Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1458001
  Фукуяма Френсіс "Становлення демократії - складний і тривалий процес, адже він потребує появи відповідних інституцій, що ускладнено багатьма чинниками" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 38 (306). – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Ексклюзивне інтерв"ю американського політичного філософа Френсіса Фукуями для Тижня.
1458002
  Кабула О.В. Становленння та розвиток українського театру: історико-педагогічний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 251-259
1458003
  Даннетт Д. Становлення : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 74-195. – ISSN 0320 - 8370
1458004
  Калуцький С.С. Становлення "національної аристократії" республіки "Військо Запорізьке" у науково-історичній творчості В"ячеслава Липинського // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 8. – C. 93-125. – ISSN 2309-2262
1458005
  Гаврищак Л.І. Становлення "образу Я" в молодших школярів, які не встигають у навчанні // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.158-166. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1458006
  Бондаренко С. Становлення "сучасного читача" (1789-1989 рр.): вітчизняний контекст / Станіслав Бондаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)


  Висвітлено проблему "конструювання" сучасного читача; запропоновано розглядати історію читача як історію зміни парадигм читання, що дає змогу відрізняти уявлення про читача від його історичної особистості.
1458007
  Григоренко В.Л. Становлення iнклюзивної освiти в країнах пострадянського простору: передумови та мiжнародне нормативно-правове підґрунтя // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 84-96. – ISSN 2227-2844
1458008
  Березенко В.В. Становлення PR як самостійної соціально-комунікативної наукової дисципліни: український досвід // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 128-132


  У статті розглянуто основні проблеми становлення PR як самостійної соціально-комунікативної наукової дисципліни в Україні. Визначення та вивчення ознак зв"язків із громадськістю є однією з актуальних проблем сучасної теорії соціальних комунікацій. The ...
1458009
  Маньгора Т.В. Становлення А.І. Яковліва як юриста та історика права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 67-72
1458010
  Романько І.І. Становлення авіаційної освіти в Україні на початку XX ст.. // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 121-130. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1458011
  Когутяк Надія Становлення автентичності особистості в період життєвої кризи: концептуальна модель // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 115-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1458012
  Чередник В. Становлення автономії школи як процесу децентралізації середньої освіти: переваги і недоліки // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 127-134. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1458013
  Фадєєва Л. Становлення авторсько-правової охорони музично-драматичного твору: світовий та національний досвід // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 32-36. – ISSN 2663-5313
1458014
  Лоюк І.А. Становлення адміністративно-правового регулювання процедур створення банків в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 134-141. – ISSN 1563-3349
1458015
  Стефанюк В.С. Становлення адміністративного судочинства в Україні: плани та реалії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.32-39
1458016
  Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 8-11. – ISSN 0132-1331
1458017
  Кикоть С. Становлення академіка С.Г. Навашина як науковця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 164-167. – Бібліогр. : 13 назв. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено перші етапи наукового зростання акад. С.Г. Навашина, та вплив різних факторів на цей процес.
1458018
  Вовк О. Становлення аконодавчої техніки в нормотворчості Великого князівства литовського кінець XIV - початок XVI ст. // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 187-210.


  В статті досліджуються загальні та особливі прийоми і засоби, що використовувалися суб"єктами нормотворчості Великого князівства Литовського в період кінця XIV- початку XVI століть, коли здійснювалась трансформація привілеїв в загальнодержавні акти і ...
1458019
  Килимистий С.М. Становлення анімації як напряму туристичного дозвілля // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 47-54. – ISSN 2226-2180


  "Туристичним дозвіллям є різновид туристичної діяльності у вільний від регламентованого програмою туру час, мотивованою індивідуальними потребами туриста, обраною за власним бажанням у місці його перебування і спрямованою на задоволення рекреаційних, ...
1458020
  Корвін-Піотровський Становлення археологічного картографування в Україні (XIX - початок XX ст.) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 135-138. – ISSN 2227-4952
1458021
  Михайлина Л.П. Становлення археологічної школи на Буковині (до 100-річчя від дня народження Б.О. Тимощука) / Л.П. Михайлина, С.В. Пивоваров // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 134-143. – ISSN 0235-3490
1458022
  Ставнюк Віктор Становлення афінського поліса / Віктор Ставнюк. – Київ : Аквілон-Плюс, 2005. – 216с. – ISBN 966-95856-9-4
1458023
  Ніколаєць К. Становлення багатопартійності в УРСР у другій половині 80-х років ХХ століття: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові дослідження, присвячені висвітленню становлення багатопартійності в УРСР у другій половині 1980-х років. The author is analyses scientific researches about rise of political parties of Ukraine during two half of 1980s.
1458024
  Малець О.О. Становлення багатопартійності на Наддніпрянщині на етапі проголошення Української державності (березень - квітень 1917 р.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 53-56. – ISSN 2076-1554
1458025
  Халіна О.В. Становлення багатополярності як альтернативи однополярній моделі світу в умовах формування нових центрів впливу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 8-13. – ISSN 2222-4459
1458026
  Підлипська А.М. Становлення балетмейстерської майстерності П. Вірського та І. Моїсеєва: порівняльний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 291-298. – ISSN 2225-7586
1458027
  Корба Л.С. Становлення балетного театру в Китаї // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 215-216. – ISBN 978-966-8308-26-0
1458028
  Бутенко О. Становлення банківської системи в Україні. Проблеми капіталізації : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 20-31 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1605-2005
1458029
  Матвієнко П.В. Становлення банківської системи незалежної України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-57.
1458030
  Колодізєв О. Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 28-29
1458031
  Дубняк С.С. Становлення басейнового принципу управління водними ресурсами України на основі екосистемних підходів / С.С. Дубняк, С.А. Дубняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 143-145. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1458032
  Кульчицька Л.Я. Становлення бібліографії в Україні та її значення як однієї зі складових культури // Поліграфія і видавнича справа : Науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2002. – № 39. – С. 145-149. – ISBN 5-87322-048-9
1458033
  Стрикун І.С. Становлення білоруської державності (1917-1921 р.р.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Стрикун І.С. ; НАН України ; Ін-т історії України. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1458034
  Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр. : 21 назва
1458035
  Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України : Дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / О.В. Булкот ; КНУТШ. – Київ : [Б. и.], 2010. – 205 л. + Додаток : л. 206-230. – Бібліогр. : л. 184-205
1458036
  Коршук Т.П. Становлення Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна як наукової установи у післявоєнні роки // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 261-261. – ISBN 978-966-437-390-3
1458037
  Тищенко В.М. Становлення бухгалтерського обліку як науки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 10-13
1458038
  Антоненко В.В. Становлення бюджетів губернських і округових міст Української СРР на початку 1920-х рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 7-19. – ISSN 0320-9466
1458039
  Чугунов І.Я. Становлення бюджетної системи і механізму бюджетного регулювання в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки
1458040
  Казюк Я.М. Становлення бюджетної системи України та принципи її побудови // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – Вип. 2, 2013. – С. 41-57
1458041
  Халімон Д.В. Становлення бюджетної системи України та проблеми розвитку на даному етапі // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 86-87
1458042
  Перчук О.В. Становлення бюджету для громадян у системі управління публічними фінансами в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 73-77. – ISSN 1997-4167
1458043
  Кокуріна І.В. Становлення Бюджету участі у Маріуполі через розвиток конкурентних умов проведення закупівель у місті // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 136-139. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Бюджет участі (громадський бюджет) - механізм взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, спрямова ний на залучення громадян до участі в бюджетному процесі, зо крема шляхом прямої демократії, через визначення пріоритетів бюджетних ...
1458044
  Олеськів І. Становлення в Україні інституту президенства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-27
1458045
  Стефанюк В. Становлення в Україні корпоративного права (з науково-практичної конференції) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 11. – С. 162-171. – ISSN 0132-1331


  26 - 27 вересня 2003 року в Юридичному інституті Прикарпатського університету ім. В. Стефаника проведено міжрегіональну науково-практичну конференцію "Становлення та розвиток корпоративного права в Україні". "...На деяких питаннях правочинів у ...
1458046
  Чеботарев В. Становлення в Україні національної системи охорони авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.28-32. – ISSN 1608-6422


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1458047
  Танько А.В. Становлення в Україні системи надання поліцейських послуг - основа забезпечення державою прав і свобод людини // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 78-84. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1458048
  Ємельянов А.С. Становлення вексельного законодавства в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-137.
1458049
  Савуляк І.М. Становлення вексельного ринку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.14-21
1458050
  Лютий Т.В. Становлення великих груп: від натовпу та публіки до владно-видовищних масових рухів // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 2 : Філософія та релігієзнавство. – C. 3-16. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 2). – ISSN 2617-1678
1458051
  Мацелюх І.А. Становлення виборчого права в новоствореній Чехословацькій Республіці на початку XX ст. // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 161-165. – ISBN 978-617-7069-57-6
1458052
  Пономарьова Г.П. Становлення виборчої системи Української СРР у 1917 - 1937 рр. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 199-205. – ISSN 0201-7245
1458053
  Пилюченко Д.В. Становлення визначенні поняття "суспільне надбання" у різних правових системах (Великобританія, КНР, Австралія) / Д.В. Пилюченко, Є.С. Якуша // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 176-178. – ISBN 978-966-999-024-2
1458054
  Большакова Т. Становлення виконавства на струнно-щипкових інструментах у Харкові (за матеріалами періодичних видань середини XIX - початку XX століть) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 126-138. – ISSN 2410-5325


  Шляхом вивчення матеріалів із періодичних газетних харківських видань ХІХ - початку ХХ ст. простежено еволюцію розвитку аматорського виконавства на струнно-щипкових інструментах у найбільшому культурному центрі Слобожанщини. Уведена в науковий обіг ...
1458055
  Поліщук Г.В. Становлення вимовної норми американського варіанту англійської мови: соціально-історичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 368-372. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
1458056
  Кривенко Д.Т. Становлення вихідних кількісних понять у фізиці / Д.Т. Кривенко. – Київ, 1979. – 144с.
1458057
  Гай-Нижник Становлення вищих державних органів влади в Українській Народій Республіці (1917-1918 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 82-99. – ISBN 978-966-02-5322-3
1458058
  Євдокимов В.В. Становлення вищої технічної школи в Україні у 20-ті роки XX сторіччя / В.В. Євдокимов, О.В. Олійник, А.О. Чагайда // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 3 (89). – С. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 3 (89)). – ISSN 2664-2468


  Згадується ректор Університету св. Володимира П. Цитович. - С. 3.
1458059
  Головко Л.О. Становлення відносин корпоративної власності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 45-48
1458060
  Магомедов А. Становлення відносин Україна-НАТО в умовах зовнішньополітичних викликів безпеці України: 1990-і рр. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – Вип. 10. – C. 360-391. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 10). – ISSN 2518-7600
1458061
  Ніколаєнко І.І. Становлення відносин України з Росією: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 3-9
1458062
  Шевчук М. Становлення візантіїстики Г. Лозовиком у стінах Київського інституту народної освіти (30-ті pp. XX ст.) // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 259-263. – ISBN 978-617-640-146-9
1458063
  Чередниченко А.М. Становлення візантологічних студій в Україні (1926-1930 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 277-283. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-6
1458064
  Павлова О.Ю. Становлення візуальних практик художнього поля Модерну: соціокультурні передумови // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – C. 3-7. – ISSN 2226-0285
1458065
  Матвєєва В. Становлення вільного ринку природного газу: законодавчі передумови / В. Матвєєва, Р. Дубас // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 9. – С.43-47
1458066
  Садівничий В.О. Становлення вітчизняного інформаційного простору в сегменті медичної преси Наддніпрянської України XIX - початку XX століть: типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні складники : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Садівничий Володимир Олексійович ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 480 арк. – Додатки : арк. 471-480. – Бібліогр.: арк. 412-470
1458067
  Садівничий В.О. Становлення вітчизняного інформаційного простору в сегменті медичної преси Наддніпрянської України XIX - початку XX століть: типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні складники : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Садівничий Володимир Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 42 назви
1458068
  Барабаш Б. Становлення вітчизняного конститутуціоналізму; вплив зарубіжних (європейських) конституційних цінностей на формування сучасного національного конституціоналізму // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – C. 41-44
1458069
  Беспала Г.В. Становлення вітчизняної моделі корпоративного управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 3-16. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1458070
  Дроб"язко В. Становлення Всесвітньої конвенції про авторське право // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (97). – С. 17-21. – ISSN 2308-0361
1458071
  Костенко О.Б. Становлення гегелевського розуміння діалектики громадянського суспільства та держави (шлях Г.В.Ф. Гегеля до "Філософії права") : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.11 / Костенко О.Б.; НАНУ мін. вугільн. промисл. , ін-тут ім. О.О.Галкіна. – Київ, 2002. – 22 с.
1458072
  Костенко Олександр Борисович Становлення гегелівського розуміння діалектики громадянського суспільства та держави (шлях Г.В.Ф.Гегеля до "Філософії права") : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Костенко Олександр Борисович; Мін-во освіти України; КНУТШ. – Київ, 2002. – 202л. – Бібліогр.:л.192-204
1458073
  Савчук І. Становлення геоісторії як міждисциплінарного напряму у суспільних науках Франції другої половини ХХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 154-166. – ISSN 0130-5247
1458074
  Грінченко В.Ф. Становлення геологічної школи в Київському університеті // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 44-49
1458075
  Кіяшко Л. Становлення гетьмана // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.42-47
1458076
  Січова О.В. Становлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 124-134. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1458077
  Приходько А.В. Становлення глобальних механізмів вирішення проблеми статусу та прав корінних народів у системі ООН (кінець ХХ ст.) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 103-109. – ISSN 2220-1394
1458078
  Гальчинський А.С. Становлення глобального суспільства та перспективи глобального інформаційно-мережевого суспільства // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 62-72. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1458079
  Козловський К. Становлення глобальної монополії під впливом транснаціональних корпорацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 111-112


  У 1997 р. ЮНІСЕФ відкрив постійне представництво в Україні
1458080
  Кравець І. Становлення господарських об"єднань як суб"єктів організаційно-господарських повноважень у зарубіжних країнах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 80-83.
1458081
  Коломієць Н. Становлення господарського зобов"язання як правової категорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 0132-1331
1458082
  Василенко М.Д. Становлення господарського правопорядку в інноваційній сфері: до визначення пріоритетів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 193-197


  У статтірозглядається розвиток плюралістичної та корпоративної концепцій політичної системи суспільства на прикладі досліджень, здійснених професором Саутгемптонського університету (Великобританія) Д. Дж. Гелігеном, порівняння з політичною теорією М. ...
1458083
  Тодоров І. Становлення громадського виміру євроатлантичної інтеграції України // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 1 (5). – С. 43-52
1458084
  Бабенко К.А. Становлення громадянського суспільства в Україні: конституційний вимір // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 5-14.
1458085
  Мазак А. Становлення громадянського суспільства та завдання удосконалення діяльності місцевих органів управління освітою // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.189-200. – ISBN 966-73-53-51-Х
1458086
  Сидоренко І.Г. Становлення громадянського суспільства як умова соціальної відповідальності бізнесу // Соціальна етика : модуси відповідальності : міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 жовт. 2010 р.) : матеріали доп. і виступів : [зб. наук. ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – [Т. 2]. – С. 50-61
1458087
  Бутов А.М. Становлення грошових систем в умовах ринкових трансформацій / А.М. Бутов, І.Є. Колодій, Г.Є. Шпиргало // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.4. – С. 140-146. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1458088
  Гурська Л.В. Становлення давньоруської церковної музики // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 184-187.
1458089
  Телешун С.О. Становлення демократичних інституцій в Україні в умовах кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 8-16
1458090
  Дрок Г. Становлення демократичної судової влади як гаранта розвитку української держави: конституційно-правові аспекти // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 249-256. – ISSN 1561-4999
1458091
  Лук"янченко І.В. Становлення держави Давній Рим. Всесвітня історія. 6 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 34-39
1458092
  Левітас Фелікс Становлення держави і права в радянській Україні (1917-1920 рр.) / Левітас Фелікс, Котюк Віктор // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40-45. – Бібліогр. в кінці ст.
1458093
  Степаненко С.В. Становлення держави як економічної організації / С.В. Степаненко, О.М. Волкова // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 166-169. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1458094
  Васецький В.Ю. Становлення державних і правових інституцій в Україні в контексті ідеологічно-правового прогресу на європейському континенті в часи Середньовіччя // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 120-124. – ISSN 2524-017X
1458095
  Сафонова В. Становлення державного аудиту в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 7-11. – ISBN 966-79-75-57-7
1458096
  Дутчак Г.О. Становлення державного співробітництва Української Центральної Ради і Французької Республіки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 254-264. – ISSN 2078-9165
1458097
  Яровой Т.С. Становлення державного управління у сфері національної безпеки України. ретроспектива 2000-2013 роки, крізь призму лобістського впливу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 121-125. – ISSN 2306-6814
1458098
  Дрешпак В. Становлення державної інформаційної політики України : зміст і хронологічні межі основних періодів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 4 (19). – С. 3-13
1458099
  Масьондз С. Становлення державної міграцїйної політики в Україні / С. Масьондз, С. Саїв // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 114-118. – ISSN 0132-1331
1458100
  Кризина Н.П. Становлення державної політики охорони здоров"я в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 64-67.
1458101
  Гордієнко Галина Становлення державної політики соціального забезпечення інвалідів Великої вітчизняної війни в УРСР в 1942-1950 рр. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 106-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье проанализирован процесс становления государственной политики социального обеспечения инвалидов Великой отечественной войны. Охарактеризована последовательность и эффективность этой политики.
1458102
  Георгізова І. Становлення державної політики України щодо забезпечення прав жінок // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 106-108. – ISSN 0132-1331
1458103
  Серватюк Л.В. Становлення державної прикордонної служби як правоохоронного органу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 184-194.
1458104
  Корецька С.О. Становлення державної регіональної політики в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 138-142. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1458105
  Ковтач І. Становлення державної середньої жіночої освіти в місті Києві у XIX столітті // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 147-151
1458106
  Подмазін С. Становлення державності України як фактор розвитку соціального інституту освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.179-189. – ISBN 966-7653-02-8
1458107
  Каштанюк І.О. Становлення джазу та його вплив на музичну культуру сучасності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 100-102
1458108
  Іщенко А.І. Становлення дикторської моделі в телеефірі: український досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 51-57. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
1458109
  Гнатюк М.М. Становлення дипломатичної служби Європейського Союзу: делегації Європрейської комісії // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 60-64
1458110
  Сергійчук В.І. Становлення дипломатичної служби українського козацтва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 116-133. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1458111
  Лучак Становлення дискурсивної етики: від категоричного імперативу І. Канта до трансцендентальної прагматики К.-О. Апеля / Лучак, А.-М.М // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 32-33
1458112
  Тараненко Р.К. Становлення дистанційної освіти в Україні та світі // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 50-51. – ISBN 978-966-285-311-7
1458113
  Котова А.В. Становлення дистанційної освіти у закладах вищої освіти Канади / А.В. Котова, В.М. Сердюк // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 151-158. – ISSN 2074-8167
1458114
  Шаповал А. Становлення Дмитра Антоновича як вченого // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 11-27. – ISSN 0869-3595
1458115
  Блинова О.Є. Становлення до самореалізації за кордоном студентів різних регіонов України // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 38-48. – ISSN 2227-1376
1458116
  Ксьондзик К.В. Становлення договірних та інституційних засад міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ксьондзик Катерина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 179-183
1458117
  Ксьондзик К.В. Становлення договірних та інституційних засад міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ксьондзик Катерина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1458118
  Борисов П.П. Становлення доктринального розуміння категорії "джерело права" // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 160-164. – ISBN 978-966-7166-36-6
1458119
  Морозова О.О. Становлення досліджень масовокомунікативного впливу в СРСР (на прикладі діяльності Інституту громадської думки "Комсомольської правди") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 12-15


  У статті розглянуто діяльність Інституту громадської думки молодіжної газети "Комсомольська правда" - першого дослідного центру в СРСР, який почав вивчати аудиторію ЗМІ та проводити масові опи- тування радянського населення. The article is devoted to ...
1458120
  Бондар Г. Становлення досудового слідства на території сучасної України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.138-141. – ISSN 0132-1331
1458121
  Черкашина О.В. Становлення духовної освіти на Поділлі (ХVІІІ-ХІХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 39-42. – ISSN 2076-8982
1458122
  Федуник У.П. Становлення екологічного аудиту в Україні // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2004. – Вип. 14.4. – С. 230-234. – ISBN 5-7763-2435-1
1458123
  Паламарчук В. та інш. Становлення екологічного підприємництва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.29-34
1458124
  Кульчицький Я.В. Становлення еколого-економічної системи україни: цивілізаційний вимір // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 7-8. – ISBN 5-7763-2435-1
1458125
  Грицишен Д.О. Становлення економік арабських країн: сучасний стан та вплив на розвиток бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 48-55. – (Економічні науки ; Вип. 4 (46)). – ISSN 1728-4236
1458126
  Іляш О.І. Становлення економіки миробудівництва у системі економічної безпеки держави / О.І. Іляш, П.В. Блохін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 45-52. – ISSN 2222-0712
1458127
  Хорошковський В. Становлення економіки самостійної Української держави: уроки минулого і перспективи співпраці з міжнародними валютно-кредитними організаціями // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.18-28. – ISSN 1562-0905
1458128
  Ерфан В. Становлення економічної власності в незалежній Україні // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 228-235. – ISBN 978-966-2075-05-2
1458129
  Лужанська Т.Ю. Становлення екотуристичних кластерних структур на регіональному рівні // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 196-205. – ISBN 966-8269-12-8
1458130
  Пірникоза А.В. Становлення екстренної медичної допомоги на Вінниччині: від витоків до сучасності / А.В. Пірникоза, О.В. Сідак // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (23). – С. 109-123. – ISSN 2312-7104
1458131
  Тімашов В.О. Становлення електронного урядування в Україні / В.О. Тімашов, Н.Є. Кириленко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 38-43. – ISSN 2519-2353
1458132
  Міхровська М.С. Становлення електронної демократії в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 26-31. – ISSN 2227-796X


  The article is devoted to the aspects of electronic democracy and its elements. The word democracy is one of the most used terms of the political vocabulary, therefore, e-democracy has no lack of attention from the side of politicians, scientists, ...
1458133
  Баласинович Б. Становлення елементів інформаційного суспільства в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 10-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1605-2005
1458134
  Леоненко А.В. Становлення еліт країн пострадянського простору на прикладі Росії, України та Білорусі // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 171-179
1458135
  Пилипенко К.В. Становлення емоційної стійкості майбутніх практичних психолгів у системі ВНЗ // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 500-509. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1458136
  Рагузіна Л. Становлення естетичних принципів бітництва // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 261-266
1458137
  Жадан В.Б. Становлення етики гедонізму в античній філософії // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 127-135
1458138
  Данилюк І.В. Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Данилюк І.В. ; Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 30 назв
1458139
  Мацюк І.І. Становлення європейських професійних армій: Бартоломео Коллеоні // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 139-150. – ISSN 2313-5603
1458140
  Єрьоміна Є.О. Становлення Європейського валютного союзу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-50.
1458141
  Єрьоміна Є.О. Становлення Європейського валютного союзу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Узагальнено основні стратегії і тактики формування Європейського валютного союзу та наводяться оцінки його впливу на світову економіку.
1458142
  Мітрі Жорж Юсеф Становлення європейського валютного союзу та його влив на міжнародні ринки капіталів : Автореф... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Мітрі Жорж Юсеф; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1458143
  Лобода К.С. Становлення європейського права в сфері соціальних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 120-122
1458144
  Лапко В.В. Становлення жанру "мюзикл" як результат інтеграції та заємопроникнення культур // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 327-333. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна полягає у вивченні формування жанру мюзикл у поєднанні культурною інтеграцією, акультурацією, психологічною адаптацією та соціалізацією на культурному полі США у період між Першою та Другою світовими війнами. Музично-театральна форма ...
1458145
  Ландар Н.І. Становлення жанру щоденника: російсько-українська парадигма // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 380-385. – ISBN 978-966-188-046-6
1458146
  Максименко Т.М. Становлення жиночої освіти в Російській імперії кінця XIX ст. // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 124-125. – ISBN 978-966-698-193-9


  В Україні Вищі жіночі курси були засновані 1878 р. у Києві на клопотання професорів університета О. Селіна та С. Гогоцького.
1458147
  Совєтна О.В. Становлення жіночого "я" в романах Ани Кастілпо "Так далеко від Бога" і Сільвн Лопес-Медіни "Кантора" // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.136-140. – ISBN 966-568-658-5
1458148
  Несправа М. Становлення жіночої середньої церковної освіти у Катеринославській єпархії у другій половині 60-х – на початку 70-х років XIX ст. (за матеріалами Катеринославських єпархіальних відомостей) / М. Несправа, А. Іванців // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 1. – С. 110-119. – ISSN 2617-1929
1458149
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 20-25


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської осві пи на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Г.Г.Шевченка (1947-1953). The research is devoted to study ...
1458150
  Зверева О.В. Становлення законодавства про захист споживчого ринку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 305-309. – ISSN 1563-3349
1458151
  Козоріз С. Становлення законодавства про землі комунальної власності в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 86-87.
1458152
  Котляревська Г.М. Становлення законодавства України про звернення громадян до органів влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 205-210. – ISSN 1563-3349
1458153
  Дзейко Ж. Становлення законодавчої техніки в нормотворчості Української Народної Республіки періоду Української Центральної Ради // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості становлення законодавчої техніки в нормотворчості Української Народної Республіки періоду Української Центральної Ради на прикладі діючих у той час законів та інших джерел права. The main features of the development of ...
1458154
  Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки у нормотворчості Західно-Української Народної Республіки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 28-32.
1458155
  Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки у нормотворчості Української Народної Республіки періоду Директорії // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 24-35
1458156
  Француз І. Становлення засад правового регулювання суб"єктів примусового виконання судових рішень в УКраїні: від витоків до 1917 року // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 12-18. – ISSN 2220-1394
1458157
  Карпусь О. Становлення здоров"язбережувального виховання як самостійного курсу в загальноосвітніх школах Фінляндії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 115-116. – ISBN 978-617-7263-79-0
1458158
  Обметко О.М. Становлення земств в Україні та їх прагнення до об"єднання (1864-1894) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-44. – (Історія ; вип. 53)


  Дано аналіз правової бази утворення земств в Україні та причини прагнення земств до об"єднання своїх сил.
1458159
  Горьовий В.П. Становлення зовнішньоекономічних зв"язків у період глобалізації економіки // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.41-45
1458160
  Цирфа Ю.А. Становлення зовнішньополітичної ідентичності держави в рамках сучасної системи міжнародних відносин: теоретичний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 97-104. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1458161
  Благов В.П. Становлення і внесок Херсонського центру в економіко-географічну науку : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-52. – (Географія ; Вип. 43)


  Розкрито напрямки економіко-географічних досліджень на кафедрі географії Херсонського педагогічного університету та в інших закладах Херсона.
1458162
  Поляруш Світлана Іванівна Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на лівобережній Україні (1775-1918 рр.) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.01 / Поляруш Світлана Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
1458163
  Пошивайло-Таулер Становлення і діяльність української діаспори в Новій Зеландії (1949-2013 рр.) // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 91-99. – ISSN 2521-1706
1458164
  Звонкова Г.Л. Становлення і здобутки Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Академії наук Української РСР: короткий історичний нарис (1967–1980 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 174-181. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1458165
  Наєнко М. Становлення і знищення шкіл та напрямів у літературознавстві 20-30-х років // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 154-203. – ISBN 966-580-009-4
1458166
  Климків С. Становлення і механізми діяльності чернечої інквізиції на півдні Франції: спроба реконструкції історичних реалій // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нового та новітнього часу ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 24 : Спеціальність "Історія". – С. 20-36. – ISSN 2521-1587
1458167
  Овчаренко В. Становлення і особливості функціонування управлінської мережі державної етнонаціональної політики в сучасній Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 90-94


  У статті розглядаються найбільш характерні тенденції розвитку організаційно- управлінської структури державної етнонаціональної політики у незалежній Україні. В статье рассматриваются наиболее характерные тенденции развития ...
1458168
  Жилінська О. Становлення і періодизація державної науково-технічної політики в розвинених країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-33. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Виявлено передумови та виокремлено періоди формування державної науково-технічної політики в розвинених країнах, розкрито особливості сучасного періоду її формування. The article is dedicated to find out the reasons and periods of formation of state ...
1458169
  Кротюк В. Становлення і перспективи розвитку банківського нагляду в Україні // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.2-5
1458170
  Заїка С.О. Становлення і перспективи розвитку економічного аналізу в Україні / С.О. Заїка, В.А. Грищенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 136-144. – (Економічні науки)
1458171
  Сітарчук Р.А. Становлення і перші роки діяльності Дзензелівської громади адвентистів // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 128-135
1458172
  Кучер Ю.А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії : Автореферат дис. ... какнд. пед.наук: спец. 13.00.01-"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кучер Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. + Додатки : л.171-176. – Бібл.:10 назв
1458173
  Кучер Ю.А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Кучер Ю.А. ; МОНУ ; Ніжинський державний ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2008. – 191л. + Додатки : л.171-176. – Бібліогр. : л.177-191
1458174
  Балишев М.А. Становлення і розвиток астрономічних досліджень у Харкові наприкінці XIX - у першій половині XX ст. в загальнонауковому та соціальному вимірі : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.07 / Балишев Марат Артурович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наукова с.-г. б-ка. – Київ, 2023. – 44 с. – Бібліогр.: 39 назв
1458175
  Щирба Н. Становлення і розвиток бібліотеки Волинського ліцею та входження ії до складу бібліотеки св. Володимира // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 153-156. – ISBN 978-966-439-138-9


  Істріографія питання включає в себе дослідження В. Шульгина, В. Владимирського-Буданова, Є. Руссова, І. Савченка, M. Rolle. Окреми аспекти історіїї бібліотеки вивчачали С. Маслов, О. Оглоблін, О. Балабанов, Н. Недоступ, Б. Зданевич, Є. Колесник.
1458176
  Чеберяко О.В. Становлення і розвиток бюджетної системи СРСР у 1923-1929 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 350-362. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1458177
  Воробйова Н. Становлення і розвиток в Україні: право соціального захисту і медичне право // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 66-71
1458178
  Ущапівська О.М. Становлення і розвиток відображення пейзажності у творчості українських композиторів 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Ущапівська О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1458179
  Плисюк Н.М. Становлення і розвиток вітчизняного кримінального законодавства про вбивство // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 79-88. – ISSN 2078-9165
1458180
  Приймаченко Н.В. Становлення і розвиток гідрологічних досліджень у басейні р.Дністер // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 182-189. – Бібліогр.: 23 назви
1458181
  Бабіна Оксана Іванівна Становлення і розвиток гімназійної освіти в Україні (в кінці ХІХ - на початку ХХ століття) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бабіна Оксана Іванівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 2000. – 19л.
1458182
  Вишивана Б. Становлення і розвиток грошової системи України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 62-67. – ISSN 0201-758Х
1458183
  Міхеєва Становлення і розвиток децентралізованої моделі судового конституційного контролю: правові доктрини / Міхеєва, ТЛ // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 217-225. – ISSN 1563-3349
1458184
  Галаган В.І. Становлення і розвиток дізнання як форми досудового розслідування в Україні (ХVІІІ - ХІХ століття) / В.І. Галаган, М.О. Яковенко // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 28-37. – (Юридичні науки ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-2607
1458185
  Бездрабко В.В. Становлення і розвиток документознавства в Україні (друга половина 20 - початок 21 ст.) : автореф. ... д-ра істор. наук : 27.00.02 / Бездрабко В.В. ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 56 назв
1458186
  Улюкаєва І.Г. Становлення і розвиток дошкільної педагогічної освіти в Україні (1905-1941 рр.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Улюкаєва І.Г. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.
1458187
  Даньків Й.Я. Становлення і розвиток економіки, управління, права та обліку в Україні-Русі у IX-XIV ст. / Й.Я. Даньків, М.Я. Остапюк, Н.М. Шостаківська // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 75-77. – ISBN 978-611-01-0721-1
1458188
  Варивода К. Становлення і розвиток електрофізіології в Київському університеті (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 153-158. – ISSN 2309-9356


  Висвітлюється історія становлення і розвитку електрофізіології в Університет Св. Володимира. Проаналізовано основні експериментальні дослідження вчених фізіологів, як В.Ю. Чаговець, В.В. Првдич-Немінський, Д.С. Воронцов, П.М. Сєрков, П.Г. Костюк, С.І. ...
1458189
  Кожушко С.І. Становлення і розвиток законодавства про дисципліну праці України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 117-120. – ISSN 1727-1584
1458190
  Акуленко В.І. Становлення і розвиток законодавства про охорону і використання пам"яток культури в Україні. (1917-1991 рр) : 12.00.01 ; Дис. ... канд. юрид. наук / Акуленко В.І. ; АН України, ін-т держави і права ім.В.М.Корецького. – Киев, 1992. – 33 л. – Бібліогр.:л.30-33
1458191
  Курило Тетяна Вячеславівна Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Курило Тетяна Вячеславівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2003. – 222л. – Бібліогр.: л.187 - 222
1458192
  Курило Тетяна Вячеславівна Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Курило Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1458193
  Малюга Л. Становлення і розвиток законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано та висвітлено проблемні питання становлення та розвитку законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні, а також визначено етапи формування, основні тенденції та пріоритетні ...
1458194
  Тимчишин Олександра Іванівна Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : Автореф. дис. .. канд. філолог. наук: 10.01.08 / Тимчишин О.І.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Львів, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1458195
  Тимчишин Олександра Іванівна Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Тимчишин Олександра Іванівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 180л. – Бібліогр.: л. 161 - 180
1458196
  Тимчишин О.І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Тимчишин О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 215л. – Бібліогр. : л.185-215
1458197
  Тимчишин О.І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Тимчишин О. І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 15 назв.
1458198
  Стойловський В.П. Становлення і розвиток зоологічних досліджень в Одеському університеті / В.П. Стойловський, Д.А. Ківганов, В.О. Лобков // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 270-277. – ISBN 978-617-689-150-5
1458199
  Євтушевский В. Становлення і розвиток інновацій у вищій школі / В.Євтушевський, Л. Шаповалова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 62-66
1458200
  Зарицький В.О. Становлення і розвиток інститута президентства / В.О. Зарицький, Т.П. Ткач // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 60-62
1458201
  Саблук П.Т. Становлення і розвиток Інституту аграрної економіки // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-15
1458202
  Мицик В.В. Становлення і розвиток інституту міжнародного захисту прав меншин у міжнародному праві (середина ХУІ-середина ХХ ст.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С.88-103
1458203
  Вівчаренко О.А. Становлення і розвиток інституту правової охорони земель України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 140-143
1458204
  Клімов О.О. Становлення і розвиток інституту прокуратури в Україні // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1458205
  Кондратюк С.Я. Становлення і розвиток казначейської системи в Україні : бюджет / С.Я. Кондратюк, В.М. Борисенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 17-26
1458206
  Хороша Т.С. Становлення і розвиток колізійного законодавства в галузі спадкування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 123-131. – ISSN 2308-6912


  У статті проведено комплексне правове дослідження основних засад колізійно-правового регулювання спадкування, ускладненого іноземним елементом, в процесі його становлення та розвитку. Розглянуто теоретичні питання становлення і розвитку колізійного ...
1458207
  Нестор Я.В. Становлення і розвиток конституційних принципів судочинства в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 41-47. – ISSN 2220-1394
1458208
  Мяловицька Н.А. Становлення і розвиток конституційного правосуддя // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 54-56
1458209
  Нелін О. Становлення і розвиток контролю і нагляду у сфері нотаріату України і Росії у дореволюційний період: історико-правовий аналіз // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 4-9. – ISSN 2308-9636
1458210
  Бик Тарас Становлення і розвиток концепції прав людини в правових актах держав Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 147-155. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1458211
  Сірко А.В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці : Дис.... д-ра екон. наук : 08.01.01- економічна теорія / Сірко Анатолій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 425 л. – Додатки: л. 413-425. – Бібліогр.: л. 391-413
1458212
  Сірко А.В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.01.01 / Сірко Анатолій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 32 с. – Бібліогр.: 16 назв
1458213
  Лисенко К. Становлення і розвиток криміналістичного вчення про особу, що вчинила злочин у XX столітті // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студудентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 1. – С. 38-39. – ISBN 978-966-600-645-8
1458214
  Кудін Сергій Володимирович Становлення і розвиток кримінального права України у 10 - першій половині 17 ст. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.01 / Кудін С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 24 с.
1458215
  Кудін Сергій Володимирович Становлення і розвиток кримінального права України у 10 -першій половині 17 ст. : Дис....канд. юрид. наук: 12.00.01 / Кудін Сергій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 226л. – Бібліогр.:л.214-226
1458216
  Цибульський А. Становлення і розвиток кримінальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 107-115. – ISSN 0132-1331
1458217
  Зайченко Н.Ф. Становлення і розвиток лінгводидактики української мови як іноземної в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 54-63. – ISSN 2075-437X
1458218
  Ушакова Н.І. Становлення і розвиток методики мовної підготовки іноземних студентів класичного університету. Частина 1. Навчання студентів немовних спеціальностей / Н.І. Ушакова, О.М. Тростинська, І.М. Кушнір // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 38. – С. 205-235. – ISSN 2073-4379
1458219
  Забара І. Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання обміну інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-66. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання, пов"язані із становленням і розвитком міжнародно-правового регулювання обміну інформацією. Автор аналізує тенденції у формуванні міжнародно-правових основ обміну інформацією, що склалися на межі 70-80 років ХХ сторіччя, ...
1458220
  Буткевич Ольга Володимирівна Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.11 / Буткевич О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1458221
  Буткевич О.В. Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / О.В. Буткевич ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 209 л. – Бібліогр.: л.183-209
1458222
  Холявкіна В.Ю. Становлення і розвиток муніципальної міліції в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 290-296. – ISSN 1563-3349
1458223
  Кобилецький М. Становлення і розвиток науки адміністративного права в Австрії та Австро-Угорщини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 64-68
1458224
  Репецький В. Становлення і розвиток науки міжнародного права у Львівському університеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 99-104. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1458225
  Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права : монографія / І.С. Гриценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 336с. – ISBN 966-594-944-6
1458226
  Бородай І.С. Становлення і розвиток наукових центрів з біохімії та фізіології сільськогосподарських тварин в Україні // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – С. 148-150. – ISSN 2076-1554


  Науково–історичний аналіз становлення і розвитку наукових центрів, заснованих докторами сільськогосподарських наук, професором С.З. Гжицьким та академіком О. В. Квасницьким, які здійснили вагомий внесок у розроблення актуальних питань біохімії та ...
1458227
  Бойко С.М. Становлення і розвиток національної самосвідомості українського народу: ціннісний вимір : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.12 / С.М. Бойко ; Центр українознавства КНУТШ. – Київ : [Б .в.], 2005. – 200 л. – Бібліогр.: л.181-200
1458228
  Бойко Світлана Миколаївна Становлення і розвиток національної самосвідомості українського народу: ціннісний вимір : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.12 / Бойко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1458229
  Липинський В.В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-і роки / В.В. Липинський; МОНУ; ДонДТУ. – Донецьк : РВА ДонДТУ, 2000. – 247с. – ISBN 966-7559-18-1
1458230
  Пусепліна Н. Становлення і розвиток освітньовиховної діяльності музеїв навчальних закладів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 143-148. – ISSN 2075-1478


  У 1834-1837 рр. при Київському університеті створено Музей старожитностей, де зберігалися цінні колекції пам’яток історії Київської Русі (понад 6,5 тис. речей). У Нумізматичному музеї університету налічувалося біля 34 тис. давніх монет і медалей, у ...
1458231
  Журавльов С.А. Становлення і розвиток освітянської діяльності Сергія Федоровича Грушевського у другій половині XIX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 191-196. – (Історія та географія ; вип. 48)


  С.Ф. Грушевський - український професор, педагог, організатор народної освіти, публіцист, дійсний статський радник (рос. статский советник), меценат, батько Грушевського Михайла Сергійовича.
1458232
  Ярошенко Л.В. Становлення і розвиток особистості інформаційного суспільства у контексті філософії освіти // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 141-150. – ISSN 1993-5560


  Означено випереджальний розвиток суспільного інтелекту та системи освіти у інформаційному суспільстві. Проаналізовані проблеми становлення особистості у інформаційному суспільстві крізь призму філософії освіти. Переосмислено фундаментальні філософські ...
1458233
  Жам О. Становлення і розвиток парового борошномельного млинарства на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-43. – (Історія ; вип. 51)


  У статті розглядаються загальні тенденції становлення і розвитку парового борошномельного млинарства на Правобережній Україні у 2-й пол. ХІХ ст.: питома вага, розташування, організація виробництва, напрям технічних вдосконалень, фабричне законодавство, ...
1458234
  Коцур Н. Становлення і розвиток педіатрії та дитячої гігієни в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – C. 152-165. – ISSN 2518-7732


  В 1889 році в Університеті Св. Володимира вперши в Україні була створена кафедра дитячих хвороб. Показана вагома значимість наукових розробок в галузі педіатрії і дитячої гігієни вітчизняних учених-лікарів - В.І. Троїцького, В.Є. Чернова, О.Л. ...
1458235
  Коханко О.М. Становлення і розвиток підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з середньою освітою в Україні : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Коханко О.М.; НУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 23л.
1458236
  Коханко Октавіан Михайлович Становлення і розвиток підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з середньою освітою в Україні (1969-19994 рр) : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Коханко Октавіан Михайлович; Ін-т педагогіки і психології профосвіти АПН України. – К, 1995. – 299л. – Бібліогр.:л.216-251
1458237
  Шульга В.П. Становлення і розвиток племінної справи в тваринництві УСРР/УРСР в 30-х - першій половині 80-х рр. XX ст. в інтелектуальному просторі професора М.А. Кравченка : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.07 / Шульга Володимир Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 42 назви
1458238
  Ходаковська Н.Г. Становлення і розвиток поетичних норм німецьких віршованних текстів VIII - XXI століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Ходаковська Наталя Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 41 назва
1458239
  Монох А.С. Становлення і розвиток політичного діалогу між Україною та Китайською Народною Республікою // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 359-367. – ISBN 966-7196-06-2
1458240
  Ярошевська Т. Становлення і розвиток прав людини в Україні та в окремих іноземних країнах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 84-89. – ISSN 0132-1331
1458241
  Сердюк В. Становлення і розвиток правових норм. Про найвищий судовий орган у державних утвореннях на території сучасної України в IX-XIII століттях. // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-91. – Бібліогр.: с.91(18п.)
1458242
   Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні : монографія / Пилипчук В.Г. [та ін.] ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. – Київ : АртЕк, 2017. – 225, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 117-123. – ISBN 978-617-7264-95-7
1458243
  Сабецький Борис Вікторович Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США : Дис....канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сабецький Борис Вікторович; МОНУ; КНУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2001. – 187. – Бібліограф.: л.180-187
1458244
  Сабецький Б.В. Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Сабецький Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: с.18
1458245
  Сидоренко Н. Становлення і розвиток преси Волинської губернії / Н. Сидоренко, Н. Сарапин // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2002. – Вип. 10. – С. 11-16. – ISBN 966-02-2342-0
1458246
  Волобуєва А.М. Становлення і розвиток преси Києва (1835-1917): типологія, проблематика, національна спрямованість : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 - теорія та іст. журналістики / Волобуєва А.М. ; КНУТШ, Ін-т жуурналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1458247
  Волобуєва А.М. Становлення і розвиток преси Києва (1835-1917): типологія, проблематика, національна спрямованість : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Волобуєва А.М.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 231л. + Додатки: л.228-231. – Бібліогр.: л.191-227
1458248
  Кожанов А. Становлення і розвиток преси українських націонал-демократичних сил (1989 - 1991 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 34-37


  Проаналізовано та вивчено специфіку процесу заснування друкованих періодичних видань Української Гельсінської спілки (далі – Української республіканської партії), Народного Руху України впродовж 1989–1991 рр.
1458249
  Михасюк І. Становлення і розвиток приватних агроформувань / І. Михасюк, А. Герасимчук; Мін-во освіти і науки України. Львів.нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 206с. – ISBN 966-613-107-2
1458250
  Лизанець О.В. Становлення і розвиток прикордонного співробітництва регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 106-111. – (Економіка ; Вип. 30)
1458251
  Бурдейна-Публіка Становлення і розвиток професійних форм музичного життя Вінниччини як складової культури Подільського краю : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01. / Бурдейна-Публіка Т.В. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1458252
  Кордун Г.Г. Становлення і розвиток радянської фізики / Г.Г. Кордун. – Київ : Вища школа, 1977. – 223с.
1458253
  Дмитрієнко Ю.М. Становлення і розвиток синергетики української правосвідомості-нового прогресивного напряму досліджень актуальних проблем теорії та історії держави і права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 18-28. – ISSN 1563-3349
1458254
  Самандас Н.В. Становлення і розвиток системи державних органів управління освітою в Україні (1917-1941 рр.) : Автореф...канд.наук з держ.управління:25.00.05 / Самандас Н.В.;УАДУ при президентові України. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
1458255
  Лагутін В.Д. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 75-82. – Бібліогр.: 13 назв
1458256
  Нікітчина Світлана Олександрівна Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні (1917 - 1991 рр.) : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.01 / Нікітчина Світлана Олександрівна; Волинськ. держ. ун-тет ім. Л.Українки. – К., 1998. – 530л. – Бібліогр.:л.379-460
1458257
  Нікітчина С.О. Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні у 1917-1991 рр. : Монографія / С.О. Нікітчина; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПНУ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 1996. – 500с. – ISBN 5-7763-9182-2
1458258
  Русакієв С. Становлення і розвиток соціалістичного реалізму в національних літературах / С. Русакієв, Є. Шабліовський. – Київ, 1968. – 32с.
1458259
  Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні : Дис. ... д-ра юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Заіка Ю.О.; МВС України; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ, 2007. – 415л. – Бібліогр.: л. 368 - 415
1458260
  Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні : Автореф. дис. ... д-ра юридичних наук: 12.00.03 / Заіка Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 33с. – Бібліогр.: 24 назви
1458261
  Фурса С.Я. Становлення і розвиток спадкування в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 11. – С. 28-43.
1458262
  Ашраф Алі Сміда М. Становлення і розвиток співробітництва Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахарії і України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ашраф Алі М. Сміда ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1458263
  Бурак О.В. Становлення і розвиток судових установ в Україні (історичний аспект) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 154-159.
1458264
  Комаха В.О. Становлення і розвиток судової експертизи та судово-експертних установ на Півдні України : За матеріалами перших двох етапів становлення і розвитку Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз 1914-1941 рр. / В.О. Комаха; МОіНУ; Одеська нац. юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2002. – 512с. – ISBN 966-7694-98-4
1458265
  Топчієв О.Г. Становлення і розвиток суспільно-географічних досліджень в Одесі та Українському Причорномор"ї : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / О.Г. Топчієв, О.І. Полоса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-34. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 43)


  В історичному аспекті розглянуто питання становлення й розвитку економіко-географічних досліджень в Одеському університеті.
1458266
  Бобирєва О.В. Становлення і розвиток сфери рекреаційних послуг як напрям інтеграції до сітового господарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 190-192. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто місце і значення сфери відпочинку і розваг, культури і спорту в рамках теорії постіндустріалізму в глобальному та державному контексті. Висвітлено специфічне значення цієї сфери у соціально-економічній еволюції українського суспільства.
1458267
  Гетьманцева Н.Д. Становлення і розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних засад // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (181/182). – С. 66-73. – ISSN 2308-9636
1458268
  Морозова О. Становлення і розвиток українознавчих наукових періодичних видань Польщі // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 575-582
1458269
  Морозова О. Становлення і розвиток українознавчих наукових періодичних видань Польщі // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 575-582
1458270
  Коробка М. Становлення і розвиток українських товариств "Просвіта" як осередків національно-культурного відродження (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 142-148. – ISSN 2309-9356


  У статті розкриваються основні етапи просвітницького руху в Україні, передумови до виникнення громадсько-культурних товариств " Просвіта" у другій половині ХІХ - першій половині ХХ ст. та їх діяльність у справі національно-культурного відродження. В ...
1458271
  Дацків І. Становлення і розвиток українсько-польських відносин наприкінці XX століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 3 (117). – С. 28-31
1458272
  Вернигора Н.М. Становлення і розвиток українського книговидання для дітей у першій половині ХХ століття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 78-87


  У статті йдеться про особливості розвитку українського книговидання для дітей у першій половині ХХ ст., які автор розглядає у контексті суспільно-історичних подій означеного періоду. The article concerns the peculiarities of development of the ...
1458273
  Міхелі С.В. Становлення і розвиток українського ландшафтознавства : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.01 / Міхелі Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1458274
  Нагачевська Зіновія Іванівна Становлення і розвиток українського суспільного дошкільного виховання в Східній Галичині (1869-1939 роки) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Нагачевська Зіновія Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 193л. – Бібліогр.:л.178-193
1458275
  Нагачевська З.І. Становлення і розвиток українського суспільного дошкільного виховання в Східній Галичині. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Нагачевська З.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 23л.
1458276
  Благовірна Н.Б. Становлення і розвиток української видавничої справи Галичини після російської революції 1905 р. (на прикладі "Українсько-руської Видавничої Спілки") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 74-80.
1458277
   Становлення і розвиток української державності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, МАУП, 27 жовтня 2006 р. / МАУП ; [ відп. ред. В.М. Чирков ]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-608-972-7
1458278
   Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008-
Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – 2010
1458279
   Становлення і розвиток української державності : матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. "Становлення і розвиток укр. державності: актуальні проблеми державного та регіонального упр. на сучасному етапі розвитку суспільства", м. Київ, МАУП 14 листоп. 2013 р. : [збірник статей] / Міжрег. акад. упр. персоналом ; [редкол.: А.М. Подоляка (голова) та ін.]. – Київ : Персонал
Вип. 10. – 2014. – 413, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1458280
  Лесюк М.П. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині : монографія / Микола Лесюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 729, [3] с. – Покажчик: с. 720-729. – Бібліогр.: с. 702-719 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-342-4
1458281
  Заверталюк Н.І. Становлення і розвиток української радянської публіцистики / Н.І. Заверталюк. – Дніпропетровськ, 1975. – 99с.
1458282
  Омельченко В.Ю. Становлення і розвиток філософсько-правових вчень в Університеті св. Володимира : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Омельченко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 34 назви
1458283
  Омельченко В.Ю. Становлення і розвиток філософсько-правових вчень в Університеті св. Володимира : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Омельченко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 180-202
1458284
  Черемська О.С. Становлення і розвиток Харківської філологічної школи (XIX - перша третина XX ст.) : монографія / Ольга Черемська ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Харків : Олександр Савчук, 2020. – 483, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 421-463. – (Студії з українського мовознавства / ред. рада: П.Ю. (голова), Н.Г. Горголюк, К.Г. Городенська [та ін.] ; 31). – ISBN 978-617-7538-60-7
1458285
  Рудницька Н. Становлення і розвиток хедерів на Волині у ХІХ - на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.41-45
1458286
  Воропаєва Т. Становлення і розвиток цивілізаційної ідентичності громадян України // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 63-85. – ISBN 978-966-524-388-5
1458287
  Гетманцев О.В. Становлення і розвиток цивільного процесуального законодавства на території України (кінець IX ст. - середина XIX ст.). // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 49-54. – (Правознавство ; Вип. 282)
1458288
  Авер"янова Н. Становлення і розвиток цілісної особистості в контексті сучасних трансформацій українського суспільства / Н. Авер"янова, Т. Воропаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-51. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі сучасних суспільних трансформацій в Україні проаналізовано становлення цілісної особистості. The development of whole personality is analyzed on the materials of the transformation ukrainian society.
1458289
  Мельничук Леся Іванівна Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні (перша половина 20 століття) : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Мельничук Л.І.; Акад наук наук України; Ін-т педагогіки. – Київ, 2004. – 217л. + Дод.: л.188-217. – Бібліогр.: л.172-187
1458290
  Мельничук Леся Іванівна Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні (перша половина 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Мельничук Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1458291
  Брусиловська О.І. Становлення і розвиток школи політологів-міжнародників в Одеському університеті // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 365-378. – ISBN 978-617-689-150-5
1458292
  Шестеренко І.В. Становлення і розквіт Віталія Кирейка - 1940-1960 рр. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 182-196. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто роки навчання Віталія Кирейка в Київській держконсерваторії ім. П.І.Чайковського та розквіту творчості композитора, а також досліджено перші яскраві твори митця різних жанрів, що стали його кульмінаційним злетом. Мета статті – розкрити ...
1458293
  Сокол Т.Г. Становлення і сучасний стан професійної підготовки кадрів для сфери туризму в Болгарії // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 209-216. – ISSN 2227-2844


  Розкриваються етапи становлення вищої освіти в туристичній сфері країни; надається загальна характеристика сучасного стану туристичної освіти в Республиці Болгарія.
1458294
  Мозговий М.П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Мозговий М.П.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1458295
  Орлова Н.В. Становлення і формування української журналістикознавчої думки кінця XIX - початку XXI ст. (за матеріалами термінології журналістикознавства) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Орлова Наталя Василівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2014. – 256 л. – Додатки: л. 224-256. – Бібліогр.: л. 199-223
1458296
  Марушкевич А.А. Становлення Івана Огієнка як педагога та науковця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-36. – Бібліогр.: с. 36. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розгляноту процес становлення Івана Огієнка як педагога і науковця за рідкісними архівними та іншими джерелами. Висвітлено основні етапи його науково-педагогічної діяльності.
1458297
  Малейка В. Становлення Івано-франківського національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю "Гуцулія" // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 152-154
1458298
  Щербань П. Становлення ігрових технологій як інноваційної форми навчання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 102-108. – ISSN 2075-1478


  Розкрито історичний та педагогічний аспекти становлення ігрових технологій як інноваційної форми організації навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів.
1458299
  Шульженко Ф.П. Становлення ідеї демократичної, правової державності в політичному процесі англійського суспільства XVII століття / Ф.П. Шульженко, М.В. Маркарян // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (198). – С. 9-15. – ISSN 2308-9636
1458300
  Репешко О.П. Становлення ідеї правової держави // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 495-499. – ISBN 978-966-438-135-9
1458301
  Бережний Я Становлення ідеї свободи совісті у процесі розвитку суспільства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.13-19
1458302
  Музика І.В. Становлення ідеї та юридифікація суверенітету Західноукраїнської Народної Республіки // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 216-226. – ISSN 0869-2491
1458303
  Кучинська І.О. Становлення ідей громадського виховання у контексті історико-виховної ситуації другої половини XIX століття // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 131-134
1458304
  Ситник О.М. Становлення ідеологічних форм в Україні періоду раннього Середньовіччя // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 145-147. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті аналізується процес становлення ранніх ідеологічних форм в Україні на етапі формування ранньосередньовічної держави. Досліджується заміщення язичництва християнством, робиться акцент на своєрідному поєднанні старих і нових форм ідеологічних ...
1458305
  Фіночко Ф. Становлення імперської державної служби // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 167-174. – ISSN 1993-0909
1458306
  Пугачова Д.В. Становлення ініціативи Європейського Союзу "Північний вимір" // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 140-148. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізується процес становлення та початковий період функціонування ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір». Визначено основні підходи до вивчення даної проблематики науковцями з країн Європи, РФ і вітчизняними авторами. Пояснено особливість ...
1458307
  Андрєєва Н.В. Становлення інклюзивної освіти: документальний огляд / Н.В. Андрєєва, І.А. Кузнецова // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 4-5. – ISBN 978-617-639-211-8
1458308
  Симоненко В.К. Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України: проблеми центральної влади і регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
1458309
  Острікова Т. Становлення інституту авторизованого економічного оператора в праві Європейського Союзу та України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 148-154. – ISSN 2219-5521
1458310
  Ридчик Володимир Становлення інституту адвокатури в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 158-161
1458311
  Вершиніна Д. Становлення інституту адвокатури в українських губерніях Російської імперії у другій половині XIX століття // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 54-55
1458312
  Березовська І.А. Становлення інституту асоціації в практиці Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.169-177
1458313
  Рябченко Т.О. Становлення інституту державної мови в Україні / Т.О. Рябченко, Д.В. Мурач // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 18 (31). – С. 13-19. – ISSN 2519-2353
1458314
  Жидков В.Л. Становлення інституту детектива Національного антикорупційного бюро у кримінальному процесуальному законодавстві України // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 161-168. – ISSN 2524-0064
1458315
  Великорода О. Становлення інституту довічного утримання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.122-125. – ISSN 0132-1331
1458316
  Лесь І. Становлення інституту досудового слідства на українських землях (XI - кінець ХІХ ст.) // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Волошин Ю.О., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (40/41). – С. 30-37. – ISSN 2707-6849
1458317
  Шевцова Ю.В. Становлення інституту застави землі в земельному законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 114-119
1458318
  Рибачок В.А. Становлення інституту іпотеки та механізму оформлення іпотечних договорів за часів римського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 150-156
1458319
  Білошапка В Становлення інституту маркетмейкерів в Україні та роль банків у цьому процесі : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 49-52. – Бібліогр.: 6 назв
1458320
  Тарнавська А. Становлення інституту медіації в умовах євроінтеграційних процесів України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 211-218. – ISSN 2306-9082
1458321
  Фігун Н.І. Становлення інституту медіації у країнах Вишеградської групи // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 19-26. – ISSN 2524-0129
1458322
  Алещенко І.О. Становлення інституту опіки і піклування чад неповнолітніми дітьми в Україні (кінець XVIII - XIX ст. за матеріалами сирітських гудів та дворянських опік Сумщини) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 152-157. – ISSN 1563-3349
1458323
  Стецюк Х.П. Становлення інституту офіційної назви сучасної української держави // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 154-160. – ISSN 2078-6743


  Висвітлюються питання передумов виникнення та особливостей встановлення у 1991 р. офіційної назви сучасної української держави, аналізуються положення низки політико-правових документів першої пол. 90-тих років минулого століття в частині визначення ...
1458324
  Кісілюк Е.М. Становлення інституту покарання у кримінальному праві України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 75. – С. 7-11.
1458325
  Шупінська О. Становлення інституту права власності в міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С.126-131. – ISSN 0132-1331
1458326
  Кирпа С. Становлення інституту прокуратури в УСРР // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 66-69
1458327
  Грузький Ю.О. Становлення інституту публічних закупівель в Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 4-9. – (Серія "Економіка" ; вип. 23 (51)). – ISSN 2311-5149
1458328
  Кравчик М. Становлення інституту сім"ї як правової категорії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 166-169
1458329
  Строцяк О.І. Становлення інституту співучасті в українському кримінальному праві // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 490-494. – ISBN 978-966-438-135-9
1458330
  Кравчук П.П. Становлення інститутут позбавлення волі в Давньоруській державі : історико-правовий нарис / Павло Кравчук. – Запоріжжя, 2009. – 28 с.
1458331
  Полушина-Брояко Становлення інституцій побутової культури в контексті постмодерних культурних практик : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Полушина-Брояко Е.І.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1458332
  Юхименко П. Становлення інституційних складових розвитку ринкової економіки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-62. – ISSN 1682-2366
1458333
  Грицяк І. Становлення інституційної системи Європейських Співтовариств // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 32-42
1458334
  Юхименко Петро Становлення інституціональних складових розвитку ринкової економіки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-62. – Бібліогр.: с. 53-58, 60-61. – ISSN 1682-2366


  Здійснено теоретичний аналіз формування нової інституціональної структури економіки України. Обгрутовано необхідність формування умов позитивного інституціонального оточення відповідно до економічних реалій, розкрито проблеми становлення системи ...
1458335
  Ткаченко В.А. Становлення інституціональної системи управління економікою // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 31-36. – ISSN 2074-5354
1458336
  Ріжняк Р. Становлення інформатики я навчального предмету в педагогічних вишах України (друга половина XX століття) // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 55-56
1458337
  Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; Нац. акад. наук Укараїни імені В.І. Вернадського. – Київ : Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2013. – 176, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-176. – ISBN 978-966-02-7008-4
1458338
  Скляр Є.В. Становлення інформаційно-мережевої економіки через використання електроннх грошей - Bitcoin / Є.В. Скляр, А.С. Лазоренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 87-94. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1458339
  Піскорська Г.А. Становлення інформаційно-технологічної цивілізації: філософський аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 154-157. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми становлення постіндустріального суспільства, яке змінює основи людської життєдіяльності. Пристосування до нового типу розвитку на принципах гуманізму, партнерства та компромісу - це проблема, що потребує довготривалого вирішення. ...
1458340
  Галицька Т.В. Становлення інформаційного суспільства в Україні з часів набуття незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-19. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Досліджено стан розвитку інформаційної політики України у таких сферах, як засоби масової інформації, інформаційній інфраструктурі, доступ громадськості до інформаційних та комунікаційних технологій з часів набуття незалежності. The process of ...
1458341
  Горошко О.І. Становлення інформаційного суспільства як фактор трансформації гендерного дискурсу // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. Ювілейний випуск / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 6-11. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 1). – ISSN 1562-9961
1458342
  Онопрієнко М.В. Становлення інформаційної епістемології як новий етап методологічних пошуків // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 76-77
1458343
  Копишинська Н.В. Становлення іпотеки в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 54-60. – Бібліогр.: 7 назв
1458344
  Павленко Г.І. Становлення історичної белетристики в давній українській літературі / Г.І. Павленко. – Київ, 1984. – 325с.
1458345
  Бітаєва О.В. Становлення історичної концепції живопису Яна Матейка (1863-1878) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 275-283. – ISSN 2225-7586
1458346
  Стельмах С.П. Становлення історичної науки в Україні у першій половині ХІХ століття // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Історичні науки
1458347
  Кирчів А. Становлення й еволюція міжнародно-політичної парадигми З. Бжезінського в контексті світового політичного розвитку другої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 98-111. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 47). – ISSN 2078-4333
1458348
  Афтанас А. Становлення й еволюція політичного антисемітизму в Німеччині в другій половині XIX - першій чверті XX ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 398-400. – ISBN 978-966-171-90295
1458349
  Матвійчук А.В. Становлення й еволюція поняття "громадянське суспільство" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 365-375


  Розглядаються традиції в тлумаченні концепту громадянського суспільства до періоду індустріальної доби. Ключові слова: громадянське суспільство, держава, влада, людина. Рассматриваются традиции в истолковании концепта гражданское общество до периода ...
1458350
  Денисова М.М. Становлення й забезпечення права на мирні збори в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 209-215. – ISSN 1563-3349
1458351
  Ярошевич І. Становлення й кодифікація українськоїморфологічної термінології // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 44-54. – Бібліогр.: Літ.: с. 53-54; 21 назв. – ISSN 1682-3540
1458352
  Терещенко Г.М. Становлення й розвиток бюро кредитних історій в Україні / Г.М. Терещенко, Ю.В. Топчій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 65-72
1458353
  Юрченко О. Становлення й розвиток Державної системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 109-122
1458354
  Пархоменко М.О. Становлення й розвиток законодавства щодо правового режиму земель промисловості // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 166-170. – ISSN 0201-7245
1458355
  Маслова К.С. Становлення й розвиток казначейської системи в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 311-315. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1458356
  Сторчай О.В. Становлення й розвиток мистецької освіти у Київському університеті (1834-1924 рр.) : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Сторчай Оксана Вікторівна ; НАН України. Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв.
1458357
  Данилюк І.В. Становлення й розвиток основних понять етнічної психології: від духу народу до ментальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано становлення та розвиток понятійно-категоріального апарату етнічної психології в різні історичні періоди.
1458358
  Дем"яненко Б. Становлення й розвиток педагогічного ВНЗ у Переяславі-Хмельницькому (від філіалу до університету): історичний нарис до 30-річного ювілею // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 269-277. – ISSN 2518-7732
1458359
  Ришкова Л.В. Становлення й розвиток правового режиму меліорованих земель України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 220-225. – ISSN 0201-7245
1458360
  Залєтов О. Становлення й розвиток системи взаємодії інститутів державного регулювання й саморегулювання страхового ринку України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 20-24
1458361
  Княжева І.А. Становлення й розвиток університетської освіти в ХІ – ХVІІІ століттях та її роль у підготовці майбутніх викладачів вищої школи // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 48-55. – ISSN 2227-2747


  Стаття присвячена з"ясуванню основних тенденцій розвитку університетської освіти від моменту її виникнення до XVIII ст. і визначенню її ролі в підготовці викладачів вищої школи. Автором розкрито проблемні аспекти виникнення із зазначенням перших вищих ...
1458362
  Швидкий С.М. Становлення й функціонування державної системи охорони здоров’я в Україні (20–30 рр. ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 49-53. – ISSN 2076-1554
1458363
  Глущенко С. Становлення касації в Україні під владою двох імперій (ХVIII-XIX століття) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 156-160
1458364
  Великанова М.М. Становлення категорії ризику у правовій доктрині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 24-28. – ISSN 2219-5521
1458365
  Башкір О.І. Становлення кафедри педагогіки на Харківщині у 20-ті роки XX сторіччя // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 50. – C. 148-156. – ISBN 978-617-7306-28-2. – ISSN 2312-2471
1458366
  Афанасьєва З.Б. Становлення Київського реального училища та його бібліотеки (1873 - 1920) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, О.П. Степанченко, Т.В. Коваль [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 210-229. – ISBN 978-966-02-8728-0. – ISSN 2222-4203
1458367
  Ліхтін М.О. Становлення кіно-музики у світовій музичній культурі // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 159-160. – ISBN 978-966-8308-26-0
1458368
  Сидоренко Н.В. Становлення клубів національних меншин Північно-Східної України у 20-30-х роках ХХ століття як освітньо-культурних закладів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 46-49. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1458369
  Афанасьєва К. Становлення книговидання в Іспанії у ХV - ХVIII ст. // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 197-201.
1458370
  Боковня В.М. Становлення Комітету державної безпеки СРСР / УРСР (1953-1964 рр.): історіографія проблеми // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 41-43. – ISBN 966-2980-20-2
1458371
  Горянська А.М. Становлення комунікативної толерантності студентів: суб"єктивний підхід / А.М. Горянська, В.П. Пісоцький // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 208-219. – ISSN 2411-1449
1458372
  Коцюбанська О.О. Становлення кондитерської промисловості в Києві // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-31
1458373
  Любарець Л. Становлення конкурентоспроможності майбутніх фахових молодших бакалаврів з інженерії програмного забезпечення / Л. Любарець, А. Любима // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (84/85). – С. 38-43. – ISSN 2078-1016
1458374
  Заровна Надія Пилипівна Становлення конкуренції при переході до ринкової економіки : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Заровна Надія Пилипівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1458375
  Заробна Надія Пилипівна Становлення конкуренції при переході до ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Заробна Надія Пилипівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 173л. – Бібліогр.:л.163-173
1458376
  Бірюков О.М. Становлення конкурсного права в Російській Федерації (конкурсне право Росії у ХХ столітті) // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 11. – С. 2-8.
1458377
  Ковальчук В.Б. Становлення конституційно-правових засад Національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 363-367. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1458378
  Закоморна К.О. Становлення конституційно-правової моделі місцевого управління в Австралійському Союзі // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 75-86. – ISSN 1993-0941
1458379
  Lakhmotov K. Становлення конституціоналізму в західних регіонах України у другій половині XIX ст. на прикладі аналізу Конституцій Австрійської імперії // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 589-594
1458380
  Савчин М.В. Становлення конституціоналізму та відповідальне парламентське правління в Україні. Криза представницької демократії чи "тиранія" парламентської більшості? // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 528-536. – ISSN 1563-3349
1458381
  Руденко В.П. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині 20 ст. : [ монографія ] / В.П. Руденко, О.І. Чернюх; МОНУ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 216с. – ISBN 966-568-726-3
1458382
  Чупрій Л.В. Становлення концепту "національна ідея" в контексті розвитку українознавства // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 100-105. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
1458383
  Чупрій Л.В. Становлення концепту "національна ідея" в контексті розвитку українознавства // Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / Т.А. Бевз, Гай-Нижник, О.Є. Гомотюк, С.І. Губський, Я.С. та ін. Калакура. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 222-233. – ISBN 978-966-7166-32-8
1458384
  Мартич Р.В. Становлення концепту живого // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 156-160. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається становлення концепту живого, зокрема у філософії східної патристики, яке пов’язане зі специфічною свідомістю та світосприйняттям у той час. Різницю у світосприйнятті різних періодів забезпечує вплив різних способів пізнання, а ...
1458385
  Старосуд І.М. Становлення концепції екологічної освіти і виховання в міжнародних правових актах // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 101-106. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1458386
  Гусєва Н.В. Становлення концепції світових міст: суспільно-географічні аспекти / Н.В. Гусєва, Г.О. Кученява, О.С. Суптело // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 91-100 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1458387
  Смолінська О. Становлення концепції українського університету // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (122). – С. 22-31. – ISSN 1682-2366


  М. Х. Бунге, поклавши в основу розробки університетського статуту ідеї В. фон Гумбольдта про свободу навчання і викладання в університеті та розуміючи роль інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності, накреслив для Київського університету ...
1458388
  Нефедченко О. Становлення концепцій і технологій творчої самореалізації особистості в дисертаційних роботах українських науковців // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 26-33. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1458389
  Пантелеймоненко А.О. Становлення кооперації в українському селі: історико-економічні аспекти : монографія / А.О. Пантелеймоненко; УКООПСПІЛКА; Полтавськ. ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра кооперації. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 227с. – 140-річчю споживчої кооперації України присвячується. – ISBN 966-7971-38-4
1458390
  Заєць Т.О. Становлення корпоративного управління в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 57-59
1458391
  Маркова О.В. Становлення корпоративної культури як складової культури ділових відносин в Україні / О.В. Маркова, Т.Г. Шматок // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.199-202. – ISSN 1728-3671
1458392
  Лисюк М.О. Становлення культури охорони праці в Україні // Інформаційний бюлетень з охорони праці / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. ННДІПБОП. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 5-10
1458393
  Вєдєнєєв Д. Становлення культурної дипломатії України як соціокультурного інституту // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 15-21. – ISSN 2663-2675
1458394
  Міняйло Р.В. Становлення лексичної і фразеологічної підсистем сфери рибальства в українській мові : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Міняйло Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 42 назви
1458395
  Лихолат С.М. Становлення лізингових відносин в АПК України / С.М. Лихолат, І.І. Кондратьева // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 352-354. – ISBN 5-7763-2435-1
1458396
  Лук"яненко С.С. Становлення лінгвістичної інноватики: понятійно-термінологічний та концептуальний чинники // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 85-88
1458397
  Лапчан І. Становлення лісового права та відповідного законодавства України: історичний аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 129-133. – ISSN 0132-1331
1458398
  Климець М.Ю. Становлення літературної фантастики в хорватському письменстві: від Середньовіччя до модернізму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Климець Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1458399
  Климець М.Ю. Становлення літературної фантастики в хорватському письменстві: від Середньовіччя до модернізму : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Климець Мар"яна Юріївна ; Львів.нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2021. – 273 арк. – Додатки: арк. 243-273. – Бібліогр.: арк. 217-242
1458400
  Бамбуляк А.В. Становлення лобових пазух та суміжних структур у дитячому віці // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 36-39. – ISSN 1727-0847
1458401
  Мурадян Р.М. Становлення локальної системи торгівлі та побутового обслуговування в територіальній громаді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 193-197. – ISSN 1563-3349
1458402
  Мєлков Ю.О. Становлення людини як суб"єкта пізнання за доби класичної науки // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 38-43. – ISBN 966-7943-03-8
1458403
  Примак А.Ф. Становлення М. Ф. Біляшівського як вченого і дослідника мінувшини // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ-Донецьк, 2001. – Вип. 17. – С. 74-77. – ISBN 966-02-0598-8
1458404
  Соловйова А. Становлення магдебурзького права як європейської системи міського самоврядування на території України // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 204-207. – ISBN 978-966-171-90295
1458405
  Пономарьов І.Ф. та інш. Становлення малого бізнесу в Донецькій області // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.157-161. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1458406
  Саблук В.П. Становлення маркетингу в системі управління сільскогосподарськими підприємствами : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.02 / Саблук В. П.; КУ. – К., 1996. – 19л.
1458407
  Саблук Віталій Петрович Становлення маркетингу в системі управління сільськогосподарськими підприємствами : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.02 / Саблук Віталій Петрович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 137л. – Бібліогр.:л.127-137
1458408
  Гогуля О.П. Становлення маркетингу у ринковій трансформації сільського господарства // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.110-114
1458409
  Двірська О.В. Становлення медичного права в Україні // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 35-37
1458410
  Романець О.В. Становлення медичної генетики в Україні в 30-х роках ХХ ст. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 90-106. – Бібліогр. : 41 наз. – ISSN 0374-3896


  Згадується Київський університет, професора : В.К. Ліндеман, І.І. Шмальгаузен.
1458411
  Козій В. Становлення медичної освіти в Києві (друга половина XIX – початок XX ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 113-116. – ISSN 2309-9356


  У статті здійснено історичний аналіз розвитку медичної освіти в місті Києві на прикладі Першого Київського медичного коледжу. "...У 1834 р. було засновано Університет Св. Володимира у Києві, у якому через шість років був відкритий медичний факультет. ...
1458412
  Коломієць Д.В. Становлення медіа-освітнього простору як філософська проблема // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 41-45. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
1458413
  Соболь Ольга Миколаївна Становлення медіально-мережевої парадигми // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-15. – Бібліогр.: с. 4-5, 7, 9-10, 12. – ISSN 0235-7941
1458414
  Сидоренко О.О. Становлення медієвістики в Університеті св. Володимира в 30-60-ті pp. XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-20. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядається процес становлення медієвістики в рамках історичної науки на прикладі діяльності викладачів загальної історії Університету св. Володимира у зв"язку зі станом університетської освіти середини XIX ст.
1458415
  Сопілко І.М. Становлення мережевого суспільства та питання кібербезпеки // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 79-86. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1458416
  Промська Олександра Становлення метабібліографії в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-16. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлено етап зародження метабібліографії (бібліографії бібліографії) в Україні. Зроблено спробу поглибити "традиційну" межу становлення цього підрозділу вітчизняної бібліографії з другої половини XIX ст. до другої половини XX ст. ...
1458417
  Підлужна Г. Становлення методики читання в українській школі (ХІХ - початок ХХ століття) // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.64-67. – ISSN 0131-6788
1458418
  Дубов Г.О. Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубов Геннадій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 179-221
1458419
  Дубов Г.О. Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубов Геннадій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1458420
  Козлов В.П. Становлення механізму взаємодії промислових підприємств і банків в Україні / В.П. Козлов, Р.В. Руденко // Фінанси. Облік. Банки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Іонін Є.Є., Безпалова А.Г., Вишневський В.П. [та ін.]. – Винница, 2017. – Вип. № 1 (22). – С. 111-117. – ISSN 2307-2296
1458421
  Галиця І.О. Становлення механізму соціальної безпеки: наукова детермінація / І.О. Галиця, О.О. Гетьман // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 62-72. – ISSN 1562-0905
1458422
  Дьомін Ю. Становлення митного законодавства триває // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.36-39
1458423
  Глущенко К.В. Становлення міжнародно-правового співробітництва держав у сфері вищої освіти в рамках ЮНЕСКО // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 310-314. – ISSN 2219-5521
1458424
  Земан І.В. Становлення міжнародно-правової науки у Львівському університеті у період класичного міжнародного права // Наука міжнародного права у Львівському університеті : монографія / І.В. Земан. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 13-87. – ISBN 978-617-10-0224-1
1458425
  Попко В.В. Становлення міжнародного кримінально-процесуального права: методологічні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 169-188. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1458426
  Пасечник О.В. Становлення міжнародного правопорядку в умовах суспільно-політичної реальності метамодерну : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Пасечник Олена Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Міжнарод. гуманітарний ун-т. – Одеса, 2024. – 44 с. – Бібліогр.: 31 назв
1458427
  Мошенський С.З. Становлення міжнародного ринку цінних паперів у ХІХ - на початку ХХ ст.: передумови та економічна сутність // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 265-269. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1458428
  Зайцева О.К. Становлення міжнародної політики регулювання Інтернет-середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 131-132
1458429
  Руда С.П. Становлення мікробіології як наукової дисципліни (до 100-річчя від дня смерті І. І. Мечникова) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 204-209. – ISSN 2415-7422
1458430
  Батрименко В.І. Становлення місцевого самоврядування в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 150-151
1458431
  Антонишин А. Становлення місцевої адміністрації на Поділлі в добу Гетьманату П. Скоропадського // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 19-21
1458432
  Микитюк О.Р. Становлення мовної норми в Україні // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 71-79


  Проаналізовано формування мовної норми на основі дівніх писемних пам"яток, виокремлено критерії становлення мовної норми, показано послідовність етапів вибору, кодифікації, упровадження та вдосконалення мовної норми
1458433
  Старинський М.В. Становлення моделей взаємодії права та економіки у політико-правовій думці України // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 9-14.
1458434
  Кардашевський Ю.Р. Становлення моделі правоохоронної діяльності, керованої аналітичною розвідкою // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (59). – С. 86-94. – ISSN 2072-8670
1458435
  Басюга І.О. Становлення молодого науковця та роль студентського наукового гуртка // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 2, т. 1 (150). – C. 221-223. – ISSN 2077-4214
1458436
  Коломієць А.Є. Становлення моральної відповідальності в українській сучасній політичній діяльності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 189-194. – ISSN 2076-1554
1458437
  Купчик О.Р. Становлення Народного комісаріату із закордонних справ УСРР (1920-1923) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-34. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти становлення служби міжнародних взаємин Радянської України. Some aspects of organization of Ukrainian soviet foreign department are examined in this article.
1458438
  Бажан О. Становлення Народного Руху України (за документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України та Державного архіву Тернопільської області) / Упорядники: О. Бажан, О. Лошицький / О. Бажан, О. Лошицький // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією" [та ін.] ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, В. В"ятрович [та ін.]. – Київ ; Харків, 2010. – № 2 (33) за 2009 р. – С. 206-326. – ISBN 978-966-8919-99-2
1458439
  Шипотілова О.П. Становлення Народного руху України на Одещині (кін. 1980-х - поч. 1990-х рр.): історіографія проблеми // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 95-105. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1458440
  Куйбіда В.В. Становлення народної природничої термінології в середині XIX - на початку XX століть // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 119-127. – ISSN 2075-1451


  У статті виділено чотири історіографічні етапи досліджень еволюції наукової думки про становлення, спільний розвиток, взаємовідношення наукової й народної термінології в системі природничих наук. Згадуються вчені Київського університету: О.С. Рогович, ...
1458441
  Копайгора І. Становлення науки трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.111-115
1458442
  Бугрій В.С. Становлення наукових засад історичного краєзнавства в Україні (друга половина XIX - початок XXст.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2014. – № 23. – С. 11-17. – ISSN 2227-183Х


  У статті проаналізовано становлення наукових засад історичного краєзнавства в Україні другій половині XIX - на початоку XXст. З"ясовано,що у цей період завдяки діяльності М.Костомарова, О.Ллазаревського, В.Антоновича та їх послідовників
1458443
  Медвідь Ф. Становлення наукових товариств на землях України: києвознавчий аспект / Ф. Медвідь, А. Твердохліб, М. Урбанський // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 25-32. – ISBN 978-617-7399-39-0


  Згадуються науковці: М.А. Бунге, К.Ф. Кесслер, М.М. Шіллер та ін.
1458444
  Соколов В.Ю. Становлення науково-дослідної роботи бібліотек в Україні: зміст, напрями діяльності та основні періоди розвитку // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 1 (27). – С. 7-45. – ISSN 2707-3335
1458445
  Коцур Н. Становлення науково-організаційних засад соціальної гігієни в Україні (початок - 30-ті рр. XIX ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 248-258


  Про формування наукових основ гігієни на теренах України. Про засновників і корифеїв української соціальної гігієни О.В. Корчак-Чепурківського та С.С. Кагана (Університет Св. Володимира), С.А. Томіліна, М.С. Уварова, З.Г. Френкеля та ін.
1458446
  Терентьєва Н.О. Становлення наукової вузівської інтелігенції в Україні у 20-х роках XX сторіччя // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 137-141. – (Серія: Педагогічні науки)
1458447
  Джус О. Становлення наукової думки та професійної підготовки молоді другої хвилі української еміграції: історіографія питання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 14-24. – ISSN 1682-2366
1458448
  Петрущенков С.П. Становлення наукової культури: до питання про методологію дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 165-168. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу методологічних можливостей дослідження процесу формування наукової і методологічної культури в сучасних умовах. The article reviews methodological approaches that can be deployed to research the development of contemporary ...
1458449
  Буга Н. Становлення наукової та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах / Н. Буга, Т. Науменко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 60-62. – ISSN 1810-3944
1458450
  Шкуров Є.В. Становлення наукової фантастики у ХІХ столітті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 346-352
1458451
  Копанєва В. Становлення наукометрії як навчальної дисципліни // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 29-31. – ISSN 2076-9326


  Викладено основні положення робочої програми вступного курсу з наукометрії, в якому представлено педагогічно адаптовану систему уявлень про її сутність, а також основні бібліометричні бази даних і наукометричні системи
1458452
  Кучерук О. Становлення національних держав і формування державного кордону між Українською Народною Республікою та Литовською республікою // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 91-97. – ISBN 978-617-7631-10-0
1458453
  Петрів Н. Становлення національних і міжнаціональних євангельсько-баптистських союзів у Західній Україні у 20-30-х років XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 699-708. – ISBN 966-7379-70-1
1458454
  Мельник О. Становлення національних органів влади за доби Центральної Ради // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 66-82. – ISBN 978-966-02-5322-3
1458455
  Данилич В.С. Становлення національних функцій літератури середньовічної Піренейської Романії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 50-64. – ISSN 2413-5593


  У статті розглянуто питання розвитку самостійної національної літератури в процесі історичної еволюції суспільства і його мови, історичного зв"язку з іншими культурами, які мають той чи інший вплив на загальний процес художньо - літературної творчості ...
1458456
  Буткевич О. Становлення національних шкіл міжнародного права в середньовічній Європі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 219-230. – ISSN 1993-0909
1458457
  Ткаченко А.О. Становлення національного банківського права у період державотворення в УкраїнІ (1917-1920 рр.) // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 3-8.
1458458
  Заставна З. Становлення Національного банку України як головного суб"єкта грошово-кредитного регулювання // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 162-166. – ISSN 1562-0905
1458459
  Федорченко І. Становлення національного характеру українського народу: теоретико-методологічні засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано засади становлення національного характеру українського народу. Висвітлено проблему походження етнотипової поведінки людей. The development of national character of the ukrainians is analyzed. The problem of origins of ethnotypical ...
1458460
  Соскін Олег Становлення національної буржуазії та середнього класу в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 9-12
1458461
  Шаров О.М. Становлення національної валюти - тридцять років по тому // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 6 (319). – Бібліогр. : 12 назв
1458462
  Розовик Д. Становлення національної вищої освіти і науково-дослідної праці в Україні (1917-1920 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 55-58
1458463
  Бевзюк Є.В. Становлення національної ідентичності чехів, словаків і лужицьких сербів наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. : дис... д-ра. іст. наук: 07.00.02, 032 / Бевзюк Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 579, 580-708 арк. – Додатки: арк. 580-708. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 434-579
1458464
  Білий Дмитро Становлення національної ідентичності чорноморського козацтва в першій половині XIX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 75-78. – ISSN 1728-9343
1458465
  Бакальчук В.О. Становлення національної ідентичності як складової європейського культурного простору: можливості копродукції // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 47-52. – ISSN 2616-9460
1458466
  Тацій В.Я. Становлення національної правової держави і правового суспільства: виклики й рішення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1458467
  Гаврилова О.А. Становлення національної самосвідомості: філософсько-політологічний аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.216-218. – ISBN 966-7101-37-1
1458468
  Миколаєнко І.І. Становлення національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради (за матеріалами періодичної преси) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-36. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ставлення Центральної Ради до розвитку системи освіти в Україні на основі матеріалів періодичної преси.
1458469
  Ковальов А.Н. Становлення національної школи в добу Центральної Ради // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 55-56. – (Історія ; вип. 63/64)


  Зосереджується увага на проблемах становлення освітньої системи в добу Центральної Ради.
1458470
  Штанденко У. Становлення нацональних літературних мов // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 120-124. – ISSN 1682-3540
1458471
  Корнієнко Т.Н. Становлення недержавного пенсійного забезпечення / Т.Н. Корнієнко, С.А. Корнієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 22-30. – (Економічні науки)
1458472
  Козачинська В.В. Становлення некласичної суб"єктивності: антропологічний негативізм // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 30-33
1458473
  Кілочицька Т.В. Становлення нелінійної механіки в Україні (30-ті роки ХХ ст.) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102-107. – ISSN 0374-3896
1458474
  Прошак В.В. Становлення неокласицизму. Кембриджська школа / В.В. Прошак, А.А. Сельский // Історія економічних вчень : навч. посібник / А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 292-304. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
1458475
  Голтвянський О. Становлення нікейської державності // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 433-436. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1458476
  Шегда А.В. Становлення нових форм виробничих об"єднань в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 171-172
1458477
  Овчарук О.В. Становлення нових форм культурного виробництва у сучасному мистецькому просторі України : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-64
1458478
  Ісак Ю.І. Становлення новістики як галузі наукового дослідження в Україні в другій половині XIX - на початку XX ст.: історіографія проблеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 207-222. – (Історія ; Вип. 24)
1458479
  Кулик О. Становлення новітньої вітчизняної філософії освіти: євроінтеграційний контекст // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
1458480
  Копійка В.В. Становлення нового формату відносин між Україною та ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-11. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес еволюції відносин між Україною та ЄС у контексті розширення на схід та формування стратегії сусідства. The evolution of Ukraine-EU co-operation in the context of enlargement eastwards and neibourhood strategy is examined.
1458481
  Сушинський О. Становлення нової доктрини Конституції України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29.
1458482
  Штонь Г.М. Становлення нової людини і літературний процес / Г.М. Штонь. – Київ, 1978. – 147с.
1458483
   Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : колектив. монографія / [А.Карась та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 306, [2] с. – Назва обкл.: Формування нової соціокультурної дійсності в Україні. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0327-9
1458484
  Хропко П.П. Становлення нової української літератури / П.П. Хропко. – К, 1988. – 190с.
1458485
  Дяченко С. Становлення нової української школи: якими повинні бути сучасні реформи освітньої галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 20-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про реформування сучасної освітньої галузі, зокрема і про зміни, які відбувалися в літературній освіті в різні часи її становлення. Зосереджено увагу на ключових моментах в історії розвитку літературної освіти, аби на сучасному етапі засоби ...
1458486
  Скорейко Г. Становлення Новоросійського генерал-губернаторства і роль князя Григорія Потьомкіна у його розбудові // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 7-14
1458487
  Більченко С.О. Становлення нормативно-правових відносин щодо формування інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 79-81
1458488
  Михайленко Г.М. Становлення О. Лотоцького як інтелектуала-гуманітарія // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 322-333. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1458489
  Коломієць М. Становлення О.І. Степанця як вченого (за архівними джерелами) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 318-327. – ISSN 2224-9516
1458490
  Радзієвська Т.В. Становлення О.О. Потебні як ученого в світлі наукової дискусії з П.О. Лавровським // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – С. 12-18. – (Серія "Філологія" ; вип. 88). – ISSN 2227-1864
1458491
  Калмиков Т.О. Становлення одноособових органів як складова частина стратегій розвитку міжнародних організацій: порівняльно-персонологічний аспект // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 250-258. – ISSN 2224-9281
1458492
  Щерба Тетяна Становлення органів міського громадського управління на правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. / Щерба Тетяна. – Черкаси : БРАМА, 2000. – 96с. – ISBN 966-7759-10-5
1458493
  Петришин О.В. Становлення органів самоорганізації населення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 67-76. – ISSN 0201-7245
1458494
  Костриця Микола Становлення організаційних форм українського географічного краєзнавства // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 42-45. – Бібліогр. 45 назв
1458495
  Костриця Микола Становлення організаційних форм українського географічного краєзнавства // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 39-42. – Бібліогр. 23 назви
1458496
  Костриця Микола Становлення організаційних форм українського географічного краєзнавства : Продовження. Див. початок у № 3, 7 за 2005 р. // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 35-37. – Бібліогр. 10 назв
1458497
  Берлач Н. Становлення органічного сільського господарства в Україні: адміністративно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 314-320. – ISSN 0132-1331
1458498
  Гавриленко О.А. Становлення основ бюджетного права та бюджетний устрій північнопричорноморських держав античного часу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-27.
1458499
  Передерій Ірина Григорівна Становлення основ національної системи освіти в Україні за доби центральної ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Передерій Ірина Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
1458500
  Передерій І.Г. Становлення основ Національної системи освіти в Україні за доби Центральної ради. : Дис... Канд. іст. наук: 07.00.01 / Передерій І.Г.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1998. – 211л. – Бібліогр.:л.177-200
1458501
  Милованов Є.В. Становлення основної термінології в органічному секторі аграрної галузі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (296). – С. 83-91. – ISSN 2221-1055
1458502
  Кичкирук Т.В. Становлення особистості в інтерпретації нелінійної концепції мислення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 59-66. – (Серія "Гуманітарні студії")
1458503
  Мандибура І. Становлення особистості професора О.С. Федоровського (1885–1939 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 122-128


  Вагомий вплив на формування сфери наукових інтересів О.С. Федоровського мав тогочасний ректор –історик, філософ, академік ВУАН Д.І. Багалій, учень таких видатних істориків як В.Б. Антонович і В.С. Іконников.
1458504
  Жердецька Л. Становлення особистості студента: конфлікти та шляхи їх подолання // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 37-44. – ISSN 2312-1246
1458505
  Притолюк С. Становлення особистості та процес самоідентифікації в романі К.Е. Францоза "Мошко з Парми" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1458506
  Волошин М. Становлення особистості та формування світогляду Олени Кульчицької // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1218-1228. – ISSN 1028-5091
1458507
  Гарасимів Т.З. Становлення особистості: історико-філософський огляд / Т.З. Гарасимів, Т.І. Іванишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 345-349. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1458508
  Книш З. Становлення ОУН / Зиновій Книш. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 124, [3] с. – ISBN 978-611-01-1159-1
1458509
  Фунікова Т.В. Становлення парадигми давального, орудного та місцевого відмінків іменників чоловічого роду в українській літературній мові XVII ст. (на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 99-104. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1458510
  Звонська Л.Л. Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Звонська Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 427л. – Бібліогр.: л. 378 - 427
1458511
  Звонська Л.Л. Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.14 / Звонська Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 31 назва
1458512
  Коваль В Становлення парламентаризму в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.143-147. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1458513
  Кислий П. Становлення парламентаризму в Україні : На тлі світового досвіду / П. Кислий, Ч. Вайз. – Київ : Абріс, 2000. – 414с. – ISBN 966-531-104-2
1458514
  Кравченко В.І. Становлення парламентаризму України в контексті журналістських досліджень // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 27. – С. 129-146. – (Серія : Історичні науки ; вип. 11)
1458515
  Гончар В. Становлення парламентаризму: досвід Великобританії для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 12-16. – ISSN 2414-4436
1458516
  Зарицка І.В. Становлення парламентської опозиції в Україні та проблеми ефективності її діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 229-248
1458517
  Розман І.І. Становлення педагогічної бібліографії та біобібліографії в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 120-123. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1458518
  Лутаєва Т.В. Становлення педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців Слобожанщини - фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти (1804 - 1834) // Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний історико-педагогічний аспект : монографія / Т.В. Лутаєва. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2019. – С. 72-133. – ISBN 978-617-7675-69-2
1458519
  Дубецька О. Становлення педагогічНої преси на східноукраїнських землях (XIX- поч. XX ст.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті розглядаються особливості формування педагогічної преси на території Східної України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Методи моніторингу, історико-бібліографічного та типологічного, аналізу й порівняння, безпосередня робота з газетами ...
1458520
  Марисюк К. Становлення пенсильванської та обернської пенітенціарних (в"язничних) систем // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 294-298. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1458521
  Шинкарюк О.В. Становлення передумов впровадження державного регулювання регіонального людського розвитку в Україні (від цілей людського розвитку до завдань сталого розвитку) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 70-78. – ISSN 2306-6806
1458522
  Кузіна Н. Становлення першотравневого свята на українських землях / Н. Кузіна, Аль-Анні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-41. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості становлення і розвитку першотравневого свята на українських землях наприкінці ХІХ століття. В статье проанализированы особенности становления и развития первомайского праздника на украинских землях в конце XIX ...
1458523
  Кузіна Н. Становлення першотравневого свята на українських землях / Н. Кузіна, Аль-Анні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті проаналізовано особливості становлення і розвитку першотравневого свята на українських землях наприкінці ХІХ століття. В статье проанализированы особенности становления и развития первомайского праздника на украинских землях в конце XIX ...
1458524
  Узунов Володимир Миколайович Становлення підприємництва в процесі ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Узунов В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 33 с.
1458525
  Узунов Володимир Миколайович Становлення підприємництва у процесі ринкової трансформації економіки : Дис.... доктора економ. наук:08.01.01 / Узунов Володимир Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 495 л. + Додатки: л.415-495. – Бібліогр.: л.391-415
1458526
  Красильникова Н.М. Становлення пластичного театру як самостійного напряму театрального мистецтва // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 256-257. – ISBN 978-966-8308-26-0
1458527
  Теремецька Т.В. Становлення поглядів М.Д. Іванишева у контексті вивчення історії слов"янського права та історії України XIII - початку XVII століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 43-46. – ISSN 2076-1554
1458528
  Мокрушин В. Становлення податкової системи у період Непу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 126-129. – ISSN 0132-1331
1458529
  Витичак У. Становлення поетики вака // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 166-171. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті досліджено процес становлення поетики вака. Розглянуто класифікацію жанрів японської поезії М. Конрада, перші поетичні антології та перший трактат з теорії японської поезії - Передмову Кі-но Цураюкі до "Кокінвакашю". В статье исследован ...
1458530
  Год Б.В. Становлення політехнічної моделі вищої освіти в країнах Західної Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 81-90. – ISSN 2312-5993
1458531
  Харченко Л. Становлення політико-управлінської еліти в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 200-209
1458532
  Макаренко Л.П. Становлення політичних інститутів громадянського суспільства в Україні як важелів комунікативного впливу на державу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 277-284. – ISSN 2076-1554
1458533
  Ващенко К.О. Становлення політичного аналізу і прогнозування як специфічної сфери професійної діяльності у державах перехідного періоду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1458534
  Яровенко Л. Становлення політичного права: загальнотеоретичний аналіз // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 4-7. – ISSN 1561-4999
1458535
  Мельник В.І. Становлення політичної журналістики в Україні в період 1999-2007 рр. // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 5-7
1458536
  Радей А.С. Становлення політичної нації : український проект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 92-98. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
1458537
  Дідух М.Л. Становлення політичної свідомості молоді в умовах суспільної нестабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Присвячено становленню політичної свідомості молоді в умовах суспільної нестабільності. Встановлено, що політична свідомість є необхідною складовою свідомості особистості як такої, її існування зумовлюється самим фактом соціального життя людини. ...
1458538
  Сацький Павло Вікторович Становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х- в першій половині 1990-х років : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Сацький П.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 186с. – Бібліогр.: л. 171- 186
1458539
  Сацький Павло Вікторович Становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х - в першій половині 1990-х років : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Сацький П.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: Ббліогр.: 4 назв.
1458540
  Сацький П.В. Становлення політичної системи в Україні: проблеми та перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-59. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні та найбільш актуальні проблеми процесу становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х у 1990-х рр., визначено перспективні напрямки досліджень. In clause the basic and most urgent problems of process of formation of ...
1458541
  Кафарський В.І. Становлення політичної системи України як конституційно-правова проблема // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 54-63
1458542
  Бучма О. Становлення політології релігії як галузі академічного релігієзнавства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 82-90. – ISBN 978-966-02-4604-1
1458543
  Гриценко І.С. Становлення поліцейського права на українських землях // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 11-14. – ISBN 978-966-667-624-8
1458544
  Щербина В.В. Становлення понятійно-термінологічного апарату постмодерністської соціології // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 97-104
1458545
  Кедич В. Становлення поняття емпатія в психології / В. Кедич, О. Пархоменко // Пріоритетні напрямки розвитку наукової думки в XXI столітті : до 25-річчя Одес. ін-ту МАУП : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, 19 трав. 2023 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т [та ін. ; редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2023. – С. 332-339. – ISBN 978-617-7768-39-4
1458546
  Бойченко М.І. Становлення поняття системи в німецький класичній філософії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 180-186
1458547
  Котенко Т.В. Становлення прав і свобод людини у вченнях філософів Стародавньої Греції та Риму // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 127-133. – ISSN 2524-017X
1458548
  Бондаренко Є.І. Становлення правового прецеденту як джерела права // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 33-44
1458549
  Цвігун І. Становлення правового регулювання іпотеки земельних ділянок на території України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 135-140. – ISSN 2524-0129
1458550
  Осташова В.О. Становлення правового самовиховання як категорії теорії права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 77-82
1458551
  Гутів Б. Становлення правового статусу глави міста-держави Ватикан // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 43-46
1458552
  Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2005 рр. = Establishing the rule of law ln Ukraine 1991-2005 / Богдан Футей. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 352с. – ISBN 966-667-198-0
1458553
  Футей Б. Становлення правової держави: Україна 1991-2001 рр. : Наук.-попул. вид-ня / Б. Футей. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 288с. – ISBN 966-667-000-3
1458554
  Артем"єва Н. Становлення правової допомоги в цивільному процесі на теренах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджується становлення та розвиток інституту правової допомоги в цивільному процесі України. У результаті проведеного аналізу автором виділяється та характеризується кожен з історичних етапів. Особлива увага приділяється слабким і сильним ...
1458555
  Бойко М.П. Становлення правової культури українського народу в українській філософії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 47-52. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
1458556
  Семків В. Становлення правової політології в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 29-32
1458557
  Цвєткова Ю.В. Становлення правової традиції релігійної толерантності у федеративних державах Європи (V ст. до н. е. - XVII ст.) : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Цвєткова Юліанна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 490, [15] арк. – Додатки: 490, [15] арк. – Бібліогр.: 407-490 арк.
1458558
  Цвєткова Ю.В. Становлення правової традиції релігійної толерантності у федеративних державах Європи (V ст. до н. е. - XVII ст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Цвєткова Юліанна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 40 назв
1458559
  Сегеда С. Становлення преси Української Повстанської Армії // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 661-665. – ISBN 978-966-97201-1-5
1458560
  Марченко М. Становлення приватного виконавця в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 25-29


  У статті розглянуто історико-правовий аспект становлення виконавчої служби загалом. Розглянуто виконання судових рішень протягом довгого періоду. Виділене існування приватного виконання судових рішень. Внесено пропозицію щодо створення професійних ...
1458561
  Дашковська О. Становлення принципу гендерної рівності і та його закріплення в законодавстві США XIX - XX ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 183-191. – ISSN 1993-0909
1458562
  Шведова М.О. Становлення присвійного займенника третьої особи множини в українській літературній мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 40-53. – ISSN 0027-2833
1458563
  Олексенко В. Становлення професійно та соціально значущих рис характеру у студентів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 16-25. – ISSN 1682-2366
1458564
  Хоменко А.Б. Становлення професійного музичного мистецтва в Чернігові та Ніжині в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 268-277
1458565
  Форостовська Т.О. Становлення професійного самовизначення майбутніх вчителів хімії як педагогічна проблема // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 123-128. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 7). – ISSN 2522-1477
1458566
  Лялюк Г.М. Становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів як психолого-педагогічна проблема // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 145-153. – ISSN 2227-1376
1458567
  Бугрій В. Становлення професійної історичної освіти у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 81-90. – ISSN 2312-5993
1458568
  Рябець І.В. Становлення професійної підготовки фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні: перший етап (друга половина ХХ ст. – 1993 р.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 199 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – C. 43-48. – ISSN 1996-5931
1458569
  Олійник О.Б. Становлення професійної риторики прокурора в античні часи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 2-8.
1458570
  Борисенко В.Й. Становлення професора Б.І. Андрусишина як видатного вченого-історика і громадського діяча // Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 січня 2019 р. : з нагоди 60-річчя д-ра іст. наук, проф. засл. діяча науки і техніки України, акад. Укр. акад. іст. наук, АН Вищої шкоди України та Укр. акад. політ. наук Богдана Івановича Андрусишина / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [та ін. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 56-62
1458571
  Буткевич В. Становлення професора О.В. Задорожнього як вченого і педагога // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 10-42. – ISSN 1814-3385
1458572
  Кизименко І.О. Становлення профспілкового руху України 90–х рр. ХХ ст. у вітчизняній історіографії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 93-96. – ISSN 2076-1554
1458573
  Ровчак Л.В. Становлення профспілкової молодіжної політики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 34-44. – ISBN 966-614-021-7
1458574
  Грищенко І. Становлення процесу дослідження міжетнічного полілогу в українській фольклористиці XIX ст. // Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : монографія / І.В. Грищенко. – Київ : VADEX, 2015. – С. 99-117. – ISBN 978-966-9725-24-0
1458575
  Кучер О.Б. Становлення процесуальних норм щодо міжнародного судового розгляду за участі індивідів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кучер Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 243 л. – Бібліогр.: л. 216-243
1458576
  Кучер О.Б. Становлення процесуальних норм щодо міжнародного судового розгляду за участі індивідів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кучер Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1458577
  Посвістак О.А. Становлення психології сім"ї як галузі наукових знань у XIX-XX століттях : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01 / Посвістак Олеся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Хмельницький, 2017. – 504 арк. – Додатки: арк. 479-504. – Бібліогр.: арк. 393-478
1458578
  Бородін Є.І. Становлення публічно-управлінської освіти в Україні (90-ті рр. XX ст.) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 83-94. – ISSN 2664-9950
1458579
  Краснов В.П. Становлення радіоекології лісових екосистем в Україні / В.П. Краснов, В.П. Ландін, В.А. Захарчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 76-82. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
1458580
  Кравчук М. Становлення радянської влади в Україні у 1917-1921 рр. та її законодавче оформлення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 122-129.
1458581
  Зусько Д.М. Становлення радянської пенітенціаристики: події й особистості / Д.М. Зусько, О.В. Сокальська // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 62-64
1458582
  Сорока Ю.М. Становлення радянської тоталітарної системи в західноукраїнських землях. 1939-1941 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 136-138. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні аспекти становлення радянської тоталітарної системи на західноукраїнських землях у 1939-1941 рр. In the article the main aspects of the Soviet totality system"s formation on the Western Ukrainian lands in 1939-41 are investigated.
1458583
  Чалий Д.В. Становлення ралізму в українській літературі / Д.В. Чалий. – К, 1956. – 424с.
1458584
  Гапчич Д.М. Становлення рейтингової інфраструктури фондового ринку України : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 77-81. – Бібліогр.: 7 назв
1458585
  Швед З.В. Становлення релігійно-філософських поглядів в Японії // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 43-46


  У статті проаналізовані суспільно-історичні фактори та роль культурних запозичень у становленні релігійно-філософських поглядів в Японії. Проведено порівняльний аналіз розумітрини Японії. В статье проанализированы общественно-исторические факторы и ...
1458586
  Гаманкова О.О. Становлення ринкових відносин у сфері страхування в Україні та роль держави в регулюванні цих процесів / О.О. Гаманкова, Д.В. Гаманков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-19. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані проблеми становлення ринкових відносин у сфері страхування в Україні. Визначена особлива роль держави у формуванні страхових ринків в країнах з трансформаційними економіками. Здійснено періодизацію розвитку страхового ринку ...
1458587
  Загурський О.М. Становлення ринкових форм обігу земельних ресурсів в Україні : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 11-20. – Бібліогр.: 14 назв
1458588
  Корнілова Ірина Миколаївна Становлення ринку науково-технічної продукції : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Корнілова Ірина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
1458589
  Чубук Леся Петрівна Становлення ринку нерухомості в трансформаційній економіці : Дис. ... канд. економічних наук: 08.01.01. / Чубук Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 234с. + Дод.: л.215-234. – Бібліогр.: л.194-214
1458590
  Чубук Леся Петрівна Становлення ринку нерухомості в трансформаційній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Чубук Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
1458591
  Запотоцька І.В. Становлення ринку послуг Черкаської області : Географія міжгалузевих комплексів // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 103-111. – Бібліогр.: 5 назв
1458592
  Ягірська Ольга Валентинівна Становлення ринку праці молоді в трансформаційній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Ягірська О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1458593
  Ягірська Ольга Валентинівна Становлення ринку праці молоді в трансформаційній економіці : Дис.... канд. економ. наук: 08.01.01 / Ягірська Ольга Валентинівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 229 л. + Додатки: л.:194-229. – Бібліогр.: Біібліогр.: л.: 177-194
1458594
  Лінніков В. Становлення ринку цінних паперів в Україні : пошуки науковців / В. Лінніков, О. Мізецька // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 35-46 : Табл., рис.
1458595
  Голуб Н. Становлення риторики як науки і навчальної дисципліни // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3 (81). – С. 45-51.
1458596
  Колпаков В.К. Становлення розвиток законодавства про адміністративну відповідальність // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1458597
  Рютин В. Становлення розвідувальної служби військового відомства Росіської імперії в Китаї (1848-1881 рр.) / В. Рютин, С. Фалько // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 33-36. – ISSN 2076-1554
1458598
  Мельник О.А. Становлення розуміння психічного та розвитку людської психіки в українській філософсько-психологічній традиції : монографія / О.А. Мельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Альфа Реклама, 2020. – 655, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 609-655. – ISBN 978-966-288-289-6
1458599
  Гаухман М. Становлення російського національного проекту на Правобережній Україні (1905 - 1907 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 6-7
1458600
  Сергєєв М.В. Становлення російської національної ідеї: філософсько-історичний контекст // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 106-113. – ISSN 2076-1554
1458601
  Гончаренко Владислав Васильович Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика : Дис.... докт. екон. наук: 08.05.01 / Гончаренко Владислав Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 490л. – Додатки: л. 462-490. – Бібліогр.: л.: 440-462
1458602
  Гончаренко Владислав Васильович Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика : Автореф. дис. ... докт. екон. наук:08.05.01 / Гончаренко В.В.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.:48 назв.
1458603
  Казєва О.О. Становлення світоглядних орієнтирів Михайла Драгоманова в умовах суспільної полікультурності II половини XIX // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : зб. наук. пр. звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2010 р. : Київ, 9-10 лют. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 133-134
1458604
  Деревінський В. Становлення світогляду В"ячеслава Чорновола // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31
1458605
  Лещак Т.В. Становлення світської педагогічної освіти у Львівському університеті в останній третині ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 31-35. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Розглянуто причини і передумови становлення світської педагогічної підготовки студентів Львівського університету у контексті загальноєвропейських освітніх процесів. Проаналізовано номенклатуру теоретичних і практичних курсів педагогічного циклу, що ...
1458606
  Сминтина В.А. Становлення сенсорики в Одеському університеті // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 231-236. – ISBN 978-617-689-150-5
1458607
  Дмитрієв В.С. Становлення сербсько-українських зв"язків у першій половині XVIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему розвитку зв"язків між Україною і Сербією на початку XVIII ст. Визначено передумови та форми взаємодії між двома народами. The article deals with the development of the relations between Ukraine and Serbia in the beginning of the ...
1458608
  Жорнова О.І. Становлення середнього класу в Україні: до внеску вищої школи у соціально-політичну розбудову українського суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 211-220
1458609
  Ботвінкін Ю.В. Становлення сикхізму і його відмінності від інших течій релігійно-філософського руху бгакті в середньовічній Північній Індії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 35/36. – С. 15-26. – ISSN 1682-671Х
1458610
  Костенко Д.В. Становлення систем запобігання та боротьби з корупцією провідних країн світу // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 28-32. – (Серія державне управління)
1458611
  Козенко А.О. Становлення системи вертикального фінансового вирівнювання в Україні / А.О. Козенко, П.В. Дроща, Т.А. Данюк // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Український ін-т експертизи сортів рослин. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 78-81


  Проаналізовано проблематику формування та розвитку вертикального фінансового вирівнювання в контексті процесів, що розпочалися після набуття Україною суверенітету. Виявлено основні етапи і тенденції розвитку вертикального фінансового вирівнювання в ...
1458612
  Гусак Ю. Становлення системи воєнно-наукових досліджень у незалежній Україні: 1991-2013 роки / Ю. Гусак, М. Кліщевський // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 33-41
1458613
  Жирна Ж.А. Становлення системи державного аудиту в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 232-235. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
1458614
  Франчук І.А. Становлення системи ефективного регулювання енергетичного ринку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 73-74.
1458615
  Подковенко Тетяна Олександрівна Становлення системи законодавства України в 1917-1920 роках (Українська центральна рада, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Подковенко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
1458616
  Подковенко Тетяна Олександрівна Становлення системи законодавства України в 1917-1920 роках (Українська Центральна Рада, гетьманат П.Скоропадського, директорія УНР) : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Подковенко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 228л. + Додатки: л.198-228. – Бібліогр.: л.182-197
1458617
  Стрижак Н. Становлення системи інституційного забезпечення процесу європейської інтеграції України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.11-19.
1458618
  Чижимарь К.І. Становлення системи консультативного обслуговування держав - членів ООН у реалізації принципу рівноправності жінок і чоловіків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.77-83
1458619
  Куліш С. Становлення системи контролю за якістю знань студентів в Харківському імператорському університеті (ХІХ – початку ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 125. – C. 88-93. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Мета статті – проаналізувати діяльність професорсько-викладацького корпусу, адміністрації Харківського університету в пошуках технології потрібного контролю за якістю знань студентів в ХІХ – початку ХХ ст. як у галузі методики викладання предметів так ...
1458620
  Уманців Ю.М. Становлення системи корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 112-117. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1458621
  Ляшуга І.Ю. Становлення системи національної метрологічної служби України // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 336-341. – ISSN 2076-8982
1458622
  Синчак В.П. Становлення системи оподаткування в сільському господарстві: вітчизняний досвід // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 341-346. – (Право. Економіка. Управління)
1458623
  Кравченко А.А. Становлення системи освіти в контексті філософських ідей епохи просвітництва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – C. 25-27. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
1458624
  Луговий І В. Становлення системи основних понять і категорій компетентністного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті / І В. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (83). – С. 14-24. – ISSN 2304-06294
1458625
  Ніколаєнко О.О. Становлення системи охорони материнства й дитинства на Харківщині на початку ХХ ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 51. – С. 92-102. – ISSN 2307-5244
1458626
  Сень Л.В. Становлення системи педагогічної освіти та підготовки педагогічних працівників в США / Л.В. Сень, І.І. Бабин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 98-102. – (Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 3 (13))
1458627
  Ріппа М. Становлення системи пенсійного забезпечення України: нормативний і соціально-демографічний аспекти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 44-55. – ISSN 1818-5754
1458628
  Трибулькевич К. Становлення системи студентського самоврядування у 1980-ті роки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 175-181. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  "...Проаналізовано розвиток студентського самоврядування упродовж 1980-х років. Виявлено і класифіковно основні суперечності розвитку студентського самоврядування."
1458629
  Дуднікова І.Г. Становлення системи та предмету екологічного менеджменту / І.Г. Дуднікова, С.П. Пушкін // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 134-142.
1458630
  Молоткіна В.К. Становлення системи управління видавничою справою в УСРР в 20-ті рр. ХХ ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 105-110. – ISSN 2076-1554
1458631
  Бондарчук Т.Г. Становлення системи фінансів соціального сектора в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 91-96. – Бібліогр.: 12 п.
1458632
  Музиченко С.А. Становлення системиоподаткування малого бізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 99-107
1458633
  Моісєєва Н.І. Становлення системної методології досліджень соціальної комунікації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 88-95. – ISSN 2409-9805
1458634
  Гудков І.М. Становлення сільськогосподарської радіоекології в Україні: етапи розвитку, досягнення, проблеми, перспективи // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 58-66. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
1458635
  Пігач Ярослав Михайлович Становлення сімейного законодавства УРСР : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Пігач Ярослав Михайлович; Мін-во освіти України. Львівский держ. ун-тет ім. І. Франка. – Львів, 1994. – 156л. – Бібліогр.:л.131-156
1458636
  Пігач Ярослав Михайлович Становлення сімейного законодаства Української РСР (1917-1926) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Пігач Ярослав Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1458637
  Гуйванюк М. Становлення січового руху на Буковині // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 57-60
1458638
  Коперльос Р.Ю. Становлення складного мислення в процесі наукового дослідження складних систем // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 75-80. – ISBN 966-7943-03-8
1458639
  Ярін В.М. Становлення служби правопорядку у Збройних силах України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.135-138
1458640
  Корчова Г.Л. Становлення служби пробації в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 80-83
1458641
  Загороднюк В.Є. Становлення соціально-комунікаційної технології "ед"ютейнмент" та перспективи її впровадження на українському телебаченні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Загороднюк Владислава Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1458642
  Руда М.В. Становлення соціально відповідального бізнесу у сучасному інформаційному суспільстві / М.В. Руда, П.М. Сухорольський, Т.О. Боднар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 100-109. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1458643
  Мельник С. Становлення соціально орієнтованого бізнесу в Україні як складова державної соціальної політики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 32-36
1458644
  Кравченко Д.А. Становлення соціального аудиту в Україні // Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання : зб. тез доп. V Всеукр. наук.-практ. заоч. конф. 13 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; за заг. ред. Н.Г. Мехеди, В.Г. Уманської. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – С. 432-435. – ISBN 978-966-920-294-9
1458645
  Гавриш І.І. Становлення соціальної активності молодших школярів під час включення у добродійну діяльність // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 96-99. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
1458646
  Олійник С.В. Становлення соціальної держави на пострадянському просторі (приклад України) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 232-242
1458647
  Ширяєв Ю.І. Становлення соціальної однорідності радянського суспільства. / Ю.І. Ширяєв. – К., 1973. – 183с.
1458648
  Кондратик Л.Й. Становлення соціологічних студій у Харківському університеті / Л.Й. Кондратик, Л.Л. Ляшук // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.10-13. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1458649
  Сітарчук Р.А. Становлення союзів протестантів на початку радянської влади в Україні // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 171-178. – ISBN 978-966-182-372-2
1458650
  Сердюк М. Становлення спортивного руху на українських землях (аналітичний огляд) // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 115-119. – ISSN 1992-7908
1458651
  Ківшар Т.І. Становлення Степана Сірополка як бібліотекознавця // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 103-124
1458652
  Гарванко А.І. Становлення страхової діяльності в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 40-46
1458653
  Руккас А. Становлення структур Західно-Української народної республіки (ЗУНР) на Тернопіллі в 1918 р. / А. Руккас, С. Гуменний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 49-55. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто характеристики утворення, легітимізації та розбудови адміністративних, судових і військових структур Західно-Української народної республіки (ЗУНР) на території південної та центральної частин сучасної Тер- нопільської області у листопаді - ...
1458654
  Цимбалій В.В. Становлення структур Львівської Архідієцезії латинського обряду в незалежній Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 92-98


  В статті розкриваються особливості становлення та розвитку структур Львівської Архідієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні.
1458655
   Становлення суб"єктної позиції студента як необхідна умова формування ціннісно зорієнтованої професійної компетентності / В. Вишківська, А. Черепинська, О. Іллішова, О. Войчун // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 95-100. – ISSN 2308-4634
1458656
  Потильчак О.І. Становлення суддівського самоврядування в Україні: досвід зарубіжних держав для України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 257-260. – ISSN 2219-5521
1458657
  Мурашко Н. Становлення судових органів в Українській Державі Гетьмана Скоропадського (1918 р.) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 61-62
1458658
  Бережанський Г.І. Становлення судової влади за доби української революції // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 152-153. – ISBN 978-966-97457-5-0
1458659
  Жванко Л. Становлення судової медицини та медичної експертизи в українській державі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.124-127. – ISSN 0132-1331
1458660
  Драч Т.Л. Становлення суміжних з модерном напрямів хореографії в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 144-151. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
1458661
  Іваночко К.М. Становлення суфіксальної акцентуації дієслів першого структурного класу в південно-західних говорах української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 43-58. – ISSN 0027-2833
1458662
  Петровський В.В. Становлення сучасних Збройних сил України і позиція Росії (погляди аналітиків Заходу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-72. – (Історія ; вип. 56)


  У статті аналізується становлення сучасних Збройних Сил України і позиція Росії та погляди західних аналітиків на ці питання.
1458663
  Тодика Ю О. Становлення сучасного конституціоналізму в Україні в аспекті реалізації народовладдя і забезпечення прав людини // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.19-24. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1458664
  Лисенко Х. Становлення сучасного правового механізму захисту прав дитини у міжнародному усиновленні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 22-26. – ISSN 0132-1331
1458665
  Димітріос В. Становлення сучасного ринку праці в східноєвропейських країнах а контексті європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 3-4
1458666
  Левінська А.А. Становлення сучасної політичної культури України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 54-58. – ISBN 966-660-151-6
1458667
  Панкевич І. Становлення сучасної представницької демократії: український та зарубіжний досвід // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 339-346
1458668
  Бобиль В. Становлення сучасної системи ризик-менеджменту в кредитних установах : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 65-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1458669
  Бойко С.І. Становлення сучасної системи управління підприємством: світовий досвід і реалії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядається світовий досвід управління підприємством та можливості його використання в Україні.
1458670
  Бочарова Наталія Становлення сучасної стратегії Європейського Союзу у боротьбі з інтелектуальним піратством і контрафакцією (1998-2006) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 47-55
1458671
  Чукут С.А. Становлення сучасної української наукової думки щодо історії розвитку вітчизняного електронного урядування: міжгалузевий аспект / С.А. Чукут, Н.М. Драгомирецька, М.І. Михайлуца // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 51. – С. 218-233. – ISSN 2307-5244
1458672
  Рілов Р. Становлення та визнання Нікейської імперії за часів правління Феодора I Ласкаря // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 525-527. – ISBN 978-966-171-893-6
1458673
  Ткаченко Ігор Олексійович Становлення та генеза києворуської філософської думки : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Ткаченко Ігор Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1998. – 176л. – Бібліогр.:л.167-176
1458674
  Ткаченко І.О. Становлення та генеза києворуської філософської думки : Автореф. дис... канд. філос. наук : 09.00.05 / Ткаченко І.О. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
1458675
  Литвиненко К.О. Становлення та динаміка поширення сепаратистських рухів в окремих регіонах України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 384-389. – ISSN 2076-1554
1458676
  Біленький Г.Г. Становлення та діяльність / Г.Г. Біленький ; Громадська організація "Движение Чернобыль-ТМ". – Київ, 1993. – 68 с.
1458677
  Гаращук Т. Становлення та діяльність Волинського дворянського депутатського зібрання: діловодний аспект (кін. XVIII – поч. ХХ ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 59-67. – ISSN 2306-4323
1458678
  Різник Ю. Становлення та діяльність залізничної пошти Правобережної України другої половини XIX - початку XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 57-63
1458679
  Коцур А.П. Становлення та діяльність Київського товариства грамотності (1882-1908 рр.) / А.П. Коцур, О.В. Гордійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ. міська організація Нац. спілки краєзнавців України. – Київ : Корзун Д.Ю., 2011. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-195. – ISBN 947-916-8301-12-9
1458680
  Бутурлімова О.М. Становлення та діяльність Лейбористської партії Великої Британії (1893-1931 рр.) : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ольга Михайлівна Бутурлімова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 223 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 170-198 арк.
1458681
  Бутурлімова О.М. Становлення та діяльність Лейбористської партії Великої Британії (1893-1931 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бутурлімова Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1458682
  Бутурлімова О. Становлення та діяльність Лейбористської партії Великої Британії (1893–1931): історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 21-27. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
1458683
  Сергієнко В.Г. Становлення та діяльність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сергієнко Вікторія Григорівна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 290 л. – Додатки: л. 241-290. – Бібліогр.: л. 201-240
1458684
  Сергієнко В.Г. Становлення та діяльність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сергієнко Вікторія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1458685
  Зелений Володимир Миколайович Становлення та діяльність товариств "Просвіта" Катеринославської губернії у 1905-1922 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Зелений В.М.; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
1458686
  Кагамлик С. Становлення та діяльність української православної ієрархії ранньомодерного часу в цивілізаційному контексті // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 156-160


  У статті досліджується проблема становлення та діяльності української православної ієрархії ранньомодерного часу в цивілізаційному контексті. Автор аналізує її у двох напрямках: європейські впливи на становлення української православної ієрархії та ...
1458687
  Краснодемська І. Становлення та діяльність УНДО на західноукраїнських землях (1925-1939 рр.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 86-102. – ISSN 2413-7065
1458688
  Баюк В.Г. Становлення та еволюція археологічних досліджень Луцька та його околиць : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Баюк Віктор Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі України. – Луцьк, 2023. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1458689
  Ставнюк В.В. Становлення та еволюція афінського поліса (від занепаду ахейської цивілизації до реформ Ефіальта і Перікла) : Дис. ...доктора історичних наук. Спец. 07.00.02- всесвітня історія / Ставнюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 385 л. – Бібліогр.: л. 346-385
1458690
  Ставнюк В.В. Становлення та еволюція афінського поліса (від занепаду ахейської цивілізації до реформ Ефіальта і Перікла) : Автореф. дис. ...д-ра іст. наук: Спец. 07.00.02 / Віктор Володимирович Ставнюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – бібліогр.: 24 назви
1458691
  Пащенко І.І. Становлення та еволюція органів радянської прокуратури на Поділлі (1922-1928 рр.): історичний аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пащенко Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1458692
  Гарат Р.М. Становлення та еволюція основних інститутів Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 645-652. – ISSN 1563-3349
1458693
  Шевченко А.Є. Становлення та еволюція режимної системи в радянській Україні (1917-1953 рр.) / Шевченко А.Є., Пащенко Д.А. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – 319, [1] с. – Слов. спец. термінів: с. 260-318. – Бібліогр.: с. 226-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-949-103-9
1458694
  Крижевський А.В. Становлення та еволюція школи західноруського права в Університеті св. Володимира (ІІ пол. ХІХ – початок ХХ ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 2219-5521
1458695
  Юркевич М.М. Становлення та конституційний розвиток Турецької Республіки (XX - XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Юркевич Марта Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1458696
  Задорожній О.В. Становлення та нормативний зміст принципу територіальної цілісності держав як основного принципу міжнародного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 231-248. – ISSN 2078-9165


  Розглянуто становлення і нормативний зміст основного принципу міжнародного права - принципу територіальної цілісності держав у його взаємозв"язку з принципом рівноправності та самовизначення народів.
1458697
  Мошик І.В. Становлення та організація влади більшовиків у Глухівському повіті у період Української революції 1917-1920 рр. (за документами ЦДАГО) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 293-296. – ISSN 2218-4805


  У статті на базі архівних джерел досліджуються проблеми формування місцевої владної структури – Глухівського повітового партійного комітету – у період Української революції 1917–1921 рр. Аналізуються матеріали, що констатують стиль роботи партійних ...
1458698
  Волошкевич Г. Становлення та основні риси європейського кооперативного законодавства ( XIX ст.) // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 62-67. – ISSN 1561-4999
1458699
  Полтавець Сергій Васильович Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Полтавець С.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1458700
  Полтавець Сергій Васильович Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Полтавець Сергій Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 175л. – Бібліогр.: 164 - 176
1458701
  Опанасюк Віталій Віталійович Становлення та особливості розвитку венчурного капіталу : Дис. ... канд. економ. наук за спец. 08.00.01 / Опанасюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 172л. + Додатки: л. 172 - 185. – Бібліогр.: л. 158 - 172
1458702
  Опанасюк Віталій Віталійович Становлення та особливості розвитку венчурного капіталу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук за спец. 08.00.01 / Опанасюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1458703
  Бойко І.Й. Становлення та особливості розвитку інституту покарання у кримінальному праві Української козацької держави (середина XVI-XVIII ст. ) // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посіб. / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 170-235. – ISBN 978-617-10-0004-9
1458704
  Карасьова Н.А. Становлення та особливості розвитку лізингу в зарубіжних країнах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-34.
1458705
  Карасьова Н.А. Становлення та особливості розвитку лізингу в зарубіжних країнах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто етапи розвитку та особливості становлення лізингового бізнесу. Проаналізовано міжнародний досвід та відмінності в організації лізингу в різних країнах світу.
1458706
  Скопцова Олена Михайлівна Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець 19-20 століття) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Скопцова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1458707
  Горпенюк А. Становлення та перспективи розвитку досудового слідства в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 98-100
1458708
  Чотарі В. Становлення та перспективи розвитку середнього класу в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 145-148.
1458709
  Левицька Н.М. Становлення та поступ бібліотек в українських гуманітарних вишах (ХІХ – початок ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 25-30. – ISSN 2076-1554


  На основі архівних матеріалів та літературних джерел аналізуються передумови створення та методи роботи бібліотек вищих навчальних закладів. Наголошується на важливості підбору наукових та навчальних видань як необхідної складової забезпечення ...
1458710
  Глухова Д.А. Становлення та розвиток NBIC - технологій: глобальний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 145-150


  В умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу відбувається трансформація всіх сфер життєдіяльності людства на основі синтезу та дихотономії, поєднання протилежних компонентів та поділ найменших частинок. В результаті створюються нові не ...
1458711
  Проценко В. Становлення та розвиток агентського договору в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 155-158.
1458712
  Багай Н. Становлення та розвиток аграрного права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.413-418. – Бібліогр.: 19 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1458713
  Савицька О.В. Становлення та розвиток аеропалінологічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.34-36. – (Біологія ; Вип. 34)


  Подано коротке визначення аеропалінології як науки. Розглянуто становлення та напрямки аеропалінологічних досліджень. Дано порівняльну характеристику стану цієї науки в Уераїні та за кордоном.
1458714
  Кучерявий О.В. Становлення та розвиток алелопатії в Україні: сільськогосподарський аспект (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Кучерявий Олег Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав - Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 8 назв
1458715
  Тимчук Л. Становлення та розвиток андрагогіки в Україні (кінець ХІХ - ХХ століття) : монографія / Людмила Тимчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 463, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 412-463. – ISBN 978-966-423-348-1
1458716
  Гавриленко О.А. Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор"ї (кінець VII ст. до н.е. - перша половина VI ст. н.е.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук :12.00.01 / Гавриленко О.А. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 40 с. – Бібліогр. : 32 назви
1458717
  Павлюк Т.С. Становлення та розвиток бального танцю: історіографія питання : хореографія // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 121-131
1458718
  Чуб О. Становлення та розвиток банківської системи України в контексті присутності іноземного капіталу // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 81-89. – ISSN 1605-2005
1458719
  Савочка А. Становлення та розвиток благодійних товариств загального типу Таврійської губернії (сер. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 78-84
1458720
  Шилова А.В. Становлення та розвиток Боснії і Герцеговини як самостійної держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-53. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості становлення та розвитку Боснії та Герцеговини як самостійної держави, а також проаналізовано хід виконання Дейтонських угод. The article deals with the peculiarities of establishment and development of the Bosnia and Herzegovina ...
1458721
  Семенюшко А. Становлення та розвиток ботанічної класифікації та систематизації культури квасолі з найдавніших часів до кінця ХХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 130-137


  Методом історико-наукового аналізу розкрито створення ботанічної класифікації тасистематизації культури квасолі, розробленої науковцями різних країн світу, з метою визначенняісторичної еволюції культурних рослин. Методом историко-научного анализа ...
1458722
  Андрущенко Г.С. Становлення та розвиток бюджетного законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Андрущенко Галина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 230 арк. – Додатки: арк. 224-230. – Бібліогр.: арк. 10-11, 199-223 та в додатках: арк. 224-225
1458723
  Головко О. Становлення та розвиток виборчого законодавства в Україні / О. Головко, В. Мойсієнко // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-55.
1458724
  Дрок П.В. Становлення та розвиток видавничо-поліграфічної справи в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 67-71. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є теоретичний аспект становлення видавничо-поліграфічної справи в контексті розвитку сучасної української освіти.
1458725
  Драга І.М. Становлення та розвиток вищої військової освіти в Польщі / І.М. Драга, І.А. Чистякова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 142-147. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 7). – ISSN 2522-1477
1458726
  Пашківська О. Становлення та розвиток вітчизняного агроґрунтознавствав 20-х роках хх ст.: історичний аналіз // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 102-107


  Комплексно досліджено історико-наукову картину становлення і розвитку агроґрунтознавства в Україні у 20-х роках ХХ ст. Розглянуто політичні, соціально-економічні умови розвитку галузі в досліджуваному періоді. Розкрито особливості проведення ґрунтових ...
1458727
  Лобенко С.В. Становлення та розвиток геологічної наукової школи Харківського університету // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 51. – С. 448-452. – ISSN 2076-8982
1458728
  Самородов О. Становлення та розвиток геотехнічних наукових шкіл у Харківському національному університеті будівництва та архітектури: історія, персоналії, сьогодення // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (102). – C. 36-42. – ISSN 1562-529Х
1458729
  Сватковський С.О. Становлення та розвиток гончарських традицій у Лівобережній Україні // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 109-115. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1458730
  Петришина Н.В. Становлення та розвиток державного підприємництва в економіці України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 225-227. – (Право. Економіка. Управління)
1458731
  Романів Михайло Васильович Становлення та розвиток державного фінансового контролю в Україні : Дис... канд.економ .наук: 08.04.01 / Романів Михайло Васильович; КУ. – К, 1999. – 211л. – Бібліогр.:л.189-200
1458732
  Романів М.В. Становлення та розвиток державного фінансового контролю в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.04.01 / Романів М. В.; КУ. – К., 2000. – 17л.
1458733
  Байдак Л.А. Становлення та розвиток Дніпропетровської гідробіологічної школи: дослідження техногенно-трансформованих екосистем Дніпровського водосховища (1927–1941 рр.) / Л.А. Байдак, А.І. Дворецький // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 111-121. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто діяльність наукового колективу дніпропетровських гідробіологів з вивчення техногенно-трансформованих екосистем новоствореного Дніпровського водосховища у період 1927 - 1941 рр. Висвітлено головні напрями експедиційних досліджень та їх ...
1458734
  Байдак Л.А. Становлення та розвиток Дніпропетровської наукової гідробіологічної школи (30-90-ті роки XX ст.). Частина 2 // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (122). – С. 97-119. – ISSN 1560-4926


  Стаття присвячена історії становлення і розвитку прісноводної радіоекології в Україні, що тісно пов’язана з розвитком ядерної енергетики.
1458735
  Романуха З. Становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів м. Рівного // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 12-16. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано основні етапи становлення та розвитку довідково-бібліографічної діяльності у бібліотеках вищих навчальних закладів м. Рівного. Ключові слова: довідково-бібліографічна діяльність, бібліотека ВНЗ, довідково-бібліографічне ...
1458736
  Петрова І.В. Становлення та розвиток дозвілля як соціально-культурного явища в Античному Римі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 139-147
1458737
  Кузьменко Н.О. Становлення та розвиток досліджень геокосмосу в Харківському політехнічному інституті: історіографія проблеми // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 2 (38). – С. 26-36. – ISSN 2077-9496
1458738
   Становлення та розвиток економіко-географічних досліджень у Сімферополькому університеті : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / М.В. Багров, Г.О. Галух, В.Б. Кудрявцев, Л.О. Ожегова, В.О. Романова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-41. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто основні теми наукових досліджень кафедри економічної географії, наведено перелік найбільш значних публікацій її співробітників, визначено стратегічні напрямки досліджень на перспективу.
1458739
   Становлення та розвиток економіко-географічних досліджень у Чернівецькому університеті : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Я.І. Жупанський, В.П. Руденко, Н.І. Коновалова, В.П. Круль, В.О. Джаман, Е.І. Калмуцька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 34-36. – (Географія ; Вип. 43)


  Висвітлено процес становлення й розвитку економіко-географічних досліджень на початковому етапі формування науки та за період з 1947 по 1997 роки. Проаналізовано науковий доробок вчених географічного факультету Чернівецького університету.
1458740
  Макєєв С.П. Становлення та розвиток економічних відносин України та Республіки Білорусь (1991-1998 рр.) // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 56-64. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
1458741
  Циганенко В.О. Становлення та розвиток енергетики міста Києва ( кінець XIX - початок XX ст.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2008. – № 2 : (за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Технічний музей: історія, досвід, перспективи"). – С. 43-50
1458742
  Петрик Н.А. Становлення та розвиток етнічного туризму (на прикладі міграційних процесів Лемківщини в середині ХХ століття) / Н.А. Петрик, О.С. Чубрей // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 151-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1458743
  Ходаківський М.Д. Становлення та розвиток етнокультурної автономії в балтійських країнах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 157-171. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1458744
  Святненко А.Б. Становлення та розвиток жіночих духовних училищ на Правобережній Україні: друга половина XIX - початок XX ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 3. – С. 170-176. – ISSN 2226-3209
1458745
  Ніколіна І. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи України в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст.: огляд архівних джерел // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 245-250. – ISSN 2306-4250
1458746
  Ревуцький Т.І. Становлення та розвиток законодавства про матеріальну відповідальність в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 120-126. – ISSN 2078-6670
1458747
  Тулянцева І.В. Становлення та розвиток законодавства України про переміщення культурних цінностей через митний кордон // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 41-47.
1458748
  Погорецький М. Становлення та розвиток інституту гарантій адвокатської таємниці в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.124-129
1458749
  Нагорний Є.В. Становлення та розвиток інституту громадянства України (1917-2007 рр.) / Євген Нагорний. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 186, [1] с. – Список термінів і понять: с. 170-182. – Бібліогр.: с. 147-169. – ISBN 978-966-8126-92-5
1458750
  Слободян О.М. Становлення та розвиток інституту запобіжних заходів, не пов"язаних із взяттям під варту, в кримінальному процесі України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 152-164.
1458751
  Пономарьова О.О. Становлення та розвиток інституту касації в господарському судочинстві // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 264-266. – ISBN 978-617-616-075-5
1458752
  Кругляк Д.М. Становлення та розвиток інституту місцевого самоврядування в Україні (1990-2020 рр.): історичний аспект : дис. ... д-ра філософії : 032 / Кругляк Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 219 арк. – Додатки: арк. 218-219. – Бібліогр.: арк. 196-217
1458753
  Федотова Г.В. Становлення та розвиток інституту оскарження у кримінальному процесі України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 127-134.
1458754
  Татаров О.Ю. Становлення та розвиток інституту перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами: історико-правовий аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 175-183.
1458755
  Чернишевич О.В. Становлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991-2006 рр.) : історичний аспект : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - Історія України / Чернишевич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 254 л. – Бібліогр.: л. 198-254
1458756
  Чернишевич О.В. Становлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991-2006 рр.) : історичний аспект : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Чернишевич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр. : 4 назви
1458757
  Ткач Д. Становлення та розвиток інституту прем"єр-міністра Угорщини новітньої доби (соціально-психологічний аспект) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 75-93
1458758
  Коваль А.М. Становлення та розвиток інституту примирення у вітчизняному кримінальному процесі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (177/178). – С. 59-68. – ISSN 2308-9636
1458759
  Авторгов А.М. Становлення та розвиток інституту примусового виконання рішень державних органів та посадових осіб // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-67.
1458760
  Кириченко Т. Становлення та розвиток інституту сепарації в сімейному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 29-33. – ISSN 2663-5313
1458761
  Курпас Юлія Володимирівна Становлення та розвиток інституту управління майном в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Курпас Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1458762
  Курпас Юлія Володимирівна Становлення та розвиток інституту управління майном в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Курпас Ю.В.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 198л. – Бібліогр.: л.186-198
1458763
  Кучерук К.І. Становлення та розвиток інституту усиновлення / К.І. Кучерук, І.С. Крижко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 28-33. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1458764
  Ковальчук І. Становлення та розвиток інституту усиновлення у Візантії // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 29-31
1458765
  Дмитренко Е.С. Становлення та розвиток інституту юридичної відповідальності суб"єктів фінансового права у національному законодавстві ( 1990-1996 рр.) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 51-62.
1458766
  Ріжняк Р. Становлення та розвиток інформатики та кібернетики в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми


  У статті досліджуються історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію становлення та розвитку кібернетики та інформатики в Україні протягом другої половини ХХ - на початку ХХІ століття. Визначені два історіографічні етапи, до ...
1458767
  Ріжняк Р. Становлення та розвиток інформатики та кібернетики в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 142-149. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджуються історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію становлення та розвитку кібернетики та інформатики в Україні протягом другої половини ХХ - на початку ХХІ століття. Визначені два історіографічні етапи, до ...
1458768
  Савенко Д.О. Становлення та розвиток інфраструктури фінансового ринку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 81-85. – ISSN 2306-6814
1458769
  Паливода К. Становлення та розвиток іпотечного ринку житла в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 3-9
1458770
  Тарасенко О. Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. / Ольга Тарасенко. – Київ : Логос, 1995. – 274 с. – ISBN 5-87534-250-1
1458771
  Тарасенко Ольга Олексіївна Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.02 / Тарасенко Ольга Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 273л. – Бібліогр.:л.194-320
1458772
  Тарасенко Ольга Олексіївна Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському Університеті у 1834-1884 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Тарасенко Ольга Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1458773
  Діковська І.А. Становлення та розвиток кафедр римського, цивільного та торгового права у дореволюційний період / І. Діковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-39. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються становлення та розвиток кафедр римського, цивільного та торгового права у дореволюційний період. The article deals with the establishment and development of roman, civil and trade law in pre-revolutionary period.
1458774
  Вергун В.А. Становлення та розвиток кафедри міжнародного бізнесу за 25 років / В.А. Вергун, А.І. Кредісов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 9-13. – ISSN 2308-6912
1458775
  Міхневич Л.В. Становлення та розвиток Київського комерційного інституту як вищого навчального закладу // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 31-54. – ISBN 978-966-483-563-0
1458776
  Ящук В. Становлення та розвиток кібернетичної науки в Україні в другій половині XX ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 315-318. – ISBN 978-966-171-90295
1458777
  Шевченко А.Є. Становлення та розвиток князівської влади в Київській Русі в IX - на початку XII ст. / Шевченко А.Є., Кудін С.В., Настюк А.А. – Вінниця : ТВОРИ, 2020. – 467, [1] с. : карти. – Бібліогр.: с. 438-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-949-471-9
1458778
  Даниляк О.О. Становлення та розвиток компетенції органів державного управління у сфері природно-заповідної справи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 107-112. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1458779
  Пильгун Н.В. Становлення та розвиток конституційного права в рішеннях Верховного Суду США : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Пильгун Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1458780
  Пильгун Н.В. Становлення та розвиток конституційного права в рішеннях Верховного Суду США (історико-правовий аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень / Пильгун Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183л. – Бібліогр.: л. 168 - 183
1458781
  Нідзельська І.А. Становлення та розвиток кооперативної кредитної системи в аграрному комплексі України // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 224-226.
1458782
  Бульба Т.С. Становлення та розвиток краєзнавчої бібліографії Поділля (друга половина ХІХ-ХХ ст. : Автореф... канд. іст.наук: 05.25.03 / Бульба Т. С.; Київ. держ. ін-т культ. – К., 1995. – 22л.
1458783
  Шлапаченко В.М. Становлення та розвиток кримінально-правової охорони державної таємниці в Україні : Історичний огляд / В.М.Шлапаченко, В.П.Ворожко, О.В.Шамсутдінов; Національна академія СБ України. – Київ : Національна академія СБ України, 2006. – 55с.
1458784
  Субота І.О. Становлення та розвиток кувейтської новели // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті подано короткий огляд культурних процесів в Кувейті в І пол. ХХ ст., які вплинули на зародження новели, названо основоположників даного жанру, виокремлено особливості їх новелістики та визначено проблемнотематичні аспекти кувейтської новели на ...
1458785
  Спрягайло О.В. Становлення та розвиток культивованої дендрофлори лісостепового Придніпров"я // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2010. – № 2. – С. 69-75. – ISSN 1605-6574
1458786
  Галкін С.І. Становлення та розвиток ландшафтного паркобудівництва в Західній Європі та Росії в XVIII-XIX cт. // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 69-74. – ISSN 1605-6574


  Проаналізовано передумови зародження та становлення на Європейському континенті ландшафтного стилю паркобудівництва. Зазначено головні особливості цього напряму, а також названо творців перших пейзажних садів у Західній Європі. Висвітлено історію ...
1458787
  Алексєєв С. Становлення та розвиток малого і середнього підприємництва в Україні у 1991-2004 рр.: історичний аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 90-97. – ISSN 1728-9343
1458788
  Хлівна І.В. Становлення та розвиток малого підприємництва в Україні // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 40-43.
1458789
  Ярошовець Н.В. Становлення та розвиток методології обліку в Україні (XVI-XIXст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-70. – (Економіка ; вип. 52)


  Проаналізовано стан бухгалтерського обліку як науки, його місце і роль у суспільстві, а також методологічний та організаційний стан бухгалтерського обліку в Україні в період XVI-XIX ст. Автор мала на меті пояснити хід історії філософськими принципами і ...
1458790
  Монаєнко А.О. Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 144-152. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1458791
  Богатирьов І.І. Становлення та розвиток міжнародних фінансів: генезис етапів // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 11-18. – ISSN 2313-4569
1458792
  Рибій О.В. Становлення та розвиток міжнародно-правового захисту іноземних інвестицій // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 122-132.
1458793
  Кориневич А.О. Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання використання енергетичних ресурсів // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 69-79
1458794
  Кульчицький С.П. Становлення та розвиток міжнародного повітряного права в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 40-48
1458795
  Олійник Г.В. Становлення та розвиток міжнародного туризма // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 403-405. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1458796
  Котенко Т. Становлення та розвиток місцевого самоврядування м. Києва (ІХ-ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-107. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні етапи історичного розвитку інституту самоврядування м. Києва ІХ-ХІХ ст.ст. Визначені роль та значення магдебурзького права, як одного з основних етапів у формуванні місцевого самоврядування. The article cals with the main ...
1458797
  Плєшакова Л.О. Становлення та розвиток музейної справи у місті Луганську ( XIX - початок XXI століття) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 26.00.05 / Плєшакова Лілія Олександрівна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1458798
  Хван Р. Становлення та розвиток муніципальної правової політики України в контексті подальшого розвитку демократичної правової державності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 2219-5521
1458799
  Лазаренко В. Становлення та розвиток нагородної системи України:Почесна Відзнака Президента України - від відзнаки до державної нагороди (1992 - 2002 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-29. – ISSN 1811-542X
1458800
  Лавренчук А. Становлення та розвиток наднаціональних механізмів управлівння євроінтеграційними процесами (1952-2002 рр.) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.96-106. – ISBN 966-7800-03-2
1458801
  Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України : (історико-педагогічний аспект) / О.М. Микитюк; Мін-во освіти і науки України; Харк. держ. педагог. ун-тет ім.Г.С.Сковороди. – 2-е вид., випр., доп. – Харків : ОВС, 2003. – 272с. – ISBN 966-7858-34-0


  У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази розкрито становлення і розвиток науки у вищій школі в Україні,зміст і напрями реалізації завдань науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах на різних етапах її розв
1458802
  Мошенський С.З. Становлення та розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні як інституційних інвесторів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 295-303. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
1458803
  Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва / В.В. Крутов ; Ін-т економіки та прогнозування Національної академії наук України, ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Фенікс, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-651-641-4
1458804
  Джужа О.М. Становлення та розвиток оперативно-розшукової віктимології / О.М. Джужа, В.В. Матвійчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 3-8
1458805
  Грідін О.В. Становлення та розвиток органів служби безпеки України (історико-правовий аналіз) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 152-158. – ISSN 1563-3349
1458806
  Корченко М.О. Становлення та розвиток педагогічної освіти Королівства Нідерланди в ХХ столітті // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 49. – С. 43-48
1458807
  Лисенко О.І. Становлення та розвиток педагогічної практики у ВНЗ України (1917-1940 рр.) // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 36-43. – ISBN 966-8847-12-1
1458808
  Кнодель Л.В. Становлення та розвиток пенітенціарних систем // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 71-84
1458809
  Крисюк С.В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрв в Україні (1917-1995 рр.) : Дис... докт. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Крисюк С. В.; Укр. ін-т підвищ. квал. керівн. кадрів освіти. – К., 1996. – 429л. – Бібліогр.:л.406-422
1458810
  Крисюк С.В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1917-1995 рр.) : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Крисюк С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 48л.
1458811
  Старинський М. Становлення та розвиток повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53-57
1458812
  Витичак У. Становлення та розвиток поетики танка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 126-135. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто основні етапи становлення та розвитку поетики жанру танка: трансформацію художньо-естетичних принципів та категорій, типологію тематики та образів.
1458813
  Балюн Оксана Олександрівна Становлення та розвиток політичних і економічних відносин між Україною та державою Ізраїль в 90-х роках 20 століття : Автореф. дис. ... канд. іст. наук:07.00.02 / Балюн О.О.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1458814
  Балюн Оксана Олександрівна Становлення та розвиток політичних і економічних відносин між Україною та державою Ізраїль в 90-х роках ХХ століття : Дис....канд. істор. наук: 07.00.02 / Балюн Оксана Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 196 л. – Бібліогр.: л.184-196
1458815
  Летуновська І.В. Становлення та розвиток поняття "маньєризм" у літературознавстві та історії літератури XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 174-184. – ISBN 966-7825-78-7
1458816
  Турянський Ю.І. Становлення та розвиток прав людини в античні часи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 39-44. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 23). – ISSN 2415-3818
1458817
  Нелін О.І. Становлення та розвиток правової доктрини відумерлості (виморочності) спадкового майна в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (212). – С. 6-11. – ISSN 2308-9636
1458818
  Ващук Д.П. Становлення та розвиток правової системи Великого князівства Литовського у другій половині ХVІ ст.: на прикладі Київщини й Волині // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.98-112. – ISSN 0130-5247
1458819
  Подобна Є.В. Становлення та розвиток преси м. Лубни (1905–1917 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 92-96. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (21)). – ISSN 2219-8741
1458820
  Стрєльцова О. Становлення та розвиток принципу основних прав людини як джерела права Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 11. – С. 158-161. – ISSN 0132-1331
1458821
  Пилипчук О.Я. Становлення та розвиток природничо-наукового знання в епоху Відродження // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 3 (39). – С. 3-11. – ISSN 2077-9496
1458822
  Янчук О.Б. Становлення та розвиток пробації в Україні: сучасний стан і перспективи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (201). – C. 15-22. – ISSN 2308-9636
1458823
  Соколов В. Становлення та розвиток провідних публічних бібліотек губернських міст в Україні у XIX - на початку ХХ ст.: особливості еволюції губернських бібліотек // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 42-50. – ISSN 2518-7341
1458824
  Соколов В. Становлення та розвиток провідних публічних бібліотек губернських міст в Україні у XIX – на початку ХХ ст.: особливості еволюції губернських бібліотек // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 39-46. – ISSN 2518-7341


  У статті досліджено становлення та розвиток провідних публічних бібліотек губернських міст на території України у ХІХ – на початку ХХ ст., чинники, умови й основні етапи їхньої еволюції. Охарактеризовано головні напрями та особливості ...
1458825
  Соколов В. Становлення та розвиток провідних публічних бібліотек губернських міст в Україні у ХІХ ст.: особливі еволюції губернських бібіліотек // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 45-52. – ISSN 2518-7341
1458826
  Миколенко В.А. Становлення та розвиток прокуратури України на шляху до європейської моделі // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 172-180. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
1458827
  Васюк Оксана Становлення та розвиток профорієнтаційної роботи на професії педагогічної спрямованості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.
1458828
  Махмурова-Дишлюк Становлення та розвиток процесу забезпечення безпеки судноплавства в період збройних конфліктів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 19-24. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1458829
  Хрол Н.В. Становлення та розвиток психіатрії у Харкові: вплив видатних науковців та лікарів / Н.В. Хрол, О.С. Серікова // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 8-18. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2312-5675
1458830
  Зніщенко М.П. Становлення та розвиток публічних біблиотек для дітей в Україні (1900-1939 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Зніщенко М.П.; Мін-во культури і мистецвт України, Київ. держ. ун-тет культури і мистецтв. – Київ, 1998. – 16 с.
1458831
  Георгієвська В.В. Становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України 19 - 20 століть : дис. ... канд наук із соц. комунікацій : 17.00.04 / Георгієвська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 245с. + Додатки: л. 200-246. – Бібліогр.: л.179-199
1458832
  Георгієвська В.В. Становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України 19 - початку 20 століть : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Георгієвська В.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1458833
  Кралюк П.М. Становлення та розвиток релігієзнавчих студій в Україні / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 5-17. – ISBN 978-966-373-827-7
1458834
  Олійник Н. Становлення та розвиток ринку житла в умовах суспільно-економічних трансформацій в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 52-59
1458835
  Ковтун М.В. Становлення та розвиток ринку житла України в умовах ринкових перетворень // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 282-286. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
1458836
  Прудко А. Становлення та розвиток ринку ф"ючерсних контрактів у світовій практиці та в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 93-96.
1458837
  Канівець О.М. Становлення та розвиток системи Британської вищої ветеринаної освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 130-134. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1458838
  Андрєєв П. Становлення та розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-9. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні підходи до визначення ролі державного внутрішнього фінансового контролю в процесі управління державними фінансами та європейські моделі побудови системи контролю. Розглянуто сучасні тенденції та перспективи реформування ...
1458839
  Школьна Олена Дмитрівна Становлення та розвиток системи періодичної преси Катеринославської губернії 1838-1917 рр. : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Школьна Олена Дмитрівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – К., 1997. – 16л.
1458840
  Школьна Олена Дмитрівна Становлення та розвиток системи періодичної преси Катеринославської губернії 1838-1917 рр. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Школьна Олена Дмитрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 160л. – Бібліогр.:л.149-160
1458841
  Гудима О.В. Становлення та розвиток системи податкового адміністрування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 100-103. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
1458842
  Таможська І. Становлення та розвиток системи приват-доцентури в університетах Європи (XIX - початок XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 13-17. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1458843
  Дідківський В.М. Становлення та розвиток системи публічного управління безпекою комерційного автомобільного транспорту в сучасній Україні : дис. ... д-ра філос. : 281, 28 / Дідківський В"ячеслав Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 281, [19] арк. – Додатки: арк. 276-281, [19]. – Бібліогр.: арк. 221-275
1458844
  Крук Микола Зенович Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Крук М.З.; КНУТШ. – Житомир, 2004. – 231с. – Бібліогр.: 7 назв.
1458845
  Крук Микола Зенонович Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01. / Крук М.З.; Мін-во освіти і науки України; ЖДПУ ім. І.Франка. – Житомир, 2004. – 231л. + Дод.: л. 199-231. – Бібліогр.: л. 184-198
1458846
  Сіромський Р. Становлення та розвиток славістичних студій у Канаді (1945–1954) / Р. Сіромський, Г. Сіромська // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 65-76. – ISSN 0203-9494


  "У статті висвітлюються інституційне становлення та розвиток славістичних студій у повоєнній Канаді. Аналізуються обставини та причини актуалізації слов’янознавчих досліджень, зумовлених новою хвилею імміґрації та прибуттям за океан авторитетних ...
1458847
  Денисовець І.В. Становлення та розвиток словотвірної термінології української мови у граматиках XVI - першої половини ХХ ст. // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 30. – С. 77-80. – ISSN 2524-2490
1458848
  Штефан Л. Становлення та розвиток соціально-педагогічних комплексів для дітей з особливими потребами // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С.17-24. – (Педагогічні науки)
1458849
  Музика Геннадій Олександрович Становлення та розвиток співробітництва України та Південно-Африканської республіки : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Музика Геннадій Олександрович; КУ ім.Т.Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 202л. – Бібліогр.: л. 185 - 200
1458850
  Музика Геннадій Олександрович Становлення та розвиток співробітництва України та Південно-Африканської республіки : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Музика Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
1458851
  Лукашевич Ю. Становлення та розвиток суспільної агрономії: історіографія питання // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 143-151. – ISSN 2415-3567


  Метою є вивчення та науковий аналіз історіографічного доробку зі становлення та розвитку суспільної агрономії. Важливими шляхами розв"язання завдань даного дослідження є застосування принципів історизму, науковості, об"єктивності, комплексності джерел ...
1458852
  Бобиль В. Становлення та розвиток сучасного управлінського обліку у банківській діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-28. – ISSN 1605-2005
1458853
  Кулик Оксана Становлення та розвиток сучасної філософії освіти в Україні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 8-10


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
1458854
  Вернигора С.М. Становлення та розвиток телебачення Франції: історичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 52-58
1458855
  Закрепа А.В. Становлення та розвиток теоретико-методологічного забезпечення економічної безпеки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 123-131
1458856
  Лавріненко О.В. Становлення та розвиток теоретичної електротехніки як науки та навчальної дисципліни на теренах України у 30-ті рр. XX ст. - початок XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Лавріненко Ольга Валеріївна ; НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1458857
  Козинець О. Становлення та розвиток теорії поділу влади в історії світової політико-правової думки / О. Козинець, В. Пророченко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (287). – С. 165-169. – ISSN 2663-5313
1458858
  Кметик Х.В. Становлення та розвиток теорії транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 141-146.
1458859
  Сіман О.М. Становлення та розвиток толерантності в етноконфесійних відносинах сучасної України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Сіман О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 194 л. + Додатки : л. 174-194. – Бібліогр. : л. 148-173
1458860
  Сіман О.М. Становлення та розвиток толерантності в етноконфесійних відносинах сучасної України : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Сіман О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1458861
  Мартинюк О.В. Становлення та розвиток торгового права у Київській Русі // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 64-72. – ISSN 2518-7953
1458862
  Притика Ю.Д. Становлення та розвиток третейських інституцій на теренах вітчизняної правової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні етапи становлення та розвитку третейського суду в межах вітчизняної правової системи. В історико-порівняльному плані аналізуються джерела правового регулювання третейського розгляду суперечок Давньої Русі, Російської імперії, ...
1458863
  Степаненко В.О. Становлення та розвиток туристичної діяльності в Україні: проблеми та напрямки вдосконалення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 151-155. – ISSN 2222-4459
1458864
  Трубчанінов М.А. Становлення та розвиток у селянських господарствах "Європейської Росії маслоробного підсобного товарного виробництва в кінці XVIII - на початку XX століття // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 40-48. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  У статті досліджується процес становлення та розвитку в селянських господарствах Європейської частини Росії підсобного товарного маслоробства протягом кінця ХVIIІ – початку ХХ ст.: географія, масштаби та динаміка, технічна еволюція та ...
1458865
  Нагірняк Остап Русланович Становлення та розвиток українознавчих досліджень у системі університетських центрів і провідних наукових організацій Наддніпрянської України (остання чверть 19 ст. - 1917 р.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Нагірняк О.Р.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1458866
  Нагірняк Остап Русланович Становлення та розвиток українознавчих досліджень у системі університетських центрів і провідних наукових організацій Наддніпрянської України (остання чверть 19 ст. - 1917 р.) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Нагірняк О.Р.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 218л. – Бібліогр.: л. 186 - 218
1458867
  Антонюк О.С. Становлення та розвиток українсько-польських відносин (1991-2003) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено українсько-польські відносини в 1991-2003 рр. Розкрито актуальні питання політичного, економічного та культурного співробітництва між Україною та Польщею. The article is devoted to Ukrainian-Polish relations during 1991-2003 and discovers ...
1458868
  Дацків І. Становлення та розвиток українсько-польських відносин у геополітичному просторі наприкінці ХХ – початку ХХІст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 2 (26), квітень - червень. – С. 141-148. – ISSN 1998-4634
1458869
  Анісімов В.Ю. Становлення та розвиток фармацевтичної освіти в південному регіоні / В.Ю. Анісімов, Л.М. Унгурян, Н.А. Прилипко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 11-13. – ISSN 1681-2751
1458870
  Савка М.В. Становлення та розвиток фермерських господарств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 107-112. – ISSN 2309-1533
1458871
  Христова Т.Є. Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.23 / Христова Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 389л. – Бібліогр. : л.349-389
1458872
  Христова Т.Є. Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.23 / Христова Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 44 с. – Бібліогр. : 53 назви
1458873
  П"ятаченко Г.О. Становлення та розвиток фінансів України. 1917-2003 / П"ятаченко Г.О., Кухарець Л.В. ; Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. – Київ : НДФІ, 2005. – 784 с. – ISBN 966-7675-26-2
1458874
  Стойко О.Я. Становлення та розвиток фінтех-бізнесу в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 384-392. – ISSN 2222-4459
1458875
  Зозуля Є. Становлення та розвиток форм міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України у сфері протидії тероризму // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 118-120. – ISBN 978-617-7220-78-6
1458876
  Федунь Ю. Становлення та розвиток франчайзингової стратегії ведення бізнесу у світовій економіці / Ю. Федунь, С. Огінок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 293-299. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1458877
   Становлення та розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні. – Київ, 2001. – 248с. – ISBN 966-02-2096-0
1458878
  Шабалін А. Становлення та розвиток цивільно-процесуального захисту речових прав на землю в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 147-155. – ISSN 2308-0361
1458879
  Пивоваров Віталій Становлення та розвиток чоловічої гімназійної освіти в Житомирі у XIX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – C. 61-69
1458880
  Пивоваров В. Становлення та розвиток чоловічої гімназійної освіти у Житомирі в XIX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 236-245
1458881
  Алієв Р.Г. Становлення та розвиток шиїтської теології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1458882
  Андрусишин Б. Становлення та розвиток шкільної правової освіти в Україні / Б. Андрусишин, А. Гуз // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-96.
1458883
  Ханіна О.І. Становлення та складові державного регулювання волонтерської діяльності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 24, грудень. – С. 188-193. – ISSN 2306-6814
1458884
  Антоненко В.В. Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Антоненко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 265 арк. – Додатки: арк. 222-265. – Бібліогр.: арк. 181-221
1458885
  Антоненко В.В. Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Антоненко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1458886
  Марцеляк О.В. Становлення та статус інституту наднаціональних омбудсманів у Європі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.43-48
1458887
  Гузела М. Становлення та сутність запобіжних заходів як виду заходів процесуального примусу в кримінальному процесуальному законодавстві та у теорії кримінального процесу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 223-230. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1458888
  Качур В. Становлення та суть сенйоріальної системи землеволодіння у Канаді в період французького колоніального панування (середина XVI ст.-1763р.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.142-145. – Bibliogr.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1458889
  Ніколаєва С.О. Становлення та сучасний стан небанківських фінансових інститутів в Україні / С.О. Ніколаєва, І.С. Каракулова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Т. 19. – С. 288-297. – ISBN 966-8958-08-3
1458890
  Ткачук Т. Становлення та сучаснийстан міжнародних фінансових організацій, їх роль у регулюванні світових економічних процесів // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 56-61
1458891
   Становлення та сучасні наукові здобутки Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка Національнорї академії наук України (до 100-річчя НАН України) / Н.В. Заіменко, М.Б. Гапоненко, Д.Б. Рахметов, М.І. Шумик, Н.М. Смілянець // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Н.В. Заіменко, Д.Б. Рахметов, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (80). – С. 3-10. – ISSN 1605-6574
1458892
  Гнатовський Микола Миколайович Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору : Дис.. кандидата юридичних наук:12.00.11 / Гнатовський Микола Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 192 л. – Бібліогр.:л.174-192
1458893
  Гнатовський Микола Миколайович Становлення та тенденції розвитку Європейського правового простору : Автореф. канд. юридичних наук: 12.00.11. / Гнатовський М.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1458894
  Бусол К.І. Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Катерина Ігорівна Бусол ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2014. – 194 л. – Бібліогр.: л. 168-194
1458895
  Бусол К.І. Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Бусол Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1458896
  Хвостова Т.В. Становлення та тенденції розвитку цифрового театру в сучасній інтернет-культурі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2023. – № 2. – С. 69-74. – ISSN 2226-3209
1458897
  Слюсаренко А. Становлення та трансформація інституту президента в Україні в 1990-і роки: аналіз історіографії проблеми / А. Слюсаренко, О. Чернишевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-104. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історіографію становлення та функціонування інституту Президента в Україні. Особливу увагу приділено відмінностям підходів до проблеми становлення інституту Президента в Україні фахівців історичних та інших спеціальностей. In the ...
1458898
  Шлапаченко В. Становлення та удосконалення кримінальної відповідальності за шпигунство в законодавстві України XVI - XVIII століття // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 118-123.
1458899
  Корпанюк М. Становлення та утвердження ренесансного класицизму в національній літературі XVI сторіччя // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 167-183


  У статті аналізується роль латино- і польськомовної національної літератури у становленні українського ренесансного класицизму, що спирався на ідеали античного, середньовічного національного та тогочасного європейського письменства, на теоретичні ...
1458900
  Колесник В. Становлення та функціонування губернських бюджетів в УСРР (1922-1925 рр.) / В. Колесник, О. Чеберяко // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 191-203. – (Історичні науки ; т. 32). – ISSN 2309-2254
1458901
  Дмитрасевич Н.О. Становлення та функціонування органів представницької влади в УСРР (1919-1922 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 44-49
1458902
  Сушко Олександр Олександрович Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921-1928 рр.): історико-теоретичний аспект : Дис. ... доктора історичних наук: 07.00.01. / Сушко О.О.; Нац. педагогічний ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 503л. – Бібліогр.: л. 444-503
1458903
  Сушко Олександр Олександрович Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 - 1928): історико-теоритичний аспект : Автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Сушко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 31с. – Бібліогр.: 5 назв
1458904
  Сохацька О.М. Становлення та функціонування товарних бірж. : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Сохацька О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
1458905
  Шкабко С. Становлення та функціонування Української Гельсінської групи та її вплив на рух опору в другій половині 70-х - 80-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 65-66
1458906
  Лафазан Ю.О. Становлення тарозвиток адміністративно-правового статусу центрів зв"язків із громадськістю МВС України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 128-135.
1458907
  Колодій Г.І. Становлення творчої індивідуальності Наталії Ужвій на українській сцені // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 255-256. – ISBN 978-966-8308-26-0
1458908
  Чуніхін О.Н. Становлення театральної справи в Росії (аспект творчої організації) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 94-104
1458909
  Нікітін Ю. Становлення теоретичних засад безпеки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 124-128.
1458910
  Кресін О.В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII - першій третині XIX століття: компаративна концептуалізація : монографія / О.В. Кресін ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Логос, 2017. – 679, [1] с. – Бібліогр.: с. 623-671 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-447
1458911
  Мягкий М. Становлення теорії довгих хвиль // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 59-68. – ISSN 1605-2005
1458912
  Маштакова В.О. Становлення теорії соціального виховання в Україні в XIX - початку XX ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – C. 217-224
1458913
  Ковальчук О.М. Становлення теорії юридичного позитивізму // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 34-35. – ISBN 978-966-940-085-7
1458914
  Цимбалій В.В. Становлення територіальних інституцій Римо-Католицької Церкви в незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 180-183. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються основні етапи і тенденції розвитку інституцій Римо-Католицької Церкви в незалежній Україні. In the article the main stages and tendencies of the development of the Roman-Catholic Church institutions in the independent Ukraine ...
1458915
  Яценко Н. Становлення термінів на позначення назв військової форми одягу в українській мові // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 38-43. – ISSN 0869-3595
1458916
  Чуєшкова О. Становлення терміносистеми гендерної лінгвістики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 842. – С. 161-164. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1458917
  Нефедченко О. Становлення технологій евристичної освіти в українській вищій педагогічній школі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 366-380. – ISSN 2312-5993
1458918
  Панов А.В. Становлення Томаша Масарика як ученого // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 203-208. – (Історія ; Вип. 20)
1458919
  Сокур Ю. Становлення торговельного права в Україні (історико - правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.53-57
1458920
  Лупаренко Г.В. Становлення тракторобудування в Україні / Г.В. Лупаренко ; Держ. політехн. музей при Нац. техн. ун-ті України "Київ. політехн. ін-т" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин : Лисенко М.М., 2015. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-171. – ISBN 978-617-640-193-3
1458921
  Вангородська Н.А. Становлення третейського суду в Київській Русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 137-140. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу третейського суду як одного з найдавніших способів вирішення спорів і конфліктів між людьми на землях України в період Київської Русі на основі джерел, що дійшли до нашого часу. The article deals with the analysis of arbitration as ...
1458922
  Леонов В. Становлення третього світу реальності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 58-66. – ISSN 1562-529Х
1458923
  Попович Н.М. Становлення тринітарної термінології та ії переклад (на прикладі Tomus ad Antiochenos св. Афанасія Олександрійського) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 228-237. – (Бібліотека Інституту філології)


  У сучасних наукових дослідженнях дедалі більше порушують питання адекватності галузевого перекладу та перекладу галузевої термінолексики. Ця публікація ілюструє вибрані результати зіставного аналізу відтворення форм та похідних давньогрецького ...
1458924
  Скіпенко Р. Становлення трудового процесуального права як самостійної галузі українського права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-44. – ISSN 0132-1331
1458925
  Чук О.В. Становлення України як постіндустріального суспільства // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 120-127. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглянуто шляхи та фактори становлення України як постіндустріального суспільства. Визначено можливі типи постіндустріалього розвитку України — як поступовий розвиток економіки, шокова терапія економіки, постіндустріальний стрибок. З’ясовано коло ...
1458926
  Чук О.В. Становлення України як постіндустріального суспільства в контексті формування української нації // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 30. – С. 26-34
1458927
  Сокуренко О. Становлення України як суверенного суб"єкта міжнародних відносин (1990-1991 рр.) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 155-160.
1458928
  Тодоров І.Я. Становлення україно-англійських відносин в гуманітарній сфері. / І.Я. Тодоров, О.О. Мазур // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 107-111. – ISSN 1728-3671
1458929
  Різун В. Становлення українських журналістикознавчих досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 4-6. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає українську журналістику як складник світового інформаційного простору. Звертає увагу на особливості журналістської освіти в нашій державі. Характеризує засади, на яких сформувалась українська наукова школа журналістикознавства з-поміж ...
1458930
  Шамраєва Валентина Становлення українсько-американських відносин: шлях до стратегічного партнерства // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-86. – Бібліогр. в кінці ст.
1458931
  Якімова А.М. Становлення українсько-болгарських наукових зв"язків: "драгоманівський період" // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 99-106. – ISSN 2218-0567
1458932
  Москаленко В. Становлення українсько-македонських міждержавних відносин очима дипломатів (кінець XX - початок XXI ст.) / В. Москаленко, М. Станчев // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 126-132. – ISBN 978-966-02-7146-3
1458933
  Дейбук В.В. Становлення українсько-німецьких відносин 1991 - 1994 рр.: політико-правовий аспект // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 63-64
1458934
  Юскович В.В. Становлення українського арт-ринку: культурологічний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 124-125
1458935
  Михайленко Т. Становлення українського географічного краєзнавства і його нинішній стан / Тетяна Михайленко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 275-279. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
1458936
  Гуляк Анатолій Борисович Становлення українського історичного роману : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Гуляк А.Б.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 32 с.
1458937
  Гуляк Анатолій Борисович Становлення українського історичного роману ("Чорна рада" П.Куліша) : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Гуляк Анатолій Борисович; Нац. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1997. – 377л. – Бібліогр.:л.376-381
1458938
  Лук"янченко С.В. Становлення українського комбатантського руху в Канаді (50-80-ті роки XX століття) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 240-252. – ISSN 2313-5603
1458939
  Васильченко О. Становлення українського конституціоналізму в умовах європейських конституційних цінностей / О. Васильченко, А. Матат // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 114-118
1458940
  Терлюк І. Становлення українського національного законодавства у сфері соціально-економічних відносин (1917-1921 роки) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 180-196. – ISSN 1026-9932
1458941
  Терлюк І. Становлення українського національного інституту громадянства у добу революції (1917–1921 рр.): законодавчий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 26-31. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1458942
  Єрмолаєв В. Становлення українського права та його вплив на державотворчі процеси в Київській Русі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 85-96. – ISSN 1026-9932
1458943
  Пилипчук Р. Становлення українського професіонального театру в Галичині (60-і роки ХІХ ст.) // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.7-11


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
1458944
  Шупик О.Б. Становлення українського радянського кінознавства / О.Б. Шупик. – К., 1977. – 127с.
1458945
  Поліщук Ярослав Становлення українського читача // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 60-70. – Бібліогр. в кінці ст.
1458946
  Матвєєва Леся Василівна Становлення Української академії наук (1918-1928 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті відтворено важливий період у створенні Української академії наук. Залучено значну кількість документальних джерел, що відкривають правдиву історію академії наук, один з етапів її формування. Водночас відзначено важливу роль першого складу ...
1458947
  Пашкевич М.Ю. Становлення української видовищної культури у XX столітті // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 29-34. – ISSN 2312-4679
1458948
  Сегеда С.П. Становлення української військової преси за часів Гетьманату // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 12-19. – ISSN 2076-1554
1458949
  Тищик Б. Становлення української державності на Далекому Сході у 1917-1922рр. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.112-119. – Бібліогр.: 5 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1458950
  Тищик Б. Становлення української державності на західноукраїнських землях на передодні і в роки Другої світової війни (1937-1945 рр.) / Борис Тищик. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 92с. – ISBN 966-7596-67-2
1458951
   Становлення української державності та фактор ядерної зброї // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 7-37. – ISBN 978-966-373-833-8
1458952
  Палієнко М. Становлення української етнології – сучасне бачення. Рецензія на моно¬графію Ростислава Конти "Етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940): історіографія". – К.: "ВАДЕКС", 2014. – 455 с. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 159-161. – ISSN 2309-9356
1458953
  Масненко В. Становлення української історичної науки в еміграції (міжвоєнний період) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 31-50. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
1458954
  Сенченко В.І. Становлення української моделі корпоративного управління та міжнародна конкурентоспроможність вітчизняних підприємств / В.І. Сенченко, Т.В. Адамчук // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-17.
1458955
  Авраменко В. Становлення української навчальної термінолексики (1920-ті - початок 1930 рр.) // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2002. – № 2. – С.51-55
1458956
  Єрошенко О.В. Становлення української опери в контексті національно-культурного руху в другій половині XIX - на початку XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 233-242
1458957
  Задунайський В. Становлення української піхоти в Чорноморському та Азовському козацьких військах (кінець 18 - 60-х рр. XIX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 80-83. – ISSN 1728-9343
1458958
  Яроцький П. Становлення Української Православної Церкви в Західній Україні в умовах її традиційного зросійщення і спроб полонізаційної асиміляції українського населення (1924–1936 рр.) // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – № 9. – С. 213-221. – ISSN 2519-4348
1458959
  Кузякіна Н.Б. Становлення української радянської драматургії (1917-1934 рр.) : Дис... канд. філ.наук: / Кузякіна Н. Б.; КДУ ім. Т.Шевченка. – К., 1951. – 382л. – Бібліогр.:л.361-382
1458960
  Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської культури (1917-1920 рр.) / І.Д. Золотоверхий. – К., 1961. – 424с.
1458961
  Вериківська І.М. Становлення української радянської сценографії / І.М. Вериківська. – Київ, 1981. – 208с.
1458962
  Ворожко В. Становлення української системи охорони державної таємниці. 1991-1994 // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 27, вип. 2. – С. 79-88. – ISSN 2225-5036
1458963
  Деркач О. Становлення університетської автономії в Польщі (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-28. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тлумачення сутності університетської автономії, проведено огляд досвіду становлення університетської автономії, а також зроблено оцінку й порівняння становлення університетської автономії в Польщі та в Україні. Обґрунтовано необхідність ...
1458964
  Якуба А.О. Становлення фармацевтичної освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 33-36. – ISSN 2076-1554
1458965
  Сербин Р. Становлення фахової правової культури працівників міліції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 64-67.
1458966
  Томченко М.А. Становлення феміністичної критики в Україні та світоглядна еволюція Н. Зборовської // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 176-180. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1458967
  Самчук О.О. Становлення феномену наративної ідентичності особистості в історико-філософських парадигмах // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 140-145
1458968
  Костюк В.В. Становлення феномену національного виховання в історико-педагогічній думці України ХІХ століття // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 17-23. – (Педагогічні науки ; № 1 (22))


  Становлення і розвиток поняття "національне виховання" у позаминулому столітті відбувалося в складних умовах розділення українських земель між тогочасними імперіями. Однак, погляди та практичні кроки І. Котляревського, Т. Шевченка, М. Костомарова, І. ...
1458969
  Заячук М.Д. Становлення фермерства в Україні: просторово-часовий аналіз // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 57-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1458970
  Руденко О.В. Становлення філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про різні версії походження філософії науки.
1458971
  Ковальчук О. Становлення філософії права у Київському університеті в 1835-1920 рр. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 269-275. – ISSN 2306-9082


  Досліджено внесок вчених Київського університету в філософію права (1835-1920 рр.), здійснено теоретико-правову характеристику праць для формування вітчизняної правової думки.
1458972
  Бондаревич І.М. Становлення філософського статусу поняття "духовність" // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 37-45
1458973
  Шестацький О. Становлення фондового ринку України : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С. 57-58. – ISSN 1605-2005
1458974
  Лепетюк Б.Д. Становлення фотограмметричного приладобудування в Україні : економіка та організація виробництва / Б.Д. Лепетюк, В.П. Муравлев // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-42 : Фото
1458975
  Грушицька І. Становлення фотометричних досліджень штучних супутників Землі в Україні // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 143-148. – ISSN 1998-4634
1458976
  Конопленко Є.Г. Становлення фразеологічних одиниць, співвідносних за значенням з прислівником // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 25-30
1458977
  Школяренко В.І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII століть) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Школяренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 42 назви
1458978
  Школяренко В.І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII століть) : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Школяренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 426 л. – Бібліогр. : л. 389-426
1458979
  Богомаз М. Становлення французької мови у Швейцарській Конфедерації // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. – С. 32-36
1458980
  Івановська О. Становлення функціонально-контекстного методу в вітчизняній фольклористиці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 153-157


  Розглянуто наукові позиції вітчизняних і зарубіжних учених щодо використання соціологічних, психологічних, культурологічних методик вивчення фольклорного тексту та представлено їхнє бачення предметного поля фольклористики. Доведено актуальність ...
1458981
  Астапцева Х.А. Становлення Харитини Кононенко як журналістки та редакторки жіночої преси // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 67, квітень – червень


  Мета дослідження - з"ясувати невідомі до нині широкому загалу факти з біографії журналістки, редакторки, модного критика - Харитини Кононенко. Методи дослідження: бібліографічно-описовий аналіз (для дослідження наукових праць про Харитину Кононенко), ...
1458982
  Лазарева О. Становлення Харківського державного педагогічного інституту під керівництвом його першого директора Й.Г. Подольського (1931-1934 pp.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 73-85. – ISSN 2312-5993
1458983
   Становлення хімії у Харківських практичному технологічному та технологічному інститутах (1885-1920 рр.) // Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах / І.М. Шульга. – Харків : Рожко С.Г., 2016. – С. 25-67. – ISBN 978-966-97495-3-6
1458984
  Шаталова Л.М. Становлення центральних органів публічної адміністрації у сфері освіти і науки: історичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 179-192. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1458985
  Чалабієва М.Р. Становлення цифрової громади у контексті конституційної реформи в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 42. – С. 67-79. – ISSN 1993-0941
1458986
  Копанєва В. Становлення цифрової гуманітаристики // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 42-45. – ISSN 2076-9326
1458987
  Плескач В. Становлення цифрової економіки в Україні у контексті інтеграції з єдиним цифровим ринком Європейського Союзу / В. Плескач, Л. Олексюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 88-102 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1458988
  Пришляк О.Ю. Становлення ціннісних орієнтацій особистості майбутніх фахівців соціономічних професій в контексті міжкультурної освіти / О.Ю. Пришляк, Г.Б. Драпак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 232-237. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1458989
  Гуз А. Становлення шкільної провової освіти України у другій половині ХIХ-ХХ ст. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 66-73
1458990
  Мазніченко О.В. Становлення школи Наталії Чмутіної в контексті архітектурної культури України радянської доби : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мазніченко Олена Володимирівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1458991
  Крестовська Н. Становлення ювенального права в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 3. – С.100-104. – ISSN 1561-4999
1458992
  Потапенко Н. Становлення юридичних клінік у контексті реформування і розвитку правової освіти в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 222-227. – ISSN 1993-0909
1458993
  Кахнич В. Становлення юридичної освіти у Львівському університеті та університетах Великої Британії у середині XVII–XIX ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 2219-5521
1458994
  Олійник О.Б. Становлення юридичної риторики як теоретико-прикладної спеціально-юридичної науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-26
1458995
  Тімуш І.С. Становлення, криза та відродження ідеї "синтетичного правознавства" // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 8-17.
1458996
  Тімуш І. Становлення, криза та відродження ідеї "синтетичного правознавства" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 34-40
1458997
  Перестюк М.М. Становлення, розвиток вищої школи та її вплив на суспільно-політичне життя держави та окремих визначних осіб в XVI-XVII ст. / М.М. Перестюк, О.В. Шкуратенко // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 87-91
1458998
  Пасічна М. Становлення, розвиток і перспективи ринку прав на шкідливі викиди парникових газів : економічні проблеми природокористування // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 82-90 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
1458999
  Титаренко Л. Становлення, розвиток та перспективи соціально орієнтованої держави в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 132-140. – ISSN 2072-1692
1459000
  Кіреєва З.О. Становлення, розвиток та сучасність наукової школи "психології часу" // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 278-283. – ISBN 978-617-689-150-5
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,