Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1402001
  Дергунов Ю.В. "Соціологічний марксизм" у дослідженнях пострадянських політичних трансформацій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 16-18
1402002
  Бесєдіна Г.О. "Соціологія градів" К. Болтанськи і К. Тевено як складова прагматичного повороту у соціальних науках XX ст. // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 39-42. – ISBN 978-966-285-410-7
1402003
  Каштанюк І.О. "Соціологія музики" Т. Адорно: проблема всезагального та національного у музиці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 85-87
1402004
  Зливкова О.О. "Соцмісто". До історії забудови Київського Лівобережжя / О.О. Зливкова, І.В. Шулешко // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 219-233. – ISBN 978-966-651-543-1
1402005
  Ковалів Ю. "Соцреалізм" - глухий кут історії літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 27-42. – ISSN 0236-1477
1402006
  Ковалів Ю. "Соцреалізм" - глухий кут історії літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 27-42. – ISSN 0236-1477
1402007
  Гірняк С. Соціо-ментальні характеристики української галицької інтелігенції кінця XIX - початку XX ст. як субкультури // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 193-199. – ISBN 978-617-7235-61-2
1402008
   Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування : навч. посіб. для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / [Л.А. Мельник, О.В. Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська]. – Київ : Бурнос С.О., 2017. – 111 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 110–111 та у підрядк. прим. – (Проект USAID "Посилення контролю за туберкульозом в Україні")
1402009
  Кочеткова І.В. Соціо-функціональна класифікація рекреаційних ландшафтів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 69-73


  Пропонується визначення рекреаційного ландшафту і підходи до їхньої класифікації. Ключові слова: рекреаційний ландшафт, антропогенний ландшафт, рекреаційні цикли. Предлагается определение рекреационного ландшафта и подходы к их классификации. Ключевые ...
1402010
  Гордієнко Н.М. Соціологічна архетипіка: аналіз теоретико-методологічних засад та постмодерної практики в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (81). – С. 32-41. – ISSN 1681-116Х


  На основі комплексного аналізу теоретико-наукознавчого статусу соціологічної архетипіки в системі сучасних соціогуманітарних знань обгрунтовано її концептуально-методологічні засади, репрезентовані у концептосистемі базових положень про: предметну ...
1402011
  Ромах О.В. Соціологічна база дослідження відчуття страху та тривожності в мас-медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 28-36. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
1402012
  Ніколенко В.В. Соціологічна думка В.К. Липинського: правова держава, гетьманат і хліборобський клас // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 4. – C. 74-82. – ISSN 2077-1800
1402013
   Соціологічна думка України : навчальний посібник / М.В. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчанов, В.П. Спепаненко; МФ "Відродження". – Київ : Заповіт, 1996. – 424 с. – (Трансформація гуманітарной освіти Україні). – ISBN 5-7707-1076-4
1402014
  Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття : Hавч. посiбн. / О.І. Погорілий; Мiжн. фонд "Вiдpодження". – Київ : Либідь, 1996. – 224 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 5-325-00001-2
1402015
   Соціологічна енциклопедія / ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – Київ : Академвидав, 2008. – 456с. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 978-966-8226-67-0
1402016
  Тарасенко В. Соціологічна епістемологія: проблеми і можливості / В. Тарасенко, І. Майструк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 162-176. – ISSN 1563-3713
1402017
  Ненько О.Є. Соціологічна концептуалізація гумористичного дискурсу як прояву політичної свідомості : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.01 / Ненько О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1402018
  Ненько О.Є. Соціологічна концептуалізація гумористичного дискурсу як прояву політичної свідомості : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Ненько О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 225 л. + Додаток: л. 219-225. – Бібліогр.: л. 198-218
1402019
  Туленков М.В. Соціологічна концептуалізація організаційної взаємодії як форма соціальної солідарності // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 189-201. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 14). – ISSN 2226-2849
1402020
  Пилипенко Я.С. Соціологічна концептуалізація поняття "глобальний конфлікт" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 161-171. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
1402021
  Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних питань : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М. В. ; КНУТШ ; ф-т соціології ; каф. теорії та історії соціології. – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр. : л.197-224
1402022
  Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних систем : автореф. дис. ... канд.соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
1402023
  Музика І.В. Соціологічна концепція права Ю.С. Гамбарова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 24-27. – ISSN 2219-5521


  Розкриваються погляди вченого на предмет юридичної науки, витоки права, систему джерел права, методи дослідження права.
1402024
  Сподарець М.П. Соціологічна концепція української літератури професора ХІНО В. Коряка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. – (Серія "Філологія" ; вип. 80). – ISSN 2227-1864
1402025
  Павлєга О.С. Соціологічна методологія у соціальній політиці: вітчизняний досвід та перспективи використання : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Павлєга Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1402026
   Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – 99, [1] с. – Ст. укр., фр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-15-2
1402027
  Яковенко Ю. Соціологічна наука є. А методологічні проблеми де? / Ю. Яковенко, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 46-54. – ISSN 1810-2131
1402028
   Соціологічна наука і освіта в Україні : збірник наукових праць. – Київ : МАУП, 2000-. – ISBN 966-608-070-2
Вип. 1 : Концептуальні засади становлення та розвитку соціологічної науки і освіти в Україні. – 2000
1402029
  Сусська О. Соціологічна наука між Сциллою і Харибдою сучасного меркантилізму і наукового пізнання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 47-57. – ISSN 1563-3713
1402030
  Вакуленко С.М. Соціологічна освіта в Україні в контексті Болонського процесу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 164-167. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1402031
  Вакуленко С.М. Соціологічна освіта в Україні в контексті Болонського процесу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 164-167. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1402032
  Волович В.І. Соціологічна освіта в Україні та проблеми підготовки фахівців з соціологічних дисциплін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-12. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються проблеми статусу соціологічної освіти в Україні. Аналізуються теоретичні та методичні проблеми забезпечення якості викладання соціології для нефахівців та як фахової дисципліни, зокрема, особливості підготовки бакалаврів, спеціалістів та ...
1402033
  Майкова Е. Соціологічна освіта і Болонський процес // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 33-39. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
1402034
  Шапошникова І.В. Соціологічна оцінка культурного капіталу студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 69-72. – ISSN 2077-1800
1402035
  Лобанолва А. Соціологічна підготовка майбутніх педагогів як чинник ефективної превенції девіантної поведінки підлітків та молоді / А. Лобанолва, Л. Кучерявенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (967/968). – С. 33-37. – ISSN 0131-6788
1402036
  Мусієздов Олексій Соціологічна проблематика в дослідженнях усної історії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 83-90. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1402037
  Литвин А. Соціологічна рефлексія еволюції та функцій грошей // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 82-87. – ISSN 1810-2131
1402038
  Мельниченко А.А. Соціологічна рефлексія феномену бідності в контексті концепції сталого розвитку / А.А. Мельниченко, С.В. Мельниченко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 59-69. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
1402039
  Кобан О.Г. Соціологічна теорія права Є. Ерліха : автореф. канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Кобан Ольга Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1402040
  Кобан О.Г. Соціологічна теорія права Є. Ерліха : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кобан Ольга Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 177-203
1402041
  Штепа К. Соціологічна теорія релігії Еміля Дюркгема і школа М. Грушевського : (відбитка з Записок Ін-тів Педагог. Професійної Освіти та Соціального Виховання в Ніжені, кн. XII, 1932 р.) / проф. Костянтин Штепа. – Ніжен : Держдрукарня
I-III. – 1932. – С. 46-74. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1402042
  Кузьмін В.В. Соціологічна характеристика студентів-сирот. як окремої соціальної групи у ВНЗ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 113-118. – ISSN 2077-1800
1402043
  Церковняк-Городецька Соціологічна школа в контексті розвитку світрової фольклористики. Теоретична концепція Еміля Дюркгейма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціологічну концепцію Еміля Дюркгейма та її місце у світовій фольклористиці. Pays attention to sociological conception of Emile Durkheim its influence and place in the word folkloristics.
1402044
  Савчук К. Соціологічна школа міжнародного права В. М. Корецького / К. Савчук, О. Кресін // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 580-583. – ISSN 1026-9932
1402045
  Міхаела Мокану Соціологічне бачення фінансового аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 391-399. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1402046
  Олійник О. Соціологічне дослідження безпечних умов праці в контексті гідної праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 25-30 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-6912 01
1402047
  Мраморнова О.М. Соціологічне дослідження мовленевої взаємодії: метод конверсаційного аналізу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 42-47. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті в межах дискурсивної традиції дослідження мовленевої взаємодії,розглядається метод конверсаційного аналізу.
1402048
  Чугаєвський В.Г. Соціологічне дослідження молоді, що входить до неформальних об"єднань // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 100-104. – ISBN 966-594-559-9
1402049
   Соціологічне дослідження правового виховання школярів / І.К. Туркевич, В.О. Котюк, О.В. Катрич, Н.Г. Ткачук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 88-92. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье изложены результаты конкретно-социологических исследований правового воспитания учащихся средних общеобразовательных школ г. Киева. На основании обобщения данных исследований авторы предлагаю отдельные рекомендации по совершенствованию ...
1402050
  Мушинка М. Соціологічне дослідження про українців у Словаччині // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
1402051
  Горбов В.В. Соціологічне дослідження як необхідний елемент освітнього аудиту вищого навчального закладу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5 (121), травень. – С. 23-29. – ISSN 2077-1800


  У статті аналізуються передумови та актуальність виникнення освітнього аудиту в Україні. Наводяться результати емпіричного дослідження якості освітніх послуг у ВНЗ України.
1402052
  Давиденко А.О. Соціологічне забеспечення управління кадровими процесами у сфері державної служби: структура та функції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 11-18. – ISSN 2077-1800
1402053
  Пилипенко В. Соціологічне метатеоретизування у 1980-1990-х роках: філософські аспекти деяких альтернатив позитивістській специфікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, квітень - червень. – С. 121-142. – ISSN 1563-3713
1402054
  Мусиєздов А. Соціологічне обгрунтування практики конструювання бренду міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-84. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриті типові помилки у практиці створення бренду міста та запропоновано обґрунтування необхідності використання соціологічних досліджень для посилення якості брендингової діяльності. Сприйняття соціального світу є однією з ключових умов ...
1402055
  Боровик О.Б. Соціологічне опитування на блозі бібліотеки ВДНЗУ "УМСА" - ефективний метод вивчення портеб користувачів // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 30-34. – ISBN 978-966-285-103-8
1402056
  Швець Д.Є. Соціологічне опитування як механізм моніторінгу задоволеності студентів станом навчально-виховного процесу / Д.Є. Швець, О.О. Турба // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 237-243. – ISSN 2072-1692
1402057
  Григорович В.Р. Соціологічне опитування як підхід до вивчення механізмівдержавного управління в галузі охорони здоров"я : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 115-118 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1402058
  Петрушина Т.О. Соціологічне осмислення модернізації сучасного українського суспільства // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 5. – С. 3-20. – ISSN 1815-2066


  Доведено, що проведена трансформація українського суспільства за своєю суттю є не модернізацією, а неоліберальним експериментом під модерністським прикриттям, що відкинув Україну з когорти найбільш промислово і науково розвинених країн на периферію ...
1402059
  Тарабукін Ю.О. Соціологічне осмислення феномену міста як об"єкта міждисциплінарних досліджень // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 208-222. – ISBN 978-966-2229-90-5
1402060
  Караїм О.А. Соціологічне підгрунтя вдосконалення використання ландшафтного потенціалу Західного Полісся на прикладі Шацького національного парку / О.А. Караїм, В.В. Демчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 100-105. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1402061
  Боровський О.О. Соціологічний аналіз громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Розглянуто проблеми соціологічного аналізу громадянського суспільства. Виконано верифікацію цього терміна та побудовано типологію об"єктів, завдяки яким можливо адекватно оцінювати стан громадянського суспільства.
1402062
  Нелуп Н.М. Соціологічний аналіз динамічного розвитку релігійно-церковного життя в незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Автор аналізує стан релігійно-церковного життя в незалежній Україні, де завдяки демократизації українського суспільства, всілякій підтримці та допомозі держави релігійні організації набули безпрецедентного для нашої історії інтенсивного розвитку, про ...
1402063
  Городецька О.Г. Соціологічний аналіз ефективності використання різних виборчих систем у сучасній Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 91-95. – ISSN 2077-1800
1402064
  Гацков М. Соціологічний аналіз і логос . Експланаторна схема аналітичної соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 143-161. – ISSN 1563-3713
1402065
  Поплінська О.М. Соціологічний аналіз поглядів на природу суїцидальної поведінки особистості / О.М. Поплінська, В.Ж. Богайчук // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 189-193
1402066
  Горбань Ю.А. Соціологічний аналіз структури української нації в науковому доробку Микити Шаповала (початок XX ст.) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 49-53. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (5))
1402067
  Мельник В.І. Соціологічний аспект попередження органами поліції злочинів, пов"язаних з торгівлею людьми, в сільській місцевості // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 139-146
1402068
  Щербина В.Л. Соціологічний вимір концепції електронно-цифрового суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію "цифрового суспільства" Д. Тапскотта з погляду соціологічної теорії. Зроблено висновок про те, що Д. Трапскотт розвиває свою концепцію у межах системного підходу.
1402069
  Бакіров В.С. Соціологічний вимір модернізації вищої освіти // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 44-55. – ISSN 2078-7782


  Класичні університети переживають глибоку трансформацію своєї соціокультурної місії в умовах постіндустріального суспільства.
1402070
  Ніколенко В.В. Соціологічний вимір наукової спадщини І.Я. Франка // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 2, iss. 2. – C. 57-65. – ISSN 2618-1274
1402071
  Соболевська О. Соціологічний вимір осмислення самостійної роботи студентів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 88-93. – ISSN 1810-2131
1402072
  Довгаль І.В. Соціологічний вимір поняття "соціальний діалог" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 77-80. – ISSN 2077-1800
1402073
  Костицький В. Соціологічний зміст правового регулювання функцій Національного банку України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 63-74. – ISSN 2413-6433
1402074
  Шелухін В. Соціологічний круглий стіл "Мислення та свідомість: від абстракцій до полону науки" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  26 листопада 2015 р. на базі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася ІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених Philosophed-2015, загальною темою якої була заявлена ...
1402075
  Андрусяк Т. Соціологічний метод в дослідженні української правової думки // Ерліхівський журнал : наукове видання / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т ; редкол.: М. Никифорак, А. Цибуляк-Кустевич, П. Пацурківський [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1. – С. 5. – ISSN 2522-4883
1402076
  Зражевська Н.І. Соціологічний метод у теорії літератури 30-х років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 25. – С. 154-159. – (Серія "Філологічні науки")
1402077
  Мацюк Г.П. Соціологічний напрям у мовознавстві й українська лінгвістична традиція (кінець ХІХ-30-40 рр. ХХ ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 256-263. – Бібліогр.: Літ. : с.с.262-263;
1402078
  Шкіль Л.Л. Соціологічний нігілізм Еміля Дюркгейма: втеча від життя // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 190-192
1402079
  Олещук К. Соціологічний підхід до розуміння права в спадщині Станіслава Дністрянського // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 21-27. – ISSN 2306-3974
1402080
  Сарковіч Л. Соціологічний підхід у дослідженні культурних змін протягом етапу С II. Екологічні чи ідеологічні зміни (або обидва)? // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 75. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1402081
  Матюшко Б.К. Соціологічний підхід як теоретична складова шевченкознавства Михайла Драгоманова (стаття перша) // Актуальні проблеми філософії та соціології : науково-практичний журнал / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2018. – Вип. 23. – С. 21-24. – ISSN 2410-3071
1402082
  Нельга О. Соціологічний погляд на етнорелігійний чинник формування політичної нації в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 127-137. – ISSN 1563-3713
1402083
  Хилько М. Соціологічний погляд на природне довкілля // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2012. – № 2 (41). – С. 197-200. – ISSN 1681-116Х
1402084
  Чопей В. Соціологічний портрет сучасного студента: досвід українських дослідників // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 145-150


  Визначаються місце та роль таких ціннісних орієнтирів сучасних студентів, як досягененя успіху, навчання, створення сім"ї, дозвілля, тощо.
1402085
  Подольська Є. Соціологічний портрет сучасного студента: теоретико-методологічні підходи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-33. – ISSN 1682-2366
1402086
  Тарасенко В. Соціологічний портрет сучасної молоді: спроба аналітичного огляду // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 59-67. – ISSN 2078-1016
1402087
  Любива Т. Соціологічний портрет членів громадських організацій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 26-28. – ISSN 1563-3713
1402088
  Дзьобань О.П. Соціологічний та аксіологічний напрямки сучасних правових досліджень: загальне бачення / О.П. Дзьобань, В.Л. Яроцький // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 5-13. – ISSN 2616-6798
1402089
  Сердюк О.В. Соціологічний та порівняльно-правовий підходи в дослідженні проблем злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 61-73. – ISBN 966-8467-41-8
1402090
  Шаповал В.М. Соціологічні антрнопологічні виміри розвитку філософії права в Україні // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.129-131. – ISBN 966-568-656-9
1402091
  Черниш Н.Й. Соціологічні аспекти вивчення взаємозв"язків між глобалізацією та пандемією COVID-19 // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (75). – С. 9-16. – ISSN 1681-116Х
1402092
  Іванов В.Ф. Соціологічні аспекти методології та моделі масової комунікації // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 121-132
1402093
  Яцура Е.Г. Соціологічні аспекти формування відкритого суспільства:освітній вимір // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академия України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 248-256. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 4 (14)). – ISSN 2075-7190
1402094
  Шандор Ф.Ф. Соціологічні виміри інституту релігії / Ф.Ф. Шандор, О.П. Бартош, К.К. Борщ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 268-271. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1402095
  Коржов Г. Соціологічні виміри кібербулінгу: сутність, наслідки, стратегії подолання / Г. Коржов, М. Єнін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4, жовтень - грудень. – С. 103-120. – ISSN 1563-3713
1402096
  Зборовський Анатолій Соціологічні візії безпеки життєдіяльності особистості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 27 : фото
1402097
   Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – 137, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-28-2
1402098
   Соціологічні дискурси : матеріали ІІ Міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 12 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Соціол. асоц. України, Дніпропетров. обл. від-ня. – Дніпро : Формат А+, 2019. – 95, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97734-6-3
1402099
   Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць. – Луганськ, 2001-
№ 6. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1402100
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 8, 10, 11. – 1994
1402101
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : Іінформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 12/15. – 1995
1402102
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 16. – 1996
1402103
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 17/18. – 1996
1402104
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України, 1992-
Вип. 19/20. – 1997
1402105
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України, 1992-
Вип. 22. – 1998
1402106
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 24. – 1999
1402107
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1992-
Вип. 31. – 2005
1402108
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1992-
Вип. 32. – 2006
1402109
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство культ. і туризму України;Нац.парламентська б-ка. – Київ, 1992-
Вип. 34. – 2008
1402110
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство культ. і туризму України; Нац.парламентська б-ка. – Київ, 1992-
Вип. 35. – 2008
1402111
  Махонюк О.В. Соціологічні дослідження міграційної мобільності молоді України: досвід та перспектив / О.В. Махонюк, М.М. Біль // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 2 (104). – С. 47-56. – ISSN 1562-0905
1402112
  Щерба Г. Соціологічні дослідження розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 82-92


  Стаття присвячена перспективам розвитку транскордонного співробітництва на польсько-українському прикордонні. Показано вплив регіонального співробітництва на прискорення національної економічної інтеграції. На основі аналізу результатів соціологічних ...
1402113
  Тягло К. Соціологічні дослідження сучасного українського мистецтва: спроба виявлення молодіжного тренду // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 266-269. – ISSN 2309-8406
1402114
  Золотар О.О. Соціологічні дослідження у виборчому процесі як чинник інформаційної безпеки // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – С. 91-97. – ISSN 2616-6798
1402115
   Соціологічні зрізи українського суспільства : (моніторинг соціально-економічних очікувань населення 2005-2014 рр.) : наукова доп. / [Балакірєва О.М. та ін. ; наук. керівництво О.М. Балакірєвої] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАНУкраїни, 2015. – 77, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7738-0
1402116
  Чепак В.В. Соціологічні інтерпретації освіти: спроба типологізації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 175-184
1402117
  Сорока Ю. Соціологічні методи для вирішення актуальних завдань практики вищої освіти: action research // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 21-24. – ISSN 1562-529Х


  Огляд характеристик та принципів дослідження в дії (action research) та актуалізації в цьому контексті соціологічних методів та відповідних дослідницьких компетентностей викладачів.
1402118
  Різун В. Соціологічні методи дослідження в журналістикознавстві / В. Різун, М. Хилько, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-26. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Описано використання інтерв?ю й опитування в журналістикознавчих дослідженнях. Рассмотрено использование интервью и опросы в журналистиковедческих исследованиях. The article describes the interview and surveys in journalism researches.
1402119
  Воднік В.Д. Соціологічні методи дослідження злочинності неповнолітніх // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 154-163. – ISSN 0201-7245
1402120
  Сердюк О.В. Соціологічні методи оцінки ефективності діяльності органів кримінального переслідування (методологічні аспекти) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 49-54. – ISSN 1563-3349
1402121
  Лейн Д. Соціологічні наслідки двадцяти років перетворень: як зближуються Схід і Захід? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С.20-42. – ISSN 1563-3713
1402122
  Загарницька І.І. Соціологічні орієнтири осмислення феномену дитинства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 228-236. – ISSN 2072-1692
1402123
  Глинська Л. Соціологічні підходи до аналізу освіти як методологічна основа її модерації // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 82-89. – ISSN 2306-3974
1402124
  Лисенко О.Я. Соціологічні погляди Івана Франка / О.Я. Лисенко. – К., 1958. – 156с.
1402125
  Іванцов О.Г. Соціологічні проблеми ліквідаторів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 28-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1402126
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1402127
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (2). – 2013. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402128
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402129
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (4). – 2014. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402130
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (5). – 2014. – 75 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402131
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (6). – 2015. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402132
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (7). – 2015. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402133
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (8). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402134
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (9). – 2016. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402135
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Гаврилюк С.В., Арцишевський Р.А. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3971
№ 1 (10). – 2017. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402136
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Гаврилюк С.В., Арцишевський Р.А. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3971
№ 2 (11). – 2017. – 64, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402137
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3971
№ 1 (12). – 2018. – 66, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402138
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3971
№ 1 (14). – 2019. – 78, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402139
  Поклад В.І. Соціологічні та психологічні аспекти кримінології / В.І. Поклад, О.С. Звонок ; за заг. ред. О.М. Литвинова ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 178-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-101-1
1402140
  Кулянда М.І. Соціологічні та психологічні питання ухвалення рішення у суді апеляційної інстанції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 51-57. – ISSN 2413-6433
1402141
  Пашук А.І. Соціологічні та суспільно-політичні погляди С.А. Подолинського / А.І. Пашук. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1965. – 219 с.
1402142
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорії аномії Е. Дюркгейма, Р. Мертона та теорії соціального контролю і регулювання Т. Хірши, К. Реклеса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С.46-49. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорій аномії та теорій соціального контролю і регулювання. Статья посвящена анализу некоторых социологических теорий девиантного поведения, а именно теорий аномии и ...
1402143
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорії аномії Е. Дюркгейма, Р. Мертона та теорії соціального контролю і регулювання Т. Хірши, К. Реклеса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорій аномії та теорій соціального контролю та регулювання. Посвящено анализу некоторых социологических теорий девиантного поведения, а именно теорий аномии и теорий ...
1402144
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорія культурного переносу Г. Тарда, теорія диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорія стигматизації, теорія конфлікту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 26-30. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорії культурного переносу Г. Тарда, теорії диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорії стигматизації і теорії конфлікту. This article analyzes the sociological ...
1402145
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорія культурного переносу Г. Тарда, теорія диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорія стигматизації, теорія конфлікту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 32-36. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме: теорії культурного переносу Г. Тарда, теорії диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорії стигматизації і теорії конфлікту. Статья посвящена анализу некоторых ...
1402146
  Колобков В.В. Соціологічні теорії Едварда Росса / В.В. Колобков. – Окр. відб. з Збірника наукових праць аспірантів кафедр суспільни, 1959. – 117-128с.
1402147
  Судин Д.Ю. Соціологічні теорії міфу: основні концепції та їхні представники // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 69-76. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1402148
  Чепак В.В. Соціологічні теорії мотивації та їх використання у процесі управління освітою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 82-92. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Мотивація - один з найбільш важливих чинників ефективного управління. Автор аналізує деякі сучасні мотиваційні теорії, зокрема такі, як теорія потреб Маслоу, Херцберга, Врума та Локе. У всіх цих теоріях звертається увага на різні аспекти мотивації. Ось ...
1402149
  Марчук В.П. Соціологічні теорії права в Німеччині. Історія і сучасність / В.П. Марчук; МОУ. ЧДУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : ЧДУ, 1998. – 127с.
1402150
  Дембіцький С. Соціологічні тести: сутність і валідизація // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 3, липень - вересень. – С. 140-155. – ISSN 1563-3713
1402151
   Соціологія. – К, 1992. – 177с.
1402152
   Соціологія : Курс лекцій. – Київ : Заповіт, 1996. – 344с. – ISBN 5-7763-2588-9
1402153
  Якуба О.О. Соціологія : навчальний посібник для студентів / О.О. Якуба; МФ "Відродження". – Харків : Константа, 1996. – 192 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 5-7707-9244-2
1402154
  Попова І.М. Соціологія : пропедевтичний курс : підручник для студентів внз / І.М. Попова; МФ "Відродження". – Киев : Тандем, 1996. – 271 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-7707-9423-2
1402155
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.1. – 1996. – 59с.
1402156
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.2. – 1996. – 73с.
1402157
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.3. – 1996. – 59с.
1402158
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.4. – 1996. – 78с.
1402159
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.5. – 1996. – 73с.
1402160
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.6. – 1996. – 75с.
1402161
  Попова І.М. Соціологія : Пропедевтичний курс: Підручник для студентів ВНЗ / І.М. Попова; МФ "Відродження". – Київ : Тандем, 1998. – 272с. – ISBN 966-7145-11-5
1402162
  Герасимчук А.А. Соціологія : курс лекций / А.А. Герасимчук, О.М. Шиян; МОУ. УФІМБ. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 88с. – ISBN 966-750810-2
1402163
   Соціологія : короткий енциклопедичний словник. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 736 с. – ISBN 966-7276-23-6
1402164
   Соціологія : Підручник / В.П. Андрущенко, В.І. Волович, М.І. Горлач, Г.Т. та ін. Головченко; За заг.ред. Андрущенко В.П.,Горлач М.І. – Вид.3-є,переробл.і доп. – Київ; Харків, 1998. – 624с. – ISBN 5-7763-8287-4
1402165
   Соціологія : посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Академія, 1999. – 382 с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-025-6
1402166
  Гіденс Е. Соціологія / Е. Гіденс. – Київ : Основи, 1999. – 726с. – Бібл.:с.687-701. – ISBN 966-500-151-5
1402167
  Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ ; КНЕУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 1999. – 340 с. – ISBN 966-574-117-9
1402168
   Соціологія : навчальний посібник / С.О. Макеєв, В.П. Чорноволенко, В.Л. Оссовський, І.Е. та ін. Бекешкіна; за ред. С.О. Макеєва. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1999. – 344 с. – ISBN 966-7492-08-7
1402169
  Піча В.М. Соціологія : загальний курс : навчальний посібник для студентів / В.М. Піча. – Київ : Каравела, 1999. – 248 с. – ISBN 966-95596-0-Х
1402170
  Ліщук-Торчинська Соціологія : Методичні рекомендаціїї до курсу для студ. спец." психологія" / Ліщук-Торчинська, Т.М. Савич; Волинський ДУ. Інститут соціальних наук. – Луцьк : Вежа, 2000. – 109с.
1402171
  Павліченко П.П. Соціологія : Навч. посібник для студентів несоціологічних спеціальностей / П.П. Павліченко, Д.А. Литвиненко. – Київ : Лібра, 2000. – 256с. – ISBN 966-7035-34-4
1402172
  Піча В.М. Соціологія : Загальний курс. Навч. посібник / В.М. Піча. – Київ : Каравела, 2000. – 248с. – ISBN 966-95596-0-Х
1402173
  Гавриленко І.М. Соціологія : навч. посібник / І.М. Гавриленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології і психології. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка. – ISBN 5-8238-0582-9
Кн.1 : Соціальна статика. – 2000. – 336 с. – Бібліогр.: с. 330, 332-334
1402174
  Гавриленко І.М. Соціологія : Навч. посіб. / І.М. Гавриленко; КНУТШ. – Київ : ВЦ "Київський університет". – ISBN 966-594-193-9
Кн.2 : Соціальна динаміка. – 2000. – 464с.
1402175
   Соціологія : Посібник для студентів вузів. – 2-ге вид.перероб. доп. – Київ : Академія, 2002. – 560с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5
1402176
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – Київ : [Вид. Паливода А.В.], 2002. – 152 с. – ISBN 966-8037-05-7
1402177
  Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. – ISBN 966-574-320-1
1402178
   Соціологія : курс лекцій : [навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти] / В.М. Піча, Н.Й. Черниш, А.Г. Хоронжий, Л.М. Герасіна, В.А. [та ін.] Полторак; [В.М. Піча та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 2-е вид., випр. та допов. – Львів : Новий світ-2000, 2002. – 310, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-05-4
1402179
  Павліченко П.П. Соціологія : Навчальний посібник для студ. несоціолог. спец. / П.П. Павліченко, Д.А. Литвиненко. – 2-ге видання. – Київ : Лібра, 2002. – 256 с. – ISBN 966-7035-46-8
1402180
   Соціологія : навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 455 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-182-8


  Висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Для викладачів вузів, а також фахівців (соціологам, викладачам філософії, історії, інших гуманітарних дисциплін)
1402181
   Соціологія : Підручник. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2003. – 560 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5


  2-ге вид., перероб., доп. Соціологія як наука; Суспільство як соціальна система; Основні галузі соціологічного знання; Методика і техніка соціологічного досліджень
1402182
   Соціологія : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 336с. – ISBN 966-667-122-0


  Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
1402183
   Соціологія : Курс лекцій: Навчальний посіб. для вищ. закл. освіти. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Новий світ-2000, 2003. – 312с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-05-4
1402184
  Сірий Є.В. Соціологія : загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навчальний посібник / Є.В. Сірий; МОіНУ. – Київ : Атіка, 2004. – 479 с. – ISBN 966-8074-95-5


  Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін
1402185
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2004. – 456с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-33-4
1402186
  Герасимчук А.А. Соціологія : навч. посібник / А.А. Герасимчук., Ю.І. Палеха, О.М. Шиян; Європейський ун-т. – 4-те вид., випр. й доп. – Київ : Європейський університет, 2004. – 248 с. – ISBN 966-7508-10-2
1402187
  Юрій М.Ф. Соціологія : Підручник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2005. – 552с. – ISBN 966-8379-02-0
1402188
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – 2-е вид., допов. та перероб. – Київ : Паливода А.В., 2005. – 170 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-61-08
1402189
  Барвінський А.О. Соціологія : Курс лекцій для студентів вищ. навч. закл. / А.О. Барвінський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 328с. – ISBN 966-8365-96-8
1402190
  Жоль К.К. Соціологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / К.К. Жоль. – Київ : Либідь, 2005. – 440 с. – ISBN 966-06-0364-9
1402191
   Соціологія : Посібник для студентів вузів. – 2-ге вид. перероб. доп. – Київ : Академія, 2005. – 560с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5
1402192
   Соціологія : [навч. посібник]. – 3-є вид., стереотип. – Київ : Знання, 2005. – 454 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-238-7
1402193
  Танчин І. Соціологія : навч. посібник / Ігор Танчин. – Львів : Українська академія друкарства, 2005. – 360 с. – ISBN 966-322-016-3
1402194
   Соціологія : підручник для вищої школи / І В. Волович, Г.Т. Головченко, М.І. Горлач, І.М. Жиленкова, В.Г. [та ін.] Кремень; [Волович В.І. та ін.]. – 5-те вид., переробл. і допов. – Харків : Фактор, 2006. – 768 с. – Бібліографія в кінці кожного розділу. – ISBN 966-312-423-7
1402195
  Лукашевич М.П. Соціологія : підручник для дистанц. навчання студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, А.В. Гринчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 336, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-336 та наприкінці тем. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-90-3
1402196
  Лукашевич М.П. Соціологія : Базовий курс: Підручник для студентів вузів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2006. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-37-7
1402197
   Соціологія : підручник / В.Г. Городяненко, О.В. Гілюн, А.В. Демічева, С.В. Легеза, Н.А. та ін. Липовська; В.Г. Городяненко [та ін.] ; за ред. В.Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб., допов. – Київ : Академія, 2006. – 544 с. – Бібліогр.: с. 539-542. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 966-580-215-1
1402198
   Соціологія : словник термінів і понять / Є.А. Біленький, М.А. Козловець, І.В. Саух, В.О. Федоренко; Є.А. Біленький, М.А. Козловець, І.В. Саух, В.О. Федоренко, А.А. Котвицький та ін. ; за ред. Є.А. Біленького, М.А. Козловця. – Київ : Кондор, 2006. – 372 с. – ISBN 966-351-098-6
1402199
  Юрій М.Ф. Соціологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф.Юрій. – Київ : Кондор, 2007. – 288с. – ISBN 966-8251-91-1
1402200
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : Посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – 3-є вид., випр. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 172с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-014-6
1402201
   Соціологія : підручник. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 278с. – ISBN 966-8340-25-6
1402202
  Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник / І.З. Танчин. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 351с. – ISBN 966-346-205-1
1402203
   Соціологія : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / В.Г. Городяненко, О.В. Гілюн, А.В. Демічева, С.В. Легеза та ін.; за ред.: В.Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2008. – 544с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-245-7
1402204
  Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник / І.З. Танчин. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-346-479-4
1402205
   Соціологія : навчальний посібник / С.О. Макеєв [ та ін. ] ; за ред. С.О. Макеєва. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 566с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-620-267-6


  Висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Для викладачів вузів, а також фахівців (соціологам, викладачам філософії, історії, інших гуманітарних дисциплін)
1402206
   Соціологія : підручник / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-тє вид., виправлене. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 296 с. – Бібліогр.: с.290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
1402207
   Соціологія : короткий навчальний словник: терміни і поняття / [Піча В.М. та ін.] ; за наук. ред. В.М. Пічі. – 2-е вид., випр., переробл. і допов. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий світ-2000 ; Магнолія 2006, 2008. – 338, [2] с. – Бібліогр.: с. 304-313. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-32-3
1402208
  Юрій М.Ф. Соціологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2009. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-286. – ISBN 966-8251-91-1
1402209
   Соціологія : підручник / Піча В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 291, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 293. – Бібліогр.: с. 290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
1402210
  Сірий Є.В. Соціологія : загальна теорія та методологія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навчальний посібник / Є.В. Сірий ; МОНУ. – Вид. 3-є, виправл. та доп. – Київ : Атіка, 2009. – 492 с. – ISBN 978-966-326-321-2


  Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін
1402211
   Соціологія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.І. Волович та ін.]. – 6-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 806, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-364-831-6


  Підручник «Соціологія» — систематизований виклад курсу основ соціології. Викладено основні положення про суспільство як соціальну систему. Розглядаються питання соціології політики, соціології особи, механізми соціальної діяльності і поведінки особи, ...
1402212
  Вербець В.В. Соціологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – Київ : Кондор, 2009. – 550с. – ISBN 978-966-351-222-8
1402213
  Черниш Н. Соціологія : підручник за рейтиногово-модульною системою навчання / Н.Й. Черниш. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 468с. – ISBN 978-966-346-597-5
1402214
  Кузьменко Т.М. Соціологія : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.М. Кузьменко ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 320с. – Бібліогр.: с. 274-281. – ISBN 978-611-01-0037-3
1402215
   Соціологія : підручник для студ. юридичних спец. вищих навч. закладів / [М.П. Требін та ін.] ; за ред. М.П. Требіна ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 224 с. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – ISBN 978-966-458-171-1
1402216
  Лукащук В.І. Соціологія : навч. посібник / В.І. Лукащук ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-271 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-623-676-3
1402217
   Соціологія : підручник для соціогуманітар. спец. ВНЗ / [В.Б. Євтух та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управління. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 359, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 340-359. – ISBN 978-966-660-648-1
1402218
   Соціологія : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Пачковський Ю.Ф. та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 416, [2] с. : табл., іл. – 350-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка присвячується. – Бібліогр.: с. 405-412. – ISBN 978-966-613-897-5
1402219
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 407, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8019-33-4
1402220
   Соціологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / [Н.Й. Черниш та ін.] ; за ред. Н.Й. Черниш. – Київ : Знання, 2012. – 446, [2] с. – Додаток: с. 436-446. – Бібліогр.: с. 430-435. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-968-3
1402221
  Червінська Т.Г. Соціологія : навч. посібник / Т.Г. Червінська ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 247, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-608-789-1
1402222
   Соціологія : навч. посібник / [Антоненко М.В. та ін.] ; за ред. проф. В.Ф. Ятченка] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Міленіум, 2012. – 397, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-8063-65-12
1402223
  Вербець В.В. Соціологія : курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – Київ : Кондор, 2014. – 549, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-966-351-222-8
1402224
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підруч. для студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – 7-ме вид. – Київ : Каравела, 2016. – 407, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-801-933-4
1402225
  Червінська Т.Г. Соціологія : навч. посібник / Т.Г. Червінська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Міленіум, 2017. – 300, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8063-79-62
1402226
  Кузьменко Т.М. Соціологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.М. Кузьменко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1150-8
1402227
  Бойко І.І. Соціологія : навч. посіб. / І.І. Бойко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Сталь, 2018. – 410 с. : іл., табл. – Короткий слов. соціол. термінів: с. 397-406. – Бібліогр.: с. 407-408. – ISBN 978-617-676-141-9
1402228
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підручник для студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2018. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-8019-33-4
1402229
  Титаренко О.О. Соціологія : навч. посібник / О.О. Титаренко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2020. – 208, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-184 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7679-62-1
1402230
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підручник для студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 4-те вид., стер. – Київ : Каравела, 2020. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-8019-33-4
1402231
  Дороніна М.С. Соціологія (візуалізація основних положень) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Дороніна М.С., Сасіна Л.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 171. – ISBN 978-966-676-484-6
1402232
  Полтораков О.Ю. Соціологія (національної) безпеки в суспільствознавчому контексті // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 50-54. – ISSN 2073-9591
1402233
  Кутуєв Павло Соціологія : історичні витоки та сучасні трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.183-206. – ISSN 1563-3713
1402234
  Нестуля О.О. Соціологія [Електронний ресурс] : навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля ; МОНУ ; Полтав. ун-т споживчої кооперації України. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-364-835-4


  У книзі узагальнено досвід викладання курсу «Соціологія» за кредитно-модульною системою навчання для студентів економічних спеціальностей. До кожної теми пропонується опорний конспект вивчення нового матеріалу, виконаний у схемах і таблицях, додаються ...
1402235
   Соціологія XIX - початку XX століття : хрестоматія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ; за ред. В.Г. Городяненка ; [уклад.: В.Г. Городяненко, О.В. Гилюн]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2008. – 626, 21] с. – Ст. укр. та рос. - В змісті авт.: Сен-Симон А., Милль Дж. Ст., Токвиль А., Конт С., Спенсер Г., Маркс К., Вундт В., Лебон Г., Тард Г., Фройд З., Дюркгейм Э., Теннис Ф., Зиммель Г., Вебер М., Парето В., Кареев Н.И., Мечников Л.И., Южаков С.Н. [та ін.]. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-551-257-8
1402236
  Самбор М.А. Соціологія адміністративно-деліктного права України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 68-74. – ISSN 2220-1394
1402237
  Яковенко Ю.І. Соціологія армії як альтернатива військовій чи воєнній соціолоігї / Ю.І. Яковенко, А.В. Гринчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 67-78. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1402238
  Редько О. Соціологія аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 51-56
1402239
  Гринчук А.В. Соціологія безпеки для суспільства ризику // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 52-68. – ISBN 978-966-2229-90-5
1402240
  Рєзаєв А. Соціологія в Канаді як наукова та академічна дисципліна / А. Рєзаєв, Г. Сендстром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-68. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття пропонує результати історико - порівняльного аналізу розвитку соціології в Канаді і розглядає питання про місце і роль канадської соціології в глобальному соціальному пізнанні. Мета дослідження полягає в тому, щоб показати основні контури ...
1402241
  Савельєв Ю. Соціологія в пошуках сутності сучасності: систематизація теорій суспільства модерну і модернізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 45-67. – ISSN 1563-3713
1402242
   Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей = Sociology in situation of social ambiguities : тези доповідей / Соціологічна асоціація України ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [ ред. кол.: Астахова В.І., Бєлова Л.О., Бакіров В.С. та ін. ]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 476 с.
1402243
  Яковенко Ю. Соціологія в сучасній Україні: чи є поступ уперед? // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 126-139. – ISSN 1810-2131
1402244
  Іващенко О. Соціологія вартості (повсякденного) життя в сучасній Україні: у пошуках джерел // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 84-112. – ISSN 1563-3713
1402245
  Требін М.П. Соціологія війни П.О. Сорокіна // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 95-107. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
1402246
  Полтораков О.Ю. Соціологія військового полону в сучасних воєнно-соціальних контекстах // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 56-60. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1402247
  Вілкова О.Ю. Соціологія гендеру в сучасному науковому дискурсі // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 22-28. – ISBN 978-966-2229-90-5
1402248
  Оссовський В.Л. Соціологія громадської думки : [навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за спец. "Соціологія" / В.Л. Оссовський. – Київ : Фоліант ; Стилос, 2005. – 184, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 966-8474-32-5
1402249
  Нельга О.В. Соціологія громадської думки : навчальний посібник / О.В. Нельга ; МОНУ ; Міжнар. Соломонов ун-т. – Київ, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-1536-13-4
1402250
  Цимбалюк Н.М. Соціологія дозвілля : навчальний посібник / Н.М. Цимбалюк; Мін-во культури і мистецтв України; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2001. – 180с. – ISBN 966-7435-56-3
1402251
  Лукашевич М.П. Соціологія економіки : Підручник / М.П. Лукашевич. – Київ : Каравела, 2005. – 288с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-40-7
1402252
  Іванов В.Ф. Соціологія журналістики : Навч. посібник для студ.Ін-туту журналістики / В.Ф. Іванов; КНУТШ. – К. : Київський університет, 1998. – 239с. – ISBN 966-594-089-9
1402253
  Іваненко О. Соціологія і демографія: про ролі, зв"язки та призначення наук / О. Іваненко, О. Корегін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень - березень. – С. 165-195. – ISSN 1563-3713
1402254
  Лубкович І. Соціологія і журналістика : підручник для журналістів і не тільки / Ігор Лубкович. – Львів : ПАІС, 2005. – 176 с. – ISBN 966-7651-29-0
1402255
  Лубкович І. Соціологія і журналістика : підручник / Ігор Лубкович. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Львів : ПАІС, 2009. – 232 с. – ISBN 966-7651-29-0
1402256
  Гончаренко В.Д. Соціологія і право: новий крок у розширенні міждисциплінарних зв"язків // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 234-237. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1402257
  Редько О. Соціологія і проблеми регіональної політики України / О. Редько, О. Гонта // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.63-69
1402258
   Соціологія і психологія : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [Пачковський Ю.Ф. та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Каравела, 2009. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 736-752. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-01-1
1402259
   Соціологія і психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Ю.Ф. Пачковський та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Каравела, 2012. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Термінол. слов.: с. 701-735. - Імен. покажч.: с. 753-759. – Бібліогр.: с. 736-752 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2229-01-1
1402260
   Соціологія і психологія : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / [Ю.Ф. Пачковський та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Імен. покажч.: с. 753-759. – Бібліогр.: с. 736-752. – ISBN 978-966-222-901-1
1402261
  Євтух В.Б. Соціологія і психологія в Київському національному університеті // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 24-26
1402262
   Соціологія і сучасні соціальні трансформації : матеріали 1 Міжнародної конференції студентів та молодих науковців (9-10 жовтня 2008 р.) / КНУТШ, Факультет соціол., Наукове тов-во студ. та аспірантів КНУТШ. – Київ, 2009. – 70 с.
1402263
  Савицька Л.І. Соціологія і фізична культура : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.І. Савицька, В.І. Савицький, О.В. Савицький. – Київ : НУФВСУ "Олімпійська література", 2013. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-350, 354-367. – ISBN 978-966-8706-68-8
1402264
  Ерліх Є. Соціологія і юриспруденція (1906) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 185-193. – ISSN 1818-992Х
1402265
  Мірошниченко Д.С. Соціологія інтелектуалів та підходи у її дослідженні // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 71-81. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1402266
  Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній деконструкції // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.89-102. – ISSN 1563-3713
1402267
  Шатохін А.М. Соціологія історії Василя Ключевського: соціологічна спадщина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 61-64. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1402268
  Джунь В. Соціологія конституційного права (до постановки питання) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 66-75. – ISSN 0132-1331
1402269
   Соціологія культури : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти України. – Київ : Каравела, 2002. – 334с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-25-3; 966-800700-22


  На засадах і соціології культури вперше систематизовано для навчальних цілей зміст соціокультурної сфери та її основних галузей
1402270
  Юрій М.Ф. Соціологія культури : Навчальний посібник / М.Ф.Юрій. – Київ : Кондор, 2006. – 302с. – ISBN 966-8251-37-7
1402271
  Камбур А.В. Соціологія культури П.Сорокіна // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 160-162. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1402272
  Ставнича О. Соціологія літератури: теоретична актуалізація // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 150-159
1402273
  Огаренко В.М. Соціологія малих груп : Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; Гуманітарний ун-тет "Запорізький ін-тут державного та муніцип. управління". – Запоріжжя : ЗІГМУ, 2002. – 292с. – ISBN 966-8227-00-Х
1402274
  Огаренко В.М. Соціологія малих груп : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; МОНУ; Гуманіт. ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 292с. – ISBN 966-364-050-2
1402275
  Бурейчак Т. Соціологія маскулінності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Тетяна Бурейчак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 134 с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажч.: с. 129-133. - Глосарій: с. 121-128. – Бібліогр.: с. 105-117 та наприкінці гл. – ISBN 978-617-574-042-2
1402276
  Бурейчак Т. Соціологія маскулінності : навч. посібник для студентів ВНЗ / Тетяна Бурейчак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 132, [10] с. : табл. – Предметно-імен. покажч.: с. 129-133. – Бібліогр.: с. 105-119 та в кінці ст. – ISBN 978-617-574-042-2
1402277
  Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації : Навчальн. посібник / В.Ф. Іванов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 210с. – ISBN 966-594-218-2
1402278
  Лукашевич М.П. Соціологія масової комунікації : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 367 с. – Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 364-367 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-608-8


  Розглянуто основні категорії: об"єкт і предмет соціології масової комунікації та особливості використання соціологічних методів у дослідженні, впливів масової комунікації на життя суспільства. Розглянуто систему управління масовою комунікацією, ...
1402279
  Семашко О.М. Соціологія мистецтва : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Семашко; МОНУ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 244с. – ISBN 966-8340-48-5
1402280
  Гриб В.І. Соціологія мистецтва в структурі міжпредментних зв"язків : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Гриб В. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1993. – 16с.
1402281
  Петрова Я.В. Соціологія міграції як галузь соціологічної науки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.60-64. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1402282
  Головаха Є. Соціологія між художнім вимислом та науковим знанням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються питання збереження наукового статусу соціології через проникнення в систему соціологічного знання засобів і прийомів, притаманних художній творчості. Обгрунтовується принцип "естетичної нейтральності" для розмежування наукової ...
1402283
  Євтух В. Соціологія міжетнічного конфлікту: теоретичний конфлікт // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-17.
1402284
  Пржонська Н.А. Соціологія міжнародних відносин: історична еволюція американської науки та вивчення предмета // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 10-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття присвячена історії формування предмета соціології міжнародних відносин на досвіді американської соціології з метою запровадження соціологічних досліджень в цій галузі в Україні. Розглянуто два головні питання. По-перше, подана теоретична ...
1402285
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; Міністерство культури і мистецтв України. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 966-8683-07-2; 966-8683-08-0
Ч.1. – 2004. – 279с.
1402286
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; Міністерство культури і мистецтв України. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 966-8683-07-2; 966-8683-09-9
Ч.2. – 2004. – 172с.
1402287
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Тексти лекцій / КНУТШ; Ю.О. Тарабукін. – Київ : Київський університет, 2006. – 348с. – ISBN 966-594-870-9
1402288
   Соціологія міста : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Малес Л.В. [та ін.] ; МОНУ ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 463 с., [44] с. іл. : іл. – ISBN 978-617-579-094-6
1402289
  Куцепал С.В. Соціологія міста: відповіді на виклики сучасності // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 45-52. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1402290
  Тарабукін Ю.О. Соціологія молоді : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; КНУТШ;Фак-тет соціолог.та психолог. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 376с. – ISBN 966-7938-03-4
1402291
  Головатий М.Ф. Соціологія молоді : Курс лекцій / М.Ф. Головатий; МАУП. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : МАУП, 2006. – 304с. – ISBN 966-608-529-1
1402292
  Рущенко І. Соціологія на війні // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 43-52. – ISSN 2077-5105
1402293
   Соціологія на Україні. – К, 1968. – 200с.
1402294
  Тарасенко В. Соціологія на шляху до нової якості - інтелектуального глобалізму. (Роздуми з приводу двох книжок) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 215-222. – ISSN 1563-3713


  Рец. на кн.:Коллинз Р. Социология философий.Глобальная теория интеллектуальных изменений / Пер. Н.С. Розова, Ю.Б. Вертгейма. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. - 1281 с.; Ещенко П.С., Арсеенко А.Г. Куда движется глобальная экономика в XXI веке? ...
1402295
  Полтораков О.Ю. Соціологія насильства: дисциплінарні перспективи становлення та розвитку // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2018. – C. 28-31. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (40)). – ISSN 2308-5053
1402296
  Суровцева І.Ю. Соціологія організацій : навч.-метод. посібник / Суровцева І.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк : Технопак, 2012. – 131, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 129-131 та в кінці ст. – ISBN 978-966-2239-76-8
1402297
  Гавриленко І.М. Соціологія освіти : Навч. посіб. / І.М. Гавриленко, О.Л. Скідін; МОУ, Запоріз. держ. унів. – Запоріжжя : ЭТТА-ПРЕСС, 1998. – 464с. – ISBN 966-565-012-2
1402298
  Сидоренко О.Л. Соціологія освіти : Наук.- практ. посіб.: Для працівників системи освіти / О.Л. Сидоренко. – Харків, 2000. – 29с. – ISBN 966-7557-19-7
1402299
  Ліщук-Торчинська Соціологія освіти : Метод. рекомендації до курсу для студентів спеціальності "соціологія" / Ліщук-Торчинська; Волин.держ.ун-ту ім.Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 56с.
1402300
   Соціологія освіти : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / КНУТШ ; Класичний приватний ун-т ; Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України та ін. ; за ред. І.М. Гавриленка, О.Л., Скідіна, Ю.І. Яковенка. – Вид. 2-е, доп. та переробл. – Запоріжжя : КПУ. – ISBN 978-966-414-033-8
Кн. 2. – 2009. – 288 с.
1402301
  Городняк І.В. Соціологія освіти : навч. посібник / І.В. Городняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 264, [4] с. – Бібліогр.: с. 186-189
1402302
  Чернуха Н. Соціологія освіти в структурі освітології // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 125-131. – ISSN 2226-3012
1402303
  Шелухін В. Соціологія перед викликом економічного імперіалізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 10-16. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  Межі між різноманітними соціально-поведінковими науками зсуваються під впливом "економічного імперіалізму" - тео ретичної ситуації, коли типове для економіки пояснення, базоване на калькуляції вигод і витрат, застосовується до неекономічних сфер. Ця ...
1402304
  Сірий Є.В. Соціологія підприємництва : крок перший : наук.-навч. посібник / Є.В. Сірий, С.А. Фареник; Ін-т економіки, управління та господарського права :Ін-т філософії НАН України. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 258с. – ISBN 966-7276-61-9
1402305
  Гусаков В. Соціологія племені (на прикладі племінної організації Беніну) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 66-69. – ISSN 0130-6936
1402306
  Леш С. Соціологія постмодернізму = Sociology of postmodernism / Скот Леш. – Львів : Кальварія, 2003. – 344с. – ISBN 966-663-106-7


  Постмодернізм став предметом передусім естетичного, морального і політичного дискурсу. Однак він не став предметом серйозного систематичного аналізу, зокрема серйозного соціологічного аналізу. Спокійний соціологічний аналіз і є темою даного досліджен
1402307
   Соціологія права : підручник [для студентів юридичних спеціальностей] / М.І. Панов, Н.П. Осипова, Л.М. Герасіна, Г.П. Клімова, О.В. Сердюк, В.Д. Водник, Ю.І. Золотарьова, В.Д. Бринцев; [Панов М.І. та ін.] ; за ред. Н.П. Осипової ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : ІнЮре, 2003. – 275 с. – ISBN 966-313-063-6
1402308
   Соціологія права : навч. посібник / О.М. Джужа, В.М. Вовк, І.Г. Кириченко, І.Г. Ковальський, С.М. Корецький, Ю.О. Левченко, А.С. Надточій; [Джужа О.М., Вовк В.М., Кириченко І.Г., Ковальський І.Г., Корецький С.М., Левченко Ю.О., Надточій А.С.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 286 с. – ISBN 966-667-109-3
1402309
   Соціологія права : навчальний посібник / В.Д. Воднік, Ю.І. Золотарьова, Г.П. Клімова, Н.П. Осипова, О.В. Сердюк; Воднік В.Д. [ та ін. ] ; за ред. Н.П. Осипової. – Харків : Право, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-458-024-0
1402310
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич
№ 2/3. – 2012. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402311
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-6433
№ 1/2 (12/13). – 2015. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402312
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-6433
№ 3/4 (14/15). – 2015. – 510 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402313
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ : "Видавниций дім"АртЕк". – ISSN 2413-6433
№ 1/2 (16/17). – 2016. – [167] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402314
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-6433
№ 1/2 (20/21). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402315
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-6433
№ 3/4 (22/23). – 2017. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402316
  Ерліх Є. Соціологія права (1922) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 161-167. – ISSN 1818-992Х
1402317
  Савчук С.В. Соціологія права і юридична соціологія: тотожність чи відмінність предметів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.5-9. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1402318
  Яцино К.С. Соціологія права: деякі аспекти методології // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 160-168


  У статті проаналізовано різноманітні методи, якими оперує наука соціологія права при дослідженні правових явищ. Наведена класифікація методології соціології права та досліджуються різні підходи до трактування поняття "метод" в правовій соціології.
1402319
  Колич О. Соціологія правосуддя як напрям соціології права: окремі аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 63-68. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1402320
  Огаренко В.М. Соціологія праці : Навчальний посібник / В.М. Огаренко; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління". – Запоріжжя : ЗІДМУ, 2001. – 306с. – ISBN 966-95921-4-3
1402321
  Дворецька Г.В. Соціологія праці : навч. посібник / Г.В. Дворецька; Мін-во освіти і науки України. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 244с. – ISBN 966-574-217-5
1402322
  Боришкевич Л.Д. Соціологія праці : (аналітико-статистична інформація) / Л.Д. Боришкевич; МОНУ. Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформації. – Київ : УкрІНТЕІ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу ; Вип. 16)
Вип. 13. – 2002. – 44с.
1402323
  Лукашевич М.П. Соціологія праці : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич. – Київ : Либідь, 2004. – 440с. – ISBN 966-06-0288-Х
1402324
  Огаренко В.М. Соціологія праці : Навчальний посібник для студентів вузів / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 304с. – ISBN 966-364-049-9
1402325
  Вакуленко С.М. Соціологія праці : навчально-методичний посібник / С.М. Вакуленко. – Київ : Знання, 2008. – 262с. – Ббібліогр.: с. 238-262. – ISBN 978-966-346-338-4
1402326
   Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред.-координатори: М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 351, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-032-6
1402327
  Лисиця Н.М. Соціологія реклами : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Лисиця, Ю.В. Бєлікова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 207, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 198-202. - Імен. покажч.: с. 203-207. – Бібліогр.: с. 155-170. – ISBN 978-966-623-904-7
1402328
  Чудовська І. Соціологія реклами : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ірина Чудовська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Каравела, 2019. – 191, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-97-4
1402329
  Яроцький Л.В. Соціологія релігії : окреми нариси з історії християнства / Л.В. Яроцький. – Житомир : Полісся, 2004. – 188с. – ISBN 966-655-113-6
1402330
  Лукашевич М.П. Соціологія релігії : навчальний посібник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 224 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-733-7
1402331
  Хоронжий А.Г. Соціологія релігії : (курс лекцій) : навч. посібник / А.Г. Хоронжий. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 166, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Слов. термінів: с. 104-166. – Бібліогр. в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-79-5
1402332
  Кутуєв П.В. Соціологія розвитку поміж лібералізмом та державоцентризмом: історико-соціологічний аналіз / П.В. Кутуєв, Д.Л. Герчанівський // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 58-66. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
1402333
  Савельєв Ю.Б. Соціологія світового рівня у периферійній країні: уроки для України // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 133–139. – ISSN 1681-116Х
1402334
  Чигрин В.О. Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи : Дис. ... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Чигрин В.О.; МОНУ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 497л. – Бібліогр.: л.472-497
1402335
  Чигрин В.О. Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи : автореф. дис. ... д-ра соціол.. наук : спец.: 22.00.04 - спец. та галузеві соціології / Чигрин В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 30 с. – Бібліогр.: 38 назв
1402336
  Лукашевич М.П. Соціологія сім"ї : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-741-2
1402337
  Позднякова-Кирбят"єва Соціологія соціально-історичної пам"яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії : монографія / Позднякова-Кирбят"єва Елліна Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 399, [1] с. : табл. – Бібліог.: с. 365-399. – ISBN 978-966-599-460-2
1402338
  Лукашевич М. Соціологія соціальної роботи / М. Лукашевич, Т. Семгіна // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 107-150. – ISSN 1810-2131
1402339
  Коваліско Н. Соціологія соціальної структури покоління / Н. Коваліско, С. Макеєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 60-74. – ISSN 1563-3713
1402340
  Літвинов С. Соціологія соцієтальних просторів суспільства: міркування про концептуальну основу рефлексивної теорії суспільної практики // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 30-38


  Запропоновано бачення соціальної реальності як такої, що розшарована на царини праксису, кожна з них має знайти відображення в загальній соціальній теорії. Розглянуто концептуальні засади рефлексивної картини суспільного праксису як способу соціального ...
1402341
  Недюха М.П. Соціологія способу життя : Матеріали лекції / М.П. Недюха, І.М. Салій. – Київ : "МП Леся", 2002. – 31с. – ISBN 966-957-85-31
1402342
   Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – 95, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-811-0
1402343
  Ніколаєвська А.М. Соціологія та українське суспільство: професійно-етичний вимір // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С.9-13. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1402344
  Зімель Г. Соціологія трапези // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 187-192. – ISSN 1563-3713
1402345
  Торба В. Соціологія третьої річниці Євромайдану: "без купюр" / В. Торба, І. Бекешкіна, Є. Головаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 212). – С. 4-5


  Експерт: "Між владою і народом знову відчувається велика прірва, що є дуже тривожним симптомом".
1402346
  Лукашевич М.П. Соціологія туризму : курс лекцій / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор ; МОНУ, Ін-т вищої освіти акад. пед. наук України, Ужгород. нац. ун-т, Київ. ун-т туризму, екон. і права. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-8764-81-3
1402347
  Лукашевич М.П. Соціологія туризму : підручник / М.П. Лукашевич, С.М. Мошак, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2015. – 303, [1] с. – Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 293-303 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-735-1
1402348
  Лукашевич Микола Соціологія туризму: проблеми становлення та інституалізації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Динамічний розвиток туризму у світі та Україні викликав інтерес до його дослідження представниками соціогуманітарних наук, зокрема - соціології. Водночас процеси становлення та інституалізації соціології туризму як окремої галузі соціологічних знань ще ...
1402349
   Соціологія у (пост) сучасності : збірник тез доповідей VIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (15-16 квітня 2010), м. Харків / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина ; [ред. кол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М. та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 233 с. – ISBN 978-966-623-650-3
1402350
   Соціологія у (пост)сучасності : збірник тез доповідей ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (14-16 квітня 2011), м. Харків / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Соціолог. фак., Студ. наук. т-во ; [редкол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М., Вакуленко С.М. та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 216, [1] с. : іл., табл. – Укр., англ., рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-623-741-8
1402351
  Масальський В.І. Соціологія у конспективному викладі : [навчальний посібник для студентів несоціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / В.І. Масальський ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії слов"ян Іст. ф-ту, Підрозд. соціології Ф-ту суміж. (додатк.) професій. – 3-є вид., уточн. і допов. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 317, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-295 та в кінці тем. – ISBN 978-966-374-609-8
1402352
  Шаповал М.Ю. Соціологія українського відродження / М.Ю. Шаповал. – Київ : Україна, 1994. – 45с. – ISBN 5319012942
1402353
  Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Димитрова; МОіНУ; Нац. технічн. ун-тет України "КПІ". – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Політехніка. Ліра-К, 2005. – 156с. – ISBN 966-622-176-4
1402354
  Туленков М.В. Соціологія управління як галузь наукового знання: концептуальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу концептуалізації ключових засад соціології управління як окремого напряму сучасного наукового знання. Зокрема, розглядається ґенеза та етапи розвитку соціології управління, виокремлюються її змістовні чинники, аналізуються ...
1402355
  Нагорний Б. Соціологія управління: пошук відповідей на виклик часу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.126-132. – ISSN 1563-3713
1402356
  Добрускін М.О. Соціологія художньо-естетичного виховання ( за матеріалами технічних вузів ) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С.71-83. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1402357
  Молованюк В. Соціологія юриспруденції США // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 114-124.
1402358
  Ворона В. Соціологія як наукова дисципліна: постпозитивістська концепція Дж. Александера та П. Коломі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4, жовтень - грудень. – С. 7-29. – ISSN 1563-3713
1402359
  Познанська К.В. Соціологія як поліпарадигмальне знання про соціальні спільності і соціальні процеси // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 93-97. – ISSN 2077-1800
1402360
   Соціологія, психологія, педагогіка: погляд молодих науковців : Матеріали конференції студентів та аспірантів факультету соціології та психології 27 квітня 2005 року. – Київ : Київський університет, 2005. – 282с.
1402361
  Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-33-4
1402362
  Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 408с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-33-4
1402363
  Вебер Макс Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Вебер Макс; Пер. з нім. О.Погорілий. – Київ : Основи, 1998. – 534с. – ISBN 966-500-091-8
1402364
  Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – Київ : Каравела, 2008. – 544с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-37-7
1402365
  Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : основи загальної, спеціальних та галузевих теорій : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – Київ : Каравела, 2012. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-37-7
1402366
  Полторак В.А. Соціологія. Основи соціології праці та управління: Конспект лекцій для студ. інженерно-технічних спец. / В.А. Полторак. – Київ, 1992. – 144с.
1402367
  Сірий Є.Е. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посібник / Є.В. Сірий; МОНУ. – 2-ге вид. – Київ : Атіка, 2007. – 480с. – ISBN 966-8074-95-5
1402368
  Нестуля О.О. Соціологія: Практикум. Модульний варіант : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, С.Ж. Верезомська ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 269, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-364-835-4
1402369
   Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів : за галуззю знань 0301 - соціально-політичні науки напрямом 6.030101 - соціологія : навчально-методичний посібник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В. Коваліско та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т, Каф. історії та теорії соціології. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 1. – 2011. – 562, [2] с. : табл.
1402370
  Куценко О. Соціологія: рольова модель на шляху між екстримами : (дороговкази XIX Світового конгресу соціологів) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 147-157. – ISSN 1563-3713
1402371
   Соціологія: теорії середнього рівня : навч. посібник / [Ю.Ф. Пачковський, Т.Д. Лапан, Т.С. Марусяк та ін.] ; за ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Каравела, 2020. – 355, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. словник: с. 322-341. – Бібліогр.: с. 342-355 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8019-97-5
1402372
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 1/2. – 1998
1402373
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 3. – 1998
1402374
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 4/5. – 1998
1402375
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 6. – 1998
1402376
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 1. – 1999
1402377
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 2. – 1999
1402378
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 3. – 1999
1402379
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 4. – 1999
1402380
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 1. – 2000
1402381
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 2. – 2000
1402382
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 3. – 2000
1402383
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 4. – 2000
1402384
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 1. – 2001
1402385
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 2. – 2001
1402386
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
1402387
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2001
1402388
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2004
1402389
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2004
1402390
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2004
1402391
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2004
1402392
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2005
1402393
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2006
1402394
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2006
1402395
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2006
1402396
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2006
1402397
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2007
1402398
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2007
1402399
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2007
1402400
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2007
1402401
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2008
1402402
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2008
1402403
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2008
1402404
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2008
1402405
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2009
1402406
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2009
1402407
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2009
1402408
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2009. – 204 с.
1402409
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1 січень-березень. – 2010
1402410
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2 квітень-червень. – 2010
1402411
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3 липень-вересень. – 2010
1402412
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4 жовтень - грудень. – 2010
1402413
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2011. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
1402414
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2011
1402415
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1402416
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1402417
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1 січень - березень. – 2012
1402418
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2 квітень - червень. – 2012
1402419
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3 липень - вересень. – 2012
1402420
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4 жовтень - грудень. – 2012
1402421
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2013
1402422
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2013
1402423
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2013
1402424
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2013
1402425
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2014
1402426
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2014
1402427
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1402428
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1402429
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1402430
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1402431
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2015. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1402432
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1402433
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
1402434
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2016. – 236 с. – Резюме укр., англ. мовами
1402435
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2016. – 212 с. – Резюме укр., англ. мовами
1402436
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1402437
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2017. – 172 с. – Резюме мовою статті
1402438
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2017. – 224 с. – Резюме мовою статті
1402439
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2017. – 200 с. – Резюме мовою статті
1402440
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2017. – 240 с. – Резюме мовою статті
1402441
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2018. – 236 с. – Резюме мовою статті
1402442
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: Theory,methods, Marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2018. – 236 с. – Резюме мовою статті
1402443
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: Theory,methods, Marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2018. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402444
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2018. – 214, c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402445
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2019. – 220 c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402446
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2019. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402447
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2019. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402448
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2019. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402449
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2020. – 200 с. – DOI 10.154/sociology2020.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402450
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2020. – 196 с. – DOI 10.154/sociology2020.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402451
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2020. – 200 с. – DOI 10.154/sociology2020.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402452
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2020. – 200 с. – DOI 10.154/sociology2020.04 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402453
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2021. – 200 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402454
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2021. – 208 с., включ. обкл. – DOI 10.15407/sociology2021.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402455
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2021. – 220 с., включ. обкл. – DOI 10.15407/sociology2021.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402456
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2022. – 236 с., включ. обкл. – DOI 10.15407/sociology2022.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402457
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2022. – 212 с. – DOI 10.15407/sociology2022.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402458
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2022. – 216 с., включ. обкл. – DOI 10.15407/sociology2022.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402459
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг = Sociology: theory, methods, marketing : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2022. – 199, [1] c. – DOI 10.15407/sociology2022.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402460
   Соціологія: Терміни. Поняття. Персоналі : навчальний словник-довідник для студентів. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий Світ-2000, 2002. – 480 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6; 966-7827-15-1
1402461
   Соціолого-педагогічний словник. – Київ : ЕксОб, 2004. – 304с. – ISBN 966-7769-33-Х
1402462
   Соціолого-педагогічний словник : [навч.-довідк. вид. для студентів ВНЗ] / [авт.-уклад.: В.В. Радул та ін. ; за заг. ред. В.В. Радула]. – [2-ге вид.]. – Харків : Мачулін, 2015. – 443, [1] с. – ISBN 978-966-8768-83-5
1402463
  Погрібна В.І. Соціолого-правовий аналіз співвідношення цілей і засобів у правозастосовній діяльності // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 305-310. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
1402464
  Костицький В.В. Соціолого-правові виміри впливу законодавства на реалізацію антикорупційної політики держави / В.В. Костицький, П.М. Томич // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 3-9. – ISSN 2413-6433
1402465
  Сердюк Н.А. Соціолого-правові складові проблеми охорони довкілля в Україні // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 121-122. – ISSN 2413-7189
1402466
  Яковенко Ю. Соціологя на роздоріжжі: методологія чи емпірія? / Ю. Яковенко, Л. Ніколаєнко, А. Яковенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 2 (56). – С. 47-65. – ISSN 1810-2131
1402467
  Красноруцький О.О. Соціометрична процедура як соціально-психологічний метод вивчення окремої особистості та колективу в системі управління підприємством / О.О. Красноруцький, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 172 : Економічні науки. – С. 3-8. – (Економічні науки)
1402468
  Васюк О. Соціометричне дослідження міжособистісних взаємин студентів академічної групи / О. Васюк, С. Виговська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 118-122. – ISSN 2308-4634
1402469
  Чередько І.М. Соціометричні методи при дослідженні психологічного клімату групи // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 147-150. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1402470
  Кудрейко І. Соціомовний стереотип : теоретичний аспект // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 17-22. – Бібліогр.: С. 21; 18 назв


  Про основні ознаки та запропоновано авторську дефініцію соціомовного стереотипу. Він постає показником належності мовця до певної соціальної групи. Автор знаходить вияви соціостереотипів у професійному, молодіжному та сімейному мовленні.
1402471
  Строганова Г.О. Соціоморфемні метафори німецького економічного медіадискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 164-170. – ISSN 2522-493X
1402472
  Сунєгін С.О. Соціонормативні засади соціальної політики: необхідність, системного осмислення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 31-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1402473
  Сунєгін С.О. Соціонормативні засади формування та розвитку громадянського суспільства: системний вимір // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 11-24. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1402474
  Журавльова С. Соціоорієнтована модель виховання особистості Георга Кершенштейнера в освітніх реформах Німеччини (початок 20 ст) // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.77-80. – ISSN 0131-6788
1402475
  Костенко О.М. Соціопатична особа і концепція ексцесу у кримінології // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 196-200.
1402476
  Креденець Н.Я. Соціопедагогічна категорія "соціальне партнерство" в міжнародних документах та дослідженнях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 85-90. – (Педагогіка ; № 4)


  Розглянуто сутність соціопедагогічного феномена соціального партнерства, який розвинувся в міжнародному просторі в ході масштабних освітніх реформ 70-х років XX ст. - початку XXI ст. Соціальне партнерство розглянуто як засіб вирішення суперечностей ...
1402477
  Дашкевич Я. Соціополіси в Україні: ефекти та дефекти // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.5-9
1402478
  Андрощук І.М. Соціополітична зумовленість політичної структуризації партій і партійної системи в Чехії: від "оксамитової революції" до сьогодення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 222-241. – ISSN 2524-0137
1402479
  Протас М. Соціополітичний артповорот як культуротворча ентропія // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2. – С. 66-70. – ISSN 0130-1799


  Згадується Станіслав Ігнатій Віткевич (Stanislaw Ignacy Witkiewicz; 1885-1939) - польський художник, фотограф, письменник та філософ, теоретик мистецтва. Відомий також під псевдонімом Віткацій.
1402480
  Кучеренко А.О. Соціопрагматичні особливості "інфодемії" в арабськомовному дискурсі соціальних медіа // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (72). – С. 41-56. – ISSN 2520-6397


  Статтю присвячено дослідженню мовної специфіки арабської он-лайн-комунікації в умовах надлишку інформації, пов"язаної з пандемією коронавірусу. Зокрема, проаналізовано понад 100 дописів користувачів соціальних мереж Facebook i Twitter та визначено їхні ...
1402481
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні передумови семіотизації концептуального простору "Ми Європа" у сучасному іспаномовному дискурсі преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 258-263
1402482
  Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 249 л. + Додаток: л. 217-249. – Бібліогр.: л. 174-216
1402483
  Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1402484
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. + Додатки: л.197-201. – Бібліогр.: л.194-196
1402485
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1402486
  Кисельов М.М. Соціоприродний підхід в аспекті гуманізації сучасного природознавства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 292-311
1402487
  Чернявська Л.В. Соціопросторові концепти мас-медійного дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 150-153. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті висвітлено поняття соціального простору та мас-медійного дискурсу. Здійснено осмислення історичного становлення термінів, їх сучасної актуалізації. Розглянуто характеристики соціопросторових концептів. В статье рассмотрены понятия социального ...
1402488
  Чернявська Л.В. Соціопросторові критерії дискурсивних практик медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 27-33


  У статті розглянуто соціальний простір як основу дискурсу, визначено особливості медіадискурсу в контексті соціопросторових критеріїв. Концептуалізація соціального простору відбувається в контексті міждисциплінарного підходу до дискурсивних практик, ...
1402489
  Чернявська Л.В. Соціопросторові параметри медіакритики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 42-46. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1402490
  Чернявська Л. Соціопросторові параметри медіакритичного дискурсу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 7-15


  У дослідженні проаналізовано медіакритичний дискурс в Україні та особливості його розвитку, а також визначено соціопросторові параметри медіакритики. Медіакритика постає в контексті сучасного медійного дискурсу, який набуває трансформацій під час нових ...
1402491
  Ніколайчук Д.О. Соціопрофесійний портрет київських цивільних губернаторів (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 20-25. – ISSN 2076-1554
1402492
  Латюк І.М. Соціопсихічна специфіка реклами на телебаченні // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 110-111
1402493
  Кучер В.В. Соціопсихологічна модель людини-героя за сюжетом романів-антиутопій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 72-76. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1402494
  Башнянин Г. Соціопсихологічні аспекти контролю і діагностики інтенсивних методів навчання та перспективи їх впровадження у навчальний процес ВНЗ / Г. Башнянин, П. Мисловський // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 49-63 : рис. – ISSN 1682-2366


  Аналізується семантичний зміст термінів learning outcomes, які нині є системотвірними підвалинами підходу до модернізації вищої освіти. Показано, що вирішення термінологічної проблеми забезпечить семантичну порівнянність означуваних цими термінами у ...
1402495
  Кононенко Анатолій Олександрович Соціопсихологічні підходи до вивчення самопрезентації особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 74-81. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1402496
  Пачковський Ю.Ф. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки / Ю.Ф. Пачковський. – Львів : Світ, 2000. – 272с. – ISBN 5-7773-0427-3; 966-7119-15-7
1402497
  Святненко І.О. Соціосистемологічна рефлексія соціології гендерної культури в Україні : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Святненко Іван Олександрович ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 36 назв
1402498
  Новікова Л. Соціоструктурна диференціація ціннісних орієнтацій студентів університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-34. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості ціннісних орієнтацій (в системі матеріалістичних - постматеріалістичних координат, за Р. Інглхартом) студентів одного з передових ВНЗ України та детермінанти їх диференціації. Виявлено, що ціннісна свідомість студентства має ...
1402499
  Литвин Анатолій Пантелійович Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Литвин Анатолій Пантелійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 183 л. – Бібліогр.: л. 170-183
1402500
  Литвин Анатолій Пантелійович Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Литвин А.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
1402501
  Колишко Р.А. Соціосфера буття людства: соціальний організм людства та цінність людської особистості / Р.А. Колишко, К.О. Литвиненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 10-16


  У статті досліджуються основні проблеми у сфері захисту прав людини, які існують на даний час, а також пропонується модель нового міжнародно- правового регулювання означеної сфери для мети виживання соціального організму Людства.
1402502
  Рижко Л.В. Соціотехнічні перформативи і оцін ка наукових знань // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (118). – С. 66-83. – ISSN 1560-4926
1402503
  Гулянович І. Соціотопографія приміських селищ одеського градоначальства в середині XIX століття: джерельна база реконструкції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 262-271. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1402504
  Петренко Даніїл Олександрович Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Петренко Даніїл Олександрович; Таврійський нац. ун-тет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2002. – 220 л. + Додатки: л.215 - 220. – Бібліогр.: л. 184 - 213
1402505
  Петренко Даніїл Олександрович Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Петренко Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1402506
  Кулинич Олег Іванович Соціофонетична варіативність голосних сучасної французької мови (експериментальне дослідження на матеріалі швейцарського регіонального варіанта вимови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Кулинич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 195л. + Додатки 206 л. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.170-195
1402507
  Кулинич Олег Іванович Соціофонетична варіативність голосних сучасної французької мови (експериментальне дослідження на матеріалі швейцарського регіонального варіанта вимови) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Кулинич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв.
1402508
  Покидько О. Соціофонетична варіативність ритмічної організації тексту // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 95-98. – ISSN 0320-3077
1402509
  Петренко Олександр Дем"янович Соціофонетична варіативність сучасної німецької мови у Німеччині : Автореф. дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Петренко Олександр Дем"янович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 36 с.
1402510
  Бялик Є О. Соціофонетичний аспект мовлення британських поп-музикантів (інструментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бялик Олена Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1402511
  Кузь О.М. Соціоцентрична релігійність як специфічна форма відчуження // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 84-93. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1402512
  Носова Г.Ю. Соціум / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 346-347. – ISBN 966-642-073-2
1402513
  Шевченко Л.І. Соціум, культура, медійний інтертекст: взаємозалежності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 7-17. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано співмірність і взаємозалежність інституціонального статусу соціуму і культури, що виявлені в медійному інтертексті. Розглянуто особливості медіакомунікації, в яких вербалізована реальність мотивує масову свідомість і водночас ...
1402514
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький. – ISBN 978-617-7009-44-3
Вип. 1. – 2016. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402515
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 2. – 2016. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402516
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 3. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3)
1402517
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 3. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3)
1402518
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 4. – 2017. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402519
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Філологічні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 4. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402520
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Філологічні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 5. – 2018. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402521
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 5 (спецвип.). – 2018. – 360 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402522
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  вип. 6. – 2018. – 301, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402523
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Філологічні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  вип. 6. – 2018. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402524
   Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  вип. 7. – 2019. – 246, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402525
   Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  вип. 8. – 2019. – 371, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1402526
   Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Філологічні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  вип. 7. – 2019. – 192, [2] c. – DOI 10.31470/2518-7600-2019-7 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402527
   Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав : ПХДПУ
  вип. 10. – 2020. – 468 с. – DOI: 10,31470/2518-7600-2020-10 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402528
   Соціум. Документ. Комунікація. Серія "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав : ПХДПУ
  вип. 9. – 2020. – 265, [1] с. – DOI: 10,31470/2518-7600-2020-9 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402529
   Соціум. Документ. Комунікація = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав : ПХДПУ. – ISSN 2518-7600
Вип. 11. – 2021. – 414, [2] с. – DOI: 10,31470/2518-7600-2021-11 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402530
   Соціум. Документ. Комунікація = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав : ПХДПУ. – ISSN 2518-7600
Вип. 12. – 2021. – 327, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2021-12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402531
   Соціум. Документ. Комунікація = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав : Домбровська Я.М. – ISSN 2518-7600
Вип. 13. – 2021. – 373, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2021-13 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1402532
   Соціум. Документ. Комунікація = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав : Домбровська Я.М. – ISSN 2518-7600
Вип. 14. – 2022. – 329, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2022-14 - Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки" ) ( Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14)
1402533
   Соціум. Документ. Комунікація = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав : Домбровська Я.М. – ISSN 2518-7600
Вип. 15. – 2022. – 391, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2022-15 - Резюме укр., англ. мовами
1402534
   Соціум. Документ. Комунікація = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав : Домбровська Я.М. – ISSN 2518-7600
Вип. 16. – 2022. – 195, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2022-16 - Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 16)
1402535
  Голобородько Ярослав Соціумний інтер"єр чи психологічний дизайн? (Художні дилеми Марії Матіос) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 12 (576). – С. 81-85. – ISSN 0236-1477
1402536
  Марченкао А. Соціцокультурний підхід до міських проблем : [Рецензія] // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 186-188. – ISSN 1563-3713
1402537
  Капустянський І.Н. Соціяльна пісня на українському грунті / Іван Капустянський. – [Харків] : Держвидав України, 1924. – 31с. – (Критична бібліотека)


  На тит. л. дарчий надпис: До Книгозбірні "Плугу" автор
1402538
   Соціяльне виховання : Підручн.: Каталог на 1928-1929 рр. – Харків, 1929. – 64с.
1402539
  Козоріс М. Соціяльні моменти в творчості В.Стефаника / М. Козоріс. – Х.К., 1932. – 40с.
1402540
  Запорожець С. Соціяльно-побутові проблеми / Сидір Запорожець. – Торонто : [б. в.], 1956. – 296 с.
1402541
  Привалов Юрий Алексеевич Соцмально-мировоззренческое основание категорий тождество и различие : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Привалов Юрий Алексеевич; КГУ. – Киев, 1989. – 163л. – Бібліогр.:л.146-162
1402542
   Соцмедиа в библиотеках: скорее модные, чем нужные? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 6, июль - август. – С. 57-59. – ISSN 1726-6726


  Не первый год на Крымской конференции эксперты обсуждают эволюцию социальных медиа и присутствие в них библиотечного, издательского, научного сообществ. Речь идет о тенденциях, проектах продвижения книги и чтения, влиянии рекомендательных сервисов на ...
1402543
   Соцмедиа и библиотеки // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  Уже третий год в рамках Крымской конференции проводится круглый стол - мозговой штурм "Социальные медиа и библиотеки". Как наиболее грамотно позиционировать библиотеку в соцмедийном пространстве? Какие ресурсы и по каким критериям выбирать, чтобы найти ...
1402544
  Гелла О.І. Соцмісто в архітектурній та містобудівній практиці на Харьківщині в 1920-1930 рр. / О.І. Гелла, Л.В. Качемцева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 230-236. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
1402545
   Соцоніка. – Тернопіль, 1991. – 64с.
1402546
  Майзель Евгений Соцреализм с человеческим лицом // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 0130-6405


  Портрет Вячеслава Тихонова
1402547
  Алиева Кямиля Бахаддин кызы Соцреалистический метод и литературная критика в азербайджанской литературе первой половины 40-х годов ХХ века // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 205-212. – ISSN 2522-493X
1402548
  Мусій М.М. Соцреалізм і художник: проблема вибору. Львівський досвід 1960-1980-х рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 88 : Теорія та історія культури
1402549
  Ксьондзик Н.В. Соцреалізм крізь призму класицизму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті досліджуємо феномен соціалістичного реалізму, та презентуємо його крізь призму класицизму, через порівняння цих двох відмінниц літературних стилів. Проаналізовано апелювання до спільних ідеологічних орієнтирів, використання однакових ...
1402550
  Шестопалова Т. Соцреалізм очима сучасної європейської науки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 115-121. – ISSN 1728-9572
1402551
  Хархун В.П. Соцреалізм у постсталінській літературі (українська проекція) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 190-197. – (Серія: Філологія)
1402552
  Хархун В. Соцреалізм як канонічне мистецтво // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 3-14. – Бібліогр.: Літ.: с.13-14; 18 п. – ISSN 0236-1477
1402553
  Сивак Л.М. Соцреалізм як напрям ідеократичної естетики: здобутки та втрати // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 350-356. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1402554
  Тарнашинська Л.Б. Соцреалізм як проекція тоталітаризму: природа художнього мислення // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 120-132


  У статті розглядаються деякі аспекти тоталітарної свідомості, що мали безпосередній вплив на трансформацію художньої свідомості митця, яка протягом першої половини ХХ століття сформувала метод соцреалізму і в силовому полі якої працювали й українські ...
1402555
  Гундорова Тамара Соцреалізм: між модерном і авангардом // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 14-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про зв"язок соціалістичного реалізму, що трактується як естетичний феномен, з досвідом авангардизму й кітчу, лівого мистецтва й неоромантизму. Предмет дискусії - ототожнення соцреалізму з постмодернізмом, а також уніфікація самого ...
1402556
  Гундорова Т. Соцреалізм: між модерном і авангардом // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 14-21. – ISSN 0236-1477
1402557
  Хархун В.П. Соцреалістичний іконостас в українській репродукції // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 367-372. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1402558
  Хархун В.П. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації = Socialist realist canon in Ukrainian literature: genesis, evolution, modifications : монографія / Валентина Хархун ; [наук. ред.: М.Г. Жулинський] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Ніжин : Гідромакс, 2009. – 505, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 493-505. – Бібліогр.: с. 437-492 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96864-7-3
1402559
  Рудницька О. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук у романі Юрія Яновського "Верщники" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 55-59. – ISSN 0130-5263
1402560
  Сенчило Н. Соцреалістичні мотиви у творчості турецьких поетів початку XX століття (на матеріалі перекладів П. Тичини) // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 178-185
1402561
  Сварог В. Соцреалістичні папуги // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 112, травень : травень. – С. 5-9


  Щодо рецензії "трубадура тоталітарного режиму" П. Моргаєнка "Бойова, талановита книга" на книгу М. Шамоти "Талант і народ".
1402562
  Волкова М. Соцсети: скрытая угроза : культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 11. – С. 193-195. – ISSN 0131-2332
1402563
  Щербата Г.М. Соцыальний захист населення: теоретико-методологічний аспект соціологічного аналізу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 204-208. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1402564
   Соцыялістычни рух на Беларусы у проклямацыях 1905 году. – Менск, 1927. – 256с.
1402565
  Доунар-Запольски М.В. Соцыяльна-экономичная структура литоуска-беларускае дзяржавы у XVI-XVIII сталецьцях / Митрофан Доунар-Запольски. – Б. м. : б. и. – 66 с. – Экз. без обл. и без данных о изд. и издательсте
1402566
   Сочетаемостные отношения языковых единищ на разных уровнях и их презентация в национальноц аудирории. – Ташкент, 1986. – 138с.
1402567
  Ткаченко Ю.М. Сочетаемость глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ткаченко Ю.М.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 24л.
1402568
  Муравьева Лариса Степановна Сочетаемость глаголов движения с другими глаголами в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Муравьева Лариса Степановна; МГУ. Филол. фак. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1402569
  Хименко Валентина Владимировна Сочетаемость глаголов с инфинитивом в текстах современного английского языка (поверхностная структура и семантика) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Хименко Валентина Владимировна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1402570
  Андреев Сергей Николаевич Сочетаемость глагольных основ с суффиксами -ment и -ion в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Андреев Сергей Николаевич; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1980. – 16л.
1402571
  Дидковская В.Г. Сочетаемость глагольных фразеологизмов и фразеологических сочетаний со словом : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Дидковская В.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1978. – 15л.
1402572
   Сочетаемость и речевая репрезентация языковых единиц. – Новосибирск, 1983. – 73с.
1402573
  Турьева О.В. Сочетаемость и семантическая структура прилагательных, объединенных значениями Right - Wrong в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Турьева О.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 15л.
1402574
  Копыленко М.М. Сочетаемость лексем в русском языке : пособие для студентов / М.М. Копыленко. – Москва : Просвещение, 1973. – 119с.
1402575
  Полякова Наталья Михайловна Сочетаемость первичных фонологических единиц в английском языке. (На материале английского консонантизма) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Полякова Наталья Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 17л.
1402576
  Винничук Д.Т. Сочетаемость при подборе в заводском стаде крупного рогатого скота. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Винничук Д.Т.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 23л.
1402577
  Турьева О.В. Сочетаемость прилагательных и их синонимия в современном английском языке / О.В. Турьева. – Л., 1970. – 32с.
1402578
  Нещадин Н.Г. Сочетаемость приставки пере- с глаголами в современном русском языке : Автореф... канд .фиол.наук: 10.02.01 / Нещадин Н.Г.; ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 19л.
1402579
   Сочетаемость синтаксических единиц. – Ростов на Дону, 1984. – 137с.
1402580
   Сочетаемость слов и вопросы обучения русскому языкуиностранцев. – М, 1984. – 167с.
1402581
  Белихова Лариса Ивановна Сочетаемость элементарных предложений в составе сложноподчиненных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Белихова Лариса Ивановна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1978. – 24л.
1402582
   Сочетаемость языковых единиц. – Ростов на Дону, 1968. – 15с.
1402583
   Сочетаемость языковых единиц в германских и романских языках. – Киев, 1983. – 146с.
1402584
  Болдырева М.М. Сочетание to be+ причастие II со значением результативного состояния в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Болдырева М. М.; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – М., 1971. – 24л.
1402585
  Дубилей А.Н. Сочетание анализа и изменений стратегии - залог эффективности / А.Н. Дубилей, С.Г. Васильев, Ю.С. Кузнецов // Корпоративные системы : Журнал передовых технологий / ООО "Декабрь". – Киев, 2006. – № 3. – С. 49-53. – ISSN 1605-5470
1402586
  Кутерницкий А.Д. Сочетание браком / А.Д. Кутерницкий. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 256с.
1402587
  Пересекин В.Н. Сочетание видов деятельности в крупном городе // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 38-41. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1402588
   Сочетание геологических и геофизических методов при изучении известных рудных районов. – М, 1960. – 43с.
1402589
  Бандик А.Н. Сочетание глагола to be co со словами типа up в английском язфке. : автореф. ... канд. филол. наук : 10.663 / Бандик А.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 17 с.
1402590
  Сирота С. Сочетание глаголов с инфинитивом в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сирота С. ; МГУ. – Москва, 1964. – 17 с.
1402591
  Нижечек В.И. Сочетание государственных и общественных начал в организации и деятельности местных Советов депутатов трудящихся : Автореф... канд. юр.наук: / Нижечек В. И.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1964. – 25л. – Бібліогр.:с.24=15
1402592
   Сочетание государственных и общественных начал в упрвлении обществом. – М, 1965. – 222с.
1402593
  Таланов А.В. Сочетание государственных и общественных начал в формировании и деятельности органов советского государства : Автореф... канд. юрид.наук: / Таланов А.В.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1970. – 16л.
1402594
  Искрова Ц.В. Сочетание групповых видов работ учащихся с фронтальными и индивидуальными как одно из средств обеспечивающих условия для успешной работы каждого ученика. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Искрова Ц.В.; АПН СССР. – М., 1978. – 19л.
1402595
  Васильева Т.В. Сочетание групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности ст-ов как средство повышения эффективности обучения : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Васильева Т. В.; МВиССО УССО. – К., 1985. – 239л. – Бібліогр.:л.190-239
1402596
  Васильева Т.В. Сочетание групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности студентов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Васильева Т.В.; КГУ. – К, 1986. – 23л.
1402597
  Агирбов Иналь Аминович Сочетание интернациональных и национальных интересов при социализме (на опыте культурного строительства народов Северного Кавказа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Агирбов Иналь Аминович; АН СССР. Ин-т философии. – Черкесск, 1974. – 22л.
1402598
  Кукушкин М.И. Сочетание интернациональных и национальных моментов в организации и деятельности местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Кукушкин М.И.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1969. – 21л.
1402599
  Запорожченко М.Б. Сочетание лейомиомы и эндометроза у женщин репродуктивного возраста / М.Б. Запорожченко, А.В. Сидоренко, Д.Ю. Парубина // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (36). – С. 24-30. – ISSN 2309-4117
1402600
  Мартиросян Э.Р. Сочетание личного и общетсвенного в трудовом праве / Э.Р. Мартиросян. – Новосибирск, 1978. – 96с.
1402601
  Двилявичюс И. Сочетание личных и коллективных материальных интересов в колхозах (На материалах колхозов Литовской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Двилявичюс И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16л.
1402602
  Страуме О.К. Сочетание личных и общественных интересов в дороворе найма жилого помещения. : Автореф... канд.юрид.наук: / Страуме О.К.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 28л.
1402603
  Лисенков В.И. Сочетание личных и общественных интересов как принцип управления социалистическим производством : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Лисенков В.И.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 22л.
1402604
  Мона Д. Сочетание личных и общественных интересов при социализме. (На метер. Венгрии). : Автореф... канд. филос.наук: / Мона Д.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1962. – 14л.
1402605
  Саков М.П. Сочетание материальных и моральных стимулов в развитии производства / М.П. Саков. – Москва : Мысль, 1966. – 68 с.
1402606
  Овчинников Н.Е. Сочетание материальных и моральных стимулов к труду в процессе строительства комаунизма : Автореф... канд .филос.наук: / Овчинников Н. Е.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 16л.
1402607
  Головченко В.И. Сочетание метода Ментора с принципом "селекция на точку роста" в селекционной работе с плодовыми : Дис... наук: / Головченко В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 308л. – Бібліогр.:л.283-308
1402608
  Татаринов В.В. Сочетание накопления и потребления в колхозах. (На примере колхозов Могилевской обл. БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Татаринов В.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 22л.
1402609
  Скрипка П.И. Сочетание национального и интернационального в формировании новой личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Скрипка П.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1973. – 24л.
1402610
  Агирбов И.А. Сочетание национальных и интернациональных интересов : особености перехода малых народов к социализму / И.А. Агирбов. – Черкесск : Ставропольское книжное издание, 1974. – 331 с.
1402611
  Акбашев Б.Х. Сочетание общенародных и национальных интересов в экономическом строительстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Акбашев Б.Х. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1972. – 22 с.
1402612
  Ганев Б. Сочетание общественного и государственного управления духовной культурой при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Ганев Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1402613
  Алиев М.А. Сочетание общественных и личных интересов в период разворнутого строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев М. А.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
1402614
  Ануфриев Е.А. Сочетание общественных и личных интересов в процессе строительства социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ануфриев Е.А. ;. – Москва, 1958. – 19 с.
1402615
  Дикого Л.И. Сочетание общественных и личных интересов в сельскохозяйственной артели : Автореф... Канд.экон.наук: / Дикого Л.И.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Киев, 1962. – 29л.
1402616
  Сабикенов С. Сочетание общественных и личных интересов в современном праве : Автореф... канд. юр.наук: / Сабикенов С.; АН СССР, Ин-т гос. и права. – М., 1969. – 16л.
1402617
  Лебедева О.К. Сочетание общественных и личных интересов и всестороннее развитие личности в процессе строительства коммунизма / О.К. Лебедева. – М., 1964. – 60с.
1402618
  Провазник С. Сочетание общественных и личных интересов и его роль в воспитании крестьян при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: / Провазник С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 15л.
1402619
  Лавриненко В.Н. Сочетание общественных и личных интересов как характерный принцип социалистических производственных отношений : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Лавриненко В.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Философ. фак. – Москва, 1964. – 16 с.
1402620
  Целикова О.П. Сочетание общественных и личных интересов при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Целикова О. П.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1951. – 18 л.
1402621
  Целикова О.П. Сочетание общественных и личных интересов при социализме / О.П. Целикова. – М., 1957. – 100с.
1402622
  Гусев А.Д. Сочетание общественных и личных интересов при социализме / А.Д. Гусев. – Минск, 1957. – 43с.
1402623
  Гусев А.Д. Сочетание общественных и личных интересов при социализме. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусев А.Д.; М-во высш. образования СССР. – Минск, 1958. – 16л.
1402624
  Иванькова Н.А. Сочетание общественных, коллективных и личных материальных интересов при социализме. (На опыте пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Иванькова Н.А.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1971. – 16л.
1402625
  Гой Семен Михайлович Сочетание оплаты по труду и общественных фондов потребления в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гой Семен Михайлович ; МГУ , Экон. фак-т. – Москва, 1975. – 19 с.
1402626
  Аветисян Г.М. Сочетание определения с определяемым в древнеармянском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Аветисян Г.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
1402627
  Бялковская В.С. Сочетание отраслевого и территориального принципов управления экономикой / В.С. Бялковская. – Москва : Знание, 1982. – 40 с.
1402628
  Давыдов Л.Д. Сочетание отраслевого и территориального управления / Л.Д. Давыдов. – М, 1986. – 64с.
1402629
   Сочетание отраслевого и территориального управления в СССР и ГДР. – М, 1982. – 160с.
1402630
  Сыч В.А. Сочетание отраслевого и территориального управления и вопросы развития производственной инфраструктуры / В.А. Сыч. – К., 1981. – 44с.
1402631
  Юсупов В.А. Сочетание отраслевого и территориального управления промышленностью СССР / В.А. Юсупов. – Казань, 1973. – 127с.
1402632
   Сочетание отраслевого и территориального управления экономикой союзной республики. – Минск, 1991. – 239с.
1402633
  Гавриш Д.З. Сочетание отраслей в винградарских совхозах юга УССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гавриш Д.З. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Одесса, 1955. – 16 с.
1402634
  Гавриш Д.З. Сочетание отраслей в виноградарских совхозах Юга УССР : Дис... канд. эконом.наук: / Гавриш Д.З.; Укр. науч.-иссл. ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова. – Одесса, 1953. – 237л. – Бібліогр.:л.231-237
1402635
   Сочетание отраслей в колхозах. – Москва, 1941. – 112с.
1402636
  Осадько С.П. Сочетание отраслей сельского хозяйства в зерновых совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Осадько С.П.; Моск.гос.экон.ин-т. – Москва, 1950. – 20 л.
1402637
  Николаев Ф.А. Сочетание поглощения гамма-квантов ядрами F19, Mg24, A27 и Са40 в области дипольного гигантского резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев Ф. А.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1965. – 16л.
1402638
  Зеленка Я.П. Сочетание промышленного и сельскохозяйственного труда в совхозах Латвийской ССР и его влияние на равномерность использования рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Зеленка Я.П.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 30л.
1402639
  Автономов А. Сочетание публично- правовых и частноправовых начал в Конституции Российской Федерации // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.79-84. – ISSN 1560-7828
1402640
  Пивнева Валентина Семеновна Сочетание рабочей силы со средствами производства и влияние его совершенствования на эффективность труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пивнева Валентина Семеновна; КГУ. – К., 1979. – 15л.
1402641
  Пивенева Валентина Семеновна Сочетание рабочей силы со средствами производства и влияния его совершенствования на эффективность труда в условиях развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Пивенева Валентина Семеновна; КГУ им. Т. Шевченка. – К, 1979. – 205л.
1402642
  Федосов В.П. Сочетание реального и виртуального в подготовке бакалавров, специалистов и магистров по направлению "Радиотехника" / В.П. Федосов, Ф.А. Цветков // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 6-18


  Обсуждаются характер, проблемы и современные требования к организации и проведению учебного процесса при подготовке бакалавров, специалистов и магистров по направлению "Радиотехника". Отстаивается позиция необходимости разумного сочетания реального ...
1402643
   Сочетание слова учителя и средств наглядности в обучении. – М, 1958. – 380с.
1402644
  Пупкис А. Сочетание согласных в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Пупкис А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 15 с.
1402645
  Баранович С.Н. Сочетание социалистического патриотизма и интернационализма в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: 09..621 / Баранович С.Н.; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1970. – 24л.
1402646
   Сочетание территориального и отраслевого планирования. Опыт госпланов АССР, краев. и обл. план. комиссий : [ Сб. ст. ]. – Москва : Экономика, 1979. – 111 с.
1402647
   Сочетание торетических и практических занятий по педагогике как условие эффективности формирования учителя в педвузе. – Москва, 1981. – 144с.
1402648
  Ерастов Н.П. Сочетание требований логики и психологии в лекции / Н.П. Ерастов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с .


  Ерастов Н.П. Сочетание требований логики и психологии в лекции
1402649
  Городецкий Е.С. Сочетание уровня оплаты труда и общественных фондов потребления в колхозах / Е.С. Городецкий, П.В. Савченко. – Москва, 1974. – 175с.
1402650
  Тяпкина А.Н. Сочетание усовершенствованной системы наблюдения, обраьотки, скоростной модели и миграции для построения сейсмических изображений в районах с интенсивной соляной тектоникой / А.Н. Тяпкина, Ю.К. Тяпкин, Е.Ю. Тяпкина // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 3-21 : рис. – Библиогр.: с. 17-21. – ISSN 0203-3100
1402651
  Кныш Л.П. Сочетание фронтальной и индивидуальной работы с учащимися на уроке. : Автореф... канд. пед.наук: / Кныш Л.П.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1959. – 16л.
1402652
  Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений / Р.И. Кондратьев. – Львов : Вища школа ; Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1977. – 149, [3] c. – Библиогр.: с. 146-150 и в подстроч. примеч.
1402653
  Довгаль Г.В. Сочетание экономической и социальной эффективности объединений предприятий / Г.В. Довгаль, Н.И. Данько // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 38-49. – ISSN 1993-5560
1402654
  Попова Н.В. Сочетания "Haben + zu + инфинитив" и "Sein + zn + инфинитив" в современном немецком языке и способы их перевода на русский язык. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова Н.В.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Л., 1954. – 16л.
1402655
  Муршель Е.П. Сочетания "глагол+абстрактное существительное" английского языка и их соответствия в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Муршель Е.П,; МГУ. – Ленинград, 1971. – 26с.
1402656
  Рубенчик И.Ш. Сочетания глагола faire с существительными без предслога в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рубенчик И.Ш.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1956. – 13л.
1402657
  Макеенко В.Н. Сочетания глаголов с предложными наречиями в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Макеенко В.Н.;. – Москва, 1951. – 14 с.
1402658
  Прокопович Н.Н. Сочетания наречий с именами прилагательными в современном русском языке. / Н.Н. Прокопович. – М, 1962. – 76с.
1402659
  Бойко А.А. Сочетания с инфинитивом несовершенного вида в современном русском языке / А.А. Бойко ; Ленинградский гос. ун-т им А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 136 с.
1402660
  Уемова Е.А. Сочетания с отложительным падежом в латинском языке 3 в. д.н.э. -- 2 в.н.э. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Уемова Е.А. ; Моск. ордена Ленина гос.ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
1402661
  Петровский Николай Сергеевич Сочетания слов в египетском языке : Автореф... д-ра филол.наук: / Петровский Николай Сергеевич; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1967. – 40л.
1402662
  Бертагаев Т.А. Сочетания слов и современная терминология : на материале монг. и бурят. лит. яз. / Т.А. Бертагаев ; [АН СССР, Ин-т языкознания]. – Москва : Наука, 1971. – 152 с. – Библиогр.: с. 147-149
1402663
  Кулюкина Людмила Александровна Сочетания слов, возникающие в строе предложения современного русского литературного языка (на материале конструкций типа: ходил веселый, стоял задумчивый) : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01 / Кулюкина Людмила Александровна; МП РСФСР. Моск. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 26л.
1402664
  Белецкий Б.Я. Сочетания типа "глагол" абстрактное существительное французского языка и их соответствия в русском языке : Автореф... наук: 10.02.05 / Белецкий Б.Я.;. – М., 1978. – л.
1402665
  Берлизон С.Б. Сочетания типа make up, make for в современном английском языке : пособ. для студ. пед. ин-тов / С.Б. Берлизон. – Москва ; Ленинград : Просвещение : [Ленинградское отд-ние], 1964. – 416 с.
1402666
  Янко Р. Сочетанное влияние прерывистой нормобарической гипоксии и мелатонина на морфофункциональную активность паренхимы печени крыс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 36-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  Исследованы морфологические изменения паренхимы печени крыс после сочетанного воздействия прерывистой нормобарической гипоксии (ПНГ) и мелатонина. Исследование проведено в весенний период на 24 крысах-самцах линии Вистар. Подопытным животным ежедневно ...
1402667
  Гаврилова Л.И. Сочетательные связи французских глаголов / Л.И. Гаврилова, И.А. Шигаревская. – Москва, 1978. – 160с.
1402668
  Антоненко А.С. Сочетоние единочалия и общественных начал в управлении промышленным предприятием в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 620 / Антоненко А.С. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1970. – 26 с.
1402669
  Харламова Татьяна Сочи-2014: впереди - семь лет ожидания : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 10 : Фото
1402670
  Грунин Михаил Сочи-2014: кавказская бесприданница : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 35-37
1402671
   Сочи - 2014 : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 14 : Фото
1402672
  Даль Г.С. Сочи / Г.С. Даль. – Ростов на /Д, 1935. – 76с.
1402673
   Сочи : Альбом. – Москва, 1936
1402674
   Сочи : Альбом. – Ленинград-Москва : Искусство, 1959
1402675
  Зайев И.Л. Сочи / И.Л. Зайев. – Краснодар, 1962. – 293с.
1402676
  Зайев И.Л. Сочи / И.Л. Зайев. – Краснодар, 1968. – 176с.
1402677
   Сочи : Фотоальбом. – Москва : Планета, 1982
1402678
   Сочи : Путеводитель. – Москва : Советская Россия, 1987. – 224с.
1402679
   Сочи : Фотоальбом. – 2-е изд.,доп. – Москва : Планета, 1987. – 202с. – Текст парал. рос., англ. та нім. мовами. – (Курорты СССР)
1402680
  Богданова Светлана Сочи 14: в ожидании законодательной поддержки : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 16 : Фото
1402681
  Дороватовский С. Сочи и Красная Поляна с окрестностями : путеводитель / С. Дороватовский. – С.-Петербург : Типография Монтвида, 1911. – 176 с.
1402682
   Сочи продемонстрировал свои возможности : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 72 : Фото
1402683
   Сочи, Гагра, Пицунда, озеро Рица - гостеприимный край. – Москва, 1975. – 37с.
1402684
   Сочи. [Изоиздание] : комплект из 18 цветных открыток. – Москва : Планета, 1978. – 18 л. : 18 откр. + 1 обл. – (Курорты СССР)
1402685
   Сочи. Красная Поляна // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
1402686
   Сочи: Большой Ахун. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1402687
  Нестеренко Марина Сочи: будни ожидание праздника : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 70-71 : Фото
1402688
  Грунин Михаил Сочи: все включено // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 66-67 : Фото
1402689
  Мельникова Евгения Сочи: мифы и реальность : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 64-67
1402690
   Сочи: Орлиные скалы. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1402691
   Сочи: Пешеходная тропа. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1402692
  Богомолова Е.И. Сочинение -- рассуждение в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Богомолова Е. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 20л.
1402693
  Тухватуллин Р.Г. Сочинение / Р.Г. Тухватуллин. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 20 с.
1402694
  Якименко В.Л. Сочинение / В.Л. Якименко. – М, 1985. – 192с.
1402695
  Радищев А.Н. Сочинение / А.Н. Радищев. – Москва, 1988. – 687с.
1402696
  Багирова С.Г. Сочинение "Татимма "Сиван ал-хикма" Ал-Байхаки как образец средневекового энциклопедического справочника : ал-Байхаки, о нем / С.Г. Багирова ; АН УзССР, Ин-т востоковедения им. Абу Райхана Беруни, Ин-т народов Ближ. и Сред. Востока. – Ташкент : ФАН, 1987. – 138, [2] с. – Библиогр.: с. 136-139 (101 назв.)
1402697
  Карамазова М.А. Сочинение в 8 классе / М.А. Карамазова. – Л., 1957. – 32 с.
1402698
  Литвинов В.В. Сочинение в старших классах как самостоятельная работа / В.В. Литвинов. – Москва, 1953. – 88 с.
1402699
  Литвинов В.В. Сочинение в старших классах как самостоятельная работа / В.В. Литвинов. – Изд. 2-е. – Москва, 1957. – 92 с.
1402700
  Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера "Of the Russe common wealth" как исторический источник / С.М. Середонин. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1891. – [10], VI, 399 с. – Библиогр. в предисл.
1402701
  Гаджиев В.Г. Сочинение И. Гербера "Описание стран и народов между Астраханью и рекою Курой находящихся" как исторический источник по истории народов Кавказа / В.Г. Гаджиев. – Москва, 1979. – 271с.
1402702
  Мусаев Х.М. Сочинение Ибн-Биби "Аль-авамир альалаийя фил-умур аль-алаийя" как источник по истории анатолийских сельджуков : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мусаев Х.М. ; АН Азебр.ССР , Отд.обществ.наук , Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1972. – 54 с.
1402703
  Крундышев А.А. Сочинение как вид самостоятельной работы / А.А. Крундышев. – М : Высшая школа, 1987. – 110 с.
1402704
  Курц Б.Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича : [исследование и прил. текст] / Б.Г. Курц. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1915. – [4], VIII, 607 с., [1] л. табл. – С. 85-212: Краткое известие о русской торговле, как она производилась в 1674 г. вывозными товарами по всей России / Соч. Иоганном Филиппом Кильбургером ; Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге. – (Сборник Студенческого историко-этнографического кружка при Императорском университете Св. Владимира / под руководством проф. М. В. Довнар-Запольского ; Вып. 6)


  Кильбургер, Иоганн (1642(?) - 1721)
1402705
  Ясинский А.Н. Сочинение князя Курбского, как исторический материал : исследование кандидата А.Н. Ясинского. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Киевское отд. Высоч. утв. Т-ва печ. д. и торг. И.Н. Кушнерев и К*, 1889. – 215, [6] с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1889


  На тит. л. № 42996 дартсв. надпись Василенко от автора И фамилия - П. Голубовский
1402706
  Никольский А.М. Сочинение М.Д. Рузского "Муравьи России" - [Рецензия] // Компакт - 252320 / А.М. Никольский. – С. 7-11
1402707
  Лахостский К.П. Сочинение на аттестат зрелости / К.П. Лахостский. – Л, 1956. – 34 с .
1402708
  Кудравец А. Сочинение на вольную тему : роман, рассказы, зарубеж. этюды / А. Кудравец; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1986. – 398 с.
1402709
  Кудравец А. Сочинение на вольную тему : роман, повесть, рассказы / А. Кудравец; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 446 с.
1402710
  Воложин С. Сочинение на заданную тему / С. Воложин; Отв.за вып.Л.И.Штекель. – Одесса : Негоциант, 2000. – 128с. – (Книги прошлого ; Кн.6). – ISBN 966-7423-25-5
1402711
  Борисова В.А. Сочинение на литературную тему в старших классах / В.А. Борисова. – Москва : Просвещение, 1978. – 144 с.
1402712
  Бойко М.И. Сочинение на литературную тему логического типа в страших классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Бойко М. И. ; КГПИ. – Киев, 1967. – 29 с.
1402713
  Бурмакин Э.В. Сочинение на незнакомые слова / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск, 1982. – 335с.
1402714
  Переладов В.М. Сочинение на свободную тему: повесть / В.М. Переладов. – Ростов н/Д, 1985. – 159с.
1402715
  Байер, Готлиб Зигфрид Сочинение о варягах автора Феофила Сигефра Беэра, бывшаго профессора восточной истории, и восточных языков, при Имп. Академии наук = Auctoris Theophili Sigefri Beeri, olim professoris orientalis historiae et linguarum orientalium, in Academia Petropolitana Dissertatio de varagis / Переводил с латинского языка Кирияк Кондратовичь. 1747 года, в генваре. – Санктпетербург : При Имп. Акад. наук, 1767. – [11], 56 с. – Загл. на лат. и рус. яз.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст. - картон
1402716
  Королев А. Сочинение о демонах из архива посольского приказа : к вопросу о культурных контактах России и Европы в последней трети XVII столетия : публикации / А. Королев, И. Майер, С. Шамин // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 108-121. – ISSN 2071-9574
1402717
  Айзерман Л.С. Сочинение о сочинениях / Л.С. Айзерман. – Москва : Педагогика, 1986. – 160 с. – (Библиотека учителя. Воспитание и обучение)
1402718
  Бекзади И.П. Сочинение Равенди "Рахат-ас-судур ва айат-ас-сурур" как исторический источник. (По истории Азербайджана и сопредельных стран). : Автореф... канд. ист.наук: / Бекзади И.П.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Акад. наук АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1961. – 20л.
1402719
  Поспелова А.Г. Сочинение разнооформленных синтаксических единиц в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Поспелова А.Г.; ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
1402720
  Петровский Н.С. Сочинение слов в египетском языке / Н.С. Петровский. – М., 1970. – 316с.
1402721
  Захаров Р.В. Сочинение танца / Р.В. Захаров. – М., 1983. – 224с.
1402722
  Маркарян С.А. Сочинение Халифы ал-Усфури "Тарих" в переводе В.М. Бейлиса и его значение для изучения арабо-хазарских войн // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 8-15. – ISSN 1608-0599
1402723
  Фарзалиев Ф Ш. Сочинение Хасан-бека Румлу "Ахсан ат-таварих" как источник по истории Азербайджана. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Фарзалиев Ш.Ф.оглы; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1974. – 38л. – Бібліогр.:с.38
1402724
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 1. – 1859. – III, 474, IV с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1402725
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 2. – 1859. – XXXI, 347 с.


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1402726
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 2. – 1859. – XXXI, 347 с. – Конволют. - Пер.: Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева, т. 3


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1402727
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 3. – 1860. – [4], 359 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1402728
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева. Т. 3 : с портретом и биографией автора : в 3 т. // Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. / Э.И. Губер. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп., 1859. – Т. 2. – [4], 359 с.


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1402729
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 1 : Статьи разнороднаго содержания и по польскому вопросу. – 1877. – X, [2], 402, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1402730
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 2 : Крестьянское дело до высочайшаго рескрипта 20 ноября 1857 года. – 1878. – XI, [3], 444, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1402731
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 5 : Стефан Яворский и Феофан Прокопович. – 1880. – XCII, 463, [1] с., [1] л. фронт. (портр.)


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1402732
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 3 : Крестьянское дело с 20 ноября 1857 по июнь 1859 года. – 1885. – XXXII, 495, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1402733
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 6 : Иезуиты и статьи богословско-философского содержания. – 1887. – XI, [I], 562, [1] с., 1 л. фронт. (портр.)


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1402734
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 7 : Письма из Риги и история Риги. – 1889. – [2], CXXXV, [I] , 658, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1402735
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 8 : Окраины России : [Вып. 1-3]. – 1890. – XXVII, [I] , 622, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1402736
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 10 : Окраины России : [Вып. 6]. – 1896. – [8], 480, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1402737
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 9 : Окраины России : [Вып. 4-5] : [С биогр. очерком Дмитрия Самарина]. – 1898. – XXXIV, 485, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1402738
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – [2-е изд.] ; 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 1 : Статьи разнороднаго содержания и по польскому вопросу. – 1900. – X, [2], 397, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1402739
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 4 : Крестьянское дело с июня 1859 по апрель 1864 года. – 1911. – LVI, 559, [2] с. – В т. статья: Что написано Ю. Ф. Самариным во время занятий его в редакционных комиссиях? / Федор Самарин, с. 519-559


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1402740
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 12 : Письма, 1840-1853. – 1911. – XII, 477, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1402741
  Аксаков К.С. Сочинений Константина Сергеевича Аксакова / Аксаков К.С. ; ред. и примеч. Е.А. Ляцкого. – [Петроград] : Изд. "Огни" ; [Тип. Б.М. Фольфа]
Т. 1. – 1915. – [2], 656 с., 1 л. портр.
1402742
  Гоголь Н.В. Сочинений Н.В. Гоголя, избранные проф. Д.Н. Овсянико-Куликовским с биографией, написанной Вл. Н. Ладыженским : [в 2 т.] / обл. проф. В.В. Матэ, с портр. работы И.Е. Репина. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1909. – [4], IV с., 938 стб., [5] с.


  Овсянико-Куликовский, Дмитрий Николаевич 1853-1920 Ладыженский, Владимир Николаевич 859-1932 Матэ, Василий Васильевич 1856-1917 Репин, Илья Ефимович 1844-1930
1402743
  Ломоносов М.В. Сочинения. – Санкт-Петербург : В тип. Второго Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярия
Т. 1. – 1847. – IV, 807 с.
1402744
  Ломоносов М.В. Сочинения. – Санкт-Петербург : В тип. Второго Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярия
Т. 2. – 1847. – II, 587 с., схемы
1402745
  Ломоносов М.В. Сочинения. – Санкт-Петербург : В тип. Второго Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярия
Т. 3. – 1847. – 719 с.
1402746
  Павлов-Сильванский В.Б. Сочинения : в 3 т. / В.Б. Павлов-Сильванский. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Очерки по русской истории XVII-XIX вв. – 1910. – [8], 401 с. – Частное загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На форзаце экз. № 43194 надпись: Н. Василенко 1910
1402747
  Каренин Владимир Сочинения : Каролина Нёйбер в облаках / Влад. Каренин. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1912. – 326 с. – Библиогр. с. 3-4 (подстроч. примеч.)
1402748
  Киреев А.А. Сочинения / А.А. Киреев. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворова
Ч. 1 : Церковно-богословские статьи / Под ред. [и с предисл.] прот. Д.Н. Якшича, настоятеля церкви при Рос. миссии в Дрездене. – 1912. – VI, 452 с., 1 л. портр.


  Ред., авт. предисл.: Якшич, Дмитрий Николаевич На форзаце надпись Из книг Дух. Акад. Петра Павловича Кудрявцева
1402749
  Иванов-Разумник Сочинения / Иванов-Разумник. – [1911-1916]. – [Петроград] : [Прометей ; Тип. М.М. Стасюлевича]
Т. 5 : Пушкин и Белинский : Статьи историко-литературные. – 1916. – [8], 371 с. – Частное загл. тома на отд. тит. л.


  На т. вкладка-вклейка: Собрание сочинений Иванова-Разумника расчитано на 7 т., по следующему плану: Т.1. История русской общественной мысли, т. 1; Т. 2. История русской общественной мысли, т. 2; Т. 3. О смысле жизни; Т. 4. Великие искания; Т. 5. ...
1402750
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 3. – 1929
1402751
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 6. – 1930
1402752
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 7. – 1930
1402753
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – М
Т. 6. – 1931
1402754
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 22 : Переписка 1854-1860. – 1931
1402755
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 10 : Статьи и корреспонденции 1854-1856. – 1933
1402756
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 15. – 1933
1402757
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – М
Т. 2 : 1897-1899. – 1934
1402758
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 11, ч. 2. – 1934
1402759
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 12, ч. 2 : Статьи и корреспонденции. 1860-1864. – 1934
1402760
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т, 18. – 1934
1402761
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Справочник. – 1935
1402762
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – М
Т. 1 : 1893-1896. – 1935. – 540 c.
1402763
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 4. – 1935
1402764
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 5 : 1902-1903. – 1935
1402765
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 11. – 1935
1402766
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 12, ч. 1. – 1935
1402767
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 16 : 1912-1913. – 1935
1402768
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 17. – 1935
1402769
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 26. – 1935
1402770
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 27. – 1935
1402771
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 30 : 1899-1921. – 1935
1402772
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – М
Т. 6 : 1903-1904. – 1936
1402773
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 11. – 1936. – 467 с.
1402774
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – М
Т. 12. – 1936
1402775
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 13; Ч.1 : Статьи. Корреспонденции. Документы интернационала (1864-1870). – 1936. – 463 с.
1402776
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 16, ч. 2. – 1936
1402777
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – М
Т. 21 : 1917. – 1936
1402778
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 24 : 1919. – 1936
1402779
  Менделеев Д. Сочинения : в 25 т. / Д.И. Менделеев ; Под общ. ред. акад. Тищенко ; Куратор т. проф. А.И. Горбов ; Акад. наук Союза сов. социалист. республик. – 1937-1954. – Ленинград : Химтеорет
Т. 1. – 1937. – 347 с.
1402780
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 16, ч. 1. – 1937
1402781
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 23 : 1918-1919. – 1937
1402782
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 1 : Исследования, статьи, письма 1837-1844. – 1938
1402783
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград-Москва : ГОНТИ
Т. 6. – 1939. – 692 с.
1402784
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 19 : Капитал : критика политической экономии Т. 3, ч. 1, кн. 3 : процесс капиталистического производства, взятый в целом. – 1939
1402785
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 3 : Развитие капитализма в России. – 1941. – 591 с
1402786
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 4 : 1898 - апрель 1901. – 1946. – 438 с.
1402787
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 5 : Май 1901 - февраль 1902. – 1946. – 528 с.
1402788
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 6 : Январь 1902 - август 1903. – 1946. – 513 с.
1402789
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва
Т. 5 : 1921-1923. – 1947
1402790
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат. – (Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б))
Т. 7 : 1925. – 1947. – VI, 423 с.
1402791
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва
Т. 9 : Декабрь 1926 - июль 1927. – 1948. – 383 с.
1402792
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 18 : Апрель 1912 - март 1913. – 1948. – 610 с.
1402793
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград-Москва : АН СССР
Т. 9. – 1949. – 313 с.
1402794
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва
Т. 12. – 1949. – 397 с.
1402795
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград-Москва : АН СССР
Т. 15. – 1949. – 646 с.
1402796
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 23. – 1949. – 403 с.
1402797
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 24 : Апрель - июнь 1917. – 1949. – 579 с.
1402798
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 26. – 1949. – с.
1402799
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 29 : Март - август 1919. – 1950
1402800
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – 4-е. – Ленинград
Т. 33 : Август 1921 - март 1923. – 1950. – 509 с.
1402801
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – 4-е изд. – Ленинград
Т. 34 : Ноябрь 1895 - ноябрь 1911. – 1950. – 433 с.
1402802
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 1. – 1951. – 427 c
1402803
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 2. – 1951
1402804
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 3. – 1951
1402805
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 4 : ноябрь 1917-1920. – 1951. – 487 c.
1402806
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва
Т. 13. – 1951. – 423 с.
1402807
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва
Т. 6. – 1952. – 430 с.
1402808
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 8. – 1952. – 406 с.
1402809
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 9 : Декабрь 1926 - июль 1927. – 1952. – 383 с.
1402810
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 10. – 1952. – 399 с.
1402811
  Сталин И.В. Сочинения / И.В. Сталин. – Москва : Госполитиздат
Т. 11. – 1952. – 381с.
1402812
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 13. – 1952. – 553с.
1402813
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 19. – 1952. – 559 с.
1402814
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 20 : Декабрь 1913 - август 1914. – 1952. – 571 с.
1402815
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 21. – 1952. – 455 с.
1402816
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 23. – 1952
1402817
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 27 : Февраль-июль 1918. – 1952. – 581 с.
1402818
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 27. – 1953
1402819
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 30 : Сентябрь 1919 - апрель 1920. – 1955. – 541 с.
1402820
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат
Т. 32. – 1955. – 537 с.
1402821
  Мао Дунь Сочинения / Мао Дунь. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Рассказы. Их было трое. Статьи. – 1956. – 372 с.
1402822
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 1. – 1957. – 381 с.
1402823
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 2. – 1957. – 450 с.
1402824
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 3. – 1957. – 465 с.
1402825
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 4. – 1957. – 438 с.
1402826
  Вазов И. Сочинения : в 6-ти т. / И. Вазов. – Москва : Художественная литература
Т. 4 : Под игом. – 1957. – 480 с.
1402827
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 5. – 1957. – 614 с.
1402828
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – Пекин
Т. 6. – 1957. – 346 с.
1402829
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – 4-е изд. – Москва
Т. 36 : 1900-1923. – 1957. – 699 с.
1402830
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – 4-е. – Москва
Т. 37 : Письма к родным 1893-1922. – 1957. – 652 с.
1402831
  Исаковский М.В. Сочинения / М.В. Исаковский. – М : Художественная литература
1. – 1959. – 286 с.
1402832
  Ба Цзинь Сочинения : в 2-х т. : пер. с китайского / Ба Цзинь ; сост. Н. Федоренко ; вступ. ст. в Петрова. – Москва : Гослитиздат
Т. 2 : Сад радости : повесть. - Холодная ночь : роман. – 1959. – 355 с.
1402833
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 41 : 1896 - октябрь 1917. – 1965
1402834
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат
Т. 45 : Ноябрь 1920 - март 1923. – 1967. – 729 с.
1402835
  Тилло М.С. Сочинения : [стихотворения, проза, графика : лит. контекст: статьи, эссе, воспоминания, фотодок.] / Мария Тилло ; [редкол.: С. Абрамович, Д. Бураго, М. Чикарькова ; сост., ред. и авт. науч.-крит. коммент.: С.А. Абрамович]. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 500, [4] с., [5] л. фотоил. – Настоящее имя авт.: Абрамович Мария Семеновна. - Текст рос., укр. – Библиогр.: с. 5-13. – ISBN 978-966-489-401-9
1402836
  Юркевич П.Д. Сочинения : в 3 т. / П.Д. Юркевич. – Киев ; Мелинополь : НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницького. – (Серия "Антология украинской мысли" / редкол.: Ф.В. Лазарев (пред.) [и др.]). – ISBN 978-617-7566-44-0
Т. 1 : / [ред.: Н.Г. Мозговая, А.Г. Волков ; авт. вступ. ст. Г.А. Поперечная]. – 2018. – 495, [1] с. – Имен. указатель: с. 483-484. - Предм. указатель: с. 485-488. - Сер. основана в 2007 г. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1402837
  Котляревский А.А. Сочинения А.А. Котляревского : Т. 1-4 : в 4 т. – 1889-1895. – Санкт-Петербург : Типография Имп. Академии наук. – (Сборник Отделения русского языка и словестности Имп. Академии наук ; Т. 48)
Т. 2 : [Критические статьи и очерки]. – 1889. – [2], 572, [6] с.
1402838
  Григорьев А.А. Сочинения Аполлона Григорьева / [предисл. Н.Н. Страхов]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Н. Страхова ; Тип. Т-ва "Общественная польза"
Т. 1 : (с портретом). – 1876. – [672] с. разд. паг., 1 л. портр. (фронт.)


  На єкз. № 25268 печать и автограф: Петр Кудрявцев
1402839
  Алмазов Б.Н. Сочинения Б.Н. Алмазова : в 3 т., с портретом, гравированным на стали, и кратким биографическим очерком. – Москва : Унив. тип.
Т. 1 : Стихотворения; Подражания Гомеру; Роланд; Поэмы и рассказы = (La chanson de Roland) : лирика и антология. – 1892. – [2], II, [2], XXIV, 460 с., 1 л. фронт. (портр.)


  В кн. также: Покаяние; Сатирик; Цезарь; Истина; Отшельник; Щедрый богач; Мария Египетская; Крещение Владимира; Франк. маркграф: Роланд (?-778)
1402840
  Алмазов Б.Н. Сочинения Б.Н. Алмазова : в 3 т., с портретом, гравированным на стали, и кратким биографическим очерком. – Москва : Унив. тип.
Т. 2 : Стихотворения. Поэмы и рассказы; Стихотворения юмористические; Послания; Алфавитный указатель всех стихотворений. – 1892. – [2], IV, 3-498, VI, [1] с.


  В кн. также: Граф Аларкос; Король Родриго; Семела; Незнакомец; Пленник; Русь и Запад
1402841
  Алмазов Б.Н. Сочинения Б.Н. Алмазова : в 3 т., с портретом, гравированным на стали, и кратким биографическим очерком. – Москва : Унив. тип.
Т. 3 : Проза; Статьи критические и библиографические; Статьи для юношества; Фельетоны из "Москвитянина". – 1892. – [4], 668 с.


  В кн. также: Катенька. (Повесть); Пансион для благородных девиц. (Рассказ)
1402842
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 1859-1862. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 2 : [1836. Телескоп и Молва. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. - 1838. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. 4. Театр]. – 1859. – 662, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402843
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 1859-1862. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 3 : [1839. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Театр. Литературные прибавления к "Русскому инвалиду" 1. Библиография. 2. Театр. Отечественные записки. 1. Критика. 2. Библиография. 1840. Отечественные записки. 1. Критика.]. – 1859. – 654, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402844
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 1859-1862. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 4 : [1840. Отечественные записки. 2. Библиография. 3. Театр. 1841. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1859. – 484, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402845
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 1859-1862. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 5 : [1841 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1860. – 420, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402846
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 1859-1862. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 6 : [1842 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1860. – 662, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402847
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 1859-1862. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 7 : [1843 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1860. – 470, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402848
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 1859-1862. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 8 : [1844. Отечественные записки. 1. Критика.]. – 1860. – 702, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402849
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 1859-1862. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 10 : [1845 : "Отечественные записки" Библиография. Журнальная всячина. Театр; 1846 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина]. – 1860. – 436, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402850
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 1859-1862. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 9 : [1844. Отечественные записки. 1. Критика (Окончание). 2. Библиография. 3. Театр. - 1845. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1861. – 510, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402851
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 1859-1862. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 11 : [1847 : Современник. Критика и библиография ; 1848 : "Современник". Критика и библиография]. – 1861. – [4], 486, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402852
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 3 : [1839. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Театр. Литературные прибавления к "Русскому инвалиду" 1. Библиография. 2. Театр. Отечественные записки. 1. Критика. 2. Библиография. 1840. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1862. – 658, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402853
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 1859-1862. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 12 : ["Литературная газета" ; 1840 : Статьи, не подошедшие под разделение первых частей. Статьи, не бывшие в печати. Приложения]. – 1862. – 623, [2] с., 1л. портр., 1 л. факс. – В экз. № 439644 отсутств. портр. - Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402854
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 4 : [1840 : "Отечественные записки". Библиография. Театр ; 1841 : "Отечественные записки". Критика]. – 1863. – 488, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402855
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 5 : [1841 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1865. – 424, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402856
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 8 : [1844. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1865. – 706, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402857
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 7 : [1843 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1867. – [6], 470, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402858
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 3-е изд., [печ. с изд. 1861 без перемен] 1867-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 2 : [1836. Телескоп и Молва. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. - 1838. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. 4. Театр]. – 1869. – 626, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402859
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 9 : [1844. Отечественные записки. 1. Критика (Окончание). 2. Библиография. 3. Театр. - 1845. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1870. – 510, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402860
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 3-е изд., [печ. с изд. 1861 без перемен] 1867-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 3 : [1839. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Театр. Литературные прибавления к "Русскому инвалиду" 1. Библиография. 2. Театр. Отечественные записки. 1. Критика. 2. Библиография. 1840. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1871. – 658, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402861
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 10 : [1845 : "Отечественные записки" Библиография. Журнальная всячина. Театр; 1846 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина]. – 1871. – 440, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402862
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 1 : [1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1872. – [2], 538 с., 1 л. портр. (фронт.). – На тит. л. не указ. изд. - В экз. № 439633 отсутств. портр. - Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402863
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 3-е изд., [печ. с изд. 1861 без перемен] 1867-1875. – Москва : [Тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 6 : [1842 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1872. – 662, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402864
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 3-е изд., [печ. с изд. 1861 без перемен] 1867-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 4 : [1840. Отечественные записки. 2. Библиография. 3. Театр. 1841. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1874. – 490 с. – На экз. ошибочно написано второе изд.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402865
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 3-е изд., [печ. с изд. 1861 без перемен] 1867-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 7 : [1843 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1874. – 474, [2] с. – На экз. ошибочно написано второе изд.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402866
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 12 : ["Литературная газета" ; 1840 : Статьи, не подошедшие под разделение первых частей. Статьи, не бывшие в печати. Приложения]. – 1874. – 626, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402867
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 2 : [1836. Телескоп и Молва. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. - 1838. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. 4. Театр]. – 1875. – 626, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402868
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 3-е изд., [печ. с изд. 1861 без перемен] 1867-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 5 : [1841 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1875. – 424, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402869
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 3-е изд., [печ. с изд. 1861 без перемен] 1867-1875. – Москва : [Тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 9 : [1844 : "Отечественные записки". Критика (окончание). Библиография. Театр ; 1845 : "Отечественные записки". Критика]. – 1875. – 514, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402870
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 3-е изд., [печ. с изд. 1861 без перемен] 1867-1875. – Москва : [Тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 10 : 1845 : "Отечественные записки". Библиография. Журнальная всячина. Театр ; 1846 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина]. – 1875. – 440, IV с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402871
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 2-е изд., [печ. без перемен изд. с 1859 г.] ; 1861-1875. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 11 : [1847 : Современник. Критика и библиография ; 1848 : "Современник". Критика и библиография]. – 1875. – 490, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402872
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : [В тип. В. Грачева и комп.]
Ч. 3 : [1839. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Театр. Литературные прибавления к "Русскому инвалиду" 1. Библиография. 2. Театр. Отечественные записки. 1. Критика. 2. Библиография. 1840. Отечественные записки. 1. Критика.]. – 1876. – 626, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402873
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 8 : [1844. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1880. – 698, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402874
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : [с портретом автора и его факсимиле] : в 12 ч. (12 т.). – [5-е изд.]. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 1 : [1834 : "Молва". Критика. Библиография]. – 1881. – [8], 528, IV с., 1 л. портр., 1 факс .


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402875
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 6 : [1842 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1882. – 662, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402876
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 12 : ["Литературная газета" ; 1840 : Статьи, не подошедшие под разделение первых частей. Статьи, не бывшие в печати. Приложения]. – 1882. – 624 с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402877
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 5-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 2 : [1836. Телескоп и Молва. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. - 1838. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. 4. Театр]. – 1883. – 603, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402878
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 4 : [1840 : "Отечественные записки". Библиография. Театр ; 1841 : "Отечественные записки". Критика]. – 1883. – 424, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402879
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 7 : [1843 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1883. – 472, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402880
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 5-е изд. – Москва : "Русская" типо-литография
Ч. 3 : [1839. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Театр. Литературные прибавления к "Русскому инвалиду" 1. Библиография. 2. Театр. Отечественные записки. 1. Критика. 2. Библиография. 1840. Отечественные записки. 1. Критика.]. – 1884. – 636 с. – Со второй части подзаголовок: С портр. авт. и его факс.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402881
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 9 : [1844 : "Отечественные записки". Критика (окончание). Библиография. Театр ; 1845 : "Отечественные записки". Критика]. – 1884. – 512 с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402882
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 3-е изд., [печ. с изд. 1861 без перемен] 1867-1875. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 11 : [1847 : Современник. Критика и библиография ; 1848 : "Современник". Критика и библиография]. – 1884. – 490, [4] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402883
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 5-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 8 : [1844. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1885. – 698, [4] с. – Со второй части подзаголовок: С портр. авт. и его факс.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402884
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 5-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 6 : [1842 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина. Театр]. – 1889. – 654, [2] с. – Со второй части подзаголовок: С портр. авт. и его факс.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402885
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 6-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 2 : [1836. Телескоп и Молва. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. - 1838. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Журнальная всячина. 4. Театр]. – 1891. – 604, [4] с. – Со 2-8 части подзаголовок: С портр. авт. и его факс.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402886
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 6-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 3 : [1839. Московский наблюдатель. 1. Критика. 2. Библиография. 3. Театр. Литературные прибавления к "Русскому инвалиду" 1. Библиография. 2. Театр. Отечественные записки. 1. Критика. 2. Библиография. 1840. Отечественные записки. 1. Критика.]. – 1891. – 636 с. – Со 2-8 части подзаголовок: С портр. авт. и его факс.- Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402887
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 5-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 4 : [1840 : "Отечественные записки". Библиография. Театр ; 1841 : "Отечественные записки". Критика]. – 1891. – 478 с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402888
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 6-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 8 : [1844. Отечественные записки. 1. Критика]. – 1892. – 696, [1] с. – Со 2-8 части подзаголовок: С портр. авт. и его факс.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402889
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 5-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 9 : [1844 : "Отечественные записки". Критика (окончание). Библиография. Театр ; 1845 : "Отечественные записки". Критика]. – 1892. – 506 с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402890
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 4-е изд., [печ. c 1867 г. без перемен.] ; 1872-1892. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Ч. 11 : [1847 : Современник. Критика и библиография ; 1848 : "Современник". Критика и библиография]. – 1892. – 482, [2] с.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402891
  Белинский В.Г. Сочинения В. Белинского : с портретом автора и его факсимиле : в 12 ч. (12 т.). – 6-е изд. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова
Ч. 10 : [1845 : "Отечественные записки". Библиография. Журнальная всячина. Театр ; 1846 : "Отечественные записки". Критика. Библиография. Журнальная всячина]. – 1894. – 432, IV с. – Со 2-8 части подзаголовок: С портр. авт. и его факс.


  Содержание 12 ч.: Ч. 1. 1834 : "Молва". Критика. Библиография; 1835 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. Театр; Ч. 2. 1836 : "Телескоп". Критика "Молва". Библиография. Журнальная всячина. 1838 : "Московский ...
1402892
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах. – 2-е изд., (стереотипное). – Киев : Изд. и ред. Б.К. Фукса
Т. 1 : Критическая история русской литературы. Ч. 1. От начала русской литературы до Пушкина. – 1901. – XXX, 304, [1] с., 1 л. портр. – Конволют. - Пер.: Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах, т. 2
1402893
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах. – 2-е изд., (стереотипное). – Киев : Изд. и ред. Б.К. Фукса
Т. 1 : Критическая история русской литературы. Ч. 1. От начала русской литературы до Пушкина. – 1901. – XXX, 304, [1] с., 1 л. портр. – Конволют. - Пер.: Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах, т. 2
1402894
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах. – 2-е изд., (стереотипное). – Киев : Изд. и ред. Б.К. Фукса
Т. 1 : Критическая история русской литературы. Ч. 1. От начала русской литературы до Пушкина. – 1901. – XXX, 304, [1] с., 1 л. портр. – Конволют. - Пер.: Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах, т. 2
1402895
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах. Т. 2 // Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах / В.Г. Белинский. – 2-е изд., (стереотипное). – Киев : Изд. и ред. Б.К. Фукса, 1901. – Т. 1 : Критическая история русской литературы. Ч. 1. От начала русской литературы до Пушкина. – 314, II с.
1402896
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах. Т. 2 // Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах / В.Г. Белинский. – 2-е изд., (стереотипное). – Киев : Изд. и ред. Б.К. Фукса, 1901. – Т. 1 : Критическая история русской литературы. Ч. 1. От начала русской литературы до Пушкина. – 314, II с.
1402897
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах. Т. 2 // Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах / В.Г. Белинский. – 2-е изд., (стереотипное). – Киев : Изд. и ред. Б.К. Фукса, 1901. – Т. 1 : Критическая история русской литературы. Ч. 1. От начала русской литературы до Пушкина. – 314, II с.
1402898
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах. – Киев : Изд. и ред. Б.К. Фукса
Т. 3 : Критическая история русской литературы. Ч. 3. Грибоедов, Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Майков, Достоевский и Тургенев. – 1901. – 294, [1] с.
1402899
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах. – Киев : Изд. и ред. Б.К. Фукса
Т. 4 : 1. Критика и библиография; 2. Литературные вопросы. – 1901. – 380, II с. – Конволют. - Пер.: Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах, т. 5, 2-е изд. (стереотип.ное)
1402900
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах. – 2-е изд., (стереотипное). – Киев : Изд. и ред. Б.К. Фукса
Т. 4 : 1. Критика и библиография; 2. Литературные вопросы. – 1901. – 380, II с. – Конволют. - Пер.: Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах, т. 5, 2-е изд. (стереотип.ное)
1402901
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах. Т. 5 // Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах / В.Г. Белинский. – 2-е изд., (стереотипное). – Киев : Изд. и ред. Б.К. Фукса, 1901. – Т. 4 : 1. Критика и библиография; 2. Литературные вопросы. – 308, 54, VIII с.
1402902
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах. Т. 5 // Сочинения В.Г. Белинского в пяти томах / В.Г. Белинский. – Киев : Изд. и ред. Б.К. Фукса, 1901. – Т. 4 : 1. Критика и библиография; 2. Литературные вопросы. – 308, 54, VIII с.
1402903
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах : с портретом и факсимиле автора, с гравюрой с картины Наумова и статьей Н.Н. Михайловского : в 4 ч. (2 т.). – Дешевое изд. Ф. Павленкова, выпуск. с разр. насл. Белинского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова
Т. 1 : 1834-1840. – 1896. – [4] с., 980 стб., 1 л. портр. (фронт.). – Конволют. - Пер.: Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах, т. 2


  Содержание: 1. Критические статьи; 2. Библиография; 3. Журнальная всячина; 4. Театральная критика; 5. Приложения
1402904
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах. Т. 2 : с портретом и факсимиле автора, с гравюрой с картины Наумова и статьей Н.Н. Михайловского : в 4 ч. (2 т.) // Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах : с портретом и факсимиле автора, с гравюрой с картины Наумова и статьей Н.Н. Михайловского : в 4 ч. (2 т.) / В.Г. Белинский. – Дешевое изд. Ф. Павленкова, выпуск. с разр. насл. Белинского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова, 1896. – Т. 1 : 1834-1840. – [4] с., 996 стб., 1 л. факс.


  Содержание: 1. Критические статьи; 2. Библиография; 3. Журнальная всячина; 4. Театр
1402905
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах : с портретом и факсимиле автора, с гравюрой с картины Наумова и статьей Н.Н. Михайловского : в 4 ч. (2 т.). – Дешевое изд. Ф. Павленкова, выпуск. с разр. насл. Белинского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова
Т. 3 : 1842-1844. – 1896. – [4] с., 894 стб., 1 л. ил. – Конволют. - Пер.: Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах, т. 4


  Содержание: 1. Критические статьи; 2. Библиография; 3. Журнальная всячина; 4. Театр
1402906
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах. Т. 4 : с портретом и факсимиле автора, с гравюрой с картины Наумова и статьей Н.Н. Михайловского : в 4 ч. (2 т.) // Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах : с портретом и факсимиле автора, с гравюрой с картины Наумова и статьей Н.Н. Михайловского : в 4 ч. (2 т.) / В.Г. Белинский. – Дешевое изд. Ф. Павленкова, выпуск. с разр. насл. Белинского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова, 1896. – Т. 3 : 1842-1844. – [4] с., XLVI, 934 стб.


  Содержание: 1. Критика 2. Библиография; 3. Журнальная всячина; 4. Театр
1402907
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах : с портретом автора со снимка В. Васнецова и избранными письмами Белинского : со справочным указателем соч. Белинского. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоизд. Ф.А. Иогансон ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев, 1901]
Т. 1 : 1834-1840. – 1902. – [2] с., 746, VI, стб., 1 л. портр. (фронт.). – На обороте тит. л. Тип. Киев 1901 г.


  На тит. л. печать-фамилия: Из книг Дробязко; Подпись Дробязко
1402908
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах : с портретом автора со снимка В. Васнецова и избранными письмами Белинского : со справочным указателем соч. Белинского. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоизд. Ф.А. Иогансон ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев, 1901]
Т. 4 : 1844-1849. – 1902. – 668, IV, стб., 1 л. ил. (фронт.). – На обороте тит. л. Тип. Киев 1901 г.


  На тит. л. печать-фамилия: Из книг Дробязко; Подпись Дробязко
1402909
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах. Т. 2 : с портретом автора со снимка В. Васнецова и избранными письмами Белинского : со справочным указателем соч. Белинского // Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах : с портретом автора со снимка В. Васнецова и избранными письмами Белинского : со справочным указателем соч. Белинского / В.Г. Белинский. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоизд. Ф.А. Иогансон ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев], 1908. – Т. 1 : 1834-1840. – 682, III, стб.


  На тит. л. печать-фамилия: Из книг Дробязко; Подпись Дробязко
1402910
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах : с портретом автора со снимка В. Васнецова и избранными письмами Белинского : со справочным указателем соч. Белинского. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоизд. Ф.А. Иогансон ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев]
Т. 1 : 1834-1840. – 1908. – [2] с., 746, VI, стб., 1 л. портр. (фронт.). – Конволют. - Пер.: Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах, т.2, 2-е изд. [1907, К.]


  На тит. л. печать-фамилия: Из книг Дробязко; Подпись Дробязко
1402911
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах : с портретом автора со снимка В. Васнецова и избранными письмами Белинского : со справочным указателем соч. Белинского. – 4-е изд. – Киев ; Санкт-Петербург ; Одесса : Южно-русское книгоизд. Ф.А. Иогансон ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев]
Т. 3 : 1842-1844. – 1911. – 756, [2], стб.


  На тит.л. надпись: Красному студенчеству от П. Сергучевой 8 января 1924 года
1402912
  Белинский В.Г. Сочинения В.Г. Белинского в четырех томах : с портретом автора со снимка В. Васнецова и избранными письмами Белинского : со справочным указателем соч. Белинского. – 4-е изд. – Киев ; Санкт-Петербург ; Одесса : Южно-русское книгоизд. Ф.А. Иогансон ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев]
Т. 4 : 1844-1849. – 1911. – 668, VI, стб., 1 л. ил. (фронт.)


  На тит.л. надпись: Красному студенчеству от П. Сергучевой 8 января 1924 года
1402913
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1 : Биографический очерк / Г.П. Данилевский; Предисл. к 6-му изд. (от автора); Беглые в Новороссии, ч. 1. – 1901. – 208 с. 1 л. портр. (фронт.). – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Биогр. очерк Сергея Трубачева / Г.П. Данилевский. - Конволют. - Пер.: Сочинения Г.П. Данилевского, т. 2-3


  Трубачев, Сергей Семенович (1864-1907)
1402914
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского. Т. 2 : в 24 т., с портр. авт. // Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. / Г.П. Данилевский. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 1 : Биографический очерк / Г.П. Данилевский; Предисл. к 6-му изд. (от автора); Беглые в Новороссии, ч. 1. – 255 с.


  Трубачев, Сергей Семенович (1864-1907)
1402915
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского. Т. 3 : в 24 т., с портр. авт. // Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. / Г.П. Данилевский. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 1 : Биографический очерк / Г.П. Данилевский; Предисл. к 6-му изд. (от автора); Беглые в Новороссии, ч. 1. – 213 с.


  Трубачев, Сергей Семенович (1864-1907)
1402916
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 4 : Новые места : роман : ч. 1-2. – 1901. – 251 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Биогр. очерк Сергея Трубачева / Г.П. Данилевский. - Конволют. - Пер.: Сочинения Г.П. Данилевского, т. 2-3
1402917
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 5 : Девятый вал (Христова невеста) : роман : ч. 1-2. – 1901. – 259 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Биогр. очерк Сергея Трубачева / Г.П. Данилевский. - Конволют. - Пер.: Сочинения Г.П. Данилевского, т. 2-3
1402918
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 10 : Мирович (1762-1764 г.) : Ч. 3. Шлиссельбургская катастрофа. – 1901. – 137 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Биогр. очерк Сергея Трубачева / Г.П. Данилевский. - Конволют. - Пер.: Сочинения Г.П. Данилевского, т. 2-3
1402919
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 11 : На Индию при Петре I (1717-1721 г.) : исторический роман : ч. 1-2; Княжна Тараканова. (1775-76 гг.) : исторический роман : ч. 1-2. – 1901. – 228 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Конволют. - Пер.: Сочинения Г.П. Данилевского, т. 12
1402920
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского. Т. 12 : в 24 т., с портр. авт. // Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. / Г.П. Данилевский. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 11 : На Индию при Петре I (1717-1721 г.) : исторический роман : ч. 1-2; Княжна Тараканова. (1775-76 гг.) : исторический роман : ч. 1-2. – 203 с.
1402921
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 16 : Черный год: (Пугачевщина) : Ч. 2. На Волге; Ч. 3. Кровавый метеор. – 1901. – 209 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г.
1402922
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 19. – 1901. – 215 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Конволют. - Пер.: Сочинения Г.П. Данилевского, т. 20
1402923
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского. Т. 20 : в 24 т., с портр. авт. // Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. / Г.П. Данилевский. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 19. – 218 с.
1402924
  Державин Г.Р. Сочинения Г.Р. Державина. – Петроград : Изд. и [тип.] Т-ва изд. дела "Копейка", 1915. – 186 с. – На обл. загл.: Полное собр. соч. Г.Р. Державина. - Беспл. прилож. к 2, 3, 6, и 7 изд. "Всемирной панорамы". – (Классическая библиотека "Всемироной панорамы" ; [2-я серия. № 46])
1402925
  Гельмгольц Г. Сочинения Гельмгольца : в № 1-5. – Санкт-Петербург : Тип. А.А. Пороховщикова
№ 2 : О физиологических причинах музыкальной гармонии : (с рисунками). – 1896. – 50 с., ил.
1402926
  Капнист П.И. Сочинения графа П.И.Капниста : Лирические стихотворения. Воспоминания о графе П.И.Капнисте. – Москва
Т. 1. – 1901. – CCLVII, 231, VI с.
1402927
  Иловайский Д.И. Сочинения Д.И. Иловайского : в 3 ч. ; с портр. авт. – 1884-1914. – Москва : Изд. книгопрод. А.Л. Васильева ; [Тип. И.С. Дурново]
[Ч. 1] : [История Рязанского княжества ; Екатерина Романовна Дашкова ; Граф Яков Сиверс]. – 1884. – XII, 596 с., 3 л. ил., 1 л. портр. – Во 2 и 3 ч. общ. загл.: Исторические сочинения Д.И. Иловайского
1402928
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 9 т. – 1864-1883. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. акад. наук
Т. 1 : Стихотворения : Ч. 1. С рис., найд. в рукописях, с портр. и снимками. – 1864. – L, [2], 812 с., 6 л. ил. : ил.
1402929
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 7 т. – 2-е акад. изд. без рис. ; 1868-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук
Т. 1 : Стихотворения : Ч. 1 : с портр. и Державина. – 1868. – XXXVIII, [2], 542, [1] с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. в разныз тип. переплетах


  Содерж.: Стихотворения от 1797 до 1808 года
1402930
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 7 т. – 2-е акад. изд. без рис. ; 1868-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук
Т. 2 : Стихотворения : Ч. 2. – 1869. – XII, [2], 464 с. – Экз. в разныз тип. переплетах;
1402931
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 7 т. – 2-е акад. изд. без рис. ; 1868-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук
Т. 3 : Стихотворения : Ч. 3. – 1870. – XVI, [2], 641, [1] с. – Экз. в разныз тип. переплетах;


  Содерж.: Стихотворения от 1809 до 1816 года
1402932
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 9 т. – 1864-1883. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. акад. наук
Т. 7 : Сочинения в прозе. – 1872. – XVII, [3], 759 с. – Экз. деф., без обл.
1402933
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 7 т. – 2-е акад. изд. без рис. ; 1868-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук
Т. 4 : Драматические сочинения : с указ. к первым 4 т. – 1874. – VIII, 723, [1] с. – Экз. в разныз тип. переплетах;
1402934
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 7 т. – 2-е акад. изд. без рис. ; 1868-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук
Т. 5 : Переписка (1778-1793). – 1876. – LX, 938, [1] с. – Экз. в разныз тип. переплетах;
1402935
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 7 т. – 2-е акад. изд. без рис. ; 1868-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук
Т. 6 : Переписка (1794-1816) и "Записки". – 1876. – XXVIII, 840 с. – Экз. в разныз тип. переплетах;
1402936
  Державин Г.Р. Сочинения Державина : с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота : в 7 т. – 2-е акад. изд. без рис. ; 1868-1878. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук
Т. 7 : Сочинения в прозе. – 1878. – XIV, 661 с. – Экз. в разныз тип. переплетах;
1402937
  Баратынский Е.А. Сочинения Е. Баратынского : [в 3 ч.]. – Санкт-Петербург : Тип. кн. В.П. Мещерского
Ч. 1. Лирические стихотворения ; [Ч. 2. Поэмы ; Ч. 3. Проза]. – 1894. – 354, VI с., 1 л. портр. – Общ. тит. л.: Литературные приложения к полит. и лит. газ. "Русь", 1894, авг./сент. - Экз. деф., отсутств.: тит. л., с. 1-4
1402938
  Головнин В.М. Сочинения и переводы Василия Михайловича Головнина / В.М. Головнин. – Санкт-Петербург : В Типографии Морского Министерства
Т. 5. – 1864. – [4], 204 с.
1402939
  Гоголь Н.В. Сочинения и письма Н.В. Гоголя : [в 6 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Кулиша ; [В тип. Александра Якобсона]
Т. 1 : Вечера на хуторе; Миргород. – 1857. – [4], II, 496, II с., 1 л. фронт. (портр.)


  Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
1402940
  Гоголь Н.В. Сочинения и письма Н.В. Гоголя : [в 6 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Кулиша ; [В тип. Имп. Акад наук]
Т. 2 : Арабеский; Драматические произведения. – 1857. – [8], 602 с.


  Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
1402941
  Гоголь Н.В. Сочинения и письма Н.В. Гоголя : [в 6 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Кулиша ; [В тип. Имп. Акад наук]
Т. 3 : Повести; Переписка с друзьями; Авторская исповедь. – 1857. – [4], 532 с.


  Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
1402942
  Гоголь Н.В. Сочинения и письма Н.В. Гоголя : [в 6 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Кулиша ; [В тип. Имп. Акад наук]
Т. 4 : Мертвые души. – 1857. – [4], 556 с.


  Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
1402943
  Гоголь Н.В. Сочинения и письма Н.В. Гоголя : [в 6 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Кулиша ; [В тип. Имп. Акад наук]
Т. 5 : Письма, с 1820 по 1842 год. – 1857. – [6], 508 с.


  Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
1402944
  Гоголь Н.В. Сочинения и письма Н.В. Гоголя : [в 6 т.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.В. Кулиша ; [В тип. Имп. Акад наук]
Т. 6 : Письма, с 1843 по 1852 год. – 1857. – [4], 567, [3] с. – Приложение к сочинениям и письмам Гоголя: Полный список печатных сочинений Гоголя / Сост. Н.В. Гербелем: с. 555-567


  Гербель, Николай Васильевич (1827-1883)
1402945
  Жданов И.Н. Сочинения И.Н. Жданова : в 2 т. – 1904-1907. – Санкт-Петербург : Изд. Отд-ния рус. яз. и словесности ; Акад. наук ; Тип. Имп. Акад наук
Т. 1. – 1904. – [2], VI, 871 с. – Библиогр. в прим.


  В прилож.: С. 511-512: О черновой рукописи 3 части исследования о "Валтасаре" / Сергей Ольденбург. С. 513-566: И.Н. Жданов: (Биогр. очерк) / А. Ч[ебышев]. С. 567-600: Несколько слов по поводу лекций И.Н. Жданова
1402946
  Аксаков И.С. Сочинения И.С. Аксакова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Публ. биб.
Т. 3 : Польский вопрос; Западно-русское дело; Еврейский вопрос 1860-1886: Ст. из "Дня", "Москвы", "Москвича" и "Руси". – 1900. – X, 570 с.
1402947
  Аксаков И.С. Сочинения И.С. Аксакова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 4 : Общественные вопросы по церковным делам; Свобода слова; Судебный вопрос; Общественное воспитание 1860-1886: Ст. из "Дня", "Москвы", "Москвича" и "Руси", и три ст. вышедшие отдельно. – 1903. – VIII, 617 с.
1402948
  Кавелин К.Д. Сочинения К.Д. Кавелина : в 4 ч. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 2 : [Критические статьи и рецензии]. – 1859. – [2], 644 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1402949
  Кавелин К.Д. Сочинения К.Д. Кавелина : в 4 ч. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 3 : [Критические статьи и рецензии]. – 1859. – [6], 476 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Авт. предисл.: Корсаков Дмитрий Александрович, 1843-1919
1402950
  Кавелин К.Д. Сочинения К.Д. Кавелина : в 4 ч. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. В. Грачева и комп.
Ч. 4 : [Критические статьи и рассуждения, относящиеся к народному быту, поверьям, праздникам и т.п.]. – 1859. – [4], 370 с.


  Авт. предисл.: Корсаков Дмитрий Александрович, 1843-1919
1402951
  Батюшков К.Н. Сочинения К.Н. Батюшкова : в 3 т. / изд. П.Н. Батюшковым ; со ст. о жизни и соч. К. Н. Батюшкова, написанною Л. Н. Майковым, и примеч., составленными им же и В.И. Саитовым. – Санкт-Петербург : Тип. (бывшая) Котомина
Т. 2 : [Проза]. – 1885. – [8], 584, [1] c., [1] л. портр., факс. : ил. – Указ.: с. 571-584. - Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге


  Батюшков Помпей Николаевич (1811-1892); Саитов Владимир Иванович (1849-1938) Экз. № 438919 дефектный, отст.: с. 561-584, [1] c., [1] л. портр., факс.
1402952
  Батюшков К.Н. Сочинения К.Н. Батюшкова : в 3 т. ; с портр. авт. / изд. П.Н. Батюшковым ; со ст. о жизни и соч. К. Н. Батюшкова, написанною Л. Н. Майковым, и примеч., составленными им же и В.И. Саитовым. – Санкт-Петербург : Тип. В.С.Балашева
Т. 1 : [О жизни и сочинениях К.Н. Батюшкова / Л. Майков ; Стихотворения]. – 1887. – XXVIII, [3] 360, [2] 457 c., 1 л. п., 3 л. факс. : портр. (фронт.). – Указ.: с. 449-455


  Батюшков Помпей Николаевич (1811-1892); Саитов Владимир Иванович (1849-1938)
1402953
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; [В тип. Эдуарда Праца]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Кн. 1 (т. 1-2) : История Государства Российского. – 1851. – XLII, 258, IV; 337, IX с. – Каждый том имеет отд. том примечаний. - Экз. в разных тип. перелетах


  Имеется владельческая надпись: Из книг Н. Василенко
1402954
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; [В тип. Эдуарда Праца]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Кн. 2 (т. 3-4) : История Государства Российского. – 1851. – 293, VI; 309, VI с. – Каждый том имеет отд. том примечаний. - Экз. в разных тип. перелетах


  Имеется владельческая надпись: Из книг Н. Василенко
1402955
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; [В тип. Эдуарда Праца]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Кн. 3 (т. 5-6) : История Государства Российского. – 1852. – 409, V; 372, IV с. – Каждый том имеет отд. том примечаний. - Экз. в разных тип. перелетах


  Имеется владельческая надпись: Из книг Н. Василенко
1402956
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; [В тип. Эдуарда Праца]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Кн. 4 (т. 7-8) : История Государства Российского. – 1852. – 234, IV; 318, VI с. – Каждый том имеет отд. том примечаний
1402957
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; [В тип. Эдуарда Праца]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Кн. 5 (т. 9-10) : История Государства Российского. – 1852. – 472, IV; 272, III с. – Каждый том имеет отд. том примечаний. - Экз. 47110 деф., отсутств. с. 1-13


  Имеется владельческая надпись: Из книг Г. Ясько
1402958
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; В тип. Имп. Акад. Наук. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
[Кн. 7] : Примечания к 1-3 тт. Истории Государства Российского. – 1852. – 254, 289, 231 с. – Примечания к каждому тому имеет собственную пагинацию


  Имеется владельческая надпись: Из книг Н. Василенко
1402959
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; В тип. Имп. Акад. Наук. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
[Кн. 8] : Примечания к 4-6 тт. Истории Государства Российского. – 1852. – [2], 272, 302, 181 с. – Примечания к каждому тому имеет собственную пагинацию


  Имеется владельческая надпись: Из книг Н. Василенко
1402960
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : [Изд. А. Смирдина ; в тип. Имп. Акад. Наук]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
[Кн. 9] : Примечания к 7-9 тт. Истории Государства Российского. – 1852. – 113, 138, 317 с. – Примечания к аждому тому имеет собственную пагинацию


  Имеется владельческая надпись: Из книг Н. Василенко
1402961
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; В тип. Имп. Акад. Наук. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
[Кн. 10] : Примечания к 10-12 тт. Истории Государства Российского. – 1852. – 144, 144, 251 с. – Примечания к каждому тому имеет собственную пагинацию


  Имеется владельческая надпись: Из книг Н. Василенко
1402962
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; [В тип. Эдуарда Праца]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Кн. 6 (т. 11-12) : История Государства Российского. – 1853. – 3-307, IV; 425, VIII с.; 9 л. таблиц, 1 л. карта. – Каждый том имеет отд. том примечаний
1402963
  Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина : [в 10 кн., в 12 т.]. – [6-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Смирдина ; [В тип. Эдуарда Праца]. – (Полное собрание сочинений русских авторов)
Кн. 6 (т. 12) : История Государства Российского. – 1853. – 425, VIII с.; 9 л. таблиц, 1 л. карт. – Каждый том имеет отд. том примечаний. - Экз. деф., отсутств. 1 л. карт.
1402964
  Михайлов М.Л. Сочинения М.И. Михайлова : в 3 т. – Санкт-Петербург : Тип. Т-во худож. печати
Т. 1, кн. 1-4 : М.И. Михайлов : (Жизнь и творчество) / Очерк Н.Д. Носкова. – 1915. – XIV, [2], 365, [1] с.
1402965
  Михайлов М.Л. Сочинения М.И. Михайлова : в 3 т. – Санкт-Петербург : Тип. Т-во худож. печати
Т. 2, кн. 5-8 : [Перелетные птицы ; Голубые глазки ; Африкан; Деревня и город]. – 1915. – 383, [1] с.
1402966
  Михайлов М.Л. Сочинения М.И. Михайлова : в 3 т. – Санкт-Петербург : Тип. Т-во худож. печати
Т. 3, кн. 9-12 : [Стихотворения ; Уважение к женщинам]. – 1915. – 384 с.
1402967
  Ахшарумов Н Сочинения Н. Ахшарумова. – Санкт-Петербург : Изд. М.К. Ремезовой. – (Библиотека Севера)
[Т. 2. 5-10] : Двойник : повесть. – 1895. – 84 с. – Ежемес. прил. к журн. "Север" за янв. 1895 г. - Без общ. тит. л. - Описано по обл. - Каждая часть имеет отд. тит. л. - Описано как конволют. - Пер.: Игрок : роман ; Мудреное дело : очерк из русской словестности
1402968
  Ахшарумов Н Сочинения Н. Ахшарумова. – Санкт-Петербург : Изд. М.К. Ремезовой. – (Библиотека Севера)
[Т. 2. 5-10] : Граждане леса : сказка : в 2 ч. – 1895. – 200 с. – Ежемес. прил. к журн. "Север" за янв. 1895 г. - Без общ. тит. л. - Описано по обл. - Каждая часть имеет отд. тит. л. - Описано как конволют. - Пер.:Натурщица : юридическая фикция ; Во что бы ни стало : роман : в 2 ч.
1402969
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 7 т.] / Текст сверен с собственноруч. рукописями авт. и первонач. изд. его произведений Николаем Тихонравовым ; [Предисл.: Н. Тихонравов]. – 10 изд. ; 1889-1896. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. В. Думнова п/ф "Насл. бр. Салаевых" ; [Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа]
Т. 1 : [Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород]. – 1889. – 712 с., 1 л. портр. (фронт.), 1 л. факс., 1 л. ил. – 7 т. портр., снимк., факс. на отд. л. - Т. 6 и 7 вышли в изд. А.Ф. Маркса


  Содерж.: Т. 1. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. Т. 2. Повести; Комедии; Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 3. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Т. 4. Выбранные места из переписки с друзьями; Письмо к Аркадию Осиповичу Россети; О ...
1402970
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 7 т.] / Текст сверен с собственноруч. рукописями авт. и первонач. изд. его произведений Николаем Тихонравовым ; [Предисл.: Н. Тихонравов]. – 10-е изд. ; 1889-1896. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. В. Думнова п/ф "Насл. бр. Салаевых" ; [Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа]
Т. 2 : [Повести; Комедии; Драматические отрывки и отдельные сцены]. – 1889. – 816 с. – 7 т. портр., снимк., факс. на отд. л. - Т. 6 и 7 вышли в изд. А.Ф. Маркса


  Содерж.: Т. 1. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. Т. 2. Повести; Комедии; Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 3. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Т. 4. Выбранные места из переписки с друзьями; Письмо к Аркадию Осиповичу Россети; О ...
1402971
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 7 т.] / Текст сверен с собственноруч. рукописями авт. и первонач. изд. его произведений Николаем Тихонравовым ; [Предисл.: Н. Тихонравов]. – 10-е изд. ; 1889-1896. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. В. Думнова п/ф "Насл. бр. Салаевых" ; [Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа]
Т. 4 : Выбранные места из переписки с друзьями; Письмо к Аркадию Осиповичу Россети; О Современнике; Авторская исповедь; Письмо к В.А. Жуковскому; Похождения Чичикова, или Мертвые души, т. 2 (в испр. ред.); Размышления о божественной литургии]. – 1889. – 622 с., 1 л. портр. (фронт.). – 7 т. портр., снимк., факс. на отд. л. - Т. 6 и 7 вышли в изд. А.Ф. Маркса. - Экз в разных типю. переплетах и на разной бумаге


  Содерж.: Т. 1. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. Т. 2. Повести; Комедии; Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 3. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Т. 4. Выбранные места из переписки с друзьями; Письмо к Аркадию Осиповичу Россети; О ...
1402972
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 7 т.] / Текст сверен с собственноруч. рукописями авт. и первонач. изд. его произведений Николаем Тихонравовым ; [Предисл.: Н. Тихонравов]. – 10-е изд. ; 1889-1896. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. В. Думнова п/ф "Насл. бр. Салаевых" ; [Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа]
Т. 5 : [Юношеские опыты; Арабески]. – 1889. – 684 с. – 7 т. портр., снимк., факс. на отд. л. - Т. 6 и 7 вышли в изд. А.Ф. Маркса. - Экз в разных типю. переплетах и на разной бумаге


  Содерж.: Т. 1. Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. Т. 2. Повести; Комедии; Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 3. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Т. 4. Выбранные места из переписки с друзьями; Письмо к Аркадию Осиповичу Россети; О ...
1402973
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 5 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С 2 портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2 автогр. и 3 собственноруч. рис. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф. Маркса
Т. 5 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Авторская исповедь и др. мелкие произведения (письма, статьи и проч.]. – 1893. – 419 с. – Ил., портр., факс. на отд. л.


  Содерж.: Т. 1. Юношеские опыты. Арабески. Произведения, не вошедшие в 1-е изд. "Сочинений Гоголя". Т. 2. Вечера на хуторе близь Диканьки. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 4. Похождения Чичикова или Мертвые ...
1402974
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1 : [Биографический очерк; Вечера на хуторе близ Диканьки]. – 1900. – 270, [1] с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. Гоголя, 1900, т. 2


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402975
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 3 : [Нос; Шинель; Повести; Ревизор]. – 1900. – 266, [1] с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. Гоголя, 1900, т. 4


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402976
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 1900. – 228 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, т. 8


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402977
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 8 : [О "Современнике" ; Авторская исповедь ; Письмо к В. А. Жуковскому ; Размышления о божественной литургии ; Выдержки из карманных записных книжек]. – 1900. – 148 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г.- Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402978
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 8 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 148 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402979
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1900. – 264 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 10


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402980
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1900. – 264 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 10


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402981
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1900. – 264 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 10


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402982
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Н.В. Гоголь. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 130 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402983
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Н.В. Гоголь. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 130 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402984
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Н.В. Гоголь. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 130 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402985
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 1900. – 215 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 12


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402986
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 1900. – 215 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 12


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402987
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 12 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 260 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402988
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 12 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 260 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402989
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1901. – 264 с. – Пер.: Сочинения Н.В. гоголя, 1900, т. 10, т. 11, т. 12


  Содержание Содерж.: Т. 1. Биографический очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии (Ревизор). Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые ...
1402990
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 131 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402991
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 11 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 131 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402992
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 11 : [Произведения, не вошедшие в 1-е изд. "Сочинений Гоголя"]. – 1901. – 215 с. – Пер.: Сочинения Н.В. Гоголя, 1901, т. 12


  Содержание Содерж.: Т. 1. Биографический очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии (Ревизор). Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые ...
1402993
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 12 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 11 : [Произведения, не вошедшие в 1-е изд. "Сочинений Гоголя"]. – 260 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402994
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 12 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 260 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1402995
  Павлищев Н.И. Сочинения Николая Ивановича Павлищева / Н.И. Павлищев. – С.-Петербург : Типография В.С. Балашева
Т. 2, ч. 2 : Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – 1878. – VII, 405 с.
1402996
  Павлищев Н.И. Сочинения Николая Ивановича Павлищева. – Издание В.С. Балашева. – С.-Петербург : Типография В.С. Балашева
Т. 5, ч. 2 : Седмицы польского мятежа 1861-1864. – 1887. – V, 400 с.
1402997
  Боборыкин П.Д. Сочинения П.Д. Боборыкина / П.Д. Боборыкин. – Санкт-Петербург ; Москва : Издательство товарищества М.О. Вольфа. – (Собрание Вольфа : Русские беллетристы)
Т. 1 : В путь дорогу : кн. 1 и 2. – 1884. – [4], 500 с., 1 л. фронт. (портр.). – На тит. л. печать Т-ва Вольф
1402998
  Боборыкин П.Д. Сочинения П.Д. Боборыкина / П.Д. Боборыкин. – Санкт-Петербург ; Москва : Издательство товарищества М.О. Вольфа. – (Собрание Вольфа : Русские беллетристы)
Т. 2 : В путь дорогу : кн. 3 и 4. – 1885. – [4], 350 с. – На тит. л. печать Т-ва Вольф
1402999
  Боборыкин П.Д. Сочинения П.Д. Боборыкина / П.Д. Боборыкин. – Санкт-Петербург ; Москва : Издательсьтво товарищества М.О. Вольфа. – (Собрание Вольфа : Русские беллетристы)
Т. 3 : В путь дорогу : кн. 5 и 6. – 1885. – [4], 418 с. – На тит. л. печать Т-ва Вольф
1403000
  Ешевский С.В. Сочинения по русской истории : с портретом автора и биогр. его, сост. К.Н. Бестужевым-Рюминым / С.В. Ешевский. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1900. – [8], LXXXII, 3-403 с., 1 л. портр. (фронт.). – Экз. в разных тип. переплетах
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,