Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1458001
  Сердюков М.П. Теоретик-правові аспекти дії права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 175-179. – ISBN 978-617-7638-01-7
1458002
  Балабанов Павел Иванович Теоретико- познавальные особенности проектировочной деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Балабанов Павел Иванович; Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – л.
1458003
   Теоретико-алгебраические исследования в математической физике. – К., 1981. – 135с.
1458004
   Теоретико-алгебраические методы в задачах математической физики. – К., 1983. – 140с.
1458005
   Теоретико-алгебраический анализ уравнений математической физики. – К., 1990. – 122с.
1458006
   Теоретико-вероятностные методы и задачи управления экономическими процессами. – М., 1979. – 204с.
1458007
  Синеговский С.И. Теоретико-вероятностные модели множественного рождения частиц с соударениях андронов высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Синеговский С.И.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М,, 1978. – л.
1458008
  Бычков А.С. Теоретико-возможностный подход к моделироавнию систем нечёткой структуры / А.С. Бычков, Е.В. Иванов, В.С. Касьянюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2012. – № 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – С. 115-125. – ISSN 1028-9763
1458009
  Данайканич О.В. Теоретико-гносеологічні підходи до визначення категорії «реклама» // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 49-55. – (Економіка ; Вип. 30)
1458010
  Стародуб В.О. Теоретико-групові методи в хімії : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Стародуб ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-623-664-0
1458011
  Корольшин В.Н. Теоретико-групповой анализ симметрии энергетических зон некоторых типов кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корольшин В.Н.; Чернов.ГУ. – Львов, 1972. – 14л.
1458012
  Горбунцов В.В. Теоретико-групповой подход к решению комбинаторных задач оптимизации / В.В. Горбунцов. – К., 1983. – 190 с.
1458013
   Теоретико-групповые исследования. – К., 1978. – 158с.
1458014
   Теоретико-групповые исследования. – Свердловск, 1990. – 142с.
1458015
   Теоретико-групповые исследования уравнений математической физики. – К., 1985. – 141с.
1458016
  Давыдов Э.Г. Теоретико-групповые методы агрегирования в сетевых задачах / Э.Г. Давыдов, С.Ю. Большаков. – Москва : Вычислительный центр, 1986. – 64с.
1458017
   Теоретико-групповые методы в математической физике. – К., 1978. – 187с.
1458018
   Теоретико-групповые методы в физике. – М.
1. – 1980. – 384с.
1458019
   Теоретико-групповые методы в физике. – М.
2. – 1980. – 360с.
1458020
   Теоретико-групповые методы в физике : труды международного семинара. – Москва : Наука
Т. 1. – 1983. – 432с.
1458021
   Теоретико-групповые методы в физике. – М.
2. – 1983. – 560с.
1458022
   Теоретико-групповые методы в физике : труды третьего семинара. – Москва : Наука
Т. 1. – 1986. – 718с.
1458023
   Теоретико-групповые методы в физике : труды третьего семинара. – Москва : Наука
Т. 2. – 1986. – 637с.
1458024
   Теоретико-групповые методы в фундаментальной и прикладной физике : материалы регион. школы-семинара/ сб. науч. трудов. – Москва : Наука, 1988. – 261 с.
1458025
  Наконечный В.В. Теоретико-групповые свойства некоторых систем дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Наконечный В.В.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1980. – 14л.
1458026
  Середа Ю.Н. Теоретико-групповые свойства некоторых уравнений релятивистской квантовой механики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Середа Ю.Н. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1977. – 14 с.
1458027
  Бережна І.Ю. Теоретико-економічні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 253-258. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1458028
  Воропаєва Т. Теоретико-емпіричні дослідження динаміки формування національної та європейської ідентичності громадян України (1991-2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-13. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми самоідентифікації та особливості становлення колективної (національної і європейської) ідентичності громадян України упродовж 1991-2011 років. Аналізуються результати емпіричного дослідження самоідентифікації громадян ...
1458029
  Булгакова О.Ю. Теоретико-емпіричні передумови підготовки студентів до соціальної взаємодії // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (39). – C. 24-33. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1458030
  Булгакова О.Ю. Теоретико-емпіричні передумови підготовки студентів до соціальної взаємодії // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 65-74. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1458031
  Шинтемирова Гульджихан Бейсембаевна Теоретико-игровой анализ одной динамической модели двухуровневой иерархической системы управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шинтемирова Гульджихан Бейсембаевна; Вычислит. центр АН СССР. Ин-т математики и механики АН КазССР. – Алма-Ата, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1458032
   Теоретико-игровые вопросы принятия решений. – Л., 1978. – 128с.
1458033
  Макмак С.М. Теоретико-игровые методы оптимизации поведения сложных систем в конфликтных ситуациях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.0.107 / Макмак С. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1458034
  Горелик В.А. Теоретико-игровые модели принятия решений в эколого-экономических системах / В.А. Горелик, А.Ф. Кононенко. – М., 1982. – 145 с.
1458035
  Горбунов О.В. Теоретико-ігрова модель аукціонів другої ціни в Інтернеті / О.В. Горбунов, А.О. Жолос // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 41-47
1458036
  Комаха Л.Г. Теоретико-ігрова модель дії у Л. Оквіста та Г. Врігта // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 81-82
1458037
  Нікіфорова Л.О. Теоретико-ігрова модель для вмотивованого законодавчого закріплення механізму інноваційного зростання економіки країни за рахунок випуску високотехнологічної продукції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 63-67


  У статті розглянуто питання успішного розвитку економіки України за інноваційним механізмом, причому розглянуто інновації у сфері високих технологій. Розроблено базову теоретико-ігрову модель ефективного механізму інноваційного зростання економіки ...
1458038
  Жмурко Н.В. Теоретико-ігрове оцінювання впливу інфляційних процесів на динаміку обмінного курсу гривні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 114-122
1458039
  Романюк В.В. Теоретико-ігрові методи ідентифікації моделей багатоетапного технічного контролю і припрацювання за умов множинних невизначеностей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Романюк Вадим Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 48 с. – Бібліогр.: 97 назв
1458040
  Кузенко К.В. Теоретико-ігрові моделі для деяких задач економіки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 177-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Пропонуються деякі підходи до теоретико-ігрового моделювання на основі моделей Стакельберга стосовно еколого-економічних задач. Аналізуються можливості використання різноманітних механізмів штрафів (податків), зокрема можливість визначення оптимальних ...
1458041
  Кшевецький В.С. Теоретико-історичні засади вивчення процесу впливу інформації на людську свідомість // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 24-25


  В статті досліджуються теоретико-історичні засади вивчення процесу впливу інформації на людську свідомість. До сьогодні науковці продовжують вивчати все нові аспекти інформаційного впливу, оскільки розширюється спектр способів, методів та шляхів ...
1458042
   Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці : Учбовий посібник / М.М. Леоненко, Ю.С. Мішура, В.М. Пархоменко, М.Й. Ядренко. – Київ : Інформтехніка, 1995. – 380с. – ISBN 5-7707-9199-3
1458043
  Шевчук В. Теоретико-композиційні особливості топонімічних легенд та переказів із Поділля // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 341-348


  У статті, на основі аналізу деяких груп локальних топонімів Поділля, робиться спроба простежити теоретико-композиційні особливості легенд та переказів, про які подана фактична інформація. The article, on the basis of the analysis of some groups of ...
1458044
  Шевчук В. Теоретико-композиційні та семантико-прагматичні особливості подільських міфологічних легенд // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 330-335


  З глибини віків народна міфологія відкривала в собі енергетику слова, допомагаючи збагнути картину світу українця. Тут ідеться про міфологічну легенду як форму відображення прадавньої дійсності. У статті з’ясовуються композиційно-просторові особливості ...
1458045
  Іваненко А.М. Теоретико-концептуальне осмислення феномена глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 51-53
1458046
  Бурлака О.М. Теоретико-концептуальні засади ефективного управління аграрними економічними системами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 83-86 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1458047
  Козаченко Т. Теоретико-концептуальні засади стратегічної екологічної оцінки // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 6-13. – ISSN 2414-4436
1458048
  Балабін В В. Теоретико-концептуальні основи військового перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 7-18. – ISSN 2077-804X


  "Серед спеціальних теорій перекладознавчої науки відсутня науково-обґрунтована теорія військового перекладу (ТВП), яка має базуватися на наукознавчих, мовознавчих і перекладознавчих засадах, відповідати методологічним і кваліфікаційним критеріям ...
1458049
  Кравець В. Теоретико-концептуальні основи побудови ефективної моделі податкової системи // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 56-62. – бібліогр.: 17 пунктів. – ISSN 1818-5754
1458050
  Сєрова І. Теоретико-концептуальні проблеми міжнародно-правового визначення нелегальної міграції та міханізмів протидії даному явищу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 69-74
1458051
  Бугай С.Г. Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бугай Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 183 арк. – Бібліогр.: арк. 171-183
1458052
  Воробьев В.Ф. Теоретико-литературные взгляды А.М.Горького : Автореф... д-ра филол.наук: / Воробьев В.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Львов, 1959. – 39л.
1458053
  Черниш Н. Теоретико-літературні особливості ліричних творів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 141-148. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1458054
  Гончарова Наталья Петровна Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье излагаются результаты научного обобщения трансформации роли инновационной компоненты в контексте, новых теорий экономического развития и формирования инновационной политики.
1458055
  Олейник Я.Б. Теоретико-методические оснвы исследования природопользования в пригородном животноводческо-промышленном комплексе // Методические оснвы географических исследований природных и общественных территориальных систем
1458056
  Березюк В. Теоретико-методические основы исследования экологического аудита в Казахстане // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-36. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  В статье проанализированы основные подходы к развитию аудита в Казахстане, проблемы его становления. На основе полученных результатов разработаны и определены пути совершенствования аудиторской деятельности в условиях рынка. У статті проаналізовано ...
1458057
  Ситник О.В. Теоретико-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 61-63. – ISSN 2306-6814
1458058
  Авксєнтьєв М.Ю. Теоретико-методичний аналіз підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 4 (67). – C. 45-49


  В статті проведено аналіз основних підходів до планування розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки України. Розроблено класифікацію підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки, яка базується на ...
1458059
  Дмітренко Н.Є. Теоретико-методичний аспект професійно орієнтованого англомовного спілкування // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (101). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
1458060
  Мушникова С.А. Теоретико-методичний базис управління безпекою розвитку підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 159-165. – ISSN 2222-0712
1458061
  Лебедєва О.А. Теоретико-методичний підхід до оцінювання соціальної спрямованості розвитку національної економіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 4 (16). – С. 99-104. – ISSN 2221-8440
1458062
  Малецька О.О. Теоретико-методичний підхід щодо проблеми забезпечення фінансової стійкості пенсійного фонду України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 70-72 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1458063
  Галицький О.М. Теоретико-методичні аспекти адаптивних моделей управління // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 39-43 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1458064
  Крутова А.С. Теоретико-методичні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємства / А.С. Крутова, Н.Б. Кащена // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 211-216. – ISSN 2222-0712
1458065
  Смаль І.В. Теоретико-методичні аспекти аналізу територіальних мікроструктур рекреаційних систем // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 17-22. – Бібліогр.: Біюліогр.: 4 назви. – ISBN 0868-6965
1458066
  Руденко Т. Теоретико-методичні аспекти валеологічного виховання учнів початкової школи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 169-174. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  "На основі аналізу наукової літератури виділено основні параметри педагогічної діяльності майбутнього вчителя, пов’язані з валеологічним вихованням; розкрито сутність та основні складові готовності майбутніх учителів початкових класів до валеологічної ...
1458067
  Таможська І. Теоретико-методичні аспекти відбору науково-педагогічних кадрів на посади приват-доцентів Університетом Св. Володимира (1863-1883 рр.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 225-236. – ISSN 2312-5993
1458068
  Агеєнко І.В. Теоретико-методичні аспекти внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами / І.В. Агеєнко, О.В. Ткаченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 38-47 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
1458069
  Удовиченко В.В. Теоретико-методичні аспекти ландшафтно-екологічного аналізу природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-17 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Подано визначення та розкрито основні теоретико-методологічні положення ландшафтно-екологічного аналізу природокористування, основні напрями та принципи його оптимізації для території Сумської області.
1458070
  Мачулка О. Теоретико-методичні аспекти обліку податку на додану вартість // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 90-93. – ISSN 2411-4014
1458071
  Васюк О. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційної освіти / О. Васюк, Т. Скумін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 30-32. – ISSN 2076-9326
1458072
  Равчина Т.В. Теоретико-методичні аспекти організації процесу навчання студентів вищої школи в контексті теорії конструктивізму // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – С.129-136. – ISSN 2411-1317
1458073
  Михайловський В.І. Теоретико-методичні аспекти управління сталим економічним розвитком підприємств в умовах фінансово-економічної нестабільності // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 26-32. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1458074
  Бондарчук Н.Я. Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання школярів з урахуванням їхніх психодинамічних властивостей / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 13-17. – Бібліогр.: с. 15-16. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1458075
  Примак М.В. Теоретико-методичні аспекти фінансування підприємств інформаційних комплексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-79. – (Економіка ; Вип. 51)


  Проведено теоретико-методичне обґрунтування фінансово-господарської діяльності підприємств інформаційних комплексів, організації та управління цією діяльністю.
1458076
  Майковська В.І. Теоретико-методичні аспекти формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування / В.І. Майковська ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-698-292-9
1458077
  Колотуха О.В. Теоретико-методичні засади активного туризму // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 104-109. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1458078
  Федотова Ю.В. Теоретико-методичні засади аналізу діяльності інтеграційних структур на прикладі кластерів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 8, квітень. – С. 30-32. – ISSN 2306-6814
1458079
  Кудрявська Н.В. Теоретико-методичні засади діяльності страхових посередників // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 78-80. – ISSN 2306-6814
1458080
  Бутенко Н. Теоретико-методичні засади дослідження промислового маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 70-74. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано необхідність дослідження теоретичних та методичних засад промислового маркетингу та визначено основні ключові аспекти управління взаємовідносинами з клієнтами на промисловому ринку. The article proves the necessity to research ...
1458081
  Осьмук Н.Г. Теоретико-методичні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів упроцесі вивчення курсу історії педагогіки // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 202-223. – ISBN 978-966-698-251-8
1458082
  Лендьєль М. Теоретико-методичні засади локальної політичної культури // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 11-24
1458083
  Корнєєв М.В. Теоретико-методичні засади оцінювання рівня фінансіалізації економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
1458084
  Гречко А.В. Теоретико-методичні засади підвищення прибутковості підприємства / А.В. Гречко, О.М. Мельнікова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 101-112. – ISSN 2310-5534
1458085
  Монке О.С. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до морально-духовного виховання дошкільників засобами художньої літератури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Монке Олена Станіславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 54 назви
1458086
  Волошина Ю.Я. Теоретико-методичні засади поняття «маятникова міграція» та її роль в економіці області (на прикладі Закарпатської області) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 89-94. – (Економіка ; Вип. 30)
1458087
  Поліщук О.О. Теоретико-методичні засади створення апробаційного проекту "ГІС регіону України" (на прикладі Київської області) : Картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-59 : Табл., рис. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
1458088
  Іляш О.І. Теоретико-методичні засади та прикладні рекомендації оцінювання ефективності функціонування торговельних підприємств в умовах економічного розвитку / О.І. Іляш, В.О. Гетьманський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 220-226 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1458089
  Роман С.В. Теоретико-методичні засади укладання навчальних програм з підготовки вчителів іноземних мов для вищих педагогічних навчальних закладів України / С.В. Роман, Л.Я. Зєня, О.О. Коломінова // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 107-128. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1458090
  Гречко А.В. Теоретико-методичні засади управління витратами підприємства / А.В. Гречко, Н.С. Дударенко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 183-189. – ISSN 2310-5534
1458091
  Кір"янова О.В. Теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі / О.В. Кір"янова, О.Ю. Малюкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 142-147. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті досліджено теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі.
1458092
  Жалій Т. Теоретико-методичні засади формування правової культури сучасної молоді в умовах вищого закладу освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 47-50. – ISSN 2075-1478
1458093
  Махініч Г. Теоретико-методичні засади формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-53. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито ключові теоретичні та методичні аспекти формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві в сучасних умовах. The article reveals key theoretical and methodic aspects of product quality management ...
1458094
  Яценко Т. Теоретико-методичні концепти наукової творчості Олександри Бандури // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (136). – С. 10-14
1458095
  Павлюк А.П. Теоретико-методичні основи економічного районування України. : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.10.01 / Павлюк А.П.; НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1996. – 22 с.
1458096
  Драновська С. Теоретико-методичні основи змісту шкільної історичної освіти у ХХІ ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 305-314. – ISSN 2312-5993
1458097
  Рожко А.Д. Теоретико-методичні основи інвестиційного процесу: структура та ресурсне забезпечення / А.Д. Рожко, Ю.О. Пітенко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 17-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1458098
  Шевченко В.О. Теоретико-методичні основи медико-географічного аналізу території України : Автореф... докт. геогр.наук: 11.00.11 / Шевченко В. О.; КУ. – К., 1997. – 32л.
1458099
  Лелюк С.В. Теоретико-методичні основи моніторингу фінансової безпеки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 23-27. – ISSN 2409-1944
1458100
  Архипова С.П. Теоретико-методичні основи освіти соціально незахищених категорій дорослих : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.05 / Архипова Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 100 назв
1458101
  Карпенко А.В. Теоретико-методичні основи оцінювання результативності наукової діяльності в Україні / А.В. Карпенко, Ю.О. Будицька // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2017. – С. 51-57. – (Економічні науки ; вип. 31). – ISSN 2413-340X


  В статті проаналізовано нормативно-правове забезпечення оцінки діяльності наукових установ та працівників наукової діяльності.
1458102
   Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Єльникова Г.В. та ін. ; за ред. Г.В. Єльникової] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 218, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на стр. 218. – Бібліогр.: с. 180-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-644-233-1
1458103
  Бурла А.О. Теоретико-методичні основи побудови тренувального процесу юних біатлоністів у річному макроциклі : монографія / А.О. Бурла, О.М. Бурла ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-245. – ISBN 978-966-657-727-9
1458104
  Асаулюк І.О. Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Асаулюк Інна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 50 с. – Бібліогр.: 40 назв
1458105
  Міщик Людмила Іванівна Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.05 / Міщик Людмила Іванівна; Запорізький державний ун-тет. – Запоріжжя, 1997. – 378л. – Бібліогр.:л.341-379
1458106
  Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти / Л.І. Міщик; Мін-во освіти України. Запорізький держ.ун-тет. – Запоріжжя : Промінь, 1997. – 370с. – ISBN 966-7194-19-1
1458107
  Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.05 / Міщик Л.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 32л.
1458108
  Дорофієнко Вячеслав Володимирович Теоретико-методичні основи регіонального управління науково-технічним потенціалом в умовах ринку : Автореф... доктора економ.наук: 08.02.02 / Дорофієнко Вячеслав Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 39л.
1458109
  Назарова О.П. Теоретико-методичні основи ризику менеджмента в управлінських рішеннях // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2015. – № 1 (29). – С. 105-109. – (Економічні науки ; № 1 (29))
1458110
  Галамай Р.Я. Теоретико-методичні основи розвитку податкової системи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 109-115. – ISSN 2071-4653
1458111
  Гладкий О.В. Теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження промислових агломерацій : Теорія, методологія, методика // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 21-27
1458112
  Мамонтова Н.А. Теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом: корпоративний рівень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – C. 45-52. – ISSN 1993-6788
1458113
  Клименко О.В. Теоретико-методичні основи фінансового оцінювання корпоративних цінних паперів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 20-23. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1458114
  Бойчук Ю.Д. Теоретико-методичні основи формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя : автореф. ... д-ра педагог. наук : 13.00.04 / Бойчук Ю.Д. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2010. – 44 с. – Бібліогр.: 86 назв
1458115
  Болдуєв М.В. Теоретико-методичні основи формування організаційно-економічного механізму державного управління АПК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 18-22. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1458116
  Павлюк Л.І. Теоретико-методичні особливості функціонування внутрішнього ринку регіону // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 320-325. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1458117
  Корепанов Г.С. Теоретико-методичні передумови та розробка концептуальної моделі управління взаємодіями стейкхолдерів / Г.С. Корепанов, Д.І. Черненко, Т.Г. Чала // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 144-151. – ISSN 2222-0712
1458118
  Хахула Б.В. Теоретико-методичні підходи державного управління економічними процесами країни // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 55-60. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1458119
  Бортник С. Теоретико-методичні підходи до визначення лінеаменту Карпінського: ретроспективний аналіз / С. Бортник, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 5-18. – ISSN 0868-6939
1458120
  Мальований М.І. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "соціальний захист" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 191-198
1458121
  Турило А.М. Теоретико-методичні підходи до визначення складових інтелектуального капіталу підприємства та їх змісту : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, О.В. Корнух // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 168-178 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1458122
  Баранов А.Л. Теоретико-методичні підходи до визначення сутності вартості страхової компанії // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 9-22. – ISSN 2310-9734


  У статті розглянуто еволюційний розвиток категорії "вартість" у працях науковців та економістів різних шкіл протягом існування економічної науки. Для якіснішого осмислення цих теорій запропоновано їх класифікувати. Авторський підхід до ...
1458123
  Цікановська Н.А. Теоретико-методичні підходи до діагностики фінансової безпеки недержавних пенсійних фондів в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 85-96 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1458124
  Хахула Б.В. Теоретико-методичні підходи до дослідження ринку агропродовольчої продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 55-60. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1458125
  Свиноус І.В. Теоретико-методичні підходи до калькулювання собівартості зернових культур / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, Н.В. Хомик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1458126
  Шевченко Г.М. Теоретико-методичні підходи до проведення прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 139-145. – ISSN 2222-0712
1458127
  Завальнюк С.О. Теоретико-методичні підходи до формування інвестиційного забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 26-30. – ISSN 2306-6814
1458128
  Ханін І.Г. Теоретико-методичні підходи до формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції / І.Г. Ханін, Б.Г. Рашман // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 144-152. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1458129
  Матвієнко В.М. Теоретико-методичні положення розміщення й розвитку промисловості України в працях академіка К.Г.Воблого // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 36-46. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1458130
   Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – Кіровоград, 1999-. – ISBN 978-966-7406-72-1
Вип. 16, кн. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1458131
  Булавка О.Г. Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 104-110. – ISSN 2221-1055
1458132
  Дубовіч І.А. Теоретико-методичні та практичні засади реалізації міжнародного екологічного страхування / І.А. Дубовіч, Х.Р. Василишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 261-266. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1458133
  Гусейнгулиев Н.Ю. Теоретико-методологические аспекты информацийнного обеспечения принятия хозяйственных решений в аграрной сфере // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 78-83. – ISSN 2221-1055


  Досліджено актуальні науково-теоретичні, методологічні та практичні питання регулювання, в тому числі формування інформаційного забезпечення в аграрній сфері. Проаналізовано вимоги до інформаційного забезпечення прийняття регулівних рішень, дано оцінку ...
1458134
  Тимошенков И.В. Теоретико-методологические аспекты исследования инноваций в системе образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2009. – Т. 15. – С. 212-219. – ISSN 1993-5560
1458135
  Семченков А.С. Теоретико-методологические аспекты исследования национальной безопасности России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.46-62. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1458136
  Лихачев В.Н. Теоретико-методологические аспекты установления пробелов в системе международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 22-25. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 15)
1458137
   Теоретико-методологические вопросы педагогики. – М., 1990. – 166с.
1458138
   Теоретико-методологические вопросы развития советской исторической науки. – Днепропетровск, 1987. – 142с.
1458139
   Теоретико-методологические исследования развитого социалистического общества. – Казань
Ч. 1. – 1984. – 139с.
1458140
   Теоретико-методологические исследования развитого социалистического общества. – Казань
Ч. 2. – 1984. – 94с.
1458141
  Жужа Д.Ю. Теоретико-методологические концепции глобального управления природными ресурсами // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 6 (96). – С. 4-15. – ISSN 1812-8696
1458142
  Коноплёва Н.А. Теоретико-методологические основания исследования гендерной культурно-исторической типологии субъекта творческой деятельности в сфере изобразительного творчества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 5. – С. 33-38. – ISSN 2073-9702


  В статье исследуются теоретико-методологические подходы к анализу культурно-исторической типологии субъекта творческой деятельности. Анализируются понятия «личность», "субъект", "типология", "гендер", рассматриваются основные типологические подходы к ...
1458143
  Лисицын П.П. Теоретико-методологические основания социального анализа процессов трудовой миграции / П.П. Лисицын, А.В. Резаев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 122-129. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1458144
  Воронцов А.В. Теоретико-методологические основания социологии П. Бурдье / А.В. Воронцов, И.А. Громов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – C.82-102. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1458145
  Аллагулов А.М. Теоретико-методологические основы образовательной политики в России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 69-72. – ISSN 1726-667Х


  Обоснованы теоретико-методологические основы образовательной политики в России, показана актуальность постановки проблемы для теории и практики управления современной системой образования. На основе междисциплинарного анализа трактовки термина ...
1458146
   Теоретико-методологические основы формирования личности школьника и студента. – Волгоград, 1990. – 192с.
1458147
  Коробова О.В. Теоретико-методологические подходы к изучению высших психических функций // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 96-104. – (Психологія ; вип. 47)
1458148
  Лыгина О. Теоретико-методологические подходы к оценке налоговой нагрузки отраслей зкономики Казахстана // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 388-396. – ISSN 1993-6788
1458149
  Козырева О.А. Теоретико-методологические подходы к разработке концепции инклюзивного образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 11-17. – ISSN 1026-955X


  Представлены теоретико-методологические подходы к разработке концепции инклюзивного образования, закрепленного и гарантированного Конституцией РФ, а также иными нормативными правовыми актами. Реализация права на образование является предпосылкой ...
1458150
  Виленчук А.Н. Теоретико-методологические принципы исследования страхования как экономической категории // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 7 (636). – С. 18-28. – ISSN 0131-7741
1458151
  Паршин Ю.М. Теоретико-методологические проблемы взаимодействия традиций и инноваций в народной праздничной культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 11. – С. 57-61. – ISSN 2073-9702


  В статье на материалах отечественных и зарубежных исследований рассматриваются проблемы взаимодействия традиций и инноваций в народной праздничной культуре, предпринимается попытка обоснования этнодраматургии как стратегии формирования художественной ...
1458152
  Гончар Т. Теоретико-методологические проблемы идентификации рисков внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий Украины // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 26-30. – ISSN 1810-3944
1458153
   Теоретико-методологические проблемы коммунистического воспитания трудящихся средствами культурно-просветительной работы. – М., 1981. – 158с.
1458154
   Теоретико-методологические проблемы отраслевой библиографии. – Москва, 1989. – 168 с.
1458155
   Теоретико-методологические проблемы современного советского библиографоведения. – Москва, 1981. – 141 с.
1458156
   Теоретико-методологические проблемы формирования коммунистического мировозрения. – Ярославль, 1987. – 130с.
1458157
  Медведев В.А. Теоретико-методологические тенденции развития социально-гуманитарного познания // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9 (365). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
1458158
  Литвак С. Теоретико-методологический анализ "Опыта грамматики новоеврейского языка" Л. Заменгофа и современная идишистика // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 124-129. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1458159
  Малько А.В. Теоретико-методологическое значение концепции "правовой жизни" / А.В. Малько, В.В. Трофимов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1458160
  Каменев Р.В. Теоретико-методологическое обоснование использования интерактивных средств обучения в системе профессионального образования / Р.В. Каменев, В.В. Крашенинников // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 160-167. – ISSN 1811-0916


  Реформирование системы образования - процесс постоянный и длительный. В связи с этим одной из приоритетных задач современного обучения является организация и совершенствование профессиональной подготовки будущих выпускников. Использование интерактивных ...
1458161
  Масляк П. Теоретико-методологічна база суспільної географії і її використання у військовій географії України / П. Масляк, Н. Левінськова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду можливостей використання теоретико-методологічної бази суспільної географії у становленні та розвитку сучасної військової географії. Пропонуються до використання різні теорії, концепції і принципи суспільної і політичної ...
1458162
  Місюра В.Я. Теоретико-методологічна ідентифікація поняття "сервісна політика" держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 111-115. – ISSN 2306-6814
1458163
  Коцур В. Теоретико-методологічна когнітивність козацького менталітету в науковому дискурсі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 95-104. – ISSN 2415-3567
1458164
  Федоренко В. Теоретико-методологічна парадигма системи сучасного конституційного права України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 11-17. – ISSN 1561-4999
1458165
  Гуменюк Ю.П. Теоретико-методологічна рефлексія формування міжнародного ринку праці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 295-310. – ISSN 0321-0499
1458166
  Гречко А.В. Теоретико-методологічне дослідження сутності природних монополій // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 166-175
1458167
  Надвинична Тетяна Теоретико-методологічне обгрунтування задачного підходу в психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 63-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1458168
  Ковальова Тетяна Теоретико-методологічне обгрунтування інтегральної концепції самоактуалізації в сучасній психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.140-163. – ISSN 1810-2131
1458169
  Мамічева О.В. Теоретико-методологічне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано теоретичне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів в залежності від їхніх індивідуально-психологічних властивостей на підставі використання методологічного ...
1458170
  Дудко О.С. Теоретико-методологічне підгрунтя вивчення порівняльних переваг в контексті конкурентоспроможності країни // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2011. – № 217. – С. 25-29. – ISSN 1562-0808
1458171
  Мостяєв О. Теоретико-методологічне підґрунтя застосування цивілізаційного підходу в українознавстві // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 90-94


  У статті викладено загальнотеоретичні засади дослідження українства у контексті критеріїв та ознак європейської цивілізації. Сформульовано нову дефініцію цивілізації. Визначено засади еволюційно-типологічного підходу при класифікаційному об’єднанні ...
1458172
  Сировець С.Ю. Теоретико-методологічне підгрунтя рекреаційно-туристичного районування // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 114-117
1458173
  Кондрашова-Діденко Теоретико-методологічний аналіз економічної культури в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розкрито теоретико-методологічні основи аналізу економічної культури як одного з вихідних трансформаційних чинників економіки.
1458174
  Дуднікова І.І. Теоретико-методологічний аналіз екофілософії як нового наукового напряму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 144-151. – ISSN 2072-1692
1458175
  Хорєв І.О. Теоретико-методологічний аналіз ефективності підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Аналізуються теоретичні основи ефективності та якості підготовки військових спеціалістів у вищих навчальних закладах.
1458176
  Остапенко І.В. Теоретико-методологічний аналіз основних підходів до визначення професійної ідентичності у психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі професійної ідентичності в психології. Автором аналізуються основні підходи до визначення специфіки професійної ідентичності: змістовні, структурні та динамічні характеристики професійної ідентичності; чинники, які визначають ...
1458177
  Зозуляк-Случик Теоретико-методологічний аналіз процесу формування професійної етики майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 42-52. – ISSN 2312-5993
1458178
  Пархоменко-Куцевіл Теоретико-методологічний аналіз розвитку системи державної служби України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 251-259
1458179
  Петренко-Лисак Теоретико-методологічний аналіз соціальних рухливостей: флешмобу, буккросінгу та паркуру // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 36-42. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті з"ясована специфіка новітніх соціальних рухливостей, окремими типами з яких є флешмоб, буккросінг та паркур. Мобільність, що має технічну підтримку мобільним зв"язком, інтернетом породжує дані новітні рухливості в соціальному просторі. ...
1458180
  Братаніч Б.В. Теоретико-методологічний аналіз факторів розширення соціальних функцій маркетингу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 170-177. – ISBN 966-628-132-5
1458181
  Клименко Д. Теоретико-методологічний аналіз феномену мультикультуралізму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 179-184. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Проаналізовано концепцію мультикультуралізму, її основні характеристики та особливості. Визначено аспекти запровадження мультикультуралізму в політичну систему суспільства. Досліджено поширені чинники, що сприяють або перешкоджають впровадженню ...
1458182
  Суший Олена Володимирівна Теоретико-методологічний аналіз цінностей в неокантіанській культурфілософії кінця 19 - початку 20 століття : Дис. ... канд. філософ. наук: 17.00.01 / Суший О.В.; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2005. – 205л. – Бібліогр.: л. 183 - 205
1458183
  Данько М. Теоретико-методологічний аспект визначення трансакційних витрат // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
1458184
  Черкасов С.С. Теоретико-методологічний аспект дослідження економічної безпеки суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 47-51
1458185
  Моца А.А. Теоретико-методологічний аспект інноваційного розвитку вищої освіти України // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 258-266. – ISSN 2218-5348
1458186
  Соболь Т.В. Теоретико-методологічний аспект становлення проблеми самоідентичності у філософіі символічного інтеракціонізму // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 230-234. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена аналізу впливу різних філософських та соціальних теорій на появу та розвиток "Я-концепції" представників символічного інтеракціонізму.
1458187
  Стеблій Г.Я. Теоретико-методологічний інструментарій державного регулювання національної економіки / Г.Я. Стеблій, А.В. Стасишин, С К. Калинець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 108-112. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1458188
  Топій І. Теоретико-методологічний підхід до діагностики кризового стану підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
1458189
  Гузенко І.Ю. Теоретико-методологічний плюралізм і тоталітарний спадок в економічних дослідженнях // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 9-17. – ISSN 2073-9982


  "Статтю присвячено теоретико-методологічній будові економічної науки під кутом зору дослідження процесів посттоталітарної трансформації та впливу тоталітарних залишків на зазначену будову. Теоретико-методологічний монізм тлумачиться як один із проявів ...
1458190
  Артеменко С.Б. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія і соціології / Артеменко С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л.147-164
1458191
  Артеменко С.Б. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.01 / Артеменко С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 2 назв.
1458192
  Недюха М.П. Теоретико-методологічний потенціал правової ідеології як загальнонаціонального проекту єднання українського суспільства / М.П. Недюха, С.А. Подоляка // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 9-15
1458193
  Пігош В.А. Теоретико-методологічні аспекти бухгалтерського обліку вищих закладів освіти // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 136-146. – ISBN 966-8269-12-8
1458194
  Байдіков І.А. Теоретико-методологічні аспекти визначення і обгрунтування ландшафтних комплексів як потенційних структурних складових каркасу екомережі // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 51-57. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1561-4980
1458195
  Запольська Н.М. Теоретико-методологічні аспекти визначення правового статусу молоді // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 35-43. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1458196
  Гавриленко В. Теоретико-методологічні аспекти визначення та реалізації правосуб’єктності держави // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 11-16. – ISSN 2220-1394
1458197
  Бойко Ю. Теоретико-методологічні аспекти викладання медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 132-137. – ISSN 0132-1331
1458198
  Германюк Н.В. Теоретико-методологічні аспекти диверсифікації в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 25-29
1458199
  Скалацький В.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1458200
  Удовиченко В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження ландшафтно-гідрологічної структури території // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 14-19. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  У представленій статті окреслено теоретико-методологічний апарат конструктивно-географічних ландшафтно-гідрологічних досліджень. Зокрема, знайшли своє відображення принципові аспекти сутності ландшафтно-гідрологічного аналізу території, його ...
1458201
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" ( філософський та релігієзнавчий виміри ) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 189 л. – Бібліогр.: л. 168-189
1458202
  Петрова І. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем зайнятості та ринку праці : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 91-93. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1458203
  Чорний Р.С. Теоретико-методологічні аспекти дослідження трудового потенціалу в світлі дискурсу праці // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 128-136. – ISSN 1562-0905
1458204
  Бондар О.П. Теоретико-методологічні аспекти запровадження в Україні банківських кредитів зі зворотнім ануїтетом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається методика застосування в Україні кредитів зі зворотним ануїтетом на основі зарубіжного досвіду.
1458205
  Ганущин С.Н. Теоретико-методологічні аспекти застосування краудсорсингу та краудфандингу в практиці публічного адміністрування // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 81-90
1458206
  Ткаленко Н.В. Теоретико-методологічні аспекти інноваційної моделі розвитку національної економіки // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 24-30. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1458207
  Купалова Г.І. Теоретико-методологічні аспекти оцінки конкурентоспроможності працівників аграрного сектора економіки / Г.І. Купалова, О.О. Клокар // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 207-213.
1458208
  Кришмарел Вікторія Теоретико-методологічні аспекти постання Іншого у розгляді понять "любов " та "смерть " // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С.75-78. – ISSN 1999-4966
1458209
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178 л. – Бібліогр. : л. 160-178
1458210
  Новикова Т.А. Теоретико-методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 50)


  Досліджуються методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів у перехідній економіці.
1458211
  Чорнописький П.Б. Теоретико-методологічні аспекти розуміння децентралізації влади як конституційно-правового явища // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 97-104. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1458212
  Василик А.В. Теоретико-методологічні аспекти управління конкурентоспроможністю персоналу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 21-25
1458213
  Акчуріна Ю.М. Теоретико-методологічні аспекти факторів впливу на зовнішній державний борг України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1458214
  Сахарцева І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту : Монографія / І.І.Сахарцева. – Київ : Кондор, 2005. – 374с. – ISBN 966-351-029-3
1458215
  Філіпенко А.С. Теоретико-методологічні виміри навчально-наукової діяльності університету // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 77-90. – ISBN 978-966-439-753-4
1458216
  Арістова І.В. Теоретико-методологічні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів: правова природа, зміст, особливості / І.В. Арістова, В.В. Ткаченко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 81-89. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1458217
  Гулак О.В. Теоретико-методологічні засади адміністративно-правового забезпечення пожежної безпеки в лісах України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Гулак Олена Василівна ; М-во освіти і науки України Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 45 с. – Бібліогр.: 56 назв
1458218
  Лігоненко Л. Теоретико-методологічні засади аналізу інновацій // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 39-47. – ISSN 2411-4014
1458219
  Нерубащенко І. Теоретико-методологічні засади аналізу концепту "глобальне громадянське суспільство" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 186-191. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
1458220
  Сапа Н.В. Теоретико-методологічні засади аналізу теорій самоорганізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 65-82. – ISSN 2072-1692
1458221
  Мокій А.І. Теоретико-методологічні засади безпеки споживання в контексті інклюзивної моделі регіонального розвитку / А.І. Мокій, К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (704). – С. 74-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2522-9303
1458222
  Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 13-19. – Бібліогр.: 2 назви
1458223
  Шачковська Л.С. Теоретико-методологічні засади вивчення впливу електоральних процесів на структурування партійних систем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 319-328
1458224
  Голота А.С. Теоретико-методологічні засади вивчення етнонаціональної ідентичності // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 102-112. – ISBN 978-966-8063-99-45
1458225
  Топузов Олег Теоретико-методологічні засади вивчення національного краєзнавства в школі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 35-38
1458226
  Резнікова Н.В. Теоретико-методологічні засади визначення категорії економічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 38-42


  Аналізується проблема економічної залежності держав в умовах глобалізації.
1458227
  Дєєва Н.М. Теоретико-методологічні засади визначення потенціалу соціалізації суспільства та його оцінки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 5-10. – (Економічні науки)
1458228
  Турило А.М. Теоретико-методологічні засади визначення сутності і оцінки категорії "економічний стан підприємства" : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, А.В. Агапова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 156-160 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1458229
  Молчанюк О.В. Теоретико-методологічні засади виховання в майбутніх учителів біології ціннісного ставлення до природи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Молчанюк Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 58 назв
1458230
  Чепак В.В. Теоретико-методологічні засади вітчизняної соціології освіти: ретроспектива і сучасний дискурс // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 109-116. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті розглядається актуальне для сучасного етапу розвитку вітчизняної соціології освіти питання її теоретичних та методологічних засад, які визначають та забезпечують напрями досліджень освіти.
1458231
  Сайчук С. Теоретико-методологічні засади географічних досліджень у сфері туризму / С. Сайчук, Л. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 87-95. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1458232
  Корецький М. Теоретико-методологічні засади державного регулювання економічних відносин у сфері природокористування в сучасних умовах суспільного розвитку України : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 23-25. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1458233
  Хлебосолов І.О. Теоретико-методологічні засади державного регулювання національного культурного простору // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 22-30. – ISSN 2225-7586
1458234
  Нестеряк Ю.В. Теоретико-методологічні засади державної інформаційної політики: вітчизняні та зарубіжні напрацювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 136-139. – Бібліогр.: 22 назв.
1458235
  Костюк Т.О. Теоретико-методологічні засади державної політики у сфері інтернаціоналізації вищої освіти в Україні : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Костюк Тетяна Олександрівна ; Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Харків, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1458236
  Чеботарьов В.А. Теоретико-методологічні засади державної регуляторної політики інноваційних структурних перетворень // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 113-120. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1458237
  Мельник О.Г. Теоретико-методологічні засади діагностики розвитку підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 110-117. – ISSN 0321-0499
1458238
  Слаба О. Теоретико-методологічні засади дослідження англоамериканізмів у сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 163-166. – ISSN 2307-633Х
1458239
  Дніпров О.С. Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 55-60. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1458240
   Теоретико-методологічні засади дослідження господарської діяльності в Україні з позицій соціального розвитку регіонів / В.П. Нагірна, Г.П. Підгрушний, Ю.Д. Качаєва, І.Г. Савчук, О.В. та ін. Валькована // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 51-57 : Малюнок. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 1561-4980
1458241
  Концурак О. Теоретико-методологічні засади дослідження екологічної складової в структурі української політики (сучасний філософський дискурс) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 194-199. – ISSN 2076-1554
1458242
  Диба М.І. Теоретико-методологічні засади дослідження інвестиційного процесу у фінансовій науці / М.І. Диба, Т.В. Майорова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 103-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1458243
  Бобровник С.В. Теоретико-методологічні засади дослідження компромісу і конфлікту в праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8-12.
1458244
  Добровольська В. Теоретико-методологічні засади дослідження комунікаційного середовища документознавства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 1 (219). – С. 26-31. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовуються можливості комплексного вивчення комунікаційного середовища документознавсвтва на основі використання можливостей системного, структурного і функціонального підходів. Ключові слова: соціальні комунікації, комунікаційне ...
1458245
  Бичковський Є. Теоретико-методологічні засади дослідження науково-практичного коментаря // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 265-271. – ISSN 1561-4999
1458246
  Дунаєвська О. Теоретико-методологічні засади дослідження номінативного простору // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 10. – С. 74-79. – ISSN 2410-0927
1458247
  Гончар Д.В. Теоретико-методологічні засади дослідження права на правову допомогу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 50-53. – ISSN 2219-5521
1458248
  Морозова Н.Г. Теоретико-методологічні засади дослідження проблем зайнятості на державній службі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 84-88
1458249
  Цимбалюк Н.М. Теоретико-методологічні засади дослідження ринку праці в сфері культури // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 39-43. – ISBN 978-966-452-103-8
1458250
  Базима А.О. Теоретико-методологічні засади дослідження розподілу політичної влади // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 19
1458251
  Меднікова Г.І. Теоретико-методологічні засади дослідження системної детермінації становлення особистісної зрілості студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 135-143. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
1458252
  Черцова О.В. Теоретико-методологічні засади дослідження феномена демократії та типизація її основних моделей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 151-158


  У статті досліджуються теоретичні аспекти функціонування феномену демократії. Докладно розглядаються структурно-функціональні особливості використання терміну демократії. Проаналізовано основні моделі та типи демократії.
1458253
  Безклубенко С. Теоретико-методологічні засади етнокультурології // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 191-230. – ISBN 978-966-2241-22-8
1458254
  Зварич О.І. Теоретико-методологічні засади забезпечення економічного розвитку регіонів України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Зварич Олена Ігорівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 39 назв
1458255
  Суходоля О.М. Теоретико-методологічні засади забезпечення енергетичної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 129-139. – ISSN 2306-5664
1458256
  Кривошеїн В.В. Теоретико-методологічні засади застосування івент-аналізу в діяльності патронатної служби органів державного управління // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 12-17. – ISSN 2311-6420
1458257
  Бабій Л.В. Теоретико-методологічні засади і принципи творення державної геоекономічної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 5-8. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1458258
  Скиба М.В. Теоретико-методологічні засади інституціональних змін в економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 104-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1458259
  Галицька Т.В. Теоретико-методологічні засади інформаційної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 155-158. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто основні підходи до визначення терміну "інформаційна політика", запропоновано класифікацію даного поняття. The basic approaches of determination the term "information policy" and its classification are studied in the article.
1458260
  Калакура Олег Теоретико-методологічні засади історико-етнополітичного дослідження польської меншини в Україні ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 59-64
1458261
  Гаврилюк А. Теоретико-методологічні засади історико-філософського осмислення сутності туризму як соціогуманітарного феномену // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 17-25. – ISSN 2664-3618
1458262
  Мірошніченко О.Ю. Теоретико-методологічні засади класифікації факторів впливу на рівень життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 122-126. – Бібліогр: на 5 пунктів
1458263
  Филюк В. Теоретико-методологічні засади концентрації ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості генезису теоретичного дослідження концентрації ринків у науковій спадщині представників різних економічних течій і шкіл. Розкрито сутність поняття економічна концентрація та проаналізовано взаємозв"язок між різними її ...
1458264
  Замотаєва Н.В. Теоретико-методологічні засади культуротворчого підходу до підвищення професійної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін ВВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 150-156. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Вітчизняні вчені В.Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко відправною точкою культуротворчої діяльності особистості вбачають її індивідуальний інтерес. Автори монографії "Культура. Ідеологія. Особистість".
1458265
  Князевич В.М. Теоретико-методологічні засади медико-соціальних підходів у публічній політиці з охорони здоров"я України / В.М. Князевич, Л.І. Жаліло // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 172-188
1458266
   Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України : монографія / Г.В. Онкович [та ін. ; за заг. ред. Г.В. Онкович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 281, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-644-343-7
1458267
  Панасюк Р.П. Теоретико-методологічні засади науки адміністративного (поліцейського) права у працях українських вчених XIX - початку XX ст. // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7363-09-4


  Аналіз поглядів провідних українських учених-поліцеїстів на ключові питання методології науки поліцейського права (внутрішнього управління) у контексті розвитку цієї наукової та навчальної дисципліни у вітчизняній та західноєвропейській літературі. ...
1458268
  Карпенко Ю.П. Теоретико-методологічні засади організації науково-дослідної діяльності студентів медичних закладів освіти // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 111-114. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1458269
  Сікорський П. Теоретико-методологічні засади підготовки викладача вищої школи в контексті європейської інтеграції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-8. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 1)
1458270
  Кузь С.В. Теоретико-методологічні засади праворозуміння // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 80-86. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1458271
  Дідич Т.О. Теоретико-методологічні засади правоутворення : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дідич Тарас Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 588 арк. – Додатки: арк. 517-588. – Бібліогр.: арк. 430-516
1458272
  Дідич Т.О. Теоретико-методологічні засади правоутворення : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дідич Тарас Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 95 назв
1458273
  Спіріна Т. Теоретико-методологічні засади проблеми професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців - соціальних педагогів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 136-146.
1458274
  Баранівський В.Ф. Теоретико-методологічні засади прогнозування соціально-економічних процесів / В.Ф. Баранівський, М.Ю. Зелінський // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 174-180
1458275
  Вознюк О. Теоретико-методологічні засади професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 17-26. – ISSN 2077-1827
1458276
  Бєлєнький П. Теоретико-методологічні засади регіонального розвитку економіки України / П. Бєлєнький, О. Другов // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 7-17. – ISSN 1562-0905
1458277
  Мікловда В.П. Теоретико-методологічні засади розвитку некомерційних громадських організацій / В.П. Мікловда, В.Є. Слюсаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 6-12. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1458278
  Максименко С.Д. Теоретико-методологічні засади розвитку психологічної науки ХХІ сторіччя // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 7-16. – ISSN 2310-4368
1458279
  Гур"євська О. Теоретико-методологічні засади системного підходу у моделюванні методичних систем навчання фізико-технічних дисциплін // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 21-22
1458280
  Горбатюк С. Теоретико-методологічні засади соціальної роботи як об"єкта державного регулювання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 312-319.
1458281
  Павлов О.І. Теоретико-методологічні засади становлення в Україні системи управління сільськими територіями : Автореф. дис. ... доктора наук з державного управління: 25.00.01 / Павлов О.І.; Національна акад. державного управління при президентові України. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 65 назв
1458282
  Западинська І. Теоретико-методологічні засади ступеневої педагогічної освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 14-18. – ISSN 2075-1478
1458283
  Тихомиров О.Д. Теоретико-методологічні засади сучасного розуміння категорії "юстиція" / О.Д. Тихомиров, О.С. Гусарєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 24-31.
1458284
  Обушний М.І. Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства / М.І. Обушний, Т.С. Воропаєва, О.І. Мостяєв // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 43-54
1458285
  Чорна Л.В. Теоретико-методологічні засади та історіософія наукової школи Володимира Антоновича // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – C. 143-147. – (Серія "Історичні науки")
1458286
  Крапива І.В. Теоретико-методологічні засади та методичні особливості оціночного дослідження соціально значимих інновацій : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Крапива Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 239 л. – Додатки: л. 190-217. – Бібліогр.: л. 218-239
1458287
  Крапива І.В. Теоретико-методологічні засади та методичні особливості оціночного дослідження соціально значимих інновацій : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Крапива Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1458288
  Кіптенко В.К. Теоретико-методологічні засади туристичного країнознавства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 103-108
1458289
  Баранник П. Теоретико-методологічні засади удосконалення організаційно-управлінської, діяльності органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 32-35. – ISSN 0132-1331
1458290
  Чугунов І.Я. Теоретико-методологічні засади удосконалення програмно-цільового методу планування видатків бюджету / І.Я. Чугунов, О.А. Самошкіна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С.37-44
1458291
  Садєков А.А. Теоретико-методологічні засади феномену безпеки / А.А. Садєков, Т.Б. Хлевицька // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 125-128. – ISSN 1729-7206
1458292
  Семикрас В.В. Теоретико-методологічні засади філософсько-правового вчення Богдана Кістяківського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 78-85


  У статті здійснено аналіз теоретико-методологічних підходів у філософії права Богдана Кістяківського. Досліджуються проблеми та перспективи подібного аналізу. В статье осуществлен анализ теоретико-методологических подходов в философии права Богдана ...
1458293
  Оверчук О.Л. Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Оверчук Оксана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Додатки: л. 186-190. – Бібліогр.: л. 154-185
1458294
  Матійко С.А. Теоретико-методологічні засади формування державної промислової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 91-93. – Бібліогр.: 9 назв
1458295
  Панухник О.В. Теоретико-методологічні засади формування інституційного механізму сталого розвитку країни: регіональний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 113-117.
1458296
  Гетьман А. Теоретико-методологічні засади формування національної доктрини земельного права / А. Гетьман, Г. Анісімова // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – C. 29-42. – ISSN 1026-9932
1458297
  Войтюк А.В. Теоретико-методологічні засади формування національної системи фінансового забезпечення аграрного виробництва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 284. – С. 77-91. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1458298
  Проданчук М.А. Теоретико-методологічні засади формування продукту бухгалтерського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 41-48. – ISSN 2307-9878
1458299
  Стаднік А.В. Теоретико-методологічні засади формування психологічної готовності майбутніх офіцерів національної гвардії України до службово-бойової діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 250-258. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1458300
  Десятнюк О. Теоретико-методологічні засади формуваня трансфертного ціноутворення на мікрорівні в умовах вітчизняної еономіки / О. Десятнюк, О. Черевко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 1 (339), січень. – С. 45-48. – ISSN 1810-3944
1458301
  Рагімов Ф. Теоретико-методологічні засади функціонування механізмів державного управління сталим розвитком регіонів в умовах глобалізації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 122-128. – ISSN 2414-4436
1458302
  Гражевська Н.І. Теоретико-методологічні здобутки нової політичної економії у дослідженні економічних інтересів і владних відносин // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 53-60. – ISSN 2073-9982


  У статті розкриваються теоретико-методологічні засади дослідження економічних та політико-економічних інтересів влади у науковому аналізі представників нового інституціоналізму, розробників теорії агентських відносин, теорії суспільного вибору, нової ...
1458303
  Ягельська К.Ю. Теоретико-методологічні і концептуальні засади випереджаючого національного економічного розвитку : монографія / Ягельська К.Ю. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2016. – 361, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-361. – ISBN 978-966-379-778-6
1458304
  Василечко О. Теоретико-методологічні й дидактичні парадигми сучасної методики навчання історії в школі / О. Василечко, Л. Черкаська // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 31) : Всесвітня історія (№ 8)


  Всеукраїнське методичне об"єднання вчителів історії м. Івано-Франківськ, 27 березня 2012 р.
1458305
  Користін О.Є. Теоретико-методологічні й організаційні проблеми забезпечення економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 111-119
1458306
  Грішин І.Ю. Теоретико-методологічні основи автоматизації керування статистичними вимірювальними інформаційними комплексами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Грішин Ігор Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1458307
  Прокопов Д. Теоретико-методологічні основи аналізу поняття природного права у Г. Гроція // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 69-79. – ISSN 1993-0909
1458308
  Корнілова О.М. Теоретико-методологічні основи визначення якості освіти вищих навчальних закладів України / О.М. Корнілова, Ю.О. Огороднік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – C. 82-85. – ISSN 2306-6806
1458309
  Якубівська Ю.Є. Теоретико-методологічні основи використання об"єктів інтелектуальної власності: уніфікація національної системи з міжнародною практикою // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 61-66
1458310
  Диба М. Теоретико-методологічні основи господарського регулювання в сучасній економічній системі : Управління економікою : теорія і практика / М. Диба, А. Ягодка, Л. Дзюбенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 42-48 : Табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1458311
  Золотарьова М. Теоретико-методологічні основи діяльності державних податкових інспекцій в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 78-81.
1458312
  Зубрицька Д. Теоретико-методологічні основи діяльності політичної опозиції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 278-283. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
1458313
  Сілантьев О.І. Теоретико-методологічні основи дослідження багатства: понятійно-категоріальний аналіз "багатство - потенціал - розвиток" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 42-48. – ISSN 2222-4459
1458314
  Вареник В.А. Теоретико-методологічні основи дослідження банківського регулювання та нагляду // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 232-236. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1458315
  Мамічева О.В. Теоретико-методологічні основи дослідження диференціальної моделі професійної компетентності / О.В. Мамічева, С.І. Лиска // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-36. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено теоретико-методологічні основи дослідження феномену диференціальної моделі професійної компетентності: основні принципи психології, провідні положення системного-структурного підходу, гуманістичної психології, символічного ...
1458316
  Матвійчук В.К. Теоретико-методологічні основи дослідження кримінально-правової охорони земель водного фонду України в особливо великих розмірах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (76). – C. 26-39. – ISSN 2222-5374
1458317
  Алоян А.Е. Теоретико-методологічні основи дослідження поняття "соціальний капітал" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність поняття "соціальний капітал". Визначено теоретико-методологічні джерела даного поняття. Проаналізовано особливості еволюції соціального капіталу з позиції класичного наукового методу. Раскрыта сущность понятия "социальный капитал". ...
1458318
  Омельяненко В. Теоретико-методологічні основи дослідження проблем інформаційного забезпечення інтеграції країни у систему міжнародного трансферу високих технологій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 102-111. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто основні категорії інформаційної асиметрії та визначено ступінь її впливу на міжнародний трансфер технологій.
1458319
  Товт К.С. Теоретико-методологічні основи дослідження ринку послуг // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 25-29. – (Економіка ; Вип. 27)
1458320
  Луців Б.Л. Теоретико-методологічні основи дослідження ринку цінних паперів / Б.Л. Луців, О.В. Метлушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-42. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено комплексне дослідження сутності та ролі ринку цінних паперів, розглянуто підходи до його аналізу. Обґрунтовано поняття "ринок цінних паперів" та його місце у системі фінансового ринку. Complex research of essence and role of equity ...
1458321
  Гайданка Є. Теоретико-методологічні основи дослідження сучасних демократичних підходів у політичній науці: передумови демократизації суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 23-26
1458322
  Крупка І.М. Теоретико-методологічні основи дослідження фінансового ринку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 286-296. – ISSN 2222-4459
1458323
  Скрипаченко Т.В. Теоретико-методологічні основи дослідження ціннісних орієнтацій особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 207-212. – ISSN 2310-4368
1458324
  Чайка І.П. Теоретико-методологічні основи ефективності функціонування вищого навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 32)
1458325
  Марганосова В.Г. Теоретико-методологічні основи забезпечення економічної безпеки регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 186-193. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1458326
  Чугаєвська С.В. Теоретико-методологічні основи кластерного аналізу регіонів за показником товарності молока // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 121-125 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1458327
  Карпчук Н.М. Теоретико-методологічні основи комунікаційної політики ЄС // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 12-17. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1458328
  Марушева О.А. Теоретико-методологічні основи механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві в контексті публічного адміністрування : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Марушева Олександра Анатоліївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
1458329
  Шіковець К.О. Теоретико-методологічні основи моделювання управління економічним розвитком підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 162-167 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1458330
  Степанець І.О. Теоретико-методологічні основи моніторингу науково-методичної діяльності викладачів педагогічних ВНЗ // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 252-263. – ISSN 1993-5560


  "У статті аналізується проблема моніторингу якості науковометодичної діяльності викладачів педагогічних ВНЗ. Виокремлено низку суперечностей, що актуалізують проблему якості науково-методичної роботи викладачів. Уточнено та схарактеризовано поняття ...
1458331
  Тадеєв П.О. Теоретико-методологічні основи навчання обдарованих школярів: американський підхід // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 70-75. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)


  У статті висвітлено методологічні засади навчання обдарованих школярів у США. Основна увага зосереджується на висвітленні процесу подолання труднощів, що виникають в американських учителів, у зв"язку з навчанням і вихованням обдарованих школярів. ...
1458332
  Смолінська О.Є. Теоретико-методологічні основи організації культурно-освітнього простору педагогічних університетів України : монографія / О.Є. Смолінська ; за наук. ред. Г.П. Васяновича ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-366. – ISBN 978-966-680-725-3
1458333
  Туленков М.В. Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні : монографія / М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-8019-89-0
1458334
  Романчук О.В. Теоретико-методологічні основи підготовки фахівців фізичного виховання і спорту до педагогічної діяльності з дітьми і молоддю в Австрії (XX - поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Романчук Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
1458335
  Ворсовський О.Л. Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1458336
  Арістархова М. Теоретико-методологічні основи розвитку іншомовної комунікативної компетентності у викладачів ВВНЗ // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 18-26. – ISSN 2617-1775


  "У статті розкрито теоретико-методологічні основи розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ".
1458337
  Меняйленко О.С. Теоретико-методологічні основи синтезу індивідуалізованих стратегій управління дидактичним процесом в амтоматизованих навчальних системах : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Меняйленко О.С.; Міжнар. науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 45 назв
1458338
  Цоклан В.І. Теоретико-методологічні основи системи сучасних джерел конституційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 77-89.
1458339
  Бородай І.С. Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки / Бородай І.С. ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2012. – 414, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 377-414. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука в особах, документах, бібліографії" ; кн. 59). – ISBN 978-966-2770-08-7
1458340
  Петровський П.М. Теоретико-методологічні основи становлення успішного суб"єкта регіонального розвитку в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 13-20
1458341
  Комар Ю.М. Теоретико-методологічні основи створення повноцінних моделей творчого управління соціальними процесами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 305-316. – ISSN 2078-9165
1458342
  Дубінецький В. Теоретико-методологічні основи управління якістю підготовки спеціалістів на сучасному етапі // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 94-101. – ISBN 978-617-7009-20-6
1458343
  Швець В. Теоретико-методологічні основи формування обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 246-252. – ISSN 2078-5860


  Дослідження присвячено теоретичним і методологічним питанням процесу формування обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання як практичної форми буття обліково-аналітичних наук. Зосереджено увагу на питаннях ідентифікації обліково-аналітичних ...
1458344
  Лучанська Валентина Теоретико-методологічні основи формування системи інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22
1458345
  Лелі Ю.Г. Теоретико-методологічні основи формування системи управління персоналом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 57-60. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті узагальнено теоретичні аспекти формування системи управління персоналом сучасного підприємства. З"ясовано основні цілі, принципи, фактори впливу та напрями діяльності системи управління персоналом. Розглянуто існуючу класифікацію методів ...
1458346
  Чернишевич О.М. Теоретико-методологічні основи формування сучасного механізму розподілу доходів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 37-42. – ISSN 2309-1533
1458347
  Нагорна Г. Теоретико-методологічні основи цілісного процесу музичного дослідження як умова розвитку музичного мислення особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-49. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1458348
  Герасименко О. Теоретико-методологічні особливості вивчення жінок комерційного сексу в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 52-53
1458349
  Козлик І. Теоретико-методологічні передумови визначення перспектив жанрового вивчення філософської лірики // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 6-11. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1458350
  Красікова О.В. Теоретико-методологічні перехрестя демократії в контексті перспектив гуманізації освіти // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 77-85
1458351
  Курбатов С. Теоретико-методологічні перспективи розробки міжнародних університетських рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 34-39. – ISSN 2078-1016
1458352
  Чемшит Олександр Теоретико-методологічні підстави дослідження політичних процесів зарубіжних країн // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 55-63. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1458353
  Кузьменко О.М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу концептуальних моделей університету // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 83-86. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
1458354
  Кельман М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу співвідношення громадянського суспільства та держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 93. – ISSN 0132-1331
1458355
  Плакіда В.Т. Теоретико-методологічні підходи до аналізу феномену власності в контексті державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 61-63
1458356
  Бобкова Т.В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення колокацій у сучасному мовознавстві // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 14-22. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
1458357
  Корж К.М. Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальних відхилень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 25-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1458358
  Демчишак Н. Теоретико-методологічні підходи до визначення економічного змісту фінансового потенціалу / Н. Демчишак, М. Заплатинський // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 200-206. – ISSN 0201-758Х
1458359
  Загурський О.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "конкурентоспроможність" // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 38-49
1458360
  Турило А.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1458361
  Чорнодід І.С. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності конкурентоспроможності країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 96-104


  Стаття присвячена сутності конкурентоспроможності національної економіки. Розкрито сутність категорії конкурентоспроможність в залежності від етапів розвитку категорії конкурентоспроможності. Охарактеризовано підходи до оцінки конкурентоспроможності ...
1458362
  Холонюк О.Л. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності регіональної диференціації цін та її основні чинники // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 177-184. – ISSN 1562-0905
1458363
  Чупрій Л.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження воєнно-політичних конфліктів // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 7-42. – ISBN 978-617-7638-08-6
1458364
  Лаврук В.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження модернізаційних економічних процесів // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 78-88. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1458365
  Коберник О.М. Теоретико-методологічні підходи до обгрунтування концепції технологічної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 14-21. – (Педагогіка ; № 3)
1458366
  Ясір Хамза Салман Аль Худірі Теоретико-методологічні підходи до оцінювання ефективності соціальної реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Метою цього дослідження є виокремлення та концептуалізація основних методів оцінювання ефективності соціальної реклами. У ньому проведено якісний аналіз наукових джерел з названої проблематики (опублікованих у 1970-2016 рр.) переважно американських, ...
1458367
  Глущенко К.С. Теоретико-методологічні підходи до понятійно-категоріального апарату іміджу центральних органів виконавчої влади в системі комунікації з громадянським суспільством // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 128-131. – ISSN 2306-6814
1458368
  Виговська О.С. Теоретико-методологічні підходи до проблеми державного регулювання політики інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 96-101


  У статті висвітлені різні концептуальні підходи до трактування поняття політики інформаційної безпеки в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. Проаналізовано пріоритетні напрямки державної політики України в інформаційній сфері з метою ...
1458369
  Помиткіна Л. Теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-37. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень, поданий аналіз наукових досліджень прийняття рішень у філософських, літературних, педагогічних та психологічних працях вчених і ...
1458370
  Дзюблюк О. Теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності банків при викладанні економічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-88. – ISSN 1682-2366
1458371
  Фесик О. Теоретико-методологічні підходи до трактування "м"якої" та "твердої" сил в іноземних наукових розвідках // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 81-85. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  Мета статті – з’ясувати теоретичні й методологічні підходи до трактування концепцій «м’якої» та «твердої» сил у працях зарубіжних учених і проаналізувати практичне застосування країнами-лідерами в зовнішньополітичній стратегії комплексу – «розумної ...
1458372
  Білик Л.В. Теоретико-методологічні підходи до формування професійної підготовки студентів-медиків // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 15-18. – ISSN 2221-6316
1458373
  Дулиба Н.Г. Теоретико-методологічні підходи щодо розуміння сутності поняття "холдингова структура" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 60-66. – ISSN 0321-0499
1458374
  Великопольська Уляна Теоретико-методологічні праці Мирона Кордуби // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 70-80. – Бібліогр. в кінці ст.
1458375
  Марчук І.В. Теоретико-методологічні принципи структурно-функціонального аналізу психологічної адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищих навчальних закладах // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 190-191
1458376
  Малюк А. Теоретико-методологічні проблеми дослідження сучасної глобальної кризи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 22-50. – ISSN 1563-3713
1458377
  Оніщук М. Теоретико-методологічні проблеми законодавчої референдної демократії: зарубіжний досвід та українські перспективи // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 4-10
1458378
  Сімакова Н. Теоретико-методологічні проблеми законотворення та правового супроводу вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 78-83. – ISSN 2078-1016
1458379
  Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні / Ярослава Верменич ; НАНУ, Ін-т історії Укр. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2003. – 517 с. – ISBN 966-02-2745-0
1458380
  Кравченко О.В. Теоретико-методологічні проблеми концептуалізації культурної ідентичності // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 18-27
1458381
  Якимчук Н.Я. Теоретико-методологічні проблеми місця розпорядників бюджетних коштів у системі управління державними фінансами // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.86-91. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1458382
  Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити / В.Ю. Вілков, С.В. Руденко // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 114-141. – ISBN 978-966-439-931-6
1458383
  Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити (частина перша) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 87-91
1458384
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні проблеми релігієзнавства: сутність, структура та функції релігії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1458385
  Позняк Е.В. Теоретико-методологічні проблеми розвитку еколого-правової культури в Україні. // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 117-119. – ISSN 2413-7189
1458386
  Гвоздик П. Теоретико-методологічні проблеми розробки Екологічного кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 300-301. – ISBN 978-617-7069-17-0
1458387
  Рашидов Х. Теоретико-методологічні проблеми розробки системи якості вищого навчального закладу // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 51-56. – ISSN 2077-1827
1458388
  Федоренко В. Теоретико-методологічні проблеми системи сучасного конституційного права України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 0132-1331
1458389
  Губенко О.В. Теоретико-методологічні проблеми соціально-психологічного аналізу феномена політичного екстремізму // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 3-12. – ISBN 978-966-8063-99-45
1458390
  Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку : Монографія / Н.М. Ткаченко. – Київ : А.С.К., 2001. – 348с. – ISBN 966-539-318-9
1458391
  Андріюк В. Теоретико-методологічні проблеми юридичного прогнозування. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.15-20. – ISSN 0132-1331
1458392
  Потапенко С. Теоретико-методологічні та джерелознавчі засади дослідження інтертекстуальності у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 405-413


  У статті розглядаються різноманітні філософські й літературознавчі підходи до вивчення явищ інтертекстуальності в сучасній гуманітарній науці. Наголошено на методологічних особливостях та перспективах вивчення міжтекстових зв"язків на фольклорному ...
1458393
  Зміївський Г.А. Теоретико-методологічні та інформаційно-технологічні аспекти впровадження дистанційного навчання тактичних дисциплін на базі платформи Moodle в освітній процес вищого військового навчального закладу / Г.А. Зміївський, Е.О. Кочанов // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 50. – С. 72-85. – ISSN 2312-1548
1458394
  Борденюк В. Теоретико-методологічні та конституційно-правові засади законодавчого визначення спеціального статусу міста Києва як столиці України (експертно-аналітична записка) / В. Борденюк, В. Колтун, В. Мельниченко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 126-137. – ISSN 2664-3618
1458395
  Качаєв Ю.Д. Теоретико-методологічні та методичні засади інвестиційно-географічного районування України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 38-43. – ISSN 1561-4980
1458396
  Стефанчук М.М. Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України представницької функції : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 ; 081 / Стефанчук Марина Миколаївна ; Нац. акад. прокуратури України, Ген. прокуратура України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти України. – Київ, 2018. – 483 арк. – Додатки: арк. 444-483. – Бібліогр.: арк. 6-15, 355-443 та в додатках: арк. 444-483
1458397
  Стефанчук М.М. Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України представницької функції : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Стефанчук Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1458398
  Анісімова В Л. Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М. Розенблатт // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 57-64. – ISSN 978-966-551-401-5


  У статті розглянуто транзакційну теорію Луїзи Мішель Розенблатт як певну проміжну ланку між "новою критикою" й теорією читацького відгуку і водночас як самостійну літературознавчу теорію. Увиразнено саме літературно-критичну й теоретичну спрямованість ...
1458399
  Слюсаревський М. Теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти проблеми взаємодії суспільства і освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 12-20. – ISSN 2078-1016
1458400
  Яременко Ю.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти ефективності використання земельних ресурсів в Україні / Ю.І. Яременко, Н.В. Дудяк, Л.В. Шикова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 82-90. – ISSN 2306-1677
1458401
  Левченко О.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки природного (рентного) потенціалу родовищ корисних копалин // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 105-116 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-3591
1458402
  Дмитрук О.Ю. Теоретико-методологічні та практичні проблеми урбогеоекології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-34. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглянуто основні теоретико-методологічні та практичні проблеми геоекологічних досліджень урбанізованих ландшафтів. Визначено зміст та завдання урбогеоекології. Розкрито конструктивно-географічні-територіально-планувальні, інженерно-геологічні, ...
1458403
  Бідолах Д.І. Теоретико-методологічні та технологічні засади впорядкування зелених насаджень в населених пунктах України : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : 06.03.02, 06.03.01 / Бідолах Дмитро Ілліч ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – Київ, 2020. – 47 с. – Бібліогр.: 53 назв
1458404
  Яншина А.М. Теоретико-методолопчні підходи до визначення економічної суті сталого розвитку та його атрибутів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 175-178
1458405
  Зельницький А.М. Теоретико-метологічні засади гарантування якості вищої військової освіти у вимірі національної безпеки України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 46-51
1458406
  Хасанов Н.Г. Теоретико-множественный подход к изучению начал аналитической геометрии в курсе математики восьмилетней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Хасанов Н.Г.; Казахск.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1458407
  Хаитов М. Теоретико-множественный подход к изучению элементов аналитической геометрии в старших классах средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Хаитов М.; Ташк.гос.пед.ин-т. – Ташкент, 1975. – 42л. – Бібліогр.:с.41+42
1458408
  Іванова В.В. Теоретико-множинна модель організації інформаційного забезпечення економіки на мезорівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 273-279. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1458409
  Курач Т. Теоретико-множинний підхід до класифікування географічних карт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-53. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано застосування теоретико-множинного підходу для класифікування географічних карт на емпіричному рівні класифікування. Обґрунтовано визначення класифікаційних ознак і таксономічних одиниць, як основи подальшого механізму ...
1458410
   Теоретико-множинні основи табличних баз даних : навч. посібник / [Д.Б. Буй та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 135, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. покажч.: с. 135. – Бібліогр.: с. 130-134
1458411
  Канарська І.С. Теоретико-множинні табличні операції та їх складність : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Канарська Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1458412
  Канарська І.С. Теоретико-множинні табличні операції та їх складність : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Канарська Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 166 арк. – Додатки: арк. 125-166. – Бібліогр.: арк. 120-125
1458413
  Комарницький Микола Ярославич Теоретико-модельні властивості класів кілець та модулів, визначений скрутом або радикалом : Дис... докт фіз-матнаук: 01.01.06 / Комарницький Микола Ярославич; МОУ, Львівський держ. ун-т мі І.Франка. – ЛЬвів, 1996. – 233л. – Бібліогр.:л.247
1458414
   Теоретико-можливісний метод оцінки функціоналу за значеннями інших функціоналів / Ю.А. Бєлов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща, О.І. Собко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 161-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Одержаний розв"язок задачі оцінки лінійного функціоналу за скінченою множиною значень інших лінійних функціоналів в теоретико-можливісній постановці. Запропоновано два підходи до розв"язку в залежності від додаткової інформації про шумову компоненту ...
1458415
  Дишкант О. Теоретико-організаційні засади фінансового контролю державних закупівель // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 128-139. – ISSN 1818-5754
1458416
  Сідляр Вікторія Володимирівна Теоретико-організаційні основи визначення спеціальних податкових режимів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 161-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність спеціальних податкових режимів як поняття та економічної категорії. Проаналізовано наукові підходи до трактування даного поняття та його складових. Запропоновано власну дефініцію спеціального податкового режиму.
1458417
  Новосад І.Д. Теоретико-організаційні основи митної безпеки та її фіскальні аспекти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 271-276. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1458418
  Давиденко О.Г. Теоретико-організаційні принципи державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 139-144. – ISSN 2306-6814
1458419
  Полонка І. Теоретико-оціночні пропозиції щодо класифікації правомірної поведінки (онтологія диференціації) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 99-106. – ISSN 1026-9932
1458420
  Щечкін А.І. Теоретико-польовий підхід до функцій рівняння Пенлеве ІІІ // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 88-89
1458421
  Бурлай Є. Теоретико-порівняльні дослідження як напрямок правової компаративістики // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 81-83. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1458422
  Мельник М.А. Теоретико-правова доктрина вдосконалення бюджетної та податкової систем України в умовах розбудови правової держави // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 62-65. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1458423
  Толкачова Н.Є. Теоретико-правова основа застосування судами звичаїв ділового обороту // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 151-154
1458424
  Слінько Д.С. Теоретико-правова парадигма в кримінальному процесі : монографія / Д.С. Слінько, Ю.Ю. Бражник. – Харків : НікаНова, 2015. – 218, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-93-6
1458425
  Можаровська Н. Теоретико-правова характеристика визначення права на захист ділової репутації за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 49-52
1458426
  Охріменко С. Теоретико-правова характеристика втручання в процесуальну діяльність слідчого / С. Охріменко, І. Охріменко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 134-139. – ISSN 2307-8049
1458427
  Новосельська І.В. Теоретико-правова характеристика понять "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 249-254
1458428
  Сунєгін С.О. Теоретико-правова характеристика статичних та динамічних елементів в романо-германській правовій сім"ї : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сунєгін С.О. ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1458429
  Долгий С.А. Теоретико-правовий аналіз визначень інституту благодійництва та благодійної діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 68-71
1458430
  Ортинський В.Л. Теоретико-правовий аналіз державної кадрової політики Воєнної організації України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 4-13. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1458431
  Кохановська О.В. Теоретико-правовий аналіз законодавчих визначень інформації та понять, суміжних з інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Дається теоретико-правовий аналіз законодавчих визначень інформації та понять, суміжних з інформацією зокрема, документована інформація, інформаційні ресурси, інформаційні продукти, інформаційні послуги та ін. The article deals with theoretical legal ...
1458432
  Цимбалюк В.І. Теоретико-правовий аналіз зарубіжного досвіду правового забезпечення медіації // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 55-60. – ISSN 2312-1831
1458433
  Стельмащук О.В. Теоретико-правовий аналіз засади "публічності" кримінального провадження, визначеної Кримінальним процесуальним кодексом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 44-47. – ISSN 2312-1831
1458434
  Григор"єва Х.А. Теоретико-правовий аналіз механізму часткового відшкодування державою вартості придбаних сільськогосподарських тварин та збудованих тваринницьких об"єктів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 268-272. – ISSN 2219-5521
1458435
  Ганзицька Т.С. Теоретико-правовий аналіз поняття принципів права // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 19-24. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1458436
  Блажівська О. Теоретико-правовий аналіз поняття та змісту кодифікації як форми систематизації законодавства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394
1458437
  Русецький А.А. Теоретико-правовий аналіз понять "кіберзлочин" і "кіберзлочинність" / А.А. Русецький, Д.А. Куцолабський // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 74-78. – ISSN 1727-1584
1458438
  Матвєєв П.С. Теоретико-правовий аналіз рівнів господарського-правового забезпечення інноваційної діяльності в умовах децентралізації влади // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 130-134
1458439
  Вовк О.О. Теоретико-правовий аналіз співвідношення понять державної та зовнішньої безпек // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 43-48. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано наукові погляди стосовно співвідношення понять «державна безпека» та «зовнішня безпека». Встановлено, що як державна, так і зовнішня безпеки країни є заємопов"язаними складовими національної безпеки, що визначається сукупністю ...
1458440
  Стрілько В. Теоретико-правовий аспект розвитку нотаріату в Китаї // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 153-154
1458441
  Макарчук В.В. Теоретико-правовий дискурс щодо правового статусу реєстрового козацтва // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 154-162. – ISSN 2227-796X


  У статті комплексно проаналізовано в контексті теоретично-правового дис- курсу поняття «правовий статус» від започаткування його самостійного тлумачення в 1960-х роках до трансформації в сучасній українській та зарубіжній теоретично-правовій науці. ...
1458442
  Артюх Ю.І. Теоретико-правовий захист поняття "соціальний захист працівників правоохоронних органів" // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 116-120. – ISBN 978-617-7041-91-6
1458443
  Іншин М.І. Теоретико-правовий огляд зародження режиму робочого часу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 121-123. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано правові засади становлення режиму робочого часу. Досліджено нормативне закріплення режиму робочого часу. Здійснено порівняльно-правовий аналіз кодексів законів про працю 1918 та 1922 рр. в контексті правового регулювання режиму ...
1458444
  Шоха Т. Теоретико-правові аспекти екологічного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-110. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню окремих теоретико-правових аспектів екологічного страхування. На підставі аналізу законодавства, із урахуванням існуючих науково-теоретичних підходів автором зроблено спробу визначити межі екологічного страхування як ...
1458445
  Ярощук В.Г. Теоретико-правові аспекти екологічної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 443-449. – ISSN 1563-3349
1458446
  Матвіюк М.А. Теоретико-правові аспекти закупівель товарів, робіт та послуг для потреб оборони // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 185-188. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджується законодавчий механізм реалізації процедури державних закупівель для потреб оборони. Висвітлюється загальна проблематика регулювання зазначеного питання. The article examines the legislative mechanism to implement of purchases ...
1458447
  Баронова Т.В. Теоретико-правові аспекти земельно-кадастрового процесу // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 570-573. – ISBN 966-660-151-6
1458448
  Новікова Г.О. Теоретико-правові аспекти інформаційної безпеки // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 39-41. – ISBN 978-966-301-169-1
1458449
  Краснова М. Теоретико-правові аспекти компесації екологічної шкоди у межах регулятивних еколого-правових відносин // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 78-82
1458450
  Коробенко Н.П. Теоретико-правові аспекти поняття правового режиму пенсійних правовідносин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 129-138. – ISSN 1563-3349
1458451
  Нагнибіда В.І. Теоретико-правові аспекти прав на чужі речі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 266-275. – ISSN 1563-3349
1458452
  Слинько С.С. Теоретико-правові аспекти правотворчої політики в сучасному суспільстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Слинько Сергій Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 214 л. – Бібліогр.: л. 192-214
1458453
  Ніжніченко О. Теоретико-правові аспекти принципів екологічного стимулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 79-83. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито основні правові принципи екологічного стимулювання. На основі їх аналізу сформовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання екологічних відносин. В статье раскрыто основные правовые принципы экологического стимулирования. ...
1458454
  Козуб І. Теоретико-правові аспекти принципу заборони примусової праці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 72-79. – ISSN 2308-9636
1458455
  Хопта С.Ф. Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01, 081 / Хопта Сергій Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 240 арк. – Додатки: арк. 227-240. – Бібліогр.: арк. 208-226
1458456
  Хопта С.Ф. Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Хопта Сергій Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1458457
  Кизименко К.О. Теоретико-правові аспекти регулювання робочого часу та часу відпочинку прокурорських працівників // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 394-399. – ISSN 1563-3349
1458458
  Дідич Т.О. Теоретико-правові аспекти розвитку правоутворення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 694-696. – ISSN 1563-3349
1458459
  Іншин М. Теоретико-правові аспекти соціального забезпечення працівників поліції // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 211-216. – ISSN 2306-9082
1458460
  Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Г.М. Даниловича - першого декана юридичного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретико-правові погляди Г.М. Даниловича - першого декана юридичного факультету Київського університету. There are analyzed the theoretical and legal views of Hnat Danylovych, the first Dean of the Faculty of Law of the University of Kyiv.
1458461
  Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 15-19. – ISBN 978-617-7133-95-6
1458462
  Ковальчук Т. Теоретико-правові дослідження та проблеми правового регулювання у сфері охорони земель в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-20. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто напрями наукових досліджень у сфері правової охорони земель в Україні, виділено проблеми правового регулювання у зазначеній сфері та запропоновано шляхи їх вирішення. В статье рассмотрены направления научных исследований в сфере ...
1458463
  Подоляка А. Теоретико-правові засади адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 0132-1331
1458464
  Буздуган Я.М. Теоретико-правові засади благодійних надходжень // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 4-6
1458465
  Денисюк М.В. Теоретико-правові засади взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Денисюк Максим Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1458466
  Чемерис О.М. Теоретико-правові засади взаємодії органів влади і громадськості при формуванні та реалізації державної політики // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 39-51
1458467
  Чаплюк О.І. Теоретико-правові засади гармонізації як засобу забезпечення відповідності норм національного права міжнародним правовим стандартам // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 30-34. – ISSN 2219-5521
1458468
  Духовна О.В. (Науковий керівник доцент Ващенко) Ю.В. Теоретико-правові засади державного контролю за здійсненням місцевих запозичень в Україні // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 40-44
1458469
  Позняк Е. Теоретико-правові засади екологічної культури в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-28. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Досліджено науково-теоретичні та правові підходи до розуміння екологічної культури як важливого інструменту екологічної політики в державі. Внесено пропозиції із вдосконалення чинного законодавства та правозастосовчої практики з метою підвищення рівня ...
1458470
  Моца А.А. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Моца Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 222 л. – Бібліогр.: с. 194-222
1458471
  Гаращенко Л.П. Теоретико-правові засади заборони мобінгу в європейських країнах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 199-207. – ISSN 2078-9165
1458472
  Рогатинська Н.З. Теоретико-правові засади запобігання злочинності у митній сфері : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Рогатинська Ніна Зіновіївна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 32 назви
1458473
  Краснова М. Теоретико-правові засади запобіжних заходів компенсації шкоди за екологічним законодавством України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 8. – С. 85-91. – ISSN 0132-1331
1458474
  Грушкевич Т.В. Теоретико-правові засади інформаційного простору в екологічній сфері // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 134-140. – (0). – ISSN 2078-9165
1458475
  Бостан С.К. Теоретико-правові засади класичних видів форми державного правління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-14. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1458476
  Волинець В.В. Теоретико-правові засади організаційно-управлінських відносин у трудовому праві України : монографія / В.В. Волинець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків ; Київ : Діса плюс, 2016. – 393, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-393 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-19-8
1458477
  Чекан М. Теоретико-правові засади поняття "право-обов"язок" розпорядника бюджетних коштів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 160-162. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1458478
  Новосельська І.В. Теоретико-правові засади правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-35.
1458479
  Богачов С.В. Теоретико-правові засади правової освіти в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Богачов С.В. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1458480
  Ніколаєнко Т.Б. Теоретико-правові засади призначення та виконання спеціальних покарань щодо військовослужбовців : монографія / Т.Б. Ніколаєнко ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2018. – 563, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7247-27-1
1458481
  Матвієць А. Теоретико-правові засади прокурорської діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 90-99
1458482
  Грінько А.А. Теоретико-правові засади реструктуризації активів суб"єктів господарської (комерційної) діяльності в умовах деофшоризації економіки України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 201-205. – ISSN 2219-5521
1458483
  Богів Я.С. Теоретико-правові засади розгляду функцій та повноважень місцевого самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 110-115. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1458484
  Коломієць П.В. Теоретико-правові засади спеціальних податкових режимів в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 6 (140). – С. 103-108
1458485
  Баранчук А.С. Теоретико-правові засади сутності господарського договору // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7363-7-0
1458486
  Шевчук С.Р. Теоретико-правові засади та міжнародні стандарти доступу до правосуддя в господарських справах // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 45-47
1458487
  Іншин М.І. Теоретико-правові засади управління державною службою в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 259-263. – (Право. Економіка. Управління)
1458488
  Печерський О.В. Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 199-206. – ISSN 1999-5717


  Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України Розглянуто питання формування в інформаційному праві новітніх теоретичних правових учень. Указано, що ці концепції дають нове уявлення про суб’єктний та об’єктний склад ...
1458489
  Кожема Г.Ю. Теоретико-правові основи вексельного обігу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 40-44. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1458490
  Латинін М.А. Теоретико-правові основи державного регулювання ринку інтелектуальної власності в умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки України / М.А. Латинін, О.А. Ясюкевич // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 13-18. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1458491
  Короєд С.О. Теоретико-правові основи підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах : монографія / С.О. Короєд ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : МП Леся, 2013. – 211, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-60-2
1458492
  Аленін Ю. Теоретико-правові основи співробітництва України з міжнародними судовими установами / Ю. Аленін, А. Підгородинська // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 95-101. – ISSN 1026-9932
1458493
  Демченко Я.О. Теоретико-правові особливості визначення майнових прав суб"єктів господарювання в сфері авторського права та суміжних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 249-257. – ISSN 2219-5521
1458494
  Новосельська І. Теоретико-правові питання визначення основних відмінностей загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 16-22
1458495
  Погребняк С. Теоретико-правові питання державної реєстрації прпава власності на морське судно // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 16-17
1458496
  Гафурова О.В. Теоретико-правові підходи до визначення інституту соціального розвитку села // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 277-281
1458497
  Сахарук І.С. Теоретико-правові підходи до визначення поняття "дискримінація у сфері праці" // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 45-54
1458498
  Гапонюк О.О. Теоретико-правові підходи до визначення ролі та значення адміністративних послуг у системі митних відносин // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 64-67. – ISSN 2220-1394
1458499
  Баранчук В.М. Теоретико-правові погляди на проблему державної організації в науковій спадщині Станіслава Дністрянського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 198-202. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  В статті характеризуються погляди видатного українського правника першої половини ХХ ст. академіка С. Дністрянського на проблеми державного устрою. При цьому наголошується, що ці погляди викликають не тільки пізнавальний інтерес, в й практичну ...
1458500
  Перепелюк В.Г. Теоретико-правові проблеми адміністративно- процедурного кодексу України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.59-64. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1458501
  Малюга Л. Теоретико-правові проблеми визначення поняття "інвалід" та його співвідношення з суміжними поняттями // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 347-351. – ISBN 978-617-7020-61-4
1458502
  Наливайко Олег Іванович Теоретико-правові проблеми захисту прав людини : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Наливайко Олег Іванович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 178л. – Бібліогр.:л.163-178
1458503
  Костя Д.В. Теоретико-правові проблеми конкретизації законодавства про природоресурсні платежі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 99-103. – (Правознавство ; Вип. 375)
1458504
  Пушкіна О.В. Теоретико-правові проблеми співвідношення "права людини" та "права спільноти" у контексті розвитку сучасної теорії права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 188-195. – ISSN 1563-3349
1458505
  Фатхутдінова О.В. Теоретико-правові проблеми юридичного процесу. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Фатхутдінова О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
1458506
  Кравчук К.Г. Теоретико-правові та практичні аспекти співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кравчук Катерина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1458507
  Самбор М. Теоретико-правові уявлення інтересу в "філософії права" Г. В. Ф. Гегеля // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-54.
1458508
  Грибанов Д.В. Теоретико-правовое осмысление инновационного развития общества // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 104-107. – ISSN 0132-0769


  Статья посвящена вопросам понимания и осмысления инновационного развития общества как системы общественных отношений, нуждающихся в правовом регулировании. Обосновывается актуальность комплексного научного теоретико-правового подхода, отвечающего ...
1458509
  Галашин С.А. Теоретико-правовой анализ понятий "корпоративные нормы" и "корпоративное право" // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
1458510
  Кембаев Ж.М. Теоретико-правовой анализ структури Конституции Европейского Союза // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 160-176. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1458511
  Выпханова Г.В. Теоретико-правовые проблемы информационного обеспечения экологической сферы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 5. – С. 30-39. – ISSN 0132-0769
1458512
  Коломиец И.Ф. Теоретико-практические аспекты формирования объединенных территориальных общин в Украине / И.Ф. Коломиец, А.О. Пелехатый // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 4 (657). – C. 46-55. – ISSN 0131-7741
1458513
  Саукова Н.М. Теоретико-практические основы моделирования методической системы подготовки студентов к созданию и применению мультимедийных технологий // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 75-82. – ISSN 2073-9613


  В статье рассматривается моделирование методической системы для подготовки студентов и формирования у них профессионально ориентиро- ванных мультимедийных компетенций в будущей педагогической деятельно- сти. Автор полагает, что в качестве учебной ...
1458514
  Столяр І.О. Теоретико-практична модель створення громадського(суспільного) мовлення в Україні (з урахуванням закордонного досвіду) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 68-75. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядаються концепції побудови громадського (суспільного) мовлення в Україні, аналізуються причини необхідності його впровадження.
1458515
  Петрова Т.О. Теоретико-практичне значення рецензій на українські термінологічні словники кін. ХХ - поч. ХХІ ст. // Проблеми загального і слов"янського мовознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; голов. ред. Т.С. Пристайко ; редкол.: Г.А. Донскова, Я. Кредатусова, Х. Кусе [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 3. – С. 96-106. – ISSN 2617-0957
1458516
  Шкрабалюк Ю.О. Теоретико-практичні аспекти механізму взаємодії зовнішньоторговельної динаміки та валютного курсу в умовах України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 238-245. – ISSN 2308-6912


  У статті розкрито зміст та практичне значення умови Маршалла-Лернера в застосуванні девальвації валюти в якості інструменту покращення зовнішньоторговельного балансу країни. Розроблено моделі попиту на український експорт та імпорт для емпіричної ...
1458517
  Бейдик О. Теоретико-практичні аспекти рекреаційно-туристичного природокористування / О. Бейдик, О. Топалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-21. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто природокористування як одна з прикладних наукових галузей, що базується на природонаукових знаннях і комплексі фундаментальних суспільно-економічних дисциплін, з одного боку, а з іншого - як розгалужена і потужна практика та суспільний ...
1458518
  Невідомий В.І. Теоретико-практичні аспекти реформування рахункової палати України у вищу аудиторську інституцію // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 30-43. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1458519
  Мастерук Д.А. Теоретико-практичні аспекти сучасних досліджень політичного маркетингу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 243-248


  Аналізується ступінь розробленості в науковій літературі проблематики полі- тичного маркетингу. Розглядаються основні наукові праці сучасних дослідників, присвячені теоретичному й практичному аспектам політичного маркетингу. Зроб- лено висновок про ...
1458520
  Федірчик Т. Теоретико-практичні аспекти управління розвитком педагогічного професіоналізму викладача вищої школи в системі діяльності класичного університету // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 73-79. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1458521
  Горбатенко В.П. Теоретико-практичні виміри публічної політики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 182-184. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1458522
  Костик Є.П. Теоретико-практичні засади управління природокористуванням в регіоні на сучасному етапі розвитку національної економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 103-116. – ISSN 2306-546X
1458523
  Медведик Ю.Є. Теоретико-практичні питання археографії та текстології в контексті навчальних дисциплін музично-джерелознавчого циклу (за матеріалами рукописів XVI - XIX століть) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 337-344
1458524
  Шевцов А.Г. Теоретико-практичні питання застосування нейропсихології у сучасній педагогічній діяльності / А.Г. Шевцов, О.В. Ільїна // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 184-186. – ISBN 978-966-2188-73-8
1458525
  Ярова Л.В. Теоретико-прикладний аналіз соціальної політики в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 57-62. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (13))
1458526
  Боделан В.Р. Теоретико-прикладні аспекти громадсько-державного партнерства // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (10). – С. 5-14. – ISSN 2311-6420
1458527
  Петренко І.І. Теоретико-прикладні аспекти експертно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті формулюються методологічні основи експертно-аналітичної діяльності, встановлюються зміст та межі застосування даного поняття у сфері політики. В статье формулируются методологические основы экспертно-аналитической деятельности, определяется ...
1458528
  Петик М. Теоретико-прикладні аспекти забезпечення фіскальної безпеки держави // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 72-78. – ISSN 2078-5860


  Досліджено одну зі складових фінансової безпеки - фіскальну безпеку. З"ясовано роль фіскальної безпеки у системі фінансової безпеки держави. Визначено умови досягнення фіскальної безпеки за умови конфліктності інтересів держави та платників податків.
1458529
  Сімонович Д.В. Теоретико-прикладні аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 145-157. – ISSN 2524-0323
1458530
  Копилюк О.І. Теоретико-прикладні аспекти оцінювання рівня демографічної безпеки регіонів / О.І. Копилюк, Ю.В. Тимчишин, О.М. Музичка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 93-100. – ISSN 2222-4459
1458531
  Грішнова О.А. Теоретико-прикладні аспекти регулювання дитячої праці в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 191-192. – ISSN 1562-0905
1458532
  Чигрин О.Ю. Теоретико-прикладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні / О.Ю. Чигрин, В.С. Красняк // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 226-234. – ISSN 2218-4511
1458533
  Ткачик Л. Теоретико-прикладні аспекти розвитку митної системи України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 226-232. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретико-організаційні засади функціонування митної системи України та особливості її розвитку на сучасному етапі. Проаналізовано тенденції розвитку митної справи в Україні в контексті структурних та функціональних змін в системі й ...
1458534
  Машіка Г. Теоретико-прикладні аспекти структурних особливостей господарського потенціалу регіону // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 212-223 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1458535
  Сташкевич Ю. Теоретико-прикладні аспекти управління інвестиційною діяльністю страхових компаній в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 91-93. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті було проаналізовано основні теоретичні підходи щодо управління інвестиційниою діяльністю страхових компаній, а також особливості їх застосування в практиці страхового підприємництва на різних етапах розвитку ринку страхування в Україні. In ...
1458536
  Шубалий О.М. Теоретико-прикладні аспекти управління природно-ресурсною системою регіону / О.М. Шубалий, Н.М. Василик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – C. 13-23. – ISSN 2306-6792
1458537
   Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб"єктів господарювання, регіонів та держави : колектив. монографія / [Андросова О.Ф. та ін.] ; під заг. ред. О.Г. Черепа ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікопол. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Ст. укр. та рос. - Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 212-224. – ISBN 978-966-599-473-2
1458538
  Васильців Т. Теоретико-прикладні засади конкурентних переваг регіонів та їх впливу на економічну безпеку України / Т. Васильців, Р. Білик // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 100-110. – ISSN 2410-0919
1458539
  Фещур Р.В. Теоретико-прикладні засади соціально-економічної взаємодії підприємств / Р.В. Фещур, М.Р. Тимощук, Н.Р. Яворська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 286-292. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1458540
  Пласкальний В.В. Теоретико-прикладні основи визначення стану та оцінювання стійкості геосистем в умовах антропогенного тиску // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2014 : зб. тез доповідей XVII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 13-14 листоп. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти Міносвіти України , Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 69-72. – ISBN 978-966-285-146-5
1458541
  Чернадчук В.Д. Теоретико-прикладні питання визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 20-24
1458542
  Шарманська С.О. Теоретико-прикладні підходи до визначення прибутку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 196-201.
1458543
  Письменський Є. Теоретико-прикладні проблеми визначення підстави застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 366-374. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1458544
  Карнарук А.В. Теоретико-прикладні проблеми виконання судових рішень // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 462-463. – ISBN 966-660-151-6
1458545
  Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Письменський Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 31 назва
1458546
   Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005 р. – Львів : Львівський юрид. ін-т МВС України
Частина 1. – 2005. – 360с.
1458547
  Джунь В.В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.04 - господарське право, господар.-процес. право / Джунь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 30с. – Бібліогр.: 33 назви
1458548
  Наливайко Л.Р. Теоретико-прикладні проблеми тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України / Л.Р. Наливайко, О.М. Сеньків // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 68-75. – ISSN 2078-3566
1458549
  Барко В.І. Теоретико-психологічні підходи до забезпечення гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України / В.І. Барко, О.В. Іванова // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – С. 81-85. – ISSN 1727-1584
1458550
  Рендович П.М. Теоретико-ретроспективні підходи до поняття «фінансові ресурси» // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 38-42.
1458551
  Прутько С.Г. Теоретико-світоглядні підвалини стратегії екобезпечного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 275-292. – ISBN 966-628-117-1
1458552
   Теоретико-системные методы и их использование в автоматизированных системах. – К., 1983. – 101с.
1458553
  Шарманська В.М. Теоретико-ситуаційний компендій прагматичних фінансових розрахунків в комерційних угодах : навч. посібник / В.М. Шарманська, І.В. Головко, С.О. Шарманська. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 268, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 260-268. – ISBN 978-617-7500-18-5
1458554
  Іванов В.Ф. Теоретико-соціологічні аспекти дослідження масовокомунікативного процесу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.93-103
1458555
  Тодорова Є.М. Теоретико-технологічні проблеми електронної бібліографії // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 10-19
1458556
  Мороз Л.А. Теоретико-філософське підгрунтя виникнення та розвитку ранніх західноєвропейських середньовічних університетів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 26-29
1458557
  Михелович Ш.Х. Теоретико-числовые вопросы в школьном курсе математики. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Михелович Ш.Х.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 16л.
1458558
  Лабинов М.С. Теоретико-экспериментальное исследование двухфазных сред типа "Жидкость-газ" : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04; 01.04.14 / Лабинов М.С.; КПИ. – Киев, 1985. – 16л.
1458559
  Агаларов Джафар Гасан Ага оглы Теоретико-экспериментальное исследование поведения гибких связей при ударе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.04 / Агаларов Джафар Гасан Ага оглы; МГУ. – Москва, 1980. – 18л.
1458560
  Губанов Владимир Георгиевич Теоретико-экспериментальный анализ круговорота вещества в замкнутой микроэкосистеме (математические модели, эксперимент) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / губанов Владимир Георгиевич; АН СССР. Сибирское отделение ин-т биофизики. – Красноярск, 1985. – 25л.
1458561
  Лабунская В.А. Теоретико-эмпирические основания создания методики "диагностика уровня развития способности к адекватной интерпретации невербального поведения" и ее модификаций // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 11 (140). – С. 4-19
1458562
  Гурбик Ю.Ю. Теоретико­методологічні основи антикризового управління підприємством / Ю.Ю. Гурбик, М.В. Сальнікова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 51-55. – ISSN 1997-4167
1458563
  Гречко О.Ю. Теоретико–концептуальні засади вивчення державної міграційної політики: вітчизняний та закордонний досвід // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 350-355. – ISSN 2076-1554
1458564
  Мельник В.В. Теоретико–методологічні засади віртуальної реальності та нового типу віртуальної ідентичності особистості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 238-243. – ISSN 2076-1554
1458565
  Агафонова Г.С. Теоретико–методологічні засади політологічного дослідження політичного центризму в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 239-244
1458566
  Чорноморденко І.В. Теоретико–методологічні засади становлення, розвитку та трансформації філософії техніки в епоху глобалізації / І.В. Чорноморденко, Н.В. Качак // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1458567
  Лимар М.Ю. Теоретико–методологічні підходи до вивчення концепту Європи та євроінтеграційних процесів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 299-304. – ISSN 2076-1554
1458568
  Джураєва О. Теоретико–правова характеристика динаміки сучасної держави // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 121-122
1458569
  Коробов Н.М. Теоретикочисловые методы в приближенном анализе / Н.М. Коробов. – М., 1963. – 224с.
1458570
  Капустин Анатолий Инокентьевич Теоретич. и эксперим. исследование врем. характеристик физ.-хим. процессов в межэелектронном промеж. для повышения технологич. показат. электрохим. размерной обработки : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Капустин Анатолий Инокентьевич; Новочерк. политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1982. – 19л.
1458571
  Закорецкий В.А. Теоретичексое и экспериментальное исследование пневматического рессорного подвешивания локомотивов : Автореф... канд. техн.наук: 196 / Закорецкий В.А.; Харьк. политехнический ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1969. – 18л.
1458572
  Хайович Б.С. Теоретичесая грамматика английского языка / Б.С. Хайович, Б.И. Роговская. – М., 1967. – 298с.
1458573
  Хельми Г.Ф. Теоретическая биогеофизика леса / Г.Ф. Хельми. – М., 1957. – 206с.
1458574
  Кочин Н.Е. Теоретическая гидромеханика / Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе. – Москва-Ленинград : Из-во тех.-теорет. литературы
Часть вторая. – 1948. – 612с.
1458575
  Кочин Н.Е. Теоретическая гидромеханика / Н.Е. Кочин, Н.В. Розе. – Москва-Ленинград : Из-во тех.-теорет. литературы
Часть 1. – 1948. – 324с.
1458576
  Кочин Н.Е. Теоретическая гидромеханика / Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе. – Москва : Гос. из-во физ.-мат. литературы
Ч. 1. – 1963. – 584с.
1458577
  Кочин Н.Е. Теоретическая гидромеханика / Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе. – Москва : Гос. из-во физ.-мат. литературы
Ч. 2. – 1963. – 728с.
1458578
  Кошевая Инна Георгиевна Теоретическая грамматика английского языка / Кошевая Инна Георгиевна. – Москва, 1982. – 336с.
1458579
  Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка : Учебник для студентов вузов / М.Я. Блох. – 5-е изд., стер. – Москва : Высшая школа, 2006. – 423с. – ISBN 5-06-004713-Х
1458580
  Реферовская Е.А. Теоретическая грамматика современного французского языка : учебник по курсу теорет. грамматики французского языка для студ. ин-тов и фак-тов иностр. языков. / Е.А. Реферовская, А.К. Васильва. – 3-е изд., испр. – Москва
Ч. 1. – 1982. – 400 с.
1458581
  Реферовская Е.А. Теоретическая грамматика современного французского языка. / Е.А. Реферовская, А.К. Васильва. – М.-Л.
Ч.1. – 1964. – 352с.
1458582
  Реферовская Е.А. Теоретическая грамматика современного французского языка. По курсу по курсу теорет. грамматики французского языка для ин-тов и фак-тов иностр. яз. / Е.А. Реферовская, А.К. Васильва. – Л.
Ч.2. – 1973. – 357с.
1458583
  Реферовская Е.А. Теоретическая грамматика современного французского языка. По курсу теорет. грамматики франц. яз. для ин-тов и фак-тов иностр. яз. / Е.А. Реферовская, А.К. Васильва. – 2-е изд. – Л.
Ч.1. – 1973. – 430с.
1458584
  Реферовская Е.А. Теоретическая грамматика современного французского языка: Учебник по курсу теорет. грамматики французского языка для студ. ин-тов и фак-тов иностр. языков. / Е.А. Реферовская, А.К. Васильва. – 2-е изд. – М.
Ч.2. – 1983. – 334с.
1458585
  Члиянц А.Я. Теоретическая и практическая деятельность В.И.Ленина по организации партийно-политической работы в Красной Армии. : Автореф... доктор истор.наук: 07.00.01 / Члиянц А.Я.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 50л.
1458586
  Звегинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика : учеб. пособие для филологических фак-тов педагогических институтов / В.А. Звегинцев. – 3-е изд. – Москва : ЛКИ, 2007. – 336с. – (Из лингвистического наследия В.А.Звегинцева). – ISBN 978-5-382-00214-9
1458587
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 37, № 4. – 2001
1458588
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 37, № 5. – 2001
1458589
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 38, № 1. – 2002
1458590
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 38, № 6. – 2002
1458591
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 40, № 5. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1458592
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 40, № 1. – 2004
1458593
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 40, № 2. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1458594
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 41, № 6. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1458595
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 42, № 1. – 2006
1458596
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 42, № 3. – 2006
1458597
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 42, № 4. – 2006
1458598
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 42, № 5. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1458599
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 43, № 4. – 2007
1458600
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 43, № 5. – 2007
1458601
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 43, № 6. – 2007
1458602
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 43, № 2. – 2007
1458603
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 43, № 3. – 2007
1458604
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 44, № 1. – 2008
1458605
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 44, № 2. – 2008
1458606
  Кисилев А.А. Теоретическая интерпретация спектров поглощения и эмиссии мягких рентгеновских лучей в металлических пленках редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кисилев А.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1458607
  Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология / И.Ф. Шишкин. – Москва : Издателство стандартов, 1991. – 471 с.
1458608
  Станкевич И.В. Теоретическая механика / И.В. Станкевич. – Москва
2. – 1924. – 96 с.
1458609
  Суслов Г.К. Теоретическая механика / Г.К. Суслов. – Москва; Ленинград, 1944. – 655с.
1458610
  Суслов Г.К. Теоретическая механика : Учебник для университетов / Г.К. Суслов; Под ред. Н.Н.Бухгольца и В.К. Гольцмана. – 3-е изд., посмертное. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1946. – 655с.
1458611
  Тимко И.А. Теоретическая механика / И.А. Тимко. – Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1971. – 323 с.
1458612
  Старжинский В.М. Теоретическая механика / В.М. Старжинский. – Москва, 1980. – 464 с.
1458613
  Петкевич В.В. Теоретическая механика / В.В. Петкевич. – М, 1981. – 496с.
1458614
  Петкевич В.В. Теоретическая механика / В.В. Петкевич. – Москва : Наука, 1981. – 496 с.
1458615
  Павловский М.А. Теоретическая механика / М.А. Павловский, Т.В. Путята. – Киев : Вища школа, 1985. – 328 с.
1458616
  Вильке В.Г. Теоретическая механика : Учебник для студ. обуч. по направл. "Математика", "Механика", "Механика, прикладная математика", спец. "Математика", "Механика" / В.Г. Вильке; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 3-е изд., исправл. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 304с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8114-0520-0
1458617
  Космодемьянский А.А. Теоретическая механика и современная техника / А.А. Космодемьянский. – Москва : Просвещение
2-е изд. – 1975. – 248с. : илл.
1458618
  Шимкович А.А. Теоретическая механика. / А.А. Шимкович. – Минск, 1981. – 272с.
1458619
  Попов М.В. Теоретическая механика: Краткий курс : учебник / М.В. Попов. – Москва : Наука, 1986. – 335 с.
1458620
  Павловский М.А. Теоретическая механика: Статика.Кинематика / М.А. Павловский. – Киев : Вища школа, 1989. – 350 с.
1458621
  Фомин Н.В. Теоретическая модель конкурентоспособного специалиста // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2004. – № 3. – С.74-82. – ISSN 1609-4646
1458622
  Шапник М.С. Теоретическая неорганическая химия / М.С. Шапник. – Казань, 1978. – 87с.
1458623
  Эйхенвальд А.А. Теоретическая физика / А.А. Эйхенвальд. – Москва : Государственное издательство
Ч. 1 : Теория поля. – 1926. – 376с.
1458624
  Эйхенвальд А.А. Теоретическая физика : учеб.пособие / А.А. Эйхенвальд. – Москва : ГНТИ
Ч. 6 : Электромагнитное поле. – 1931. – 376 с.
1458625
  Эйхенвальд А.А. Теоретическая физика / А.А. Эйхенвальд. – Москва : ОНТИ
Ч. 3 : Механика твердого тела. – 1932. – 219 с.
1458626
  Эйхенвальд А.А. Теоретическая физика / А.А. Эйхенвальд. – 3-е изд. – Москва : ГТТИ
Ч. 1 : Теория поля. – 1934. – 221 с.
1458627
  Шефер К. Теоретическая физика : Пер.с нем. / К. Шефер. – Москва; Ленинград : ГТТИ
Т.1, ч.1 : Общая механика. Механика твердого тела. – 1934. – 448с.
1458628
  Эйхенвальд А.А. Теоретическая физика / А.А. Эйхенвальд. – 3-е изд. – Москва : ГТТИ
Ч. 2 : Общая механика. – 1934. – 325 с.
1458629
  Шефер К. Теоретическая физика : Пер.с нем. / К. Шефер. – Москва; Ленинград : ОНТИ
Т.1, ч.2 : Механика сплошных сред. – 1936. – 520 с.
1458630
  Шефер К. Теоретическая физика : Пер.с нем. / К. Шефер. – Москва; Ленинград : ОНТИ
Т.3, ч.1 : Электродинамика. – 1937. – 393 с.
1458631
  Шефер К. Теоретическая физика : пер.с нем. / К. Шефер. – Москва; Ленинград : ОНТИ
Т. 3, ч.2 : Оптика. – 1938. – 536с.
1458632
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0056-4
Т. 2 : Теория поля / под.ред. Л.П. Питаевского. – 2001. – 536 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1458633
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц ; под. ред. Л.П. Питаевского. – Изд. 5-е, стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0121-8
Т. 6 : Гидродинамика. – 2001. – 736 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1458634
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц ; под ред. Л.П. Питаевского. – Изд. 5-е, стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0122-6
Т. 7 : Теория упругости. – 2001. – 264 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1458635
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц ; под ред. Л.П. Питаевского. – 5-е изд. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0057-2
Т. 3 : Квантовая механика (нерелятивистская теория). – 2002. – 808 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1458636
  Кушниренко А.Н. Теоретическая физика / А.Н. Кушниренко. – Київ : ФАДА; ЛТД. – ISBN 966-7625-48-6
Т.3 : Теория атомного ядра и элементарных частиц. – 2002. – 261с.
1458637
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц ; под ред. Л.П. Питаевского. – Изд. 5-е. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0054-8
Т. 5 : Статистическая физика, ч. 1. – 2002. – 616 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1458638
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 4-е изд., исправл. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0296-6
Т. 9 : Статистическая физика, ч. 2 : Теория конденсированного состояния / Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский ; под. ред. Л.П. Питаевского. – 2002. – 496 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1458639
  Поляков К.И. Теоретическая фонетика современного литературного персидского языка. / К.И. Поляков. – М., 1977. – 252с.
1458640
  Шимони К. Теоретическая электротехника / К. Шимони. – Москва : Мир, 1964. – 773 с.
1458641
  Попов В.С. Теоретическая электротехника / В.С. Попов. – Москва : Энергия, 1970. – 607 с.
1458642
  Попов В.С. Теоретическая электротехника / В.С. Попов. – Москва : Энергия, 1971. – 608 с.
1458643
  Сорокин Ю.А. Теоретически е и прикладные проблемы речевого общения / Ю.А. Сорокин. – М., 1979. – 327с.
1458644
  Черкесов А.И. Теоретические аспекты естественной системы химических элементов / А.И. Черкесов. – Саратов, 1974. – 78с.
1458645
  Белоусова Л.И. Теоретические аспекты исследования инновационных процессов в экономике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 27-32
1458646
  Аскеров Зияфат Аббас оглы Теоретические аспекты Конституции (на примере Нахичеванской АР) : автореф. дис. ... наук: 12.00.01 / Аскеров Зияфат Аббас оглы ; МО АР, Бакинск. гос.унив. им.М.Расулзаде. – Баку, 1994. – 29 с.
1458647
  Полякова В.В. Теоретические аспекты несостоятельности и финансового оздоровления // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 100-107. – ISSN 1728-8878
1458648
  Семененко И.М. Теоретические аспекты определения зкономической устойчивости предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 185-188
1458649
  Шухардин С.В. Теоретические аспекты современной научно-технической революции. / С.В. Шухардин, А.А. Кузин. – М, 1980. – 142с.
1458650
  Шестакова Э.Г. Теоретические аспекты соотношения текстов художественной литературы и массовой коммуникации: специфика эстетической реальности словесности нового времени : Монография / Э.Г. Шестакова. – Донецк : Норд- Пресс, 2005. – 441с. – ISBN 966-380-001-1
1458651
  Скуратова И.С. Теоретические аспекты целлюлярной конвенции в атмосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скуратова И.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 17л.
1458652
  Бондаренко Л.В. Теоретические аспекты экономической глобализации // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 25-31. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1458653
  Абрамова О. Теоретические воззрения М. Портера // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-80.
1458654
  Тамашаускене Зита Феликсо Теоретические вопросы агрегированной дифференциации заработной платы при формировании рыночного хозяйства : Автореф... кандидата эконом.наук: 08.00.01 / Тамашаускене Зита Феликсо; Белорусский гос. ин-т народного хоз-ва им. В.В.Куйбышева. – Минск, 1991. – 20л.
1458655
  Черняк В.И. Теоретические вопросы анализа информационных потоков народнохозяйственного планирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Черняк В.И.; МГУ. – М., 1973. – 20л.
1458656
  Кучеренко И.К. Теоретические вопросы грамматики украинского языка : Автореф. дис.... д-ра филол. наук / Кучеренко И.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 58 с.
1458657
  Юльментьев Р.М. Теоретические вопросы динамики теплового движения частиц в жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Юльментьев Р.М.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1966. – 14л.
1458658
  Гулкевич Зиновий Трофимович Теоретические вопросы и практика документирования следственных действий (процессуальное и криминалистическое исследование) : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Гулкевич Зиновий Трофимович; КГУ. – К., 1985. – 216л.
1458659
  Мороз О.С. Теоретические вопросы измерения и повышения эффективности управленческого труда // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Библиогр.: на 9 пунктів
1458660
  Перегудов В.Н. Теоретические вопросы индексного анализа / В.Н. Перегудов. – М, 1960. – 268с.
1458661
   Теоретические вопросы институционализма // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 5-107. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1458662
   Теоретические вопросы институционализма // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-1. – С. 5-118. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1458663
  Осипова Г.Т. Теоретические вопросы истории науки советского гражданского права. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Осипова Г.Т.; МВ и ССО БССР.БГУ. – Минск, 1980. – 22л.
1458664
  Пашерстник А.Е. Теоретические вопросы кодификации общесоюзного законодательства о труде / А.Е. Пашерстник. – Москва, 1955. – 232с.
1458665
  Лазарев Б.М. Теоретические вопросы компетенции органов советского государственного управления : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.02 / Лазарев Б.М.; АН СССР. Ин-т гос-ва и права. – М., 1973. – 40л.
1458666
  Соколов В.А. Теоретические вопросы межгосударственных правоотношений / В.А. Соколов. – Красноярск, 1988. – 208с.
1458667
  Кузько А.В. Теоретические вопросы обеспечения эффективности юридической ответственности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
1458668
  Шишкин Александр Федорович Теоретические вопросы оптимального соотношения потребления и накопления в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шишкин Александр Федорович; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 18л.
1458669
  Матарадзе Л.Н. Теоретические вопросы понятия международного договора : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Матарадзе Л.Н.; МГУ. Юридич. фак-т. – М., 1972. – 16л.
1458670
  Каракаш И.И. Теоретические вопросы правового регулированя обязанностей члено колхозов : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.06 / Каракаш И.И.; МГУ. – М., 1979. – 26л.
1458671
  Серкова В.В. Теоретические вопросы правового статуса женщины в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Серкова В.В.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1972. – 22л.
1458672
  Кремнев П.П. Теоретические вопросы правопреемства государств и распад СССР // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 34-48. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
1458673
  Забелина М.И. Теоретические вопросы развития оптовой торговли средствами производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Забелина М.И. ; МГУ. – Москва, 1961. – 18 с.
1458674
  Баутина Нинель Владимировна Теоретические вопросы развития экономических взаимоотношений социалистических стран : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 590 / Баутина Нинель Владимировна ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 31 с.
1458675
  Аскеров А. Теоретические вопросы советского строительства : Автореф. дис. ... наук / Аскеров А. ; Моск. ордена Ленина гос. унив. им.В.М. Ломоносова. Юр. фак. – Москва, 1953. – 24 с.
1458676
  Халфин Л.Л. Теоретические вопросы стратиграфии / Л.Л. Халфин. – Новосибирск : Наука, 1980. – 200с.
1458677
  Орманбаев А.Ж. Теоретические вопросы территориальной организации производства / А.Ж. Орманбаев. – Караганда, 1983. – 135с.
1458678
  Валиев К.А. Теоретические воросы исследования жидкого вещества спектроскопическими методами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Валиев К.А.; Объед.учен.совет.при ин-т физики металлов. – Свердловск, 1963. – 35л.
1458679
  Ушаков Г.А. Теоретические и конструктивные вопросы механизации процесса изображения горных выработок : Автореф... кандид. техн.наук: / Ушаков Г.А.; МВО СССР. Харьковский горный ин-т. – Харьков, 1952. – 11 с.
1458680
  Вул Семен Моисеевич Теоретические и методические вопросы криминалистического исследования письменной речи : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Вул Семен Моисеевич; Харьковский юрид. ин-т. – Х., 1975. – 20л.
1458681
  Горев Л.Н. Теоретические и методические основы гидрохимии орошаемых земель : Автореф... докт. геогр.наук: 11.00.10 / Горев Л. Н.; Гос. ком. СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, Гидрохим. ин-т. – Ростов -на-Дону, 1986. – 49л.
1458682
  Тарасова Н.В. Теоретические и методические основы модульно-компетентностной технологии обучения / Н.В. Тарасова, С.А. Смирнова // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : Обзорная информация / Мин. образования и науки Российской Федерации; ФИРО. – Москва, 2007. – Вып. 3 : Теоретические и методические основы модульно-компетентностной технологии обучения. – С. 1-60. – (Содержание, формы и методы обучения в высшей школе). – ISSN 0208-0117
1458683
  Соколов Д.В. Теоретические и методические предпосылки моделирования организационно-экономических структур хозяйственных систем / Д.В. Соколов. – Л., 1986. – 134с.
1458684
  Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического тенинга / Л.А. Петровская. – Москва, 1982. – 168с.
1458685
  Ибрагимова М.Р. Теоретические и методологические проблемы реализации функций преподавания общественных наук в высшей школе в условиях развитого социализма : Автореф. дис... канд. филос. наук : 09.00.02 / Ибрагимова М.Р. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1980. – 19 с.
1458686
  Назарова Н.С. Теоретические и методологические проблемы формирования Коммунистической убежденности студенческой молодежи. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.02 / Назарова Н.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1983. – 48л.
1458687
  Бутко И.Ф. Теоретические и организационные правовые вопросы внедрения научных государствоведческих рекомендаций в практику советского строительства. : Автореф... Доктора. юрид.наук: 12.00.02 / Бутко И.Ф.; АН УССР. – л.
1458688
  Давыдов Владимир Иванович Теоретические и практические вопросы кодификации гражданского законодательства союзной республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Давыдов Владимир Иванович; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 30л.
1458689
  Черкашин В.И. Теоретические и практические вопросы криминалистического исследования документов, дающих право на пенсии и пособия. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Черкашин В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1971. – 16л.
1458690
  Рагимов И.М. Теоретические и практические проблемы исправительно-трудового воздействия / И.М. Рагимов. – Баку, 1982. – 118с.
1458691
  Цветков В.В. Теоретические и практические проблемы науки управления : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.711 / Цветков В.В. ; МВ и ССО УССР , Хар. юр. ин-т. – Харьков, 1976. – 40 с.
1458692
  Николаева Л.А. Теоретические и практические проблемы обеспечения законности в советском государственном управлении органами прокуратуры и суда : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.02 / Николаева Л. А.; ЛГУ. – Л., 1973. – 63л.
1458693
  Заика Юрий Александрович Теоретические и практические проблемы реализации принципов непосредственности и устойчивости в Советском уголовном судопроизводстве : Дис... канд. юр.наук: 12.00.09 / Заика Юрий Александрович; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 210л. – Бібліогр.:л.184-207
1458694
   Теоретические и практические проблемы совершенствования хозяйственного механизма.. – Таллин, 1989. – 144с.
1458695
  Аскеров Э.И. Теоретические и практические проблемы участия Азербайджанской ССР в международно-правовых отношениях. : Автореф. дис. ... наук: 716 / Аскеров Эйюб Исмаил оглы ; КГУ им. Т. Шевченко. – Баку, 1970. – 34 с. – Библиогр.: с. 33
1458696
   Теоретические и прикладные аспекты анализа временной организации биосистем. – Москва : Наука, 1976. – 191с.
1458697
   Теоретические и прикладные аспекты биогеографии. – М, 1982. – 171с.
1458698
   Теоретические и прикладные аспекты действия на организм экстремальных температур.. – Тюмень, 1987. – 112с.
1458699
   Теоретические и прикладные аспекты информатики. – К, 1983. – 98с.
1458700
   Теоретические и прикладные аспекты математических исследований : Сборник научных трудов. – Москва : МГУ, 1994. – 111с. – ISBN 5-211-03296-9
1458701
   Теоретические и прикладные аспекты моделирования первичной продуктвности водоемов. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростов Ун-та, 1990. – 174с. – ISBN 5-7507-0158-1
1458702
   Теоретические и прикладные аспекты селекции и семеноводства пшеницы, ячменя и тритикале.. – Одесса, 1981. – 251с.
1458703
   Теоретические и прикладные аспекты синтеза ферментов микроорганизмами. – Минск, 1982. – 168с.
1458704
   Теоретические и прикладные аспекты современной палеонтологии : Тезисы докладов 33 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (26-30 января 1987 г.). – Ленинград : АН СССР, 1987. – 90с.
1458705
   Теоретические и прикладные аспекты современной палеонтологии : Труды 33 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (январь 1987 г., Ленинград). – Ленинград : Наука, 1989. – 216с.
1458706
   Теоретические и прикладные аспекты химии ароматических соединений.. – М, 1981. – 143с.
1458707
   Теоретические и прикладные вопросы алгебры и дифференциальных уравнений.. – К, 1976. – 126с.
1458708
   Теоретические и прикладные вопросы географии : сборник. – Москва : Москровский филиал Географического Общества Союза ССР, 1975. – 58 с.
1458709
   Теоретические и прикладные вопросы дифференцильных уравнений и алгебра. – Киев, 1978. – 271 с.
1458710
   Теоретические и прикладные вопросы контактного взаимодействия.. – Калинин, 1987. – 112с.
1458711
   Теоретические и прикладные вопросы математики 1. – Тарту, 1985. – 209с.
1458712
   Теоретические и прикладные вопросы математики 2. – Тарту, 1985. – 191с.
1458713
   Теоретические и прикладные вопросы математики 3. – Тарту, 1985. – 54с.
1458714
   Теоретические и прикладные вопросы математического моделирования и оптимизации. – Тюмень, 1984. – 101 с.
1458715
   Теоретические и прикладные вопросы математического моделирования.. – Алма-Ата, 1986. – 204с.
1458716
   Теоретические и прикладные вопросы математического моделирования.. – Алма-Ата, 1990. – 131с.
1458717
   Теоретические и прикладные вопросы общей и молекулярной генетики.. – М, 1977. – 135с.
1458718
   Теоретические и прикладные вопросы оптимального управления.. – Новосибирск : Наука, 1985. – 248 с.
1458719
   Теоретические и прикладные вопросы параллельной обработки информации.. – Новосибирск, 1984. – 184с.
1458720
  Эпштейн И.Е. Теоретические и прикладные вопросы программировнчного обучения / И.Е. Эпштейн. – Рига, 1969. – 203с.
1458721
   Теоретические и прикладные вопросы проектирования алгоритмического и программного обеспечения АСУ.. – К, 1983. – 99с.
1458722
   Теоретические и прикладные вопросы распознавания изображений. – Киев, 1991. – 86с.
1458723
   Теоретические и прикладные вопросы распознавания изображений.. – К, 1992. – 79с.
1458724
   Теоретические и прикладные вопросы химии гетероциклов. – Рига, 1985. – 260с.
1458725
   Теоретические и прикладные вопросы экономической географии. – Москва : Московский филиал Географического Общества СССР, 1975. – 113 с.
1458726
   Теоретические и прикладные задачи математики и механики. – Алма-Ата, 1979. – 250с.
1458727
   Теоретические и прикладные задачи математики и механики.. – Алма-Ата, 1977. – 322с.
1458728
   Теоретические и прикладные задачи оптимизации. – Москва, 1985. – 179 с.
1458729
   Теоретические и прикладные задачи проектирования АСУ : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 183, [1] с.
1458730
   Теоретические и прикладные задачи проектирования АСУ.. – К, 1983. – 168с.
1458731
  Лазор В.В. Теоретические и социальные аспекты сущности трудового договора и порядок разрешения споров при невыполнении его условий : Монографія / В.В. Лазор; МОНУ. Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганск, 2002. – 250с. – ISBN 966-590-370-5
1458732
  Шевченко Н.Н. и др. Теоретические и технологические основы осушаемо-мелиоративного земледелия / Н.Н. Шевченко и др.; АН УССР; Ин-т физиологии растений; Н.НШевченко., В.П.,Шевченко Н.Г.Городний. – Киев : Наукова думка, 1976. – 383 с.
1458733
  Агаян Юрик Мкартычевич Теоретические и экспериментальное исследование резких нерегулярностей в диэлектрических волноводах : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.01 / Агаян Юрик Мкартычевич; Моск. энергетич. ин-т. – Москва, 1975. – 26л.
1458734
  Лестева Т.М. Теоретические и экспериментальные аспекты разделения некоторых смесей продуктов синтеза изопрена из изобутилена и формальдегида : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лестева Т.М. ; ЛГУ , Хим. фак. – Ленинград, 1967. – 17 с.
1458735
  Цареградская Татьяна Леонидовна Теоретические и экспериментальные исследования аморфизации металлических стекол : Дис... канд. физ.-мат.наук: 11.04.07 / Цареградская Татьяна Леонидовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1994. – 130л. – Бібліогр.:л.123-130
1458736
  Кулиев В.Г. Теоретические и экспериментальные исследования в области каталитического гидрохлорирования олефинов : Автореф... канд. техн.наук: / Кулиев В.Г.; АН Аз.ССР. Ин-т нефти. – Баку, 1954. – 10л.
1458737
  Прокунин А.Н. Теоретические и экспериментальные исследования взякоупругих эффектов при растяжении и сдвиге полимерных жидкостей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.07 / Прокунин А.Н.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1973. – 22л.
1458738
  Бражниченко Г.Н. Теоретические и экспериментальные исследования вопросов оптической пирометрии весьма высоких температур : Автореф... канд. техн.наук: / Бражниченко Г.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1458739
  Агашин Ф.К. Теоретические и экспериментальные исследования вопросов управления ударными действиями теннисиста и обоснование совершенствования методики его тренировки : Автореф... канд. пер.наук: / Агашин Ф.К.; Тартуский гос. ун-т. – Москва, 1967. – 23л.
1458740
  Логвиненко Е.А. Теоретические и экспериментальные исследования динамики резонансных асимметричных вибрамашин. : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.06 / Логвиненко Е.А.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1458741
  Пасечник В.И. Теоретические и экспериментальные исследования изменения вязкоупругих свойств и объема мышц при сокращении. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 091 / Пасечник В.И.; Ин-т биол.физики АН СССР. – Пущино, 1969. – 20л.
1458742
  Сизов Ю.П. Теоретические и экспериментальные исследования магнитостатических вариометров для регистрации вариаций магнитного поля Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Сизов Ю.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1979. – 15л.
1458743
  Петрова З.Г. Теоретические и экспериментальные исследования по кинетике каталитического крекинга : Автореф... кандид. техн.наук: / Петрова З.Г.; Академия наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1952. – 12 с.
1458744
  Киваев А.И. Теоретические и экспериментальные исследования по применению скоростной съемки при изучении динамических процессов : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.02 / Киваев А.И.; Гл. Упр. геодезии и картографии при СМ СССР. – М., 1979. – 24л.
1458745
  Мякенький В.И. Теоретические и экспериментальные исследования процесса сдвижения земной поверхности при разработке пологих угольных пластов в условиях Западного Донбасса : Автореф... Канд.техн.наук: 310 / Мякенький В.И.; Днепропетр.горн.ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 16л.
1458746
  Насонкин И.М. Теоретические и экспериментальные исследования самовозбуждающихся колебаний вертолета на Земле : Автореф... канд. тех.наук: / Насонкин И.М.; МАИ. – М., 1965. – 11л.
1458747
  Цыбин Е.Н. Теоретические и экспериментальные исследования свободных колебаний цилиндрических оболочек, несущих сосредоточенные массы : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Цыбин Е. Н. ; АН УССР , Ин-т механики. – Киев, 1977. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1458748
  Никитин К.Е. Теоретические и экспериментальные исследования таксационного строения и роста лиственных насаждений УССР : Автореф... докт. с. х.наук: / Никитин К. Е.; Укр. с. х. акад. – К., 1964. – 62л.
1458749
  Стеценко А.И. Теоретические и экспериментальные исследования штыревых замедляющих систем с односторонним заполнением активным кристаллом и разработка на их основе мазера бегущей волны 4-сантиметрового диапазона : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Стеценко А.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1458750
  Мелекесцев Владимир Сергеевич Теоретические и экспериментальные исследования электромеханических функциональных преобразователей на постоянных магнитах : Автореф... канд. техн.наук: 05.253 / Мелекесцев Владимир Сергеевич; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1458751
  Шулындин А.Ф. Теоретические и экспериментальные основы изменения наследственности однолетних культурных растений. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Шулындин А.Ф.; МВО УССР. Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1955. – 22л.
1458752
  Кудрявцев Ю.И. Теоретические и экспериментальные основы интерпретации данных каротажа магнитной восприимчивости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кудрявцев Ю.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Л, 1963. – 16л.
1458753
  Кремнев О.А. Теоретические и экспериментальные основы теплового расчета глубоких шахт и установок для охлаждения рудничного воздуха : Автореф. дис. ... доктор техн. наук / Кремнев О.А. ; Ленинград. горный ин-тут, 1960. – 38 с.
1458754
  Булгаков Ю.И. Теоретические и экспериминтальные исследования, практическое применение однопетлевого варианта электроразведки методом переходных процессов : Автореф... канд. техн.наук: / Булгаков Ю. И.; Лен. горный ин-т. – Л., 1972. – 22л.
1458755
  Либман А. Теоретические и эмпирические исследования в современной экономике: проблемы коммуникации // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 4-19. – Бібліогр.: с. 4-5, 7-19. – ISSN 0042-8736
1458756
  Файнберг Б.Д. Теоретические исследования влияний релаксационных взаимодействий на поглощение и изучение квантовых систем в сильном электромагнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Файнберг Б.Д.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1458757
  Изотов Владимир Юрьевич Теоретические исследования влияния природы металла на строение двойного слоя в расплавленных и водных электролитах : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.05 / Изотов Владимир Юрьевич; Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1983. – 22л.
1458758
  Масюкевич Александр Михайлович Теоретические исследования диффузионного движения включений в полях упругих напряжений и упругих полей напряжений дислокационных ансамблей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Масюкевич Александр Михайлович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1979. – 15л.
1458759
  Абдумаликов А.А. Теоретические исследования некоторых нелинейных оптических явлений в резонансных условиях : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.02 / Абдумаликов А.А. ; АН СССР,Ленигр.ин-т ядерной физики. – Ленинград, 1977. – 20 с.
1458760
  Кондиленко Елена Ивановна Теоретические исследования обращенного комбинационного рассеяния света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Кондиленко Елена Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
1458761
  Кондиленко Елена Ивановна Теоретические исследования обращенного комбинационного рассеяния света : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кондиленко Елена Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 16л.
1458762
  Андреев Николай Евгеньевич Теоретические исследования параметрических неустойчивостей плазмы, возникающих под воздействием мощного СВЧ поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Андреев Николай Евгеньевич; АН СССР. Физ. ин-т. – М., 1973. – 10л.
1458763
  Осипов В.В. Теоретические исследования полупроводниковых структур с отрицательным сопростивлением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Осипов В.В.; Моск.инж.-физ.ин-т. – М, 1967. – 12л.
1458764
  Хашимов Г. Теоретические исследования прохождения тока через некоторые полупроводниковые диодные структуры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Хашимов Г.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физ-мат.наукам.Отдел.физ-техн.и матем.наук. – Ташкент, 1968. – 26л. – Бібліогр.:с.23
1458765
  Цейтин В.М. Теоретические исследования структуры и конформационной подвижности редоксцентра рубредоксина в связи с механизмом переноса электрона : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Цейтин В. М.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1979. – 22л.
1458766
  Братко Николай Николаевич Теоретические источники материалистического понимания истории в трактовке Г.В.Плеханова : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братко Николай Николаевич; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-тет. – Харьков, 1982. – 25л.
1458767
  Павлов А.В. Теоретические модели состава дневных ионосфер Венеры и Земли в областях фотохимического равновесия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Павлов А.В.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1982. – 17л.
1458768
  Майоров Г.Г. Теоретические основания философии Г.В. Лейбница : учебное пособие / Г.Г. Майоров. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : КДУ, 2007. – 312с. – ISBN 978-5-98227-294-2
1458769
  Житный В.Е. Теоретические основы анализа операций с давальческим сырьем / В.Е. Житный, Е.П. Житный // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 15-18
1458770
  Чечнева А.Н. Теоретические основы аналитической химии / А.Н. Чечнева. – Свердловск
1. – 1972. – 117с.
1458771
  Пятницкий И.В. Теоретические основы аналитической химии / И.В. Пятницкий. – Киев : Химия, 1978. – 271 с.
1458772
  Янсон Э.Ю. Теоретические основы аналитической химии / Э.Ю. Янсон. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – 303с.
1458773
  Степанов А.С. Теоретические основы борьбы за демократию и социализм в Великобритании. / А.С. Степанов. – Москва, 1982. – 104с.
1458774
  Ребане К К.С. Теоретические основы вакуумной техники / К К.С. Ребане. – Тарту, 1978. – 80с.
1458775
  Буткевич В.Г. Теоретические основы взаимодействия международного и внутригосударственного права. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.10 / Буткевич В.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 42л.
1458776
  Миненков Вадим Валерьянович Теоретические основы выбора стреловых кранов для монтажа зданий из сборных элементов : Автореф... канд. техн.наук: / Миненков Вадим Валерьянович; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1967. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
1458777
  Яцкевич Ю.Э. Теоретические основы вычислительной техники. Информационные основы / Ю.Э. Яцкевич. – Л., 1977. – 76с.
1458778
  Костирко Т.М. Теоретические основы гидрофобных методов технических мелиораций глинистых и пылеватых грунтов : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Костирко Т. М.; МГУ, Геол. фак. – М., 1957. – 34л.
1458779
  Меркин Д.Р. Теоретические основы гироскопической стабилизации. : Автореф... Доктора техн.наук: / Меркин Д.Р.; М-во высшего образования СССР.Ленингр.ин-т точной механики и оптики. – Москва, 1950. – 16 с.
1458780
  Притчин Б.П. Теоретические основы детального каротажа / Б.П. Притчин. – Ростов-на-Дону, 1983. – 192с.
1458781
  Фомин Л.М. Теоретические основы динамического метода и его применение в океанологии / Л.М. Фомин. – М., 1961. – 192с.
1458782
  Торшин В.Ф. Теоретические основы дифференциации оптовых цен предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Торшин В.Ф.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1970. – 27л.
1458783
  Пастернак А.К. Теоретические основы и конструктивные задачи физической географии и ландшафтоведения : Уч. пособие / А.К. Пастернак. – Смоленск, 1986. – 79 с.
1458784
  Петренко Оксана Евгеньевна Теоретические основы и методика использования лексического справочника для самостоятельной работы студентов (неязыковый вуз, французский язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Петренко Оксана Евгеньевна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 24л.
1458785
  Кравченко В.И. Теоретические основы и методика решения физических задач : Учебно-методическое пособие для учителей физики и студ. / В.И. Кравченко, А.Т. Проказа, Б.В. Беляев; МОНУ; Луган. гос. пед. ун-т им. Т. Шевченко. – Луганск, 2001. – 202с.
1458786
  Смирнов Б.В. Теоретические основы и методы прогнозирования горно-геологических условий добычи полезных ископаемых по геологоразведочным данным. / Б.В. Смирнов. – М., 1976. – 119с.
1458787
  Доля В.С. Теоретические основы и практика применения физиологически активных веществ и в семеноводстве сахарной свеклы : Автореф... д-ра с.-х.наук: 533 / Доля В.С.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1458788
  Кулик Николай Сергеевич Теоретические основы и практическая реализация методов оценки влияния основных эксплуатационных факторов на техническое состояние ГТД : Автореф... д-ра техн.наук: 05.22.14 / Кулик Николай Сергеевич; КИИГА. – К., 1993. – 31л.
1458789
  Кураташвили Альфред Анзорович Теоретические основы и развитие хозяйственного расчета на предприятиях общественного питания : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кураташвили Альфред Анзорович; Ленингр. финансово-экон. ин-т. – Л., 1972. – 23л.
1458790
  Ярышев Н.А. Теоретические основы измерения нестационарной температуры / Н.А. Ярышев. – 2-е изд., перераб. – Л., 1990. – 254с.
1458791
  Ярышев Н.А. Теоретические основы измерения нестационарных температур / Н.А. Ярышев. – Ленинград : Энергия, 1967. – 300с.
1458792
  Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники / П.П. Орнатский. – К., 1976. – 430с.
1458793
  Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-имерительной техники / П.П. Орнатский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1983. – 455с.
1458794
  Шамало Т.Н. Теоретические основы использования физического эксперимента в развивающем обучении. : учеб.пособие к спецкурсу / Т.Н. Шамало. – Свердловск : Свердловский пед.ин-т, 1990. – 95с.
1458795
  Алешина И.В. Теоретические основы исследования монетизации трансформационной экономики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-56.
1458796
  Осадько М.П. Теоретические основы качества продукта общественного труда / М.П. Осадько. – М, 1977. – 40с.
1458797
  Фролов А.Д. Теоретические основы конструирования и надежности радиоэлектронной аппаратуры / А.Д. Фролов. – Москва : Высшая школа, 1970. – 487 с.
1458798
  Яновский Б.М. Теоретические основы магнетометрического метода исследования земной коры и геомагнитных измерений. / Б.М. Яновский. – Л, 1963. – 462с.
1458799
  Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности : Монография / В.П. Корж; МВД Украины; Национальный университет внутренних дел. – Харьков : Университет внутренних дел, 2002. – 412с. – 34Корж Шифр дубл. – ISBN 966-610-064-9
1458800
  Четвериков Л.И. Теоретические основы моделирования тел твердых полезных ископаемых / Л.И. Четвериков. – Воронеж, 1968. – 152с.
1458801
  Штульман Э.А. Теоретические основы моделирования экспериментально-методического исследования в методике обучения иностранным языкам. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.02 / Штульман Э.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1982. – 52л.
1458802
  Иванченко Анатолий Васильевич Теоретические основы научно-атеистического воспитания учащихся в средней общеобразовательной школе : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Иванченко Анатолий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 49л.
1458803
  Иванченко Анатолий Васильевич Теоретические основы научно-атеистического воспитания учащихся в средней общеобразовательной школе. : Дис... доктор педагог.наук: 13.00.01 / Иванченко Анатолий Васильевич; Сумской гос. пед. ин-т им. А.С.Макаренко. – Сумы, 1980. – 369, I-XXXVIл. – Бібліогр.:л.I-XXXVI
1458804
  Дмитрик И.С. Теоретические основы обучения будущих учителей педагогической технологии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дмитрик И.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 23л.
1458805
  Пассов Е.И. Теоретические основы обучения иноязычному говорению. / Е.И. Пассов. – Воронеж, 1983. – 199с.
1458806
  Павлов Н.Н. Теоретические основы общей химии / Н.Н. Павлов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 303 с.
1458807
  Панков В.А. Теоретические основы определения стоимости предприятия в транзитивной экономике / В.А. Панков, О.К. Гаршина // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 91-94. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1729-7206
1458808
  Хюккель В. Теоретические основы органической химии / Вальтер Хюккель ; Пер. Д.В. Тищенко ; Под ред. Ю.С. Залькинда. – Ленинград : Госхимтехиздат
Т. 1. – 1933. – 398 с.
1458809
  Хюккель В. Теоретические основы органической химии / Вальтер Хюккель ; Пер. Г.А. Котлярова ; Под. ред. Ю.С. Залькинда. – Ленинград : Госхимтехиздат
Т. 2. – 1934. – 353 с.
1458810
  Хюккель В. Теоретические основы органической химии : Утв. Наркомпросом РСФСР в качестве учеб. пособия для ун-тов / Вальтер Хюккель ; Пер. Д.В. Тищенко, Т.И. Темниковой ; Под ред. Ю.С. Залькинда. – 2-е изд. – Ленинград : Химтеорет
Т. 1. – 1935. – 518 с. : черт.
1458811
  Хюккель В. Теоретические основы органической химии : Утв. Наркомпросом РСФСР в качестве учеб. пособия для ун-тов / Вальтер Хюккель ; Пер. Г.А. Котлярова ; Под ред. Ю.С. Залькинда. – 2-е изд. – Ленинград : Химтеорет
Т. 2. – 1936. – 390 с.
1458812
  Хюккель В. Теоретические основы органической химии / В. Хюккель ; Пер. с нем. [7-го изд.] В.И. Векслера ; Под ред. проф. Т.И. Темниковой. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Т. 1. – 1955. – 639 с. : ил.
1458813
  Хюккель В. Теоретические основы органической химии / В. Хюккель; Пер. с нем. канд. хим. наук В.В. Михайлова [и др.] ; Под ред. д-ра хим. наук О.А. Реутова. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Т. 2. – 1958. – 646 с. : черт.
1458814
  Кожуховский А.Д. Теоретические основы ортогональных дискретных преобразований и их применение для анализа и математического моделирования научно-технических задач. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.16 / Кожуховский А.Д.; АНУ ин-т.проблем моделирования в энергетике. – К, 1993. – 36л.
1458815
  Забродин А.А. Теоретические основы построения системы риск-менеджмента в региональной экономике // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 80-82. – ISSN 1728-8878
1458816
  Якубович Н.А. Теоретические основы предварительного следствия / Н.А. Якубович. – М, 1971. – 142с.
1458817
  Кудин Ф.М. Теоретические основы принуждения в советском уголовном судопроизводстве : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.09 / Кудин Ф. М.; Свердовск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1987. – 442л. – Бібліогр.:л.408-442
1458818
  Лупинская П.А. Теоретические основы принятия решений в советском уголовном судопроизводстве. : Автореф... доктор юридич.наук: 12.00.08 / Лупинская П.А.; Всес. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1973. – 42л.
1458819
  Чудинова И.М. Теоретические основы проблемы потребностей личности / И.М. Чудинова. – Красноярск, 1975. – 246с.
1458820
   Теоретические основы прогноза погоды на средние сроки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 138 с.
1458821
  Печеркин И.А. Теоретические основы прогнозирования экзогенных геологических процессов на берегах водохранилищ: уч. пособие / И.А. Печеркин. – Пермь, 1980. – 85с.
1458822
  Тупальский Н.И. Теоретические основы программированного учебника для дневного отделения технических вузов. (На материале немецкого языка) : Автореф... канд. пед.наук: / Тупальский Н.И.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1968. – 22л.
1458823
  Папков С.П. Теоретические основы производства химических волокон / С.П. Папков. – М., 1990. – 270с.
1458824
   Теоретические основы противоэрозионных мероприятий : Тезисы докл.Всесоюз.конференции(Одесса, 25-27 сентября 1979г.). – Одесса, 1979. – 168с.
1458825
   Теоретические основы противоэрозионных мероприятий : Тезисы докл.Всесоюз.конференции(Одесса, 25-27 сентября 1979г.). – Одесса
Часть 1. – 1979. – 118с.
1458826
  Белякова Г.И. Теоретические основы профессиональной этики : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Белякова Г.И.; Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1969. – 20л.
1458827
  Егизбаева Х.И. Теоретические основы профилактики гельминтозов водоплавающих птиц в Казахстане : Автореф... докт. биол. наук: 03.00.20 / Егизбаева Х.И.; АН Казахск.ССР. – Алма-Ата, 1975. – 39л.
1458828
  Стриха В.И. Теоретические основы работы контакта металл-полупроводник / В.И. Стриха. – Киев : Наукова думка, 1974. – 263с.
1458829
  Харкевич А.А. Теоретические основы радиосвязи / А.А. Харкевич. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 347 с.
1458830
  Крылов Н.Н. Теоретические основы радиотехники : Учебное пособие для радиотехн. ф-в высших мореходн. училищ / Н.Н. Крылов. – Изд-е второе, стереотипн. – Москва-Ленинград : Морской транспорт, 1953. – 552с.
1458831
  Гусейнов И.Д. Теоретические основы разведения ценных и в полезных условиях Карабахской степи Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусейнов И.Д.; Азерб.гос.пед.ун-т. – Баку, 1966. – 29л.
1458832
  Погребицкий Е.О. Теоретические основы разведки месторождений полезных ископаемых / Е.О. Погребицкий. – Л., 1965. – 124с.
1458833
  Четвериков Л.И. Теоретические основы разведки недр / Л.И. Четвериков. – Москва : Недра, 1984. – 160с.
1458834
  Осадько М.П. Теоретические основы распределения чистого продукта социалистического предприятия / М.П. Осадько. – М, 1975. – 311с.
1458835
  Очерет Ю.Ф. Теоретические основы рыночной экономики / Ю.Ф. Очерет. – Днепропетровск, 1992. – 152с.
1458836
  Сайфуллин Ф. Теоретические основы системы ведения сельского хозяйства // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ, Росс.ак.сельскохоз. наук, Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2001. – № 12. – ISSN 0235-2443
1458837
  Ильин М.С. Теоретические основы системы упражнений по иностранному языку : Автореф... кандидата пед.наук: / Ильин М.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1965. – 18л.
1458838
  Степанова М.Д. Теоретические основы словообразования в немецком языке / М.Д. Степанова, В. Фляйшер. – Москва, 1984. – 264с.
1458839
  Любинская А.Н. Теоретические основы создания художественного образа в реалистическом искусстве.. : Автореф... канд. филос.наук: / Любинская А.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 20л.
1458840
  Остроумов В.Б. Теоретические основы сопоставительной характеристики предикативной единицы русского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Остроумов В.Б.; МВ и ССО РСФСР.Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 24л.
1458841
  Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1983. – 200с.
1458842
  Тисунова В.Н. Теоретические основы трансформаций экономики // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 189-198
1458843
  Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации / Б.И. Шевченко. – Москва, 1975. – 96с.
1458844
  Безрук Василий Макарович Теоретические основы укрепления грунтов цементами : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / безрук Василий Макарович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. – М., 1954. – 36л.
1458845
  Пикельная В.С. Теоретические основы управления / В.С. Пикельная. – М, 1990. – 173с.
1458846
  Шокин Н.А. Теоретические основы формирования эффективной структуры народного хозяйства. / Н.А. Шокин. – М., 1984. – 192с.
1458847
  Попов А.А. Теоретические основы химико-термической обработки стали / А.А. Попов. – Свердловск, 1962. – 120с.
1458848
  Тараян В.М. Теоретические основы химического анализа / В.М. Тараян. – Ереван, 1974. – 204с.
1458849
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 38, № 2. – 2004
1458850
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 38, № 3. – 2004
1458851
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 38, № 4. – 2004
1458852
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 39, № 1. – 2005
1458853
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 39, № 4. – 2005
1458854
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 39, № 5. – 2005
1458855
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 39, № 6. – 2005
1458856
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 40, № 1. – 2006
1458857
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 40, № 2. – 2006
1458858
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 41, № 5. – 2007
1458859
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 41, № 6. – 2007
1458860
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 41, № 4. – 2007
1458861
   Теоретические основы электротехники / П.А. Ионкин, А.И. Даревский, Е.С. Кухаркин, В.Г. Миронов, Н.А. Мельников; под ред. П.А. Ионкина. – 2-е изд., перерад. и доп. – Москва : Высшая школа
Т. 2 : Нелинейные цепи и основы теории электромагнитного поля. – 1976. – 383 с.
1458862
  Петров И.В. Теоретические основы электротехники и электроизмерения / И.В. Петров. – Москва : Колос, 1967. – 400 с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов)
1458863
  Швебс Г.И. Теоретические основы эрозиоведения. / Г.И. Швебс. – К.; Одесса, 1981. – 222с.
1458864
  Гурна К. Теоретические особенности решения национальной и аграрной программ польскими революционными демократами в середине 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурна К.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1956. – 14л.
1458865
  Ромащенко Т.А. Теоретические подходы к анализу банковских кризисов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 57-61. – Библиогр.: на 14 пунктів. – ISSN 1728-8878
1458866
  Яковлев В.Н. Теоретические правовые проблемы страхования имущества социалистических сельскохозяйственных предприятий в СССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.06 / Яковлев В.Н.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Кишинев, 1973. – 43л.
1458867
  Чуприна Е.П. Теоретические предпосылки изучения взаимодействия следователя и зксперта // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 218-223. – (Право. Економіка. Управління)
1458868
  Донцов Александр Иванович Теоретические принципы и опыт экспериментального исследования групповой сплоченности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.05 / Донцов Александр Иванович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1458869
  Мусхелишвили Н.Л. Теоретические принципы психолого-герменевтического анализа чувственности, значений и смыслов / Н.Л. Мусхелишвили, А.П. Киселев // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 11-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Работа посвящена дальнейшему развитию предложенной ранее психологической концепции значения как особого образа в сознании его автора, а также высказанной П. Рикером идеи семиотики образов. На основе обобщения и синтеза данных психологии, лингвистики, ...
1458870
  Попов Е.С. Теоретические проблемы внутриотраслевой концентрации капитала в США, : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Попов Е.С.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1969. – 25л.
1458871
  Михеенко Михаил Макарович Теоретические проблемы доказывания в советском уголовном процессе : Дис... докт. юридич.наук: 12.00.09 / Михеенко Михаил Макарович; Киевск. гос. ун-т. – Киев, 1984. – 539л.
1458872
  Тиба И. Теоретические проблемы конкретно-социалистического исследоварни села (Направления, методология и методика) : Автореф... канд. филос.наук: / Тиба И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – Москва, 1968. – 16л.
1458873
  Нелеп А.Т. Теоретические проблемы методики преподавания марксистско-ленинской философии / А.Т. Нелеп. – Киев, 1973. – с.
1458874
  Фельдман Д.И. и др. Теоретические проблемы методологии исследования государства и права / Д.И. и др. Фельдман. – Казань, 1975. – 118с.
1458875
  Страутманис Я.Я. Теоретические проблемы правового регулирования имущественных отношений кохозов. : Автореф... Доктора юрид.наук: 714 / Страутманис Я.Я.; МГУ. – М, 1971. – 42л.
1458876
  Титова Н.И. Теоретические проблемы правового регулирования материальной ответственности работников сельскохозяйственных предприятий : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.06 / Титова Н. И.; АН СССР, Ин-т гос. и права. – М., 1980. – 35л.
1458877
  Лопушанский Ф.А. Теоретические проблемы профилактики преступления, осуществляемой органами предварительного следствия : Дис... Канд. юрид. наук.: 12.00.08 / Лопушанский Ф.А.; АН УССР. – Киев, 1979. – 25л.
1458878
  Рощин Александр Ильич Теоретические проблемы профилактической деятельности органов следствия по делам о преступлениях несоверешеннолетних. (По материалам УССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рощин Александр Ильич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 23 с.
1458879
  Радаев В.В. Теоретические проблемы развитого социализма / В.В. Радаев. – М, 1982. – 108с.
1458880
  Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики: Учеб. пособие. / И.Ф. Пантелеев. – М., 1980. – 96с.
1458881
  Гусев Ю.И. Теоретические проблемы составления свода законов Союза ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Гусев Ю.И.; М-во юстиции СССР. – М, 1973. – 22л.
1458882
  Зеленский В.А. Теоретические проблемы технического прогресса и его экономической эффективности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Зеленский В.А.; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. финансово-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1975. – 32л.
1458883
  Ротш Т. Теоретические проблемы уголовно - экологического права - взгляд из Германии // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 74-81. – ISSN 0132-0769
1458884
  Светлов Александр Яковлевич Теоретические проблемы уголовной ответственности за должностные преступления : Дис... д-ра юрид.наук: 12.00.08 / Светлов Александр Яковлевич; АН УССР. Ин-т государства и права. – К., 1980. – 380л. – Бібліогр.:л.23
1458885
  Сиренко В.Ф. Теоретические проблемы формирования и реализации интересов в сфере советского государственного управления. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.02 / Сиренко В.Ф.; АН УССР.Ин-т гос.и права. – К, 1984. – 38л.
1458886
  У Тейн Лвин Теоретические проблемы формирования чувства коллективизма у школьников-подростков в процессе трудовой деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 730 / У Тейн Лвин; МГУ, Фак. психологии. – Москва, 1971. – 24л.
1458887
  Щукина Т.С. Теоретические проблемы художественной критики / Т.С. Щукина. – М, 1979. – 144с.
1458888
  Шварцман К.А. Теоретические проблемы этики. / К.А. Шварцман. – М., 1969. – 96с.
1458889
  Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. / А.В. Цихоцкий. – Новосибирск, 1997. – 391с.
1458890
  Антанайтис В.В. Теоретические экспериментальные исследования древесного прироста в лесах Литовской ССР : Автореф. дис. ... д-ра сель. хоз. наук : 561 / Антанайтис В.В. ; Укр. сельхоз. академия. – Киев, 1970. – 63 с.
1458891
  Бабенко Сергей Михайлович Теоретический анализ кинетических и теплофизичесуких процессов в плазменных лазерах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.02 / Бабенко Сергей Михайлович; Моск. инж. физ. ин-т. – М, 1980. – 18л.
1458892
  Мурина Татьяна Анатольевна Теоретический анализ методов управления одномодовым лазерным излучением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Мурина Татьяна Анатольевна; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1982. – 17л.
1458893
  Чумбалов Асет Аскарович Теоретический анализ парциальных переходов в реакции фоторождения пионов на нуклонах и ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чумбалов Асет Аскарович; Росс. АН Ин-т ядерных исслед. – М., 1992. – 12л.
1458894
  Васильев А.С. Теоретический анализ установившейся циркуляции в бароклинном океане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Васильев А.С.; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1969. – 16л.
1458895
  Михайлов В.К. Теоретический конформационный анализ азотосодержащих соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михайлов В.К.; МВ и ССО РСФСР. Калин. гос. ун-т. – Калинин, 1980. – 19л.
1458896
  Сухановский В.В. Теоретическое и экспериментальное исследование амплитудных и дисперсно-фазовых характеристик многослойных двухкомпонентных диэлектрических отражателей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сухановский В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. Каф. оптики. – М., 1959. – 11л.
1458897
  Рычков Б.А. Теоретическое и экспериментальное исследование деформации алюминиевых сплавово при некоторых сложных нагружениях : Автореф... канд. техн.наук: / Рычков Б. А.; АН Кирг.ССР, Ин-т физ. и матем. – Фрунзе, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1458898
  Белле Т.С. Теоретическое и экспериментальное исследование дифракционных полей сферических излучений конечных размеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Белле Т.С.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1968. – 22л.
1458899
  Вахрушин Ю.П. Теоретическое и экспериментальное исследование и разработка ускоряющей системы сильноточного линеййного индукционного ускрителя электронов : Автореф... канд. техн.наук: / Вахрушин Ю.П.; ОИЯИ. – Дубна, 1967. – 30л.
1458900
  Ремизов А.Б. Теоретическое и экспериментальное исследование колебательных спектров галоидозамещенных циклогексана и некоторых 5-ти и 6-ти-членных гетероциклических В-кетоэфиров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Ремизов А.Б.; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 18л.
1458901
  Попов Е.М. Теоретическое и экспериментальное исследование колебательных спектров некоторых классов органических соединений. : Автореф... доктор хим.наук: / Попов Е.М.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 39л. – Бібліогр.:с.37-39
1458902
  Фаерман Ш.Л. Теоретическое и экспериментальное исследование линзовых световозвращателей. : Автореф... канд. техн.наук: 258 / Фаерман Ш.Л.; Гос. оптч. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1969. – 22л.
1458903
  Шауб Ю.Б. Теоретическое и экспериментальное исследование метода вращающегося магнитного поля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шауб Ю.Б.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 19л.
1458904
  Русанова Н.В. Теоретическое и экспериментальное исследование метода измерения компонент магнитного поля Земли с помощью буксируемого магнитометра. : Автореф... канд. техн.наук: 051 / Русанова Н.В.; ВНИИ геофиз. методов разведки. – М., 1969. – 16л.
1458905
  Максимов Э.И. Теоретическое и экспериментальное исследование механизма гомогенного горения веществ с экзотическим разложений конденсированной фазы. : Автореф... канд. физ мат.наук: / Максимов Э. И.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1966. – 8л.
1458906
  Аренс Э.А. Теоретическое и экспериментальное исследование механизмов диссоциативной термоинактивации : Автореф. дис. ... канд. хим. наук: 02.00.05 / Аренс Эгилс Августович ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1984. – 24 с.
1458907
  Сакалаускас К. Теоретическое и экспериментальное исследование нестационарных процессов и нестабильности полупроводниковых триодов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сакалаускас К.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 12л.
1458908
  Курин А.Ф. Теоретическое и экспериментальное исследование одной модели мазера на циклотронном резонансе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Курин А.Ф. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 8 с.
1458909
  Луганцев Л.Д. Теоретическое и экспериментальное исследование работы компенсаторов сильфонного типа : Автореф... канд.техн.наук: 05.176 / Луганцев Л.Д.; МВ и ССО РСФСР. – Москва, 1971. – 16л.
1458910
  Веселый А.А. Теоретическое и экспериментальное исследование работы ребристо-пневматического купола : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 480 / Веселый А.А. ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 22 с.
1458911
  Кудрявцев С.Д. Теоретическое и экспериментальное исследование работы стальных балок ассиметричного профиля при подвижных нагрузках за пределом упругости. : Автореф... Канд.техн.наук: 480 / Кудрявцев С.Д.; Одес.инж-строит.ин-т. – Одесса, 1969. – 18л.
1458912
  Хащан М. Теоретическое и экспериментальное исследование разрешающей силы (добротности) многолучевого итерферометра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хащан М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1458913
  Видолова-Ангелова Теоретическое и экспериментальное исследование спектров высоковозбужденных состояний редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Видолова-Ангелова Е.П.; Ин-т спектроскопии АН СССР. – Москва, 1981. – 16л.
1458914
  Крюков А.И. Теоретическое и экспериментальное исследование трубопроводных систем авиадвигателя с гибким компенсирующим элементом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Крюков А.И.; Москов. авиац. ин-т. – Москва, 1964. – 15 с.
1458915
  Комолов С.А. Теоретическое и экспериментальное исследование формирования изображения в зеркальном электронном микроскопе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Комолов С.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1458916
  Терпигорьев В.Г. Теоретическое и экспериментальное исследование энергетических спектров и шумовых свойств оксидных и металлизированных катодов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.04 / Терпигорьев В. Г.; Гор.ГУ. – Горький, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.20
1458917
  Еналиева Татьяна Маратовна Теоретическое и экспериментальное обоснование методики обучения письменносму выражению мыслей на 1 курсе языкового вуза (английский язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Еналиева Татьяна Маратовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 24л.
1458918
  Шевченко М.А. Теоретическое и экспериментальное обоснование технологии обесцвечивания воды : Автореф... докт. техн.наук: / Шевченко М. А.; КИСИ. – К., 1967. – 29л.
1458919
  Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. / В.С. Швырев. – М, 1978. – 382с.
1458920
  Саломатов В.Н. Теоретическое изучение анизотропных примесных центров в щелочногалоидных кристаллосферах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Саломатов В.Н.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 20л.
1458921
  Саломатов В.Н. Теоретическое изучение анизотропных примесных центров в щелочногалоидных кристаллофосфорах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Саломатов В.Н.; Тарутский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 20л.
1458922
  Миняев Руслан Михайлович Теоретическое изучение барьеров внутреннего вращения и псевдовращения в соединениях элементов VI группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Миняев Руслан Михайлович; МВ и ССО РСФСР. Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 28л.
1458923
  Клецкий М.Е. Теоретическое изучение путей реакций нуклеофильного замещения у атомов второго и третего периодов и расчеты внутримолекулярных сигматропных таутомерных систем. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Клецкий М.Е.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов Н/Д, 1979. – 22л.
1458924
  Клецкий М.Е. Теоретическое изучение путей реакций нуклеофильного замещения у атомов второго и третьего периодов и расчеты внутримолекулярных сигматропных таутомерных систем. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Клецкий М.Е.; Ростовский гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1981. – 23л.
1458925
  Беркман М.И. Теоретическое исследование бета-переходов нечетных сферических ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Беркман М.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1458926
  Черкасов В.С. Теоретическое исследование в многоконфигурационном приближении потенциальных поверхностей некоторых реакций и внутри- и межмолекулярного влияния на спектры мозга. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Черкасов В.С.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
1458927
  Гофман М.М. Теоретическое исследование взаимного влияния лигандов в соединениях непереходных элементов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гофман М. М.; АН СССР, Ин-т общей и неоргн. хим. – М., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1458928
  Шияновский Сергей Владиславович Теоретическое исследование влияния межмолекулярного взаимодействия на распространение электромагнитных волн и нейтронов в жидких кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Шияновский Сергей Владиславович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 16 с.
1458929
  Казарян Ашот Мушегович Теоретическое исследование влияния размерного квантования на оптические и кинетические характеристики полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Казарян Ашот Мушегович; Ин-т радиофизики и электроники АН Арм.ССР. – Аштарак, 1979. – 13л.
1458930
  Мышенков В.И. Теоретическое исследование волны ионизации, распространяющейся благодаря диффузии резонансных квантов и поддерживаемой свехвысокочастотным излучением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 047 / Мышенков В.И.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1970. – 111л.
1458931
  Куприянов Михаил Юрьевич Теоретическое исследование движения вихрей в бесщелевых сверхпроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куприянов Михаил Юрьевич; Физический факультет. – М., 1975. – 12л.
1458932
  Визбарайте Я.И. Теоретическое исследование двухэлектроных схем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Визбарайте Я.И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1955. – 7л.
1458933
  Ребане В.Н. Теоретическое исследование деполяризации флуоресценции при нерезонансных столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Ребане В.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 13л.
1458934
  Аллахвердян Р.Г. Теоретическое исследование динамики излучения полупроводниковых лизеров : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Аллахвердян Р.Г. ; АН СССР, Физич. ин-т. – Москва, 1972. – 11л.
1458935
  Станкевич Ю.А. Теоретическое исследование динамики светоэрозионных плазменных факелов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Станкевич Ю.А.; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1982. – 18л.
1458936
  Маматкулов Р. Теоретическое исследование динамических характеристик Р-і-П-диодов при уровне инжекции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Маматкулов Р.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 26л.
1458937
  Рогинский Л.А. Теоретическое исследование дискретных систем коррекции когерентных бетатронных колебаний и колебаний размеров пучка в циклических ускорителях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогинский Л. А.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1458938
  Осиновский М.Е. Теоретическое исследование диффузионного движения макроскопических включений в металлах и сплавах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Осиновский М.Е.; Ана УССР.Ин-т металлофизики. – К, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1458939
  Дуплий С.А. Теоретическое исследование жестких процессов в квантовой хроподинамике. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Дуплий С.А.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1983. – 18л.
1458940
  Елисеев А.И. Теоретическое исследование излучения плоской спирали конечного радиуса в свободном пространстве и резонаторе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Елисеев А.И.; Харьк.гсо.ун-т. – Харьков, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1458941
  Осипов В.М. Теоретическое исследование ИК-спектра СО2 при высоких температурах и давлениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 051 / Осипов В.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1458942
  Субботин А.В. Теоретическое исследование кинетики вакансионной пористости в облучаемых металлах. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.02 / Субботин А.В.; Москов. инж.-физ. ин-т., 1980. – 20л.
1458943
  Рихтер Л.Я. Теоретическое исследование колебательных спектров боразина и его производных различных классов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Рихтер Л. Я.; МВССО РСФСР, Сара.ГУ. – Саратов, 1973. – 18л.
1458944
  Пылаева Л.Е. Теоретическое исследование колебательных спектров галоидозамещенных этана. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.17 / Пылаева Л.Е.;. – М, 1975. – 22л.
1458945
  Землянухина И.Я. Теоретическое исследование колебательных спектров некоторых спиртов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Землянухина И.Я.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1458946
  Алексеев Д.В. Теоретическое исследование колебательных спектров рассеяния и поглощения молекулярных кристаллов в широком температурном интервале : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Алексеев Д. В.; ТГУ. – Томск, 1981. – 20л.
1458947
  Болотина Э.Н. Теоретическое исследование колебательных спектров тиофена, тиофана и хи дейтеро- и алкилзамещенных : автореф. дис. ... канд. физ.- мат.наук: / Болотина Э. Н.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1967. – 20 л.
1458948
  Клочковский Ю.В. Теоретическое исследование колебательных спектров фторзамещенных углеводородов различных классов. : Автореф... канд. физ.-матнаук: 044 / Клочковский Ю.В.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1458949
  Смирнов Валентин Анатольевич Теоретическое исследование мелкомасштабной самофокусировки в лазерных усилительных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Смирнов Валентин Анатольевич; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1980. – 17л.
1458950
  Мороз Е.М. Теоретическое исследование методов повышения эффективности циклических ускорителей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мороз Е.М. ; Акад. наук СССР , Физ. ин-т. – Москва, 1958. – 16 с.
1458951
  Ростиашвили Вахтанг Георгиевич Теоретическое исследование молекулярных моделей концентрированных полимерных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ростиашвили Вахтанг Георгиевич; МГУ. Хим. фак. – Москва, 1978. – 16л.
1458952
  Беркович Я С. Теоретическое исследование некоторых вопросов работы сверхпроводящих в элеменатах вычислительной техники. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Беркович С.Я,; Ин-т точной механики и вычислит.техники. – М, 1963. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1458953
  Пяста Я.А. Теоретическое исследование некоторых механизмов переноса и явлений релаксации в пленках полупроводников. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Пяста Я.А.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 15л.
1458954
  Кузмицките А.Л. Теоретическое исследование некоторых однократно ионизировнных атомов группы железа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Кузмицките А.Л.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 14л.
1458955
  Уманский И.М. Теоретическое исследование некоторых особенностей спектров резонансного комбинационного рассеяния и радиационных столконовений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Уманский И.М.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1979. – 18л.
1458956
  Коган Ш.М. Теоретическое исследование некоторых плазменных и фотоэлектрических явлений в полупроводниках. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 049 / Коган Ш.М.; АН СССР. – М, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1458957
  Фишман Борис Ентильевич Теоретическое исследование некоторых электрических и микрофизических процессов в кучево-дождевых облаках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Фишман Борис Ентильевич; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1458958
  Чиплис И.В. Теоретическое исследование некоторых электронных переходов в атомах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чиплис И.В. ; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1961. – 9 с.
1458959
  Щербинин Г.П. Теоретическое исследование нелинейного взаимодействия электронных пучков с электромагнитными волнами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Щербинин Г.П.; МВ и ССО УССР Харьк.гос.ун-т. – Х, 1974. – 18л.
1458960
  Холодов Владимир Иванович Теоретическое исследование нелинейных режимов работы электронно-пучковых систем типа - "О" : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.04 / Холодов Владимир Иванович; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 17л.
1458961
  Провоторов Б.Н. Теоретическое исследование неравновесных магнитных свойств твердых тел. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Провоторов Б.Н.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1458962
  Субботин А.Н. Теоретическое исследование нестационарного тепло- и массообмена при наличии неравновесных химических реакций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Субботин А.Н.; Казан. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Физ. ф-тет. – Алма-Ата, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1458963
  Гуревич Ю.Я. Теоретическое исследование нестационарных процессов на границе полупроводник-электролит. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуревич Ю.Я.; Моск.инж-физ.ин-т. – М, 1965. – 12л.
1458964
  Кабесас Солорсано Роберто Хосэ Теоретическое исследование неупругого рассеяния нейтронов на ядрах при низких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кабесас Солорсано Роберто Хосэ; Объединенный ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1987. – 15л.
1458965
  Тю Николай Сан-Суевич Теоретическое исследование неупругого рассеяния света в молекулярных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Тю Николай Сан-Суевич ; МВ и ССО УССР , ДГУ. – Донецк, 1979. – 22 с.
1458966
  Ханкина С.И. Теоретическое исследование неустойчивостей в плазме твердых тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Ханкина С.И. ; АН УССР ,Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1968. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1458967
  Павлик Б.Д. Теоретическое исследование оптических квантовых генераторов с высокостабильной частотой излучения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Павлик Б.Д. ; Москов. физ.-технич. ин-т. – Москва, 1971. – 24 с.
1458968
  Красовский Е.Е. Теоретическое исследование оптических свойств переходных металлов с ГПУ кристаллической решеткой и некоторых соединений на их основе : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Красовский Е.Е.;. – Киев, 1987. – 15 с.
1458969
  Ведель Р. Теоретическое исследование прохождения быстрых каналированных частиц в тонких монокристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ведель Р.; МГУ. – М, 1976. – 12л.
1458970
  Фомин Сергей Анатольевич Теоретическое исследование процессов тепломассопереноса при контактном плавлении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Фомин Сергей Анатольевич; Казан. гос. ун-тет. – Казань, 1982. – 13л.
1458971
  Сенкевич А.А. Теоретическое исследование процессов, возникающих в газах и жидкостях при прохождении звуковых волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сенкевич А.А.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1962. – 7л.
1458972
  Анохин С.Б. Теоретическое исследование равновесных и неравновесных свойств электронно-дырочной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Анохин С.Б.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 10л.
1458973
  Белич Р.Б. Теоретическое исследование радиационного взаимодействия между слоями атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.698 / Белич Р.Б.; Ленингр. гидрометеорологический ин-т. – Л., 1972. – 14л.
1458974
  Гуревич Г Ю. Теоретическое исследование распространения сильных электромагнитных волн в плазме твердого тела и газового разряда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Гуревич Ю.Г,; АН СССР,. – Л, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1458975
  Голендер Лариса Оттовна Теоретическое исследование роли комплексообразования в окислительном катализе на поверхности окислов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Голендер Лариса Оттовна; АН ЛатвССР. Отд-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1975. – 28л.
1458976
  Караханян К.И. Теоретическое исследование свойств рентгеновских экситонов в непроводящих кубических кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Караханян К. И.; Ин-т радиофиз. и радоилетрон. АН Арм.ССР. – Аштарак, 1979. – 14л.
1458977
  Кондратьев А.С. Теоретическое исследование свойств электронно-дырочной плазмы в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кондратьев А.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 14л.
1458978
  Грабаускас Д.В. Теоретическое исследование спектров некоторых атомов и нионов группы железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Грабаускас Д. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 8л.
1458979
  Мартиненас Б. Теоретическое исследование спектров свободных и примесных ионов группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Мартиненас Б.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 12л.
1458980
  Глуховцев Михаил Николаевич Теоретическое исследование структуры и валентных изомеризаций антиароматических молекул : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Глуховцев Михаил Николаевич; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1981. – 23л.
1458981
  Бартая Отари Лаврентьевич Теоретическое исследование структуры ядра 4Не : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Бартая Отари Лаврентьевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 8л.
1458982
  Равин В.С. Теоретическое исследование тепловых процессов при выращивании из расплава монокристаллов на инородных подложках : Автореф... канд.физ-мат.наук: 057 / Равин В.С.; АН СССР.Ин-т кристаллографии. – Москва, 1968. – 16л.
1458983
  Артым Р.И. Теоретическое исследование термодинамических свойств газов : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артым Р.И.;. – М, 1966. – 23л.
1458984
  Быченков В.Ю. Теоретическое исследование турбулентного состояния парметрически неустойчивой плазмы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Быченков В.Ю.; АН СССР. – М, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1458985
  Нигматуллин Р.Ш. Теоретическое исследование эектролитической ячейки и воросы электроники жидкого тела : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Нигматуллин Р. Ш.; Казан. ГУ. – Казань, 1965. – 20л.
1458986
  Петрашку Константин Григорьевич Теоретическое исследование экситонных и биэкситонных полос поглощения и люминесценции в полупроводниках при больших уровнях возбуждения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Петрашку Константин Григорьевич; АН МССР. Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1458987
  Литинский А.О. Теоретическое исследование электронной структуры и некоторых физико-химических свойств сложных молекул и кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Литинский А.О.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1969. – 12л.
1458988
  Вольф Георгий Валерьевич Теоретическое исследование электронной структуры моноокислов титана и ванадия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Вольф Георгий Валерьевич; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
1458989
  Анисимов Ф.Г. Теоретическое исследование электронной структуры редкоземельных примесных центров в флюоритах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Анисимов Ф.Г.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1458990
  Удодов В.Н. Теоретическое исследование явления упорядочения атомов со сверхструктурой в многочастичном приближении : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.07 / Удодов В.Н.; Томский гос ун-т. – Томск, 1978. – 13л.
1458991
  Кардачинська М. Теоретическое мышление в процессе решения нравственных проблем : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Кардачинська М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 15 с.
1458992
  Кардачиньска Моника Теоретическое мышление в процессе решения нравственных проблем (методологические аспекты) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.05 / Кардачиньска Моника; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 222л. – Бібліогр.:л.195-222
1458993
  Варданян К.Р. Теоретическое обоснование возможности применения йода в качестве элемента-индикатора для поисков "слепых" рудных тел на примере некоторых медноклчеданных месторождений Армянской ССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 121 / Варданян К.Р.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 24л.
1458994
  Сладковский А.В. Теоретическое обоснование и разработка рациональных конструкций пары колесо-рельс для рельсовых горно-транспортных машин и агрегатов : Автореф... Канд.техн.наук: 05.15.16 / Сладковский А.В.; М-во образов.Укр.Гос.горная Акад.Укр. – Днепропетровск, 1997. – 35л.
1458995
  Сухинская Л.А. Теоретическое обоснование и техническое обеспечение лабораторного практикума по общей психологии в высшей школе : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Сухинская Л.А. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20 с.
1458996
  Оруджиев А.А. Теоретическое обоснование к "Толковому словарю азербайджанского языка. : Автореф... Доктора филол.наук: / Оруджиев А.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1962. – 45л.
1458997
  Кульский Л.А. Теоретическое обоснование технологии очистки воды : классификация примесей воды и выбор методов ее очистки / Л.А. Кульский; Академия Наук Украинской ССР; Ин-т коллоидной химии и химии воды; Сектор химии и технологии воды. – Киев : Наукова думка, 1968. – 127с.
1458998
  Кисилев А.А. Теоретическое рассмотрение локализованного экситона на примере в-полосы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кисилев А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 12л.
1458999
  Березин А.А. Теоретическое рассмотрение некоторых электронных центров окраски в ионных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Березин А.А.; ЛГУ. – Л, 1970. – 14л.
1459000
  Малов В.В. Теоретическое рссмотрения ядер с низколежащими коллективными уровнями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Малов В.В. ; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 19 с.
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,