Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>
1404001
  Сірук М. "Формула Макрона" / М. Сірук, Г. Акерман, К. Зарембо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27 червня (№ 109). – С. 3


  Чи зможуть ініціативи французького президента вивести "Мінський процес" із безвиході.
1404002
  Бируте Ясюнайте "Формула невозможного" в литовской фразеологии // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 16-22. – (Філологія)
1404003
  Марченко О.В. "Формула прогресу" для освітнього простору XXI століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 36-39. – ISSN 2077-1800
1404004
  Голуб Д. "Формули" Джона Кавелті і детективний жанр // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 43-58. – ISBN 978-966-171-901-8


  Аналізуються і коментуються інтерв"ю, наукова праця, доповідь Дж. Кавелті в аспекті осмислення генези формульної концепції, її розвитку від дослідження вестерну до детективу як явищ масової літератури з позначенням її понятійного ряду. Акцентується ...
1404005
  Тарасенко К.В. "Формульна" природа роману Генры Робертса "Феандер. Цнотливий лицар" (1595) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 24-30. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1404006
  Кириленко В.І. Формування "економіки знань" у контексті економічного зростання // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 96-101. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1404007
  Стельмах С. Формування "образу ворога" в російській публіцистиці 1914-1915 рр. (на прикладі журналу "Русская мысль") / С. Стельмах, С. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей формування витоків "образу ворога" в Російській імперії в 1914-1915 рр. В розвідці аналізуються тексти журналу "Русская мысль", які були переважно конституційно-поміркованого спрямування. Основна увага ...
1404008
  Кузьменко О.С. Формування STEM-компетентностей студентів під час розв"язування фізичних задач з поєднанням принципу симетрії в вищих технічних навчальних закладах / О.С. Кузьменко, С.В. Дембіцька // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 20-22. – ISSN 1563-3713
1404009
  Чолій С.В. Формування австро-угорських збройних сил у внутрішній політиці Габсбурзької Монархії, 1868-1914 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чолій Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 224 л. – Додатки: л. 206-224. – Бібліогр.: л. 176-205
1404010
  Чегринець М. Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В.Г. Короленка / Марія Чегринець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 8-11. – ISSN 1029-7200


  У статті порушуються актуальні питання предметизації. Особливу увагу приділено створенню авторитетного файла предметних рубрик у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка. Наведено приклади предметних рубрик, а також тематичних, ...
1404011
  Чегринець М.М. Формування авторитетного файла предметних рубрик як тематичного навігатора електронного каталогу ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / М-во культури України, Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад.: Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець]. – Харків : [б. в.], 2011. – С. 29-42
1404012
  Герасименко Г.О. Формування адаптивної системи управління зовнішньоекономічною діяльностю підприємства в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 79-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1404013
  Сажинець С.Й. Формування амортизаційної вартості необоротних активів промислового підприємства / С.Й. Сажинець, В.Я. Ладнюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 331-338. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1404014
  Будько О.В. Формування аналітичного забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 14-18. – ISSN 2306-6814
1404015
  Бачинська І.А. Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бачинська Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2015. – 218, [5] арк. – Додатки: арк. 210-218. – Бібліогр.: арк. 186-209
1404016
  Домбровський Д.Б. Формування артеріовенозних шунтів у хворих на хронічну ниркову недостатність // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 6-11. – ISSN 1727-0847
1404017
  Шершун Т.М. Формування архівного фонду Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: питання історії, теорії та методики // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 210-219. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті висвітлено історію формування архівного фонду Наукової бібліотеки. Розглянуто основні теоретичні та методичні напрацювання з роботи над архівними документами. Описано основні етапи архівного опису та технічного опрацювання документів особового ...
1404018
  Бур"ян Б.І. Формування асиміляційної поверхні сортів і гібридів ріпаку озимого залежно від строків сівби / Б.І. Бур"ян, О.М. Курбанова // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 39-40. – ISBN 978-966-2742-92-5
1404019
  Парфенова А.О. Формування аудитивної компетентності в осіб, які вивчають турецьку мову // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 110-116. – ISSN 1682-671Х
1404020
  Тищук О.І. Формування аудиторії телебачення православної церкви // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 84-88


  Проаналізовано систему телебачення православної церкви України: методологію вивчення телебачення, закономірності розвитку телеканалів, потреби і смаки глядачів. Охарактеризовано телеканали та програми православної церкви, їх специфіку та ...
1404021
  Бондаренко Т.Г. Формування аудиторії через промоцію діяльності телеведучого // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 40-44. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1404022
  Попова Д.А. Формування багатовимірної ідентичності як мета полікультурної освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 269-277. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Досліджено новий феномен багатовимірної ідентичності як складову частину соціального і культурного феномена, що активно формується і розвивається в умовах глобалізації і сприяє становленню і розвитку полікультурного суспільства.
1404023
  Колодізєв О.М. Формування багаторівневої системи показників фінансування інноваційної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 32-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1404024
  Березка І. Формування бази даних регіональної екомережі (на прикладі Заставнівського району Чернівецької області) / І. Березка, М. Лупол, М. Мошенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 5-9. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276


  Згадуються дослідження вчених-географів Київського університету: М.Д. Гродзинського, Н.П. Корогоди, В.М. Самойленка та П.Г. Шищенка.
1404025
  Коленіченко Т.І. Формування батьківських навичок як один із аспектів підготовки молоді до сімейного життя / Т.І. Коленіченко, О.Ю. Количева // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 128-134
1404026
  Кравченко Т.В. Формування батьківської компетентності як засобу підвищення ефективності професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 11-16. – ISSN 2304-0629
1404027
  Гранчак Т. Формування бібліотеками національного інформаційного простору в контексті реалізації державної інформаційної політики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 26-42. – ISSN 2224-9516


  Стаття при свячена проблемним аспектам функціонування бібліотек у контексті реалізації державної інформаційної політики. Акцентовано увагу на специфіці участі національних бібліотек у формуванні національного інформаційного простору в умовах ...
1404028
  Страйгородська Л. Формування бібліотеки як центру культурних комунікацій // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 7


  В рамках інтеграції бібліотеки із закладами освіти започатковано освітній проект - науково-педагогічний лекторій "Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку освіти й науки". Метою лекторію є розкриття фондфі ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, ...
1404029
  Мельник М.І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій : монографія / Мельник Мар"яна Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. досліджень. – Львів : ІРД НАН України, 2012. – 566, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 457-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6345-1
1404030
  Головій О. Формування біографічного методу в українському літературознавстві XIX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 33-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У XIX ст. виокремлюються три періоди формування біографічного методу: початковий - етап зародження (М. Максимович, М. Костомаров); другий - етап становлення (П. Куліш); третій - етап утвердження (І. Франко).
1404031
  Цимбалюк С.О. Формування бренда роботодавця на ринку праці // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 21-25
1404032
  Синьогіна А. Формування бренду "Україна" в контексті Євро 2012 // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 115-116
1404033
  Шовковий В.М. Формування в майбутніх викладачів класичних мов методичної компетентності методом проектів // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 29-38. – ISBN 978-617-7507-84-9
1404034
  Городиська О.М. Формування в студентів потреби у професійному самовдосконаленні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2016. – C. 65-69. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 8). – ISSN 2307-1591


  "Сучасні освітні реформи, розбудова національної освіти, державотворчі процеси, що відбуваються сьогодні в Україні, глобальні виклики людства, еволюція ціннісних систем у багатьох країнах світу зумовлюють переосмислення ролі та значення духовної, ...
1404035
  Максимчук Б. Формування валеологічної компетентності майбутніх фахівців: теоретичний аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних учених // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 84-91. – ISSN 2308-4081
1404036
  Самолюк Н.М. Формування вартості робочої сили у контексті відповідності інтересам суб"єктів ринку праці / Н.М. Самолюк, Г.М. Юрчик // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 20-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1404037
   Формування взаємовідносин "особа - суспільство - держава" в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України : аналітична доповідь / [Кудряченко А.І. та ін.] ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – 55, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 50–54
1404038
  Ященко Л.О. Формування вибіркових сукупностей для обстежень ділової активності підприємств у країнах ЄС та ОЕСР / Л.О. Ященко, А.І. Шпеньович // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1404039
  Юдкін І.М. Формування визначників української культури : культурологічні студії / Ігор Юдкін. – Київ : Інститут культурології Академії мистецтв України, 2008. – 182, [2] с. – Бібліогр.: с. 165-182. – ISBN 978-966-2241-02-0


  У дослідженні висвітлено деякі аспекти історичної динаміки розвитку картин світу в українській культурі Нового часу. Висунуто тезу про логоцентризм фольклору як відображення мовної картини світу, простежено історичні трансформації фольклору як чинники ...
1404040
  Єрмакова Л.М. Формування висоти рослин ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України / Л.М. Єрмакова, Т.І. Пророченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 89-96 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1404041
  Бондаренко Д.Я. Формування війська в Україні та Фінляндії травень 1917 - травень 1918: порівняльний аналіз // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 165-168. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1404042
  Ящун Т.В. Формування віртуального інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій: стан проблеми / Т.В. Ящун, Є.В. Громов, Г.І. Сажко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 110-116. – ISSN 2074-8922
1404043
  Гребеньова В. Формування вірувань у дітей Вінниччини другої половини XX – початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 90-94


  Статтю присвячено проблемі з.ясування світоглядних уявлень та вірувань дітей Вінниччини другої половини XX . початку XXI століття. Статья посвящена проблеме выяснения мировоззренческих представлений та верований детей Винниччины во второй половине ХХ. ...
1404044
  Шкатула О.П. Формування вміння користуватися Інтернетом як засіб протидії агресії у кіберпросторі // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 126-127
1404045
  Сафронов О.В. Формування воєнно-технічної політики колишнього СРСР / О.В. Сафронов, Г.В. Капосльоз, О.С. Мельниченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 131-137. – ISSN 2304-2699
1404046
   Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс / О.І. Заболотний, А.В. Заболотна, І.Б. Леонтюк, Л.В. Розборська, О.В. Голодрига // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 99-107 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1404047
  Бабенко Т. Формування гармонійної особистості в умовах глобалізації вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104), вересень. – С. 49-53. – ISSN 2308-4634
1404048
  Полякова А.І. Формування гендерних стереотипів: релігійний вектор (на матеріалі журналів "Главред", "Корреспондент", "Фокус", "Український тиждень") // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 49-51
1404049
  Кубко В.П. Формування гендерної культури студентів вищих навчальних закладів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 321-325. – ISSN 2076-1554


  Аналізується проблема формування гендерної культури студентів вищих навчальних закладів.
1404050
  Конопка В. Формування гендерної ролі чоловіка: дитинство, підлітковий вік (на матеріалах Поділля) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1303-1312. – ISSN 1028-5091
1404051
  Яворська В. Формування геодемографії як нової міждисциплінарної предметної області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 41-46. – ISSN 2076-1333


  В роботі представлена схема формування геодемографії як нової міждисциплінарної предметної області. В статті представлене обгрунтування і розроблення геодемографії як нового наукового напряму, що формується на стику демографії, географії населення та ...
1404052
  Нікітенко В.О. Формування геоцінностей в процесі викладання української мови як іноземної // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – C. 219-223. – ISSN 2076-1554
1404053
  Давидова Ж.В. Формування герменевтичної компетентності менеджерів зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 263-268. – ISSN 2074-8922
1404054
  Пухтецька А.А. Формування глобального адміністративного права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 144/145 : Юридичні науки. – С. 117-119. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
1404055
  Харчук Х. Формування Городоцького цвинтаря у Львові (друга половина XVII- кінець XIX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 97-103. – ISSN 2222-5250
1404056
  Теловата М.Т. Формування готовності випускників навчальних закладів професійної освіти до інноваційної діяльності // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 314-318. – ISBN 978-617-571-130-9
1404057
  Задкова О. Формування готовності до вирішення проблемних ситуацій професійної діяльності у майбутніх пілотів: комунікативні уміння / О. Задкова, О. Бродова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 110-117. – ISSN 1682-2366
1404058
  Долгош К.І. Формування готовності до професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців з міжнародних відносин // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 535-541. – ISBN 978-966-2303-00-1
1404059
  Бурлука О.В. Формування готовності до самоосвіти особистості в умовах сучасного освітнього процесу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 151-157. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)


  Аналізуеться значення освіти у функціонуванні глобалізованого суспільства.
1404060
  Троцький Р. Формування готовності до управлінської діяльності курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі фахової підготовки // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 155-160. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1404061
  Іщенко С.О. Формування готовності майбутніх офіцерів до виховної роботи з особовим складом у вищому навчальному закладі // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 62-68. – ISSN 2304-4470
1404062
  Каленський А.А. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки у сільській місцевості / Каленський А.А., Сатановська Л.А., Виговська С.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. педагогіки. – Київ : Компринт. – ISBN 978-617-7144-40-2
Ч. 1. – 2013. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-431
1404063
  Мельнік А.О. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи у початковій школі : методичні рекомендації / А.О. Мельнік ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, Каф. теорії і методики фіз. виховання. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2014. – 59 с. : табл. – Бібліогр.: с. 54-57
1404064
  Оніщенко Н. Формування громадянського суспільства: комунікативно-правовий чинник // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 88-96. – ISSN 2310-6158
1404065
  Ващенко О.О. Формування демократичних політичних цінностей в умовах суспільно-політичних та економічних перетворень // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 96-104. – ISSN 2415-8089
1404066
  Чопей В.С. Формування демократичних цінностей у сучасної студентської молоді як соціальне завдання // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 23-30
1404067
  Бундюченко Т. Формування демократичного світогляду М. М. Аркаса під впливом родини // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 72-77. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
1404068
  Гатаулліна Е.І. Формування державних видатків у системі економічного розвитку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 111-117. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  "Доведено, що наразі відбуваються процеси інтеграції вітчизняної науки у глобальну наукову систему".
1404069
  Утвенко В.В. Формування державного апарату в Стародавньому Вавилоні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 153-157. – ISSN 2220-1394
1404070
  Андрійченко О. Формування державного бренду України // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 92-93
1404071
  Бікулов Д.Т. Формування державного замовлення у сфері вищої освіти в інтересах місцевих громад // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 59-63. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (96)). – ISSN 1814-1161


  "Проаналізовано механізми розподілу місць державного замовлення у вищій освіті, методи підрахунків і визначення реальної потреби у спеціалістах відповідного фаху."
1404072
  Казьмирчук Г.Д. Формування державності в Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 15-20. – ISBN 978-617-7107-30-8


  Висвітлено державотворчу роботу Б. Хмельницького під час національно-визвольної війни 1648-1654 рр., його особистий внесок у створення й розбудову армії, державного владного й управлінського апарату, проведенні адміністративно-територіальної реформи. ...
1404073
  Цюрко І.А. Формування джерел зайнятості населення України у складних економічних умовах // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 12-15
1404074
  Старков В. Формування джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури населення України: початок XX ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 395-416


  Народні ігри і розваги та ігрові елементи громадського та родинного побуту були і залишаються невід’ємною складовою традиційної культури укр. народу. Недостатність їх вивчення почасти було обумовлено таким підходом до культурних явищ, особливо на ...
1404075
  Аврамич Ю. Формування дизайнерського мислення у студентів вищих навчальних закладів засобами композиції / Ю. Аврамич, Т. Носаченко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 9-18. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Підготовка у вищому навчальному закладі фахівця, що володіє основами проектно-художньої діяльності, дизайнерськими умінням та дизайнерським мисленням, виступає актуальною проблемою сучасної мистецької освіти. Формування у майбутніх вчителів ...
1404076
  Мостовенко О.В. Формування дискретних каркасів поверхонь врівноважених покриттів з урахуванням об"єму, що перекривається : автореф. дис. ... канд. техн наук : 05.01.01 / Мостовенко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1404077
  Дорошенко Е.Ю. Формування дисциплінованості у вихованців кадетських корпусів на території українських губерній (ХІХ – початок ХХ ст. ) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 111-119. – ISSN 2312-5993
1404078
  Хондока Т.А. Формування ділових якостей приватного власника / Т.А. Хондока, І.П. Петровська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 140-147. – ISSN 2310-5534
1404079
  Малюк А. Формування довготривалої історичної кон"юктури сучасної глобальної кризи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 1, січень - березень. – С. 27-46. – ISSN 1563-3713
1404080
  Фурса С.Я. Формування доктрини про виконавчий процес та інститут доказів в Україні // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 17-28. – ISBN 978-966-8823-76-3


  Про теорію доказів та доказування у виконавчому процесі.
1404081
  Нагаєв В.М. Формування дослідницької компетентності майбутніх аграрних менеджерів: дидактичний аспек // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2018. – Вип. 191. – С. 66-76. – (Економічні науки)


  "Дослідницька компетентність є важливим ресурсом ефективного управління інноваційними процесами аграрної галузі, що доводить необхідність підвищення її рівня у майбутніх аграрних менеджерів на основі формування досвіду дослідницької діяльності як ...
1404082
  Брежнєва-Єрмоленко Формування доходів бюджетів різного рівня в контексті завдань бюджетного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 21-25. – ISSN 2306-6814
1404083
  Ватульов А.В. Формування доходів бюджету як складова фінансової політики // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 103-109. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Розкриті положення щодо особливостей фінансової політики у сфері формування доходної частини бюджету в умовах трансформації економіки. Здійснено аналіз виконання бюджетних доходів у розрізі податкових надходжень. Визначено пріоритетні напрями ...
1404084
  Будак В.Д. Формування духовно-моральної особистості в умовах університетської освіти // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – С. 30-34. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 35)
1404085
  Паращевіна О.С. Формування духовності студентської молоді як одна із складових виховного процесу у вищих навчальних закладах України // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 96-101. – ISSN 2227-7242
1404086
  Гурнак О. Формування еволюційного управління розвитком податкової системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 220-228. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
1404087
  Козлова А.І. Формування екзогенних та ендогенних чинників інноваційного розвитку в умовах трансформації економічних відносин // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 280-281. – ISBN 978-617-7069-02-6
1404088
  Плоха Т.В. Формування екологічного світогляду майбутнього робітника - важливе завдання освітян вищих навчальних закладів / Т.В. Плоха, С.Х. Авраменко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 25-26 : фото. – Бібліогр.: 1 назв.
1404089
  Горбатюк В.С. Формування екологічної культури школярів на уроках географії (з досвіду роботи) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 18-20 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
1404090
  Гозак Н.О. Формування екологічної поведінки студентів-магістрів у процесі вивчення курсу "Наукові основи природоохоронної діяльності" / Н.О. Гозак, К.О. Гозак, О.С. Тарасова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 26-28 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
1404091
  Стадник М.Є. Формування економічного механізму водокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 102-108 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1404092
  Похилюк В.В. Формування економічної безпеки як цілісної інституціональної системи в трансформаційних економіках // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 5 (43). – С. 312-315
1404093
  Вітер С.А. Формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вітер Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1404094
  Борінштейн Є.Р. Формування економічної культури в українському соціумі / Є.Р. Борінштейн, І.Г. Остапенко // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 67-73. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
1404095
  Кузьменко С. Формування експліцитного правила монетарної політики для національної економіки / С. Кузьменко, Т. Савченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 4 (206). – С. 54-61
1404096
  Лобузіна К.В. Формування електронних інформаційних ресурсів рукописної та архівної спадщини // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 425-438. – ISSN 2222-4203
1404097
  Грищенко Р.Є. Формування елементів структури врожаю проса залежно від системи удобрення / Р.Є. Грищенко, О.Г. Любчич, О.В. Глієва // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 59-68 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1404098
  Кияшко А. Формування еліти в україні в умовах розбудови правової держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 433-435. – ISSN 2413-6433
1404099
  Розен В.П. Формування енергоефективних режимів електроспоживання виробничих систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Розен Віктор Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 60 назв
1404100
  Голубнича Л.М. Формування естетичного ідеалу людини ів українській філософській думці докласичної доби // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 137-145. – (Серія "Філософія")
1404101
  Гомозова Т.В. Формування естетичного ставлення до етномузичних цінностей у студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гомозова Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1404102
  Сотська Г. Формування естетичної культури майбутніх педагогів у зарубіжній освітній практиці // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 68-75. – ISSN 2308-4081
1404103
  Одробінський Ю. Формування етнофутуриcтичних принципів художньої самоідентифікації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 262-269. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "Досліджено особливості формування етнофутуристичних принципів художньої самоідентифікації на основі вивчення відомостей про появу та розвиток етнофутуризму як явища у сучасному культурно-мистецькому просторі. Проаналізовано відмінності ...
1404104
  Осійчук Д. Формування ефективного інвестиційного портфеля на українському фондовому ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 242-244
1404105
  Жорова Є.Р. Формування ефективної системи антикризового корпоративного управління : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Жорова Євгенія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1404106
  Буднік М.М. Формування ефективної системи управління персоналом / М.М. Буднік, Л.С. Медяна // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 25-30. – ISSN 2226-8820
1404107
  Потильчак О.І. Формування європейських стандартів забезпечення дотримання статусу професійного судді // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 6-13
1404108
  Коваленко Б.В. Формування європейського підходу до визначення екологічних стандартів українським законодавцем // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 334-339. – ISBN 978-966-7957-20-9
1404109
  Щербаков М.Я. Формування європейської ідентичності в контексті поглиблення європейської інтеграції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 199-201
1404110
  Богачик Т. Формування європейської моделі шкільної історичної освіти в Україні / Т. Богачик, В. Федорак // Історія України. – Київ, 2013. – червень (№ 11). – С. 7-9
1404111
  Пономарьова Н.В. Формування Єдиної європейської транспортної системи / Н.В. Пономарьова, Є.В. Любий // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2014. – Вип. 46, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики", (5-7 червня 2014 р., м. Харків). – С. 244-247. – ISSN 2075-4892
1404112
  Сухарников Ю.В. Формування загального розуміння змісту кваліфікацій та структур ступенів. Європейський досвід з точки зору компетенцій // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 29-36. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1404113
  Леоненко П.М. Формування загальної та національної архітектоніки фінансової науки / П.М. Леоненко, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 42 назв
1404114
  Басараб О.Т. Формування законодавства у сфері охорони державного кордону України на різних етапах його розвитку // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 35-39. – ISSN 1727-1584
1404115
  Рижова І. Формування засад навчання української мови як іноземної в Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1960-80-х рках
1404116
  Валлє В. Формування засад патентного права // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 51-81. – ISBN 978-966-378-141-9
1404117
  Горобець О.О. Формування засад політики ЄС щодо Арктичного регіону (початок ХХІ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 106-109. – ISSN 2076-1554
1404118
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1404119
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1404120
  Самофатова В.А. Формування зернового кластеру як передумова сталого розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону
1404121
  Андрощук І. Формування змісту підготовки майбутніх фахівців на засадах системного підходу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 78-83. – ISSN 2308-4634
1404122
  Возняк Оксана Формування знань про кофеїн в системі освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 23-24 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1404123
  Цифра Ю.А. Формування зовнішньополітичної ідентичності ЄС у контексті її співвідношення з ідентичностями держав-членів організації // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 320-323. – ISSN 2076-1554
1404124
  Дацків І. Формування зовнішньополітичної концепції українською Центральною радою: від автономії до незалежності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 36-39. – (Історичні науки)
1404125
  Крюков О.І. Формування і зміни еліт в умовах демократізації системи влади // Сучасне суспільство : політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 72-81
1404126
  Благун І. Формування і реалізація стратегій управління банківською системою // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 25-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1404127
  Сон А.С. Формування і розвиток педагогічного такту викладача медичного університету / А.С. Сон, В.В. Добровольський, О.М. Стоянов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 112-114. – ISSN 1681-2751
1404128
  Другова В.Т. Формування і розвиток ринку лізингу в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 113-120. – ISSN 1562-0905
1404129
  Байрака Т.Ф. Формування і розвиток українського і російського кримінального права в XI - першій половині XVII ст. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Байрака Тетяна Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 199-219
1404130
  Байрака Т.Ф. Формування і розвиток українського і російського кримінального права в XI - першій половині XVII ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Байрака Тетяна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1404131
  Пахомов С.Ю. Формування і роль інституціонального середовища // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 225-229
1404132
  Світленко С.І. Формування і становлення історіософських поглядів Миколи Костомарова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 16-28. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334


  Згадується М.О. Максимович (с. 21).
1404133
  Салтовський О. Формування ідеологічних засад політики козацької старшини напередодні національної революції 1648 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 27-29. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню особливостей формування політичної ідеології козацької старшини в першій половині ХVІІ століття. The article deals with peculiarities of the political ideology of the Cossack in the first half of the seventeenth century.
1404134
  Нечаєва Н.В. Формування іміджу Віталія Кличка як політичної особи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 187-190


  Аналізуються особливості формування політичного іміджу Віталія Кличка, вивчається ефективність використання особистісних і спортивних досягнень для будування успішної політичної кар"єри. Special features of creation of Vitaliy Klychko"s political ...
1404135
  Зеркіна О.О. Формування іміджу ВНЗ з використанням ПР-технологій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 68-73. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 5)
1404136
  Величко О.В. Формування іміджу політика за допомогою телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 93-97


  Наукова стаття присвячена дослідженню формування іміджу політичного лідера за допомогою телебачення. Розкривається сутність іміджу політика, зазначається, що він формується на підставі реально властивих цій особистості характеристик, але у відповідний ...
1404137
  Чекалюк В. Формування іміджу політика у ЗМІ за допомогою релігійних важелів впливу та паломницько-церковних заходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 60-66. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив релігії на формування державного іміджу України. Авторка досліджує особливості впливу релігії на формування іміджу політичного діяча, аналізує, наскільки дієвим і ефективним є використання релігійних інформаційних приводів для ...
1404138
  Шпачук К. Формування іміджу Росії засобами медіа на прикладі телеканалу Russia Today // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 139-140
1404139
  Мигович І.В. Формування іміджу сучасного університету в контексті процесу інтернаціоналізації системи вищої освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 21-32. – ISSN 2227-2747
1404140
  Рибальченко С.А. Формування імітаційної моделі страхової компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 18, вересень. – С. 114-118. – ISSN 2306-6814
1404141
  Соколов М.О. Формування інвестиційних ресурсів в економіці України в умовах глобалізації / М.О. Соколов, А.М. Михайлов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 44-51. – ISSN 2221-1055
1404142
  Боронос В. Формування інвестиційно-фінансових механізмів відтворення в системі ринкового природокористування / В. Боронос, С. Похилько // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 32-35. – ISBN 978-966-347-084-9
1404143
  Дяченко М.І. Формування інвестиційного клімату та інвестиційна привабливість регіону / М.І. Дяченко, О.М. Саковська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 4 (8). – С. 15-24. – ISSN 2411-4413
1404144
  Саяпіна О.В. Формування інвестиційної привабливості виноградарсько-виноробного підкомплексу Миколаївської області / О.В. Саяпіна, С.В. Поворозник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 115-117 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1404145
  Іщенко А.М. Формування інвестиційної привабливості металургійної галузі України на міжнародних ринках // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 269-271. – ISBN 978-617-7069-02-6
1404146
  Ткаченко Ю.В. Формування інвестиційної привабливості національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ткаченко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194, [41] л. – Додатки: л. 194-235. – Бібліогр.: л. 169-193
1404147
  Умєров Р.Е. Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 90-94 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1404148
   Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища
1404149
  Нестерова Д.С. Формування інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестерова Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1404150
  Клімова Г.П. Формування інноваційного клімату у ВНЗ // Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 34-40
1404151
  Радченко О.П. Формування інноваційної економіки держави / О.П. Радченко, О.І. Шавалюк // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 211-214. – ISBN 978-966-927-199-0
1404152
  Кириленко К.М. Формування інноваційної культури та інноваційного освітнього простору вищого навчального закладу культури // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 2226-0285
1404153
  Гіренко А.Т. Формування інноваційної мережі в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 142-152. – ISSN 2308-6912


  Виокремлено чинники формування інноваційних мереж в умовах глобалізації (регулювання фундаментальних і прикладних науково-технічних дослідження і розробки; обмін науково-технічною інформацією (поширення нових знань через публікацію результатів наукових ...
1404154
  Юринець З.В. Формування інноваційної політики: проблеми, ризики та перспективи / З.В. Юринець, О.В. Макара // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 50-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1404155
  Дмитренко Г.А. Формування інноваційної системи людиноцентричного управління персоналом в державних структурах / Г.А. Дмитренко, С.В. Мудра // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 15-20. – ISSN 2306-6806
1404156
  Слюсаренко В.Є. Формування інститутів громадянського суспільства: регіональні аспекти : монографія / В.Є. Слюсаренко. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2013. – 159, [1] с., [2] арк. іл. : табл.,. – Бібліогр.: с. 144-158 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2921-87-8
1404157
  Башинський О.А. Формування інституту кримінального покарання в радянському законодавстві про кримінальну відповідальність (1919-1991 рр. ХХ ст.) // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. № 4. – С. 8-15
1404158
  Кириленко О.П. Формування інституційного забезпечення прозорості бюджетного процесу в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 80-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1404159
  Болдирєва Л.М. Формування інституційного середовища агропродовольчого сектора економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 10-15. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1404160
  Гіденс О.Г. Формування інструментарію державного управління сталим розвитком регіону в системі раціонального природокористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 88-90. – Бібліогр.: 11 назв
1404161
  Іваницький О.І. Формування інтегральної компетентності майбутнього вчителя фізики на засадах акмеологічного, контекстного та компетентністного підходів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 129-132. – ISSN 1563-3713
1404162
  Квасова О.Г. Формування інтегрованих умінь читання й письма у процесі виконання студентами веб-квесту / О.Г. Квасова, Н.К. Лямзіна // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 38-44. – ISBN 978-617-7507-84-9
1404163
  Биконя О.С. Формування інтелектуальної енергосистеми України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 87-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
1404164
  Земка О.І. Формування інформаційних дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 267-273. – ISSN 2312-5993
1404165
  Лабинцева М.В. Формування інформаційних компетенцій майбутніх математиків засобами дистанційного навчання // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 186-188


  Дослідження інформаційних компетенцій майбутніх математиків та педагогічних особливостей їх формування у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу засобами дистанційного навчання.
1404166
  Великий Ю.Ю. Формування інформаційних потреб молоді в телевізійному медіа-просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 157-165. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Досліджуються чинники впливу на формування духовності молоді, з"ясовуються оптимальні варіанти і механізми духовного виховання молодих людей засобами телебачення. Окреслено основні напрями вироблення морально-психологічного імунітету до потенційно ...
1404167
  Кошова О.П. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх економістів у ВНЗ: технологічний аспект // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 150-156
1404168
  Гриценко А. Формування інформаційно-мережевої економіки / А. Гриценко, Є. Песоцька // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 5-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
1404169
  Крамаренко А.В. Формування інформаційно-технологічних інноваційних мереж на основі регіональних кластерних об’єднань // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 123-129. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена аналізу структури глобальних інноваційних об"єднань як фактору формування інформаційно-технологічних інноваційних мереж. Розвиток регіональної економіки є важливим фактором зростання економіки країни. А інновація це не лише ...
1404170
  Мельник О.Г. Формування інформаційного механізму розвитку інноваційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління" ; голова ред. ради С.А. Єрохін ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (186). – С. 19-28. – ISSN 1993-6788
1404171
  Грущинська Н.М. Формування інформаційного суспільства в умовах необхідності забезпечення безпеки національної економіки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 48-53. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1404172
  Березняк Н.В. Формування інформаційної інфраструктури у складі національної інноваційної системи України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 10-16
1404173
  Опришко Т. Формування інформаційної культури та публікаційної активності серед студентів, аспірантів, докторантів та вчених університету // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 75-76. – ISBN 978-966-941-056-6
1404174
  Войт Д.С. Формування інфраструктурного забезпечення інноваційної моделі сталого розвитку економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 39. – С. 34-40. – ISSN 2305-7491
1404175
  Задорожна І.П. Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів із використанням технологій проблемного навчання // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 11-16. – ISBN 978-617-7507-84-9
1404176
  Булгакова А. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних вищих навчальних закладів засобами інтерактивних технологій // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 173-175
1404177
  Трофименко А.О. Формування іншомовної комунікативної компетенції засобами використання прагматичних ситуацій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 35-38. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1404178
  Палієнко А.М. Формування іншомовної медіакомпетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Палієнко Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 38 назв
1404179
  Ящук І. Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземних мов засобами інтерактивних технологій // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 199-204. – ISSN 2309-9127
1404180
  Пістоленко І.О. Формування історико-культурного середовища в Полтаві в першій половині XIX століття // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 65-75. – ISSN 2077-9496
1404181
  Яцишин М. Формування історико-правової школи у Східноєвропейському університеті імені Лесі Українки / М. Яцишин, Н. Яцишин // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 9-13. – ISSN 2409-4544
1404182
  Тімашов В.О. Формування й закріплення інституцій прав і свобод людини в Україні (VI-ХVII століття) // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 170-175
1404183
  Бєлікова Н.В. Формування й розвиток трендів структурної динаміки економіки регіонів України в процесі реалізації реформ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 87-92. – ISSN 2222-4459
1404184
  Шматко С.В. Формування картознавчих компетентностей як чинник розвитку та саморозвитку ліцеїстів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 27-30 : фото
1404185
  Ребезюк В.М. Формування кафедри цивільного судочинства та судочинства в Університеті Св. Володимира // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 299-303. – ISBN 978-617-7133-95-6
1404186
  Музика М.П. Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 229-235. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1404187
  Смирнов І.Г. Формування кластерів у сфері послуг за М. Портером / І.Г. Смирнов, Т.І. Михайленко, О.В. Шматок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 122-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1404188
   Формування клінічного мислення в післядимломній підготовці лікарів-інтернів за пеціальністю "Неонатологія" / Є.Є. Шунько, О.В. Воробйова, О.Т. Лакша, Т.В. Кончаковська, Ю.Ю. Краснова, О.О. Костюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 5-7. – ISSN 2226-1230
1404189
  Лембрик І.С. Формування клінічного мислення у студента-іноземця при вивченні дисципліни "Педіатрія" / І.С. Лембрик, З.Р. Кочерга // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 82-85. – ISSN 1681-2751
1404190
  Черкашин С.В. Формування ключових компетенцій студентів на етапі докорінного реформування системи вищої освіти Німеччини // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 270-279. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1404191
  Осніцька Н.О. Формування компетентності продуктивної творчої діяльності на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 17-19 : фото
1404192
  Крисак А.І. Формування комплексного механізму еколого-економічного регулювання земельних відносин на засадах сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 31-36. – ISSN 2306-6814
1404193
  Носань Н. Формування комплексної моделі розвитку людського капіталу України / Н. Носань, С. Назаренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1404194
  Гончаренко О.В. Формування комплексної оцінки ефективності системи управління персоналом аграрного підприємства / О.В. Гончаренко, К.М. Дідур // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 60-68. – ISSN 2309-1533
1404195
  Бурбело Н.О. Формування комплексу заходів антикризового управління підприємством // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 65-70. – ISSN 2309-1533
1404196
  Камінська А.В. Формування комунікативних умінь менеджера / А.В. Камінська, Н.В. Волинець // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 102-107
1404197
  Насілєнко Л. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів: досвід вищої школи України і Німеччини // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 3. – С. 164-169. – ISSN 2308-4081


  У статті охарактеризовано особливості формування комунікативної компетентності майбутніх юристів у вищій школі України й Німеччини. Здійснено порівняльний аналіз підготовки студентів юридичного факультету з акцентом на формування комунікативної ...
1404198
  Ліштаба Т. Формування комунікативної компетентності майбутнього філолога в умовах ВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 242-250. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3


  Важливими питаннями навчальної діяльності магістрантів у процесі формування їхньої комунікативної компетентності є засвоєння філологами термінологічного словника мовної, мовленнєвої комунікації, вивчення дефініцій комунікативних понять, висвітлення ...
1404199
  Костриця Н.М. Формування комунікативної компетентності студентів-нефілологів на заняттях рідної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – C. 118-123
1404200
  Кравченко-Дзондза Формування комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення дисциплін філологічного циклу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 98-102. – ISSN 2308-4634
1404201
  Гончаренко-Закревська Формування комунікативної компетентності студентської молоді в освітньому середовищі університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 7 (150), липень. – С. 98-103. – ISSN 2308-4634
1404202
  Москаленко А. Формування комунікативної компетентності управлінців навчальних закладів: антропологічний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-60. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розглянуто процес формування комунікативної компетентності майбутнього управлінця навчальним закладом. Акцентується увага на антропологічному підході до окресленого процесу. Визначається професійна значущість спілкування, обґрунтовуються умови ...
1404203
  Люріна Т. Формування комунікативної культури майбутніх педагогів / Т. Люріна, Н. Молодиченко, М. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-53. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Висвітлено питання формування комунікативної культури студентів педагогічних навчальних закладів як показника професіоналізму сучасного педагога. Комунікативна діяльність, як будь-яка інша, має певні мотиви, цілі і складається з низки комунікативних ...
1404204
  Жмудська І.Б. Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Жмудська Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 209 арк. – додатки: арк. 201-209. – Бібліогр.: арк. 180-200
1404205
  Старостіна А.О. Формування конкурентних переваг підприємств на міжнародних ринках / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, Ярош-Дмитренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 13-18
1404206
  Коусінс Н.В. Формування конкурентних стратегій українських виробників біодизельного обладнання на європейських ринках // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 108-115


  У статті узагальнено теоретичні підходи до сучасних концепцій міжнародних конкурентних стратегій. Визначено конкурентні переваги європейського ринку біодизельного обладнання.
1404207
  Осокіна В.В. Формування конкурентного середовища на ринку праці за умов євроінтеграції / В.В. Осокіна, Н.В. Руденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 230-237


  Розглядається проблема формування конкурентного середовища на ринку праці під впливом найбільш загальних геоекономічних процесів та прагнення України стати повноправним членом Європейського Союзу. Аналізуються чинники, що можуть істотно вплинути на ...
1404208
  Маниліч М.І. Формування конкурентоспроможного трудового потенціалу як чинник інноваційного розвитку підприємства / М.І. Маниліч, В.Г. Кускова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 124-130. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1404209
  Завалевський Ю. Формування конкурентоспроможного фахівця - одне з головних завдань сучасного вищого навчального закладу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 7-18. – ISSN 1682-2366


  Якщо представити вищі навчальні заклади як "виробників товару", а випускників як "товар", то якістю цього "товару" і буде конкурентоспроможність випускника, тобто наявність у нього професійних та особистісних рис, які дозволять реалізуватися на ринку ...
1404210
  Невмержицька М.В. Формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового суспільства : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Невмержицька Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 191-208
1404211
  Голобородько Я.О. Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва регіону в умовах глобалізації економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 40-45 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1404212
  Кунанець Н. Формування консолідованого інформаційного ресурсу "розумного міста": бібліотечний аспект / Н. Кунанець, Г. Липак, В. Пасічник // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (238). – C. 3-8. – ISSN 1029-7200
1404213
  Ковальчук В. Формування Конституційного Суду України як одна з умов забезпечення його легітимного функціонування / В. Ковальчук, Н. Шабелько // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 69-74. – ISSN 2409-4544
1404214
  Рябченко О.Л. Формування контингенту студентів вищих навчальних закладів Радянської України (кінець 19290-х - 1930-ті рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 124-135
1404215
  Браніцька Т. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери у Скандинавських країнах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 4-8. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджуються досвід формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічного напряму й особливості викладання конфліктологічних дисциплін в університетах скандинавських країн.
1404216
  Шевченко Л.Л. Формування концепту "гріх" текстовими засобами Нового Завіту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 23-33
1404217
  Нурмухометова М.Г. Формування концепту "стратегічний курс" розвитку держави в умовах військово-політичної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 205-212
1404218
  Тімашова В.М. Формування концепту державного імунітету: історіологічний аспект // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 4 (81). – C. 146-153. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1404219
  Матюх С.А. Формування концептуальних засад ефективності діяльності вищих навчальних закладів
1404220
  Кузнєцова К.І. Формування концептуальних засад євроінтеграційної політики Чеської Республіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 369-373. – ISSN 2076-1554
1404221
  Гвоздков С.Ю. Формування концептуальних засад політики адміністрацій Дж. У. Буша щодо держав пострадянського простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – C. 88-92. – ISSN 2076-1554
1404222
  Супрун Н.А. Формування концептуальних засад теорії економічного розвитку в контексті протекціоністсько-фритредерської полеміки ХІХ - початку ХХ ст. / Н.А. Супрун, Т.Л. Боднарчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 305-311. – ISSN 2222-0712
1404223
  Шевченко Л.Л. Формування концептуального простору поняття "жертва" у тексті Нового Завіту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 21-30
1404224
  Шапошник А.М. Формування концептуальної моделі поняття "обладнання хімічної технології" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 124-134. – ISSN 2074-8922


  "...В статті розглянуто питання формування понятійного мислення у майбутніх фахівців хімічної галузі."
1404225
  Шапошник А.М. Формування концептуальної моделі поняття "хімічні процеси" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 159-165. – ISSN 2074-8922
1404226
  Пуховець Д.С. Формування концепції "ідеального християнського імператора" у працях Євсевія Кесарійського та Лактанція // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 221-225


  Стаття присвячена аналізу особливостей опису імператорів у християнських письменників першої третини IV ст. Євсевія Кесарійського та Лактанція. Для них такі риси, як військова доблесть, відданість римським традиціям, відходили на другий план. Основними ...
1404227
  Бажерна К.В. Формування концепції бренду на меблевому ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 97-101


  Розглянутий вітчизняний ринок меблів. Подані результати проведеного маркетингового дослідження щодо кон"юнктури ринку та можливостей формування концепції брендів для вітчизняних підприємств. Проведений кластерний аналіз, що дав змогу виділити однорідні ...
1404228
  Лялюк А. Формування концепції виміру вітчизняних брендів на відповідність моделі 4-D // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 52-56. – ISSN 2411-4014
1404229
  Назарова К. Формування концепції голоду-геноциду в інтелектуальній культурі української діаспори (1960-1980-х рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 39-44
1404230
  Нагорний С. Формування концепції зовнішньої політики України у Великому Чорноморському регіоні в умовах викликів глобальної стабільності: погляд із Брюсселя // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 22-23. – (Політичні науки)
1404231
  Золотарьова Я.І. Формування концепції прав людини у зовнішній політиці США в 70-ті рр. ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 272-275. – ISSN 2076-8982


  У статті досліджено формування концепції прав людини у зовнішній політиці США та механізми її реалізації у 70-ті рр. ХХ ст. Моральний зміст зовнішньополітичної стратегії на основі прав людини, запроваджений президентом Дж. Картером, мав відновити ...
1404232
  Жукова В.П. Формування концепції професійно-діяльнісного середовища в бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 182-188. – ISBN 966-7352-66-8


  Викладаються теоретичне переосмислення та обґрунтування концепції професійно-діяльнісного середовища бібліотек.
1404233
  Штогрин О. Формування концепції репродуктивного здоров"я в контексті прав людини в міжнародній правовій практиці: державно-управлінський аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 69-80
1404234
  Мазіна О. Формування концепцій управлінської звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 10-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1404235
  Фліссак К.А. Формування коопераційної моделі розвитку білатеральних економічних відносин України і Німеччини / Фліссак Костянтин Андрійович. – Тернопіль : Новий колір, 2009. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-287. – ISBN 978-966-2061-14-7
1404236
  Майоров М. Формування кордону України з Румунією і Молдовою // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 181-193. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1404237
  Майоров М. Формування кордону України на Закарпатті // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 194-204. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1404238
  Гуцалюк О.М. Формування корпоративної інтеграційної стратегії акціонерного товариства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 40-49. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161
1404239
  Гнезділова К.М. Формування корпоративної культури майбутніх викладачів вищої школи: проектування концептуальної моделі / К.М. Гнезділова, // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – № 22. – С. 29-35. – ISSN 2311-2409


  Серед актуальних проблем професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи недостатньо дослідженим залишається питання формування їх корпоративної культури. Розв"язання цієї проблеми можливо здійснити шляхом упровадження у процес магістерської ...
1404240
  Березенко В.В. Формування корпоративної культури як напрям РR-діяльності закладу освіти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 49-52


  У статті розглянуто процес формування корпоративної культури засобами РR, подано основні результати дослідження проблеми корпоративної культури в контексті комунікативного підходу до управління РR-діяльністю сучасних закладів освіти. In the article it ...
1404241
  Левіна І.А. Формування креативно-проектувальної компетентності майбутніх учителів засобами мультимедійного навчального посібника з педагогіки // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 166-175. – ISBN 978-966-544-404-5
1404242
  Поснова Т.В. Формування креативного людського потенціалу в умовах постіндустріальної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 83-86. – ISSN 2306-6806
1404243
  Козак В.І. Формування креативності в системі публічної служби України: проблеми та перспективи розвитку // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 39-47. – ISSN 2311-6420
1404244
  Войцехівська І.С. Формування креативності майбутніх фахівців / І.С. Войцехівська, О.П. Ільєва, Т.А. Будяк // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 45-50. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
1404245
   Формування кремнієвих мікро- та наноструктур для електронної польової емісії / О.В. Стеблова, О.Л. Братусь, Ю.М. Педченко, А.А. Євтух // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 3 (9), № 3. – С. 114-121. – ISSN 1815-7459
1404246
  Іванова К.В. Формування критеріальної та параметричної оцінки системи управління логістичними потоками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 16-18 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1404247
  Вільський Г. Формування критеріїв оцінювання наукової значущості студентських конкурсних досліджень / Г. Вільський, Б. Михалишин, Л. Івлєва // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 29-34. – ISSN 1682-2366


  Сформульовано основні вимоги та запропоновано критерії оцінювання студентських конкурсних наукових робіт, необхідних для підвищення цільової ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів та підвищення якості вищої освіти.
1404248
  Вівсяна І. Формування культу Т.Г. Шевченка в українській суспільно-політичній думці другої половини XIX ст. // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 74-82. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
1404249
  Бабич В.І. Формування культури здоров"я учнів в умовах сучасної шкільної освіти : монографія / В.І. Бабич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 199-226. – ISBN 978-966-617-294-8
1404250
  Галацин К. Формування культури міжособистісної взаємодії майбутніх інженерів у процесі навчання англійської мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 45-49. – ISSN 2308-4634


  Стаття присвячена актуальній проблемі сьогодення – теоретико-методичному аналізу процесу формування культури міжособистісної взаємодії майбутніх фахівців інженерно-технічного спрямування на заняттях англійської мови. У статті розкривається сутність ...
1404251
  Дейнеко А.Х. Формування культури рухової діяльності учнів 5-6 класів засобами основної гімнастики // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 24-28 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1404252
  Снігурова І. Формування культури усного мовлення майбутніх інженерів технічного університету в контексті комплексного підходу до навчання фахової української мови // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 352-354
1404253
  Піскун В. Формування культурного простору сучасної України: взаємодія українського і запозиченого // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 106-108


  В статті аналізується процес формування українського культурного простору, акцентується увага на вмотивуванні використання запозичуваного в культурному побутуванні.
1404254
  Мамотенко Д.Ю. Формування ланцюга цінності продукту в туристській галузі / Д.Ю. Мамотенко, О.А. Лозова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 142-147. – (Економічні науки)
1404255
  Боднарюк Б.М. Формування латинської літератури Італії в період Раннього Середньовіччя (VI - X ст.) / Б.М. Боднарюк, І.Г. Сандуляк // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 72-89. – ISSN 2227-183Х
1404256
  Гаврецька Х.М. Формування лексичної системи мови гінді та місце юридичної лексики в ній // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 217-224


  У статті розглядаються особливості формування лексичної системи мови гінді. Виявлено, що юридична лексика є складовою частиною лексики мови гінді й вона посідає особливе місце в загальній картині формування лексичної системи сучасної мови гінді. Аналіз ...
1404257
  Білоножко Н.Є. Формування лінгвістичної англомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей на основі розвитку їхньої мовної свідомості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 54-59


  У статті розглядається формування лінгвістичної компетентності студентів немовних спеціальностей на основі розвитку знань про мову як систему, визначаються шведено, що іншомовна комунікативна компетентність включає лінгвістичний, соціолінгвістичний і ...
1404258
  Коваленко Л. Формування лінгвокультурної компетенції студентів як один із способів подолання комунікативних бар"єрів / Л. Коваленко, А. Шелякіна // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 319-327. – ISBN 966-7773-70-1
1404259
  Андрійчук Н.М. Формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ на заняттях з домашнього читання (на матеріалі оповідання А.Крісті "Дивний жарт") // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 117-125. – ISSN 2075-4205
1404260
  Ткачук С.В. Формування лояльних стосунків із клієнтами у сфері нематеріального виробництва / С.В. Ткачук, С.А. Стахурська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 113-122


  Розглянуті основні підходи до формування лояльних стосунків зі споживачами в сфері послуг. Враховані особливості продукту нематеріального виробництва. Визначені головна мета та дії фірми щодо формування споживчої лояльності, а також фактори ...
1404261
  Ревіна О.М. Формування людського капіталу як основа економічного розвитку країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 139-143
1404262
  Хомякова В. Формування людського капіталу: результати і тенденції // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 5-19. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 1). – ISSN 2306-4420
1404263
  Хомяков В. Формування людського капіталу: результати і тенденції // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 5-18. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1404264
  Галущак І.Є. Формування майбутнього економіста як конкурентоспроможного фахівця // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 7-11. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
1404265
  Різун В. Формування масової свідомості - тонка річ. Новопризначений директор Інституту журналістики реформує навчальну програму / запитання ставила Олександра Лавріненко // День. – Київ, 2000. – 3 березня (№ 39). – С. 18


  Розмова з директором Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1404266
  Гандзюк В.П. Формування матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) судом першої інстанції / В.П. Гандзюк, В.В. Король // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 117-124
1404267
  Коваль В.В. Формування мережевих форм інтеграційних взаємодій на ринку інфокомунікацій України // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 66-74. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 24). – ISSN 2225-6725
1404268
  Ткаченко Т. Формування мережі дитячих притулків відомства імператриці Марії в Україні в XIX ст. / Т. Ткаченко, Г. Ткаченко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 31-38
1404269
  Біла Д. Формування методики визначення системно важливих страхових компаній в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 117-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
1404270
  Кузьменко О.В. Формування методологічних засад концепції регулювання активного перестрахування на основі застосування нечітких когнітивних карт // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 9-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1404271
  Сергійчук О. Формування методологічної культури майбутнього педагога // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 218-221


  Розглядаються методологічні проблеми підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності; акцентується увага на навчальному процесі у ВНЗ та значенні педагогічних практик у процесі педагогічної підготовки. Автор звертає увагу на методологічну ...
1404272
  Легомінова С.В. Формування механізмів узгодженої інституційної інфраструктури з метою нівелювання інформаційної асиметрії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 21-26. – ISSN 2306-6814
1404273
  Амосов О.Ю. Формування механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу регіону / О.Ю. Амосов, Б.П. Галушко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 3. – С. 21-27. – ISSN 2222-0712


  У результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що в основу реформування системи вищої освіти має бути покладено гуманістичну парадигму, що базується на компетентнісному підході та передбачає використання сучасних (інноваційних) технологій навчання.
1404274
  Слюсаренко В.Є. Формування механізму тристороннього партнерства - держави, бізнесу та громадських інституцій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 141-148. – ISSN 1562-0905
1404275
  Костирко Л.А. Формування механізму управління капіталізацією підприємств / Л.А. Костирко, Н.Ю. Велентейчик // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 1 (25). – С. 50-59. – ISSN 2221-8440
1404276
  Миколайчук І.П. Формування механізму управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 43-49. – ISSN 2306-6792
1404277
  Левицький В. Формування механізму управління фінансовою безпекою банківської установи // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 90-95. – ISSN 2411-4014
1404278
  Касьянова М.М. Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ - початку ХХІ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 120-125. – ISSN 2076-1554
1404279
  Ковальський С.В. Формування міжетнічних протиріч на Кіпрі в 1960-1963 рр.: правовий аспект // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 296-298. – ISBN 966-2980-20-2
1404280
  Хомишак О. Формування міжкультурної компетенції студентів із використанням Інтернет-ресурсу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 60-63. – ISSN 2308-4634
1404281
  Плачинда Т.С. Формування міжкультурної комунікації у процесі професійної підготовки авіафахівців / Т.С. Плачинда, О.В. Урсол // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 139-144. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1404282
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів за участі країн :з перехідною економікою // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 330-331. – ISBN 978-617-7069-02-6
1404283
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів на базі підприємств АПК України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 199-205


  Розглянуто специфіку формування міжнародних інноваційних кластерів та визначено перспективи щодо ініціювання міжнародних кластерних зв"язків підприємств сільськогосподарського машинобудування Херсонщини.
1404284
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів у країнах Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Устименко Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1404285
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів у країнах Центральної та Східної Європи : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Устименко Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 258 арк. – Додатки : арк. 226-258. – Бібліогр.: арк. 196-225
1404286
  Шталь Т.В. Формування міжнародної маркетингової стратегії виходу компанії на зовнішній ринок / Т.В. Шталь, В.О. Козуб, А.Н. Нахметов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам зєд в Україні. – С. 345-351. – ISSN 2222-4459
1404287
  Козлова А.І. Формування міжнародної маркетингової стратегії підприємства в умовах глобалізації / А.І. Козлова, Н.М. Козлова // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 177-182. – ISSN 1811-9824


  Досліджено матрицю міжнародних маркетингових стратегій підприємств і проаналізовано вибір маркетингової стратегії підприємства в умовах глобалізації світової економіки. Виокремлено основні вимоги до процесу формування міжнародних маркетингових ...
1404288
  Черниш О.А. Формування місцевих бюджетів в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 153-154. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1404289
  Раделицький Ю.О. Формування місцевих бюджетів на території сучасної України: умови становлення та особливості формування // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 104-109. – ISSN 2071-4653
1404290
  Карамушка Л.І. Формування місцевих бюджетів як складова бюджетного процесу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (30). – С. 123-132. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1404291
  Бурда В. Формування місцевих органів влади в УСРР (1919-1922 рр.): законодавчий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-11. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються розроблені більшовиками законодавчі акти, які регламентували утворення та функціонування органів місцевої влади протягом 1919-1922 рр. В статье рассматриваются разработанные большевиками законодательные акты, которые ...
1404292
  Шляхова І. Формування місцевих органів влади з організації торгівлі та кооперації м. Харкова (1921-1929 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 173-176
1404293
  Панасюк К.В. Формування мовної особистості у вищому військовому навчальному закладі // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 166-172


  У статті порушено важливу для сучасної ситуації в Україні проблему формування мовної особистості у середовищі вищого військового навчального закладу (ВВНЗ). Розглянуто ті реалії ВВНЗ, у яких формується мовна особистість, проаналізовано фактори, що ...
1404294
  Трегубова Г. Формування мовної, мовленнєвої і комунікативної професійних компетентностей студентів ВНЗ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 242-246


  Розглядаються мовна, мовленнєва і комунікативна професійна компетентність як потужний фактор у професійній підготовці національних кадрів.
1404295
  Ортіна Г.В. Формування моделі регулювання розвитку реального сектору економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 43-48. – ISSN 2306-6792
1404296
  Сава А.П. Формування моделі розвитку сільських територій під впливом євроінтеграційних процесів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 28-34. – ISSN 2309-1533
1404297
  Кінаш І.П. Формування моделі управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 225-230. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано модель управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України, яка розглядає можливість досягнення її сталого розвитку через застосування специфічного виду управління - соціального. Сформульовано закони ...
1404298
  Красношапка В.В. Формування моніторингової системи показників антикризового управління на підприємстві / В.В. Красношапка, А В. Бова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 213-218. – ISSN 2310-5534
1404299
  Рубан А.О. Формування моральної особистості в суспільно-політичному житті // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 25-28. – ISSN 1996-5931


  У статті висвітлено проблему морального виховання, спрямованого на формування моральної свідомості, розвиток моральних почуттів, і формування звичок морального поводження особистості в суспільно-політичному житті.
1404300
  Макаренко С.С. Формування мотивації досягнень в структурі мотиваційної сфери особистості вчителя // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 314-323. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1404301
  Станіславова Л.Л. Формування мотивації студентів до вивчення культури мови з використанням ІКТ // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2017. – С. 166-169. – (Серія "Філологічна" ; вип. 68). – ISSN 2519-2558


  У статті розглянуто проблему формування внутрішньої мотивації студентів до вивчення культури мови засобами інформаційно-комп"ютерних технологій. Визначено поняття мотивації, обґрунтовано шляхи підвищення мотивації до навчання засобами ІКТ. Описано ...
1404302
   Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров"я сільскої молоді : колект. монографія / [Зорій Н.І. та ін.] ; за заг. ред. Зорій Н.І. ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 217-225. – ISBN 978-617-7096-48-0
1404303
  Луценко О.В. Формування мотивації учбової діяльності курсантів засобами проблемного навчання // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 167-173. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128
1404304
  Мартиненко С. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності / С. Мартиненко, Н. Кипиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-57. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Виокремлено та охарактеризовано інформаційний, аксіологічний і перетворювальний етапи формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності. Проаналізовано результати експериментального дослідження, ...
1404305
  Рябцева О.Є. Формування мотиваційного механізму як складової управління витратами підприємства // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 82-87
1404306
  Бакум В.А. Формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів музики засобами української народної пісні // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 108-113. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1404307
  Волуйко О.М. Формування муніципальної міліції (поліції) в Україні: фінансово-економічний аспект // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 31-38. – (Серія "Право" ; вип. 1)
1404308
  Захарчук С. Формування навички вживання артиклів в англійському мовленні через розуміння їхньої природи та функцій шляхом інтеріоризації знань / С. Захарчук, Л. Конопляник // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 144-149. – ISBN 978-2-919320-35-6
1404309
  Коберник О.М. Формування навчально-пізнавальної активності студентів у процесі застосування технології проблемного навчання // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Київ, 2015. – Вип. 1. – C. 72-82. – ISBN 978-966-644-413-7


  Здійснюється аналіз категорії «навчально-пізнавальна актив- ність студента», визначаються фактори, які впливають на форму- вання навчально-пізнавальної активності студентів.
1404310
  Кизяк А.Ю. Формування нанопористих плівок Al2O3 / А.Ю. Кизяк, А.А. Євтух, О.В. Стеблова // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [ та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 4. – С. 83-92. – ISSN 1815-7459
1404311
   Формування наночастинок срібла в іоногенних полімерних матрицях різної молекулярної структури / Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, Ю.В. Конько, С.О. Філіпченко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 394-399. – ISSN 1818-1724
1404312
   Формування наночастинок срібла в неіоногенних полімерних матрицях різної молекулярної структури / Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, Т.Г. Єжова, Ю.В. Конько, В.А. Чумаченко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 265-271. – ISSN 1818-1724
1404313
  Старостіна О.В. Формування наношаруватих Mn+1AXn матеріалів систем Ti-Al-C(N) в широкому діапазоні тисків та температур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Старостіна Олександра В"ячеславівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1404314
  Бабовал Н.Р. Формування науково-педагогічного потенціалу вищого навчального закладу як складової ринку освітніх послуг // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 88-101. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1404315
  Шаркань В. Формування наукового стилю нової української літературної мови в підросійській Україні


  У статті аргументовано думку, що науковий стиль нової укр. літератур. мови в підросійській Україні формувався протягом 40-60-х рр. 19 ст., коли з"явилося бл. 90 наук. текстів українською мовою з різних галузей науки та різних жанрів.
1404316
  Грибовська М. Формування націєтворчих ідей серед української діаспори (Д. Донцов, В. Липинський) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 27-34. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1404317
  Комар Н. Формування національних інтересів України в умовах глобальних викликів / Н. Комар, М. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 88-96. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Виявлено національні інтереси та стратегічні цілі в Україні в умовах глобальних викликів.
1404318
  Попик В. Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України / Володимир Попик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 3 (227). – С. 3-11. – ISSN 1029-7200


  Обґрунтовується необхідність інтеграції зусиль спеціалізованих наукових бібліотек, науково-дослідних установ та інформаційних центрів щодо формування національного науково-інформаційного простору як сукупності інформаційних ресурсів, технологій, ...
1404319
  Небрат В.В. Формування національного підприємництва та зовнішньоторговельних зв"зків України ( XVI - XVII ст.) // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 8 (669). – С. 73-85. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1404320
  Столбова Ю.В. Формування національної ідентичності під впливом внутрішнього туризму(на прикладі роботи А. Щютца "Той, хто поверається додому") // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 273-276. – ISBN 978-966-171-387-0
1404321
  Возна Т. Формування національної самосвідомості у працях острозьких книжників // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 95-97
1404322
   Формування національної самосвідомості: історія, культура, мова, педагогіка : монографія / [Рогожкин О.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донец. юрид. ін-т, МВС України. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2013. – 201, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 189-201. – ISBN 978-617-579-784-6
1404323
  Метелиця В. Формування національної системи професійної сертифікації бухгалтерів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 3-9


  У статті здійснена критична оцінка Концепції сертифікації бухгалтерів України (2014 р.). Розроблено модель державного регулювання у сфері набуття знань з міжнародних стандартатів фінансової звітності та саморегулювання у сфері професійної сертифікації. ...
1404324
  Ліпанова О.А. Формування національної споживчої політики на засадах "зеленої" економіки (на прикладі ринку продовольчих товарів) // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 176-183
1404325
  Асланов С.А. Формування невизнаних квазідержавних утворень як фактор етнополітичної нестабільності в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 1/4. – С. 32-34. – ISSN 0868-8117
1404326
  Бутнік-Сіверський Формування неоекономіки в сфері інтелектуальної власності з позиції процесів інтенсифікації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (95). – С. 57-67. – ISSN 2308-0361
1404327
  Мочалов Є. Формування неоконсервативного середовища у Міському коледжі Нью-Йорка у 1930-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 328-331. – ISBN 978-966-171-783-0
1404328
  Огуй О. Формування німецьких колоній на Буковині у XVIII - XX століттях: соціально-економічні та мовні аспекти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 120-125


  У статті простежено шляхи формування німецьких колоній на Буковині у ХVІІІ - ХХ ст. Показано, який внесок зробили поселенці в економіку краю, зокрема в сільське господарство та в розвиток міської інфраструктури, як спосіб життєдіяльності німців впливав ...
1404329
  Лазаренко Д. Формування нових обліково-аналітичних механізмів в системі управління витратами / Д. Лазаренко, С. Сіренко // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 100-105. – ISSN 2410-0706
1404330
  Костючков С.К. Формування нових образів реальності як один із чинників модернізації антропологічних засад освітньої діяльності // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 351-354. – ISSN 2076-1554


  Обґрунтовується необхідність ефективних заходів щодо модернізації системи освіти, які здатні завдавати суттєвого впливу на формування у індивідів відчуття загальнопланетарної, загальнолюдської спільноти; вони також покликані відігравати важливу роль в ...
1404331
  Куйбіда С.В. Формування нових підходів до реалізації структурної перебудови економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 90-95. – ISSN 2306-6806
1404332
  Ковальова М.М. Формування нових синонімічних об"єднань у сучасній українській мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 33-36. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1404333
  Панасюк В.В. Формування нового наукового напряму - фізико-хімічна механіка матеріалів // Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2010. – Т. 46, № 2. – С. 9-20. – ISSN 0430-6252


  Проаналізовано розвиток досліджень і наукові результати з фізико-хімічної механіки матеріалів, яка є сучасним науковим напрямком у матеріалознавстві. Розглянуто основні етапи розвитку цього напрямку в НАН України, висвітлена роль Г.В. Карпенка у ...
1404334
  Степанчук Ю.С. Формування нового образу Богдана Хмельницького у матеріалах республіканських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 102-105. – ISSN 2076-1554
1404335
   Формування нової водної політики в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 7-8
1404336
  Олійник В.В. Формування нової моделі державного управління післядипломною освітою // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 18, вересень. – С. 132-135. – ISSN 2306-6814


  Обгрунтовано необхідність вдосконалення системи державного управління післядипломною освітою на основі нових підходів до його змісту та організації. Уточнено соціальну місію післядипломної освіти як об"єкта державного управління. Удосконалено ...
1404337
  Нападовська Л. Формування нової парадигми вітчизняної системи обліку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 37-44. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1404338
  Лищишин М. Формування нової парадигми вітчизняної системи обліку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 44-47. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1404339
  Яценко В. Формування нової парадигми державно-церковних відносин у постреволюційний період 2013-2016 років // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 131-132
1404340
  Стецюк П.А. Формування нової парадигми управління фінансовими ресурсами підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 77-83. – ISSN 2221-1055
1404341
  Поліванов В.Є. Формування нової парадигми якості життя в умовах активізації світогосподарських зв"язків / В.Є. Поліванов, О.І. Задирака // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 33-38
1404342
  Кортич Л.І. Формування нової системи геополітичних координат та місце в них України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 12-20
1404343
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалі української мови кінця XX - початку XXI ст.) II. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 13-40. – ISSN 0027-2833
1404344
  Бублик С.Г. Формування нормативно-правової бази національної безпеки України у науково-технологічному контексті // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2015. – № 1 (169). – С. 2-10


  Визначено проблемні питання нормативно-правового забезпечення національної безпеки у науково-технологічному контексті, які вплинули на ефективність функціонування системи національної безпеки України. Виявлено політичну декларативність переважної ...
1404345
   Формування нормативно-правової бази поводження з відходами в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 5
1404346
  Купянська Н.О. Формування нормативної бази забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом в Україні за період після розпаду СРСР до теперішнього часу та розглянути проблеми практичної реалізації закріплених в законодавстві цих гарантій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 259-265


  Зроблена спроба здійснення історико-правового аналізу розвитку законодавчою бази щодо забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом в Україні за період після розраду СРСР до теперішнього часу та розглянути проблеми практичної реалізації ...
1404347
  Гуріна Н.В. Формування облікової політики підприємства щодо витрат і доходів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 194-199. – ISSN 2222-4459
1404348
  Засадний Б. Формування облікової політики підприємства щодо пов"язаних сторін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-30. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано підходи до класифікації пов"язаних сторін, визначено критерії пов"язаності осіб, здійснено критичний аналіз методів визначення ціни під час трансфертних операцій між пов"язаними сторонами та запропоновано фрагмент наказу про ...
1404349
  Володарська М.В. Формування образу "нової американської дівчинки" (на матеріалі роману Л.М. Олкотт "Маленькі жінки") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 203-215


  Пропонується аналіз специфіки репрезентації образу нової для вікторіанських критеріїв дитячої літератури дівчинки у романі Л. М. Олкотт «Маленькі жінки». Предлагается анализ специфики репрезентации образа новой для викторианских критериев детской ...
1404350
  Іваницька М. Формування образу української літератури в двох німецьких державах (1945 - 1989) // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1404351
  Полозова Т.В. Формування ознакового простору діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 450-460. – ISSN 1993-6788
1404352
  Галаган Л. Формування оптимальних моделей е-урядування та їх реалізація на основі методик бенчмаркінгу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 289-297. – ISSN 2224-9516
1404353
  Грін О.О. Формування органів влади й управління в період Закарпатської України (кінець 1944 - 1945 рр.) // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 103-133. – ISBN 978-966-2075-11-3
1404354
  Кошевий М. Формування організаційно-економічних умов розвитку наукоємних виробництв у промисловості України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 58-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1404355
  Кошель А.О. Формування організаційного механізму функціонування інституту масової оцінки земель в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 14-16
1404356
  Козлов Д. Формування освітніх послуг в управлінні сучасним навчальним закладом на засадах маркетингу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 2 (66). – С. 326-337. – ISSN 2312-5993
1404357
  Кудря М. Формування освітнього середовища для розвитку і збереження національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 79-88. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1404358
  Яцків О. Формування осередків сестер кларисок, серафіток і францисканок Найсвятішого Сакраменту на теренах Галичини (друга половина XIX - початок XX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 383-389
1404359
  Халайцан А.П. Формування основ культури здоров"я як педагогічна проблема // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 08. – С. 22-29. – ISSN 1818-9172
1404360
  Вівчаренко О.А. Формування основ правового регулювання відносин власності на землю в Україні // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 59-62. – ISBN 978-966-7957-20-9
1404361
  Байбаков В.М. Формування основ професійної культури студентів вищих медичних навчальних закладів України за фахом "дитяча хірургія" // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 298-300. – ISSN 2077-1096
1404362
  Лєнь Т.В. Формування особистості в умовах розбудови громадянського суспільства // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 16-24. – ISSN 2414-4207
1404363
  Хомич В. Формування особистості вчителя: компетентнісний вимір // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 11 (995). – С. 18-22. – ISSN 0131-6788


  У статті обгрунтовується доцільність використання компетентнісного підходу у професійному становленні педагога. Визначено основні особистісні якості сучасного вчителя, що становлять структуру його творчої особистості та характеризують професійну ...
1404364
  Дроздова І.П. Формування особистості фахівця у процесі навчання студентів-нефілологів професійного мовлення у вищій школі // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 102-106. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329
1404365
  Частник О.С. Формування паб-культури Великобританії (правові аспекти) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 126-134
1404366
  Дороніна О.А. Формування парадигми сучасної кадрової політики як підгрунтя соціально–економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 132-136
1404367
  Силко Є. Формування педагогічних поглядів Т. Г. Шевченка в контексті соціокультурних реалій другої половини ХІХ століття // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 168-174. – ISSN 2075-1478
1404368
  Сидоренко В. Формування педагогічного світогляду О.Ф. Музиченка (1875 – 1940 рр.) // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 78-85
1404369
  Арістова Н.О. Формування педагогічної компетентності майбутніх викаладачів гуманітарних і соціально-економічних дисциплін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 10-15. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1404370
  Королюк Ю.Г. Формування персональної навчальної траєкторії студента денної форми в системі Moodle // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 41-42
1404371
  Сірий Є.В. Формування підприємницької проблематики у сучасному теоретико-соціологічному пізнанні // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 95-101. – ISBN 978-966-171-387-0
1404372
  Сущенко О.А. Формування підходу до кластерного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах глобальної конкуренції / О.А. Сущенко, І.М. Труніна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 91-96. – ISSN 2222-4459
1404373
  Чайковська Г.М. Формування пізнавальної діяльності студентів у процесі оволодіння графічною грамотністю в технічному вищому навчальному закладі / Г.М. Чайковська, Л.В. Салапак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 411-416. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Формування повноцінних знань, умінь і навичок студентів істотно залежить від їх інженерно-графічної підготовки, яка має постійно розвиватися і вдосконалюватися у процесі вивчення низки програмних тем.
1404374
  Гнат Г.О. Формування планувальної структури квартир соціального і доступного житла : автореф. дис. ...канд. архітектури : 18.00.02 / Гнат Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів.політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1404375
  Харченко Н.А. Формування поглядів Г.С. Костюка як передумова його професійного становлення на теренах психологічної думки України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 162-167. – (Психологічні науки ; № 2 (15), жовтень). – ISSN 2078-2128


  Закінчив Київський інститут народної освіти (КІНО), зараз КНУТШ.
1404376
  Нехайчук Д.В. Формування податкової політики в Україні та стратегія розвитку національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 46-50. – ISSN 2306-6814
1404377
  Вічальковська Н.К. Формування позитивних відносин між суб"єктами інтегрованого навчання / Н.К. Вічальковська, О.Є. Іванашко // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 54-65. – ISSN 2227-1376
1404378
   Формування позитивних змін у роботі викладачів академії на підставі анкетування / Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Л.Ю. Науменко, Г.В. Горбунова, С.В. Захаров, Г.С. Канюка, Н.В. Ліхолетова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 98-101. – ISSN 1681-2751
1404379
  Несевря М.Г. Формування позитивного іміджу військовослужбовців та патріотична спрямованість на сторінках центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 533-534


  Формування позитивного іміджу військовослужбовців та патриотична спрямованність на сторінках центрального друкованого органу Міністерства оборони України ""Народна Армія".
1404380
  Новікова Л.В. Формування позитивного міжнародного іміджу країни як засобу посилення конкурентоспроможності / Л.В. Новікова, Л.О. Чернишова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 30-35. – ISSN 2222-4459
1404381
  Наконечна Л. Формування позитивного ставлення студентів, майбутніх учителів мови, до діалектного мовлення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 164-170. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1404382
  Черенков А.В. Формування показників якості зерна пшениці озимої в умовах північного Степу / А.В. Черенков, О.І. Желязков, О.М. Козельський // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 22-29 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1404383
  Терещенко С.В. Формування полівалютної світової фінансової системи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 149-160 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
1404384
  Попова Т. Формування полікультурної компетентності учнів на основі краєзнавчого матеріалу в системі роботи вчителя-словесника // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 162-169. – ISSN 1728-9572
1404385
  Креденець Н. Формування політики соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг у Німеччині та Австрії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 92-98. – ISSN 2308-4081
1404386
  Кизименко І. Формування політичних партій України (90-ті роки XX ст.). Історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 103-107
1404387
  Швець О.В. Формування політичного іміджу України в міжнародному інформаційному просторі // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 90-91
1404388
  Мовчан Т. Формування політичної етики в контексті політичної культури в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 101-104


  Розглядаються особливості формування культурно-етичної складової політичних відносин (політичної етики) у сучасному українському суспільстві через призму становлення демократичної політичної культури в Україні.
1404389
  Зуйковська А.А. Формування політичної ідентичності у Луганській громаді у 1990-2012 рр.: фактори електоральної культури та сегментації місцевих рад // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 70-90
1404390
  Ткаченко Т.В. Формування політичної опозиції в Україні та країнах пострадянського простору: теоретико-порівняльний аналіз // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 81. – С. 109-117
1404391
  Воловик В.М. Формування польських культурних ландшафтів містечок Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 242-248 : рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1404392
  Іванова М.І. Формування понятійно-категоріального апарату логістики // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 110-114. – ISSN 2218-1199
1404393
  Фесенко М. Формування понятійно-категоріального апарату проблеми консолідації суб"єктів світ-системи і нового міжнародного порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті розглянуто понятійно-категоріальний апарат проблеми консолідації суб"єктів світ-системи у формуванні нового міжнародного порядку. Він слугує найважливішим компонентом системи логічно упорядкованого знання і є сукупністю понять, категорій і ...
1404394
  Ревуцька С.К. Формування поняття "психоаналітична інтерпретація" в літературознавстві // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 161-164
1404395
  Ярема Н.С. Формування поняття стратифікації суспільства в українській філософській думці // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 186-191. – ISSN 2076-1554
1404396
  Пилипенко С.О. Формування попиту на продукцію целюлозно-паперового виробництва / С.О. Пилипенко, О.А. Підлісна // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 43-47. – ISSN 2310-5534
1404397
  Кресін О.В. Формування порівняльної історії права як наукової та навчальної дисципліни у другій половині XVIII - першій третині ХІХ ст.. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 382-391. – ISSN 0869-2491
1404398
  Масауд Алі Алгхдафі Султан А. Формування портфеля проектів малих медичних підприємств на основі опортуністичного підходу (на прикладі стоматологічних клінік) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Масауд Алі Алгхдафі А. Султан ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1404399
  Буравкова А. Формування постбіполярної регіональної системи міжнародних відносин у Східній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 22-25
1404400
  Іваненко О.В. Формування потенціалу ресурсозбереження соціально-економічних систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 7-10 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1404401
  Хатнюк Н.С. Формування правових засад та основних напрямків зовнішньої політики у процесі становлення незалежності України / Н.С. Хатнюк, О.В. Бондик // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 20-34. – ISSN 2412-8465
1404402
  Федін М.І. Формування правової бази взаємовідносин між польською державою і православною церквою (1918-1920 рр.) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 73-74. – ISBN 978-966-600-475-1
1404403
  Коваленко І.П. Формування правової культури майбутніх тележурналістів в умовах становлення ринкових відносин // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 150-156. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Висвітлено проблему формування правової культури студентів факультету кіно-телемистецтва, котрі навчаються за спеціальністю тележурналістика, в умовах становлення ринкових відносин з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності. ...
1404404
  Коваленко І.П. Формування правової культури тележурналістів // Культура України : зб. наук. праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – Вип. 42, ч. 2 : Спецвипуск. – С. 166-173


  Висвітлено проблему формування правової культури студентів факультету кіно- , телемистецтва, котрі навчаються за спеціальністю "Тележурналістика", зважаючи на особливості їхньої майбутньої професійної діяльності.
1404405
  Ганзенко О.О. Формування правової культури українського суспільства в контексті підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 9-16. – (Юридичні науки ; № 3)
1404406
  Ярунів М.І. Формування правової культури юриста в умовах побудови громадянського суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 381-384. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1404407
  Ткаченко Ю.М. Формування практичних навичок з безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 19-20 : фото
1404408
  Киця О. Формування практичних навичок у студента-юриста // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 196-199. – ISBN 978-966-2075-20-5
1404409
  Бойко Н. Формування предметних компетентностей у процесі підготовки до ЗНО // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 1 (730), січень, 2018 р. – С. 10-16. – ISSN 0130-5263
1404410
  Рум"янцев В.О. Формування представницького складу Центральної Ради // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 6-12. – ISSN 1727-1584
1404411
  Білоусов М.М. Формування принципів зовнішньої політики Незалежної України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 27-33. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1404412
  Кріль Р.В. Формування принципу свободи транзиту в міжнародному праві // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 5-14. – ISSN 2524-101X
1404413
   Формування природно-заповідного фонду Миколаївщини за останнє століття / М.М. Романенко, О.М. Деркач, Л.І. Патрушева, І.М. Гінжул, А.О. Нікуліна // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 75-79. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
1404414
  Гапон О.О. Формування пріоритетних напрямів зовнішньоекономічного співробітництва Франції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 432-436. – ISSN 2076-1554
1404415
  Шапурова О.О. Формування прогнозу економічних тенденцій і процесів за допомогою методу нечітких множин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 61-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1404416
  Голодна А.В. Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від технологічних заходів у північній частині Правобережного Лісостепу / А.В. Голодна, Д.С. Шляхтуров, О.О. Столяр // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 79-87 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1404417
  Катеринчук І.М. Формування продуктивності насіннєвих посівів ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в північній частині Правобережного Лісостепу : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Катеринчук Ірина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1404418
  Щербачук В.М. Формування продуктивності посівів сої залежно від системи захисту проти хвороб // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 119-123 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1404419
  Гамаюнова В.В. Формування продуктивності пшениці озимої залежно від умов вирощування в Південному Степу / В.В. Гамаюнова, І.В. Смірнова // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1404420
  Рябчикова О.В. Формування проектно-технологічної компетентності учнів на уроках математики з використанням сучасних тривимірних технологій // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 165-171. – ISSN 2074-8922
1404421
  Кашута В.Є. Формування професійних компетентностей студентів засобами активних методів навчання / В.Є. Кашута, О.О. Рябова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 288-293. – ISSN 2074-8922
1404422
  Райковська Г. Формування професійних компетентностей у ВТНЗ шляхом індивідуалізації освітнього процесу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 13-21. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються проблеми підготовки майбутніх інженерно-технічних фахівців у вищому навчальному закладі, а саме: забезпечення індивідуалізації навчального процесу; формування умінь самостійно здобувати знання і досягати особистих результатів; ...
1404423
  Ткаченко Л. Формування професійно-педагогічної компетентності викладача ВНЗ // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 337-341. – ISBN 978-617-7009-20-6
1404424
  Євсюков О. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 1 (75). – С. 48-53. – ISSN 1562-529Х
1404425
  Ящук С. Формування професійно-правової компетентності студентів: європейський досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 99-104. – ISSN 2308-4081
1404426
  Ящук С. Формування професійно-правової компетентності студентів: зарубіжний досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 116-121. – ISSN 2308-4081
1404427
  Музичко Л. Формування професійної ідентичності як освітнє завдання вищої школи // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 231-242. – ISSN 2227-1503


  У статті розглянуто проблему формування професійної ідентичності студентів, досліджено психолого-педагогічні умови, що визначають особливість реалізації процесу.
1404428
  Васіна Л.С. Формування професійної компетентності - пріоритетне завдання реформування освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 47-51
1404429
  Яровенко А. Формування професійної компетентності в процесі підготовки бакалаврів технологічної освіти / Анатолій Яровенко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 105-107. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Стаття присвячена розгляду питань формування компетенції інформаційного моделювання як складової професійної компетентності бакалаврів технологічної освіти.
1404430
  Шапран Ю. Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології шляхом застосування особистісно орієнтованих технологій // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 11 (995). – С. 42-46. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлюються питання формування професійної компетентності майбутніх учителів біології у процесі використання проблемного навчання як особистісно орієнтованої педагогічної технології, запропоновано різні види проблемних ситуацій з урахуванням ...
1404431
  Гура А.М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін засобами ІКТ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 75-77. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1404432
   Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посібник для вищих навч. закладів / [Іванцова Н.Б. та ін.] ; під заг. ред. Якименко С.І. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2011. – 459, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 459-460. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-194-065-8
1404433
  Болотний І.В. Формування професійної компетентності офіцерів спеціального призначення національної гвардії України: теоретичний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 88-94. – ISSN 1609-8595


  У статті описуються основні етапи історії компетентнісного підходу в освіті, аналізуються загально-теоретичні основи формування професійної компетентності та педагогічні умови її ефективності у офіцерів спеціального призначення Національної гвардії ...
1404434
  Спіцин Є. Формування професійної компетентності прикордонників-перекладачів на заняттях з перекладу / Є. Спіцин, Н. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 72-75. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Теоретично обґрунтовано складові професійної компетентності майбутніх прикордонників-перекладачів (мовна компетенція, комунікативна компетенція; перекладацька компетенція (навички білінгвізму і перекладу), технічна компетенція (уміння кодувати і ...
1404435
  Юнчик В. Формування професійної компетентності студентів - майбутніх педагогів - в умовах реалізації Болонського процесу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 9-14. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 7 (256)). – ISSN 1729-360Х
1404436
  Кузьменко Г. Формування професійної компетентності студентів на заняттях із фізики // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 84-89. – ISSN 2075-1478
1404437
  Бабійчук Т. Формування професійної компетентності студентів педагогічного коледжу (науково-педагогічна конференція "Григір Тютюнник: соціальний аспект")
1404438
  Товканець О. Формування професійної компетентності фахівців з освітнього менеджменту в центральноєвропейських країнах // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 1. – C. 140-145. – ISSN 2308-4081
1404439
  Митровка Я.Ю. Формування професійної комунікації бібліотекарів як умова ефективного розвитку бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 151-159


  Висвітлюється стан розвитку провідних каналів професійної комунікації в бібліотечному середовищі. Визначено канали, які нині є недоступними для певної частини бібліотечних фахівців, а також причини, що унеможливлюють їх використання.
1404440
  Кіліченко О.І. Формування професійної мобільності майбутніх учителів шляхом розв"язування навчальних ситуацій // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – C. 15-19. – ISSN 2221-6316


  "...Таким чином, у процесі швидких змін у суспільстві та визначенню нових вимог до організації педагогічного процесу в школах стоїть завдання перед педагогічними ВНЗ сформувати проофесійно мобільного вчителя."
1404441
  Семеног О. Формування професійної мобільності у процесі магістерської підготовки майбутніх філологів в Україні та зарубіжжі // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 76-83. – ISSN 2308-4081
1404442
  Копусь О. Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх магістрів філологів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 45-51


  У статті обгрунтовано теоретичні засади розвитку провідних фахових компетентностей майбутніх магістрів філології; окреслено шляхи технології формування професійної мовленнєвої компетентності магістрантів філологічного профілю в контексті ...
1404443
  Ленда Р.І. Формування професійної мовної компетентності фахівців галузі публічного управління / Р.І. Ленда, А.С. Ленда // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 61-62
1404444
  Горбань Г.О. Формування професійної свідомості управління як чинника ефективності прийняття рішення // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 166-173. – ISSN 2078-1687
1404445
  Вигівська О.В. Формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до дій в умовах гібридної війни // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 94-95
1404446
  Сторожук Н.А. Формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом до професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 40-44. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню процесу формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом ЗСУ. Розроблена теоретична структура психологічної готовності та емпіричним шляхом виявлені чинники, які детермінують процес ...
1404447
  Жилюк С. Формування радянського антицерковного законодавства у 60-70-х рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 51-62. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1404448
  Генега Р.Я. Формування радянського соціального простору у Львові (1944–1953 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 77-91. – ISSN 0130-5247
1404449
  Чеберяко О. Формування районних бюджетів в УСРР 1920-х рр. в контексті адміністративно-територіального реформування // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 171-182
1404450
  Федулова Л.І. Формування регіональних інноваційних систем у контексті принципів європейської інноваційної політики // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (40). – С. 144-155. – ISSN 2074-5354
1404451
  Круговий В.В. Формування регіональних кластерів в Україні: напрямки, сфери, основні проблеми // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 147-152
1404452
  Демчук Р.В. Формування репрезентативних міфологем на теренах України. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Брюховецький В.С., Моренець В.П., Панченко В.Є. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 34 : Культурологія. – С. 21-30
1404453
  Вядрова І.М. Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень населення: теоретичні аспекти та українські реалії / І.М. Вядрова, І.О. Добровольська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 301-307. – ISSN 2222-4459
1404454
  Дембіцька С.В. Формування ризик-орієнтованого мислення у майбутніх фахівців енергетичної галузі / С.В. Дембіцька, О.В. Кобилянська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 85-87. – ISSN 1563-3713
1404455
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 1 (140). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404456
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 2 (141). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404457
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 3 (142). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404458
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 4 (143). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404459
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 10 (149). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404460
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 1 (152). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404461
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 2 (153). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404462
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 4 (155). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404463
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 6 (157). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404464
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 7/8 ( 158/159 ). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404465
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 9 ( 160 ). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404466
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 11 (162). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404467
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 12 (163). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404468
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 3 (166). – 2015. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404469
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 5 (168). – 2015. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404470
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 11 (174). – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404471
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 12 (175 ). – 2015. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404472
   Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1992-
Вип. 32. – 2014. – 428 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404473
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 26, ч. 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404474
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 27. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія економічна)
1404475
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 29, ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404476
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 29, ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1404477
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 35, ч. 2. – 2016. – 339 с. – Резюме укр., англ. мовами
1404478
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 37, ч. 1. – 2017. – 318 с. – Випуск присвячено 50-річчю економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Резюме укр., рос., англ. мовами
1404479
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 37, ч. 2. – 2017. – 267 с. – Резюме укр., англ. мовами
1404480
  Гладкий О. Формування ринку праці великих міст в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-45. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обґрунтуванню важливості розвитку ринку праці великих міст в умовах глобалізації. В статті визначені фактори формування ринку праці у великих містах, досліджена структура зайнятості в Києві та інших столицях Центральної та східної ...
1404481
  Кучерина Л.А. Формування рівня та структура витрат на персонал // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 90-95. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1404482
  Шаповал Є.Ю. Формування рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шаповал Євгенія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1404483
  Васильєва Н.Г. Формування самоосвітніх умінь, навичок і основних професійних компетенцій у студентів ВНЗ у процесі безперервної освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 242-248. – ISSN 2074-8922


  "...У статті розглядаються особливості формування самоосвітніх умінь, навичок і основних професійних компетенцій у процесі безперервної освіти."
1404484
  Краснова Н.М. Формування світовідображення в учнів 5-7 класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Краснова Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1404485
  Карпюк Я. Формування світоглядних похицій Юрія Бойко-Блохина // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 97-103
1404486
  Деревінський В.Ф. Формування світогляду В. Чорновола у студентські роки // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 405-408. – ISSN 2076-1554


  Метою статті є висвітлити особливості початку трансформації ідейних засад і поглядів В. Чорновола в роки навчання в Київському державному університеті ім. Т. Шевченка. Розглядаються його університетські зацікавлення, особливості навчання, праця в ...
1404487
  Якубовська М.С. Формування світогляду студента як основа професійного становлення майбутнього професіонала-фахівця (з досвіду роботи професора О. Я. Красівського) // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013. – № 1/2 (61/62). – С. 90-96. – ISSN 0554-4866
1404488
  Марчук О.О. Формування світогляду учнів початкових класів крізь призму Шевченкової лірики // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 32-38. – ISBN 978-966-7359-72-0
1404489
  Перегуда Ю.А. Формування середнього класу в міських поселеннях та сільській місцевості на прикладі столичного макрорайону України // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 115-117. – ISBN 978-966-285-399-5
1404490
  Клочок С. Формування систем метаданих цифрових історико-культурних ресурсів бібліотек / Станіслава Клочок // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 3 (227). – С. 29-36. – ISSN 1029-7200


  Статтю присвячено питанням інформаційної архітектури електронних історико-культурних ресурсів. Розглянуто проблеми опису і організації полідокументних ресурсів, вибору систем метаданих та інтеграції метаописів. Зроблено огляд основних систем метаданих ...
1404491
  Манойленко О.В. Формування системи базових показників оцінки стійкості соціально-економічного стану регіону / О.В. Манойленко, Н.В. Савченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 234-240 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
1404492
  Федасюк Д. Формування системи вимог до електронних освітніх ресурсів вищого навчального закладу з метою їх сертифікації / Д. Федасюк, Н. Гоц, М. Микийчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 47-58. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Обгрунтовано доцільність сертифікації електронних навчальних ресурсів вищого навчального закладу. Автори сформували порядок та схему внутрішньої сертифікації електронних навчальних видань (ЕНВ), розробили систему критеріїв для комплексної експертизи ...
1404493
  Матюшіна Ю.І. Формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві / Ю.І. Матюшіна, Н.В. Сагайдак, К.С. Туржанська // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 143-147. – ISSN 2218-1199
1404494
  Олійник В.В. Формування системи державного маркетингу післядипломної освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 78-91. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті розглянуто та проаналізовано формування системи державного маркетингу післядипломної освіти.
1404495
  Байстрюченко Н.О. Формування системи запобігання і протидії корупції на державній службі / Н.О. Байстрюченко, Л.В. Шпакович // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 45-54. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
1404496
  Ємельяненко Л.М. Формування системи збалансування людського та технологічного розвитку в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 77-82
1404497
  Павлов В.І. Формування системи ідентифікації товарів в Україні : монографія / Павлов Володимир Іванович, Акімова Людмила Миколаївна ; Спілка економістів України, Акад. екон. наук України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування [та ін.]. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.162-177. – ISBN 978-966-327-259-7
1404498
  Ростовцев С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 8-11. – ISSN 2076-9326


  Запропоновано інноваційну модель системного запровадження бібліотекою інтернет-маркетингу. Охарактеризовано основні етапи формування системи інтернет-маркетингу
1404499
  Пітель Н. Формування системи маркетингового менеджменту підприємствами АПК в умовах розвитку міжнародного бізнесу / Н. Пітель, Н. Вернюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 148-160. – ISSN 2409-9260
1404500
  Ліщитович Л. Формування системи масового безперервного навчання населення- основа побудови нової ноосферної цивілізації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С. 11-18. – ISSN 2076-9326
1404501
  Коковський Л.О. Формування системи показників оцінки процесів природокористування на регіональному рівні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 313-320 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1404502
  Севрюкова І.Ф. Формування системи речових прав у цивільному праві України та деяких країн Європи: порівняльний аналіз та проблемні питання // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 241-248. – ISSN 0869-2491
1404503
  Корепанов Г.С. Формування системи статистичних показників інвестиційної привабливості регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 92-98. – ISSN 2222-4459
1404504
  Васильківський Д.М. Формування системи стратегічних заходів на запропонованих управлінських проекціях розвитку підприємств / Д.М. Васильківський, О.Ф. Яременко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 31-34. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1404505
  Лісун Я.В. Формування системи управління стратегічною гнучкістю підприємств / Я.В. Лісун, Н.В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 170-176. – ISSN 1993-6788
1404506
  Собко Н.В. Формування системи фінансової логістики на підприємстві // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 693-703. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1404507
  Кравцов С.О. Формування складу арбітрів, забезпечувальні заходи, отримання, збереження та забезпечення доказів у міжнародному комерційному арбітражі // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 3 (12). – С. 160-168
1404508
  Хлипавка Г.Г. Формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту в процесі професійної підготовки // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 232-241. – ISSN 2078-4643
1404509
  Кузьміч Т.О. Формування соціальної компетентності старшокласників засобами слов"янської культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кузьміч Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
1404510
  Калінін В.О. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов в умовах самостійної роботи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 145-148. – (Серія : Педагогічні науки)
1404511
  Зєнікова М. Формування спадкової справи в логічній послідовності та в хронологічному порядку // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 38-41
1404512
  Дюгованець О.М. Формування спільної політики Європейського Союзу у сфері венчурного фінансування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дюгованець Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1404513
  Дюгованець О.М. Формування спільної політики Європейського Союзу у сфері венчурного фінансування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дюгованець Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 244 л. – Додатки: л. 194-212. – Бібліогр.: л. 213-244
1404514
  Чухрай Н.І. Формування споживчої корисності інновації / Н.І. Чухрай, Л.С. Лісовська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 27-34 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1404515
  Коренюк Л.В. Формування сприятливого інноваційного поля як чинник запобігання банкрутства // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 193-197. – ISSN 2308-1988
1404516
  Негода В. Формування спроможних територіальних громад - передумова децентралізаційної реформи // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 7-8. – ISSN 2313-559X
1404517
  Остапенко П. Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози / П. Остапенко, О. Гнатюк // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 73-83. – ISSN 2413-7154


  Станом на сьогодні, формування спроможних територіальних громад в Україні відбувається у рамках реформи децентралізації влади та місцевого самоврядування. Фактично, у рамках цієї реформи проходить реформа адміністративно-територіального устрою країни. ...
1404518
  Казьмирчук М. Формування станів та особливості їхнього етнічного складу на Правобережній Україні у другій половині XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 81-90


  У статті аналізуються формування станів, особливості їхнього етнічного складу на Правобережній Україні у пореформений період, робиться спроба дати термінологічне пояснення "класу" і "стану".
1404519
  Панарін О. Формування старообрядницьких поселень на литовських та прусських землях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 30–36. – ISSN 2309-9356
1404520
  Гарагонич О.В. Формування статутного капіталу акціонерних товариств // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 3 (34). – С. 30-38. – ISSN 2310-9769
1404521
  Іванченко О.В. Формування стилю художнього оформлення видань для дітей видавництва "Веселка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 102-105


  У статті проаналізовано особливості підходу колективу Національного видавництва дитячої літератури "Веселка" до вироблення стилю художньо-технічного оформлення книжок для дітей у радянський період його діяльності. This article is devoted to the ...
1404522
  Чубар М.М. Формування стратегії вітчизняного швейного підприємства-експортера в поточних економічно-правових умовах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 160-167. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1404523
  Блінова Л. Формування стратегії інвестиційного забезпечення підприємств тепловодопостачання та водовідведення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-11. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються інвестиційні потреби підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення. Визначено пріоритетні заходи пошуку джерел фінансування для задоволення інвестиційних потреб. Розглянуто найбільш пріоритетні та ефективні джерела ...
1404524
  Куриліна О.В. Формування стратегії реструктуризації економічної безпеки держав Східного партнерства // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 85-88. – ISSN 1729-7036
1404525
  Тимошенко А.О. Формування стратегії розвитку податкового контролю // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 45-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1404526
  Крочак М.С. Формування стратегії розвитку промислових підприємств в умовах невизначеності // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 85-90. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2313-8114
1404527
  Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад Формування стратегії управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1404528
  Захарченко В.І. Формування стратегій диверсифікації у розвитку промислового підприємства / В.І. Захарченко, В.А. Пірієв // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 14-17. – ISSN 2409-1944
1404529
  Столяров В.В. Формування стратегій розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 4 (234), квітень. – С. 18-23. – ISSN 2221-1055
1404530
  Губарєва І.О. Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 122-129. – ISSN 1993-6788
1404531
  Вахович І.М. Формування стратегічних орієнтирів креативного регіонального розвитку на основі кластерного аналізу / І.М. Вахович, О.М. Чуль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 57-65. – ISSN 2222-4459
1404532
  Волківська А.М. Формування стратегічних програм сприяння зайнятості населення регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1404533
  Шапурова О.О. Формування стратегічної концепції розвитку інтактильної економіки суб"єктів господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 34-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
1404534
  Боровик М.А. Формування структури факультетів Чернігівського державного педагогічного інституту (1954–1998 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – C. 319-322. – ISSN 2218-4805
1404535
  Лісовий В.В. Формування структури шаруватого композиту ТІ - ТІВ2 - АL / В.В. Лісовий, О.Ю. Попов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 44
1404536
  Кравчук Н. Формування структурно-функціональних дисбалансів у ретроспективі розвитку світової валютної системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 31-48. – ISSN 1818-5754
1404537
  Демченко О. Формування суб"єктності соціально обдарованої особистості в культурно-освітньому просторі як умова її соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-50. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Представлено авторський підхід до пояснення культурно-освітнього простору для розвитку соціально обдарованих дітей, визначено його параметри. Обґрунтовано важливість розвитку суб"єктності соціально обдарованої особистості в культурно-освітньому ...
1404538
  Гамбург Л. Формування судової компетенції гетмана і старшинський рад в козацькому судоустрої Війська Запорозького // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 115-119. – ISSN 0132-1331
1404539
  Коваленко С. Формування сучасних моделей державно-церковних відносин у країнах Європейського Союзу // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 196-205. – ISBN 966-7379-70-1
1404540
  Кошовий С.А. Формування сучасного порядку денного КНР: роль аналітичних центрів і експертного середовища // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 69-83. – ISSN 2409-904X
1404541
  Любкіна О.В. Формування сучасної теорії фінансових ринків: основні проблеми та напрями розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 70-76


  Стаття присвячена критичному аналізу методологічних основ сучасної теорії фінансових ринків. Здійснено періодизацію процесу формування теоретичних концепцій, що лежать в основі сучасної теорії фінансових ринків. Наводяться аргументи, що свідчать про ...
1404542
  Рубан А. Формування та використання інформаційних ресурсів у бібліотеках України: огляд видань 2010-2014 років // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 22-26. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано документопотік з питань формування та використання інформаційних ресурсів у бібліотеках України за останні п"ять років. Досліджено тематичну структуру публікацій; визначено авторів і організації, які зробили внесок у розроблення питання ...
1404543
  Гончар М.Ф. Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 257-262. – ISSN 2222-0712
1404544
  Заячук М.Д. Формування та геопросторова організація фермерства України (теорія та практика суспільно-географічного дослідження) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Заячук Мирослав Дмитрович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 391, [6] арк. – Додатки: 188 арк. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 355-391
1404545
  Погорілий С.Д. Формування та дослідження паралельної схеми алгоритму Крускала для систем зі спільною пам"яттю / С.Д. Погорілий, А.В. Потебня // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2012. – С. 8289. – (Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка ; № 16 (204)). – ISSN 1996-1588


  Виконано формалізацію алгоритму Крускала побудови мінімального покривного дерева неорієнтованого графа з використанням математичного апарату модифікованих систем алгоритмічних алгебр В.М. Глушкова. Запропоновано концепцію його розпаралелювання для ...
1404546
  Шпикуляк О.Г. Формування та інституціоналізація соціального капіталу в розвитку аграрного підприємництва: методологічні аспекти оцінки / О.Г. Шпикуляк, В.А. Пехов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 102-107. – ISSN 2221-1055
1404547
  Грицюк Н. Формування та механізм стратегії розвитку підприємств на засадах податкової політики // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 12-18. – ISSN 2411-4014
1404548
   Формування та моніторинг пучка для просторово франкціонованої радіаційної терапії / В.С. Носонова, О.С. Ковальчук, О.Ю. Охріменко, В.М. Пугач // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 85-86
1404549
  Швець В.Я. Формування та оцінка конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації економіки / В.Я. Швець, М.І. Іванова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 67-74. – ISSN 2074-5354


  Доведено, що при формуванні заходів щодо підвищення конкурентоспроможності необхідно враховувати результати кластерного аналізу, фактори та умови ефективного управління конкурентоспроможністю, використовуючи при цьому сучасні методи оцінки.
1404550
  Ковальова О.М. Формування та оцінювання інвестиційного потенціалу венчурних інститутів спільного інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 283-289 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1404551
  Олексійченко Н.О. Формування та оцінювання колориту паркових ландшафтів міста Києва / Н.О. Олексійченко, М.С. Мавко // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 49-54. – ISSN 1991-606X
1404552
  Пальчевич Г.Т. Формування та реалізація бюджетної політики в умовах розвитку інноваційної економіки / Г.Т. Пальчевич, А.О. Могилей // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 43-49. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті досліджено роль бюджетної політики як важливої складової системи державного регулювання інноваційного розвитку економіки. Здійснено аналіз основних аспектів формування та реалізації бюджетної політики України. Визначено пріоритетні напрямки ...
1404553
  Коробко Я.В. Формування та реалізація інвестиційних проектів / Я.В. Коробко, Р.М. Федоряк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 54-56


  Проведено аналіз сутності інвестиційної діяльності підприємства та розкрито особливості її основних видів. Сформовано механізм впровадження інвестицій на підприємстві. Розроблено алгоритм управління впровадженням стратегії інвестиційної діяльності ...
1404554
  Полковниченко С.О. Формування та реалізація інвестиційного потенціалу Чернігівської області у сфері охорони навколишнього природного середовища / С.О. Полковниченко, Д.М. Богдан, Д.О. Лелюк // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 44-51. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1404555
  Малик О.В. Формування та реалізація сучасної стратегії управління фінансовою безпекою підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 100-107. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1404556
  Цимбалюк Н.М. Формування та регулювання ринку праці у сфері культури і мистецтва / Н.М. Цимбалюк, С.І. Грінченко // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 30-34
1404557
  Апаров А.М. Формування та розвиток адміністративно-процесуального права : монографія / А.М. Апаров ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 344 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7178-81-0
1404558
  Кутузова Г.І. Формування та розвиток естетичної культури особи: філософсько-культурологічний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 45-48. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1404559
  Діанова Н. Формування та розвиток німецьких колоній у містах Південної України в кінці XVIII - першої половини XIX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 56-59


  У статті заторкується питання, пов"язане з особливостями та специфікою формування та розвитку німецьких колоній у містах Південної України в кінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст. Робиться спроба проаналізувати роль та значення, яке відігравали німецькі ...
1404560
  Бєліков В.О. Формування та розвиток поселенської мережі північної частини Луганської області / В.О. Бєліков, К.В. Мезенцев, І.Г. Мельник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 91-96. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1404561
  Вірченко О.В. Формування та розвиток ринку землі в умовах економічної модернізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1404562
  Вірченко О.В. Формування та розвиток ринку землі в умовах економічної модернізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 199 л. – Додатки: л. 189-199. – Бібліогр.: л. 162-188
1404563
  Давиденко Н.М. Формування та розвиток системи безінфляційних грошей / Н.М. Давиденко, О.Ю. Присяжнюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 35-38. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1404564
  Ковальчук Галина. Формування та розвиток системи методичного забезпечення масових бібліотек на теренах України у 1920–1940 роках // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 27-30. – ISSN 2518-7341


  У статті досліджується досвід формування системи методичного керівництва масовими бібліотеками на теренах України. Окреслено основні дії держави зі створення цілісної системи
1404565
  Федоренко М.С. Формування та розвиток соціального капіталу підприємства ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 136-138. – ISSN 2306-6814
1404566
  Семенюк В. Формування та розвиток творчого методу Леопольда Левицького у контексті суспільно-політичних перетворень в Україні 1930—1960-х рр. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1206-1210. – ISSN 1028-5091
1404567
  Козакова О.М. Формування та розвиток традицій в архітектурі гостьових будівель Західної України XVII-XIX ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Козакова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1404568
  Уліцька К.В. Формування та суть Ідеологеми "Київ - другий Єрусалим" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 432-434
1404569
  Дем"яненко Т.І. Формування та управління трудовим потенціалом на вітчизняних підприємствах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 172-176. – ISSN 2309-1533
1404570
  Буткевич О.В. Формування та характерні риси основних елементів і компонентів стародавнього міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 126-145. – ISBN 978-966-2609-51-6
1404571
  Панасюк І.П. Формування тарифної політики авіакомпанії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 21-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1404572
  Фоміна Т. Формування тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій ОСББ / Т. Фоміна, О. Пугаченко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 82-92. – ISSN 2410-0919
1404573
  Силадій І.М. Формування творчих здібностей майбутніх педагогічних кадрів // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець. – Чернігів, 2017. – № 2 (10). – С. 72-78. – ISSN 2412-1185
1404574
  Смольницька О.О. Формування творчого методу української мистецької еміграції в Латинській Америці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 81-94. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1404575
  Вінглівськт Н. Формування творчої компетентності засобами літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 7/8, квітень. – С. 66-68
1404576
  Возняк А.Б. Формування творчої особистості як психолого-педагогічна проблема / А.Б. Возняк, Н.М. Кузьмяк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 128-132


  У статті розкрито проблему формування творчої особистості у виховній роботі. Окреслено основні концептуальні виміри проблеми, обгрунтовано завдання виховної роботи, що спрямовані на творчу самоактуалізацію особистості. Творча особистість з найраніших ...
1404577
  Кавицька Т.І. Формування текстотвірної компетентності майбутніх філологів у письмовому перекладі з української мови на англійську : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кавицька Тамара Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологї. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1404578
   Формування текстур в висушених плівках Na-ДНК при різних концентраціях розчину / Є.О. Шапар, О.А. Загородня, О.Ю. Вергун, С.М. Перепелиця // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 27
1404579
  Стратонов В.М. Формування теоретичних основ міжнародної криміналістики / В.М. Стратонов, А.А. Іванищук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 189-192. – (Юрисптуденція ; Вип. 4)
1404580
  Мехович С.А. Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства / С.А. Мехович, М.О. Ткаченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 290-297 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
1404581
  Кохановська О. Формування теорії інформаційних цивільних правовідносин: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 19-22. – ISSN 0132-1331
1404582
  Михайловський В.М. Формування території історичного Поділля у другій половині XIV ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 67-82. – ISSN 0130-5247
1404583
  Сергійчук В.І. Формування території козацької держави // Історико-геогрфічні дослідження на Україні : Збірник наукових праць / Шевченко Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1992. – С. 54-67
1404584
  Андрущенко І.С. Формування технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю з урахуванням досвіду антитерористичної операції / І.С. Андрущенко, Ю.О. Заєць, Ю.І. Запорожченко // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – C. 65-66
1404585
  Мисливець Л.В. Формування технопарків як фактор інноваційного розвитку промисловості України // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2010. – С. 52-55. – (Економіка, менеджмент, маркетинг ; № 1). – ISBN 978-966-388-252-9
1404586
  Сухомлин О.Ю. Формування толерантних та інтолерантних елементів журналістських текстів у контексті етностериотипізації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 246-251
1404587
  Смирнов І. Формування транспортно-логістичних кластерів у ЄС: український контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-19. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості та характерні риси процесів формування транспортно-логістичних кластерів (ТЛК) у ЄС, зокрема, їх поділ на портові, прикордонні, регіональні; їх взаємодію, що призводить до виникнення нових категорій ТЛК - мультипортів - гейтвеїв та ...
1404588
  Кавун М.П. Формування трубчастих структур печінки у новонароджених людини // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 79-81. – ISSN 1727-0847
1404589
  Скиба Ю.А. Формування у майбутніх екологів вмінь практичної реалізації принципів збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 23-25 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
1404590
  Остапчук Н.О. Формування у майбутніх педагогів готовності до особистісного типу спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Остапчук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1404591
  Дерба С.М. Формування у студентів-іноземців практичного знання українських конструкцій і слів на позначення часу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 143-147


  У статті розглянуто доцільність прямого методу при формуванні у студентів-іноземців практичних знань конструкцій і слів на позначення часу в українській мові. Проаналізовано структуру заняття, послідовність та приклади завдань, які необхідно виконати ...
1404592
  Потапчук Т. Формування у студентів мотивації до вивчення фольклору у межах навчально-виховного процесу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 82-87. – ISSN 1682-2366


  Розкрито особливості формування у студентів мотивації до вивчення фольклору.
1404593
  Штакал В.М. Формування укісного конвеєра сортів грястиці на осушених торфовищах лісостепу // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 33-35. – ISBN 978-966-2742-92-5
1404594
  Туранли Ф.Г. Формування українокозацько-кримськотатарського союзу та морські походи запорозьких казаків // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 200-224. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1404595
  Грайнер Є.В. Формування української моделі державної служби із врахуванням досвіду зарубіжних країн // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 94-105
1404596
  Тодорова Є.М. Формування української нації як джерело розвитку національної бібліографії // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 52-57. – ISBN 966-7352-49-8
1404597
  Барвіцька Г.К. Формування української термінології обліку та аудиту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Барвіцька Г.К.; Барвицька Галина Кирилівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1404598
  Цимбал Н. Формування української термінології органічної хімії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 25-27. – ISSN 0130-5263


  У статті описано закономірності й особливості системної організації та творення української термінології органічної хімії. Наведено стислі відомості з історії кодифікації терміносистеми. Здійснений лінгвістичний анализ спрямовано на вироблення ...
1404599
  Корсак К. Формування умов для знищення "монбланів" історичної неправди про Україн // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 53-66. – ISSN 1682-2366
1404600
  Повстин О. Формування управлінських якостей у майбутніх фахівців у галузі безпеки людини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 52-60. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано управлінські якості фахівців у галузі безпеки людини, в контексті особливостей професійної діяльності. Запропоновано класифікацію управлінських якостей керівника рятувального підрозділу, з метою забезпечення ефективності процесу ...
1404601
  Волярська О.С. Формування управлінської компетентності керівників закладів освіти в умовах післядипломної підготовки // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 78-82
1404602
  Козлов Д. Формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи: зарубіжний досвід // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 50-58. – ISSN 2078-1016
1404603
  Галус О. Формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 40-43. – ISSN 2309-9127
1404604
  Чернякова Ж. Формування управлінської культури майбутніх педагогів у контексті організації самостійної роботи з педагогічних дисциплін. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 197-214. – ISSN 2312-5993
1404605
   Формування урожаю сортів гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування у Північному Лісостепу / В.Ф. Камінський, С.П. Дворецька, Т.М. Рябокінь, Т.В. Каражбей // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 59-65 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1404606
  Задільська Г. Формування усномовленнєвої англомовної граматичної компетенції у студентів мовної спеціальності ВНЗ // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 2 (97), лютий. – С. 87-91


  У статті запропонована модель формування англомовної граматичної компетенції усного мовлення студентів мовної спеціальності ВНЗ, визначені принципи комунікативно-конгнітивного підходу до умов навчання усного мовлення, структурований зміст навчання на ...
1404607
  Ончева Т.В. Формування успішної особистості учнів у процесі навчання географії на принципах сталого розвитку // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 5-12 : фото. – Бібліогр.: 21 назв.
1404608
  Москалюк Н.В. Формування уявлень про систему центральних органів виконавчої влади // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 42-48. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто історичні аспекти формування уявлень про організацію виконавчої влади, їх систему на центральному рівні, проаналізовано зміст та ознаки поняття "система органів виконавчої влади". Проаналізовано сучасні тенденції децентралізації ...
1404609
  Сусь Б.А. Формування фахової компетентності майбутніх вчителів шляхом розвитку їх критичного мислення / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 55-57. – (Філологічні науки ; вип. 8)


  У статті обгрунтовується застосування проблемних питань фізики для активізації навчальної діяльності та розвитку критичного мислення. На прикладі хвиль де Бройля з"ясовується проблема і дається тлумачення їх фізичного змісту. Пошук розв"зку ...
1404610
  Козій Т. Формування фахової компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 44-50. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1404611
  Антонова О.М. Формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки ВНЗ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 117-126. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу, а також запропоновано модель системи управління економічною безпекою вищого навчального закладу.
1404612
  Гудзь Т.П. Формування фінансової рівноваги підприємства: методологічний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 8-15. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено аспекти методології формування фінансової рівноваги підприємства: послідовність етапів та стадії розвитку, їх межі, форми та функції. Обгрунтовано закономірність циклічного розвитку стану фінансової рівноваги на підприємстві. ...
1404613
  Затонацька Т. Формування фіскального простору інвестиційної діяльності в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 7-14. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1404614
  Лисенко К.В. Формування фонетичних компетенцій на першому курсі мовного вишу: методичні прийоми і рекомендації / К.В. Лисенко, Н.М. Нестеренко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 269-276


  Розглянуто основні проблеми вступно-корективного фонетичного курсу англійської мови для мовних факультетів ВИШів. Виділено основні типи вправ для подолання впливу артикуляції рідної мови на англійську. Проілюстровано вправи для розвитку фонетичного ...
1404615
  Уманців Ю. Формування холдингів в економіці України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 16-24. – ISSN 1605-2005
1404616
  Волков С.М. Формування художньої культури України: особливості регулятивних методів культури й освіти 30-х рр. XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 4-19
1404617
  Вінницький С. Формування цілей управління золотовалютними резервами у світовій економіці. // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 18-28. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1404618
  Столяров В.Ф. Формування цін і тарифів на товари та послуги суб"єктів природних монополій в Україні / В.Ф. Столяров, В.І. Островецький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 19-27. – ISSN 2306-6806
1404619
  Завгородня О.В. Формування ціннісних орієнтацій людини: історико-культурні чинники // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 87-96. – ISBN 978-617-689-193-2
1404620
  Тарапон О. Формування ціннісних орієнтирів українського радянського суспільства в умовах політичних та соціокультурних трансформацій 1920–1930-х рр. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 145-150. – ISSN 2309-9356


  У статті зроблено спробу окреслити проблему формування морально-етичних цінностей радянського суспільства в умовах ідеологічних та соціокультурних трансформацій. Цінності - це певні життєві сенси, що в конкретних історичних рамках набувають різних ...
1404621
  Адамович С.В. Формування штучного етносу "новоросів" з метою дезінтеграції Півдня України // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 7-19. – ISBN 978-966-428-305-9
1404622
  Прадід О. Формування юридичної лінгвістики як окремої науки в Україні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 30-33. – ISSN 0130-5263


  Про становлення юридичної лінгвістики як окремої науки в Україні наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття. Обгрунтовується вживання терміна"юридична лінгвістика" у вітчизняній і зарубіжній науці
1404623
  Жуков В.І. Формування якісних трудових відносин - шлях зменшення соціальних нерівностей в Україні // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 186-191. – ISBN 978-966-171-387-0
1404624
  Панченко Є.А. Формування якостей інноваційного лідера в США в системі "старша школа - університет" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 123-128. – ISSN 2312-5993


  Статтю присвячено висвітленню форм діяльності американських неурядових організацій, спрямованих на формування в старшокласників якостей інноваційного лідера. Автором систематизовано цілі, зорієнтовані на старшокласників і студентів університетів, які ...
1404625
  Мільто Л.О. Формуваня викладацькой майстерності педагогічних кадрів у російських класичних університетах кінця XVIII - другої половини XIX ст. // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 154-179. – ISBN 978-966-698-251-8
1404626
  Кір"янова О.Л. Формуваня основ національного шкільництва педагогами в період українізації (1920-1930-ті рр.): сучасна вітчизняна історіографія // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 122-136. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1404627
  Шаповалова Л.А. Формуваня ринку науково-технічних послуг у перехідній економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-41. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив трансформації економіки України на стан і розвиток ринку науково-технічних послуг та необхідність розробки механізму його формування.
1404628
  Гринюк О.Ю. Формуваня територіально-рекреаційних систем лікувального типу (на прикладі курорту Трускавець) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Гринюк О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 3 назви
1404629
  Гринюк О.Ю. Формуваня територіально-рекреаційних систем лікувального типу (на прикладі курорту Трускавець) : Дис. ... канд.географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Гринюк О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л. 185 -196
1404630
  Ющенко Віктор Андрійович Формувати єдиний український гуманітарний простір : із промови Президента України Віктора Ющенка на врученні Національної премії Тараса Шевченка 9 березня 2008 року
1404631
  Слободянюк Олена Формувати культурознавчу компетенцію учнів : урок розвитку зв"язного мовлення за картиною Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 27-31
1404632
  Іванісік А.І. Формувач високовольтних імпульсів для модуляторів добротності резонатора в лазерах / А.І. Іванісік, С.А. Нагула // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 327-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано формувач високовольтних імпульсів з амплітудою до 20кВ та фронтом - 10нс для модуляторів добротності резонатора твердотільних лазерів. Подана принципова схема, яка містить транзистори, що працюють у лавинному режимі, та імпульсний модуляторний ...
1404633
  Шпак О. та інш. Формувіання в Україні нового економічного середовища // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – № 11 (94), листопад. – С. 5-11
1404634
  Бутенко Н. Формуємо гармонійно розвинену особистість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Естетичні смаки та поч уття прекрасного в студентів-економістів покликані розвивати мистецькі та розважальні заходи, які стали візиткою економічного факультету. Ось уже кілька років поспіль навесні проходить місячник музеїв. Доброю традицією стала ...
1404635
  Шнирков О. Формуємо наукову еліту // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Проблеми підготовки наукового потенціалу, про наукові досягнення в Інституті міжнародних відносин.
1404636
  Полонська Т.К. Формуємо папку спеціаліста. Портфоліо учня допрофільної школи з іноземної мови // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 173-177
1404637
   Формуємо практичні навички безпечної поведінки дошкільників через експериментування, досліди та моделювання уявних ситуацій (з досвіду роботи вихователів Кіровоградщини) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 10-14 : фото
1404638
  Галушка Г.М. Формуємо соціокультурну компетенцію з допомогою казок / Г.М. Галушка. – Харків : Основа, 2008. – 95с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 10 (70)). – ISBN 978-966-333-952-8
1404639
  Сафарян С. Формуємо соціокультурну компетенцію: поняття "художня культура" // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 6 (76). – С. 9-16
1404640
  Приліпко Н. Формуємо уміння і навички побудови зв"язних висловлювань : (Система уроків: опис пам"яток історії і культури)
1404641
  Бошицький Ю.Л. Формуємо фахівців на прикладі життя найдостойніших // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 35-37. – ISSN 0868-8117


  Вшанування пам"яті член-кореспондента НАН Укаїни, професора КУП НАПУ, головного наукового співробітника Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, заслуженого діяча науки і техніки України Віталія Івановича Семчика.
1404642
   Формується нова система // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14-21 вересня (№ 38/39). – С. 2


  20 вересня за участю заступника Міністра освіти і науки Павла Хобзея в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся семінар на тему "Туринський процес - 2016: затвердження та регіональний аналіз пріоритетних напрямків". Отримані дані Туринського процесу ...
1404643
   Формується склад експертної комісії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  В Українському центрі оцінювання якості освіти формується склад експертної комісії, що встановлюватиме в 2017 році пороги "склав/не склав".
1404644
  Цогла О.О. Формуівання конкурентних переваг підприємства шляхом диверсифікації його діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-109
1404645
  Кужель М.Ю. Формуівання корпоративних відносин національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 7-11
1404646
  Лєпьохін О.В. Формуівання організаційного механізму реструктуризації підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 39-40.
1404647
  Вологдин В.Ф. Формула / В.Ф. Вологдин. – Москва, 1965. – 80с.
1404648
  Эрлих С.Е. Формула "жены декабристов" в публикациях "толстых журналов" рубежа XX - XXI вв. // Клио : журнал для учёных / C.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 8 (92). – С. 7-10. – ISSN 2070-9773
1404649
  Хобзей П. Формула № 1 / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  За якою формулою розподілятиметься освітня субвенція наступного року? Відповідь на це питання давали експерти під час секції в рамках конференції "Україна на шляху децентралізації освіти". Було проведено кілька презентацій, а також дискусію щодо ...
1404650
  Полянский Э.И. Формула безопасности / Э.И. Полянский. – М., 1991. – 93с.
1404651
  Крисс Г.Я. Формула бою / Г.Я. Крисс. – К, 1980. – 96с.
1404652
  Монастырев В.А. Формула боя. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1968. – 190с.
1404653
  Иванов И. Формула века : Стихи / И. Иванов. – Харьков : Крок, 2000. – 124с.
1404654
  Щур Е. Формула великого життя // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30.


  А.М. Самойленко у 1974 р. -зав. каф. диференційних та інтегральних рівнянь КДУ ім. Т. Шевченка, а 1988-го - директор Ін-ту математики АН України
1404655
  Сидор-Гібелінда Олег Формула виживання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-62. – ISSN 0130-5212
1404656
  Болтівець С. Формула визначення розміру психічної (моральної) шкоди в судово-психологічній експертизі / С. Болтівець, Р. Свистович // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 82-105
1404657
   Формула вічності / [ укладач: Ж. Бублик ]. – Київ : ДІА, 2009. – 184 с. – Пам"яті видатного українського вченого - механіка, математика, кібернетика - Бориса Бублика
1404658
  Белый А.Г. Формула возмущений для пропагатора уравнения Шредингера / А.Г. Белый. – К., 1978. – 20с.
1404659
  Белый А.Г. Формула возмущений для пропагатора уравнения Шредингера / А.Г. Белый. – К., 1978. – 20с.
1404660
  Кутуза Н.В. Формула впливу рекламного дискурсу // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 138-145. – ISBN 978-617-7041-71-8
1404661
  Голобородько Я. Формула Гегеля і поезія "Місця сили" (спостереження над еcтетичними інтенціями Павла Щириці)


  Розглянуто концептуальну основу поетичної книжки Павла Щириці "Місце Сили" як універсальної формули розвитку, сформольованої й інстальованої Гегелем. Висвітлено послідовне розгортання таких мисленних величин, як "теза" - "антитеза" - "синтеза".
1404662
  Алимбаев Ш. Формула гениальности / Ш. Алимбаев. – Алма-Ата, 1983. – 288с.
1404663
  Решетник М.Д. Формула еволюції // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 655. – ISBN 966-316-069-1
1404664
  Крахмалева Н.В. Формула жизни / Н.В. Крахмалева. – Киев, 1979. – 262с.
1404665
  Чернолусский М.Б. Формула жизни / М.Б. Чернолусский. – М, 1984. – 354с.
1404666
  Чернолусский М.Б. Формула жизни : Роман и рассказы / М.Б. Чернолусский. – Москва : Советский писатель, 1984. – 264с.
1404667
  Писаренко Р. Формула жизни : стихотворения / Раиса Писаренко. – Київ : [б. и.], 2015. – 176 с. : портр.
1404668
  Мильнер Е.Г. Формула жизни. / Е.Г. Мильнер. – М, 1991. – 110с.
1404669
  Амурський Е. Формула життя // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 10-11. – ISSN 0130-7037


  До 70-річчя від дня народження акад. Самойленка Анатолія Михайловича - директора Ін-ту математики НАНУ. У 1974 році - зав.каф. диференційних та інтегральних рівнянь Київського держ. ун-ту ім. Т. Шевченка
1404670
  Колпаков М.Л. Формула Завенягина / М.Л. Колпаков, В.Н. Лебединский. – Тула, 1985. – 208с.
1404671
  Потьомкін І.А. Формула здоров"я / І.А. Потьомкін. – К., 1988. – 112с.
1404672
  Чернишова Т. Формула здоров"я // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Поки студенти були зайняті складанням зимової сесії, спорткомплекс університету не пустував - викладачі всіх факультетів брали активну участь у щорічній спартакіаді "Бадьорість та здоров"я".
1404673
  Дусавицкий А.К. Формула интереса / А.К. Дусавицкий. – Москва : Педагогика, 1989. – 172 с. – (Психология - школьнику). – ISBN 5-7155-0153-9
1404674
   Формула ідеального експерта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  За лаштунками Конкурсу проектів молодих учених. Про конкурс проектів молодих учених котрі працюють у вишах і наукових установах, що належать до сфери управління МОН. Про інновації, запропоновані та реалізовані Радою у рамках конкурсу, розповідає її ...
1404675
   Формула ІТ-успіху // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 липня (№ 26). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про вдосконалення системи підготовки фахівців у сфері інформаційних технологій йшлося під час круглого столу "Університет і ІТ-індустрія: формула успіху". Перший заступник міністра освіти і науки Є. Суліма і ректор КНУТШ Л. Губерський підписали ...
1404676
  Гордієнко О. Формула йго життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Про творчу діяльність проф. кафедри органічної хімії Михайла Юрійовича Корнілова, який відзначив 75-річний ювілей.
1404677
  Ларионова О.Н. Формула контакта : сб. фантастики / Ольга Ларионова. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 476 с. – ISBN 5-289-00925-6
1404678
  Грищук В. Формула корупції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 22-28 січня (№ 3). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Розмова з віце-прем"єр-міністром, міністром регіонального розвитку Г. Зубком.
1404679
  Ільченко О. Формула Коші зображення розв"язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння з інтегралом Скорохода / О. Ільченко, Ю. Мосеєнков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-48. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Отримано формулу Коші для зображення розв"язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння з інтегралом Скорохода та дано її застосування. В роботе получена формула Коши представления решений линейного неоднородного ...
1404680
  Иванова О.А. Формула красоты / О.А. Иванова. – М, 1990. – 47с.
1404681
  Голубев А. Формула красоты. / А. Голубев. – М., 1968. – 136с.
1404682
  Лем С. Формула Лимфатера / С. Лем. – Москва, 1963. – 72 с.
1404683
  Поплавський М.М. Формула лідера / Михайло Поплавський. – Київ : Р.К.Майстер-принт, 2017. – 255, [1] с. : кольор. фотоіл. – ISBN 978-617-7518-35-6
1404684
  Новичихин Е.Г. Формула любви / Е.Г. Новичихин. – Воронеж, 1978. – 64с.
1404685
  Афанасьев А. Формула любви / А. Афанасьев. – Москва, 1993. – 64с.
1404686
  Мартенштейн Гаральд Формула любви : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 68-84 : Фото. – ISSN 1029-5828
1404687
  Голод І. Формула Макрона // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 26, 29 июня


  У Парижі знають про те, звідки походить їхня королева Анна Ярославна.
1404688
  Мозговий Л.І. Формула механізму політичної дії / Л.І. Мозговий, Л.В. Абизова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-86. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Досліджується актуальна проблема раціоналізації політичної діяльності. Представлено механізм здійснення політичної дії на основі використання діяльнісного підходу, визначено об"єктивну і суб"єктивну детермінації дій суб"єктів політики. Исследуется ...
1404689
  Левиков А.И. Формула милосердия / Александр Левиков. – Москва : Правда, 1988. – 509 с. – В изд. также: Знать свой маневр / О. Лацис. – (Библиотека журнала "Знамя" : БЗ)
1404690
  Гай Д.И. Формула мудрости / Д.И. Гай. – Москва : Знание, 1984. – 175с. – (Творцы науки и техники)
1404691
  Власов Ю.П. Формула мужества / Ю.П. Власов. – Москва, 1987. – 94с.
1404692
  Кузнєцов С.А. Формула мужності / С.А. Кузнєцов. – К., 1945. – 75с.
1404693
  Кузнецов С.А. Формула мужності / С.А. Кузнецов. – К., 1971. – 72с.
1404694
  Гресько О.В. Формула мультимедіа в системі координат новинної онлайн журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 70-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1404695
  Марчук Є. Формула національної безпеки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 17 (130). – С. 26-29. – ISSN 1996-1561


  Про російський флот у Криму і незахищенність України.
1404696
   Формула невозможного: научно-фантастические рассказы. – М., 1980. – 102с.
1404697
   Формула невозможного: научно-фантастические рассказы. – М., 1983. – 160с.
1404698
   Формула невозможного: научно-фантастические рассказы. – М.-Ханой, 1989. – 200с.
1404699
  Дмитрієнко Ю.М. Формула норми права у контексті механізму адаптації законодавства у сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 45-52. – ISSN 1563-3349
1404700
  Тодорова Маргарита Формула общей приватизации : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 48 : Фото
1404701
  Кириллов О.Е. Формула огня : роман / О.Е. Кириллов. – Москва : Воениздат, 1984. – 464 с.
1404702
  Иванов М С. Формула открытия. / М С. Иванов, . – М, 1976. – 255с.
1404703
  Бєляєв В.П. Формула отрути / В.П. Бєляєв. – Львів, 1971. – 268с.
1404704
  Сюндюков І. Формула отрути, або Секрети тиранічного всевладдя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18-19 травня (№ 83/84)
1404705
  Никольский Б.Н. Формула памяти / Б.Н. Никольский. – Л, 1982. – 320с.
1404706
  Никольский Б.Н. Формула памяти. / Б.Н. Никольский. – Л, 1985. – 599с.
1404707
  Арсеньева Т. Формула привлекательности. Почему в Томск едет молодежь со всей страны? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Недавно опубликованы итоги очередного конкурса Российского фонда фундаментальных исследований по программе “Мобильность молодых ученых”. По привлечению молодых ученых и по “объемам” стажировок молодежи в других научных организациях страны лидером вновь ...
1404708
  Вишневецкий Л.М. Формула приоритета / Л.М. Вишневецкий. – Ленинград, 1990. – 203с.
1404709
  Краснов Ю.К. Формула прогресса / Ю.К. Краснов. – М., 1983. – 78с.
1404710
  Башин М.Л. Формула прогресса / М.Л. Башин. – М, 1986. – 188с.
1404711
  Булгакова Н. Формула прочности. Университеты просят больше свободы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 ноября (№ 45/46). – С. 5


  Как развиваться системе высшего образования в современных условиях? Какие задачи стоят перед РСР? Чего вузы могут добиться сами и чего они ждут от правительства и президента? Эти вопросы обсуждались на десятом съезде Российского союза ректоров (РСР), ...
1404712
  Назаров В.А. Формула радости / В.А. Назаров. – Красноярск, 1968. – 84с.
1404713
  Дерев"янко С. Формула референдуму: проблеми та перспективи конституційного закріплення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 101-111. – ISSN 1993-0909
1404714
  Воротько И.А. Формула рококо // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 91-96. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается превращение обычной буквы S в формулу одного из центральных стилей XVIII в. - рококо, ставшую не просто причиной характерных для него беспокойства и тревоги, но не исключено, что и его разрушения
1404715
  Воробьев-Обухов Алексей Формула совершенства : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 60-62 : Фото
1404716
  Солнцева Светлана Александровна Формула советской истории : (взгляд на развитие России в условиях тотального государственного капитализма) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-16. – Библиогр.: Прим. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1404717
  Федь Н.М. Формула созидания / Н.М. Федь. – М, 1977. – 288с.
1404718
  Уманский Л.А. Формула справедливости. / Л.А. Уманский, С.С. Шаболдин. – М., 1986. – 287с.
1404719
  Калюжна Є.М. Формула страху: обгрунтування і концептуалізація / Є.М. Калюжна, А.М. Вовна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 58-63
1404720
  Коряков О.Ф. Формула счастья / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1965. – 231с.
1404721
  Васильчиков С.А. Формула счастья / С.А. Васильчиков. – Тула, 1970. – 279с.
1404722
  Коряков О.Ф. Формула счастья / О.Ф. Коряков. – М., 1974. – 287с.
1404723
  Рунге С.В. Формула счастья: из дневника кинодокум. / С.В. Рунге. – М., 1989. – 126с.
1404724
   Формула творчества : Рассказы о лауреатах премии ленинского комсомола в области науки и техники 1975 года. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 208с. – (Эврика)
1404725
   Формула творчества. – М., 1978. – 206с.
1404726
   Формула творчества. – М., 1979. – 224с.
1404727
  Лавров В.А. Формула творчества / В.А. Лавров. – Л. : Советский писатель, 1986. – 220 с.
1404728
  Водопьянов С.К. Формула Тейлора и функциональные пространства / С.К. Водопьянов. – Новосибирск, 1988. – 95с.
1404729
  Потапов В.И. Формула убежденности / В.И. Потапов. – Днепропетровск, 1977. – 191с.
1404730
  Жолобов Ю.В. Формула управления : Практические рекомендации / Ю.В. Жолобов. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 168с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 22). – ISBN 5-85129-175-3
1404731
  Ильин В.А. Формула ускорения / В.А. Ильин. – Москва, 1974. – 168с.
1404732
  Завьялов П.С. Формула успеха: маркетинг / П.С. Завьялов, В.Е. Демидов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 414с.
1404733
  Завьялов П.С. Формула успеха: маркетинг (сто советов - сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке) / П.С. Завьялов, В.Е. Демидов. – М., 1988. – 304с.
1404734
  Поплавський М.М. Формула успіху / Михайло Поплавський. – Київ : Преса України, 2003. – 129, [1] с. : фотоіл. – ISBN 966-7084-88-4
1404735
  Мерзляков А. Формула успіху // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 3 : фото


  Про Всеукраїнську учнівську олімпіаду з математики, яка відбулася на базі Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В олімпіаді брали участь 164 учні 8-11 класів з усіх регіонів України. ...
1404736
  Сергієнко І. Формула успіху (Академік Михайло Згуровський - видатний учений і організатор освіти) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 11-16. – ISSN 2078-1016
1404737
  Ільченко М.Ю. Формула успіху академіка Сергєєва // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 244-247. – ISBN 978-966-622-690-0
1404738
   Формула фінансування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23)


  Фінансування вищої освіти має здійснюватися на основі формули з урахуванням рейтингу вищу та його результативності, а ВНЗ і наукові установи повинні отримати статус неприбуткових організацій.
1404739
  Собчак А.А. Формула хозрасчета - семь "само". / А.А. Собчак. – Л., 1988. – 62с.
1404740
  Чалий Б.Й. Формула хризантеми / Б.Й. Чалий. – Київ, 1975. – 254 с.
1404741
  Смирнов А. Формула Чкалова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2. – С. 52-55. – ISSN 0235-7089


  К 110-летию со дня рождения.
1404742
  Офин Э.М. Формула ЧЧ / Э.М. Офин. – Л., 1966. – 368с.
1404743
  Калініченко В. Формула щаслиивих квитків // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 47-49. – ISSN 1029-4171
1404744
  Крижаніський С.А. Формула щастя / С.А. Крижаніський. – К., 1970. – 111с.
1404745
  Ларін М.В. Формула щастя : Фантастичні оповідання / М.В. Ларін. – Київ, 1983. – 104 с.
1404746
  Стороженко В.П. Формула экономии. / В.П. Стороженко. – М., 1989. – 171с.
1404747
  Ковалева Л.Е. Формула эмоций / Л.Е. Ковалева. – М, 1974. – 64с.
1404748
  Кондрашов П.В. Формула эффективности прессы / П.В. Кондрашов. – Москва : Мысль, 1980. – 126с.
1404749
  Беляев В Формула яда / В Беляев. – М., 1970. – 272с.
1404750
  Беляев В Формула яда / В Беляев. – М., 1972. – 286с.
1404751
  Беляев В.П. Формула яда / В.П. Беляев. – М., 1976. – 272с.
1404752
  Лиса Г.І. Формули-синтагми в українських і російських середньовічних житіях // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 220-225. – ISSN 2311-0821
1404753
  Пономаренко Л. Формули в піснях, приписуваних Марусі Чурай // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 175-181
1404754
  Колпакова М.С. Формули вибачення як елемент англійської ввічливості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 35-38. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341X


  У статті розглянуто мовні формули вибачення як реалізацію особливостей англійської ввічливості. Основну увагу приділено диференціації семантики та прагматики формул.
1404755
  Шух Е. Формули ділового мовлення = Business phrase book / Елке Шух ; [пер. з англ. О.А. Кожевникової, з нім. К.А. Мазуркевич]. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for business English). – ISBN 978-966-346-771-9
1404756
  Штаерман І.Я. Формули для приближеного вирахування моментів інерції і статичних моментів плоских фігур / І.Я. Штаерман. – Киев, 1924. – 29 с.
1404757
  Рудан Е. Формули достовірності в демонологічних переказах // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 100-108. – ISSN 0130-6936
1404758
   Формули життя і творчості академіка Юхновського : Есе. Інтерв"ю. Хроніка. – Львів ; Київ, 2000. – 160 с.
1404759
  Шаблій О.А. Формули засвідчення перекладу [Додаток № 1] // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 311. – ISBN 978-617-640-052-3
1404760
  Яценко Я. Формули знаходження максимізатора експотенційної функції корисності у біноміальній моделі ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-46. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Знайдено формулу для максимізатора експоненційної функції корисності в біноміальній моделі повного ринку. Formula for maximizer of exponential utility function in binomial model of complete market is given.
1404761
  Уманський О.А. Формули і таблиці для розрахунку балок із вутами. / О.А. Уманський. – К., 1934. – 38с.
1404762
  Рибалка В. Формули особистості і персонологічне мислення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 88-101. – ISSN 1810-2131
1404763
  Новикова Ю. Формули прощання в епістолярії Лесі Українки і Михайла Коцюбинського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 106-116. – (Філологічні науки)
1404764
  Жовта Н.М. Формули української народної казки попередня спроба каталогізації // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 52-59. – ISBN 978-2-919320-34-9
1404765
  Семенов Ю.А. Формулы для произведения полугрупп и управление Шредингера в квантовой теории. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Семенов Ю.А.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1973. – 13л.
1404766
  Корневиц Э.Ф. Формулы для расчета балок на упругом основании. / Э.Ф. Корневиц, Г.В. Эндер. – Л.М., 1932. – 348с.
1404767
  Глушков Г.С. Формулы для расчета неразрезных балок и рам / Г.С. Глушков. – М., 1960. – 344с.
1404768
   Формулы и образы. – М., 1961. – 256с.
1404769
  Буланже Ю.Д. Формулы и таблицы для обработки гравиметрических наблюдений / Ю.Д. Буланже, А.А. Михаилов, Н.Н. Парийский; Под ред. Михайлова А.А., Мауерер В.Г. – Москва : Из-во геодезической и картографической лит-ры, 1949. – 227с.
1404770
  Айзенберг Л.А. Формулы Карлемана в комплексном анализе : первые прил. / Л.А. Айзенберг ; отв. ред. А.М. Кытманов ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т физики им. Л.В. Киренского. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1990. – 246, [1] с. – Библиогр.: с. 227-237
1404771
  Микеладзе Ш.Е. Формулы квадратур с разностями. / Ш.Е. Микеладзе, 1942. – 1001-1003с.
1404772
  Баранов М.Ф. Формулы обвинительных пунктов, (сборник заключительных частей обвинительных актов) по наиболее распространенным родам преступлений, караемых по Уложению о наказаниях : Формулы по Уголовному уложению по Уставу о наказаниях, налаг. Мир. Судьями, и по Уставу об акцизных сборах / Сост. М. Барабанов. – Изд. 3-е, вновь доп. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева,, 1909. – 421, [2] с.
1404773
  Михайлова Л.В. Формулы речевого этикета (на материале произведений Джейн Остин) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 447-459. – ISSN 1993-5560
1404774
  Трофименко В.П. Формулы речевого этикета в разговорной речи (на материале произведений А.П.Чехова) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Трофименко В.П.; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1973. – 24л.
1404775
  Майер Б.А. Формулы, законы и определения по физике : справочник / Б.А. Майер. – Киев : Издание автора, 1928. – 144 с.
1404776
  Майер Б.А. Формулы, законы и определения по физике : справочник / Б.А. Майер. – 5-е. изд. – Киев : Издание автора, 1930. – 144 с.
1404777
  Эйлер Г. Формулы, примеры и вспомогательные материалы для расчета протекающих количеств воды, воздуха и пара. / Г. Эйлер. – Х.-К. : Енерговидав, 1932. – 23 с.
1404778
  Кузьмінський Ю. Формулювання завдань наукових досліджень // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 7. – С. 8-11 : табл.
1404779
  Іванчук М.А. Формулювання клінічних висновків при вивченні біостатистики у вищих медичних навчальних закладах // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 175-179. – ISSN 2413-1571
1404780
  Гжегож Козел Формулювання політики інформаційної безпеки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 376-380 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1404781
  Жовта Н. Формульний аспект своєрідності мови чарівної казки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 106-117


  Стаття присвячена дослідженню формульності, головної риси мови чарівної казки. Статья посвящена исследованию формульности, главной черты языка волшебной сказки. The article is concerned with exploring formulaic dictions, the main characteristic ...
1404782
  Копаниця Л. Формульний мотив -поетичний переказ архетипу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 146-159
1404783
   Формуючи дорожню карту до безвізового режиму для громадян України у відносинах з Європейським Союзом / Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України. Громадська ініціатива " Європа без бар"єрів" ; авт.-конс. О. Сушко ; О. Врадій, І. Сушко. – Київ, 2009. – 44с. – ISBN 978-966-8875-50-2
1404784
  Уліщенко В. Формуючи етнокультурну картину світу : (Діалогічне вивчення народних пісень і дум)
1404785
  Гуменюк О. Формуючи зовнішньополітичні орієнтири // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 51. – С. 9. – ISSN 0027-8254


  130 років з дня народження Андрія Ніковського - громадсько-політичного і державного діяча, міністра закордонних справ Української Народної Республіки (УНР) у 1920-1922 рр., літературознавця та публіциста.
1404786
  Пентилюк Марія Формуючи риторичну особистість : текст як основа формування риторичних умінь і навичок учнів


  Позитивні зрушення у реформуванні освіти України останніми роками особливо активізувалися. Це дало змогу виявити дефіцит мовленнєво-мисленнєвої та комунікативної культури випускників у різних сферах суспільного життя: академічній, політичній, ...
1404787
  Лобода Л. Формуючи цілісну національну особистість : (Методологічні зауваги до вивчення творчості Михайла Коцюбинського)
1404788
  Гецадзе Д.О. Формы 3 группы времен и наклонений переходных глаголов в древнегрузинском языке. : Автореф... Канд.флол.наук: / Гецадзе Д.О.; Кутаисский гос.пед.ин-т. – Кутаиси, 1953. – 20 с.
1404789
  Плигинский В.Г. Формы Carabus (Procrustides) bessa rabicus fisch / В.Г. Плигинский
2. – 1939. – 37с.
1404790
  Александрова Э.К. Формы авторской самопрезентации в романе Газданова "Вечер у Клэр" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 36-45. – ISSN 0130-9730
1404791
  Цуркан Е.В. Формы аграрно-промышленного синтеза : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Цуркан Е. В.; МВССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1972. – 23л.
1404792
  Тотомианц В.Ф. Формы аграрного движения / В.Ф. Тотомианц. – Москва, 1918. – 209 с.
1404793
  Михальченко В.Г. Формы адсорбции и каталитическое окисление пропилена на некоторых окисных катализаторах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Михальченко В.Г. ; АН СССР , Сиб. отд. Учен. совет ин-та катализа. – Новосибирск, 1974. – 18 с.
1404794
  Клименко В.Г. Формы азота зерна и белков семейства бобовых : Дис... докт. биолог.наук: / Клименко В.Г.; КГУ. – Кишинев, 1955. – 274л. – Бібліогр.:л.247-273
1404795
  Клименко В.Г. Формы азота зерна и белков семейства бобовых. : Автореф... доктор биол.наук: / Клименко В.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
1404796
  Котляров И. Формы аутсорсинга в современной международной торговле // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 6. – С. 65-72. – ISSN 0131-2227
1404797
  Гудков Владимир Павлович Формы будущего времени в сербскохорватском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гудков Владимир Павлович ; Моск. гос. ун-т , Филол. фак. – Москва, 1964. – 18 с.
1404798
  Шумарова Н.П. Формы будущего времени в функциональных стилях русского языка в сопоставлении с украинским (несовершенный вид) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Шумарова Н.П. ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1980. – 20 с.
1404799
  Бельский Н.Н. Формы буржуазного государства / Н.Н. Бельский. – Воронеж, 1971. – 36с.
1404800
  Костяев С. Формы бюджетного лоббизма в США // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 10. – С. 46-53. – ISSN 0131-2227
1404801
  Кушнір Н.О. Формы вежливости при реализации просьбы в современном русском языке // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 428-432


  В статье анализируются семантические особенности и прагматические свойства речевого действия просьбы, описываются некоторые языковые средства, составляющие парадигму просьбы. У статті аналізуються семантичні особливості і прагматичні властивості ...
1404802
  Смирнов В.В. Формы вещания: Функции, типология, структура радиопрограмм : Учебное пособие для вузов / В.В. Смирнов. – Москва : Аспект-пресс, Издательство ЗАО, 2002. – 203с. – ISBN 5-7567-0186-9
1404803
  Лапшина И.Е. Формы взаимодействия центральных и местных органов управления Великобритании // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 5. – С. 77-84. – ISSN 0132-0769
1404804
  Кедайтене Е.И. Формы винительного и формы родительного-вонительного падежа от названий лиц и одушевленных предметов по оригинальным памятникам восточнославянской письменности : Автореф... канд. филол.наук: / Кедайтене Е.И.; ин-т руского языка Акад. наук СССР. – М., 1958. – 14л.
1404805
  Галинская Б.Э. Формы вины в советском уголовном праве : Автореф... канд. юрид.наук: / Галинская Б.Э.; лен. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1951. – 20л.
1404806
  Кокина Е.А. Формы владения вельможескими гробницами в Египте эпохи Древнего царства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 18-25. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1404807
  Роговский А.М. Формы времени в индийской культуре // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 136-139
1404808
  Роговский А.М. Формы времени в истории культуры : философско-антропологический анализ / А.М. Роговский. – Харьков : ДИВО, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-96758-8-0
1404809
  Канке В.А. Формы времени. / В.А. Канке. – Томск, 1984. – 225с.
1404810
  Астахова Н.В. Формы выделения и особенности распространения редкоземельных элементов в железомарганцевых корках Японского моря / Н.В. Астахова, В.В. Саттарова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 851-860 : рис., табл. – Библиогр.: с. 859-860. – ISSN 0016-7886
1404811
  Апт Л.Ф. Формы выражения и изложения правовых норм в нормативных актах : Автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.01 / Апт Л.Ф. ; МГУ. – Москва, 1973. – 16 с.
1404812
  Штыкало Н.И. Формы выражения синтаксической категории причины и принципы их выбора в русском литературном языке (преимущественно на матер. соврем. художественной прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Штыкало Н.И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 23л.
1404813
   Формы геологических тел : (терминологический справочник). – Москва : Недра, 1977. – 247с.
1404814
  Шеваршидзе И.Н. Формы глагола в языке орхонно-енисейских надписей : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.08 / Шеваршидзе И. Н.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – л.
1404815
  Жульева В.А. Формы глагола прошедшего времени в русских повестях XV-XVIII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Жульева В. А.; МВиССО, Казан. ГУ. – Казань, 1973. – 16л.
1404816
  Титовская В.В. Формы глаголов в говорах юго-западной части Воронежской области : Автореф... канд. филол.наук: / Титовская В. В.; Ворон.ГУ, Каф. рус. яз. – Воронеж, 1955. – 18л.
1404817
  Сацута И.В. Формы глаголов в переводнхы изданиях Ф. Скорины : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Сацута И. В.; Ин-т языкознан. – Минск, 1985. – 19л.
1404818
  Харитонов Л.Н. Формы глагольного вида в якутском языке / Л.Н. Харитонов. – Москва-Ленинград, 1960. – 180с.
1404819
  Чиркин В.Е. Формы государства в буржуазных странах Латинской Америки / В.Е. Чиркин. – М., 1982. – 193с.
1404820
  Чиркин В.Е. Формы государства, переходного к социалистическому типу / В.Е. Чиркин. – М., 1966. – 224с.
1404821
  Черкасова Л.А. Формы государственного регулирования экономики при капитализме / Л.А. Черкасова. – Москва, 1972. – 124с.
1404822
  Чухно А.А. Формы государственного руководства народным хозяйством // Экон. науки, 1971. – №10
1404823
   Формы государственного управления. – М., 1983. – 149с.
1404824
  Сорокин Г.М. Формы гуманитаризации технического образования в вузе. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 3. – С. 48-54. – ISSN 0321-0383
1404825
  Симонов И.Н. Формы движения живой материи как предмет фундаментальных исследований в экологии / И.Н. Симонов, В.В. Трофимович // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 114-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1404826
  Слабский О.Д. Формы девиантного поведения и их распространенность в налоговой системе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 149-151. – Бібліогр.: с. 150. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1404827
  Быкова Е.И. Формы делового общения // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 59-63
1404828
  Быкова Е.И. Формы делового общения // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 59-63
1404829
  Суханов В.И. Формы диалектического единства в советском социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: / Суханов В.И.; Сартво. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 27л.
1404830
  Пугачев О.В. Формы Дирихле и емкости, связанные с бесконечномерными вероятностными распределениями : автореф. ... д-ра. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Пугачев О.В. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. – Москва, 2009. – 27 с. – Бібліогр.: 11 назв
1404831
  Никифоров А.Г. Формы документального сценария / А.Г. Никифоров. – М, 1973. – 31с.
1404832
   Формы документации гидрохимического анализа. – М., 1951. – 15с.
1404833
  Щипкова Т.Н. Формы дополнения в румынском языке 16-18 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 664 / Щипкова Т.Н. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград, 1972. – 17 с.
1404834
   Формы досудебного производства и их совершенстование. – Волгоград, 1989. – 122с.
1404835
  Асинапоц Р.Н. Формы железа в освоенных красноземных и ферралитных почвах : Автореф... наук: 06.01.03 / Асинапоц Р.Н.; Унив. др. народов им.П.Лулумбы. – Москва, 1977. – 27 с.
1404836
  Ерошкина Альбина Николаевна Формы железа и их генетическое и агрохимическое значение в почвах влажных субтропиков Западной Грузии : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.03 / Ерошкина Альбина Николаевна; Ун-т дружбы народов. – М., 1975. – 26л.
1404837
  Маунг Вин Хтин Формы железа и их значение для диагности почв Бирмы : Автореф... канд. сельск.наук: 532 / Маунг Вин Хтин; Университет дружбы народов. Кафедра почвоведения. – М., 1970. – 24л.
1404838
  Зельин К.К. Формы зависимости в Восточном Средиземноморье эллинистического периода. / К.К. Зельин, М.К. Трофимова. – М., 1969. – 244с.
1404839
  Добровольская В.И. Формы заголовков коллективного автора / В.И. Добровольская. – с.
1404840
  Катков В.И. Формы зароботной платы в промышленности СССР и их влияние на производительность труда : Автореф... канд. экон.наук: / Катков В. И.; Высш. парт. школа при КПСС. – М., 1959. – 18л.
1404841
   Формы защиты права и соотношение материального и процессуального в отдельных правовых институтах. – Калинин, 1977. – 157с.
1404842
  Авалиани А.Б. Формы землевладения в Аджарии. : автореф... канд. ист. наук: / Авалиани А.Б.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 19 с.
1404843
  Алиев М.И. оглы Формы и виды азербайджанской народной поэзии : Автореф... канад. филол.наук: 10.01.09 / Алиев М. И. оглы; АН АзССР, Ин-т лит. им. Низами. – Баку, 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1404844
  Бериня Д.Ж. Формы и динамика марганца в почвах Латвийской ССР, : Автореф... Канд.с-х.наук: / Бериня Д.Ж.; М-во сел.хозяйства Латв.ССР. – Рига, 1961. – 31л.
1404845
  Приходько В.А. Формы и категории глагола в произведениях А.Д.Кантемира. : Автореф... канд. филолог.наук: / Приходько В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18 с.
1404846
  Фих Ирина Менделеевна Формы и конструкции немецкого глагола в субьязыках науки и техники с позиции русского реципиента : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Фих Ирина Менделеевна; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1981. – 15л.
1404847
   Формы и методы активизации познавательных интересов студентов в процессе преподавания физических и общетехнических дисциплин : межвуз.сб.науч.трудов. – Ростов-на-Дону : РГПИ, 1985. – 152с.
1404848
   Формы и методы активизации творческой деятельности студентво в процессе обучения. – Петрозаводск, 1985. – 160с.
1404849
   Формы и методы активизации творческой деятельности студентов в процессе обучения. – Петрозаводск, 1988. – 157с.
1404850
   Формы и методы борьбы за единство антиимпериалистических движений. – М., 1988. – 75с.
1404851
  Сейтжанов Т. Формы и методы борьбы с пережитками ислама в условиях современной Каракалпакии : Автореф... канд.филос. наук: 625 / Сейтжанов Т.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 26л.
1404852
  Феофанов О.А. Формы и методы буржуазной пропаганды образа жизни / О.А. Феофанов. – Киев, 1975. – 32с.
1404853
  Кацюба Д.В. Формы и методы внеклассной историко-краеведческой работы в школе. / Д.В. Кацюба. – Кемерово, 1983. – 96с.
1404854
  Папорова Г.П. Формы и методы внешенеэкономической экспансии США в странах Латинской Америки. : Автореф... Канд.экон.наук: / Папорова Г.П.; Моск.гос.ин-т междунар.отношен. – М, 1965. – 21л.
1404855
  Сикач М.Ф. Формы и методы внутришкольного контроля в учебно-воспитательной работе. : Автореф... канд. пед.наук: / Сикач М.Ф.; Минский пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1404856
  Юлдашев Камилджан Формы и методы воспитания ученического трудового коллектива школьных производных бригад (на материалах школ хлопкосеющих районов Узбекской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Юлдашев Камилджан; Ташкентский пед. ин-т. – Ташкент, 1979. – л.
1404857
  Пухов Г.С. Формы и методы занятий в народных университетах. / Г.С. Пухов. – М., 1965. – 64с.
1404858
  Корюкина Л.А. Формы и методы идейно-воспитательной работы библиотеки вуза / Л.А. Корюкина. – Саратов, 1979. – 73с.
1404859
   Формы и методы использования экономических законов социализма. – Калинин, 1974. – 134с.
1404860
  Киселев Н.Т. Формы и методы массово-политической работы партийных организаций в деревне в период между XXII и XXIII съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Киселев Н.Т.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1404861
  Воропаева К.Л. Формы и методы научно-атеистической пропаганды / К.Л. Воропаева. – Ленинград, 1962. – 72с.
1404862
  Петрухина Людмила Семеновна Формы и методы обучения выразительному чтению студентов в педагогических институтах (на фак-те рус.яз. и лит-ры) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Петрухина Людмила Семеновна; Моск. пед. ин-т. – М., 1975. – 22л.
1404863
  Макарова Татьяна Ивановна Формы и методы обучения студентов : Рекоменд. сп. лит. / Макарова Татьяна Ивановна. – Донецк, 1983. – 42с.
1404864
  Труханов И.И. Формы и методы обучения учащихся в условиях производства. / И.И. Труханов. – М., 1979. – 56с.
1404865
   Формы и методы общеобразовательной подготовки и коммунистического воспитания учащисях средних профтехучилищ. – М., 1986. – 215с.
1404866
  Мазин Д.В. Формы и методы организации на газеты и журналы в Казахской ССР / Д.В. Мазин. – Алма-Ата, 1964. – 47с.
1404867
   Формы и методы организации обучения учащихся ПТУ в период производственной практики. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 29с.
1404868
  Зубарева В.В. Формы и методы партийно-политической работы в массах в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Автореф... канд. ист.наук: / Зубарева В.В.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 16л.
1404869
  Красников Б.А. Формы и методы партийного руководства комосолом в условиях коммунистического строительства : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Красников Б.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. ист. КПСС. – М., 1971. – 26л.
1404870
  Шумбера З. Формы и методы партийного руководства массовыми средствами информации. (На матер. Чехословакии) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 580 / Шумбера З. ; АОН при ЦК КПСС , Уч. совет по теории и методам идеол. работы. – Москва, 1971. – 18 с.
1404871
  Волкотруб А.А. Формы и методы партийного руководства промышленностью в 1923-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Волкотруб А.А.; МГУ. Специализирован. совет по истории КПСС. – М., 1971. – 24л.
1404872
  Ермаков Владимир Яковлевич Формы и методы партийной работы по повышению авангардной роли коммунистов на производстве : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ермаков Владимир Яковлевич; Акад. обществе. наук при ЦК КПСС. Кафедра парт. строительства. – М., 1974. – 23л.
1404873
  Дудулин К.В. Формы и методы педагогического обеспечения морально-психологической подготовки военнослужащих сухопутных войск // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 165-171. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматриваются основные формы и методы педагогического обеспечения морально-психологической подготовки военнослужащих к повседневной деятельности и к боевой обстановке. Раскрываются особенности их применения для формирования моральной и ...
1404874
  Лортикоян Э.Л. Формы и методы планирования народного хозяйства / Э.Л. Лортикоян. – Х, 1965. – 52с.
1404875
   Формы и методы повышения академической активности студентов. – Москва, 1978. – 24с.
1404876
   Формы и методы повышения академической активности студентов. – Москва, 1978. – 21с.
1404877
   Формы и методы повышения социальной активности членов трудового коллектива. – Иркутск, 1987. – 106с.
1404878
  Рейнгард И.А. Формы и методы преподавания в высшей школе / И.А. Рейнгард. – Днепропетровск, 1973. – 76с.
1404879
  Миралиев Б.М. Формы и методы привлечения общественности к расследованию, рассмотрению уголовных дел и предупреждению преступлений (по материалам Уз.ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Миралиев Б.М.; МВ и ССО Уз.ССР. Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 18л.
1404880
  Гринишин В.И. Формы и методы производственного обучения слесарей-сантехников на самостоятельных объектах / В.И. Гринишин. – М., 1980. – 54с.
1404881
  Корнеева Н.В. Формы и методы проникновения западногерманского империализма в Африку (1960-1966 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Корнеева Н.В.; МГУ. – М., 1969. – 18л.
1404882
  Соолмоник А.Г. Формы и методы пропаганды вопросов международной жизни / А.Г. Соолмоник. – Л., 1967. – 55с.
1404883
   Формы и методы пропаганды общественно-политической литературы на иностранных языках. – М., 1983. – 30с.
1404884
  Изоитко Г.Ф. Формы и методы пропаганды справочно-информационных фондов / Г.Ф. Изоитко. – М., 1978. – 35с.
1404885
  Левиева С.Н. Формы и методы профессионального просвещения молодежи / С.Н. Левиева. – Л., 1977. – 16с.
1404886
  Шаньшань Лу Формы и методы профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы в КИР / Шаньшань Лу, Е. Юрьева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 4 (65). – С. 68-72. – ISSN 1562-529Х


  Образование в Китае
1404887
  Недоступ Н.М. Формы и методы работы вузовских библиотек с первокурсниками / Н.М. Недоступ. – М., 1971. – 21с.
1404888
  Залогин Н.С. Формы и методы работы ОНТИ научно-исследовательских организаций Украинской ССР / Н.С. Залогин. – Киев, 1969. – 47с.
1404889
   Формы и методы работы органов научно-технической информации предприятий и организаций Укр. ССР. – Вып.1. – К., 1968. – 64с.
1404890
   Формы и методы работы органов научно-технической информации предприятий и организаций Укр. ССР. – Вып.3. – К., 1969. – 60с.
1404891
  Залогин Н.С. Формы и методы работы отделов научно-технической и экономической информации предприятий Украинской ССР / Н.С. Залогин. – К., 1969. – 68с.
1404892
  Пионова Р.С. Формы и методы работы пионерской организации по патриотическому воспитанию школьников на боевых традициях советского народа. (На опыте школ БССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Пионова Р.С.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1404893
  Спирина Э.В. Формы и методы работы постоянных комиссий местных Советов / Э.В. Спирина, Ю.А. Стогов. – М., 1973. – 88с.
1404894
  Кравцова Э.М. Формы и методы работы с подростками / Э.М. Кравцова. – К., 1986. – 70с.
1404895
   Формы и методы развития интересов слушателей к изучению маркизма-ленинизма. – Иваново, 1971. – 109с.
1404896
  Беглова Н.С. Формы и методы распространения американского влияния в Бангладеш // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1976. – № 14. – С. 158-170
1404897
   Формы и методы реализации новых модулей основной образовательной программы бакалавриата / Е.С. Сженов, И.Ю. Башкирова, А.В. Забелина, Т.А. Куликова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 7-11. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается реализация модулей основной образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление подготовки «Педагогическое образование»). Описывается опыт проведения бинарных лекций, ...
1404898
   Формы и методы социалистического хозяйствования: Закономерности и совершенстование. – М., 1987. – 326с.
1404899
   Формы и методы социального познания. – Калинин, 1989. – 156с.
1404900
  Моргачев В.Н. Формы и методы территориального управления в США и Канаде / В.Н. Моргачев. – М., 1987. – 143с.
1404901
   Формы и методы укрепления советского тыла в годы Великой Отечественной войны. – Горький, 1984. – 83с.
1404902
   Формы и методы управления научно-техническим прогрессом в регионе. – Киев, 1988. – 141с.
1404903
   Формы и методы управления НТП. – М., 1987. – 151с.
1404904
   Формы и методы управления промышленным производством. – Чебоксары, 1981. – 118с.
1404905
   Формы и методы управления промышленным производством. – Чебоксары, 1982. – 108с.
1404906
  Фрицкий О.Ф. Формы и методы управленческой деятельности исполнительно-распорядительных органов местных советов и их совершенствование в современный период. (По материалам местных Советов УССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 711 / Фрицкий О.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
1404907
  Фрицкий О.Ф. Формы и методы управленческой деятельности исполнительно-распорядительных органов местных советов и их совершенстование в современный период (по материалам местных Советов Украинской ССР) : Дис... канд. юридич.наук: / Фрицкий О.Ф.; КГУ. Каф-ра советского государствен. и административного права и советского строительства. – К., 1967. – 397(30)л. – Бібліогр.:л.1-30
1404908
  Бурко Л.П. Формы и методы участия трудящихся в управлении производством / Л.П. Бурко. – Минск, 1975. – 78с.
1404909
  Казакова Ф.И. Формы и методы учебной работы в народных университетах / Ф.И. Казакова. – М, 1974. – 70с.
1404910
   Формы и методы экономического и научно-технического сотрудничества стран-членов СЭВ. – М., 1988. – 159с.
1404911
  Павлинов В.Н. Формы и механизм образования малых интрузий типа лакколитов / В.Н. Павлинов. – Москва, 1949. – 202с.
1404912
  Макогон Ю.В. Формы и направления межрегионального трансграничного экономического сотрудничества / Ю.В. Макогон, В.И. Ляшенко; Мын-во образования и науки Украины; Донецкий нац.ун-тет. – Донецк, 2002. – 271с. – ISBN 966-639-068-Х
1404913
  Фомичев Ю.П. Формы и организации труда в растениеводстве / Ю.П. Фомичев. – М., 1970. – 32с.
1404914
  Кирсанова С.А. Формы и особенности старообрядческих библиотек // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 245-248
1404915
  Омельянчук С.В. Формы и процедура заключения языческих браков в Киевской Руси // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 8. – С. 14-17. – ISSN 1812-3805
1404916
  Мерквиладзе Б.А. Формы и пути взаимосвязи и взаимообогащения национальных советских литератур : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мерквиладзе Б.А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 15 с.
1404917
  Мошенский М.Г. Формы и системы заработной платы в промышленности капиталистических стран / М.Г. Мошенский. – М, 1961. – 263с.
1404918
  Шкурко С.И. Формы и системы заработной платы в промышленности СССР / С.И. Шкурко. – М., 1965. – 344с.
1404919
  Баткаева И.А. Формы и системы заработной платы. / И.А. Баткаева. – М., 1973. – 63с.
1404920
  Мамардашвили М.К. Формы и содержание мышления / М.К. Мамардашвили. – М, 1968. – 191с.
1404921
  Сосновский Л.В. Формы и способы борьбы с национально-освободительным движением в военной политике США (1960-1972 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 574 / Сосновский Л.В.; АН СССР. Ин-т США,. – М., 1972. – 23л.
1404922
  Болбас М.Ф. Формы и стадии развития промышленности дореформенной Белоруссии : Автореф... канд. экон.наук: / Болбас М. Ф.; АН БССР, Ин-т экон. – Минск, 1962. – 31л.
1404923
   Формы и факторы интенсификации социалистического воспроизводства. – Чебоксары, 1986. – 117с.
1404924
  Рапопорт Л.С. Формы и функции будущего времени глагола в различных стилях соверменного французского языка : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Рапопорт Л.С.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Москва, 1979. – 27л.
1404925
  Зарицкий Н.С. Формы и функции возвратных глаголов / Н.С. Зарицкий. – Киев, 1961. – 132с.
1404926
  Зарицкий Н.С. Формы и функции возвратных глаголов в древнерусском языке (XI - XIV вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Зарицкий Н.С.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – Киев, 1962. – 21л.
1404927
  Люлька В. Формы и функции иронии в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 44-50. – ISSN 2075-1486
1404928
  Шаповалова Л.И. Формы и функции обращения в современном русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Шаповалова Л.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1980. – 24л.
1404929
  Долгова Ольга Викторовна Формы и функции парантетических внесений в английской научной прозе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Долгова Ольга Викторовна; МГУ. – М., 1976. – 19л.
1404930
  Люлька В. Формы и функции пародии в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 33-39. – ISSN 2075-1486
1404931
  Андреева Л.С. Формы имен существительных в дипломатической корреспонденции Московской Руси. (На материале статейных списков XVI-XVII вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Андреева Л.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 24л.
1404932
  Куликов В.Б. Формы имен существительных в языке актов Северо-Восточной Руси конца XIV - начала XVI вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Куликов В.Б.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 20л.
1404933
  Казаков Б.И. Формы имен существительных в языке Московского летописного свода конца XV века / Б.И. Казаков. – Душанбе, 1967. – 141с.
1404934
  Зиборова Т.Г. Формы имен существительных со значением средства передвижения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Зиборова Т.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 21л.
1404935
  Щербакова И.М. Формы именительного и винительного падежей существительных мужского рода множественного числа основ на -- 0, -- 10 в белорусском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Щербакова И.М.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1961. – 18л.
1404936
  Султанзаде Ф.Т. Формы именного склонения в русском деловом языке первой половны XVII века. (На матер. рукописных войсковых отписок с Дона). : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Султанзаде Ф.Т.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 23л.
1404937
  Николаев Г.А. Формы именного словообразоания в языке Мерила Праведного 15 века : Автореф... канд. филол.наук: / Николаев Г. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1966. – 16л.
1404938
  Горшкошлепов А.А. Формы институциолнализации миграционной политки России // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.81-88. – ISSN 1608-8794
1404939
  Передрий С.С. Формы использования достижений НТР и их совершенствование в интенсивном социалистическом воспроизводстве. : Дис... Канд. эконом. наук: 08.00.01 / Передрий С.С.; МВ и ССО УССР.КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1983. – 225л. – Бібліогр.:л.191-121
1404940
  Передрий Степан Самойлович Формы использования достижений НТР и их совершенствование в интенсивном социалистическом производстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Передрий Степан Самойлович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
1404941
  Амирханова Формы кальция при экспериментальном травматическом шоке : Автореф... кандид. биологич.наук: / Амирханова (Галиева) С.Н.; Ташкентский мед. ин-т им. В.М.Молотова. Кафедра биологич. химии. – Ташкент, 1951. – 15 с.
1404942
  Старченко Т.Е. Формы качественных изменений в развитии производственных отношений : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Старченко Т.Е. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Киев. ордена Ленина КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1962. – 19 с.
1404943
  Алиев С.Х. Формы классической азербайджанской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев С.Х.; АН АзССР, Ин-т лит. и яз. им. Назами. – Баку, 1966. – 33л.
1404944
  Арнольдов А.И. Формы классовой борьбы в европеййских странах народной демокраии в переходный период от капитализма к социализму : Автореф... канд. философ.наук: / Арнольдов А.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1404945
  Емельянов И.П. Формы колебаний в биоритмологии / И.П. Емельянов. – Новосибирск, 1976. – 127с.
1404946
  Ковалев Б.Н. Формы коллаборационизма несовершеннолетних на оккупированной территории России (1941–1944 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5. – С. 15-21. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются типы сотрудничества несовершеннолетних граждан нашей страны с гитлеровскими захватчиками. Дается характеристика различных форм содействия детей и подростков оккупантам на территории России.
1404947
  Черноголовкин Н.В. Формы колониальной зависимости / Н.В. Черноголовкин. – М., 1956. – 215с.
1404948
   Формы коммунистического воспитания молодежи. – К.-Одесса, 1987. – 181с.
1404949
  Антонова Д.Н. Формы контроля при обучении произношению / Д.Н. Антонова. – Москва, 1988. – 51с.
1404950
  Родоманченко А.С. Формы контроля умений устной речи на международных экзаменах по английскому языку как иностранному: монолог : практика преподавания иностранных языков в системе непрерывного образования / А.С. Родоманченко, Е.Н. Соловова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 46-54. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Анализ типов заданий на контроль устно-речевых умений, которые предлагаются на международных экзаменах по иностранному языку. Требования к монологическим высказываниям и параметры оценивания.
1404951
   Формы контрольных цифр тяжелой промышленности на 1936 год и указания по их заполнению. – М.-Л., 1935. – 164с.
1404952
  Многолетова Н.И. Формы концентрации в промышленности США и характер связей между предприятиями / Н.И. Многолетова. – Москва : Наука, 1963. – 303 с.
1404953
  Шухно В.М. Формы кооперативного производства в период становления социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шухно В.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1979. – 21л.
1404954
  Валеров А.В. Формы кредитных сделок в северо-западной Руси XIV-XV вв. (по материалам Псковской Судной грамоты) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 131-142. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1404955
  Владимирский-Буданов Формы крестьянского землевладения в Литовско-Русском государстве XVI в. // [Сочинения М.Ф. Владимирского-Буданова] / Владимирский-Буданов. – [Киев]. – [Т. 7] : [Исторические этюды]. – 59 с.
1404956
  Буюкли М.В. Формы лаванды, культиируемой в Молдавии, их морфлого-систематическая характеристика и некоторые анатомические и хозяйственно-биологические особенности. : Автореф... Канд.биол.наук: / Буюкли М.В.; Акад.наук Молдав.ССР. – Кишинев, 1962. – 28л.
1404957
  Кривицкий А.А. Формы личных и возратного местоимений современного белорусского языка в их истории. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кривицкий А.А.; АН БелССР. Ин-тут языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1958. – 20л.
1404958
   Формы массовой работы в библиотеке. – Минск, 1984. – 45с.
1404959
   Формы массовой работы с книгой в школе. – М., 1982. – 19с.
1404960
  Александрова В.П. Формы материального поощрения научно-исследовательских организций при переходе на новую систему планирования и экономического стимулирования / В.П. Александрова, В.П. Лисовая, Б.И. Гинзбург. – Киев, 1970. – с.
1404961
  Куликова Ю.П. Формы межвузовского сотрудничества за рубежом // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 9. – С. 109-112. – ISSN 0869-561Х


  В статте проанализированы ведущие международные практики построения системы инновационного образования, способного обеспечить национальную экономику конкурентоспособными кадрами, глобализированное образование, сохранившее традиционные национальные ...
1404962
  Трофимова М.К. Формы международных экономических связей в ранне-эллинистический период : Автореф... кандидата ист.наук: / Трофимова М.К.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1964. – 33л.
1404963
  Урбанович В.М. Формы мемориализации Русско-японской войны в досоветской историографии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 8. – С. 34-38. – ISSN 2073-9702
1404964
  Линник Петр Никитович Формы миграции и сезонная динамика марганца в воде рек Днепра и Десны : Автореф... канд. хим.наук: / Линник Петр Никитович; Гидрохим. ин-т. – К., 1978. – 21л.
1404965
  Линник П.Н. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах / П.Н. Линник, Б.И. Набиванец. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 268с.
1404966
  Демина Л.Л. Формы миграции тяжелых металлов в океане / Л.Л. Демина. – Москва, 1982. – 119с.
1404967
   Формы микробных инсектицидов и методы их применения. – М., 1981. – 80с.
1404968
  Усова В.И. Формы множественного числа имен существительных в технической литературе. (На материале абстрактных и веществ. имен существительных соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Усова В.И.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1404969
  Токмаджян А.А. Формы множественного числа имен существительных, имеющие обособленное значение в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Токмаджян А.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Ереван, 1961. – 24л.
1404970
   Формы мышления. – М., 1962. – 312с.
1404971
  Сухарева М.С. Формы на-ant в системе современного французского языка и их фунционирование в речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Сухарева М.С.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1972. – 31л.
1404972
  Кирюшов Д.А. Формы наделения землей в архаическом Риме // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 167-173. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1404973
  Пачикина Л.И. Формы накопления аморфной кремнекислоты в почвах пустынно-степной зоны Центрального Казахстана. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Пачикина Л.И.; Акад.наук Казахской ССР.Ин-т почвоведения. – Алма-Ата, 1949. – 9 с.
1404974
  Васюкова Г.П. Формы настоящего времени глаголов в современных южнорусских говорах : Автореф... канд. филол.наук: / Васюкова Г.П.; Мтск. гос. пед. ин-т. – М, 1956. – 14л.
1404975
  Кравцова Р.Г. Формы нахождения золота, платины и палладия в арсенопиритах золоторудного месторождения Наталкинское (Северо-Восток России) / Р.Г. Кравцова, В.Л. Таусон, Е.М. Никитенко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 991-999 : рис., табл. – Библиогр.: с. 999. – ISSN 0016-7525
1404976
  Искра Игорь Викторович Формы нахождения и закономерности миграции кадмия в водохранилищах Днепра. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Искра Игорь Викторович; НАН Украины, ин-тут гидробиологии. – К., 1995. – 140л. – Бібліогр.:л.127-140
1404977
   Формы нахождения и особенности распределения редких элементов в некоторых типах гидротермальных месторождений. – М., 1967. – 232с.
1404978
  Крилова Л.Я. Формы нахождения йода в горных породах и их поисковое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 132 / Крилова Л.Я.; ЛГУ. – Л., 1971. – 25л.
1404979
  Нестерова Ю.С. Формы нахождения малых элементов в галенитах, сфалеритах и блеклых рудах некоторых гидротермальных месторождений СССР и химмические методы их опредиления : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нестерова Ю. С.; АН СССР, Ин-т геол. рудн. месторожд, петрограф., минерал. и геохим. – М., 1963. – 32л.
1404980
  Елпатевский П.В. Формы нахождения меди и молибдена во вторичных ореолах рассеяния в различных зональных почвах : Автореф... канд. ист.наук: 695 / Елпатевский П.В.; Моск. гос. ун-т. Геогр. фак. – М., 1969. – 22л.
1404981
  Удалов И.В. Формы нахождения микроэлементов в каменных углях и антрацитах Северо-Восточного Донбасса вблизи ртутно-рудных тел // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 137-143 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1404982
  Манахов Д.В. Формы нахождения радия-226 в подзолах северо-востока острова Сахалин в зоне влияния нефтедобывающего предприятия / Д.В. Манахов, З.Н. Егорова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 744-749 : табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1404983
  Карпухина В.С. Формы нахождения элементов-индикаторов в ореолах колчеданных месторождений / В.С. Карпухина, Э.Н. Баранов. – М., 1983. – 157с.
1404984
  Антропова Л.В. Формы нахождения элементов в ореолах рассеяния (рудных месторождений / Л.В. Антропова. – Ленинград, 1975. – 144с.
1404985
  Златопольский Д.Л. Формы национальной государственности народов СССР / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1975. – 63 с.
1404986
  Эфендиев О.Ф. Формы невооруженного вмешательства империалистических держав в дела развивающихся стран. (Междунар.-правовой анализ). : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Эфендиев О.Ф.; Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1969. – 16л.
1404987
   Формы необходимого продукта при социализме. – Минск, 1976. – 270с.
1404988
  Румянцев Б.Г. Формы неоколониализма в валютно-кредитной сфере (на прим. зоны франц. франка). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Румянцев Б.Г.; Ростов. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1973. – 29л.
1404989
  Вейль С. Формы неявной любви к Богу / Симона Вейль ; [пер. с фр., ст. и коммент. Петра Епифанова]. – Санкт-Петербург : Свое издательство, 2012. – 508, [2] с. : ил., портр. – Библиогр.: c. 503-506. – (Legenda Legantur : Quadrivium издательский проект). – ISBN 978-54386-5138-3
1404990
  Соколов Александр Николаевич Формы обмена противоположными мнениями: полемика, дискуссия, спор (логико-гносеологический анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Соколов Александр Николаевич; ЛГУ. – Л., 1978. – 14л.
1404991
  Келле В.Ж. Формы общесмтвенного сознания / В.Ж. Келле, М.Я. Ковальзон. – М, 1959. – 263с.
1404992
   Формы общественного сознания. – М., 1960. – 379с.
1404993
  Савин И.А. Формы общественного сознания / И.А. Савин. – Киев, 1968. – 41с.
1404994
  Левицкая А.И. Формы общественного сознания : материалы и лекции / А.И. Левицкая. – Киев : Вища школа, 1973. – 34 с.
1404995
   Формы общественного сознания и проблемы коммунистического воспитания. – М., 1978. – 160с.
1404996
  Иовчук М.Т. Формы общественного сознания. / М.Т. Иовчук. – М, 1941. – 1-40с.
1404997
  Мензбир М.А. Формы общественного строя у животных / М.А. Мензбир. – Пб., 1922. – 62с.
1404998
  Мензбир М.А. Формы общественного строя у животных / М.А. Мензбир. – Пб., 1922. – с.
1404999
  Гусейнов Ч.Г. Формы общности советской многонациональной литературы / Ч.Г. Гусейнов. – М, 1978. – 181с.
1405000
  Логинова А.Н. Формы опосредования диалектической связи чувственного и рационального в научном познании. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Логинова А.Н.; Ин-т ист.филологии и философии СО АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 18л.
<< На початок(–10)1401140214031404140514061407140814091410(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,