Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1407001
  Осипенко А. "Сучасне українське кіно важко любити" : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 305-307


  Кінокритика на фільм "Зелена кофта", український психологічний трилер режисера Володимира Тихого.
1407002
  Любарець Н. Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф "Хвилі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 238-244. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано критичне прочитання роману Вірджинії Вулф "Хвилі" в англомовному літературознавстві останнього десятиліття. Ключовими аспектами дослідження встановлено декодування назви роману, аналіз композиційної будови твору, контекстуальне ...
1407003
  Кочкіна О.О. Сучасна політична комунікація у соціальних мережах на прикладі "революції" 2011 р. в Білорусії // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 205-212
1407004
  Олещук Н. Сучасна польська історіографія радянсько-польських відносин 1930-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 245-250. – ISBN 978-966-171-793-9
1407005
  Воронова М.І. Сучасна портретистика. Проблема жанру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 145-148
1407006
  Андрейцев В.І. Сучасна правнича наука та освіта: актуальні аспекти // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 145-155
1407007
  Андрейцев В.І. Сучасна правнича наука та освіта: діалектика реформування методології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найактуальніші проблеми реформування вищої правничої освіти і науки в контексті інтеграції до Болонського процесу. Topical problems of methodology reformation of higher legal education and science are examined in the context of Bologna ...
1407008
  Андрейцев В.І. Сучасна правнича наука та освіта: діалектика реформування методології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найактуальніші проблеми реформування вищої правничої освіти і науки в контексті інтеграції до Болонського процесу. Topical problems of methodology reformation of higher legal education and science are examined in the context of Bologna ...
1407009
  Андрейцев В. Сучасна правнича наука та освіта: на шляху до Болонського процесу // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-54 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1407010
  Токарська А. Сучасна правова доктрина громадянства: проблеми та перспективи розвитку / А. Токарська, І. Софінська // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 4. – С. 147-164. – ISSN 1026-9932
1407011
   Сучасна правова енциклопедія / [О.В. Зайчук та ін.] ; за ред. О.В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 382 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-667-369-8


  Близько 1 800 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття
1407012
   Сучасна правова енциклопедія : [а-я] / [О.В. Зайчук та ін.] ; за ред. О.В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 382, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-667-369-8


  Близько 1 800 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття
1407013
   Сучасна правова енциклопедія : [а-я] / [О.В. Зайчук та ін.] ; за заг. ред. О.В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 403, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 383-403. – ISBN 978-966-667-566-1


  Близько 2000 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття
1407014
   Сучасна правова енциклопедія : [а-я] / [А. Алієв та ін.] ; за заг. ред. О.В. Зайчука ; редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; відп. ред. О.В. Зайчук ; наук. ред. В.С. Ковальський ; Нац. акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємства ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України [та ін.]. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 407, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 383-407. – ISBN 978-966-667-654-5


  Близько 2000 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття
1407015
  Мороз І. Сучасна правова освіта і наука: тенденції розвитку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 березня (№ 9). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  Про VIIІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Сучасна університетська правова освіта і наука". Щодо модернізації правничої освіти також виступила Оксана Музика-Стефанчук - доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник НДЧ КНУ імені Тараса ...
1407016
  Сірокуров Є.О. Сучасна православно-богословська думка про новітні нетрадиційні релігійні культи як прояв глобалізації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 57-62
1407017
  Ткаченко Н. Сучасна прагматика страхового посередництва при страхуванні життя в Україні / Н. Ткаченко, О. Кривицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті досліджено практичні аспекти діяльності страхових посередників в Україні. Систематизовано показники діяльності страхових посередників на ринку страхування життя в Україні за 2012-2016 рр. Представлено визначення страхового посередника у ...
1407018
  Обелець Т.В. Сучасна практика визначення та вимірювання неформальної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 129-137 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
1407019
  Недопитанський М.І. Сучасна практика журналістського інтерв"ю: стратегія запитвння // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 101-103


  У статті характеризується сучасна практика журналістського інтерв"ю. Основну увагу звернено на стратегію запитання: як краще модулювати його, щоб досягти потрібної відповіді та ефективного адресування інформації аудиторії.
1407020
  Забаренко Ю.О. Сучасна практика застосування методів податкового планування в діяльності підприємств провідних країн світу в посткризовий період // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 90-99. – ISSN 1729-7036
1407021
  Черевиков Є.Л. Сучасна практика моделювання функції приватного споживання // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 110-118. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1407022
   Сучасна практика оцінки ризиків логістичного управління економічної безпеки підприємств транспорту / О.І. Вівчар, О.В. Сталінська, О.І. Дідченко, Когут-Ференс, А.Я. Шатарський // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 237-246. – ISSN 2313-8246
1407023
  Лобова О.М. Сучасна практика оцінки фінансового стану підприємств України із використанням національних моделей / О.М. Лобова, Д.С. Ломоносов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 94-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1407024
  Трохименко В. Сучасна практика регулювання системно важливих банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-69. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості запровадження новітніх стандартів регулювання діяльності системно важливих банків як одного з найпріоритетніших напрямів посткризового оновлення системи наднаціонального фінансового регулювання. Висвітлено сутність ...
1407025
  Кочетков В. Сучасна практика рейтингової оцінки діяльності комерційних банків // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.25-31. – ISSN 0131-775Х
1407026
  Міщенко В. Сучасна практика споживчого кредитування в Україні / В. Міщенко, О. Шаповал // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 3-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1407027
  Щегельська Ю.П. Сучасна практика та перспективи інноваційного розвитку соціальних комунікацій в AR- та MR-просторі на основі новітнього імерсивного обладнання // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Дурняк Б.В., Маїк В.З., Угрин Я.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (80). – С. 208-218. – ISSN 0554-4866
1407028
  Третяк В.П. Сучасна практика управління закупівельною логістикою на підприємстві / В.П. Третяк, Ю.О. Гармаш // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 200-205. – ISSN 2222-4459
1407029
  Бургман М.К. Сучасна практика формування концепції розвитку людського капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 99-105. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1407030
  Стрішенець Н. Сучасна предметна каталогізація в наукових бібліотеках: теоретичні та практичні аспекти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (262). – С. 115-120. – ISSN 1029-7200
1407031
  Растегар І. Сучасна преса Ірану: загальна характеристика та основні тенденції розвитку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 80-89


  Об"єктом дослідження у статті є друковані засоби масової інформації – сучасні газети та журнали Ірану. Зроблена спроба проаналізувати їх з точки зору типів і видів, тематичної спрямованості, періодичності виходу й розповсюдження, а також форм власності ...
1407032
  Паримський І.С. Сучасна преса як творець національно-політичної стратегії консолідації суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 121-124


  У статті йдеться про інформаційне наповнення сучасної національної преси та про читацькі запити аудиторії. Наголошується на проблемах інформаційної об"єктивності преси та залежності преси від ідеологічних і економічних суспільних чинників. The article ...
1407033
   Сучасна прибалтійська повість. – К., 1991. – 240с.
1407034
  Цвяк Л.В. Сучасна прикордонна термінологія: особливості утворення та перекладу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 357-365. – ISBN 978-617-7132-02-07
1407035
  Антонюк В. Сучасна проблема бідності в Україні, її наслідки для нагромадження людського капіталу та забезпечення економічного зростання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 5. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
1407036
  Тур О.М. Сучасна проблематика гармонізування національних стандартів із міжнародними та європейськими // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 41-49. – ISSN 2409-9805
1407037
  Дерев"янко С.П. Сучасна проблематика когнітивно-поведінкової терапії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 104-109. – (Серія "Психологія" ; вип. 13). – ISSN 2415-7384
1407038
  Заєць І.М. Сучасна проблематика координатного забезпечення в геодезії / І.М. Заєць, І.В. Калинич, С.Г. Савчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 6-11. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1407039
  Сардак С.Е. Сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів: міграція, туризм, транзитно-професійні переміщення, віртуальний міжнародний рух // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6814
1407040
  Бутко М. Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону : Управління економікою: теорія і практика / М. Бутко, С. Зеленський, О. Акименко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 29-37 : Табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1407041
  Кузьмук І.Я. Сучасна проблематика теорії ефективного попиту Дж. Кейнса // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 174-177
1407042
  Пащенко В.І. Сучасна прогресивна література Франції / В.І. Пащенко. – К., 1959. – 36с.
1407043
  Качак Т. Сучасна проза для дітей та юнацтва: гендерно симетричний формат // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 43-52. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  На прикладі аналізу повістей Степана Процюка, Наді Білої, Ольги Купріян, Оксани Лущевської висвітлено одну з тенденцій сучасної прози для дітей та юнацтва. Сучасні письменники гендерно маркують тексти, порушують проблеми гендерного характеру, ...
1407044
  Костікова І. Сучасна професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 6. – С. 64-73. – ISSN 1562-529Х


  Опыт Национальной юрид. академии Украины им. Я. Мудрого, Харьков.
1407045
  Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.М. Титаренко ; М-во освіти і науки Укрваїни. – [2-ге вид.]. – Київ : Каравела, 2013. – 371, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-371. – ISBN 978-966-2229-55-4
1407046
  Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 420-441. – ISBN 978-966-222-967-7
1407047
  Богун Н. Сучасна публічна бібліотека: нові пріоритети (За матеріалами зарубіжної фахової періодики) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 1 (51). – С. 25-27
1407048
  Воллернер Н.П. Сучасна радіоелектроніка / Н.П. Воллернер. – Київ, 1959. – 44 с.
1407049
  Морозова Е.Ф. Сучасна радянська літературна Ленініана / Е.Ф. Морозова. – К., 1986. – 48с.
1407050
  Слободянюк М.А. Сучасна регіональна історіографія антифашистської боротьби ОУН–УПА // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 56-61. – ISSN 2076-1554
1407051
  Козак Тамара Сучасна регіональна політика провідних британських партій: деволюційний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 114-118. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1407052
  Курас І.Ф. Сучасна регіональна політика як фактор державотворення, стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні, зміцнення її єдності та територіальної цілісності // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 149-165. – ISBN 978-966-611-701-7
1407053
  Бандур С.І. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика / С.І. Бандур, ЗаяцьТ.А, І.В. Терон; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2002. – 250с. – ISBN 966-02-2621-7
1407054
  Тищенко Д. Сучасна регуляторна модель вітчизняного страхового ринку та перспективи її розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 33-37. – ISSN 1810-3944
1407055
  Голубцова Любов Федорівна Сучасна режисерська діяльність як складова частина культуротворчого процесу : Автореф.дис. ... канд. мистецтв.:17.00.01 / Голубцова Л.Ю.; Держ. академ. керівн. кадрів культ. і мистецтв. – Київ, 2001. – 17 с.
1407056
  Лавренюк Володимир Сучасна реклама: мовний аспект // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-35. – ISSN 0130-5263
1407057
  Проценко З. Сучасна релігійна газета: форми актуалізації християнських цінностей // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 7. – С. 315-328. – ISSN 2519-4348
1407058
  Садовий П. Сучасна релігійна карта Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 149-162
1407059
  Скленар І.М. Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Скленар І.М. ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 194л. – Бібліогр. : л.177-194
1407060
  Скленар І.М. Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: 27.00.04- Теорія та історія журналістики / Скленар І.М.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 6 назв.
1407061
   Сучасна релігійна ситуація в Україні : стан, тенденції, прогнози. – Київ
1. – 1994. – 175 с.
1407062
   Сучасна релігійна ситуація в Україні : стан, тенденції, прогнози. – Київ
2. – 1994. – 176-320 с.
1407063
  Трофименко В.А. Сучасна релігійно-правова філософія як антропологічно-ціннісний базис права // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 1 (40). – С. 156-164. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
1407064
  Камінська М. Сучасна реформа місцевого самоврядування у Франції та її вплив на об"єднання територіальних громад (комун) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 94-96
1407065
  Мацко А.С. Сучасна реформа ООН та права людини // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 43-45
1407066
  Комісар Л.П. Сучасна рецептивна парадигма філософії культури: до методологічного підгрунтя перформативності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 119-121
1407067
  Доній Т. Сучасна рецепція архетипного образу героя в постмодерній українській поезії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 236-249
1407068
  Соколова А.В. Сучасна рецепція давньоукраїнської міфології у прозі Олександра Денисенка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 40-44. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1407069
  Смілянська В. Сучасна рецепція постаті Тараса Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 26-34. – ISBN 966-7759-23-7
1407070
  Волковинський С.О. Сучасна рецепція принципів філософи природи німецьких класиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду особливостей сучасної рецепції та актуалізації принципів філософії природи німецьких класиків. The article is dedicated to consideration peculiarities of present reception and actualization of principles german classics ...
1407071
  Жлуктенко Н.Ю. Сучасна рецепція студій М. П. Алексеєва з англістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 108-112
1407072
  Іщенко В. Сучасна рецепція творчості Валер"яна Поліщука // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 58-64. – ISSN 2307-2261
1407073
  Радишевський Р. Сучасна рецепція творчості Шевченка у Польщі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 8-67
1407074
  Борисюк І.В. Сучасна рецепція теорії міфологічної і поетичної мови О. Потебні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 101-105


  Статтю присвячено сучасній теоретичній рецепції концептів О.Потебні, що стосуються взаємодії поетичної та міфологічної мови. Статья посвящена современной теоретической рецепции концептов А.Потебни, которые касаются взаимодействия поэтического и ...
1407075
  Просяник О.П. Сучасна рецепція теорії Фердінанда де Соссюра у російському та українському мовознавстві (проблема періодизації) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 147-157. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912
1407076
  Смілянська В. Сучасна рецепція феномену Тараса Шевченка (неоміфологічний аспект)
1407077
  Позняков С. Сучасна роль адміністративно-правового регулювання реалізації державної економічної політики в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 7-11
1407078
  Осетинський А.Й. Сучасна роль касаційної інстанції в умовах реформування господарського судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 50-56. – ISSN 0132-1331
1407079
  Олійник Т.І. Сучасна роль корпоративної культури в управлінні людськими ресурсами в організації / Т.І. Олійник, Н.В. Кривицька // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 66-69. – ISSN 2306-6814
1407080
  Сіновець П.А. Сучасна роль політичного ісламу в міжнародній безпеці: виклики та загрози // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 189-194.
1407081
  Терлецька І.В. Сучасна російська історіографія партійно-державної номенклатури періоду сталінізму // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 17-23. – ISSN 2076-1554
1407082
  Марущенко О.В. Сучасна російська історіографія про актуальні проблеми історії України періоду Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-69. – (Історія ; вип. 51)


  Розглядаються погляди сучасних російських істориків на проблеми історії України періоду Другої світової війни.
1407083
  Безаров О. Сучасна російська історіографія про місце та роль євреїв у революційному русі в Російській імперії // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 324-344. – ISSN 2312-6825
1407084
  Безаров О. Сучасна російська історіографія про місце та роль євреїв у революційному русі в Російській імперії // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 324-345. – ISSN 2312-6825
1407085
  Романенко Т. Сучасна російська історіографія радянської політичної цензури 20-30-х рр. XX ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 291-300. – ISSN 0869-3595
1407086
  Кононенко Н.В. Сучасна російська опозиція – міф чи реальність? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 131-146
1407087
   Сучасна російська повість. – Київ, 1983. – 485с.
1407088
  Офіцинський Ю. Сучасна російсько-українська війна (за матеріалами газеми "The New York Times" 2013-2017 років) : монографія / Юрій Офіцинський ; Нац. спілка краєзнавців України. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 310, [2] с. : іл. – Покажчик іл.: с. 303. - Зміст, резюме англ. - Назва обкл.: Сучасна російсько-українська війна. – Бібліогр.: с. 239-286 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7692-01-9
1407089
  Бураков Ю.В. Сучасна російсько-українська війна у спогадах учасників - курсантів Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного / Ю.В. Бураков, О.М. Сухий // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 192-202. – ISSN 2313-5603
1407090
  Потапенко Я. Сучасна Росія як "колективний Путін": характеристика "мафіозної держави", де фашизм переміг // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 109-119. – ISSN 2415-3567
1407091
   Сучасна румунська повість. – Київ, 1982. – 439с.
1407092
  Корнацька Г.М. Сучасна самвидавна музична періодика в Україні: специфіка і функциї // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 67-71. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1407093
  Зашкільняк Л.О. Сучасна світова історіографія : посібник для студентів історичних спец. ун-тів / Леонід Зашкільняк; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2007. – 312с. – ISBN 978-966-7651-69-5
1407094
  Денисюк С.Г. Сучасна світова політика: аналіз ресурсів впливу / С.Г. Денисюк, А.М. Бобрук // Політичне життя : [науковий журнал] / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 1/2. – C. 114-118. – ISSN 2519-2949
1407095
  Ярошовець В.І. Сучасна світова філософія: антропологічний вимір // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 199-200
1407096
  Резнікова Н. Сучасна світова фінансова криза в деструктивних вимірах інвестиційного прагматизму / Н. Резнікова, М. Відякіна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 23-27
1407097
  Рогач О.І. Сучасна світова фінансова криза: причини та шляхи подолання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 180-187
1407098
  Василик Л.Є. Сучасна світоглядна публіцистика літературно-художніх видань в контексті історії української журналістики: концептосфера національної ідентичності : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Василик Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 475 л. – Бібліогр. : л. 416-475
1407099
  Василик Л.Є. Сучасна світоглядна публіцистика літературно-художніх видань в контексті історії української журналістики: концептосфера національної ідентичності : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Василик Л.Є. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 39 назв
1407100
  Столярчук Я. Сучасна сегментація та ключові тенденції розвитку світового ринку праці / Я. Столярчук, С. Поручник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 12-17 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1407101
  Мостяєв О. Сучасна синергетика (до 115-річчя від дня смерті Сергія Подолинського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 228-232. – ISBN 966-7060-98-5
1407102
  Бабак О.Б. Сучасна система вищої освіти в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 170-174
1407103
  Огієнко О. Сучасна система вищої освіти США: особливості функціонування та розвитку // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 131-141. – ISSN 2312-5993
1407104
  Чеховська М.В. Сучасна система вищої педагогічної освіти у республіці Болгарія: досвід реформування // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 200-203. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1407105
  Комарніцька Л.М. Сучасна система вищої спеціальної освіти в Україні / Л.М. Комарніцька, О.Б. Комарніцький // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 144-156. – ISSN 2617-1112


  Основні напрямки роботи навчальних закладів, що готують спеціалістів, які здатні працювати у спеціальних дошкільних закладах, загальноосвітніх школах (школах інтернатах) для дітей з вадами психічного та фізичного розвитку.
1407106
  Багдікян С.В. Сучасна система депозитарного обліку цінних паперів в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 217-219. – ISBN 978-966-927-199-0
1407107
  Пілюков Ю. Сучасна система державних судово-експертних установ в Україні. Окремі напрями удосконалення їх діяльності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 149-154. – ISSN 2524-0129
1407108
  Шаптала О. Сучасна система державного управління рекреаційним комплексом Автономної Республіки Крим // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.310-320. – ISBN 966-73-53-51-Х


  Мається на увазі санаторно - курортне господарство
1407109
  Щерба О.В. Сучасна система дипломатичної освіти в Німеччині // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-94. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1407110
  Арпуль О.В. Сучасна система енергозбереження в готелях / О.В. Арпуль, Цирульнікова, Н.С. Любачевська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 233-241
1407111
  Затока Л.П. Сучасна система збереження бібліотечних фондів: поєднання традиційних та новітніх технологій // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 515-542. – ISSN 2222-4203
1407112
  Панченко Є.Г. Сучасна система інноваційного менеджменту транснаціональних корпорацій / Є.Г. Панченко, М.Є. Кір"якова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 104-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1407113
  Пржонська Н.А. Сучасна система міжнародних відносин: глобальні зміни, їх наслідки та можливі напрямки досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-6. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено проблемі формуванню сучасної системи міжнародних відносин та можливим напрямкам її досліджень. Розглянуто такі аспекти проблем: 1) поняття "система міжнародних відносин"; 2) характерні риси післявоєнної системи міжнародних відносин; ...
1407114
  Мостепанюк А.В. Сучасна система моделей ведення соціально відповідального бізнесу // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2020. – Вип. 1 (91). – С. 48-54. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 1 (91)). – ISSN 2664-245X
1407115
  Лозбина А. Сучасна система організації навчального процесу і шляхи її удосконалення // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 147-150
1407116
  Глушко О. Сучасна система освіти Республіки Польща: актуальні питання реформування // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 228-240. – ISSN 2312-5993
1407117
  Луценко А.В. Сучасна система освіти та проблема тілесності людини: шляхи пошуку балансу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 176-178
1407118
  Давидов Г.М. Сучасна система підходів до здійснення аудиту / Г.М. Давидов, Л.М. Фільштейн, І.Г. Давидов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 107-118. – (Економічні науки ; вип. 28)
1407119
  Ківалов С.В. Сучасна система та структура митних органів України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 3-6.
1407120
  Орлова Т.В. Сучасна системна криза тропікоафриканської цивілізації: причини і прояви // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1407121
  Гелетій М. Сучасна ситуація в регіоні Західних Балкан: криза триває // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 21/22. – С. 32-36


  Балканська криза
1407122
  Чечель К. Сучасна ситуація на Близькому Сході і в Півнчній Африці та перспективи її врегулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 140-142. – бібліогр. в кінці ст.


  Дестабілізація політичної ситуації у Північній Африці та на Близькому Сході свідчить про початок глобальних процесів перерозподілу впливу в регіоні. Сьогодні арабські народи переростають свої традиційні архаїчні державні структури і стають досить ...
1407123
  Сайтарліи І.А. Сучасна сім"я : соціальний прихисток чи боротьба за владу? // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 49. – С. 103-111. – ISSN 2072-1692
1407124
  Пономарьов А.П. Сучасна сім"я і сімейний побут робітників Донбасу / А.П. Пономарьов. – К., 1978. – 143с.
1407125
  Кравченко Т. Сучасна сім"я у вимірі її вартостей // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 1. – С.15-17. – ISSN 0131-6788
1407126
  Шпітько І.М. Сучасна словацька мова та проблема англіцизмів у глобалізованому світі // Проблеми загального і слов"янського мовознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; голов. ред. Т.С. Пристайко ; редкол.: Г.А. Донскова, Я. Кредатусова, Х. Кусе [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 3. – С. 144-151. – ISSN 2617-0957
1407127
  Блатник А. Сучасна словенська проза // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 2017. – № 329/330/331. – С, 40-69
1407128
  Хоменко А. Сучасна смертність немовлят в УРСР. / А. Хоменко, Кольнер, . – Х., 1930. – 67с.
1407129
  Рижанова А.О. Сучасна соціалізація сткдентської молоді в позанавчальній діяльності // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.27-34. – ISSN 1817-3764
1407130
  Оніщенко Н. Сучасна соціальна політика: баланс держави і громадянського суспільства // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 26-28. – ISSN 2313-559X
1407131
  Андрущенко В.П. Сучасна соціальна філософія : Курс лекций: У 2-х т. / В.П. Андрущенко, І М. Михальченко. – Київ : Генеза. – ISBN 5-7707-5185-1
Том 1. – 1993. – 256с.


  Навчальний посібник є першим курсом лекцій в Україні соціальної філософії. Він вводить читача в одну з найбільш багатих і цікавих галузей духовної культури людства, знайомить з досвідом світової філософської думки у вивченні загальноцивілізаційних ...
1407132
  Андрущенко В.П. Сучасна соціальна філософія : Курс лекцій.: У 2-х т. / В.П. Андрущенко, М. Михальченко. – Київ : Генеза. – ISBN 5-7707-5185-1
Том 2. – 1993. – 313с.


  Дивитися т.1
1407133
  Андрущенко В. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій / В. Андрущенко, М. Михальченко. – 2-е вид., випр. й допов. – Київ : Генеза, 1996. – 367 с. – ISBN 966-504-025-1
1407134
  Кривега Л.Д. Сучасна соціальна філософія: проблеми та напрямки розвитку / Л.Д. Кривега, В.О. Зубов // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 89-94
1407135
  Зайцев М. Сучасна соціокультурна ситуація та проблема освіти // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 74-81. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено проблему освіти у зв"язку з визначальними характеристиками сучасності. Перед освітою постає проблема підготовки не функціонально підготовленої особи, а індивідуальності, здатної діяти в невизначених ситуаціях, тобто в ситуаціях, які ...
1407136
  Мацюк Г. Сучасна соціолінгвістика: тенденції в розвітку теорії і завдання // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 5 -20
1407137
  Рябець Н.М. Сучасна специфіка корпоративної консолідації українського бізнесу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено аналіз форм та структур зовнішньоекономічної експансії зарубіжних підприємств на внутрішній ринок України, а також українських підприємств за кордон. Також визначається роль М&А в зовнішньоекономічних стратегіях українських компаній.
1407138
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків. – ISSN 2411-3816
№ 1 (40). – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407139
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків. – ISSN 2411-3816
№ 2 (41). – 2015. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407140
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків. – ISSN 2411-3816
№ 3 (42). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407141
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків. – ISSN 2411-3816
№ 4 (43). – 2015. – 69 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407142
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків : ДНДІ МВС України. – ISSN 2411-3816
№ 1 (44). – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407143
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків : ДНДІ МВС України. – ISSN 2411-3816
№ 2 (45). – 2016. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407144
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред.: Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 3 (46). – 2016. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407145
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 4 (47). – 2016. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407146
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; Нац. акад. внутрішніх справ ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 1 (48). – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407147
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 2 (49). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407148
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 3 (50). – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407149
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 4 (51). – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407150
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 1 (52). – 2018. – 155, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407151
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т [та ін.] ; редкол.: Рибальський О.В., Хорошко В.О., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 2 (53). – 2018. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407152
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 3 (54). – 2018. – 157, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407153
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 4 (55). – 2018. – 220 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407154
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 1 (56). – 2019. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407155
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 2 (57). – 2019. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407156
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 3 (58). – 2019. – 136 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1407157
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 4 (59). – 2019. – 156 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1407158
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 1 (60). – 2020. – 186 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - DOI (Issue): https://doi/org/10.36486/mst2411-3816.2020.1(60) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1407159
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 2 (61). – 2020. – 162 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - DOI (Issue): https://doi/org/10.36486/mst2411-3816.2020.2(61) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1407160
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 3 (62). – 2020. – 162 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - DOI (Issue): https://doi/org/10.36486/mst2411-3816.2020.3(62) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1407161
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 4 (63). – 2020. – 160 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - DOI (Issue): https://doi/org/10.36486/mst2411-3816.2020.3(62) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1407162
  Слухай Н.В. Сучасна стендова реклама в світлі даних НЛП // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 37-47


  У статті здійснено спробу осмислити специфіку фреймів сучасної реклами у зв"язку зі штучними рекламними картинами світу, дослідити провідні модальності (субмодальності) та особливі лінгвістичні засоби впливу рекламних текстів на свідомість ...
1407163
  Філіпенко А. Сучасна сторінка в підготовці економістів-міжнародників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  В 1990 р. на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права на базі колишньої спецради із захисту кандидатських і докторських дисертацій (міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародні економічні відносини), створено першу в історії України ...
1407164
  Фоменко Є.О. Сучасна стратегія діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку фінансових послуг : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фоменко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 230 л. – Додатки: л. 197-208. – Бібліогр.: л. 209-230
1407165
  Фоменко Є.О. Сучасна стратегія діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку фінансових послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фоменко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1407166
  Паламарчук М.М. Сучасна структура водного фонду України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 189-195 : Табл. – ISBN 966-521-109-9
1407167
  Слюсарчук Л.І. Сучасна структура грошової системи України / Л.І. Слюсарчук, Я.Д. Слюсарчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 95-99


  Слюсарчук Я.Д. - магістр КНУ імені Тараса Шевченка.
1407168
  Гансова Е.Н. Сучасна структура пізнання соціального досвіду / Е.Н. Гансова, Г.Т. Паламарчук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1407169
  Молчанова Е.Ю. Сучасна структура світового фінансового ринку / Е.Ю. Молчанова, О.Ю. Паценко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 188-195
1407170
  Бутенко Т.В. Сучасна структура та ефективне управління економічними методами в менеджменті / Т.В. Бутенко, І.В. Коган // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 406-412. – ISSN 2222-4459
1407171
  Мартинюк Л.В. Сучасна студентська молодь та рухова активність оздоровчої спрямованості / Л.В. Мартинюк, Ю.В. Юрчишин // Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури / Кам"янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка. Факультет фізичної культури. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 252-255
1407172
  Носік Ю.В. Сучасна судова практика щодо доменних імен // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 309-315. – ISSN 1563-3349
1407173
  Ярошенко Д.В. Сучасна судова система Канади // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 68-69. – ISBN 978-617-7363-7-0
1407174
  Сусіденко В.Т. Сучасна сутність і архітектоніка податкового регулювання розвитку суспільства / В.Т. Сусіденко, А.О. Нікітішин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 234-242 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1407175
   Сучасна та минула фауна західних областей України.. – Київ, 1963. – 95с.
1407176
  Скибчик В.А. Сучасна тактика ведення пацієнтів із гострою серцевою недостатністю // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 3 (209). – С. 12-18. – ISSN 1997-9894
1407177
  Шнайдер А.Б. Сучасна текстильна скульптура // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 240-252. – ISSN 2415-8151
1407178
  Яковлєв М. Сучасна тематика і методи досліджень політичних партій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 21-30
1407179
  Жаровська І.М. Сучасна теорія держави і права: традиційність та новаторство підходів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 252-257. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1407180
  Луць Л. Сучасна теорія державознавства: проблеми та перспективи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 8-10
1407181
  Євтух О.Т. Сучасна теорія економічного нормування як основа управління в економіці : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 3-12. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
1407182
  Нікітішин Ф.О. Сучасна теорія і практика економіки оподаткування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 305-312 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1407183
  Дементьєв В. Сучасна теорія інститутів: ідентифікація предметного поля // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 26-48. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1811-3141
1407184
  Дзюба П.В. Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування : структура та детермінанти розвитку / Павло Дзюба. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2017. – 531, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 452-511. – ISBN 978-617-646-401-3
1407185
  Бабкін В.О. Сучасна теорія мультикультуралізму і її практична реалізація в Німеччині: цінності, процеси, тенденції : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Бабкін Віктор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1407186
  Клименко О.С. Сучасна теорія норми і нормалізації і французька прескриптивна лінгвістика // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 154-164. – Бібліогр.: Літ.: с. 164; 11 назв
1407187
  Довбенко М. Сучасна теорія портфельних інвестицій : Лауреати Нобелівської премії / М. Довбенко, О. Довбенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-92 : Табл.1. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1407188
  Рижков В.Л. Сучасна теорія спадковості / В.Л. Рижков. – Харків, 1932. – 152с.
1407189
  Лупенко Ю.О. Сучасна теорія та практика української сільськогосподарської кооперації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 11. – С. 154-157.
1407190
  Трохимчук Петро Сучасна теорія управління : Методичні рекомендації / Трохимчук Петро; Міжнар. науково-технічний ун-т; Луцький біотехнічний ін-тут. – Луцьк, 2003. – 60с.
1407191
  Трохимчук П. Сучасна теорія управління : методичні рекомендації / Петро Трохимчук ; Міжнародний науково-технічний ун-т; Луцький біотехнічний ін-т, каф-ра електронних апаратів. – Луцьк, 2007. – 52с.
1407192
  Потапова А. Сучасна територіальна й функціональна організація системи закладів охорони здоров"я міста Дубно та Дубенського району / А. Потапова, Н. Краснопольська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 57-64 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1407193
  Ільїв О.М. Сучасна територіальна організація загальноосвітніх навчальних закладів Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 258-265 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1407194
  Ляшук М.М. Сучасна територіальна організація підприємств готельного господарства Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 85-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1407195
   Сучасна термінологія та номенклатура органічних сполук : навчально-методичний посібник для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В.С. Толмачова [ та ін. ]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-10-0386-5
1407196
  Онопрієнко М.В. Сучасна технологічна революція: головні риси і наслідки // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 65-70. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1407197
  Калиниченко Г.І. Сучасна технологія виробництва свинини в умовах СТОВ ім. Мічуріна Братського району Миколаївської області / Г.І. Калиниченко, О.А. Коваль, О.І. Петрова // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 151-155 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-092X
1407198
   Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах. – К., 1996. – 96с.
1407199
  Горбачик А.П. Сучасна технологія опрацювання й аналізу даних соціологічних і маркетингових досліджень - ОСА New Line / А.П. Горбачик, О.А. Горбачик // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2007. – № 1. – C. 215-216. – ISSN 1563-3713
1407200
  Адирхаєв С.Г. Сучасна технологія фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров"я в умовах інклюзивної освіти // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 01. – С. 4-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
1407201
  Корсак К. Сучасна точка біфуркації світової науки і перспективи глобального майбутнього // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 30-35. – ISSN 2078-1016


  Наголошено, що головним фактором впливу на суспільну еволюцію людства були зміни у засобах життєзабезпечення, зумовлених накопиченням наукових знань та удосконаленням технологій. Доведено, що сучасна точка біфуркації світової науки полягає у ...
1407202
  Білоусов В.М. Сучасна трактовка прав на результати інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.153-156. – ISBN 966-7784-65-7
1407203
  Волович В.І. Сучасна транзитна міграція в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1407204
  Хахлюк А.М. Сучасна транспортна політика України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 184-186.
1407205
  Больбот Г.В. Сучасна трансформація сезонного розподілу стоку води річок басейну Сіверського Дінця / Г.В. Больбот, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 48-58. – ISSN 2306-5680
1407206
  Сила В.Г. Сучасна трансформація українського суспільства: соціально-філософська інтерпретація // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 160-167. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
1407207
  Зубик А. Сучасна трудова міграція українського населення в Польщу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 107-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1407208
  Сергійчук Б.В. Сучасна турецька історіографія про українсько-турецькі зв"язки // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 175-196. – ISSN 1682-671Х
1407209
  Капіруліна С.Л. Сучасна Туреччина // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 39-43. – Бібліогр.: 3 назв.
1407210
   Сучасна туркменська повість. – К., 1986. – 335с.
1407211
   Сучасна угорська повість. – Київ, 1983. – 327с.
1407212
  Ткач Д.І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій : монографія / Ткач Д.І. ; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 480 с. – ISBN 966-608-406-6
1407213
  Мамчук І.А. Сучасна укараїнська опера / І.А. Мамчук. – К, 1984. – 47с.
1407214
  Горлач Л. Сучасна Україна - держава несправджених надій / інтерв"ю вів Тарас Головко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 8, 9
1407215
  Томенко М. Сучасна Україна - держава, в якій убивають журналістів // Україна молода, 2002. – 11 грудня


  Доповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації на парламентських слуханнях "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні"
1407216
  Ємець С.Д. Сучасна Україна в її геополітичних вимірах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 67-74. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1407217
  Примак В. Сучасна Україна в світлі "досліджень історії" Арнольда Тойнбі / В. Примак, Ю. Войцеховський // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 1-4
1407218
  Горностай П.П. Сучасна Україна в світлі історичних травм // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 69-79. – ISBN 978-617-689-193-2
1407219
  Балабанов Г. Сучасна Україна крізь призму транскордонних потоків населення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 10-17
1407220
  Таран В.О. Сучасна Україна та "ісламський" фактор // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 94-102
1407221
  Богатирьова Н. Сучасна Україна: взаємозв"язок релігії й права // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 44-46


  Статтю прсвячено аналізу взаємодії релігії й права, релігії й криміналістики в соціокультурному просторі сучасної України. Аналізуються деякі аспекти діяльності деструктивних релігійних утворень, можливості дослідження їхньої діяльності релігієзнавцями ...
1407222
  Гайдученко Л.В. Сучасна україністика в Німеччині // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 14-22. – ISSN 2075-437X


  У статті здійснено огляд сучасного стану україністики у вищих закладах освіти Федеративної республіки Німеччина. На основі актуальної інформації про викладання та вивчення української мови, літератури та культури у вишах ФРН висвітлено основні здобутки ...
1407223
  Гримич М. Сучасна україністика в Оренбурзькому краї // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 199-203
1407224
  Бідзіля Ю. Сучасна україномовна преса в Італії // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 122-127. – (Філологія ; Вип. 15)
1407225
  Констанкевич І.М. Сучасна українська "жіноча" проза / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук // Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 251-276. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
1407226
  Картавий П. Сучасна українська авторська пісня : статті про витоки жанру, авторів - ветеранів, фестивалі, поради молодим і долю Володимира Івасюка / Петро Картавий. – Суми : МакДен, 2009. – 76 с. – ISBN 978-966-7222-90-1
1407227
  Козаченко О.О. Сучасна українська багатопоколінна Сім"я: занепад чи розквіт? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 246-253. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1407228
   Сучасна українська белетристика: координати "Коронації слова" : монографія / [Філоненко С. та ін. ; за заг. ред. С.В. Підопригори ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського]. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 305, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – (Коронація слова). – ISBN 978-617-534-239-8
1407229
  Кара-Васильева Сучасна українська вишивка / Кара-Васильева. – Київ : Знання, 1983. – 17 с.
1407230
  Грабовська І. Сучасна українська гендерна політика у світлі євроцивілізаційних прагнень України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 73-76


  Аналізується сучасний стан гендерної політики в Україні як необхідної складової внутрішньо та зовнішньополітичної діяльності держави на шляху до Євросоюзу. Під гендерною політикою держави у найширшому плані розуміється сукупність системних заходів, які ...
1407231
  Мадіссон В.В. Сучасна українська геополітика : Навчальний посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.В. Мадіссон, В.А. Шахов. – Київ : Либідь, 2003. – 176с. – ISBN 966-06-0287-1


  Розглядаються проблеми, пов"язані з аналізом і характеристикою геополітики як важливого чинника внутрішньої політики. Для студентів гуманітарних спеціальностей вузів
1407232
   Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку. – Київ, 2007. – 555с. – ISBN 966-02-4195-X
1407233
  Павлова Т. Сучасна українська державність й філософсько-правові погляди Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 44-46. – ISBN 978-966-439-357-4
1407234
  Огар Є. Сучасна українська дитяча книга і світ дитинства // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 84-87
1407235
  Зубик А. Сучасна українська діаспора в Канаді та США // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 110-123. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
1407236
  Зубик А. Сучасна українська діаспора в країнах колишнього СРСР / А. Зубик, Д. Корнійчук // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – C. 161-167. – ISSN 2076-1333
1407237
  Бевз Т. Сучасна українська діаспора: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 34. – С. 33-46. – (Курасівські читання - 2006). – ISBN 966-02-4242-5
1407238
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник / М.Г. Зубков. – 2-ге вид., доповн. – Харків : Торсінг, 2002. – 448 с. – ISBN 966-670-044-1
1407239
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М. Зубков. – 3-є вид., доп. – Харків : Торсінг, 2003. – 448с. – ISBN 966-670-136-7
1407240
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : Підручник для вищ. навч. закл. / М.Г. Зубков. – 7-ме вид., виправлене. – Харків : Торсінг, 2005. – 448c. – ISBN 966-670-384-X
1407241
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищих та середніх спец. навч. закладів / Микола Зубков. – Харків : Співак Т.К., 2007. – 448 с. – ISBN 978-966-8896-38-5
1407242
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищ. та серед. спец. навч. закл. / Микола Зубков. – 9-те вид. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 400 с. – (Бібліотека рідної мови). – ISBN 978-966-2192-63-6 ( тверда )
1407243
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищ. та серед. спец. навч. закл. / Микола Зубков. – 9-те вид. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-8896-38-59 ( м"яка )
1407244
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів / Микола Зубков. – 9-те вид. – Харків : Весна ; ФОТ Співак Т.К., 2010. – 400 с. – ISBN 978-966-8896-38-5
1407245
   Сучасна українська драматургія : Альманах. Літературно-художнє видання. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-176-1
Вип. 2. – 2006
1407246
  Вакуленко Д.Т. Сучасна українська драматургія. 1945-1972 / Д.Т. Вакуленко. – Київ, 1976. – 228с.
1407247
  Мірошниченко Н. Сучасна українська драматургія: деструкція міфів та пошук нових територій // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 116-119. – ISSN 0130-321Х
1407248
  Вірченко Т. Сучасна українська драматургія: феномен існування // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
1407249
  Мелещенко О.К. Сучасна українська екологічна публіцистика: огляд сімдесятих - десятих років : тексти лекцій / О.К. Мелещенко, О.О. Ковальчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Дніпро, 2020. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 106-110. – ISBN 978-966-578-329-9
1407250
  Товстенко В. Сучасна українська економічна терміносистема як складник наукової картини світу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 49-53. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1407251
  Авер"янова Н. Сучасна українська еліта: перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Аналізується стан сучасної української еліти. Показано, що для розбудови української державності необхідне почуття національної єдності всіх елітарних груп та узгодження ними стратегічних перспектив розвитку нації. The condition of the modern ...
1407252
  Герасименко О. Сучасна українська еміграція до Італії та зародження нової української діаспори // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 198-204
1407253
  Нестеренко Ю.В. Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Нестеренко Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 195 л. – Бібліогр.: л. 168-195
1407254
  Нестеренко Ю.В. Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Нестеренко Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1407255
  Костенко Н. Сучасна українська естрадно-пісенна парапоезія. Версифікаційний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 120-125. – ISBN 978-966-171-392-4
1407256
  Мурзіна Олена Сучасна українська етномузикологія в міжнародній презентації за матеріалами 39-ї конференції всесвітньої організації етномузикологів (ІСТМ), Відень, 2007 // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 111-117. – ISSN 0130-6936
1407257
   Сучасна українська журналістика і передвиборчий ринок ЗМІ // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 11. – С.10-13
1407258
  Романова М.П. Сучасна українська і зарубіжна історіографія про причини офіційного визнання України та окупації її Антантою // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 109-116. – ISBN 978-966-581-930-1
1407259
  Кислюк К.В. Сучасна українська ідентичність у соціокультурному вимірі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 12-17. – ISSN 2312-4679
1407260
  Скляр В. Сучасна українська ідентичність як наслідок бездержавного минулого // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 28-35. – ISSN 0130-6936
1407261
  Степовик Д.В. Сучасна українська ікона: З іконотворчості Христини Дохват = Contemporary Ukrainian icon / Дмитро Степовик. – Київ : Мистецтво, 2005. – 304с. – ISBN 966-577-107-8
1407262
  Папакін Г.В. Сучасна українська інтернет-археографія: основні форми та джерела електронних публікацій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 153-166. – ISSN 0130-5247


  Згадується веб-сайт історичного факультета КНУТШ.
1407263
  Коцур Г.Г. Сучасна українська історіографія (1991-2011 рр.) про кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 105-110
1407264
  Ухач В. Сучасна українська історіографія антипольського повстання ОУН (серпень-вересень 1939 р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 229-237. – ISSN 1998-4634
1407265
  Ухач В. Сучасна українська історіографія антипольського повстання повстання ОУН (серпень-вересень 1939-р) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 229-237. – ISSN 1998-4634


  Йдеться про те, що у сучасній вітчизняній історіографії існують розбіжності у трактуванні активної фази українсько-польського конфлікту першої половини вересня 1939 р. Згадуються історичні розвідки І. Патриляка та В. Сергійчука.
1407266
  Ігнатуша О.М. Сучасна українська історіографія відносин православної церкви та радянської держави (1920-1930-ті рр.) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 174-190. – ISSN 0130-5247
1407267
  Харченко А. Сучасна українська історіографія Голодомору: студії та дослідники // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 187-219. – ISSN 2415-8003
1407268
  Сорока Ю. Сучасна українська історіографія історії західноукраїнських земель 1940-х - 1950-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-52. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досягнення сучасної української історіографії у висвітленні історії західноукраїнських земель у 1939-1959 рр. The achievements of contemporary Ukrainian historiography in studying of history in the Western Ukraine Lands in 1939-1959 ...
1407269
  Сухий О. Сучасна українська історіографія національно-визвольного руху періоду Другої світової війни: рецепції та виклики // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 19-57. – (Серія історична ; вип. 53)
1407270
  Булгаков Ю.В. Сучасна українська історіографія про аграрно-селянську політику уряду Української держави гетьмана Павла Скоропадського // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 86-93
1407271
  Коцур В.А. Сучасна українська історіографія про благодійність П. Калнишевського як прояв загальнолюдських та релігійних цінностей // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 39-40. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1407272
  Великочий В. Сучасна українська історіографія про репресії щодо Української греко-католицької церкви в Галичині за доби Першої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 52-56
1407273
  Кузьменко А. Сучасна українська історіографія про становлення вітчизняної історичної науки кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 70-77
1407274
  Сорока Ю.М. Сучасна українська історіографія про українсько-польське переселення 1944-1946 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 25-26. – (Історія ; вип. 63/64)


  Досліджуються сучасні підходи вітчизняної історіографії щодо українсько-польського переселення 1944-1946 рр.
1407275
  Коцур В. Сучасна українська історіографія про церковно-монастирську благодійність гетьмана Б. Хмельницького // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 91-99


  Комплексно аналізуються наукові дослідження представників сучасної української історіографії (1991-2013 рр.), які стосуються благодійної діяльності Б. Хмельницького. Основна увага зосереджується на публікаціях щодо церковно-монастирської благодійності ...
1407276
  Цехмістро О.В. Сучасна українська кантата та ораторія в контексті діалогу культур : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Цехмістро О.В. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1407277
  Анісімова О.М. Сучасна українська книга в житті молоді через призму соціологічного дослідження / О.М. Анісімова, Н.М. Крисько // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 21-31. – ISSN 2409-9805


  сучасної української книги та визначити пріоритети молоді серед сучасних українських письменників задля покращення укомплектованості бібліотечного фонду ВОУНБ імені К. А. Тімірязєва цією літературою. В умовах розбудови незалежної української держави ...
1407278
  Гаврилюк І. Сучасна українська колумністика: особливості розвитку // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 117-121


  Розглядається жанрова належність колумністики. Наголошується на тому, що такий різновид мас-медійних текстів ще не має чіткої жанрової ідентифікації. З"ясовується, що колумністика останнім часом набуває все більшої популярності в українських ЗМІ. ...
1407279
  Здоровега В.Й. Сучасна українська комедія. / В.Й. Здоровега. – Київ, 1959. – 328 с.
1407280
  Ярмиш О.Н. Сучасна українська кримінологія // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7220-83-0
1407281
  Кислюк К. Сучасна українська культура: межовість чи мережовість? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 38-50. – ISSN 0235-7941
1407282
  Шалімов Сучасна українська кухня / Шалімов, О.А. Шадура. – 2-е вид. доп. – К, 1976. – 272с.
1407283
  Шалімов Сучасна українська кухня / Шалімов, О.А. Шадура. – 3-е вид. доп. – К, 1979. – 272с.
1407284
  Шалімов С.А. Сучасна українська кухня / С.А. Шалімов, О.А. Шадура. – К, 1979. – 272с.
1407285
  Шалімов С.А. Сучасна українська кухня / С.А. Шалімов, О.А. Шадура. – Київ, 1981. – 266с.
1407286
  Шалімов Сучасна українська кухня / Шалімов, О.А. Шадура. – 5-е вид. доп. – К, 1984. – 270с.
1407287
  Омельчук С.А. Сучасна українська лінгводидактика = Modern Ukrainian linguistic didactics : норми в термінології і мовна практика фахівців / Сергій Омельчук ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 355, [1] с. : іл., табл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 307-331 та 332-355. – ISBN 978-966-518-755-4
1407288
  Галета О.І. Сучасна українська література в орігінальних та перекладних антологіях // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 285-297. – ISBN 966-8474-34-1
1407289
  Наєнко М. Сучасна українська література в слов"янському (та іншому) світі // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 108-119. – ISBN 978-966-439-809-8
1407290
  Наєнко М.К. Сучасна українська література в слов"янсьскому (та іншому) світі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 254-264. – ISSN 2075-437X


  Йдеться про переклади і публікації українських художніх та літературознавчих текстів у зарубіжних країнах. Автор оперує інформацією, що стосується літератури останніх двох десятиліть, але робить літературно-критичні екскурси і в давніші часи. Основну ...
1407291
  Томбулатова І.І. Сучасна українська література та футуризм: Інтерпретація одного роману // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 143-149. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1407292
  Даниленко В. Сучасна українська література у пошуках національної гармонії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – C. 4-5


  Текст доповіді заступника головиКиївської міської організації НСПУ В.Даниленка на міжнародному круглому столі "Співзвучність. Мова й література в контексті історико-культурної спадщини", присвяченого тенденціям та проблемам розвитку пострадянських ...
1407293
  Констанкевич І.М. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 327, [1] с. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 324-327 та в кінці розд. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
1407294
  Чередниченко І.Г. Сучасна українська літературна мова / І.Г. Чередниченко. – Львів, 1949. – 28 с.
1407295
  Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова / М.П. Івченко. – Київ : Київський університет, 1960. – 592 с.
1407296
  Жовтобрюх М.А. Сучасна українська літературна мова : Вступ. Лексика і фразеологія. Фонетика / М.А. Жовтобрюх. – Київ : Радянська школа, 1961. – 132 с.
1407297
  Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова / М.П. Івченко. – Київ : Київський університет, 1962. – 592 с.
1407298
   Сучасна українська літературна мова : Для студ.загальнонаук.факультетів вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 1 : Програма і робочий план курсу (за 380-год. програмою) / Авт. М.Я.Плющ. – 1962. – 34 с. – Бібліогр.: с.12
1407299
   Сучасна українська літературна мова : Для студ.загальнонаук.факультетів вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 1 : Програма і робочий план вивчення курсу (за 160-год. програмою)/Укл. А.Д.Очеретний. – 1962. – 22с. – Бібліогр.: с.12
1407300
   Сучасна українська літературна мова : (За 380-годинною програмою). Для студ. загальнонаук.фак.вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 2 : Методичні вказівки і завдання до курсу. – 1962. – 51с.
1407301
   Сучасна українська літературна мова : Для студ. загальнонаук. факультетів вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 3 : Збірник контрольно-тренувальних вправ (лексика, фонетика, морфологія за 206-год.програмою)/Авт. М.Я.Плющ. – 1964. – 94с.
1407302
   Сучасна українська літературна мова : Для студ. загальнонаук. факультетів вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 3 : Контрольно-тренувальні завдання з курсу (за 160-год.програмою). – 1964. – 94 с.
1407303
  Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова / М.П. Івченко. – Київ : Київський університет, 1965. – 503 с.
1407304
   Сучасна українська літературна мова : У 5-ти кн. – Київ : Наукова думка
Кн. 1 : Вступ. Фонетика/ І.К. Білодід, В.М. Барханов, В.М. Жовтобрюх та ін. – 1969. – 436с. – Бібліогр. с. 432-435
1407305
   Сучасна українська літературна мова : В 5-ти книгах. – Київ : Наукова думка
Кн. 2 : Морфологія /Авт.: І.І.Ковалик, І.Г.Матвіяк, Д.Х.Бараннник та ін. Відп. ред. В.М. Русанівський. – 1969. – 583с. – Бібліогр.: с.577-578
1407306
   Сучасна українська літературна мова : В 5-ти книгах. – Київ : Наукова думка
Кн. 3 : Синтаксис/ І.Р.Вихованець, А.П.Грищенко, П.С.Дудик; Відп. ред. О.С. Мельничук. – 1972. – 515 с. – Бібліогр.: с.509-512
1407307
   Сучасна українська літературна мова : Схеми граматичного аналізу. – Вид. 4-е. – Одеса, 1973. – 20с.
1407308
   Сучасна українська літературна мова : В 5-ти книгах. – Київ : Наукова думка
Книга 4 : Лексика і фразеологія/ Авт.: А.А.Буряок, В.О.Винник, М.А.Жовтобрюх та ін.; Відп. ред.М.А. Жовтобрюх. – 1973. – 439 с. – Бібліогр. в кінці тем
1407309
   Сучасна українська літературна мова : В 5-ти книгах. – Київ : Наукова думка
Книга 5 : Стилістика/ Авт.: І.К.Білодід, Д.Х. Баранник, В.С. Ващенко та ін.; Відп. ред. Г.П. Їжакевич. – 1973. – 588 с. – Бібліогр.: с.583-584
1407310
  Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник / О.Т. Волох, М.Т. Чемерисов, Є.І. Чернов. – Київ : Вища школа, 1976. – 376 с.
1407311
  Брицина О.І. Сучасна українська літературна мова : Зб.прав / О.І. Брицина. – К. : Вища школа, 1977. – 362с.
1407312
  Медушевський А.П. Сучасна українська літературна мова / А.П. Медушевський, В.В. Лобода. – Київ, 1978. – 110с.
1407313
  Кобилянська М.Ф. Сучасна українська літературна мова / М.Ф. Кобилянська, Н.В. Гуйванюк. – Київ : Вища школа, 1981. – 223с.
1407314
  Кучеренко Н.М. Сучасна українська літературна мова / Н.М. Кучеренко. – Київ, 1982. – 176с.
1407315
  Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова / М.В. Леонова. – Київ, 1983. – 264с.
1407316
  Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова / О.Т. Волох. – Вид.2-е, переробл. і дополн. – К. : Вища школа, 1986. – 199с.
1407317
  Дудик П.С. Сучасна українська літературна мова / П.С. Дудик. – К, 1987. – 165с.
1407318
  Гуйванюк Н.В. Сучасна українська літературна мова : лаб. практикум / Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська; Ред. В.А. Кондратенко. – К : Вища школа, 1989. – 254 с.
1407319
   Сучасна українська літературна мова : Фонетика. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Словотвір. Морфологія: Підручник для студ. педінститутів. – Київ : Вища школа, 1993. – 366с. – ISBN 5-11-003819-8
1407320
   Сучасна українська літературна мова : Підручник. – Київ : Вища школа, 1994. – 414с. – ISBN 5-11-004251-9
1407321
  Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова : Навчальний посібник: Збірник вправ / М.Я. Плющ. – Київ : Вища школа, 1995. – 284 с.
1407322
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ.філолог.спец.ВНЗ / А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ, Н.І. Тоцька, І.М. Уздиган; За ред. А.П. Грищенка. – 2-ге вид., переробл.і доп. – Київ : Вища школа, 1997. – 493с. – ISBN 5-11-004632-8
1407323
  Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова : Навч. посібн. для студ. пед. навч. закладів / Н.Г. Шкуратяна, С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2000. – 688 с. – ISBN 966-7543-02-1
1407324
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ.філолог.спец. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2000. – 430с. – ISBN 5-11-004712-Х
1407325
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ.філолог.спец.вищих навч.закладів. – 3-тє вид.стер. – Київ : Вища школа, 2001. – 430с. – ISBN 966-642-054-6
1407326
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ. філолог. спеціальностей вищ. навчальн. закладів / А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ, Н.І. Тоцька, ; За ред. Грищенка А.П. – 3-те вид., доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 439с. – ISBN 966-642-092-9
1407327
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ. філолог. спец. вищ. навч. закладів. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2003. – 430с. – ISBN 966-642-196-8


  Викладено всі основні теоретичні питання курсу: про українську мову як національну мову українського народу. Для студентів філологічних спеціальностей вузів
1407328
  Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова : Збірник вправ; Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2003. – 287 с. – ISBN 966-642-079-1


  Збірник входить до комплексу методичного забезпечення курсу сучасної української мови. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну "Сучасна українська літературна мова"
1407329
  Хрустик Н.М. Сучасна українська літературна мова : Морфеміка. Словотвір: практикум: Навч. посіб. для студ. філолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / МОНУ; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; Н.М. Хрустик, Л.І. Хаценко. – Одеса : Астропринт, 2005. – 136с. – На тит. арк.: 140-річчю від дня заснування Одеського націон. університету І.І. Мечникова. – ISBN 966-318-305-5
1407330
  Микитин М.Л. Сучасна українська літературна мова : Морфеміка. Словотвір. Морфологія: Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова; М.Л. Микитин, А.П. Романченко. – Одеса : Астропринт, 2005. – 192с. – На тит. арк.: 140-річчю від дня заснування Одеського націон. університету І.І. Мечникова. – ISBN 966-318-306-3
1407331
  Хрустик Н.М. Сучасна українська літературна мова : Морфеміка. Словотвір: Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів / Н.М. Хрустик, Л.І Хаценко; МОНУ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 136с. – ISBN 966-364-110-Х
1407332
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ. філолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас, Г.О. Козачук, О.І. Леута, В.В. Лобода; М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас, Г.О. Козачук та ін.; За ред. М.Я. Плющ. – 5-те вид., стереот. – Київ : Вища школа, 2005. – 430с. – ISBN 966-642-281-6
1407333
  Колоїз Ж.В. Сучасна українська літературна мова : Збірник завдань для лабораторних робіт / Ж.В. Колоїз, Н.М. Малюга, В.В. Явір. – Київ : Знання, 2006. – 356с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-096-2
1407334
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас, Г.О. Козачук, О.І. Леута, В.В. Лобода; М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас, Г.О. Козачук та ін.; За ред. М.Я. Плющ. – 6-те вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2006. – 432с. – ISBN 966-642-336-7
1407335
  Мойсієнко А.К. Сучасна українська літературна мова : синтаксис простого ускладненого речення : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.К. Мойсієнко ; МОіНУ ; КНУТШ. – Київ : ПП Я. Січовик, 2006. – 240 с. – ISBN 9662928-05-7
1407336
  Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова : модульний курс: навч. посібник для студентів нефілолог. спец. вищих навч. закладів / Н.Г. Шкуратяна, С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 2007. – 823с. – ISBN 978-966-642-382-8


  Викладено всі розділи курсу, виходячи з вимог кредитно-рейтингової системи оцінки знань студентів у світлі вимог Болонського процесу
1407337
  Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник / Н.Ф. Венжинович. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 304с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-452-7
1407338
  Гливінська Л. Сучасна українська літературна мова : фонетика : навчальний посібник / Леся Гливінська ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2008. – 315 с. – ISBN 978-966-171-076-3
1407339
  Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – 2-ге, вид, виправл. і доп. – Київ : Арій, 2008. – 384с. – ISBN 978-966-498-18-7
1407340
  Колоїз Ж.В. Сучасна українська літературна мова / Ж.В. Колоїз, Н.М. Малюга, В.В. Явір. – Київ : Знання, 2008. – 356, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-346-543-2
1407341
   Сучасна українська літературна мова : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / М.Я. Плющ [та ін.] ; за ред. М.Я. Плющ. – 7-ме вид., стер. – Київ : Вища школа, 2009. – 430 с. : табл. – ISBN 978-966-642-429-X
1407342
   Сучасна українська літературна мова : лексикологія : фонетика : підручник / Мойсієнко А.К. [та ін.] ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Знання, 2010. – 270с. – ISBN 978-966-346-826-6
1407343
   Сучасна українська літературна мова : морфологія, синтаксис : підручник / Мойсієнко А.К. [та ін.] ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ : Знання, 2010. – 374с. – ISBN 978-966-346-825-9
1407344
  Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки молоді та спорту. – Київ : Алерта, 2011. – 543, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-093-6
1407345
  Крохмальна Г. Сучасна українська літературна мова : навч.-метод. посібник для студ. Педагогічного коледжу / Галина Крохмальна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 239-242
1407346
  Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 542, [2] с. : табл. – ISBN 978-617-566-093-6
1407347
  Бодик О.П. Сучасна українська літературна мова : лексикологія, фразеологія, лексикографія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.П. Бодик, Т.М. Рудакова. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 413, [1] с. : табл. – Тлумач. словник іншомов. соц.-екон. запозичень: с. 204-358. – Бібліогр.: с. 174-203, 359-413. – ISBN 978-611-01-0974-1
1407348
  Кобилянська М.Ф. Сучасна українська літературна мова . Синтаксис : Збірник вправ: Навч. посібник / М.Ф. Кобилянська, Н.В. Гуйванюк. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1992. – 271с. – ISBN 5-11-003967-4
1407349
  Стахів М.О. Сучасна українська літературна мова з практикумом : навч. посібник / М.О. Стахів, Г.І. Крохмальна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 454, [2] с. – Імен. покажч.: с. 447-449. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-10-0241-8
1407350
  Рогозін Л.Л. Сучасна українська літературна мова. / Л.Л. Рогозін. – К., 1966. – 95с.
1407351
   Сучасна українська літературна мова. : підручник. – Київ : Вища школа, 1975. – 398 с.
1407352
  Бодик О.П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.П. Бодик, Т.М. Рудакова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 183-203, 359-412 та в кінці розділів. – ISBN 978-611-01-0187-5
1407353
  Козленко І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка : Навч. посібник / Ірина Козленко; Ред. О.В. Грицаюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 172с. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-566-1
1407354
  Цілина М.М. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : навч. посібник для дистанційного навчання / М.М. Цілина ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2009. – 215 с. – Бібліогр.: с. 213-214. – ISBN 978-966-388-247-5
1407355
  Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія : Навч. посібник для студ.філолог.спец. вищ.закл.освіти / В.О. Горпинич. – Київ : Вища школа, 1999. – 207с. – ISBN 5-11-004832-0
1407356
  Кулик Б.М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис складного речення. Посібник для студентів-заочників пед. ін-тів / Б.М. Кулик. – Київ, 1963. – 147с.
1407357
  Костусяк Н.М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: словосполучення та просте речення : Робоча програма та матеріали для вивчення курсу / Н.М. Костусяк; МОНУ. Волинський держ. ун-тет ім. Л.Українки. Факультет україністики. Кафедра української мови. – Луцьк : Вежа, 2002. – 78с.
1407358
   Сучасна українська літературна мова. Фонетика : Навчальний посібник для студ. філологів / Н. Плющ, Бас-Кононенко, З. Дудник, О. Зубань; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 173 с. – ISBN 966-594-350-2
1407359
  Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія = Завдання і вправи / Н.І. Тоцька. – Київ : Вища школа, 1995. – 151 с. – ISBN 5-11-004242-Х
1407360
   Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.М. Фащенко [та ін.] ; за ред. М.М. Фащенко ; [відп. ред. О.І. Бондар]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 212 с. – Бібліогр.: с. 207-208. – ISBN 978-966-190-260-1
1407361
  Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетіка, орфоепія, графіка, орфографія : навчальний посібник / Н.І. Тоцька. – Київ : Вища школа, 1981. – 150 с.
1407362
  Соколіна О.В. Сучасна українська літературна мова: біля витоків становлення і розвитку // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 41-42
1407363
  Москаленко Н.А. Сучасна українська літературна мова: Лекс., фонет. і грамат. аналіз / Н.А. Москаленко. – Київ-Одеса, 1980. – 160с.
1407364
  Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис / О.Т. Волох. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 333с.
1407365
  Мірченко М.В. Сучасна українська літературна мова: синтаксис : Робоча програма та методичні рекомендації / М.В. Мірченко; Волинський держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 85 с.
1407366
  Щербак В.А. Сучасна українська майоліка / В.А. Щербак. – К., 1974. – 191с.
1407367
  Гродська Е.Б. Сучасна українська міграція до Іспанії: соціокультурні причини та особливості // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 276-282. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1407368
  Медведев Ф.П. Сучасна українська мова / Ф.П. Медведев. – Х, 1950. – 76с.
1407369
  Медведев Ф.П. Сучасна українська мова / Ф.П. Медведев. – Харків, 1951. – 76с.
1407370
   Сучасна українська мова. – Київ : Радянська школа, 1964. – 320 с.
1407371
  Доленко М.Т. Сучасна українська мова / М.Т. Доленко, І.І. Дацюк, А.Г. Кващук. – Вид., 2-е, доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 1974. – 366 с.
1407372
  Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова : фразеологія : навч. посібник для філолог. ф-тів ун-тів / Л.Г. Авксентьєв. – Харків : Вища школа, 1983. – 137 с.


  У навчальному посібнику висвітлюються питання про предмет фразеології: розглядаються головні ознаки фразеологічної одиниці у порівнянні з іншими одиницями мови. Визначаються типи класифікацій, аналізуються системні зв"язки, структурнограматичні ...
1407373
  Доленко М.Т. Сучасна українська мова / М.Т. Доленко. – 3-е вид. – Київ, 1987. – 349 с.
1407374
  Авксеньєв Л.Г. Сучасна українська мова : навч. посібник для філол. ф-тів ун-тів / Л.Г. Авксеньєв. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Харків : Вища школа, 1988. – 134 с.


  У навчальному посібнику висвітлюються питання про предмет фразеології: розглядаються головні ознаки фразеологічної одиниці у порівнянні з іншими одиницями мови. Визначаються типи класифікацій, аналізуються системні зв"язки, структурнограматичні ...
1407375
   Сучасна українська мова. – 2-е вид., перероб. і допов. – К., 1989. – 230с.
1407376
   Сучасна українська мова : Підручник. – Київ : Либідь, 1991. – 312с. – ISBN 5-11-001698-4
1407377
  Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова : Довідник / Л.Ю. Шевченко, В.В. Різун, Ю.В. Лисенко; За ред. О.Д.Пономаріва. – Київ : Либідь, 1993. – 336с. – ISBN 5-325-00178-7
1407378
  Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова : Довідник / Л.Ю. Шевченко; За ред. О.Д.Пономарів. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Либідь, 1996. – 320с. – ISBN 5-325-00757-2
1407379
   Сучасна українська мова : Підручник. – Київ : Либідь, 1997. – 400с. – ISBN 966-06-0032-1
1407380
  Олійник О.Б. Сучасна українська мова : Опорні конспекти / КНУТШ; Ольга Олійник. – Київ, 2000. – 252с. – ISBN 966-7863-03-4
1407381
  Цьовх Ярослава Сучасна українська мова = Modern ukrainian with a focus on civilizattion (language manual) : На матеріалах країнознавства / Цьовх Ярослава. – Львів : Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка, 2001. – 206с.
1407382
  Пономарів О.Д. Сучасна українська мова : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. та ін. Шевченко; За ред. О.Д. Пономарева. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 400 с. – ISBN 966-06-0173-5
1407383
   Сучасна українська мова : Програма та практичні рекомендації для студ. зі спеціальності "Західна філологія та переклад". – Київ : Київський університет, 2002. – 77с.
1407384
   Сучасна українська мова : Підручник для студ. вищих навчальних закладів. – 3-тє вид, перероб. – Київ : Либідь, 2005. – 488с. – ISBN 966-06-0375-4
1407385
  Януш Я.В. Сучасна українська мова : курс лекцій: навч. посіб. для студ. нефілол. спец. вищ. навч. закл. / МОНУ; КНЕУ; Я.В. Януш. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-709-6
Ч.1і 2. – 2005. – 460с.
1407386
  Бондар І О. Карпенко Сучасна українська мова : Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія: Навч. посібник / О.І. Бондар. Ю.О. Карпенко, М.Л. Микитин-Дружинець. – Київ : Академія, 2006. – 368с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-217-8
1407387
  Ужченко В.Д. Сучасна українська мова : збірник вправ і завдань : навч. посіб. для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації / В.Д. Ужченко, Т.П. Терновська, Т.С. Маркотенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 286 с. – ISBN 966-642-253-0


  Подано систему цікавих вправ і завдань, що пере-дбачають творчий підхід до вивчення мовних явищ. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
1407388
  Дудик П.С. Сучасна українська мова : завдання і вправи.: навч. посіб. / П.С. Дудик. В.М. Литовченко. – Київ : Академія, 2007. – 264с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-225-9


  Загальні відомості з курсу стилістики сучасної української літературної мови. Розглянуто стилі, жанри, форми мови. Проблематики стилістики. Сутність. Для студентів ВНЗ, учетелів-словесників, журналістів, тощо
1407389
  Олійник О.Б. Сучасна українська мова : опор. консп.: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Олійник; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 234с. – ISBN 978-966-351-026-2
1407390
   Сучасна українська мова : підручник для студ. вищих навчальних закладів / О.М. Григор"єв, С.Є. Доломан, Ю.В. Лисенко, Є.А. Макаренко, А.І. Мамалига та ін.; за ред.О.Д. Пономарева. – 4-тє вид,. – Київ : Либідь, 2008. – 488с. – ISBN 978-966-06-0505-3
1407391
  Яцимірська М.Г. Сучасна українська мова : практикум із пунктуації : навчальний посібник / М.Г. Яцимірська. – 2-ге вид., виправлене і доп. – Київ : Знання, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-346-562-3
1407392
  Микитюк О.Р. Сучасна українська мова : самобутність, система, норма : навч. посібник / Оксана Микитюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 5-те вид., зі змінами. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 436, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-438 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-147-1
1407393
   Сучасна українська мова.. – К.-Лв., 1948. – 71с.
1407394
  Арібжанова І.М. Сучасна українська мова. Базові поняття синтаксису : навч. посібник / І.М. Арібжанова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Інституту філології)
1407395
  Філон М.І. Сучасна українська мова. Лексикологія : навч. посібник : у 2 ч. / М.І. Філон, О.Є. Хомік ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-687-9
Ч. 1. – 2010. – 218, [2] с. – Покажч.: с. 213-218. – Бібліогр. наприкінці модулів
1407396
   Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика. : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 340, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на зворті тит. арк. – Бібліогр.: с. 335-337 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0141-1
1407397
   Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика. : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 340, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0022-3
1407398
  Ніколаєва Н.С. Сучасна українська мова. Лексикологія: програма та навчальні завдання : навч.-метод. посібник для студентів-іноземців І курсу спец. "Українська мова та література (переклад)" / Н.С. Ніколаєва, Н.О. Єщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фенікс, 2013. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 91-95. – ISBN 978-966-02-6868-7
1407399
   Сучасна українська мова. Морфологія : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка. – Київ : Знання, 2013. – 524, [4] с. : табл. – Авт. зазнач.на звороті тит. арк. - Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0142-8
1407400
   Сучасна українська мова. Морфологія : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 524, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0112-1
1407401
  Глібчук Н.М. Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум : навч. посіб. / Н.М. Глібчук, У.Б. Добосевич. – Київ : Знання, 2009. – 488 с. – ISBN 978-966-346-594-4
1407402
  Плющ Н. Сучасна українська мова. Орфоепія : навч. посібник / Надія Плющ, Віра Бондаренко ; КНУТШ. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 207 с. – ISBN 966-594-920-9
1407403
  Плющ Н.П. Сучасна українська мова. Орфоепія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Надія Плющ, Віра Бондаренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-439-045-0
1407404
  Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.П. Бевзенко, Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко. – Київ : Вища школа, 2005. – 272с. – ISBN 966-642-190-9


  Подано теоретичний і практичний матеріал з синтаксису української мови. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчаль-них закладів.
1407405
   Сучасна українська мова. Синтаксис : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 238, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр.: с. 234-236 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0023-0
1407406
   Сучасна українська мова. Синтаксис : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 238, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 234-236 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0140-4
1407407
  Гливінська Л. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія : навчальний посібник / Леся Гливінська ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2010. – 416 с. – ISBN 978-966-171-269-9
1407408
  Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: морфологія іменних частин мови : навч. посібник / М.Л. Дружинець, А.Л. Порожнюк ; [відп. ред. О.І. Бондар] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2013. – 253, [1] с. – Бібліогр.: с. 246-251 та наприкінці частини. – ISBN 978-617-689-060-7
1407409
  Яцимірська М.Г. Сучасна українська мова: пунктуація : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Г. Яцимірська; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 287с. – ISBN 966-613-173-0
1407410
   Сучасна українська мова: Синтаксис. – Київ : Либідь, 1994. – 255с.
1407411
   Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка : практикум : навчальний посібник / Фащенко М.М. [та ін.] ; за ред.М.М. Фащенко. – Київ : Академія, 2010. – 176с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-308-9


  Адресований студентам вищих навчальних закладів, буде корисним вчителям-філологам, працівникам засобів масової інформації, усім, хто дбає про рівень свого мовлення
1407412
  Тарнавська А.Н. Сучасна українська молодь як суб"єкт забезпечення законності в публічному управлінні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 113-119. – ISSN 2306-9082
1407413
  Бондарева О. Сучасна українська монодрама: становлення нового жанрового канону // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 42-47. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті досліджується процес становлення і функціонування в сучасній українській драматургії нового жанрового канону - монодрами. Аналізуються твори таких драматургів, як Юрій Щербак ("Стіна"), Ярослав Стельмах ("Синій автомобіль") і їх роль в новому ...
1407414
   Сучасна українська музика. – К., 1965. – 243с.
1407415
  Афоніна О.С. Сучасна українська музика у вимірах європоцентризму : монографія / Олена Афоніна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 136-146. – ISBN 978-966-452-112-0
1407416
  Майданик Р.А. Сучасна українська наука цивільного права // Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик. – Київ : Алерта, 2012. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – С. 276-283. – ISBN 978-617-566-125-3
1407417
  Опарін В.М. Сучасна українська наукова школа публічних фінансів / В.М. Опарін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 11 (240). – С. 56-87. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 2305-7645
1407418
  Воропаєва Т.С. Сучасна українська національна ідея в контексті європейського вибору // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 8-10
1407419
  Воропаєва Т. Сучасна українська національна ідея в контексті творчої спадщини Пантелеймона Куліша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-24. – (Українознавство ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817
1407420
  Коваленко В. Сучасна українська національна ідея як невід"ємний чинник побудови громадянського суспільства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 23-27
1407421
  Дояр Л. Сучасна українська нація: захищаємо чи винищуємо // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (281), грудень. – С. 24-28. – ISSN 2076-9326
1407422
  Матях Валентина Миколаївна Сучасна українська новістика та перспективи наукових пошуків // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 150-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті порушено низку питань, пов"язаних із перспективами розвитку ранньоновістичних студій в Україні. Зокрема, увагу акцентовано на тому значенні, яке має ранньонова доба в історичному поступі України, проблемі визначення її хронологічних меж; ...
1407423
  Недопитанський М.І. Сучасна українська періодика:типологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 184-186.


  У статті аналізується типологічна система сучасної газетно-журнальної періодики. Система змодельована на основі низки ознак, які визначають відмінне і спільне в роботі вітчизняної журналістики. Основні типи періодики проаналізовано крізь призму ...
1407424
  Стеблина Н.О. Сучасна українська письменницька публіцистика у варіанті виступів О. Забужко, Т. Проханська, Ю. Андруховича : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Стеблина Н.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1407425
  Стеблина Н.О. Сучасна українська письменницька публіцистика у варіанті виступів О.Забужко, Т.Прохаська, Ю.Андруховича : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Стеблина Н.О. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 186 л. – Бібліогр.: л. 163-186
1407426
  Скирда Л.М. Сучасна українська поезія / Л.М. Скирда. – Київ, 1983. – 167 с.
1407427
  Бабенко-Жирнова Сучасна українська поезія Словаччини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 19-24
1407428
  Скирда Л.М. Сучасна українська поема. / Л.М. Скирда. – К, 1990. – 165с.
1407429
   Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. – Київ. – ISBN 966-7508-14-5
Випуск другий. – 2000. – 325с.
1407430
   Сучасна українська політика : аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ Левенець Ю.А., Войналович В.А., Дергачов О.П. та ін. ]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-02-5312-4
1407431
   Сучасна українська політика / Ін-т політ. і етнонац. дослібжень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; Україн. центр політ. менеджменту ; Асоц. політ. наук України [та ін.] ; голов. ред. Михальченко М.І. ; редкол.: Андрущенко В.П., Багмет М.О., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ : Центр соціальних комунікацій. – ISSN 1810-5270
Вип. 27. – 2012. – 279, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1407432
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання. – Київ. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
Вип. 10. – 2007
1407433
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ : Укр. центр політичного менеджменту. – ISBN 978-966-8878-11-4. – ISSN 1810-5270
спецвипуск : Політичні технології. – 2008
1407434
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
Вип. 12. – 2008
1407435
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
Вип. 14. – 2008
1407436
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ : Укр. центр політичного менеджменту. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
спецвипуск : Європейська перспектива. – 2009
1407437
   Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. – Київ : Укр.-фін. ін-т менедж. і бізнесу, 1999. – 325с. – ISBN 966-7508-14-5
1407438
  Гаєвський Б.А. Сучасна українська політологія : Навчальний посібник / Б.А. Гаєвський; Відп. ред. І.В. Хронюк; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 268с. – ISBN 966-7312-60-7
1407439
  Воронова М.Ю. Сучасна українська портретистика: жанрова диференціація і поетика : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Воронова М.Ю.;КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 204л. – Бібліогр.: л. 183 - 204
1407440
  Воронова М.Ю. Сучасна українська портретистика: жанрова диференціація і поетика : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 / Мальвіна Юріївна Воронова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1407441
  Луць Л. Сучасна українська правова наука: деякі проблеми та перспективи // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 20-26. – ISSN 2409-4544
1407442
  Москаленко А.З. Сучасна українська преса : навчальний посібник / Анатолій Москаленко ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1999. – 242 с. – ISBN 966-7181-32-4
1407443
  Старченко Т.В. Сучасна українська преса про "державних дітей": проблеми, пошуки, перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-39. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Стаття присвячена висвітленню українськими журналістами складних і болючих питань захисту дітей-сиріт. Розглядається роль української преси у формуванні громадської думки щодо проблем сирітства у нашій державі.
1407444
  Мислива-Бунько Сучасна українська преса як джерело виникнення складних слів // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 95-101. – ISSN 2413-0923
1407445
  Трач Н. Сучасна українська преса як джерело поповнення жаргонної лексики // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 304-312. – ISBN 978-966-489-161-2
1407446
  Трач Надія Сучасна українська преса як джерело поповнення жаргонної лексіки // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 158-161. – Бібліогр.: С. 158-164; 5 назв
1407447
  Харчук Р.Б. Сучасна українська проза : постмодерний період: навчальний посіібник [для студентів вищих навч. закладів] / Р.Б. Харчук. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академія, 2008. – 248с. – Бібліогр. в кінці теми. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-260-0
1407448
  Харчук Р.Б. Сучасна українська проза : постмодерний період : навч. посіб. : для студентів вищих навч. закладів / Р.Б. Харчук ; [ред. А.А. Даниленко]. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академія, 2011. – 248 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-366-9
1407449
   Сучасна українська проза : антологія / упоряд. Олександр Петруша. – Київ : Книга, 2015. – 318, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. - У змісті авт.: В. Бонч-Баггоут, В. Лученко, Ед Гемадзе, В. Юдов, Г. Осадко. – ISBN 978-966-8314-94-0


  У змісті авт.: В. Бонч-Баггоут, В. Лученко, Ед Гемадзе, В. Юдов, Г. Осадко
1407450
  Розінкевич Н. Сучасна українська прочанська проза (на прикладі твору "Подорож на Афон: подорожні нотатки та роздуми паломника" Богдана Панкевича) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 105-111. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Стаття присвячена розгляду сучасної релігійно-культурної прочанської прози як різновиду мандрівної прози в українській літературі ХХІ століття, прочитавши яку, реципієнти мають змогу задовольнити свої духовні потреби. У досліджені окреслено еволюцію та ...
1407451
  Желіховська Н.С. Сучасна українська публіцистика : теорія і практика : [навч. посібник для студентів галузі 0303 "Журналістика та інформація"] / Наталія Желіховська, Володимир Різун. – Київ : РИДЖИ, 2015. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 70-74 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2548-10-7
1407452
  Желіховська Н.С. Сучасна українська публіцистика: теорія і практика : навч. посібник / Н.С. Желіховська, В.В. Різун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид. переробл. і доп. – Київ : Київський університет, 2016. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 83-89 та в підрядк. прим.
1407453
  Шапоренко В.В. Сучасна українська радіореклама: типологія жанрів та культурологічні особливості : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шапоренко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 176 арк. – Бібліогр.: арк. 158-176
1407454
  Шапоренко В.В. Сучасна українська радіореклама: типологія жанрів та культурологічні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шапоренко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1407455
  Слободян М.І. Сучасна українська радянська кінопубліцистика / М.І. Слободян. – Київ, 1981. – 32 с.
1407456
   Сучасна українська сатира у боротьбі за мир: Методичні рекомендації і бібліографічна допомога активістам та організаціям Товариства книголюбів. – К., 1987. – 48с.
1407457
  Бега М.І. Сучасна українська сім"я: причини змін її моделі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті зроблений аналіз сучасної української сім"ї, встановлені і досліджені основні чинники, що впливають на зміну її моделі. Подана характеристика сім"ї з урахуванням демографічної ситуації, становлення гендерних відносин. The article is analyzed ...
1407458
  Кислюк Л. Сучасна українська словотвірна номінація : ресурси та тенденції розвитку : монографія / Лариса Кислюк ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 418, [5] с. : табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 363-416. – (Студії з українського мовознавства / ред. рада: П.Ю. Гриценко (голова) [та ін.] ; 18). – ISBN 978-966-489-440-8
1407459
  Карпіловська Є. Сучасна українська словотворчість у загальнослов"янському контексті // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 13-21. – Бібліогр.: Літ.: С. 11 поз. – ISBN 978-966-02-5639-2
1407460
  Пущина І.В. Сучасна українська спортивна термінологія : навч. посібник для студентів ф-тів фіз. виховання ВНЗ / І.В. Пущина, В.М. Зайцева ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 96, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISBN 966-599-195-7
1407461
  Ладиняк Н.Б. Сучасна українська спортивна термінологія: проблеми і перспективи розвитку // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 27
1407462
  Сокирська В. Сучасна українська та зарубіжна історіографія відносин між РСФРР та УСРР 1920-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 144-151. – ISSN 1998-4634
1407463
  Васильчук Г.М. Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. 20 ст. : Дис. ... доктора історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Васильчук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 416л. – Бібліогр.: л.339-416
1407464
  Васильчук Г.М. Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. ХХ ст. : Автореф. дис. ...доктора історичних наук: спец.07.00.06-Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни / Васильчук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 32с. – Бібл.: 28 назв.
1407465
  Гаврилюк О.Н. Сучасна українська та польська історіографія діяльності музеїв західноукраїнського регіону в міжвоєнний період // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 124-130. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1407466
  Терлецька І.В. Сучасна українська та російська історіографія сталінізму : монографія / І.В. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – 319, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-629-624-8
1407467
  Пахаренко Н. Сучасна українська фантастика // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 88-93. – (Філологічні науки)
1407468
  Вахтель А. Сучасна українська феноменологічна термінологія і підходи до перекладу "Картезіанських медитацій" Едмунда Гусерля // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 37-50. – ISSN 2075-6461
1407469
   Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – 304, [16] с. іл. – Відомості про авторів на стр. 303. – ISBN 978-966-439-447-2
1407470
  Бабенко-Жирнова Сучасна українська філософська лірика: генеза і модифікації : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 217 л. – Бібліогр.: л. 201-217
1407471
  Бабенко-Жирнова Сучасна українська філософська лірика: генеза і модифікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна : М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1407472
  Сазоненко Г. Сучасна українська школа відмовляється від уніфікації / розмову вела Л. Рябоконь // День. – Київ, 2000. – 8 грудня (№ 226). – С. 7


  Нещодавно в Національній парламентській бібліотеці відбулась презентація науково-методичного збірника "Перспективні освітні технології". Разом з науковцями над нею працювали педагоги Українського гуманітарного ліцею КНУ мені Тараса Шевченка під ...
1407473
  Саух Я.Ю. Сучасна університетська освіта в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 91-118. – ISBN 978-966-439-753-4
1407474
  Саух П.Ю. Сучасна університетська освіта в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації. Між історичною місією і реальною перспективою // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 15-16
1407475
  Пістун М.Д. Сучасна університетська підготовка економіко-географів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 53-60 : табл. – (Географія ; Вип. 30)
1407476
  Сопілко І.М. Сучасна університетська правова освіта і наука: концептуальний погляд на реформування / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 182-189. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (46)). – ISSN 2307-9061


  "Метою наукової статті є узагальнення результатів VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна університетська правова освіта і наука" та визначення першочергових завдань реформування правничої освіти та наукової діяльності".
1407477
   Сучасна фантастична повість. – Київ : Молодь, 1989. – 393с.
1407478
  Міхайлішина Г.Ф. Сучасна фізико-математична освіта в умовах переходу до Болонського процесу / Г.Ф. Міхайлішина, Б.Б. Кобилянський // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 120-124
1407479
  Вакарчук І. Сучасна фізіко-математична освіта і наука: тенденції та перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-22. – ISSN 1682-2366
1407480
   Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – 250, [2] с. – Назва обкл. : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна філологія: теорія та практика", 7-8 листопада 2014 року, Одеса, Україна. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7178-39-1
1407481
  Губерський Л.В. Сучасна філософія гуманітарного знання: парадигми і дискурси // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 279-282. – ISBN 978-966-2748-30-7
1407482
  Лактіонова А.В. Сучасна філософія дії (практичної філософія) в аналітичній традиції // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 49-54. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
1407483
  Якубіна В.Л. Сучасна філософія історії: інтерпретації від тексту до гіпертексту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 173-175
1407484
  Колот А. Сучасна філософія корпоративної соціальної відповідальності: еволюція поглядів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 8. – С.3-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 44 назв.
1407485
  Присухін С.І. Сучасна філософія права (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права") // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 107-119. – ISSN 2222-5374
1407486
  Москалик Г.Ф. Сучасна філософія професійної орієнтації особистості: проблеми становлення // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 323-330
1407487
  Богдановсьний І.В. Сучасна філософія свідомості: проблема моделювання когнітивних станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 4-7. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розглянуто зміст дискусії між представниками аналітичної філософії про значення мовного виразу "Я знаю", погляди Л. Вітгенштейна і Дж. Остіна щодо можливості або неможливості адекватного представлення в свідомості одного індивіда іншої свідомості ...
1407488
  Погрібна Н.В. Сучасна філософія світового ринку фінансового капіталу // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 126-132. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 1). – ISSN 2707-8620
1407489
  Ситніченко Л.А. Сучасна філософія справедливості: в пошуках нових інтерпретацій // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 142-149
1407490
  Тарасевич В.М. Сучасна фінансіалізація та фінансова мобільність: глобальні виклики і національні відповіді / В.М. Тарасевич, О.В. Золотарьова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 9 (658). – С.94-98. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1407491
  Лук"янов В. Сучасна фінансова економіка:глобалізаційна складова та цивілізаційні пріоритети // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 64-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1605-2005
1407492
  Ковалюк О. Сучасна фінансова криза: світові та національні особливості // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 243-248. – ISSN 0201-758Х
1407493
  Фоміна М.В. Сучасна фінансово-економічна криза: особливості та шляхи подолання // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 96-102
1407494
  Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
1407495
  Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 4-18. – ISSN 0131-775Х
1407496
  Карацуба М.Ю. Сучасна фольклористика Хорватії: жанрові і тематичні складові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 303-314. – ISSN 2075-437X


  Незважаючи на активний інтерес культурної громадськості і наукових кіл Хорватії й України до гуманітарних досліджень країн-сусідів, багато питань ще потребують висвітлення. Серед них і сучасні дослідження в галузі фольклористики й етнології. У ...
1407497
  Івановська О. Сучасна фольклористика: теоретико-методологічний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 127-132.
1407498
  Карацуба М.Ю. Сучасна фольклористична наука у Хорватії – окремі напрямки і теми // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 294-299. – ISSN 2075-437X


  Незважаючи на активний інтерес культурної громадської і наукових кіл обох країн до гуманітарних досліджень близьких слов"янських країн, багато важливих питань ще потребують висвітлення. Серед них і сучасні дослідження в галузі хорватської ...
1407499
  Буряк В. Сучасна фольклорна пам"ять у контексті інформаційно-естетичних форм індивідуального самовираження // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 47-65. – Бібліогр.: С. 65
1407500
  Предборський В.А. Сучасна форма вітчизняного тіньового парасуспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 9-13
1407501
  Краснобаєва-Чорна Сучасна фразеологія: класифікаційні параметри фразеологічних одиниць : словник фразеологічних термінів / Краснобаєва-Чорна Жанна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 167, [1] с. – Бібліогр. в кінці статей та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-639-524-8
1407502
  Краснобаєва-Чорна Сучасна фразеологія: персоналії : [навч. посібник] / Краснобаєва-Чорна Жанна, Філіпповська Олена ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 181, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці статей та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-639-523-1
1407503
  Торез М. Сучасна Франція і народний фронт / М. Торез. – К, 1938. – 158с.
1407504
  Андрієвська Е.М. Сучасна французька вимова : Теорія і практика. Навчальний посібник / Е.М. Андрієвська, М.Я. Дем"яненко; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2004. – 225с. – ISBN 966-594-446-0
1407505
  Дячук Л.С. Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дячук Людмила Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 288 арк. – Додатки: арк. 247-288. – Бібліогр.: арк. 201-246
1407506
  Дячук Л.С. Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дячук Людмила Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1407507
  Мірошниченко Л.Я. Сучасна французька інтелектуальна думка про скептицизм та її літературні проекції // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 60-71


  У статті розглядаються набутки інтелектуальної французької думки про скептицизм, представлені дослідженням Олів’є Монжена «Виклики скептицизму» (1998). З’ясовано зв’язок сучасної мультидисциплінарної візії скептицизму з національною традицією ...
1407508
  Романова М.П. Сучасна французька історіографія про політичні плани французького уряду і Центральних держав щодо України в 1917-1918 роках : за матеріалами Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 116-123. – ISBN 978-966-171-154-8


  Проаналізовано погляди французьких істориків на плани французького уряду і Центральних держав щодо надання Україні в 1917-1918 роках і їх погляди на розвиток української державності.
1407509
  Нарівська В. Сучасна французька компаративістика:проблеми й методи / В. Нарівська, Н. Пахсар"ян // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (711). – С. 48-64. – ISSN 0236-1477
1407510
  Чередниченко О.І. Сучасна французька неологія з погляду перекладача


  У статті висвітлено джерела неологізмів сучасної французької мови та деякі лінгвістичні аспекти їхнього перекладу українською. The article is highlighting the sources of modern french neologisms and some linguistic aspects of their translation into ...
1407511
  Хільчевський В.К. Сучасна характеристика поверхневих водних об"єктів України: водотоки та водойми // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – С. 17-27. – ISSN 2306-5680
1407512
  Бобришева-Шкарлет Сучасна характеристика результативності соціально-економічної системи України в масштабі міждержавних порівнянь // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 3. – С.131-143
1407513
   Сучасна хімічна термінологія та номенклатура органічної хімії / О. Гордієнко, М. Корнілов, О. Голуб, С. Ісаєв, В. Толмачова, О. Ковтун // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 17/18 (365/366), вересень. – С. 58-61


  Сформульовано основні принципи сучасної української термінології в органічній хімії; обговорено особливості сучасної номенклатури органічних сполук, що базуються на рекомендаціях IUPAC 1993 року. Basіc prіncіples of modern Ukraіnіan termіnology іn ...
1407514
  Горбатова Н.О. Сучасна хореографічна освіта у вищих навчальних закладах Великобританії // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 184-191. – ISSN 2226-2180


  "Проведено комплексне дослідження структури вищої хореографічної освіти у Великобританії; розглянуто модульну систему, традиційні та новітні програми бакалавріату (Bachelor of Arts) і магістратури (Master of Arts), проаналізовано особливості ...
1407515
  Шариков Д.І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Шариков Д.І.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1407516
  Ракс В.А. Сучасна хроматографія на гребені хвилі прогресу = Modern chromatography on the wave crest of the progress : [навч. посібник] / В.А. Ракс, А.М. Єсауленко. – Київ : Аванпост, 2014. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-502-070-8
1407517
  Білогуб В.Д. Сучасна цивілізація і проблеми статусу науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1407518
  Пагутяк Г. Сучасна цивілізація поїдає своїх дітей / бесіду вела Оксана Загакайло // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 11


  Письменниця Галина Пагутяк живе в Галичині, мандрує невідомими стежками, відкриваючи для себе і для своїх читачів унікальність регіону. Так, зокрема, народилася її книжка "Сентиментальні мандрівки Галичиною". А у 2010-му письменниця стала лауреатом ...
1407519
   Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект : Збірник наукових праць. – Київ, 2004. – 504с. – ISBN 966-8002-87-3
1407520
   Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 454, [2] с. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-419-299-3
1407521
   Сучасна цивілістика - 15 років чинності ЦК та ГК України : досвід застосування та перспективи удосконалення : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [редкол.: О.С. Артьомов (голова) та ін. ; відп. ред. Б.В. Фасій]. – Одеса : Юридична література, 2018. – 607, [1] с. – Окремі ст. англ. мовою. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-419-335-8
1407522
   Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – 618, [2] с. – Ст. укр., англ., болгар., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1407523
  Піпченко Н. Сучасна цифрова дипломатія Республіки Польща / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 247-258. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1407524
  Мелащенко О.М. Сучасна ціннісна орієнтація студентства технічного університету // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 107-109. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1407525
  Волошенко А.В. Сучасна цінова політика / А.В. Волошенко. – Київ : Знання, 2014. – 239, [1] c. : іл., табл. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 194-216 та в підрядк. прим. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0200-5


  Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки ...
1407526
  Дубина О. Сучасна часо-просторова модель світу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 125-131


  Статтю присвячено обгрунтуванню необхідності розбудови дійсної моделі світу на основі аналізу нинішнього стану суспільства, огляд сучасних філософської та природознавчої позицій щодо часо-просторових її характеристик.
1407527
  Забіяка І. Сучасна чеська літературознавча компаративістика: основні вектори досліджень // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 75-80. – ISBN 978-966-171-780-9
1407528
  Гончар Ю. Сучасна шевченкіана Тарасової землі (1999-2007 роки) // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 142-147. – ISBN 978-966-493-139-4
1407529
  Лпійчук А. Сучасна шкілльна літературна освіта: стан, проблеми, перспективи
1407530
  Удовиченко П.П. Сучасна школа і її завдання / П.П. Удовиченко. – К., 1969. – 45с.
1407531
  Панкіна В.Є. Сучасна школа потребує вчителя-професіонала // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 6-8 : фото
1407532
  Остапчук О. Сучасна школа: повернення до педагогічної сутності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 8-14. – ISSN 0131-6788
1407533
  Березяк Віктор Сучасна шумерологія: від припущень - до знань // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 24-26 : фото
1407534
   Сучасна югославська повість. – Київ, 1981. – 437с.
1407535
  Мурашин О. Сучасна юридична наука: проблеми і пріорітети // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.62-65
1407536
  Хендерсон Дж. Сучасна юридична професія в Англії, Уелсі та Шотландії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 79-95. – ISSN 1026-9932
1407537
  Білас І.Г. Сучасна юриспруденція : підручник у 4 кн. / Білас Іван Григорович ; Білас Андрій Іванович ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО. – ISBN 966-7251-10-1
Кн. 1 : Сучасна теорія держави. – 2018. – 454, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник-глосарій: с. 436-440. – Бібліогр.: с. 441-454 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1730155 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою, вдячністю та найкращими побажаннями від автора. Підпис. 25.01.2019 р.
1407538
  Білас І.Г. Сучасна юриспруденція : підручник : у 4 кн. / Білас Іван Григорович, Білас Андрій Іванович ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО. – ISBN 966-7251-10-1
Кн. 2 : Сучасна теорія права. – 2018. – 571, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 560-571 та в підрядк. прим.
1407539
  Комарницька Т.К. Сучасна японська літературна мова : теорет. курс : [в 2 т.] / Т.К. Комарницька, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид. дім Д. Бураго. – ISBN 978-966-489-166-7
Т. 1. – 2012. – 318, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 292-318
1407540
  Комарницька Т.К. Сучасна японська літературна мова : теорет. курс :[в 2 т.] / Т. К. Комарницька, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид. дім Д. Бураго. – ISBN 978-966-489-167-4
Т. 2. – 2012. – 424 с. : табл. – Бібліогр.: с. 398-424
1407541
  Караткевіч І.І. Сучасная беларуская мова. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія : дапаможнік / І.І. Караткевіч. – Кіеу : Ліра-К, 2019. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-7748-57-0
1407542
   Сучасная беларуская паэзія. – Мінськ, 1970. – 304с.
1407543
  Клюсау Г.Н. Сучасная беларуская пунктуацыя / Г.Н. Клюсау, Юрэвіч. – Мінськ, 1966. – 248с.
1407544
  Бурак Л.І. Сучасная белоруская мова. / Л.І. Бурак. – Минск, 1989. – 335с.
1407545
  Рэвіцкі В.В. Сучасная народная паэтычная творчасць Беларусі / В.В. Рэвіцкі. – Мінск, 1962. – 55 с.
1407546
  Пономарів О. Сучасне "обличчя" української словотвірної номінації // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 134-138. – ISSN 1682-3540
1407547
  Луць С. Сучасне авторське ювелірство Буковини: аспекти творчості Манолія Руснака, Штефана Пержана, Костянтина Кравчука // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 88-90. – ISSN 0130-1799
1407548
  Скрипнюк О. Сучасне академічне дослідження з конституційного права України : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 151-156. – ISSN 0132-1331
1407549
  Лютий І. Сучасне банківництво - запорука ефективного розвитку економіки України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 91-94. – ISSN 1605-2005
1407550
  Білоус О.С. Сучасне бачення концепції lex mercatoria // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 164-166
1407551
  Іншин М. Сучасне бачення предмета трудового права України / М. Іншин, В. Щербина // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 201-208


  У статті виявлено та окреслено основні проблеми визначення предмета сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. Автори категорично заперечують розуміння праці як товару чи купівлі-продажу робочої сили. ...
1407552
  Барбара Н.В. Сучасне бачення українського соціуму німецьким виданням "Zeit Online" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – C. 311-319
1407553
  Шчакаціхін М. Сучасне беларускае мастацтва. / М. Шчакаціхін, В. Ластоускі. – Менск, 1929. – 30с.
1407554
  Оборіна А.М. Сучасне буття людини, становлення соціальної та особистісної відповідальності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 99-102. – ISSN 2077-1800
1407555
  Маврін Ю.С. Сучасне вентиляційне устаткування - необхідна складова промислової технології // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 102-103 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
1407556
  Матушенко В.Б. Сучасне весілля в контексті української обрядової культури : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Матушенко В.Б. ; Мін-во культури і туризму України ; Національний університет культури і мистецтв України. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1407557
  Гріньова Сучасне весілля у народному стилі: театр чи традиція? Погляд польських дослідників / Гріньова, (Петрова) // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 7-15. – ISSN 2312-6825
1407558
  Оксенчук І. Сучасне визначення наукових підходів до формування пенітенціарної політики України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 112-114
1407559
  Будзяк О.С. Сучасне використання земель історико-культурного призначення як чинник екологобезпечного землекористування : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 208-212 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1407560
  Мукомель І.Ф. Сучасне використання земельного фонду поліської сільськогосподарської зони УРСР та перспективи його перетворення // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 15-18
1407561
  Музиченко О. Сучасне використання комунікативних технологій у зовнішній та ви політиці США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 149-151
1407562
  Бех І. Сучасне виховання грунтується на філософії людиноцентризму // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Під час серпневих веб-конференцій, що проводили фахівці Національної академії педагогічних наук України, зокрема йшлося про створення умов для цілісної самореалізації дитини, партнерство шкіл і громадських організацій, формування національно-культурної ...
1407563
  Помирляну В.В. Сучасне вітчизняне праворозуміння як наукова основа вдосконалення права // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 267-271. – ISBN 978-966-7166-36-6
1407564
  Джеджула А.О. Сучасне внутрішнє становище і зовнішня політика Франції. / А.О. Джеджула; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1959. – 51с. – (Сер3 ; №4)
1407565
  Габович О. Сучасне врегулювання правовідносин у науковій сфері: роль і статус академій / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 59-63. – ISBN 978-966-518-698-4
1407566
  Фонкич М.Є. Сучасне вчення про електрику : посібник для вчителів / М.Є. Фонкич. – Київ : Радянська школа, 1974. – 174с.
1407567
  Чухно А.А. Сучасне господарство - товарно-кредитне // Вісник Нацбанку України, 1998
1407568
  Дубняк М. Сучасне державотворення: активізація участі громадян в прийнятті рішень шляхом вдосконалення правового регулювання інформаційної взаємодії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 196-198
1407569
  Лінчевський Д. Сучасне диджитал-мистецтво: між Голівудом і Кремнієвою долиною // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)


  Діана Анпілогова, молода українська аніматорка та 3D-художниця, - одна з діячок цього нового "цифрового ренесансу". Її творчість є прикладом того, як ремесло може поєднуватися з осяянням, а традиційні художні практики - з найновішими технологіями. Нині ...
1407570
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. для учнів проф.-тех. закладів освіти / А.Н. Діденко. – Київ : Либідь, 1998. – 256 с. – ISBN 966-06-0023-2
1407571
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : Навч. посіб. для учнів проф.-тех. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2000. – 384с. – ISBN 966-06-0160-3
1407572
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : Навч. посіб. для учнів проф.-тех. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 3-те вид. – Київ : Либідь, 2001. – 384с. – ISBN 966-06-0196-4
1407573
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : Навч. посіб. для учнів проф.-техн. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2004. – 384с. – ISBN 966-06-0307-Х
1407574
  Блощинська В.А. Сучасне діловодство : Навчальний посібник / В.А. Блощинська; МОНУ; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320с. – ISBN 966-364-137-1
1407575
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч. посібник для учнів проф.-техн. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 5-те вид. – Київ : Либідь, 2006. – 383, [1] с. : іл., табл. – Зміст: Бланки; Статути; Положення; Інструкції; Службові листи; Протоколи; Довідки; Акти; Договори; Накази; Контракти; Заяви; Анкети. – Бібліогр.: с. 377. – ISBN 966-06-0413-0
1407576
   Сучасне діловодство : зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. – Київ : Довіра, 2007. – 687, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 680-681. – ISBN 978-966-507-210-2
1407577
  Бездрабко Валентина Василівна Сучасне документознавство в Україні: концепції, перспективи розвитку // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано сучасні концепції розвитку документознавства, репрезентовані працями провідних українських дослідників. Висвітлено особливості, відмінності та подібності тлумачення змісту документознавства, бачення структури дисципліни, ...
1407578
  Берлач А.І. Сучасне дослідження теоретичних і практичних аспектів правового регулювання розгляду виборчих спорів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 271-272. – ISSN 2227-796X
1407579
  Матющенко А. Сучасне естетико-психологічне інтерпретування української драматургії раннього соцреалістичного періоду // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 157-167. – ISSN 2312-6809
1407580
   Сучасне європейське оповідання // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.5-32
1407581
  Рабінович П. Сучасне європейське праворозуміння // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-7. – ISSN 0132-1331
1407582
  Рабінович П.М. Сучасне європейське праворозуміння: соціально-антропологічні засади // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1407583
  Хавронюк М.І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації : Монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Істина, 2005. – 264с. – ISBN 966-7613-80-1
1407584
  Косінова К. Сучасне законодавство України з питань протидії ксенофобії і расизму // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 215-217. – ISBN 978-3-8305-3271-2
1407585
  Кіоко Ф. Сучасне законодавство Японії про особисті правовідносини членів сім"ї // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
1407586
  Гавриш Н.В. Сучасне заняття в дошкільному закладі : [ навчально-методичний посібник ] / Н.В. Гавриш, О.О. Лінник, Н.В. Губанова; МОНУ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496с. – ISBN 978-966-617-171-2
1407587
  Слижук О. Сучасне зарубіжне фентезі в літературній освіті підлітків // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л.Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (457/458), липень - серпень. – С. 30-35
1407588
  Альтерман А.Я. Сучасне зернове господарствро України та проблеми його товаровості / А.Я. Альтерман. – Х, 1929. – 111с.
1407589
  Онегіна В.М. Сучасне значення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян / В.М. Онегіна, О.В. Павлюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 122-126. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1407590
  Петрина Н. Сучасне і майбутнє бібліотек Королівства Данії // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 44-47. – ISSN 1811-377X
1407591
  Сидяченко Н. Сучасне і майбутнє у картині світу Чеслава Мілоша (на матеріалі есеїв "Земля Ульро" та "Свідчення поезії") // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті проаналізовано ключові фрагменти картини світу Чеслава Мілоша, які відповідають концептам "сучасне" та "майбутнє". Аналіз здійснено на матеріалі текстів есеїв, у яких подано образ ХХ століття, сповнений катастроф і страждань, та зроблено ...
1407592
  Соколюк С.Ю. Сучасне інноваційне середовище розвитку підприємств аграрного сектору економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 49-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1407593
  Коваленко Ю.М. Сучасне інституційне середовище фінансового сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 100-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 45 назв
1407594
  Шумицька Г. Сучасне інформаційне мовлення у контексті етичних проблем журналістики // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 102-106. – (Філологія ; Вип. 20)
1407595
   Сучасне ісламознавство = Journal of the modern islamic studies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Острозька академія", Центр ісламознавчих досліджень ; редкол.: Айдин Алі-Заде, Г. Мішкінене, Дж. Четін [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія". – ISSN 2707-4013
№ 2. – 2020. – 69, [1] с. – DOI 10.25264/2707-4013-2020-2 - Резюме укр., англ. мовами
1407596
  Гайдай Т.В. Сучасне історико-економічне дослідження наукового спадку М.І Туган-Барановського (рецензія) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 309-314. – ISSN 0320-4421
1407597
  Боняк В.О. Сучасне історико-правове дослідження інститутів держави і права США колоніальної доби // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 411-412. – ISSN 2219-5521
1407598
  Білецький О.І. Сучасне кpасне письменство заходу / О.І. Білецький. – Хаpкiв : Держвидав України
1-3. – 1925. – 61с.
1407599
  Іванченко О.Й. Сучасне картографічне забезпечення уроків географії у середній школі // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 168-174


  Подано характеристику сучасного картографічного забезпечення уроків географії у середній школі, що складається з традиційних та електронних картографічних творів. Визначено переваги та недоліки використання електронних навчальних картографічних ...
1407600
  Бабишкін О.К. Сучасне кіномистецтво Заходу : літ. кінопанорама / О.К. бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1968. – 283 с., [27] л. іл.
1407601
  Близнюк А.С. Сучасне книговидання Житомирщини: стан, проблеми, перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 21-24


  У статті розглядається стан видавничої справи на Житомирщині, подаються статистичні відомості щодо випуску друкованої продукції, основні проблеми галузі, детально досліджується дотримання видавничих стандартів. Проаналізовано майже два десятки дитячих ...
1407602
  Тимофєєва С.В. Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини / С.В. Тимофєєва // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2007. – Збірка 5 : Задністрова Січ. – 128, [2] с. : іл.
1407603
  Ушанова С.В. Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 92 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7257-70-6


  Зміст:
1407604
   Сучасне козацтво Буджаку : огляд / [уклад.]: С.В. Ушанова, В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. – Збірка 11-ч2 : Буджацьке козацтво. – 192 с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-185
1407605
  Ушанова С.В. Сучасне козацтво Задністров"я : (довідник) / С.В. Ушакова // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 8 : Задністрова Січ. – 92 с.
1407606
  Ушанова С.В. Сучасне козацтво Задністров"я : (довідник) / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2013. – 92 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-7029-52-5
1407607
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : СПД СП
Ч. 1. – 2006. – [210] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр. в кінці ст.
1407608
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : СПД СП
Ч. 2. – 2006. – [214] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років
1407609
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : СПД СП
Ч. 3. – 2007. – [256] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років
1407610
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Отаман
Ч. 4. – 2008. – [244] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці кн.
1407611
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Отаман
Ч. 5. – 2008. – [320] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр. в кінці ст.
1407612
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Отаман
Ч. 6. – 2009. – [299] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1407613
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Отаман
Ч. 7. – 2009. – [180] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр.: с. 21-22 та в підрядк. прим.
1407614
  Бірюков О.М. Сучасне конкурсне право в Російській Федерації (конкурсне право Росії у ХХІ столітті) // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 2-8.
1407615
  Гончар І.А. Сучасне корпоративне кредитування комерційними банками: статистичний аспект / І.А. Гончар, М.К. Сидоренко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 66-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1407616
  Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України : Курс лекцій / А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф. Штанько; Мін-во внутрішніх справ України; Київський юрид. ін-т МВС України. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 640с. – ISBN 966-8037-33-2
1407617
   Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / [Є.Л. Стрельцов [та ін. ; за ред. Н.А. Мирошниченко, Є.Л. Стрельцова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Півден. регіон. центр Нац. акад. правових наук України. – Одеса : Юридична література, 2017. – 487, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 482-484. - Присвяч. 20-річчю заснування Нац. ун-ту "Одеська юрид. акад.". - Сер. засн. у 2017 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Сила права = Power of Law). – ISBN 978-966-419-315-0
1407618
  Митрофанов І. Сучасне кримінально-правове розуміння механізму реалізації відповідальності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 184-190. – ISSN 0132-1331
1407619
  Шевченко А.Є. Сучасне кримінологічне дослідження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 275-278. – ISSN 2306-9082
1407620
  Ушанова С.В. Сучасне лицарство Задністров"я / Ушанова С.В. // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008. – Збірка 6 : Задністрова Січ. – 264 с. : іл.
1407621
  Ушанова С.В. Сучасне лицарство Задністров"я / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7373-00-0
1407622
  Кузьмук І.В. Сучасне мале видавництво в Україні: особливості, типи, загальна характеристика діяльності // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 356-364. – ISSN 1998-6912
1407623
   Сучасне матеріалознавство 21 сторіччя : Зб. статей. – Київ : Наукова думка, 1998. – 660 с. – ISBN 9660004176
1407624
  Матюха М.М. Сучасне методологічне забезпечення управлінської звітності в умовах застосування інформаційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 230-237 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1407625
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 966-7021-87-4
Вип. 1. – 2004. – 288 с.
1407626
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 966-7021-96-3
Вип. 2. – 2005. – 300 с.
1407627
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 966-8917-08-1
Вип. 3. – 2006. – 196 с.
1407628
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 978-966-8911-9
Вип. 4. – 2007. – 352 с.
1407629
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 978-966-8917-14-1
Вип. 5. – 2008. – 272 с.
1407630
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : ІПСМ АМУ ; Софія, 2004-. – ISBN 978-966-8917-14-1
Вип. 6. – 2009. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407631
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-
Вип. 7. – 2010. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407632
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-
Вип. 8. – 2012. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407633
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-. – ISSN 2309-8813
Вип. 9. – 2013. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407634
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-. – ISSN 2309-8813
Вип. 10. – 2014. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407635
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-. – ISSN 2309-8813
Вип. 11. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407636
  Єфімова А. Сучасне мистецтво в міському просторі: перспективи та шляхи розвитку в Україні // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 143-152. – ISSN 0236-4832
1407637
  Маззоні М. Сучасне мистецтво в Угорщині // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 189-194. – ISSN 0320 - 8370
1407638
  Скляренко Г. Сучасне мистецтво в умовах постколоніальної культури: Українська версія // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 83-96. – ISBN 966-7021-87-4
1407639
  Чепелик О. Сучасне мистецтво у громадському просторі // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 46-64. – ISSN 1992-5514
1407640
  Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Н.В. Пронюк; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-373-334-0
1407641
  Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право : навч. посібник / Н.В. Пронюк ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., змін. та допов. – Київ : КНТ, 2010. – 280 с. – Бібліогр.: с. 273-277. – ISBN 978-966-373-566-5


  У пр. №1696412 надпис: Вельмишановному Леонідові Васильовичу, з найкращими побажаннями ! Н.В. Камінська (Пронюк). Підпис
1407642
  Рожченко З.В. Сучасне мовознавство як результат розвитку науки впродовж століть // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 63-69. – ISBN 978-966-439-983-5


  Об"єкт та предмет мовознавства. Мовознавство загальне та конкретне, теоретичне та прикладне. Синхронія та діахронія. Методи та методики дослідження мовного матеріалу.
1407643
  Войцехівська Н.К. Сучасне молодіжне мовлення (на матеріалі конфліктного дискурсу) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 14-31. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
1407644
  Шило О. Сучасне навчально-методичне видання, присвячене функціонуванню та організації діяльності [рецензія] / О. Шило, Л. Москвич // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 251-282. – ISSN 1026-9932
1407645
  Істоміна А. Сучасне наукове осмислення особливостей справляння податків російською владою на українських землях в роки Першої світової війни // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 54-65. – ISSN 2518-7732


  У статті проаналізовано історіографію податкової політики уряду Російської імперії в Наддніпрянській Україні та на окупованих землях Західної України в роки Першої світової війни. Як відомо, вступ Російської імперії у Першу світову війну потребував ...
1407646
  Старченко Т.Я. Сучасне наукове пізнання і методологічні проблеми біології / Т.Я. Старченко. – Львів, 1977. – 96 с.
1407647
  Колібан О.О. Сучасне неоязичництво в контексті медіатизації релігії в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 18-21. – ISSN 2521-6570
1407648
  Зеленко І.П. Сучасне нормативне регулювання стандартів поведінки юриста-професіонала // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 18-20. – ISSN 1727-1584
1407649
  Копитова О. Сучасне нормативне розуміння права як теоретична основа формування мислення суддів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – C. 274-280. – ISSN 2
1407650
  Артюх О.В. Сучасне обгрунтування окремих постулатів у сфері податкового аудиту // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 6-14. – ISBN 978-617-571-124-8
1407651
  Степовик Д.В. Сучасне образотворче мистецтво Болгарії / Д.В. Степовик. – К., 1978. – 107с.
1407652
  Логвинська Л.П. Сучасне образотворче мистецтво капіталістичних країн / Л.П. Логвинська, Л.М. Сак. – Київ, 1961. – 46с.
1407653
  Бабічева О. Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 13-15. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті показано, як застосування інформаційних технологій, а саме, автоматизованої реєстрації читачів, електронного каталога, електронного замовлення літератури, комунікаційної служби "Бібліотечний форум" дає змогу бібліотеці університету на високому ...
1407654
   Сучасне озброєння і військова техніка Російської Федерації. Довідник учасника ООС / [С.П. Корнійчук та ін.] ; за заг. ред. начальника Ген. штабу Збройних Сил України С.П. Корнійчука. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2020. – 1219, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 1208-1217. – ISBN 978-617-7927-24-1
1407655
  Головніна М.В. Сучасне оздоблення одягу / М.В. Головніна. – 2-е вид. – Київ, 1977. – 151с.
1407656
   Сучасне освітнє середовище вищого медичного навчального закладу як фактор його конкурентоспроможності / В.М. Ждан, В.М. Бобирьов, С.М. Білаш, О.М. Бєляєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 40-45. – ISSN 1681-2751
1407657
  Мацієвська Г. Сучасне осмислення поняття "організаційна культура бібліотек" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С. 14-17. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена організаційній культурі як важливому інструменту підвищення ефективності діяльності бібліотек. Проаналізовано дослідження бібліотекознавців щодо організаційної культури бібліотек та її основних складових
1407658
  Гошовський С.В. Сучасне оснащення морських геолого-геофізичних досліджень Стаття 1 / С.В. Гошовський, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 178-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-3591
1407659
  Гошовський С.В. Сучасне оснащення морських геолого-геофізичних досліджень. Стаття 2 / С.В. Гошовський, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 3. – С. 57-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-3591
1407660
   Сучасне п"ятиборство.. – Київ, 1956. – 271 с.
1407661
  Слободян О.В. Сучасне пакування харчових продуктів - безпека харчування споживача / О.В. Слободян, Т.Л. Сулейко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 22-23 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв
1407662
  Матяшук В. Сучасне патріотичне виховання: стан, проблеми та перспективи розвитку // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 3. – С. 48-54
1407663
  Фийса Н.В. Сучасне переосмислення міфу про велике повернення у романі Мілана Кундери "Невідання" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 573-579
1407664
  Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво : Довідник / В.О. Сизоненко. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 379с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-07-8


  Висвітлюється теорія та практика сучасного підприємництва, послідовні кроки в підприємницькій діяльності - від ідеї про застосування власної справи до визначення й використання чинників економічного процвітання фірми, адаптації її до мінливого ринк.
1407665
  Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво : навчальний посібник / В.О. Сизоненко. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 440с. – ISBN 978-966-311-068-4


  Висвітлюється теорія та практика сучасного підприємництва, послідовні кроки в підприємницькій діяльності - від ідеї про застосування власної справи до визначення й використання чинників економічного процвітання фірми, адаптації її до мінливого ринк.
1407666
  Павленко І.Я. Сучасне побутування історичних пісень на Нижній Наддніпрянщині // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 118-126. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1407667
  Яринчина О.М. Сучасне побутування рекрутських та солдатських пісень на матеріалі записів з Полтавщини // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 195-214. – ISBN 966-02-2984-4
1407668
  Ковальчук О. Сучасне покоління українських сценографів: Наслідування традицій та спрямованість у майбутнє // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 98-106
1407669
  Шульга М.А. Сучасне політичне знання: осмислення витоків // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 130-137. – ISBN 966-628-108-8
1407670
  Шульга М.А. Сучасне політичне знання: осмислення витоків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Стаття містить аналіз стану сучасного політичного знання. Аналізується домінуюча тенденція теоретичних доробок цього знання. З"ясовуються умови її продуктивності та евристичної сили.
1407671
  Марченко А.В. Сучасне поняття сакральності та сакрального об"єкту: його місце та значення в геогафії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 183-194 : рис. – Бібліогр.: 18 назв.
1407672
  Острійчук О. Сучасне поняття та значення стадії порушення кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 42-44
1407673
  Грицик Л.В. Сучасне порівняльне літературознавство: європейський концепт // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 119-125. – (Б-ка Ін-ту філології)
1407674
  Грицик Л. Сучасне порівняльне літературознавство: український вимір // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 5-12. – ISBN 978-966-374-533-6
1407675
  Білецький А.О. Сучасне порівняльно-історичне мовознавство (проблеми та аксіоми) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 5-27
1407676
  Шевчик О.В. Сучасне поширення глоду Клокова (Grataegus klokovii) на Правобережній Україні / О.В. Шевчик, І.В. Соломаха // Науковий вісник Чернівецького університету : науковий журнал / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – С. 107-111. – (Біологічні системи. Біологія ; т. 11, вип. 1). – ISSN 2078-8673
1407677
  Яременко О.І. Сучасне праворозуміння відносин в інформаційній сфері та методологія їх систематизації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 30-41
1407678
  Оніщенко Н. Сучасне праворозуміння у контексті витоків, постулатів, основних принципів та функціонального призначення права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 156-163. – ISSN 0132-1331
1407679
  Львова О.Л. Сучасне праворозуміння у світлі ціннісних орієнтацій права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 42-49. – ISSN 1563-3349
1407680
  Плавич В.П. Сучасне праворозуміння: філософсько - правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 14-18. – ISSN 1563-3349
1407681
  Кузнєцова Н.С. Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку / Н.С. Кузнєцова, О.В. Кохановська // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 49-55. – ISSN 1993-0909
1407682
  Стовба О. Сучасне природне право та динамічне праворозуміння // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 88-101. – ISSN 1026-9932
1407683
  Дронова О.Л. Сучасне природокористування: суспільно-географічний контекст : навч.-метод. посібник / Олена Дронова, Сергій Запотоцький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. екон. та соц. географії. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – 214 с. : табл. – Бібліогр.: с. 210-212, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-7069-54-5
1407684
  Загороднюк В. Сучасне прочитання повісті "Захар Беркут" Івана Франка // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація ; голов. ред. Немченко І. [та ін.]. – Київ ; Херсон, 2016. – Вип. 12. – С. 60-66. – ISBN 978-617-7201-22-8
1407685
  Біличенко О. Сучасне прочитання поезії Богдана Лепкого на уроках українскої літератури в загальноосвітній школі / О. Біличенко, Н. Лисенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 169-183. – ISSN 2077-1827
1407686
  Климчук В.О. Сучасне психологічне консультування та психотерапія: дискурс соціального конструкціонізму та інтеракційний контекст // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 63-68
1407687
  Захарчук О.І. Сучасне рабство та його детермінанти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 62-64
1407688
  Стафійчук В. Сучасне регіональне політико-географічне положення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 139-144. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасне регіональне політико-географічне положення України як центральноєвропейської держави. На основі бальної оцінки центральноєвропейські держави об"єднані в групи за пріоритетністю співпраці для України. Висвітлено основні проблеми і ...
1407689
  Кисіль В.І. Сучасне регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – С. 229-267. – ISBN 978-617-566-268-7
1407690
  Хавкіна Л.М. Сучасне рекламне середовище України:чинники функціонування на межі соціальної та приватної комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 128-132


  Статтю присвячено вивченню реклами в Україні як невід’ємної частини сучасної повсякденності з урахуванням особливостей формування рекламного ринку та новітніх тенденцій його розвитку. Вивчається комунікативний потенціал рекламних текстів, їх ...
1407691
  Сищук А.А. Сучасне реформування економічної політики України й тенденції глобальних суспільних трансформацій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 140-144. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1407692
  Карпенко О.В. Сучасне реформування системи державних освітніх послуг у Туреччині / О.В. Карпенко, О.В. Литовченко, В.Ю. Ткаченко // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 2 (75). – С. 88-93
1407693
  Ткачук О.С. Сучасне реформування судової системи України в аспекті єдності суду касаційної інстанції / О.С. Ткачук, С.В. Глущенко // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 95-106
1407694
  Дворник М.А. Сучасне розуміння антикризового управління в діяльності вітчизняних туристичних підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.4. – С. 205-209. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Надано концептуальну схему антикризового управління з урахуванням специфіки сучасних умов функціонування вітчизняних підприємств туристичної галузі.
1407695
  Боднарук Ю. Сучасне розуміння категорії "податковий процес" в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 50-54. – ISSN 1561-4999
1407696
  Дроб О.М. Сучасне розуміння категорії "стратегічна ціль" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 43-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1407697
  Сіроха Д. Сучасне розуміння локальної нормотворчості суб"єктів трудового права // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 406-409. – ISBN 978-966-7067-07-6
1407698
  Куликовська В.С. Сучасне розуміння монтажу у судово-технічній експертизі документів // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 633-642. – ISSN 0130-2655
1407699
  Зубчик О.А. Сучасне розуміння націоналізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1407700
  Присяжний В.М. Сучасне розуміння об"єкта злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об"єктів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 64-84. – ISSN 2222-5374
1407701
  Зубачик В.М. Сучасне розуміння патогенезу захворювань пародонта та перспективи модуляційної терапії (огляд літератури) / В.М. Зубачик, О.А. Петришин, О.В. Зубачик // Запорожский медицинский журнал : научно-практический журнал / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю.М. Колесник, В.А. Визир, В.В. Сыволап [и др.]. – Запорожье, 2021. – Т. 23, № 5 (128), сентябрь - октябрь. – С. 730-738. – ISSN 2306-4145
1407702
  Анісімова Л. Сучасне розуміння поняття "організаційних інновацій" у контексті дослідження систем менеджменту якості / Л. Анісімова, В. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С.43-45. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується сучасне розуміння поняття "організаційних інновацій", характеризуються етапи розвитку менеджменту якості та обґрунтовується необхідність впровадження організаційно-управлінських інновацій у систему менеджменту організацій на ...
1407703
  Канцір В. Сучасне розуміння поняття тероризму / В. Канцір, І. Серкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 449-456. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1407704
  Дима О.О. Сучасне розуміння посередницької послуги // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – С. 98-109. – ISSN 2218-4511
1407705
  Скок П.О. Сучасне розуміння ролі фінансових інновацій та інноваційної діяльності в банках // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 30-32. – ISSN 2306-6814
1407706
  Сегал А. Сучасне розуміння фінансово-економічних відносин // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 17
1407707
  Степико М.Т. Сучасне русинство: етнополітичний проект чи криза української національної ідентичності / М.Т. Степико, В.С. Наконечний // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 39-46. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1407708
  Кононенко П.П. Сучасне село в українській радянській літературі / П.П. Кононенко. – К., 1984. – 48с.
1407709
  Боровський В.А. Сучасне соціалістичне сільськогосподарське підприємство / В.А. Боровський, І.С. Харитончик. – К, 1974. – 62с.
1407710
  Козленко О.М. Сучасне спортивне країнознавство : арабський світ / О.М. Козленко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал. – ISBN 978-966-608-853-9
Ч. 1 : Арабські країни Азії. – 2008. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-214
1407711
  Іскров К.М. Сучасне сприйняття проблеми торгівлі людьми // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 193-200. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1407712
  Сірий Є.В. Сучасне становище молодіжного підприємництва: статистичний та соціологічний вимір // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (39). – С. 63-78. – ISSN 2072-9480
1407713
  Синеуцький О.М. Сучасне становище Республіки Куба та перспективи розвитку американо-кубинських відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 86-93. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1407714
  Павлова Г.О. Сучасне становище та функціональність діалектів греків Приазов"я // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 1608-0599
1407715
  Авер"янова Н. Сучасне студентство у контексті формування національної еліти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-32. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Сучасне студентство розглядається як потенційна інтелектуальна, політична, економічна і мистецька еліта українського суспільства. The modern students of Ukraine are looked through as a potential intellectual, political, economical and art elite of the ...
1407716
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 2 (6). – 2014. – 211 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407717
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 1 (7), ч. 1. – 2015. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407718
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 1 (9), ч. 2. – 2015. – 179 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1407719
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (8), ч. 1. – 2015. – 171 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1407720
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (10), ч. 2. – 2015. – 179 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1407721
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 1 (11). – 2016. – 190 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1407722
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (12). – 2016. – 201, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1407723
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 1 (13). – 2017. – 190, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1407724
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Скомороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (14). – 2017. – 220, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1407725
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 1 (15). – 2018. – 187, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1407726
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (16). – 2018. – 238, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1407727
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 1 (17). – 2019. – 241, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407728
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (18). – 2019. – 146, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407729
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (19), ч. 2. – 2019. – 160, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407730
  Турос А.О. Сучасне суспільство в контексті екологічних викликів: філософський вимір // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 166-167
1407731
  Мегрелішвілі М.О. Сучасне суспільство та деякі проблеми його дослідження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 10-17. – ISSN 2077-1800
1407732
   Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 1 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407733
   Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / [О.Г. Данильян та ін.] ; за ред. О.Г. Данильяна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 486, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 439-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-994-6
1407734
  Айвазян Олена Сучасне та майбутнє в тенденціях використання інформаційних технологій в бібліотечній практиці // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  На прикладі Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету висвітлюється діяльність вузівських бібліотек з упровадження інформаційних технологій в їхній практиці.
1407735
  Мотриченко В.М. Сучасне трактування поняття "державне підприємство" та його форми // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 66-71
1407736
  Церковна А.В. Сучасне трактування поняття "логістика" / А.В. Церковна, К.В. Крук // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 146-157. – ISSN 2413-9998
1407737
  Діброва А. Сучасне трактування сутності державного регулювання аграрного сектора економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 76-84 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1811-3141
1407738
  Артус М.М. Сучасне трактування сутності та функцій грошей // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С.174-180. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
1407739
   Сучасне українство : цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / [Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Міленіум, 2019. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8063-82-4
1407740
  Павличко С. Сучасне українство, або теоретичні засади модерного націоналізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 4-17. – ISSN 0236-1477
1407741
   Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова [та ін. ; упоряд. І.М. Грабовська ; за заг. ред. М.І. Обушного] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Україна, 2015. – 247, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-524-388-5
1407742
  Ліщинська О. Сучасне українське візуальне мистецтво: культурні внесення і запозичення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Проаналізовано українське актуальне мистецтво, виокремлено національно-культурні внесення та іншокультурні запозичення (на основі семіотичного підходу О. Петрової). Показано, що змістовно-сутнісне наповнення візуального мистецтва в основному визначене ...
1407743
   Сучасне українське декоративне мистецтво: збереження національної своєрідності в умовах глобалізації : монографія / [Л. Бурковська та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. – 239, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 229-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9174-4
1407744
  Таран В.О. Сучасне українське державотворення та російський ідеологічний фактор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі сучасного процесу державного будівництва в Україні та тієї ролі, яку відіграє у цьому процесі офіційна ідеологічна позиція Росії. Статья посвящена проблеме современного процесса государственного строительства в Украине и той ...
1407745
  Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення : навч. пос. для вищ. та сер. спец. навч.закл.; Мова документів. Орфографія. Усне ділове спілкування. Писемне ділове спілкування. Умовні скорочення за ДСТУ / М. Зубков. – Харків : Торсінг, 2001. – 384 с. – ISBN 966-7661-78-4
1407746
  Драчова О.П. Сучасне українське документальне кіно як комунікативний феномен // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 29-32


  Розглянуто сучасний стан виробництва документального кіно в Україні та специфіку його поширення на масову аудиторію через функціонування спеціалізованих кінофестивалів. The present condition of documentary cinema"s production in Ukraine and ...
1407747
  Казакова Т.В. Сучасне українське журналістикознавство крізь призму концепту "соціальні комунікації" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 6-10.


  Проблема методології журналістикознавчого дослідження вирішується через пропозицію синергетичного з"єднання філологічного та комунікативістського й соціологічного векторів із додаванням до них культурології, історії, філософії. В епістемологічній ...
1407748
  Тимофєєва С.В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / С.В. Тимофєєва // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2005. – Збірка 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – 101 с. : іл.
1407749
  Тимофєєва С.В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / С.В. Тимофєєва // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 101, [2] c. – Бібліогр.: фотоіл.
1407750
  Ушанова С.В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 80 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7257-71-3
1407751
  Ремез А.С. Сучасне українське коммеморативне монетокарбування 2005-2014 рр. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 104-106. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1407752
   Сучасне українське літературне мовлення. – Дніпропетровськ, 1975. – 111с.
1407753
   Сучасне українське медичне право / [Болотіна Н.Б. та ін.] ; за заг. ред. С.Г. Стеценка. – Київ : Атіка, 2010. – 496 с. – Бібліогр.: с. 494-495 та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-381-6
1407754
  Денисюк А.І. Сучасне українське місто у кризових умовах: трансформація сприйняття міського простору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 183-188. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1407755
   Сучасне українське народне мистецтво = Современное украинское народное искусство : живопис. Килими, тканини, вишивки. Кераміка, фарфор, скло. Художні вироби з дерева. – Київ : Мистецтво, 1976. – 192 с.
1407756
  Кушнарьова М. Сучасне українське образотворче мистецтво та світова художня спільнота: разом чи окремо? // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядається характер та ступінь інтегрованості сучасного українського образотворчого мистецтва до світового художнього процесу у його основних формах, зокрема, історія та динаміка організації та проведення художніх виставок за межами ...
1407757
  Авер"янова Н. Сучасне українське образотворче мистецтво: входження в європейський художній простір // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 56-58


  Суспільно-культурні перетворення в добу незалежності призвели до кардинальних зрушень у художньому житті України. Головною проблемою українського мистецтва стало його самовизначення у світовому культурному просторі. З’явилася когорта митців, які знали ...
1407758
  Войналович В.А. Сучасне українське православ"я: старі і нові виклики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 141-192. – ISSN 2524-0137
1407759
  Катаєв С. Сучасне українське суспільство // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 120-121. – ISBN 978-966-668-480-9
1407760
   Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Укр. акад. політ. наук, Запоріз. держ. інж. акад ; .[за наук. ред. В.Г. Воронкової]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2013. – 234, [1] с. – Текст укр., рос., пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1407761
  Іванищенко В. Сучасне українське теоретичне термінознавство: віхи становлення // Слов"янське термінознавство : кінця XX - початку XXI століть : колект. монорафія членів Термінол. комісії при Міжнар. комітеті славістів / Iвaщeнкo, B.Л, I.M. Koчaн, I. Bozdechova, R. Kocourek, J. тa iн. Levicka. – Київ : Жнець, 2018. – С. 31-74. – ISBN 978-966-2057-28-7
1407762
  Мироненко О.В. Сучасне українське термінознавство: становлення та розвиток // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 44-48. – ISSN 2522-493X
1407763
  Логвіненко Н. Сучасне українське фентезі: формування змісту поглибленого вивчення національної літератури


  У статті йдеться про розвиток жанру фентезі в українській літературі, причини його популярності, актуалізацію вивчення творів фентезі в умовах реформування літературної освіти в основній школі.
1407764
   Сучасне українське художнє скло. [Ізоматеріал] : (комплект листівок з текстом на укр., рос., англ. мовами). – Москва : Мистецтво, 1966. – 17 л., 6 с. : 17 листівок + 1 обкл. + 3 л. вкладиши
1407765
  Сидоренко І.І. Сучасне управління в галузі використання і охорони земель // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 85-90. – ISSN 2218-1199
1407766
   Сучасне управління в суді : навч.-практ. посібник / [С. Алльєро та ін. ; відп. ред.: І.П. Голосніченко, Пітер Г. Соломон молодший] ; Держ. суд. адміністрація України, Укр.-канад. проект суд. співпраці. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-447-3
1407767
  Богородський О.Ф. Сучасне уявлення пpо еволюцiю Сонця. / О.Ф. Богородський; Центральне лекційне бюро комітету в справах культурно-освітних установ УРСР. – Київ : АH УРСР, 1946. – 20с.
1407768
  Богородський А.Ф. Сучасне уявлення про еволюцію Сонця / А.Ф. Богородський. – К, 1946. – 20с.
1407769
  Копильченко Т. Сучасне уявлення про експертні помилки // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 72-76
1407770
   Сучасне фантастичне оповідання. – Київ : Молодь, 1990. – 320с.
1407771
  Андрос Є.І. Сучасне філософсько-антропологічне знання як основа життєвої стійкості української людини // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 71-80. – ISSN 2075-1443
1407772
  Гординський Ярослав Сучасне франкознавство (1916-1932) / Гординський Ярослав; Записки наукового тов-ва імени Шевченка. – Львів : З друкарні Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, 1933. – 97c. – Сей випуск видано за допомогою Мін-ва В. і О. у Варшаві
1407773
  Мних Р. Сучасне франкознавство як проблема // Питання літературознавства : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2016. – Вип. 94. – C. 48-67. – ISSN 2306-2908
1407774
  Заверуха О.Л. Сучасне хорове письмо: генеза та функціонування (на матеріалі творчості українських композиторів кінця XX - початку XXI століть) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Заверуха Олена Леонідівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1407775
  Павленко П. Сучасне християнство у світлі морально-етичних норм Нового Завіту: римо-католицький контекст // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 193-204
1407776
  Павленко П. Сучасне християнство у світлі морально-етичних норм Нового Завіту: римо-католицький контекст // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 193-204
1407777
  Борозенець Т.А. Сучасне християнське богослов"я і науково-технічний прогрес : монографія / Т.А. Борозенець ; Держ. ком-т статистики України ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту ; [ ред. В.Д. Бондаренко ]. – Київ : Інформ. - аналіт. агенство, 2009. – 219 с. – ISBN 978-966-2142-59-4
1407778
  Косуха П.І. Сучасне християнське сектантство / П.І. Косуха. – К., 1966. – 48с.
1407779
  Захватаєв В. Сучасне цивільне законодавство й судова система Угорщини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 26-31
1407780
  Кузнєцова Н.Є. Сучасне цивільне законодавство України: здобутки, проблеми, перспективи / Н.Є. Кузнєцова, А.С. Довгерт // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 51-67. – ISSN 2312-6566
1407781
  Слободян О. Сучасне шевченкознавство: філософсько-антропологічна перспектива
1407782
  Говорун Т.В. Сучасне юнацтво: проблеми статевої самоідентифікації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-72. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  На аналізі статево співвіднесених стереотипів у ЗМІ, сімейному вихованні, шкільній освіті ілюструється набуття підлітком ідентифікації статевої ролі. Орієнтація на диференціацію статевих ролей вступає у протиріччя з вимогами партнерського шлюбу та ...
1407783
  Хінкова С. Сучасний "імпорт" ідентичностей серед помаків у Болгарії // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 45-55. – ISSN 0130-6936
1407784
  Левчук В.Г. Сучасний E-learning: основні тренди в університетській освіті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 49-54. – ISBN 978-966-285-400-8
1407785
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С.16-17; 22 назв.
1407786
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 14-17. – ISBN 966-7890-03-1
1407787
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Балабін Віктор Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1407788
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу : дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / В.В. Балабін ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 308 л. – Додатки: л.212-299. – Бібліогр.: Бібілогр.: л. 192-212
1407789
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу / В.В. Балабін. – Київ : Логос, 2002. – 315 с. – ISBN 966-581-364-1
1407790
  Соболь Є. Сучасний аналіз судових справ, пов"язаних із вчиненням булінгу (цькування) учасниками освітнього процесу в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 87-92. – ISSN 2524-0129
1407791
  Києнко І.О. Сучасний англійський комічний роман / І.О. Києнко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 132 с.
1407792
   Сучасний англо-український математичний словник. – Київ : НТУУ "КПІ", 2007. – 684с. – ISBN 978-966-622-260-5
1407793
   Сучасний англо-український українсько-англійський словник : 30000 слів + граматика. – Донецьк : БАО, 2004. – 384с. – ISBN 966-548-636-5
1407794
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 40 000 слів та граматика. – Харків : Книжк. клуб сімейн. дозвілля, 2007. – 480 с. – На обкл. уклад. зазначений як авт. – ISBN 966-343-354-X
1407795
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 40 000 слів та граматика / уклад. М.Г. Зубков. – 2-е вид., стер. – Харків : Книжк. клуб сімейн. дозвілля, 2008. – 480 с. – На обкл. уклад. зазначений як авт. – ISBN 978-966-14-0004-6


  40 000 найбільш уживаних слів сучасної англійської та української мов, частини мови, які змінюються не за загальними правилами, географічні назви
1407796
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 30000 слів + граматика : [для учнів всіх типів шкіл, гімназій, абітурієнтів, студ., викладачів] / [ред.-уклад. Е.В. Білик ; ред. З.В. Нечволода]. – Донецьк : БАО, 2011. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-481-096-5
1407797
  Романов Д.А. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 57 000 : [для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнт., студ., виклад.] / Д.А. Романов, О.В. Зав"язкін ; [ред. З.В. Нечволода]. – Донецьк : БАО, 2012. – 447, [1] с. – ISBN 978-966-481-505-2
1407798
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник = Modern English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionatry : понад 100000 слів і словосполучень / [уклад.]: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, І.В. Шматко. – Київ : Арій, 2013. – 543, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-498-317-1
1407799
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник + граматика : [ близько 57 000 слів ] / [ упоряд. Романов Д.О. ]. – Донецьк : БАО, 2003. – 448 с. – ISBN 966-548-411-7
1407800
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Київ : Книголюб, 2000. – 544с. – ISBN 966-584-147-5
1407801
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Київ : Книголюб, 2001. – 544с. – ISBN 966-584-147-5
1407802
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Сімферополь : Таврида, 2005. – 544с. – ISBN 966-572-625-0
1407803
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Київ : Голяка В.М., 2006. – 543, [1] с. – ISBN 996-96590-1-9
1407804
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів / [ упоряд. Ю.М. Набока ]. – Київ : ПП Голяка, 2008. – 544с. – ISBN 966-572-625-0
1407805
  Науменко Л.П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Науменко Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 515 арк. – Додатки: арк. 488-515. – Бібліогр.: арк. 400-487
1407806
  Науменко Л.П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Науменко Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1407807
  Шебуніна О.М. Сучасний англомовний готельний дискурс як різновид інституційного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – C. 278-287


  У статті проаналізовано базові категорії готельного дискурсу як різновид інституційного дискурсу. Розглянуті типові учасники дискурсу, умови та способи їхньої комунікативної взаємодії, особливості організації спілкування. Визначено деякі чинники, що ...
1407808
  Павліченко Л.В. Сучасний англомовний дискурс досудового слідства: комунікативно-прагматичний аспект : дис. ... канд. [філол.] наук : 10.02.04 / Павліченко Лариса Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 257 арк. – Додатки: арк. 247-257. – Бібліогр.: арк. 10-11, 208-246 та в додатках: арк. 256-257
1407809
  Павліченко Л.В. Сучасний англомовний дискурс досудового слідства: комунікативно-прагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Павліченко Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1407810
  Крижанівська Г.Т. Сучасний англомовний жіночий журнал як фемінно-маркований тип медіа-дискурсу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 81-87. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1407811
  Соколовський О.Л. Сучасний антитринітарний рух у суспільному вимірі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 146-153. – ISSN 1728-3671
1407812
  Стрішенець Н. Сучасний бібліографічний контроль // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
1407813
  Кисіль О.В. Сучасний блок-пост на основі інтелектуальної вогневої системи / О.В. Кисіль, С.В. Михальченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 300-304. – ISSN 2077-3455
1407814
  Коропецька О.І. Сучасний британський парентальний дискурс: когнітивно-семантичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Коропецька Оксана Іллівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1407815
  Дроздовський Д. Сучасний британський роман після "9/ХІ": модель Іена Мак"юена


  У статті окреслено стратегії розвитку сучасного британського роману 2001-2012 років. У центрі уваги постає роман Іена Мак"юена "Субота", в якому йдеться про події 11 вересня 2001 р. і їхнє сприйняття головними героями. Роман розглянуто як приклад ...
1407816
  Гречанінов В. Сучасний В"єтнам - тробота на майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 26-27
1407817
  Фомиченко В.В. Сучасний Ватікан / Фомиченко В.В. – Київ, 1988. – 46 с.
1407818
  Демківський А.В. Сучасний вексельний обіг : Hавчальний посібник / А.В. Демківський. – Київ : Знання, 1996. – 138с. – ISBN 966-7131-03-3
1407819
  Киричук В. Сучасний вектор розвитку Північної Кореї // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – C. 89-97. – ISSN 2522-1663
1407820
  Куц В.М. Сучасний вектор розвитку прокуратури України // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 233-235. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1407821
  Володимир Р. Сучасний вертеп = A contemporary miniature theater : драматичні твори / Р. Володимир. – Мюнхен : Українське видавництво, 1973. – 171 с. : портр. – Парал. тит. англ.


  В пр. №1520349 дарчий напис автора Марії Барабаш.
1407822
  Кошечко Н. Сучасний викладач закладу вищої освіти як особистість та фахівець у профілактиці педагогічних конфліктів // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 41, вип. 2 : Педагогіка. – C. 46-53. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1407823
  Іваненко В. Сучасний вимір «червоного Жовтня» 1917-го: суб’єктивні роздуми з нагоди ювілейної дати // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 10 (150). – С. 105-114. – ISSN 2077-1800
1407824
  Титаренко Д. Сучасний вимір і перспективи співробітництва України з НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 30-32.
1407825
  Гудзь О.Є. Сучасний вимір конкурентоспроможності аграрної сфери: виклики та перспективи Гудзь О.Є., Степасюк О.С.Сучасний вимір конкурентоспроможності аграрної сфери: виклики та перспективи / О.Є. Гудзь, О.С. Степасюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 81-88. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1407826
  Панін В.В. Сучасний вимір морської освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 273-279. – ISBN 978-966-622-885-0
1407827
  Черненко Т.В. Сучасний вимір публічної дипломатії в системі стратегічних комунікацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (41). – С. 64-71. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1407828
  Білан Т. Сучасний виховний ідеал у світлі філософської та літературної традиції // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 317-326. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1407829
  Шубін О. Сучасний вищий навчальний заклад: відповідність вимогам постіндустріального суспільства // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-9. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюється шлях Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі від його заснування у 1920 р.
1407830
  Ковальова В.С. Сучасний військовий дискурс, основні проблеми // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 130-134. – (Бібліотека Інституту філології)
1407831
  Дзьобань О.П. Сучасний віртуальний простір: конгеніальність віртуальності й міфу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 163-170. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1407832
  Горбачова Л.О. Сучасний внутрішньорічний розподіл водного стоку річок України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 16-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1407833
  Шакірзанова Ж.Р. Сучасний водний режим деяких причорноморських лиманів у весняний період року // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 103-110. – ISSN 0868-6939


  Розглянуті проблеми комплексного управління водними ресурсами деяких лиманів північно-західного Причорномор"я (на прикладі Хаджибея і Куяльника). The problems of integrated water resources management of some estuaries northwestern Black Sea areas (for ...
1407834
  Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) / В.В. Гребінь. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 316 с. – Бібліогр.: с. 283-307. – ISBN 978-966-521-561-5
1407835
  Красовська Л.О. Сучасний вокал: методи навчання в різних жанрах музичного мистецтва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 100-106. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1407836
  Федоренко О. Сучасний геополітичний дискурс національної ідеї // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 111-122. – ISBN 966-7332-13-6
1407837
  Пролеєв С. Сучасний геополітичний пасьянс // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 4 : Якого кольору XXI століття?. – С. 11-22. – ISSN 0235-7941
1407838
  Санов Л.С. Сучасний герой і почуття нового. / Л.С. Санов. – Київ, 1947. – 138с.
1407839
  Москальчук М.М. Сучасний гуманізм та його перспективи за Фредом Едвордсом // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 158-160
1407840
  Наливайко Л.Р. Сучасний державний лад України: історія становлення та розвитку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 128-135
1407841
  Власов І.Г. Сучасний державно-монополістичний капіталізм / І.Г. Власов. – Київ, 1965. – 48с.
1407842
  Мочерний С.В. Сучасний державно-монополістичний капіталізм і посилення експлуатації трудящих / С.В. Мочерний. – К, 1981. – 48с.
1407843
  Карастан О.М. Сучасний дизайн сортів винограду V. vinifera L. за допомогою молекулярних маркерів / О.М. Карастан, Н.А. Мулюкіна, О.С. Папіна // IV Міжнародна наукова конференція "Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти" : 09-10 жовт., 2018 р., м. Харків (Україна) : тези доповідей / "Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти", міжнар. наук. конф. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 87-88. – ISBN 978-966-285-463-3
1407844
  Лисенко О.Є. Сучасний дискурс Другої світової віііни крізь призму публікацій "Українського історичного журна.гіу" останнього десятиліття / О.Є. Лисенко, Т.В. Пастушенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 140-162. – ISSN 0130-5247
1407845
  Шкарбан І.В. Сучасний дискурс економіки та соціології (за матеріалами іспанської преси) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 219-223. – ISBN 966-581-373-0
1407846
  Сурай І.Г. Сучасний дискурс трактування базових дефініцій понятійно-категоріального апарату державного управління у сфері публічних закупівель / І.Г. Сурай, І.В. Кравчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 39-47. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
1407847
  Капельгородська Н.М. Сучасний дитячий фільм / Н.М. Капельгородська. – К., 1965. – 106с.
1407848
  Кулинич С.П. Сучасний дитячий фольклор: семантичний, структурний, функціональний аспекти : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07- фольклористика / Кулинич С.П., КНУТШ. – Київ, 2005. – 246л. + Додатки:л.169--246. – Бібліогр.:л.158-169
1407849
  Кулинич Сергій Петрович Сучасний дитячий фольклор: семантичний, структурний, функціональний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Кулинич С. П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1407850
  Молдованов М.І. Сучасний діловий документ / М.І. Молдованов, Г.М. Сидорова. – К., 1992. – 396с.
1407851
  Кривопустов С.П. Сучасний досвід антибіотикотерапії інфекцій органів дихання у дітей: у фокусі уваги проблема антибіотикорезистентності (за матеріалами Сідельниковських читань 2017 року) // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 10, 12
1407852
  Бочарова Н. Сучасний досвід Великобританії у протидії злочинності в сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 44-46. – ISSN 1608-6422
1407853
  Овчарук О.В. Сучасний досвід впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини в країнах східного партнерства // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 44–51. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1407854
  Литвиненко Є. Сучасний досвід кодифікації адміністративного законодавства у Французькій Республіці та Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 212-213
1407855
  Акімова О.В. Сучасний досвід організаціїї внутрішнього аудиту фінансових та матеріальних потоків підприємства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 80-86. – ISSN 2221-8440
1407856
  Балендар А. Сучасний досвід підготовки персоналу прикордонної поліції Республіки Румунія // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – № 12 (95), грудень. – С. 57-61
1407857
  Пономаренко В.С. Сучасний досвід побудови системи переразподілу бюджетного фінансування вищої освіти / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, Л.В. Гриневич // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 9-19. – ISBN 978-966-8177-75-0
1407858
  Ільяшенко В.А. Сучасний досвід податкового регулювання країн ЄС // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 24-32. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
1407859
  Бондар О.В. Сучасний досвід проектування перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом транспорту // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 151-160 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1407860
  Лаврешов А.Ю. Сучасний досвід розвитку податкових систем в зарубіжних країнах // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 39-45. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1407861
  Коробкова Г.В. Сучасний екологічний стан басейну річки Сіверський Донець в межах Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 66-70. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1407862
  Крайнюков О.М. Сучасний екологічний стан водних об"єктів басейну річки Сіверський Донець // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 71-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1992-4224
1407863
  Пономаренко О.І. Сучасний економічний аналіз. У двох частинах : Навчальний посібник для студ. економ. та математ. спец. вищ. навч. закл. / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-048-1
Ч.1 : Мікроекономіка. – 2004. – 262с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1407864
  Пономаренко О.І. Сучасний економічний аналіз. У двох частинах : У двох книгах: Навчальний посібник для студ. економ. спеціальн. вищ. навч. закл. / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-251-4
Ч.2 : Макроекономіка. – 2004. – 207с.


  Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та ...
1407865
  Мних Є. Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-61 : табл.
1407866
  Фесюк В. Сучасний економічний стан міста Луцька / В. Фесюк, Ю. Барський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 39-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1407867
  Подопригора М.А. Сучасний екстремізм як засіб політичного насильства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 236-243. – ISBN 966-628-117-1
1407868
  Ластовський В.В. Сучасний епос кримської історії : [рецензия] // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 130-131. – ISBN 978-966-171-277-4
1407869
  Базилевич О.О. Сучасний етап взаємодії суспільства і природи та розвиток географічної науки / О.О. Базилевич, С.М. Телицький // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 119-124. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0868-6965
1407870
  Чирва О.Г. Сучасний етап екологізації державного управління України / О.Г. Чирва, Г.М. Чирва // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 240-251. – (Серія "Екологія" ; вип. 3). – ISSN 2519-8955
1407871
  Вірван Л.А. Сучасний етап економічного розвитку інформаційного суспільства України: проблеми та перспективи // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 104-111. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1407872
  Кавун Т. Сучасний етап історіографії політики коренізації національних меншин в УСРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-24. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сучасний етап історіографії політики національних меншин в УСРР. Висвітлено умови, у яких проходило дослідження даного періоду та подано коротку характеристику праць авторів, які з"являлися на сучасному етапі дослідження. This article is ...
1407873
  Соскін О. Сучасний етап кризи в Україні: фінансово-економічні та соціальні загрози // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 7-14. – ISSN 1728-6220
1407874
  Алєксєєнко І.В. Сучасний етап лібералізації іжнародних почітичних та економічних відносин // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 631-636. – ISSN 1563-3349
1407875
  Погребняк Н.М. Сучасний етап піднесення вищої педагогічної освіти університетського рівня у Західній Європі, США та Японії // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 141-152. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
1407876
  Педько К.В. Сучасний етап розвитку експертизи з ідентифікації особи за ознаками зовнішності (портретної експертизи) // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 664-672. – ISSN 0130-2655
1407877
  Касаткіна О.М. Сучасний етап розвитку інформаційних ресурсів на бібліотечних сайтах із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій / О.М. Касаткіна, В.Ю. Касаткін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 206-212. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1407878
  Фостик М.В. Сучасний етап розвитку корпоративної глобалізації (критична оцінка) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 24-26
1407879
  Денисов І. Сучасний етап розвитку фінансової безпеки електронних розрахунків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 22-27. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1407880
  Західна О.Р. Сучасний етап становлення об"єднаних територіальних громад / О.Р. Західна, А.Т. Жовнірів, Н.З. Стасишин // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 10. – С. 36-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-1944
1407881
  Фініков Т. Сучасний етап трансформації системи ліцензування та акредитації в базову технологію стимулювання підвищення якості вищої освіти / Т. Фініков, О. Шаров // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 58-66. – ISBN 978-617-7288-01-4
1407882
  Киридон А. Сучасний етап українсько-польських відносин: дискурс взаємодії (2013 - 2014 рр.) / А. Киридон, С. Троян // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 48-53. – (Політичні науки)
1407883
  Наулко В. Сучасний етнонаціональний розвиток країн слов"янського світу // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 473-481. – ISBN 978-966-02-4860-1
1407884
  Москаленко А. Сучасний журналіст: і професіоналізм, і освіченість // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-15. – (Журналістика ; Вип. 4)
1407885
  Булах І.В. Сучасний закордонний досвід проектування енергоефективних лікарень (досвід Сінгапура) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 332-340. – ISSN 2077-3455
1407886
  Бріт О.В. Сучасний зареєстрований ринок праці як інструмент державного регулювання забезпечення роботою фахівців з вищою освітою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 106-108
1407887
  Колодяжний М.Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність : монографія / М.Г. Колодяжний ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України В.В. Голіни. – Харків : Право, 2017. – 251, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 227-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-160-7


  В пр. №1711103 напис: У дар бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. Підпис.
1407888
  Данилюк К.В. Сучасний зарубіжний досвід застосування організаційного механізму державного управління паліативною та хоспісною допомогою // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 79-86. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
1407889
  Матузова Н.М. Сучасний зарубіжний роман про робітничий клас : (Англія, ФРН, США) / Н.М. Матузова, І.П. Симоненко, В.І. Оленєва ; АН Укр. РСР, Ін-т літератури. – Київ, 1974. – 304с.
1407890
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал : спецвипуск / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012
1407891
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1407892
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 1. – 2013. – 93 с. – Резюме укр., рос. мовами
1407893
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 2. – 2013. – 111 с. – Резюме укр., рос. мовами
1407894
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 3. – 2013. – 89 с. – Резюме укр., рос. мовами
1407895
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 4. – 2013. – 83 с. – Резюме укр., рос. мовами
1407896
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 1. – 2014. – 96 с. – Резюме укр., рос. мовами
1407897
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 2. – 2014. – 135 с. – Резюме укр., рос. мовами
1407898
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос. мовами
1407899
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407900
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 1. – 2015. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407901
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 2. – 2015. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407902
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3. – 2015. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407903
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – 2015. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407904
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407905
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2. – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407906
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407907
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4. – 2016. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407908
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (29). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407909
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (30). – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407910
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (31). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407911
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (32). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407912
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (33). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407913
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (34). – 2018. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407914
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (35). – 2018. – 85, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407915
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (36). – 2018. – 55, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407916
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Довбешко С.В. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (37). – 2019. – 75, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407917
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (38). – 2019. – 65, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407918
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (39). – 2019. – 85, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407919
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (40). – 2019. – 103, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407920
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (41). – 2020. – 69, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407921
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (42). – 2020. – 70, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407922
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (43). – 2020. – 67, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407923
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (44). – 2020. – 58, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407924
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (45). – 2021. – 59, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1407925
  Третяк А.М. Сучасний землеустрій в Україні: поняття, сутність, тенденції розвитку / А.М. Третяк, Н.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – C. 3-11. – ISSN 2306-1677
1407926
   Сучасний землеустрій та кадастр України: проблеми, перспективи та основні напрями / С.Г. Нестеренко, Ю.Б. Радзінська, Є.Є. Сєдихов, І.Є. Тімофєєв, Д.О. Тумаш // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 88-92. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1407927
  Третяк А.М. Сучасний землеустрій як самостійна галузь наукового знання // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 10-18. – ISSN 2306-1677
1407928
  Кочергіна О.Ю. Сучасний зміст зони вільної торгівлі як невід"ємної категорії інтеграційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 54-58. – ISSN 2306-6814
1407929
  Ліпкан В.А. Сучасний зміст інформаційних операцій проти України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 34-43


  В статті досліджується інформаційна безпека країни як органічна складова національної безпеки та визначається, що головним стратегічним національним ресурсом сучасної держави є інформація та інформаційні технології, що стають дієвим інструментом в ...
1407930
  Васильченко О. Сучасний зміст конституційного принципу рівності прав і свобод людини та громадянина // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 47-55. – ISSN 1026-9932
1407931
  Павликівський В.І. Сучасний зміст свободи слова та її кримінально-правове забезпечення // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 114-121. – ISSN 2078-6743
1407932
  Токар В.С. Сучасний зумлеустрій і кадастр в Україні, оцінка землі і нерухомості // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 242-247. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1407933
   Сучасний інструментарій вибору операційних стратегій розвитку ВНЗ // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 5-12. – ISSN 2074-5354


  У статті розглянуто проблеми стратегічного управління вищим навчальним закладом. Автори запропонували сучасний інструмент вибору операційних стратегій розвитку вищого навчального закладу. Висновки ґрунтуються на практичних дослідженнях ринку вищої ...
1407934
  Вусатюк О. Сучасний інструментарій глобальної інформаційної війни і західний вектор тиску на Україну // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 15-25


  У статті розглядаються базові складові та загальні умови реалізації сучасної глобальної інформаційної війни. Особливу увагу приділено західному вектору інформаційного тиску, який несе у собі найбільшу приховану загрозу для подальшого розвитку ...
1407935
  Парасій-Вергуненко Сучасний інструментарій економічного аналізу в системі стратегічних досліджень // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 9. – С. 30-39.
1407936
  Куценко Т.Ф. Сучасний інструментарій забезпечення прозорості місцевих бюджетів в Україні: оглядовий аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 58-64. – ISSN 2306-6806
1407937
  Тибінка Г. Сучасний інструментарій зміни соціальної політики // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 233-236. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1407938
  Мусіна Л.А. Сучасний інструментарій та світова практика стратегічного планування розвитку і впровадження енергоефективних технологій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 184-191
1407939
  Левковська Н.Д. Сучасний інформаційний простір та його вплив на молодіжну аудиторію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему впливу інформаційного простору на молодіжну аудиторію та основні засоби масової інформації, які впливають на формування ціннісних орієнтацій молоді та її духовний розвиток.
1407940
  Гриценко О.М. Сучасний інформаційний простір України: зміна пріоритетів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 72-74
1407941
  Лопуга О.І. Сучасний інформаційний простір як простір соціалізації людини // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 67-74. – ISSN 2663-0265
1407942
  Ковальчук Т.Т. Сучасний інформаційний ринок : концептуально-пізнавальний контекст / Т.Т. Ковальчук, І.Ю. Марко, Є.І. Марко. – Київ : Знання, 2011. – 255 с. – Бібліогр.: с. 230-248 та в підрядк. прим. – (Сучасна економічна наука). – ISBN 978-966-346-874-7
1407943
  Міхньов Р.М. Сучасний Ірак / Р.М. Міхньов. – Київ, 1960. – 48с.
1407944
  Лубський В.І. Сучасний іслам і питання війни і миру / В.І. Лубський. – К., 1990. – 47с.
1407945
  Попова Наталія Миколаївна Сучасний іспаномовний суспільно-політичний дискурс: лінгвопрагматичний аспект : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Попова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 202л. – Додатки: л. 197-202. – Бібліогр.: л. 193-196
1407946
  Попова Наталія Миколаївна Сучасний іспаномовний суспільно-політичний дискурс: лінгвопрагматичний аспект : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Попова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1407947
  Мариненко П.І. Сучасний іспанський анекдот як жанр міського фольклору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 242-249


  У статті досліджується один із жанрів міського фольклору, іспанський побутовий анекдот. Розглядаються функції анекдоту в сучасному іспанському суспільстві. Проводиться аналіз засобів досягнення комічності в соціально-побутових іспанських анекдотах. В ...
1407948
  Лисенко О. Сучасний історик: професійний феномен і суспільна місія // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 150-157
1407949
  Різників О. Сучасний історичний роман: жіночий ракурс // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 8-9
1407950
  Ломако Л.І. Сучасний історіографічий огляд досліджень університетської педагогічної освіти в Україні ХІХ – початку ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 16-21. – ISBN 978-966-920-241-3
1407951
   Сучасний італійсько-український, українсько-італійський словник : 42 000 : [для студ. вузів, перекладачів] / [пер. з рос. Данилюка І.Г. ; ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2011. – 527, [1] с. – ISBN 978-966-481-491-8
1407952
   Сучасний капіталізм: суспільство проти особи. – К., 1986. – 190с.
1407953
  Кондратьева М. Сучасний кінематограф Німеччини // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 263-267. – ISBN 978-966-8911-9
1407954
  Чорноморденко І Сучасний кінематограф: методологічне підгрунтя класифікації / І Чорноморденко, Е.Р. Смаїлова // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 54-56


  Метою статті є пошук систематизації сучасного кіно за новим критерієм, відмінним від естетично-літературної класифікації. Пропонується класифікація фільмів – на фільми-видовища, кіно-події та фільми-віртуалізації. Особливе місце посідає кіно-подія, ...
1407955
  Романчук Г.М. Сучасний класичний університет Німеччини і Болонський процес // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 91-93
1407956
  Омельчук А.О. Сучасний класичний університет: стратегічні пріоритети розвитку // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 53
1407957
  Мелешко В. Сучасний книжник Валерій Шевчук // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 138-142. – ISSN 2075-1222
1407958
   Сучасний комплекс // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На базі Криворізького державного педагогічного університету створили новий комплекс науково-навчальних лабораторій. Лабораторії забезпечено сучасною технікою для всіх розділів фізики, біологічних і хімічних наук. Здобувачі вищої освіти матимуть ...
1407959
  Ковальська-Фрайт Сучасний композитор і фольклор (фортепіанні п"єси Миколи Ластовецького для молоді) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 116-121. – ISSN 1728-6875
1407960
  Матвеєва Н.Р. Сучасний комунікативний простір української столиці // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 141-152. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено аналізові комунікативного простору Києва. На основі декількох соціологічних опитувань доведено, що мовну ситуацію в місті визначає активне функціонування білінгвізму й диглосії. З’ясовано, що на сучасному етапі українську мову утискає ...
1407961
  Колюх В.В. Сучасний конституційний процес в Україні (політологічний аналіз) : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Колюх Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 430 арк. – Бібліогр.: арк. 390-430
1407962
  Колюх В.В. Сучасний конституційний процес в Україні (політологічний аналіз) : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Колюх Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 33 с. – Бібліогр.: 39 назв
1407963
  Скрипнюк О. Сучасний конституційний процес в Україні: передумови, завдання та перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 35-42. – ISSN 1026-9932
1407964
  Шемшученко Ю.С. Сучасний конституційний процес і проблеми вдосконалення регулювання захисту прав людини в Конституції України (частина перша) / Ю.С. Шемшученко, О.В. Скрипнюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 12-19. – ISSN 2306-9082
1407965
  Максакова Р. Сучасний конституційний процес і реалізація установчої влади в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 78-85. – ISSN 1026-9932
1407966
  Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм = Modern Constitutionalism : Монографія / Шаповал В.М.; Юридична фірма "Салком"; Науково-аналітичний центр. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 560с. – Тит. арк. парал. англ. мовою. – ISBN 966-667-210-3
1407967
  Закоморна К.О. Сучасний конституціоналізм: варіанти інтерпретації (на прикладі постсоціалістичних країн Східної Європи). // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 196-205. – ISSN 0201-7245
1407968
  Мохнатюк І.О. Сучасний контекст історизму в творчості І. Франка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 44-57
1407969
  Пономар Л.Г. Сучасний контекст функціонування народного вбрання: традиції, новації та перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 22-27
1407970
  Федуняк С.Г. Сучасний концепт глобальної геополітики // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 59-82. – ISBN 978-966-9725-65-3
1407971
  Калінін В.Ю. Сучасний концепт європейської імперії // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 178-179
1407972
  Білас Н.М. Сучасний краєзнавчий музей та археологія: шляхи співпраці та взаємодопомоги / Н.М. Білас, І.В. Тимець, О.П. Целуйко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 45-50. – ISSN 2227-4952
1407973
  Трахтенберг І.А. Сучасний кредит і його організація / І.А. Трахтенберг. – 2-е вид., випр. и доп. – Харків, 1932. – 236с.
1407974
  Богдановський І.В. Сучасний крішнаїзм в Україні і в світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються віровчення, організаційна структура, культова та благодійна діяльність сучасної орієнталістської релігії - Міжнародного Товариства Свідомості Крішни. В статье рассматривается вероучение, организационная структура, культовая и ...
1407975
  Зуєв С.П. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова) : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Сергій Павлович Зуєв; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1407976
  Якименко Олександр Сучасний курорт у стародавніх Карпатах // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 44-45 : Фото
1407977
  Бєлова А.Д. Сучасний лейбористський дискурс в Великобританії (на матеріалі промов прем"єра Тоні Блера) / А.Д. Бєлова, Г.Л. Жуковець // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – C. 3-16. – ISBN 966-581-102-9
1407978
  Храновський П. Сучасний лібералізм - проблема вирішення стагіратової проблеми // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 406-407
1407979
  Ігнатович Сучасний лібералізм в контексті економічної глобалізації / Ігнатович, І // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 75-79


  Розглядається сучасна трансформація основних принципів класичного лібералізму в умовах економічної глобалізації.
1407980
  Фаріон І. Сучасний ліберальний тоталітаризм: мовно-освітній контекст // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 153-157. – ISBN 978-617-7196-23-4
1407981
  Постол О.Є. Сучасний лівий радикалізм крізь призму дискурсу постмодерну // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 197-201
1407982
  Криницький Г.Т. Сучасний лісовий фонд бука лісового в Українському Розточчі / Г.Т. Криницький, Н.В. Павлюк, В.Й. Яхницький // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 11-18 : табл. – Бібліогр.: с. 16-17. – ISSN 1991-606X
1407983
  Козлов Р. Сучасний літературознавчий потенціал позитивізму доктора Франка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 205-210. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті висловлене спостереження, що у світогляді І. Франка відбувся не антипозитивістський злам, а переосмислення існуючих концептів. Охарактеризовані "до-" і "післязламний" періоди творчості письменника. Наголошено на актуальності позитивістських ...
1407984
  Пінчук Юрій Сучасний літопис Умані - історичного населеного місця України : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-113
1407985
  Сидоренко М.В. Сучасний лобізм: види та методи // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 69-72
1407986
  Рамадан О.І. Сучасний лобізм: умови виникнення та політичний зміст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 134-142. – ISBN 966-628-197-5
1407987
  Дундяк І. Сучасний львівський осередок навчання у галузі церковного мистецтва // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 91-98. – ISSN 0236-4832


  У статті здійснено огляд світських і церковних навчальних закладів Львова, які готують фахівців у церковному мистецтві (образотворчому та декоративно-ужитковому), що дозволяє проаналізувати структуру навчання в них, особливості програм викладання, ...
1407988
   Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ : шляхи роздержавлення української преси / [В. Іванов та ін. ; за ред. В. Іванова та Н. Ланге] ; Акад. Української Преси ; Фонд Конрада Аденауера. – Вид. 2-ге, доп. та випр. – Київ : ЦВП ; АУП, 2008. – 300 с. : іл. – ISBN 978-966-2123-06-7
1407989
  Нахова Т. Сучасний медіапростір: ефективні технології по залученню дітей до читання / Т. Нахова, І. Голенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 10-14. – ISSN 2518-7341


  Представлено досвід використання бібліотекою для дітей комплексу каналів масової комунікації для просування книги, читання та бібліотечних послуг.
1407990
  Пунчак Л.А. Сучасний медіаринок: змістовний та географічний аспекти // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 105-110. – ISSN 1998-6912
1407991
  Яцимірська М. Сучасний медіатекст : словник-довідник / М.Г. Яцимірська. – Львів : ПАІС, 2005. – 128 с. – ISBN 966-7651-31-2
1407992
  Блакита Г.В. Сучасний механізм фінансового ресурсного забезпечення закладів вищої освіти / Г.В. Блакита, О.М. Откаленко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 372-375. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
1407993
  Довгань А.І. Сучасний міжнародний туризм: основні тенденції та перспективи розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 3-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1407994
  Гальперин Б.И. Сучасний мілітаризм і клерикалізм / Б.И. Гальперин, Н.М. Литовченко. – К, 1986. – 48с.
1407995
  Коцур А.П. Сучасний молодіжний рух в Україні (1980-2011) : історіографія : монографія / А.П. Коцур, І.В. Близнюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 190, [1] с. – Бібліогр.: c. 157-190. – ISBN 978-966-439-592-9
1407996
  Нестеренко О.П. Сучасний монетаризм і Україна: проблеми сумісності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 46)


  Охарактеризовано потенційні можливості, проблеми і перспективи застосування монетаристських рекомендацій та монетарної політики в сучасній економіці України.
1407997
  Мережинська Г.Ю. Сучасний мономіф (на матеріалі російської прози 80-90-х pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Оцінюється міфоцентричність як характерна особливість сучасного літературного процесу. Робиться спроба окреслити коло міфологічних сюжетів, які притаманні сучасній літературі, і виділити мономіф російської прози кінця ХХ століття, який відображає і ...
1407998
  Нагорний Ю.М. Сучасний музей як інститут соціального виховання // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 279-289. – ISSN 2074-8167
1407999
  Батанов О. Сучасний муніципалізм в" Україні у контексті проголошення незалежності України (онтологічні та гносеологічні аспекти) // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 6-12. – ISSN 1561-4999
1408000
  Батанов О.В. Сучасний муніципалізм та проблеми формування муніципального праворозуміння в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 4-8
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,