Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1402001
  Дутка С.М. Формування агроенергетичного технопарку на порушених землях і забезпечення його економічності та надійності : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 189-198 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1402002
   Формування адаптивної відповіді GLYCINE MAX (L.) MERR. на вплив іонів кадмію залежно від умов азотного живлення / О Є. Конотоп, І Матушикова, М Л. Бацманова, Н.Ю. Таран // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2012. – Т. 69, № 3. – С. 438-446. – ISSN 0372-4123
1402003
  Яворська О. Формування адвентивної фракції синантропної флори Київської міської агломерації до кінця XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати порівняльного аналізу систематичної структури адвентивних фракцій синантропних флор Київської міської агломерації (КМА) та регіональної флори. Вказані основні особливості формування досліджуваного компоненту урбанофлори КМА до ...
1402004
  Лапан Т.Д. Формування академічної української соціології в кін. ХIX – на поч. ХX ст / Т.Д. Лапан, Д.Ю. Судин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 126-136. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто питання інституційних та інтелектуальних витоків української соціології. Зокрема, вказано роль М. Драгоманова в інтелектуальному становленні соціології в Україні завдяки розробленій ним концепції соціології як узагальнюючої науки ...
1402005
  Хобта І.П. Формування активної життєвої позиції молоді / І.П. Хобта. – К, 1984. – 47с.
1402006
   Формування активної життєвої позиції молодого громадянина України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2002. – 141с.
1402007
  Сафарян С. Формування активної читацької діяльності - складові інформаційно-методичного середовища викладачів світової літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1 : "Золота доба" іспанської культури. – С. 2-5
1402008
  Малюга В.М. Формування антинацистської позиції в інформаційно-пропагандистській діяльності ОУН у 1941-1942 рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 363-373
1402009
  Моркляник О.І. Формування архітектури житла в умовах соціальних трансформацій (на прикладі житлової архітектури Львова радянського та пострадянського періодів) : Автореферат дис. ...канд. архітектури: Спец. 18.00.01 / Оксана Ігорівна Моркляник; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1402010
  Тунік А.Г. Формування асортиментної політики в ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" при дослідженні попиту продукції. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 143-145. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1402011
  Піціль О.С. Формування атеїстичної громадської думки на селі / О.С. Піціль. – К, 1981. – 48с.
1402012
  Герасимов Б.М. Формування бази знань інтелектуального тренажера підготовки операторів радіолокаційних систем / Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, А.А. Репецький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 11-15.
1402013
  Циганов Сергій Андрійович Формування банківської системи України в умовах ринкової трансформації економіки : Дис... доктор економ.наук: 08.01.01 / Циганов Сергій Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 396л. – Бібліогр.:л.377-396
1402014
  Циганов С.А. Формування банківської системи України в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.01 / Циганов С. А.; КУ. – К., 2000. – 38л.
1402015
  Саблук П.Т. Формування біоенергетичного потенціалу України у контексті проблем глобалізації й продовольчої безпеки // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 97-104
1402016
  Козетова Л.Г. Формування біологічних понять у курсі батаніки / Л.Г. Козетова. – К., 1974. – 128с.
1402017
  Стадницький Юрій Іванович Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 211-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Зміна ситуації на світовому ринку палива створює сприятливі перспективи для розвитку в Україні сільського господарства та виробництва біопалива як для внутрішнього, так і зовнішнього ринків. Розвиток біодизельноі галузі України доцільно здійснювати в ...
1402018
  Шах Х.Х. Формування близькосхыдного регіону як підсистем сучасного світового господарства : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Шах Х.Х.; КГУ им.Тараса Шевченко. Ін-т міжнар.віднос. – Київ, 1998. – 17 с.
1402019
  Забуранна Л.В. Формування брендингових стратегій на вітчизняному туристичному ринку / Л.В. Забуранна, В.Г. Крамаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 68-76 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1402020
  Семенов Г.А. Формування бюджетів на підприємстві / Г.А. Семенов, Н.В. Таран // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 232-236. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1402021
  Азаров М.Я. Формування бюджетної політики економічного зростання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-9
1402022
  Бойко Є.М. Формування бюджету грошових коштів промислового підприємства як фактор забезпечення фінансової стійкості // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 50-55. – ISBN 966-614-021-7
1402023
  Адамик О. Формування бюджету Пенсійного Фонду України: інституційно-процедурний аспект // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 157-164. – ISSN 1818-2682
1402024
  Павлова В.В. Формування бюджету регіону та його вплив на забезпечення вкладень в людський капітал // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.100-105
1402025
  Шандра В. Формування бюрократії в Правобережній Україні (ХІХ - початок ХХ ст.) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 143-158. – ISSN 0130-5247
1402026
  Грушова А.Т. Формування в рамках ООН концепції прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 180-181.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1402027
  Денисенко М.В. Формування в студентів немовних спеціальностей професійної англомовної комунікативної компетенції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 240-247
1402028
  Шкільник М.М. Формування в учнів граматичних понять та категорій іменника / М.М. Шкільник. – К., 1962. – 168с.
1402029
  Колотило Вікторія Формування в учнів картографічної компетенції під час вивчення теми "Карти - джерела географічних знань", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 28-29 : Табл.
1402030
  Руденко Ю.Д. Формування в учнів науково-матеріалістичного світогляду. / Ю.Д. Руденко. – К., 1977. – 127с.
1402031
  Буринська Н.М. Формування в учнів системи політехнічних понять при вивченні хімії / Н.М. Буринська. – К., 1982. – 112с.
1402032
  Нежива Л. Формування в учнів цілісного образу світу під час вивчення літературних напрямів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 27-31. – ISSN 0130-5263
1402033
  Сапожникова Е.Ш. Формування в учнів школи-інтернату готовності до праці / Е.Ш. Сапожникова. – К., 1963. – 32с.
1402034
  Супрун Л.М. Формування в школярів навичок і вмінь в процесі навчання / Л.М. Супрун. – К., 1975. – 48с.
1402035
  Матвіїв М. Формування вартості нематеріальних активів фірми на ринку знань // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 178-183. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1402036
  Голік А.О. Формування векторів ознак: реалізація алгоритмів розпізнавання мовної інформації засобами паралельних обчислень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 141-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновані різні підходи до формування векторів ознак та встановлення відстаней відповідності. Наведений варіант згладжування матриці спектрограми з використанням SVD-розкладу. Розглянута можливість та доцільність використання технології паралельних ...
1402037
  Богун В.Л. Формування виробничого потенціалу промислових підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 120-124.
1402038
  Прокопенко Олександр Анатолійович Формування високоміцних паяних з"єднань нітродокремнієвої кераміки адгезійно-активними припоями мідь-галій-титан : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Прокопенко О.А.; НАНУ, Ін-т пробл. матеріалознавства. – Київ, 2002. – 24 с.
1402039
  Нетреба І. Формування витрат на впровадження та розвиток інформаційних систем управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 81-82. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті види витрат на впровадження і розвиток інформаційної системи управління, здійснено пошук шляхів їх оптимізації. The variants of exspenses on the inculcation and development of information system of management are analyzed and serch of ways ...
1402040
  Чурносова І. Формування вищими навчальними закладами конкурентного потенціалу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 75-80. – ISSN 1728-9343
1402041
  Новицький Валерій Євгенович Формування відкритої економіки України в умовах ринкових перетворень (коопераційна модель) : Дис... доктора економ.наук: 08.05.03 / Новицький Валерій Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – К., 1996. – 387л. – Бібліогр.:л.395
1402042
  Новицький В.Є. Формування відкритої економіки України в умовах ринкових перетворень (коопераційна модель). : Автореф... доктор екон.наук: / Новицький В.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 40л.
1402043
  Новікова І.Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст. (структура та функціональне призначення) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 172-180. – ISSN 0320-4421
1402044
  Омельченко Ю.А. Формування вітчизняної культурної спадщини // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 219-230
1402045
  Рудченко О.Ю. Формування власного капіталу як складова розвитку малого підприємництва / О.Ю. Рудченко, С.О. Клименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-62. – Бібліогр.: с. 54-58, 61


  Стаття розглядає актуальну категорію власного капіталу малих підприємств у аспекті розвитку їхньої діяльності та перспектив зростання, які можуть бути значно прискорені за рахунок відповідних коштів місцевих бюджетів і принести користь територіям.
1402046
  Голиков Ю.Г. Формування вмінь і навичок самовиховання студентів та курсантів вищих навчальних закладів : Навчально-методичний посібник / Ю.Г. Голиков; Південний наук. центр академії педагогічних наук України; Одеськ. ордена Леніна ін-т сухопутних військ. – Одеса, 2005. – 46с. – ISBN 966-8835-15-8
1402047
  Корейба І.В. Формування вмінь професійного читання німецькомовних Інтернет-текстів у майбутніх учителів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25-30. – ISSN 1817-8510
1402048
  Меркулов М.М. Формування внутрішньогосподарського механізму інноваційної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 51-54. – ISSN 0321-0499
1402049
  Курило С.М. Формування водного стоку і міграція стронцію-90 у малий водоток // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 632-639 : Табл. – Бібліогр.: 17. – ISBN 966-521-129-3
1402050
  Рубан Алла Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань галузевого бібліотекознавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1402051
  Закревський Д.В. Формування газового та іонного складу води на Трубізькій осушувальній системі під впливом режиму рівнів і розчинених органічних речовин / Д.В. Закревський, В.І. Осадчий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 47-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 26)
1402052
  Голик Р. Формування галицької славістики в контексті наукових теорій та етнокультурних стереотипів (XIX - 30-ті роки XX ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 21-32. – ISSN 0203-9494
1402053
  Пігулевський П.Г. Формування геолого-геофізичного блоку в системі екологічного моніторингу (на прикладі м. Жовті Води) / П.Г. Пігулевський, О.К. Тяпкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-85. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  За результатами крупномасштабного геофізичного вивчення розломно-блокової тектоніки оцінено стійкість території до проявів сучасних природно-техногенних процесів у земних надрах, а також спрогнозовано інтенсивність і напрями поширення наслідків ...
1402054
  Палієнко Е.Т. Формування геоморфологічних знань у школярів : Посібник для вчителів / Е.Т. Палієнко. – Київ : Радянська школа, 1982. – 129с.
1402055
  Денисенко К.Ю. Формування геополітичних поглядів Шарля де Голля: основні принципи його зовнішньої політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 11-12.
1402056
  Грибоєдов С.В. Формування гетьманського уряду Української держави. Історіографія питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-33. – (Історія ; Вип. 46)


  Аналізується стан вивчення питання формування гетьманського уряду Української Держави в 1918 р.
1402057
  Костенко Л.В. Формування гідрографічної мережі гірської частини басейну Верхнього Пруту / Л.В. Костенко, В.Г. Смирнова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 105-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1402058
  Боднарчук Т.В. Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів"ях басейнів Дністра та Західного Бугу : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Боднарчук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 304 л. + Додаток : л. 237-304. – Бібліогр. : л. 214-236
1402059
  Яцюк М.В. Формування гідрохімічного режиму річок басейну р. Самара в умовах техногенного впливу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-40. – (Географія ; Вип. 44)


  Наведено та подано детальну характеристику чинників, які впливають на гідрохімічний режим та хімічний склад природних вод, а також рекомендації щодо охорони водних ресурсів та зменшення негативного впливу техногенних чинників на води р. Самара.
1402060
  Ткач І.І. Формування глобального інтерактивного навчального середовища в умовах побудови інформаційного суспільства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 261-267 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1402061
  Рибчук А.В. Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Рибчук А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1402062
  Білозір Л.М. Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією : автореф. дис... канд. економ. наук : спец. 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Білозір Л. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1402063
  Гончаров В. Формування гової концепції еколого-економічного механізму господарювання // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 47-49. – ISSN 1728-9343
1402064
  Акіліна О.В. Формування господарського механізму підприємств харчової промисловості в умовах переходу до ринкової економіки : 08.06.01:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.економічних наук / Акіліна О.В.; Український держ.ун-т харчових технологій. – Київ, 2000. – 220л. – Бібліогр.: С.173-186
1402065
  Омельченко Л.М. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до реалізації професійної діяльності: теоретико-методологічні засади // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 223-230. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглядаються теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів, розкривається сутність та структура готовності педагогів до реалізації соціально-педагогічної діяльності з позицій гуманістично-орієнтованої ...
1402066
   Формування готовності майбутнього педагога до застосування інформаційних технологій навчання у вищій школі / Р. Гладишевський, Л. Ковальчук, Ю. Луцишин, О Сеньковський // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 40-51. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1402067
  Коротяєва І.Б. Формування готовності студентів педагогічного університету до міжкультурної комунікації // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 88-94
1402068
  Щербань П.М. Формування громадсько-політичної активності старшокласників. / П.М. Щербань. – Київ, 1982. – 48с.
1402069
  Набруско В.І. Формування громадської думки в умовах легітимації політичної влади (масовокомунікативний вимір) : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Віктор Іванович Набруско; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1402070
  Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – К., 1979. – 112с.
1402071
  Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – Київ, 1982. – 48с.
1402072
  Кузьменко Олександр Васильович Формування громадянознавчих знань в американській школі / Кузьменко Олександр Васильович, Цяцька Ірина Миколаївна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-24
1402073
  Кузьменко Олександр Васильович Формування громадянознавчих знань в американській школі / Кузьменко Олександр Васильович, Цяцька Ірина Миколаївна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 23-26
1402074
  Кузьменко Олександр Васильович Формування громадянознавчих знань в американській школі / Кузьменко Олександр Васильович, Цяцька Ірина Миколаївна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 17-21
1402075
  Кузьменко Олександр Васильович Формування громадянознавчих знань в американській школі / Кузьменко Олександр Васильович, Цяцька Ірина Миколаївна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-24
1402076
  Кисельова О. Формування громадянського суспільства - запорука контрольованості розподільчих процесів : державна влада та місцеве самоврядування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 26-33. – Бібліогр.: 13 назв
1402077
  Пометун Олена Іванівна Формування громадянської компетентності старшокласників у процесі навчання історії / Пометун Олена Іванівна, Гупан Нестор Миколайович // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст.
1402078
   Формування громадянської самосвідомості молоді : Тези і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченної роковинам Олега Ольжича. – Донецьк, 1995. – 312с
1402079
  Козак І.В. Формування гуманістичного світогляду учнів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 105-115
1402080
  Фойгт Н. Формування демографічного потенціалу як передумова реалізації європейського вибору України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 48-52. – ISSN 1728-6220
1402081
  Вітман К.М. Формування демократичної політичної мультикультурної нації в Естонії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 591-597. – ISSN 1563-3349
1402082
  Поліщук І. Формування демократичної традиції у політичній культурі українського народу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 76-81
1402083
  Дубрава Олександр Петрович Формування державних кордонів України (1917-1925 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Дубрава Олександр Петрович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 202л. – Бібліогр.:л.180-198
1402084
  Дубрава Олександр Петрович Формування державних кордонів України (1917-1925 рр.) : Автореф... канд. історич.наук: 07.00.02 / Дубрава Олександр Петрович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1996. – 24л.
1402085
  Довгань Г. Формування державно-правової системи охорони прав винахідників в УРСР у 20-х роках ХХ ст. // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 6 (50). – С. 67-73
1402086
  Грабовець Н. Формування державного земельного кадастру за часів Київської Русі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 112-114
1402087
  Касприк А. Формування державного механізму управління інвестиційним процесом в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 262-269. – ISSN 0201-758Х
1402088
  Болдуєв М.В. Формування державної аграрної політики щодо забезпечення продовольчої безпеки України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 34-38. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1402089
  Бондаренко О.І. Формування державної міграційної політики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 88-91


  У статті йдеться про процес формування державної міграційної політики в Україні. Зокрема досліджуються можливі негативні наслідки вимушеної міграції та пропонуються шляхи вдосконалення міграційного законодавства для запобігання цьому явищу. The ...
1402090
  Демидович В.В. Формування державної піолітики розвитку інвестиційної діяльності в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 74-78. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1402091
  Литвиненко Н.П. Формування державної політики України в сфері інформаційно-комунікативних технологій / Н.П. Литвиненко, І. Майборода // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 275-276.
1402092
  Невмержицький Я.І. Формування дивідендної політики підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 47-52 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1402093
  Тесленко І.Ф. Формування діалектико-матеріалистичного світогляду в учнів при вивченні математики / І.Ф. Тесленко. – 3-е вид., перероб. – Київ, 1982. – 160с.
1402094
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалистичного світогляду в учнів при вивченні хімії. / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – 3-е вид., перероб. – Київ, 1982. – 94с.
1402095
  Улановська М.О. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду в студентів у процесі викладання хімії у вищій школі / М.О. Улановська, К.І. Капкова, Н.В. Расторгуева // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1402096
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду в учнів при вивченні хімії. / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – К., 1970. – 59с.
1402097
  Журавльова І.В. Формування дієвої системи мотивації праці персоналу підприємства / І.В. Журавльова, Н.С. Пасенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 52-53. – (Економіка ; Вип. 63)


  Запропоновано модель балансу інтересів носіїв мотивації праці на підприємстві. За допомогою економіко-математичного методу таксономії проведено аналіз рівня мотивованості різних груп носіїв інтересів на підприємствах Харківської області.
1402098
  Середа Ю.М. Формування доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Середа Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1402099
  Середа Ю.М. Формування доказів у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Середа Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 217 л. – Додатки: л. 214-217. – Бібліогр.: л. 192-213
1402100
  Каташинська Іванна Вікторівна Формування дослідницьких умінь у майбутніх педагогів в процесі професійної підготовки. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01. / Каташинська Іванна Вікторівна; КУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1992. – 24л.
1402101
  Іваницька Н.А. Формування дослідницьких умінь учнів основної школи в процесі навчання фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Іваницька Н.А. ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1402102
  Покась Л.А. Формування дослідницької компетентності в учнів на уроках географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: Біюліогр.: 8 назв
1402103
  Вернидуб Р. Формування дослідницької компетентності студентів-бакалаврів педагогічних університетів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (990). – С. 58-62. – ISSN 0131-6788


  У статті аналізуються специфіка підготовки педагога-дослідника, принципи організації цього процесу та етапи творчого становлення майбутнього фахівця. Наголошується на важливості створення у навчальних закладах відповідних дослідницьких програм, ...
1402104
  Шильникова О.М. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С54-57
1402105
  Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-37 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв
1402106
  Януль І.Є. Формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-46. – (Економіка ; Вип. 45)


  Розглядаються проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні. Визначено основні напрями зміцнення власної дохідної бази, поліпшення між бюджетних відносин.
1402107
  Слухай С.В. Формування доходів місцевих бюджетів у контексті трансформації податкової системи / С.В. Слухай, Н.Я. Здерка // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 12-20
1402108
  Міхєєнко Т.В. Формування доходів місцевих бюджетів: теоретичні та практичні аспекти // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 39-44.
1402109
  Тишкевич Д.Г. Формування дрібнозернистої структури і підвищення властивостей середньовуглецевих сталей шляхом інтенсивної пластичної деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Тишкевич Дмитро Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1402110
  Олексюк Ольга Миколаївна Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.04, 13.00.01 / Олексюк Ольга Миколаївна; Київ. держ. ін-тут культури. – К., 1997. – 333л. – Бібліогр.:л.274-300
1402111
  Федоренко В. Формування духовного світу школярів як першозавдання вивчення української мови
1402112
  Шкебелей І.І. Формування духовної культури особистості засобами православної мистецької спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1402113
  Осипова Ганна Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.137-144. – ISSN 1728-9572
1402114
  Шановська Ольга Формування духовної культури підлітків засобами музики // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-132. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкривається проблема духовної культури підростаючого покоління. Ставляться питання: як допомогти учням стати суб"єктом культури, як навчити любити й розуміти музику, яка в цьому роль вчителя музики
1402115
  Тюльпа Т.М. Формування духовності студентів в умовах соціокультурного середовища вищих педагогічних навчальних закладів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 226-229. – (Педагогічні науки)


  У статті розкрито соціально-педагогічні умови соціалізаційних процесів у контексті їхнього впливу на формування духовності студентів; проаналізовано особливості функціонування, розвитку і саморозвитку системи формування духовного потенціалу ...
1402116
  Бохан А.В. Формування екологічно збалансованої підприємницької діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-122.
1402117
  Асламова Л.І. Формування екологічного мишлення в постчорнобильский період / Л.І. Асламова, Р.З. Векслярський, К.Г. Кошарський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 260-263. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Суспільство у своєму розвитку прийшло до усвідомленої необхідності екологічної освіти та виховання, як важливіших заходів подолання екологічної небезпеки, "людської лакуни", для виживання та збереження людської гідності. Сформульовані проблеми, ідеї ...
1402118
  Кремечек Г.А. Формування екологічного світогляду молоді - запорука майбутнього / Г.А. Кремечек, С.Г. Терлецька // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 28-30. – Бібліогр.: 4 назв.
1402119
  Тверезовська Н.Т. Формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі аграрних вищих навчальних закладів / Н.Т. Тверезовська, Л.А. Сатановська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 173-182. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті обгрунтовуються шляхи формування екологічної культури як необхідної складової формування особистості майбутьнього фахівця з соціальної педагогіки в навчально-виховному процесі аграрних вищих навчальних закладів з метою підвищення ефективності ...
1402120
  Ткачук Г.П. Формування екологічної культури учня / Г.П. Ткачук. – К, 1988. – 31с.
1402121
  Томахін М. Формування екологічної мережі та розвиток природно-заповідної справи в України / М. Томахін, В. та інш. Канцурак // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 3. – С. 23-29
1402122
  Плахотнік О.В. Формування екологічної свідомості людини XXI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сучасні проблеми екологічного стану планети Земля та прогнози щодо її майбутнього.
1402123
  Сухіна В.Ф. Формування екологічної свідомості як проблема інтеграціїї освітнього процесу в гуманітарном ВНЗ / В.Ф. Сухіна // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 56-63. – ISBN 966-593-181-4
1402124
  Ли Жуй Формування еколого-економічного інструментарію екологізації народного господарства Китаю : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 280-287 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1402125
  Осіпова Лариса Василівна Формування економічних відносин між Україною і країнами СНД та їх вплив на вітчизняне промислове виробництво : Дис... кандид. економічнихнаук: 08.01.01 / Осіпова Лариса Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 220л. – Бібліогр.:л.190-220
1402126
  Косарев О.Й. Формування економічного простору авіакомпанії / О.Й. Косарев, В.М. Парій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 113-118 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1402127
  Дідович І.І. Формування економічної безпеки держави та регіону / І.І. Дідович, І.Я. Фабін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 152-158. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1402128
  Булавенко С.Д. Формування економічної культури учнів основної та старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Булавенко С.Д. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1402129
  Якубівська Ю. Формування економічної парадигми взаємозв"язку венчурного капіталу та інтелектуальної власності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 219-222. – ISSN 1818-2682
1402130
  Ціх Г.В. Формування економічної політики держави на основі положень неоконсервативних теорій / Г.В. Ціх, Н.Ю. Мариненко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 148-160


  Проведено аналіз поглядів представників економічного неоконсерватизму щодо вирішення проблем інфляції, бюджетного дефіциту, оподаткування, безробіття тощо та їх рекомендації урядам держав для здійснення економічної політики.
1402131
  Стеценко Ж.В. Формування експортного потенціалу в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-24.
1402132
  Каніщенко О. Формування експортної спеціалізації України // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.76-79. – ISSN 0131-775Х
1402133
  Мазуренко В.П. Формування експортної стратегії України в умовах глобалізації бізнесу / В.П. Мазуренко, О.В. Толубко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 150-155.
1402134
  Кушнаренко Н.М. Формування електронного бібліотечного середовища в краєзнавчому аспекті // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 90-103. – ISBN 966-7352-66-8
1402135
  Сенченко М. Формування електронної депозитарної бібліотеки на основі обов"язкового примірника документів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 3 - 7. – ISSN 2076-9326
1402136
  Конфорович А.Г. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку / А.Г. Конфорович, З.Є. Лебедєва. – Киев, 1976. – 231с.
1402137
  Сташук Олександр Андрійович Формування елементів естетичної культури молодших підлітків в процесі зображення людини на уроках образотворчого мистецтва : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Сташук Олександр Андрійович; Рівненський держ. педагог. Ін-т. – Рівне, 1996. – 235л. – Бібліогр.:л.185-235
1402138
  Стащук О.А. Формування елементів естетичної культури молодших підлітків на уроках образотворчого мистецства. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Стащук О.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 24л.
1402139
  Мішеніна Т. Формування естетичного світогляду учнів на уроках української мови у контексті національної культури // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 28-30. – ISSN 0131-6788
1402140
  Бабенко Т.В. Формування естетичного смаку засобами англійської мови : підручник / Т.В. Бабенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 264с. – ISBN 978-966-439-153-2
1402141
  Лісінська Т.Ю. Формування естетичного смаку молодших підлітків у процесі вивчення іноземної мови. : Дис... Канд. пед. наук: / Лісінська Т.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – К, 1996. – 188л. – Бібліогр.:л.162-181
1402142
  Лісінська Т.Ю. Формування естетичного смаку молодших підлітків у процесі вивчення іноземної мови. : Дис... Канд. пед наук: / Лісінська Т.Ю.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1996. – 188л. – Бібліогр.:л.162-181
1402143
  Береза Л. Формування етнокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови


  Стаття присвячена проблемі формування етнокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови, запропоновано підходи та умови розвитку міжкультурної комунікації.
1402144
  Антонюк Олександр Васильович Формування етнополітики в Україні: теоретико-методологічні та концептуальні засади : Автореф. дис. ... докт. політичн. наук:23.00.05 / Антонюк О.В.; НАНУ ін-тут держ. і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2001. – 29 с.
1402145
  Пацко О. Формування ефективних асоціацій азотфіксуючих бактерій і синьозелених водоростей / О. Пацко, Т. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-44. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив вільноживучих азотфіксуючих бактерій родів Azotobacter, Azospirillum, синьозелених водоростей Nostoc commune, Anabaena variabilis та бінарних композицій даних мікроорганізмів на енергію проростання насіння салату, ріст і розвиток ...
1402146
  Шапуров О.О. Формування ефективних механізмів господарювання в ринкових умовах : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 69-72 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1402147
  Хахльов О.В. Формування ефективних організаційних форм у процесі структурних трансформацій // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-33.
1402148
  Чукаєва І.К. Формування ефективних пропорцій паливно-енергетичних балансів як основа енергетичної безпеки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 87-91
1402149
  Филюк Г. Формування ефективного конкурентного середовища на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-36. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи становлення ефективного конкурентного середовища на вітчизняному страховому ринку, роль держави у цьому процесі. Окреслено перспективи розвитку конкуренції на цьому ринку внаслідок вступу України до ...
1402150
  Оліфіренко Л.Д. Формування ефективного механізму взаємодії інститутів державного та корпоративного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 118-120 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1402151
  Мачок Є Формування ефективного механізму конвергенції промислових політик Європейського Союзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 40-42
1402152
  Ульянченко О.В. Формування ефективного механізму управління фінансовими ресурсами АПК // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-75.
1402153
  Гарбар Віктор Анатолійович Формування ефективного мотиваційного забезпечення економічної діяльності та соціально-трудових відносин в перехідній економіці : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Гарбар Віктор Анатолійович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2000. – 187л. – Бібліогр.:л.164-187
1402154
  Сайкевич Марина Іванівна Формування ефективного сукупного попиту в умовах ринкової трансформації економіки : Дис.. ... канд. економічних наук: 08.01.01. / Сайкевич М.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 216с. + Дод.: 214-216. – Бібліогр.: л.192-213
1402155
  Сайкевич Марина Іванівна Формування ефективного сукупного попиту в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Сайкевич М.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1402156
  Якимюк Ю. Формування ефективного сховища інформації у вищому навчальному закладі - важлива складова системи електронного документообігу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326
1402157
  Молдован О. Формування ефективного та конкурентоспроможного фіскального простору: досвід Словаччини для України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 176-185. – ISSN 1818-5754
1402158
  Кривенко С.В. Формування ефективного фінансового механізму інвестиційно-інноваційного розвитку в Україні: проблеми та перспективи / С.В. Кривенко, Т.В. Процик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 115-123
1402159
  Короленко М. Формування ефективного фондового портфеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 41)


  Статтю присвячено питанням діяльності інвесторів на ринку цінних паперів. Значна увага приділена проблемі формування фондового портфеля в Україні.
1402160
  Чехович Г.Т. Формування ефективної державної політики в сфері економічної безпеки регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 54-58. – ISSN 2306-6792
1402161
  Грущинська Н. Формування ефективної економічної політики Словацької Республіки в умовах глобальних трансформаційних процесів як досвід для України // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С. 33-36
1402162
  Штундер І.О. Формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 66-71.
1402163
  Прокопенко О. Формування ефективної політики екологізації інноваційної діяльності на основі прогнозування реакції на неї підприємств та ринку : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 60-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1402164
  Жорова Є.Р. Формування ефективної системи антикризового корпоративного управління : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Жорова Євгенія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 252 л. – Додатки: л. 210-228. – Бібліогр.: л. 229-252
1402165
  Бухальська Т.В. Формування ефективної системи управління землями державної та комунальної власності в межах населених пунктів : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 25-31 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1402166
  Фурман В.М. Формування ефективної стратегії взаємодії страхових компаній та банків : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 137-141. – Бібліогр.: 5 назв
1402167
  Міщенко С.В. Формування ефективної структури фінансового сектору України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Міщенко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 246л. + Додатки : л.197-220. – Бібліогр. : л.221-246
1402168
  Міщенко С.В. Формування ефективної структури фінансового сектору України : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Міщенко С. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1402169
  Крапівін Олександр Формування євроатлантичної орієнтації студентської молоді східного регіону: досвід Донецького національного університету // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 29-30. – ISSN 1728-6220
1402170
  Шишкіна Е. Формування європейських стандартів захисту прав осіб, позбавлених волі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-32. – ISSN 0132-1331
1402171
  Чорноморець О.О. Формування Європейського валютного союзу та його вплив на економіку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 274-278. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розкрито основні етапи формування та цілі створення Європейського валютного союзу. Проаналізовано наслідки створення ЄВС для економіки України та висвітлено три головні шляхи, через які ЄВС впливає на стан економіки України.
1402172
  Ковальчук Т. Формування європейської ідентичності в контексті мультикультуральної парадигми // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 254-261. – ISBN 966-7196-06-2


  Стаття присвячена проблемі формування європейської ідентичності в контексті мультикультуральної парадигми. Автор аналізує особливості створення зони єдиної європейської культури, вплив культурного фактору на формування європейської ідентичності, на ...
1402173
  Чорногор Я.О. Формування європейської ідентичності та місце України в ній // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 16-17. – ISSN 0868-8117
1402174
  Тихомирова Є.Б. Формування європейської ідентичності як чинник європейської інтеграції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 45 : Політичні науки
1402175
  Житарюк М.Г. Формування європейською пресою громадської думки про політичне становище України 30-х років ХХ ст. (проблематика і специфіка відображення) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Житарюк М.Г.; Львів. держ. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 1997. – 222л. – Бібліогр.:л.181-220
1402176
  Лаврик Формування єдиного світського світогляду в радянській Україні 1919-на початку 1920-х років: організаційно-правовий аспект / Лаврик, ГВ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 133-140. – ISSN 1563-3349
1402177
  Омельчук В. Формування єдності гуманітарного простору арабськими державами // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 446-461
1402178
  Прейгер Д. Формування ЄЄАТП: місце і роль України : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 64-74 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1402179
  Іваненко Б.Б. Формування життєвих програм суб"єкта під впливом виховання та внутрішньо детермінованих чинників // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С.106-111
1402180
  Пузіков Д.О. Формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Пузіков Дмитро Олегович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогіки. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1402181
  Хоменко О.А. Формування жіночої ідентичності в Японії в повоєнні роки (на прикладі реклами косметики) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 147-167. – ISSN 1682-671Х
1402182
  Калюжна Т.Г. Формування загальнолюдських цінностей майбутнього вчителя під час вивчення курсу "Основи педагогічної творчості і майстерності" // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 100-106. – Бібліогр. в кінці ст.
1402183
  Лесик Олександр Володимирович Формування закладів відпочинку та туризму в історико-архітектурному середовищі України : Автореф... док. архітектуринаук: 18.00.02 / Лесик Олександр Володимирович; Київ. інженерно-будів. ін-т. – К., 1993. – 48л.
1402184
  Бажанов О. Формування засад сек"юритизації іпотечних активів в Україні : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 59-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
1402185
  Бажанов О. Формування засад сек"юритизація іпотечних активів в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-63.
1402186
  Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку : Монографія / П.Я. Хомин; МОНУ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 288с. – ISBN 966-654-134-3
1402187
  Уланчук В. Формування звіту про фінансові результати суб"єктами малого підприємництва / В. Уланчук, Т. Кучеренко, О. Шайко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
1402188
   Формування здорового способу життя : Навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців. – Київ, 2000. – 232с. – ISBN 966-95717-6-6
1402189
   Формування здорового способу життя = Youth health promotion a Kyiv experience : Київський досвід. – Київ, 2001. – 56с. – ISBN 966-7902-13-7
1402190
   Формування здорового способу життя молоді = Youth health promotion a strategy for Ukraine : Стратегія для України. – Київ, 2001. – 24с.
1402191
   Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи. – Київ : УІСД, 2000. – 207с. – ISBN 966-95717-7-4
1402192
   Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та перспективи : Щорічна доповідь президентові України, Верховної Ради України, кабінету Мін-ів України про становище молоді і Україні (за підсумками 2002 р.). – Київ, 2003. – 250с. – ISBN 966-7902-41-2
1402193
  Трушина Т. Формування здорового способу життя шляхом організації змістовного дозвілля молоді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 19
1402194
  Несух Л.М. Формування землеволодіння у північно-східній Угорщині після урбаріальної реформи 1767 року // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 204-210. – (Історія ; Вип. 25)
1402195
  Кириленко І.Г. Формування зернового ринку в Україні: стратегія розвитку / І.Г. Кириленко, В.В. Дем"янчук, Б.В. Андрющенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 9 (179). – С. 79-83
1402196
  Гродецька Н.М. Формування злочинної поведінки неповнолітніх залежно від типу неблагополучних сімей // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 54-60. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1402197
  Романишин Ю.Л. Формування змістового компонента в майбутніх документознавців-менеджерів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 154-159
1402198
  Юхименко В.В. Формування зовнішньоекономічної політики України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 32-34
1402199
  Олексієнко Наталія Дмитрівна Формування зовнішньополітичних орієнтацій суспільств перехідного періоду засобами масової комунікації (на прикладі України, Росії та Польщі) : Дис....канд. політичних наук: 23.00.04 / Олексієнко Наталія Дмитрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 202л. + Додатки: 188-202. – Бібл.:л.170-202
1402200
  Лебедь І.Г. Формування зони вільної торгівлі у рамках співдружності незалежних держав: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 204-210


  Стаття присвячена розгляду проблемних питань у створенні зони вільної торгівлі в межах Співдружності Незалежних держав та перспектив її формування.
1402201
  Пашкова О.В. Формування зоопланктону пелагіалі Канівського водосховища = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 164-169. – Бібліогр.: 5 назв
1402202
  Дзикович В.Я. Формування і використання основних виробничих фондів колгоспів України. / В.Я. Дзикович, М.Г. Ульянов. – К., 1973. – 127с.
1402203
  Кіндрацька Л. Формування і використання резервів під кредитні ризики та методика обліку цих операцій у комерційних банках України : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1402204
  Супрунец Н. Формування і використання фонду україніки в бібліотеках Донецкой області (1997-2006 рр.) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 14 - 16. – ISSN 1811-377X
1402205
  Савицький В.М. Формування і динаміка хімічного складу річкових вод лівобережних приток Дніпра у зоні лісостепу / В.М. Савицький, І.О. Шевчук, В.І. Пелешенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 504-510 : Рис. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1402206
  Ведернікова Світлана Вікторівна Формування і контроль за стратегією комерційного банку в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 134-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті узагальнено результати дослідження у сфері формування стратегії комерційного банку. Доведено вплив чинників процесу фінансової глобалізації на сучасні основні стратегії діяльності і розвитку банку. Показано вплив на формування стратегії ...
1402207
  Буряк П.Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 123-128
1402208
  Ступнікер Г. Формування і оцінка інтелектуального капіталу підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 189-192. – ISSN 1993-0259
1402209
  Ковальчук С.С. Формування і реалізація національних економічних інтересів у транзитивній економіці : Автореферат дис. ...д-ра економ. наук: Спец.:08.01.01 / Ковальчук С.С.; Станіслав Сергійович; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 51 назва
1402210
  Хамник М.М. Формування і розвиток господарських судів в Україні (історико-правовий аспект) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних учень / Хамник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліорг.; 5 назв
1402211
  Скринька Д.В. Формування і розвиток інституційного підходу до проблем взаємодії права та економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 60-64. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні засади та напрями розвитку сучасних теорій мікроекономічного аналізу права. Приділено значну увагу факторам, які спричинили актуальність цього наукового напряму в сучасних суспільних науках. . In his article the author deals with ...
1402212
  Ступницький І.С. Формування і розвиток нового господарського механізму в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 16-29. – (Економіка ; Вип. 37)


  Автор спробував осмислити складну проблему формування і розвитку нового господарського механізму в економіці України в період змін типології господарювання, в економічній системі. Аналіз здійснюється через розвиток, зміну функцій господарського ...
1402213
  Якубовська С. Формування і розвиток особистості викладача вищого технічного навчального закладу в процесі психолого-педагогічної підготовки магістрів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 400-403
1402214
  Буковинська М.П. Формування і розвиток особистості: соціальний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 172-175


  Стаття присвячена впливу соціальних факторів на формування особистості, які являються невід"ємною частиною стратегії розвитку корпорацій в цілому.
1402215
  Кривокульська Н. Формування і розвиток підсистеми громадського регулюввання природоохоронної діяльності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 35-38. – ISSN 1818-2682
1402216
  Дяченко Є.В. Формування і розвиток системи медичного страхування в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дяченко Євгеній Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2012. – 227 л. – Додатки: л. 203-213. – Бібліогр.: л. 214-227
1402217
  Кривицький А.В. Формування і розвиток територіально-виробничого комплексу міста : (за матеріалами м. Луцька) ; монографія / НАУК; Ін-т регіональних досліджень ; А.В. Кривицький, В.І. Павлов. – Луцьк : Надстир"я, 1997. – 126 с. – ISBN 966=517-012-0
1402218
  Єрошкіна Олена Олександрівна Формування і розвиток традицій православного культового зодчества Слобідської України (кін. 17 - поч. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Єрошкіна О.О.; Харківськ. держ. технічний ун-тет будівництва та архітектури. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1402219
  Руднєв В.В. Формування і розвиток українскьої соціалістичної нації. / В.В. Руднєв. – К., 1957. – 40с.
1402220
  Чирков О.А. Формування і розвиток української антропології (фізичної) у зв"язку з українознавством // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 472-480
1402221
  Мазнєва М.В. Формування і розподіл доходів як чинник підвищення рівня життя населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 164-169 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1402222
   Формування і розрахунки антропогенного селя в м. Києві / В.В. Яблонський, М.М. Падун, О.М. Галущенко, О.А. Пархоменко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 107-113 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Наводяться умови формування і основні розрахункові параметри антропогенного селя, який спостерігався 13 березня 1961 р. у м. Києві у Бабиному Яру: середня швидкість течії для фази максимальної витрати селя, об"єм винесеного селем твердого матеріалу, ...
1402223
  Юрчишин В. Формування і системна розбудова новітньої державної аграрної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 4-14. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1402224
  Третяк Т. Формування і становлення інституту президентства в Україні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 334-338. – ISBN 978-966-171-795-3
1402225
  Мусаві Сеєд Камаледдін Формування і функціонування сучасної іранської сім"ї як соціального інституту : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / Мусаві С.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1402226
  Шилова Людмила Левківна Формування і шляхи розвитку терміносистеми віршознавства у російській мові : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шилова Людмила Левківна; Укр. державний педінститут ім. М.Драгоманова. – К., 1993. – 24л.
1402227
  Приймак І. Формування ідейно-естетичних позицій Любові Яновської у зв"язку з літературно-мистецькими пошуками доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 58-62. – ISSN 0130-5263
1402228
  Ситник О. Формування ідеології авторитаризму та її поширення в СРСР та УРСР протягом 1920-х років // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 77-80. – ISSN 1728-9343
1402229
  Міхно Н.К. Формування іміджу міста в контексті політики підтримки сталого розвитку регіону // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 87-89. – ISSN 2077-1800
1402230
  Якобишин О. Формування іміджу України на сторінках газети "The Times" (2007-2008 рр.) / О. Якобишин, І. Бабущак // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 129-132. – (Філологія ; Вип. 18)
1402231
  Рижков М.М. Формування іміджу України у системі міжнародних відносин (у контексті реалізації державних іміджевих програм) / М.М. Рижков, О. Пєтухова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 62-67
1402232
  Соломянюк Н.М. Формування ІМК при плануванні в маркетингу (на прикладі ЗАТ "Ліктрави") // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 48-50 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1402233
  Атаманенко С.В. Формування імміграційного законодавства США на початку незалежності країни (1788 - 1819 рр.) // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 73-79.
1402234
  Коритченко К.В. Формування імпульсних газорозрядних струменів в удосконаленому методі прискорення ініціації детонації : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.11.15 / Костянтин Володимирович Коритченко; Наук.-дослід. комплекс "Прискорювач" Нац. наук. центру "Харьків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 10 назв
1402235
  Кузьмінський В. Формування інвестиційних ресурсів фінансово-промислових груп на засадах фінансового лізингу : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 72-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1402236
  Абрамова І. Формування інвестиційного клімату на регіональному рівні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 50-52. – Бібліогр.: 4 назви
1402237
  Ковалишин П. Формування інвестиційного клімату та ефективність діяльності на ринку венчурного інвестування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
1402238
  Можаровська П. Формування інвестиційного механізму в контексті розвитку державного і регіонального управління // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 151-156
1402239
  Литвинчук В. Формування інвестиційного портфеля в умовах сучасного інформаційного простору : функціональна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 76-78 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1402240
  Чуприна Н.М. Формування інвестиційного потенціалу промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чуприна Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1402241
  Мартиненко В.Ф. Формування інвестиційного середовища суспільного розвитку в Україні: методологічний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (15). – С. 115-123
1402242
  Абишли Л.В. Формування інвестиційної політики і загальний аналіз її впливу на економіку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 493-498. – ISSN 1684-906Х
1402243
  Орлова Н.С. Формування інвестиційної політики країни в умовах сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 166-170. – ISSN 2306-6814
1402244
  Денисенко М.П. Формування інвестиційної стратегії економіки України / М.П. Денисенко, І.П. Шевчук, Я.В. Ганич // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-46
1402245
  Лизогуб В.С. Формування індивідуально- типологічних властивостей нервової системи в онтогенезі людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1402246
  Бондар Л.В. Формування індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю студентів немовних вузів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 127-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
1402247
  Трілленберг Г. Формування індустрії туризму – шлях до сталого розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 204-208. – ISSN 1993-0259
1402248
  Коткова Н.С. Формування інноваційно-активних підприємств спиртової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Коткова Н.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1402249
  Мірошник Р.О. Формування інноваційного потенціалу підприємств шляхом розвитку нематеріальних активів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 150-154. – ISSN 0321-0499
1402250
  Любімов В.І. Формування інноваційного потенціалу промисловості // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 171-175. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1402251
  Зикіна В.О. Формування інноваційної діяльності венчурним капіталом // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 44-48. – ISSN 2074-5354
1402252
  Стефанишин В. Формування інноваційної економіки в Україні і ринок капіталів // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 283-286. – ISSN 2078-5860
1402253
  Канаєва Марія Олександрівна Формування інноваційної інфраструктури в Україні : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 02. 02 / Канаєва М. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 11 назв
1402254
  Безчасний Л.К. та інш. Формування інноваційної моделі економічного зростання в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.7-15
1402255
  Стефанишин О. Формування інноваційної моделі розвитку людського потенціалу національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 287-289. – ISSN 2078-5860
1402256
  Горлачук М. Формування інноваційної моделі розвитку України / М. Горлачук, Б. Блащак // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 34-36. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто поняття інноваційної моделі розвитку, охарактеризовані її елементи та види.
1402257
  Добровольська В.В. Формування інноваційної політики розвитку системи керування документацією в органах управління культурою // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 22-34
1402258
  Кондрашов О.М. Формування інноваційної промислової політики в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 102-107. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1402259
  Богма О.С. Формування інноваційної системи - шлях до стійкого економічного зростання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 29-32. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1402260
  Корнілова І.М. Формування інноваційної стратегії корпоративних структур // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 76-81. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1402261
  Іванюк М.І. Формування інститутів громадянського суспільства в контексті реформування політичної системи України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 189-198. – ISBN 978-966-02-4604-1
1402262
  Захарчин Г.М. Формування інституту організаційної культури в контексті інституційної економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 157-163. – ISSN 1562-0905


  Підкреслено інституціональну природу організаційної культури та її інституціональне середовище. Показано взаємозв"язок між формальними і неформальними інститутами.
1402263
  Кінащук Л. Формування інституту фінансового контролю як складової фінансового права та управління в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 102-105.
1402264
  Голян В.А. Формування інституційного механізму екологозбалансованого водокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 145-154. – ISSN 1993-6788
1402265
  Михайлова Л. Формування інституційного середовища кадрового забезпечення в контексті аграрних трансформацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 19-24. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1402266
  Вірченко В.В. Формування інституційної інфраструктури грошово-кредитного ринку за умов ринкової трансформації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 75-82. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1402267
  Макаренко П.М. Формування інституційної системи державної підтримки аграрного сектора України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 109-112. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1402268
  Овдін О. Формування інституційної структури для здійснення столипінської аграрної реформи у Катеринославській губернії // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 42-47.
1402269
  Вірченко В.В. Формування інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Вірченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 276л. – Бібліогр.: л. 259 - 276
1402270
  Батрименко В.В. Формування інституціональних засад конкурентоспроможності банківської системи України в умовах експансії Європейського фінансового капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 112-119.
1402271
  Батрименко В.В. Формування інституціонально-господарських механізмів взаємодії кредитно-фінансової системи України з транснаціональним банківським капіталом в умовах глобалізації / В.В. Батрименко, В.І. Батрименко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 24-28.
1402272
  Голян Василь Анатолійович Формування інституціонального механізму екологозбалансованого водокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 145-154. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено проблемні моменти формування інституціонального механізму екологозбалансованого водокористування. Розглянуто базові категорії інституціональної теорії. Увага закцентована на необхідності вдосконалення інституціонального ...
1402273
  Трохимчук В.В. Формування інституціонального середовища економічної влади: ринкова влада, її природа та форми прояву // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 56-61
1402274
  Черваньов Д. Формування інтегрованих об"єднань підприємств у промисловості / Д. Черваньов, І. Горбась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості формування об"єднань підприємств у промисловості (на прикладі галузі будівельної кераміки). Проаналізовано організаційні форми інтеграції вітчизняних підприємств на основі вертикальної технологічної співпраці. The article deals ...
1402275
  Калініченко Н.А. Формування інтересу до праці в сільському господарстві / Н.А. Калініченко. – К, 1980. – 108с.
1402276
  Погребицький М.Л. Формування інтермодальної транспортної системи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 174-179. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1402277
  Ніколаєць К. Формування інтернаціональних поглядів в українському суспільстві другої половини 1960-х - на початку 1990-х років: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-40. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові дослідження, автори яких вивчали різні аспекти формування інтернаціональних поглядів в Україні у другій половині 1960-х - на початку 1990-х років. In the given article is analyses main aspects of scientific research ...
1402278
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Sb/Ge(100) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко, С Б. . Лепявко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 264-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  The electronic properties (work function, surface band bending, density of electronic states near Fermi level) of the Ge(100)-(2x1) surface were investigated using electron spectroscopy methods during adsorption of Sb atoms on it. It is shown, that on ...
1402279
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Sb/Ge(113) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 232-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже- електронної спектроскопій досліджено зміну електронних властивостей (роботи виходу, загину зон поблизу поверхні, густини електронних станів поблизу рівня Фермі) поверхні Ge(113)-(3xl) ...
1402280
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sn/Ge(l і 1)-с(2х8) / П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 205-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже- електронної спектроскопій досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sn/Ge(111l)-c(2x8). Встановлено металічний характер поверхонь зі структурами [подано ...
1402281
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sn/Si(l11)-(7х7) / П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 216-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів електронної спектроскопії досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sn/Si(111)-(7х7). Встановлено металічний характер поверхні зі структурою Si(lll)V3xV3:Sn[подано формулу] імовірно обумовлений напруженнями ...
1402282
  Кучеренко Т. Формування інформації про основні засоби у примітках до річної фінансової звітності / Т. Кучеренко, О. Шайко // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 38-41. – Бібліогр.: 6 назв
1402283
  Мишляєв Т.Ю. Формування інформаційного суспільства як складова частина трансформації політичної системи Бельгії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 94-99. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1402284
  Назаренко Л. Формування інформаційної компетенції учнів-читатчів : (на матеріалі повісті "Кайдашева сім"я" Нечуя-Левицького)
1402285
  Бобяк А.П. Формування інформаційної системи економічного аналізу власного капіталу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 34-37 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1402286
  Сотніченко Є.Б. Формування інфраструктури регулювання світового фондового ринку в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 218-220. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто питання становлення інституціональної інфраструктури регулювання світового фондового ринку в сучасних умовах.
1402287
  Лантух І.В. Формування інфраструктури ринку в Україні в роки нової економічної політики (1921 - 1928 рр.) / І.В. Лантух. – Харків : Основа, 2004. – 196 с. – ISBN 5-7768-0812-X
1402288
  Сердюк А.В. Формування іпотечного механізму фінансування житла в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 48-52
1402289
  Темірова Н Формування історичних документаційних центрів: досвід української діаспори // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 15-22. – ISSN 1728-9572
1402290
  Полухін Л.К. Формування історичних поглядів М.І. Костомарова : (до критики буржуазно-поміщицької історіографії на Україні) / Л.К. Полухін ; Академія наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. – 127 с.
1402291
  Колесніков Б. Формування кадрового потенціалу служб з управління персоналом в органах державної влади // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 248-255
1402292
  Андрушко А.В. Формування кадрового резерву державної служби // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.103-111
1402293
  Гаман Т.М. Формування кадрової політики через механізм формування кадрового потенціалу державної служби // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 53-57. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1402294
  Пік В. Формування каналів розподілу агропродукції в системі становлення агромаркетингу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 567-575. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1402295
  Артімонова І.В. Формування каналів розподілу сільськогосподарської продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 105-109
1402296
  Осетинський А. Формування касації в контексті розвитку господарської спеціалізації в судовій системі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.8-14. – ISSN 0132-1331
1402297
  Іщук С.І. Формування Київського технополісу: суспільно-географічний аспект / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-56 : Табл., мал. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
1402298
  Шлемкевич Л.П. Формування класової непримиренності до буржуазної ідеології / Л.П. Шлемкевич. – К., 1981. – 48с.
1402299
  Мартиняк І.О. Формування кластерної політики як механізму вдосконалення інфраструктури функціонування малого і середнього інноваційного бізнесу в регіоні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 54-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто основні напрями формування регіональної політики підтримки інноваційного підприємництва з використанням засад кластерної теорії. Запропоновано зосередити увагу на потенціалі навчальних закладів та використанні програм партнерства держави ...
1402300
  Романішина Л.М. Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців у процесі навчання в медичному коледжі / Л.М. Романішина, І.М. Хмеляр, М.М. Лукащук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 71-78. – (Педагогіка ; № 2)
1402301
  Горбань Л.В. Формування ключових компетентностей майбутнього соціального працівника в контексті ідей Болонського процесу // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна оргацізація "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2012. – № 1. – С. 139-146


  У статті розглядаються особливості формування ключових компетентностей майбутнього соціального працівника у контексті ідей Болонського процесу. Автор обгрунтовує продуктивність концепції основних компетентностей у професійній освіті. Визначається ...
1402302
   Формування коаліції та уряду: досвід країн Європи // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-14
1402303
  Щербак В.О. Формування козацького стану в Україні (друга половина 15 середина 17 ст.) / В.О. Щербак; Hац. Акад. наук України, Інститут історі Укра ни. – Київ : Інститут історії України, 1997. – 180 с. – Бібліогр.: С. 148-168. – ISBN 5-7702-1082
1402304
  Аксакова Н. Формування колективів студентів педагогічних вищих навчальних закладів УРСР у 1920-ті роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 74-77. – ISSN 1728-9343
1402305
  Клименко Ж. Формування компаративістської компетентності учнів у процесі вивчення світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 12-16


  У статті розглядаються проблеми компаративного вивчення світової літератури в школі
1402306
  Дига Н. Формування компетентностей учнів у діалозі з письменником
1402307
  Яковенко С.І. Формування комплексного механізму управління діяльністю корпорації : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 149-163. – Бібліогр.: 26 назв
1402308
  Жуков С.А. Формування комплексної регіональної моделі входження України в Європейський союз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 143-149 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1402309
  Коваленко Ю. Формування комплементарної моделі фінансового сектору економіки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 42-47 : табл. – Бібліогр.: 25 назв
1402310
  Дубова А.В. Формування комунікативної компетентності в умовах українсько-російського білінгвізму // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 22/24 (278/280). – С. 5-7
1402311
  Добротвор О.В. Формування комунікативної компетентності старшокласників засобами організаційно-діяльнісної гри : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Добротвор О.В. ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1402312
  Касярум К.В. Формування комунікативної компетенції магістрантів педагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Касярум К.В.; Касярук Катерина Володимирівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1402313
  Павленко Олена Олександрівна Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти : Дис. .. доктора педагогічних наук: 13.00.04 / Павленко О.О. ;КНУТШ. – Київ, 2004. – 448л. + Додатки: л.396-448. – Бібліогр.: л.358-395
1402314
  Павленко Олена Олександрівна Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Павленко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 45 назв.
1402315
  Гирич З. Формування комунікативної культури майбутніх учителів у прцесі вивчання англійської мови / З. Гирич, Г. Крамаренко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 57-66. – ISSN 1562-529Х
1402316
  Тур О.М. Формування комунікативної культури студентів вищої школи // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 256-262


  Розглянуто поняття "комунікативна культура", визначено її основні компоненти - змістовий, мотиваційний, особистісно-діяльнісний. Запропоновано різні методи формування комунікативної культури студентів вищої школи.
1402317
  Врублевська В.В. Формування комуністичного морального ідеалу засобами художньої літератури : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Врублевська В. В.; МВиССО УРСР, КДУ. – К., 1975. – 197л. – Бібліогр.:л.184-197
1402318
  Бурдіна А.І. Формування комуністичної ідейності особи / А.І. Бурдіна, І.Ф. Надольний. – Київ, 1970. – 128с.
1402319
  Ліщенко К.Ф. Формування комуністичної свідомості колгоспного селянства в процесі розвитку суспільних відносин на селі : Дис... Канд. філософ. наук: / Ліщенко К.Ф.; Ін.-т підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при КДУ. – К, 1965. – 315л. – Бібліогр.:л.305-315
1402320
  Непорожній О.С. Формування комуністичної свідомості на уроках літератури у 4-10 класах / О.С. Непорожній. – К., 1978. – 151с.
1402321
  Кузнецов О.В. Формування комунітарної грошової політики в Європейському валютному союзі : Дис... канд. економ.наук: 08.05.01 / Кузнецов О. В.; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 186л. – Бібліогр.:л.172-186
1402322
  Кузнецов О.В. Формування комунітарної грошової політики в Європейському валютному союзі : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.05.01. / Кузнецов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1402323
  Ліщенко К.Ф. Формування комунічтисної свідомості колгоспного селянства в процесі розвитку суспільних відносин на селі. : Дис... Канд. філософ. наук.: / Ліщенко К.Ф.; Ін-т підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при КДУ. – К, 1965. – 315л. – Бібліогр.:л.305-315
1402324
  Грущинська Н.М. Формування конгломератів - ознака сучасних міжнародних економічних відносин // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 52-56. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1402325
  Єрмілов С. Формування конкурентних енергоринків в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 15-28. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1402326
  Дикий Олексадр Віталійович Формування конкурентних маркетингових стратегій на підприємстві в умовах глобалізації бізнесу : Дис. ... канд. економічних наук: 08.02.03 / Дикий О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 224 л. + Додатки: л.209-224. – Бібліогр.: л.198-208
1402327
  Дикий Олексадр Віталійович Формування конкурентних маркетингових стратегій на підприємстві в умовах глобалізації бізнесу : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.02.03 / Дикий О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1402328
  Жмудська І.Б. Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства україни в сот на прикладі сільського господарства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 67-72. – ISSN 2306-6792


  У статті розглянуто умови формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва на прикладі сільського господарства. Зроблено SWOT-аналіз конкурентоспроможності сільського господарства. Досліджено слабкі та сильні сторони галузі сільського ...
1402329
  Дубовик О. Формування конкурентних переваг на основі бенчмаркінгу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 204-212. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
1402330
  Павлова В.А. Формування конкурентних переваг підприємств на різних стадіях економічного розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.232-235. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1402331
  Филюк Г. Формування конкурентного середовища в банківському секторі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 23-30 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1402332
  Горохова В.С. Формування конкурентного середовища в економіці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 81-90. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1402333
  Ігнатюк Анжела Іванівна Формування конкурентного середовища та механізми протидії монополізму в економіці України : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Ігнатюк Анжела Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
1402334
  Беглиця В.П. Формування конкурентної галузі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 10-16
1402335
  Коваленко Ю.О. Формування конкурентноспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.05.01 / Юлія Олександрівна Коваленко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: Бібілогр.: с.16 назв
1402336
  Жуков С.А. Формування конкурентноспроможності промислового підприємства на основі маркетингових засад / С.А. Жуков, К.М. Воронич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 124-135 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1402337
  Коваленко Юлія Олександрівна Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Коваленко Ю.О.; Київськ. економ. ін-т менеджменту. – Київ, 2005. – 183 л. – Бібліогр.: л.166-183
1402338
  Шкарпетіна Марія Юріївна Формування конкурентоспроможності нових індустріальних країн Азії в умовах транснаціоналізації світової економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Шкарпетіна М. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 9 назв
1402339
  Рябченко О. Формування контингенту студентів вищих навчальних закладів Радянської України (кінець 1920-х - 1930-ті роки) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 46-53. – ISSN 0869-3595


  У статті, на основі широкого кола джерел, аналізуються експерименти радянської влади щодо формування контингенту студентів вищих навчальних закладів України у кінці 1920-х - протягом 1930-х рр., які завершилися скасуванням обмежень для представників ...
1402340
  Ткаченко А.М. Формування контролінгового механізму в системі управління підприємством / А.М. Ткаченко, А.І. Коваль // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 256-260. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1402341
  Борбат О.М. Формування конусів на поверхні електродів при розряді в атмосфері інертних газів / О.М. Борбат, З.П. Корольова, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-16. – (Фізика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Формування домішкових і конденсаційних конусів при тліючому розряді в порожнинному катоді з активатором в атмосфері інертних газів відбувається при розрядних струмах, для яких мають місце зростання/падіння напруги в розряді, амплітуди коливань (2 мГц) ...
1402342
  Малиновський В. Формування концептуальних засад культурної політики України на сучасному етапі державного будівництва // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.156-164
1402343
  Каратєєва Г.М. Формування концептуальних ознак лексеми mer в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Etoile errante" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 121-127.
1402344
  Сафонова В.Є. Формування концептуальних підходів до вдосконалення якості вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 202-209. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто категоріальний апарат якості вищої освіти. Розроблено концептуальні підходи до вдосконалення якості вищої освіти на всіх рівнях управління системою вищої освіти - державному, регіональному та вузівському. . The article considers ...
1402345
  Купалов Р.О. Формування концептуальної моделі комплексного інституційного механізму державного регулювання розвитку підприємницького середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 67-74. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1402346
  Слісаренко О. Формування концепції державного управління в працях В.Вільсона // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 50-57
1402347
  Пожуєв В.І. Формування концепції державної інформаційної політики в умовах глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 4-12. – ISSN 2072-1692
1402348
  Линенко А.В. Формування концепції екномічної безпеки підприємства / А.В. Линенко, О.В. Школова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 152-158. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1402349
  Ткачук О.М. Формування концепції конкурентоспроможності України в міжнародних економічних умовах / О.М. Ткачук, А.А. Саврасова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 49-52


  Досліджено фактори, що впливають на формування концепції конкурентоспроможності України в міжнародних економічних умовах, їх роль та вплив на підвищення конкурентоздатності підприємств, регіонів, країни в цілому.
1402350
  Гуменюк А.Г. Формування концепції миротворчої діяльності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 36-40.
1402351
  Булеца С.Б. Формування концепції права на життя та здоров"я за цивільним законодавством держав східноєвропейської традиції права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 113-120. – (Право. Економіка. Управління)
1402352
  Бутенко Н.В. Формування концепції промислового маркетингу / Н.В. Бутенко, В.І. Трохименко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 91-95
1402353
  Пішпек Світлана Іванівна Формування корпоративних відносин у перехідній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Пішпек С.І.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1402354
  Пішпек Світлана Іванівна Формування корпоративних відносин у перехідній економіці : Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Пішпек Світлана Іванівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 219 л. – Бібліогр.: л. 185-194
1402355
  Маковоз О.С. Формування корпоративних інститутів у посрадянських країнах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 137-140. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1402356
  Данько М.С. Формування корпоративних структур в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 50-66 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
1402357
  Кавун О.О. Формування корпоративних торговельних мереж у роздрібній торгівлі України : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 91-97. – Бібліогр.: 10 назв
1402358
  Корінько М.Д. Формування корпоративної інформаційної системи у процесі реінжинірингу бізнес-процесів під час реструктуризації транснаціональних корпорацій / М.Д. Корінько, Г.Б. Тітаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 227-232. – ISSN 1993-6788
1402359
  Кицак Т.Г. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кицак Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1402360
  Прилуцький С. Формування корпусу професійних суддів України в аспекті реалізації поділу влади // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.12-17. – ISSN 0132-1331
1402361
  Прилуцький Сергій Валентинович Формування корпусу професійних судів України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Прилуцький С.В.; НАНУ. Ін-тут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2003. – 223с. – Бібліогр.: л.196-223
1402362
  Прилуцький Сергій Валентинович Формування корпусу професійних судів України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.10 / Прилуцький С.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1402363
  Шевченко М.М. Формування креативності студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 138-143
1402364
  Распутна Л. Формування кредитного портфеля комерційного банку з урахуванням ризику : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 50-52 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1402365
  Лагода А.В. Формування критеріїв прийняття інвестиційних рішень на різних стадіях розробки інвестиційного проекту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 231-235. – ISBN 966-7958-13-2
1402366
  Пометун О. Формування критичного мислення учнів на уроках з курсу за вибором "Права людини" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7.
1402367
  Фрейре П. Формування критичної свідомості = Education for critical consciousness / Пауло Фрейре; З англ. перекл.: О.Дем"янчук. – Київ : Юніверс, 2003. – 176 с. – ISBN 966-7305-69-9


  Пер. с англ. До книжки увійшли дві праці: "Освіта як практика свободи" та "Поширення чи спілкування"
1402368
  Бобровська О.Ю. Формування культури корпоративних відносин у муніципальному управлінні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 17-22. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1402369
  Олексенко Н. Формування культури при вивченні хімічних дисциплін / Н. Олексенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 69- 75. – ISSN 1562-529Х
1402370
  Плахотнік О.В. Формування культури та природо-охоронної свідомості старшокласників при вивченні курсу "Географія культури світу" / О.В. Плахотнік, Л.Ф. Мелько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 135-139. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглядаються можливості формування культури та природоохоронної свідомості старшокласників при вивченні курсу "Географія культури світу". Акцентується увага на необхідності формування екологічної культури шляхом вивчення природоохоронних традицій ...
1402371
  Гавеля О.М. Формування культурних цінностей обдарованої особистості в демократичному суспільстві // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 57-61. – ISSN 2226-3209
1402372
  Панченко О.С. Формування купецьких гільдій у Російській імперії в 1775-1785 рр. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 201-208. – ISSN 2224-9281
1402373
  Антощишина Н.І. Формування ланцюга цінності авіатранспортних послуг малобюджетними авіакомпаниями : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 72-78 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1402374
  Кириченко О.В. Формування латиноамериканської політики США у 80-і роки : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Кириченко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 18л.
1402375
  Кириченко О.В. Формування Латиноамериканської політики США у 80-ті роки : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Кириченко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 18л.
1402376
   Формування лідерства і прихильності до здорового способу життя у військовослужбовців і працівників правоохоронних органів України : навчальний посібник / Барко В.І., Бойко О.В., Ірхін Ю.В., Литвиненко Е.С., Руденко М.В. та ін. ; МОНУ ; Мін-во внутрішніх справ України ; Мін-во оборони України ; Державна прикордонна служба України ; під заг. ред. В.Д. Гвоздецького. – Київ : К.І.С., 2008. – 200с. + CD ROM. – ISBN 978-966-7048-91-4
1402377
  Горбик В.М. Формування лісової політики України: стан та етапи становлення // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 73-76
1402378
  Гавдида Н. Формування літературно-малярського дискурсу у творчості Богдана Лепкого // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 12. – С. 17-24. – ISSN 0042-9422
1402379
  Ковбасенко Ю. Формування літературного канону та куррикулуму літературної освіти: світовий досвід і український шлях // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 9 (370). – С. 6-12


  У статті розглянуто комплекс проблем, пов"язаних із формуванням літературного канону та курорикулуму літературної освіти в Україні з урахуванням світового досвіду та української соціокультурної ситуації.(Куррикулум - це система елементів, які ...
1402380
  Омелянчик Т.Г. Формування літературної компетенції учнів старших класів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 309-314
1402381
  Колобков В.В. Формування людини нового суспільства / В.В. Колобков. – Київ, 1972. – с.
1402382
  Гудим В.В. Формування маніакальної пристрасті через засоби масової інформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 551-554. – ISSN 1563-3349
1402383
  Козак О.М. Формування маркетингової стратегії конкурентної боротьби ВНЗ : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 78-83 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1402384
  Гальчинська Ю.М. Формування маркетингової цінової політики на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гальчинська Ю.М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1402385
  Різун Володимир Формування масової свідомості - тонка річ // День, 2000. – 3 березня


  Новопризначений директор Інституту журналістики реформує навчальні програми
1402386
  Гельфанд Б М. Формування математичних понять у процесі викладання алгебри і початків аналізу / Б М. Гельфанд. – Київ : Радянська школа, 1976. – 143 с.
1402387
  Бесєдіна Н. Формування мережі державних музеїв на Полтавщині в 1950-1980-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 157-164
1402388
  Агієнко І. Формування мережі залізниць на українських землях у XIX сторіччі: хронологічні орієнтири // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 204-209
1402389
  Завальнюк Олена Олексіївна Формування мережі та діяльність сільськогосподарських дослідних установ на Київщині (кінець 19-початок 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.07 / Завальнюк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1402390
  Завальнюк Олена Олексіївна Формування мережі та діяльність сільськогосподарських дослідних установ на Київщині (кінець 19 - початок 20 ст.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.07 / Завальнюк Олена Олексіївна; Укр. академія аграрних наук. Центральна наукова сільськогосп. біб-ка. Центр історії аграрної науки. – Київ, 2003. – 228 л. + Додатки: л. 192 - 228. – Бібліогр.: л. 164 - 192
1402391
  Мельник О.Г. Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 18-25 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1402392
  Рогач Ф.І. Формування механізмів валютно-дилінгових операцій як чинник залучення фінансових ресурсів у розвиток реального сектору національної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 146-150.
1402393
  Блешмудт П.П. Формування механізмів державного регулювання іноземних інвестицій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-81. – (Економіка ; Вип. 43)


  Стаття присвячується ролі держави в процесі залучення іноземних інвестицій в Україну для найбільш ефективного процесу трансформації.
1402394
  Баюра Д.О. Формування механізмів корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 171-177


  В роботі виділено сукупність механізмів, які найбільшим чином впливають на формування системи корпоративного управління. На переконання автора, вибір та застосування механізмів корпоративного управління залежить від розміру акціонерного товариства, ...
1402395
  Гаман П.І. Формування механізмів прискореного інноваційного розвитку рекреційного потенціалу Карпатського регіону України (теоретико-методологічні засади) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 82-83. – Бібліогр.: 9 назв
1402396
  Денисюк Володимир Антонович Формування механізмів реєстрації й залучення в господарський оборот передових виробничих технологій // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто результати статистичного спостереження створення і використання передових виробничих технологій в Російській Федерації та досліджуються можливості їх реєстрації в Україні. Розроблено рекомендації з просування створеної науково-технічної ...
1402397
   Формування механізмів співпраці між місцевою владою та діловими колами України і Польщі : Збірка матеріалів за результ.укр.-польсько-америк.проекту... – Київ : АДЕФ-Україна, 2001. – 120с. – ISBN 966-7936-05-8
1402398
  Сливка О. Формування механізмів управління людським розвитком на регіональному рівні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 34-38. – ISSN 1818-2682
1402399
  Ковтун О.А. Формування механізму державної фінансової підтримки санації підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 28-30
1402400
  Лісовська Л.С. Формування механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства / Л.С. Лісовська, А.В. Катаєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 328-333. – ISSN 0321-0499
1402401
  Ткач В.Ю. Формування механізму інтеграції України у європейський ринок праці : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Ткач В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
1402402
  Ткач В.Ю. Формування механізму інтеграції України у Європейський ринок праці : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ткач В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 209л. + Додатки: л. 198 - 209. – Бібліогр.: л. 170 - 197
1402403
  Костерін В. Формування механізму муніципального господарювання у великому місті // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.283-292
1402404
  Кучер Г.Я. Формування механізму організації заробітної плати в умовах становлення ринкової економіки : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Кучер Г.Я.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1402405
  Кучер Г.Я. Формування механізму організації заробітної плати в умовах становлення ринкової економіки : 08.01.01:Дис....канд. екон. наук. / Кучер Г.Я.; Тернопільський держ. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2000. – 153л. – Бібліогр.: С.142-153
1402406
  Клітко Олександр Васильович Формування механізму оцінки передпроектних рішеннь в енергозбереженні : Авт. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.01 / Клітко О.В.; Нац. тех. ун-т Укр."КПІ". – Київ, 2001. – 17с.
1402407
  Лютий І.О. Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій / І.О. Лютий, Т.В. Нічосова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-53.
1402408
  Лютий І.О. Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій / І.О. Лютий, Т.В. Нічосова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-53. – Бібліогр.: с. 46


  Визначено коло підприємств-емітентів, які мають потребу в розробці механізму управління емісійною діяльністю, та представлено модель побудови даного механізму.
1402409
  Макаренко М.В. Формування механізму управління ефективним функціонуванням підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 126-135 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1402410
  Карамбович І.М. Формування митної системи в процесі ринкової трансформації економіки України : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.02 / Карамбович І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 441л. + Додаток : л.392-411. – Бібліогр. : л.412-441
1402411
  Тельвак В.П. Формування Михайла Грушевського як історіографа (гімназійна доба) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-71. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На основі широкої джерельної бази проаналізовано гімназійний період життя М. Грушевського під кутом формування його історіографічних поглядів. Досліджено джерела формування його світогляду і наукових інтересів. Розглянуто перші історичні реферати ...
1402412
  Максим Л.Я. Формування міжгалузевих зв"язків у територіальних системах виробництва м"яса (на прикладі передгірніх і гірських районів Карпар Льв.обл.) : Автореф... канд. екон.наук: 08.10.02, 08.07.02 / Максим Л. Я.; НАНУ, Ін-т регіонаьн. дослідж. – Львів, 1996. – 17л.
1402413
  Устименко М. Формування міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку Центральної і Східної Європи // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 2 (66). – С. 22-25. – ISSN 1606-3732
1402414
  Ярош-Дмитренко Формування міжнародних конкурентних переваг українських виробників на світовому ринку машинобудування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 233 л. – Додатки: л. 219-233. – Бібліогр.: л. 197-218
1402415
  Ярош-Дмитренко Формування міжнародних конкурентних переваг українських виробників на світовому ринку машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1402416
  Щокін Ю. Формування міжнародно-правових звичаєв: розмежування понять "практика" і opinio juris // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 135-145
1402417
  Денисенко В В Формування міжнародно правових звичаїв га норм у племінних народів (за античними епіграфічними джерелами) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 583-588. – ISSN 1563-3349
1402418
  Кийков О. Формування міжнародного іміджу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 71-77. – ISSN 0869-3595
1402419
  Матвіїв М. Формування міжнародного ринку виробництва знань в Україні // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (2). – С. 217-229. – ISSN 1684-906Х
1402420
  Стеченко Д.М. Формування міської політики забезпечення якості життя населення / Д.М. Стеченко, А.В. Григорович, Л.І. Антошкіна // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 332-336. – (Право. Економіка. Управління)
1402421
  Калмикова Л.О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Калмикова. – Київ, 2003. – 300с. – ISBN 5-7763-439-3
1402422
  Кириченко М. Формування мовних умінь і навичок учнів у підготовці до зовнішнього незалежного тестування // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 44-46. – ISSN 0131-6788
1402423
  Барабаш-Ревак Формування мовного образу об"єкта - атрибути і їх оцінка (на прикладі мовного образу парубка в текстах української народної культури) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 80-85. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2


  Семантичний аналіз мовних засобів на позначення одних із найважливіших атрибутів молодого неодруженого чоловіка виявляє ті його риси і оцінку, які містяться в народній свідомості і є основою для творення стереотипу парубка.
1402424
  Білецька О.О. Формування мовної культури міської молоді в сучасній Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 64-68
1402425
  Гудзенко О.П. Формування моделей буття в українській драматургії 20-х років XX століття: філософія гри // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 76-80
1402426
  Олійник О.В. Формування моделі систематизації видів і напрямів економічного аналізу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 89-95. – (Економічні науки ; Вип. 2 (48)). – ISSN 1728-4236
1402427
  Величко В.В. Формування моделі територіального устрою в середньовічному Китаї // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 40-47. – ISSN 1608-0599
1402428
  Кулик Ю.М. Формування моделі управління ризиковими ситуаціями для забезпечення надійності логістичної системи підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 74-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1402429
  Бекешіна І.Е. Формування моральних переконань і почуттів молоді. / І.Е. Бекешіна. – Київ, 1988. – 47с.
1402430
  Колодій Ігор Степанович Формування морально-бойових якостей у воїнів Збройних Сил України : Дис... канд. педаг.наук: 03.00.04 / Колодій Ігор Степанович; КУ ім Т.Шевченка. – Киев, 1996. – 198л. – Бібліогр.:л.163-188
1402431
  Заячківська Н.М. Формування моральної культури учнів профтехучилищ на народних традициях : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Заячківська Н.М.; Ін-тут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1995. – 24л.
1402432
  Дудник Н.З. Формування моральної свідомості педагога // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 269-274


  У статті розглянуто проблему становлення моральності педагога на рівні суспільних вимог. Визначено складові структури моральної свідомості в системі взаємодії вчителя та учнів. Дається тлумачення поняттям "моральна свідомість", "етичні норми" як ...
1402433
  Буркинський Б. Формування морської доктрини України / Б. Буркинський, О. Котлубай, В. Степанов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-11. – ISSN 0372-6436
1402434
  Вієвська М. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 75-82. – ISSN 1682-2366
1402435
  Махініч Г.О. Формування мотиваційного механізму праці у системі управління якістю на підприємстві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 67-70. – ISBN 966-614-021-7
1402436
  Казмерчук-Палащина Формування мотиваційної системи в процесі здійснення стратегічних змін на торговельних підприємствах України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 45-47 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1402437
  Гриньова В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства : монографія / Гриньова В.М., Грузіна І.А. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 297, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 289-298. – Бібліогр.: с. 270-287. – ISBN 978-966-676-534-8
1402438
  Курченко Т. Формування музейної мережі півдня України у першій половині XIX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 178-183
1402439
  Зубарєв В.В. Формування музично-естетичних інтересів у важковиховуваних підлітків. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Зубарєв В.В.; Ін-тут пед. АПН України. – К., 1993. – 24л.
1402440
  Гриценюк Л.І. Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків (результати соціально-психологічного моніторингу ефективності навчальної програми) // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.53-56
1402441
  Десятов Д. Формування навичок критичного мислення учнів в процесі використання Інтернет-ресурсів на уроках історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 21-23
1402442
  Дем"янюк А.А. Формування навичок наукового мовлення у студентів-іноземців гуманітарних спеціальностей на основі курсу "коментоване читання наукових текстів" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 108-113.


  Науково-методична база курсу "Коментоване читання наукових текстів" . Розглядаються питання формування навичок наукового мовлення іноземних студентів. Of scientific-methodical basis on the course "Commentary reading of scientific texts".
1402443
  Бишевець Н.Г. Формування навичок розробки інформаційних технологій навчання у майбутніх вчителів фізичного виховання // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 41-44. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
1402444
  Пішванова Валерія Формування навичок самостійного вивчення іноземної мови майбутніми спеціалістами // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються форми і методи вироблення умінь і навичок самостійного вивчення іноземної мови майбутніми спеціалістами бібліотечної та видавничої справи.
1402445
  Іванісік А.І. Формування надкоротких оптичних імпульсів унаслідок перехідного ефекту на межі самофокусуючого середовища / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 244-247. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається можливість формування надкоротких оптичних імпульсів унаслідок перехідного ефекту на межі самофокусуючого середовища. Показано, що амплітудна модуляція лазерного випромінювання, яка трансформується у фазову самомодуляцію, веде до ...
1402446
  Штомпель В.І. Формування наноструктур в об"ємі поліелектролітних комплексів на основі Na солі карбоксиметилцелюлози та полі-4-винілпіридинхлориду / В.І. Штомпель, Б.С. Саса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 229-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведена ідентифікація і досліджена структура та теплофізичні властивості стехіометричних поліелектролітних комплексів на основі сильних аніонного і катіонного поліелектролітів. За допомогою методу дифракції рентгенівських променів встановлено ...
1402447
  Юркова О.І. Формування наноструктури та механічних властивостей в А-залізі під час інтенсивної пластичної деформації тертям : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.04.07 / Юркова О.І.; НАНУ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2008. – 38 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1402448
  Майборода О.М. Формування народності / О.М. Майборода. – К, 1986. – 48с.
1402449
  Гриценко І. Формування наукових поглядів щодо інституту адміністративної відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-50.
1402450
  Карпенко Н.В. Формування наукових шкіл з маркетингу в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 63-69. – (Економічні науки)
1402451
  Воробйова Л. Формування наукових шкіл. Українська школа фізичної економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 66-76. – Бібліогр.: с. 66-76. – ISSN 0131-775Х


  Аналізується визначення поняття "наукова школа". Формулюються характерні риси наукових шкіл. Говориться про те, що підхід різних авторів, які займаються цією проблемою, до категорії "наукова школа" є неоднозначним. Також розглядаються наукові школи у ...
1402452
  Захаров М.Ф. Формування науково-атеїстичного світогляду учнів / М.Ф. Захаров. – К., 1980. – 48с.
1402453
  Козак Т.Д. Формування науково-атеїстичного світогляду учнівської молоді / Т.Д. Козак. – Київ, 1976. – 48с.
1402454
  Міщук С. Формування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В.М. Перетца в Україні // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 23-36. – ISSN 1029-7200
1402455
  Кузьменко В.В. Формування наукової картини світу учнів: від витоків до сьогодення : монографія / Кузьменко Василь Васильович. – Херсон : РІПО, 2007. – 600 с. – ISBN 978-966-2919-02-8
1402456
  Лузан Ю.Я. Формування наукової парадигми сучасного розвитку аграрного сектору України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 22-29. – ISSN 2221-1055
1402457
  Запатріна І. Формування національних проектів: зарубіжний досвід і можливості для України : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-83. – ISSN 0131-775Х
1402458
  Запатріна І. Формування національних проектів: зарубіжний досвід і можливості для України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-83. – Бібліогр.: с. 72, 80. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано досвід розробки та реалізації національних проектів у Російській Федерації в контексті формування стратегії соціально-економічного розвитку та бюджетної політики. Здійснено оцінку щодо можливостей і особливостей застосування механізму ...
1402459
  Баран Л.О. Формування національно- мовної свідомості Івана Франка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 229-236
1402460
  Сурніна О. Формування національного механізму покращення становища жінок у Польщі в 90-х роках ХХ століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 174-181. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1402461
  Єфименко А.П. Формування національного плану боротьби з корупцією на основі європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 36-43.
1402462
  Ковтун О.М. Формування національної екологічної мережі-важливий напрям планування використання та охорони земель в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 45-48.
1402463
  Ковтун О.М. Формування національної екологічної мережі в контексті сталого розвитку: правовий аспект // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2011. – № 1 (65). – С. 17-19
1402464
  Воропаєва Т.С. Формування національної європейської ідентичності громадян України: теоретико-імперичні аспекти (1993-2010 роки) // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 333-343. – ISBN 978-966-8063-99-49
1402465
  Безверха Т. Формування національної ідеі в українській суспільній думці (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 36-43.
1402466
  Воропаєва Т.С. Формування національної ідентичності громадян України та проблема інформаційної безпеки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 78-85. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1402467
  Сизоненко В.О. Формування національної інноваційної истеми як визначальної умови відтворення людського капіталу // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 64-69. – (Економічні науки ; № 1)
1402468
  Чеботарьов В. Формування національної інноваційної системи // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 157-162. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1402469
  Дем"янко Н.Ю. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В.М. Верховинця : монографія / Наталія Дем"янко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Полтава : АСМІ, 2012. – 267, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 220-241. – ISBN 978-966-182-173-5
1402470
  Наливайченко С.П. Формування національної професійної програми якості в туризмі / С.П. Наливайченко, К.В. Наливайченко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 82-84. – ISSN 1729-7206
1402471
  Стасик М.В. Формування національної свідомості та еволюція характерів персонажів у романі У. Самчука "Чого не гоїть огонь" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 123-126. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1402472
  Костюк О.М. Формування неоінституціональної школи корпоративного управління в банках // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 295-301
1402473
  Семанюк В. Формування нових видів обліку та перспективи їх розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 112-116. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1402474
  Муравйов В. Формування нових правових зв"язків між Україною і Європейським Товариством // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 96-109


  Історія правових відносин між Європейським Товариством (ЄТ) і Україною.
1402475
  Колотило М.О. Формування нового абрису університету ХХІ століття у процесах глобалізації та інтернаціоналізації системи вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 55-59. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))


  У статті розглянуто проблему трансформації місії Університету ХХІ століття під впливом світових процесів глобалізації та інтернаціоналізації. Наголошується на необхідності втілення проектної складової до навчального процесу та впровадження концепції ...
1402476
  Сушко О.В. Формування нового типу асоціативних відносин у східній політиці Європейського Союзу: приклад України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 130-140


  В даній статті розглядаються інтеграційні моделі, запропоновані Європейським Союзом своїм східним сусідам. Аналізується політичний вимір європейської політики України після президентських виборів 2010 р.
1402477
  Роговий В.М. Формування новоімперської сталінської ідеології й політики у контексті українсько-російських взаємовідносин у 20 - 30-х роках ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-66. – (Історія ; Вип. 50)


  Стаття присвячена висвітленню процесу становення новоімперської, проросійської ідеології й політики у контексті українсько-російських взаємин.
1402478
  Підчоса О.В. Формування нової енергетичної політики України в умовах політико-економічної трансформації південного флангу Євразії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 125-127
1402479
  Копійка В.В. Формування нової загальноєвропейської системи в контексті розширення ЄС на Схід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.56-67
1402480
  Гаман М. Формування нової інноваційної політики в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 28-38
1402481
  Шляхов Б.М. Формування нової людини і мистецтво / Б.М. Шляхов. – Київ, 1964. – 53 с.
1402482
  Чекаленко Л.Д. Формування нової моделі українсько-російських відносин на сучасному етапі глобалізації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 346-358. – ISBN 966-7196-06-2
1402483
  Нікіфоров П. Формування нової парадигми банківського нагляду в Україні : аналізують науковці / П. Нікіфоров, Н. Швець // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
1402484
  Русанов О. Формування нової парадигми розвитку житлово-комунального господарства (економіко-правовий аспект) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 51-56. – ISSN 1728-9343
1402485
  Пижик А.М. Формування нової системи освіти в УСРР на початку 1920-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концептуальні основи та модель освітньої системи, яка була створена в радянській Україні на початку 1920-х рр.
1402486
  Конох М.С. Формування нової філософії освіти в Україні : Соціально-філософський аналіз / М.С. Конох. – Київ : Вища школа, 2001. – 223с. – ISBN 966-642-061-9
1402487
  Буткевич О. Формування норм jus cogens у докласичному міжнародному праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 207-219.
1402488
  Сєрова І. Формування норм міжнародного права щодо протидії нелегальній міграції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 116-119
1402489
  Гайда Л. Формування нормативно-правової бази діяльності музеїв при навчальних закладах України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 49-54
1402490
  Пилипенко А.А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об"єднань : монографія / Пилипенко А.А., Дзьобко І.П., Писарчук О.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 342, [1] с. : табл. – Додатки: с. 323-342. – Бібліогр.: с. 301-322. – ISBN 978-966-676-478-5
1402491
  Дупай М. Формування облікової політики - важлива складова організації бухгалтерського обліку / М. Дупай, В. Дупай // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 231-233. – ISSN 1993-0259
1402492
  Семеніхін І.М. Формування оборонного бюджету України і контроль за його використанням в умовах ринкової економіки / І.М. Семеніхін, І.Ю. Марко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-64.
1402493
  Герасименко С.С. Формування ознакової множини для порівняльного оцінювання соціально-економічного розвитку / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна, О.О. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1402494
  Боднар Т.Д. Формування оптимального портфеля в альтернативних моделях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 109-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто проблему прийняття оптимального рішення за умови невизначенності. Пораховано моменти оцінок оптимальних портфельних ваг у припущенні, що матриця повернень цінних паперів має матричний еліптичний розподіч. Ключові слова: портфельний аналіз, ...
1402495
  Пластун В.Л. Формування оптимального портфеля страхових послуг / В.Л. Пластун, В.С. Домбровський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 335-341 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1402496
  Кобилецька О.Ф. Формування оптимальної регіональної політики в умовах інтеграції України в глобальну торговельну систему // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 53-56.
1402497
  Дорошенко Т.В. Формування оптимальної структури інвестиційних ресурсів на підприємстві // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.134-137
1402498
  Поливана Т.М. Формування оптимальної структури капіталу корпорацій: теоретичні підходи та міжнародний досвід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22
1402499
  Поливана Т.М. Формування оптимальної структури капіталу корпорацій: теоретичні підходи та міжнародний досвід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-21


  Розглянуто основні моделі оптимальної структури капіталу корпорацій. Узагальнено провідні теоретичні підходи щодо вирішення проблеми побудови оптимальної структури капіталу корпорацій. Вивчено емпіричний досвід по впровадженню моделей оптимальної ...
1402500
  Гладій М.В. Формування оптового ринку в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 41-43.
1402501
  Росляк Р. Формування органів управління кінематографа в Україні (1919) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 3 (35) : Театр. Музика. Кіно. – С. 42-48. – ISSN 1728-6875


  У статті розглядається політика радянських державних органів 1919 р., спрямована на встановлення контролю над українським кінематографом.
1402502
  Вишницька О.І. Формування організаційно-економічного механізму управління екологічно орієнтованими інвестиційними проектами // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 58-63. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215
1402503
  Фурсов О.І. Формування організаційно-економічного механізму управління основними засобами в умовах реструктуризації паідприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 198-205. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1402504
  Тарасюк Л.В. Формування організаційно-педагогічних умов внутрішньошкільного моніторингу навчальних досягнень старшокласників // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 206-210. – (Педагогічні науки)


  Стаття присвячена проблемі експериментальної перевірки створення організаційно-педагогічних умов внутрішкільного моніторингу управління якістю навчальних досягнень старшокласників в загальноосвітньому навчальному закладі.
1402505
  Транченко Л.В. Формування організаційної структури підприємства відповідно до вимог програмно-цільового управління : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 158-164 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1402506
  Фостій Валентина Формування освітніх компетентностей у школярів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 54-55
1402507
  Морозюк Н.В. Формування освітнього потенціалу сільських територій / Н.В. Морозюк, Г.В. Гончарук, М.Б. Муж // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 189-192. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1402508
  Лохвицька Л.В. Формування основ безпечної туристичної діяльності дітей дошкільного віку / Л.В. Лохвицька, Т.К. Андрющенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 6-10 : фото, рис. – Бібліогр.: 8 назв
1402509
  Шейко В.М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX - початок XXI ст.) : монографія / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький. – Київ : Генеза, 2005. – 591, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 571-588. – Бібліогр.: с. 525-570. – ISBN 966-504-469-9
1402510
  Кухарський Володимир Формування основ морального виховання в дохристиянський період // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.
1402511
  Свириденко В. Формування основних течій болгарського національно-визвольного руху: історіографічне бачення проблем // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 215-222. – ISSN 2077-7280
1402512
  Мельник В. Формування особистісної релігійності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.238-245. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1402513
  Ворона Л.І. Формування особистоcті великого вченого та педагога Миколи Миколайовича Боголюбова // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 75-79. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Величезний внесок Миколи Боголюбова у розвиток науки відзначають президент Національної Академії наук (НАН) України Б. Патон, директор Інституту математики НАН України А. Самойленко, директор Інституту магнетизму Міністерства освіти і науки і НАН ...
1402514
  Ларцев В.С. Формування особистості в сучасному українському суспільстві: об"єктивні і суб"єктивні фактори // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.7-18
1402515
  Коротєєва В.О. Формування особистості вчителя засобами етнепдагогіки (1917-1930 рр.) / В.О. Коротєєва. – Миколаїв, 1996. – 93с.
1402516
  Данилова Л. Формування особистості нового типу // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.26-28
1402517
  Зязюн І.А. Формування особистості радянського вчителя / І.А. Зязюн. – Київ, 1989. – 42 с.
1402518
  Ломако Л.І. Формування оцінних умінь підлітків у навчанні. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Ломако Л.І.; Наук-дослід.ін-т. пед.Укр. – К, 1992. – 21л.
1402519
  Єфанова А.Г. Формування парадигми гуманістичного менеджменту ХХ століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 61-67. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1402520
  Воропаєва В.Г. Формування парадигми культури особистості в умовах мегасоціуму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 138-143. – ISSN 2072-1692
1402521
  Голяш І. Формування парадигми розвитку аудиту // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 229-346. – ISSN 1684-906Х
1402522
  Кужель О. Формування паритетності інтересів / Олександра Кужель. – 3-тє вид., допов. – Київ, 2004. – 188 с. – ISBN 966-7317-71-4
1402523
   Формування парламентської більшості: стан, проблеми, перспективи : Матеріали "круглого столу". – Київ : Юридична книга, 2000. – 112с. – ISBN 966-02-1293-3
1402524
  Добржанська О.Л. Формування партійної ідентичності громадян Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 55-61
1402525
  Дубина С.В. Формування партійної системи в Західній Україні напередодні та в роки Першої світової війни // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2001. – Схід і Захід України: проблеми єднання. – С. 42-52. – (Політологія і етнологія ; Вип. 13). – ISBN 966-02-1745-5
1402526
  Сидорук Д.Г. Формування патріотизму військових моряків Радянського флоту: теорія і практика. (1917-1945). : Автореф... доктор іст.наук: 07.00.02 / Сидорук Д.Г.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 32л.
1402527
  Яковенко К.Ю. Формування педагогічного мислення майбутніх соціальних педагогів у процесі вирішення педагогічних ситуацій у роботі з обдарованими учнями у загальноосвітніх навчальних закладах // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 37-41. – ISSN 2045-146X
1402528
  Учитель І.Б. Формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Учитель Інна Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1402529
  Кіктенко О.В. Формування передумов реалізації переваг інноваційной діяльності // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-70 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1402530
  Скрипник О.А. Формування персонологічного ідеалу бодгісатви за "Віламакірті нірдеша сутрою" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
1402531
  Лупенко Ю.О. Формування перспективної моделі сільського господарства України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 11 (217). – С. 10-14. – ISSN 2221-1055
1402532
  Марцишевська Ю.Л. Формування підприємницьких моделей господарювання з урахуванням фінансового забезпечення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 83-86. – ISSN 2221-1055
1402533
  Леоненко П.М. Формування підприємницького інституціонального середовища в Україні / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 19-26


  Здійснено аналіз процесів становлення та розвитку інституціонального середовища в Україні. Розкриті причини викривлення його формальних норм, суперечності та особливості підприємницької діяльності в умовах утвердження ринково-орієнтованих ...
1402534
  Дубровська Є.В. Формування підходів щодо класифікації дебіторської заборгованості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 18-23
1402535
  Білюк А.В. Формування податкового механізму стимулювання інноваційної активності як елементу державної політики економічного зростання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 102-106. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1402536
  Кириленко В. Формування податкової звітності банку при консолідованій сплаті податку на прибуток // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 36-41 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1402537
  Романюк М.В. Формування податкової системи України та відносини власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються фактори впливу на формування податкової системи України, наводиться їх класифікація. Обгрунтовується підхід до відносин та реформування її правового регулювання, як концептуальної основи трансформації податкової системи. Article ...
1402538
  Калошин В.Ф. Формування позитивних особистісних змін у процесі професійного самовизначення студентів навчальних закладів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 11 (164). – С. 8-16
1402539
  Кучеренко Т. Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-38.
1402540
  Свідерський Є. Формування показників звітності підприємств з податку на прибуток у 2011 році / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 10. – С. 15-21. – Бібліогр.: 10 назв
1402541
  Яровой Л.К. Формування полів зі стабільним просторовим розподілом інтенсивності на виході багатомодового світловоду за допомогою двоступеневого кореляційного методу / Л.К. Яровой, О.В. Гнатовський, А.М. Саєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-52. – (Фізика ; Вип. 4)


  Досліджена можливість перетворення пучків на виході багатоходового світловоду в поля з стабілізованим просторовим розподілом інтенсивності. Перетворення реалізується за допомогою двоелементної кореляційної схеми з фазовим модулятором хвильового фронту ...
1402542
  Шафранська Олена Теофілівна Формування полімерних наношарів на поверхні активованого діоксиду силіцію та одержання полімеризаційнонаповнених композитів : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Шафранська О.Т.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 120л. – Бібліогр.: л.107 - 120
1402543
  Шафранська Олена Теофілівна Формування полімерних наношарів на поверхні активованого діоксиду силіцію та одержання полімеризаційнонаповнених композитів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Шафранська О.Т.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1402544
  Білевич Євген Олегович Формування полірованої поверхні монокристалів телуриду кадмію та твердих розчинів на його основі в травильних композиціях HNO3 - HHal - комплексоутворювач для приладів електронної техніки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Білевич Є.О.; Нац. акад. наук України. Ін-т фізики напівпровідників. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1402545
  Пристайко О.Є. Формування політики безпеки та оборони Європейського Союзу та інтереси України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С135-142
1402546
  Рубцова М.Ю. Формування політики економічної взаємодії з транснаціональним бізнесом як чинника конкурентоздатності країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто відношення між державами і ТНК, що формують конкурентоздатність приймаючих країн та реалізують конкурентні переваги на міжнародних ринках.
1402547
  Сухінін Д. Формування політики надання якісних муніципальних послуг // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 282-292.
1402548
  Бабій Л.В. Формування політики співпраці України з міжнародними економічними організаціями в системі ООН // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 25-33
1402549
  Сорокін Р.О. Формування політико-правових поглядів Соломона Крима в 1898-1903 рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 86-90.
1402550
  Штепа С. Формування політико-правового поля етнополітичних проблем Криму: регіональний аспект // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 156-168.
1402551
  Плугаторенко О. Формування політичного досвіду та поглядів Р. Рейгана на американську політику щодо СРСР (1940 - кін. 1960-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 116-120. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні складові формування політичного досвіду та поглядів Р.Рейгана на американську політику щодо СРСР від початку його акторської кар"єри і до закінчення першого строку перебування на посаді губернатора штату Каліфорнія. The ...
1402552
   Формування політичної еліти в Україні. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2004. – 56с. – (Молоді автори)
1402553
  Безклетний С.Є. Формування політичної культури сучасних студентів як завдання практичної політики // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 212-223.
1402554
  Проскуріна Олена Олександрівна Формування політичної культури українського суспільства: проблеми і перспективи розвитку : Автореф. дис. ... канд. політичн. наук:23.00.03 / Проскуріна О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1402555
  Сервецький І. Формування політичної свідомість громадян - прогрес суспільства / І. Сервецький, В. Редька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі проблеми, які впливають на формування політичної свідомості громадян. Зроблено висновок, що підвищення політичної активності громадян впливає на позитивну мотивацію у їх сприянні правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю та ...
1402556
  Лось Й. Формування політичної філософії суспільства і держави ресурсами публіцистики (деякі питання історії та методології // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 12-35. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
1402557
  Папакін А.Г. Формування Польських військ в Україні у 1917-1918 рр. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Папакін А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 257л. + Додатки: л.228-257. – Бібліогр.: л.193-227
1402558
  Котломанітова Г. Формування поняття "світогляд" у вітчизняній педагогіці // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.97-105. – (Педагогічні науки)
1402559
  Варакута Ольга Формування понять "план місцевості" та "географічна карта" на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-13 : Картосхема, схема, табл.
1402560
  Давидченко Т.С. Формування понять "тип","типологія" в теорії та практиці журналістики, їх сутність та визначення // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 49-51


  У статті здійснено огляд робіт, присвячених вивченню явищ "тип" і "типологія", окреслено перспективи подальших наукових досліджень цих понять у журналістиці, показано відсутність зв"язку між явищем типології та науковим поняттям "класифікація". Також ...
1402561
  Липова Л.А. Формування понять речовини і матеріалу при вивченні хімії: Посібник для вчителів. / Л.А. Липова. – К., 1985. – 96с.
1402562
  Чернявський К. Формування попиту на кредитні ресурси : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 34-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1402563
  Петрович Й.М. Формування потенціалу управління підприємством / Й.М. Петрович, О.М. Семенів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 225-232. – ISSN 0321-0499
1402564
  Дорожкіна Ольга Олексіївна Формування потреби в естетичній діяльності у вихованців дитячих будинків і шкіл-інтернатів : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Дорожкіна Ольга Олексіївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1993. – 16 с.
1402565
  Кулинич П.Ф. Формування правових засад створення та діяльності державного земельного банку: стан та перспективи // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 10. – С. 20-25
1402566
  Величко В.В. Формування правових основ екрномічного співробітництва України і КНР: початковий етап // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 184-190.
1402567
  Ганзенко Олександр Олександрович Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Ганзенко Олександр Олександрович; Запорізький юридичний ін-тут МВС України. – Запоріжжя, 2002. – 198 л. + Додатки: л. 192-198. – Бібліогр.: л. 175-191
1402568
  Ганзенко Олександр Олександрович Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : Автореф. дис. канд. юрид.наук: 12.00.01. / Ганзенко О.О.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
1402569
  Менюк О.А. Формування правової культури підприємця: теоретичні та прикладні аспекти / О.А. Менюк; НАНУ;Ін-тут держ.і права ім.В.М.Корецького. – Київ : Оріяни, 2001. – 172с. – ISBN 966-7373-61-4
1402570
  Омельчук Сергій Формування правописних умінь студентів-нефілологів : система проблемно-пошукових завдань на матеріалі відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду однини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-27. – Бібліогр.: с. 25. – ISSN 0130-5263
1402571
  Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.57-61. – ISSN 0132-1331
1402572
  Бачинський Т. Формування правосвідомості та правової культури шкільної молоді у світлі когнітивістики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 132-135
1402573
  Вербицький В. Формування практичного інтелекту учнів в умовах позашкільного еколого-натуралістичного закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 3-6. – ISSN 0131-6788


  Розроблення психолого-педагогічної концепції виявлення і підтримки обдарованних дітей передбачає, зокрема, проектування загальних положень її психологічної складової, аналіз питать творчої та інтелектуальної обдарованності в структурі особистості, ...
1402574
  Жидкова Н.М. Формування предметних умінь із правознавства в учнів 9-10 класів : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Жидкова Наталія Миколаївна ; Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1402575
  Бондаренко Н.И. та інш. Формування принципів залучення іноземних інвестицій як важлива передумова розвитку туристичної індустрії України // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.190-197. – ISBN 966-7695-78-6
1402576
  Нєворова Людмила Василівна Формування пристосувальних реакцій в системі забезпечення киснем організму дітей з різними властивостями нервових процесів : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Нєворова Людмила Василівна; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 17л.
1402577
  Яо Фен Формування пріоритетних напрямів економічного співробітництва між КНР та Україною : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02 / Яо Фен; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв
1402578
  Яо Фен Формування пріоритетних напрямів економічного співробітництва між Україною та КНР : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Яо Фен; КНУТШ. – Київ, 2008. – 191л. + Додатки: л.179-191. – Бібліогр.: Ббліогр.: л.159-178
1402579
  Шашкова Л.О. Формування проблематики історії науки як міждисциплінарної галузі дослідження // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С . 18-23. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті аналізується процес формування проблематики досліджень історії науки
1402580
  Самойленко О.А. Формування продуктивності і якості зерна ячменю озимого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Присивашшя : автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 06.01.09 / Самойленко О.А. ; Ін-т зернового господарства ; Нац. акад. аграр. наук України. – Дніпропетровськ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1402581
  Чикаренко І.А. Формування проектно-орієнтованої системи стратегічного управління розвитком міста : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.04 / Чикаренко І.А.; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. упр. нац. акад. державного упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1402582
  Дьомін Ю. Формування прокурорського нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 56-62.
1402583
  Ганущак-Єфіменко Формування промислових кластерів як ефективний напрям розвитку економіки регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 151-158. – ISSN 1993-6788
1402584
  Гладкий О. Формування промислово-агломераційних утворень в ринкових умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-23. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито підходи до розуміння сутності, генезису та факторів розвитку промислових агломерацій при плановій та ринковій економіці. Досліджено вплив ринкових відносин на трансформацію галузевої і територіальної структури промислових агломерацій. ...
1402585
  Погорєльцева Н.П. Формування промислового сегменту іпотечного ринку в Україні: суперечності та перспективи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 241-247.


  У статті на основі аналізу основних суперечностей економічних інтересів суб"єктів іпотечних кредитних відносин та можливих механізмів їх узгодження досліджуються перспективи формування промислового сегменту іпотечного ринку в Україні. In the article ...
1402586
  Васильченко В.С. Формування промислового сектора ринку праці України : Дис... канд. економ.наук: 08.00.04 / Васильченко В. С.; АН України, Рада по вивченню продуктивних сил. – К., 1992. – 36л. – Бібліогр.:л.25-27
1402587
  Степаненко С. Формування професійних компетенцій у студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" і "бакалавр" // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С. 71-75 : табл., рис.
1402588
  Агаркова А.О. Формування професійно-етичної культури майбутніх лікарів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Агаркова А.О. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: с. 13 назв
1402589
  Клочко В.І. Формування професійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій : монографія / В.І. Клочко, М.Г. Прадівлянний ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-641-316-4
1402590
  Москаленко А.М. Формування професійної етики майбутніх управлінців навчальних закладів в умовах магістратури // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 223-229. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті обгрунтовано необхідність підвищення якості професійної підготовки майбутніх управлінців в умовах магістратури, представлений досвід Київського національного університету імені Тараса Шевченка із забезпечення формування професійної ...
1402591
  П"ятакова Г. Формування професійної компетентності магістра - філолога в умовах освітніх змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 151-160. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1402592
  Лалак Н. Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами навчальної дисципліни "Історія України" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 2. – С. 15-18.
1402593
  Отрощенко Л.С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у вищій освіті Німеччини : монографія / Л.С. Отрощенко. – Суми : Українська акад. банк. справи НБУ, 2010. – 169 с. – ISBN 978-966-8958-51-9
1402594
  Малінкіна Формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога в умовах ВНЗ / Малінкіна, Л // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 94-102. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглянуто педагогічні умови формування професійної компетентності соціального педагога у навчально-виховному процесі ВНЗ та теоретично проаналізовано зміст поняття "профексійна компетентність".
1402595
  Сидоренко Н.С. Формування професійної культури державних службовців : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.03 / Сидоренко Н.С. ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; Нац. акад. держ. управління при президентові України. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1402596
  Кіщенко Ю.В. Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу : Монографія / Ю.В. Кіщенко. – Херсон, 2004. – 172 с. – ISBN 966-8502-05-1
1402597
  Цегольник П.А. Формування професійної моделі фахівця в сфері управління : Автореф... канд. держ. управл.наук: 25.00.03 / Цегольник П. А.; Укр. держ акад. управл. при презид. Укр. – К., 1997. – 16л.
1402598
  Щеголева Т. Формування професійної поведінки майбутнього перекладача у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 36-44


  Стаття присвячена вивченню особливостей формування професійної поведінки майбутнього перекладача у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Зроблено аналіз характерних особливостей формування професійної поведінки майбутнього перекладача та її ...
1402599
  Ігнатенко П.Р. Формування професійної спрямованості старшокласників / П.Р. Ігнатенко. – К., 1983. – 47с.
1402600
  Ільченко А. Формування психіки дитини в контексті поглядів Марії Монтессорі // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 3. – С.202-207. – (Педагогічні науки)
1402601
  Тюптя Олена Володимирівна Формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності (на прикладі професії "соціальний педагог") : Дис... канд. психолог.наук: / Тюптя Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 252л. – Бібліогр.:л.175-191
1402602
   Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактика стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень обдаров. дітей і молоді, вихов. у них патріотизму й громадянської позиції у процесі ... : Навчальний посібник. – Київ, 2004. – 192с. – ISBN 966-8668-01-04
1402603
  Брижицька С.А. Формування радянської свідомості відвідувачів могили Тараса Шевченка : (За матеріалами "Книг вражень" 1927-1928 років) // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 33-41


  У контексті суспільно-політичних змін у СРСР з"ясовано критерії становлення радянської свідомості відвідувачів могили Т. Шевченка в м. Каневі
1402604
  Абрамова М.В. Формування раціональної системи управління твердими побутовими відходами / М.В. Абрамова, І.Х. Османов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 6-10. – ISSN 1729-7206
1402605
  Олійник Я.Б. Формування регіональних диспропорцій в Україні та основні напрями їх усунення. // Матеріали наукової конференції "Поглиблення ринкових реформ та стратегія економічного розвитку України до 2010 року", 1999. – Ч. 2
1402606
   Формування регіональних схем екомережі : (методичні рекомендації). – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 71с. – ISBN 966-306-084-6
1402607
  Поважний О. Формування регіонального ситуаційного центру: забезпечення необхідними видами ресурсів / О. Поважний, О. Коломієць // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 41-45 : рис. – ISSN 0131-775Х
1402608
  Болдуєв М.В. Формування регіональної аграрної політики в Україні та забезпечення розвитку АПК // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-16.
1402609
  Макаренко М.В. Формування регіональної кластерної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 197-207 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1402610
  Драган І.В. Формування регіональної системи управління у сфері природокористування на інноваційній основі // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 1 (71), січень - лютий. – С. 9-10
1402611
  Осовський Олег Антонович Формування регіональної стратегії розвитку малого підприємництва : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.10.01 / Осовський О.А.; Науково-дослідний економічний ін-тут. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1402612
  Білий Дмитро Формування регіональної та станової ідентичності кубанського козацтва: "Посольство Антона Головатого" // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 69-72. – ISSN 1728-9343
1402613
  Шулюк Є.В. Формування регуляторної політики у забезпеченні системи управління енергозбереженням України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 133-136. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
1402614
  Лю Юнь Тао Формування рекламної стратегії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 113-120


  Стаття присвячена висвітленню питань оцінювання ефективності рекламної стратегії та її системного узгодження з іншими елементами комплексу маркетингу та комунікацій, а також сформульовані методичні рекомендації щодо оптимізації зазначеного процесу в ...
1402615
  Алешкевич Ярослав Формування релігійних уявлень та трансформація поховальних обрядів угорців у добу переселення // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 38-50
1402616
  Вожжов А.П. Формування ресурсів комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 116-129 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1402617
  Охріменко В. Формування ретроспекції та проспекції логічними модальними операторами


  У статті досліджується формування ретроспекції та проспекції логічними модальними операторами. Встановлено закономірності контамінації модальних висловлень з маркером категоричної достовірності "infatti" та маркером проблематичної достовірності ...
1402618
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1(20). – 2003
1402619
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2(21). – 2003
1402620
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7-8 (26-27). – 2003
1402621
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9(28). – 2003
1402622
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10(29). – 2003
1402623
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1 (32). – 2004
1402624
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2 (33). – 2004
1402625
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4 (35). – 2004
1402626
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5 (36). – 2004
1402627
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10 (41). – 2004
1402628
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (42). – 2004
1402629
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12 (43). – 2004
1402630
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1 (44). – 2005
1402631
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3 (46). – 2005
1402632
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5 (48). – 2005
1402633
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6. – 2005
1402634
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2005
1402635
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10 (53). – 2005
1402636
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2(57). – 2006
1402637
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4(59). – 2006
1402638
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5(60). – 2006
1402639
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6(61). – 2006
1402640
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10 (65). – 2006
1402641
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (66). – 2006
1402642
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12 (67). – 2006
1402643
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3 (70). – 2007
1402644
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5 (72). – 2007
1402645
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7/8 (74/75). – 2007
1402646
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9 (76). – 2007
1402647
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10 (77). – 2007
1402648
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (78). – 2007
1402649
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12 (79). – 2007
1402650
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 1 (80). – 2008
1402651
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (83). – 2008
1402652
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5 (84). – 2008
1402653
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 6 (85). – 2008
1402654
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (86/87). – 2008
1402655
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 (88). – 2008
1402656
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 10 (89). – 2008
1402657
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 (90). – 2008
1402658
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (91). – 2008
1402659
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 1 (92). – 2009
1402660
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 2 (93). – 2009
1402661
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (94). – 2009
1402662
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (95). – 2009
1402663
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 6 ( 97). – 2009
1402664
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 ( 98/99). – 2009
1402665
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 ( 102). – 2009
1402666
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 1 (104). – 2010
1402667
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 2 (105). – 2010
1402668
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (106). – 2010
1402669
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (107). – 2010
1402670
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 6 (109). – 2010
1402671
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (110/111). – 2010
1402672
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 1999-
№ 10 (113). – 2010
1402673
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (115). – 2010
1402674
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 6 (121). – 2011
1402675
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 (124). – 2011
1402676
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 10 (125). – 2011
1402677
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (130). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1402678
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5/1 (132). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1402679
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 (136). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1402680
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 10 (137). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1402681
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 (138). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1402682
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (139). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1402683
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 1 (164). – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402684
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 2 (165). – 2015. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402685
  Архієреєв С.І. Формування ринкового інституціонального середовища інноваційної діяльності / С.І. Архієреєв, Н.М. Волоснікова // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 17-22. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1402686
  Буткін-Сіверський Формування ринкового механізму госпдарювання на підприємствах харчової і переробної пром-ті України : Дис... докт. економ.наук: 08.01.02 / Буткін-Сіверський О. Б.; НАН Укр., Рада по вивченню продукт. сил Укр. – К., 1995. – 441л. – Бібліогр.:л.408-436
1402687
  Кудирко Л.П. Формування ринкового простору перехідної економіки України у контексті ідей неоліберальної спадщини / Л.П. Кудирко. – Донецьк, 1997. – 23с.
1402688
  Мороз Дмитро Анатолійович Формування ринкового устрою в економічно нерозвинених країнах (на прикладі еволюційного розвитку Гонконку) : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Мороз Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1402689
  Мороз Дмитро Анатолійович Формування ринкового устрою в економічно розвинених країнах (на прикладі еволюційного розвитку Гонконгу) : 08. 01. 01 : Дис. ... канд. економ. наук / Мороз Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 187л. – Бібліогр. : л.186-187
1402690
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спеціальний випуск : у 2-х ч. / [редкол. спец. вип. : А. Ф. Павленко (відп. ред.), Г.О. Швиданенко, А.П. Наливайко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-453-4; 978-966-483-454-1 (Ч. 1)
Ч. 1 : Економіка підприємства: теорія і практика. – 2010. – 435, [1]с. : іл., табл. – Паг. частин заг. — Зб. засн. у 1992 р. – Бібліогр. наприкінці ст.
1402691
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. випуск : у 2-х ч. / [редкол. спец. вип.: А.Ф. Павленко (відп. ред.), Г.О. Швиданенко, А.П. Наливайко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-453-4; 978-966-483-455-8 (Ч. 2)
Ч. 2 : Економіка підприємства: теорія і практика. – 2010. – 401, [1] с. : іл., табл. – Паг. частин заг. — Зб. засн. у 1992 р. – Бібліогр. наприкінці ст.
1402692
   Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-01-6
Спецвипуск 9 : Актуальні проблеми економічної теорії. – 2002
1402693
   Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-01-6
Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – 2002
1402694
   Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-16-4
Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – 2004
1402695
   Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISSN 0201-758Х
Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1402696
   Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1995-. – ISSN 0201-758Х
Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1402697
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 22. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1402698
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 23, ч. 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1402699
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 23, ч. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1402700
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 33, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402701
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 33, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402702
   Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISSN 0201-758Х
Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1402703
  Калетник Г.М. Формування ринкової інфраструктури у біопаливному виробництві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 99-101.
1402704
  Мурадов А.Д. Формування ринкової мотивації до праці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 104-113. – (Економіка ; Вип. 37)


  Досліджуються елементи механізму мотивації до праці в ринковій моделі господарювання. Звернута увага на можливості застосування мотивації до праці на початку розбудови незалежної України.
1402705
   Формування ринку землі в Україні. – 2-е вид., перер. та доп. – Київ : Урожай, 2006. – 280с. – ISBN 966-05-0026-2
1402706
  Король Т.Ю. Формування ринку зерна України у контексті вимог Світової організації торгівлі // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част. 2. – С. 234-237
1402707
  Береговий В.К. Формування ринку інноваційної продукції в Україні / В.К. Береговий, Т.В. Лавренюк // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 131. – С. 157-163
1402708
  Коу Сяохуа Формування ринку китайської місцевої газети в перехідний період (1978 - 2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Коу Сяохуа; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1402709
  Бурлака В.Г. Формування ринку нафтопродуктів в Україні в умовах підвищення світової ціни на нафту / В.Г. Бурлака, Р.В. Шерстюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-23. – ISSN 1993-6788
1402710
  Кнейслер О. Формування ринку перестрахування у контексті інституціонально-еволюиійної теорії // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 53-61. – ISSN 1818-5754
1402711
  Коваль І.Г. Формування ринку праці в Україні та його вплив на зміни соціальної структури суспільства. : Автореф... Канд.соціал.наук: 22.00.03 / Коваль І.Г.; НАН Укр. – К, 1994. – 17л.
1402712
  Жовтанецький В.І. Формування ринку праці та пріоритети зниження рівня безробіття в Україні / В.І. Жовтанецький, Б.Ф. Заблоцький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 166-170
1402713
  Ніколенко С.С. Формування ринку цінних паперів в умовах ринкової трансформації : монографія / С.С. Ніколенко, О.М. Шевченко ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, каф-ра економічної теорії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 159с. – ISBN 978-966-7971-78-6
1402714
  Білоусова Ярослава Володимирівна Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному процесі : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Білоусова Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1402715
  Білоусова Ярослава Володимирівна Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному процесі : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Білоусова Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 216с. + Додатки: л. 197-216. – Бібліогр.: л. 179-197
1402716
  Діденко М.М. Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трасформації економіки України : Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Діденко М.М.; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 36с.
1402717
  Мартиш Є.В. Формування рідбергівських станів у нижній іоносфері / Є.В. Мартиш, В.С. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-62. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Розглянуто процеси, пов"язані з рекомбінацією іона з плазмового об"єму та електронна поверхні пилової частинки. Показано, що вони приводять до формування нейтралів у високо збуджених (рідбергівських) станах. Концентрація таких частинок може ...
1402718
  Лось Ф.Є. Формування робітничого класу на Україні / Ф.Є. Лось. – К., 1949. – 27с.
1402719
  Жовнірчик Я.Ф. Формування самодостатніх територіальних громад і стратегія їх економічного саморозвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 324-332. – (Право. Економіка. Управління)
1402720
  Чепелєва Н.В. Формування самоосвітнього читання в системі професійної підготовки студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-68. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядаються проблеми навчання студентів читанню наукової та навчальної літератури. Процес читання інтерпретується як різновид когнітивно-комунікативної активності, яка включає мислитель не перетворення текстів та діалогічну взаємодію читача з ...
1402721
  Бабіч О. Формування світоглядних образів сприйняття одне одного поляками та українцями і їх вплив на двосторонні відносини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 291-294.
1402722
  Кочура Н. Формування світоглядної культури громадян в сучасному українському суспільстві // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 35-42
1402723
  Пащенко О.П. Формування середнього класу в Україні: передумови, особливості та перспективи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 349-356. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1402724
  Грибоєдов С.В. Формування силових структур правоохоронної системи гетьманату Української держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-124. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються умови та якісний рівень формування правоохоронних органів Гетьманату доби Української Держави 1918 року на основі архівних матеріалів та історіографічних досліджень істориків і фахівців правоохоронної галузі.
1402725
  Колесник С.А. Формування синергетичного підходу як засобу пізнання дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1402726
  Калита Н.В. Формування систем приватного пенсійного забезпечення: світовий досвід і Україна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.49-56
1402727
  Бойко С. Формування системи антикризового управління підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-53. – (Економіка ; Вип. 41)


  Ідеться про формування системи антикризового управління підприємства.
1402728
  Грищенко Т.В. Формування системи банківського кредитування експертної діяльності українських підприємств : ринок фінансових послуг / Т.В. Грищенко, В.В. Курищук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 107-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1402729
  Болдуєв М.В. Формування системи внутрішньорегіонального бюджетного контролю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 19-24. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1402730
  Сергейчук О.А. Формування системи гарантій режиму законності у державному управлінні в сучасній Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 132-140.
1402731
  Колесник Н.Ф. Формування системи господарювання малого підприємництва в перехідній економіці : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Колесник Н.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с.16-17
1402732
  Колесник Надія Федорівна Формування системи господарювання малого підприємства у перехідній економіці : Дис...канд. економ. наук: 08.01.01 / Колесник Надія Федорівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 247л. – Бібліогр.:л.241-247
1402733
  Соловйова Н. Формування системи державного планування розвитку сільського господарства України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 11-20. – ISSN 0131-775Х
1402734
  Крушельницька Т. Формування системи державного управління ринком алкоголю і тютюну в перехідній економіці України // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.70-79
1402735
  Ігнащенко В. Формування системи договірно-правового регулювання залучення та використання міжнародної технічної допомоги в Україні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 44-54


  Стаття присвячена аналізу елементів системи договірно-правового регулювання залучення та використання міжнародної технічної допомоги (МТД) в Україні. Досліджується система угод "рамкового" характеру; угоди, що носять конкретний секторальний характер; ...
1402736
  Білоус А. Формування системи екологічного менеджменту в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 194-195
1402737
  Добуш Ю.Я. Формування системи екоменеджменту у економіці сталого розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 74-84. – ISSN 0321-0499
1402738
  Жалдак М. Формування системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання в педагогічному університеті / М. Жалдак, Ю. Рамський, М. Рафальська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 44-52. – ISSN 1682-2366
1402739
  Корнєв Ю.Г. Формування системи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності в Україні : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Корнєв Юрій Геннадійович ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1402740
  Корнєв Юрій Геннадійович Формування системи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Корнєв Ю.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 225с. + Додатки: л. 194 - 225. – Бібліогр.: л. 181 - 194
1402741
  Внукова Н.М. Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств-емітентів : фінанси підприємств / Н.М. Внукова, Н.І. Зінченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 112-120 : Табл. – Бібліогр.:10 назв
1402742
  Щєлко В. Формування системи комплексної підготовки фахівців в освіті за допомогою інтерактивних технологій // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 223-230. – ISSN 1998-6939


  У статті розкриваються питання інноваційного підходу до організації навчального процесу в закладах освіти. У статті розглянуто питання використання інтерактивної технології у процесі навчання.
1402743
  Вовк О.Й. Формування системи литовсько-руського права другої половини XV-початку XVI ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 115-126.
1402744
  Вовк О.Й. Формування системи литовсько-руського права другої половини ХV- початку XVI ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 115-126.
1402745
  Пащук Л.В. Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пащук Л. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1402746
  Гольда А Формування системи мотивації та стимулювання трудової діяльності з орієнтацією на кінцевий результат // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 158-162
1402747
  Ільїч Л.М. Формування системи мотивації трудового потенціалу акціонерних товариств // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 147-152. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1402748
  Кордюм Є. Формування системи насіннєвої репродукції рослин в умовах космічного польоту / Є. Кордюм, А. Попова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 157-158. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817
1402749
  Пушкар М.С. Формування системи облікових дисциплін в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Економіка ; Вип. 53)


  Висвітлено питання системи облікових дисциплін, яка склалася в Україні та роль кожної з них в інформаційному полі.
1402750
  Мазур Н. Формування системи оцінювання та рейтингування педагогічного персоналу ВНЗ I-II рівнів акредитації на основі експертних оцінок // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 67-74. – ISSN 1682-2366
1402751
  Лондар С.Л. Формування системи первинних дилерів в Україні : ринок фінансових послуг / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 61-73 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1402752
  Євсєєнко О.Ф. Формування системи показників фондового ринку та її взаємоз"язок з макроекономічними агрегатами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто систему показників фондового ринку у країнах з розвиненою ринковою економікою та в Україні. Визначено взаємозв"язок фондових показників з макроекономіними індикаторами.
1402753
  Тарабан С.В. Формування системи прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої влади : автореф. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Тарабан С. В.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:14 назв
1402754
  Грабчук О. Формування системи принципів фінансового ризик-менеджменту / О. Грабчук, К. Тимощенко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 241-244. – ISSN 1993-0259
1402755
  Розовик Д.Ф. Формування системи професійної освіти України (1917-1920) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Історія ; Вип. 53)


  Розкрито діяльність урядів України, місцевих органів влади, культурних організацій з формування системи професійної освіти України (1917-1920рр.)
1402756
  Піріашвілі О.Б. Формування системи регіонального стратегічного управління: теоретико-методичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 155-162


  Запропонова систему регіонального стратегічного управління в державі на сучасному етапі економічного розвитку.
1402757
  Сватюк О.Р. Формування системи рекламної інформації у вищих навчальних закладах / О.Р. Сватюк, І.Б. Гапій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 313-317. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1402758
  Пасіка С. Формування системи соціального забезпечення військовослужбовців / С. Пасіка, С. Ненько // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 44-47
1402759
  ГУМенюк Формування системи соціального захисту населення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-47. – ISSN 0132-1331
1402760
  Хом"як Наталія Василівна Формування системи соціального захисту сільського населення в радіоактивно забруднених районах : Автореф... канд. економ.наук: 08.09.03 / Хом"як Наталія Василівна; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – К., 1996. – 17л.
1402761
  Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній ( на прикладі компаній легкої промисловості ) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1402762
  Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній (на прикладі компаній легкої промисловості) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. – Додатки: л. 220-223. – Бібліогр.: л. 201-219
1402763
  Януль І.Є. Формування системи трансфертів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-100. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Статтю присвячено проблемам формування системи трансфертів в Україні. Розглянуто основні елементи сучасної системи трансфертів, визначено перспективні види трансфертів, напрями їх застосування.
1402764
  Кириченко О. Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваціного типу / О. Кириченко, Ю. Виговська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 29-38 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1402765
  Котляревська Н.С. Формування системи управління лісовим господарством України : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 10-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1402766
  Затонацька Т.Г. Формування системи управління ризиками на підприємстві реального сектору економіки / Т.Г. Затонацька, І.В. Примак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34-39. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі управління ризиками на підприємстві. Розглянуто умови формування системи ризик-менеджменту, аналіз її найважливіших підсистем, опрацьовано підвищення ефективності управління ризиками на підприємстві. The article is devoted to a ...
1402767
  Павлов О.І. Формування системи управління розвитком сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 109-114
1402768
  Жовніренко О.В. Формування системи фінансового контролю // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 279-285
1402769
  Волосович С.В. Формування системи фінансової безпеки ринку страхування кредитів // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 118-123 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1402770
  Гуменник В. Формування системи цільового управління вищим закладом освіти в умовах приєднання України до " Болонського процесу " // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 4. – С. 45-54. – ISSN 1682-2366
1402771
  Хома І.Б. Формування системно-комплексного підходу в оцінці рівня економічної безпеки підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 32-41. – ISSN 0321-0499
1402772
  Старчук Формування ситуації успіху у майбутніх офіцерів як науково-педагогічна проблема / Старчук, С.О. Кубіцький // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С. 13-18. – ISBN 966-8847-12-1
1402773
  Мохначук С.С. Формування сітки сільських поселень Волинської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 57-67 : Табл.
1402774
  Гедьо Г. Формування складу грецького населення Приазов"я кінця XVIII - середина XIX ст. за матеріалами діловодчої документації // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 238-252. – ISBN 966-7804-53-4
1402775
  Чмутова І.М. Формування складу підконтрольних показників у системі контролінгу капіталу підприємства / І.М. Чмутова, К.М. Азізова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 153-158
1402776
  Проценко Г.Д. Формування снігового покриву в садах і ягідниках // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 39-42 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1402777
  Коміссаров Вадим Олексійович Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Коміссаров В.О.; МОіНУ. – Тернопіль, 2003. – 223с. + Додатки: л. 196-223. – Бібліогр.: л. 175-196
1402778
  Коміссаров Вадим Олексійович Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Коміссаров В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1402779
  Щербина В. Формування соціально-психологічних аспектів кіберкомунікаційних практик у навчальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Автор на матеріалах пілотажного соціально-психологічного дослідження розглядає проблему формування новітніх комунікативних практик у навчально-виховному процесі сучасної української вищої школи. Автор робить висновок про необхідність впровадження ...
1402780
  Нікітін Ю В Формування соціально-психологічних засад суспільства як ключових складових внутрішньої безпеки суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 205-210.
1402781
  Нікітчина С.О. Формування соціального, фізичного і духовного здоров"я української молоді засобами етновиховання і громадської соціалізації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 11-14. – Бібліогр.: 8 назв
1402782
  Вієвська М.Г. Формування соціальної відповідальності сучасних фахівців як інтегруюча тенденція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються аспекти формування соціальної відповідальності як типової якості особистості менеджера та інтегруюча тенденція. Ключові слова: відповідальність, соціальна відповідальність, формування соціальної відповідальності у майбутніх ...
1402783
  Лавринович М.І. Формування соціальної однорідності колгоспного селянства в процесі комуністичного будівництва / М.І. Лавринович. – Київ, 1976. – 651с.
1402784
  Смолій В.А. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби (друга половина 17-18 ст.) / В.А. Смолій; АН УРСР; Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1985. – 264с.
1402785
  Паламарчук Лариса Формування соціокультурних знань про український етнос у школярів під час вивчення географії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-46. – Бібліогр.: 5 назв
1402786
  Грибан О.О. Формування спільного кредитного ринку Європейського Союзу : Автореф. дис. ...канд. економічних наук: спец. 08.00.02 / Грибан О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 5 назв
1402787
  Грибан О.О. Формування спільного кредитного ринку Європейського Союзу : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Грибан О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 219л. + Додатки: л.211-219. – Бібліогр.: л.189-210
1402788
  Бурячок А.А. Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов"янських мов / А.А. Бурячок. – Київ, 1983. – 248с.
1402789
  Апанасенко К.І. Формування спільної власності територіальних громад:окремі проблеми // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 568-570. – ISBN 966-660-151-6
1402790
  Бут Ю.С. Формування спільної екологічної політики Європейського Союзу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Бут Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 257 л. – Додатки: л. 237-257. – Бібліогр.: л. 206-236
1402791
  Бут Ю.С. Формування спільної екологічної політики Європейського Союзу : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.02 / Бут Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1402792
  Шостко О.Ю. Формування спільної європейської політики протидії організованій злочинності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 166-173. – ISSN 0201-7245
1402793
  Шевченко О.О. Формування споживацької поведінки домогосподарств в умовах розвитку нової економіки: інституціональний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 26-30
1402794
  Сапачук Ю.М. Формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сапачук Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1402795
  Борисов Г.В. Формування стадій участі адвоката у провадженнях за звернення громадян // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 127-131. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1402796
  Карпиленко В. Формування становлення до зарубіжних країн за допомогою фреймів у ЗМК // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 393-398
1402797
  Суперсон В. Формування статистичної інформації правового характеру в сфері комп"ютерних технологій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.43-47. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 0132-1331
1402798
  Самойленко В.М. Формування статусів та гідроекологічного стану Молочного лиману: ретроспектива та сучасні проблеми / В.М. Самойленко, В.М. Іванова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 164-175. – Бібліогр.: 23 назви
1402799
  Алексеєнко М.Д. Формування статутного капіталу банку : банківська справа / М.Д. Алексеєнко, Л.М. Алексеєнко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 109-115 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1402800
  Кравчук В. Формування статутного капіталу юридичної особи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 49-53. – ISSN 0132-1331
1402801
  Красовська О. Формування стилістичної компетентності студентів-філологів засобами епістолярію (на матеріалі листування Лесі Українки)
1402802
  Кузнєцова О. Формування стилю професійної діяльності як запорука успішності майбутнього фахівця // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 85-88. – ISSN 1562-529Х
1402803
  Гриджук І.А. Формування стійкого розвитку регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-39.
1402804
  Гребень В.В. Формування стоку важких металів у лісостеповій зоні Укарїни (на прикладі басейну р. Рось) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Гребень В. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1402805
  Грисюк О.В. Формування стратегії банку в умовах впливу факторів зовнішнього середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-15. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Подається характеристика ролі аналізу зовнішнього середовища банку, як складового компоненту стратегічного управління; визначаються групи факторів зовнішнього середовища, які чинять вплив на формування стратегії банку; виділяються основні типи ...
1402806
  Чувардинський О.Г. Формування стратегії економічної безпеки України в контексті інтеграції і глобалізації світової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-19.
1402807
  Одинець Валентина Миколаївна Формування стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку України : Дис... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Одинець Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1998. – 227л. – Бібліогр.:л.208-220
1402808
  Одинець В.М. Формування стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 058.05.01 / Одинець В. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1402809
  Новаківський І.І. Формування стратегії інноваційного менеджменту підприємства в умовах становлення інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 210-217. – ISSN 0321-0499
1402810
  Біленчук П.Д. Формування стратегії національної безпеки України: право, політика, економіка / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-37.
1402811
  Журило В.В. Формування стратегії ринкової поведінки підприємств на ринку високотехнологічних товарів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 116-123
1402812
  Стасенко А.В. Формування стратегії розвитку газопромислових підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 345-352.
1402813
  Шкарлет С. Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу / С. Шкарлет, В. Микитенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 4-7 : табл. – ISSN 1810-3944
1402814
  Гончаров В.М. Формування стратегії управління розвитком промислового підприємства на основі показників ефективності : монографія / Гончаров В.М., Макаренко М.В., Припотень В.Ю. ; М-во освіти і науки Укр. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-590-653-7
1402815
  Комарецька Формування стратегії управління фінансовим потенціалом підприємства / Комарецька, ПВ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 90-92
1402816
  Лозовський Юрій Анатолійович Формування стратегії як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні етапи формування і реалізації стратегії на сільськогосподарських підприємствах як чинник підвищення їх конкурентоспроможності.
1402817
  Савельєв В.В. Формування стратегій глобальної маркетингової діяльності підприємств на ринку продуктів харчування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савельєв Вадим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 192 л. – Додатки: л. 186-192. – Бібліогр.: л. 170-185
1402818
  Савельєв В.В. Формування стратегій глобальної маркетингової діяльності підприємств на ринку продуктів харчування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савельєв Вадим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1402819
  Гусєв Ю.В. Формування стратегій розвитку підприємництва на засадах франчайзингу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 181-184
1402820
  Литвин А.Є. Формування стратегій ТНК у галузі інформаційних технологій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 265-272 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1402821
  Станіва К.М. Формування стратегічних альянсів у міжнародному економічному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 175-179. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1402822
  Акмаєв А.І. Формування стратегічних напрямів посилення потенціалу вугледобувних підприємств в умовах кризи / А.І. Акмаєв, О.В. Бєлозерцев // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 159-170.
1402823
  Тищенко О.М. Формування стратегічних напрямків розвитку електроенергетики регіонів України / О.М. Тищенко, Н.Б. Петрова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 170-179


  У статті розглядається формування стратегії управління розвитком електроенергетики за допомогою оцінки конкурентоспроможності електроенергетики регіонів.
1402824
  Васильківський Д.М. Формування стратегічних рішень щодо управління процесом підвищення економічного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 162-167. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено теоретичні основи формування механізму підвищення економічного потенціалу підприємства. Це дозволило виявити суть і зміст економічного потенціалу підприємства та його елементів, орієнтованого на збереження довгострокової ...
1402825
  Капітан І.Б. Формування стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємств на засадах маркетингу : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 137-143 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1402826
  Дякон Л.Л. Формування стратегічного фінансового контролінгу підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 36-38. – Бібліогр.: 10 назв
1402827
  Партин Г.О. Формування стратегічної моделі управління витратами підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 124-133
1402828
  Пацурія Н.Б. Формування страхового законодавства: історичний аспект і перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні етапи формування та розвитку законодавства України про страхування за допомогою історичного методу пізнання з метою формування адекватних засад правового регулювання страхових відносин на сучасному етапі, що дозволило сформувати ...
1402829
  Таранова М.О. Формування структури і властивостей швидкорізальної сталі в умовах гідро- та газової екструзії : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.02.01 / Таранова М.О. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
1402830
  Капітан І.Б. Формування структури інноваційного потенціалу підприємств й управління його розвитком // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 130-137.
1402831
  Танцюра І.В. Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією імпульсної лазерної обробки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.13 - фізика металів / Танцюра І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1402832
  Танцюра І.В. Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією імпульсної лазерної обробки : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Танцюра І. В.; Держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя, 2009. – 156 л. – Бібліогр.: л. 138-156
1402833
  Лесюк Р.І. Формування струмопровідних елементів електронних плат струменевою технологією з використанням наночастинок срібла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лесюк Ростислав Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 14 назв.
1402834
  Михальський В.В. Формування субоптимального портфеля на світових фінансових ринках : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 93-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1402835
  Ярош Д.В. Формування судової системи Української Народної Республіки періоду Центральної Ради // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 18-22. – (Право. Економіка. Управління)
1402836
  Вожжов А. Формування сумарної позичкової заборгованості з кредитування за овердрафтом / А. Вожжов, О. Грищенко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 87-94. – Бібліогр.: на7 пунктів. – ISSN 1605-2005
1402837
  Тюрменко І.І. Формування суспільно-політичних поглядів і державницької позиції І. Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-31. – (Історія ; Вип. 44)


  У статті аналізуються чинники, що сприяли становленню І. Огієнка як ученого та національно визначеного державного діяча з чітко окресленими суспільно-політичними поглядами, спрямованими на утвердження української державності
1402838
  Надтока О. Формування суспільного світогляду як напрям сучасної інформаційної політики української держави // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-12.
1402839
  Надтока Олександр Формування суспільного світогляду як напрям сучасної інформаційної політики Української держави // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1402840
  Лаба О.В. Формування сучасних підходів до прав і свобод людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-46.
1402841
  Козаков В. Формування сучасних сціально-ціннісних концепцій державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23-31.
1402842
   Формування сучасного світогляду жінок і чоловіків щодо необхідності гендерних перетворень у суспільстві шляхом застосування сучасних технологій та механізмів розвитку ідеології гендерного паритету : Матеріали науково-практичної конференції та регіональних семінарів-практикумів. – Київ : Політехніка, 2004. – 396с. – На обкл. інша назва : Україна: розвиток ідеології гендерного паритету
1402843
  Анджапарідзе А. Формування сучасної договірно-правової бази українсько-грузинських відносин: успіхи й труднощі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 691-699. – ISSN 1563-3349
1402844
  Полторацький О.С. Формування сучасної інтеграційної стратегії України в контексті вибору оптимальної моделі забезпечення її національної безпеки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 9-13. – ISSN 1728-6220
1402845
  Мартинюк Л. Формування сучасної концепції інтелектуальної власності / Л. Мартинюк, І. Невінчаний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 93-96. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Досліджено трансформаційні процеси і вплив світових тенденцій у сфері інтелектуальної власності, окреслено перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні. Transformation processes and influencing of worlds are explored to the tendentsiy in ...
1402846
  Бойко С.І. Формування сучасної моделі менеджменту підприємства : Науково-метод. посібник / С.І. Бойко ; МОНУ, Тернопільська Академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 45 с. – ISBN 966-7411-72-9
1402847
  Мартусенко І.В. Формування сучасної моделі сталого розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 236-242. – Бібліогр.: 12 назв
1402848
  Калач Г.М. Формування сучасної моделі управління корпоративними правами держави : менеджмент / Г.М. Калач, Г.М. Бараніченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 159-165. – Бібліогр.: 10 назв
1402849
  Воротіна Л.І. Формування сучасної парадигми стратегії збереження життєвого циклу промислових підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 30-37.
1402850
  Бідзіля Ю. Формування сучасної української емігрантської преси в Італії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 98-103. – (Філологія ; Вип. 19)
1402851
  Власова Т.Р. Формування та використання інтелектуального капіталу в процесі суспільного відтворення : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Власова Т.Р.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 225л. + Додатки: л.209-225. – Бібліогр.: л.187-208
1402852
  Власова Т.Р. Формування та використання інтелектуального капіталу в процесі суспільного відтворення : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Власова Т.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1402853
  Склярова Н. Формування та використання коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій - суб"єктів виборчого процесу з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 11-19.
1402854
  Пішеніна Т. Формування та використання регіональних екологічних програм у діяльності радіоекологічного комплексу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 43-44. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1402855
  Палієнко В.П. Формування та втілення актуальних геоморфологічних ідей / В.П. Палієнко, Е.Т. Палієнко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 15-17. – Бібліогр. 29 назв. – ISSN 1561-4980
1402856
  Панасюк Р. Формування та діяльність коаліційного кабінету міністрів (1918 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано позиції Українського Національного Союзу, гетьмана П. Скоропадського та німецького військового командування щодо формування нового коаліційного уряду. Досліджено хід переговорів та діяльність оновленого кабінету ...
1402857
  Чорна Л. Формування та діяльність системи освітніх закладів національних меншин м. Києва ( 1920-1930 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 150-157.
1402858
  Погорілий С.Д. Формування та дослідження паралельних схем алгоритму Данцига / С.Д. Погорілий, І.В. Білоконь, Т.Ю. Проців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 207-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано використання паралельної реалізації знаходження мінімального шляху орієнтованого графа на прикладі алгоритму Данцига. Виконано модифікацію алгоритму для паралельних систем та його формалізацію з використанням математичного апарату систем ...
1402859
  Зленко Анатолій Максимович Формування та еволюція зовнішньополітичної стратегії України ( 1991- 2004 рр.) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук; 23. 00. 04 / Зленко А. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 13 назв
1402860
  Жовтянський В.А. Формування та еволюція циліндричного плазмового згустка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 287-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджується просторово-часова еволюція циліндричного згустка гелієвої плазми, у якому може очікуватися максимальний вплив ефектів розширення на розпад плазми. Формування згустка здійснюється методом діафрагмування імпульсного відкритого розряду в ...
1402861
  Лисенко О.Ю. Формування та збереження архітектури громадських просторів у структурі житловихбудинків Львова рубежу 19-20 століть : Автореф. дис. ...канд. архітектури: Спец. 18.00.01 / Ольга Юріївна Лисенко; МОН України; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1402862
  Олієвська М. Формування та збереження людського капіталу: регіональні аспекти // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 139-143. – ISSN 1993-0259
1402863
  Сивак Олексій Володимирович Формування та здійснення зовнішньої політики України (1990-1999 рр.) : Дис....канд. політ. наук. Спеціальність 23.00.04 / Сивак Олексій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2000. – 208л. – Додатки : л. 198-208. – Бібліогр.: л .191-198
1402864
  Сивак Олексій Володимирович Формування та здійснення зовнішньої політики України (1990-1999 рр.) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук:23.00.04 / Сивак О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1402865
  Козак Т. Формування та контроль професійної компететності педагога / Т. Козак // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 38-43. – ISSN 1562-529Х
1402866
  Байковський П.Б. Формування та механізми функціонування партійної системи Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Байковський П.Б. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1402867
  Возна Н.Я. Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп"ютеризованих системах : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Возна Н.Я.; Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1402868
  Богун В.Л. Формування та оцінка виробничого потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 56-59.
1402869
  Шевчук П. Формування та перспективи динаміки життєвого потенціалу на період трудової діяльності / П. Шевчук, Г. Швидка // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 38-44 : рис. – Бібліогр.: 22 назв.
1402870
  Пінчук Д. Формування та перспективи єдиного енергоринку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 134-135.
1402871
  Богун В.Л. Формування та підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств в умовах ринкової економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 213-218


  У статті досліджено особливості формування та підвищення ефективності використання виробничого потенціалу промислових підприємств в умовах ринкової економіки. Запропоновано методичні підходи до аналізу виробничого потенціалу промислових ...
1402872
  Криклій А.С. Формування та планування додаткової потреби в персоналі: методологічні та практичні аспекти // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-64. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1402873
  Лопушинський І.П. Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи : монографія / І.П. Лопушинський ; Нац. академія державна управління при Президентові України. – Київ : Олді-плюс, 2006. – 460 с. – ISBN 966-7914-99-5
1402874
  Рябко І.В. Формування та реалізація державної політики у сфері церковно-релігійних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 170-174. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1402875
  Корецький Юрій Михайлович Формування та реалізація інноваційної політики в регіоні (на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.10.01 / Корецький Ю.М.; НАНУ. Ін-тут регіональних досліджень. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1402876
  Гура В.Л. Формування та реалізація потенціалу конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Гура В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 278 л. + Додаток: л. 184-263. – Бібліогр.: л. 264-278
1402877
  Гура В.Л. Формування та реалізація потенціалу конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гура В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назв
1402878
  Кучерова К.С. Формування та реалізація стратегії виходу підприємства із кризового стану // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 85-91
1402879
  Поплавська Ж.В. Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках: теоретичний та прикладний аспект : монографія / Поплавська Ж.В., Михальчишин Н.Л. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Компанія "Манускрипт", 2010. – 296 с. + Додатки: с. 192-293. – Бібліогр.: с. 175-191
1402880
  Калініна Світлана Петрівна Формування та регулювання ринку праці крупного промислового регіону (на прикладі Донецької області) : Автореф... кандид. економічнихнаук: 08.09.02 / Калініна Світлана Петрівна; Мін-во освіти України. Одеський держ. економ. ун-тет. – Одеса, 1997. – 25л.
1402881
  Прилуцький А.М. Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Прилуцький Анатолій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1402882
  Бицюра Юрій Формування та розвиток відносин власності в Україні // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 7-9 : Табл.,. – Бібліогр. 11 назв
1402883
  Клименко О.В. Формування та розвиток європейського освітнього простору // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 53-60


  У статті проаналізовано історичні передумови формування та розвитку Європейського освітнього протору (ЄОП )в умовах Болонської декларації.
1402884
  Гамбург І. Формування та розвиток законодавства про технічне регулювання господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-19.
1402885
  Малярчук Н. Формування та розвиток інституту приватного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 184-187
1402886
  Алексєєв С.А. Формування та розвиток корпоративних форм підприємництва в промисловості України у 1991-2004 рр. : історичний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 1728-3671
1402887
  Дзядук Т.В. Формування та розвиток мережевої економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Дзядук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1402888
   Формування та розвиток національної системи кваліфікацій / В. Савченко, О. Кузнєцова, Н. Паршина, М. Дрозач // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 15-20
1402889
  Непорожній Ю.О. Формування та розвиток систем управління підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 215-218. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1402890
  Приятельчук Олена Анатоліївна Формування та розвиток системи кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Приятельчук О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 274л. + Додатки: л.232-274. – Бібліогр.: л.224-231
1402891
  Приятельчук Олена Анатоліївна Формування та розвиток системи кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій) : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Приятельчук О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1402892
  Алексейчук В.В. Формування та розвиток системи соціального партнерства в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 10-14. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1402893
  Гаджиєв Шамседдін Гуммет Огли Формування та розвиток стратегії зовнішньоекономічних зв"язків країн із перехідною економікою ( на матеріалі Азербайджанської Республіки) : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.05.01 / Гаджиєв Шамседдін Гуммет Огли; КНУТШ. – Київ, 2001. – 47 с. – Бібліогр.: 18 назв.
1402894
  Судак І.І. Формування та розвиток суспільно-політичних і економічних відносин між федеральним центром та провінціями у Канаді (1867- 1939 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Судак І.І; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1402895
  Ігнатюк А.І. Формування та розвиток теорії галузевих ринків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 7-13
1402896
  Ревуцький Сергій Формування та розвиток технопаркової інноваційної інфраструктури в Російській Федерації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 57-69
1402897
  Марушкевич Б. Формування та розвиток українських молодіжних громадських організацій у сучасній аналітиці // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 112-117. – ISSN 1810-2131
1402898
  Голосніченко Д. Формування та розподіл повноважень за римським публічним правом // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 9-14.
1402899
  Швед З. Формування та становлення філософського розуміння свободи в історії європейської думки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 135-138. – ISSN 1728-9343
1402900
  Коломієць Т. Формування та сучасний стан колекції родини Bromeliaceae Juss. у захищеному ґрунті ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо таксономічного та кількісного складу колекції родини Bromeliaceae Juss. Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зазначено основні джерела надходження рослин і напрями ...
1402901
  Сворак Степан Формування та трансформація вічового устрою Руської держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про методологію формаційного підходу до вивчення державного устрою та права Русі виникають у сучасних умовах не випадково. Нині потрібно спростувати легковажні тлумачення надзвичайно складних і доволі суперечливих суспільно-політичних процесіву ...
1402902
  Заславська О. Формування та управління банківськими депозитами // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 34-37. – ISSN 1728-9343
1402903
  Яковенко О.І. Формування та функціонування італійської економічної терміносистеми : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Яковенко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1402904
  Димитрюк Володимир Миколайович Формування та функціонування мережі залізниць Буковини Австро-Угорського періоду: 1866-1918 : Дис. ... канд. істор. наук / Димитрюк В.М.; Укр.акад. аграрних наук. Держ. наукова сільськогосп. біб-ка. – Київ, 2004. – 178с. – Бібліогр.: л. 156-178
1402905
  Жнякін Б.А. Формування тарифів на послуги підприємств комунальної теплоенергетики // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 368-373. – ISBN 966-7958-13-2
1402906
  Литвиненко Г.С. Формування творчого стилю О.Довженка та відображення народної культури у його творчості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 104-106. – Бібліогр.: С. 106
1402907
  Комашко Н.В. Формування творчої компетентності майбутніх дизайнерів у процесі вивчення комп"ютерної графіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.04 / Комашко Наталія Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв.
1402908
  Возняк А.Б. Формування творчої особистості підлітків у контексті особистісно орієнтованого виховання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 228-230
1402909
  Кресін О. Формування теоретико-методологічних засад порівняльного правознавства у працях Пауля Йоганна Анзельма фон Фейєрбаха // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 380-394. – ISSN 0132-1331
1402910
  Скибінський О.С. Формування теоретичних засад інфраструктури житлового будівництва / О.С. Скибінський, О.Ю. Григор"єв, О.О. Пшик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 309-315. – ISSN 0321-0499
1402911
  Романишина Н. Формування теоретичних і практичних жанрових умінь розпізнавання оповідання-портрета


  Автор пропонує методику теоретичного обгрунтування терміну "оповідання-портрет", обравши малу прозу В. Винниченка прикладом для визначення і застосування поняття
1402912
  Бойко Т.Г. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Бойко Т.Г. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 34 с. – Бібліогр. : 27 назв
1402913
  Мінаєв О. Формування технічної освіти на сучасному етапі розвитку освітянсько-наукового простору / Бесіду віл В. Карасьов // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 2. – С. 23-39. – ISSN 1682-2366


  Бесіда з ректорм Донецького нац. тех. ун-ту Олександром Мінаєвим
1402914
  Сегеда Сергій Павлович Формування типу військового видання в період українського державотворення 1917 - 1920 рр. (за матеріалами часопису "Стрілець") : Дис... кандид. філософ.наук: / Сегеда Сергій Павлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 192л. – Бібліогр.:л.155-181
1402915
  Занфіров В.А. Формування типу та особливостей стратегії регіонального розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 89-94. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1402916
  Дрожжина С. Формування толерантності в сучасному суспільстві: аксіологічний аспект / С. Дрожжина, М. Чернишова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 135-137. – ISSN 1728-9343
1402917
  Юр"єва П.Б. Формування торгівлі як складної соціально-економічної системи: теоретичні аспекти : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 33-35 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1402918
  Артеменко М.А. Формування транснаціональної еліти як чинник глобалізаційних процесів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 91-96. – ISSN 2077-1800
1402919
  Колюх В. Формування трипартійної системи в Україні: передумови й перспективи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 10 (247). – С. 18-20.
1402920
  Римаренко В.Є. Формування трудових навичок в учнів / В.Є. Римаренко. – К., 1961. – 55с.
1402921
  Благодир Ю. Формування трудових ресурсів села // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.90-97
1402922
  Криклій А.С. Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.01.01- економічна теорія / Криклій А.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 532л. + Додатки: л. 462-532. – Бібліогр.: л. 421-462
1402923
  Криклій Артур Станіславович Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Криклій А.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 32с. – Бібліогр.: 59 назв
1402924
  Смиренський Володимир Миколайович Формування у майбутніх учителів музики готовності до педагогічної імпровізації : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Смиренський Володимир Миколайович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1402925
  Смиренський Володимир Миколайович Формування у майбутніх учителів музики готовності педагогічної імпровізації : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Смиренський Володимир Миколайович ; Ін-т педагогіки та ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1998. – 169 л. – Бібліогр.:л.150-169
1402926
  Личко Л.Я. Формування у майбутніх фахівців з менеджменту та економіки стратегічної компетенції в говорінні // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 39-42. – ISSN 1817-8510
1402927
  Панченко М.Ф. Формування у підлітків інтересів до суспільно-корисної праці. / М.Ф. Панченко. – К., 1966. – 30с.
1402928
  Дерба С.М. Формування у студентів-іноземців практичного знання українських конструкцій і слів на позичення часу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 111-116. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглянуто дюіяльність прямого методу при формуванні у студентів-іноземців практичних знань конструкцій і слів на позначення часу в українській мові. Проаналізовано структуру заняття, послідовність та приклади завдань, які необхідно виконати ...
1402929
  Плахотнік О. Формування у студентів географічної картини світу як компоненту екологічної культури // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 122-129.
1402930
  Плахотнюк Ольга Формування у студентів екологічної культури як засіб гуманізації відносин з природою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 22-25 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
1402931
  Спічка А.Г. Формування у студентів іншомовної лексичної компетенції // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 141-145
1402932
  Киричук О.В. Формування у учнів активної життєвої позиції / О.В. Киричук. – К., 1983. – 137с.
1402933
  Рожанська Н.В. Формування українського громадянського суспільства і гуманітарна освіта // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 72-78. – ISBN 978-966-651-760-2


  У межах зовнішньоінституційного підходу в соціології освіти виявляються основні фактори взаємодії гуманітарної освіти і громадянського суспільства в Україні. Виявлені фактори аналізуються в контексті трансформації соціальної структури українського ...
1402934
  Щербак Н. Формування українського образу світу в політичних дискусіях інтелігенції початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – C. 93-96. – ISBN 978-966-439-147-1
1402935
  Калакура Ярослав Формування українського патріотизму: історичне та історіографічне підгрунтя // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 222-225. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто основні етапи зародження та розвитку українського патріотизму. розкрито його сутність, окреслено методи та засоби національно-патріотичного виховання, показано місце і роль українознавства у цьому процесі.
1402936
  Шовгун Ніна Олександрівна Формування українського сленгу в мовленнєвій діяльності малих соціальних груп. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шовгун Ніна Олександрівна; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 177л. – Бібліогр.:л.165-177
1402937
  Краснопольська Н.В. Формування української географії в дореволюційний період // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 293-296. – ISSN 1729-360Х
1402938
  Поліщук Інна Іванівна Формування Української держави у 1648-1657 рр. (Історіографія проблеми) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Поліщук Інна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
1402939
  Овсейчик Станіслав Володимирович Формування української екологічної термінології : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Овсейчик С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 199 л. – Бібліогр.: л.197-199
1402940
  Образцова Н.В. Формування української етнічної громади у Португалії (1988-2010 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Образцова Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 258 л. – Додатки: л. 186-225. – Бібліогр.: л. 226-258
1402941
  Образцова Н.В. Формування української етнічної громади у Португалії (1998-2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Образцова Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1402942
  Румянцева С.С. Формування української інтелігенції Наддніпрянської України наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Історія ; Вип. 47)


  Аналізуються головні шляхи та джерела формування української інтелігенції на межі ХІХ - ХХ ст.
1402943
  Передрієнко В.А. Формування української літературної мови 18 ст. / В.А. Передрієнко. – К, 1979. – 144с.
1402944
  Мазука Л.І. Формування Української меншини в Казахстані (80-і р. ХІХ ст. 30-і р. ХХ ст.) : Автореф... канд .іст.наук: / Мазука Л. І.; КУ. – К., 1996. – 25л.
1402945
  Горбань Т. Формування української політичної нації: історико-етнополітологічний аспект проблеми // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень
1402946
  Черкасова Л.В. Формування української релігійної свідомості: від язичництва до християнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1402947
  Розовик Д. Формування української шкільної освіти у Харківській губернії (1917-1920 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-52. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес створення української шкільної освіти на Харківщині в період Української революції 1917-1920 рр. The article considers the process of create Ukrainian school"s education in Kharkiv region during Ukrainian revolution 1917-1920.
1402948
  Коваль Р.Г. Формування умов інвестування соціально-економічного розвитку підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 49-51. – Бібліогр.: 10 назв
1402949
  Зоріна С.І. Формування умов становлення ринкового механізму господарювання : Автореф... канд. економ.наук: 08.00.01 / Зоріна С.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 20л.
1402950
  Шарманська В.М. Формування управління підприємством в умовах становлення ринкового господарства. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01 / Шарманська В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 28л.
1402951
  Макодзей Л.І. Формування управлінської компетентності майбутніх магістрів лісового господарства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Макодзей Л.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1402952
  Приятельчук О.А. Формування управлінської культури як вектор побудови системи управління людськими ресурсами на українських підприємствах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 165-166.
1402953
  Гладкий О.В. Формування управлінської структури промислових агломерацій: економічні, соціальні, екологічні аспекти // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 64-73. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
1402954
  Вальчук М.П. Формування установки правової відповідальності як одного з компонентів правосвідомості учнів професійних ліцеїв // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 31-34. – (Педагогічні науки)


  У статті розкрито зміст та значення установки правової відповідальності як одного з компонентів правосвідомості учнів професійних ліцеїв.
1402955
  Бригинець І. Формування уявного образу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 153-154.
1402956
  Толкачова Н.Є. Формування феодальної земельної власності у давньоруській державі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-25.
1402957
  Ляшенко О.І. Формування фізичного знання в учнів середньої школи : логіко-дидакт. основи / О.І. Ляшенко. – Київ : Генеза, 1996. – 126 с.
1402958
  Александров Г.Ф. Формування філософських поглядів Маркса і Енгельса / Г.Ф. Александров. – Київ, 1941. – 48с.
1402959
  Мицик В.В. Формування філософської та політико-правової думки про права людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 175-179.
1402960
  Алексеюк Л. Формування фінансових результатів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.36-40
1402961
  Рупняк Микола Ярославович Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 04. 01 / Рупняк М. Я.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 10 назв
1402962
  Коваль С.Л. Формування фінансових ресурсів комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 110-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1402963
  Тархов В П. Формування фінансово-економічних механізмів постіндустріального розвитку / В П. Тархов, О.О. Хворост, А І. Лакиза // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 16-21. – (Економічні науки)
1402964
  Лещук В.П. Формування фінансового капіталу фінансово-промислових груп у ринкових умовах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 142-145. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1402965
   Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України = Forming of financial potential of investment activity in economy of Ukraine : монографія / [Крупка М.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 403, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 382-403. – ISBN 978-966-613-904-0
1402966
  Ткаченко Н.М. Формування фінансової звітності в умовах глобалізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 348-351. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1402967
  Шевченко О.Ю. Формування фінансової складової національної економічної безпеки в умовах глобалізації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто систему основних економічних факторів впливу на фінансову безпеку країни в умовах глобалізації світової економіки, викладено основні загрози даних факторів та їх позитивний вплив на економічні інтереси країни.
1402968
  Ткачук І.Г. Формування фінансової стратегії в системі управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 301-304. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1402969
  Кремпова Н.Л. Формування фінансової стратегії соціально-економічного розвитку регіонів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 200-204
1402970
  Фарафонова Н.В. Формування фонду відтворення основних засобів суб"єктів господарювання в ринкових умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-27
1402971
  Копанєва В.О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки 20 ст. - поч. 21 ст.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Копанєва В.О. ; НАНУ. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1402972
  Матійченко Я.Т. Формування фонду оплати праці в колгоспах / Я.Т. Матійченко. – Київ, 1972. – 190с.
1402973
  Терський С. Формування фортифікацій Волинського князівства у XII - першій половині XIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 106-116. – ISSN 0869-3595
1402974
  Бакай Богдана Ярославівна Формування фразеології в переломні моменти історії народів Європи (на матеріалі української, російскої, англійської, німецької, французької мов у періоди першої та другої світових воєн) : Дис....канд.філологічних наук: 10.02.15 / Бакай Богдана Ярославівна; Дрогобицький держ.педагог.ун-тет Івана Франка. – Дрогобич, 2000. – 228л. – Бібліогр.:л.179-193
1402975
  Юрченко О.С. Формування фразеологічного фонду української літературної мови / О.С. Юрченко. – Х., 1984. – 208с.
1402976
  Купріянова М.О. Формування французької вимови у Квебеку з 17 сторіччя до наших днів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 175-181.
1402977
  Григоренко Т.М. Формування франчайзингових роздрібних торговельних мереж // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 79-83
1402978
  Стеченко Д. Формування функціонално-галузевої структури продовольчого комплексу Волинської області / Д. Стеченко, В.С. Корчун // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 82-94
1402979
  Ромась М.І. Формування хімічного складу атмосферних опадів на території України / М.І. Ромась, О.О. Косовець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 172-181.
1402980
  Кириленко В.Г. Формування художньо-естетичної культури старшокласників на уроках української та зарубіжної літератури і в позаурочний час / В.Г. Кириленко, М.О. Голубєва, І.В. Рябець // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1402981
  Гончаренко І.О. Формування цивілізацій А. Тойнбі у сучасному прочитанні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 190-199.
1402982
  Андрєєва О.М. Формування цивілізаційної ідентичності України в контексті вибору оптимальної моделі її національної безпеки // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 338-348
1402983
  Гетманцев О.В. Формування цивільних процесуальних норм на території України в кінці ІХ ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 25-30. – (Правознавство ; Вип. 478)
1402984
  Пельтек Формування цілісної системи мотивації персоналу підприємства в контексті управління прибутком підприємства / Пельтек, К.О. Капустян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 159-164. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1402985
  Побожій С. Формування цін на твори мистецтва : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 28-31. – Бібліогр.: 16 назв
1402986
  Падалко О.А. Формування ціни банківського кредиту : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 128-132. – Бібліогр.: 3 назви
1402987
  Іванова Ю. Формування ціннісних оріентацій студентів - майбутніх соціальних педагогів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 14-17. – ISSN 0131-6788
1402988
  Гнот С. Формування ціннісних орієнтацій і здорового способу життя на основі Святого Письма // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 83-87. – ISSN 1728-3671
1402989
  Личова Г. Формування цінності бренду країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-26. – (Економіка ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні підходи до формування цінності бренду країни, проаналізовано проблеми побудови цінності бренду країни та визначено взаємозв"язок цінності бренду продукту і цінності бренду країни. Theoretical approaches of country brand equity ...
1402990
  Ковтун М.Ф. Формування черепа і скелета кінцівок птахів в ембріогенезі / М.Ф. Ковтун, О.В. Шатковська, Ю.В. Шатковський; НАНУ, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ : Наукова думка, 2008. – 200с. : іл. – Проект "Наукова книга" - 2007. – ISBN 978-966-00-0709-3
1402991
  Скопненко Б.О. Формування чехословацьких військових частин на території СРСР в роки Другої світової війни та їх участь у фронтових операціях Червоної армії (1941-1945 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Скопненко Богдан Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 219 л. – Бібліогр.: л. 178-219
1402992
  Шкарупа О. Формування читацьких навичок сучасного школяра використання духовно-морального потенціалу художнього тексту // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 9 (380). – С. 9-12
1402993
  Яценко Таміла Формування читацької компетентності учнів: методична "мода" чи вимога сучасності?
1402994
  Яценко Таміла Формування читацької компетентності школярів у процесі сучасної інтерпретації творів української класичної літератури


  У статті узагальнено визначення поняття "читацька компетентність", розглянуто ефективність використання структурно-стильового аналізу під час вивчення української класичної літератури в умовах компетентнісного підходу.
1402995
  Фатма Бейоглу Формування Чорноморського регіону економічного співробітництва. : Автореф... канд. екон.наук: 08.05.03 / Фатма Бейоглу; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
1402996
  Миронюк О.В. Формування щільних тонкошарових структур у системі полімер-алюмосилікат-карбонат : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Миронюк О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
1402997
  Жукевич І.В. Формування явних та неявних принципів права // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 11 (49). – С. 43-49.
1402998
  Крупка Ю. Формування ядерного законодавства України в контексті її євроінтеграції // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 70-75
1402999
  Хром"як Н.В. Формування, аналіз та внутрішній контроль статистичної звітності промислових підприємств / Н.В. Хром"як, В.М. Чубай // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 54-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1403000
  Злупко С. Формування, розвиток і сучасний стан економічної системології в Україні : З історії економічної думки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 77-83. – Бібліогр. 32 назви. – ISSN 0131-775Х
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,