Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1402001
  Мамедова И.М. "Статистические описания Шамшадильской и Казахской дистанции" как источник для изучения истории населения Закавказья (первая треть XIX ст.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 104-120. – ISSN 1682-671Х


  На основі нових джерел розглядається політика Російської держави по відношенню до народів Закавказзя. Висвітлюється роль азербайджанських тюрків як впливового чинника у транскавказькій політиці трьох держав - Персії (Ірану), Росії і Туреччини.
1402002
  Земсков В.Н. "Статистический лабиринт". Общая численность советских военнопленных и масштабы их смертности // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 22-32. – ISSN 0869-5687
1402003
  Воблый К.Г. Статистика : Курс лекций, читанный в Университете Св. Владимира в осеннем семестре 1907-8 г. / К.Г. Воблый, пр.-доц. – На правах рукописи. – Киев : Изд. кн. маг. В.А. Просяниченко ; [Тип. Т.Г. Мейнандера], 1908. – VIII, II, II, 343 с.
1402004
  Воблый К.Г. Статистика : (пособие к лекциям). – 3-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. кн. маг. В.А.Просяниченко, 1912. – 396, VII с. : 13 диаграмм и картограма
1402005
  Каблуков Н.А. Статистика / Н.А. Каблуков. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1922. – 496с.
1402006
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – М., 1966. – 72с.
1402007
  Козаченко І.В. Статистика / І.В. Козаченко. – Київ, 1969. – 251с.
1402008
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – Москва, 1976. – 334с.
1402009
  Козаченко І.В. Статистика / І.В. Козаченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1977. – 247с.
1402010
  Кузьмичев С.К. Статистика / С.К. Кузьмичев, Г.И. Соломаха. – Горький, 1979. – 103с.
1402011
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1981. – 407с.
1402012
  Левин А.Е. Статистика / А.Е. Левин. – М., 1984. – 207с.
1402013
  Горкавий В.К. Статистика : Підручник для студентів економічних спеціальностей сільскогосподарських вузів 3 та 4 рівнів акредитації / В.К. Горкавий. – Київ : Вища школа, 1995. – 415 с.
1402014
   Статистика : Курс лекц. ; Для студ.вузов / Л.П. Харченко, В.Г. Долженкова, В.Г. Ионин, В.В. Глинский, Т.Н. Грицай, А.В. Зенков, С.Б. Нехорошков, Л.П. Майкова; Т.H. Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г., Глинский В.В., Грицай, А.В. Зенков, С.Б. Hехорошков, Л.П. Майкова; Гос.ком.РФ по высш.образ.;Hовосибирская гос.акад.экономики и управления. – Новосибирск ; Москва : НГАЭУ : Инфра-М, 1997. – 311 с. – (Сер.:"Высшее образование"). – ISBN 5-86225-382-3
1402015
   Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : монографія / [Н.В. Ковтун, З.О. Пальян, Е.М. Лібанова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 478, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-899-9
1402016
  Доерфель К. Статистика в аналитической химии / К. Доерфель. – М., 1969. – 248с.
1402017
  Исаев А.А. Статистика в метеорологии и климатологии / А.А. Исаев. – Москва : Московский университет, 1988. – 244с.
1402018
  Ленин В.И. Статистика в работах В.И.Ленина. / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1933. – 752с.
1402019
  Маслов П.П. Статистика в социологии. / П.П. Маслов. – М., 1971. – 248с.
1402020
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли капиталистических стран / С.Н. Бакулин. – Москва : Внешторгиздат, 1952. – 224 с.
1402021
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли капиталистических стран / С.Н. Бакулин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Внешторгиздат, 1961. – 240 с.
1402022
  Егорин П.Г. Статистика геологоразведочных работ / П.Г. Егорин. – Москва : Недра, 1981. – 237с.
1402023
  Парчевская Д.С. Статистика для радиоэкологов / Д.С. Парчевская. – Киев : Наукова думка, 1969. – 114с.
1402024
  Марочко В. Статистика жертв Голодомору 1932-1933 років: історично-демографічний дискурс // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 25-46. – ISBN 978-617-7122-39-4


  "Демографічна наука має право і можливості на припущення, гіпотетичне прогнозування та навіть моделювання соціально-демографічних явищ і процесів. Подібні методики застосовували у 1920-1930-х рр. українські демографи К. Воблий, М. Птуха, Ю. ...
1402025
  Марочко В.І. Статистика жертв Голодомору: антропологічно-демографічний дискурс // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 112-132. – ISSN 0130-5247
1402026
  Бронер Л Д. Статистика жилищного и коммунального хозяйства / Л Д. Бронер, . – М, 1979. – 350с.
1402027
  Кулик О.Г. Статистика злочинності як джерело кримінологічної інформації: теоретичний аспект // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 144-150. – ISSN 2072-8670
1402028
  Осауленко О.Г. Статистика зміни клімату: європейський досвід та національна оцінка / О.Г. Осауленко, Т.В. Кобилинська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (92). – С. 4-15 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2519-1853
1402029
  Девис Д. Статистика и анализ геологических данных / Д. Девис. – Москва : Мир, 1977. – 572с.
1402030
  Груза Г.В. Статистика и анализ гидрометеорологических данных / Г.В. Груза, Р.Г. Рейтенбах. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 216с.
1402031
  Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы планирования эксперимента / Н. Джонсон, Ф. Лион. – Москва, 1981. – 518с.
1402032
  Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: методы обработки данных : Пер. с англ. / Н. Джонсон, Ф. Лион. – Москва : Мир, 1980. – 610с.
1402033
  Тимошенко И.В. Статистика и риторика сравнительных исследований социально-экономического развития стран мира / И.В. Тимошенко, О.Н. Нащекина // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 166-171. – ISBN 978-966-285-568-5
1402034
  Смит Статистика и социология / Смит, Майо. – Москва, 1900. – 407 с.
1402035
  Никитин С.М. Статистика капиталовложений / С.М. Никитин. – М, 1960. – 139с.
1402036
  Кадибур Т.С. Статистика капитального строительства / Т.С. Кадибур. – Л., 1990. – 73с.
1402037
  Кумарина Н.Н. Статистика населения / Н.Н. Кумарина. – Куйбышев, 1964. – 44с.
1402038
  Демина А.И. Статистика населения / А.И. Демина. – Барнаул, 1992. – 74с.
1402039
  Голуб Л.А. Статистика населения развивающихся стран. / Л.А. Голуб. – Киев, Донецк, 1984. – 96с.
1402040
  Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки : навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 470, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 466-470. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-050-5
1402041
  Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки : навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 470, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 466-470. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-050-5
1402042
  Кваша Я.Б. Статистика новой техники. / Я.Б. Кваша. – М., 1966. – 264с.
1402043
  Казанская Е.В. Статистика окружающей среды / Е.В. Казанская. – М, 1980. – 64с.
1402044
  Ножкина Р.С. Статистика основных фондов и технического прогресса / Р.С. Ножкина. – М, 1978. – 27с.
1402045
  Леонтьев А.А. Статистика посещаемости библиотечного сайта и квантовый принцип неопределённости // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены особенности статистики посещаемости библиотечного сайта, в которой доля интернет-роботов составляет около 85%. Высказано предположение, что такая картина может быть интерпретирована с точки зрения квантового принципа неопределенности. ...
1402046
  Дараган М.В. Статистика праці в промисловості / М.В. Дараган. – Київ, 1965. – 292с.
1402047
  Князевский В.С. Статистика производительности труда (в промышленности) : Автореф... канд. экон.наук: / Князевский В.С. – Москва, 1952. – 20 с.
1402048
  Бакланов Г.И. Статистика промышленности : [учебник для вузов по спец. "Статистика"] / Г.И. Бакланов, В.Е. Адамов, А.Н. Устинов ; под ред. В.Е. Адамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 439 с.
1402049
  Ежов А.И. Статистика промышленности. / А.И. Ежов. – М, 1977. – 320с.
1402050
  Ежов А.И. Статистика промышленности. / А.И. Ежов. – 6-е изд. – М, 1983. – 320с.
1402051
  Вуль М.Я. Статистика розвитку, сучасний стан та перспективи Західного нафтогазоносного регіону України / М.Я. Вуль, О.В. Зур"ян, В.О. Старинський // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 33-38. – ISSN 1682-721Х
1402052
  Гаабе Ю.Э. Статистика сельского хозяйства / Ю.Э. Гаабе. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1971. – 395с.
1402053
  Луценко А.И. Статистика сельского хозяйства. / А.И. Луценко. – Москва, 1981. – 334с.
1402054
  Бучина В.В. Статистика снабжения и быта / В.В. Бучина, Н.П. Дашинская. – Минск, 1976. – 280с.
1402055
  Беляевский И.К. Статистика торговли : учебник для вузов обуч. по спец. "Статистика" / И.К. Беляевский. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 352 с. – Библиогр.: с. 345
1402056
  Акиншина Н.К. Статистика труда : учеб. пособие для вузов по специальности "Экономика труда" / Акиншина Н.К. – Москва : Стаитстика, 1977. – 222 с.
1402057
  Пальян З.О. Статистика у цифрову епоху: наукові здобутки професіоналів і початківців // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 98-100. – ISSN 2519-1853
1402058
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2000
1402059
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
1402060
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 2 (69). – 2015. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402061
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 3 (70). – 2015. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402062
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 4 (71). – 2015. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402063
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 1 (72). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402064
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 2 (73). – 2016. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402065
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (74). – 2016. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402066
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (75). – 2016. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402067
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (76). – 2017. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402068
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (80). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402069
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (82). – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402070
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (83). – 2018. – 148 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402071
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (85). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402072
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (86). – 2019. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402073
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (87). – 2019. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402074
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (92). – 2021. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402075
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4(95). – 2021. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402076
   Статистика финансов : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 816с. – ISBN 5-279-01954-2
1402077
  Сословський В.Г. Статистика фінансового ринку : [практикум] : навч. посібник / В.Г. Сословський. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 166, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-166. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-275-8
1402078
  Залкинд А.И. Статистика цен в европейских социалистических странах / А.И. Залкинд, С Е. Кудрова, . – М, 1973. – 310с.
1402079
  Гумбель Э. Статистика экстремальных значений. / Э. Гумбель. – Москва : Мир, 1965. – 450 с.
1402080
  Козьминых Д.В. Статистика электромеханических систем автоматического регулирования / Д.В. Козьминых. – Куйбышев, 1971. – 192с.
1402081
  Октябрьский П.Я. Статистика эффективности промышленного производства / П.Я. Октябрьский. – Москва, 1975. – 222с.
1402082
  Гутерц Н.П. Статистика эффективности промышленного производства / Н.П. Гутерц. – Ташкент, 1982. – 45с.
1402083
  Воблый К.Г. Статистика. : пособие для учащихся и самообразования / К.Г. Воблый. – 6-е изд., перераб. – Киев : Госиздат Украины, 1924. – 287 с. : 15 диаграмм
1402084
  Козаченко І.В. Статистика. / І.В. Козаченко. – 3-е вид., переробл. і доп. – К., 1982. – 256с.
1402085
  Бобков В.В. Статистики Таврической губернии (19 - начало 20 века) : Биобиблиографический указатель / В.В. Бобков; Таврич. нац. ун-тет им. В.И.Вернадского; Под ред.: А.А.Непомнящего. – Симферополь, 2004. – 304 с. – (Биобиблиография крымоведения ; Вып.1). – ISBN 966-572-527-0
1402086
  Цкипуришвили Л.Г. Статистико-вероятностное моделирование динамики популяции общественной полевки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 009 / Цкипуришвили Л. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 18л.
1402087
  Ротар А.В. Статистико-економічна оцінка стану інноваційної діяльності у промисловості // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 52-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1402088
  Мекшун Л.М. Статистико-економічний аналіз діяльності селянських господарств в Україні наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7511-00-0
1402089
  Незнамова Аеліта Сергіївна Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Незнамова А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1402090
  Незнамова Аеліта Сергіївна Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Незнамова Аеліта Сергіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 237л. + Додатки: л.: 192 - 237. – Бібліогр.: л.182 - 192
1402091
  Купалова Г.І. Статистико-економічний аналіз, оцінка та перспективи розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств / Г.І. Купалова, В.М. Четверик. – Київ : ФОП Бреза А.Е., 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – ISBN 978-966-2668-56-8
1402092
   Статистико-економічний і бухгалтерський звіт державної промисловості. – Харків
1. – 1929. – 137с.
1402093
   Статистико-економічний і бухгалтерський звіт державної промисловості.. – Х.
2. – 1930. – 243с.
1402094
  Шевелева П.А. Статистико-комбинаторное моделирование немецкой морфологии : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Шевелева П. А.; АН СССР, Ин-т языкознан. Лен. отд. – Л., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1402095
  Ожигова Г.И. Статистико-комбинаторное моделирование чешской морфологии : Автореф... канд. филол.наук: / Ожигова Г. И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 21л.
1402096
   Статистико-комбинаторное моделирование языков.. – М.-Л. : Наука, 1965. – 502 с.
1402097
   Статистико-комбинаторные методы в археологии. – М., 1970. – 220с.
1402098
  Андреев Н.Д. Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении / Андреев Н.Д. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1967. – 404 с.
1402099
  Андреева Д Л. Статистико-комбинаторные типы словоизменения и разряды слов в русской морфологии / Андреева Л.Д. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1969. – 206 с.
1402100
  Андреев Николай Дмитириевич Статистико-комбинаторный метод в теоретическом и прикладном языковедении : Автореф... д-ра филол.наук: / Андреев Николай Дмитириевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
1402101
  Чумаченко Н.Г. Статистико-математические методы анализа в управлении производством США. / Н.Г. Чумаченко. – М., 1973. – 164с.
1402102
  Ястребов В.А. Статистико-математические методы в экономических процессах / В.А. Ястребов, Ю.В. Сажин. – Саранск, 1981. – 84с.
1402103
  Стоянов Й П. Статистико-математические модели в экономике народного образования. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Стоянов П.Й,; Науч-исслед.ин-т.общей педагогики АПН СССР. – М, 1976. – 22л.
1402104
  Гвоздь Т.В. Статистико-механічний опис фазової поведінки полідисперсних колоїдних і полімерних систем в об"ємі та у пористому середовищі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.24 / Гвоздь Тарас Валентинович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
1402105
  Курушин Ю.Н. Статистико-термодинамический анализ многокомпонентных твердых растворов окислов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Курушин Ю.Н.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 10л.
1402106
  Корчагин В.Б. Статистико-термодинамическое исследование свойств бинарного твердого раствора CsCl--CsBr : Автореф... канд. хим.наук: / Корчагин В. Б.; ЛГУ. – Л., 1964. – 8л.
1402107
  Спивакова В.В. Статистико-экономические методы оценки эффективности работы промышленных предприятий (на прим. предприй швейной пром.). : Автореф... канд. экон.наук: / Спивакова В.В.; ХГУ. Каф. планирования, статистики и учета. – Х., 1967. – 19л.
1402108
  Солодовник Я.В. Статистико-экономические модели для установления областей рационального применения изгибаемых и внецентренно сжатых элементов из различных материалов и для облегчения выбора экономичных конструкций : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 480 / Солодовник Я.В. ; Одес. инж.-строит. ин-т. – Одесса, 1969. – 33 с.
1402109
  Струмилин С.Г. Статистико-экономические очерки. / С.Г. Струмилин. – М., 1958. – 739с.
1402110
  Андриенко В.Е. Статистико-экономический анализ кормовой базы животноводства. (На примере колхозов и совхозов Киевской обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Андриенко В.Е. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1402111
  Афанасьев В.И. Статистико-экономический анализ продажи товаров в кредит (с рассрочкой платежа) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Афанасьев В.И.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Л, 1969. – 20л.
1402112
  Ерина А.М. Статистико-экономический анализ производства молока на Украине : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ерина А.М. ; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1965. – 17 с.
1402113
  Соколова Л.П. Статистико-экономический анализ себестоимости швейной продукции : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 600 / Соколова Л.П. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 22 с.
1402114
  Трофимов В.П. Статистико-экономический анализ сезонности колхозного труда : Автореф... канд. эконом.наук: / Трофимов В.П.; КИНХ. – К., 1966. – 20л.
1402115
  Моторин Руслан Николаевич Статистико-экономический анализ текучести рабочих кадров (на примере промышленных предприятий города Киева) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Моторин Руслан Николаевич ; Киевск. ин-т народного хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1402116
  Манцуров И.Г. Статистико-экономический анализ факторов эффективности промышленного производства : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Манцуров Игорь Германович ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 8 назв.
1402117
  Геривская Ю.И. Статистико-экономический анализ эффективности животноводства в колхозах Львовской области. : Автореф... канд.экон.наук: 08.600 / Геривская Ю.И.; Укр.науч.-иссл.ин-т.экономики и организации сел.хоз. – К, 1971. – 27л.
1402118
  Карасев И.К. Статистико-экономический анализ эффективности и перспектив производства технических культур в колхозах Днепропетровской области : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Карасев И. К.; С. х. акад., Южн. от-ние, Укр.НИИ эконом. и орган. с. х. – К., 1974. – 27л.
1402119
  Чекотовский Э.В. Статистико-экономическое изучение женских трудовых ресурсов колхозов. (На прим. колхозов Киев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Чекотовский Э.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1973. – 40л.
1402120
  Атаманчук Н.М. Статистико-экономическое изучение основных фондов и резервов их использования в молочной промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Атаманчук Н.М.; Киев.ин-т.нар.хоз.-ва. – К, 1973. – 26л.
1402121
  Галашин В.Л. Статистико-экономическое изучение состояния и использования парка электродвигателей на металлургических заводах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Галашин В.Л. ; КИНХ. – Киев, 1967. – 20 с.
1402122
  Двирнык Владимир Николаевич Статистико-экономическое исследование рентабельности скотоводства в колхозах. (По материалам группы районов Днепропетр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Двирнык Владимир Николаевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1402123
  Полищук О.И. Статистико-экономическое исследование розничной сети государственной торговли УССР. (По данным торг. переписей и единоврем. учетов) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Полищук О.И.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Ленинград, 1969. – 24л.
1402124
   Статистико-экономическое исследование эффективности промышленного производства /предприятие, отрасль, район/. – Л., 1983. – 168с.
1402125
   Статистико-этнографические исследования в Чувашской АССР. – Чебоксары, 1984. – 163с.
1402126
  Иванов К.И. Статистическа физика и термодинамика / К.И. Иванов. – Пловдив, 1985. – 514с.
1402127
  Монин А.С. Статистическая гидромеханика / А.С. Монин, А.М. Яглом. – Москва : Наука
Ч. 2 : Механика турбулентности. – 1967. – 720с.
1402128
  Абусев Р.А. Статистическая групповая классификация : учеб. пособ. по спецкурсу / Р.А. Абусев, Я.П. Лумельский ; Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : ПГУ, 1987. – 90, [2] с. – Библиогр.: с. 85-90
1402129
   Статистическая дактилоскопия : ( Методологические проблемы ). – Москва : Формула права, 1999. – 184с. – ISBN 5-89391-044-3
1402130
  Казаков И.Е. Статистическая диднамика системс переменной структурой / И.Е. Казаков. – М, 1977. – 416с.
1402131
  Росин М.Ф. Статистическая динамика и теория эффективности систем управления / М.Ф. Росин. – М., 1970. – 335с.
1402132
  Росин М.Ф. Статистическая динамика и теория эффективности систем управления / М.Ф. Росин, В.С. Булыгин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1981. – 312с.
1402133
  Казаков И.Е. Статистическая динамика нелинейных автоматических систем / И.Е. Казаков, Б.Г. Доступов. – М, 1962. – 332с.
1402134
  Первачев С.В. Статистическая динамика радиотехнических следящих систем / С.В. Первачев. – Москва : Советское радио, 1973. – 488 с.
1402135
  Ушкалов В.Ф. Статистическая динамика рельсовых экипажей / В.Ф. Ушкалов. – Киев, 1982. – 358с.
1402136
  Лурье А.Б. Статистическая динамика сельскохозяйственных агрегатов / А.Б. Лурье. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 383с.
1402137
  Солодов А.В. Статистическая динамика систем с точечными процссами / А.В. Солодов, А.А. Солодов. – Москва : Наука, 1988. – 255 с.
1402138
  Пятигорский Б.Я. Статистическая динамика электрической активности спинальных нейтронов мышечной и кожной чувствительности : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пятигорский Б.Я. ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1966. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
1402139
  Яхот О.О. Статистическая закономерность в социологическом анализе / О.О. Яхот. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
1402140
   Статистическая и динамическая прочность элементов энергетических установок, работающих в условиях высоких температур., 1971. – 100с.
1402141
  Стэррок П.А. Статистическая и динамическая электронная оптика. Теория фокусировки в линзах, отклоняющих устройствах и ускорителях : пер. с англ. / П.А. Стэррок. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 286 с.
1402142
   Статистическая и квантовая физика и ее приложения. : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство Университета дружбы народов, 1986. – 161с.
1402143
  Ковач Д.Ш. Статистическая и модуляционная спектрофотометрия халькогалогенидных полупроводников : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Ковач Д.Ш.; АН МССР. – Кишинев, 1982. – 16л.
1402144
  Богомазов Г.М. Статистическая и фонетическая характреистика двучленных сочетаний согласных в русской речи : Автореф... канд. филол.наук: / Богомазов Г. М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 18л.
1402145
  Турыгина Л.А. Статистическая интерпретация антонимии язык и речь : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.677 / Турыгина Л.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1970. – 21 с.
1402146
   Статистическая интерпретация геофизических данных. – Ленинград : Ленинградский университет, 1981. – 255с.
1402147
  Гольцман Ф.М. Статистическая интерпретация магнитных и гравитационных аномалий / Ф.М. Гольцман, Т.Б. Калинина. – Ленинград : Недра, 1983. – 248с.
1402148
  Бембель Р.М. Статистическая интерпретация систем годографов отраженных волн с учетом априорной информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Бембель Р.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции прикл. математики и механики Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. – Новосибирск, 1971. – 17л.
1402149
  Кулинич Емельян Иванович Статистическая информация и методы анализа производства и заготовок продукции животноводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Кулинич Емельян Иванович; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1973. – 24л.
1402150
  Фурсиков Д.С. Статистическая иррадиация торможением / Д.С. Фурсиков. – 12 с. – Отд. оттиск
1402151
   Статистическая карманная книжка Германской Демократической Республики 1960 г.. – Берлин, 1960. – 208с.
1402152
   Статистическая карманная книжка Германской Демократической Республики 1961 г.. – Берлин, 1961. – 208с.
1402153
   Статистическая классификация, основанная на выборочных распределениях. – Л., 1978. – 104с.
1402154
  Алексеев П.М. Статистическая лексикография / П.М. Алексеев. – Москва, 1975. – 120с.
1402155
  Андрющенко Андрей Андреевич Статистическая макроструктура гидрологических полей Черного моря и методика их расчета на основе применения оптимальной интерполяции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Андрющенко Андрей Андреевич; АН СССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1402156
  Майер Дж. Статистическая механика : пер. с англ. / Дж. Майер, Гепперт-Майер. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 478 с.
1402157
  Хуанг К. Статистическая механика / К. Хуанг; Пер. с англ. Н.М. Плакиды и В.Т.Хозяинова; Под ред. Ю.А. Церковникова. – Москва : Мир, 1966. – 521 с.
1402158
  Кубо Р. Статистическая механика : Современный курс с задачами и решениями / Р. Кубо; Пер. с англ. под ред.Д.Н.Зубарева. – Москва : Мир, 1967. – 452 с.
1402159
  Рюэль Д. Статистическая механика : Строгие результаты / Д. Рюэль; Пер. с англ. И.Д. Новикова и В.М. Герцика; Под. ред. Р.А. Минлоса. – Москва : Мир, 1971. – 368 с.
1402160
  Фейнман Р. Статистическая механика : Курс лекций; Пер.с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Мир, 1975. – 407 с.
1402161
  Фейнман Р. Статистическая механика : Курс лекций / Р. Фейнман; Пер. с англ. Н.М. Плакиды и Ю.Г. Рудого; Под ред. Д.Н. Зубарева. – Изд. 2-е. – Москва : Мир, 1978. – 407 с.
1402162
  Майер Дж. Статистическая механика : Пер. с англ. / Дж. Майер, Гепперт-Майер. – 2-е изд., перераб. – Москва : Мир, 1980. – 544 с.
1402163
  Кубо Р. Статистическая механика = Statistical mechanics : современный курс с задачами и решениями, составленный при участии Х. Ичимура, Ц. Усуи, Н. Хасизуме: [ 160 задач с подробными решениями ] / Р. Кубо; пер. с англ. под ред. и с предисл. Д.Н. Зубарева. – 2-е изд.. стер. – Москва : КомКнига, 2007. – 452с. – ISBN 978-5-484-00819-3
1402164
  Балеску Р. Статистическая механика заряженных частиц : пер. с англ. / Р. Балеску ; под ред. А.А. Рухадзе, доп. В.П. Силина. – Москва : Мир, 1967. – 514 с.
1402165
   Статистическая механика и теория фазовых переходов. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1989. – 164с.
1402166
  Волков Статистическая механика композитных материалов / Волков, В.П. Станров. – Минск, 1978. – 208с.
1402167
  Изюмов Ю.А. Статистическая механика магнитоупорядоченных систем / Ю.А. Изюмов, Ю.Н. Скрябин. – Москва : Наука, 1987. – 263 с.
1402168
  Иордан П. Статистическая механика на основе квантовой теории / П. Иордан. – Харьков ; Киев, 1935. – 91 с.
1402169
  Покровский В.Н. Статистическая механика разбавленных суспензий / В.Н. Покровский. – Москва : Наука, 1978. – 136 с.
1402170
  Ласкин Н.В. Статистическая механика систем в случайных полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Ласкин Н. В.; МВиССО УССР, Дон.ГУ. – Донецк, 1980. – 12л.
1402171
  Флори П. Статистическая механика цепных молекул / П. Флори. – М, 1971. – 440с.
1402172
  Хир К. Статистическая механика, кинетическая теория и стохастические процессы : Пер. с англ. / К. Хир. – Москва : Мир, 1976. – 600с.
1402173
  Хилл Т. Статистическая механика. Принципы и избранные приложения : Пер. с англ. / Т. Хилл. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 485с.
1402174
  Гриднева Светлана Андреевна Статистическая модель множественного образования адронов, учитывая сохранение дискретных квантовых чисел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Гриднева Светлана Андреевна ; АН КазахССР , Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1980. – 21 с.
1402175
  Стручкова Г.П. Статистическая модель наводнения в период весеннего половодья и ледохода на р. Лена у г. Якутск / Г.П. Стручкова, В.В. Тимофеева, Т.А. Капитонова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 84-88 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2906
1402176
  Санасарян К.М. Статистическая модель определения оптимального резерва погрузочно-разгрузочных средств порта. (На примере крупного сухогрузного морского торг. порта) : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Санасарян К.М.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1972. – 26л.
1402177
  Хованов Н.В. Статистическая модель принятия решения в условиях дефицита времени и информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Хованов Н.В.; ЛГУ. – Л., 1972. – 15л.
1402178
  Кауфман А.А. Статистическая наука в России / А.А. Кауфман. – М., 1922. – 218с.
1402179
  Птуха М.В. Статистическая наука на Западе / М.В. Птуха. – Х., 1925. – 207с.
1402180
  Кац М. Статистическая независимость в теории вероятностей, анализе и теории чисел / М. Кац. – Москва, 1963. – 156с.
1402181
  Заславский Г.М. Статистическая необратимость в нелинейных системах / Г.М. Заславский. – Москва : Наука, 1970. – 144 с.
1402182
  Ткачев Ю.А. Статистическая обработка геохимических данных / Ю.А. Ткачев, Я.Э. Юдович. – Ленинград : Наука, 1975. – 233с.
1402183
  Садименко А.П. Статистическая обработка данных и планирование химического эксперимента / А.П. Садименко, В.А. Коган. – Ростов -на-Дону, 1985. – 152с.
1402184
  Ларин В.А. Статистическая обработка данных эксперимента / В.А. Ларин. – Днепропетровск, 1988. – 84с.
1402185
  Ларин В.А. Статистическая обработка данных эксперимента. Учебное пособие. / В.А. Ларин. – Днепропетровск, 1983. – 84с.
1402186
  Каминский Л.С. Статистическая обработка лабораторных и клинических данных / Л.С. Каминский. – изд. 2-е. – Л., 1964. – 252с.
1402187
  Вольф В.Г. Статистическая обработка опытных данных / В.Г. Вольф. – Москва : Колос, 1966. – 254с.
1402188
  Виленкин С.Я. Статистическая обработка результатов исследования случайных функций / С.Я. Виленкин. – Москва, 1979. – 320с.
1402189
  Иванов И Ю. Статистическая обработка результатов медико-биологических исследований на микрокалькуляторах по программам : [монография] / И Ю. Иванов, О.Н. Погорелюк. – Москва : Медицина, 1990. – 224 с. : табл. – Список лит.: 22 назв. – ISBN 5-225-00681-7
1402190
  Павлов Ю.В. Статистическая обработка результатов педагогического эксперимента / Ю.В. Павлов. – М., 1972. – 31с.
1402191
   Статистическая обработка результатов полевых и лабораторных опытов.. – Л., 1967. – 21с.
1402192
  Тихонов Андрей иванович Статистическая обработка результатов экспериментов / Тихонов Андрей иванович, Уфимцев Михаил Валентинович. – Москва : МГУ, 1988. – 174с.
1402193
   Статистическая обработка результатов экспериментов на микро-ЭВМ и программируемх калькуляторах. – Л., 1991. – 304с.
1402194
  Шаров А.А. Статистическая обработка экологических данных с применением ЭКВМ "Искра - 124" / А.А. Шаров. – Москва, 1984. – 93с.
1402195
   Статистическая обработка экспериментальных данных.. – Новосибирск, 1986. – 152с.
1402196
  Гудмен Дж.У. Статистическая оптика : Пер.с англ. / Дж.У. Гудмен. – Москва : Мир, 1988. – 527 с.
1402197
  Антамошкин А.Н. Статистическая оптимизация : курс лекций / Кемеровский гос. ун-т ; А.Н. Антамошкин. – Кемерово : КГУ, 1981. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с. 81-82 (22 назв.)
1402198
  Касаткин А.С. Статистическая оптимизация аппаратуры контроля. / А.С. Касаткин, Э.И. Коменда. – М., 1970. – 56с.
1402199
  Игнатов В.А. Статистическая оптимизация качества функционирования электронных систем / В.А. Игнатов, Г.Г. Маньшин, В.А. Трайнев. – Москва, 1974. – 264 с.
1402200
  Никозаков Д.Д. Статистическая оптимизация конструкции летательных аппаратов / Д.Д. Никозаков. – М, 1977. – 240с.
1402201
  Кожевников Ю.В. Статистическая оптимизация летательных аппаратов / Ю.В. Кожевников. – Москва, 1978. – 174с.
1402202
  Чудилин Г.И. Статистическая оценка влияния качества жизни сельского населения на миграцию трудоспособного населения / Г.И. Чудилин, Р.П. Самохвалов // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 6. – С. 58-67. – ISSN 0320-8168
1402203
  Тарасевич А.В. Статистическая оценка влияния смертности на трудовой потенциал Республики Беларусь // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 55-61 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв
1402204
  Даукш И.А. Статистическая оценка динамики и структуры преступности в Республике Беларусь за период 1990-2007 гг. // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 54-58 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
1402205
  Ткаченко Л.Г. Статистическая оценка динамики и структуры преступности в Республике Беларусь за период 1990-2007 гг. // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 65-69. – Бібліогр.: 7 назв
1402206
  Дубницкий В.Ю. Статистическая оценка и региональные особенности фальсификации продуктов питания в Украине / В.Ю. Дубницкий, Г.В. Фесенко, И.А. Черепиев // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 125-136 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 2311-1828
1402207
  Зубарева С.П. Статистическая оценка метода количественного энтомологического кошения / С.П. Зубарева ; (Биологическая станция Пермского Биохимического Научно-исследовательского института). – [Пермь], 1930. – С. 89-104
1402208
  Павлов И.В. Статистическая оценка надежности систем по результатам испытании их компонент. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Павлов И.В.; Москов. физ.-тех. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 26л.
1402209
  Розин Статистическая оценка нормативов отраслевого планирования / Розин, Л.А. Сергеева, М.А. Ягольницер. – Новосибирск : Наука, 1986. – 188 с.
1402210
  Тарушкина Л.Т. Статистическая оценка параметров управляемых систем с помощью ЦВМ / Л.Т. Тарушкина. – Л., 1973. – 175с.
1402211
  Надарая Э.А. Статистическая оценка плотности распределения и некоторых связанных с ней харакетеристик. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Надарая Э.А.; АН СССР.Матем.ин-т. – Тбилиси, 1964. – 10л.
1402212
  Шибирина С.А. Статистическая оценка потенциала развития первичного рынка недвижимости и его роли в развитии экономики Украины и ее регионов // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 8. – С. 77-79. – ISSN 0320-8168
1402213
  Ковтун Н.В. Статистическая оценка предпосылок экономического кризиса в Украине // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 5. – С. 17-21. – ISSN 0320-8168
1402214
  Бойчук В.В. Статистическая оценка пространственной изменчивости некоторых стокоопределяющих факторов весеннего полноводья на Северо-Востоке СССР : Автореф. дис... канд. геогр. наук: / Бойчук В. В.; Лен. гидромеорол. ин-т. – Ленинград, 1967. – 15с.
1402215
  Шатагин Н.Н. Статистическая оценка факторов рудообразования : (на примере Корбалихинского и Зареченского полиметаллических месторождений на Рудном Алтае) / Н.Н. Шатагин. – Москва : Московский университет, 1972. – 206с.
1402216
   Статистическая прочность и механика разрушения сталей.. – М., 1986. – 566с.
1402217
  Тихонов В.И. Статистическая радиотехника / В.И. Тихонов. – Москва : Советское радио, 1966. – 678 с.
1402218
  Горяинов В.Т. Статистическая радиотехника / В.Т. Горяинов, А.Г. Журавлев, В.И. Тихонов. – Москва, 1980. – 544 с.
1402219
  Минаков А.А. Статистическая радиофизика : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Минаков, О.Ф. Тырнов. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 540с. – ISBN 966-623-182-4
1402220
  Фукс И.М. Статистическая радиофизика и теория информации / И.М. Фукс. – Харьков : ХГУ, 1985. – 60 с.
1402221
  Фукс И.М. Статистическая радиофизика и теория информации / И.М. Фукс. – Харьков : ХГУ
Ч. 2. – 1989. – 87 с.
1402222
   Статистическая разработка народнохозяйственных балансов.. – К., 1983. – 240с.
1402223
  Грачев И.Д. Статистическая регуляризация при обработке эксперимента в прикладной спектроскопии / И.Д. Грачев. – Казань : Издательство Казанского университета, 1986. – 185 с.
1402224
  Папулов Ю.Г. Статистическая стереохимия и конформационный анализ: уч. пособие / Ю.Г. Папулов. – Калинин, 1978. – 80с.
1402225
  Алибегова Ж.Д. Статистическая структура атмосферных осадков в горных районах : (на примере Закавказья) / Алибегова Ж.Д., Элизбарашвили Э.Ш. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 196 с.
1402226
  Комаров В.С. Статистическая структура вертикального распределения атмосферного озона / В.С. Комаров. – Новосибирск, 1988. – 76с.
1402227
  Голота Галина Павловна Статистическая структура временного режима стоковых ветров восточной Антарктиды : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Голота Галина Павловна; Одесский гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1985. – 18л.
1402228
   Статистическая структура океанологических и биологических параметров экосистемы Азовского моря. – Ростов -на-Дону : Ростовского ун-та, 1979. – 158 с.
1402229
  Иванов С.В. Статистическая структура ошибки краткосрочного прогноза при усвоении равномерно распределенных данных : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 147-158 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0130-2914
1402230
  Фаст В.Г. Статистическая структура полей разрушений, вызванных ударной волной Тунгусского метеорита. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фаст В.Г.; Томский гос.у н-т. – Томск, 1966. – 12л.
1402231
  Беляева Лариса Николаевна Статистическая структура словообразовательных гнезд и машинный словарь русских основ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Беляева Лариса Николаевна; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1974. – 22л.
1402232
  Попков Ю.С. Статистическая теория автоматических систем с динамической частотно-импульсной модуляцией. / Ю.С. Попков. – М, 1988. – 254с.
1402233
  Лобкова Л.М. Статистическая теория антенн сверхвысоких и оптических частот / Л.М. Лобкова. – Москва, 1975. – 175 с.
1402234
  Гамбош П. Статистическая теория атома и ее применения : Пер.с нем. / П. Гамбош. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 399 с.
1402235
  Покровский Владимир Николаевич Статистическая теория вязкоупругости растворов и расплавов линейных полимеров : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 02.00.07 / Покровский Владимир Николаевич; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – Черноголовка, 1974. – 36л.
1402236
  Троицкий И.Н. Статистическая теория голографии / И.Н. Троицкий, Н.Д. Устинов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 327с.
1402237
  Хворостенко Н.П. Статистическая теория демодуляции дискретных сигналов / Н.П. Хворостенко. – М, 1968. – 336с.
1402238
  Рудяк В.Я. Статистическая теория диссипативных процессов в газах и жидкостях / В.Я. Рудяк. – Новосибирск : Наука, 1987. – 269с.
1402239
  Фишер И.З. Статистическая теория жидкостей / И.З. Фишер. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 280 с.
1402240
  Браунли К.А. Статистическая теория и методология в науке и технике / К.А. Браунли. – Москва, 1977. – 407 с.
1402241
  Родионов Д.А. Статистическая теория и методы разграничения геологических объектов : Автореф... докт. геол минер.наук: / Родионов Д. А.; Ин-т минерал. и кристаллохим. редких элементов АН СССР, МГ СССР, Ин-т геол. рудных месторожд., петрограф. – М., 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1402242
  Крылов Ю.М. Статистическая теория и расчет морских ветровых волн. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Крылов Ю.М.; Глав. управ. гидрометеорол. службы при СовМин СССР. Гос. океаногр. ин-тут. – М., 1958. – 22л.
1402243
  Петров В.А. Статистическая теория кинетики микротрещин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Петров В.А.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1972. – 15л.
1402244
  Аринштейн Э.А. Статистическая теория кристаллизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аринштейн Э.А. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1958. – 17 с.
1402245
  Базаров И.П. Статистическая теория кристаллического состояния / И.П. Базаров. – Москва : МГУ, 1972. – 118 с. – Библиогр.: с. 116-118
1402246
  Шереметьев А.Г. Статистическая теория лазерной связи / А.Г. Шереметьев. – Москва : Связь, 1971. – 264 с.
1402247
  Макуашев М.К. Статистическая теория молекулярного рассеяния света в атмосфере / М.К. Макуашев. – М., 1989. – 150с.
1402248
  Ротт Л.А. Статистическая теория молекулярных систем. (Метод коррелятивных функций условных распределений) / Л.А. Ротт. – Москва : Наука, 1979. – 280с.
1402249
  Барлоу Р.Э. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность / Р.Э. Барлоу, Ф. Прошан ; пер. с англ. И.А. Ушакова. – Москва : Наука, 1984. – 327 с. – Библиогр.: с. 299-305, 317-325
1402250
  Ефремов Геннадий Федорович Статистическая теория нелинейного взаимодействия бозонного поля с квантовыми системами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ефремов Геннадий Федорович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1987. – 29л.
1402251
  Айзеншиц Р. Статистическая теория необратимых процессов / Р. Айзеншиц ; под ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.А. Суринова ; пер. с англ. канд. физ.-мат. наук С.П. Ерковича. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 127 с. – Библиогр.: с. 107-126
1402252
  Климонтович Ю.Л. Статистическая теория неравновесных процессов в плазме / Ю.Л. Климонтович. – Москва, 1964. – 282 с.
1402253
  Хелстром К. Статистическая теория обнаружения сигналов / К. Хелстром. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 431 с.
1402254
  Лифшиц И.А. Статистическая теория оценивания. Библиографический указатель отечественных и зарубежных изданий 1940-1970 гг. / И.А. Лифшиц, Е.А. Олевская, В.И. Абрамович. – Ленинград : Наука, 1976. – 188 с.
1402255
  Караваев В.В. Статистическая теория пассивной локации / В.В. Караваев, В.В. Сазонов. – Москва, 1987. – 240 с.
1402256
  Красильников Н.Н. Статистическая теория передачи изображений / Н.Н. Красильников. – Москва, 1976. – 184 с.
1402257
   Статистическая теория плазменно-молекулярных систем / Ю.Л. Климонтович, Х. Вильхельмссон, И.П. Якименко, А.Г. Загородний. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 222с.
1402258
  Северцев Н.А. и др. Статистическая теория подобия: надежность технических систем / Н.А. и др. Северцев. – М., 1986. – 205с.
1402259
  Базаров И.П. Статистическая теория полиморфных превращений / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян, В.В. Котенок. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 48 с. – Библиогр.: с. 113-115
1402260
  Тузов Г.И. Статистическая теория приема сложных сигналов / Г.И. Тузов. – Москва : Советское радио, 1977. – 400 с.
1402261
  Соколов М.А. Статистическая теория приема сообщений в системах передачи / М.А. Соколов. – Ленинград, 1976. – 289 с.
1402262
  Пигнастый О.М. Статистическая теория производственных систем / О.М. Пигнастый. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 387, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-485-5
1402263
  Волков С.Д. Статистическая теория прочности / С.Д. Волков. – Москва-Свердловск, 1960. – 176с.
1402264
  Волков Сергей Дмитриевич Статистическая теория прочности : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Волков Сергей Дмитриевич; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1402265
  Сидоров А.Б. Статистическая теория прочности стеклянных волокон и материалов на их основе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сидоров А.Б.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 18л.
1402266
  Юхновский И.Р. Статистическая теория равновесных систем заряженных частиц : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Юхновский И.Р.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1964. – 322л. – Бібліогр.:л.315-322
1402267
  Юхновский И.Р. Статистическая теория равновесных систем заряженных частиц : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Юхновский И.Р.; КГУ. – К., 1965. – 20 c.
1402268
  Белькович О.И. Статистическая теория радиолокации метеоров / О.И. Белькович. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1971. – 104 с. – Библиогр.: с. 98-101
1402269
  Островитянов Р.В. Статистическая теория радиолокации протяженных целей / Р.В. Островитянов, Ф.А. Басалов. – Москва : Радио и связь, 1982. – 232 с.
1402270
  Нечитайленко В.А. Статистическая теория радионаблюдений метеорного ветра / В.А. Нечитайленко. – Москва : Наука, 1979. – 103 с.
1402271
  Ярлыков М.С. Статистическая теория радионавигации / М.С. Ярлыков. – Москва : Радио и связь, 1985. – 344 с.
1402272
  Фомин Я.А. Статистическая теория распознавания образов / Я.А. Фомин, Г.Р. Тарловский. – Москва : Радио и связь, 1986. – 264с.
1402273
  Брук-Левинсон Статистическая теория реальных кристаллов / Брук-Левинсон. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 228 с.
1402274
  Рудавский Ю.К. Статистическая теория регулярных и структурно-неупорядоченных спиновых систем в методе функционального интегрирования. : Автореф... канд. матем.наук: 01.04.02 / Рудавский Ю.К.; ОИЯИ. – Дубна, 1985. – 26л.
1402275
  Карпинский Д.Н. Статистическая теория роста трещин в неоднородном материале : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.07 / Карпинский Д. Н.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1402276
  Олемской А.И. Статистическая теория самоорганизованных сложных систем : монография / [Олемской А.И., Шуда И.А.] ; М-во образования и науки Украины, Сумский гос. ун-т. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2010. – 376, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обл. – Библиогр.: с. 349-376. – ISBN 978-966-657-323-3
1402277
   Статистическая теория связи и ее приложение. – Москва : Мир, 1967. – 259 с.
1402278
  Мень А.Н. Статистическая теория сил связи кристаллов типа шпинели. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мень А.Н.; М-во высш.образования СССР. – Свердловск, 1956. – 12л.
1402279
  Астапов Ю.М. Статистическая теория систем автоматического регулирования и управления : учеб. пособие для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика" / Астапов Ю.М., Медведев В.С. ; под ред. Е.П. Попова. – Москва : Наука, 1982. – 304 с. – Библиогр.: с. 303-304
1402280
  Ступоченко Е.В. Статистическая теория систем с источниками частиц. : Автореф... доктора физ-мат.наук: / Ступоченко Е.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1951. – 10 с.
1402281
  Казаков И.Е. Статистическая теория систем управления в пространстве состаяний / И.Е. Казаков. – М, 1975. – 432с.
1402282
  Круглов В.Б. Статистическая теория смещения доменных границ с учетом магнитно-дипольного взаимодействия.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Круглов В.Б.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 16л.
1402283
  Чердынцев В.А. Статистическая теория совмещенных радиотехнических систем / В.А. Чердынцев. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 206 с.
1402284
  Бокуть Б.В. Статистическая теория структуры поверхностного слоя жидкости : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бокуть Б. В.; МВО СССР, БГУ. – Минск, 1955. – 10л.
1402285
  Базаров И.П. Статистическая теория твёрдых и жидких кристаллов / И.П. Базаров. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 261 с. – Библиогр.: с. 254-261
1402286
  Троицкий И.Н. Статистическая теория томографии / И.Н. Троицкий. – М, 1989. – 240с.
1402287
  Афанасьев Н.Н. Статистическая теория усталостной прочности металлов / Афанасьев Н.Н. ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т строит. механики. – Киев : Академия наук Украины ССР, 1953. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 127-128 (56 назв.)
1402288
  Гейликман Б.Т. Статистическая теория фазовых превращений / Б.Т. Гейликман. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 120 с.
1402289
  Апорович А.Ф. Статистическая теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств / Апорович А.Ф. ; под ред. В.Я. Аверьянова. – Минск : Наука и техника, 1984. – 215 с. : ил. – Библиогр.: с. 210-213 (90 назв.)
1402290
  Дайсон Ф. Статистическая теория энергетических уровней сложных систем / Ф. Дайсон. – Москва, 1963. – 123 с.
1402291
  Вайскопф В. Статистическая теория ядерных реакций : пер. с англ. / В. Вайскопф. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 96 с.
1402292
  Шредингер Э. Статистическая термодинамика : Пер. с англ. / Э. Шредингер. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 88с.
1402293
  Киттель Ч. Статистическая термодинамика : Пер.с англ. / Ч. Киттель. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
1402294
  Пронин А.Ф. Статистическая термодинамика в курсе строения вещества / А.Ф. Пронин. – Саратов, 1986. – 44с.
1402295
  Глушков Николай Алексеевич Статистическая термодинамика жидких кристаллов на основе базисного флюида : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Глушков Николай Алексеевич; МВ и ССО СССР. Ун-т Дружбы народов. – М., 1980. – 22л.
1402296
  Кожеуров В.А. Статистическая термодинамика ионных растворов и применение ее к металлургическим шлакам. : Автореф... Доктора техн.наук: / Кожеуров В.А.; М-во высш.образования СССР. – Л, 1954. – 26л.
1402297
  Шмидт А.Б. Статистическая термодинамика классической плазмы / А.Б. Шмидт. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 119 с. – ISBN 5-283-03981-1
1402298
  Кайзер Д. Статистическая термодинамика неравновесных процессов. : Пер.с англ. / Д. Кайзер. – Москва : Мир, 1990. – 607с. – ISBN 5-03-001436-5
1402299
  Фаулер Р. Статистическая термодинамика. : Пер. с англ. / Р. Фаулер, Э. Гуггенгейм. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 614 с.
1402300
  Горбань И.И. Статистическая устойчивость случайных процессов // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 100-111. – ISSN 1028-9763


  Досліджені порушення статистичної стійкості випадкових процесів по відношенню до середнього і середньоквадратичного відхилення (СКВ). Отримані залежності, що зв"язують параметри статистичної нестійкості по відношенню до середнього та СКВ з кореляційним ...
1402301
  Булатов С.Н. Статистическая устойчисовть тонкостенных цилиндрических оболочек при некоторых осесимметричных нагрузках : Автореф... канд. техн.наук: / Булатов С. Н.; Сарат. полит. ин-т. – Саратов, 1971. – 17л.
1402302
  Френкель Я.И. Статистическая физика / Я.И. Френкель. – Ленинград; Москва : ГТТИ
Ч. 1 : Классическая теория статистического равновесия. – 1933. – 264 с.
1402303
  Ландау Л. Статистическая физика / Л. Ландау, Е. Лифшиц. – Москва; Ленинград : ГТТЛ, 1938. – 227 с.
1402304
  Леонтович М.А. Статистическая физика / М.А. Леонтович. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1944. – 256 с.
1402305
  Френкель Я.И. Статистическая физика / Я.И. Френкель. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 760 с.
1402306
  Левич В.Г. Статистическая физика / В.Г. Левич. – Москва, 1950. – 220 с.
1402307
  Терлецкий Я.П. Статистическая физика / Я.П. Терлецкий. – Москва, 1965. – 159 с.
1402308
  Терлецкий Я.П. Статистическая физика / Я.П. Терлецкий. – Москва : Высшая школа, 1966. – 235 с.
1402309
  Федоров В.Л. Статистическая физика : конспект лекций / В.Л. Федоров. – Ленинград : ЛГИ, 1972. – 86с.
1402310
  Рейф Ф. Статистическая физика // Берклеевский курс физики : [В 5-ти т.] / Пер. с англ.; Под ред. А.И.Шальникова, А.О.Вайсенберга. – Москва : Наука, 1972. – Т. 5 : Статистическая физика/ Ф.Рейф. – С.1-350
1402311
  Терлецкий Я.П. Статистическая физика : Учеб.пособие / Я.П. Терлецкий. – 2-е изд.., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 278с.
1402312
  Исихара А. Статистическая физика : Пер.с англ. / А. Исихара. – Москва : Мир, 1973. – 471 с.
1402313
  Рейф Ф. Статистическая физика // Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Рейф. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1977. – Т. 5 : Статистическая физика / Ф. Рейф. – С.1-351
1402314
  Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Ч. 2 / Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский // Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва : Наука, 1978. – Т. 9 : Статистическая физика, ч. 2 : Теория конденсированного состояния / Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. – С. 1-448
1402315
  Климонтович Ю.Л. Статистическая физика : учеб. пособие / Ю.Л. Климонтович. – Москва : Наука, 1982. – 608 с.
1402316
  Рейф Ф. Статистическая физика // Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Рейф. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1986. – Т. 5 : Статистическая физика / Ф. Рейф. – С.1-335
1402317
  Ландау Л. Статистическая физика (классическая и квантовая) / Л. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 480 с.
1402318
  Шиллинг Г. Статистическая физика в примерах : Пер. с нем. / Г. Шиллинг. – Москва : Мир, 1976. – 431с.
1402319
  Базаров И.П. Статистическая физика жидких кристаллов / И. П. Базаров, Э.В. Геворкян. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 496 с.
1402320
   Статистическая физика и квантовая теория поля.. – М., 1973. – 456с.
1402321
  Куни Ф.М. Статистическая физика и термодинамика / Ф.М. Куни. – Москва : Наука, 1981. – 351 с.
1402322
  Василевский А.С. Статистическая физика и термодинамика : учеб. пособие / А.С. Василевский, В.В. Мултановский. – Москва : Просвещение, 1985. – 255 с.
1402323
  Федорченко А.М. Статистическая физика и термодинамика. / А.М. Федорченко. – К., 1967. – 134с.
1402324
  Хохлов А.Р. Статистическая физика макромолекул : уч. пособие / А.Р. Хохлов. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 194 с.
1402325
  Гросберг А.Ю. Статистическая физика макромолекул : Учеб.руководство / А.Ю. Гросберг, А.Р. Хохлов. – Москва : Наука, 1989. – 341с. – ISBN 5-02-014055-4
1402326
  Птицын О.Б. Статистическая физика макромолекул.. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Птицын О.Б.; Ин-т высокомолекулярных соед. АН СССР. – Л., 1962. – 29л. – Бібліогр.:с.26-29
1402327
  Кудрин Л.П. Статистическая физика плазмы. / Л.П. Кудрин. – М., 1974. – 496с.
1402328
  Жирифалько Л. Статистическая физика твердого тела : Пер.с англ. / Л. Жирифалько. – Москва : Мир, 1975. – 382с.
1402329
  Кобылянский В.Б. Статистическая физика. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кобылянский В.Б.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1402330
  Межлумова Антонина Борисовна Статистическая характеристика лексики и морфологии русских текстов по радиотехнике : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Межлумова Антонина Борисовна; МВ ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. Кафедра общего и славянского языка. – Минск, 1973. – 30л.
1402331
  Ловчиков В.А. Статистическая характеристика хронического влияния некоторых снотворных агентов на условно-рефлекторную деятельность собаки. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ловчиков В.А.; АМН СССР. – Л, 1964. – 22л.
1402332
  Фоменко А.Т. Статистическая хронология / А.Т. Фоменко. – Москва, 1990. – 45 с.
1402333
  Рябушкин Т.В. Статистическе методы и анализ социально-экономических процессов / Т.В. Рябушкин, В.М. Симчера, Е.А. Машихин; отв. ред. Н.П. Федоренко. – Москва : Наука, 1990. – 296 с.
1402334
  Керч Гарри Михайлович Статистически - вероятностное рассмотрение влияния ориентации и наполнения на деформационные свойства полимеров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 02.00.07 / Керч Гарри Михайлович ; АН ЛатвССР , Ин-т механики полимеров. – Рига, 1975. – 21 с.
1402335
   Статистически годишник на Народна Република България 1966. – София : Централно статистич. упр-е при Министерская съвет, 1965. – [XXII], 558 c. : ил.
1402336
   Статистически годишник на Народна Република България 1966. – София : Централно статистич. упр-е при Министерская съвет, 1966. – [XXII], 575 c. : ил.
1402337
   Статистически годишник на Народна Република България 1966. – София : Централно статистич. упр-е при Министерская съвет, 1967. – [XXII], 601 c. : ил.
1402338
  Патканов С. Статистически данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев : Сводные таблицы и краткие выводы / С. Патканов. – С.-Пб.
1. – 1912. – 174 с.
1402339
  Сосис П.М. Статистически неопределимые системы / П.М. Сосис. – К., 1968. – 311с.
1402340
  Безухов Н.И. Статистически неопределимые сплошные системы : примеры и упражнения по теории сооружений / Н.И. Безухов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Госстройиздат, 1932. – 216 с.
1402341
  Медич Д. Статистически оптимальные линейные оценки и управление / Д. Медич. – М, 1973. – 440с.
1402342
  Фелингер А.Ф. Статистические алгоритмы в социологических исследованиях / А.Ф. Фелингер. – Новосибирск, 1985. – 208с.
1402343
   Статистические алгоритмы и программы.. – Новосибирск, 1970. – 291с.
1402344
  Горский Л.К. Статистические алгоритмы исследования надёжности / Л.К. Горский. – М., 1970. – 400с.
1402345
   Статистические алгоритмы обработки геофизических данных.. – М.
1. – 1979. – 27с.
1402346
  Минц Л.Е. Статистические балансы и экономико-математические модели в планировании. / Л.Е. Минц. – Москва, 1976. – 288с.
1402347
  Постолов Егор Михайлович Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1402348
  Постолов Егор Михайлович Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1402349
  Постолов Е.М. Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1402350
  Глазов Г.Н. Статистические вопросы лидарного зондирования атмосферы / Г.Н. Глазов. – Новосибирск, 1987. – 308с.
1402351
  Коган Ш.М. Статистические вопросы электронной теории хемосорбции на полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Коган Ш.М.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1960. – 8л.
1402352
  Кендалл М.Д. Статистические выводы и связи / М.Д. Кендалл, А. Стьюарт. – М., 1973. – 899 с.
1402353
  Хеттманспергер Т.П. Статистические выводы, основанные на рангах / Т.П. Хеттманспергер. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 333 с.
1402354
  Сухишвили М.С. Статистические глаголы в грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.661 / Сухишвили М.С.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1971. – 26л.
1402355
  Ресле Е. Статистические графики, их техника, методика и научное значение / Е. Ресле. – Москва, 1913. – 30 с.
1402356
  Грачев Н.Г. Статистические группировки / Н.Г. Грачев. – Москва : Госстатиздат, 1951. – 156 с.
1402357
   Статистические данные о положении европейского пролетариата за 1-ую половину 1923 г.. – Москва, 1924. – 39с.
1402358
   Статистические данные по социальному страхованию в РСФСР за 1929-30 гг.. – Москва ; Ленинград
9. – 1932. – 111 с.
1402359
  Макеев В.П. Статистические задачи динамики упругих конструкций / В.П. Макеев. – Москва : Наука, 1984. – 231 с.
1402360
  Бадалбаев И.С. Статистические задачи многотипных ветвящихся процессов / И.С. Бадалбаев, А.А. Мухитдинов ; под ред. Б.А. Севастьянова. – Ташкент : Фан, 1990. – 104, [2] с. – Библиогр.: с. 103-105 (48 назв.). – ISBN 5-64800710-8
1402361
   Статистические задачи отработки систем и таблицы для числовых расчетов показателей надежности.. – М., 1975. – 604с.
1402362
  Липкин Л.И. Статистические задачи распознавания и алгебраические методы. / Л.И. Липкин. – М., 1985. – 25с.
1402363
  Линник Ю.В. Статистические задачи с мешающими параметрами / Ю.В. Линник. – Москва : Наука, 1966. – 252 с.
1402364
  Просянюк Наталия Сергеевна Статистические задачи теории чисел : Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.06 / Просянюк Н.С.; ОНУ. Ин-тут математики, экономики и механики. – Одесса, 2003. – 147с. – Библиогр.: 143 - 147
1402365
  Остафийчук И.М. Статистические закономерности распределения химических элементов в гранитоидах : (на примере Северного Кавказа) / И.М. Остафийчук, М.И. Толстой. – Москва : Недра, 1972. – 224с.
1402366
  Нурминский И И. Гладышева Статистические закономерности формирования знаний и умений учащихся / И И. Гладышева Нурминский. – М., 1991. – 221с.
1402367
  Колмаков П.К. Статистические и библиографические источники по истории печати скандинавских стран / П.К. Колмаков. – Тарту, 1963. – 200 с.
1402368
  Рухин А.Л. Статистические и вероятностые задачи на абелевых группах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Рухин А.Л.; АН СССР. Матем. ин-т (Лен. отд.). – Л., 1970. – 12л.
1402369
  Халамейда Д.Д. Статистические и высококачественные кинетические явления в твердых растворах Cdx Hg1-x Te. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Халамейда Д.Д.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1986. – 18л.
1402370
  Мелихов Ю.В. Статистические и высокочастотные свойства магнитных пленок с цилиндрической доменной структурой. : Автореф... Канд.физ-матнаук: 01.04.02 / Мелихов Ю.В.; МВ и ССО.Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1979. – 21л.
1402371
  Мелихов Ю.В. Статистические и высокочастотные свойства магнитных пленок с цилиндрической доменной структурой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Мелихов Ю.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1979. – 21л.
1402372
  Нефедова Л.Б. Статистические и динамические аспекты галогольной семантики в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нефедова Л. Б.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 26л.
1402373
  Каленюк А.А. Статистические и динамические вольт-амперные характеристики тонких сверхпроводящих плёнок YBa2Cu3O7б / А.А. Каленюк, А.И. Ребиков, С.С. Черенько // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 377-387. – ISSN 1024-1809


  В работе рассматривается экспериментальная методика получения статических (прямых) и динамических (дифференциальных) вольт-имперных характеристик (ВАХ) тонких (200нм) сверхпроводящих плёнок YBCO
1402374
   Статистические и динамические задачи упругости и вязкоупругости. – Свердловск, 1983. – 143 с.
1402375
   Статистические и динамические свойства магнитных жидкостей. – Свердловск, 1987. – 75 с.
1402376
  Локотош Татьяна Владимировна Статистические и динамические свойства систем с сильными водородными связями : Дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.04.02, 01.04.14 / Локотош Т.В.; ОНУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2004. – 361л. – Библиогр.: л. 339 - 361
1402377
  Логутко А.Л. Статистические и динамические свойства тонких магнитных пленок. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Логутко А.Л.; АН СССР. – Красноярск, 1968. – 12л.
1402378
   Статистические и динамические смешанные задачи теории упругости. – Ростов, 1983. – 263с.
1402379
  Сюзюмова Е.М. Статистические и динамические характеристики некоторых новейших систем регулирования паровых турбин. : Автореф... канд. техн.наук: / Сюзюмова Е.М.; Мин. электростанций и электропром. СССР. Всесоюз. теплотехнич. науч. исслед. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – М., 1954. – 16л.
1402380
  Цуканов А.В. Статистические и информационно-логическое моделирвоание в идентификации сложных объектов управления : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.03 / Цуканов А. В.; Севаст. гос. техн. ун-т. – Севастополь, 1995. – 44л.
1402381
  Розенберг Н.М. Статистические и информационные средства измерений в дидактике : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Розенберг Н. М.; НИИ общей педагогике АПН СССР,. – М., 1979. – 36л.
1402382
   Статистические и математические исследования в производстве и экономике.. – М., 1967. – 260с.
1402383
  Мацаков Василий Чаяевич Статистические и спектральные характеристики приводного слоя атмосферы вблизи взволнованной поверхности воды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Мацаков Василий Чаяевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физич. фак. – М., 1975. – 22л.
1402384
  Четвериков Н.С. Статистические и стохастические исследования / Н.С. Четвериков. – М, 1963. – 300с.
1402385
   Статистические и экономические методы в экономике.. – М., 1970. – 238с.
1402386
   Статистические и экономические показатели отраслей культуры Молдавской ССР за 1955-1958 годы.. – Кишинев, 1960. – 188с.
1402387
  Грень Е. Статистические игры и их применение / Е. Грень. – Москва : Статистика, 1975. – 176с.
1402388
  Бобков В.П. Статистические измерения в турбулентных потоках / В.П. Бобков. – М, 1988. – 166с.
1402389
  Ронина С.М. Статистические изучения ритмичности выпуска, производства и реализации готовой продукции : Автореф... канд. экон.наук: / Ронина С. М.; Моск. экон.стат. ин-т, Каф. пром. стат. – М., 1968. – 40л.
1402390
  Андриенко В.Е. Статистические индексы в экономических исследованиях / Андриенко В.Е. ; АН УССР, Ин-т экономики. – Киев : Наукова думка, 1983. – 232 с.
1402391
  Зеленков А.А. Статистические информационные системы оперативного анализа / А.А. Зеленков, С.Ф. Козубовский, Б.С. Синицин. – Киев, 1979. – 179 с.
1402392
  Четвериков Н.С. Статистические исследования / Н.С. Четвериков. – М, 1975. – 388с.
1402393
  Шарапов В.Г. Статистические исследования в автоматизированной системе управления предприятием : Автореф... канд.техн.наук: 05.255 / Шарапов В.Г.; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.секции техн.наук. – Новосибирск, 1970. – 18л.
1402394
  Браунли К.А. Статистические исследования в производстве / К.А. Браунли. – Москва, 1949. – 228 с.
1402395
  Айвазян С.А. Статистические исследования зависимостей : (применение методов корреляц. и регрессионного анализа к обработке результатов эксперимента) / Айвазян С.А. – Москва : Металлургия, 1968. – 228 с. – Библиогр.: с. 182
1402396
  Антонова С.И. Статистические источники по истории СССР период капитализма : учеб. пособие / С.И. Антонова ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 76 с.
1402397
  Туган-Барановский М.И. Статистические итоги промышленного развития России : Доклад члена И. В. Э. Общества М.И. Туган-Барановского и прения по этому докладу в заседании III Отделения Общества 17-го января и 7-го и 21-го февраля 1898 года. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Вольн. экон. о-ва ; Скороп. А.Н. Цепова, 1898. – [2], 42, 107 с., 1 л. диагр. – Отд. оттиск: Труды Императорского Вольного экономического общества. 1898
1402398
  Соколкин Ю.В. Статистические краевые задачи теории ползучести : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Соколкин Ю.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 9л.
1402399
  Ядринцев Н.М. Статистические материалы к истории ссылки в Сибирь // Записки Императорского Русского Географического Общества по отделению статиски / Императорское Русское Географическое Общество. – Санкт-Петербург, 1889. – Т. 6. – C. 311-396
1402400
   Статистические материалы по конъюнктуре народного хозяйства Украины в связи с некоторыми данными, характеризующими общую конъюнктуру Союза и мирового хозяйства за 1924 год.. – Х., 1925. – 80с.
1402401
  Тихомиров Николай Петрович Статистические методы анализа воспроизводства населений / Тихомиров Николай Петрович. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 231с.
1402402
  Лукацкая М.Л. Статистические методы анализа динамических рядов в экономике. : Автореф... канд. экон.наук: / Лукацкая М.Л.; Новосиб. гос. ун-тет. – Новосибирск, 1967. – 16л.
1402403
  Шор Я.Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надежности / Я.Б. Шор. – М, 1962. – 552с.
1402404
  Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений / Е.И. Пустыльник. – Москва, 1968. – 287с. – (Физико-математическая библиотека инженера)
1402405
  Гришин В.К. Статистические методы анализа и планирования экспериментов : Учеб.пособие / В.К. Гришин. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 128с.
1402406
  Базилевич П.И. Статистические методы анализа издержек обращения : Автореф... канд. экон. наук: 08600 / Базилевич П.И.; Всесоюз. финансово-экон. ин-т. – Москва, 1970. – 21с.
1402407
  Нешитой В.В. Статистические методы анализа использования библиотечного фонда / В.В. Нешитой, Б.В. Петренко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 84-86
1402408
  Менделевич Л.А. Статистические методы анализа использования материальных ресурвов в промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 600 / Менделевич Л.А.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1968. – 16л.
1402409
   Статистические методы анализа качества. – Ярославль, 1980. – 159с.
1402410
  Попов А.А. Статистические методы анализа качества подготовки специалистов высшей квалификации (На прим. экон. вуза). : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Попов А.А.; Ростов. ин-т нар. хоз. – Ростов нД, 1971. – 23л.
1402411
  Сажин Ю.В. Статистические методы анализа контроля и оценки качества продукции. (На примере электроламповой пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Сажин Ю.В.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра общей теории статистики. – М., 1969. – 14л.
1402412
  Брандт З. Статистические методы анализа наблюдений : Пер. с англ. / З. Брандт. – Москва : Мир, 1975. – 312 с.
1402413
  Чернявский А.Ф. Статистические методы анализа случайных сигналов в ядернофизическом эксперименте / А.Ф. Чернявский, С.В. Бекетов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 352 с.
1402414
   Статистические методы анализа ускорения социально-экономического развития. – Куйбышев, 1989. – 155с.
1402415
   Статистические методы анализа эффективности затрат и результатов общественного производства.. – Москва, 1981. – 81с.
1402416
  Федоров-Давыдов Статистические методы в археологии / Федоров-Давыдов. – Москва, 1987. – 215с.
1402417
  Бейли Н. Статистические методы в биологии / Н. Бейли ; пер. с англ. В.П. Смилги : под ред. и с предисл. В.В. Налимова. – Москва : Мир, 1963. – 271 с. : ил.
1402418
  Василевич В.И. Статистические методы в геоботанике / В.И. Василевич. – Ленинград, 1969. – 232с.
1402419
  Чини Р.Ф. Статистические методы в геологии : Решение задач в поле и лаборатории / Р.Ф. Чини. – Москва : Мир, 1986. – 185с.
1402420
  Воробьев В.Я. Статистические методы в геохимии / В.Я. Воробьев. – Саратов, 1970. – 256с.
1402421
   Статистические методы в гидрологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 272с.
1402422
  Венецкий И.Г. Статистические методы в демографии / И.Г. Венецкий. – Москва, 1977. – 208с.
1402423
   Статистические методы в задачах испытаний и контроля. – Москва, 1979. – 86 с.
1402424
  Каминскас В.А. Статистические методы в идентификмации динамических систем / В.А. Каминскас. – Вильнюс, 1975. – 197с.
1402425
  Клейнен Д. Статистические методы в имитационном моделировании / Д. Клейнен. – Москва, 1978. – 335 с.
1402426
  Клейнен Д. Статистические методы в имитационном моделировании. / Д. Клейнен. – М, 1978. – 222с.
1402427
   Статистические методы в инженерных исследованиях.. – М., 1983. – 216с.
1402428
  Иванов А.З. Статистические методы в инженерных исследованиях: (Учеб. пособие). / А.З. Иванов. – Москва, 1976. – 84с.
1402429
  Иванов А.З. Статистические методы в инженерных исследованиях: Разд. "Регресс. анализ". / А.З. Иванов. – Москва, 1977. – 79с.
1402430
  Зарова Е.В. Статистические методы в исследовании взаимодействия экономических циклов промышленного производства России и стран Евросоюза // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 2. – С. 10-17. – ISSN 0320-8168
1402431
  Сычева М.В. Статистические методы в исследовании управления имен действия. / М.В. Сычева. – Киев, 1970. – 29с.
1402432
  Кащенко С.Г. Статистические методы в исторических исследованиях / С.Г. Кащенко. – Л., 1989. – 74с.
1402433
  Лернер Константин Борисович Статистические методы в историческом языкознании : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Лернер Константин Борисович; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1973. – 30л.
1402434
  Родионов Н.А. Статистические методы в криминалистике : Автореф... канд. юр.наук: / Родионов Н. А.; МВССО РСФСР, Свердл. юр. ин-т. – Свердловск, 1970. – 18л.
1402435
  Верещагин М.А. Статистические методы в метеорологии : учеб. пособие / М.А. Верещагин, Э.П. Наумов, К.М. Шанталинский. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 106, [3] с. – Библиогр.: с. 106-107
1402436
  Пановский Г.А. Статистические методы в метеорологии. / Г.А. Пановский, Г.В. Брайер. – Л., 1967. – 243с.
1402437
   Статистические методы в метеорологии.. – Новосибирск
2. – 1969. – 207с.
1402438
   Статистические методы в метеорологии.. – Новосибирск
3. – 1970. – 292с.
1402439
  Пановский Г.А. Статистические методы в метеорологии. / Г.А. Пановский, Г.В. Брайер. – 2-е изд. – Л., 1972. – 209с.
1402440
  Сепетлиев Д.А. Статистические методы в научных медицинских исследованиях. / Д.А. Сепетлиев. – Москва, 1968. – 419с.
1402441
   Статистические методы в обшщественных науках.. – М., 1982. – 159с.
1402442
  Долинин Н.А. Статистические методы в оптической локации / Н.А. Долинин, А.Ф. Терпугов. – Томск, 1982. – 256 с.
1402443
  Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. Стэнли; Пер. с англ.Общ.ред.Ю.П.Адлера. – Москва : Прогресс, 1976. – 495с.
1402444
  Снедекор Дж.У. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии / Дж.У. Снедекор. – М., 1961. – 504с.
1402445
  Пирсон Э. Статистические методы в применении к стандартам и к контролю качества продукции в промышленности / Э. Пирсон ; Пер. А.А. Конюса. – Москва-Ленинград : Госпланиздат, 1939. – 180 с.
1402446
   Статистические методы в радиоизмерениях / Буйнявичюс, В.-А.В, Карпицкайте, В.-З.Ф, Пятрикис, С.-Р.С. – Москва : Радио и связь, 1985. – 240 с.
1402447
  Пономарев Г.А. Статистические методы в радиофизике : Практикум с применением диалого-вычислительных комплексов / Г.А. Пономарев, В.Н. Пономарева. – Томск : Томский университет, 1989. – 235 с.
1402448
  Журавель Н.М. Статистические методы в системном моделировании промышленного производства / Н.М. Журавель. – Новосибирск, 1981. – 85с.
1402449
   Статистические методы в современной геодинамике Карпато-Динарского региона. – Киев : Наукова думка, 1992. – 248с.
1402450
  Шмидт В.М. Статистические методы в сравнительной флористике / В.М. Шмидт. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1980. – 176с.
1402451
  Григорьян Эрнест Рубенович Статистические методы в структуре научного исследования : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Григорьян Эрнест Рубенович; Ин-т философии АН СССР. – М., 1979. – 18л.
1402452
  Беляев Ю.К. Статистические методы в теории надежности : материалы лекций, прочит. в Политехнич. музее на семинаре по надежности и прогрессивным методам контроля качества продукции / Ю.К. Беляев ; Всесоюз. общ-во "Знание" ; Политехнич. музей Гос. ком-та СССР по стандартам ; Всесоюз. совет научно-технич. общества. – Москва : Знание
Вып. 1. – 1978. – 68 с. – Библиогр.: с. 63-64
1402453
   Статистические методы в теории надежности и контроле качества. / Беляев Ю.К. – М., 1973. – 117с.
1402454
  Гейликман Б.Т. Статистические методы в теории фазовых превращений : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Гейликман Б.Т.; Московский гос. пед. институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 7 с.
1402455
  Пугачев В.С. Статистические методы в технической кибернетике / В.С. Пугачев. – М., 1971. – 191с.
1402456
  Кутузов В.А. Статистические методы в управлении качеством продукции / В.А. Кутузов. – М., 1983. – 50с.
1402457
  Ефимова М.Р. Статистические методы в управлении производством / М.Р. Ефимова. – М, 1988. – 151с.
1402458
  Зинченко А.П. Статистические методы в управлении сельскохозяйственным производством / А.П. Зинченко. – Москва : Колос, 1971. – 256 с.
1402459
  Голенко И Д. Статистические методы в экономических системах / И Д. Голенко. – Москва, 1970. – 204с.
1402460
  Егенгельдыев Э. Статистические методы в экономической географии : методические указания / МВиССО Туркменской ССР ; ТГУ им. А.М. Горького ; Э. Егенгельдыев. – Ашхабад : ТГУ им. А.М. Горького, 1983. – 74 с.
1402461
   Статистические методы в экономическом анализе производства.. – Новосибирск, 1968. – 200с.
1402462
   Статистические методы в экспериментальной физике. – Москва : Атомиздат, 1976. – 335 с. : граф.
1402463
  Райская Н.Н. Статистические методы внутриотраслевого анализа. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Райская Н.Н.; Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1972. – 30л.
1402464
  Смирнов Б.И. Статистические методы выделения ассоциаций химических элементов. / Б.И. Смирнов. – М., 1975. – 64с.
1402465
  Никитин А.А. Статистические методы выделения геофизических аномалий / А.А. Никитин. – Москва : Недра, 1979. – 280с.
1402466
  Болоцкий П.М. Статистические методы выявления внутренних резервов в колхозах : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Болоцкий П.М.; МВО УССР, Харьк. ГУ. – Х., 1955. – 16 с.
1402467
  Федин М.А. Статистические методы генетического анализа. / М.А. Федин. – Москва, 1980. – 208с.
1402468
  Флейс Д. Статистические методы для изучения таблиц долей и пропорций / Д. Флейс. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 317с.
1402469
  Фишер Р.А. Статистические методы для исследования / Р.А. Фишер. – Москва, 1958. – 268 с.
1402470
   Статистические методы для ЭВМ. – Москва : Наука, 1986. – 464 с.
1402471
   Статистические методы и вопросы точности и надежности.. – К., 1965. – 36с.
1402472
   Статистические методы и модели сложных систем.. – К., 1976. – 62с.
1402473
  Крейнин Г.С. Статистические методы и практика их применения в капиталистическом хозяйстве. / Г.С. Крейнин. – М., 1938. – 184с.
1402474
  Алексеев А.А. Статистические методы идентификации объектов : учеб. пособие / А.А. Алексеев, В.Г. Григорян, А.И. Солодовников ; под ред. А.И. Солодовникова ;Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова. – Ленинград : ЛЭТИ, 1979. – 103 с. : ил. – Библиогр.: с. 101
1402475
  Литвинов Е.А. Статистические методы измеения экономичпеской эффективности форм подготовки рабочих кадров. : Автореф... канд.экон.наук: / Литвинов Е.А.; Ростовский ин-т.нар.хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1972. – 19л.
1402476
  Потапов А.В. Статистические методы измерений в экспериментальной ядерной физике / А.В. Потапов, А.Ф. Чернявский. – Москва : Атомиздат, 1980. – 262с.
1402477
  Константинова Лидия Михайловна Статистические методы измерения экономической эффективности общественного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.11 / Константинова Лидия Михайловна; МВ и ССО СССР. Всес. заоч. финансово-эконом. ин-т. – М., 1974. – 20л.
1402478
  Каяйкина М.С. Статистические методы изуения динамики уражайности. (На примере совхозов Ленингр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.600 / Каяйкина М.С.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 17л.
1402479
  Бондаренко В.Н. Статистические методы изучения вулканогенных комплексов / В.Н. Бондаренко. – Москва : Недра, 1967. – 136с.
1402480
  Курышева С.В. Статистические методы изучения зависимости в государственной торговле : Автореф... кандидата экон.наук: / Курышева С.В.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Ленинград, 1965. – 26л.
1402481
  Урланис Б.Ц. Статистические методы изучения зависисмости явлений / Б.Ц. Урланис. – М., 1956. – 111с.
1402482
  Гусева В.Т. Статистические методы изучения издержек обращения аптечных учреждений. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.600 / Гусева В.Т.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1970. – 24л.
1402483
  Макарова А.Л. Статистические методы изучения издержек обращения по товарным группам в розничной торговле : Автореф... канд. экон.наук: / Макарова А. Л.; МВССО РСФСР, Моск. экон. стат ин-т. – М., 1960. – 20л.
1402484
  Максимова Т.Л. Статистические методы изучения качества учебного процесса в экономическом вузе : Автореф... канд. экон.наук: / Максимова Т. Л.; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1972. – 18л.
1402485
  Фрумкина Р.М. Статистические методы изучения лексики / Р.М. Фрумкина. – Москва, 1964. – 116с.
1402486
  Яночкина З.А. Статистические методы изучения пестроцветов. / З.А. Яночкина. – М, 1966. – 144с.
1402487
  Александрова Т.Д. Статистические методы изучения природных комплексов / Т.Д. Александрова ; АН СССР, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1975. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 89-95
1402488
  Думнов Д.И. Статистические методы изучения производительности труда в сельском хозяйстве : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Думнов Д.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Москва, 1960. – 20 с.
1402489
  Иващенко Г.А. Статистические методы изучения связей социальных явлений : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Иващенко Г.А.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 19л.
1402490
  Гянене М. Статистические методы изучения себестоимости сельскохозяйственной продукции. : Автореф... Канд.экон.наук: 600 / Гянене М.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1969. – 27л.
1402491
  Фрумкина Р.М. Статистические методы изучения словарного состава : Автореф... канд. филол.наук: / Фрумкина Р.М.; Акад. наук СССР. Отд-ние лит-рны и языка. Ин-т русского языка. – М., 1963. – 14л.
1402492
  Максимова Л.Р. Статистические методы изучения факторов производительности труда (На прим. про. хим. волок.) : Автореф... канд. экон.наук: / Максимова Л. Р.; Моск. экон. стат ин-т, Каф. общ. теор. статист. – М., 1971. – 20л.
1402493
  Ситницки И. Статистические методы изучения факторов урожайности. : Автореф... канд.экон.наук: 600 / Ситницки И.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1971. – 21л.
1402494
  Двинских Н.И. Статистические методы интерполяции и прогноза ионосферных характеристик : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Двинских Н.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1402495
   Статистические методы интерпретации геофизических наблюдений. – Ленинград : Ленинградский университет, 1971. – 80с.
1402496
  Гандин Л.С. Статистические методы интерпретации метеорологических данных / Л.С. Гандин, Р.Л. Каган. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 359с.
1402497
  Кудрявцев Б.М. Статистические методы исследования в практике. / Б.М. Кудрявцев. – Казань, 1979. – 88с.
1402498
  Карапетян А.Х. Статистические методы исследования доходов и потребления населения в СССР : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Карапетян А.Х. ; Рост. ГУ. – Ростов-на-Дону, 1968. – 44 с. – Бібліогр.:с.42-44
1402499
   Статистические методы исследования корреляций в экономике.. – М., 1972. – 160с.
1402500
  Сидоров А А. Статистические методы исследования магнитных свойств кристаллов / А А. Сидоров, Р.Н. Плетнев, В.П. Суетин. – Свердловск : АН СССР, 1988. – 142с.
1402501
  Роткоп Л.Л. Статистические методы исследования на электронных моделях / Л.Л. Роткоп. – М., 1967. – 215с.
1402502
  Клоков В.А. Статистические методы исследования потерь в колхозном производстве. : Автореф... канд. экон.наук: 08.600 / Клоков В.А.; Ростов. н/Д ин-тут нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1970. – 16л.
1402503
  Сергеев Г.А. Статистические методы исследования природных объектов / Г.А. Сергеев, Д.А. Янутш. – Л., 1973. – 300с.
1402504
  Сажин Ю.В. Статистические методы исследования производственных процессов / Ю.В. Сажин. – Саранск, 1989. – 92с.
1402505
  Рабинович П.М. Статистические методы исследования производственных резервов промышленного предприятия / П.М. Рабинович. – М., 1963. – 228с.
1402506
  Юшанов Сергей Петрович Статистические методы исследования процессов разрушения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Юшанов Сергей Петрович; АН СССР. Сибирск. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 19л.
1402507
  Ванина М.М. Статистические методы исследования розничных цен кохозного рынка. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Ванина М.М.; Иркут. ин-т нар.хоз-ва. – Иркутск, 1974. – 21л.
1402508
  Кендельский М. Статистические методы исследования структуры цен / М. Кендельский. – Москва, 1976. – 144 с.
1402509
   Статистические методы классификации растительности и оценка ее связи со средой. – Уфа, 1975. – 228с.
1402510
   Статистические методы классификации.. – М.
1. – 1969. – 176с.
1402511
   Статистические методы классификации.. – М.
3. – 1972. – 87с.
1402512
  Левин С.И. Статистические методы контроля и анализа качества источников света / С.И. Левин. – Москва, 1968. – 164 с.
1402513
  Коуден Д.Д. Статистические методы контроля качества / Д.Д. Коуден. – М, 1961. – 623с.
1402514
  Новиков А.С. Статистические методы контроля качества промышленной продукции / А.С. Новиков. – Москва, 1953. – 30с.
1402515
  Лапко А.В. Статистические методы моделирования и принятия решений в развивающихся медико-биологических системах / А.В. Лапко, О.М. Новиков, Л.С. Поликарпов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 216с.
1402516
  Чекотовский Э.В. Статистические методы на основе в Microsoft Excel 2013 : учебное пособие / Э.В. Чекотовский. – Киев : Знання, 2017. – 382, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 373-376. – ISBN 978-617-07-0497-9
1402517
   Статистические методы обработки геологоразведочной информации при геохимических поисках месторождений твердых полезных ископаемых. – М., 1988. – 177с.
1402518
  Лазуткин Б.А. Статистические методы обработки гидроакустических сигналов / Б.А. Лазуткин. – К., 1987. – 208 с.
1402519
  Беляев Ю.К. Статистические методы обработки данных о надежности изделий : планирование эксперимента : (новые горизонты) : в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессив. методам контроля качества пром. изделий при Политехнич. музее / Ю.П. Адлер / Ю.К. Беляев ; Гос. ком. СССР по стандартам ; Всесоюз. совет. науч.-техн. о-в. – Москва : Знание, 1987. – 109. [2] с. : граф. – Библиогр.: с. 54-55 (29 назв.), 105-110 (79 назв.)
1402520
  Дементьев Л.Ф. Статистические методы обработки и анализа промыслово-геологических данных / Л.Ф. Дементьев. – Москва : Недра, 1966. – 207с.
1402521
  Бенших Лехосин Зубир (Алжир) Статистические методы обработки и интерпретации геофизической информации, получаемой на полиметаллических месторождениях Северного Алжира : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.12 / Бенших Лехосин Зубир (Алжир); МВ и ССО РСФСР. Моск. геол. ин-т. – М., 1979. – 12л.
1402522
  Тарасов Г.П. Статистические методы обработки информации в системах измерения ионизирующего излучения. / Г.П. Тарасов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 207с.
1402523
  Комаров Л.Б. Статистические методы обработки экспериментальных данных / Л.Б. Комаров. – Л.
2. – 1972. – 207 с.
1402524
   Статистические методы обработки эмпирических данных.. – М., 1978. – 232с.
1402525
  Ватник П.А. Статистические методы оперативного управления производством / П.А. Ватник. – Москва, 1978. – 240с.
1402526
  Налимов В.В. Статистические методы описания химических и металлургических процессов / В.В. Налимов. – М, 1963. – 60с.
1402527
   Статистические методы определения перспективной потребности в электротехнических изделиях.. – М., 1976. – 64с.
1402528
  Кеслер С.Ш. Статистические методы оптимизации в автоматизированнх системах управления разрабатывающими предприятиями : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Кеслер С.Ш.; Риж. политехн. ин-т. – Рига, 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1402529
  Бек Н.Н. Статистические методы оптимизации в экономичских исследованиях / Н.Н. Бек, Д.И. Голенко. – Москва : Статистика, 1971. – 136 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 135-136 (31 назв.). – (Математическая статистика для экономистов)
1402530
   Статистические методы оцениваия и проверки гипотез. – Пермь, 1984. – 184с.
1402531
   Статистические методы оценивания и проверки гипотез. – Пермь, 1986. – 175с.
1402532
   Статистические методы оценивания и проверки гипотез. – Пермь, 1988. – 169с.
1402533
   Статистические методы оценивания и проверки гипотез. – Пермь, 1990. – 174с.
1402534
  Гамм А.З. Статистические методы оценивания состояния электроэнергетических систем / А.З. Гамм. – Москва, 1976. – 220 с.
1402535
  Прокофьев В.А. Статистические методы оценки влияния лфакторов на данамику экономических явлений / В.А. Прокофьев. – Саратов, 1982. – 69с.
1402536
  Савельева Д.П. Статистические методы оценки и контроля качества продукции (на прим. тестильн. пром.) : Автореф... канд. экон.наук: / Савельева Д.П.; Моск. экон. стат. ин-т, Каф. общей теории статист. – М., 1971. – 20л.
1402537
  Запсельский В.Я. Статистические методы оценки качества работы промышленных предприятий / В.Я. Запсельский. – К, 1982. – 183с.
1402538
  Павлов И.В. Статистические методы оценки надежности сложных систем по результатам испытаний. / И.В. Павлов. – М., 1982. – 168с.
1402539
  Бельнов В.К. Статистические методы оценки параметров математических моделей химических процессов / В.К. Бельнов. – Москва : Изд-во МГУ, 1991. – 159,[1] с. : ил. – Библиогр.: с. 158-160 (35 назв.). – (Химия). – ISBN 5-211-02330-7
1402540
  Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях / В.А. Вознесенский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1981. – 264с.
1402541
  Налимов В.В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов / В.В. Налимов, Н.А. Чернова. – М, 1965. – 340с.
1402542
   Статистические методы повышения качества. – М., 1990. – 301с.
1402543
  Растригин Л.А. Статистические методы поиска / Л.А. Растригин. – Москва, 1968. – 376с.
1402544
  Кабанова О.В. Статистические методы построения физико-химических моделей металлургических процессов / О.В. Кабанова. – М., 1989. – 215с.
1402545
  Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул : Учеб. пособие для студ. втузов / Е.Н. Львовский. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 224 с.
1402546
  Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул / Е.Н. Львовский. – Москва : Высш. школа, 1988. – с.
1402547
  Ицкович Э.Л. Статистические методы при автоматизации производства / Э.Л. Ицкович. – М.-Л., 1964. – 192с.
1402548
  Абдуллаев Р.А. Статистические методы при интерпретации сейсмических наблюдений / Р.А. Абдуллаев. – Баку : Азгиз, 1966. – 151 с. – Библиогр.: с. 147-148
1402549
  Григоренко А.Г. Статистические методы при разведке недр / А.Г. Григоренко. – Киев : Техніка, 1974. – 208с.
1402550
  Ткачук Э.И. Статистические методы при решении инженерно-геологических задач / Э.И. Ткачук. – Новочеркасск, 1975. – 98с.
1402551
  Бугаец А.Н. Статистические методы принятия решений при поисках и оценке пегматитов по геохимическим данным / А.Н. Бугаец. – Москва : Недра, 1970. – 128с.
1402552
  Зальцберг Э.А. Статистические методы прогноза естественного режима уровня грунтовых вод / Э.А. Зальцберг. – Ленинград : Недра, 1976. – 101с.
1402553
  Гресько П.Д. Статистические методы прогноза перемещения тропических циклонов Атлантического океана / П.Д. Гресько. – Обнинск, 1975. – 88с.
1402554
  Груза Г.В. Статистические методы прогноза перемещения тропических циклонов Атлантического океана / Г.В. Груза, П.Д. Гресько. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 134с.
1402555
   Статистические методы прогноза погоды.. – Обнинск, 1975. – 102с.
1402556
  Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е.М. Четыркин. – М., 1975. – 184с.
1402557
  Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е.М. Четыркин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1977. – 200с.
1402558
  Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования : Учебное пособие / Т.А. Дуброва. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 206 с. – ISBN 5-238-00497-4
1402559
  Редкозубов С.А. Статистические методы прогнозирования в АСУ / С.А. Редкозубов. – Москва, 1981. – 151с.
1402560
  Новоселов В.С. Статистические методы прогнозирования экономических явлений. : Автореф... канд. экон.наук: 08.600 / Новоселов В.С.; Москов. инж.-экон. ин-т. – М., 1970. – 23л.
1402561
  Жданов В.С. Статистические методы проектирования автоматизированных систем централизованного контроля и управления / В.С. Жданов. – М., 1976. – 64с.
1402562
  Уайт Э. Статистические методы работы с электронными документами в библиотечной сфере, или Э-метрики = E-Metrics for library and Information Professionals : Как использовать данные для управления и оценки электронных ресурсов и фондов / Эндрю Уайт, Эрик Джива Камаль; пер. с англ. А.И. Земскова; науч. ред. перевода Я.Л. Шрайберг. – Москва : Омега-Л, 2006. – 393с. – Параллел. титул. лист на англ. языке. – ISBN 5-365-00248-2
1402563
  Родионов Д.А. Статистические методы разграничения геологических объектов по комплексу признаков / Д.А. Родионов. – Москва : Недра, 1968. – 158с.
1402564
   Статистические методы разграничения геологических объектов по комплексу признаков. – Обнинск, 1975. – 158с.
1402565
  Архипов С. Статистические методы расчета страховых запасов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 48-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1402566
  Грязнов В.М. Статистические методы расчета термодинамических величин / В.М. Грязнов. – М, 1949. – 154с.
1402567
  Клейман Е.А. Статистические методы регулирования и контроля качества. / Е.А. Клейман. – М, 1966. – 116с.
1402568
  Чесалов С.М. Статистические методы решения гидрогеологических задач на ЭВМ / С.М. Чесалов, Б.А. Шмагин. – Москва : Недра, 1989. – 173с.
1402569
  Литвинова Н Н. Статистические методы решения некоторых линейных оптических задач. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Литвинова Н.Н,; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1402570
  Голенко И Д. Статистические методы сетевого планирования и управления / И Д. Голенко. – Москва, 1968. – 400 с.
1402571
   Статистические методы теории управления.. – М., 1978. – 346с.
1402572
  Шиндовский Э. Статистические методы управления качеством. / Э. Шиндовский, О. Шорц. – М., 1976. – 599с.
1402573
  Загладина С.М. Статистические методы учета и анализа мирохозяйственных связей: макроэконом. подход / С.М. Загладина, Ю.Н. Иванов. – М., 1983. – 272с.
1402574
   Статистические методы.. – Пермь, 1980. – 230с.
1402575
   Статистические методы.. – Пермь, 1982. – 191с.
1402576
   Статистические методыв метеорологии.. – Новосибирск
1. – 1969. – 291с.
1402577
  Овчинников Э.В. Статистические модели в вузе и вопросы создения интегрированной системы обработки данных : Автореф... канд. экон.наук: / Овчинников Э. В.; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1973. – 23с. – Бібліогр.:с.22-23
1402578
  Крамбейн У. Статистические модели в геологии / У. Крамбейн, Ф. Грейбилл. – Москва : Мир, 1969. – 398с.
1402579
   Статистические модели в оптимальном отраслевом планировании.. – М., 1975. – 191с.
1402580
  Розин Б.Б. Статистические модели в экономическом анализе, планировании и управлении непрерывными производствами / Б.Б. Розин, В.М. Соколов, М.А. Ягольницер; Отв.ред.В.В. Кулешов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 255 с.
1402581
  Шелутко В.А. Статистические модели и методы исследования многолетних колебаний стока / В.А. Шелутко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 159 с.
1402582
   Статистические модели и многокритериальные задачи принятия решений. – Москва, 1979. – 184с.
1402583
  Прохоров Ю.Н. Статистические модели и рекуррентное предсказание речевых материалоав / Ю.Н. Прохоров. – И., 1984. – 239с.
1402584
  Гольцман Ф.М. Статистические модели интерпретации / Ф.М. Гольцман. – Москва : Наука, 1971. – 328с.
1402585
  Голубенцев А.Ф. Статистические модели квазирегулярных радиофизических и оптических структур / А.Ф. Голубенцев. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1991. – 114 с.
1402586
  Гришин А.Ф. Статистические модели: построение, оценка, анализ : Учеб. пособие для студ. высш. сельскохозяйственных учеб. заведений по экономическим специальностям / А.Ф. Гришин, Е.В. Кочерова. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 416с. – ISBN 5-279-02941-6
1402587
  Артемьев Д.Е. Статистические основы выбора изоляции линий электропередачи высших классов напряжения. Коммутационные перенапряжения и электрические характеристики изоляции / Д.Е. Артемьев, М.Н. Тиходеев, С.С. Мур ; под ред. М.Н. Щедрина. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 376 с.
1402588
  Данг Дык Хау Статистические оценки неизвестного среднего для однородных случайных полей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Данг Дык Хау; МВ ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 119л. – Бібліогр.:л.115-119
1402589
  Данг Дык Хау Статистические оценки неизвестного среднего для однородных случайных полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Данг Дык Хау ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 18 с.
1402590
  Трофимчук Светлана Юрьевна Статистические оценки неизвестного среднего и коэффициентов регресии случайных процессов наблюдаемых в случайные моменты времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Трофимчук Светлана Юрьевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с.
1402591
  Трофимчук Светлана Юрьевна Статистические оценки неизвестного среднего и коэффициентов регрессии случайных процессов, наблюдаемых в случайные моменты времени : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Трофимчук Светлана Юрьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 92л. – Бібліогр.:л.87-92
1402592
  Калниньш А.А. Статистические оценки проблемы раскраски графов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Калниньш А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та мат. – Новосибирск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.16-19
1402593
  Орешкина Н.С. Статистические оценки пространственной изменчивости свойств почв / Н.С. Орешкина. – М., 1988. – 112с.
1402594
  Конончук Д.П. Статистические оценки спектра случайных процессов и полей при наличии наблюдений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Конончук Д.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 14 с.
1402595
  Конончук Л.П. Статистические оценки спектра случайных процессов и полей при наличии пропусков наблюдений : Дис... канд. физ-матнаук: / Конончук Л.П.; КГУ. – Киев, 1971. – 109л. – Бібліогр.:л.105-109
1402596
  Рахимов Гайрат Махкамович Статистические оценки спектральных характеристик случайных процессов и полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Рахимов Гайрат Махкамович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1402597
  Арсеньев К.И. Статистические очерки России / Соч. Константина Арсеньева. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук, 1848. – [10], 503 с. табл.


  В РГБ есть єлектр. ресурс
1402598
  Арсеньев К.И. Статистические очерки России / Соч. Константина Арсеньева. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук, 1848. – [10], 503 с. табл. – Отличие - переплет


  В РГБ есть єлектр. ресурс
1402599
  Акимович Н.Н. Статистические показатели в климатологии : конспект лекции для студентов заочного факултета / Акимович Н.Н. ; Одес. гидрометеорологич. ин-т, Каф. климатологии и физической географии. – Одесса, 1959. – 32 с.
1402600
  Глисин Ф.Ф. Статистические показатели в управлении научно-техническим прогрессом / Ф.Ф. Глисин. – Москва, 1988. – 62 с.
1402601
  Яковлева Г.М. Статистические показатели и методы изучения отдельных сторон технического прогресса в промышленности. (По материалам заводов хим. волокон УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Яковлева Г.М. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 19 c.
1402602
  Каждан Светлана Леонидовна Статистические показатели производительности труда в черной металлургии и методика анализа их прироста по факторам : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Каждан Светлана Леонидовна; Киевский институт нар. хоз. – К., 1980. – 24л.
1402603
  Киперман Г.Я. Статистические показатели промышленной продукции и их совершенствование / Г.Я. Киперман. – Москва, 1980. – 295 с.
1402604
  Харламов А.И. Статистические показатели темпов экономического развития / А.И. Харламов. – М, 1962. – 46с.
1402605
   Статистические показатели экономического положения каеиталистических стран (1950-1955 гг.).. – М., 1956. – 84с.
1402606
  Кортунов В.А. Статистические приемы обработки геофизической информации / В.А. Кортунов. – Владивосток
1. – 1979. – 76с.
1402607
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН ЭстССР
Ч. 1. – 1973. – 80 с.
1402608
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН ЭстССР
Ч. 3. – 1973. – 125 с.
1402609
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН СЭстССР
Ч. 2. – 1974. – 88 с.
1402610
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН ЭстССР
Ч. 4. – 1975. – 105 с.
1402611
  Ээлсалу Х.Т. Статистические принципы галактической оптической астрономии. Дополнения и регистры / Х.Т. Ээлсалу. – Тарту : Издательство АН СССР, 1975. – 64 с.
1402612
  Большаков И.А. Статистические проблемы выделения потока сигналов из шума / И.А. Большаков. – Москва, 1969. – 464с.
1402613
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 36. – 1979
1402614
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 47. – 1980
1402615
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 48. – 1980
1402616
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 52. – 1982
1402617
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 54. – 1982
1402618
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 55. – 1982
1402619
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 56. – 1982
1402620
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 57. – 1982
1402621
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 58. – 1982
1402622
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 59. – 1982
1402623
  Алехин Ю.М. Статистические прогнозы в геофизике : динамико-статист. метод прогноза геофиз. макропроцессов / Ю.М. Алехин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1963. – 87 с. : ил.
1402624
   Статистические процессы в ядерных реакциях.. – Ташкент : Фан, 1985. – 163с.
1402625
  Машихин Е.А. Статистические публикации в СССР / Е.А. Машихин, В.М. Симчера. – М., 1975. – 280с.
1402626
  Коган Р.И. Статистические ранговые критерии в геологии / Р.И. Коган, Ю.П. Белов, Д.А. Родионов. – Москва : Недра, 1983. – 137с.
1402627
  Гуриков Ю.В. Статистические распределения в жидкостях. : Автореф... Кад.физ-мат.наук: / Гуриков Ю.В.; Белорус.гос.ун-т. – Л, 1962. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1402628
  Павлова Е.И. Статистические расчеты элементов гидротехнических сооружений / Е.И. Павлова. – Ташкент, 1984. – 124с.
1402629
  Ченцов Н.Н. Статистические решающие правила и оптимальные выводы / Н.Н. Ченцов. – Москва : Наука, 1972. – 520с. – (Теория вероятностей и математическая статистика)
1402630
  Родионов Д.А. Статистические решения в геологии / Д.А. Родионов. – Москва : Недра, 1981. – 231с.
1402631
  Бондаренко В.Н. Статистические решения некоторых задач геологии / В.Н. Бондаренко. – Москва : Недра, 1970. – 247с.
1402632
  Харченкод А.П. Статистические решения нелинейных уравнений физики плазмы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Харченкод А.П.; МГУ. – М, 1980. – 11л.
1402633
  Громыко Г.Л. Статистические ряды в экономических и экономико-географических исследованиях / Г.Л. Громыко. – М., 1974. – 264с.
1402634
   Статистические сведения за 1888 и 1889 гг. по Юго-Западному Горному округу / Сост. Л.П. Долинский // К геологии Керченского полуострова / Н. Андрусов. – Одесса, 1886. – Ч. 2 : Геологическое строение западной половины Керченского полуострова. – 31с.
1402635
   Статистические сведения к отчету о состоянии Тифлисской 1-й мужской гимназии за 1895 год // Отчет о состоянии Тифлисской 1-й гимназии к 10 сентября 1896 года. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1896. – 18 с., 4 л. табл.
1402636
  Павловский Н.Ф. Статистические сведения о Полтавской губернии сто лет назад : (Архивный материал) / Н.Ф. Павловский. – Полтава : Электрическая Типография Г.И. Маркевича, 1905. – 107 с. – (Оттиск из 2-го выпуска трудов Полтавской Ученой Архивной Коммиссии)
1402637
   Статистические сведения о состоянии средних учебных заведений Кавказского учебного округа. – Тифлис : Тип. Канцелярии наместника е. и. в. на Кавказе
В 1905 году. – 1906. – 276 с. разд. паг.
1402638
   Статистические сведения о транспортных страхованиях за 1924-25 операц. год.. – Москва, 1928. – 32 с.
1402639
  Никольский Н.В. Статистические сведения о Чемерисах за 1911 год, с указателем литературы о них и изданий на черемисском языке / Н.В. Никольский. – Казань : Центр. тип., 1912. – 88 с.
1402640
   Статистические сведения по начальному образованию в Российской империи = Statistische Nachrichten uber das Elementar-Schulwesen in Russland / М-во народного просвещения. – 1898-1908. – Санкт-Петербург : Издание Департамента народного просвещения : Печатная С.П. Яковлева
За 1896 год. – 1898. – VI, 303 с.
1402641
   Статистические сведения по страхованию животных за 1925-26 гг.. – Москва, 1929. – 177 с.
1402642
   Статистические сведения по страхованию с.х. культур от градобития. – Москва, 1929. – 115 с.
1402643
   Статистические сведения по страхованиям от огня за 1925-26 оп. год.. – Москва
1. – 1929. – 172 с.
1402644
   Статистические сведения по учебным заведениям Кавказского учебного округа за пятнадцатилетний период 1879-1893 г.. – 146с.
1402645
  Захожай В.А. Статистические свойства ближайших звезд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Захожай В.А.; АН СССР, главн. астономич. обсерватория. – Л., 1987. – 12л.
1402646
  Сергеенко Н.П. Статистические свойства вариаций критической частоты слоя F2. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Сергеенко Н.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
1402647
  Игнатюк Анатолий Владимирович Статистические свойства возбужденных ядер : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Игнатюк Анатолий Владимирович; Объедин. ин-т ядер. исслед. 4-11444. – Дубна, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1402648
  Лутовинов В.С. Статистические свойства квантовых систем / В.С. Лутовинов. – Москва : МИРЭА, 1988. – 80 с.
1402649
  Ольшевский В.В. Статистические свойства морской реверберации / В.В. Ольшевский. – М., 1966. – 203с.
1402650
  Иванов А.В. Статистические свойства оценок параметров в нелинейных моделях регрессии : Дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов А.В.; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 122л. – Бібліогр.:л.117-122
1402651
  Кросиньяни Б. Статистические свойства рассеянного света : пер. с англ. / Б. Кросиньяни. – Москва : Наука, 1980. – 207 с.
1402652
  Аракелян С.М. Статистические свойства рассеянного света и предельная пространственная когерентность лазерных пучков : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / С.М. Аракелян ; Москов. гос. ун-т. – Москва, 1975. – 21 с. – Библиогр.: с. 18
1402653
  Корнилов Евгений Иванович Статистические свойства решеточных моделей линейных и разветвленных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Корнилов Евгений Иванович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 7л.
1402654
  Всехсвятская И.С. Статистические свойства сигналов, отраженных от ионосферы / И.С. Всехсвятская. – Москва : Наука, 1973. – 135 с.
1402655
   Статистические свойства систем кулоновских частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цепляев В. И,; Цепляев В. И,; Ун-т дружбы народов. – М., 1964. – 4л.
1402656
  Лопатин А.К. Статистические свойства финансового рынка Украины : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 136-149 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви
1402657
  Эстреле О.В. Статистические свойства химических связей и температурная зависимость скорости эволюции открытых физико-химических систем / О.В. Эстреле. – Алма-Ата, 1980. – 46с.
1402658
  Фесенко Б.И. Статистические способы исследования двойных и кратных звезд. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фесенко Б.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 9л.
1402659
   Статистические справочные издания государственных органов статистики стран Европы : Аннотированный каталог. – Москва, 1991. – 32с.
1402660
  Лившиц Ф.Д. Статистические таблицы / Ф.Д. Лившиц. – М., 1958. – 138с.
1402661
  Келли Т.Л. Статистические таблицы / Т.Л. Келли. – Москва, 1966. – 195 с.
1402662
   Статистические таблицы о состояние городов Российской империии. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства внутр. дел, 1852. – 39 с.
1402663
   Статистические таблицы составленные в Статистическом Отделении Совета Министерства Внутренних Дел, по сведениям за 1849 год. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства Внутренних Дел, 1852. – 29 с., 5 табл


  Планы и чертежи с изображениями древнего укрепления Старого Киева, Новгородского Кремля, башен в Новгороде, развалин каменного Кремлевского замка в Пскове, видов Печерского монастыря, видов крепости в Коломне, Гдове, Ямбурге, Якутске, наружных фасадов ...
1402664
  Лорентц Г.А. Статистические теории в термодинамике : лекции / пер. с фр. / Г.А. Лорентц. – Ленинград ; Москва : ОНТИ, 1935. – 155 с.
1402665
  Власов А.А. Статистические функции распределения / А.А. Власов. – Москва : Наука, 1966. – 356 с.
1402666
  Венсел В.В. Статистические характеристики вариационных рядов и дисперсионный анализ / В.В. Венсел. – Таллин, 1988. – 94с.
1402667
  Ямпольский В.С. Статистические характеристики медленных замираний на средних волнах в ночное время : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Ямпольский В.С.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1972. – 19л.
1402668
  Мамонтов Н.В. Статистические характеристики относительной влажности воздуха в различные часы суток на территории СССР / Н.В. Мамонтов. – Москва, 1982. – 228с.
1402669
  Мазурин Н.Ф. Статистические характеристики пограничного слоя атмосферы, полученные с помощью автоматизированного измерительного комплекса высотной метеорологической мачты : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Мазурин Н. Ф.; ГУ гидрометорол. службы при СМ СССР, Ин-т эксперим. метеороло. – Обнинск, 1974. – 16л.
1402670
  Кривоносов А.И. Статистические характеристики поликристаллических терморезисторов / А.И. Кривоносов, В.Я. Кауфман. – Москва, 1976. – 118 с.
1402671
  Всехсвятская И.С. Статистические характеристики сложных сигналов и некоторые эффективные параметры ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Всехсвятская И.С.; Ленингр. гос. ун-т. – М., 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1402672
  Бакина О.П. Статистические характеристики суточных сумм осадков на территории СССР / О.П. Бакина, Л.Г. Корулина ; под ред.Н.В. Мамонтова ; ВНИИ гидрометеорол. информ. – Москва : Гидрометеоиздат, 1980. – 225с.
1402673
  Мамонтов Н.В. Статистические характеристики температуры воздуха в различные часы суток на территории СССР / Н.В. Мамонтов. – Москва, 1979. – 215с.
1402674
  Абдуллаев Р.А. Статистические характеристики фотодетектирования многочастотного и модулированного лазерного излучения : Автореф... Канд. физ-мат. наук: 01.04.01 / Абдуллаев Р.А.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 18л.
1402675
  Фролов Э.М. Статистические характеристики электроприводов с трехфазными асинхронными двигателями / Э.М. Фролов. – Чебоксары, 1985. – 75 с.
1402676
  Лопатин А.К. Статистические циклы числовых рядов курса USD-UAH и их качественная характеристика : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А.К. Лопатин, О.Б. Черненко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 142-150 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1402677
  Старших В.В. Статистические экспериментальные и теоретические исследования пластического деформирования металлов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Старших В.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1402678
  Вулис Л.А. Статистические электроинтеграторы и их применение к моделированию нелинейных явлений переноса. / Л.А. Вулис, А.Т. Лукьянов. – Москва, 1959. – 15с.
1402679
   Статистические электроинтеграторы и их применение.. – Алма-Ата, 1980. – 218с.
1402680
  Вулис Статистические электроинтеграторы и их применние к моделированию нелинейных явлений переноса / Вулис Л.А. Лукьянов А.Т. – Москва, 1959. – 15 с.
1402681
  Повзнер Александр Александрович Статистические электронные и магнитные свойства парамагнетиков с сильными кулоновскими корреляциями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Повзнер Александр Александрович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
1402682
  Рабинович Г.М. Статистические этюды : Отношение призывного возраста ко всему мужскому населению в Европейской России, особенно у евреев / Г.М. Рабинович. – Санкт-Петербург : Типография и литография Л.Бермана и Г.Рабиновича, 1886. – 416 с.
1402683
  Стрижевски В.Д. Статистические эффекты при нелинейном рассеянии света / В.Д. Стрижевски. – 165-171с.
1402684
  Ахманов С.А. Статистические явления в нелинейной оптике / Ахманов С.А., Чиркин А.С. ; МГУ, Каф. науч. информации, Каф. волновых процесов. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 128 с. – Библиогр.: с. 121-126
1402685
  Боровицкий И С. Статистические явления в системах с периодически меняющимися параметрами : автореф. дис. ... канд.физико-матем. наук / Боровицкий С.И. – Горький, 1950. – 7 с.
1402686
  Уриг Р. Статистическиеметоды в физике ядерных реакторов / Р. Уриг. – М., 1974. – 400с.
1402687
  Андреев Юрий Викторович Статистический алгоритм оценивания параматров и его применение для решения некоторых геофизических задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Андреев Юрий Викторович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Физ.фак. – Л., 1975. – 22л.
1402688
  Афифи А. Статистический анализ / А. Афифи, С. Эйзен. – Москва : Мир, 1982. – 488 с.
1402689
  Глинский В.В. Статистический анализ : учебн. пособ. / В.В. Глинский, В.Г. Ионин. – 2-е изд. перераб. и дололн. – Москва : Филинъ, 1998. – 264с. – ISBN 5-89568-089-5
1402690
  Луговенко В.Н. Статистический анализ аномального магнитного поля СССР. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.12 / Луговенко В.Н.; Ин-т земного магн.ионосферы и распр.радиоволн. – М, 1977. – 37л.
1402691
  Луговенко В.Н. Статистический анализ аномального магнитного поля территории СССР / В.Н. Луговенко. – Москва : Наука, 1974. – 200с.
1402692
  Межов А.Е. Статистический анализ астроследящих систем методами марковских процессов и цепей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Межов А.Е. ; МГУ. – Москва, 1973. – 16 с.
1402693
  Урбах В.Ю. Статистический анализ в биологических и медицинских исследованиях / В.Ю. Урбах. – Москва, 1975. – 295с.
1402694
  Миллер Р. Статистический анализ в геологических науках / Р. Миллер, Дж. Кан. – Москва : Мир, 1965. – 484с.
1402695
   Статистический анализ в демографии.. – Москва, 1980. – 165с.
1402696
  Гришин В.К. Статистический анализ в экспериментальной физике (атомная и ядерная физика) / В.К. Гришин. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 3. – 1986. – 83 с.
1402697
  Малахова Т.А. Статистический анализ влияния индикаторов экономического кризиса на оценку кредитного риска // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 9. – С, 21-25. – ISSN 0320-8168
1402698
  Чепурин Е.В. Статистический анализ восстанавливаемых систем / Е.В. Чепурин. – Москва : Знание, 1983. – 96 с.
1402699
  Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / Т. Андерсон ; пер. с англ.: И.Г. Журбенко, В.П. Носко ; под ред. Ю.К. Беляева. – Москва : Мир, 1976. – 757 с.
1402700
  Кушнир А.Ф. Статистический анализ геофизических полей / А.Ф. Кушнир, С.В. Мостовой. – К., 1990. – 274с.
1402701
  Минаков А.А. Статистический анализ гравитационного микролинзирования / А.А. Минаков, В.Г. Вакулик ; НАНУ, Радиоастрономический ин-т. – Киев : Наукова думка, 2010. – 262 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0884-8
1402702
  Дэвис Дж.С. Статистический анализ данных в геологии : В 2-х кн. / Дж.С. Дэвис. – Москва : Недра. – ISBN 0-471-08079-9; 5-247-02121-5; 5-247-02122-3
Кн. 1. – 1990. – 319 с.
1402703
  Дэвис Дж.С. Статистический анализ данных в геологии / Дж.С. Дэвис. – Москва : Недра. – ISBN 0-471-08079-9; 5-247-02123-1
Том 2. – 1990. – 427 с.
1402704
   Статистический анализ данных о ПЭВМ и их программном обеспечении.. – М., 1989. – 40с.
1402705
  Литтл А Р.Дж. Статистический анализ данных с пропусками. / А Р.Дж. Литтл, Д.Б. Рубин. – М., 1991. – 333с.
1402706
  Николаев Вадим Сергеевич Статистический анализ деформируемых регистрационных сред : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Николаев Вадим Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 196л. – Бібліогр.:л.186-196
1402707
  Николаев В.С. Статистический анализ деформируемых регистрирующих сред : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Николаев В. С.; КГУ. – К., 1989. – 12л.
1402708
  Бурла М.П. Статистический анализ динамики величины, межотраслевых и территориальных различий заработной платы в Приднепровском регионе // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 33-36 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
1402709
  Горбенко Ю.А. Статистический анализ динамики морской экосистемы микроорганизмов / Ю.А. Горбенко, И.И. Крышев. – Киев : Наукова думка, 1985. – 143 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 135-137
1402710
  Ломовацкий Г.И. Статистический анализ затрат рабочего времени и качества обслуживания на предериятиях торговли и бытового обслуживания. : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Ломовацкий Г.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 20л.
1402711
  Алиев Т.А. Статистический анализ и кодирование многомерных случайных процесов в реальном масштабе времени / Т.А. Алиев ; АН АзССР, Ин-т кибернетики. – Баку : Элм, 1982. – 259 с. : ил. – Библиогр.: с. 252-256
1402712
   Статистический анализ и математическое моделирование фитоценотических систем.. – Уфа, 1982. – 156с.
1402713
   Статистический анализ и обработка экспериментальных данных.. – Новосибирск, 1988. – 77с.
1402714
   Статистический анализ и оптимализация следящих систем.. – М., 1977. – 360с.
1402715
  Репинская Р.П. Статистический анализ и прогноз хода давления внутри месяца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.698 / Репинская Р.П.; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Ленинград, 1971. – 22л.
1402716
  Кристинков Д.С. Статистический анализ и синтез линейных непрерывных систем / Д.С. Кристинков. – Рига, 1977. – 99с.
1402717
  Тихонов В.И. Статистический анализ и синтез радиотехнических / В.И. Тихонов. – Київ : Радио и связь, 1991. – 608 с.
1402718
  Поцелуев А.В. Статистический анализ и синтез сложных динамических систем / А.В. Поцелуев. – М., 1984. – 205с.
1402719
  Каджазнуни Л.К. Статистический анализ индивидуального стиля : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Каджазнуни Л.К.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 30л.
1402720
  Пасхавер Б.И. Статистический анализ интенсификации сельского хозяйства. / Б.И. Пасхавер. – М, 1969. – 140с.
1402721
  Кузнецова Г.И. Статистический анализ информации о качестве продукции с применением ЭВМ. : Автореф... канд.экон.наук: 607 / Кузнецова Г.И.; Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1971. – 27л.
1402722
  Зудин О.С. Статистический анализ информации о радиоактивном загрязнении океана / О.С. Зудин, Б.А. Нелепо. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 112с.
1402723
  Панчук А.В. Статистический анализ использований основных производственных фондов строительства. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Панчук А.В.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1971. – 25л.
1402724
  Тихонова Н.О. Статистический анализ как инструмент оценки качества фондов : опыт разработки и применения / Наталья Тихонова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 8 (194). – С. 23-30. – ISSN 1727-4893


  О статистической оценке качества иностранного книжного фонда Российской национальной библиотеки.
1402725
  Абуладзе Л.Б. Статистический анализ лексики прозы Важа-Пшавела. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абуладзе Л.Б.; Ин-т языкознания АН Груз ССР. – Тбилиси, 1967. – 23л.
1402726
  Масол В.И. Статистический анализ локальных участков битовых последовательностей / В.И. Масол, С.В. Поперешняк // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; редкол.: В.М. Кунцевич, Н.В. Туроверова, А.А. Чикрий [и др.]. – Киев, 2019. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 92-105. – ISSN 0572-2691
1402727
   Статистический анализ морфологии литовских гезетно-журнальных текстов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15 / Жилинскене В. Ю,; Жилинскене В. Ю,; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1979. – 24л.
1402728
  Дубков Александр Александрович Статистический анализ негауссовых моделей процессов и систем в радиофизике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Дубков Александр Александрович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 25л.
1402729
  Лимер Э.Э. Статистический анализ неэкспериментальных данных / Э.Э. Лимер. – М., 1983. – 381с.
1402730
  Симеу Пана Статистический анализ полжения рабочего класса Кипра. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Симеу Пана; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1983. – 23л.
1402731
  Кокс Д. Статистический анализ последовательностей событий / Д. Кокс, П. Льюис. – М., 1969. – 312 с.
1402732
  Трудова М.Г. Статистический анализ природоохранной деятельности в регионе / М.Г. Трудова. – Москва : Московский университет, 1989. – 147 с.
1402733
  Поль Акера Ольведо Статистический анализ проблем образования населения Африки (на примере Уганды) : Автореф... канд. экономич.наук: 08.00.11 / Поль Акера Ольведо; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1985. – 20л.
1402734
  Боровко Н.Н. Статистический анализ пространственных геологических закономерностей / Н.Н. Боровко. – Ленинград : Недра, 1971. – 174с.
1402735
  Бернштейн А.В. Статистический анализ результатов групповых наблюдений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Бернштейн А.В.; АН СССР. – М, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1402736
  Бородкин Ф.М. Статистический анализ связей экономических показателей : Автореф... канд. экон.наук: / Бородкин Ф.М.; Новосиб. гос. ун-т. Кафедра по применению матем. методов в экономике. – Новосибирск, 1966. – 24л.
1402737
  Китаев В.Б. Статистический анализ систем синхронной обработки виброакустических сигналов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Китаев В.Б.; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1988. – 15л.
1402738
  Леоненко Н.Н. Статистический анализ случайных полей / Н.Н. Леоненко, А.В. Иванов. – Киев : Вища школа, 1986. – 216 с.
1402739
  Апанасович В.В. Статистический анализ случайных потоков в физическом эксперименте / В.В. Апанасович, А.А. Коляда, А.Ф. Чернявский; В.В. Апанпсович, А.А. Коляда, А.Ф. Чернявский. – Минск : Университетское, 1988. – 256 с.
1402740
  Жуковский Е.Е. Статистический анализ случайных процессов в приложении к агрофизике и агрометеорологии / Е.Е. Жуковский. – Л., 1976. – 407с.
1402741
  Даукш И.А. Статистический анализ состояния суицида в Республике Беларусь / И.А. Даукш, Н.Ю. Королева // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-67. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проводиться статистичний аналіз динаміки кількості зареєстрованих суїцидальних випадків у Республіці Білорусь за період 1990-2006 рр. Вивчаються статевовікові коефіцієнти смертності від суїциду в регіональному розрізі. Здійснюється моделювання ...
1402742
  Кварацхелиа Г.Ш. Статистический анализ стиля речи. (На материале груз. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 681 / Кварацхелиа Г.Ш.; Ин-т языкознания АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1968. – 26л.
1402743
  Дюльдин А.А. Статистический анализ структуры таксономических и экологических групп животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Дюльдин А.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1402744
  Юзбашев М.М. Статистический анализ тенденций и колеблемости / М.М. Юзбашев, А.И. Манелля. – М., 1983. – 207с.
1402745
  Заболотный В.Н. Статистический анализ трудовой активности рабочих предприятий : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Заболотный В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 26 с.
1402746
  Мардиа К. Статистический анализ угловых наблюдений / К. Мардиа. – Москва, 1978. – 239с.
1402747
  Гладун А.Н. Статистический анализ учебно-воспитального процесса в вузе на базе социологических обследований : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Гладун А.Н.; Киев ин-т народ.хоз-ва. – К, 1985. – 23л.
1402748
  Кепежинскас Казимир Бернардович Статистический анализ хлоритов и их парагенетические типы : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кепежинскас Казимир Бернардович; Новосиб. гос. ун-. Учен. совет по геол.-мин. наукам. – Новосибирск, 1965. – 28л.
1402749
   Статистический анализ экономических временных рядов и прогнозирование.. – М., 1973. – 295с.
1402750
   Статистический анализ экспериментальных данных.. – Новосибирск, 1987. – 144с.
1402751
  Загинайло И.В. Статистический анализ эффективной анизотропии теплопроводности композиционных материалов / И.В. Загинайло, И.Н. Писаренко, Д.А. Спиридонов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 39-45 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1402752
  Савченко В.А. Статистический вывод некоторых особщенных уравнений гидродинамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Савченко В. А.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1972. – 14л.
1402753
  Бурлин В.Ф. Статистический детектив / В.Ф. Бурлин. – Киев, 1988. – 334с.
1402754
   Статистический ежегодник мирового хозяйства.. – М., 1922. – 290с.
1402755
   Статистический ежегодник по мировому сельскому хозяйству.. – Москва, 1932. – 1014с.
1402756
   Статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1956.. – М., 1957. – 544с.
1402757
   Статистический ежегодник Социалистической Республики Румынии. 1978., 1978. – 202с.
1402758
   Статистический ежегодник Социалистической Республики Румынии. 1979 г., 1979. – 211с.
1402759
   Статистический ежегодник социалистической республики Румынии.1969., 1969. – с.
1402760
   Статистический ежегодник Социалистической Республики Румынии.1980, 1980. – 224 с.
1402761
   Статистический ежегодник Социалистической Федеративной Республики Югославии. 1967.. – Белград, 1967. – 264с.
1402762
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. – Москва, 1984. – 456с.
1402763
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. – Москва, 1985. – 487с.
1402764
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. – Москва, 1988. – 511 с.
1402765
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.. – М., 1974. – 488с.
1402766
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.. – Москва, 1986. – 461с.
1402767
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.. – Москва, 1987. – 462с.
1402768
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.. – Москва, 1989. – 495с.
1402769
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. 1971. – Москва, 1971. – 453с.
1402770
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. 1972.. – М., 1972. – 480с.
1402771
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. 1976.. – Москва, 1976. – 496с.
1402772
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. 1982. – Москва, 1982. – 472 с.
1402773
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1970.. – М., 1970. – 464с.
1402774
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1973.. – М., 1973. – 512с.
1402775
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1977.. – Москва, 1977. – 480с.
1402776
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1978. – Москва, 1978. – 490 с.
1402777
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1979. – Москва, 1979. – 536с.
1402778
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1980. – Москва, 1980. – 496 с.
1402779
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1981. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 496 с.
1402780
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1983. – Москва, 1983. – 472 с.
1402781
   Статистический ежегодник стран-членов СЭВ. 1990 г.. – М., 1990. – 663с.
1402782
   Статистический ежегодник. 1969.. – Варшава, 1969. – 64с.
1402783
   Статистический ежегодник. 1973.. – Будапешт, 1975. – 496с.
1402784
   Статистический ежегодник.1974.. – Будапешт, 1976. – 491с.
1402785
   Статистический и экономико-математический анализ сельскохозяйственного производства.. – М., 1969. – 152с.
1402786
  Иноземцев А.Г. Статистический импульсно-фазовый метод определения скорости распространения ультразвука. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Иноземцев А.Г.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 19л.
1402787
  Головинский В.В. Статистический контроль качества за рубежом / В.В. Головинский. – М., 1957. – 152с.
1402788
   Статистический контроль качества продукции на основе принципа распределения приоритетов.. – М., 1991. – 223с.
1402789
  Жуков Н.И. Статистический контроль качества спектральных определений содержаний химических элементов в горных породах : теория и методика прикладных геохимических исследований // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 55-61 : Табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1402790
  Янсон А.И. Статистический кооперационный контроль качества в производстве мебели / А.И. Янсон, Э.Р. Янсон. – М., 1974. – 60с.
1402791
  Петрова Н.Н. Статистический метод : Методика и опыт / Н.Н. Петрова, С.А. Сухинин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 51-55 : Схема. – ISSN 0016-7207
1402792
  Клюкин П.Н. Статистический метод в анализе проблем "социальной экономии" в работах Н.Д. Кондратьева и Е.Е. Слуцкого // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 115-124. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1402793
  Петрова Н.Н. Статистический метод в обучении географии : Методика и опыт / Н.Н. Петрова, С.А. Сухинин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 39-46. – ISSN 0016-7207
1402794
  Любович Н.Н. Статистический метод в приложении к истории / Н. Любович. – Варшава : Тип. Варш. учеб. округа, 1901. – 17 с.
1402795
  Гордеев А.Ю. Статистический метод для идентификации анонимных карт // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 24-28. – ISSN 2075-1893


  Описан метод статистического анализа для идентификации анонимных карт на примере исследований карт-портоланов. Описано метод статистичного аналізу для ідентифікації анонімних карт на прикладі дослідження карт-портоланів. A method of statistical ...
1402796
  Панин В.В. Статистический метод обработки экспериментальных данных о кипении водных растворов полимеров / В.В. Панин, Ф.А. Кривошей, А.А. Сёмин // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-57. – ISSN 1025-6415
1402797
  Левин В.И. Статистический надежностный синтез автоматов / В.И. Левин. – Рига, 1974. – 282 с.
1402798
   Статистический обзор взаимного земского страхования Волынской губернии за 1911 год. – Житомир : Работник, 1912
1402799
  Демчук М.И. Статистический одноквантовый метод в оптико-физическом эксперименте / М.И. Демчук, М.А. Иванов. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1981. – 176 с.
1402800
  Душутин Н.К. Статистический подход к динамике множественного рождения адронов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Душутин Н.К.; Объд.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1974. – 14л.
1402801
  Алексеев Б.В. Статистический подход к описанию макроскопических систем / Б.В. Алексеев ; МВ и ССО СРФСР, Моск. ин-т хим. машиностроения. – Москва : МИХМ, 1987. – 104 с.
1402802
  Петров А.П. Статистический подход к решению операторных уравнений первого рода и вопросы корректности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петров А.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет матем. секции Объедин. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1402803
  Лощинин Михаил Статистический подход к эколого-экономическому анализу рынка потребления воды / Лощинин Михаил, Сотник Ирина, Маценко Александр // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Впервые получено распределение потребителей по объему использованной воды на примере города Сумы в 2001-2006 годах. Показано, что это распределение хорошо воспроизводится во времени, характеризуется монотонно спадающей плотностью и неоднородно, что ...
1402804
  Ширяев А.Н. Статистический последовательный анализ. / А.Н. Ширяев. – Москва : Наука, 1969. – 232 с.
1402805
  Ширяев А.Н. Статистический последовательный анализ. / А.Н. Ширяев. – Москва : Наука, 1976. – 272 с.
1402806
  Соболевский Н.М. Статистический расчет взаимодействия нуклонов и П-мезонов с веществом на основе каскадно-испарительной модели ядерных реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Соболевский Н.М.; Ин-т биофизики. – М., 1972. – 16л.
1402807
  Грачев В.П. Статистический расчет некоторых плоских нерегулярных перекрытий : Автореф... канд. техн.наук: / Грачев В. П.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1967. – 20л.
1402808
  Пушкин Б.А. Статистический расчет плоских струтурных перекрытий массового строительства. : Автореф... Канд.техн.наук: 05022 / Пушкин Б.А.; МВ и ССО РСФСР.-Новочеркасский политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1973. – 24л.
1402809
  Пелегрэн М. Статистический расчет следящих систем. / М. Пелегрэн. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 223 с.
1402810
   Статистический сборник "Народное хозяйство Самаркандской области".. – Самарканд, 1967. – 355с.
1402811
   Статистический сборник Екатеринославской губернии.. – Екатеринослав, 1925. – 827с.
1402812
   Статистический сборник Народного Комиссариата путей сообщений.. – М., 1920. – 80с.
1402813
   Статистический сборник по вопросам труда и заработной платы в европейских социалистических странах.. – М., 1959. – 199с.
1402814
   Статистический сборник по государственному бюджету и денежному обращению за 1922-23 и 1-е полугодие 1923-24 бюдж. гг.. – М., 1924. – 94с.
1402815
   Статистический сборник.. – К., 1925. – 503с.
1402816
  Чап М. Статистический сборник. / М. Чап, С. Дубский. – Прага, 1969. – 146с.
1402817
  Репин В.Г. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация информационных систем / В.Г. Репин. – М., 1977. – 432с.
1402818
   Статистический словарь. – Будапешт, 1961. – 171с.
1402819
   Статистический словарь. – Москва, 1965. – 708с.
1402820
   Статистический словарь.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 621с.
1402821
  Труш Николай Николаевич Статистический спектральный анализ стационарных случайных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Труш Николай Николаевич; МГУ. – М., 1981. – 14л.
1402822
  Меркулов А.В. Статистический спектрогелиограф : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Меркулов А.В.; Акад.наук СССР. – Л, 1963. – 12л.
1402823
   Статистический справочник по мировой торговле зерновыми културами.. – М.-Л., 1936. – 104с.
1402824
   Статистический справочник по народному хозяйству.. – Л., 1924. – 64с.
1402825
   Статистический справочник по хозяйству связи.. – М., 1934. – 212с.
1402826
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – Ленинград, 1934. – 485 с.
1402827
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – 3-е изд. доп. – Ленинград, 1937. – 648 с.
1402828
  Вольф.М.Б Статистический справочник по экономической географии СССР и других государств / Вольф.М.Б, Г.А. Мебус; Под ред. и с предисл.:В.Э.Дена. – 3-й год издания. – Ленинград : Госиздат, 1926. – 376с.
1402829
  Вольф.М.Б Статистический справочник по экономической географии СССР и других государств / Вольф.М.Б, Г.А. Мебус; Под ред. и с предисл.:В.Э.Дена. – 4-й год издания. – Ленинград : Госиздат, 1928. – 359с.
1402830
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии стран капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – 4-е изд. перераб. – Москва, 1959. – 663с.
1402831
   Статистический справочник СССР за 1928.. – М., 1929. – 958с.
1402832
   Статистический справочник СССР.. – М., 1927. – 506с.
1402833
  Удалов К. Статистический учет в системе государственного страхования / К. Удалов К. – Москва, 1954. – 64 с.
1402834
  Притула О.И. Статистический учет работы обслуживания читателей при внедрении современных технологий // Культура народов Причерноморья : Научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004. – № 48, т. 2. – С. 80-86. – ISSN 1562-0808
1402835
  Кабанов Д.А. Статистический эксперимент при анализе точности РЭА / Д.А. Кабанов, Ю.Я. Коротков. – Горький, 1984. – 65 с.
1402836
  Журавель Н.М. Статистическое агрегирование в экономических системах / Н.М. Журавель. – Новосибирск, 1989. – 151с.
1402837
  Винецкий В.Л. Статистическое взаимодействие электронов и дефектов в полупроводниках / В.Л. Винецкий; АН УССР ин-т физики. – Киев : Наукова думка, 1969. – 188 с.


  Рассматриваются особенности физических свойств полупроводников, обусловленные статистическим взаимодействием электронов и дефектов. Учет такого взаимодействия позволяет понять природу высокотемпературной электропроводимости и ряда проводников, природу ...
1402838
  Шаранда А.Н. Статистическое выдение типовых контекстов и автоматический перевод. : Автореф... канд.филол.наук: 681 / Шаранда А.Н.; Ин-т языкознания АН СССР. – Л, 1968. – 29л. – Бібліогр.:с.24-26
1402839
  Харитоненков И.Г. Статистическое и динамическое моделирование свободнорадикальных состояний биологических систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Харитоненков И.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1402840
  Волхонская Тамара Алексеевна Статистическое и информационное моделирование динамики электрических процессов сердца и гемодинамики : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.09 / Волхонская Тамара Алексеевна; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушко. – Киев, 1990. – 28л.
1402841
  Абдрахманова Г.И. Статистическое измерение информационных и коммуникационных технологий в экономике // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 5. – С. 55-61. – ISSN 0320-8168
1402842
  Сиськов В.И. Статистическое измерение качества продукции. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сиськов В.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Моск.экон.-иста.ин-т. – М, 1963. – 23л.
1402843
  Бакланов Г.И. Статистическое измерение производительности труда в промышленности / Г.И. Бакланов. – М., 1965. – 64с.
1402844
  Павлов К.В. Статистическое измерение развития наноэкономики // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 9 (47). – С. 5-11. – ISSN 2309-1533
1402845
  Павлов К. Статистическое измерение развития наноэкономики // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 5-10. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 2). – ISSN 2306-4420
1402846
  Макашева Г.С. Статистическое изучение благосостояния женщин (на примере регионов Казахстана) // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 6. – С. 55-57. – ISSN 0320-8168
1402847
  Кравченко С.Г. Статистическое изучение бюджета времени студентов : Автореф... канд. эконом.наук: 08.600 / Кравченко С.Г.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1970. – 19л.
1402848
  Назаров М.Г. Статистическое изучение влияния роста производительности труда на изменение себестоимости продукции. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назаров М.Г.; М-во высш.и сред.спец. образования РСФСР. – М, 1960. – 18л.
1402849
  Христич Инна Александровна Статистическое изучение движения и текучести рабочих кадров в промышленности. (На материалах машиностроит. предприятий Харьк. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Христич Инна Александровна; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1976. – 24л.
1402850
  Курышева С.В. Статистическое изучение динамики / С.В. Курышева, Б.А. Михайлов. – Л, 1990. – 79с.
1402851
  Гайдук Раиса Лазаревна Статистическое изучение и прогноз потребления основных продуктов питания населением Белорусской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Гайдук Раиса Лазаревна; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1402852
  Хоткина Зоя Александровна Статистическое изучение изменений социального положения трудящихся при трудовых перемещениях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Хоткина Зоя Александровна; МВ и ССО СССР. Московский экон.-статистический ин-т. – М., 1980. – 24л.
1402853
  Лущ А.И. Статистическое изучение интенсификации колхозного производства (на матер. колхозов УССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 600 / Лущ А.И.; АН УССР. Ин-т экономики. – Киев, 1968. – 22л.
1402854
  Скворцова А.П. Статистическое изучение использования основных фондов и производственных мощностей в промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Скворцова А.П.; Моск.экон.-статист.ин-т. – М, 1972. – 31л.
1402855
  Устинов А.Н. Статистическое изучение использования основных фондов промышленного предприятия. / А.Н. Устинов. – М., 1959. – 130с.
1402856
  Нгуен Лык Статистическое изучение использования основных фондов промышленных предприятий (на примере шелкового комбината "Красная роза") : Автореф... канд. эконом.наук: 08.600 / Нгуен Лык; Моск. экономико-статистич. институт. – М., 1971. – 22л.
1402857
  Коборов Н.К. Статистическое изучение использования трудовых ресурсов колхозов. : Автореф... канд. эконом.наук: / Коборов Н.К.; Москов. эконом.-стат. ин-тут. – М., 1955. – 19л.
1402858
  Сулейманов Р.Х. Статистическое изучение культуры грота Оби-Рахмат / Р.Х. Сулейманов. – Ташкент, 1972. – 171с.
1402859
  Левицкий В.В. Статистическое изучение лексической семантики / В.В. Левицкий. – Киев, 1989. – 154 с.
1402860
  Кваша Я.Б. Статистическое изучение механизации труда / Я.Б. Кваша. – М., 1959. – 144с.
1402861
  Абдус С. Статистическое изучение населения Народной Республики Бангладеш : Автореф... Канд.экономнаук: 08.00.1 / Абдус С.; МВ и ССО УССР. – Киев, 1982. – 24л.
1402862
  аль Халиф Я.А. Статистическое изучение населения Сирийской Арабской Республики : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / аль Халиф Я.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1976. – 18 с.
1402863
  Иващенко Г.А. Статистическое изучение основной тенденции развития и взаимосвязи в рядах диннапики / Г.А. Иващенко. – Томск, 1985. – 167с.
1402864
  Иделегбагбон Сандри Икпонвоса Статистическое изучение особенностей демографических процессов развивающихся стран Африки (на примере Нигерии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Иделегбагбон Сандри Икпонвоса; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1973. – 36л.
1402865
  Грязнов В.И. Статистическое изучение отраслевой структуры народного хозяйства СССР : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Грязнов В.И.; Моск. экон.-стст. ин-т. Кафедра экон. статистики. – М., 1969. – 19л.
1402866
  Нгуен Тхиеп Статистическое изучение продукции промышленного предприятия. (На примере текстильных предприятий) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Нгуен Тхиеп; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра пром. статистики. – М., 1971. – 18л.
1402867
  Эрлих Я.М. Статистическое изучение производительности труда в промышленности / Я.М. Эрлих, В.С. Козлов, А.М. Гольдберг. – Москва : Госстатиздат, 1959. – 132 с.с.
1402868
  Губа И.Е. Статистическое изучение производительности труда в промышленности / И.Е. Губа, О.Н. Корнилова. – Днепропетровск, 1988. – 56с.
1402869
  Лю Хоу-пу. Статистическое изучение производительности труда в промышленности СССР и КНР. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лю Хоу-пу.; МВО СССР. Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. пром. статистики. – М., 1959. – 14л.
1402870
  Гнейм Мухаммед Статистическое изучение производительности труда в промышленности. (Применительно к Сирийской Арабской республике) : Автореф... канд. эконом.наук: / Гнейм Мухаммед; Моск. экономико-статистич. ин-т. – М., 1966. – 13л.
1402871
  Молене О. Статистическое изучение рабочего времени и его использования. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Молене О.; Москов. экон-стат. ин-т. – М,, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1402872
  Тюрина Валентина Михайловна Статистическое изучение рабочей силы в совхозах. (На примере совхозов Волгогр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Тюрина Валентина Михайловна; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра статистики сельск. хоз-ва. – М., 1973. – 29л.
1402873
  Анисимов В.П. Статистическое изучение реальных доходов населения союзной республики на примере Украинской ССР. (Вопросы методологии, методики и анализа) : Автореф. ... канд. экон. наук: 600 / Анисимов В.П. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1970. – 30 с. – Библиогр.: с. 28-30
1402874
  Адамов В.Е. Статистическое изучение ритмичности выпуска продукции на промышленном предприятии : лекция для студентов, изучающих курс статистики пром-сти / Адамов В.Е. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Моск. экон.-стат. ин-т, Каф. пром. статистики. – Москва : Высш. школа, 1966. – 35 с. – Библиогр. : с. 34
1402875
  Адамов В.Е. Статистическое изучение ритмичности промышленного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Адамов В.Е. ; Моск. экон.-стат. ин-т, Каф. пром. статистики. – Москва, 1962. – 16 с.
1402876
  Адамов В.Е. Статистическое изучение ритмичности промышленного производства / В.Е. Адамов ; под ред. Г.И. Бакланова. – Москва : Статистика, 1965. – 188 с. – Библиогр.: с. 183-187
1402877
  Смирнов В.Н. Статистическое изучение сезонности в торговле. (На материалах торговли непродовольств. товарами Ленинграда) : Автореф... канд. экон.наук: / Смирнов В.Н.; Ленингр. ин-т сов. торговли им. Ф.Энгельса. – Л., 1967. – 24л.
1402878
   Статистическое изучение социально-демографических аспектов, связанных с постарением населения / Материалы Статкомитета СНГ // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 153-171. – ISSN 0207-3676
1402879
  Кукулян А.М. Статистическое изучение специализации и кооперирования в авторемонтной промышленности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Кукулян А.М. ; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1969. – 34 с.
1402880
  Эйзрикер М.М. Статистическое изучение специализации совхозов. : Автореф... Канд.экон.жнаук: / Эйзрикер М.М.; Моск.экон-статист.ин-т. – М, 1967. – 16л.
1402881
   Статистическое изучение стилей языка и стилей речи.. – Горький
1. – 1970. – 48с.
1402882
   Статистическое изучение структуры общественного производства. – К., 1987. – 87с.
1402883
  Корин В.К. Статистическое изучение структуры спроса и состава читателей ВГИЛ. / В.К. Корин, Е.А. Афанасьева. – М., 1977. – 283с.
1402884
  Глисин Ф.Ф. Статистическое изучение технического уровня производства в промышленности / Ф.Ф. Глисин. – М, 1987. – 93с.
1402885
  Иващенко Н.Т. Статистическое изучение факторов повышения производительности труда в скотоводстве. (На примере колхозов Винниц. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Иващенко Н.Т. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 17 с.
1402886
  Квитко А.В. Статистическое изучение факторов производительности труда (с характеристикой опыта ГДР) : Автореф... канд. экон.наук: / Квитко А.В.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1965. – 17л.
1402887
  Зайцева Н.В. Статистическое изучение факторов роста производительности труда рабочих промышленности : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Зайцева Н.В. ; Моск. экономико-статистический ин-т. – Москва, 1953. – 15 с.
1402888
  Кутолин В.А. Статистическое изучение химизма базальтов разных формаций / В.А. Кутолин. – М., 1969. – 143с.
1402889
  Перепечин И.Н. Статистическое изучение экономической эффективности капитальных вложений / И.Н. Перепечин, Б.Г. Сивориновский. – Москва, 1979. – 72с.
1402890
  Тарасова Н.А. Статистическое изучение экономической эффективности промышленного производства. / Н.А. Тарасова. – Чебоксары, 1987. – 48с.
1402891
  Лукацкая Ф.И. Статистическое исследование блеска неправильных и полуправильных переменных звезд. / Ф.И. Лукацкая. – Киев : Наукова думка, 1969. – 152 с.
1402892
  Гордеев В.Н. Статистическое исследование возмущающих воздействий от неровностей пути на двужущиеся транспортные средства : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Гордеев В. Н.; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 14л.
1402893
  Поликарпова Л.А. Статистическое исследование динамических характеристик сейсмических записей / Л.А. Поликарпова. – М, 1973. – 76с.
1402894
  Набиев Х.Н. Статистическое исследование интенсификации производства. / Х.Н. Набиев. – Ташкент, 1990. – 144с.
1402895
  Шевченко И.А. Статистическое исследование качества электропитания судовых навигационных приборов : Автореф... канд. техн.наук: 05.253 / Шевченко И. А.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1970. – 12л.
1402896
  Коченова И.Н. Статистическое исследование лексики и грамматики с помощью ЭВМ : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Коченова И.Н.; МВ и ССР РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 26л.
1402897
  Бродская Е.Н. Статистическое исследование молекулярной структуры поверхностных слоев жидких растворов : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Бродская Е.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 14л.
1402898
  Генкина Л.М. Статистическое исследование некоторых характеристик : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.030 / Генкина Л.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 5 с.
1402899
  Караченцев И.Д. Статистическое исследование нестационарности систем галактик : Автореф... канд. физ.м ат.наук: / Караченцев И. Д.; АН Арм.ССР, Бюраканаская астрофиз. обсерват. – Ереван, 1967. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1402900
  Ступина Ф.Я. Статистическое исследование общих условий развития бризов косвенными методами и оценка их взаимодействия с полями метеорологических элементов : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Ступина Ф.Я. ; МВ и ССО УССР , Одесск. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1980. – 22 с.
1402901
  Селезнев А.И. Статистическое исследование потребности в специалистах с высшим и средним специальном образовании. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Селезнев А.И.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1985. – 27л.
1402902
   Статистическое исследование производствености труда при системном подходе.. – Минск, 1985. – 223с.
1402903
  Фарук Али Мухамед Статистическое исследование равновесной системы, состоящей из электронов и ионов двух сортов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фарук Али Мухамед; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 15л.
1402904
  Тресорукова З.Г. Статистическое исследование реализации и цен сельскохозяйственной продукции. : Автореф... канд. экон.наук: / Тресорукова З.Г.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. стат. сел. хоз. – М., 1969. – 34л.
1402905
  Коноплева В.П. Статистическое исследование систем комет : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коноплева В.П. ; Киевский гос. университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1949. – 8 с.
1402906
  Коноплева П В. Статистическое исследование системы комет : Дис... канд. физ-матнаук: / Коноплева В.П,; КГУ им Т.Г.Шевченко, Астрономическая обсерватория. – Киев, 1948. – 254л. – Бібліогр.:л.196-203
1402907
  Вихерт А.В. Статистическое исследование складчатости / А.В. Вихерт. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977. – 158с.
1402908
  Донецкая С.С. Статистическое исследование структуры и качества подготовки докторских диссертаций в России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 12. – С. 71-77. – ISSN 0320-8168
1402909
  Абызова Э.Б. Статистическое исследование структуры немецких существительных / Абызова Э.Б. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1986. – 97 с. – Библиогр.: с. 87-97
1402910
  Ахметова А.А. Статистическое исследование уровня и качества жизни населения Казахстана // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 4. – С. 49-52. – ISSN 0320-8168


  Є фото.
1402911
  Чернявский В.Н. Статистическое исследование факторов, влияющих на показатели труда операторов перфорации. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Чернявский В.Н.; Ростов. н/Д ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1402912
  Данелян Т.Я. Статистическое исследование экономических задач и вопросы выбора и реализации алгоритмического аппарата : Автореф... канд. экон.наук: 602 / Данелян Т.Я.; Моск. экон.-стст. ин-т. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1402913
  Горбатюк Н.С. Статистическое исследование языка на ЭВМ "Урал-1" / Н.С. Горбатюк, Л.С. Стойкова. – Киев, 1964. – 26с.
1402914
  Митропольский А.К. Статистическое исчисление / А.К. Митропольский. – Ленинград, 1952. – 167 с.
1402915
  Митропольский А.К. Статистическое исчисление / А.К. Митропольский. – Ленинград
2. – 1952. – 191с.
1402916
  Митропольский А.К. Статистическое исчисление / А.К. Митропольский. – Ленинград
3. – 1953. – 200 с.
1402917
  Кельман В.М. Статистическое масс-спектрометры / В.М. Кельман. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 264с.
1402918
  Полляк Ю.Г. Статистическое машинное моделирование средств связи / Ю.Г. Полляк. – Москва : Радио и связь, 1988. – 175 с.
1402919
  Богачев И.Н. Статистическое металловедение / И.Н. Богачев. – Москва, 1984. – 176 с.
1402920
  Ермаков С.М. Статистическое моделирование : учеб. пооб. / С.М. Ермаков, Г.А. Михайлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1982. – 296с.
1402921
  Нешитой В.В. Статистическое моделирование библиотечного фонда // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 36-46. – ISSN 0130-9765


  Цель статьи - разработка методов вычисления информационной полноты комплектования библиотечного фонда, а также оценка его оптимального объема на базе статистических данных о количестве книговыдач и количестве выдач каждого наименования документа.
1402922
  Голенко И Д. Статистическое моделирование в технико-экономических системах. / И Д. Голенко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 264с.
1402923
   Статистическое моделирование динамических систем средствами АВТ.. – М., 1976. – 200с.
1402924
  Астафьев А.П. Статистическое моделирование и оптимальное управление систем на примере агломерирующего обжига. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 255 / Астафьев А.П.; АН УзССР. – Ташкент, 1969. – 29 с.
1402925
   Статистическое моделирование и прогнозирование : [учеб. пособие для экон. спец. вузов. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 382, [1] с. – Библиогр.: с. 374-377
1402926
   Статистическое моделирование и прогнозирование технико-экономических показателей предприятий : [cборник статей]. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1974. – 192 с. – Библиогр. в конце статей
1402927
  Каширина Марианна Емельяновна Статистическое моделирование лексики научных текстов. (Подъязык физики твердого тела) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Каширина Марианна Емельяновна; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1402928
  Штейнбук И.М. Статистическое моделирование макроэкономических систем / И.М. Штейнбук, Т.А. Калимач. – Рига, 1985. – 118с.
1402929
  Велигурский Г.А. Статистическое моделирование на физических моделях схем автоматики / Г.А. Велигурский.[и др.] ; Под общей ред. Г.А. Велигурского. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 158 с. : 36 ил, 4 табл. – Библ.: 65 назв.
1402930
  Никонова А.А. Статистическое моделирование на ЭВМ температурного режима промерзающих и оттаивающих горных пород. / А.А. Никонова. – М, 1981. – 102с.
1402931
  Рахимов А.К. Статистическое моделирование однородного и изотропного случайного поля : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.05 / Рахимов А.К.; КУ. – Киев, 1992. – 107л. – Бібліогр.:л.99-107
1402932
  Грих Зоя Александровна Статистическое моделирование однородных изотропных случайностей полей на сфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Грих Зоя Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 18л.
1402933
  Грих Зоя Александровна Статистическое моделирование однородных изотропных случайных полей и изотропных случайных полей на сфере : Дис... канд физ.-мат.наук: 01.01.05 / Грих Зоя Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 167л. – Бібліогр.:л.139-150
1402934
  Грих Зоя Александровна Статистическое моделирование однородных изотропных случайных полей и изотропных сулчайных полей на сфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Грих Зоя Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 18л.
1402935
  Каргин Б.А. Статистическое моделирование процессов распространения узких пучков света в атмосфере и морской воде : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Каргин Б. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Совет секц. прикол. матем. и механ., Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. нукам. – Новосибирск, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1402936
  Назаралиев М.А. Статистическое моделирование радиационных процессов в атмосфере / М.А. Назаралиев. – Новосибирск, 1990. – 224с.
1402937
  Ботвина Александр Степанович Статистическое моделирование развала высоковозбужденных ядер в реакциях с адронами средних энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Ботвина Александр Степанович; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1990. – 12л.
1402938
  Розанов Г.В. Статистическое моделирование развития отрасли / Г.В. Розанов. – М, 1976. – 167с.
1402939
  Лифшиц А.Л. Статистическое моделирование систем массового обслуживания. / А.Л. Лифшиц, Э.А. Мальц. – М., 1978. – 247с.
1402940
  Курец В.К. Статистическое моделирование системы связей растение - среда. / В.К. Курец, Э.Г. Попов. – Ленинград, 1991. – 152с.
1402941
  Фетисов В.С. Статистическое моделирование социальной структуры коллектива рабочих промышленного предприятия : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.11 / Фетисов В.С. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1984. – 23 с.
1402942
  Головко Виктор Анатольевич Статистическое моделирование социальных процессов в трудовых коллективах : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.11 / Головко Виктор Анатольевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1985. – 24л.
1402943
   Статистическое моделирование среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере Московского мегаполиса методом множественной регрессии / П.Ф. Демченко, А.С. Гинзбург, Г.Г. Александров, А.И. Вересков, Г.И. Горчаков, Н.Н. Завалишин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 31-43 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0130-2906
1402944
  Соколов В.М. Статистическое моделирование технико-экономических показателей производственных процессов / В.М. Соколов. – Новосибирск, 1982. – 177с.
1402945
  Домрачев Владимир Ефимович Статистическое моделирование фазового расслоения бинарного твердого раствора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Домрачев Владимир Ефимович; Томск. гос. университет. – Томск, 1979. – 20л.
1402946
  Розин Б.Б. Статистическое моделирование экономических показателей / Б.Б. Розин; Отв.ред. Л.А. Козлов. – Новосибирск : Наука, 1976. – 134, [2] с.
1402947
   Статистическое моделирование экономических процессов. / Розин Б.Б. – Новосибирск, 1991. – 228с.
1402948
  Казинец Л.С. Статистическое наблюдение. / Л.С. Казинец. – Саратов, 1979. – 35с.
1402949
  Герасименко С.С. Статистическое обоснование программ подготовки и использования специалистов / С.С. Герасименко. – К, 1991. – 132с.
1402950
  Ягодовский В.Д. Статистическое описание адсорбации. / В.Д. Ягодовский. – М., 1978. – 44с.
1402951
  Кляцкин В.И. Статистическое описание динамических систем с флуктуирующими параметрами / В.И. Кляцкин. – Москва : Наука, 1975. – 239с.
1402952
  Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии / изданное Иваном Фундуклеем. – Санкт-Петербург : В тип. М-ва внутренних дел
Ч. 1. – 1852. – 549, 18 с., 3 карты
1402953
  Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии / изданное Иваном Фундуклеем. – Санкт-Петербург : В тип. М-ва внутренних дел
Ч. 2. – 1852. – [8], 534, [4] с.
1402954
  Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии / изданное Иваном Фундуклеем. – Санкт-Петербург : В тип. М-ва внутренних дел
Ч. 3. – 1852. – 572 с. – без тит. л.
1402955
   Статистическое описание Нахичеванской провинции / изданное Иваном Фундуклеем. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента Внешней Торговли
Ч. 2. – 1833. – 264 с.
1402956
  Перов Алексей Николаевич Статистическое описание некоторых спектрально-кинетических закономерностей сольватохромии и сольфатофлуорохромии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Перов Алексей Николаевич; Гос. оптический ин-т. – Л., 1977. – 21л.
1402957
  Бабич Людмила Николаевна Статистическое описание нелинейных процессов в турбулентной плазме : Авторефдис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бабич Людмила Николаевна; МВи ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 10 с.
1402958
  Бабич Л.Н. Статистическое описание нелинейных процессов в турбулентной плазме : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бабич Л.Н.; МВ и ССО, КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1987. – 100л. – Бібліогр.:л.89-100
1402959
  Бородюк В.П. Статистическое описание промышленных объектов / В.П. Бородюк, Э.К. Лецкий. – М., 1971. – 112с.
1402960
  Зябловский Е. Статистическое описание Российской империи в нынешнем состоянии, предварительными понятиями о статистике и о Европе вообще в статистическом виде. – Спб.
кн. 2, ч.4, 5. – 1808. – 293, 207с.
1402961
  Горевая В.С. Статистическое описание фунционально-стилевых подразделений современного английского языка / В.С. Горевая. – Калинин, 1974. – 152с.
1402962
  Романов А.А. Статистическое отражение и рекламное обеспечение природоохранной деятельности: некоторые актуальные аспекты / А.А. Романов, А.Д. Думнов // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 9. – С. 29-45. – ISSN 0320-8168
1402963
  Закс Л. Статистическое оценивание / Л. Закс ; пер. с нем. В.Н. Варыгина ; науч. ред. и предисл. Ю.П. Адлера и В.Г. Горского. – Москва : Статистика, 1976. – 598 с. – (Зарубежные статистические исследования : ЗСИ / редкол.: Т.В. Рябушкин, председатель [и др.])
1402964
  Шереметьева Т.А. Статистическое оценивание в задачах интерпретации косвенных измерений и его применение в экспериментальной спектроскопии высокого разрешения : Автореф... канд. физ. мта.наук: 01.01.05 / Шереметьева Т. А.; КГУ. – К., 1981. – 21л.
1402965
  Шереметьева Татьяна Анатольевна Статистическое оценивание в задачах интерпретации косвенных измерений и его применение в экспериментальной спектроскопии высокого разрешения. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шереметьева Татьяна Анатольевна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1981. – 131л. – Бібліогр.:л.126-131
1402966
  Петрович Л.Л. Статистическое оценивание и проверка гипотез на ЭВМ / Л.Л. Петрович, М.И. Давидович. – Москва, 1989. – 191 с.
1402967
  Дыховичный Александр Александрович Статистическое оценивание корреляционной функции и спектральных характеристик гауссовских однородных и изотопных случайных полей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Дыховичный Александр Александрович; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1985. – 128л. – Бібліогр.:л.121-128
1402968
  Дыховичный А.А. Статистическое оценивание корреляционной функции и спектральных характеристик гауссовских однородных и изотропных случайных полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Дыховичный А.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 11 с.
1402969
  Ле Фе До Статистическое оценивание коэффициентов регресси и мометных функций старших порядков случайных процессов и полей : Дис... канд. физ.-мат,наук: 01.01.05 / Ле Фе До; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 94л. – Бібліогр.:л.89-94
1402970
  Ле Ф.Д. Статистическое оценивание коэффициентов регрессии и моментных функций старших порядков случайных процессов и полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Ле Ф. Д.; МВиССО УССР, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 19 с.
1402971
  Зуев С.М. Статистическое оценивание параметров математических моделей заболеваний / С.М. Зуев. – Москва, 1988. – 176с.
1402972
  Дмитриев Ю.Г. Статистическое оценивание распределений вероятностей с использованием дополнительной информации. / Ю.Г. Дмитриев, Ю.К. Устинов. – Томск, 1988. – 194с.
1402973
  Мания Г.М. Статистическое оценивание распределения вероятностей / Г.М. Мания. – Тбилиси, 1974. – 239с.
1402974
  Розенблит П.Я. Статистическое оценивание характеристик надежности и эффективности сложных систем / П.Я. Розенблит. – Рига : Зинатне, 1979. – 275 с.
1402975
  Рубанов Г.В. Статистическое предвидение и его роль в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Рубанов Г.В.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1970. – 25л.
1402976
   Статистическое приложение к журналу "Мировое хозяйство и мировая политика".. – М.
10-11. – 1946. – 32с.
1402977
  Демьянчук Б.А. Статистическое прогнозирование предельной пропускной способности пунктов боевого управления ПВО // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 154-159


  На основі методу максимальної правдоподібності пропонується прогнозування ймовірностей цілерозподілу потоку ЗПН, а також оцінок інтенсивності заявок на цілерозподіл, які можуть бути обслужені із заданою ймовірністю
1402978
  Мхитарян В.С. Статистическое регулирование качества машиностроительной продукции по альтернативным признакам. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.607 / Мхитарян В.С.; Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1970. – 29л.
1402979
  Гончаров Э.Н. Статистическое регулирование технологических процессов / Э.Н. Гончаров. – М, 1976. – 49с.
1402980
  Бендерский А.М. Статистическое регулирование технологических процессов методом кумулятивных сумм : материалы лекций, прочит. в Политехн. мкзее на семинаре по надежности и прогрессивным методам контроля качества продукции / А.М. Бендерский ; Всесоюз. о-во "Знание", Политехн. музей Гос. ком. стандартов Совета Министров СССР ; Всесоюз. совет науч.-техн. о-в. – Москва : Знание, 1973. – 70 с.
1402981
  Гупта С. Статистическое соотношение бассейновых характеристик Гималаев и Бунделькханда с паводочным стоком. / С. Гупта. – Л., 1967. – 8с.
1402982
  Анреп Г.В. Статистическое состояние иррадиации возбуждения / Г.В. Анреп. – Петроград : Тип. К.Маттисена, 1917. – С. 262-275 + 3 рис. – Отд. оттиск из: "Архив биологических наук", т. 20, № 4
1402983
  Максимов Б.К. Статистическое электричество в промышленности и защита от него / Б.К. Максимов, А.А. Обух. – Москва, 1978. – 79 с.
1402984
  Джоветт Ч.Э. Статистическое электричество в электронике / Ч.Э. Джоветт. – Москва, 1980. – 135 с.
1402985
  Росин М.Ф. Статистическпй анализ систем управления / М.Ф. Росин. – М., 1965. – 204с.
1402986
  Рузинов Л.П. Статистическтие методы оптимизации химических процессов / Л.П. Рузинов. – М, 1972. – 199с.
1402987
  Коренєва Н.А. Статистична оцінка впливу інвестиційної привабливості регіону на його економічний розвиток : статистика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 200-206 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1402988
  Войцеховська Ю.В. Статистична оцінка впливу нагромадження капіталу на темпи зростання ВВП / Ю.В. Войцеховська, В.В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 60-63. – ISSN 0321-0499
1402989
  Кобзістий П.І. Статистична структура поля літніх опадів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 26-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 25)
1402990
  Галицька Е. Статистичне забезпечення оцінки страхової діяльності в Україні / Е. Галицька, Н. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 73-75. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методи побудови статистичних групувань, продемонстровано можливість їх застосування при аналізі страхової діяльності. Methods of statistical grouping construction are examined. Opportunities of their use in the insurance activity analysis ...
1402991
  Горобець О. Статистичне забезпечення управління відтворенням населення в регіоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-13. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті запропонована система статистичного забезпечення управління відтворенням населенням в регіоні, що дає можливість прийняття виважених рішень та підвищує їх ефективність. Здійснено поглиблений статистичний аналіз демографічної ситуації в Криму ...
1402992
  Вижва З.О. Статистичне моделювання випадкових полів з нерівномірною решіткою інтерполяції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-18. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  У роботі розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій випадкових полів, заданих на нерівномірній решітці інтерполяції. Сформульовано алгоритм для отримання таких реалізацій, побудований на основі одного узагальнення розкладу ...
1402993
  Вижва З. Статистичне моделювання випадкових полів на площині сплайновими апроксимаціями (на прикладі даних аеромагнітометріЇ) / З. Вижва, В. Демидов, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-36. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол., проф. М.Н. Жуковим) Для вирішення проблем кондиційності карт, доповнення даними для досягнення необхідної точності і інших проблем подібного роду в геофізичних задачах пропонується застосовувати ...
1402994
  Демидов В.К. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів в задачах геофізичного моніторингу геологічного середовища : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Демидов В.К.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 136л. – Бібліогр.: л.129-136
1402995
  Гончар І.А. Статистичний аналіз інфляцієутворюючих факторів в Україні / І.А. Гончар, С.О. Лакштанов // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 31-35
1402996
  Харченко В. Статистичний аналіз ринку банківських платіжних карток в Україні у контексті країн із розвинутими картковими ринками / В. Харченко, Р. Капралов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 44-52
1402997
  Довбенко М. Статистичний аналіз споживацьких мотивацій у дослідженнях нобелівських лауреатів / М. Довбенко, В. Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 171-177. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1402998
  Галковський Т.О. Статистичні дані випадкових діаграм Вороного вищих порядків на площині / Т.О. Галковський, Ю.Ю. Мілєйко, Б.В. Рубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 153-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті проводиться статистична оцінка геометричних показників випадкових діаграм Вороного 1 -3 порядків. Для отриманих статистичних даних для рівномірного розподілу запропоновані наближення щільностей розподілів у вигляді аналітичних ...
1402999
  Козак С.В. Статистичні оцінки ринку газу в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 35-42
1403000
  Мельник А. Статистичні оцінки у системі інституційного забезпечення розвитку домогосподарств / А. Мельник, Н. Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 24-34. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,