Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1407001
   "Фракийское искусство и культура болгарских земель", выставка. – М., 1974. – 294с.
1407002
  Нансен Ф. "Фрам" в Полярном море / Ф. Нансен. – Москва : Географгиз
Т. 2. – 1956. – 368, 352с.
1407003
  Саннес Т.Б. "Фрам" Приключения полярных / Т.Б. Саннес. – Ленинград : Судостроение, 1991. – 271с.
1407004
  Сірук М. "Французи дали урок нацфронту" / М. Сірук, О. Шамшур, АкерманГ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 229). – С. 3


  Експерти "Дня" - про сенсаційну поразку крайньої правої партії на місцевих виборах.
1407005
  Єгорова О.І. Фразео-семантичне поле індефінітної квантитативності (типологічні аспекти) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 35-41. – Бібліогр.: С. 41; 6 назв
1407006
  Петрова Н.Д. Фразео-тематическое поле зоосемизмо в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петрова Н. Д.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1983. – 227л. – Бібліогр.:л.193-226
1407007
  Петрова Наталья Демьяновна Фразео-тематическое поле зоосемизмов в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Петрова Наталья Демьяновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
1407008
  Широкорад Фросина Фразеологізм - текст - культура : [рецензія] / Широкорад Фросина, Філон Микола Іванович
1407009
  Дацишин Х . Фразеологізми в заголовках друкованих видань: проблема мовно-культурної ідентифікації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 195-199. – Бібліогр.: Літ.: с. 199; 8 назв. – ISSN 2078-1911
1407010
  Коновець С.П. Фразеологізми в контексті інтеркультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 185; 4 назв.
1407011
  Лісняк С.П. Фразеологізми як джерело національно-культурної інформації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 143-147


  У статті розглядаються лексичні та культурологічні особливості фразеологізмів, а також деякі національно-культурні аспекти актуалізації фразеологічних одиниць у газетно-публіцистичному дискурсі. В статье рассматриваются лексические и ...
1407012
  Мойсеенко Л.А. Фразеологізми як складова українського фольклору // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 69-77. – ISSN 2075-437X


  У статті простежено звя""зок образного значення фразеологізму з етнокультурними факторами численну групу фразеологізмів, лексичним компонентом яких виступають назви реалій українського фольклору, що за своєю образністю є унікальними, бо в них - ...
1407013
  Тесленко В. Фразеологізовані речення як особливий тип синтаксичних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 550-555


  Статтю присвячено дослідженню фразеологізованого речення як особливого типу синтаксичних одиниць. Розглянуто спільні й відмінні риси між фразеологізованими й нефразеологізованими реченнями, з"ясовано особливості відкритих і закритих структур ...
1407014
  Гурбанська С.О. Фразеологічна ідентифікація узуальних та оказіальних стійких висловлювань у художніх текстах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 68-75. – Бібліогр.: Літ.: с.73-75; 35 назв
1407015
  Цапулич Л.Т. Фразеологічне калькування як прояв семантичної інтерференції в середньобаварській богемській говірці Закарпаття // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 125-132
1407016
  Черненко С.А. Фразеологічний аналіз лексико-семантичної групи "назви тварин" у сучасній іспанській мові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 67-71. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1407017
  Осовецька Л.С. Фразеологічний словник німецької мови / Л.С. Осовецька. – Київ, 1964
1407018
  Любчук Н.В. Фразеологічний фрагмент семантичного поля "мислення" у сучасних німецькій та українській мовах: когнітивно-ономамсіологічний аналіз // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 325-334


  У статті проаналізовано співвідношення фразеологічного фрагменту семантичного поля “мислення” у німецькій та українській мовах. Розроблено класифікацію фразеологізмів за ономасіологічним принципом. Зіставлено закономірності знакової переінтерпретації ...
1407019
  Голянич М.І. Фразеологічні "витсвіти" говірки села Тюдів Косівського району // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 20-31. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1407020
  Сулим В. Фразеологічні дивергеми у німецькій варіантології // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 13-21. – ISSN 2078-340X
1407021
  Мещерякова Л. Фразеологічні елементи в рекламному тексті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 86-91. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1407022
  Поворознюк С. Фразеологічні засоби експлікації оцінки в публіцистичному дискурсі Михайла Грушевського // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 6. – С. 156-164. – ISSN 2413-0923
1407023
  Коваленко С.М. Фразеологічні конструкції як націєтворчий компонент українознавства: дидакто-перекладознавчий аспект // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 291-
1407024
  Дільна Ю. Фразеологічні модифікації з додаванням компонентів функції в польській молодіжній прозі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 176-183. – ISSN 0203-9494
1407025
  Татьянченко О.О. Фразеологічні одиниці англійського походження в аспекті комунікативної прагматики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 4-12. – ISSN 2308-6912


  У даній статті розглядаються проблеми лексико-семантичного та комунікативно-когнітивного розділів мовознавства, що пов"язані перед усім з появою іншомовних слів, висловлювань як синтаксичних реченнєвих конструкцій зокрема фразеологічних в аспекті ...
1407026
  Солошенко О. Фразеологічні одиниці біблійного походження: їхні прототипи та варіативність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 90-101. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
1407027
  Дем"яненко Н. Фразеологічні одиниці в засобах масової інформації (на матеріалі польської та російської мов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається специфіка функціонування фразеологізмів у газетних та рекламних текстах, а також зміни, що відбуваються у фразеологічних одиницях при використанні їх у ЗМІ. В статье рассматривается специфика функционирования фразеологизмов в ...
1407028
  Федорова Ю. Фразеологічні одиниці з прикметниками, утвореними від античних власних назв // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 76-79. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1407029
  Пашковська Г. Фразеологічні одиниці на позначення мовлення: етимологічні етюди // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – № 4. – С. 122-130. – ISSN 0869-3595
1407030
  Трофімова О.В. Фразеологічні одиниці на позначення негативної емоційної дії в англійській і українській мовах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 88-95. – Бібліогр.: С. 95; 20 назв
1407031
  Жила В. Фразеологічні одиниці та прислів"я як об"єкт лінгвістичних досліджень у корейській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 217-224. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено теоретичному та історичному вивченню фразеологічних одиниць та прислів"їв у корейському мовознавстві. Проведено аналіз досліджень корейських лінгвістів, словників та термінів на позначення поняття "Фразеологізм" та "прислів"я"
1407032
  Дем"яненко Н.Б. Фразеологічні одиниці у засобах масової інформації (на матеріалі польської та російської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 146-151


  У статті розглядається специфіка функціонування фразеологізмів у газетних та рекламних текстах, а також зміни, що відбуваються у фразеологічних одиницях при використанні їх у ЗМІ. В статье рассматривается специфика функционирования фразеологизмов в ...
1407033
  Козіндо М.В. Фразеологічні одиниці хорватської мови на позначення поведінки людини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 69-73
1407034
  Попова Н.М. Фразеологічні одиниці як елементи антропологічноспрямованої комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 358-365
1407035
  Дем"яненко Н. Фразеологічні одиниці як складовий елемент побудови "картини світу" (на матеріалі польської та української мов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядається питання семантики фразеологічних одиниць та проблема національного у фразеології. Фразеологізм розглядається як складовий елемент побудови "картини світу", де зафіксовано досвід носіїв мови, але обов"язково з урахуванням експресивності та ...
1407036
  Гапченко О. Фразеологічні одиниці як фрагмент національної мовної картини світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглядається роль фразеологічних одиниць у національній мовній картині світу. Вивчаються особливості прояву національних стереотипів мовців у семантиці фразеологізму. The article is devoted to the analysis of idioms in the national language picture ...
1407037
  Шуть Л.В. Фразеологічні сполуки у підметовій частині простого речення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-72. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Аналізується проблема структурної кваліфікації підмета, вираженого субстантивними фразеологічними сполуками різних конструктивних моделей.
1407038
  Мовчан Б. Фразеологія в англо-українському перекладі художньої прози XX - XXI ст. // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 129-135. – ISSN 2307-2261


  У статті розглянуто розвиток принципів та методів відтворення образної фразеології в українському перекладі англомовної художньої прози у ХХ–ХХІ століттях та особливості їх реалізації в практиці перекладу. Виявлено мовні та позамовні фактори, що ...
1407039
  Дерба С.М. Фразеологія й афористика як лінгвокраїнознавчі джерела у викладанні української мови як іноземної // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 279-285


  У статті розглянуто доречність урахування фразеологізмів й афоризмів при вивченні української мови як іноземної. Проаналізовано важливість вивчення лінгвокраїнознавчих джерел іноземними студентами. Вони мають оволодіти навичками правильного вживання ...
1407040
  Корнєва Л. Фразеологія Миколи Гоголя: оригінальний текст і переклад / Л. Корнєва, Л. Сологуб // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 68-72. – ISSN 2075-1222
1407041
  Сушко О.І. Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови (на матеріалі документів першої половини 20 століття) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Сушко О.І.; МОНУ; Слов"янський держ. педагогічний ун-т. – Слов`янськ, 2007. – 254л. + Додатки: л.199-254. – Бібліогр.: л.174-198
1407042
  Тєлєжкіна О.О. Фразеологія поетичних творів Дмитра Павличка як складова фразеологічної системи української мови // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 68-73
1407043
  Касяненко Д. Фразеологія правничого євролекту крізь призму перекладу


  Досліджено фразеологію правничого євролекту в німецькій та українській мовах крізь призму терміно - та перекладознавства. Опрацьовані фразеологічні одиниці правничого євролекту відібрані методом загальної вибірки із німецькомовних законодавчих актів ЄС ...
1407044
  Авксентьєв Л.Г. Фразеологія сучасної української мови : учбовий посібник / Л.Г. Авксентьєв, В.С. Калашник, В.Д. Ужченко ; Харків. держ. ун-т ім. О.М. Горького. – Харьков : Харківський університет, 1977. – 61 с. – Бібліогр.: с. 57-61 та в підрядк. прим.


  У навчальному посібнику висвітлюються питання про предмет фразеології: розглядаються головні ознаки фразеологічної одиниці у порівнянні з іншими одиницями мови. Визначаються типи класифікацій, аналізуються системні зв"язки, структурнограматичні ...
1407045
  Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови : навчальний посібник / В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – Київ : Знання, 2007. – 494с. – ISBN 966-346-279-5
1407046
  Скиба Н. Фразеологія художнього тексту Ольги Кобилянської: питання традиції та новаторства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 279-283
1407047
   Фразеологія: знакові величини : [навч. посібник для студ. ф-тів інозем. мов] / Я.А. Баран, М.І. Зимомря, О.М. Білоус, І.М. Зимомря ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 238-253 та в кінці розд. – ISBN 978-966-382-142-9
1407048
  Данилевська А.С. Фразеосемантичне поле "Мова, мовна діяльність" у картині світу діалектоносіїв Приамур"я // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 221-227


  У статті аналізується фразеосемантичне поле «Мова, мовна діяльність» на матеріалі російських говірок Приамур’я. Розглядаються структурні компоненти поля – мікрополя на основі виявлення основних семантичних категорій, а також характеризуються системні ...
1407049
  Мирошніченко І.М. Фразеосемантичне поле "працьовитість/неробство" в польській мові = Pole frazeosemantyczne "pracowitosc/nierobstwo" w jezyku polskim / Ілона Мирошніченко ; [НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні]. – Киев : Наукова думка, 2014. – 246, [2] с. – Парал. тит. арк. пол. – Бібліогр.: с. 176-194. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1473-2
1407050
  Мелкумова И.А. Фразеосхемы современного русского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Мелкумова И.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1407051
  Еременко И.А. Фразеотворчество Л. Толстого как составляющая его эпистолярного идиостиля // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 195-200. – ISSN 2307-4558
1407052
   Фрази з модульних робіт студентів ІМВ // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36
1407053
  Николаева Т.М. Фразовая интонация славянских языков / Т.М. Николаева. – М, 1977. – 278с.
1407054
  Куликовская Татьяна Вацлавовна Фразовая лексема пассивного значения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Куликовская Татьяна Вацлавовна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1976. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1407055
  Куликовская Т.В. Фразовая лексика пассивного значения в современном англ. языке : Дис... канд. филол.наук: / Куликовская Т. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 153л. – Бібліогр.:л.133-153
1407056
  Науменко Наталья Петровна Фразовая локализация семантических категорий: (субъект-объект) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Науменко Наталья Петровна; Белорусский госуниверситет им. В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 20л.
1407057
  Гершкович С Д. Фразовая номинация в сфере обозначения лиц в современном молдавском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.02 / Гершкович Д.С,; Мин-во народного образования Молд.ССР. – Кишинев, 1974. – 18л.
1407058
  Пельтихина Н.И. Фразовая номинация в сфере обозначения лиц в языке русского художника литературы 19 века. : Автореф... канд.филол.наук: 10.660 / Пельтихина Н.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1970. – 19л.
1407059
  Гинтов К.П. Фразовое ударение в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гинтов К.П.; Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1955. – 17л.
1407060
  Завальнюк Лидия Васильевна Фразовые акценты в интонационном контуре вопросительности: (на материале немецкого языка) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Завальнюк Лидия Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 191л. – Бібліогр.:л.165-191
1407061
  Химаван П. Фразовые глаголы в системе индонезийского языка и способы их преподавания украино- и русскоязычным студентам


  Освещается процесс идентификации уровня сложности усваивания информации о фразовых глаголах в индонезийском языке студентами, разговаривающими на русском и украинском языках. С помощью метода сопоставительного анализа показано общее и отличное в ...
1407062
   Фразовые превращения и свойства электрических сталей. – Свердловск, 1962. – 38с.
1407063
   Фразовые превращения и структура металлов и сплавов. – Свердловск, 1982. – 148с.
1407064
   Фразовые превращения при облучении. – Челябинск, 1989. – 310с.
1407065
  Бушина Г.В. Фразовый глагол в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бушина Г.В. ; М-во высш. образования СССР. КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 17 с.
1407066
  Бушина Г.В. Фразовый глагол в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: / Бушина Г. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1954. – 220л. – Бібліогр.:л.205-217
1407067
  Нестерович В.И. Фразологизмы в белорусских текстах, написанных арабским письмом (17-19 вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Нестерович В. И.; БГУ. – Минск, 1983. – 23л.
1407068
  Денисенко С.Н. Фразообразование в немецком языке / С.Н. Денисенко. – Львов, 1988. – 194с.
1407069
  Соколова Г.Г. Фразообразование во французской языке / Г.Г. Соколова. – Москва, 1987. – 142с.
1407070
  Сафаралиева Р.Т. Фразообразовательная активность глагола в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.04 / Сафаралиева Р. Т.; Моск. ин-т ин-т яз. – М., 1985. – 22л.
1407071
  Михайлова Е.В. Фразообразовательное моделирование в современных германских языках (на матер. глагольных фразеологизм.нем., англ. и нидерланд. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Михайлова Е.В.; Москов. гос. ин-т ин. яз. им.Мориса Тореза. – М., 1989. – 22л.
1407072
  Денисюк В.В. Фразотвірна концепція О.О. Потебні і проблеми фразотворення // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 52-65. – ISSN 0027-2833
1407073
  Калашник В.С. Фразотворення в українській поетичній мові радянського періоду: семантико-типол. аспект / В.С. Калашник. – Х., 1985. – 172с.
1407074
   Фразочки викладачів // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36
1407075
  Сапсович О.А. Фразування як основа музично-виконавської логіки (на прикладі фортепіанної творчості С. Слонімського) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Сапсович Олександра Аркадіївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 16 с. – Бібліогр. : 6 назв
1407076
  Вовшин Я.М. Фразы с предикативными элементами в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663. / Вовшин Я.М.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 27л.
1407077
   Фрайсард Жак / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 275-290. – ISBN 966-594-386-3
1407078
  Махота А. Фрайчайзинг як сучасна модель організації бізнесу: правові та облікові аспекти / А. Махота, В. Хвостенко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 32-38. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
1407079
  Стельмах Б.М. Фрак для доцента / Б.М. Стельмах. – Київ, 1991. – 116 с.
1407080
  Караславов С.Х. Фракийские соловьи / С.Х. Караславов. – М., 1972. – 160с.
1407081
  Нерознак В.П. Фракийский язык. (Источники и их интерпретация) : Автореф... канд. филол.наук: 10.673 / Нерознак В.П.; АН СССР. Ин-т языкознания, ленинградское отделение. – Ленинград, 1970. – 12л.
1407082
  Мурыгина Н.Ф. Фракия и Рим. Борьба фракийских племен против римской агрессии во II-I вв. до н.э. и в начале I в.н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Мурыгина Н.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 15 с.
1407083
  Упіт А.М. Фракієць Кілон / А.М. Упіт. – Київ, 1965. – 73 с.
1407084
  Відейко М. Фракійці й кельти // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 92-96. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
1407085
  Набитович І. Фрактали та фрактальні структури у художньому тексті (на прикладі прози Л. Куррола, К.С. Льюїса та Х.Л. Борхеса) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 42-51. – Бібліогр.: Літ.: С. 49-50; 17 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1407086
  Федер Е. Фракталы : Пер. с англ. Ю.А. Данилова и А.Шукурова / Е. Федер. – Москва : Мир, 1991. – 260 с.
1407087
  Бардан С.И. Фракталы в биогеографических закономерностях, определяющих состав бактериоценозов зимнего планктона на примере Печорского моря / С.И. Бардан, Н.Г. Сербов // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 141-156 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 2311-0899
1407088
  Булат А.Ф. Фракталы в геомеханике / А.Ф. Булат, В.И. Дырда; НАНУ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2005. – 358с. – На тит. листе: Проект "Наукова книга". – ISBN 966-00-0516-4
1407089
  Потапов А.А. Фракталы в радиофизике и радиолокации / А.А. Потапов; Федеральная целевая программа. " Государственная поддержка интеграции высшего образов. и фундам. науки на 1997-2000 годы. – Москва : Логос, 2002. – 664с. – ISBN 5-94010-137-2
1407090
   Фракталы в физике : Труды VI международного симпозиума по фракталам в физике (МЦТФ, Триест, Италия, 9-12 июля, 1985) / Пер. с англ. – Москва : Мир, 1988. – 670с.
1407091
  Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории : Учеб.пособие для студ.по спец.01.02 "Прикладная математика" / Р.М. Кроновер; Пер. с англ.Т.Э.Кренкеля и А.Л.Соловейчика под ред.Т.Э.Кренкеля. – Москва : Постмаркет, 2000. – 352с. – ISBN 5-901095-0
1407092
  Назаренко М. Фрактальна апроксимація ермітовими сплайнами / М. Назаренко, Т. Брязкало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 8-12. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано фрактальну процедуру для отримання сім"ї інтерполяційних відображень пов"язаних з ермітовими сплайнами парного та непарного порядків за довільним розбиттям. При певних обмеженнях, використовуючи техніку наближення многогчленами отримано ...
1407093
  Брязкало Т.А. Фрактальна апроксимація сплайнами // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 69-73. – ISBN 978-617-7021-28-4
1407094
  Мітін Д. Фрактальна апроксимація у просторах Lp, 0 / Д. Мітін, М. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-7. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто умови збіжності фрактальних наближень у просторах Lp, 0
1407095
  Горобець Ю.І. Фрактальна геометрія у природознавстві : навчальний посібник / Ю.І. Горобець, А.М. Кучко, І.Б. Вавилова; НАНУ; МОНУ; Ін-т магнетизму; Донец. нац. ун-т; КНУТШ та ін. – Київ : Наукова думка, 2008. – 232с. – ISBN 978-966-00-0682-9
1407096
  Андреєв Ю.С. Фрактальна інтерполяція типу Барнслі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 98-100
1407097
  Піляєв І.С. Фрактальна локалізація глобальної парадигми "Схід-Захід": спроба синергетичного аналізу збройного конфлікту на Донбасі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 112-120. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
1407098
  Бистров Я.В. Фрактальна модель біографічного наративу в лінгвосинергетичній перспективі (на матеріалі роману Майкла Каннінгема "The Hours") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 16-24. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто чинники впливу положень постмодернізму на авторську стратегію фрактальної моделі біографічного наративу роману М. Каннінгема “Години”, виокремлено основні ознаки самоподібності його фрактальної структури в алгоритмах наративної ...
1407099
  Хворов М.М. Фрактальна струтура і властивості колоїдних металів та композиційних матеріалів на їх основі. : Автореф... Доктора хім.наук: 02.00.11 / Хворов М.М.; АН Укр.Ін-т колоїдної хіміі та хіміі води. – К, 1993. – 37л.
1407100
   Фрактальная педагогика: онтологические смыслы и методологические возможности / А.Г. Маджуга, И.А. Синицина, Г.Г. Кагарманова, З.И. Саляхова, Н.Н. Малярчук // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 173-189. – ISSN 1811-0916
1407101
  Донченко Е.А. Фрактальная психология : (Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни) / Е.А. Донченко. – Киев : Знання, 2005. – 323с. – Тит. арк. парал. англ. – ISBN 966-8148-74-6
1407102
  Шабетник В.Д. Фрактальная физика: введение в новую физику / В.Д. Шабетник. – Москва, 1994. – 24с. – ISBN 0-201-02118-8
1407103
  Шабетник В.Д. Фрактальная физика: введение в новую физику. / В.Д. Шабетник. – Каунас : A.GYLYS, RAIDE, 1994. – 72с. – ISBN 0-301-021118-8
1407104
  Слипенчук М. Фрактальная экономика Арктики // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 5. – С. 41-47. – ISSN 0131-2227
1407105
  Василенко А.О. Фрактальне кодування аудіо сигналів / А.О. Василенко, Д.В. Слободянюк, А.В. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджено можливість застосування фрактальних методів кодування до звукових сигналів. Описано базовий алгоритм, що використовувався при дослідженнях та певні модифікації, що покращують його характеристики. Ключові слова: фрактальне стиснення, ...
1407106
  Щолокова М.О. Фрактальне узагальнення енергетичного критерію квазікрихкого руйнування твердих тіл : Автореф.дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Щолокова М.О.; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1407107
  Кравець Т.В. Фрактальний аналіз валютного ринку за допомогою моніторингу показника Херста / Т.В. Кравець, Т.О. Гапоненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 125-131. – ISSN 2222-4459
1407108
  Мельник В. Фрактальний аналіз неоднорідних структур із застосуванням методу варіограм / В. Мельник, О. Піскунова // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 131-135 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1819-1339
1407109
  Готинян В.С. Фрактальний аналіз схем лінеаментів, отримуваних за матеріалами ДЗЗ / В.С. Готинян, М.В. Гудзенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 27-29 : мал. – Бібліогр.: 12 назв
1407110
  Скриник О.Я. Фрактальний аналіз часових рядів даних спостережень за температурою повітря в Україні / О.Я. Скриник, О.А. Скриник, Д.О. Ошурок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 89-96. – ISSN 2306-5680
1407111
  Ошурок Д.О. Фрактальний аналіз часових рядів приземної температури повітря, отриманих на метеорологічних станціях Європи // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 109-118
1407112
  Грицюк П. Фрактальний аналіз часових рядів урожайності зернових : методи економіко-математичного моделювання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 51-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1407113
  Максюта М. Фрактальний сценарій виникнення різних форм матерії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Якщо допустити, що виникнення різних форм матерії проходить за фрактальним сценарієм, то на основі цієї ідеї можна сформулювати гіпотезу: з електронів і позитронів за умов взаємоперетворення двох кристалоподібних вакуумів утворюються кварки та ...
1407114
  Ібрагім Муслім Фрактальні властивості випадкових величин з незалежними Q* - символами та їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ібрагім Муслім Х. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – 138 арк. – Бібліогр.: арк. 110-138
1407115
  Ібрагім М.Х. Фрактальні властивості випадкових величин з незалежними Q* - символами та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ібрагім Муслім Х. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр. : 12 назв.
1407116
  Нікіфоров Р.О. Фрактальні властивості випадкових величин з незалежними Q[нескінченність] - символами / Р.О. Нікіфоров, Г.М. Торбін // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 150-162. – ISSN 0868-6904


  We study a problem of equivalent definitions of the Hausdorff-Besicovitch dimension via a system Ф(Q[infinity]) of cylinders of the Q[infinity]-expansion. Sufficient conditions for the system Ф(Q[infinity]) to be faithful for the determination of the ...
1407117
  Березнюк О.В. Фрактальні властивості часових рядів на прикладі курсів валют KUR/USD та EUR/GBP // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 202-203. – ISBN 978-617-7069-02-6
1407118
  Новікова О.Б. Фрактальні сплайни в задачах багатомасштабного аналізу і синтезу часових рядів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Новікова Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1407119
   Фрактальність процесу поширення оптичного випромінювання у поглинаючих і диспергуючих середовищах / Л. Максюта, О. Барчук, В. Курашов, М. Максюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-46. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Показано, що процес поширення оптичного випромінювання в різних поглинаючих і диспергуючих середовищах може бути описаний у рамках фрактальної геометрії. На основі використання дробового хвильового рівняння проведено детальні розрахунки інтенсивності ...
1407120
  Столярчук О.С. Фрактальність та біфуркаційність людської історії // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 293-303. – ISSN 2077-8309
1407121
  Максюта М.В. Фрактальність фізичного вакууму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-36. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  На основі використання теорії вузлів і групи кос обґрунтовується концепція кристалоподібності фізичного вакууму. За допомогою фрактальної геометрії досліджується еволюція фізичного вакууму і в рамках такого підходу пропонується впорядкована фрактальна ...
1407122
  Ефимчук И.В. Фрактальность истории // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 149-159. – ISSN 0869-0499
1407123
  Турбин А.Ф. Фрактальные множества, функции, распределения / А.Ф. Турбин, Н.В. Працевитый; АНУ, Институт математики. – Киев : Наукова думка, 1992. – 205с. – ISBN 5-12-002227-8
1407124
   Фрактальный анализ в флювиальной геоморфологии = Fractal analysis in the fluvial geomorphology / [И.К. Андронаке и др.] ; под ред. А.В. Иванова, А.В. Позднякова. – Москва : Университетская книга, 2013. – 184, [3] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. англ. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 161-168. – ISBN 978-5-91304-326-9
1407125
  Баланюк Е.П. Фрактальный анализ характеристик загрязненности северо-западной части Черного моря нефтепродуктами : екологія та охорона навколишнього середовища // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 304-307. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2914
1407126
  Изгородин А.К. Фрактография-метод оценки хрупкости / А.К. Изгородин. – Иваново, 1977. – 130 с.
1407127
   Фрактография и атлас фрактограмм. – Москва, 1982. – 489с.
1407128
  Желудкова З.П. Фракции гликогена и фосфорилазная активность печени и мышц куриных эмбрионов в норме и условиях действия некоторых гормонов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Желудкова З.П. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1969. – 21 с.
1407129
  Петренко И.П. Фракционирование и гормональная обработка спермы барана с целью регуляции соотношения полов в потомстве : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Петренко И.П. ; Мин-во с.-х. СССР , Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 28 с.
1407130
  Мягченков В.А. Фракционирование и изучение в растворе фракций статистических сополимеров метилметакрилата-сметакриловой кислоты. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мягченков В.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 9л.
1407131
  Бальтенене Я. Фракционирование и исследование некоторых физико-математических свойств феноло-формальдегидных новолачных смол. : Автореф... канд. хим.наук: / Бальтенене Я.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 16л.
1407132
  Гречановский В.Ф. Фракционирование и обменные реации изотопов кислорода : Автореф... канд. хим.наук: / Гречановский В. Ф.; МВО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1950. – 10 с.
1407133
  Салье М.Е. Фракционирование изотопов кислорода в минералах полиметаморфических комплексов докембрия / М.Е. Салье. – Л, 1983. – 157с.
1407134
  Кравченко С.М. Фракционирование малых элементов при дифференциации базитовых магм / С.М. Кравченко. – Москва : Наука, 1977. – 218с.
1407135
  Усачев Вадим Вячеславович Фракционирование парафиновых углеводородов нормального строения разрушением карбамидного комплекса : Автореф... канд. техн.наук: / Усачев Вадим Вячеславович; Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн., геол. и хим. наук АН Туркм. ССР. и Туркм. гос. ун-та. – Ашхабад, 1967. – 17л.
1407136
   Фракционирование полимеров. – М., 1971. – 444с.
1407137
  Когарко Л.Н. Фракционирование циркония в пироксенах щелочных магм // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 3-11 : рис., табл. – Библиогр.: с. 10-11. – ISSN 0016-7525
1407138
   Фракционно-групповой состав соединений цинка и свинца как показатель экологического состояния почв / С.С. Манджиева, Т.М. Минкина, Г.В. Мотузова, С.Е. Головатый, Н.Н. Мирошниченко, Н.К. Лукашенко, А.И. Фатеев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 632-640 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
1407139
  Новожилов И.В. Фракционный анализ. / И.В. Новожилов. – М., 1991. – 188с.
1407140
  Навасардян Л.А. Фракционный состав белка дрожжей, его изменение при азотном голодании и восстановлении питания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Навасардян Л.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 30 с.
1407141
  Андроханов В.А. Фракционный состав окислительно-востановительных систем почв отвалов каменноугольных разрезов / В.А. Андроханов, Д.А. Соколов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 453-457 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
1407142
  Венгер В. Фракції в українському парламенті: термінологічний аспект // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 25-33


  Стаття присвячена аналізу термінологічних аспектів використання в українському законодавстві поняття "фракція" та правових особливостей наявної моделі політичних парламентських об"єднань у Верховній Раді України. Через дослідження теоретичних основ ...
1407143
  Романюк І.Р. Фракційні міграції в Україні: теорія та прагматичний позитивізм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 321-325. – ISSN 2219-5521
1407144
  Карпенко Н.І. Фракціонування запасних білків насіння представників Соrоnіllа Emeroides Boiss. Et Sprun., Coronilla coronata L. та Coronilla Scorpioides L. / Н.І. Карпенко, А.В. Капустин, О.О. Кічігіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 43-45. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані з результатів електрофорезу запасних білків насіння представників роду Coronilla L. у поліакриламідному гелі. Досліджено насіння 7 зразків 3 видів (C. emeroides Boiss. Et Sprun., C. coronata L., C. scorpioides L.) Виявлено стабільність ...
1407145
  Карпенко Н.І. Фракціонування запасних білків насіння представників СогопіІІа varia L., Coronilla elegans Pane, Coronilla cretica L. та Coronilla rostrata Boiss. et Sprun. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-46. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані з результатів електрофорезу запасних білків насіння представників роду Coronilla L. у поліакриламідному гелі. Досліджено насіння 7 зразків 5 видів (С. emeroides Boiss. et Sprun., C. varia L., C. elegans Panc., C. cretica L., C. rostrata ...
1407146
  Гусєв В.І. Фракція / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 391. – ISBN 966-642-073-2
1407147
  Крим А. Фракція : Комедія-гротеск / А. Крим, О. Прогнімак // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 100-122. – ISSN 0208-0710
1407148
  Бевз Т.А. Фракція українських есерів у Центральній Раді і Генеральному Секретаріаті: між конструктивністю й опозиційністю // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 110-123. – ISSN 0130-5247
1407149
  Жданова В.Г. Франзузская культура в России в первой четверти XIX в.: женская мода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 40-45. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Французская мода в России является своеобразным отражением увлеченности французской культурой русским обществом. В первой половине 19 в. именно женский костюм выразительно демонстрирует эту привязанность к искусству, философии и повседневной жизни ...
1407150
  Реизов Б.Г. Франзузский роман XIX века. / Б.Г. Реизов. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1969. – 309, [2] с.
1407151
  Реизов Б.Г. Франзузский роман XIX века. / Б.Г. Реизов. – 2-е изд. – М., 1977. – 304с.
1407152
  Ноиман К. Франк / К. Ноиман. – К, 1960. – 230 с.
1407153
  Десятніков О. Франк "короля-коллабораціоніста" Леополда III // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 31-37. – ISSN 1811-542X


  Монети Бельгії 1934-1945 рр.
1407154
  Кудрявцева В. Франк Ведекінд. / В. Кудрявцева. – 65-106с.
1407155
  Нойман К. Франк и Ирена / К. Нойман. – Москва : Просвещение, 1979. – 128 с.
1407156
  Цвирка П. Франк Крук : роман / П. Цвирка. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат, ЛО, 1960. – 490 с.
1407157
  Гольдштейн А.Ф. Франк Ллойд Райт / Гольдштейн А.Ф. – Москва : Стройиздат, 1973. – 136 с. : илл. – На пер. автор не указан. – Спис. лит-ры: с. 134-135
1407158
  Трегуб Г. Франк Сисин : "Україна, якої не існувало на політичній мапі світу на початку 1917 року, на зорі 1918-го вже там була" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 45 (521), 10-16.11.2017 р. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
1407159
  Радзявичуте У. Франкбург : проза: мини-роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 7. – С. 6-49. – ISSN 0012-6756
1407160
   Франкенштейн по роману Мэри Шелли = Frankenstein from the story by Mary Shelley : на англ. яз. – Москва : АСТ ; Астрель, 2003. – 141, [3] с. : ил. – (Английские адаптации). – ISBN 5-17-020444-2 (АСТ) ; 5-271-07202-9 (Астрель)
1407161
  Митюрин Дмитрий Франкенштейн Третьего Рейха : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 56-63 : Фото
1407162
  Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей / М. Шелли. – Москва, 1965. – 246 с.
1407163
  Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей / М. Шелли. – Москва, 1989. – 253 с.
1407164
  Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей : Роман / Мэри Шелли; Пер. с англ. З. Александровой. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 320с. – ISBN 5-352-01058-9
1407165
  Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей : роман / Мэри Шелли. – Санкт-Петербург : Азбука, 2011. – 312, [8] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02865-4


  Первая книга начинающего автора, которому к тому же исполнилось лишь 19 лет, весьма редко становится достоянием национальной литературы и приобретает мировую известность. Однако судьба повести Мэри Шелли Франкенштейн, или Современный Прометей" ...
1407166
  Чечкин Д.А. Франкистская Испания и СССР // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 64-75. – ISSN 044-748Х
1407167
  Дітчук В. Франкіана Євгена Безніска. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.173-174. – ISSN 0868-4790
1407168
  Березкіна В. Франкіана у відділі зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 195–209. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1407169
  Ільницький М. Франкіана Якима Яреми. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.146-149. – ISSN 0868-4790
1407170
  Щурат В.Г. Франків "Іван Вишенський" / В. Щурат. – Львів : З друк Науков. Т-ва Шевченка, 1925. – XIX с. – Відбитка зі звіту гімназії СС. Василіянок
1407171
  Франко А. Франків "Кобзар" : До сторіччя виходу в світ "Кобзаря" Тараса Шевченка за редакцією Івана Франка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 107-116. – ISSN 0042-9422
1407172
  Сеник Л. Франків націоналізм // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 3-8. – ISSN 0130-528Х


  У статті йдеться про позицію І. Франка в оцінці етнокультурного і соціально-політичного становища нації в умовах бездержавності в контексті прагнень її до державності
1407173
   Франківська енциклопедія : у 7 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т Івана Франка] ; редкол.: М. Жулинський (голова) [та ін.]. – Львів : Світ. – (Серія "Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники"). – ISBN 978-966-914-034-0
Т. 1 : А-Ж / наук. ред. і упоряд. Євген Нахлік ; [передм. М. Жулинського, Є. Нахліка]. – 2016. – 678, [2] с., [1] арк. портр. : іл., портр.
1407174
   Франківський збірник. – Х., 1927. – 144с.
1407175
  Захаревич М. Франківці. Початковий період історії: 1920-1926 роки // Український театр : Науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-29. – ISSN 0207-7159
1407176
  Гарасим Я. Франкізм як національна доктрина // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С.126-129. – ISSN 0868-4790
1407177
  Иванов Р.Ф. Франклин / Р.Ф. Иванов. – М, 1972. – 255с.
1407178
  Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт - человек и политик / Н.Н. Яковлев. – 2-е изд. – М, 1969. – 504с.
1407179
  Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт : человек и политик. Новое прочтение / Н.Н. Яковлев. – Москва : Международные отношения, 1981. – 414 с.
1407180
  Дубинянский М. Франклин Рузвельт: победитель депрессии // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 5 (81). – С. 83-105. – ISSN 1819-6268
1407181
  Мальков В.Л. Франклин Рузвельт: Пробл. внутр. политики и дипломатии. / В.Л. Мальков. – М., 1988. – 350с.
1407182
  Склокін В. Франклін Анкерсміт - теоретик ризикованої історіографії // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 237-245. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
1407183
  Малашенко О.А. Франко-американские отношения в военно-политической области и проблемы российской безопасности // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 18-22
1407184
  Ермакова М.А. Франко-американские отношения и германский вопрос в 1933 г. // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 25-38. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1407185
  Зуева К. Франко-американское партнерство на современном этапе // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 47-55. – ISSN 0131-2227


  Рассматриваются отношения Франции и США после прихода к власти Франсуа Олланда, в частности до и после возвращения страны в военную организацию НАТО. Показано стремление Франции к увеличению влияния на формулирование стратегии альянса. Дается ...
1407186
  Лозовицький О. Франко-американські взаємовідносини як системний подразник розвитку трансатлантичного стратегічного партнерства // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 87-100
1407187
  Шаповалова О.І. Франко-британське співробітництво в процесі становлення європейської політики безпеки і оборони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 170-174
1407188
  Виноградов В.И. Франко-германская борьба за Рейн и рейнский сепаратизм. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов В.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1959. – 17л.
1407189
  Албу А. Франко-германские экономичесеи противоречия в рамках западноевропейских "объединений" : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Албу А. ; ун-т им. М.В. Ломоносова. Экон. фак. Кафедра экономики зарубеж. стран. – Москва, 1960. – 16 с.
1407190
  Билоштан Я.П. Франко-драматург : Автореф. дис. ... Доктора филол. наук : / Билоштан Я.П. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1966. – 36 c.
1407191
  Козлов Р. Франко-драматург на помежів"ї позитивізму і модернізму (між майстром Чирняком і князем Святославом) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 272-279. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1407192
  Субботин А.А. Франко-западногерманские отношения в 1974-1988 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Субботин А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1407193
  Субботин Андрей Анатольевич Франко-Западногерманские отношения. 1974-1988 : Дис... канд. историческихнаук: 07.00.05 / Субботин Андрей Анатольевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 230л. – Бібліогр.:л.210-230
1407194
  Коловняков В.А. Франко-западногерманские противоречия по вопросам аграрной интеграции стран "общего рынка" : Автореф... канд. эконом.наук: 08.001 / Коловняков В.А.; Всес. заоч. финансово-экономический ин-т. – М., 1972. – 22л.
1407195
  Помирко Роман Семенович Франко-испанские языковые соответствия (сравнительно-сопоставительное исследование заимствований) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Помирко Роман Семенович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1407196
  Мишель А. Франко-итальянские отношения после июльского перемирия 1940 г. // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 8 : Материалы Парижского симпозиума 1969 г. "Война на Средиземном море 1939-1945 г.г.". – С. 86-109
1407197
  Павлюк А. Франко-лангобардські відносини за "візантійської реконкісти" в Італії (584 - 590 рр.) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 177-182. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1407198
  Эль-Хассани Франко-марокканские отношения : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Эль-Хассани Ф. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 26 с.
1407199
  Эль-Хассани Фатима Франко-марокканские отношения (1956-1981 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.05 / Эль-Хассани Фатима; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1985. – 180 л. – Бібліогр.:л.168-180
1407200
  Крушинська О.В. Франко-німецька взаємодія у об"єднаній Європі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 546-556
1407201
  Шаповалова О. Франко-німецьке співробітництво в контексті трансформації системи європейської безпеки після завершення холодної війни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 3-5
1407202
  Зеров М. Франко-поет // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 454-489. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1407203
  Вежель Л. Франко-поет в оцінці Г. Костельника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 3-15. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Проаналізовано погляди Г.Костельника на поетичну творчість І. Франка. На думку автора, міркування Г. Костельника не завжди були об"єктивними і достатньо аргументованими
1407204
  Оболенская С.В. Франко-прусская война и общественное мнение Германии и России. / С.В. Оболенская. – М., 1977. – 336с.
1407205
  Молок А.И. Франко-прусская война и Парижская Коммуна / А.И. Молок, И.С. Галкин. – М., 1949. – 60с.
1407206
  Галкин И.С. Франко-прусская война и Парижская Коммуна. / И.С. Галкин. – М., 1952. – 60с.
1407207
  Шнеерсон Л.М. Франко-прусская война и Россия / Л.М. Шнеерсон. – Минск, 1976. – 304с.
1407208
  Гончар Б.М. Франко-прусська війна 1870-71 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 674-675. – ISBN 966-316-045-4
1407209
  Юровская Е. Франко-русские отношения во время семилетней войны : Дис... канд. ист.наук: / Юровская Е.;, 1949. – 160л. – Бібліогр.:л.156-160
1407210
  Кухарский П.Ф. Франко-русские отношения накануне Крымской войны. / П.Ф. Кухарский. – Л., 1941. – 190с.
1407211
  Грюнвальд К. Франко-русские союзы / К. Грюнвальд. – М., 1968. – 328с.
1407212
   Франко-русские экономические связи. – М, 1970. – 435с.
1407213
  Саакян Р.Г. Франко-турецкие отношения и Киликия / Р.Г. Саакян. – Ереван, 1986. – 281 с.
1407214
  Тарасов П.К. Франко-турецкое соглашение об Александреттском санджаке и присоединение Турции к англо-французскому блоку (1936-1939 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Тарасов П.К.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 24л.
1407215
  Білоштан Я.П. Франко -- драматург. Частина 2 : Дис... докт. філол.наук: / Білоштан Я. П.; КДУ. – К., 1966. – 278-645л. – Бібліогр.:л.532-645
1407216
  Білоштан Я.П. Франко - драматург (поетика драми). Частина 1 : Дис... докт. філол.наук: / Білоштан Я. П.; КДУ. – Київ, 1966. – 277 с.
1407217
  Іваницька О.П. Франко - каудильйо Іспанії / Ольга Павлівна Іваницька. – Чернівці : Книги - XXI, 2006. – 432c. – ISBN 966-8653-71-8
1407218
  Гундорова Т. Франко - не каменяр / Тамара Гундорова. – Мельборн : Університет ім. Монаша, Відділ славістики, 1996. – 151 с.
1407219
  Хинкулов Л.Ф. Франко / Л.Ф. Хинкулов. – М, 1961. – 191с.
1407220
  Климась М.А. Франко и Чернышевский (общее в их мировоззрении, эстетических взглядах, литературно-критической деятельности и художественном творчестве) : Автореф... канд. филолог.наук: / Климась М.А.; АН УССР. Ин-тут укр. лит. им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 20 с.
1407221
  Лук"янович Д.Я. Франко і Беркут / Д.Я. Лук"янович. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 182 с.
1407222
  Ляшкевич П.А. Франко і Бодлер // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 101-104. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1407223
  Кусько К. Франко і Гете: дискурс поетичних стратегій і культур // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 145-149. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1407224
  Сабат Г. Франко і дитяча література: проблеми функціонування та рецепції казок про тварин // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 393-404. – ISBN 978-966-2763-81-2
1407225
  Гундорова Т. Франко і Каменяр: гностична драма
1407226
  Лернатович В. Франко і лібералізм: погляд сучасної преси // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 148-151. – (Серія журналістика ; Вип. 30)


  Досліджено лібералізм Франка у баченні сучасної преси. Проаналізовано Франкові ідеї та роль лібералізму у прогресі суспільства.
1407227
   Франко і творення української суверенної держави : матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Івана Яковича Франка. – Київ, 1996. – 160 c.
1407228
  Бернштейн М.Д. Франко і Шевченко : спостереження над шевченкознавчою спадщиною І.Я. Франка / М.Д. Бернштейн. – Київ : Дніпро, 1984. – 268 с.
1407229
  Шаповалова М.С. Франко как исследователь и переводчик Шекспира. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шаповалова М.С.; МВО СССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1950. – 16 с.
1407230
  Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр / Тамара Гундорова. – Київ : Критика, 2006. – 352с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-7679-88-8
1407231
  Алієва З.К. Франко у перекладах азербайджанських поетів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 8-14. – ISSN 2520-6346
1407232
  Шиян Р. Франко як аналітик освітньої політики // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 3-5.
1407233
  Тихолаз Б. Франко: перезавантаження / Б. Тихолаз, Н. Тихолаз; розмову вів Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26-27 серпня (№ 151-152). – С. 20-21


  Сучасною мовою про Генія - "День" поспілкувався із подружжям львівських франкознавців.
1407234
  Скоць А. Франкова веснянка "Гримить! Благодатна пора наступає..." (незримі субстанції художності одного твору) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 3-5. – ISSN 0130-528Х
1407235
  Сеник Л. Франкова візія майбутньої України: духовний феномен державності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 3-11. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто проблему державності І. Франка в контексті його концепції історично-культурного розвитку народу як духовного процесу, зумовленого соціально-політичними чинниками, станом народу в умовах поневолення. Метою цього розвитку І. Франко слушно ...
1407236
  Сокіл Г. Франкова візія народної пісні в національно-культурному поступі України // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1263-1267. – ISSN 1028-5091


  До 160-ліття з дня народження Івана Франка.
1407237
  Ягупова Л. Франкова концепція "різнорідності характерів" у драматургії І. Карпенка-Карого (на матеріалі мелодрами "Лиха іскра поле спалить і сама щезне" та комедії-жарту "Паливода ХVІІІ ст.") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 346-350. – ISBN 966-594-298-0
1407238
  Тихолоз Б. Франкова концепція "стереометричного" прочитання літературного твору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 21-29. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено Франковій теоретичній концепції складної ієрархійної структури літературного твору та методології його "стереометричного" (цілісно-багаторівневого) прочитання
1407239
  Пилипчук С. Франкова концепція написання історії української фольклористики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 447-456
1407240
  Гнатюк М. Франкова концепція національної літератури та її регіональних особливостей // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 24-29. – ISSN 0236-1477


  "Видатні українські інтелектуали, як М. Костомаров, а пізніше М. Драгоманов висунули теорію"література для домашнього вжитку"." С. 24.
1407241
  Микитюк В. Франкова концепція підручника з літератури // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 20-31. – ISSN 0130-528Х


  У статті проаналізовано погляди І. Франка на методологію створення шкільного та університетського підручника з літератури
1407242
   Франкова криниця. – Київ : Радянська школа, 1991. – 286 с.
1407243
  Сверстюк Є. Франкова правда // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 14-18. – (Серія журналістика ; Вип. 29)


  Проаналізовано питання Франкової віри, збереження етичних максим християнства у його поглядах
1407244
  Яремчук І. Франкова присутність у літературній творчості українських січових струльців // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 190-198. – ISSN 0130-528Х
1407245
  Яремчук І. Франкова присутність у художній прозі Галини Тарасюк // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 160-171. – ISSN 0130-528Х


  У статті висвітлено рецепції творчості І. Франка у прозі Г.Тарасюк
1407246
  Бурак Р. Франкова рецепція Шевченкової "Тополі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 179-183. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1407247
  Горак Р. Франкова справа у Софії / Р. Горак, Б. Чудійович // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 94-103. – ISSN 0130-528Х


  На основі документального матеріалу висвітлено справу запрошення Івана Франка працювати в Софійському університеті та його відмова. Згадується професор КУ - Драгоманов М.
1407248
  Зимомря М. Франкова стратегія українознавства як модель міжкультурного дискурсу крізь призму німецького літературознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 219-222


  У статті автор розглядає Франкові українознавчі ідеї як довершену модель національно-культурної стратегії, а також стратегію українознавства як модель міжкультурного дискурсу крізь призму німецького літературознавства
1407249
  Гнатюк М. Франкова теорія міждисциплінарного аналізу мистецьких творів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С.203-210. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1407250
  Гнатюк М. Франкова теорія рецепції художнього твору і деякі проблеми рецептивної естетики


  У статті автор аналізує теоретичні праці І. Франка, в яких простежуються підходи українського вченого до питання сприймання літературного твору читачем. Автор доводить, що позиції І. Франка корелюються з основними положеннями констанської та ...
1407251
  Підгорна Л. Франкові нотатки з приводу фольклористичної спадщини Осипа Бодянського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 199-204. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто фольклористичну спадщину відомого ученого О.   Бодянського у візіях І. Франка. Звернуто увагу на висвітлення проблем нац. самобутності у казковому епосі О. Бодянського. Проаналізовано збирацьку і видавничу діяльність ученого-славіста. ...
1407252
  Пилипчук С. Франкові оскарження "темного царства": lux in tenebris?... // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 60-65. – ISSN 0236-1477
1407253
  Вернудіна І.В. Франкові погляди на роль особистості митця в літературній творчості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 94-98. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Творча особистість митця розглядається у комплексі історико-літературних взаємин, зумовлених потребою осмислення національної своєрідності та оригінальності української літератури, її інтегрування у світовий літературний процес.
1407254
  Федорак Н. Франкові поетичні інтерпретації середньовічних текстів ("Студії над найдавнішим київським літописом" і "Найстарші пам"ятки німецької поезії IXI-XI вв.) // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 437-444. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2


  Німецько-«руський» контекст.
1407255
  Барабаш Ю. Франкові причинки до української Гоголіяни // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-49. – ISSN 0130-5263
1407256
  Пеньковська О. Франкознавча парадигма Михайла Возняка
1407257
  Мацько В. Франкознавчий дискурс у наукових зацікавленнях Мікулаша Неврлого // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 99-111. – ISSN 2411-4146
1407258
  Ціхоцький І. Франкознавчі дослідження кафедри української мови Львівського університету (наукові традиції і перспективи) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 91-98. – ISSN 0130-528Х
1407259
   Франкознавчі студії : Збірник наукових праць. – Дрогобич. – ISBN 966-8260-00-7
№ 2. – 2002
1407260
  Ярема Я. Франкознавчі студії / Яким Ярема ; [наук. ред. І. Лучук] ; НАНУ, Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2007. – 284 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 8). – ISBN 978-966-02-4239-5
1407261
  Чистяк Д. Франкомовна бельгійська література: вершечок айсберга // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 9/10 (1041/1042). – С. 8-10. – ISSN 0320 - 8370
1407262
  Кутіліна М.М. Франкомовна література Карибського басейну: латиноамериканський аспект осмислення національно-культурної самобутності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 98-106. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячується дослідженню та осмисленню франкомовної літератури Карибського басейну у контексті пошуку культурної самобутності. Аналізуються такі теми впливу на літературу Карибського басейну: тема національної історії і звільнення; ...
1407263
  Руснак Д.А. Франкомовна медіареклама як засіб формування міжкультурної компетентності студентів мовних спеціальностей // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 1 (89). – С. 23-31. – ISSN 1817-8510
1407264
  Блавацький С. Франкомовна преса в Україні (1917-1919 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 19-38. – ISSN 2524-0331
1407265
  Кравець Я.І. Франкомовне прочитання Олександра Архипенка // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 208-218. – ISBN 966-8474-40-6
1407266
  Ступаченко Ю.Ю. Франкомовні вигуки: функціональний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 236-242


  У статті розглядаються вигуки сучасної французької мови та їх уживання у прагмалінгвістичному аспекті. У роботі досліджується функціонування вигуків серед комунікативної єдності, їх прагмадискурсивні функції (емотивна, референтна, фатична, конативна, ...
1407267
  Мовчан Ю.П. Франкомовні газети Канади "Le Journal de Montreal" та "La Presse" спільне та відмінне // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 218-221


  Франкомовна преса сконцентрована переважно в канадській франкомовній провінції Квебек, особливо в листах Монреаль та Квебек-Сіті. Газети "Le Journal de Montreal" та "La Presse" вважаються двома головними франкомовними виданнями в Канаді. Кожна з цих ...
1407268
   Франкомовні довідкові та бібліографічні видання 18 - початку 20 ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ уклад. : М.А. Стельмашева, А.М. Беба, Р.С. Кириченко ; редкол. : Л.А. Дубровіна, М.К. Іваннікова та ін. ]. – Київ : НБУВ, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-02-4725-3
1407269
  Дурманенко А.М. Франкомовні переклади української художньої літератури XX-початку XXI століть // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 198-205


  Статтю присвячено аналізові перекладів творів сучасної української літератури французькою мовою. Статья посвящена анализу переводов произведений современной украинской литературы на французский язык. The article is devoted to the analysis of ...
1407270
  Стельмашева М.А. Франкомовні періодичні видання кінця ХVІІ - початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 421-425. – ISBN 966-02-3854-1
1407271
  Матюша П.А. Франкомовні та румуномовні назви військових структур в українському перекладі : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Матюша П.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1407272
  Бондаренко В.С. Франкомовні тексти магрибських письменників як поле зіткнення арабського та європейського світобачення // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 207-212. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1407273
  Райнгардт К. Франконія лежить якраз над морем... // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 97-99. – ISSN 0130-1608
1407274
  Визгин В.П. Франкофоб Франсуа Везен и германофилка Жермена де Сталь: к правдивой истории франко-германского философского диалога // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 137-144. – ISSN 0042-8744
1407275
   Франкофонія в Інституті філології // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 5


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбувся конкурс, організований посольством Франції та Французьким центром Інституту філології в рамках святкування Дня французької мови - франкофонія. У ньому взяли участь студенти Інституту міжнародних відносин та ...
1407276
  Малиновська Н. Франкофонія як інтеграційний процес зовнішньої політики Франції (на прикладі африканських країн) // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 22-34. – ISSN 2522-1663
1407277
  Прожогина С.В. Франкоязычная литература стран Магриба / С.В. Прожогина. – М., 1973. – 188с.
1407278
  Балашова Т. Франкоязычная поэзия Швейцарии после Второй мировой войны // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.107-125
1407279
   Франкоязычные литературы Тропической Африки. – М, 1989. – 283с.
1407280
  Энгельс Ф. Франкский диалект. / Ф. Энгельс, 1935. – 144с.
1407281
  Горобець Ірина Франкфурт на Майні. Альфа - місто / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 50-57 : фото
1407282
  Юрьев Олег Франкфурт, 1840-е гг. : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1407283
  Иванов В.Ф. Франкфуртская школа и ее вклад в исследования социальной коммуникации // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-14. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1). – ISSN 2219-8741


  Статья посвящена взглядам представителей Франкфуртской школы на проблемы социальной коммуникации.
1407284
  Скворцова М.А. Франкфуртская школа и ее роль в становлении критического подхода в исследовании массовых коммуникаций // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Изд-во "Экономическое образование". – Москва, 2013. – С. 28-31. – (Серия 2 "Гуманитарные науки" ; № 5). – ISSN 2076468-5
1407285
   Франкфуртська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 952-953. – ISBN 966-316-069-1
1407286
  Гончар Б.М. Франкфуртський мир 1871 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 676. – ISBN 966-316-045-4
1407287
  Конради В. Франс Гальс. / В. Конради. – М., 1933. – 43с.
1407288
  Вольська В.Н. Франс Гальс. / В.Н. Вольська. – Київ, 1938. – 44с.
1407289
  Хамат Є. Франс Еміль Сілланп"я: біологія в літературі // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 3. – С. 116-121. – ISSN 0130-321Х
1407290
  Зеленина К.А. Франс Мазереель / К.А. Зеленина. – Москва, 1930. – 77с.
1407291
  Зубар М. Франс Мазереель / М. Зубар. – Харків; Київ; Одеса, 1931. – 30с.
1407292
  Фогелер Г. Франс Мазереель / Г. Фогелер. – М.Л., 1937. – 39с.
1407293
  Богемская К.Г. Франс Мазерель / К.Г. Богемская. – М, 1975. – 63с.
1407294
  Сененко М.С. Франс Хальс / М.С. Сененко. – М., 1965. – 243с.
1407295
  Хальс Ф. Франс Хальс / Ф. Хальс. – Л, 1967. – 22с.
1407296
   Франс Хальс. [Изоматериал] : Бытовая живопись и портрет : (Комплект - 20 открыток). – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1963. – 20 л., [4] с. : 20 цветных открыток+ 1 обл.+ 1 листок вклад. – (Голландская живопись ; Сер. II)


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
1407297
   Франсис Пикабия // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С. 8-18.
1407298
  Медведева И.А. Франсис Пуленк / И.А. Медведева. – Москва : Советский композитор, 1969. – 240 с.
1407299
  Колпинский Ю.Д. Франсиско Гойя / Ю.Д. Колпинский. – М., 1965. – 36с.
1407300
  Шнайдер М. Франсиско Гойя / М. Шнайдер. – М., 1988. – 284с.
1407301
  Опимах И. Франсиско Гойя "Расстрел повстанцев..." // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 5. – С. 65-73


  "Третье мая 1808 года в Мадриде" (El tres de mayo de 1808 en Madrid), вариант перевода - "Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года") - историческое полотно Франсиско Гойи, написанное в 1814 г. и выставленное в мадридском музее Прадо.
1407302
  Альперович М.С. Франсиско де Миранда в России / М.С. Альперович. – Москва, 1986. – 349с.
1407303
  Малицкая К.М. Франсиско Сурбаран / К.М. Малицкая. – М., 1963. – 99с.
1407304
  Дубинянский М. Франсиско Франко: Один каудильо и две Испании // Личности. – Киев, 2009. – № 6 (22). – С. 93-115. – ISSN 1819-6268


  Франсиско Франко (1892-1975) - испанский государственный деятель, правитель и каудильо Испании с 1939 года до смерти в 1975 году, одновременно, до 8 июня 1973 года, председатель совета министров, генералиссимус.
1407305
  Білецький О. Франсіско де Квело Вільгас // Історія життя пройдисвіта, Пабло на ймення,зразка волоцюг і дзеркала крутіїв / Кеведо-и-Вільєгас. – Київ : Радянська література, 1934. – С. 1-27
1407306
  Вольская В. Франск Гальс. / В. Вольская. – Москва-Ленинград, 1937. – 53с.
1407307
  Григулевич И.Р. Франссиско де Миранда и борьба за независимость Испанской Америки. / И.Р. Григулевич. – М., 1976. – 273,5с.
1407308
  Чиняков М.К. Франсуа-Жозеф Лефевр // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 46-64. – ISSN 0042-8779
1407309
  Дейч А.И. Франсуа-Жозеф Тальма / А.И. Дейч. – Москва, 1973. – 248 с.
1407310
  Лившиц Н.А. Франсуа Буше / Н.А. Лившиц. – Л., 1948. – 9с.
1407311
  Александренко Л. Франсуа Видаль и его социалистическая система / Л. Александренко. – 7с. – Отд. оттиск
1407312
  Фавье Ж. Франсуа Вийон / Ж. Фавье. – Москва : Радуга, 1991. – 480с.
1407313
  Фавье Ж. Франсуа Вийон / Ж. Фавье. – Москва : Молодая гвардия, 1999. – 414с. – (Жизнь замечательных людей). – ISBN 5-235-02341-2
1407314
  Разумовская М.В. Франсуа де Ларошфуко, автор "Максим". : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Разумовская М.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 16с.
1407315
  Вольф Ф. Франсуа и Женевьева / Ф. Вольф. – Москва-Ленинград, 1943. – 120с.
1407316
  Дроздов В.В. Франсуа Кенэ. / В.В. Дроздов. – М., 1988. – 124с.
1407317
  Дорогань И.В. Франсуа Коппе о Марии Башкирцевой: опыт создания литературного портрета с "Натуры" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 28-35
1407318
  Кузнецов В.Н. Франсуа Мари Вольтер / В.Н. Кузнецов. – М., 1978. – 223с.
1407319
  Дубинянский М. Франсуа Миттеран: double vie // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
1407320
  Кирнозе З.И. Франсуа Мориак / З.И. Кирнозе. – Москва, 1970. – 80с.
1407321
  Наркирьер Ф.С. Франсуа Мориак. / Ф.С. Наркирьер. – Москва : Художественная литература, 1983. – 230с.
1407322
  Івасютин Т. Франсуа Моріак як чинник творчої лабораторії європейського порівняльного літературознавства // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 482-489
1407323
   Франсуа Рабле. – М., 1953. – 16с.
1407324
  Артамонов С.Д. Франсуа Рабле / С.Д. Артамонов. – Москва, 1964. – 152с.
1407325
   Франсуа Рабле // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 9 (656). – С. 4 обл. – ISSN 0132-2036


  Портрет Франсуа Рабле (1483-1553)
1407326
  Евнина Е.М. Франсуа Рабле. / Е.М. Евнина. – М., 1948. – 344с.
1407327
   Франтишек Купка // Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Часть 120 : Купка Франтишек. – С. 3-31.
1407328
  Ших Б. Франтишек Ондржичек / Б. Ших. – Москва : Музгиз, 1974. – 95 с.
1407329
   Франтишек Стрынкевич. – М, 1968. – 22с.
1407330
   Франтишек Стрынкевич. Скульптура.. – М., 1968. – 22с.
1407331
  Пирогів Андрій ФРАНТИШКОВЕ-ЛАЗНЕ. Імператор цілющих вод : Мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 98-100 : Фото
1407332
  Данилюк І.В. Франц Боас як фундатор етнологічного напрямку сучасної етнічної психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 91-94. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто й проаналізовано розвиток наукових ідей Ф. Боаса та їхній вплив на становлення етнопсихологічної школи. The article examines and analyses the development of the scientific ideas of F. Boas and their influence on the formation of ...
1407333
  Макарова Н.В. Франц Брентано о роли деятельного ума в психологии Аристотеля // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.156-166. – ISSN 0042-8744
1407334
  Пирумова М.Б. Франц Верфель и его роман "Сорок дней горы Муса" : Автореф... канд. филол.наук: 10.644 / Пирумова М.Б.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 20л.
1407335
  Добролюбский А.О. Франц де Боплан - архитектор одесского порта // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 103-112. – ISBN 978-966-927-169-3
1407336
  Дубинянский М. Франц Иосиф I: его лоскутное величество // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 8 (84). – С. 30-47. – ISSN 1819-6268
1407337
  Давид К. Франц Кафка / К. Давид. – Харьков ; Ростов-на-Дону : Фолио ; Феникс, 1998. – 384 с. – (След в истории). – ISBN 966-03-0349-1
1407338
  Затонский Д.В. Франц Кафка и проблемы модернизма / Д.В. Затонский. – М., 1965. – 114с.
1407339
  Затонский Д.В. Франц Кафка и проблемы модернизма / Д.В. Затонский. – 2-е изд., испр. – Москва, 1972. – 136с.
1407340
  Лозинський В. Франц Кафка та французький постструктуралізм // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 157-163. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1407341
   Франц Кафка. "Перевтілення": матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 98-109
1407342
  Петухова О. Франц Кафка: выброшен жить... // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 8 (72). – С. 86-105. – ISSN 1819-6268
1407343
  Дуда І. Франц Коковський і Лемківщина // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 45-50. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1407344
  Владимироская А.Р. Франц Легар / А.Р. Владимироская. – Ленинград : Музыка, 1981. – 173 с.
1407345
  Рыженков М. Франц Лефорт - друг и наставник Петра Великого // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 3. – 58-62. – ISSN 0321-0626
1407346
  Глебов И. Франц Лист : опыт характеристики / И. Глебов. – Птргр., 1922. – 62 рос.
1407347
  Кремлев Ю.А. Франц Лист : краткий очерк жизни и творчества / Ю.А. Кремлев. – Ленинград : Тритон, 1935. – 56 с.
1407348
  Чечотт В.А. Франц Лист. 1811-1886 / В.А. Чечотт. – СПб. – 16 с.
1407349
   Франц Марк // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 114 : Немецкие экспрессионисты. – С. 12-28.
1407350
  Томазова Н. Франц Марковський: до історії польського театру в Києві // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 66-73. – ISSN 1728-6875
1407351
  Гагарин А.П. Франц Меринг и его философские взгляды / А.П. Гагарин. – М., 1937. – 140с.
1407352
  Станкова С.В. Франц Меринг как историк. : Автореф... канд. ист.наук: / Станкова С.В.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 29л.
1407353
  Оболенская С.В. Франц Меринг как историк. / С.В. Оболенская. – М., 1966. – 220с.
1407354
  Слуцкий А.Г. Франц Меринг: Революционер, ученый, публицист / А.Г. Слуцкий. – М., 1979. – 120с.
1407355
  Соболевский А.И. Франц Миклошич : некролог // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – [5] с.
1407356
  Сонин А.С. Франц Нейман. 1798-1895 / А.С. Сонин. – Москва : Наука, 1986. – 223с.
1407357
  Федорова О.В. Франц Рубо. / О.В. Федорова. – М., 1982. – 127с.
1407358
  Сухушина О.В. Франц Фердинанд д"Есте: деякі штрихи до біографії та поглядів у контксті внутрішньої і зовнішньої політики Австро-Угорщини // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 7-21. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
1407359
  Гольдшмидт Г. Франц Шуберт - жизненный путь / Г. Гольдшмидт. – Москва, 1960. – 439 с.
1407360
  Глазунов А.К. Франц Шуберт / А.К. Глазунов. – Ленинград, 1928. – 45 с.
1407361
  Дамс В. Франц Шуберт / В. Дамс. – Москва, 1928. – 199 с.
1407362
  Левик Б.В. Франц Шуберт / Б.В. Левик. – Москва ; Ленинград, 1952. – 36 с.
1407363
  Черная Е.С. Франц Шуберт / Е.С. Черная. – Москва, 1964. – 30 с.
1407364
  Черная Е.С. Франц Шуберт / Е.С. Черная. – Москва, 1966. – 240 с.
1407365
  Гольдшмидт Г. Франц Шуберт : Жизненный путь / Г. Гольдшмидт. – 2-е изд., доп. рус. – Москва, 1968. – 450 с.
1407366
  Бутакова Е. Франц Шуберт: в волшебном кругу // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 11 (111). – С. 28-45. – ISSN 1819-6268


  Франц Петер Шуберт (1797-1828) - австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке, автор приблизительно 600 вокальных композиций (на слова Шиллера, Гуте, Гейне и других), девяти симфоний, а также большого количества камерных и ...
1407367
   Францевич Іван Микитович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 418-419. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1407368
  Усенко Н.І. Францевич Іван Микитович. Герой Соціалістичной Праці // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 441-445. – ISBN 978-966-11-0226-1
1407369
  Д"Аннунцио Г. Францеска да Римини : Трагедия в 5 д. / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. размерами подлинника Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Пантеон" ; [Тип. Мин. путей сообщ. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*)], 1908. – 223 с. – (Библиотечка ; № 88)


  В РНБ есть электр. версия
1407370
  Ивонин Ю.Е. Франциск I Валуа // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 19-42. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности французского короля Франциска I из династии Валуа.
1407371
  Алєксандрова О.В. Франциск Ассізський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 303-305. – ISBN 966-316-069-1
1407372
   Франциск Скорина - белорусский гуманист, просветитель, первопечатник. – Минск, 1989. – 206с.
1407373
  Владимировас Л.И. Франциск Скорина - первопечатник вильнюсский Лявас Владимировас / Л.И. Владимировас. – Вильнюс, 1975. – 66с.
1407374
  Подокшин С.А. Франциск Скорина / С.А. Подокшин. – М, 1981. – 215 с.
1407375
  Ковальчук Г. Франциск Скорина за публікаціями вчених української діаспори 1920-х років // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 19-25. – ISSN 1029-7200


  У статті зроблено спробу повернути у науковий обіг праці зарубіжних українських дослідників 20-х років ХХ ст., присвячені Франциску Скорині та його видання, які мало відомі в історіографії скоринознавства або й невідомі зовсім. Аналізуються, зокрема, ...
1407376
   Франциск Скорина и его время : энциклопедический справочник : (к 500-летию со дня рождения). – Минск : Белорусская советская энциклопедия, 1990. – 631 с. – ISBN 5-85700-031-9
1407377
  Долгополова Е. Франциск Скорина и литературно-публицистичното му наследство: 500 години белоруско книгопечатане // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2017. – Г. 24 (63), 2. – С. 34-42. – ISSN 0861-847Х
1407378
  Груша А. Франциск Скорина: достоинство писателя // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 130-135. – ISBN 978-5-02-039116-1
1407379
  Немировский Е.Л. Франциск Скорина: Жизнь и деятельность белорусского просветителя / Е.Л. Немировский. – Минск, 1990. – 596 с.
1407380
  Райман Б. Франциска Линкерханд / Б. Райман. – М, 1977. – 568с.
1407381
  Райман Б. Франциска Линкерханд / Б. Райман. – Москва, 1981. – 544 с.
1407382
  Котляревский С.А. Францисканский орден и Римская курия в XIII и XIV веках / С.А. Котляревский. – Москва : Поставщ. двора Его Величества ; Т-во скоропеч. А.А. Левенсона, 1901. – 389, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1407383
  Стасюк А.Є. Францисканські місії на Русі в часи правління Юрія II Тройденовича (1325-1340) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 20-26. – ISSN 2312-1165


  "У статі проаналізовано місіонерську діяльність Братів Менших в руських володіннях Юрія ІІ Тройденовича. Протягом другої половини 20-х рр. XIV ст. – до квітня 1340 р. спадщиною галицько-волинських правителів Романовичів управляв представник мазовецької ...
1407384
  Ромм А.Г. Франциско Гойа 1746-1828 / А.Г. Ромм. – М, 1948. – 44с.
1407385
  Ливанова М. Франциско Гойя: художник и его честь // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 68-91. – ISSN 1819-6268


  Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес (1746-1828) - испанский художник и гравёр, один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма.
1407386
  Юткевич И С. Франция - кадр за кадром. / И С. Юткевич, . – М., 1970. – 336с.
1407387
  Филатова А. Франция - НАТО: стоит за решением о возврате в военную структуру? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 1 (41). – С. 44-55. – ISSN 0201-7083
1407388
  Загоскина Василина Франция - туризм Haute couture : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 28-33 : Фото. – ISSN 1998-8044
1407389
  Ралль Ю.М. Франция / Ю.М. Ралль. – Москва, 1932. – 78 с.
1407390
  Слука А.Е. Франция / А.Е. Слука. – М, 1958. – 109с.
1407391
  Видясова Л.М. Франция / Л.М. Видясова. – Москва, 1963. – 48с.
1407392
   Франция. – Париж, 1965. – 1с.
1407393
  Ратиани Г. Франция / Г. Ратиани. – М, 1969. – 48с.
1407394
  Долгоруков Н.А. Франция / Н.А. Долгоруков. – Москва, 1970. – 20с.
1407395
  Шабо Ж. Франция : Развитие экономико-географических районов / Ж. Шабо. – Москва : Прогресс, 1970. – 472с.
1407396
   Франция : Экономика и политика стран современного капитализма. – Москва : Мысль, 1973. – 464с.
1407397
  Любимова В.В. Франция / В.В. Любимова. – М., 1976. – 248с.
1407398
  Заботкина О.С. Франция = La France / О.С. Заботкина. – Ленинград, 1977. – 352 с.
1407399
  Ратиани Г. Франция / Г. Ратиани. – М, 1980. – 470с.
1407400
  Ратиани Г. Франция / Г. Ратиани. – М, 1980. – 470с.
1407401
   Франция. – М, 1982. – 431с.
1407402
  Ковлер А.И. Франция / А.И. Ковлер. – М., 1984. – 140с.
1407403
   Франция. – М, 1990. – 176с.
1407404
  Гаршина Е.Я. Франция / Е.Я. Гаршина. – М., 1992. – 160с.
1407405
   Франция. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1993. – 272с.
1407406
   Франция. – Новое изд. – Москва : Интердиалект+, 1999. – 271, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
1407407
   Франция : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 64-69 : Іл.
1407408
   Франция : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 108 : Фото
1407409
   Франция : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 58-63 : Фото
1407410
   Франция // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 2-3 : Карта
1407411
   Франция : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 56-61 : Фото
1407412
   Франция : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 40-45 : Фото
1407413
  Терещенко Алексей Франция // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 23 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
1407414
  Андреев Б.И. Франция .Италия.Очерки экономической географии. / Б.И. Андреев. – Москва, 1965. – 203с.
1407415
  Буйко О.Л. Франция : колониальная политика и парламент. 1880-е годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 3. – С. 65-78. – ISSN 0130-3864
1407416
  Ефимова А.Л. Франция 1939 - 1949 годов / А.Л. Ефимова. – Москва, 1950. – 47 с.
1407417
  Андреев А.И. Франция 1965 / А.И. Андреев. – Москва, 1965. – 48с.
1407418
  Перцев В.Н. Франция XIХ в. : Исторический очерк / В.Н. Перцев. – Москва : Изд. "Универсальная библиотека", 1917. – 79 с. – (Народная библиотека : Сер. Историческая ; [№ 102])
1407419
  Романовская Е.П. Франция в 1789 году по впечатлениям английского путешественника д-ра Ригби : Lettres docteur Rigby Traduites de Langlais par M. Caillet, avec une intridection et des notes par le baron A. de Marcourt / Е. П. Романовская, слушательница Высш. женск. курс. в Киеве ; Напеч. под ред. проф. П. Н. Ардашев. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1917. – 47 с. – Отд. оттиск из сборника: "Минерва", изд. Ист.-филол. семинарием Высш. женских курсов в Киеве. - Экз. № 24282 без обл.


  Ред.: Ардашев, Павел Николаевич (1865-1922)
1407420
  Утин Е.И. Франция в 1871 г. : Политические эскизы / [соч.] Евг. Утина. – Санкт-Петербург : В тип. Ф.С. Сущинского, 1872. – [4], IV, 479 с.


  Ред.: Ардашев, Павел Николаевич (1865-1922)
1407421
  Ефимова А.Л. Франция в 1918 - 1939 годах / А.Л. Ефимова. – Москва, 1951. – 48 с.
1407422
  Бендрикова Л.А. Франция в 1929-1939 годах / Л.А. Бендрикова. – М., 1957. – 88с.
1407423
  Гендель Г.М. Франция в 1960-1970 гг. / Г.М. Гендель. – Горький, 1971. – 32с.
1407424
  Кулябко-Корецкий Н.И. Франция в XIX веке : Политические волнения и революционные бури / Н.И. Кулябко-Корецкий. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 232 с.
1407425
  Леклер Ж. Франция в антисоветском блоке / Ж. Леклер. – М.-Л., 1929. – 63с.
1407426
  Седых В.Н. Франция в движении / В.Н. Седых. – М, 1986. – 367с.
1407427
  Тимофеев П. Франция в диалоге Россия - ЕС // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 41-55. – ISSN 0201-7083
1407428
  Люблинская А.Д. Франция в начале XVII века (1610-1620 гг.) / А.Д. Люблинская. – Л., 1959. – 295с.
1407429
  Розанцева Н.А. Франция в ООН. / Н.А. Розанцева. – М, 1984. – 223с.
1407430
  Малафеев К.А. Франция в период "странной войны" (сент. 1939 г.- апр. 1940 г.) / К.А. Малафеев. – Смоленск, 1961. – 55с.
1407431
  Ефимова А.Л. Франция в период общего кризиса мировой капиталистической системы / А.Л. Ефимова. – Москва, 1954. – 68 с.
1407432
  Володин Л.Д. Франция в разных измерениях / Л.Д. Володин. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 191с.
1407433
  Сироткин В.Г. Франция в середине 70-х годов / В.Г. Сироткин. – М, 1976. – 64с.
1407434
  Михеев В.С. Франция в системе атлантизма // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 2 (70) : Прохождение военных программ в правительстве и конгрессе. Сенат США и перспективы сокращения вооружений. Франция в системе атлантизма. О конверсии военного производства. Кооперативы и государство в амерканском сельском хозяйстве... – С. 59-74
1407435
  Рубинский Ю.И. Франция в современном мире. / Ю.И. Рубинский. – М, 1973. – 64с.
1407436
  Шуртаков С.И. Франция вблизи. / С.И. Шуртаков. – М, 1962. – 102с.
1407437
  Руссо Анри Франция Виши и Франция сопротивления : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 98-111 : Фото
1407438
  Смирнов В.П. Франция во время второй мировой войны. / В.П. Смирнов. – М., 1961. – 112с.
1407439
   Франция глазами французских социологов. – М, 1990. – 279с.
1407440
  Покровский М.Н. Франция до и во время войны / М.Н. Покровский. – 2-е изд. – Петроград : Ком. ун-т им. Т. Зиновьева, 1923. – 109 с.
1407441
  Покровский М.Н. Франция до и во время войны : с прил. очерка Ж. Садуля : Франция, как страна тяжелой индустрии / М.Н. Покровский. – 3-е изд. доп. – Ленинград : Раб. изд. "Прибой", 1924. – 130 с.
1407442
   Франция и "европейская армия". – М, 1954. – 264с.
1407443
  Маевский Ю.А. Франция и "малая Европа" : планы и реальность / Ю.А. Маевский. – Москва : Мысль, 1987. – 293 с.
1407444
  Игнатченко И.В. Франция и Восточный кризис 1839-1841 годов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 69-84. – ISSN 0130-3864


  Статья посвящена борьбе европейских держав за влияние на Ближнем Востоке в связи с турецко-египетским конфликтом, в частности политике премьер-министра и министра иностранных дел Франции А. Тьера в период второго Восточного кризиса 1839-1841 гг.
1407445
  Дворниченко Е.В. Франция и государственный переворот в Швеции 1772 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 51-69. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1407446
  Богданович Т. Франция и Европа на грани XIX века : Составлено по А. Сорелю, с предисл. Н.И. Кареева / Т. Богданович. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрон, 1909. – [2], IV, 146 с. – (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого)
1407447
  Белоусова З.И. Франция и европейская безопасность 1929-1939 / З.И. Белоусова. – М, 1976. – 418с.
1407448
   Франция и ее владения. – Москва, 1948. – 800с.
1407449
  Тимофеев П.П. Франция и ЕС на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 11 (652). – С. 31-36. – ISSN 0321-5075
1407450
  Карева Д.О. Франция и ЕС: средиземноморская политика на рубеже XX - XXI вв. // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 94. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1407451
  Ветланин В.А. Франция и Западная Германия в "общем рынке" / В.А. Ветланин. – Москва, 1962. – 208с.
1407452
  Черкасов П.П. Франция и Индокитай / П.П. Черкасов. – М, 1976. – 168с.
1407453
  Скалвайт С. Франция и конституционный конфликт в Англии в XVII веке / С. Скалвайт. – Москва, 1970. – 21с.
1407454
  Клинова М.В. Франция и модернизация российской экономики: государственно-частное инвестиционное сотрудничество // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (50). – С. 95-108. – ISSN 0201-7083
1407455
  Рябошлык Вилен Михайлович Франция и Нато : проблема взаимосвязи внейшней и военной политики : Дис... канд. ист.наук: / Рябошлык Вилен Михайлович; КГУ. – Киев, 1978. – 194л.
1407456
  Рябошлык В.И. Франция и НАТО: проблема взаимосвязи внешней и военной политики (1966-1976 гг.) : Автореф. лдис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Рябошлык В.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 22 с.
1407457
  Вершинин А.А. Франция и начало гражданской войны в Испании в 1936 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 5. – С. 99-112. – ISSN 0042-8779


  О внутриполитической обстановке во Франции в 1936 году, обусловившей невмешательство в ход гражданской войны в Испании.
1407458
  Розанцева Н.И. Франция и Организация Объедененных Наций (1945-1949 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Розанцева Н. И.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М., 1978. – 24л.
1407459
  Котова Г.Д. Франция и развитие культурных и научных связей с Советским Союзом (1924-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Котова Г.Д.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1979. – 28л.
1407460
  Наумова Н.Н. Франция и расширение Европейского Союза на Восток / Н.Н. Наумова, И.Д. Тутберидзе // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 23-36. – ISSN 0130-3864
1407461
  Абенсур Ж. Франция и славяне в Первой мировой войне // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 17. – ISBN 978-966-2530-21-6
1407462
  Волков Н.В. Франция и социалистические страны Европы : экономические и научно-технические связи / Н.В. Волков. – Москва : Международные отношения, 1971. – 279 с.
1407463
  Пархалина Т.Г. Франция и Средиземноморье / Т.Г. Пархалина. – М., 1987. – 188с.
1407464
  Куприн А.М. Франция и страны Магриба / А.М. Куприн. – М, 1980. – 125с.
1407465
  Панюжева М. Франция и США: фобии по обе стороны Атлантики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 3 (47). – С. 18-31. – ISSN 0201-7083
1407466
   Франция и тресты. – М, 1955. – 488с.
1407467
  Боровикова А. Франция и ФРГ в контексте становления структур безопасности ЕС: интересы, позиции и инициативы партнеров в начале 90-х гг. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 37-47


  During the cold war the Franco-German special relationship was concidered an engine of European integration. After 1990 it gave impetus to European institutional development in a new strategic environment. German Unification and new challenges in the ...
1407468
  Кривушин И. Франция и черная Африка в постимперскую эпоху // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 1. – С. 3-19. – ISSN 0130-3864
1407469
  Рубинский Юрий Франция на новом рубеже // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 43-54. – ISSN 0201-7083
1407470
  Зарецкий М. Франция на переломе / М. Зарецкий. – Москва : Ин-т мирового хоз-ва и мировой политики, 1935 (тип. изд-ва "Крест. газ."), 1935. – 122, [2] с.
1407471
  Ковалев А.А. Франция на перепутьях мировой политики / А.А. Ковалев. – Москва, 1983. – 182с.
1407472
  Волынский Л. Франция на подъеме. / Л. Волынский. – Москва, 1943. – 55с.
1407473
  Понятин Э.Ю. Франция на рубеже тысячелетий = La France au rendez-vous des millenaires : учеб. пособие по страноведению (на французском языке) : для студ. высш. учеб. заведений / Э.Ю. Понятин ; Федеральное агенство по обр. Рос. Фед. ; Нижегор. гос. лингв. ун-т им. Н.А. Добролюбова. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2006. – 297 с. – ISBN 5-17-034211-X
1407474
  Павлович М.П. (Вельтман М.) Франция накануне мировой войны : (отрывки из дневника политического эммигранта) / М.П. Павлович [псевд.] (Мих. Вельтман). – Москва ; Петроград : Изд. "Коммунист"
Ч. 1 : Ч.1. Агония ІІ Интернационала. Ч.2. Смерть Жореса. – 1918. – 154 с., 1 л. портр. (фронт.)
1407475
  Шампьон Эдм Франция накануне революции по наказам 1789 года / Эдм. Шампьон ; пер. с фр. М.А. Брагинского. – Санкт-Петербург : Изд. А.И. Иванчин-Писарева и Н.Е. Кудрина ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1906. – 224 с. – Библиогр.: с. 7-8 и в предисл.
1407476
  Кашен М. Франция организатор интервенции / М. Кашен. – М.-Л., 1931. – 32с.
1407477
  Донечанин Василиан Франция осенняя: возможности тематических туров : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 42-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
1407478
  Арсеньев Э.А. Франция под знаком перемен / Э.А. Арсеньев. – Москва, 1984. – 336с.
1407479
   Франция после мировой войны. – Москва, 1937. – 76 с.
1407480
  Люблинская А.Д. Франция при Ришелье: Фр. асболютизм в 1630-1642 гг. / А.Д. Люблинская. – Л., 1982. – 275с.
1407481
  Мухтор Ш. Франция читает "Гулистан". / Ш. Мухтор. – Душанбе, 1987. – 148с.
1407482
  Поршнев Б.Ф. Франция, английская революция и европейская политика в середине XVII в. / Б.Ф. Поршнев. – М., 1970. – 388с.
1407483
  Слука А.Е. Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксенбург, Монако / А.Е. Слука. – Москва, 1957. – 32 с.
1407484
  Котов Павел Франция, Прибалтика / Котов Павел, Шифрин Михаил // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 20
1407485
  Пеллэнк М. Франция, прижатая к стене. / М. Пеллэнк. – М, 1958. – 175с.
1407486
  Верт А. Франция. 1940-1955 / А. Верт. – Москва, 1959. – 615с.
1407487
  Скирюк Дмитрий Франция. Борьба с умом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 104-105 : фото
1407488
  Айвазян Анна Франция. Визит к Старой Даме // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 70-75 : фото
1407489
  Мартынов Семен Франция. Гражданин кулис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 24-25 : фото
1407490
  Князева Елена Франция. Истина в вине / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 60-63 : фото
1407491
  Князева Дарья Франция. История вне закона / Князева Дарья, Жиори Антуан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 1 (178), январь. – С. 142-145 : фото. – ISSN 1029-5828
1407492
   Франция. Как всегда, на высоте // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 44-49 : фото
1407493
  Скоренко Тим Франция. Камерная жизнь замка Иф // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 52-57 : фото
1407494
   Франция. Лингвострановедческий словарь. – Москва : Интердиалект +; АМТ, 1997. – 1040c. – ISBN 5-89520-003-6
1407495
  Морозова Е. Франция. Новые пьесы 1987/88 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.А. Харитонов, А.Ф. Строев. – Москва, 1989. – № 5 (85). – С. 24-78
1407496
  Балаховская Е. Франция. Новые пьесы второй половины 1983 г. (июль-декабрь) // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Л.В. Барбашова. – Москва, 1984. – № 6 (56). – С. 62-81
1407497
  Трофимкина Н. Франция. Новые пьесы театрального сезона 1982/83 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Н.В. Мамонтова. – Москва, 1984. – № 3 (53). – С. 26-53
1407498
  Овчинникова Наталия Франция. Орлеанская девственница. 10 мифов о Жанне д"Арк // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 98-102 : фото
1407499
  Князева Елена Франция. Отец наполеона / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 70-72 : фото
1407500
  Щербакова К. Франция. Рандеву с Катрин Денев / Карина Щербакова // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 14-18 : фото
1407501
  Дорохин Андрей Франция. Рождественская фея Страсбурга // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 48-50 : фото
1407502
  Апресов Сергей Франция. Своя игра // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 24-32 : фото
1407503
  Терещенко Алексей Франция. Увидеть Париж // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 98-103 : фото
1407504
  Занфирова В.И. Франция. Физическая и экономическая география : Учебное пособие / В.И. Занфирова, Г.И. Бронникова, О.Л. Нечепоренко. – Ленинград : Просвещение, 1979. – 126 с.
1407505
  Витвер И.А. Франция. Экономическая география / И.А. Витвер, А.Е. Слука. – Москва : Географгиз, 1958. – 415с.
1407506
  Жорж П. Франция. Экономическая и социальная география / П. Жорж. – М, 1951. – 335с.
1407507
  Глухарев Л.И. Франция.Некоторые черты экономического развития / Л.И. Глухарев. – М, 1961. – 48с.
1407508
  Сироткин В.Г. Франция: 200 лет без Бастилии / В.Г. Сироткин. – К, 1990. – 203с.
1407509
  Новоженова И.С. Франция: ислам в светском государстве // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 130-145. – ISSN 0235-5620
1407510
  Ульяновский Ю. Франция: каких сюрпризов ждать от президентских выборов? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 16. – С. 14-16. – ISSN 0234-1670
1407511
  Фоков А.П. Франция: кодификация гражданского законодательства (историко-правовой аспект) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 11. – С. 23-27. – ISSN 1812-3805


  На основе историко-правового и компаративистского анализа рассматривается Гражданский кодекс Франции, который послужил примером грандиозного скачка правосознания французского общества, сумевшего преодолеть застойную идеологию и экономику феодализма.
1407512
  Горохов Д. Франция: новый вызов предместий // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Революційна ситуація у Франції
1407513
  Панюжева М.М. Франция: новый президент - новый внешнеполитический курс? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (55). – С. 71-87. – ISSN 0201-7083
1407514
  Коломийцев В.Ф. Франция: панорама жизни конца 70-х годов / В.Ф. Коломийцев. – М., 1979. – 64с.
1407515
  Коломийцев В.Ф. Франция: панорама конца 70-х годов / В.Ф. Коломийцев. – М., 1979. – 64с.
1407516
  Островская Е. Франция: преодоление кризиса // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 52-63. – ISSN 0131-2227
1407517
  Арсеньев Э.А. Франция: проблемы и политика / Э.А. Арсеньев. – Москва, 1978. – 198с.
1407518
  Каргалова М.В. Франция: профсоюзы и научно-техническая революция / М.В. Каргалова. – М., 1975. – 271с.
1407519
  Ирмуханов Б.Б. Франция: профсоюзы и проблемы единства. 1958 - 1978 / Б.Б. Ирмуханов. – Алма-Ата : Казахстан, 1979. – 263 с.
1407520
  Поляков Ю.А. Франция: пути и заботы молодых. / Ю.А. Поляков. – М., 1974. – 144с.
1407521
  Федорченко Дмитрий Франция: самая-самая... горнолыжная // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 23 : фото. – ISSN 1998-8044
1407522
  Смирнов В.П. Франция: страна, люди, традиции / В.П. Смирнов. – М., 1988. – 286с.
1407523
  Кузнецов В.И. Франция: экономика гос.-монополист. капитализма / В.И. Кузнецов. – М., 1968. – 240с.
1407524
  Трофимова О. Франция:глобализация, интеграция и сохранение национальных интересов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 87-99. – ISSN 0201-7083
1407525
  Фомін А.О. Франція - КНДР: проблематика відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 375-382
1407526
  Ушеренко С.В. Франція - торговельний партнер України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.243-246
1407527
  Осауленко Т. Франція - це так близько // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 2. – С.47-50


  Електронні ЗМІ Франції
1407528
  Єленіна З.І. Франція — Україна = France- Ukraine : Навчальний посібник / Єленіна З.І. – Київ : Знання України, 2005. – 158с. – ISBN 966-316-074-8
1407529
  Устінова Л.А. Франція / Л.А. Устінова. – Київ, 1965. – 28с.
1407530
  Супричов Олексій Франція // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 43-46 : Карта
1407531
  Любенко Олександр Франція & Іспанія. Містерія жовтих стрілок : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 92-97 : Фото
1407532
  Пирогів Андрій Франція & Німеччина. У Європі все спокійно : вояж-колекція / Пирогів Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 58-69 : Фото
1407533
  Пирогова Л. Франція 1900-1914 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – листопад (№ 43) : Всесвітня історія (№ 11)
1407534
  Пирогова Л. Франція 1900-1914 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – грудень (№ 47) : Всесвітня історія (№ 12)
1407535
  Халецька Л.П. Франція в європейському інтеграційному процесі (кінець 1980-х - 1990-і роки) : Автореф. ... кандид. істор. наук: 07.00.02 / Халецька Л.П.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с.16
1407536
  Халецька Леся Пилипівна Франція в європейському інтеграційному процесі (кінець 1980-х - 1990-і роки) : Дис...канд.істор.наук:07.00.02 / Халецька Леся Пилипівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 213л. + Додатки:л.204-213. – Бібліогр.:л.188-203
1407537
  Іваненко О.А. Франція в житті та творчості М.В. Остроградського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-9. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється життєвий та творчий шлях видатного українського математика, академіка М.В.Остроградського. Особливу увагу приділено паризькому періоду життя вченого.
1407538
  Шпак В.А. Франція в Х VІ - першій половині XVII ст. Всесвітня історія. 8 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 27-30
1407539
  Куропятник О. Франція з новим президентом: що далі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 травня (№ 17). – С. 5
1407540
  Дятел В.М. Франція і НАТО: проблеми зближення та розширення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 126-136. – (Історія ; Вип. 36)


  Розглянуто позицію Франції щодо питання розширення НАТО на Схід і у зв"язку з цим - проблема повернення Франції до військової організації НАТО.
1407541
  Зарецький М.І. Франція на переломі / М. Зарецький. – Київ : Соцевидав України, 1937. – 155 с. – Прим. у різних палітурках
1407542
  Садовенко А.П. Франція на порозі ХХІ століття / А.П. Садовенко. – Київ : Знання, 1991. – 47 с.
1407543
  Яворський Я. Франція після парламентських виборів. / Я. Яворський. – 2-е изд. – Х., 1932. – 44с.
1407544
  Джеджула А.Е. Франція сьогодні. / А.Е. Джеджула. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1960. – 67 с.
1407545
  Косик В. Франція та Україна : Становлення української дипломатії (березень 1917 - лютий 1918) / Володимир Косик; Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 264с. – ISBN 966-613-355-5
1407546
  Габрилевич А. Франція у викликах світової кризи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 64-72. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1407547
   Франція у європейському просторі вищої освіти. – Київ : Київський університет, 2005. – 169с.
1407548
  Силіна Т. Франція. Cherchez la Russie // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 5


  Франція історично є однією з найбільш пронизаних (просочених) русофільством країн Європи. Тут багато хто не лише захоплюється великою російською культурою, пам"ятає про монархічні зв"язки двох держав і поділяє непозбутню тугу за імперським минулим. Тут ...
1407549
  Потімкова Олеся Франція. MSC Divina - красуня на 550 мільйонів, або У лайнера на хрестинах // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 40-41 : фото
1407550
  Сидоренко Віктор Франція. Апре-скі по-авалінському : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 34-35 : Фото
1407551
  Ліпковська Наталія Франція. Вдруге в ту саму річку, або Знову "Шерше ля Франс" / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 118-127 : фото
1407552
  Ліпковська Наталія Франція. Велика провінційна подорож : Вояж-колекція / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 66-75 : Фото
1407553
  Сидоренко Віктор Франція. Канкан для Європи : весь світ - театр / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 82-89 : Фото
1407554
   Франція. Мовно-країнознавчий словник. – Київ : видавець Вадим Карпенко, 2003. – 80с. – ISBN 966-95418-6-7
1407555
   Франція. Мовно-країнознавчий словник. – Вид. 2-ге, виправлене і доп. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 92с. – ISBN 966-8387-30-9
1407556
  Горобець Ірина Франція. На дозвіллі у Довілі : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 84-96 : Фото
1407557
  Сидоренко Віктор Франція. Найвідоміша парижанка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 102-106 : фото
1407558
  Сваткова Т.Д. Франція. Посібник з країнознавства : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.Д. Сваткова, І.В. Вєдіна; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 280с. – ISBN 966-8387-86-9
1407559
  Сваткова Т.Д. Франція. Посібник з країнознавства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.Д. Сваткова, І.В. Вєдіна ; МОНУ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Вадим Карпенко, 2009. – 280с. – ISBN 966-1516-35-8
1407560
  Сваткова Т.Д. Франція. Посібник з країнознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.Д. Сваткова, І.В. Вєдіна. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 279, [1] с. – Текст англ. – ISBN 966-1516-35-8
1407561
  Завірюха Марія Франція. Практика "Тур де Франс" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 108-113 : фото
1407562
  Ільченко Руслана. Сагайдак Максим Франція. Рости, устрице, велика і маленька! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 76-78 : фото
1407563
  Кочубей Л.О. Франція: сучасні дискусії про національну ідентичність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 58-69
1407564
  Жук Н. Француженка : сказки для взрослых / Нина Жук. – Черкассы : Чабаненко Ю., 2008. – 100 с. – ISBN 978-966-493-107-3
1407565
  Салиас Е.А. Француз. / Е.А. Салиас. – М., 1992. – 494с.
1407566
  Траверсе О. Французи в Україні: герцог Рішельє, граф Ланжерон, маркіз де Траверсе // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.83-89 : Фото. – ISSN 1607-6451
1407567
  Наумова Н. Французи про Україну і Київ // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 2, (квітень - червень). – С. 14-21. – ISSN 1814-5078
1407568
  Якимович Т.К. Французкая драматургия на рубеже 1960-1970-х годов / Т.К. Якимович. – Киев, 1973. – 255с.
1407569
  Кареев Н.И. Французкие политические писатели XVIII века / Н. Кареев. – Ростов -на-Дону : Изд. Н. Парамонов ; "Донская речь", 1905. – 42 с. – Экз. № 41332 дефектный, без обл. и тит. стр.
1407570
  Афинская З.Н. Французкий акцент московского говора (по произведениям И.С. Шмелева) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 79-91. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
1407571
   Французкий ежегодник. – Москва, 1977
1407572
   Французкий ежегодник. – Москва, 1978
1407573
   Французкий ежегодник. – Москва, 1979
1407574
   Французкий ежегодник. – Москва, 1983
1407575
  Федорюк Г.М. Французкий неорационализм / Г.М. Федорюк. – Ростов -на-Дону, 1983. – 159с.
1407576
  Якимович Т.К. Французкий реалистический очерк / Т.К. Якимович. – М, 1963. – 320с.
1407577
  Никонов Б.А. Французкий язык / Б.А. Никонов. – Москва, 1962. – 89 с.
1407578
   Французкое киноискусство. – М, 1960. – 487с.
1407579
   Французкой коммунистической партии 40 лет. – М, 1961. – 73с.
1407580
  Чекман І.С. Французова Стелла Борисівна - учений-фармаколог (до ювілею) // Фармакологія та лікарська токсикологія : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – № 2 (43). – С. 102-104. – ISSN 2227-7943
1407581
  Венсандо Джинетт Французская "новая волна" : рождение звезды // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 97-103
1407582
  Долт Ф. Французская акварель ХІХ века / Ф. Долт. – Москва, 1981. – 176с.
1407583
  Проскурникова Т.Б. Французская антидрама / Т.Б. Проскурникова. – М., 1967. – 104с.
1407584
  Проскурникова Т.Б. Французская антидрама (50-е - 60-е годы). : Автореф... канд. филлог.наук: / Проскурникова Т.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филлог. ф-тет. – М., 1966. – 18л.
1407585
  Орехов В. Французская армия у стен Севастополя 1854-1856 гг. / Верховный Совет Автономной Республики Крым; Совет Министров Автономной Республики Крым; Владимир Орехов. – Симферополь : Таврия-Плюс, 2003. – 280с. – (Памятники и поля сражений Крымской войны). – ISBN 966-7503-86-0
1407586
  Иванов В. Французская борьба / В. Иванов. – Л., 1929. – 91с.
1407587
  Наумов Н.В. Французская буржуазная историография Великой Октябрьской социалистической революции (1917-1967 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 571 / Наумов Н.В. ; Моск. гос. ун-т , Ист. фак. – Москва, 1968. – 16 с.
1407588
  Покровский А.И. Французская буржуазная политическая экономия / А.И. Покровский. – М., 1961. – 224с.
1407589
   Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. – Л, 1939. – 12с.
1407590
  Телегина Э.П. Французская буржуазная революция 1789-1794 гг / Э.П. Телегина. – Горький, 1967. – 29с.
1407591
  Гудзий Н.К. Французская буржуазная революция и русская литература / Н.К. Гудзий. – М, 1944. – 125 с.
1407592
  Манфред А. Французская буржуазная революция конца XVIII века (1789-1794) / А. Манфред. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 175 с.
1407593
  Баев В.Г. Французская буржуазная революция конца ХVIII в. и философия И.Г. Фихте: к проблеме становления единого немецкого национального государства // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 11/12. – С. 136-142. – ISSN 1812-8696
1407594
  Ефимов В А. Французская буржуазная революция ХVIII века 1789-1794 / В А. Ефимов, . – Москва, 1939. – 75с.
1407595
  Цебенко М.Д. Французская буржуазная философия - идеологическое оружие американского империализма / М.Д. Цебенко. – М., 1950. – 44с.
1407596
  Цебенко Французская буржуазная философия = идеологическое оружие американского империализма / Цебенко, м.Д. – М., 1951. – 48с.
1407597
  Кузнецов В.Н. Французская буржуазная философия ХХ века / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1970. – 319с.
1407598
  Кузнецов В.Н. Французская буржуазная философия ХХ века / В.Н. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1970. – 318с.
1407599
  Предвечный Г.П. Французская буржуазная эстетика. / Г.П. Предвечный. – Ростов-на-Дону, 1967. – 252с.
1407600
  Дрюон М. Французская волчица / М. Дрюон. – Ленинград, 1982. – 592 с.
1407601
  Дрюон М. Французская волчица / М. Дрюон. – Минск, 1983. – 309с.
1407602
  Дрюон М. Французская волчица / М. Дрюон. – Москва, 1991. – 300с.
1407603
  Дрюон М. Французская волчица. Лилия и лев / М. Дрюон. – Минск : Мастацкая літаратура, 1982. – 607с.
1407604
  Дрюон М. Французская волчица. Лилия и лев. / М. Дрюон. – Москва, 1991. – 591с.
1407605
  Дрюон М. Французская волчица. Лилия и лев. / М. Дрюон. – Москва, 1992. – 367 с.
1407606
  Александровская О.А. Французская географическая школа конца ХIX- начала XX века / О.А. Александровская. – Москва : Наука, 1972. – 144с.
1407607
  Лясковская О.А. Французская готика. Архитектура. Скульптура. Витраж / О.А. Лясковская. – Москва : Искусство, 1973. – 174 с. : фото., ил. – Из истории мирового искусства, Французкая готика ХII-ХIV веков
1407608
   Французская гравюра XVI-XVII веков : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1970. – 46 с.
1407609
   Французская гравюра конца XIX-XX века. – Москва : Советский художник, 1973. – 28 с.
1407610
  Жукова Н.Б. Французская грамматика в разговорной речи. Практическое пособие для старших классов средней школы. / Н.Б. Жукова, К.Н. Дауэ. – М., 1967. – 212с.
1407611
  Фену Н.О. Французская грамматика в сравнении ее с русской = Grammaire francaise compare a la grammaire russe / cост. Н. Фену. – 1879-1884 ; 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Тип. Тренке и Фюсно]
Ч. 1 : Лексикология. – 1879. – VIII, 84 с.


  Глезер, Пауль Рудольфович
1407612
  Нико М.Н. Французская грамматика для вузов / М.Н. Нико. – Москва, 1940. – 240 с.
1407613
  Мижуев П.Г. Французская грамматика для русских / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург, 1906. – 130 с.
1407614
  Мижуев П.Г. Французская грамматика для русских / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург, 1914. – 146 с.
1407615
   Французская деревня 12-14 вв и Жакерия. – М.-Л., 1935. – 104с.
1407616
  Трунский Ю.Г. Французская деревня в XIX - XX веках / Ю.Г. Трунский. – Москва, 1986. – 283 с.
1407617
  Маркина В. Французская деревня в Шампани по наказам и генеральные штаты 1789 г. : Дис... канд. истр.наук: / Маркина В.;. – К., 1947. – 212л. – Бібліогр.:л.1-5
1407618
  Шаферова Л.А. Французская деревня и вотчина в VIII-X вв.: уч. пособие. / Л.А. Шаферова. – Красноярск, 1989. – 78с.
1407619
  Голубева-Монаткина Французская диалогическая речь в сопоставлении с русской / Голубева-Монаткина. – Москва : Высшая школа, 1985. – 127с.
1407620
  Краснов Н.А. Французская дипломатия в США во время Войны за независимость 1775-1783 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 65-79. – ISSN 0130-3864
1407621
  Белоусова З.С. Французская дипломатия накануне Мюнхена / З.С. Белоусова. – М, 1964. – 299с.
1407622
  Корженевская Н.И. Французская драматургия 19-20 вв. / Н.И. Корженевская. – Уфа, 1991. – 148с.
1407623
  Поляков В.А. Французская драматургия в переводах Максима Рыльского : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Поляков В.А.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 23л.
1407624
   Французская живопись. – Москва, 1956. – 3с.
1407625
   Французская живопись. – Л, 1979. – 26с.
1407626
   Французская живопись 16 - первой половины 19 вв. – М, 1982. – 294с.
1407627
   Французская живопись 16 - первой половины 19 вв. – Москва, 1991. – 277с.
1407628
   Французская живопись 18 века. – М, 1985. – 268с.
1407629
   Французская живопись 19 века. – Москва, 1956. – 63с.
1407630
   Французская живопись 19 века. – М, 1956. – 192с.
1407631
   Французская живопись 19 века. – Ленинград, 1957. – 10с.
1407632
   Французская живопись 19 века. – Москва, 1958. – 11с.
1407633
   Французская живопись 19 века. – Ленинград, 1970. – 60с.
1407634
   Французская живопись 20 века. – Ленинград, 1972. – 12с.
1407635
  Костеневич А.Г. Французская живопись XIX -- начала XX века в Эрмитаже: Очерк-путеводитель. / А.Г. Костеневич. – Л., 1979. – 167с.
1407636
  Березина В.Н. Французская живопись XIX века / В.Н. Березина. – М, 1980. – 296с.
1407637
  Немилова И.С. Французская живопись XVIII века в Эрмитаже / И.С. Немилова. – Л., 1982. – 296с.
1407638
  Немилова И.С. Французская живопись XVIII века в Эрмитаже: науч. каталог. / И.С. Немилова. – Л., 1982. – 304с.
1407639
  Унанянц Н.Т. Французская живопись в Архангельском. / Н.Т. Унанянц. – М., 1970. – 56с.
1407640
   Французская живопись в музеях СССР. – М, 1962. – 15с.
1407641
  Изергина А.Н. Французская живопись в Эрмитаже / А.Н. Изергина. – Л., 1969. – 80с.
1407642
   Французская живопись второй половины 19 - начала 20 века. – Москва, 1971. – 57с.
1407643
   Французская живопись второй половины 19 - начала 20 века. – Ленинград, 1987. – 552с.
1407644
   Французская живопись второй половины 19 - начала 20 века. – Москва, 1987. – 60с.
1407645
   Французская живопись второй половины 19 века и современная ей художественная литература. – М, 1972. – 205с.
1407646
  Березина В.Н. Французская живопись первой половины и середины XIX века вЭрмитаже = La peinture francaise premieree moitie et milieu du XIXe siecle musee de Ermitage / В.Н. Березина. – Л, 1983. – 255с.
1407647
  Немилова И.С. Французская живопись, XVIII в. / И.С. Немилова. – Ленинград, 1985. – 492с.
1407648
  Гаврилов Н.И. Французская Западная Африка / Н.И. Гаврилов. – Москва : Госиздат географической литературы, 1959. – 69, [2] с. – (У карты мира)
1407649
  Керес П. Французская защита / П. Керес. – М., 1958. – 262с.
1407650
  Суэтин А.С. Французская защита / А.С. Суэтин. – М., 1983. – 208с.
1407651
   Французская и английская литография первой половины XIX века : избранные листы из коллекции С.П. Варшавского. – Москва : Советский художник, 1985. – 39 с.
1407652
   Французская иллюстрация XVIII века в собрании Эрмитажа : Каталог выставки. – Ленинград : Ленуприздат, 1982. – 54 с.
1407653
  Соснина Е.Л. Французская исследовательская традиция и изучение Северного Кавказа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 20-25. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 2). – ISSN 2074-1227
1407654
  Бендрикова Л.А. Французская историография Народного фронта во Франции / Л.А. Бендрикова. – М., 1983. – 183с.
1407655
  Бендрикова Л.А. Французская историография революции 1848-1849 гг. во Франции / Л.А. Бендрикова. – М., 1969. – 398с.
1407656
  Шанский Д.Н. Французская историография феодальной России / Д.Н. Шанский. – М., 1991. – 170с.
1407657
  Аглиуллова А.Х. Французская историческая школа и генезис термина "средний класс" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 153-156. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1407658
  Анисимов И. Французская классика со времен Рабле до Ромена Роллана : (Статьи, очерки, портреты) / И. Анисимов. – Москва : Художественная литература, 1977. – 334с.
1407659
   Французская классическая эпиграмма. – М, 1979. – 431с.
1407660
  Копанев Н.А. Французская книга в ри русская культура в середине XVIII века. / Н.А. Копанев. – Л., 1988. – 160с.
1407661
   Французская книга в России в 18 веке. – Л, 1986. – 252с.
1407662
  Иносова З. Французская книга для чтения по математике и механике / З. Иносова. – Л.М., 1937. – 208с.
1407663
   Французская книга для чтения по математике и механике. – К, 1967. – 210с.
1407664
  Гривнина А.С. Французская книжная иллюстарция 30-40-х годов XIX в. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Гривнина А. С.; Гос. Эрмит. – Л., 1954. – 22л.
1407665
  Мокрецова И.П. Французская книжная миниатюра / И.П. Мокрецова, В.Л. Романова. – Москва, 1984. – 251с.
1407666
  Мокрецова И.П. Французская книжная миниатюра 13 века в советских собраниях 1200-1270 / И.П. Мокрецова, В.Л. Романова. – Москва, 1983. – 247с.
1407667
  Субботин В.А. Французская колониальная экспансия в конце XIX века. Экваториальная Африка и острова Индийского океана. / В.А. Субботин. – М., 1962. – 166с.
1407668
  Керов В.Л. Французская колонизация островов Индийского океана, 17-18 вв. / В.Л. Керов. – М., 1990. – 146с.
1407669
  ГерасимовО Французская колония на Гаити: сахар, кровь и революция // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 38-51. – ISSN 1812-867Х
1407670
  Брянцева В.Н. Французская комическая опера XVIII века / В.Н. Брянцева. – М., 1985. – 310с.
1407671
  Ля-Лоранси де. Французская комическая опера. XVIII века. / де. Ля-Лоранси. – Москва, 1937. – 156 с.
1407672
   Французская коммерческая корреспонденция. – Птгр. – 96с.
1407673
   Французская коммунистичекая партия. – Сент-Уэн, 1972. – 168с.
1407674
   Французская коммунистичекая партия. – Витри, 1974. – 128с.
1407675
   Французская коммунистичекая партия. – Сент-Уэн, 1982. – 184с.
1407676
   Французская коммунистичекая партия. – Сент-Уэн, 1985. – 175с.
1407677
   Французская коммунистичекая партия. – Сент-Уэн, 1987. – 246с.
1407678
  Зинченко В.В. Французская коммунистическая партия -- организатор и руководитель массовых кампаний против территориально-административной реформы (1959-1969 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Зинченко В.В.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1980. – 24л.
1407679
  Бондарчук В.И. Французская коммунистическая партия - вдохновитель и организатор подготовки и проведения антифашистского национального вооруженного восстания 1944 года : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Бондарчук В.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 24с. – Бібліогр.:с.24
1407680
  Кузьмин М.Н. Французская коммунистическая партия в борьбе за Демократию и мир и прогресс / М.Н. Кузьмин. – Л, 1966. – 22с.
1407681
  Касаткина Г.П. Французская коммунистическая партия в борьбе за интересы трудящихся (1966-1976 гг.) : Библиогр. указ. / Г.П. Касаткина. – Москва, 1978. – 142с.
1407682
  Мечетная Н. Французская кухня // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 26 (463). – С. 36-37


  На посту главы МВФ Д. Стросс-Кана, оскандалившегося конкурента французского президента Николя Сарзози, сменила его боевая подруга - вегетарианка с безупречной репутацией Кристин Лагард
1407683
  Бокадорова Н.Ю. Французская лингвистическая традиция XVIII - начала XIX века / Н.Ю. Бокадорова. – М., 1987. – 152с.
1407684
  Андреев Л.Г. Французская литература 1917-1956 гг. / Л.Г. Андреев. – Москва, 1959. – 263с.
1407685
  Пеллисье Ж. Французская литература XIX века : пер. с фр. : с портр. / Ж. Пеллисье, проф. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Битнера. – (Главнейшие течения мировой литературы : Главнейшие течения мировой литературы / Под ред. В.В. Битнера ; № 9-10))
Ч. 1. – 1905. – 112 с.


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
1407686
  Пеллисье Ж. Французская литература XIX века : пер. с фр. : с портр. / Ж. Пеллисье, проф. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Битнера. – (Энциклопедическая библиотека для самообразования : Главнейшие течения мировой литературы / Под ред. В.В. Битнера ; № 9-10))
Ч. 1-2. – 1905. – 112, 120 с.


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
1407687
  Пеллисье Ж. Французская литература XIX века : пер. с фр. : с портр. / Ж. Пеллисье, проф. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Битнера. – (Главнейшие течения мировой литературы : Главнейшие течения мировой литературы / Под ред. В.В. Битнера ; № 9-10))
Ч. 2. – 1905. – 120 с.


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
1407688
  Бибилейшвили М.Д. Французская литература в творчестве Геронтия Кикодзе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Бибилейшвили М.Д.; АН ГССР.Ин-т ист.груз литературы. – Тбилиси, 1977. – 25л.
1407689
  Ваксмахер М. Французская литература наших дней / М. Ваксмахер. – Москва, 1967. – 215с.
1407690
  Сэрж В. Французская литература после войны. / В. Сэрж. – Л., 1929. – 38с.
1407691
  Уваров Ю.П. Французская литература сегодня / Ю.П. Уваров. – М, 1960. – 32с.
1407692
  Берлин И.С. Французская литература. Учеб. пособие для учащихся VIII кл. школ с преподаванием ряда предметов на франц. яз / И.С. Берлин. – Москва, 1969. – 264 с.
1407693
  Берлин И.С. Французская литература. Учеб. пособие для учецихся VIII кл. школ с преподаванием ряда предметов на франц. яз / И.С. Берлин. – Изд. 2-е. – М, 1972. – 263с.
1407694
   Французская литературная сказка 17-18 вв. – М, 1991. – 381с.
1407695
   Французская литературная сказка XVII-XVIII веков. – Москва : Художественная литература, 1990. – 718с.
1407696
   Французская литературная сказка ХІІ-ХХ в.. – Москва : Радуга, 1983. – 648 с.
1407697
   Французская литография. – Ленинград, 1969. – 96с.
1407698
   Французская литография 1890-х годов. – Ленинград : Аврора, 1979. – 83 с.
1407699
  Бахтияров К.И. Французская логика ХVII - начала XIX столетий / К.И. Бахтияров, Н.Б. Бирюкова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.29-42. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1407700
  Симонова Т. Французская любовь для Варшавы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 3. – С. 104-109. – ISSN 0235-7089


  Польша, Савинков и военноая миссия из Парижа (1919-1921).
1407701
  Плешкова С.Л. Французская монархия и церковь (ХУ-сер.ХУ1 вв.) / С.Л. Плешкова. – М., 1992. – 176с.
1407702
  Ястребцева А.В. Французская моральная философия XX в. vs аналитическая метаэтика: история одного сопротивления // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 21-34. – ISSN 0235-1188
1407703
  Филенко Г.Т. Французская музыка первой половины ХХ века / Г.Т. Филенко. – Л, 1983. – 232с.
1407704
  Шнеерсон Г.М. Французская музыка ХХ века / Г.М. Шнеерсон. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – М., 1970. – 576с.
1407705
   Французская новелла. – Воронеж, 1989. – 507с.
1407706
   Французская новелла 19 века. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1950. – 808с.
1407707
   Французская новелла 19 века. – Москва ; Ленинград : Художественная литература
[Т. 1]. – 1959. – 712 с.
1407708
   Французская новелла 19 века. – Москва; Ленинград : Художественная литература
[Т. 2]. – 1959. – 796с., илл.
1407709
   Французская новелла 19 века. – Минск, 1984. – 352с.
1407710
   Французская новелла 20 века. – Москва, 1973. – 638 с.
1407711
   Французская новелла 20 века. – Москва, 1976. – 574с.
1407712
   Французская новелла Возрождения. – Москва : Художественная литература, 1988. – 543с. – (Б-ка Возрождения)
1407713
   Французская одноактная драматургия. – М, 1984. – 279с.
1407714
  Некрасова Т.А. Французская оккупационная политика в Германии. 1945-1949 гг. // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 131-142. – ISSN 0042-8779
1407715
  Гак В.Г. Французская орфография / В.Г. Гак. – М., 1956. – 195с.
1407716
  Гак В.Г. Французская орфография / В.Г. Гак. – Москва, 1985. – 240с.
1407717
  Соболев А.А. Французская партийная система в начале XXI века: решительній шаг к "двухпартийности по-американски"? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 96-103. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1407718
  Мизес Ж. Французская партия / Ж. Мизес. – Л., 1927. – 44с.
1407719
  Калитина Н.Н. Французская пейзажная живопись / Н.Н. Калитина. – Ленинград, 1972. – 262с.
1407720
  Эрисман Г. Французская песня / Г. Эрисман. – М, 1974. – 151с.
1407721
   Французская повесть 18 века. – М, 1989. – 588с.
1407722
   Французская Полинезия. Остров, где вас могут съесть // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 70-75 : фото
1407723
  Боярский Петр Владимирович Французская политехническая школа и развитие механики в конце XVIII и в начале XIX в. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 07.00.10 / Боярский Петр Владимирович ; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – Москва, 1973. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1407724
  Блуменау С.Ф. Французская политическая публицистика накануне Великой революции. Ж.-Г. Туре // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 111-118. – ISSN 0042-8779
1407725
  Федорова М.М. Французская политическая философия: от политической рациональности к парадоксам политического // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 5. – С. 83-97. – ISSN 0235-1188
1407726
  Балашова Т.В. Французская поэзия 20 века. / Т.В. Балашова. – Москва : Наука, 1982. – 390с.
1407727
  Евдокимова Л.В. Французская поэзия позднего средневековья. / Л.В. Евдокимова. – М., 1990. – 227,2с.
1407728
  Кунов Г. Французская пресса в первые годы великой революции / Г. Кунов. – Одесса, 1918. – 109с.
1407729
  Кунов Г. Французская пресса в первые годы великой революции / Г. Кунов. – Птгр, 1919. – 115с.
1407730
  Песин Б.А. Французская прогрессивная литература в борьбе за мир и демократию / Б.А. Песин. – М., 1952. – 180с.
1407731
  Песис Б.А. Французская прогрессивная литература в борьбе за мир и демократию / Б.А. Песис. – Москва : Советский писатель, 1952. – 180 c.
1407732
  Аббасов Г. Французская просветительская литература в творчестве М.Ф. Ахундова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 54-58. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1407733
  Посконин В.С. Французская публицистика и историография "красного мая" 1968 г. / В.С. Посконин. – М., 1982. – 160с.
1407734
  Любарский В.Е. Французская реакционная философия на службе поджигателей войны : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Любарский В.Е. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1951. – 23 л.
1407735
  Наркирьер Ф.С. Французская революционная литература /1914-1924/. / Ф.С. Наркирьер. – М., 1965. – 307с.
1407736
  Блос Вильгельм Французская революция : изложение событий и общественного состояния во Франции от 1789 по 1804 года / В. Блос ; Пер. с нем. Н.С. Тютчева. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Палалда" ; [Тип. Спб. акц. общ. "Слово"], 1906. – [6], 480 с.
1407737
  Блос Вильгельм Французская революция : Исторический обзор событий и общественного состояния во Франции с 1789 по 1804 г. / Вильгельм Блос ; Пер. [с нем.] Г.Ф. Львовича. – изд. 3-е, испр. – Санкт-Петербург : Тип. Альтшулера, 1906. – [6], 430 с. – (["В.Б. - На рубеже XIX ст."] / Изд. Г.В. Львовича)
1407738
  Матьез А. Французская революция / А. Матьез. – М.-Л.
1. – 1925. – 224с.
1407739
  Матьез А. Французская революция / А. Матьез. – М.-Л.
2. – 1929. – 206с.
1407740
  Матьез А. Французская революция / А. Матьез. – М.
3. – 1930. – 208с.
1407741
  Карлейль Т. Французская революция : история : пер. с англ. / Т. Карлейль; послеслов. В.Г. Сироткина. – Москва : Мысль, 1991. – 575 с. : ил., порт. – Библиогр.: с. 548-558. – ISBN 5-244-00420-4
1407742
  Матьез А. Французская революция : Пер. с французского К.И.Цидербаума / А. Матьез. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 576 с. – (События изменившие мир). – ISBN 5858801013
1407743
   Французская революция 18 века. – М, 1988. – 269с.
1407744
  Брок Эрве де Французская революция в показаниях современников и мемуаров = (La France pendant la revolution) / [Соч.] Виконта де-Брока ; Пер. под ред. Ф.И. Булгакова. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелевых, 1892. – 616 с.
1407745
  Брок Эрве де Французская революция в показаниях современников и мемуаров = (La France pendant la revolution) / [Соч.] Виконта де-Брока ; Пер. под ред. Ф.И. Булгакова. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелевых, 1892. – 616 с. – Конволют. - Перепл. Вестник иностранной литературы: 1812 го. (По мемуарам Марбо). С. 355-399
1407746
   Французская революция в провинции и на фронте. – М.-Л. – 328с.
1407747
  Попов М.С. Французская революция и религия. / М.С. Попов. – Птгр., 1919. – 383с.
1407748
  Гладышев А.В. Французская революция: взгляд из ХХI века // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 66-73. – ISSN 0042-8779
1407749
   Французская республика. – М, 1989. – 445с.
1407750
   Французская романтическая повесть. – Л, 1982. – 494с.
1407751
  Абдуллаев Е. Французская русистика: традиция и новаторство // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 5. – С. 454-472. – ISSN 0042-8795
1407752
  Михилев А.Д. Французская сатира второй половины 20 века : Социально-идеологический аспект и поэтика / А.Д. Михилев. – Харьков : Вища школа изд-во при ХГУ, 1989. – 183с. – ISBN 5-11-000721-7
1407753
  Капо-Рей Французская Сахара / Капо-Рей. – Москва, 1958. – 496с.
1407754
  Зарецкая З.В. Французская скульптура 17-20 веков / З.В. Зарецкая. – Ленинград, 1963. – 167с.
1407755
  Новоженова И.С. Французская социалистическая партия в 70-е годы. Внутрипартийные течения / И.С. Новоженова. – М., 1989. – 190с.
1407756
  Макаренкова М Е. Французская социалистическая партия в годы IV республики / М Е. Макаренкова, . – Москва, 1973. – 216 с.
1407757
  Макаренкова Е.М. Французская социалистическая партия в период 4-ой республики : Автореф. дис. ... канд . истор. наук / Макаренкова Е.М. ; АН СССР , Ин-т истории. – Москва, 1968. – 26 с.
1407758
  Салычев С.С. Французская социалистическая партия в период между двумя мировыми войнами 1921-1940 / С.С. Салычев. – М, 1973. – 398с.
1407759
  Массон Ф. Французская социология и государство // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4 (360). – С. 30-38. – ISSN 0132-1625
1407760
   Французская средневековая лирика. – Москва : Книга, 1990. – 469с.
1407761
  Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли. – Москва, 1961. – 394 с.
1407762
  Степанов Ю.С. Французская стилистика / Ю.С. Степанов. – М., 1965. – 355с.
1407763
   Французская фантастическая проза. – М, 1987. – 493с.
1407764
  Бирюкова Н.Ю. Французская фарфоровая пластика XVIII века / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1962. – 312 с.
1407765
  Бирюкова Н.Ю. Французская фарфоровая пластинка 18 века. : Автореф... Канд.искусствоведения.наук: / Бирюкова Н.Ю.; М-во культуры СССР. – Л, 1955. – 14л.
1407766
   Французская филология. – Пятигорск, 1974. – 98с.
1407767
  Кастийо М. Французская философия в начале XX I века: от наследия к новым вопросам // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 56-63. – ISSN 0235-1188
1407768
  Руткевич А.М. Французская философия в России // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 5-9. – ISSN 0235-1188
1407769
   Французская философия сегодня. – М, 1989. – 260с.
1407770
  Алексеев А.Д. Французская фортепьянная музыка конца XIX- начала XX века / А.Д. Алексеев. – Москва, 1961. – 220с.
1407771
  Нарзикулов А. Французская фразеология и вопросы французско-узбекского художественного перевода : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Нарзикулов А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Фак. иностр. яз. – Л., 1969. – 27л.
1407772
  Фену Н.О. Французская хрестоматия : Со статьями для перевода с русского и словарем, с прил. спряжения неправильных глаголов, объяснением приставок и окончаний, а также галлицизмов, поговорок и пословиц : Для старш. классов сред.-учеб. заведений / сост. Н. Фену, преп. 1 С.-Петерб. воен. гимназии. – 13-е изд., отпеч. без перемен по 9-му изд.... – Санкт-Петербург : imp. du Journal de St.-Petersbourg, 1900. – XXIV, 477 с. – Экз. дефектный без. обл.


  Глезер, Пауль Рудольфович
1407773
   Французская художественная бронза 18 века в собрании Эрмитажа. – Л, 1988. – 39с.
1407774
   Французская цветная гравюра XVIII века. – Москва : Советский художник, 1968. – 28 с.
1407775
  Фрумов С.А. Французская школа и борьба за ее демократизацию 1850-1870. / С.А. Фрумов. – Москва, 1960. – 584 с.
1407776
  Медведев Ф.А. Французская школа теории функций и множеств на рубеже ХІХ - ХХ в.в. / Ф.А. Медведев. – М, 1976. – 232с.
1407777
  Трубицын В. Французская Экваториальная Африка. Французская Западная Африка. / В. Трубицын. – М., 1956. – 31с.
1407778
   Французская элегия 18-19 вв в переводах поэтов пушкинской поры : с паралельным русским текстом. – Москва : Радуга, 1989. – 686с.
1407779
   Французская энциклопедия женщины. – Новодвинск, 1992. – 95с.
1407780
   Французская эпиграмма = Epigramme francaise : [переводы] / [сост. В. Новиков, И. Кутик ; худож. М.Федоров]. – Москва : Книга, 1986. – 139, 119 с. встреч. паг. – Текст парал. на рус. и фр. яз. - Влож. с 4 др. кн. в коробку с загл.: Эпиграммы. - Миниатюрное издание
1407781
   Французские автографы из коллекции Научной библиотеки Тартуского государственного университета. – Тарту, 1989. – 349с.
1407782
  Гончарова Т.Н. Французские дипломаты в России (1814-1848): персоналии и каръеры // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 130-136. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1407783
  Якобсон М.А. Французские заимствования в испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Якобсон М.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Баку, 1968. – 20л.
1407784
  Смирнов И.Е. Французские заимствования в лексической системе современного румынского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.664 / Смирнов И.Е. ; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1970. – 25 с.
1407785
  Рубакин А.Н. Французские записи. 1939-1943 / А.Н. Рубакин. – М., 1947. – 259с.
1407786
  Крицберг Р.Я. Французские и немецкие лексические элементы в американском варианте английского языка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 70-75. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
1407787
   Французские издания периода Парижской Коммуны 1871 г. – Ленинград, 1961. – 256с.
1407788
   Французские издания периода Парижской Коммуны 1871 г. – Ленинград, 1961. – 137с.
1407789
   Французские издания периода Парижской Коммуны 1871 г. – Ленинград, 1961. – 137с.
1407790
  Нотграфт Е.Г. Французские карандашные портреты 16-17 века / Е.Г. Нотграфт. – Л, 1936. – 35с.
1407791
   Французские коммунисты в борьбе за прогрессивную идеологию. – М, 1953. – 478с.
1407792
   Французские конституции XIX столетия и Наполеон III : Ч. 1-2 : (Сост. по анг[л]., женев., брюс. и фр. источникам с извлеч. из бр. де-ла-Героньера L"homme de Sedan). – Санкт-Петербург : Тип. Н. Неклюдова и Єд. Праца
Ч. 1 : История конституционного движения в XIX стол. П.Ж. Прудона. (Посмерт. соч.). – 1871. – [1], 161 с. – Конволют. - Пер.: Французские конституции XIX столетия и Наполеон III, ч. 2
1407793
   Французские конституции XIX столетия и Наполеон III. Ч. 2 : (Сост. по анг[л]., женев., брюс. и фр. источникам с извлеч. из бр. де-ла-Героньера L"homme de Sedan) // Французские конституции XIX столетия и Наполеон III : Ч. 1-2 : (Сост. по анг[л]., женев., брюс. и фр. источникам с извлеч. из бр. де-ла-Героньера L"homme de Sedan). – Санкт-Петербург : Тип. Н. Неклюдова и Єд. Праца, 1871. – Ч. 1 : История конституционного движения в XIX стол. П.Ж. Прудона. (Посмерт. соч.). – 332 с.
1407794
  Люблинская А.Д. Французские крестьяне в XVI-XVIII вв. / А.Д. Люблинская. – Л., 1978. – 254с.
1407795
  Потоцкая Французские лексикологические упражнения / Потоцкая, В. – Москва, 1936. – 71 с.
1407796
  Забавников Б.Н. Французские лексические заимствования и их освоение в в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Забавников Б.Н.;. – К, 1971. – 20л.
1407797
   Французские лирики 18 века. – М. – 331с.
1407798
   Французские лирики 19 века. – С.-Пб. – 199с.
1407799
   Французские лирики 19 века. – С.-Пб. – 199с.
1407800
   Французские марксисты о диалектике. – М, 1982. – 308с.
1407801
  Цебенко Французские материалиты XVIII века их борьба против идеализма / Цебенко, м.Д. – М., 1955. – 56с.
1407802
  Поповкина Р.А. Французские монополии в Индокитае (накануне второй мировой войны) / Р.А. Поповкина. – М., 1960. – 244с.
1407803
  Видгоф Л. Французские мотивы. Нестрогие рассуждения о стихах и прозе О. Мандельштама // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 111-124. – ISSN 0042-8795
1407804
  Радиге А. Французские музыканты эпохи Великой французской революции / А. Радиге; Иванов-Борецкий М. В. – М., 1934. – 224с.
1407805
   Французские народные сказки. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1959. – 358с.
1407806
   Французские народные сказки. – М, 1991. – 349с.
1407807
   Французские народные сказки. – М, 1991. – 256с.
1407808
  Соколов В.С. Французские общественно-литературные журналы периода IV Республики (1946-1958) / В.С. Соколов. – Л., 1983. – 192с.
1407809
   Французские памфлетисты в XIX века / спредисл. Н.Е. Кудрина [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. "Общественная польза", 1906. – VIII, 345 с. – На обл. серия: Б-ка "Обществ. пользы". Полит. памфлеты. Сер. 1. – (Библиотека политических памфлетов ; Сер. 1)


  Авт. предисл.: Русанов, Николай Сергеевич (1859-1939)
1407810
   Французские писатели о Стране Советов. – Л, 1985. – 303с.
1407811
   Французские писатели об искусстве : сборник адаптированых текстов. – Москва : Высшая школа, 1974. – 103с. – (Учебное пособие для начального чтения)
1407812
   Французские повести. – М, 1972. – 488с.
1407813
   Французские повести. – М, 1984. – 639с.
1407814
   Французские повести и рассказы 19 века. – М, 1989. – 558с.
1407815
   Французские поэты. – М, 1967. – 150с.
1407816
  Никитина Л.П. Французские предлоги / Л.П. Никитина. – М, 1976. – 80с.
1407817
  Никитина Л.П. Французские предлоги / Л.П. Никитина. – Москва, 1977. – 79с.
1407818
  Мартьянова Е.П. Французские предлоги и их соответствия в русском языке. / Е.П. Мартьянова. – Х, 1964. – 47с.
1407819
   Французские просветители 18 века о религии. – М, 1960. – 788с.
1407820
  Лившиц Г.М. Французские просветители 18 века о религии и церкви / Г.М. Лившиц. – Минск, 1976. – 304с.
1407821
  Кожокин Е.М. Французские рабочие: от Великой буржуазной революции до революции 1848 года / Е.М. Кожокин. – М., 1985. – 238с.
1407822
   Французские романтики о революции. – М, 1939. – с.
1407823
   Французские сказки. – М, 1988. – 479с.
1407824
  Машкин М.Н. Французские социалисты и демократы и колониальный вопрос 1830-1871 / М.Н. Машкин. – М., 1981. – 319с.
1407825
  Павлов Ю.М. Французские стальные монополии / Ю.М. Павлов. – Москва, 1966. – 208с.
1407826
   Французские стихи в перводе русских поэтов 19-20 вв. – М, 1969. – 614с.
1407827
   Французские стихи в перводе русских поэтов 19-20 вв. – М, 1973. – 623с.
1407828
  Пронин Н.М. Французские тетради лейтенанта Рябова // Бойцы Сопротивления / Пронин Н. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – С. 1-160. – (Летопис Великой Отечественной)
1407829
  Пронин Н.М. Французские тетради лейтенанта Рябова / Н.М. Пронин. – Челябинск, 1986. – 175с.
1407830
  Тийон Ш. Французские франтиреры и партизаны в борьбе против немецко-фашистских оккупантов / Ш. Тийон. – М. : Изд. иностр. лит., 1963. – 631 с.
1407831
  Мелик-Гайказова Французские хронисты 14 века, как историки своего времени / Мелик-Гайказова. – Москва, 1970. – 214с.
1407832
  Цырлин И.И. Французские художники в борьбе за мир и демократию / И.И. Цырлин. – М., 1951. – 43с.
1407833
  Еремеев Л.А. Французский "новый роман" / Л.А. Еремеев. – К., 1974. – 224с.
1407834
  Люблинская А.Д. Французский абсолютизм в первой трети крестьяне в XVII в. / А.Д. Люблинская. – М.-Л., 1965. – 362с.
1407835
  Купреянова Ипполита Французский балкон : сценарій // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 79-113
1407836
  Бабинцева Н.С. Французский государственно-монополистический капитализм в странах тропической Африки : Автореф... канд.экон.наук: / Бабинцева Н.С.; Ленингр.Гос.Ун-т им А.А.Жданова. – Л, 1964. – 24л.
1407837
   Французский гравированый портрет XVII века. – Ленинград : Искусство, 1985. – 71 с.
1407838
   Французский гражданский кодекс 1804 года. – М, 1941. – 471с.
1407839
  Новосельская И. Французский групповой портрет XVI-XVIII веков : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / Новосельская И. ; Ин-т живописи , скульптуры и архитектуры. – Ленинград, 1961. – 24 с.
1407840
  Карпусь И.А. Французский деловой язык = Le Francais D`Affaires : Учебное пособие / И.А. Карпусь; МАУП. – 2-е изд., стереотип. – Киев : МАУП, 2004. – 188с. – ISBN 966-608-377-9
1407841
   Французский детектив. – Київ : Молодь, 1990. – 320с.
1407842
   Французский детектив. – М, 1991. – 285с.
1407843
   Французский детективный роман. – Омск, 1991. – 554с.
1407844
  Сизов С.К. Французский закон о дополнительных мерах по охране прав интеллектуальной собственности в Интернете // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 6 (38). – С. 33-38. – ISSN 2072-4322


  Рассматриваются вопросы права на информацию и правовой режим доступа к ценной информации, к научным електронным ресурсам.
1407845
  Скоров Г.Е. Французский империализм в Западной Африке. / Г.Е. Скоров. – М, 1956. – 224с.
1407846
  Павлович М. П. (Вельтман М.) Французский империализм и экономическое развитие Франции в ХХ столетии. – Петрогроград, 1918. – 79 с.
1407847
  Флоровская О.В. Французский исторический роман XX века (60-70-е гг.) / О.В. Флоровская. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 126, [2] с. – ISBN 5-376-00013-3
1407848
  Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. / Б.Г. Реизов. – Л., 1958. – 567с.
1407849
  Янковская О. Французский киевлянин // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Київ, 2005. – № 6. – С. 120-127.


  Сергей Лифарь
1407850
  Крюкова О.А. Французский кинематограф в пространстве повседневности // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 83-94. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
1407851
  Обломиевский Д.Д. Французский классицизм. Очерки / Д.Д. Обломиевский. – Москва, 1968. – 376с.
1407852
   Французский консерватизм 19-20 вв. – М, 1989. – 182с.
1407853
  Еремеев Л.А. Французский литературный модернизм: традиции и современность / Л.А. Еремеев. – К., 1991. – 117с.
1407854
  Кузнецов В.Н. Французский материализм 18 века / В.Н. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1981. – 303с.
1407855
  Побединский М.В. Французский молодежный театр: Уч. пособ. / М.В. Побединский. – Л., 1980. – 68с.
1407856
  Аваков Р.М. Французский монополитический капитал в северо-африканский колониях. : Автореф... Канд.эконом.наук: / Аваков Р.М.; Акад.наук СССР. – Москва, 1955. – 15л.
1407857
   Французский мудрец Паскаль, его жизнь и труды. – М, 1991. – 61с.
1407858
  Альшванг А.А. Французский музыкальный импрессионизм (Дебюсси, Равель) / А.А. Альшванг. – Москва, 1945. – 32с.
1407859
  Воробьев-Обухов Алексей Французский партизан : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 62-64 : Фото


  Рудольфо Валентино
1407860
  Золотов Ю.К. Французский портрет XVIII века. : Автореф... доктор искуствовед.наук: / Золотов Ю.К.; МГУ. Ист. ф-тет. – М., 1967. – 28л.
1407861
  Попова Н.Г. Французский постфрейдизм / Н.Г. Попова. – М., 1986. – 118с.
1407862
   Французский правящий класс. – М, 1981. – 256с.
1407863
  Бирнбаум П. Французский правящий класс / П. Бирнбаум. – Москва : Прогресс, 1981. – 256 с.
1407864
  Городецкая О.С. Французский разговорный язык / О.С. Городецкая. – Москва, 1960. – 275с.
1407865
  Озерова Н.В. Французский разговорный язык. Пособие по развитию навыков устной речи / Н.В. Озерова. – 2-е изд., испр. – М., 1962. – 163с.
1407866
  Озерова Н.В. Французский разговорный язык. Пособие по развитию навыков устной речи / Н.В. Озерова. – 2-е изд., испр. – М., 1963. – 163с.
1407867
   Французский реалистический роман XIX века. – Москва ; Ленинград, 1932. – 240 с.
1407868
   Французский рисунок XVI-XVIII веков. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – 21 с.
1407869
   Французский рисунок XVII-XX веков из национального музея в Варшаве и гравюрного кабинета библиотеки варшавского университета : Каталог выставки. – Москва : Союзрекламкультура, 1989. – 141 с.
1407870
   Французский рисунок XVIII века в собрании Эрмитажа : Каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1983. – 71 с.
1407871
   Французский рисунок XVXVI веков в собрании Государственного Эрмитажа. – Ленинград : Советский художник, 1969. – 95 с.
1407872
  Баку Р. Французский рисунок ХУІІІ века / Р. Баку. – Москва, 1985. – 95с.
1407873
  Рягузова Г.М. Французский роман 1960-1970-х годов о рабочем классе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Рягузова Г. М. ; АН УССР , Ин-т литературы. – Киев, 1980. – 24 с.
1407874
  Наркирьер Ф.С. Французский роман наших дней : Нравственные и социальные искания. / Ф.С. Наркирьер. – М., 1980. – 343с.
1407875
  Разумовская М.В. Французский роман первой половины 18 века и формирование идеологии просвещения : Автореф. дис... д-ра филол. наук: 10.01.05 / Разумовская М.В.; ЛГУ. – Ленинград, 1986. – 32с.
1407876
  Обломиевский Д.Д. Французский романтизм / Д.Д. Обломиевский. – Москва, 1947. – 356 с.
1407877
  Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе / А.Д. Михайлов. – М., 1976. – 352с.
1407878
  Якимович Т.К. Французский сатирико-реалистический очерк 1830-1848 гг. Т.2 : Дис... докт. филолог.наук: / Якимович Т.К.; Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. АН СССР. – М., 1955. – 421л. – Бібліогр.:л.381-421
1407879
  Камаева Е.М. Французский социально-философский роман конца 19 века в борьбе против политической реакции / Е.М. Камаева. – Львов, 1989. – 196с.
1407880
  Грецкий М.Н. Французский структурализм / М.Н. Грецкий. – Москва, 1971. – 48с.
1407881
   Французский театр эпохи Просвещения. – М
1. – 1957. – 187с.
1407882
  Липатов Артем Французский шансон // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 38-41 : фото
1407883
  Сульженко Г.Д. Французский экзистенциализм - идеология империалистической реакции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сульженко Г.Д. ; МГУ , Филос. фак. – Москва, 1950. – 16 с.
1407884
  Марусенко М.А. Французский язык - международный язык дипломатии: о соотношении исторической реальности и династического заказа / М.А. Марусенко, А.В. Шабалина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 95-108. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
1407885
   Французский язык, 1952. – 4с.
1407886
   Французский язык. – М, 1952. – с.
1407887
  Кисловская М.Я. Французский язык / М.Я. Кисловская. – Москва, 1952. – 4с.
1407888
   Французский язык. – М, 1953. – 4с.
1407889
   Французский язык. – М, 1953. – 4с.
1407890
   Французский язык. – М, 1953. – 4с.
1407891
   Французский язык. – М, 1953. – 4с.
1407892
   Французский язык. – М, 1953. – 6с.
1407893
   Французский язык. – Львов, 1961. – 20с.
1407894
   Французский язык. – М, 1961. – 31с.
1407895
  Сперанская М.И. Французский язык / М.И. Сперанская. – М., 1964. – 27с.
1407896
  Дергунова М.Г. Французский язык / М.Г. Дергунова, С.П. Золотницкая. – 2-е изд. – М., 1964. – 120с.
1407897
   Французский язык. – Москва : Высшая школа, 1965. – 160 с.
1407898
   Французский язык. – М, 1966. – 160с.
1407899
   Французский язык. – М, 1966. – 148с.
1407900
   Французский язык. – Львов, 1966. – 52с.
1407901
   Французский язык. – М, 1966. – 142с.
1407902
   Французский язык. – Москва, 1967. – 102 с.
1407903
   Французский язык. – Москва : Высшая школа, 1967. – 101 с.
1407904
   Французский язык. – М, 1967. – 120с.
1407905
   Французский язык. – М, 1970. – 124с.
1407906
   Французский язык. – М, 1970. – 152с.
1407907
   Французский язык. – М, 1970. – 152с.
1407908
   Французский язык. – М, 1972. – 116с.
1407909
   Французский язык. – Москва : Высшая школа, 1972. – 111 с.
1407910
   Французский язык. – Москва : Высшая школа, 1974. – 110 с.
1407911
  Бромберг М.Л. Французский язык / М.Л. Бромберг. – 2-е изд. – М, 1974. – 142с.
1407912
  Ройзенблит Е.Б. Французский язык / Е.Б. Ройзенблит. – М, 1975. – 239с.
1407913
  Ройзенблит Е.Б. Французский язык : Учебн. пособ. для 10 кл. ср.шк. / Е.Б. Ройзенблит, А.С. Кулигина. – 4. – Москва : Просвещение, 1976. – 237 с.
1407914
   Французский язык. – Л, 1977. – 391с.
1407915
   Французский язык. – Москва : Высшая школа, 1980. – 63 с.
1407916
  Китайгородская Г.А. Французский язык / Г.А. Китайгородская. – Москва : Высшая школа, 1982. – 192с.
1407917
  Слободчиков В.А. Французский язык : 6 кл. / В.А. Слободчиков, А.П. Шапко. – Москва : Просвещение, 1982. – 192 с.
1407918
   Французский язык. – М, 1984. – 40с.
1407919
  Слободчиков В.А. Французский язык : 9 кл. / В.А. Слободчиков, А.П. Шапко. – Москва : Просвещение, 1985. – 191 с.
1407920
  Слободчиков В.А. Французский язык : учеб. пособ. для 4 кл. / В.А. Слободчиков, А.П. Шапко. – Изд. 5. – Москва : Просвещение, 1986. – 208 с.
1407921
  Миньяр-Белоручев Французский язык : уч. пособ. / Миньяр-Белоручев, Б. Турчина. – М., 1986. – 222с.
1407922
  Китайгородская Г.А. Французский язык / Г.А. Китайгородская. – 2-е изд. – М, 1986. – 269с.
1407923
  Слободчиков В.А. Французский язык : учеб. пособ. для 10 кл. : книга для чтения / В.А. Слободчиков, А.П. Шапко. – Москва : Просвещение, 1986. – 192 с.
1407924
  Слободчиков В.А. Французский язык : учеб. пособ. для 10 кл. : книга для чтения / В.А. Слободчиков, А.П. Шапко. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1987. – 192 с.
1407925
   Французский язык. – Москва : Просвещение, 1987. – 400 с.
1407926
   Французский язык : Деловая поездка за рубеж. – Москва : Высшая школа, 1988. – 168с.
1407927
  Климов А.М. Французский язык / Климов А.М. – Москва, 1988. – 192 с.
1407928
  Гончар Л.А. Французский язык / Л.А. Гончар, Т.Ю. Тетенькина. – Минск, 1988. – 170с.
1407929
  Болдырева М.М. Французский язык : общественно-политическая лексика / М.М. Болдырева, П.И. Шамова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 117 с.
1407930
  Китайгородская Г.А. Французский язык / Г.А. Китайгородская. – Москва : Высшая школа, 1989. – 302с.
1407931
  Багдасарян М.А. Французский язык / М.А. Багдасарян. – М., 1990. – 351с.
1407932
  Никитина С.А. Французский язык / С.А. Никитина, Г.П. Кузнецова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 159с.
1407933
  Потушанская Л.Л. Французский язык : Практический курс: Продвинутый этап / Л.Л. Потушанская. – Москва : Высшая школа
2. – 1991. – 272с.
1407934
  Степанян А.Х. Французский язык / А.Х. Степанян. – М., 1992. – 192с.
1407935
   Французский язык. – М, 1992. – 142с.
1407936
  Попова И.Н. Французский язык : Учебник для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 10-е изд. исправ. и перераб. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 1996. – 568с. – ISBN 5-87759-023-5
1407937
  Пантелеева Е.Я. Французский язык : Устные темы для уч. 5-11 кл. и абитуриентов / Е.Я. Пантелеева, Е.С. Емельянова. – 2-е изд., испр. и перераб. – Харків, 1997. – 112 с. – ISBN 966-95136-0-Х
1407938
  Попова И.Н. Французский язык = Vfnuel de francais : Учебник для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 12-е изд. исправ. и перераб. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2000. – 576с. – ISBN 5-901074-03-3
1407939
   Французский язык : Практический курс. Продвинутый этап: Учеб. для студ. вузов, обучающ. по специальн. "Лингвистика и межкультурная коммуникация". – Москва : Владос, 2001. – 312с. – ISBN 5-691-00226-0
1407940
  Попова И.Н. Французский язык = Manuel de Francais : Учебник для 1 курса вузов и фак. иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 14-е изд., стереот. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2001. – 576с. – ISBN 5-901074-07-6
1407941
  Попова И.Н. Французский язык = Manuel de francais : Учебник для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 17-е стереотип. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2002. – 576с. – ISBN 5-901074-16-5
1407942
   Французский язык = Le francais : фонетика и устная речь : сб. учеб. материалов. – Москва : Филоматис, 2003. – 446, [2]с. : ил., табл. – Загл. обл.: Фонетика и устная речь. – ISBN 5-98111-007-4
1407943
  Тарасова А.Н. Французский язык : практикум по теорет. грамматике : учеб. пособ. студ. вузов, обучающихся по спец. "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур" / А.Н. Тарасова, Е.А. Рощупкина, Н.Б. Кудрявцева. – Москва : Высшая школа, 2003. – 203, [2] с. : табл. – Библиогр.: c. 195-199. – ISBN 5-06-004579-X
1407944
  Попова И.Н. Французский язык = Manuel de francais : учебник для 1 курса ВУЗов и ф-тов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – Издание 21-е, исправл. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2007. – 576 с. – ISBN 978-5-903262-12-0
1407945
  Попова И.Н. Французский язык : Manuel de francais: учебник для 1 курса вузов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 21-е изд., исправл. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2007. – 576с. – ISBN 978-5-903262-10-6
1407946
  Попова И.Н. Французский язык = Manuel de francais : учебник для 1 курса вузов и факультетов иностранных языков для студ. высш. учеб. завед. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 21-е изд., испр. – Харьков : Нестор Академик Паблишерз, 2008. – 576 с. – ISBN 978-966-8153-02-0
1407947
  Попова И.Н. Французский язык = Cours pratigue de grammaire francaise : практический курс для вузов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Нестор Академик Паблишерз, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-8153-03-7
1407948
  Литвинова В.М. Французский язык (пособие-разговорник для студ. неязыковых фак-тов) / В.М. Литвинова. – Омск, 1973. – 160с.
1407949
  Колосова Н.А. Французский язык в идейно-стилевой системе пушкинских произведений / Н.А. Колосова. – Саратов, 1984. – 143с.
1407950
  Реферовская Е.А. Французский язык в Канаде / Е.А. Реферовская. – Л., 1972. – 215с.
1407951
  Парчевский К.К. Французский язык в картинках / К.К. Парчевский. – М., 1962. – 272с.
1407952
  Марьясина В.И. Французский язык в начальных классах. / В.И. Марьясина. – М, 1963. – 80с.
1407953
  Марьясина В.И. Французский язык в начальных классах. / В.И. Марьясина. – М, 1967. – 244с.
1407954
  Клоков В.Т. Французский язык в странах Западной Африки / В.Т. Клоков. – Саратов, 1982. – 61с.
1407955
  Маймескул Е.А. Французский язык в художественной прозе Л.Н.Толстого : Дис... канд.филол.наук: / Маймескул Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 187л. – Бібліогр.:л.188-221
1407956
  Мусницкая Е.В. Французский язык для архитектурных специальностей / Е.В. Мусницкая. – М., 1987. – 80с.
1407957
  Мартемьянов Ю.С. Французский язык для взрослых / Ю.С. Мартемьянов, И.И. Мугдусиева. – Москва, 1966. – 309с.
1407958
  Самохотская И.С. Французский язык для гуманитарных специальностей вузов / И.С. Самохотская. – Москва : Высшая школа, 1986. – 182 с.
1407959
  Межинская Е.Е. Французский язык для математиков / Е.Е. Межинская. – М., 1978. – 193с.
1407960
  Менжинская Е.Е. Французский язык для математиков / Е.Е. Менжинская. – Москва, 1978. – 193 с.
1407961
  Колесникова В.А. Французский язык для научных работников: Тексты по теме "Ест.науки". / В.А. Колесникова. – Минск, 1991. – 63с.
1407962
  Фосс И.Э. Французский язык для сельскохозяйственных техникумов / И.Э. Фосс. – М., 1991. – 78с.
1407963
  Городецкий Р.А. Французский язык для студентов-историков / Р.А. Городецкий, И.С. Самохотская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 334 с.
1407964
  Змеева Т.Е. Французский язык для экономистов = Le francais economique : учебное пособие / Т.Е. Змеева, И.В. Николаева, М.В. Прилепская. – Москва : Международные отношения, 2005. – 203, [5] с. : табл. – Библиогр.: с. 205. – ISBN 5-7133-1246-1
1407965
  Семехина Т.И. Французский язык для экономистов. / Т.И. Семехина. – Москва : Высшая школа, 1986. – 162с.
1407966
  Ангелевич А.Е. Французский язык за два года. / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – 3-е изд., дораб. – С, 1985. – 382с.
1407967
  Ангелевич А.Е. Французский язык за два года. / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – Москва, 1989. – 383с.
1407968
  Ангелевич А.Е. Французский язык за два года. Учебн. пособие по фр. яз. для учащихся 9-10 кл. сред. школы, не изучавших иностранные яз. в восьмилетней школе. / А.Е. Ангелевич, С.П. Золотницкая. – изд. 2-е, испр. – Москва, 1981. – 383с.
1407969
  Матвиишин В.Г. Французский язык как вторая специальность : Учебное пособие / В.Г. Матвиишин. – Москва : Высшая школа, 1985. – 272с.
1407970
  Калинина С.В. Французский язык на факультативных занятиях / С.В. Калинина. – М, 1972. – 237с.
1407971
  Глазова Е.А. Французский язык сферы экономики и бизнеса: анализ учебных пособий и справочных материалов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 92-98. – Библиогр.: Лит.: с.98; 7 п. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1407972
  Кисловская М.Я. Французский язык. / М.Я. Кисловская, Н.Д. Кучин. – М., 1949. – 4с.
1407973
  Кисловская М.Я. Французский язык. / М.Я. Кисловская, Н.Д. Кучин. – М., 1949. – 4с.
1407974
  Кисловская М.Я. Французский язык. / М.Я. Кисловская. – М., 1952. – 4с.
1407975
  Кисловская М.Я. Французский язык. / М.Я. Кисловская. – М., 1952. – 4с.
1407976
  Кисловская М.Я. Французский язык. / М.Я. Кисловская. – М., 1952. – 4с.
1407977
  Никольченко Л.М. Французский язык. / Л.М. Никольченко. – М, 1963. – 40с.
1407978
  Гаттенберг В.Б. Французский язык. / В.Б. Гаттенберг. – 5-е изд. – М., 1980. – 207с.
1407979
  Гаттенберг В.Б. Французский язык. / В.Б. Гаттенберг. – 6-е изд. – М., 1984. – 205с.
1407980
  Попова И.Н. Французский язык. = Manuel de Francais : Учебник для 1 курса вузов и фак. иностранных языков / И.Н. Попова, А Ж. Ковальчук Казакова. – 15-е изд., стереот. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2001. – 576с. – ISBN 5-901074-09-2
1407981
  Попова И.Н. Французский язык. = Manuel de Francais : Учебник для 1 курса вузов и фак. иностранных языков / И.Н. Попова, А Ж. Ковальчук Казакова. – 16-е изд., стереот. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2001. – 576с. – ISBN 5-901074-11-4
1407982
  Мокреева Н.Г. Французский язык. Разговорные темы : Для выпускников школ и поступающих в ВУЗы / Н.Г. Мокреева. – 2-е изд., перераб. – Киев : Методика, 1997. – 96с. – ISBN 966-7269-00-0
1407983
  Мокреева Н.Г. Французский язык. Разговорные темы : Для учащихся школ и поступающих в ВУЗы / Н.Г. Мокреева. – 3-е изд. – Киев : Методика, 1998. – 96с. – ISBN 966-7269-00-0
1407984
  Васильева Н.М. Французский язык. Теоретическая грамматика. Морфология. Синтаксис. Ускоренный курс : Учебник / Н.М. Васильева, Л.П. Пицкова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 299с. – ISBN 5-06-001686-2
1407985
  Стефанкина Л.П. Французский язык. Ускоренный курс. (для начинающих) / Л.П. Стефанкина. – Москва : Высшая школа, 1991. – 352с.
1407986
  Панина З.Д. Французский язык: Пособ. для техн. связи. / З.Д. Панина, И.В. Коноплева. – М., 1991. – 89с.
1407987
  Елухина Н.В. Французский язык: уч. пособие для 4-го кл. шк. с углубленным изуч. фр. яз. / Н.В. Елухина, Г.Н. Шевандина. – 6-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1988. – 319 с.
1407988
  Елухина Н.В. Французский язык: уч. пособие для 4-го кл. школ с преподаванием ряда предметов на фр. яз. / Н.В. Елухина, Г.Н. Шевандина. – 4-е изд. – М., 1980. – 240с.
1407989
  Елухина Н.В. Французский язык: уч. пособие для 5-го кл. шк. с углубленным изуч. фр. яз. / Н.В. Елухина, С.В. Калинина. – 4-е изд. – М., 1984. – 311с.
1407990
  Елухина Н.В. Французский язык: уч. пособие для 5-го кл. школ с преподаванием ряда предметов на фр. яз. / Н.В. Елухина. – М., 1973. – 271с.
1407991
  Елухина Н.В. Французский язык: уч. пособие для 5-го кл. школ с преподаванием ряда предметов на фр. яз. / Н.В. Елухина, С.В. Калинина. – 3-е изд. – М., 1980. – 272с.
1407992
  Елухина Н.В. Французский язык: уч. пособие для 6-го кл. шк. с углубленным изуч. фр. яз. / Н.В. Елухина, С.В. Калинина. – 5-е изд., дораб. – М., 1989. – 317с.
1407993
  Елухина Н.В. Французский язык: уч. пособие для 6-го кл. школ с преподаванием ряда предметов на фр. яз. / Н.В. Елухина, С.В. Калинина. – М., 1977. – 256с.
1407994
  Елухина Н.В. Французский язык: уч. пособие для 6-го кл. школ с преподаванием ряда предметов на фр. яз. / Н.В. Елухина, С.В. Калинина. – 2-е изд.,. – М., 1981. – 255с.
1407995
  Елухина Н.В. Французский язык: уч. пособие для 6-го кл. школ с преподаванием ряда предметов на фр. яз. / Н.В. Елухина, С.В. Калинина. – 3-е изд., дораб. – М., 1985. – 255с.
1407996
  Елухина Н.В. Французский язык: уч. пособие для 7-го кл. школ с преподаванием ряда предметов на фр. яз. / Н.В. Елухина, С.В. Калинина. – Москва, 1980. – 240 с.
1407997
  Елухина Н.В. Французский язык: уч. пособие для 7-го кл. школ с преподаванием ряда предметов на фр. яз. / Н.В. Елухина, С.В. Калинина. – 2-е изд. – М., 1984. – 240с.
1407998
  Елухина Н.В. Французский язык: уч. пособие для 8-го кл. шк. с углубленным изуч. фр. яз. / Н.В. Елухина, С.В. Калинина. – 3-е изд. – М., 1989. – 239с.
1407999
  Елухина Н.В. Французский язык: уч. пособие для 8-го кл. школ с преподаванием ряда предметов на фр. яз. / Н.В. Елухина. – М., 1982. – 255с.
1408000
  Елухина Н.В. Французский язык: уч. пособие для 8-го кл. школ с преподаванием ряда предметов на фр. яз. / Н.В. Елухина. – 2-е изд. – М., 1986. – 253с.
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,