Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1458001
  Антипенко І. "Традиції" безкарності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 липня (№ 135). – С. 4


  Замовники нападу на Катерину Гандзюк досі на волі.
1458002
  Зятьєв С. "Трактами, широкими й вузькими шляхами, не минаючи селянських осель...пробирався голод..."Червона мітла" повимітала все до зернини..." // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 15 листопада (№ 46). – С. 18


  "Голодомор 1932 - 1933 років, який улаштував російсько-більшовицький режим, відібрав життя в мільйонів українців."
1458003
  Кириченко М.С. "Трактат про людську природу" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 383-385. – ISBN 966-316-069-1
1458004
   "Трактат про універсальну алгебру" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 934-935. – ISBN 966-316-069-1
1458005
  Ганиев М.С. "Трансантьяго" - амбициозная реформа общественного транспорта столицы Чили // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 83-87. – ISSN 044-748Х
1458006
   "Трансаэро" и Amadeus вместе на долгие годы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 2 (прилож.). – ISSN 1998-8044
1458007
  Птахів Семен "Трансмарін": перевезення як соціальний обов"язок // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1458008
  Гаєвська Н. Традиції Т. Шевченка в українській жіночій прозі кінця ХІХ - початку ХХ століття // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 15-29


  На сьогодні серед малодосліджених залишається тема "Традиції Т. Шевченка у творах Марка Вовчка, Лесі Українки, Наталі Кобринської, Євгенії Ярошинської, Христі Алчевської, Дніпрової Чайки". Хоч і є окремі публікації на означену тему, певні фрагментарні ...
1458009
  Зайдлер Н.В. Традиції Т.Г. Шевченка у творчості Домни Ботушанської // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 90-94.
1458010
  Пільгук І.І. Традиції Т.Г.Шевченка в українській літературі / І.І. Пільгук. – Київ, 1963. – 295с.
1458011
  Пільгук І.І. Традиції Т.Г.Шевченка в українській радянській літературі / І.І. Пільгук. – Київ, 1965. – 220с.
1458012
  Веріга Х.М. Традиції та новаторство в архітектурі (на прикладі архітектури Карпат) / Х.М. Веріга, Ю.О. Хараборська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 410-413. – ISSN 2077-3455
1458013
  Альзахрані Д. Традиції та новаторство в зображенні Бодгісаттви Гуаньїнь-Авалокітешвари (на прикладі роману Алая "Цар Гесар")


  У статті детально проаналізований образ бодгісаттви Ґуаньїнь у світовій культурі та літературі, визначені джерела його походження та історія розвитку. На прикладі китайських літературних творів різних епох розглянуто тлумачення Ґуаньїнь у літературі, а ...
1458014
   Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті = Традиции и новации в высшем архитектурно-художественном образовании = Traditions and innovations in the higher architectural-artistic education : збірка наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ
Вип. № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1458015
   Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті = Традиции и новации в высшем архитектурно-художественном образовании = Traditions and innovations in the higher architectural-artistic education : збірка наукових праць / Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ
Вип. № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1458016
  Батанов О.В. Традиції та новації у розвитку муніципального права сучасної Європи: теоретичні та прикладні аспекти // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 114-122. – (Серія: Право ; вип. 12). – ISSN 2226-2830
1458017
  Островська Ю. Традиції та нові художньо-концептуальні ідеї у творчості Світлани Пасічної // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 930-938. – ISSN 1028-5091
1458018
  Ханас І. Традиції та обряди козаків при номінації особи (за матеріалами "Описів Київського намісництва 70-80 років XVIII ст.") // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 145-151. – ISBN 978-966-2946-40-1
1458019
  Радченко О. Традиції та пісні рідного села // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 17 серпня (№ 33). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
1458020
  Рудник І. Традиції Тараса Шевченка у творчості Дніпрової Чайки // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 150-158


  У статті розглядається творчість Дніпрової Чайки, зокрема аналізуються твори, що продовжують і розвивають творчі традиції Т. Шевченка
1458021
  Галько О. Традиції укладення шлюбу бойків Карпат (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 40-44
1458022
  Остапенко Н.Ф. Традиції українських видань на чужині // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 189-192
1458023
  Пересунько С.В. Традиції українського бароко у творчості М. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-36. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Ідеться про спроби репрезентації стилю українського бароко у творчості Миколи Гоголя; розглянуто основні форми бароко - фацецію, вертеп, емблему, лубок.
1458024
  Антощук Т.І. Традиції українського національного романтизму в сучасному проектуванні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – C. 29-35. – ISSN 2077-3455
1458025
  Віват Г.І. Традиції українського харчування : [навч. видання] / Ганна Віват ; [Одес. нац. акад. харчових технологій]. – Одеса : ВМВ, 2016. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 282-287. – ISBN 978-966-413-577-8
1458026
  Шевчук Т. Традиції української барокової драми в сербській драматургії періоду становлення // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 110-118. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті мовиться про працю студентів-волонтерів Києво-Могилянської академії у заснованому ними першому сербському духовному училищі у Сремських Карловцях в 1730-х рр. Увагу акцентовано на написаній Мануїлом Козачинським драмі на сюжет із сербської ...
1458027
  Кулікова О.В. Традиції української барокової історіографії у ранній творчості Тараса Шевченка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 963. – С. 176-180. – (Філологія ; Вип. 62). – ISSN 0453-8048
1458028
  Кловак Галина Тихонівна Традиції української етнопедагогіки як фактор формування національної самосвідомості молодших школярів : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кловак Галина Тихонівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1996. – 198л. – Бібліогр.:л.141-164
1458029
  Кловак Г.Т. Традиції Української етнопедагогіки як фактор формування національної самосвідомості молодших школярів. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кловак Г.Т.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1458030
  Мороз Л. Традиції української класики у творчості Лесі Українки /стан і напрям дослідження/
1458031
  Ейвас Л.Ф. Традиції української мистецької педагогіки: лаврські майстерні у Києві (XVII -XVIII ст.) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 10-14. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 6 (299)). – ISSN 2076-586Х
1458032
  Міщенко О. Традиції української модерної прози кінця XIX- початку XX століття у творчості Ю. Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 148-152
1458033
  Лях Т. Традиції української новелістики кінця XIX - початку XX століть у "Малій" прозі Івана Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 104-109. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1458034
  Ціпко А. Традиції української перекладної бібліїстики (до 440-ліття завершення перекладу Пересопницького Євангелія і 420-ї річниці виходу в світ Острозької Біблії) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
1458035
  Ягушкіна В. Традиції української філософської лірики у творчості М. Костомарова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 347-350
1458036
  Лобур Н. Традиції університетської славістики в Україні і виклики сьогодення / Н. Лобур, О. Паламарчук // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 345-355


  "У статті розглянуто становлення й традиції академічної славістики в Україні. <...> Розвиток славістичних студій в Імператорському університеті Св. Володимира в Києві бере початок ще з 1834 р. і безпосередньо пов"язаний з ім"ям визначного ...
1458037
  Назаренко Т. Традиції усної оповіді в новелістиці індіанських письменниць та проблема "точки зору" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 169-174. – ISBN 966-7825-78-7
1458038
  Давидова О.В. Традиції Ф. Достоєвського при розкритті психології персонажа в романах В. Винниченка (просторовий аспект) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 31-35. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1458039
  Івановська О. Традиції фольклористичної наукової школи Шевченкового університету // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 9-13


  У Шевченковому університеті, який має 175-річну історію, великі наукові та культурні традиції. Цей навчальний заклад дав вітчизняній та світовій спільноті багатьох учених, чия праця є зразком служіння гуманістичним ідеалам людства. В усі часи наукова ...
1458040
  Кузенко П. Традиції хресторобної культури в Україні // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 299-305
1458041
  Кирилюк Є.П. Традиції Шевченка в новій українській літературі // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 243-268
1458042
  Домбровський О. Традиції школи М. Грушевського у львівському НТШ в 30-х роках // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України,Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2001. – Вип. 8 : Іван Крип`якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 557-561. – ISBN 966-02-2209-2
1458043
  Палій О.П. Традиції школи чорного гумору в романі П. Когоута "Катиня" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 67-70
1458044
  Самохіна К. Традиції юридичної аргументації Брюссельської школи філософії права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 202-209. – ISSN 2227-7153
1458045
  Авраменко О. Традиції, еволюція, перспективи феномену художніх пленерів в Україні // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 25-28
1458046
  Коломієць Р.Г. Традиції, канони і новації українського театру : початок XIX - початок XX ст. / Ростислав Коломієць ; Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистец. – Київ : Інтртехнологія. – ISBN 978-966-1648-17-2
Кн. 1. – 2008. – 131, [5] с. : іл., портр. – Бібліогр. в прим.: c. 129-132
1458047
  Троєльнікова Л. Традиції, обряди, ритуали як формуючі компоненти художнього простору України // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 418-438. – ISBN 978-966-2241-22-8
1458048
  Остапенко Н. Традиції, професіоналізм і... добродійність // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 139-140
1458049
  Полтавська Ю. Традиції, що мають жити : минуло 125 років з дня народження Михайла Бойчука // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С.15-16. – ISSN 0868-9644
1458050
  Полтавська Юлія Традиції, що мають жити : минуло 125 років з дня народження Михайла Бойчука // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-16. – ISSN 0868-9644
1458051
  Стрішенець Н. Традиціїні класифікаційні системи у бібліотеках США // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 45 - 49. – ISSN 2076-9326
1458052
  Садовенко С.М. Традиційна аксіосфера культури локальних топосів України: збереження в добу глобалізації // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 60-66. – ISSN 2226-3209
1458053
  Данилюк А.Г. Традиційна архітектура регіонів України: Полісся / А.Г. Данилюк; Мін-во освіти і науки України; Львівськ.нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 147с. – ISBN 966-613-075-0
1458054
   Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 черв. 2016 р. / М-во культури України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Нац. центр нар. культури "Музей Івана Гончара" [та ін. ; упоряд. Черемський К.П.]. – Київ : Музей Івана Гончара ; Савчук О.О., 2016. – 231, [1] с. : іл., ноти. – До 160-ліття від дня народження Порфирія Мартиновича (1856-1933). - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1458055
  Петровіч Е. Традиційна бібліотека чи з вільним доступом - що краще у країні, де відбувається становлення ринкової економіки? (Досвід бібліотеки Варшавського університету у 2000–2007 рр.) / Е. Петровіч, М. Міхальський // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 153–164. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1458056
  Самотіс Я. Традиційна великодня обрядовість буковинських гуцулів (на матеріалах етнографічних експедицій) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 103-113. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
1458057
  Кілар А. Традиційна великодня обрядовість покутян Городенківщини (на матеріалах польових досліджень 2015 р.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1336-1344. – ISSN 1028-5091
1458058
  Леньо Т. Традиційна весільна обрядовість бойків Закарпаття: міжетнічні паралелі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 49-60. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядаються міжетнічні паралелі у весільній обрядовості бойків Закарпаття та румунів, словаків, чехів, угорців, болгар, греків. Спостерігаємо сталість спільних структурних елементів та архетипних уявлень в традиційних весільних обрядах ...
1458059
  Кожолянко Г. Традиційна весільна обрядовість українців (буковинське весілля) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 6-13. – ISBN 966-02-3167-9
1458060
  Крайнікова Т. Традиційна видавнича коректура // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 85-95.
1458061
  Серебрякова О. Традиційна ворожба з кілками: ритуально-магічний аспект // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 663-670. – ISSN 1028-5091
1458062
  Ковальчук С. Традиційна всеукраїнська школа методиста в НПБУ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 27-28
1458063
  Войтович Н.М. Традиційна гостинність українців та її значення для розвитку туризму / Н.М. Войтович, О.Я. Гримак // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 205-207. – ISSN 2076-8982
1458064
  Гудим-Левкович Традиційна демографічна поведінка українців (за даними фольклору) // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 69-73
1458065
  Братіцел М.Л. Традиційна екологічна культура українців у контексті стійкого розвитку сучасного суспільства // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 51-56. – ISSN 2226-0285
1458066
  Борисенко В. Традиційна етнічна культура українців в історичному розвитку // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 27-39. – ISSN 0130-6936
1458067
  Ярова А. Традиційна житлова архітектура Харківщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 86-88. – ISSN 0130-6936
1458068
  Маліков В. Традиційна жнивна обрядовість у побутуванні звичаєво-правових відносин наймання // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 67-72. – ISSN 0130-6936
1458069
  Сикимич Б. Традиційна загадка і варіанти відгадок // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 30-34. – ISSN 0130-6936
1458070
  Стішова Наталя Традиційна звичаєво-обрядова культура календарних свят осіннього циклу рівненського Полісся // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 67-74. – ISSN 0130-6936
1458071
  Бейліс Л. Традиційна зустріч фахівців-практиків із бібліотечної спправи в НПБУ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-32
1458072
  Бейліс Л. Традиційна зустріч фахівців-практиків із бібліотечної спправи в НПБУ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-32
1458073
  Рейдерман М.І. Традиційна і нетрадиційна медицина / М.І. Рейдерман. – Київ, 1991. – 31с.
1458074
  Старков В. Традиційна ігрова культура населення України на сторінках "Киевской старины": публікація джерел // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 133-144. – ISSN 0869-3595
1458075
  Старков В. Традиційна ігрова культура української Кубані кінця XIX ст. у працях Єгороа Покровського // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 302-311. – ISBN 978-617-689-163-5
1458076
  Ебубекірова Н.М. Традиційна їжа кримських татар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 19-27. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  Велика кількість національних страв кримських татар є результатом їхніх тісних стосунків з сусідніми народами. В статті подається інформація про повсякденну і святкову їжу кримських татар, способи її приготування.
1458077
  Алієва М. Традиційна календарна обрядовість азербайджанців Київщини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 74-77
1458078
  Гавадзин Володимир Традиційна календарна обрядовість гуцулів сьогодні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 154-157


  Стаття присвячена розгляду загальних питань, що стосуються сьогоднішніх святкувань на Гуцульщині найважливіших календарних свят. Особлива увага звертається на відображення стану збереження давніх елементів звичаїв та обрядів в умовах сучасності. ...
1458079
  Ранця І. Традиційна канонічна територія та нова постмодерна територіальність: дещо про сучасні геоеклезіологічні виклики // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 285-304. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817


  Проаналізовано низку територіяльних концептів еклезіології, серед яких – поняття канонічної території. Коротко розглянуто віхи еволюції ідеї територіяльності Церкви та звернено увагу на територіяльні трансформації у ній, спричинені суспільними ...
1458080
  Каракоз О.О. Традиційна книга - феномен сучасного соціокультурного простору // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 93-100. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження – розкрити соціокультурне походження книги та книжкової культури, висвітлити суть феномену традиційної книги постіндустріального суспільства. Висновки. Доведено, що книга – один з важливих інструментів суспільної людини, а ...
1458081
  Кальчева В Є.Д. Традиційна корейська кухня // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 157-161
1458082
  Князєва Т.М. Традиційна культура греків Приазов"я : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Князєва Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1458083
  Гінда О. Традиційна культура і фольклор у житті і творчості української діаспори в Італії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 56-64


  У статті розглянуто консолідуючу і формотворчу роль традиційної культури і фольклору в житті та творчості сучасної української діаспори в Італії. Матеріалом для аналітичного дискурсу стали спостереження автора над життям українських трудівників в ...
1458084
  Смирнов І.Г. Традиційна культура Кенії як ресурс етнічного туризму / І.Г. Смирнов, А.А. Фокіна // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 48-60. – ISSN 2308-135X
1458085
  Грушецька В.О. Традиційна культура кримських чабанів Чатир-Дагу XIX – початку XX ст.: повсякденне життя і костюм // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 7-28. – ISSN 2312-6825
1458086
  Батирєва І.М. Традиційна культура Поділля у дослідженнях другої половини 19-початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук:07.00.05 / Батирєва І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1458087
  Батирєва І.М. Традиційна культура Поділля у дослідженнях другої половини 19 - початку 20 ст. : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Батирєва І.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 249л. – Бібліогр.: л.187-249
1458088
  Боряк О. Традиційна культура та новації за радянської доби: особливості співіснування повитухи та акушерки у 20–70-х роках ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 11-21


  У статті аналізуються урядові заходи щодо становлення акушерської допомоги в сільській місцевості у 20 - 70-х роках ХХ ст. Залучення польвого матеріалу, усних свідчень дозволило простежити особливості співіснування баби-повитухи та акушерки, механізми ...
1458089
   Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – 134, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-452-250-8
1458090
  Гілевич І. Традиційна культура українців галицької Волині у працях Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 218-235
1458091
  Гриценко В. Традиційна культура як парадигма ідентифікатів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 348-350. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Доповідь присвячено проблемі традиційних культурних комплексів далекосхідного культурного ареалу – Китаю та Японії – як стійких духовних утворень, що впродовж віків виначають моральнісно-естетичні топоси культурної ідентифікації всередині суспільствa, ...
1458092
  Сінельникова В.В. Традиційна культура як складова самобутності і ствердження ідентичності українців Нижнього Поволжя // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 27-30
1458093
  Дарчук Н. Традиційна лінгвістика - структурна лінгвістика - комп"ютерна лінгвістика - триєдина сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті наводяться міркування щодо взаємозв"язку теоретичної, структурної і комп"ютерної лінгвістики. Наголошується, що разом вони давали і дають знання про мовні системи, процеси та можливість використання мови в різноманітних сферах соціальної ...
1458094
  Осадча Ю.В. Традиційна літературознавча термінологія в трактаті "Прихована сутність прози" Цубоуті Сьойо : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 339-343
1458095
  Конверський А.Є. Традиційна логіка : підручник для студентів навч. закл. вищої освіти усіх спец. / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-407. – ISBN 978-611-01-1888-0
1458096
  Сосенко П. Традиційна метеорологія і метафізичні моделі Гоголя: "Мертвые души" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 286-294


  Досліджуються демонологічні структури та метафізичний смисл поеми Гоголя «Мертвые души». Основою розуміння є мітологійна структура і метафізика повісті «Сорочинская ярмарка». Остання є своєрідною метеорологічною моделлю, побудованою Гоголем на основі ...
1458097
  Адамчук Н.В. Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Адамчук Н.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 198л. – Бібліогр. : л.169-198
1458098
  Адамчук Н.В. Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Адамчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1458099
  Хай М. Традиційна музикально-танцювальна культура Волині й Полісся // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 1/2 (69/70) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 7-27. – ISSN 1728-6875


  Розглянуто значний пласт танцювальної музики Волиниі й Полісся. Проаналізувавши досить осяжний інтонаційно-музичний матеріал за допомогою структкрно-парадигматичного методу, автор докладно продиференціював жанри і типи, їхню мелічну, ритмічну, ...
1458100
  Пеліна Г.О. Традиційна музична культура Мароморощини в аспекти етнокультурного пограниччя : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Пеліна Ганна Олександрівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
1458101
  Ратко М.В. Традиційна музична культура Японії періоду Кодай: естетикосвітоглядні, жанрово-стилістичні та інституціональні особливості // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 47-53. – ISSN 2226-0285
1458102
  Варивончик А.В. Традиційна народна вишивка як складова українського одягу (XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Варивончик А.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1458103
  Ігнатенко І.В. Традиційна обрядова культура українців : навч.-метод. комплекс для студ. істор. ф-ту, спеціальність - етнологія / І.В. Ігнатенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Істор. фак., Каф. етнології та краєзнавства. – Київ : Логос, 2012. – 30, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-171-586-7
1458104
  Ігнатенко І. Традиційна обрядово-магічна культура українців : навч.-метод. посібник / Ірина Ігнатенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ : Інтелектуальна книга, 2017. – 159, [1] с. – Сл. осн. етнол. термінів: с. 138-145. – Бібліогр.: с. 129-137, 146-149 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-97443-5-7
1458105
  Кравчук А. Традиційна орієнтація. Міфи та факти щодо ЛГБТ / Андрій Кравчук ; [іл. К. Казанчев]. – Київ : Наш світ, 2017. – 78, [3] с. : іл.
1458106
  Рябченко В. Традиційна педагогічна парадигма як " прокрустове ложе" вітчизняної вищої школи в розвитку особистості студента // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 32-38. – ISSN 2078-1016
1458107
  Хланта І. Традиційна пісенність села Голобутів з голосу Ганни Опришко // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 228-235. – ISBN 978-966-02-7587-4
1458108
  Дмитрієва В. Традиційна родильна обрядовість Півдня України (на прикладі греків Приазов"я) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 39-41
1458109
  Парайко К.В. Традиційна родильна обрядовість українського та східнороманського населення Буковини кінця ХІХ – ХХ ст. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 15-20. – ISSN 2076-1554
1458110
  Краснянська Н. Традиційна рослинна символіка українських свят осені та початку зими / Наталія Краснянська, Наталія Громова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 45-48


  В статті розглядається використання рослин у осінній та ранньозимовій обрядовості українців на польових матеріалах з Поділля та Бойківщини. Основна увага приділена ролі конопель та льону у дівочих ворожіннях про шлюб на свято Андрія. В статье ...
1458111
  Фролов П.Д. Традиційна сім"я та альтернативні форми сексуально-шлюбних стосунків в уявленнях молоді / П.Д. Фролов, Ю.П. Фролова // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 268-278. – ISSN 2411-1449
1458112
  Олексюк Ольга Традиційна скрипкова музика в селі Ставище Камінь-Каширського району Волинської області // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 71-77. – ISSN 1728-6875
1458113
  Кир"ян Т. Традиційна структура медичних ВНЗ і прогресивні зміни в медичній освіті України кінця XX - початку XXI століть // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – С.132-142. – ISSN 2077-1827
1458114
  Костенко Г. Традиційна та інноваційна культура американської школи: досвід порівняльного аналізу // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 109-110. – ISBN 978-966-2249-24-8
1458115
  Погребенник В. Традиційна українська культура у творчості Олекси Стороженка
1458116
  Варивончик А.В. Традиційна українська народна вишивка у творчості дизайнера-модельєра Роксолани Богуцької (аналіз колекцій 2007–2009 років) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 127-133. – ISSN 2226-0285
1458117
  Гінзбург М. Традиційна українська форма знахідного відмінка як засіб забезпечити точність та однозначність фахових текстів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 93-101


  Показано, що форма знахідного відмінка на -а (-я) назв чітко окреслених неістот чоловічого роду однини ІІ відміни у контекстах, які не виражають частинності, мети і тимчасовості користування, збереглася та природно відновилася в літературній мові попри ...
1458118
  Акімова А.О. Традиційна юанська драма та розмовна драма хх століття: зміни жанрових особливостей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – C. 7-17


  Висвітлено жанрові особливості у класичній і розмовній драмі на базі теорій драм у Європі. Також висвітлено новаторство драматургів у зображенні емоцій і почуттів закоханих героїв. Освещены жанровые особенности в классической и разговорной драме на ...
1458119
  Мосенкіс Ю. Традиційна японська цивілізація в ії зв"язках із китайською та іншими цивілізаціями Євразії (мовно-культурні аспекти) / Ю. Мосенкіс, М. Якименко // Мова та історія : переодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 82-99
1458120
  Рибалко С.Б. Традиційне вбрання в семантичному просторі японської культури : монографія / С.Б. Рибалко ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2013. – 299, [1] с. – Термінол. слов.: с. 277-299. - Імен. покажч.: с. 282-299. – Бібліогр.: с. 242-275. – ISBN 978-966-8308-39-0
1458121
  Косміна О.Ю. Традиційне вбрання українців = Traditional Ukrainian clothing / Оксана Косміна. – Київ : Балтія-Друк. – ISBN 966-8137-51-5
Т. 1 : Лісостеп. Степ. – 2008. – 160с. : іл.
1458122
  Стельмащук Г. Традиційне вбрання українців // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 46-54
1458123
  Рибалко С.Б. Традиційне вбрання як репрезентативна модель японської культури : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Рибалко Світлана Борисівна ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
1458124
  Нємєц В. Традиційне весілля Волині в дослідженнях польських етнографів другої половини XIX- початку XX століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 818-823. – ISSN 1028-5091
1458125
  Босик Зоя Традиційне весілля Київщини // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40-42. – ISSN 0868-9644
1458126
  Нємєц В. Традиційне весілля на Волині в дослідженнях польських етнографів другої половини XIX - початку XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 111-116. – ISBN 978-96602-6551-6
1458127
  Гавриленко В. Традиційне весілля Поворскля середини XX століття: від сватання до неділі (с. Ямне Великописарівського району Сумської області) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 85-101. – ISSN 0130-6936
1458128
  Гавриленко В. Традиційне весілля Поворскля середини ХХ століття: від сватання до неділі (с. Ямне Великописарівського району Сумської області) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 98-109. – ISSN 0130-6936
1458129
  Кляшторна Н. Традиційне вівчарство на західній Бойківщині // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – 11 січня (№ 2). – С. 10. – ISSN 0027-8254
1458130
  Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування / Тетяна Ястремська ; [відп. ред. П. Гриценко] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : [б. в.], 2008. – 423, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. 2003 р. - Індекс назв: с. 393-419. - Темат. покажч. текстів: 420-423. – Бібліогр.: с. 368-392. – (Діалектологічна скриня). – ISBN 978-966-02-5049-9
1458131
  Бездрабко В. Традиційне документознавство і діловодство: компаративний аналіз визначення змісту понять // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 190-206
1458132
  Ярова А. Традиційне житло Коропського подесення (кінець ХІХ - початок ХХІ століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 73-80. – ISSN 0130-6936
1458133
  Радович Р. Традиційне житло на півночі етнографічної Волині: особливості та волинсько-поліські паралелі (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 201-217. – ISSN 1028-5091
1458134
  Радович Р. Традиційне житло українців південного Поділля другої половини XIX - початку XX століття: конструктивно-технологіний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 437-462. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107


  За матеріалами з Хмельницької області.
1458135
  Ярова А. Традиційне житло: місце в сучасному світі // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 183-188. – ISSN 2313-8505
1458136
  Яроцька О.В. Традиційне і модерністське в сучасних теологічних етичних концепціях: сакрально-секулярний реверс // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 91-93
1458137
  Кирчів Р. Традиційне і нове у фольклорі на західно-українських землях міжвоєнного двадцятиріччя // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Дмитренко, О. Івановська, В. Івашків [та ін.]. – Львів, 2008. – № 1 : жовтень-грудень. – С. 6-20
1458138
  Фєтісова О. Традиційне й авторське в міфотворчості Галини Пагутяк (на матеріалі роману "Королівство") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 461-473
1458139
  Цао Гуан Юй Традиційне китайське мистецтво: питання розвитку та особливості // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 164-185. – ISSN 1682-671Х
1458140
  Ханко В. Традиційне народне будівництво Миргорода / В. Ханко, Ханко, . // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.98-102


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1458141
  Гладкий М. Традиційне скотарство Середнього Полісся другої половини 19 - першої третини 20 ст. : Історико-етнологічне дослідження / Микола Гладкий; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Вимір, 2007. – 198с. – ISBN 978-966-8260-81-0
1458142
  Данильчук М. Традиційне сукняне і хутряне вбрання Волині і Полісся / М. Данильчук, А. Дмитренко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 30-34
1458143
  Лога Т. Традиційне та дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування в ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 14-18. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано традиційні та дистанційні форми довідково-бібліографічного осблуговування в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського, з"ясовано переваги їх окремих видів. Досліджено роль обліку та аналізу ...
1458144
  Кожуховська Л. Традиційне та інноваційне в методиці викладання мови і літератури в школі у поглядах Н.Й. Волошиної та О.М. Біляєва / Л. Кожуховська, Н. Дига // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 71-79. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1458145
  Поріцька О. Традиційне та модерне в етнічних ціностях молоді урбанізованого середовища (за матеріалами опитування студентів київських вищих закладів) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 17-23. – ISSN 0130-6936
1458146
  Поріцька Ольга Традиційне та модерне в культурних цінностях молоді урбанізованого середовища України : молодіжні субкультури (за матеріалами інтернет-ресурсів) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 1 (323). – С. 78-83. – ISSN 0130-6936
1458147
  Денисенко В. Традиційне та новаційне в українському політичному процесі: проблеми методології / В. Денисенко, А. Лагутін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.298-317. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1458148
  Коцан В.В. Традиційне та особливе в чоловічому народному одязі бойків і лемків Закарпаття (XIX - перша половина XX століть) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 119-129. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1458149
  Снєжко Євгенія Традиційне та сучасне харчування українців // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 367-370
1458150
  Котюк І.І. Традиційне уявлення про сутність тактичного прийому слід переглянути // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.34-40


  Криміналістична тактика
1458151
  Русінова Т. Традиційне харчування поліщуків: історіографічний аспект // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 39-48. – ISSN 0130-6936
1458152
  Павлюк С. Традиційне хліборобство в контексті становлення слов"янської культури // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 907-909. – ISSN 1028-5091
1458153
  Кубко Є.Б. Традиційний день науки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 65-70. – (Юридичні науки ; Вип. 18)
1458154
  Полянський Т.В. Традиційний джаз / Тимур Полянський. – Київ : Музична Україна, 2015. – 333, [2] с. : фот., ноти. – Бібліогр.: с. 262-265. – ISBN 978-966-8259-70-8
1458155
  Олійник М. Традиційний дитячий одяг українців в умовах міської культури в другій половині XIX - на початку XX століття (на прикладі Києва) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 129-141. – ISSN 2313-8505
1458156
  Олійник М. Традиційний дитячий одяг українців в умовах міської культури в другій половині XIX - на початку XX століття (на прикладі Києва) // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 402-422. – ISBN 978-966-02-7872-1
1458157
  Рогожа Марія Михайлівна Традиційний європейський етос в добу модерну : (Філософсько-етичний аналіз): Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рогожа Марія Михайлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 169 л. – Бібліогр.: л.158 - 169
1458158
  Рогожа Марія Михайлівна Традиційний європейський етос в добу модерну : (Філософсько-етичний аналіз): Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рогожа М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1458159
  Сонгюл Куру Традиційний жіночий гагаузький костюм // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 131-142
1458160
  Савчук О. Традиційний кобзарський світогляд у світлі філософської системи Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 219-224
1458161
  Шевнюк О. Традиційний костюм Індії // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПНУ, Київська дитяча ак. мистецтв. – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-54
1458162
  Грушецька В. Традиційний костюм кримських татар у науковій спадщині У.А. Боданінського // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 152-157. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
1458163
  Коцан В.В. Традиційний народний одяг великобичковських гуцулів XIX - першої половини XX століть // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 105-118. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1458164
  Коцан В. Традиційний народний одяг угорців Закарпаття середини ХІХ - першої половини ХХ ст. // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 50-62. – ISSN 2664-4282
1458165
  Коцан В. Традиційний народний одяг як прояв ідентичності етнографічних груп українців Закарпаття (ХІХ — першої половини ХХ ст.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 80-97. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
1458166
  Віват Г.І. Традиційний образ митця в ліриці українських дисидентів // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 10-17. – ISBN 978-966-551-315-5


  Розглянуто традиційний образ митця у творчості українських дисидентів І. Калинця, М. Руденка, І. Світличного та В. Стуса в контексті їхніх світоглядних параметрів
1458167
  Скуратівський В. Традиційний обрядовий хліб // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2002. – Ч. 1. – С.12-13.
1458168
  Біляєв К.А. Традиційний одяг Дніпропетровщини ХІХ – поч. ХХ ст. // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 183-186. – ISBN 978-966-452-250-9
1458169
  Желтухіна О. Традиційний одяг кримських татар наприкінці XVIII – на початку XX століття (за матеріалами, зібраними У.Боданінським) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 100-103
1458170
  Олійник М. Традиційний одяг українців у культурно-мистецьких практиках міського повсякдення в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (за матеріалами м. Києва) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 22-30. – ISSN 2309-9356


  В статті розглядаються питання розвитку урбаніcтичної традиції використання народного одягу як певного маркера національної ідентичності при позначенні подій культурного життя. Вивчаються конкретні випадки побутування народного вбрання серед міського ...
1458171
   Традиційний одяг Черкащини кінця XIX - початку XX ст. : каталог виставки. – Черкаси : Родовід, 1993. – 32 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 16
1458172
  Гримич Марина Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців : (Когнітивна антропологія) / Гримич Марина. – Київ, 2000. – 380с. – Бібліогр.:с.375. – ISBN 966-646-008-4
1458173
  Калінкова І.Ю. Традиційний та гетеродоксний погляди на проблему економічної циклічності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 81-84. – Бібліогр.: 7 назв
1458174
  Ємельяненко Олена Традиційний та електронний уряд: концептуальні відмінності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Плюралізація суспільних структур, складність взаємин між різними групами населення, високий рівень суспільних потреб і очікувань, значний масштаб невизначеності й ризику, зростання впливу міжнародного чинника на внутрішню політику держави, ...
1458175
  Ємельяненко Олена Традиційний та електронний уряд: концептуальні відмінності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Плюралізація суспільних структур, складність взаємин між різними групами населення, високий рівень суспільних потреб і очікувань, значний масштаб невизначеності й ризику, зростання впливу міжнародного чинника на внутрішню політику держави, ...
1458176
  Яковенко Р.В. Традиційний та інтелектуальний капітал у системі вищої освіти України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6806
1458177
  Капліна О. Традиційний та новий погляд на шляхи подолання колізій норм кримінально-процесуального права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 251-263. – ISSN 1993-0909
1458178
  Чорногуз О.М. Традиційний тип панування за Максом Вебером у сучасних державах (на прикладі країн Близького Сходу) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 109-111
1458179
  Левчук Я.М. Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Левчук Я.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 177л. – Бібліогр.: л.162-177
1458180
  Левчук Я.М. Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Левчук Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
1458181
  Деркач Б. Традиційний фольклор Брацлавщини в сучасних записах / Б. Деркач, Г. Десик, І. Мардибан // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 177-186
1458182
  Лисюк Н. Традиційний фольклор у культурному просторі ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-55. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено описується сучасний стан традиційної фольклорної парадигми та різновекторні процеси, що відбуваються всередині її, визначено її місце та роль у культурі сучасної України. Current status of traditional folk-lore paradigm and multi-vector ...
1458183
  Пастух Наталя. Харчишин Ольга Традиційний фольклор українців північної Молдови: Актуальність і специфіка дослідження // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 40-46. – ISSN 0130-6936
1458184
  Горенок Г.Ю. Традиційні (вічні) мотиви, сюжети та образи: літературознавчий дискурс // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 95-98. – Бібліогр.: Літ.: с. 98; 16 назв. – ISSN 1729-360Х
1458185
  Перегінчук Т. Традиційні аспекти взаємодопомоги українців: еволюція форм і змістів // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 199-210. – ISSN 2313-8505
1458186
  Глушко М. Традиційні весільні звичаї та обряди українців у дослідженнях членів Наукового товариства імені Шевченка // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 306-318. – ISBN 978-966-671-417-9
1458187
  Маховська С. Традиційні весільні прикмети і заборони на Слобожанщині в першій половині XX століття // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 106-112. – ISSN 0130-6936
1458188
  Аблаєва У. Традиційні головні убори кримських татар: до проблеми класифікації // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – С. 860-867. – ISSN 1028-5091
1458189
  Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців. : Автореф... Доктора мистецтвознав.наук: 17.00.05 / Стельмащук Г.Г.; Львівська акад.мистецтв. – Львів, 1994. – 50л.
1458190
  Симоненко І. Традиційні господарські будівлі селянського двору на Україні та способи зберігання харчових продуктів // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 84-86
1458191
  Прибєга Л. Традиційні дерев"яні храми України: типологічний аспект // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 268-281. – ISBN 966-7170-47-0
1458192
  Крижанівський О.П. Традиційні джерела церковних доходів на Правобережній Україні у XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 53-58. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Дається аналіз традиційних джерел збагачення церкви на Правобережній Україні у XVIII ст., визначається їх місце в загальній структурі церковних доходів. Розкривається роль церкви в погіршенні економічного становища селянських мас.
1458193
  Темченко А.І. Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми : монографія / А.І. Темченко ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2014. – 571, [1] с. : іл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 511-542. – ISBN 978-966-2545-81-4
1458194
  Мельничук Г. Традиційні заняття і культура гуцулів: проблеми збереження і відродження (кінець XX - початок XXI ст.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – C. 124-132. – (Історія ; № 1 (51)). – ISSN 2414-9012
1458195
  Носенко А. Традиційні засади публічної дипломатії Великої Британії у ХХІ столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 196-197
1458196
  Хібеба Н. Традиційні засади створення сім"ї в паремійному вимірі "Галицько-руських народних приповідок" Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 520-536
1458197
  Гримська М.І. Традиційні засади сучасної китайської дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 33-35
1458198
  Пивоваренко О. Традиційні застільні практики козацької старшини (на матеріалах щоденників Якова Марковича) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 18–23. – ISSN 2309-9356
1458199
  Глушко М. Традиційні звичаї та обряди Свят-Вечора українців Надсяння // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1320-1330. – ISSN 1028-5091
1458200
  Гаврилюк Н. Традиційні звичаї як система спадкоємної культурної трансмісії (засади та досвід вивчення) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 47-63. – ISSN 0130-6936
1458201
  Пшенічкіна Г. Традиційні зимові наспіви Правобережної Черкащини: типологічна і географічна опозиція Наддніпрянщини і Поділля // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 62-76. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Зимові обрядові пісні – найліпше збережений жанр календарного циклу на правобережжі Черкащини. У статті на основі експедиційних матеріалів та друкованих джерел вперше здійснюється спроба класифікації зимових наспівів черкаського Подніпров’я та ...
1458202
  Колодюк А. Традиційні зимові наспіви середнього межиріччя Горині й Случі: збереження та сучасний стан // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 66-80. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Автор послідовно досліджує традиційну музичну культуру середнього межиріччя Горині та Случі в етнографічному, мелотипологічному, сюжетно-тематичному аспектах. Ця робота є продовженням серії статей, де вивчалися пісні календарного (купальські) та ...
1458203
  Костюкова В. Традиційні і сучасні мотиви у вишитих рушниках Київщини XXI століття // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 204-211
1458204
  Петрова Н. Традиційні ігри та розваги в дошлюбному спілкуванні українців і росіян Одещини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 102-106
1458205
  Христіанінова Р. Традиційні й нові класифікації складнопідрядних речень
1458206
  Іващук А. Традиційні й сучасні методи збору інформації в групі інформаційно-публіцистичних жанрів // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 326-328. – ISBN 978-966-493-306-0
1458207
   Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі : Організація, ведення й редагування: Методичні рекомендації / І.Г. Лобановська, Р.П. Гаврилюк, Г О. Помчалова, Л.Г. Дубова, Н.С. та ін. Іванова; АПН України; ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; Лобановська І.Г., Гаврилюк Р.П., Помчалова О.Г, Дубова Л.Г., Іванова Н.С. та ін.; За заг. ред. Лобановської І.Г. – Київ, 2006. – 166с.
1458208
  Стрішенець Н. Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
1458209
  Хавроненко В. Традиційні культи і ритуали Китаю // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 165-175. – ISSN 2227-1503
1458210
  Фурдичко А.О. Традиційні культурні практики української сімейної обрядовості другої половини XVII-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Фурдичко Андрій Орестович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1458211
  Темченко А.І. Традиційні магічно-лікувальні практики: антропологічний дискурс та семантичні трансформації : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Темченко Андрій Іванович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
1458212
  Темченко А.І. Традиційні мантичні практики: архаїка знакової системи / А.І. Темченко ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. – 111, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 90-95. – ISBN 978-617-7274-06-2
1458213
  Козакевич О. Традиційні мереживні та в"язані вироби на Буковині кін. XIX-XX ст. : за матеріалами мистецтвознавчих експедицій // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 704-718. – ISSN 1028-5091
1458214
  Білан Н. Традиційні мовні елементи в українських духівницях XVIII століття // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 137-143
1458215
  Франчук М. Традиційні мотиви в драмі Т. Шевченка "Назар Стодоля" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 261-264. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1458216
  Шевчук М.В. Традиційні мотиви у драматургії Тараса Шевченка: структурно-жанровий аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 41-44
1458217
   Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2 черв. 2017 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Нац. центр народ. культури "Музей Івана Гончара" [та ін. ; упоряд. Черемський К.П.]. – Київ : О. Савчук ; Музей Івана Гончара, 2017. – 239, [1] с. : іл. – До 140-ліття від дня народження Гната Хоткевича (1877-1938). – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1458218
  Федюк О.М. Традиційні напрямки української суспільної географії у світлі нових реалій // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 237-240
1458219
  Федечко Х. Традиційні народні вірування і повір"я про гуцульського скрипаля // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 40-45. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається роль народного скрипаля у локальних особливостях традиційних свят та обрядів. У гуцулів постать скрипаля тісно пов"язувалася із народними віруваннями та повір"ями про його гру. Пошана скрипаля у народних світоглядних уявленнях ...
1458220
  Коропніченко Г. Традиційні новорічні наспіви київщини в контексті дослідження перехідних зон // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 81-89. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Автор досліджує традиційні новорічні наспіви Київщини, визначаючи їх структурно-типологічні та мелогеографічні характеристики. Згідно проведеного аналізу, тут функціонують новорічні мелодії 12 ритмоструктурних типів. Враховуючи жанрово-структурні та ...
1458221
  Забіяка І.В. Традиційні образи та їх трансформація у поемі К. Бібла "Новий Ікар" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 125-130. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглянуто роль К. Бібла у розвитку чеського поетизму. Проаналізовано його поему "Новий Ікар", традиційні образи у ній. Визначено місце традиції у творчості поетистів
1458222
  Гоцалюк А.А. Традиційні обрядові дійства Гуцульщини // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-77
1458223
  Кириченко О.М. Традиційні основи розвитку української духовної музики // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 149-153
1458224
  Сливка С.С. Традиційні парадигми природного права у Стародавньому Сході // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.12-16. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1458225
  Любченко Т.В. Традиційні підходи до встановлення мовного статусу категорії перехідності дієслова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 376-381


  У статті проаналізовано основні критерії визначення перехідності дієслова: семантичний, синтаксичний, семантико-синтаксичний, зокрема у новогрецькій мові. В статье проанализированы основные критерии определения переходности глагола: семантический, ...
1458226
   Традиційні пісні українців Північного Підляшшя : За матеріалами експедицій 1999-2001 років Лариси Лукашенко та Галини Похилевич. – Львів : Камула, 2006. – 308с. – ISBN 966-8343-62-Х
1458227
  Марусенко Р.І. Традиційні права на землю // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 129-132. – ISBN 978-966-7957-20-9
1458228
  Дмитренко А.А. Традиційні промисли українців Західного Полісся в другій половині 19 -30-х рр.20 ст. : Автореф...канд.істор.наук:07.00.05 / Дмитренко А.А.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14-15
1458229
  Дмитренко Алла Адамівна Традиційні промисли українців західного Полісся в другій половині ХІХ- 30-х рр.ХХ ст. : Дисертація...канд.іст. наук Спец. 07.00.05 / Дмитренко Алла Адамівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 284л. – Бібліогр.:л.179-211
1458230
  Швидкий С. Традиційні раціональні засоби лікування рослинного походження українців Південної Слобожанщини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 71-75
1458231
  Хлистун О.С. Традиційні різдвяно-новорічні свята українців у сучасних мистецьких проекціях : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Хлистун Олена Сергіївна ; М-во культ. України, Київ. нац. ун-т культ. і мистецтв. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1458232
  Шиманський В.В. Традиційні сільські ландшафти Опілля та їх рекреаційний потенціал // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 55-58
1458233
  Федака Павло Традиційні сільські поселення Закарпаття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 7-13. – ISSN 0130-6936
1458234
   Традиційні слухання перспективних докторських досліджень молодих науковців // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 294-302


  12 грудня 2012 року у приміщенні Київського регіонального центру НАПрН України відбулося спільне засідання членів відділення цивільно-правових наук НАПрН України та Вченої Ради Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва НАПрН ...
1458235
  Чернова І. Традиційні структури в публіцистиці І.Дзюби // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 437-439. – ISBN 966-8110-14-5
1458236
  Каракулова І. Традиційні та альтернативні підходи визначення достатності золотовалютних резервів держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-44. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються підходи щодо оцінки достатності золотовалютних резервів держави, з врахування традиційних критеріїв. Досліджуються окремі питання альтернативного використання золотовалютних резервів. В статье рассматриваются подходы к оценке ...
1458237
   Традиційні та біосенсорні методи визначення моно- і дисахаридів / В.М. Пєшкова, О.Я. Саяпіна, О.О. Солдаткін, С.В. Дзядевич // Біотехнологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2010. – Т. 3, № 3. – С. 9-22. – ISSN 1995-5537


  В огляді описано найважливіші моно- та дисахариди, їхні фізико-хімічні властивості та застосування у харчовій промисловості. Проведено аналіз класичних методів якісного та кількісного визначення моно- та дисахаридів, виокремлено недоліки та переваги ...
1458238
  Осіпчук О.В. Традиційні та інноваційні методи навчання іноземної мови у сучасній вищій школі / О.В. Осіпчук, Д.А. Кочмар // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 133-139. – ISBN 978-966-7359-77-5
1458239
  Жидкова О.О. Традиційні та інноваційні напрями діяльності бібліотек ЗВО в процесі модернізації системи вищої освіти // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 148-154
1458240
  Сісіна Л. Традиційні та інноваційні ресурси для верифікації інформації та їх використання в роботі інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 387-409. – ISSN 2224-9516
1458241
  Яковлєва А. Традиційні та інноваційні технології вивчення української мови // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 177-183
1458242
  Білоус В.С. Традиційні та інноваційні форми роботи бібліотеки Вінницького Державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в науково-освітньому процесі університету // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 349 - 357. – ISBN 978-966-529-203-6
1458243
  Бейдик О.О. Традиційні та нетрадиційні культурно-інформаційні системи України та світу / О.О. Бейдик, О.І. Топалова, В.Ю. Сірук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 3-10. – ISSN 2308-135X


  Метою дослідження є висвітлення кількості та структури музейної мережі у світовому та національному вимірі; окреслення понять «музей», «культурно-інформаційна система» та основних напрямів покращення музейної справи в Україні; аналіз основних ...
1458244
  Гаврилюк Р. Традиційні та новаторські підходи в художній обробці дерева вижницької школи декоративно-ужиткового мистецтва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 276-284. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті на багатому фактологічному матеріалі досліджено традиційні та новаторські підходи в художній обробці дерева Вижницької школи декоративно-ужиткового мистецтва. Проведено аналогії з технологічними і художньо-стильовими особливостями художньої ...
1458245
  Юдін А.А. Традиційні та новаторські риси інтерпретації головного жіночого образу опери Дж. Пуччіні "Мадам Баттерфляй" у сценічній практиці театру Arena Di Verona // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 68-71. – ISSN 2304-5809
1458246
  Яковенко О. Традиційні та новаційні аспекти організації роботи з незадоволеними запитами користувачів у науковій бібліотеці / О. Яковенко, Л. Коновал // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 126-140. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто аспекти роботи з незадоволеними запитами користувачів (НЗК). Визначено понятійний апарат, подано класифікацію НЗК, встановлено причини їх виникнення та шляхи упередження й скорочення. Проаналізовано специфіку поєднання традиційної технології ...
1458247
  Савчук В. Традиційні та нові акценти у вивченні жєиття і творчості Тараса Шевченка у школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С. 38-40. – ISSN 0130-5263


  Спираючись на найновіші дослідження науковців, автор руйнує певні стереотипи українців щодо постаті Тараса Шевченка. Аналізуючи стан викладання його життєвого і творчого шляху в школі, робить спробу розставити нові акценти
1458248
  Варава Я.В. Традиційні та нові класифікації англійських запозичень в українській і польській лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 65-68
1458249
  Кравець І. Традиційні та новітні господарські системи: окремі проблеми правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 90-96
1458250
  Коваль О.П. Традиційні та новітні загрози пенсійній системі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 198-203
1458251
  Голік О.В. Традиційні та новітні підходи до визначення ефективності реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 221-225


  У статті розглянуто усталені й новітні методи та методики визначення ефективності реклами. Їх використання допоможе оцінити та виміряти таку соціальну комунікацію, як реклама, доволі детально, що заощадить кошти та час рекламодавця. In the article the ...
1458252
  Бабій І. Традиційні та оказіональні одоративні номінації в малій прозі Миколи Хвильового // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 15-22. – ISSN 2413-0923
1458253
  Білокінь С.О. Традиційні та специфічні хронотопи інтелектуальної прози : на матеріалі інтелектуальної прози 20-х років ХХ століття // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 45/46. – С. 70-77. – ISBN 966-72-77-79-8
1458254
  Ювженко Н.М. Традиційні та сучасні методи бюджетування: переваги і недоліки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 239-245. – ISSN 2222-4459
1458255
  Корнієнко В. Традиційні та сучасні форми та методи організації навчальної діяльності бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики (досвід США) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 63-66. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 33)


  У статті розглянуті основні сучасні тенденції в розвитку американської теорії й практики навчання у вищій школі
1458256
  Корсак К. Традиційні уроки та лекції:сучасний стан і перспективи / К. Корсак, Т. Зінченко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.75-80.
1458257
  Галайчук В. Традиційні уявлення про домашніх духів: українсько-чеські паралелі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 93-103. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядаються традиційні уявлення українців та чехів про домашніх духів, при цьому констатується помітна близькість таких уявлень. Відзначається, що навіть у рамках певного етнографічного району одні демонологічні сюжети домінують, інші ж ...
1458258
  Котюк І.І. Традиційні уявлення про поняття "тотожність" ("ідентичність") потребують уточнення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 41-50.


  На основі критичного аналізу традиційного розуміння тотожності автор обгрунтовує якісно новий підхід у розумінні її загальнонаукового та юридичного змісту
1458259
  Галайчук В. Традиційні уявлення про смерть та померлих на історико-етнографічній Волині // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1343-1373. – ISSN 1028-5091


  "Висвітлюються традиційні уявлення про смерть та померлих на історико-етнографічній Волині. Розглянуто народні погляди на смерть і потойбічний світ. Описано комплекс похоронно-поминальних звичаїв та обрядів. Особлива увага вділена випадкам відхилення ...
1458260
  Колодюк І. Традиційні уявлення українців про Божу кару за гріх "витравлювання плоду" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 34-40


  В статті розглядається малодосліджене питання, пов"язане із народними уявленнями про Божу кару за гріх "витравлення плоду". Авторка приходить до висновку, що в українському традиційному суспільстві до "витравлення плоду" удавалися вкрай рідко. Основною ...
1458261
  Кутна Ю.Б. Традиційні формули в мовленні наратора казок (на матеріалі казок греків Приазов"я) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 234-243
1458262
  Олійник О.В. Традиційні художні тканини покуття кінця ХІХ -- середини ХХ ст. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.06 / Олійник О. В.; МО Укр. Львів. Акад. мистецвт. – Львів, 1997. – 29л.
1458263
  Прохоренко-Деньгуб Традиційність і новаторство в творчості Юлія Мейтуса крізь призму застосування українських фольклорних джерел // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 146-152. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
1458264
  Пентилюк М. Традиційність і новаторство ідіостилю Олега Ольжича // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 75-91. – ISBN 966-8547-61-6
1458265
  Паримський І.С. Традиційність і новаторство національної журналістики // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 6-9
1458266
  Галян Г. Традиційність полтавського художника та викладацька діяльність у вищій школі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 62-71 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 16 назв. – ISSN 1682-2366
1458267
  Вірченко Т. Традиційність сучасної української драматургії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 109-118. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1458268
  Куєвда В.Т. Традиційність як спосіб буття людини / В.Т. Куєвда. – Київ : Знання, 1998. – 22с. – Бібліогр.:с.20-22. – ISBN 966-7537-22-6
1458269
  Віхрова Т. Традиційно-побутова культура Білокуракинщини: локальний варіант Слобожанської культури (перша половина XX століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 78-87. – ISSN 0130-6936
1458270
  Кравчук М. Традиційно-побутова культура військових поселенців у мемуарах І.Ю. Рєпіна "Далеке близьке" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 452-455. – ISBN 978-966-171-783-0
1458271
  Цубенко Валерія Традиційно-побутова культура військових поселенців Українського (Харківського) та Києво-Подільського військових поселень кавалерії (1817-1857) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 137-141. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено специфіку традиційно-побутової культури військових поселенців, що проявлялася в родинному побуті, одязі, умовах проживання і господарюванні. З"ясовано, що в Українському (Харківському) та Києво-Подільському військових поселеннях ...
1458272
  Гуцало Л. Традиційно-побутова культура національних меншин України у 1920-х рр. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 34-38
1458273
  Данильченко О. Традиційно у травні - Шевченковою Україною // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20-27 травня (№ 22/23). – С. 7


  У рамках підведення підсумків щорічного загальноуніверситетського конкурсу студентських наукових робіт й есе "Мій Шевченко" та відзначення річниці від Дня перепоховання Тараса Шевченка 16 травня відбулася тематична навчально-краєзнавча екскурсія "Тарас ...
1458274
  Ганошенко Ю. Традиційнообразні структури в романі В.Домонтовича "Дівчина з ведмедиком" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 78-80.
1458275
  Дятлов В. Традиціоналізм і радикалізм у реформаційному вченні і діяльності Андреаса Боденштайна Карлштадта (1486-1541) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-27. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується ставлення відомого німецького реформатора Андреаса Карлштадта до середньовічних традицій релігійного, сімейного і соціального життя. Головна увага приділена проблемі поєднання у його програмі радикального протесту проти папської ...
1458276
  Колядич Ю. Традиціоналізм і традиція як джерела поетики малої прози Романа Іваничука // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 51-56. – ISSN 0130-5263
1458277
  Опанасюк І. Традиціоналізм та вестернізація в призмі системи джерел права і правової культури Турецької Республіки // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 187-191. – ISSN 2519-1942
1458278
  Штойко П. Традиціоналізм та інноваційність у географії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 4-8. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1458279
  Фещак Н. Традиціоналізм у виконавському трактуванні жанрово-стильових особливостей струнного квартету (на прикладі творів В. Кирейка та А. Штогаренка) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 311-329


  "...Зазначено, що головним вектором стилістики досліджуваних квартетів постає неоромантична тенденція виконання. Наспівний тип тематизму Квартету № 3 В. Кирейка, обумовлений традиціями хорового співу, спонукає до особливостей виконавської інтерпретації ...
1458280
  Ковтун Ю.В. Традиціоналізм у контексті збереження української ідентичності в умовах глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 69-72
1458281
  Мельник В.М. Традиціоналізм як ідеологічна категорія та її роль в етнополітичних процесах // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 77-79
1458282
  Гординський С. Традиціоналіст і новатор // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 128-130


  Холодний Петро Петрович, молодший (1902-1990) - один з найвизначніших українських митців XX століття, який особливо відзначився як маляр та графік. Тематика його творчості – це ікони, вітражі, мозаїки.
1458283
  Ковальський Є Г. . Традиціоналістична концепція Ю.Липи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.36-39укр. – ISSN 1728-3671
1458284
  Ковальський Г.Є. Традиціоналістичні ідеї в українській філософії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 87-91. – ISSN 1728-3671
1458285
  Ковтун Ю. Традиціоналістська концепція осмислення соціокультурного розвитку України у працях Юрія Липи // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 52-58
1458286
  Васильчук Є.О. Традиціоналістські доктрини правоекстремістських об"єднань в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 113-118. – ISSN 2306-5664
1458287
  Копаниця Л. Традиція - автор - текст. Роль канону у художньому творі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 189-202
1458288
  Науменко Н. Традиція "Театру в театрі" як засіб моделювання світу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 244- 248. – ISBN 966-8110-14-5
1458289
  Свєженцева Юлія Традиція : концептуалізація та напрями вивчення / Свєженцева Юлія, Проскурякова Оксана // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С. 142-153. – ISSN 1563-3713
1458290
  Комаха Л.Г. Традиція versus принцип "anything goes" в аргументах методології П. Фейєрабенда // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1458291
  Балабан І.М. Традиція аристотелізму у філософії томізму : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Балабан І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1458292
  Балабан І.М. Традиція аристотелізму у філософії томізму : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Балабан І.М. ; МОНУ ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 169-188
1458293
  Радомська О. Традиція в постмодерністському тексті ("Химера" Джона Барта)
1458294
  Панкевич І.М. Традиція виборності влади в Україні : монографія / І.М. Панкевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 487, [1] с. – Бібліогр.: с. 435-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0257-9
1458295
  Підопригора О.А. Традиція вивчення римського права в Україні / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 19-24. – ISBN 978-966-667-541-8
1458296
  Новик О. Традиція використання барокового мотиву гріха й покари у творчості українських поетів-романтиків
1458297
  Олійник О. Традиція врядування в "Пактах і Конституціях" 1710 року // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 3-12
1458298
  Коваль-Фучило Традиція голосіння в похоронному ритуалі слов"ян // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 65-68
1458299
  Андросова В.І. Традиція давньоцерковної християнської містики // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 4. – С. 177-182. – ISSN 1728-3671
1458300
  Хворостяний І. Традиція екзистенційного переживання свободи: творчість Тараса Шевченка й Панаса Мирного // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 102-112


  Стаття покликана дослідити становлення традиції екзистенційного переживання свободи в літературі ХІХ століття. Простежено динаміку реалізації даного концепту в творчості Тараса Шевченка й Панаса Мирного, його роль для подальшого розвитку української ...
1458301
  Куценко В.В. Традиція екзистенційної темпоральності: С. К"єркегор і М. Гайдеггер // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 32-40. – ISSN 2075-1443


  У статті розглядається рецепція темпоральної проблематики С. К"єркегора у філософії М. Гайдеггера. Розкривається нагальність дослідження екзистенційного часу, зважаючи на сучасне століття викликів і рішень із макс. орієнтацією на майбутнє. ...
1458302
  Карнак А.М. Традиція експерименту в американській музиці ХХ століття : Автореф...канд.мистецтвознавства:17.00.03 / Карнак А.М.;Нац.музична акад.України ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
1458303
  Шевчик Б.М. Традиція і господарство : економічні системи в соціокультурній динаміці : монографія / Шевчик Б.М. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 573, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 528-573. – ISBN 978-617-602-202-2
1458304
  Гнідець Р. Традиція і новаторство архітектури українських церков як феномен її національної ідентичності // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1313-1319. – ISSN 1028-5091
1458305
  Шевельов Ю.В. Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І.П. Котляревського / Ю.В. Шевельов. – Харків : Видавництво ХДУ, 1940. – С. 131-170. – Окр. відб. з: Ученые записки ХДУ им. О.М. Горького", 1940, №20
1458306
  Шевельов Ю.В. Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І.П. Котляревського / Ю.В. Шевельов. – Чернівці, 1998. – 78с.
1458307
  Шевельов Юрій Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І.П. Котляревського / Шевельов Юрій; упор. Л.О.Тарновецька. – Чернівці : Рута, 1998. – 80 с. – ISBN 966-868-002-1
1458308
  Балюк Р.В. Традиція і новаторство в умовах масовизації сучасного суспільства : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.03 / Балюк Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр.: л. 169 - 180
1458309
  Балюк Р.В. Традиція і новаторство в умовах масовизації сучасного суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Балюк Р.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр. : 8 назв
1458310
  Стішова Н. Традиція і стан збереження української календарної обрядовості осіннього циклу на Слобідській Україні // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 41-46. – ISSN 2313-8505
1458311
  Долгочуб В.А. Традиція і традиціоналізм у методологічному контексті теорії практик // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 365-381. – ISSN 2312-6825
1458312
  Кононенко Т.М. Традиція історична / Т. Кононенко, М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 373. – ISBN 966-642-073-2
1458313
  Сахарчук Р. Традиція многолітствування в українській композиторській творчості: духовний гімн України "Боже великий, єдиний", муз М. Лисенка, сл. О. Кониського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 3 (25). – С. 22-28. – ISSN 2224-0926
1458314
  Жулинський М.Г. Традиція національного і європейського культурного розвитку кінця XIX - початку XX століття та ідейно-естетичні пошуки української літератури 20-х років // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 241-254. – ISBN 978-966-00-0899-6
1458315
  Харитонов Є. Традиція приватного права в Україні: між Сходом і Заходом (деякі питання методології розробки концепції приватного права в Україні) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.14-19. – ISBN 966-667-078-Х
1458316
  Гоцалюк А.А. Традиція та інновація в соціокультурній сфері: особливості взаємодії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 121-129
1458317
  Єрьомін В.Ю. Традиція та культура в дискурсі інтегрального традиціоналізму: співвідношення понять // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 157-165. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1458318
  Кузьменко Ю.С. Традиція та модерн у творчості Танідзакі Джюн"ічіро : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кузьменко Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 239 арк. – Додатки: арк. 221-239. – Бібліогр.: арк. 194-220
1458319
  Кузьменко Ю.С. Традиція та модерн у творчості Танідзакі Джюн"ічіро : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кузьменко Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1458320
  Стешенко А.С. Традиція та новація в українській філософії кінця 18 - початку 20 століття : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Стешенко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188л. – Бібліогр.: л.174-188
1458321
  Стешенко А.С. Традиція та новація в українській філософії кінця 18 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Стешенко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
1458322
  Цибуля Т. Традиція та новація. Проблема міри у співвідношенні традицій та новацій як умова неперервності творчості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 72-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Виявляються взаємозв"язки традицій і новацій як підстави неперервності творчого процесу.
1458323
  Сидоренко Л.І. Традиція та сучасність в філософії біології та медицини : [Рецензія] // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 237-238
1458324
  Анненкова О.С. Традиція тургенєвської типології чоловічого характеру в творчості Б.К. Зайцева // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 45-57. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1458325
  Нямцу А.Є. Традиція у слов"янських та західноєвропейських літературах (проблеми теорії) / А.Є. Нямцу; МОН України; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; Наук.- дослід. центр "Біблія і культура". – Чернівці : Рута, 2001. – 152с. – ISBN 966-568-394-2
1458326
  Яковина О. Традиція у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 121-139


  У статті розглядаються форми актуалізації української християнської традиції у творчості Тараса Шевченка. Вплив християнства на українську культуру постає у поета основою самоідентифікації народної свідомості
1458327
  Щеголь Л.Д. Традиція Ф.М. Достоєвського у творчості М. Селімовича (роман "Дервіш і смерть") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 444-447


  В статті проаналізовано деякі особливості роману М. Селімовича "Дервіш та смерть" з точки зору традиції Ф.М. Достоєвського. Автор статті досліджує спільні та відмінні риси у романі сербського письменника та родоначальника поглибленого психологічного ...
1458328
  Сліпушко О. Традиція як джерело державності // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-18. – ISSN 0868-9644


  :[Є про роль КНУТШ, який очолює Віктор Скопенко, в розвитку демократичних процесів; про наукові та духовні традиції Інституту філології КНУТШ. Є фото ректора].
1458329
  Беля В.В. Традиція як лінійна модель історичності в теоріях модернізації соціуму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 153-162
1458330
  Півнюк Надія Традиція як опора новацій / Півнюк Надія, Гребницька Наталія // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 44-46
1458331
  Остапчук Г.О. Традиція як філософсько-культурологічна категорія // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 162-171. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1458332
  Недзельський А.О. Традиція, міф, ритуал та ідеологія як соціокультурне підгрунтя рутинізації персоніфікованих та колективних соціальних практик // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 291-293
1458333
  Салевич П. Традиція, образ і мислення автора "Слова о полку Ігоревім" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (690), червень. – С. 50-59. – ISSN 0236-1477
1458334
  Ліпін М. Традиція, традиціоналізм, відповідальність: соціально-політичні виміри // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 77-95. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727


  "Питання про співвідношення традиції і сучасності починає звучати на повний голос в Новий час і залишається актуальним у контексті викликів сьогодення. Для доби Модерну це питання обумовлене не випадковими форс-мажорними обставинами, а іманентною ...
1458335
  Гопко Г. Традиція, яка заслуговує на шану / Г. Гопко, В. В"ятрович, Д. Лубківський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 вересня (№ 156). – С. 3


  Про сторічний ювілей української дипломатичної справи.
1458336
  Юрченко Е.А. Традиція. Традиціоналізм. Традиційне суспільство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 90-93. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  В статті робиться спроба намітити контури визначення, того що таке традиціоналізм, а також його співвідношення з такими явищами як традиція і традиційне суспільство. Також приділена увага розмежуванню традиціоналізму в широкому значенні слова і ...
1458337
  Беркій О. Традиція+експеримент: істина посередині (до 50-літнього ювілею Остапа Івановича Майчика) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 115-121. – ISSN 2224-0926
1458338
  Нямцу А.Е. Традицонные сюжеты и образы в литературе ХХ века: Учеб. пособ. для студ. спец. "Русск. яз. и лит." / А.Е. Нямцу. – Киев, 1988. – 84с.
1458339
  Чамярыцкі В.А. Традыцыи литературы старажытнай Руси у беларускай ритаратуры / В.А. Чамярыцкі. – Мінськ, 1982. – 40с.
1458340
  Варатнікова О. Традыцыі ранняга мастацтва ашмяншчіні (матэрыялы да слоуніка каталогу рухомых помнікау) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – C. 37-41
1458341
  Рагозин А.И. Траектории барических образований в Арктике осенью и зимой и их зависимость от циркуляционных условий : Автореф... Канд.геогр.наук: / Рагозин А.И.; Аркт.и Антиркт.науч-исслед.ин-т. – Ленинград, 1964. – 7л.
1458342
  Лайт Г. Траектории возвращений : сб. стихов / Гари Лайт ; [предисл. М. Мазель]. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 290, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-489-412-5
1458343
  Богатырь Л.Ф. Траектории и погодная характеристика циклонов на Украине. : Дис... канд. географ.наук: / Богатырь Л.Ф.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 223л. – Бібліогр.:л.217-219
1458344
  Бендриков Г.А. Траектории коренй линейных автоматических систем / Г.А. Бендриков, К.Ф. Теодорчик. – М., 1964. – 159с.
1458345
  Буховцев Б.Б. Траектории корней систем с квадратичным параметром : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Буховцев Б.Б. ; МГУ. – Москва, 1974. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
1458346
  Смирнов В.С. Траектории космических лучей в магнитном поле Земли : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Смирнов В.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1965. – 11л.
1458347
  Соловьев А.Г. Траектории радуг / А.Г. Соловьев. – Ужгород, 1978. – 127с.
1458348
  Мельвиль А.Ю. Траектории режимных трансформаций и типы государственной состоятельности / А.Ю. Мельвиль, Д.К. Стукал, М.Г. Миронюк // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 8-30. – ISSN 0321-2017
1458349
  Шестакова Т.С. Траектории соударения в пространственной обобщенной астероидной задаче. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шестакова Т.С.; МВО СССР. КПИ. – Киев, 1952. – 10 с.
1458350
  Дынкин А. Траектория идей: исследования научно-технического прогресса / А. Дынкин, Н. Иванова, Л. Ночевникова // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 4. – С. 27-34. – ISSN 0131-2227
1458351
  Ковальчук Г. Траектория летающей тарелки // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 5 (561), 02.02.2018. – С. 52-55. – ISSN 2075-7093


  В чем ценность киевского дома - "тарелки" на Лыбедской площади и стоит ли вообще сохранять памятники советской архитектуры.
1458352
  Танев Димитър Траектория на духа : Ескизи за български писатели / Танев Димитър. – София : ФОНД ДГ, 1995. – 196с. – ISBN 954-8724-02-2
1458353
  Комар А.А. Траектория Редже и спектры масс бесконечномерных релятивистски инвариантных уравнений / А.А. Комар, Л.М. Сладь. – М., 1971. – 36с.
1458354
  Сибирякова А. Траектория События / А. Сибирякова. – Киев : Оранта, 2006. – 160 с. – ISBN 966-8754-20-4
1458355
  Оноприенко В.И. Траектория творческой личности. К 65-летию члена корреспондента РАН Юрия Михайловича Батурина // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 129-138. – ISSN 0374-3896
1458356
  Черкашин Н.А. Траектория шторма / Н.А. Черкашин. – М, 1984. – 221с.
1458357
  Данилов-Данильян Траектория экологической мысли на пути к современному пониманию биосферы / Данилов-Данильян, И. Рейф // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 3
1458358
  Шувалов Л.Ю. Траектория: детектив. повести. / Л.Ю. Шувалов, А.Г. Ярушкин. – Новосибирск, 1989. – 221с.
1458359
  Куценко В. Траекторія модернізації соціальної сфери: регіональні аспекти // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 10-14. – Бібліогр.: 11 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
1458360
  Гражевська Н. Траєкторії економічних трансформацій // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 29-35. – ISSN 1605-2005
1458361
  Мілютіна К.Л. Траєкторії життєвого шляху особистості в динамічному середовищі : монографія / К.Л. Мілютіна. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 298 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-296. – ISBN 978-966-340-480-6
1458362
  Смирнова К.Є. Траєкторії режимних трансформацій в Тунисі та Єгипті у "постреволюційний" період (2011-2014) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 499-509
1458363
  Давиденко В. Траєкторії трансформації українського образу світу в умовах викликів глобалізації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 183-185. – ISBN 978-966-439-147-1
1458364
  Каракуц А. Траєкторія Венесуели // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 лютого (№ 4). – С. 4


  "Багатолітня криза у Венесуелі стрімко наближається до розв"язки. І великою мірою це визначається тим, що венесуельську опозицію та тимчасового президента Хуана Гуайдо підтримує міжнародна спільнота. Передусім Сполучені Штати. Легітимність Хуана Гуайдо ...
1458365
  Ігошина Ж.Б. Траєкторія демократичного транзиту арабських держав у контексті "арабських революцій" 2011 року // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 165-172
1458366
   Траєкторія міграції електрично заряджених деформівних частинок в дисперсійному середовищі / Т.Г. Затонацька, Ю.В. Придатченко, Є.Ю. Таран, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 104-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Отримано рівняння траєкторії міграції деформівних частинок в простій зсувній течії ньютонівського дисперсійного середовища за наявності електричного поля. Як гідродинамічна модель дисперсійних частинок запропонована вільно протічна тривісна гантель з ...
1458367
  Фаріон І. Траєкторія мовної полонізації України наприкінці XVI - упродовж XVII ст. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 6-7
1458368
  Куценко В.І. Траєкторія модернізації вищої освіти в контексті формування людського капіталу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 3/4 (73). – С. 75-81


  У статті розкривається сутність модернізації вищої освіти в Україні, ії роль у формуванні людського капіталу, у створенні умов для підвищення освітнього рівня населення.
1458369
  Сорока В. Траєкторія освітнього маятника // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 3 жовтня (№ 39). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "...Видана українською книжка Кена Робінсона - міжнародного експерта з питань розвитку творчого мислення, систем освіти та інновацій - увійшла до числа найкращих книг нещодавнього Форуму видавців у Львові".
1458370
  Хара О. Траєкторія політичної турбулентності. Трампізм в Америці - це надовго // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 1, 4


  "Минулої ночі республіканська партія кинула виклик історії, розширивши сенатську більшість, одночасно болісно розбивши очікування щодо Палати представників та міст на проміжних виборах".
1458371
  Ревнюк Н. Траєкторія розвитку студентського самоврядування закладу вищої освіти (на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 118-125. – ISSN 2307-4914
1458372
  Горська С. Траєкторія руху від науковців // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 серпня - 7 вересня (№ 36/37). – С. 2-3


  Ключові особливості "Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні", презентованої 5 вересня у Національній академії педагогічних наук України.
1458373
  Костюк С.С. Траєкторія самоспалення : щоденникові записи у віршах / Світлана Костюк ; [передм. Д. Дроздовського ; перекладачі: Лазірко Ю., Квашенко Т., Якимчук М.]. – Чернівці : Букрек, 2015. – 142, [2] с. : іл. – Текст частково рос., пол. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-399-641-7


  У пр. №1721236 напис: Дмитрові Чистяку від Світлани Костюк з побажаннями світла, добра, любові. 12.03.15 Підпис
1458374
  Герасимова Е.М. Траєкторія соціально-економічних трансформацій у сучасній концепції суспільних перетворень // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 6-9. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1458375
  Сакаль Я.В. Траєкторія успіхів і невдач в економічному розвитку Мексики 1950–1980–х років // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 435-438. – ISSN 2076-1554
1458376
  Волощук Р.П. Траєкторна оптимізація обробки сигналів в бістатичних системах із синтезуванням апертури антени на основі метода аналізу просторових частот : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 - Радіотехнічні та телевізійні системи / Волощук Р.П. ; МОНУ, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1458377
  Горбань Н.В. Траєкторні та глобальні атрактори класів квазілінійних неоднозначно розв"язних еволюційних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Горбань Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 140 арк. – Бібліогр.: арк. 120-140
1458378
  Горбань Н.В. Траєкторні та глобальні атрактори класів квазілінійних неоднозначно розв"язних еволюційних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Горбань Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1458379
  Анікушин А.В. Траєкторно-фінальна керованість гіперболічними системами в різних класах узагальнених функцій / А.В. Анікушин, Д.А. Номіровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 119-124. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Доведено траєкторно-фінальну керованість гіперболічних систем в різних класах узагальнених функцій. Trajectory and final controllability of hyperbolic systems for some classes of distributions is studied.
1458380
   Трайдент - десять успешных лет // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 82-83 : фото
1458381
   Трайнін Арон Наумович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 228-230. – ISBN 978-617-573-038-6
1458382
  Медонис А. Тракай / А. Медонис. – 4-е изд. – Вильнюс, 1968. – 58с.
1458383
  Арунас М. Тракай / Арунас М. – Вильнюс : Минтис, 1970. – 31с. : ил.
1458384
  Верцинкявичюс Ю.Ю. Тракай / Ю.Ю. Верцинкявичюс. – Вильнюс : Минтис, 1981. – 70с.
1458385
  Медонис А.Э. Тракай. / А.Э. Медонис. – 3-е изд. – Вильнюс, 1976. – 26с.
1458386
  Микуленис С.А. Тракайский замок / С.А. Микуленис. – Вильнюс : Минтис, 1978. – 51 с.
1458387
  Георгиев В.И. Траките и техният език / В.И. Георгиев. – София, 1977. – 348с.
1458388
  Трифонов С. Тракия. Административна уредба, политически и стопански живот 1912-1915 / С. Трифонов. – Тьерново, 1992. – 276 с.
1458389
  Благов Н.Н. Тракт / Н.Н. Благов. – Саратов, 1972. – 46с.
1458390
  Кірносова Н.А. Трактат "Гунсунь Лун-цзи" у світлі ідей сучасної когнітивної науки // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 30-40. – ISSN 2409-904X


  У статті розглянуто з точки зору сучасної когнітивістики такі ідеї з трактату давньокитайського логіка Ґунсуня Луна: формування категорій на основі попарного виділення окремих ознак; розрізнення матеріальних речей і їхніх ментальних образів; ...
1458391
  Кац С.М. Трактат "О медицине" Цельса и его учение о костносуставной хирургии. (Ист.-филол. анализ) : автореф. дис. ... канд. фило. наук / Кац С.М. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1964. – 19 с.
1458392
  Зубов Василий Павлович Трактат "О неделимых линиях" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 163-164. – ISSN 0042-8744
1458393
  Рогов И.М. Трактат "О человеке, о его смертности и бессмертии" и илософская позиция А. Н, Радищева : Автореф... канд. фиос.наук: / Рогов И. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 13л.
1458394
  Антидзе Н.Т. Трактат Ал"-урмави - "Китаб Ал-"Адвар" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.17 / Антидзе Н.Т.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 18л.
1458395
  Алиханова Ю.М. Трактат Анандавардханы и поэзии : автореф. ... канд. филол. наук / Алиханова Ю.М. ; МГУ. – Москва, 1970. – 15 с.
1458396
  Год Н. Трактат Еразма Роттердамського "Про пристойність дитячих звичаїв" як жанр педагогічної літератури ХVІ століття // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – C.112-122. – (Педагогічні науки)
1458397
  Граве Д.А. Трактат з алгебраїчного аналізу / Д.А. Граве; АН УРСР. Інститут математики. – Київ : АН УРСР
Т. 1 : Початки науки. – 1938. – 196 с.
1458398
  Граве Д.О. Трактат з алгебраїчного аналізу / Д.О. Граве; АН УРСР. Інститут математики. – Київ
Т.2 : Історичний огляд. – 1938. – 399 с.
1458399
  Серебряков С.Б. Трактат Ибн Сины. / С.Б. Серебряков. – Тбилиси, 1976. – 177с.
1458400
  Клочек Г. Трактат Івана Франка "Із секретів поетичної творчості" як предтеча української рецептивної поетики
1458401
  Наєнко Г.М. Трактат Інокентія Ґізеля "Миръ съ Богомъ человhку" як науковий твір XVII століття // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 37-49


  Розглянуто ознаки української мови в тексті трактату Інокентія Ґізеля "Мир з Богом чоловіку", параметри наукового стилю вказано в аспекті функціонування термінологічного апарату та семантичної структури. The article deals with the terminology and the ...
1458402
  Коган-Бернштейн Трактат Ла Боэси о добровольном рабстве / Коган-Бернштейн. – М., 1952. – 59-93с.
1458403
  Шабага И.Ю. Трактат Леонардо Бруни "О правильном переводе" (1420) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 27-65. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1458404
  Орлов В.И. Трактат о вдохновенье, рождающем великие изобретения / В.И. Орлов. – Москва, 1964. – 350с.
1458405
  Орлов В.И. Трактат о вдохновенье, рождающем великие изобретения / В.И. Орлов. – 2-е изд. – М., 1980. – 336с.
1458406
  Сунь-цзы Трактат о военном искусстве / Сунь-цзы. – М., 1955. – 124с.
1458407
  Меховский М. Трактат о двух Сарматиях / М. Меховский. – Москва-Ленинград, 1936. – 288с.
1458408
  Ахмед Трактат о каллиграфах и художниках / Ахмед. – М-Л, 1947. – 201с.
1458409
  Джами Абд ар-Рахман Трактат о музыке / Джами Абд ар-Рахман. – Ташкент, 1960. – 113с.
1458410
   Трактат о научных и практических основах санокреатологии / Фурдуй Ф.И., Чокинэ В.К., Фурдуй В.Ф. [и др.] ; Акад. наук Молдовы, Ин-т Физиологии и Санокреатологии. – Кишинэу : [б. и.]. – ISBN 978-9975-62-400-8
Т. 1 : Проблема здоровья. Санокреатология. Потребность общества в ее развитии. – 2016. – 227, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 201-225
1458411
   Трактат о научных и практических основах санокреатологии / Фурдуй Ф.И., Чокинэ В.К., Фурдуй В.Ф. [и др.; Акад. наук Молдовы], Ин-т Физиологии и Санокреатологии. – Кишинэу : [б. и.]. – ISBN 978-9975-62-423-7
Т. 2 : Психическое здоровье. Психосанокреатология. Необходимость общества в ее развитии. – 2018. – 359, [1] с. : ил., табл. – Содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 332-343
1458412
  Беркли Дж. Трактат о началах человеческого знания / Дж. Беркли; Под ред. Н.Г. Дебольского. – Санкт-Петербург : О.Н. Попова, 1905. – 183с.
1458413
  Насириддин Туси Трактат о полном четырехстороннике /шаклул гита/. / Насириддин Туси. – Баку, 1952. – 200с.
1458414
  Карцев В.П. Трактат о притяжении или История геркулесова камня магнита от Синдбада-Морехода до термоядерных электростанций, содержащая любопытные факты, разъяснения, рассуждения и многочисленные иллюстрации / В.П. Карцев. – Москва : Советская Россия, 1968. – 190 с.
1458415
  Шенгели Г.А. Трактат о русском стихе / Георгий Шенгели. – Одесса : Всеукраинское гос. изд-во
Ч. 1 : Органическая метрика. – 1921. – 95, [1] с. табл.
1458416
  Шенгели Г.А. Трактат о русском стихе / Георгий Шенгели. – 2-е изд., перер. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 188 с. – Конволют. Перепл. с. 3 кн.


  Склад конволюта: 1. Трактат о русском стихе / Шенгели Г.А. 2. Теория поэзии и прозы : Руководство для сред. шк. и для самообразования / Д.Н. Овсянико-Куликовский 3. Основы стиховедения : курс В.У.З. / В.Я. Брюсов. . Ч. 1 и Ч. 2. Общее введение ...
1458417
  Бриман М.С. Трактат о самом интересном / М.С. Бриман. – М., 1970. – 144с.
1458418
  Гюйгенс Х. Трактат о свете в котором объяснены причины того, что с ним происходит при отражении и при преломлении, в частности при странном преломлении исландского кристалла : перевод / Х. Гюйгенс. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1935. – 171 с.
1458419
  Свани Д.Д. Трактат о сирийском языке Арсения Фахури : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.17 / Свани Д. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 22л.
1458420
  Кондильяк Э.Б. де Трактат о системах в которых вскрываются их недостатки и достоинства / Э.Б. де Кондильяк; Под ред. Е. Ситковского ; Прим. В. Родкевич ; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – Москва : Соцэкгиз, 1938. – 196 с.
1458421
  Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли. – М., 1974. – 159с.
1458422
  Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли. – М., 1983. – 286с.
1458423
  Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли. – М., 1994. – 300с.
1458424
  Котарбиньский Т. Трактат о хорошей работе. / Т. Котарбиньский. – М, 1975. – 271с.
1458425
  Юм Д. Трактат о человеческой природе / Давид Юм. – Юрьев : Типографія Эд. Бергмана
Кн. 1 : Об уме / / Пер. с англ. [и предисл.] Софии Церетели. – 1906. – XXIV, 273 с.
1458426
  Юм Д. Трактат о человеческой природе / Д. Юм. – М.
Кн.1. – 1995. – 400с.
1458427
  Юм Д. Трактат о человеческой природе / Д. Юм. – М.
кн.2, 3. – 1995. – 416с.
1458428
  Кондильяк Э.Б. де Трактат об ощущениях / Э.Б. де Кондильяк; Ред. А.Ческиз. – Москва : Гос. соц.-эконом.изд-во, 1935. – 288с.
1458429
  Максвелл Д.К. Трактат об электричестве и магнетизме : в 2-х т. / Д.К. Максвелл. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-000042-6
Т. 1. – 1989. – 416 с.
1458430
  Максвелл Д.К. Трактат об электричестве и магнетизме : в 2-х т. / Д.К. Максвелл. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-000042-6
Т. 2. – 1989. – 435 с.
1458431
  Бугай Д.В. Трактат Плотина "О добродетелях" (І 2) и его интерпретации Порфириным и Марином // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.134-142. – ISSN 0042-8744
1458432
  Граве Д.А. Трактат по алгебраичному анализу / Д.А. Граве; АН УССР. Институт математики. – Київ : АН УССР
Т.2 : Исторический обзор. – 1939. – 411с.
1458433
  Наджмуддинхон М. Трактат по алгебре / М. Наджмуддинхон. – Душанбе, 1983. – 90с.
1458434
  Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии : Бастиа Фредерик /Экономические софизмы.Экономические гармонии / Ж.-Б. Сэй, Ф. Бастиа. – Москва : Дело, 2000. – 232с. – (Политическая экономия: ступени познания). – ISBN 5-7749-0190-4
1458435
  Помпонацці П. Трактат про безсмертя душі // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 195-203. – ISBN 978-966-668-480-9
1458436
  Г"юм Д. Трактат про людську природу : Спроба запровадження експериментального методу міркувань про об"єкти моралі / З англ. пер. Павло Насада; За ред. та передм. Ернста К.Мосснера; Девід Г"юм. – Київ : Всесвіт, 2003. – 552с. – ISBN 966-95968-6-6
1458437
  Бріман М.С. Трактат про найцікавіше / М.С. Бріман. – К., 1971. – 171с.
1458438
  Енукашвили Т.Я. Трактат Псевдо-Дионисия Ареопагита Пері в переводе Ефрема Мцире (текст, исследование, словарь) : Автореф... канд. филол.наук: / Енукашвили Т.Я.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 20л.
1458439
  Одесская М.М. Трактат Толстого "Что такое искусство?" в контексте крушения идеалистической эстетики // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 20-29. – ISSN 0130-9730
1458440
  Ковбасюк С. Трактат Ф. Меланхтона "De vestitu" ("про одяг", 1527): до питання про "хромофобію" в епоху Реформації // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 313-317. – ISBN 978-966-171-793-9
1458441
  Кальниченко О.А. Трактат Фрідріха Шлейєрмахера "Про різні методи перекладу" та його значення для сучасного перекладознавства / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 26-49. – ISBN 978-966-8558-97-4
1458442
  Шалата М. Трактат Я. Головацького "Становище русинів у Галичині" // Шашкевичіана / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН Ураїни ; Ін-т- Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі ; Шашкевичівська комісія у Львові. – Львів - Броди - Вінніпег, 1996. – Вип. 1 : Маркіян Шашкевич і українське національне відродження ; Вип. 2 : "Руська трійця", її оточення, послідовники і дослідники. – С. 245-255. – (Нова серія). – ISBN 5-77021026-5
1458443
  Тофімов П. (Денис) Трактати "De Deo Uno et Trino" василіанських богословів Свято-Покровської провінції (XVIII ст.) // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 179-192. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817


  Від часу виникнення Василіанського Чину в 1617 р. як структурованого об’єднання монастирів унійної Церкви одним з головних напрямків діяльності його ченців був провід осередків вивчення богослов’я і вишколу майбутніх священиків. У статті подано ...
1458444
  Омар Хайам Трактаты / Омар Хаййaм ; пер. [с араб. и перс.] Б. А. Розенфельда ; вступ. статья [с. 11-66, предисл.] и коммент. Б.А. Розенфельда и А.П. Юшкевича. – Москва : Изд-во вост. лит., 1961. – 338 с., 179 с. старо-араб. паг. : черт. – (Памятники литературы народов Востока. Тексты ; Малая серия. 3)
1458445
  Руссо Ж.-Ж. Трактаты / Ж.-Ж. Руссо. – Москва : Наука, 1969. – 703с.
1458446
  Помпонацци Пьетро Трактаты "О бессмертии души", "О причинах естественных явлений или о чародействе" / Помпонацци Пьетро. – Москва : АОН при ЦК КПСС, 1990. – 312с. – (Библиотека литературы по атеизму и религии). – ISBN 5-7005-0019-1
1458447
  Кант И. Трактаты и письма / И. Кант. – Москва : Наука, 1980. – 709 с. – (Памятники философской мысли)
1458448
   Трактаты о вечном мире. – М, 1963. – 278с.
1458449
  Иткин И.Б. Трактир в кавычках (вокруг одного сюжетного хода у Островского) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 149-157. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье высказывается предположение о том, что эпизод из пьесы А.Н. Островского "Бесприданница", связанный с подменой Парижа как города названием трактира "Париж", может служить связующим звеном между аналогичными эпизодами в легенде о пане ...
1458450
  Леонов Н.И. Трактир на Пятницкой / Н.И. Леонов. – Л, 1989. – 318с.
1458451
  Гольдони К. Трактирщица / К. Гольдони. – Москва-Л., 1951. – 136с.
1458452
  Лукьянова Е.Г. Трактовка закона в российской юриспруденции начала ХIХ и начала ХХI вв. (Сравнительный анализ) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 10. – С. 76-82. – ISSN 0132-0769
1458453
  Лысенко Г.Н. Трактовка понятия массы и методика его формирования в курсе физики средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Лысенко Г.Н. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1965. – 20 с.
1458454
  Ковыршина Н.Б. Трактовка феномена "любовь" в творчестве арабских писателей // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 427-431. – ISSN 2311-0821
1458455
  Хайтун С.Д. Трактовка энтропии как меры беспорядка и ее негативное воздействие на современную научную картину мира // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 62-74. – ISSN 0042-8744
1458456
  Паламаренко Р.Ю. Трактовки понятия "межправительственная организация" в международно-политической науке // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 16-18
1458457
  Жаров М.С. Трактор / М.С. Жаров. – Изд. 3-е. – М., 1975. – 128с.
1458458
   Трактор. – М, 1977. – 304с.
1458459
  Семенов В.М. Трактор / В.М. Семенов. – М., 1977. – 256с.
1458460
  Жаров М.С. Трактор / М.С. Жаров. – М., 1979. – 128с.
1458461
  Жаров М.С. Трактор / М.С. Жаров. – М., 1982. – 208с.
1458462
   Трактор "Кировец" К-700. – М, 1976. – 305с.
1458463
  Родичев В.А. Трактор ДТ-75 / В.А. Родичев, Г.И. Родичева. – Москва, 1974. – 192 с.
1458464
   Трактор ДТ-75 М. – М, 1975. – 214с.
1458465
  Агинский Л.Н. Трактор Катерпиллар 60 : Конструктивное описание, уход, разборка и сборка / Л.Н. Агинский, И.Н. Карнеев. – Москва; Ленинград : Сельхозидат колхозно-кооперативной литературы, 1931. – 263 с. : 270 малюнків
1458466
   Трактор Т-150 Н. – М, 1975. – 354с.
1458467
   Трактор ЮМЗ-6Л. – М, 1975. – 257с.
1458468
  Хуторський П. Трактори : повість / П. Хуторський. – Київ, 1929. – 184 с.
1458469
  Хуторський П. Трактори : повість / П. Хуторський. – Київ, 1929. – 184 с.
1458470
   Трактори в сільскому господарстві України. – Х, 1927. – 120с.
1458471
   Тракторизация сельского хозяйства РСФСР. – М, 1930. – 134с.
1458472
  Загоруйко П. Тракторист Вася : повість : дітям середнього віку / П. Загоруйко. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1932. – 136 с.
1458473
  Баранов В.И. Тракторист из красного бора / В.И. Баранов. – Вологда : северо-западное кн. изд-во, 1967. – 40 с., [1] портр.
1458474
  Степовик Ол. Трактористи / Ол. Степовик. – Київ, 1938. – 47 с.
1458475
  Сулима Г.І. Тракторна бригада в боротьбі за високий урожай / Г.І. Сулима. – Київ, 1952. – 72 с.
1458476
  Сметана М.І. Тракторна бригада високої культури землеробства // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
1458477
  Голубєв М.О. Тракторна бригада П.М. Ангеліної / М.О. Голубєв, С.Г. Гуржі, І.С. Вірників. – Київ; Харків, 1939. – 124 с.
1458478
  Воривода Д.М. Тракторная бригада Антонины Пасынок / Д.М. Воривода. – Хабаровск : Огиз, 1947. – 40с.
1458479
  Сыпков Ф.В. Тракторная бригада в борьбе за высокий урожай / Ф.В. Сыпков. – Саратов, 1948. – 39с.
1458480
  Каганэ Л.Я. Тракторные плуги / Л.Я. Каганэ, Г.Д. Калюжный. – М, 1950. – 208с.
1458481
  Моисеев А.А. Тракторные подшипники качения / А.А. Моисеев, Г.Л. Гальперин. – Москва, 1979. – 112 с.
1458482
   Тракторный завод в городе Сталина. – М, 1954. – 32с.
1458483
  Забіла Н. Тракторобуд. / Н. Забіла. – Х, 1931. – 139с.
1458484
  Собко В. Тракторобудні / В. Собко. – Харків; Одеса : Молодий більшовик, 1932. – 32с.
1458485
   Тракторозаводцы. – Харьков, 1951. – 83с.
1458486
  Анохин В.И. Тракторы / В.И. Анохин. – 2-е , доп. и перераб. – Москва, 1957. – 199 с.
1458487
  Гуськов В.В. Тракторы : учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений по специальности "Автомобили и тракторы" / В.В. Гуськов. – Минск : Вышэйшая школа
2 : теория. – 1977. – 384 с.
1458488
   Тракторы. – Минск
5. – 1980. – 199с.
1458489
   Тракторы. – Минск
3. – 1981. – 384с.
1458490
   Тракторы. – М, 1985. – 160с.
1458491
  Егорушкин В.Е. Тракторы / В.Е. Егорушкин. – М, 1986. – 320с.
1458492
   Тракторы "Беларусь" ЮМЗ-6Л и ЮМЗ-6М : Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – Москва : Машиностроение, 1976. – 296 с.
1458493
  Безверхий Л.И. Тракторы "Кировец" / Л.И. Безверхий, А.И. Островский. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 334с.
1458494
  Давидович С.М. Тракторы и автомобили / С.М. Давидович, К.И. Тальвик. – изд. 11-е. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1958. – 672 с.
1458495
   Тракторы и автомобили. – Москва : Колос, 1970. – 391 с.
1458496
  Гуревич А.М. Тракторы и автомобили : учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений / А.М. Гуревич. – изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Колос, 1983. – 336 с.
1458497
  Мартынов Н. Тракторы и вездеходы на острове Рудольфа / Н. Мартынов, С. Войнов. – Ленинград, 1939. – 24с.
1458498
  Ксеневич Тракторы МТЗ-100 и МТЗ-102 / Ксеневич, П. – М., 1986. – 256с.
1458499
  Родичев В.А. Тракторы МТЗ-50 и ЮМЗ-6Л / В.А. Родичев. – Москва, 1976. – 216 с.
1458500
  Залевский В. Тракторы разбудят весну! / В. Залевский. – Москва, 1950. – 80 с.
1458501
  Деминцев С.И. Тракторы Т-40М и Т-40АМ : учеб. пособие для обучения рабочих на производстве / С.И. Деминцев. – изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1976. – 224 с.
1458502
   Тракторы Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ : Техническое описание и инструкция по эксплуатации (Т-40М-0000010 ТО). – Москва : Машиностроение, 1986. – 247с.
1458503
  Гуревич А.М. Тракторы, автомобили и сельскохозяйственные двигатели : уч-ки и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений / А.М. Гуревич, Е.М. Сорокин. – Москва : Колос, 1967. – 336 с.
1458504
  Бакович О. Трактування біблійних сцен в іконостасах і вівтарях церков Східного Опілля другої половини XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 127-134
1458505
  Герба В.С. Трактування видів собівартості // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 69-72. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1458506
  Балл Г. Трактування вчинку в теоретичному доробку С.Л. Рубінштейна і В.А. Роменця / Г. Балл, О. Нікуленко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 124-129. – ISSN 1810-2131
1458507
  Пічахчи О.В. Трактування граматичної категорії часу в новогрецькому мовознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 495-500
1458508
  Степаненко В.А. Трактування документознавства як наукової дисципліни: історичний аспект // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 41-53. – ISBN 978-617-7009-44-3
1458509
  Дойчик М. Трактування духовності як основи гідності людини у філософії А. Шопенгауера // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – C. 51-57. – (Серія "Філософія" ; вип. 20). – ISSN 2312-1211
1458510
  Кульчицький Б. Трактування економічної системи у контексті ринкової трансформації економіки / Б. Кульчицький, Я. Кульчицький // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 10-16. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1458511
  Ван Яньге Трактування жанру фортепіанних прелюдій С. Рахманіновим // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 184-185. – ISBN 978-966-8308-26-0
1458512
  Свінцов О.М. Трактування значення освіти у класичній економічній ліберальній ідеології // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.1. – С. 299-305. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто проблеми інтерпретації освітнього комплексу економіки класиками ліберальної економічної теорії.
1458513
  Ковальчук Ю. Трактування любові як "воскресіння в іншому" у філософських рефлексіях Мігеля де Унамуно // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 34-41. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
1458514
  Мальський Маркіян Трактування національного інтересу як фундаментальної категорії теорії міжнародних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 3-5. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1458515
  Шклярук О.М. Трактування національної мови в трактатах Данте і лінгвістичних працях О.О. Потебні: перегук крізь віки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 344-349
1458516
  Шклярук О.М. Трактування національної мови в трактатах Данте і лінгвістичних працях О.О. Потебні: перегук крізь віки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – C. 62-67


  Данте Аліг"єрі у трактатах "Про народне красномовство" ("De vulgari eloquentia") та "Бенкет" ("Іl Convivio") висловлює думку про нові на той час лінгвістичні ідеї. Зокрема, про народну мову і національну необхідність мати власну мову. У статті ми ...
1458517
  Кандур М.С. Трактування образу Каїна у вірші Бодлера "Авель і Каїн" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 147-148. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1458518
  Мельник Д. Трактування образу смерті в німецькому середньовічному "тотентанці" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 175-182. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X


  "Проаналізовано три зразки німецького тотентанцу (Вюрцбурзький (1443), Гейдельберзький (1450–1460) та Любекський (1463), на основі яких визначено особливості трактування смерті у цьому жанрі середньовічної німецької літератури на найранішому етапі його ...
1458519
  Волинець Ю. Трактування образу шляхтянки Гелени в оповіданні Юрія Мушкетика "Страх підстарости Чаплинського" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 157-162. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1458520
  Траверсе Т.М. Трактування політичної діяльності як системи в політико-психологічній науці // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 120-133
1458521
  Трохименко О. Трактування поняття "батьківщина" сучасними німцями // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 110-112. – ISBN 978-966-171-893-6


  За матеріалами опитування громадян Німеччини.
1458522
  Кухта П. Трактування поняття "інвестиції": класичний і сучасний підходи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-33. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні підходи до трактування поняття "інвестиції", уточнено сутність інвестицій та інвестиційної діяльності у контексті мети їх здійснення, визначено недоліки поділу інвестицій за формами та ознакою самостійності здійснення. Basic ...
1458523
  Морозовська Тетяна Трактування поняття "право на екологічну інформацію" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 4 (265). – С. 10-12.
1458524
  Тхорук Л.В. Трактування поняття психологічні одиниці мовлення в різних моделях і теоріях творення мовленнєвих висловлювань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 102-104. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто підходи вітчизняних і зарубіжних психологів щодо структури мовлення як психічного процесу. Також дано визначення психологічних одиниць мовленнєвих висловлювань.
1458525
  Кралюк П.М. Трактування поняття філософія в давньоруській культурі // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 96-97. – ISBN 978-966-373-777-5


  Завдяки Костянтину й Мефодію в Київській Русі сформувалося певне розуміння філософії. Самих солунських братів у «Повісті минулих літ» названо філософами. Ось як про це говориться в творі: «Бо коли слов’яни [вже] жили охрещеними, то князі їхні – ...
1458526
  Мелех Л.В. Трактування правової категорії "законність" у вітчизняній юридичній науці // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 123-129. – ISSN 1563-3349
1458527
  Соцька Т. Трактування проблем виховання особистості та формування креативу в тетралогії Анатолія Дімарова "На коні й під конем" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 1 (730), січень. – С. 51-55. – ISSN 0130-5263
1458528
  Крижко О.А. Трактування проблем мотивації мовних одиниць у сучасній лінгвістичній науці // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 7-22. – ISBN 978-966-8847-84-4
1458529
  Вернигора Л.В. Трактування проблем паперово-грошового обігу та фінансово-кредитної системи в творах М.Х. Бунге // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Присвячено творчості видатного українського вченого-економіста, відомого громадського діяча, міністра фінансів Російської імперії (1882-1886) М.Х. Бунге. Висвітлено один із найбільш цікавих напрямів його наукової та політико-адміністративної ...
1458530
  Алейнікова О.В. Трактування сутності державного регулювання агропродовольчого сектора економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 140-142
1458531
  Процишин О.Р. Трактування сучасного понятійного апарату конкуренції в торгівлі : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 60-64 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1458532
  Передерієв Є. Трактування терміна "джерело" міжнародного приватного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-38.
1458533
  Зарва В. Трактування термінів "Просвітництво", "просвітительство": становлення та еволюція // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 54-65
1458534
  Підвойний В.М. Трактування форми -dik в українській та турецькій лінгвістиці / В.М. Підвойний, О.О. Чубрикова


  Розглядається питання визначення ролі -dik форми у реченні. Аналізуються і співставляються роботи на цю тему вітчизняних і турецьких авторів. Подається схема форм і функцій -dik форми.
1458535
  Іванишин П. Трактування характеру карпатського верховинця в поезії Петра Скунця: герменевтично-компаративні аспекти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (684), грудень. – С. 21-27. – ISSN 0236-1477
1458536
  Мелех Л.В. Трактування юридичної відповідальності суддів в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 177-184. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1458537
  Федосеев Семен Траллы на минных полях : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 126-136
1458538
  Ратна Галина Тральфреалізм - мистецтво, народжене в Україні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 26-27. – ISSN 0868-9644


  Вони самі вигадали художній напрям і вже 25 років називаються тральфреалістами. Свої картини вважають живими і працюють над ними граючись
1458539
  Данилюк Інна Трам - пам - пам по горах : Україна чудес / Данилюк Інна, Яцків Любомир // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 126-128 : Фото
1458540
  Ржонсницкий Б.Н. Трамвай -- русское изобретение / Б.Н. Ржонсницкий. – Москва : Министерство коммунального хозяйства РСФСР, 1952. – 84 с.
1458541
   Трамвай. – Москва
№№ 1-6. – 1994
1458542
  Вільямс Т. Трамвай "Жадання" : проза: п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9/10 (1005/1006). – С. 119-175. – ISSN 0320 - 8370
1458543
  Уильямс Т. Трамвай "Желание". Любовное письмо лорда Байрона. Ночь игуаны : пьесы / Теннесси Уильямс ; [пер. с англ. : П.В. Мелкова, В.Я. Вульф, А.Н. Дорошевич]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2012. – 345, [7] с. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-17-077004-5
1458544
  Аввакумова М.Н. Трамвай мечтаний : стихотворения / Мария Аввакумова ; [худож. С. Иващук]. – Москва : Мол. гвардия, 1990. – 176 с., [1] с. – (Восхождение)
1458545
  Паниц Эберхард Трамвай моего отца / Паниц Эберхард. – М., 1985. – 539с.
1458546
  Захарченко В.І. Трамвай о шостій вечора. Оповідання. / В.І. Захарченко. – Київ, 1966. – 139с.
1458547
  Машкевич С. Трамвай як приватне підприємство: історія Товариства Київської міської залізниці // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 113-123. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена історії акціонерного Товариства Київської міської залізниці - приватного підприємства, яке володіло трамвайною мережею Києва та експлуатувало її з 1891 по 1918 рік. Виділено основні події, що дозволяють розбити діяльність Товариства ...
1458548
  Гуммер И.С. Трамвайная остановка / И.С. Гуммер. – Волгоград, 1964. – 64с.
1458549
  Зильберталь А.Х. Трамвайное хозяйство / А.Х. Зильберталь. – М.Л.
1. – 1932. – 304с.
1458550
  Зверев И.Ю. Трамвайный закон / И.Ю. Зверев. – М., 1966. – 239с.
1458551
  Сажин П.А. Трамонтана / П.А. Сажин. – Москва, 1959. – 239с.
1458552
  Сажин П.О. Трамонтана / П.О. Сажин. – К., 1961. – 381с.
1458553
  Сажин П.А. Трамонтана / П.А. Сажин. – Москва, 1977. – 460с.
1458554
  Колпинская А. Трамонтана. Рассказы об Италии / А. Колпинская. – Москва-Л., 1928. – 126с.
1458555
  Петренко Є. Трамп-переговорник: міфи та реальність // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 5
1458556
  Лукас Е. Трамп - президент. Що далі? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 45 (469), 11-17.11.2016 р. – С. 36. – ISSN 1996-1561
1458557
  Васильева С. Трамп и грант: телефон звонит в полночь // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 31 марта - 6 апреля (№ 13). – С. А 5, А 7


  "Однозначно приход к власти Дональда Трампа спутал карты нашим политикам, — это было понятно сразу же, как только они в массовом порядке принялись чистить странички в Фейсбуке, удаляя хвалебные оды г-же Клинтон и негативные посты о нынешнем президенте ...
1458558
  Михайленко М. Трамп и Путин в Хельсинки. Кто кого использовал // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 23 июля (№ 30)
1458559
  Моран К. Трамп и ЦРУ: по стопам Никсона / К. Моран, Р. Олдрич // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 12-18 мая (№ 18/19). – С. А 3-5


  "Когда речь заходила о ЦРУ, президент Ричард Никсон слов не выбирал. Он именовал это ведомство «отступническим», «безрезультативным», «конторой с раздутыми штатами», «не стоящим ни цента» и регулярно задавался вопросом: «Чем, черт побери, занимаются ...
1458560
  Петрів П. Трамп і балтійці // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 5
1458561
  Сірук М. Трамп і його команда / М. Сірук, О. Цвєтков, Д. Гербст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 листопада (№ 205/206)


  "Коркер, Сешнс, Гінгріч є жорсткими щодо Путіна і підтримують надання летальної зброї", - експерт.
1458562
  Мартинов А. Трамп і Кім втратили надію на Нобелівську премію // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 10/11). – С. 4


  Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе минулої осені номінував президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру, повідомляє японська газета Asahi з посиланням на джерело в японському уряді. За повідомленням, американські офіційні особи ...
1458563
  Лукас Е. Трамп і шпигуни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2017. – № 3 (479), 20-26.03.2017 р.


  Як Адміністрція нового президента США прцюватиме з американською розвідкою.
1458564
  Константинов В. Трамп Китаю не товариш // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 1, 5


  "Немає, мабуть, жодної іншої країни, щодо якої політика Дональда Трампа була б такою непослідовною, як щодо Китаю".
1458565
  Пушкарук Н. Трамп на роздоріжжі / Н. Пушкарук, О. Цвєтков, П. Залмаєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7 лютого (№ 22). – С. 3


  Чому президент США у щорічному зверненні до Конгресу закликав партії до єдності.
1458566
  Лавникевич Д. Трамп переигрывает китайцев в торговой войне // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 24 сентября (№ 39). – С. 6-7


  Соединенные Штаты пошли в наступление в торговой войне со всем миром: ввели новые масштабные пошлины на продукцию из Китая. 17 сентября Белый дом сообщил о введении новых пошлин на импорт товаров из Китая. Они вступят в силу 24 сентября, их размер ...
1458567
  Коваль О. Трамп проти "поганих хлопців" з Мексики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 5


  ""У тебе там повно поганих хлопців, і ти робиш мало для того, щоб зупинити їх, гадаю, що твої військові налякані. А мої ні, тому я міг би послати свої війська, щоб подбати про них". Така розмова відбулася між президентом США Дональдом Трампом і його ...
1458568
  Капсамун І. Трамп Путіну: "Поверніть Крим" / І. Капсамун, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 лютого (№ 27). – С. 4


  "Потрібно дуже серйозно підійти до підготовки візиту українського президента до США, щоб закріпити розуміння Білого дому про роль Кремля в розпалюванні конфліктів", - експерт.
1458569
  Хара О. Трамп у пошуках єдності. Президент США звернувся до нації з посланням // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 4


  "5 лютого Дональд Трамп звернувся до нації з традиційним посланням про стан справ у державі. Поза стінами Конгресу за цим дійством політичного театру спостерігало 49 мільйонів американців. Завдяки здебільшого поміркованій - наскільки ораторові дозволив ...
1458570
  Шевченко О. Трамп, Дуда й український контекст. Варшава та Вашингтон посилюють співробітництво у сфері оборони // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 22-26 червня (№ 24). – С. 4


  "Головною політичною темою в Польщі минулого тижня став візит президента Анджея Дуди до Сполучених Штатів Америки".
1458571
  Пісня Н. Трамп, Коен, Комі та всі-всі-всі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 3


  "Колишній особистий юрист Трампа отримав три роки в"язниці як покарання за злочини, за якими було відкрито дві різні справи. Одна - нью-йоркськими федеральними слідчими про порушення під час фінансування виборчих кампаній, простіше - використання ...
1458572
  Хара О. Трамп, Мюллер, Луценко і всі, всі, всі... Доказів змови немає. Чи було перешкоджання правосуддю? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 1, 4


  "Передавши до Міністерства юстиції Звіт про розслідування втручання Росії у президентські вибори 2016 року, спеціальний прокурор Роберт Мюллер поставив крапку в розслідуванні, що тривало без двох місяців два роки. Весь цей час воно відігравало роль ...
1458573
  Грищенко К. Трамп. Прогнози / К. Грищенко, Джюетт Обрі, Л. Мітчел // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 січня (№ 10). – С. 10-11


  Експерти "Дня" - про перші заяви та дії 45-го президента США.
1458574
  Арлетти А. Трампеадор : пер. с итал. / Антонио Арлетти ; послесл. и коммент. Е.Е. Сыроечковского. – Москва : Мысль, 1964. – 144 с. – (Путешествия и приключения)
1458575
  Галли А.П. Трамплины для прыжков на лыжах. / А.П. Галли. – М.-Л., 1948. – 68с.
1458576
  Галли А.П. Трамплины для прыжков на лыжах. / А.П. Галли. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1956. – 157с.
1458577
  Гейе А. Трампы / А. Гейе. – Москва-Л., 1928. – 188с.
1458578
  Данкевич В.Є. Транзакції із сільськогосподарськими землями: кластерний аналіз / В.Є. Данкевич, П.В. Пивовар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (293). – С. 42-51. – ISSN 2221-1055
1458579
  Заблоцька Р.А. Транзакційні витрати у розвитку міжнародної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 142-146.
1458580
  Айсберг Є.Д. Транзистор?.. Та це ж дуже просто! / Айсберг Є.Д. ; пер. з фр. В.Г. Абакумова ; за заг. ред. д-ра техн. наук В.П. Сігорського. – Київ : Техніка, 1974. – 168 с. : іл.
1458581
  Айсберг Е.Д. Транзистор?.. Это очень просто! / Е. Айсберг ; пер. с фр. Ю.Л. Смирнова ; под общ. ред. В.К. Лабутина. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 112 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 480)
1458582
  Айсберг Е.Д. Транзистор?.. Это очень просто! / Е.Д. Айсберг ; пер. с. фр. Ю.Л. Смирнова ; под общ. ред. В.К. Лабутина. – изд. 2-е. – Москва : Энергия, 1967. – 142 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 622)
1458583
  Айсберг Е.Д. Транзистор?.. Это очень просто! / Е.Д. Айсберг ; пер. с фр. Ю.Л. Смирнова. – изд. 3-е, доп. – Москва : Энергия, 1972. – 143 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 809)
1458584
  Айсберг Д Е. Транзистор?.. Это очень просто! / Е. Айсберг ; пер. с фр. Ю.Л. Смирнова. – 4-е изд., перераб. – Москва : Энергия, 1977. – 152 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 936)
1458585
  Трохименко Я.К. Транзистори в електронних схемах / Я.К. Трохименко. – Київ : технічна література УРСР, 1963. – 169 с.
1458586
  Дерябин В.И. Транзисторная радиола "Виктория-001-стерео" / В.И. Дерябин, В.Г. Пониманский. – Москва, 1976. – 120 с.
1458587
  Фишер Г.И. Транзисторная техника для радиолюбителей / Г.И. Фишер. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 184 с.
1458588
  Кабардин О.Ф. Транзисторная электроника : спецпрактикум / О.Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 1972. – 206 с.
1458589
  Якименко О. Транзисторний ефект в спінорних Бозе-Ейнштейнівських конденсатах / О. Якименко, А. Магаліч, М. Вейраух // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 15-16
1458590
  Герасимов С.М. Транзисторні генератори / С.М. Герасимов. – Київ : Техніка, 1965. – 147 с.
1458591
  Векслер Г.С. Транзисторні згладжуючі фільтри / Г.С. Векслер, В.К. Мачинський, В.І. Штільман. – Київ, 1964. – 171 с.
1458592
  Левитський С.М. Транзисторні підсилювачі електричних сигналів : Навчальний посібник / С.М. Левитський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 117с. – ISBN 966-594-534-3
1458593
  Подаков А.С. Транзисторні стабілізатори напруги / А.С. Подаков, М.К. Ференець. – Київ : Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1963. – 252 с.
1458594
  Верещагин Е.М. Транзисторно-варакторные генераторы / Е.М. Верещагин, А.П. Волошин, Ю.Г. Никитенко. – Киев, 1979. – 175 с.
1458595
  Шагурин И Транзисторно-транзисторные легические схемы / И Шагурин. – М., 1974. – 155с.
1458596
  Скарлетт Дж. Транзисторно-транзисторные логические интегральные схемы и их применение / Дж. Скарлетт. – Москва : Мир, 1974. – 288 с.
1458597
  Шагурин И.И. Транзисторно-транзисторные логические схемы / И.И. Шагурин. – Москва : Советское радио, 1974. – 160 с.
1458598
  Плонский А.Ф. Транзисторные автогенераторы метровых волн, стабилизированные на механических гармониках кварца / А.Ф. Плонский. – М., 1969. – 208с.
1458599
   Транзисторные генераторы гармонических колебаний в ключевом режиме / В.Б. Козырев, В.Г. Лаврушенков, В.П. Леонов, Г.В. Новиков, Н.Б. и др. Петяшин; Попов И.А. – Москва : Радио и связь, 1985. – 192 с.
1458600
  Доронкин Е.Ф. Транзисторные генераторы импульсов / Е.Ф. Доронкин, В В. Воскресенский. – Изд. 2-е ,перераб. и доп. – М., 1965. – 238с.
1458601
  Доронкин Е.Ф. Транзисторные генераторы импульсов / Е.Ф. Доронкин, В В. Воскресенский. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1968. – 323 с.
1458602
  Модель А.З. Транзисторные генераторы развертки / А.З. Модель. – Москва, 1974. – 191 с.
1458603
  Челноков О.А. Транзисторные генераторы синусоидальных колебаний / О.А. Челноков. – Москва : Советское радио, 1975. – 272с.
1458604
  Самойлов В.Ф. Транзисторные генераторы телевизионной развертки / В.Ф. Самойлов. – Москва : Связь, 1969. – 161 с.
1458605
  Гомоюнов К.К. Транзисторные и магнитные элементы дискретного действия / К.К. Гомоюнов. – Л., 1966. – 148с.
1458606
  Головацкий В.А. Транзисторные импульсные усилители и стабилизаторы постоянного напряжения / В.А. Головацкий. – Москва, 1974. – 158 с.
1458607
  Конев Ю.И. Транзисторные импульсные устройства управления электродвигателями и электромагнитными механизмами / Ю.И. Конев. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 120 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 121)
1458608
  Драбович Ю.И. Транзисторные источники электропитания с бестрансформаторным входом / Ю.И. Драбович, Н.С. Комаров, Н.Б. Марченко. – Киев, 1984. – 160 с.
1458609
  Васильев В.А. Транзисторные конструкции сельского радиолюбителя / В.А. Васильев, М.К. Веневцев. – Москва, 1974. – 62 с.
1458610
  Васильев В.А. Транзисторные конструкции сельского радиолюбителя / В.А. Васильев, М.К. Веневцев. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва, 1980. – 119 с.
1458611
  Анисимов В.И. Транзисторные модуляторы / Анисимов В.И., Голубев А.П. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 224 с. : черт. – Библиогр.: с. 222-223
1458612
  Конев Ю.И. Транзисторные переключающие реле / Ю.И. Конев. – М., 1964. – 14с.
1458613
  Будинский Я. Транзисторные переключающие схемы / Я. Будинский. – Москва, 1965. – 456 с.
1458614
  Ромаш Э.М. Транзисторные преобразователи в устройствах питания радиоэлектронной аппаратуры / Э.М. Ромаш. – Москва : Энергия, 1975. – 175 с.
1458615
  Басовский В.Ф. Транзисторные преобразователи напряжения / В.Ф. Басовский. – Киев : Техніка, 1974. – 137 с. : черт. – Список лит.: с. 134-136 (44 назв.)
1458616
  Хасаев О.И. Транзисторные преобразователи напряжения и частоты / О.И. Хасаев. – Москва : Наука, 1966. – 176 с.
1458617
  Ловушкин В.Н. Транзисторные преобразователи постоянного напряжения / В.Н. Ловушкин. – Москва : Энергия, 1967. – 113 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 268)
1458618
  Румянцев М.М. Транзисторные приемники / М.М. Румянцев. – Москва : ДОСААФ СССР, 1978. – 127 с.
1458619
  Румянцев М.М. Транзисторные приемники для начинающих. / М.М. Румянцев. – М.-Л., 1964. – 64с.
1458620
  Асаба Э.А. Транзисторные радиолы и радиоприемники первого класса / Э.А. Асаба, В.И. Дерябин. – Москва : Связь, 1972. – 135 с. – (Телевизионный и радиоприемный. Звукотехника ; вып. 66)
1458621
  Каганов В.И. Транзисторные радиопередатчики / В.И. Каганов. – Москва, 1970. – 328 с.
1458622
  Каганов В.И. Транзисторные радиопередатчики / В.И. Каганов. – 2-е перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1976. – 448 с.
1458623
  Почепа А.М. Транзисторные радиоприемники / А.М. Почепа, П.В. Панасюк. – 2-е изд. – Одесса : Маяк, 1970. – 319 с.
1458624
  Новоселов Л.Е. Транзисторные радиоприемники "Спидола", "ВЭФ", "Океан" : справочное пособие / Л.Е. Новоселов. – Ленинград, 1972. – 121 с.
1458625
  Новоселов Л.Е. Транзисторные радиоприемники "Спидола", "ВЭФ", "Океан", "Меридиан" : справочное пособие / Л.Е. Новоселов. – Ленинград, 1975. – 207 с.
1458626
  Новоселов Л.Е. Транзисторные радиоприемники "Спидола", "ВЭФ", "Океан", "Меридиан" / Л.Е. Новоселов. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1976. – 208 с.
1458627
  Анисимов Н.В. Транзисторные радиоприемники, радиолы, электрофоны, магнитофоны : справочник / Н.В. Анисимов. – Изд. 5-е, стереот. – Київ : Техніка, 1983. – 352 с. : ил. – Библиогр.: с. 352
1458628
  Анисимов Н.В. Транзисторные радиоприемники, радиолы. электрофоны, магнитофоны : Справочник / Н.В. Анисимов. – 6-е изд., перераб и доп. – Киев : Техніка, 1986. – 320с.
1458629
  Дисский Б.С. Транзисторные радиоприемники. / Б.С. Дисский. – Донецк, 1967. – 215с.
1458630
  Медведев Владимир Константинович Транзисторные расширения групп подстановок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Медведев Владимир Константинович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
1458631
  Губин А.С. Транзисторные регенеративно-балансные схемы сравнения и их применение в точных схемах задержки импульсков : Автореф... канд. техн.наук: / Губин А.С.; АРТА, 1964. – 17л.
1458632
  Чистяков Н.И. Транзисторные резонансные усилители. / Н.И. Чистяков. – М., 1964. – 32с.
1458633
  Векслер Г.С. Транзисторные сглаживающие фильтры / Г.С. Векслер, В.И. Штильман. – Киев, 1972. – 205 с.
1458634
  Векслер Г.С. Транзисторные сглаживающие фильтры / Г.С. Векслер, В.И. Штильман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 177 с.
1458635
  Белопольский И.И. Транзисторные стабилизаторы на повышенные и высокие напряжения (регулируемые по цепям переменного тока) / И.И. Белопольский, В.И. Тихонов. – Москва, 1971. – 78 с.
1458636
  Назаров С.В. Транзисторные стабилизаторы напряжения / С.В. Назаров. – Москва : Энергия, 1980. – 97 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1007)
1458637
  Дерябин В.И. Транзисторные стереорадиолы первого и высшего классов / В.И. Дерябин, А.М. Рыбаков. – Москва : Связь, 1979. – 191с.
1458638
   Транзисторные схемы автоматического управления.. – М, 1967. – 280с.
1458639
   Транзисторные телевизоры США и Японии. – Москва : Связь, 1968. – 113 с.
1458640
  Фогельсон И.Б. Транзисторные термодатчики / И.Б. Фогельсон. – Москва : Советское радио, 1972. – 129 с.
1458641
  Левичев В.Г. Транзисторные усилители / В.Г. Левичев. – Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1967. – 208 с.
1458642
  Петин Г.П. Транзисторные усилители / Г.П. Петин. – Москва, 1987. – 49 с.
1458643
  Лившиц И.И. Транзисторные усилители в режиме D / И.И. Лившиц. – Ленинград, 1974. – 128 с.
1458644
  Шуцкой К.А. Транзисторные усилители высокой частоты / К.А. Шуцкой. – Москва, 1967. – 113с.
1458645
  Петин Г.П. Транзисторные усилители и генераторы с линейными и нелинейными обратными связями / Г.П. Петин. – Москва : Энергия, 1973. – 32 с.
1458646
  Богачев В.М. Транзисторные усилители мощности / В.М. Богачев, В.В. Никифоров. – Москва, 1978. – 343 с.
1458647
  Букреев С.С. Транзисторные усилители низкой частоты с обратной связью / С.С. Букреев. – Москва, 1972. – 184 с.
1458648
  Крылов Г.М. Транзисторные усилители с автоматической регулировкой усиления / Г.М. Крылов, Г.А. Смирнов. – Москва-Ленинград : Энергия, 1967. – 167 с. – (Библиотека по радиоэлектронике ; Вып. 8)
1458649
  Петин Г.П. Транзисторные усилители, генераторы и стабилизаторы / Г.П. Петин. – Москва : Энергия, 1978. – 48 с.
1458650
  Лебедев В.И. Транзисторные электронные схемы / В.И. Лебедев. – Москва
Ч. 1. – 1971. – 174 с.
1458651
  Лебедев В.И. Транзисторные электронные схемы / В.И. Лебедев. – Москва
Ч. 2. – 1971. – 160 с.
1458652
  Кублановский Я.С. Транзисторный генератор / Я.С. Кублановский. – М.Л,, 1961. – 40с.
1458653
  Новоселов Л.Е. Транзисторный радиоприемник высшего класса "Ленинград-002" / Л.Е. Новоселов. – Москва : Связь, 1979. – 103 с. – Библиогр.: с. 102. – (Библиотека ТРЗ "Телевизоры и радиоприемники. Звукотехника" ; вып. 100)
1458654
  Клейман А.Ю. Транзистору 20 лет / А.Ю. Клейман. – Москва, 1968. – 46 с.
1458655
  Федотов Я.А. Транзисторы / Я.А. Федотов, Ю.В. Шмарцев. – Москва : Советское радио, 1960. – 430 с.
1458656
  Хасаев О.И. Транзисторы / О.И. Хасаев. – М, 1966. – 176с.
1458657
   Транзисторы : параметры, методы измерений и испытаний. – Москва : Советское радио, 1968. – 503 с.
1458658
   Транзисторы : справочник / И.Ф. Николаевский, Б.Л. Перельман, Т.И. Фишбейн, С.С. Пруслина, Ю.М. и др. Рубец; Николаевский И.Ф. – Москва : Связь, 1969. – 623 с.
1458659
  Пауль Р. Транзисторы / Р. Пауль. – Москва : Советское радио, 1973. – 504 с.
1458660
   Транзисторы. – Москва : Энергия, 1975. – 119 с.
1458661
   Транзисторы. – Москва : Энергия, 1980. – 142 с.
1458662
   Транзисторы : справочник / О.П. Григорьев, В.Я. Замятин, Б.В. Кондратьев, С.Л. Пожидаев. – Москва : Радио и связь, 1989. – 271 с.
1458663
  Антипов Г.В. Транзисторы / Г.В. Антипов. – Москва : Изд-во Всесоюзного заочного политехнического ин-та, 1990. – 69 с. : ил. – ISBN 5-7045-0130-3
1458664
  Бергельсон И.Г. Транзисторы биполярные / И.Г. Бергельсон, В.И. Минц. – М, 1976. – 56с.
1458665
  Игумнов Д.В. Транзисторы в микрорежиме / Д.В. Игумнов, И.Ф. Николаевский. – Москва : Советское радио, 1978. – 136 с.
1458666
  Горн Л.С. Транзисторы в радиометрической аппаратуре / Л.С. Горн, Б.И. Хазанов. – М, 1961. – 172с.
1458667
   Транзисторы для аппаратуры широкого применения : справочник. – Москва : Радио и связь, 1981. – 656 с.
1458668
   Транзисторы для аппаратуры широкого применения. – Москва : Радио и связь, 1982
1458669
  Гринфилд Дж. Транзисторы и линейные ИС = Practical Transistors and Linear Integrated Circuits : руководство по анализу и расчету / Дж. Гринфилд; Пер. с англ. Н.И.Кузнецова. – Москва : Мир, 1992. – 560 с. – ISBN 5-03-001633-3
1458670
   Транзисторы и полупроводниковые диоды. – Москва : Связьиздат, 1963. – 646 с.
1458671
   Транзисторы и полупроводниковые диоды. – Москва, 1964. – 646 с.
1458672
   Транзисторы полевые. – Москва : Издательство стандартов, 1975. – 32 с.
1458673
  Петухов В.М. Транзисторы полевые / В.М. Петухов. – Москва, 1978. – 65 с.
1458674
  Масленников Никита Транзит - не панацея. "На обочине" // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 122-123 : фото. – ISSN 1029-5828
1458675
  Зегерс А. Транзит : Роман. Рассказы / А. Зегерс. – Москва : Художественная литература, 1978. – 325с. – (Классики и современники. Зарубежная лит-ра)
1458676
  Шелыганова В.Г. Транзит : [поэзия и проза] / ...Тина Шел... – Одесса : Астропринт, 2017. – 549, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-927-978-2
1458677
  Буравой М. Транзит без трансформации : инволюция России к капитализму // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 9 (305). – С.3-12. – ISSN 0132-1625
1458678
  Райхель Ю. Транзит влади в Центральній Азії відкладається // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24 лютого (№ 31). – С. 9


  На виборах в Узбекистані й Казахстані очікується переобрання правлячих лідерів.
1458679
  Єрьоменко А. Транзит і реверс: скуті одним ланцюгом? / А. Єрьоменко, Л. Уніговський, Є. Андріанов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 1, 8


  "25,5 млрд грн чистого прибутку "Нафтогазу України" за січень—вересень 2016 р. — рекорд для НАКу і країни. Після 18 років збитковості найбільшої національної компанії це гарна новина, хоча й умовна. Адже бюджет з цієї суми не отримає податку на ...
1458680
  Єрьоменко А. Транзит і розподіл газу: чи готові ми до 2020 року? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 8


  "Після складання повноважень урядом Гройсмана "Нафтогаз України" перестав демонстративно ігнорувати думку й рішення свого засновника - Кабінету міністрів. Здавалося б, це свідчить про початок конструктивного діалогу. Тим більше, що менеджмент НАКу ...
1458681
  Гончарук Т. Транзит Одеса - Броди першого десятиліття XIX ст.: становлення, піднесення, занепад // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 113-117. – ISSN 0869-3595
1458682
  Орлова З. Транзит України в минулому та сьогочасна його проблема / З. Орлова. – 181-187с.
1458683
  Котлярский М.Я. Транзит через границу. / М.Я. Котлярский. – М, 1979. – 207с.
1458684
  Зегерс А. Транзит. / А. Зегерс. – Москва, 1961. – 279с.
1458685
  Зегерс А. Транзит. / А. Зегерс. – Л., 1970. – 200с.
1458686
  Зегерс А. Транзит. / А. Зегерс. – Алма-Ата, 1985. – 325с.
1458687
  Зегерс А. Транзит. / А. Зегерс. – Москва, 1991. – 352с.
1458688
  Сімахова А.О. Транзитивна модель соціальної економіки у глобальному середовищі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 26-31. – ISSN 2222-4459
1458689
  Ковтуненко Е.С. Транзитивні зміни: вектори трансформаційного процесу в сучасній Україні // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 41-47. – ISBN 978-966-171-498-3
1458690
  Білорус О.Г. Транзитивні країни у світосистемі постіндустріального глобалізму // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 9/10 (1). – С . 3-6. – ISSN 1728-6220
1458691
  Білорус О.Г. Транзитивні країни у світосистемі постіндустріального глобалізму // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1). – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1458692
  Білоус О.Г. Транзитивні країни у світосистемі постіндустріального глобалізму
1458693
  Лавренюк Я.В. Транзитивні р-групи, підстановки в яких мають не більше t нерухомих точок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 95-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Встановлено, що відношення порядку р-групи підстановок, кожен елемент якої має не більше ніж t нерухомих точок, до її степеня обмежено зверху деякою функцією від t. Вказано явний вигляд функції.
1458694
  Бойко М. Транзитивність національної туристичної системи / М. Бойко, Н. Ведмідь, А. Охріменко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (100), ювілейний. – С. 55-69. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1458695
  Школа В. Транзитивність сюжету про Дон Кіхота (на матеріалі п"єс Миколи Куліша) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 208-214. – ISBN 978-617-7442-48-5
1458696
  Матвєєва Л.Г. Транзитивність у правовій сфері : монографія / Л.Г. Матвєєва. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 283-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-660-6
1458697
  Кантор И.Л. Транзитивно-дифференциальные группы и инвариантные связности на однородных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кантор И.Л.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 10л.
1458698
  Апинис А.А. Транзитивность некоторых групповых решений : Автореф... наук: 01.01.09 / Апинис А.А.;. – Вильнюс, 1974. – 19л.
1458699
  Медведев Владимир Константинович Транзитивные расширения групп подстановок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Медведев Владимир Константинович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
1458700
  Медведев Владимир Константинович Транзитивные расширения групп подстановок : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.06 / Медведев Владимир Константинович; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 105л. – Бібліогр.:л.103-105
1458701
  Безп"ятчук Ж. Транзитна зупинка / Ж. Безп"ятчук, І. Завгородня // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 41 (206). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Унаслідок політичних репресій Лукашенки збільшилася кількість білорусів, які шукають притулку в Україні.
1458702
  Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми : [статті та есеї] / Тамара Гундорова. – Київ : Грані-Т, 2013. – 545, [3] с. – Сер. заснована в 2007 р. - Назва обкл.: Транзитна культура. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "De profundis"). – ISBN 978-966-465-389-00
1458703
  Брагінський В.В. Транзитна політика України:факт вигід і втрат // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 135-138
1458704
  Пан Л.В. Транзитна реклама як ефективний інст|румент формування обізнаності споживачів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
1458705
  Прейгер Д.К. Транзитна складова економічного діалогу Схід-Захід: роль України / Д.К. Прейгер, В.Ю. Омельченко, Д.Г. Могильний // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 77-83.
1458706
  Тарутин О.А. Транзитная встреча / О.А. Тарутин. – Л., 1976. – 96с.
1458707
  Травина Ирина Транзитная зона : биосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 126-134 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
1458708
  Харсун Л.Г. Транзитний потенціал України та сучасні умови його реалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 207-209. – Бібліогр.: на 4 пункти
1458709
  Комчатних О.В. Транзитний потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку / О.В. Комчатних, Н.О. Редько // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 148-153. – ISSN 2413-0966
1458710
  Гончаров Володимир Транзитний туризм з російським акцентом // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
1458711
  Гончаренко М. Транзитні місця у міському просторі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 57-58
1458712
  Бээкман В.Э. Транзитный пассажир : роман / В.Э. Бээкман. – Минск : Советский писатель, 1972. – 279 с.
1458713
  Ермоленко О. Транзитный путь Марии-Антуанетты // Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков, 2013. – № 3 (53), март. – С. 44-47
1458714
  Линецкий А.В. Транзитология - место и роль в современной политической науке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 40-45. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
1458715
  Чернієнко В.О. Транзитологія в контексті теорії соціокультурних трансформацій // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2014. – № 1 (38). – С. 8-17. – ISSN 2073-803X
1458716
  Богуславская З.Б. Транзитом / З.Б. Богуславская. – М., 1972. – 350с.
1458717
   Транзициjата во Република Македониjа.. – Ckopje, 1998. – ISSN 9989998817


  1997. N 73
1458718
  Шкільняк О.С. Транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки та їх числення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 48-54. – ISSN 1996-5931
1458719
  Шкільняк О.С. Транзиційні модальні логіки немонотонних квазіарних предикатів // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2014. – Вып. 2. – С. 99-110
1458720
  Михед О. Транзишн / Олександр Михед. – Харків : Vivat, 2017. – 220, [2] с. – ISBN 978-617-690-939-2
1458721
  Богатский А.В. Транквилизаторы / А.В. Богатский. – К, 1980. – 279с.
1458722
  Галіахметов І. Транс- і міждисциплінарні підходи пізнання предмета та методу муніципального права України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 32-48. – ISSN 1026-9932
1458723
  Ризенкампф Г.К. Транс- Каспийский канал / Г.К. Ризенкампф. – М, 1921. – 84с.
1458724
  Гомбрович В. Транс-Атлантик : [роман] / Вітольд Гомбрович ; з пол. пер. А. Бондар. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 157, [3] с. – Пер. за вид.: Trans-Atlantyk / Witold Gombrowicz. Krakow, 1993. – ISBN 978-617-679-205-5
1458725
  Шафранский В.Н. Транс-диоксимины трехвалентного кобальта с органическими лигандами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шафранский В.Н.; Кишиневский гос.ун-т. – Кишинев, 1964. – 22л.
1458726
  Черкаський К. Транс : оповідання / Кока Черкаський. – Черкаси : Видавець Павляк І.І., 2006. – 172с. – (Б-ка ВІЯ ; №1). – ISBN 966-96698-0-1
1458727
  Коломієць К.В. Транс"європейська мережа туристичних пішохідних маршрутів // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 18-27. – ISSN 2308-135X
1458728
  Попов И В. Трансазиатский рифтовый пояс Наливкина. / И В. Попов, . – Ташкент, 1978. – 167с.
1458729
  Манабаев Хайрулла Хусаинович Трансаксиальные электростатические электронные зеркала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Манабаев Хайрулла Хусаинович; ВНИИ оптико-физ. измерений. – М., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1458730
  Попов А. Трансакционная функция // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 9/10. – С. 212-224. – ISSN 0207-3676
1458731
  Попов Е Трансакционные издержки в переходной экономике / Е Попов, В. Лесных // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 3. – С. 72-75. – ISSN 0131-2227
1458732
  Архиереев С.И. Трансакционные издержки и неравенство в условиях рыночной трансформации / С.И. Архиереев. – Харьков : Бизнес Информ, 2000. – 228 с. – ISBN 966-7080-90-0
1458733
  Архиереев С.И. Трансакционные издержки институционализации фондового рынка / С.И. Архиереев, Я.В. Зинченко. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2005. – 248 с. – ISBN 966-623-313-4
1458734
  Зинченко Я.В. Трансакционные издержки интенсивного институционального развития фондового рынка // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 168-174. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1458735
  Балацкий О.Ф. Трансакционные издержки как особый вид затрат, связанный с действием рыночного механизма / О.Ф. Балацкий, В.В. Мартинец // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 14-23. – (Економіка ; № 5 (64))
1458736
  Лактионова А.А. Трансакционные издержки как фактор формирования финансовой гибкости субъектов хозяйствования / А.А. Лактионова, И.С. Чишко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 206-214
1458737
  Миронюк В.А. Трансакционные издержки как экономическая составляющая теории собственности / В.А. Миронюк, Д.О. Каплюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 71-74. – ISSN 2306-6814
1458738
  Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия / Э. Берн. – Санкт-Петербург : Братство, 1992. – 224 с. – ISBN 5-87918-009-3
1458739
  Архієреєв С. Трансакційна архітектоніка : інституціональні проблеми економічного розвитку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 69-83 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
1458740
  Архієреєв С.І. Трансакційний сектор економіки України / С.І. Архієреєв ; Нац. ін-т стратег. дослідж. харків. філіал. – Харків : Харківський філіал НІСД, 2003. – 56 с. – ISBN 966-623-033-Х
1458741
  Шпикуляк О.Л. Трансакційні витрати в інституційному механізмі функціонування господарських систем: теоретико-методологічний аспект / О.Л. Шпикуляк, О.О. Прутська, Г.Ф. Мазур // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 23-30. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
1458742
  Заруцький І.Д. Трансакційні витрати в механізмі господарювання сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 3 (185). – С. 131-136
1458743
  Козаченко Г.В. Трансакційні витрати в українській економіці / Г.В. Козаченко, Г.А. Макухін, Ю.С. Погорелов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 135-140


  Розкриті особливості трансформування системи інститутів, що призначені для закріплювання норм, правил та мінімізації ступеня непевності у поведінці економічних агентів. Показано, що інституційні перетворення в Україні, що спрямовані на зміну колишньої ...
1458744
  Архієреєв С.І. Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ...д-ра економ. наук: Спец. 08.01.11 / С.І.Архієреєв; Харк. нац. ун-т ім. Каразіна. – Харків, 2002. – 32 с. – Бібліогр.: 61 назва
1458745
  Шевченко Л. Трансакційні витрати і поведінка суб"єктів ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-9.
1458746
  Войнаренко М.П. Трансакційні витрати на якість праці / М.П. Войнаренко, А.С. Тельнов // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1458747
  Цимбал О.І. Трансакційні витрати обігу робочої сили на ринку праці України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 68-77. – ISSN 2072-9480
1458748
  Козаченко Г. Трансакційні витрати підприємства: передумови вивчення і чинники, які впливають на їхню величину / Г. Козаченко, Ю. Погорєлов, Г. Макухін // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 56-63
1458749
  Ющак Ж.М. Трансакційні витрати при вході підприємства на ринок: // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 208-210. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
1458750
  Юхименко П. Трансакційні витрати у здійсненні банківських розрахунків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.55-59. – ISSN 1605-2005
1458751
  Лисяк Л.В. Трансакційні витрати функціонування інституту бюджетної політики : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 27-35 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви
1458752
  Руда Т.П. Трансакційні витрати: методико-обліковий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 229-235. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1458753
  Коцкулич Т. Трансакційні витрати: основні аспекти теорії трансакційних витрат як фактор оптимізації діяльності підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 7 (333), липень. – С. 36-39. – ISSN 1810-3944
1458754
  Скоробогатов А.В. Трансакційні складові функціонування фірми у ринковому середовищі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 31-36.
1458755
  Лабецкая Е. Трансарктика в контексте российских приоритетов // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 2. – С. 106-114. – ISSN 0131-2227
1458756
  Гарань А.В. Трансатлантические дебаты: поворот Западной Европы к разрядке и позиция США / А.В. Гарань. – К, 1990. – 179с.
1458757
  Кокеев А. Трансатлантические отношения во внешней политике Германии // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 38-46. – ISSN 0131-2227


  Рассмотрены основные факторы, воздействующие на трансатлантическую политику ФРГ. Выявлены новые тенденции во взаимоотношениях Германии с США и НАТО. Проанализированы проблемы влияния кризиса в ЕС и Украинского конфликта на внешнюю и оборонную политику ...
1458758
  Иордан К. Трансатлантические отношения во времена мультиполярности: влияние на европейскую безопасность // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2013. – T. 13, № 1. – С. 15-48. – ISSN 1812-1101
1458759
  Тайар В.М. Трансатлантическое партнерство и Латинская Америка: возможности и риски // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 9. – С. 18-29. – ISSN 0044-748Х
1458760
  Панюжева М.М. Трансатлантическое партнерство по торговле и инвестициям: позиции Конгресса США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 6 (546). – С. 54-72. – ISSN 0321-2068


  Современные экономические отношения США и Европейского союза. Рассмотрены слушания в Конгрессе США по проблемам трансатлантического партнерства. На современном этапе предусматривается заключение соглашения о зоне свободной торговли.
1458761
  Зарицкий Б.Е. Трансатлантическое партнерство: взгляд из Германии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 10 : Стимулы инновационных процессов в экономике. – С. 34-42. – ISSN 2074-6040


  В статье рассмотрены отношения политических партий ФРГ, немецких деловых кругов, профсоюзов и неправительственных организаций к соглашению о Трансатлантическом партнерстве с США. The article discusses the attitude of the political parties of Germany, ...
1458762
  Кадочников П. Трансатлантическое торгово-экономическое партнерство / П. Кадочников, М. Пташкина // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 2. – С. 14-22. – ISSN 0131-2227
1458763
  Тустанівський Б.О. Трансатлантична зона вільної торгівлі: потенціал та очікувані ефекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 19-22
1458764
  Середюк Н.П. Трансатлантична спільнота як домінанта розвитку української державності : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Середюк Назар Петрович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1458765
  Гладштейн А. Трансатлантичне партнерство з торгівлі та інвестицій - глибока та всеосяжна угода про зону вільної торгівлі між ЄША та ЄЄ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 171-176
1458766
  Пономаренко О. Трансатлантичне партнерство між ЄС та США: очікуваний вплив на економіку країн-учасників // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 8 (216). – С. 169-181
1458767
  Авраменко В.В. Трансатлантичне партнерство Франції та США після реінтеграції екзагону до військових структур НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 55-60


  В статті розглянуто зовнішньополітичний курс Французької Республіки в контексті зміни відносин із США та проаналізовано динаміку зміни зовнішньополітичної позиції країни в контексті участі в структурах НАТО. Following article consider France Foreign ...
1458768
  Заблоцька Р.О. Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство ЄС-США // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 35-39
1458769
  Мітрофанова О. Трансатлантичний вимір військової політики Франції // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 389-402. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
1458770
  Шаповалова О.І. Трансатлантичний вимір європейської політики Франції за президентства Жака Ширака // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 81. – С. 125-137
1458771
  Лакішик Д.М. Трансатлантичні відносини : нові виклики і пріоритети // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 40-46


  Витоки сучасного тероризму; американо-європейські відносини
1458772
  Гончар Б.М. Трансатлантичні відносини перед викликом міжнародного тероризму / Б.М. Гончар, Ю.Б. Гончар // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії. – Київ, 2003. – Вип. 12
1458773
  Лакішик Д.М. Трансатлантичні відносини: важке партнерство // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 91-97


  The article concerns on problems and reasons of divergence in transatlantic relations under Bush"s policy.
1458774
  Лакішик Д.М. Трансатлантичні відносини: складне партерство // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 288-298
1458775
  Абиндер Н.А. Трансверзальная уплощенность лицевого скелета. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абиндер Н.А.; Моск.ун-т. – Москва, 1955. – 16л.
1458776
  Горбунова Л. Трансверсальна самість в епоху глобалізації (до обґрунтування трансформативних стратегій вищої освіти) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 30-37. – ISSN 2078-1016
1458777
  Кочубей Н.В. Трансверсальні компетенції викладача вищої школи // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 164-167
1458778
  Курбанов Н. Трансверсальные системы линейчатых образов в трехмерном проективном пространстве и их безинтегральные представления : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Курбанов Н.; КГУ, каф. геометрии. – К., 1971. – 133л. – Бібліогр.:л.128-133
1458779
  Курбанов Н. Трансверсальные системы линейчатых образов в трехмерном проективном пространстве и их безинтегральные представления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.006. / Курбанов Н. ; КГУ. – Киев, 1971. – 10 с.
1458780
  Назаров Х.Х. Трансверсальные четверки и канонические трансверсальные системы конгруэнции в Р3. : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 006 / Назаров Х.Х.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Кам"янець-Подільський, 1969. – 10с. – Бібліогр.:с.9-10
1458781
   Трансвлияние в химии координационных соединений. – М, 1979. – 118 с.
1458782
  Штефан К. Трансгалактический патруль / Ксения Штефан. – Днепр : Радегаст-Сервис, 2019. – 183, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-7506-18-6
1458783
  Брошкевич Є. Трансгалактичний розвідник / Є. Брошкевич; Пер. з польської Дуб Р. – Київ : Веселка, 1965. – 215с.
1458784
  Терещенко Н.М. Трансгенераційні моделі шлюбу: досвід роботи із генограмами / Н.М. Терещенко, О.В. Долгополова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 62-61. – (Серія "Психологія" ; вип. 68). – ISSN 2225-7756
1458785
  Файфура В. Трансгенне середовище: економічні вигоди крізь призму невизначеності майбутнього // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 61-67
1458786
  Рягузов А.А. Трансграничная несостоятельность-институт международного частного права // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 2-5. – ISSN 1812-3910
1458787
  Шевченко В.Ю. Трансграничні міграційні трансфери в системі міжнародних фінансових потоків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 13-16. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Аналізується зміст, форми та економічне значення міжнародних трансферів доходів трудових мігрантів. Розглядається роль міграційних траснферів в системі міжнародних фінансових потоків та економічний вплив трансферів на країни-реципієнти, включаючи ...
1458788
  Дятлов В.И. Трансграничные мигранты в современной России: динамика формирования стереотипов // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 121-149
1458789
  Шахназарян Н. Трансграничные миграции из Армении и Нагорного Карабаха сквозь призму конфликта и гендерные отношений // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2013. – № 1. – С. 6-33. – ISSN 1810-228Х
1458790
  Нагимова А. Трансграничные сделки слияний и поглощений между странами СНГ и Персидского залива // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 28-34. – ISSN 0131-2227
1458791
  Герасименко Т.И. Трансграничные этнокультурные регионы: специфика межэтнического взаимодействия и проблемы интеграции : География. Население России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 11-18. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0016-7207
1458792
  Лаута О.Д. Трансгресивна природа досвіду людини у дослідницьких пошуках М. Фуко // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 144-146
1458793
  Буцикіна Є.О. Трансгресивна трансформація естетичного: аморфне – безформне – мерзенне // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 163-165
1458794
  Гончаренко В.А. Трансгресивний досвід і віртуальний світ: проблема співвідношення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 116-118
1458795
  Степура Є.В. Трансгресивні цінності як джерела політичних рішень // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 258-262. – ISBN 978-617-689-193-2
1458796
  Гафарли Кенюль Ісмаїл кизи Трансгресії сучасного суспільства: антропологічні наслідки // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 101-103
1458797
  Буцикіна Є.О. Трансгресія в мистецтві: досвід естетичного аналізу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – C. 3-11


  В статті здійснено аналіз філософсько-естетичних поглядів Ж. Батая щодо трансгресивних витоків зародження мистецтва та його розвитку крізь призму концепту еротизму. Здійснено порівняльний аналіз ідей Ж. Батая, М. Бланшо та М.Гайдеґґера стосовно появи ...
1458798
  Бойчук А.Р. Трансгресія дитячої літератури у практику масової культури // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 69-76. – ISSN 978-966-551-401-5
1458799
  Дроздовський Д. Трансгресія у п"єсі "Трамвай бажання" Т. Вільямза та у фільмі "Все про мою матір" Педро Альмодовара: стратегії інтермедіальності
1458800
  Гусаченко В.В. Трансгрессии модерна / В.В. Гусаченко; МОНУ. Харьков. нац. ун-тет им. В.Н.Каразина. – Харьков : Озон-Инвест, 2002. – 400с. – ISBN 966-96197-0-Х
1458801
  Воинов Е.М. Трансгрессия в религиозном сознании // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 11-16


  Задача данной статьи - опираясь на наиболее распространённые религиозные понятия и практики, выявить соотношение таких тенденций религиозного сознания как: стремления выразить опыт; стремления к свободе и адекватности выражения опыта. Если первая ...
1458802
  Юдин Б.Г. Трансгуманизм - наше будущее? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 4, июль - август. – С. 5-17. – ISSN 0236-2007
1458803
  Денежников С.С. Трансгуманистический дискурс о феномене человека в постантропологическую эпоху // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 69-77
1458804
  Курбонова Н.Ф. Трансгуманізм - як складова сучасного культуротворення // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 19-21
1458805
  Лядський Ігор Трансгуманізм як актуальний напрям сучасного світогляду // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 14-15 : Фото
1458806
  Алєксєєва К.І. Трансгуманістична альтернатива осмислення глобальних проблем сучасності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 3-4
1458807
  Архангельская А.С. Трансдисциплинарность как метод исследования феномена подлинной интеллигентности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 243-250
1458808
  Нестерова М.А. Трансдисциплинарность когнитивистики // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 123 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 42-49
1458809
  Черникова И.В. Трансдисциплинарные методологии и технологии современной науки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 26-35. – ISSN 0042-8744


  Изменения, происходящие в современной науке, характеризуются исследователями как “постнеклассическая научная рациональность”, “неклассическая эпистемология”, “технонаука”, “второй тип производства знаний”, “трансдисциплинарные исследования”. В статье ...
1458810
  Стрижак А.Е. Трансдисциплинарные онтологии - информационная платформа проведения экологических экспертиз / А.Е. Стрижак, А.Н. Трофимчук, Л.Ю. Цурика // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 128-137 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1458811
  Гребенщикова Е. Трансдисциплинарные основания инноваций в образовании / Е. Гребенщикова, Л. Киященко // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 210-223
1458812
  Игнатов С.Б. Трансдисциплинарный подход: возможности и средства реализации в содержании образования / С.Б. Игнатов, В.А. Игнатова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66)


  Актуальность предлагаемой статьи связана с необходимостью формирования у выпускников образовательных учреждений готовности к профессиональному решению сложных проблем природно-техногенно-социального характера, принятию грамотных решений, правильным ...
1458813
  Круглов І.С. Трансдисциплінарна геоекологія : монографія / Іван Круглов ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – 291, [1] с. : іл., табл. – Додатки : арк. – Бібліогр.: с. 256-281. – ISBN 978-617-10-0579-2
1458814
  Круглов І.С. Трансдисциплінарна геоекологія : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Круглов Іван Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1458815
  Стрижак О.Є. Трансдисциплінарна інтеграція інформаційних ресурсів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Стрижак Олександр Євгенійович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ, 2014. – 47 с. – Бібліогр.: 56 назв
1458816
  Любіч О.О. Трансдисциплінарний наративний дискурс як технологічна основа фінансової взаємодії / О.О. Любіч, О.Є. Стрижак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (307). – С. 109-128. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2305-7645
1458817
  Бутенко Л. Трансдисциплінарний характер підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 73-81. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються сучасні проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Представлено особливості різних моделей навчання в аспірантурі. Розкрито сутність трансдисциплінарності як принципу наукового пізнання, співвідношення ...
1458818
  Мартинюк В. Трансдисциплінарні властивості інноваційного мультилінгвального освітнього середовища ПТНЗ // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 119-122. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 3). – ISSN 2519-254X
1458819
   Трансдисциплінарні когнітивні засоби підтримки наукових досліджень життєдіяльності Тараса Григоровича Шевченка : монографія / [C.О. Довгий, К.В. Лящук, М.А. Попова, В.В. Приходнюк, О.Є. Стрижак ; ред. Г.К. Барвіцька] ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ : Педагогічна думка, 2018. – 180 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 174-178. – ISBN 978-966-644-487-8
1458820
  Стрижак О.Є. Трансдисциплінарні характеристики виробництва в суспільстві знань / О.Є. Стрижак, Я.В. Олійник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 8 (309). – Бібліогр.: 21 назв
1458821
  Титар О.В. Трансдисциплінарність і "суспільство знання" в розвитку сучасної національної філософії науки // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2. – C. 13-21. – ISSN 2073-803X
1458822
  Басенко І.Ю. Трансдисциплінарність наукового мистецтва (філософсько-методологічний аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Ірина Юріївна Басенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2014. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 169-190
1458823
  Басенко І.Ю. Трансдисциплінарність наукового мистецтва (філософсько-методологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Басенко Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1458824
  Нестерова М. Трансдисциплінарність сучасної науки як виклик для вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 29-34. – ISSN 2078-1016
1458825
  Коротенко І.В. Трансдисциплінарність як властивість сучасного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Проведено аналіз деяких аспектів та практики формування трансдисциплінарності як властивості сучасного знання.
1458826
  Чайка Я.М. Трансдисциплінарність як принцип організації наукового дослідження у вирішенні комплексних проблем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню рефлексивної інтерпретації комплексних проблем на основі філософських методологічних підходів, які не вступають в суперечність із дисциплінарними вимогами конкретних наук, а доповнюють їх дисциплінарний зміст. Статья ...
1458827
  Чайка Я.М. Трансдисциплінарність як умова розв"язання складних комплексних проблем (філософсько-методолігісний аспект) : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.02 / Чайка Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 186 л. – Бібліогр.: л. 171-186
1458828
  Чайка Я.М. Трансдисциплінарність як умова розв"язання складних комплексних проблем (філософсько-методологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Чайка Яна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1458829
  Коротенко І.В. Трансдисциплінарність як феномен сучасної постнекласичної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1458830
  Громик А. Трансжанрова функція декриптивних прийомів у творах Ж. Ешноза // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 46-50. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1458831
  Коул Д. Трансзвуковая аэродинамика / Коул Д., Кук Л. ; [пер. с англ. В.П. Стулова и др. ; под ред. У.Г. Пирумова]. – Москва : Мир, 1989. – 358, [2] с. – Перевод изд.: Transonic aerodinamics / Julian D. Cole, L. Pamela Cook (Amsterdam etc.). - Предм. указ.: с. 359. – Библиогр. в конце разд.
1458832
  Диесперов В.Н. Трансзвуковое обтекание точек излома профиля / В.Н. Диесперов. – Москва, 1987. – 42 с.
1458833
  Соколовский Г.А. Трансзвуковые течения газа через решетки турбомашин / Г.А. Соколовский. – К., 1980. – 156с.
1458834
  Шифрин Э.Г. Трансзвуковые течения за отошедшей ударной волной : Автореф... д-ра физико-математ.наук: 024 / Шифрин Э.Г.; МГУ. – М., 1971. – 27л.
1458835
  Мазур Андрій Трансильванія без Дракули : Румунія / Мазур Андрій, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 76-80 : Фото
1458836
  Киященко Л.П. Трансинституциональная матрица инновационного сообщества // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 50-57. – ISSN 0235-1188
1458837
  Федорук Я. Трансільванське князівство у 1656 році: вибір політики між Україною, Швецією та Річчю Посполитою // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 219-244. – (Нова серія ; вип. 18)
1458838
  Семенюк М.П. Трансільвансько-Чернігівська наскрізна структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-49. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  На основі дешифрування матеріалів космічних зйомок земної поверхні південно-західної частини Східноєвропейської платформи й прилеглих геоструктур та за результатами комплексної геолого-геофізичної інтерпретації лінеаментних систем і кільцевих структур ...
1458839
  Полисаєв О.П. Трансісторичність соціального міфу : монографія / Олександр Полисаєв ; МОНУ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : Промінь, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 350-383. – ISBN 978-966-8512-41-4
1458840
  Гареев Р.А. Транскапиллярный обмен и лимфообразование / Р.А. Гареев. – Алма-Ата, 1989. – 144с.
1458841
  Клапчук М. Транскарпатський шлях від доби палеоліту до кінця XVIII століття / М. Клапчук, В. Клапчук // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 45-52
1458842
  Кабрин В.И. Транскоммуникация и личностное развитие. / В.И. Кабрин. – Томск, 1992. – 255с.
1458843
  Гончар Б.М. Трансконтинентальний договір 1819 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 573. – ISBN 966-316-045-4
1458844
  Литвенко Л.М. Трансконтинентальні комунікаційні мости та місце в них України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 312-318. – Бібліогр.: 4 назви
1458845
   Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов.. – Новосибирск, 1972. – 432с.
1458846
   Трансконтинентальные связи перелетных птиц и их роль в распространении арбовирусов.. – Новосибирск, 1978. – 325с.
1458847
  Бірюков О.М. Транскордоні протоколи у справах про банкрутство // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-104.
1458848
   Транскордонна неплатоспроможність у міжнародному приватному праві : монографія / І.І. Новосельцев ; [наук. ред. Т.В. Сліпачук]. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Арт Економі, 2013. – 206, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 149-169. – ISBN 978-966-2576-49-8
1458849
  Бірюков О. Транскордонна неспроможність // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.140-144. – ISSN 0132-1331
1458850
  Дідовець О. Транскордонна неспроможність у державах континентальної правової системи та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 170-173
1458851
  Чешковська О.В. Транскордонна неспроможність: італійський досвід // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С.168-171.
1458852
  Стахєєва-Боговик Транскордонна неспроможність: правова категорія "центр основних інтересів боржника" : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стахєєва-Боговик Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1458853
  Стахєєва-Боговик Транскордонна неспроможність: правова категорія "центр основних інтересів боржника" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стахєєва-Боговик Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 169-188
1458854
  Савчук В. Транскордонна передача HR-даних за GDPR / В. Савчук, О. Мельник // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 24-25
1458855
  Панухник О.В. Транскордонна регіональна інтеграція: досвід України та Румунії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 87-91.
1458856
  Грицюта Н.М. Транскордонна система рекламного саморегулювання в країнах ЄС — ефективний засіб підтримки етичних стандартів галузі // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 19-24


  Ефективна система саморегулювання - найкращий захист рекламної індустрії від зазіхань фінансово-економічних олігархів, політиків, неврівноважених поодиноких суб"єктів ринку. Саморегулювання - це найвідповідніший засіб для підтримки високих стандартів ...
1458857
  Куропась І. Транскордонна співпраця між США та Канадою: вплив подій 11 вересня 2001 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 133--142. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1458858
  Харчинська О. Транскордонна співпраця України та Польщі в європейському контексті (на прикладі єврорегіону "Буг") // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 242-245. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
1458859
  Бездітний В. Транскордонне банкрутство // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 6). – С. 4-5


  "... Особливості нової редакції Закону про банкрутство".
1458860
  Бекетов О. Транскордонне банкрутство в Україні: старі-нові реалії за новим кодексом / О. Бекетов, О. Луговський, К. Шаповалова // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 8). – С. 26-28
1458861
  Вербіцька М. Транскордонне банкрутство за законодавством України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 46-49
1458862
  Етокова Олена В"ячеславівна Транскордонне злиття і поглинання як сучасна риса транснаціоналізації світової економіки : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Етокова О.В.; МОіНУ. КНУТШ. – Київ, 2003. – 217 л. + Додатки: л. 208 - 217. – Бібліогр.: л. 188 - 208
1458863
  Етокова Олена В"ячеславівна Транскордонне злиття і поглинання як сучасна риса транснаціоналізації світової економіки : Автореф. ... дис. канд. економ. наук.: 08.05.01. / Етокова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
1458864
  Етокова О.В. Транскордонне злиття та поглинання як форма зовнішньоекономічної стратегії компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Розглянуто суть явища транскордонного злиття і поглинання та його види. Проаналізовано причини, що стимулюють компанії до вибору саме цієї форми зовнішньоекономічної стратегії та можливі мікроекономічні наслідки угод. The article provides brief ...
1458865
  Жиляєв І.Б. Транскордонне навчання / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 91-92. – ISBN 978-966-7909-71-0
1458866
  Каспійцева В.Ю. Транскордонне перенесення забруднювачів і природна захищеність атмосфери / В.Ю. Каспійцева, Є.Г. Кушнір, С.З. Поліщук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.8. – C. 199-205. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1458867
   Транскордонне природоохоронне співробітництво України та країн Європейського Союзу / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук, Л.М. Тимуляк, Т.І. Омельчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 70-76. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0868-6939
1458868
  Гайдош М. Транскордонне спвробітництво Східної Словаччини та Закарпаття: виникнення, розвиток і перспективи / М. Гайдош, С. Конєчні // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 136-167. – ISBN 978-617-7333-48-6
1458869
  Олійник Д. Транскордонне співробітництво - інструмент стратегії міжнародного співробітництва // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 158-168. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1458870
   Транскордонне співробітництво - стратегічний ресурс розвитку прикордонних територій України : аналітична доповідь за результатами реалізації проекту "Вивчення громадської думки і проведення аналізу проблемних питань транскордонного співробітництва" / [Борщевський В. та ін. ; за заг. ред. В. Борщевського] ; Ін-т міжнар. екон. дослідж. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Львівська обл. держ. адміністрація]. – Львів : [Ін-т міжнародних екон. досліджень - Регіональний філіал Нац. ін-ту стратегічних досліджень], 2008. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-8386-65-7
1458871
  Артьомов І.В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України : монографія / І.В. Артьомов ; МОН України ; Закарпат. держ. ун-т, Навчально-наук. Ін-т філософії та євроінтегр. досліджень. – Ужгород : Ліра, 2009. – 520 с. – (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 13). – ISBN 978-966-2195-38-5
1458872
  Присяжнюк Ю. Транскордонне співробітництво в Європі: сутність і структура // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 259-267. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1458873
  Чучка І.М. Транскордонне співробітництво в контексті економічної безпеки України : економіка та управління національним господарством / І.М. Чучка, Р.І. Молдавчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 92-98. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1458874
  Журба І.Є. Транскордонне співробітництво в системі економічної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 163-165.
1458875
  Цюпа І.3. Транскордонне співробітництво в сфері освіти і науки // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 103-104
1458876
  Димчук А. Транскордонне співробітництво в туризмі: практика та досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 88
1458877
   Транскордонне співробітництво з туризму на Розточчі / О.О. Любіцева, К. Войцеховський, Ю.В. Зінько, І.В. Кочеткова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44


  Мета. Розкрити напрями розвитку перспективних видів туризму для транскордоннонної співпраці в українському і польському Розточчі. Методика базується на використанні сучасних методів пошуку та обробки різнорідної інформації, її аналізу, синтезу та ...
1458878
  Коваль К.П. Транскордонне співробітництво Закарпаття та перспективи його розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 97-103. – Бібліогр.: 7 назв.
1458879
  Свєженцева О. Транскордонне співробітництво Карпатського єврорегіону в освітньо-науковій сфері // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – C. 303-313. – ISBN 978-617-7333-48-6
1458880
  Журба І.Є. Транскордонне співробітництво країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС (питання теорії та практики) / Журба І.Є. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-310. – ISBN 966-330-053-1
1458881
  Гуцуляк І. Транскордонне співробітництво на східному та південному кордоні Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-77. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Досліджено участь південного та східного польського прикордоння в транскордонних інтеграційних процесах в рамках т.зв. єврорегіонів у 1989-2005 рр. This article is devoted to the investigations of the participation of southern and eastern Polish ...
1458882
  Коваліско Н. Транскордонне співробітництво та освітньо-наукова мобільность: нові виклики для України / Н. Коваліско, Х. Ілик, О. Сенюра // Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі : колект. монографія / Н. Коваліско, А. Єкатеринчук, О. Лісеєнко, Р. Радзік, Т та ін. Каменська. – Львів ; Люблін : ЛНУ імені Івана Франка : Видавництво УМКС, 2020. – С. 157-165. – ISBN 978-617-10-0555-6
1458883
  Мирович Т. Транскордонне співробітництво у рамках трикутника Україна - Польща - Білорусь: сучасний стан, проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 48-49
1458884
  Тонких О.Г. Транскордонне співробітництво у системі міжнародної конкурентоспроможності України // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 201-208. – (Серія "Економіка")
1458885
  Мікула Н.А. Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції : монографія / Н.А. Мікула, В.В. Засадко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 313, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296-313 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-238-4
1458886
  Бабанська О.В. Транскордонне співробітництво України з країнами-членами ЄС за умов економічної асоціації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Бабанська Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – 266, [5] арк. – Додатки: арк. 225-266, [5]. – Бібліогр.: арк. 195-224
1458887
  Бабанська О.В. Транскордонне співробітництво України з країнами-членами ЄС за умов економічної асоціації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Бабанська Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1458888
  Кваша О.С. Транскордонне співробітництво України з країнами ЄС: проблеми та перспективи Карпатського євро регіону // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 83-88. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.2 (101)). – ISSN 2078-2128
1458889
  Софіщенко І.Я. Транскордонне співробітництво України та ЄС як фактор інтеграції українських підприємств у глобальні мережі доданої вартості // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 248-252. – ISBN 978-617-696-384-4
1458890
  Артьомов І.В. Транскордонне співробітництво України та його інтеграційний потенціал // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 48-59. – (Історія ; Вип. 29)
1458891
  Крисенко С.В. Транскордонне співробітництво України та Польщі в гуманітарній сфері (на прикладі Карпатського єврорегіону) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 3. – С. 105-108. – ISSN 1729-360Х
1458892
  Калат Я.Я. Транскордонне співробітництво України: реалії, перспективи розвитку та завдання економічної науки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 167-169. – ISSN 1562-0905
1458893
   Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи = Cross-border cooperation of Ukraine: state, problems and prospects : монографія / [Артьомов І.В. та ін.] ; за заг. ред. І.В. Артьомова ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. досліджень. – Ужгород : Гражда, 2012. – 518, [2] с. : табл. – Другий тит. арк. та парал. зміст англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 444-482. – ISBN 978-966-176-118-5
1458894
  Студеннік І. Транскордонне співробітництво як дзеркало регіональної політики в Україні // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 31-34. – ISSN 1728-6220
1458895
  Скотний П.В. Транскордонне співробітництво як елемент європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 96-100.
1458896
  Ярошко О. Транскордонне співробітництво як інструмент забезпечення національних інтересів України / Олеся Ярошко. – Київ : Прінт Квік, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: с. 13-19
1458897
  Горін Н.В. Транскордонне співробітництво як рушійна сила еколого-інноваційного розвитку й економічної безпеки України // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (191). – C. 6-11. – ISSN 2413-9610
1458898
  Кузик В.А. Транскордонне співробітництво як фактор активізації використання локальних ресурсів прикордонних територій / В.А. Кузик, В.М. Якобчук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 225-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1458899
  Короп Б.М. Транскордонне співробітництво як фактор реалізації євроінтеграційної стратегії України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Короп Богдана Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1458900
  Урбан О.А. Транскордонне співробітництво якчинник прискорення європейської інтеграції // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 25. – С. 56-61
1458901
  Баглікова М.С. Транскордонне співробітництво: дефініції, сутність та форми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 451-461
1458902
  Журба І. Транскордонне співробітництво: концептуальні засади та проблеми державної фінансової підтримки // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 97-104. – бібліогр.: 4 пункта. – ISSN 1818-5754
1458903
  Філіповська О.О. Транскордонне співробітництво: Україна - Польща - Білорусь (інструменти фінансового забезпечення) // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 43-55. – ISSN 1562-0905
1458904
  Костик Е. Транскордонне сурогатне материнство: проблеми правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 37-41. – ISSN 2663-5313
1458905
   Транскордонне та регіональне співробітництво між Україною та країнами Центрально-Східної Європи як важливий складник європейської стратегії України : Матеріали науково-практичної коференції 12-13 травня 2004 р., Київ: Погляд молодих вчених. – Київ : Квартум, 2004. – 280с.
1458906
   Транскордонний біосферний резерват як форма поєднання природоохоронної та рекреаційної діяльності (на прикладі ТБР "Західне Полісся") / М. Мельнійчук, В. Судима, Т. Безсмертнюк, Д. Токарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 170-177. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1458907
  Ізарова І. Транскордонний елемент як різновид юридичного факту в цивільному процесі ЄС // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 236-243. – ISBN 978-617-7020-61-4
1458908
  Кузьмінов С.В. Транскордонний перелив капіталу з точки зору кейнсіанської теорії зростання // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 113-120. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1458909
  Долиняк Ю.О. Транскордонний ринок у системі соціально-економічних відносин у межах транскордонного співробітництва // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 34-37. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1458910
  Бучко Ж.І. Транскордонний туризм у контексті євроінтеграії України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 109-111. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1458911
  Бучко Ж.І. Транскордонний туризм як об"єкт конструктивно-географічного дослідження // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 212-215. – ISBN 978-617-7069-75-8
1458912
  Шандор Ф.Ф. Транскордонний туристичний кластер як перспектива розвитку туризму Карпатського єврорегіону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 348-351


  Враховуючи рівень співробітництва між Закарпаттям та країнами Карпатського єврорегіону, а також, зважаючи на рівень розвитку туризму у даному регіоні зокрема, визначено та виділено основні передумови та можливості для формування та ефективного ...
1458913
  Габчак Н.Ф. Транскордонний українсько-словацький простір: аналіз сучасного стану // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 37-47. – Бібліогр.: 10 назв.
1458914
  Куцаб-Бонк Транскордонні аспекти соціально-економічної конвергенції регіонів: євроінтеграційний контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 128. – C. 125-138. – ISSN 2308-6912


  Сучасний етап європейської інтеграції України визначається активізацією партнерських стосунків з ЄС у всіх площинах соціально-економічної взаємодії. Зокрема, це стосується розвитку транскордонного співробітництва та нарощування потенціалу ...
1458915
  Бірюков О. Транскордонні банкрутства в Україні: закон є, а справи будуть? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 9). – С. 22-23
1458916
  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства і міжнародне приватне право : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Бірюков О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 471,[1] л. + Додаток А: л. 440-471,[1]. – Бібліогр.: л. 381-439
1458917
  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства і міжнародне приватне право : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. / Бірюков О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34с. – Бібліогр.: 34 назви
1458918
  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства у діяльності УНІДРУА // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 180-186.
1458919
  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства у діяльності УНІДРУА // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 180-185.
1458920
  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: питання термінології // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 89-94.
1458921
  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: проблеми і шляхи розв"язання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 138-143.
1458922
  Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: теорія і практика : монографія / О.М.Бірюков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 318с. – ISBN 978-966-439-052-8
1458923
  Ізарова І.О. Транскордонні загальноєвропейські процедури в системі національного цивільного процесу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 193 : Юридичні науки. – С. 56-60. – ISSN 1996-5931
1458924
  Намонюк В.Є. Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах глобальної конкуренції : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Намонюк В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 226л. + Додатки: л.180-203. – Бібліогр.: л.204-226
1458925
  Намонюк В.Є. Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах глобальної конкуренції : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02.-Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Намонюк В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 13 назв
1458926
  Єгорова О.О. Транскордонні індустріальні парки: зарубіжний досвід і перспективи створення в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 120-129. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1458927
  Підвисоцький В.Г. Транскордонні кластери європейський досвід створення та розвитку / В.Г. Підвисоцький, Т.Б. Паппу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 28-35
1458928
  Пелещак І. Транскордонні кластери і транскордонні об"єднання як форми транскордонного співробітництва // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 295-303. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1458929
  Козик В.В. Транскордонні кластери: сутність та особливост / В.В. Козик, О.Л. Мищишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 153-160. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1458930
  Бучко Ж.І. Транскордонні маршрути історико-етнографічного туризму на Буковині // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 137-144
1458931
   Транскордонні перекази за підсумками 2011 року : Аналітичні дані щодо діяльності в Україні протягом 2011 року міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 3 (193). – С. 18-22 : табл.
1458932
   Транскордонні перекази у І півріччі 2009 року // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 29-31
1458933
  Безак-Мазур Транскордонні проблеми токсикології довкілля / Ельжбета Безак-Мазур, Тетяна Шендрік ; [пер. з пол. Н.О. Ярошенко ]. – Донецьк : Информационно-аналит. центр "Донбассинформ", 2008. – 300с. : іл. – ISBN 978-966-380-312-1
1458934
  Гоблик В.В. Транскордонні промислові парки в економічному розвитку регіону / В.В. Гоблик, С.С. Слава // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 165-170. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
1458935
  Бучко Ж.І. Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси України: методологія дослідження та пріоритети розвитку : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Бучко Жанна Іванівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 487 арк. – Додатки: арк. 369-487. – Бібліогр.: арк. 10-21, 330-368 та в додатках: арк. 470-481
1458936
  Бучко Ж.І. Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси України: методологія дослідження та пріоритети розвитку : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Бучко Жанна Іванівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
1458937
  Каленська Т.В. Транскордонні стратегічні альянси ТНК у високотехнологічних галузях : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Каленська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1458938
  Каленська Т.В. Транскордонні стратегічні альянси ТНК у високотехнологічних галузях : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Каленська Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 205л. + Додатки: л.200-205. – Бібліогр.: л.172-199
1458939
   Транскордонні та внутрішньодержавні перекази у І півріччі 2014 року // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 8 (222). – С. 30-32. – ISSN 2310-2624
1458940
  Яремович П.П. Транскордонні фактори розвитку міжнародних господарських логістичних комплексів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 186-192
1458941
  Мазуренко Е.В. Транскраниальная сонография в клинической практике: новые возможности использования метода у пациентов с болезнью Паркинсона // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 3 (89). – C. 144-150. – ISSN 2224-0713
1458942
  Молчанов Р. Транскрибований запис імен // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 42-47


  У статті зроблено аналіз правила про транскрибований запис імені фізичної особи відповідно до її національної традиції.
1458943
  Міньковська І. Транскрибування і транслітерування // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Червень (№ 11/12). – С. 23-36


  Про можливості та проблеми застосування в Україні стандартів українсько-латинської транслітерації, яка представлена 12-ма стандартами. Згадується також система ТКПН КНУ імені Тараса Шевченка як основа алгоритму Ukrainian URL (UURL).
1458944
  Міньковська І. Транскрибування і транслітерування: можливості та проблеми застосування в Україні // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 270-276. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1458945
  Рубель В.А. Транскрибування японських слів засобами української мови: проблеми і пропозиції // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 151-156. – ISSN 1608-0599
1458946
  Кафиани К.А. Транскрипция генома в раннем эмбриогенезе вьюна : Автореф... д-ра биол.наук: 093 / Кафиани К.А.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1971. – 52л. – Бібліогр.:с.50-52
1458947
   Транскрипция географических названий. = (Труды Совещания, состоявшегося 28-31 января 1959 года). – Москва, 1960. – 116с.
1458948
   Транскрипция и трансляция. Иетоды. – Москва : Мир, 1987. – 400с.
1458949
  Старостин Б.А. Транскрипция собственных имен. / Б.А. Старостин. – М., 1963. – 82с.
1458950
  Старостин Б.А. Транскрипция собственных имен. / Б.А. Старостин. – 2-е изд, испр. и доп. – М., 1965. – 92с.
1458951
  Гаргай О. Транскрипції скрипкових мініатюр Станіслава Людкевича: перший досвід аналізу // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 74-86. – ISSN 2310-0583
1458952
  Босак Т.О. Транскрипція в діалектологічних дослідженнях А.Ю. Кримського // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 37. – С. 33-43. – ISSN 1682-671Х
1458953
  Теуту І.П. Транскрипція в українському цимбальному мистецтві: історичний та теоретичний аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Теуту Ігор Павлович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1458954
  Бонецька Ю.С. Транскрипція і транслітерація власних назв в українському перекладі роману Дж. Роулінг "Гаррі Потер і смертельні реліквії" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 159-161. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1458955
  Хамрай О.О. Транскрипція й транслітерація арабомовних текстів: від діакритики до просодичних шаблонів // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 94-100. – ISSN 1608-0599
1458956
  Івахненко М. Транскрипція та транслітерація японських назв засобами української мови / М. Івахненко, А. Шпігунов


  У статті проведено коротке дослідження історії та сучасного стану проблеми української транслітерації японських назв. Проаналізовано найбільш поширені підходи до транслітерації їх латинськими літерами та кирилицею, та на основі їх синтезу створено ...
1458957
  Капелюшна М.М. Транскрипція театральності в романі Р.П. де Айли "Хуан-тигр. Лікар своєї честі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 78-84
1458958
  Чепак В.В. Транскультурація як форма культури в епоху глобалізаційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-87. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто традиційну концепцію окремих культур та сучасні концепції культури, такі як інтеркультурація, мультикультурація та транскультурація. Доведено, що саме транскультурація є найбільш адекватною концепцією культури в епоху глобалізації та ...
1458959
  Тлостанова М.В. Транскультурная и трансмодерная эстетика/ эстезис и освобождение знания и бытия (Часть 1) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 68-78. – ISSN 1606-951Х
1458960
  Тлостанова М.В. Транскультурная и трансмодерная эстетика/ эстезис и освобождение знания и бытия (Часть 2) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 109-121. – ISSN 1606-951Х
1458961
  Рогожина Д.Д. Транскультурний експеримент у романі Лінь Юйтана / Д.Д. Рогожина, В.В. Селігей // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 204-208. – ISBN 978-966-921-000-5
1458962
  Бутенина Е.М. Транскультурный поэтический миф в романе Джона Краули "Переводчик" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 104-115. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1458963
  Дощечкин В.В. Транслабиальная ультрасонография: техника "трех треков" // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (38). – С. 53-57. – ISSN 2309-4117
1458964
  Васильев В.В. Транслативная семантико-синтаксическая функция : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Васильев В.В.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
1458965
  Морозов В.П. Транслирующая система МЭСИ-2 (с алгоритмического языка АЛГЭК-С на ЭВМ Минск-22) : Автореф... канд. экон.наук: 08.602 / Морозов В.П.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1970. – 30л.
1458966
  Дарчинова Г.Я. Транслитерация как одно из условий включения изданий в международные базы данных / Гульназ Язкаровна Дарчинова, Оксана Анатольевна Аймурзаева // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – июль - август. – С. 86-89. – ISSN 1726-6726


  Для определения статуса, рейтинга ученого и уровня организации (вуза, НИИ и др.) своеобразной информационной площадкой служат базы данных научных журналов, в которых наличествуют данные о публикуемости и цитируемости исследователей. В связи вхождением ...
1458967
  Думашівський Я. Транслітерація і транскрипція - основні засоби відтворення іншомовних ономастиконів українською мовою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 216-222. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1458968
  Кощій О.М. Транслітерація іншомовних власних назв у мові новолатинської поеми: домінанта і варіант // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 319- 324


  У статті проводиться опис та аналіз особливостей транслітерації іншомовних власних назв у мові новолатинської поеми на матеріалі латинськомовної історичної поеми Симона Пекаліда De bello Ostrogiano (Краків, 1600). В статье описываются и анализируются ...
1458969
  Вакуленко М.О. Транслітерація українських назв у міжнародному спілкуванні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 84-96. – Бібліогр.: Літ.: с. 95-96; 32 назв


  Представлені кирилично-латинські транслітераційні таблиці для української мови
1458970
  Партико З.В. Транслітерування українських літер латинською абеткою // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 104-108


  У статті розглянуто концепцію транслітерування українських літер латинським алфавітом, сформульовано принципи укладання проекту такого транслітерування, подано порівняльний аналіз української та латинської абеток (з позиції транслітерування), ...
1458971
  Свешникова И.Н. Транслокации у гибридов, как индикатор эволюции кариотипа / И.Н. Свешникова, 1936. – С. 303-326
1458972
   Транслокація важких металів у системі "грунт - рослина" за вапнування та впливу біологічних препаратів / С.Г. Корсун, І.І. Клименко, В.А. Болоховська, В.В. Болоховський // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 29-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
1458973
  Здражко А.Є. Транслятологічна проблематика структуризації дитячої літератури // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 265-272
1458974
   Транслятор альфа-6 в системе Дубна.. – М, 1979. – 351с.
1458975
   Транслятор ОDRA-ALGOL.. – Л, 1972. – 13с.
1458976
  Каримова Д.Д. Транслятор с языка доя программирования экономических задач АЛГЭК : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримова Д. Д.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по мех. мат. наук. От-ния физ. техн. наук. – Ташкент, 1972. – 11л.
1458977
   Транслятор ТА-2М.. – М, 1969. – 100с.
1458978
   Транслятор ТА-ІМ. – К, 1972. – 136с.
1458979
  Медведєва В.М. Транслятори: внутрішнє подання програм та інтерпретація : навч. посібник для студентів, які навч. за напрямами підгот. "Програмна інженерія", "Комп"ютерні науки" / В.М. Медведєва, В.А. Третяк ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : КПІ, 2015. – 143, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 140. – Бібліогр.: с. 141-143
1458980
  Ткачівська М. Трансляторна еквівалентність фразеологізмів (на матеріалі перекладів Ю. Прохаська) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 153-157. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1458981
  Борисенко В.И. Трансляциия схем программ / В.И. Борисенко. – Киев, 1979. – 40с.
1458982
  Шитикова К.В. Трансляционно-инвариантная модель оболочек и ее применение к задачам ядерного фотоэффекта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шитикова К.В.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1458983
  Скрипов Ф.И. Трансляционные колебания молекулярных кристаллических решеток и вопросы об их проявлении в спектрах комбинационного рассеяния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скрипов Ф.И.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 10 с.
1458984
   Трансляция и модели программ. – Новосибирск, 1980. – 155 с.
1458985
   Трансляция и оптимизация программ.. – Новосибирск, 1983. – 175с.
1458986
   Трансляция и преобразование программ.. – Новосибирск, 1984. – 195 с.
1458987
  Гаврилова Е.В. Трансляция научного опыта и личностное знание / Е.В. Гаврилова, Д.В. Ушаков, А.В. Юревич // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 9 (377). – С. 36-49. – ISSN 0132-1625


  Проверяется гипотеза, что в современной науке передача личностного знания является центральной проблемой при трансляции опыта новым поколениям ученых. Приведены результаты исследования, проведенного среди 170докторов наук, ставших лауреатами премии ...
1458988
  Смирнов Г.П. Трансляция смысла в социальной коммуникации: критический анализ теории Н.Лумана // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 293-299. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1458989
  Калита С.П. Трансляция социального опыта в образовательном процессе на фоне культурологической компетенции // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 1. – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
1458990
  Головин Н.А. Трансляция стилежизненного содержания социальной коммуникации: материалы к верификации теории коммуникации Лумана / Н.А. Головин, В.А. Сибирев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-72. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Предметом статьи является операционализация понятия коммуникативного успеха по Луману с учетом результатов эмпирического исследования процесса трансляции стилей жизни через рекламу. Определена степень соответствия структуры стилей жизни и ...
1458991
  Вайнгартен Ф.У. Трансляция языков программирования / Ф.У. Вайнгартен; Пер. с англ. Л.В. Ухова под ред. В.В. Мартынюка. – Москва : Мир, 1977. – 190с.
1458992
  Литвиненко С. Трансляції спортивних подій з точки зору права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 7. – С. 12-18. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1708-7422
1458993
  Капустян О. Трансляційно-компактні розподіли й мінімальні потоки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 72-75. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Уведено поняття трансляційно-компактного розподілу, як узагальнення поняття майже періодичного розподілу. Доведено теореми про характеризацію трансляційно-компактного розподілу в банаховому просторі та про існування і струк- туру відповідного ...
1458994
  Ковтун Ю.О. Трансляція досвіду трансперсональної психології у сферу архітектурної семантичності (на прикладі перинатального досвіду людини) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 38-53. – ISSN 2077-3455


  У статті проаналізовано кореляцію описів чуттєвих характеристик архітектурного простору з описами перших психічних переживань людини (перинатальний період). Описано використання досвіду трансперсональної психології в розширенні трактування ...
1458995
  Соболєва О. Трансляція елементів традиційної культури та питання ідентичності кримських татар // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (68). – C. 130-139. – ISSN 2413-7065
1458996
  Жуйкова М. Трансляція культурної інформації в процесах номінації // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 95-105. – ISSN 2311-5165


  Статтю присвячено розгляду типів та принципів номінації, у яких найяскравіше відбито мовний антропоцентризм, тобто властивість мови відбивати у своїх одиницях людську свідомість та здобутки процесу пізнання. Крім традиційних номінативних типів, ...
1458997
  Сліпченко В. Трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 7/8). – С. 90-107
1458998
  Зотов И.А. Трансмагматические флюиды в магматизме и рудообразовании / И.А. Зотов. – Москва : Наука, 1989. – 213с.
1458999
  Хворостина О.В. Трансмедіація новинного контенту в цифровому медіапросторі : дис. ... д-ра філософії в галузі журналістики : 061 / Хворостина Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 390 арк. – Додатки: арк. 204-390. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 186-203
1459000
  Орєхова В. Трансмедійні навички у професійній мистецькій освіті: аналіз зарубіжного досвіду // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 57-68. – ISSN 2312-5993
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,