Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1407001
  Фукуяма Френсіс "Становлення демократії - складний і тривалий процес, адже він потребує появи відповідних інституцій, що ускладнено багатьма чинниками" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 38 (306). – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Ексклюзивне інтерв"ю американського політичного філософа Френсіса Фукуями для Тижня.
1407002
  Кабула О.В. Становленння та розвиток українського театру: історико-педагогічний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 251-259
1407003
  Гуртовенко В.А. Становлення : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Дніпро, 1976. – 191 с.
1407004
  Даннетт Д. Становлення : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 74-195. – ISSN 0320 - 8370
1407005
  Калуцький С.С. Становлення "національної аристократії" республіки "Військо Запорізьке" у науково-історичній творчості В"ячеслава Липинського // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 8. – C. 93-125. – ISSN 2309-2262
1407006
  Гаврищак Л.І. Становлення "образу Я" в молодших школярів, які не встигають у навчанні // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.158-166. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1407007
  Бондаренко С. Становлення "сучасного читача" (1789-1989 рр.): вітчизняний контекст / Станіслав Бондаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)


  Висвітлено проблему "конструювання" сучасного читача; запропоновано розглядати історію читача як історію зміни парадигм читання, що дає змогу відрізняти уявлення про читача від його історичної особистості.
1407008
  Варивончик А.В. Становлення "Укрхудожпрому" в контексті розвитку традиційних народних мистецтв // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 79-89. – ISSN 2226-2180
1407009
  Бондар Є.П. Становлення i pозвиток укpаїнського pадянського наpису / Є.П. Бондар; МВ І ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1962. – 80с.


  Автоp пpостежив основний тематичний напpямок довоґнних наpисiв, якi висвiтлюють iндустpiалiзацiю кpаїни, ствоpення колгоспiв i pозквiт колгоспного життя в пеpiод pозгоpнутого будiвництва соцiалiзму.
1407010
  Григоренко В.Л. Становлення iнклюзивної освiти в країнах пострадянського простору: передумови та мiжнародне нормативно-правове підґрунтя // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 84-96. – ISSN 2227-2844
1407011
  Чередник В. Становлення автономії школи як процесу децентралізації середньої освіти: переваги і недоліки // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 127-134. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1407012
  Сібільова О. Становлення адвокатури Харківщини (1864-1917 рр.) // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 68-94. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1407013
  Кобилецький М. Становлення адміністративного судочинства в країнах Європи у XIX ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 87-90
1407014
  Бабак М.А. Становлення адміністративного судочинства Української Народної Республіки (Період Української Центральної Ради) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 341-344. – ISBN 978-617-7293-17-9
1407015
  Кикоть С. Становлення академіка С.Г. Навашина як науковця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 164-167. – Бібліогр. : 13 назв. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено перші етапи наукового зростання акад. С.Г. Навашина, та вплив різних факторів на цей процес.
1407016
  Жулинський М.Г. Становлення академічної гуманітаристики / М.Г. Жулинський, К.С. Буркут // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – C. 26-35. – ISSN 1027-3239


  Згадується М. Максимович, В. Антонович, М. Драгоманов та ін.
1407017
  Буруковська Н.В. Становлення аксіологічного аспекту філософії освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті розглядаються особливості станоілення та усвідомлення аксіологічних проблем сучасної філософії освіти. Автор звертає увагу на вплив загальної постмодерністської тенденції, яка, охопивши сферу гуманітарного та природничого знання, породжує нові ...
1407018
  Тищик Б. Становлення американського конституціоналізму: прийняття Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки 1776 р. (до 240-річчя проголошення) / Б. Тищик, М. Сирко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 157-166. – ISSN 1026-9932
1407019
  Кушерський А.М. Становлення американської системи президентських бібліотек // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 20-27. – ISSN 2409-9805
1407020
  Марисюк К. Становлення англійської прогресивної пенітенціарної (в’язничної) систем // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 256-259. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1407021
  Килимистий С.М. Становлення анімації як напряму туристичного дозвілля // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 47-54. – ISSN 2226-2180


  "Туристичним дозвіллям є різновид туристичної діяльності у вільний від регламентованого програмою туру час, мотивованою індивідуальними потребами туриста, обраною за власним бажанням у місці його перебування і спрямованою на задоволення рекреаційних, ...
1407022
  Лопацька Н.М. Становлення антиунійної опозиції на Волині і князь В.-К. Острозький (кінець XVI - перша половина XVIIст.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 332-345. – (Історичні науки ; Т. 21)
1407023
  Корвін-Піотровський Становлення археологічного картографування в Україні (XIX - початок XX ст.) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 135-138. – ISSN 2227-4952
1407024
  Михайлина Л.П. Становлення археологічної школи на Буковині (до 100-річчя від дня народження Б.О. Тимощука) / Л.П. Михайлина, С.В. Пивоваров // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 134-143. – ISSN 0235-3490
1407025
  Кравченко М. Становлення архівного законодавства у II Речі Посполитій: Декрет про організацію державних архівів та опіку над архівними матеріалами 7 лютого 1919 року // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 40-41
1407026
  Ставнюк Віктор Становлення афінського поліса / Віктор Ставнюк. – Київ : Аквілон-Плюс, 2005. – 216с. – ISBN 966-95856-9-4
1407027
  Ніколаєць К. Становлення багатопартійності в УРСР у другій половині 80-х років ХХ століття: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові дослідження, присвячені висвітленню становлення багатопартійності в УРСР у другій половині 1980-х років. The author is analyses scientific researches about rise of political parties of Ukraine during two half of 1980s.
1407028
  Малець О.О. Становлення багатопартійності на Наддніпрянщині на етапі проголошення Української державності (березень - квітень 1917 р.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 53-56. – ISSN 2076-1554
1407029
  Халіна О.В. Становлення багатополярності як альтернативи однополярній моделі світу в умовах формування нових центрів впливу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 8-13. – ISSN 2222-4459
1407030
  Матвієнко П.В. Становлення банківської системи незалежної України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-57.
1407031
  Сітайло М.В. Становлення банківської системи України 90-х років XX століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сітайло Максим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 204 л. – Бібліогр.: л. 180-204
1407032
  Дубняк С.С. Становлення басейнового принципу управління водними ресурсами України на основі екосистемних підходів / С.С. Дубняк, С.А. Дубняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 143-145. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1407033
  Стрикун І.С. Становлення білоруської державності (1917-1921 р.р.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Стрикун І.С. ; НАН України ; Ін-т історії України. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1407034
  Кравець А.Ю. Становлення біополітики як самостійної наукової дисципліни в межах сучасної політичної науки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1407035
  Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр. : 21 назва
1407036
  Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 205л. + Додаток : л.206-230. – Бібліогр. : л.184-205
1407037
  Коваленко О.І. Становлення бірж в Україні та Японії: розвиток та правове регулювання // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 125-126. – ISBN 978-617-7363-7-0
1407038
  Коршук Т.П. Становлення Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна як наукової установи у післявоєнні роки // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 261-261. – ISBN 978-966-437-390-3
1407039
  Тищенко В.М. Становлення бухгалтерського обліку як науки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 10-13
1407040
  Антоненко В.В. Становлення бюджетів губернських і округових міст Української СРР на початку 1920-х рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 7-19. – ISSN 0320-9466
1407041
  Чугунов І.Я. Становлення бюджетної системи і механізму бюджетного регулювання в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки
1407042
  Казюк Я.М. Становлення бюджетної системи України та принципи її побудови // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – Вип. 2, 2013. – С. 41-57
1407043
  Халімон Д.В. Становлення бюджетної системи України та проблеми розвитку на даному етапі // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 86-87
1407044
  Перчук О.В. Становлення бюджету для громадян у системі управління публічними фінансами в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 73-77. – ISSN 1997-4167
1407045
  Олеськів І. Становлення в Україні інституту президенства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-27
1407046
  Чеботарев В. Становлення в Україні національної системи охорони авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.28-32. – ISSN 1608-6422


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1407047
  Головко А.Ю. Становлення в Українській Народній Республиці законодавства про соціальний захист // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 225-227. – ISBN 978-617-7777-14-3
1407048
  Ємельянов А.С. Становлення вексельного законодавства в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-137.
1407049
  Савуляк І.М. Становлення вексельного ринку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.14-21
1407050
  Батура С. Становлення виборчої системи до Європейського парламенту: порівняльно-правовий аналіз міжнародно-правових актів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 2-5
1407051
  Грановський Б. Становлення видавничої діяльності УАН - ВУАН (1918 - 1928) // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 140-152. – ISBN 5-7702-0810-4
1407052
  Романюк Н.С. Становлення видавничої справи Єлисаветграда і прилеглих територій (кінець XVIII- початок XX ст.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Романюк Наталя Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 186, [61] арк. – Додатки: [61] арк. – Бібліогр.: арк. 157-186
1407053
  Романюк Н.С. Становлення видавничої справи Єлисаветграда і прилеглих територій (кінець XVIII- початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Романюк Наталя Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1407054
  Поліщук Г.В. Становлення вимовної норми американського варіанту англійської мови: соціально-історичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 371-372; 10 назв
1407055
  Поліщук Г.В. Становлення вимовної норми американського варіанту англійської мови: соціально-історичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 368-372. – ISBN 966-7890-03-1
1407056
  Гай-Нижник Становлення вищих державних органів влади в Українській Народій Республіці (1917-1918 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 82-99. – ISBN 978-966-02-5322-3
1407057
  Вознюк Т.М. Становлення вищої жіночої освіти у другій половині XIX - на початку XX ст. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 120-122
1407058
  Остапенко Н.І. Становлення вищої музично-педагогічної освіти в Україні (історичний аспект) // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 109-114
1407059
  Головко Л.О. Становлення відносин корпоративної власності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 45-48
1407060
  Лесюк М. Становлення Відносин при імператорі Костянтину Великому і його синах // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 304-325
1407061
  Ніколаєнко І.І. Становлення відносин України з Росією: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 3-9
1407062
  Ященко О.Г. Становлення відповідальності за терористичну діяльність в деяких зарубіжних державах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 264-268
1407063
  Шевчук М. Становлення візантіїстики Г. Лозовиком у стінах Київського інституту народної освіти (30-ті pp. XX ст.) // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 259-263. – ISBN 978-617-640-146-9
1407064
  Чередниченко А.М. Становлення візантологічних студій в Україні (1926-1930 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 277-283. – ISBN 966-581-295-6
1407065
  Павлова О.Ю. Становлення візуальних практик художнього поля Модерну: соціокультурні передумови // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – C. 3-7. – ISSN 2226-0285
1407066
  Петренко І.Є. Становлення військово-політичних відносин України з Кубанню в 1917 році // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 28-31. – ISSN 2076-1554


  На основі документальних і архівних джерел проаналізовано процес становлення військово-політичних зв"язків між національно-демократичними силами України і Кубані в 1917 році.
1407067
  Матвєєва В. Становлення вільного ринку природного газу: законодавчі передумови / В. Матвєєва, Р. Дубас // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 9. – С.43-47
1407068
  Сущенко О.А. Становлення віртуального туризму як напряму розвитку інформатизації діяльності туристичного підприємства / О.А. Сущенко, В.В. Кравченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1407069
  Садівничий В.О. Становлення вітчизняного інформаційного простору в сегменті медичної преси Наддніпрянської України XIX - початку XX століть: типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні складники : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Садівничий Володимир Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 42 назви
1407070
  Беспала Г.В. Становлення вітчизняної моделі корпоративного управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 3-16. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1407071
  Гринзовський А.М. Становлення вітчизняної системи харчової безпеки (XVI-XIX ст.) // Проблеми харчування / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 2016. – № 1 (44). – С. 52-58. – ISSN 1993-1751
1407072
  Дроб"язко В. Становлення Всесвітньої конвенції про авторське право // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (97). – С. 17-21. – ISSN 2308-0361
1407073
  Бондаренко В. Становлення газетної реклами у пресі Східної України ("Полтавские губернские ведомости", "Киевские губернские ведомости", 1846-1849 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 211-215. – ISBN 966-02-2347-1
1407074
  Костенко О.Б. Становлення гегелівського розуміння взаємозв"язку суспільства і держави (бернський період творчості) / О.Б. Костенко, М.І. Неліп // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 187-198. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Проблема становлення розуміння Г. В. Ф. Гегелем природи й сутності суспільства та держави в контексті його етичних, гносеологічних, філософсько-релігійних уявлень, теоретично дуже складна і вітчизняною наукою майже не розроблена. Тому особливу увагу ...
1407075
  Кіяшко Л. Становлення гетьмана // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.42-47
1407076
  Пархоменко В. Становлення гетьманату Павла Скоропадського в історико-мемуарній літературі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 19-23


  У статті на підставі спогадів представників різних політичних сил доби Української революції проаналізовано проблему становлення Гетьманату Павла Скоропадського в історико-мемуарній літературі.
1407077
  Січова О.В. Становлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 124-134. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1407078
  Приходько А.В. Становлення глобальних механізмів вирішення проблеми статусу та прав корінних народів у системі ООН (кінець ХХ ст.) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 103-109. – ISSN 2220-1394
1407079
  Гальчинський А.С. Становлення глобального суспільства та перспективи глобального інформаційно-мережевого суспільства // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 62-72. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1407080
  Епштейн А. Становлення гомосексуальної ідентичності та формування стіни відчуження між дорослими дітьми та їхніми батьками // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 187-197. – ISSN 1563-3713
1407081
  Кравець І. Становлення господарських об"єднань як суб"єктів організаційно-господарських повноважень у зарубіжних країнах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 80-83.
1407082
  Коломієць Н. Становлення господарського зобов"язання як правової категорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 0132-1331
1407083
  Василенко М.Д. Становлення господарського правопорядку в інноваційній сфері: до визначення пріоритетів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 193-197


  У статтірозглядається розвиток плюралістичної та корпоративної концепцій політичної системи суспільства на прикладі досліджень, здійснених професором Саутгемптонського університету (Великобританія) Д. Дж. Гелігеном, порівняння з політичною теорією М. ...
1407084
  Шипотілова О.П. Становлення громадсько-політичного руху на півдні України (кінець 1980-х — початок 1990-х рр.): історичний аспект // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 115-124. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1407085
  Тодоров І. Становлення громадського виміру євроатлантичної інтеграції України // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 1 (5). – С. 43-52
1407086
  Корнач А.С. Становлення громадянського суспільства в Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1407087
  Бондаренко Н. Становлення громадянського суспільства в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – C. 16-22. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1407088
  Бабенко К.А. Становлення громадянського суспільства в Україні: конституційний вимір // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 5-14.
1407089
  Стельмах С. Становлення громадянського суспільства і публічне використання історії в Україні // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 5-11
1407090
  Мазак А. Становлення громадянського суспільства та завдання удосконалення діяльності місцевих органів управління освітою // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.189-200. – ISBN 966-73-53-51-Х
1407091
  Мацюк А.А. Становлення громадянського суспільства як соціальної основи народовладдя // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 113-120. – ISSN 2306-9082
1407092
  Латиш Ю.В. Становлення декабристознавчих студій у Київському університеті (кінець XIX ст.- перша половина 1930-х рр.) // Університетська decembriana : дослідження руху декабристів у Київському університеті / Ю.В. Латиш. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – С. 43-76. – ISBN 978-966-96992-2-0
1407093
  Білик Я.О. Становлення Демократичної партії України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 28-36. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1407094
  Дрок Г. Становлення демократичної судової влади як гаранта розвитку української держави: конституційно-правові аспекти // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 249-256. – ISSN 1561-4999
1407095
  Почепцов Г.Г. Становлення демократії як основа для розвитку публічно-приватного партнерства // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 147-154. – ISSN 2072-9480
1407096
  Кругляк М.І. Становлення деонтичної логіки та її парадокси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1407097
  Гіда Є. Становлення деонтологічни х засад діяльності міліції з 1917 р. до 30-х років ХХ століття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 7-11
1407098
  Лук"янченко І.В. Становлення держави Давній Рим. Всесвітня історія. 6 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 34-39
1407099
  Левітас Фелікс Становлення держави і права в радянській Україні (1917-1920 рр.) / Левітас Фелікс, Котюк Віктор // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40-45. – Бібліогр. в кінці ст.
1407100
  Степаненко С.В. Становлення держави як економічної організації / С.В. Степаненко, О.М. Волкова // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 166-169. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1407101
  Васецький В.Ю. Становлення державних і правових інституцій в Україні в контексті ідеологічно-правового прогресу на європейському континенті в часи Середньовіччя // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 120-124. – ISSN 2524-017X
1407102
  Хмирова А.О. Становлення державно-управлінських аспектів удосконалення виховного простору вищого навчального закладу // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 75-81. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
1407103
  Сафонова В. Становлення державного аудиту в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 7-11. – ISBN 966-79-75-57-7
1407104
  Дутчак Г.О. Становлення державного співробітництва Української Центральної Ради і Французької Республіки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 254-264. – ISSN 2078-9165
1407105
  Дрешпак В. Становлення державної інформаційної політики України : зміст і хронологічні межі основних періодів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 4 (19). – С. 3-13
1407106
  Сушко Н.І. Становлення Державної казначейської служби України як складової модернізації управління державними фінансами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 25 назв
1407107
  Масьондз С. Становлення державної міграцїйної політики в Україні / С. Масьондз, С. Саїв // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 114-118. – ISSN 0132-1331
1407108
  Серватюк Л.В. Становлення державної прикордонної служби як правоохоронного органу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 184-194.
1407109
  Ковтач І. Становлення державної середньої жіночої освіти в місті Києві у XIX столітті // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 147-151
1407110
  Подмазін С. Становлення державності України як фактор розвитку соціального інституту освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.179-189. – ISBN 966-7653-02-8
1407111
  Каштанюк І.О. Становлення джазу та його вплив на музичну культуру сучасності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 100-102
1407112
  Гнатюк М.М. Становлення дипломатичної служби Європейського Союзу: делегації Європрейської комісії // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 60-64
1407113
  Колесса Я. Становлення диригентського виконавства в наддніпрянській Україні (друга половина XIX - 20-ті роки XX ст.) як передумова виникнення національної диригентської школи // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 13-27. – ISSN 2310-0583
1407114
  Лучак Становлення дискурсивної етики: від категоричного імперативу І. Канта до трансцендентальної прагматики К.-О. Апеля / Лучак, А.-М.М // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 32-33
1407115
  Бовкун Н.В. Становлення дискурсу стосовно розвитку громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 11-13
1407116
  Тараненко Р.К. Становлення дистанційної освіти в Україні та світі // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 50-51. – ISBN 978-966-285-311-7
1407117
  Шаповал А. Становлення Дмитра Антоновича як вченого // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 11-27. – ISSN 0869-3595
1407118
  Ксьондзик К.В. Становлення договірних та інституційних засад міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ксьондзик Катерина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 179-183
1407119
  Ксьондзик К.В. Становлення договірних та інституційних засад міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ксьондзик Катерина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1407120
  Борисов П.П. Становлення доктринального розуміння категорії "джерело права" // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 160-164. – ISBN 978-966-7166-36-6
1407121
  Черкашина О.В. Становлення духовної освіти на Поділлі (ХVІІІ-ХІХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 39-42. – ISSN 2076-8982
1407122
  Харченко Л. Становлення духовної цілісності особистості в процесі саморозгортання людини // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 3 : Філософія. – С. 147-156. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Згадується Л. Губерський.
1407123
   Становлення едукології (educology) у 50-60 рр.р. та її розвиток в кін. XX ст. на поч. XXI ст. (Л. Хардінг, Е. Стейнер, Дж. Біггс, В. Брезінка, Дж. Массія, Дж. Уолтон, А. Моншоувер, Дж. Фішер, Дж. Крістенсен) / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 9-14. – ISBN 978-966-2748-97-0
1407124
  Федуник У.П. Становлення екологічного аудиту в Україні // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2004. – Вип. 14.4. – С. 230-234. – ISBN 5-7763-2435-1
1407125
  Луцишин Г.М. Становлення екологічного страхування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 99-103. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1407126
  Кульчицький Я.В. Становлення еколого-економічної системи україни: цивілізаційний вимір // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 7-8. – ISBN 5-7763-2435-1
1407127
  Грицишен Д.О. Становлення економік арабських країн: сучасний стан та вплив на розвиток бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 48-55. – (Економічні науки ; Вип. 4 (46)). – ISSN 1728-4236
1407128
  Іляш О.І. Становлення економіки миробудівництва у системі економічної безпеки держави / О.І. Іляш, П.В. Блохін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 45-52. – ISSN 2222-0712
1407129
  Ерфан В. Становлення економічної власності в незалежній Україні // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 228-235. – ISBN 978-966-2075-05-2
1407130
  Караульна Н.В. Становлення економічної ідеології підприємництва / Н.В. Караульна, В.Л. Гура // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Розглянуто визначення економічної ідеології, проаналізовано економічні ідеології капіталізму і соціалізму, розкрито особливості економічної ідеології у США, Японії, Китаї, Росії, досліджено становлення економічної ідеології українського ...
1407131
  Пірникоза А.В. Становлення екстренної медичної допомоги на Вінниччині: від витоків до сучасності / А.В. Пірникоза, О.В. Сідак // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (23). – С. 109-123. – ISSN 2312-7104
1407132
  Тімашов В.О. Становлення електронного урядування в Україні / В.О. Тімашов, Н.Є. Кириленко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 38-43. – ISSN 2519-2353
1407133
  Міхровська М.С. Становлення електронної демократії в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 26-31. – ISSN 2227-796X


  The article is devoted to the aspects of electronic democracy and its elements. The word democracy is one of the most used terms of the political vocabulary, therefore, e-democracy has no lack of attention from the side of politicians, scientists, ...
1407134
  Міхровська М.С. Становлення електронної демократії в Україні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 191-195. – ISBN 978-617-7293-17-9
1407135
  Леоненко А.В. Становлення еліт країн пострадянського простору на прикладі Росії, України та Білорусі // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 171-179
1407136
  Пилипенко К.В. Становлення емоційної стійкості майбутніх практичних психолгів у системі ВНЗ // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 500-509. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1407137
  Рагузіна Л. Становлення естетичних принципів бітництва // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 261-266
1407138
  Данилюк І.В. Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Данилюк І.В. ; Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 30 назв
1407139
  Петровський П.М. Становлення ефективного суб"єкта публічного управління місцевим та регіональним розвитком: теоретико-методологічний аспект // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 41-44. – ISBN 978-966-619-370-7
1407140
  Мацюк І.І. Становлення європейських професійних армій: Бартоломео Коллеоні // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 139-150. – ISSN 2313-5603
1407141
  Мутусханов А.А. Становлення європейських стандартів прав людини / А.А. Мутусханов, Костенко-Костейчук // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 78-84
1407142
  Єрьоміна Є.О. Становлення Європейського валютного союзу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Узагальнено основні стратегії і тактики формування Європейського валютного союзу та наводяться оцінки його впливу на світову економіку.
1407143
  Мітрі Жорж Юсеф Становлення європейського валютного союзу та його влив на міжнародні ринки капіталів : Автореф... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Мітрі Жорж Юсеф; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1407144
  Лобода К.С. Становлення європейського права в сфері соціальних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 120-122
1407145
  Лапко В.В. Становлення жанру "мюзикл" як результат інтеграції та заємопроникнення культур // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 327-333. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна полягає у вивченні формування жанру мюзикл у поєднанні культурною інтеграцією, акультурацією, психологічною адаптацією та соціалізацією на культурному полі США у період між Першою та Другою світовими війнами. Музично-театральна форма ...
1407146
  Чемелюх М.А. Становлення жанру епіграми від витоків до класичного періоду грецької літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 413-417. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена еволюції грецької епіграми від найдавніших написів до класичного періоду. Автор досліджує різні теорії походження написів та вказує основні риси епіграм, які сформували їх як літературний жанр в елліністичний період
1407147
  Субота І. Становлення жанру новели в Катарі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 64-67. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті коротко розглянуто становлення жанру новели у Катарі, названо основоположників даного жанру, виокремлено особливості їх творчості та визначено основні теми катарської новелістики на етапі становлення та розвитку. Детально розглянуто деякі ...
1407148
  Ландар Н.І. Становлення жанру щоденника: російсько-українська парадигма // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 380-385. – ISBN 978-966-188-046-6
1407149
  Максименко Т.М. Становлення жиночої освіти в Російській імперії кінця XIX ст. // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 124-125. – ISBN 978-966-698-193-9


  В Україні Вищі жіночі курси були засновані 1878 р. у Києві на клопотання професорів університета О. Селіна та С. Гогоцького.
1407150
  Власова А.Ю. Становлення жіночого руху Франції у шістдесяті роки XX ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 227-231. – ISSN 2076-8982
1407151
  Несправа М. Становлення жіночої середньої церковної освіти у Катеринославській єпархії у другій половині 60-х – на початку 70-х років XIX ст. (за матеріалами Катеринославських єпархіальних відомостей) / М. Несправа, А. Іванців // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 1. – С. 110-119. – ISSN 2617-1929
1407152
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953 рр.) / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 38-58


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1947–1953).Згадуються викладачі КДУ: Іщук А.О., ...
1407153
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953). Частина шоста: 1952-1953 навчальний рік / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – C. 41-55


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1947-1953). Попередні частини публікації ...
1407154
  Осьмук Н. Становлення загально-теоретичних основ педагогічної типології в українській науковій думці першої третини XX століття.. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 6 (70). – C. 193-201. – ISSN 2312-5993


  Кейс-менеджмент (ведення випадку) як технологія майбутнього у вищій школі.
1407155
  Зверева О.В. Становлення законодавства про захист споживчого ринку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 305-309. – ISSN 1563-3349
1407156
  Осташевська С. Становлення законодавства про охорону авторських прав в Англії 18–19 ст. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 224-226
1407157
  Котляревська Г.М. Становлення законодавства України про звернення громадян до органів влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 205-210. – ISSN 1563-3349
1407158
  Макаренко О.Ю. Становлення законодавства щодо використання надр та надання для цієї мети земель // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 38-41
1407159
  Дзейко Ж. Становлення законодавчої техніки в нормотворчості Української Народної Республіки періоду Української Центральної Ради // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості становлення законодавчої техніки в нормотворчості Української Народної Республіки періоду Української Центральної Ради на прикладі діючих у той час законів та інших джерел права. The main features of the development of ...
1407160
  Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки у нормотворчості Західно-Української Народної Республіки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 28-32.
1407161
  Француз І. Становлення засад правового регулювання суб"єктів примусового виконання судових рішень в УКраїні: від витоків до 1917 року // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 12-18. – ISSN 2220-1394
1407162
  Афонін Е.А. Становлення збройних сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми : соціальні та соціально-психологічні проблеми / Афонін Е.А. ; відп. ред. Л.В. Сохань, Л.Ф. Бурлачук ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – Київ : Інтерграфік, 1994. – 304 с. – Бібліогр.: с. 186-196. – (Військова соціологія). – ISBN 5-7707-7113-5
1407163
  Обметко О.М. Становлення земств в Україні та їх прагнення до об"єднання (1864-1894) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-44. – (Історія ; вип. 53)


  Дано аналіз правової бази утворення земств в Україні та причини прагнення земств до об"єднання своїх сил.
1407164
  Радович Р. Становлення зрубної техніки будівництва на теренах Полісся // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 22-32. – ISSN 0130-6936
1407165
  Благов В.П. Становлення і внесок Херсонського центру в економіко-географічну науку : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-52. – (Географія ; Вип. 43)


  Розкрито напрямки економіко-географічних досліджень на кафедрі географії Херсонського педагогічного університету та в інших закладах Херсона.
1407166
  Поляруш Світлана Іванівна Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на лівобережній Україні (1775-1918 рр.) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.01 / Поляруш Світлана Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
1407167
  Звонкова Г.Л. Становлення і здобутки Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Академії наук Української РСР: короткий історичний нарис (1967–1980 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 174-181. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1407168
  Наєнко М. Становлення і знищення шкіл та напрямів у літературознавстві 20-30-х років // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 154-203. – ISBN 966-580-009-4
1407169
  Климків С. Становлення і механізми діяльності чернечої інквізиції на півдні Франції: спроба реконструкції історичних реалій // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нового та новітнього часу ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 24 : Спеціальність "Історія". – С. 20-36. – ISSN 2521-1587
1407170
  Заїка С.О. Становлення і перспективи розвитку економічного аналізу в Україні / С.О. Заїка, В.А. Грищенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 136-144. – (Економічні науки)
1407171
  Сітарчук Р.А. Становлення і перші роки діяльності Дзензелівської громади адвентистів // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 128-135
1407172
  Пилипчук В.Г. Становлення і регулювання суспільних відносин у сфері новітніх інформаційних технологій (інтернет речей) // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 16-20. – ISBN 978-966-622-861-4
1407173
  Кучер Ю.А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії : Автореферат дис. ... какнд. пед.наук: спец. 13.00.01-"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кучер Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. + Додатки : л.171-176. – Бібл.:10 назв
1407174
  Бешлей О. Становлення і розвиток аграрного сектора України: історичний аспект // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.103-108. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1407175
  Щирба Н. Становлення і розвиток бібліотеки Волинського ліцею та входження ії до складу бібліотеки св. Володимира // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 153-156. – ISBN 978-966-439-138-9


  Істріографія питання включає в себе дослідження В. Шульгина, В. Владимирського-Буданова, Є. Руссова, І. Савченка, M. Rolle. Окреми аспекти історіїї бібліотеки вивчачали С. Маслов, О. Оглоблін, О. Балабанов, Н. Недоступ, Б. Зданевич, Є. Колесник.
1407176
   Становлення і розвиток біржового ринку України / Р. Дудяк, Р. Курило, О. Дадак, Р. Грабовський // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 151-156. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1407177
  Чеберяко О.В. Становлення і розвиток бюджетної системи СРСР у 1923-1929 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 350-362. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1407178
  Воробйова Н. Становлення і розвиток в Україні: право соціального захисту і медичне право // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 66-71
1407179
  Ущапівська О.М. Становлення і розвиток відображення пейзажності у творчості українських композиторів 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Ущапівська О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1407180
  Плисюк Н.М. Становлення і розвиток вітчизняного кримінального законодавства про вбивство // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 79-88. – ISSN 2078-9165
1407181
  Федорук А.П. Становлення і розвиток внутрішнього аудиту в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 136-140. – ISSN 2306-6814
1407182
  Ткач О.І. Становлення і розвиток волонтерства як інституту громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-38. – (Політологія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні засади правового регулювання процесів створення та функціонування інститутів громадянського суспільства. Окрему увагу приділено питанню правового регулювання таких інститутів, як політичні партії, громадські організації, професійні ...
1407183
  Приймаченко Н.В. Становлення і розвиток гідрологічних досліджень у басейні р.Дністер // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 182-189. – Бібліогр.: 23 назви
1407184
  Бабіна Оксана Іванівна Становлення і розвиток гімназійної освіти в Україні (в кінці ХІХ - на початку ХХ століття) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бабіна Оксана Іванівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 2000. – 19л.
1407185
  Родік Т.П. Становлення і розвиток дендрологічних парків на території України в період з XI ст. до початку XX ст. (історико-правовий аспект) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 138-146. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1407186
  Корнієвський О.А. Становлення і розвиток державності та громадянського суспільства в Україні : навч. посібник / Корнієвський О.А. – Чернігів : Освітній центр, 2015. – 259, [1] с. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 252-258, наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 979-966-544-342-9
1407187
  Міхеєва Становлення і розвиток децентралізованої моделі судового конституційного контролю: правові доктрини / Міхеєва, ТЛ // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 217-225. – ISSN 1563-3349
1407188
  Улюкаєва І.Г. Становлення і розвиток дошкільної педагогічної освіти в Україні (1905-1941 рр.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Улюкаєва І.Г. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.
1407189
  Варивода К. Становлення і розвиток електрофізіології в Київському університеті (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 153-158. – ISSN 2309-9356


  Висвітлюється історія становлення і розвитку електрофізіології в Університет Св. Володимира. Проаналізовано основні експериментальні дослідження вчених фізіологів, як В.Ю. Чаговець, В.В. Првдич-Немінський, Д.С. Воронцов, П.М. Сєрков, П.Г. Костюк, С.І. ...
1407190
  Бойко А.М. Становлення і розвиток естрадно-вокального мистецтва в Китаї в 1910–60рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 223-231. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто особливості становлення та розвитку естрадно-вокального мистецтва в Китаї впродовж 1910–60 рр. Визначено головні передумови, що суттєво вплинули на його формування. Надано загальну характеристику основних періодів зазначеного процесу. ...
1407191
  Акуленко В.І. Становлення і розвиток законодавства про охорону і використання пам"яток культури в Україні. (1917-1991 рр) : 12.00.01 ; Дис. ... канд. юрид. наук / Акуленко В.І. ; АН України, ін-т держави і права ім.В.М.Корецького. – Киев, 1992. – 33 л. – Бібліогр.:л.30-33
1407192
  Курило Тетяна Вячеславівна Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Курило Тетяна Вячеславівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2003. – 222л. – Бібліогр.: л.187 - 222
1407193
  Курило Тетяна Вячеславівна Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Курило Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1407194
  Малюга Л. Становлення і розвиток законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано та висвітлено проблемні питання становлення та розвитку законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні, а також визначено етапи формування, основні тенденції та пріоритетні ...
1407195
  Матвійчук В.К. Становлення і розвиток законодавства щодо кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, оцінювача, експерта та перекладача // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 17-31. – ISSN 2222-5374
1407196
  Тимчишин Олександра Іванівна Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : Автореф. дис. .. канд. філолог. наук: 10.01.08 / Тимчишин О.І.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Львів, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1407197
  Тимчишин Олександра Іванівна Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Тимчишин Олександра Іванівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 180л. – Бібліогр.: л. 161 - 180
1407198
  Тимчишин О.І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Тимчишин О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 215л. – Бібліогр. : л.185-215
1407199
   Становлення і розвиток земельного законодавства України у XX - на початку XXI століття : наук.-практ. посіб. для суддів та кандидатів на посаду судді / [П. Кулинич, А. Потапенко, В. Семенюк, О. Тиханський ; Нац. шк. суддів України]. – Київ : Національна школа суддів України ; Клименко Ю.Я., 2018. – 141, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк.: Canada - проект підтримки судової реформи; USAID - from the American peopl. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2717-28-0
1407200
  Стойловський В.П. Становлення і розвиток зоологічних досліджень в Одеському університеті / В.П. Стойловський, Д.А. Ківганов, В.О. Лобков // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 270-277. – ISBN 978-617-689-150-5
1407201
  Дякова О.В. Становлення і розвиток іммігшраційного законодавства США і Канади та його вплив на українську еміграцію // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 456-482
1407202
  Євтушевский В. Становлення і розвиток інновацій у вищій школі / В.Євтушевський, Л. Шаповалова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 62-66
1407203
  Ярошенко Л.В. Становлення і розвиток інформаційної особистості: освітні трансформації // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 115-116
1407204
  Кондратюк С.Я. Становлення і розвиток казначейської системи в Україні : бюджет / С.Я. Кондратюк, В.М. Борисенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 17-26
1407205
  Федорова Л. Становлення і розвиток києвознавства (кінець XVIII - початок XX ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 177-194


  У жовтні 1835 р. при Університеті Св. Володимира було засновано Тимчасовий комітет для дослідження старожитностей у Києві. В Києві працювала ціла пліяда вчених та аматорів, дослідження яких не втратили свого значення й дотепер. Серед них М. Максимович, ...
1407206
  Моця О.П. Становлення і розвиток Київської Русі в контексті етнографічних досліджень // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 3. – С. 64-75. – ISSN 0235-3490
1407207
  Хороша Т.С. Становлення і розвиток колізійного законодавства в галузі спадкування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 123-131. – ISSN 2308-6912


  У статті проведено комплексне правове дослідження основних засад колізійно-правового регулювання спадкування, ускладненого іноземним елементом, в процесі його становлення та розвитку. Розглянуто теоретичні питання становлення і розвитку колізійного ...
1407208
  Бірюков О.М. Становлення і розвиток конкурсного права в сучасній Україні // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта і проф. О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність, 2016. – Вип. 4 : / [О.М. Бірюков, І.А. Діковська, С.М. Задорожна та ін.]. – С. 7-17. – ISBN 978-617-566-401-8
1407209
  Нестор Я.В. Становлення і розвиток конституційних принципів судочинства в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 41-47. – ISSN 2220-1394
1407210
  Мяловицька Н.А. Становлення і розвиток конституційного правосуддя // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 54-56
1407211
  Нелін О. Становлення і розвиток контролю і нагляду у сфері нотаріату України і Росії у дореволюційний період: історико-правовий аналіз // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 4-9. – ISSN 2308-9636
1407212
  Сірко А.В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці : Дис.... д-ра екон. наук : 08.01.01- економічна теорія / Сірко Анатолій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 425 л. – Додатки: л. 413-425. – Бібліогр.: л. 391-413
1407213
  Сірко А.В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.01.01 / Сірко Анатолій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 32 с. – Бібліогр.: 16 назв
1407214
  Лисенко К. Становлення і розвиток криміналістичного вчення про особу, що вчинила злочин у XX столітті // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студудентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 1. – С. 38-39. – ISBN 978-966-600-645-8
1407215
  Цибульський А. Становлення і розвиток кримінальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 107-115. – ISSN 0132-1331
1407216
  Зайченко Н.Ф. Становлення і розвиток лінгводидактики української мови як іноземної в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 54-63. – ISSN 2075-437X
1407217
   Становлення і розвиток масового атеїзму в західних областях Української РСР. – Київ, 1981. – 256с.
1407218
  Забара І. Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання обміну інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-66. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання, пов"язані із становленням і розвитком міжнародно-правового регулювання обміну інформацією. Автор аналізує тенденції у формуванні міжнародно-правових основ обміну інформацією, що склалися на межі 70-80 років ХХ сторіччя, ...
1407219
  Смолій А.В. Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання торгівлі сільськогосподарськими товарами // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 464-478. – ISSN 2221-5719
1407220
  Марусик Т. Становлення і розвиток міжнародного співробітництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (до 40-річчя від часу започаткування) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 24-41. – ISSN 2519-4518
1407221
   Становлення і розвиток місцевого самоврядування в суверенній українській правовій державі, 1991. – 163с.
1407222
  Малиновський В.Я. Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990-2010 рр.) : монографія / В.Я. Малиновський. – Луцьк : Ініціал, 2013. – 349, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7501-45-7


  У прим. № 1693700 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Т. Шевченка від автора! Підпис. 12.12.14.
1407223
  Холявкіна В.Ю. Становлення і розвиток муніципальної міліції в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 290-296. – ISSN 1563-3349
1407224
  Кобилецький М. Становлення і розвиток науки адміністративного права в Австрії та Австро-Угорщини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 64-68
1407225
  Репецький В. Становлення і розвиток науки міжнародного права у Львівському університеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 99-104. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1407226
  Кахнич В. Становлення і розвиток наукових концепцій в галузі кримінального права у Львівському університеті в період Австро-Угорщини (1867-1918 років) та їх вплив і значення для сьогодення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 35-41. – (Серія юридична ; вип. 69). – ISSN 0136-8168
1407227
  Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права : монографія / І.С. Гриценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 336с. – ISBN 966-594-944-6
1407228
  Бойко Світлана Миколаївна Становлення і розвиток національної самосвідомості українського народу: ціннісний вимір : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.12 / Бойко С.М.; Центр українознавства КНУТШ. – Київ, 2005. – 200л. – Бібліогр.: л.181-200
1407229
  Бойко Світлана Миколаївна Становлення і розвиток національної самосвідомості українського народу: ціннісний вимір : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.12 / Бойко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1407230
  Пустовіт Р.Ф. Становлення і розвиток оборонно-промислового комплексу Ізраїлю як провідного фактора ізраїльської інноваційної економіки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 83-90. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 48). – ISSN 2306-4420
1407231
  Котович В. Становлення і розвиток ойконімії Самбірщини // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 97-112. – ISSN 2411-4758
1407232
  Пусепліна Н. Становлення і розвиток освітньовиховної діяльності музеїв навчальних закладів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 143-148. – ISSN 2075-1478


  У 1834-1837 рр. при Київському університеті створено Музей старожитностей, де зберігалися цінні колекції пам’яток історії Київської Русі (понад 6,5 тис. речей). У Нумізматичному музеї університету налічувалося біля 34 тис. давніх монет і медалей, у ...
1407233
  Журавльов С.А. Становлення і розвиток освітянської діяльності Сергія Федоровича Грушевського у другій половині XIX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 191-196. – (Історія та географія ; вип. 48)


  С.Ф. Грушевський - український професор, педагог, організатор народної освіти, публіцист, дійсний статський радник (рос. статский советник), меценат, батько Грушевського Михайла Сергійовича.
1407234
  Ярошенко Л.В. Становлення і розвиток особистості інформаційного суспільства у контексті філософії освіти // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 141-150. – ISSN 1993-5560


  Означено випереджальний розвиток суспільного інтелекту та системи освіти у інформаційному суспільстві. Проаналізовані проблеми становлення особистості у інформаційному суспільстві крізь призму філософії освіти. Переосмислено фундаментальні філософські ...
1407235
  Жам О. Становлення і розвиток парового борошномельного млинарства на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-43. – (Історія ; вип. 51)


  У статті розглядаються загальні тенденції становлення і розвитку парового борошномельного млинарства на Правобережній Україні у 2-й пол. ХІХ ст.: питома вага, розташування, організація виробництва, напрям технічних вдосконалень, фабричне законодавство, ...
1407236
  Богуш А.М. Становлення і розвиток педагогічної системи К.Д. Ушинського // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 7-12. – (Педагогічні науки ; № 1 (114)). – ISSN 2414-5076
1407237
  Коцур Н. Становлення і розвиток педіатрії та дитячої гігієни в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – C. 152-165. – ISSN 2518-7732


  В 1889 році в Університеті Св. Володимира вперши в Україні була створена кафедра дитячих хвороб. Показана вагома значимість наукових розробок в галузі педіатрії і дитячої гігієни вітчизняних учених-лікарів - В.І. Троїцького, В.Є. Чернова, О.Л. ...
1407238
  Коханко Октавіан Михайлович Становлення і розвиток підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з середньою освітою в Україні (1969-19994 рр) : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Коханко Октавіан Михайлович; Ін-т педагогіки і психології профосвіти АПН України. – К, 1995. – 299л. – Бібліогр.:л.216-251
1407239
  Щетина Т.П. Становлення і розвиток початкової освіти в Херсонській губернії (1803-1917рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Щетина Тетяна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1407240
  Федущак-Паславська Становлення і розвиток правових конструкцій у Давньому Римі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 120-126. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1407241
  Сердюк В. Становлення і розвиток правових норм. Про найвищий судовий орган у державних утвореннях на території сучасної України в IX-XIII століттях. // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-91. – Бібліогр.: с.91(18п.)
1407242
   Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні : монографія / Пилипчук В.Г. [та ін.] ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. – Київ : АртЕк, 2017. – 225, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 117-123. – ISBN 978-617-7264-95-7
1407243
  Сабецький Борис Вікторович Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США : Дис....канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сабецький Борис Вікторович; МОНУ; КНУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2001. – 187. – Бібліограф.: л.180-187
1407244
  Сабецький Б.В. Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Сабецький Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: с.18
1407245
  Волобуєва А.М. Становлення і розвиток преси Києва (1835-1917): типологія, проблематика, національна спрямованість : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 - теорія та іст. журналістики / Волобуєва А.М. ; КНУТШ, Ін-т жуурналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1407246
  Кожанов А. Становлення і розвиток преси українських націонал-демократичних сил (1989 - 1991 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 34-37


  Проаналізовано та вивчено специфіку процесу заснування друкованих періодичних видань Української Гельсінської спілки (далі – Української республіканської партії), Народного Руху України впродовж 1989–1991 рр.
1407247
  Вертій О. Становлення і розвиток світоглядно-духовних та художньо-естетичних підстав народної пісенності українців румунької провінції Банат // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 33-43. – ISSN 2225-5095


  На основі родинно-побутових, соціально-побутових, баладних та інших пісень у записах відомих фольклористів І. Хланти, І. Ребошапки, І. Лібера у статті досліджено діалектику становлення і розвитку жанрів старої пісенної верстви в репертуарі українців ...
1407248
  Казан Е.М. Становлення і розвиток системи військово-медичної освіти в Україні у 1992–2016 рр.: історичний аспект // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 55-65. – ISSN 2313-5603
1407249
  Лагутін В.Д. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 75-82. – Бібліогр.: 13 назв
1407250
  Нікітчина Світлана Олександрівна Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні (1917 - 1991 рр.) : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.01 / Нікітчина Світлана Олександрівна; Волинськ. держ. ун-тет ім. Л.Українки. – К., 1998. – 530л. – Бібліогр.:л.379-460
1407251
  Нікітчина С.О. Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні у 1917-1991 рр. : Монографія / С.О. Нікітчина; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПНУ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 1996. – 500с. – ISBN 5-7763-9182-2
1407252
  Рокіцьа Н. Становлення і розвиток системи професійної педагогічної освіти в Німеччині в загальноєвропейському контексті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 118-127. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1407253
  Музиченко В.Ф. Становлення і розвиток системи філософських категорій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 143-151. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
1407254
  Фурса С.Я. Становлення і розвиток спадкування в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 11. – С. 28-43.
1407255
  Топчієв О.Г. Становлення і розвиток суспільно-географічних досліджень в Одесі та Українському Причорномор"ї : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / О.Г. Топчієв, О.І. Полоса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-34. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 43)


  В історичному аспекті розглянуто питання становлення й розвитку економіко-географічних досліджень в Одеському університеті.
1407256
  Назарова І.В. Становлення і розвиток сучасних концепцій реалізації принципу добросовісності в праві // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 17-25. – ISSN 2413-1342
1407257
  Гетьманцева Н.Д. Становлення і розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних засад // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (181/182). – С. 66-73. – ISSN 2308-9636
1407258
  Коробка М. Становлення і розвиток українських товариств "Просвіта" як осередків національно-культурного відродження (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 142-148. – ISSN 2309-9356


  У статті розкриваються основні етапи просвітницького руху в Україні, передумови до виникнення громадсько-культурних товариств " Просвіта" у другій половині ХІХ - першій половині ХХ ст. та їх діяльність у справі національно-культурного відродження. В ...
1407259
  Міхелі С.В. Становлення і розвиток українського ландшафтознавства : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.01 / Міхелі Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 388 арк. – Додатки: арк. 338-388. – Бібліогр.: арк. 303-337
1407260
  Бондар Є.П. Становлення і розвиток українського радянського нарису / Є.П. Бондар. – Київ, 1962. – 80с.
1407261
  Нагачевська Зіновія Іванівна Становлення і розвиток українського суспільного дошкільного виховання в Східній Галичині (1869-1939 роки) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Нагачевська Зіновія Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 193л. – Бібліогр.:л.178-193
1407262
  Нагачевська З.І. Становлення і розвиток українського суспільного дошкільного виховання в Східній Галичині. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Нагачевська З.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 23л.
1407263
  Благовірна Н.Б. Становлення і розвиток української видавничої справи Галичини після російської революції 1905 р. (на прикладі "Українсько-руської Видавничої Спілки") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 74-80.
1407264
   Становлення і розвиток української державності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, МАУП, 27 жовтня 2006 р. / МАУП ; [ відп. ред. В.М. Чирков ]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-608-972-7
1407265
   Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008-
Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – 2010
1407266
   Становлення і розвиток української державності : матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. "Становлення і розвиток укр. державності: актуальні проблеми державного та регіонального упр. на сучасному етапі розвитку суспільства", м. Київ, МАУП 14 листоп. 2013 р. : [збірник статей] / Міжрег. акад. упр. персоналом ; [редкол.: А.М. Подоляка (голова) та ін.]. – Київ : Персонал
Вип. 10. – 2014. – 413, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1407267
  Волік Н.В. Становлення і розвиток Української Католицької Церкви у Канаді (кінець XIX - друга половина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.11 / Волік Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1407268
  Лесюк М.П. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині : монографія / Микола Лесюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 729, [3] с. – Покажчик: с. 720-729. – Бібліогр.: с. 702-719 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-342-4
1407269
  Заверталюк Н.І. Становлення і розвиток української радянської публіцистики / Н.І. Заверталюк. – Дніпропетровськ, 1975. – 99с.
1407270
  Омельченко В.Ю. Становлення і розвиток філософсько-правових вчень в Університеті св. Володимира : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Омельченко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 34 назви
1407271
  Леоненко П.М. Становлення і розвиток фінансової науки у світлі історії економічної думки : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 36-43. – Бібліогр.: 17 назв
1407272
  Черемська О.С. Становлення і розвиток Харківської філологічної школи (XIX - перша третина XX ст.) : монографія / Ольга Черемська ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Харків : Олександр Савчук, 2020. – 483, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 421-463. – (Студії з українського мовознавства / ред. рада: П.Ю. (голова), Н.Г. Горголюк, К.Г. Городенська [та ін.] ; 31). – ISBN 978-617-7538-60-7
1407273
  Рудницька Н. Становлення і розвиток хедерів на Волині у ХІХ - на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.41-45
1407274
  Газізова О. Становлення і розвиток центрів українознавства в умовах поліетнічного середовища Криму кінця XX - початку XXI ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 19-22
1407275
  Воропаєва Т. Становлення і розвиток цивілізаційної ідентичності громадян України // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 63-85. – ISBN 978-966-524-388-5
1407276
  Храмова-Баранова Становлення і розвиток цифрового мистецтва: перспективи напряму / Храмова-Баранова, Н.О. Горбатова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 127-133. – ISSN 2225-7586


  У статті на основі аналізу документальних матеріалів та їх узагальнення висвітлюється значення цифрового мистецтва в проектуванні візуального художнього образу. На сьогодні використання цифрових комп’ютерних технологій дозволило образотворчому ...
1407277
  Авер"янова Н. Становлення і розвиток цілісної особистості в контексті сучасних трансформацій українського суспільства / Н. Авер"янова, Т. Воропаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-51. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі сучасних суспільних трансформацій в Україні проаналізовано становлення цілісної особистості. The development of whole personality is analyzed on the materials of the transformation ukrainian society.
1407278
  Мельничук Леся Іванівна Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні (перша половина 20 століття) : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Мельничук Л.І.; Акад наук наук України; Ін-т педагогіки. – Київ, 2004. – 217л. + Дод.: л.188-217. – Бібліогр.: л.172-187
1407279
  Брусиловська О.І. Становлення і розвиток школи політологів-міжнародників в Одеському університеті // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 365-378. – ISBN 978-617-689-150-5
1407280
  Шестеренко І.В. Становлення і розквіт Віталія Кирейка - 1940-1960 рр. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 182-196. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто роки навчання Віталія Кирейка в Київській держконсерваторії ім. П.І.Чайковського та розквіту творчості композитора, а також досліджено перші яскраві твори митця різних жанрів, що стали його кульмінаційним злетом. Мета статті – розкрити ...
1407281
  Сокол Т.Г. Становлення і сучасний стан професійної підготовки кадрів для сфери туризму в Болгарії // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 209-216. – ISSN 2227-2844


  Розкриваються етапи становлення вищої освіти в туристичній сфері країни; надається загальна характеристика сучасного стану туристичної освіти в Республиці Болгарія.
1407282
  Орлова Н.В. Становлення і формування української журналістикознавчої думки кінця XIX - початку XXI ст. (за матеріалами термінології журналістикознавства) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Орлова Наталя Василівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2014. – 256 л. – Додатки: л. 224-256. – Бібліогр.: л. 199-223
1407283
  Орлова Н.В. Становлення і формування української журналістикознавчої думки кінця XIX - початку XXI ст. (за матеріалами термінології журналістикознавства) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Орлова Наталя Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
1407284
   Становлення і функції радянських обрядів та свят. – Київ : Наукова думка, 1983. – 152 с.
1407285
  Малейка В. Становлення Івано-франківського національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю "Гуцулія" // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 152-154
1407286
  Щербань П. Становлення ігрових технологій як інноваційної форми навчання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 102-108. – ISSN 2075-1478


  Розкрито історичний та педагогічний аспекти становлення ігрових технологій як інноваційної форми організації навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів.
1407287
  Валігура К. Становлення ідеї моральності в сучасному цивільному праві // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 18-19
1407288
  Репешко О.П. Становлення ідеї правової держави // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 495-499. – ISBN 978-966-438-135-9
1407289
  Никитюк Л.В. Становлення ідеї природничої освіти в українській педагогічній думці з прадавніх часів до XVI століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 149-155. – ISSN 2312-5993


  Завдяки науковцям Острозького колегіуму : Ю. Дрогобича, С. Оріховського, П.Русина, К. Ставровецького.
1407290
  Музика І.В. Становлення ідеї та юридифікація суверенітету Західноукраїнської Народної Республіки // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 216-226. – ISSN 0869-2491
1407291
   Становлення ідентичності фахівця : монографія / [Балл Г.О. та ін.] ; за ред. В.Л. Зливкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 259, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 259. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 978-966-189-341-1
1407292
  Галайко Б.М. Становлення ідеології українського націоналізму та соціально-економічні питання ( на підставі видання ОУН "Розбудова нації) // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 54-62
1407293
  Федотова О. Становлення ідеологічного контролю над творами друку в УСРР у 1919-1924 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (237). – С. 27-31. – ISSN 1029-7200


  Статтю присвячено започаткуванню в Україні радянської цензури творів друку. Автор досліджує процес розгортання ідеологічного контролю друкованого слова на початку 1920-х рр. Особливу увагу приділено обмеженню друкованої продукції у бібліотечній та ...
1407294
  Гальчинський А. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання України / А. Гальчинський, С. Льовочкін // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 4-11 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1407295
  Пугачова Д.В. Становлення ініціативи Європейського Союзу "Північний вимір" // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 140-148. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізується процес становлення та початковий період функціонування ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір». Визначено основні підходи до вивчення даної проблематики науковцями з країн Європи, РФ і вітчизняними авторами. Пояснено особливість ...
1407296
  Краус Н.М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Наталія Миколаївна Краус ; М-во фінансів України, Держ. наук.-навч. установа "Акад. фінанс. упр.", Наук.-дослід. фінанс. ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 595, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 545-594. – ISBN 978-617-673-407-9
1407297
  Краус Н.М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Наталія Миколаївна Краус ; М-во фінансів України, Держ. наук.-навч. установа "Акад. фін. управління", Н.-д. фінансовий ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 595, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 545-594. – ISBN 978-617-673-407-9
1407298
  Симоненко В.К. Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України: проблеми центральної влади і регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
1407299
  Ридчик Володимир Становлення інституту адвокатури в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 158-161
1407300
  Вершиніна Д. Становлення інституту адвокатури в українських губерніях Російської імперії у другій половині XIX століття // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 54-55
1407301
  Жидков В.Л. Становлення інституту детектива Національного антикорупційного бюро у кримінальному процесуальному законодавстві України // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 161-168. – ISSN 2524-0064
1407302
  Кравченко Т.А. Становлення інституту дорадництва в Україні : історичний аспект та зарубіжний досвід : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 73-76 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1407303
  Войтовський В.С. Становлення інституту касації у цивільному судочинстві України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (160). – С. 40-43
1407304
  Бабаскін А.Ю. Становлення інституту комерційного кредиту в цивільному праві України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 315-322. – ISSN 1563-3349
1407305
  Гутів Б. Становлення інституту конклаву та його значення для держави-міста Ватикан // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 34-36
1407306
  Жерьобкіна В.А. Становлення інституту конституційної юстиції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-22. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Присвячено розвитку конституційної юстиції в Україні, дається аналіз положення Закону України "Про Конституційний Суд України". This article is devoted to development of constitutional justice in Ukraine and gives Ukraine "Law regulations analysis ...
1407307
  Ясь А.О. Становлення інституту кримінальної відповідальності за порушення виборчих прав на території України протягом 1917-1991 років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 134-138. – ISSN 1563-3349
1407308
  Левченко В.Ю. Становлення інституту кураторства у вітчизняній педагогічній думці // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 122-128


  У статті зазначено, що перші приклади кураторства, попечительства посідали чільне місце у роботі Московського університету. Попечительство і кураторство передбачало конструктивну взаємодію учасників педагогічного процесу й представників вищої влади. ...
1407309
  Тарнавська А. Становлення інституту медіації в умовах євроінтеграційних процесів України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 211-218. – ISSN 2306-9082
1407310
  Стецюк Х.П. Становлення інституту офіційної назви сучасної української держави // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 154-160. – ISSN 2078-6743


  Висвітлюються питання передумов виникнення та особливостей встановлення у 1991 р. офіційної назви сучасної української держави, аналізуються положення низки політико-правових документів першої пол. 90-тих років минулого століття в частині визначення ...
1407311
  Люба О.О. Становлення інституту парламентаризму на постюгославському просторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 111-121. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
1407312
  Гедіков В.В. Становлення інституту приватних виконавців в Україні / В.В. Гедіков, Т.В. Звєрєва // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 356-358. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1407313
  Кирпа С. Становлення інституту прокуратури в УСРР // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 66-69
1407314
  Грузький Ю.О. Становлення інституту публічних закупівель в Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 4-9. – (Серія "Економіка" ; вип. 23 (51)). – ISSN 2311-5149
1407315
  Кравчик М. Становлення інституту сім"ї як правової категорії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 166-169
1407316
  Строцяк О.І. Становлення інституту співучасті в українському кримінальному праві // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 490-494. – ISBN 978-966-438-135-9
1407317
  Ващук Д. Становлення інституту юридичного захисту в Україні в XIII - першій половині XIV ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 16-19. – ISSN 2519-1942
1407318
  Грицяк І. Становлення інституційної системи Європейських Співтовариств // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 32-42
1407319
  Юхименко Петро Становлення інституціональних складових розвитку ринкової економіки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-62. – Бібліогр.: с. 53-58, 60-61. – ISSN 1682-2366


  Здійснено теоретичний аналіз формування нової інституціональної структури економіки України. Обгрутовано необхідність формування умов позитивного інституціонального оточення відповідно до економічних реалій, розкрито проблеми становлення системи ...
1407320
  Ткаченко В.А. Становлення інституціональної системи управління економікою // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 31-36. – ISSN 2074-5354
1407321
  Ріжняк Р. Становлення інформатики я навчального предмету в педагогічних вишах України (друга половина XX століття) // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 55-56
1407322
  Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; Нац. акад. наук Укараїни імені В.І. Вернадського. – Київ : Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2013. – 176, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-176. – ISBN 978-966-02-7008-4
1407323
  Горошко О.І. Становлення інформаційного суспільства як фактор трансформації гендерного дискурсу // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. Ювілейний випуск / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 6-11. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 1). – ISSN 1562-9961
1407324
  Онопрієнко М.В. Становлення інформаційної епістемології як новий етап методологічних пошуків // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 76-77
1407325
  Копишинська Н.В. Становлення іпотеки в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 54-60. – Бібліогр.: 7 назв
1407326
  Павленко Г.І. Становлення історичної белетристики в давній українській літературі / Г.І. Павленко. – Київ, 1984. – 325с.
1407327
  Бітаєва О.В. Становлення історичної концепції живопису Яна Матейка (1863-1878) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 275-283. – ISSN 2225-7586
1407328
  Кирчів А. Становлення й еволюція міжнародно-політичної парадигми З. Бжезінського в контексті світового політичного розвитку другої половини ХХ ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 98-111. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 47). – ISSN 2078-4333
1407329
  Денисова М.М. Становлення й забезпечення права на мирні збори в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 209-215. – ISSN 1563-3349
1407330
  Ярошевич І. Становлення й кодифікація українськоїморфологічної термінології // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 44-54. – Бібліогр.: Літ.: с. 53-54; 21 назв. – ISSN 1682-3540
1407331
  Пахаренко В. Становлення й наріжні концепти персоналістичної моделі світу // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – C. 7-38. – ISBN 978-966-920-067-9
1407332
  Трохименко О.М. Становлення й розвиток аналітичної хімії в Київському університеті / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець, А.Ю. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 441, [1] с. : іл., фот., табл. – Алф. покажч. імен : 427-435. - Авт. висловлюють щиру подяку компанії "АЛСІ-ХРОМ" за сприяння виданню цієї книги. – Бібліогр.: с. 436-440. – ISBN 978-617-696-811-5
1407333
  Запорожець О.А. Становлення й розвиток аналітичної хімії в Київському університеті: спроба узагальнення / О.А. Запорожець, О.М. Трохименко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 5
1407334
  Шилова А. Становлення й розвиток відносин України з країнами колишньої СФРЮ як фактор зміцнення стабільності на Балканах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-51. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Досліджено економічні й політичні інтереси України в Балканському регіоні, пов"язані з необхідністю розвитку регіонального економічного співробітництва, підтримання дружніх і добросусідських відносин. The economic and political interests of Ukraine in ...
1407335
  Юрченко О. Становлення й розвиток Державної системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 109-122
1407336
  Маслова К.С. Становлення й розвиток казначейської системи в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 311-315. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1407337
  Дем"яненко Б. Становлення й розвиток педагогічного ВНЗ у Переяславі-Хмельницькому (від філіалу до університету): історичний нарис до 30-річного ювілею // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 269-277. – ISSN 2518-7732
1407338
  Залєтов О. Становлення й розвиток системи взаємодії інститутів державного регулювання й саморегулювання страхового ринку України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 20-24
1407339
  Коміренко Ю.А. Становлення й розвиток системи виховання в кадетських корпусах України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 211
1407340
  Швидкий С.М. Становлення й функціонування державної системи охорони здоров’я в Україні (20–30 рр. ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 49-53. – ISSN 2076-1554
1407341
  Богуш Л. Становлення кар"єри майбутнього фахівця з міжнародної інформації у процесі професійної підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 117-122. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються проблеми та специфіка розвитку кар"єри магістрів з міжнародної інформації у процесі професійної підготовки. Особлива увага приділяється етапу професійного навчання. Пропонується варіант процессуально-змістовної моделі ...
1407342
  Глущенко С. Становлення касації в Україні під владою двох імперій (ХVIII-XIX століття) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 156-160
1407343
  Рудницький С.В. Становлення категорії "інтерес" в історії суспільно-політичної думки: від античності до початку XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 214-223
1407344
  Великанова М.М. Становлення категорії ризику у правовій доктрині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 24-28. – ISSN 2219-5521
1407345
  Башкір О.І. Становлення кафедри педагогіки на Харківщині у 20-ті роки XX сторіччя // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 50. – C. 148-156. – ISBN 978-617-7306-28-2. – ISSN 2312-2471
1407346
  Головко М. Становлення Київського земства на поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 35-40. – ISBN 978-966-171-795-3
1407347
  Левчук О.М. Становлення Київської школи літературного редагування професора Р.Г. Іванченка // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013. – № 1/2 (61/62). – С. 9-19. – ISSN 0554-4866


  Окреслюються базові характеристики організаційно-комунікаційного феномена - Київської наукової школи з теорії і практики літературного редагування, засади якої визначив, оформив напрями досліджень та створив організаційні передумови для студіювання ...
1407348
  Сарай М. Становлення класичної політичної економії в Англії // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 98-106. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1407349
  Сидоренко Н.В. Становлення клубів національних меншин Північно-Східної України у 20-30-х роках ХХ століття як освітньо-культурних закладів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 46-49. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1407350
  Афанасьєва К. Становлення книговидання в Іспанії у ХV - ХVIII ст. // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 197-201.
1407351
  Амеліна О. Становлення козацького здобичництва у XVI ст. та його особливості // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 220-222. – ISBN 978-966-171-893-6
1407352
  Боковня В.М. Становлення Комітету державної безпеки СРСР / УРСР (1953-1964 рр.): історіографія проблеми // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 41-43. – ISBN 966-2980-20-2
1407353
  Шпиталевська Г. Становлення компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до формування в молодших школярів загальнокультурної компетентності // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 111-116. – (Серія: Педагогічні науки)
1407354
  Горянська А.М. Становлення комунікативної толерантності студентів: суб"єктивний підхід / А.М. Горянська, В.П. Пісоцький // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 208-219. – ISSN 2411-1449
1407355
  Коцюбанська О.О. Становлення кондитерської промисловості в Києві // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-31
1407356
  Унтмоале Ю.В. Становлення конкурентного порядку як передумова модернізації економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 52-58


  Розглянуто проблеми модернізації існуючої соціально-економічної системи України. Надано характеристику планової та ринкової економік.
1407357
  Любарець Л. Становлення конкурентоспроможності майбутніх фахових молодших бакалаврів з інженерії програмного забезпечення / Л. Любарець, А. Любима // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (84/85). – С. 38-43. – ISSN 2078-1016
1407358
  Заровна Надія Пилипівна Становлення конкуренції при переході до ринкової економіки : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Заровна Надія Пилипівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1407359
  Заробна Надія Пилипівна Становлення конкуренції при переході до ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Заробна Надія Пилипівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 173л. – Бібліогр.:л.163-173
1407360
  Ковальчук В.Б. Становлення конституційно-правових засад Національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 363-367. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1407361
  Булкат Л.М. Становлення конституційно-правових засад соціального захисту в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена визначенню основних закономірностей розвитку правових засад соціального захисту населення в Україні до початку ХVІІІ ст. Встановлені характерні ознаки та особливості правового регулювання надання соціальної допомоги у різні історичні ...
1407362
  Закоморна К.О. Становлення конституційно-правової моделі місцевого управління в Австралійському Союзі // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 75-86. – ISSN 1993-0941
1407363
  Копча В. Становлення Конституційного Суду України (1991-1997): від концепції до конституційної моделі / В. Копча, В. Лемак // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 3 (31). – С. 59-68. – ISSN 2306-9082
1407364
  Савчин М.В. Становлення конституціоналізму та відповідальне парламентське правління в Україні. Криза представницької демократії чи "тиранія" парламентської більшості? // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 528-536. – ISSN 1563-3349
1407365
  Гудкова Н.М. Становлення концепту "Ексклюзивність" у російському друкованому рекламному тексті XIX-XXI ст. : автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Гудкова Наталія Миколаївна ;М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1407366
  Литвин М.В. Становлення концепції впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 58-63
1407367
  Смолінська О. Становлення концепції українського університету // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (122). – С. 22-31. – ISSN 1682-2366


  М. Х. Бунге, поклавши в основу розробки університетського статуту ідеї В. фон Гумбольдта про свободу навчання і викладання в університеті та розуміючи роль інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності, накреслив для Київського університету ...
1407368
  Щебетюк Н. Становлення координаційних центрів сільськогосподарської дослідної справи в Україні у 1920-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 97-101. – ISSN 2309-9356


  На основі історико-наукового аналізу розкрито процес формування організаційних центрів вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи. Висвітлено основні аспекти їх науковоорганізаційної діяльності, яка регулювалась державницькими рішеннями ...
1407369
  Батрин С.В. Становлення корпоративного господарювання: постримський період / С.В. Батрин, В.І. Семчик // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 295-301. – ISSN 1563-3349
1407370
  Заєць Т.О. Становлення корпоративного управління в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 57-59
1407371
  Земський Ю. Становлення краєзнавчого туризму в Україні ХІХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 53-58. – ISSN 1998-4634


  Зародження краєзнавчого туризму в Україні . У Наддніпрянщині це були хлопомани , на чолі з Володимиром Антоновичем. (С. 54)
1407372
  Миськів Г.В. Становлення кредитного ринку України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 28-32
1407373
  Лисюк М.О. Становлення культури охорони праці в Україні // Інформаційний бюлетень з охорони праці / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. ННДІПБОП. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 5-10
1407374
  Субота І.О. Становлення літературної критики в арабських країнах Перської затоки // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 118-126. – ISSN 1682-671Х
1407375
  Туранли Ф.Г. Становлення літописних традицій і розвиток класичної турецької мови // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 82-88. – ISSN 1996-9872
1407376
  Бамбуляк А.В. Становлення лобових пазух та суміжних структур у дитячому віці // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 36-39. – ISSN 1727-0847
1407377
  Мурадян Р.М. Становлення локальної системи торгівлі та побутового обслуговування в територіальній громаді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 193-197. – ISSN 1563-3349
1407378
  Мокрій Р. Становлення Львівської державної хореографічної школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 203-208. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1407379
  Шипко Л.В. Становлення М.М. Бережкова як особистості та науковця (1850-1878 роки) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 315-331. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
1407380
  Соломаха А.Г. Становлення М.М. Цитовича як вченого-поліцеїста: від гімназії до магістерського ступеня // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 39-46
1407381
  Пономарьов І.Ф. та інш. Становлення малого бізнесу в Донецькій області // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.157-161. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1407382
  Саблук Віталій Петрович Становлення маркетингу в системі управління сільськогосподарськими підприємствами : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.02 / Саблук Віталій Петрович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 137л. – Бібліогр.:л.127-137
1407383
  Кізіма В.В. Становлення математичної теорії експерименту / В.В. Кізіма. – Київ, 1976. – 48 с.
1407384
  Антонюк О.П. Становлення математичної школи в Луцькому педагогічному інституті // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 171-174. – ISBN 978-617-7021-58-1
1407385
  Двірська О.В. Становлення медичного права в Україні // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 35-37
1407386
  Романець О.В. Становлення медичної генетики в Україні в 30-х роках ХХ ст. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 90-106. – Бібліогр. : 41 наз. – ISSN 0374-3896


  Згадується Київський університет, професора : В.К. Ліндеман, І.І. Шмальгаузен.
1407387
  Козій В. Становлення медичної освіти в Києві (друга половина XIX – початок XX ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 113-116. – ISSN 2309-9356


  У статті здійснено історичний аналіз розвитку медичної освіти в місті Києві на прикладі Першого Київського медичного коледжу. "...У 1834 р. було засновано Університет Св. Володимира у Києві, у якому через шість років був відкритий медичний факультет. ...
1407388
  Коломієць Д.В. Становлення медіа-освітнього простору як філософська проблема // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 41-45. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
1407389
  Соболь Ольга Миколаївна Становлення медіально-мережевої парадигми // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-15. – Бібліогр.: с. 4-5, 7, 9-10, 12. – ISSN 0235-7941
1407390
  Сидоренко О.О. Становлення медієвістики в Університеті св. Володимира в 30-60-ті pp. XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-20. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядається процес становлення медієвістики в рамках історичної науки на прикладі діяльності викладачів загальної історії Університету св. Володимира у зв"язку зі станом університетської освіти середини XIX ст.
1407391
  Сергієнко В.Г. Становлення мережі православних церковних братств Лівобрежної України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 219-222. – ISBN 978-966-493-676-4


  У статті аналізуються суспільно-політичні, культурні та законодавчі передумови створення православних церковних братств у другій половині XIX -на початку XX ст. Висвітлюються питання становлення структури братств Лівобережноъ України та причини, які ...
1407392
  Промська Олександра Становлення метабібліографії в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-16. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлено етап зародження метабібліографії (бібліографії бібліографії) в Україні. Зроблено спробу поглибити "традиційну" межу становлення цього підрозділу вітчизняної бібліографії з другої половини XIX ст. до другої половини XX ст. ...
1407393
  Гутник М.В. Становлення металургійної галузі у Харківському практичному технологічному інституті наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 5-12. – ISSN 2415-7422
1407394
  Потапенко М.В. Становлення методики дизайн-освіти на початку XX століття в Німеччині (Баухауз). // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 31-35. – (Педагогічні науки ; № 1 (30)). – ISSN 2522-4360
1407395
  Підлужна Г. Становлення методики читання в українській школі (ХІХ - початок ХХ століття) // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.64-67. – ISSN 0131-6788
1407396
  Дубов Г.О. Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубов Геннадій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 179-221
1407397
  Дубов Г.О. Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубов Геннадій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1407398
  Хохуляк В.В. Становлення методологічних підходів у науці фінансового права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 77-80. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1407399
  Козлов В.П. Становлення механізму взаємодії промислових підприємств і банків в Україні / В.П. Козлов, Р.В. Руденко // Фінанси. Облік. Банки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Іонін Є.Є., Безпалова А.Г., Вишневський В.П. [та ін.]. – Винница, 2017. – Вип. № 1 (22). – С. 111-117. – ISSN 2307-2296
1407400
  Галиця І.О. Становлення механізму соціальної безпеки: наукова детермінація / І.О. Галиця, О.О. Гетьман // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 62-72. – ISSN 1562-0905
1407401
  Миргородська Н.В. Становлення мистецтва оформлення обкладинок журналів мод: XVIII – початок XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 167-173. – ISSN 2226-2180
1407402
  Дьомін Ю. Становлення митного законодавства триває // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.36-39
1407403
  Глущенко К.В. Становлення міжнародно-правового співробітництва держав у сфері вищої освіти в рамках ЮНЕСКО // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 310-314. – ISSN 2219-5521
1407404
  Земан І.В. Становлення міжнародно-правової науки у Львівському університеті у період класичного міжнародного права // Наука міжнародного права у Львівському університеті : монографія / І.В. Земан. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 13-87. – ISBN 978-617-10-0224-1
1407405
  Гнатюк М.М. Становлення міжнародного виміру внутрішніх політик Європейського Союзу (на прикладі внутрішнього ринку) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 17-23


  У статті розглянуто спроможність Європейського Союзу діяти на міжнародній арені з питань, що установчими угодами визначені як його внутрішні компетенції. Особливу увагу звернуто на розвиток доктрини імпліцитних повноважень та принципу паралелізму.
1407406
  Аль-Анні Становлення Міжнародного жіночого дня на українських землях // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 417-419. – ISBN 978-966-171-783-0
1407407
  Попко В.В. Становлення міжнародного кримінально-процесуального права: методологічні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 169-188. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1407408
  Мошенський С.З. Становлення міжнародного ринку цінних паперів у ХІХ - на початку ХХ ст.: передумови та економічна сутність // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 265-269. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1407409
  Дроб"язко В. Становлення міжнародної охорони технічних засобів захисту // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 5-11. – ISSN 2308-0361
1407410
  Зайцева О.К. Становлення міжнародної політики регулювання Інтернет-середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 131-132
1407411
  Руда С.П. Становлення мікробіології як наукової дисципліни (до 100-річчя від дня смерті І. І. Мечникова) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 204-209. – ISSN 2415-7422
1407412
  Батрименко В.І. Становлення місцевого самоврядування в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 150-151
1407413
  Микитюк О.Р. Становлення мовної норми в Україні // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 71-79


  Проаналізовано формування мовної норми на основі дівніх писемних пам"яток, виокремлено критерії становлення мовної норми, показано послідовність етапів вибору, кодифікації, упровадження та вдосконалення мовної норми
1407414
  Куцак С.А. Становлення моделі масового свята в тоталітарному суспільстві // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 60-70. – ISSN 2226-2180
1407415
  Фрадинський О. Становлення морської митної варти в Російській імперії (ХVIII-XX ст.) / О. Фрадинський, А. Машко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 240-244. – ISSN 1818-5754
1407416
  Романова О. Становлення музейної єгиптології України: лист С.В.Доніча до П.П.Курінного // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (545), березень - квітень. – С. 161-171. – ISSN 0130-5247
1407417
  Товтин Н. Становлення музичної культури Закарпаття XX століття (джерелознавчі аспекти) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 45-52. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1407418
  Карлович А.В. Становлення напівпрезидентської форми правління у республіці Польща // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 73-78. – ISSN 2078-3736
1407419
  Купчик О.Р. Становлення народного комісаріату закордонних справ УСРР (1919-1923 рр.) : матеріали й метод. рек. до лекції студентам гуманітар. ф-тів / О.Р. Купчик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії для гуманітар. ф-тів. – Київ : Науковий світ, 2010. – 30, [1] с. : іл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 25-26
1407420
  Шипотілова О.П. Становлення Народного руху України на Одещині (кін. 1980-х - поч. 1990-х рр.): історіографія проблеми // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 95-105. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1407421
  Арістова І.В. Становлення науки "інформаційне право": питання методології (частина 2) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 102-110. – ISSN 2306-9082
1407422
  Онопрієнко В.І. Становлення науки в середньовічній Європі / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 40-42. – ISBN 978-617-571-105-7
1407423
  Довгерт А.С. Становлення науки міжнародного приватного права на теренах України (остання чверть XIX ст. - початок XX ст.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 211-216. – (0). – ISSN 2078-9165
1407424
  Копайгора І. Становлення науки трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.111-115
1407425
  Гнатик Б.І. Становлення наукових напрямів Астрономічної обсерваторії / Б.І. Гнатик, В.М. Єфіменко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 37-38
1407426
  Осадча О.В. Становлення наукових поглядів вченого-аграрія О.М. Засухіна // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 198-200
1407427
  Бенера В.Є. Становлення наукових шкіл у вищих закладах освіти : друга половина XIX ст. - початок XX ст. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 58-64


  Визначено особливості становлення наукової педагогічної школи Університету Св. Володимира, надано характеристики продуктивності наукових шкіл.
1407428
  Коцур Н. Становлення науково-організаційних засад соціальної гігієни в Україні (початок - 30-ті рр. XIX ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 248-258


  Про формування наукових основ гігієни на теренах України. Про засновників і корифеїв української соціальної гігієни О.В. Корчак-Чепурківського та С.С. Кагана (Університет Св. Володимира), С.А. Томіліна, М.С. Уварова, З.Г. Френкеля та ін.
1407429
  Стаднійчук Р. Становлення наукового напрямку досліджень кафедри медичної та фармацевтичної хімії : (до 105 річчя з дня народження А. В. Домбровського) / Р. Стаднійчук, М. Братенко, О. Перепелиця // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 25-28. – ISSN 2311-9896
1407430
  Терентьєва Н.О. Становлення наукової вузівської інтелігенції в Україні у 20-х роках XX сторіччя // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 137-141. – (Серія: Педагогічні науки)
1407431
  Шевченко В. Становлення наукової думки щодо мови візуальної комунікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 9 (216), вересень. – С. 6-10. – ISSN 2076-9326


  В українському журналістикознавстві найбільший внесок у розвиток зображальної журналістики зробив професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Б. Черняков.
1407432
  Шкуров Є.В. Становлення наукової фантастики у ХІХ столітті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 346-352
1407433
  Копанєва В. Становлення наукометрії як навчальної дисципліни // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 29-31. – ISSN 2076-9326


  Викладено основні положення робочої програми вступного курсу з наукометрії, в якому представлено педагогічно адаптовану систему уявлень про її сутність, а також основні бібліометричні бази даних і наукометричні системи
1407434
   Становлення національних грошових систем. Із досвіду Словенії та Хорватії. – Київ : Сівера, 1993. – 201с.
1407435
  Петрів Н. Становлення національних і міжнаціональних євангельсько-баптистських союзів у Західній Україні у 20-30-х років XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 699-708. – ISBN 966-7379-70-1
1407436
  Мельник О. Становлення національних органів влади за доби Центральної Ради // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 66-82. – ISBN 978-966-02-5322-3
1407437
  Сардак С.Е. Становлення національних систем менеджменту : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 36-38. – Бібліогр.: 17 назв
1407438
  Данилич В.С. Становлення національних функцій літератури середньовічної Піренейської Романії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 50-64. – ISSN 2413-5593


  У статті розглянуто питання розвитку самостійної національної літератури в процесі історичної еволюції суспільства і його мови, історичного зв"язку з іншими культурами, які мають той чи інший вплив на загальний процес художньо - літературної творчості ...
1407439
  Буткевич О. Становлення національних шкіл міжнародного права в середньовічній Європі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 219-230. – ISSN 1993-0909
1407440
  Кладченко А.О. Становлення національного законодавства по боротьбі з корупцією // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 87-92. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1407441
  Нестеряк Ю.В. Становлення національного інформаційного простору України (період 1989-1993 років) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 1 (88). – С. 11-17. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (88)). – ISSN 2310-2837
1407442
  Буденюк А.А. Становлення національного ринку дорогоцінних металів // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 16-18. – ISBN 978-966-190-861-0
1407443
  Негодяєва С. Становлення національного театру: мистецька рефлексія Марка Кропивницького // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 27-29
1407444
  Джой Чидінма Отуоньє Становлення національної бібліотечної системи Нігерії: 60-90-ті роки XX століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 183-186
1407445
  Соскін Олег Становлення національної буржуазії та середнього класу в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 9-12
1407446
  Шаров О.М. Становлення національної валюти - тридцять років по тому // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 6 (319). – Бібліогр. : 12 назв
1407447
  Розовик Д. Становлення національної вищої освіти і науково-дослідної праці в Україні (1917-1920 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 55-58
1407448
  Чупрій Л. Становлення національної ідеї в умовах сучасних викликів // Трансформація української національної ідеї : [збірка] / [Нац. Форум трансформації України, Центр дослідж. політ. цінностей] ; упоряд. Олесь Доній. – Київ : Наш формат, 2019. – С. 172-194. – ISBN 978-617-7730-77-3
1407449
  Багрій М. Становлення національної ідентичності та виховання національно-свідомої особистості у Західній Україні кінця XVIII ст. – 1939 р. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 35-40. – ISSN 2308-4634
1407450
  Бевзюк Є.В. Становлення національної ідентичності чехів, словаків і лужицьких сербів наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. : дис... д-ра. іст. наук: 07.00.02, 032 / Бевзюк Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 579, 580-708 арк. – Додатки: арк. 580-708. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 434-579
1407451
  Бевзюк Є.В. Становлення національної ідентичності чехів, словаків і лужицьких сербів наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. : автореф. дис... д-ра. іст. наук: 07.00.02 / Бевзюк Євгеній Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. + Додатки. – Бібліогр.: 58 назв
1407452
  Білий Дмитро Становлення національної ідентичності чорноморського козацтва в першій половині XIX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 75-78. – ISSN 1728-9343
1407453
  Бакальчук В.О. Становлення національної ідентичності як складової європейського культурного простору: можливості копродукції // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 47-52. – ISSN 2616-9460
1407454
  Тацій В.Я. Становлення національної правової держави і правового суспільства: виклики й рішення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1407455
  Гаврилова О.А. Становлення національної самосвідомості: філософсько-політологічний аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.216-218. – ISBN 966-7101-37-1
1407456
  Сопілко І.М. Становлення національної свідомості майбутніх юристів у Національному авіаційному університеті (НАУ) // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 203-210. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (48)). – ISSN 2307-9061
1407457
  Ковальов А.Н. Становлення національної школи в добу Центральної Ради // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 55-56. – (Історія ; вип. 63/64)


  Зосереджується увага на проблемах становлення освітньої системи в добу Центральної Ради.
1407458
  Ковальчук Л. Становлення недержавного сектору вищої школи в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 296-306. – ISBN 978-617-10-0283-8
1407459
  Гайдай Д.Ю. Становлення незалежної Чорногорії: у пошуках ідентичності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 377-392
1407460
  Козачинська В.В. Становлення некласичної суб"єктивності: антропологічний негативізм // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 30-33
1407461
  Майор О. Становлення німецького федералізму: політико- правові та історичні аспекти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 79-85. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
1407462
  Овчарук О.В. Становлення нових форм культурного виробництва у сучасному мистецькому просторі України : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-64
1407463
  Ісак Ю.І. Становлення новістики як галузі наукового дослідження в Україні в другій половині XIX - на початку XX ст.: історіографія проблеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 207-222. – (Історія ; Вип. 24)
1407464
  Кампо В.М. Становлення нового адміністративного права України : Науково-популярний нарис / В.М. Кампо, Н.Р. Нижник, Б.П. Шльоер. – Київ : Юридична книга, 2000. – 60с. – ISBN 966-7791-05-Х
1407465
  Бондар В. Становлення нової вітчизняної парадигми освіти: off-line освіта oяк система VS on-line освіта як мережа // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 42-49. – ISSN 2078-1016
1407466
  Штельма Н.О. Становлення нової парадигми економічної теорії в умовах інформаційної економіки // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 105-106. – ISBN 978-966-654-490-5
1407467
   Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : колектив. монографія / [А.Карась та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 306, [2] с. – Назва обкл.: Формування нової соціокультурної дійсності в Україні. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0327-9
1407468
  Дяченко С. Становлення нової української школи: яким реформам бути? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 49-52
1407469
  Скорейко Г. Становлення Новоросійського генерал-губернаторства і роль князя Григорія Потьомкіна у його розбудові // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 7-14
1407470
  Жравльов Д.В. Становлення нотаріату в Україні, перспективи та шляхи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 12-15
1407471
  Михайленко Г.М. Становлення О. Лотоцького як інтелектуала-гуманітарія // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 322-333. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1407472
  Сафонова Л.Д. Становлення обліку і звітності про виконання Державного бюджету України за видатками / Л.Д. Сафонова, Н.І. Степанюк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 110-117 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
1407473
  Кульчій О.О. Становлення обов"язкового договірного страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 173-177
1407474
  Бондар М. Становлення образу "нової людини" в українському письменстві 60-70-х років XIX ст.: художні рішення І. Нечуя-Левицького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 20-36. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
1407475
  Безлуцька О.П. Становлення Олександра Олександровича Браунера як особистості та науковця // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 10-12


  Праці Браунера присвячені переважно вивченню ссавців, птахів, риб та комах України, історії формування фауни степів, раціональному використанню і охороні природних ресурсів.
1407476
  Фрадинський О. Становлення оподаткування в країнах Стародавнього світу / О. Фрадинський, А. Машко // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 244-247. – ISSN 1818-2682


  Проаналізовано становлення податкових систем Шумеру, Єгипту, Ассирії та Вавілонії.
1407477
  Сітшаєва Л.З. Становлення оподаткування підприємств будівельного комплексу України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 66-67. – Бібліогр.: 5 назв
1407478
  Святненко А.В. Становлення організаційної структури Київської єпархії (кінець XVIII – середина XIX ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 186-190. – ISSN 2226-3209
1407479
  Яковенко М.К. Становлення освітніх просторів та перспективи розвитку кампусів архітектурної школи // Проблемы теории и истории архитектуры Украины : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Одесс. гос. акад. строительства и архитектуры ; Архитектурно-художественный ин-т ; редколл.: А.В. Ковров, А.Б. Василенко, В.П. Уренев [и др.]. – Одесса, 2018. – Вып. 18. – С. 246-253. – ISSN 2519-4208
1407480
  Глущенко Б.О. Становлення освітніх традицій у менонітських колоніях Нідерландів у кінці XVII - середині XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 73-76. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1407481
  Синявська О.О. Становлення освітянських традицій в Одесі в період герцога А.-Е. Рішельє // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 49-59. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1407482
  Передерій І.Г. Становлення основ Національної системи освіти в Україні за доби Центральної ради. : Дис... Канд. іст. наук: 07.00.01 / Передерій І.Г.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1998. – 211л. – Бібліогр.:л.177-200
1407483
  Кичкирук Т.В. Становлення особистості в інтерпретації нелінійної концепції мислення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 59-66. – (Серія "Гуманітарні студії")
1407484
  Мандибура І. Становлення особистості професора О.С. Федоровського (1885–1939 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 122-128


  Вагомий вплив на формування сфери наукових інтересів О.С. Федоровського мав тогочасний ректор –історик, філософ, академік ВУАН Д.І. Багалій, учень таких видатних істориків як В.Б. Антонович і В.С. Іконников.
1407485
  Жердецька Л. Становлення особистості студента: конфлікти та шляхи їх подолання // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 37-44. – ISSN 2312-1246
1407486
  Чіп Р. Становлення особистості сучасного підлітка в умовах соціокультурних змін: гендерний аспект // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 142-150. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1407487
  Притолюк С. Становлення особистості та процес самоідентифікації в романі К.Е. Францоза "Мошко з Парми" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1407488
  Волошин М. Становлення особистості та формування світогляду Олени Кульчицької // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1218-1228. – ISSN 1028-5091
1407489
  Гарасимів Т. Становлення особистості у філософії класичного раціоналізму / Т. Гарасимів, Т. Іванишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 173-176. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1407490
  Гарасимів Т.З. Становлення особистості: історико-філософський огляд / Т.З. Гарасимів, Т.І. Іванишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 345-349. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1407491
  Книш З. Становлення ОУН / Зиновій Книш. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 124, [3] с. – ISBN 978-611-01-1159-1
1407492
  Надурак Н. Становлення ОУН в українських зарубіжних дослідженнях: історіографічний огляд // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 273-287. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
1407493
  Фунікова Т.В. Становлення парадигми давального, орудного та місцевого відмінків іменників чоловічого роду в українській літературній мові XVII ст. (на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 99-104. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1407494
  Фунікова Т.В. Становлення парадигми називного та знахідного відмінків множини іменників чоловічого роду в українській літературній мові ХVII ст. (на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 216-219. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1407495
  Сердюк К.О. Становлення парадигми осмислення смерті в епоху тероризму // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 455-456
1407496
  Звонська Л.Л. Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Звонська Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 427л. – Бібліогр.: л. 378 - 427
1407497
  Звонська Л.Л. Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.14 / Звонська Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 31 назва
1407498
  Пахаренко В. Становлення парадигми філософського шевченкознавства // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 29-40. – ISBN 978-966-493-285-8
1407499
  Кравченко В.І. Становлення парламентаризму України в контексті журналістських досліджень // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 27. – С. 129-146. – (Серія : Історичні науки ; вип. 11)
1407500
  Гончар В. Становлення парламентаризму: досвід Великобританії для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 12-16. – ISSN 2414-4436
1407501
  Зарицка І.В. Становлення парламентської опозиції в Україні та проблеми ефективності її діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 229-248
1407502
  Розман І.І. Становлення педагогічної бібліографії та біобібліографії в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 120-123. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1407503
  Лутаєва Т.В. Становлення педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців Слобожанщини - фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти (1804 - 1834) // Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний історико-педагогічний аспект : монографія / Т.В. Лутаєва. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2019. – С. 72-133. – ISBN 978-617-7675-69-2
1407504
  Степанець М. Становлення педагогічної освіти магістрів у контексті реформування системи вищої освіти Канади // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (183). – С. 73-77. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1407505
  Марисюк К. Становлення пенсильванської та обернської пенітенціарних (в"язничних) систем // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 294-298. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1407506
  Шумто М.М. Становлення пенсійного забезпечення в часи входження українських земель до складу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 280-290. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1407507
  Кузіна Н. Становлення першотравневого свята на українських землях / Н. Кузіна, Аль-Анні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті проаналізовано особливості становлення і розвитку першотравневого свята на українських землях наприкінці ХІХ століття. В статье проанализированы особенности становления и развития первомайского праздника на украинских землях в конце XIX ...
1407508
  Кузіна Н. Становлення першотравневого свята на українських землях / Н. Кузіна, Аль-Анні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-41. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості становлення і розвитку першотравневого свята на українських землях наприкінці ХІХ століття. В статье проанализированы особенности становления и развития первомайского праздника на украинских землях в конце XIX ...
1407509
  Узунов Володимир Миколайович Становлення підприємництва в процесі ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Узунов В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 33 с.
1407510
  Узунов Володимир Миколайович Становлення підприємництва у процесі ринкової трансформації економіки : Дис.... доктора економ. наук:08.01.01 / Узунов Володимир Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 495 л. + Додатки: л.415-495. – Бібліогр.: л.391-415
1407511
  Красильникова Н.М. Становлення пластичного театру як самостійного напряму театрального мистецтва // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 256-257. – ISBN 978-966-8308-26-0
1407512
  Распутная М.В. Становлення поглядів Джона Дьюї в американському суспільстві XIX століття та німецька класична філософія // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 9 (149). – С. 13-17. – ISSN 2077-1800
1407513
  Теремецька Т.В. Становлення поглядів М.Д. Іванишева у контексті вивчення історії слов"янського права та історії України XIII - початку XVII століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 43-46. – ISSN 2076-1554
1407514
  Воронкова О.М. Становлення податкового менеджменту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 12-18
1407515
  Витичак У. Становлення поетики вака // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 166-171


  У статті досліджено процес становлення поетики вака. Розглянуто класифікацію жанрів японської поезії М. Конрада, перші поетичні антології та перший трактат з теорії японської поезії - Передмову Кі-но Цураюкі до "Кокінвакашю". В статье исследован ...
1407516
  Год Б.В. Становлення політехнічної моделі вищої освіти в країнах Західної Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 81-90. – ISSN 2312-5993
1407517
  Ликова А. Становлення політики Росії в Чорноморському регіоні // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 56-59. – (Історичні науки)
1407518
  Харченко Л. Становлення політико-управлінської еліти в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 200-209
1407519
  Каращук М.Г. Становлення політикокомунікативної культури в умовах розгортання інформаційного простору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 323-332


  Розглядаються питання формування політико-комунікативної культури - нової форми відносин у всіх сферах суспільно-політичного життя. Ключові слова: інформаційне суспільство, політична культура, політико-комунікативна культура. Рассматриваются вопросы ...
1407520
  Ващенко К.О. Становлення політичного аналізу і прогнозування як специфічної сфери професійної діяльності у державах перехідного періоду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1407521
  Степанков В.В. Становлення політичної еліти Гетьманщини в період революції XVII ст.: особливості, суперечності, деструктивні процеси // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 87-112. – ISSN 0130-5247


  Фахівці XIX - перших десятиліть XXI ст. : В. Антонович, М. Грушевський, М. Костомаров, М. Максимович та ін. зробили вагомий внесок у вивчення діяльності й політичних поглядів державних діячив козацької України.
1407522
  Чубур Н.В. Становлення політичної культури України на сучасному етапі // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 138-145
1407523
  Сацький Павло Вікторович Становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х- в першій половині 1990-х років : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Сацький П.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 186с. – Бібліогр.: л. 171- 186
1407524
  Кафарський В.І. Становлення політичної системи України як конституційно-правова проблема // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 54-63
1407525
  Гриценко І.С. Становлення поліцейського права на українських землях // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 11-14. – ISBN 978-966-667-624-8
1407526
  Ковтуненко О. Становлення полоністичних студій в російській історіографії у першій третині XIX ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 99-108. – ISSN 2518-7732
1407527
  Щербина В.В. Становлення понятійно-термінологічного апарату постмодерністської соціології // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 97-104
1407528
  Коваленко О. Становлення поняття "педагогічна технологія" в освітній системі США // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 180-185. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1407529
  Задніпряна М.Ю. Становлення поняття юридична відповідальність (історико-філософський аспект) // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 51-54
1407530
  Садовий М. Становлення понять компетенція та компетентність / М. Садовий, О. Трифонова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 11-14. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Погляди дослідників на проблему понять компетенції та компетентність та окреслити основні напрямки їх розвитку на майбутнє.
1407531
  Котенко Т.В. Становлення прав і свобод людини у вченнях філософів Стародавньої Греції та Риму // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 127-133. – ISSN 2524-017X
1407532
  Кременовська І.В. Становлення правових засад регулювання діяльності суб"єктів надання послуг зі страхування майна фізичних осіб в Україні / І.В. Кременовська, Є.Є. Ільєнко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 59-66
1407533
  Цвігун І. Становлення правового регулювання іпотеки земельних ділянок на території України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 135-140. – ISSN 2524-0129
1407534
  Слободян О. Становлення правового регулювання маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 29-34. – Бібліогр.: 8 назв
1407535
  Гутів Б. Становлення правового статусу глави міста-держави Ватикан // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 43-46
1407536
  Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine 1991-2011 / Богдан Футей. – 3-є вид., переробл. і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 455, [1] с., [8] арк. фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-489-3
1407537
  Артем"єва Н. Становлення правової допомоги в цивільному процесі на теренах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджується становлення та розвиток інституту правової допомоги в цивільному процесі України. У результаті проведеного аналізу автором виділяється та характеризується кожен з історичних етапів. Особлива увага приділяється слабким і сильним ...
1407538
  Бойко М.П. Становлення правової культури українського народу в українській філософії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 47-52. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
1407539
  Семків В. Становлення правової політології в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 29-32
1407540
  Цвєткова Ю.В. Становлення правової традиції релігійної толерантності у федеративних державах Європи (V ст. до н. е. - XVII ст.) : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Цвєткова Юліанна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 490, [15] арк. – Додатки: 490, [15] арк. – Бібліогр.: 407-490 арк.
1407541
  Цвєткова Ю.В. Становлення правової традиції релігійної толерантності у федеративних державах Європи (V ст. до н. е. - XVII ст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Цвєткова Юліанна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 40 назв
1407542
  Ломачинська І.М. Становлення православного друкарства в Україні: пошук духовної ідентичності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 70-71
1407543
  Лозинська І.В. Становлення правотворчості в умовах розвитку національної правової системи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 8. – С. 37-39
1407544
  Сегеда С. Становлення преси Української Повстанської Армії // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 661-665. – ISBN 978-966-97201-1-5
1407545
  Марченко М. Становлення приватного виконавця в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 25-29


  У статті розглянуто історико-правовий аспект становлення виконавчої служби загалом. Розглянуто виконання судових рішень протягом довгого періоду. Виділене існування приватного виконання судових рішень. Внесено пропозицію щодо створення професійних ...
1407546
  Борисова Т. Становлення принципів міжнародної договірної політики України // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 21-37


  Принципи міжнародної договірної політики УРСР.
1407547
  Дашковська О. Становлення принципу гендерної рівності і та його закріплення в законодавстві США XIX - XX ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 183-191. – ISSN 1993-0909
1407548
  Сейтназаров К.Р. Становлення принципу змагальності в радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 105-110. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Автор розглядає суть принципу змагальності і його становлення в радянському кримінальному процесі на прикладі кримінально-процесуального законодавства України, Узбекистану і Російської Федерації.
1407549
  Корнійчук Є. Становлення принципу імунітету держав у міжнародному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 44-49


  У статті розглядається розвиток принципу юрисдикційного імунітету держав у міжнародному праві. Автором проаналізовано судову практику та доктрину провідних держав Заходу визначено основні етапи формування принципу імунітету та винятків з нього. На ...
1407550
  Шведова М.О. Становлення присвійного займенника третьої особи множини в українській літературній мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 40-53. – ISSN 0027-2833
1407551
  Олексенко В. Становлення професійно та соціально значущих рис характеру у студентів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 16-25. – ISSN 1682-2366
1407552
  Лялюк Г.М. Становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів як психолого-педагогічна проблема // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 145-153. – ISSN 2227-1376
1407553
  Коняєва Л. Становлення професійної ідентичності студентів в процесі соціалізації у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-19. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані уявлення сучасних дослідників щодо змісту професійної ідентичності, загальних закономірностей і механізмів її формування. Визначені основні характеристики та психологічні особливості профідентичності студентів, основні етапи, ...
1407554
  Бугрій В. Становлення професійної історичної освіти у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 81-90. – ISSN 2312-5993
1407555
  Рябець І.В. Становлення професійної підготовки фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні: перший етап (друга половина ХХ ст. – 1993 р.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 199 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – C. 43-48. – ISSN 1996-5931
1407556
  Олійник О.Б. Становлення професійної риторики прокурора в античні часи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 2-8.
1407557
  Музика О.Л. Становлення професійної самооцінки студентів медичних ВНЗ / О.Л. Музика, М.М. Чекрижова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 213-231. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1407558
  Борисенко В.Й. Становлення професора Б.І. Андрусишина як видатного вченого-історика і громадського діяча // Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 січня 2019 р. : з нагоди 60-річчя д-ра іст. наук, проф. засл. діяча науки і техніки України, акад. Укр. акад. іст. наук, АН Вищої шкоди України та Укр. акад. політ. наук Богдана Івановича Андрусишина / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [та ін. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 56-62
1407559
  Буткевич В. Становлення професора О.В. Задорожнього як вченого і педагога // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 10-42. – ISSN 1814-3385
1407560
  Кизименко І.О. Становлення профспілкового руху України 90–х рр. ХХ ст. у вітчизняній історіографії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 93-96. – ISSN 2076-1554
1407561
  Ровчак Л.В. Становлення профспілкової молодіжної політики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 34-44. – ISBN 966-614-021-7
1407562
  Грищенко І. Становлення процесу дослідження міжетнічного полілогу в українській фольклористиці XIX ст. // Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : монографія / І.В. Грищенко. – Київ : VADEX, 2015. – С. 99-117. – ISBN 978-966-9725-24-0
1407563
  Кучер О.Б. Становлення процесуальних норм щодо міжнародного судового розгляду за участі індивідів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кучер Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 243 л. – Бібліогр.: л. 216-243
1407564
  Кучер О.Б. Становлення процесуальних норм щодо міжнародного судового розгляду за участі індивідів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кучер Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1407565
  Посвістак О.А. Становлення психології сім"ї як галузі наукових знань у XIX-XX століттях : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01 / Посвістак Олеся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Хмельницький, 2017. – 504 арк. – Додатки: арк. 479-504. – Бібліогр.: арк. 393-478
1407566
  Посвістак О.А. Становлення психології сім"ї як галузі наукових знань у XIX-XX століттях : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01 / Посвістак Олеся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: 42 назви
1407567
  Данилюк І.В. Становлення психологічної думки вітчизняної української психології XX століття в структурі: інтеріоризація - катарсис - екстаз / І.В. Данилюк, Д.І. Ларін // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 145-151. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  Подано теоретичний аналіз психологічних проблем особистості в контексті вчинкової парадигми В.А. Роменця.
1407568
  Пагор В.В. Становлення психоневрологічної освіти в Україні // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 250-252. – ISBN 978-966-654-490-5
1407569
  Бородін Є.І. Становлення публічно-управлінської освіти в Україні (90-ті рр. XX ст.) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 83-94. – ISSN 2664-9950
1407570
  Краснов В.П. Становлення радіоекології лісових екосистем в Україні / В.П. Краснов, В.П. Ландін, В.А. Захарчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 76-82. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
1407571
  Черняков Б.І. Становлення ранньої ілюстрованої періодики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-65. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Показано розвиток ілюстрування вітчизняних і зарубіжних періодичних видань від ХVІІ до середини ХІХ ст. як складової зародження і формування зображальної журналістики, вплив соціокультурних факторів на типологію періодики. Розглянуто еволюцію та ...
1407572
  Степовик Д.В. Становлення реалізму в образотворчому мистецтві слов"янськх народів як проблема історії славістики / Д.В. Степовик, О.К. Федорук. – Київ : Наукова думка, 1983. – [26] с. – Окр. відбиток
1407573
  Верменич Я. Становлення регіонального напряму в українській історіографії: від М. Костомарова до М. Грушевського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 344-363. – ISBN 966-02-2067-7
1407574
  Гапчич Д.М. Становлення рейтингової інфраструктури фондового ринку України : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 77-81. – Бібліогр.: 7 назв
1407575
  Корнілова Ірина Миколаївна Становлення ринку науково-технічної продукції : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Корнілова Ірина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
1407576
  Ягірська Ольга Валентинівна Становлення ринку праці молоді в трансформаційній економіці : Дис.... канд. економ. наук: 08.01.01 / Ягірська Ольга Валентинівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 229 л. + Додатки: л.:194-229. – Бібліогр.: Біібліогр.: л.: 177-194
1407577
  Лінніков В. Становлення ринку цінних паперів в Україні : пошуки науковців / В. Лінніков, О. Мізецька // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 35-46 : Табл., рис.
1407578
  Голуб Н. Становлення риторики як науки і навчальної дисципліни // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3 (81). – С. 45-51.
1407579
  Колпаков В.К. Становлення розвиток законодавства про адміністративну відповідальність // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1407580
  Рютин В. Становлення розвідувальної служби військового відомства Росіської імперії в Китаї (1848-1881 рр.) / В. Рютин, С. Фалько // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 33-36. – ISSN 2076-1554
1407581
  Гаухман М. Становлення російського національного проекту на Правобережній Україні (1905 - 1907 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 6-7
1407582
  Сергєєв М.В. Становлення російської національної ідеї: філософсько-історичний контекст // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 106-113. – ISSN 2076-1554
1407583
  Красовський Я. Становлення самосвідомості українського селянина пореформеної доби на Поділлі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 49-52. – ISBN 978-966-439-147-1
1407584
  Ціборовський О.М. Становлення санітарно-протиепідемічної роботи на Київщині у ХІХ столітті (1835-1886 рр.) / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 149-157. – ISSN 2077-6594
1407585
  Арцаблюк М.Ю. Становлення світової концепції біосферних резерватів : український досвід // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 32-34
1407586
  Короткова Д.О. Становлення світової регулятивної системи в контексті глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 47-51. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1407587
  Гончаренко Владислав Васильович Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика : Дис.... докт. екон. наук: 08.05.01 / Гончаренко Владислав Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 490л. – Додатки: л. 462-490. – Бібліогр.: л.: 440-462
1407588
  Чайка І.Ю. Становлення світової спільноти як соціосистемного утворення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 49-52. – ISSN 2077-1800
1407589
  Казєва О.О. Становлення світоглядних орієнтирів Михайла Драгоманова в умовах суспільної полікультурності II половини XIX // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : зб. наук. пр. звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2010 р. : Київ, 9-10 лют. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 133-134
1407590
  Деревінський В. Становлення світогляду В"ячеслава Чорновола // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31
1407591
  Левицька О. Становлення сексуальності головного героя у романі Морі Оґай "Віта сексуаліс" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-64. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема становлення сексуального життя головного героя повісті Морі Оґай "Віта сексуаліс" Канаї Шідзука крізь призму літературної ситуації в Японії кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя. Исследуется проблема становления сексуальной жизни ...
1407592
  Верховцева І.Г. Становлення селянського самоврядування в Росії (за матеріалами ревізії волосних правлінь у 1863 р. В.П. Мещерським) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 109-118. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1407593
  Сминтина В.А. Становлення сенсорики в Одеському університеті // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 231-236. – ISBN 978-617-689-150-5
1407594
  Дмитрієв В.С. Становлення сербсько-українських зв"язків у першій половині XVIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему розвитку зв"язків між Україною і Сербією на початку XVIII ст. Визначено передумови та форми взаємодії між двома народами. The article deals with the development of the relations between Ukraine and Serbia in the beginning of the ...
1407595
  Чернік С. Становлення сербської державності після Берлінського конгресу 1878 р. // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 133-138. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1407596
  Жорнова О.І. Становлення середнього класу в Україні: до внеску вищої школи у соціально-політичну розбудову українського суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 211-220
1407597
  Сердюк Ж.М. Становлення середньої жіночої освіти в Одесі (XIX - початок XX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 147-149. – ISBN 978-966-493-676-4
1407598
  Ботвінкін Ю.В. Становлення сикхізму і його відмінності від інших течій релігійно-філософського руху бгакті в середньовічній Північній Індії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 35/36. – С. 15-26. – ISSN 1682-671Х
1407599
  Карпов В. Становлення символіки Збройних сил України // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2008. – № 2 (38). – С. 94-106
1407600
  Костенко Д.В. Становлення систем запобігання та боротьби з корупцією провідних країн світу // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 28-32. – (Серія державне управління)
1407601
  Маслун О А. Становлення системи агіонімів у сучасних українській і білоруській літературних мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 437-444. – ISSN 2520-6397


  Досліджується система агіонімів у білоруській та українській мовах, їхня варіативність залежно від конфесійної належності. Исследуется система агионимов в украинском и белорусском языках, их вариативность в зависимости от конфессиональной ...
1407602
  Марченко Ю.В. Становлення системи безпеки підприємництва незалежної української держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 245-256


  Аналізується досвід зародження феномену підприємництва в незалежній Українській державі ХХ-ХХІ ст. і системи забезпечення його безпеки. Ключові слова: підприємництво, безпека, зародження. Анализируется опыт зарождения феномена предпринимательства в ...
1407603
  Козенко А.О. Становлення системи вертикального фінансового вирівнювання в Україні / А.О. Козенко, П.В. Дроща, Т.А. Данюк // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Український ін-т експертизи сортів рослин. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 78-81


  Проаналізовано проблематику формування та розвитку вертикального фінансового вирівнювання в контексті процесів, що розпочалися після набуття Україною суверенітету. Виявлено основні етапи і тенденції розвитку вертикального фінансового вирівнювання в ...
1407604
  Даценко О.М. Становлення системи вишколу та виховання у збройних силах Директорії УНР // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 29-32
1407605
  Кайдановська О. Становлення системи вищої архітектурної освіти України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 67-75. – ISSN 2075-1478
1407606
  Скубій Т.В. Становлення системи вищої освіти в університетах Німеччини та США // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 40-44. – (Серія педагогічна ; Вип. 19). – ISSN 2307-4507


  У статті подано особливості навчання студентів курсу теоретичної фізики.
1407607
  Конончук І. Становлення системи власних ресурсів Європейського Союзу // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 53-57. – ISSN 2409-4544
1407608
  Гусак Ю. Становлення системи воєнно-наукових досліджень у незалежній Україні: 1991-2013 роки / Ю. Гусак, М. Кліщевський // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 33-41
1407609
  Савка І.І. Становлення системи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони у контексті євроатлантичної інтеграції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.05 / Савка Іван Іванович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1407610
  Жирна Ж.А. Становлення системи державного аудиту в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 232-235. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
1407611
  Максіменцева Н.О. Становлення системи державного управлiння в галузi надродобування в перiод Київської Русi, Козацької доби та на українських землях у складі Російської Імперії // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – С. 68-79. – ISSN 2227-796X


  У статті автором розглянуто основні історико-правові передумови становлення системи державного управління надродобуванням у різні епохи розвитку державності України. Автор окреслила основні інституції та адміністративно-правові механізми в цій сфері ...
1407612
  Стрижак Н. Становлення системи інституційного забезпечення процесу європейської інтеграції України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.11-19.
1407613
  Магєррамова Ю. Становлення системи колективної безпеки регіону Перської затоки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 40-51. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1407614
  Куліш С. Становлення системи контролю за якістю знань студентів в Харківському імператорському університеті (ХІХ – початку ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 125. – C. 88-93. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Мета статті – проаналізувати діяльність професорсько-викладацького корпусу, адміністрації Харківського університету в пошуках технології потрібного контролю за якістю знань студентів в ХІХ – початку ХХ ст. як у галузі методики викладання предметів так ...
1407615
  Уманців Ю.М. Становлення системи корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 112-117. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1407616
  Місержи С.Д. Становлення системи місцевих органів виконавчої влади України у 1991-2005 рр. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 258-267
1407617
  Кисла С.В. Становлення системи музичної освіти в Україні // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 126-129. – ISSN 2218-4805
1407618
  Ляшуга І.Ю. Становлення системи національної метрологічної служби України // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 336-341. – ISSN 2076-8982
1407619
  Кравченко А.А. Становлення системи освіти в контексті філософських ідей епохи просвітництва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – C. 25-27. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
1407620
  Милько В. Становлення системи освіти в Україні XIX ст.: до історії створення Харківського, Одеського та Київського навчальних округів (1803-1839) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 3. – С. 15-18
1407621
  Ходченко О.Є. Становлення системи освіти менонітів у Північній Америці (1874-1929 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 131-139. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1407622
  Луговий І В. Становлення системи основних понять і категорій компетентністного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті / І В. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (83). – С. 14-24. – ISSN 2304-06294
1407623
  Шуст Т. Становлення системи охорони здоров"я в Тернопільській області у повоєнні роки (1944 - середина 1950-х рр.): історіографічний аспект // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 186-188. – ISBN 978-966-171-893-6
1407624
  Шарпатий В. Становлення системи пенсійного забезпечення в УСРР (1919-1929 рр.) // Історія України. – Київ, 2012. – грудень (№ 45/46)
1407625
  Ріппа М. Становлення системи пенсійного забезпечення України: нормативний і соціально-демографічний аспекти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 44-55. – ISSN 1818-5754
1407626
  Яценко В.В. Становлення системи підготовки дошкільних працівників до професійної діяльності (1930-1941 рр.) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 60-69. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
1407627
  Хмельницька Л. Становлення системи православних братств на Волині в першій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – C. 3-7
1407628
  Щукін Б.М. Становлення системи стратегічного планування в Україні: проблеми та напрями вдосконалення / Б.М. Щукін, А.В. Циганюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 27-32
1407629
  Трибулькевич К. Становлення системи студентського самоврядування у 1980-ті роки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 175-181. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  "...Проаналізовано розвиток студентського самоврядування упродовж 1980-х років. Виявлено і класифіковно основні суперечності розвитку студентського самоврядування."
1407630
  Мишко С.А. Становлення системи тестування у сфері освіти США в ХХ столітті // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 81-85. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1407631
  Молоткіна В.К. Становлення системи управління видавничою справою в УСРР в 20-ті рр. ХХ ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 105-110. – ISSN 2076-1554
1407632
  Бельтюков Є. Становлення системи управління знаннями як пріоритет інноваційного розвитку підприємств : економіка підприємств / Є. Бельтюков, Т. Черкасова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 52-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1407633
  Пампура С. Становлення системного підходу в етимологічних дослідженнях XIX ст. - початку XX ст. // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 37-43. – ISSN 2411-6548
1407634
  Гудков І.М. Становлення сільськогосподарської радіоекології в Україні: етапи розвитку, досягнення, проблеми, перспективи // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 58-66. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
1407635
  Пігач Ярослав Михайлович Становлення сімейного законодавства УРСР : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Пігач Ярослав Михайлович; Мін-во освіти України. Львівский держ. ун-тет ім. І. Франка. – Львів, 1994. – 156л. – Бібліогр.:л.131-156
1407636
  Гуйванюк М. Становлення січового руху на Буковині // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 57-60
1407637
  Коперльос Р.Ю. Становлення складного мислення в процесі наукового дослідження складних систем // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 75-80. – ISBN 966-7943-03-8
1407638
  Бевзюк Є.В. Становлення словацької національної ідентичності (перша половина XIX ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 98-104. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1407639
  Ярін В.М. Становлення служби правопорядку у Збройних силах України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.135-138
1407640
  Корчова Г.Л. Становлення служби пробації в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 80-83
1407641
  Загороднюк В.Є. Становлення соціально-комунікаційної технології "ед"ютейнмент" та перспективи її впровадження на українському телебаченні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Загороднюк Владислава Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1407642
  Жижко О. Становлення соціально-освітніх програм для індіанців у Мексиці / О. Жижко, Л. Балахадзе // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 37-40
1407643
  Руда М.В. Становлення соціально відповідального бізнесу у сучасному інформаційному суспільстві / М.В. Руда, П.М. Сухорольський, Т.О. Боднар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 100-109. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1407644
  Гавриш І.І. Становлення соціальної активності молодших школярів під час включення у добродійну діяльність // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 96-99. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
1407645
  Токарський Т Становлення соціальної держави в Україні в контексті соціальних принципів Європейського Союзу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 4. – С. 46-50. – ISSN 2411-6912 04
1407646
  Олійник С.В. Становлення соціальної держави на пострадянському просторі (приклад України) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 232-242
1407647
  Ширяєв Ю.І. Становлення соціальної однорідності радянського суспільства. / Ю.І. Ширяєв. – К., 1973. – 183с.
1407648
  Шандор Ф.Ф. Становлення соціології туризму: основні теоретичні підходи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 340-345
1407649
  Кондратик Л.Й. Становлення соціологічних студій у Харківському університеті / Л.Й. Кондратик, Л.Л. Ляшук // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.10-13. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1407650
  Сітарчук Р.А. Становлення союзів протестантів на початку радянської влади в Україні // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 171-178. – ISBN 978-966-182-372-2
1407651
  Стоян О.М. Становлення спеціаліста / О.М. Стоян. – Київ, 1988. – 47с.
1407652
  Сердюк М. Становлення спортивного руху на українських землях (аналітичний огляд) // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 115-119. – ISSN 1992-7908
1407653
  Баланчук І.С. Становлення стартапів у світі та Україні // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 1 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 13-23. – ISBN 978-966-479-065-6
1407654
  Богдан О. Становлення статусу та правового режиму Азовського моря // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 46-49


  Стаття присвячена актуальним проблемам розмежування морських просторів Азовського моря між Україною та РФ. Автор аналізує різні погляди на правовий статус Азовського моря та пропонує низку положень які необхідно врахувати при вирішенні питань його ...
1407655
  Гарапко В.І. Становлення стратегії впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічну освіту Великої Британії // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 73-85. – ISBN 978-966-644-413-7
1407656
  Гарванко А.І. Становлення страхової діяльності в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 40-46
1407657
  Руккас А. Становлення структур Західно-Української народної республіки (ЗУНР) на Тернопіллі в 1918 р. / А. Руккас, С. Гуменний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 49-55. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто характеристики утворення, легітимізації та розбудови адміністративних, судових і військових структур Західно-Української народної республіки (ЗУНР) на території південної та центральної частин сучасної Тер- нопільської області у листопаді - ...
1407658
  Цимбалій В.В. Становлення структур Львівської Архідієцезії латинського обряду в незалежній Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 92-98


  В статті розкриваються особливості становлення та розвитку структур Львівської Архідієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні.
1407659
  Делікатний К.Г. Становлення студента : Питання адаптації випускника школи у вузі / К.Г. Делікатний; Т-во "Знання" Української РСР. – Київ, 1983. – 48с. – (Педагогічна / Т-во "Знання" Української РСР ; Сер. 7 : №9)
1407660
  Пожарська Н.М. Становлення суб"єкта освітньої політики: від суб"єктивності до суб"єктності // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 309-314. – ISSN 2076-1554


  В статті розглядається особливості освітньої політики через визначення ступеня взаємодії і впливу основних її суб"єктів. З"ясовується роль інверсії, яка в сучасній освіті складається з суб"єктивної заміни місцями цілей і засобів. Автор обґрунтовує ...
1407661
   Становлення суб"єктної позиції студента як необхідна умова формування ціннісно зорієнтованої професійної компетентності / В. Вишківська, А. Черепинська, О. Іллішова, О. Войчун // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 95-100. – ISSN 2308-4634
1407662
  Потильчак О.І. Становлення суддівського самоврядування в Україні: досвід зарубіжних держав для України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 257-260. – ISSN 2219-5521
1407663
  Бережанський Г.І. Становлення судової влади за доби української революції // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 152-153. – ISBN 978-966-97457-5-0
1407664
  Жванко Л. Становлення судової медицини та медичної експертизи в українській державі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.124-127. – ISSN 0132-1331
1407665
  Драч Т.Л. Становлення суміжних з модерном напрямів хореографії в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 144-151. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
1407666
  Іваночко К.М. Становлення суфіксальної акцентуації дієслів першого структурного класу в південно-західних говорах української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 43-58. – ISSN 0027-2833
1407667
  Глухова Д.А. Становлення сучасної парадигми інформаційного суспільства: соціально-економічний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 54-61. – ISSN 2308-6912
1407668
  Бибик С.П. Становлення сучасної політичної дискурсології // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 139-143. – ISSN 1682-3540
1407669
  Бочарова Наталія Становлення сучасної стратегії Європейського Союзу у боротьбі з інтелектуальним піратством і контрафакцією (1998-2006) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 47-55
1407670
  Рілов Р. Становлення та визнання Нікейської імперії за часів правління Феодора I Ласкаря // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 525-527. – ISBN 978-966-171-893-6
1407671
  Ткаченко Ігор Олексійович Становлення та генеза києворуської філософської думки : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Ткаченко Ігор Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1998. – 176л. – Бібліогр.:л.167-176
1407672
  Ткаченко І.О. Становлення та генеза києворуської філософської думки : Автореф. дис... канд. філос. наук : 09.00.05 / Ткаченко І.О. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
1407673
  Ухач В. Становлення та генезис інституту опіки на українських землях в період IX–XVIII ст.: історико-правовий дискурс / В. Ухач, Л. Калаур // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 55-60. – ISSN 2524-0129
1407674
  Литвиненко К.О. Становлення та динаміка поширення сепаратистських рухів в окремих регіонах України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 384-389. – ISSN 2076-1554
1407675
  Біленький Г.Г. Становлення та діяльність / Г.Г. Біленький ; Громадська організація "Движение Чернобыль-ТМ". – Київ, 1993. – 68 с.
1407676
  Набока С.В. Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) / Набока С.В. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 257, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-242. – ISBN 978-617-7107-05-6
1407677
  Коцур А.П. Становлення та діяльність Київського товариства грамотності (1882-1908 рр.) / А.П. Коцур, О.В. Гордійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ. міська організація Нац. спілки краєзнавців України. – Київ : Корзун Д.Ю., 2011. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-195. – ISBN 947-916-8301-12-9
1407678
  Бутурлімова О.М. Становлення та діяльність Лейбористської партії Великої Британії (1893-1931 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бутурлімова Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 223 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 170-198 арк.
1407679
  Бутурлімова О.М. Становлення та діяльність Лейбористської партії Великої Британії (1893-1931 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бутурлімова Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1407680
  Бутурлімова О. Становлення та діяльність Лейбористської партії Великої Британії (1893–1931): історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 21-27. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
1407681
  Проценко В.В. Становлення та діяльність освітянської профспілки в Українській СРР у 1920-ті рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Проценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1407682
  Проценко В.В. Становлення та діяльність освітянської профспілки в Українській СРР у 1920-ті рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01, 032, 03 / Проценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 265 арк. – Додатки: арк. 227-265. – Бібліогр.: арк. 176-226
1407683
  Сергієнко В.Г. Становлення та діяльність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сергієнко Вікторія Григорівна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 290 л. – Додатки: л. 241-290. – Бібліогр.: л. 201-240
1407684
  Сергієнко В.Г. Становлення та діяльність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сергієнко Вікторія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1407685
  Кагамлик С. Становлення та діяльність української православної ієрархії ранньомодерного часу в цивілізаційному контексті // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 156-160


  У статті досліджується проблема становлення та діяльності української православної ієрархії ранньомодерного часу в цивілізаційному контексті. Автор аналізує її у двох напрямках: європейські впливи на становлення української православної ієрархії та ...
1407686
  Ставнюк В.В. Становлення та еволюція афінського поліса (від занепаду ахейської цивілизації до реформ Ефіальта і Перікла) : Дис. ...доктора історичних наук. Спец. 07.00.02- всесвітня історія / Ставнюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 385 л. – Бібліогр.: л. 346-385
1407687
  Ставнюк В.В. Становлення та еволюція афінського поліса (від занепаду ахейської цивілізації до реформ Ефіальта і Перікла) : Автореф. дис. ...д-ра іст. наук: Спец. 07.00.02 / Віктор Володимирович Ставнюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – бібліогр.: 24 назви
1407688
  Гарат Р.М. Становлення та еволюція основних інститутів Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 645-652. – ISSN 1563-3349
1407689
  Крижевський А.В. Становлення та еволюція школи західноруського права в Університеті св. Володимира (ІІ пол. ХІХ – початок ХХ ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 2219-5521
1407690
  Шаблієнко А. Становлення та загальна характеристика поняття "електронна комерція" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 220-227. – ISSN 1026-9932
1407691
  Кравець К.І. Становлення та застосування телемедицини у світі та в Україні // Дерматологія та венерологія : фаховий журнал / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т дерматології та венерології НАМН" ; голов. ред. Я.Ф. Кутасевич. – Харків, 2017. – № 4 (78). – C. 94-98. – ISSN 2308-1066
1407692
  Левчишина О.Л. Становлення та необхідність розвитку професійного саморегулівного об"єднання в медичній сфері // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 55-56
1407693
  Задорожній О.В. Становлення та нормативний зміст принципу територіальної цілісності держав як основного принципу міжнародного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 231-248. – ISSN 2078-9165


  Розглянуто становлення і нормативний зміст основного принципу міжнародного права - принципу територіальної цілісності держав у його взаємозв"язку з принципом рівноправності та самовизначення народів.
1407694
  Пиріг М. Становлення та організаційні принципи діяльності "Українського селянсько-робітничого соціалістичного об"єднання" ("Сельроб") у 1926-1928 роках // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 31-37
1407695
  Мошик І.В. Становлення та організація влади більшовиків у Глухівському повіті у період Української революції 1917-1920 рр. (за документами ЦДАГО) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 293-296. – ISSN 2218-4805


  У статті на базі архівних джерел досліджуються проблеми формування місцевої владної структури – Глухівського повітового партійного комітету – у період Української революції 1917–1921 рр. Аналізуються матеріали, що констатують стиль роботи партійних ...
1407696
  Волошкевич Г. Становлення та основні риси європейського кооперативного законодавства ( XIX ст.) // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 62-67. – ISSN 1561-4999
1407697
  Береза О.Д. Становлення та особливості інституційної основи антикорупційної політики України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 116-122. – ISSN 2220-1394
1407698
  Полтавець Сергій Васильович Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Полтавець С.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1407699
  Полтавець Сергій Васильович Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Полтавець Сергій Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 175л. – Бібліогр.: 164 - 176
1407700
  Карасьова Н.А. Становлення та особливості розвитку лізингу в зарубіжних країнах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-34.
1407701
  Горпенюк А. Становлення та перспективи розвитку досудового слідства в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 98-100
1407702
  Мілімко Л.В. Становлення та перспективи розвитку земельних відносин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 462-467. – ISSN 1563-3349
1407703
  Чотарі В. Становлення та перспективи розвитку середнього класу в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 145-148.
1407704
  Синявська Л. Становлення та перспективи функціонування прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств / Л. Синявська, С. Онисько, Г. Марків // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 37-44 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISSN 2313-3627
1407705
  Космеда Т. Становлення та поступ познанської україністики (1991 - 2016 рр.) // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 119-128. – ISSN 2415-8208
1407706
  Силкіна Ю.Я. Становлення та пріоритетні напрями розвитку підприємництва в Україні / Ю.Я. Силкіна, Т.О. Мельник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 106-110. – ISSN 1993-6788
1407707
  Олексенко Р.І. Становлення та розвиток "homo economicus" в умовах глобалізації та інформаційної революції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 159-162. – ISSN 2076-1554
1407708
  Глухова Д.А. Становлення та розвиток NBIC - технологій: глобальний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 145-150


  В умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу відбувається трансформація всіх сфер життєдіяльності людства на основі синтезу та дихотономії, поєднання протилежних компонентів та поділ найменших частинок. В результаті створюються нові не ...
1407709
  Багай Н. Становлення та розвиток аграрного права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.413-418. – Бібліогр.: 19 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1407710
  Ємельянова І. Становлення та розвиток адміністративної юстиції в Україні: правове регулювання // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 36-41. – ISBN 978-966-8909-91-7
1407711
  Савицька О.В. Становлення та розвиток аеропалінологічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.34-36. – (Біологія ; Вип. 34)


  Подано коротке визначення аеропалінології як науки. Розглянуто становлення та напрямки аеропалінологічних досліджень. Дано порівняльну характеристику стану цієї науки в Уераїні та за кордоном.
1407712
  Кучерявий О.В. Становлення та розвиток алелопатії в Україні: сільськогосподарський аспект (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Кучерявий Олег Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав - Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 8 назв
1407713
  Тимчук Л. Становлення та розвиток андрагогіки в Україні (кінець ХІХ - ХХ століття) : монографія / Людмила Тимчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 463, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 412-463. – ISBN 978-966-423-348-1
1407714
  Павко Я. Становлення та розвиток арктичного права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 83-85
1407715
  Шоханова Г. Становлення та розвиток архівної справи в США у першій половині XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 53-54
1407716
  Павлюк Т.С. Становлення та розвиток бального танцю: історіографія питання : хореографія // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 121-131
1407717
  Алексєєв С.В. Становлення та розвиток банківської системи України в умовах переходу до ринкових відносин (1991 - 2005 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 48-64. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1407718
  Шилова А.В. Становлення та розвиток Боснії і Герцеговини як самостійної держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-53. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості становлення та розвитку Боснії та Герцеговини як самостійної держави, а також проаналізовано хід виконання Дейтонських угод. The article deals with the peculiarities of establishment and development of the Bosnia and Herzegovina ...
1407719
  Семенюшко А. Становлення та розвиток ботанічної класифікації та систематизації культури квасолі з найдавніших часів до кінця ХХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 130-137


  Методом історико-наукового аналізу розкрито створення ботанічної класифікації тасистематизації культури квасолі, розробленої науковцями різних країн світу, з метою визначенняісторичної еволюції культурних рослин. Методом историко-научного анализа ...
1407720
  Андрущенко Г.С. Становлення та розвиток бюджетного законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Андрущенко Галина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 230 арк. – Додатки: арк. 224-230. – Бібліогр.: арк. 10-11, 199-223 та в додатках: арк. 224-225
1407721
  Андрущенко Г.С. Становлення та розвиток бюджетного законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Андрущенко Галина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1407722
  Мискін Ю.І. Становлення та розвиток бюджетної політики: гносеологія трансформацій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 91-96. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1407723
  Головко О. Становлення та розвиток виборчого законодавства в Україні / О. Головко, В. Мойсієнко // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-55.
1407724
  Подоляка Н.С. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю (1861-1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Подоляка Н.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 264 л. + Додатки: л. 191-264. – Бібліогр.: л. 171-190
1407725
  Пашківська О. Становлення та розвиток вітчизняного агроґрунтознавствав 20-х роках хх ст.: історичний аналіз // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 102-107


  Комплексно досліджено історико-наукову картину становлення і розвитку агроґрунтознавства в Україні у 20-х роках ХХ ст. Розглянуто політичні, соціально-економічні умови розвитку галузі в досліджуваному періоді. Розкрито особливості проведення ґрунтових ...
1407726
  Паславська О. Становлення та розвиток волонтерського руху в Україні (історико-правове дослідження) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 22-28
1407727
  Майдич І.І. Становлення та розвиток вчення про фінансову безпеку у вітчизняній науці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 178-183. – (Серія : Економіка ; вип. 7 (4)). – ISSN 9125-0912
1407728
  Самородов О. Становлення та розвиток геотехнічних наукових шкіл у Харківському національному університеті будівництва та архітектури: історія, персоналії, сьогодення // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (102). – C. 36-42. – ISSN 1562-529Х
1407729
  Петришина Н.В. Становлення та розвиток державного підприємництва в економіці України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 225-227. – (Право. Економіка. Управління)
1407730
  Миколаєць І.В. Становлення та розвиток державного регулювання надання медичних послуг // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 113-116. – ISSN 2306-6814
1407731
  Романів Михайло Васильович Становлення та розвиток державного фінансового контролю в Україні : Дис... канд.економ .наук: 08.04.01 / Романів Михайло Васильович; КУ. – К, 1999. – 211л. – Бібліогр.:л.189-200
1407732
  Романів М.В. Становлення та розвиток державного фінансового контролю в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.04.01 / Романів М. В.; КУ. – К., 2000. – 17л.
1407733
  Денисов М.Д. Становлення та розвиток державної служби в країнах Східної Європи // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 108-116
1407734
  Падалка О. Становлення та розвиток діяльності органів поліції Польської Республіки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 187-190. – ISSN 2307-8049
1407735
  Соколов В.Ю. Становлення та розвиток діяльності хат-читалень і сельбудів нацменшин в Україні у 1920-1930-х рр. // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 21-57. – ISSN 2707-3335


  Досліджено специфіку становлення та розвитку хат-читалень і сельбудів нацменшин в Україні у 1920-1930-х рр., основні чинники, умови й етапи їхнього розвинення. Охарактеризовано головні напрями та особливості культурнопросвітницької та бібліотечної ...
1407736
  Байдак Л.А. Становлення та розвиток Дніпропетровської гідробіологічної школи: дослідження техногенно-трансформованих екосистем Дніпровського водосховища (1927–1941 рр.) / Л.А. Байдак, А.І. Дворецький // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 111-121. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто діяльність наукового колективу дніпропетровських гідробіологів з вивчення техногенно-трансформованих екосистем новоствореного Дніпровського водосховища у період 1927 - 1941 рр. Висвітлено головні напрями експедиційних досліджень та їх ...
1407737
  Романуха З. Становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів м. Рівного // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 12-16. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано основні етапи становлення та розвитку довідково-бібліографічної діяльності у бібліотеках вищих навчальних закладів м. Рівного. Ключові слова: довідково-бібліографічна діяльність, бібліотека ВНЗ, довідково-бібліографічне ...
1407738
  Паньонко І.М. Становлення та розвиток договору зберігання на українських землях від X до XIX ст. / І.М. Паньонко, В.А. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 202-205. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1407739
  Петрова І.В. Становлення та розвиток дозвілля як соціально-культурного явища в Античному Римі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 139-147
1407740
  Градовий В.Б. Становлення та розвиток доктрини судового рішення в адміністративному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 218-222. – ISSN 1563-3349
1407741
  Вергунов В.А. Становлення та розвиток екологічних аспектів хімічної взаємодії рослин в Україні (до 80-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук Л.Д. Юрчак) / В.А. Вергунов, Е.В. Юрчак // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 123-130. – ISSN 2077-4893
1407742
   Становлення та розвиток економіко-географічних досліджень у Сімферополькому університеті : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / М.В. Багров, Г.О. Галух, В.Б. Кудрявцев, Л.О. Ожегова, В.О. Романова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-41. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто основні теми наукових досліджень кафедри економічної географії, наведено перелік найбільш значних публікацій її співробітників, визначено стратегічні напрямки досліджень на перспективу.
1407743
   Становлення та розвиток економіко-географічних досліджень у Чернівецькому університеті : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Я.І. Жупанський, В.П. Руденко, Н.І. Коновалова, В.П. Круль, В.О. Джаман, Е.І. Калмуцька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 34-36. – (Географія ; Вип. 43)


  Висвітлено процес становлення й розвитку економіко-географічних досліджень на початковому етапі формування науки та за період з 1947 по 1997 роки. Проаналізовано науковий доробок вчених географічного факультету Чернівецького університету.
1407744
  Макєєв С.П. Становлення та розвиток економічних відносин України та Республіки Білорусь (1991-1998 рр.) // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 56-64. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
1407745
  Кикоть М. Становлення та розвиток економічної географії в Україні у другій половині XIX - на початку XX століть // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 126-131
1407746
  Литвинчук І.Л. Становлення та розвиток економічної теорії інтелектуальної власності // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – C. 5-13. – ISSN 1683-1942
1407747
  Ходаківський М.Д. Становлення та розвиток етнокультурної автономії в балтійських країнах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 157-171. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1407748
  Марковська З.І. Становлення та розвиток єврейського музичного мистецтва: історико-культурологічне дослідження // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 88-98
1407749
  Святненко А.Б. Становлення та розвиток жіночих духовних училищ на Правобережній Україні: друга половина XIX - початок XX ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 3. – С. 170-176. – ISSN 2226-3209
1407750
  Ніколіна І. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи України в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст.: огляд архівних джерел // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 245-250. – ISSN 2306-4250
1407751
  Пристай Т.М. Становлення та розвиток законодавства – основи правового становища суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 191-15. – ISSN 2219-5521
1407752
  Дунаєвська Л.Г. Становлення та розвиток законодавства в сфері медицини / Л.Г. Дунаєвська, Р.В. Дунаєвський // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 94. – С. 3-6
1407753
  Безногих В.С. Становлення та розвиток законодавства Великобританії у протидії відмиванню коштів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 35-39


  У статті висвітлюються питання хронології становлення та розвиток законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом. This article deals with the issues of ...
1407754
  Ревуцький Т.І. Становлення та розвиток законодавства про матеріальну відповідальність в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 120-126. – ISSN 2078-6670
1407755
  Дідик С.Є. Становлення та розвиток законодавства щодо протидії хабарництву суддів в Україн // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 285-289
1407756
  Крот В. Становлення та розвиток земської медицини у Кременчуцькому повіті у другій половині XIX століття / В. Крот, О. Матета // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 45-50. – ISSN 1998-4634


  "У 1864 році царський уряд розпочав реформу місцевого самоврядування, яка передбачала створення земських установ у губерніях і повітах. На них покладалося завдання опікуватися здоров’ям населення. Актуальність даного дослідження зумовлена, насамперед, ...
1407757
  Нагорний Є.В. Становлення та розвиток інституту громадянства України (1917-2007 рр.) / Євген Нагорний. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 186, [1] с. – Список термінів і понять: с. 170-182. – Бібліогр.: с. 147-169. – ISBN 978-966-8126-92-5
1407758
  Слободян О.М. Становлення та розвиток інституту запобіжних заходів, не пов"язаних із взяттям під варту, в кримінальному процесі України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 152-164.
1407759
  Пономарьова О.О. Становлення та розвиток інституту касації в господарському судочинстві // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 264-266. – ISBN 978-617-616-075-5
1407760
  Федотова Г.В. Становлення та розвиток інституту оскарження у кримінальному процесі України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 127-134.
1407761
  Татаров О.Ю. Становлення та розвиток інституту перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами: історико-правовий аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 175-183.
1407762
  Чернишевич О.В. Становлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991-2006 рр.) : історичний аспект : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - Історія України / Чернишевич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 254 л. – Бібліогр.: л. 198-254
1407763
  Чернишевич О.В. Становлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991-2006 рр.) : історичний аспект : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Чернишевич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр. : 4 назви
1407764
  Ткач Д. Становлення та розвиток інституту прем"єр-міністра Угорщини новітньої доби (соціально-психологічний аспект) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 75-93
1407765
  Коваль А.М. Становлення та розвиток інституту примирення у вітчизняному кримінальному процесі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (177/178). – С. 59-68. – ISSN 2308-9636
1407766
  Кириченко Т. Становлення та розвиток інституту сепарації в сімейному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 29-33. – ISSN 2663-5313
1407767
  Кузьменко А.І. Становлення та розвиток інституту третіх осіб у процесуальних галузях права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 44-51. – ISSN 2220-1394
1407768
  Курпас Юлія Володимирівна Становлення та розвиток інституту управління майном в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Курпас Ю.В.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 198л. – Бібліогр.: л.186-198
1407769
  Кучерук К.І. Становлення та розвиток інституту усиновлення / К.І. Кучерук, І.С. Крижко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 28-33. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1407770
  Ковальчук І. Становлення та розвиток інституту усиновлення у Візантії // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 29-31
1407771
  Петик М. Становлення та розвиток інституту центрального банку / М. Петик, Р. Михайлишин, Н. Жмурко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 79-85. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто процес становлення інституту центрального банку у світі. Визначено передумови виникнення та сутнісні особливості функціонування центрального банку як головного інституту макроекономічного регулювання та забезпечення фінансової стійкості. ...
1407772
  Дмитренко Е.С. Становлення та розвиток інституту юридичної відповідальності суб"єктів фінансового права у національному законодавстві ( 1990-1996 рр.) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 51-62.
1407773
  Ріжняк Р. Становлення та розвиток інформатики та кібернетики в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 142-149. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджуються історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію становлення та розвитку кібернетики та інформатики в Україні протягом другої половини ХХ - на початку ХХІ століття. Визначені два історіографічні етапи, до ...
1407774
  Савенко Д.О. Становлення та розвиток інфраструктури фінансового ринку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 81-85. – ISSN 2306-6814
1407775
  Бойко І. Становлення та розвиток історико-правової школи на юридичному факультеті Львівського університету / І. Бойко, В. Кахнич // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 87-108. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1407776
  Яровий В.І. Становлення та розвиток історичного слов"янознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-6. – (Історія ; вип. 37)
1407777
  Тарасенко Ольга Олексіївна Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.02 / Тарасенко Ольга Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 273л. – Бібліогр.:л.194-320
1407778
  Рогач О.Я. Становлення та розвиток категорії зловживання правом у законодавстві Німеччини (XVIII.XIX ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 35-39
1407779
  Гураль П. Становлення та розвиток кафедри конституційного права на юридичному факультеті Львівського університету / П. Гураль, І. Бойко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 10-16. – ISSN 2409-4544
1407780
  Вергун В.А. Становлення та розвиток кафедри міжнародного бізнесу за 25 років / В.А. Вергун, А.І. Кредісов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 9-13. – ISSN 2308-6912
1407781
  Бойко І. Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу на юридичному факультеті Львівського університету / І. Бойко, В. Коссак // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 37-56. – ISSN 2082-4939
1407782
  Міхневич Л.В. Становлення та розвиток Київського комерційного інституту як вищого навчального закладу // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 31-54. – ISBN 978-966-483-563-0
1407783
  Шевченко А.Є. Становлення та розвиток князівської влади в Київській Русі в IX - на початку XII ст. / Шевченко А.Є., Кудін С.В., Настюк А.А. – Вінниця : ТВОРИ, 2020. – 467, [1] с. : карти. – Бібліогр.: с. 438-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-949-471-9
1407784
  Даниляк О.О. Становлення та розвиток компетенції органів державного управління у сфері природно-заповідної справи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 107-112. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1407785
  Пильгун Н.В. Становлення та розвиток конституційного права в рішеннях Верховного Суду США (історико-правовий аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень / Пильгун Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183л. – Бібліогр.: л. 168 - 183
1407786
  Кузьмич О. Становлення та розвиток конструкції договору на користь третьої особи в законодавстві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 57-62
1407787
  Бутенко Н.В. Становлення та розвиток концепції екологічного маркетингу // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 461-467. – ISSN 1811-9824


  Розкрито засади становлення та розвитку концепції екологічного маркетингу, а саме висвітлено цілі екологізації діяльності суб"єктів ринку, розглянуто передумови становлення та основні функції екологічного маркетингу, мотиви споживання екологічної ...
1407788
  Нідзельська І.А. Становлення та розвиток кооперативної кредитної системи в аграрному комплексі України // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 224-226.
1407789
  Бульба Т.С. Становлення та розвиток краєзнавчої бібліографії Поділля (друга половина ХІХ-ХХ ст. : Автореф... канд. іст.наук: 05.25.03 / Бульба Т. С.; Київ. держ. ін-т культ. – К., 1995. – 22л.
1407790
  Терещенко Г.М. Становлення та розвиток кредитного ринку в Україні / Г.М. Терещенко, Ю.В. Топчій // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 128-139
1407791
   Становлення та розвиток Кримської АСРР (20-30-і роки) / Г.В. Касьянов, В.І. Марочко, О.Н. Мовчан, Л.І. Ткачова // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 122-134
1407792
  Субота І.О. Становлення та розвиток кувейтської новели // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті подано короткий огляд культурних процесів в Кувейті в І пол. ХХ ст., які вплинули на зародження новели, названо основоположників даного жанру, виокремлено особливості їх новелістики та визначено проблемнотематичні аспекти кувейтської новели на ...
1407793
  Спрягайло О.В. Становлення та розвиток культивованої дендрофлори лісостепового Придніпров"я // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2010. – № 2. – С. 69-75. – ISSN 1605-6574
1407794
  Галкін С.І. Становлення та розвиток ландшафтного паркобудівництва в Західній Європі та Росії в XVIII-XIX cт. // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 69-74. – ISSN 1605-6574


  Проаналізовано передумови зародження та становлення на Європейському континенті ландшафтного стилю паркобудівництва. Зазначено головні особливості цього напряму, а також названо творців перших пейзажних садів у Західній Європі. Висвітлено історію ...
1407795
  Хлівна І.В. Становлення та розвиток малого підприємництва в Україні // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 40-43.
1407796
  Орищенко І.О. Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св. Володимира в 30-х роках XIX - на початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Орищенко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1407797
  Кузьмінський П.Й. Становлення та розвиток медсестринства у світі та в Україні (за матеріалами літературних джерел) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 135-136. – Бібліогр.: 5 назв
1407798
  Монаєнко А.О. Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 144-152. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1407799
  Богатирьов І.І. Становлення та розвиток міжнародних фінансів: генезис етапів // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 11-18. – ISSN 2313-4569
1407800
  Сахарук І.С. Становлення та розвиток міжнародно-правових стандартів рівності та недискримінації у сфері праці // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 78-90. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню витоків та нормативних основ рівності та недопущення дискримінації, починаючи від античних часів і до сучасності. Здійснено аналіз нормативно-правових актів окремих держав та міжнародних організацій в різні історичні ...
1407801
  Кориневич А.О. Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання використання енергетичних ресурсів // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 69-79
1407802
  Фролов О. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Польщі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 19-23
1407803
  Пронько Л.М. Становлення та розвиток місцевої влади в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 3 (7). – С. 88-96. – ISSN 2411-4413
1407804
  Пістоленко І.О. Становлення та розвиток музейної справи на Полтавщині в контексті історико-культурного розвитку регіону (до 1991 року) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 26.00.05 / Пістоленко Ірина Олександрівна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 43 назви
1407805
  Лазаренко В. Становлення та розвиток нагородної системи України:Почесна Відзнака Президента України - від відзнаки до державної нагороди (1992 - 2002 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-29. – ISSN 1811-542X
1407806
  Лавренчук А. Становлення та розвиток наднаціональних механізмів управлівння євроінтеграційними процесами (1952-2002 рр.) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.96-106. – ISBN 966-7800-03-2
1407807
   Становлення та розвиток науки європейського права в Україні = Formation and development of European law science in Ukraine : Liber Amicorum до 70-річчя проф. В. Муравйова / [A. Szmyt та ін.] ; за заг. ред. К. Смирнової. – Київ ; Одеса : Фенікс, 2017. – 502, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., частк. англ. – Бібліогр.: с. 13-26 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-928-190-6
1407808
  Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України : (історико-педагогічний аспект) / О.М. Микитюк; Мін-во освіти і науки України; Харк. держ. педагог. ун-тет ім.Г.С.Сковороди. – 2-е вид., випр., доп. – Харків : ОВС, 2003. – 272с. – ISBN 966-7858-34-0


  У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази розкрито становлення і розвиток науки у вищій школі в Україні,зміст і напрями реалізації завдань науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах на різних етапах її розв
1407809
  Аннєнкова Н.Г. Становлення та розвиток науково-технічного потенціалу верстатобудування УСРР/УРСР (20 - 30-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.07 / Аннєнкова Наталія Георгіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 43 назви
1407810
  Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва / В.В. Крутов ; Ін-т економіки та прогнозування Національної академії наук України, ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Фенікс, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-651-641-4
1407811
  Фурса Становлення та розвиток нових процесуальних галузей правової науки в Україні / Фурса, СЯ // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 11-14
1407812
  Алексєєв О.Г. Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення у фармацевтичній сфері // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 26-29
1407813
  Джужа О.М. Становлення та розвиток оперативно-розшукової віктимології / О.М. Джужа, В.В. Матвійчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 3-8
1407814
  Грідін О.В. Становлення та розвиток органів служби безпеки України (історико-правовий аналіз) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 152-158. – ISSN 1563-3349
1407815
  Тищик Б. Становлення та розвиток органів судочинства у Галичині (Х-ХХ ст.) / Б. Тищик, І. Бойко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 110-119. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1407816
  Богунов С. Становлення та розвиток педагогічної майстерності викладача вищого військового навчального закладу: основні структурні складові / С. Богунов, О. Мітягін, І. Казак // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 27-34. – ISSN 2617-1775


  "У статті розглянуто поняття "педагогічна майстерність" та визначені складові структури педагогічної майстерності викладача вищого військового навчального закладу".
1407817
  Корченко М.О. Становлення та розвиток педагогічної освіти Королівства Нідерланди в ХХ столітті // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 49. – С. 43-48
1407818
  Лисенко О.І. Становлення та розвиток педагогічної практики у ВНЗ України (1917-1940 рр.) // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 36-43. – ISBN 966-8847-12-1
1407819
  Кнодель Л.В. Становлення та розвиток пенітенціарних систем // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 71-84
1407820
  Буцик І.М. Становлення та розвиток підготовки інженерів аграрного профілю до дослідницької діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 25-33. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1407821
  Крисюк С.В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрв в Україні (1917-1995 рр.) : Дис... докт. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Крисюк С. В.; Укр. ін-т підвищ. квал. керівн. кадрів освіти. – К., 1996. – 429л. – Бібліогр.:л.406-422
1407822
  Крисюк С.В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1917-1995 рр.) : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Крисюк С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 48л.
1407823
  Старинський М. Становлення та розвиток повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53-57
1407824
  Кудряченко А.І. Становлення та розвиток політики "подолання минулого" в національній пам"яті ФРН // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 96-121
1407825
  Балюн Оксана Олександрівна Становлення та розвиток політичних і економічних відносин між Україною та державою Ізраїль в 90-х роках 20 століття : Автореф. дис. ... канд. іст. наук:07.00.02 / Балюн О.О.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1407826
  Балюн Оксана Олександрівна Становлення та розвиток політичних і економічних відносин між Україною та державою Ізраїль в 90-х роках ХХ століття : Дис....канд. істор. наук: 07.00.02 / Балюн Оксана Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 196 л. – Бібліогр.: л.184-196
1407827
  Ракітянська Л. Становлення та розвиток поняття "емоційний інтелект": історико-філософський аналіз // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 36-42. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1407828
  Летуновська І.В. Становлення та розвиток поняття "маньєризм" у літературознавстві та історії літератури XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 174-184. – ISBN 966-7825-78-7
1407829
  Тимошенко О.А. Становлення та розвиток правового регулювання касаційного провадження в цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 234-238
1407830
  Чирко С. Становлення та розвиток правового регулювання орендних земельних відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 139-141
1407831
  Нелін О.І. Становлення та розвиток правової доктрини відумерлості (виморочності) спадкового майна в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (212). – С. 6-11. – ISSN 2308-9636
1407832
  Подобна Є.В. Становлення та розвиток преси м. Лубни (1905–1917 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 92-96. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (21)). – ISSN 2219-8741
1407833
  Друганова О.М. Становлення та розвиток приватної середньої школи в Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 79-88. – ISSN 2218-0567
1407834
  Пилипчук О.Я. Становлення та розвиток природничо-наукового знання в епоху Відродження // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 3 (39). – С. 3-11. – ISSN 2077-9496
1407835
  Мелешко І. Становлення та розвиток провайдерської мережі неформальної освіти дорослих у Фінляндії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 46-56. – ISSN 2312-5993
1407836
  Соколов В. Становлення та розвиток провідних публічних бібліотек губернських міст в Україні у ХІХ ст.: особливі еволюції губернських бібіліотек // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 45-52. – ISSN 2518-7341
1407837
  Литвак О. Становлення та розвиток прокуратури України / О. Литвак, П. Шумський // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 10-15


  В історичному аспекті досліджуються становлення і розвиток прокуратури України. Автори обгрунтовують межі, об"єкти та предмет прокурорського нагляду, особливу увагу приділяючи проблемам самостійності прокуратури як державної системи, а також взаємодії ...
1407838
  Микуланинець Л.М. Становлення та розвиток професійного музичного мистецтва Закарпаття другої половини ХХ століття: етнокультурні аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтознавства : 26.00.01 / Микуланинець Л.М. ; Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1407839
  Махмурова-Дишлюк Становлення та розвиток процесу забезпечення безпеки судноплавства в період збройних конфліктів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 19-24. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1407840
  Хрол Н.В. Становлення та розвиток психіатрії у Харкові: вплив видатних науковців та лікарів / Н.В. Хрол, О.С. Серікова // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 8-18. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2312-5675
1407841
  Зніщенко М.П. Становлення та розвиток публічних біблиотек для дітей в Україні (1900-1939 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Зніщенко М.П.; Мін-во культури і мистецвт України, Київ. держ. ун-тет культури і мистецтв. – Київ, 1998. – 16 с.
1407842
  Георгієвська В.В. Становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України 19 - 20 століть : дис. ... канд наук із соц. комунікацій : 17.00.04 / Георгієвська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 245с. + Додатки: л. 200-246. – Бібліогр.: л.179-199
1407843
  Георгієвська В.В. Становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України 19 - початку 20 століть : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Георгієвська В.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1407844
  Ковтун М.В. Становлення та розвиток ринку житла України в умовах ринкових перетворень // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 282-286. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
1407845
  Прудко А. Становлення та розвиток ринку ф"ючерсних контрактів у світовій практиці та в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 93-96.
1407846
  Кухлєв А. Становлення та розвиток системи адміністративно-територіального устрою України (1917 - 1940 роки) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 12-13
1407847
  Андрєєв П. Становлення та розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-9. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні підходи до визначення ролі державного внутрішнього фінансового контролю в процесі управління державними фінансами та європейські моделі побудови системи контролю. Розглянуто сучасні тенденції та перспективи реформування ...
1407848
   Становлення та розвиток системи захисту інформації в імовах форомування тоталітарної системи в СРСР / В.Ю. Артемов, А.С. Пашков, Н.І. Литвиненко, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 135-139


  Розглядаються основні етапи становлення системи захисту інформації в умовах формування тоталітарної системи в СРСР. Аналізуються норми, що регулюють правовідносини в сфері захисту інформації з обмеженим доступом. В радянські часи в умовах ...
1407849
  Школьна Олена Дмитрівна Становлення та розвиток системи періодичної преси Катеринославської губернії 1838-1917 рр. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Школьна Олена Дмитрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 160л. – Бібліогр.:л.149-160
1407850
  Осадча О.А. Становлення та розвиток системи планування видатків місцевих бюджетів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (190). – С. 71-78
1407851
  Гудима О.В. Становлення та розвиток системи податкового адміністрування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 100-103. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
1407852
  Таможська І. Становлення та розвиток системи приват-доцентури в університетах Європи (XIX - початок XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 13-17. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1407853
  Єфімов Г.В. Становлення та розвиток системи територіальної оборони України: історія та сучасність / Г.В. Єфімов, О.О. Музика // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 38-54. – ISSN 2313-5603
1407854
  Сіромський Р. Становлення та розвиток славістичних студій у Канаді (1945–1954) / Р. Сіромський, Г. Сіромська // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 65-76. – ISSN 0203-9494


  "У статті висвітлюються інституційне становлення та розвиток славістичних студій у повоєнній Канаді. Аналізуються обставини та причини актуалізації слов’янознавчих досліджень, зумовлених новою хвилею імміґрації та прибуттям за океан авторитетних ...
1407855
  Штефан Л. Становлення та розвиток соціально-педагогічних комплексів для дітей з особливими потребами // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С.17-24. – (Педагогічні науки)
1407856
  Музика Геннадій Олександрович Становлення та розвиток співробітництва України та Південно-Африканської республіки : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Музика Геннадій Олександрович; КУ ім.Т.Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 202л. – Бібліогр.: л. 185 - 200
1407857
  Музика Геннадій Олександрович Становлення та розвиток співробітництва України та Південно-Африканської республіки : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Музика Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
1407858
  Буряк Л.Д. Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування суб"єктів малого підприємництва / Л.Д. Буряк, А.М. Павліковський, Н.Л. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 17-23
1407859
  Юсупов В.В. Становлення та розвиток судової експертології // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 185-192. – ISSN 1993-0917
1407860
  Олійник Ю. Становлення та розвиток судової системи Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 5-12. – ISSN 2524-0129
1407861
  Сташків Н.М. Становлення та розвиток судової системи Української Народної Республіки періоду Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 276-280. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1407862
  Лукашевич Ю. Становлення та розвиток суспільної агрономії: історіографія питання // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 143-151. – ISSN 2415-3567


  Метою є вивчення та науковий аналіз історіографічного доробку зі становлення та розвитку суспільної агрономії. Важливими шляхами розв"язання завдань даного дослідження є застосування принципів історизму, науковості, об"єктивності, комплексності джерел ...
1407863
  Бойко О.В. Становлення та розвиток сучасних концепцій місцевого самоврядування в Україні та країнах - членах ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 169-175. – ISSN 1563-3349
1407864
  Бобиль В. Становлення та розвиток сучасного управлінського обліку у банківській діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-28. – ISSN 1605-2005
1407865
  Вернигора С.М. Становлення та розвиток телебачення Франції: історичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 52-58
1407866
  Закрепа А.В. Становлення та розвиток теоретико-методологічного забезпечення економічної безпеки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 123-131
1407867
  Лавріненко О.В. Становлення та розвиток теоретичної електротехніки як науки та навчальної дисципліни на теренах України у 30-ті рр. XX ст. - початок XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Лавріненко Ольга Валеріївна ; НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1407868
  Козинець О. Становлення та розвиток теорії поділу влади в історії світової політико-правової думки / О. Козинець, В. Пророченко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (287). – С. 165-169. – ISSN 2663-5313
1407869
  Ковтуненко Е.С. Становлення та розвиток теорії соціальних трансформацій: концептуальний та методичний аспекти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 47-56. – ISBN 978-966-651-861-9


  В.статті здійснено дослідження пізнавального потенціалу соціологічних теорій , в полі зору яких знаходяться соціальні зміни. Проаналізовані концептуальні положення спеціалізованих соціологічнихї парадигм, об"єктом яких виступають трансформаційні ...
1407870
  Дідух Л.В. Становлення та розвиток технократизму як напряму політичної думки XX століття : дис. … канд. політ. наук : 23.00.01 / Дідух Лілія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 201 арк. – Бібліогр.: арк. 177-199
1407871
  Дідух Л.В. Становлення та розвиток технократизму як напряму політичної думки XX століття : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.01 / Дідух Лілія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1407872
  Гетьманцева Н. Становлення та розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних начал // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 83-92. – ISSN 2308-0361
1407873
  Антонюк О.С. Становлення та розвиток українсько-польських відносин (1991-2003) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено українсько-польські відносини в 1991-2003 рр. Розкрито актуальні питання політичного, економічного та культурного співробітництва між Україною та Польщею. The article is devoted to Ukrainian-Polish relations during 1991-2003 and discovers ...
1407874
  Дацків І. Становлення та розвиток українсько-польських відносин у геополітичному просторі наприкінці ХХ – початку ХХІст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 2 (26), квітень - червень. – С. 141-148. – ISSN 1998-4634
1407875
  Левченко Г.С. Становлення та розвиток української бібліографії в ХІХ ст. (на матеріалах газети "Одесский вестник") // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 44-54. – ISSN 2707-3335


  Стаття присвячена дослідженнюролі газети «Одесский вестник» у становленні та розвитку української бібліографії в ХІХ ст. Охарактеризовано основні напрями розвитку української бібліографії та розкриті основні фактори її формування. На прикладі ...
1407876
  Анісімов В.Ю. Становлення та розвиток фармацевтичної освіти в південному регіоні / В.Ю. Анісімов, Л.М. Унгурян, Н.А. Прилипко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 11-13. – ISSN 1681-2751
1407877
  Савка М.В. Становлення та розвиток фермерських господарств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 107-112. – ISSN 2309-1533
1407878
  Христова Т.Є. Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.23 / Христова Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 44 с. – Бібліогр. : 53 назви
1407879
  Зозуля Є. Становлення та розвиток форм міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України у сфері протидії тероризму // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 118-120. – ISBN 978-617-7220-78-6
1407880
  Федунь Ю. Становлення та розвиток франчайзингової стратегії ведення бізнесу у світовій економіці / Ю. Федунь, С. Огінок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 293-299. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1407881
   Становлення та розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні. – Київ, 2001. – 248с. – ISBN 966-02-2096-0
1407882
  Шабалін А. Становлення та розвиток цивільно-процесуального захисту речових прав на землю в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 147-155. – ISSN 2308-0361
1407883
  Пивоваров В. Становлення та розвиток чоловічої гімназійної освіти у Житомирі в XIX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 236-245
1407884
  Алієв Р.Г. Становлення та розвиток шиїтської теології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1407885
  Андрусишин Б. Становлення та розвиток шкільної правової освіти в Україні / Б. Андрусишин, А. Гуз // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-96.
1407886
  Марків С. Становлення та роль служби пробації в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 78-82
1407887
  Антоненко В.В. Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Антоненко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 265 арк. – Додатки: арк. 222-265. – Бібліогр.: арк. 181-221
1407888
  Антоненко В.В. Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Антоненко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1407889
  Марцеляк О.В. Становлення та статус інституту наднаціональних омбудсманів у Європі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.43-48
1407890
  Гузела М. Становлення та сутність запобіжних заходів як виду заходів процесуального примусу в кримінальному процесуальному законодавстві та у теорії кримінального процесу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 223-230. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1407891
  Качур В. Становлення та суть сенйоріальної системи землеволодіння у Канаді в період французького колоніального панування (середина XVI ст.-1763р.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.142-145. – Bibliogr.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1407892
  Ніколаєва С.О. Становлення та сучасний стан небанківських фінансових інститутів в Україні / С.О. Ніколаєва, І.С. Каракулова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Т. 19. – С. 288-297. – ISBN 966-8958-08-3
1407893
  Ткачук Т. Становлення та сучаснийстан міжнародних фінансових організацій, їх роль у регулюванні світових економічних процесів // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 56-61
1407894
   Становлення та сучасні наукові здобутки Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка Національнорї академії наук України (до 100-річчя НАН України) / Н.В. Заіменко, М.Б. Гапоненко, Д.Б. Рахметов, М.І. Шумик, Н.М. Смілянець // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Н.В. Заіменко, Д.Б. Рахметов, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (80). – С. 3-10. – ISSN 1605-6574
1407895
  Гнатовський Микола Миколайович Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору : Дис.. кандидата юридичних наук:12.00.11 / Гнатовський Микола Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 192 л. – Бібліогр.:л.174-192
1407896
  Гнатовський Микола Миколайович Становлення та тенденції розвитку Європейського правового простору : Автореф. канд. юридичних наук: 12.00.11. / Гнатовський М.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1407897
  Бусол К.І. Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Бусол Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194 л. – Бібліогр.: л. 168-194
1407898
  Бусол К.І. Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Бусол Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1407899
  Слюсаренко А. Становлення та трансформація інституту президента в Україні в 1990-і роки: аналіз історіографії проблеми / А. Слюсаренко, О. Чернишевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-104. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історіографію становлення та функціонування інституту Президента в Україні. Особливу увагу приділено відмінностям підходів до проблеми становлення інституту Президента в Україні фахівців історичних та інших спеціальностей. In the ...
1407900
  Шлапаченко В. Становлення та удосконалення кримінальної відповідальності за шпигунство в законодавстві України XVI - XVIII століття // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 118-123.
1407901
  Корпанюк М. Становлення та утвердження ренесансного класицизму в національній літературі XVI сторіччя // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 167-183


  У статті аналізується роль латино- і польськомовної національної літератури у становленні українського ренесансного класицизму, що спирався на ідеали античного, середньовічного національного та тогочасного європейського письменства, на теоретичні ...
1407902
  Колесник В. Становлення та функціонування губернських бюджетів в УСРР (1922-1925 рр.) / В. Колесник, О. Чеберяко // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 191-203. – (Історичні науки ; т. 32). – ISSN 2309-2254
1407903
  Сушко Олександр Олександрович Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921-1928 рр.): історико-теоретичний аспект : Дис. ... доктора історичних наук: 07.00.01. / Сушко О.О.; Нац. педагогічний ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 503л. – Бібліогр.: л. 444-503
1407904
  Шкабко С. Становлення та функціонування Української Гельсінської групи та її вплив на рух опору в другій половині 70-х - 80-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 65-66
1407905
  Колодій Г.І. Становлення творчої індивідуальності Наталії Ужвій на українській сцені // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 255-256. – ISBN 978-966-8308-26-0
1407906
  Донцов О.О. Становлення творчої особистості студентів туристичного фаху через індивідуальні та колективні форми навчання // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 28-31. – ISSN 2075-1893
1407907
  Чуніхін О.Н. Становлення театральної справи в Росії (аспект творчої організації) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 94-104
1407908
  Нікітін Ю. Становлення теоретичних засад безпеки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 124-128.
1407909
   Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII - першій третині XIX століття : (за підсумками презентації однойменної монографії Олексія Кресіна, Київ, 13 травня 2019 року) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 5. – С. 179-184. – ISSN 1026-9932
1407910
  Кресін О.В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII - першій третині XIX століття: компаративна концептуалізація : монографія / О.В. Кресін ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Логос, 2017. – 679, [1] с. – Бібліогр.: с. 623-671 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-447
1407911
  Бовсунівська Т. Становлення теорії нації в трактатах українських романтиків // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 49-60. – ISBN 978-966-2248-94-4
1407912
  Яценко Н. Становлення термінів на позначення назв військової форми одягу в українській мові // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 38-43. – ISSN 0869-3595
1407913
  Предмесніков О.Г. Становлення ти розвиток органів юстиції Української РСР у 1956 - 1991 роках // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 128-134
1407914
  Панов А.В. Становлення Томаша Масарика як ученого // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 203-208. – (Історія ; Вип. 20)
1407915
  Кравчук О.В. Становлення топографічної служби збройних сил України : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 40-44 : Фото
1407916
  Сокур Ю. Становлення торговельного права в Україні (історико - правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.53-57
1407917
  Лупаренко Г.В. Становлення тракторобудування в Україні / Г.В. Лупаренко ; Держ. політехн. музей при Нац. техн. ун-ті України "Київ. політехн. ін-т" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин : Лисенко М.М., 2015. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-171. – ISBN 978-617-640-193-3
1407918
  Чайка Я.М. Становлення трансдисциплінарного підходу в сучасній науці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 40-48
1407919
  Леонов В. Становлення третього світу реальності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 58-66. – ISSN 1562-529Х
1407920
  Попович Н.М. Становлення тринітарної термінології та ії переклад (на прикладі Tomus ad Antiochenos св. Афанасія Олександрійського) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 228-237


  У сучасних наукових дослідженнях дедалі більше порушують питання адекватності галузевого перекладу та перекладу галузевої термінолексики. Ця публікація ілюструє вибрані результати зіставного аналізу відтворення форм та похідних давньогрецького ...
1407921
  Скіпенко Р. Становлення трудового процесуального права як самостійної галузі українського права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-44. – ISSN 0132-1331
1407922
  Шандор Ф.Ф. Становлення туристичної галузі в Закарпатті: історичний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 183-189. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1407923
  Шандор Ф.Ф. Становлення туристичної галузі в Закарпатті: історичний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 183-189 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1407924
  Моряк-Протопопова Становлення у Галичині органів місцевої влади і самоврядування у 1772-1918 роках // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 64-78. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
1407925
  Чук О.В. Становлення України як постіндустріального суспільства // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 120-127. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглянуто шляхи та фактори становлення України як постіндустріального суспільства. Визначено можливі типи постіндустріалього розвитку України — як поступовий розвиток економіки, шокова терапія економіки, постіндустріальний стрибок. З’ясовано коло ...
1407926
  Чук О.В. Становлення України як постіндустріального суспільства в контексті формування української нації // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 30. – С. 26-34
1407927
  Сокуренко О. Становлення України як суверенного суб"єкта міжнародних відносин (1990-1991 рр.) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 155-160.
1407928
  Тодоров І.Я. Становлення україно-англійських відносин в гуманітарній сфері. / І.Я. Тодоров, О.О. Мазур // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 107-111. – ISSN 1728-3671
1407929
  Божук Л. Становлення українознавчої освіти за межами України: історичний контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-55. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми становлення та основні етапи розвитку українознавчої освіти за кордоном. Робиться висновок про залежність розвитку освіти українського зарубіжжя від процесів державотворення в самій Україні. М. Драгоманов. - С. ...
1407930
  Різун В. Становлення українських журналістикознавчих досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 4-6. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає українську журналістику як складник світового інформаційного простору. Звертає увагу на особливості журналістської освіти в нашій державі. Характеризує засади, на яких сформувалась українська наукова школа журналістикознавства з-поміж ...
1407931
  Шамраєва Валентина Становлення українсько-американських відносин: шлях до стратегічного партнерства // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-86. – Бібліогр. в кінці ст.
1407932
  Дейбук В.В. Становлення українсько-німецьких відносин 1991 - 1994 рр.: політико-правовий аспект // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 63-64
1407933
  Воропаєва Т. Становлення українського "Ми" // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 7-46. – ISBN 966-7317-93-5
1407934
  Михайленко Т. Становлення українського географічного краєзнавства і його нинішній стан / Тетяна Михайленко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 275-279. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
1407935
  Гуляк Анатолій Борисович Становлення українського історичного роману ("Чорна рада" П.Куліша) : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Гуляк Анатолій Борисович; Нац. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1997. – 377л. – Бібліогр.:л.376-381
1407936
  Гордійчук Я.М. Становлення українського музичного театру і критика (Київ, 20-30-ті рр.) / Я.М. Гордійчук. – К, 1990. – 142с.
1407937
  Терлюк І. Становлення українського національного інституту громадянства у добу революції (1917–1921 рр.): законодавчий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 26-31. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1407938
  Пилипчук Р. Становлення українського професіонального театру в Галичині (60-і роки ХІХ ст.) // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.7-11


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
1407939
  Шупик О.Б. Становлення українського радянського кінознавства / О.Б. Шупик. – К., 1977. – 127с.
1407940
  Поліщук Ярослав Становлення українського читача // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 60-70. – Бібліогр. в кінці ст.
1407941
  Буняк О. Становлення української автокефальної православної церкви в роки Другої світової війни (за матеріалами НИІУ та ЦДАВО України) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 373-383
1407942
  Сегеда С.П. Становлення української військової преси за часів Гетьманату // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 12-19. – ISSN 2076-1554
1407943
  Томазов В. Становлення української генеалогії як наукової дисципліни. Початковий етап // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 96-104. – ISBN 966-02-2067-7
1407944
  Юшкевич В. Становлення української греко-католицької преси в Канаді в першій пол. XX ст., її просвітницька діяльність і значення // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 100-107


  Досліджується заснування в Канаді української греко-католицької преси, з"ясовуються її головні завдання в загальній просвітницькій акції УГКЦ Канади.
1407945
  Тищик Б. Становлення української державності на Далекому Сході у 1917-1922рр. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.112-119. – Бібліогр.: 5 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1407946
  Тищик Б. Становлення української державності на західноукраїнських землях на передодні і в роки Другої світової війни (1937-1945 рр.) / Борис Тищик. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 92с. – ISBN 966-7596-67-2
1407947
  Пилипів В.І. Становлення української дипломатії в період національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 33-35
1407948
  Губар А. Становлення української ієрархії. 1942 р. // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 225-226
1407949
  Петрова Н. Становлення Української книжкової палати // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (268), листопад. – С. 4-10. – ISSN 2076-9326
1407950
  Вачевська Н. Становлення української кредитної кооперації // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – № 11 (94), листопад. – С. 110-114
1407951
  Сенченко В.І. Становлення української моделі корпоративного управління та міжнародна конкурентоспроможність вітчизняних підприємств / В.І. Сенченко, Т.В. Адамчук // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-17.
1407952
  Авраменко В. Становлення української навчальної термінолексики (1920-ті - початок 1930 рр.) // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2002. – № 2. – С.51-55
1407953
  Брижицька С. Становлення української національної ідентичності в період Центральної Ради (за записами "Книги відвідувачів Шевченкової могили 1917-1921 рр.") // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 331-345. – ISBN 966-7060-54-1
1407954
  Єрошенко О.В. Становлення української опери в контексті національно-культурного руху в другій половині XIX - на початку XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 233-242
1407955
  Задунайський В. Становлення української піхоти в Чорноморському та Азовському козацьких військах (кінець 18 - 60-х рр. XIX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 80-83. – ISSN 1728-9343
1407956
  Кузякіна Н.Б. Становлення української радянської драматургії (1917-1934 рр.) : Дис... канд. філ.наук: / Кузякіна Н. Б.; КДУ ім. Т.Шевченка. – К., 1951. – 382л. – Бібліогр.:л.361-382
1407957
  Орленко М.І. Становлення української реставраційної школи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 87-97. – ISSN 2077-3455
1407958
  Мандебура О. Становлення української семіотики у працях Миколи Сумцова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 53-58


  Стаття присвячена науковій спадщині видатного українського вченого, громадського діяча Миколи Сумцова (1864 - 1922). Ранні роботи дослідника, написані під впливом міфологічної школи, розглядаються в контексті дослідження історії української семіотики, ...
1407959
  Логвіненко Н. Становлення української фантастичної прози // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-36


  У статті розглядаються фантастичні твори В. Винниченка, Д. Бузька, що сприяли становленню української фантастичної прози в 20-30-х роках XX ст., пропонуються форми й методи їх опрацювання на факультативних заняттях
1407960
  Радчик Р.В. Становлення Уласа Самчука як письменника та журналіста // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 84-92


  Досліджується мадовідомий пласт творчості Уласа Самчука як журналіста і редактора газети "Волинь". Простежується еволюція поглядів автора на тлі доби. An unknown fact of Ulas Samchuk"s creativity as a journalist anil a newspaper"s " Volyn " editor ...
1407961
  Деркач О. Становлення університетської автономії в Польщі (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-28. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тлумачення сутності університетської автономії, проведено огляд досвіду становлення університетської автономії, а також зроблено оцінку й порівняння становлення університетської автономії в Польщі та в Україні. Обґрунтовано необхідність ...
1407962
  Якуба А.О. Становлення фармацевтичної освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 33-36. – ISSN 2076-1554
1407963
  Самчук О.О. Становлення феномену наративної ідентичності особистості в історико-філософських парадигмах // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 140-145
1407964
  Костюк В.В. Становлення феномену національного виховання в історико-педагогічній думці України ХІХ століття // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 17-23. – (Педагогічні науки ; № 1 (22))


  Становлення і розвиток поняття "національне виховання" у позаминулому столітті відбувалося в складних умовах розділення українських земель між тогочасними імперіями. Однак, погляди та практичні кроки І. Котляревського, Т. Шевченка, М. Костомарова, І. ...
1407965
  Ковальчук О. Становлення філософії права у Київському університеті в 1835-1920 рр. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 269-275. – ISSN 2306-9082


  Досліджено внесок вчених Київського університету в філософію права (1835-1920 рр.), здійснено теоретико-правову характеристику праць для формування вітчизняної правової думки.
1407966
  Бондаревич І.М. Становлення філософського статусу поняття "духовність" // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 37-45
1407967
  Стрельчук Г.П. Становлення форм родового відмінка іменників чоловічого роду однини в староукраїнських пам"ятках // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 189-205. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматриваются основные факторы формирования инновационной флексии -у в лексикографических трудах первой половины XVII в.
1407968
  Лепетюк Б.Д. Становлення фотограмметричного приладобудування в Україні : економіка та організація виробництва / Б.Д. Лепетюк, В.П. Муравлев // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-42 : Фото
1407969
  Грушицька І. Становлення фотометричних досліджень штучних супутників Землі в Україні // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 143-148. – ISSN 1998-4634
1407970
  Школяренко В.І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII століть) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Школяренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 42 назви
1407971
  Астапцева Х.А. Становлення Харитини Кононенко як журналістки та редакторки жіночої преси // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 67, квітень – червень


  Мета дослідження - з"ясувати невідомі до нині широкому загалу факти з біографії журналістки, редакторки, модного критика - Харитини Кононенко. Методи дослідження: бібліографічно-описовий аналіз (для дослідження наукових праць про Харитину Кононенко), ...
1407972
  Лазарева О. Становлення Харківського державного педагогічного інституту під керівництвом його першого директора Й.Г. Подольського (1931-1934 pp.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 73-85. – ISSN 2312-5993
1407973
  Трохименко О.М. Становлення хімії в головному навчальному корпусі університету (до 1873 р.) / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець, А.Ю. Трохименко // Становлення й розвиток аналітичної хімії в Київському університеті / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець, А.Ю. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 5-10 : фото (1847, 1915 рр.). – ISBN 978-617-696-811-5
1407974
   Становлення хімії у Харківських практичному технологічному та технологічному інститутах (1885-1920 рр.) // Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах / І.М. Шульга. – Харків : Рожко С.Г., 2016. – С. 25-67. – ISBN 978-966-97495-3-6
1407975
  Черкашина О.В. Становлення хорового виконавства на Поділлі у міжвоєнний період // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 129-136
1407976
  Настенко В С. Становлення художнього образу в іспанських поетичних текстах "Золотого віку" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 131-137


  Статтю присвячено комплексному дослідженню семантики художніх образів системи іспанських поетичних текстів "Золотого віку" з виходом у площини лінгвостилістичних процесів. Розглянуто критерії, які визначають семантику і встановлено стильові домінанти, ...
1407977
  Іванов О.Ю. Становлення централізованої державності в Японії (І–VІІ ст. ст.): історико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 32-36. – ISSN 2219-5521
1407978
  Копанєва В. Становлення цифрової гуманітаристики // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 42-45. – ISSN 2076-9326
1407979
  Плескач В. Становлення цифрової економіки в Україні у контексті інтеграції з єдиним цифровим ринком Європейського Союзу / В. Плескач, Л. Олексюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 88-102 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1407980
  Пришляк О.Ю. Становлення ціннісних орієнтацій особистості майбутніх фахівців соціономічних професій в контексті міжкультурної освіти / О.Ю. Пришляк, Г.Б. Драпак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 232-237. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1407981
  Гуз А. Становлення шкільної провової освіти України у другій половині ХIХ-ХХ ст. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 66-73
1407982
  Потапенко Н. Становлення юридичних клінік у контексті реформування і розвитку правової освіти в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 222-227. – ISSN 1993-0909
1407983
  Олійник О.Б. Становлення юридичної риторики як теоретико-прикладної спеціально-юридичної науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-26
1407984
  Клименко О. Становлення якісно нових суспілдьних відносин. Досягнення та проблемні питання функціонування системи надання адміністративних послуг в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1407985
  Тімуш І.С. Становлення, криза та відродження ідеї "синтетичного правознавства" // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 8-17.
1407986
  Тімуш І. Становлення, криза та відродження ідеї "синтетичного правознавства" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 34-40
1407987
  Куц М.Р. Становлення, мотивації та особливості діяльності соціальних підприємців в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 28-39. – ISSN 1996-5931
1407988
  Воровка В.П. Становлення, розвиток і зміст поняття "парадинамічна ландшафтна система" в географії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 4-9. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 40)). – ISSN 2311-3383
1407989
  Пасічна М. Становлення, розвиток і перспективи ринку прав на шкідливі викиди парникових газів : економічні проблеми природокористування // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 82-90 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
1407990
  Сторожук М. Становлення, розвиток і сутність інституту закриття кримінальної справи при недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 146-150
1407991
  Кіреєва З.О. Становлення, розвиток та сучасність наукової школи "психології часу" // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 278-283. – ISBN 978-617-689-150-5
1407992
  Журик Ю. Становлення, формування та сучасний стан законодавства України про захист економічної конкуренції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 93-95
1407993
  Моряк-Протопопова Становленя та розвиток радянського законодавства про шлюб в перший половині XX ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 74-77
1407994
  Нікуленко С.І. Становлерння вищої мистецької школі в Україні (1917-1934 гг.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Нікуленко Світлана Івановна ; М-во культури України ; Укр. акад. мистецтва. – Киев, 1997. – 20 с.
1407995
  Кассиль Л.А. Становой хребет / Л.А. Кассиль. – Москва, 1939. – 47с.
1407996
  Сергеев Ю.В. Становой хребет / Ю.В. Сергеев. – М., 1987. – 475с.
1407997
  Кравченко С.А. Становящаяся сложная социальная реальность: проблемы новых уязвимостей // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
1407998
  Донникова Становящееся индивидуальное бытие как формообразование культуры / Донникова, и.А. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 98-108. – ISSN 2072-1692
1407999
  Годлевська В.Ю. Станолення нового іспанського кіно в поставторитарний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 106-109. – ISSN 2076-1554
1408000
  Сауті Роберт Станси, написані в бібліотеці : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 21-33. – ISSN 0320 - 8370
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,