Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1451001
  Яшний Д. "Типи Криму": маловідомі джерела з етнографії кримських татар // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 394-399. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850


  Поштові листівки.
1451002
  Піскун В. "Типовий українець, глибокий європеєць" (до 150-річчя від дня народження Павла Івановича Чижевського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 188-192. – ISBN 966-8126-27-0
1451003
   Тионалид. Реактив для определения Ph, Pu, Te. – Москва : НИИТЭХИМ, 1970. – 8с.
1451004
  Харченко В.Г. Тиопираны, соли тиапирилия и родственные соединения / В.Г. Харченко, С.Н. Чалая. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. – 158, [2] с. : ил.
1451005
  Пудовик А.Н. Тиопроизводные кислот трехвалентного фософора / А.Н. Пудовик. – М, 1990. – 174с.
1451006
  Дашиев М.Д. Тиорсениты, тиостибиты и тиовисмутиты некоторых редкоземельных элементов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Дашиев М.Д. ; Томский гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
1451007
  Керенцева В.П. Тиосемикарбазоны в аналитической химии палладия и платины : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Керенцева В.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 23л.
1451008
  Волынский Н.П. Тиосерная кислота. Политионаты. Реакция вакенродера / Н.П. Волынский. – Москва : Наука, 1971. – 80с.
1451009
  Погребная В.Л. Тип "заблудившейся" ("запутавшейся") женщины в позднем творчестве Н.Д. Хвощинской // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 126-132. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1451010
  Погребная В.Л. Тип "новой женщины" в творчестве Н.Д. Хвощинской // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 110-116. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
1451011
  Нестеровський В. Тип Arthropoda в колекціях Геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Нестеровський, О. Вакуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-61. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Дана характеристика експозиції типу Arthropoda в Геологічному музеї Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, перераховані систематичні групи в колекціях музею. Вказані особливості саме нашої експозиції членистоногих. Найбільш ...
1451012
  Руссова С.Н. Тип автора "ремесленника" в культуре XX века // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 84-88
1451013
  Созонович І. Тип амазонки в європейській літературній традиції і поляниця войовнича російських билин // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Дмитренко, О. Івановська, В. Івашків [та ін.]. – Львів, 2008. – № 1 : жовтень-грудень. – С. 100-108
1451014
  Гладких М.І. Тип археологічний / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 372. – ISBN 966-642-073-2
1451015
  Бакшин Валерий Викторович Тип газеты и ее оформление . : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Бакшин Валерий Викторович; Моск. гос. ун-т. – М., 1976. – л.
1451016
  Лысакова И.П. Тип газеты и стиль публикации: Опыт социолингв. исслед. / И.П. Лысакова. – Л., 1989. – 181с.
1451017
  Коростелева А.А. Тип гармоничной личности в звучащем переводе японского кино (функциональная нагрузка коммуникативных средств) // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 107-126. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1451018
  Філатова О.С. Тип героя-переродженця в повісті М. Хвильового "Іван Іванович" і романі О. Копиленка "Визволення" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 271-275. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1451019
  Набок М. Тип героя і композиційні особливості добору, організації життєвого матеріалу українських народних дум // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – Бібліогр.: Літ. : С. 92-93; 24 поз.
1451020
  Ковальчук Л. Тип героя философско-интеллектуального романа (на материале немецкоязычных литератур) // Вікно в світ : зарубіжна література:наукові дослідження,історія, методика викладання. / аукових досліджень зарубіжної літератури в Україні ; ред. рада: С. Аверінцев, М. Анастасьєв, Ю. Борєв [та ін.] ; редкол.: Є. Волощук, І. Красуцька, Б. Бігун [та ін.]. – Київ, 2002. – № 2 (17) : Нариси історії зарубіжних літератур ХХ століття. Німецькомовні літератури. – С. 61-69
1451021
  Донцов Д. Тип запорожця у О. Стороженка : (скорочено за "Правдою прадідів великих") // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 5 (39), жовтень-грудень. – С. 12-16
1451022
  Черткова Н. Тип и структура религиозно-поэтического сознания В. Набокова // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 145-152
1451023
  Петров В.С. Тип и формы государства / В.С. Петров. – Л., 1967. – 120с.
1451024
  Євтушенко О. Тип культурного героя у дзеркалі вітчизняних ЗМІ // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті проаналізовано, як проявляється класичний тип культурного героя у вітчизняному друкованому медіадискурсі. Під культурним героєм розуміють реальну людину високих моральних якостей, людинe глибоко шанованe, яку визнають лідером. У масових ...
1451025
  Голубовская И.А. Тип культуры в зеркале языка // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 53-60. – Бібліогр.: Лит.: с.60; 20 назв


  В статье делается попытка скоррелировать понятия типа культуры и етнической ментальности. На основе одного из культурных измерений "отношение к крайностям" с привлечением паремиологического материала демонстрируются возможности анализа ментальности как ...
1451026
  Черноіваненко Євген Михайлович Тип літератури і тип художньо-літературної свідомості в літературному процесі : Дис....д-ра філолог. наук: 10.01.06, 10.01.02 / Черноіваненко Євген Михайлович; Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2001. – 423 л. – Бібліогр.: л.396-423
1451027
  Черноіваненко Євген Михайлович Тип літератури і тип художньо-літературної свідомості в літературному процесі : Автореф. дис. ... д-ра філолог. наук:10.01.06.;10.01.02 / Черноіваненко Є.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 32 с.
1451028
  Пчелінцева О. Тип межі і номіналізація дієслів в українській, російській і польській мовах // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 58-61. – ISSN 2415-8208
1451029
  Луцишин І. Тип нудьгуючого інтелігента в романній творчості Володимира Винниченка 1910-х років // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 83-88. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1451030
  Курінна М. Тип поселення та традиційне житло чехів Півдня України: локальні ососбливості (за матеріалами етнографічних досліджень Запорізької області) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 6 (364), листопад - грудень. – С. 42-46. – ISSN 0130-6936
1451031
  Талятина И.А. Тип правопонимания как детерминанта понятия "источник права" // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.15-17
1451032
  Ніколова О.О. Тип псевдорозумника в західноєвропейській літературі: "шлях" від античності до романтизму // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 177-182. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглядаються основні тенденції функціонування типу псевдорозумника (дурника, простака або крутія, який видає себе за вченого) у західноєвропейській літературі від античності до романтизму. Основна увага приділяється ренесансній "літературі ...
1451033
  Білоус П. Тип творчості в українській середньовічній літературі
1451034
  Малютіна Н. Тип театрального бачення: зближення та віддалення української та польської модерної драми
1451035
  Янів Я. Тип тероя у романі виховання "Повнолітні діти" Ірини Вільде // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 81-86. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1451036
  Таратухин С.А. Тип, введенный в игру. Верификация французского актера Жана Габена как СЛИ // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2018. – № 9/10 (189/190). – С. 47-56. – ISSN 2226-7549
1451037
  Давидченко Т. Тип, типологія та класифікація у соціальних комунікаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-23. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор звертає увагу на різні підходи теоретиків до трактування термінів "тип", "типологія", "класифікація", систематизує ці погляди, наводить визначення термінів, які подають різні автори. Автор обращает внимание на различные подходы теоретиков к ...
1451038
  Литовченко І.О. Типи абревіативних утворень у військовій лексиці української мови // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 56-64. – ISSN 2305-3852


  У статті висвітлено проблему лінгвістичного походження абревіацій у військовій лексиці української мови. З’ясовано механізми утворення абревіатур у назвах сучасного озброєння, амуніції, споруд, що сприяють виявленню тенденцій формотворчих процесів у ...
1451039
  Надточій Ю.М. Типи англо-американських запозичених політико-економічних термінів // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 436-442


  Дана стаття присвячена дослідженню англо-американських запозичень-термінів сучасної німецької мови, а також дослідженню особливостей їх функціонування в мові та проблем, які вони створюють при перекладі.
1451040
  Багрій О.І. Типи аргументативних комунікативних стратегій і тактик у тексті наукової дискусії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 35-40. – Бібліогр.: Літ.: С. 40; 6 назв.
1451041
  Волосожар С. Типи аргументації в рекламних текстах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 115-121
1451042
  Матюша В.І. Типи асиметрії в українських перекладах п"єс Оскара Вайлда // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 213-217. – ISBN 978-966-581-885-4
1451043
  Кулініч Г.О. Типи аудиторії: концепція Х. Перельмана // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 131-132
1451044
  Селігей П. Типи багатослів"я в наукових текстах
1451045
  Степанюк М.П. Типи базових емоцій у романі Ш. Бронте "Віл"єт" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 96-101. – (Серія "Філологічні науки")
1451046
  Большаков В.Н. Типи бенчмаркинга та їх правове забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 462-466. – ISSN 1563-3349
1451047
  Шуйський Ю.Д. Типи берегів Світового океану : Монографія / Ю.Д. Шуйський; МОіНУ; Одеськ.нац.ун-тет ім.І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2000. – 480с. – ISBN 966-549-511-9
1451048
  Багмет О.Б. Типи берегових геоморфосистем дніпровських водосховищ // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 40-44. – ISSN 0868-6939
1451049
   Типи благороднометалічної мінералізації та типоморфізм рудних мінералів Тимофіївського рудопрояву (Інгульський блок, Український щит) / О. Грінченко, С. Бондаренко, В. Сьомка, Б. Іванов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-32. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто особливості формування типів благороднометалічної (золото-арсенової та мідно-срібної) мінералізації Тимофіївського рудопрояву як типового золоторудного об"єкта Інгульського блоку Українського щита. Було встановлено, що незважаючи на ...
1451050
  Денисевич О. Типи вербальних зв"язків в асоціативних полях рекламної лексики // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 41-51. – ISSN 2311-5165
1451051
  Жиляєв І.Б. Типи вищих навчальних закладів / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 17-24. – ISBN 978-966-7909-71-0
1451052
  Семотюк О.В. Типи відношень між основним і вставленим текстом // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 13. – С. 40-48


  Розглянуто роль вставленого тексту в семантичній організації висловлень з урахуванням його зв"язку з базисом, виокремлено та проаналізовано такі типи відношень між основним і вставленим текстом, як супровідні та співпозиційні.
1451053
  Нікіфорова Є.Ю. Типи віртуальних мовних особистостей у форумному просторі (на матеріалі англійської мови) : дис. ... канд. [філол.] наук : 10.02.04 / Нікіфорова Євгенія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 250 арк. – Додатки: арк. 236-240. – Бібліогр.: арк. 10-11, 192-235 та в додатках: арк. 249-250
1451054
  Нікіфорова Є.Ю. Типи віртуальних мовних особистостей у форумному просторі (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Нікіфорова Євгенія Юріївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1451055
  Котух Є.В. Типи владних відносин у стратегії кібербезпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1451056
  Стеченко Д.М. Типи галузевих спеціалізованих районів та особливості їх формування : територіально-виробничі системи // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 97-103. – Бібліогр.: 8 назв
1451057
  Заневич О.Є. Типи генітивних моделей при запереченні в українській мові XVI - I половини XVII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 105-114
1451058
  Парасунько Б.П. Типи громадських об"єднань у сфері культури та просвітництва в Російській імперії початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 46-51. – ISSN 2076-1554
1451059
  Торкут Н.М. Типи діалогічності від античності до Ренесансу // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 119-123. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1451060
  Біляніна В. Типи діалогових конструкцій в мові китайських художніх текстів другої половини ХХ ст.


  Стаття присвячена завершальному етапу становлення типів діалогових конструкцій у китайських художніх текстах постмаоїстського періоду. Вона розкриває причини існуючих відмінностей між діалоговими конструкціями ХІХ та другої половини ХХ ст. у китайських ...
1451061
  Лабащук О. Типи дійових осіб у сучасному натальному наративі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 311-320
1451062
  Фабіан М.П. Типи етикетного спілкування в сучасній англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 7-9. – ISBN 978-966-2303-00-1
1451063
  Бойко Н. Типи жіночих образів в історичних повістях Михайла Старицького // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 179-189. – ISBN 978-966-920-067-9
1451064
  Гудима Н.В. Типи запозичених лексем у концепціях Івана Огієнка та вітчизняних мовознавців // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 53-58. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Зміни в лексиці сучасної української літературної мови є якісними й кількісними.
1451065
  Задоя К.П. Типи зв"язків норм кримінально-виконавчого права з нормами кримінального права та процесу / К.П. Задоя, О.В. Іл"їна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 264-266
1451066
  Андріів В.М. Типи і моделі систем пенсійного забезпечення в світових системах соціального забезпечення // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 45-60. – ISBN 978-617-7625-68-0
1451067
  Паламарчук Г.М. Типи і розміщення підприємств молочної промисловості УРСР : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 71-76 : Табл.
1451068
  Курило М. Типи і рудоконтролюючі фактори розміщення золоторудної мінералізації Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  У статті детально розглянуті основні типи золоторудної мінералізації в Донецькому регіоні, їх розповсюдженість і рудоконтролюючі фактори локалізації. This paper deals with detailed characteristic of the basic types of ore-gold mineralization in ...
1451069
  Кудрявцев М. Типи і символи у пророчих візвях ліризованої та духовної прози Миколи Гоголя // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 12 : Творча спадщина Миколи Гоголя. – С. 2-9
1451070
  Кудрявцев М. Типи і символи у пророчих візіях ліризованої та духовної прози Миколи Гоголя // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-8. – Бібліогр. в кінці ст.
1451071
  Федоряченко О. Типи і функції повтору в поетичному мовленні Миколи Вінграновського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С.213-220. – ISSN 1728-9572
1451072
  Калантаєвська Г.П. Типи і характери дітей в оповіданнях Євгена Гуцала / Г.П. Калантаєвська, І.В. Савченко // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 22-27
1451073
  Дяченко С. Типи і характери жіночої прози Ольги Кобилянської : (на матеріалах оповідання "Valse melancolige" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 67-72
1451074
  Лефтерова О.М. Типи імплікативності і способи їх реалізації в тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – C. 5-10. – ISBN 966-581-295-6
1451075
  Страшкевич Ю.А. Типи інвестиційних стратегій страховиків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 83-86.
1451076
  Седих К.В. Типи індивідуального еротичного коду у жінок / К.В. Седих, Т.В. Зозуль // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 9. – С. 78-85 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1249
1451077
  Сватко Ю. Типи інтелектуалів і культурно-історичні моделі інтелектуального життя (одна з можливих версій європейського досвіду осягання історії) // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 8-19. – ISBN 966-8797-20-5
1451078
  Шпак Ю.О. Типи інтертекстем у "козацьких літописах" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 172-176
1451079
  Труб В.М. Типи інтерферентних впливів у білінгвальному середовищі // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1451080
  Труб В. Типи інтерферентних впливів у білінгвальному середовищі України // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 32-43. – ISSN 1682-3540
1451081
  Орлова І.С. Типи інформації та їх відтворення у перекладі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 165-170
1451082
  Дударець В. Типи кам"янистих садів Сходу та принципи їх формування / В. Дударець, О. Смоляр // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 509-516. – ISSN 1028-5091
1451083
  Калита О. Типи комічних текстів та особливості їх стилістичного аналізу // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 54-61. – ISSN 2413-0923
1451084
  Фролова Ю. Типи комплексних лексико-граматичних трансформацій в англо-українському художньому перекладі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 3-11. – Бібліогр.: Літ.: с.9-11; 28 назв. – ISBN 966-7773-70-1
1451085
  Мельник І.В. Типи комунікативних стратегій // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 377-380
1451086
  Білоконенко Л.А. Типи комунікативної поведінки індивідуумів на стадії розвитку міжособистісного конфлікту // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 14-25. – ISSN 2305-3852


  У статті описано три типи мовної поведінки осіб на стадії розвитку міжособистісного конфлікту.
1451087
  Демешко І. Типи консонантних альтернацій у словотворенні девербативів сучасної української літературної мови // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 77-86. – ISSN 2311-5165
1451088
  Куліш Т.В. Типи конфліктних акцентуйованих особистостей в англомовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 118-122
1451089
  Чернуха А.О. Типи кохання в поезії Ігоря Муратова 60-70 рр. // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 159-164. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
1451090
   Типи курортів / В.М. Гладілін, Т.І. Паламарчук, В.Б. Федоренко, О.О. Дідух, Р.С. Овсянніков, Н.М. Чукаріна // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 60. – С. 63-75. – ISSN 2076-815X
1451091
  Охріменко О. Типи латинських рукописних фрагментів на пергаменті з колекції інкунабул НБУВ // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 36
1451092
  Лавриненко Д.Д. Типи лісових культур для колгоспних лісів Української РСР / Д.Д. Лавриненко. – Київ : АН УРСР, 1951. – 40с.
1451093
  Неклеса Д. Типи людської свободи І. Берліна // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 93-95. – ISBN 978-966-285-491-6
1451094
  Барановська І.М. Типи магнітного упорядкування феритину в біологічних зразках / І.М. Барановська, Н.О. Дудченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 244-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Феритин-залізодепонуючий білок багатий на магнітні феномени. Його фізичні, хімічні та магнітні властивості й досі залишаються інтригуючими. Метою нашої роботи було дослідження залежності форми та положення резонансних ліній спектрів ЕСР феритину від ...
1451095
  Монастирська З.Т. Типи масок у комедіях Вільяма Шекспіра // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 51-52
1451096
  Клочко А.О. Типи менеджерів освітніх організацій за їхнім ставленням до змін: зв"язок з особистісними, організаційно-професійними та соціально-демографічними характеристиками // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 39-45. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
1451097
  Клочко А. Типи менеджерів освітніх організацій за їхнім ставленням до змін: зв"язок із характеристиками організації // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 4 (21). – C. 73-81. – ISSN 2411-3190
1451098
  Телеуця А.А. Типи метафор у мові народних казок (на прикладі фітонімів) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 87-91
1451099
  Лисянська Т. Типи мислення як дії у процесі формування знань // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 6 (38). – С. 75-83. – ISSN 2414-0023
1451100
  Ткачук М.М. Типи міжмовної інтерференції в українських говорах Башкортостану // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 192-199. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано основні напрями міжмовних контактів українських говорів на теренах Башкортостану та наслідки міжмовної інтерференції. Виявлено, що до тюркськомовних впливів українські переселенські говірки є відносно стійкими, потужніший вплив ...
1451101
  Дмитрієва Т.А. Типи міжфразових зв"язків в усному тексті (історія питання, проблеми і перспективи) / Т.А. Дмитрієва, С.С. Єльцова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 88-94
1451102
  М’яснянкіна Л. Типи міжфразового зв"язку в рекламному тексті // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 49-55


  Статтю присвячено аналізові міжфразних зв"язків між частинами рекламного тексту. Найбільшу увагу приділено різним типам повтору: прямому, синонімічному, семантичному. The article is devoted to analyses of the types of interphrase connections in ...
1451103
  Предій Ю.Д. Типи мовленнєвих актів у дискурсі англомовних текстів оголошень // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 200-204


  Стаття, що пропонується до розгляду, присвячена дослідженню мовленнєвих актів у дискурсі англомовних текстів оголошень. Тексти оголошень розглянуто із урахуванням специфіки їх реалізації у віртуальному середовищі мережі Інтернет. Шляхом ...
1451104
  Труб В. Типи мовленнєвих відхилень як особливості ідіолекту українсько-російських білінгвів // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 78-85. – Бібліогр.: С. 84; 4 поз.
1451105
  Комісаров К.Ю. Типи мовленнєвих дій у контексті дослідження японського етикетного мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 97-102
1451106
  Карпіловська Є.А. Типи мовних інновацій та завдання української неографії // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 181-188. – ISBN 966-7348-20-2
1451107
  Домніч О.В. Типи мовних контактів на території США // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 3 (27). – С. 42-51. – ISSN 2075-4205
1451108
  Бікова Н.М. Типи мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Бікова Н.М.; Ізмаїльський Державний Гуманітарний Ун-т. – Ізмаїл, 2006. – 197л. – Бібліогр.: л. 163-197
1451109
  Бікова Н.М. Типи мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Бікова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1451110
  Зубань О.М. Типи морфемних структур суфіксальних послідовностей у дієслівних основах української мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 37-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Ідеться про формальне дослідження морфемної структури суфіксальних послідовностей дієслівних основ як систему композицій морфів, репрезентованих через кількісно-графемні типи: опис синтагматичних відношень морфів у системі суфіксальних послідовностей ...
1451111
  Литвиненко Я. Типи мотивації орнітономенів у східнополіських говірках // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 126-144. – ISSN 1682-3540
1451112
  Марушкевич А.А. Типи навчального процесу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 140-141. – ISBN 978-966-439-865-4
1451113
  Коваленко К. Типи нараторів і види нарації у прозових творах А.П. Чехова ("Моє життя", "Розповідь невідомої людини") // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 46-50. – ISSN 2075-1486
1451114
  Рябченко М.М. Типи нарації у творах Любка Дереша (романи "Культ", "Трохи пітьми") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 388-392
1451115
  Рябченко М.М. Типи нарації у творах Тані Малярчук (на матеріалі збірок повістей "Ендшпіль Адольфо", або Троянда для Лізи", "Як я стала святою") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 353-357


  У статті проаналізовано твори Тані Малярчук у контексті наратології. Виокремлені типи нарації та окреслені стильові прийоми творення наративної структури повістей
1451116
  Касянчук В.О. Типи наукових публікацій у рейтингових журналах гуманітарної тематики // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 103-106. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1451117
  Фурман А. Типи наукових шкіл та умови їх ефективного функціонування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 11-29. – Бібліогр.: 60 назв. – ISSN 1810-2131
1451118
  Швед З.В. Типи наукової раціональності в дисциплінарному релігієзнавстві // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 49-52
1451119
  Клименко О.В. Типи неозначеного суб"єкта в англійській та український мовах / МОНУ; Донецьк. нац. ун-т; О.В. Клименко; Редкол.: В.Д. Каліущенко, О.Л. Бессонова, А.П. Загнітко та ін. – Донецьк. – ISBN 966-639-198-8
Т.2 : Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження. – 2005. – 180с.
1451120
  Коломийцева В. Типи неповних речень та роль редукції у формуванні фразеологічних одиниць // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 236-245
1451121
  Лазаренко Г.І. Типи номінації еклезіонімів (на матеріалі Катеринославської єпархії 18 ст.) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 100-106. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1451122
  Білан О.В. Типи овоїдів у породах Коростенського плутону та деякі питання їх генезису : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / О.В. Білан, В.Ф. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 88-91 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Запропоновано схему класифікації овоїдів за їх внутрішньою будовою та мінеральним складом. Знахідка овоїдів з породним ядром дозволяє припустити їх метасоматичний генезис.
1451123
  Карамушка Л.М. Типи організаційної культури позашкільних навчальних закладів: зв"язок з чинниками мезорівня / Л.М. Карамушка, В.А. Баранова // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – С. 68-75 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-3190
1451124
  Аймедов К.В. Типи особистісних профілів чоловіків та жінок, хворих на параноїдну форму шизофренії / К.В. Аймедов, Г.В. Морванюк // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 10-14. – ISSN 2312-5675
1451125
  Тараненко А.В. Типи особистості дитини в повісті Олеся Гончара "Бригантина" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 170-176. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті на матеріалі повісті "Бригантина" Олеся Гончара проаналізовано специфіку художнього відображення світу дитини, розглянуто особливості типів маленьких індивідів.
1451126
  Корпач К.І. Типи особистості кардіохворих та особливості їхньої психодіагностики // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 132-140
1451127
  Голікова Н.С. Типи паронімічної атракції в мові історичної прози Павла Загребельного // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 119-126. – ISSN 2313-4593
1451128
  Карамушка Л.М. Типи персоналу комерційних оргнізацій щодо орієнтації на клієнта: зв"язок з чинниками мезо - та мікрорівня / Л.М. Карамушка, Я.В. Гончаренко // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2310-4368
1451129
  Кожурина М.С. Типи поздовжніх профілів річок південно-східної частини Українських Карпат / М.С. Кожурина, М.С. Лукасевич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 127-133 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
1451130
  Зозульов Олександр Типи позиціонування товарів і марок на споживчому ринку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті пропонується авторська класифікація типів ринкового позиціонування товарів та марок на споживчому ринку та їх стисла характеристика.
1451131
  Хижняк Н.С. Типи порівнянь в іспанській мові та їх переклад українською // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С.444-455. – Бібліогр.: Літ.: с.455; 12 п.


  Аналізуються вітчизняні та зарубіжні праці присвячені порівнянню, вивчається корпус порівнянь в іспанській мові з точки зору їх семантики та структури та засоби відтворення у перекладі. Анализируются отечественные и зарубежные работы, посвященные ...
1451132
  Юсипович А.В. Типи програм розважального телебачення України. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 63-68.
1451133
  Пацьора Д.С. Типи радикального злочинця у праці Чезаре Ломброзо "Анархісти" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 216-217. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1451134
  Смаль В.В. Типи районних систем розселення Чернігівської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 54-59. – Бібліогр.: 2 назви
1451135
  Луценко А.О. Типи реалій та відтворення колумбійських реалій в українській інтерпретації "Сто років самотності" Габріеля Гарсіа Маркеса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 312-316
1451136
  М’яснянкіна Л. Типи рекламного тексту // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 334-339
1451137
  Падалка Ю.М. Типи речень за модальністю (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – C. 208-214


  В статті на матеріалі іспанської мови розглядаються та аналізуються речення класифікуючись за типами модальності.
1451138
  Лукієнко О.І. Типи розломів за реологічними формами прояву та їх будова, умови та фактори утворення і еволюція : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 12-16 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  За реологічними формами прояву виділено крихкий, крихко-в"язкий, субв"язкий і в"язкі, кливажний, кливажно-кристалізаційно-сланцюватий і кристалізаційно-сланцюватий типи розломів. Розглянуто найважливіші риси внутрішньої будови, а також діагностичні ...
1451139
  Коноваленко О. Типи русел гірських річок та їх поширення на прикладі басейну Верхньої Тиси : Праці молодих учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-49. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні типізації русел річок, на основі яких було запропоновано схему умов формування гірських русел. На основі розробленої схеми і сучасних підходів виділено типи русел гірських річок за їх висотним розташуванням, складено карту їх ...
1451140
  Данько К.Ю. Типи русел річок басейну Стиру, їх гідравлічні особливості та умови стійкості // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 146-178.


  Виконано дослідження поширення основних типів русел річок басейну Стиру. Встановлено зв’язки типів річкових русел з гідравлічними характеристиками та крупністю донних відкладів. Здійснено оцінку стійкості річкових русел, з урахування морфодинамічних ...
1451141
  Дубіс Лілія Типи русла річки Бистриця Надвірнянська / Дубіс Лілія, Кузьо Наталія . // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 261-274 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1451142
  Терещенко В.І. Типи семантичних відношень у сфері міжмовної омонімії та паронімії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 208-211
1451143
  Вихованець І.Р. Типи синтаксичних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 70-76. – ISBN 966-581-295-6
1451144
  Пономарьова О.А. Типи системних відношень фразеологічних одиниць із компонентом на позначення людини за родом занять (на матеріалі української, англійської та німецької мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 212-220


  У статті розглядаються відношення полісемії, омонімії, синонімії та антонімії українських, англійських та німецьких фразеологічних одиниць із компонентом-назвою людини за родом занять. На основі фактичного матеріалу визначено фактори, що впливають на ...
1451145
  Хархун В.П. Типи системоутворюючих рівнів у поемі П.Г. Тичини "Похорон друга" // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 128-131
1451146
  Русов М. Типи сільських селищ в полудневій частині Галиччини. – 145с.
1451147
  Лаврінець О.Я. Типи складених головних предикативних членів у синтаксичних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського підстилю // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 65-79. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано складені головні предикативні члени в синтаксичних конструкціях су часного адміністративно канцелярського підстилю. З’ясовано структурно семантичну специ фіку дво , три і чотирикомпонентних головних предикативних членів, ...
1451148
  Каранська М.У. Типи складних речень за семантико-граматичними відновленнями // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 85-93
1451149
  Кузнєцов В.І. Типи складності права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.79-83. – ISBN 966-568-656-9
1451150
  Фомін С.С. Типи соціально-економічних моделей та їхній вплив на процеси модернізації // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 32-46. – ISBN 978-966-02-8033-5
1451151
  Анпілогова Ж.Д. Типи соціально-трудових відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 23-26. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1451152
  Мацієвська В. Типи страху в ліриці Василя Пачовського
1451153
  Кравець І.М. Типи сучасних господарських систем // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 125-128. – ISBN 978-617-7320-15-8
1451154
  Мазуренко В.І. Типи сучасних фінансових криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 102-111. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються сучасні методологічні підходи до аналізу фінансових криз. Автор характеризує основні риси та структурні компоненти фінансових криз.
1451155
  Стецюк І.І. Типи та види гармонійної трансформації міського середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 203-208 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1451156
  Сергієнко Л.В. Типи та модальність креолізованих текстів проспектів емісії цінних паперів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 131-138. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджуються типи креолізованих текстів проспектів емісії цінних па- перів та характер відносин, що складаються між вербальними та візуальними компонентами. Аналізується реалізація текстової модальності. Визначається роль іконічних засобів в ...
1451157
  Кожухар О.В. Типи та форми взаємодії інститутів громадянського суспільства з підрозділами Національної поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 101-108. – ISSN 2072-8670
1451158
  Вачевський М. Типи та форми міжнародного маркетингу у формуванні професійної компетенції маркетолога // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 28-37. – ISSN 1682-2366
1451159
  Наєнко М. Типи творчості в епоху постмодернізму // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 32-33. – ISBN 978-966-2133-74-5
1451160
  Бовсунівська Т. Типи тематичних сходжень у поезії Т. Шевченка і поетів "української школи" в польському романтизмі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 180-191. – ISBN 966-95452-4-3
1451161
  Предборський В.А. Типи тіньового зростання та форми тіньової організації національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 3-6
1451162
  Івановська О. Типи трансмісійних механізмів у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 10-18


  У статті розглядаються типи трансмісійних механізмів фольклорного тексту, зауважується формотворча функція діалогічного трансмісійного механізму, дія якого забезпечує зберігання та поширення смислів у фольклорі та його колективної специфіки.
1451163
  Захарченко В. Типи трансформаційних процесів у промислових територіальних системах // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 38-44. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1451164
  Кисіль Л.О. Типи тюркізмів в українській мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 99-101. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1451165
  Чекановський А. Типи українських керамічних люльок для куріння тютюну в XVII-XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 92-94. – ISSN 2078-0850
1451166
  Соболєв І.І. Типи уроків і засоби активізації викладання літератури в школі / І.І. Соболєв. – К, 1963. – 142с.
1451167
  Литвин В.С. Типи урядових кабінетів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 123-138
1451168
  Лозінський М.В. Типи успадкування кількості зерен з рослини у гібридів F1 і формотворчий процес в гібридних популяціях F2 пшениці м"якої озимої, отриманих від гібридизації різних екотипів / М.В. Лозінський, Бурденюк-Тарасевич, О.А. Дубова // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2310-9270
1451169
  Михайлюк Н. Типи фокалізації в англійському "pомані про митця" кінця XIX - поч. XX ст. (за романом О. Вайльда "Портрет Доріана Грея", Р. Кіплінга "Світло згасло", Дж. Голсуорсі "Вілла Рубен", С. Моема "Місяць і шеляг" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 274-280. – ISSN 2078-340X


  Розкрито поняття точки зору з позицій наратології в англійському “романі про митця” кін. 19 - поч. 20 ст. Особа фокалізатора нефіксована, а така, що може переходити від наратора до персонажа (чи персонажів) й навпаки. Визначається доцільність ведення ...
1451170
  Святовець В. Типи форм деталізації у повісті "Земля" Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 192-199
1451171
  Поліщук Я. Типи художнього мислення в основі моделі історії літератури
1451172
  Хайдер Т. Типи художнього простору в творах Е. Редлінського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 343-350


  Стаття присвячена аналізу способам часопросторової організації творів відомого сучасного польського автора Едварда Редлінського. Увагу зосереджено на окремих хронотопних моделях та їхніх характеристиках. В статье представлена проблема типологизации ...
1451173
  Федоренко Ю.В. Типи циклів одного класу одновимірних динамічних систем / Ю.В. Федоренко, В.В. Федоренко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 1. – С. 143-146. – ISBN 978-617-7021-57-4
1451174
  Терехова С.І. Типи часових указувань, співвідносних з майбутнім, в українській, російській та англійській мовах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 117-121
1451175
  Габович О. Типи членства в НАНУ / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 35-39. – ISBN 978-966-518-698-4
1451176
  Микієвич М. Типи юридичних норм у правовому порядку спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейсько Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 117-123. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1451177
  Костенко Г.Ф. Типи, види воєнних конфліктів та їх класифікація // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 48-57.
1451178
  Свєчаревська В. Типи, види і загальна стрвуктура особистісної відповідальності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 75-82. – ISSN 1810-2131
1451179
  Онищук В.О. Типи, структура і методика уроку в школі / В.О. Онищук. – К, 1973. – 159с.
1451180
  Петренко І.І. Типи, функції, інструментарій та принципи експертно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні типи експертно-аналітичної діяльності, визначаються її завдання, формулюються функції, характеризується інструментарій та принципи здійснення. Анализируются основные типы экспертно-аналитической деятельности, определяются ее ...
1451181
  Теплов Д.Ю. Типизация в книговедении и библиографии / Д.Ю. Теплов. – М, 1977. – 190с.
1451182
   Типизация гидрогеологических условий для обоснования вертикального дренажа. – Ташкент : б/в, 1971. – 90с.
1451183
   Типизация гидрогеологических условий подтопления сельских населенных пунктов степной зоны Украины / И.Е. Жернов, С.В. Католиченко, А.М. Мандрик, Т.Г. Могильная // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 76-84. – (Геология ; № 9)
1451184
  Ченакал Е.А. Типизация задач в систематическом курсе арифметики средней школы. : Автореф... канд. пед..наук: / Ченакал Е.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1955. – 13л.
1451185
  Хомич В.Г. Типизация золото-серебряного оруднения. / В.Г. Хомич. – Владивосток, 1989. – 288с.
1451186
  Ламаш Г.Ф. Типизация и нормирование операций НТИ / Г.Ф. Ламаш. – Минск, 1976. – 32с.
1451187
  Рагимова И.А. Типизация и проблема национального в искусстве / И.А. Рагимова. – Баку, 1986. – 75с.
1451188
   Типизация китайских окаменелостей. Беспозвоночные.. – Пекин : Госгеолитиздат
Т. 3. – 1957. – 25с.,с.175-320,/54/с : 60с.рис. – Книга на китайском языке
1451189
  Мамиконов А.Г. и др. Типизация разработки модульных систем обработки данных / А.Г. и др. Мамиконов. – Москва : Наука, 1989. – 165 с.
1451190
  Геннадиев А.Н. Типизация склоновых сопряжений почв по количественным проявлениям смыва-намыва вещества / А.Н. Геннадиев, А.П. Жидкин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 21-31 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
1451191
  Жульковская И.И. Типизация современных языков программирования / И.И. Жульковская, О.А. Жульковский, В.В. Бильо // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 143-147. – ISSN 2519-2884
1451192
   Типизация структур и магматических формаций при металлогеническом районировании : На примере Центр.-Азиат.складчатого пояса:. – Москва : ИМГРЭ, 1975. – 173с. : ил.,карт.
1451193
  Шмуратко В.И. Типизация территории Одессы по степени подтопления грунтовыми водами // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 48-52 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1451194
   Типизация технологических процессов - основа прогресса советского мащиностроения : Библиографический указатель литературы. – Львів : б/в, 1956. – 84с.
1451195
  Егорова Д.И. Типизация форм и осознания безумия: Платон, Фуко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 62-68. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 54). – ISSN 2226-0994
1451196
  Серебряная М.Я. Типизация читателей художественной литературы на этапе предчтения / Мария Яковлевна Серебряная, Галина Николаевна Швецова-Водка // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 63-69. – ISSN 0869-608Х


  Авторами анализируются типизации читателей художественной литературы, относящиеся к фазе предчтения. Особое внимание уделено критериям типизации.
1451197
   Типик Григория Пакуриана. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1978. – 249с.
1451198
   Типик Української католицької церкви = Typicon della Chiesa cattolica Ucraina : (Переклад з церковнослов"янської) З додатком офіційного "Уставу богослужінь" 1944 року. – Рим : Видавництво оо.Василіян, 1992. – 618с. – (Українська духовна бібліотека = Biblioteca spirituale Ucraina ; Ч.81)
1451199
  Ковалев А.Г. Типические особенности характера старшего школьника : Автореф... доктор пед.наук: / Ковалев А.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 56 с.
1451200
  Александров И.А. Типические, многоступенчатые, многофазные выборки и перспективы их применения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Александров И. А.; МГУ. – Москва, 1974. – 20л.
1451201
   Типический образ на сцене : Сборник высказываний мастеров театра. – Москва : Искусство, 1953. – 160с.
1451202
  Толстых В.И. Типическое - основная сфера проявления партийности в реалистической литературе. : Автореф... канд. филос.наук: / Толстых В.И.; АН УССр. Отд. обществ. наук. – К., 1955. – 16л.
1451203
  Дубровин А.Г. Типическое : к эстетике нашего кино / А.Г. Дубровин. – М, 1979. – 239с.
1451204
  Мочалова К.В. Типическое в жизни и художественной литературе : Автореф... канд. филос.наук: / Мочалова К.В.; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – М., 1956. – 15л.
1451205
  Дремов А.К. Типическое в литературе и жизни / А.К. Дремов. – Новосибирск, 1955. – 172с.
1451206
  Ригос Александр Типичная девочка?, Типичный мальчик? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 112-117 : фото. – ISSN 1029-5828
1451207
  Талюш Н.А. Типичная структура аналитических матриц-функций сжимающих и диссипативных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Талюш Н.А.; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1451208
  Скребнев Ю.М. Типичные конструкции синтаксиса английской разговорной речи / Ю.М. Скребнев. – Уфа, 1962. – 40с.
1451209
  Андросова Л.А. Типичные образы в романах Анны Зегерс : Автореф... канд. филологич.наук: 643 / Андросова Л.А.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 27л.
1451210
   Типичные ошибки в сочинениях учащихся : В помощь поступающим в вуз. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1960. – 28с.
1451211
  Митрохина В.И. Типичные словосочетания и выражения. Общенаучная тематика / В.И. Митрохина, О.Г. Мотовилова. – М., 1982. – 385с.
1451212
  Звирбулис А В. Типичные шашечные приемы / А В. Звирбулис, Р.З. Здоровяк. – М, 1988. – 95с.
1451213
  Новиков В. Типичный Петров : Любовное чтиво // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 1. – С. 12-54. – ISSN 0130-7673
1451214
  Стариков В.А. Типичный случай. / В.А. Стариков. – М, 1974. – 239с.
1451215
  Мананга Жюль Типі срастаний минералов в железистіх кварцитах докембрия и закономерности их формирования : Дис... канд.геолого-минералог.наук: 04.00.20 / Мананга Жюль; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1984. – 221л. – Бібліогр.:л.206-221
1451216
  Кудін В.О. Типізация в художньому творі / В.О. Кудін. – Київ, 1964. – 76с.
1451217
  Гінзула М. Типізація адміністративних районів Тернопільської області на основі індексу антропотехногенного навантаження // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 200-204 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1451218
  Бодрецький М. Типізація банківських криз // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 1. – С. 36-42. – ISSN 2078-5860
1451219
  Костенко А.З. Типізація в літературі соціалістичного реалізму / А.З. Костенко. – Київ, 1962. – 375 с.
1451220
  Шпак О.М. Типізація водозаборів відносно умов забруднення нафтопродуктами / О.М. Шпак, А.Л. Брикс // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 68-75 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1451221
  Грінченко О.В. Типізація гранітоїдних утворень та їх рудоносність / О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, В.С. Сидорчук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 4. – С. 27-36. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
1451222
  Любіцева О.О. Типізація дестинацій / О.О. Любіцева, О.В. Третьяков // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1451223
  Бондаренко С.А. Типізація інновацій в забезпеченні балансу інноваційного розвитку виноробних підприємств // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 15-30
1451224
  Бортник С.Ю. Типізація картографічних матеріалів морфоструктурного змісту / С.Ю. Бортник, О.В. Ковтонюк, Н.М. Погорільчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 10-32


  У статті наведена типізація картографічних матеріалів, які використовуються для представлення результатів морфоструктурних досліджень. Проаналізовані головні підходи до морфоструктурного картографування та визначені головні об"єкти зображення на ...
1451225
  Газетов Є.І. Типізація лиманів північно-західного Причорномор"я за рекомендаціями Водної рамкової директиви ЄС / Є.І. Газетов, О.П. Конарева, І.Є. Солтис // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 45-52 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1451226
  Палеха Ю.М. Типізація міст України за особливостями внутрішньої планувальної диференціації : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-35 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1451227
  Сергєєва О.В. Типізація навчальних програм професійної підготовки перекладачів в університетах Великої Британії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 105-109. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
1451228
  Талал Махмуд Абед Рахман Аль-Кататбех Типізація організаційних структур управління підприємства як елемента системного технологічного комплексу якості в ISO 9000 : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.02 / Талал Махмуд Абед Рахман Аль-Кататбех; Київськ. держ. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1451229
  Бєліков В. Типізація північних районів Луганської області за стійкістю до викликів соціально-демографічних трансформацій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 60-67 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1451230
   Типізація поверхневих вод басейну Південного Бугу за вмістом головних іонів, біогенних елементів, органічних речовин та розчиненого кисню / О.О. Ухань, В.І. Осадчий, Ю.Б. Набиванець, Н.М. Осадча, Д.В. Глотка // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 46-56 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1451231
  Мирош М. Типізація політичної активності (суспільно-географічний аспект) // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 181-187. – ISSN 2076-1333


  В даній статті проаналізовано основні підходи сучасної науки до дефініціювання явища політичної активності. Запропоновано авторське визначення політичної активності. Охарактеризовано існуючі авторські підходи до можливих структуризацій політичної ...
1451232
  Венгрин Д.В. Типізація регіональних урбанізаційних процесів в Україні / Д.В. Венгрин, К.Ю. Сегіда // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 71-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1451233
  Мезенцева Н. Типізація регіонів України за загрозами соціальної безпеки / Н. Мезенцева, О. Штельмах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-20. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проведено типізацію регіонів України за складом, інтенсивністю вияву та темпами поширення загроз соціальної безпеки. There is realized typification of regions of Ukraine by structure, intensity of display and rates of distribution of threats to social ...
1451234
  Кононенко О. Типізація регіонів України за можливостями сталого управління відходами / О. Кононенко, В. Молодика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 28-34. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817
1451235
  Качаєв Ю.Д. Типізація регіонів України за особливостями інвестиційної діяльності // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 44-50 : Табл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1561-4980
1451236
  Савчук І.Г. Типізація регіонів України за рівнем переробки продукції зовнішньої торгівлі товарами : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1561-4980
1451237
  Кібка А.В. Типізація регіонів України за рівнем розвитку малого підприємництва // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 253-258
1451238
  Мудра К.В. Типізація русел басейну річки Ріка // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 106-108
1451239
  Гоменюк М. Типізація секторів інноваційного розвитку регіону за тенденціями зміни валової доданої вартості : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 42-45 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
1451240
  Федій О.А. Типізація сільських поселень Полтавської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 103-111. – Бібліогр.: 10 назв
1451241
  Курило М. Типізація стадій літогенезу і рудоутворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-17. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми типізації стадій рудоутворення у зв"язку з процесами розвитку осадових і осадово-метаморфізованих товщ. В основі типізації покладені джерело рудної речовини, типи та стадії літогенезу. Виділяються діагенетичні, катагенетичні, ...
1451242
  Осіпчук І. Типізація ценрів торговельного обслуговування населення Рівненської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57-60. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Виділено центри торговельного обслуговування населення Рівненської області. Проведено їх типізацію на підставі аналізу ряду показників та параметрів, що характеризують потужність дії центрів. Визначено ієрархію центрів торговельного обслуговування ...
1451243
  Доля В.Д. Типізація швидкоплинних аномалій гравітаційного поля, які проявляються в атмосфері Землі / В.Д. Доля, Б.Б. Капочкін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 52-63. – ISSN 2306-5680


  Виконана типізація нерухомих аномалій хмарності, які відповідають відомим типам геодеформацій (вертикальних рухів тектонічних блоків). Також приведені рухомі аномалії за формою: лінійній, у вигляді кутів, не лінійних форм та локальних ізометричних зон ...
1451244
  Пантелеєв П.О. Типізація, класифікація та техніко-економічні характеристики багатоквартирних будинків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 88-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1451245
  Шиян Н.М. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Scorzonera L., Senecio L., Serratual L., Solsdago L., Sonchus L. / Н.М. Шиян, С.Л. Мосякін, М.М. Федорончук // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – Т. 70, № 1. – C. 42-44. – ISSN 0372-4123
1451246
  Федорончук М.М. Типіфікація таксонів родини Poaceae, описаних із території України: рід Poa / М.М. Федорончук, Л.М. Губарь, О.А. Футорна // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 4. – С. 481-484. – ISSN 0372-4123
1451247
  Ісаєнко Олександр Типо-видова структура інформаційного обслуговування сучасної бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст.
1451248
   Типов каталог за масови библиотеки. Ново изд.. – София : Наука и изкуство, 1957. – 242с.
1451249
  Яремійчук Р. Типова і не дуже типова доля українського ученого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 листопада (№ 208/209). – С. 12


  Петро Вольвач - видатний науковець і громадський діяч.
1451250
  Грабовський С. Типова імперіалістична політика / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23 жовтня (№ 191). – С. 4


  "Сталінський патріархат" розпочав "істинно-православний газават"?
1451251
  Морозова І.І. Типова комунікативна поведінка британської жінки ХІХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 251-258


  У статті розглядаються найбільш та найменш типові комунікативні стратегії увічливості у найбільш та найменш типових комунікативних ситуаціях, що у сукупності характеризують британську жінку як пересічного представника вікторіанської лінгвокультурної ...
1451252
  Левенець Б.Б. Типова модель судового правозастосування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 69-72. – ISSN 2219-5521
1451253
   Типова навчальна програма нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр". Закінчення, початок див. у № 9, 2011 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 3-6
1451254
   Типова навчальна програма нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр". Продовження див. у № 10 2011 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 3-9 : табл.
1451255
   Типова навчальна програма нормативної дисципліни "Цивільний захист" для вищих навчальних закладів : для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр" [Закінчення, початок див. у № 11 2011р.] // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 2-7
1451256
   Типова навчальна програма нормативної дисципліни "Цивільний захист" для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр" : [продовження, початок див. у № 11 2011 р.] // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 2-3
1451257
   Типова навчальна програма нормативної дисципліни "Цивільний захист" для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр". Продовження див. у № 1 2012 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 2-6
1451258
   Типова навчальна програма нормативної дисципліни "Цивільний захист" для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр". Продовження див. у № 12 2011 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 2-4 : табл.
1451259
   Типова освітня програма: умови для реформ / за матеріалами Міністерства освіти і науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793
1451260
  Цимбал М.М. Типова особа злочинця у структурі криміналістичної характеристики злочинів, пов"язаних з посяганням на життя та здоров"я людей під приводом виконання релігійних обрядів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 544-547. – ISSN 1563-3349
1451261
   Типова програма- мінімум кандидатського іспиту за спеціальністю 12.00.06- земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право : Для аспірантів і пошукувачів юридич.вузів та фак. – Київ, 1999. – 82с.
1451262
  Ніколаєва С.Ю. Типова програма навчальної дисципліни "Методика навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах" (Бакалаврат) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 48-59. – ISSN 1817-8510
1451263
  Літвін В.В. Типова слідова картина терористичного акту, вчиненого шляхом вибуху // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 68-73.
1451264
  Набруско М.С. Типова слідова картина як елемент криміналістичної характеристики торгівлі людьми // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 62-67


  Висвітлюється питання щодо значення криміналістичної характеристики торгівлі людьми для методики криміналістичного забезпечення розслідування злочинів цього виду. Досліджено історичні аспекти становлення правової категорії «криміналістична ...
1451265
  Ямборак В.В. Типова структура довгострокової пам"яті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 184-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Введені основні поняття моделі сенсоріуму, що базуються на біологічних даних. Описані два типа основних задач мислення -задачі на розпізнавання та задачі на навчання. Ключові слова: синапс, нейрон, сенсоріум, модель, синоптичний рівень. In the ...
1451266
  Радутний О. Типова Фрекен Бок: навчаємося співпрацювати, попнрнджаємо неправомірні дії / О. Радутний, О. Ганжа // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 18-19
1451267
   Типовая инструкция к составлению отчетов промышленных предприятий о выполнении плана по продукции. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 71с.
1451268
   Типовая инструкция по организации и ведению делопроизводства в учреждениях Академии наук СССР. – Москва : б/в, 1976. – 64с.
1451269
   Типовая инструкция по статистике численности и фонда заработной платы рабочих и служащих на предприятиях, в учрежденииях и организациях. – Москва : Союзучетиздат, 1974. – 59с.
1451270
   Типовая инструкция по статистике численности и фонда заработной платы рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях и организациях. – Москва : Статистика, 1965. – 63с.
1451271
   Типовая инструкция по технике безопасности для бурильщиков и их помощников при механическом вращательном бурении. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 20с.
1451272
   Типовая инструкция по технике безопасности для бурильщиков механического вращательного бурения сейсморазведочных скважин и их помощников. – Москва : ВИЭМС, 1977. – 20с.
1451273
   Типовая инструкция по технике безопасности для рабочих при погрузочно-разгрузочных работах /введена в действие приказом по Министерству геологии СССР №401 от 12/8 1975. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 15с.
1451274
   Типовая инструкция по технике безопасности для станочников /введена в действие приказом по Министерству геологии СССР №401 от 12/8 1975г.. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 12с.
1451275
   Типовая инструкция по технике безопасности при опробовании месторождений твердых полезных ископаемых /введена в действие приазом по Министерству геологии СССР от 12/8 1975. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 43с.
1451276
   Типовая инструкция по технике безопасности при разведке россыпей ударно-канатным способом бурения. – Москва : б/в, 1975. – 16с.
1451277
  Ищенко Е.П. Типовая информационная модель преступления как основа методики расследования / Е.П. Ищенко, В.Я. Колдин // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 128-145. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1451278
   Типовая методика непрерывного оперативно-производственного планирования. – Москва : Экономика, 1966. – 64с.
1451279
   Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений. – Москва, 1966. – 64с.
1451280
   Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники в народном хозяйстве СССР. Утв.22/12 1959 г.. – Москва : Госпланиздат, 1960. – 22с.
1451281
   Типовая методика оптимизации многомерных параметрических рядов. – Москва : Изд-во стандартов, 1975. – 43с. : ил.
1451282
   Типовая методика оптимизации одномерного параметрического /типоразмерного/ ряда. – Москва : Изд-во стандартов, 1976. – 64с.
1451283
   Типовая методика разработки пятилетнего плана производственного объединения (комбината), предприятия. – Москва : Экономика, 1975. – 374с.
1451284
   Типовая методика разработки пятилетнего плана промышленного предприятия на 1971-1975 гг.. – Москва : б/в, 1972. – 174с.
1451285
   Типовая методика разработки техпромфинплана производственного объединения (комбината), предприятия. – Москва : Экономика, 1979. – 448с.
1451286
   Типовая методика разработки техпромфинплана промышленных предприятий, переведенных на новую систему планирования и экономического стимулирования. – Москва : б/в, 1967. – 206с.
1451287
   Типовая номенклатура счетов бухгалтерского учета совхозов /вводится с 1 января 1939 года. – Москва : б/в, 1939. – 40с.
1451288
  Исаев Д.В. Типовая образовательная программа профессиональной подготовки в области информационной бизнес-аналитики / Д.В. Исаев, Н.И. Голов // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 8-18. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматриваются вопросы организации подготовки специалистов (как в системе высшего, так дополнительного профессионального образования) по направлению «Информационная бизнес-аналитика». Приводится типовая образовательная программа, обсуждаются ...
1451289
  Коваленко В.Е. Типовая подсистема АСУ ВУЗ "Абитуриент" на базе автоматизированной системы обработки данных "Марс" / В.Е. Коваленко. – Москва, 1979. – 25с.
1451290
   Типовая программа государственных приемочных испытаний влагомеров твердых веществ и материалов. Основные положения. ТПр 18-76. – Москва : Изд-во стандартов, 1977. – 24с.
1451291
   Типовая программа на ЭВМ М-20 для статистического анализа экономической информации. – Свердловск : б/в, 1968. – 46с.
1451292
  Гордонова В.И. Типовая программа решения системы линейных алгебраический уравнений с симметричной положительно определенной матрицей методом квадратного корня / В.И. Гордонова. – М., 1967. – 56 с.
1451293
  Уокер В. Типовая химическая аппаратура : Технол. характеристики аппаратурных форм, методы расчета хим. процессов и машин / В. Уокер, В. Льюис, В. Мак Адамс ; Пер. под ред. проф. К.Ф. Павлова. – Вып. 1. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 187с.
1451294
  Уокер В. Типовая химическая аппаратура : Технол. характеристики аппаратурных форм, методы расчета хим. процессов и машин / В. Уокер, В. Льюис, В. Мак Адамс ; Пер. под ред. проф. К.Ф. Павлова. – Вып. 2. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 189-422 с.
1451295
  Вишняков А.Э. Типовая электроразведочная аппаратура / А.Э. Вишняков. – Ленинград : Недра, 1967. – 279с.
1451296
  Бахуринська М.М. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовим модулем I // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 367. – ISBN 978-617-566-151-2
1451297
   Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовим модулем II // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 711. – ISBN 978-617-566-151-2
1451298
   Типове обладнання біологічних та хімічних кабінетів і лабораторій педагогічних та учительських інститутів. – Київ : б/в, 1937. – 124с.
1451299
   Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. – Київ : б/в, 1996. – 172с.
1451300
   Типове положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами) / наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – № 7/8/9, березень. – С. 6-23
1451301
   Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. НПАОП 0.00-4.09-07 // Охорона праці : Науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-18.
1451302
   Типовий договір про колективну (бригадну) матерільну відповідальність // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 38-40.
1451303
   Типовий план з арифметики в школах малописьменних. – Київ : Б/В, 1940. – 23с.
1451304
  Брудний В. Типовий регламент органу самоорганізації населення міста Одеси / В. Брудний, А. Крупник, О. Орловський ; Одес. міська гром. орг. "Лицем до лиця", Одес. сусп. ін-т соц. технолог. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2008. – 68 с.
1451305
  Луговий В.І. Типовий топ-університет: кількісні та якісні параме / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 9-10
1451306
  Луговий В.І. Типовий топ-університет: кількісні та якісні параметри / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 215-275. – ISBN 978-966-439-753-4
1451307
  Синчук В. Типові версії в методиці розслідування вбивств: механізм формування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.198-207
1451308
  Синчук О.В. Типові версії в методиці розслідування злочинів і шляхи та засоби формування // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 333-344
1451309
  Синчук О.В. Типові версії в методиці розслідування підпалів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 116-121. – ISSN 2079-6242
1451310
  Калугін В.Ю. Типові версії при розслідуванні контрабанди, що вчинена на морському кордоні // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 3. – С. 27-30
1451311
  Пясковський В.В. Типові версії у справах про торгівлю людьми // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 97-101
1451312
  Синчук О.В. Типові версії як різновид криміналістичних версій // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 220-226. – ISSN 0201-7245
1451313
   Типові види дефектів програмно-керуємих пристроїв сучасних електронних засобів озброєння / П.А. Савков, Е.П. Шугалій, В.М. Гап"юк, П.П. Попов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 102-109


  У статті розглядається типові види дефектів програмно-керуємих пристроїв сучасних електронних засобів озброєння В статье рассматриваются типовые виды дефектов програмно-управляемых устройств современных злектронных средств вооружения In the article ...
1451314
  Глоба К.П. Типові види злочинів у сфері приватизації майна та засоби запобігання їм // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 154-159
1451315
   Типові вимоги до спеціалізованих транспортних засобів Національної поліції України : наук.-прак. посібник / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: Д.В. Смерницький, М.П. Будзинський, О.В. Диких та ін.]. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України : Мачулін, 2019. – 204, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: Спеціальна техніка для правоохоронної діяльності: науково-технічне та правове забезпечення. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-617-7902-10-1
1451316
  Катеренчук О.І. Типові гематологічні синдроми в кардіології: анемія у пацієнтів з ішемічною серцевою недостатністю // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 137-139. – ISSN 2077-4214
1451317
   Типові договори, контракти, статути : Нормативно-правові акти. Купівля-продаж. Поставка. Оренда. Лізінг. Підря.Послуги. Страхування. Кредит. Трудові угоди. – Київ : Атіка, 2003. – 656с. – Авт. вказ. на зворот. тит. арк. – ISBN 966-8074-74-2
1451318
   Типові договори, контракти, статути. – 2-ге переробл., допов. вид. – Київ : Атіка, 2005. – 632с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-8074-74-2
1451319
  Партико З.В. Типові задачі практичної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 23-27
1451320
  Балакарєва І.М. Типові і зразкові справи в адміністративному судочинстві: ознаки та особливості розгляду / І.М. Балакарєва, О.О. Марченко, Н.Б. Писаренко // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 153. – С. 81-91. – ISSN 2224-9281
1451321
  Кирилюк С.М. Типові ландшафти Меркурія / С.М. Кирилюк, О.В. Кирилюк // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7069-75-8
1451322
  Шевченко В.О. Типові легенди регіональних еколого-географічних карт / В.О. Шевченко, Е.Л. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-49. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання застосування уніфікованих (типових) легенд при створенні регіональних геолого-географічних карт. Визначено групи регіональних еколого-географічних карт і сформульовано принципи їх створення, а також види і структура типових легенд ...
1451323
  Смородина А. Типові ліцензійні договори за законодавством України: історія і сучасність // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 19-27. – ISSN 2308-0361
1451324
  Запорощенко А Н. Типові матеріальні сліди організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, сихотропних речовин або їх аналогів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 450-455. – ISSN 1563-3349
1451325
  Вакулик І. Типові моделі поведінки особистості в українському студентському середовищі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 257-258. – ISBN 978-966-439-357-4
1451326
  Цесарський Ф. Типові моделі правової регламентації трудових договорів у законодавстві країн Центральної та Східної Європи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 167-174. – ISSN 1993-0909
1451327
   Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України : затверджено наказом МОН України від 22.07.2008 р. № 676 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 36. – С. 4-11. – ISSN 0130-8890
1451328
   Типові навчальні плани для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-6 : табл.
1451329
   Типові навчальні плани для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 12-14 : табл.
1451330
   Типові навчальні програми.Для працівників промисловості та інших галузей. – Київ : Політвидав України, 1973. – 140с.
1451331
  Марюта О. Типові нелінійні статистичні характеристики підприємств типу "насичення" та їхній вплив на ефективність використання їх економічного потенціалу та конкурентноспроможність : моделі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 26-29 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1451332
  Гордійчук Ю. Типові ознаки прихованої реклами в друкованих журналістських матеріалах // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С . 284-287


  У статті розглянуто феномен джинси (прихованої реклами) у друкованих журналістських матеріалах на прикладі Літинської районної газети «Літинський вісник» за 2012 рік. Автор аналізує попередні дослідження з цієї теми та пропонує власну класифікацію ...
1451333
  Маковський С.С. Типові підходи до організації та функціонування фондів регіонального розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 115-118. – Бібліогр.: 25 назв
1451334
  Шутов Б.М. Типові помилки абітурієнтів. Тлумачний слоівник // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 11-12


  Популярна фізика.
1451335
  Шульга Т. Типові помилки в наукових роботах студентів // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 163-166. – ISSN 0201-419
1451336
  Павлюк Н.В. Типові помилки в показаннях неповнолітніх // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 186-190. – ISSN 0201-7245
1451337
  Павлюк Н.В. Типові помилки в показаннях неповнолітніх: сутність і види // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 254-260. – ISSN 0201-7245
1451338
  Селіванова К. Типові помилки державних реєстраторів під час державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 101-106. – ISSN 2663-5313
1451339
  Шулікін Д. Типові помилки і поради розробникам // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Експертиза освітніх програм за різними спеціальностями, найпоширеніші помилки, яких припускаються заклади вищої освіти і рецепти їх подолання - про це йшлося на вебінарі секції Галузевої експертної ради 01 "Педагогіка", який організувало Національне ...
1451340
  Дуганджич А. Типові помилки носіїв хорватської мови на початковому етапі вивчення української мови як іноземної / А. Дуганджич, Д. Палешен, Й. Ралашич // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (759), червень. – С. 54-57
1451341
  Самощенко О. Типові помилки нотаріусів при посвідченні договорів відчуження земельних ділянок / О. Самощенко, Ю. Лучнікова // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 19-26
1451342
  Сидоренко С. Типові помилки перекладу анотацій до наукових статей англійською мовою / С. Сидоренко, А. Гудманян // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 65-73. – ISBN 978-617-646-477-8
1451343
  Коломієць В.О. Типові помилки при вивченні англійської мови = Common errors of learners of english : навч. посібник для студентів ф-тів іноземних мов / Коломієць В.О. – Київ : Вища школа, 2001. – 119 с. – ISBN 966-642-023-6


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1451344
  Данилевич Н.С. Типові помилки при оцінюванні персоналу: аналіз та способи їх уникнення / Н.С. Данилевич, О.М. Білик, В.М. Задорожнюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 52-56. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1451345
  Литвиненко В.В. Типові помилки при передачі корейських власних назв у матеріалах українських ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 202-206


  У статті розглянуто типові помилки при передачі корейських власних назв, подано рекомендації щодо основних проблем правильного опосередкованого перекладу корейських імен та географічних назв. The article reviews the typical mistakes in translation of ...
1451346
  Красницька А.В. Типові помилки процесуального характеру, яких припускаються у процесуальних актах судового провадження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 500-505. – ISSN 1563-3349
1451347
  Снігур І.Й. Типові помилки розробників законопроектів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 150-155. – ISSN 1563-3349
1451348
  Голуб О. Типові помилки студентів при передачі українських власних імен людей латиницею у перекладах з української на англійську мову / О. Голуб, Д. Мірошніченко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 246-252. – ISSN 2411-6548
1451349
  Яворський А.Ю. Типові помилки у структурі складнопідрядного речення (на матеріалі ЗМІ) // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 233-240
1451350
  Красницька А.В. Типові помилки, яких припускаються у постановах про призначення експертизи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 11-17.
1451351
   Типові порушення організації мембрани еритроцитів при фізичному навантаженні різної інтенсивності в процесі розвитку загальної витривалості організму / О.В. Баскевич, С.Л. Попель, Ю.Р. Газ, Б.Г. Собєтов // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – С. 8-13. – ISSN 2077-1096
1451352
   Типові правила пожежної безпеки в дитячих будинках, дитячих садках, в початкових та середніх школах та інших дитячих закладах. – Київ : Радянська школа, 1946. – 12с.
1451353
  Богданович Лілія Типові прояви весняної алергії / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 4 : фото
1451354
  Марійко С.В. Типові риси homo virtualis у віртуалізованому інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 245-251. – ISSN 2076-7382
1451355
  Юношев О.В. Типові санкції за злочини у сфері службової діяльності в кримінальному праві України / О.В. Юношев, Є.С. Назимко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 163-168
1451356
  Гінзбург М. Типові синтаксичні конструкції європейських стандартів та перекладання їх на українську мову // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – C. 3-14. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1451357
  Варданян А.Г. Типові ситуації та відповідні програми дій слідчого на наступному етапі розслідування вбивств, з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 91. – С. 3-7
1451358
  Синчук В Типові слідчі ситуації в методиці розслідування вбивств // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.181-186
1451359
  Мудрецька Г.В. Типові слідчі ситуації початкового етапу розвідування викрадень бюджетних коштів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 524-530. – ISSN 1563-3349
1451360
  Лісова А. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування згвалтування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 366-372. – ISSN 0132-1331
1451361
  Пелещак О.Р. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кібердиверсій // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 94-100. – ISSN 2617-4162
1451362
  Ростомян Л.С. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінально-правових виявів вандализму // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 179-184.
1451363
  Старушкевич А.В. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування сексуальних вбивств та програма дій щодо їх вирішення / А.В. Старушкевич, В.В. Долженко // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 46-51.
1451364
  Долженко В.В. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування сексуальних убивств // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 70. – С. 5-8.
1451365
  Гузєй В.М. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 33-41. – ISSN 1999-5717
1451366
  Іщук І.В. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайств у сфері автострахування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 176-184
1451367
  Черницька К. Типові слідчі ситуації та способи їх вирішення при розслідуванні злочинів, скоюваних військовослужбовцями із застосуванням вогнепальної зброї // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 87-95
1451368
  Жуковець Г.Л. Типові словотвірні моделі в сучасному лейбористському дискурсі (на матеріалі промов членів лейбористської партії з 1997 по 2001 роки) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 60-65. – ISBN 966-581-295-5
1451369
  Шульга В. Типові способи вчинення злочинів, пов"язаних із сутенерством або втягненням до зайняття проституцією // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 157-161.
1451370
  Озар В.Г. Типові способи катувань як елемент криміналістичної характеристики злочину // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 130-136. – ISSN 1727-1584
1451371
  Боднар В. Типові способи приховування злочинів у сфері службової діяльності, які вчиняються працівниками Національної поліції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 257-261. – ISSN 2
1451372
  Смаль І. Типові судові експертизи при розслідуванні злочинів, пов"язаних із підробленням проїздних квитків // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 149-153.
1451373
  Істоміна О.М. Типові сфери репризентації концепту споживання у французькій літературі шозизму // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 146-152. – Бібліогр.: 14 назв.
1451374
  Гоян В.В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми : посібник для студентів ф-ту журналістики / В.В. Гоян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – 52 с. – ISBN 966-594-197-6
1451375
  Мазурок О.О. Типові та зразкові справи в адміністративному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 350-353. – ISBN 978-617-7096-97-8
1451376
  Ніколенко Л.М. Типові та зразкові справи як новели сучасної судової реформи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 140-143. – ISBN 978-617-7096-97-8
1451377
  Головчук В.М. Типові та нетипові норми права в аспекті відміностей // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 16-19. – ISBN 978-617-7272-11-2
1451378
  Гриняк А. Типові та примірні договори як джерела правового регулювання підрядних договірних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 43-46
1451379
  Соколенко М.О. Типові тактичні завдання у механізмі побудови автоматизованих алгоритмів допиту // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 187-192. – ISSN 2079-6242
1451380
  Володченко Ж. Типові тенденції у розвитку музичної культури України і Фінляндії (включно з ХХ століттям) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 64-68
1451381
  Андрущенко В. Типові форми вияву паралельно-когезійної зв"язності в слов"янській художньотекстовій структурі: граматично-семантичний аспект : (на матеріалі роману В. Підмогильного "Місто") // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 188-197. – ISSN 1728-9572
1451382
  Луць В.В. Типові форми договорів / В.В. Луць, М.М. Великанова ; НАН України, Київ. ун-т права ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права та підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 285, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 282-283 та у підрядк. прим. – (Науково-практичне видання). – ISBN 978-966-667-667-5
1451383
   Типові форми договорів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Ухвалено урядові постанови "Про затвердження Типової форми договору про надання освітніх послуг закладом фахової передвищої освіти". Відповідне рішення Кабмін ухвалив 19 серпня.
1451384
  Балог В. Типові хиби ремаркування галузевої лексики в загальномовному тлумачному словнику // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 50-56. – ISBN 978-966-489-285-5
1451385
  Сугробова Ю.Ю. Типовість паремій і фразеологізмів традицій слов’ян і тюрків у соціокультурному просторі Криму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 72-76. – ISSN 2226-3209
1451386
  Семенов В.В. Типовість розв"язності деяких задач оптимального керування // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 8
1451387
  Семенов В.В. Типовість розв"язності деяких неопуклих екстремальних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 191-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Нехай Е дійсний банахів простір, X непорожня слабко компактна підмножина простору Е. B замкнена опукла підмножина простору Е така, що 0єint В[подано формулу], функціонал f:Х-R[подано формулу] обмежений зверху та слабко напівнеперервний зверху. ...
1451388
  Войцехівська О. Типовість, з якої є різний вихід // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8. – С. 8-9


  Газета "Лубенщіна",її робота та проблеми
1451389
  Семенов В.В. Типовність існування розв"язків задач оптимального керування лінійними системами / В.В. Семенов, Р.Я. Апостол // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 195-196
1451390
  Ожегов С.С. Типовое и повторное строительство в России в XVIII-XIX веках / С.С. Ожегов. – Москва, 1984. – 168 с.
1451391
  Ожегов С.С. Типовое и повторное строительство в России в XVIII-XIX веках / С.С. Ожегов. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 219 с.
1451392
   Типовое оборудование кабинетов, лабораторий и учебных мастерских техникумов. – Москва : Советская наука, 1946. – 52с.
1451393
   Типовое положение о премировании рабочих, руководящих, инженерно-техн. работников, служащих и других категорий работников учебно-производственных предприятий Всерос.о-ва глухих, переведенных.... : Рекоменд.к разраб.положений о премир.рабочих,руковод.,инж.-техн.раб. и служащих. – Москва : б/в, 1969. – 40с.
1451394
   Типовое положение о производственном обучении учащихся средних общеобразовательных трудовых политехнических щкол. – Москва : Профтехиздат, 1961. – 16с.
1451395
   Типовое положение о хозяйственном расчете ремонтно-механических цехов и других ремонтных подразделений. – Свердловск : б/в, 1976. – 49с.
1451396
  Скрипкина И.С. Типовое положение об электронном каталоге библиотеки. Разработка проекта // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 12. – С. 19-28. – ISSN 0130-9765


  Предложен для обсуждения текст проекта Типового положения об электронном каталоге библиотеки, разработанного специалистами Российской государственной библиотеки (РГБ) в ходе исследования "Электронный каталог в системе каталогов библиотеки".
1451397
   Типовое содержание технического обоснования безопасности атомных станций (ТС ТОБ АС-85) : ПиН АС Г-1-001-86:Утв.Госатомэнергонадзором СССР и Минздравом СССР В ОКТ.1985г. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 32с.
1451398
   Типовое содержание технического обоснования безопасности реакторной установки : (ТС ТОБ РУ-87):ПН АЭГ-1-004-87: Утв.Гос.ком.СССР по надзоу за безопасн.ведением работ в атом.энергетике 11.02.87 и Гос.ком.СССР по использ.атом.энергии 11.09.86. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 38с.
1451399
   Типовой каталог районной библиотеки. – Москва : Госкультпросветиздат, 1948. – 188 с.
1451400
  Авферова Л.Н. Типовой каталог районной библиотеки / Л.Н. Авферова, Б.А. Пескина. – Москва, 1948. – 308 с.
1451401
   Типовой каталог районной библиотеки. – Москва : Госкультпросветиздат, 1948. – 312 с.
1451402
   Типовой каталог районной библиотеки. – Москва : Госкультпросветиздат, 1948. – 306 с.
1451403
   Типовой каталог районной библиотеки. – Москва : Госкультпросветиздат, 1950. – 480с.
1451404
   Типовой кодификатор учетных номенклатур для комплексной механизации бухгалтерского учета в совхозах. – Київ : б/в, 1977. – 131с.
1451405
   Типовой перечень показателей плана геологоразведочных работ и расчетных показателей к ним по партиям. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 12с.
1451406
   Типовой план семинарских занятий по марксистско-ленинской философии для вузов. – Москва : Высш. шк., 1983. – 46с.
1451407
   Типовой план счетов бухгалтерского учета основной деятельности государственных промышленных предприятий союзного и республиканского подчинения и инструкция по его применению. – Москва : Госфиниздат, 1955. – 144с.
1451408
   Типовой проект механизации нормативно-технологических и плановых расчетов по трудовым затратам на заводах тяжелого машиностроения. – Москва : ОНТИ, 1965. – 59с.
1451409
   Типовой проект механизации учета готовой продукции и ее реализации на промышленном предприятии /с применением табулятора Т-5/. – Москва : Госстатиздат, 1957. – 32с.
1451410
   Типовой проект механизации учета труда и зароботной платы. – Л. : б/в, 1957. – 124с.
1451411
   Типовой проект научной организации труда ИТР и рабочих при проведении полевых гравиметрических работ. – Москва, 1971. – 49с.
1451412
   Типовой проект научной организации труда ИТР и рабочих при проведении полевых магниторазведочных работ : Методическое пособие. – Москва, 1971. – 49с.
1451413
   Типовой проект научной организации труда ИТР и рабочих при проведении полевых сейсморазведочных работ. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 73с.
1451414
   Типовой проект научной организации труда ИТР и рабочих при проведении полевых электроразведочных работ методом вызванной поляризации. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 71с.
1451415
   Типовой проект организации машиносчетного бюро. – Москва : Госстатиздат, 1954. – 56с.
1451416
   Типовой проект организации машиносчетной станции. – Москва : Госстатиздат, 1954. – 100с.
1451417
   Типовой проект организации машиносчетной станции. – Москва : Госстатиздат, 1961. – 87с.
1451418
   Типовой проект организации машиносчетной станций промышленного предприятия. – 4-е изд. – Москва : б/в, 1952. – 105с.
1451419
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на агрегате ЗИФ-1200А. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 84с.
1451420
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на буровом агрегате ЗИФ-650А. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 80с.
1451421
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на передвижной буровой установке СБА-500. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 63с.
1451422
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на самоходной буровой установке СБУ-300 М. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 60 с.
1451423
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на самоходной буровой установке СБУ-300М. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 60с.
1451424
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на самоходной буровой установке СБУДМ-150-ЗИВ. – Москва : б/в, 1972. – 53с.
1451425
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на самоходной буровой установке СБУДМ-150-ЗИВ. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 53 с.
1451426
   Типовой проект организации труда рабочих буровой бригады на самоходной буровой установке УРБ-ЗАМ. – Москва : б/в, 1972. – 72с.
1451427
   Типовой проект организации труда рабочих горнопроходческой бригады на проходке канав взрывом на выброс. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 29 с.
1451428
   Типовой проект организации труда рабочих горнопроходческой бригады на проходке шурфов механизированным способом. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 25 с.
1451429
   Типовой проект организации труда рабочих горнопроходческой бригады на проходке шуфров механизированным способом. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 23с.
1451430
   Типовой проект организации труда рабочих на проходке траншей с применением бульдозеров. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 33 с.
1451431
   Типовой расчет по теории вероятностей и математической статистике. – Рига : Рижский политехнический ин-т, 1983. – 49с.
1451432
  Иванов Б.И. Типовой счетный план в легкой промышленности СССР : описание и корреспонденция счетов основной деятельности / Б.В. Иванов ; под ред. И.А. Кленова. – 2-е изд., переработанное. – Москва ; Ленинград : Государственное изд-во легкой промышленности, 1937. – 651 с.
1451433
  Будзилович И.С. Типовой устав жилищно-строительного кооператива / И.С. Будзилович. – Киев, 1979. – 216 с.
1451434
  Будзилович И.С. Типовой устав жилищно-строительного кооператива. / И.С. Будзилович. – Киев, 1975. – 200с.
1451435
   Типовой учебный план и программы повышения квалификации руководящих кадров колхозов на факультетах повышения квалификации сельськохозяйственных вузов. – Москва : Колос, 1966. – 104с.
1451436
   Типовые билеты для выпускных экзаменов за курс основной девятилетней школы на 1990/91 учебный год. – Москва : РСФСР, 1991. – 47 с.
1451437
   Типовые билеты для выпускных экзаменов за курс средней школы на 1990/91 учебный год. – Москва : Просвещение, 1991. – 30с.
1451438
   Типовые варианты заданий на экзаменах по математике и физике в 1969 году. – Москва, 1970. – 26с.
1451439
   Типовые варианты заданий на экзаменах по математике и физике в 1972 году. – Москва : б/в, 1973. – 35с.
1451440
   Типовые варианты заданий на экзаменах по математике и физике в 1974 году. – Москва : б/в, 1975. – 34с.
1451441
   Типовые внутрисменные режимы труда и отдыха рабочих промышленных предприятий. Межотраслевые методы рекомендации. – Москва : б/в, 1977. – 51с.
1451442
  Беляев А. Типовые вопросы контрольной работы по топографии : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 40-41 : Табл. – ISSN 0016-7207
1451443
  Подольская Н.В. Типовые восточнославянские топоосновы / Н.В. Подольская. – Москва, 1983. – 160 с.
1451444
  Шепер М.Н. Типовые задания для лингафонного практикума / М.Н. Шепер, А.Ю. Горчев. – М, 1978. – 96с.
1451445
  Горчев А.Ю. Типовые задания для лингафонного практикума по устной речи / А.Ю. Горчев. – М., 1978. – 96с.
1451446
  Шапко А.П. Типовые задания для лингафонного практикума по устной речи в 5-8 классах / А.П. Шапко, А.Ю. Горчев. – М., 1978. – 95с.
1451447
   Типовые задачи к зачетам и экзаменам по курсам сопротивления материалов, теории упругости и строительной механике машин. – Харьков : б/и, 1964. – 20 с.
1451448
   Типовые задачи по дифференциальному исчислению и методы их решения. – Харків : б/в, 1960. – 92 с.
1451449
  Попова В.Ф. Типовые задачи по курсу "Теоретические основы электротехники" / В.Ф. Попова, М.С. Кияницына. – Ленинград : ЛПИ им. М.И.Калинина, 1981. – 90 с.
1451450
  Матвеев Г.М. Типовые задачи по структурному бурению / Г.М. Матвеев. – М., 1973. – 150с.
1451451
   Типовые задачи по теоретической механике и методы их решения. – Киев : Гостехиздат, 1956. – 511 с.
1451452
  Абрамов Б.М. Типовые задачи по теории механизмов и машин : учеб. пособие для студентов высш. техн. учеб. заведений / Б.М. Абрамов. – Харьков : "Вища школа" издательство при Харьковском университете, 1976. – 208 с. : черт.
1451453
  Деменков Н.П. Типовые задачи управления при создании модели внешней среды в многообъектных системах : [учеб. пособие по курсу "АСУ движущимися объектами"] / Н.П. Деменков ; под ред. Е.М. Воронова ; Гос. ком. СССР по нар. образованию. – Москва : Изд-во МВТУ, 1989. – 39, [2] с.
1451454
  Довгерт А.С. Типовые законы и национальное законодательство развивающихся стран по авторскому праву // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 118-124. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
1451455
  Шестаков В.М. Типовые замкнутые системы автоматического управления : учебное пособие / В.М. Шестаков, В.Н. Егоров; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР; Северо-Западный заочный политехнический институт. – Ленинград : СЗПИ, 1979. – 70 с.
1451456
   Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог. – Москва : Стройиздат, 1984. – 115с.
1451457
   Типовые конструкции шиберных и револьверных устройств /питателей/ для механизации холодной штамповки в приборостроении. – Москва : Онтиприбор, 1965. – 75с.
1451458
   Типовые линейные модели объектов управления. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 264с.
1451459
   Типовые межотраслевые нормативы численности служащих, занятых в экономических и административно-хозяйственных службах производственных объединений (комбинатов) и предприятий. – Москва : НИИ труда, 1979. – 57 с.
1451460
   Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. – Вильнюс : Ин-т зоологии
Ч.3. – 1974. – 142с.
1451461
   Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. – Вильнюс : Мокслас
Ч.2-я. – 1976. – 143с.
1451462
  Румянцев С.В. Типовые методики радиационной дефектоскопии и защиты. / С.В. Румянцев, В.А. Добромыслов, О.И. Борисов. – Москва : Атомиздат, 1979. – 199 с. : граф. – Библиогр.: с. 196-197
1451463
   Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 184с.
1451464
   Типовые нормы /нормативы/ времени на разработку, сборку, техническое обслуживание и ремонт автомобилей ЗИЛ-150, ЗИЛ-585, ГАЗ-51, ГАЗ-93 и ГАЗ-69 (ГАЗ-69А) на специализированных ремонтных предприятиях. – Москва : Бюро техн.информ.ГОСНИТИ, 1967. – 232с.
1451465
   Типовые нормы времени (выработки) на полевые работы контактным способом поляризационных кривых и методом частичного извлечения металлов. – Москва : ВИЭМС, 1975. – 49 с.
1451466
   Типовые нормы времени и выработки на обращённый сейсмический каротаж взрывных скважин. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 25 с.
1451467
   Типовые нормы времени и выработки на сейсморазведку методом отражённых волн способом общей глубинной точки. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 28 с.
1451468
   Типовые нормы времени на бурение скважин для сейсморазведочных работ. – Москва : ВИЭМС, 1966. – 32 с.
1451469
   Типовые нормы времени на бурение скважин для сейсморазведочных работ. – Москва : ВИЭМС, 1973. – 32 с.
1451470
   Типовые нормы времени на бурение скважин для сейсморазведочных работ. – Москва : НИИтруда, 1973. – 32с.
1451471
   Типовые нормы времени на бурение скважин с очисткой забоя сжатым воздухом. – Москва, 1965. – 44 с.
1451472
   Типовые нормы времени на вертикальное сейсмическое профилирование глубоких скважин. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 37 с.
1451473
   Типовые нормы времени на вышкомонтажные и буровые работы агрегатами Уфимец-Шмидт, УРБ-4П, УРБ-4ПМ, В-3-1200 и СБ-1-900 на нефть и газ. – Москва, 1961. – 150с.
1451474
   Типовые нормы времени на методы скважинной геофизики. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 25 с.
1451475
   Типовые нормы времени на опытные гидрогеологические работы, стационарные гидрогеологические наблюдения и отбор монолитов. – Москва : ВИЭМС, 1978. – 97 с.
1451476
   Типовые нормы времени на основные процессы и операции научно-технической информации в организациях Министерства геологии СССР : Отдельный выпуск. – Москва : ВИЭМС, 1975. – 20 с.
1451477
   Типовые нормы времени на перевод и переработку научно-технической литературы и документов. – Москва : Экономика, 1990. – 30с.
1451478
   Типовые нормы времени на подготовку и оформление документов по материально-техническому снабжению и сбыту продукции. – 2-е изд.перераб и доп. – Москва : Экономика, 1988. – 76с.
1451479
   Типовые нормы времени на подготовку и оформление документов по материально-техническому снабжению и сбыту продукции. – Москва : Экономика, 1988. – 76с.
1451480
   Типовые нормы времени на полевые электроразведочные работы методом магнитотеллургического зондирования. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 44с.
1451481
   Типовые нормы времени на полевые электроразведочные работы методом магнитотеллурического зондирования. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 45 с.
1451482
   Типовые нормы времени на программирование задач для ЭВМ. – Москва : Экономика, 1989. – 124с.
1451483
   Типовые нормы времени на работы по делопроизводственному обслуживанию. – Москва : НИИтруда, 1970. – 64с.
1451484
   Типовые нормы времени на работы по делопроизводственному обслуживанию. – Москва : б/и, 1975. – 64с.
1451485
   Типовые нормы времени на работы по делопроизводственному обслуживанию. – Москва : НИИтруда, 1976. – 64с.
1451486
   Типовые нормы времени на работы по копированию и оперативному размножению документов. – Москва : б/в, 1976. – 33с.
1451487
   Типовые нормы времени на работы по копированию и оперативному размножению документов. – М : б/в, 1977. – 33с
1451488
   Типовые нормы времени на работы по копированию и оперативному размножению документов. – Москва : Экономика, 1986. – 38с.
1451489
   Типовые нормы времени на работы по техническому обслуживанию поливной техники, насосных станций и закрытой трубопроводной оросительной сети. – М : Экономика, 1989. – 63с.
1451490
   Типовые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках. – Москва : Экономика, 1991. – 47с.
1451491
   Типовые нормы времени на работы, выполняемые экономистами по труду на производстве. – Москва : НИИ труда, 1978. – 64 с.
1451492
   Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации : Утв.Гос.ком.Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы 10.03.75. – Москва : НИИтруда, 1977. – 40с.
1451493
   Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации : Утв.Гос.ком.СССР по труду и социал.вопр13.05.82.и ВЦСПС 07.08.86. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : Экономика, 1987. – 50с.
1451494
   Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации : Утв.Гос.ком.СССР по труду и социал.вопр.и Секретариатом ВЦСПС 07.08.86. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : Экономика, 1991. – 45с.
1451495
   Типовые нормы времени на ремонт комбайнов и приспособления к ним : утв. Гос. ком. СССР по труду и соц. вопросам и Секретариатом ВЦСПС 07.08.86. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Машиностроение, Ленинградское отделение, 1977. – 256 с.
1451496
   Типовые нормы времени на ремонт пускорегулирующей аппаратуры, релейной защиты и автоматики : Утв. 27.12.73. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : Отд.науч.информации НИИ труда, 1974. – 35с.
1451497
   Типовые нормы времени на ремонт пускорегулирующей аппаратуры, релейной защиты и автоматики : Утв.Гос.ком.Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы 27.12.73. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : НИИтруда, 1975. – 35с.
1451498
   Типовые нормы времени на ремонт пускорегулирующей аппаратуры, релейной защиты и автоматики : Утв.Гос.ком.Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы 27.12.73. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : НИИтруда, 1976. – 35с.
1451499
   Типовые нормы времени на ремонт пускорегулирующей аппаратуры, релейной защиты и автоматики : Утв.Гос.ком.СССР по труду и социал.вопр.и Секретариатом ВЦСПС 07.08.86. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : б/в, 1979. – 35с.
1451500
   Типовые нормы времени на ремонт фотоаппаратов. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : Центр.бюро техн.информации, 1967. – 52с.
1451501
   Типовые нормы времени на сейсмический каротаж глубоких скважин : Утв.Гос.ком.СССР по труду и социал.вопр.и Секретариатом ВЦСПС 07.08.86. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 19с.
1451502
   Типовые нормы времени на сейсмический каротаж глубоких скважин. – Москва : ВИЭМС, 1971. – с.
1451503
   Типовые нормы времени на техническое обслуживание сельскохозяйственных машин при хранении : Справочник. – Москва : Россельхозиздат, 1986. – 128с.
1451504
   Типовые нормы времени по техническому обслуживанию перфорационных и клавишных вычислительных машин. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : б/в, 1977. – 36с. – прилож.5л.
1451505
   Типовые нормы выработки (времени) на производство щебня. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : б/в, 1963. – 23с.
1451506
   Типовые нормы выработки времени на индуктивную электроразведку методом переходных процессов. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 29 с.
1451507
   Типовые нормы выработки времени на полевые электроразведочные работы методом зондирования становлением электромагнитного поля. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 28 с.
1451508
   Типовые нормы выработки времени на полевые электроразведочные работы методом магнитотеллурического профилирования. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 24 с.
1451509
   Типовые нормы выработки и времени на индуктивную электроразведку методом переходных процессов. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 29с.
1451510
   Типовые нормы выработки и времени на опробирование твёрдых полезных ископаемых. – Москва : ВИЭМС, 1973. – 94 с.
1451511
   Типовые нормы выработки и времени на опробование твердых полезных ископаемых : Утв.28.11.1972г. – Москва : б/в, 1973. – 93с.
1451512
   Типовые нормы выработки и времени на полевые электроразведочные работы методом вертикального электрического зондирования с аппаратурой низкой частоты. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 28 с.
1451513
   Типовые нормы выработки и времени на полевые электроразведочные работы методом зондирования становлением электромагнитного поля. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 28с.
1451514
   Типовые нормы выработки и времени на полевые электроразведочные работы методом магнитотеллурического профилирования. – Москва : ВИЭМС, 1971. – 24с.
1451515
   Типовые нормы выработки и времени на полевые электроразведочные работы методом электропрофилирования с аппаратурой низкой частоты. – Москва : ВИЭМС, 1972. – с.
1451516
   Типовые нормы выработки и расценки на конно-ручные сельскохозяйственные работы. – 6-е изд.,перераб.и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1982. – 591с.
1451517
   Типовые нормы выработки на сельскохозяйственные стационарные машины, агрегаты и комплексы. – Москва : Колос, 1977. – 96с.
1451518
   Типовые нормы на работы, связанные с орошением сельскохозяйственных культур : Утв.Гос.агропром.ком.СССР 02.12.89. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 63с.
1451519
   Типовые нормы обслуживания рабочими оборудования основных цехов тепловых электростанций. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : б/в, 1965. – 36с.
1451520
  Рабинович З.Л. Типовые операции в вычислительных машинах / З.Л. Рабинович, В.А. Раманаускас. – Киев : Техніка, 1980. – 264с. – Библ.: с.261-263. – (Типовые операции в вычислительных машинах)
1451521
   Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. – Москва : Профиздат
Вып.1-ый. – 1988. – 64с.
1451522
   Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий, организаций и учреждений культуры : [ДНАОП 0.05-3.46-82 : утверждено 23 ноября 1982 г. № 283/П-18 : дополнены и изменены в 1985 г. за № 289/П-8 и в 1986 г. за № 476/П-12]. – Киев : Основа, 1999. – 30, [1] с. : табл. – (Государственный нормативный акт об охране труда)
1451523
   Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. – Москва : Профиздат
Вып.1-ый. – 1968. – 656с.
1451524
   Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. – Москва : Профиздат
Вып.2-й. – 1968. – 352с.
1451525
   Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. – Москва : Профиздат
Вып.3. – 1969. – 584с.
1451526
   Типовые палеогидрогеологические модели структурно-металлогенических зон : Методические рекомендации. – Санкт-Петербург : б/в, 1992. – 44с.
1451527
   Типовые перечни учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для общеобразовательных школ. Восьмилетняя школа.. – Москва : Просвещение, 1977. – 143с.
1451528
   Типовые перечни учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для общеобразовательных школ. Средняя школа.. – Москва : Просвещение, 1977. – 206с.
1451529
   Типовые планы семинарских занятий по курсу истории КПСС для студентов гуманитарных вузов и факультетов. – Москва : Высшая школа, 1982. – 32с.
1451530
   Типовые планы уроков по черчению в средней школе. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 255с. : с илл.
1451531
  Злотник Б.А. Типовые позиции миттельшпиля / Б.А. Злотник. – М., 1986. – 128с.
1451532
   Типовые положения о ведомственных метрологических службах РДТП 54-75 - РДТП 57-75 : Утв.Гос.ком.стандартов 26.12.74: Взамен "Типового положения о метрол.службе пром.м-ва (ведомства)",утв.Госстандартом СССР 16.09.71. – Москва : Изд-во стандартов, 1976. – 48с.
1451533
   Типовые положения о патентных подразделениях организаций и предприятий : Утв.Гос.ком.стандартов 26.12.74: Взамен "Типового положения о метрол.службе пром.м-ва (ведомства)",утв.Госстандартом СССР 16.09.71. – Москва : ЦНИИПИ, 1969. – 28с.
1451534
   Типовые положения о подразделениях надежности в организациях и на предприятиях промышленности (рекомендуемые). РДТП 47-75. : Утв.Гос.ком.стандартов 26.12.74: Взамен "Типового положения о метрол.службе пром.м-ва (ведомства)",утв.Госстандартом СССР 16.09.71. – Москва : Изд-во стандартов, 1975. – 48с.
1451535
   Типовые положения об оплате труда работников совхозов и других государственных предприятий сельского хозяйства : Утв.Гос.ком.стандартов 26.12.74: Взамен "Типового положения о метрол.службе пром.м-ва (ведомства)",утв.Госстандартом СССР 16.09.71. – Москва : б/в, 1967. – 43с.
1451536
   Типовые положения об органах научно-технической информации : Утв.Гос.ком.стандартов 26.12.74: Взамен "Типового положения о метрол.службе пром.м-ва (ведомства)",утв.Госстандартом СССР 16.09.71. – Москва : ЦИНТИэлектропром, 1963. – 48с.
1451537
   Типовые правила внутреннего трудового распорядка для работников начальных, семилетних и средних школ РСФСР. – Москва : Учпедгиз, 1946. – 15с.
1451538
  Майстренко С.Я. Типовые правила корректности топологии в геоданных и их применение к сфере лесного хозяйства на примере системы "ГИС-Леспроект" / С.Я. Майстренко, Л.В. Литвинов, К.В. Хурцилава // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 159-169


  Определена роль современных ГИС в обработке картографической и тематической информации. Указаны источники данных, которые используются для изготовления географических основ этих программных комплексов. Определен набор правил проверки топологических ...
1451539
  Ионкин П.А. Типовые примеры и задачи по теоретическим основам электротехники. / П.А. Ионкин. – 4-е изд., перераб. – М., 1965. – 319с.
1451540
   Типовые программы и методики лабораторных испытаний нерудных полезных ископаемых при производстве геологоразведочных работ. – Москва, 1971. – 209с.
1451541
   Типовые программы и методики лабораторных испытаний нерудных полезных ископаемых при производстве геологоразведочных работ. – Москва : б/в, 1971. – 208с.
1451542
   Типовые программы расчетов на ЦВМ летно-техничкских характеристик самолетов : Учеб.пособие. – Москва : б/в, 1979. – 31с.
1451543
   Типовые проектные решения автоматизированных систем управления предприятиями. Общие принципы построения типовых проектных решений. Подсистема управления сбытом и реализацией продукции.. – Москва : Статистика, 1974. – 167с.
1451544
   Типовые проектные решения автоматизированных систем управления предприятиями. Подсистема оперативного управления основным производством.. – Москва : Статистика, 1975. – 120с.
1451545
   Типовые проектные решения автоматизированных систем управления предприятиями. Подсистема управления техн.подгот.производства. – Москва : Статистика, 1975. – 168с.
1451546
   Типовые проектные решения автоматизированных систем управления предприятиями. Подсистема уравления матер.-техн.снабжением.. – Москва : Статистика, 1975. – 152с.
1451547
   Типовые проектные решения автоматизированных систем управления предприятиями. Техн.обеспечение. : В 2-х частях. – Москва : Статистика
Ч.1. – 1975. – 294с.
1451548
   Типовые проектные решения автоматизированных систем управления предприятиями. Техн.обеспечение. : В 2-х частях. – Москва : Статистика
Ч.2. – 1975. – 200с.
1451549
   Типовые проектные решения по функциональным подсистемам АСПР Госплана РСФСР : Сб.науч.тр. – Москва : цэнии, 1982. – 183С.
1451550
   Типовые проекты камерных систем разработки для сложных горно-геологических условий Кузнецкого бассейна. – Прокопьевск : б/и, 1974. – 42с.
1451551
   Типовые проекты механизации основных участков учета. – Москва : Госстатиздат
Раздел 1, Ч.2 : Типовой проект механизации учета выработки и заработной платы (межотраслевой). – 1962. – 32с.
1451552
   Типовые проекты механизации основных участков учета. – Москва : Статистика
Раздел 5 : Типовой проект механизации учета основных средств (фондов). – 1976. – 95с.
1451553
   Типовые проекты механизации основных участков учета.. – Москва : Статистика
Раздел 6 : Типовой проект механизации учета финансово-расчетных операций. – 1976. – 80с.
1451554
   Типовые проекты механизации основных участков учета.. – Москва : Статистика
Раздел 7, Ч.1 : Типовой проект механизации сводного аналитического и синтетического учета. Основные положения и технология механизированных разработок. – 1976. – 78с.
1451555
   Типовые проекты механизации основных участков учета.. – Москва : Статистика
Раздел 7, Ч.2 : Типовой проект механизации сводного аналитического и синтетического учета. Шифры синтетических счетов и объектов аналитического учета. – 1976. – 56с.
1451556
   Типовые проекты. Механизация основных участков учета.. – Москва : Госстатиздат
Раздел 3 : Типовой проект механизации учета производства для предприятий машиностроительной промышленности. – 1963. – 128,63с.
1451557
   Типовые производственные нормы расхода материалов, изделий и полуфабрикатов на строительные и монтажные работы. – 2-е изд.,доп. – М.-Л. : Энергия
Вып.1 : Сварочные работы. – 1965. – 92с
1451558
   Типовые профессионально-квалификационные характеристики и методология их разработки (для ведущих рабочих профессий народного хозяйства). – Москва : Высшая школа, 1975. – 290с.
1451559
  Романов В.А. Типовые разрезы докембрия Южного Урала / В.А. Романов. – Москва : Наука, 1973. – 132с.
1451560
   Типовые разрезы пограничных слоев нижнего и среднего девона Средней Азии : Путеводитель экскурсий: Полевая сессия Международной подкомиссии по стратиграфии девона, г.Самарканд, СССР, август 1978. – Ташкент : б/и, 1978. – 56с. – Прилож.: Атлас...78табл.
1451561
   Типовые разрезы пограничных слоёв нижнего и среднего девона Средней Азии : Путеводитель экскурсий. – Ташкент, 1978. – 55 с..
1451562
  Новожилов И.В. Типовые расчеты по теоретической механике на базе ЭВМ / И.В. Новожилов, М.Ф. Зацепин. – Москва : Высшая школа, 1986. – 134 с.
1451563
  Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию / В.И. Дьяков. – 3-е перераб.и доп. – М, 1965. – 131с.
1451564
  Савчук Л.Н. Типовые расчеты показателей экономической эффективности внедрения новой техники в системах газоснабжения. / Л.Н. Савчук, М.Б. Семенов. – Киев, 1990. – 80 с.
1451565
   Типовые решения по организации труда в автоматизированном производстве. – Москва : НИИтруда
Ч. 1 : Организация регламентированного обслуживания. – 1983. – 166с. : ил.
1451566
   Типовые решения по организации труда и управления производством в геологоразведочной экспедиции : В 3-х ч. – Москва : ВИЭМС
Ч.1. – 1987. – 88с. : ил.
1451567
   Типовые решения по организации труда и управления производством в геологоразведочной экспедиции : В 3-х ч. – Москва : ВИЭМС
Ч.2. – 1987. – 150с. : ил.
1451568
   Типовые решения по организации труда и управления производством в геологоразведочной экспедиции : В 3-х ч. – Москва : ВИЭМС
Ч.3. – 1987. – 196с. : ил.
1451569
  Киракосьянц Д.Х. Типовые статистические модели в некоторых экономических задачах обеспечения стандартности : Автореф... канд. эконом.наук: 08.807 / Киракосьянц Д.Х.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1972. – 29л.
1451570
  Арват Н.Н. Типовые структурно-семантические модели в системе однородности // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 16-19. – ISBN 966-594-839-3
1451571
  Макушев Э.И. Типовые схемы радиоэлектронной аппаратуры / Э.И. Макушев, Э.И. Поппэ, Б.А. Глаговский. – Москва-Ленинград, 1964. – 150 с.
1451572
   Типовые технологические процессы нанесения гальванических покрытий. – М. : ЦИНТИмашиностроения, 1964. – 92с.
1451573
  Бураго Л.И. Типовые упражнения лечебно-профилактической гимнастики / Л.И. Бураго. – Москва, 1965. – 22 с.
1451574
  Соколов Г.Н. Типовые усилительные каскады : учебное пособие / Г.Н. Соколов. – Ленинград, 1978. – 42 с.
1451575
   Типовые условные обозначения для карт разного геологического содержания : Геологическая карта. – Ленинград, 1975. – 13 с.
1451576
   Типовые условные обозначения для карт разного геологического содержания : Карта полезных ископаемых. – Ленинград, 1975. – 9 с.
1451577
   Типовые условные обозначения для карт разного геологического содержания : Карта полезных ископаемых. – Ленинград, 1975. – 17 с.
1451578
   Типовые условные обозначения для карт разного геологического содержания : Карта прогноза на нефть и газ. – Ленинград, 1975. – 6 с.
1451579
   Типовые условные обозначения для карт разного геологического содержания : Гравиметрическая карта и карта аномального магнитного поля. – Ленинград, 1975. – 7 с.
1451580
   Типовые условные обозначения для карт разного геологического содержания. – Ленинград : ВСЕГЕИ
Вып. 1-6. – 1975. – 20 с.
1451581
   Типовые условные обозначения для карт разного геологического содержания : Карта прогноза на уголь и горючие сланцы. – Ленинград
Вып. 5. – 1975. – 19 с.
1451582
   Типовые условные обозначения для карт разного геологического содержания : Карта подземных вод. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1978. – 16 с.
1451583
   Типовые учебные планы и программы для работников промышленности и других отраслей. – М. : Правда, 1978. – 160с.
1451584
   Типовые учебные планы и программы для работников сельського хозяйства. – М. : Правда, 1978. – 160с.
1451585
   Типовые учебные программы для специалистов и руководителей подразделений предприятий промышленности и других отраслей. – М. : Правда, 1976. – 64с.
1451586
   Типовые учебные программы для экономического всеобуча трудящихся. – М. : Высшая школа, 1989. – 159с.
1451587
   Типовые учебные программы по новым курсам на 1975/76 учебный год для работников сельського хозяйства. – М. : Правда, 1975. – 64с.
1451588
   Типовые учебные программы. Для колхозников и рабочих совхозов. – М. : Правда, 1976. – 64с.
1451589
   Типовые учебный план и программа курса "Основы экономики и управления производством". – Москва, 1974. – 52 с.
1451590
   Типовые формы полевых журналов и вычислительных схем для производства геодезических работ. – Москва : Геодезиздат, 1941. – 143 с.
1451591
   Типовые формы полевых журналов, паспортов, инструментов, используемые на топографо-геодезических работах. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 352 с.
1451592
  Долгополова Е.Е. Типовые характеристики информационного поведения современного пользователя библиотеки: по результатам республиканского исследования // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2014. – № 2. – С. 27-34. – ISSN 0130-9765


  Представлены основные результаты республиканского исследования "Информационное поведение пользователей библиотек Беларуси", проведенного Национальной библиотекой Беларуси в 2011-2012 гг.; приведены типовые характеристики информационного поведения ...
1451593
   Типовые характеристики нижнего 300-метрового слоя атмосферы по измерениям на высотной мачте. – Москва : Моск. отд. Гидрометеоиздата, 1982. – 69 с.
1451594
  Шебунин Ф.А. Типовые шахты подмосковского бассейна. / Ф.А. Шебунин. – М-Л, 1932. – 140с.
1451595
   Типовые экономические расчеты в геологических организациях. – Москва : Недра, 1979. – 264с.
1451596
  Островский О.М. Типовые элементы организации бухгалтерского учета / О.М. Островский. – М., 1988. – 207с.
1451597
  Рудер Э. Типографика : руководство по оформ. / Э. Рудер. – Москва, 1982. – 286 с.
1451598
  Куликов Б.В. Типографические печатные машины. (Учебн. пособие для учащихся полиграфич. техникумов). / Б.В. Куликов. – М., 1957. – 260с.
1451599
  Петраускене И.С. Типография Вильнюсской академии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Петраускене И.С.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 33л.
1451600
  Титов Ф.И. Типография Киево-Печерской Лавры : ист. очерк : (1606 - 1616 - 1916 гг.) / сост. проф. прот. Феодор Титов. – Киев : тип. Киево-Печер. Успен. лавры
Т. 1 : (1606-1616-1721 гг.). – 1916. – 506 с. : 33 л. ил. : ил., портр. – На обл. дата: 1918
1451601
   Типография Лениздата. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 334с.
1451602
  Удріс-Бородавко Типографія як форма візуальної комунікації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 227-236. – ISSN 2225-7586
1451603
  Хиленко Т.П. Типологизация задач на формирование информационных универсальных учебных действий у младших школьников // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 2 (231). – С. 19-23. – ISSN 0234-0453
1451604
  Астахова Е.В. Типологизация экономических рисков субъектов образовательного процесса // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 41-45. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1451605
  Ильченко С.Н. Типологическая идентичность жанровой системы отечественных электронных СМИ: к постановке проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 248-253. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  В статье автор рассматривает и анализирует соотношение действующей теории жанров журналистского творчества реальной практике работы журналистов на радио и телевидении.
1451606
  Мартыненко П.Ф. Типологическая классификация систем конституционного права современных государств // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 69-74. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
1451607
  Скляренко А.М. Типологическая ономастика = Типологічна ономастика : в 5 кн. / Алексей Скляренко, Ольга Скляренко ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. Н.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-927-144-0
Кн. 3 : Артикли в сфере ономастики : в 2 ч., ч. 2 : Функционирование ономастических артиклей. – 2016. – 411, [5] с. – Парал. тит. л. укр. - Сер. осн. в 2007 г. – Библиогр.: с. 412 и в подстроч. примеч.
1451608
  Скляренко А.М. Типологическая ономастика = Типологічна ономастика : в 5 кн. / Алексей Скляренко, Ольга Скляренко ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-927-319-2
Кн. 5 : Ономастические этюды. Мифология сквозь призму ономастики. – 2018. – 554, [6] с. – Парал. тит. л. укр. - Сер. осн. в 2007 г. - Список библиогр. сокращений: с. 501-552. – Библиогр.: с. 501-552 и в подстроч. примеч.


  Содерж.: 1. Лексико-семантичні особливості онімного простору ; 2. Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі ; 3. Артиклі в ономастичній сфері ; 4. Антропономія та життя ; 5. Ономастичні етюди
1451609
  Егоров А.В. Типологическая характеристика белорусской правовой системы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 2. – С. 87-93. – ISSN 0132-0769
1451610
  Саркисян А.Е. Типологическая характеристика древнеармянского языка (грабара) классического периода : Автореф... канд .филол.наук: / Саркисян А. Е.; АН Арм.ССР, ин-т языка. – Ереван, 1970. – 26л.
1451611
  Иванова Т.А. Типологически характерные возможности перевода безличных предложений. (На материале рус., укр и нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Иванова Т.А. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 22 с.
1451612
   Типологические аспекты литературоведческого анализа. – Тюмень : ТГУ, 1987. – 143с.
1451613
  Чекман В.Н. Типологические аспекты фонетических изменений в праславянском / В.Н. Чекман. – Минск, 1978. – 43с.
1451614
  Соловьев В.Д. Типологические базы данных: перспективы использования // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2010. – № 1 январь-февраль. – С.94-109. – Библиогр.: Лит.: с. 109-110. – ISSN 0373-658Х
1451615
  Филат Т. Типологические и индивидуальные черты поэтики художественного пространства и времени в русской гомодиегетической повести конца 1880-х - начала 1890-х годов // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 134- 149. – ISBN 966-587-044-0
1451616
   Типологические и личностные детерминанты стрессоустойчивости у спортсменов экстремальных видов спорта / С.В. Тукаев, Е.Н. Долгова, А.О. Руженкова, Е.Н. Лысенко, С.В. Федорчук, Ю.Д. Гаврилец, В.В. Ризун, О.А. Шинкарук // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 8-15. – ISSN 1992-7894
1451617
  Шилькрот Г.С. Типологические изменения режима озер в условиях культурных ландшафтов / Г.С. Шилькрот. – Москва : Наука, 1979. – 168с.
1451618
   Типологические изучение литературного процесса. – Пермь : ПГУ, 1987. – 178с.
1451619
  Климов Г.А. Типологические исследования в СССР (20-40-е гг.) / Г.А. Климов. – М., 1981. – 111с.
1451620
   Типологические категории в анализе литературного произведения как целого. – Кемерово : б.и., 1983. – 151с.
1451621
   Типологические категории и их языковая реализация : С. науч. трудов. – Ташкент : ТашГУ, 1988. – 148с.
1451622
  Лепилкина О.И. Типологические модели местных изданий в период зарождения провинциальной журналистики в российской империи (до 1838 г.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 143-149. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1451623
  Сыроваткин С.Н. Типологические основания сравнения родного и иностранного языков / С.Н. Сыроваткин. – Калинин, 1977. – 75с.
1451624
  Варфоломеев И.П. Типологические основы жанров исторической романистики / И.П. Варфоломеев. – Ташкент, 1979. – 168с.
1451625
  Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии (XI нач. ХХ в.) / Л.Ю. Маньковская. – Ташкент, 1980. – 183 с.
1451626
   Типологические особенности высшей нервной деятельности человека. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1956. – 412с.
1451627
   Типологические особенности высшей нервной деятельности человека. – Москва : Изд-во АПН РСФСР
Том. 2-й. – 1959. – 231с.
1451628
   Типологические особенности высшей нервной деятельности человека. – Москва : б.и.
Том.3. – 1963. – 276с.
1451629
   Типологические особенности высшей нервной деятельности человека. – Москва : Просвещение
Том.4. – 1965. – 240с.
1451630
  Базаров Геннадий Михайлович Типологические особенности нервной системы и профессиональная пригодность горнорабочих глубоких угольных шахт : Автореф... канд. биол.наук: 130013 / Базаров Геннадий Михайлович; КГУ. – К, 1982. – 26л.
1451631
  Базаров Геннадий Михайлович Типологические особенности нервной системы и профессиональная пригодность горнорабочих глубоких угольных шахт : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 130013 / Базаров Геннадий Михайлович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
1451632
  Базаров Г.М. Типологические особенности нервной системы и профессиональная пригодность горнорабочих глубоких угольных шахт. : Дис... канд. биол .наук: 03.00.13 / Базаров Г.М.; НИИ гигиены труда и профзаболеваний. – Донецк, 1982. – 163 л. – Библиогр.: л.136-163
1451633
  Надъярных Н.С. Типологические особенности реализма. Годы первой русской революции / Н.С. Надъярных. – Москва, 1972. – 248с.
1451634
  Сизоненко Виктор Александрович Типологические особенности речевого жанра "Спортивный репортаж" (на материале британской прессы) : Дис... канд. филол.наук: / Сизоненко Виктор Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 212л. – Бібліогр.:л.191-210
1451635
  Гварджаладзе Гульнара Михайловна Типологические особенности ритмических основ грузинской народной песни : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.02 / Гварджаладзе Гульнара Михайловна; Грузинский театральный институт. – Тбилиси, 1982. – 24л.
1451636
   Типологические особенности учащихся вспомагательных школ в трудовом обучении. – Москва : б.и., 1983. – 99с.
1451637
  Щербаков А.В. Типологические параллели истории Волоколамского монастыря: преп. Иосиф Волоцкий и митрополит Питирим (Нечаев) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 10. – С. 40-45. – ISSN 2073-9702


  Анализируется деятельность двух настоятелей Иосифо-Волоцкого монастыря - его основателя преп. Иосифа Волоцкого (1439-1515) и митрополита Питирима (1926-2003). Разделенные во времени пятью столетиями, два выдающихся церковных подвижника видели основной ...
1451638
   Типологические подходы в отраслевых и региональных географических исследованиях : сборник трудов. – Москва : МГПИ им. В.И. Ленина, 1975. – 153 с.
1451639
  Цыхун Г.А. Типологические проблемы балканославянского языкового ареала / Г.А. Цыхун. – Минск, 1981. – 230с.
1451640
   Типологические проблемы рекомендательной библиографии. – Москва : ГБЛ, 1981. – 160 с.
1451641
  Теплов Б.М. Типологические свойства нервной системы и их значение для психологии / Б.М. Теплов. – М, 1962. – 40с.
1451642
  Бассель Н.М. Типологические связи эстонской советской литературы с литературами других народов : худож. проза / Н.М. Бассель ; Ин-т яз. и лит. АН ЭССР. – Таллин : Ээсти раамат, 1980. – 392 с. – Библиогр.: с. 371-381 (247 назв.)
1451643
   Типологические соответствия и взаимосвязи в русской и зарубежной литературе. – Красноярск : КрасноярГПИ, 1980. – 122с.
1451644
   Типологические соответствия и контактные связи в русской и зарубежной литературе. – Красноярск : КГПИ, 1984. – 127с.
1451645
   Типологические соответствия литературы и изобразительного искусства. – Киев; Одесса : Вища школа, 1975. – 171с.
1451646
  Кошевая Инна Георгиевна Типологические структуры языка. Сфера видо-временных значений / Кошевая Инна Георгиевна. – К., 1972. – 235с.
1451647
  Сапоровский В.С. Типологические факторы несовпадения в быстроте формирования и перестройки двигательного навыка : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сапоровский В. С.; Яросл. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1968. – 21 с.
1451648
  Василевич Е.А. Типологические черты и художественное новаторство российской прозы "поколения 1990-х" : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Василевич Елена Александровна ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко, Ин-т филологии. – Киев, 2012. – 252 л. – Библиогр.: л. 236-252
1451649
   Типологические черты языка в контрастивном аспекте. – Рига : ЛГУ, 1988. – 246с.
1451650
  Татарова Г.Г. Типологический анализ для реконструкции социальных типов работников (концептуальное и эмпирическое обоснование) / Г.Г. Татарова, Г.П. Бессокирная // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 7 (327 ). – С. 3-15. – ISSN 0132-1625
1451651
   Типологический анализ литературного произведения : сб. науч. тр. – Кемерово, 1982. – 175 с.
1451652
  Бурменская Г.В. Типологический анализ онтогенеза индивидуальных различий // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 2. – С.5-13. – ISSN 0042-8841
1451653
  Чаплыгин А.К. Типологический анализ формирования в ВУЗе творческого отношения личности студента к деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чаплыгин А.К.; ХГУ. – Харьков, 1979. – 25л.
1451654
  Свешникова Г.С. Типологический анализ фразеологических единиц с компонентами прилагательными, обозначающими цвет (на матер. нем,, англ., и швед. яз.) : Автореф. дис... канд. филол. наук / Свешникова Г. С. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1969. – 22 с.
1451655
  Городцов В.А. Типологический метод в археологии / В.А. Городцов. – Рязань, 1927. – 9с.
1451656
  Литвинов В.П. Типологический метод в лингвистической семантике / В.П. Литвинов. – Ростов н/Д, 1986. – 165с.
1451657
  Гаранян Н.Г. Типологический подход к изучению перфекционизма // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 6. – С.52-60. – ISSN 0042-8841
1451658
  Фоменко Е.Г. Типологическое в "Джакомо Джойсе" Джеймса Джойса // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 170-175. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1451659
  Базарбаев З.М. Типологическое исследование интонации вводных единиц / З.М. Базарбаев ; АН КазССР, Ин-т языкознания. – Алма-Ата : Гылым, 1991. – 155 с.
1451660
  Кулиев Барат Боран оглы Типологическое исследование синтаксической структуры языка (на материале глагольных конфигураций с аккузативом в русском и азербайджан. языках) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.20 / Кулиев Барат Боран оглы; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 23л.
1451661
  Заплаткина Н.И. Типологическое исследование структуры односложных слов в славянских языках / Н.И. Заплаткина. – К., 1980. – 88с.
1451662
  Алексанян С.Г. Типологическое своеобразие армянского просветительского реализма 50-60-х годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Алексанян С. Г.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. им. М. Абегяна. – Ереван, 1977. – 26л.
1451663
  Бостан Г.К. Типологическое соотношение и взаимосвязи молдавского, русского и украинского фольклора / Г.К. Бостан. – Кишинев, 1985. – 146с.
1451664
  Дронь В.И. Типологическое сопоставление отадъективных наречий в современном русском, польском и белорусском языках : Автореф... канд. филол.наук: / Дронь В.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра рус. яз. и общего языкознания. – Минск, 1967. – 24л.
1451665
  Сизоненко В.А. Типологичские особенности речевого жанра "спортивный репортаж" (на матер. британской прессы) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Сизоненко В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с.
1451666
  Козина И.В. Типология аналогических преобразований в морфологии современного немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Козина И.В.; Моск.гос.ин-т.иностр.яз. – М, 1990. – 24л.
1451667
  Гусева Е.Н. Типология библиотек : научно-методическое пособие / Е.Н. Гусева. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 152с. – (Серия "Библиотекарь и время. 21 век" / отв. ред О.Р. Бородин ; № 65). – ISBN 5-85129-175-3
1451668
  Мейеров В.Ф. Типология буквенных орфограмм / В.Ф. Мейеров. – Иркутск, 1988. – 279с.
1451669
  Чудинов А.П. Типология варьирования глагольной семантики / А.П. Чудинов. – Свердловск, 1988. – 144с.
1451670
  Чередниченко В.И. Типология временных отношений в лирике / В.И. Чередниченко. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 138 с.
1451671
  Долинина И.Г. Типология выражения видо-временных категорий / И.Г. Долинина. – Нальчик, 1964. – 57с.
1451672
   Типология высказывания и текста. – Куйбышев : б.и., 1983. – 108с.
1451673
  Раман К.Г. Типология географических ландшафтов Среденей Видземе (Латвийской ССР). : Автореф... Канд.геогр.наук: / Раман К.Г.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1958. – 22л.
1451674
   Типология германских литературных языков. – М. : Наука, 1976. – 249с.
1451675
   Типология глагога в африканских языках. – М. : Наука, 1972. – 140с.
1451676
   Типология грамматических категорий. – Москва : Наука, 1975. – 219с.
1451677
  Ростовцев-Попель Типология демонстративов: средние дейктики // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 22-34. – ISSN 0373-658Х
1451678
  Никольский Е. Типология женских характеров и судеб в произведениях Всеволода Соловьева о русской истории XVII века // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 162-170. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1451679
   Типология журналистики : Вопросы методологии и истории. – Ростов -на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1987. – 160 с.
1451680
   Типология журналистики. Вопросы методологии и истории : Изд.ростовского ун-та, 1987. – 160с.
1451681
  Калнынь Л.Э. Типология звуковых диалектных различий в нижнелужицком языке / Л.Э. Калнынь. – М., 1967. – 252с.
1451682
   Типология и биология естественных и исскуственных фитоценозов. – Минск : Наука и техника, 1974. – 199с.
1451683
   Типология и взаимодействие славянских и германских языков. – Минск : Наука и техника, 1969. – 212с.
1451684
  Набиев А.М. Типология и взаимосвязи азербайджанского и узбекского фольклора. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.09 / набиев А.М.; АН ГрССР.Ин- истории груз.литературы. – Тбилиси, 1980. – 42л.
1451685
   Типология и взаимосвязи в русской и зарубежной литературе. – Красноярск : Краснояг. ГПИ, 1981. – 130с.
1451686
   Типология и взаимосвязи в русской и зарубежной литературе вып.II. – Красноярск, 1977. – 137 с.
1451687
   Типология и взаимосвязи литератур древнего мира. – Москва : Наука, 1971. – 312с.
1451688
   Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. – Москва : Наука, 1974. – 575 с.
1451689
   Типология и взаимосвязи фольклора народов СССР. – Москва : Наука, 1980. – 343с.
1451690
   Типология и генезис литературных связей. – Ташкент : б.и., 1985. – 84с.
1451691
  Бондалетов В.Д. Типология и генезис русских арго / В.Д. Бондалетов. – Рязань, 1987. – 84с.
1451692
   Типология и грамматика. – Москва : Наука, 1990. – 191с.
1451693
   Типология и классификация в социологических исследованиях. – Москва : Наука, 1982. – 296 с
1451694
  Соболева Н.В. Типология и локальная специфика русских сатирических сказок Сибири / Н.В. Соболева. – Новосибирск, 1984. – 172с.
1451695
  Kaliszan J. Типология и общая характеристика омонимии производных слов // [Prace] / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1997. – С. 39-51. – (Filologia rosyjska ; N 29). – ISBN 978-83-232-0817-4
1451696
   Типология и периодизация культуры Возрождения. – Москва : Наука, 1978. – 280с.
1451697
  Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического исследования : (история и современность) / Николай Чурилов ; Институт социологии НАНУ. – Киев : Факт, 2008. – 366с. – ISBN 978-966-359-317-3
1451698
  Руднева Л.Н. Типология и происхождение слов на авто- и само- в русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Руднева Л.Н.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1975. – 29л.
1451699
  Якушева Ирина Владимировна Типология и семантико-функциональные характеристики событийных существительных английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Якушева Ирина Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 24л.
1451700
   Типология и способы перевода буддийской терминологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 47-56. – Библиогр.: Лит. : 10 поз. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 2). – ISSN 2074-1227


  ...терминология (на материале интерактивной базы данных " буддийская терминология монгольских переводных сочинений").
1451701
  Козенкова В.И. Типология и хронологическая классификация предметов кобанской культуры // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1982. – В2-5 : Типология и хронологическая классификация предметов кобанской культуры. Восточный вариант / В.И. Козенкова. – С.1-177
1451702
  Афанасьев М.Н. Типология идеологий. Правая идея // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 29-43. – ISSN 0869-0499
1451703
   Типология изданий. – Москва : Книжная палата, 1990. – 232с.
1451704
  Агеева А.В. Типология иноязычных вкраплений в русских текстах // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – C. 153-162. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1451705
   Типология интерактивных конструкций. – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1989. – 310с.
1451706
  Иванова Е.Н. Типология интересов и стратегия поведения в конфликте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 95-101. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
1451707
  Нушикян Э.А. Типология интонации эмоциональной речи. / Э.А. Нушикян. – Киев, Одесса, 1986. – 157с.
1451708
  Сандаков Геннадий Николаевич Типология исторического романа в современной литературе Поволжья (марийская, мордовская, удмуртская, чувашская) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Сандаков Геннадий Николаевич; Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1981. – 22л.
1451709
  Лановая Г.М. Типология как методологическое средство теоретико-правового анализа юридического права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4. – С. 16-19. – ISSN 1812-3805


  Исследуется познавательный потенциал типологии как метода изучения юридического права. Ее возможности сопоставляются с возможностями иных подходов к дифференциации права.
1451710
  Гусева Е.Н. Типология как теоретическая и практическая проблема библиотековедения // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С. 258-268. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена проблеме разработки типологии в библиотековедении. Приведены основные значения понятия "тип". К пониманию его смысла сложились два подхода: практический (прагматический, онтологический), который часто применяется в обыденной жизни, и ...
1451711
  Чинчлей К.Г. Типология категории посессивности / К.Г. Чинчлей. – Кишинев, 1990. – 154с.
1451712
   Типология каузативных конструкций. – Ленинград : Наука, 1969. – 312с.
1451713
   Типология книжных изданий. – Москва : Книга, 1976. – 44с.
1451714
  Митякина Елена Александровна Типология конструкций с предикатным актантом в позиции дополнения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Митякина Елена Александровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 22л.
1451715
   Типология конструкций с предикатными актантами. – Ленинград : Изд-во Наука, 1985. – 232с.
1451716
  Летучий А.Б. Типология лабильных глаголов // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 41-71. – ISSN 0373-658Х
1451717
  Зеленин А.В. Типология лексических заимствований в эмигрантской прессе (1919-1939) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – C. 85-120. – ISSN 0373-658Х
1451718
  Николаев Н.В. Типология лексического материала, подлежащего усвоению в восьмилетней школе (на матер. англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: / Николаев Н. В.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 31л.
1451719
   Типология литературного процесса. – Пермь : ПГУ, 1988. – 136с.
1451720
   Типология литературного процесса. – Пермь : ПГУ, 1990. – 136с.
1451721
   Типология литературного процесса и индивидуальность писателя : Межвуз.сб.науч.тр. – Пермь : ПГУ, 1979. – 134с.
1451722
   Типология личности преступника и индивидуальное предупреждение преступлений : Сб.науч.тр. – Москва : Всесоюз.ин-т по изуч.преичин и разраб.мер предупреждения преступности, 1979. – 156с.
1451723
  Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Уч. пособие / К.Е. Игошев. – Горький, 1974. – 167 с.
1451724
   Типология лугов Украины и их рациональное использование. – Киев : Н. – 236с. : ил. – ISSN 1988
1451725
  Лаппо М.А. Типология мемуарно-автобиографических изданий: динамические аспекты // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 2. – С. 47-52. – ISSN 1815-3186


  Рассматриваются актуальные для современной практики виды мемуарно-автобиографических изданий. Уточняются типологические характеристики, связанные с появлением новых информационных технологий и, как следствие, способов коммуникации. Группу таких изданий ...
1451726
   Типология местной прессы. Советский Союз - Польша. – Ростов -на-Дону : Изд.ростовского ун-та, 1991. – 144с.
1451727
  Балабанов С.С. Типология мотивов иметь или не иметь детей / С.С. Балабанов, Б. Наук, Х З. Саралиева // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.129-136. – ISSN 0132-1625
1451728
  Васильев В.Л. Типология наименований новгородских погостов (по данным писцовых книг конца XV-XVI в.) / В.Л. Васильев, Н.Н. Вихрова // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 67-81. – ISSN 0373-658Х
1451729
   Типология народного эпоса : Сборник статей. – Москва : нАУКА, 1975. – 327с. : нот.ил.
1451730
  Черникова И.В. Типология науки в контексте современной философии науки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 71-78. – ISSN 0042-8744
1451731
  Килимник Евгений Витальевич Типология немецких и чешских замков конца XI - начала XV в. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 30-33. – ISSN 2073-9702
1451732
  Павлова Н.С. Типология немецкого романа / Н.С. Павлова ; АН СССР, ин-т мировой лит. ; [тв. ред. С.П. Бочаров]. – Москва : Наука, 1982. – 279 с. – Бібліогр. в прим. : с.274-276
1451733
  Царик Д.К. Типология неоромантизма / Д.К. Царик; Радек Л.С. – К., 1984. – 167с.
1451734
   Типология несоциалистических стран = (Опыт многомерно-статистического анализа народного хозяйства. – Москва : Наука, 1976. – 271с.
1451735
  Проскурина Ю.М. Типология образа автора в творчестве Ф.М.Достоевского. / Ю.М. Проскурина. – Екатеринбург, 1992. – 55 с.
1451736
  Белехова Л.И. Типология образного пространства в американской поэзии // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 17-22. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1451737
  Одиноков В.Г. Типология образов в художественной системе Ф.М.Достоевского / В.Г. Одиноков. – Новосибирск, 1981. – 145 с.
1451738
  Корсакова Т.В. Типология односоставных предложений современного немецкого языка (структурный, количеств. и жанро-стилист. анализ) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Корсакова Т. В.; ЛГУ. – Львов, 1979. – 23л.
1451739
   Типология озер : Изменение режима озер культурных ландшафтов. Типологическая характеристика тундровх озер. – Москва : Наука, 1967. – 174с.
1451740
   Типология озерного накопления органического вещества : Сборник статей. – Москва : Наука, 1976. – 130с.
1451741
  Гаврилюк В.А. Типология оснований. Неопределенное (формальное) и определенное основание / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Слово, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 19)
1451742
  Гаврилюк В.А. Типология оснований. Определенное и наличное основание / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Слово, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 20)
1451743
  Гаврилюк В.А. Типология оснований. Реальное основание / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Слово, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 21)
1451744
   Типология основных элементов традиционной культуры : Сборник статей. – Москва : Наука, 1984. – 254с. : ил.
1451745
  Калиущенко В.Д. Типология отыменных глаголов / В.Д. Калиущенко. – К, 1988. – 91с.
1451746
   Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги.. – Ленинград : Наука, Ленингр.отд-ние, 1974. – 383с.
1451747
  Ибраева Ж Г. Типология передач для детей республиканского телевидения (на прим. Казахского телевидения) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Ибраева Г.Ж; МГУ. – М., 1980. – 23л.
1451748
  Роот А.А. Типология передовых статей А.И.Герцена в "Колоколе" / А.А. Роот. – Казань, 1974. – 103с.
1451749
   Типология периодических изданий. – Ростов н/Д : Изд-во Рост.ун-та, 1984. – 157с.
1451750
  Гоганова А.В. Типология персонажей в романе Андрея Платонова "Чевенгур" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 176-189. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Типология персонажей выстраивается в статье согласно позиции самого автора или главных героев. Каждая группа персонажей имеет культурных "предшественников". Так, "предки" платоновских странников - богомольцы, механики - "отродье старинных мастеров". В ...
1451751
  Вызовская Оксана Григорьевна Типология персонажей и новаторство средст. создания характеров в творчестве М.М.Коцюбинского : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Вызовская Оксана Григорьевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 27л.
1451752
  Трифонова Т.А. Типология пойменных земель на основе комплексного дешифрования аэрофотоснимков (на прим. среднеобской поймы). : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Трифонова Т.А.; МГУ. Ф-тет почвоведения. – М., 1975. – 28л.
1451753
  Роднянская Э.Е. Типология пойменных ландшафтов на примере р. Оби в пределах таежной зоны : Автореф... канд. геогр.наук: / Роднянская Э. Е.; ЛГУ. – Ленинград, 1963. – 13л.
1451754
  Богин Г.И. Типология понимания текста / Г.И. Богин. – Калинин, 1986. – 86 с.
1451755
  Музалевская И.М. Типология постсовременных стратегий: социокультурный залог // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С. 62-66. – ISSN 2073-9702
1451756
  Овсянников А.А. Типология потребительского поведения / А.А. Овсянников. – М, 1989. – 237с.
1451757
   Типология потребления. – Москва : Наука, 1978. – 168с. : ил.
1451758
  Хасбулатов Р. Типология предпринимательства и принцип оптимальности в экономической системе. Социальные функции государства. Историко-экономический экскурс // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 2-14.
1451759
  Нешумаев И.В. Типология преобразования структуры предложения при переводе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Нешумаев И. В.; Моск. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1451760
  Назарова И.Б. Типология преподавателей высшей школы / И.Б. Назарова // Социологические исследования : Научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 11. – С. 115-119. – ISSN 0132-1625
1451761
  Пименов Е Типология префиксных транзитивов / Е Пименов. – Кемерово, 1989. – 80с.
1451762
  Балацкая Е. Типология приватизационных циклов / Е. Балацкая, Н. Екимова // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 9/10. – С. 66-85. – ISSN 0207-3676
1451763
  Белашова Екатерина Афанасьевна Типология признаков представления статусов лица в процессе исторического развития русского языка : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Белашова Екатерина Афанасьевна; Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1980. – 19л.
1451764
  Габинская О.А. Типология причин словотворчества / О.А. Габинская. – Воронеж, 1981. – 153с.
1451765
  Маянц В.А. Типология простого предложения в языке йоруба : Автореф... канд. филол.наук: / Маянц В.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1967. – 29л.
1451766
  Никовская Л.И. Типология публичной политики в российских регионах / Л.И. Никовская, В.Н. Якимец // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3 (323 ). – С. 56-66. – ISSN 0132-1625
1451767
  Ермолаева Любовь Степановна Типология развития системы наклонений в германских языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ермолаева Любовь Степановна; МОск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1978. – 51л.
1451768
  Тамарченко Н.Д. Типология реалистического романа: на материале классич. образцов жанра в рус.лит. XIX в. / Н.Д. Тамарченко. – Красноярск, 1988. – 195с.
1451769
   Типология результативных конструкций : (Результатив, статив, пассив, перфект). – Ленинград : Наука, Ленингр.отд-ние, 1983. – 264с.
1451770
  Эсалнек А.Я. Типология романа : (теоретический и историко-литературный аспекты) / А.Я. Эсалнек. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 156 с.
1451771
  Млечина И.В. Типология романа ГДР / И.В. Млечина. – М, 1985. – 303с.
1451772
  Банковская Н.П. Типология романтического мышления. : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.08 / Банковская Нина Павловна ; Киев. гос. ун-т им.Тараса Шевченко. – К., 1991. – 235 л. – Библиогр.: л. 203-235
1451773
  Здобнова З.П. Типология русских говоров в Башкирии. / З.П. Здобнова. – Уфа, 1981. – 62с.
1451774
   Типология русского реализма второй половины 19 века : Сб.ст. – Москва : Наука, 1979. – 352с.
1451775
   Типология русского реализма второй половины 19 века : Сб.ст. – Москва : Наука, 1990. – 248с.
1451776
  Одиноков В.Г. Типология русского романа / В.Г. Одиноков. – Новосибирск
2. – 1975. – 121 с.
1451777
  Кулешов В.И. Типология русского романтизма / В.И. Кулешов. – Москва, 1973. – 35 с.
1451778
  Куварова Е.К. Типология русского эпистолярного вокатива : монография / Е.К. Куварова. – Днепропетровск : Новая идеология, 2014. – 379, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 342-377. – ISBN 978-617-7068-23-4
1451779
  Буханцов Н.С. Типология русской советской повести. : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Буханцов Н.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 22л.
1451780
  Чумак В.В. Типология сказуемого в сербохорватском и восточнославянских языках. / В.В. Чумак. – К., 1985. – 136с.
1451781
  Рождественский Ю.В. Типология слова / Ю.В. Рождественский. – Москва, 1969. – 286с.
1451782
  Рождественский Ю.В. Типология слова / Ю.В. Рождественский. – Москва, 1969. – 288с.
1451783
  Рождественский Ю.В. Типология слова / Ю.В. Рождественский ; под ред. В.В. Виноградова ; предисловие А.А. Волкова. – Изд. 2-е, доп. – Москва : КомКнига, 2007. – 288с. – (Лингвистическое наследие 20 века). – ISBN 978-5-484-00975-6
1451784
  Абызова Э.Б. Типология словообразовательной формы немецких существительных / Э.Б. Абызова. – Казань : Издательство КазГУ, 1987. – 100 с.
1451785
  Хашимов Г.М. Типология сложных предложений разносистемных языков / Г.М. Хашимов. – Ташкент, 1991. – 103с.
1451786
  Дмитриев П.А. Типология сложных предложений с присубстантивно-относительными придаточными. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.662 / Дмитриев П.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1972. – 41л.
1451787
  Акопов Александр Иванович Типология советских научно-технических журналов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Акопов Александр Иванович; Моск. гос. у-т им. М.В.Ломоносова. Фак-т журналистики. – Москва, 1979. – 16л.
1451788
  Мукиенко И.Н. Типология современных правовыхсистем: критерии и сравнительная характеристика // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
1451789
  Гусева Е.Н. Типология современных росийских библиотек: критерии и подходы // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2006. – № 2. – С. 137-140


  Рассматриваются различные типообразующие критерии для выделения типов библиотек, а также предлагается вариант типологии российских библиотек.
1451790
  Алексева Н.Н. Типология сокращенных лексических единиц современного англ. языка : Автореф... канд .филол.наук: 10.02.04 / Алексева Н. Н.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1984. – 23л.
1451791
   Типология социальных явлений : Межвуз.сб.науч.тр. – Свердловск : УрГУ, 1982. – 156с.
1451792
   Типология стилевого развития 19 века : Сборник статей. – Москва : Наука, 1977. – 496с.
1451793
   Типология стилевого развития нового времени : Классич.стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле: Сборник статей. – Москва : Наука, 1976. – 503с.
1451794
  Кивенко И.А. Типология стимула речевого акта благодарности (на материале англоязычного художественного дискурса) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 170-178. – ISBN 978-617-7132-02-07
1451795
  Соколова Е.П. Типология стихотворных сборников. Критерии классификации. Анализ образцов. (На примере изд. "Советский писатель") : Автореф... канд. филол.наук: 679 / Соколова Е.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра книговедения и ред.-изд. дела. – М., 1971. – 18л.
1451796
  Стариков Н.А. Типология стран мира по особенностям продовольственной ситуации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 48-56 : рис., табл. – Библиогр.: с. 55. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
1451797
  Акимова В.В. Типология стран по уровню развития солнечной энергетики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 89-95 : табл. – Библиогр.: с. 94-95. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
1451798
  Лекомцева М.И. Типология структур слога в славянских языках / М.И. Лекомцева. – М., 1968. – 224с.
1451799
  Симонов А.В. Типология структурной организации образовательных кластеров / А.В. Симонов, И.И. Чиннова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 12,декабрь. – С. 46-57. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается типология структурной организации формирования и развития образовательных кластеров, анализируются их особенности, определяемые различными стратегическими интересами участников кластерного взаимодействия. Выделены и описаны ...
1451800
  Болейко А.Ф. Типология структурных схем предложения во французском научно-техническом тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Болейко А. Ф.; Лен. гос. пед ин-т. – Л., 1981. – 23л.
1451801
   Типология сходств и различий близкородственных языков : Сборник статей. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 100с.
1451802
  Красильников Р.Л. Типология танатологических мотивов в литературе // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 11-26. – ISSN 0130-9730
1451803
  Фрольцова Н.Т. Типология творческой деятельности в аудиовизуальной коммуникации / Н.Т. Фрольцова. – Минск : БГУ, 2003. – 217 с. – ISBN 985-445-779-6
1451804
   Типология текста в функционально-стилистическом аспекте : Межвуз.сб.науч.тр. – Пермь : ПГУ, 1990. – 140с.
1451805
  Бурвикова Н.Д. Типология текстов для аудиторной и внеаудиторной работы. / Н.Д. Бурвикова. – Москва : Русский язык, 1988. – 116с.
1451806
  Аллахвердов В.М. Типология теоретических исследований в психологии: когнитивный подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 6-16. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1451807
  Данилец Д.А. Типология терминообразования в немецкой медицинской естетологии в сравнении с польской и французской // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 88-96. – ISSN 2307-4558
1451808
  Борисова Д.В. Типология терроризма в арабо-израильском конфликте // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 176-178
1451809
  Фхметова Л.Р. Типология трудностей при обучении письменной научной речи на английском языке как специальности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 87-89. – ISSN 1726-667Х
1451810
  Козак С. Типология украинско-польских литературных взаимоотношений первой половины 19 ст. : Автореф. дис... канд. филол. наук: 642 / Козак С.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1967. – 20с.
1451811
  Тамбовцев Ю.А. Типология упорядоченности звуковых цепей в языке / Ю.А. Тамбовцев. – Новосибирск, 1994. – 199с.
1451812
  Стеценко А.А. Типология упражнений для овладения лексикой немецкого языка учащимися средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Стеценко А.А. ; Киев. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Киев, 1978. – 24 с.
1451813
  Бычкова Т.Г. Типология устойчивых словосочетаний испанского языка и ее использование для обучения экспрессивной устной речи. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Бычкова Т.Г.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1980. – 17л.
1451814
  Сихарулидзе Н.Г. Типология факторов устойчивости новой лексики. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Сихарулидзе Н.Г.; Моск.гос.ин-т иностр.яз. – М, 1988. – 19л.
1451815
  Семибратова И.В. Типология фантастики в русской прозе 30-40-х годов 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Семибратова И.В. ; МГУ. – Москва, 1973. – 20 с.
1451816
  Савченко Ирина Федоровна Типология фонемной структуры морфем: (На материале префиксальных прилагательных украинского языка) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Савченко Ирина Федоровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 172 л. – Бібліогр. : с. 157-172
1451817
  Топорова И.Н. Типология фонологических систем языков банту / И.Н. Топорова. – М, 1975. – 159с.
1451818
  Зобов Р.А. Типология форм жизненного успеха и самореализации человека / Р.А. Зобов, Н В. Келасьев // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 4. – С. 84-94. – ISSN 1561-2465


  В современном российском обществе, особенно в молодежной среде, абсолютизация одного личного (материального) успеха неизбежно приводит к ограничениям в самореализации и разочарованию. Полноценный жизненный успех и истинная самореализация достигаются в ...
1451819
  Гаврилюк В.А. Типология форм основания / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2011. – 47 с. – (Библиотечка любителя философии : Серия "Теория развития" ; Вып. 10)
1451820
  Гаврилюк В.А. Типология формообразований меры / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – Назв. на тит. л. отличается от назв. на обл. кн. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 52)
1451821
  Гаврилюк В.А. Типология формообразований наличного бытия / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 8)
1451822
  Рубанович А.Л. Типология художественного образа / А.Л. Рубанович. – Иркутск, 1984. – 157с.
1451823
   Типология читателей и ее отражение в рекомендательной библиографии : Сб.науч.тр. – М : ГБЛ, 1985. – 160с.
1451824
  Трубников С.А. Типология читателей художественной литературы: лекция / С.А. Трубников. – М., 1978. – 58с.
1451825
  Завгородня Л.В. Типология читача як комунікативно-теоретична проблема // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 76-78


  Про загальну сутнісить категорії читача під кутом зору різних наукових підходів, передусим теорії комунікації, соціології, психології, поетики, рецептивної теорії, герменевтики. The article deals with the category of reader. The given category is ...
1451826
  Серебряная М.Я. Типология чтения художественной литературы. Этап предчтения / М.Я. Серебряная, Швецова-Водка // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 59-65. – ISSN 0869-608Х


  В статье охарактеризованы основные понятия типологии чтения. Раскрывается содержание первого этапа читательской деятельности - предчтения. Рассмотрены особенности выбора произведений художественной литературы для чтения, осуществляемого на этом ...
1451827
  Адамович Г.Е. Типология эпоса как повествования о прошлом, историческом и мифологическом // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С. 69-72. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2618
1451828
  Леванский В.А. Типология юристов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 15-25. – ISSN 0132-0769
1451829
  Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление / С.Д. Кацнельсон. – Ленинград, 1972. – 216с.
1451830
  Климов Г.А. Типология языков активного строя / Г.А. Климов. – М., 1977. – 320с.
1451831
  Шарадзенидзе Т.С. Типология языков в синхроническом и диахроническом плане / Т.С. Шарадзенидзе. – Тбилиси, 1982. – 181с.
1451832
  Аракин В.Д. Типология языков и проблема методического прогнозирования : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз."] / В.Д. Аракин ; [послесл. В.П. Конецкой]. – Москва : Высшая школа, 1989. – 157, [1] с. – Библиогр.: с. 145-148. – (Библиотека преподавателя)
1451833
  Захарьин Б.А. Типология языков Южной Азии / Б.А. Захарьин. – М., 1987. – 185с.
1451834
   Типология языковых систем : Программы специализации студентов. – М : Изд-во Моск.ун-та, 1966. – 64с
1451835
  Степанов Г.В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи / Г.В. Степанов. – М, 1976. – 224с.
1451836
  Швачко С.А. Типология языковых средств выражения точного количества // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 249-253. – ISBN 966-581-295-5
1451837
  Чорний В.С. Типологізація армій нових незалежних держав та їхня участь в суспільно-політичних процесах / В.С. Чорний. – Київ : Науковий світ, 2000. – 31с. – ISBN 966-7722-30-9
1451838
  Ботвінов Р.Г. Типологізація державної служби: термінологічна полеміка // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 91-98. – ISSN 2311-6420
1451839
  Маслікова І.І. Типологізація етичних вчень як метод етичних досліджень // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 74-82


  В статті розглядаються типології етичних вчень та виявляється їхній поте- нціал як у етичних дослідженнях, так і у викладанні етики. The article discusses the typologies of the ethical doctrines and their potential both in the ethical researches, ...
1451840
  Цуркан М. Типологізація застосування насильницьких методів у суспільних процесах сучасної України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 218-220


  У статті досліджуються існуючі типології насильницьких методів, які існують та використовуються у людській практиці. Висвітлюються методологічні проблеми типологічного та класифікаційного підходів до вивчення проблем насилля, проводиться пошук ...
1451841
  Шевченко Л.С. Типологізація інноваційної діяльності та інновацій в освітній сфері // Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 48-56
1451842
  Вірченко В. Типологізація інституційної структури фінансового ринку та класифікація фінансових інститутів, що їх утворюють // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-61. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню класифікації фінансових інститутів та розробці типологізації інституційної структури фінансового ринку. Проаналізовано основні підходи до класифікації фінансових інститутів. Розроблено типологізацію інституційної структури ...
1451843
  Носко О.А. Типологізація композитів іспанської мови на сучасному етапі


  Статтю присвячено дослідженню та класифікації складних слів в іспанській мові, тобто одному з способів словотворення - словоскладенню, яке є невичерпним підгрунтям для поповнення лексичного запасу будь-якої мови; викладено та проаналізовано основні ...
1451844
  Тихомиров Д.О. Типологізація нормативно-правове визначення безпеки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 20-27. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
1451845
  Пономаренко Т.В. Типологізація підходів до трактування сутності категорії "економічна стійкість підприємства" // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 14-20
1451846
  Балтачеєва Н. Типологізація регіонів України за рівнем соціального й економічного розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 31-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1451847
  Зварич О.І. Типологізація систем інновацій: регіональний аспект // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 207-211. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1451848
  Семигіна Т.В. Типологізація соціальної політики як концепт сучасної політичної науки // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 155-162
1451849
  Кузьмін В.В. Типологізація специфічних груп населення України в напрямках організації соціально-психологічної діяльності // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 63-68. – ISSN 2310-4368
1451850
  Дьяченко Я.Я. Типологізація схем і методів, напрями протидії легалізації злочинних доходів в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 87-90
1451851
  Рейкін В.С. Типологізація тіньової економіки: секторальний підхід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
1451852
  Кушпіт В.П. Типологізація у методології оперативно-розшукової діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 466-471. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1451853
  Коршук Р.М. Типології етнократії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 35-37
1451854
  Журавель В.А. Типології злочинних схем відмивання "брудних" коштів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 22-29. – ISBN 966-8467-20-5
1451855
  Іванов В. Типології інформаційного мовлення / В. Іванов, Д. Іванов
1451856
   Типології легалізації злочинних коштів в Україні у 2004-2005 роках / Я.В. Янушевич, О.Ю. Фещенко, О.І. Попов, Г.А. Сапунова; Державний комітет фінансового моніторингу України; Янушевич Я.В., Фещенко О.Ю., Попов О.І., Сапунова Г.А.; За ред. С.Г. Гуржія. – Київ : Бізон, 2006. – 64с. – ISBN 966-8283-17-1
1451857
  Нестерович В. Типології лобіювання у контексті сучасних політико-правових трансформацій // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 34-43.
1451858
  Коршук Р.М. Типології моноетнічних та поліетнічних держав // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1451859
  Мушкевич О. Типології націоналізмів Роджерса Брубейкера: сучасний український контекст // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 142-148
1451860
  Чижевська А.О. Типології оповіді англо-американської наративної школи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 109-113. – (Серія "Філологія" ; вип. 83). – ISSN 2227-1864
1451861
  Рудик А.О. Типології суперпрезидентської республіки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 112-114
1451862
  Андреєва О.В. Типології цінностей: методичні підходи М. Рокича й Ш. Шварца // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-83. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Зроблено стислий огляд основних типологій цінностей, що існують на даний момент у соціології та психології. Представлено детальний аналіз відповідних класифікаційних моделей, які становлять основу методичних підходів М. Рокича і Ш. Шварца та ...
1451863
  Кобченко Н. Типологійні ознаки подвійного синтаксичного зв"язку // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 41-49. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1451864
  Денисова С.П. Типологіч категорій лексичної семантики : Автореф... докт. філол.наук: 10.02.15; 10.02.02 / Денисова С. П.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 34л.
1451865
  Бутиріна М.В. Типологічна диференціація стереотипів масової свідомості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 9-13


  У статті представлені типології стереотипів масової свідомості. Наведені зауваження щодо особливостей застосування методу типологізації при дослідженні стереотипів. Typology of stereotypes of mass consciousness is presented in the article. Remarks ...
1451866
  Маланчук-Рибак Типологічна ідентичність українського емансипаційного руху жінок // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 93-96
1451867
  Давидченко Т.С. Типологічна класифікаці я дитячих періодичних видань в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 116-120.


  У статті здійснено типологічну класифікацію дитячих періодичних видань. Запропоновано типологічну схему для аналізу дитячої періодики, за допомогою якої угруповано типи і види сучасних газет і журналів для дітей, знайдено їх місце в загальній системі ...
1451868
  Зелінська А. Типологічна класифікація бібліографічних видань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 25-31. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано наявні підходи до класифікації біографістики, здійснено пошук оптимальної класифікації з урахуванням видавничого аспекту. В результаті проведеного дослідження запропоновано власну типологічну класифікацію біографічних видань на ...
1451869
  Женченко М. Типологічна класифікація електронних видань як науково-практична проблема / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
1451870
  Покляцька К.А. Типологічна класифікація публіцистики в журналах "Всесвіт", "Lire" та "Иностранная литература" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 111-115


  Проаналізовано публіцистичні тексти культурного спрямування в літературно-художніх виданнях "Всесвіт", "Lire" та "Иностранная литература". У матеріалах часописів визначено основні типи культури за видами діяльності та способами задоволення людських ...
1451871
  Ревенко М.І. Типологічна класифікація сучасної китайської мови / М.І. Ревенко, А.В. Пасько


  Розглядаються актуальні питання загального й китайського мовознавства щодо критеріїв типологічної класифікації сучасної китайської мови.
1451872
  Капранов Я.В. Типологічна класово-видова організація лексикографічних джерел // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 183-198


  У статті проаналізовано різні підходи учених щодо систематизації й упорядкування лексикографічних джерел; виявлено диференціацію понять "типологія словників" і "класифікація словників" у наукових працях; визначено основні критерії класифікації ...
1451873
  Карпенко О.О. Типологічна модель навчальної книги // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 216-228. – ISBN 966-7352-66-8


  На основі принципу системності пропонується загальнотипологічна модель навчальної книги. Пояснюється застосування поняття "навчальна книга" та визначаються її ознаки.
1451874
  Житарюк М.Г. Типологічна модель сучасної журналістики України (інтеграція дуальних домінант) // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 14-21


  Осмислення й інтеграція позиційних пар журналістики, в основі яких лежать соціокультурні фактори та їхні аспекти, з огляду на можливість і необхідність, дозволили побудувати типологічну модель сучасної журналістики України. Comprehension and ...
1451875
  Зарва В. Типологічна модифікація моделей просвітницького героя (на матеріалі прози І. Тургенєва та І. Гончарова) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 110-125.
1451876
  Вацеба В.Я. Типологічна оцінка ПРП Чернівецької області у розрізі фізико-географічних районів // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 31-33 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1451877
  Смоліна О.О. Типологічна різноманітність православної монастирської культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 77-80
1451878
  Ярмоленко Г.В. Типологічна система образів в українській історичній прозі першої половини XIX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ярмоленко Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 186 л. – Бібліогр.: л. 165-186
1451879
  Ярмоленко Г.В. Типологічна система образів в українській історичній прозі першої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ярмоленко Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1451880
  Циховська Е. Типологічна спорідненість віршів "Варшава" Є. Маланюка і "Warszawa rozblyskana" Ю. Тувіма // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 284-291
1451881
  Циховська Е. Типологічна спорідненість віршів "Варшава" Є.Маланюка і "Warszawa rozblyskana" Ю.Тувіма // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С.278-284.
1451882
  Кобзей Н. Типологічна спорідненість творів В. Винниченка "Брехня", І. Франка "Для домашнього огнища" та Г. Ібсена "Ляльковий дім" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 68-74. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1451883
  Ткач Л.І. Типологічна структура лісів водозборів річки Сіверський Донець / Л.І. Ткач, О.Б. Бондар // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 106-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0459-1216
1451884
  Бондар О.Б. Типологічна структура лісів водозборів річки Стула // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 154-161 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 161. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1451885
  Комова М.В. Типологічна структура системи корпоративних видань // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 176-189. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто тенденції розвитку типологічної структури системи корпоративних видань в умовах інформатизації. Описано та систематизовано корпоративні друковані, електронні, гібридні видання за типологічно-жанровими ознаками, конкретизовано функціональне ...
1451886
  Кобець О.В. Типологічна та просторова структура штучних дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву та їхнє відновлення / О.В. Кобець, В.П. Ткач // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 28-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0459-1216
1451887
  Головко О.М. Типологічна характеристика англомовних неологізмів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 235-239. – Бібліогр.: Літ.: с. 238-239; 9 п. – ISSN 1729-360Х
1451888
  Мартиненко В.В. Типологічна характеристика вкритих лісовою рослинністю деревостанів природного заповідника "Древлянський" / В.В. Мартиненко, В.В. Коніщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 33-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
1451889
  Кличко С.М. Типологічна характеристика ЗМК Криму (1954-2004 рр.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Кличко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 318 л. – Додатки: л. 209-318. – Бібліогр.: л. 183-208
1451890
  Кличко С.М. Типологічна характеристика ЗМК Криму (1954-2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Кличко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журн. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1451891
  Суховарова-Жорнова Типологічна характеристика історичних портретів XVII-XVIII ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 244-278


  На основі вивчення та аналізу історичних портретів XVII-XVIII ст. пропонується схема їх тематико-класифікаційної характеристики та визначається методика дослідження.
1451892
  Женченко М.І. Типологічна характеристика контенту книжкової продукції правничої тематики (1991—2011) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 113-119


  У статті йдеться про особливості типологізації книжкової продукції з огляду на залежність тематичного репертуару правничої літератури від розвитку галузі права, що відбувається в контексті поступу законотворчого процесу держави. The article is about ...
1451893
  Толочко О. Типологічна характеристика кримінального процесу України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 1 (59) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 101-111. – ISSN 2311-6676
1451894
  Клічак Й В. Типологічна характеристика літератури видавничого центру "Просвіта" першого десятиріччя XXI ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 30-34


  У статті визначено основні поняття типології та критерії типологічного поділу, розроблено типологію друкованої продукції, яку видав центр "Просвіта" протягом першого десятиріччя ХХІ ст. The article outlines the basic concepts of typology and criteria ...
1451895
  Гоян Олександр Яромович Типологічна характеристика молодіжних радіопрограм України : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.10 / Гоян Олександр Яромович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 229л. – Бібліогр.:л.182-204
1451896
  Гоян О.Я. Типологічна характеристика молодіжних радіопрограмм України : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.10 / Гоян О. Я.; КУ ім. Шевченка. – К., 1992. – 31л.
1451897
  Кепін Д.В. Типологічна характеристика музеїв просто неба // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 131-155. – ISBN 966-531-142-5
1451898
  Мельник О. Типологічна характеристика образу Івана Мазепи в одноіменних поемах Дж.-Г. Байрона та Володимира Сосюри // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 203-208. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1451899
  Тищенко Олег Володимирович Типологічна характеристика обрядової лексики в Російській та Українських мовах : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Тищенко Олег Володимирович; Київський держ. пед. ін-тут інозем. мов. – Київ, 1994. – 186л. – Бібліогр.:л.167-186
1451900
  Тищенко О.В. Типологічна характеристика обрядової лексики в російській та українській мовах. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Тищенко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 17л.
1451901
  Водолазька С.А. Типологічна характеристика перевидань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 145-147


  Визначаються особливості визначення поняття перевидання стандартом та дослідниками. Характеризується причини та значущість перевидань для читачів. Standard and researchers" peculiarities of the definition of the notion "re-edition" are analysed. ...
1451902
  Гаценко І.О. Типологічне зіставлення ономатопей у сучасному мовознавстві // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 129-135. – Бібліогр.: Літ.: с. 135; 9 п.


  Про мотивації мовного знака в сучасному мовознавстві. Розглянуто поняття звуконаслідування в сучасній лінгвістиці, аналізується статус та структура ономатопів.
1451903
  Вовк П. Типологічне зіставлення української, російської, польської мов // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 27-31. – ISSN 0320-3077
1451904
  Маляренко О.С. Типологічне класифікування базових структурних елементів регіональних екомереж // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 38-55. – ISSN 0868-6939


  Запропоновано модифікований підхід до дефініцій основних структурних елементів регіональних екомереж, удосконалено і доповнено типологічні класифікації екомережних ядер та коридорів та розроблено типологічну класифікацію буферних зон. Наведено ...
1451905
  Проценко О.А. Типологічне та індивідуальне моделювання образу Михайла Глинського в романі Д. Міщенка "Бунтівний князь" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 147-149. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1451906
  Решетнюк О.В. Типологічний аналіз заказників Буковини // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 52-57. – ISSN 1729-7184


  Виконано оцінку репрезентативності заказників у мережі охоронних об"єктів Чернівецької області. Зроблено типологічний аналіз існуючої системи заказників Буковини. Проаналізовано рівномірність розподілу заказників у межах адміністративних і ...
1451907
  Глушаниця Р.В. Типологічний аспект аналізу категорії "інновації" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 61-65
1451908
  Морозова І.Б. Типологічний ізоморфізм простого речення у світлі гештальттеорії (на матеріалі англійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 225-228. – ISBN 966-638-08406
1451909
  Лещак О. Типологічний нарис лінгвістичних методологій з позицій функціонального прагматизму
1451910
  Лещак О. Типологічний нарис лінгвістичних методологій з позицій функціонального прагматизму
1451911
  Андрієнко А. Типологічні архітектурні особливості гробниць ахеменідського періоду у Стародавньому Ірані // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 392-397. – ISBN 978-966-171-893-6
1451912
  Григоренко С.В. Типологічні аспекти жанру фортепіанного етюду (першої половини XX століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Григоренко Сергій Валерійович ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1451913
  Тараненко О.Г. Типологічні аспекти реалізації концепту "мудрість" у британській та французькій лінгвокультурах (на матеріалі фразеологічних одиниць) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 333-337. – ISSN 2311-0821
1451914
  Черниш Т.О. Типологічні аспекти семантичної реконструкції гнізд праслов"янської лексики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 91-102. – ISSN 0027-2833
1451915
  Дмитренко В. Типологічні аспекти творчості Б. Антоненка-Давидовича й Г. Гессе // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 92-95
1451916
  Семенюк Р.М. Типологічні відповідності в сюжетно-композиційній організації оповідань Дж. Джойса і А.П. Чехова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 77-78
1451917
  Нісевич С. Типологічні відповідності образу художника в українській та англійській літературі кінця ХІХ - початку ХХ століття (на матеріалі творів О. Кобилянської "Valse melancoligue" та С. Моема "Місяць і мідяки") // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 180-187
1451918
   Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік / Держ. служба фін. моніторингу України, Держ. закл. післядиплом. освіти "Акад. фін. моніторингу" ; [передм. І. Черкаський]. – Київ : EUACI, 2018. – 148 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.
1451919
  Запорожець Л.М. Типологічні і класифікаційні аспекти наукової концепції взаємодії мов С.В. Семчинського // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 380-385
1451920
  Вечерський В.В. Типологічні контамінації в архітектурі Лівобережної України XVIII ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 15-18. – ISSN 2218-4805
1451921
  Солінчук В.В. Типологічні мовні засоби моделювання гендерних концептів на сторінках української преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 85-88


  У статті за допомогою когнітивно-семіотичного аналізу розглядаються структура і зміст гендерних концептів "чоловік" і "жінка", а також досліджується вплив мовного оточення на їх конкретизацію. The article deals with the cognitive-semiotic approach to ...
1451922
  Волощук Л. Типологічні моделі образів у сучасному українському бестселері // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 48-51
1451923
  Бортнікова О.Г. Типологічні моделі організації взаємодії релігії й політики в етнонаціональному процесі // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 111-119. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті аналізується феномен релігійно-політичних взаємодій в етнонаціональному процесі та його значимість у формуванні політичної нації в Україні. Аргументуються положення про тип взаємодії як критерію, що визначає характер релігійно-політичної ...
1451924
  Сухомлінова Т.П. Типологічні ознаки Відродження як історичного періоду розвитку музики в системі мистецтв // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 210-222. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
1451925
  Цибко А.В. Типологічні ознаки іспанського політичного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 457-466
1451926
  Дорохова К. Типологічні ознаки наративного тексту (на матеріал роману Р.Саган "Здрастуй, смуток!" // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 52-54
1451927
  Гусєва Н. Типологічні ознаки Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації / Н. Гусєва, О. Задєсєнцев // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 10-18. – ISSN 2413-7154


  Головними центрами сучасного суспільного життя все більше стають міські агломерації. Протягом другої половини ХХ ст. - першого десятиліття ХХІ ст. на території Луганської області утворилося шість міських агломерацій. З них тільки ...
1451928
  Канцір В.С. Типологічні ознаки сучасного тероризму // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 77-88
1451929
  Скібан О.І. Типологічні ознаки української книжкової пресової періодики 1990-2000-х рр. // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. – Львів, 2020. – № 1 (79). – С. 169-178. – ISSN 0554-4866


  Розглянуто особливості формування в системі українських пресових ЗМІ часів незалежності сегменту книжкової преси. Означено семантику терміна "книж кова преса". Описано основні типологічні ознаки книжкової преси (цільове призна чення, читацька адреса, ...
1451930
  Романко Т.О. Типологічні особливості головних героїв сучасного роману ініціації (на матеріалі творів Л. Дереша, М. Нагача, Н. Мак-Донелла) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 89-94. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1451931
  Зикун Н.І. Типологічні особливості гумористично-сатиричних видань Наддніпрянщини початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджено процес виникнення гумористично-сатиричних видань Наддніпрянської України початку ХХ ст. та формування їх типологічних особливостей. The author researches the process of humorous, satirical publications on the Naddnipryanska Ukraine ...
1451932
  Коломієць Т. Типологічні особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 74-78. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається емпатійна міжособистісна взаємодія як одна з перспективних форм співіснування особистості у діаді "Я ? Інший". Презентуються результати емпіричного дослідження інтегральної емпатії та емпатійної міжособистісної взаємодії в ...
1451933
  Штельмах М.Л. Типологічні особливості мовного жанру в системі стилю масової інформації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 103-109. – Бібліогр.: с.: 109; 11 поз.


  У статті розглянуті загальні типологічні особливості жанру в стилі масової інформації. The main focus of the article is concerned the general typological fetures of the genre in the mass media style.
1451934
  Мисловський І. Типологічні особливості новин про тероризм на українському телебаченні (на прикладі "NewsOne" та "112 Україна") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 67, квітень – червень


  У статті розглянуто питання висвітлення теми тероризму на телебаченні, зокрема аналізуються типологічні особливості журналістських матеріалів. Мета дослідження: визначити типологічні особливості новин про тероризм, які з"являються в ефірі українських ...
1451935
  Сутула О.А. Типологічні особливості партійних систем // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 53-57. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
1451936
  Хітрова Т.В. Типологічні особливості періодичної преси Запорізького краю (1904-1920 р.р.) : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Хітрова Т.В.; Гуманітарний ун-т "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – 247л. + Додатки: л.200-247. – Бібліогр.: л.178-199
1451937
  Хітрова Т.В. Типологічні особливості періодичної преси Запорізького краю (1904 - 1920р.р.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Хітрова Т.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1451938
  Проскурня А.С. Типологічні особливості перфекціонізму як детермінанти виникнення афективних розладів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Проскурня Аліна Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1451939
  Капась М. Типологічні особливості подвійних відмінків у староукраїнській мові XVI-XVII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 75-84.


  Типологія подвійних відмінків та функціональні заміщення конструкцій із ними у староукраїнській мові XVI-XVII cт. Характеристика із семантичного та формально- синтаксичного погляду. The typology of double cases and functional displacements of ...
1451940
  Соловйов С.Г. Типологічні особливості реклами науково- технічних розробок у сучасній періодичній пресі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 76-81


  Стаття присвячена аналізу типологічних особливостей реклами в галузі науки й техніки у періодичній пресі.Розглядаються комукативні підходи до створення оголошень у масових та фахових виданнях.
1451941
  Верес М.К. Типологічні особливості сільських шкіл України кінця ХІХ ст. початку ХХ ст. / М.К. Верес, О.П. Олійник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 25-33. – ISSN 2077-3455
1451942
  Поддубей О. Типологічні особливості технічних університетів Італійської Республіки // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 210-211. – ISBN 978-617-7263-79-0
1451943
  Дударець В.М. Типологічні особливості формування парків України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 250-256
1451944
  Умебаясі Масакі Типологічні паралелі в календарних святах українців та японців : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Умебаясі М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1451945
  Умебаясі Масакі Типологічні паралелі в календарних святах українців та японців : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Умебаясі Масакі; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223с. + Додатки л. 199-223. – Бібліогр.: л. 183-198
1451946
  Завальнюк А. Типологічні паралелі в купальських піснях східних слов"ян // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 215-220. – ISBN 966-02-3167-9


  Обряди й пісні літнього сонцестояння належать до найдавніших. У статті розглянуто українсько-білоруські та українсько-російські паралелі купальської пісенності. Побутування купальських пісень простежується насамперед на автохтонних землях України та ...
1451947
  Назаренко Н. Типологічні подібності в творах сестер Бронте та українських письменниць другої половини XIX століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 286-292. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Досліджено типологічні подібності певних складових худож. твору, жанру, проблематики, теми та сюжету, мотивів та образів у творах англ. письменниць Шарлотти, Емілії та Анни Бронте й українських авторок Марка Вовчка, О. Кобилянської, Лесі Українки, Л. ...
1451948
  Романова О. Типологічні риси лицарського роману у книзі "Тисяча одна ніч" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.10-12. – Бібліогр.: с.9 (24 назв.).
1451949
  Нікітіна О.О. Типологічні риси любовного роману Люко Дашвар // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 45-47. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1451950
  Заярна І. Типологічні риси наративних дискурсів у текстах киргизької та української прози (на матеріалі повісті Ч. Айтматова "Джаміля" та оповідання Г. Тютюнника "Три зозулі з поклоном") // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 178-187. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті здійснено типологічне зіставлення особливостей наративної структури повісті Ч.Айтматова "Джаміля" та новели Г.Тютюнника "Три зозулі з поклоном". Визначаються типологічні паралелі у гомодієгетичному типі нарації, образі оповідача, моделях ...
1451951
  Музичко Л.В. Типологічні риси особистості як фактор розвитку індивідуального стилю учіння студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати емпіричного дослідження, спрямованого на вияв характеру впливу типологічних рис особистості, описаних у теоретичній концепції К.Г. Юнга, на результати процесу розвитку індивідуального стилю учіння особи. Здійснюється ...
1451952
  Василевич О.О. Типологічні риси та художнє новаторство прози "покоління 1990-х" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Василевич Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1451953
  Ніколаєв Б. Типологічні різновиди дитячої фокалізації в сучасній новелістиці // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 195-199
1451954
  Бублейник Л.В. Типологічні співвідношення - лексиці української та російської мов / Л.В. Бублейник. – К., 1996. – 83с.
1451955
  Богачевська Л. Типологічні спільності та відмінності засобів творення сатири (на прикладах роману Ч. Діккенса "Тяжкі часи" та повісті Леся Мартовича "Забобони") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 33-37


  Стаття присвячена компаративно-типологічному аналізу сатиричних творів "Тяжкі часи" Ч. Діккенса та "Забобон" Леся Мартовича.
1451956
  Козак Р. Типологічні та функціональні особливості синтаксичної експресивності порівнянь у мовотворчості Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 35-41. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1451957
  Шморгун О.О. Типологічні характеристики антикризової модернізації моделі влади // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 167-179. – ISBN 978-966-02-7953-7
1451958
  Кучма О.І. Типологічні характеристики емоційно-експресивних часток в німецькій та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 361-372


  У статті порівнюються характеристики емоційно-експресивних часток у німецькій та українській мовах. Встановлено низку відмінних властивостей на морфологічному та синтаксичному рівнях. В статье сопоставляются характеристики эмоционально-экспрессивных ...
1451959
  Зосімова О.Ю. Типологічні характеристики перекладу китайськомовної науково-технічної літератури англійською та українською мовами / О.Ю. Зосімова, О.В. Александрова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 105-115. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "У статті аналізуються особливості перекладацьких операцій, використовуваних при перекладі китайськомовних науково-технічних текстів українською та англійською мовами, розглядаються спільні та конкретномовні типологічні особливості перекладу ...
1451960
  Костюк Ю.В. Типологічні характеристики сучасного регіонального радіомовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 30-34


  Сьогодні радіомовлення - це велика індустрія, яка живе за виробленими впродовж майже століття нормами і правилами. Специфіка роботи радіостанції, регіональної зокрема, залежить від її типу, формату, засновника та інших характеристик. У статті ...
1451961
   Типологічні характеристики українського медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 24 берез. 2011 р.) / [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової]. – Київ : Ін-т журналістики, 2011. – 178 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1451962
  Чендей Н.В. Типологічно-зіставний аналіз метафор водної стихії в ліриці Дж. Байрона та її українських перекладах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 451-455
1451963
  Леонтьєва О. Типологія висловлювань зі значенням стану в романі Л. Костенко "Записки українського самашедшого" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 219-223. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
1451964
  Назарець В. Типологія внутрішньотекстових адресатів ліричного твору


  На матеріалі понад 2600 адресованих поетичних текстів української поезії ХІХ-ХХ ст. досліджується проблема внутрішньотекстового адресата ліричного твору.
1451965
  Загнітко А.П. Типологія внутрішньотекстової тематичної прогресії: структурні та функційні параметри // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (10). – С. 22-37. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1451966
  Ткачук М. Типологія героя-екзистенціала в ліриці Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 89-103. – ISSN 2308-1902
1451967
  Батюк Д.А. Типологія гібридних політичних режимів / Д.А. Батюк, Р.В. Кисленко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (1). – С. 18-23


  Розглядаються сучасні спроби типології гібридних політичних режимів різними дослідниками, що дає змогу підсумувати результати всіх досліджень та виробити одну загальноприйняту типологію.
1451968
  Пироговська Є.В. Типологія держав за їхньою могутністю / Є.В. Пироговська, В.М. Якушик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 3-10. – ISSN 1996-5931
1451969
  Мяловицька Н.А. Типологія держав у процесі державно-історичного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються питання класифікації держава за їх типами у процесі державно-історичного розвитку. В статье исследуются вопросы классификации государств по их типам в процессе государственно-исторического развития. The article deals with ...
1451970
  Сердюк А.М. Типологія дієслів, що вводять пряму мову, у художній літературі XXI століття // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 151-152
1451971
  Кузьмін О.Є. Типологія інжинірингу та змістова характеристика його видів / О.Є. Кузьмін, Н.А. Городиська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 13-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1451972
  Білляр К.Л. Типологія інструментів, що приймаються Міжнародною морською організацією (ІМО) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 357-361. – ISSN 2219-5521
1451973
  Смагло Н.С. Типологія класу однинних іменників у сучасній українській мові / Н.С. Смагло, Л.Б. Мартинова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 470-475. – ISBN 966-581-388-9
1451974
  Лісовська І. Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі "Хоровод блазнів" та повісті Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо...") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 174-177
1451975
  Гончарук О.М. Типологія композиційної структури англомовної прозової байки // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 45-51
1451976
  Копистира А.М. Типологія корупції в Україні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 8 (46). – С. 43-46. – ISSN 2309-1533
1451977
  Грищенко І.М. Типологія лідерства // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 22-34
1451978
  Гаріна С.М. Типологія медіатекстів: проекція на освітні ресурси та технології // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 65-71. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  В умовах інформаційно-комунікаційного суспільства особливої актуальності набуває дослідження все більшого впливу медіа-технологій на розвиток індивіда та формування особистості. Потужність і різноплановість впливу медіа на особистість спонукають до ...
1451979
  Межов О.Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : монографія / Олександр Межов ; [відп. ред. І.Р. Вихованець] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 463, [1] с. – Бібліогр.: с. 409-463. – ISBN 978-966-600-594-9
1451980
  Федурко М.Ю. Типологія морфонологічних позицій у відменниковому словотворенні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 263-270. – ISBN 966-581-295-6
1451981
  Ніколова О.О. Типологія мотивацій крос-гендерної травестії у російській східноєвропейській літературах (від античності до романтизму) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – C. 46-54. – ISSN 2077-804X
1451982
  Сулім А. Типологія напрямків медіакритичних досліджень // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 275-277
1451983
  Лященко О.А. Типологія наративного дискурсу в теоретичній парадигмі структуралізму // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 112-113. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті проаналізовано розвиток світової наукової думки в осмисленні феномену наративного дискурсу. Простежено особливості типів наративного дискурсу в працях т аких визначних науковців, я к Ц. Тодоров, Ж. Женетт, Л. Долежел та В. Шмід. Виявлено ...
1451984
  Смирнов І.Г. Типологія національних економік за рівнем міжнародної конкурентоспроможності суспільно-географічний аспект / І.Г. Смирнов, Т.І. Михайленко // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 36-38. – ISBN 978-966-285-259-2
1451985
  Кулик К.Д. Типологія особистості злочинців, які вчиняють розбещення неповнолітніх // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 300-305. – ISSN 2219-5521
1451986
  Лепетюх А. Типологія підрядних речень, які вводяться конектором "when" // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 76-79
1451987
  Шестак Н. Типологія політичних партій у перехідних суспільствах (на прикладі України) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 180-185. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
1451988
  Удовика Л. Типологія правових систем на основі комплексного критерію глобалізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 43-45. – ISBN 978-617-7069-15-6
1451989
  Драгомерецька А.В. Типологія прецедентних феноменів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 16-17
1451990
  Курило І.О. Типологія регіонів України за показниками відтворення населення як підгрунтя для розробки управлінських рішень / І.О. Курило, О.І. Галиця, Т.М. Гаращенко // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 162-166. – ISBN 978-966-2188-72-1
1451991
  Мірошниченко П.В. Типологія реклами місцевого радіомовлення: спроба статистичного дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 19-21


  Стаття є спробою створення типології реклами місцевого радіомовлення шляхом визначення пріоритетних для нього типів рекламного звернення, складників ефективної реклами музично-інформаційного радіо. The article is an attempt to create advertising ...
1451992
  Попова І.С. Типологія синтаксичних одиниць сучасної української мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 300-309. – ISSN 2313-4437
1451993
  Макідо К. Типологія складних і складених термінів господарського права: моделі, комп"ютерне структурування // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 8. – С. 59-65. – ISSN 2307-0544
1451994
  Красько О. Типологія спогадів про Харківський університет 1920-1930-х рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 226-234. – ISSN 2077-7280
1451995
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 2. – 2014. – 294 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451996
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 1 (3). – 2015. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451997
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 2 (4). – 2015. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451998
  Білан М. Типологія текстів французьких статутних документів і відтворення їхнього прагматичного потенціалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 52-58. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні типи текстів французьких військових документів. Проведено класифікацію основних груп військових статутних документів та проаналізовано реалізацію їхнього прагматичного потенціалу. В статье осуществлен анализ основных ...
1451999
  Макарова З.С. Типологія форми державного правління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-85
1452000
  Кеба Т.В. Типологія художньої образності И. Анненського й О. Вайльда // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 67-68
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,