени утра; Кровавое пятно; Революционер; Старая история; Братья Аримафейские; Деревянный чурбан; Под Солнцем.
1456894
  Салтыков-Щедрин Тени. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1954. – 104с.
1456895
  Салтыков-Щедрин Тени. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1971. – 176с.
1456896
  Бессонов А.С. Тениаринхоз - цистицеркоз : биологические основы профилактики / А.С. Бессонов ; отв. ред. Ф.Ф. Сопрунов ; АН СССР, Всесоюз. о-во гельминтологов. – Москва : Наука, 1988. – 196, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 169-195. – ISBN 5-02-004666-3
1456897
  Смольская Н.Ф. Тенирс в собрании Эрмитажа / Н.Ф. Смольская. – Л., 1961. – 8с.
1456898
   Тенис - 90. – М., 1990. – 160с.
1456899
  Престон Кэрри Тенистый сад рододендронов // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 48-54 : фото
1456900
   Теніс. – К., 1935. – 36с.
1456901
   Теніс. – К., 1936. – 52с.
1456902
   Теніс. – К., 1965. – 72с.
1456903
  Шувалова С.І. Теннер Карл Іванович - один із творців геодезичної науки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 500-504
1456904
  Лакост Р. Теннис / Р. Лакост. – Л., 1929. – 124с.
1456905
   Теннис. – М., 1951. – 64с.
1456906
   Теннис. – М., 1954. – 52с.
1456907
  Белиц-Гайман Теннис / Белиц-Гайман, К.А. Заржецкий; С.П. Белиц-Гейман, К.А. Заржецкий. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 324 с., [6] вкл. л. : рис.
1456908
   Теннис. – М., 1955. – 60с.
1456909
   Теннис. – М., 1955. – 38с.
1456910
  Кондратьева Г.А. Теннис / Г.А. Кондратьева. – М, 1956. – 259с.
1456911
   Теннис. – М., 1957. – 60с.
1456912
   Теннис. – М., 1973. – 64с.
1456913
   Теннис. – М., 1980. – 81с.
1456914
   Теннис. – М., 1985. – 79с.
1456915
   Теннис. – М., 1988. – 112с.
1456916
  Белиц-Гейман Теннис для родителей и детей / С.П. Белиц-Гейман. – Москва : Педагогика, 1988. – 222, [2] с. : ил.
1456917
  Иванов В.С. Теннис на столе / В.С. Иванов, В.В. Коллегорский. – М., 1959. – 96с.
1456918
  Иванов Н.Н. Теннис. / Н.Н. Иванов. – М, 1956. – 15с.
1456919
  Коше Анри Теннис. Очерки техники и тактики игры / А. Коше. – Москва, 1935. – 168 с.
1456920
  Крживинский Е.О. Теннис. Техника, тактика и правила игры / Е.О. Крживинский. – Л., 1925. – 91с.
1456921
  Ульянов Б. Теннис. Техника, тактика, тренировка. / Б. Ульянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1934. – 272с.
1456922
  Словин Л.С. Теннисные мячи для профессионалов / Л.С. Словин. – М, 1989. – 335с.
1456923
  Пашков С.И. Теннисный корт возле дома / С.И. Пашков, В.Г. Буткевич. – М., 1986. – 91с.
1456924
  Бергер Арнольд Яковлевич Тентакулитиды силура - нижнего девона Подолии и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Бергер Арнольд Яковлевич; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1977. – 23л.
1456925
  Логвиненко В.П. Тентакулиты нижнего и низов среднего девона западной части Зарафшано-Гиссарской горной области и Туркестанского хребта и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Логвиненко В.П. ; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1977. – 21 с.
1456926
  Смілянський В. Тенхнології формування власної торговельної марки // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 39-44. – ISSN 1606-3732
1456927
  Сцибор-Рыльский Тень / Сцибор-Рыльский. – М., 1957. – 175с.
1456928
  Колбергс Андрис Тень : романы / Колбергс Андрис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1986. – 437 с.
1456929
  Шмыров В.А. Тень / В.А. Шмыров. – Пермь, 1990. – 229с.
1456930
  Алексеев В.Р. Тень "железной пяты" : (о фашистской опасности в Западной Европе) / В.Р. Алексеев. – Москва : Политиздат, 1964. – 46 с.
1456931
  Мельников Е.З. Тень аиста / Е.З. Мельников. – Саратов, 1984. – 264с.
1456932
  Раскольникова М.В. Тень быстротечной жизни : Повесть / М.В. Раскольникова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 174с. – ISBN 5-265-01180-3
1456933
  Пурс Л. Тень в длину дороги : роман / Лаймонис Пурс; пер. с латыш. В.Невского. – Рига : Лиесма, 1969. – 151 с.
1456934
  Лаврецкий И.Р. Тень Ватикана над Латинской Америкой / И.Р. Лаврецкий. – Москва, 1961. – 206с.
1456935
  Роллинс У. Тень впереди / У. Роллинс. – Москва, 1935. – 397 с.
1456936
  Бондаренко О.Н. Тень высоты / О.Н. Бондаренко. – Алма-Ата, 1971. – 72с.
1456937
  Аринин В.И. Тень генералиссимуса : док. повесть : [об И.В. Сталине] / В. Аринин. произвол : Записки репрессированного ; М. Кузнецов ; [лит. обраб. В. Аринина]. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1991. – 155 с.
1456938
  Дудко В.А. Тень двуглавого орла / В.А. Дудко. – Владивосток, 1977. – 335с.
1456939
  Эренбург И.Г. Тень деревьев / И.Г. Эренбург. – М, 1969. – 304с.
1456940
  Селезнев Г.К. Тень доллара над Россией. / Г.К. Селезнев. – М, 1957. – 203с.
1456941
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1980. – 527с.
1456942
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1984. – 416с.
1456943
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтеня сорок первого года. Машина времени / А.Ю. Кривицкий. – Москва : Военное издательство, 1982. – 368с.
1456944
  Исарова Л.Т. Тень Жар-птицы / Л.Т. Исарова. – М, 1983. – 175с.
1456945
  Эгамбердиев М. Тень Желтого дракона : ист. роман / Манап Эгамбердиев ; [послесл. Т. Степугиной Худож. М.В. Баст, М.В. Горелик]. – Москва : Воениздат, 1984. – 399 с.
1456946
  Прохватилов В.А. Тень заветного эскадрона / В.А. Прохватилов. – Л., 1989. – 394с.
1456947
  Вознесенский А.А. Тень звука / А.А. Вознесенский. – Москва, 1970. – 258с.
1456948
   Тень звука. – Москва, 1980. – 87 с.
1456949
  Гуляковский Е.Я. Тень Земли : Повести / Е.Я. Гуляковский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 445с.
1456950
  Манвелян А С. Тень и свет / А С. Манвелян, . – Тбилиси, 1961. – 203с.
1456951
  Абрамов А.И. Тень императора : [для сред. и ст. возраста] / А.И. Абрамов, С.А. Абрамов ; рис. В. Юдина. – Москва : Детская литература, 1967. – 296 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1456952
  Бестужева-Лада Светлана Тень императрицы : Луиза-Мария-Августа- супруга императора Александра І // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 4. – С. 72-75
1456953
  Дугинец А.М. Тень Кантипа / А.М. Дугинец. – М, 1961. – 198с.
1456954
  Сапожников В.К. Тень капитана Беллинга / В.К. Сапожников. – Кемерово, 1979. – 526с.
1456955
  Крапивин В.П. Тень Каравеллы / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1988. – 576с.
1456956
  Гусман М.Л. Тень каудильо : роман / Мартин Луис Гусман ; Пер. с исп. С. Мамонтова и И. Триста. – Москва : Художественная литература, 1964. – 207 с.
1456957
  Сиволобов С.А. Тень кривого дерева / С.А. Сиволобов. – Кишинев, 1990. – 308с.
1456958
  Бурлаков С.Р. Тень летящей птицы : лирика / С.Р. Бурлаков. – Москва, 1980. – 112 с.
1456959
   Тень луны : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 29 : Фото
1456960
  Горбатенко Д.Д. Тень Люфтваффе над Европой / Д.Д. Горбатенко. – М., 1967. – 206с.
1456961
  Блок Р. Тень маньяка = Mad"s shadow / Роберт Блок // Поцелуй смерти : [амер. детектив : сборник : пер. с англ.] / [сост. А. Березнева]. – Минск : Дайджест, 1992
1456962
  Азиз В. Тень моих рук : стихи и поэмы : пер. с азерб. / Вахид Азиз. – Москва : Советский писатель, 1988. – 144 с.
1456963
  Иванова С.А. Тень на камне / С.А. Иванова. – Л, 1990. – 62с.
1456964
  Зафесов Г.Р. Тень над Апеннинами. / Г.Р. Зафесов. – М., 1982. – 104с.
1456965
  Немцов В.И. Тень над землей / В.И. Немцов. – М., 1957. – 222с.
1456966
  Козловский М.И. Тень оборотня / М.И. Козловский. – Воронеж, 1990. – 157с.
1456967
  Кодзати А. Тень орла : стихи / А. Кодзати. – Москва : Советский писатель, 1969. – 80 с.
1456968
  Фульда Л. Тень осла / Л. Фульда. – М - Птгр., 1923. – 202с.
1456969
  Бадьева Э.А. Тень от Большой Сосны : повести, рассказы / Э. А. Бадьева ; вступ. ст. Л. Фоменко. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1975. – 366 с.
1456970
  Розлубирский Э. Тень парашюта / Э. Розлубирский. – Москва, 1971. – 84 с.
1456971
  Налоев А.Х. Тень пламени : повесть и рассказы / А.Х. Налоев; пер. с кабард. В.Кузьмина. – Нальчик : Зльбрус, 1973. – 213 с.
1456972
  Немцов В.И. Тень под землей / В.И. Немцов. – М., 1954. – 240с.
1456973
  Витарский Н.В. Тень Потемкина / Н.В. Витарский. – Москва, 1964. – 19с.
1456974
  Гущин И.П. Тень прошлого: записки прокурора / И.П. Гущин. – Барнаул, 1988. – 158с.
1456975
  Гущин И.П. Тень прошлого: записки прокурора / И.П. Гущин. – Барнаул, 1990. – 302с.
1456976
  Шкляревский И.И. Тень птицы / И.И. Шкляревский. – М., 1976. – 207с.
1456977
  Шкляр В.Н. Тень совы : роман, повести, рассказы / Василь Шкляр ; авт. пер. с укр. Владимира Золотухина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 521 с.
1456978
   Тень солнца. – Вильнюс, 1981. – 70 с.
1456979
  Тимофеев М.Е. Тень сосны : стихи / М.Е. Тимофеев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 102 с.
1456980
  Петраш Ю.Г. Тень средневековья / Ю.Г. Петраш. – Алма-Ата, 1981. – 150с.
1456981
  О"Кейси Тень стрелка / О"Кейси. – Москва, 1956. – 63 с.
1456982
  Шешуряк Ю. Тень студента // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 19 сентября (№ 38). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Миньюст запланировал отмену заочного обучения для будущих юристов - действительно ли "заочка" бросает тень на систему юридического образования?
1456983
  Плимак Е. Тень Термидора в "Отцах и детях" Тургенева // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2002. – № 4. – С.96-105. – ISSN 0869-44435


  Скрытая (потайная) сюжетная линия в романе И.Тургенева "Отцы и дети" - это конфликт между "Современником" и "Колоколом"(1859г.)
1456984
  Дурян Л. Тень тростника : стихи / Л. Дурян; пер. с арм. Л.Халифа и М.Синельникова. – Москва : Советский писатель, 1973. – 103 с.
1456985
  Иманбеков Т. Тень тутовника : повести / Туткабай Иманбеков ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 336 с.
1456986
  Гинцберг Л.И. Тень фашистской свастики / Л.И. Гинцберг. – Москва, 1967. – 206с.
1456987
  Лифинцева Т.П. Тень христианства в метафизике Ж.-П. Сартра // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 163-173. – ISSN 0042-8744
1456988
  Хєммет Д. Тень человека // Выстрел у Сирано / Чандлер Р. – Пермь, 1991
1456989
  Матусовский М.Л. Тень человека. Книга стихотворений о Хиросиме, о ее борьбе и ее страданиях, о ее людях и ее камнях. / М.Л. Матусовский. – М., 1968. – 91с.
1456990
  Барнаби Р. Тень Шекспира : повесть / Р. Барнаби ; пер. с англ. В. Обухова, А. Берга // Плохие вести от куклы : роман / Дж.Х. Чейз. – Рига : Т.Ф. Митряйкин, 1991. – С. 413-493. – (Детективы ; 1)
1456991
  Кузовлева Т.В. Тень яблони / Т.В. Кузовлева. – М, 1979. – 223с.
1456992
  Каландадзе А.П. Тень яблони : стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1987. – 176 с.
1456993
  Иванов-Радкевич Тень, покинувшая мост / Иванов-Радкевич И.М. – Москва, 1988. – 293 с.
1456994
  Шварц Е.Л. Тень. / Е.Л. Шварц. – Л., 1940. – 68с.
1456995
  Шварц Е.Л. Тень. / Е.Л. Шварц. – Л., 1961. – 33с.
1456996
  Колбергс А. Тень. В автомобиле под утро. Обнаженная с ружьем : романы / А. Колбергс. – Москва : Советский писатель, 1989. – 636 с.
1456997
  Гринчук Т. Тео Феннелл - гений миниатюр // Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2018. – № 6 (167), червень : Київ учора й сьогодні. – С. 86-89
1456998
  Трохимчук Р.М. Теоpiя гpафiв : Hавч. посiбник для студ.фак.кібернетики / Р.М. Трохимчук; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 44с. – ISBN 9665940430
1456999
  Дрозд Ю.А. Теоpiя Галуа : Hавч. посiбник для студ. мех.-мат. ф-ту / Ю.А. Дрозд; Ю.А. Дpозд; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 36 с. – ISBN 9665940228
1457000
  Болдог Й.Й. Теоpiя електpолiтичної дисоцiацiї / Й.Й. Болдог, П.П. Попель. – Київ : Радянська школа, 1980. – 140с.


  Освiтленi основнi положення теоpії електpолiтичної дисоцiацiї, сучаснi уявлення пpо пpиpоду pозчинiв електоpлiтiв та iн.
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,